Sunteți pe pagina 1din 260

O privire cuprinzitoarein lumeaanimalelor,

cu peste1.000de ilustrat-iisuperbe

?a

0),l

nA]1N(]0
[I)

nimalel
EhICICLOPEDIE
PENTRU
COPII

Corusurralr: PROIESoRpHILIt,wl

rl l \\l l JL i O u Lt. tsucullnlt

r l.lLLl)

Cuprins
Jntroduccr
fi cum se foloseslccadeade
ra{a
+-l

6-65

Cecstcun mamifer?
8-9
Monolrerncqi marsupiale
r 0 -1 3
lnseclivofele,
lcne$ii$i lcmurienji 14-l 7
Liliecii
1E-21

rar*llllEditjon
^
Coptrithi@
lt99 Mrnholt Edirions
DcrclopnL.nts
frd
,{ll rig}is rcs(rycd

r n pflm - plan

Copyrigl't o 1c9!,:003 Edit'rrs r'L^Mr\COCrl

.ti 0

Thdu{cro: Liviu i}totc.rcu


lnhnoredact!i.: l,erotl Lungu
Coordonat+rcdili* D, {ilrriti
lndrunntor: ilDil lohns!o
rrtc partiqipifi: s|evl sr*ord, Roedir-cq
PKrrurlrPlilip Whnf cld
coDrxlt!n1i:,urr"trra: Dr Sxn ahurelnetd,
(ldgrs Cottcse!UNlversikr.idir Lodre
&iridi Dr Mrlcolh O!il!io,lnst n.'nbtu alFundqt.iJc
Onln.bsi.rr sn'Cill rc.sjsrcnelofUncdo
-fi4r!! $,],ttl)!e,,i ProilsqrBany Cox,Lrijruurrldisni. t.
Krtrlt Cdllrsr, Unive$nnrNdh trndrn
P4li Infusoflhilip Ulidirtd, sefutD$,nxmeftuhu dc
SrilnlealeN,llrii, Knret CoLh!1..
UhnrsilileN rlin Londtu
nr*..rc, tidxr.n, rsidlic fl. r./Trnrdn i Dr Bq m 'l mcr,
KrnS\ Coll.ge,Unllcrscacea
di. Lontra

20-21
22-21
28-37

Prin]atcie
Carnivorcle
ir prim - plan- tigrii
Foci,balcnegidc1fini
38-45
In prim - plan focllc Antarcticc 40-4I
Manliterccopitatc
In prim - plar elefanlii
48-49
Rozltoarefi icpuri
58-65
Dc ce au aelrreledulgi?
66-67

LrcriLH i! rtrtr.gir'.'u aJ,!i _. rc,,t!ir nu vlJ pL .J


fi.eDroduseF'in nicinn ftldE nrijlocrohnicEri *coldut
scrisal ednnriiILA[' lNGo Gl)
ISBN t?f-g1',

tLltcc VAUlptfl

68-113

Ceestco pasfte?
n-jl
Pisiiridevinitoareqi pilsiri tefesh.e?2-77
PisIri din apropieyes
apclor,pisiri
cocori,pIsft.imarjne
78-89
^acvalice,
In prirn - plan- pinglinii
86-87
Bufni{eli pasiri dc pradi
90 95
prim
In
- plan- vulturil
9,1-9s
Pisiri decopaci{tistipehiiaenlui 96- 1 0 3
lnprim - plan-plsdrilc colibri 100-r 0l
PlsIri canfi|oaie
104 - l l 3
i

olrm

pran pdtu rlepar"dtoulur 1081- 0 9

um comunicialimalele?

l1.t-Il5

aF p( i.

r pr l ili )

8E lS9
Gu p ij,g r u n io r r ii$riu d clclo r
190-l9 l
6-137 PcEtii$arpe,pc|ilelevrilbie
Cilutii de nr!rc,pe,stii-scorpion
192 I 93
|3
9 $i nrdclcaccslora
l9.t I 95
Pciitiiplali
rz0-12'l L,rlimcriit,tlc+tii cll pliirtani,
t22 123 pciLiibalon$i specillcinrudiLc 196 197

aligatofi$l
Crocodili,
'broaitctcstoasc
in prirr - plan crocodiliidcNil
gopiulc qi ,serpi
t2 3- 137
Dc
url!le aninrle?
in prim- plan- caLneleonii 13 2- 113 cc conlucrc*zi
198 199
t;. I

..mfibieni

138-t53

F"iT'

fl/' ffi#xlT"""ifo'ji.

C r csreur.tri nrLl_1arclbraL.'l0: 10.


grcic|i,
l.l0 l4L Ciindaci
noi, urechclniqe,
Cc csteun arrfibian'l
204 .207
142 145 licuslc g.ispcciiin|uilite
TritoLriyi salanrandrc
146-153 CilLrgarilclc,
libclulelc
BroaiLc
;i
j0
t'( : - l
c oI'j\'i oere
l5'
slcciic inrulitc
ln prinr.l\lanl_ro1lte
Ciize,pirclLtchi,
prrncii;i coleoltrN2 L2 219
216 2l/
J.r,rr:r-:r
De ce s(lrrtotr;vitoa|c unelcarinulc?
- fl.r-rid:rsri.r
l f{
t-af
rrolii5i fluruli
::0 '11
Mrr5re.
l

f lirn

lll

T lo ll ( \ ll. r\

'' 'L

"i)
Iillr.i,i,..lcmii.c228-2]5
r56-19',7 AlLirc.v.c'1-r.

in prim- plrn - albiuclc


q: ri.o.ni 1.,i
Tr,:-.1:,.-i
_ - _ ! - ', -

2i2 233
rii

^ 1:

', - ''', F
'
t5 s I 59 I
Ce elitcur pci!e?
Ir' prir. -,'1.. I : Jttj-1)i.
,e5iL.ni2-102l rcchirlii
'
l'if iuii,,,l1oui-ochi',
.tlLc
I6 0- l6l MclcuL,linruxulii
;i caicanii
244 245
ncvcrtebr|tcde uscat
il priar - plan- calcanii,pisicilc
? :r; l j '
r6 2 163 c' cltL t: n tt ttr t
dc rnarc,Jirechirlii dc limd
I6 1- 165 In pr n - plrn vicl:L!ile
ptiuciLc
StLnionii,
Aispcciileirrrudito
252 253
166-1,61 adclciteIn $l.inci
Tipar-i,tarpuli 5i hcringi
r6 S- r 6q
Crapul,plitica, prfanh:i
rnirnalclc
1 70 l7l Dc cei$i coustruiesc
Somnul5i rudelcsaLe
256-25'7
cuiburi?
cLectuc,
somon!1,
Tjpa11ll
112-17j
pc elc lopori$c:i,si
$tiuca
:iri :6i
TNDEx
5
CodL, pcitii-pcscari$i lipnfii-cod 1'l4,1'7
176-185
Fzrniliabilranulul
2t;1
1E0-.18
i LIsrA Dr ALrREvtlRr
in prirn - plau tonul
Pc\irizbLrrilori,f clti linteln:r,
18d-187 AcRaDn.i.Rl
peqti-lopirlir

Introducere

|nn,ditular rn Nnjir dezons


.!l$ale lru hrlindc.impi4tunr
tnn.lie du cliur !j rc Dhurclciir
urnirc. c.L. rriiq\c1trrt{ HnI iti
!'nl Pr.zenrdD
nr hirti dc Mi io\
(rul.ril. !mr melexgrr cetencnh,
siDt\oluirehlnlr{t+r{v*i i" t

irnentul,aqul $i apcleIumij noi[tre sunlp]inedc o


utmrtoarevafletatea vjetii. pini acunlau fostdcnumitc
pcstel,-5milioanede fcluri - sauspccii (ic arrnlalc.Toatc L.g.ndx hirrir lqzi nr&.5 Dorn rlttrJa
r ,esl cJ rI r i'L pot q i t x p . i n i r icr d J u ; - t.p u r
fin cif..e .
r'r1"i. p.,n,"
\'crebratce ir trc(erlebratelc.
ffi
1p**i1
'
Pcstii,ir,.nfibienii,
reptiLcle,
pisirite $i mamifcrclesuff
H,,,.",".'."
loatcvetfcbrate,
ocence ilrseanxrici auin corpullor o
c0loandvcdebrali.Animrlcielrcvertebrute,
cum ar fi
iascctele,
ficlcii,
du
au
coloani
liianjenii $i
vcrtebrali
r,u,"iu"1,,",
s.","I
Oameniidc $tiinli crcdci celemai nrultcdintrcspeciilcde ffi
,c l e".c t L.
c r Lm. u- r r r a r n i f e - e l cr " i u i l e ., n r d e ja
uq-,. *^,ra*, .iiy
"
--1
"i

i ln o c L l l . rc t d rc A D o Te ri sr, i n cemrj .o a ncoe .ficji de

insecte+i altenevcrtebfttc nici careincA a$tealtAsi fic


dcscopedtc.Aceffi1i encicloFedicih$t|afi ne ofcr6 rn
neplctuil catalognl tuturor tipurjlor impoftantede animale.
de la balenela purici.

*' ,,ooi"nr
*.0"
'.u,i"
"ou,

t.,uuuu,'.0*.

Hani I p ri n cipalelor
habir arna
c ru raa.llecl u mi i E

r,."" n,-, n,*'

Cum sefoloseqtecarteade fa{i


a an-rnalcLor
csLc:mornil; iu ioru
[r,z,.Lta cncicloocdrc
I .rl'ole -n.r1ifere,pi.ir relrjle,afflibieni,ne)ri $j
paianjcnisi alteneverfeblale.
inscctc,
Fiecarecaprlolconlire
o introducffc-ill carcsunt dcscdsccamctedsticile
fiecirui
(cun ar fi manifcrclc),pagini-catalog
tip de animaLc
care
ilNtreazd$i prezinti taple despremulte spccridifcrito i;i
pagini de concentrare,
care abordeazimai in amanunt
driu]nite
a0inale.Exrsti $j cincjlagini duble,careserelbri
!a inl'olmatiidcsprcadaptalca$i compofialtrcr1tuL
arlfiale]or.

ndrd(busLq !iriind!

Cheilesimbolurilorpcntruhabitate

In ludsell.., ttrsri ., Fm.


1,, roicrc cu tu14d'..1..
ti,t!, t6.eDurl. 'nti! mnsq
liiigin{ ii li, d.l)r$i!tri E.

d!

Mamiferele
.FiitlelL: tltttne. str lI rtnu di tele tprttttnMtir q.l]00
de spi r:ir tle ntaitiJerc. ,\'ftniltrL:le .'ii:itii ft tt) te
lni nrr:/r:.sji;rrii irrile ,ll r. g,isr:.1. ja td!11!fhtila
lLttitii, Lle la inghtlrtn ,,1;ttiLi !u (/e ntni liqbi ti
le.let ttli i, .le lLtpitlL{ilt, rclc ttui le;e la r:ale ntti
t)ilt i t)!,xnt).' Etistit llrlt
tiltut.i dilLrit<, tle

nantifire .fieLnrctuJt,ht! ti fu.,intd l)t, e+tntltll.


i , t J , . t " r " r r , r , , , ' c .,
-.; . . 1 . . . , .
delJittii ilottti in ltat.x, uittiltlt: tultti !tt liunrinl.
t;! .,_. r_ t , . . '
, . , , , : , . 1 , , . . , , t - .I t, J t a , ...t.
1.. ,.
idt ntai tL!e!t tc agttlti tle o citgifu r:optttiltr

l'o:ilLIe nt n'fti ciprinclt


|:|dtitiltre ft! tLljui.t:.tt
!:u
ntat ttLtlt th 2lJAdc ltilfu)tlt)r dc iti it t.l it)ai,Jiltr-un
g1-J) de ielltllr'ct! usl)rtl tlc ntu li/tfi,, lt,! Lit l
(l i n o: t.tr i i i n ( i srri b iLtrLni Pi n ti n ! u I I' rt'ttel t
,,r.,r. ,. . , . o . , . t . , , . . , , . .' , , , , . i. . r , , . . : " . . , , dr l
r . .r r r
.\i ra l& r a aa.r ? - ! f J J t 1 t 1 a dllt i! a a t x . ii a L t dd a
elinozartr .,1uon 6i le ntiliotitt J+ qni, cintl
tlitrozrrtrrii ttu intepLrt tti iitl
t'ir. itttul lo; dolrinant
n lo.\l tLct!pltt lr
lltili/btr. (:dlrit:tldtc( lu lc i tt:
odapta ta htl:iarc Jidril! .lil.rit( Lt {ljuttt

Itct ri;fbtele .'i .;r: rti:pinleascir px kn globul

il r':r:.:.r tr,\ t,.lr' ,:,:i:r


tr rrr:.
r. 1.,. r.rn i
'. L-rl
rri,
t,Lr:l.r llrxd l
' i,
:1rcrc
fjria * c Nar:[rr:.]
: : i|, lx s Li|i: ' r j t . i . : r i | i l !

rr:: r,Lrli:!:ll .i..


Cr:i:
: l rr rr.r,::rlrilr\:r I f.!r:f. r:i:l f:-:r,Li r xr:: r:

-1

Ceesteun mamifer
runrrr gr-up
dc
foartr
h//r-r'ljfcrete
r otu:.: daraL un nulxa.d!--.iirnrrc
cd_ractcrislici
:I ,i i !rrr. L t ( .
ev

S u n La t ln t le c x s a n g c c a ld . a u
p lJ l j .l t

cu carcrEspjriiacr 5i .rn arsambli

tes4

dc r.ajf -rLl.rlte

c corpulgi tc pr.r,cjenzd

^l]-l-1;.1=
oryanelc
rhtenre.
acie rnoittrullel.r qi un cre.cr
r'cratlvruare,simlud asoulite par
sanblanii.
$i

Tipuri de marnil'ere

,uhrif.tule ntu Jnnna e d! iinh


.nld, ndttiloLji
i: Diskcz. .or;qd
Lc4pniltrft .o+ul!j, oricare
tu fi
rern!.!nri nrediuhli,Iraii lo.:lc
pF ..!J rn Hif t t u. ans ti rl ,p ..
rtr
r(rr: r-te t t iir , r . r f r
s l j rr, C d
trLooi rLn rL umbti
lstftr 3 utr \e
inciil/i. sxtrtrr Dirr. i! nri xzi
.r'llCn*LDrd u L.chnel.r I .ijj\e

Sinfurile
rr gen$al- Da Difercl. qr foxn
dcz
ro ia1.sL lu'it viiztrt!i,nrrtrhi.
trlros'r!I, s$rntrj ii piliiLuftLi.
accslcsrdrtr.i1.-ajuri si
lisessdd
I'r&r, tt sl*eascrid. iidiio.i.
Il
sr $rgiscrsciiperqlrea
$j !ntrtrD
d
l.le O+alrclcsnnlrdlir gisc\.
a{elenu.n!, in rpropier+d
.i+ier!t j

cclc naiirrttc mmiferc da+


mtrc.Nuiorpui vji h tlljod_
r3rcxtor,mdDilcEtc sunLeu{i
trcnc,.dhripuji+rcr prinrc
currhincr Ei nmt dinrrtali
',
c!
origcr tj nsni l}lnft-un o{nn
special.nrDrjllrLaccnla, ta nai
ti
rcF surt bnredczroLhtiluii
Mar nrDir'qre,n{rhirerrF!.
pLnlc.sunlln n{lrrc foffLc
slb
dcz{ollrlisi s.larisc pin:i inLro
lurgd sl}Dcjrr;,
rnddtot si
crelscliin sjg!.rili. rINrnjfo.tc
monoft'nc sux f cobjiNircj
!.nh'.a dclur ouri,nr n3s.|!j
PUII]E
CARESD
IIRANE;TE
''ANCUR
iN ]\rARsuprll

llritiili:\

colrlt r ngi ri Otri..nict

Picioarcslab

:',

A l ; i f l ri l n1
ln .,, !n [. ncv.it. rnadnnchrnnn
punnrco!i'. ca altcanimal+,lcmc, l.lc ndilciclor pocsilprodu.I
a\ti'opriah.aniipeDtrupd Ele au
maDnE(rnnnile
el1nd,spec;ale,
ti sin sNtrSeLe),. e timduclar
p+ cor'j !u il su* ptu +ircnl
LclLj,
j'rcsr,acst+0ldptlrulLq)el: con
in dlilt grllsni, prctcn. ri
riL:xninc,
dc corrpuLiru icvoLc
r
crcllc
tr a dnlnnc{liint.ti
lntru

':..

I'IiTtrRIAN

Ehn:i.dc isoDcri Dicle!


S'IIELIT

l:$

$Bs

!i.io!r. s.[rlc vc.l.brc


$olddrl
sclrllcto d.ninrifcrc
\
-aMffritlrclc{alrsLcbrat..eetr..
.
iis.tundi.i $h.letrLl lor rc o.oLo& \ -..:
n! q$txh..msrilui{il din.ase indi}i

dmle,Nrnn+q1+bre.lnim !i fllimirii
Brrro sunrinconjNiredeo n+inli lonnrri
e$eproreJrrde
scurte diauolrL{,ixrcrcicrul
oi#le c rn'lui.UnclcNmifcte!i rn
ldrtlil pii ale$heleruiui
*s:isc
c! n$dullorsFe.rnc
d.
noLiir'eds.t
rra6 Dc Fildr, mamildrtLi d[iine
.tr ar PrFare, or nro6t+rr

5CHT.LEl' DE tIAL]i\,i ALBASTM

tnngi

DE CORIL-i

Monotreme
gi marsupiale
llir

mRrsupialele
sunt deoscbite.Ca Sist'rimoFiil0r
rcltilicni, monotrcmcledcpuno[ii.'Ibtuii, n1uIIcicend
iesdin oul puii sehrirrcsc cu laptclematern.c:l $i
.cilalripui-d(mAmilcrc.Lrpr.teiz\'or tt( din nisrcpot.i
m{i meri dir picle,pcntru ci femelcletru nu
Dr4mclcline.
S{arsupixleledau lrt||tcrc urror pui
subdcz,!olta{it
unii nu suntmni mari decatun bob de
orcz si rtlnt orbi $i lipsitj dc pir, O d|ti niscut, ud pui
d, marsrpi{lsc dc7l.olriinrr-{,pun3i piro sii,:rliaiiin

nrx

.3rra

4j ?r. !n:

!:rljutij
m: N+L$ Grirk!
DrLnrirrx lrirriticti:
"?_ql.rrir

Eclridnacu cioclung

Ed,tdi.lc ru b.rui tlqgi $t;i


ditrti, jai lrxjla,clc lor nml
^-u
Jrrb+ rlc accer, clc }riDd cr liDba
lrp.c:olr:i linnicr, remiLc !j attc
':!r
iinlc
nriri, !o cafu le zdf+busod.

partca alejos a aldom*n lui lllrmci.

Ornitorincul

Monotremele
Mot . c . - clJ . -r c c . or J l ! .r ,rol rcS iL : . n r r :r r c r r, [ in r J
:r or|ori . i O Is--.e.__.,1:
cc . n- dellrncu.!.n;. r \,,,rcoqa moatc,!e carc I puDcaloi intr_unlar{ speciaLde pc
abdorncnO1rlcstearcoperilcu o substanfilipicjoasd
Si
dupn7-10 ziic dirr el icseDuiul.Olnitorillc! csie unul
diltrc putinclcmamil'cre:mrsculii tu la ficcaredintc
picioarelcdin sletq un niDfcnasculit,cr,jilrc injectcazi
otrafi it inamic.Fcnela ornitorinc delunc doni sautrei
o!;i la calItul uDLLi
tunel lung. Duli cel lnulr doud
t;ipt;m:i i, din oui ics plrij.

Echidna cu cloc

@D&

scufi

iltiirihri iuFL 15 iu rn: .md.9.m


Riirpindn!!: Affr i ;r. TilDr!:. nd.

R
I
fi

DHDnins nii4iliril: ft.liqr,,n,r

i.

{l

ic
c

1{}

Ohrtnir.ul ili JcLr.ce.ci Lnrj


mxrc FrLx r 2il.i iff + li2uifti d.
p{ ril!lr.lulul, tbl{sir)d!.sc fc
ci..Ll LLrjseDslilpchrr a !inla in
dhn riiufui n,!..1r vjc'ni,
$fusrxccrijr bLoisrc Cr.cnt hri
(onsd innr uj.nlrubtu d!
ois+ dcopciitcc! tictc

Marsupialele
Cuvir.tul,,marsupirl" inscamDe,,marnltbr
cu
p1ugi".Micul pui dc marsupiaL
cstcnevoltsi secalereprin
blanarnameipentrua ajungela lungalliroasi, O daii ajuns
iriurtru, se agali de fiafielon $i bealapte.Maftelol!$lse
umflirilr gLuirpuiulLri$i-j oleri laptclgnccc$ar.
Pungacste
pcntnrpui un Locsigur,ln carc poatc crc$tcli sc poatc
dezvoltapanncandva fi gatasi lad lati lunil exterjoare.
Existiirnaj rnult de 250 de speciide marsupiale"
celelnai
qi
lnultctrnird in.\ustftlia tu insulclcinvccinatc,
dlll catelx
specliseg:rsesc
Siin ccledoui Amricl.

OposumuL
de api

r6,t rt rn,
)I{riFct LurPLr
i

Rlirrrirni*r ArJrrurcai4

Kowari

O|losuhtrl d. rdl c(e smsud


nuEUpinLcarc
liiictlr in npi.
El icscdin cnib{l aflarin
r n r t L r lcr
l 5 i n o r lj r r.if
i
r . d ctc- r r i,cn .'.Lir
' c mimiLcaclaticcnrici.
xll+
rr+
rN lc.ril li nrrl,pcnlr,ra lc
Diinc!.llnioali cu !jui.nl
IicLorrctor4ursprtc.c{rc d{
{cgrjtclcunncpr:itr
fLcl+.+ord{'
.irdu.sc ajutomlcozii lunsi.
piclc{ ltri rlciocsi rcr'
D+oarccL
pnrgraptr.cl.innN
.,.! 0sca1.

AILI.ln clc acasiinur ic$!a ti


ir dcd.rturi, rccstc Mr$Llial|
trilicsc sing rc sa! ir gfL'turi
Dci nrtf-o ai2trinii sultcrui.
Noalrca, clc lin.rzi
I n
$no(uilc dc jr rlrii iisccrc,
Fpii c sru piisii.cl. Kowlr
dau Datr+ro
lruil+r iarnaicl
!rcanc.rrcr saulxscPUL

s
\llLrinci

de
Oposumul

:5

..1ptr 17.ii ffLi rodf

IttuDlindir.nM.xr, -{'n.,i.i
D.nnn'irr riiinifi.:l arr

er6

Virginia
nod'rno Lrsla
siilMrl mlrsrrpl;rl
tan Sconnoffi{cdd.scaprD cofu
rilc sru EfolLL.dc gunorl'ctrlr' i
sdij dc uindlc dc!.!di ca drii,
+einri,vLrltufi sdtrNr.rLi,ottosn$rl
,,1!ccN Do.t{1".(ldndn.sc fc o
lrfl(, (u Lixrbascossisi,:n.cLlji
inclrn rourlirtilLnnr . dirNctr.
CrcTindci cstcd.jtrmorl,!Dtrilnl dc rftdii hipodlr ticrd+ j,nc'c'
sul,irr L,posDnrta{iciitcvaM
cordcvnrlc,h carcpontcslis.nFd

@b
N1h'nci

ri,Ni

j2.i.i

c.rdr

Rtuprndnrrsud-rnrrcNnrrLi
Sr,r,\,inieri.xCtnrnli
DH{Fie! !1i1fid ni/lttu!
'|lJllld,d

tn

l:

l,
lr
ll
ll
l

us@
tlirin.n

coQuL{0.35 rm:

.ord!:

Rlrpi
irci: tistu|-|!fth!
Dmumn.x lliin!ilicL fr!{.'1a^1'r

Koala
Koalaiiipcrrccc tesreLl orcdm zr
d,rrnind Rcslultnnpuluise
hriincltccll irunzcde cncrlilt. Arc
un inlc$n lug- cafcn l)crmilost
dilcr+ fnr zclclarl $i si scflrcdc
s'bn.nlck chmlac otiivitoarcdiD
frunzc.l,unsirpc+i,rLc
dn obqii
pinli
pislrc{zii lrMzclc
cil'd x, c
M;!.nnc roarl10 2llts
RisIi'ndir.x: $rLl Au( riri.
DuiaDLirorlrlitr!ifi 4!: r.,,/vrn3

Rirp.lniihi Atr*s ha,Ti$sniri


rnr+dusJ n,iroulz!chtrdl
Dc mirrr!ii"! fi.;l ?tn/idndd

Oposumulcu coada-perie
ln ncdiul lui nrlural.d$ FduL.,
on+sunulcu co3d[-pc,icsql,dnc$.
cu floi, frunzc,lrucrc,ntcctc tiPUi
dc prsirN :r zonclclocuncdc ormsi
\ifa.c cdb in clndrriii sc hdicstc
.u rcnui hcnajcrs lli nn$rc

Wombat
\\.hbar sc ll5rc$n cLri!rb{ din
I'idufiti hti*tri ir porc sitiiiascii
firi apii luniidkcgr. ln fli.zul
ycrii, nceslinimaldolathn iri
de
Flr..c 2iur irpostlndn-sc
lungi
.ildnii int $ !!zulfd
ti
adirci.Ictucla di n2 c,. unu
r ngu Ni, om sri in nLdsqlnLlf+l
l uni.0 dali i+!il dinpLmgi,clsli
id!rclni cu mam allc ciihla turi,
dulii cxrc !r lrii irrl+prjndcnl

marsupial
$obolanul

maronlu

Diavolultasmanian
A!6rd iprorihaliv ndrmcs unui
arc
cinie nic, di.!ol!l
'dnanLrn
ndaillrc pulcrnicc,
capibilesi
zdrobcasc[
offc]etirizii. Ac.s!
nLdeut
s. dcpltscizi
naisdpd
inc+t,dlrcsle {orlc isel Mito$Ll
la
hifoaic asculirlbLoslFtc
loc{lizdicapdzil in intune c ti lo
sL4rrindcrc.ciSchdnctt. cu
fcplile,p$titi dlnnlcrc flicr,

$obolanxlmaroni!vinoMi ihiditLldu sc dnpi nn!!d Lls$ dc pLldi.


Triliuitcin zoncc\ !cse1x!'rdc$:,
nndcsc p.!a|cascurdcdc f*iditorr
mei nari, cu, afli lnllLdi iilulpilc
Sc lr iDe$tc{u vicnni, lfflq dc
nbftLc ti ciucic strtlcrdtre.ll Lcsl
Dinincc tis.oryioni, duti cc lc va
Iiii c! dinli coadroliilitoxrc

M:iri'n!! co,llu 10.jlcl\

.+rli

Risnindirla, {dul t *lul


Dcitrmirc| triiiriri{[: ruo.{,n

1? 6"rr-r

Cangurulrogu
MlriEcr .rryL'l 1.ld n:

..d1

ru\trtrdi^r: !f Ltr!rA' nft I'ci


D.tumi'lN I rijnliricii M!.0/r4

-"sD

Cargurulro5t cs$ +elnrai


rnarcffi$upiil D+ obrcci,

S'i*;:*irii;:*i'r\

\iLrr! il. 5n krn,h

M:i,iD.x .o,tnli0 4r.rtr

RtlpiDrrirx c!n'L-{u{r ei
DcDUnn.r {rjin!fi !r Flr.rrEi.t r

ra$crc !n!i sinsu.!ni, c e ,csc

dit rnnsi dul5dorilhni Oricird Veverila zburatoare


all[c tr! Iflicnl.IUiul rc !x rctugin uflasa
inqoi ir nuauptu,ladlpost.
Velei ilr rbr Slosrcuri{iij rre o

Cangurui-Sobolan

moscat

Acestmi. cxnglr cstcDcobijnuil


p+ntrs{ii di nnilerec! rcgllsrlll]r+
umr gcn+nl.S!tu lcosebie de
dlicni8nfl,.l rcfcr:l sn* d.pln
sczepe loaleccLcpltru pidoatc,
ca un ioFuro.ti masdliiii f+
n,clclcproducm mnos

Canguml de copaci
(cangun lui Lumholrz)
Cingunrldccop{ciifi peteccm!.lmpnld nr rdmuilesnFJori1al.,t
o c.lc copacilordinp:idurc,
'
udc
rriilincll trunzu!i ffuci..

