Sunteți pe pagina 1din 183Chemarea harului
Un studiu n cartea lui Iov
Evanghelia de dinaintea Evangheliei
Omniprezenya Evangheliei

Cuprins

Introducere

5.

Proolog

Iov - rqbdqtor n suferinyq

19.

Dialoguri neinspirate
Iov - revoltat n suferinyq

39.

Dialoguri inspirate
Iov - pocqit prin suferinyq

71.

Epilog

Iov - restaurat dupq suferinyq

109.

Anexe

133.

Dedicayie

n ultimii trei ani, un grup de tineri pentecostali wi baptiwti mi-au fqcut


bucuria sq mq invite n serile de luni la studiu biblic. Cartea aceasta este
wi rezultatul curiozitqyii lor binefqcqtoare. mpreunq am descoperit ceea ce
Biblia wtia de mult: cq cel ce cautq gqsewte, cel ce cere capqtq wi cq celor
smeriyi Dumnezeu le dq har.
Le menyionez aici numele cu recunowtinyq:
George Puraci,
Teo Sfatcu,
Catalin Iuga,
Gabriel Budean,
Nic\ Puraci,
Dann] Cosa,
David Miszti,
John Dobrea,
Bobb] Sezonov,
Chris Hoble,
Gabriel Ples,
Ciprian Jivcu,
Emanuel Ceausu,
Cosmin Iuga,
Ciprian Boitor,
Filu Tifrea,
Florin Catinas,
Tinu Maret,
Ben Jivcu,
Daniel Baies,
Daniel Popa,
David Popa,
Dani Tifrea.
Fqrq ei, aw fi mbqtrknit mai repede wi aw fi fost mult mai sqrac n
dimensiunile contribuyiei mele la lucrarea mpqrqyiei.

Introducere

Introducere

Introducere

Pentru trecut ncrede-te n harul lui


Dumnezeu, pentru prezent, n dragostea Lui, iar
pentru viitor, n promisiunile Lui.
Ce cautq o carte scrisq de un ne-evreu, despre un ne-evreu ntre cqryile
sfinte ale evreilor? Care este semnificayia acestui fapt? A existat sau
existq o revelayie a lui Dumnezeu pentru cei aflayi n afara perimetrului
poporului Bibliei? Existq o constantq n planul lui Dumnezeu cu oamenii, o
caracteristicq pe care o putem ntklni n toate locurile, n toate timpurile wi
care este valabilq pentru toyi oamenii?
La toate aceste ntrebqri wi la multe altele veyi putea primi un rqspuns
citind cu atenyie aceastq carte extraordinarq pe care vi-o propunem ca obiect
de studiu. Existq cel puyin trei motive pentru care cartea lui Iov exercitq
asupra noastrq o atracyie fascinantq.
Mai ntki, pentru cq este o carte misterioasq. Ea nu vine la noi nici din
vremea lui Moise, nici din vremea lui David wi nici din vremea profeyilor. Iov
este cu mult mai timpuriu deckt toyi acewtia. Evenimentele descrise n aceastq
carte fac parte din istoria timpurie a umanitqyii, mai nainte ca aceasta sq se fi
mpqryit clar ntre poporul lui Dumnezeu, Israelul, wi ceilalyi, adicq Neamurile
pqgkne. Iov n-a fost un evreu, iar aceasta este adevqrat pentru cq pe vremea
lui evreii nu apqruserq ncq pe faya pqmkntului. Ce cautq atunci aceastq carte
n Biblia evreilor? Ea este o mqrturie a dorinyei lui Dumnezeu de a se face
cunoscut oamenilor wi de a combate modurile grewite n care El ar putea
fi nyeles de acewtia. Dacq ar fi fost awezatq n ordinea scrierii ei n istorie,
cartea Iov ar trebui sq fie cea dintki din Biblie! Se prea poate ca autorul
ei iniyial sq fi fost tknqrul Elihu, amintit n text, dar cartea a fost preluatq,
tradusq wi versificatq apoi de Moise n perioada n care a stat la Ietro, preotul
Madianului. Dacq lucrurile stau awa, atunci Iov este prima scriere care ni s-a


Introducere

pqstrat de la Moise!
Iov a trqit nainte de vremea lui Avraam. Lungimea vieyii lui este
caracteristicq acelei perioade. Numai dupq suferinya sa, Iov a mai trqit ncq
140 de ani! (Iov 42:16). n textul cqryii se amintewte de o monedq numitq n
evreiewte: <Chesita>, despre care nu mai aflqm deckt n textele care vorbesc
despre viaya patriarhilor (Gen. 33:19). Viaya lui Iov ar trebui plasatq ntre
capitolele 11 wi 12 ale cqryii Geneza.
Izolatq de <revelayia mozaicq>, cartea lui Iov ne pune la ndemknq un
veritabil tratat de teologie sistematicq din perioada patriarhilor. Analizatq n
profunzime, cartea ne va dezvqluie un adevqr extraordinar: Dumnezeu nu S-a
schimbat n decursul vremii. Teologia cqryii ne prezintq acelawi Dumnezeu
din revelayia datq wi evreilor wi credinciowilor crewtini din vremea Bisericii.
Cartea Iov este Evanghelia de dinaintea Evangheliei, conyinknd n rezumat
toate elementele revelayiei din restul Bibliei.
Cartea lui Iov este o Biblie n miniaturq. Ea debuteazq, ca wi Geneza, cu
un conflict desfqwurat n sferele cerewti ntre Dumnezeu wi Satana, continuq
prin a-l aweza pe om n mijlocul acestui conflict wi se terminq cu pocqinya
omului, singura n stare sq-l readucq n privilegiile binecuvkntqrilor iniyiale.
Urmqriyi mpreunq cu mine straturile informayiilor succesive ascunse
n detaliile metaforice ale ntkmplqrilor. Fqrq o vinovqyie aparentq, Iov
ajunge ruinat wi awezat pe o grqmadq de gunoi (ca wi Adam peste lumea
cqzutq). El este lovit acum cu o boalq rea din cauza cqreia trebuia sq se
<scarpine> nencetat peste tot corpul (simbol al unei perplexitqyi totale).
Cknd nu nyelegem, noi obiwnuim sq ne scqrpinqm n cap sau pe pielea feyei.
Nenyelegerea lui Iov este totalq, awa cq el trebuie sq se scarpine cu un ciob
peste tot corpul. Metafora este iarqwi extraordinar de evidentq. nfruntarea
din dialogurile cu cei trei prieteni este un prilej de a trece n revistq trei
teologii grewite despre Dumnezeu ilustrate de convingerile lui Elifaz,
Bildad wi Yofar. Ei ne propun drept cqi de cunoawtere a divinitqyii experienya
personalq, tradiyia wi intuiyia legalistq. Ewecul lor este subliniat de neputinya
lor de a-l <convinge> pe Iov de vinovqyia lui. Ca din senin, n scenq apare
un al patrulea prieten al lui Iov, tknqrul Elihu, care-l simbolizeazq aici pe
Duhul Sfknt. Inspiratul personaj alege o cale cu totul diferitq de a celor trei
prieteni ai lui Iov wi-L aduce n scenq pe nsuwi Dumnezeu. ntklnirea lui
Iov cu Dumnezeu este apogeul cqryii, punctul ei culminant. Perplexitatea lui
Iov se rezolvq ntr-o teologie a cunoawterii personale prin revelayia naturii
wi a conwtiinyei (caracteristicq epocii dinaintea Sinaiului). ntklnirea are
drept consecinyq pocqinya patriarhului, lepqdarea lui de sine wi reawezarea
lui n privilegiile unui favorit al divinitqyii. Prezenya jertfei, atkt n debutul
cqryii, ckt wi n finalul ei subliniazq necesitatea credinyei n ispqwirea divinq
care satisface dreptatea lui Dumnezeu. De fapt, toate jertfele sunt un fel de
chitanye emise de-a lungul timpului wi a cqror achitare a fost fqcutq de nsuwi


Introducere

Dumnezeu prin jertfirea Fiului Squ la Calvar. Remarcayi cq epilogul cqryii


vorbewte iarqwi de cei trei prieteni ai lui Iov, dar nu amintewte nimic despre
Elihu, prezenya discretq aflatq nsq ntotdeauna la dispoziyia lui Dumnezeu wi
a lui Iov.
Ne ntrebqm ckteodatq de unde au venit magii cunoscqtori de Dumnezeu
din rqsqrit, mowtenitori ai unei cunoawteri adevqrate de Dumnezeu. Cartea
lui Iov ne pune la ndemknq evidenya unei revelayii de dinaintea wi dinafara
poporului evreu. Dumnezeu nu S-a lqsat nici atunci fqrq mqrturie. Existenya
wi circulayia cqryii lui Iov n lumea patriarhilor este o dovadq de netqgqduit
despre dragostea lui Dumnezeu pentru toyi oamenii.
n al doilea rknd, cartea ne fascineazq pentru cq are n centru un personaj
misterios. Subliniind mesajul metaforic din aceastq multistratificatq
carte poeticq nu spunem n nici un fel cq avem de a face cu o ficyiune a
imaginayiei, de genul miturilor wi legendelor. Iov a existat n carne wi n oase.
Profetul Ezechiel l-a considerat drept o personalitate proeminentq, demnq sq
fie pusq alqturi de Noe wi de Daniel (Ezec. 14:14, 20), iar apostolul Iacov l
citeazq ca exemplu de rqbdare n suferinyq (Iacov 5:11).
Acest Iov este un om greu de nyeles pentru cititorul modern. Avem
mari probleme cu el. La urma urmei, nici Dumnezeu nu ne ajutq prea mult
sq-l nyelegem. La nceputul cqryii, Iov este declarat <cel mai bun om de
pe pqmknt>. La mijlocul cqryii, cartea l declarq un rqzvrqtit mpotriva lui
Dumnezeu wi a providenyei divine care <bea nelegiuirea ca apa> (Iov 34:7).
Finalul rqstoarnq iar lucrurile wi-i dq dreptate lui Iov. Dumnezeu le spune
celor trei care au cqutat sq-l aducq pe Iov la pocqinyq:
<Mknia Mea S-a aprins mpotriva ta wi mpotriva celor doi
prieteni ai tqi, pentru cq n-ayi vorbit awa de drept de Mine, cum
a vorbit robul Meu Iov. Luayi acum wapte viyei wi wapte berbeci,
duceyi-vq la robul Meu Iov, wi aduceyi o ardere de tot pentru voi.
Robul Meu Iov sq se roage pentru voi, wi numai n vederea lui nu vq
voi face dupq nebunia voastrq; cqci n-ayi vorbit awa de drept despre
Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.> (Iov 42: 7-8).
n al treilea rknd, presupunem cq aceastq carte se ocupq cu problema
misterioasq a suferinyei ndurate pe nedrept. Este o problemq cu care ne
confruntqm toyi wi care ne intereseazq n mod direct wi personal. Misterul
este, de ce sufere oamenii buni? Unde este Dumnezeu cknd vine nenorocirea
peste <preaiubiyii> Lui? (vezi anexa <Pavel wi problema suferinyei>)
Care este tema cqryii?
Cine se apropie de cartea Iov doar ca sq afle un rqspuns la problema
perplexq a suferinyei umane n-a nyeles ncq cu ce comoarq are de a face.
Sigur, suferinya este una din sub-temele cqryii, sau mai bine zis suferinya este


Introducere

pretextul dialogurilor care se poartq n carte, dar tema ei principalq este cu


totul alta, mult mai mare wi mai cuprinzqtoare wi anume: <Care este principiul
dupq care se poartq Dumnezeu cu oamenii? Care este esenya <religiei>?
mpqryind pqrerile gknditorilor vremii ntre cei trei prieteni ai lui Iov, la
care se adaugq apoi wi Elihu, conyinutul cqryii este un compendiu de teologie
din epoca patriarhilor. Avem de-a face cu ceea ce oamenii de specialitate
numesc sistemul de gkndire religioasq din epoca teologiei naturale sau a
<conwtiinyei>.
Premiza cqryii este cq oamenii cred n mod grewit cq Dumnezeu
guverneazq afacerile umane prin prisma principiului dreptqyii. Cartea
demonstreazq cq nu dreptatea, ci harul este caracteristica supremq a
providenyei. Ce nseamnq aceasta?
nseamnq cq n loc sq rqsplqteascq acyiunile noastre bune cu binecuvkntqri
wi sq pedepseascq cele rele cu blesteme, Dumnezeu a ales sq ne arate
bunqvoinyq indiferent de ceea ce facem. Nu dreptatea, ci harul guverneazq
relayia dintre Dumnezeu wi oameni.
Harul l face pe Dumnezeu sq nu ne pedepseascq dupq cum meritqm wi sq
ne binecuvinteze cu mult peste meritele sau awteptqrile noastre. Vqzutq din
perspectiva harului, viaya noastrq sub providenya divinq primewte o mare dozq
de ncredere n Dumnezeu:
<De altq parte, wtim cq toate lucrurile lucreazq mpreunq spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, wi anume, spre binele celor ce
sunt chemayi dupq planul Squ. Cqci pe aceia pe care i-a cunoscut
mai dinainte, i-a wi hotqrkt mai dinainte sq fie asemenea chipului
Fiului Squ, pentru ca El sq fie cel ntki nqscut dintre mai mulyi frayi.
Wi pe aceia pe care i-a hotqrkt mai dinainte, i-a wi chemat; wi pe aceia
pe care i-a chemat, i-a wi socotit neprihqniyi; iar pe aceia pe care i-a
socotit neprihqniyi, i-a wi proslqvit.
Deci, ce vom zice noi n faya tuturor acestor lucruri? Dacq
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi mpotriva noastrq? El, care n-a
cruyat nici chiar pe Fiul Squ, ci L-a dat pentru noi toyi, cum nu ne va
da fqrq platq, mpreunq cu El, toate lucrurile?
Cine va ridica pkrq mpotriva alewilor lui Dumnezeu? Dumnezeu
este Acela care-i socotewte neprihqniyi!
Cine-i va oskndi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a wi nviat, stq
la dreapta lui Dumnezeu, wi mijlocewte pentru noi!> (Romani 8:2834).
Chiar wi aparentele nenorociri care ni se ntkmplq, privite prin har, devin
cqi de binecuvkntare:
<Dar Dumnezeu scapq pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, wi
prin suferinyq l nwtiinyeazq> (Iov 36:15).
10

Introducere

Meritul celui mai reuwit exemplar al umanitqyii dispare atunci cknd este
awaezat n ckntarul dreptqyii divine, singura lui wansq fiindu-i nu realizqrile, ci
rqscumpqrarea obyinutq prin bunqvoinya
lui Dumnezeu:
<Dar wtiu cq Rqscumpqrqtorul
meu este viu, wi cq se va ridica la
urmq pe pqmknt> (Iov 19:25).
Provocat de obrqznicia lui Satan,
Dumnezeu are ocazia sq arate tuturor
fqpturilor cerewti cq nu dreptatea i-a fqcut
pe Dumnezeu wi pe Iov sq aibe trecere
unul naintea celuilalt.

Inima tuturor revelayiilor


din textele sfinte este
problema harului

<Domnul a zis Satanei: Ai vqzut pe robul Meu Iov? Nu este


nimeni ca el pe pqmknt. Este un om fqrq prihanq wi curat la suflet,
care se teme de Dumnezeu wi se abate de la rqu.>
<Wi Satana a rqspuns Domnului: Oare degeaba se teme Iov de
Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui wi tot ce este al lui? Ai
binecuvkntat lucrul mkinilor lui, wi turmele lui acopqr yara. Dar ia
ntinde-Yi mkna, wi atinge-te de tot ce are, wi sunt ncredinyat cq Te
va blestema n fayq.> (Iov 1: 8-11).
Dumnezeu este mult prea mare ca omul sq-i poatq face ceva, fie bine,
fie rqu. Omul n schimb se aflq la totala discreyia a lui Dumnezeu wi numai
bunqvoinya divinq a harului i poate garanta existenya. Orice altq pretenyie sau
semeyie orgolioasq trebuie spqlatq n lacrimile unei pocqinye sincere wi totale:
<Oare dupq pqrerea ta va face Dumnezeu dreptate?> (Iov 34:33).
<Da, am vorbit, fqrq sq le nyeleg, de minuni care sunt mai pe sus
de mine wi pe care nu le pricep ... Urechea mea auzise vorbindu-se
de Tine; dara cum ochiul meu Te-a vqzut. De aceea mi-e sckrbq de
mine wi mq pocqiesc n yqrknq wi cenuwq> (Iov 42:3,5).
Dacq punem aceste elemente mpreunq, un Dumnezeu Rqscumpqrqtor,
bunqvoinya harului, necesitatea pocqinyei wi apoi iertarea wi revqrsarea
binecuvkntqrilor fqrq merit personal, ci numai prin bunqvoinya divinq,
obyinem reyeta Nou Testamentalq a mkntuirii!
Cartea lui Iov este ntr-adevqr <Evanghelia de dinaintea Evangheliei>,
dovada cq Dumnezeu nu se schimbq wi cq oamenilor de pe vremea
patriarhilor le-a fost vestit acelawi mesaj care ne-a fost adus wi nouq, anume,
planul <fqcut nainte de ntemeierea lumii> pentru binecuvkntarea alewilor lui
Dumnezeu n Christos.
Dacq vreyi sq citiyi corespondentul Nou Testamental al cqryii lui Iov puteyi
11

Introducere

parcurge unul din pasajele n care Pavel vorbewte despre revelayia divinq,
aceiawi n toate veacurile, inclusiv n epoca patriarhilor:
<Binecuvkntat sq fie Dumnezeu, Tatql Domnului nostru Isus
Hristos, care ne-a binecuvkntat cu tot felul de binecuvkntqri
duhovnicewti, n locurile cerewti, n Hristos. n El, Dumnezeu ne-a
ales nainte de ntemeierea lumii, ca sq fim sfinyi wi fqrq prihanq
naintea Lui, dupqce, n dragostea Lui, ne-a rknduit mai dinainte sq
fim nfiayi prin Isus Hristos, dupq buna plqcere a voiei Sale, spre
lauda slavei harului Squ pe care ni l-a dat n Prea Iubitul Lui.
n El avem rqscumpqrarea, prin skngele Lui, iertarea pqcatelor,
dupq bogqyiile harului Squ, pe care l-a rqspkndit din belwug peste
noi, prin orice fel de nyelepciune wi de pricepere; cqci a binevoit sq
ne descopere taina voiei Sale, dupq planul pe care-l alcqtuise n Sine
nsuwi, ca sq-l aducq la ndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Wi
uni iarqwi ntr-unul n Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, wi cele
de pe pqmknt.
n El am fost fqcuyi wi mowtenitori, fiind rknduiyi mai dinainte,
dupq hotqrkrea Aceluia, care face toate dupq sfatul voiei Sale, ca sq
slujim de laudq slavei Sale, noi, care mai dinainte am nqdqjduit n
Hristos.> (Efeseni 1:3-12).
Wtiu cq existq cititori pentru care tema cqryii Iov este alta. Iatq ckteva
argumente n susyinerea pqrerii mele cq tema cqryii este evidenyierea harului
ca motivayie a atitudinii lui Dumnezeu fayq de oameni.
Awa cum am spus deja, se pare cq aceastq carte este, dacq nu cea dintki,
cel puyin una din primele prin care Dumnezeu le-a vorbit oamenilor. A fost
necesar deci ca Dumnezeu sq stabileascq ncq de la nceput care este baza
tuturor relayiilor Lui cu oamenii wi esenya planului pe care-l va desfqwura n
scurgerea vremii. Inima tuturor revelayiilor din textele sfinte este aceastq
problemq a harului. Cknd vq gkndiyi la cartea Iov, gkndiyi-vq la har:
<Nu ne face dupq pqcatele noastre, nu ne pedepsewte dupq
fqrqdelegile noastre. Ci ckt sunt de sus cerurile fayq de pqmknt, atkt
este de mare bunqtatea Lui pentru cei ce se tem de El; ckt este de
departe rqsqritul de apus, atkt de mult depqrteazq El fqrqdelegile
noastre de la noi. Cum se ndurq un tatq de copiii lui, awa se ndurq
Domnul de cei ce se tem de El. Cqci El wtie din ce suntem fqcuyi;
wi aduce aminte cq suntem yqrknq. .. Domnul Wi-a awezat scaunul de
domnie n ceruri, wi domnia Lui stqpknewte peste tot.
Binecuvkntayi pe Domnul, ngerii Lui, care sunteyi tari n putere,
care mpliniyi poruncile Lui, wi care ascultayi de glasul cuvkntului
Lui. Binecuvkntayi pe Domnul, toate owtirile Lui, robii Lui, care
faceyi voia Lui! Binecuvkntayi pe Domnul, toate lucrqrile Lui, n
12

Introducere

toate locurile stqpknirii Lui! Binecuvinteazq, suflete, pe Domnul!>


(Psalmul 103:10-14; 19-22).
Ca wi Satan, avem tendinya sq nu credem cq Dumnezeu ne vrea binele
wi am ajuns sq ne ndoim cq ne putem awtepta la ceva bun din partea Lui.
Urmarea este cq ne-am apucat sq ne cqutqm singuri fericirea. Necredinya ne-a
mpins la nemulyumire, iar nemulyumirea este rqdqcina tuturor pqcatelor wi
necazurilor noastre. Cum sq nu fim noi nemulyumiyi n condiyiile de astqzi,
cknd Adam wi Eva au fost nemulyumiyi n condiyiile raiului ?
Cartea Iov ne ndeamnq sq ne ntoarcem la Dumnezeu wi sq primim cu
smerenie din mkna Lui harul. Ca Iov wi ca apostolul Pavel, trebuie sq nvqyqm
sq cultivqm o inimq mulyumitq:
< ... cqci m-am deprins sq fiu mulyumit cu starea n care mq
gqsesc> (Filipeni 4:11).
<Mulyqmiyi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; cqci aceasta
este voia lui Dumnezeu, n Hristos Isus, cu privire la voi> (1
Tesaloniceni 5:18).
Ca wi Satan, avem dorinya sq ridicqm un principiu secundar al purtqrii lui
Dumnezeu cu oamenii, dreptatea, deasupra principiului Squ fundamental de
comportament, harul. Facem aceasta, conwtient sau inconwtient, pentru cq n
climatul dreptqyii avem iluzia unei anumite libertqyi de manifestare pentru
mkndrie. Principiul dreptqyii ne lasq iluzia cq, ntr-o oarecare mqsurq, noi
suntem stqpkni pe situayie wi-L putem manipula pe Dumnezeu. Dacq El este
obligat sq ne dea ceea ce ni se cuvine, fie rqu, fie bine, avem sentimentul
cq ne putem determina singuri destinul. Noi nu mai facem ce hotqrewte
Dumnezeu, ci Dumnezeu ajunge obligat de dreptate sq fqcq ceea ce hotqrkm
noi. Apelul la dreptate este deci o tendinyq lucifericq. Harul, pe de altq parte,
ne aweazq n poziyia de simpli beneficiari ai bunqvoinyei divine.
Dewi existq trei epoci distincte n relayia dintre Dumnezeu wi oameni,
principiul fundamental al atitudinii lui Dumnezeu fayq de noi a fost, este
wi trebuie sq rqmknq, harul. Acest principiu s-a manifestat wi n epoca
responsabilitqyii la nivelul conwtiinyei, wi n epoca legii mozaice wi n epoca
harului rqscumpqrqtor prin Bisericq. Dovada acestei realitqyi este prezenya
<Jertfei> n toate cele trei epoci. Jertfele aduse de Iov, ca wi toate jertfele
prescrise de Lege, ar fi rqmas doar un fel de chitanye fqrq acoperire, dacq n-ar
fi fost achitate de marea Jertfq de la <mplinirea vremii>, rqstignirea Fiului
lui Dumnezeu pentru salvarea noastrq. Permanenya jertfei n toate cele trei
epoci distincte scoate n evidenyq nqdejdea unei relayii bune cu Dumnezeu nu
prin meritele noastre, ci prin bunqvoinya lui Dumnezeu, care a gqsit o cale sq
achite toate datoriile noastre n faya dreptqyii Sale eterne.

13

Introducere

Textul

Teme

DIALOG

1 - 2

3 - 37

EPILOG
Controversa
dintre Dumnezeu wi Iov

mpqryirea
cqryii

PROOLOG

Controversa
dintre Iov wi prietenii sqi:
Runda I-a: 4 - 14
Runda a II-a: 15 - 21
Runda a III-a: 22 - 31
Elihu: 37

Schiya

Controversa
dintre Dumnezeu cu Satan

Care este structura cqryii ?


Cartea Iov este o combinayie de stiluri literare. nceputul wi sfkrwitul cqryii,
capitolele unu wi doi wi aproape tot textul din capitolul patruzeci wi doi sunt n
prozq, n timp ce restul cqryii este scris n versuri.
Departe de a fi o expunere uscatq de teologie sistematicq, aceastq
extraordinarq piesq de literaturq patriarhalq expune principii de filosofie wi
teologie ntr-o formq atractivq wi chiar pasionantq. Conyinutul cqryii este,
asemenea unei drame deosebite, frumos ordonat n trei acte distincte, pe
care le vom numi de dragul convenyiilor literare de azi, proolog, dialog wi
epilog. Dialogul conyine la rkndul lui trei <runde> ale nfruntqrilor dintre Iov
wi prietenii sqi (Runda I-a: capitolele 4 - 14; Runda a II-a: capitolele 15 - 21;
Runda a III-a: capitolele 22 - 31) wi o intervenyia a lui Elihu (capitolul 37).
Epilogul conyine dialogul dintre Dumnezeu wi Iov wi rezolvarea crizei prin
pocqinyq wi binecuvkntqrile harului. Iatq o reprezentare graficq menitq sq ne
ajute sq memorizqm wi sq analizqm mai bine conyinutul cqryii.

38 - 42

CIRCUMSTANYA

CONTROVERSA

CONCLUZIA

Dialoguri
n locurile cerewti

Dialoguri
pe pqmknt

Dialoguri
ntre cer wi pqmknt

Declanwarea suferinyei

Ewecul nyelepciunii
omenewti

Descoperirea divinq

Locul

n yara Uy (Arabia de Nord)

Timpul

Perioada patriarhalq (aproximativ 2.000 de ani .Ch.)

14

Introducere

Cartea ni-l prezintq pe Iov n ckteva ipostaze distincte:


Iov - omul neprihqnit persecutat de Diavol din pricina neprihqnirii lui
(Iov 1:1-2:10),
Iov - omul plin de sine care se ceartq nencetat cu prietenii sqi wi cu
Dumnezeu (Iov 2:11-31:40),
Iov - omul care se pocqiewte n faya mqreyiei lui Dumnezeu (Iov 32:142:6),
Iov - omul care a primit harul wi-l dqruiewte pentru recuperarea celorlalyi
(Iov 42:7-9) wi
Iov - omul binecuvkntat de bogqyiile harului (Iov 42:10-17).
Cartea prezintq douq motive pentru suferinya lui Iov: Suferinya ca wi
consecinyq a nfruntqrii nevqzute dintre Dumnezeu wi Satan wi suferinya ca o
disciplinare a mkndriei wi a unei prea mari ncrederi n sine.
Cartea ar fi putut avea trei finaluri. Dacq toatq acyiunea s-ar fi ncheiat
odatq cu Iov 2:10, am fi rqmas cu pqrerea cq Iov a fost un om desqvkrwit:
<n toate acestea, Iov n-a pqcqtuit de loc cu buzele lui>.
Acyiunea cqryii continuq nsq wi noi descoperim treptat cq Iov este un
om remarcabil printre semeni, dar lipsit de perfecyiune cknd este confruntat
cu standardul lui Dumnezeu. Chiar wi cel mai bun dintre oameni meritq
pedeapsa divinq. Chiar wi cel mai strqlucit exemplar uman are nevoie de har
wi de iertare. Ckt timp se laudq n faya lui Dumnezeu, Iov este vinovat de
pqcatul mkndriei, iar pentru cei mkndri cerul se nchide:
<Sq tot strige ei atunci, cqci Dumnezeu nu rqspunde, din pricina
mkndriei celor rqi. Degeaba strigq, cqci Dumnezeu n-ascultq, Cel
Atotputernic nu ia aminte> (Iov 35:12-13).
Dacq finalul ar fi fost dupq capitolul 36, cartea ar fi fost o dovadq a
neputinyei noastre de a nyelege natura relayiilor dintre Dumnezeu wi oameni.
Apare nsq n capitolul 37 Elihu. El este doar un purtqtor de cuvknt care-l
aduce n mijlocul acyiunii pe nsuwi Dumnezeu. Dupq ce vorbewte Dumnezeu,
mintea wi inima lui Iov se lumineazq. Patriarhul se cqiewte de pqrerile
exprimate de el pknq atunci wi acceptq providenya divinq a harului. Concluzia
cqryii este cq numai smerenia wi pocqinya omului l pot readuce n perimetrul
binecuvkntqrilor lui Dumnezeu. Numai lepqdarea de sine ne poate duce pe
tqrkmul mbogqyirii divine.
<n cei din urmq ani ai sqi, Iov a primit de la Domnul mai multe
binecuvkntqri deckt primise n cei dintki.> (Iov 42:12).
ncheiem aceastq introducere cu un citat din A.{.Tozer:
<Charles G. Finne] era de pqrere cq nvqyqtura bilicq lipsitq
de aplicare moralq este mai rea deckt lipsa de nvqyqturq. Mai bine
15

Introducere

sq nu-i nveyi pe oameni, deckt sq le umfli de mkndrie mintea fqrq


sq le educi inima.> Cknd l-am auzit, am crezut cq poziyia lui este
exageratq, dar cu timpul am ajuns sq-i dau n totul dreptate. Nu
existq nimic mai periculos wi mai plictisitor deckt doctrina seacq,
propovqduitq de dragul cunowtinyei teoretice, fqrq nici o legqturq cu
viaya practicq. n bisericile noastre n-are ce sq caute <nvqyqtura de
dragul nvqyqturii.> Biblia ne spune cq adevqrul divoryat de viayq
nici nu este adevqr veritabil. Teologia este o sumq de adevqruri
despre Dumnezeu, despre om wi despre lume. Fqrq a reglementa
relayia dintre aceste trei entitqyi, adevqrul rqmkne doar o catalogare
contabilq, nu o sursq de nyelepciune. Adevqrul Bibliei trqiewte, se
manifestq, se miwcq printre noi wi ne ajutq sq-i miwcqm wi pe alyii.
La prima vedere, adevqrurile teologiei sunt fapte vrednice sq
fie cunoscute wi numai prin ele nsele wi aici pkndewte warpele care-i
poate nvenina wi pe nvqyqtorii crewtini wi pe cei din audienya lor. Ca
wi n Edenul primordial, conowtinya fqrq ascultare practicq ne poate
provoca cqderea.
Printre altele, Biblia este wi o carte de adevqr revelat, adicq
adevqr pe care n-am fi avut nici o wansq sq-l cunoawtem dacq nu ni
l-ar fi descoperit Dumnezeu. El ar fi rqmas pururi ascuns de minyile
noastre ca dupq o perdea wi nici minyile cele mai iscusite wi mai
pqtrunzqtoare n-ar fi avut acces la el.
Dumnezeu a dat perdeaua la o parte wi ni l-a <descoperit> prin
oameni care au vorbit sub inspirayia Duhului Sfknt. Biblia conyine
astfel de adevqruri revelate. Ele nu ne sunt date nsq numai pentru
documentarea noastrq. Adevqrul lui Dumnezeu pretinde o anumitq
atitudine wi niwte acyiuni precise din partea noastrq. Biblia nu face
<artq pentru artq>, ci <artq cu tendinyq>, o informare angajatq care
urmqrewte anumite scopuri wi acyiuni. Ea este o carte de ndemnuri
divine bazate pe adevqrul care ne-a fost descoperit. Cea mai mare
parte a conyinutului ei este, de departe, destinat efortului de a-i
convinge pe oameni sq-wi schimbe felul de trqi wi sq-wi alinieze viaya
n armonie cu voia lui Dumnezeu.
<Nici un om nu este <mai bun> doar pentru cq a ajuns n posesia
unor mari adevqruri. Nimeni nu este bun doar pentru simplul
fapt cq a aflat cq Dumnezeu a creat cerurile wi pqmkntul. Asta o
wtiau wi Ahab wi Iuda Iscarioteanul wi ... diavolul! Nimeni nu se
face mai bun doar pentru cq a citit n Biblie cq Dumnezeu a iubit
lumea awa de mult cq a dat pe singurul Squ Fiu ca sq moarq pentru
16

Introducere

rqscumpqrarea ei. Vor ajunge n iad milioane de oameni care au


wtiut despre aceasta. Adevqrul teologic este neputincios dacq nu este
pus n practicq. Dupq iluminare trebuie sq urmeze ascultare. Scopul
revelayiei divine este acyiunea moralq. Ceea ce este adesea ignorat
este cq adevqrul din Scripturi este un agent moral activ, care trebuie
sq ne atingq wi voinya, nu numai intelectul. El se adreseazq ntregii
personalitqyi a omului wi nimeni nu se poate sustrage obligayiilor
care derivq din cunoawterea lui. Adevqrul revelat asediazq cetatea
inimii umane wi nu se lasq pknq ce nu-wi supune tot ceea ce este n
ea:
<Noi rqsturnqm izvodirile minyii wi orice nqlyime, care se ridicq
mpotriva cunowtinyei lui Dumnezeu; wi orice gknd l facem rob
ascultqrii de Christos> (2 Corinteni 10:5).
Sub asediul revelayiei, inima omului trebuie sq fluture steagul
capitulqrii, iar voinya trebuie sq ia poziyia de drepyi, gata sq facq tot
ceea ce i se poruncewte. O predare mai puyin totalq ar fi echivalentq
cu <un armistiyiu temporar> oferit ca un compromis pknq la
renceperea ostilitqyilor.
Cunowtinya adevqrului revelat fqrq ascultarea care-l pune n
practicq este incompletq, inadecvatq wi fqrq nici un folos.
Explicarea fqrq ndemnare nu va ntkmpina niciodatq
mpotrivire. Rezistenya la nvqyqturq se ivewte numai atunci cknd
ascultqtorul este fqcut sq nyeleagq cq adevqrul expus este n conflict
cu pornirile inimii lui. Proclamarea liturgicq fqrq predicarea
practicq i leagqnq pe oameni n speranye dewarte. Ei vor continua sq
frecventeze cu bucurie biserici wi ntruniri religioase atkta timp ckt
nu li se va cere sq ia nici o hotqrkre care sq le afecteze viaya.
Adevqrul este pe alocuri doar o melodie dulceagq n schimbul
cqreia nu i se cere ascultqtorului deckt sq punq ckyiva bqnuyi n cutia
milei. nsoyit de puyinq muzicq bunq wi ambalat n prietenia cqlduyq
a celor de aceiawi teapq, el dq o falsq impresie de bunqstare wi nu
ntkmpinq nici un fel de mpotrivire din partea celor prezenyi. Mult
din ceea ce se dq astqzi drept <adevqr evanghelic> wi <crewtinism
noutestamental> nu este altceva deckt o inventariere a unor lucruri
teoretice wi abstracte acompaniate de un program de distracyii
religioase foarte bine orchestrat. Unul din motivele despqryirii
adevqrului revelat de viaya cotidianq s-ar putea sq fie lipsa iluminqrii
duhovnicewti. Altul s-ar prea putea sq fie dorinya predicatorului de
17

Introducere

a nu <deranja> wi de a nu intra n conflict cu nimeni. Un vorbitor


chiar wi mediocru poate avea succes ntr-o bisericq obiwnuitq dacq
se angajeazq doar sq <hrqneascq> adunarea de la amvon, fqrq sq
urmqreascq dacq pune cineva n practicq ceea ce scrie n Biblie. Dq
oamenilor doar <adevqruri obiective> wi teoretice, fqrq sq le spui
cktuwi de puyin cq sunt rqi wi cq trebuie sq-wi schimbe viaya wi vei fi
un om pe care-l vor asculta cu plqcere. Spune-le nsq cq Dumnezeu
i vrea pentru Sine despqryiyi de pqcat wi de felul dewert de vieyuire
a celor din lume wi vei simyi imediat colyii lupilor mbrqcayi n piele
de oaie. Cknd Adevqrul s-a pogorkt printre oameni, ei L-au awezat
pe o cruce. ncearcq sq le vorbewti oamenilor despre rqstignirea
firii pqmkntewti wi vei vedea cum te vor duwmqni wi pe tine. Mq rog
Domnului ca El sq scoatq astqzi o generayie de profeyi ca cei din
vechime. Bisericile noastre au o disperatq nevoie de oameni ca ei>
(A.{.Tozer, din cartea <Of God and Man>, publicatq de <Christian
Publications, Inc.>, 25 South Tenth St., Harrisburg, PA. 17101.)
Conwtienyi de cele de mai sus, ne vom strqdui sq ncheiem fiecare capitol
din cartea aceasta cu ckteva aplicayii practice.

18

Proolog

<Dar Dumnezeu scapq pe cel nenorocit prin


nenorocirea lui, wi prin suferinyq l nwtiinyeazq. Wi
pe tine te va scoate din strkmtoare, ca sq te punq
la loc larg, n slobozenie deplinq, wi masa ta va fi
ncqrcatq cu bucate gustoase> (Iov 36:15-16).
Cine ne poate spune ce se intkmplq in cer?
Scrisq la doar ckteva generayii dupq potop wi pqstrknd ncq mowtenirea
comunq a celor care au trqit ntre alungarea din paradis wi potop, cartea lui
Iov nu simte cq trebuie sq explice prea mult despre existenya wi lucrarea
fqpturilor din sfera cerului. Spre deosebire de cititorii de astqzi, cei de atunci
erau familiarizayi cu lucruri care ne par astqzi de domeniul imaginayiei.
Ca wi cartea Genezei de altfel, cronica lui Iov ncepe cu relatarea unor
lucruri de dincolo de sfera noastrq de acces, n sferele cerewti. Primele trei
capitole ale cqryii ne informeazq despre un dialog desfqwurat ntre Dumnezeu
wi Satan. Este interesant cq Dumnezeu nu-l cheamq deoparte pe Satan ca
sq aibe o discuyie pe care sq nu o audq nimeni. Wtiind ceea ce va urma,
Atotputernicul face din ntklnirea cu Satan un prilej de nvqyqturq pentru
toyi cei din preajmq. Nu numai atkt, dar prin scrierea celor petrecute n cer,
ntkmplarea devine o lecyie wi pentru citiorii cqryii pe pqmknt. Dacq privim cu
atenyie, observqm imediat ckteva lucruri.
Este foarte clar cq ntre cei doi nu sunt relayii bune. Tonul wi conyinutul
dialogului dintre ei sunt caracterizate de contraziceri wi nvinuiri reciproce:
<Domnul a zis Satanei: <De unde vii?> Wi Satana a rqspuns
Domnului: <De la cutreerarea pqmkntului wi de la plimbarea pe care
am fqcut-o pe el> (Iov 1:7).
19

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Doi vrqjmawi
n universul peste care Dumnezeu este mpqrat, Satan wtie cq are n
stqpknire termporarq pqmkntul. Este clar cq vorbele lui cautq sq-L <nyepe>
pe Cel atotputernic. Este ca wi cum i-ar spune: <Vin de pe mowia mea.
M-am plimbat pe planeta pqmknt. O fi universul al Tqu, dar pqmkntul este
deocamdatq al meu ... Este grqdina mea, curtea mea, partea mea de avere; mq
plimb pe el cknd vreau wi cum vreau eu.> Fiecare cuvknt n parte wi toate la
un loc sunt o declarayie de sfidare fayq de Cel atotputernic.
La rkndul Squ, Dumnezeu l <nyeapq> cu vorba pe Satan:
<Domnul a zis Satanei: <Ai vqzut pe robul Meu Iov? Nu este
nimeni ca el pe pqmknt. Este un om fqrq prihanq wi curat la suflet,
care se teme de Dumnezeu wi se abate de la rqu> (Iov 1:8).
Este ca wi cum i-ar spune: <O fi pqmkntul al tqu, dar ai acolo un om care
este al meu! Iov nu-yi slujewte yie, ci mie. Pe el n-ai reuwit sq-l nrobewti.
I-ai pqcqlit pe mulyi, dar pe Iov n-ai reuwit sq-l faci sq yi se nchine. El mi
este credincios, strqduindu-se din rqsputeri sq facq voia Mea n condiyiile
neprielnice ale stqpknirii tale peste oameni.>
Ca rqspuns la ntrebarea lui Dumnezeu care-l punea n dificultate, Satan
ncearcq o explicayie posibilq a situayiei. n faya tuturor fiilor lui Dumnezeu
care-l ascultq, el sugereazq cq Iov nu-L slujewte pe Dumnezeu pentru ceea ce
este El, ci pentru ceea ce poate obyine n schimb. Pqrerea lui Satan este cq, de
fapt, Iov nu-L respectq pe Dumnezeu, ci doar l folosewte pentru propria lui
propqwire:
Wi Satana a rqspuns Domnului: <Oare degeaba se teme Iov de
Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui wi tot ce este al lui? Ai
binecuvkntat lucrul mkinilor lui, wi turmele lui acopqr yara> (1:8-10).
O provocare publicq
Cuvintele lui Satan sunt viclene wi par, cel puyin din punctul lui de vedere,
ndreptqyite. Noi nu vedem lumea <awa cum este ea>, ci <awa cum suntem
noi.> Fiecare dintre noi coloreazq realitatea prin ochemarii personalitqyii
lui. Un om mkndru i va vedea pe cei din jur plini de mkndrie. Un hoy i va
suspecta pe toyi de hoyii. Un superficial crede cq toyi oamenii se complac n
superficialitate, etc.
Satan, primul exponent al prqbuwirii n egoism, nu poate crede cq ntre
Iov wi Dumnezeu existq o relayie dezinteresatq. El proiecteazq asupra lui
Dumnezeu wi asupra lui Iov defectele lui de personalitate. sunt simptomele
celui care <heruvim strqlucitor> fiind, s-a pervertit lquntric. El a rkvnit la
supremayie, dorind sq fure gloria care I se cuvine numai lui Dumnezeu:


Alte texte despre acest subiect: Ioan 12:31; 14:30; 16:11; Fapte 26:18; Efes. 2:2; 6:12
20

Iov - 'ncercat prin suferinyq

<Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai naltq


desqvkrwire, erai plin de nyelepciune, wi desqvkrwit n frumuseyq.
Stqteai n Eden, grqdina lui Dumnezeu, wi erai acoperit cu tot felul
de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu
onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, wi cu aur; timpanele
wi flautele erau n slujba ta, pregqtite pentru ziua cknd ai fost
fqcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile ntinse; te pusesem
pe muntele cel Sfknt al lui Dumnezeu, wi umblai prin mijlocul
pietrelor scknteietoare. Ai
fost fqrq prihanq n cqile tale,
Satan l acuzq pe
din ziua, cknd ai fost fqcut,
Dumnezeu cq-i <mituiewte>
pknq n ziua cknd s-a gqsit
pe oameni pentru a obyine
nelegiuirea n tine. ... Yi s-a
ngmfat inima din pricina
slujirea wi gloria din partea
frumuseyii tale, yi-ai stricat
lor, iar pe patriarh l prezintq
nyelepciunea cu strqlucirea ta.
drept un <wmecher> care
De aceea, te arunc la pqmknt,
a nvqyat de la Dumnezeu
te dau priveliwte mpqrayilor>
sq foloseascq un truc
(Ezechiel 28:12-17).

asemqnqtor pentru a primi

< Cum ai cqzut din cer,


binecuvkntqrile materiale.
Luceafqr strqlucitor, fiu al
zorilor! Cum ai fost dobort la
pqmknt, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai n inima ta: <Mq voi
sui n cer, mi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui
Dumnezeu; voi wedea pe muntele adunqrii dumnezeilor, la capqtul
miazqnoaptei; mq voi sui pe vkrful norilor, voi fi ca Cel Prea nalt>
(Isaia 14:12-14).

Acum, Satan l acuzq pe Dumnezeu cq-i <mituiewte> pe oameni pentru


a obyine slujirea wi gloria din partea lor, iar pe patriarh l prezintq drept un
<wmecher> care a nvqyat de la Dumnezeu sq foloseascq un truc asemqnqtor
pentru a primi binecuvkntqrile materiale.
Aceastq provocare obrqznicq este fqcutq n public, ca sq fie auzitq de toyi
<fiii lui Dumnezeu>, care stau n anturajul Fqpturii divine:
<Fiii lui Dumnezeu au venit ntr-o zi de s-au nfqyiwat naintea
Domnului. Wi a venit wi Satana n mijlocul lor> (Iov 1:6).
O lecyie eternq
Binenyeles cq Dumnezeu wtia dinainte ce va spune Satan wi este hotqrkt sq
foloseascq viaya patriarhului ca pe un obiect didactic prin care sq dea o lecyie
<fiilor lui Dumnezeu.> Cine sunt ei wi de ce trebuie sq nveye ceva din ceea ce
21

Iov - 'ncercat prin suferinyq

li se ntkmplq oamenilor?
Pentru cq ntkmplarea s-a petrecut n sferele cerewti, ei trebuie sq fi
fost <ngeri> sau alte creaturi care populeazq cerul. De altfel, Septuaginta,
traducerea celor waptezeci din limba originalului evreiesc n limba greacq,
folosewte n loc de <fii lui Dumnezeu>, numirea de <ngeri.>
Expresia <fiii lui Dumnezeu> se mai gqsewte wi n alte pqryi ale Bibliei.
n Geneza 12 ni se vorbewte despre o contaminare a rasei umane prin
ncruciwarea cu o anumitq parte a acestor fqpturi cerewti . Existq wi un pasaj
n cartea Iov care ni-i prezintq pe fii lui Dumnezeu asistknd la creayie wi
bucurkndu-se de lucrqrile lui Dumnezeu:
<Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din
capul unghiului, atunci cknd stelele dimineyii izbucneau n ckntqri
de bucurie, wi cknd toyi fiii lui Dumnezeu scoteau strigqte de
veselie?> (Iov 38:6-7).
Unul din psalmii mesianici amintewte despre existenya fiilor lui
Dumnezeu:
<Cqci, n cer, cine se poate asemqna cu Domnul? Cine este ca
Tine ntre fiii lui Dumnezeu?> (Psalmul 89:6)
n Noul Testament, <fiii lui Dumnezeu> sunt deosebiyi categoric de
<copiii lui Dumnezeu> (termen care-i poate include wi pe oameni). Iatq ce le
rqspunde Domnul Isus saducheilor, care nu credeau n nviere wi veniserq sqL ntrebe ipotetic wi retoric ce s-ar putea ntkmpla dupq nviere cu o femeie
care a fost nevastq la mai mulyi bqrbayi:
<Isus le-a rqspuns: Fiii veacului acestuia se nsoarq wi se mqritq;
dar cei ce vor fi gqsiyi vrednici sq aibq parte de veacul viitor wi de
nvierea dintre cei moryi, nici nu se vor nsura, nici nu se vor mqrita.
Pentru cq nici nu vor putea muri, cqci vor fi ca ngerii. Wi vor fi fiii
lui Dumnezeu, fiind fii ai nvierii> (Luca 20:34-36).
Dacq acceptayi aceastq explicayie despre <fiii lui Dumnezeu>, proologul
cqryii lui Iov ne pune nainte o ocazie didacticq n care Dumnezeu vrea
sq-wi nveye fiii, fqckndu-i martori la evoluyia unor oameni de pe suprafaya
pqmkntului. O astfel de realitate nu este singularq wi este confirmatq de
ckteva pasaje din Noul Testament:
<Da, mie, care sunt cel mai nensemnat dintre toyi sfinyii, mi-a
fost dat harul acesta sq vestesc Neamurilor bogqyiile nepqtrunse ale
lui Hristos, wi sq pun n luminq naintea tuturor care este isprqvnicia
acestei taine, ascunse din veacuri n Dumnezeu, care a fqcut toate
lucrurile; pentru ca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq
cunoascq azi, prin Bisericq, nyelepciunea nespus de feluritq a lui


Vezi anexa: <Fii lui Dumnezeu>.


22

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Dumnezeu, dupq planul vewnic pe care l-a fqcut n Hristos Isus,


Domnul nostru> (Efeseni 3:8-11).
Anumite profeyii din Scripturq vorbesc despre lucruri care-i intereseazq n
mod direct pe ngeri:
<Proorocii, care au proorocit despre harul care vq era pqstrat
vouq, au fqcut din mkntuirea aceasta yinta cercetqrilor wi cqutqrii lor
stqruitoare. Ei cercetau sq vadq ce vreme wi ce mprejurqri avea n
vedere Duhul lui Hristos, care era n ei, cknd vestea mai dinainte
patimile lui Hristos wi slava de care aveau sq fie urmate. Lor le-a
fost descoperit cq nu pentru ei nwiwi, ci pentru voi spuneau ei
aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovqduit
Evanghelia, prin Duhul Sfknt trimis din cer wi n care chiar ngerii
doresc sq priveascq> (1 Petru 1:10-12).
Apostolul Pavel era conwtient cq ngerii privesc cu interes, ca la un
spectacol, ceea ce se ntkmplq cu oamenii de pe pqmknt.
<Cqci parcq Dumnezeu a fqcut din noi, apostolii, oamenii
cei mai de pe urmq, niwte oskndiyi la moarte; fiindcq am ajuns o
priveliwte pentru lume, ngeri wi oameni> (1 Corinteni 4:9).
Se pare cq facerea omului a avut locul n contextul unei nfruntqri directe
dintre Dumnezeu wi Satan-Lucifer. Altfel, de ce l-ar fi creat Dumnezeu pe
Adam nainte de a stkrpi rebeliunea fostului heruvim ocrotitor? Oare nu
tocmai pentru cq a vrut sq dea prin omenire un rqspuns wi o soluyionare marii
crize care a apqrut n cer? Awa cum obiwnuia sq spunq tatql meu, Vasile
Brknzei: <Dumnezeu a fqcut din istoria omenirii un Manual de educayie
pentru fqpturile ceerewti>.
Numai awa se explicq de ce Satan este nimicit n contextul judecqyii finale
a oamenilor. Aceastq directq legqturq ntre existenya oamenilor wi destinul
final al lui Satan se vede wi din faptul cq oamenii vor fi direct implicayi n
procesul de judecatq al lui Satan wi al acoliyilor lui:
<Nu wtiyi cq noi vom judeca pe ngeri?> (1 Corinteni 6:3).
Cknd a nceput discuyia dintre Dumnezeu wi Satan, cred cq ngerii erau
numai ochi wi urechi. Cred cu convingere cq viaya lui Iov, ca de altfel wi
ntreaga istorie a omenirii, este o lecyie destinatq de Dumnezeu cu prioritate
pentru <fqpturile cerewti.>
Circumstanyele n care atrqit Iov
Iov a fost un personaj important din vremea dinaintea formqrii poporului
Israel. El a trqit n epoca dinaintea dqrii Legii de pe Sinai, numitq wi epoca
conwtiinyei. Caracterizarea pe care o gqsim n text este evaluarea pe care
23

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Dumnezeu nsuwi i-o face:


<Ai vqzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pqmknt.
Este un om fqrq prihanq wi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu
wi se abate de la rqu> (Iov 1:1, 8; 2:3).
Un astfel de limbaj este tipic pentru epoca n care comportamentul uman
era reglementat nu de prescripyiile Legii, ci de limitele conwtiinyei umane.
Urmqriyii termenii: Iov era <fqrq prihanq wi curat la suflet> tocmai pentru
cq, atkt ckt l ndemna wi-l avertiza conwtiinya sa <se temea de Dumnezeu wi
se abqtea de la rqu>. El vrea sq le transmitq wi fiilor sqi aceastq preocupare
pentru o vieyuire curatq. Ca preot n familia sa, Iov i aduce dis de dimineayq
n faya altarului.
<Poate cq fiii mei au pqcqtuit wi au supqrat pe Dumnezeu n
inima lor> (Iov 1: 5).
Remarcayi cq Iov nu aduce o singurq jertfq pentru toyi cei zece copii ai
sqi. El l ia pe fiecare n parte, pe rknd, wi-l aduce naintea Domnului. Prin
aceasta, Iov cultivq n copiii sqi aceiawi sensibilitate a conwtiinyei n care trqia
el. Absenya legislayiei mozaice nu nseamnq cq viaya wi convieyuirea socialq
erau total lipsite de reglementqri personale wi colective. Ele nu erau nsq
rezultatul primirii unei revelayii divine, ci izvorau din ndemnurile interioare
ale conwtiinyei.

