Sunteți pe pagina 1din 113

.

ii
I,
ii,
II
I
",
r
':j
I?
t

J
t

'.
;:
I
PREFATA
iNDRUMARIUTILE
\2:
Acest manual este conceput in vederea unei famiii arizari rap ide cu limba
engleza, sau pentru reimprospatarea de limba engleza de catre
cei care au vorbit-o, dar n-au mai utilizat-o multa vreme. Manualul este util
pentru cei ce doresc sa faca 0 calatorie; turistica sau de afaceri in tari
vorbitoare de limqa engleza.
Lucrarea cuprinde situatiile de baza stabilite de 0 comisie europeana
specializata in studiile delimba. situatiile de dialog in cele mai diverse
domenii. Majoritatea sint situatii de contacte sociale
Manualul este la fel de practic pentru elevii din primul an de engleza,
oferirJ.du-le - prin casetele anexate - un contact cu limba vie, cu pronuntia.
In structura lucrarii yeti gasi in toate capitolele patru componente: dialog,
cum se ex prima, exerciIii, ascultaIi cu atenIie.
Dialogurile contin exemple. exprimate in forma unei mici convorbiri care
este 0 mostra a felului in care se exprimain engleza 0 anumita situatie:
cautarea unei strazi, comanda la hotel sau restaurant, ajutor medical etc.
Exista, apoi, in Cum se exprima, reguli gramaticale sau de flexiune.
ExerciIiile din fiecare capitol urmaresc textulimprimat pe casete sint menite
sa-I familiarizeze pe cel ce asculta cu dialogurile, cu partenerul de conversatie,
cu pronuntia.
Partea intitulata AscultaIi cu atenIie se refera la caseta nr. 4, care conti':1e
unele dialog uri sau reportaje in care sint, folosite vocabule structuri
neinvatate inca in lectii.
Ghidul de conversaIie alaturat este un indrumar practic, in format de
buzunar, de luat cu sine.
STRUCTURA MANUALULUI
in fiecare din capitole gasiti urmatoarele sectiuni:
Dialoguri Dialogues
Cum se spune How to say it
Exercilii Exercises
incepind cu capitolul 15:
AscultaIi cu atenIie Listen to this
5

