Sunteți pe pagina 1din 65

a 11"4

h,wgenntfrwweYywffil

tr

aa

f\4

---':><

fl]rtIrtJA

tlrt(0PrnA

LtJ

PnTIJIIT/lfrfrJt

\)

TI-XTF

.l

Angjgli9gGhgrmanr

RatU eu-M'rr{!jGbruanr

""{2 ffilfTfll#

rffilffifrllfl

IDITlJ

rLtt

Gralica: ADRIANAIONIIA Tehnorealactareqi graficacomputerizatS:IiIZVAN PALEL' ORLANDODUMITRU

Lucrare executatl ln conformitate cu programele de motematici

pentru

grupele pregltitoare

din invlttrmlntul

elaborate de Mlnisterul

pretcolor

ti pentru

Educstiei si Cercetlrii

clrsele intei

p€ntru rnul tcolrr

2007-2008

DescriereaCIP a Bibliotecii Nationalea Romhniei GHERMAN, ANGELICA Cristinadescoperilumeaprin imagini ti texte:

caietgrupapregititoaregiclasaI la oreledeoplional

(educa{iepentru societate)/ Angelica Gher:rnan,Raluca- Maria Gherman.- Ed.a 2-a, rev. 'Bucuresti : Elis, 2007

rsBN 978-973-7801-84-5

I. Gherman,RalucaMaria

371.67| :372.832:.373.2

Toatedrepturileasupraacesteiedi{ii

apartinEDITURIIELIS!

rsBN 978-973-7801-84-5

EDITURA

ELIS vi

oferi CARTEA

PRIN PO$TA:

Trimiteti

Oferti

speciali! lista titlurilor

pe adresa editurii

ELIS

pe care le dorili

fi le veti primi in cel mai scurt timp!

Valoarea minimi

25 RON. Ptata seva face ramburs,

editura suportend taxele poltale.

Pentru valoare peste 40 RON veJi benefrcia de 15%"reducere de prel

Pentru comenzi vi rugim

si ne contactati la urmitoarele

EDITURA

ELIS

adresel

. Piala Presei Lib€re nr.l, Corp C, intrarea C

. C.P. 106, O.P. 10, sector 2' Buaui€9ti . Telefon/Fax: O21.317.9O.46a0318.058.914 oe-mail: secretariat@edituraelis.ro.; €ditura-elis@zappmobile.ro www.edituraelis.ro

Argument

esteo adevlrati incursiunein

minunatalumea

Cinenu l^"lTt:, qi-ar |y:"r: dori

perioada cdndgrijile nu-ldominau?

copiliriei.

s5-qiaminteasci deoameni 9i apte intamfiat;#j;;,;;

Tocmai de

aceea,lucrareanoastrl se adreseazielevilor de

clasaintAi,

acestora,educatoarelor, invllhtorilor gi (de ce nu?)

preqcolarilor, pirinlilor

elevilorclaselorprimareqicelorcare_ieduc6qi_iinstruiesc.

Cdndamconceputaceastllucrare,amhotdrdtsi vemleasapelumep6ni in primalui zi descoalA.

_

PErinliiqi fr5liorulei maimare,gteftnel,

heptat,ingrijind-oqibucurandu-se deoriceprogres al ei,oricdtdemic ar fi.

prezentim unpersonaj dela

-

Cristina,personajulprincipal al lucrdrii.apa4ineuneifamilii depatrupersoane.

o iubescqi o ajutasI

descoperelumea

Derularea anotimpurilor

_lucririi

esteun prilej pentrucei doi fra1i,dargipentruviitorii

defald,si-qi

imboglleascbqi s[_giconsolidezecunoqtinlele

asemenea,copiii

sunt famiharizalicu prin_

copii grpe adulli,prin

inconjuritor. De

texte gi imagini sugestive,se-gipetreica

timpul liber in

descoperenumeroaselefiumuseli alepatrier, educdndu_i,in

posesori ai

despremediul

cipalele _sirbltori 9i hadifii aleromdnilor.ii invitampe

intermediul unor

mijlocul.naturii,s[

acelaqitimp,in spiritecologic.

Putemafirmaci lucrareanoastrepoatefi

consideratigiunmicghrddecompor_

fiecarultext.

tarecivilizati, deoareceamawt in

Yizita celordoi copii la bunici.le

re{eri^toar1la.viala satului,sI prefuiasci

ceivdrstnicila

vedereaspectuleducatival

dn prilejul sI descoperenoi cunoqtinle muncaoamenilorq'ichrarsi_i ajutepe

toate pregAtirile necesarein

prezenteqi in

lumenoud,ceaa ca4 or, careii va

bine_

respectand cennlelenoastre,

lucrare,

treburilegospoddreqti, dup6puterilelor.

gcoai5

$i

Emoliile care preced prima zi de

vedereaacestuimare eveniment din viala fiecarui copil "sunt

lucrareanoastrS. Pigindpragulgcolii, cristinaintraintr-o

imlogdli cuno$tinleleacumulatein perioadaprepcolard. Desenelenecolorate,prezentepe fiecarepaginaa lucrlrii noastre,vor fi

venitepentru -elevi gtiutfiind

einuvor desfbguraaceastdactivitatela

fiindci acestedesenefacpartedinexerciriile-jocpecarenJile-aminseratin

urmdrinddezvoltareagAndiriilogiceacopiilorqiaperspicacitilii 1or.

faptulcdoricdruicopilii placesLcoloreze.Numaici

intamplare, ci

s",".

nli::in.l,T}"11ioi,,,,o,

u"o,un,f, |

l

mulreaspecteale naturii gi

""" ""?1,"."."".##il;

inleysul de a

cunoastecdr mai

::tT:!11*t"

societdliiin caretriiesc.

Angelica Gherman Raluca-Maria Gherman

Bine ai venit pe lume,Cristina!

E larna,

In Iam

ta tonescu e mare sdrbdtoare.A venit pe lume

Cristina.

Tata i-a df,ruit mameiun frumos buchetde flori. Acum o fine in bra{epe Cristina.

Pdrinlii seindreaptdfericili

sprecasd.Acolo ii a$teaptd

nerdbddtor gtefdnel, frdtiorul Cristinei-

Ce observatiin ilustra{ia de mai sus? Cine suntpersoanele care formeazdaceastifamilie? De undevin persoanele acesteifamilii? Cinei-a dat buchetuldeflori mamei?De ce?

Lororeaza cu culoarea rosre cercule(ul care se afl6 sub

desenulce reprezintdpersoanacea mai micd!

Bucuria lui $tef6nel

fl*tl:'1,:;it,8i,:ldr,t,rl'isi i;:lllr:lr:.ri:;'.,.'.r,.:'.

-- iU ,,,;j;'r';i. :'"1t:.

,.

.

,;

l.:., 'r

':,;ili i:.;rr:'

,.

-

,

"

;

'

.'

.

'i,'11rft;:j,. i,i :'t;:t';;.:;:,

,:- ,

i

: ,.:

"

.*'[.::

\.;;l.liit.;:|ii.|''l'il|iil;:i'.,li

i.

.;::., ,i

:, ::. ; ',; 't, , ;; ;;.-,: ,,|.

ili:.i]:,.,':::'',l

t:ftit(:.

';:),1:,,.'r,

il;ti.rI

7"7t:-:;1;l,::. , :;-i't:

;.':

-.|4l,liit:tt;.rt.i'.l'':i.|!|';'.';i:i

1;;

1,.;:.;;

;,

l1''.,

t;;

ilfli! 5^{}r.rrit;cg1.l t.:iii ','tit::,. '\'I;:t ti:i:i: :

''i.lr':::i1-11 ',"1 :,:,:i ":;."