Trqind la doar ckteva generayii dupq potop wi probabil contemporan cu


bqtrknii copii ai lui Noe, Iov este cetqyeanul unei vremi n care oamenii
24

Iov - 'ncercat prin suferinyq

pqstrau ncq proaspqtq n conwtiinya lor responsabilitatea personalq naintea


unui Dumnezeu atotputernic. Pqyania celor care au pierit cu ocazia potopului
le-a inspirat celor din vremea lui Iov dorinya de a nu repeta grewelile wi
pqcatele lor. Nu numai necredinya, dar pknq wi idolatria era pe atunci
interzisq:
<Dacq am privit soarele cknd strqlucea, luna cknd nainta
mqreayq, wi dacq mi s-a lqsat amqgitq inima n tainq, dacq le-am
aruncat sqrutqri, duckndu-mi mkna la gurq: wi aceasta este tot o
fqrqdelege care trebuie pedepsitq de judecqtori, cqci m-aw fi lepqdat
de Dumnezeul cel de sus!> (Iov 31: 26-28).
O mare importanyq era acordatq aspectului moral al societqyii:
<Dacq mi-a fost amqgitq inima de vreo femeie, dacq am pkndit
la uwa aproapelui meu, atunci nevastq-mea sq macine pentru altul,
wi s-o necinsteascq alyii! Cqci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o
fqrqdelege vrednicq sq fie pedepsitq de judecqtori> (Iov 31: 9-11).
Oricine citewte Geneza wi Exodul wi dq seama cq anumite reglementqri
sociale wi religioase sunt semnalate n text fqrq a li se identifica originea
(Ex. 18:16). Unele dintre ele le-au fost date oamenilor de nsqwi Dumnezeu:
legea Sabatului (Gen. 2:3), legea jertfelor (Gen. 4:4), etc. Altele nsq sunt
consemnate n text fqrq nici o referinyq la o intervenyie divinq. Probabil cq
aceste legi au fost produsul experienyei wi nyelepciunii umane, bazate pe
mqrturia interioarq a conwtiinyei.
n 1901, M. J. de Morgan a
descoperit la Susa <Codul lui
Hamurabi>. Acest personaj, numit n
Biblie Amrafel (Gen. 14:1), a fost o
mare pesonalitate a vremii, mpqrat al
Babilonului. Data probabilq a scrierii
este anul 2.139 nainte de Christos.
Cu aproximativ opt sute de ani
nainte de vremea lui Moise, codul lui
Hamurabi a guvernat viaya popoarelor
aflate n teritoriu dintre Golful Persic,
Marea Caspicq wi Marea Mediteranq.
Relatarea biblicq ni le aratq la lucru n
yara Canaanului. Hamurabi wi-a numit
legile: <Judecqyi despre neprihqnire>.
Hamurabi
Comparate cu legile date de Dumnezeu
prin Moise, <judecqyile> lui nu sunt nici
neprihqnite wi nici nepqrtinitoare. Iatq doar ckteva aspecte contrastante:
25

Iov - 'ncercat prin suferinyq

OFENSA

LEGEA MOZAICQ

HAMURABI

Furt

Sq dea napoi ndoit


(Ex. 22:9)

Moartea (#4 din COD)

Jaf

Sq dea napoi ndoit


(Ex. 22:7)

Moartea (#21din COD)

Adqpostirea unui rob


fugar
Mutilarea unui rob

Nevinovat (Deut.
23:15)

Moartea #16

Eliberarea robului

Stqpknul compensat
#199

Rqnirea unui om
bogat

Dinte pentru dinte

Dinte pentru dinte


#196,197

Rqnirea unui om
sqrac

Dinte pentru dinte

Sq plqteascq o <mina>
de argint

Rqnirea mortalq a
unei fete de om bogat

De la caz la caz

Rqnirea mortalq a
unei fete de om sqrac

De la caz la caz

Moartea #209
Sq plqteascq 5 sicli de
argint #211, 213

Iatq wi ckteva texte biblice n care lucreazq <judecqyile> lui Hamurabi:


1. Legea adoptqrilor l face pe Eliezer mowtenitorul lui Avraam (Gen. 15;
judecata #191)
2. Agar nawte pentru Avraam (Gen. 23:16), Bilha (Gen. 30:4) wi Zilpa
(Gen.30:9) nasc pentru Iacov (#146).
3. Reglementqri pentru cumpqrarea pewterii Macpela (Gen.23; #7).
4. Pedeapsa cu moartea pentru furt, propusq de Iacov lui Laban (Gen.
31:32; #4).
5. Iuda propune ca Tamar sq fie arsq de vie pentru curvie (Gen. 38:24;
#110).
6. Cel ce a furat cupa lui Iosif trebuie sq moarq (Gen. 44:9; #4).
7. Ruben pierde dreptul de ntki nqscut (Gen. 49:4; #158).
8. Lui Avraam nu i este ngqduit sq o vkndq pe Hagar (Gen. 16:6; #119).
Ca sq putem nyelege cum au trqit oamenii <nainte> de revelayia de pe
Sinai este bine sq privim la felul n care au trqit cei <dinafara> limitelor
racestei revelayii. n scrisoarea sa cqtre cei din Roma, apostolul Pavel descrie
o stare care i-a caracterizat wi i caracterizeazq pretutindeni pe cei care n-au
fost iudei, ci Neamuri lipsite de <oracolele> lui Dumnezeu. Iatq ce ne spune
el:


Romani 3:2
26

Iov - 'ncercat prin suferinyq

<Cqci nainte de Lege pqcatul era n lume. Dar pqcatul nu este


yinut n seamq cktq vreme nu este o lege> (Romani 5:13)
<Toyi cei ce au pqcqtuit fqrq lege, vor pieri fqrq lege; wi toyi cei
ce au pqcqtuit avknd lege, vor fi judecayi dupq lege. Pentru cq nu
cei ce aud Legea, sunt neprihqniyi naintea lui Dumnezeu, ci cei ce
mplinesc legea aceasta, vor fi socotiyi neprihqniyi. Cknd Neamurile,
cu toate cq n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei,
care n-au o lege, wi sunt singuri lege; wi ei dovedesc cq lucrarea
Legii este scrisq n inimile lor; fiindcq despre lucrarea aceasta
mqrturisewte cugetul lor wi gkndurile lor, care sau se nvinovqyesc
sau se desvinovqyesc ntre ele. Wi faptul acesta se va vedea n ziua
cknd, dupq Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos,
lucrurile ascunse ale oamenilor> (Romani 2:12-16).
Prin creayie, principiile Legii divine sunt nscrise n nsqwi structura
conwtiinyei noastre. De fapt, chiar termenul conwtiinyq nseamnq un fel de
<cunoawtere mpreunq> cu Dumnezeu. Conwtiinya este martorul lui Dumnezeu
n gkndirea noastrq. Conwtiinya este ca linia indicatoare de pe carosabil, ea ne
spune ce n-ar trebui sq facem, dar nu ne poate mpiedica sq o facem.
<Sigur cq wtiu ce este conwtiinya>, spuse indianul punknd mkna la inimq,
<este ceva micuy wi cu trei colyuri care stq liniwtit ckt timp fac ceea ce este
bine, dar ncepe sq se rostogoleascq produckndu-mi o mare durere de ndatq
ce fac rqul. Dacq stqruiesc n facerea rqului, colyurile ncep sq se toceascq wi
nu mq mai doare awa de tare>.
Conwtiinyq ne avertizeazq prietenewte, dar dacq n-o ascultqm, ne
pedepsewte ca un judecqtor intransigent. Ruwinea izvorqwte din frica de
oameni; conwtiinya din frica de Dumnezeu. Conwtiinya nu este un sfetnic bun
deckt atunci cknd Dumnezeu este sfetnicul conwtiinyei. Dewi pare o exprimare
paradoxalq, iatq o afirmayie foarte corectq: Cknd ai o luptq cu propria
conwtiinyq wi te lawi bqtut, ckwtigi.
Ce fel de om a fost Iov?
Iov era un om <neprihqnit wi curat la suflet> pentru cq, la nivelul propriei
lui conwtiinye, <se temea de Dumnezeu wi se abqtea de la rqu.>
Plkngerile autobiografice ale lui Iov (capitolul 3 wi mai ales capitolele
29-31) ne pun la ndemknq un bogat izvor de informayii despre viaya acestui
om cu totul wi cu totul remarcabil. Pe mqsurq ce vom citi aceste texte, vom
ajunge sq-I dqm dreptate lui Dumnezeu n aprecierea pe care i-a fqcut-o
patriarhului:
<Nu este nimeni ca el pe pqmknt.> (Iov 1:8).
Iov este un om foarte bogat wi cu o familie mare wi fericitq:
27

Iov - 'ncercat prin suferinyq

<I s-au nqscut wapte fii wi trei fete. Avea wapte mii de oi, trei mii
de cqmile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de mqgqriye, wi un
foarte mare numqr de slujitori. .... Fiii sqi se duceau unii la alyii, wi
dqdeau, rknd pe rknd, ckte un ospqy. Wi pofteau wi pe cele trei surori
ale lor sq mqnknce wi sq bea mpreunq cu ei> (Iov 1:2-4)
Ca prestigiu, poziyie wi putere, <omul acesta era cel mai cu vazq din toyi
locuitorii Rqsqritului> (Iov 1:3b).
Iov s-a bucurat de o existenyq fericitq wi a gustat din plin binecuvkntqrile
lui Dumnezeu. Iatq cum descrie el vremea de fericire wi prosperitate:
< Oh! cum nu pot sq fiu ca n lunile trecute, ca n zilele cknd mq
pqzea Dumnezeu, cknd candela Lui strqlucea deasupra capului meu,
wi Lumina lui mq cqlquzea n ntuneric! Cum nu sunt ca n zilele
puterii mele, cknd Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu,
cknd Cel Atotputernic ncq era cu mine, wi cknd copiii mei stqteau
n jurul meu; cknd mi se scqldau pawii n smkntknq, wi stknca vqrsa
lkngq mine pkraie de untdelemn!> (Iov 29:2-6).
Iov era <cel mai cu vazq din toyi locuitorii Rqsqritului>.
Omul acesta era vestit pentru bogqyia sa. Cineva a spus cq <milionarii de
astqzi n-ar fi putut nici mqcar sq ridice de la pqmknt portofelul lui Iov>.
<Avea wapte mii de oi, trei mii de cqmile, cinci sute de perechi
de boi, cinci sute de mqgqriye, wi un foarte mare numqr de slujitori>
(Iov 1:3).
Omul acesta era renumit pentru nyelepciunea sa:
<Dacq ieweam sq mq duc la poarta cetqyii, wi dacq mi pregqteam
un scaun n piayq, tinerii se trqgeau napoi la apropierea mea,
bqtrknii se sculau wi stqteau n picioare. Mai marii wi opreau
cuvkntqrile, wi wi puneau mkna la gurq. Glasul cqpeteniilor tqcea, wi
li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mq auzea, mq numea
fericit, ochiul care mq vedea mq lquda> (Iov 29:7-12).
<Oamenii mq ascultau wi awteptau, tqceau naintea sfaturilor
mele. Dupq cuvkntqrile mele, nici unul nu rqspundea, wi cuvkntul
meu era pentru toyi o rouq binefqcqtoare. Mq awteptau ca pe ploaie,
cqscau gura ca dupq ploaia de primqvarq. Cknd li se muia inima,
le zmbeam wi nu puteau izgoni seninqtatea de pe fruntea mea.
mi plqcea sq mq duc la ei, wi mq awezam n fruntea lor; eram ca
un mpqrat n mijlocul unei owtiri, ca un mkngkietor lkngq niwte
ntristayi> (Iov 29:21-25).
Omul acesta era renumit pentru dreptatea sa:
28

Iov - 'ncercat prin suferinyq

<Cqci scqpam pe sqracul care cerea ajutor, wi pe orfanul lipsit de


sprijin. Binecuvkntarea nenorocitului venea peste mine, umpleam
de bucurie inima vqduvei. Mq mbrqcam cu dreptatea wi-i slujeam
de mbrqcqminte, neprihqnirea mi era manta wi turban. Orbului
i eram ochi, wi wchiopului picior. Celor nenorociyi le eram tatq, wi
cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept, wi-i
smulgeam prada din dinyi> (Iov 29:13-17).
Omul acesta era renumit pentru moralitatea wi integritatea sa:
<Fqcusem un legqmknt cu ochii mei, wi nu mi-aw fi oprit privirile
asupra unei fecioare> (Iov 31:1).
<N-a cunoscut Dumnezeu cqile mele? Nu mi-a numqrat El toyi
pawii mei? Dacq am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul
dupq nwelqciune: sq mq ckntqreascq Dumnezeu n cumpqna celor
fqrq prihanq, wi-mi va vedea neprihqnirea!
De mi s-a abqtut pasul de pe calea cea dreaptq, de mi-a urmat
inima ochii, de s-a lipit vreo ntinqciune de mkinile mele, atunci eu
sq semen wi altul sq secere, wi odraslele mele sq fie desrqdqcinate!
Dacq mi-a fost amqgitq inima de vreo femeie, dacq am pkndit la
uwa aproapelui meu, atunci nevastq-mea sq macine pentru altul, wi so necinsteascq alyii! Cqci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fqrqdelege
vrednicq sq fie pedepsitq de judecqtori, un foc care mistuie pknq la
nimicire, wi care mi-ar fi prqpqdit toatq bogqyia.
De aw fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele, cknd se certau
cu mine, ce aw putea sq fac, cknd se ridicq Dumnezeu? Ce aw putea
rqspunde cknd pedepsewte El? Cel ce m-a fqcut pe mine n pkntecele
mamei mele, nu l-a fqcut wi pe el? Oare nu ne-a ntocmit acelawi
Dumnezeu n pkntecele mamei?> Iov 31:4-15).
Omul acesta era renumit pentru dqrnicia sa:
<Dacq n-am dat sqracilor ce-mi cereau, dacq am fqcut sq
se topeascq de plkns ochii vqduvei, dacq mi-am mkncat singur
pkinea, fqrq ca orfanul sq-wi fi avut wi el partea lui din ea, eu, care
din tinereyq l-am crescut ca un tatq, eu, care de la nawtere am
sprijinit pe vqduvq; dacq am vqzut pe cel nenorocit ducknd lipsq de
haine, pe cel lipsit neavknd nvqlitoare, fqrq ca inima lui sq mq fi
binecuvkntat, fqrq sq fi fost ncqlzit de lkna mieilor mei; dacq am
ridicat mkna mpotriva orfanului, pentru cq mq simyeam sprijinit de
judecqtori; atunci, sq mi se deslipeascq umqrul de la ncheieturq,
sq-mi cadq brayul wi sq se sfqrkme! Cqci mq temeam de pedeapsa lui
Dumnezeu, wi nu puteam lucra astfel din pricina mqreyiei Lui> (Iov
31:16-23).
29

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Omul acesta era renumit pentru credinciowia lui fayq de Dumnezeu:


<Dacq mi-am pus ncrederea n aur, dacq am zis aurului: <Tu ewti
nqdejdea mea>; dacq m-am ngkmfat de mqrimea averilor mele, de
mulyimea bogqyiilor pe care le dobkndisem; dacq am privit soarele
cknd strqlucea, luna cknd nainta mqreayq, wi dacq mi s-a lqsat
amqgitq inima n tainq, dacq le-am aruncat sqrutqri, duckndu-mi
mkna la gurq: wi aceasta este tot o fqrqdelege care trebuie pedepsitq
de judecqtori, cqci m-aw fi lepqdat de Dumnezeul cel de sus!> (Iov
31:24-28).
Omul acesta era renumit pentru bunqvoinya fayq de duwmani wi fayq de
strqini:
<Dacq m-am bucurat de nenorocirea vrqjmawului meu, dacq am
sqrit de bucurie cknd l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie
limbii mele sq pqcqtuiascq, sq-i cearq moartea cu blestem; dacq nu
ziceau oamenii din cortul meu: <Unde este cel ce nu s-a sqturat din
carnea lui?> Dacq petrecea strqinul noaptea afarq, dacq nu mi-aw fi
deschis uwa sq intre cqlqtorul ...> (Iov 31:29-32).
Omul acesta era renumit pentru o totalq integritate fqrq obsesia
popularitqyii ieftine:
< ... dacq mi-am ascuns fqrqdelegile, ca oamenii, wi mi-am nchis
nelegiuirile n skn, pentru cq mq temeam de mulyime, pentru cq mq
temeam de dispreyul familiilor, yinkndu-mq deoparte wi necutezknd
sq-mi trec pragul... > (Iov 31:33-34).
Omul acesta era renumit ca bun wi milos gospodar:
<Dacq pqmkntul meu strigq mpotriva mea, wi dacq brazdele lui
varsq lacrqmi; dacq i-am mkncat roada fqrq s-o fi plqtit, wi dacq am
ntristat sufletul vechilor lui stqpkni: atunci sq creascq spini din el n
loc de grku, wi neghinq n loc de orz!> (Iov 31:38-40).
Fqrq ndoialq, Iov a fost un exemplar remarcabil al rasei umane, o
personalitate excepyionalq ntr-o epocq n care oamenii erau chemayi sq
vieyuiascq la standardele nalte ale conwtiinyei. Expresia <nu este nimeni ca
el> subliniazq performanya lui Iov n mijlocul celor din generayia sa.
Sunt convins ca apariyia unor asemenea personalitqyi a fost wi este metoda
lui Dumnezeu pentru a pqstra n fiecare generayie ntre oameni chipul omului
dupq voia lui Dumnezeu, lumina wi sarea pqmkntului. Una din expresiile
biblice care-mi place foarte mult este <acewtia sunt niwte oameni care vor sluji
ca semne> (Zaharia 3:8).
Cknd a murit foarte cunoscutul wi respectatul Alexa Popovici, n-am putut
sq mq duc la Chicago ca sq particip la serviciile de nmormkntare. Am trimis
30

Iov - 'ncercat prin suferinyq

nsq o scurtq notq, ca un mesaj oamgial. Ea suna cam awa:


<n concertul mqrturiei crewtine generale, fiecare dintre noi suntem
chemayi sq ne mplinim chemarea primitq de la Dumnezeu. Majoritatea
ckntqm n cor, anonimi n mulyimea mare a Bisericii. Fratelui Alexa nsq,
Dumnezeu i-a dat o partiturq de solist. A fost un om ales cu o activitate
unicq wi parcq i-a depqwit pe cei din jur < de la umqr n sus>. Pe dknsul l-au
vqzut toyi wi glasul lui a fost auzit wi ndrqgit pknq departe. Influenya lui s-a
manifestat asupra unei ntregi generayii. Cum wi-a interpretat partitura, mai
bine sau mai puyin bine, va fi apreciat de Acela care a gkndit wi compus
aceastq simfonie a noastrq a tuturor. Ceea ce putem spune nsq de pe acum cu
certitudine este cq n corul mqrturiei generale, fratele Alexa Popovici n-a fost
ca noi ceilalyi, ci a fost unul dintre puyinii cu partiturq de solist.>
La scara unei alte generayii wi la dimensiuni mult superioare, Iov a fost un
astfel de ales pentru o misiune specialq. Providenya divinq wi perseverenya lui
skrguincioasq l-au fqcut sq fie recunoscut de toyi drept <o mare cqpetenie>.
Prezenya acestor oameni de excepyie trebuie sq fie un catalist pentru
stimularea tuturor celorlalyi spre excelenyq. Nu se poate sq nu ne dqm seama
cq suntem chemayi wi noi sq perseverqm pentru a ne mplini misiunea de a fi
luminq wi sare n propria noastrq generayie.
<ntr-o casq mare nu sunt numai vase din aur wi din argint, ci
wi din lemn wi de pqmknt. Unele sunt pentru o ntrebuinyare de
cinste, iar altele pentru o ntrebuinyare de ocarq. Deci dacq cineva
se curqyewte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinyit, folositor
stqpknului squ, destoinic pentru orice lucrare bunq> (2 Tim. 2:21).
Astfel de oameni ai lui Dumnezeu sunt chemayi n cartea Apocalipsei
<biruitori>. Ei sunt prezenyi n toate bisericile amintite n primele capitole ale
cqryii. Pe ei se sprijinq edificiul spiritual al bisericilor de astqzi wi tot ei vor fi
<stklpii> din structurile lucrqrii din vewnicie:
<Pe cel ce va birui, l voi face un stklp n Templul Dumnezeului
Meu, wi nu va mai iewi afarq din el. Voi scrie pe el Numele
Dumnezeului Meu wi numele cetqyii Dumnezeului Meu, noul
Ierusalim, care are sq se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, wi
Numele Meu cel nou. Cine are urechi, sq asculte ce zice Bisericilor
Duhul> (Apocalipsa 3:12-13).
Lansarea temei din cartea Iov
Cine este familiar cu lumea muzicii bune wtie cq o simfonie este
dezvoltarea unei teme ale cqrei motive muzicale sunt date n uverturq.
Motivele sunt adeseori n antitezq, ca douq pareri contrarii, urmknd ca restul
simfoniei sq cuprindq pqryi n care aceste fraze muzicale sq se confrunte sau
31

Iov - 'ncercat prin suferinyq

sq se completeze ntr-o succesiune nlqnyuitq, asemenea unui dans al ideilor


muzicale.
Asemenea unei mqiestre simfonii, proologul cqryii Iov se ncheie wi el
cu lansarea temei. Ocazia este dialogul dintre Iov wi nevastq-sa, un probabil
apogeu al tuturor discuyiilor lor anterioare. n dialogul dintre cei doi apare
condensat ca ntr-un cartuw grafic enunyarea dilemei: este suferinya lui Iov o
manifestare a dreptqyii divine sau este ceva mult mai mult?
Nevasta lui Iov vorbewte din durerea unei femei care-wi vede iubitul
suferind chinuri degradante wi deznqdqjduite. Ea preferq sq caute o cale

pentru curmarea acestor suferinye wi o gqsewte n logica <retribuyiei> divine.


Fqrq sq-wi dea seama, nevasta lui Iov gkndewte ca Satan, reduckndu-L pe
Dumnezeu la dimensiunile <dreptqyii> seci wi impersonale. Nevasta lui Iov
nu-wi poate sfqtui soyul nici sq se sinucidq wi nici nu-l poate ucide ea nsqwi.
Singura alternativq care-i mai rqmkne la dispoziyie este sq gqseascq o metodq
prin care sq-L facq pe Dumnezeu sq-l ucidq pe Iov. Femeia este convinsq
cq, sub incidenya dreptqyii divine, pedeapsa pentru blestem trebuie sq fie
moartea, awa cq sfatul ei devine:
<Tu rqmki neclintit n neprihqnirea ta! Bleastqmq pe Dumnezeu,
wi mori!> (Iov 2:9)
Patriarhul wi dq repede seama cq nevasta lui, asemenea tuturor femeilor
sentimentale, gkndewte cu inima, nu cu mintea sqnqtoasq. Dragostea este
ntotdeauna un bun medic, dar foarte rar wi un bun dascql. Rqspunsul lui Iov
nu este o insultq, ci un diagnostic dat de perspicacitatea lui spiritualq:
32

Iov - 'ncercat prin suferinyq

<Vorbewti ca o femeie nebunq. Ce! primim de la Dumnezeu


binele, wi sq nu primim wi rqul?> (Iov 2:10a).
Cuvintele lui Iov dau pe fayq convingerea lui cq <binele> wi <rqul> vin
amkndouq spre noi din partea unui Dumnezeu mereu egal cu El nsuwi wi
binevoitor fayq de oameni. Dewi nu nyelege ceea cei se ntkmplq, patriarhul
este convins cq Dumnezeu are o logicq n providenya Sa. Nu wtim de ce
primim din partea Lui binele pe care nu-l meritqm, cum am putea sq nu
primim wi rqul, a cqrui explicayie ne este la fel de necunoscutq?
Dewi incompletq, explicayia lui Iov este corectq:
<n toate acestea, Iov n-a pqcqtuit deloc cu buzele lui> (Iov
2:10b).
Nu acelawi lucru se poate spune nsq wi despre nevasta lui. Ea rqmkne,
n economia simbolicq a cqryii, o mare anonimq. Este singurul personaj al
cqrui nume n-a fost parcq vrednic de a ne fi comunicat. Cine ncearcq sq
spunq cq lipsa numelui acestei femei din text este o caracteristicq a timpului
datoratq poziyiei de inferioritate pe care o ocupau atunci femeile sq facq bine
sq citeascq finalul cqryii wi sq gqseascq acolo trei femei ale cqror nume, fqrq
o logicq aparentq, ni se dau. sunt cele trei fete ale nevestei lui Iov: Iemima,
Cheyia wi Cheren-Hapuc.
Recapitulknd cele spune pknq acum, iatq care este jocul ideatic din
primele capitole ale cqryii Iov:
Care este esenya relayiilor lui Dumnezeu cu oamenii?
Satan

Propriul interes egoist

Iov te va blestema

Dumnezeu

Harul wi Iubirea reciprocq

Iov mq va proslqvi

Nevasta lui Iov

Bleastqmq pe Dumnezeu

Iov

Binecuvknteazq pe
Dumnezeu
Concluzia: Iov n-a pqcqtuit cu buzele lui.

Adevqruri wi aplicayii practice din proologul cqryii


Sq poposim puyin pentru meditayie wi sq ne nsuwim patru adevqruri
teologice wi trei aplicayii personale scoase din primele douq capitole ale cqryii.
Le-am putea grupa sub observayia: Iov este rqbdqtor n teribila lui suferinyq.
Primul adevqr teologic este cq Satan vrea sq distrugq fericirea pe care o
avem noi n Dumnezeu. Cknd Dumnezeu i spune lui Satan: <Ai vqzut pe
robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pqmknt. Este un om fqrq prihanq
wi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu wi se abate de la rqu>, Satan
nu rqspunde: <Wi ce-mi pasq mie. Treaba voastrq. Nu mq intereseazq.> Este
33

Iov - 'ncercat prin suferinyq

evident cq Iov era o problemq care-l nemulyumea pe Satan. l scqpase din


gheare! Ar fi fost gata sq facq orice numai sq-l scoatq din sfeera de atracyie
a lui Dumnezeu wi sq-l aducq n stqpknirea lui. Acest <duwman> al sufletelor
care <rqgnewte ca un leu care cautq sq ne nghitq> ne-ar face harcea parcea
dacq n-ar fi limitat n acyiunile lui de suveranitatea lui Dumnezeu. n fiecare
zi nsq, el ne dq tkrcoale wi cautq sq ne biruiascq. Satan folosewte douq arme:
promisiunea mincinoasq a plqcerilor wi ... durerea. n cazul lui Iov, plqcerile
n-au putut sq-l ndepqrteze de Dumnezeu, awa cq Satan cere acum dreptul de
a se arunca asupra lui cu asaltul suferinyelor. n domeniul plqcerilor, Satan
ar vrea sq ne facq sq credem cq Dumnezeu nu ne dq ceea ce ni se cuvine. n
suferinye, Satan vrea sq ne convingq de faptul cq Dumnezeu este fqrq putere
sau ne este ostil.
Fiecare dintre noi este un fel de <Iov> aflat la intersecyia conflictului
dintre Dumnezeu wi Satan. Nemulyumit de fericirea pe care noi o gqsim n
Dumnezeu, Satan ne atacq pe fiecare dintre noi cu armele lui caracteristice.
Uneori, el urmqrewte sq ne facq sq-L nlocuim pe Dumnezeu cu surogatele
idolatre ale bogqyiei materiale, cu plqcerile rebele ale pqcatelor sau cu
distracyii aparent nevinovatele. Dacq nu reuwewte awa, el cere de la Dumnezeu
dreptul <sq ne cearnq ca grkul>, arunckndu-ne wi-ntr-o parte wi-n cealaltq
(Luca 22:31).
Al doilea adevqr teologic din acest pasaj este cq Dumnezeu direwte sq
se proslqveascq prin vieyile copiilor Sqi. Scopul lui Dumnezeu n facerea wi
n rqscumpqrarea lumii este sq-wi arate nemqrginita bogqyie a slavei Sale.
El face aceasta prin rqscumpqrarea unui popor care se va alipi de El wi-L va
preyui mai presus deckt toate plqcerile wi averile din lume. Prin harul Squ,
slava Lui se va arqta naintea tuturor prin bucuria negrqitq pe care o vor
experimenta cei care se ncred n El.
Al treilea adevqr teologic din acest pasaj este cq Satan este limitat n
puterea lui de a face rqu. Dumnezeu nu este luat prin surprindere sau wocat
de atacurile lui Satan, cqci acesta nu are voie sq facq nici o miwcare fqrq sq
primeascq aprobarea de la Cel Atotputernic. Dumnezeu i dq lui Satan foarte
precis limitele n care-wi poate exercita puterile lui malefice:
<Iatq, yi dau pe mknq tot ce are, numai asupra lui sq nu ntinzi
mkna> (Iov 1:12).
<Iatq, yi-l dau pe mknq: numai cruyq-i viaya> (Iov 2:6).
O fi Satan ca un leu, dar Dumnezeu l yine n zgardq, lqskndu-l sq facq
doar ceea ce mplinewte scopurile lui cu lumea. n cartea sa, <The Argument
Of The Boo\ Of Job Unfolded> , {illiam Henr] Green scrie despre Satan:
<Cu toatq ura lui mpotriva lui Dumnezeu wi duwmqnia lui fayq de poporul
sfinyilor, Satan nu poate trece peste autoritatea wi controlul suveran al lui
 1874, retipqritq n 1977 la editura James and |loc\, pp.63
34

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Dumnezeu. Vrknd, nevrknd, el mplinewte planurile lui Dumnezeu. n


eforturile lui de a-L detrona pe Cel Atotputernic, el nu reuwewte deckt sq-I
mqreascq slava naintea ntregului univers. Satan este gata sq rqstoarne cerul
wi pqmkntul ca sq le facq rqu alewilor lui Dumnezeu, dar singurul lucru pe
care-l face este sq-i pregqteascq wi mai bine pentru slavq. Plin de otravq wi
venin, gata sq inventeze cele mai felurite tipuri wi tertipuri pentru a-i face sq
cadq, el se va vedea n final ca fiind exact ceea ce n-a vrut sq fie: un auxiliar
nhqmat la mplinirea finalq a planurilor divine.>
Al patrulea adevqr teologic din acest pasaj este cq Dumnezeu are
rqspunderea finalq pentru ceea ce li se ntkmplq copiilor Sqi. Religiile pqgkne
au inventat o periculoasq egalitate ntre foryele binelui wi ale rqului din
univers. nfruntarea aceasta este vqzutq ca o liptq continuq, cu un rezultat
incert. Biblia nu cunoawte awa ceva, iar copiii lui Dumnezeu wtiu cq nu existq
deckt un singur Suveran al universului, Dumnezeul cel Atotputernic! Rqul
existq doar pentru o vreme, dar este infinit inferior puterii divine eterne care
guverneazq toate lucrurile, deplin wi ntotdeauna stqpkn pe situayie. Rqul face
parte din creayie, Dumnezeu este Creatorul tuturor vqzutelor wi nevqzutelor.
Iatq de ce Iov declarq emfatic:
<Domnul a dat, wi Domnul a luat, binecuvkntat fie Numele
Domnului!> (Iov 1:21).
Iar Duhul Sfknt comenteazq imediat cq aceastq concluzie n-a fost nici o
grewealq wi nici un neadevqr:
<n toate acestea, Iov n-a pqcqtuit de loc, wi n-a vorbit nimic
necuviincios mpotriva lui Dumnezeu> (Iov 1:22).
Autorul cqryii vrea ca noi sq wtim cq Iov n-a fqcut nici un fel de confuzie.
Nu este un pqcat sq spui cq ceea ce a fqcut Satan, a fqcut Dumnezeu,
deoarece Satan este limitat n ceea ce face de aprobqrile divine.
Tot awa, dupq versetul 6 din capitolul 2 urmeazq versetul 7 care ni-l
prezintq pe Satan n aceiawi subordonare de Dumnezeu:
<Domnul a zis Satanei: <Iatq, yi-l dau pe mknq: numai cruyq-i
viaya.> Wi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov
cu o bubq rea, din talpa piciorului pknq n crewtetul capului.>
Urmqriyi iarqwi ordinea declarayiei lui Iov din versetul 10 wi comentariul
pe care-l face imediat autorul cqryii:
<Dar Iov i-a rqspuns: <Vorbewti ca o femeie nebunq. Ce! primim
de la Dumnezeu binele wi sq nu primim wi rqul?> n toate acestea,
Iov n-a pqcqtuit deloc cu buzele lui.>
Temelia pe care se sprijinea Iov cknd tot wi toate din jurul lui se clqtinau
wi se prqbuweau la pqmknt era credinya n suveranitatea absolutq a lui
35

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Dumnezeu.
Noul Testament va ntqri aceastq convingere a lui Iov arqtkndu-ni-l pe
Satan subordonat suveranitqyii divine atunci cknd l-a ispitit pe Domnului Isus
n pustie:
<Atunci Isus a fost dus de Duhul n pustie, ca sq fie ispitit de
diavolul> (Matei 4:1).
Cine a fost rqspunzqtor de ispitirea Domnului Isus: Satan sau Duhul
Sfknt? Textul ne spune cq Dumnezeu l-a nhqmat pe Satan la mplinirea unui
plan fqcut cu mult mai nainte. Ispitirile din pustie reprezentau niwte etape
necesare n mplinirea lui. Cartea Apocalipsei ne spune cq Satan wi toate
puterile politice ale lumii supuse lui vor mplini n final nu planurile lor, ci
planul desqvkrwit alcqtuit de Dumnezeu pentru lume:
<Cqci Dumnezeu le-a pus n inimq sq-I aducq la ndeplinire
planul Lui: sq se nvoiascq pe deplin wi sq dea fiarei stqpknirea
lor mpqrqteascq, pknq se vor ndeplini cuvintele lui Dumnezeu>
(Apocalipsa 17:17).
n Los Angeles am avut n bisericq un credincios deosebit de sensibil
wi respectuos fayq de Dumnezeu. El n-a vrut niciodatq sq rosteascq expresia
<wi nu ne duce pe noi n ispitq> din Matei 6:13 wi Luca 11:4, preferknd
ntotdeauna sq spunq <wi nu ne lqsa pe noi sq cqdem n ispitq>. Pentru
fratele Ghiyq, era o impoliteye sq dai vina pe Dumnezeu pentru proximitatea
ispitelor. Wi totuwi, traducerea romkneascq este exactq! La fel spune wi
originalul din limba greacq. Dumnezeu are ultima autoritate n problema
ispitirii noastre. El decide. Suveranitatea Lui o garanteazq. Departe de a fi o
impoliteye sau un dezavantaj, realitatea implicqrii lui Dumnezeu n procesul
ispitirilor noastre ne dq liniwtea cq El nu va ngqdui deckt ceea ce wtie cq
putem duce:
<Nu v-a ajuns nici o ispitq, care sq nu fi fost potrivitq cu puterea
omeneascq. Wi Dumnezeu, care este credincios, nu va ngqdui sq
fiyi ispitiyi peste puterile voastre; ci, mpreunq cu ispita, a pregqtit wi
mijlocul sq iewiyi din ea, ca s-o puteyi rqbda> (1 Corinteni 10:13).
Din cele patru adevqruri de mai sus, vq propun trei aplicayii personale.
Lasa-L pe Dumnezeu sq fie Dumnezeu.
Haideyi sq ne unim cu Iov wi sq proclamqm mpreunq suveranitatea
absolutq a lui Dumnezeu. Haideyi sq spunem mpreunq cu psalmistul:
<Dumnezeul nostru este n cer, El face tot ce vrea> (Psalmul
115:3).
Haideyi sq proclamqm wi noi public mpreunq cu mpqratul Nebucadneyar:
36

Iov - 'ncercat prin suferinyq

<El face ce vrea cu oastea cerurilor wi cu locuitorii pqmkntului,


wi nimeni nu poate sq stea mpotriva mkniei Lui, nici sq-I zicq: <Ce
faci?> (Daniel 4:35).
Sq facem ca wi Iov din suveranitatea absolutq a lui Dumnezeu stknca pe
care ne zidim viaya noastrq wi a bisericilor noastre.
mpqratul David a manifestat wi el aceastq credinyq n totala suveranitate a
lui Dumnezeu. Asta l-a fqcut sq se comporte uneori straniu n ochii celor din
jurul squ wi sq rosteascq cuvinte neadevqrate la prima vedere.
Cknd a pqcqtuit cu nevasta lui Urie wi l-a omorkt apoi pe acest mare
patriot al neamului squ, David pare cq nu se recunoawte vinovat naintea
oamenilor pe care i-a nedreptqyit. El spune:
<Am pqcqtuit mpotriva Domnului> atunci cknd a luat nevasta
lui Urie (2 Samuel 12:13).
Pocqinya lui David este exprimatq n termenii acceptqrii suveranitqyii
divine absolute:
<mpotriva Ta, numai mpotriva Ta am pqcqtuit wi am fqcut ce
este rqu naintea Ta; awa cq vei fi drept n hotqrkrea Ta wi fqrq vinq
n judecata Ta> (Psalmul 51:4).
mpqratul David wi trqia viaya ca un actor a cqrui audienyq este formatq
dintr-o singurq persoanq: Dumnezeu. Rstul nu conta! Wi n spatele
biruinyelor lui wi n spatele nfrkngerilor, mpqratul vedea mkna atotputernicq
a Celui care conduce ntregul univers.
Lasq suferinya sq-wi facq lucrarea
Cknd te lovewte necazul wi suferinya, nu-yi ascunde lacrimile, ci lasq-le sq
curgq n voie. Este scris:
<Atunci Iov s-a sculat, wi-a sfkwiat mantaua wi wi-a tuns capul>
(Iov 1:20).
Suspinele wi lacrimile de durere nu sunt un semn al necredinyei. Iov
nu este un ipocrit care aruncq un uwuratic: <Nu-i nimic! Trece wi asta!>
Minunqyia nchinqrii lui este cq s-a manifestat n suferinyq, nu n absenya ei.
ntr-o circumstanyq n care majoritatea celor prezenyi aveau lacrimi n
ochi, Geabqu Pascu, pe atunci pqstor la Alexandria i-a spus tatqlui meu: <Bq,
Vasile, tu nu plkngi pentru cq n-ai apq n cap! D-aia nu plkngi tu, cq n-ai apq
n cap!>
Fratele Pascu fqcea aluzie la un text din cartea profetului Ieremia:
<O, de mi-ar fi capul plin cu apq, de mi-ar fi ochii un izvor de
lacrimi, aw plknge zi wi noapte pe mormkntul fiicei poporului meu!>
(Ieremia 9:1)
37

Iov - 'ncercat prin suferinyq

Plkngeyi cknd aveyi de ce sq plkngeyi, iar cknd puteyi, plkngeyi wi cu cei ce


plkng ...
Lasq increderea sq-yi punq pe buze o ckntare de laudq
Sq ne ncredem n Domnul wi sq facem din Cel preanalt comoara noastrq
cea mai de prey. Chiar dacq Satan i-ar fi luat lui Iov viaya, cred cq wtiu ce ar fi
spus Iov:
<Fiindcq bunqtatea Ta preyuiewte mai mult deckt viaya, de aceea
buzele mele ckntq laudele Tale> (Psalmul 63:3).
<Voi lquda pe Domnul n orice vreme> lauda Lui va fi
ntotdeauna n gura mea> (Psalmul 34:1).

38

Dialoguri neinspirate

Cu ckt i cunowti mai bine pe oameni, cu atkt


vrei sq fi singur cu Dumnezeu. Cu ckt l cunowti
mai bine pe Dumnezeu, cu atkt simyi mai clar
dorinya Lui de a te trimite la oameni.
Preluatq de Moise din literatura dinainte de formarea poporului evreu,
cartea lui Iov a fost awezatq n <Bibliorum>, n culegerea lor de cqryi sfinte.
Ea poate sta alqturi de oricare altq capodoperq a literaturii universale,
depqwindu-le nsq pe toate prin profunditate wi problematicq.
n literatura de limbq englezq, {illiam Sha\espeare are meritul de a fi
cel dintki care a introdus n literaturq elemente de psihologie n forma ei cea
mai purq. ntkmplqri aparent simple sunt ridicate de el n planul psihanalizei
ntr-un limbaj al poeziei de cea mai bunq calitate. Sha\espeare reprezintq o
culme a literaturii occidentale, un revoluyionar al limbii engleze, un om care
a schimbat direcyia unei ntregi epoci. Prin analiza sa pqtrunzqtoare asupra
sufletului uman, Sha\espeare rqmkne wi astqzi la fel de actual wi relevant ca
acum trei sute de ani.
Corespondentul lui n literatura orientalq a Europei este F]odor
Mihailovich Dostoievs\i. Omul acesta a fost victima unei ntkmplari tragice.
Mknat de curiozitate, tknqrul scriitor s-a dus sq-i asculte pe socialiwtii care
ajunseserq la modq. Dostoievs\i a fost arestat de poliyia yarului mpreunq cu
anarhiwtii socialiwti. A fost ntr-un loc nepotrivit la o orq nepotrivitq.
ntr-o nscenare menitq sq-i nveye pe toyi o lecyie, grupul a fost judecat,
condamnat la moarte wi grayiat n chiar clipa execuyiei. Wocul destinat sq
le <bage minyile n cap> complotiwtilor a fost prea mare pentru structura
sensibilq a lui Dostoievs\i. El a avut atunci wi acolo un atac de epilepsie.
Boala l-a marcat apoi pentru tot restul vieyii. Se ntkmpla nsq ceva ciudat. n
preajma declanwqrii crizelor, psihicul squ intra ntr-o activitate supranormalq,
39

Iov - revoltat 'n suferinyq

gkndea extraordinar de repede wi de pqtrunqtor. Dostoievs\i avea un fel de


momente de <iluminare> personalq, un fel de exaltare supratensionatq. Ele
erau urmate apoi de prqbuwiri n crize extenuante.
Ca psiholog, Dostoievs\i a perceput cu o claritate nemaintklnitq nu numai
ceea ce fac n realitate oamenii, ci wi motivayia sufleteascq ce se ascunde n
spatele manifestqrilor lor aparent lipsite de logicq. Ca scriitor, Dostoievs\i a
fost un psihanalist venit din lumea profund religioasq a slavilor ruwi.
Probabil cq apogeul analizei lui asupra sufletului rusesc este marcat de
apariyia cqryii <Frayii |aramazov>. Schema pe care este construitq acyiunea
cqryii este simplq wi foarte clarq. Cu abilitatea unui chirurg al sufletului,
Dostoievs\i disecq personalitatea colectivq a ruwilor wi o analizeazq apoi
sistematic sub lentila unui microscop nemilos.
Dostoievs\i plaseazq acyiunea cqryii n familia lui Fiodor |aramazov,
ntruchiparea simbolicq a poporului rus. Este un personaj complex wi
contradictoriu n manifestqri, ca un suflet bkntuit de boala unor personalitqyi
multiple. Pentru a-l analiza wi pentru a-i prezice viitorul, Dostoievs\i l
divide pe Fiodor |aramazov n pqryi componente reprezentate fiecare de
ckte unul din copiii sqi. Fiecare dintre fii sqi nu va mai fi o personalitate
complexq, ci una simplq, liniarq, mowtenind parcq de la tatql lor doar una
din multiplele lui trqsqturi. Astfel, Ivan ntruchipeazq tendinya poporului rus
spre intelectualismul sterp al socialismului ateu, Aliowa este neprihqnirea
naivq a spiritului crewtin, n timp de Dimitri reprezintq latura lui senzualq
wi pqcqtoasq. Smerd]a\ov este exponentul tenebrelor pqcqtoase wi violente
din sufletul rus. El este descris de Dostoievs\i ca <nenormal>, un bastard
blestemat care-wi va ucide pknq la urmq tatql.
Dostoievs\i wi aweazq apoi aceste personaje n arena vieyii de fiecare zi,
le lasq sq interacyioneze unul cu celqlalt wi sugereazq cititorilor spre ce s-ar
ndrepta Rusia dacq s-ar lqsa stqpknitq de pornirile personificate n fiecare
dintre acewti tineri. Fiind el nsuwi profund crewtin, Dostoievs\i construiewte
n carte un final apoteotic. Este clar cq haosul wi ruina spre care se ndreaptq
copiii acestei familii pot fi evitate numai wi numai printr-o totalq wi profundq
convertire la valorile wi voia Dumnezeul crewtin.
Dintr-un anumit punct de vedere, cartea Iov a fost construitq pe o
structurq asemqnqtoare cu drama |aramazovilor. Wi cartea lui Iov are o
acyiune aparent simplq wi foarte limitatq. Bogqyia ei nu stq n rqsturnqri
spectaculoase de situayii, ci n subtilitatea wi bogqyia jocului de idei.
Majoritatea cqryii nici nu este acyiune, ci un dialog profund, o nfruntare
titanicq de idei ntre niwte oameni care reprezentau n acea vreme culmi de
nyelepciune wi de religiozitate. Cknd aceste douq elemente se combinq, avem
de aface cu <teologia> sau nyelepciunea despre divinitate.
nfruntarea dintre Dumnezeu wi Satan n sferele cerului declanweazq pe
pqmknt o confruntare de idei, o veritabilq lecyie pentru <fiii lui Dumnezeu>,
40

Iov - revoltat 'n suferinyq

chemayi sq fie martorii ntregii ntkmplqri.


nvinuit cq lucreazq cu oamenii, wi prin extensie cu toate creaturile, la
nivelul relayiilor negustorewti ale avantajului reciproc, Dumnezeu vrea sq
demonstreze tuturor cq nu prin <dreptate> se manifestq El, ci prin <har>. n
conflictul dintre Iov, pe de o parte,
wi soyia wi cei trei prieteni ai lui pe
de altq parte, va iewi n evidenyq
nfruntarea dintre
falimentul celor ce cred cq Dumnezeu
Dumnezeu
wi Satan n
lucreazq <dupq dreptate>. Cei ce au
astfel de pqreri nu-l pot convinge
sferele cerului declanweazq
pe Iov sq se recunoascq vinovat. El
pe pqmknt o confruntare
intuiewte cq ceea ce i se ntkmplq <nu
de idei, o veritabilq lecyie
este drept>, dar nu nyelege motivayia
pentru <fiii lui Dumnezeu.>
purtqrii lui Dumnezeu fayq de el.
La nivelul conwtiinyei, nivelul
maxim la care se pot ridica oamenii
este principiul <dreptqyii>.
La greci, principiul dreptqyii este personificat de zeiya <Themis>, preluatq
de romani sub nfqyiwarea unei femei legate la ochi wi purtknd ntr-o mknq o
balanyq, iar n cealaltq o sabie. Romanii au numit-o
<Justiyia> wi din acest nume se trag numirile tuturor
organizayiilor chemate sq modereze societatea wi
sq guverneze aspectele ei legate de moralitate wi de
disciplinq.
La egipteni, principiul dreptqyii era ntruchipat
n domnia lui Osiris.
La popoarele nordului, principiul justiyiei a fost
personalizat n zeiya S\adi, ntruchiparea dreptqyii,
a rqzbunqrii wi a mkniei sfinte.
n cartea Iov, dreptatea divinq este principiul pe
care-l propun adversarii lui Iov pentru explicarea
suferinyelor lui. Patriarhul este singurul care se ridicq asupra acestui nivel de
explicayii simpliste, intuind cq Dumnezeu este mai mult deckt justiyie wi cq
ncercqrile din viaya lui trebuie explicate altfel.
Plkngerea lui Iov
Sfkrwitul proologului ni-i prezintq pe cei trei prieteni ai lui Iov venind sq-l
mkngkie pe prietenul lor:
<Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Wuah, wi
ofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviserq. S-au
sfqtuit wi au plecat de acasq sq se ducq sq-i plkngq de milq wi sq-l
41

Iov - revoltat 'n suferinyq

mkngie. Ridickndu-wi ochii de departe, nu l-au mai cunoscut> (Iov


2:11).
Scena este impresionantq. Situayia este tragicq wi duioasq n acelawi timp.
iaqt niwte oameni care wtiau sq se preyuiascq unul pe celqlalt!
Trei prieteni au lqsat treburile pe care le aveau, wi-au pqrqsit familiile
wi preocupqrile, au dat de wtire unul altuia, s-au sfqtuit, s-au decis, wi-au
coordonat plecarea wi au ajuns mpreunq sq vadq ce se ntkmplase cu Iov.
Cknd au ajuns, durerea produsq de starea prietenului lor le-a luat graiul wi
i-a mpiedicat sq vorbeascq timp de wapte zile wi wapte nopyi.
<Wi au ridicat glasul wi au plkns. Wi-au sfwiat mantalele, wi au
aruncat cu yqrknq n vqzduh deasupra capetelor lor. Wi au wezut pe
pqmknt lkngq el wapte zile wi wapte nopyi, fqrq sq-i spunq o vorbq,
cqci vedeau ckt de mare i este durerea> (Iov 2:12-13).
Tqcerea a fost ruptq doar de gemetele lui Iov. Tot el a fost wi a cel care a
luat primul cuvkntul. Vorbele lui au fost nsq foarte departe de ceea ce s-au
awetptat prietenii lui sq audq.
<Dupq aceea Iov a deschis gura wi a blestemat ziua n care s-a
nqscut. A luat cuvkntul wi a zis: <Blestematq sq fie ziua n care mam nqscut. Prefacq-se n ntuneric ziua aceea, sq nu se ngrijeascq
Dumnezeu de ea din cer, wi sq nu mai strqluceascq lumina peste ea!
S-o cuprindq ntunericul wi umbra moryii, nori growi sq vinq peste ea,
wi neguri de peste zi s-o nspqimknte! Noaptea aceea! S-o acopere
ntunericul, sq piarq din an, sq nu mai fie numqratq ntre luni! Da,
stearpq sq fie noaptea aceea, ducq-se veselia din ea! Blestematq sq
fie de cei ce blastqmq zilele, de cei ce wtiu sq ntqrte Leviatanul;
sq se ntunece stelele din amurgul ei, n zqdar sq awtepte lumina, wi
sq nu mai vadq genele zorilor zilei! Cqci n-a nchis pkntecele care
m-a zqmislit, nici n-a ascuns suferinya dinaintea ochilor mei> (Iov
3:1-10)
Existq dureri care mocnesc newtiute n lquntrul nostru, nemulyumiri care
dospesc pknq ce ajung sq ne umfle n mod exagerat simyirile, ckrtiri care
gesteazq n inimq pkna ce se transformq n izbugniri wi revqrsqri de rqutate.
Cktq vreme a tqcut, Iov pqrea dinafarq ntruchiparea perfecyiunii. Prezenya
celor trei vizitatori i-a ngqduit nsq sq vorbeascq <pe wleau>, <ca ntre
prieteni> wi sq dea frku liber sentimentelor care-i otrqveau rqrunchii.
Iov se face singur o yintq uwoarq pentru cei trei. Sqgeyile lor trag nsq
pe alqturi. Vorbele lui sunt evident o rqbufnire vinovatq, o tiradq a unui
nebun pus pe ceartq cu Fqcqtorul squ. Textul ne pune o serie de <de ce?>-uri
ndreptate direct spre Dumnezeu. Ele sunt contestayii, capete de aucuzare. Iov
contestq dreptatea destinului pe care i l-a rezervat Dumnezeu wi nyelepciunea
42

Iov - revoltat 'n suferinyq

<providenyei> prin care se ngrijewte Dumnezeu de oameni.


<Dece n-am murit n pkntecele mamei mele? Dece nu mi-am dat
sufletul la iewirea din pkntecele ei? Dece am gqsit genunchi care sq
mq primeascq? Wi yye care sq-mi dea lapte?
Acum aw fi culcat, aw fi liniwtit, aw dormi wi m-aw odihni cu
mpqrayii wi cei mari de pe pqmknt, care wi-au zidit falnice morminte,
cu domnitorii care aveau aur, wi wi-au umplut casele cu argint. Sau
n-aw mai fi n viayq, aw fi ca o strpiturq ngropatq, ca niwte copii
care n-au vqzut lumina! Acolo nu te mai necqjesc cei rqi, acolo se
odihnesc cei sleiyi de puteri. Acolo cei puwi n lanyuri sunt lqsayi toyi
n pace, nu mai aud glasul asupritorului; cel mai mic wi cel mare
sunt tot una acolo, wi robul scapq de stqpknul squ.
Pentru ce dq Dumnezeu luminq celui ce sufere, wi viayq celor
amqriyi la suflet, care awteaptq moartea wi nu vine; cu toate cq o
doresc mai mult deckt o comoarq, care n-ar mai putea de bucurie wi
de veselie, dacq ar gqsi mormkntul? Pentru ce, zic, dq El luminq omului care nu wtie ncotro sq
meargq pe care l ngrqdewte Dumnezeu de toate pqryile? Suspinurile
mi sunt hrana de toate zilele, wi jalea mi se varsq ca apa.
De ce mq tem, aceea mi se ntkmplq; de ce mi-e fricq, de aceea
am parte! N-am nici liniwte, nici pace, nici odihnq, wi necazul dq
peste mine> (Iov 2:11-26).
Niciun om care-l iubewte pe
Dumnezeu n-ar fi putut sq tacq naintea
unor astfel de cuvinte. Evlavia cerea
ntklnirea dintre Iov
ca cei trei oameni sq vorbeascq, iar
wi
cei
trei prieteni ai sqi
dreptatea le cerea sq-l condamne pe
degenereazq treptat dintr-o
Iov, chiar dacq suferinya lui le atrqsese
discuyie ntr-o dezbatere
simpatia.
Dupq proolog, dialogurile din cartea
wi apoi ntr-o veritabilq
Iov ocupq spayiul acoperit de capitolele
disputq.
3-37. Cine le citewte wi dq seama cq
asistq la un meci n trei reprize cu un
rezultat nul. Dacq ar fi sq dqm un titplu
acestei secyiuni din carte i-am spune < Dilema unui dialog imposibil!>
ntklnirea dintre Iov wi cei trei prieteni ai sqi degenereazq treptat dintro discuyie ntr-o dezbatere wi apoi ntr-o veritabilq disputq. Conversayia se
transformq treptat ntr-o controversq wi sfkrwewte n ceartq. Interpelqrile celor
43

Iov - revoltat 'n suferinyq

trei dovedesc din ce n ce mai puyinq prietenie pentru Iov, iar patriarhul le
rqspunde pe mqsurq:
<Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacq pqrqsewte frica
de Cel Atot puternic. Frayii mei s-au arqtat nwelqtori ca un pkrku, ca albia
pkraielor care trec. ...Awa sunteyi wi voi acum pentru mine. Voi mi vedeyi
necazul, wi vq ngroziyi!
V-am zis eu oare: <Dayi-mi ceva, cheltuiyi din averile voastre pentru mine,
scqpayi-mq din mkna vrqjmawului, rqscumpqrayi-mq din mkna celor rqi?>
nvqyayi-mq, wi voi tqcea; faceyi-mq sq nyeleg n ce am pqcqtuit. O ckt de
nduplecqtoare sunt cuvintele adevqrului! Dar ce dovedesc mustrqrile
voastre?
Vreyi sq mq mustrayi pentru tot ce am zis, wi sq nu vedeyi deckt vknt n
cuvintele unui deznqdqjduit? Voi nqpqstuiyi pe orfan, prigoniyi pe prietenul
vostru. Uitayi-vq la mine, vq rog! Doar nu voi minyi n fayq!
ntoarceyi-vq, nu fiyi nedrepyi; ntoarceyi-vq, wi mqrturisiyi cq sunt
nevinovat! Este vreo nelegiuire pe limba mea, wi nu deosebewte gura mea ce
este rqu?> (Iov 6:14-30).
<S-ar putea zice, n adevqr, cq neamul omenesc sunteyi voi,
wi cq odatq cu voi va muri wi nyelepciunea! Am wi eu minte ca
voi, nu sunt mai pe jos deckt voi. Wi cine nu wtie lucrurile pe care
le spuneyi voi? Eu sunt de batjocura prietenilor mei, cknd cer
ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocurq! Disprey
n nenorocire! iatq zicerea celor fericiyi: dq brknci cui alunecq cu
piciorul!> (Iov 12:2-5).
<Iatq, ochiul meu a vqzut toate acestea, urechea mea a auzit wi a
luat seama. Ce wtiyi voi, wtiu wi eu, nu sunt mai pe jos deckt voi.>
<Cqci voi sunteyi niwte fquritori de minciuni, sunteyi cu toyii niwte
doctori de nimic.
O, de ayi fi tqcut, ce nyelepciune ayi fi arqtat! Acum, ascultayi, vq
rog, apqrarea mea, wi luayi aminte la rqspunsul buzelor mele! Vreyi
sq vorbiyi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Wi sq
spuneyi minciuni, ca sq-L apqrayi? Vreyi sq yineyi cu El wi sq faceyi pe
apqrqtorii lui Dumnezeu? Dacq vq va cerceta El, va gqsi bine oare?
Sau vreyi sq-L nwelayi cum nwelayi pe un om? Nu, nu; ci El vq va
oskndi, dacq n ascuns nu lucrayi deckt pqrtinindu-L pe El. Nu vq
nfricoweazq mqreyia Lui? Wi nu cade groaza Lui peste voi? Pqrerile
voastre sunt pqreri de cenuwq, ntqriturile voastre sunt ntqrituri de
lut> (Iov 13:1-2, 4-12).
<Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toyi sunteyi niwte
44

Iov - revoltat 'n suferinyq

mkngkietori supqrqciowi. Cknd se vor sfkrwi aceste vorbe n vknt? Wi


pentru ce atkta supqrare n rqspunsurile tale? Ca voi aw vorbi eu, de
ayi fi n locul meu? V-aw coplewi cu vorbe, aw da din cap la voi, v-aw
mkngkia cu gura, wi aw miwca din buze ca sq vq uwurez durerea? ... Ei
deschid gura sq mq mqnknce, mq ocqrqsc wi mq bat peste obraji, se
nverwuneazq cu toyii dupq mine> (Iov 16:2-10).
<Pknq cknd mi veyi ntrista sufletul, wi mq veyi zdrobi cu
cuvkntqrile voastre? Iatq cq de zece ori m-ayi batjocorit; nu vq este
ruwine sq vq purtayi awa? Dacq am pqcqtuit cu adevqrat, numai eu
sunt rqspunzqtor de aceasta. Credeyi cq mq puteyi lua de sus? Credeyi
cq mi-ayi dovedit cq sunt vinovat?> (Iov 19:2-5).
<Ascultayi, ascultayi cuvintele mele, dayi-mi mqcar aceastq
mkngkiere. Lqsayi-mq sq vorbesc, vq rog; wi, dupq ce voi vorbi, veyi
putea sq vq bateyi joc. ... Pentru ce, deci, mi dayi mkngkieri dewerte?
Ce mai rqmkne din rqspunsurile voastre deckt viclenie?> (Iov 21:23, 34)

Cine sunt cei trei prieteni ai lui Iov wi care este teologia lor ?
Dacq ar fi sq identificqm o caracteristicq a fiecqruia dintre cei trei prieteni
ai lui Iov, am putea sq-i poreclim: Elifaz cel elegant (vorbewte ntotdeauna
pedant), Biblad cel batjocoritor (se crede atotwtiutor wi este flegmatic n
45

Iov - revoltat 'n suferinyq

vorbire) wi Yofar cel nyepat (este orgolios wi isteric, plin de mknie wi vorbewte
cu indignare).
Omul a fost dintotdeauna <o trestie care cugetq>. Gkndirea celor din
vechime nu trebuie subestimatq de cei de astqzi. Din multe puncte de vedere,
gkndirea anticq a fost mai adkncq wi mai profundq. Faptul cq au trqit vieyi
ndelungate de cinci sute, wase sute sau chiar nouq sute de ani, le-a nlesnit
celor din antichitate sq acumuleze o mare cantitate de cunowtinye rezultate
din observayii asupra realitqyii. Toate acestea cuplate cu proximitatea fayq
de vremea creayiei wi ritmul mai lent al unei vieyi predisuse la meditayie wi
reflexie au oferit un cadru foarte fertil pentru dezvoltarea unor adevqrate
sisteme de gkndire wi interpretare a realitqyii.
De exemplu, oamenii din vechime au observat cq gkndirea rayionalq
opereazq wi ea dupq anumite relayii ntre entitqyi, cantitqyi wi fenomene.
Toate concluziile noastre se bazeazq pe observayii, iar observayiile pot avea
un caracter general sau unul particular. Procedeul prin care o observayie cu
caracter particular este confruntatq cu o altq observayie cu caracter general
pentru a ajunge la o concluzie logicq a fost numit <silogism.>
Iatq un exemplu de silogism perfect:
Observayia cu caracter general, numitq wi premiza majorq:
<Oamenii au nevoie sq mqnknce.>
Observayia cu caracter particular, numitq wi premiza minorq:
<Pkinea este mkncare.>
Concluzia:
<Oamenii au nevoie de pkine.>
Rayiunea noastrq este limitatq la observayiile experienyei personale. Noi
nu putem sq ne facem pqreri sau sq tragem concluzii despre lucruri pe care
nu le-am vqzut, etc. ntr-un cuvknt, nu le-am perceput printr-unul din cele
cinci simyuri ale noastre. Din acest punct de vedere, rayiunea nu ne poate
ajuta prea mult n domeniul religiei, cqci el este deschis nspre un domeniu
dinafara puterii noastre de experimentare. Religia nu este nsq i-rayionalq, ci
a-rayionalq; ea nu contrazice rayiunea, ci o depqwewte prin intuiyie, inspirayie
wi revelayie. Religia este <transcendentalq>, adicq trece dincolo de limitele
experienyei noastre prin simyuri.
Apostolul Pavel a avut privilegiul sq experimenteze realitatea cereascq,
dar el a fost incapabil sq gqseascq o punte de transmitere rayionalq a celor
vqzute de el acolo. Faptul cq cititorii sqi nu fuseserq wi ei n realitatea n care
pqtrunsese el a fqcut ca orice comunicare dintre ei sq nu poatq fi deckt cel
mult paryialq:
<Cunosc un om n Christos, care, acum patrusprezece ani, a fost
rqpit pknq n al treilea cer (dacq a fost n trup nu wtiu; dacq a fost
46

Iov - revoltat 'n suferinyq

fqrq trup, nu wtiu: Dumnezeu wtie). Wi wtiu cq omul acesta (dacq a


fost n trup sau fqrq trup, nu wtiu: Dumnezeu wtie), a fost rqpit n rai,
wi a auzit cuvinte, care nu se pot spune, wi pe care nu-i este ngqduit
unui om sq le rosteascq> (2 Corinteni 12:2-4).
< Dar, dupq cum este scris: <Lucruri pe care ochiul nu le-a
vqzut, urechea nu le-a auzit, wi la inima omului nu s-au suit, awa sunt
lucrurile pe care le-a pregqtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Nouq nsq Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Squ. Cqci Duhul
cerceteazq totul, chiar wi lucrurile adknci ale lui Dumnezeu. ...
Wi vorbim despre ele nu cu vorbiri nvqyate de la nyelepciunea
omeneascq, ci cu vorbiri nvqyate de la Duhul Sfknt, ntrebuinyknd
o vorbire duhovniceascq pentru lucrurile duhovnicewti. Dar omul
firesc nu primewte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cqci, pentru
el, sunt o nebunie; wi nici nu le poate nyelege, pentru cq trebuiesc
judecate duhovnicewte. Omul duhovnicesc, dimpotrivq, poate sq
judece totul, wi el nsuwi nu poate fi judecat de nimeni. Cqci <cine a
cunoscut gkndul Domnului, ca sq-I poatq da nvqyqturq?> Noi nsq
avem gkndul lui Christos> (1 Corinteni 2:9-16).
Ascultknd dialogurile dintre Iov wi cei trei prieteni ai sqi avem uneori
impresia cq asistqm la niwte dialoguri ale surzilor; toyi vorbesc, toyi au
dreptate, dar niciunul nu pare cq-l ascultq pe celqlalt sau cq-l nyelege.
Gkndirea celor trei prieteni ai lui Iov este rayionalq, orizontalq prin limitele
experienyei lor umane. Gkndirea lui Iov sare dincolo de rayiune la nivelul
superior al lumii lui Dumnezeu wi presimte sau cunoawte, cel puyin n parte,
adevqruri pe care prietenii sqi nu le-au experimentat. Prietenii lui Iov sunt
asemenea unor oglinzi n care Iov se vede deformat caricatural. Vorbind
despre Dumnezeu, ei se nchinq la ceea ce nu cunosc. Absenya unei ntklniri
personale cu Dumnezeu i lipsewte de experienya pqrtqwiei divine.
Din aceastq cauzq, aplicarea silogismelor n lumea religiei poate da
nawtere la concluzii false. Cele trei reprize de dialoguri dintre Iov wi prietenii
sqi se succed asemenea unui silogism perfect. Iatq-l exprimat n tabelul de
mai jos:
Repriza I

Premiza minorq

Dumnezeu pedepsewte pe cei pqcqtowi

Repriza II

Premiza minorq

Iov este pedepsit de Dumnezeu

Repriza III

Concluzia

Iov este pqcqtos

Corect din punct de vedere al logicii, acest silogism religios este fals
n esenya sa pentru cq ncearcq sq explice lucrurile lui Dumnezeu dintr-o
realitate care existq deasupra experienyei umane.
47

Iov - revoltat 'n suferinyq

El este la fel de fals ca urmqtorul silogism posibil:


Premiza majorq: animalele cu aripi zboarq.
Premiza minorq: gainile au aripi.
Concluzia: gqinile zboarq.
Concluzia este binenyeles falsq. Ea ar fi wi mai departe de adevqr dacq n
locul gqinilor din premiza minorq am pune pewtii.
La fel de nereuwit este wi silogismul din logica rayionalq a celor trei
prieteni ai lui Iov. Fiecare dintre ei are o anumitq logicq, dar ea este sprijinitq
pe observayii doar pe jumqtate adevqrate.
Sq ncercqm mpreunq sq indentificqm teologia celor trei prieteni ai lui
Iov din felul n care abordeazq ei problemele pe care le ridicq. Subiectul
primei reprize de dialog dintre Iov wi cei trei prieteni ai sqi (Iov 3-14) este:
<Care este implicarea lui Dumnezeu n suferinyele lui Iov ?>

Elifaz
Primul prieten al lui Iov care ia cuvkntul este Elifaz din Teman.
n rezumat, putem spune cq el este exponentul <teologiei experienyei
personale>. Teman, localitatea din care vine este un centru n sudul mqrii
moarte, la marginea pustiei, renumit pentru nyelepciunea locuitorilor lui,
numiyi wi <fiii Rqsqritului> (Amos 1:12; Obadia 1:8; Ieremia 49:7; Ezechiel
25:13). Localitatea era despqryitq de dealurile din Paran de o ckmpia joasq
numitq <Arabah> (Habacuc 3:3).
Termenii caracteristici ai teologiei lui Elifaz sunt <am vqzut> wi <am avut
48

Iov - revoltat 'n suferinyq

o vedenie>:
<Am vqzut pe un nebun prinzknd rqdqcinq; apoi deodatq i-am
blestemat locuinya. ...>
<Iatq ce am cercetat, wi awa este! Ascultq, cq sunt spre folosul
tqu!> (Iov 5:3, 27).
<Un cuvknt s-a furiwat pknq la mine, wi urechea mea i-a prins
sunetele uwoare. n clipa cknd vedeniile de noapte frqmkntq gkndul,
cknd oamenii sunt cufundayi ntr-un somn adknc, m-a apucat groaza
wi spaima, wi toate oasele mi-au tremut. Un duh a trecut pe lkngq
mine ... Tot pqrul mi s-a sbkrlit ca ariciul ...
Un chip cu o nfqyiware necunoscutq era naintea ochilor mei. Wi
am auzit un glas care woptea ncetiwor: Fi-va omul fqrq vinq naintea
lui Dumnezeu? Fi-va el curat naintea Celui ce l-a fqcut? Dacq n-are
ncredere Dumnezeu nici n slujitorii Sqi, dacq gqsewte El greweli
chiar la ngerii Sqi, cu ckt mai mult la cei ce locuiesc n case de lut,
care wi trag obkrwia din yqrknq, wi pot fi zdrobiyi ca un vierme! De
dimineayq pknq seara sunt zdrobiyi, pier pentru totdeauna, wi nimeni
nu yine seama de ei. Li se taie firul vieyii: mor, wi tot n-au cqpqtat
nyelepciunea!> (Iov 4:12-21).
Din reacyia lui Elifaz la ntklnirea cu <duhul> vedeniilor lui, ca wi din
conyinutul viclean wi insinuant al mesajului tragem concluzia cq sursa a
fost mai degrabq maleficq deckt angelicq, cu adevqrat un mesager venit din
ntunerec.
Elifaz reprezintq o anumitq parte a omenirii care wi-a fqcut prostul
obicei de a-L judeca pe Dumnezeu wi acyiunile Sale dupq mqsura propriei
lor experienye. n rezumat, Elifaz ilustreazq pericolul de a ne construi un
Dumnezeu <dupq chipul wi asemanqrea noastrq.> Lipsit de legqturq personalq
cu Dumnezeul cerului, trqind doar la nqlyimea standardelor justiyiare ale
conwtiinyei, omul nu are capacitatea Harului !!!
Dewi socoteala lui Elifaz este aparent logicq, ea produce un limbaj
suspect de asemqnqtor cu acela folosit de Satan. Sfatul pe care il dq el lui Iov
se poate reduce la aceastq ecuayie: <Fq un tkrg cu Dumnezeu: recunoawte-yi
pqcatele wi El te va face ca mai nainte.>
<Ferice de omul pe care-l ceartq Dumnezeu! Nu nesocoti
mustrarea Celui Atot Puternic. El face rana, wi tot El o leagq; El
rqnewte, wi mkna Lui tqmqduiewte. De wase ori te va izbqvi din necaz,
wi de wapte ori nu te va atinge rqul. El te va scqpa de moarte n
vreme de foamete, wi de loviturile sqbiei n vreme de rqzboi. Vei fi
la adqpost de biciul limbii, vei fi fqrq teamq cknd va veni pustiirea.
49

Iov - revoltat 'n suferinyq

Vei rkde de pustiire ca wi de foamete, wi nu te vei teme de fiarele


pqmkntului. Cqci vei face legqmknt pknq wi cu pietrele ckmpului, wi
fiarele pqmkntului vor fi n pace cu tine. Vei avea fericire n cortul
tqu, yi vei gqsi turmele ntregi, yi vei vedea sqmknya cresckndu-yi, wi
odraslele nmulyindu-se ca iarba de pe ckmp. Vei intra n mormknt la
bqtrkneye, ca snopul strkns la vremea lui. Iatq ce am cercetat, wi awa
este! Ascultq, cq sunt spre folosul tqu!> (Iov 5:17-27).
Experienya personalq este o sursq insuficientq pentru a-L nyelege pe
Dumnezeu. Cuvintele lui Elifaz ne aratq cq un om poate fi foarte sincer wi ...
foarte grewit n acelawi timp.
<Dupq ckte am vqzut eu, numai cei ce arq fqrqdelegea wi
seamqnq nelegiuirea i secerq roadele!> (Iov 4:8).
Ce i-ar fi spus un om cu o asemenea <teologie> Celui ce a fost bqtut
n curtea lui Pilat wi s-a tkrkt spre Calvar cu crucea n spinare pe strqzile
Ierusalimului? Ce mkngkiere le-ar fi oferit el lui Pavel wi Sila n temniya din
Filipi ? Teologie bazatq pe experienya personalq a dus n eroare milioane de
oameni de pe faya pqmkntului.