Cangurul
cu unghie
lTt coada
Udtrric'id-condai
:$i dar.Eui
nunclcuDtinici rn!}ii, ascmliui
toN {u ccl. rlc d.gctelor.ascunsi
iLlpjrtrLdi'1rtrful cnzji El a'r utr
modsftniu de a sili, detlNin
dn iLImlelenr6crcin tiirtul
salflrritor
PitLn[t!] 0rlorii ei vitl.' o d st$ o ma,cplnc din Frrhn mfituiilorin cnrclr6rrrlr sc
hdrercl.;a rNm trccst
canguesc

ttorlr!ft dEl'ele.irc scinnnd.


intrcinchciclurilcLabelor
din tnli
dnr
spatc.
re
n
a
sc dcllr|sa
\,
din coplcin.op&. in lidrilc dc
..u.aLrpI
in cmtfiictt!, sc duncii
ln m ii-rLin!.dc nmbLtle dnr
1!'!li!i din slitu l'ieleorclionclz!
(d u feLde }dar.urii- Ii,11iFDdu i
sn lLanDz*pil'i In deninale

A\.-

w)
trtultnrrrc!: ion! en0l A$tftliqt
lt'?:tp1trmllll

I urglii

rc.htL6

RiisD;indnta,rord Brtu|nrshlio
Ddnxnno niiiti|ici: D.dD/.3rr

Insectivore,
leneqigi lemurieni
anim;ic u iruude'cunelecu ,:.rele.
T\e-< ._ceslc
'e
Izrccla r..r 'n-lLco 'r'- rlc
s. Lr;ne\cL.xclu<
v crl
insectc$i suntprobabiL
ccLcrneiciudatcdi rrc rcarE
mamilcrcle.Mamifcrclcconsunlatoatc
dc insecteinolud
tatuul. furnicarii,pdrgotinii, Iunicar-Lrl
african,ci itele,
tenrecli,chitcarii ii aricii,Lenciiiigilenudi sunlmench!ori
dc planle$i isi petrccccxmai mareprutca vielii in colaci.

Furnicarul,tatu-ul,
pangolinii,fuinicarul
alncan sl leneslr
Iurnicarii Silatu-ulsuDtanimaleedentatc.
Cuventul
deoarece
,,cdcntat"inseamni,,fll'edinli", lermeniD$cldtor.
numaifurnicariisuntlipsiti cu adcvifatde dinli UDii tatu
au chiar$i 100dc dinli, deli ace$lja!'untfoaftc111ici
$i ca
nistccuiloafe.Aceslcnamifcrenu au ncvoicde dinli mad,
cll caresi mlr$te.pentluoi ci sehrinesccu futnici gl
icrmite,pe carele prindcu lirnba,$l leneiji sunt
animaleedentatc,
dlir ci se hrhnesc
cu frurzc pe care
lc mesteciincet.$u cu insccte.Ei ffinar1ca,
d of m-<c'r o crcc e._";i i .h:ur"ras at,i
c - n .ic u
capuliDJosdc crcrgi.Pangolinii$i
firrnicariralllcaui au un stil de Viaii
rseLrdnilorcu al fulnicarlor gr tnrrr-

r{irpr:rdir!: mrd in.4ir d{ Strd


Ddrnirlx itnirinqr r,"fit r

Lcnegulcu trei degete


LcrcsLrlcur.N!d+g.tccslc.cl nni
lcni
din clrc exis(il,
'nmitcr
itingiixl
o YiLczii
Ddimii dD? n
l s o l.P c ii d ir b k l L L j
lc Drln ula
aumici Fnluri, i,, cuc crcscphDe
ftrnusc{lc.nrnitc algc.r\c.sto
lLnnlcdN hnc$lui 0 nuxntai
ro .. ca,cas.mdcdnnrlul d.
Iridlilou cx lnllLnn !ijilrarii

Furnicanrl
gigant
A.cr nnicrnnoN
$ibri[ ftrr
ni+ilor!i mu\'itroaicl+
I+|1n,rclo!
lc
iii5iug+cu aJu$ruL
glift.lof ii
ilj ir hodn.L h rl! I nb I ar

;,.

Ai ii lFiciorsi Funicilc5i
Llftrrol. sc lrlrcsd
iic Lini
ba a..t*i|]i cu Di.iacc
. El . intoldcanm $i
. .iji s; f{ nistlgi_ cul

uLuL.
de$inu sLultirdclproape
luuditi.

"dah

@"
Rilpindir.x, \nei !rCnL iti rr
d! sud,rlt,il ir aoRlrI Aqflrnr

$ ' . . 5 ia lt i

Tatu-ulcu noui benzi

Tatu-ulgigant
C! ti dli Lrtu.tdtu{'l uiaj arc
c.Tul r6l+ril cn pli{' 6mni#
Iil cintfteit ]!i i la 6ll kg si
cslc foatc lulcflric- p end rn

saFcnrcxibuLlcd+iurni+i

saus! dcsclidi nn$umiele


lclhitclor du laldld din fdli
Sp c dcoscb re de raln ul 0,
nolnbcMi, cl sc foar.

Aruncr.ADdest am.nnrtat.
ac6r
gheDuirirc
Isftse
Si drlinr: o
nDgc, anftl irnci!ebdotuhulnollc
.!1c ptuloj.l.iiind dpus do.r lpa
l(lc proejrl dc o imuil lrip+rrccc
ccan{im.rclart n zilci domiDd
la adilos, in +rrhul$ rjarclll
s.pi lolosjndu^cdc ghqadcl!t*niccalc lrb+l{i dn ra$, aiundAl

glrcnurdou prLli{l

african
Fumicarul

,i; .:'

tumicaml dicaD dari dc


peHlidr |l ]icr! din li4i ile
atrorani&n.. cu coadr ca

t:

Mtri'no: turDil .1550 .nl

'"/

Rr'IiDdirm :1dll Sdt loi Lr:trc,


Doatrnnc!trin'(i[cr rurr,an

ic i.l)n Funicrd aAic.n s'j


hineiE cu tennil(,noaprcx.
L
arpuld[,,

ovnc,i.xihu]

lui
.& !i l salii cu pLcLoarele
L!mic..Cu }ul t.are 1l tbaLte
iiinn)FLer,alainddu crossc
Mlrin.!

Tamandua
din nonl

D@

.i rnl l 1,6nr

mida

Rirpindifti inin iasud,t Sihiti


D.'xoini lr iinilici dr)t;.r,prs

T2Drndrresle{n lumrcarcsrqeq
.i!id ni coL,aciLa sol.clsatuiici
n1..t.du iLl+0pac!drr
sttbgddi,
esre
ur ei+iIilo. egil,lolosiidcuE
dtrie de coadii.adt un aLcrh..il+d
penrr(prindcrt.Drci csle
rnernbN,
alral, rip.stcnd.! elcarclcascu'
],rc,p!t.r ir. IJ+reh do la]nRndua
di rstc$unuirin$r pui,crrc c!li.
tort!u ?rjnjutrglite sl'atelc

Pangolinuluriaq;
A+es1{
+sLc
singurul
nr3 ifcr
acoFrt cr solTi Ahn.iotnd:e

[|ine$tenu un +rib {c ftmici,


plconpclcgroascii! Ftq cazn
ochildr fiutcdtur, rarnrilenut
chi sl,ecialinrchid
niidlc,pcnIu
a ilpicdica intarclrlurlli+Lloi
Aicni'rlrt,sc loategLanui,su
... \\

DOJI! Si SC3ncr0

$.\ csc!rD{Lrc

*a@
lli.nnu

.dClL 5+5lJq.:.orda 54,5.

ntupntrdlEi: dtn ssdrI M|rrldui


D.nunirti

riiiniifLcli lcnatrnrc

jn

ilriirimh:corpL,l
75 30.'hi

cdidi

n5.InnJircr enrml n cnul |'iDL


Dontrhir.! Stin'1ifil! rvidir

Tenreculdungat(chitcanulde Madagasrarl

uartttele. tenrecil.
cnrtcanu. arlclt.

gi lemurii
solenodonii
Ca ilclc. tentecii,chjlcanii aricii sehflnescaprcapc

Sl
r
ca ..e r .- . n ir l z
er,- l. r . . u: nrc . t cr i i . n i r i i , n i r r : ale
M-lre o...rcc'Lcmr.nifcrcnu Lor-lL.n;
r, u.Lir. p;....D.eni.
. i I 'i

.1.p..tn

" p u l -"

T.nrecnldlrgnl cslcncoFrn.r tcjtr


tmlecrori.FeDehlmduc.l fini lr
ll Nr Dr.i sesimteain.trrn1nti,
cr
iii a d rt lq rird c |. s p a t . , . e i r! 0 r
ribr: ripid A.dii !ib,atieu l|o
dnocun suct onrc!a rreiiun tuLi d.

r,,j u n g d i , Jc.. ile' n.nr e< ee5t.qc

Vazullor esle
irscctole.Ei pot avea$i dinf Eighc.rrcascu$tc.
slab.darmirosulcsteexcelent,Lemr,mizhuritori ti solcnodonii
LemurLL
nn suntnnrditi, dar slmtnistcrnalllifetetreobl$1ulte.
lor
del:rlelea
zbN,itorilor planaintrc copaci.folosindu-se
auo rnlucituri vcninoasa
ifiinsl SoLenodorii
- lucrufoiute
rnr Lafiadrifere.
MiiriDrLsir{rft

@@
Mlrnn.i ..ta: ll.j.ltrm,

Ariciulvest-european
Arrci!l sdln h ridri+nu lulliurior

D!Rutr''.rr1ii'!n.i:

Lrdn

irli

l{ l!$

fiirlificii

curli

,{.mrcfl nr.r

r0rdl

Certilaeuropeani
t*..trr

Linp c. ralti, sc.rte rLtt. nLoi


lroliiirra fl dc porc Dici cs(c
xLacrt ficnn sc ghennie!tc. !$lil

iliir h,]nrrluj l.Uiasid{sruuj{rza


nnim,rLlljdctfadi iD clinatLrl
r.cc, .l libcmcnzi IE tiDpnl L.nm.

Ac.{ n,ic nianifd ii lcrccc tr!tur


lEi Erga iDlli $bpidinL, Jnpii L
r El. cn a nrorul ficio clor dnr
14i, lalc, ca Dirte l.pefi Y.ddr. n
*sre sLabii,d{ m* !u ruz loe1! brn.
Snnt drurnnlslre N&l1. tr rrcrr llc.arc-i it:iDandi ]rin rictd
larca! l:'iqi Io' dir Fmint sfltur.

@@

Cirtita
u Afaa u rle

i l .i 0cr .0rl

+ .16. i. n;

Rlr0trdini Lumttr.i(tu r!.1


DrrnnaR niin tiLi.r: ririp,

n,ln]nh i,lu[d g:]nd,tcl.IrlicL


toladc. LiDlcii filierR. Cill
csc dcrulali" sc aru.i dred nr
iuib. ln adiLrosl- dct, cstc onLbn,
iljc inloldcaunnexxcl uDd{ NsL{
iimr.i NLmcri rn ttie c! prcrzrc

14

Lemunrl zbrri.tor
Lmn'd zbu.lLoflocuiesrc
in
paLdti Sc lu.i numell. t
cohga.Arc tildud lle ticli

ltuire: aon(i l3-4: c$: c61c]

cnrc sc i.tDd dc Ldgir l!


\-iliiil coz'i, Siiri ir acf

Do0r di tiiintrfiri clrd.ridl.

Chilcamrl
obignuit
decopac

llJ dc nrctri.lsl u citlldror


acll.darLasol NLerlmrpt

At.stsnli$l rscrn5niltor
c{ !*eri!a
std nn exftldr cniiLitor U k&ctrc
inrnd ohiiNil sniu snucu Fcrc.
d)calLd
iisL h';nc$ecu furnici,! ir jcd, s+nrDF.tx'gui riprcbalil
I nni Finfitiioriccr. Arc cribuL
i! liorbuilc (opacilorsru tinlrc
riddtir. Acolofcn.h dAndtlGrela
I Fnli lr 3 pui.

r$irin,!,

Chilcanul-elefant
cu
urec scune

R!r|l[dk.r A:i, doStrr].le


Drmirlr $iinlift i fi 4,rLd

Chilamij..lcfantriau cif itat


nuncLcd+ l{ cxcroldirdNl ior Ms,
cn astcci dDtrompi. Ei n,8 pe
toalccciclatu lrbc,dardlunci
cind vofsi sc dcpl+sczc
rupid,ci
sarN pi.ioafcicdin sp.tc,ca ni!lc
cangLui
D irlLnali,B fir+sc i!
cinp des.hn Sc hi:incs in liDpul
zilci ctrGrsite, s.frintc $i tructc,
seaditosrcscin vizuinidc
'lar

.oDL;t 9,J.11,J.

Ma.nfta&!
'lllarirtds

Chilcanulcu platopi
Chifcdulcu Flaiosi a, o
+olorni v4rtcbftli in.ftdibil dc
l!rc Sc spun. ci st ca|[bil sii
suponcgtuu(rtcauui om ndult,
$rr x n 2oroDtr [I(src iI
pi|u., unde sehf.if.ltc cr
h!Ncl+ ti dltEnnitrrlc rli+r

Solenodonul
cubanez
SolorodonulsoDde,i sohl Fdmr, in .iurarcalrrturc!aum
!i il imccrc,c'upcriii!i ridicirri
Elpoal. si urceiiii coprci,
pcnh! a aJrngcld ft'cie $i Duguri Osorri lopaflc,biorslc
!i p:isirele ctr mu$.[!Lm
lu lcninodn V.nnnd

-= cslct8r'lu! rlo

S:
-

glrJ! intr,r ir

Nliri,nm .0I]r!, t!-15on


td{pdndn.r:Arri.sccnrrri
Dnnniftr t(ii !ifi{[: SrklsrEr

Li liec11
Tb r5torrc.Fi !c
T ilicciisuntsineurclem,rmifcre
Lpropulscrzi prirl iey (u djulorulunorrripi nnede
piele,fAcendvirajc J)r[$tc$i rlsuciri spectaculoasc
in
plin zbor.Cci rnai hulfi lilieci i$i petrccziua dormind
a8n{aI cu capulin jos,la adipost dc *nim{lle de
pindi. Norptea,ei sunt gata$i sr l{n$ezein zbor,
pe tru a irrcepevAnitoarca.Unji lilieci isi gi$esclrrana
rlavigendin intuleric cu ajuforul ecolocatiei,
Ei scot
sunetedscutiterarc scintorc. adici sefeflecti de
obiectelcapropiatcSi$unt prinsede urechile
ljliarului,Lili|cii folnscrc
ccourileJrenirua-li

localiza prada $i a cvit:r obsfacolele,

LiliacuLcu nasascutit
Liliadrlcu ms $qu!ir ,!iiillrcil
inscclcii fruclc, dlr p.cfcli cunea
ijo r0ilox r pisirilof $ir liLierilof
Dici Lr rindnl lui, lilhcnl cu irs
accqrt cslc frnda lilia.nlLr

.rc, esc+nli ticlc tb'|'i


'lc
'i nolud
dc vArldchnc{. U.i{*
diDa+cali1il!.+iscidliposlesc
nl
clidl|i ti |ttldi. Lx lisarcr iqrii,
slolurileicsspc locu lc dc
hdnirc.Icmcla dit nxiLcrcmni
\

s:ngurTJui,
o dati saude

D&w

NIir'hdir.iD 6 5 - N.,jim: nn rr
cordii i,rer!m{r }3,10utr
RrlFrdir!!:
radirritri ir
My,nft i lrn 'rrn
I Chiki, lti Mitr
l).drnno rrlialilici: -ltr.,/.ndi

Falsulvampiruriaq

yiri:n.r

6lld ri-l] co, co.Ldr


2,5cnir,nrlrlrr ripilor,1,1.,l?
dn
Rlq)indircl Amicr Ccar:li !i

FalsullDpif urh! csr xnrldiDLrc


c.L Mi Inii ritlccj.sc hdnc$. in
slieci!l+!,nsuc1cti liidtrjnj, d{f
vnncaTi!i rc2ilbxrc,bLorlrc,lre$i
ii crraisi rllililio.i Locdetle
'n
.Ne,iq, in {rrlud dc I J0
,ncilizi. Snrcdcoscbn!f.
adcvlirali*xrp'rj, fahii vdnFnj
nn sc lir!.cse.! sengc.

Dcn!n'nu $iin!ifi ci: rrrldid,m

Liliacul-fantoma
Lilhcnl lintoD,i, unlldjn fL -

Irartr.J: cbrrrurrr,5 r4nh: ciidai


lirii rDYirsuB nripll+' 40.60 o)
nispindn.r zoDrt.l}.rli dr i.id!l
D.aunnci iliinliff cli Ma.f .ldrr!

in !iDr|nr, ii-r cddilxtnufclc


Ccli culoai.i pxlidi a pidiihLi
lizlrriir Dorltc.El ?ltorri &asu|]n nre, voftr-tl!dc lc(nrri, dc h
!:ldud li 4cqrn,hrintudtrs 6u loe
rccr.piisii.i,rptrlegckoii &llrlLhci
ZN4 cl locui+ibh p{Skf,i,lsurj din
pcrcliisliD.ori j vcchigderii dc
minii dm olrneniiil dcmnjcazil
toarl. nFr Acu cslcloi c Lu,
lrcntu ci $no i, pdDcxd*ele lor
dcpiakii,i du d;stRr5.nltuilc

Liliaculurias
miincEtor
de.tructe
I'LLc_
a.Lrnrindi tEiDiilin 1(6
d Ldjlc rrc i iliAqlf +ri+i ni,tftof de
tuctc Znra,lceili lilicciso edun
ir stolurd+mi de exctu
ItrroDa.izblrul .i
pl tr. Noilter r!
'cu
7.$oasc,
srutrcrlsrall
hddLru.Ic
e. Copa.ii.ufrudirsePorlnmulli
cii oolen{llsr
LLi10L
Lt,L
larlhrtrd
l,d1d u;Lcr lili*i!or, c!rc
,i"L,tri Ju la . aldrc 11al$
d. inLctesiiuiprtcdc ci
s;ainlcLc
$,: 1llll+1! lccxl. vof ro'11
$i lor
dc! ia]{i ftori cu iiucrr'

Liliacul-potcoavi

Liliaculmincdtorde
fructecu nastubulai

\iLih in fonni dc suLrLca.Flni liLlac


si inddeo Finc 5id! altar cLrpului
ctiniJrc1.!i ],Llbobil.dclc ilrjuli lc
fnr.rclcciizutc,tfn
tjLircsddrl+ctc7c
sruchi.fro.L
otc.
sjrochimh,
Iqu
pqin
IolosindLr-$i
dczlol1atc.
;os
d+
lruclul
mcstsii
Iiliacul
,jjndixsn$id,
p{r I r Dxrrl-s! sucul Prdti
'

LiLiircul'l]orcoa!.i sc Lrrrncit.
a_lX'A
ciLlibutr,tl.rlind PenttrL
dc Ldsdl cu o PFciziciifi
ausnrStaudlhalini pcitc,i.opacitLdc lttt 1li+lc

@@@ J
nrl',*-..d ' i* t lt t ' r

''dr

rr ! i
2 .5 r.m:i n -l l urr rtF!tr)
tri:liiddi' {r [o{P] A$r.i.rdnL

I
I

clidirilc sunt dclholit+,

D.aumn.r stiinlificr ltrtrdlo,lids

LilirlclrJcoqruncu
urccff Iungl

sur h tcL
I r,.. hrlca.rnu rl-it rrc
d. 1nn8icu Lltpulti corlul, conbl
rce$lc urc.r'
nalc. Lrliacnl foloso$1ii
scNibilc lcnr'n a dctecln$lEllrc

ffitnu;.
+F
lu:irims uI]! l-LJ cni coklr !.t
15 tm:r,'sFdiiipLl+t l0-zs cm
RqrinJin, As;i tL strd Es r0'u
D.n dr$ ttiiniiicl:

earcse
ti sitciiiLcinscctclor,;u
hrinl.Slc,.r i Pctrtrun'tr Sisi dr duL,fLnrccolo ric Lilirc cu
ln hnPrrL
urecl lnrrgi hibclieaz6
icfiiinrptllcri Vam!$e4dun:in
50 100de Plde,nrcEcototriid+
diiiti|npaci.h lln ' d u s c
Doat!c!,mir a cs rnoLtr

,!:!.jin.ft
Lnilc{l roinu

(! Dr..hi lDdgi

-g(.!

.or dr i
Mlri'nln rorl!14'5 oI
{ S eFirircrsdtrritilor!3-13 m
[.iiplndirei nonl lnrDpei
$cnxmiitr tliinliltui Ir...tr

Liliecii-vampir
ingurelemamifbrccaresehrdnescexclusivcu
sAngesuntvamplrji,lilieci caretlaiescin tirile
tropic.e rle AmericiiCeruale5i cleSud.\arpirul

Liliecii-vampirde
pe$rera
LiliaDulcohu loau,$e n, |cir{i.
asilsl'lc rrlrn, in inmrdq ir No
lonlrdc Fie h I 000d. cxcm!b$,
dlric obic,]idc 100 Eslcnn liLiac
tmrL PIatrt lcscmai al.s in Doptih
rosrrliDnDe.oasc,
Jiiri tutri.
Cortullili,crl'iynmpir comnnarco
l$guned. t rrn rio xrv.rluii de l8
.h \r se c+idl,ni$ulestd
dan,id
uridhilDlsorif A.rrnai I0lini Jinil
dccii ceLrMi F ulti Lilje.i, dc.{ec* nr
trbui. riJr lneslaccsEusi sr sfijric

co.tun-,crr4odrr rotundu,.atcc: tnimaleCAfedorm,


oe oDrcer
!llc sau(a- - uncori.itiar oarnenr.
Celelalr
dou; spcclide ;:mp,ri- Diutlemus
)owgt i Dip4.tla
.akcdd14..se
hrancsccusingelcprsdrilorurari.clrn
aI Il galnrle,Van.ptrui
co -t ,n sehr!ne) c d:n S,inge
yictimeitinp de aproximativ3ll de minutc.Mctinri

nu prerdeo.canlitate
de sAngecaresi-i puni
vrararhperlcot.
dar-n!$cinuar.arnpirului
poale.5 fispandcasca
bolr;i si produci

Inle.l . l1 llnpul ului an,o colorrieur


100de li'ieci bear un lolLunde satAe
echjvalcntcu tot sangclea 25 de vaii
saua 14.000de giini.

Puii devampir
L.nB+tce, |Uii de ernptr
ncaJlltofLlli,
dd se lin de

n1

nrarnalor cu Ejuloi!!gneaElortial
nLililordc l!de, chiaLri.ird nanr
zb+!d ltrili!|, dniNllilicc s+hrinc'r(+
do{ or hlrle Dupiiaproxindi! lrci sirp.

{ _,=

Hrinirea
Ur lamtr va lte.zr Lr

sfE er !.
dcpliscaz,!
murbl.. Ud strzof d.
nosuhijl ajrtll sii{cscoFrc
zrnade I)+liclc in,ial+ lii8clc
cncu[ nor atmitt d sup'?ld1i.
LiliacLrliii murct ricdmacu dirr!
lni ascu!ili.i lani ii rc lbl.ceile
de linbilpcnI'll a Lingcsangele
carccu$c ditrEni saLiM
liljacu|ui nn!iediclislnsolosa se

FaLqiililicci-vampiri

'*!
a

nt

in
Acetli liLiccis-nuspccialL"nt
hliriLer cu rlri hlirci, maliiLc UD
linpit ials sc!1 r;tuiti !a \.ictimi
i o vr miirci. i' trccur,oancnii
d+csL
cafslederu $ Iilirc fli+aDd
lLrc cRdcau,grctit,+dcl sc
hrinesccu slhgc,p,rsnpuniind
ci
s$tt !brtjri Zoologiigiu rdh oi
lccst lucrunn c lrdcfi,atti de
dcccai-iu dciu' it ,,fsc!do-

Primatele
amenii,maimufelcmici, maimutele
artropdide,Iori, maki $i IcmurieDii
:|prrtincu tolii rlnui grup dr aprorimariv200
dc
{perii-p.rirnarcle.
lcesr{nrrmi[creau crcjercrelalil.
In$ri.crrr lo lac intclig. rr 5i capnbitc
ri in\ r!c rrp;d
tuelUrinni.Multeprjrnatcsu dcgetc
opozebilc.
tarc!nl
sr plrlcze!c5tc celclrtl(degcle.
pr rrniL:ind
prindercR
lrrthi,j| lucrurilor.Unelca ii d<gctt'
opozsbilc
la pi.ioa.
o'",If1,.: Cetcmai nruttcprimarcrrjiest in
copaci
fll.
$rJU'rchiiindreptariin:tint+.
pcnirua purexsj apre_
crezcc0rcctdistrntcldintrc arengi.

I]i ri f,.i .!qnt

r+ l n,trr

crrd a

Riiipindirc!. am!, fl desrd


c0!!ri | D ' 0r3r i ftunfi hri
D.trunrn.{ rrjirIlici: c.itf Jt

Marmosetulpigmen
Fi,ddnm dii cclc,n;j ;ci
|, nnarc,cslcid$ea rLrcltdc
pisirnc nrli, xsfd n1ifl nEcarci
sij s Fii dcFrc d. lcdoi,iitc.i
d. tjqncol S( deplhcazific in
sDltlrjnici, fic grin,lu-s+ibarh
itrccr,ucoii sri d DnilrriLryj
ncn'rc.l, ca sit Dr llc ftpfar

Lemurienii,aye-aye,
maki,
copiiitufiqurilor,lori,
marmosetele
qi tamarinii Lori subtirel

LLnrr|rjcnii.
aye-cJe..,Lopr.i
. fi1urilor..,
lor, rr rnr^r ic
J J qc* rn u r cle r cg urrja'eA tri c j ts i i ns d t l A r ic r . A , c ) .
Jnttl)Jte
JU(ac.-r rn;i mi. drcrr matn .cle rni,t ccl.j
)j
antropoide,iar schclcteLo
lor sca l;ni ru celeale

r rrim : 'c' o r n t i c c a fc l o , .e 5 . l ,t (o o rct. i { c|]- inc.odr e


L. Dllc o I d l n ! . u c F ro b o b i la u cva l u a lp..t..elc
i.
f- in) r - e.
lvrd rlr0 ( \ ' c t e u f | S ,d l r tn -- Jl n . _ n g l (l c snd- o- r etjdane
'u n' . rn , r e, L l e r r ai : ri .o .r.c p n rn r.e ddc.cd.
_ o o.r na
!j

Dcscrcl.opozlLbirc
dc ta torLr+
rabclciil*mjr si sc lini ijincdc
frintr., nl lnDpcc sc d+ttasuzn
jrccr ircr gfiJiipfln co|aci,
Dc
t rc io ! rc lclu llL Ds it r s rb rili s .
nrcsrc cu
'nlcc1cjiofnlc! Fisrlfi
$r oni, tirniiindu.scp;nn liu]ei
p'ndr,!..arc o inh{llic! ftiirl .

colofati $i,,coafuri" ncobitnltj!e.

lemurul cu
coadainelatd

Nnrinn

co:]rlI45$

rurdr

Lcn'rru, D ru rd j , d r a ri s r
t
c.,,jfi p( ceL hri arlk rrcnsi
,th .nti

D!'urnifti tiihlifi rI Icnu

l&r

crd

r ot cd .i !c jncdzur"!.i

lln so$clrdiu rrlf f i,d, , L |io n irt lc


I r:icoroai l:l iri tr,arrn.az.t
le|loLrcr $crchi mircsnurc nteLrnor
grxnoc.ln s+zotruI
dc ijnpctuc|cc,
dornarulj,lv ili s c! o L h rp lr, , ii
mLr$sun",pn cozihtuare or sLbslaDtadirosaor,.,!c carclc vor

IYllrrDLsr:
rorPutt3 26cir ididr
Rrlriindn4{ sk(,1 Ind ri sL
Dcnu'nrr+rtriinrjfiii /rrir

Leul tamarin Copilulde


aurlu
tufiquri

)Iiriner: cD+fl:7 4r oni sorLrr

djncolxciilikdni, EslerD rD
'itu r!rL,cec sE Je h o (r$a!i
la aLl(.in ctulE deiN*le, SoPirlu
ii!a,ta te mre l+ D nilncii

bnsc, orllorilndo-lq
ru o
nu|Oiil .i. fnM lrinitorde
noifE, ochiirccsLuianmd sc
l'dt iliDti Nuph F*z! in lumir'3
sLabi! Lurii sau a stcLclor

ncnumirc{ !1iinljfi.!: rniraur

Maki-ul de vest
OoltiuriNiBirndkiulu
facdincl un'enftord.
rorplc rrdulabrl-d& glo
NIrri ! rYru rq-:l cnri
+i& 1614cE
Rsoifttnr..rj e tu sHrllc
u{iuuD{rtrir rrr:
. r .r,r.dtrtrfn.drr

t
t
I
I
l'

niroa in orbilc if cr)fr


F0$+(i+ meki-ul \i Foate

Mlrifrci: !0.rfr 3,i r6 on;


Rlstrnd'.tri
Dsirri4!

d. snd'En;
^!ix

lriinlifiri ftx!'r

lilFc, cn ca dctcclrnza

imperial
Tamarinul

impc.ill cstcltof de
Taa,sinul
..cu}.scut,ddloid fluslilLi sdld
lrkor(jie.i{iri grullii l)or{ liznlc
copao,li ceulaL
stuindaglLpnr
dc ins.ctc,iftl, &un4j ftrg+d'r ri
chj$ florj rlc rsenmr, vorunn!
curgcnlc
dcsai din rii.lilc giuat:
iLecollojlor p{nliu r tim oui din

Aye-Aye

lilsl,bdiftr rctrl Brirl!,


l!.nDirea rtii!{n.ii,5i{!i,rr

Pda,

Tndiia
s{olle inscc|clc.
locali sfuDeci drci rczr accst
anirnrlstilDiu.vei aler $iliorl
Din ncfcdc;rc,Fdeseresrencis.

