Sunteți pe pagina 1din 12CORINT

Realizat n deplin\ concordan]\ cu programa [colar\ n vigoare [i cu manualul ap\rut la Editura Corint, caietul este astfel conceput, nct elevul s\
completeze pe pagin\ r\spunsurile adecvate. Titlurile, sistemul de cerin]e [i
numerotarea paginilor respect\ structura manualului.
Sarcinile de nv\]are sunt diferen]iate pentru fixare, aprofundare [i dezvoltare , lucrarea dovedindu-se astfel un instrument care incit\ la autoevaluare continu\. Cerin]ele sunt organizate de la simplu la complex, contribuind
la formarea deprinderilor de calcul, de rezolvare [i compunere a problemelor.
Cerin]a probleme pentru copii iste]i [i aten]i este prezent\ att aici,
ct [i n manual, fiind completat\ de altele similare, cum ar fi exerci]iile [i ...
jocurile. Toate acestea constituie un suport didactic interesant [i util pentru elevii care dovedesc aptitudini deosebite pentru disciplina matematic\.
De[i completeaz\ manualul ap\rut la Editura Corint, lucrarea constituie un
suport de lucru n clas\ [i acas\ pentru to]i elevii de clasa a III-a, indiferent
dup\ ce manual nva]\. Problemele interesante [i originale, exerci]iile incitante, metodele diverse de solu]ionare, toate sunt folosite aici pentru a-l face
pe elev s\ nve]e matematica din pl\cere.

M AT E M AT I C | C A I E T U L E L E V U L U I P E N T R U C L A S A a I I I - a

Cyan Yellow Magenta Black

ISBN: 973-653-760-9

Caietul elevului este `n concordan]\ cu lucrarea MATEMATIC|, manual pentru clasa a III-a,
autori Alexandrina Dumitru [i Viorel-George Dumitru, aprobat de Ministerul Educa]iei [i
Cercet\rii cu Ordinul nr. 3787 din 05.04.2005.
Date despre autori:
ALEXANDRINA DUMITRU `nv\]\tor gradul didactic I, {coala nr. 66, sector 2, Bucure[ti;
autor de manuale [i auxiliare [colare pentru clasele IIV, de lucr\ri metodice pentru predarea
matematicii `n ciclul primar, culegeri cu exerci]ii, probleme [i fi[e de jocuri.
VIOREL- GEORGE DUMITRU `nv\]\tor gradul didactic I, {coala nr. 66, sector 2, Bucure[ti;
autor de auxiliare [colare pentru ciclul primar [i gimnazial; este preocupat de integrarea jocului
`n activit\]ile didactice prin culegeri [i fi[e de jocuri.
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
DUMITRU, ALEXANDRINA
Matematic\: caietul elevului pentru clasa a III-a /
Alexandrina Dumitru, Viorel-George Dumitru.- Bucure[ti: Corint, 2005
ISBN 973-653-760-9
I. Dumitru, Viorel-George
371.671:51:373.3
372.47

Redactor: Alice Raluca Petrescu


Tehnoredactare [i procesare computerizat\: Jora Grecea
Grafic\: Petru]a {erban
Coperta: Mihaela Dumitru
Editura CORINT
Redac]ia [i administra]ia:
Str. Mihai Eminescu nr. 54A,
sector 1, Bucure[ti
Tel./fax: 021.319.48.15, 021.319.48.20,
021.319.47.97, 021.319.47.99

Difuzare:
Calea Plevnei nr. 145, sector 6,
cod po[tal 060012, Bucure[ti
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33,
021.319.88.77; Fax: 021.319.88.66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT,


parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

Tiparul executat la:

ISBN: 973-653-760-9

NUMERELE NATURALE
DE LA 0 LA 1 000
1 Formarea numerelor naturale de la 0 la 1 000
1 Observ\ exemplul, apoi scrie din ce sunt formate numerele reprezentate.
1.
a)

b)

c)

2 3 5
2 0 0 + 3 0 + 5

2 Scrie fiecare num\r `n tabele:


1.
a) CLASA UNIT|}ILOR

b) CLASA UNIT|}ILOR

c) CLASA UNIT|}ILOR

Sute Zeci Unit\]i

Sute Zeci Unit\]i

Sute Zeci Unit\]i

256
432
709
907
234

430
207
999
340
702

807
350
777
350
305

~ntrece-te cu prietenul sau colegul de banc\!


