Sunteți pe pagina 1din 113

|d

uploadsd
bv$1ef50

@asau

Exgleza?entruui m;ei

db

NINA PASCALE

rn l\rm rr rnH A

]El\qrulr'A/pt
PENTRU CEI
^tltICI

--

NN

THffiTI
uoloadd
b8tef50
EdituraASAB
B""*"$11,2008

Alice RalucaPETRESCU
Redactare:
thnoredacare cornputerizati:Ion TILEA
Ilustnfia ti coperta:ValeriaMOLDOVAN
Copyright @Editura ASAB - 2008
Toarcdrcpturileazupraacesteiedifi apar,tinEditurii ASAB.
Nicio parte din aceastecartenu poatefi reproduseoli tra!$mise in orice
forml sau piin orice mijloace electronice,mecanice,prilr fotocopierc,
inregistraresauoricc alt sistemde stocarea informatiei decit cu acordul
prealabilscrisal Editurii ASA3.

Descrlere. CIP a Bibliotccii NrtioD.le r Romltrici


PASCALE, IIINA
EtrglezapoDtru ci mici / Nila Pascale;
gra.ficiafiValeriaMoldov.n. - Bucuresti:Edififa
ASAB. 2008
ISBN 978-9?3-7?25-52-3
I. Moldovaq Valeda(il)
3.3
371.3i8ll.lll 1373.2+31

Pentrucomenziti i.nformalii,adresali-vtla:
EdituraASAB - redacfla9i &fuzarea
Bd.Unirii ff. 14,scctor4,Bucurepti
Ttt.: 0211336
38 95,Fax O2l/33638 93
E - mail: cometaa)@
asab.to
M agazinoir t uaI: www.asab.ro
Formae16170x 100
Nr. coli: 7
ISBN: 978 -973-7 725- 52-3

CTJPRINS
Desprecarte
Less o nl.Go o dmorni ng!......
.........,
9
Lesson 2. Look at thesepictures. . . . . . . . . . . , . . . . . . . 10
Lesson3. SONG- "Goodmorning!".. . . . . ..... . . . . 12
Lesso n4 , L e t'scount!...
., ., .74
Lesson 5. POEM- "One,one,one" . . . . . , . . . . . . , . . . 16
Lesso n6 . L e t'sc ountmore!
......18
Lesso n7 . Wh a ti s thi s l
. .... . . ........
19
Lesso n8 . Ye s,i its !N o,i ti s n't!.........
...........27
Lesson 9. Now,let'splaya game!.. . . . , . . . . . . . . . . . . . 23
Lesso 1n 0 . Oth erani mal s
......,.24
Lesson11.SONG- "Old MacDonald"
.
......26
Lesso 1
n 2 Wh
. a t arey ou?W hati sl our na m e ?. . . . . . . . . . 2 2
Lesson13.SONG I - "What is yournamet".. . . . . . . . . . . 29
Lesson14.SONG II - "How old areyou?".. . . . . . . . . . . . 30
Lesson15.SONG III - "Wheredo youlive?". . . . . . . . . . . 31
Less o 1
n 6 .Ch r i s tmas
ti me. . . .
............32

L ess on. 17.


SO NG- ' J i n g l eb c f t "

..........3 3

Less o 1n 8 .R EVIE WI ...,...


...........34
Less o 1n 9 .L e t'spl ay !
...........35
Less o2n0 .Or d e rs .
.............36
Lesso2n1 .POEIV-I "S i tdow n!"..
.........38
Lesso2n2 .POEM - "S ees aw.."
.......,,..39
Lesso2n3 .GAM E I - "S i mons ay s "
.,.......40
Lesson
24.POEM - "Up is theceiling"
......A
Lesson
25.GAME II - "Simonsays".
.....,43
Lesso2n6 .GAM E III - "S i mons ay s "
........44
Lesso2n7 .POEM - "C ountto ten"
.........45
Lesso2n8 .GAM E IV - "S i mons ay s "
........47
Lesso2n9 .Co lo u rs
...........49
3

Lesson30. COLOURS - ConversationI .


Lesson31.COLOURS - Conversation
II
Lesson32.GAME - "Please,
giveme!" . .
Lesson33.Somemorecolours
Lesson34.ConverSation
. . ..
Lesson35. POEM I - 'What is white?" .
Lesson36. POEM II - "What is yellow?"
Lesson37. GAME * "Guessthe animal" .

Lesson
38.POEM- "My dogLikes
to run". . . . . . . . . . . . . 66
Lesson
39.Eastcrtime.. . . .. .
68
Lesson40.RE\TIEWII. . . .. .
69
Lesson41. POEM - "Now I havea litde puppy"
77
Lesso4n2 .Bo bbyhasa bal l ..
.,,.,,,
Lesson
43. The doll ...
.................
Lesso4n4 .I h a v ea body . . . .
.....
Lesson45. POEI\II - "I haveten litde ffngers' . . . . . . . . . . .
Lesson46.GAME I - "How many?".. .
.....
Lesson47.SONG - "Tenlittle indians".. . . . . . . . . . . . . .
Lesson48.GAME II - "How many?". . . . . . . . . . . . . . . .
Lesso4n9 .POE M - "B aa-baa,
bl ac ks he e p.". . . . . . . . . . .
Lesson50.GAME - "Simonsays"
..........
Lesson51. POEM - "Standup andlook atound". . . . . . . . .
Lesso5n2 .R EV IE WIII .....
...........97
Des fh g u ralcq
rcai i l or.. . . . . . .
............101

72
75
78
81
84
86
87
90
91
95

DESPRECARTE
Cartea se adreseazi.atat copiilor pregcolari 9i pilinFlor, cat ,i
profesorilorcarepredaulimba engleziin gridinile 9igcoliprirnare.
Lucrareacuprinde52 d6leclii ti estedestinati celorcateiau prima dattr
contactcu limba eflglezi. Seutmtrregteintroduceleatreptatl h fonetica,i
vocabularullimbii engleze,in agafel incit, la slhrgitul anului de predare,
copii sl fie acomoda;icu pronun;iaenglezi 9i sl posedeun locabularactiv
decirca300decuvintc.
Pentrucavocabularul6iffe reliqut ln ergresiiti nu in cuvinteseparate,
materialulplezentatesteformat dintr-o selecFedc poeziiti carltecesimple,
care pot fi interpletate pe roluri, folosindu-sestnrcturi de conversalie
adecvateva$tei de 5 ani. De asemenea,
cunosclndu-sefaptul ci atenlia
copiilor estemult mai u$o! captati prin mijloacedinamicede prezentare
decetprintr-o expunercabstract5,in locul simpleiprezntlri a unei poezii,
pe careseinsisti penl h lnvilare, sunt introdusegi citwajocuri, carepot ff
aplicateti la altelectii pen&uconsolidarea
tocabularuluiaferent.
Frecareleclie contineur.wcabulat Wardtandpbtasato learn pentru o
mai bunl 6xarc a noliunilor prezentate,sarcini de lucru interdisciplinare
(lntahite la vineta$) pentru a plstra viu interesulcelormici fag.de 1e4ii1e
desf4urateti indicelii pentru profesodsaupirinF (intehite la vinetaT)
spleo minimi orientareasupraunui exempludcmetodi didactici.
In lncheierealucririi, esteprczentatun modcl de desfx$urare
a lectiilor
9io culegeredepoezii.

DESPREAUTOR
Profesoaridelirnba englezl NINA PASCA"LEareo e,tperienli lndelungatl in instnrita copiilor pregcolarigigcolari,fiind autoarea nurneroase
ctr;i de specialitate,dintrc cateamintim: Gamesand Rhynesfot Children,
GreatBritait etc.
Selecred
OldEnglith Song,Troughout
CanYorGucss?,
Activitatea didactic{ de la catedri estc completatl Si suslinuti de
materialedidacticecum ar fr: auxiliategcolarede matematici saude limba
romini, cir;i depovegtibilingveromini-englezn,jocluietc.
ColecpaCa4ih cEildriei de la Edituta ASAB cooline mai multe cirfi
elecirei autoa sautraducltoareesteNira Pascale,
9i anume:in seriaZirzli
ttrdine,l'rrtea Let! 4lay witlt nmbers! (pteznti ooliuni de matematici,
batme,
poezii,cupletetijoclri in limba englezt),iar inseria Celemaiftamoase
htctfuie Rdp4carea urAfi (po'@stebilingvi rominL-etglezi), Muzicanfii
dia Bremcn (poveste bilingvn rominl-englezi), Hainele ele noi ale
in? drAtului(povestebilingv[romtnt-englezi).

Gooitmornin(!

Goodmorning,children!/rhlGood
morning,teacherl

How areyou,children?rrrtt)
Frne,thanks.
Good-bye,children!

Fine,thanls.
How areYou,teacher?

latr\
,.ffr,,

Wode' aal, fzA'wpa'ta' bnnr


Goodmorri4gl- BunAdimineafa!
Hou areyou?- Cemi tacegl
Fir., t artrl - Bine,mulfumesc
I
Good-bye!
- l"a revedetel

Good-bu",reacher!
(\.\

asyoulike.
(S Colourthepictures
Vn,ijli Dalatuwd L4iih/ , La4ia I
(pg l0I). Sediu copiildnunedglcrrti,

look e[ thesepictures

This is a cat,It's a cat.


Good morning, cat.
How areyou?

Mco$-Mco$l

This is a dog.It's a dog.


Goodmorning,dog.
How areyou?

Bo$-lfo$l

$Colour

thepictures
asyoutke.

Unstlli DsJdtstot.o
k4iilot- lrrtia 2 (pg.l0l ) | ProG'oanlrnpstecopinoriu.lrq id
aceqtialeprzintltile
salutn

fo

This is a cock It's a cock.


Goodmorning,cock.
How areyou?

I."iE)

w#

This is a mouse.It's a mouse.


Goodmorning,mouse.
How areyou?

$,.Y

Tziu-Tztu!
cl,tlodpaad,phnap*
to lunn:
rrf - pisicl
lfiir ir - aceasta/acesta
este Meow-Meow
-Mjau-mlatr
dog- cAhe
ir - este
Bou-Wow-Ham-ham
coct- cocog ifir - eveaeste
Co&- a-doodl* doo- Q:u-ot-i-gt
mouse
goarece
a-tnfo
Tziu-tziu- ChiI-chit

SONG- "Gooilmornind!"
Let's sing a song!
#\H

Good morning,dearchil&en,
Good morning,how areyou?
I amvery happy,
To say"Hello!"to you.

ffi

.ffi-ffi
ffi
iJ,ffi
ffi.#

morrung, Sooo mofiung,

Goodmoming,how.areyou?
Good morning,good moming,
Good morning,how areyou?

