Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM L
O EC
N }
ST I
R E
AT
IV
|
Dragi p\rin]i,

O lume întreag\ st\ martor\ faptului c\ a cunoa[te cel pu]in o limb\ str\in\ nu mai
este demult timp doar apanajul tân\rului care caut\ un job. Este la fel de important
[i necesar ca fiecare dintre noi s\ cunoa[tem o limb\ de circula]ie interna]ional\:
fie adul]i, fie copii.
Cu atât mai mult, cunoa[terea limbii engleze este un must have pentru oamenii
secolului 21. Filmele artistice [i de desene animate, denumirile produselor,
conversa]iile cu turi[tii sau cu cet\]enii str\ini sunt doar câteva din argumentele
care sprijin\ ideea c\ a cunoa[te limba englez\ este binevenit\ la orice vârst\. De
altfel, nu pu]ine sunt gr\dini]ele care preg\tesc copiii de la o vârst\ fraged\ în arta
conversa]iei într-o limb\ str\in\, fiind un model general acceptat la nivelul Uniunii
Europene.
Dac\ citi]i aceste rânduri înseamn\ c\ a]i f\cut un prim pas pentru a-i fi al\turi
copilului dumneavoastr\ în alegerile corecte ce trebuie f\cute în via]\. Una dintre
ele este chiar investi]ia în educa]ie, investi]ia în viitor. EUROCOR v\ sprijin\ în a lua
cea mai bun\ decizie, punându-v\ la dispozi]ie cursul de Englez\ pentru copii
(recomandat pentru vârste cuprinse între 6 [i 11 ani), a c\rui lec]ie demonstrativ\
gratuit\ o ve]i parcurge în continuare.
V\ recomand\m s\ parcurge]i urm\toarele 20 pagini împreun\ cu copilul
dumneavoastr\, pentru ca împreun\ s\ v\ pute]i convinge de atractivitatea [i
utilitatea acestui curs.
Materialul acestuia este structurat dup\ o metod\ special\ de studiu prin
coresponden]\, aplicat\ cu succes în SUA [i UE de-a lungul multor ani. Nu este
nevoie s\ face]i drumuri obositoare pân\ la centrele specializate de predare, ci în
lini[tea casei dvs., în parc sau chiar în vacan]\, chiar sub ochii vo[tri, copilul se
poate ini]ia în tainele limbii engleze.
Caracteristicile studiului prin coresponden]\ sunt:
– structura special\ a lec]iilor care ajut\ la însu[irea corect\ a vorbitului, scrisului
[i cititului;
– pronun]ia corect\ este u[or de deprins mul]umit\ casetelor [i CD-urilor
înregistrate cu vorbitori nativi;
– îndrumarea atent\ a profesorului personal cu fiecare tem\ pentru acas\
rezolvat\ [i trimis\ spre corectare;
– în plus, pentru o atent\ supraveghere a efortului de înv\]are a copilului dvs.,
ne-am gândit s\ introducem Ghidul pentru p\rin]i, un îndrumar de rezolvare
a exerci]iilor din caietele de curs, care va înso]i gratuit fiecare caiet de curs. Cu
ajutorul acestuia [i copilul î[i poate verifica r\spunsurile.

Acestea fiind spuse, v\ învit\m la r\sfoit paginile ce urmeaz\, cu speran]a c\ v-am


convins deja de utilitatea cursului de Englez\ pentru copii. Îi a[tept\m deci pe cei
mici s\ se al\ture familiei cursan]ilor EUROCOR.

