Sunteți pe pagina 1din 22

ffi,*\aol wi1rj

.ID"
'l1V

' t'

CUVINTE IN ENGLEZA
-"\

| tt ,!a

,--

t,

oee olbind

pineopple dnonos

jom gem

1,,i
!r $
il'r+ili
lamb miel

bg Fer.nt-6r
,lJ Editura N]I UNICART

Andreeo n' Alex gi Alex Andreeo

Lo fermd
vizileazdo Alexgi Andreea lot" fermd.Estefermo mdfuSii Robert. Tomoro 5i o unchiului pufincuo grbdind - Seomdnd Andreeo. spune zoologicd, deoicisunt - Toote onimolele gi prietenoose, sPune bldnde ei. unchiul suntonimole - DolAcesieo sdlboNu onimole domestice. celede lo grddino tice precum mdtugo cd,spune zoologi Tomoro z6mbind.

col bucke

*, f

de vdnt

trnoctor

iiactor

sunflowers

windmill window fereostrd

sunflowers flooreo soorelui

ox

ou

te

e ele

foort

-1.,. - Vreousd-i vdd,fipd Andreeo. -'. ....9' 4:-i :' . - Moiint6i foceJicunogtinfd cu pdrinliilor.Intrebafi
docdsunt de ocordsd le vedeti puii,chicotegta unc Roberf. - Serios!5e vor supbrooltf el?intreobd Alex,

- Nu,prostufulel CrezioriceJi se s rdde Andreea.

.,ffi
**

IG
:

tr
7'

H]

-$

formhouse cosofermierului

t.l

il.il''

r*
t

lor

h ft

[s

&

:T ; rB r &.
"hoofl"

{.

copitd

fl r 'd P
I

'**b

cow i

il

I
donkev . mooor !, li.
:
, \,i::j:t:

i:' .

ii

Puiiqnimolelor
- Io te uitd lo onimdlufele qsteo,se enluziasmeazd, Andreea. - Potisd ofingivifeluldacd sfiu. vrei,spune unchiul - Potsd iouun cdfelug ocasd? intreobdAlex. este - 56 oi grijd de cdfelugi Trebuie sd o o sqrcind dificild. ?ntrebipe momo to maiintdi, Robert. rdspunde unchiul

colf vifel

t.

--

lomb miel

piglet 'i ti u ,.1 r" purcelug ii\ ' , T- $

i,)
'{, :. ':

s
4t-

bolots

crzm ,. - 'Prsoros

?SI
^ boboii de 96scd gosli-rig ,

kitten pisicuf6

de lq fermd Pdsdrile
"MoclMoc!" in ioz. Dor nupor sdspund - Io fe uitd cuminoofdroJele Alex,nedumerit. spune I N cdrfi estascrisosffel pentru exoct"Muu"l nuspun - Ei bine,nicivocile cel moimulfde sunelele fdcutede onimole, se apropie cuvinte cdaceste Andreeo cu pricepere. spune Robertrdzdnd. soune unchiul - Aceeo nueste o rofd, Alex.Este o gdscd,

.ti

i-

-:.' _.1

*i" .E

,'

l dncoreode lo fermd
lo sunt ogezoJi Alexgi Andreea gi iouun pr6nz delicios. mosd guncd, rulouride Pui Mdn6ncd gi omletd. - Ceo moimoreporteo pe corele mdncol olimentelor
provin de lo ferma nocstr6,

wollPol rt9Pe ,',-"