GffiM
$Colour
-

0t'

drepictures
asyoulike.

tatp. rolui
Urr,lle,N,
D.'tdytu@Wnor- lad,i43 (pg l0l): canteoiv. 0 interpre
Fa-pt* r-^,J'* c-d.Don'nEdedMary...
Mary: uoodmom|nggooomomng...

Let's sing more!

Goodmorning,dearteacher,
Good morning,how areyou?
We all arevery happy,
,rr.[H
To say"Helio!"to you"
Good moming,good morning,
Goodmorning,how areyou?
Goodmorning,goodmorning,
Good morning,how areyoul

ffii
t;,,

ffi

n) adc, and,pAzates'ta' l*atn


dur - dtage
happt-fencit"fendti
Hellol-Bunn!,
Salut!

we - nol
tou -trorrtiJ
folo! du$neavoashi
'ie,

let's count!
One, two, three, four, five, six
2,

t,

J,

4,5,6

One,one,onel

One is for a cat.

Two, two, rwol

is for a dog.

Three,three,three!

Threeis for a bird.


asyoulike.
lN Colourthepictures
t
ff

,tJnt|IiD6larw'.Ak.ttu. Lr4ia+(pgt}z),Cop
rvorprininMere.
Ca'dsunt
roig,r"nu-"*t" rxp*a * r" *.pt-rt *it"., r...rrri Whatisonefor?
"i
C,'idrrt Odeb forat
. Folositiporjne dinAPPENDx(p8.107).

fl4

Four,four,

*"1:';

Tt

ffi

Four.isfor a mouse.

,f

Frve,ffve,ffvel

prff

:*"\",1
Frveis for a tree.

Six, six, six!

Six is for a floor.


14/odoani,p/uase*to lznan:
bird-pasarc
b.e- copac
loor - podea

mouse
- ,oafece
Poen-Poee
pLate-terog

wli

ffi

POEM- "One" onc, one"


l

Let's learn a litde poem!


D)r---:<'

A_ b
One, one,one,
Please,cat,run!

Two, two, two,


The dog is after you.

f6

Three, three, three,


Three birds on a tree.

a'\
\ .1

four, Iour,tour,
Four mice on the floor.
ffilm
$olour

thepictures
asyoulike.

s (pgI02t:sevordJrotuicopiiroi
S.UnrND\Iaswatarpitil,/ L.arid
r ' FolositipoejiledinAPPENDIX
(pg I I j ).

sw

let's countrnoru!
Let's count from oneto ten!
One,two, three,four,five,six,seven,eight,nine, ten

I,
F'q4

-/f -E

{#

2,

4, 5, 6, 7,

3,

8,

9, 10

Let'slearna litde poem!

ffi

One potato,

4dQ

Two potatoes,

ffi
ffi
ffi

Three potatoes,-=ql|>

dcE-

Frvepotatoes,=4
Sk potatoes,

Sevenpotatoes,....q

More.4

l)ud*, and'pA,zasz*
to lcovu
potato-c.trlof
pototoes
- c*tofr
- maimulli,maimult
''ore

Ior -pennr

let'scol# - si numirim
letirIsofl - si lnvitim

$aa.*,t "0**, *f'r*"


'Ur|r, r,gDsl|waftahqil$ - k4io6
(pg 102):zecr copiisr pdmi nm@
d el aLIal O
. Foloriti pdjile dinAPPENDIX
(pg,107).

Whrt is ftis?
Look at thesepictures!

[ffi

ffi
ffi

Teacber: What is this?


Children: This is a tree.

It is a tree.

{\
),,

Da

Teacher: Is this a potato?


Children: Yes,it is.
It's a potato.

a-'.i
esyoulike.
18 Colourthepictures
.Vd\^(ttDalararcl.dL4iilil -Ia-t'? 7(pg 102):profsoarali.nta
apoivor conthua copinlntte ei.
'FolositipodiiledinAPPENDD((pg. 109).

N9

jlnagini!i le

dmMi,

<./

:;Y n
f

"rffi

-\J

ff
//)

;*.:s

ffi;

,ffi
h$

Tbacher: What is this?


Children: This is a bird.
It's a bird.

*-w
:i'%i.

Is this a floor?
Yes,it is.
This is a floor.

nlozla anl' phusu, ta,l*ant


l{haf i lhisi - Ceesteacesta?
ft ttiJ a..?- Acestaesteun...?
Y.t if ir - Da,este

If! a..- Esteun...


tfte- cop^c
loot - podea

Yes,it is! No,it isn'tl


Look at thesepictures!
Tiacher: What is tlisl
Cbildren:This is a cat,
Yes,it's a cat.

ffi"
ffi

{@

Teacber:
Children:
Teacher:
Children:

Is this a mouse?
No, it isn't.
What is it?
It's a dog.

Gffi
(\
G

Colourthepttwes asyoulike
.V,,i.'tIddliD5tatsel,lerfilil -ta4r4 8 (p& 102):pl'ne$lnhEblri carcnucorespundcu
imagile. ri rllpsd4i mgaliv.
' FolosiFpo".iilcdioA?PENDX (pg I 10,I l2).

4,9

Teacher: lt tlis a cat?


Children:No, it isn't. It is not a cat.
It's a mouse.

it isn't/it k ot - \uette

xo-r,Jd

llow, let'splry o(rme!


Teaclter: Closeyour eyesanddon't look.
I'm ready.Openyoure1,es
andguess.
What's in my hand?
Children: Is it a mouse?
Tbaclter: No, it isn't.
Cltildren: Is it a dog?
leQCher:

,(

No, it is not.

\,
)l

Children: Is it a tree?

2<

Teacher: No, it is not a tree.

Cbildren: Is it a cat?
Teacher: Yes,it is.

It's a cat.

Look at it!

Good guess!
Come hereand do
the game,please.
It's your tum,
Children: Thank you, teacher.
cWozdp
and,plunsw to hantv:
I'mreodl-s:untgat gsme-joc
ifslour hrm- eAndul hand- mifi
tau
eyes
- octt
thankyu-mt:Jpmesc

. UrntuitD.{dtwaftat 4iitot_Inqdg
dhA?PENDIX
' Folosllipoziile
(ps,lto).

2,3

Otheranimals

\-.\

m*q

ffi

Look at this.This
is a cow

ffi

It isverybig.
Hello big cow!

Moo-mool

This is not a cow.


This is a duck
It is small.Hello,duck!

sb

$Colour

!'u
quachl
Quach-

thepicturaasyoulike.

.UnttitiD4awf.dl?4iflat - I4ti4 l0 (p& 103):Prcfsu vad.ta divdseimgini sau


,odd repr.aentlnd.nim+nri.i-rnri,gafedale.Copitileror cahtEapoiyorqEn
' FoldiFpoeiilediiIPPENDD( (pg 108,109).

This is a sheep.
It is not big. It is no small..
It is thin. Hello, sheep!

rffi

ffi
ffi

Baa-bar!

ffi

This is a pig.
It is fat.
Hello, pig!

0lnh-olnh!
ta,leotm
'Wodp and'pAnacc*,
cotp-\Ace vay -foute
duck- ngd. hig- mare
shetp-oaie Jat-gtas
pig-potc thtu-drb

small- ntq nnci,


Oink-oink
- Gtt4.gu1
Moo-moo-M*mtt
-Mac-mac
Qpck-qudck.
Baa-baa-Bee-bee

SONG- "Olil MoeDonalil"


baa-baa
2. Sheep,
3. Duck, quack-quack
E-I-E-I-O!
And on this farm he hasa cow.4. Pig, oink-oink
5. Dog,bow-wow
E-I-E.I-O!
6. Cat,meow-meow
Refren:
With a moo-moohere.
And a moo*moothere.

1. Old MacDonaldhasa farm.

llere a moo.

a moo-moo-moo.
Everywhere

\\\)\

N,.l

'

tWodaanl' pA'zacze
n bnmr
tot
- peste
Jarn-Jermd everywhere
hete-uci
therc-a<r'lo

t/ith- oJ
and - gi

GA

asyoulike
lB Colourthepictures
. U$nrnf D5ldtwed Lcfilor- I]4ta I I
Qg 103).
podiiledhAPPENDX
Folositi
'
Q9.108,109.).

W|utarcyou?
Whotis your nome?

I am teacher.
I am your teacherof English.
My nameis Diana.
What areyoul
What is your name?

I am a girl.
I am a little girl.
My nameisJanet.

$Colour thepicnresasyoulike
. Urlfi'AtitDKhwatu Ldiibt L.4iar2(Wtoj).
. FolollgpocrliledinAPPENDD(
(pg,I I L I l2).

What areyoui
What is your name?

I am a boy.
I am a 1ittl6boy.
My nameis Mike.

tWode

and.,pAns.p* to lzam,:

Engl*h- en{ez;
fia1ne -

'fume

girl- fati

little-tuc,r ce
bo,-binat
I d/n- eusunt

SOIIGI - '\ilhat is yom none?,'

Lct's singa song!

fuN

What is your name,


What is your name?
Now tell me,please,
What is your name?

My nameis Janet,
My nameis Janet,
My nameis Janeq
That's my name.

tl'lazlo

aad,pA'zase*to bzttn:

Whataftloul - Ce egtihtl
Whotislour fiafie?- Carc este
lumele tiu?
M/ trdtneit * Numele meu este
nou - acl$rr
tzll nre- spune-rni

u youlilce.
$Colourthepictures
Ua'ai:g,D$a1nerah4itb._ Iz4ta tj
Qg: 103):Clnte.dEf intdrlet tDe
rand& catrcdoicopii

tr ' "Holvoftl oreyou?"


SONG

r_./;*_5

sffi
5*q
SA

How old areyou,


How old areyou?
Now tell me,please,
How old areyoul

effi
#.

ffi

hlw
ffi I'11soonbe five,
I'lI soonbe five,
I'11soonbe five,
That'smy age.

