Sunteți pe pagina 1din 49

Vizat,

Director, Responsabil Comisie Metodică,


Prof. Înv.

În conformitate cu OMEN nr.3418 din 19.03.2013

CLASA a III-a

AN SCOLAR: 2019 / 2020

Inv. GAFTON MARIA


ANEXA 4 la OMEN nr.3371 din 12.03.2013

PLANUL- CADRU DE INVATAMANT


pentru invatamantul primar
( SCHEMA ORARA – CLASA a III-a)

ARII DISCIPLINE CLASA


P I II III IV
Limba si comunicare Limba si literatura romana* 5 7 6 5 5
Limba moderna 1 1 1 2 2
Matematica si stiinte ale Matematica** 3 3 4 4 4
naturii Stiinte ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Geografie - - - - 1
Om si societate Educatie civica - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educatie fizica 2 2 2 2 2
Educatie fizica, sport si Joc si miscare - - - 1 1
sanatate Muzica si miscare 2 2 2 1 1
Arte
Arte vizuale si abilitati practice 2 2 2 2 1
Tehnologii
Consiliere si orientare Dezvoltare personala 2 1 1 - -
Numar total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia scolii (discipline optionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
( TIC ) 1
Numar minim de ore pe saptamana 19 20 20 20 21
Numar maxim de ore pe saptamana 20 21 21 21 22
*La clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, disciplina se intituleaza Comunicare in limba romana.

** La clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, se studiaza integrat disciplina Matematica si explorarea
mediului.

Invatator = 15 ore
Profesor de limba engleza = 2 ore
Profesor de religie = 1 ora
Profesor de educatie fizica = 2 ore
Profesor pt.optional= 1 oră

Numar total de ore la clasa = 21


ORAR

LUNI: Lb.engleza, Ed.fizica, Lb.si lit. rom., Matematica

MARTI: Joc si miscare, Lb.si lit. rom., Matematica , Arte viz.si ab.practice

MIERCURI: Lb.si lit. rom., Matematica, TIC, Muzica si miscare, Ed.civica

JOI: Lb.si lit. rom., Ed.fizica, Matematica, Arte viz.si ab.practice

VINERI: Stiinte ale naturii, Lb.si lit. rom., Lb.engleza, Religia


STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2019-2020

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019


privind structura anului şcolar 2019 – 2020

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului
şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata
a 35 de săptămâni.
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-
lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:
 vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
 vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)

 vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 -
2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de
vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar
pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului
şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce
rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată
susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea
programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale
olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar
specific.
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu
se organizează cursuri.
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a
calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine
distincte ale ministrului educaţiei.
Proiectul ordinului de ministru a fost discutat în Comisia de dialog social cu toți partenerii
sociali/instituționali ai MEN.
COMPETENTE GENERALE / SPECIFICE
LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


 Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare
familiare
 Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
 Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
 Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului
audiat

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare


 Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
 Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
 Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
 Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
 Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog

Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare


 Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
 Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
 Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
 Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale
acestuia
 Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
 Aprecierea valorii cărţilor - activităţi la bibliotecă

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


 Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în
redactarea de text
 Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
 Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de
sprijin
 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite
 Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei
MATEMATICA

Competenţe generale

1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat


2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Identificarea unor relaţii/ regularităţi din mediul apropiat


 Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii
 Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive

Utilizarea numerelor în calculi


 Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau
echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10
 Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
 Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
 Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu
acelaşi numitor
 Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla
înmulțirii, respectiv tabla împărțirii

Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat


 Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiar
 Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiar

Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări


 Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete
 Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări

Rezolvarea de probleme în situaţii familiare


 Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente simple
 Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian
 Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000
ȘTIINȚE ALE NATURII

Competențe generale

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese


2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente şi procedee specifice
3. Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorificând achiziţiile despre propriul corp şi
despre mediul înconjurător

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese


 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
 Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese

Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specific


 Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat
 Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
 Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul diferitelor etape ale
demersului investigativ utilizând tabele, diagrame, formule simple
 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigative
 Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat

Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre
mediul înconjurător
 Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra propriului corp
 Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător
EDUCAȚIE CIVICĂ

Competențe generale

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană


2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul
cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând
disponibilitate

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană


☺ Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
☺ Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
☺ Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului

Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
☺ Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
☺ Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
☺ Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului

Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate
☺ Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
☺ Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
☺ Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al
comunității locale
JOC ȘI MIȘCARE

Competențe generale

1. Participarea la jocurile de mişcare, organizate sau spontane, în funcţie de capacitatea psiho-


motrică şi interesele individuale
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activităţile ludice

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-motrică și


interesele individuale
 Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere
 Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe
 Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter
complex și eforturi diferite

Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice


 Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare
 Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare
MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual
sau în grup

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj musical
Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural,
cu sesizarea unor diferenţe
Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor fragmente musicale
Corelarea înalţimilor de note cu notaţia muzicală

Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei


Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a
acompaniamentului instrumental
Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însuşirea unor cântece

Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în
grup
Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente musicale
Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE

Competențe generale

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


2.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de context


 Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiar
 Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în
mediul înconjurător
 Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj visual

Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate


 Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de
lucru adecvate
 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
 Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
 Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
În conformitate cu OMENCS nr. 4577/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.552 din 21.07. 2016

1. Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Doamna Nica”,Valea Marului,


2. Clasa: a III-a
3. Manuale: Editura Intuitext, Aramis Print, CD Press
4. Nume, prenume cadru didactic: GAFTON MARIA

Semestrul I: 14 săptămâni
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni din care 1 săptămână -ȘCOALA ALTFEL-„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”(27.04-30.04)

Total an şcolar predare-învăţare-evaluare: 34 săptămâni

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LLR - 5 ore pe săptămână


LIMBA ENGLEZA LE - 2 ora pe săptămână - profesor
MATEMATICĂ MATE – 4ore pe săptămână
ȘTIINȚE ALE NATURII ȘN – 1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE CIVICĂ EC - 1 oră pe săptămână
RELIGIE REL - 1 ora pe săptămână – profesor
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EFS - 2 ore pe săptămână – profesor
JOC ȘI MIȘCARE JM - 1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM –1 oră pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP - 2 ore pe săptămână
OPȚIONAL TIC - 0 oră pe săptămână
SEMESTRUL I – 14 SĂPTĂMÂNI

Nr. Perioada/ Compet. Nr.


Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi Observaţii
crt. Data specifice ore
1.1, 1.2 Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștințelor și 10
1. BUN RĂMAS, S LLR 1.3, 1.4 exersarea competențelor clasei a II-a
VACANȚĂ! I – II Cartea
2.1, 2.2
Limba și -Textul literar ( mesajul textului,
BUN GĂSIT 2.3, 2.4
9.IX- literatu- structura, autorul, momentele povestirii, personaje
ȘCOALĂ! 3.1
20.IX ra -Textul literar în versuri ( structura,
2019 română mesajul)
-Textul informativ
-Scrierea funcțională ( biletul)
-Semne de punctuație
-Scrierea ortogramelor sa/s-a, sau/s-au;scrierea cuvin-telor
într-o, într-un , dintr-o, dintr-un
Jocuri și povești
● Evaluare iniţială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1. 1.2. Reactualizarea cunoștințelor și exersarea competențelor 8
1.3. 1.4. clasei a II-a
2.1. 2.2. Numerele naturale 0-1000:
MATE 3.1. 3.2. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000
Matema- Înmulţirea în concentrul 0-100 Împărţirea cu rest 0 în
tică concentrul 0-100
Figuri şi corpuri geometrice
Măsurări . Probleme cu ...probleme
Exerciții pentru copii atenți
● Evaluare iniţială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1 Recapitulare – clasa a II-a 2
Științe ale -Viața pe Pământ
naturii 2.2 -Sistemul solar
-O școală ECO
2.3 ● Evaluare iniţială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 2.1 ● Cântece învăţate, jocuri muzicale. Dicția. 2
Muzică și 3.1 Sincronizarea
mișcare Exprimarea liberă pe ritmul muzicii.
Recunoașterea jucăriilor muzicale după aspect și apoi după
sunet.
Piticii, Melcul, Iepurașii (EMI 3)
Audiția nr. 1
Acompaniamentcu jucăriile muzicale
Joc: -Desenăm instrumentul preferat
-Creăm un dans
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1 1.2 ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 4
1.3 2.1 Colectare de materiale din natura
Arte 2.2 2.3 Observarea spaţiului natural – în aer liber
vizuale și 1.Desene pe asfalt
abilități 2.Frunze călătoare
practice – Colaj -Bufnițe
- Pată picturală – Frunze în vânt
- Ștampile
-Proiect – Jucării sau Peisaj din frunze (Idei creative)
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 1.1, Capacitatea de organizare. Dezvoltarea fizica armonioasă 2
Joc și 1.2, Formaţii de adunare. Deplasare in coloane. Porniri și
mișcare 1.3, opriri. Coloane de gimnastică. Complex de exerciţii pentru
2.1, pregătirea organismului pentru efort (încălzirea);
2.2, Permanent, 10-15 min
Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare
(De exemplu, gesturi, semne, semnale). Campionul
Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de
sprijin necondiționat
(De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu
schimbarea rolurilor la fiecare execuție) Ex: Oglinda,
Spate în spate
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 1.1 Drumul către școală 2
Educație 1.2 -Activitate practică
civică 1.3 Retrospectivă spre vacanță
2.1 -Proiect personal – Ochelarii de soare
2.2 Oamenii școlii – Ce simt la școală
-Inima cu sertare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
2. POVESTILE S LLR 1.4. - receptare şi emitere de mesaje în contexte
PAMANTULUI III-V 2.2. familiare;
2.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute
23.IX- Limba și 3.1. (audiate, vizionate).
11. X literatu- 3.2.  Textul - textul literar (textul narativ, poezii scurte
2019 ra 3.5. adecvate nivelului de vârstă)
română 3.6. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.4. - exprimarea reacției față de cele citite;
4.5.
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
 Organizarea textului scris
- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
-despărțirea în silabe a cuvintelor.
Proiect – Cum se organizează un portofoliu
Texte suport:
-Spiridușul cel bun al cărții, după Ada Teodorescu
-Povestea pământului și a muncii
-Cu nasul în carte, după Nina Cassian
-Jurnalul de lectură.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12
MATE 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
2.1. - rotunjirea la zeci, sute, mii
Matema- - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I,
2.2.
tică V, X.
2.3.
 Organizarea şi reprezentarea datelor
3.1. tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
Evaluare sumativă
5.2. Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1  Pământul – mediu de viață 3
Științe ale 2.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări;