Unde se afl5 acum pdrin{ii cu bebelu$ul lor? Cine i-a a$teptatacasi cu nerlbdare? De ce estebucuros $tefAnel?

Cdtepersoanesuntin

De ce nu l-a l6sat t

aceastdfamilie $i caresuntele?

^ pe Stefbnel si-gi ia surioarain brate?

oooooooooooo

Coloteazd tot atateacerculefe cate persoaneai colorat!

Casrs*g:m.f,lrcs&iffiei

*'

tir

bllarl'taintre*h;$.:

*-

C:ne lr irnXr+dotri'r $t*f5*eX r$spu*d*:

;ii.g:ld* 1'n*,rrr*gc*rgir.:l"a?

Eu

l\,{-am

--

l;ti pui; t:i,t rrtat m*i'te

-qir",idrsit-

ca sii le

-ilrcArii

:lllwfite

,":rt. *stt:

sr,lrice.ra

t,'Jf::it :,,1 ::.i.i5., i,.:.::;:,t:,iit:ii.;:i.;;. i!.{l-i-.,iftiiinaginam

4-j.i4t-,rJ,,;:'11,',,,11.;;;;.

--- 'VA- .{:.1:1)l;i;-. ':t 'i

:

: a:ttl

'ti{}!fi

'AVeA.

qri-i.i c{er:a.

Unde se afld Cristina gi familia sa? Cum aratdcameraei? Cine a impodobit cameragi de ce? Ce credea Stef5nel despresurioarasa?

Unind liniile punctate

din desenelede mai jos, vei descoperi

alte jucf,rii.

_

Coloreazf,-le !

J4

6.r;

i,/

o\

,60.y--'

Cristina face cuno$tint6

cu primelejucarii

-$tef:nel,

privegte!Surioara ta tine in

jucirie. Uite-o ce fericiti este!

mana pflma

sa

Tataii aduceo pisicu{adin cauciuc.Prinapisare,pisicu[a

mlauna.

Cebucuroasdeste{'etita!

$tefinel

ii spune:

- Cristina,uite $i o pbpugici!Este

Fetita,insi, nici nu-l ia in seamd.

aproapecit tine.

- Nu te neciji! ii zicemama.Peste

cltva timp,

cdnd va fi

mal mafe, se va Juca $1 cu papu$rca. cuvinte. Trebuie doar si avem rdbdare.

Va invdfa gi primeie

Ce jucerii se gdsescldngd Cristina? Ce ii dd $tef6nel? De ce sebucurdpirin{ii?

Ce observafiin aceastdilustra{ie? Unde se afl5 pirintrii si Cristina? Ce anotimp esteredatin ilustra{ie? Ce flori vedeti in imagine? Ce a cumpdrat $tefdnel? Cui va da el florile? Ce sdrbdtorimin ziua de 8 Martie?

es*neaz5 p "* t*;1ir;i'ti:'t,';fiori i ::'.,,:r care ei vrea sA i le clferi wawrf.id::

ziu*.el"

f

il

ti

i1

;i

il

')i

ir li

ll

$;*il

Vara,in parc

Era o duminici minunati de vari. Soarele trimitea raze aurii"

- Ce-ar fi sdmergertrin parc?a zis mama.

Din cdrucior,Cristina admiraflorile multicolore $i fluturagii

zglobii.

$tefinel

A fosto zi deneuitat. Pdrintii le-au promis cd vor mai veni in parc.

se juca- Aveao

mingemare $i ro$iecu bulinealtre.

Ce anotimpesteredatin aceastdilustratie? Ce obiectedin imagine v-au convins ci e vard? Cu cine seaflf, Cristina in parc? Ce face $tefanel?

Din desenelecarereptezinti flori, coloreaz5-le numai pe cele care infloresc vara!

A trecut\ara. Zilelesuntmaim.ici,iar nopliiernainrarl.

Afardnu maiesteagadecald.Copaciigi-au imbricat haineleaurii.

!I*u,

gtefdnel gi Cristinasuntin parc.

In timp ce-i ardta Cristinei doud frunze galbene,mama a strigat bucuroas5:

Surioarata aincepursdfaci primii

)

a ftefan3l-,fivegte!

Incdntat,bdiatuligi priveqtesurioaracu dragoste.4'_

Ce anotimpa sosit? Cum suntfrunzele?

Ce fel de hain* au persoanele dia imaginef De ce hainele lor sunt mai groase? Ce ii arat[ mama, Cristinei? De ce s-au bucurat mama gi gteflnel?

Din fructele

desenatemai jos, incercuiegte-le

CareSe ggg 16emna!

off

%%o@

Ce musafirdrag a popositin cameraCristinei? Cesirbitoaremareseapropie? Ceobiectedin cameraCristinei neindiclapropiereaCriciunului? DeceestefericitStefhnel? De ce Cristina il priveqtecu mirarepeMogCr[ciun?

,- ;iJLiiir: 1,::! j,.:.it,ii'i

a,',:,

.:.: -,::

'.',.u'tt,':i

:tl,itti,a.ii,:

=liil:

*i-,:,

rt.,(, -,, .7

-;,:

.

[

:,.::,.:,:: ,:= ]a{* iO!*elitis6 'ti le aduc6lv{ogcrdai$trr

'l otr

6

4 v',

h v

\t

li,

.,7

-

iffi^', ,=

,'3 !1

'.:-/J'/

,

'i,,

r,

w-'-'2

. tz7i!-

, .Er - !"t A

:

\\

'

1\ ll

/ /,--

= . \\\

4D:

| l/,

s

Orneazd,torturiledemaisuscumiti ptace!

Incercuieqtetortulcarearetotatetealumdniric6tianiaitu!

n Orf,SelulCo iilor

Suntem intr-o lume din poveqti.

Ne plimbim.

r. Deqresear

eluminat ca

Pestetot ne intimpini

eroii noEtripreferali:

Albn CaZhpada,piticiiocapra qi ieziqoriiei.

Esteqiun brad foarteinalt, impodobit

cu multe globuri qi

ghirlandeluminoase. Dar celmai mult ne-auatras ciluqeii. Iati-ne! Ciluqeiineduciutecavintul, iar noisuntemferici,ti.

UndeseaflI Cristina, $tefiinel9i pirinfii lor? CumaratiiOriqelulCoPiilor? Cefactofimembriifamilieilonescu? Cuceafostimpodobitbradul? Din ce povestefac partepersonajele de mai jos? incercuiegtepersonajulcare nu face partedin poveste!

!:i i"t'i:+. i4 .tl-ti'ttLrtt. ,r-:l {tft,i1 lr-L:rtit|a

-,!_J t1:

r,.:r,.

9e anotimp estereprezentat in ilustratie? Unde seafld familia Ionescu? Ce fac cei doi copii ai familiei? Dar p5rintii? Ce a spustata? De ce suntincdnta(iparinlii?

''l-o. lpieteazd f'lorieelef e ,:iae au fo-qtccntui"ai* cu

r 1llpnJmatat€

!

Coicreazd-ic!

w

La mare

Pdrintii au concediu.E mijlocul verii. Ce bine e la mare! Soareletrinite razefierbin{i. $tefdnel ii spuneCristinei:

- Ne vom juca foarte frumos pe plajI. Vom construi lmpreundun casteldenisip. Castelule gata.