'Watte anl' pA,we* to,lza'tn:


Howold,areyou?- Clg,antarl

soon
- curind
mJr'
- meu,mea
oge- drsta

asyoulike.
(S Colourthepictures
u nid4i D6fdtw* 4 L4iilot Lrcqa| 4
(pg 103),CAntecd
pe
1! 6 interprehq
ran4decttedoicopii

SONGItr - :\tlblr ilo you lirre?',


Ledosing!
Where do you live,
Where do you live?
Now tell me,please,
Where do you livel

I live in London,
I live in London,
I live in London,
That's whereI live.

cl,llads'aad'plzasu'ta,
baut
where
- wrde
it1-ln
London-Londra
I liue- Eulocliesc
Where
doyouhtu?-lJrl,delocltegtil
thafs*thete- iatinnde

$colou,

thepictures
aspu like.

UniilrD5fqflrakL4tilot - 14414
rs
u 6 intearerit pe
h& I03),Cenrecul
rrr4dccAtdoicop!.
.

time
ehr'rstmes
Christmasis coming.
SantaClausis coming.
Let's sing andplay.
Merry Christmasand
A HappyNewYear!

= o "9

i,;-"

'Wadoanilplnawto

'

,,,

"

b"nn'

Christuas
- Ctac\nn
SaflfaClalj - MogCreciun
MerryChisbtafis!- Cdciun fericit!
AHapp! NaatYear!-La m'r/.li
^t\il

N'c"I"*rh"p-.*-;;ffi
tJnJfld,
'

D.l4warcaLtSiillot
- LaPat6

fusro3).

. Folosi$pogdiledhAPPENDIX
Qg ll2).

SONG- "Jin$ebells"
La's sing]ingle bells"!
Jingle bells,jingle bells,
Jingle all the way,
Oh, what fun it is to run,
In a onehorseopensleigh.
Oh,jingle bells...

ffi
,w

ffi

-f
ffi
tWa,zda'
and'fA'zaae*ta, lzatn:
jinglebelk- snneclopoleii
horse
- cal
sleigfi- sanie
whotfuflit k - ce\eseleste
tarun-aalerga

asyoulike.
lN Colourthepictures
. UntrtlD5lasnata.l4l',r' - Latrdt7

fr.I"i.ffi*u",r,.^n^ox
Qg ll2)

nEvlnwl
Teacber: Good morning,children.How areyou?
Children: Good morning,teacher.We arefine, thank you.
Teacher: What is your name,litde girl?

Merry: My nameisMary.
Teacher:l{ow oldareyou,Mary?
Merry: I am five,
Tbacher:Wheredo youlive,Mary?
Merry.' I lirrcin Bucharest.

s'{
-W
wfi
a.

Teacher:Yery good,Mary. Now childrenlook at these


pictures.Billy,tell mewhatit is.
Billy:
This is a bird.
Teacher:No, it isn't,it is not a bird.It is a ball,What is this?
Billy:
It is a mouse.
Teacher:Yes,this is a mouse.
What'sthis?Is it a cow?
Billy:
No, it isn't.This is a dog.
Teacher:Now let'splaythe game"Guess".
ChildrenYes,yes,let's play.
*!h
Teacher:What is big and fat?
\Y,
Nelly: The pig is.
619t
Teacher: Yes,it is.Nelly,it's )our turn,please,
Nelly: What is small?
*-2
The mouseis small.
Jirn:
.t:t\ l
Nelly: Yes,it is.Themouseis small.
Paul: What is thin?
Ann:
The sheepis thin.
Teacher:That's verygood children,but the
lessonis over,Good-bye.

t" ,+

,t I

ts4

let's plry!
Teacher: Chil&en,let'splay'TVhosays,,.
Children: Yes,let's!
Teacher: Who says"moo-moo"?
Dan:
The cow!Who says"baa-baa"?
twtRe:
The sheep!Who says"meoiv-meow"?
Peggl: The cat!Who sap "bow-bow"l
The dog!Who says"quack-quack"?
Jim:
'
Diana:
The pigl Who srys...
Oh, no!The pig says"oink-oink"andthe duck
Jim:
says"quack-quack".
Teacher: OK, children.Let'sstophere,please,
andsing
somesongs.
Cbildren: Let's sing"Goodmorning,dearteacher"and
"Old MacDonald".
Teacher: And "What is yourname?"and 'Jinglebells".
Jerryt: And let'stell somepoems.

Jenny: Let's tell "One, one,one" and "One potato"

ffi

ff

ff

#l
ffi

Wadp and'pA,taeeetolzanv:
agah- drnag',r
hlsploy -sinejwi,rn
foJfop- a seopri
lefsstol - silneopilr|.
rlo sals- cinespune

35

Tli?;flBiii'";1,r

Standup, children!

Sit down, children!

Handsup!

N
\)
$
l|

Coloul the Dictues $ vou lil(e.


. v^ta1i o"1aau,o"otattitu- Ldi, 20(pg t03).
. Iolositipoeziedir
(pg.I t0,I I l).
AIPENDD(

36

Handsdown!

tu

r:;i4
\'/.-

Handson yourhips!

ff
ffi';':

$ii+)

i#
Jump,hop!

tWadp

anA phnacea'to'ba"n"

Sitdonrl- Sta!(Stai)jos!
Hardr apl- MAinilesusI
Stdrdrpl - Ridicali-ve!Ridice-te! ftrps- golduri
hands-mittnt
Jttkp!Hop!- SanlilSinl

POIM - 'Sit ilorvn!"


Let's leam a litde poem!
Handsup!

ffi
kffi

ffi
;[w

Handsdown!

)l\ r'

v#4 3
H!$!'

ffi

Hands on your hips!


Now count to six,
One,two,tluee- Hop!
Four,five,six - Stop!
Sit down.

littL *r^1c
Stopl- Stali!Stai!

POm{ - "Seegerv"
Let'slearna poem!
This is Simon
This is Betty.

Seesaw,
seesaw
Up and down,
Up anddown,
Off to the play ground,
Backto the town.

Seesaw,
seesaw
Up and down,
Up and down,
This is the way
To Londontown.

1aladc'aad'phace*'w lznn
way- dtum
sggsap
' balansoar
t014fl- ora{'

plal ground- parcdejoaci,


4P - SUS

ba* - inapoi
down- jos
of- departede,afare

$Cobur

thepictures
asyoulike.

. V''lledli Detldttlraru|diilor - L.4ia 22

,*
T.f:Llffl.*"**,
(p&u l, 2).

GAMEI-"SimonssJrs
Let'splay"Simonsa]rs"!
Simonsays:Pointto the door!

Children: This is the door!

ti4
,$J,

ffi,$
Kv;
.,q.1

'iffi
ffi-ffi
Simonsals: Point to the window!
Children: That is the windous!

Simonsays:Point to the cefing!


Children: That is the ceilins!

Simonsays:Point to the floor!


Children: This the floorl

Sinossays- Simonspune por - podea


pointto-ehtspte
c.ilifig-tlJqar'
uindow- fereastri
door-:uSi

APPENDIX(pg.I 10,I I l).

POmd- "Upis theceilin$"


Let's learn a poem!
Up is the ceiling,
i.s,q Down is the floor,
Here is the window,
There is the door.

ffi

ffi

ffi
{'r;;

ffi
tWozls'

Qrestions
Where is the ceiling?
Where is the floor?
Where is the window?
Whereis the door?

anA pAzasz*ta' lzamt

plereis- undeeste
hrrsit * aicieste
#refsii - acoloeste
{resfiors- lntlebfui

S'
\J

Colourthepicturesasyou like.
' Ask answerandpoint.

Vf

itD.'Jdjw.tuwib - L..fo24

GAMD
tr -'lsimonsqrts"
Let'splay"Simonsays'!
Teacher:Ma'kea,circle,children,andpay
attention to Simonand do what
he says.
Qhil* Yes,reacher.

tt

Simonsays:Handsupl
Simonsays:Handsdownl
Simonsays:Handson yourhips!
Simonsay: Sit down and countl
Teacher: Wrong.You areout,
Simonsays:Standup anddon't countl
Teacher: Wrong again,You'reout.

n / ode' ail' pl,zarec,a lzan:


circle- cerc
don'taunt - ut rltnitay
Ior areoaf- Iegi(Iegi!) dinjoc!
pB!attentiofito- frli
^tertil|

s
-f

Colourthepicturesasyou1ike,
I.lrfint, D.4dtwaru |ctiilot - Letia2s
(pg 103)rCopinstautn cerc.ln miitoc,
SlmonI. dncomszi.Clnegrc$te, iese
din cerc Ultimul clre rintne 1.rP|nni
rcIdlui Sinonpdrruumitorul

43

joc

GAIIEItr - "Simonst5rs"
Let'splaymore!
Simonsay:
Children:
SiF\ils
Simonsay:
Children:

$i$

Countto two!
One,two.
Count to three!
One,two, three.

W;

ffi
r.$i*
*tg@i

ffi'Tq

Simonsays: Point to the tree!


Children: You arewrong,can't you see?
Teacber: You areout. Come to me!
'l'lluadeaad,p/vwps,to lza'n
Cat'tlou see?
-Nv\edeli?
Youner,fong- N (Alr) gretit!
Comctome!-Vnolamtne!

Folosilipoediledin APPENDD(
(pg.l l ql l l ).

POm{- "eountto ten"


Let'sleam"Countto terf!
One,two,
Look at my shoe!

Three,four,
Shut the door!

*=ffir
:____,

(N Colourthepictures
aryoulike.
--,

. umtt\tj
ur,tn|uAJatw
DsJasMruEqt'bt_
Lqiib - Lc.ts
Lc$is27
tt (pg
tM)t un.opl
un.opilspumu.gropdedouinu
spumu.
\lg |t4)t

Sropdedouinuere.

trffi#:1?'ffiil?fi#'-&Pot'IivitiYaaresearts.Prtedounnurn
. Foldritjp@idedjnAIPENDD(
0,g llr |l2).

45

Frve,six,
Pick up sticks!

eight,
Seven,
Lay themstraight!

sNine, ten,
Tell it again!

"Wa'zleanl' pluaaq'a lamu


sloe- pantof
slickr- bele
straight- drept

tosilt-ainchide
Iell if again/ - Spune-odin nou!
topi.*!p - ,idi.a, sltAnge
^

GAllmry-"Simonsqls"
Let'splayagain'Simonsays"!
Simonsay: Count to four!
Children: One, two, four.
Teacher: You arewrong.
Come aiong!
One, two, three,
four.
Simonsays: Shut the door!