Tomoro servind spune mbtu5o cdrnaJi. gi corne de porc,pui - Vindem dinorog, 5i oudbdconului Robert. odougd unchiul - Dupd vdvoiordtounde mosd gi legumele. cultivdm fructele jom 9em

honey miere

cereal cereole

chicken corne de pui

milk roPTe

oowls+---

ll

,ti
ri

Legumele de lo ferm6
a de le'gume oceosto - Grddino vostru deunchiul 9i fost plontatd cu Tomoro spune mdtu5o demine. mdndrie. vorzd, - Aiciculfivdm morcovi, olte corfofi,ceopd 5i multe pe core le trimitemlo legume al domnului de legume mogozinul Nelu. oceste - Putem sdcultivdm de lo in curteonoostrd legume inf reobdAndreen. orog? sdvEcultivofi - Desigurl Pufefi grddind de proprio voostrd so. mdtuSo rdsPunde zorzovoturi, wind mill moordde v6nt

pegs
mo'zan"e

turnip @
nop

u'

hot pdldrie

. , ,&,{

t S''t '

conopidd

omafo ro5ie

Fructelede lo fermd
mergemin in continuore, Suntmultesoiuri livodd. diferile de pomi fructiferi
ocolo.

or fi pbdureo - Porcd de lermecoti,din corteorneo


pove5ti.unde crestedu

tn prdjituri 5i bomboone Alex, spune fiecare copacl de uimit. destul - Bomboonele sunffdcute?n in copoci, fobrici.Nu cresc domni5ooro spune $tie Tot, Andreea. graPes

pinecpple
dnonos
,.-'.-1

pinecpple

j i' guovd guova,a+F#r

pepene verde

wotermelon

strowberry coPSuno

7i
f'r*
a3

aPere
mar
o?onge

portocald

Insectelede

lo fermd
striqdAndreeo - CaAaahhh!
morenegru vdz6nd ungdndoc Pe so. mdno spune unchiul - Esteinofensiv, oi Don olungdndu-1. Bogdon, grijd pentrucd suntmulte lo fermdSi nutoote insecte suntinofensive. - Mienumi-africd,eu ...... strigdAlexin timPce ojutooor! ?l urmdregte. un bondor more ?nr6s. izbucnegte Tootdlumeo

F-

ider

ont furnicd

t-

I
cricket grasshopper i ldcustd /

Utilojele de lo fermd
sPreun or6tand Robert, Alexpeunchiul i1?ntreobd ostouriogd? - Cae...chestio utilojmore. coreojufdlosemdnoreo esleo mogind 9i AcerrJo s ecerdtoare. - Esieo combind el.Andreeo ndspunde deloferm6, 5i Alex5eintorc?noros culturilor recohoreo
viitor! in vizitdweek-end-ul d.q;nuinointede o promitecb vor venidin nou

a__

f ield plough

diEger excovctor

combine horvester
combindsecerdt

tyrc

dniver . . . gofer

pontof,

shoe

Scrie corect
pentruo formocuvdntul. lilerelecarelipsesc Completeozd s-nf-o-er f-o-r-a s-o-e-ui
ch_c_en p_i

roo_t_r

_tt_r

c_c_s

j_m om

ooes srqri

s_id_r p_i_n_en

t_r_ c_u_i-c t_o_tor t_o_tor

ki_t_n
Dt I u o

lo-b mi_l

st_owb_r_y co_s_na

spider sunflower flooreo soorelui

cotEcTlA
IN ENGLEZA IOOO CUVINTE
cobboge reprezint6 o colecfie de cd{i de cuvinte
USlrOre [umos, core I olurc pe copl so osocieze cuvinlele cu obiecte din vioto de

vorzd

cu zi. Andreeo;i Alex,doud personoie pe copiiin cdl6iorio incdntdtoore, ii insolesc plind de culoriinlr-olto. lor dintr-odestinofie ii vor oiulo pe Cuvintele din fiecore scend copiis6-side.uolfie un vocobulor de bozd, in timpce sevor disirooldturide personolele din corfe.

couliflower

conopidd

trdctor troctor

ArrE CARTI
DIN ACEASTA COTECTIE
Meserii Locuripe corevreousd le vizitez Cortierulnoslru de tronsport Miilooce Lo poold

www.unicart.ro E-mail: ofEce@unicatt.ro Tel./fax: 021.451.05.07 021.451.05.08 Tl.i 0'723 .84.26.60 Adresa: Slr.Tutunarinr2, 5, Bucure$ti sector

rf

l3

S-ar putea să vă placă și