- Uite,ii maipungi un stegule{,zice gtefdnel. Feti(aa vrut sdagezein vhrful casteluluiciteva scoici.

- Ai grijd, Cristina,sdnu-l d6rdmi!Mai binele puneu,cd suntmaimare!

UndeseafltrCristinaimpreunicufamiliaei? in ceanotimpmergemlamare?

Cefacceidoicopii?

CeweaCristinasdfactr?

Decebdiatulaqazistegulefulcuaten{ie?

Coloreazdnumai obiectele de care ai nevoie vara!

€ffiffi]

@#G

Lectia deinot

A

Tatai-a spusvAnzbtoarei:

douazi,in drumullor spreplajn,auintratintr-un magaztn.

-Vf,

rog sd-mi da{i un colac!

pus

colacul ?ntr-o sacogdde plastic, apoi a

JQ1fto.a,r9a.a

primit banii

de la tata"

La iegireadin magazin,Cristinaa zis:
*

Vleausi papeoiac!

Srcflnelaras.

- Nu ride,

.

.Ai

$teI'anel! a spusmama. Sora ta e prea micd gi

gtefdnel.

colacde mdncat.E un colacdin plistic. Cu

nu are de unde sdstie"

^

Cristina, acestanu-i

dreptate,mamd! Te rog sd mi iedil a

9i

spus

el vei invf,fa sdinofi. Tot agaaminvd{at

In

eu cdnder}m mic.

apd,Cristinae fericiti. Colaculgipdrinfii o ajut6s6inoatelin.

Cefacetatil Cristinei? Decearefeti{acolacdesalvare? Cefacemamaei? Cucinesejoaci gtefinel? Dececopiiisejoaci in api, aproapedemal?

Coloreazdcu culoareagalbenf,colacii (dem0ncare)gi cu culori diferite colacii de salvare.

La pmsq:uic

,;rtr-osflnrhdfd,tamilia

.r1 .?:iC{! a,l}er$ l4 p*st$[f.

'i atxgi-rpregititu*tiila

i,ripsrc iain iiniqt*.1\,i*ill:t ti0$t'lil peo piturx.

!tr*rjitrtenrie

ire

rnnlul

'rp,*i era inrpoclohitdeu

i'lori nlulticolore.

,--

fjlrlica:lel

n

$i]Lus

Llristina" $le{5nel ;.lr'lsenp*1(*. --' []rl-qti;la,sg.ruruetiugl!

--

hir,{i'"cc-!*.

,'.-.\Jil c.trri!iiil.lr-:t:r.iri.i:ii. jii!;.:ii

3 5Fta$ iri;!i.ua, f.;,i:l"ier;11

:it;ii

.r:l'i:ri ecreti

lii ln siiiir*:pi rr,",i,airi,5.:rjlicl! *!.'ril:lli+:.

l.:i airr!.ae!; "r;l

i lri:;{in;rit s;:l*r; -- i,i:p lbiir:c}*"

[],: a*eagthd.lr!tt:,i]if f a,r;L-:.tll;.ti rt"::ii!"l.l i .l spirc{,risiitlri;

itlrpe c3tc u*,rri, {ilr:u'$hrrir.j:r:r,[r]j; it t.1el!lil

:

-

l:r.

i}in ll*ri" anani:rlti

.ii !:ii:eo t*ru;ni{i.\,ciarlf* e;.t,,J:t:ilii'idil; gxr'+,*ltlu.*cir, [,* plerr:irr*,t{],lief,ir{irur.:agl,oi.r,\u ;ret;.ctnt perniilletrn1r*i";$teva*re de

r:,:+it;t{.

Undeseafl5 familia Cristinei? Ceapescuittata? CefaceCristina? Cei-a flcut mamaCristinei? Cumvaarlta Cristinaavindcoroni{apecap?

Unegteprin sdgetipersonajele cu umbrelelor!

In parc

Mama,Cristinagi $tefinel au venit in parc.Aici sunt qi alli copilaqiimpreunicu mimicile lor.

Cine sunt noii prieteni ai Cristinei ? Ce fac ei? Ce facebdrbatuldepebanc6? De ce nu este voie si rupem florile din parc? Ce facecdfelul?

Numegteobiecteledin prima coloanb, apoi pe cele din a doua coloani! Une$te prin slgefi obiectele care au aceea$iculoare !

-

Qq6

te cheami?

il

intreabiCristinapeunbiie{el.

Mi cheamiCostel.Dar tu cineeqti?

- Eu suntClistina,ia' el

e falelemeu,Te[6nel.Si ne

-

jiucim impleuni! Vine qi Azorici. Parci el se bucuri de aceasti minunati.

ql

ZI

Un biie{el vrea si rupi cfltevaflori.

- Nu e voie si rupem

tlorile din parc! ii

mamalui.Eledaufrumuse{e

parculuiqisuntadmiratede

toati lumea.

spune

(np" b

sw

g*

W6f

/':a;\,

W&tu

Seapropietoam-rta.

- Astdzi Yommerge

la magazinuldeconfecfii.

Vomcumpdrahaine.Doar v-au rimas mici celede anul trecut.

- Mamd, eu asvrea

o geacd albastr{ li un

fes de aceea$iculoare,

spune $tef{nel.

Ajunti ln magazin,perin{iiii cump{r[ lui $teflnel obiectele

preferate.Bfliatul e tarebucuros.

- Cefetip driguli avefl!spunev0nzitoarea.Cedori[ipenftuea?

- Am Yreaun pardesiu. Vdnzitoareaaducemarfacerutd.

- E un pardesiufoarte frumos. Culoarearoz i sepotrivegte

de minunefetitei dumneavoasffi. Cristina este incintatii. Abia agteapflisd fie mai frig, si

Cecrede{ici are $tefrnel in pachet?

m

@

A sosittoamna

E o zi urAtidetoamn6. Ploudmdrunt $i des.Cerul e innorat.

desprinde

frunzele

copaci gi le agternepe trotuare.

Vdntul

arlmii

din

Trecltorii lmbricafi

gros gi umbrele r: gribifi

protejafi

de

se indreapti

spre case.

Desubumbrelh,Cristinazaregteunst6ldepasareb.Eaintreabl:

Mam-'[,ce fac pisdrelele

Mamaii -- rispunde:

cdnde frig?Cine aregrija lor?

- Toamna,pisirelele seducin

l5rile calde.De aceease

qumes-cpisdri cdlItoare. Vor sta acolo pdn6la primivari.

Atunci va fi cald din nou, iar pis[relele se vor intoarce la cuiburile lor.

- N-ar fi mai bine sdnu mai plouf, niciodatii?

- Nu. Plantele,animalelegi noi, oamenii,avemmarenevoie de ap6.Fdrii ea,nimeni nu ar puteatrdi. Cumsuntimbrica(i oamenii?

Ce fin eiin mAini? Ceanotimpesteredatin ilustra{ie? Cumsuntcopacii? Darfrunzele? Pecineati descoperitin ilustrafie printre trecitorii gr[biti?

Unegteliniile punctate la desenelede maijos.

Coloreazddesenelepe care le-ai descoperit.

.tr?'\v

^

r4

.Nik'-

=:i'lti-

,/l'

.,i

I

.'r>

,'

li$::., "

,,.f

,it''1ffi

-4t'iL

i/i:':y''al

'r"'

r?-

4;

w

La sdniug Toati noapteaa nins. Fulgii mari pi pufoqi au acoperit pimAntul. Totul e alb cit vezicu ochii.

$tefrnel

qi-a pregltit

siniufa.E gatadeplecare.