1
Lec]ie demonstrativ\

Caracteristicile cursului nostru

Drag\ cursantule,

Cursul de Englez\ pentru copii este alc\tuit din 9 caiete a câte dou\ lec]ii fiecare.
Fiecare caiet de curs este înso]it de o caset\ audio sau CD care te ajut\ s\ înve]i
mai u[or pronun]ia, ascultând înregistr\rile f\cute cu vorbitori nativi de limba englez\.
Prima parte a fiec\rei lec]ii curprinde materia nou\, urmând ca la finalul acesteia s\
repe]i cuno[tin]ele acumulate cu ajutorul recapitul\rilor. Materialul fiec\rei lec]ii este
împ\r]it la rândul lui în sec]iuni scurte, u[or de asimilat în timpul recomandat de un
sfert de or\ zilnic (aceste sec]iuni sunt dup\ cum urmeaz\: de la A1 la F1 [i de la
A2 la F2 în prima lec]ie a unui caiet, iar în cea de-a doua lec]ie sec]iunile sunt A3-F3
[i A4-F4).
Î]i va fi de ajutor în înv\]are [i filtrul ro[u, pe care îl folose[ti în rezolvarea corect\ a
exerci]iilor. Cum îl utilizezi? Simplu! Atunci când vrei s\ verifici ce anume ai re]inut
din ce ai înv\]at, suprapui filtrul ro[u peste textul indicat [i faci s\ dispar\ rezolvarea
corect\.
Important este c\ nu e[ti singur în procesul de studiu. Vei observa c\ fiecare lec]ie
se încheie cu o o sec]iune de Exerci]ii de verificare, a c\ror rezolvare o po]i efectua
pe formularul de tem\ [i o trimi]i apoi prin po[t\ profesorului desemnat special
pentru tine de EUROCOR.
Mai mult, pentru a te ajuta la înv\]at, lec]iile au o structur\ special\. Pe lâng\
informa]iile noi de gramatic\ [i cuvintele noi, vei întâlni o scurt\ recapitulare a
regulilor gramaticale, un vocabular, semnele grafice de pe marginea caietelor de
curs care semnaleaz\ exerci]iile, informa]iile de re]inut sau referitoare la pronun]ia
corect\, [i nu în ultimul rând o mul]ime de personaje haioase pe care le po]i vedea
în premier\ mai jos.
Haide s\ vedem în cele ce urmeaz\ o selec]ie din paginile acestui curs!

2
Lec]ie demonstrativ\

Po]i afla în avans ce vei înv\]a în caietele urm\toare


citind programa cursului.

PROGRAMA CURSULUI DE
LIMBA ENGLEZ| PENTRU COPII

Lec]iile 1-2: Tema: prezentare, formule de salut, familie, vârsta, adresa


Gramatic\: cazul genitiv, pluralul substantivelor, conjugarea
verbelor “to have” [i “to be”, ordinea invers\ a
propozi]iilor interogative (inversiunea), numerale
cardinale
Lec]iile 3-4: Tema: familia, domiciliul, formule de salut, mese, locuin]a [i
amenajarea sa
Gramatic\: forma contras\ a verbelor, formarea interogativului cu
ajutorul verbului auxiliar “do”, “don’t”, r\spunsuri
scurte, construc]ia “there is”
Lec]iile 5-6: Tema: cump\r\turi (la brut\rie, la b\c\nie, la aprozar), fructe,
la restaurant, mânc\ruri, dulciuri, b\uturi, la flor\rie
Gramatic\: formule de salut, particula “of”, verbul auxiliar “can”,
expresiile “how much..., how many...”, pronumele
personal “they”
Lec]iile 7-8: Tema: la po[t\, la cinema
Gramatic\: particula “one” pentru `nlocuirea substantivelor,
numerale ordinale, prezentul continuu “to be+ing”
Lec]iile 9-10: Tema: protec]ia mediului, gr\dina zoologic\, animale
Gramatic\: recapitularea lec]iilor 1-8
Lec]iile 11-12: Tema: spre [coal\, la [coal\
Gramatic\: gradele de compara]ie ale adjectivului, interdic]ia,
ac]iuni pl\nuite `n viitorul apropiat cu ajutorul expresiei
“going to”
Lec]iile 13-14: Tema: s\n\tate, sport, jocuri
Gramatic\: timpul trecut, gradele de compara]ie ale adjectivelor,
expresia “have got”, pronumele interogative “who,
which”, conjuc]ia “so”
Lec]iile 15-16: Tema: accident, excursie, c\l\torie
Gramatic\: expresiile “as...as...” [i “than”, `ntreb\ri formulate la
timpul trecut, gradul superlativ al adjectivelor
Lec]iile 17-18: Tema: circula]ia auto, la medic
Gramatic\: expresii verbale, recapitulare