naturii 2.3 - Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă;
2.4 - Mișcarea apei pe suprafața Pământului;
3.2 -Schimbări ale stării de agregare a apei
MM 2.1 Hai, cântați cu toți în cor, cu solist și dirijor! 3
Muzică și 3.1 -Trei pisoi
mișcare Corect respirăm, bine cântăm
-Mare bal
- În clasă
●Cântarea vocală- Poziţia, emisia naturală, dicţia
● Tonul - Semnalul de început – Sincronizarea
●Timbrul- Sunete din mediul înconjurător – albinele
Cântec 1 de pe CD (EMI 3)
Audiția 2 de pe CD
Jocuri: Confecționăm castaniete; Desene tematice; Dansuri
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; ● Trusa micului artist. Materiale şi instrumente : hârtie, 6
Arte 1.2; tipar, materiale din natură (frunze/petale uscate, fructe,
vizuale și 1.3; legume)
abilități 2.2; ●Ce este arta? Comunicarea prin imagini.
practice 2.3. ● Cum percepi lumea din jurul tău?
Proiect. Cum te comporți în muzeu.
Iluzii optice.Unde este gândăcelul?
Abordări :
1.Viaţa unei frunze (haşurare, repetiţie)
2.Crizantema (tăiere, lipire, pensulatie)
3.Ghiveciul fermecat (lipire)
4.Arborele curcubeu (linia modulată, pensulaţie)
● Armonie si culoare, simetrie. Tehnici de lucru –
hasurare, repetitie , linie modulată, repetiţie
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de 3
Joc și sprijin necondiționat
mișcare 2.2 (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu
schimbarea rolurilor la fiecare execuție) Ex: Oglinda,
Spate în spate
(De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu
schimbarea rolurilor la fiecare execuție)
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
(De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele
jocurilor)
Responsabilitățile rolurilor de conducere
(De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a
ordinii în desfășurarea jocurilor) Ex: Trenul
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 1.1 Noțiunea de persoană 3
Educație 1.2 -Ce înseamnă să fim persoane?
civică 1.3 -Eu ca persoană
-Persoana lui/ei
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 26.X.-3.XI
3. CALATORIE PE S LLR 1.2. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute Vacanta de
UN NOR VI-VIII 1.4. (audiate, citite); toamna
2.2. - dramatizarea unor scene de poveste.
14. X- Limba și 2.4.  Textul - textul literar, narativ
8. XI literatu- 2.5. - personajele textului;
2019 ra 3.1. timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor
română 3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.3. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
4.1.
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
4.4.
mimică, poziția corpului;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de
acțiunile unor personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
expresii.
Texte suport:
-Furtuna, după RuthStiles Gannett
-Țara lui Vreau-și-primesc, după Andre Maurois
-O vizită la Cumuleta, după George Ricus
Recapitulare
Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în 12
MATE 1.2. concentrul
5.1. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
Matema- - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
5.2.
tică - număr necunoscut: aflare prin diverse metode
(metoda mersului invers, metoda balanţei).
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice
cunoscute (adunare și scădere)
Recapitulare
Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1 Pământul – mediu de viață 3
Științe ale 2.2 -Circuitul apei în natură
naturii 2.3 -Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger,
tunet
2.4
-Poluarea apei, a solului, a aerului
3.2 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.1 ● Vocalizăm, apoi cântăm! 3
Muzică și 1.3 -Vulpea și rața
mișcare 2.1 -Acum e toamnă, da!
Cântarea cu acompaniament, cu solist și cor (Caiet
3.1
EMI) - Acompaniament instrumental realizat de cadrul
didactic
-Audiție: Wolfgang Amadeus Mozart:
-Eu sunt numai un copilaș
-Jocuri: Dans cu panglica, mingea, balonul.
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; ● Ce poți face cu un creion? 6
Arte 1.2; -Punctul, elemet de limbaj plastic: Brad punctat, Peisaj
vizuale și 1.3; cu căsuțe
abilități 2.2; ●Ritmul liniilor
practice 2.3. Linia, element de limbaj plastic, Perspectiva. Drum
pierdut. Gardul bunicii.
●Cum desenezi un personaj?
Portretul.
Proiect: Carte de colorat. Arabescuri.
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Responsabilitățile rolurilor de conducere 3
Joc și (De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a
mișcare 2.2 ordinii în desfășurarea jocurilor) Ex: Trenul
Reguli de interacțiune inter-grup
(De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea
rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea
respectării regulilor de către partenerii de întrecere)
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la
mal, Între două focuri)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 1.1 Trăsături morale ale persoanei 3
Educație 1.2 -Bunătatea opusă răutății
civică 1.3 -Respectul/lipsa de respect
2.1 -Sinceritatea/nesinceritatea
2.2 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1. ● Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
4. DIN LUMEA S LLR 1.2. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (auzite,
REALA, IN IX-XI Limba și 2.2. văzute, trăite, citite);
LUMEA literatu- 2.3. - prezentarea de persoane, a unor activități.
11. XI- ra 3.1.  Textul - textul literar, narativ
TEXTULUI
29. XI română 3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2019 3.4. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.6. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
4.1. procedee;
4.3. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.4.
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri
sau de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat
-scrierea de instrucțiuni; utilizarea unor conectori
de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
- descrierea unor elemente din mediul apropiat
-scrierea de instrucțiuni; utilizarea unor conectori