1. Dia/oguri Dialogues
Cuprind exemple de limba vorbita tn forma unor scurte convorbiri: Fiecare
dialog este un model pentru cum se vorbete engleza tn situatii concrete.
Astfel tnvalatide exemplu tntr -unul din capitole cum tntrebi pentru a afla
drumul c9rect sau tn altul. cum se vorbete despre hobby-uri i interese
comune. In prima coloana traducerea In limba romana a dialogurilor.
Cu ajutorul acestei traduceri puteti fi merE-! siguri ca ati tnleles totul corect.
La sfiritul dialogurilor exista, acolo unde este cazul, probleme de gramatica.
2. Cum se spune How to say it
In aceasta sectiune a fiecarui capitol IntTInim expresiile tipice, cele mai
importante pe care trebuie sa Ie tnvalali pentru a putea transpune tn engleza
situatii asemanatoare cu cele IntTInite tn dialoguri. In principiu, aceste expresii
stnt prezentate sub forma de tabel. Cu ajutorul acestor tabele puteli sa
recunoateti uor cum un model de constructie sintactica poate sa difere din
punct de vedere al conlinutului. De asemenea, yeti IntTIni i probleme de
gramatica.
,;3. ExerciIii Exercises
In cadrul fiecarui capitol tntTIniti Ci serie de exercilii. Cu ajutorul lor puteli
sa folosili structurile Invatate In capitol, mai cursiv i mai sigur. (Rezolvarile
exercitiilor Ie pe casete). Casetele contin convorbiri incomplete pentru
a va da posibilitatea sa preluati 0 parte a dialogului. Sinteti astfel invitati sa
conversati direct pe caseta cu partenerul de dialog i, puteti in felul acesta
sa simulati 0 convorbire aproape autentica, iar apoi, cu ajutorul rezolvarilor
de la sfirtitul cursu lui, sa verificati daca ati vorbit corect.
4. AscultaIi cu atenIie Listen to this
Caseta nr. 5 contine 0 serie de exercitii de pronuntie,. relaUiri i scenete.
Aceste . exercitii slnt in aa fel concepute incit sa contina cuvinte, expresii,
structuri pe care nu le-ati invalat din manual. Trebuie sa va obinuili incetul
cu incetul ca intr -0 convorbire cu un englez sau intr -0 emisiune de televiziune
ori de radio limbajul nu estecu grija ales ca in exerciliile sau dialogurile din
curs. Cu ajutorul acestei casete va exersali capacitatea de a inlelege un
continut chiar daca nu cunoateti fiecare cuvint in parte.
GHIDUL DE CONVERSATIE
Este ataat cursului i cuprinde principalele expresii i cuvinte care sint
necesare cind intreprinzi 0 calatorie. Este un indrumar in forma de ghid de
buzunar pe care TI puteti avea oricind cu dumneavoastra.
CUM FOLOSITI MANUALUL?
in primul rind, ascultati dialogurile de pe casete pentru a va putea
concentra asupra textului englez, fara a va folo81 de manual. La a doua
ascultare, din manual textele dialogurilor. De cite ori nevoia, apasali
6
pe butonul pauza, opriti caseta i in linite. Daca doriti sa reveniti, derulali
caseta i reluati partea dorita!
in aI doi/ea rind, dublati cu voce tare dialogul de pe caseta, lectie cu
lect
ie
. banda i reluati de cite ori este nevoie, daca doriti sa ascultat
i
o secvenla anume. Urmariti cu atentie preluarea exacta a pronunt
iei
i
intonatiei. Cind sinteli sigur ca puteti repeta diatogul, din nou cu voce
tare din manual. .
in al trei/ea rind, axati-va pe acele parti din lectii intitulate Cum se exprima.
Citili-Ie cu atenlie i aflati ce tnsemneaza. Eventual ascultati din nou dialogurile
de pe casete, cuprinzlnd situatiile respective. Gasiti moduri de exprimare i
unele" reguli gramaticale simple, pentru a vaconstitui 0 baza a limbii
In al patrulea rind, tolositi componenta exercitii din tiecare lectie. In
majoritatea cazurilor aveti de-a facecu p convorbire. Cititi indicatiile cu atentie
pentru a ti la care parte a exercitiului va referiti. Solutiile exercit
iilor
Ie gasit
i
pe casete. Lucrati pasaj cu pasaj.
- Dati raspunsul cu voce tare.
- Ascultati raspunsul de pe caseta ori utilizati solutiile oferite de manuai,
formulindu-va solutia proprie. . .
- Dupa fiecare solutie, pe caseta este 0 scurta pauza. Daca acea pauza
nu va este suficienta pentru solulionare, aClionali butonul "pauza" al
casetofonului.
Acordati atentie exprimarii i intonatiei i cautati sa Ie reproduceti.
Repe!ali de cite ori simtili ca este necesar.
In al cincilea rind, ascultati Inca 0 data dialogurile. Veti remarca faptul
ca intelegeti sensu rile tara nici un etart. Repetati operatia de cite ari este
nevoie pentru a intelege i a va exprima corect. Nu va sfiiti sa vorbiti cu voce
tare. Este cea mai buna formula de invatare.
Tn partea a doua a manualului, un grup de scenete al caror continut
este astfel dozat incit numarul vocabulelor sacreasca de la prima spre ultima
seen eta. Este yorba de vocabule pe care inca nu le-ati invatat. Nu va alarmali,
daca nu puteti raspunde imediat unei intrebari. Reascultati sceneta de cite
ori este nevoie. Daca socotiti necesar, derulati pUlin caseta inapoi i ascultati
din nou, pina ce, cu ajutorul vocabulelor deja invatate, puteti descurca lucrurile
i puteti da raspunsul.
Nu uitali sa vorbili cu voce tare!
ALFABETUL UNELE NOTIUNI DE FONETICA
Alfabetul englez se campune din 26 de litere, din care 5 vacale (a, e, i, a,
u). dauA semivacale (w, y) 19 cansoane. Literele alfabetului luate singure
se pranuntA in madul urmAtar: . .
a rei] 9 [dji] n [en] u [iu]
b fbi] h [eitj] a [au] v [vi]
c Lsi] i [ail p [pi] . w [dAblju]
d [di] j [djei] q [kju] x Leks]
e [i] k [kei] r faa] y [uai]
f [ef] I [el] s res] z [zed]
m [em] t [til .
Pranuntarea cuvintelar este destul de dificila In limba engleza. Cansaanele se
pranunta apraape taate ca in dar vacalele se pranunta faarte
diferit; astfel:
A se pronunli
1. "ei" in cuvinte ca: grape [greip] = struQure; name [neim] = nume; paper
[peipa] = hJrtie.
2. "e" in cuvinte ca: and [amd] = bad [bCBd] = rAu; flag [fICBg] = steag;
map [mCBp] = hartA.
De fapt acest sunet [CB] in limba engleza este mai mutt un sunet intre "e"
"a" care se pranunta astfel: deschidem gura ca pentru a pranunta
sunetul "a", pranuntind de fapt sunetul "e".
3. un "a" lung (marcat in engleza 0:) in cuvinte ca:
all[al] = tat, tati, taate, taata; ball [bal] = minge; small [smal] = mic, mica
sau "a" scurt ca in cuvintele: what [uat] = ce.
4. "i" in cuvinte ca: climate [klaimit] = climA; language [lCBnguioji] == limba;
palace [pCBlis] = palat; village [vilidj] = sat.
5. "a" (marcat in engleza) ca in cuvintele: after [afta:] = dupa; beggar
[bega:] =
NOTA: Toate vocalele marcate fanetic cu daus puncte[:] reprezinta sunet
lungi
. "E" se pronunti:
1. "i" accentuat in cuvinte ca fever [fiva] = febra; meter [mita] = metru; seriaus
[sirias] = serios.
2. "e" in cuvinte ca: bed [bed] = pat; less [les] = mai PUlin; red [red] =
3. "0" in cuvinte ca: her rho:] = ei (dativ, acuzativ); certain [sotn] = sigur,
nerve [nov] = nerv; service [sO:vis]= serviciu.
4. "i" in cuvinte ca: English [inglij] = englez(esc); begin [bigin] = a incepe;
repeat [ripit] = a repeta. .
NOTA: Semnul j intilnit mai sus in cuvintul English [inglij] reproduce sunetul
romanesc
5. "a" in cuvinte ca better [beta] = mai bun, member [memba] = membru,
never [neva] = niciodata.
9
"I" sa pronul1li:
1. "i" in cuvinte ca big = mare, bill = chitanlA, fish = p9te, milk. = lapte, till =
pinA. Aici nu am folosit transcrierea foneticA, intrucit cuvintele se pronunt
A
aproape la fel cum sint scrise.
2. "ai" in cuvinte ca: Friday [fraidi] = vineri; ice [ais] = ghialA; knife [naif] =
cutit; line [lain] = linie; time [taim] = timp.
3. "A ( :) in cuvinte ca: bird [b :d] = pasare; dirty [d :ti] = murdar; first
[f :st] = primul; girl [g :1] = fatA; shirt [j :t] =
"0" se pronul1li:
1. "Oil in cuvinte ca: dog = ciine; fog = cealA; frost = ger; hot = fierbinte; lock
= a incuia.
2. "0:" in cuvinte ca:: horse [ho:s] = cal; fork [fo:k] = furculqA; lord [lo:d] =
lord, storm [sto:m] = furtunA.
Sint acestea cuvinte in care sunetul "r" nu se aude aproape deloc, fiind
aproape aspirat de o.
3. "ou" in cuvinte ca: alone [ loun] = singur; close [klous] = inchis; gold
[gould] = aur; moment [moument] = moment; open [oupn] = deschis
4. Ca un fel de "a" irichis scurt, marcat in engleza cu semnul fonetic A,
in fel incit sa se atingA cu virtu I limbii partea posterioara a cerului
gurii; done [dAn] = facut, glove [gIAV] = money [mAni] = bani,
sometimes [sAmtaimz] = uneori, tongue [tAng] = limba.
5. "u"lung in cuvinte ca: lose [lu:z] = a pierde; prove [pru:v] = a dovedi; two
[tu:] = doi; whom[hu:m] = caruia, pe cine; whose [hu:z] = a cui.
6.' "wa" (ua) in cuvinte ca one [wan] = unu, once [wans] = odata.
7. "a''1n cuvinte ca: lemmon [lem n] = lamiie; sailor [seil :] = marinar tailor
[teil ] = croitor.
8. nu se pronunlA in cuvinte ca: bacon [beikn] = lesson [Iesn] = lectie;
prisoner [prizn ] = prizonier; season [sizn] = anotimp.
"U" se pronul1li: '
1. "u" in cuvinte ca: true [tru:] = adevarat; full [ful] = plin; put = a punS, rule
[ru:l] = regula.
2. "iu" in cuvinte ca: duty [djuti] = datorie; music [mjuzik] = muzica; pupil
[pjupl] = elev(a).
3. "a" inchis spre CIa" in cuvinte ca: dust [dASt] = praf; buttler [bAtl :] =
majordom, hunger [h A ng ] = foamete, shut [j At] = a inchide, umbrella
[tmbrela] = umbrela.
4. "A" lung in cuvinte ca: fur[f :] = blana; curl [k :1] = ondulat; nurse [n :s]
= sora, purse [p :s] =
5. "i''1n cuvinte ca: business [biznis] afacere, minute [minit] = minuta.
6. "e" scurt in cuvinte ca: nature [neit :] = natura; Saturday [seet :dei] =
simbatA.
''Y'' se pronurili:
1. "i" in cuvinte ca: city = orCl, happy [heepi] = fericit; lady [Ieidi] = doamna;
merry . = vesel, ready [redij = gata;
2. Clai" in cuvinte ca: fly [flai] = a zbura; Friday [fraidi] = vineri, myself [maiself]
= eu insumi; sky [skai] = cer. .
10