3
Lec]ie demonstrativ\

În primul caiet de curs vei g\si semnele grafice [i ce


anume indic\ acestea, pentru a te putea ghida mai
u[or în curs.

În urm\toarele lec]ii vei întâlni


urm\toarele semne:

Acest semn indic\ importan]a deosebit\ a informa]iilor


con]inute în textul marcat. Aceste fragmente trebuie citite
cu mult\ aten]ie [i trebuie re]inute.

Semnul al\turat te ajut\ s\ recuno[ti exerci]iile care trebuie


rezolvate în scris.

Acest simbol indic\ observa]iile referitoare la pronun]ie. Textul


destinat exers\rii pronun]iei necesit\ o aten]ie deosebit\;
concentreaz\-te s\ redai cât mai exact pronun]ia de pe caset\.

Acest semn indic\ exerci]iile de verificare. Prin aceste exerci]ii


vei putea s\ apreciezi în ce m\sur\ ai reu[it s\-]i însu[e[ti
materialul.

4
Lec]ie demonstrativ\

{i pentru c\ este important s\ pronun]i bine cuvintele în


englez\, EUROCOR î]i vine în ajutor cu explicarea
pronun]iei între paranteze p\trate, utilizând o transcriere
fonetic\ simplificat\, pe în]elesul t\u. Vei g\si îndrumarul
de pronun]ie la finalul primului caiet.

3 ÎNDRUMAR

DE PRONUN}IE
Al\turi de expresiile în limba englez\, g\se[ti transcrierea fonetic\ a
acestora în paranteze drepte. La transcrierea fonetic\ am folosit litere
române[ti pentru a te ajuta. Nu am folosit semne speciale. Urm\toarele
reguli vor contribui la corectarea pronun]iei:

Silabele [i cuvintele accentuate sunt tip\rite cu caractere groase, de exemplu:

shopping > [[oping]

Grupul de sunete [ng] se pronun]\ ca în cuvântul românesc “strâng”, cu un


“g” pronun]at doar pe jum\tate.

shop > [[op]

[o] -ul englez, în acest context, se pronun]\ ca un “a” românesc scurt,


pronun]at cu gura mai deschis\ decât în general.

what > [uat]

Sunetul notat cu simbolul [u] se pronun]\ ca [i “o”-ul din cuvîntul românesc


“oare”. În cuvîntul “what”, “h”-ul este mut.

church > [t[\:rt[]

Simbolul [\:] desemneaz\ un “\” lung. Cele dou\ puncte dup\ o vocal\ arat\
c\ vocala respectiv\ se pronun]\ lung. Simbolul [r] indic\ un “r” foarte slab.

brother > [braDz\r]

Transcrierea fonetic\ a articolului hot\rât “the” este: [Dz\], iar înaintea


vocalelor ini]iale este: [Dzi]. Sunetul notat cu [Dz] nu exist\ în limba român\.

5
Lec]ie demonstrativ\

Textul cursului este tip\rit cu negru, îns\ adesea vei


întâlni pasaje tip\rite cu ro[u care î]i arat\ c\ trebuie s\
rezolvi singur exerci]iul cu ajutorul filtrului ro[u.

Jenny este sora lui Mike [i a lui Simon. Cite[te cu voce tare urm\toarele propozi]ii:
Jenny is Mike’s sister. Jenny is Simon’s sister.
> [djeni iz maiks sist\r] > [djeni iz saim\ns sist\r]
– Jenny este sora lui Mike. – Jenny este sora lui Simon.