.tt

lr

Maimu{eledin Lumea
Veche
ln Asra ti Alrica existi carnE0 de spccii dc
marrnulen cl. Acestcrnainrulesunl CuDoS
cutesub numeledo tnailDulclcLumii Vechi
Elc au nirilo indrcptateinjos. pe fcsc au

ruirim!tr: coAnil0 jt rn coidr


trrrrindiintrr 1cfu t Afi .ii

peticcdc pjelegfoasE.carcle permilsi steain fuudji-rra


problcmeatuhcicanddonn.EIesunlftlli mrrridecel
n)limulelcdrn Lufica Nouii,adisi din cclecouAArnefrci_

S!r'c deolcbjreic acesteealinumd, elc nu 4u


r": I e rcu (.I c s:,sc rcrrc).C.lc ,n.ri
'ju., I.il
olulic dinhc nraimutelcLuftii Vechi srrlt actiYc
in MrBll zilci $j dourl noaptea.Sirntt|rilelizulujauzull]]li mi,'o$u[Lisunt excc]entc

Mandrilul
Mr drl Dl lo c (ira r. L t p x d,t,r
f' L p u i tc l i L! j h' rd.rr di tonLa

narr[L raFUiiobnji]o.
rlhailri. O ieorcltidc rrurjrl
ila rtr$.re fnd snrgurpui, FL

+3roltoarrii c, ic tu sp,r.,
]rc rgiar dc hrLrl!ei AdutrjL
srnl cdi'lli !i ag.csivjri rrdi

Maimu{aDiana
icetrsri irijn!1, h c ori ulu:rtrf.
rltc o +8Lcuixi dil;r .fLill 1r:
Lri.r nputtriir
lltiiccc :ni_ro::

ri.ti::ic rltr.i:{r dj0lM!ti, ltiar l.


,xg.qrr! du lnba]a]lt d..icnrler..
c+ioIsc uLiil! D,:mnscuii] |t*r
5e l irrtc n: rp.iilNu ])lr|xu,di!
ririr.i I ir\eDr ! +(:iii|u..

Maceculjapr'rrez
Pidu.il+nonirn. din Iap.nu
nu.acii li iylj r
.qiinfuicsc
r+.i r(L\ L rfi:m t. rc

fi!,b nf l!r::nn,riLll trch,

..lh

ffi@
-

Dlalniirux Jrihritirti: Ifrr i.r

Maimula Ssoasi
iila\cuhLL
xrnDnaslung.cim.s,
cd. s. tugusLcazn
lllunci $nd sc.alc
grolt;iculluiturcm.. Ffobabilci
m m{i.neazicaM dituzoramDli
fiLrindscNralclccar+avcrlizcxzi
maimute
Ce]Er..l D. Ne
cclclnltc
meD+r.+ilndeslefuiqs sr( ii c tici,
nsd r! idoilttD ti scuDili. licDela
c l m n asDu lID r ci r r cFi e Dr3i

,'bl r45i

?r y Y

IJulir TgoDoloNii. Mdntrla nisoAi

liliirfl. in lia i lc d+ tn|rngrotu


dhtunglii,undcsc catiti cu ogi"

deeetelelungi .le la cclc

Maimularo$iecu
Babuinulmdsliniu
{if$n oriiondto
dc lrln.ila 150dc
li$uin i LniNliDii
srriib,tsavah!a{ .
{xDii, an+aidlrunrc,lisfti, w
rnUc ridnciii, coaji dc c.Fci,
'r
scrrc.0uii!i tolenc A.ctli babtini
,.bNiriincMi t adLfcrc c.
flm af fi fuii dc andlopii.Eiiii pc1NdridE}irte a lihFului r;tndu.9r
r.ciprocblana"indcti'UnCmnF
didile.Itdrzilii $j pi+lc.'n00rta,
ltlrr{ r tlctfr bLana.ualiL'l|iicsc
donn
1r }iNjprl h sol,darno&p1eq
li..tr.isau pe niimj. Sc fuai
flrisFte iip*iuul\afCc

colli
Nti'iBcn:col'l 146?0nr 0mi
Riirrgndi*rr rusLl qsd$r! estul

exeFllare.(iropulconlLn+

Dcmnn.{ $inliricii Px,rr4r$

mri rultc
lamiljj,
'nL.L
tntrhdt dintr uh hasc

rl ni:

rlitr|]idnrx:r(tuj

..

nl ri

DdumiRr triin llfi(li: 1".r, durrr

ti

n,:iriulre fenEle 0r pdi


lor Maimnla mrr cu cllti,

nlmhi iicoiobu$,fice s{htrd


yicclacul.lseinr cr.ngj,iD
ciuurc dc i-nlclc, fimTe ii fl+r
conrcsLibiLc.
Un+orl.cimlEnzeii
organizcrzivnniiro,,n' gi1't ile

rh
q,
[ li'i D .r:.0 T , t ] inli

Acq:sii D:imnti tfiill. in

Maimulade
mlagtini Allen

DE

Ade{sti!ufru1rl !!F Lcunoscuh Ittirimer: !oTul 40-50.i: toidl


n:Lietre
nr rpropicrd ri{rilor ii nr
R[stiDdi(r: a]ongo
tl Zrn
mlqqlni Dcii m:iDinci iLruincipxl
r:ilunirux rriinlirici: .4xd pirr{s
frunzcii lrucic,poatci sAiii,
in d i. p+scuind
+mbiti
cliiarl]etli La randulci
cslevannrndc bi$nrn!i
p+ntu +a ca ciiipenlrr
di Inri uncorirlin rccoll!'lc
fcrmi+LilofFne o spdolcpNcltlcdc

Itrinu!r

d! mlrrtini \llFn

?$

Maimuteledin LumeaNoud
jungtcLe

l\'ldimufele
cate|Ilicsc ifl
llLxuriante
din,Amcrica
Contrali$i de Sudsuntcunoscute
ca malmulele
Lumii Noi. Cozilclor hmgilc ajuli si,:ti pdstreze .
colrilitful deasupm
solului.Multe di clc - cun ar fi ir

crpuc-nul.
mairrut:.,,Ur.r* ..r"rrrr'"rf.fli-i...'

" t-,iu " c cn <le i gi ti o!r(r, oj ,are1 e p . r Lin li, . . -

Maimuta-pd.ianielr
linoasi]
A ccasrimiiDug Scilclldsrdi
p.D piLdu$i roFicili ibtosndu{e dc rncnbLele
luntj
5i dc coadaprchssili F!tr|rur lftd tl! n..rL trri
J all] NtrDrirullof scrde1di
i Dllq ne.amcc ciinriNL
'na
ro+.nnxrarcsredislrusiot

Sp
,

d"";gi,i"i;J.;,;-i"
;; ;;;;;;#;J;,rffi;;;"\,r
degete
lungi,picioareputcmicecarclrind bineSisunr
I

cxcrl lg alcrgitoareii sdritoare.


Sprcdeosebirc
de
rudeLe
1ordin Lufioa Vcche,nfuiLc1orlalgi sunr
deschise
ir latelal$i nu au peLicclc
de piele
taredc pe fese.

ioi',i15' ru t.

'.,,

x1,J'"
t\A 9lli",li:l;illf
Nhin

rlliiinm

ljitrorsl
'ri I,1tunjrn

.o lilr 6t !4 roxdr

It[ilji'n|ir.x: nLdqtur B':rrr:

Maimuta
ulaloare ro$te
Mailnula!rl{tod+
roric
riicrlc in iLDeli,
.:
nr rntfnii dc tih; la
Ilncor. ro! rn{sotrliidI
g,!f sc adLrn:i
in zoriii
h..! sii!dc, fiind aui!
dr k 3 kr Url+rcLc
Lc
sPUnaror rn;ltmul|srrsc
lrniidcFdc dc lc.iloiul
lor Marculularcun Cit
R;rsDnDdi'.!An ici d. sud
D.n!,nr(r r liinlili. ii: ri.(dr

Capucinulcu lrunte albd


AccsnilrraiDuli i'r+tigcnlriculcg+
It,lrrclu..uilc inliilnitc.jD spcranln
cri nDt dc $ncrt, S+llidcttc c!
lEs1a.i,
fixcr0.irr+crc"pri fi oui dr
pasln ltr licaci niijnilc r
Ii{roardc r flirE si l+ fohrcrrc
pdln r inareRccnlonnlcu nifosul
lui, finp cc sc dctln(xzirF r
'i

a'ntliticEslrigiild.

Saki-uJcilLrg6r

saki-ul cihsir

rrc liir lus $i


burLilinjuxl lctc' ri !! gA, cn ri o
oadA groRsi, stujoi!E Acc.srrl
sfiorsi !i !iudcnti
'na!n(l!
ira'+ c nr cofaci ii n{ sc
b

& TT:'i":"i".:fl;l$:l:#:

TrTsrriri"$rt*dj
R!rpiindifta: ,^ ftloa dc Srd,
bazlofl ;rDft D.il AnizonahLi
lr.trtrhire ltiinlili.i: rltrL.i.

mriro I'.d& sd irrci sittud


!r.tc i'xrc crcngi AccsrD
ma'nu(o ili lclrc4 lnnNl nr
ptrc0hise' in 8$rrrrinici
J{}

Nlnrnn.i:.ory101lflirxlLl
Rispntrdir,:AmcL
ri c. su::
lr&i Lflpdor i iliEunolLi
DcFU irdiriirrLifiri:C.tH

(rltlOflll Sl malmutele marl

Godlele,cinrpanzcir
slninurnltemaimule
fi urangutanii
rnari.lllc suntceLcnai apropiatc
rudcaLcomuluioarc
inci exisii. Dupi oarncni,suntcclc mai inleligentedintre
pr-ml.,:;i p.,rchiar fiL dnhLniL.!r' I,rlusc.*iaux
"i
limbajsimplual semneLor,
Cibonilsuntmaiarulecare
l . ; es c

c o ! a \ r d in .-o ,r A Ne S n . -a

nr ' r aec1.

niirnutclc mari. Sc mai nurncsc;i maimutr


,-rntropoidc
mici. Maimu.tclcaDtropoidetlaicscin
q r,.l' , r'Ll tril i rr L e
D pobc (i . qc dc ahc ._7 4 J ._ o r _ c
c,:lopailu lDcmbre,folosindu-sede incheieturile
,,miinilor", nu dc paln1c,dar pot si mcarga$i vcrtical,
pe picioarclc din spate.
sprijlniDdu-sc

nl l ' i mo

iljh

r,i dnn i i

r p c d i r l , ? l , l i i': c m C i
i,r
Rilrniodn{r ir lilqr Ariei:

Deruni' rx rtiinllfid: r,.'aD

Urangutanul
Eslcru maj Darcpimalii dlFli
in colx(i
so li. lii +onsLtriailc
drcpl crib o plrlfonnii lnr bc1r,
nr +ar! doairJr.,
drr crrLrpoau ll
ah. in ficcarc roaprc.li-circh
urttnguLLIn
di: Llitlor4!nLi si,lgur
pui, oua sc linc rsitdt d+ blanr
oi ni dnr c. cr so c.riri iLr

\rirnn.tr:corirfl 6'1.91oD.
I Fnn
b ttri o r , . : Ll. l. i m : c o rd 1 :ru ra
Ri\olindii.r: rcntrL.c!nrd ri!!nl
Ifri(i
D.nuriN rr inliricl P,, rqlo,ttft

LaluI
Lml f;L.cpark di,1finiLil

liboDilorTrliicrhnr coleci
j LJcori.rtloJ:i rr- pin nl.

ir ljmFcc s0rlcphl|.rzi
prn,.oprciJ xlc gi pc
cr.trgr,tfrbrLcsi s.

inlnla Tl.iicsL!

Cimpanzeul
CiuttriT.rL'l'ndnirci n1 tfi,,cifxL
flantc, drf ocazionalc.r nt +
inscctc$ cai + Irlcc nnrhzgomol,
gc!1iclhrz:irr !rc cxFcsii t3.ialc
i'1!ilFt si ioloscdscio}icctc ca
^Ndtc d,i zi cu zi Dc cx+mpltr.
picl.clc sul f o ln s it c p . n lru .
dcs+hidcnu.rlc. g[ctrlolorcc ri+
... I uDr p,rn rns,r n 3 c , c rrn i rj
bciclcponnLrscunnain h$nnl
t)ntrczil!i a fo.tc funricilo!ii

Gorila

Corilclcitr pclrccc.l niri Nrh


tirrl ln !.1 S+hr:1D.sc
cu fru1zc.
i'r-qtrfi,tnh,"i, bobilc,.orji dc
cottrciii fi'igi Tfiictc n:
d+panlilo l0 dc
erLrpuri
nninalc,formrrc(1tu1r.un.(Lrll
nalLu domindl,

ii(i!a

Iic sp{tclx !uholof iof

p;
l\{Irin.( !o,DL:l1? jE loii odint
Ris ldiai: Ari{r sul lJrl
Drnrmhar rli,trlililli: Ihl.bdfti /ar

hnsdtrli

I in { ric it c \ r t o mc Lccn p d i
lo' Prii dc g.rili cirliit.r.rc

Gorili

Carnivorele
cest$u! dc mar11iferc
nrencitoare
de camcincLudo
cjrri. u"i . oror'r nlusrLhoele.
morrgr,r
ele,rivcrele,
licncle $i felinclc.Celemai multecarniloleau foartebinc
dczvolLalq
simtulvizului, auzuLlLi
$i cel al mirosuiui,
ftstj:eL
pot
incat si-fi grisenscii
pradaiLrainlc
de a o
drjtccta.
Corpurilclor agilc lc penrit si-$i prindi pr"da
I: i a che]tuinrtlti encrgie.Dar Llcosebired
nll|jorl intrc
cahrivorcsi altedramifereestcci elealLdinii speci.llizati,
carepot sAdcsprinde
camcade oasc,afa flml foarlecele
hre hertie.U ele oarnivore
$i au adallatrcginNl
dLimenh(consumifld!i lructe,rid6ciDiti insectc.

j[:t.imtr: crr

l I.? m: cD]d:

Rlflirdnea: A n6nrr dc sDd

Lllpur cu coanta

CAinii
Toli ciinii do

estjoisuntdescendcn{ji
lupilor.Lupii fi allj
ciini silbaticiau pjcioarclungjledtN nrmi{irealrizii ti
dinti a$cu1i1i
penlruomorircaei, CeLmai inportalt orgar
scnzorialal unui caineestcnasul,pe carcI folose$tc
pcntru
rnrrosirea
prizii, gasireapercchii,idenlificircaaltor
anrralc.Pnn miro$,e] poatespune+i daci alteanjmaie
).r,11
inhrcoi.LLe Inittite C;it'it sjill-Jri(irjilcrT:i
"-L
anithaLe
dc la inidfiea u]1ui$oarece1acca a unt|i clan. Unji
caini siibalici, cum af 1l lulpilc. triiesc solitru,in 11ftpcc
alfii 0a luFii $i ciinii silbatici africani,tr;.icsc,cillroreso $i
r.ineazi in grupuri familiale.nunirc lraite.Mcmbrii traitei
iSj impafl hrana+i se aptudunii pe nllji.

Cdinelesdlbatic
; afiicau
\Iirnnm: $|Prt 3a-l I d.irr.ordr
(! t,' sxdLl
lllrtin ir!r:
^l:.x,
srnrcj Pilni iiLri.[&
strd
DcnuD,j(t iiintifi.i: /.r.!o,pi.rr

|{fnr cr +onnliseo'nll'i!cu nnpm


r.trc,lar dreiirc'oatumri hurglti
lr0rnrjl rg C.ualudsiiignrrrici,
hpul.n.oartli Lrijejretu zon(
ihlarc $ vincazi lral alcsrorptsa.
Sc hri!.ilE .x rorliloirermr.
!isiri, 'ctilil+ii broeilc

L arnereoe paoure

t.r frc(rarct.luiscurrc,ctrq$idr
mrci, cu coryrl ihdcs ii hltr lari,
ciihclc{ic P;dre scadiniimi
rn x l(L Uu n u rsmlcd c u A I . u u r
c in r E l n iic ! (ciir lin u n rrilc . u
idL,nriri pidtrrimrc.,..irit i
fozat.arein lirilii lchece.m 1tui
mr. Fancn zilci subpen$nl,nft o
liz r1i F. caros af Fnt a s-ofi
tu|.ltdc lo un dt aniD:I,comu ri

Ciitrii lilbxli{i \,Arqrz[


ithlr.unri nr haitii ]lrirtr rtlci o

uII tnih.l dc
: lurmli.izol+az.li
tuDr circ fuget il otns3 . Ire
rrcNufi, rutLrerou
toati savano
. aticani, du dir cauz;lcidu
tos' nnFulcatrin mmi marc
d+f.ullci ictrc se1ein.n!cii
lc \a, akci virelc,rc{n sc
.:- gascscdoutu ciiclr locu.l

2tt

srl ri u:.oLtn 5r,J rj rnr . . iir


RirFardn!': Amn d {tenrrti ti dr
Drtru'n'+! ttiilnf |i: tlrdrii,r

Vuipea polard. lenecul


d+ -50'C din tuDd.ain-

$$ ";;"i;;'!"1.;;;,+;_,,
Iss.iri+drcau cubd la rol,
cu lcmingiti alreroz:i(oare
flL{' s' ou.esluridcla rasa

@@
Nririnlx:.orPIL 41t.63cfr
R:llpi ifttr:7.(.Lc rm..! x !
Er trIe . rlri.l $
.i dc l\rod
^mi /!+&
nLnunire4rii'tinct:

FcrccuLestcccanri Dici dintrc


\rolpi-U,eclrilclui D!f i, loui
dc Palli h l5 cD.Ir*hil clih.ri,e. cildDii corpultri,iar lulpeo
dli{f i nr
l)oaosrLser.acoftas.n
d.sc uI lierbinlc1r.a.c Lriie .
Varcazi noaptc+nici mz6!odc.
piisiri,irscct. ii gotarlc ln

.amuniljpc lbndll alb I


al zilczii si ghcrii,rsrlel
nc!!z' I de pradnLa lotncr
zapcTr,Draha
dcvrtrcmro c
su ce.uEjcris. confundiicu

Lupul cenuqiu
Calmd Dafsdnnrcrod cainil
silbalrci.IIIUI .ctu9iu v:incazi
n{milcrc coFiralc.
duh fi h
brzonul,clanulti boulmoscrt.
Hairclcladrziinnrc 5 r 20 dc
ftcnplarc,.onduscdc o.l ni
NlLnric tnascul,fio+dc lrairli

i, i

Vulpearoqie

sLrllrforddur,tr I rl0n

km' Lupindi trrr, pcnuua


avcrtiTa
allchailcst ic fcrcas.ii

\tulpc+rotics i {d{lal la nultc


$.dii d{-jt.: plidnri,cenpii.
DLUI!i.
dc!crrud,clirf si,)ratr
\blpiLcrcii ifiies+ri ylNazi
singrrc.lnoet'tl. tbc :n!.recli dcl
!ic($erea tuilor. Dc objcei,
jcpuriri
linclzntuci ro?:itQar+,
d1cidnnnL
niici,darpormancat1
1iNte.tL! lq rlime$i pcita

RIif indift r: arixd!, aoldul


Slit or lrtr Lc,csnLEuelt,AsiN
D.ntr,nncBltiinitiri: atl,i

M-'

){t

Tigrii
,ti)'[ii

,4,,i,i"

igruLesrccel mai n.iarefi llai pLltemicdin


loatc l'elincle.saibaticc.
La iroeputul sccolului
?0, sc giseausurcde 1niide ligri il1pidurj]oAsici.
VAndtoarea
qi distrugerca
padurilorau avurul
clbct devaslatorasultranrtliru[d lor, rar astazrse
a{liiin liberhre6.000pdnd1a9 000 clcugrr,cer
marmulli in unelepiirfia1cInrlici,Chrrrcr.
lndoneziei5i Sibcriei.
-l'igrii duo o vialii
sinqrlrarici.scoiiiDduletc
putslnicc.penlrLta.tinedcpattcalti ligri dc
.ctttor_iLtl
l611.
pe ..1e si . :..r.c1.e.:.,:r
-rl _,rcr_li si
) i l l rr]i i t t : . c A r f r r r ' Crr t t iJ o rc , r p it c j, O r . r r r Cd / i
r,ri l rni fcr j t - . t r i. d c u L c ; i r r , . l) lu t . . t t - jo r '

Tipurilctlc rigru

(.li!?1i,, rirni. |.r r..rnj rnirni


r
vr':ir! irr ilr.0!ic dc lnNtrtir .i..
irirr{ lgiidir zoiitlj NrJ:.. cr!r
tu li Slbcr!r.srDtDrrrudrt t, friri
l$.hiJi la rrl.tr,( l.cil.ci,llr 70.
dt c rr!}j.]lJ, (r$ r TrSLrrxtft Lrl
ftrriLjj
.rr.i t.ld iS,brir
llirlr. ril}ltri dc rllrN r,nrl rcr[:
Jlr
crlr lr rlrsirri(i._ f.lusi! .. (iin
si;+iir. da,lrdia I (hinr.,i {ct
{rn SL0rlri:.lr,.ui. cnI uli
.. .,.![].,:r Jr iri ,i,rl

oilldtoresc
panala 211tlc kilonten.iin cilutilrca
htaner.Deoaruocdoar o vAndtoareclrrr
zccccstemlt$itE,ittuncicinclomoal-iutl
anjmal,ei inghitciit dc mrl]ti carrlcpoL.
Irrc;trrl.r
povl.ri'.r Jn,pr<rj3-iin-ra,"
Lo. dc Lr..trc.rj,-i rJrcorL irt.t!j u.,. tct

Variitoarca
Lu rxr!, irgrii f!xl.\c
l,
!r,rirDrx. a. biv.l, qiiriolc!
f.r.: ::|sLr4lrir lllr i:r,,jrri. tr1.
ijr lr.r rl(:sx rltid rlorl
Dijrr
|..i!1!rL. \.rr:(, n. i +NNrsc
brzouil pi !:cltrr.
ri Ic
rjLn rra rrtnhr I ti fri +
!:.'iincir D0!rlr i' lrlLrfruir
lio llriLil $}r. d ri i.rlurlof
rlrllc ir tx.nir Iu:irria tN
ncsrnLr
rc rini ir .i:.!i.f.,
icrnn! t iLxl
,,rni s,:icicir
i:. ryr:itc. sr rLpedsi sr arrrLui
.srlir
[r$rt:][i
.fn
ir

3i)

A\'

f i;,)
::{

\\-v-

lLrLt l{'$rtr
it l,ii:r:1.
r trilqrn.J i :rilor lq nlrlf
.L:):!ri r ..;.i rri . i r:nt / trtr ti .r ri i i
\. ri :xl i .rl i ! i a ri i ri i \.
i.n .rr.i !L !tr,: ir:!r:L:.fi,\i
rn ii lrxri i.lf f.i! rAr ii irlnirl
i t,r
L. i r.:,,:i r:, i rri rri
O.i ,oi rl .ri +
t)cr,ri r:r(i

Ratonii,urqii qi
panoa
f*nrilirle urlrtor1LraloDilor;rueruLuntdrn

srrdlno$i
cu asFecrcaniu,cu trlilioanedeadi in ufini.
Ur$ii suntceleftri mari anjmalccamivorctereslre,darei
pot si m:inellccaproapeodcc,incl!$jvplanleSiirlsecte.
Ratonii- $i rudclelor coatiti olingo sxntcaml,orecu
coziluugi,cd.rora
le pLa0csi-$l petrcacd
fiult timp in
copaci,Existddoui ljluri difedledc panda:pandauria$
eite clasificatprinhcur$i,iar pandaro$uprintrcratoti.
Unii zoologiconsidetic! panda.y trcbuicLasificati
ca o
falrliliescpamli.

R;rtonul
Rdlonulerlc u brn nlcrgiil(i.i
ciliiriit.r, itli ncloie torr $j sii
irorte Ccl mri d.liy eslctrorplcr.
l' li ngi lilDiilaaE!h caruFrlDd.
boaitc, pcth.t.arccl qi lisiri, tacq
dcsqrLtidnrih pubcl+lc{l{ eumi- id
ctuc.auti hcnLricomcsiibil.cu
ajutonl degclclorhri lnrgi ii
smsibile Arc cjud{uLo|)icci
dc i ri rfiila hrdr irrnr| rlc
,.

d u {oRrnr. Blar r ghrd i


lN de c,rd in linpul icn i.

r!1rrin.!.oTtri ll.6t c)i colLir

Rtrpiitrdisdr An)dici Cddi,li 1i


Do{ leslr iAs}r.r ltl sLd
Dnuninrj iiintifi.ir rJ sri.r,r

Olingo
OlnlS{ l iie$rc,:cluainult itr
.oPacr,fbrosindused. cordxhi
/ungl!pcrhL piskarcr.ofiilibrului
in trmirulsrlhrriLor
diDnqc{p{ci.
'j rirescsiLUtrLi5ru
id!cEcfii, dn
pol sji \t rliturc aloroling+,iI
ciLulircelftlci Miramiimi atct
tructc, drf !r insc.tc,mici

Coatr
cn iosul ltri lue, cosrinifici
Iodt. g,irlrilcti c'A|ixinl. Llii)
pi'natr! clutlind iDsectc,pii{Djrl
fi Dr.' aninrlc. O'rfn. dc ni li
40 dc onh li&azt Si rinir ti
Doa|tce,onihniDdDsc jfi parkx cer
trtri cdld! r zilei Dnpi
nnljercchua,lerrclo su izolci2i r
di.alLurc l! doilAoi k |lFe fLri,
lnu-0 !N$1c]irs nrrL-ur cuib dintrrd

nrsp:indirca LftLi\ d Nepnl


ir Iltmmr! rti+ishr {jl;i!i
Dcludir{. irijtrrin$;,.t dd

il
Mi:.imer:.oL!tr 43 6? qn. .id.

Pandarogu
fand! Lot1,sninil Mi nut cu un
rorond+caloLFnda lriai El doats
N nt llinpd z ci, ghenluitpc o
.1ro1gii. cu o.hii acoFdrj Ltr co{da.
si'! c( cdpnlir |1cpt. Sc hr-lir.irc
uol}tea, n' !flnciFdl flL lisrdri d+
bmbus, d+i poat. si DlilniNe $j
urbai,,idiciri, fi,,crc, gliirdi,
!oaro.i,fIsiris] od do fi\iri.

RisdDdn.n: \Ld..itu 5:rrlol


U. r.,Andica (reroi:i g C. S
naDnrircil1ji'4ilid: ihu
"antr
$irin'c!: colPrl4r 6+.m .Dsdr
lriiF di.cr: nldul('rn!ru.
srft e unirr ALn r.trceDrrlii
lJcnunrirci ttiinfindt rar}!, tr!,]

3l

Ursul bmn

Cuoscutfi i$ iunch lc ,.srizl{ ,


Lusrlbruhfrinidciin }im |ol
fruEe. ffl.lc, trucitiddicitrl, iar
uricoDDse{tc,rozaroaK
iipeiti
Dc aroluea, parcri virc7e !'
mmittrc nad, cunrM ti

rujnidiri{rrbin}z{1. ! alr r
* sral x! o{Hitrlx LA( Dc

Ursulmalaieziarr
LlNl nEtricz?I hrlclK{r ziua
d+iiLnd9Ltuoilzdu sc Lasorc
ElijicNli hrna noiFcn,
folosindr-sc
dc li!nb! Ioi
lLrgiFdrlrr ljnFcmrcrua
drnsup! albnrclor
li rrmirclcdinn Noaic Cu !h+areLc
L{icub3lc,d p d(
lnrcrcLc
dc!t ftmurl ri j lr|,oeic
aija mtadlor, lr.iti!

,\.