Pederdeluqdejasuntmu(i copiidevflrstalui Biiatul arvreasi simti qi surioara lui aceasti bucuriea iernii.

- Mam5"pot si o iau gipe Cristina cu mine,la sdniug?

- E preamicn,ii spunemama.

- Da',dar eu sunt mare qi voinic. i1i promit ci voi avea griji deea. Pini la urm5,mamaaccepti. Iati-i pederdeluq.

$tefiinel

are multii grijn de surioaralui Doar i-a promis

mamei $i-gi iubeqtesurioaramult detot

Ceanotimpesteredatin ilustrafie? Undesea{li ceidoi frafi? Ceputefi spunedespre $telinel? Cinesemaialli la siniuq? Cumsuntcopiii?

Ce-i lipsegteomului de zdpadidesenat aliituri? Conpleazi desenul! Caredintre obiectele desenatemai jos nu-i suntnecesareomului de z padd?

:,

'.t1 "'

'i:i

i: 11 [tnf;{.;]t!.'!,lt;.]

'i7;:l,,))l,ll;.l.l!;.;,1,i:;il''':.-:i

':,.:''i

ji:rli|,l,,o"l;l.'::l';l.:.:tr'il'

, t.:'j,|1;'ti1l:;:!i-!ji,i.',1'i|.,'.:il'':.,',:'l.::.,.'4i.o''r,f;|;i'r'|,|||::|:| : i'.i,lilll'|1j'ii:|il;.t':.iii::.'l.,

.

t.

.;

t,,.)rr::: tft,.::';.:i::::t,j:,::.!

:: .::.|:':iit :liii i:ttl,:iii. !.t:1!.::.:,. |'':.|.i;.i)'|!j:ii'|::.|,!}.|;'.'|''i|.'':

|

'. t:ir'*i,i;;. ii*tit it:L .

lx!11i'ii.'rit;;!11-;71 t1 :,

.,.:t:iit.i:i:.t! t',,i.:t.ti.i.t::l:))l i)

' i r'. l::';:t.i::Lt:,::.::,t.::th

l:t,1,\ ::,,.

!:,t. tll t.:!.t.t!,i:;t:,i. i:ti,t., I

.t,

.

. :i1,

,;; i:-;!,;f;i,,,

:'l'i:.,;:||;"ii1|".;:,i'.|:;.i|;r!i|''}'i

.i ,.titiii.,t:t'::i.ti,t

:r.:,.i;rati.

l,t:,iiil",tiJ.;j.t.

L11iL,y,"

"

11:,r,;7;r;i1,

' ,i i:::'t.j!.1,.:)i i!,
'

":

y111.;1;,11 :.r;,;,,',!,, i)l!.,t:;

:,,. iL:,i;:;1.:rt"i.';,,

.1,:,':"':t!t;,.|t:,t.:),1,j.1i.i !.i.1:i]:!ii.,l"tt;ft.:;t).

:t,,,; t::,:,!ij,.t :

.

iurt:t:|:r",f f:!.lt.t,i.,l:il.

Unde se afld Cristina

impreundcu pirinlii

De ce s-a imbolndvit Cristina? Cefacedoamnadoctor? De ce sunt ?ngrijorali Srintii Cristinei? Ce sperdei? De ce nu trebuie sd

mdnc{m zilpadd?

ei?

Unegte,prinsdgefi,fiin{eledeurmelepecmele-aullsat pagiilor pezipadi.

6'm

"€ o6

Acas6

E seara.Toat6fadilia estein cnmeraCristinei.Fetitaeste imbujorat6lafalh. Febratot nu i-a trecut.O doaregltul.

Hai,Cristina, s6-tidaumedicamentul!ii spunemama- Ttta advcefermometrul. ii vor mdsuradin nou tempera- tura corpului. $tefinel ii spune:

-

- ti-am adus gi

pipugica preferatl. Te vei juca dup6ce-fi

vei lua medicamentele-

De deasupra patului, spunindu-i:

Miaunica

parci

o dojenegte'

- Yezi ee-aip6lit daci nu l-ai ascultat pe $tefSnel?

Cine seafl6 in camera Cristinei? De ce feti{a esteroEie la fata? Ce facemama? Ce aducetata?

Ce

ii

df, Steflnel

surioarei lui?

Coloreazf, cu ro$u drumul cel mai scurt pe care trebuie s5-l parcurgi Cristina gi pdrintii ei de acasf,ptnd la cabinetulmedical'

r'r

l-l

-

-l

asoa

,D\r

c\

TU

nr,

BtrOtrO

CABNNMIDCAT

Ajunul Cr6ciunutrui

E seara Cin

a"lunul

Craciunului.Afara ninge

Iinigtit. Ce plbcut e

?n eas5!

P6rintiiimpodobesebraftil.

Copiii ii ajutd. Crislina ia de pc masd

.:. cl,rh rnareSiroSu"Apor

:jPrrllC:

tli,':,t'"ui

atesteiii b154ut"Tetanei! Imi pecrlacrnultcumalard. Bdiatul ia globul. il punepe o rSrnunct a trradirlui" Totul e pregdtit pentr{rrnaf,ees5rh.tr.ct,n:,F{ai {rei:urcdl,ar

- Te I:g la ;rtir

sd soseascdl\inogCr;)r:ir"llrinrrLr.,::ir. ,i!:r !-iii.r"ii- .1,1l1;r,11,,,;,,

Ce sdrbdtoarese apropie? Ce fac mama $i tata? Ce face Cristina?

Ce il

Cine este musafirul mult agteptat? Ce le va aducecopiilor Mog Crdciun?

roagd ea pe gtefdnel?

Recunogfipersonaiele? Coloreazi personajelepreferatedin desenelede mai jos!

A douaaniversareaCristinei

De undereiesecI estea doua aniversarea Cristinei? Ce cadouria primit ea de la

pnrinf?

Care dintre cadouri ii place celmai mult?Dece? Ce a intrebat-o $tefinel pe mamasa? Cum vi explica(i neribdarea Cristinei?

W

Cu doui zileinainte de Anul Nou este ziua de na$terea Cristinei. Acum

rmpunesteool 2nl.

A primit

de la pdrinli

multe jucirii. Dar cel mai

multii

cumpf,rat-o Steff,nel din

economiile lui. Mama a preparat tortul cu fri$c[ $i ciocolatii. -

MamS,tiiemtortul? intreabi, neribdltor, $tefinel.

place pdpugica.I-a

nu- A$teptiim

intAi sI soseascimusahrii.

Se cuvine se-i a$tepfiim cu tortul neinceput.

- hca

La Teatrul de Pf,pugi

Astlzi pentruCristinae o zi deosebitl. Va merge impreunS cu familia la Teatrul de P6pugi. Iatd-i ajungi. Sala de spectacol e plini de lume. To[i a$teaPtdsA inceapdspectacolul.

Cepiesi vomvedea? qw#l'ltrwwffi

-

intreabd $tefinel.

,,Scufita Rogie",ii rdspundemama.

-

in iimput spectacoluluie

o liniste profund6-Spectatorii

urm{resciu

,,Oare

emotiedrumulScufitei-Ro$iisprebunicasa'

n-o va mdncalupul?" seintreabdCristina.

Unde seafld familia Cristinei? Cine se mai afl6ln salade sPectacol? Ce piesdde teatruurm[resc spectatorii? De ce suntincantali sPectatorii?

Acum, cd stii sfhnihrl povegtii,coloreaz6cu albastrucaleapecarea

mersScufitaRo$iela bunica $i curogudrumulpecareamerslupul'

Colorati $i restuldesenuluide mai sus!