Bildad
Bildad din Wuah mbrqyiweazq <teologia tradiyiei>. Termenii caracteristici
ai teologiei lui sunt folosiyi n urmqtorul pasaj:
<ntreabq pe cei din neamurile trecute, wi ia aminte la pqyania
pqrinyilor lor.Cqci noi suntem de ieri, wi nu wtim nimic, zilele
noastre pe pqmknt nu sunt deckt o umbrq. Ei te vor nvqya, yi vor
vorbi> (Iov 8:8-10a).
<Vreau sq te nvqy, ascultq-mq! Voi istorisi ce am vqzut, ce au
arqtat nyelepyii, ce au descoperit ei, auzind de la pqrinyii lor, cqrora
singuri li se dqduse yara, wi printre care niciun strqin nu venise ncq>
(Iov 15:17-19).
Bildad vorbewte despre supunerea sub autoritatea celor din <neamurilor
trecute>, a <pqrinyilor>, a celor ce trqiserq n timpurile puritqyii de credinyq,
pknq ce <niciun strqin nu venise ncq.>
Dacq un singur om poate grewi, atunci o mulyime de oameni pot grewi
nsutit, amplificknd exponenyial grewelile fiecqruia. Tradiyiile sunt bazate pe
pqrerile celor mulyi. Ele sunt un fel de vot al majoritqyii, dar <majoritate> nu
nseamnq de multe ori deckt cq toyi ignoranyii sunt de aceiawi pqrere.
Care este mesajul adus lui Iov de Bildad din partea <tradiyiei>? Iatq-l. Wi
el seamqnq foarte mult cu logica superficialq a lui Satan:
50

Iov - revoltat 'n suferinyq

<Oare va rqsturna Dumnezeu dreptul? Sau va rqsturna Cel


Atotputernic dreptatea? Dacq fii tqi au pqcqtuit mpotriva Lui, i-a
dat pe mkna pqcatului. Dar tu, dacq alergi la Dumnezeu, dacq rogi
pe Cel Atot puternic, dacq ewti curat wi fqrq prihanq, atunci negrewit,
El va veghea asupra ta, wi va da napoi fericirea locuinyei tale
nevinovate. Vechea ta propqwire va fi micq fayq de cea de mai tkrziu>
(Iov 8:3-7).
Ca wi Elifaz, Bildad i spune lui Iov: <Fq un tkrg cu Dumnezeu. Fq ce-yi
cere El wi El yi va da ceea ce-yi dorewti tu.>
Stoarse cu toatq puterea, toate tradiyiile religioase din lume sunt awa de
seci cq nu pot da nici o singurq picqturq de har. Ele nu sunt n stare sq se
ridice deasupra noyiunilor de dreptate wi de ndreptqyire personalq naintea
lui Dumnezeu. Tradiyiile vorbesc despre merite wi despre rqsplqtiri, despre
ndatoriri, despre penitenye, despre canoane, despre rknduieli wi despre
obligayii.
Soluyia oferitq de Bildad lui Iov este departe de a fi satisfqcqtoare. Nu
este de mirare cq Domnul Isus a denunyat <tradiyia> religioasq a fariseilor din
vremea Sa:
<Fariseii, nsq, wi toyi Iudeii nu mqnkncq fqrq sq-wi spele cu
mare bqgare de seamq mkinile, dupq datina bqtrknilor. ... Isus le-a
rqspuns: Fqyarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, dupq cum
este scris: Norodul acesta Mq cinstewte cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine. Degeaba Mq cinstesc ei, dknd nvqyqturi care nu
sunt deckt niwte porunci omenewti. Voi lqsayi porunca lui Dumnezeu,
wi yineyi datina awezatq de oameni, precum: spqlarea ulcioarelor wi a
paharelor, wi faceyi multe alte lucruri de acestea.>
El le-a mai zis: <Ayi desfiinyat frumos porunca lui Dumnezeu, ca
sq yineyi datina voastrq> (Marcu 7:6-9).
Un exemplu de adqugiri ale <tradiyiei> la practica wi nvqyqtura crewtinq
puteyi vedea n anexa <Tradiyii n catolicism> (pag. ....).

Yofar
Yofar din Naama este <negativistul nervos> adept al unei <teologii a
tainelor>, combinatq cu un <legalism rece wi feroce>. Pentru el, Dumnezeu
este impenetrabil wi imposibil de nyeles:
<Poyi spune tu cq poyi pqtrunde adkncimile lui Dumnezeu,
cq poyi ajunge la cunowtinya desqvkrwitq a Celui Atot puternic?
Ckt cerurile-i de naltq: ce poyi face? Mai adkncq deckt Locuinya
moryilor: ce poyi wti? ntinderea ei este mai lungq deckt pqmkntul,
51

Iov - revoltat 'n suferinyq

wi mai latq deckt marea. Dacq apucq, dacq nchide wi cheamq El la


judecatq, cine-L poate opri?> (Iov 11:7-10).
Pentru Yofar, adevqrul despre Dumnezeu trebuie <intuit.> Binenyeles cq
o astfel de <teologie> este un leagqn ideal pentru nawterea celor mai aberante
<doctrine.> Nu este de mirare cq toate <teologiile misterelor> sunt pline de
fabulayii wi de concluzii grewite.
Yofar vorbewte aici despre <lungimea, adkncimea wi lqrgimea> cunoawterii
desqvkrwite a Celui Atotputernic, pe care el o declarq de nepqtruns. Interesant
cq Noul Testament folosewte exact aceleawi dimensiuni ale cunoawterii lui
Dumnezeu, dar le deschide asemenea unei invitayii adresate tuturor copiilor
lui Dumnezeu:
<... avknd rqdqcina wi temelia pusq n dragoste, sq puteyi pricepe
mpreunq cu toyi sfinyii, care este lqrgimea, lungimea, adkncimea wi
nqlyimea; wi sq cunoawteyi dragostea lui Christos, care ntrece orice
cunowtinyq, ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu>
(Efeseni 3:17-19).
Dintre cei trei prieteni ai lui Iov, Yofar vorbewte cel mai aspru wi mai
insultqtor. Discursul squ nu este lung, dar ceea ce i lipsewte n lungime este
compensat cu ceea ce-i prisosewte n mknie. Yofar l nvinuiewte pe Iov de
trei lucruri: cq este vinovat de pqcat (Iov 11:1-4), cq este ignorant cknd este
vorba de Dumnezeu (Iov 11:5-12) wi cq numai din ncqpqyknare refuzq sq se
pocqiascq (Iov 11:13-20).
n cuvkntarea sa nu existq nici o umbrq de compasiune pentru Iov. Dacq
patriarhul ni se aratq ca un om n carne wi oase care seamqnq n multe privinye
cu noi, Yofar este prototipul teoreticianului care trqiewte cu capul n nori.
Teologia lui este cu totul teoreticq, corectq pknq la esenye wi incontestabilq n
exprimare. Prin contrast cu manifestqrile vulcanice ale lui Iov, discursul lui
Yofar este ca apa mineralq rqsuflatq.
Ultimul dintre cei trei, probabil din cauzq cq este cel mai tknqr, Yofar i
adreseaza lui Iov cuvinte grele. El l face pe Iov <limbut> cu <vorbe dewarte>
(Iov 11:2-3) wi <batjocoritor> (11:3). n esenyq, logica lui nu se deosebewte de
a celorlalyi doi, gkndirea lui este la fel de <negustoreascq>:
<Tu, ndreaptq-yi inima spre Dumnezeu, ntinde-yi mkinile spre
El. Depqrteazq-te de fqrqdelege, wi nu lqsa nedreptatea sq locuiascq
n cortul tqu. Wi atunci, yi vei ridica fruntea fqrq teamq, vei fi tare
wi fqrq fricq; yi vei uita suferinyele, wi-yi vei aduce aminte de ele ca
de niwte ape care s-au scurs. Zilele tale vor strqluci mai tare deckt
soarele la amiazq, ntunericul tqu va fi ca lumina dimineyii. Vei
fi plin de ncredere, wi nqdejdea nu-yi va fi zqdarnicq. Te vei uita
n jurul tqu, wi vei vedea cq te poyi odihni liniwtit. Te vei culca wi
52

Iov - revoltat 'n suferinyq

nimeni nu te va tulbura, wi mulyi vor umbla dupq bunqvoinya ta.


Dar ochii celor rqi se vor topi; ei n-au loc de scqpare: moartea, iatq
nqdejdea lor!> (Iov 11:13-20).
Este limpede cq o astfel de gkndire seamqnq cu rayionamentul formulat de
Satan n ceruri.
Yofar pretinde cq ar vrea sq-L vadq pe Dumnezeu intervenind n discuyie
ca sq-l mustre pe Iov, dar el nu wtie cq atunci cknd Dumnezeu o va face,
mustrarea nu va fi pentru Iov, ci pentru el nsuwi (Iov 42:7-9).
Este clar cq cei trei cred cq suferinya patriarhului este o pedeapsq venitq
din partea lui Dumnezeu pentru pqcat. Bildad l lovewte probabil cel mai
crunt pe Iov atunci cknd spune cq pqcatul a fost cauza pentru care i-au murit
toyi copiii:
<Dacq fiii tqi au pqcqtuit mpotriva Lui, i-a dat pe mkna
pqcatului> (Iov 8:4).
Al doilea dialog
Subiectul celei de a doua reprize de dialoguri ale surzilor (Iov 15-21 )
este: <Oare chiar sunt pedepsiyi cei rqi ntotdeauna?>
n schimbul de pqreri, dialogul se transformq n disputq wi convorbirea
n controversq. Cei trei prieteni ai lui Iov se strqduiesc din rqsputeri sq-l
convingq pe Iov cq este vinovat wi sufere pe drept. Ei nu mai ncearcq sq-l
mkngkie pe Iov, ci iniyiazq un fel de proces inconwtient de autoapqrare. n joc
nu mai este atkt liniwtea patriarhului, ckt propria lor liniwte sufleteascq. Celor
trei nu le mai pasq de pielea lui Iov, ci-wi aparq disperayi propria lor piele.
Prin cuvkntqrile lor, ei cautq sq se autoasigure cq ceea ce i s-a ntkmplat
lui Iov nu li se poate ntkmpla lor nwile. Aceastq concluzie este valabilq
numai dacq Iov este mai vinovat deckt ei naintea lui Dumnezeu. Altfel,
lipsa de vinovqyie a lui Iov i-ar prqbuwi ntr-o lume a arbitrariului n care
oricare dintre ei, oricknd wi oriunde ar putea trece prin aceleawi catastrofe.
Dacq ascultarea de Dumnezeu nu mai este o garanyie a pqcii wi prosperitqyii,
protecyia lor n faya suferinyei a dispqrut. Cei trei spun: <Doamne ferewte!>
Urmqriyi nqsprirea termenilor acestui dialog wi veyi vedea ckt de speriayi
erau cei trei la gkndul acestei posibilitqyi.
Elifaz 2
Ca wi prima datq, cel dintki care vorbewte este Elifaz. Dacq prima datq el
a arqtat cel puyin o micq dozq de simpatie fayq de Iov, de data aceasta el nu
mai este nici nyelegqtor wi nici prietenos. Elifaz nu se mai poartq cu mqnuwi.
Asta nu nseamnq cq Elifaz are la dispoziyie wi alte idei, mai profunde. El
nu face altceva deckt sq reia ceea ce a spus mai nainte, de data aceasta n
53

Iov - revoltat 'n suferinyq

termeni mai categorici. El susyine pknq la capqt cq <Dumnezeu trebuie sq-i


pedepseascq pe cei pqcqtowi> (Iov 15:20-35). Pentru cq nu are argumente,
Elifaz folosewte una dintre cela mai vechi tactici n dispute: denigrarea
adversarului. Dacq nu-yi poyi dovedi dreptatea, aratq mqcar ckt de grewit este
oponentul. Cknd nu-yi place mesajul, atacq din rqsputeri mesagerul!
<Se cade sq dea nyeleptul ca rqspuns nyelepciune dewartq?
Sau sq-wi umfle pieptul cu vknt de rqsqrit? Sq se apere prin cuvinte
care n-ajutq la nimic, wi prin cuvkntqri care nu slujesc la nimic?
Tu nimicewti chiar wi frica de Dumnezeu, nimicewti orice simyire
de evlavie fayq de Dumnezeu. Nelegiuirea ta yi ckrmuiewte gura,
wi mprumuyi vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te
oskndewte, buzele tale mqrturisesc mpotriva ta> (Iov 15:2-6).
Cknd Elifaz folosewte sarcasmul este clar cq el este n crizq de argumente:
<Tu ewti omul care s-a nqscut ntki? Te-ai nqscut tu naintea
dealurilor? Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu; wi ai sorbit din
ele nyelepciune pentru tine? Ce wtii tu wi sq nu wtim wi noi? Ce
cunowtinyq ai tu pe care sq n-o avem wi noi? ntre noi sunt peri albi,
bqtrkni, oameni mai nziliyi deckt tatql tqu> (Iov 15:7-10).
Samuel Johnson, <yarul> literaturii engleze din secolul optsprezece avea
plqcerea sq stea ore ntregi n dispute cu cei din breasla lui, dar avea un
mare defect, i plqcea sq aibe ntotdeauna dreptate. Oliver Goldsmith spunea
despre el: <Nu poyi sq ckwtigi o disputq cu Johnson! Dacq nu mai are gloanye,
te pocnewte cu patul puwtii.>
Consecvent <teologiei experienyei personale>, Elifaz spune:
<Voi istorisi ce am vqzut ...> (Iov 15:17b)
Dar adaugq ceva wi n suportul <teologiei tradiyiei> prietenului squ Bildad:
<Vreau sq te nvqy, ascultq-mq! Voi istorisi ce am vqzut, ce au
arqtat nyelepyii, ce au descoperit ei, auzind de la pqrinyii lor, cqrora
singuri li se dqduse yara, wi printre care nici un strqin nu venise ncq>
(Iov 15:17-19).
Elifaz pretinde nu numai cq nyelege vorbele lui Iov, dar vede wi unde duc
ele:
<Tu nimicewti chiar wi frica de Dumnezeu, nimicewti orice simyire
de evlavie fayq de Dumnezeu> (Iov 15:4).
Concluzia lui Elifaz este cq dacq toyi oamenii ar gkndi ca Iov, cq
Dumnezeu nu ntotdeauna pedepsewte rqul wi rqsplqtewte binele, ce motiv ar
mai avea ei sq asculte de Dumnezeu? Religia n-ar mai avea nici o valoare!
Observayi cq exact aceasta este premiza teologiei lui Satan. Exact aceasta
54

Iov - revoltat 'n suferinyq

dorea Dumnezeu sq contrazicq prin ceea ce i se ntkmpla lui Iov, cqci dacq
oamenii l ascultq pe Dumnezeu doar pentru ceea ce ckwtigq din aceasta,
atunci ei se slujesc de fapt pe ei nwiwi, folosindu-L doar pe Dumnezeu pentru
propria lor propqwire. Faptul acesta L-ar face pe Dumnezeu slujitorul nostru,
iar religia noastrq n-ar fi o glorificare a lui Dumnezeu, ci doar o pioasq
metodq de promovare a interesului personal.
Bildad 2
Dupq ce Iov i rqspunde lui Elifaz, ia cuvkntul din nou Bildad. George
Bernard Sha[ spunea cq <argumentarea celor prowti este ca o colecyie
de patefon cu numai ckteva plqci; te saturi repede sq-i asculyi.> Bildad l
nvinuiewte pe Iov pentru impasul n care a ajuns conversayia lor:
<Cknd vei pune capqt acestor cuvkntqri? Vino-yi n minte, wi
apoi vom vorbi. Pentru ce ne socoyi atkt de dobitoci? Pentru ce ne
privewti ca pe niwte vite?> (Iov 18:2-3)
Bildad nu-wi dq seama cq ei, nu Iov sunt vinovayi de o gkndire simplistq.
Ei nu sunt n stare sq meargq dincolo de limitele <teologiei lor cu spirit
comercial>, ajungknd sq repete ca o placq stricatq cuvintele aceluiawi
rayionament insuficient: (1) Dumnezeu este drept; (2) Dumnezeu l
pedepsewte pe cel rqu wi-l rqsplqtewte pe cel bun; (3) pentru cq Iov sufere,
nseamnq cq el este rqu; (4) dacq Iov se va ntoarce de la pqcatele sale,
Dumnezeu l va binecuvknta iarqwi. Gkndirea lor era circularq urmknd
traiectoria unui cerc vicios.
Spre deosebire de Elifaz, Bildad este hotqrkt sq foloseascq o altq armq,
mult mai puternicq, frica. El ncepe sq-l ameninye pe Iov, descriindu-i ce se
ntkmplq cu un om rqu atunci cknd moare.
Bildad folosewte patru imagini cu putere de simbolism.
O luminq care se stinge:
<Da, lumina celui rqu se va stinge wi flacqra din focul lui, nu va mai
strqluci. Se va ntuneca lumina n cortul lui wi se va stinge candela deasupra
lui> (Iov 18:5-6).
Un cqlqtor prins n cursq:
<Pawii lui cei puternici se vor strkmta; wi, cu toate opintirile lui,
va cqdea. Cqci calcq cu picioarele pe lay, wi umblq prin ochiuri de
reyea; este prins n cursq de cqlcki, wi layul pune stqpknire pe el;
capcana n care se prinde este ascunsq n pqmknt wi prinzqtoarea le
stq pe cqrare> (Iov 18:7-10).
Un criminal urmqrit:
<De jur mprejur l apucq spaima, wi-l urmqrewte pas cu pas.
Foamea i mqnkncq puterile, nenorocirea este alqturi de el.
55

Iov - revoltat 'n suferinyq

Mqdularele i sunt mistuite unul dupq altul, mqdularele i sunt


mkncate de ntkiul nqscut al moryii. Este smuls din cortul lui unde se
credea la adqpost, wi este tkrkt spre mpqratul spaimelor. Nimeni din
ai lui nu locuiewte n cortul lui, pucioasa este presqratq pe locuinya
lui> (Iov 18:11-15).
Un arbore dezrqdqcinat:
<Jos, i se usucq rqdqcinile, sus i sunt ramurile tqiate. i piere
pomenirea de pe pqmknt, numele lui nu mai este pe uliyq. Este
mpins din luminq n ntuneric wi este izgonit din lume. Nu lasq
nici mowtenitori, nici sqmknyq n poporul squ, nici o rqmqwiyq vie
n locurile n care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de
prqpqdirea lui, wi neamul de acum va fi cuprins de groazq. Aceasta
este soarta celui rqu, aceasta este soarta celui ce nu cunoawte pe
Dumnezeu> (Iov 18:16-21).
Bildad nu grewewte n ceea ce spune. Greweala lui este cq i adreseazq toate
aceste cuvinte lui Iov! Cei care nu sunt nsq credinciowi wi neprihqniyi ca Iov
ar face foarte bine sq citeascq discursul lui Bildad cu atenyie.
Dewi pknq acum nu ne-am aplecat la calitatea wi conyinutul rqspunsurilor
pe care le dq Iov prietenilor sqi, mi place sq vq semnalizez frumuseyea wi
densitatea replicii pe care i-o dq lui Bildad. La terifianta descriere a moryii,
Iov i rqspunde: <Nu mq speria cu moartea, sunt destul de speriat cu viaya awa
cum este!>
Cele patru ilustrayii folosite de Bildad primesc replica altor wapte ilustrayii
care descriu starea prezentq a patriarhului.
Un animal prins n cursq:
<... sq wtiyi cq Dumnezeu mq urmqrewte, wi mq nvelewte cu layul
Lui> (Iov 19:6).
Un acuzat cu nevinovqyia ignoratq la tribunal. Iov cere un <apqrqtor>
care sq-i prezinte pledoaria de apqrare naintea lui Dumnezeu, fqrq sq-wi dea
seama cq el nsuwi este chemat acum sq-L apere pe Dumnezeu wi sq-I justifice
felul Lui de a se purta cu oamenii:
<Iatq, yip de silnicie, wi nimeni nu rqspunde; cer dreptate, wi
dreptate nu este!> (Iov 19:7).
Un cqlqtor ngrqdit din toate pqryile:
<Mi-a tqiat orice iewire, wi nu pot trece; a rqspkndit ntuneric pe
cqrqrile mele> (Iov 19:8).
Un rege detronat:
<M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap> (19:9)
56

Iov - revoltat 'n suferinyq

Un vas spart:
<... m-a zdrobit din toate pqryile wi pier> (Iov 19:10a).
Un pom dezrqdqcinat:
<... mi-a smuls nqdejdea ca pe un copac> (Iov 19:10b).
O cetate aflatq sub stare de asediu:
<S-a aprins de mknie mpotriva mea, S-a purtat cu mine ca wi cu
un vrqjmaw. Owtile Lui au pornit deodatq nainte, wi-au croit drum
pknq la mine, wi au tqbqrkt n jurul cortului meu> (Iov 19:11-12).
Cknd cel de al treilea prieten al lui Iov, Yofar, ia cuvkntul este clar cq
el n-are nimic nou de spus wi chiar ar prefera sq nu vorbeascq, dar se vede
silit de situayie. Este ultima datq cknd l auzim. Acest apologet al <teologiei
tainei> se pierde dupq aceastq intervenyie n negurile tqcerii.
Preluknd rayionamentele prietenilor sqi, Yofar i repetq lui Iov adevqruri
incontestabile, dar doar paryiale: cei rqi au o viayq scurtq (Iov 20:4-11),
plqcerile lor sunt trecqtoare (Iov 20:12-19), iar moartea lor este tragicq (Iov
20:20-29).
Parada rayionamentelor lui Yofar i dq ocazia lui Iov sq scoatq n evidenyq
falimentul punctului lor de vedere. n rqspunsul pe care l dq lui Yofar, Iov
aratq care este punctul slab n rayionamentul lor. Viaya oamenilor din jur
aratq cq Dumnezeu NU pedepsewte ntotdeauna wi pretutindeni pe cei rqi.
Matematica celor trei prieteni este doveditq grewitq, iar concluziile lor false.
Apqrkndu-wi nevinovqyia, Iov bqnuiewte cq n spatele ntkmplqrilor din
viaya lui este o logicq mult mai naltq, dewi deocamdatq nepqtrunsq:
<Ascultayi, ascultayi cuvintele mele, dayi-mi mqcar aceastq
mkngkiere. Lqsayi-mq sq vorbesc, vq rog; wi, dupq ce voi vorbi,
veyi putea sq vq bateyi joc. Oare mpotriva unui om se ndreaptq
plkngerea mea? Wi pentru ce n-aw fi nerqbdqtor?
Priviyi-mq, mirayi-vq, wi puneyi mkna la gurq. Cknd mq gkndesc,
mq nspqimknt, wi un tremur mi apucq tot trupul:
Pentru ce trqiesc cei rqi? Pentru ce i vezi mbqtrknind wi sporind
n putere? Sqmknya lor se ntqrewte cu ei wi n faya lor, odraslele lor
propqwesc sub ochii lor. n casele lor domnewte pacea, fqrq umbrq
de fricq; nuiaua lui Dumnezeu nu vine sq-i loveascq. Taurii lor sunt
plini de vlagq wi prqsitori, juncanele lor zqmislesc wi nu leapqdq.
wi lasq copiii sq se mprqwtie ca niwte oi, wi copiii se sbeguiesc n
jurul lor. Ckntq cu sunet de tobq wi de arfq, se desfqteazq cu sunete
de caval. wi petrec zilele n fericire, wi se pogoarq ntr-o clipq n
locuinya moryilor. Wi totuwi ziceau lui Dumnezeu: <Pleacq de la noi.
Nu voim sq cunoawtem cqile Tale. Ce este Cel Atot puternic, ca sq-I
57

Iov - revoltat 'n suferinyq

slujim? Ce vom ckwtiga dacq-I vom nqlya rugqciuni? Ce! nu sunt


ei n stqpknirea fericirii? -Departe de mine sfatul celor rqi! dar de
multe ori se ntkmplq sq li se stingq candela, sq vinq sqrqcia peste ei,
sq le dea wi lor Dumnezeu partea lor de dureri n mknia Lui, sq fie ca
paiul luat de vknt, ca pleava luatq de vkrtej?> (Iov 21:2-18)
Oare i pedepsewte Dumnezeu ntotdeauna pe cei rqi? Realitatea vieyii,
ignoratq cu bunq wtiinyq de prietenii lui Iov, aratq altceva.
Nu putem spune nici mqcar cq <disciplinarea> este pqstratq pentru copiii
lui Dumnezeu, Dumnezeu lqskndu-i pe ceilalyi pradq stricqciunii n care se
autopedepsesc wi n viaya aceasta wi n cea viitoare:
<Veyi zice cq pentru fiii Sqi pqstreazq Dumnezeu pedeapsa.
Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui sq-l pedepseascq Dumnezeu, ca
sq simtq; el ar trebui sq-wi vadq nimicirea, el ar trebui sq bea mknia
Celui Atotputernic. Cqci, ce-i pasq lui ce va fi de casa lui dupq el,
cknd numqrul lunilor i s-a mplinit?> (Iov 21:19-21).
Adevqrul este cq, aparent, de multe ori wi cel neprihqnit wi cel pqcqtos trec
prin aceleawi bucurii wi necazuri:
<Unul moare n mijlocul propqwirii, pqcii wi fericirii, cu coapsele
ncqrcate de grqsime, wi mqduva oaselor plinq de suc. Altul moare,
cu amqrqciunea n suflet, fqrq sq se fi bucurat de vreo fericire, wi
amkndoi adorm n yqrknq, amkndoi sunt mkncayi de viermi> (Iov
21:23-26).
Lucrul acesta se ntkmplq pe toatq faya pqmkntului:
<Wtiu eu bine care sunt gkndurile voastre, ce judecqyi nedrepte
rostiyi asupra mea. Voi ziceyi: <Unde este casa apqsqtorului? Unde
este cortul n care locuiau nelegiuiyii?> Dar ce! n-ayi ntrebat pe
cqlqtori, wi nu wtiyi ce istorisesc ei? Cum n ziua nenorocirii, cel rqu
este cruyat, wi n ziua mkniei, el scapq. Cine l mustrq n fayq pentru
purtarea lui? Cine i rqsplqtewte tot ce a fqcut? Este dus la groapq,
wi i se pune o strajq la mormknt. Bulgqrii din vale i sunt mai uwori,
cqci toyi oamenii merg dupq el, wi o mulyime i merge nainte> (Iov
21:27-33).
Aceiawi constatare o vom ntklni wi n cartea profetului Maleahi:
<Cuvintele voastre sunt aspre mpotriva Mea, zice Domnul. Wi
mai ntrebayi: <Ce-am spus noi mpotriva Ta?>
<Ayi zis: <Degeaba slujim lui Dumnezeu; wi ce am ckwtigat dacq
am pqzit poruncile Lui, wi am umblat triwti naintea Domnului
owtirilor? Acum fericim pe cei trufawi; da, celor rqi le merge bine;
da, ei ispitesc pe Dumnezeu, wi scapq!> (Maleahi 3:13-15).
58

Iov - revoltat 'n suferinyq

Aceastq realitate a vieyii era sq-l facq wi pe psalmist sq se depqrteze de


calea Domnului:
<... era sq mi se ndoaie piciorul, wi erau sq-mi alunece pawii!
Cqci mq uitam cu jind la cei nesocotiyi, cknd vedeam fericirea celor
rqi.
ntr-adevqr, nimic nu-i turburq pknq la moarte, wi trupul le este
ncqrcat de grqsime. N-au parte de suferinyele omenewti, wi nu sunt
loviyi ca ceilalyi oameni. De aceea mkndria le slujewte ca salbq, wi
asuprirea este haina care-i nvelewte. Li se bulbucq ochii de grqsime,
wi au mai mult deckt le-ar dori inima. Rkd, wi vorbesc cu rqutate
de asuprire: vorbesc de sus, wi nalyq gura pknq la ceruri, wi limba
le cutreierq pqmkntul. De aceea aleargq lumea la ei, nghite apq
din plin, wi zice: <Ce ar putea sq wtie Dumnezeu, wi ce ar putea sq
cunoascq Cel Prea nalt?>
Awa sunt cei rqi: totdeauna fericiyi, wi wi mqresc bogqyiile.
Degeaba, deci, mi-am curqyit eu inima, wi mi-am spqlat mkinile
n nevinovqyie: cqci n fiecare zi sunt lovit, wi n toate dimineyile
sunt pedepsit. Dacq aw zice: <Vreau sq vorbesc ca ei> iatq cq n-aw
fi credincios neamului copiilor Tqi. M-am gkndit la aceste lucruri
ca sq le pricep, dar zqdarnicq mi-a fost truda, pknq ce am intrat n
Sfkntul locaw al lui Dumnezeu, wi am luat seama la soarta de la urmq
a celor rqi> (Psalmul 73:2-17).
Cuvintele lui Iov aduc o boare rqcoroasq de bun simy n atmosfera
dezbaterii. Ckt de grewiyi par acum cei trei prieteni ai lui Iov? Ce departe de
realitate este acum teologia lor!
<Pentru ce, deci, mi dayi mkngieri dewerte? Ce mai rqmkne din
rqspunsurile voastre deckt viclenie?> (Iov 21:34).
Dupq aceste cuvinte ale lui Iov, Yofar nu mai vorbewte. Rqspunsul lui Iov
l trimite probabil pe acest om sq mediteze, odatq mai mult, asupra <tainelor>
nepqtrunse din comportamentul divin.
Al treilea dialog
Subiectul celei de a treia reprize de dialoguri sterile (Iov 22-31) este:
<Oare chiar este Iov vinovat de pqcate ascunse?>
Insistenya ncqpqyknatq cu care cei trei prieteni ai lui Iov stqruiesc n
pornirea lor criticq devine din ce n ce mai supqrqtoare. Ceea ce ncepuse ca
o discuyie ntre amici ajunge acum o veritabilq ceartq. Ce a mai rqmas din
prietenia acestor oameni ?
Am citit ckndva ceva foarte frumos despre prietenie scris de - Ioana
Pkrvulescu. Iatq un fragment din pledoaria ei:
59

Iov - revoltat 'n suferinyq

<Calitatea de ndrqgostit nu are nevoie de confirmarea persoanei


iubite wi nici de cea a ochiului public. Se poate iubi indefinit
n tainq, creknd chiar alesului/alesei impresia de politicoasq
indiferenyq. Prietenia se aflq nsq la polul opus: fqrq reciprocitate e
vorbq goalq wi falq uwoarq. Ea dqinuie exact atkt ckt cei n cauzq se
recunosc unul pe altul drept prieteni.
Spre deosebire de dragoste, care poate nflori la bine, dar dq
adesea ndqrqt la greu, dacq nu cumva dispare cu totul, sentimentul
de prietenie crewte proporyional cu necazurile unuia dintre prieteni.
ntr-un fel, aceastq legqturq de sknge spiritual e mult mai tare deckt
cea de sknge propriu-zisq, numitq rudenie. Cq prietenia se manifestq
la greu ar putea sq parq o trqsqturq n favoarea ei. Proverbul cu
prietenul care <la nevoie> se cunoawte consfinyewte aceastq aparenyq.
De cknd a fost lansatq lozinca iubitorilor de adevqr , <Amicus
Plato sed magis amica veritas> (<Mi-e prieten Plato, dar mai prieten
mi-e adevqrul>) pusq n circulayie de Ammonius Saccas n <Viaya
lui Aristotel>, cei care-wi fac un yel din a-wi critica prietenii - wi la
bine wi la rqu - par cq nu mai au nevoie wi de alte argumente.
Nu este deloc sigur cq misiunea prieteniei este critica <n numele
adevqrului>. Prietenia ar trebui sq aibq ncredere cq, mai devreme
sau mai tkrziu prietenul va descoperi singur acest adevqr, dacq nu
l wtie deja. Dacq arta sau wtiinya au nevoie de criticq <avant toute
chose>, exemplele literare ne aratq cq arta sau wtiinya prieteniei are
nevoie wi de altceva. De ncredere wi sprijin la bine, cqci nimic nu e
mai greu de ndurat deckt temuta zi de dupq succes.>
Urmqriyi-i pe Elifaz wi Bildad cum duc pknq la capqt acuzele lor
nemiloase.
Elifaz 3
Prietenul a devenit acuzator, iar acum, acuzatorul se transformq n
procuror. Elifaz, nu-i lasq lui Iov nici o wansq. Cknd l auzi ce spune, te
ntrebi pe drept cuvknt: <Dacq Iov este awa cum l descrie, cum de s-a putut
mprieteni el cu un astfel de om?>
Dupq o introducere n care se vede obligat de logica teologiei sale
simpliste sq-l batjocoreascq ironic pe patriarh, Elifaz dq frku liber
nvinuirilor:
<<Poate un om sq aducq vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci
nyeleptul nu-wi folosewte deckt lui. Dacq ewti fqrq prihanq, are Cel
Atotputernic vreun folos? Wi dacq trqiewti fqrq vinq, ce va ckwtiga El?
Pentru evlavia ta te pedepsewte El oare, wi intrq la judecatq cu tine?
Nu-i mare rqutatea ta? Wi fqrqdelegile tale fqrq numqr? Luai fqrq
60

Iov - revoltat 'n suferinyq

pricinq zqloage de la frayii tqi, lqsai fqrq haine pe cei goi. Nu dqdeai
apq omului nsetat, nu voiai sq dai pkine omului flqmknd. Yara era a
ta, fiindcq erai mai tare, te awezai n ea, fiindcq erai cu vazq. Dqdeai
afarq pe vqduve cu mkinile goale, wi brayele orfanilor le frkngeai>
(Iov 22:2-9).
Talmudul evreilor spne cq batjocora are trei victime: pe cel ce o spune,
pe cel care o ascultq wi pe cel despre care se vorbewte. n jurul mormanului de
cenuwq pe care zqcea Iov miroase greu a moarte.
Elifaz enunyq ncq o datq logica satanicq a teologiei comerciale:
<Pentru aceea ewti nconjurat de curse, wi te-a apucat groaza
dintr-o datq. Nu vezi, deci, acest ntuneric, aceste ape multe care te
nqpqdesc?
Nu este Dumnezeu sus n ceruri? Privewte vkrful stelelor, ce
nalt este! Wi tu zici: <Ce wtie Dumnezeu? Poate sq judece El prin
ntunericul de nori? l nfqwoarq norii, nu vede nimic, bolta cereascq
abia dacq o strqbate!>
Ce! vrei s-apuci pe calea strqveche pe care au urmat-o cei
nelegiuiyi, care au fost luayi nainte de vreme, wi au yinut ckt yine un
pkrku care se scurge? Ei ziceau lui Dumnezeu: <Pleacq de la noi! Ce
ne poate face Cel Atot puternic?> Wi totuwi Dumnezeu le umpluse
casele de bunqtqyi. Departe de mine sfatul celor rqi! Cei fqrq prihanq
vor fi martori ai cqderii lor wi se vor bucura, cel nevinovat va rkde
de ei wi va zice: <Iatq pe potrivnicii
nowtri nimiciyi! Iatq-le bogqyiile arse
de foc!>
Iov este cu mult
mprietenewte-te, deci, cu
naintea
gkndirii celor
Dumnezeu, wi vei avea pace; te
din vremea sa, ilustrknd
vei bucura astfel iarqwi de fericire.
Primewte nvqyqturq din gura Lui, wi
concomitent wi respectul
pune-yi la inimq cuvintele Lui. Vei
fayq de suveranitatea
fi awezat iarqwi la locul tqu, dacq te
divinq, dar wi sentimentul
vei ntoarce la Cel Atot puternic,
de profundq singurqtate
dacq depqrtezi fqrqdelegea din
a omului lipsit de
cortul tqu> (Iov 22:10-23).

posibilitatea pqrtqwiei
Dewi n-are fapte concrete, Elifaz
l presupune pe Iov vinovat datoritq
divine
prezenyei suferinyei n viaya lui. Singura
explicayie valabilq este faptul cq Iov are
niwte pqcate ascunse, pe care nu vrea sq
le scoatq la luminq. Silit de limitqrile teologiei lui, Elifaz <presupune> cq Iov
61

Iov - revoltat 'n suferinyq

a pqcqtuit.
Reacyia lui Iov
n faya acestei ncqpqyknate ncrkncenqri, Iov nu-i mai rqspunde lui Elifaz
nimic. ngrqdit din toate pqryile wi ncolyit ca un animal rqnit de prietenii sqi
deveniyi <animale de pradq>, Iov se ridicq pe verticalq, cqutknd scqpare, nu la
oameni, ci la Dumnezeu:
<Wi acum plkngerea mea este tot o rqzvrqtire. Dar suferinya mi
nqduwe suspinurile.
Oh! dacq aw wti unde sq-L gqsesc, dacq aw putea sq ajung pknq
la scaunul Lui de domnie, mi-aw apqra pricina naintea Lui, mi-aw
umplea gura cu dovezi. Aw wti ce poate sq rqspundq, aw vedea ce are
sq-mi spunq. Wi-ar ntrebuinya El toatq puterea ca sq lupte mpotriva
mea? Nu; ci m-ar asculta negrewit>.
Iov continuq sq nu se lase antrenat n grewelile mercantile ale teologiei
prietenilor sqi wi tknjewte dupq o ntklnire, nu cu dreptatea lui Dumnezeu, ci
cu Dumnezeu nsuwi:
<Doar un om fqrq prihanq ar vorbi cu El, wi aw fi iertat pentru
totdeauna de Judecqtorul meu. Dar, dacq mq duc la rqsqrit, nu
este acolo; dacq mq duc la apus, nu-L gqsesc: dacq are treabq la
miazqnoapte, nu-L pot vedea; dacq se ascunde la miazqzi, nu-L pot
descoperi. Dar El wtie ce cale am urmat; wi, dacq m-ar ncerca, aw
iewi curat ca aurul. Piciorul meu s-a yinut de pawii Lui; am yinut calea
Lui, wi nu m-am abqtut de la ea. N-am pqrqsit poruncile buzelor Lui;
mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui> (Iov 23:2-12).
Iov wtie cq Dumnezeu este dincolo de limitqrile <teologiei> contemporane
wi presimte mqreyia unei inteligenye care-i este infinit superioare. ntr-un
cuvknt, Iov este cu mult naintea gkndirii celor din vremea sa, ilustrknd
concomitent wi respectul fayq de suveranitatea divinq, dar wi sentimentul de
profundq singurqtate a omului lipsit de posibilitatea pqrtqwiei divine:
<Dar Hotqrkrea Lui este luatq, cine i se va mpotrivi? Ce-I
dorewte sufletul, aceea face.
El wi va mplini, deci, planurile fayq de mine, wi va mai face wi
multe altele. De aceea tremur naintea Lui, wi cknd mq gkndesc
la lucrul acesta, mq tem de El. Dumnezeu mi-a tqiat inima, Cel
Atotputernic m-a umplut de groazq. Cqci nu ntunericul durerii mele
mq nimicewte, nici negura n care sunt nfqwurat> (Iov 23:13-17).
Iov continuq sq arate ckt de caricaturalq este teologia celor trei ptrieteni
ai sqi. nvqyatura lor, dewi logicq, nu yine seama de realitatea obiectivq a vieyii
din jur. Teoria lor nu poate explica lucrurile care se ntkmplq n lume:
62

Iov - revoltat 'n suferinyq

<Pentru ce nu pqzewte Cel Atotputernic vremurile de judecatq, wi


de ce nu vqd ceice-L cunosc zilele Lui de pedeapsq?
sunt unii care mutq hotarele, furq turmele, wi le pasc; iau
mqgarul orfanului, iau zqlog vaca vqduvei; mbrkncesc din drum
pe cei lipsiyi, silesc pe toyi nenorociyii din yarq sq se ascundq. Wi
acewtia, ca mqgarii sqlbatici din pustie, ies dimineaya la lucru sq
caute hranq, wi n pustie trebuie sq caute pkinea pentru copiii lor.
Taie nutreyul care a mai rqmas pe ckmp, culeg ciorchinele rqmase
pe urma culegqtorilor n via celui nelegiuit. i apucq noaptea n
umezealq, fqrq mbrqcqminte, fqrq nvelitoare mpotriva frigului.
i pqtrunde ploaia munyilor, wi, neavknd alt adqpost, se ghemuiesc
lkngq stknci. Aceia smulg pe orfan de la ykyq, iau zqlog tot ce are
sqracul. Wi sqracii umblq goi de tot, fqrq mbrqcqminte, strkng snopii
wi-s flqmknzi; n grqdinile nelegiuitului ei fac untdelemn, calcq
teascul, wi le este sete; n cetqyi se aud vaietele celor ce mor, sufletul
celor rqniyi strigq... Wi Dumnezeu nu ia seama la aceste miwelii!>
(Iov 24:1-12)
<Alyii sunt vrqjmawi ai luminii, nu cunosc cqile ei, nu umblq
pe cqrqrile ei. Ucigawul se scoalq n revqrsatul zorilor, ucide pe
cel sqrac wi lipsit, wi noaptea furq. Ochiul preacurvarului pkndewte
amurgul: Nimeni nu mq va vedea,> zice el, wi wi pune o maramq
pe fayq. Noaptea sparg casele, ziua stau nchiwi; se tem de luminq.
Pentru ei, dimineaya este umbra moryii, wi cknd o vqd, simt toate
spaimele moryii> (Iov 24:13-17).
<Wi totuw, Dumnezeu prin puterea Lui lungewte zilele celor
sklnici, wi iatq-i n picioare cknd nu mai trqgeau nqdejde de viayq;
El le dq liniwte wi ncredere, are privirile ndreptate spre cqile lor.
S-au ridicat; wi ntr-o clipq nu mai sunt, cad, mor ca toyi oamenii,
sunt tqiayi ca spicele coapte. Nu este awa? Cine mq va dovedi de
minciunq, cine-mi va nimici cuvintele mele?> (Iov 24:22-25)
Iov observq cq, de multe ori, oamenii rqi au soarta oamenilor obiwnuiyi.
Trqiesc la fel de mult ca ei wi cknd mor, <mor ca toyi oamenii>, fiind tqiayi, nu
ca neghina din grku, ci ca <spicele coapte> (Iov 24:24).
Cu aceastq observayie de bun simy, Iov dq peste cap toatq logica
teologiilor contemporanilor sqi.
Bildad 3
Fqrq nici o ndoialq, cuvintele lui Iov l-au fqcut pe Bildad sq wovqie. Wi el
wtie cq pqmkntul este o arenq n care cei rqi sunt adesea nvingqtorii zilei. Ca
sq scape cumva din strknsoarea cuvintelor lui Iov, Bildad mutq discuyia n
63

Iov - revoltat 'n suferinyq

sferele cerului. Fqrq nici o ndoialq, acolo existq domnia absolutq a binelui wi
biruinya neprihqnirii:
<Puterea wi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face sq
mpqrqyeascq pacea n yinuturile Lui nalte. Cine ar putea sq-I
numere owtile? Wi peste cine nu rqsare lumina Lui?> (Iov 25:2-3)
n lumina acestor armonii ale sfinyeniei cerewti, orice om are datoria sq se
vadq awa cum este wi sq se recunoascq vinovat. Iatq ultima <gqselniyq> a lui
Bildad. Pknq la capqt, el nu vrea sq renunye la <teologia lui justiyiarq>.
<Cum ar putea omul sq fie fqrq vinq naintea lui Dumnezeu? Cum ar
putea cel nqscut din femeie sq fie curat? Iatq, n ochii Lui nici luna nu este
strqlucitoare, wi stelele nu sunt curate naintea Lui; cu ckt mai puyin omul,
care nu este deckt un vierme, fiul omului, care nu este deckt un viermuwor!>
(Iov 25:4-6)
Cea de a treia cuvkntare a lui Bildad este wi cea mai scurtq. Capitolul
25 este cel mai scurt din toatq cartea lui Iov. n lipsq de argumente, Bildad
rostewte doar ckteva platitudini wi apoi tace neputincios. sunt ultimele picqturi
care mai rqmqseserq din torentul teologiei lui sprijinite pe tradiyii seculare.
Nu este de mirare cq Iov i dq replici pe care le dqm wi noi celor
ndrqgostiyi de <datini wi rknduieli strqmowewti>:
<Ckt de bine wtii tu sq vii n ajutorul slqbiciunii! Cum dai
tu ajutor brayului fqrq putere! Ce bune sfaturi dai tu celui fqrq
pricepere! Ce belwug de nyelepciune dai tu la ivealq! Cqtre cine
se ndreaptq cuvintele tale? Wi al cui duh vorbewte prin tine?> (Iov
26:2-5)
Tulburat de faptul cq Iov a remarcat lipsa de aparentq dreptate n
propqwirea celor rqi pe pqmknt, Bildad cqutase sq-L refugieze pe Dumnezeu
n cer wi sq arate cq acolo este locul unde domnewte El, nu pe pqmknt. Iov
l contrazice, zickndu-i cq numai un duh satanic ar putea sq-i inspire o
asemenea limitare Celui Atotputernic! Iov i ia apqrarea lui Dumnezeu wi-L
prezintq prezent n toate locurile universului, deasupra wi nquntru tuturor
sferelor creayiei. Dumnezeu este Dumnezeu <sus n cer wi jos pe pqmknt>!
Altfel, El ar nceta sq mai fie Dumnezeu!
<naintea lui Dumnezeu tremurq umbrele sub ape wi sub
locuitorii lor; naintea Lui locuinya moryilor este goalq, adkncul
n-are acoperiw. ntinde miazqnoaptea asupra golului, wi spknzurq
pqmkntul pe nimic. Leagq apele n norii Sqi, wi norii nu se sparg sub
greutatea lor. Acopere faya scaunului Squ de domnie, wi wi ntinde
norul peste el. A tras o boltq pe faya apelor, ca hotar ntre luminq wi
ntuneric. Stklpii cerului se clatinq, wi se nspqimkntq la ameninyarea
Lui. Prin puterea Lui turburq marea, prin priceperea Lui i sfarmq
64

Iov - revoltat 'n suferinyq

furia. Suflarea Lui nsenineazq cerul, mkna Lui strqpunge warpele


fugar. Wi acestea sunt doar marginile cqilor Sale, wi numai adierea
lor uwoarq ajunge pknq la noi! Dar tunetul lucrqrilor Lui puternice
cine-l va auzi?> (Iov 26:5-14)
Este evident cq meciul celor trei reprize de dialoguri ntre Iov wi prietenii
lui s-a terminat cu un rezultat nul. Iov nu este nici mai mkngkiat ca nainte
wi nici mai convins cq este vinovat naintea lui Dumnezeu. Sufletul lui este
ntreg wi integru, n timp ce prietenia lor este n yqndqri:
<Viu este Dumnezeu, care nu-mi dq dreptate! Viu este Cel
Atotputernic, care mi amqrqwte viaya, cq atkta vreme ckt voi avea
suflet, wi suflarea lui Dumnezeu va fi n nqrile mele, buzele mele nu
vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevqrat.
Departe de mine gkndul sq vq dau dreptate! Pknq la cea din
urmq suflare mi voi apqra nevinovqyia. Yin sq-mi scot dreptatea,
wi nu voi slqbi; inima nu mq mustrq pentru nici una din zilele
mele. Vrqjmawul meu sq fie ca cel rqu, wi potrivnicul meu ca cel
nelegiuit!> (Iov 27:2-7)
Ceea ce-l doare pe Iov mai mult este faptul cq, dewi prietenii lui au
cunowtinye, le lipsewte priceperea nyelepciunii. Iatq-l pe patriarh recunoscknd
cunowtinyele prietenilor sqi:
<Vq voi nvqya cqile lui Dumnezeu, nu vq voi ascunde planurile
Celui Atotputernic. Dar voi le cunoawteyi, wi sunteyi de acelawi gknd;
pentru ce, deci, vorbiyi awa de prostewte?> (Iov 27:11-12)
Din cauza lipsei de nyelepciune, cei trei au venit la Iov stqpkni pe niwte
teologii care-L deformeazq wi-L reduc pe Dumnezeu la caricatura unui
simplu negustor. <Dq-mi asta wi-yi voi da aceea.> Iov repetq rayionamentele
justiyiei providenyiale pe care o wtia wi el la fel de bine ca wi prietenii sqi, dar
i invitq pe acewtia sq ncerce sq treacq dincolo de ceea ce se vede, la nivelul
complex al motivayiilor nyelepciunii divine:
<Iatq soarta pe care o pqstreazq Dumnezeu celui rqu, mowtenirea
pe care o hotqrqwte Cel Atotputernic celui nelegiuit.
Dacq are mulyi fii, i are pentru sabie, wi odraslele lui duc lipsq de
pkine. Cei ce scapq din ai lui, sunt ngropayi de ciumq, wi vqduvele
lor nu-i plkng.
Dacq strknge argint ca yqrkna, dacq ngrqmqdewte haine ca
noroiul, el le strknge, dar cel fqrq vinq se mbracq n ele, wi din
argintul lui omul fqrq prihanq are parte. Casa lui este ca aceea pe
care o zidewte molia, ca o colibq pe care wi-o face un strqjer. Se
culcq bogat, wi moare despoiat; deschide ochii, wi totul a pierit. l
apucq groaza ca niwte ape; wi noaptea, l ia vkrtejul. Vkntul de rqsqrit
65

Iov - revoltat 'n suferinyq

l ia, wi se duce; l smulge cu putere din locuinya lui. Dumnezeu


aruncq fqrq milq sqgeyi mpotriva lui, wi cel rqu ar vrea sq fugq sq
scape de ele. Oamenii bat din palme la cqderea lui, wi-l fluerq la
plecarea din locul lui> (Iov 27:13-23).
Nu toyi cei ce privesc, vqd; nu toyi cei ce aud, ascultq; nu toyi cei ce wtiu,
pricep. ntre cele dintki wi cele de pe urmq este diferenya de la superficialitate
la substanyq, de la percepyie la profunzime.
Cunoawterea este reginq peste mpqrqyia lui <ce> wi <cum>. nyelepciunea
este mpqrqteasq peste domeniul lui <de ce?>
Iatq extraordinara pledoarie a lui Iov pentru superioritatea nyelepciunii.
Pentru aflarea ei, oamenii ar trebui sq depunq mai mult efort deckt pentru
scoaterea aurului wi mqrgqritarelor din adkncurile pqmkntului. Tot aurul wi tot
argintul lumii nu preyuiesc atkt ckt preyuiewte nyelepciunea:
<Argintul are o minq de unde se scoate, wi aurul are un loc
de unde este scos ca sq fie curqyit. Ferul se scoate din pqmknt, wi
piatra se topewte ca sq dea arama. Omul pune capqt ntunericului,
cerceteazq, pknq n yinuturile cele mai adknci, pietrele ascunse
n negura wi n umbra moryii. Sapq o fkntknq departe de locurile
locuite; picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stq atkrnat wi se clatinq,
departe de locuinyele omenewti. Pqmkntul, de unde iese pkinea, este
rqscolit n lquntrul lui ca de foc, pietrele lui cuprind safir, wi n el se
gqsewte pulbere din aur.
Pasqrea de pradq nu-i cunoawte
cqrarea. Ochiul vulturului n-a zqrit-o,
cele mai trufawe dobitoace n-au cqlcat pe
Cea mai naltq
ea, wi leul n-a trecut niciodatq pe ea.
formq de cunoawtere
Omul wi pune mkna pe stknca
este cunoawterea de
de cremene, wi rqstoarnq munyii din
rqdqcinq. Sapq wanyuri n stknci, wi ochiul
Dumnezeu wi este
lui privewte tot ce este de prey n ele.
foarte clar cq nici
Oprewte curgerea apelor, wi scoate la
cei trei prieteni ai lui
luminq ce este ascuns.
Iov wi nici Iov nuDar nyelepciunea unde se gqsewte?
L cunoawteau ncq
Unde este locuinya priceperii?
Omul nu-i cunoawte preyul, ea nu se
pe Dumnezeu awa
gqsewte
n pqmkntul celor vii.Adkncul
cum trebuiau sq-L
zice: <Nu este n mine> wi marea zice:
cunoascq.
<Nu este la mine.> Ea nu se dq n
schimbul aurului curat, nu se cumpqrq
ckntqrindu-se cu argint; nu se ckntqrewte
pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se
66

Iov - revoltat 'n suferinyq

poate asemqna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu


un vas din aur ales. Mqrgeanul wi cristalul nu sunt nimic pe lkngq ea:
nyelepciunea preyuiewte mai mult deckt mqrgqritarele. Topazul din
Etiopia nu este ca ea, wi aurul curat nu se cumpqnewte cu ea.
De unde vine atunci nyelepciunea? Unde este locuinya
priceperii?
Este ascunsq de ochii tuturor celor vii, este ascunsq de pqsqrile
cerului. Adkncul wi moartea zic: <Noi am auzit vorbindu-se de ea.>
Dumnezeu i wtie drumul, El i cunoawte locuinya. Cqci El vede
pknq la marginile pqmkntului,
zqrewte totul sub ceruri. Cknd a
rknduit greutatea vkntului, wi cknd
Teologia falsq se
a hotqrkt mqsura apelor, cknd a dat
folosewte de aceleawi
legi ploii, wi cknd a nsemnat drumul
fulgerului wi tunetului, atunci a vqzut
cuvinte pe care le
nyelepciunea wi a arqtat-o, i-a pus
folosewte wi teologia
temeliile wi a pus-o la ncercare.
adevqratq. Ea exprimq n
Apoi a zis omului: <Iatq, frica de
termeni
corecyi o realitate
Domnul, aceasta este nyelepciunea;
incorectq.
depqrtarea de rqu, este pricepere>
(Iov 28:1-28).
Cea mai naltq formq de cunoawtere
este cunoawterea de Dumnezeu wi este
foarte clar cq nici cei trei prieteni ai lui Iov wi nici Iov nu-L cunoawteau ncq
pe Dumnezeu awa cum trebuiau sq-L cunoascq.
n jurul mormanului de gunoi pe care zqcea Iov se lasq tqcerea. Iov tace
dupq ce a strigat cqtre Dumnezeu pentru cq era sigur cq Domnul i va da
dreptate. Cei trei prieteni tac wi sunt siguri cq Dumnezeu le va da lor dreptate
wi-l va oskndi pe Iov.
De partea cui va fi Dumnezeu? Rqspunsul s-ar putea sq vq surprindq.
Adevqruri wi aplicayii practice din aceste dialoguri neinspirate
Capitolele ni-l prezintq pe Iov revoltat n suferinyq. Ce nvqyqm din toate
aceste luqri de cuvknt aparent fqrq sfkrwit wi sigur fqrq rezultat?
n primul rknd, nvqyqm cq filosofia ta de viayq poate fi aparent coerentq
wi corectq, dar n fond ... falsq.
Tradusq corect, filosofia este o <dragoste de nyelepciune>. Uneori nsq,
filosofia este un mod de a vorbi elegant de lucruri despre care n-avem nici
cea mai vagq ideie.
Aceasta a fost tragedia <fariseilor>, <saducheilor> wi <cqrturarilor> din
toate timpurile. Teologia falsq se folosewte de aceleawi cuvinte pe care le
67

Iov - revoltat 'n suferinyq

folosewte wi teologia adevqratq. Ea exprimq n termeni corecyi o realitate


incorectq. Cum L-ar fi rqstignit altfel iudeii din primul secol pe Dumnezeul
pe care pretindeau cq l cunosc wi-L slujesc din toatq inima?
Revenind la scriitorul rus Dostoievs\i, vq ndemn sq citiyi celebrul capitol
<Marele inchizitor> din cartea <Frayii |aramazov.> Este o capodoperq!
Genialul analist rus aratq cum religia (n cazul dat, religia catolicq a Romei),
dar se poate aplica la oricare altq ramurq a bisericii crewtine), poate crea un
<sistem> religios social, politic wi administrativ care sq funcyioneze foarte
bine, chiar mult mai bine fqrq Christos. Acyiunea se petrece n timpul
Inchiziyiei, la Sevilla. Christos vine pentru a doua oarq pe Pqmknt, din nou
oamenii de rknd l urmeazq, iar El, din nou, nvie moryii, i nsqnqtowewte
pe bolnavi etc. Marele Inchizitor este nsq inoportunat de prezenya Lui, l
nchide wi plqnuiewte sq-L ardq pe rug, ca pe toyi ceilalyi. Cu o noapte nainte
de ucidere, au o confruntare.
Inchizitorul vorbewte mult wi repede. Spune n special lucruri complicat
teologice, pe care nu le nyelegi imediat wi pe care ai fi vrut sq le asculyi mai
pe ndelete, ncq o datq. Este mai curknd un Mare Acuzator. l nvinuiewte
pe Hristos cq a cerut ntotdeauna prea mult de la oameni, l aratq cu degetul,
i cere sq plece: prezenya Lui nu este doritq. <De ce ai venit sq ne deranjezi?
Noi nu mai lucrqm cu Tine, ci cu el! De opt secole suntem de partea lui. Am
preluat ce ai respins Tu. De ce ai venit? Ca sq ne tulburi apele ca wi prima
datq? N-avem nevoie de Tine! Pleacq!>
Dacq iei separat fiecare din <adevqrurile> exprimate de prietenii lui Iov,
aproape cq ewti convins cq ei au dreptate. S-au scris wi rostit mii wi mii de
predici care au fost bazate pe afirmayiile acestor oameni. Cine n-a auzit oare
nici o predicq n care sq fi fost menyionat acest ndemn al lui Elifaz:
<mprietenewte-te, deci, cu Dumnezeu, wi vei avea pace> (Iov
22:21).
Adevqrurile paryiale sunt uneori mai periculoase deckt o minciunq
ntreagq, pentru cq ele ne dau o imagine deformatq a realitqyii. Henri-Frederic
Amiel a spus: <O eroare este cu atkt mai periculoasa cu ckt skmburele de
adevqr pe care l conyine e mai mare.> Cine nu wtie sq aplice cu nyelepciune
observayii altfel corecte, va ajunge ntotdeauna la concluzii grewite:
<Ca un spin care vine n mkna unui om beat, awa este o vorbq
nyeleaptq n gura nebunilor> (Proverbe 26:9).
Uneori, filosofia este o sumq de rqspunsuri neinteligibile date unor
probleme irezolvabile. Un pseudo-filosof crede ceva nainte de a gkndi.
El mai ntki wi formuleazq prejudecqyile wi wi sistematizeazq ignoranya.
Greweala aceasta i-a fqcut pe prietenii lui Iov incapabili de un dialog
adevqrat.
68

Iov - revoltat 'n suferinyq

Al doilea adevqr pe care-l nvqyqm din seria sterilq de dialoguri este cq


suferinya wi prosperitatea nu sunt distribuite n lume n proporyia n care
cineva face bine sau rqu.
Iov are dreptate n observayiile lui:
<n ziua nenorocirii, cel rqu este cruyat, wi n ziua mkniei, el scapq> ... n
timp ce nevinovatul ajunge de batjocurq> (Iov 21:30; 12:4).
Sq nu ne grqbim sq judecqm lucrurile nainte de vreme. S-ar prea putea ca
cei care sufere astqzi cel mai mult sq fie cei mai buni dintre noi, iar cei care o
duc cel mai bine sq fie cei mai rqi. Numai judecata finalq a lui Dumnezeu va
pune la punct toate lucrurile:
<Wi veyi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihqnit wi
cel rqu, dintre cel ce slujewte lui Dumnezeu wi cel ce nu-I slujewte>
(Maleahi 3:18).
Al treilea lucru pe care-l nvqyqm pknq aici din carte este cq Dumnezeu
este mult deasupra logicii noastre. Prin toate El are grijq wi vegheazq asupra
celor mari wi asupra celor mici wi nensemnayi.
Este uimitor cq cea mai la modq explicayie a <teologilor> epocii moderne
nici nu le-a trecut prin cap lui Iov wi celor trei prieteni ai sqi! Astqzi mulyi
spun: <Diavolul, nu Dumnezeu a fqcut cutare sau cutare lucru.> l limitqm
pe Dumnezeu ckt ai clipi din ochi fqrq sq ni se parq teologia noastrq este
fqrq precedent n istorie. Ne-am creat imaginea unui Dumnezeu care nu se
amestecq n chiar toate lucrurile; i lasq pe alyii sq se descurce cum vor ei ...
Iov wi prietenii sqi aveau mqcar aceastq temelie comunq pe care-wi bazau
teologia: Dumnezeu este pe tronul universului wi nimic wi nimeni nu iese de
sub autoritatea Lui! Nici o <explicare> a problemei suferinyei care sq nege
acest adevqr nu poate satisface sau liniwti inima unui adevqrat credincios.
<La Dumnezeu este nyelepciunea wi puterea; sfatul wi priceperea
ale Lui sunt. Ce dqrkmq El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l nchide
El, nimeni nu-l va scqpa. El oprewte apele wi totul se usucq; El le
dq drumul, wi pustiesc pqmkntul. El are puterea wi nyelepciunea; El
stqpknewte pe cel ce se rqtqcewte sau rqtqcewte pe alyii> (Iov 12:1316).
Al patrulea lucru pe care-l nvqyqm din aceastq secyiune a cqryii este cq,
dewi este adeseori necunoscutq omului, n spatele tuturor evenimentelor
<arbitrare> din lume existq o nyelepciune divinq:
<Dar nyelepciunea unde se gqsewte? Unde este locuinya
priceperii? Omul nu-i cunoawte preyul, ea nu se gqsewte n pqmkntul
celor vii. ... Dumnezeu i wtie drumul, El i cunoawte locuinya> (Iov
28:12-13, 23).
Chiar wi din perspectiva Noului Testament, deocamdatq <vedem ca ntr-o
69

Iov - revoltat 'n suferinyq

oglindq, n chip ntunecos> (1 Corinteni 13:12). Dar credinya ne asigurq cq,


ntotdeauna, orickt de haoticq sau de absurdq ni s-ar pqrea viaya, Cineva o
conduce dupq un plan fqcut cu o nyelepciune vewnicq. Ne putem ncrede n
Cel ce <yine toate lucrurile cu Cuvkntul puterii Lui> (Evrei 1:3).
<Din El, prin El, wi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sq fie
slava n veci! Amin> (Romani 11:36).
Mq-ncred n El, orice s-ar ntkmpla
Pe drumul meu sau n viaya mea,
Fie ce-o fi, n orice zi,
Cerescul Tatq m-a cqlquzi.
Mq-ncred n El, El wtie soarta mea
Pe stkncq sus, sau n adknc de vqi,
Lovit de val, ajung la mal,
Cerescul Tatq m-a cqlquzi.
Mq-ncred n El, oriunde aw fi dus.
Chiar n cuptor de foc de aw fi pus,
n suferinyi sau bucurii
Cerescul Tatq m-a cqlquzi.
Mq-ncred n El, chiar wi cknd nu-nyeleg,
Eu voia Lui ntotdeaun-aleg,
Cqci doar awa n slava Sa,
Cerescul Tatq m-a cqlquzi.