"@@

a q!ns.

wq
^

R:tprlndirci: rhroFr,
^si!.
D.xLnini t!i n!ilic!: L,irrr

Rrr|Lrfiriru:1!r d. $d Lq
Dltr!'trku !ii'lificli ftlid,L

Ursul cu ochelari

Nrirnnclr .o:r]rLr,2-Lj

I r.rdl

Accllub fc munlcarcinju
o.hilor clc cc culooru(lcichiii
cs'eEcindndpinii lo borditrdnr
!n aspcctdc o.h.l$ist iri ricc

Ri\fiDdiruN: trtjLunLrrurroxQ
Dratrmnr! )riro!ifiui: rirrrEl"r

PandauriaS
Pcntru. $pcljrtrd, rrnda
unq hlnic sAsc hiincasciL
in 1i+car+zi Lih! d+ I 5 l)r c,

ro' {mi d l0 t E d c b d n b $
La lobc(c uos rscminiilor
nnnrdogcloFzabil, caisl
tc,,rilc silprindi ltana.Dir)
nefc,i.irc- ,tr llbc'^lr.u trLi
Lii as doar atox'nnt1y

| 000dc p dJ trirri

3,3

A @a
Mliriftcr: *Ur r"5 r,tii.s(i7cn
lirpindircd: ri,nhL Atui dft
D.trtrnirnrrii4ifi ci: |i0,ci.1cr

lMustelroe.
ctvetesl

@B

manguste

Toatcnccstcrndrdiferesurllciutivote mici saumediiCclc m.r nulLu'n--'trlide,.r-e .ncludhennelinele,

\,r <nrr.v flrclc,rco'1csir


11!_
l polifaE ame_icdr,
corllsuplu$i lung,picioarcscuftcti coad.i.lungi.
ExistEaproxinuljv65 de speciide muslclidccarc
hiiesc in aproapctoati lumea,cu exceplia
Cclccam34
Austlaliei$i Madagascarului.
dc spccii de civele suntl'anitorl care locuicsc]n copacr
!le r'i.ie.crr) .-dul F,r.ofc. in
,i s-nr ^c.r.c noalt.j-

suntvanitorr
Atiica qi Asia.Cclo3l de specjidemanguste
r..fr/r oLLrrrlL.rsol. f.iiescinAlricar. Asi:r.

Hennehna
'r-*

s@@
Mil.imcr:corpul
z:2:l !n:
Rilsni'ndn.{ rLodnr /\n!,
IrMunirF Irin,iifi{[:.ll !]"

dcplascazh
rslid sliil!c
urcal,ci! ri tu ali [! sc
lbloscslc
dc coaiia
crpDecrnLca
pcnku ! inaintc in !ti-

irfbl!i!

scurrS
iLdcasiii pastrcdTaticl+a
uscmisi c+ldEvidrir(iic e i,,h-o
!iztrini jipa(il in nrl!l rA!l'ri.
Ilare.fl viizul:ihua,.{ r+scrodlt{a
ri lifi',di pc!1i,broarlc.toaccid.
cAmpi altc aDinnlt ncurion.

As rlsh c rDL lir'+r L crx

rinitor lgrl Onoar'r cu o


nu$cituri . ncBr ci ih.clln lic
rr ( P flncFlclc.i vicifr

srLnr
rozilodclc tricNrn, daf
ponc onori si rhq mlmilcrc,
ca ti!fu6r1, F$1i ii inscdc.in
pxrr$ lonlicil a arcrlrluic',Icr\i pi.R1cbline imLinc'n.lina
cali Laincclntuli.tuii, cl+scin{u'i uD!dc un nlbim{cdst.
Nu rt dDinc dc cuL.?rcnrchisi:

Polifagul I
a leflcan
(Wolverine)
AniDalf{l{ni+, binc+lidir,
wolr.Linen.$L-N dc pulcn!,r
f entMnidnca Iui !i p.alcoino'i
dnnndlotuiman dccn|+l liLpe
trececcarnd mic lane . liclii la
sol,daf]roalcsi ufccnr copacr,ln
.i lecn 1l!.tclorI La ouiLerdo pl
sire I'uii scnrscp{llnivaLn,
+isunl
alititrli can douirlnni ti r;mnn crl
,nrmalof tiitri ciirdnnFln*c doi
pcnlru
arL Aluri .d n gonoiil+,

Vidm eurasiaticd

Bursuculeuasiatic
Flmiliilc dc bmndLo+nicsc in
!izrLiniuris!c, carc ru cAturdinkiirl
t1l} inlfcrgii rlca dc tL'ncl.$l
cR rcrc srblcmnc llrr$rcii sutrlnL
gcrcr.l aci vr foagca, ietnLddin

Ir
lizu'ndla {pusulsoarclni
Dhlnci bln cart,Lif'dc riflc- ca
tidLr nntu:lc lnl..r.llin&. ilftrc

@M
Nftrnn.ri co,ral 1a Nl cnl
Ril:piiadiru: LUE]id .\sir
D.nrnnli llii'{ific& Mrlfl &16

@@
illirimR

col?LLl65'3d .n: .oft i

RiisplinlLirrN:
rj!+ri

scand,nNr,

D.ntrmi.li rtiinlifi.I: c,ro gro

r n i e n i a r . p r i ' rh r l u i u .

-14

CivetaafricanA
palmatd

Vidrade mare
Ac.ir tip dc lidri \e hrincalc cu

{o ci!i folok$e tieft!

lcrccc o mdc fe|c.lrn

|'*L[, ?a ii oand
d:!dI neoli

rtrlli in..piicl, &dc se.d hlciL


in innliulzilci De obkei lllncuii
noallcd.FnnriindN.tc ti mici
atriLnrl+
ca !opilrlEil pislrul. De
asemance,
ni nci
rip(ri
de Ulctc $i de ir.4 'nnlr
F.ncla dii
irircru lx rloisnutrct pui,ir o .+

Mlidd.r: .nrprl 43 60m: cd4Lu


RilrpA!dirc! cmtrL'1,{fri.ri
D$usiEi
!rrirfi n{ii; n'airrxi,,

Mangustaindiani
!ilrms

Mirinrx: rolptrt35flLr c.!dr?j im


xtcpitrdtcn: onntul A[$ni!, Asir!
iinsr4i ii lLahitc.l+ye*. jvi,, FrD
D.nurnLn!!i i(lilicil: IJrrrE ftr

.o.!ul].l,2 m,.oxdtr!5

Rtulitndi(r !Ir.:
BcriiLB,.ia{]
d1ni rin I a,rlririi cc\ord
Id:u'Djnr 4riltrljlici:Ir l.Ldi! Inr?

Suricata

zon. dnrafm! hnljiiorului

Smcatele
suntunli! rlc
Lnmeu\lilSustxmnelc
$fld.
r ftultc ltunilii
pd si locuilrciilnlrcunii. in

Sconcsul

dungat

enllnlri c.ulii htui cum r


il
piiiri ii
'Nsctc,lopinlc.
({te
thclc.
Lrrclcsu
sllr dc
lc$hcimp.hila pisirilor

sunl ihED nttati.l-LuF

dclj fli, lli sdol$ strf.t


60,ln, roDln r le:lcna

M@
l\Iirimlr ..!r

$ ii nitiehii.

25 iD.m .od

Dinunrirrtr
trii(inci: &rtnld

l\{angustD
Dindncl.prorpe
ori+cdninalpoatcldnde,
Lndusi!{cryi. seorpio)i!i
,n5..Ie Oamc i o iube{.
p+nfi! ua r,D{dzi di itori,

Ir,
35

SM

Ta

1'

rellne- $1nlene
FeLircc su v.tr-a.ori
I, ni.o i. P.c.oiLcl,.j
lor

1!li lc

pcrnit s;-iii prindi \'ictimcledupEo vifiatonrcsctrti $i


rupidl saucu o loviturhputcrnici,fulgcritoare.Au o
colornavcrtcbralifoartcelasijce,cceace lc pcinljlesii se
iDtoarci$i sii scrisuceasclcu u$urin,tiatuncicild
vineazii.CAndtllacE,scotgheiuclc,caleiitra in camca
viclirrei,dar atuncicrindfclinnnrergcsaualealgi!
ghearelcscretragin dcgere!
teDtrua nu ssrule. Celcmai
multciblineau bLaracu petcsaucu dungide calnullal,
ulrleatuucicendstaula pifld;r.ijxisti 36 dc spcciide
fcljnesilbaticc,de I:rlisicilc mari,c0 lcrl gi tlgr.LrL,
la celc
mrci,curnar fi lijsul

)Iti fi ncr;.!aL: 30-l j 1r.m,.m dl


R!5nindn.,: ciul E orlr, Aril
DcnrDn?r rtd,'!ifi(li: 1j3t lxr

Linxul (Risul)
L'nxnl (Ri]srl)duc. o lialti s.l hii
h piduri rr lnnturididunNe,
viDAidicl,ud,rozitogrc,Niiprj.irc
ud Fi n{sini Nn arfi cocotutdc
n ntc-Smoculds p:lrdc la \rcch
il a.lura
sli rudi tu pSduro.lo.n1
ad. sunetclc
nr $ lrollg5 birr.
Linxul c o v|d*e cxcclorrat,
l[1ana lcdcr nn rolrccode L:

lisica silbrLticd

Puna
9rincilrla !fuili a iccstujlinil.f
ncrliztrtesc eiiprio r hjriccs-a
lunFt lina lengi licliDri, l.ui dc
un+ ihci nrlgcrltofiiin osroaid
cu o u'icibd lrccisi h git
Tr(ic$1+iIlcntru!itnl:lslinodse.
ni
sau
ciuNi
cu icrbuj. ca tj
fidnn
PcPantdc mnDt,lor.pi:nii ltr o

flrena oungata
Dcrililcn+lcrLrxsl)ecr
dc +itiL1d,
+le
slrt{c tlrtmde.lc pisicii Eles-su
sp+cidizitli miLlcd.r de hon!r
(dimrlc nronrtcl,ftLi xlesrcs1ufi
rrLcaDinaleloromodlcde lblincLu
lllRD,sun ar u luul Hirelc
dunSalc
!.iureazi
:nicl fi i.zi,
trtarnil+rc
mici,piis6ri,)opadc,

Pisic3s.'ilbrriciscxminrlcn cer do
m+stici,darcs10 ai hor,j:i ue o
..ddi! rfl i scndi tr nai gLoNdlsLr
un bnnciririilor dar.cs!ruinkre
pnacr piizri o lrindr ld sot,Ltndc
lii1cazri nici .oziton.c ii pisnri
cme-iilic clibxl pe pirnifl In lsi
dda dc in!*cchurc. Ms l i tdtii
!L scotstr4clcslr .nte,pcnktrn

hil{inc dc4.500m.

s&@"

rli'itri!!: rDrP n)05 rh: rulcl


rukDindr+ EorolE.
A1d'f
D{n{ $ t{i rtiidifiri: r.irlr lnnrn

tg Leopardul

$rl
:.i

nj4n r{;,{ti.i
L'r ic
[hE,0t$tu1^"r!d!
&
D0inii 4c Jiiinljfi.i: ris,irff ^\i!]

LcoFrh ndiai htdle m iarLlclol Solhanrllcllsrd ol ziilezlln.s!


lLranutrnr rrtroipal.! oj !j cniHn tu colrl.L LaadiFlr de
I}|c silliatic..l,icioirdc lar, in
' hi.D Si i+cali tJimito!fta luj
bln'ir, iL inrnicdistsi s s+r
blani.!rr pEsifari ru |crc {l+
tundcin z4)xdr deI. pnnr.te
cirruilj .irrl
r rc, J4 1pnnr,c
unn'tloi irlti Poitc 5i fl.i
tninz.lec.tB'jiiof ti erbudl{iuf,!.
:allru trmle inr. srincl,
L':nf.d sdc nsLln pdzii dircccfjD
tolosildr rr d+co*dinurlru

xI$ nor: mrrrr r.r , nr .,n!

si,ii
nnuDlrci , ,lDtlfi(r / ", ,-

.,,.,.
,,,, ,. I
I l';:Jl:;1.,
l..r_Bft:l-

Leul

Leopardulzdpezilor

.,

l'

hi!i.$
iLrs:lrrM siu in z!
nNLc
ftilndlut in g l]rl rirni,
ntu LI $rinLDcxcruJ conlu{ :
ir n.d iorMl lrei m!tc!li, l5
runeir tituir rc{slora. !iii
LtnEaeltc.lccrLaliiin ccr nr
nlr?ile Lcf{ l+rth. cirrcpindes
r' lotc iLrbr.tarc do!]i sN mxi
ht'llc Roltrlnr.r)llor .rte ac.l!
dqr rpiirarc!x0rlLLlg xuhi

.11

Ghepardul
{jh.li:rdd 0steccl Dii $!jrl af
l.Nlru, tiirC.r.:$ilsi re.
'nirL
lcrcTedc h 0 h !i k rt iI ri.ir
trc' s.cud. A.. !trlL cfc,gic
ti dc aceei !a inc*Lx si s+ Dlr
s.z..it flrr i]!L.aF dcprdi!,
tcnrtr a ! rriric inx.+ jzb$
i rL d{ vuczi Tjaoi roc..rtn
t.trlnnlj ciNcrzi, do obiqei

JagLrarul
alefSs
ralni re disrturl.
Lureiii

@D @
i{}.imu: c. fL

: 1.50i:

RItrr!ndl'ti: rLLir rr.lor


-q
Urr. ,{N,:: !i rlr Si si a{rriti
Lr{truihr rlii',i,ln[] rd!ir.i:

dc !.!e sc baTc&.i!c n}.qiicru d'j FrrdiL,tEnftLra o uide


r.Iid. Ellu mlun inoliit.rt
sc hrircjLr cntc !i bnlilc
+Dricu c{rioare t
lesloasc,
altcarDrlc dc nscrt Fqntcla
]lLiiunulpani h piru pui ri
n rpiri dc oicL'iftils -

3?

M@"*H
ttirrnndjrcli
h srd d. &ltaft,
^rrilH.
oriuiLt
pijLi ir $rLitAjici
^t,{Fi
g ihlifi*i ri]I,!rltnrii
Dln mriFr

T -1.

Leul de mare
califomiau

rocl. Dalenes1
/,

delfini
u milioanede a in urmij striftotii
focilor,balenelor+i delfinilor au pirisit
uscrtul,pentru a trii in ftare. Corpurilelor s-au
adaptatla viafa dcvatici, dcvenind[e1ede!i
}idrodinNmice,in vrcmc cemembrelelor au dr cnil inor.droareSubpiclc-,cetrefiamifcrcmarinc au u$ sfraf grosdc grE$imenumiti unturi,
pcntru a-9ipisfra cildufa corporali. Ele i$i prhec mare parte a timpului sub api, scufundAndu-se
adcscala adancimimarii pcntru l| giisi hrtn!- Dar ele
au plimani $i rru branhii, cn ]regtii$i dc aceeatrebuicsi
$eirtoarci cu rcgularitatela supraf.ot4pentru a respira.

Estecel mai ripid irr+lior dn roalr


fo+il+$ leiidc lnxrc,{a!.bll ilc !f
l*e de 40 kn4r, S Ddatedcnlasan
f'd !rrc uscrt sr$ngindu; ruh
coryi.orilorrJ dinliln l. seru!
dt inper.hirc, rc aduni iI colorii
n, ldtc pr linnluile nircodc al.

Lhn(

Mlrnn.r: col} l l,?.li::i


RispindiFr:.d{r
P!.f o'lur
D.nuDrna $iin!ilici: z,r./,!!!

Foci,lei de mareqi morse


Cu coryudlelor ca disletorpile,aceste
mar|ifercmarine
suntnisleinotitoarcFiscufunditoate
foartcindemenadce.
Ele pot $E-$iincctineasciritmul birdilorinimii in timpul
s.ufundirilor,pcntrna tlrtea stasubapi perioade
lungi.
Spredeoscbirc
de baleneSidelfiri, careflasclD ap!,
focilc,lcil dc mare$i locile vin la tirnr pen1rua na$tc
puii. Focile9i morseleinoat6impjngandu-se
in ap6cu
ajutoruiinotitoarelordin spate,cu nspectdc coadi,in
vremeceleii dc maresel'olosesc
delurgilc lor inotitoare

i'tri,riEr corlul 1,a.r,l i,


RI!!itrdiftx: $drl o..ri.ror

Morsele
Monlle rriiescin Arcdca,undcse
Lrl-iftscou mohilc tr cruslacciAu
coltixscutili,le c!rc-i foloscsc
pmnrLr se lmgc din apn$ le ru a
+ lxpln Ccl]l.rrulnob o&c

)latefacdin clc c\cclenti


inod@ri l, rF.r,

'iors(lc

Jififl |lte. lrls rfi lclrft

donnn'dpc banclizi nl

3S

d+

Focacu blani sudamerlcana


AccasdJod mineNapcstc,piryubj
ii altcmici aniDalctuinc. Fem.la
na$tsrr sjtrgrfpui Easlncuel l2
2ilc,rpois. drcein lnarc+ns:ise
h|inds.i, intorcAndr{c ctr .egularitateh el, pcnt al allFrd

Focaleopard
Fd.rleopdrdeste.el nrLrfld
ri.it.L il Dif il.f, raind ImxiL:rc
m i,tliDeotr d n!i. ]tentm

!ffidcrc.r snircrco prizii. Ioca


liopedl&'c.znpnEnini,pc.rc-i
paddc
sul api1,
id nofir.nrL,Icitnd
meldtschls*lif c pc brNhizi.
Dcdciur+r, viincdi ri focinici,
m $ F{tri.scpii!i olustc.

Focade Groenlanda
aoca dc Crocnldda !rc co+ul cc.ulix Si callul icgru Pcrpacarco
drsgi ft.gr"i. In snonnl de ifrll.,"cchcrc. tuistrlii.ivdli sc ['F1i ltn1ru

fcn+l+,lrl,)sindu-s+
dcd i$i nro
lato,rrl:Dupiilnl}crcch.rc,fcdr+l.le tbnrcaz-i
8rutu'ipc'mndrza
pe+arevorD$Ie Puiicrescrtlid,
pentruri 'e l.ides..n

Leul de mare
Steller
dinh leiid ma,e Pinde
p+$i, sepii ii cancdlitc.
UD uxscnl nare |ofte chir

sEflr.indrcs
focimairnici,
cun artLcclc+ubl+nnPIajcl. pc cir sc:nnull.sc lcii
d{ MN Srcllor$ul utr{{ri

xri!dc.lloncnr, incet
puii sutrrzdrLibilifi ntle
culii silbili !5 sc imlcrcchc2ccu f.m.lcl. Irft
marc, p ru r gisi hnni
|lrtru clc -i fci1ru pui r.i
hlorrucrc! ftrbd s{odl. trn
sunetrsnlit, teftru r dmge

!u dLnalrolicrc, F carcal}oi
ii hiroitsr si j annso,pA cc

39

foca oe port
Cdrodrc iociic, 5i1-nca
dc porl
rlr Pet.c.ea nrr inrrc panea
lrelii in aDi. renind te nscot
do c{ sii se impereche2e
ii si
der na*erc liuilor Puii 1ociide

poft sun!blr+ d.zv0laf incii dc


h n*lrrc Ei po(siiinorLccli*
dcl. ra:iLc.cti pol sil sc
sNfutu{+ ijfrp dc doul uiNle
dc h vilnLr dc doui rrcizilr
focr dc fJo( sc lrinc$1c cu

Am)
\dt-/
v
Mirina: c.qul l,l"r S n

DcnuEnangii!!ifiLiir Prlocd

tsoclleantarctrc
[]ci mar rcic si nr::i izolel
:.
,
co|lLirc'[t0slr]AnlNrcfiaaa'!! mni
IDafeFattcit l.rreslcacoperlte

..'b

:,...#'

i:,r

Focamiincitoaretle
craDl

Str,, rr.r;ricr i+rx ::rjrj{rii'r& dr


t Li r.. ::rifiici.:rb: L:. r.lJii.
c\ic c! n,i. . crr!:i Jr d:r$1 dr
ii11.l:. r n,rchrlL.l)| ..r. l. rit
r,::
r r::i iiirjI t+$
',l...l.i.i'rciln..).r
k
.r ! ilr+!.rr
:xrrti: l. ! : l:1,Lrrljr;t ir +:
lL.,,r r !.r,ii:5. n:u.i rd:,.i, l_..n.
nii,,tir,:. i.!.:,i:
trlr lLJc cjciirire
i! r. rL11r..,:lL
i-JiL.:r -1rr::i.: Llc
:: rrn" !r,:ri i_frli. i:i r.::Lor{ Llc
I 11lrr rLltrflr rr :ii r .i...rr7.

pcfirancnl fll u 5tftf qlns dc ghcal:i (.

\,li Luric e trncoridetliL;csc k|r,h


-r20
, r i lc . l.
. - - , . . . <. . . . : ' : 1 . . I , r u a . " .
foaftc inospililicr si loerrcpLttlltenrirurlc p,lt lri
l.iia\ci iLcolo.
ChiafSi rrarc;ringltcali:n turuLA]lnnrtrcit
I)ar nrxrcaestc bo,qrtairr hrura Stpoilrosr'isuslili Ii:rrr
multorarirn Lc,inclrrriva focjlo| l:xisri seseipccl de lirci
nriarclicc:clelhllLul
lc mrre \L ii. lbra lto:ri,fbci-lco|rrd,
lirL[ rDii]rrilloirie(lL crltl)I.lircir \Ycdrl.ll !r aocitsLidicicr_t
ttlini. ll[_fhnlul dL rrxfc eslc .ri ]rui ur. f0caLdjl r!nc.
ID ScLTILLI
ajLn-liiml
lo 4.00f)lg D. .b:ccj, tocrLe
ferc snrc
.t r'; t!

cr

'

. . J j*

: l F lx . . . r. . , . .
. j
-

.: .L.

d csi u ld c pulcr nicic:r sli $i lise.Lsr iasir lufl lr !na ln npei c


.rrrl a rcticc.
TiL p dc r nr ltc slr c di anj, jir urt,r Lr L|sLo|ror ar c
lLr unl
l q u 1 rup ieleatr ]]r iisilner]ot. ir t Llltclej) cc]] suLtL
fpr0apc LIisDiLILrtc

.i{3

Ross
Foca
!..t

mlaLditcAls o.ulfirs
cixlrti+l|nitunnli Fc sFte
dginticFri ltrtLbillc dbdonc
A( uncat mic.dinticscnfiri.
acimLni
iilnotiloar i(trsi s.
hidncrl.dLs$1r,filtitikill.

Pui:aoc!$rcdd.llscntrs.pe
Clreilil.iI lnnrrl Fiini{eri
inlar!11.cLd ritt+fc. N nlr
t:inLii.d9re
rtr.xirnzlif 2t k8, dar
oeire nlid, ddri$ lQtelui
h ir l0r!lrn3frdi,h n l0 Trlc
\i dtrtlrrzi er.!!n.4 ir Li c.rn
jnti ln qrii tl
s*sesa ll*lni
iLroc'5i in!fle rii-ti gistrscS

FocaWeddell

frce scufur(iii,i
FoceW+(ldclL
{louft
nri turgi \i ai ndancL
riLus.ind
in
.r.trc rlri foci.
n.d obirruit h 100-400!', tcn
tnr a ajugr hlandulc dc +o{L
lntrrcijc ,{ I$st nrgisLftd saDtundre u.i foci $tildcll lrt
xdl]rcirnridc 600dc nrctri.trnr!
dc ?.1dc mi|lule.\'ari,.c$te tacL
maf !i blirdc itr FtLc nuitc
or. foirr)iildli gh$16.lm'4 ele
4u te ;qN d'j r str cir ntr tuu1
in rpr. lcnltu a cvitacondiliil.
Dstriehio{,rcsptandflin
gind dnr ghcali, f.

;";:.*'

ii

Balene,delfinigi porci
de
mare
Baletelcsuntcelemai

mari mauril'ere
alemirii. Existi
doudlipuri de baleneicelecu diqi +i celecu faroane.
Dclfinii $i porciidemarcsuntbalenemici, cn dinti,
Baleneiecu fauoancau in gwi ln 1ocde dioli $telame
Ldtc.
Cird qelra1esc.
elei"- inghrrrrurirnari
dc api.
Fanoanele
secomponi cani$tefiltre.Apa va re$r
prinlreele,darpo$tii,kdll-ul rii
planctoDul
vor rimine in gwa balelci.
Balenelecu dinli pot localizaaltc
vietiti arinccu ajutoarlecolocalici.
Elc trimjl sunefeasculite$i dctecteaziecounlc
datede obiectclcintehite.Balenelcsclropulseazipdr
migciri susjos alecozii Si seodcntcazicu aripjonrlc.

Balenaucigagd
riind dc lapt clnai na,e delii,
b3lmd ucieisi esleun vaniimf
JeLoce,
rc sc hdinclc cu tEre,
sepii,lciiic ftnrc,pisiri ri chir
alle balcrc. Uncoii, riipe$lefoci de
la ml, sa! lc ia dc pe elEala
plutrloar4,Trijrtl! Fi viftda in
flnrln nom.dcdc pini la 40 d

Porculde marede

po11

Accthpo$r d+Mre sehritresccLl


legi crun,rr ti hcribtul $i haib
Cind !ire+zd,sc s+lltrndiitnnp
{o Fse niNre. Pradncsrcdcacop..id cu ajulonl inluhulur dc
ccolocalieImintde imn+rcdrcrc,ciru lutrgirirualuri,msscriul si fcfljla nADeliMu se !i
ihotehdimprclni Puii s nas6
la I0-ll sitt6nnni dl'pi nnp*e.herc Jnrimpcci{iilnplcr2:i
puiul, nrm! sli +ule*!il lftcrxl,
lel1hx m rcesh sEloala r+spjrt

42

Porculde mareDall

Acrgi porcidc mc suntmnindi


ti maigrci ddir *ilrlli porcide
ma ds ilo c u ic sid
c a p e h d i, a n . i .
TlnLcs..nr grupu i dc plnii h 15 iN
dirizi. se pot adun.gi in tuLDqdq
100,pcnru migrBlildc Yat6,spre
nord,$ Irenrruccx dc inni. sP e sd
Mamcic ili aliipleazillur ljmp d!

@@
Rrispadin': llsrc rtrldsit{

Delfinulcomun

Delfilii.minudaL
cotniaf,auniot6trle $cxtile. dorslla curbari ij
unnoclnng.Trliiescin g.uPridc
20 100duddhll,rrc. Detrinjirinili
su.l .rtordc{unrinconjluzti ric ali
c6lNr,Brc ii rcr ejurr.Ac*tc mmi
ferctunmcurioartijucn,|e sunl
rizuloinorerd
dliLuddev6c, siiriid
s{i! nli. Serriijndc
{itostDg+lindu

DelfinuldeCange

Riil}iidiu

ltrdi{ $stcftutJe

Dcr(ninr +iirljliri: rnrdf ld

Esteunadnrcetcdor ctnii
sFeqiidcdelnnidc ili dulce
DcifiNl dr cmgc lriiclr
in a1'clc{ul]]!i alc Ind cL
Estcorb ochiild sur! ljp
s i! ,d c o is le lin iis c t rt o
sc$tcde s|mnaledc.c.t.criie t hilx.e cdc mdar
] )e t n rr irg is r p . n d a ,
Ionnati (lintc tj sicrclcrr.

uelflnut de

Atlantic

D.Nnimrrli r r1.r t41i't


l{trpiindn: qidc crldd4ir
D.nl'nnor $iintiric[: ]t/s,'r!