3 Noteaz\ [ase numere mai mici dect 1 000, cu cifra 8 la ordinul:
a) unit\]ilor;
b) zecilor;
c) sutelor.
3

2 Citirea [i scrierea numerelor naturale


de la 0 la 1 000
1 Cite[te, apoi scrie cu litere numerele:
1.
a) 302;
483;
541;
b) 702;
289;
960.
2 Scrie cu cifre numerele:
1.
a) dou\ sute patruzeci [i unu;

b) trei sute [aptezeci [i nou\;

nou\ sute [apte;

opt sute nou\zeci [i unu;

trei sute treizeci;

o sut\ [aptezeci.

3 Completeaz\ folosind explica]iile: se afl\ `ntre numerele, nu se afl\ `ntre


1.
numerele:
a) 260 ............................................................ 200 [i 300;
307 ............................................................ 300 [i 400;
b) 528 ............................................................ 570 [i 580;
439 ............................................................ 500 [i 600.
4 Scrie la locul potrivit numerele:
1.
825,

800

851,

815,

862,

874

[i

847.

890
4

5 ~ncercuie[te cu ro[u numerele care au cifra sutelor 9, cu albastru pe cele care


1.
au cifra zecilor 5, iar cu verde pe acelea care au cifra unit\]ilor 3.

873

900

546
457

459
403

670

607
252

504
911

999

103

6 Completeaz\ cu numerele potrivite:


1.
PREDECESOR

NUM|R

SUCCESOR

349

PREDECESOR

NUM|R

SUCCESOR

388

873

500
981
800

800
399

7 Scrie trei numere naturale consecutive astfel `nct:


1.
a) cel mai mic num\r s\ fie 149;
b) cel mai mare num\r s\ fie 801;
c) al doilea num\r s\ fie 639.
8 Noteaz\ cinci numere naturale pare, consecutive, astfel `nct:
1.
a) cel mai mare num\r s\ fie 944;
b) num\rul al doilea s\ fie 776;
c) num\rul cel mai mic s\ fie 168.
5

3 Compararea [i ordonarea numerelor


naturale de la 0 la 1 000
1 Compar\ numerele din fiecare pereche, apoi `ncercuie[te-l cu ro[u pe cel mare:
1.
a) 139 [i 856;

b) 139 [i 724;

c) 256 [i 472;

203 [i 201;

856 [i 109;

990 [i 993;

543 [i 643;

903 [i 803;

149 [i 500.

2 Compar\, apoi completeaz\ cu semnele <, > sau =:


1.
a) 682

600 + 80 + 1

b) 400 + 530 + 9

439

495

400 + 90 +5

500 + 520 + 3

539

302

300 + 7

500 + 7

501

~ntrece-te cu prietenul sau colegul de banc\!


3 Scrie o cifr\ astfel `nct rela]iile de mai jos s\ fie adev\rate.
Exist\ o singur\ solu]ie?
a)

36 < 837
1

3 > 203

25 > 425
56

b) 73

= 562

< 739

895 > 8

48
5

= 485
6 = 586

c) 73

<

9 < 56

68
6

35

< 689
2=

O problem\ pentru copii iste]i [i... aten]i


4 Noteaz\ `n ordine cresc\toare toate numerele mai mici dect 100 care se pot
forma cu cifrele 2, 1 [i 7, folosite o singur\ dat\.

5 Scrie cte cinci numere naturale impare, consecutive, astfel ca:


1.
a) num\rul al treilea impar s\ fie 777;
b) cel mai mic num\r impar s\ fie 493;
c) num\rul impar cel mai mare s\ fie 551.
6 Afl\ numerele formate numai din sute, cu valorile cele mai apropiate de
1.
numerele urm\toare, folosind semnul < sau >:
706; 898; 775; 690; 412; 340; 210; 780; 917.

~ntrece-te cu prietenul sau colegul de banc\!