de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
scrierea corectă a unor cuvinte.
● Texte suport:
- Ruxi, după Matthew Lipman
2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12
MATE  Înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii
5.1. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris
Matema- cu o cifră (înmulțirea unui număr de o cifră cu un
tică 5.3.
număr de două cifre);
- proprietăţile înmulţirii.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1  Caracteristici ale lumii vii 3
Științe ale 1.2 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă,
naturii 2.1 aer, hrană; creștere; reacții la schimbările mediului;
2.3 înmulțire);
- Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale
2.4
mediului;
3.1
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 2.1 Percuția corporală și instrumentală 3
Muzică și 3.1 •Percuție corporală diversă
mișcare Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de
orchestră de jucării
•Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic
și/sau de copii (jucării, percuție corporală)
-Dacă vesel se trăiește
-Bate toba
-Muzicanții
Caiet EMI 3
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Povestea culorilor. Culori primare și culori binare. 6
Arte 1.2; Experiment : Cum se descompun culorile ?
vizuale și 1.3; Proiect – Curcubeul emoțiilor mele.
abilități 2.2; Forme și nuanțe. Forme eleborate și forme spontane.
practice 2.3. -Patinatorii
Tonuri și nonculori
Vas cu flori, Arabesc cu flori
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Reguli de interacțiune inter-grup 3
Joc și 2.2 (De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea
mișcare 1.3 rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea
respectării regulilor de către partenerii de întrecere)
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la
mal, Între două focuri)
Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu
purtări de obiecte
(Exemple de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea
pașilor și transport de diferite obiecte)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport și punere de obiecte
(Exemple de jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica,
Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele și pisica)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 1.1 Trăsături morale ale persoanei 3
Educație 1.2 -Curajul/lașitatea
civică 1.3 -Modestia/Lipsa modestiei
2.1 -Încrederea în sine/Lipsa încrederii în sine
2.2 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
5. PLANTELE SI S LLR 1.4. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul
ANIMALELE AU XII-XIV Limba și 1.5. apropiat);
POVESTEA LOR literatu- - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
2.1.
2. XII- ra  Textul – textul literar, narativ
20. XII română 2.4.
– textul nonliterar
2019 2.5.
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.3. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.6. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri
4.4. sau de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de
acțiunile unor personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
-sensul cuvintelor;
-scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte support:
-Povestea florii-soarelui, după Tudor Pamfilie
-Puiul de elefant,după Rudyard Kipling
-Proiectul ,,Plante și animale, între real și imaginar”
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.5.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12
MATE 5.1. - Împărţirea numerelor de două cifre la un număr de
5.3. o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din
Matema- tabînmulţirii).
tică -Cazuri special de împărțire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
Aflarea factorului necunoscut
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1  Caracteristici ale lumii vii 3
Științe ale 1.2 - Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului
naturii 2.1 (temperatura) sau în diferite situații (pericol, mișcare);
2.3 - Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni,
2.4 reptile, păsări, mamifere – caracteristici generale,
exemple de reprezentanți din mediul de viață apropiat.
3.1
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.1 ● Elemente de limbaj muzical. Interpretarea. 3
Muzică și 1.2  Melodia
mișcare 3.2. -Cri, cri, cri
-Melcul supărat
-Iepurașii
-La pădure
•Ritmul (sunete lungi/scurte)
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
•Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri -
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde ,Sculați
gazde!”
- Improvizaţia ritmică spontană
Jocuri:Mergi cum se cântă, Mergi cum bat (lent/repede)
Recapitulare
Evaluare sumativă / Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Machete si modele.Tehnici de lucru cu materiale 6
Arte 1.2; textile:cusături și împletituri, sablonare, decupare
vizuale și 1.3; Elemente de limbaj plastic:forme plane si spatiale, texturi
abilități 2.2; Sugestii: În casa bunicii ; Atelierul lui Moș Crăciun;
practice 2.3. elemente decorative
Subiecte propuse: Ornamente, Mască; Felicitare, Înger
Recapitulare. Evaluare Proiect: Păpuși vesele, Steluțe pe
zăpadă
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de 3
Joc și 2.2 sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele
mișcare 1.3 picioare; cu coardă
(Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
aruncare și prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe
deasupra capului
- prindere cu o mână prin apucare
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
(Exemple de jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele,
Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți)
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Raporturile noastre cu lucrurile 3
Educație 2.2 -Ce sunt lucrurile?
civică 2.3 -Nevoia de lucruri
3.1 -Lucrurile care ne exprimă
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