Balenaalbaslrd
Bilmr sLbaslr:i.
cci Ina,ri{r. haltliferkrcno, crinlirc{r. 14:itoftc li

m;soi12 m.Ad.stgiga'rr hrnnqc cuairi'iti uriN


!e dc crcalud

$ilt$trh, dcniniito c c! ctuvclii,


unitokall,cor$unindin fi.ca'c
naldiipi
h 4 ionc.BalflE atbastdssrci'l p{ic.l dc disparilic.
r l0a1c
occan+le
Lumilma!dxisrddd
dmrcatclrr idc cxcnplrrc

Liiri! curbaL!a surii sc+sn


lLlfin faccsil Frriicii zimb.ic in pcLm3ncnli.
Sc
hr.ic$r+ni l)riftcipdlcr pc$i
dc ltrnd,lind un buoccolo
crior,p.oducindplnii h
.000dc iinpulsuridcccolo
crgc pc sc{nDdi.D+tfinul
dc Alldnticcstcndcscsd.c
srl lcnti! nuDrcfcic
iijn

@@
Ri[l'dii&:

t]GrN rrrchcts

Balenaalbd
Bilem albi, Dufiritn5i b.lxed,
lliielle rdcscain $ici gnLPnri
p rh-d
nuinitecirduri ComunicaL
vdfirht dc sunclc,cum xf fi
tluiefituri, pocnctc,mnget.,

cniprtui uDil polarlvin+azii


b+hgrhf nseiLnfcghclnrile
u.Li.c. Ia,rr, gtuluriD3|i d

Narvalul
cslcinrudilcn balcna
NaLvalL'l
attli, dnf{rc dosrd.i dn4i Unll
dintrcditiiMscnlulti setftn+
&1{!lr$ lildet spi
finDi illts
pini
d
le 2,?n, cre'
nl+r,lL,nB
buzaslpffioari Ac.s!
sLdpunsc
.ol! cstctrobabilfolosirFntru im'
9i penrrulrLFt1
Fcsiorlrer femclcLor
ih
sezonul
dc
nnlele+hqc
fl .iv.lrL
UDeILftmel+auticlc un colt $ut

@@

' Balenacu cioc a


lui Cuvier

rdds.*dtl.
Rispliili4ir
E u.drntrc.clr l8 sFctiidc
Dcd!,nihr triiulilici: P,lr.k/
Llalolcc$ ui ciocdisdncd{ Aicun
corpIIin de cioatdft, aicx!dc
locurilcoule in ca( $R+hrgtrtr
lipdiiFETiti Sescduadntinf de
l0 rlominutc,ca si sehr|in+ascicrL Balena cenuqte
sepii\ripc$idt,mrc adincimc.
Ac*stxbllcni asni Disipuldc lc
tundulmkii cu botuliis LLosofr+
de frnodft prrltru a l'1ft micilc
xni rlc ded.c lac o ciilillonc
dur nrtoNdo 20.000bn nrirerpcle
din Alxsk{, undcsc hd.ejt vr!,
i t P c lcn a , . a ld erimd F l i n
idindi ilc oossd de M+!ic{loi,
'
r' , d e . cio mDlt rl. ii rim p u l

rurpii

iree:l4tt.tlsttl

Dnumii.{ illl4inci:
^Pl*r

'l@@
|

\ ri! imu : r1 . rr: r ,


Ri$indiftr:no

siuLJinord-

b.numnrt *ii:! jft.i: Es.fPj.rltin

Dugongul
Su'tnDTilor,dugongul
si Ddhrtuisunlrutlcxlc
clcfanllrlu Dng.ngul.!lc
co.polcnlti arc n: acclai

Ca$alotul

Cx)rlohl0cnn napnnas.!l cu .
subilurlai
c+roe,ri,truDrl sp(nrn4ii imbunliliFttc
Sprrief
lrr
{c1rLl
flotriliLiltl|ta
- ci]ln.ilitcr d! |
ptutir{efd, cl toarosi iiungii lr
adidod rEitrri {c 1.1100 nl
'n,

Esrc
tirD m lro,il hjdmdiDanic.
tinirl ri s.LiLr,Fctc.!idu-!i
xpo,
marcfenc t1t,+1iitc turndnl
(u
hriDir { sc icrbLrriBvdiceo
Ltrrcli dc Cngorgfi nitLcrc unu
si B!f fuL. in rDli, djflin{!.1 sii

Rrspindiftr: rprl. dc!"rr; / !


Aki!,. rhcJLl ltrJff t1, LrtrRDrio.
l).nlni..i

riijnlili.i: rtr!.{

Manatul
amencan
I'16M1rlldic$o in {olhrfl,
csolrc dc riu.iti rpclc dc
coajd pll tr adinci.Eslt un
brtr ir1{r610r
,{Ltoclc pindc
viLczcdr:5 t.rA Sc tolos.llc
fc.oadi Fliti fcrtru prapulsic.
iu urcori Dcfgc c! {lrloflrl
iloriro.rNlorfc tin - umlc

Riipindks:{}.mN

Balena
Minke
BalentrMiikc
ustco rdai flnnluidi r xNgcpKr'ri
ti r !]ldti ltlbNrc.
Ciiixccren.r. dc-alungnlgilu
h1l$irdugal hrrgilurilc
polNrc,
bslcr,rLli,,kcscl,ilncsrcni
dafin rFdu
pitrcipfl pltur.lon.
nirin(ii !iDcili ii scpii,
cdldd

rrrhntrq

Megaplera

hcg{tlcrii rjsrcj:rLmorsli
f unLcla
a
Ic4Ltuunn r$rrorconprcxnarc
.Antcc.l{rpc calclc cinliLpontru
r fislja l.gi1$x ctr+clclallchalcuc
!iDcnr r a$agcm\culii Adcsc!c! cirti o,. in ir, ftcifd lrauTat
do.r !cllli.r i rcsprrrr\tcs({ can
l+cclmnq distenl.n[i p,nr.Pa

@@
ttspindirr toilc orsruLi

Porculmistrct
Mamifere copitater,,,,1

lorcul m strc!csrcsrrintrrlU
por
culnrnrhestr. Cnrlitulluilurg,cl

I Tnetenriunifrrc Audeget!rarc se
(J tcrmin{cu in}lisuritari- numito
copite,CupitclcsunLlormatedin kerarini
- accea$isubshrntidin carc $unl tbrmatc
fi unghiilcSighearele.Cu multi wemc in
urfti, toatc mamiferelecll copiteaveau
cincidegetc.In cu$ul evolutiri!cle $i-.tu
pi(rdul o parledin acesiedcgr(c.pcnlrud
p[tca alcrgam,ti repedc.Mamilerelecu
colite sunt clasifiortedupi numfirul degetelor
funclionnle:prrc (cu doui s,rupatru degete)sru
imparc trnul sautrei degetc).Silgurul mamifcr cu
copitecarecalc[ li aitlzi pe ce]ccinci degeteestc
olefadtul.

Porci,pecarigi hipopotami

,nnllrii 5olul ni.iulec dc


l,lrntu 5i trjfre de DArc

Dc asenrer+i,
sdpiiduti

@A
Rii\Piindircr:!rft rl j irdrL!
ELi.t.. iud LA6:cii
^{llsr,l.
TJ.ntrmn!,rtjn,lnt [] .r^

Ulr porccsteusorrecu]roscul
prin reni lui 1'tlusculos
$i

lulrg, carcse tetnr|i cLrun disc rotund,plat. Pcca,ri,


ascminitori cu polcij,lrlicsc doarin celc doui Americi, in

llre e celipopotamul,vinLl rlMimarc, porcilor,{i


pecanlor,triicstein Africa,Porcii,pecari$i hipopotamii
suntmamilerecu copilep0rc,cu patrudegete(lccari au
doartrei degetgla picioereledin $pa1c).
Au stomacuri
maj
sirnpledcctt altcmaaifbrecu copilcparc.

Facocerul

racoccnnN cstcdclaclnnos.
Arc liciodr h gi- colli c rbiliri
un ca! hDg !i rLulit..n d.ut
mr, Neurinilosrc
l]|{,triicmnfc
dtrfiilc nr:1.Tr;io$cni sariM
Ri \l'indn"x, ..ir.rl Ji {cL:

^6.ii

f"li:lllli:,irhi:

: r:rnr r 3r cttr r nr uL.e.u

rcrltrLicu iirul s+urt9i cu


burxioni]n partcaccamai
caldi r zihi, r:de!osrqlcc in
vizu' l'd, daEdd+scn
csh
vzuitu abrndonrridc un

f{rnj{ {fricanPrircipalt
in,}]nici
su fuiiti leoprzii

4d

@.s

iilirimlo: r.rPut:j3 4 ] r\ .oxca

rdsDiDdrr! afr u, rrsuddcsxra

Porcul cu barbl
lorculc! btrb{ arcr|ncory
R[1]rDdrrco: v.ruL llticii,

llnglinn

dtn

Dcitr'ri.cr lriinlificl: t'roprkrlor

Pecari
cuguler

:NMeleii!in{ dc h o duncidin
j'rnLlglnluiTiiic9lcin gnD ri d+
''pdi! l& 15mitudq .dc.$i turchqd
.-britrfiulo, !]rlrnndsp..d usdc glnn
deh spalc.Mi:ninaii
. dclemoscnle
iorbui,huicni. fruclc.
"ddicini,
PoatcsE
;Ir'rxoi$laffcdclnseclc.
fdrrge d,]rtulderelcdc c3 sn scslc
GPE@ro' ft JiguB,, r! pum((

r
i

Hipopolamulpigmeu
A.csr hipop.tampitiotdiettc iI
jurtrLnlGlinilor, darisi peh+cecc!
na na,c Fnc a rniPl!, Pcuscat.
Hipopotanrul
fignrcucslcin mar+
pedooldcdislsrjlic,djn cavra
tiicflipndurilor Dc ascmcnca,
cslc
lcriclilat $ din cauzauinilflrlui

cal iqu\t Nnn,.h

ii rin c d . lJ rn o . u d . f r
dc pc blrbic Tfiieil+injunglc,listii*ri
!i mlnqtlnilc
dc urDgrcle, Mtnalh.i in

ptucilxl fructccizulc,
$obolani
ri ldvc dc niFclc
AdcseaurmlrcaLc
n{nnurdc, ca
si rnAnAncc
fruclNlcclizulcd. h
rlcostcr,fchNld d:lnaitcfcla

Hipopotamul
Hil)ototi'nllcseunuldirnrc
cclc Dai,Di,nmilirc

dc

lscatDoirnno+ctu
I ti cl+tan
rul
sur!m:dsrci Tdi+$cnr
rprcpic.c! durilor !i lacurilor ri
i5itctEceFrd la l5 orc t+ zr

nr ali, casi se
lcsc
'lqo,+Fs{i
dLtrapi ld dllus,c. ra pascn
icrburilo dc k
$i fructl
'Ml
ci?ute.Esleun butrinor5tor
dar adcsc.lrctli sAmcalgl

hitololsmisi poatclne
ris!flarc! subapi

Mirnnco: corp! t 6 r,3 n;lordr


Rirpindirer: iuxhie7Lx,
Su'nxtr
l}lnDminoJii

riffq! Jks tdddor

trlefantii
2

i), rr i rn r,,ii
l .l ,r n1Lrr l , t nr ! { !
tri ::rl rc j
rL .tr, t , LLr + c { L. . llL i L ,:r ,\, I :r
ti t .: Lnli nr i: ; r , : r r !:rL n 1 !rl r:
r,!: r ( r F iLr l L! ! n!r ,!r r::
rnrr.r..f!r
!tr r !L ri l.-rr1!. i| 1::i,tl

i.ntiiriLrdpind ia 5.90i1kg 51c(Lo inarltirrrc


de
lo.1
m
la
livelul
umiurlui.olelalrtulcjre
l)Anir
cel mairldre lnarnifcfd rscitl.fxisti doui spcciidc
clethnl.Lna lr':iicttcin.\fiica. iar.ccalallri
in Inrliasi
Asiadc Siid-flsl.Trompaflcxibilaa clclantului un
luasluns.tixat dc LrrLza
snpctiotrr.i
- cor')Line
liniL lo
100.00(ldc muycJri
;i cstelolositi peolrurrifos,li
piLit,fesprfuli0hfiinirc)i penfrLr
a scoatesrnclcputcr
rticcca de tlonpeli. f.lcirnrLrlisi loloscqtcfrldilii
l)cnln!lLrl-iti,
fcnhll [izL|rca c0iil dc pu copacisi
p+Dlluit sipil iD caLtatcaapci.Elcli:ttii ttiiicsc
irt salanelecu icrllrri si ir zonclccu 1Lrli;ut.i
uscnl0,
ca li in r.iilc lluril0r yi in
rnla;lini.Porsirajrrngipiri ll 73 clc
,

,, - , . .

L ,..1,..t... ; ^,

.L rL i n Lt r tll . . nn- f : f,rr.1 L L j :


l i f'r:L r L r l Lqt i. nr 1 r| rfu
r1 (l
, \,i:Lrc(:nir )rn!.)l
rtr

lLrtmcfirtrililtlc.in r'rcmc cc

Hlcfhitii la lucru

Po-lii narc de
mancafe

0rntnii{rlcNr?i
& tr1:riicdi
t cliil iir.,r'., rf:Lrr.r. inrh:c,fil
rjt rt+,ci orc!r.I., gi.. ir jrrri ri, r 1{:osLrrrc.
+lciiriur!rri
]rr.ri i:rrilrtis:i r! i.,lf\jr!.i J.
.nltL Ffltflr e r:ii f, h.\l.Lr: !r. ..i
. nrtrri rri+LLr:li$ rnl:

, J(
-l

I ir|]1, I..., I t-a.,

Ur rlctirl ll ro iinir.i
ii..i.: ricrn ljlll! (c
ri::
rrfzr, r:c[!rle.
,
crita cc c.!n.j :ir(rcrili
rr[{Lr]r .6r:]rtrcr
r'rr, r I sf )Ltrlr.i.i

.qii

nl

.rfr tal. c
.,slin:ri

z
i

,1.

'-&"

"-..f:;1.

,7

Cdmile
lirrril a ,; ..l .lorrons L"i n .l rornader
c if f ilr
vicuna$i guanaco.
CInilele sulrt
bacLritrlli,
bl
picioarclc
iar
lor
au
doar
animdlcrlurreg;rtoare,
IE
doui degetcficcarc.Drcmaderulsi cimila
bactriarliftiiesc in dc;clt $i du 1aliecare
pic . u r c o l . r L cl r . e - p e n tl ud p u l cd i h .d l .c o(

solul sipos.ViaufiaSi grunaco(numitgi


ldrr.r)pot sii.rsspircaeruLrargfirltal
podi$uriiofinaLtc,iar blanalor groasile
pennilesi rezistla frigurilcaltitudinilor
L
..i "".
rna

licNir rL,rr crniLc frri


cncoasdllc lr,i csd if hi.i
nn e famil! ., in Muntii-ilrzi
dnl Anonu d+ Sud,undc sc

ht{n+sc clt iFbii t !ftc fl,itq


mL.i FrecrfetufmliesleFzrlir de
uDmxsc!I{f {h. A+csLn
rlcrtir+ari
rcttll tuftn.i dc Frio.le trni

@a

Mi'inH corp,ll.l-t6r.

u9{

Rilspilndiru:MunlnArt. ri,
lcn paD,i nordulr,rrlriCLr
DrrLhiE. ltiintilici: m.14,rd

Cervide,
.1

glrare $1Dovloe

Acestg]1]pclccopitritec'udegeteparccstcfonnatdill
ceeacc inscamnici a|{stomacurlcomp]cxc.
ruDegEloare,
C:indDrinenci,elemcstccadoatpuli11frullzelegi icrburilc.
dup.ica.ele inghit.Apoi. animaL*taducehranap,r4iaL
bine,Girafele,caprclc
digcratainrlpoiifl guri $j o mcstcod
oilc iii caprele)aupe cap
ii bolidclc (vitele,antilop,3lc,
Coamele
coameascutitc,iar ce$ldeleau coarncm,]]lifica1e.
?n\,'rcmoce celeranificatccad;i
asculitccrcscpennanent,
crescdin nouin fiecalean,
\l ii irr

':

@!rl 2 r 1.+ fl: cdda 5+

R:l$indinr: tro'n,t -{&iciL,Oi6trrut


r\?nli, : ji koJ Jr AoitLi Lii
DcnuniruR}riinlifi.[i (irrttr

Dromaderul
Dmr|trd. ii.unr fu.,.teb nc
drptali LrliiF nr d.fctt. Uicchite
tinii'ite tor s+rrorin$idc,p+nlrui
nu itfr nisiful tu lrdnc cc buzcl.
durclc pcmiL sI rnan!rcefhnleLe
tepors.alc d.$crlullrliLi a se l1iu.
iril{l.x+sc c0codilpentrua srucr
Eisimc, P!,. s. hiNlomi nr iFl
i, cnlrgicciid. nu Daidu t. tlcali

Clprioira d.
,

LaDflOa.raoe " t i

apa
Mi.utd {iipn$ad 4c aF
rre:pnnnn.l,r nii,0ea
rn!] rctu Are sfdr'c
coco!nt,un +apmic ii
Triilcilcnl
ticiorc subLtrr.
pndu!.in atrct,erear]lclor ln
Linpulalci scodihne$en)
runlu.ilcdcr. lioaFa, iese
ciDtL irrbrri. frunr{ :jLi^trl.

*eNncx, mnriin+ii ti cratli,


!irmi, insc.tc,l]c!li 9i allcDr.l
nxnxlcrc.Dnci csleinEnnrdti.

l?STirdir.r: rcnnL$.tokrl
D$umnah ililn lin.!r /t?rr.,i

Cerbrrlrosu

I
|
I
I
I
I

V
!

*;f

moscatdde
Ciprioara
piclure
pa,tcadcjos r cor
ilNrlula(l
gl$di
ds
moscaccrsli lroPului+
duftunlic}idcu mtrospulchrc,
luniLmosc,IJe*rc malculii il fobFF lentnL! tntc semndlct!mcIrl0rib Fdoaft dc irntercclcre.Ci'
!'iod moscrtiarco blani pcri

Maruli ti fe klc kii+sc nr


tum. rcp.nrc. Comnelennscn.
lului ccdin fiLcRru
!timi!2ri,
finldinloctrited. rll{lc, na1
Drr1. In sc/-onuide nDcr&cru.
Dasculiiluoritunii cn;lii. cu
riulo(rl Loarnclof.
renln
drcdli,r de i se

#,:t:ifi'6i:',."

L| mg+ot,ima
.+/ lrlir tris inlmg.

@@&

nr[rin!r:.orptrl ],6 r,5,.1.+ida


InroFi,
It5:Dlindinr: iodtr
^fn.i.
trrl$dus ni
i!r&, Anreii.r rjr ,\oldi

hng !i idn $ d+idinli c!

Caribu(renul)

cu licheDi.
sdhrinoqrs
supdiinr
mu$ , listd, iarbi,nqchi ii

Crdbu sru rcnule$lcsingLm


steci. fcccrrdc la.m ar coarDe! i ms c u L iit if e m. l lcL. n
cclclattespc.ii,do ttsculii au,
Rcnll seldncirc F,D! de ohiccr
c! lirl'+n! vde. cnlftorcilesI)Ie
noLd,pdrttu a s. ldni o ic]bltjlc
sluMetrrcsi c! !ianlel+xurdlc],
f e mc t c lct ilu ii
{ ' iiL c i in N' ris .
V J ),

Elanul

\U-'::mH;,

ELatul src .el Ni Liiuc


ceridclor Arc conn)e

t*,

t\Fi

jlttrims: idiOu!2,5'l ftrLundr5 12


R:liriidircr: 70trclicilc m i0{r.N
{cNDId
ft Elrol.i. Aiiri tl
^)srLi
nL.r r/..s
D.nmini rtiinlilidi

curlarnr jo! rio !o(nme


dc piclc.!-i rliituil dc 8
lnma,cl,rnuluinlnca conufi
dr Fill !i tFpi in zip.dii dlpi
liche linui.l,i. inorti b c,
iir vdr:]infi i|l riuriti ln+ud.
lgnlnr r pr$c icrbudle
atag
acraiicc.l\'iasculn

::r.d
. tr:s

Girala
Girdta liii+$c in sr,!a fricani.
Cu piciod{lc ai girul ci rini$.f.
lurgi, casc r'nallila alrurp+5 In,
fiitul(cl nd iLrxl(aDi xl+xistcnc.
Mrrd nrillnnciipcnni(c sii sc
hftin{rsui+u AuPclc $i mugNiido

DrD'nnciltiinlxiclj|rnuiJ

po cHgile sufefi.:, ale cotrcilof


tr sii d.tcctcTc!cricolclc

Okapi
Qkapirc hrihcilc cu iirilzc Si
usti il..l[cllor dii juglli li

Nlirine{: ldlull,l

1,3m,

tdirpAldirc!: Aisirs ULSrd

rulledc tc crengiculimba,.&c
esleiliLi de lNgi, incil
animrl poatesi-!i curele.n
cl oclii I flcoafclc Durg lc
dc !c !jcioarc sun!mlLrn
cam'LtldlTii$t! si.! riac !i

rc in6l lc cu ah olt.pi{or
in lcriaadadc impercchcrc.
Ma(uliL au roa.n! icunl.

lscnnniLoiir+ cu .rjLcalr $ftt i.

Antilopaamericaud
Unul dnrh c.le mairaFide
mamLtnrcdLnAhericn, anl loli
rmerir i:' por,c rj$'d. .r o

/t

m.Nrr !l rDel.r. r ,
frclungiriin t4d, c! n4tc
fur+i EsuRrii, d .rrzd
vidini i'a dislogcrl

locuidnrrinie
Cliprlorrri
accasla
{o{.h icfbilrilcinxlr+dinlamps,

dafa{izi segils.gcj in piidnri.


de.irrpie sunttot
lcn!ru ci T.oncie
flai folositc lcntLl xgrknLturi Ir
tnllulzilcisc odilncllc, iar scda
shrinelle.Ntr t!{i+xjs1i {i.ir d6
r.va sntede citioar. depaDpaDc

RrlP ,:ndjru: ccohtrtcrudci,

reer lnn,d Dl $re lr orejr de e!e.

3T

Antilopagnu
ln sezo l sedetos,
turnc urlascrlin
mBie a,ril.I' oL rstc$ du b+ljnc
niibat distnnlemrd r.in snvoa
!ftiLuii. iLrcillxE de irbE
FoarFti iL sure de al)i Pnii sc
!$. in sczornlrrl.d, dEtrdhilna
dc undend.l r!flncl+ sc

Bivolul de api
asratrc
Eivoluldc ali s. bline$e l!
incctulul !i la slliriilLnzili
.! idbd ti altli vegelaiiccarc
crclre pc.Mhl lmNnor sax
hunror 4L pr.oe cca mal
tmPrlui li!:ilindu sc in
niLnoL s \cntundal ln
dti, sdnliid atlr; doar

@Q

lfirnnH: $Lpxl2 5-l.,riorda


Rtstlirdn$: I lir,.kk

dc S$d

D!o!4'r^r rLiinlmcli:rirarrr

Bongo
Bong!kiiic$i i! paLdre Esteu
iaiarltrtu
lid, car. n dnl}Ul
zh s.arNndcn,tc tuniur ii

c+laciln zolisi h $fintil rcscsa


schtucd.i!curtun,.,coiji {tc

Yakulsilbatic
In ciudaDirinli hi, yahrl... o
lnarcsttbrlitalcpopj.iode. ir
0u! ceFile pe ]}anlcLc
izolalc
a lc n ru n liloP
i it u I h ilu s \ i
zdr+n$( itjnLrge
afmapede
pinrdnl Do qscncnLia.
ar+sull
ac.stli, o blan!Llh0xsi,cu. I
q trli sli rczrslr h ftigul

3-t

ri\!indi'.xi aft i{ dr Sud


Dlr!'iirc* ruinlifi{j: P!+q

t isFiltrdir!{:
ALaF .x de :,ru
Dcnrn'irar{1iin.ric!:r
or

Rhebok
b !

u uubl .nJ,noi k,

deatr', I in"rr. rr !i

rLrii rlscurdu!i coFci


lulhurat,tugc

salhrrj

F inai ir lcdnuL d.
ifrItrechcrc- .,sculiidrc

iiile,runar+1r!rc simuhle,tLri o s+

Lechwe
I-c-hsc $iL!re rtrjunL l..ui l0r,

n atlinilori in ciDtilc i.xndabilc.


hitclrq{c ccxmaiDlrc torc a lnnlului nc+e p,nrapalrtrii adan.
ci- h.lnindusc irbn.j riahc
lLa d Dcvali.. lnprlclc lungi ri
Inrgisunrrdcalcpcmruriscoljtin
nin'ol. dsrtnlicrLicarribahtl si
sc d.plascz.tupid!c lererus.nl
.{IncniDtat
dc lci,li*re saurtlc
innnxlcd. lLrdi. searufdc n,b
.p:1,rotltul In r4nl:!: doe.

Bizonulamerican
Odi orn,60 de nrilioancdc
biT.orirrrllbiirearflnrilc Irrccrjialo
AoicacndcNard,dd atrrbn
o drilr al.itdemultilo sccoftLl
l9
f* criheaoloniiriicur{lFcnj.
ift.it
!u nnr Lirnasdoattu ju. d.:0.0n0
A..itc aniftnl! mgniiice sel)ol
v.dci arrriz!(lonlin pdo!iL+
rrtr.nalc ti it rcucLartiiliiies. iJr
lLrD)cti rc lrin+sc otrid|bi

BizonuJeuropean
BizonLrl
crropcx'1.
Dtrhjrii zifrhu,
s.ltrhrclrc nanrc.leLjgi,+rctrgi,
r.rili de.cotacJ ghndn,giisilein
lidNc ln 1919,sp+cira disFirrl
in stiic dc libcnar,dxbrid vin:toni
i dcstidurnii.$asrbizonieolcnL
catrfi r frsl lisri iLrliletulc.undc
s..! irmdtit. Aslizicristi h lunc
dproxinrti!100iic bzori cunlirri

@.G
iuirimex: coqnLlr,r r,?q
cDR&iir 4i cn
lri:p5rd rcu: rtrdrti|Ji. i

{l

t:
r
f
f

ALrti)opa
orix
+rr n ti.rr+lrl
dobhrlncxL)xnc+csid

Imnala

an:i;t, crr.sr

'
fi :u ., r.:. r ir

,, iZ,/,t -...;;;,;,.";;,

( p c ci Lc.O . r\iir.
" lli

i/

ut clcextrr. corne

'mpi!

,i,,"ii. t,,r,,gi.p.". li .i

,.,] 'lt.

:\ .
ii,
:
:Jlil:,i::J:1i.,,:r**
t
-.,*'i!+r.
!rc cn+a,p.rtc sii !nr;l
)i |.,t",

r-------:-_"+

Saiga
Sailririie$e i_i ulupriLr iftlt+ crr
rd:ruji, nmnLn rtcl-.. Nrnrl L5cnlirrlDrcn. t o:rpi .rc F.ri 5i qhi-

cx rr)cr:iicrr.:l ilr rcr |tsiptr


lui iilrrirltr Cii r+. Iamrii.Etr.

Irla rnLiitr 11iin!ii:.:r:.ir,rr..'!{

i r o rluii lilir.nsi. fc.Lru I I

Caprancagrd.
!xrr, lio{ix cxlri ica-cri}[5i.
..r liirin nf.ilor 3d.ser
s irrird d clrn n a . u ih a h n l
. in t a ie ri, n ic i n r+ F jc i+ c
s.ltrLc,cu cotii.
Dsnn{r rlii
) p.:olri il1.orlll.. c. artrlii
\! sa ru artri!.; P.:nprfell!

Ant.ihpa
Mendes

/1
.1,

intil.lx \4ridcs.!rc utrL fiLrhr


nrindq $iftlo uli Lxrerrir(sc

..F

ir rg
Dc) {L L r L n istrinir
'rdri
(( nr !r
*. rolnincil..ntlarr(c
Lju.lNxl Uoprulul4r irpi.di.ir
inqrq[r- ti.i+aLr]rrnr ni\it)
;!![iz]e;tc rrLrc 1d! ftr, p|:ntrl

ll;lri'd:

!,DLll,r

r ..r:1:

R i i ,p i n d i r.i : ro a rtA l i .i
l).irnnrr tiinl jlicii !,liJr

35

ll n,.r,.ar+rft,r,.orDarir.
.l".a, r r i5i clr { r .\( r tr
l.l :n

'5! '

!r .,i{i

4dltlndn4r

i+rdp (lirdsi

DElndircr ltinlifi {:i: 4lib|r

Boul moscat
In Fisaj inehelrlrl lundrci
lnr8rc]ice,
boriDroscalr
srpricu
copilclcin zipadi !i ghcalidupi
ru,scli.li.h.tri {i riidalci'i.Dlc ii
sunr:ra.rti de lupi,cifomcazr un
ccrcdctcntivnrjurul t(ilor, cu
ooamcLc
indrqirlrcstlc cxtcrior

Caiiql tapirli "

lmpreundclLflnoceritcaii $i iapirii forfleazi un $up de


mamifcrecopitateimpare.Anin1aLele
din lamlliacelului.
ql mngarii,tdicsc in grupllri$rsehdnesc
inclu:ivzcbrcLc
in principalou iarbi. Picioarclcau un sirgur degetcu o
copid. Aceastale permitesi alergerepedcTapidisunt
fiinlo grcoaie,scurte,cu patrudegeteIa picioareledjn 14i
$i trei la cclcdin spatc.Rinoceriiau trei degetela tiecare
d:nrreprcioue.prcroarc
s,uic. !apcc | | ii ca:irnc

Zebra Grevy
Tunnc dc ascrnemrzcbr.

\lilri'nlx:

corpLLl:,dm .ordl

tiribat salanarfrioani.Zcbrolc
au dcsncloLcdc apiiir do
.cc.a i9i p(ccccl noi inuh
lin} iinrsi su,scl+dc {p6
Bhtr1lor $lc dutrlri
,

Dutrmiruxn in'ffiltr trri'

1l

/r'

Muflonul
\,Iullonul(rccodic lungi,nnorn
Pehm d $rprdltcluiir murlii
silbdci, el ninlnci pndi. oiicc
plaDte
vcgclal,cintalncgc,i,iclusLv
onilnutu. orni ar Ii nilsrls.inL!!