La GrfldinaZoologicfl

intr-o duminici tata a sPus:

- Astizi

vom merge la

GrddinaZoologicd.

- Ce vom face atolo?

intreabi Cristina.

-

Acolo

Nimic.Vomprivi doar. sunt multe animale

sdlbatice.

- Mi-e flici

de ele. Mai

binenu melgematolo. in loc s[ rAddde surioara

lui, Stef{nel i-a spus:

- Nu te teme,Cristina!La

Grldina Zoologici animalele suntinchisein cugti speciale. Noi le vom privi de la

distant[,fdri frici. Te asigur

cd ifi

viziti la GrddinaZoologic5.

va pldcea aceasti

Unde au plecat cei patru membri ai familiei Cristinei? Ce au vizut ei la Gridina Zoologici? Cum privegte Cfis1fua animalele din cugti? Ce fac cele doui maimute?

Descoperi desenelede mai jos, apoi coloreazl-le.

I

t'1-t

7--t

I '-X

-

I

x

*1

i10

.()-

l,'

I

k\

/,

I,'

./

-W,,

,'

Y

'//

Y

llr

i ral

ti\lt

2

.^-./t,'\Y,-{

'?>;l\':iij. o

q-F

Dup[ vizita la

GrndinaZoologici'

Cristinavoia si stie catmaimultelucruri despre animalele

sil6atice.Stefitnel

r-aspus:

- Staisi-mi iau Atlasul Zoologic, ti-ti voi exPlica-

aga

Vizind-o

nedumeritii,b[iatul

Ceanimalesilbatice suntreprezentate in ilustrafia demai sus? Cepersonajeobservali in ilustra{ie? Cefac ceidoi frafi? Cevid eiin carte?

n.rf

"u."

animale silbaticeii explicd $tefinel surioarei lui?

&ffiwWwM

IJn

Astizi, cAndpdrinfii s=au intors de la serviciu, au adusni$te ctr4i. Sunt pentru tine, Cristina, a spustata.

- Dar eu suntpreamicd. Nu stiu sdcitesc.

Nici nu-i nevoie deqsamdati sE ptii sd citegti,adaugf,tata.In aceste c6rti sunt doar desenepe care le vei colora cum vei dori-

ffiffi

ffiffi

ffi& ffi

ffiry

ffi

ffiffi ffi

ilffi ffi

ffi

ffiffi

xn

- Poftim gicariocile,ii zicemama.Vei coloracu ele.

- Nu se fine aqa carioca, Cristina! ii spune $tel?inel.

Priveqtecum o

{in

eu! Agaimi vine foarte ugorsii colorez.

Incet,incet,fetifa ainvifat si coloreze.Acum aqteapti ca

plrinfii sii-i cumperegi alte clrfi de colorat.

Ce daruri a primit Cristina de la parintii ei? Cine o inva{ti sd coloreze? Ce agteaptiea?

Ceculoaresepotrivegtefiecirui frucf?

r\

\'

"/

w s

A

ffi

H

Seara,in familie

S-afdcut seard.Copiii s-auintors in cas6.Acum, toat{ familia estcin sul'ragcrie. Tata gi-a deschiscalculatorul. Vrea mcreu sf,fie foarte bine informat. Pe internet gdsegtegtirile din ziarelece vor apdreamdine. $tefdnel are o noud pasiune:pictura. Mama gi Cristina stau pe canapea.Mama ii citegte o poveste,iar fetita ascultdcu atentie.

Ce face Stef[nel?

Dar tata?

Undeseafli mama si Cristina?

Ce facemama?

Ce face Cristina?

Casteluldin poveste

Rimasi singuri acas[, Cristina

si $tefinel

se uitau la

televizor. Din nefericire, erau acelea$ideseneanimatepe

care le vlzuserd de mai

multe ori. De aceeaseplictiseau.

- Ce-ar fi si ne jucnm cu cuburile? zise biiatul.

- Nu, ci eu nu qqu ce s[ fac, ii rdspunsesurioaralui.

- Stai linistiti!

Iti

voi

areta eu cum se procedeazi-

Uite, vom clidi un casteldin cuburi, a$acum am vizut noi

in cd4ile de povegti. Fetita il unnarea

indlfa repede.lndrdzni apoi gi Cristina sd a;eze cu grijd

cdtevacuburi. Cind s-au intors acasd,pdrintrii erau lncintati.

cu atentie pe frifiorul

ei. Castelul se

- Bravon copii!

-

le-a spus tata. Ne bucurim

ci

vi

infelegeli atit de bine. $i

Ai dreptate,tat6. De n-ar veni pisica si se joace. In trei minute ne-ar dirama tot castelul, jucindu-se.

ce castelfrumos ati construit!^

CefacceidoifraJi?

Cumseimpaci ei?

De

ce ii

privesc

pnrinlii incflntafi?

Uniti

rsonajele,prin sdgefi,de locuintele lor!

* &l t4,-

tffir

r/ac)

I

\4\

((*,4

.

.aa;

,str

t'-)

';fuxEll

"-

) @$.

ffi,$'d*,i

E ziua Cristinei. Azi implinegte trei ani"

Toti musafirii sunt la masd,ln sufragerie.

Fetita le-a mulfumit pentru cadouri. A luat o parte din ele $i a plecatin cameraei.

A deificut pachetelefrumosambalate.intr-o cutiea g{sit

ceeace cduta: cdrti de colorat $i multe creioanecolorate" Fdrd sd-i pesec[-gi sifona rochi{a cea nouE,fetila s-a a$ezatpe covor. Colora cu incdntare. Nici n*a auzit cflnd au intrat mamagi nagaei in camer[.

- Cristina, uite tortul! Hai in sufragerie! Musafirii te

aSteaptd.Vei sufla sprelumAndrele Si-ti vei puneo dorin{S in gind.

- Bine, vin! Dar dupi aceeamd pot lntoarces{ colorez?

- Desigur, ii spunemamartztnd.

Cili

ani a implinit

Cristina?

Cecadouriaprimit

ea?

Caredintrecadouri fl estecelmaidrag?

Stabilegtevirstaliecirui copildemai jos, unindimagineacutortulpotrivit!

O preocupareplf,cutfl

Pdrinfii au cumpirat mobill moderni pentru camera Criptinei. lntr-o vitrin[, frurnoqaqczateperaf'turi,stauclr{ile eide povegtiqiceledecolorat. L0ngi vitrini, plrinfii i-auaEezatun birouqiun scaun.

- Ce bine mi simt aici! Ilot coloracAtvreau.E tare comodsi staupesc,luD,la biroulmeu,spuncCristinaI'ericiti.

UndeseafldCristina? Ce i-au aduspfin1ii in camerasa? Ceaupuseiin vitrind? Ce faceCristina? De ce credeli cd ea estefoarteincdntatii? De ce credeli ci este necesarsi avemuncogde hirtii ldngdbirou?

Taiecuolinieobiectelecarenu auceciutain cameraCristinei

gicoloreaz5-lepecelenecesare!

O zi importantf,

Este

15 septembrie.

Toatd

familia

Ionescu

este

emofionat6.

Tata gi $tef5nel seindreaptii nerdbditor.

spre gcoali. Biiiatul e tare

Dar

colegii mei?

fost colegi la

gridini{i.

ceilal(i ii vei cunoa$te imediat. Pe doamna invd([toare nu

o cunosc incd- Dar Stiu cd-i iubegte pe to{i copiii

Altfel

Tat{,

Voq

oare cum

aratd doamna invifitoare?