70

Dialoguri inspirate

Mq-nfior ades n vremuri


Ce timpu-n loc vor sq-l opreascq,
Rqscruci de gknd, popas stingher
Lumina-n mine fq sq creascq.
n ceas tqcut, sol nevqzut
De dincolo de infinituri,
Trimite grai celui ce-i <mut>
Wi-mbracq-mq ca-n alte timpuri.
Dq-mi din nalt puteri cerewti,
Dq-mi haina sfknt-a proorociei,
Fq sq cunosc ce-i newtiut,
Mesaj sq-i fiu vremelniciei.
Mi-e inima un foc nestins
Cknd graiu-n mine nu-i <aprins>.

n faimosul <coly al discursurilor> din parcul londonez <H]de Par\>, un


batjocoritor care se strqduia din toyi plqmknii sq-i convingq pe ascultqtori
cq Dumnezeu nu existq a strigat cqtre cer urmqtoarea provocare: <Dacq
existq Dumnezeu, i dau cinci minute ca sq mq trqzneascq!> Apoi wi-a scos
demostrativ ceasul wi a awteptat. Dupq cele cinci minute, omul a zkmbit
ironic, zicknd: <Asta demonstreazq, dragi prieteni, cq Dumnezeu nu existq.>
Un crewtin din audienyq i-a rqspuns: <Domnule, crezi cq n cinci minute ai
epuizat toatq rqbdarea Atotputernicului Dumnezeu?>
Cartea lui Iov se putea ncheia foarte bine de cel puyin douq ori: dupq
versetul 10 din capitolul 2 (<n toate acestea, Iov n-a pqcqtuit de loc cu
buzele lui>) wi dupq capitolul 31, cknd cei trei prieteni au rqmas fqrq replicq:
<Acewti trei oameni au ncetat sq mai rqspundq lui Iov, pentru cq
el se socotea fqrq vinq> (Iov 32:1).
Dacq s-ar fi ncheiat aici, cartea lui Iov nu ne-ar fi spus mare lucru, ci near fi lqsat n minte wi n inimq stknjeneala unei probleme nerezolvate. Abia
71

Iov - pocqit prin suferinyq

acum urmeazq adevqrata contribuyie a cqryii la lqmurirea ntregului conflict


lansat de nfruntarea dintre Satan wi Dumnezeu n sferele cerului. Iov va fi
adus la pocqinyq prin suferinya sa.
Prima parte a cqryii a ilustrat lipsa unui rqspuns corect la ntrebarea:
<Pe ce bazq sunt awezate relayiile dintre Dumnezeu wi oameni. Cei trei
prieteni ai lui Iov au propus pe baza experienyei lor personale, combinatq cu
tradiyiile din generayiile trecute wi cu legalismul principial cq aceste relayii
trebuie nyelese n termenii unei religii comerciale a favorurilor reciproce.
Dupq ei, Dumnezeu era dispus sq facq bine oamenilor doar atkta timp ckt
ei l rqsplqteau cu ascultarea lor. Reciproca era cq oamenii nu-L ascultau
pe Dumnezeu din toatq inima, ci doar din cauzq cq aceastq ascultare le
satisfqcea propriile lor interese. Fqrq sq wtie, cei trei oameni ai <religiilor>
neinspirate spuneau exact ceea ce spusese n cer Satan, cknd L-a nvinuit pe
Dumnezeu de favoritism n felul n care se purta cu Iov.
Spre deosebire de prietenii sqi, Iov n-a vrut sq accepte <mercantilismul>
religios, ci convins cq relayiile lui cu Dumnezeu sunt deasupra unor astfel de
tranzacyii comerciale, wi-a scris pledoaria de apqrare, a semnat-o, a naintat-o
spre examinare la tribunalul dreptqyii divine wi a pretins dreptul de a fi primit
n audienyq de nsuwi Dumnezeu.
<Oh! de aw gqsi pe cineva sq mq asculte! Iatq apqrarea mea,
iscqlitq de mine: sq-mi rqspundq Cel Atotputernic! Cine-mi va da
plkngerea iscqlitq de potrivnicul meu? Ca sq-i port scrisoarea pe
umqr, s-o leg de fruntea mea ca o cununq; sq-i dau socotealq de toyi
pawii mei, sq mq apropii de el ca un domn> (Iov 31:35-37).
Prin atitudinea sa, Iov a pretins cq dacq ar fi fost dupq ceea ce merita
el pentru cum trqise, atunci Dumnezeu i-a fqcut o mare nedreptate cknd l-a
aruncat n temniya suferinyelor.
Wi Iov wi cei trei prieteni ai sqi awteptau un rqspuns de la Dumnezeu.
Spre surprinderea lor, wi spre mirarea noastrq, cel care ia cuvkntul nu este
Dumnezeu, ci tknqrul Elihu, despre care nici nu aflaserqm cq a fost de fayq la
dialogul anterior. Dacq priviyi cu atenyie, dupq pasajele n versuri, capitolul
31 ncepe cu unul n prozq. Este semn cq suntem invitayi ntr-o altq scenq wi
avem nevoie sq ni se facq o micq introducere.
Cine este acest Elihu?
Fqrq ndoialq, trebuie sq acordqm o atenyie deosebitq spuselor lui de
vreme ce cartea nsqwi le acordq nu mai puyin de wase capitole!
Autorul simte nevoia sq ne dea mai multe date despre acest personaj,
mult mai puyin renumit wi cunoscut deckt Elifaz, Bildad wi Yofar, care
n-aveau nevoie de o astfel de prezentare.
<Atunci s-a aprins de mknie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz,
72

Iov - pocqit prin suferinyq

din familia lui Ram> (Iov 32:2).


Elihu este din neamul buziyilor care au trqit alqturi de Caldeeni n nordul
Arabiei. Este posibil ca acest tknqr sq fi fost rudq cu Avraam, pentru cq un
om numit Buz a fost un urmaw al lui Nahor, rudenia lui Avraam (Geneza
22:20-21). Pe de altq parte, un om numit Ram a fost printre strqmowii lui
David (Rut 4: 19-22). Ce fel de om era acest Elihu?
Un tknqr furios
Dupq amqnuntele biografice, prima informayie pe care o aflqm despre
Elihu este cq el a stat ca pe ghimpi ascultknd dialogurile de pknq atunci.
Pqrerea lui era cq nici Iov wi nici cei trei prieteni ai lui n-aveau dreptate. Iov
pentru cq se credea nevinovat:
<El s-a aprins de mknie mpotriva lui Iov, pentru cq zicea cq este
fqrq vinq naintea lui Dumnezeu> (Iov 32:2b).
Iar prietenii lui pentru cq vorbiserq degeaba, nenyelegknd ce se ntkmplq,
dar acuzkndu-l cu ncqpqyknare pe patriarh:
<Wi s-a aprins de mknie mpotriva celor trei prieteni ai lui, pentru
cq nu gqseau nimic de rqspuns wi totuwi oskndeau pe Iov> (Iov 32:3).
ncq din start, aflqm deci cq Elihu avea punctul de vedere pe care-L
va mpqrtqwi mai tkrziu wi Dumnezeu, care va vorbi wi mpotriva lui Iov wi
mpotriva celor trei prieteni ai lui.
Un tknqr respectuos, care ascultq nainte de a vorbi
<Fiindcq ei erau mai n vkrstq deckt el, Elihu awteptase pknq n
clipa aceasta, ca sq vorbeascq lui Iov> (Iov 32:4).
Wi Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvkntul wi a zis: <Eu
sunt tknqr, wi voi sunteyi bqtrkni: de aceea m-am temut, wi m-am ferit
sq vq arqt gkndul meu. Eu mi ziceam: <Sq vorbeascq bqtrkneyea,
marele numqr de ani sq nveye pe alyii nyelepciunea. Dar, de fapt,
n om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dq priceperea. Nu vkrsta
aduce nyelepciunea, nu bqtrkneyea te face n stare sq judeci> (Iov
32:6-9).
Atunci ca wi acum, respectul fayq de cei mai n vkrstq este cinstea celor
tineri. Un bun ascultqtor ascultq cu amkndouq urechile wi ... cu inima.
Cineva spunea cq: <nyelepciunea vine deobicei odatq cu bqtrkneyea.
Alteori, bqtrkneyea vine singurq ...> Ce pqcat cq prietenii mai vkrstnici ai lui
Iov nu dqduserq dovadq de nyelepciune.

73

Iov - pocqit prin suferinyq

Un tknqr care gkndewte nainte sq vorbeascq


nyelegerea este poarta nyelepciunii. maxime ...
<Iatq de ce zic: <Ascultayi-mq! mi voi spune wi eu pqrerea.
Am awteptat sfkrwitul cuvkntqrilor voastre, v-am urmqrit dovezile,
cercetarea pe care ayi fqcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toatq
luarea aminte; wi iatq cq, nici unul din voi nu l-a ncredinyat, nici
unul nu i-a rqsturnat cuvintele> (Iov 32: 10-12).
Un tknqr cu pqreri cumpqtate despre sine
Sq nu ziceyi nsq: <n el noi am gqsit nyelepciunea; numai
Dumnezeu l poate nfunda, nu un om!> Mie nu mi-a vorbit
deadreptul: de aceea eu i voi rqspunde cu totul altfel deckt voi. Ei
se tem, nu mai rqspund! Li s-a tqiat cuvkntul! Am awteptat pknq
wi-au sfkrwit cuvkntqrile, pknq s-au oprit wi n-au wtiut ce sq mai
rqspundq. Vreau sq rqspund wi eu la rkndul meu, vreau sq spun wi eu
ce gkndesc> (Iov 32:13-17).
n grqdina tinereyii, modestia este cea mai aleasq floare. Nimic nu-l
nfrumuseyeazq mai mult pe un tknqr ca pqstrarea calmului wi a unei oarecare
rezerve. Inimile tuturor sunt atrase irezistibil de aceia care pot ascunde
un merit real sub un exterior modest wi umil. Modestia este izvorul fiinyei
morale wi ea rqspkndewte asupra caracterului un farmec deosebit. Dimpotrivq,
nimic nu este mai neplqcut ca acea ngkmfare pe care o gqsim la tinerii
plini de ei nwiwi din zilele noastre. Un tknqr impetuos wi pripit este arareori
cqlquzit n acyiunuile lui de autoritatea Duhului Sfknt.
Un tknqr prin care vorbewte Duhul lui Dumnezeu
Spre deosebire de cei trei care au vorbit bazayi pe experienyele personale,
pe autoritatea tradiyiei strqmowewti sau a legalismul, Elihu vorbewte miwcat de
<nyelepciunea> celui insuflat de duhul lui Dumnezeu.
<Cqci sunt plin de cuvinte, mi dq ghes duhul nquntrul meu;
lquntrul meu este ca un vin care n-are pe unde sq iasq, ca niwte
burdufuri noi, gata sq plesneascq. Voi vorbi deci, ca sq rqsuflu n
voie, mi voi deschide buzele wi voi rqspunde> (Iov 32: 18-20).
Un tknqr principial wi nepqrtinitor
<Nu voi cquta la nfqyiware, nu voi linguwi pe nimeni; cqci nu
wtiu sq linguwesc: altfel, ntr-o clipealq m-ar lua Ziditorul meu> (Iov
32:21-22).
74

Iov - pocqit prin suferinyq

Cine citewte cu atenyie aude n vorbele lui Elihu ecoul ndepqrtat al Unuia
care spunea n sinagoga Nazaretului:
<Duhul Domnului este peste Mine, pentru cq M-a uns sq vestesc
sqracilor Evanghelia; M-a trimis sq tqmqduiesc pe cei cu inima
zdrobitq, sq propovqduiesc robilor de rqzboi slobozirea wi orbilor
cqpqtarea vederii; sq dau drumul celor apqsayi> (Luca 4:18).
Este Elihu diferit de ceilalyi trei prieteni ai lui Iov ?
n arhitectura cqryii, dupq falimentul eforturilor religioase ale oamenilor,
cknd situayia pqrea cq a atins un impas imposibil de depqwit, Elihu apare ca
un veritabil <purtqtor de cuvknt al lui Dumnezeu>. Dupq ce va vorbi el, se va
auzi din slavq glasul lui Dumnezeu nsuwi. Am putea spune, wi am fi n buna
companie a multor comentatori, cq acest Elihu este simbolul lucrqrii Duhului
Sfknt n inimile oamenilor. El l pregqtewte pe Iov pentru ntrevederea divinq,
tot awa cum Duhul Sfknt i convinge pe oameni de vinovqyie wi-i aduce la o
ntklnire directq cu Creatorul lor (Ioan 16:8-15).
1. Cuvintele lui Elihu nu sunt o repetare sau o continuare a discursurilor
celor trei. Ele reprezintq ceva nou.
2. Cuvintelor lui Elihu li se rezervq n
carte nu mai puyin de wase capitole (32-37).
Elihu este simbolul
3. Iov nu ncearcq sq-l contrazicq cu
lucrqrii Duhului Sfknt
Elihu.
n inimile oamenilor
4. Cknd Dumnezeu i criticq pe cei care
n-au vorbit bine despre El (Iov 42:7), El nu
spune nimic rqu despre Elihu. De ce? Pentru
cq discursul lui Elihu a fost dintr-o altq clasq
deckt discursurile celor trei. Cuvintele lui Elihu sunt adevqrate. Ele pregqtesc
calea pentru intervenyia finalq wi decisivq a lui Dumnezeu. De fapt, Elihu se
mqrturisewte ca fiind cqlquzit de Duhul lui Dumnezeu:
< Dar, de fapt, n om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dq
priceperea> (Iov 32:8).
5. Elihu oferq o nyelegere nouq wi o motivayie diferitq pentru cauza
suferinyei celor neprihqniyi. Ea este cel puyin paryial corectq n multe cazuri n
care copiii lui Dumnezeu <trec prin ncercqri.> Elihu este de pqrere cq un om
neprihqnit nu este neapqrat wi ... perfect, iar Dumnezeu l trece prin suferinyq
nu ca pedeapsq, ci ca metodq pentru a-l curqya de mkndria care dq adeseori
lqstari de amqrqciune. Dumnezeu n-a terminat lucrarea n noi pknq ce nu ne-a
convins sq ne lepqdqm de noi nwine ca sq fim umpluyi de Dumnezeu. Copiii
lui Dumnezeu nu sunt perfecyi, ci doar iertayi. Ei nu sunt fqrq pqcat, dar
pqcqtuiesc din ce n ce mai puyin. n procesul de sfinyire, Dumnezeu poate,
75

Iov - pocqit prin suferinyq

dacq trebuie sq ne treacq prin <felurite ncercqri>. Iatq ce va spune mai tkrziu
Noul Testament:
<Frayii mei, sq priviyi ca o mare bucurie cknd treceyi prin felurite
ncercqri, ca unii care wtiyi cq ncercarea credinyei voastre lucreazq
rqbdare. Dar rqbdarea trebuie sq-wi facq desqvkrwit lucrarea, ca sq fiyi
desqvkrwiyi, ntregi wi sq nu duceyi lipsq de nimic> (Iacov 1: 2-4).
Acest adevqr ne este de folos ca sq putem nyelege cum un om admirat de
Dumnezeu la nceputul cqryii wi proclamat <fqrq pereche pe faya pqmkntului>,
poate wi trebuie apoi sq fie trecut prin cuptorul curqyitor al suferinyei, iar la
sfkrwit ajunge sq spunq despre sine:
<... mi-e sckrbq de mine wi mq pocqiesc n yqrknq wi cenuwq> (Iov
42:6).
Iov ckwtigase deja disputa despre caracter cu cei trei prieteni ai sqi wi-wi
apqrase cu succes reputayia de om neprihqnit.
Rqmqsese nsq n el rqdqcina rqului ascunsq n mkndria lui orgolioasq wi
n lipsa lui de evlavie fayq de Dumnezeu. Credinya lui trebuia trecutq printrun proces de curqyire:
<Voi sunteyi pqziyi de puterea lui Dumnezeu, prin credinyq,
pentru mkntuirea gata sq fie descoperitq n vremurile de apoi! n ea
voi vq bucurayi mult, cu toate cq acum, dacq trebuie, sunteyi ntristayi
pentru puyinq vreme, prin felurite ncercqri, pentru ca ncercarea
credinyei voastre, cu mult mai scumpq deckt aurul care piere wi care
totuwi este cercat prin foc, sq aibq ca urmare lauda, slava wi cinstea,
la arqtarea lui Isus Christos, pe care voi l iubiyi fqrq sq-L fi vqzut,
credeyi n El, fqrq sq-L vedeyi, wi vq bucurayi cu o bucurie negrqitq
wi strqlucitq, pentru cq veyi dobkndi, ca sfkrwit al credinyei voastre,
mkntuirea sufletelor voastre> (1 Petru 1:5-9).
Iov mai avea nevoie ncq de aceastq <mkntuire a sufletului>, care nu este
nici iertarea iniyialq din momentul ntoarcerii la Dumnezeu wi nici proslqvirea
din momentul marii treceri <dincolo.> <Mkntuirea sufletului> despre care
vorbewte Petru aici este scoaterea lui de sub puterea prezentq a pqcatului care
domnewte n lumea de acum wi wi are rqdqcina n firea noastrq pqmknteascq.
Pentru aceasta este nevoie de disciplinarea pe care o aplicq Dumnezeu
tuturor copiilor Sqi:
<Voi nu v-ayi mpotrivit ncq pknq la sknge, n lupta mpotriva
pqcatului. Wi ayi uitat sfatul pe care vi-l dq ca unor fii: <Fiule, nu
dispreyui pedeapsa Domnului, wi nu-yi pierde inima cknd ewti mustrat
de El. Cqci Domnul pedepsewte pe cine-l iubewte, wi bate cu nuiaua
pe orice fiu pe care-l primewte.
76

Iov - pocqit prin suferinyq

Suferiyi pedeapsa: Dumnezeu Se poartq cu voi ca wi cu niwte fii.


Cqci care este fiul pe care nu-l pedepsewte tatql? Dar dacq sunteyi
scutiyi de pedeapsq, de care toyi au parte, sunteyi niwte feciori din
curvie, iar nu fii. Wi apoi, dacq pqrinyii nowtri trupewti ne-au pedepsit,
wi tot le-am dat cinstea cuvenitq, nu trebuie oare cu atkt mai mult
sq ne supunem Tatqlui duhurilor, wi sq trqim? Cqci ei ntr-adevqr
ne pedepseau pentru puyine zile, cum credeau ei cq e bine; dar
Dumnezeu ne pedepsewte pentru binele nostru, ca sq ne facq pqrtawi
sfinyeniei Lui.
Este adevqrat cq orice pedeapsq, deocamdatq pare o pricinq de
ntristare, wi nu de bucurie; dar mai pe urmq aduce celor ce au trecut
prin wcoala ei, roada dqtqtoare de pace a neprihqnirii> (Evrei 12:411).
n discursul squ, Elihu alege o altq tacticq deckt ceilalyi. Pentru lqmurirea
disputelor dintre Iov wi Dumnezeu, cei trei prieteni ai lui Iov se concentraserq
n vorbirea lor asupra patriarhului. Elihu alege sq se apropie de realitatea
relayiilor din cealaltq direcyie, concentrkndu-se asupra lui Dumnezeu wi a
manifestqrilor Sale fayq de creaturile Sale:
<Mie nu mi-a vorbit deadreptul: de aceea eu i voi rqspunde cu
totul altfel deckt voi> (Iov 32:14).
Ceilalyi trei prieteni ai lui Iov fuseserq antropocentrici; Elihu este
teocentric, alegknd sq priveascq realitatea din punctul lui Dumnezeu de
vedere. n discursurile sale, Elihu atacq cele douq premize din silogismul
celor trei prieteni. El spune cq nu este adevqrat cq Dumnezeu <pedepsewte
ntotdeauna pqcatul> wi nici cq <Iov este sub pedeapsq.> Elihu l descrie pe
Dumnezeu nu doar ca pe un Judecqtor
aspru, ci wi ca pe un Tatq-creator
preocupat de binele suprem al copiiilor
Lui. n preocuparea aceasta, Dumnezeu
Ceilalyi trei prieteni
nu pedepsewte, ci disciplineazq, iar fayq de
ai lui Iov fuseserq
pqcqtos El aratq har nu mknie rqutqcioasq.
antropocentrici;
Prietenii lui Iov wi chiar Iov vedeau
Elihu este teocentric,
universul ca pe un uriaw tribunal, Elihu
li-l prezintq ca pe o casq pqrinteascq n
alegknd sq priveascq
care tot ce se petrece este spre binele wi
realitatea din punctul lui
educayia copiiilor.
Dumnezeu de vedere.
Spre deosebire de ceilalyi trei prieteni
care au ales sq-l priveascq pe Iov de sus
wi sq-l trateze ca pe un rqufqcqtor, Elihu
construiewte mai ntki punyi de bunqvoinyq, awezkndu-se n smerenie n acelawi
plan cu mult ncercatul patriarh:
77

Iov - pocqit prin suferinyq

<Acum, deci, Iov, ascultq cuvkntqrile mele, ia aminte la toate


cuvintele mele! Iatq, deschid gura, wi mi se miwcq limba n cerul
gurii. Cu curqyie de inimq voi vorbi, buzele mele vor spune adevqrul
curat: Duhul lui Dumnezeu m-a fqcut, wi suflarea Celui Atotputernic
mi dq viayq.
Dacq poyi, rqspunde-mi, apqrq-yi pricina, fii gata! naintea lui
Dumnezeu eu sunt semenul tqu, wi eu ca wi tine am fost fqcut din
noroi. Astfel frica de mine nu te va tulbura, wi greutatea mea nu te
va coplewi> (Iov 32:1-7).
Elihu este plin de bunqvoinyq fayq de Iov. Nu se poate ca Iov sq nu fi
simyit diferenya dintre felul n care l-au tratat cei dintki wi felul n care-l
trateazq acum Elihu:
<Ia aminte, Iov, wi ascultq-mq! Taci, wi voi vorbi! Dacq ai ceva
de spus, rqspunde-mi! Vorbewte, cqci aw vrea sq-yi dau dreptate> (Iov
32: 31-32).
Oferta pe care i-o face tknqrul lui Iov este binevenitq. Iov se mqrturisise
incapabil sq gqseascq <nyelepciunea>. Elihu se oferq sq i-o dqruiascq.
Tknqrul propune sq nceapq dialogul din punctul de impas n care-l lqsase
patriarhul:
<Dacq n-ai nimic de zis, ascultq-mq! Taci, wi te voi nvqya
nyelepciunea> (Iov 32:33).
Care este contribuyia lui la dialogurile din carte?
Elihu poartq cu Iov un dialog plin de prezenya lui Dumnezeu. De fapt
este vorba mai degrabq de o serie de patru discursuri scurte pe care le yine
Elihu. Nici Iov wi nici prietenii lui nu-l ntrerup wi nu-i dau vreun rqspuns.
Este evident cq ei nu gqsesc ce sq-i rqspundq, iar tqcerea lor este pentru Elihu
un semn cq poate merge mai departe.
Tknqrul adept al <religiei inspirate de Duhul lui Dumnezeu> vorbewte
despre un Dumnezeu al bunqtqyii nemqsurate, care se poartq cu har fayq
de toatq creayia n general wi mai ales fayq de oameni. n termenii Noului
Testament, Elihu i prezintq lui Iov ntr-un mod foarte balansat <adevqrul> wi
<harul>. Este exact ceea ce a fqcut Dumnezeu pentru toyi oamenii prin Isus
Christos:
<Wi noi toyi am primit din plinqtatea Lui, wi har dupq har cqci
Legea a fost datq prin Moise, dar harul wi adevqrul au venit prin Isus
Christos. Nimeni n-a vqzut vreodatq pe Dumnezeu; singurul Lui
Fiu, care este n sknul Tatqlui, Acela L-a fqcut cunoscut> (Ioan 1:
16-18).
78

Iov - pocqit prin suferinyq

Nu este de mirare cq, atunci cknd va vorbi, Dumnezeu va continua


aceastq lucrare a lui Elihu, descoperindu-i-se drept un Dumnezeu
atotputernic, plin de nyelepciune wi har fayq de toate fqpturile Sale.
Dacq nevasta lui Iov a fost de parere cq Iov sufere pentru cq Dumnezeu
este nedrept wi dacq cei trei prieteni au crezut cq suferinya este o pedeapsq
trimisq de Dumnezeu ca rqsplatq pentru pqcat, Elihu lanseazq o a treia
ipotezq: Iov sufere pentru cq Dumnezeu vrea sq-l nveye ceva; toatq
ntkmplarea este o ocazie pentru ca nyelepciunea neyqrmuritq a lui
Dumnezeu sq se manifeste ntr-un mod cu totul minunat.
Iov wi cei trei prieteni

Elihu

Text

Un Dumnezeu care tace

Un Dumnezeu care vorbewte

33:8-22

Un Dumnezeu pornit pe nimicirea


pqcqtowilor

Un Dumnezeu pornit n
recuperarea pqcqtowilor

33:23-30

Un Dumnezeu al dreptqyii
(Judecqtor)

Un Dumnezeu al harului
(Pqrinte)

34:1-37

Un Dumnezeu cqruia nu-i pasq

Un Dumnezeu cqruia i pasq

35:14-16

Un Dumnezeu care-i leapqdq pe


cei rqi

Un Dumnezeu care nu leapqdq


pe nimeni

36:5-21

Un Dumnezeu care nu poate fi


cunoscut

Un Dumnezeu dispus sq-i nveye


pe oameni

36:22

Un Dumnezeu care-i pedepsewte


pe cei rqi

Un Dumnezeu care-i smerewte


pe cei mkndrii

37:23-24

Un Dumnezeu care vorbewte


Pentru nceput, Elihu spune cq Iov nu are dreptate nici atunci cknd se
socotewte nedreptqyit, nici atunci cknd spune cq Dumnezeu n-a intervenit ncq
n viaya lui ca sq-i dea un rqspuns.
<... tu ai spus n auzul meu, wi am auzit sunetul cuvintelor tale:
<sunt curat, sunt fqrq pqcat, sunt fqrq prihanq, nu este fqrqdelege
n mine. Wi Dumnezeu cautq pricinq de urq mpotriva mea, mq
socotewte vrqjmaw al Lui; mi pune picioarele n butuci, mi pkndewte
toate miwcqrile.>
yi voi rqspunde cq aici n-ai dreptate, cqci Dumnezeu este mai
mare deckt omul. Vrei, deci, sq te ceryi cu El, pentru cq nu dq
socotealq fiecqruia de faptele Lui? Dumnezeu vorbewte nsq, cknd
ntr-un fel, cknd ntr-altul; dar omul nu ia seama> (Iov 33:8-14).
Chiar wi n epoca conwtiinyei, n care trqia Iov, Dumnezeu nu era departe
de fiinya umanq. Elihu vorbewte despre un fel de <reprogramare> a conwtiinyei
prin intervenyii tainice la vreme de noapte, prin somn wi prin vise. Practica
79

Iov - pocqit prin suferinyq

reprogramqrii computerelor moderne ne ajutq sq nyelegem n parte la ce fel


de intervenyie fqcea aluzie Elihu:
<El vorbewte prin visuri, prin vedenii de noapte, cknd oamenii
sunt cufundayi ntr-un somn adknc, cknd dorm n patul lor. Atunci
El le dq nwtiinyqri, wi le ntipqrewte nvqyqturile Lui, ca sq abatq pe
om de la rqu, wi sq-l fereascq de mkndrie, ca sq-i pqzeascq sufletul
de groapq wi viaya de loviturile sqbiei> (Iov 32:15-18).
Oamenii au observat cq <noaptea este un sfetnic bun>. Ce nu wtiu ei,
spune Elihu, este cq observayia aceasta este adevqratq pentru cq n timpul
nopyii, pe durata somnului, Dumnezeu <ntipqrewte nvqyqturile Lui> n
conwtiinya lor <ca sq abatq pe om de la rqu, wi sq-l fereascq de mkndrie, ca sq-i
pqzeascq sufletul de groapq wi viaya de loviturile sqbiei.>
Un alt fel al lui Dumnezeu de a comunica cu omul sunt mustrqrile
suferinyelor. Universul nostru, au observat oamenii, este prin excelenyq
moral. De aceea, spun oamenii cq <ulciorul nu merge de multe ori la apq>, iar
<minciuna are picioare scurte.> Elihu ne spune cq wi aceasta este o dovadq a
providenyei divine care dirijeazq afacerile oamenilor:
<Wi prin durere este mustrat omul n culcuwul lui, cknd o luptq
necurmatq i frqmkntq oasele. Atunci i este greayq de pkine, chiar
wi de bucatele cele mai alese. Carnea i se prqpqdewte wi piere, oasele
care nu i se vedeau rqmkn goale; sufletul i se apropie de groapq, wi
viaya de vestitorii moryii> (Iov 32: 19-22).
Dacq ar fi dupq dreptate, singura rqsplatq pe care am merita sq ni-o dea
Dumnezeu ar fi moartea wi iadul. Orice situayie n care nu ni le dq, este o
manifestare a milei. Harul este definit ca wi capacitatea divinq de a ierta wi de
a trece cu vederea vinovqyia pentru a ne putea dqrui viaya wi binecuvkntarea.
Un Dumnezeu plecat n recuperarea pqcqtowilor
Elihu i spune lui Iov cq Dumnezeu nu gqsewte plqcere n pedepsirea
celor rqi, ci n recuperarea lor. El cautq cqi wi mijloace pentru a-i izbqvi de
la moarte. Ca sq ilustreze acest adevqr, Elihu vorbewte despre lucruri din
lumea nevqzutq. Este clar cq informayiile acestui tknqr sunt inspirate de
Duhul lui Dumnezeu, cqci un muritor de rknd n-avea de unde sq cunoascq
astfel de lucruri. Elihu descopere existenya unor ngeri trimiwi de Dumnezeu
sq-i povqyuiascq pe oameni wi lanseazq pentru prima oarq ideia <mijlocirii>,
printr-un <prey de rqscumpqrare>:
<Dar dacq se gqsewte un nger mijlocitor pentru el, unul din
miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
Dumnezeu Se ndurq de el wi zice ngerului: <Izbqvewte-l, ca sq
nu se pogoare n groapq; am gqsit un prey de rqscumpqrare pentru
80

Iov - pocqit prin suferinyq

el!> Wi atunci carnea lui se face mai fragedq ca n copilqrie, se


ntoarce la zilele tinereyei lui. Se roagq lui Dumnezeu, wi Dumnezeu
i este binevoitor, l lasq sq-I vadq Faya cu bucurie, wi-i dq napoi
nevinovqyia. Atunci el ckntq naintea oamenilor, wi zice: <Am
pqcqtuit, am cqlcat dreptatea, wi n-am fost pedepsit dupq faptele
mele; Dumnezeu mi-a izbqvit sufletul ca sq nu intre n groapq, wi
viaya mea vede lumina!>
Iatq, acestea le face Dumnezeu, de douq ori, de trei ori, omului,
ca sq-l ridice din groapq, ca sq-l lumineze cu lumina celor vii> (Iov
33:23-30).
Auziyi aici ecoul unor alte revelayii de mai tkrziu>
<Doresc Eu moartea pqcqtosului? zice Domnul, Dumnezeu.
Nu doresc Eu mai degrabq ca el sq se ntoarcq de pe cqile lui wi sq
trqiascq?> (Ezechiel 17:23).
<Domnul nu ntkrzie n mplinirea fqgqduinyei Lui, cum cred
unii; ci are o ndelungq rqbdare pentru voi, wi dorewte ca nici unul sq
nu piarq, ci toyi sq vinq la pocqinyq> (2 Petru 3:9).
Un Dumnezeu al harului
Dumnezeul prezentat de Elihu este luminos wi plin de bunqvoinyq. Este
drept cq wi ceilalyi trei prieteni vorbiserq despre Dumnezeu, dar aluziile lor
fuseserq ntunecoase, sumbre wi mai ales ... false. Elihu l ajutq pe Iov sq-L
vadq wi sq-L nyeleagq pe Dumnezeu. Vorbele lui sunt rostite cu autoritatea
adevqrului, dar wi cu dulceaya harului. Ajutorul celor trei prieteni fusese
lipsit tocmai de acest element esenyial din inima lui Dumnezeu: harul. Ei se
arqtaserq foarte dispuwi sq-l striveascq pe Iov sub greutatea argumentelor lor.
Judecqtori prea asprii wi plini de ei nwiwi, cei trei dovediserq foarte clar cq nu
cunowteau deloc cqile lui Dumnezeu wi nici nu pricepuserq cq <Dumnezeu
ncearcq pe cel bun> (Geneza 22:1; Exodul 20:20).
Elihu vrea sq-l ajute pe Iov sq apuce singur pe calea adevqratei cunoawteri
de sine. Ea ne duce invariabil prin lumina prezenyei lui Dumnezeu spre
binecuvkntata wi binefqcqtoarea <pocqinyq.>
Pentru aceasta, Elihu i aduce aminte lui Iov de cuvintele rostite:
<Elihu a luat din nou cuvkntul wi a zis: <Ascultayi, nyelepyilor,
cuvintele mele! Luayi aminte la mine, pricepuyilor! Cqci urechea
deosebewte cuvintele, cum gustq cerul gurii bucatele.> Sq alegem ce
este drept, sq vedem ntre noi ce este bun. Iov a zis: <sunt nevinovat
wi Dumnezeu nu vrea sq-mi dea dreptate; am dreptate wi trec drept
mincinos; rana mea este jalnicq, wi sunt fqrq pqcat.>
Este vreun om ca Iov, care sq bea batjocura ca apa, care sq umble
81

Iov - pocqit prin suferinyq

n tovqrqwia celor ce fac rqu, care sq meargq mknq n mknq cu cei


nelegiuiyi? Cqci el a zis: <Nu-i folosewte nimic omului sq-wi punq
plqcerea n Dumnezeu> (Iov 34:1-9).
Wi apoi l duce pe patriarh wi pe prietenii lui n prezenya guvernqrii
binevoitoare a lui Dumnezeu:
<Ascultayi-mq, deci, oameni pricepuyi! Departe de Dumnezeu
nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fqrqdelegea! El dq omului
dupq faptele lui, rqsplqtewte fiecqruia dupq cqile lui. Nu, negrewit,
Dumnezeu nu sqvkrwewte fqrqdelegea; Cel Atotputernic nu calcq
dreptatea. Cine L-a nsqrcinat sq ckrmuiascq pqmkntul? Cine I-a dat
lumea n grija Lui? Dacq nu s-ar gkndi deckt la El, dacq Wi-ar lua
napoi duhul wi suflarea, tot ce este carne ar pieri deodatq, wi omul
s-ar ntoarce n yqrknq> (Iov 34: 10-15).
Elihu i pune lui Iov o problemq de principiu: <Avknd n vedere cq
universul este dupq chipul wi asemqnarea lui Dumnezeu, orice ndoialq
asupra dreptqyii justiyiei divine este lipsitq de sens! Ori Dumnezeu este
nedrept wi universul este nedrept, iar atunci orice ni se ntkmplq este arbitrar
wi n-ar trebui sq ne mire, ori, dacq universul este drept, atunci cum te mai poyi
ndoi de dreptatea Celui care-l ckrmuiewte!>
Iov l socotea pe Dumnezeu nedrept. Cine pusese nsq n el sentimentul
dreptqyii dupq care judeca acyiunile
divinitqyii? Oare nu Dumnezeu?
Atunci cum de se ndoia de
dreptatea lui Dumnezeu?
Elihu i pune lui Iov o
Cel care a fqcut ochiul s-ar
problemq de principiu: <Avknd
putea sq nu vadq, Cel care a
n vedere cq universul este
ntocmit urechea s-ar putea sq
dupq chipul wi asemqnarea
nu audq? Cel ce a pus n noi
sentimentul dreptqyii s-ar putea
lui Dumnezeu, orice ndoialq
sq nu fie drept? Elihu i aratq lui
asupra dreptqyii justiyiei
Iov ckt de lipsitq de logicq era
divine este lipsitq de sens!
gkndirea lui.
Ori Dumnezeu este nedrept
Harul ne ajutq sq pricepem
wi universul este nedrept, iar
ceva din bunqvoinya cu care
Atotputernicul se poartq cu
atunci orice ni se ntkmplq este
fqpturile create de El. n
arbitrar wi n-ar trebui sq ne
suveranitatea Lui, numai
mire, ori, dacq universul este
Dumnezeu are dreptul sq hotqrascq
drept, atunci cum te mai poyi
ce este bine wi ce este rqu, ce
ndoi de dreptatea Celui care-l
este drept wi ce este nedrept. Prin
suveranitate se nyelege dreptul lui
ckrmuiewte!
82

Iov - pocqit prin suferinyq

Dumnezeu de a face oricui, orice wi oricknd, fqrq a trebui sq dea socotealq


cuiva. El nu trebuie sq <cearq aprobare> sau sq se sfqtuiascq cu cineva.
<Cui sunt dator, ca sq-i plqtesc? Sub cer totul este al Meu> (Iov
41:11).
Noul Testament ne spune cq Dumnezeu se sfqtuiewte numai cu El nsuwi
cknd hotqrqwte ce trebuie fqcut:
< ... cqci a binevoit sq ne descopere taina voiei Sale, dupq planul
pe care-l alcqtuise n Sine nsuwi,ca sq-l aducq la ndeplinire la
plinirea vremurilor ...> (Efeseni 1:9-10).
<El ne-a mkntuit wi ne-a dat o chemare sfkntq, nu pentru faptele
noastre, ci dupq hotqrkrea Lui wi dupq harul care ne-a fost dat n
Christos Isus, nainte de vewnicii ...> (2 Timotei 1:9).
<O, adkncul bogqyiei, nyelepciunii wi wtiinyei lui Dumnezeu! ckt
de nepqtrunse sunt judecqyile Lui, wi ckt de nenyelese sunt cqile Lui!
Wi ntr-adevqr <cine a cunoscut gkndul Domnului? Sau cine a fost
sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva ntki, ca sq aibq de primit napoi?>
Din El, prin El, wi pentru El sunt toate lucrurile> (Romani 11:33-36).
Suveranitatea lui Dumnezeu este exercitatq ntotdeauna n conform cu
natura lui Dumnezeu wi cu atributele Lui de dragoste wi bunqtate. Faptul
acesta nu nseamnq nsq cq suveranitatea lui Dumnezeu trebuie subordonatq
conceptelor noastre de bine wi rqu. Numai Dumnezeu wtie cu adevqrat ce este
bun wi bine. Noi cunoawtem doar <n parte> wi pqrerile noastre sunt, din acest
motiv, adesea grewite:
<yi voi rqspunde cq aici n-ai dreptate, cqci Dumnezeu este mai
mare deckt omul> (Iov 33:12).
n acest context, putem spune cq <voia lui Dumnezeu> este exact ceea ce
am alege wi noi sq facem dacq am cunoawte toate lucrurile ca wi Dumnezeu.
Unii dintre noi au probleme sq accepte acum voia lui Dumnezeu, dar asta
numai pentru cq deocamdatq cunoawtem <doar n parte>. Cknd vom sta
naintea lui Dumnezeu la judecatq wi vom afla ceea ce deocamdatq nu wtim
toyi vom amuyi wi-I vom da dreptate lui Dumnezeu:
<Fiindcq este scris: <Pe viaya Mea Mq jur, zice Domnul, cq orice
genunchi se va pleca naintea Mea, wi orice limbq va da slavq lui
Dumnezeu> (Romani 14:11).
Pknq n ziua aceea, fiecare om are datoria sq se supunq hotqrkrilor lui
Dumnezeu chiar wi atunci cknd nu le nyelege. Providenya Lui este suveranq
n toate lucrqrile oamenilor:
83

Iov - pocqit prin suferinyq

<Dacq ai pricepere, ascultq lucrul acesta, ia aminte la glasul


cuvintelor mele! Oare ar putea sq domneascq un vrqjmaw al
dreptqyii? Wi vei osndi tu pe Cel drept, pe Cel puternic, care strigq
cqtre mpqrayi: <Netrebnicilor!> Wi cqtre domnitori: <Nelegiuiyilor!>
Care nu cautq la faya celor mari, wi nu face deosebire ntre bogat
wi sqrac, pentru cq toyi sunt lucrarea mknilor Lui? ntr-o clipq, ei
wi pierd viaya. La miezul nopyii, un popor se clatinq wi piere. Cel
puternic piere, fqrq amestecul mkinii vreunui om. Cqci Dumnezeu
vede purtarea tuturor, privewte pawii fiecqruia. Nu este nici ntuneric,
nici umbrq a moryii, unde sq se poatq ascunde cei ce fac fqrqdelegea.
Dumnezeu n-are nevoie sq priveascq multq vreme, ca sq tragq
pe un om la judecatq naintea Lui. El zdrobewte pe cei mari fqrq
cercetare, wi pune pe alyii n locul lor. Cqci El cunoawte faptele lor:
noaptea i rqstoarnq, sunt zdrobiyi. i lovewte ca pe niwte nelegiuiyi,
n faya tuturor. Abqtkndu-se de la El, wi pqrqsind toate cqile Lui, ei
au fqcut sq se nalye la Dumnezeu strigqtul sqracului. I-au ndreptat
luarea aminte la strigqtul celui nenorocit.
Dacq dq El pace, cine poate s-o turbure? Dacq wi ascunde El
Faya, cine poate sq-L vadq? La fel se poartq fie cu un popor, fie cu
un om, pentru ca nelegiuitul sq nu mai stqpkneascq wi sq nu mai fie o
cursq pentru popor.
Oare dupq pqrerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu
alegi, wi nu eu; Spune, deci, ce wtii!> (Iov 34:16-33).
Remarcayi fineyea cu care Elihu i sugereazq lui Iov calea pocqinyei.
Dupq ce-i aratq cq nepocqinya oamenilor rqi l mpiedicq pe Dumnezeu sq-i
izbqveascq:
<Cqci a zis el vreodatq lui Dumnezeu: <Am fost pedepsit, nu voi
mai pqcqtui; aratq-mi ce nu vqd; dacq am fqcut nedreptqyi, nu voi
mai face?> (Iov 34:31-32).
Elihu l aweazq pe Iov n aceastq oglindq ca sq se priveascq singur:
<Spune, deci, ce wtii! Oamenii cu pricepere vor fi de pqrerea
mea, nyeleptul care m-ascultq va gkndi ca mine: <Iov vorbewte
fqrq pricepere, wi cuvkntqrile lui sunt lipsite de judecatq. Sq fie
ncercat, deci, mai departe, fiindcq rqspunde ca cei rqi! Cqci adaugq
la grewelile lui pqcate noi; bate din palme n mijlocul nostru, wi
nmulyewte cuvintele mpotriva lui Dumnezeu> (Iov 34:33-37).
Elihu i spune lui Iov wi prin aceasta wi prietenilor sqi cq relayia
lui Dumnezeu cu oamenii nu poate fi pusq n termenii unei tranzacyii
comerciale:
<Elihu a luat din nou cuvkntul wi a zis: <yi nchipuiewti cq ai
84

Iov - pocqit prin suferinyq

dreptate, wi crezi cq te ndreptqyewti naintea lui Dumnezeu, cknd


zici: <La ce-mi folosewte, ce ckwtig am cq nu pqcqtuiesc?>
yi voi rqspunde wi la aceasta, yie, wi prietenilor tqi totodatq> (Iov
35:1-4).
Iov wi prietenii sqi vorbeau de ceea ce puteau <ckwtiga ei>. Elihu rqstoarnq
ecuayia wi i ntreabq: <Dar Dumnezeu ce ar putea ckwtiga dintr-o astfel de
relayie comercialq?>
<Uitq-te spre ceruri, wi privewte! Vezi norii, ckt de sus sunt fayq
de tine? Dacq pqcqtuiewti, ce rqu i faci Lui? Wi cknd pqcatele yi se
nmulyesc, ce-I faci Lui? Dacq ewti drept, ce-I dai Lui? Ce primewte
El din mkna ta?
Rqutatea ta nu poate vqtqma deckt semenului tqu, dreptatea ta
nu folosewte deckt fiului omului. Oamenii strigq mpotriva mulyimii
apqsqtorilor, se plkng de silnicia multora; dar nici unul nu zice:
<Unde este Dumnezeu, Fqcqtorul meu, care ne insuflq ckntqri
de veselie noaptea, care ne nvayq mai mult deckt pe dobitoacele
pqmkntului, wi ne dq mai multq pricepere deckt pqsqrilor cerului?>
Sq tot strige ei atunci, cqci Dumnezeu nu rqspunde, din pricina
mkndriei celor rqi. Degeaba strigq, cqci Dumnezeu n-ascultq, Cel
Atotputernic nu ia aminte> (Iov 35:5-13).
Un Dumnezeu cqruia i pasq
n ceea ce privewte nerqbdarea lui Iov de a primi un rqspuns din partea
lui Dumnezeu, Elihu spune cq, asemenea multor pqrinyi n relayiile cu copiii
lor, wi Dumnezeu are trei feluri de rqspunsuri: El poate spune <Da>, El poate
spune <Nu> sau El poate spune <Nu ncq>!
<Mqcarcq zici cq nu-L vezi, totuwi pricina ta este naintea
Lui: awteaptq-L! Dar, pentru cq mknia Lui nu pedepsewte ncq, nu
nseamnq cq puyin i pasq de nelegiuire. Awa cq Iov wi deschide gura
degeaba, wi spune o mulyime de vorbe fqrq rost> (Iov 35:14-16).
Dintre toate discursurile lui Elihu, ultimul (capitolele 36 wi 37) este cel
mai impresionant din cauza descrierii mqreyiei lui Dumnezeu. Awa cum am
spus, Elihu este purtqtorul de cuvknt care vorbewte pentru Dumnezeu:
<Elihu a urmat wi a zis: <Awteaptq puyin, wi voi urma, cqci mai am
ncq de vorbit pentru Dumnezeu. mi voi lua temeiurile de departe,
wi voi dovedi dreptatea Ziditorului meu. Fii ncredinyat, cuvkntqrile
mele nu sunt minciuni, ci ai a face cu un om cu simyqminte curate>
(Iov 36:1-4).
Dupq aceastq scurtq introducere n care-wi declarq cele mai sincere wi mai
85

Iov - pocqit prin suferinyq

curate motive, Elihu lanseazq prima mare declarayie despre Dumnezeu:


Un Dumnezeu care nu leapqdq pe nimeni
<Dumnezeu este puternic, dar nu leapqdq pe nimeni> (Iov 36:5).
n harul Squ, Dumnezeu wi folosewte puterea ca sq-i recupereze pe
oamenii grewiyi. El dq o wansq egalq tuturor oamenilor, numai cq ei nu
rqspund la fel n faya nvqyqturilor Sale. Unii l ascultq (36:11), alyii nu-L
ascultq (36:12).
<Dumnezeu este puternic, dar nu leapqdq pe nimeni; wi este
puternic prin tqria priceperii Lui. El nu lasq pe cel rqu sq trqiascq wi
face dreptate celui nenorocit. Nu-Wi ntoarce ochii deasupra celor
fqrq prihanq, wi-i pune pe scaunul de domnie cu mpqrayii, i aweazq
pentru totdeauna ca sq domneascq. Se ntkmplq sq cadq n lanyuri,
wi sq fie prinwi n legqturile nenorocirii? Le pune nainte faptele
lor, fqrqdelegile lor, mkndria lor. i nwtiinyeazq ca sq se ndrepte, i
ndeamnq sq se ntoarcq de la nelegiuire.
Dacq ascultq wi se supun, wi sfkrwesc zilele n fericire, wi anii n
bucurie. Dacq n-ascultq, pier uciwi de sabie, mor n orbirea lor> (Iov
36:5-12).
Elihu dezvoltq aceastq deosebire n felul n care i rqspund lui Dumnezeu
nelegiuiyii wi neprihqniyii. Cei dintki se mpietresc wi mai mult wi se pierd
singuri, iar cei neprihqniyi scapq din nenorocire prin supunerea lor smeritq:
<Nelegiuiyii se mknie, nu strigq cqtre Dumnezeu cknd i
nlqnyuie; wi pierd viaya n tinereyq, mor ca cei desfrknayi. Dar
Dumnezeu scapq pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, wi prin
suferinyq l nwtiinyeazq> (Iov 36:13-15).
Elihu aplicq apoi acest adevqr la viaya lui Iov:
<Wi pe tine te va scoate din strkmtoare, ca sq te punq la loc larg,
n slobozenie deplinq, wi masa ta va fi ncqrcatq cu bucate gustoase.
Dar dacq-yi aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipitq
de pricina ta. Supqrarea sq nu te mpingq la batjocurq, wi mqrimea
preyului rqscumpqrqrii sq nu te ducq n rqtqcire! Oare ar ajunge
strigqtele tale sq te scoatq din necaz, wi chiar toate puterile pe care
le-ai putea desfqwura? Nu suspina dupq noapte, care ia popoarele din
locul lor. Ferewte-te sq faci rqu, cqci suferinya te ndeamnq la rqu>
(Iov 36: 16-21).
Un Dumnezeu dispus sq-i nveye pe oameni
A doua mare declarayie despre Dumnezeu este legatq de dorinya Lui de a
86

Iov - pocqit prin suferinyq

da nvqyqturq oamenilor:
<Dumnezeu este mare n puterea Lui; Cine ar putea sq nveye pe
alyii ca El?> (Iov 36:22)
n harul Squ, Dumnezeu wi folosewte puterea ca pe o demonstrayie
din care toate creaturile pot sq nveye. Tema aceasta este dezvoltatq wi
de apostolul Pavel n extraordinara lui epistolq cqtre crewtinii din Roma.
Adreskndu-se unora care au trqit n afara perimetrului revelayiei mozaice,
apostolul nu-i absolvq de responsabilitate n faya lui Dumnezeu, ci le
amintewte despre lecyiile nscrise de Dumnezeu n cartea naturii. Orice studiu
amqnunyit asupra creayiei dezvqluie ceva din natura Creatorului, awa cq
studiul naturii este n sine o sursq de veritabilq teologie:
<Mknia lui Dumnezeu se descopere din cer mpotriva oricqrei
necinstiri a lui Dumnezeu wi mpotriva oricqrei nelegiuri a
oamenilor, care nqduwe adevqrul n nelegiuirea lor. Fiindcq ce se
poate cunoawte despre Dumnezeu, le este descoperit n ei, cqci le-a
fost arqtat de Dumnezeu.
n adevqr, nsuwirile nevqzute ale Lui, puterea Lui vewnicq wi
dmnezeirea Lui, se vqd lqmurit, de la facerea lumii, cknd te uiyi cu
bqgare de seamq la ele n lucrurile fqcute de El. Awa cq nu se pot
desvinovqyi; fiindcq, cu toate cq au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au
proslqvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulyumit> (Romani 1:18-21).
Oamenii numiyi <de wtiinyq>, studiazq creayia lui Dumnezeu wi
<descopere> principii, structuri wi legitqyi dupq care ea funcyioneazq.
Orgoliowi, acewti <savanyi> wi pun numele lor pe aceste realitqyi awezate acolo
de mkna lui Dumnezeu. Avem astfel <legea lui Joule>, <legea lui Bernouli>,
etc. Cine este nsq adevqratul proprietar al acestor legi? Oare nu s-ar cuveni
sq le numim mai degrabq <legile lui Dumnezeu> ? Obrqznicia mkndriei
omenewti este wi ea diagnosticatq de Pavel n aceiawi epistolq cqtre Romani:
<Fiindcq, cu toate cq au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au
proslqvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulyumit; ci s-au dedat la
gkndiri dewarte, wi inima lor fqrq pricepere s-a ntunecat. S-au fqlit
cq sunt nyelepyi, wi au nebunit;... wi au schimbat slava Dumnezelui
nemuritor ntr-o icoanq care seamqnq cu omul muritor, ... cqci au
schimbat n minciunq adevqrul lui Dumnezeu, wi au slujit wi s-au
nchinat fqpturii n locul Fqcqtorului, care este binecuvkntat n veci!
Amin> (Romani 1:21-25).
Ca wi Pavel mai tkrziu, Elihu le amintewte ascultqtorilor sqi wi n special
lui Iov cq reacyia responsabilq fayq de lecyiile primite de la Dumnezeu prin
cartea naturii trebuie sq fie una de admirayie wi laudq smeritq:

87

Iov - pocqit prin suferinyq

<Cine i cere socotealq de cqile Lui, wi cine ndrqznewte sq-I


spunq: <Faci rqu?> Nu uita sq lauzi faptele Lui pe care toyi oamenii
trebuie sq le mqreascq! Orice om le privewte, fiecare muritor le vede
de departe. Iatq ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe,
numqrul anilor Lui nimeni nu l-a pqtruns> (Iov 36: 23-26).
<La auzul acestor lucruri mi tremurq inima de tot wi sare de la
locul ei> (Iov 37:1).
<Iov, ia aminte la aceste lucruri! Privewte liniwtit minunile lui
Dumnezeu!> (Iov 37: 14).
Elihu descrie lucrqrile lui Dumnezeu n naturq. El enumerq lucrqrile din
toamnq (36:27- 37:5), iarnq (37:6-10), primqvarq (11-13) wi varq (15-18).
<Cqci El trage la El picqturile de apq, le preface n abur wi
dq ploaia, pe care norii o strecoarq, wi o picurq peste mulyimea
oamenilor. Wi cine poate pricepe ruperea norului wi bubuitul cortului
Squ? Iatq, El wi ntinde lumina n jurul Lui, wi acoperq adkncimile
mqrii. Prin aceste mijloace, El judecq popoarele, wi dq belwug de
hranq. Ia fulgerul n mknq, wi-l aruncq asupra potrivnicilor Lui.
Dq de veste cq e de fayq printr-un bubuit, wi pknq wi turmele i simt
apropierea> (Iov 36:27-33).
<Ascultayi, ascultayi trqsnetul tunetului Squ, bubuitul care
iese din gura Lui! l rostogolewte pe toatq ntinderea cerurilor, wi
fulgerul Lui lumineazq pknq la marginile pqmkntului. Apoi se aude
un bubuit, tunq cu glasul Lui mqrey; wi nu mai oprewte fulgerul, de
ndatq ce rqsunq glasul Lui. Dumnezeu tunq cu glasul Lui n chip
minunat; face lucruri mari pe care noi nu le nyelegem> (Iov 36:2737:5).
<El zice zqpezii: <Cazi pe pqmknt!> Zice acelawi lucru ploii,
chiar wi celor mai puternice ploi. Pecetluiewte mkna tuturor
oamenilor, pentru ca toyi sq se recunoascq de fqpturi ale Lui. Fiara
sqlbaticq se trage ntr-o pewterq, wi se culcq n vizuina ei.
Vijelia vine de la miazqzi, wi frigul, din vknturile de la
miazqnoapte. Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheaya wi
micworeazq locul apelor mari> (Iov 37:6-10).
<ncarcq norii cu aburi, wi-i risipewte scknteietori; miwcarea
lor se ndreaptq dupq planurile Lui, pentru mplinirea a tot ce le
poruncewte El pe faya pqmkntului locuit. i face sq parq ca o nuia cu
care lovewte pqmkntul sau ca un semn al dragostei Lui> (Iov 37:1113).
88

Iov - pocqit prin suferinyq

Nu pot sq nu mq mir ckt de mult seamqnq expresia <norii ... ca o nuia


cu care lovewte pamkntul> cu descrierea unei <tornado> pe care le vezi n
fiecare an n ckmpiile Americii.
<Wtii cum ckrmuiewte Dumnezeu norii wi cum face sq
strqluceascq din ei fulgerul Squ? nyelegi tu plutirea norilor,
minunile Aceluia a cqrui wtiinyq este desqvkrwitq? Wtii pentru ce yi
se ncqlzesc vewmintele, cknd se odihnewte pqmkntul de vkntul de
miazqzi? Poyi tu sq ntinzi cerurile ca El, tari ca o oglindq turnatq?>
(Iov 37:17-18).
Un Dumnezeu care-i smerewte pe cei mkndrii
Cea de a treia mare declarayie despre Dumnezeu este n legqturq cu
scopul lui cu oamenii:
<Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, cqci este mare n tqrie,
dar dreptul wi dreptatea deplinq El nu le frknge. De aceea oamenii
trebuie sq se teamq de El; El nu-Wi ndreaptq privirile spre cei ce se
cred nyelepyi> (Iov 37:23b-24).
Dumnezeu dorewte sq frkngq semeyia lucifericq a oamenilor wi sq-i reaweze
n mijlocul fqpturilor care I se nchinq wi-L slujesc:
<Fiindcq este scris: <Pe viaya Mea Mq jur, zice Domnul, cq orice
genunchi se va pleca naintea Mea, wi orice limbq va da slavq lui
Dumnezeu> (Romani 14:11).
<Spune-le: <Pe viaya Mea, zice Domnul Dumnezeu, cq nu doresc
moartea pqcqtosului, ci sq se ntoarcq de la calea lui wi sq trqiascq>
(Ezechiel 33:11).
Ultimele cuvinte din discursurile lui Elihu sunt un avertisment pentru
patriarhul Iov:
<De aceea oamenii trebuie sq se teamq de El; El nu-Wi ndreaptq
privirile spre cei ce se cred nyelepyi> (Iov 37:24).
Pe fondul acestui avertisment va intra n discuyie nsuwi Dumnezeu, iar
prima Sa ntrebare va fi:
<Cine este cel ce mi ntunecq planurile, prin cuvkntqri fqrq pricepere?
ncinge-yi mijlocul ca un viteaz, ca Eu sq te ntreb, wi tu sq Mq nveyi> (Iov
38:2).
n direct contrast cu ceilalyi trei prieteni ai lui Iov care L-au prezentat
pe Dumnezeu ca Judecqtor, Elihu l prezintq drept nvqyqtor suprem plin de
bunqtate wi har.