21.XII.2019 – 12.I.2020 –VACANTA DE IARNA


SEMESTRUL II – 19 SĂPTĂMÂNI

Nr. Perioada/ Compet. Nr.


Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi Observaţii
crt. Data specifice ore
1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 20
1. SEMNELE S LLR 1.3. - oferirea de informaţii (referitoare la universul 24.I.2020
NESCRISE ALE I-IV Limba și 1.4. apropiat); LIBER
NATURII literatu- 2.2. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
13.I- ra 2.4.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
7. II română 3.1. adecvate nivelului de vârstă)
2020 3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.4. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.5. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri,
4.2. enunțuri și întrebări;
4.5.
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
scrierea corectă a unor substantive.
Texte suport:
-Semnul de iarbă, după Silvia Kerim
-Natura nu te iartă, după Passionaria Stoicescu
Recapitulare
Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
5.1. ● Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice 16
MATE 5.3. cunoscute (adunare, scădere, înmulțire, împărțire)
-Date inutile, date care lipsesc
Matema- -Probleme: formulare,transformare, rezolvare
tică Recapitulare
Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1  Caracteristici ale lumii vii 4
Științe 1.2 -Consolidare - Proiect
ale 2.1  Omul – menținerea stării de sănătate
naturii - Activitate și odihnă.
2.3
2.4 Recapitulare
EVALUARE SEMESTRIALA
3.1
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical. Interpretarea. 4
Muzică 3.1  Melodia
și 3.2 -Hora
mișcare •Ritmul (sunete lungi/scurte)
3.4
-Fluturaș, fluturaș
-Săniuța
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Dansuri populare:
-La joc
-Foaie verde busuioc
•Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri -
Genuri muzicale: folclorul copiilor;
Colinde: Sculați gazde!”, ,,Astăzi s-a născut Hristos”,
,,Vremea e de colindat”
- Improvizaţia ritmică spontană
Jocuri:Mergi cum se cântă, Mergi cum bat (lent/repede)
-Audiție – EMI 3
-Lectură facultative – Ciprian Porumbescu
Recapitulare
EVALUARE SEMESTRIALA
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Pictura .Tehnici de lucru: 8
Arte 1.2; - tehnici specifice de aplicare a culorilor (efectul de
vizuale și 1.3; transparență/ opacitate)
abilități 2.1;
- amestecuri cromatice și acromatice
practice 2.2;
2.3; - obținere de forme spontane/ dirijate prin: uzionare, curgere
2.4; liberă, stropire forțată, scurgere aderentă,
2.5 dirijarea jetului de aer, sfoară colorată, monotipie
Elemente de limbaj plastic:
linia, punctul, culoarea (culori primare, culori binare, culori
reci, culori calde, nuanțe și tonuri), forma
Foto.Elemente de limbaj: forma, culoare si lumina.
Sugestii: Semnificația culorilor. Arta realizării fotografiei.
Mici secrete pentru realizare unei fotografii reușite
Subiecte propuse: Icoane pe sticlă, Album foto al clasei,
Felicitări, Coronița de Crăciun
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Evaluare. Proiect:Albumul clasei/ Rama pentru fotografii
JM 1.3. Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând 4
Joc și 2.1. deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
mișcare 2.2 - tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
(Exemple de jocuri: Toboganul, Avionul)

Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților


motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
Exemple: Găletușa fermecată, Mingea Tic-Tac
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Raporturile noastre cu lucrurile 4
Educație 2.2 Relații și atitudinifață de lucruri
civică 2.3 Raporturile noastre cu plantele
3.1 -Ce sunt plantele?
3.3 -Nevoia de plante
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

 Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15


2. IN LUMEA S LLR 1.2. - descrierea unui obiect, a unei ființe;
SUNETELOR SI V-VII Limba și 1.3. - prezentarea unei activități.
A CULORILOR literatu- 1.4.  Textul – textul literar, narativ
10.II- ra 2.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
28. II română 2.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
2020 2.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
3.1. procedee;
3.2.
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
3.4.
structură sau de conţinut.
3.5.
 Organizarea textului scris
4.1.
4.2. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –
4.3. elaborarea de instrucțiuni amuzante.
4.5.  Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- adjectivul (genul și numărul);
scrierea corectă a unor adjective.
Texte suport:Fram, ursul polar, după Cezar Petrescu
Valea cu fluturi, păsări și flori, după Fănuș Neagu
Pietricica și caracatița, după Henri Cornelus
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12
MATE 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100;
5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu
Matema- o cifră;
tică înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu
depăşeşte 10 000.
Probleme.
Jocuri și concursuri matematice.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1  Corpuri - proprietăți 3
Științe 1.2 - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime,
ale 2.1 întindere, masă, volum);
naturii - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare în
2.2
2.4 funcție de formă și volum;
- Proprietățile unor metale. Utilizări;