Ai observat desigur, cã expresia „Mike’s” înseamnã „a lui Mike”, iar


„Simon’s” înseamnã „a lui Simon”.

Jenny are doi fra]i, Mike [i Simon. Ascult\ cu aten]ie [i repet\ cu voce tare
urm\toarele propozi]ii:
Mike is Jenny’s brother. Simon is Jenny’s brother.
> [maik iz djeniz braDz\r] > [saim\n iz djeniz braDz\r]
– Mike este fratele lui Jenny. – Simon este fratele lui Jenny.

Cu ajutorul filtrului ro[u, verific\ în ce m\sur\ ]i-ai însu[it cuvintele noi:


Mike’s > a lui Mike Mike’s brother > fratele lui Mike
brother > frate Jenny’s brother > fratele lui Jenny
sister > sor\ Simon’s sister > sora lui Simon

Dac\ vrei s\ explici cuiva câ]i fra]i sau surori ai, va trebui s\ fii atent(\) la ceea
ce spune Simon:
I have one sister and one brother. un, o one > [uan]
> [ai hEv uan sist\r End uan braDz\r]
– Eu am o sor\ [i un frate.
1
Sau ceea ce spune Jenny:
I have two brothers. doi two > [tu:]
> [ai hEv tu: braDz\rz]
– Eu am doi fra]i.
2

6
Lec]ie demonstrativ\

Fiecare lec]ie începe cu un dialog între personajele cursului


din care se desprind cuvintele noi ce vor fi înv\]ate.

2
C3
În limba englez\, ca [i în român\, exist\ mai multe forme de salut.
Cite[te [i ascult\ cum se salut\ Mark [i Bill:

Hello, Bill.
How are you?

Hi, Mark.
How are you?

Goodbye, Bill.

Goodbye, Mark.

How are you? > [hau a:r iu:] – Ce mai faci?

Formuleaz\ r\spunsurile la întreb\rile de mai jos, imaginându-]i c\ ai întâlnit


întâmpl\tor pe cineva:

Hello, how are you? > I’m fine, thanks.


Hi, how are you? > Hi, I’m fine, thanks.

Propoziþiile care încep cu “how”, “where” ºi “what” sunt


propoziþii interogative.

Cite[te cu aten]ie propozi]iile urm\toare:


How old are you? > [hau \uld a:r iu:] – Câ]i ani ai?
How are you? > [hau a:r iu:] – Ce mai faci?
What is your name? > [uat iz io:r neim] – Cum te cheam\?
What is your age? > [uat iz io:r eidj] – Câ]i ani ai?
Where do you live? > [ue\r du iu: liv] – Unde locuie[ti?

7
Lec]ie demonstrativ\

Introducerea cuvintelor noi este urmat\ de folosirea lor


în expresii [i propozi]ii simple, ca în exemplul urm\tor:

Propoziþiile care încep cu “is” sunt de asemenea interogative.

Cite[te cu aten]ie urm\toarele propozi]ii:

Is your name Blob? > [iz io:r neim blob]


– Numele t\u este Blob?

Is your home country Romania? > [iz io:r h\um kantri r\umeini\]
– Patria ta este România?

Is it a girl? > [iz it \ g\:rl]


– Aceasta este o fat\?

Exist\ înc\ un mod – cel mai des folosit – de a formula întreb\ri.

Propoziþiile afirmative pot fi transformate în interogative prin


adãugarea la începutul propoziþiei a verbului auxiliar “to do”.

Cite[te propozi]iile afirmative de mai jos [i întreb\rile formate pe baza


acestora. Aten]ie la sensul lor:

We like Romania. > [ui: laik r\umeini\]


– Nou\ ne place România.

Do we like Romania? > [du ui: laik r\umeini\]


– Nou\ ne place România?

You live in London. > [iu: liv in land\n]


– Tu locuie[ti la Londra.