-

-

vedea. O parte din copii fi-au

Itri va face pldcere s5-i intdlnegti din nou. Pe

la fel.

nu gi-ar fi ales aceastl meserie.

Mama gi Cristina Sunt tare emofionate!

se indreapti

spre clidirea

gr5dini{ei.

Din florile demai jos cotoreaza-tenumalriecele

caretnlloresctoamna:

Cine suntpersonajeledin aceastdilustrafie? Undeseafl[ ele?

De ce pentru Cristina gi $teftnel esteo zi imFortantd?

Undepleaci ffiliorul

ei?

Cine?linso{egte? Cui ii va da el florile? Ce-l intreabi $tefinel pe tatiil siiu?

Coloreazifrunzeleaqacum arati elein anotimpultoamna!

fuw

4%

Prima zi de gr[dinilA

Mama Si Cristina au intrat in sala de g5up[. Fetifa privegte uimitd pestetot. Pentru ea totul e nou. Doamnaeducatoarele spune:

- Bine ati venit! Apoi intreabd:

- Cum te nume$ti,fetito?

- Me numesc Cristina lonescu gi am aproapepatru ani. Poftiti florile!

o

sdrutS.Apoi o intreabi:

Doamna educatoareii

multrumegtepentru flori

$i

- Cine te-a invdfat sdte prezinfi aqafrumos?

- Mama li frltiorul meu mai mare-De astdzi,el este

$colar in

clasaint6.i.S-adusla $coald impreundcu tata.

- Ce fetitd vorbdreafdesti!

Se cunoa$tecd toti din

familia ta

ceilalli copii din

gr{dini{d,ca gi tine, spunedoamnaeducatoare.

{i-au

dat atentia cuvenitii. Fi cunogtin{d $i cu

ei sunt pentru prima datd la

grupd!

$i

Undeseafli copiii? Cum arati saladegrupi? Celi arati doamnaeducatoare Cristinei? Cum sunt tofi copiii din ilustra{ie? Decesunteiemofionafi? Cine se afli lAngi doamna educatoare? De ce a fost impresionati doamnaeducatoare?

'$;

i'fi

,\

Contureazfrbaloanele cu care a flostirnpodotritd salade grupii, apci coloreazh-le cum dore$ti!

Lectia de educafiefrzict

Se apropia lectia de educatie fizicf,. To{i copiiierauirobrdcaticu treninguri.In picioare aveau pantoti speciali pentru sport. latd-iin saladesPort a gr6dinilei" Doamnae<iucaicare

ii

ajutf,

si

formeze

coloana de gimnasticd. lffi rApoile explicS $i le demonstreaeEfiecare exercigiu-

?ntimp cecolegii ssio privesccu aten{iepedoamnaeducatoare, {onut i$i g[se$tealte preoc*pdri" f)oamnaedncatoareii sPune:

- Ionu[, fii atent]a iie{jarernigeare a mea! l{uma! aqavei

inv6{a corect exerciliul. lntr-adev6r.Ionut a avutnevoiedeajutoruldoamneieducatoare' I-a fcst mgine cd i5i gf,sisealte preocupbri"

De atunci. biiatul

este foarte atent la toate lectiile.

Ce lecfie desf[5oari coPiii? Cum suntimbrica{i ei? Cu cinesuntcopiii in saladesPort? De ce trebuie sdfim imbrdcati cu treninguri la ora de educaliefrzicir'! Ce i-a spus doamna educatoare

lui Ionut? Ce a inteles bAiatul din aceaste intAmplare?

56 ocrotisnnatura!

intr-o zi ilumoashde primilar6, doamnaedu- cafoercne-aspus:

-- r6t,$AZt Vffn

DlilnUI

#

pure!peterenulclinlala

erddinifsi.

Cristina a?nftebat:

-

Nu-iruiacipui4ii

sunt ni$te puigori de gfijn5 cum avea buni- cuta?Cum s5-iplantlim? Nimeni nu a rilq. Doamna eduaatoarea explicat:

.

,':

I

- Puie{ii nr-}sunt puig<lride g;iin*, cis;ide ragfi"nici de

gf;sc6-Ei sunt nigtepomigori caretrebuie sddi{i si ingriji{i"

Numai a$avor cregtegi ne vor aducefc]irl.r"ss" C6nd se aflau pe terenul din fata grildinilei, dsamna educatoarele-a spus:

--- Privili pomii pia*taii ani:i trecut! Au deja ramuri mari $i frunzuli{e "

*-

- Ciripesc p5s[releie, a rSspunsdoamna educatoare.

Ce se aude?a inlrebat Cristina.

Priviti-le acolo, $us,pe ramurd! Ajuta{i de doamnaeducatoare,copiii au piantat puie{ii"

Unde sunt acum copiii? Ce fac ei? Ce observati in copacul

mal

mare? Dar pe crengilelui? De undes-auintors pdsdrelele? De ce sunt bucurogi copiii? De cetrebuiesdplantf,mpomi

si flori?

1 Iunie

Copiii din lumea intreagi sirbf,toresc la 1 lunie ziua lor. Cristina gi colegii ei de grupdau a$teptat cu multd neribdare aceastAzi. Sala de grup6 este frumos impodobitdcu multe flori si baloanemul- ticolore.

Oarede ce n-au venit pdrintrii?intreabi, ingrijorati, Cristina" Nimeni nu-i rispunde. -

doamnaeducatoare. Acolo ii a$teptaupdrintii.

Micii artisti au recitat, au canht gi au dansat.Aveau emotii mari. Publicul i-a rispldtit cu rnulte aplauze-

- Uite, tatane facefotografii! a spusCristina,bucuroasi. Deodat6,to{i copiii din grupd $i doamnaeducatoareau disp[rut din sald.

-

Sd

mergem in

sala de festivitdti! i-a indemnat

- Unde-or fi? s-aintrebat $teflnel.

Pesteciteva minute, copiii s-auintors- Erau imtrrdca{i cu costumede carnaval.

Petrecereaa continuat pini

tirziu"

Ceslrbitorim in ziuadeI Iunie? Cum arita saladegrupi in aceazi? Undes-adesfiEuratserbarea? Cea llcut tatdl Cristineiin timpul sertririi? Ceauflcut copiiidupi serbare?

In excursie

La cAteva zile duPtr serbare,

Cristina gi colegii ei de gruPf,au plecatin excursie.

Din

autocar, coPiii

admirau

frumusetea locurilor

Prin care

Eeceau. Au popositlangi o Pddure. Doamnaeducatoarele-a sPus:

- Vom mergeinfr-o Poienifa.

Acolo eracaintr-o poveste.Din copaci se auzeaciriPitul vesel al pdsdrelelor.Pnmantulera acoperit cu un covor moalede iarbd si flori detoateculorile.

in timp ce culegeafloricele,

Cristinaa auzitun zgomotu$or,

venit diatr-un copacdin apropiere.Ea s-auitat cu atentiela ramurile

copacului,apoia strigatbucuroasd:

- Privitri,esteo veverifi adevdratd!

Toli copiii

De dupa copac,ii

Ei-au indreptatprivirile spreanimahilsprinten gijucnug-

privea un iepurassperiat,cu urechile ciulite"

Ddnuta wut si-l prindi, daracizut,impiedichndu-sedeun arici, giaspus:

- Cinea mai vdzutun ghemde fepi in pndure?Uitati, m-aintePat

la genunchi,iar iepuragula fugit.

- Nu e ghemde

lepi!