Teacher: You arelate.


Out youwait!
Simonsays:Count to six!
Children: One,two,
three,four.

Teacher: Countmore.
Not to four.
Children: One,two, three,four, ffve,six.
Simonsays:Pick up sticks!
Teather:
Wrong again.
Out of game!

4W

Simonsay: Count to nine!


Children: One, two, three,

four, five, six,


seven,eight,nine.

Teacher: That is fne.


You areright.
You arebright.
Now sayten.
And countagain.
Cbildren: Tenl
One,two, three,four,Iive,six,seven,eight,
nine,ten.
'Wode' and,pArnee*to !am:
lirc -bne, grozav
riglt - corect

bngfu
- destept
Comealongl- HaidelilHardel
Outlou tuqit!- Atteaptiafui (din joc)!
Youarelate!- N (.A$)intS'rnxl
CowttoJour!-Nnmtuali PanelaPatrul
Outofthegame!- Na6 diniocl

Folosilipoeziiledin
APPELDD( (p& l0Z 108).

fnlours

t
1::

This is a hen.
The henis biack.
It's a blackhen.

//)

,v/
,1 /,

This is goose.
The gooseis white.
It's a white goose.

Tbacher: Whztisblack?
Cbildren: The hen is black.
Teacher: What is white?
Children: The gooseis white.
Tbacher: Wherc do they live?
Children: They live on the farm.

$olourthe

animals
asin thetext.

-ff:Hru'Jgrmf#S*wi,*,no
49

This is a chick.
The chick is yellow.
It's a yellow chick.

ffi
ffi
Lffi

This is a horse
The horseis brown.
It's a brownhorse.

$ffi

Teaeher:What coloris the chick?


Children:The chick is Yellow
Tbacher: What coloris the horse?
Children: The horseis brown.
Teacher: Where doesthe chick live?
Children: It liveson a farm,too.
Teacher: Does thehorselive on a farm?
-'Wa4l4' anA' PtuQA?a to, Izauu:

foo- deasemenea
goose-gescAblock-negn
thechicklire?
- UndetraiEte
Where
doas
yellow-gibet ihi* - alb
puiul?
brown-maro they-eYele
cfii.rt- Puidegiinn
heri-giini

50

COITOUR
- eorversrtionI
QrestionsaboutColours!
Teaclter:Who cantel1me what colourthe horseisl
Bill:
It is brown.The horseis brown.
Tbacher:Yes,it'sbrown.You areright. Thank you.
Sit down.

Teacber: What coloris the hen?

Mlly:

It is brown.
Tbacher: No, Nelly.You arewrong.The hen isn,t brown.
The henis black
I'm sorry!Please,
sit down.
Doesthe henlive on a treel
Mary: Yes,it does.
Teacher: No, Mary.The hen doesn'tlive on a rree.
The sparrowliveson a tree.
l,llodc' and,pluase* ta,lzanru
Whatcolowit?- Cec.Jloarceste?
it doey'tlive- nu tr5ilet;te
spartow-wabie
l'm sorry!-lru pater6ul

. Colou thepicturesasin yhetsyt


. Askmorequestionaboutanimals

lffi!ro+***''**'-'*"0

II
eOlOUnS- eonversation
aboutColous!
Q3restions

Tbather:Now look at the chicken.


Is it yellow?
Janet: Yes,it is. It is smalland
yellow.

trff

ffi
Teacher: Look at the pig. Is it smalland yellow?

Jarh:

Oh, no,It isn't.It is fat andwhite.


4!I,T:'D

. Askmoreouestionsaboutanimal,c
andthenanswr.
. Colourtheanimalsasin thetext

ft

v**n*,

Lcqt3t(wrot).
""tcgiitor

5D,

Teacher: Look at this cat.

What colouris it?


Kate:

It is black. It is nice and black.

Teacher:Look at this mouse.


Is it funny?
Peggy: Yes,it is.It is white and

. funny.

53

GAlm-'?leese,{furcrne"
Let'splaythe game?lease,giveme"(right)!

ffi
ffi$l
ffi

Peter,cometo me,pleasel
Now, giveme somethingbrown.
Here you are,teacher!
Good.\Alhatis it?

ffiffi
!i-,1

It's a horse.
Peter:
Teacher: Right. Now it's your turn to ask.Call a

LW
W Peter:

child to comehere.
Giveme something
Lily, comehere,please!
black.

Lily:

Here you are!


Peter: Thankyou.What is this?
It's a hen.
Lily:
Teachn: You'reright. Peter,take the hen and
sit down,andyou, Li-ly,go on.

(\

Colourthearimds esin thetext

<.UmariCDerfd,!rar.abqiiloF
Wa 32(ps.to4).

(f

.ra*'pp.-1"ai"areBioxlps.
rrzii

54

Let's play the game?lease,giveme,(wro


Lill: John,cometo me,please!
Give me somethingwhite.
John:Here you are,Llyl
Li!: \t is not white.What
animalis this?
Jobn:It's a sheep.
Lill: Oh, you arewrong again.
This is a yellow chick Go
back,you areout of the
game.I'm sorry.Bob,come
here,please!Canyougive
me somethingwhite?
Bal.' Yes,of course,
hereyou are!
Lily: Thank you.What is this?
Bob: lt's a goose.
Lily: That'sight lt's a white goose.
Go on.
tWa'zda'
aad,pAzasec,tahnvu:
loo&- priveyte
ot-la,
giv.me- dd-fti
something-ceva
/t01t- aqtm

good-biae
Goback!,Drytelaloc\
comefofie -irnolemine
Hereyouare!-poftrtl
o, - continui

55

total<z
- alta
tn cah- apstea
focall- a numi achema

Somemoreoolotns

*fi
:'^@,1*

r#

ffil

This is a puppy.
This puppyis white andbrown.
His nameis Picky.
He hasa greencollar.
He is verysmart.

ffi
W
W
ffi

$C-ot*

,s

That is a kitten.
That kitten is black andwhite.
Her nameis Whisky'
Shehasa redribbon.
Sheis beautifi.rl.

th"*Lrrat" inth"t *t
""

or
? :Yffi',3.ff:;f*Kffil','ojl,'013,,,0,

(q

That is a fish.
It is golden.
It is in a bowl.
The bowl is pink
The ffsh is sad.

\\o

r"s
gtu

ffi

That is a wolf.
He is wild.
He is gray.
He is thin.
He is hungry.

ffi

ffi

'Waadc'aad,php*es, ta, lzann


kiffer- pisoi
alhr-zgtdt
ibbon-f'andi'
rnalt- elegaatistel
. beautiful
fttnos/fu;rlrroasl
-pe5te '
.76sfi
puppy- ci4elq/ cildldlgd
golden- a:(!l:ltt
ftirruzert -numeleluieste bowl-u.;s
hetnameb - ntmeleei este ffik-rcL
heishufigry
-lut i estefoame Jad-trist

5W

cral- gr

pild- silbatic
grcm-verde
red- rogu
he- el
sha-ea.

wof-lry

eonvorsotion

Teacher: Now children, be attentive to me.I askyou

andyou must answer.What


somequestions,
is small,niceandyellow?
Peggy: The chickis.
Tbacher: Goodanswer.It's
Yourturnto ask.
Peggy: What is big, fat andwhite?
Robert: The gooseis.
Teacher: You arewrong,Robert.The gooseis fat and
white, but it isn't big.Try again!
Robert: It is a pig.
Peggy: That's right. Now you canask.
Robert: What is big, greyandthin?
The wolf is.And he is very hungry.
Doris:
Robert: Yes,he is. He is very hungry. Here is a fat
goosefor the big wolf.
Oh no,Robert.Be a goodboy, please.
Dois:
'Wada, anl, phaacs,,tn,Lezzttz
8eatfEtile! - Fii atentlFiti atentil

toast-alntreba
qretfionr
- Intebtui
toonstut -^:i-asprnde

yol zarf - roi (tu) trebuie


tryq{oifi- marinc.e*ce
thot'siglt - corcct
lsf'rfdlk- srvorbim

5E

Let'stalk again!
Teacher:What is blackandwhite?
Diana: The kitten is black andwhite.
Teacher:What's its name?
Mihe:
Her nameis Whislg. She'sa
pussy-cat.
Teacher: Is shebeautifirl?
Eam:
Yes,sheis beautifirland shehasa red ribbon,
too.
Teac/ter: What is smallandgolden?
Nelly:
The ffshis sma11
and
golden.
tl -'-S
"l)
Teacber: Where doesit live?
,\o
Tim:
It livesin a pink bowl.
Ieacher: Is it beautifirl?
Daaid: Yes,it is.But it is sad.Canyougiveme one
morefish,pleasel
Teaeher: Yes,ofcourse.Hereyouare!And you,children,
what canyou giveme?
Nich:
I cangiveyou a puppy.Takethis little puppy,

/4

teacher.
Teaclter: Thank you very much.Oh, how

nicehe is!What is his name?


Nick
His nameis Picky.He is small,
but smart.
Teacher: Oh, is he?
Comeon, Picky,let'splay!

59

POIM I - '\lV}nt is white?"


Let'sleama poem!
What is white?
My dog is white.
He is niceandbright.

?'
Y

What is black?
My cat is black.
And her litde kitten Jack.

Teacher:Who is niceand bright?


Children:My dog is.
Teacher:Whrtis the kitten's name?
Children:The kitten's name is Jack

What is redl
Cheniesarered.
Come and eatsome,Fred!

What is blue?
The slqyis blue,
And the chicory too.

Tbacher:
Cbildren:
Teacher:
Children:
.Teacher:
Children:

DoesFredeatcherries?
Yes,he does.
Doeshe Iike cherries?
He likes cherriesvery much.
Doeshe like chicory too?
Nq he doesn't,
He doesn'tfike chicory

1,lozfu'and,pluacer,ta,lu,vtt
ch.ftir-<rtEe
sky-cer
&lre-albastru
chinry-cicoare

tolikz-tiplicea heLiftcn'raue_rrurnelepisoiultd
toeat-ame'lca hi{rt*ager
ike- drtg4
Doar[e lit ]*hplacelui?
uho- cine

POIM tr - '\ilhot i5 wellow?"


What isyellow?
The sunis yellow,
Goodandwarmfellow.