Do you live in London? > [du iu: liv in land\n]


– Tu locuie[ti la Londra?

Reþine: we [ui:] – noi

8
Lec]ie demonstrativ\

Pe lâng\ cuvintele noi vei mai întâlni explicate [i no]iuni


introductive de gramatic\, u[or de asimilat. Aceste
informa]ii sunt prezentate pe scurt, pe în]elesul t\u. În plus,
cu ajutorul exemplelor [i exerci]iilor vei în]elege [i mai bine
aceste reguli.

S\ revenim la o propozi]ie pe care tu o cuno[ti deja:


There is a bird in the tree. = În copac este o pas\re.
The bird lives in the tree. = Pas\rea tr\ie[te în copac.

În prima propoziþie, substantivul „bird” este precedat de


articolul nehotãrât „a”, în al doilea caz este precedat de
articolul hotãrât „the”. În general, la prima menþionare a unui
obiect, folosim articolul nehotãrât „a” ºi apoi, la urmãtoarele
menþionãri ale obiectului, folosim articolul hotãrât „the”.

Nu uita cã numele proprii nu sunt precedate de articole.

S\ exers\m pu]in cele înv\]ate.


Precum [tii, termina]ia verbului la persoana a treia singular, (adic\
al\turi de pronumele „he, she, it”) este „-s”.

Completeaz\ propozi]iile de mai jos cu forma corespunz\toare a


verbului:

Pas\rea cânt\ des. – The bird often > sings.

Ea locuie[te în pom. – It > lives in the tree.

Î[i face cuib. – It > builds a nest.

Susie vede gr\dina. – Susie > sees the garden.

Tat\l face foc. – Father > makes a fire.

El arde lemnele. – He > burns the wood.

S\ revenim la pronun]ia englez\:

Atenþie la pronunþia lui „w” aflat la începutul sau la sfârºitul


propoziþiei !

9
Lec]ie demonstrativ\

Dup\ ce ai înv\]at cuvintele, î]i po]i exersa priceperea cu un


scurt exerci]iu de traducere.

R\spunsurile la întreb\rile prezentate mai sus au o form\ bine definit\.


Ascult\ [i repet\ r\spunsurile! Aten]ie la forma acestora! Rezolv\
exerci]iul de mai jos f\r\ s\ folose[ti filtrul ro[u, apoi repet\ exerci]iul
folosind filtrul!

Do we like Romania? > Yes, we do.

Do you live in London? > No, I don’t.

Do you have a brother? > Yes, I do.

Is your name Blob? > Yes, it is.

Are we in England? > No, we are not.

Are you a boy? > Yes, I am.

> No, I’m not.

Tradu întreb\rile de mai jos, pe care le po]i pune unui prieten sau unei
prietene:

Locuie[ti pe strada mea? > Do you live in my street?

Ce mai faci? > How are you?

Cum te nume[ti? > What’s your name?

Câ]i ani ai? > How old are you?

Î]i place fratele meu? > Do you like my brother?

Urmeaz\ câteva observa]ii legate de pronun]ie. Aten]ie la ultimul sunet


al cuvintelor de mai jos:

Blob > [blob] is > [iz] and > [End]

child > [t[aild] old > [\uld]

Dupã cum ai observat deja, cuvântul “is” se pronunþã [iz].

10
Lec]ie demonstrativ\

Completeaz\ propozi]iile de mai jos:


O cuno[ti pe mama mea? – Do you > know my > mother?
Ea este la Londra. – > She is in London.
Londra este un ora[ frumos. – London is a > nice city.

{tii s\ spui „mam\” în englez\, dar trebuie s\ [tii [i cuvântul „tat\”. Cum se
spune “tat\” în englez\, vei afla din urm\torul desen:

Înva]\ s\ pronun]i corect cuvântul:


father > [fa:Dz\r] father > [fa:Dz\r] – tat\

Tradu propozi]iile de mai jos în limba român\:


Do you know my father? > Îl cuno[ti pe tat\l meu?
Yes, I do. > Da.
My father’s name is Elvis. > Numele tat\lui meu este Elvis.
It’s a nice name. > Este un nume dr\gu].
Do you know my mother? > O cuno[ti pe mama mea?
Yes, I do. How is she? > Da. Ce mai face?
She is fine. > Este bine.