89

Iov - pocqit prin suferinyq

Rqspunsul Domnului
Ca o confirmare cq Elihu este purtqtorul Squ de cuvknt, Dumnezeu face
ca vorbele lui sq fie nwoyite de o furtunq grozavq care ntunecq cerul:
<Domnul a rqspuns lui Iov din mijlocul furtunii> (Iov 38:1).
Intervenyia lui Dumnezeu este necesarq wi binevenitq. Fqrq ca El sq se
<descopere>, am fi rqmas pe veci <robi ai nvqyqturilor ncepqtoare ale lumii>
despre care amintewte Pavel:
<Luayi seama ca nimeni sq nu vq fure cu filosofia wi cu o amqgire
dewartq, dupq datina oamenilor, dupq nvqyqturile ncepqtoare ale
lumii> (Coloseni 2:8).
Teologia (<wtiinya despre Dumnezeu>) a fost numitq pknq nu demult
<regina tuturor wtiinyelor>, pentru cq ea se ocupq cu cel mai nalt nivel de
cunowtinyq pe care-l putem atinge, cunoawerea de Dumnezeu.
Teologia este o wtiinyq necesarq, dar wi o wtiinyq dificilq, pentru cq este o
ncercare de a pqtrunde n lucrurile de nepqtruns:
<O, adkncul bogqyiei, nyelepciunii wi wtiinyei lui Dumnezeu! Ckt
de nepqtrunse sunt judecqyile Lui, wi ckt de nenyelese sunt cqile Lui!
Wi ntr-adevqr <cine a cunoscut gkndul Domnului? Sau cine a fost
sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva ntki, ca sq aibq de primit napoi?>
Din El, prin El, wi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sq fie slava n
veci! Amin> (Romani 11:33-36).
Dumnezeu ni s-a descoperit pe Sine n creayie, n providenyq, n Cuvkntul
Squ wi n mod suprem n Fiul Squ preaiubit, dar nyelegerea noastrq este
foarte rar la nivelul descoperirilor divine.
Teologul american A. {. Tozer este de pqrere cq <esenya idolatriei este
sq ai despre Dumnezeu gknduri nevrednice de El> (The |no[ledge of the
Hol]>, Harper&Ro[, p.11). Prin urmare, oricine ncearcq sq-L explice sau
sq-L apere pe Dumnezeu naintea oamenilor trebuie sq pqstreze mereu inima
smeritq a unuia care I se nchinq. Asta pentru cq <cunowtinya ngkmfq pe cknd
dragostea zidewte> (1 Corinteni 8:1).
ntrebqrile folosite de Elihu n
ncheierea
ultimului squ discurs (Iov
<Esenya idolatriei este
37:14-18) l-au pregqtit pe Iov pentru
sq ai despre Dumnezeu
seria de ntrebqri pe care i le va pune
gknduri nevrednice de El>
Dumnezeu n textul din urmqtoarele
capitole (Iov 38 - 41). Spre deosebire
de cei trei prieteni care-l luaserq la
ntrebqri iniyial, Elihu diagnosticheazq
corect care era problema lui Iov. Acyiunile lui Iov fuseserq neprihqnite,
patriarhul nu fusese nici pe departe awa de pqcqtos cum l nvinuiserq ei,
90

Iov - pocqit prin suferinyq

dar atitudinile lui Iov erau total grewite. Iov nu era sfkntul care se pretindea.
Dimpotrivq, el devenea cu fiecare vorbq un om sfidqtor, plin de sine wi cu un
total nesqnqtos orgoliu al celui care
parcq le wtie pe toate. Cei trei prieteni
ai lui Iov ncercaserq sq-l dezbrace
<Ca oricare altul dintre
pe Iov de meritele faptelor lui, acum
noi, Iov trebuia acum
Elihu wi mai ales Dumnezeu ncep sq-l
dezbrqcat de el nsuwi wi
dezbrace pe Iov de el nsuwi.
mbrqcat
cu neprihqnirea
Nevasta lui Iov avusese dreptate:
adevqratq pe care o
Iov rqmqsese <neprihqnit n
neprihqnirea lui> (Iov 2:9). Orickt de
dqruiewte Dumnezeu prin
mare ar fi fost aceasta, Iov ncq nu era
har celor ce se pocqiesc>
awa cum ar fi dorit Dumnezeu sq fie.
Cerul nu se dobkndewte prin eforturi
personale. Toate faptele noastre bune
sunt ca o ckrpq murdarq naintea lui Dumnezeu. Ca oricare altul dintre noi,
Iov trebuia acum dezbrqcat de el nsuwi wi mbrqcat cu neprihqnirea adevqratq
pe care o dqruiewte Dumnezeu prin har celor ce se pocqiesc:
<Wtim nsq cq tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege,
pentru ca orice gurq sq fie astupatq, wi toatq lumea sq fie gqsitq
vinovatq naintea lui Dumnezeu. Cqci nimeni nu va fi socotit
neprihqnit naintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine
cunowtinya deplinq a pqcatului. Dar acum s-a arqtat o neprihqnire
(grecewte: dreptate) pe care o dq Dumnezeu, fqrq lege - despre ea
mqrturisesc Legea wi proorocii - wi anume, neprihqnirea datq de
Dumnezeu, care vine prin credinya n Isus Christos, pentru toyi
wi peste toyi cei ce cred n El. Nu este nici o deosebire. Cqci toyi
au pqcqtuit, wi sunt lipsiyi de slava lui Dumnezeu. Wi sunt socotiyi
neprihqniyi, fqrq platq, prin harul Squ, prin rqscumpqrarea, care este
n Christos Isus> (Romani 3:19-24).
Pentru Iov venise vremea sq stea de unul singur n faya mqreyiei wi
ntrebqrilor lui Dumnezeu.

91

Iov - pocqit prin suferinyq

92

Iov - pocqit prin suferinyq

Examenul final

<Aveam un milion de ntrebqri sq-I pun lui


Dumnezeu, dar cknd L-am ntklnit, le-am uitat pe
toate, pentru cq toate wi pierduserq importanya>
- Christopher Morle]

Acolo unde patriarhul Iov pusese un semn de ntrebare, Dumnezeu


aweazq un semn de exclamare!
Dupq cele opt discursuri ale celor trei prieteni ai sqi, urmate fiecare de
ckte un rqspuns din partea lui Iov wi dupq cele patru discursuri ale lui Elihu,
este vremea sq vorbeascq wi Dumnezeu. n fluxul discursului divin, Iov se
va simyi ca un fulg micuy purtat de vijelie, ca un fir de praf naintea celui
<mbqtrknit de zile>.
Rqspunsul lui Dumnezeu la ntrebqrile lui Iov nu este o explicayie, cum
ncercaserq sq-i dea cei trei prieteni ai sqi, ci o revelayie.
Psihologul elveyian Paul Tournier a scris n cartea sa <Guilt and Grace>:
<Rqspunsul lui Dumnezeu nu este o idee, o propoziyie, ca wi concluzia unei
teoreme; rqspunsul Squ este El nsuwi. Dumnezeu i s-a descoperit lui Iov wi
Iov a avut o ntklnire personalq cu El.>
Am prefera ca Dumnezeu sq ne vorbeascq din cerul senin, dar El alege
uneori sq ni se adreseze din mijlocul furtunii. Awa le-a vorbit evreilor pe
muntele Sinai (Exod 19:16-19) wi tot awa i-a vorbit proorocului Ilie (1 Regi
19:8-11). Ezechiel a vqzut slava Domnului n furtunq wi atunci a auzit glasul
Domnului (Ezechiel 1 wi 2). Extraordinarea demonstrayie de putere l-a fqcut
pe Iov mai sensibil la mesajul pe care dorea sq-l transmitq Dumnezeu.
Iov a ntrebat, iar acum Dumnezeu vrea sq-i rqspundq:
93

Iov - pocqit prin suferinyq

<Cine este cel ce mi ntunecq planurile, prin cuvkntqri fqrq


pricepere? ncinge-yi mijlocul ca un viteaz, ca Eu sq te ntreb, wi tu
sq Mq nveyi> (Iov 38:2-3).
Fqrq nici o ndoialq, cuvintele lui Dumnezeu sunt pline de ironie wi
urmqresc sq-l punq pe Iov la locul lui. Urmeazq o adevqratq examinare prin
nu mai puyin de waptezeci wi wapte ntrebqri, mai mult retorice, ntrepqtrunse
cu scurte comentarii. Dumnezeu l examineazq pe Iov n cosmologie,
oceanografie, meteorologie, astronomie wi zoologie. Procesul are ca scop sq-l
convingq pe Iov de totala lui ignoranyq wi de neputinya lui de a se ntklni cu
Dumnezeu wi a-wi apqra cazul pe un plan de egalitate.
Iov spusese:
<Cheamq-mq wi-yi voi rqspunde; sau lasq-mq sq vorbesc eu, wi
rqspunde-mi Tu!> (Iov 13:22).
Acum, Dumnezeu rqspunde provocqrii lui Iov. Am putea sistematiza
ntrebqrile lui Dumnezeu wi rqspunsurile lui Iov sub trei interogayii
principale:

ntrebarea

Domeniul

Rqspunsul

Poyi sq explici creayia?


(Iov 38:1-38)

Puterea wi
nyelepciunea desfqwurate
de Dumnezeu n procesul
de aducere n fiinyq a
tuturor lucrurilor.

Poyi sq administrezi
creayia?
(Iov 38:39 - 29:30)

Grija providenyialq
pentru toate lucrurile

<Iatq, eu sunt prea


mic; ce sq-yi rqspund? mi
pun mkna la gurq. Am
vorbit odatq wi nu voi mai
rqspunde; de douq ori wi
nu voi mai adquga nimic>
(Iov 40:1-5)

Poyi sq stqpknewti
creayia?
(Iov 40:6 - 41:34)

Neputinya omului de a
fi stqpkn peste creayie

Wtiu cq Tu poyi totul


wi cq nimic nu poate sta
mpotriva gkndurilor Tale>
<Urechea mea auzise
vorbindu-se de Tine;
dar acum ochiul meu
Te-a vqzut. De aceea
mi-e sckrbq de mine wi
mq pocqiesc n yqrknq wi
cenuwq>
(Iov 42:1-6)

94

Iov - pocqit prin suferinyq

Le vom lua pe rknd wi vom cquta sq intrqm mpreunq cu Iov sub greutatea
lor nfricowqtoare.
Poyi sq explici creayia?
Dumnezeu nu pune n discuyie integritatea lui Iov sau sinceritatea lui,
ci ridicq un semn de ntrebare asupra abilitqyii lui de a nyelege lucrqrile lui
Dumnezeu. Iov vorbise bine despre Dumnezeu (Iov 42:7), dar discursurile
lui fuseserq lipsite de smerenie wi umilinyq. Iov credea cq wtie despre
Dumnezeu, dar nu-wi dqduse seama ckt nu wtie ncq despre El! nyelegerea
propriei ignoranye este primul pas spre adevqrata nyelepciune.
Dumnezeu ncepe cu facerea pqmkntului, asemqnkndu-se pe Sine cu un
zidar care mqsoarq mai ntki distanyele, nsemneazq apoi perimetrul, toarnq
fundayia, aweazq piatra din capul unghiului wi ridicq zidurile:
<Unde erai tu cknd am ntemeiat pqmkntul? Spune, dacq ai
pricepere.Cine i-a hotqrkt mqsurile, wtii? Sau cine a ntins frknghia
de mqsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine
i-a pus piatra din capul unghiului, atunci cknd stelele dimineyii
izbucneau n ckntqri de bucurie, wi cknd toyi fiii lui Dumnezeu
scoteau strigqte de veselie?> (Iov 38:4-7)
Cunoawterea noastrq este fragmentarq, redusq la experienya propriei vieyi.
Cum am putea pqtrunde noi nyelepciunea eternq ?
Dumnezeu trece apoi la ntinderile de ape ale mqrilor wi oceanelor.
Accentul este pus aici nu pe construcyie, ci pe concepyie:
<Cine a nchis marea cu poryi, cknd s-a aruncat din pkntecele
mamei ei? Cknd i-am fqcut haina din nori, wi scutece din ntuneric;
cknd i-am pus hotar, wi cknd i-am pus zqvoare wi poryi; cknd am
zis: <Pknq aici sq vii, sq nu treci mai departe; aici sq yi se opreascq
mkndria valurilor tale?> (Iov 38:8-11)
Dumnezeu se nalyq apoi spre soare wi-i descrie binefacerile asupra vieyii
oamenilor:
<De cknd ewti, ai poruncit tu dimineyei? Ai arqtat zorilor locul
lor, ca sq apuce capetele pqmkntului, wi sq scuture pe cei rqi de pe
el? Ca pqmkntul sq se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete,
wi toate lucrurile sq se arate mbrqcate ca n haina lor adevqratq?
Pentruca cei rqi sq fie lipsiyi de lumina lor, wi brayul care se ridicq sq
fie zdrobit?> (Iov 38: 12-15)
Urmqtoarele unsprezece ntrebqri au de a face cu dimensiunile
impresionante ale creayiei:
95

Iov - pocqit prin suferinyq

<Ai pqtruns tu pknq la izvoarele mqrii? Sau te-ai plimbat tu


prin fundurile adkncului? Yi s-au deschis poryile moryii? Sau ai
vqzut tu poryile umbrei moryii? Ai cuprins tu cu privirea ntinderea
pqmkntului? Vorbewte, dacq wtii toate aceste lucruri. Unde este
drumul care duce la locawul luminii? Wi ntunericul unde wi are
locuinya? Poyi sq le urmqrewti pknq la hotarul lor, wi sq cunowti
cqrqrile locuinyei lor? Wtii, cqci atunci erai nqscut, wi numqrul
zilelor tale este mare! Ai ajuns tu pknq la cqmqrile zqpezii? Ai
vqzut tu cqmqrile grindinei, pe care le pqstrez pentru vremurile
de strkmtoare, pentru zilele de rqzboi wi de bqtqlie? Pe ce cale se
mparte lumina? Wi pe ce cale se mprqwtie vkntul de rqsqrit pe
pqmknt?> (Iov 38:16-24)
Este evident cq Dumnezeu este plin de ironie fayq de Iov, dar acesta este
exact tratametnul de care avea nevoie mkndrul patriarh pentru a-l aweza n
genunchi wi a-l aduce la pocqinyq. Toatq creayia, de care Iov este ignorant,
existq prin nyelepciunea lui Dumnezeu, dqinuiewte prin puterea Lui wi se
bucurq prin harul bunqvoinyei wi binecuvkntqrilor Lui.
<Cine a deschis un loc de scurgere ploii, wi a nsemnat drumul
fulgerului wi al tunetului, ca sq cadq ploaia pe un pqmknt fqrq
locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni; ca sq adape locurile
pustii wi uscate, wi ca sq facq sq ncolyeascq wi sq rqsarq iarba?
Are ploaia tatq? Cine dq nawtere picqturilor de rouq? Din al cui
skn iese gheaya, wi cine nawte promoroaca cerului, ca apele sq se
ngroawe ca o piatrq, wi faya adkncului sq se ntqreascq?> (Iov 38:2530)
Pentru cq este vorba despre <revelayie>, din cuvkntul lui Dumnezeu aflqm
o sumedenie de informayii tainice despre lucruri misterioase care se petrec
n cer wi pe pqmknt. Dewi condamnq astrologia wi cere ca cititorii n stele sq
fie pedepsiyi cu moartea, Dumnezeu nu neagq existenya unor forye astrale
care influenyeazq acyiunile celor ce trqiesc pe pqmknt. Probabil cq tocmai
existenya acestor influenye l-a fqcut pe Dumnezeu sq-i pedepseascq pe cei ce
se bagq nechemayi n explicarea wi manipularea lor:
<Poyi sq nozi tu legqturile Gqinuwei sau sq deslegi frknghiile
Orionului? Tu faci sq iasq la vremea lor semnele zodiacului, wi tu
ckrmuiewti Ursul mare cu puii lui? Cunowti tu legile cerului? Sau tu
i orknduiewti stqpknirea pe pqmknt?> (Iov 38:31-33).
Wi pentru cq a venit vorba despre influenya cerului astronomic, Dumnezeu
l provoacq pe Iov sq-wi arate puterea mqcar n cerul atmosferic, mult mai mic
n dimensiuni wi fenomene:


Vezi anexa despre


96

Iov - pocqit prin suferinyq

<yi nalyi tu glasul pknq la nori, ca sq chemi sq te acopere rkuri


de ape? Poyi tu sq arunci fulgerile, ca sq plece? yi zic ele: <Iatq-ne?>
Cine a pus nyelepciunea n negura norilor sau cine a dat
pricepere ntocmirii vqzduhului? Cine poate sq numere norii cu
nyelepciune, wi sq verse burdufurile cerurilor, ca sq nceapq pulberea
sq facq noroi, wi bulgqrii de pqmknt sq se lipeascq mpreunq?> (Iov
38:34-38)
Sq aduci n fiinyq toate aceste elemente ale universului este una, iar sq le
poyi purta de grijq la toate este alta! Dupq ce-l aratq neputincios n creayie,
Dumnezeu i se adreseazq lui Iov ca sq-l convingq ckt de neputincios este n
purtarea de grijq fayq de toate cele create.
Poyi sq administrezi creayia?
Dumnezeu aduce naintea ochilor lui Iov ca la o paradq wase animale,
leoaica, capra sqlbaticq, cqprioara, mqgarul sqlbatic, bivolul sqlbatic,
wicalul wi trei pqsqri, struyul, uliul, vulturul. ntrebarea pe care i-o adreseazq
Creatorul patriarhului este: <Poyi tu sq le poryi de grijq?> Ideea din spatele
ntrebqrii este: <Harul meu se ngrijewte de toate acestea. Nu crezi cq am
destul har wi pentru tine?>
<Tu izgonewti prada pentru leoaicq, wi tu potolewti foamea puilor
de lei, cknd stau ghemuiyi n vizuina lor, cknd stau la pkndq n
culcuwul lor? Cine pregqtewte corbului hrana, cknd puii lui strigq
spre Dumnezeu, cknd umblq rqtqciyi wi flqmknzi?> (Iov 38:39-41)
<Wtii tu cknd wi fac caprele sqlbatice puii? Vezi tu pe cerboaice
cknd fatq? Numeri tu lunile n care sunt nsqrcinate, wi cunowti tu
vremea cknd nasc? Ele se pleacq, fatq puii, wi scapq iute de durerile
lor. Puii lor prind vlagq wi cresc sub cerul slobod, pleacq, wi nu se
mai ntorc la ele> (Iov 39:1-4).
<Cine a lqsat slobod mqgarul sqlbatic, izbqvindu-l de orice
legqturq? I-am dat ca locuinyq pustiul, wi pqmkntul sqrac ca locaw. El
rkde de zarva cetqyilor, Strqbate munyii ca sq-wi gqseascq hrana, wi
umblq dupq tot ce este verde> (Iov 39:5-8).
<Vrea bivolul sqlbatic sq fie n slujba ta? Wi stq el noaptea la
ieslea ta? l poyi lega tu cu o funie, ca sq tragq o brazdq? Merge el
dupq tine, ca sq grqpeze bulgqrii din vqi? Te ncrezi tu n el, pentru
cq puterea lui este mare? Wi-i lawi tu grija lucrqrilor tale? Te lawi tu
pe el, pentru cqratul rodurilor tale, ca sq le strkngq n aria ta?> (Iov
39:9-12)
97

Iov - pocqit prin suferinyq

<Aripa struyului bate cu veselie, de-ai zice cq este aripa wi


peniwul berzei. Dar struyoaica wi ncredinyeazq pqmkntului ouqle, wi
le lasq sq se ncqlzeascq n nisip. Ea uitq cq piciorul le poate strivi,
cq o fiarq de ckmp le poate cqlca n picioare. Este asprq cu puii sqi
de parcq nici n-ar fi ai ei. Cq s-a trudit de geaba, nu-i pasq nici de
cum! Cqci Dumnezeu nu i-a dat nyelepciune, wi nu i-a fqcut parte de
pricepere. Cknd se scoalq wi pornewte, rde de cal wi de cqlqreyul lui>
(Iov 39:13-18).
Lipsa de nyelepciune a struyoaicei n-o face o mamq bunq pentru puii ei,
dar Dumnezeu, prin harul Squ, le este puilor de struy o mamq foarte grijulie.
O altq <anomalie> care nu poate fi explicatq deckt prin nyelepciunea lui
Dumnezeu este aparenta lipsq de instinct de conservare a calului. n loc sq
fugq de larma rqzboiului, el se aruncq inconwtient n vkltoarea luptei:
<Tu dai putere calului, wi-i mbraci gktul cu o coamq ce fklfqie?
Tu-l faci sq sarq ca lqcusta? Nechezatul lui puternic rqspkndewte
groaza. Scurmq pqmkntul, wi, mkndru de puterea lui, se aruncq
asupra celor narmayi; wi bate joc de fricq, nu se teme, wi nu se dq
napoi dinaintea sqbiei. Zkngqnewte tolba cu sqgeyi pe el, suliya
wi lancea strqlucesc, fierbe de aprindere, mqnkncq pqmkntul,
n-are astkmpqr cknd rqsunq trkmbiya. La sunetul trkmbiyei parcq
zice: <nainte!> De departe miroase bqtqlia, glasul ca de tunet ai
cqpeteniilor wi strigqtele de luptq> (Iov 39: 19-25).
<Oare prin priceperea ta wi ia uliul zborul, wi wi ntinde aripile
spre miazqzi?> (Iov 39:26)
<Oare din porunca ta se nalyq vulturul, wi wi aweazq cuibul pe
nqlyimi? El locuiewte n stknci, acolo wi are locuinya, pe vkrful
zimyat al stkncilor wi pe vkrful munyilor. De acolo descopere el
prada, wi wi cufundq privirile n depqrtare dupq ea. Puii lui i beau
skngele; wi acolo unde sunt hoituri, acolo-i wi vulturul> (Iov 39:730).
Providenya lui Dumnezeu n naturq este ntr-adevqr remarcabilq. n
puterea wi nyelepciunea Sa, Dumnezeu supravegheazq tot universul wi se
ngrijewte ca toate sq aibq ceea ce le trebuie (Psalmul 104).
<Ochii tuturor nqdqjduiesc n Tine wi Tu le dai hrana la vreme.
yi deschizi mkna wi saturi dupq dorinyq tot ce are viayq> (Psalmul
145:15-16).
Cum sq le dea de mkncare Iov puilor de lei cknd el nici nu wtia mqcar cq
le este foame? Ce wtia Iov despre perioada de gestayie a caprelor sqlbatice?
Hotqrkse Iov ca puii cqprioarei sq poatq sqri imediat dupq nawtere n picioare
98

Iov - pocqit prin suferinyq

ca sq poatq fugi de duwmani? Cine purta de grijq awa numitelor <animale


sqlbatice> care nu puteau fi aduse n ocoalele de lkngq casele oamenilor?
Cine le-a dat minte vulturilor sq-wi aweze cuiburile pe vkrful stkncilor,
departe de sqgeata vknqtorilor, dar wi ochi n stare sq vadq de foarte sus toate
cadavrele de pe suprafaya pqmkntului?
Toate rknduielile acestea <naturale> existq doar pentru cq harul lui
Dumnezeu este bogat n ndurare wi suficient sq ngrijeascq de toate lucrurile.
Sub potopul acesta de dovezi ale harului, Dumnezeu l supune pe Iov
unei ntrebqri personale:
<Domnul, a vorbit lui Iov wi a zis: <Ewti ncredinyat acum tu,
care vorbewti mpotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe
Dumnezeu, mai ai vreun rqspuns de dat?> (Iov 40:1-2)
Coplewit, patriarhul rqspunde:
<Iatq, eu sunt prea mic; ce sq-yi rqspund? mi pun mkna la gurq.
Am vorbit odatq, wi nu voi mai rqspunde; de douq ori, wi nu voi mai
adquga nimic> (Iov 40:4-5).
<Am vorbit wi awa prea mult>, spune Iov. <n faya unui Dumnezeu care
le-a fqcut pe toate wi le poartq de grijq la toate, sunt prea mic wi se cuvine sq
pun mkna la gurq wi sq tac>. Iov nu ajunsese ncq suficient de zdrobit ca sq
aleagq pocqinya, dar este mqcar ... redus la tqcere. Dumnezeu mai are ncq de
lucrat la inima lui. n secyiunea urmqtoare, Dumnezeu l invitq pe Iov sq se
urce simbolic pe <muntele lui Dumnezeu>, sq se aweze pe tronul judecqyilor
wi sq facq ceea ce face El n fiecare zi. Cel ce <cerceteazq inima wi rqrunchii>
l ntreabq:
<Domnul a rqspuns lui Iov din mijlocul furtunii wi a zis:
<ncinge-yi mijlocul ca un viteaz; ca Eu sq te ntreb, wi tu sq Mq
nveyi. Vrei sq nimicewti pknq wi dreptatea Mea? Wi sq Mq osndewti,
ca sq-yi scoyi dreptatea? Ai tu un bray ca al lui Dumnezeu, wi un glas
de tunet ca al Lui? mpodobewte-te cu mqreyie wi mqrime, mbracqte cu strqlucire wi cu slavq! Varsq-yi valurile mkniei tale, wi doboarq
cu o privire pe cei trufawi! Smerewte cu o privire pe cei trufawi,
zdrobewte pe loc pe cei rqi, ascunde-i pe toyi mpreunq n yqrknq,
nvelewte-le faya n ntuneric! Wi atunci voi aduce wi Eu lauda puterii
dreptei tale> (Iov 40:6-14).
Dupq ce l-a plimbat puyin pe Iov prin lumea vieyuitoarelor, Dumnezeu l
invitq sq pqtrundq n domeniul moral al existenyei. La urma urmei, acesta este
domeniul n care Iov a contestat competenya divinq!
Dumnezeu l ntreabq: <Poyi sq faci ce fac Eu? Poyi sq <te mpodobewti cu
mqreyie wi mqrime? Poyi sq te mbraci cu strqlucire wi slavq? Poyi sq-yi reverwi
valurile mkniei tale n awa fel ca sq-i dobori pe cei trufawi, sq-i zdrobewti pe
99

Iov - pocqit prin suferinyq

cei rqi wi sq-i ntorci n yqrknq wi ntunerec? Dacq poyi, atunci <voi aduce wi Eu
lauda puterii dreptei tale.>
Abea acum pune Dumnezeu degetul pe adevqrata problemq a lui Iov.
Dumnezeu l ntreabq: <poyi rezolva problema mkndriei din lume? Poyi
soluyiona problema propriei tale trufii?>
Iov este confruntat acum cu <obrqznicia> de care a dat dovadq atunci
cknd a ndrqznit sq se ridice mpotriva Celui Atotputernic. Cu toatq
neprihqnirea lui, Iov s-a purtat fayq de Dumnezeu cu mkndria unui om
orgolios wi a vorbit ca unul care s-a crezut pe picior de egalitate cu Creatorul
squ. ntr-adevqr, mkndria umanq este awa de perfidq nckt pqtrunde chiar wi
n cele mai <sfinte> ndeletniciri. Un comentator vorbea de caracteristicile
popoarelor <crewtine> din insulele britanice astfel:
<Unul din Yara Galiilor se roagq n genunchi wi-i yine n genunchi pe toyi
cei care-l nconjoarq.
Un Scoyian yine duminica wi ... toate celelalte lucruri pe care poate pune
mkna.
Un irlandez nu wtie ce crede, dar este gata sq moarq pentru crezul squ.
Un englez este plin de sine, dar I se nchinq wi lui Dumnezeu!>
Lqsknd gluma la o parte, trebuie sq spunem cq toyi oamenii sufere de
aceste defecte. Firea pqmknteascq este mkndrq wi nesupusq. Nu degeaba
ntreabq retoric Biblia:
<Inima este nespus de nwelqtoare wi de deznqdqjduit de rea; cine
poate s-o cunoascq? Eu, Domnul, cercetez inima wi cerc rinichii,
ca sq rqsplqtesc fiecqruia dupq purtare lui, dupq rodul faptelor lui>
(Ieremia 17:9-10).
Numai Dumnezeu poate rezolva problemele inimii!
Cu toatq aparenta <neprihqnire> a faptelor lui Iov, patriarhul se afla ntr-o
primejdie de moarte:
<nainte de pieire, inima omului se ngkmfq, dar smerenia merge
naintea slavei> (Proverbe 18:12).
Poate Iov sq rezolve problema celor mkndrii? Poate el sq scape de
<monwtrii> care-i bkntuiesc propria fiinyq? Wansele sunt minime. Dumnezeu
i spune cq va reuwi numai atunci cknd va avea succes n mblknzirea marilor
animale care trqiesc pe pqmknt, hipopotamul (behemotul) wi Leviatanul (un
alt monstru al mqrii). Este inutil sq ncercqm sq identificqm corespondentul
zoologic contemporan al acestor creaturi. Behemotul, tradus n Biblia
romknq prin <ipopotam> poate fi un dinozaur ierbivor, n timp ce leviatanul
poate fi unul carnivor. Aceste animale au dispqrut la potop sau la puyin timp
dupq aceea din cauza schimbqrii condiyiilor de mediu. Depozitele de fosile
care se gqsesc n multe locuri confirmq aceastq ipotezq.
100

Iov - pocqit prin suferinyq

Poyi sq stqpknewti creayia?


Ca wi pknq acum, n loc sq-l confrunte pe Iov cu panorama ntregii
lui creayii, Dumnezeu alege doar douq fqpturi wi le aduce naintea ochilor
patriarhului. Parcq Dumnezeu i-ar spune: <Ewti prea mic pentru mqreyia
ntregii Mele creayii. Ewti mic chiar wi n faya a numai douq dintre creaturile
Mele!>
Nu uitayi cq n disputq nu este <puterea> lui Dumnezeu, ci <dreptatea>
Lui. n textul citat mai sus, Iov este invitat sq-wi arate puterea n aplicarea
justiyiei fayq de cei rqi de pe pqmknt: <Doboarq cu o privire pe cei trufawi!
Smerewte cu o privire pe cei trufawi, zdrobewte pe loc pe cei rqi, ascunde-i pe
toyi mpreunq n yqrknq, nvelewte-le faya n ntuneric.> Mai nainte nsq de a-l
lqsa s-o facq, Dumnezeu l pune la o probq: sq-wi mqsoare puterea cu numai
douq dintre creaturile Lui, hipopotamul wi leviatanul. Dacq va birui, atunci va
putea sq-wi domine wi propria trufie:
<Uitq-te la ipopotamul, cqruia i-am dat viayq ca wi yie! El
mqnkncq iarbq ca boul. Uitq-te ce tqrie are n coapse, wi ce putere
are n muwchii pkntecelui squ! wi ndoaie coada tare ca un cedru, wi
vinele coapselor lui sunt ntreyqsute. Oasele lui sunt ca niwte yevi din
aramq, mqdularele lui sunt ca niwte drugi din fier. El este cea mai
mare dintre lucrqrile lui Dumnezeu. Cel ce l-a fqcut l-a nzestrat cu
o suliyq. El wi gqsewte hrana n munyi, unde se joacq toate fiarele
ckmpului. Se culcq sub lotus, n mijlocul trestiilor wi mlawtinilor.
Desiwul lotusului l acopere cu umbra lui, sqlciile pkrkului l
nconjoarq. Dacq se ntkmplq ca rkul sq iasq din matcq, el nu fuge:
chiar de s-ar nqpusti Iordanul n gktlejul lui, el ar rqmknea liniwtit.
Crezi cq-l poyi prinde lovindu-l n fayq? Sau crezi cq-i vei putea
strqpunge nasul cu ajutorul layurilor?> (Iov 40:15-24)
O lecturq atentq va descoperi cq traducqtorul a numit doar <convenyional>
aceastq fqpturq <ipopotam,> ca sq ajute nyelegerea cititorului prin imaginea
unui animal contemporan. De fapt, amkndouq animale amintite aici au fqcut
parte din categoria <dinozaurilor>, ale cqror rqmqwiye se mai gqsesc wi astqzi
prin straturile arheologice.
<Ipopotamul> nu este nsq la fel cu ceea ce ni se spune despre creatura
din cartea Iov.
Are ipopotamul coada <ca un cedru> (Iov 40:17)? Nicidecum!
Ipopotamul are o codiyq de ckyiva centimetrii.
Este ipopotamul <cea mai mare dintre lucrqrile lui Dumnezeu> (Iov
40:19). Nicidecum. Existq elefanyi, bivoli wi balene mult mai mari deckt el.
wi cautq ipopotamul <hrana n munyi> (Iov 40:20)? Nicidecum. Un
ipopotam la munte ar fi o ciudqyenie.
Este ipopotamul <nzestrat cu o suliyq> (Iov 40:19). Nicidecum.
101

Iov - pocqit prin suferinyq

Ipopotamul n-are nici un fel de corn. Traducqtorul spune n nota de la subsol


cq ar fi vorba de (sic!) niwte dinyi mari ca sq se apere.

Cea de a doua fqpturq la care se referq Dumnezeu este numitq <leviatan>.


Acest termen nu este o traducere, ci o transliterare. Tradus, el ar fi <cel ce se
rqsucewte, cel ce se zvkrcolewte, cel ce face tumbe>. IOv vorbise deja despre
acest animal n Iov 3:8. n psalmul 104: 25-26, termenul este ntklnit din nou:
<Iatq marea cea ntinsq wi mare: n ea se miwcq nenumqrate
vieyuitoare mici wi mari. Acolo n ea, umblq corqbiile, wi n ea este
leviatanul acela pe care l-ai fqcut sq se joace n valurile ei.>
Popoarele din vechime foloseau termenul pentru a numi <monwtrii
marini> care fqceau valuri n apa mqrii prin miwcqrile lor.
Profetul Isaia folosewte aceastq numire ca simbol pentru marile puteri
mondiale ale vremii:
<n ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea asprq, mare
wi tare, Leviatanul, Babilonul, warpele fugar (Asur), wi Leviatanul,
warpele inelat (Babel), wi va ucide balaurul de lkngq mare (Egiptul)>
(Isaia 27:1).
Psalmistul Asaf aplicq aceastq metaforq Egiptului, impresionant prin
puterea lui, dar neputincios naintea lui Dumnezeu:
<Tu ai despqryit marea cu puterea Ta, ai sfqrkmat capetele
balaurilor din ape; ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat sq-l
mqnknce fiarele din pustie> (Psalmul 74:13-14).
Dumnezeu l ntreabq pe Iov dacq se poate face stqpkn peste un astfel de
<leviatan> al mqrilor:
<Poyi tu sq prinzi Leviatanul cu undiya? Sau sq-i legi limba cu o
funie? i vei putea petrece papura prin nqri? Sau sq-i strqpungi cu un
ckrlig falca? yi va face el multe rugqminyi? yi va vorbi el cu un glas
dulce?Va face el un legqmknt cu tine ca sq-yi fie rob pe vecie? Te
102

Iov - pocqit prin suferinyq

vei juca tu cu el ca wi cu o pasqre? l vei lega tu ca sq-yi nveselewti


fetele? Fac pescarii negoy cu el? l mpart ei ntre negustori? i vei
acoperi pielea cu yepuwe, wi capul cu cqngi?

Ridicq-yi numai mkna mpotriva lui, wi nu-yi va mai veni gust


sq-l lovewti. Iatq cq ewti nwelat n awteptarea ta de a-l prinde: numai
sq-l vezi, wi cazi la pqmknt! Nimeni nu este atkt de ndrqzney ca sq-l
ntqrkte. ...
Vreau sq mai vorbesc iarqwi de mqdularele lui wi de tqria lui wi de
frumuseyea ntocmirii lui. Cine-i va putea ridica vewmkntul? Cine
va putea pqtrunde ntre fqlcile lui? Cine va putea deschide poryile
gurii lui? Wirurile dinyilor lui ckt sunt de nspqimkntqtoare! Scuturile
lui mqreye wi puternice, sunt unite mpreunq ca printr-o pecete; se
yin unul de altul, wi nici aerul n-ar putea trece printre ele. sunt ca
103

Iov - pocqit prin suferinyq

niwte frayi care se mbrqyiweazq, se apucq, wi rqmkn nedespqryiyi.


Strqnuturile lui fac sq strqluceascq lumina; ochii lui sunt ca geana
zorilor. Din gura lui ykwnesc flqcqri, scapqrq sckntei de foc din
ea. Din nqrile lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o
cqldare fierbinte. Suflarea lui aprinde cqrbunii, wi gura lui aruncq
flqcqri. Tqria lui stq n grumaz, wi naintea lui sare groaza. Pqryile lui
cele cqrnoase se yin mpreunq, ca turnate pe el, neclintite. Inima lui
este tare ca piatra, tare ca piatra de moarq care stq dedesubt.
Cknd se scoalq el, tremurq vitejii, wi spaima i pune pe fugq.
Degeaba este lovit cu sabia; cqci suliya, sqgeata wi pavqza nu
folosesc la nimic. Pentru el ferul este ca paiul, arama, ca lemnul
putred. Sqgeata nu-l pune pe fugq, pietrele din prawtie sunt ca pleava
pentru el. Nu vede n ghioagq deckt un fir de pai, wi rkde la wuieratul
sqgeyilor. Sub pkntecele lui sunt yepi ascuyiyi: ai zice cq este o grapq
ntinsq peste noroi. Face sq clocoteascq fundul mqrii ca un cazan,
wi-l clatinq ca pe un vas plin cu mir. n cele din urmq el lasq o cqrare
luminoasq; wi adkncul pare ca pletele unui bqtrkn. Pe pqmknt nimic
nu-i este stqpkn; este fqcut, ca sq nu se teamq de nimic. Privewte
cu disprey tot ce este nqlyat, este mpqratul celor mai mkndre
dobitoace> (Iov 41:1-34).
Amqnuntul wocant pe care ni-l comunicq acest text despre leviatan este cq
<strqnuturile lui fac sq strqluceascq lumina; ochii lui sunt ca geana zorilor.
Din gura lui ykwnesc flqcqri, scapqrq sckntei de foc din ea. Din nqrile lui iese
fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o cqldare fierbinte. Suflarea lui
aprinde cqrbunii, wi gura lui aruncq flqcqri.> Aceastq descriere nu ne lasq sq
identificqm acest animal cu niciunul care trqiewte astqzi pe faya pqmkntului.
A fost probabil un < \ronosaurus>, identificat de cercetqtori n anul 1901.
Este oare nsq cu putinyq ca un animal sq scoatq flqcqri pe nqri?
n jungla Americii Centrale existq un cqrqbuw numit <cqrqbuwul
bombardier>, care face exact acest lucru. Ca sq se protejeze de duwmani,
din nqrile lui wi din extremitatea posterioarq el aruncq un jet de gaz cu
temperaturq foarte naltq (aprins de hidro`uininq wi hidrogen peroxide cu
enzime oxidante). Cqrqbuwul face la scarq redusq ceea ce ni se spune cq fqcea
la scarq mare leviatanul din vremea lui Iov.
Dacq un astfel de animal este suveran pe pqmknt wi un om ca Iov nu-i
poate impune ce sq facq wi cknd sq facq, oare Dumnezeu nu are wi El dreptul
sq facq ce vrea n virtutea atotputerniciei Sale:
<Cine Mi s-ar mpotrivi n fayq? Cui sunt dator, ca sq-i plqtesc?
Sub cer totul este al Meu> (Iov 41:10b-11).
Jonathan Ed[ards s-a luptat cu Dumnezeu n tinereyea sa petrecutq
n Ne[ England n urmq cu 250 de ani. Iatq ce a notat el n jurnalul squ
104

Iov - pocqit prin suferinyq

personal:
<ncq din copilqrie, mintea mea s-a mpotrivit cu toatq tqria mpotriva
doctrinei despre suveranitatea lui Dumnezeu. mi aduc aminte nsq perfect
de clipa n care am nceput sq o accept wi chiar sq mq bucur de ea, cu o
bucurie pe care o am wi acum n inimq. Astqzi nu mai am nici cea mai micq
mpotrivire fayq de acest adevqr absolut. mi amintesc cq m-am pqtruns
pentru prima datq de aceastq doctrinq ca de o aromq dulce wi caldq n urma
citirii unor cuvinte din 1 Timotei 1:17. Iatq-le:
<A mpqratului vewniciilor, a nemuritorului, nevqzutului wi
singurului Dumnezeu, sq fie cinstea wi slava n vecii vecilor! Amin.>
n clipa cknd le-am citit, n sufletul meu a izvorkt wi s-a revqrsat ca un
torent peste mine un sentiment de uimire n prezenya gloriei Fiinyei divine; a
fost ceva neawteptat, nou wi diferit de tot ceea ce experimentasem pknq atunci
n viaya mea.>
Ed[ards a primit un <nou simy>, o nouq sensibilitate prin care a <gustat>
cum spune psalmistul ceva din gloria atotputerniciei divine. Simyirea i-a stins
toate obiecyiile avute pknq atunci, la smerit pknq n praful pqmkntului wi l-a
facut sq vorbeascq despre pqcat n termeni care ar fi <inacceptabili> pentru
cultura noastrq umanistq contemporanq care exaltq exagerat capacitqyile
omului:
<Am dobkndit un foarte acut sens al pqcqtoweniei mele, al rqutqyii din
inima mea; ceva cu mult mai coplewitor deckt ceea ce am simyit n ziua
convertirii. Lumina prezenyei lui Dumnezeu m-a fqcut sq mq vqd n toatq
ticqlowenia mea. Mi-am vqzut imagineayia coruptq wi lquntrul necat sub o
povarq uriawq de gunoi, care mq apqsa asemeni unui munte awezat peste capul
meu. Nu wtiu cum sq pun mai bine n cuvinte ceea ce am cq mq apasq ... Era
ca wi cum infinituri peste infinituri de dezgustqtoare poveri erau grqmqdite
asupra fiinyei mele.>
Sub greutatea celor waptezeci wi wapte de ntrebqri venite din norul de
furtunq, Iov se prqbuwewte naintea lui Dumnezeu wi-I dq dreptate.
De fapt, aceasta este cea mai bunq definiyia a pocqinyei: a-I da dreptate lui
Dumnezeu. Metanoia, aceastq schimbare a minyii nseamnq a nceta sq mai
privewti spre tine wi spre lume din puctul tqu de vedere wi a-yi nsuwi pqrerea
Lui despre tine wi despre viayq. Urmqriyi-l pe Iov cum, n rqspunsul lui, preia
afirmayii de ale lui Dumnezeu wi wi le nsuwewte:
<Iov a rqspuns Domnului wi a zis:
<Wtiu cq Tu poyi totul, wi cq nimic nu poate sta mpotriva
gkndurilor Tale.>
- <Cine este acela care are nebunia sq-Mi ntunece planurile?> <Da, am vorbit, fqrq sq le nyeleg, de minuni, care sunt mai presus
de mine wi pe care nu le pricep>
105

Iov - pocqit prin suferinyq

- <Ascultq-Mq, wi voi vorbi; te voi ntreba, wi Mq vei nvqya.> <Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu
Te-a vqzut. De aceea mi-e sckrbq de mine wi mq pocqiesc n yqrknq
wi cenuwq> (Iov 42:1-6).
Ceea ce face Iov este echivalent cu a spune: <Ai dreptate, Doamne. Awa
cum ai spus, awa este!>
<Wtiu cq Tu poyi totul, wi cq nimic nu poate sta mpotriva gkndurilor
Tele> este o declarayie de admirayie wi recunoawtere a suveranitqyii lui
Dumnezeu.
<Da, am vorbit, fqrq sq le nyeleg, de minuni, care sunt mai presus de
mine wi pe care nu le pricep>, este o recunoawtere a nebuniei vorbqreye de
care sufere cei care wi dau cu pqrerea despre realitqyi care-i depqwesc din
toate punctele de vedere.
<Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu
Te-a vqzut. De aceea mi-e sckrbq de mine wi mq pocqiesc n yqrknq
wi cenuwq.>
Este una sq cunowti pe cineva din <zvonuri> wi cu totul alta sq-l cunowti
fayq n fayq. Confruntat cu mqreyia divine wi cu harul revqrsat fqrq mqsurq
asupra ntregului univers wi asuptra tuturor creaturilor, Iov se pleacq acum
naintea lui Dumnezeu wi recunoawte cq-wi meritq cu prisosinyq soarta. El
chiar era literalmente <n yqrknq wi cenuwq>.
Aceste declarayii reprezintq punctul culminant din ntreaga poemq
dramaticq. Autorul a pus deznodqmkntul n chiar ultimul vers al ultimei
strofe din ultimul discurs. Dramatismul este extraordinar. Poemul ne-a yinut
cu rqsuflarea tqiatq pknq n cea din urmq clipq.
Cartea va continua cu un epilog care va ntregi informayiile date n
introducere. Ca wi aceea nsq, acest epilog va fi wi el ... n prozq.
Adevqruri wi aplicayii practice din dialogurile inspirate
Aceastq secyiune ni-l prezintq pe Iov recuperat prin pocqinyq.
Intervenyia lui Elihu ne-a arqtat ce poate face cineva care este plin de
Duhul Sfknt wi ne-a amintit cq sursa adevqratei nyelepciuni nu este nici
vkrsta, nici experienya personalq wi nici ... tradiyia decantatq de-a lungul
vremii.
Primul adevqr care iese la ivealq din tactica aleasq deElihu este cq numai
cine-L vede mai ntki pe Dumnezeu awa cum este se poate vedea apoi wi pe
sine awa cum este. Biblia adeverewte: <Cqci la Tine este izvorul vieyii; prin
lumina Ta vedem lumina> (Psalmul 36:9). Lasqyi sq ne comparqm cu noi
nwine sau cu cei din jurul nsotru, niciunul dintre noi nu vom fi nstare sq
ne vedem cu adevqrat awa cum suntem. Awezayi n oglinda mqreyiei divine,
vom ajunge repede sq zicem asemenea lui Iov <mi-e sckrbq de mine wi mq
106

Iov - pocqit prin suferinyq

pocqiesc n sac wi cenusq>. Aceastq cunoawtere duce la smerenie.


Un al doilea rezultat al cunoawterii de Dumnezeu este dobkndirea unei
nezdruncinate ncrederi n suveranitatea Lui plinq de bunqvoinyq. S-ar putea
oare ca Cel ce ngrijewte de tot cosmosul wi <yine toate lucrurile cu Cuvkntul
puterii Lui> (Evrei 1:3) sq nu wtie ce se ntkmplq cu vreunul dintre noi?
Una din cele mai scurte, dar wi mai puternice rugqciuni pe care le-am
auzit a fost nqlyatq de John MacArthur cknd s-a rugat pentru mine cknd eram
foarte ndurerat cq mama mea era bolnavq de cancer: <Doamne, ajutq-l pe
Daniel sq nyeleagq cq Tu ewti prea puternic ca sq se poatq ntkmpla ceva fqrq
wtirea ta wi cq Tu ewti prea bun ca sq ngqdui sq se ntkmple ceva rqu.>
Cunowterea de Dumnezeu duce la ncredere. Putem spune mpreunq cu
Pavel: <Wi din pricina aceasta sufqr aceste lucruri; dar nu mi-e ruwine, cqci
wtiu n cine am crezut. Wi sunt ncredinyat cq El are putere sq pqzeascq ce Iam ncredinyat pknq n ziua aceea> (2 Timotei 1:12).
Un alt adevqr ilustrat de aceastq secyiune a cqryii este cq Dumnezeu este
mult mai aproape de cum ne nchipuim noi ckteodatq. Cine are <ochi de
vqzut>, l poate admira pe Dumnezeu n lecyiile din cartea naturii. Mqreyia
wi minunqyia creayiei ar trebui sq ne nalye sufletul wi sq ne umple inima cu
ckntqri de laudq. Ce pqcat cq omul modern nu mai are prea mult timp pentru
prietenia naturii! Multe din nevrozele noastre s-ar vindeca de la sine dacq
am wti sq ne gqsim liniwtea n sentimentul cq Cel care poartq de grijq tuturor
lucrurilor wtie wi poate sq ne poarte de grijq wi nouq.

107

Iov - pocqit prin suferinyq

108

Epilog

Fiindcq Dumnezeu a nchis pe toyi oamenii n


neascultare, ca sq aibq ndurare de toyi> (Romani
11:32).
Ca orice epilog, sfkrwitul cqryii Iov este vremea concluziilor. Capitolul
patruzeci wi doi ne prezintq elementele principale cu care trebuie sq rqmknem
n minte wi pe care trebuie sq le aplicqm n practicq.

Pocqinya oamenilor
Awa cum am spus deja n finalul capitolului anterior, ca o veritabilq
Evanghelie, cartea lui Iov subliniazq absoluta necesitate a pocqinyei. Aceastq
schimbare fundamentalq a pqrerii, a poziyiei wi a prioritqyilor este strict
necesarq pentru bunqstarea noastrq prezentq wi viitoare. Strqvechiul text al
cqryii lui Iov wi gqsewte susyinerea ideaticq ntr-una din cele mai categorice
declarayii ale lui Isus Christos:
<n vremea aceea au venit unii wi au istorisit lui Isus ce se
ntkmplase unor Galileeni, al cqror sknge l amestecase Pilat cu
jertfele lor. <Credeyi voi> le-a rqspuns Isus <cq acewti Galileeni au
fost mai pqcqtowi deckt toyi ceilalyi Galileeni, pentru cq au pqyit
astfel? Eu vq spun: nu; ci, dacq nu vq pocqiyi, toyi veyi peri la fel.
Sau acei optsprezece inwi, peste care a cqzut turnul din Siloam wi i-a
omorkt, credeyi cq au fost mai pqcqtowi deckt toyi ceilalyi oameni,
care locuiau n Ierusalim? Eu vq spun: nu; ci, dacq nu vq pocqiyi,
toyi veyi pieri la fel> (Luca 13:1-5).
Fie cq este vorba de trecqtorul apatic de sub turnul Siloamului, fie car
este vorba despre aparent foarte religiosul evreu care aduce jertfe, pocqinya
este absolut necesarq pentru toyi wi pentru fiecare.
109

Iov - restaurat dupq suferinyq

n Evanghelia lui Luca existq un text foarte clar despre necesitatea


schimbqrii pqrerilor noastre despre Dumnezeu, despre lume wi despre noi
nwine. Pocqinya implicq tocmai o astfel de schimbare a pqrerilor wi a poziyiei
noastre:
<Wi tot norodul care l-a auzit, wi chiar vamewii au dat dreptate lui
Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar Fariseii wi nvqyqtorii Legii
au zqdqrnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui>
(Luca 7:29-30).
Vq atrag atenyia asupra expresie: < .. au dat dreptate lui
Dumnezeu>. Omul trebuie sq treacq examenul la care a cqzut n
grqdina Edenului. Trebuie sq ne ridicqm acolo unde am cqzut.
Primii oameni, Adam wi Eva, i-au dat dreptate diavolului, nu lui
Dumnezeu. De atunci, cine se ntoarce la Dumnezeu trebuie sq
inverseze aceastq simetrie, sq-i dea dreptate lui Dumnezeu wi sq
nu-i mai dea dreptate diavolului. Cei ce refuzq sq-i dea dreptate
lui Dumnezeu, <zqdqrnicesc planului lui Dumnezeu pentru ei>. Nu
existq cale de ntoarcere la Dumnezeu fqrq sq trebuiescq sq treci prin
pocqinyq. Ea este singura metodq prevqzutq n planul lui Dumnezeu
pentru recuperarea oamenilor pierduyi.
Revenind la ultimele versete ale cqryii Iov, putem observa cq n scena
finalq sunt prezente mai toate personajele amintite anterior, cu o singurq
mare excepyie ... Satan! Oare ce s-a ntkmplat cu el?
Satan
Cartea nu ne spune care a fost reacyia lui Satan la pocqinya lui Iov wi la
biruinya teologiei harului. Din ceea ce cunoawtem din restul Bibliei, Satan
este n continuare plecat <la cutreerarea pqmkntului wi ... la plimbarea pe care
o face pe el> (Iov 1:7). Incapabil sq se pocqiascq din cauza depravitqyii lui
extreme, <pkrkwul> lui Iov la curtea cerului nu s-a lqsat de nqrav wi nici n-a
scqzut n rqutate. l vom ntklni mai tkrziu nvinuindu-l pe Iosua la aceiawi
curte a cerului:
<El (ngerul) mi-a arqtat pe marele preot Iosua, stknd n picioare naintea
ngerului Domnului, wi pe Satana stknd la dreapta lui, ca sq-l prascq.
Domnul a zis Satanei: <Domnul sq te mustre, Satano! Domnul sq te
mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tqciune scos din
foc?> Dar Iosua era mbrqcat cu haine murdare, wi totuwi stqtea n picioare
naintea ngerului. Iar ngerul, luknd cuvkntul, a zis celor ce erau naintea
Lui: <Desbrqcayi-l de hainele murdare de pe el!> Apoi i-a zis lui Iosua: <Iatq
cq ndepqrtez de la tine nelegiuirea, wi te mbrac cu haine de sqrbqtoare!>
(Zaharia 3:1-4).
110

Iov - restaurat dupq suferinyq

Supqrat pe Dumnezeu wi plin de duwmqnie fayq de om, el este ca unul


care wtie cq are numai puyinq vreme pknq ce rqzvrqtirea lui va fi definitiv
pedepsitq. El <dq tkrcoale> wi astqzi
sfinyilor lui Dumnezeu.
<Fiyi treji, wi vegheayi! Pentru
cq potrivnicul vostru, diavolul, dq
tkrcoale ca un leu care rqcnewte,
wi cautq pe cine sq nghitq.
mpotriviyi-vq lui tari n credinyq,
wtiind cq wi frayii vowtri n lume
trec prin aceleawi suferinye ca voi.
Dumnezeul oricqrui har,
care v-a chemat n Christos Isus
la slava Sa vewnicq, dupq ce
veyi suferi puyinq vreme, vq va
desqvkrwi, vq va ntqri, vq da da
putere wi vq va face neclintiyi. A
Lui sq fie slava wi puterea n vecii
vecilor! Amin> (1 Petru 5:8-11).

Ckt de greu trebuie sq le


fi venit orgoliowilor prieteni
ai lui Iov sq se recunoascq
vinovayi! Ce mare trebuie
sq fi fost wocul lor cknd Cel
pe care-l apqraserq cu atkta
ardoare le spune cq au fost
grewiyi tot timpul! Ce mare
umilinyq a trebuit sq fie sq
trebuiascq sq recunoascq
cq Iov a aavut mai multq
dreptate deckt ei!

Sfkrwitul lui Satan va veni odatq


cu instaurarea mpqrqyiei eterne a lui
Dumnezeu:
<Wi am auzit n cer un glas tare, care zicea: <Acum a venit
mkntuirea, puterea wi mpqrqyia Dumnezeului nostru, wi stqpknirea
Christosului Lui; pentru cq pkrkwul frayilor nowtri, care zi wi noapte
i pkra naintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos> (Apocalipsa
12:10).
Elifaz, Bildad wi Yofar
Pe cei trei prieteni i gqsim mustrayi de Dumnezeu, dar gata sq fie iertayi.
Remarcayi ncq o datq prezenya jertfei wi atotputernicia harului divin. Dupq
ce l-a iertat pe el prin har, Dumnezeu vrea sq-l nveye pe Iov sq nmulyeascq
harul prin iertarea wi reabilitarea prietenilor sqi:
<Dupq ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, i-a zis lui
Elifaz din Teman: <Mknia Mea S-a aprins mpotriva ta wi mpotriva
celor doi prieteni ai tqi, pentru cq n-ayi vorbit awa de drept de Mine,
cum a vorbit robul Meu Iov. Luayi acum wapte viyei wi wapte berbeci,
duceyi-vq la robul Meu Iov, wi aduceyi o ardere de tot pentru voi.
Robul Meu Iov sq se roage pentru voi, wi numai n vederea lui nu vq
voi face dupq nebunia voastrq; cqci n-ayi vorbit awa de drept despre
111

Iov - restaurat dupq suferinyq

Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.>


Elifaz din Teman, Bildad din Wuah, wi Yofar din Naama s-au dus
wi au fqcut cum le spusese Domnul. Wi Domnul a ascultat rugqciunea
lui Iov> (Iov 42: 7-9).
Ckt de greu trebuie sq le fi venit orgoliowilor prieteni ai lui Iov sq se
recunoascq vinovayi! Ce mare trebuie sq fi fost wocul lor cknd Cel pe care-l
apqraserq cu atkta ardoare le spune cq au fost grewiyi tot timpul! Ce mare
umilinyq a trebuit sq fie sq trebuiascq sq recunoascq cq Iov a aavut mai multq
dreptate deckt ei! Iov a fost dezbrqcat de el nsuwi prin suferinyq, cei trei
prieteni ai sqi au fost wi ei acu smeriyi wi conduwi la atkt de necesara lepqdarea
de sine. Fqrq ea, harul divin nu-wi poate face pe deplin lucrarea!
Oare care a fost sentimentul cu care s-au apropiat ei acum de patriarhul
Iov wi cu ce ton wi cuvinte i-au vorbit?
Vreau sq vq ajut sq vq imaginayi scena petrecutq ntre cei trei prieteni wi
Iov cu ajutorul a douq ntkmplqri pe care le-am aflat de la alyii.
O doamnq elegantq stqtea si astepta avionul in sala de asteptare a unui
aeroport mare. Pentru ca trebuia sa astepte mult, ca sa treaca timpul mai usor
wi-a cumparat o carte si un pachet de biscuiti. S-a asezat la o masq dn sala de
asteptare de clasa ntki si a inceput sa citeasca. Pe masq erau biscuitii wi pe un
alt scaun era un domn care citea wi el ziarul.
Dupq ce a luat primul biscuit din pachet, doamna a privit cu uimire pe
sub carte cum domnul de alqturi ntinde wi el mkna wi ia un biscuit. S-a simtit
indignata, i-a venit sq strige la el, dar, ca o doamnq cu pretenyii wi-a sp[us cq
nu se cuvine sq facq scandal. A continuat sa citeasca.
A mai luat un biscuit. Domnul de alqturi a mai luat wi el unul. n
interiorul doamnei clocotea indignarea: <Ce mitocan! Cum de poate face awa
ceva? Ce fel de om este?>
Tot lund pe rknd, n pachet a mai rqms curknd numai unul singur.
<Ia sq vqd, wi-a spus ea nciudatq, Ce va face obraznicul acesta?>
Domnul de alqturi a ntins mkna, a rupt biscuitul n douq, a luat jumqtate,
iar pe cealaltq a mpins-o mpreunq cu pachetul spre doamna de alqturi. Fqrq
sq o salute wi doar arunckndu-i un zkmbet, s-a ridicat wi a plecat spre avionul
pentru care-wi luase bilet.
<Asta e culmea !> gandi ea si isi lua lucrurile, cartea si geanta si se
indrepta spre iesirea salii de asteptare. Cand a deschis poweta ca sq ia
biletul de avion ... a simyit cq lewinq de surprizq, pachetul ei de bisbuiyi se
afla nedeschis acolo! Dupq ckteva secunde de woc, doamna noastrq wi-a
mai revenit n fire, dar a nceput sq fie muncitq dchinuitor de un alt gknd.
Undeva, ntr-un avion care pleca cine wtie unde, se afla un domn tare
cumsecade wi amabil, care avea probabil o pqrere nu tocmai bunq despre ea.
...
ntkmplarea de mai sus mi-a adus aminte de o alta, petrecutq ntr-o
112

Iov - restaurat dupq suferinyq

familie. Soyul avea din ce n ce mai multq greutate sq comunice cu soyia sa.
El s-a dus la doctor wi i-a cerut sfatul:
<Domnule doctor, cred ca surzewte. Cum sq fac. N-aw vrea nici sq o
jicnesc, dar aw vrea sq verific bqnuielile mele.>
<Simplu>, i-a rqspuns doctorul, <se poate verifica wi fqrq sq o aduci la
mine. Iatq ce vei face: te duci acasq, te awezi, fqrq sq wtie ea ce vrei sq faci, la
doi-trei metrii n spatele ei wi-i spui ceva cu glas obienuit. Dacq-yi rqspunde
nseamnq cq aude bine. Dacq nu-yi rqspunde nimic, te mai apropii ckyiva pawi
wi repeyi ce i-ai spus. Dacq nici atunci nu-yi rqspunde vii chiar n spatele ei
wi-i vorbewti. n felul acesta ne vom da seama dacq avem o problemq.>
Zis wi fqcut. Bqrbatul s-a dus acasq, s-a awezat la trei metrii n spatele
femeii care fqcea mkncare n bucqtqrie wi i-a zis:
<Ce-avem dragq la masq?>
Tqcere. Nici o reacyie. Omul s-a apropiat la mai puyin de ckyiva pawi wi a
repetat ntrebarea. Nimic. A venit chiar n spatele femeii wi a spus iarqwi:
<Ce-avem dragq la masq?>
De data aceasta rqspunsul a venit
foarte clar wi limpede:
<yi rqspund pentru a treia oarq:
Pentru Iov venise
<Fac niwte cartofi prqjiyi wi avem wi
momentul
adevqrului.
ciorbq.>
Omul nostru a ngheyat wi ...
s-a dus la doctor sq se trateze.