What is green?
The grassis green.
Cut it andbring it in!

Do you like the sun?


Yes,Ido.I like to lie in the sun.
Do you like grass?
Yes,I do.I like to play in the grass.
I don't like to cut it.
Teaeher: Who does?
Chi.ldren: The farmerdoes.

Teacber:
Children:
Teaclter:
Children:

asin tle text,


Colourtheanimals

fi1i#1',"-ffi;i1ii:'-'
T :'ffi'J"gfl
6s,

What is brownl
The bearis brown.
He doesn'tlike
To walk in town.

ffi
ffi

What is gray?
The mouseis gray.
He standsup.andpray
To let him lay
In his house.
Poormouse!

ffi
What is pink?
The roseis pink.
rs rr nghti
What do you think?

tl,loila'

anl.,pluas,e*'ta' lpatnt

8r4tr- iarbi
tobring-a.adwe
tocltt-.teia
wellow-galben
Jtr .- soare
warm- cald.

fellow-pieten
poor* sirman
rose- trandaffr
bear-,trs
house
- casi

Wot dolou think?- Ce Cl]ezi?


to liein thesun- a hceplaji"
astalasoare
I don'tlilce!
- Me rn-miplacel
lo ,alk - a seplimba

GAMD- "Gues8theonimal"
Let'splaythe game!
Teacher: Shut your eyes,children.I have a toy in my
handandyoumustguesswhat it is.
;:\\&;
Children: OK, teacher'Are YoureadY?
Teacher: l'm not ready,Just a moment, please'I'm
h"-"v;
ready.Openyour eYesandguess!
Is itbig?
Bit$:
Teacher: No, it isn't.
Is it small?
Alice:
Teacher: Yes,it is.

i#

Is it thini
Tim:
Teacber:Yes,it is.
Is it a chick?
Jane:
Teacher:No, it isn't.
Is it a duck?
Bett!:

asi! thetod.
lS Colourthepictures
, U.i,ttttD$J4ntondL4iiht -Le4io37(W r0S)
. Foldili poeziile
dinAPPENDIX(pg I I l).

64

e
1l

lr'h:

l[GUA \.,

Tom:
rs rt a Dlrd!,
Teacher: No, it isn't.

Mary:
What colouris it?
Teacber: lt's grey.
Diana: Is it a mouse?

Teacher:Yes,itis.Goodguess,
Diana.
Now, comehereand do the game.
It's your turn,
Diana: Thank you, teacher.
llJazdc'aaApAaaes,'tn' lzmtr
tol - jucirte

lin tudy! - Sluntg*a!

ffi
;ffi
ffi

ffi
ffi

POIM - "}{y ito$lilrosto run"


Let'slearna poem!
One, one,one.

My dog likes to run.


Two, two, two.
I like to run, too.
OOL

Two, three,four.
I seea white door.
Four,four, four,
Look at the red floor.

t"ffi
ffi

Conversation
Teacher:
Chi.ldren:
Teacher:
Cbildren:
Teacher:
Children:
Teaclter:
Children:

\Mhat canyou seeherei


I canseea door.
What colouris the door?
The dooris white.
What canyou seethere?
I canseea floor.
What colouris the floorl
The floor is red.

66

Four,five, six,
I havea lot ofchicks.
Six,six,six,
I like to feedthe chicla.
Six,seven,
eight,
Kitty likes to skate.
iAN.{iTJG
\''...Yij'
Eight, nine, ten,
Look at the fat hen!

Conversation
Tbaclter:
Children:
Teacher:
Children:
Teacher:
Children:

Who hasa lot of chicks?


I havea lot ofchicks.
Who likes to feedthe chicks!
I like to feedthe chicks.
Who likes to skate?
Kitty likes to skate.

1|/ozds'anApA,mpa'to lzaau
toJeed
- attrini
to skite - apafl'ira

a loto/- o mullimede
I have- euam

6W

Eosterlime
Easteris coming'
It is spring.
Bunny,the litde rabbit,is coming
With toys and sweetsfor all of us.
Happy Easter!

ffi
ffiT

ffi

ffi

POEL-"EasterTime"
It is Eastertime,
Springis warm andfine.
On this greatestholiday,
All the peoplepray,
And the chid.renplay,
On Easterday.

tWods' and,pAnau' to, lutuu


qnflg-pnlrliNafiL Eart /- Patte l$
rcbht-iepwa;
Bunxl-ieprtag
Jra,ab- dulciuri
people-outen
holiday- sitbitoate
H apylEastd!- Pa$tefe'j.(jltl

Colourthepicturesas;ou like.

una$, D.ld$latu L4iiLil- L.elia39


(PAt0s)

NDIIEWII
Tbacher: Alice, standup andgivemeadog,please.
Alice:

Here you are,teacher!

Teaclter: What colouris it?


Alice:

It iswhite.

Teacber: That's right. Go backand sit down.James,

go to the door! Canyou openthe door?


Jatnes: Yes,Ican.
Teacher:Canyort shut the door?
James: Yes.,I canshut the door.
Tbacher:Now,let's count the children.
Children:One,two,tlree, four, five,
six,seven,eight,nine,ten!
Teacher:Yery good,children.Victor,
standup and cometo me,please.

Point to the floor!

Point to the door!

mff
{ffi

Children,standup!
Handsup!
Hands down!
Point to the window!

&ffi
Handson yourhips!
Hands down!
Point to the,ceiling!
Sit down!

ffi
,ffi

Teacher: What poemscanyoutell?


1w4ry: I cantell "Sit down"and'TJpis the ceiling".
Tbacher: And you,Paul,whatpoemscanyoutell?
Paul:
I cantell "Seesawo
and'Count to ten".
Teacher: James,
canyoutell a poem?
James: Of course,I cantell lMhat is white?","My
dog likes to run"and"Eastertime".
Teacher: Let's tell thesepoemstogether,chidren.
Cbildren: Yes,let's!

w@

POIM - 'nbw I hnreolittle pupp5r"


Let'sleama poem!
Now I havea lirde puppy,
Who cando somefunny triks,
He jumps up to playwith me,
He runsaftersticks.
Catlt1: Please,giveme that linle puppy!
Janet: With pleasure.Comehereand take him.
Caby: Oh, thanksa lot. He is very nice.What's his
name?
Roger: His nameis Picky.
Cathy: Hello, Picky.Glad to meetyou!

Picky: Glad to meetyou,too!

W ads' and,pAaaaea'
ta,lzz,ztu
tokehin - ia-l
a[ter- &pe
ioo- deasemenea fufltry- nosttrn
un do- poatesd,faci tirk - truc11ri
gJadtomeat
yu -irrctntar de
c1lnoltinti
withpleaute- otpltcte

s
T

Askmorequestionsabout
animalsandthanenswer.
vn:!d'$D6J4wana@uL.4ia4I(Wros).

ffi

ffi

ff

Bobbyhosabrll

L*'s play!

t6\E

Bobbyhasa ball.
His ball is red.
He playswith it.
He is happy.

ffi
5.\\i
ffi
Lqififi
t

\-

ffi

Alice hasa doll.


Her doll is nice.
Sheplayswith it.
Sheis happy,too.

E,M
$Cobur

thepicturerasin thete{,

UnnliiiDqatul/rr.iwkr - r.d,rr42(pg,105):profesoarara
tdpirf Fctrii qi6e@copil
fl spun.eiuclrie e celdelrngnet

79,

'-\
I

Y,
o\'

Tom hasa trolley.


The trolley is blue.
His trolley is small.
He carriesit.

rn l

Ann hasa pencil.


It is verybig.
Her pencilis green.
Shehidesit.

t.

nloils anl, pha*s, tp lza,w:


ball- ninge
doll- pipugn
ttollE - clficrot

pacil - $eior\
tacarry-aclta,a&tce
fofude-aascunde

t v\\

tfi,^

+, ''t

#i.

fiw

\='\

s--r,

$l* Y{t
f.&h

.;

Teacher: Has Bobbya ball?


Yes,he has.
Ann:
Teacher: Hashe a redball?
Yes,he hasa redball.
Ann:
Teacher: Is it big.
Yes,it is.It is big.
Ann:

o./

1i\i

ffi

Teacher: HasAlice a doli?


Yes,shehas.
Bob:
i'ur,.$Teacher: Has shea nicedoll?

rl'a;

Yes,shehasa nicedo11.
i;irurBob:
Teacher: Is it big?
Bob:

No, it isn't.It is small.

Tbacher: HasTom a trolley?

Yes,he has.
Janet:
Teacher:' Is it small?
Nick:
Yes,it is.
Teacber: What colour is it?
It's b1ue.
Nick:
Teacher: Verygood,chil&en.

w4

Ihe iiloll

Poem
This is a doll.
It is very nice.
Its nameis Dolly.
Dolly hasa head.
Dolly hasa face.
Dolly hasa nose.
Dolly hastwo ears.
Dolly hasa mouth.

TheHead
the ribbon

the eyebrow

the nose

the mouth

the check

twazda'
and'plzaazs,to lzanu
hatu-piLr
cheek-obraz
head-cap

ear- urec-he fsca- hli


mouth-gtriL
ey- ochi
totrgue-brnbe flose^rras

Eebrcll- spdnceanL

ibbon- fende

Conversation

tt

Tbacher: IlaLsBob t dol77


No, he hasn't.
Sam:
Teacher: Who hasa doll?
Alice hasa doll.
Sam:

,- -\
.(({
)

:\'
-\

- /8
Y

Teacher:
Sam:
Teacher:
Sam:

What hasBob?
He hasa trolley.
Is itbig?
No, it's a smalltrolley.

. Utln&Iiry4lwa', l4ri,lot- Iaqiaa3W ns): CoPiivorgffidiilogulddifedte


iu.lrii
(pg.I08,
109,1
ll)
.ilotositipelllcdirr-PPENDD(

Teacher: Has Alice a cat?


Mny:
No, shehasn't.
Teacher: Who has a cat?

M ar y :

Dan has a cat.

g.$

ffi

ffi
Teacher: What hasAnnt

Mary:

Shehasa pencil.
Teacher: Has the pencil a face?
72d:
No, it hasn't.
Teacher: Has it a mouthl
Tbd:
No, it hasn'ta mouth.
Teacber: What hasit?
Ted:
It hasa point!
cWazdo
and,pA'ueo to htzn:
dot'tjorget- r,lrrurtl
Poirt- ved punct,sens,poantiirost

I havenbo$r

This is mybody!