7 Stabile[te regula dup\ care au fost afla]i termenii urm\toarelor [iruri [i apoi
continu\ cu `nc\ al]i patru termeni.
Exist\ o singur\ solu]ie?
a) 524

527

b) 907

903

530
899

215

d)

230

e) 111

...
...

220

c)

...

225
210
222

...

...

...

200

180

170

333

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
...

...
7

RECAPITULARE
1 A[az\ `n ordine cresc\toare (a) [i descresc\toare (b) numerele:
1.
a) 524, 772, 481, 905, 834, 118, 200, 351 [i 699;

b) 318, 624, 108, 513, 999, 474, 366, 100 [i 230.

2 a) Scrie cel mai mare num\r natural


1.
format din trei cifre, care este mai mic
dect 900.
b) Scrie cel mai mare num\r format
din trei cifre distincte.

Trei probleme pentru copii iste]i [i... aten]i


3 G\se[te cifrele care puse `n locul lui n fac adev\rate scrierile:
7n1 < 738; n81 > 332; 694 > n41; 395 < 4n5.

4 Determin\ num\rul 1aa astfel `nct rela]ia s\ fie adev\rat\:


1aa + 400 + 244 = 832

5 Determin\ toate numerele naturale de forma xyz [tiind c\:


xyz + yzx + zxy = 666

EVALUARE
1 Completeaz\ [irurile cu numerele care lipsesc.
387
386

388

403

390
982

994
999

987

2 ~ncercuie[te litera corespunz\toare r\spunsului corect:


1.
a) Dup\ num\rul 100 urmeaz\ imediat:
A. 99;
B. 200;
C. 1001;
D. 101;
b) Imediat `naintea num\rului 300 se afl\:
A. 301;
B. 299;
C. 199;
D. 400;

E. niciunul.
E. 200.

3 Coloreaz\ caseta cu DA pentru num\r\toarea


1.
corect\ [i cu NU pentru cea incorect\.
a) 888; 890; 891; 892; DA NU
b) 101; 102; 130; 104; DA NU
c) 297; 298; 299; 300. DA NU
4 a) Care este cel mai mic num\r format din sute, zeci [i
unit\]i scris cu cifrele 0, 2 [i 7, folosite o singur\ dat\?
b) Afl\ cel mai mare num\r format din trei cifre distincte
scris cu 7, 5 [i 2.
Ai r\spuns
corect?

Care este cerin]a?


1
2
3
4

Verific\ r\spunsurile de la pagina


111,
apoi completeaz\ tabelul!

DA

BRAVO! Continu\!

NU

Ai ncredere n tine! Repet\ ce ai nv\]at!


9

JOCURI
1 G\se[te drumul parcurs de albin\ [i coloreaz\-l, astfel `nct aceasta s\ ajung\
1.
la floare trecnd prin nou\ numere aflate `n ordine cresc\toare, num\r\toarea
f\cndu-se din 10 `n 10.
843 853 863 873 883 893 903 984 999
348 456 590 607 752 849 913 923
258 358 406 583 696 701 859 923 933
268 368 416 593 649 711 869 943
273 383 493 503 613 623 733 743 953
293 303 413 523 633 743 853 963
203 313 423 533 643 753 863 973 983