Ritroccru]ncqlu
n!7i {LI]., nrri ir fLrrfad.
c irl e , a r d o ; t rrlri rr|, r,
!iJ,i L l,:i,!\,'a iLrL:rtl.Li
inLr:ri,l., S:Ita:r:lo' r f ff
.o.i.l tl :,lr rlii\Ltrifr Cf
l). r5tr/.1!a.! Lr,l. !l r'r.r
r0 1r !: r r . (x +r:rc rr'
c ir r. fl:i.i i. ! ri c : r[.i ]
LuLrr i:i.,r ltr ti::nr minnn
LtrL.
triLc sirr!,nrlir li rrLcrr

@@"

Cahrl1uilLzcr'illski
.'(.$.,J lrl il ri r.trlt.r:r
iu,i[r5Lil[Lrr! [ | rn4jrr
r.L:i lt rrrrr r:rlo.iL.
rnti an ti( iif:lrilt LLr.itr litr
L,lorq.liri m,:r r:n.r:rLlj
fL
J n^ \r. n,rr l.:l i/L r i i
:be nL. d i llas lr Dr,i jii'rrr.
rnr $;.1: r'r /L:oLr::i+

Riroccruldc
Sumatla
rrrl rii.ii,
:r((
rfr:rf
L rl lin Liti
|ir{!
rro'r:i .L: f!:rIa..:.
crllJrirrxLiilNnr:rc.n dr
SLDrL:.l!ltJ!r0 l,n.
\.i Lt IfrLru .rr! Ll:::.

llii: Fin , L n ! , :

nt
^!.1iJ

:i-

sl

r Lr'rr.,rr
t, rr
fiL
irrrl
ir xri
crrr
iili

Rozltoareqi iepuri
D ozirnir|:l{ runl un grup nreredr mrmilcre mici }i
I\n(dij.
incluzind grupuri c !cvcritchi
gobolnnii$i castorji. llxisti ccl putin l S00 dc
sptcii dc roriiotr e. !arc sc gi\csc in toatii
lunrca.in toxteripurilc de Iabitat. ( cli mai
nrullf !e hrillcsc cu plen!r. ar d d o \ingur:i
nerHhc dr dinfi incirir.i.carc lc pfi mitc r:i
llrerlrc, cc! mai tirre hrrr.li. Pjka riieprrrii
sunt un Alt grup de mflmifcre ierbivorc dc
tu.(c(. n urnilulag.morIc- Si l.(.5lcrau inci{ivi
.iscuti{ipcntru a puter roadeplanlele.

Pikagi iepurii

Pikanordic
lika tdicsc in !rupNi ijrn irh,
0ar. !e iCliJio!!$c pimc

{iilci

.oDrcrloiP.nciprh

'

i..bn.il. rituhiijlc
zcrroaicalc Plmlelo. \rtun
kln,i nu nLdli hnnii,pc
cu. ! dciroTncadiLrDici
rirnlfn.lcnl trDilcdc
ianrn-Pik! saFiiin zipndi
ca sn cJuiSilir nicilc lor

@@
Nlirnn.tr

rtr l0:j.ir

DcnlDnlxllijn.ltr:.]d,dJ

Pikasunttunimi0i dccetiepuii li duurcchiscurte


$i
ro1!fidc,fiind lipsiti de coedii.Jjxiste2l des|ecii difcrirc,
ceLcn1aimultetrSlndin nordul$i ccnirulAsiei,do$icxisti
li doui spe.il il1ArncricadeNorcl,Ielurii suntl'oarte
coDrLLnl
in cclcciouiAncrici, lturopa.Asiagi Africa ql au
lbst irrtfodu$ic! succesiD AustraliaSiNouaZeclandi. in
total,apmxirnnliv,lT
dc spccii.Ceimainul1iicpurisunr
rapizi,.ruurcuhilungi 5i inguste.coli nlici +i pr]lbaseSi
piaioare
postorioarc
bincdezvoltate.

T e n r rr+ l+ n n lrr
!rur, r.prrcl. |olaf tucblur dc
culodr{rftr.nr irchis,i}rr rarnr
itccrshd.rim ilbi. Dor lirlfriLc
uLlrhnorrtunannr.h'r. la .uluara.
Bhm {lbaliie*mitc si scrscrtrilri
dc nlri.iin iiirrdr Dc orijcd
+rtcd+tLa
r.rtlca ii dDhro{lr
jarbil

illvrcnc, con$0ir

''l

lan{ iq( snlctinugui,{ lf

european

. - "_l
?

sxlli uni lahgi


RilriDdnax hrqr. rod rrrLpr
]lfLici inrldurh aln ,! ,r. N+tr!

hI

'rc

i.,

D.nunrn u rtiinifi.iLr oru /,r!

@@
tiMLi l'.nLclclc nis. dc

Mlrlo!N: rlfirLl rlr-52.,.i F4rr


Rrqrlndn!r: a3fdr.
lhi!n,irci

$E

rir.\
^
rliintifi.[: l.td

-a
i '

Veverite.
castori.
qi qoarecicu
popflnddi
punga$1lepurl-cangur
AccslcanilrlaLc
s!nl toatcroziitoare.Fafiilia velerilelo]
includeannnaleca marnota $i carlii de lrecuc.
cu pungi tiiesc in Anerica de Nord 9i dc
$oarecii

Snd.Udl auaspectde $oarece


$i lriiescin pidud
d+nse.
Allil shibatc6tupii1c
arirlcpc Lungilclor
picioarc
dlnspatc.Singufaspeciedelepuresiritot
c;runcangur.
Celedoui speciide caslori$i pcfcc cca
sare
fiaimnreplfte a tirnpuluiitr a!i.

Marmota

inghcl,
iilF in !jzuinE

@@
Rii,pindirci ,4DcriciCcNod
DraD'nnft itih lifi. i: ,Y/d,rr'

Veveriladungalii
indiani
A*ste !ni+rveverilesli !r n
Fdmieritoaii zixr. hiDindlsc
rL DUride+ocos,flori 5r
mtr$fi M:sculii d\alisc luplil
Fnt'u linrcl!- dtu duti
impercchcrc
iu nlion nrnlc ir
con'Lric$ Dlcs,lLjc{ prii Ir
modio.mrl, Lmcl.lc nascdc
Iic ori l)+rn, crir.c
rruilui

ttpiDdirci: !.ntul SaieloLfr ,.


DoDnnm ! iqirjdl: ..]rrurr},!

Veverilarolie
er1lopeana
V.vdtelc rorii ii foloser
dirliiascUili p+ntu n sc hrani
c{ conuriac comf.tuin Limpul
imii, dr ran minl:incii
ciupcr+iti fnrcle.Acolourde
[ranr cs|r rbumLsrit,
lc clclcpot si Eas.iirt+
douiori! c x n c iL . rrc iru i
' Punr nA. inrr tu ruib.
ia \corblraunuic.!xc.

5+

Ciinele depreerie
cu coadi neagrd
CdiniidsprccricrEicscirl
udatcadiposr{ri
sulrl+Rnc,
numitc,,oralc . UD orat l}onte
rdlip{sli cilLva miidc rnnndle
lcs din cuib nr dnpul zilei, u s:L
se Lrr;n.ascictr idbnn I alt

plane,!i $eaven'zxazannir
pc
al!r dDpffjcolc. au Udkni

Chipmunk
PopindirLl

punga
N!m.lc rcestuiavincdc la ccle
doLrii
tungl dsnbblrrii, +arcIoF
rcs'j di. obqii a.cstcapo! il !inplulccn |uni nri alosrndicirt
]lr +urD,
crK F0alc1l $ q*sporrdlii
lopir.ii,i iii lclfcc ceaML nec
F|rc n Yicliistb pi rirltu lizuini
Fc $rc le slli ctrdinliialculili dnl
1'xtii9i or l!!elc luilrut.rnicc

rlirin'crco,rnlri-l.1cm
Rt.pitrdi'a: Nsrul shcror
DuFrmkFJirrdi!!: {;.,,tr

Chi?muit ttrtine faDiLiei


vdcrildor Sc adqr.stcil.itr
ltuinip cffc Lcsali subbu$rni
t b.lov i, din.i.c icscdim'icoF,
fdfhild nr citrrdrudcDrci, frocl+ii
sctr,irF Ntr hibcmclzii,na(ia'nr
&vinc nnll ai pnFnacli$

l:
I
t
tl

$obolanulcangurde
oesen

@@

Accslatrco prrLcdLnurmilh
!rriloamlor cu pungi!Slcciilc
diDdcicrtiti Flr.c zruanl
lizuiri $rnosltcarcs sllt*t&
]l afti, cun.r fi scni,Dtc.
llsrc loar1. bini a.irplat ln
lorclc uscilclr toatcsii nu
bci d.l.c rpii in cursul!ic!n
ititor(c clil{ hlair ni Futsilc din

Iliirinfi:

iorll! t3,5-20n1:.uidc

R:liISndifti rrr LADrri.i drrik


D.nu'nnca stLirrjlicii ftflarrriirr

DF'uninM rliin!ificii:r.rfdrL

arnerican
Castorul

liindlrin c cclenu' tud


rozilriare,c$t.Nl rbcri+an
+iiLrdrcefini h 27 kg. Clstofii
6triiici r' nzr, doajilsi crcngut+
r in atLopicr.
siadiescintot{cxLr,r
aI).i.Ei co0strui.so
fe.iiur
s(illtff+ dir crengiiil5minr. aarc
r eErz.iun lar $
---.

Icpurelecangur
Ci d cst alaord su cilitorctlc
p. d6tailc lLnisi,f.,.rcc+lc.angnf
su! !c uigil+ lni picio c dln
spalc,ca un cangurCr:id sc
p! palru
hriinc c, sc depLrseari
ficiarrc l!irrl|lte marcpirl,: t
ziLcin,vizuini, drnc!rc Lete
nnaplca,clsi d Llcbulbr,rlddtrr
sln grimF. dortiinsectu.

ryir:i$l,ilTli*.
mrrcnn

6S

gi goarecii
din
$obolanii
Lumea
Noud
grup
Acest de rozdtoareconlirrecel pufi[ 400de specii,
gi$tcin toatetipurilede habitat,de lit pidurilc nordice
penAin de$erturile
qi pidurilc Arncriciide
diDCanada
Sud.Ei s-auadaptalla coDdiliidjlcrite- $obolaniipesc:lri,
carctiiesc langi leui !i lacurj,driar au degctclcprinsc
pe4ialpdntr-opielile.Ceimai nulli dln;obolanli5i
d LumcaNoudsulrtmici. Ce]majnure,
$oarecii
uria; dc apd,mdsoard
30 cm. Principalalor hratd
lobolanul
plantclc,
snnt
dcti unii se hrinescti cu ifisecte
;rh !l rtru l d r

deArizona

bumbacxpr
Soholxniidc

D!'uoirci

J(n' fifi!i: riq,Dil,,

sl soDolanllHamsteri
cartiffi
ai
HamsLer..
sun.ro...iLoare.Jre
ili sdpi
I

R!flindirr:

dLncrndi ir M$ .

b n n' bxc d( trD onn

debumbac
$obolanul

d f f p o r sti l lJt!i + uil ti + hiar!r


pi+slileii po1sii pcs.uiascii
crcvcti
sl crrbi Fcmclapoarcsil
d a n l t r c tr iu il.r l2 pu ila
vatsla
ilc doarl{ siplinlini

MJr;'h.rr roryd l2-22rn:

'.

robohnii-cerli!i
vi?dine.
Hrmstcriisc gascscin Europa,O cntu1Mjjlociu,
t- .u l" obrai pr..gi.nari.:n careisi
lini:n As.aCenLr-rli.
po!c&ahrunaIa vizuini. Exisu douagruprmde $obolanicirtita:un grupincludedoui spccirafricancqi patruspecii
dc;obol.rni
dc barnbus
djn Asia dc SudEs1.To,tisunt
mandtorideplante.Celilalt grup
iDcludc
oplspccii,toatcdin
Alirca.Celmaiaeobl$ntuit
diffieei estclobolarul
aaftilipracticlipsitdep;r,

Vi{i Ii 2giLi,i$ar+cilci1lrioirii
ltciryi iis
Fn iaibilii
lcgoalia dcnsl.Eiiri
consmicscadilolorri subrRDc
sau copacii schrlnrscc{
'n dar{i cLrscninlc,Duoi
insc+rc,
ghDdc ?uiiinccp si !c
la !iifs(tid+ dor
'r,nul!cas+i1dc
slprlniini fchclclc pot
iaprc
nasedc $!cvt oripo r1npAnAh
notrtrpui odnii

Hamsterul
comun

Hrrdscnrlt.iiiclLrintr{n adii
])ost]n csrc8rclocunscporxlc
tsnlru sontr ii l'enlruprclizii.
sc hf.ine{lc
itr }fir.rpdl .u somirlc,
grilunlc,ddianri, pllnrcvczi ri
lare dc iDscctcI'1 Eli$itll!+rjj.
sGingcr{i rullai lMnli, pcrhl
. o dcpozitapcnlruidnl Dnr
ooloDbfi+il lini in manicapdlic,hr'nslc l libcBcdzi,
t'czindu-tcdin lmp in lirnp
pe ru r se hrinidin r.zctr'crc

@&
Mirim.x: corpul:2.10 .n: cmdl
ft i:pnndinn, rn0l lu.pci
D.truD,ircr6riinriricirr
or.,.rrr

Mtrif,cN: corplrj.6 4tsun: cndr


Rliepindns: Asr.lc Sudt:sr
Denn'rrc* tuinllli{j: *ti;drDr

dc
$obolanul
bambus
Ac+srsobolrnarcut1$r! gftu,
fL.roal.s c u e o c o a n ; s c u f t i
!i rprostrrjirii pir Dinlij diD
Ib4iisuntna , i rip n rmic i t l s ] ln r
tulosrlr, idFrcun:Lc'r *h.dLle.la
gora$
sipat lli tacclizdna in xnfstri+rc
delehndlc dc bamhnii Rlidiicina Accst trlr+rozit.r.iu 0 nod dc

$obolanul-cirtild

rinAncc $ralL.llnnre,scnnlc ti

de mlaqtina.
$ol2qlpni
gerbiline,
lemingiqi
f,oarecide cAmf
Existi I1 speciidc iobolanidedrla$tiniin Alrica.Aceitianu
trilesc intotdealLna
in apropiereaapcisauin zoncnli$tinoase,
dnl sunttoli buniinofdtori.Leningii pi goarecii
decampsunr
rczitoarecorpoLentc.
carcidiesc in AmcricadeNord lii in
norlul Euolei $i el Asici.To{isehrinesoin pdncjF cLL
pldutc$i tr:iiescde obicciin gn$tlli fiari, numifecotonii.
Existi aproxinutiv120dc specii,Gerbilidclc
triiescin Alrica
ir
ccntn
veslulAsici.
Toatesutrtadaptate
bjneLa
iu
si
solrditii]cdedeSefi!i lot sAtriiasci cu foarrcpulini apE.
Picioarclc
lor lungidin spatc1incoryuldoparto
denisipul

vi4i
iptupiar dc oliusccletol
'n!i
i{c.it dc nl rff:nifefel.r Triiclte nr
c.lotrii dc pitri! La201ldc lrniftalc,
c.nduscdc. feDElE,nrnn:ir i
cslt sjrgura6a.c vt
'cgLna,Icdrstd
na$c
Lucri|orji
construjcsc
l}ui
vrzuDr tr adunnhaDi fenlnL rc$ul
colonrcr,+uD I ll liirtidini cirivtl
nducriiton an g,,ilt fc rosnri

Lemingulnorvegian
Lci'ingul DoFegiaicslcocularzl
lrinindu-s+cr iarb:i,
!i noapl+.
ln Mc t imu t c h . I imd iiis ry n
trtrrlrn prin Tilrdil, penin I
alrn!+ l{ iocnrlc cr hlani.
Lcmngii nEp slz.nulde
inmdlir+ priheldm, lub zipadi t
for proiluceii, ri,nfll !+diDiDi h
opt gcneialiid..arc
pni
'ase

+oDoranuoe

mlaqtina,
@
'
r( $ r t o Do rlna r$ u ru

rctiv r hliNqtc cu
scmirrtc,
borbc,liisrarlij
ierluri.Iutn,tdcscnn, ryi ii
dFr.e ru t u . d i. rr \ i \ mt r

r lriiocs. cu ace {obolani.


Dr obi.ei,\ifas !u Luibdin
rn'zc,rrrNngrte dcasiDri
lr.nh'irtr

liinlilirj:

ix,,,Jtr

adiNslcscnnr n viruilE
abnndodLti
de! rrltaniLnal

62

DcDtrmiretr
nii,tjrl.[: l.r,,,r

Cerbilulmare

Ilsl[de iir firn:llr enb d+lor


rcuindsllL i?s.i.irlxf \r in
Dc$tulCobL.n,c !.nL !r1+lrtrd

@@#s

nl

r?iLn,L. dc fr!'nii$Ftat

l i l ni n!r

't

r.D .l t r:,5 rr

R;*parndir+ra.P: 1 J.i\Jr[
D U D | t:
!] ni i j i t' ]]rj ' l l :

Ri5oitrrlLhi On{aLr 1| 00iri

poiani
c1e
$oarecele
!a

5ori..ctc !ii inritri rorLlr


rd 1 ril n r f irn s . lu ! : L i. rc
i
liroi, lni f rir.i!(li...ni
ct!l
ri.lilcixr
ir.b:1,1rNrirt{,
ti
dc cotxc \i.,.ci/i larprijlc
polccif, nlic idb:.i, f. iro lt
nn!4ir+. cnii{L !i-l ric. li
Jc
srtrnrlFt lini
srpr3r'x1i

$obolanigi qoarecidin

vecne
Lumea
jL' Jc slc'i
i
rru " rpr'.rape

17

el_
A-e,lx.r '
'onL-lr.tr
d'c r r u ll. lr - c .
, l nr.ietc - n u n o ..ul e5 r-ras l l
Ror-orj t..m .J i 'oD nul ccf ilr '. |"crcc!Lcde
p' d'J ondi l : 4 t ' \ r r : ii 5 c
.r n..
c j. r-. l ...rt'...I
hr' n:,ccr ,- ru r'. \o ri e.i Lc .. r'n- \1 - d in . c r ' lii
lamiliesLtnlco|sidcrali lbarte diunitorr dc calfe

DrmD J{rJlijtrtilti:

l,ir4i

sallronolLir,

@@M
Mrrimtn lJrru N.li ri

nlLddi

I lrii,liliri

L+ril

-lrJoii,r

$garecclede
paoure
d! tidu. cnc!m
SoxrcGLc
d rtfo c{lc nraiobilnuitcozi
r.m din l\lJrr Icscsda lnl
flrib+llu dcq,hrliicnHl. coFa(iln. il.n(rua ciLrlxscmillrt
Nft L! !i liol,itD!'ilndalr)
ntc rPnL,t
lLRjctnid. obiucL
5inoilnbrju,'1nrFrlc si itt.'
!iirnri, dnciidista lrfrni iih

+o0oLcnlllcellulltL

+st. o liruli
,\.rcsi,s.htrLft
l-a Nml
sario:tsii
arr,e'rnrLrr.
o. oeNni orn!'dc5 flL ftrs i"
Lun. t1tti.\tc rri1"r{esc
ri.xzli rcctl i -{nnnircxftu
nirinc; licj lcl
dc ndrFtntril,
ft ltntri fr raincrc s.
i !+i.tr. 1.1riLflnl an::ir \r
p : . d L c . . rr o f l g c i+ iii il d n,

Fl

H6rciogiqi jerboa

Marclejerboa

Existi aproximativ21 de spcciide hArciogi,carcbiiesc iD


Africa.Europaqi lordul Asiei. Toaftra,ccl mai nulli
hrirciogim;nenci mai mult,pentrua avearezeNe
colpor|lcdc grisiffe. IlibcrDcazA
- adici idrnndorrn. $i
hilicscdin rezen'eLe
dc grisime,trezjndu-sc
lotu$idin
cl d c.irrd.pe r u.r .c hl.riflidin hranrocpoTiri.,l
Jerbon$ult rozitoarc lnici, cu mernbrcpostefioate

lungi,IolositcpcntrusirhlLli.Existl 49 de speciidc

]\ft s'.?itor lioi se d.plascqil


lnn dE!.dI n silLnripepic otrclc
dnrsiDre.Noaflch.cl ciuri scrrthtc
ti 0scarc,!c (arele giscirc
ffcciind pdtr trisijt glr+llrcl.
h, mi de laliqj$erclLdiD

,}

.lorboa,in Alrlerica de Nord, cstul Europej9i ,{sia.

l-lirciogul de deqert
.{ccs(hiircrogeslercri! noo!!ca,
cnndlrn dc nLeci De nscDcnca,
sc hrilllctl{.r pl{rte iiiice
trorLii nc Fhnl. penrrulun l+ dc
Ltuni ii, strpto riuunii n, cn,! sc
xd;postalte
ziu ii
csrcporlcsi
'r
siilibemeze Acc5tmzlro. i

]rifihrld: qrDul i 3 t cmrcoxni


Rrs indiftr: .\sirfenrr:
Drnun i!ariiinlifiri &Lri,,,
,{r/it/!lsir;i'

D.nunir.x lriinfinci: nLt( iqjy

iosrdesrop$ir
ir 1938

Porcilepogi,chinchilla,
t

''

? t'

cooal- caDlDara

;i hutia

.'*
t.d

Acesteanirnalefoattedifefitc
aparlintoatemioi l'amiLiia
ro;loaelor medii$i mari.
lorcii spino$isuntrecunoscud
imcdiatpfin spiniiasculilicirc 10acopcri
7;
o pirtc din corpSi coada.Existi doui
fhrnilii:unnin Alrica FiAsia,iar cealaltiin Americadc
Nord +i de Sud.Chinchillaqi cobaiisuntrozAloare
caie
ilAicscla sutrrafala
solului,in Amcricade Sld, Capibara
iiestedeasemetea
il1,{mcricade Sud$i esLesinguru
specie.rl:idliLieisalc.Cclc 12speciide hutiatriicsc in
insuLcLc
mmite Indjilede Vcst.

64

i iri'uor loo
llisPindinr

:2.33 m: cmdn

ionrlr i{L lui clil.

D.nr:iru rritntinci:
airr.r ,'

Chinchilla
Cu oclii lui inorj,Mchilc lmgiri
cr)a{ta
slufoasS,
ohiroltilhst ur
ad'Flltuhos. liiiesE n, calorii
dc poste100de indiqzl t s liincgc cu lloDte De obi.cr.1n6niD+ii
ridicdpc Fici.lEle din spr!:, liLilld
Llrinrcu labcl+.Icmclclcs0rDal
nar dccir bl.bltii. Sennnul!$c
ianr, ciindi'roduc doui gcn.ndi
dc pani la $llscpd fie. e.

Hutia
1ft0c1.!, ftici re|1ilc.Este
un bu cilirilrr ii po,rlc sii
daut hrrDnti ln coFci

D.rt!dnl

iliiDliliii: /])iri

EsIeacrivzi r, ilrnoftptedsc
adipon.gc iDtu-oviz!id srn
l'11ro cr4,ilurii jD stidci Din
nitiiicire, ui nn animrl'+r,
penm +i esler.Anard
Dan8nsrcleti .riinfi iDtuodurjiitr
IDitiik dc vcn de oirr. om_

N[rid+i: Noqrl ]0-50.r;.uda


Rispttrdi.ri:

crrr b6:BiLDiiA

cobiitrl

Porculfeposcu
creastd
Tclii det. sFtdc poi@tui lcpos
cucEafi ajuig piDi h :10cm
luginc Dftii $c a|ncnjrFrt ataci
+uspalcLc,
inFPanit
irrmic(lcu
ad6lrtcpi,
crrEr tot dcsprinde
Acrstporcpposs4l{ji,bosrelre
tu lnttu !iai..i, dii +arciese
troryrea,
pcnkua sehrnni

?orculleposde
copaci
CoDulsctsluipdn ktrloscsloaco|d t
@slm s.u41!Lgr0\' Arao c0dii
pn}|.Dsili,care!c hu rcl i t])e. iali
actiofl p&rtesriprin'llilucruril+,
n8ndo m DEnbrusuDlinmtar l)c
obiccjsehrnLcscfloalrcd 0,
lhnk, ruldnidqplmlerj iuclc

Iliirinr!: colptrt
20-ro.micoxdr
liispinJrrc. dinl,.r Fsii nr

Cobaiul

D{u'nir.i *ijn dn.i: .n'rn

CoLraiul
silbadr.rcutrco&
inncsr!pl+iaara
scufl+tl nrc{li
Ilior- Triicitc in glq)n' fatuiliile,

carssetrrutu lehInt alrodrc. o


colonicdc piiri l*40 dc t:mili . in
zofiSlIa dl'us,icsdir ddiipostuo
tcntnri seha|li cu iarbiirilhn?+

Capibara
llsrc cel rnainatu rozitor edsmr.
A e u r1 . o i? lu k mict iu n c rp
ruLr. r{r I'clrc{em cptfr{i
tunl]ulli ir r])i, ti ind crF.r in
inot $ sdtundtrd. A.e dc-

doar ulcchilc, ochf $i n:idl

Minnr+[ n1Drircipalp]ante.
nrclusivrcy.rice,ticslc de
obicd acl;r in zoii !iin anuig

[Ihim.r:.olirt30 6l cn! c03!r


R6piidira: BollvL Bftzilir,

s@e

DeuEi4r Jtiitr!in.i: c'.aJ.(

Mn' nN (.ol } ul .l ,l n:rosdr r!ai !


Rlirpntrdirci: din P trDit tii'ii irL.'1!1
Drnunini Jriitrtifi.i: /rrd?.ircnc

1$:

De ce au zebreledunqi?
rngilc zeblei,cocoaSn
ciLniilei,
..u:rdirr"rle
c:rpLrJ
pcgteluipescarnlunii ..dritcllld(.n1t:'
afrl)i[cca ]riltc liunzealeuLtcirnsuctcr
plrr.siific rrrlla
tfnsirtrri c\tlaorclinare.dar totLc ltccslclriltc clr
lfrtlnlclc silloati sqfat ictuirlai binein rrr-cliLLl
lor.
*.,
''
r\ccstctrisalturisc rrrLucso
..dcadlplarr";i inclutl
crlori spr:cilicc,
. dcsen,.'5i
cunoscutc
srrbnLnrrrLt
de
...tr. llri,crrrc1 r:rri . r'rrr. r''ri u...:cr'-' rl.
,t..:
rr-..1-.t,.is:rurJr
p:rr';rl,rr rl.r. :'... rr-irr." ,
lrnirnalclc
si trliasci 'incolrli,tlicllr'crnccunr
i
,,.{.:r
al fl dcscrlLr:-i
licrbinltsul tilrrllfil. polrfL
I,
inchctxtc.
-..
\:,

r \ : , , r r ir r r L: i .d ,
r :\.1: ! , Lr i i l- il ., r
fr,i ::: : r r lr hr ' r r r . f

ir6

Dugil{ tipilDtud
rtbLrinognnlr
,cbEi dnsuntpedru .2nun rj j
dcoaEerni'nald !e lede loorrcu$or
pre sa{aft afH.dnit Dr.aEo. ndJrtul
tclior duli.:lc drleritdc l, un
ujm! Laaltul,ex!.rLii
ced c[ etc
ljul1ebletcr,.6riecu$aici proldr
hnihe.A.orld f&. si s. rdunc
lopRrri 9i$ lic in !igunnti faritde

pizii. Alll pcirivid su


q
,ftrcecaze
dai:icdEclhYa do
'tLaidt Dnodl dc rwe ii Jcachide
8@ uri.{iqi \j ioslrhepJada.

s?

Pdsdrile
PAsdrile sltnt printre cele t 6i de succesviellitoare
din lumeaanimald.Ele au ctlce t serul, pdmAntul
Si apa, Segdsescpestetot pe PdmAnLinclurih)pe
piimdntul inghelatal Antarcticii g[pe cele mai
indepdrtateinsule. Trii.escla ahitudini mai

na

de 8.000m in llimalaia si la 10 m subnivelul


mdrii, tnjurul Md{ii Moatte.

Exisfi dpraximati\j 9.004 de specii tliJbrite de


pdsdri, de la miuusculelepdsdri colibri, in greulate
de doar xdleva grame, pdnd la uriasii vulturi Si la
rapizii struli. in ciuda deosebirilor dintre ele, tc,ate
depunoud.Le-arJi imposibil sd-Sicarepuiul in
corpul lo4 ca mamiferele,pentru cd ar deveniprea
grele ca sd mai zboare.Puii pdsdrilor suntprotejali
mai inldi de rcaja tare a oului, care estede obice[
lixutd caldi - sau incubatd - de cdtrepirihli, t]Itr-uk
cuib. Perioadade incubalie- adici timpul in care
pttiul tcJte in ou, pdni cdnd ii : pa,ge -naju variazdde la 10 l2 zile pentru pisirile hici, cutrx
arli pdnfiru.tii, pAnd h E4de zile la albah'osi
-{*iti Dcsciruti zbnaii nl

ldgLrlLnsnlelof
drn Cualul
iuine{n, PAihlc dc roNn, da
nds.tii!ut, tu slr! piei hnh
amp nr trpi,dudeFbd demare
Denmcer nd DrB !R.c r

hrmeilor Pesoinliisunl
r6ele dI escun
i i+inu

69

Ce esteo pasdre?
O pasireobi$nuitliareun corpputernic,daru$ot douii
picioarepi o perechedc adpi.Aripile sunt,de fapt,
picioareledirrfa1d,modificate.Totltepisfuilc suntacopetite
cu ilenc.Suntsingureleanimalecarcaupene.Penelesunt
flcute din keratin[,o proteiMdin carcsuntficuii $i so]zii
reptiielor'gipdrul;i unghiiLeoanrenilorgi alealtotmamifere.

r\dFil! uacit*sl$ iu

.L,istun

I
ltil:rffiTii:
iLeloNrlor ri vrlLu
! L rrr .nn-:enor

l , , n s J pr l* s.o *
r erriccnrlrn
ti dcaer

I
Rii{dtri'

${int

t:]|:lffi1ii.ili'=l I
r.\dtrllr Airlilc pisa-

V[lh,r

il
illflii"':;il"ji
dln nrldi

.F+zr

Toatetipurilc de

plcloare

pdsirilor
IrtiuD putcr c wl(ur,

Colitrri

:# {
nf,l';'l:;
trlc. d! (einrLrr!c.r.