-{(theneck
the arm
{{
t the hand

;tnel,ee

/thefoot
two feet

,n"r""/
-woue

anal ph1462& to lP'4lu:

hwd- cap
rack-git
ann-b10,l
firgrrs- degetedeIamlini
/oof- picior,labapiciorului

body- corg
tocs- degetedelapicior
shorlder-ulrdr
bree- genunchi
leg- picior

Conversation
Teacher: I havea head.George,

haveyou a head?
George: Yes,of course.
I have.
Teacher: Haveyou a neck,George?
George: Yes,I have.one
neck.

Teacher:I havetwo arms.Have


you two arms)
George: Yes,I havetwo armsand
two hands.

Teacher: Haveyou threelegs?


George: No, I haven'tthreelegs.

I havetwo legs.
Teacher: Haveyou five toes,
George: No, I haven't.I haveten
toes.

z9

Teacher: Haveyou five fingers?


George: No,I haven't.Ihave

ten fingers.

$d
Tbacher:Have you four ears?
George: Of coursenot.I halr
two eafs.

ffi
LW
ffi

(
(^*})

"-.
l\
\)
..G
fr

Teacher:Haveyou a nose?
George:,Yes,Ihavea noseanda month.

Colour the pictures asyou like.


. tct'splay'Simonsays'likeinerample:Pointtoyourhead!Pointtoyour
mouthletc.
. UrmirifiDey'd{rtu h4itiloF/,4id aa(W to')
.ra*iqpo*i*An
lPE$rDfi(p&I 10,Ill' It2)

POm{- "I horrc


tenlittle frn{ers',

Ihavetenlittletoes,r(
r
J. (

<--'J

L----->

=<4/ \->
/\

r,S/
\3

W-l

Ihavetwoears'

[/

r-/
\/

Ihavetwoeyes,

^@

fr*,
@

I
And just onelitde mouth

,/-r-->|

Y-/

Ef

ff

ffi
ffi

ffi

Teacher: How manyfingers

haveyou?
Children: Tenl
Teacber: Right.You haveten
fingers.

Teacher: How manytoeshave

youl
Children: Frve!
Teacher: Wrong.Youhaven't
five,you haveten!

\tr)
.\J
\{

Teacher: How manyearshave


you?
Chi.ldren:Two!
Teacher: That's good.You have
two ears.

!g' Colourthepicturesasyoulike.
ILJ . Civemoreord.ts*ndisk morequestions
aboutthebody.
lE
lF

umiriti Darr,4*azdlrcniior- L.fa 4s (pa t0s), FFarecopilPMelntrcbindsPrePillil


co+uluititorti clsa rispundc.

@ @

Tbacher: How manyeyeshave


you?
Cbildren: Onel
Teacher: Oh, no. Be attentive!
How many?
Cbildren: Twol

Teacher: Good.How aboutnosesl


Children: Justone!
Teacher: Excelent!But how many
mouth haveyoul
Cbildren: One,just one!
Tbacher: Good,verygood!

(j)

W atda'and.,
fzlwps, to lBnuu
houftonl - .ate,.ali
about- despre
otdets- comerlzi

7'lsf- doar,numa!chiar
Bedffrrtirrl - Fii atent! Fiti atenlil

GAMEI-'TIowrnrrS/?"
L*'s playthegameTlou' manY?'!
I havean animalandyou havetwo.
For o<ample:I sayT havea dog", andyou
say"I havetwo dogs".OK? Can we start?
Children: Yes,teactrer.Please,start!
Chi.ldren:lhave*to rabbits'

l hre a rabbit.
Tbacher:

.-t

Children:lhave two hotses.

I hre ahotse.
Teacher:

ffiltll
$
&

asyoulke
cobtr thepictures
vn

ii W4waftahtiiloF tafa a6

(pB106).

E4

Teacher:I have abeas.

Children:lhave two brit?s.

Tbacher:
I havea hand,

Children:t havetwo hands.

Tbacher:
lhave a.head

Qbildren:I have a head too,


teacher,

\r/

Teacher: Verygood,children.You arevery smart.

Now, the lessonis owr. Good-bye.


Children: Good-bye,teacher.

a5

SONG- "Ibn little lndians"


Let's sing a nice song!
One litde,
Two little,
$ "7 Threelitde Indians,
Four little,
H.:
Frvelitde,
Sixlitde Indians,
Sevenlittle,
Eight little,
Nine litde Indians,
Ten litde Indian boys!

:w

b-s}

ffi
w
i#
ffi

Ten little,
Nine litde,
Eight little Indians,
Six litde.
Frvelitde Indians,
Four litde,
Three litde ,
Two litde Indians,
One litde Indianboy!

SA"k

aboutlndians.
rnor"goestions
andgiveenswers

& l. I L l0 9ilnceP
Un*i1,DaJayroftalc4iilor L4ia 45(p&106)jcopnPrimernurnere
ci cante.
CAnd& copilaudenMatul pecarc[ ft, mergeqts. .tead ln c* sePleacldln
cAntqrl
@rcInordineinvdsi (dla l0 la 1).Cine8r.F*e, .Anti
'ingur

E6

GADfiil- o'Ilolmar5l1r"
Tbacher:lhaveadolL

Child:I havetwo dolls.

ffi

Teacher:I have a cat.

Child: lhave tbree cats.

ffi

ff

ffi
Teaclter:I have a hen.

Child: lhtve four hens.

L;;

Tbacher:lhave a mouse.

Child: I have five mice.

ffi
Teacber:I hzve a tree.

Teacher:I have t penii.

Child: lhave su trees.

Child:lhzve sevenpencils.

aa

Teacher:
I ha.vea,pig.

Qbild:lhave eight pigs.

Teacher:I have a chick

C///.' I havenine chicks.

Teacher:I have a,nose.


(

^=,t>

'./,

.\--

)tl

\-(
-J

r"*"**on**J*
$ ^"n-*"
Q

u,..rooV*.*" t 4ntot
- Wa48(wto6).

POIM - 'Tao:bao,bloeksheeP"

Let'slearna poem!
Baa-baa,black sheeP,
Haveyou anywool?
Yes,sir,yes,sir,

ThreebagsfuIl.
./

One for mYmaster


And onefor my dame.
And onefor the little boY
Who livesdown the lane.

Conrtersation
Teacber: Who says,"Baa-baa"?
Children: The sheepsays"baa-baa".
Teacher: How manybagshasthe sheeP?
Children: It hasthreebags.
Tbacher: Haveyou anywool?
Children: Yes,Ihave.
%ortr'anl, Plnas<sto bn u
fiaster- stap^\
la,re- stradqi
dame- domniL
wool-ler.i
sir- domnule
&49-sacogi,geanti,sac

90

. ColourtheblacksheP.
. Draw3 brcsofwool:

- o* fo,ti. .".t"r;
- one lor tne wllei
- one for the boy
'\hrf'wt D6J4uraftoL4ilol- L.4i449
(1g.106).

GAlmm-"gimongays',
La's playagin "Simonsa1n"!
Simonsay: "Show me your neck!,,

ffi
ffi

ffi
M
Wffi
tr4h

Simonsays:"Show
meyour head!"

Sinionsays:"Show
meyourhand!"
\

9fr.

Si.rnonsay:

Simonsays:"Showme your hairl"

Simonsays:"Saybeatl"

sals:"Showne vour cheelis!"


Si.rnon

99,

Simonsays:",Pickup sncls!"

Simonsays:
"Pointto the doorl"

"Point to the floor!"

"Shutyoureyes!"

Simonsays:"Srymicel"

Simonsays:"Shutjustoneeye
and saY<Qo6d-$Yst"'

tl'llaadoand'pA'tax*tq bnru
shouttt-arati-mi
shutjustofieEe- h ar ocbllit
0J4l-asPune
poifitta- aral5spte

ea

(t\

Colourthepictwesasyoulike
.umryD,s!4'wu,,a
Wr - Ikt aso

o'^r,,*o
T' **,i"loo?-.

POUi{ - "Shnd up ondlook arounil"

Letlsplaynou'!
Standup andlook around,
Shakeyour handsand rurn arounc,
Stampyour feet up on the ground
Clap your handsand then sit down.
Shake,shake,shakeyour hands.
Shakeyour handstogether.
Stamp,stamp,stampyour feet,
Stampyour feet together.
Turn, turn, turn around,
Tum aroundtogether.
Clap,.clap,clapyour hands,
Clap your handstogether.

lllade'anA fluaazs,tn' lza,ut


aroand
-funptejrt
shabehards
- dagmana,
stamp
youtfeet-batelidn picioarc
clapyourhdrds-bateg&npalne
goufd.- pa''|,:e!lt
fianffound-t}I4rtig-vi,
togetha- imryernri,

ColourtLepicturesas1oulike
. utn^t\F,DaJaluril.alceliilor
- t4ia sr
(p&106):Fie..recopiltrebuiesr spunn
ocom.ndntircltul.lseisnoseclre
. Folosilipo.?iiledinAPPENDX
(ps ll2).

Conversation
Tbacher: Who hasa ball?

-i,s

Children: Bobbyhasball.

ffi

Teacher: What colouris the ball?


Cltildren: It is red.

W
ffi
ffi
tW
ffi

Teacber: llas Alice a car?


Cbildren: No, shehasn't.Shehasa doll.
Teacher: Is it big?
Children: No, it isn't.It is small.
Teacher: What hasthe cat?
Children: The cat hasa kitten.
Teacher: What hasthe dog?
Cbildren: The dog hasa puppy.
Teacher: What colouris the puPPy'scollar?
Children: It is brown.

Who hasa pencil?


Teacher: No, it is not brown.It'sgreen.
Children: Ann hasa pencil.
Teacher: Who hasthreebagsof wool?
Children: The black sheephas.
Teacher: What doesthe sheepsay?
Cbildren: Shesap "baa,baa".

l$

Colourthepicturesasin thetext
. Vn^tlp,Dalayarcak4iilot- r,.F, 5l (pg 106):Fiecar
coPntrebuie!n punl oLtrebale
(dindi(&lc$d ri eilal$ si rlspundn
. Folosilipoeziil
(p8.toz 108).
dinAPPENTDX

OIc.

REIIDWItr
Teacher:Whal is thisl
Child: This is a head.