Acum ne ocup\m de pronun]ie. Cite[te cu voce tare urm\toarele cuvinte:


boy > [boi] home country > [h\um kantri] family > [fEm\li]

11
Lec]ie demonstrativ\

Pentru exersarea pronun]iei sunetelor în limba englez\ î]i


po]i încerca puterile cu un exerci]iu fonetic.

S\ revenim la pronun]ie:

Articolul hotãrât „the” se pronunþã > [Dzã] dacã precedã un


substantiv care începe cu o consoanã:

the bird > [Dz\ b\:rd] the leaf > [Dz\ li:f] the wood > [Dz\ uud]

Dacã substantivul precedat de articolul hotãrât „the” începe cu o


vocalã, articolul hotãrât se pronunþã > [Dzi]:

in the evening > [in Dzi ivning] in the afternoon > [in Dzi aft\rnu:n]

Î]i aminte[ti, c\ în limba englez\ pluralul substantivelor se formeaz\


prin ad\ugarea termina]iei „-s” la forma de singular a substantivelor:
grapes > [greips] pints > [paints] packs > [pEks]
oranges > [orindjiz] houses > [hausiz]
apples > [Eplz] pears > [pe\rz]

Aceste substantive sunt grupate în trei categorii:


1. Substantive al c\ror sunet final este > [s], ca “grapes” sau “pints”. În aceast\
categorie intr\ toate cuvintele a c\ror consoan\ final\ este “p”, “t” sau “k”.
2. Substantivele al c\ror sunet final este > [iz], ca de exemplu: “oranges” sau
“houses”. În aceast\ categorie intr\ toate substantivele al c\ror sunet final
este: > [s], [z], [dj] sau > [t[]. (Observa]ie: la forma de plural a cuvântului
“house” “s” final se va pronun]a > [z].)
3. Substantive al c\ror sunet final este > [z], ca “apples” [i “pears”. Majoritatea
substantivelor care nu apar]in niciuneia dintre categoriile anterioare, apar]in
acestei categorii.

12
Lec]ie demonstrativ\

Caietele sunt împ\r]ite pe sec]iuni (de la A1 la F4), câte opt în


fiecare lec]ie. Dac\ primele trei sec]iuni încep cu dialoguri [i
continu\ cu explicarea cuvintelor noi [i a no]iunilor de
gramatic\, sec]iunea a patra (A4-F4) cuprinde exerci]ii care
testeaz\ ortografia [i scrierea corect\, jocuri interesante [i
traduceri sau alegerea r\spunsurilor corecte. În sec]iunea
(A4) g\se[ti un exerci]iu care cere ascultarea [i citirea cu
voce tare a unui text.

6
A4
Ascult\ cu aten]ie de câteva ori înregistrarea textului de mai jos, pentru
a te obi[nui cu pronun]ia englez\ fluent\. Silabele accentuate sunt
notate cu caractere îngro[ate.
Cite[te cu voce tare de mai multe ori acest text [i te vei convinge c\, pe
m\sur\ ce repe]i pronun]ia, va merge tot mai u[or:

Good morning. I’m Jenny. My mother


wants to make dinner, so we have to
go to the supermarket.

My father can go by car. We want to


buy some meat, some vegetables and
some fruit.

I like steaks, but they aren’t cheap. My


father wants to buy ten apples and five
oranges. They are only ten pence each,
so they cost one pound fifty altogether.

Look, Dad, these flowers are nice. Mum


likes roses. Can I buy one, please?

I’d like an ice cream, too.

