Sunteți pe pagina 1din 23

hondglider pldnor

ENGLEZA

deroplone ovion

{mf
I r'uLn

comion

sports bike motocicletd

AR*
a-t

fffit

I S motor cdr outoturism

troctor trcctor

horvester secerdtoore

bus outobuz

Itlfloacc dG
bicycle bicicletd

rsBN978-606-576-060-8 087.5

CIP a Bibliotecii Nationale a Romanlei de trrnsport / il.: Hcllo Friend.- Bucuregti: Unicart, 201I

,Arr"hffio
-CUVINTEIN ENGLEZA

Andreean' Alex gi Alex Andreea

*[i -ell
i t,

lll s L!
!I

!t* -t ^ tt! ||q

lE
'a5

ta

ql :

rl:

,ryi
. ',i Er

mirror oolindd l!i


-

.:...-l

t*--

mudgucrd
oriod

..''

iEule racl
.:.|

:'-"re
r

E. It

inventezetot feful de mijloocede tronsport tootd lumeoigi foloseapicioorele co sd se deploseze dintr-unloc?noltu12

- 5i ocum suntotateomoduri de o cdldtoni pepdmant, peopdSiin oer,spuse Andreeo. Alex,poJi sd-mi ordli pestnodd ni5tevehicule cu numoi doud roti?

pldcufdde

nu

Mogini

gi sd-fi povestgffi tipurilede mogini - Hoi sd-li enumdr despreele.Ador moginile, spuse Alexcu un oer cun-oscalo - Elepot oveoun ospectdiferit, dor celernoimultemogi piese,oddugbAndreea. ou oceleogi - Chiorogo, ou roli , ugi;:r:i:lri StiuSi eu cd toote mo5inile jl spuse Alex cdzutpe gdnduri. r::,;r.tr,r;iir,;' foruri...dd...,

ffi"

- Tooteouvolon, gi unpor scoune, o copotd

1:,..,,it# -' --a

,-_t
-.=ia=-

i't "l/t
/

dloons

usi

r % r

mal

Andreea.
:::l l : : : 1.

'::

bonnet

f
heodlight

- - . #o

indicator

F nl

U\

dirt lifter incdrcdtor

side mtrror oqlinddlaferal6

contoiner container

doors u9i

teoze
:.: :' :

,,:

, .,, ,,.,

r'

bull dozer buldozer

fire enoiwi mogind de [om1

iI

moindoors incipole usi Pr

. ri
l
I

-t.tt,-,--

iffi ffiwffiff
, ,: .

- Ei. dol Numoicd mo5inile:zb.t suntde multe, multefeluri,spt Andreea.

sAmAfoc pilotcdnd - Euvreou


sd zboncu o more.Mi-or pldceo Alex gdnditor. addugd

s r,lGilfgr:lrl:din

,-.,.,toilr'rotor ,'

toil plone
coddo

possenger cabin . comportimentul .pasogerilor


' -.! ,:.' ' .i l' ' . : .,,,..j :. ,

fin oripd stobilizatoore

",1"^"'@ -..::,: srrPl

puntea de zbor

flight dec

'l robot orm broful robot

- Pilotiizboordcu ovioonele iar navelele s

spuse Andreeo.:, suntpilotote de ostronouJi, - Am vdzutieri lo televizor lonsoreo uneino


spoJiole, oddugd Alex. - Pootecd, pdndlo urm6, imi dorescsd md

ostronout! - Tnebuie sAfe anlrenezi mulliqnico sd devii Alex.Novetale spofiole suntmosindrii ostronout, foorle complexe.

corgo,Doy
ca to

Wmpomr"eEe
euunqercunoscotor,
- Oornenii gi nndrfurile pot fi deplosote dintr-un gi locin oltul printronsporfui pe opd,incepu4lex
- Csrecf. Tofugi, pe disfonfe lungi sunt fo los ite door vopoorela., oddugd Andreeo. - [-Jnele. novetronspontd doonnrdrfuri r'lurnoi oomeni, spuseAndreeo.

,.d*

,f.'

how

proro

f{'

rj

,,'

ii!r,

cobins cobine

&$ $ $ *e I E

EBE

rofts Bdrcigonf lobile

Trenurilemoderne
VQjjjjjjlUntnendemore vitezd trecepel6ngd ei, liniedinoorooiere.

gi elesunt - Andreq, amuitotdetrenuri! un pub... publicl trdnsport 5tni9d7lex.


sunfprincipalul Se p.o#; mijlocde fronsportpublic. deplor,a cuvitezefoorie morigi suntcel moiropid

- Dinnou Alex. fn multe oi dreptale, fdri

detronsporf terestru", spuse Andreea. mijloc Amfolosifcelmoi logcoold. vechi - Amojuns mij
propriile picioorell, tronsport... noastre spuse Ale:

driver's ca cobrnomec cului

Scrie corect
penfru lilerele carelipsesc o formocuv6nful Conpleleazd

u Zi 'tet

bcvle

o ro_lo e

o-Ln

m-to- b-ke m-to-icl-td

rt l_f_er cdr-6_or