<Elifaz din Teman, Bildad din


Wuah, wi Yofar din Naama s-au
dus wi au fqcut cum le spusese
Domnul. Wi Domnul a ascultat
rugqciunea lui Iov> (Iov 42:7-9).

Iov nu se recunoscuse n
oglinzile deformate din
discursurile prietenilor sqi,
dar n oglinda desqvkrwitq a
luminii divine s-a vqzut awa
cum era: <un om al yqrknii,
awezat pe drept deasupra
unui morman de cenuwq.>

Iov
Pe Iov l gqsim pocqit, smerit wi
reawezat de Dumnezeu n prosperitate
wi n preoyie. Dacq privim cu atenyie, vom reuwi sq vedem efectul puternic
pe care l-au avut cuvintele lui Dumnezeu asupra inimii lui Iov. Ele au reuwit
sq-l schimbe n trei direcyii: a modificat sentimentele lui Iov n raport cu
Dumnezeu, n raport cu el nsuwi wi n raport cu prietenii sqi. Constatqm astfel
cq redresarea a avut loc n toate direcyiile n care Iov se nwelase.
n raport cu Dumnezeu, greweala semnalatq de Elihu fusese exprimatq n
cuvintele:
<Iov vorbewte fqrq pricepere, wi cuvkntqrile lui sunt lipsite de
judecatq. Sq fie ncercat, deci, mai departe, fiindcq rqspunde ca
113

Iov - restaurat dupq suferinyq

cei rqi! Cqci adaugq la grewelile lui pqcate noi; bate din palme n
mijlocul nostru, wi nmulyewte cuvintele mpotriva lui Dumnezeu>
(Iov 34:35-37).
<yi nchipuiewti cq ai dreptate, wi crezi cq te ndreptqyewti naintea
lui Dumnezeu> (Iov 35:2).
Ascultayi acum suspinul unei inimi care se pocqiewte, expresia unei minyi
care a ajuns, nu chiar de bunq voie, sq se judece pe sine:
<Iov a rqspuns Domnului wi a zis: <Wtiu cq Tu poyi totul, wi cq
nimic nu poate sta mpotriva gkndurilor Tale.>
<Cine este acela care are nebunia sq-Mi ntunece planurile?>
<Da, am vorbit, fqrq sq le nyeleg, de minuni, care sunt mai
presus de mine wi pe care nu le pricep.>
<Ascultq-Mq, wi voi vorbi; te voi ntreba, wi Mq vei nvqya.>
<Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu
Te-a vqzut. De aceea mi-e sckrbq de mine wi mq pocqiesc n yqrknq
wi cenuwq.> (Iov 42:1-6).
Pentru Iov venise momentul adevqrului. Patriarhul se recunoawte pqcqtos
naintea lui Dumnezeu. Iov nu se recunoscuse n oglinzile deformate din
discursurile prietenilor sqi, dar n oglinda desqvkrwitq a luminii divine s-a
vqzut awa cum era: <un om al yqrknii, awezat pe drept deasupra unui morman
de cenuwq.> n lumina prezenyei lui Dumnezeu, Iov vede n sfkrwit ckte
parale face. <Mi-e sckrbq de mine>, spune el. Asta nu este doar o constatare
personalq a lui Iov, ci declarayia de
pocqinyq a tuturor oamenilor care
s-au ntklnit vreodatq cu adevqrat cu
Este uwor sq spunem:
Dumnezeul cel viu wi adevqrat.

<suntem pqcqtowi>, dar


numai o inimq cu adevqrat
smeritq de prezenya lui
Dumnezeu ajunge
sq poatq spune:
<Mi-e sckrbq de mine>

Se zice cq Napoleon Bonaparte ar


fi fost acela care a spus: <Dacq Socrate
ar intra n camerq, toyi ne-am ridica n
picioare ca sq-i dqm cinste, dar dacq ar
intra Isus Christos, i-am cqdea cu toyii
la picioare.>
Mkndrul Saul din Tars a trebuit sq
experimenteze aceastq prqbuwire pe

drumul Damascului:
<Cknd eram pe drum wi mq apropiam de Damasc, deodatq, pe la
amiazq, a strqlucit mprejurul meu o mare luminq din cer. Am cqzut
la pqmknt, wi am auzit un glas, care-mi zicea: <Saule, Saule, pentru
ce Mq prigonewti?> (Faptele apostolilor 22:6-7)
114

Iov - restaurat dupq suferinyq

Peste ani, Pavel avea sq-wi aminteascq de smerirea pe care a trqit-o n


clipele acelea:
<Dupq ei toyi, ca unei stkrpituri, mi s-a arqtat wi mie. Cqci eu sunt
cel mai nensemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic sq port numele
de apostol, fiindcq am prigonit Biserica lui Dumnezeu> (1 Corinteni
15:8-9).
Lepqdarea de sine wi prqbuwirea n faya Celui ce ne poate oferi harul
divin este experienya strict necesarq salvqrii noastre. Biserica este singura
comunitate umanq n care, pentru a fi calificat sq intri, trebuie sq recunowti
cq nu meriyi. Aduceyi-vq aminte cq pocqinya lui Petru a fost exprimatq n
paradoxalele cuvinte:
<Cknd a vqzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la
genunchii lui Isus, wi I-a zis: <Doamne, pleacq de la mine, cqci sunt
un om pqcqtos> (Luca 5:8).
Atunci wi acolo, acest <pleacq de la Mine> a fost un wfkwietor strigqt dupq
ajutor pe care Domnul Isus l-a auzit wi la nyeles ca atare.
Mulyi dintre noi wi nchipuie cq au rupt-o definitiv cu pqcatul n clipa
n care l-au oskndit n purtarea lor exterioarq, lqskndu-l sq le stqpkneascq
nsq pe ascuns lquntrul sub masca unei false modestii. Este uwor sq spunem:
<suntem pqcqtowi>, dar numai o inimq cu adevqrat smeritq de prezenya lui
Dumnezeu ajunge sq poatq spune: <Mi-e sckrbq de mine>. Aceste cuvinte
merg mknq n mknq cu: <Acum ochiul meu Te-a vqzut!> Numai atunci
cknd lumina prezenyei lui Dumnezeu strqlucewte asupra noastrq, sckrba de
noi nwine devine un lucru real, iar adevqratul secret pentru a avea o inimq
zdrobitq constq tocmai n rqmknerea permanentq n prezenya lui Dumnezeu.
n cel de al treilea rknd, dupq ce-wi schimbq pqrerea despre Dumnezeu wi
despre sine, Iov wi poate schimba wi pqrerea wi poziyia fayq de prietenii sqi.
Duwmanii de mai ieri sunt trimiwi de Dumnezeu napoi la Iov, iar patriarhul
wtie wi poate sq-i primeascq <duhovnicewte.> Inima lui, pusq acum ntr-o stare
dupq voia lui Dumnezeu, se poate ruga pentru ei wi poate acum sq le doreascq
binele:
<Dupq ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, i-a zis lui
Elifaz din Teman: <Mknia Mea S-a aprins mpotriva ta wi mpotriva
celor doi prieteni ai tqi, pentru cq n-ayi vorbit awa de drept de Mine,
cum a vorbit robul Meu Iov. Luayi acum wapte viyei wi wapte berbeci,
duceyi-vq la robul Meu Iov, wi aduceyi o ardere de tot pentru voi.
Robul Meu Iov sq se roage pentru voi, wi numai n vederea lui nu vq
voi face dupq nebunia voastrq; cqci n-ayi vorbit awa de drept despre
Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.> Elifaz din Teman, Bildad
din Wuah, wi Yofar din Naama s-au dus wi au fqcut cum le spusese
115

Iov - restaurat dupq suferinyq

Domnul. Wi Domnul a ascultat rugqciunea lui Iov> (Iov 42: 7-9).


Schimbarea atitudinii lui Iov n-a fost opyionalq. Ea a fost condiyia
reabilitqrii patriarhului. Pentru primirea binecuvkntqrii a trebuit sq existe o
dovadq de schimbare a vieyii, niwte <fapte vrednice de pocqinyq>.

<Domnul a adus pe Iov iarqwi n starea lui de la nceput, dupq ce


s-a rugat Iov pentru prietenii sqi> (Iov 42:10).
nceputq sub nvinuirea de mercantilism wi pragmatism egoist n relayia
dintre Dumnezeu wi creaturile Sale, cartea lui Iov se terminq sub revqrsarea
harului divin. nceputul wi sfkrwitul cqryii sunt simetrice n bogqyie wi
binecuvkntare, lqskndu-ne sq ne confruntqm cu monumentala ntrebare:
<Ce a fqcut Iov ca sq capete toate acestea de la Domnul?>
Rqspunsul strqbate bolyile cerului wi se reverbereazq peste timp wi spayiu
pknq la marginile universului:
<NIMIC!>
Iov n-ar fi putut face nimic care sq-L ndatoreze pe Dumnezeu. nvinuirea
pe care i-a fqcut-o Satan s-a dovedit cu totul nentemeiatq! n matematicq
se spune: <~uat Erat Demonstrandum> (~ed), <Ceea ce era de demontrat!>.
Cartea lui Iov a lansat n debutul ei o ntrebare wi se ncheie acum cu
unrqspuns. La urma urmei, Iov n-a fqcut nimic ca sq merite ceea ce avea sq-i
dea acum Dumnezeu.
116

Iov - restaurat dupq suferinyq

<Wi Domnul i-a dat napoi ndoit deckt tot ce avusese. Frayii,
surorile, wi vechii prieteni ai lui Iov au venit toyi sq-l vadq, wi au
mkncat cu el n casq. L-au plkns wi l-au mkngiat pentru toate
nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, wi fiecare i-a dat
un chesita wi un inel din aur> (Iov 42:10-11a).
Probabil cq darurile au fost semnul pocqinyei lor sincere wi recunoawterea
faptului cq l-au judecat grewit atunci cknd, crezkndu-l lovit de dreptatea lui
Dumnezeu, l-au pqrqsit cu toyii.
<n cei din urmq ani ai sqi, Iov a primit de la Domnul mai multe
binecuvkntqri deckt primise n cei dintki. A avut patrusprezece
mii de oi, wase mii de cqmile, o mie de pqrechi de boi, wi o mie de
mqgqriye> (Iov 42:11b-12).
Dumnezeu i-a dqruit iarqwi lui Iov o familie:
<A avut wapte fii wi trei fete; celei dintki i-a pus numele Iemima,
celei de a doua Cheyia, wi celei de a treia Cheren-Hapuc. n toatq
yara nu erau femei awa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatql lor le-a
dat o parte de mowtenire printre frayii lor> (Iov 42: 13-15).
Dewi nu ne este dat numele nevestei lui Iov wi nici al fiilor lui, ni se dq
acum numele fetelor care i s-au nqscut dupq reawezarea lui n binecuvkntqrile
divine. Numele pe care-l dqm copiilor nowtri spune ceva despre starea
noastrq sufleteascq n acel moment. Iemima nseamnq <porumbiyq>, Cheyia
nseamnq <scoryiwoarq>, iar Cheren-Hapuc nseamnq >rimel>. Iemima era
liniwtitq, Cheyia avea parfumul, iar Cheren-Hapuc avea restul cosmeticalelor!
Faptul cq ni se spune cq Iov <le-a dat o parte de mowtenire printre frayii
lor> este neobiwnuit pentru rknduielile orientale din lumea de atunci. Gestul
poate fi interpretat ca o confirmare a extraordinarei bogqyii a lui Iov wi o
dovadq a mqrinimiei lui.
Cel ce credea cq o sq moarq pe grqmada de gunoi, a ajuns sq mai trqiascq
ncq o viayq ndelungatq, sq se bucure de nepoyi wi strqnepoyi wi sq moarq
deplin satisfqcut wi sqtul de toate:
<Iov a mai trqit dupq aceea o sutq patruzeci de ani, wi a vqzut pe
fiii sqi wi pe fiii fiilor sqi pknq la al patrulea neam. Wi Iov a murit
bqtrkn wi sqtul de zile> (Iov 42: 16-17).

Biruinya harului
Al doilea lucru pe care-l observqm din finalul cqryii este cq, n
confruntarea dintre douq motive ideatice, cel lansat de Dumnezeu wi cel
lansat de Satan, triumfq teologia harului divin.
Dintre toate personajele cqryii, singurul care <iese bine> la sfkrwit este
117

Iov - restaurat dupq suferinyq

numai wi numai Dumnezeu. Toyi ceilalyi sunt dovediyi grewiyi wi li se propune


calea pocqinyei. Cei care o apucq, gqsesc drumul spre un sfkrwit fericit.
Este clar cq singurul care poate da aceastq fericire este Dumnezeu. El este
wi trebuie sq rqmknq sursa, suportul wi scopul ntregului univers. Dumnezeu
nu binecuvknteazq nsq pentru cq noi suntem buni, ci pentru cq El este bun.
Concluzia cqryii Iov este similarq cu concluzia teologiei apostolului Pavel
din epistola cqtre Romani. Scriindu-le wi celor care au avut Legea wi celor
care au trqit sub autoritatea conwtiinyei, Pavel le demonstreazq n primele
unsprezece capitole ale epistolei cq toyi oamenii sunt vinovayi naintea lui
Dumnezeu wi cq numai neprihqnirea primitq prin credinya personalq n Isus
Christos le poate da salvarea de sub pedeapsa lui Dumnezeu wi intrarea n
binecuvkntqrile vieyii vewnice.
<Fiindcq am dovedit cq toyi, fie Iudei, fie Greci, sunt sub pqcat,
dupq cum este scris: <Nu este nici un om neprihqnit, nici unul
mqcar. Nu este nici unul care sq aibq pricepere. Nu este nici unul
care sq caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu> (Romani 3:9-11).
<Dar acum s-a arqtat o neprihqnire (Grecewte: dreptate) pe care
o dq Dumnezeu, fqrq lege-despre ea mqrturisesc Legea wi proorocii
- wi anume, neprihqnirea datq de Dumnezeu, care vine prin credinya
n Isus Hristos, pentru toyi wi peste toyi cei ce cred n El. Nu este
nici o deosebire. Cqci toyi au pqcqtuit, wi sunt lipsiyi de slava lui
Dumnezeu. Wi sunt socotiyi neprihqniyi, fqrq platq, prin harul Squ,
prin rqscumpqrarea, care este n Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a
rknduit mai dinainte sq fie, prin credinya n skngele Lui, o jertfq de
ispqwire, ca sq-Wi arate neprihqnirea Lui; cqci trecuse cu vederea
pqcatele dinainte, n vremea n delungei rqbdqri a lui Dumnezeu;
pentruca, n vremea de acum, sq-Wi arate neprihqnirea Lui n awa fel
n ckt, sq fie neprihqnit, wi totuwi sq socoteascq neprihqnit pe cel ce
crede n Isus.
Unde este, deci, pricina de laudq? S-a dus. Prin ce fel de lege? A
faptelor? Nu; ci prin legea credinyei. Pentru cq noi credem cq omul
este socotit neprihqnit prin credinyq, fqrq faptele Legii> (Romani
3:21-28).
< Fiindcq Dumnezeu a nchis pe toyi oamenii n neascultare,
ca sq aibq ndurare de toyi. O, adkncul bogqyiei, nyelepciunii wi
wtiinyei lui Dumnezeu! ckt de nepqtrunse sunt judecqyile Lui, wi ckt
de nenyelese sunt cqile Lui! Wi ntr-adevqr <cine a cunoscut gkndul
Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva ntki, ca
sq aibq de primit napoi?>

118

Iov - restaurat dupq suferinyq

Din El, prin El, wi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sq fie
slava n veci! Amin.> (Romani 11:32-36).
Cartea lui Iov ne aratq cq, orickte capitole ar avea viaya cuiva, Dumnezeu
wi-a pqstrat dreptul de a-l scrie pe cel de la urmq. Apostolul Iacov ne
atenyioneazq:
<Iatq, noi numim fericiyi pe cei ce au rqbdat. Ayi auzit vorbinduse despre rqbdarea lui Iov, wi ayi vqzut ce sfkrwit i-a dat Domnul wi
cum Domnul este plin de milq wi de ndurare> (Iacov 5:11).
Ne-am strqduit sq explicqm subiectul tainic al acestei cqryi trecute de
prea multe ori cu vederea. La capqtul acestui comentariu am rqmas nsq cu
sentimentul cq n-am spus destul sau cq n-am fqcut-o destul de clar. Cred din
toatq inima cq Biblia se tklcuiewte cel mai bine prin ... ea nsqwi. Existq n
cartea Psalmilor un pasaj pe care vi-l
pot recomanda din toatq inima. Ce ne
spune deci cartea lui Iov? Iatq ce:

Eu cred cq aplicayia

<Domnul este ndurqtor


principalq din cartea lui Iov
wi milostiv, ndelung rqbdqtor
este cq noi n-avem nevoie
wi bogat n bunqtate. El nu Se
sq nyelegem <ce face>
ceartq fqrq ncetare, wi nu yine
mknia pe vecie. Nu ne face
Dumnezeu, atkta timp ckt
dupq pqcatele noastre, nu ne
wtim <cine este> Dumnezeu.
pedepsewte dupq fqrqdelegile
noastre. Ci ckt sunt de sus
cerurile fayq de pqmknt, atkt este
de mare bunqtatea Lui pentru cei ce se tem de El; ckt este de departe
rqsqritul de apus, atkt de mult depqrteazq El fqrqdelegile noastre de
la noi.
Cum se ndurq un tatq de copiii lui, awa Se ndurq Domnul de cei
ce se tem de El. Cqci El wtie din ce suntem fqcuyi; wi aduce aminte
cq suntem yqrknq.
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, wi nflorewte ca floarea de pe
ckmp. Cknd trece un vknt peste ea, nu mai este, wi locul pe care-l
cuprindea, n-o mai cunoawte. Dar bunqtatea Domnului yine n veci
pentru cei ce se tem de El wi ndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
pentru cei ce pqzesc legqmkntul Lui wi wi aduc aminte de poruncile
Lui, ca sq le mplineascq.
Domnul Wi-a awezat scaunul de domnie n ceruri, wi domnia Lui
stqpknewte peste tot.
Binecuvkntayi pe Domnul, ngerii Lui, care sunteyi tari n putere,
care mpliniyi poruncile Lui, wi care ascultayi de glasul cuvkntului
119

Iov - restaurat dupq suferinyq

Lui. Binecuvkntayi pe Domnul, toate owtirile Lui, robii Lui, care


faceyi voia Lui! Binecuvkntayi pe Domnul, toate lucrqrile Lui, n
toate locurile stqpknirii Lui! Binecuvknteazq suflete, pe Domnul!>
(Psalmul 103:8-22).
Dumnezeu nu ne-a promis nici cq va fi uwor, nici cq va fi frumos, singurul
lucru pe care ni l-a promis este cq ... se meritq.

Adevqruri wi aplicayii practice din epilogul cqryii


Secyiunea ni-l prezintq pe Iov restaurat dupq suferinyq.
Eu cred cq aplicayia principalq din cartea lui Iov este cq noi n-avem
nevoie sq nyelegem <ce face> Dumnezeu, atkta timp ckt wtim <cine este>
Dumnezeu. Sq presupunem cq ne-am uita la o pknzq awezatq de curknd pe
wavaletul unui pictor wi am vedea nceputul unei noi picturi, doar pete mari
de culoare tqiate de linii aparent haotice, o totalq lipsq de sens wi armonie.
Probabil cq ne-am zice:
<Cine a fqcut mizeria asta? Pqcat de preyul pknzei ...>
Dar dacq cineva de alqturi ne-ar spune cq pictorul care a nceput acea
lucrare se numewte ... Tonitza sau Grigorescu, sau Thomas |incade, tonul
wi cuvintele noastre s-ar schimba imediat. Am gkndi probabil cam awa: <Ce
mare artist! Abea awtept sq vqd ce va face din nceputul acesta. Cu siguranyq
cq va iewi o capodoperq!>
Dacq ne-am afla n faya unui clqdiri aflatq pe la jumqtate wi toatq
construcyia ni s-ar nfqyiwa <aiurea> cu bkrne wi grinzi plecate spre poziyii
imposibile, cu camere nealiniate n felul lor obiwnuit, cu holuri care parcq
duc nicqieri, oare nu ne-am spune la fel:
<Cine a fqcut porcqria asta? Pqcat de banii propietarului! Arhitectul este
total nepriceput!>
Dacq nsq ni s-ar spune cq tipul este Fran\ Gehr] sau celebrul Bob Posliff
atitudinea wi cuvintele noastre s-ar schimba iarqwi ca printr-o minune. A wti cq
astfel de oameni nu deseneazq niciodatq <case de serie>, ci unicate. Nu neam mai mira cq forma este neobiwnuitq, iar camerele sunt awezate altfel deckt
la celelalte case. Aprecierea noastrq nu depinde atkt de mult de aspectul unei
lucrqri neterminate ncq, ci de calitatea wi competenya celui ce se aflq la lucru
acolo. La fel stau lucrurile wi cu Marele Constructor al acestui Univers. Cknd
Iov, care auzise de El, a fost pus naintea minunqyiei lucrqrilor Lui, cuvintele
wi atitudinea i s-au schimbat dintr-o datq.
Fqptura aceasta minusculq, omul, poate privi liniwtit prin credinyq la ceea
ce face Dumnezeu. Lucrqrile Lui vor fi ntotdeauna mai mari wi mai minunate
deckt poate mintea noastrq sq pqtrundq, dar nu vor fi niciodatq motivate de
altceva deckt de harul wi de bunqtatea Sa nemqsuratq. Iar priceperea Lui este
... desqvkrwitq!
120

Iov - restaurat dupq suferinyq

ntr-o adunare crewtinq pornitq pe criticq destructivq, un pqstor a avut


iniyiativa salutarq sq confecyioneze niwte <insigne> pe care era scris doar
atkt: <Ai rqbdare cu mine! Dumnezeu nu m-a terminat ncq!> Fraza poate fi
parafrazatq wi invers: <Ai rabdare cu Dumnezeu! El nu te-a terminat ncq!>
Al doilea lucru pe care-l lqmurewte cartea Iov este natura relayiilor
dintre Dumnezeu wi oameni. Autorul ne spune cq baza acestora nu este
nici dreptatea wi nici principiul <retribuyiei> divine. Teologia aceasta este
incompletq wi principiul ei, exact wi adevqrat, este aplicabil doar acelora care
refuzq harul divin. Nu este bine sq ne situqm de parte celor trei prieteni
ai lui Iov, acceptknd o <telogie comercialq> wi nu trebuie sq ne lqsqm
ispitiyi sq ncercqm sq-i rqspundem lui Dumnezeu <cu aceiawi monedq>,
binecuvkntkndu-L atunci cknd ne face bine wi njurkndu-L atunci cknd ni se
pare cq ne nedreptqyewte.
Adevqrata teologie care-L ghideazq pe Dumnezeu n relayiile lui cu
fqpturile create este <teologia harului.> n atotputernicia Sa, Dumnezeu
nu datoreazq nimqnui nimic. El este nsq un Tatq iubitor care a hotqrkt n
Sine nsuwi sq ne binecuvinteze. Rqspunsul pe care trebuie sq-l dea oamenii
acestui har este o ncredere totalq wi o ascultare desqvkrwitq.
A treia problemq rezolvatq n careta Iov este problema suferinyei
oamenilor buni. Aceasta este o problemq care-i frqmkntq pe oamenii din
fiecare generayie. Recent, n America au apqrut treiq cqryi pe aceastq temq:
<De ce li se ntkmplq lucruri rele oamenilor buni?> (<{hen Bad Things
Happen To Good> - Rabbi Harold |ushner ), <Unde este Dumnezeu cknd
mq doare?> (<{here Is God {hen It Hurts?> - Philip }ance]) wi <Dacq
Dumnezeu este awa de bun cum de este lumea awa de rea?> (<If God Is Good,
{h] Is The {orld So Bad? - Benjamin Blech)
Awa cum am arqtat deja, diferite personaje din carte ne dau diferite
explicayii. Numai una este nsq cea adevqratq. n tabelul de mai jos puteyi
revedea rqspunsurile pe care le dau cei din carte.
De ce sufqr oamenii buni ?
Persoana

Rqspunsul

Evaluarea

Nevasta lui Iov

Dumnezeu este nedrept

Niciodatq

Trei prieteni

Dumnezeu pedepsewte
pqcatul

Doar uneori

Iov

Dumnezeu este
nenyeles

Doar uneori

Elihu

Spre bine prin har

ntotdeauna

Dumnezeu

Spre binele lor wi slava Lui

ntotdeauna

121

Iov - restaurat dupq suferinyq

Personajele cqryii wi bazeazq convingerile pe diferite forme de


cunoawtere. Iatq-le grupate ntr-un tabel:
Persoana

Baza de cunoawtere

Nevasta lui Iov

Empiricq

Trei prieteni

Rayionalism

Iov

Rayionalism

Elihu

Inspirayie

Dumnezeu

Revelayie

Fiecare dintre cei trei prieteni ai lui Iov au avut o teologie proprie.
Persoana

Teologia

Elifaz

Experienya personalq

Bildad

Tradiyia strqbunq

Yofar

Intuiyia

Pentru mulyi cititori wi analiwti, cartea Iov este cartea care vorbewte
despre suferinyq. A trebuit sq arqtqm nsq cq suferinya lui Iov nu este deckt
un element dintr-o problemq cu mult mai mare: <Care este natura relayiilor
dintre Dumnezeu wi oameni?>
Satana nu i-a spus lui Dumnezeu: <Lasq-mq sq-l chinuiesc pe Iov!>, ci
<Dq-mi-l pe mknq ca sq-yi arqt ceva wi sq conving tot cosmosul cq Tu nu
meriyi slujit pentru ceea ce ewti wi cq realitatea este cq toyi wi toate te slujesc
doar de dragul lor n nqdejdea binelui pe care awteaptq sq li-l faci.>
Suferinya n-a fost scopul, ci metoda aleasq de Satan pentru demonstrarea
ideii lui. Dumnezeu a acceptat provocarea wi a arqtat tuturor cq nyelepciunea
Sa este desqvkrwitq wi cq El meritq sq fie slujit wi lqudat pentru bunqtatea cu
care ne nconjoarq wi ne slujewte. Dumnezeu avea sq desqvkrweascq aceastq
demonstrayie n Christos, Robul venit sq ne slujeascq:
<Cqci Fiul omului n-a venit sq I se slujeascq, ci El sq slujeascq wi
sq-Wi dea viaya rqscumpqrare pentru mulyi!> (Ioan 10:45).
Lumea noastrq este guvernatq de principiile wi natura pqcqtoasq a lui
Satan. Lumea lui Dumnezeu este nsq awezatq pe principii diametral opuse wi
pe natura desqvkrwitq a dragostei divine:
<Isus i-a chemat la El, wi le-a zis: <Wtiyi cq cei priviyi drept
ckrmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, wi mai marii lor le
poruncesc cu stqpknire. Dar ntre voi sq nu fie awa. Ci oricare va
122

Iov - restaurat dupq suferinyq

vrea sq fie mare ntre voi, sq fie slujitorul vostru; wi oricare va vrea
sq fie cel dintki ntre voi, sq fie robul tuturor> (Marcu 10:42-44).
<Voi Mq numiyi <nvqyqtorul> wi <Domnul> wi bine ziceyi, cqci
sunt Deci, dacq Eu, Domnul wi nvqyqtorul vostru, v-am spqlat
picioarele, wi voi sunteyi datori sq vq spqlayi picioarele unii altora.
Pentru cq Eu v-am dat o pildq, ca wi voi sq faceyi cum am fqcut Eu>
(Ioan 13:13-15).
Apostolul Pavel va afirma cq atitudinea noastrq fayq de Dumnezeu nu este
un tribut al datoriei, ci o reflectare fidelq wi corectq a ceea ce Dumnezeu a
fqcut deja pentru noi:
<Prea iubiyilor, sq ne iubim unii pe alyii; cqci dragostea este
de la Dumnezeu. Wi oricine iubewte, este nqscut din Dumnezeu,
wi cunoawte pe Dumnezeu. Cine
nu iubewte, n-a cunoscut pe
Dumnezeu; pentru cq Dumnezeu
Voia lui Dumnezeu
este dragoste. Dragostea lui
pentru noi include wi
Dumnezeu fayq de noi s-a arqtat
suferinya, orickt nu ne-ar
prin faptul cq Dumnezeu a trimis
place lucrul acesta.
n lume pe singurul Squ Fiu, ca
noi sq trqim prin El. Wi dragostea
stq nu n faptul cq noi am iubit pe
Dumnezeu, ci n faptul cq El ne-a iubit pe noi, wi a trimis pe Fiul
Squ ca jertfq de ispqwire pentru pqcatele noastre. ... Noi l iubim
pentru cq El ne-a iubit ntki> (1 Ioan 4:7-19).
Alte ckteva aplicayii practice din aceastq carte sunt:
Dumnezeu este stqpkn pe situayie chiar wi atunci cknd ni se pare cq nu este
awa. Voia lui Dumnezeu pentru noi include wi suferinya, orickt nu ne-ar place
lucrul acesta. Oamenilor buni li se ntkmplq lucruri rele pentru cq Dumnezeu
ngqduie lui Satan sq ne <cearnq> (Luca 22:31), nu pentru cq Dumnezeu ar fi
nclinat sq ne facq rqu (Iacov 1:13).
Cknd ne pawte ngrijorarea, ar trebui sq cqutqm sq-L cunoawtem mai bine
pe Dumnezeul Biliei. Cartea lui Iov este o contribuyie majorq la teologia
Scripturii. Ea ne ilustreazq consecvenya lui Dumnezeu n problema mkntuirii
omului. Dumnezeu s-a hotqrkt sq ne facq bine nu pentru cq noi suntem
buni, ci pentru cq El este bun. Aceastq veste bunq constituie Evanghelia
de dinaintea Evangheliei. Dumnezeu ne este prezentat ca fiind suveran,
atoatecunoscqtor wi atotputernic. Prin contrast, omul ne este prezentat ca
slab, limitat, ignorant wi pqcqtos. Cu toate acestea, chiar wi n suferinye, omul
l poate lquda pe Dumnezeu, ncrezqtor n perfecyiunea cqilor Lui wi curqyat
total de mkndrie.
123

Iov - restaurat dupq suferinyq

Domnul Isus n cartea lui Iov


Pentru cq, dupq nviere, Domnul Isus le-a deschis mintea ucenicilor ca sq
priceapq Scripturile (Luca 24:45) wi <le-a tklcuit, n toate Scripturile, ce era
cu privire la El> (Luca 24:27), se cade sq spunem wi noi care este imaginea
Domnului Isus n aceastq carte.
Fiind vorba despre o Evanghelie a harului nu ne va fi greu sq-L
descoperim pe Domnul Isus n ajutorul dupq care tknjea patriarhul Iov:
<Dar wtiu cq Rqscumpqrqtorul meu este viu, wi cq se va ridica la
urmq pe pqmknt> (Iov 19:25).
Vorbind n lumina cunowtinyei limitate pe care o avea, Iov ntreabq:
<Cqci El nu este un om ca mine, ca sq-I pot rqspunde, wi sq
mergem mpreunq la judecatq. Nici nu este vreun mijlocitor ntre
noi, care sq-wi punq mkna peste noi amkndoi> (Iov 9:32).
Tu wi cu mine wtim cq Dumnezeu nu este <om>, dar n lumina ntrupqrii,
Isus Christos a devenit acel <mijlocitor> care a pus prin cruce o punte peste
prqpastia dintre om wi Dumnezeu.
<Copilawilor, vq scriu aceste lucruri, ca sq nu pqcqtuiyi. Dar
dacq cineva a pqcqtuit, avem la Tatql un Mijlocitor (sau Advocat.
Grecewte: Paraclet, adicq apqrqtor, ajutor), pe Isus Christos, Cel
neprihqnit. El este jertfa de ispqwire pentru pqcatele noastre; wi nu
numai pentru ale noastre, ci pentru ale ntregii lumi> (1 Ioan 2:1).
<Cqci este un singur Dumnezeu, wi este un singur mijlocitor
ntre Dumnezeu wi oameni: Omul Isus Christos, care S-a dat pe Sine
nsuwi, ca prey de rqscumpqrare pentru toyi> (1 Timotei 2:5).
El a luat chip de rob, fqckndu-se asemenea oamenilor. A trqit wi a murit
printre noi. Biblia ne spune cq a fost fqcut asemqnqtor nouq n toate lucrurile,
devenind fratele nostru. El poate avea acum milq de noi n toate slqbiciunile
noastre. Astqzi ne putem apropia de El cu ndrqznealq:
<Sq ne apropiem, deci, cu deplinq ncredere de scaunul harului,
ca sq cqpqtqm ndurare wi sq gqsim har, ca sq fim ajutayi la vreme de
nevoie> (Evrei 4:16).
Iov a strigat <Pentru ce?>, iar de pe crucea Golgotei Isus i-a preluat
ntrebarea: <Pentru ce M-ai pqrqsit?> Suprema suferinyq a jertfei
rqscumpqrqtoare a adus biruinya finalq mpotriva <pkrkwului>, a lui Satan.
n persoana Fiului Squ, Dumnezeu a suferit cu mult mai mult deckt Iov sau
deckt noi toyi la un loc.
<Dispreyuit wi pqrqsit de oameni, om al durerii wi obiwnuit cu
124

Iov - restaurat dupq suferinyq

suferinya, era awa de dispreyuit cq yi ntorceai faya de la El, wi noi


nu L-am bqgat n seamq. Totuw, El suferinyele noastre le-a purtat,
wi durerile noastre le-a luat asupra Lui, wi noi am crezut cq este
pedepsit, lovit de Dumnezeu, wi smerit. Dar El era strqpuns pentru
pqcatele noastre, zdrobit pentru fqrqdelegile noastre. Pedeapsa, care
ne dq pacea, a cqzut peste El, wi prin rqnile Lui suntem tqmqduiyi.
Noi rqtqceam cu toyii ca niwte oi, fiecare wi vedea de drumul lui; dar
Domnul a fqcut sq cadq asupra Lui nelegiuirea noastrq a tuturor>
(Isaia 53: 3-6).
Realitatea este cq, dacq ar fi dupq dreptate, a existat un singur om fqrq
pqcat n toatq istoria, un singur om cu adevqrat neprihqnit: Omul Isus
Christos. Toyi ceilalyi meritq sq sufere din cauza pqcatelor lor. El singur n-a
meritat sq sufere, dar a luat suferinyele toate asupra Lui nsuwi, pentru ca
prin moartea Sa sq ne poatq mpqca pe noi toyi cu Dumnezeu. El a nviat a
treia zi dupq rqstignire wi noi sqrbqtorim mereu n cea dintki zi a sqptqmknii
(Duminica) viaya vewnicq pe care am primit-o prin nvierea Lui glorioasq.
Suferinyele pe care le mai ndurqm acum sunt nimica fayq de
binecuvkntqrile pe care ni le-a
pregqtit El la urmq:

Realitatea este cq, dacq


ar fi dupq dreptate, a existat
un singur om fqrq pqcat n
toatq istoria, un singur om cu
adevqrat neprihqnit: Omul
Isus Christos. Toyi ceilalyi
meritq sq sufere din cauza
pqcatelor lor.

<Eu socotesc cq suferinyele


din vremea de acum nu sunt
vrednice sq fie puse alqturi cu
slava viitoare, care are sq fie
descoperitq fayq de noi> (Iov
8:18).

Va veni o clipq cknd El va


wterge orice lacrimq din ochii nowtri.
Atunci wi acolo, toate ntrebqrile
noastre wi vor primi rqspuns. Cerul
este destinayia mqreayq a Bisericii
persecutate, iar gloria ei este nqdejdea fiecqruia care crede n Isus Christos.
Se pune ntrebarea: <A wtiut Iov ceva despre Evanghelie sau n-a wtiut?>
El vorbewte despre unul <care iartq pqcatul> (Iov 7:21), despre un
<mijlocitor> (Iov 9:33), despre un Salvator (Iov 13:16) wi despre un
<rqscumpqrqtor, care este viu wi se va ridica la urmq pe pqmknt> (Iov 19:25)
pe care avea nqdejde sq-L vadq cu ochii sqi (Iov 19:26).
Cei trei prieteni ai lui Iov erau oameni inteligenyi wi religiowi, dar nu
cunowteau Evanghelia. Iov ia asupra lui misiunea de a-i nvqya ceea ce nu
wtiu:
<Vq voi nvqya cqile lui Dumnezeu, nu vq voi ascunde planurile
125

Iov - restaurat dupq suferinyq

Celui Atotputernic> (Iov 27:11).


Chiar wi el nsq nu cunowtea deckt n parte wi are nevoie sq vinq un om
ca wi Elihu care, asemenea lucrqrii pe care au fqcut-o A`uila wi Priscila
cu Apolo, sq-i arate <mai cu deamqruntul Calea lui Dumnezeu> (Faptele
Apostolilor 18:26).
Oare nu este prea mult sq injuctqm conyinutul Evangheliei ntr-o carte awa
de veche ca wi cartea lui Iov? Este adevqrat cq el folosewte termeni sinonimi
cu cei din vocabularul scrierilor lui Matei, Marcu, Luca wi Ioan, dar sq fie
chiar adevqrat cq cei din vechime au wtiut sau au intuit venirea Fiului lui
Dumnezeu pentru rqscumpqrarea oamenilor?
Orickt ar pqrea de ndrqzney la prima vedere, rqspunsul la aceste ntrebqri
este negativ. Nu, nu este prea mult sq spunem cq Iov wi contemporanii sqi
wtiau ceva despre Evanghelie. La urma urmei, Cel ce ne-a spus ceva despre
aceasta este nsuwi Isus Christos, Fiul Dumnezeului celui vewnic. ntr-o
disputq cu conducqtorii religiowi ai vremii, Domnul Isus face aluzie la o
ntkmplare neconsemnatq n Vechiul Testament, dar asta nu o face mai puyin
adevqratq. Ne-o relateazq doar Unul care a fost acolo wi wtie din cunowtinyq
nemijlocitq. Contestat n divinitatea Sa de cqtre iudei, Domnul Isus le-a spus:
<Tatql vostru Avraam a sqltat de bucurie cq are sq vadq ziua Mea: a
vqzut-o wi s-a bucurat.>
<N-ai nici cincizeci de ani> I-au zis Iudeii <wi ai vqzut pe Avraam!>
Isus le-a zis: <Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, mai nainte ca sq se nascq
Avraam, sunt Eu> (Ioan 8:56-58).
Cuvintele acestea au fost rostite n contextul discursului despre
<adevqrata slobozenie.> Evanghelia nu poate fi o veste bunq deckt pentru
aceia care se recunosc n crizq, robi ai pqcatului wi ai moryii. Evreilor
orgoliowi de tradiyia lor de popor al credinyei prin descendenya din Avraam le
cqdea foarte greu sq audq cq venise Unul care se oferea sq-i facq <slobozi.>
Iatq ntreaga discuyie care a avut loc atunci:
<Wi a zis Iudeilor, care crezuserq n El: <Dacq rqmkneyi n
cuvkntul Meu, sunteyi ntr-adevqr ucenicii Mei; veyi cunoawte
adevqrul, wi adevqrul vq va face slobozi.>
Ei I-au rqspuns: <Noi suntem sqmknya lui Avraam, wi n-am fost
niciodatq robii nimqnui; cum zici Tu: <Veyi fi slobozi!>
<Adevqrat, adevqrat, vq spun> le-a rqspuns Isus <cq, oricine
trqiewte n pqcat, este rob al pqcatului. Wi robul nu rqmkne pururea
n casq; fiul nsq rqmkne pururea. Deci, dacq Fiul vq face slobozi,
veyi fi cu adevqrat slobozi. Wtiu cq sunteyi sqmknya lui Avraam; dar
cqutayi sq Mq omorkyi, pentru cq nu pqtrunde n voi cuvkntul Meu.
Eu spun ce am vqzut la Tatql Meu; wi voi faceyi ce ayi auzit de la
tatql vostru.>
126

Iov - restaurat dupq suferinyq

<Tatql nostru> I-au rqspuns ei <este Avraam>.


Isus le-a zis: <Dacq ayi fi copii ai lui Avraam, ayi face faptele lui
Avraam. Dar acum cqutayi sq Mq omorkyi, pe Mine, un om, care
v-am spus adevqrul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Awa ceva
Avraam n-a fqcut. Voi faceyi faptele tatqlui vostru.> Ei I-au zis:
<Noi nu suntem copii nqscuyi din curvie; avem un singur Tatq: pe
Dumnezeu.>
Isus le-a zis: <Dacq ar fi Dumnezeu Tatql vostru, M-ayi iubi wi
pe Mine, cqci Eu am iewit wi vin de la Dumnezeu: n-am venit de
la Mine nsumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu nyelegeyi vorbirea
Mea? Pentru cq nu puteyi asculta Cuvkntul Meu. Voi aveyi de tatq pe
diavolul; wi vreyi sq mpliniyi poftele tatqlui vostru. El de la nceput a
fost ucigaw; wi nu stq n adevqr, pentru cq n el nu este adevqr. Ori de
ckte ori spune o minciunq, vorbewte din ale lui, cqci este mincinos wi
tatql minciunii. Iar pe Mine, pentru cq spun adevqrul, nu Mq credeyi.
Cine din voi Mq poate dovedi cq am pqcat? Dacq spun adevqrul,
pentru ce nu Mq credeyi?
Cine este din Dumnezeu, ascultq cuvintele lui Dumnezeu; voi de
aceea n-ascultayi, pentru cq nu sunteyi din Dumnezeu.>
Iudeii I-au rqspuns: <Nu zicem noi bine cq ewti Samaritean, wi cq
ai drac?>
<N-am drac> le-a rqspuns Isus <ci Eu cinstesc pe Tatql Meu, dar
voi nu Mq cinstiyi. Eu nu caut slava Mea; este Unul care o cautq wi
care judecq. Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq pqzewte cineva
cuvkntul Meu, n veac nu va vedea moartea.>
<Acum> I-au zis Iudeii <vedem bine cq ai drac; Avraam a
murit, proorocii, de asemenea, au murit, wi tu zici: <Dacq pqzewte
cineva cuvkntul Meu, n veac nu va gusta moartea.> Doar n-ai fi
Tu mai mare deckt pqrintele nostru Avraam, care a murit? Wi deckt
proorocii, care, de asemenea, au murit? Cine te crezi Tu cq ewti?>
Isus a rqspuns: <Dacq Mq slqvesc Eu nsumi, slava Mea nu este
nimic; Tatql Meu Mq slqvewte, El, despre care voi ziceyi cq este
Dumnezeul vostru; wi totuwi nu-L cunoawteyi. Eu l cunosc bine; wi
dacq aw zice cq nu-L cunosc, aw fi wi Eu un mincinos ca voi. Dar
l cunosc wi pqzesc Cuvkntul Lui. Tatql vostru Avraam a sqltat de
bucurie cq are sq vadq ziua Mea: a vqzut-o wi s-a bucurat.>
<N-ai nici cincizeci ce ani> I-au zis Iudeii <wi ai vqzut pe
Avraam!>
Isus le-a zis: <Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, mai nainte ca sq
se nascq Avraam, sunt Eu.>
La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca sq arunce n El. Dar Isus
S-a ascuns, wi a iewit din Templu, trecknd prin mijlocul lor. Wi awa a
127

Iov restaurat dupq suferinyq

plecat din Templu> (Ioan 8:30-47).


Ca wi Avraam (sau prin Avraam), Iov a putut afla wi el ceva din planurile
lui Dumnezeu prin Christos. S-ar prea putea ca aceasta sq fie originea
termenilor pe care-i folosewte el cu atkta convingere wi nqdejde.
Dacq vi se pare cq este prea mult sq presupunem cq cei de pe vremea
aceea aveau cunowtinye despre conyinutul Evangheliei, vq invit sq vq
aduceyi aminte cq existq wi alte dovezi despre o anumitq revelayie mesianicq
rezidualq n textul Bibliei.
Nu uitayi cq Avraam, care a vqzut ziua lui Christos wi s-a bucurat de ea>,
s-a ntklnit n Canaan cu tainicul wi paradoxalul <Melhisedec>, despre care
citim awa de mult n epistola cqtre Evrei. Ni se spune cq el a fost <un tip> al
preoyiei Domnului Isus, care, iewit din Iuda, n-ar fi avut altfel drept la preoyia
Leviticq:
< ... cqci, pe cknd Leviyii se fqceau preoyi fqrq jurqmknt, Isus S-a
fqcut preot prin jurqmkntul Celui ce I-a zis: <Domnul a jurat, wi nu
Se va cqi: <Tu ewti preot n veac, dupq rknduiala lui Melhisedec>
- prin chiar faptul acesta, El s-a fqcut chezawul unui legqmknt mai
bun> (Evrei 7:21,22).
ntklnirea dintre Avraam wi Melhisedec este descrisq astfel:
<Melhisedec, mpqratul Salemului, a adus pkine wi vin: el era
preot al Dumnezeului Celui Prea nalt. Melhisedec a binecuvkntat
pe Avram wi a zis:
<Binecuvkntat sq fie Avram de Dumnezeul Cel Prea nalt,
Ziditorul cerului wi al pqmkntului. Binecuvkntat sq fie Dumnezeul
Cel Prea nalt, care a dat pe vrqjmawii tqi n mkinile tale!> Wi Avram
i-a dat zeciuialq din toate.
Autorul epistolei cqtre Evrei interpreteazq profetic ntklnirea dintre
Avram wi Melhisedec:
<n adevqr, Melhisedec acesta, mpqratul Salemului, preot al
Dumnezeului Prea nalt, care a ntkmpinat pe Avraam cknd acesta
se ntorcea de la mqcelul mpqrayilor, care l-a binecuvkntat, care
a primit de la Avraam zeciuialq din tot, care, dupq nsemnarea
numelui squ, este ntki <mpqrat al neprihqnirii> apoi wi <mpqrat al
Salemului> adicq <mpqrat al pqcii>; fqrq tatq, fqrq mamq, fqrq spiyq
de neam, neavknd nici nceput al zilelor, nici sfkrwit al vieyii, dar
care a fost asemqnat cu Fiul lui Dumnezeu, rqmkne preot n veac.
Vedeyi bine, deci, ckt de mare a fost el, dacq pknq wi patriarhul
Avraam i-a dat zeciuialq din prada de rqzboi! Aceia dintre fiii lui
Levi, care ndeplinesc slujba de preoyi, dupq Lege, au poruncq
sq ia zeciuialq de la norod, adicq de la frayii lor, cu toate cq wi ei
128

Iov restaurat dupq suferinyq

se coboarq din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor,
a luat zeciuialq de la Avraam, wi a binecuvkntat pe cel ce avea
fqgqduinyele. Dar fqrq ndoialq cq cel mai mic este binecuvkntat de
cel mai mare. Wi apoi aici, cei ce iau zeciuialq, sunt niwte oameni
muritori; pe cknd acolo, o ia cineva, despre care se mqrturisewte cq
este viu. Mai mult, nsuwi Levi, care ia zeciuialq, a plqtit zeciuiala,
ca sq zicem awa, prin Avraam; cqci era ncq n coapsele strqmowului
squ, cknd a ntkmpinat Melhisedec pe Avraam.
Dacq, deci, desqvkrwirea ar fi fost cu putinyq prin preoyia
Leviyilor, cqci sub preoyia aceasta a primit poporul Legea-ce nevoie
mai era sq se ridice un alt preot <dupq rknduiala lui Melhisedec> wi
nu dupq rknduiala lui Aaron?
Pentrucq, odatq schimbatq preoyia, trebuia numaideckt sq aibq
loc wi o schimbare a Legii. n adevqr, Acela despre care sunt zise
aceste lucruri, face parte dintr-o altq seminyie, din care nimeni n-a
slujit altarului. Cqci este vqdit cq Domnul nostru a iewit din Iuda,
seminyie, despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoyie.
Lucrul acesta se face wi mai luminos cknd vedem ridickndu-se,
dupq asemqnarea lui Melhisedec, un alt preot, pus nu prin legea
unei porunci pqmkntewti, ci prin puterea unei vieyi neperitoare.
Fiindcq iatq ce se mqrturisewte despre El: <Tu ewti preot n veac,
dupq rknduiala lui Melhisedec> (Evrei 7:1-17).
Psalmul 110 ni-l propune pe Melhisedec ca un tipar profetic al misiunii
mesianice, un mpqrat care este n acelawi timp wi preot:
< Domnul a zis Domnului meu: <Wezi la dreapta Mea, pknq voi
pune pe vrqjmawii Tqi sub picioarele Tale.> - Domnul va ntinde
din Sion toiagul de ckrmuire al puterii Tale, zicknd: <Stqpknewte n
mijlocul vrqjmawilor Tqi!>
Poporul Tqu este plin de nflqcqrare, cknd yi aduni owtirea; cu
podoabe sfinte, ca din sknul zorilor, vine tineretul Tqu la Tine, ca
roua.
Domnul a jurat, wi nu-I va pqrea rqu: <Tu ewti preot n veac, n
felul lui Melhisedec.> - Domnul, de la dreapta Ta, zdrobewte pe
mpqrayi n ziua mkniei Lui. El face dreptate printre neamuri: totul
este plin de trupuri moarte; El zdrobewte capete pe toatq ntinderea
yqrii. El bea din pkrku n timpul mersului: de aceea wi nalyq capul>
(Psalmul 110:1-7).
Moise l-a gqsit n Madian pe Ietro, care era, n ciuda politeismului
idolatru de atunci, <preot> al Dumnezeului celui viu (Geneza 2:16). Iatq cum
a reacyionat acest om la vestea cq Dumnezeu s-a ndurat de poporul Squ wi l-a
scos din robia Egiptului:
129

Iov restaurat dupq suferinyq

<Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l fqcuse Domnul


lui Israel wi pentru cq-l izbqvise din mkna Egiptenilor. Wi Ietro
a zis: <Binecuvkntat sq fie Domnul, care v-a izbqvit din mkna
Egiptenilor wi din mkna lui Faraon, El, care a izbqvit poporul din
mkna Egiptenilor! Cunosc acum cq Domnul este mai mare deckt toyi
dumnezeii; cqci n lucrul n care s-au purtat cu trufie, El a fost mai
pesus de ei.>
Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot wi o
jertfq de mkncare. Aaron wi toyi bqtrknii lui Israel au venit wi au luat
parte la masq cu socrul lui Moise, naintea lui Dumnezeu> (Exodul
18:9-12).
O altq apariyie misterioasq, un om cu acces la revelayia divinq, a fost
proorocul Balaam din Mesopotamia. Biblia ne spune cq omul acesta avea
acces la Dumnezeu wi primea mesaje inspirate din partea Lui. Dumnezeu i
ngqduie sq rqspundq chemqrii lui Balac, dar i condiyioneazq activitatea:
<Du-te cu oamenii acewtia; dar sq spui numai cuvintele pe care yi
le voi spune Eu> (Numeri 22:35).
Iatq de altfel cum se prezintq pe sine acest Balaam:
<Iatq ce zice Balaam, fiul lui Beor, Omul cu ochii deschiwi,
Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce vede vedenia Celui
Atotputernic, Cel ce cade cu faya la pqmknt, wi ai cqrui ochi sunt
deschiwi: ...> (Numeri 24:3-4).
<Awa zice Balaam, fiul lui Beor, Awa zice omul care are ochii
deschiwi.Awa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce
cunoawte planurile Celui Prea nalt, Cel ce vede vedenia Celui
Atotputernic, Cel ce cade cu faya la pqmknt wi ai cqrui ochi sunt
deschiwi: ...> (Numeri 24:15-16).
Un alt cunoscqtor de revelayie a fost Enoh, pe care Iuda l precizeazq
n afara oricqrei posibilitqyi de confuzie ca fiind <al waptelea patriarh de
la Adam>. De unde a wtiut oare el despre vremea sfkrwitului wi biruinya
mesianicq? Oare nu pentru cq <a umblat cu Domnul> n toatq viaya lui?
Citknd o realitate pe care textul Genezei nu o nregistreazq, Iuda ne spune:
<Wi pentru ei a proorocit Enoh, al waptelea patriarh de la Adam,
cknd a zis: <Iatq cq a venit Domnul cu zecile de mii de sfinyi ai Sqi,
ca sq facq o judecatq mpotriva tuturor, wi sq ncredinyeze pe toyi
cei nelegiuiyi, de toate faptele nelegiuite pe care le-au fqcut n chip
nelegiuit, wi de toate cuvintele de ocarq pe care le-au rostit mpotriva
Lui acewti pqcqtowi nelegiuiyi> (Iuda 14,15).
Oare ckt au wtiut cei din vechime din planul mesaianic? Ckt au wtiut Enoh,
130

Iov restaurat dupq suferinyq

Ietro, Balaam, Avraam? Wi mai ales, ckt au wtiut oare Iov wi Elihu ? Se pare
cq au wtiut mult mai multe deckt bqnuim noi. De aceea, mi place sq numesc
cartea lui Iov <Evanghelia de dinaintea Evangheliei> wi <Biblia n miniaturq.>

131

Iov restaurat dupq suferinyq

132

Anexe:
1. Specificul poeziei evreiewti
2. Apostolul Pavel wi problema suferinyei
3. Fii lui Dumnezeu
4. Tradiyii n catolicism
7. Revelayii <wtiinyifice> neawteptate n cartea lui Iov
8. Cosmogonia biblicq
9. Jertfele
10. Rezumatul cqryii Iov

133

134

Specificul poeziei evreiewti

Ca sq o luqm de la nceput, trebuie sq spunem cq aceastq carte a lui


Iov face parte din grupa cqryilor poetice ale Bibliei. Acestea au un specific
anumit de care este bine sq yinem seama cknd dorim sq nvqyqm din ele.
n cqryile istorice nvqyqtura este nscrisq n desfqwurarea evenimentelor wi
n consemnarea consecinyelor. <Faci bine ewti binecuvkntat, faci rqul ewti
blestemat>. n cqryile profetice, mesajul nvqyaturii este suprapus n straturi
multiple, adesea nenyelese nici mqcar de aceia care le-au scris (1 Petru
1:10-15). n cqryile poetice, nvqyqtura este adesea evidenyiatq sau ascunsq n
frumuseyea metaforelor wi a structurii literare specifice.
Grupa de cinci cqryi poetice (Iov, Psalmii, Proverbe, Eclesiastul wi
Ckntarea Ckntqrilor) sunt o culegere de realizqri spirituale din perioada
cqryilor istorice.
Dacq primele waptesprezece cqryi ale Bibliei conyin istoria Israelului,
atunci putem spune cq urmqtoarele cinci conyin literatura acestui neam.
Cknd spunem literaturq wi poezie, ne referim deobicei la un produs
final al imaginayiei afective a omului. Biblia nu este nsq o carte de lucruri
imaginate. Poezia wi literatura ei este o emanayie a realitqyii trqite cu
Dumnezeu; un produs omenesc este drept, dar izvorkt din cea mai intensq
influenyq a lui Dumnezeu asupra oamenilor: inspirayia. Cqci <oamenii au
vorbit de la Dumnezeu, mknayi de Duhul Sfknt> (2 Petru 2:21).
Un alt lucru pe care trebuie sq-l spunem de la nceput despre aceste
cqryi poetice este cq ele au un caracter didactic. Acestea sunt manualele
de nvqyqmknt dupq care se fqcea educayia n Israel. Dumnezeu n-a lqsat
crewterea copiilor Sqi pe seama <societqyii>. El s-a ngrijit singur de aceasta,
dkndu-le evreilor aceste cqryi de crewtere spiritualq. Existq un progres
spiritual pe care-l urmqrewte chiar wi felul n care sunt awezate aceste cinci
cqryi. Ordinea lor a fost hotqrktq de o inteligenyq divinq desqvkrwitq, cqci
nvqyqtorul care a alcqtuit aceastq <programq> este nsuwi Duhul Sfknt al lui
135

Dumnezeu.
n cartea lui Iov, prima din grupul celor 5, ne ntklnim cu moartea
<eului>. Prin focul ncercqrilor wi prin intermediul unei nyelegeri mai bune
a lui Dumnezeu, Iov este gata n finalul cqryii sq renunye la pretenyiile fiinyei
sale naturale, se pleacq naintea lui Dumnezeu n deplinq pocqinyq wi acceptq
stqpknirea wi autoritatea deplinq a lui Dumnezeu peste viaya lui. Departe de
afi nenecesarq, suferinya lui Iov este un instrument dersqvkrwit n mkna lui
Dumnezeu: <Dar Dumnezeu scapq pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, wi
prin suferinyq l nwtiinyeazq. Wi pe tine te va scoate din strmtoare, ca sq te
punq la loc larg, n slobozenie deplinq, wi masa ta va fi ncqrcatq cu bucate
gustoase> (Iov 36:15-16).
Cel ce pqruse la nceputul cqryii cel mai bun om de pe faya pqmkntului
(Iov 1:8) este fqcut n final sq exclame naintea lui Dumnezeu: <Urechea mea
auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a vqzut. De aceea
mi-e sckrbq de mine wi mq pocqiesc n yqrknq wi cenuwq>.
Cea de a doua carte poeticq, Psalmii, ne aweazq nainte frumuseyea unei
vieyi noi, izvorkte din pqrtqwia lquntricq cu Dumnezeu. Ea se exprimq prin
laudq, rugqciune, adorayie, ckntec, bucurie, lacrimi, simpatie wi mijlocire
pentru oameni, credinyq, nqdejde wi dragoste. Cartea psalmilor este scrisq
de oameni care L-au iubit pe Domnul wi ea rqmkne cartea n care cei care-L
iubesc se vor simyi ntotdeuna la ei acasq.
Dupq cartea Psalmilor, urmeazq alte douq cqryi: Proverbele wi Eclesiastul.
Cea dintki ne introduce n wcoala lui Dumnezeu, n care nyelepciunea este
divinq, dar are aplicare practicq pentru viaya de toate zilele, iar n cea de a
doua suntem povqyuiyi sq nu ne punem ncrederea wi interesul n nici un lucru
<de sub soare>. <O dewertqciune a dewertqciunilor! Totul este dewertqciune>
(Ecl.1:2). ndemnul final al cqryii este sq ne gkndim la ceea ce urmeazq
dincolo de viayq wi sq ne pregqtim cu atenyie viitorul.
Urmeazq apoi, ca o ncununare a celorlalte patru cqryi poetice,
extraordinara carte a lui Solomon: Ckntarea Ckntqrilor. Ea atinge culmea
afecyiunii de care este capabilq inima umanq n trqirea sentimentului de
dragoste totalq wi neyqrmuritq. Imaginea este terestrq descriind iubirea dintre
soy wi soyie, dar n spatele ntregii cqryi este o altq prezenyq, mult superioarq.
Ckntarea de dragoste este o alegorie pentru dragostea dintre Dumnezeu wi
inima umanq.
Recapitulknd cele de mai sus putem spune cq n cele cinci cqryi poetice
gqsim: lepqdarea vieyii vechi a omului firesc, trqirile care nsoyesc izbucnirea
unui izvor de viayq nouq n pqrtqwia cu Dumnezeu, disciplina practicq a
sufletului aflat n wcoala lui Dumnezeu, avertismentul despre dewertqciunea
ispitelor efemere care cautq sq ne abatq din drumul cqtre cer wi apogeul
mplinirii spirituale a sufletului aflat ntr-o deplinq comuniune cu Mirele
ceresc.
136

Nu este acesta o descriere desqvkrwitq a progresului din viaya omului care


se ntoarce la Domnul? Ordinea cqryilor este condiyia obyinerii unei vieyi
crewtine pline de bucurie. Dulceaya Ckntqrii Ckntqrilor nu poate fi gustatq
dacq nu a existat mai ntki abandonarea de sine din cartea Iov, explozia vieyii
noi din cartea Psalmilor, disciplinarea din cartea Proverbelor wi maturizarea
din cartea Eclesiastul.
n acest lany progresiv de crewtere spiritualq, temele celor 5 cqryi ar putea
fi formulate astfel:
Iov - Salvare prin suferinyq.
Psalmi - Revqrsare prin rugqciune.
Proverbe - Pricepere prin nvqyqturq.
Eclesiastul - Vewnicie dincolo de vremelnicie.
Ckntarea Ckntqrilor - Fericire prin unire.
Frumuseyea poeziei evreiewti stq n jocul ideilor. Versurile nu rimeazq prin
ultima silabq ca n poezia modernq, ci prin interacyiunea ideilor. Procedeul se
numewte paralelism.
Acest paralelism poate fi repetitiv, cknd cele douq versuri se ajutq unul
pe altul n susyinerea aceleiawi idei (Ps. 25:4), antitetic, atunci cknd versurile
scot o idee n relief prin contrast (Ps. 1:6) sau sintetic, cknd versurile se
complecteazq reciproc mqrind intensitatea unei afirmayii (Iov 11:18).