[CAP. 1 I Intilniri -, Meeting People [UNIT 1 I
in acest capitol invilali:
cum sa atlati numele, adresa "i numarul de teleton;
sa intrebati cum se pronunta; litera cu litera, un nume sau un cuvint;
sa construiti expresiile corespunzatoare.
DIALOGURI:
Dialog 1. Anne Sardy (AS), Hotel' Receptionist (R)
AS: Ma numesc Sardy ...
Anne Sardy.
R: Sardy ... ? Sardy ... ?
Cur;n se pronunta pe litere?
AS: S-A-R-O-Y
R: Oa, d-na Sardy.
AS: My name is Sardy ...
. Anne Sardy.
R: Sardy ... ? Sardy ... ?
HoW do you spell it?
AB:' B-A-R-O-Y
R: Yes, Mrs. Sardy.
Dialog 2. Felicity (F), a friend (Fr)
F: Unde locuiti?
Fr: In York.
F: Ce adresa aveti?
Fr: Calea Garii 29.
F: Aveti teleton?
Fr: Oa.
F: Ce numar aveti?
Fr: York 653217.
F: Where do you live?
Fr: In York.
F: What is your address?
Fr: 29 Station Road.
F: Are. you on the phone?
Fr: Yes.
F: What's your number?
Fr: York 653217.
Dialog 3. Winston (W), a friend (Fr)
W: Locuiti laLondra7
Fr: Oa.
W: Care este adresa d-voastra?
Fr: Newbury Street 134.
W: Aveti teleton?
Fr: Oa.
W: Care-i numarul?
Fr: 8704690.
W: Are you living in London?
Fr: Yes.
W: What's your address?
Fr: 134 Newbury Street.
W: Are you on the phone?
Fr: Yes.
W: What's the number?
Fr: 8704690.
11
,I