E doarun arici. Poatecauti hrani pentru

puigorii lui. Nul speriati!a spusdoamnaeducatoare-

Unde au poposit copiii qi doamnaeducatoare? Ce a zilrtt Cristina intr-un copac? Cine ii privea pe copii de dupi un copac? Cineeraghemulde ,tepi? Ce i-a indemnat doamna educatoare?

In vacan{f,,la bunici

A sositvacan{amare.

$i

Cristina

$tefenel

suntla bunici. Ei locuiesc

intr-un sat frumos de pe valeaPrstului.

* Bine a1i venit, dragii mei! i-a intdmpinat bunica,bucuroasd.

Cdnd

s-a

intors

bunicul de la cdmp, gi-a imbritiEaf nepo{ii cu drag:

- Ce mariatricrescut!Tarene mai erador de voi!

Copiii s-au agezatin bratele bunicilor. Dialogul s-a infiripat intr-o clipi- Aveau atdteas6-gipovesteascS! Pisicuta s-a apropiat,tiptil, de ei.

-Bella,

a spusCristina, ce dor imi era sii-{i m0ngii bldnita

curati gi mitiisoasa!

Pisicuta parcf, i-a infeles spusele Cristinei. A sdrit direct in bra{ele ei.

- Vedeti? $i ei i-a fost dor de mine ! Eu o mingii fericitd in bra{ele mele!

gi ea toarce

Unde gi-au petrecut

vacantacei doi frati? Cine ii agteptain fa{a casei?

Ce observafiin curtea bunicilor?

Sprecine seindrepta,

bucwoas5.Cristina?

:

Undes-audus $tefhnel qibunicul? Cefacei? Careestemainorocosdintreei?Dece? Ceapescuit $tel5nel? Deceride bunicul? Cineestein spatelelor?

':w

,,"!i0\.

;,'; iij

Yt,:

;

,,

t'A

lrgumele din grfudrnnbunicilor

* Asthzrvoi recoltalegumele dln gridin5ospunebunica,

- Te ajut pi eu, bunico,se

oferd $tefJ.nel. Doar sunt destul

demare.

- Pot 9i eu s5 vE ajut, zice Cristina

- Dar epfiprea mic6odraga

- $i ce daci sunt mic6'! Yoi

lua legumeleintr-un mAsuramea, ncisi mcrgemin gridini!

co$ule{pe

Au ajuns.Cristinaprivegfemirati in jurul ei.Uimiti, intreab6:

- Darunde-slegumele?Nuvid nicim5carotarabiculegume!

$teffinel rfldecupofti. Bunicaabiaigistf,pAneqterAsul"Apoispune:

- Nuride, Steffinel. Surioarataepentruprimaoari la

{arh.

Nu avea

deundesI gtie,darvalnr'il[atotulrepede.Dragabunicii,legumelenucresc

petarabe,ci aici,in gridini. Noileplantim'leingriiirn,le uddmatunci cindnuploui.Elecresc,infloresc,apoinedauacesteroadcpecarelevom culegeimpreunfl,zisebunica. Bunicaincepusi culeagtrlegumele. In coguris-auadunat:rogii,ardei,conopidi,usturoi,cartofi,morcovi'

vinete,lehnh,fasoleqiridicini

5i foartenecesareoamenilon

dep6trunjelToatesuntbogatein vitamine

Undeseafli cei doi nepotei? Cefac ei? De ce a rds $tefdnel? Celegumeafi descoperitin cogulbunicii? Caresuntlegumelevoastrepreferate? De ce trebuiesi consumimcdt mai multe legume?

La cw$esulfructelor

E o zi frurnoasS,de toamnE.Pe

cernlsenin,Cristinazdregteun stol

r.3eufts5ri.

'r'r5ir*raiui ei:

- Uite, $tefdnel, nigtepdsbrele. Ferai.*vor rfundnein livadabunicilor. ?mipiaces5escultciripitul lor vesel.

Bucuroasd, ii

spune

- As vreagi eusdhe a6a,dargtiu

iri rrri i:ii pcate. E toamnf,"Pisirile

.,.:i:r;r :;: ':

r.:aiic: l:'jr: ','*r inoarcela prirndvarf,,

tlg p*rrrii deja spre

{6rile

eind veli eald. pl Iarr*r.:rr rr;,:i,it"r'*.fi d,::ll.deacestelocuri.

2.!i.r 'inii*arnni bunica.Vomculege,impreunicu

bunieuL,rner*i':, ir;ri;lii,:,;.;,;r:neie:iigutuile, tsuiricuirn:iiii.;;i, !r* rcard.Luaeum&nafiecaremir Ei-l puneacugrijfl

- Copii,hniil,;li

rr!,

futr-*straist*

{!r;:i:ir:,agillnea?nldditemereiedin iraistahunicului.

- Deceh[{:r*i}turrAcrengl]ebirnicul?}r'iereiearc6dea?niarbi iarnoi le-aruculege qi re-ampri*e in l*dite. :l.a-nter-ni*alreabamai repede,

spune $te{iiee!"

-- Nu sepoate"V-erzieS.nieit* ni: ii': 6iii petoate?Fructelesecuieg

cunr$-na"Scutur6ndu'.les-ar:;i.riviginuie-ammaipufeapiistratimpinde-

lung*t.iar oanle,riia* nr:r,oierJevit*n:ineledin fructe Ei petimpuliernii,

adaugdLruniea. Dintrefructeledesenatemaijos, incercuieqte-lepecelecarenu provindin livezilenoastre romineqti,dar lecumpir[m qileconsumimcuplicere.

Cefacbuniciiimpreundcunepo{iilor?

Deceseculegfructelecuirdna?

Ce trebuie sd facem cu

fructele

inaintedeale consuma? De ce hebuie si spiliim fructele inaintedeale consuma? Decetrebuiesdconsumimcit mai

(,- r

i:

! multefiucte?

'!

-.i

T

Animale domestice

intr-o seard,in timPul cinei, Cristinaa spus:

Bunico.mAinedimi- neati, cind vei merge la

-

masazinsdcumPerilaPte.m5

vei'iua gipe rniire?Ti rogl

-

Darnoinucunr:1i:5m

lapteniciodatii,spu3: :,un;{:4.

O-cregtem gi o'ilig*jim Joiana,iar eaneci6laPte'

Pe

- Cine-i Joiana,ruli icc',t

-

E vdculanoastra

It

v <r!/u*a

Acume

tdrziu'dar mflinedimineatbte

voiduces-ocuno$ti Pe Joiana.

dinfalagrajdului.

;i;;i;i;;"a,

-

A A douazi.dupimiculdeiun,bunicul$i-a darrazi-dunimiculdeiun, dusnepo[iipepdgunea

fataeraidului. A$aa

atl"atCrisfinaci

buniciiauo mullimede

unvijel, uncal,unpurcel,citevaoitre,unc[{el,5i

dec6tcei,dinpoveste'

itti*

crescla

- fiindci le cr?rtem

o cdpritacu trdiiezimai cunii4i

Ce^multeanimaleaveti! $i eu carecredeamcd oamenlr

{ard numai P!:i.:

Desisur.Av6m

multe animaledomestice-Senumescaga

peiinga casd,lehr5nim,leingrijim' le addpim

si avemmulte foloase de la ele.

Unegte, prin sige{irmama

depuiulei.

Ce arc Cristinain brate?

ce faceftareleei?

Cr animalemai suntin ilustratie? Ce fel de animalesunt? De cele numim animaledomestice?

De

ce oamenii cresc animaledomestice?