137

138

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

Este sau nu este suferinya umanq tema principalq a cqryii Iov? Mai bine
zis: <Este vreodatq suferinya o problemq principalq?>
Fqrq ndoialq, unii cititori wi comentatori sunt atrawi de cartea lui Iov
pentru cq o considerq un rqspuns posibil la propriile lor suferinye. Ca wi Iov,
wi ei, wi probabuil fiecare dintre noi, am vrea sq stqm de vorbq cu Dumnezeu
wi sq-L rugqm sq ne scuteascq de suferinye. Le considerqm nedorite wi, de cele
mai multe ori, neavenite wi nenecesare.
Aceasta a fost pentru o vreme wi problema apostolului Pavel!
Wi el s-a vqzut stknjenit de suferinya <yepuwului n coastq>. De trei ori
s-a dus la Dumnezeu cu cerera lui pentru izbqvire wi tot de trei ori a primit
rqspuns negativ.
Nemulyumit, Pavel a crezut cq singura lui problemq este
suferinya. Dumnezeu i-a raspuns: <Lasq suferinya acolo, Pavele!
Avem alte probleme mai importante despre care trebuie sq vorbim
wi pe care trebuie sq le rezolvqm.
Probabil cq apostolului i s-a pqrut cq <yepuwul din coastq> era un
impediment n lucrare. Slqbiciunea acestei suferinye i putea, n optica lui,
umbri eficacitatea mqrturiei despre un Dumnezeu atotputernic. Cum sq le
vorbeascq el altora despre izbqvirile lui Dumnezeu cknd el snuwi era pradq
suferinyelor? Obiwnuit sq fie pqrtaw atotputerniciei divine, Pavel se vedea
acum ntr-o profundq crizq personalq. Dumnezeu nsoyise propovqduirea
Evangheliei lui cu puteri wi semne nemaipomenite.
<Lucrul acesta a yinut doi ani, awa cq toyi cei ce locuiau n Asia,
Iudei wi Greci, au auzit Cuvkntul Domnului. Wi Dumnezeu fqcea
minuni nemaipomenite prin mkinile lui Pavel; pknq acolo cq peste
cei bolnavi se puneau basmale sau woryuri, care fuseserq atinse de
trupul lui, wi-i lqsau boalele, wi ieweau afarq din ei duhurile rele.
139

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

... Lucrul acesta a fost cunoscut de toyi Iudeii, de toyi Grecii care
locuiau n Efes, wi i-a apucat frica pe toyi: wi Numele Domnului Isus
era proslqvit.> (Fapte 19:10-12).
Puterea lui Dumnezeu fusese pentru Pavel certificatul apostoliei lui:
<Semnele unui apostol le-ayi avut printre voi n toatq rqbdarea,
prin semne, puteri wi minuni care au fost fqcute ntre voi.> (2
Corinteni 12:12).
Nu wtim cu precizie care a fost natura infirmitqyii lui Pavel wi ce fel de
suferinyq a trebuit sq poarte apostolul. Unii sunt de parere cq a fost un fel de
boalq de ochi, rqmasq ca o consecinyq a ntklnirii cu lumina strqlucitoare a
prezenyei lui Christos.
<Pe drum, cknd s-a apropiat de Damasc, de odatq a stqlucit o
luminq din cer n jurul lui. El a cqzut la pqmknt, wi a auzit un glas,
care-i zicea: <Saule, Saule, pentru ce Mq prigonewti?>
<Cine ewti Tu, Doamne?> a rqspuns el.
Wi Domnul a zis: <Eu sunt Isus, pe care-L prigonewti. <i-ar fi
greu sq arunci napoi cu piciorul ntr-un yepuw.> Tremurknd wi plin
de fricq, el a zis: <Doamne, ce vrei sq fac?> <Scoalq-te> i-a zis
Domnul <intrq n cetate, wi yi se va spune ce trebuie sq faci.>
Oamenii care-l nsoyeau, au rqmas ncremeniyi; auzeau ntradevqr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la
pqmknt; wi cu toate cq ochii i erau deschiwi, nu vedea nimic. L-au
luat de mkni, wi l-au dus n Damasc. Trei zile n-a vqzut, wi n-a
mkncat, nici n-a bqut nimic. n Damasc era un ucenic numit Anania.
Domnul i-a zis ntr-o vedenie: <Anania!> <Iatq-mq Doamne> a
rqspuns el. Wi Domnul i-a zis: <Scoalq-te, du-te pe uliya care se
cheamq <Dreaptq> wi cautq n casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om
din Tars. Cqci iatq, el se roagq; wi a vqzut n vedenie pe un om,
numit Anania, intrknd la el, wi punkndu-wi mkinile peste el, ca sq-wi
capete iarqwi vederea.>
<Doamne> a rqspuns Anania <am auzit de la mulyi despre toate
relele pe care le-a fqcut omul acesta sfinyilor Tqi n Ierusalim; ba wi
aici are puteri din partea preoyilor celor mai de seamq, ca sq lege pe
toyi care cheamq Numele Tqu.>
Dar Domnul i-a zis: <Du-te, cqci el este un vas pe care l-am ales,
ca sq ducq Numele Meu naintea Nemurilor, naintea mpqrayilor, wi
naintea fiilor lui Israel; wi i voi arqta tot ce trebuie sq sufere pentru
Numele Meu.>
Anania a plecat; wi, dupq ce a intrat n casq, a pus mkinile peste
Saul wi a zis: <Frate Saule, Domnul Isus, care yi S-a arqtat pe drumul
pe care veneai, m-a trimis ca sq capeyi vederea, wi sq te umpli de
140

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

Duhul Sfknt.>
Chiar n clipa aceea, au cqzut de pe ochii lui un fel de solzi; wi el
wi-a cqpqtat iarqwi vederea. Apoi s-a sculat, wi a fost botezat.> (Fapte
19: 3-18).
Se pare cq dupq acesastq ntklnire cu lumina slavei, ochii lui pavel au
rqmas slabi wi apostolul suferea pe lkngq miopie wi de o continuq wi abundentq
lqcrimare, care-l fqcea neplqcut de privit. Iatq douq argumente n sprijinul
acestei ipoteze.
Primul este faptul cq Pavel nu wi scris el personal epistolele, ci el dicta
altuia. Faptul cq epistolele lui erau scrise cknd de unul, cknd de altul a
nlesnit apariyia unor epistole false strecurate n biserici de duwmani ai lui
Pavel care doreau wi compromiterea apostolului wi coruperea Evangheliei
vestite de el. Ca sq punq capqt acestei contaminqri cu epistole contrafqcute,
apostolul Pavel s-a hotqrkt ca sq adauge n finalul epistolelor dictate de el
ckteva cuvinte scrise cu mkna lui, n scrisul squ caracteristic.
<Vq trimit sqnqtate n Domnul eu, Teryiu, care am scris epistola
aceasta.> (Romani 16:22).
<... sq nu vq lqsayi clqtinayi awa de repede n mintea voastrq, wi
sq nu vq tulburayi de vreun duh, nici de vreo vorbq, nici de vreo
epistolq, ca venind de la noi, ca wi cum ziua Domnului ar fi wi venit
chiar. Nimeni sq nu vq amqgeascq n vreun chip ...> (2 Tesaloniceni
2:2).
<Urarea de sqnqtate este scrisq cu mkna mea: Pavel. Acesta este
semnul n fiecare epistolq; awa scriu eu.> (2 Tesaloniceni 3:17).
<Uitayi-vq cu ce slove mari v-am scris, cu nsqwi mkna mea!>
(Galateni 6:11).
Existq un pasaj n care apostolul nsuwi face aluzie la o aparentq suferinyq
de ochi:
<Dimpotrivq, wtiyi cq, n neputinya trupului v-am propovqduit
Evanghelia pentru ntkia datq. Wi, n-ayi arqtat nici disprey, nici
desgust fayq de ceea ce era o ispitq pentru voi n trupul meu;
dimpotrivq, m-ayi primit ca pe un nger al lui Dumnezeu, ca pe
nsuwi Hristos Isus. Unde este, deci, fericirea voastrq? Cqci vq
mqrturisesc cq, dacq ar fi fost cu putinyq, v-ayi fi scos pknq wi ochii wi
mi i-ayi fi dat.> (Galateni 4:13-15).
Oricare ar fi fost natura <yepuwului> trimis de Satana n trupul apostolului,
el a devenit, dintr-un handicap, un prilej de laudq. Pe lkngq bqnuita suferinyq
a ochilor, apostolul a purata fqrq ndoialq pe chipul squ wi cicatricele bqtqilor
141

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

pe care le-a primit din pricina lui Christos. Nu uitayi cq odatq a fost bqtut cu
pietre wi lqsat ca mort afarq din cetatea Listra (Fapte 14:19).
De ce nu l-a izbqvit Dumnezeu pe Pavel de <yepuwul> lui? Cum de Pavel
i-a putut vindeca pe atkyia dar nu s-a putut vindeca pe el nsuwi?
Rqspunsul la aceste ntrebqri este foarte important. Din el s-a nqscut
filosofia de viayq wi natura mqrturiei pentru Evanghelie dusq de Pavel naintea
oamenilor. n textul din 2 Corinteni 12 gqsim explicayiile pe care le-a primit
Pavel de la Domnul.
n primul rknd, Dumnezeu i spune lui Pavel cq suferinya nu este o
problemq care trebuie eliminatq. Uneori ea este singura cale spre pqstrarea
echilibrului nostru interior. Pavel primise din partea Domnului privilegii
extraordinare, viziuni gloriaose ale slavei care nu fuseserq arqtate ncq nici
unui alt muritor wi gustase mai mult ca oricare alt credincios n viayq atunci
din <puterile veacului viitor> (Evrei 6:5). Toate acestea l puteau face foarte
uwor sq se ngkmfe. Pavel vorbewte despre problema <yepuwului> n acest
context al pqtruderii lui pknq n cel de al treilea cer (2 Corinteni 12:1-6).
Este foarte clar cq Pavel mqrturisewte cq suferinyele stknjenitoare din trup
i fuseserq lasqte ca sq-l fereascq de mkndrie wi sq-L yinq n echilibru:
<... Wi ca sq nu mq umflu de mkndrie, din pricina strqlucirii
acestor descoperiri, mi-a fost pus un yepuw n carne, un sol al
Satanei, ca sq mq pqlmuiascq, wi sq mq mpiedice sq mq ngmf.> (2
Corinteni 12: 7).
Pqrtaw al naltei slave pe care o experimentase personal, Pavel a trebuit
sq experimenteze wi adkncimile atacurilor demonice. Apostolul numewte
<yepuwul> cu expresia <un sol al Satanei>, un permanent argument cq lupta
cu duwmanul lui Dumnezeu nu s-a ncheiat ncq wi cq, pe pqmknt, trebuie sq
simyim aproape prezenya lui chinuitoare.
n al doilea rknd, Dumnezeu l convinge pe Pavel cq prezenya
slqbiciunilor n viaya lui nu este o problemq pentru Dumnezeu wi nu trebuie
sq fie o problemq nici pentru apostol. Daca pe apostol l frqmknta faptul cq
face o impresie proastq naintea celor care le predicq despre existenya unui
Dumnezeu atotputernic, Domnezeu i spune rqspicat cq aceasta nu este o
problemq. Dimpotrivq. Puterea lui Dumnezeu este mult mai bine scoasq n
evidenyq n prezenya slqbiciunilor wi suferinyelor noastre, caci nu impresia
pe care o facem noi asupra celor din jur este metoda folositq de Dumnezeu
pentru convingerea oamenilor, ci lucrarea tainicq, dar extraordinarq a
Duhului lui Dumnezeu.
n lumea noastra, cknd ewti tare ewti tare wi cknd toatq lumea ar vrea sq
aibq parte de soarta celui cqruia toate i marg bine. n lumea lui Dumnezeu
nu este awa. Paradoxal, Dumnezeu vrea sq-i atragq pe oameni la Sine nu prin
142

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

ceea ce suntem noi, ci prin ceea ce este El. Iar ceea ce este El iese n relief
cel mai bine atunci cknd oamenii nu sunt impresionayi cu noi wi cu minunata
noastra personalitate, ci de convingerea pe care o lucreazq n ei puterea
divinq. De multe ori, ca wi n experienya profetului Ilie pe muntele Carmel,
Dumnezeu vrea sq porneascq n cursa pentru cucerirea oamenilor cu un
handicap. Cu ckt este handicapul mai mare, cu atkt dovada puterii Lui este
mai mare n biruinya care este repurtatq.
<A awezat apoi lemnele, a tqiat juncul n bucqyi, wi l-a puse pe
lemne. Apoi a zis: <Umpleyi patru vedre cu apq, wi vqrsayi-le pe
arderea-de-tot wi pe lemne.> Wi au fqcut awa. Apoi a zis: <Mai faceyi
lucrul acesta odatq.> Wi l-au fqcut ncq odatq. Apoi a zis: <Mai
faceyi-l wi a treia oarq.> Wi l-au fqcut wi a treia oarq. Apa curgea n
jurul altarului, wi au umplut cu apq wi wanyul.> (1 Regi 18:33-35).
Prezenya apei pe lemnele altarului, pe carnea jertfei wi n wanyul dimprejur
n-a fost nici un fel de obstacol n calea focului venit din cer.
<Atunci a cqzut foc de la Domnul, wi a mistuit arderea-de-tot,
lemnele, pietrele wi pqmkntul, wi a sub wi apa care era n wany. Cknd
a vqzut tot poporul lucrul acesta, au cqzut cu faya la pqmknt, wi au
zis: <Domnul este adevqratul Dumnezeu! Domnul este adevqratul
Dumnezeu!> (1 Regi 18:38-39).
n mod similar, <yepuwul> care-l stknjenea pe Pavel nu era un obstacol n
calea manifestqrii puterii lui Dumnezeu de a-i mkntui pe oameni.
Cknd a nyeles aceasta, Pavel wi-a schimbat ntreaga filosofie de viayq. Iatq
cum definewte apostolul aceastq extraordinarq rqsturnare a convingerilorlui
personalewi n caracterului mqrturiei sale crewtine:
Wi El mi-a zis: <Harul Meu yi este de ajuns; cqci puterea Mea
n slqbiciune este fqcutq desqvkrwitq.> Deci mq voi lquda mult
mai bucuros cu slqbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sq
rqmknq n mine.
De aceea simt plqcere n slqbiciuni, n defqimqri, n nevoi, n
prigoniri, n strmtorqri, pentru Hristos; cqci cknd sunt slab, atunci
sunt tare.> (2 Corinteni 12:9-10).
n al treilea rknd, Pavela nvqyat sq >se laude cu slqbiciunile lui>. Dintrun punct de vedere foarte real, ele l fqceau una cu Domnul wi Mkntuitorul
squ. Isaia ne dq probabil cel mai impresionant portret al Domnului Isus. a>n
el gqsim aceastq trqsqturq legatq de suferinye:
<Dispreyuit wi pqrqsit de oameni, om al durerii wi obiwnuit cu
suferinya, era awa de dispreyuit cq yi ntorceai faya de la El, wi noi
nu L-am bqgat n seamq. Totuw, El suferinyele noastre le-a purtat,
143

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

wi durerile noastre le-a luat asupra Lui, wi noi am crezut cq este


pedepsit, lovit de Dumnezeu, wi smerit> (Isaia 53: 3-4).
Ca wi prietenii lui Iov, contemporanii Domnului Isus au crezut grewit cq
suferinya nu poate fi deckt o pedeapsq pentru pqcat venitq de la Dumnezeu.
Suferinyele lui Christos au fost nsq pornite dintr-o cu totul altq motivayie,
mult mai naltq. El murea pentru binele altora ca o manifestare a iubirii
pline de har a lui Dumnezeu. Awa cum pe drept remarca autorul unui ckntec
crewtin: <El avenit sq plqteascq o datorie care nu era a lui, sq moarq o moarte
cu care nu era dator, pentru ca noi sq scqpqm dintr-un impas din care nu
puteam iewi.>
Cknd a fost chemat sq pqtimeascq pentru aceiawi cauzq, Pavel a socotit
suferinya drept un privilegiu wi o pricinq de laudq:
<Wi, dupq ce au chemat pe apostoli, au pus sq-i batq cu nuiele,
i-au oprit sq vorbeascq n Numele lui Isus, wi le-au dat drumul. Ei
au plecat dinaintea Soborului, wi s-au bucurat cq au fost nvredniciyi
sq fie batjocoriyi, pentru Numele Lui. Wi n fiecare zi, n Templu wi
acasq, nu ncetau sq nveye pe oameni, wi sq vesteascq Evanghelia lui
Isus Hristos> (Fapte 5: 40-42).
Lauda cu suferinyele pentru Christos face parte intrinsecq din viaya
crewtinq. Fqrq suferinye alqturi de Cel rqstignit nu poate fi vorba despre
cununq n viaya viitoare:
<... wi mpreunq mowtenitori cu Hristos, dacq suferim cu adevqrat
mpreunq cu El, ca sq fim wi proslqviyi mpreunq cu El> (Romani
8:17).
<... cu privire la Hristos, vouq vi s-a dat harul nu numai sq
credeyi n El, ci sq wi pqtimiyi pentru El, (Filipeni 1:29).
S-ar cuveni sq spunem multe despre necesitatea nsuwirii acestor
convingeri de cqtre toyi lucrqtorii contemporani din bisericile crewtine. De
prea multe ori, activitatea noastra este awezatq pe piedestalul afirmqrii de sine
wi scoate n evidenyq resursele wi calitqyile noastre, n loc sq ne coboare pe noi
n yqrknq wi sq-L nalye numai wi numai pe Dumnezeu.
Pavel, cel cu <yepuwul n carne>, a wtiut apoi sq stea modest n awteptarea
manifestqrii puterii lui Dumnezeu:
<Ckt despre mine, frayilor, cknd am venit la voi, n-am venit
sq vq vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau nyelepciune
strqlucitq. Cqci n-am avut de gknd sq wtiu ntre voi altceva deckt pe
Isus Hristos wi pe El rqstignit. Eu nsumi, cknd am venit n mijlocul
vostru, am fost slab, fricos wi plin de cutremur. Wi nvqyqtura wi
propovqduirea mea nu stqteau n vorbirile nduplecqtoare ale
144

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

nyelepciunii, ci ntr-o dovadq datq de Duhul wi de putere, pentru ca


credinya voastrq sq fie ntemeiatq nu pe nyelepciunea oamenilor, ci
pe puterea lui Dumnezeu.> (1 Corinteni 2:1-5)
Peste ani, el dorewte ca toyi urmawii lui n slujire sq fie convinwi de
adevqrul wi eficacitatea metodei preferate de Dumnezeu n lucrare:
<De pildq, frayilor, uitayi-vq la voi care ayi fost chemayi: printre
voi nu sunt mulyi nyelepyi n felul lumii, nici mulyi puternici, nici
mulyi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii,
ca sq facq de ruwine pe cele nyelepte. Dumnezeu a ales lucrurile
slabe ale lumii, ca sq facq de ruwine pe cele tari. Wi Dumnezeu a ales
lucrurile josnice ale lumii, wi lucrurile dispreyuite, ba ncq lucrurile
care nu sunt, ca sq nimiceascq pe cele ce sunt; pentru ca nimeni
sq nu se laude naintea lui Dumnezeu. Wi voi, prin El, sunteyi n
Hristos Isus. El a fost fqcut de Dumnezeu pentru noi nyelepciune,
neprihqnire, sfinyire wi rqscumpqrare, pentruca, dupq cum este scris:
<Cine se laudq, sq se laude n Domnul.> (1 Corinteni 1: 26-31).
<Dumnezeu stq mpotriva celor mkndri, dar dq har celor smeriyi>
(Iacov 4:6; 1 Petru 5:5).
Se spune cq un tknqr predicator ngkmfat s-a suit la amvon cu pas
yanyow wi a pornit sq vorbeascq celor prezenyi cu un ton aspru wi cu un aer
de superioritate. Pe parcurs nsq s-a ncurcat, a s-a pierdut n amqnunte, a
pierdut firul predicii wi a terminat lamentabil. Speriat wi dezamqgit a coborkt
de la amvon parcq furiwkndu-se wi s-a awezat smerit pe bancq alqturi de
bqtrknul diacon al bisericii. Era awa de ruwinat cq wi-ar fi dorit sq se deschidq
pqmkntul wi sq-l nghitq. Experimentatul lucrqtor de lkngq el s-a aplecat
discret spre urechea lui wi i-a woptit cu dragoste: <dacq ai fi urcat la amvon
awwqa cum te-ai coborkt, te-ai fi coborkt de acolo awa cum ai urcat.>
Dupq ce a reconsiderat lecyia pe care i-a dat-o Domnul Isus ca rqspuns
la ntreita lui cerere de izbqvire, Pavel a ajuns sq nu-i mai pasq de impresia
pe care nfqyiwarea sa wi prezenya suferinyei n viaya sa le fqceau asupra
ascultqtorilor sqi. Dimpotrivq, slqbicunile lui a devenit unul din principalele
pricini de laudq:
< ... ntruct mq privewte pe mine nsumi, nu mq voi lquda deckt
cu slqbiciunile mele> (1 Corinteni 12: 5)
<De acum ncolo nimeni sq nu mq mai necqjeascq, pentru cq port
semnele Domnului Isus pe trupul meu.> (Galatians 6:17 ).
Biserica tradiyionalq a fqcut o ntreagq comedie din expresia <semnele lui
Christos> (latinewte <stigmata Christi>), susyinknd cq pe mkinile picioarele
145

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

wi fruntea lui pavel ncepuserq sq aparq n mod miraculos semne identice cu


semnele pe care le-a purtat trupul lui Christos chiar wi dupq nviere. Biblia
nu ne dq libertatea sq susyinem aceastq bazaconie. Mult mai probabil este cq
marele apostol fqcea aluzie la cicatricele rqnilor pe care le-a ndurat el nsuwi
pentru mqrturia crewtinq.
Ca wi Iov, Pavel a trebuit sq nveye cq nu suferinya wi neputinyele noastre
sunt problema numqrul unu care trebuie rezolvatq de Dumnezeu. Dumnezeu
i-a spus: <Lasq suferinya acolo. Cu tine am alte lucruri de rezolvat mai ntki.
trebuie sq ne ocupqm mpreunq de nclinarea ta spre ngkmfare, de ncrederea
pe care o ai n propriile puteri wi de convingerea cq impresia bunq pe care o
faci asupra ascultqtorilor ar putea sq-i mkntuiascq. Ewti ncq mbqtat cu vinul
mkndriei wi trebuie sq trqiewti ckt mai curknd lepqdarea de sine.
Mai bunq este ntristarea deckt rksul; cqci prin ntristarea feyei
inima se face mai bunq> (Eclesiastul 7:3).
Am sq nchei cu un citat dintr-un autor foarte cunoscut wi ndrqgit:
Necazul, sub puterea harului divin, face diferite lucrqri n
viaya noastrq. Necazul scoate la luminq adkncimi necunoscute
ale sufletului, wi capacitqyi necunoscute de a suferi wi de a sluji.
Oamenii fqrq griji, uwuratici sunt ntotdeauna superficiali wi
nu sunt niciodatq conwtienyi de caracterul lor sqrqcqcios sau de
lipsa lor de profunzime. Necazul este unealta cu care Dumnezeu
arq profunzimile sufletului, ca sq dea recolte mai bogate. Dacq
omenirea ar fi rqmas ntr-o stare glorificatq, fqrq sq fi cqzut
niciodatq, atunci wuvoaiele puternice de bucurie divinq ar fi fost
puterea pe care Dumnezeu ar fi folosit-o ca sq scoatq la ivealq
capacitqyile sufletului nostru. Dar ntr-o lume cqzutq, necazul, dewi
ndepqrtat de mulyi cu disperare, este puterea aleasq pentru a ne
descoperi fayq de noi nwine. Prin urmare, necazul este cel care ne
pune sq ne facem timp ca sq meditqm adknc wi serios.
Necazul ne face sq ne miwcqm mai ncet, mai atent, wi sq ne
examinqm motivayiile wi atitudinile. Deschide nquntrul nostru
capacitqyile vieyii cerewti, wi ne face dornici sq punem n miwcare
capacitqyile noastre pentru a-L sluji pe Dumnezeu wi pe alyii.
Imagineazq-yi un sat de oameni lenewi, care trqiesc la poalele
unui lany de munyi nalyi, dar care nu s-au aventurat niciodatq
sq exploreze vqile wi canioanele din spatele munyilor. ntr-o zi o
vijelie puternicq se abate peste munyi, transformknd vqile ascunse
n adevqrate trompete rqsunqtoare wi descoperind scobiturile lor
interioare, ca formele rqsucite ale unei scoici gigantice. Sqtenii
146

Apostolul Pavel wi problema suferinyei

de la poalele munyilor sunt uimiyi de labirinturile wi de scobiturile


neexplorate ale unei regiuni atkt de apropiate wi totuwi atkt de
necunoscute. Wi awa se ntkmplq cu mulyi oameni care trqiesc
nepqsqtori pe muchia externq a sufletelor lor pknq cknd furtuni
puternice de necazuri scot la ivealq profunzimi ascunse n interior,
care n-au fost niciodatq cunoscute sau mqcar bqnuite.
Dumnezeu nu folosewte niciodatq pe cineva foarte mult pknq
nu zdrobewte complet persoana respectivq. Iosif a avut parte de mai
multe necazuri deckt ceilalyi fii ai lui Iacov, wi aceasta l-a condus
la funcyia de administrator peste hrana tuturor nayiunilor. Din acest
motiv, Duhul Sfknt a spus despre el: <Iosif este vlqstarul unui pom
roditor, vlqstarul unui pom roditor sqdit lkngq un izvor; ramurile lui
se nalyq deasupra zidului> (Geneza 49:22). Necazul este necesar
pentru a extinde wi a adknci sufletul.
Priveam pqmkntul rqsturnat
De lama plugului de fier
Wi cum priveam, am exclamat:
<Azi mi s-a dat o lecyie din cer!>
Wi viaya mea e un ogor
ntins sub cerul nqlyat
Wi Gospodarul vrea ca n pridvor
Sq strkngq toamna rodul cel bogat.
Dar bobul ce va crewte-n snop
Nu crewte unde plugul n-a trecut
Deci rqnile ce azi mq dor
Anunyq seceriwul viitor.
Orice om wi orice nayiune trebuie sq ndure lecyiile din wcoala
de necazuri a lui Dumnezeu. Awa cum spunem: <Binecuvkntatq fie
noaptea, cq ne descoperq stelele>, putem spune wi: <Binecuvkntat fie
necazul, cq ne descoperq mkngkierea lui Dumnezeu>.
Odatq, o revqrsare de ape a luat casa wi moara unui om sqrac,
luknd cu ea tot ce avea pe lume. Stqtea n faya scenei pierderii lui
mari, cu inima frkntq wi descurajat. nsq dupq ce apele s-au retras, a
vqzut ceva strqlucind pe malurile rkului spqlate de apq. <Seamqnq cu
aurul>, wi spuse el. Wi era aur. Furtuna care-l ruinase l-a transformat
147

ntr-un om bogat. Awa se ntkmplq de multe ori wi n viayq. (Henr]


Cla] Trumbull)

148

Fiii lui Dumnezeu

<Cknd au nceput oamenii sq se nmulyeascq pe faya pqmkntului wi li s-au


nqscut fete, fiii lui Dumnezeu au vqzut cq fetele oamenilor erau frumoase wi
din toate wi-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales> - Gen. 6:1-2
Pentru a fi numit n categoria <fiilor lui Dumnezeu> trebuie sq fii un
produs nemijlocit al creayiei divine. <Ce este nqscut din carne este carne>.
Dumnezeu este Duh wi doar <ce este nqscut din Duh este duh> (Ioan 3:6).
Fiind creat direct de Dumnezeu, Adam are dreptul sq fie numit <fiul
lui Dumnezeu> (Luca 3:38). Tot awa acum, cei ce sunt <n Christos>, fqcuyi
pqrtawi naturii divine printr-o <nouq creayie> wi ajunwi sq fie <nqscuyi din
nou>, <de sus> sau <din Dumnezeu> (2 Cor. 5:17; Efes. 2:10), au dreptul sq
aparyinq acestei categorii privilegiate de <copii ai lui Dumnezeu> (Ioan 1:13;
Rom. 8:14-15; 1 Ioan 3:1).
Pentru toyi ceilalyi oameni care au trqit vreodatq pe pqmknt, necreayi
direct de Dumnezeu, ci doar nqscuyi dintr-o altq fiinyq umanq, este valabilq
terminologia folositq n Faptele Apostolilor 17:28: <suntem din neamul lui
...> , unde cuvkntul grec este genos (genos), cu semnificayie de rudenie sau
<gen> originat de Dumnezeu.
Fiind creayi direct de Dumnezeu, ngerii au wi ei dreptul sq fie numiyi
<fii ai lui Dumnezeu> (Iov. 1:6; 2:1; 38:7; Psalm 29:1; 89:6; Daniel 3:25) wi
<duhuri> (Psalm 104:4; Evrei 1:7,14)
Aceastq scurtq lqmurire ne ajutq sq interpretqm corect unul din pasajele
adeseori controversate wi rqu nyelese: Geneza 6:1-7. Fiinyele care sunt
numite aici fii de Dumnezeu au fost interpretate uneori ca descendenyi
din neamul lui Set, singura seminyie despre care se presupune cq a rqmas
credincioasq standardelor de moralq divinq. O astfel de interpretare, dewi
atrqgqtoare, nu este sprijinitq de evidenyele textului Scripturii. Unul dintre
cele mai renumite manuscrise grecewti ale traducerilor originalului ebraic,
Septuaginta, pune chiar termenul de <ngerii> acolo unde la noi gqsim
149

Fiii lui Dumnezeu

expresia <fiii lui Dumnezeu> !


Incidentul descris n Geneza 6 reprezintq fqrq ndoialq un act de
neascultare al ngerilor. Avem de a face cu o categorie de ngeri mpotrivitori
fayq de Dumnezeu, care au ncercat sq-I saboteze planurile. Faptul cq o
astfel de <cqdere> a existat n experienya unora din fqpturile ngerewti create
de Dumnezeu ni se spune lqmurit wi n versetul 6 al epistolei lui Iuda: <El
(Dumnezeu) a pqstrat pentru judecata zilei celei mari, puwi n lanyuri vewnice,
n ntunerec, pe ngerii care nu wi-au pqstrat vrednicia, ci wi-au pqrqsit
locuinya.> Termenul oiketerion (oi\eterion), <locuinya>, mai apare n Noul
Testament doar o singurq datq n 2 Corinteni 5:2 wi definewte un trup spiritual
(posibil pentru noi doar dupq nviere): <Wi gemem n cortul acesta, plini de
dorinya sq ne mbrqcqm peste el cu locawul (oiketerion) nostru ceresc.>
O altq referinyq despre <invazia> ngerilor n lumea muritorilor umani
ne este datq n 1 Petru 3:20 wi 2 Petru 2:4. Fqrq ndoialq, pescarul Petru a
nvqyat despre aceste realitqyi din sfera cereascq de la Domnul Isus nsuwi:
<Domnul Isus a nviat n duh, n care S-a dus sq propovqduiascq duhurilor
din nchisoare, care fuseserq rqzvrqtite odinioarq, cknd ndelunga rqbdare
a lui Dumnezeu era n awteptare, n zilele lui Noe, cknd se fqcea corabia, n
care au scqpat un numqr mic de suflete, wi anume opt.> <Cqci dacq n-a cruyat
Dumnezeu pe ngerii care au pqcqtuit, ci i-a aruncat n Adknc, unde stau
nconjurayi de ntunerec, legayi cu lanyuri wi pqstrayi pentru judecatq, ...>
Rezultatul ncruciwqrii dintre <fiii lui Dumnezeu> wi fetele oamenilor a
dat nawtere pe pqmknt la un fel de supra-rasq umanq, numitq n textul ebraic
gibor wi tradus la noi prin <viteji>, <oameni cu nume> (Gen. 6:4). Dewi putem
pune n seama acestor fqpturi progresul tehnologic extraordinar ilustrat de
mqrturiile unor vestigii de dinainte de potop, influenya geneticq wi moralq
asupra rasei umane a fost devastatoare. Un produs secundar a fost apariyia
<uriawilor>, adevqrate ilustrayii de alterare geneticq folosite de Satan pentru
a-i descuraja sau chiar nimici pe purtqtorii planului mesianic.
Scopul acestei contaminqri drqcewti a fost sq blocheze ntruparea
Mkntuitorului promis n <sqmknya femeii> (Gen. 3:15). Scriptura ne spune
cq, sub influenya ngerilor cqzuyi: <rqutatea omului era mare pe pqmknt wi cq
toate ntocmirile gkndurilor din inima lui erau ndreptate n fiecare zi numai
spre rqu> (Gen. 6:5). Mai mult, ntregul ecosistem planetar a fost alterat:
<Pqmkntul era stricat naintea lui Dumnezeu, pqmkntul era plin de silnicie, ...
cqci orice fqpturq wi stricase calea pe pqmknt> (Gen. 6:11-12).
Soluyia lui Dumnezeu a fost o nimicire totalq prin potop wi o re-ncepere a
rasei umane, prin familia lui Noe (Gen.6:9). Prin potop, Dumnezeu a distrus
(de facto) ceea ce fusese deja distrus (de jure). n original se folosewte acelawi
cuvknt (sachat) wi n Gen. 6:17 wi n Gen. 6:11,12.
Relatarea din Geneza 6 nu este deckt prima dintr-o serie ntreagq de
ncercqri disperate ale Diavolului de a bloca <ntruparea> mkntuitoare a lui
150

Fiii lui Dumnezeu

Christos.
Cknd Dumnezeu a ales sq zdrobeascq capul warpelui printr-un descendent
din <sqmknya femeii> Satan a vrut sq infecteze ntreaga rasq. Cknd Dumnezeu
a ales familia lui Avraam ca instrument al binecuvkntarii lumii, Satan
s-a nqpustit asupra acestei familii. Cknd Canaanul a fost ales ca leagqn al
dezvoltqrii poporului ales, <uriawii> au mpknzit yara. De douq ori, (Gen.
12:10-20 wi Gen. 20:1-18) Satan a ncercat sq alunge familia lui Avraam din
Canaan prin intermediul secetei.
A treia oarq, seceta i-a dus pe urmawii lui Avraam iarqwi n Egipt, iar
Satan a ncercat sq-i nimiceascq prin uciderea tuturor pruncilor de parte
bqrbqteascq (Exod 1:10,15-16).
Cknd, dintre toyi urmawii lui Avraam, Dumnezeu l-a ales pe David ca
seminyie regalq din care sq se nascq Mesia, Satan s-a aruncat furibund asupra
acestei familii. ncercarea lui era gata, gata sq izbuteascq pe vremea lui
Ioram, Ioahaz, Atalia wi Ioas (2 Cronici 21-23). Printr-un joc politic de culise,
Satan a cqutat sq suprime toyi membrii familiei davidice. Cknd a ajuns la
tron, obsedat cu posibilitatea unei lovituri de palat, Ioram <a omorkt cu sabia
pe toyi frayii sqi> (2 Cron. 21:4). Satan a lucrat apoi prin duwmani din afara
Israelului. O ceatq de egipteni wi arabi s-a suit apoi mpotriva lui Ioram <wi iau luat fii, nevestele, awa nckt nu i-a mai rqmas alt fiu deckt Ahazia, cel mai
tknqr dintre ei> (2 Cron. 21:17). Acest Ahazia s-a nqscut dintr-o cqsqtorie a
lui Iotam cu Atalia, o strqnepoatq de a lui Ahab, mpqratul regatului de nord.
Wi prin aceastq mezalianyq politicq Satan a cqutat sq producq decadenyq wi
distrugere n regatul lui Iuda (2 Cron. 21:3-4). Alianya dintre Iuda wi Israel
l-a tkrkt pe Ahazia n rqzboi wi i-a provocat n final moartea (2 Cron. 22:49). Cqutknd sq foloseascq momentul, prin Atalia, Satan a omorkt atunci <tot
neamul mpqrqtesc al casei lui Iuda> (2 Cron. 22:10). ntreaga promisiune
mesianicq era n prag sq se prqbuweascq. <Dar Domnul n-a voit sq piardq
casa lui David, din pricina legqmkntului pe care-l fqcuse cu David> (2 Cron.
21:7). <S-a ntkmplat cq, pe cknd Atalia i omora pe toyi cei din neamul
mpqrqtesc, Iowebead, fata lui Ioram, nevasta preotului Iehoiada, wi sora lui
Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, care era doar un prunc n scutece, wi
l-a ascuns cu doica lui n odaia paturilor> (2 Cron. 22:11-12). Timp de wase
ani (simbol numeric al puterii imperfecte a omului), pe tronul din Ierusalim a
domnit Atalia, iar n poporul Domnului se ntqrea pe zi ce trece convingerea
cq Dumnezeu nu putuse sq-wi yinq legqmkntul fqcut cu David. ntreg planul
mesianic pqrea ratat. Dupq acewti wase ani, preotul Iehoiada <s-a mbqrbqtat>,
a mobilizat preoyii wi Leviyii wi l-au pus pe tron pe Ioas, awezkndu-i pe cap
cununa mpqrqteascq. Cu un mpqrat n vkrstq de wapte ani wi cu Atalia
pedepsitq exemplar, Dumnezeu a rqsturnat din nou atacul Diavolului wi ...
planul mesianic a mers mai departe (2 Cron. 23).
Un alt moment de cumpqnq a fost n timpul lui Ezechia. mpqratul n-avea
151

nici un fiu mowtenitor cknd a fost de douq ori n pericol de moarte; o datq
atacat de mpqratul Asiriei wi a doua oarq de chiar solul moryii (Is. 36; 38). El
s-a rugat nsq Domnului wi a supravieyuit celor douq atacuri (Ps. 136).
Altqdatq, n robia Babilonianq, Haman, folosit de Satan, a ncercat din
nou sq-i omoare pe toyi copiii lui Israel. Dumnezeu a intervenit nsq ncq o
datq n chip magistral, iar din planurile exterminatoare nu a rqmas n picioare
deckt spknzurqtoarea pe care a fost atkrnat nsuwi ... Haman.
Cknd, la plinirea vremii, Fiul lui Dumnezeu a venit n lume, Maria a
riscat sq fie omorktq cu pietre ca fecioarele vinovate cu copii din flori (Deut.
24:1). Dumnezeu a intervenit din nou, vorbindu-i lui Iosif n vis wi primejdia
a fost nlqturatq. A urmat apoi, furia drqceascq a lui Irod wi uciderea
pruncilor. Mkntuitorul a fost ascuns de Dumnezeu pentru o vreme n Egipt.
Cu prilejul ispitirilor, Diavolul L-a ndemnat pe Isus la un soi de
sinucidere, spunkndu-I sq se arunce jos de pe streawina Templului. n
Nazaret, Satan i-a ntqrktat pe locuitori sq-L arunce pe Domnul Isus n
prqpastie de pe sprknceana muntelui pe care era ziditq cetatea lor (Luca
4:29).
Mai tkrziu, Satan a stkrnit n douq rknduri furtuni pe mare ca sq scufunde
corabia n care cqlqtorea Domnul.
n final, Satan a crezut cq biruie, atkrnkndu-L pe Fiul lui Dumnezeu pe
cruce. Moartea Lui a fost pecetluitq de piatra mormkntului. A urmat nsq
nvierea glorioasq wi lumea vqzutq, ca wi <duhurile din nchisoare>, au aflat cq
<biruinya este a Domnului>.
n acest lung wir de atacuri demonice, unirea fiiilor lui Dumnezeu cu
fetele oamenilor, redatq n capitolul 6 din Geneza, a fost doar primul episod
dintr-o nclewtare al cqrei punct culminant s-a sqvkrwit la Calvar wi al cqrei
deznodqmknt l awteptqm sq se ntkmple.
Ca wi Ioas altqdatq, Domnul Isus este acum <ntronat> n Casa Domnului,
<stq> wi <awteaptq> ca vrqjmawii Lui sq-I fie fqcuyi awternut al picioarelor Lui
(Evrei 10:12-13), iar anturajul Squ a iewit preoyewte pe strqzi, ca altqdatq
Iehoiada, sq-I anunye biruinya (2 Cron 23:3,13a).

152

Tradiyii n catolicism

Imediat dupq secolul apostolic, odatq cu trecerea veghetorilor dupq


perdeaua timpului, au apqrut n istorie <impostorii> despre care vorbea
profetic apostolul Pavel. <Wtiu bine cq, dupq plecarea mea, se vor vkr ntre
voi lupi rqpitori, care nu vor cruya turma; wi se vor scula din mijlocul vostru
oameni, care vor nvqya lucruri stricqcioase, ca sq tragq pe ucenici de partea
lor.> (vezi wi 2 Petru 2:1-2). Realitatea a nceput sq fie alteratq de fermentul
religiei, iar faptele au fost nlocuite cu fantezia. Iatq o listq cu adqugiri
tradiyionale la adevqrul simplu al Evangheliei:
A.D. 300 - Rugqciunea pentru moryi
A.D. 300 - Facerea semnului crucii
A.D. 375 - nchinarea la sfinyi wi la ngeri
A.D. 394 - Instituirea <mpqrtqwaniei>
A.D. 431 - Maria este proclamatq divinq
A.D. 500 - Preoyii ncep sq se mbrace altfel deckt laicii
A.D. 526 - Mirungerea
A.D. 593 - Apare nvqyqtura despre purgatoriu
A.D. 600 - Liturghia este fixatq n limba latinq
A.D. 600 - ncep rugqciunile adresate Mariei
A.D. 607 - Bonifaciu III este proclamat cel dintki Papq
A.D. 709 - Sqrutarea papucului papal
A.D. 786 - nchinarea la imagini wi la relicve
A.D. 850 - Folosirea <apei sfinyite>
A.D. 995 - Canonizarea sfinyilor moryi
A.D. 998 - Postul de Vineri wi din preajma sqrbqtorilor mari
A.D. 1079 - Celibatul preoyilor
A.D. 1090 - Rugqciuni pe bani
A.D. 1184 - Inchiziyia
A.D. 1190 - Vknzarea indulgenyelor
A.D. 1215 - Transubstanyierea
A.D. 1229 - Biblia este interzisq laicilor
A.D. 1439 - Doctrina despre purgatoriu
A.D. 1439 - Doctrina celor wapte sacramente
A.D. 1508 - <Ave Maria> este aprobatq ca rugqciune liturgicq
153


A.D. 1534 - Fondarea ordinului Iezuit
A.D. 1545 - Tradiyia primewte aceiawi autoritate ca wi Biblia
A.D. 1546 - Adqugarea apocrifelor la cqryile Bibliei
A.D. 1854 - Doctrina despre concepyia imaculatq a Mariei
A.D. 1870 - Infailibitatea Papalq
A.D. 1930 - Condamnarea Wcolilor publice
A.D. 1950 - Doctrina nqlyqrii la cer a Mariei
A.D. 1965 - Maria proclamatq ca Mamq a Bisericii

Iatq comentariul unui cunoscut analist social american:


<Prin contrast cu religiile tradiyionale, crewtinismul evanghelic este
newlefuit wi literal, de parcq Isus ar fi murit pe cruce cu numai o sqptqmknq
n urmq wi povestea lui se ntinde din gurq n gurq, cu o intensitate care
coplewewte celelalte credinye wi opinii. ... Biserica evanghelicq spune cq cei
doua mii de ani de tradiyie crewtinq acumulatq trebuie abandonayi astfel nckt
oamenii sq-l redescopere pe Isus awa cum L-au descoperit credinciowii evrei
din Palestina primului secol.
Pentru mulyi oameni din aceste vremuri tulburi, religia nseamnq o clqdire
n care L-au awezat pe Dumnezeu wi unde merg sq-L viziteze duminica, fqrq
sq-l ia acasq wi n restul sqptqmknii. Mulyi oameni merg duminicq la slujbq n
biserici splendide, dewi nu cred cu adevqrat n Dumnezue. Pentru evanghelici,
Dumnezeu este prezent tot timpul. Vorbim cu Dumnezeu wi-L slqvim mereu
pentru cq am acceptat cq Isus Christos a murit pentru pqcatele noastre.
Un crewtin este o persoanq care a avut o experienyq spiritualq directq,
cineva care primewte ndrumqri spirituale direct din Cuvkntul lui Dumnezeu,
o persoanq pentru care Biblia - Vechiul Testament wi Noul testament - este
piatra de temelie a vieyii sale, fqrq alte texte intermediare, ritualuri sau
preoyi.> - Robert D. |aplan

154

Cosmogonia biblicq

De unde este freamqtul ce ne cuprinde cknd privim noaptea, deasupra


capului, bolta nstelatq? Ce sunt aceste stele awezate n grupuri de constelayii,
navigknd pe cqi trasate cu precizia unor ecuayii matematice? Cine le-a awezat
n spayiu wi care le este mesajul misterios? Existq un mesaj al numerelor. Nu
cumva existq wi unul purtat spre noi de ordinea wi numele constelayiilor?
Scopul cu care a creat Dumnezeu corpurile cerewti ne este enunyat chiar n
pasajul n care ele sunt menyionate pentru prima datq, Geneza 1:14-19. Acolo
ni se spune cq, n afarq de a marca alternarea zi/noapte, corpurile cerewti au
menirea de a fi <semne care sq arate vremile, zilele wi anii>.
Luminqtorii trebuie sq fie niwte SEMNE.
n original, pentru semne este folosit oth, un derivat al lui atah, care
nseamnq a veni. <Semnele> vorbesc deci despre ceva sau Cineva care va
veni. Cei care nyeleg mesajul lor sunt anunyayi wi avertizayi de ele, n timp ce
ceilalyi <se tem de ele> (Ieremia 10:2).
Biblia ne spune cq stelele cerului sunt numqrate de Dumnezeu wi cq
fiecqruia i s-a dat un nume (Ps. 147:4). Multe din numele acestor stele s-au
pierdut n decursul istoriei. n prezent existq aproximativ doar 100 de nume
strqvechi pe care le putem culege din documente scrise n limbile arabicq
wi ebraicq. Astronomii de astqzi folosesc numirile strqvechi fqrq sq se mai
gkndeascq la semnificayiile lor. Numele stelelor sunt pomenite, pe ici pe
colo, n pasajele Bibliei, dewi uneori, traducerea lor cam lasq de dorit (n Iov
9:9, ash este Arcturus - Ursa Mare, \esil este Orion, \imah sunt Pleiadele).
n Iov 38:31-33 ni se vorbewte despre Gqinuwa, Orionul, Ursa Mare wi ...
semnele Zodiacului! Despre acelawi Zodiac, despre Orion wi despre Clowca cu
pui ni se vorbewte wi n 2 mpqrayi 23:5; Isaia 13:10 wi n Amos 5:8.
Prin Zodiac se nyelege o succesiune de douqsprezece semne (figuri)
desenate pe bolta cerului. Ele sunt ca un fel de inel prin care trece soarele
n drumul squ aparent din timpul celor douqsprezece luni ale anului.
155

Cosmogonia biblicq

Comentatorii strqvechi sunt de pqrere cq prima referinyq la semnele


Zodiacului se gqsewte n visul pe care l-a avut Iosif (Soarele, luna wi
unsprezece stele se nchinau naintea lui; Iosif fiind cel de al doisprezecelea
semn Zodiacal).
Este important sq spunem cq profilurile figurilor cerewti sunt trasate
arbitrar wi cq numele lor vine spre noi din protoistoria omenirii. Iosif Flavius,
un istoric evreu din primul secol, noteazq tradiyia evreiascq care susyine cq
aceste semne ale Zodiacului, ca elemente de astronomie Biblicq, ne-au fost
lqsate de Adam, Set wi Enoh. Prima evidenyq Biblicq despre awa ceva o gqsim
n Geneza 11:4, unde ni se spune cq oamenii s-au apucat sq zideascq un
turn <cu cerul n vkrf> (grewit tradus: <care sq atingq cerul>). Prin expresia
<cu cerul n vkrf> ni se sugereazq cq la etajul de sus al turnului Babel erau
desenate semnele cerewti ale Zodiacului. Acelawi Zodiac fusese desenat wi n
Templele Denderei wi Esnehei din Egipt.
Tqbliyele de lut descoperite n sqpqturile arheologice din Babilon,
amintesc despre aceste semne ale Zodiacului, adqugknd cq nsemnqtatea lor
primordialq se pierduse sau fusese denaturatq ntre timp. Aceastq denaturare
sau degradare a adevqrului istoric primitiv a dus wi la caricaturala mitologie
greacq.
Trebuie sq ne amintim cq Biblia scrisq nu a apqrut deckt pe vremea lui
Moise, cam prin anul 1.450 nainte de Christos. Pknq atunci, revelayia divinq
a fost transmisq wi prin alte cqi, printre care, unii comentatori cred, a fost wi
aceastq cale a semneleor Zodiacale. Existenya unor personaje ca Melhisedec,
mpqratul Salemului, Ietro, preot al Dumnezeului cel viu n Madian wi
Balaam, profet al Domnului n yara Mesopotamiei, ne obligq sq credem cq
Dumnezeu a avut reprezentanyi Sqi n popoarele lumii cu care a comunicat
pe cqi speciale, n afara Scripturilor evreiewti. Un alt exemplu al acestei
realitqyi l gqsim n cartea Iov: toate personajele sunt contemporane cu
patriarhii biblici, l cunosc pe Dumnezeu, trqiesc sub cqlquzirea wi judecata
lui Dumnezeu, iar Elihu este chiar un exponent evident al Duhului Sfknt.
Lucru uimitor este cq figurile zodiacale nu sunt imediat evidente n
constelayiile vizibile, ci au fost desenate arbitrar pe bolta astronomicq, de
parcq cineva a vrut sq aweze fresca unui mesaj n infinitul spayiului sideral,
departe de orice posibilitate de contaminare prin amestecul mkinii omenewti.
Dupq ce au apqrut Scripturile scrise, oracolele cronicilor sfinte
(Rom. 3:2) au nlocuit mesajul stelar. nsemnqtatea semnelor zodiacale
s-a estompat, a fost uitatq sau, wi mai tragic, a fost nlocuitq cu o altq
nsemnqtate, demonicq n naturq wi distrugqtoare n intenyie. Mitologiile wi
religiile lumii sunt astfel bazate pe cioburi de adevqr, rqmase dintr-un mesaj
pervertit de-a lungul veacurilor.
Despre frumuseyea wi farmecul revelayiei stelare ni se vorbewte sugestiv
n Psalmul 19. Cele douq jumqtqyi ale psalmului (1-6 wi 7-14) aweazq ntr-un
156

Cosmogonia biblicq

fel de paralelq cronologicq douq cqryi de revelayie divinq: bolta cerului wi


Scriptura. Trecerea abruptq de la un subiect la altul din mijlocul psalmului
i-a lqsat perplecwi pe comentatorii din toate timpurile.
ntre cele douq jumqtqyi existq o simetrie care le dq valoare egalq:
<Cerurile spun slava lui Dumnezeu wi ntinderea lor vestewte lucrarea
mkinilor Lui. O zi istorisewte ... o noapte dq de wtire alteia ... >
wi
<Legea Domnului este desqvkrwitq wi nvioreazq sufletul, mqrturia
Domnului este adevqratq wi dq nyelepciune celui newtiutor ... >
Prima parte a psalmului nu ne vorbewte despre minunqyia creayiei
cosmice, ci despre mesajul ei. ntr-o foarte clarq aluzie ni se spune despre
drumul soarelui care <rqsare la un capqt al cerurilor wi wi isprqvewte drumul la
celqlalt capqt>. Este evident cq nu este vorba despre miwcarea solarq iluzorie
din timpul zilei, ci de parcurgerea unui drum zodiacal cu semnificayie de
mesaj profetic. Miwcarea de pe bolta cereascq are ceva de spus: <Wi aceasta
fqrq vorbe, fqrq cuvinte, al cqror sunet sq fie auzit, dar rqsunetul lor strqbate
tot pqmkntul wi glasul lor merge pknq la marginile lumii.>
Ce vestesc cerurile ? Rqspunsul se gqsewte n Gen. 3:15. Esenya revelayiei
primordiale este Protoevanghelia. Acolo ni se vestewte venirea lui Christos wi
rqscumpqrarea rasei umane cqzute sub sfera de influenyq a lui Satan.
Semnele zodiacului vestesc <lucrarea mkinilor Lui>, adicq venirea Celui
care, dupq ce va suferi, va zdrobi capul warpelui cel vechi, Satan.
Dar cum sq deschidem aceastq carte a cerului? Zodiacul este un inel
de semne simbolice. Unde i este nceputul? De-a lungul procesiunii
<echinoxurilor>, soarele wi modificq gradual poziyia, n awa fel nckt la
fiecare 2.000 de ani, el wi ncepe drumul din alt semn al zodiacului. Cei din
vechime wtiau asta wi anticipknd cq, peste timp, oamenii nu vor mai wti unde
este nceputul cqryii de revelayie stelarq ei au inventat wi construit <Sfinxul>!
El este un semn de aducere aminte: cap de femeie wi corp de leu. Cartea
cerului ncepe cu zodia Fecioarei wi se va ncheia cu zodia <Leului>. Numirea
de <Sfinx> este un derivat al verbului grec sfingo, care nseamnq a pune
mpreunq, a lega. Creatura curiosq din dewertul Egiptului leagq cele douq
capete ale ciclului zodiacal.
Existq un total de douqsprezece semne zodiacale. Gematria ne spune
cq 12 este cifra care definewte guvernarea perfectq wi exact aceasta este
menirea <luminqtorilor> awezayi de Dumnezeu pe boltq: <sq stqpkneascq ziua
wi noaptea> (Gen. 1:18), <Cunowti tu legile cerului? Sau tu i orknduiewti
stqpknirea pe pqmknt?> (Iov. 38:33)
Cronica stelarq este mpqryitq n trei cqryi, fiecare cu ckte patru capitole
(semne). n cazul acesta, cifra 12 este rezultatul lui 3x4, sau a adevqrului
divin care se reveleazq pqmkntului (vezi anexa despre <Cifrul spiritual al
cifrelor>).