B @

,t ,
\

'

,/

Teacher: What is this?

chitd: This is a hand.

ffi

ffi

Teacher: What is thisl

cbitd:

This is a leg.

Teacber:What is this?
Child
This is a mouth.

Teacher: Is this an eye?

cbitd:

#m
lffi

No, it isn't.It's an ear.

9W

Teacher:Is this a facel


child: No, it isn't.This is a nose.
Teacher:And this?
child: This is a month.

(j)

ffi
ffi
ffi

Tbacher:Wha,tis this?
Child: This is a body.

7..

t)t

S
)'/

Teacher:How manYfingershaveYou?
Child: I haveten fingers.

Teacher:How manytoes?
Ten.
Child

Teacher:How manyknees?
Child: I harnetwo knees.

9E

Let'splay"Standup andlook around!


Children,standup!
Shakeyour hands!
Clapyourhands!
Stampyour feetl
Tirrn aroundl
Sit down!

ffi

Showmeyour eyes!
Showme your ears!
Point to the ceiling!
Point to the floor!
Point to the door!
Saysomethingmorel

:l(

'

i\:\

w;\

:/'-\.

^;4.
*

>t
../

a\

4.,

ft

\;

99

Ledstell poemsandsingsongs!
I cantell the poem'T haveten
little ffngers".
I cantell'Baa,baa,blacksheeP'.
And I cantell the Poem"Now
I harrc a litde puPPY"and
'Stand up andlook around".
Teacher: OK! Let's singtogether'Ten
litde Indians'. That's verY
nice.You arevery clever,mY
dearchil&en. Our lessonsare
over,Good-bye,children,
haveaniceholiday.
Children: By"-by", teacher,and thank
you.

Schoofeout!
Now'sthe time for merryplay'
for today!
No morelessons
Then play,play,plry!
boysshout;
Girls scream,

Dogo bar\ school'sout.


Catsrun, horsesshy;
Into trees,birds fly.
Everybodyjump and cry.

asyoullLe
l$ Coburthepictures
{

u*tt

o.1*'--1,

tiitot. t'41a32(w tM').

foo

Desflgurarea
leqiilor
. Leqiile sunt constituitedintr-un model carepoateff intemretat

dasar.ncorsauindividual,
ap.t p" ;;;:h;;";ti;i;;;;
9-e,
::,?gresDccttv.
rorurue
LcFr1

Sedaucopiilor numeenglezegti:
Fete:
Jane, Ann, Diana, Betty, Lily, Doris,
-Ali*,_M"V'.
Peggy,
Nelly
etc.
Janet,
Bdieyi:
IbT,Jim, John, Jack, George, Robert, Sam, Dan,
Paul,Peter,Nick,Mike, Bobb;Jirn,David,Bili ;;.'
Profcsoarasalutl ffecarccopilln palte,apoicopiii sesaluti intre
ei.
Bob:
Goodmoming,Betty.
Betty:
Goodmoming,Bob.
Bob:
Howarcyou,Bettyl
Betg:
Verywe[thankyou.
Bob:
Good-bye,Betty.
Bxryt
Bye-by'c,Bob.
L&122
Profesoamaranjead pe catedrl juctrii in funqie de lecgia
respcctivi.
Excnplu: Profesoarzarati copiilor o pisic{ o salutll reproduce
9i
suneteleproduEcde pisici. Apoi repcti acelagilucru cu idelalte
vor primi cite un rol pisict, cline etc. Cand sunt
:ruIate: yTui
"flow
rntrebaF:
T loy?", ry. raspundecu sunetelerespective.La
inceputvor-fiintrebapi
deprofesoari,apoiunul dintre ei vaprimi rolul
Leda3
Pentru lnccput, cA.ntcculva ff cintat de cdteva ori de
profcsoari sauva fi ascultatpe un casetofon.Apoi vor cantatoti
copiii gi, la sfdrgit,clntecul va fi adrcsatun,ri cooil. care J"
rispundc cu rcfrenul,sauva fi interpretatde doi copii.
E xempI u: G ood,morning,dearMary...

fof

Lectiile4' 5
citegtepoeziati arateimaginiledepecarte"'
Profesoara
Apoi va da roluri copiilorr o fetip - Pisica ce tug; un
btiat - ciinele care o alearg{ 3 feti;e - pisirile care zboari;
4 biieli - goriceiighemuili pepodea.
Profesoaraspunegrupul de numercla inceputin ordine' apoiPe
stuite,iar copiii resPectiviseddici dc Pe scaune9i mimeaz[ rolul-'
Cel care mirneaztrcorect va ff aplaudat, cel care gregegteva ff
inlocuit cu alt copil.
Le4ia6
Zececopiivor primi numeredela 1la 10 9ivor ff,,cartoff"'Clnd
profesoarastrigl un numlr, de exemplu5, copilul cu numtrrul5 fuqe
gi se ghemuiegtein mijlocul clasci.Se va stlangeo grtmad{ de
estelnlocuit.Cind toli copiii suntin
10 cartoff.Cel caregregegte
mijlocul clasei,profesoarava strigadin nou un numir 9i copilul
reqpectivva alerga1a locul lui. Cel care rtmane in mijloc va
numira plni la 10.

Lru1itlc7,8

Profesoarava arita imaginile 9i le va denumi.Apoi va lntreba ce


repre.zintifi ecareimagine'
in continuareseva cereconfumareacopiilor privind concordanp
dinte imagine 9i denumirc. Daci imaginea corespundecu
denumirea,rtrspunsultrebuiesi fie affrmativ.Dactrprofesoataarati
o imagine, dar denumegtealta, rispunsul trebuie si ffe negativ'
Copiii carerispund corectvor fi lnudali, cei caregregescvor fi
ajutali.

Lectir9
Profesoarale arati copiilot caltona$ePecaresuntimaginile deja
invilate saujuctrrii. Dupi aceea'le cerecopiilor st lnchidi ochii ti si
nu se uitc. Ascunde la sPateunul dintle cartonate 9i le cele str
CoPiii vor Punelntreblri
cea ascuns.
deschidiochii 9i si ghiceascd
pe rind gi li se va rlspunde cu ,,Nuosau ,Da". Ctnd un copil
tuturor copiilor9i il inviti pc
profesoaraarati cartona$ul
ghicegte,

\aa,

acestastrvini la catedrtrgi si facl jocul din


nou. Se repeti acelari
lucrucuurmitorul careghicegte.
Lccda 10
Aceleagiindicatii ca la lectia

jucdrii
de
al-.,,,i",iiaii.,'#-i*-i,ll';'il,-l,i"sevorfolosi
LecFa11
Dupl ascultareacantecului vor fi alegi
copiii pentru fiecare
.
-r;;;H
animal vaci, oaie etc. profesoara,va-incepe
h";";;
introducdnd un nou animal,iar copirut respectiv
va canta refrenul-

Ap-oirolulprofesoarei
vafi luatdeuncopUii,i" i".t
vafi cantatinintegimedetoti copiii.
"i"r", "l^,""ii

l*i^tZ
Togicopiii vor primi nume.profesoarail va intreba
pe ffecare

cum il cheami,apoi sevor in trebaintre el.

Lectiile13,14 15
Se va procedaca Ia lectia 13. La sfirgitul cintecului,
aceastava
^
fi cantat in intregime de toti copiii.

Lecliile14 17
.,. fe
rellctta

vor impodobi crengulede brad.Copiii vor cinta


reclDloc.

gi se vor

I.eqji/Lc2D,2l
Dupi
_invtrgareacomenzilor, profesoarava orqaniza un
concurs.va chemain Jafi clte un copil careva da
iomenzile.
renlru lrecarecomandi,acestava primi un punct.
Cel carea
p^rimitcelemai multe puncteva fi cd.9,ige..,9i;;fi
IOata clasa.
"pl""i"iii

Legz22
triecarecopilvaspunepoezia$ivaprimi un califfcativ
sauo notl.

Leqile23,24,25,26,28
DupI invigareacomenzi.lor,
profesoara
va explicajocul "Simon
says. rentru inceput,profesoara
va lua rojul lui Simon,apoiva fi

fo3

in
inlocuiti de un coPil Copiii vor stain picioare,in ce!c'iar Simon
!'e
miiloc,Simondi o comandlti coPiiitrebuies-o executeraPro
aqazi
o<implu,Simon cornandl: "Sit down!", iar tofi coPiii se
se
imediatpejos'Cel carevarimdne ln picioareva iegidin cerc9i
pi scaun.Se va continuaPani cand rim4ne un singur
u,
^g"ri
A"e"rta * fi declaratcattigitor' va fi aplaudat9i va lua
"ooii.lui Simon. Cind Simon esteun copil, profesoaraii inviti
roiul
pe cei caregregescsAiasl din cerc.

Lebn

Ptoi.ro"o * spun",rngmp dedoui numere9icopiii vor rispunde


folosi-ndcomandipotriviti. Apoi fiecarecopil ii va sPunecelur de
hnen el alt grup de numere ti acestar|a risPunde Prin comanoa
cori.putt ttoite. Se va continua pintr cdnd toli coPiii au risPuns'
Rxoirororil" *t ff insotite de gestud' Seva spunepoczia in cor 9i
individual.

lalilcn,30'

31'33'34

Pentrulnvigareeculorilor, sevor folosiatitjuciriile cunoscute'cat


spcciffcifiecireia:
9i altclenoi.ln acelagitimp, seva zubliniainsuqirea
a;ce,u;ld,fun1 etc.lntrebirilevor ff puscin a;afel incdt rlspunsurile
si {ic negative9i afirmative.

kdilc32

Penmr iocul "Please,give meo,profesoara aranjaPe cate&i


r,teand.t-lsi-i dea cev"ade o anumiti
iucrriile si va chemaun
"JpiI,
'".rto"t". Apoi il va intreba
ce eG accl obiect.DacI rispunsul este
corect,cop'ilulva chcmape altcincva,li va cereo alti culoare9i iI r-a
tntreba ce este.Daci ri;Dunsul stecotcct' ccl cafc a celut va lua
iuclria si seva lntoarcela locul lui, iar ccl carea rlspunscorectva
tontinua jocul. Ccl catenu a rtsPunscorcctva iegi din joc Aiva fi
lnlocuit iu alt copil.Dupl ce au fost luate toate juciriile, Profesoaravacerecdteunainapoi, iar ccl careo arevine 9i i-o di'

IrcdtL35' 36

.Un copil va intreba ceestcdc o anumiti culoarc'Cel caregtie


va Puneo intrcbarc desPre
si rispunid cu rima corespunzdtoare

fo4

o alti culoare..Ri.:punsurilevor fi lnsolitc


de gesturi eau de
aritareajuciriilor. liecare copil va primi o notl. "

La,fie,37
Jocul"Guesstheanimal',a fostdescris
la leclia9.Acumsevor

introduceintrebiri noi dcspreculorile gilnsugirile'animalelor.