MM 1.2 - Elemente de limbaj muzical 3


Muzică 1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de
și 2.2 notație
mișcare
•portativ, cheia sol, notele muzicale: sol, mi,.
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece support:
-Pe-o crenguță de alun
-Bună dimineața
-Melc, melc
-Gâză, gâză mica
-Clopoțelul
-Stă la geam o păsărică
-Desene tematice;
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Machete si modele. Tehnici de lucru cu hartie: Origami , 6
Arte 2.1; Tangram, Quilling, colaj. – Felicitare
vizuale și 2.2; -Tablou
abilități 2.3;
.Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare. -
practice 2.4;
Mărțișoare
Elemente de limbaj plastic: plan, linie, volum.
Pictura.: obținere de forme spontane/ dirijate
prin: fuzionare, curgere liberă, stropire forțată, scurgere
aderentă, dirijarea jetului de aer, sfoară colorată, monotipie
Sugestii:Arta plierii hârtiei. Arta rulării hârtiei. Modelaj din:
argila, forme de plastilina, arta sculpturii; forme de hartie
amestecata;
. Subiecte propuse: Caseta mamei; Mărțișoare, Felicitări de
1Martie și 8 Martie, Pisicuţă , Ramă foto,
Ghiocel;Fluturi veseli ;Vas din lut; Glob pământesc
Modelaj. Aplicație: Macheta unui vulcan
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților 3
Joc și 2.2 motrice:
mișcare 1.3 - viteza de deplasare în relație cu un partener
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
(Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te lăsa
frate)
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice
- ritm
(Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile
zburătoare)
EC 2.1 Raporturile noastre cu animalele 3
Educație 2.2 -Ce sunt animalele?
civică 2.3 -Nevoia de animale
3.1 Recapitulare
3.3 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10
3. IMPREUNA S LLR 1.4. - descrierea unui coleg/ a unei colege;
VIII-IX Limba și 2.1. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
literatu- 2.2.  Textul – textul literar, narativ
2. III- ra 2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
13. III română 3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
2020 3.2. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile
3.3. unor personaje;
3.4.
- exprimarea personală pe baza textului.
3.5.
 Organizarea textului scris
4.1.
4.2. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar
4.4. pentru comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.5. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
-pronumele (genul și numărul).
Texte suport:
Zăpada mieilor, după Mircea Sântimbreanu
Proiectul APA
Din greșeală, după Lev Tolstoi
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Localizarea unor obiecte 8
MATE 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
3.1. reţea.
Matema-  Figuri geometrice
3.2.
tică - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere,
identificarea unor elemente specifice)
Probleme.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 1.1  Corpuri - proprietăți 2
Științe 1.2 - Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică,
ale 2.1 electrică, de contact - frecarea);
naturii -Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
2.2
Recapitulare
2.4
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.2 - Elemente de limbaj muzical 2
Muzică 1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de
și 2.2 notație
mișcare
•portativ, cheie de sol, notele muzicale: LA, DO1
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Pe-o crenguță de alun
-Bună dimineața
-Melc, melc
-Gâză, gâză mica
-Clopoțelul
-Stă la geam o păsărică
-Dirijorul DO
-Desene tematice;
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Machete . Elemente de limbaj plastic: forme plane, spatiale, 4
Arte 2.1; texturi ( hartie, carton, cutii...)
vizuale și 2.2; Sugestii:Macheta unei case.Cine stă aici?
abilități 2.3;
Sate și oraşe; macheta unui oraş/ sat. Pe strada principală ;
practice 2.4;
Macheta unui castel
Subiecte propuse: Caseta mamei; Casa de vis; Castele de
poveste ; Castelul meu.
Recapitulare. Evaluare Proiect. Strada şcolii Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 2
Joc și 2.2 respiratorii
mișcare 1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe
ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în
aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți,
Cursa pe numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
incluzând întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără
oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Raporturile noastre cu animalele și plantele 2
Educație 2.2 -Atitudini față de plante și animale: atenție/neatenție,
civică 2.3 grijă/nepăsare, delicatețe,/brutalitate, compasiune/lipsă de
3.1 compasiune, curaj/temăiubire/ură, respect/lipsă de respect
3.3 -Nevoia de animale
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
4. DESPRE S LLR 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute
INVENTII X-XII Limba și 2.2. (vizionarea unui film/ desen animat pentru copii);
literatu- 2.3. - prezentarea unei activități.
16. III- ra 2.4.  Textul – textul literar, narativ
3. IV română 3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2020 3.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
3.4. procedee;
3.5. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
4.1.
- exprimarea personală pe baza textului.
4.2.
 Organizarea textului scris
4.3.
4.4. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.5. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –
elaborarea de instrucțiuni amuzante, utilizări
neobișnuite ale obiectelor;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte suport:
Max, Duc și nava cosmică, după Walt Disney
Aurel Vlaicu, după Mihai Drumeș
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic 12
MATE 2.2. sau egal cu 10
2.3. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime;
Matema- reprezentări prin desene;
2.4.
tică - terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
5.1.
compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 2.2  Forțe și efecte 3
Științe 2.3 - Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri
ale (deformare, mișcare);
naturii - Experimente și proiecte
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.2 Elemente de limbaj muzical 3
Muzică 1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de
și 2.2 notație
mișcare •portativ, cheia sol, notele muzicale:Re, Fa,
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece suport:
-Cântecul notei Fa
-Doi prieteni