2 Une[te [irul numerelor din coloana A cu [irul care reprezint\ continuarea `n


1.
coloana B.
A

907

908

909

910

137

138

139

140

133

134

135

136

892

893

894

895

888

889

890

891

911

912

913

914

10

CUPRINS
1. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 ................................... 3
1. Formarea numerelor naturale de la 0 la 1 000.......................... 3
2. Citirea [i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1 000............... 4
3. Compararea [i ordonarea numerelor naturale
de la 0 la 1 000......................................................................... 6
Recapitulare ..................................................................................... 8
Evaluare ........................................................................................... 9
Jocuri ............................................................................................. 10
2. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000 .......................... 11
1. Formarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000................. 11
2. Citirea [i scrierea numerelor naturale
de la 0 la 1 000 000 ............................................................... 12
3. Compararea [i ordonarea numerelor naturale
de la 0 la 1 000 000 ............................................................... 14
Recapitulare ................................................................................... 16
Evaluare ......................................................................................... 17
Jocuri ............................................................................................. 18
3. ADUNAREA {I SC|DEREA NUMERELOR NATURALE
N INTERVALUL DE LA 0 LA 10 000........................................... 19
1. Terminologia specific\: termen, sum\, desc\zut, sc\z\tor,
diferen]\ (rest), cu mai mult, cu mai pu]in ............... 19
2. Adunarea [i sc\derea numerelor naturale
de la 0 la 10 000, f\r\ trecere peste ordin.............................. 20
3. Adunarea [i sc\derea numerelor naturale
de la 0 la 10 000, cu trecere peste ordin ................................ 22
4. Aflarea unui num\r necunoscut .............................................. 24
5. Eviden]ierea unor propriet\]i ale adun\rii................................ 26
Recapitulare ................................................................................... 28
Evaluare ......................................................................................... 29
Jocuri ............................................................................................. 30
4. NMUL}IREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI DECT 100.... 31
1. nmul]irea numerelor naturale folosind adunarea repetat\
de termeni egali ...................................................................... 31
2. Terminologia specific\: factor, produs,
de ori mai mult ................................................................ 32
3. Eviden]ierea unor propriet\]i ale nmul]irii............................... 33
4. nmul]irea cnd unul dintre factori este 2................................ 34
5. nmul]irea cnd unul dintre factori este 3................................ 35
6. nmul]irea cnd unul dintre factori este 4................................ 36
7. nmul]irea cnd unul dintre factori este 5................................ 37
8. nmul]irea cnd unul dintre factori este 6 sau 7 ...................... 38
9. nmul]irea cnd unul dintre factori este 8 sau 9 ...................... 39
10. nmul]irea cnd unul dintre factori este 10 .............................. 40
11. nmul]irea cnd unul dintre factori este 0 sau 1....................... 41
Recapitulare ................................................................................... 42
Evaluare ......................................................................................... 43
Jocuri ............................................................................................. 44
5. MP|R}IREA NUMERELOR NATURALE
MAI MICI DECT 100................................................................ 45
1. mp\r]irea numerelor naturale folosind
sc\derea repetat\ [i rela]ia cu nmul]irea ................................ 45
2. Terminologia specific\: demp\r]it, mp\r]itor,
de ori mai mult ................................................................ 46
3. mp\r]irea la 2 ........................................................................ 48
4. mp\r]irea la 3 ........................................................................ 49
5. mp\r]irea la 4. mp\r]irea la 5................................................ 50
6. mp\r]irea la 6. mp\r]irea la 7................................................ 51
7. mp\r]irea la 8. mp\r]irea la 9................................................ 52
8. mp\r]irea la 10. mp\r]irea la 1. Num\rul 0 ........................... 53
9. Aflarea unui num\r necunoscut .............................................. 54
10. Proba nmul]irii. Proba mp\r]irii............................................... 55
11. Ordinea efectu\rii opera]iilor [i folosirea
parantezelor rotunde ............................................................... 56