Anatomra

carcstrupc crcnAr,cum:
Piislirrl+
1i cionlc,!u c\ Io{1ilrcronrcflt
DrlLLr
4ce:le.Lrciin ld!;lriuntrl i"
ilit.. rNrrlL m{hc cumrr li
c4r'nu[nu!au p]( $ir. .f
6
descrLljunirc.P \ o'ul .u d
d o r L d r lL r ca l stn r r iLri
A
lsrc Nrr !'r tr$uu nl+ry{r':. '
ra, dcAGle ti dr(Jrclc
rur, ntr-crLev{kMUltrisuxttolo}

col?ulti .cr, ri. pcn.lc


coziiilajut! salifcz{ ir
Ghrclc i)ulcncc ut
o n f a , p c c a rclt o i. u
n,pcin b!c6l ,:u ci.dLl
iDcovoirrTorlt lEsildl.
Shcrfc.ih fo

c porrlitc

Un ptrrdet6iir.rc|tc in inl.iio rnuiotrGilbenurulcstus!6t hiCe hnni, ir


skaldil+de rlbN iLlNreiee'i dc hilllril
bn\1e $ de sclirlbi:itc d. lenperituri

Ciocurile

lia

rndLcFJs L, 1!

clrcg Duna, sprry nuc'

,Lff iisemnrl+l.lriristiLsie
cio ileiu ronrc
t' c,unca.

, d ie rrr, in t u n . ! , !d e h , a r

trF\.iri Cio.urlc as!u!1c., ,. rl

U dc n scsihr $u i{$lc ptnr'L'


pdLrdsains+clclor,in rn!! c'i

fi.i'ite.lr praJi rxm ir n itrlt'tr'i.i I


nu
ciocui n..i fi incovornlePapagnLjr

ryilil

;io.ur'lurcmrce.pLnkdspa,gder nlaror
r"r fa$r + LdnihL {Fci,curnar tl uui(fur(l
dc reu,j'i {olos.s.clocule lusi p..nrul|
sotr&risipnl in cintarcedc iiicilieiilitucanulur
ii!smhe si! rjurgi 1!
CLoctrl
rdfluilor sl4bti,
bobitclcde la Lrn.gin+a
gculalca c.le
crrcnu FarsLlpoda
ciocorlclof
maiunrLrc
nlc tblosesc
Lltel1.nttu+ulcgctie$urilordc
l! mahuil.apclor,caiipettr{ a
rEno cc
nilura millL dupi rcnfllc,
csrc
adrytat
ciocul lLrngal clinDdrilor

o(n!r!rr rdcrcrF$tloc Pisrnl++ohbl\i


i
r ! sn
." t n Ci.,**' . unr ,t sulnrnlflon.
lar.,!c{L
ajugi la ncdatuldnlccdiDliLintru
pu|(mi,i
al
cinr.zlofcst!
mic ii
Pcrlbal
proicclalIJ+rt{ e$rmrarc! seminldorcar:

Pene
P( n e eIr .flr a cslo r -.,i lr--r-.,trodi,''
P i . ila '
ufteon
nntolfin
liinhtluiii
nol.roarc
Elcsunrbnn.
t, a
(
(o
i /.1 :
ot? st d rJ nc $ c c ii-'
r F i L n .l L
cun |rl I lt]ollumeh sn pr tuI, fljud la arngr.! pcre}i L
C r " t u,m ? r , ! L r.. .p(.r ' r d_'bn( t c c d
toptrl+s!c acopoliau leDcdL
zboriceledlccozii.
00,Lir!,ir! FLrd9 infsioxLe smt n.i .lildumas

It

Pdsdride vdn5toarePtarmigan
grpasdnterestre
'l\.Tu todtepisarile sunt bunc zburirorye. J'Iuheili
I \ petretcra mai mrrc parieN timpuluiia sol.undc
scormonesc
dupi hrani. Uneledintre clemai
intcrcsantapisiri terestresunt pisirile alergitoare,un
grup careincludeshuliil nandl {i cmu,Nici una dintre
a.estepisiri nu poatczbur*, Au 4ripi, sar sutrtlrea
mici pentru a fi lolositelN zboL Pisiirile alcrgiitoare
$untpa$nice,sehrinesc cu semintc,frunze $i tulpini
de plante,Di pis.irile de vanltoarc i$i pettecceamai
mrrc partc r timp[lui li sol,daf la nevoiepot si
zbo{rc ti llo{ptc:rurci adesea|
in copaci.

rasanoe vanatoare

Vtrx. phrmigxnul rrc pcn+b:i]!lft.


ccnuii. Iamq
'narooirri
Faulgan! I n6pe.lorl
riiioE.\o
t c.'tcdc un slb !ur, N ex+et!i!
cclordela coadi Acelsd lain!
rilbi dc idli il dL'li si sc

D.nrsirh t inlinrn:t(s.r(r

Acestgrupmare$i variataremai mult de 260de spccii,


careinchd fazanii,ooco$u.l
demuntc,paunii.Cclemai
Dulte aLLcorpuri roturdc $ picioafe scurte+i puternice.
Excmplultipic cstcpdunuL
domestic.
Senumesc,,de
pcntrudi anumitespecii,cum ar fi coco$ulde
vCnatoarc"
rnuntegi fazanii,au fost mnll timp vanatein unelep54i
alelufiii, atdtpefltrudishactie,dlt $i pentruhr.!na.
Fazanii$i altepisiri scurmicu ghearele
picioarelorIor
puteflicedupAseninte$i bobile.De obiceii$i fac pe
pimlnt cuibulisimpLc.

PdunuldeCongo
A.usli tasiiE Iimidii ti nL-ii
li ilile alai de asflnsi in
adttcuril')junglci,incir oaneuiide
alla i,r 1916.Chjar$i

@D
M,idnci

li[s|)indir.r: Irdir, Sri L{Dkl


Denrmiar jiiinliilci: /'tr!r

tulirih!!.olPtr| 60-70on
Rn\tindinx:
bsi,rl
^f..1,
DcNft ncr irjinlifirl:,1rnl&d

riffitrlnl t,? m flr

'77

Utrit
D.i!Birs lliiiri[cr: c/]!rrd4

t' .p e l h a

l i fu n i rn i
R!{rrtr.rnei cl;i6 A,i dostrf Ej
Dontrni'LBniinlincii: Iqrr]ar

Prepelila
californiani
PrQ.ll! c.lifcnnnil sc dcpliscazll
I s brnrg nr En,fu Minefti
Iru"rze,
bobilc,seminle!iuncl+
ilsctc $i mlscululI ttnrclaru.
laoi rcobLiNxnh ddp,dard.rr
rllr
n$cL'lL'larc
tc tili inarcajo

Giina rogie
tlabiGrLrl
ln!0flI al rcc$r+r
fnnoxsc tils:l.i csrcpidtrrca
id..lroi1ndc trn tc iudscul1rl
ics+ irr cvidcrlil si cs1efoa c
colornl,nr rnnt cc lcmclnnrc
lJ+n+Dar+nii.La inc+pltul
rzoruhLi dc iDtc,ccl'crc,
miscul l iacccuflcfc +lcLpftr
p+nxjtrlluistrikrcrtorEl
d*Fuc lrciliinii h tis. ouii
6iiM roiic
sdhitrlc,
'niiDrircii
mtrgui, frnnzc,
fru.rc !i nLcdc

Plunulindirn
MrsNh'lFiiunulL,
i iddian(liunul
obirn{h)
cstclnn Jinrrccclernai
uifie triNid.Ar. p0ic colotutc,
$rnenalui slLlLucitorr.,!rcsirrdli
cu,pclti"sepodctisiin tin
ddictum
coa dcsub.i Cu
rfilinMr drlsnLu .:6-11, 1
rccastilrcnaridi{aLa,
nuscu]!l
duri si trrraslfdnclclc, cerc sunr
DsnumirH lrii,,tin|il: P/n,irn B!
nuhmipnln +c+laculoasc.
Acastea
!u pcncrnirotiitlvcr?i
cft6li
micl1.
h silbiiticic,
!io
piun n hriin{qc(r sirn Lu,

@s

rorle. f.mze Ji ,a(,r

losinlrodqini l]ar

-,1L

iii

LOCO$UIOe luflgrr

!stc strirho$nLg:iulor
doneni(c- lcmch.sr. mii
inici dc.il mnsoulul,caF csto

colorar[a src tcnc


ii
gru]turidc
bcj.Sc dcplscazi ii 'nr|on]r
ca 50 dcS{siii, ciut{nd
g lLrnlc,lcni'tc
inscdc in
sczoruldc nnFrcclicr.,1.ricla
iti srp! un cuibpuin adarc.pc
ct l inconjoadc! ilrzc lla
depurccincipnnnh i:sDo![

Rlspt&nqrr xd+trld lilr


^q
D!n!mirrxrliillifrril
r 6dffF

Gainamarede
preefle
aii ik del)re'ics+hrhcscin

ffi'rcipl cn frun7c.t uclc !i


in
criurle vlra pDld si Lllsccrc,
spcciolLiiclsrc.In sczonnL
do
n,isouliial.ag
p n unfl"reagqjilor lor
'flpcrcclcr.,
fcn+lctc
porrocaliisi,ldic!rc! crcnclor ln
ti$pbL,iruaiuiui,rlt slrigalc
Fituvitosfs ii lrrl din pisioxrc
Ircincl.L.rlqrlr ! 0-11ouii.

Cocogulnegrude
munte
Pi' 5tnd, rr\lli

(sM
^

;!],

Rirpli lft!: ilmrirr d.i"orJ

r\c.urimdrrs

in grup,Fcdrr r rlragofcftclcL{ in
ficcri! dimnrcatr,
ci serdnni nnEw
1.. sPe.ialii drnFdz6,shgn !iiti
clolc afnu*oasdcco21inftF xu{i
ci(cr lbmrl! d lcnclc FcmcL.lc
sc nry+,l.huazllcn oci'!ri bu

Curcanul
C rcanrlJilbadc{rc un c.$ rnai
ufo,,mri Nph, l piciorrclcnlii
lungrd.c.it alc cuEanuhtr
don)asrc.Picl:l dcpl +ap{j ilc !c
glt c liFiti dc pcn. Porlczbun l}c
dLsidil+sc!(c, dardcamd
nlc l}a|rc? l,rur.cjF;o
giscitc la sol Milrilci
scDrinle,
sl{n+ i iruclcii
t d , id ci n ic iu c l l t , { r

s';:i$r':;ililii':,1it
- Cocoqul
de
munle vesflc

AccasliL pa\liLc Ln4nnicli,


rsrftin:ilorr{ {tr c{fcitruL,csl+ cca
nd nd. di,r frmilia grlimccdor
Iafna sc hrllnc$ctnlridaipal cu

@@

a+c$i cr $cr nF dcFin.\iin. di+(a


lui s. scLlrnb.lMilninc! frun2clc,
tubnrilu)i fn,rlclcnnorrlan. dc
pidm. sun NrfLmcrhorulii
.LfimlL.

ftii\di

i' er ronfi t !l ropr

Rrrr|]ridifth:SFrrL+
Lnnr Y.xE
Drtrunrer $jilrjlicir M.l.clritr

Pdsdri
caretrdiescla sol
Plsiirilecu picioarclungi, bunc alelgiloarc,ca $lrutii,
casutuij$i emu,hiiesc in savaiteuscatcsauilr delcrhrrj.
ELcnu pot zbura5i adesedlrcbnie $i oiiHtoreascE
mull
penl4L
a-sigisi hrana.Dc aceen.purtru ele vitcza de

Pasi.rea-pavilion
violet
Ma{culLnpisrrii-|NililD con
sftrrctle nn .jl18lrLrotr'n1
dric
]!ij alrdgc i+nc1. Pavi|onuLesl.
co.sr(xt dnr Lcnsorrcti dccoLfi
cr fi!+tc si bobjE liu col0rr+
Dxcl o fch+li sc apropic,inie
cnlnl dan!c!zi! ir,.!arLlior",
filt: rd din Milit

alergan
eslermpoltantd.
$i pcntrua scapa
dr anrerintilisebazeazd
pe alergarePe
lergiicli nu pol si zboare.kiwi au picioa{emal
scnrte
$irrrergmaiincel la sol.in acelalignrp
suntinchse$i pesEricaretriicsc la livclul
solnlui
dinaLtcfamilii,cum ar fi curcaiulbraziliaq
.ra-nro-.
drolia.5i a rlc"j*'1 loarcircnsre
lesiirjpotzburiLdari$i pehecccl maj
maretimph nivelulsolului.

Rirpindiirr

lqhl ArLnlhd

Kiwi maroniu
C( x.lulorulcroc{ltri ciimsLbn.
!Nlirca k1s.i mroric s.ndcllzi
solul dntii iiI.ct.. vic,D, i,
tiuctc cizrLc -\timrul i ruzul
tbaitc boc ! ajnti rt.ti
gGRscii hnra. Cn $j dl! lislji
kiDi. ri rccNta ac pisiri

Curcanul
Dlazllla mare

mrn!s{uh,dscunsc
sublonrjL,l
rscn:in:ilorcu o bh i.

brinn,cuo ar lj fnr.l+ filrtrnzc,


li sol,darcu,I!liluc jD c.pa.l

RtsDrindirea:
rrtuMexicpint

D$i estcinpcdcol,
Mi :nux
fugcdc.ir ubonriilvla\cu[Ll
rrc
udsrig ptrtohlc.
bubliror

llcntrmir$ttjinljlici: Cml

Tinamoumare
rriii.sh in jLlt8tdc dcsc.

Accarli pasAcpoarczbn,a, daLin


rd csicsriing*cc$rinceriiL.Dncil
it p(r r!1, Inni(

ltr gr-

-11
ncral
fthrtcrt. bolindu'$ ir!
cul.rrer nlil odr pontu{icundcn.
It pchcccccr mli nrarcparr.r
li'TIUIL'ilas0l,utulcmineDci
Ii!'cE, rcnll}l+ ri jLseclc.Fcrncl+lc
de|rniliit Ia 12 od d+ culoar.
vud+-albNtrusru {ii}lc! Sunl
uDclcdi rc cde nui lr{noNe
ou! din lumeatisinlo.

T5

Ri+indj' ri: Nou/ zrclr Lii


D!nun:i4. nirnIfi {i r2!sl}r

denisip
Gdinuqa
Pallas
lri4li!1ti(!:

I'llrculul r-b.nii ndcscatic


lungiFcnm 1 gisi rrpi
disla'1|+
prii
1 Elarc]le
])enl.u
ab{onen}onc stc.ial+,{arc
lbso$ {Frl+anitlc bi.cli o

nsi3 c06xr j:

Lrmumn.a ttii!ljticr:

rrr, taPt.r

:11r

i, , r p( ncr c,

comun
Casuarrrl

Casurul coinunliiicic ln Piduilc


tirtiical.. N! l).arerburi, n'
omciii derLir46credci iq1!oa1e
follrsimrLeocxsciiasoasid. Pc
virful cqrnlui,p.nl a tL Liin
dru!1l|if tufituri,ir cinLnrcl
VnfnLii ri
fnrcLclor.izurc.
f.ncldc mrli lrt ial, drf0tndDle
snnlpulirrmxi mnri5i at nn!.1!i
mri liu . . lo rrt . n ! t . ' o a f t c i L ' c n
f{ dcgcEtlrrtc
d. Ftr|crtrL..,
ascu(il{,exletor fLfolo{it. !r ci

Glinulndc ni\l'

Dropiamare

Dtut,r m c cslc nn{ dl rc

dcb nni grLLcPiiliri zhurit al.


dinlLric Un nate'L ntrc Poat+
si ajLu4liti 18kg, dar(+l lodc
sLnimnlrmaiDici
zbu'a.i_cmclctc
.
p:iii In 5 kg r' tru ou idvtnl'
i cird rl,
DropiLcsodcplxsoxzd
saNDlc
.itr fid tlrntu,
ir nsccrc

H
Ri!Fndi'u:

l'liu. lhrc!

D.numn.tr iin!iac[: l]rir ritr4

Emu

Emncsrc.cadLi-ad.rd Pesir+ca
nu
midrc din lurnc.Ca ti sL.u1t!l
!'tczc
rc
po$c zburi.l]ugcc{
tii$ Ia 4li knth !* PicjorJclclul
huui ii+suliLtuanal}nr !n!tu|
tulL+trilofdinr\lstnlia Hrana
princitdi cotrslid'n lil]cle.boRbe
tr i$se{tc,dall}orlt narcn t'
irbni i rLLcplantef+mcla
depdc ?-l0 tuA,!c calclc

T6

Rrisp.indirox: dllrE.pi'lLilo

..;E

tuarele

alergdtol

Elir
ItisptDdt.x, nnLrnu

|)lrcxr.c l).xr. zbur!. dar nr o


pirsilrurnc
hNNd{j ANr,Lslri
ni dd ns..t d. Ln$:rrrlxll
$lltui, {a t oiLiihrLlofl)risir ,
FplirL.\i cl)ur rdli

scricnrt
rorii

sh..l+

trrrb_)enemit cu

plcroarc

ro$11
( n.li ls {i0n!

rb. tri

ftrrn Bf, du lrgc


rctcic ca * uPc dc
- Iu icolc.O,roirii toli'l+
t! tr.l)i crr.io.Lrlci is.Lrlit Sc
lrinc \ lc ri . r i. miL ilc ,

Pasircad
nnocor
deslucl

irrLnr .oltic FcnrcLa


(L.f!rc dotri sa! tr.i .uli. Ic
cur pn0.|cr lu elooc$t.pc r'ir(1,

l.Sc

njioriDll

'r

lft:ir,

d. srt

StnLtul
american
C{ ,,ri ,:r,. t1i.! d i
A ro rl dr srd. ,i*i al.i.gi
tfrde,
m
7b!.i llc
'r,l)oitr
.tr:.c, Ii,cn ni gnLt!:. dc
trllti! [ ]0 il! !r d h rtriordr
.lo ropx,J!cri., mscrlii sc
in|crccllcxi rn Dai nrnllo
tiDoLr IlrscuL cons(rrrc!rc
un cfil iiul::r klib. n: piiDrtrl
otrliL. s(rr {LcNilr!r riDd

JrxIul
SL(L!(L
, !+r,iirl mc lFir.
rcLu!li.crcprci nri. ir 8.iL
cr si zbrut. I'r r{lrtrriJ, rit
nl.r+ir rcprfc !i port. si
ajLn,li la ril.zc ir l0 knJh.
SltrLliis. Irijn+! rx plurlr ri
s.Lni',1.,.]d 1,:i, ti Dici
r{ptjlc, Oriilr (ir rLft4 suntccl{
n,xi nL. di,r lurc, LIul

''!7

'frv

'

rasafl otn apropterea

Fluierarulroqu

Accrstlipasirr coDrmai
Iri c!lc
llinLlpode .d* (rI deatn Sc
iur'rll+i;tenr 2oncdlitrin.drc,
z.rc nnndrhil., !sru.tu lns.clr
$n( tntru}rid ]!i lri . dni
r,tuiir+i ri rhc \j+fuiroxrcnri0i
c rmrr ii. , n b r t n t L . ii. I r.F u
ouiil+intf-urrcuibil+ D.ltudi

apelor,pasdriacvatice,
cocorl,pasanmallne
.l

Jn ti in iur ul ap c l o rt r . i j r ( cf l u r j j s ar a r icte r ed (
lpi .n ri, P i\ iril c d e p c l i n g , d p e .c ur na r fi Uu icr :r r ii,
ploierii Sijaqan,r.i$i pctr.cctimpul viclile pc
coartelemirilor; s4upc malul lacurilor ii
I
fAurilor.Pisirile acyaticc,cum ar fi billanii, i l1i
flnn ngo $i rxt|}le,stru mRimultin xpi +i
i 'i:lt
multe dintre elesuDtcxcelenteinotitoarc.
; , ,
'
Laru le, bil(ile, rlurile g mlatiinile
i
furnircd,':idin plin pldnrcfi nnimrje. irr
p; );rilr p o t *ft cu i l ,i r!.!c i i n regc rx r iad c p e

!
j

,..,
r:..

mnl.Pisirilc marinedepindde occanprntru


a schrini. Nllultedi trc etepot si inoate9i sA
sesrufundcperlect.

Pdsaridin apropierea
apelor

t'tui'rr

-"

G'i*W*
)

ti
i

&t
* * ,,', I f, fc
d"
! '.

Cul:
lc
tcL
url i(cto
i )c ll tors)

Cu lirr

C .[,m. r rD: rr he p l i r i . 0 r i r r t . . r r i c i.r r r r n e Jir .o:c


ccimairricilloicd. de doff l5 cm.pani ln ploicriimnri
careinisoari aproepe60 crnin lungirne.Do obicei,
Fisirile din prcajmaalelor schfinescpe uscalli celgq
r ultesunlbuncalerg:lloarc.
Ciocuiilelor au diverse I
lungirni,pentrusordarcala diferileadincinria fitalului.
in clutarethrdnci.Toete$unLLlu[czburitoare$i mnlte
nrigrcazii
in llecarean inbc locnrilein carcsc hrl escia
r l-. | | f l r d r i n m

Zffi

Ei
h
rli

tl

rr
,l

isi

t)f

l t , d .r rr '!..p r--n .,\e- ..i.Lcr i

Ploieml auriu american


IrloicNlNdu cijrrjcadpjonla higralii i'c
fisrantliinarc S. irr L+tuni tuxdri
ifcftn,t A rcriciideNofd DlFt
-it{
nc+cr,zno{d al)Ioxifillil

S. lril eild I'i Finciprlrn

Rrclii[tiLH
RrnDrindir.irN.ai,tAmr. i cB
N.,r {!::i Ji rnricr d! s! ir:ru]
D$trmimr tiinr! fi rii: irrurrrrl

tn sni Asil

Cocogulde
pddurearuerican

Jaqana
Rildtrdira: rudulSrft iL

pisirii D.gcLclc
ti

ffopcrccrLeleo a.Lc nre lccnslo


li])crnilesiirrlucpe suprdrclr
sunir li fnDc
rnslabile.

Nagalul

Pescuitomlde stridii

p{sluirnflt de scidli i,c un cLo4


lungtr flnt,Ic cnrc-llolosott.
renrrn adnc.h Fnn scoicitodirfc
s1anci
!i !snlnLa d.!chide
cocliliilc 1aral. ac.stota
Mar,anciij iBscc{c
ir vrcmr dc

D{si csledc fap!nn lip de


ansioariri
flu.nr, cocotLn
I mtnr
bri
rl!
Icflc.e
Ldccir dtc
ns.dulu
irl+rionLl
irctox
p6sii dir apLnlictcd
Sc I|inettc ilr Finqital cn
r:imc-pc cafele gilcttc tnn
sonddtasoltrlui{trciocullui
lurg.l(mclcle \ilac criJu il
{r[ coF.jMuiul] ri $i dql$
Cocolnl LI nnrn. amcrirrt

PBcnirorul
dgsi.idiicomun

RIlp iLndirs: ,\mn.t tl! lr.rd


Drnunrrci niin!in.[: $r]rirar

nrgi!'lnlninci

Ploientlmare
mos
escl.ri

P. lNnurjj ln ll*caru in sl.


lL! iincnjc de lloidi,nitr

Rirtindii$:

q{nPL :D r+ri

l11lgEndin {nnd,amrtlra
Faii nr Anrdci dc Sud,loc
jn carc\ip.kc.can lun t d.
. iami. Afizi, spcciaclLc
aprolp. dispinriri,din.duza
aihllorii. Ilni cxisripurilc
excnplerc.ir vnnnfcaI

csreiul+rzisi,dr sr !, ohlil

@M @
Rirlindntri l;u i03. Asr ,

P(a idrzu Pcnfd sxLvaft!


ploier uitlare.sch,mo!.

@e

Pasdriacvatice9i cocort
suntloalc
Phsiiileacvaticcca egfelele,sdrcii $i flamingo
(^ind {c hi;n-'c'
oi5;fl r..t . cu g.irur l p ciorrc r.r qi
ujndu1. n'arac_ c'u' 'r[r
;c . rrr'r tr-cioirein
'p5
_.beoclc
hrrnci
lnortr in ap rncautrrci'
r.-ro,
..., ,"i" 1'
_lullc
'_Lr
,n-n," sc i(urr']('J s b i,pa C.le mdi
rar

-nul,picioalcptl|cmicc li cll dcgetclcunltc, Pentu a putea


inotabinc. AItc pisrLricarc se gesescin apelcdulci stull
cocorii.corcodciisi cufundarii.Codoriisunt pisdn cu
p.-.odre,J.lgi crrc ." pl nqi prrnrpc p_rirr'roancr'
.rn'.a'.
i 'ue inoat!
Lrf-r'ldti $ico_co(lc
in
".'u.nr",
rnpid, se hr.inescin princilal cu pc$te,pc cate I utmdresc
si-l prind sub api cu ciocuiilc lor asculltc

Giscade Canada
jn n!r!

lclr!r grrl 5+iDflnLN$c


rrr^r.nr rLi!tui?i 5Ir( sud rsl
r lc folos+s(irLl!cL,rcrr Jcc.J?l
ruriiti arLl+tdinlasi sc inF ci
pcntru(!r.duc{. in lacl in c4.
dcFunccam
s N nlistu1.llsmcln
cinc oulinrttrnn.uibPnlri adiinc
siFt irl fimi.t Pcrcch.r+r str
lid[i.r, ji vNmc cc * cLoccirc
ouilic,ampdc 2!10 d+ zilc Giscr

Ibisulluctos

Ftuno l ibis lncios+stcccrnu,


rhslandnmcnbrual fndnici sh
Triic$1cr'njuixl laqldlor Ei a]
zonclornli5tnDisc,codstinanf
insccro!ivis!!i acrnticc,Lrtt.r+ l+
NLcccdnl niftol cu lungullui
rioc:tbnnLlNios scinn{ltc$o i'r
caicu n c o riN n ii d c
eotonii,
dcllunol'c1s{u
fc'ncLa
D:siri
i:ruLi.tr un
i
Fun.uib
;dlflLoui,
Anbri .
printc
trcslii
;opac$n
on
olilc
$r gnjadc
liri icloc.lc

Lcbddade fundrii

Ac sd!lcbidi dqNne.ui]lcir isi


.leitc pnii in londu arcrrca
Touna,4oari slfe {Ld.
in
sc dc obLccL
nnorcendn
accliNil.c n1Ic+Mc n
din
hEneglccu PlaDtclc

Ais
v\ f /
RIl}Andi4r: ,\mlri.rd.10rl
Dlni{rieel $iniritrc[: c]:iNLJ

RataMallard

cslcs!.6moa!r.clof
R4fi MaLlard
mai Diull+trtc dofl+sticcA fosl
in Ausr.tLia5i No!.
inlrodusri
Zccl.ndi tilo&t. slikiirsci $iirr
Ircuril+dinTonclcuftuc
Miurinci tl.a!c. ca |r insoct i

ccDtrri
R;ir|}tnaii{ir
Ar i. A$'xlrsir
{nicr,llu,oF,^Lnci+x

@B@

fs
'g

I{j1J ttrdiP! amni{rtiDdi


lfiodrll ltr EusF! !ifiori ,l..LrnJr
D{i lsiN 9riin1ifi.lr!r?ir.

R[50tndirit: .s$f*a mrdd


Denrmnla ltiinlilici l&r

ttil

Corcodelul
rnarecu

Pasdrca
Soarelui

cleasta

InFuLo3di
rlDi,i,t. c.r,e,
Iiasirr$d!!uii!i dcsftc+arr!rlc
I d{dann cozii}i ilL prcziitl
!r clcrn colorrleliip.l(cc c,)d
maammtare aYicliilaulilndin
r:!eh!Fliriadiri lF.de !i:.r1i,
N car hfdr:de dL croiuLsllu

il

Ascrsri fxsiri firx)+nsiNL


7,bo!ri )rcn rd.i3a j: :roi
rst. ln7uli f. lsiit, nrldes.
nitcl sdngacl lirine dc
nrpr.clL*c Flarlc i! xi
cLcgairftns nuflill fc rti lf
hdtuldarlulli itL.lr.ln
cilrcl.l+ ii itL ja..iiou uNl
lhuir htr.E_tlci l.mr

ni5piindim: i n ! tl.,l !tx dlt


l)! ! rjn

!tiitrlilir i iiir$j

Rata-mandarin

C{lon'r ftiirncndenr esre(e4


n lia c n v i in 7 . d t i L rrp : : \ ,
oilnd$ hrai+itccn setrrrle.
shindiiri$rc7,.! ti cr irte.tc,
re.ecLr'1.
mcl., I tcilor
' r;uti nnlrcnni xn {l|pri an

ftisp iDdim $, : niiE. t nn!