LocFa3S
Vo^rfi alegi8 copii gi vor primi un grup de trei
numerecu o
.
nmtr.5e va procedacala lecgia27. Seva repetajocul
pentrcand
vor participatofi copiii.
Lecli.39
Lecfia se va jine in preajmapagtelui.Un copil (care
va fi
iep.uragul)
-uunny,
va punejuc[riile intr_uncogli va mergela
tiecarecopil,oferindu-icite o iuctrric.
Exemplu: Burny:This digis for you,Alice.
zllice: Oh,thankyou very much,little rabbit.
LeAt4l
Profesoara
va implrli jucirii copiilor9i ffecareva spuneceare:
.
"l
-- have
a mousc","I havca duck,etc.

LeqzA
ju"ntii copiilor. Ficcarccopil va spunece
. -P.toftro-".*. tpltF
jucirie
are_cel de ldngn el. Apoi profcsoarava
iune intrcberi
rctentoare la juclriile copiilor. Dialogul din leclievaff inteqpretat
de
cdtmaimulti copii,schimbiadu-sedeffecaredatl obiectulcerut.

I,a-file 43,44
arita pc o pipuri toatepi4ilc corpului va exersa
_va
9i
^Profesoara
cu ff ecarecopil intrebtrrile din "Conversationn.

Ler,f,ile45,49
copil_vaspunepoezia,aritand pirlile corpului. Se va
.Iiecare
realizaexersarea
dialoguluidin lecgie.

{05

L*1iile46'47,48
singuri
Copiii vor ex"rsaincontinuare'doicatedoi,alegAndu-pi
cuvinte-le.SevafaceconcursPePuncte'Frecarecopil vafi un numir'
E aet/r?lu:Plrula estenumdrul 2, Mary este numirul 3 etc') Vor
formapluralul cu numirul lor astfel:
Tbacher: I haveonedoll;
Paula: I havetwo dolls;
I havethreedolls etc'
MarY:
Lectiil50
23 Se va procedain
1ocj "S;rnon sa1's"a fost descrisla leqia
alternatecu celevechi' In
f"l 9i ." uo, int odoce
"oi,
"om",,zi
"""I-ugi
sevafaceo recaPiiiare atuturor comnzilorinviiae'
felul acesta,

fnqne18,79,40,57'52
Recaoinrliri.

dh

TH{81.1
lotSfef5o
uploeded

fo6

APPENDX-Poems

P",,.ffde ajutorla leqii pentrufixareanoliunilorpre_-_lT*"


zentatein ficcare
dintrc acestea.

Onc, two, thrcc


One,two, thrce
One,twq three,
I like coffee,
And Bill likes tea.

How goodit be,


One,two, three,
I like coffee.
Alld Bill likes tea.

Onc, two, tt$c, fout


One,two, three,four,
Fwe,six,seven,eight,
Mary at the cottagedoor,
Eating cherriesfrim a plate.

Oacfor eonorr,
trroft,rJoy
One for sorrow,wo forjoy,
Three for a girl, four for a boy,

Fjve for silver,six for qold,


Sevenfor a secretneri, tl U" toU.

Onc,trm,ttrcc, fout
One,nrro,three,fouq
Comein, please,and shut the door,

trive,six,seven,eight,
I'm sorry,I am late.

Nine, ten, nine,ten,


Don't be late for schoolagain.

Oac,trc, thrcc,fouq,finE
One,two, three,four,ffve,
OnceI caughta fish alive.
Six,seven,eight,nine,ten,
Then I let it go again,

Why did you let it go?


Becauseit bit my ffnger so.
Which finger did it bite?
The litde ffnger on the right.

saw

Thce$Jtrrd
What doesthe farmersay?
Shoo! Shoo!
What doesthe cow saY?
Moo! Moo!
And what do theYall saYi
(All together..')

What doesthe cat say?


Miau! Miaul
What doesthe dog saY?
Bow! Wow!
What doesthe donkeYsaY?
Hee! Haw!
What doesthe crow sayl
Caw! caw!

Whrt do6cy sstf


Tu-who, sap the ow!
Caw,caw,salathe crowl
Qraclg quacb saysthe ducL;
And moo,saysthe cow.

Bow-bow,saysthe dog;
Mew, mew,sals the caq
Grunt, gnrnt, goesthe hog;
And squeak,goesthe rat.

The dnle and6e wto


The dovesays,"Coo,coo,
What shallI do?

?oo[ pooh.',saP the wren'


'I haveten,

maintaintwo."
I canscarcely

And keepthemall like gentlemen'"

Dookcy,donlcY,otd endgrsY
Donkey,donkey,old andgraY,
OpenyourmouthandgendYbraY.
Lift lour earsandblowyow hom,
To waketheworld this sleepymorn.
Attic7n
I saw,Isaw,Isaw
A greatbig kangaroo.
I saw,Isaw,Isaw,
I sawthem at the Zoo.

I saw,Isaw,I saw
A Lion at the Zoo.
I saw,I saw,Isaw
A babytiger,too.

foa

T[c dog."drhofrlS

A pertlitde frog
Satundera log,And wouldnoi comeout
In spiteof thedog.

The dogsaid:"Bow-wow.
prry,do"";; ;
;;."""'
T #r',,;;;
il i;;;
"s";;i;;-;-;;fl

Thenoffwent thedog,
And left masterFrog:
And thereyoumayInd him
Still underthelog.

Dtycet

I havea cat,
Her nameis Tit,
And by the ffre
Shelovesto sit

EachdayI bring
Her dish of m .f
And smoothher coat
That shineslile sillc

From offthe rug


Shescarcewill sitir.
But therewill lie
All dayand purr.

Litde Robin Redbreast


Satupon a tree.
Up went tabby-cat,
Down vyenthe.

And on my knee

Sheoft wiil sic

ForTit lovesme
And I loveTit.
RoblnRcdbcrst
Downcametabby-cat,
AwayRobinran.
"I'm litde RobinRedbrast:
Catchmeifyou can!"

Rat-a-tat-tat
Who is that?
Only grandma'spusrycat.
What do you wantl
A pint of milk

Rrf*trFat
Whcreis yourmoneyl
In mypocket.
Whereis yourpocket?
I foqgotit;
Oh,yousillypussy-catl

{o9

lltd.3t/, Ptclcty
Hickety,PickerymYblackhen,
Shelap eggsfor gendemen.
ten,
nine,andsometimes
Sometimes
Hickety,PicketY,mYblackhen.

Htdory,Di.&oty,Do&
randown'
Themouse
HickoryDickoryDoc!
HickoryDickoryDockl
ranupthecloclg
Themouse
The clockstruck"one"!
Tbc Litdc Micc
This LittlemousiePeePedwithin,
That litde mousiewalkedright in!
This little mousiecameto PlaY;
That little mousieran awaY!
This little mousiecried,"Dear me!
Dinner is doneand it's time for tea!"
PussYCct
"Pussycat,Pussycat,wherehalc you beenl"
"I've beenup to London to visit the Qreen'"
'Pussycat,Pussycat,what did you do there?"
"I frightencd a litde mouseunderthe chair."
PotrcYour Hal&
Up againand start erect,
Raiseyow handsaboveyour
head, Put your right foot out;
Shakelour ffngers,nod your
Clap them one,two, duee;
head,
Restthem now upon your hips,
And twist yourselfabout.
Slowlybendyour knees.

f{o

-I.cantnock

I Crn lGocl withMyTrc Hrade

with my two hands;


Knock,knock,knock!
I crn rock with my two hands;
Rocl,roclqrock!

i cantap with my two hands;


Tap,tap,tap!
I
iap with _y t*o h"ndr;
""r,
Chp, clap,clap.

I{idc-aad-Sce,L
One,two, three,
Look out for mg
For 1 am coming
Arrd I cansee.

Don't loo!
Don't move,
Shut your eyes
And say,,who'.

OaccI Srr e Litttc Bird

OnceI sawa Lttle bird


Coming hop,hop,hop,
And I cried,litde bird,
Will you stop,stop,stop!

I wasgoing to the window


To say,How do you do?
But he shookhis little tail
And awayhe flew.

hrt FlagcrOnpur Ear

rut your hngeron your ear,on your car,


Put your ffngeron yo*
on you,
""r,
"*,
Put your ffngeron your ear,
and then hold it there a year,
Put your ffngeron your ear,on your ear.
Put your ffnger on your nose,on your nose,
Put your ffnger on your nose,on your nose,
Put your ffnger on yout nose,thaCse:<actllwhere
it goes,
Put your ffnget on yoru nose,on yout nose.
Put your ffnger on your head,on your head,
Put your ffnger on your head,on your head,
Put lour ffnger on your head,that,sexactlywhat
I said
Put pur ffngeron ;our head,on your head.

fi4fl

IIac Stts6c Loralille:tot


Here sitsthe Lord Mayor, (forehead)
And herehis two men,(eYes)
Here sitsthe cock,(right cheek)
And heresitsthe hen. (left cheek)
Here arethe litde chickens(nose)
And herethey run in, (mouth)
Chin chopper,chin choPPer'
Chin, Chin choPPer,chin!

TbcccWarr Litdc Gid


When shewasgood,
Shewasvcry very good'
But when shewasbad,
Shewashorrid.

Therewas a litde girl,


Who had a litde curl'
Right in the middle
Of her forehead.

Bluclr ths Scr


Black arethe crows,
Brown ate the trees,
Red arethe sails,
Ofa shipin the breeze.

Blueis the sea,


Greenis the grass,
White arethe clouds,
As they slowlypass.

Rdn
Rain on the house-toP,
But not on me.

Rain on the green grass,


And rain on the tree'

Hetc io rbousc
Here is a housebuilt uP high,
With two tall chimneysreachingthe sky.
Here arethe windows,Here is the door.
Ifwe peepinside,we'1lseea mouseon the floor.

4$ry,