-
Intilniri - Meeting People IUNITt]
Dialog 4. Henry Gill (HG), Peter Fuller (PF)
HG: Scuzati-ma. Nu cred ca va
cunosc numele.
HG: Excuse me. I don't think I know
your name.
PF: Fuller. Peter Fuller. PF: Fuller. Peter Fuller.
HG: Numele meu este Henry Gill.
Imi pare bine.
HG: My name is Henry Gill. How do
PF: Imi pare bine de
HG: Acesta este Alan Jones.
PF: Imi pare bine de
you do?
PF: How do you do?
HG: And this is Alan Jones.
PF: How do you do?
CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT
1. Cum se intreaba numele.
How to ask for someone's name.
Care-i numele dvs? What's your first name?
Care este prenumele What's family
Nu cred ca va cunosc surname
- ---
I don't think we've met before.
- ---
Numele meu este Anne Bardy. My name is Anne Bardy.
2. Cum se solicita pronuntarea unui cuvint pe litere.
How to ask someone to spell a word.
How do you spell that?
3. Cum se intreaba unde locuiefte 0 persoana.
How to ask where someone lives.
Unde locuiti? Where do you live?
Where are you staying?
12
- -- --
K:AP. 1J
"
Intilniri Meeting People (UNIT 1 I
Locuiesc la ...
Care-i adresa?
Station Road 29.
Locuiti la ... ?
Oa/Nu locuiesc la ...
..
I live in ...
I' am staying in ...
What's your adress?
29 Station Road.
Are you living in ... ?
Yes,1 am living in ...
NO, I am not living in ...
EXERCITII - EXERCISES
Exerci1iul 1:
Ascultati pe caseta cum se pronunta
literele alfabetului repetati-Ie.
Spuneti pe litere:
Listen on the cassette to how the
letters of the alphabet are
pronounced and repeat them.
Spell these names.
Schmidt, MOiler, Braun, Strohm, Ruckser, Kremp, Hardier, Woikowsky,
Katchimsky, Weber.
Cu caseta, verificati raspunsurile.
Pronuntati pe Iitere numele d-vs.
Check your answers with the cas-
sette. Now spell your name.
Exerci1iul 2.
Ascultati pe caseta cum sint pro-
nuntate numerele pronuntati-Ie.
Listen on the cassette to how the
numbers are pronunced and
repeat them.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 42, 53, 64, 75, 86, 97
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 200, 300, 400, 500
13