Mike and Simon aren’t here. They are


at home. They like to watch television
in the afternoon.
13
Lec]ie demonstrativ\

În sec]iunea B4 exerci]iile se reg\sesc de cele mai


multe ori sub form\ de careuri. De asemenea, pe pagina
al\turat\ po]i vedea exemplificat\ sec]iunea F4 unde vei
avea de corectat gre[elile din extemporalul unui elev.

8
B4
G\se[te [i marcheaz\ cuvintele corespunz\toare celor române[ti în
rebusul urm\tor:

a merge
S L E E P N
a duce, a c\ra W A T C H E
a se juca A U T A E E
a râde I G L R L D

ceas T H U R R Y
P L A Y G O
a a[tepta

a dormi Literele r\mase formeaz\


a se gr\bi urm\torul cuvânt:

a avea nevoie

Tradu cuvintele de mai jos în limba englez\ [i introdu-le în rebusul


al\turat, în jurul num\rului corespunz\tor, în sensul acelor de ceasornic.
Este dat\ prima liter\ a primului [i a ultimului cuvânt:

1. biciclet\

2. banc\
B 1 2
3. cap

4. mân\
3 4
H

14
Lec]ie demonstrativ\

8
F4
Bianca a dat extemporal. Corecteaz\-i gre[elile [i completeaz\ propozi]iile
corecte:

Numele: Bianca Eurocor

Extemporal din lec]iile 7 [i 8

I. Tradu urm\toarele propozi]ii:

1. Be careful in the street.


– A fi atentã pe stradã.
2. The shop is next to the cinema.
– Acel magazin este lângã cinema.
3. David can’t see the film.
– David nu vede filmul.
4. Blob is hiding under the bridge.
– Blob se ascunde dupã pod.
5. Do you always go by bike?
– Tu mergi întotdeauna cu bicicleta?

II. Tradu propozi]iile în englez\:


1. Ia-o pe a treia strad\ la dreapta.
– Take the third street on right.
2. În ordine, vin.
– All right, I come.
3. Jenny merge des la cinema?
– Is Jenny often going to the cinema?
4. Un b\rbat st\ în fa]a lui David.
– A man is sitting in front of David.
5. El râde de ea.
– He is laughing at him.

15
Lec]ie demonstrativ\

Fiecare lec]ie se încheie cu o recapitulare care are ca


scop trecerea în revist\ a aspectelor discutate [i
posibilitatea de a-]i verifica cuno[tin]ele.

8 RECAPITULARE

8.1 Dac\ verbul dintr-o întrebare descrie o ac]iune care se desf\[oar\ în


momentul vorbirii, folosim forma terminat\ în “-ing”:
Is Blob hiding under the bridge?

Are you looking for someone?

8.2 R\spunsul scurt la tipul de întreb\ri de mai sus se formuleaz\ cu ajutorul


formei corespunz\toare a verbului “to be”:
Is Blob hiding under the bridge? No, he isn’t.

Are you looking for someone? Yes, I am.

8.3 Dac\ într-o propozi]ie apar cuvintele ALWAYS, OFTEN sau USUALLY,
nu folosim forma terminat\ în “-ing” a verbelor, deoarece în aceste
cazuri nu este vorba despre o ac]iune care are loc în momentul vorbirii.

8.4 Urmeaz\ lista pronumelor înv\]ate pân\ acum:

Pronume personale în cazul Pronume personale, care pot lua


nominativ, care pot lua locul locul obiectului:
unui subiect:
I – eu (with) me – cu mine, mie, (pe mine)
you – tu (with) you – cu tine, ]ie, (pe tine)
he – el (with) him – cu el, lui, (pe el)
she – ea (with) her – cu ea, ei, (pe ea)
it – pron. pers. neutru
we – noi (with) us – cu noi, nou\, (pe noi)
you – voi (with) you – cu voi, vou\, (pe voi)
they – ei, ele (with) them – cu ei, lor, (pe ei)

16
Lec]ie demonstrativ\

Ultima, dar nu cea din urm\ unitate mare de verificare


este tema pentru acas\. Vei rezolva exerci]iile de
verificare pe formularul de tem\ de la mijlocul caietului
[i `l vei trimite profesorului t\u. El va verifica tema [i ]i-o va
trimite `napoi `mpreun\ cu sugestiile sale. Pentru a-]i
verifica progresele f\cute, e important s\ trimi]i temele
profesorului personal.