157

Cartea ntki. Rqscumpqrqtorul


FECIOARA (VIRGO). Profeyia despre sqmknya femeii.
BALANYA (LIBRA). Lucrarea rqscumpqratorului (harul).
SCORPIONUL (SCORPIO). Lupta Rqscumpqrqtorului.
SQGETQTORUL (SAGITTARIUS). mplinirea profeyiei.
Cartea a doua. Cei rqscumpqrayi
CAPRICORNUL (CAPRICORNUS). Profeyia eliberqrii.
VQRSQTORUL(A~UARIUS). Rezultatul revqrsat peste mulyi.
PEWTII (PISCES). Rezultatul mpqrtqwit multora.
BERBECELE (ARIES). mplinirea eliberqrii promise.
Cartea a treia. Rqscumpqrqtorul (Cea de a doua venire)
TAURUL (TAURUS). Profeyia judecqyii viitoare.
GEMENII (GEMINI). Domnia slqvitq a Rqscumpqrqtorului.
RACUL (CANCER). Siguranya celor rqscumpqrayi.
LEUL (LEO). mplinirea profeyiei despre biruinyq.
Fiecare capitol (semn zodiacal) al celor trei cqryi este alcqtuit astronomic
din trei constelayii. Existq astfel un total de 36 (3x12) constelayii implicate
n ciclul zodiacal. mpreunq cu numqrul semnelor zodiacale, obyinem totalul
de 36+12=48 (4x12) de elemente ale revelayiei stelare. Un studiu al tuturor
acestor elemente ar fi impresionant, dar depqwewte scopul wi spayiul pe care-l
avem.
Este interesant sq adqugqm doar cq Apocalipsa ne descrie o scenq a
sfkrwitului, n care, n limbajul fqpturilor cerewti, se vestewte cq: <Leul din
seminyia lui Iuda ... a biruit ca sq deschidq cartea wi sq-i rupq peceyile> (Apoc.
5:5). Aproape n toate ziarele de astqzi apar horoscoape wi se consultq
semnele Zodiacului. Care trebuie sq fie atitudinea noastrq fayq de aceastq
realitate?
Explicayiile de mai sus s-au vrut o lqmurire wi o avertizare. Sigur,
Dumnezeu ne-a lqsat n paginile Bibliei frknturi de informayii wi aluzii la
realitatea wi revelayia <luminqtorilor cerewti>. La fel de sigur nsq, revelayia
scrisq a nlocuit-o pe cea stelarq. Lumina clarq a revelayiei scrise a fqcut sq
pqleascq lumina difuzq a zodiilor. Pentru <vremea> de acum, Dumnezeu
interzice ghicirea n stele wi astrologia. Revelayia stelarq este astqzi
denaturatq wi demonizatq. A stqrui n ea, nseamnq a trqi conwtient mpotriva
unei porunci dumnezeiewti:
<Sq nu fie la tine nimeni care sq-wi treacq pe fiul sau pe fiica lui prin foc,
nimeni care sq aibq mewtewugul de ghicitor, de cititor n stele, de vestitor al
viitorului, de vrqjitor, de desckntqtor, nimeni care sq ntrebe pe cei ce cheamq
duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sq ntrebe pe moryi. Cqci oricine
face aceste lucruri este o urkciune naintea Domnului.> (Deuteronom 18:1012).
158

Neawteptate revelayii <wtiinyifice> n careta


lui Iov

<Cuvkntul Tqu este adevqrul> proclamq Domnul Isus n rugqciunea din


Ioan 17, iar noi putem spune cq acceptqm din toatq inima aceastq declarayie.
Biblia este adevqratq wi fqrq grewealq n toate afirmayiile wi informayiile ei.
Fqrq sq fie o carte de istorie, toate datele wi locurile istorice conyinute n ea
sunt adevqrate. Fqrq sq fie o carte de geografie, conyinutul ei geografic este
fqrq grewealq. Biblia nu este o carte de medicinq, dar informayiile medicale
din ea sunt corecte. Biblia nu este o carte de matematicq, dar matematica din
ea este fqrq grewealq. Biblia nu este o carte de astronomie, dar ceea ce spune
ea despre stele, galaxii wi sferele cerewti corespunde n totul cu realitatea.
Cartea lui Iov ne pune la ndemk o seamq de informayii care pot trece
drept adevqruri n lumea wtiinyei. De unde le-au cunoscut cei care le-au
awternut pe hkrtie?
Existq douq rqspunsuri posibile. Mai ntki, s-ar putea ca lumea de
dinainte de potop sq fi fost mult mai avansatq n cunowtinye deckt ne putem
nchipui noi. Parte din cunowtinyele lui Iov, Elihu wi ceilalyi trei prieteni sunt
o mowtenire transmisq dincoace de cortina potopului de urmawii familiei lui
Noe.
Apoi, cartea Iov cuprinde <revelayie> adicq descoperire venitq ca
informayie direct de la Dumnezeu. Un Creator binevoitor ne dq informayii
despre creayia Sa. Acelawi lucru este valabil wi despre o sumedenie de alte
pasaje <wtiinyifice> care apar n celelalte cqryi ale Bibliei. De exemplu,
apostolul Pavel ne pune la dispoziyie informayii astrale wi genetice la care
<wtiinya> a ajuns abea de curknd:
<Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul
este trupul dobitoacelor, altul este trupul pqsqrilor, altul al pewtilor.
Tot awa, sunt trupuri cerewti wi trupuri pqmkntewti; dar alta este
strqlucirea trupurilor cerewti, wi alta a trupurilor pqmkntewti. Alta
159

Revelayii <wtiinyifice> n careta lui Iov

este strqlucirea soarelui, alta strqlucirea lunii, wi alta este strqlucirea


stelelor; chiar o stea se deosebewte n strqlucire de altq stea> (1
Corinteni 15:39-41).
Acelawi Pavel vorbewte despre <principiul entropiei> wi despre existenya
diferitelor sfere de existenyq ntr-un univers cu mai multe dimensiuni deckt
ne dqm noi seama:
<Cqci firea a fost supusq dewertqciunii-nu de voie, ci din pricina
celui ce a supus-o-cu nqdejdea nsq, cq wi ea va fi izbqvitq din
robia stricqciunii, ca sq aibq parte de slobozenia slavei copiilor lui
Dumnezeu. Dar wtim cq pknq n ziua de azi, toatq firea suspinq wi
sufere durerile nawterii> (Romani 8: 20-22).
<Cunosc un om n Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost
rqpit pknq n al treilea cer (dacq a fost n trup nu wtiu; dacq a fost
fqrq trup, nu wtiu: Dumnezeu wtie). Wi wtiu cq omul acesta (dacq a
fost n trup sau fqrq trup, nu wtiu: Dumnezeu wtie), a fost rqpit n rai,
wi a auzit cuvinte, care nu se pot spune, wi pe care nu-i este ngqduit
unui om sq le rosteascq> (2 Corinteni 12:2-4).
Cititorul cqryii Iov rqmkne uimit sq ntklneascq n text referinye
la realitqyi wi manifestqri pe care oamenii de wtiinyq le-au descoperit
doar relativ recent. Sq enumerqm ckteva dintre ele:
Noyiuni despre procesul creayiei
n ceea ce privewte creayia lumii, avem n textul cqryii lui Iov
ckteva descrieri impresionante. Ni se descrie ceva din atmosfera
sqrbqtoreascq a evenimentului:
< Unde erai tu cknd am ntemeiat pqmkntul? Spune, dacq ai
pricepere. Cine i-a Hotqrkt mqsurile, wtii? Sau cine a ntins frknghia
de mqsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine
i-a pus piatra din capul unghiului, atunci cknd stelele dimineyii
izbucneau n ckntqri de bucurie, wi cknd toyi fiii lui Dumnezeu
scoteau strigqte de veselie?> (Iov 38:4-7).
Noyiuni despre structura planetei noastre
n ce privewte facerea pqmkntului wi plasarea lui pe orbitq n
echilibrul fragil fintre forya centrifugq wi forya de atragere a soarelui,
textul din cartea Iov ne spune:

160

Revelayii <wtiinyifice> n careta lui Iov

<El ntinde miazqnoaptea asupra golului, wi spknzurq pqmkntul


pe nimic> ( Job 26:7).
Aparent, existq n aceste douq citate o contradicyie. Primul vorbewte
despre <temeliile pqmkntului>, n timp ce al doilea spune cq pqmkntul a
fost suspendat <pe nimic.> De fapt, primul citat vorbewte despre situayia
pqmkntului n spayiul astral, iar al doilea despre realitatea sprijinirii
uscatului terestru pe niwte <temelii> aflatela mare adkncime. Cuvkntul ebraic
<adaneyah> mai este folosit cknd sunt descrise <picioruwele> de argint pe care
trebuiau awezate sckndurile cortului (Exod 26:19) wi n Ckntarea Ckntqrilor ca
<temelii> de aur curat pe care sunt awezate picioarele mpqratului (Ckntarea
Ckntqrilor 5:15).
Un mare cutremur de pqmknt a lovit Alas\a n Vinerea Mare din
anul 1964. Mqsurqtorile au fost efectuate cu ajutorul a peste douq sute de
seismografe din lumea ntreagq. Profitknd de acest fenomen, seismologii au
analizat propagarea undelor seismice wi a ecourilor lor prin scoarya terestrq
wi au ajuns la concluzia cq pqmkntul este asemenea unui clopot uriaw. Wi
mai surprinzqtor a fost faptul cq mqsurqtorile au arqtat cq scoarya terestrq
este groasq de numai 3-6 \ilometrii sub albia oceanelor, dar de peste 500
de \ilometrii sub calotele continentale, funcyionknd ntr-adevqr ca veritabile
<temelii> pe care sunt awezate cele cinci continente. Cercetqrile moderne au
confirmat deci o afirmayie fqcutq n cartea lui Iov acum aproape 4000 de ani.
O altq cunowtinyq surprinzqtoare pentru niwte oameni care wi-au trqit
ntreaga existenyq n teritoriul dintre Golful Persic wi Marea Mediteranq este
existenya descqrcqrilor electrice din straturile superioare ale atmosferei de la
polul nord:
<De la miazqnoapte ne vine aurora, wi ce nfricowatq este mqreyia
care nconjoarq pe Dumnezeu!> (Iov 37:22)

Noyiuni de oceanografie
Un alt exemplu sunt <izvoarele mqrii> despre care citim n Iov 38:16
<Ai pqtruns tu pknq la izvoarele mqrii?>
Locuitorii orawelor americane Los Angeles wi San Diego, ca wi mare parte
din cei ce locuiesc n Israel beau apa adusq prin apeducte care traverseazq
munyii wi dealurile din jur. Avknd n vedere cq aceste zone sunt pe malul
mqrii wi al oceanului, unde apa dulce iese din aceste <izvoare ale mqrii>.
Cercetqrile moderne au reuwit sq traseze o sumedenie de astfel de puncte de
unde izvorqwte apa, unele din ele mai bogate wi mai puternice deckt oricare
dintre izvoarele de pe uscat! Existenya wi miwcarea curenyilor submarini este
influenyatq de activitatea acestor <izvoare.>
161

Revelayii <wtiinyifice> n careta lui Iov

O asemenea ndeletnicire n-ar fi fqrq precedent. Existq dovezi cq


fenicienii, acum 3000 de ani au reuwit sq capteze apa unui asemenea izvor
de apq dulce de lkngq coastq. Cu ajutorul unor dispozitive fqcute din piele ai
au reuwit sq facq presiunea isvorului sq mpingq apa dulce pknq la marginea
orawului lor (<The Phoenicians> de Gerhard Herm, {m. Morro[, N.}.,
1975, pg.68).
Wi pentru cq tot am vorbit despre apq, n cartea lui Iov mai citim despre
ncq alte douq realitayi <wtiinyifice>: stabilitatea coastelor marine wi circuitul
apei n naturq. Iatq ce ni se spune despre stabilitatea coastelor marine wi
despre reglarea nivelului oceanelor wi mqrilor prin dimensiunile calotelor
polare:
Vijelia vine de la miazqzi, wi frigul, din vknturile de la
miazqnoapte. Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheaya wi
micworeazq locul apelor mari> (Iov 37:6-10).
Noyiuni de hidrologie
Cartea Iov cuprinde descrieri surprinzqtoare ale circuitului apei n naturq
wi despre dinamica proceselor meteorologice:
< Nu uita sq lauzi faptele Lui pe care toyi oamenii trebuie sq le
mqreascq! Orice om le privewte, fiecare muritor le vede de departe.
Iatq ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe, numqrul
anilor Lui nimeni nu l-a pqtruns. Cqci El trage la El picqturile de
apq, le preface n abur wi dq ploaia, pe care norii o strecoarq, wi o
picurq peste mulyimea oamenilor. Wi cine poate pricepe ruperea
norului, wi bubuitul cortului Squ?> (Iov 36: 26-29).
Aceste versete simple sunt pline de observayii <wtiinyifice.> Apa evaporatq
de pe suprafaya pqmkntului este colectatq wi condensatq n picqturi micuye
care alcqtuiesc norii. Cknd aceste picqturi se unesc n picqturi mai mari a
cqror greutate depqwewte portabilitatea stratului de aer, apa cade nqpoi pe
suprafaya pqmkntului.
<>ncarcq norii cu aburi, wi-i risipewte scknteietori; miwcarea
lor se ndreaptq dupq planurile Lui, pentru mplinirea a tot ce le
poruncewte El pe faya pqmkntului locuit. i face sq parq ca o nuia cu
care lovewte pqmkntul sau ca un semn al dragostei Lui> (Iov 37:1113).
Nu pot sq nu mq mir ckt de mult seamqnq expresia <norii ... ca o nuia
cu care lovewte pamkntul> cu descrierea unei <tornado> pe care le vezi n
fiecare an n ckmpiile Americii.
Despre acelawi circuit al apelor n naturq mai gqsim scris wi n cartea
Aclesiastul:
162

Revelayii <wtiinyifice> n careta lui Iov

<Toate rkurile se varsq n mare, wi marea tot nu se umple: ele


aleargq necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarqwi sq porneascq
de acolo> (Eclesiastul 1:7).
Noyiuni de dinamica fluidelor
Istoria n-ar fi trebuit sq awtepte apriyia lui Bohr wi a lui Bernoulli ca sq afle
despre legile care guverneazq miwcarea fluidelor. Iatq ce scrie n cartea lui
Iov:
<Cknd a rknduit greutatea vkntului, wi cknd a hotqrkt mqsura
apelor, cknd a dat legi ploii, wi cknd a nsemnat drumul fulgerului wi
tunetului, atunci a vqzut nyelepciunea wi a arqtat-o, i-a pus temeliile
wi a pus-o la ncercare> (Iov 28:25).
Aflqm aici nu numai despre <greutatea> vkntului, dar wi despre existenya
unor legitqyi care guverneazq comportamqntul apei wi conductibilitatea
diferitelor straturi de gaze din atmosferq.
<Greutatea aerului> a fost studiatq wtiinyific abea acum 300 de ani.
Noyiuni de antropologie
S-au descoperit picturi murale care atesteazq faptul cq au existat
oameni care au trqit acolo. Cartea lui Iov amintewte despre acewti oameni ai
pewterilor:
<Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mknilor lor, cknd ei nu erau
n stare sq ajungq la bqtrkneye? Sfrijiyi de sqrqcie wi foame, fug n
locuri uscate, de multq vreme pqrqsite wi pustii. Smulg ierburile
sqlbatice de lkngq copqcei, wi n-au ca pkine deckt rqdqcina de
bucsau. sunt izgoniyi din mijlocul oamenilor, strigq lumea dupq ei ca
dupq niwte hoyi. Locuiesc n vqi ngrozitoare, n pewterile pqmkntului
wi n stknci. Urlq printre stufiwuri, wi se adunq sub mqrqcini. Fiinye
mrwave wi dispreyuite, sunt izgoniyi din yarq> (Iov 30:2-8).
Reamarcayi cq acewti oameni nu erau <oameni maimuyq>, ci urmawi ai
celor ce s-au rqspkndit pe faya pqmkntului dupq Babel. Ei au fost izgoniyi din
ckmpiile fertile de alte grupe rqzboinice wi foryayi sq se refugieze wi sq trqiascq
n locuri pustii wi neprielnice. Izolarea wi lipsurile le-au provocat un proces
de <rqmknere n urmq> wi de animalizare (mai toate zonele izolate ale lumii
au produs astfel de procese n <triburile primitive> pe care le mai descoperim
pknq wi astqzi).
Noyiuni de zoologie
Oamenii de wtiinyq au atacat ironic descrierea pe care o face Dumnezeu n
163

cartea Iov struyului:


<Aripa struyului bate cu veselie, de-ai zice cq este aripa wi
peniwul berzei. Dar struyoaica wi ncredinyeazq pqmkntului ouqle, wi
le lasq sq se ncqlzeascq n nisip. Ea uitq cq piciorul le poate strivi,
cq o fiarq de ckmp le poate cqlca n picioare. Este asprq cu puii sqi
de parcq nici n-ar fi ai ei. Cq s-a trudit de geaba, nu-i pasq nici de
cum! Cqci Dumnezeu nu i-a dat nyelepciune, wi nu i-a fqcut parte de
pricepere. Cknd se scoalq wi pornewte, rde de cal wi de cqlqreyul lui>
(Iov 39:13-18).
Copiii de astqzi sunt fascinayi cu <dinozaurii>. Adevqrul este cq wtim
foarte puyine despre aceste animale. Descoperirile de schelete de animale
gigantice au impus wtiinyei catalogarea acestor animale care colindau
odinioarq pe faya pqmkntului. Termenul de <dinozaur> a fost lansat relativ
recent, cam prin anul 1841. Dacq ar fi citit Biblia ca pe o carte de informayii,
nu ca pe una de basme, oamenii s-ar fi ntklnit de mult cu aceste creaturi.
n originalul Scripturii existq patru termeni care identificq aceste animale:
<thaniin>, <behemot>, nachaw> wi <leviatan>. Thaniin este probabil un termen
mai general. El se gqsewte de 28 de ori n Biblie wi este tradus prin: <balaur>
(Ps. 74:13), <warpe uriaw>, etc. Behemotul wi Leviatanul par a fi nume
particulare pentru anumite animale, iar <nahaw> este numirea unui fel de
warpe marin (Amos 9:3).
Dimensiunile leviatanului din Biblie sugereazq pentru lungime cifra de
50 de metri.
Se spune cq wtiinya wi dubleazq wi-wi schimbq adesea cunowtiinyele la
un interval de o sutq de ani. Oare nu este fascinant wi convingqtor faptul cq
informayiile Bibliei stau acolo liniwtite de aproximativ patru mii de ani? Ele
n-au trebuit sq fie nici schimbate wi nici modificate. Studiile de specialitate
fqcute n veacum modern au confirmat ntocmai cele scrise n Biblie.

164

Jertfele

Abel wi Cain snt primii oameni despre care gqsim scris cq au adus
Domnului jertfe (Gen. 4:1-4). naintea lor, Dumnezeu a ucis primele
animale, din pieile cqrora a fqcut haine pentru Adam wi Eva (Gen. 3:21).
Patriarhii Vechiului Testament - Avraam, Isaac wi Iacov - au clqdit wi ei
altare pretutindeni pe unde au ajuns wi au adus Domnului jertfe (Gen. 12:7,8;
26:25; 28:18). Noe a adus wi el jertfe de mulyumire dupq potop (Gen. 8:20).
Majoritatea acestor jertfe au implicat vqrsare de snge, o metodq tipologicq
folositq de Dumnezeu pentru a-i pregqti pe oameni ca sq nyeleagq marea
jertfq a Domnului Isus.
Biblia menyioneazq cteva tipuri de jertfe. Ele subliniazq insuficienya
umanq wi abundenya de har iertqtor pe care o gqsim la Dumnezeu.
<Arderea de tot> consta n arderea completq a unui animal de parte
bqrbqteascq (Lev. 1:1-17). nainte de incendiere, animalul era junghiat
de preot, iar sngele era stropit pe altar (Num. 28:1-8). Arderea completq
simboliza dorinya omului de a fi curqyit complet de vinovqyia sa. Acest tip de
jertfq a fost antetipul moryii ispqwitoare a lui Christos (2 Cor. 5:21).
<Jertfa de mncare>, descrisq pe larg n Leviticul 2:1-10, era identicq n
scop cu arderea de tot. Mncarea era adusq la preot, care lua o parte din ea wi
o ardea n foc, mpreunq cu tqmie. Acest tip de jertfq simboliza nchinarea a
ceea ce este mai bun n vieyuirea omeneascq pentru Dumnezeu (Evrei 10:510).
<Jertfa de mulyumire> (Lev. 3:1-17), era un fel de masq ceremonialq n
care mncarea era mpqryitq cu Dumnezeu, cu preoyii wi chiar cu alyi oameni
veniyi la nchinare. Un animal jertfit de bunq voie reprezenta o laudq adusq
lui Dumnezeu wi o ocazie de a sqrbqtori prietenia cu ceilalyi. Iacov wi Laban
165

au participat mpreunq la un asemenea ritual cnd au definitivat o nyelegere


(Gen. 31:43-55). Acest tip de jertfq este simbolul >Mesei Domnului>, la care
a fost instituit Noul Legqmnt wi vestewte n acelawi timp masa din vewnicie la
care vom sta alqturi de Domnul Isus, de Avraam, Isaac wi Iacov.
<Jertfa pentru ispqwire> (Lev. 4, 5), era practicatq atunci cnd restituirea
sau repararea rqului fqcut nu mai era posibilq.
<Jertfa pentru vinq> (Lev. 5:14-19), era necesarq pentru ofense minore wi
neintenyionate, ca o adqugire la restituirea fqcutq.
Wi Vechiul wi Noul Testament ne spun cq jertfele au fost simboluri
profetice temporare. Evreii erau nvqyqyi astfel cq pentru vinovqyia lor trebuia
plqtit ceva. De cele mai multe ori, o altq viayq trebuia curmatq pe altar. Toate
aceste realitqyi prevesteau <Jertfa cea mare>, oferirea Domnului Isus ca
substitut pentru noi n plqtirea vinovqyiei:
<n adevqr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu
nfqyiwarea adevqratq a lucrurilor, nu poate niciodatq, prin aceleawi
jertfe, care se aduc ne>ncetat n fiecare an, sq facq desqvkrwiyi pe
cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi ncetat ele oare sq fie aduse, dacq
cei ce le aduceau, fiind curqyiyi odatq, n-ar mai fi trebuit sq mai
aibq cunowtinyq de pqcate? Dar aducerea aminte a pqcatelor este
noitq din an n an, tocmai prin aceste jertfe; cqci este cu neputinyq
ca skngele taurilor wi al yapilor sq wteargq pqcatele. De aceea, cknd
intrq n lume, El zice: <Tu n-ai voit nici jertfq, nici prinos; ci Mi-ai
pregqtit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru
pqcat. Atunci am zis: <Iatq-Mq (n sulul cqryii este scris despre
Mine), vin sq fac voia Ta, Dumnezeule!> Dupq ce a zis ntki: <Tu
n-ai voit wi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot,
nici jertfe pentru pqcat> (lucruri aduse toate dupq Lege), apoi zice:
<Iatq-Mq, vin sq fac voia Ta, Dumnezeule.> El desfiinyeazq astfel pe
cele dintki, ca sq punq n loc pe a doua.
Prin aceastq <voie> am fost sfinyiyi noi, wi anume prin jertfirea
trupului lui Isus Hristos, odatq pentru totdeauna. Wi, pe cknd orice
preot face slujba n fiecare zi, wi aduce de multe ori aceleawi jertfe,
care niciodatq nu pot wterge pqcatele, El, dimpotrivq, dupq ce a adus
o singurq jertfq pentru pqcate, S-a awezat pentru totdeauna la dreapta
lui Dumnezeu, wi awteaptq de acum ca vrqjmawii Lui sq-I fie fqcuyi
awternut al picioarelor Lui. Cqci printr-o singurq jertfq El a fqcut
desqvkrwiyi pentru totdeauna pe cei ce Sunt sfinyiyi.
Lucrul acesta ni-l adeverewte wi Duhul Sfknt. Cqci, dupq ce a
166

zis: <Iatq legqmkntul pe care-l voi face cu ei dupq acele zile, zice
Domnul: voi pune legile Mele n inimile lor, wi le voi scrie n mintea
lor> adaugq: <Wi nu-Mi voi mai aduce aminte de pqcatele lor, nici de
fqrqdelegile lor.> Dar acolo unde este iertare de pqcate, nu mai este
nevoie de jertfq pentru pqcat> (Evrei 10:1-18).
Autorul epistolei cqtre Evrei l prezintq pe Domnul Isus ca Mare Preot,
venit sq nlocuiascq sistemul de nesfrwite jertfe, aducndu-Se pe Sine nsuwi
drept jertfq, o singurq datq, pentru pqcat:
<Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut
prin cortul acela mai mare wi mai desqvkrwit, care nu este fqcut de
mkni, adicq nu este din zidirea aceasta; wi a intrat, odatq pentru
totdeauna, n Locul preaSfknt, nu cu sknge de yapi wi de viyei, ci cu
nsuwi skngele Squ, dupq ce a cqpqtat o rqscumpqrare vewnicq. Cqci
dacq skngele taurilor wi al yapilor wi cenuwa unei vaci, stropitq peste
cei ntinayi, i sfinyewte wi le aduce curqyirea trupului, cu ckt mai mult
skngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vewnic, S-a adus pe Sine
nsuwi jertfq fqrq patq lui Dumnezeu, vq va curqyi cugetul vostru de
faptele moarte, ca sq slujiyi Dumnezeului cel viu! Wi tocmai de aceea
este El mijlocitorul unui legqmknt nou, pentru ca, prin moartea Lui
pentru rqscumpqrarea din abaterile fqptuite sub legqmkntul dintki,
cei ce au fost chemayi, sq capete vewnica mowtenire, care le-a fost
fqgqduitq. n adevqr, acolo unde este un testament, trebuie neapqrat
sq aibq loc moartea celui ce l-a fqcut. Pentru cq un testament nu
capqtq putere deckt dupq moarte. N-are nici o putere cktq vreme
trqiewte cel ce l-a fqcut. De aceea wi ntkiul legqmknt n-a fost sfinyit
fqrq sknge. Wi ntr-adevqr, Moise, dupq ce a rostit naintea ntregului
norod toate poruncile Legii, a luat sknge de viyei wi de yapi, cu apq,
l>nq stacojie wi isop, a stropit cartea wi tot norodul, wi a zis: <Acesta
este skngele legqmkntului, care a poruncit Dumnezeu sq fie fqcut cu
voi.>
De asemenea, a stropit cu sknge cortul wi toate vasele pentru
slujbq. Wi, dupq Lege, aproape totul este curqyit cu sknge; wi fqrq
vqrsare de sknge, nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor
care Sunt n ceruri, au trebuit curqyite n felul acesta, trebuia ca
nsewi lucrurile cerewti sq fie curqyite cu jertfe mai bune deckt
acestea. Cqci Hristos n-a intrat ntr-un locaw de nchinare fqcut de
mknq omeneascq, dupq chipul adevqratului locaw de nchinare, ci
a intrat chiar n cer, ca sq Se nfqyiweze acum, pentru noi, naintea
lui Dumnezeu. Wi nu ca sq Se aducq de mai multe ori jertfq pe Sine
nsuwi, ca marele preot, care intrq n fiecare an n Locul preaSfknt
cu un sknge, care nu este al lui; fiindcq atunci ar fi trebuit sq
167

Rezumatul cqryii Iov

pqtimeascq de mai multe ori de la ntemeierea lumii; pe cknd acum,


la sfkrwitul veacurilor, S-a arqtat o singurq datq, ca sq wteargq pqcatul
prin jertfa Sa. Wi, dupq cum oamenilor le este rknduit sq moarq o
singurq datq, iar dupq aceea vine judecata, tot awa, Hristos, dupq ce
S-a adus jertfq o singurq datq, ca sq poarte pqcatele multora, Se va
arqta a doua oarq, nu n vederea pqcatului, ca sq aducq mkntuirea
celor ce-L awteaptq.> (Evrei 9:11-28).
n lumina harului adus prin Christos, apostolul Pavel nu mai practicq
aducerea de jertfe mozaice, dar mai folosewte limbajul sacerdotal n sens
spiritual, ndemnndu-i pe cei credinciowi sq-wi aducq <trupurile voastre ca o
jerfta vie, plqcutq lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastrq o slujbq
duhovniceascq> (Rom. 12:1).

168

Rezumatul cqryii Iov

Rezumatul cqryii Iov

John Vernon McGee - Traducere Trans {orld RomaniaIov este prima carte poeticq dintr-o serie care cuprinde Psalmii,
Proverbele, Eclesiastul, Ckntarea Ckntqrilor wi Plkngerile lui Ieremia.
Cknd spunem poetice ne referim la forma conyinutului, nu la un conyinut
imaginativ sau fantezist. Nici nu nseamnq cq textul este prezentat n rime.
Textul poetic ebraic este realizat prin repetarea unei idei, prin ceea ce se
cheamq paralelism.

Dialogul din cartea Iov este poetic. Conversayia era n formq poeticq
n vremea aceea. Iliada wi Odiseea lui Homer sunt exemple din literatura
laicq.
AUTORUL: Necunoscut.

Au fost sugerayi urmqtorii: Moise, Ezra, Solomon, Iov wi Elihu. Cel
mai probabil autor pare sq fie Elihu (32:16).
DATA: Necunoscutq.

Este evident cq aceastq carte a fost scrisq n perioada patriarhilor. La cunoscut Iov pe Iacov? Este posibil. Se pare cq a fost scrisq nainte de Exod
pentru cq nu se face nici o referire la Legea mozaicq sau la alt eveniment
consemnat n cartea Exodul. Iatq argumentele care par sq-l plaseze pe Iov n
vremea patriarhilor:
1. Durata vieyii lui Iov (Iov 42:16).
2. Iov avea calitatea de mare preot n familia sa.
3. Elifaz din Teman era un descendent al fiului cel mare al lui Esau
(Geneza 36:10, 11).
SCOPUL: Aceastq carte ridicq wi lqmurewte multe probleme.
169

Rezumatul cqryii Iov

1. Sq determine de ce suferq cel drept. (Nu aceasta este nvqyqtura


principalq a acestei cqryi).
2. Sq combatq batjocura lui Satan.
3. Sq-i arate lui Iov cum este el cu adevqrat.
4. Sq nveye despre rqbdare. A fost Iov rqbdqtor?
5. Scopul principal: sq nveye despre pocqinyq.
Dumnezeu a ales omul cel mai bun care a trqit vreodatq pe pqmknt (cu
excepyia lui Isus Hristos, binenyeles) wi i-a arqtat cq trebuie sq se pocqiascq.
Spre deosebire de Dumnezeu, oamenii aleg drept exemplu cel mai rqu om
care s-a pocqit. Manase, regele cel mai nelegiuit, s-a pocqit; Saul din Tars s-a
pocqit; Sfkntul Francis de Assisi, un nobil desfrknat, s-a pocqit. Dumnezeu
a ales omul cel mai bun wi a arqtat cq pknq wi el s-a pocqit <Urechea mea
auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a vqzut. De aceea mie-a
sckrbq de mine wi mq pocqiesc n yqrknq wi cenuwq> (Iov 42:5, 6).
ESTIMARE:

Tennyson a spus despre cartea lui Iov cq este <cel mai grandios
poem, atkt din literatura veche, ckt wi din cea modernq. Thomas Carlyle,
filozoful scoyian, a spus: <Eu susyin cq Iov este unul din cele mai bune poeme
scrise vreodatq de pana omului.> Luther a afirmat: <Este cea mai mqreayq
wi mai sublimq carte din Scripturq>. Moorehead a spus: <Cartea lui Iov este
unul din cele mai nobile poeme din ckte existq pe acest pqmknt.>
SCHIYA:
I.
1.
2.

3.
4.
5.

II.
1.
(1)
(2)
(3)
2.

DRAMA (Proza) capitolele 1 wi 2


Scena I. Yara Uy. Prosperitatea wi seninqtatea lui Iov 1:1-5
Scena II. n cer.
Ponegrirea lui Dumnezeu wi a lui Iov de cqtre Satan 1:6-12
Scena III. Yara Uy. Iov pierde copiii wi averea 1:13-22
Scena IV. n cer. Dumnezeu wi Satan 2:1-6
Scena V. Yara Uy.
Pierderea sqnqtqyii lui Iov wi a sprijinului soyiei 2:7-10
DIALOGUL (Poezie) Capitolele 2:11-42:6
Scena VI. Grqmada de gunoi a orawului
Iov pierde nyelegerea prietenilor sqi 2:11-13
Iov contra Elifaz, Bildad wi Yofar 3:1-32:1
Iov wi Elihu 32:2-37:24
Scena VII. Iehova fayq n fayq cu Iov 38:1-42:6

170

Rezumatul cqryii Iov

III. EPILOG (Prozq) Capitolul 42:7-17


3. Scena VIII. Yara Uy. Binecuvkntarea lui Iov este dublatq.
COMENTARIU:
Secyiunea de prozq a cqryii Iov este o dramq de proporyii gigantice care
are ca decor cerul wi pqmkntul. Aceasta nu nseamnq cq este ficyiune. Iov
este tratat ca un personaj istoric n Scripturq (vezi Ezechiel 14:14, 20; Iacov
5:11). Pavel citeazq din cartea lui Iov (1 Cor. 3:19; vezi Iov 5:13). Ckyiva
scriitori au folosit povestea lui Iov ca punct de plecare pentru scrierile lor.
Printre acewtia se numqrq cunoscutul autor H.G. Wells. Problema lui Iov este
problema omului de pretutindeni wi din orice timp.
Secyiunea de poezie a cqryii lui Iov este o ntrecere n dialog ntre Iov
wi cei trei prieteni ai sqi. La un moment dat, Bildad l provoacq pe Iov. Un
dialog strqlucit era pentru acea vreme ce este pentru noi astqzi un meci de
fotbal sau o ntrecere la atletism.
I. DRAMA Capitolele 1, 2
Scena I. Yara Uy 1:1-5
Yara Uy era undeva n Orientul Mijlociu, dar mai mult de atkt nu se poate
spune cu precizie. Istoricul latin Josephus aruncq o razq de luminq asupra
localizqrii yqrii Uy. Conform versetului din Geneza 22:21, primul nqscut al
lui Nahor, fratele lui Avraam, a fost Uy. El este fondatorul cetqyii antice a
Damascului. Iov a trqit undeva n dewertul sirian, unde l-a trimis mai tkrziu
Domnul pe Pavel pentru instruire (Galateni 1:17).
<Fqrq prihanq> sau <desqvkrwit> n sensul cq el aducea jertfe pentru fiii
sqi (v. 5). <Se temea de Dumnezeu> nseamnq cq avea o concepyie naltq wi
sfkntq despre Dumnezeu wi, drept urmare, ura rqul. El este un om bogat (v. 3)
wi cei zece copii ai sqi, trqiesc n confortul wi luxul celor bogayi (v. 4). Singura
grijq manifestatq de Iov este cea pentru copiii sqi (v. 5).
Scena II. n cer 1:6-12
Fqpturile inteligente create de Dumnezeu i raporteazq lui Dumnezeu,
aceasta fiind o rutinq, un lucru obiwnuit. sunt creaturi responsabile. Faptul
wocant este cq Satan are acces n cer (v. 6). Pknq wi el trebuie sq raporteze. El
wi prezintq raportul spunknd cq a fost de-a lungul wi de-a latul pqmkntului,
care este domeniul lui (vezi 1 Petru 5:8; 1 Ioan 2:13-17; Matei 4:8, 9). El nu
a fost niciodatq n iad (Apocalipsa 20:10).
Satan ncercase sq se atingq de Iov (v. 8), dar observase cq Iov este
protejat. Satan nu se poate atinge de omul lui Dumnezeu fqrq permisiunea
lui Dumnezeu. Ponegrindu-i wi pe Dumnezeu, wi pe Iov, Satan lasq sq
171

Rezumatul cqryii Iov

se nyeleagq faptul cq Dumnezeu nu meritq sq fie slujit wi iubit pentru El


nsuwi, ci trebuie sq-l plqteascq pe Iov pentru ca acesta sq-L iubeascq. Satan
sugereazq cq Iov ar fi un oportunist (v. 9-11). Dumnezeu i acordq lui Satan
permisiunea de a se atinge de posesiunile lui Iov, inclusiv de copiii lui (v.
12).
Scena III. napoi n yara Uy. 1:13-22
Iov este deposedat de toate bunurile sale pqmkntewti, ba chiar rqmkne wi
fqrq cei zece copii. Reacyia lui Iov la aceste circumstanye tragice dezvqluie
faptul cq dewi credinya sa este clqtinatq, nu este distrusq. Iov nu este un
oportunist (v. 20-22).
Scena IV. Din nou n cer 2:1-6
Fqpturile inteligente create de Dumnezeu wi prezintq din nou raportul
obiwnuit. Satan este nevoit sq recunoascq faptul cq nu a reuwit sq distrugq
integritatea lui Iov wi acum cere permisiunea de a se atinge de trupul lui. El
are ncrederea cq Iov l va blestema pe Dumnezeu n fayq dacq se va atinge de
trupul lui. Dumnezeu i dq voie lui Satan sq se atingq de trupul lui, cu rezerva
cq nu se poate atinge de viaya lui.
Scena V. napoi n yara Uy 2:7-10
Satan l lovewte pe Iov cu o boalq nspqimkntqtoare. Soyia lui Iov i
sugereazq sq-L blesteme pe Dumnezeu wi sq se sinucidq. Aceasta este
motivul pentru care Satan nu i-a luat lui Iov wi soyia! Iov wi menyine
integritatea.
II. DIALOGUL Capitolele 2:11-42:6
Scena VI. Pe grqmada de gunoi a cetqyii
Trei prieteni ai lui Iov vin sq-l viziteze wi sq-l mkngkie: Elifaz din Teman
(Teman era un nepot al lui Esau Gen. 36:10, 11); Bildad din uah (uah
era unul din fiii lui Avraam Gen. 25:2): Yofar din Naama (Naama era n
nordul Arabiei).
Timp de wapte zile, ei au stat alqturi de el fqrq sq spunq un cuvknt. Ei sunt
prieteni adevqrayi, dar nu sunt n poziyia de a-l mkngkia pe Iov pentru cq:
(1) ei nu-L nyeleg pe Dumnezeu;
(2) ei nu-L nyeleg pe Iov;
(3) ei nu se nyeleg pe ei nwiwi.
172

Rezumatul cqryii Iov

Ei se mulyumesc sq clatine din cap arqtknd cq wtiu ei mai bine, n timpul


celor wapte zile de jale.

Existq trei runde de discursuri:
(1) mai ntki Iov, apoi Elifaz, apoi rqspunsul lui Iov;
(2) Bildad, apoi rqspunsul lui Iov;
(3) Yofar wi rqspunsul lui Iov.
Aceastq succesiune se repetq de trei ori, cu o excepyie: Yofar nu are wi un
al treilea discurs. Dialogul are natura unui concurs. Iov explodeazq n final,
sub ochii critici wi acuzatori ai prietenilor sqi, cu wirul de nenorociri care se
abqtuserq asupra vieyii sale wi cu dorinya de a nu se fi nqscut niciodatq.
Prima rundq
Capitolul
Iov .. 3
Elifaz, primul discurs . 4,5
Rqspunsul lui Iov ... 6,7
Bildad, primul discurs 8
Rqspunsul lui Iov 9,10
Yofar, primul discurs .. 11
Rqspunsul lui Iov 12-14
A doua rundq
Elifaz, al doilea discurs 15
Rqspunsul lui Iov 16, 17
Bildad, al doilea discurs . 18
Rqspunsul lui Iov .... 19
Yofar, al doilea discurs 20
Rqspunsul lui Iov . 21
Runda a treia

Elifaz, al treilea discurs 22

Rqspunsul lui Iov . 23, 24

Bildad, al treilea discurs .. 25

Rqspunsul lui Iov . 26-31

Capitolul 3 Iov wi dorewte sq nu se fi nqscut niciodatq sau sq fi murit
la nawtere. Liniwtea lui Iov din zilele sale de prosperitate a fost deranjatq de
nesiguranya vieyii. El se temuse tocmai de ceea ce i s-a ntkmplat (v. 25).
Capitolele 4, 5 Primul discurs al lui Elifaz. El este glasul experienyei.
El bqnuiewte cq n viaya lui Iov este un pqcat secret (v. 8). El povestewte
o viziune nspqimkntqtoare, care face sq yi se zbkrleascq pqrul (v. 12-16).
Adevqrul evident pe care l primise din aceastq viziune nu pare sq merite
toatq groaza pe care a ndurat-o (v. 17). El oferq ckteva nestemate de
nyelepciune, la fel ca ceilalyi prieteni ai lui Iov (5, 6, 7). Elifaz afirmq cq Iov
173

Rezumatul cqryii Iov

este pedepsit pentru un mare pqcat secret wi cq nu ar trebui sq se plkngq (v.


17-22).
Capitolele 6, 7 Rqspunsul lui Iov. Starea lui este mult mai rea deckt
bqnuiesc prietenii lui wi wi dorewte ca Dumnezeu sq-l nimiceascq, nu sq-l
ndrepte (v. 9). Iov se awteaptq la milq wi mkngkiere din partea prietenilor
(v. 14). El a cqutat ajutor cknd i-a vqzut venind, dar ei nu au fost mai mult
deckt un miraj n dewert (v. 15). Elifaz nu nyelege problema (v. 25). Iov este
dispus sq-wi mqrturiseascq toatq pqcatele pe care le-a comis. De ce nu-i iartq
Dumnezeu pqcatul wi nu-l reabiliteazq (cap.7)?
Capitolul 8 Primul discurs al lui Bildad. Bildad este glasul trecutului.
El wi bazeazq argumentul pe tradiyie (v. 8). Omul nu poate cunoawte nimic
de unul singur. El trebuie sq depindq de trecut (v. 9, 10). Sq remarcqm faptul
cq apostolul Pavel nu avea o astfel de filozofie. El wi ndrepta atenyia spre
Hristos wi spre viitor: <alerg spre yintq, pentru premiul chemqrii cerewti a lui
Dumnezeu, n Hristos Isus> - Filipeni 3:14
Bildad este mult mai sincer wi mai direct deckt Elifaz. El l considerq pe
Iov ipocrit (v. 13). El considerq cq Iov nu cunoawte cqile lui Dumnezeu (v.
20), nici nu ia n calcul rezultatul final (v. 21).
Capitolele 9, 10 Rqspunsul dat de Iov lui Bildad. Bildad nu s-a
confruntat cu problema lui Iov (v. 2). Iov nu pretinde cq este desqvkrwit wi wtie
cq nu se poate apqra naintea lui Dumnezeu. El are nevoie de cineva care sq
fie de partea lui wi sq-i prezinte cazul (v. 19, 20). Observayi strigqtul inimii
lui Iov pentru un Mkntuitor (v. 32, 33). El recunoawte cq are nevoie de un
mijlocitor care sq stea ntre el wi Dumnezeu. (Vezi 1 Sam. 2:25).
Dumnezeu wtie cq Iov nu este perfect, dar wtie wi cq Iov nu este un
nelegiuit (10:6, 7). Iov wi exprimq din nou dorinya de a nu se fi nqscut sau de
a fi murit imediat dupq nawtere (10:19).
Capitolul 11 Primul discurs al lui Yofar. Yofar este glasul legalismului.
El spune cq Dumnezeu este limitat de anumite legi wi cq nu acyioneazq
niciodatq dincolo de circumferinya propriilor legi. Yofar este, probabil, cel
mai bqtrkn din grup wi vorbewte cu o fermitate dogmaticq wi cu o sinceritate wi
o asprime mai mare deckt cele manifestate de Bildad.
Yofar l acuzq pe Iov cq wi acoperq pqcatul cu cuvinte (v. 2). Ba chiar
l acuzq pe Iov cq minte (v. 3). El wi asumq poziyia cucernicq de intim al
lui Dumnezeu, n timp ce Iov este n afara acestui cerc wi nu wtie ce face
Dumnezeu (v. 4-11). El l ndeamnq pe Iov sq se cureye de pqcatul lui, acel
pqcat pe care l ascunde (v. 14). El prezice o judecatq completq wi finalq
asupra lui Iov dacq acesta nu-wi mqrturisewte pqcatul secret (v. 20).
174

Rezumatul cqryii Iov

Capitolele 12, 13 Rqspunsul lui Iov. Iov devine amar wi sarcastic. El


respinge pretenyiile de superioritate ale prietenilor sqi, precum wi acuzayiile
acestora (v. 1-3).
Iov vrea sq treacq acum de prietenii sqi wi sq facq apel direct la Dumnezeu
(13:3, 4). El i acuzq pe cei trei cq mint n legqturq cu situayia lui wi nu i
sunt de nici un ajutor doctori de nimic> (13:3, 4). Credinya lui Iov rqmkne
neatinsq n ciuda atacurilor prietenilor sqi care acum i-au devenit strqini
(13:15).
Capitolul 14 O frumoasq elegie a moryii. Necazul este numitorul
comun al omenirii (v. 1). Iov wtie cq moartea este inevitabilq wi cq va trebui
sq se despartq de aceastq lume (v. 10). Totuwi, Iov are o speranyq dincolo de
moarte wi de mormknt (v. 14, 15).
Capitolul 15 Cel de-al doilea discurs al lui Elifaz. Elifaz l acuzq pe
Iov cq este propriul lui acuzator pentru cq cuvintele lui sunt nesqbuite (v.
6). El se apqrq pe el wi pe ceilalyi doi prieteni amintindu-i lui Iov avantajul
maturitqyii lor fayq de el. El afirmq un mare adevqr, dar care nu este aplicabil
nici pentru Iov, nici pentru altq fiinyq omeneascq.
Capitolul 16 Rqspunsul lui Iov. El wi caracterizeazq prietenii drept
mkngkietori supqrqciowi> wi i acuzq cq spun adevqruri evidente care nu i
se aplicq lui. Dacq situayia ar fi inversatq, Iov ar putea sq prezinte aceleawi
argumente (v. 4). Iov recunoawte problema prezentqrii cazului squ naintea lui
Dumnezeu (v. 21).
Capitolul 17 Starea fizicq a lui Iov este tragicq.
Capitolul 18 Cel de-al doilea discurs al lui Bildad. Acesta sugereazq ca
Iov sq se opreascq din vorbit wi sq nceapq sq asculte (v. 2). Cel de-al doilea
argument respectq acelawi model ca primul de vreme ce trecutul nvayq cq
Dumnezeu judecq pqcatul wi de vreme ce Iov este judecat, nseamnq cq el
a comis un pqcat groaznic pe care l yine ascuns. El scoate la ivealq ckteva
zicale wi proverbe din trecut ca dovadq pentru afirmayia sa.
Capitolul 19 Rqspunsul lui Iov. Iov recunoawte cq prietenii lui i-au
devenit strqini wi cq s-au depqrtat de el (v. 3). Iov este dispus ca vorbele lui
sq fie scrise ntr-o carte care sq dqinuiascq wi este gata sq le susyinq, orice s-ar
ntkmpla (v. 23, 24).
Iov wi exprimq credinya puternicq. El wi pqstreazq integritatea. El crede
cq Mkntuitorul va veni wi cq el nsuwi va fi numqrat printre cei rqscumpqrayi.
175

Rezumatul cqryii Iov

Capitolul 20 Cel de-al doilea discurs al lui Yofar. El nu vine cu nimic


nou. Se bazeazq pe vkrsta sa naintatq wi apeleazq la acelawi legalism. El
insistq asupra faptului cq Iov este o persoanq rea din cauza legii care spune
cq cei rqi trebuie sq fie pedepsiyi (v. 3-5).
Capitolul 21 Rqspunsul lui Iov. Iov a obosit sq audq atktea acuzayii
false. El apeleazq la o curte de judecatq superioarq (v. 1-4). El este de acord
cu faptul cq cel rqu va fi pedepsit, dar insistq asupra faptului cq acest adevqr
nu se aplicq n cazul squ.
Capitolul 22 Cel de-al treilea discurs al lui Elifaz. El l acuzq pe Iov
cq se ndreptqyewte singur (v. 3). Cuvkntul squ final adresat lui Iov este o
extraordinarq invitayie la Evanghelie, dar nu se potrivewte cu situayia lui Iov
(v. 21). El l mustrq pe Iov spunkndu-i sq se ntoarcq la Dumnezeu (v. 22-30).
Capitolele 23, 24 Rqspunsul lui Iov. Iov susyine cq starea lui este mai
rea deckt cred prietenii sqi (v. 2). El ar vrea sq-wi prezinte cazul naintea lui
Dumnezeu (v. 3-9). Iov ncepe sq nyeleagq faptul cq este testat de Dumnezeu
wi cq El l va scoate cu bine din aceste ncercqri (v. 10). Iov wi menyine
caracterul integru (v. 12).
Capitolul 25 Cel de-al treilea discurs al lui Bildad. Rqspunsul lui este
scurt. El devine mai degrabq meditativ wi ncepe sq se ntrebe de ce nu s-a
frknt Iov dacq este vinovat.
Capitolul 26-31 Rqspunsul lui Iov. Acesta este discursul cel mai lung
al lui Iov. Prietenii lui nu l-au ajutat, dar el wi exprimq credinya n Dumnezeu
Creatorul.
Capitolul 27 Iov nu se frknge sub atacul mkngkietorilor sqi nevrednici.
Capitolul 28 Acesta este un foarte frumos poem despre Dumnezeu
Creatorul.
Capitolul 29 Pqcatul secret al lui Iov este descoperit acum. El suferq
de mkndrie. Chiar wi un om bun are nevoie de pocqinyq. Pronumele personal
la persoana I singular, n una din formele sale, apare de 52 de ori n acest
capitol. Ceea ce spune Iov este adevqrat probabil, dar el se ndreptqyewte
singur.
Capitolul 30 El comparq trecutul cu situayia lui din prezent. Glasul lui
176

Rezumatul cqryii Iov

nu mai este un ckntec de laudq, ci un oftat de durere (v. 31).


Capitolul 31 El nu este vinovat de pqcatele senzuale obiwnuite.
Capitolul 32 Discursul lui Elihu. El este din Buz, acesta fiind un trib
arab (Gen. 22:21). Elihu a fost unul din spectatorii acestui concurs. El a
tqcut pknq acum din cauzq cq era prea tknqr, dewi ar fi dorit sq vorbeascq.
Cknd cei trei prieteni nu mai au nimic de spus wi au pierdut concursul, Elihu
este supqrat pentru cq: (1) el crede cq Iov s-a justificat pe el nsuwi wi L-a
condamnat pe Dumnezeu (v. 2); (2) el crede cq cei trei prieteni ai lui Iov nu
au reuwit sq-i rqspundq ntr-un mod potrivit.
Cknd, n sfkrwit, ia cuvkntul, Elihu vorbewte mai mult deckt oricare dintre
cei trei prieteni wi mai mult deckt Iov capitolele 32-37.
Capitolul 33 Elihu susyine cq (1) Dumnezeu este drept n tot ce face;
(2) Dumnezeu l-a creat pe om (v. 4); (3) Dumnezeu nu dq socotealq nimqnui
(v. 13); (4) Dumnezeu vorbewte omului prin vise wi viziuni [nainte de a
da o revelayie scrisq] (v. 14, 15); (5) Dumnezeu i nvayq pe oameni prin
disciplinq (v. 29, 30). Observayi cq el sugereazq motivul ntrupqrii (v. 6, 7)
este vorba de mijlocire ntre Dumnezeu wi om.
Capitolul 34 Elihu declarq cq Dumnezeu nu face niciodatq fapte rele
sau acyiuni nelegiuite (v. 12).
Capitolul 35 Elihu i reproweazq lui Iov faptul cq a dat de nyeles cq el
este mai drept deckt Dumnezeu (v. 2). Dumnezeu l nvayq pe Iov o lecyie.
Nici Iov, nici prietenii lui nu au surprins acest adevqr (v. 10-12).
Capitolul 36 Dumnezeu este marele nvqyqtor (v. 22). (Despre Isus s-a
spus: Niciodatq nu a vorbit cineva ca omul acesta.>)
Capitolul 37 Elihu afirmq cq Dumnezeu este prea departe ca omul sq
poatq comunica direct cu El (v. 22, 23). Totuwi, nu mqreyia lui Dumnezeu
l-au despqryit pe om de El; pqcatul omului a provocat aceastq rupturq (vezi
Isaia 59:1, 2).
Scena VII. Iehova n dialog cu Iov 38:1-42:6
Capitolul 38 Rqspunsul Celui Atotputernic. Dumnezeu intervine wi
i vorbewte lui Iov. n timpul ntregului dialog se adunq nori de furtunq la
orizont. n acest moment, furtuna izbucnewte cu furie. Mulyimea se mprqwtie
wi cautq sq se adqposteascq, lqskndu-l pe Iov singur cu Dumnezeu (v. 1). Atkt
177

Bibliografie

Iov, ckt wi Elihu au ascuns vederii adevqrul cu teoriile wi ideile lor (v. 2).
Dumnezeu i Se adreseazq lui Iov de pe poziyia Sa de Creator. Amintiyi-vq cq
acestea au fost poziyia wi rolul Squ nainte de existenya revelayiei scrise (v. 4).
Comparayi cu Romani 1:19, 20. Aceasta este o introducere bunq pentru orice
carte despre geologie wi despre origini.
Acest rqspuns (v. 7) pune o datq mai timpurie pentru crearea omului. De
fapt, omul este un ntkrziat> n universul lui Dumnezeu. Ce wtiau autorul
cqryii Iov sau Iov nsuwi despre frumuseyea unui fulg de zqpadq (v. 22, 23)?
Grindina este pentru judecatq vezi Apocalipsa 8:7.
Capitolul 39 Persoana, puterea wi nyelepciunea lui Dumnezeu sunt
descoperite n creayie.
Capitolul 40 Dumnezeu i cere acum lui Iov sq-I rqspundq (v. 1, 2). Iov
ncepe sq se vadq pe sine n lumina prezenyei lui Dumnezeu el este nimic
naintea Domnului. Iov tace brusc (v. 3-5). Furtuna se dezlqnyuie n toatq
furia sa wi Dumnezeu vorbewte din mijlocul vkrtejurilor de vknt. El continuq
sq-i vorbeascq lui Iov prin intermediul creayiei Sale (v. 6).
Capitolul 41 Dumnezeu continuq sq-l chestioneze pe Iov n legqturq cu
actele creayiei Sale.
Capitolul 42 Iov i rqspunde lui Dumnezeu. El recunoawte
suveranitatea lui Dumnezeu (v. 2); wi mqrturisewte pqcatul (v. 3); se
pocqiewte (v. 4-6). Dumnezeu wi mplinewte planul n viaya lui Iov. Iov
nyelege cq Dumnezeu a ngqduit suferinya n viaya lui pentru a-l aduce la
pocqinyq. El se vede acum n lumina prezenyei lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan
1:6, 7).
III. EPILOG Capitolul 42:7-17
Aceastq secyiune reprezintq scena finalq a acestei drame. Este dreptatea
exprimatq prin mijloace poetice.
Dumnezeu i mustrq pe cei trei prieteni ai lui Iov. Iov devine preotul lor
wi aduce jertfe pentru ei (v. 7-9). Dumnezeu i dq lui Iov de douq ori mai mult
din tot ce a avut la nceput. A dublat Dumnezeu wi numqrul copiilor lui Iov?
Cknd au fost nimicite animalele lui, ele au fost pierdute pentru totdeauna.
Cknd au murit fiii wi fiicele sale, Iov nu wi-a pierdut copiii pentru totdeauna.
El are 10 copii n Paradis. Wi mai are 10 copii pe pqmknt. Dumnezeu a dublat
numqrul copiilor lui Iov.

178

Bibliografie

Bibliografie

A aprecia valoarea unei cqryi dupq materialele apqrute la bibliografia de


la sfkrwit este echivalent cu a nota rqspunsurile unui student dupq calitatea
celor ce i-au suflat la examen! Totuwi, pentru cercetarea unor alte surse cu
explicayii similare sau diferite, iatq ckteva titluri wu autori care s-au ocupat de
cartea lui Iov:
1. Be patient - {arren {. {iersbe, SP Pulications
2. Notes on Job - Dr. Thomas L. Constable, 2005
3. Job et ses amies, C.H.M.
4. Let God Be God - Studies in Job de Ra] C. Stedman
5. The Book of God and Man - R Gordis, (1965);
6. Out of the Whirlwind: The Major Message of Job - L D Johnson, (1971)
7. Remar\able Record of Job - H Morris, (1988).
Andersen, Francis I. Job. Tyndale Old Testament Commentaries series. Leicester, Eng.
and Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1976.
Archer, Gleason L., Jr. A Survey of Old Testament Introduction. Revised ed. Chicago:
Moody Press, 1974.
Barnes, Albert. Notes Critical, Illustrative, and Practical on the Book of Job. 2 vols.
Glasgow: Blackie & Son, 1847.
Barr, James. Hebrew Orthography and the Book of Job.> Journal of Semitic Studies 30:1
(Spring 1985):1-33.
Baxter, J. Sidlow. Explore the Book. 6 vols. London: Marshall, Morgan, and Scott, 1965.
Beeby, H. D. ElihuJobs Mediator.> South East Asia Journal of Theology 7:2 (October
1965):33-54.
Blackwood, Andrew W. A Devotional Introduction to Job. Grand Rapids: Baker Book
House, 1959.

179

Bibliografie
Bock, Darrell L. Interpreting the BibleHow Texts Speak to Us.> In Progressive
Dispensationalism, pp. 76-105. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock.
Wheaton: Victor Books, 1993.
Brichto, Herbert Chanan. Kin, Cult, Land and AfterlifeA Biblical Complex.> Hebrew
Union College Annual 44 (1973):1-54.
Bullock, C. Hassell. An Introduction to the Poetic Books of the Old Testament. Chicago:
Moody Press, 1979.
Burns, John Barclay. The Identity of Deaths First-Born (Job XVIII 13).> Vetus
Testamentum 37:3 (July 1987):362-64.
Cansdale, George. Animals of Bible Lands. London: Paternoster Press, 1970.
Carson, D. A. How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil. Grand Rapids:
Baker Book House, 1990.
Carter, Charles W. The Book of Job.> In The Wesleyan Bible Commentary. Edited by
Charles W. Carter. 6 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1968.
Constable, Thomas L. Analysis of Bible BooksOld Testament.> Paper submitted for
course 685 Analysis of Bible BooksOld Testament. Dallas Theological
Seminary, January 1967.
Coureyer, B. Qui est Behemoth?> Revue Biblique 82 (1975):418-43.
Crenshaw, James L. The Acquisition of Knowledge in Israelite Wisdom Literature.>
Word & World 7:3 (Summer 1987):245-52.
_____. Old Testament Wisdom. Atlanta: John Knox Press, 1981.
_____. Popular Questioning of the Justice of God in Ancient Israel.> Zeitschrift fr die
Alttestamentliche Wissenschaft 82:3 (1970):380-95.
_____. Wisdom.> In Old Testament Form Criticism, pp. 225-64. Edited by John H.
Hayes. San Antonio: Trinity University Press, 1974.
Cummons, Bruce D. The Problem of Suffering. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co.,
1957.
Darby, John Nelson. Synopsis of the Books of the Bible. 5 vols. Revised ed. New York:
Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
Delitzsch, Franz. Biblical Commentary on the Book of Job. 2 vols. Translated by Francis
Bolton. Biblical Commentary on the Old Testament. Reprint ed., Grand Rapids:
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.
Dhorme, E. A Commentary on the Book of Job. Translated by Harold Knight. 1926;
reprint ed., New York: Thomas Nelson, 1967.

180

Bibliografie
Dick, Michael Brennan. The Legal Metaphor in Job 31.> Catholic Biblical Quarterly
41:1 (January 1979):37-50.
Diewert, David A. Job 7:12: Yam, Tannin and the Surveillance of Job.> Journal of
Biblical Literature 106:2 (1987):203-215.
Dinosaurs and the Bible.> Five Minutes with the Bible and Science Supplement to BibleScience Newsletter 6:4 (May 1976):1-7.
Driver, Samuel R. Introduction to the Literature of the Old Testament. Revised ed. New
York: Scribners, 1914.
Driver, Samuel R., and George B. Gray. A Critical and Exegetical Commentary on the
Book of Job. International Critical Commentary series. Edinburgh: T. & T. Clark,
1921.
Dyer, Charles H., and Eugene H. Merrill. The Old Testament Explorer. Nashville: Word
Publishing, 2001.
Ellison, H. L. A Study of Job. Paternoster Press, 1958; reprint ed., Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1973.
Epp, Theodore H. Why Do Christians Suffer? Lincoln, Nebr.: Back to the Bible
Broadcast, 1955.
Estes, Daniel J. The Hermeneutics of Biblical Lyric Poetry.> Bibliotheca Sacra 152:608
(October-December 1995):413-30.
Forrest, Robert W. E. The Creation Motif in the Book of Job.> Ph.D. dissertation,
McMaster University, 1975.
Freedman, David Noel. The Elihu Speeches in the Book of Job.> Harvard Theological
Review 61:1 (January 1968):51-59.
Gaebelein, Arno C. The Annotated Bible. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and
New York: Loizeaux Brothers, Inc., 1970.
Gammie, John G. Behemoth and Leviathan: On the Didactic and Theological
Significance of Job 40:15-41:26.> In Israelite Wisdom: Theological and Literary
Essays in Honor of Samuel Terrien, pp. 217-31. Edited by John G. Gammie,
Walter A. Brueggmann, W. Lee Humphreys, and James M. Ward. New York:
Union Theological Seminary, 1978.
Gibson, Edgar C. S. The Book of Job. 1919; reprint ed. Minneapolis: Klock & Klock
Christian Publishing Co., 1978.
Good, Edwin M. Irony in the Old Testament. Philadelphia: Westminister Press, 1965.
Gordis, Robert. The Book of God and Man. Chicago: University of Chicago Press, 1965.
_____. The Book of Job. New York: KTAV Publishing House, 1978.

181

Bibliografie
_____. The Lord out of the Whirlwind.> Judaism 13:1 (Winter 1964):48-63.
Gowan, Donald E. Gods Answer to Job: How Is It an Answer?> Horizons in Biblical
Theology 8:2 (December 1986):85-102.
Gray, George Buchanan. The Forms of Hebrew Poetry. Library of Biblical Studies series.
1915; reprint ed. New York: KTAV Publishing House, 1972.
Habel, Norman C. The Book of Job. New York: Cambridge University Press, 1975.
Harris, R. Laird. The Book of Job and Its Doctrine of God.> Grace Journal 13:3 (Fall
1972):3-33.
Heidel, A. The Gilgamesh Epic and the Old Testament Parallels. Chicago: University of
Chicago Press, 1946.
Hengstenberg, E. W. Interpreting the Book of Job.> In Classical Evangelical Essays in
Old Testament Interpretation, pp. 91-112. Edited by Walter C. Kaiser Jr. Grand
Rapids: Baker Book House, 1972.
Heras, Henry. The Standard of Jobs Immortality.> Catholic Biblical Quarterly 11
(1949):263-79.
Hermission, Hans-Jurgen. Observations on the Creation Theology in Wisdom.> In
Israelite Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien,
pp. 43-57. Edited by John G. Gammie, Walter A. Brueggemann, W. Lee
Humphreys, and John M. Ward. New York: Union Theological Seminary, 1978.
Hopkins, Hugh Evan. The Mystery of Suffering. Chicago: InterVarsity Press, 1959.
Kallen, Horace M. The Book of Job as a Greek Tragedy. New York: Hill and Wang,
1959.
Kline, Meredith G. Job.> In The Wycliffe Bible Commentary, pp. 459-90. Edited by
Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
Lange, John Peter, ed. Commentary on the Holy Scriptures. 12 vols. Reprint ed., Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol. 4: Chronicles-Job, by Otto
Zockler, Fr. W. Schultz, and Howard Crosby. Translated, enlarged, and edited by
James G. Murphy, Charles A. Briggs, James Strong, and L. J. Evans.
Laurin, Robert. The Theological Structure of Job.> Zeitschrift fr die Alttestamentliche
Wissenschaft 84 (1972):86-89.
Lewis, C. S. The Problem of Pain. 1940. Reprint ed. London: Collins Press, Fontana
Books, 1959.
LHeureax, Conrad. The Ugaritic and Biblical Rephaim.> Harvard Theological Review
67 (1974):265-74.
Lillie, William. The Religious Significance of the Theophany in the Book of Job.>
Expository Times 68:11 (August 1957):355-58.
182

Bibliografie
Maimonides, Moses. The Guide of the Perplexed. Translated by Shlomo Pines. Chicago:
University of Chicago, 1963.
MacKenzie, R. A. F. The Purpose of the Yahweh Speeches in the Book of Job.>
MacLeod. W. B. The Afflictions of the Righteous. London: Hodder and Stoughton, n.d.
McKeating, Henry. The Central Issue of the Book of Job.> Expository Times 82:8 (May
1971):244-47.
Meek, Theophile J. Job xix 25-27.> Vetus Testamentum 6 (1956):100-103.
Millard, Alan R. The Question of Israelite Literacy.> Bible Review 3:3 (Fall 1987):22
Morgan, G. Campbell. The Answers of Jesus to Job. G. Campbell Morgan Library series.
Fleming H. Revell, 1935; reprint ed., Grand Rapids; Baker Book House, 1973.
_____. Living Messages of the Books of the Bible. 2 vols. New York: Fleming H. Revell
Co., 1912.
The NET (New English Translation) Bible. First beta printing. Spokane, Wash.: Biblical
Studies Press, 2001.
Northrup, Bernard. Light on the Ice Age.> Bible-Science Newsletter 14:1 (June 1976):1
Orr, James. Immortality in the Old Testament.> In Classical Evangelical Essays in Old
Testament Interpretation, pp. 253-65. Compiled and edited by Walter C. Kaiser
Jr. Grand Rapids: Baker Book House, 1972.
Parsons, Gregory W. Guidelines for Understanding and Proclaiming the Book of Job.>
Bibliotheca Sacra 151:604 (October-December 1994):393-413.
_____. Literary Features of the Book of Job.> Bibliotheca Sacra 138:551 (JulySeptember 1981):213-29.
_____. The Structure and Purpose of the Book of Job.> Bibliotheca Sacra 138:550
(April-June 1981):139-57.
Patrick, Dale. The Translation of Job XLII 6.> Vetus Testamentum 26:3 (July 1976):369
Perdue, Leo G. Jobs Assault on Creation.> Hebrew Annual Review 10 (1986):295-315.
Pope, Marvin H. Job. Anchor Bible series. Garden City, N.Y.: Doubleday and Co., 1973.
Reichert, Victor E. Job. London: Soncino Press, 1946.
Rideout, Samuel. The Book of Job. 2nd ed., New York: Loizeaux Brothers, 1943.
Robinson, Theodore H. The Poetry of the Old Testament. London: Duckworth, 1947.
Rowley, H. H. The Book of Job. New Century Bible Commentary series. Thomas Nelson
& Sons, 1970; revised ed., Marshall, Morgan & Scott, 1976; reprint ed., Grand
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and London: Marshall, Morgan &
Scott, 1983.
Rowold, Henry L. The Theology of Creation in the Yahweh Speeches as a Solution to
the Problem Posed by the Book of Job.> Th.D. dissertation, Concordia Seminary
in Exile, 1977.
183