112

Recapitulare ................................................................................... 58
Evaluare ......................................................................................... 59
Jocuri ............................................................................................. 60
6. NMUL}IREA {I MP|R}IREA NUMERELOR NATURALE
N INTERVALUL DE LA 0 LA 1 000............................................. 61
1. Scrierea unui num\r ca sum\ sau ca diferen]\ ........................ 61
2. nmul]irea unui num\r cu 10 sau 100 ..................................... 62
3. nmul]irea unui num\r cu o sum\ sau o diferen]\................... 63
4. nmul]irea unui num\r natural de dou\ [i de trei cifre cu un
num\r de o cifr\, folosind adunarea repetat\, grup\ri
de termeni, reprezent\ri.......................................................... 64
5. mp\r]irea la 10 sau la 100 ..................................................... 66
6. mp\r]irea unei sume sau diferen]e la un num\r
de o cifr\................................................................................. 67
7. mp\r]irea unui num\r natural mai mic dect 100 sau dect
1 000 la un num\r de o cifr\, folosind adunarea repetat\,
grup\ri de termeni, reprezent\ri.............................................. 68
8. Eviden]ierea restului mp\r]irii unui num\r mai mic dect 50
folosind desene [i scheme sugestive ...................................... 70
Recapitulare ................................................................................... 72
Evaluare ......................................................................................... 73
Jocuri ............................................................................................. 74
7. REZOLVAREA DE PROBLEME ..................................................... 75
1. Cum rezolv\m o problem\? .................................................... 75
2. Probleme care se rezolv\ prin cel mult dou\ opera]ii
de acela[i ordin ....................................................................... 76
3. Probleme care se rezolv\ prin cel mult dou\ opera]ii
de ordine diferite..................................................................... 78
4. Probleme de organizare a datelor n tabele............................. 80
Recapitulare ................................................................................... 82
Evaluare ......................................................................................... 83
Jocuri ............................................................................................. 84
8. UNIT|}I DE M|SUR| ................................................................ 85
1. M\sur\ri folosind etaloane neconven]ionale............................ 85
2. Metrul. Multiplii [i submultiplii metrului................................... 86
3. Litrul. Multiplii [i submultiplii litrului ....................................... 88
4. Kilogramul. Multiplii [i submultiplii kilogramului ...................... 90
5. Unit\]i de m\sur\ pentru timp:
ora, minutul, ziua, s\pt\mna, luna, anul ............................... 92
6. Monede [i bancnote ............................................................... 94
Recapitulare ................................................................................... 96
Evaluare ......................................................................................... 97
Jocuri ............................................................................................. 98
9. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE........................................ 99
1. Forme plane............................................................................ 99
1. Punctul. Linia dreapt\. Segmentul de dreapt\ ..................... 99
2. Linia curb\. Linia frnt\ ..................................................... 100
3. Poligonul ........................................................................... 101
1. Triunghiul ...................................................................... 101
2. Dreptunghiul ................................................................. 102
3. P\tratul.......................................................................... 103
4. Cercul............................................................................ 104
2. Observarea [i descrierea intuitiv\ a obiectelor cu forme
spa]iale de: cub, sfer\, cilindru, con, cuboid
(paralelipiped dreptunghic).................................................... 105
Recapitulare ................................................................................. 106
Evaluare ....................................................................................... 107
Jocuri ........................................................................................... 108
10. SCHEME RECAPITULATIVE..................................................... 109
Evaluare sumativ\ ........................................................................ 110
Solu]ii sau r\spunsuri pentru Evaluare (selectiv) ........................... 111

CORINT

Realizat n deplin\ concordan]\ cu programa [colar\ n vigoare [i cu manualul ap\rut la Editura Corint, caietul este astfel conceput, nct elevul s\
completeze pe pagin\ r\spunsurile adecvate. Titlurile, sistemul de cerin]e [i
numerotarea paginilor respect\ structura manualului.
Sarcinile de nv\]are sunt diferen]iate pentru fixare, aprofundare [i dezvoltare , lucrarea dovedindu-se astfel un instrument care incit\ la autoevaluare continu\. Cerin]ele sunt organizate de la simplu la complex, contribuind
la formarea deprinderilor de calcul, de rezolvare [i compunere a problemelor.
Cerin]a probleme pentru copii iste]i [i aten]i este prezent\ att aici,
ct [i n manual, fiind completat\ de altele similare, cum ar fi exerci]iile [i ...
jocurile. Toate acestea constituie un suport didactic interesant [i util pentru elevii care dovedesc aptitudini deosebite pentru disciplina matematic\.
De[i completeaz\ manualul ap\rut la Editura Corint, lucrarea constituie un
suport de lucru n clas\ [i acas\ pentru to]i elevii de clasa a III-a, indiferent
dup\ ce manual nva]\. Problemele interesante [i originale, exerci]iile incitante, metodele diverse de solu]ionare, toate sunt folosite aici pentru a-l face
pe elev s\ nve]e matematica din pl\cere.

M AT E M AT I C | C A I E T U L E L E V U L U I P E N T R U C L A S A a I I I - a

Cyan Yellow Magenta Black

ISBN: 973-653-760-9