3 EXERCIÞII

DE VERIFICARE

A Tradu urm\toarele propozi]ii în limba român\:


1. Do you like your dinner?
2. No, I don’t.
3. I eat meat and I drink milk.
4. There isn’t a table in the garden.
5. There aren’t any chairs in the bathroom.

B Tradu urm\toarele propozi]ii în limba englez\:


1. Ce m\nânci?
2. Tu dormi `n dormitor? Da.
3. Tr\iesc `n România. Nu tr\iesc `n Anglia.
4. Este aragaz `n buc\t\ria ta? Da, este.
5. Este vreun scaun `n hol? Nu, nu este.

C Fiecare din propozi]iile de mai jos con]ine câte o


gre[eal\. Corecteaz\-le:
1. Where you sleep?
2. There is two chairs in the living-room.
3. Good morning, do you like you breakfast?
4. Are there any four chairs?

17
Lec]ie demonstrativ\

Iat\ un model de tem\ pentru acas\ cu


sugestiile profesorului.

18
Lec]ie demonstrativ\

{i pentru ca tu s\ g\se[ti mai u[or cuvintele noi [i traducerea


lor, am introdus la sfâr[itul fiec\rui caiet un vocabular. Î]i po]i
exersa astfel pronun]ia cu ajutorul transcrierii fonetice [i al
înregistr\rii audio a acestuia.

4 VOCABULAR

afternoon > [aft\rnu:n] – dup\-masa

alone > [\l\un] – singur, singur\

any > [Eni] – careva (în întreb\ri)

at home > [Et h\um] – acas\

bathroom > [baTsru:m] – baie

because > [bikoz] – pentru c\, deoarece

bed > [bed] – pat

bedroom > [bedru:m] – dormitor

behind > [bihaind] – ocupat, ocupat\

bird > [b\:rd] – pas\re

black > [blEk] – negru

book > [buk] – carte

books > [bukz] – c\r]i

breakfast > [brekf\st] – micul dejun

bread > [bred] – pâine

brown > [braun] – maro

to build > [tu bilt] – a construi

to burn > [tu b\:rn] – a arde

busy > [bizi] – ocupat, ocupat\

19
Lec]ie demonstrativ\

Î]i spuneam c\ nu e[ti singur în aceast\ aventur\. Al\turi


de tine sunt profesorul personal [i p\rin]ii t\i. Împreun\ cu
cele 9 caiete de curs vei primi gratuit [i Ghidul pentru
p\rin]i. Acest îndrumar con]ine solu]iile corecte ale
exerci]iilor din caiete. Mai jos po]i vedea un exemplu.

B4
Gãseºte ºi marcheazã cuvintele corespunzãtoare celor româneºti în rebusul urmãtor:

a merge – go (8 – orizontalã)
a duce, a cãra – bring (5 – verticalã)
a se juca – play (7 – orizontalã)
a râde – laugh (2 – verticalã)
ceas – watch (4 – orizontalã)
a aºtepta – wait (4 – verticalã)
a dormi – sleep (1 – orizontalã)
a se grãbi – hurry (6 – orizontalã)
a avea nevoie – need (3 – verticalã)

Numerele marcheazã prima literã a cuvântului respectiv în rebus.

Restul literelor formeazã cuvântul: “to tell” – „a spune”.

Cuvintele corespunzãtoare englezeºti sunt:


1. bicicletã – bike
2. bancã – bank
3. cap – head
4. mânã – hand

Cuvintele se introduc în rebus astfel:

20