Lectură facultativa – Sunete melodioase - Fluierașul


Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1, 1.2, Machete si modele. Tehnici de lucru cu hârtie și material 6
Arte 1.3, 2.1, din natură.
vizuale și 2.2, 2.3, .Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare.
abilități 3.2
Elemente de limbaj plastic: plan, linie, volum.
practice
Sugestii: Coșuleț pentru ouă, Iepuraș, Coroniță de Paște
Subiecte propuse: Ouă vesele de Paşte; Crenguțe de salcie
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 3
Joc și 2.2 respiratorii
mișcare 1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa –
pe ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în
aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți,
Cursa pe numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
incluzând întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără
oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 3
Educație 2.2 -Grupuri mici din care facem parte (familia, prieteni, grup de
civică 2.3 joacă, de învățare) și relațiile dintre membrii acestora.
3.1 -Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor
3.3 mici.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
4. IV-21. IV. 2020 - VACANTA DE PRIMAVARA
LLR 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 8 27.IV-1.V
5. COMUNICARE S Limba și 2.5. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă; SCOALA
POLITICOASA XIII-XV literatu- 3.1. ALTFEL
- inițierea unui schimb verbal.
SI RELATIILE ra 3.2.  Textul – textul literar, narativ
CU CEILALTI 22. IV- română 3.3. - identificarea de informaţii explicit formulate;
8. V 4.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
2020 4.4. procedee;
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile
unor personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea lb. și a comunicării în contexte diferite
-Părțile de vorbire.
Texte suport:
-Matilda, după Roald Dahl
-O întâmplare deosebită, după Călin Gruia
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; 6
MATE 5.2. metoda reprezentării grafice.
5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
Matema- - date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
tică grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii..
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 2.2  Forțe și efecte 2
Științe 2.3 -Mișcare și repaus.
ale -Caracteristici ale mișcării. Distanță. Durată. Rapiditate.
naturii Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.2 Elemente de limbaj muzical 2
Muzică 1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sune-telor, elemente de
și 2.2 notație
mișcare •portativ, cheie de sol, notele muzicale: Do2, Si.
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece suport:
-Mișcă vântul frunzele
-Cu mingea
-Ghicitoare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1, 1.2 Machete si modele. Tehnici de lucru cu materiale din 3
Arte 1.3, 2.1 natură.
vizuale și 2.2, 2.3 .Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare.
abilități 3.2
Elemente de limbaj plastic: plan, linie, volum.
practice
Sugestii: Tablou - pictură pe lemn, Vază de lut
Subiecte propuse: Pictat jucării de lemn
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 1
Joc și 2.2 respiratorii
mișcare 1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe
ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în
aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți,
Cursa pe numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
incluzând întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără
oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 1
Educație 2.2 -Grupuri mici din care facem parte (familia, prieteni, grup de
civică 2.3 joacă, de învățare) și relațiile dintre membrii acestora.
3.1 -Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor
3.3 mici.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10
6. JOC SI S LLR 1.3. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite).
PRIETENIE XVI- Limba și 1.4.  Textul - textul literar, narativ
XVII literatu- 2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
ra 3.2. - exprimarea reacției față de cele citite;
11. V- română 3.3. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile
22. V 3.5. unor personaje;
2020 4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.4.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
- Cartea poștală
Texte support:
-La scăldat, după Ion Creangă
-Doi mari prieteni, după Mihail Sadoveanu
-Aniversarea Gretei, după Sandra Waren
Recapitulare
Evaluare sumativă /
Ne jucăm, corectăm, învățăm
4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 8
MATE 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie,
Matema- metrul de croitorie, ruletă;
tică - operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
 Măsurarea timpului și a valorii
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
ȘN 2.4  Tipuri de transformări ale materiei 2
Științe 2.5 Topire, solidificare, vaporizare, condensare.
ale Recapitulare - Experimente
naturii Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.2 Elemente de limbaj muzical 2
Muzică 1.3 Timbrul
și 2.2 sunete din mediul înconjurător, sunete muzicale vocale/
mișcare instrumentale
1.1
Dinamica (nuanțe)
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece suport:
-Albina
-Ca soldații
-Ecoul
-Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Micul croitor 4
Arte 2.1; -Croire și coasere – Peștișorul- penar
vizuale și 2.2; Arta păpușărească.
abilități 2.3; Păpuși pe linguri de lemn, pahare, suport de lemn.
practice 2.4; Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, 2
Joc și 2.2 incluzând întrecerea între grupuri
mișcare 1.3 (Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără
oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în
excursii, tabere, drumeții
Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a
activităților fizice (concursuri școlare – în școală, între
școli; centre locale de inițiere în diferite sporturi, serbări
sportive)
Activități turistice
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Raporturile dintre copii. Raporturile copiilor cu adulții. 2
Educație 2.2 Codul bunelor maniere.
civică 2.3 -Concursuri și proiecte pe echipe
3.1 -Scriere imaginativa
3.3 Recapitulare
Evaluare sumativă.
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 1.VI
7. CURCUBEUL S LLR 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite). 8.VI
VACANTEI XVIII- Limba și 2.2. LIBER
XX literatu- 2.3.  Textul - textul literar, narativ
ra 2.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor; 5.VI
25. V- română 3.1. - exprimarea reacției față de cele citite;
12. VI 3.2. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile Ziua inv.
2020 3.4. unor personaje;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.
4.2.
 Organizarea textului scris
4.3.
- textul funcțional – cartea poștală;
4.4.
4.5. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte


diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
- scrierea funcțională
Texte support :
-Vacanța, după Emilia Căldăraru
-James și piersica uriașă, după Roald Dahl
-Proiectul Cartea-Curcubeu
-În lumea cărților
-Lecție la bibliotecă
RECAPITULARE FINALĂ
Evaluare finală.
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATE 5.1. Numerele naturale în concentrul 0-10000 10
5.2. Adunarea şi scăderea
Matema- Înmulţirea și împărţirea
5.3.
tică Figuri şi corpuri geometrice
Fracții
Măsurări . Probleme cu ...probleme
Exerciții pentru copii atenți
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Jocuri matematice

ȘN 1.1 Recapitulare finală 2


Științe 2.2 Clubul ,,Științescu”
ale 2.4 -Investigații
naturii - Experimente
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MM 1.1, 2.1 Recapitulare 3
Muzică Gama Do – Cântecul gamei
și 2.2, 2.3 Recapitulare/ evaluare finala
mișcare Mini-spectacol muzical
3.1, 3.4
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
AVAP 1.1; Recapitulare finală 6
Arte 2.1; - Atelierul fanteziei.
vizuale și 2.2; -Accesorii. Pelerina unui personaj de poveste.
abilități 2.3; -Zmeul fermecat, Arabescuri, Dragon zburător, Jucării făcute
practice 2.4; de copii
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
JM 2.1. Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, 3
Joc și 2.2 incluzând întrecerea între grupuri
mișcare 1.3 (Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără
oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în
excursii, tabere, drumeții
Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a
activităților fizice (concursuri școlare – în școală, între
școli; centre locale de inițiere în diferite sporturi, serbări
sportive)
Activități turistice
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
EC 2.1 Recapitulare și evaluare finală 3
Educație 2.2 Raporturile noastre cu ceilalți oameni, cu lucrurile,
civică 2.3 plantele și animalele
3.1 -Concursuri și proiecte pe echipe
3.3 -Scriere imaginativa
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm

Bibliografie:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară Anexa 2 la ordinal ministrului educației naționale nr. 5003/ 02.12.2014

MANUALE ȘCOLARE:

-EDITURA INTUITEXT, LIMBA SI LITERATURA ROMANA, 2016, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEARCĂ; ANIȚA DULMAN, CRENGUȚA ALEXA,
OTILIA BREBENEL–CLASA A III-A

-EDITURA INTUITEXT, MATEMATICA, 2016, -, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEARCĂ; ANIȚA DULMAN, CRENGUȚA ALEXA, OTILIA
BREBENEL–CLASA A III-A
-EDITURA INTUITEXT, ȘTIINȚE ALE NATURII, 2016, -, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEARCĂ; ANIȚA DULMAN, CRENGUȚA ALEXA, OTILIA
BREBENEL–CLASA A III-A
-EDITURA INTUITEXT, MUZICĂ ȘI MIȘCARE, 2016, -, MIRELA RIZEA MARINESCU; MIHAELA PREDOIU; ANA-MOTORA IONESCU –CLASA A III-A
-EDITURA CD PRESS, ARTE VIZUALE, 2015 –MIRELA FLONTA, CLAUDIA STUPINEANU, SIMONA DOBRESCU – CLASA A III-A
- EDITURA ARAMIS PRINT, EDUCATIE CIVICA,2016- DUMITRA RADU, GHERGHINA ANDREI- CLASA A III-A
AUXILIARE PENTRU DASCĂL:

EDUTEST, PARALELA 45, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CL. A III-A


EDUTEST, PARALELA 45, MATEMATICĂ CL. A III-A
CAIET DE MUZICĂ – EMI 3, ANCA ILEA, EDITURA DPH, 2012