Pisflri domestice

Cind s-atrezitCristina,bunica

intra in casd.Avea in mdndun cog

mare cu oui. Tocmai se sf, le cure{e gi apoi si le

frieider,la locullor. -Fetita lepriveacuinteres.Unele

erau mici of albe, altele pulin mai mari gigri deschis.Aveabunica.in co$totoua !]fl, dar $t malman, lar

unele erau tot mari,

punciemaronii pe ele.Erauoui de laina, Oera$, dbgisci gidecurcd.

Pregitea

pund in

dar cu ni$te

Cine le-apictatpe acestea,

-

bunico?Ia uite ce multe puncteau!

\u

Ce e-apictatnimeni.Agasuntouile

_curcilor.

bine cd m-am trezit devreme! Vreau

sd te aiut sd

hrdnegtipdsdrile-Mi

iei, bunicuto?

- Desieur.Dar

- Imeiliat- bunico! Ce bine ci

pune-ti sor8rletul, sf,nu-{imurdiregtirochila-

azi sunt mai harnicddecflt

$tetdnel ! Bunicaa zfunbit,darn-aspusnimic. Cdnda aiunsin curte,Cristila a^infelesde ce zOmbise

bunica.Fritiorul ei era deja afard.il ajuta pe bunicul sd

impleteascduncogdin 'Ce nuiele.

inc0ntatieraCristina!Blnica a ldsat-onumaipecasd

girisplatamunciiei.

hrdneasclpisfile. Oudledemdinevorfi

Uneqte,prinslge{i,

pasireadomesticideoulei.

b-:Wfs4

000

o

Ce facebunicul? Dar nepo{elulstru? Unde se afld bunica gi Cristina? Ce fac ele?

Ce pisfi

observati

in curteabunicilor?

De

De

ce

ce

le

le

numim

numim

pdsdri domestice? Ce foloase avem de

la pisfile

domestice?

Duminica"la hord

Intr-o sfunbiit{searii"r'hrpi .:in5"bunicula arru*tir{i

- Mhine

vL.rn nrt rgd: 1;l

ll*rii"

Bunica

1,,.1p1';:ghtit

Ce.iacostumcle -

Si

le vederl ! sXrune

Cristina"curioasir" Bunicalearatdcurrrirr.irrr' costurnele. Darsunlduslurnenoli(r rale! Cu astfel de costufil.' at>'lunimtrr$cat la s*rbdrile

W

rioastre. la or;ui " Nurnei c6 acestearni se par gi mai frumoase.

zice $te{dne1.

- Ciar"1ni iL":ri i:r::npl*itilf. brinico? ?ntreatri Cristina"

-.' Nu le-:lm crtlrtl:i*rt.

l*ffia {r*(:uti am tesut pAnza, apoi

f:r va ti a surprizd

pldcut$

vi le-am cusut c:hiareri" Sti;im sittr

pentru voi"

A douazi" br.lnicii si nepotii au plecatr'acrqirui satului. Acolo

erau aduna{i rnulti oameni $i copii eiin sat. Toli erau imbrdcati costumena[ionalt'.

"'u

S-auprins in hor5"Erau frucurogicd acestvechi danspopular rosrinesc i*a r.rnitdin uou, in zi de sSrtrdtoare.

Unde seafl6 bunicii ti

in ce zi a sAptdmaniiseorganizeazdhora satului? De ce seface horain zilele de slrbdtoare? Ce fel de haineau persoanelecares*auprins in hori?

Ce personajea(i descoperitin hora satului?

nepotii lor?

Desenelealituratesunt

piesealecostumelor

na{ionalepentrufeti{e

qipentrubiieti.

Coloreazi-lecumdoresti!

nou acasa

Vacanfade varl s-a sfflrqit.

Dupi

bunici, Cristinaqi $tefrnel s-au

intors acasi. Le-aupovestitpirin{ilor multe intAmpliri deacolo.

doul luni petrecutela

- Am invi{at o mu{ime de

lucruri folositoarede la bunicio

spuneCristina.

- I-am qi ajutat la treburile

gospodireqti,adaugi

$tefinel.

- Dar poznen-afi ficut? ii

treabi tata.

Unde seafld intreagafamilie? Ce face mama? Dar Cristina? Ceil preocupi pe $tefinel? Ce-i dd tata lui $tefinel?

prffindoorsa

Cu

ce prilej

bradul?

impodobrm

De

ce vin

colinddtorii

la

caseleoamenilor? Cum sunt colindele romA-

nesti?

De ce n-au reuSitcopiii sd-l vadi pe Mo$ Crf,ciun? Ce dar a primit $tefanelu

Deseneazdmai jos ohiectelepecarcdorreEds*I.i:LeatiuehimdarR{o$CriciLm-

:

.

Cind ii oferim mamei ghiocei?

Candsarbatorimzrta

mamelor din intreaga lume? Ceurmeazdsi-i ofere mamei StefAnel?

Ce a adus tata? Ce agteapti mamacel

mai mult de la noi?

.

,

.,r':

r

,

,,':, :.'.:

Ir

,

,,". '

.

'|

t

.

,

:

,

':.'. ,.

:

'

,

: ::r i .,

:

' .,.,. '; ,'.

t;,,

1i:i.t l.: |:,t1,: | ) | i, l

t;:1,. :, ! :1,,t':,!; i

'.: i:,

:. ). t: :

::i. i:,:::,1,.

ti t.):

Coloreazifloriledemai jos.Incercuie$te

florilecareinfloresc primivaradevreme.

Or[ de gospodf,riela grfldinitfl

SeapropiePaqtele.intr-o zi, doamna educatoarele-a spus copiilor:

- MAine vom aveaori de gospodirie.Ne vom juca de-a

bucitarii.

vafi o maresirbitoareoPagtele'

$i

fiindci duminici

ne vom pregiti

intimpinim.

sirhitorim dePaste?

qi

noi

siJ

$tie

cineva ce

Cristinazice:

slrbdforim invierea Domnului nostru, Iisus lIristos.

Ai dreptate, Cristina. Tofi creg'inii

intdmpini aceastdmare

roqii,ca sdngeleDomnului"

A doua zi, toti copiii din grupd erau ca nigte mici bucdtari, cu

halatealbe. Donmnaeducatoarcle-a artttatsrmseincondeiazf,unou.Toti copiii

sflrbitoarecu -bucate alese,pasci gioui

-

urmdreaucu multi atentiefiecaremiEcarea doamneieducatoare- Apoi gi ei auinceput sdpicteze.

- Fiti atenti, sI nu vd murddriti! le-a spusdoamnaeducatoare-

La sfir$itul lectiei, vom organizao expozilie cu oudlepictate de voi.

Cum suntimbricaf; toli copiii din grupaCristinei? Deceqi-aupushalatealbe? Cefacei? Pentrucesirbitoare sepregitescoui incondeiate? Cesirbitorim in fiecareandePaste?

Picteazdoulle folosind culorile preferatede

Ce i-a spus mama lui $tefrnel dupi cei-averificattemele?

pe

mama? CefaceCristina? Dar frateleei? De ce n-a lisat-o $tefdnel pe surioaralui si urcepetopogan? Undeseafli mama? Cefaceea?

Ce-a intrebat-o $tefinel

1 lunie la srf,diniF

Cristina s-aintors foarte bucYroasdde

la g5dinita' Cum a

vizut-o Demama,l-a

"It[";a,--*;

spus:

v'a rebui

tricicleta mea la

gradinita. Va fi 1 lunie. Doamna educatoare ne-a spus ci vom

organiza