:t,i r q i:ridi
ir rotrliltrr'lr

cd!{l'jxc, tolosirdN s.
irDdc lrLclNlt ca n ttc

f** ,'=.**-**-l
i , Sl

Lilila

Cocorul
c0mun
conn cslc
Csc.oul

lcrc,4Lccindujc,l: cind
icrco$. aru.c :u lcrc
cipmicrrbi.ne co i N
: i r pcLi
ooi h . l c l 3s.t sr LDc

Li$ita
irl
l'r\in1lioric. hiii 1r;1r+it.
I'clltindeni i:n [unc. nrL6Lt
lrirDindini Er$pr, Asii
Drnomircir!inr![.i I Cid

$t

prric,trilc
Prnr.Ll]nlr
nnrxicit)rle
l'ri hEn.isuDtiLrbi.:l+d.rtlaliri,
f n , . rc lrc iz ! rc ,d s t ] L n d e! L
irs . t el|if
. d . c c u , b rlinlrc s t f
n:
tufiiltri
Le,lL n. Mr$N!
sou

<l

Cufundacul
cu gAt
fo9u
pxsiregraloasinroun
AccNstii
cioc!'bF tio fi,sicrosicpc gir.
Zboxrlibtu !i, s|rc {cnscbi.ode
rlLi cufundri, poares5{iia cu
llslhnle d. pe a|a Arc div*sc
sGjgite,inclusi!malnjch$l tillete
r'emehdcpuc doui oui inr utr

Pasirealipdtoarc

@G
Drmftaltd
aid/,".,ii!d

ltotdlca

tr",
r

/47
a.

Dcti cst.iuoditi cu r.FLcti


gi!t.lc, !Fs{rc+ljDimtu1:
nn d!
prciorrele.tr dug..lclo
lititc ii
imaliLin atc adlinci.
'nrcon
ar.
nn s,rflli1puternic,cadc
rroq)dti- l]c carcil folo\e c
d.cpl\emnollDntrur r!.ft zr
alrcpilsiLi dc t'cricol _{+easti
p,tsiirozsonioroasi
kinc)r
laigli riiuril. |i n,lrsriailcfiDrr o
zoni rcstrids!diDrordut
Amon.n de Sud.Ea pii! e |t
trur.lc pl!trilom.
dco*rcc+
deget+lc
lungjii left jt sn-iL
dishibniegrculitu FeDelelc
{.}un l]riru p.ini l,t lNc {uii,
inlrnLncnih iiicul dil Flante

.B
@@
Rhpridnar: iaEica dGfioid,
nordr
no ut Elropei
^{1.1, inljturi:6ruir
D.Dudrrli!

@@
Egretamare
A{crsE cgrrr,itcunosdurri
fi cr
cg.cl. rmuicaM. rdiesreiD zonc
nliiiinoNe, in caHr rnncipclrc,
s e cl e
r i ah c n lci !ic$!.lli

jt {ac
gdbor P.rcohile
unc(rburr:uDcolacsan
Fonclxdcluncdouifn.n b
oui,pr +src nbii pilinli lc

S.Dirdri

!rr;

: Ralapolarlcomuni

c]n,l dascolcricc{a,fie
urmirindu.riitrcclpRdr.
nnprccllrc, adnltii ru
cii 1.egruotrcapcin

Dennmiftr,lin'(nri:

Ca mli loate,aielc,.aF polari


\
: \ .. +.htrri ilinlltllhcazil cuib
cu lrenesDulscdc la
.:...
RiisF:indlrtl: in rorri lumea,!!
n..0lLa urr,m. pirlLnEffop.,
Dcntrmirri niiDtiffcl: {otk

,l; '. -o*1,,t


0..** i,,"",.

de Deibdonoul ci su.r
tlc;sebirde cildur.ld.

,!!:'
L.

tidc nroi.A fo$ mull


hmpver'.t!d. ormeri,
pcDlrugoducliadc

obiecte salElcs{u si.i dc


donnir.Seh dncstcir

LU aru L

Cu, lr dt r l l D A
\hiorl)il

Itbll ISJLL d1ul-11


IAf

-[h-)
\.ll

-i:

'' l t(
F'(
:l :

**W

Rtspindnu: \htE ! urt.


nis.. cx ribc,Itr!!i.tr4.lhlil
D $ r' n i rctl l i i nti fi ci i r@ rL
trd r? l rrl

ii.

t
i
i

l. ]

.
.'

rl
r\

..-

I
Ii

{,-

i#

-------'

:*-"----*'---"-J

*1-

!NLLcrl{crm$ nrar. !a:i. I

/iN

,l

.n

i
$driri c, rr
!!hL0t!tr:.

:,

Couorulstrigilor

"1:\

{ ,c tl

frrJ -

Prntia(rc{crcx
p Lr!!r +
-rluli

nurfln(L lur,! is u n ra ln u rii,


cit i! tt !i ,'poiclL!*nl'.
llifii.n giiunlc 5i flanL{ ca t]
insccLL,
hr.r|fo !i iltc \.idi!' ni,.

@g

R api i i

L_tr.rr..r' .i

r:\

r-

rt

',

l-, -.

Malcle

flamingo

V
l*}!i

*4.n:J

F.til

,:
:ornfind-o rfir i l.D
linrle lrtt'f,Lr rtc

,i,

\ i.1!;hrre $Lrl.Illrnlc lr:nlIc


nrtle lrcjr (cl], i rx:::r-gori
c.r\rr!,c$r rn tulb cr| ni,noI
ti dcpuncu l lai.ld.i.ri

\l
_J
'
Nlitrir"lr r.lJ l.' i:i
Ri:\13$difrr: rL!(lr rf .lf , Pi:l
aliilnr I r\tl(: r\rs r: r. sLd

:iil"JI
'\!a-*ry*-*q

E1

Pdsdrimarine

Cormoranul tlare

ConnorahUn).aii ljfot uhi,rtu s+


Viara!i:siriLor ntadne csrefoartesolicjtantA.Multe
cu p c'oareLc
tu cn dckre nnjlc
dintre
Miftatuii n, lLincllajftsl{ iiili
aceste,clh1ar fi albahosjj,dndunicilc de mare
$i ge$rele
.tc rnd.re.
sun'/,bu"ioar. dJ .brin.lls r.opcr. cli.rirc rnarr pnndcpndr ih rilhlul r.Llirndiiriloi
subacElicecirc po!sli dLro2+
D!:re
ocdsrl_ra
Inl nJ! _lor ocebn.CC.
in oantrr-:r,..arer,Lnelc i,r
ur nriiu!. D. obice!connofui;l
pctrecaproapcintrcgul an irl ar.venind
adue irctrcleln $r!nu:[ti. dtrpi
Fe uscaldoar
pcn'f, p seirpef..l.ed. o dcpLrrrc
car+
rratunci in ref, cr si-ljnghiLi
nuasi a_.r,,q5-gp- I
cu
al
lednic C-oimo.anlltli iiu
r er! n r.l bl.te c\e|l p]e su-r ping .nri.
.unt
rurbulnrlFM coPr.sru n+piihanl
rn013i(n
| $rs(rrturd;tor;cxpedt.
^!ef..a
rench dcpurclroi soupa1'roui.
iid plii suir n,griiifid+ aDbr
Dovckie

Dovekie
AccsteOisin, cunosdutrj!i ,ub
nurerc dc riigunri iordici,
tlrircscin ]lntica Van sc sring
i@uliirc pe cosret.tr
Pcnha'
sldn.rl.arcticciD coloniide
trllroancfL Ddivizi Schijnct.
.u FeinhLc' t cu rlr+,,,iclili
mr+r,cx[ ir tl crusra..i

-r.4\
\aiol
Rrispitrdir{: feciix nr[.

D{trui ri{ rtniritici:,1/! rltu

Pasdrea
cu fataalba

Ac.stepisii. *hr njsir !!uDoi+fi


ror'1ctrlcomi.ftancind hr ccpot
eas,.ELehnnluiecolonijtcdc
tngunL. pcnm a lurd ori ti pnLri
cduiiisi lrirr .o!Lr.itc& gunoirte
rt.liiloi dc ccrcetarc
diD
Antalcdor Sclriii$. !i.u pcrri
rLcnNt:ccLllollii bjft 5i por!
siizboaio,d cc-lDlLnuh rimp

'\F-/
^R
R*llr ind in!: .dn:tr rt li(
lrr ,lmc.iii dr Nod ii:lc
t

Pescdrugul
marecu
Spatenegru

.SaDud'i p.firc cci majhd


pcsca'riLt' rsrc un vinrirorinvetr
$nat FcrccedcastrDrn
m:iii ni
nult riD! dcc tric; alr liDilc
!cs(iirlrt,tr|ln6r.lre si om;d.'iat!:
pniisqiir F
l n
I Iri!
!j , LU
. urr rr, r lni D.rtretnl
P
p it rg t n i

Do trmimr Sliiltifi+lr Ct$a]!

=***:i

&

iordrdi . Lirfla t! irl

!i;r;l|

sauftrj De B{T.nc, ,n5rtI(i

,l

i:x:1il:'..1ij.",''.;ifi
i
ru
mr oni
FnL

11-*

NtarL.

Pescdmqulmare

@Q
Ir;i{ii

nd; $lcl Adtri.rLdr

lxauDrini

iinlificli:L.,a

estcun viniror tcro.c


Nu truDaici ataci alle
!nsa!ipen1Nr le iin
tfad!, da' i ornoaii$
nirahci fi guirtiii
nincandu l tiouile

@@
Rtrpindinn, no'dtrlOccmnlu,

dc mare
Rfudunica
comund

Iaslrcd{ coasli,acmd,intlunici
deDarc$ hdnc . o, orev4i +
rlrcmiciriclillimrrine isip ndc
ltua plantnddclsutr ni r pini
cedrc c cc{d,.po'}loq+r2ii
nlFidil W5,pc,ltfLrr o tirin.lc {'
ci nrculicRitrdlni.a d.
ciocul
nircl$iftcccribulirnro coloni{
ftsre n!.dti pc o nsuli trn Itc
douiisru ti .l
slENi.rinda dcpun+
ou{intf'un cnibsilurt in pihi]t!.

PeLicanul
maroniu
l'olicrnnlnaro.u cstcccl mri mic
!.lici!n. iii d ditbrjtd. x.stul
lxmiLici.Esl+pas[rc,trsdni,
tlonjiindin a!6 eu ntcTi dr la
inaltnt mainrri dc 9 m. candsc
scufund:i.
\irc!68c aitilc in sp'tc
gilnl, chiaritl nle
cn
b.azi
tiiti
dcai LaiDop ii.O d x rilin ra !
guD tilrnrdc p.!!clc
dcschidc
in p{ngadc subcioc.so
r intoxrccla suprrtlli pcnlrui
: mijaca Aaclsr.i pasirc dQunc
: douasaufier dui itrlFu curb
connruiitr tiDrint

tijkllindntr: dskle d h

Pcsc6rugulargintiu
!ryintiusLccclnui
Fcs+dNsul
conln l)csciruFrl coastclor
n i. ilo ' d rr A rric d d c No si
Eurotr ElrriDdc mici pc$i,
turi old ripuido la allcFiiliri
qj cx{ri $l trn Brnolic D+
asoncnc!,zboafisih iDtdorul
coaslci,pc r! a giisir crD tr
dlrcvictili dripc lcrc urlc
asLicolcI'.scitui,i dc hoingi
ii fa. iburilcpu stanoj,Ltsulc
sN pl.r.icEiisi fac+uibudledin
icrlui, inh-o groapndinliDint

@@@@
Rilpin{li.cr: !.iur

mr

Dcaumnli llinrlifi rr rani

Plrl.

Pinsuinii
inguirii suntadapta.tila via{adin maremai birc
decatoricarealtl pasirc. lnotaton iir

Compo ament

p elonos
Fitrquilii $n! ficlii pr.rcnoarc
Dc .bi.ci, .i lr,ir+sciD Lolonii
r0rlc.l. uscrr i' n marc
ljiDgrinLifisftazii ln trrL1r
a+cHir rluf+clc CiDd ocidoi
riitofipirnit sc inliit,rcF, ci r
sihrtli fril frccircd .rpctolor Dc
is!n.nri, i!ii gfil.st IcciProc

scutiurd[toriexpe4i,ei sc folosescde arLpilelor'


pcn.nrf, 'ni..nlrin cni. Perr'(cl,l)ingln
pt're-nice
Nu
rncrgpe doul picioate5i au un metsstAngaci.
pot zbula,
Cei mai mulqipinglini triiesoin Antarcticd$i in
AntarcLiciigi trebuiesi
insulcledin apropictea
ut'tuifrig putemic.Ei an un
supravieluiascii
acopcrimantdes.formatdh pcncirnpenneabile
1i
lr,rcioase,
carcle plisucazdcolpuluscar;i oald.Sub
peneexisti $l un stratgrosde grlsime,care;i c1ii
fere-ste
dc ftig.
11 spcciidiferitedc pingrini.Cclmai
Existi ca]11
pitic,saupjnguinulspiriduf,
mic cstepinguinul
carertlisoari aproxiflativ 40 cm. Cel mai mare este
imperial,careareo illiltime do l,l5 m
pinguirruL

Toli seamfudunii cu alfii, aviindpe spatePcna


peneaLL'c.
rtcgresauccrufii. iar pc abclomcn

Vandtoarea
subacvaticd
PhsunnLlrcgol sc sufunnil
intli pradiiilld.\.{ iLttillc
la lcsl{ 45 tn ltcc.rdul

Pradapinguinilor

hrri a pnlSrinilormrln,
l'riDlrpelB
r n n n r l i ( .i '+ 3a lL sxrri+t
nnllcriali,cons'iin scfii i Pc$i
Prgninii Lruituct. .nD r !
Diticslu ccl dc
Fi$gunrui
pind eniD[lc mult iner
C+ll!l)1gos,

ir (hnrd s;ut!idirilo.

Toboganul

ingrijireapuilor

imp+rialdipulc difeclP+
sol un ou Fa cncruLcL!n
Lu,
dociouilcpc lio io a . c lc
tnnp dc 6.1dcziLc.Cin{ 3!rtt
pui[], nllsculLLlillinc Pelibclc
lni, rcotdit d. o urrlllitu|i r

Pi|!gninii,\dalic iti li..Dibr.le nr


nuli.niinr dc Pe c+xiNLN
dbrcli.e Ouil. \Lnl ieP{sc z
stLr$nrt ltrlnr:edll c t,5u.l clootu
lninlui dc niscr: i rLFoL.le
dr ]5 di zrLt
limrli,linr

4,i

PinguimLldc
Galripagos

listesif-e!filllitrgr n .x{ rri{.


in rFrolrdrr FcDi![ xi ]nsuL e
cJapr8oss rtli itr ciild urr (unrr
0r{xnrcrccc,.rre lc iiii r}ofti\,t!
cnr i$csc dcoa.cD
lenlrupnrgr,rini,
P nquiBrlde CahFrlos sc ir.iferre
Drflns Ed (ulein mic, aribil^!r!
n PI''nur mrrL.Ienllclc delurr
dodi ouiloll-o peiteraslu iiltf-o
gau.lidir roc{ !nhlrici.

Paslrea
tropicalI
cu ioadi
rofre

lsrc o x.dcn!nzbud$src,dN pu
us+dlesrefonr[ rtingncc ]le
ob,cci,ifi licc +ujbull]+ faldz+, I
pc sr.r.r, fcirn' cii as'fclf.coteaz{
mrxuror Pntrcilrldllrrftl c.niriin
p.!litr sclii l.rnela dDpulelrc s{l
nDirr:lll d{ AnrbLipiriirticloj$c

utuprlodirei:C.an:l: AnLodi.:
D.nunrnm t.ib!itui: Er4,1/rr,

P irrorrin r rI n i ti n
Esiccrilni ni. Cint.
lilngi oorsle
I Dguini-'ltiiSic
pc
irnLlc,
ci1(llind
n, alclc
)i
p+iti
Dricisi &lrc
!u!m ada]tci
aniinsl! \i facecnllrulinrro
.i+!a5iisnninlFo erotPii.Ferncla
d4unl dotrlioui, fc carcplrjhd
le.loccscp. rilnd,inlrc 3l !i
40 dc zil+.

PinguilLuL
cu ochelad

PirSurll cu .drtI i fliLclrc inh un


cLiNalnai(dld de.nrr+stul

irnlr(drere, fican{u ri
.uibd nrtrc vlzrDi srn
Rh]}innncr r!d!lrc.Hrtor
Denuminr ttu'f nci: Drr|l*

Albatrosulcdlitor

ac+aslilIr!ire !r+ rica$dinulc


arlcryuii ! af:Fjlor din tnalc
lilsri le pihn tt 3.1D it,p.tE.c
ap.oa.e nx'cRsdvrdi linltrd pdsti
o.can, Tbu ind uneori c:irN500 kn

lalsniindirea:..sirl! AtioL

ss

i{t1 {#}
Mlj]ins: 90 l0l).rj ifululi!
[t!$ndir.d: O.iiiuL Pliiri! Si
DsN elyi n tLici]Plrerlrrr

Furtunarll
negru
IccrslI p$ar+ nrrluii
mrnanca p.$

tl sepnj

Fc car.l. prin{o duli oe


flaoefi lc D cn innllimc
de$upn aFi, dlf !' cu,csruli
Drn a je re
d . u i. iiiF t e c e
ccama n'rrc pa,tca ti,nBrlL'j
|e ma,c, dr r nnoarcclrt nrlr

tu sezoDul
Cennpele.here,
r
i int-o f izurni
curbi,
l)cnnu
siu intr.o.rcvasid I slaNi

G6scade
mare nordici
Pinguinul
de Atlantic

Frrcnlic,gilscadc m|rrc
nordici2boardh iniliime

Nu slc u! pin! Lrlropriu-zis Se


lolosllcdcc$otl l!i coLo,!t|cntro
i prindc!c$rc,Poatcs5 priskczc cirlirc d+!c!liti sclii.
dodz{i dcpc$ dcodili. inolilor
Dastua
ll.njftztilr rpl d{ h
cllrc ti sI
ti$unmdnt!.ox.6Lcnt,
n,iLlDEade l0 demrrisu mi
mnlt,titfi|ldelidinn ri icsocu
r!&clccorlllLri,i31cl s+
doplasclzisringacrtc uscet
Fcnda dcpuic trn ou. utrenri
d0u{,lDrr.{j+o'buri Fllisiti san
inlr.og?.uLd
!c .arc o s1l)i rnSnd

Riruimln.{ OrrmrL! jndlLrf


Drrumirtr i1iitrlifiii: ,'|dqxii

o
Denrmirr iilnllfi ci: Jl,/tr

Fregatarnare
Aceastiprsir. marjni nrrc rr.
o an!..gu.i ft1i flltrc dc 1,8n
!iur cj,)cmxLc,inqovoial.Iii
Flrccc ccamni mdc !ar1cn
uct'r in acriisc!un+lrcx dcs
])c api. iii pLindchrais
sftulgADd
o d. lx $'pr.fah xFei,
idplin zbot s(! prn anrn!!
tareaaltorlisia
arnre,Fni
, . r" n c r ilils i p ru p ra
t ii, it . Cu b t i5 rc r n rri

Bufnitegi pdsdri
de pradd

Bufni!.acu
urcchl tungl

srorMilc nncid. r!, .r0rL


r*srernk drrrru{rrr u-T i,

p+rr fjr.Fasirca
cr nLF!D

D.rrlru r !e hr:ni. celcr e "r l_cr._roroe


I tr -{li r';neazi. -r lrc i Jjcsi
e\tr un gr
I !p
$reslc
lru

ladlrc AccrsliilrtrUrrri

delisir loartcdivels,de Ia $oiffii pitici pann


ln rLtiai condori.acestcpisir.i au multc
lriisaLtud
comune.Accsieainclltdo vcdere
lbarLcbnni. pljnlru a dcscoperihranadi:: aer.
picio-afeputclnice,cu ghearcescutjtc, u[
fi
cloc rlcovotaL:eu caresi sfa$iecarxea,
V. rr-i,<r n i r|onc l c ,r! s ,r.Lc . ol . p . ir

de prad6.$i bulhiieleomoarianimalepcntruii lc
lM ca,dar,sprcdeosebirc
de $oimj,sivulturi,eicva|eazA
dc objceinorptea.

Rlisptflrirn;A0irri d. Nonl,
E!rirnr,rord-?.dLiAflr i, niir
!rdqmifti ni iriftri: ,1xi|,j!r

Bufnitele
flxislilrpfoximativ170de spcciidebuiiilcl
carctr:iiescpesletot pe PAment,
cu cxceplja
nor ii!u1e.Cel+mai multcarati la fel, cu
- e1c
ror unde;oc
i h r . r i - + D ( L D - - eb
r ,- j i!n
sri le o crcangi,a$tcpdddsi 1,adiisausi
audiiccamaimice mi$carca prezli.Ciild
audeceva,detedninadirecliacu ajutorul

DenmrimonirnIfi .tti !td.d

a!^lui cxlf.,Lordimrde ascutit.dupa cnrezboari alirccl


intf-acolo.Marginilc pcnelordc bu1'ni1ii
suntmor qr
puloasc.nu tarrj ca la cele nrai Jnultcpisirl Dc aceedca

Bufiii!a
polard

llu facczgornotatrmaicand
zboarii11intuneric.

@@#

tsufnilade
hambar
arinila Cehanb{ se
rcuro+tLcuiof dlpi irta
ciall;, in fo,n,ECcnimi ia
(mirulziicj,Nti irr.
loc adi-

postn.Le li:sr.crr.n1,i.s+si
v.n.zcriciitl nici, dc

Dc rrn.'

nii,triri\!. 4Frhl

obrceiiobolaniii ioarcci

9{l

"!
!j Iehirgl FLn.la
c.{+ cu 20% lmi
\
iFr. decitrusculul
ti an lrerel cbiscp.

l)ilraI'r 15oun

Pls[ri de prada
ii lnal mullcfcluri.UneLe,cum
PistuiLc
depradnvancazd
ir fi ulii li cleii, Lriiescin principalin piduri 5i {inrrtrri
Fi sc
la adepostuL
copacilor.
inpEdurirc
si !Aneazi"r
dc Lao deafigI la alta,gati!sl sari brusc
diplaseezi
iNnlfapflzii. Al!i1,cum ar fi cotldorii$i vultuni,
plutcsc
la iriltimc fi cauti victimclc.Nu toatelisarilc dc
pr-di-1-Lr.iop-+ :r r -..u..i .un g-rr ier . n':_a'1ci
s6ftu , cxdauclcaLtot\liethli.

';F

{tiri.

RisnirtliYci Er9r, Oi$rxl


DcnuDLirtr tjin! llti

,',JJni

roqu
VuJturuI plequv Zmeul
fcprndi rrdfe
Ac.asti |ra.aLN

Lr io 1 ,
ii
8.
' u lt urc, ,sc
i
n.'11S1'LI'is
[.j-. i
Rillinl]ird

@M

Or Eitr

latnrrde cu qrdn!! ni
crtuca atr mal.l.r noartc.
A.rsl tllLlllr d.PUn{nn olr
inh nn cuib consrruiLh ritdul

lrc 1r pi lungiri o coadahitutr


uali Vin+azi d.$rpR !a4u
nlor si in ciinr .l.rcha t, idc
sr{ rc olfcile rDorf!. nr s{urt
lin!, s.rotandduli pndi, iunr
rr fi $b.lrni, dsiri sauI.li le
C. ir nth1rii, schriin+slc!i cu
sl]irui: z,nerl r!!u ilL facc
N(ib!linrFunco!!+. i:rI J+mch
dcfnn{ pilDil..it.L onii.

Uliul nordic
VADiiof pu!$ r+,li'rid, rljul
iordic liiDerzi ainnale.ur d
li cpufii Ji faanii Zn.a'i prnl
llidure, dlrirind b'asc dc il(Fi,
eotmi lti oriar[ !i.1im.lc cn
ghcarcle]rLifLl+rnic! !i

@@
RispitrdircrlrorJlrrr!Notri

Dq$srr.itrihliFcr'

_4r

Dolmul cu coada
roii1e
PasireNl(ni{il tl rgrcsili
a+c$NiD l]ortct.li or !rdd.
de Ltrplidurcin dcs{n.Vamnzi jn aef{ltc ldskl sFu\.
'.
riededr la m!rc in:illin. la lclufi,
!c,piri lopadr.lt1 lb,:cutrcujh{in
riirn rulc $s, inh.nn coptrqsrn un
crrlus.Fcmchdelutrcunr tani
la paknon6.Arhbiipii!i'1li

s1

Jr:ir

Riiipi,id?.tr:
^rtrri.r

DrtrLDinx lriin!in!i: nrlr,tr

Vulturulauriu

Paslrea-secretar

Mrgniicul,/dtu arr'u rrc ur


cLo!mcoloral,o vedcrclorde
buDiiirticLour putcidiro.cu
ghaft luigij curb:re ctlnd viDeu4
$ltufrI alrfiDFlaneazi!dcasulJre
solului.+iudndlrani. O dilii
dero!ritii

Ac.anal}asirccuticionLelLrrrgi
iii
a
liolii
Fk+ce ceahd
i!r1
'nii.
la sol,utrdcporte
si mcnreipi i
h l0 tDl tc n. Alcargiiperru! !i
pindeprkl{, aun rr fi trri+i
n nd-c. tisin, nFe,rts!i

ffad., sc retedu

r{itptudnfl: r\lrili, li sd ce

Vultuul de mare
Acc{sti pssilic dc UidE zblxri
dorsupa alcr. cintand pc i Cnnd
lecc unul!pl+r'jcaza
cu Iioorr.clo
in lafi, P.nlLra!.inde prdr
Tillrils !ri rurt prc.rdre ru In ri
!clL,rcnr'r alrinde nraihrn!

R!!pindn!r: trtroa])c
i'r rodi

tl

$oimulperegrin

@@@@
Ri:pindiru,: NFrmp.!i iilrrns{
Dcrunrnr*jiilific*

Islc una dinlrc cclc lrai


rnldr Tbur5lorrc, vAniiloi

P{tbcl cxrcsehiinctt .u
allcpisiri- l'rcc lpcctaculolsc
tlonjoaft ld mar+in:iltirncspre
pndi, adcsca(Dl){)rumbd,pe ctuc
6 p r i n d ciDn c.l i i or no..i prad+cu
p en'icclcsn.ire, dlpii caEo
d u c c bs.L p, n lr u aoDenca,

VAnturelul
comun

Fit i

@s@"
t4"

si

ni!)itrdirti: llturN, isi.!


^rr+{
Dcnunirlr ti Dtifiti: ftr1d

pescarde
VuLturul
Madagascar

VuhuruI regrl

@Q

C! catnl lilr5ildop.no riln'


eolo[i vu]lrNl rcgnlcslcur+
diDcclcniaicolorarcpiisiridc
lradl Dcrj ocdziorNlFodtcsd
.}moarcl}rrdr, el ! hriD.rb nr
lfircipal cu hoitut' annnalo
dcjr d6aac vulru l regalos(c
$n. d tuli'ele Fisi. crt

/,
D.nuiiiar iiinliff ci:,{dtj..drr

njrosuluitentrugi\ircr

tlonjcuflsi
Rjl:rindift r: v'x,c. rlNn(i

vut

1l

DoP
q{'13&6-

s5

@&@
Rlrrltrdnm: ,\nLsiii dr J}fC,

ml cooalD

UDirc,
PrsErsDililn{lii a Sl,rlclof
lul1urulcodalbctlc aour nla
dersullamxltorFrti ilc $rii.
Irinclprla lui hunii cslcpc$cl.
vxltuii cddrlbisc oduDiIa iiu
rilcd in A h s k . ,p c n rua I iDd c
soooiii.puizlli dc rdrs$lii in
su$Lld lLri.Clibd luia!:
1ic!t dln raDui ti cslc
. : uDrl din c+lcInalmrd

' n cr;l i l

102on

mift!triintili.i:

t"".." r-*q,-tu"

{}t

i..:,i

r7

1l

vultunl

\/rrlrurii s nT/liis;ride pr"dj r-ari.cu cinclri


V. putenrjceincoro:ate.
ct ghe.yorscur:reSr*u
ocnl cJri'. t\lSt; aproxim,"rir60 de slccii itI lo.rL;
luntea.
in nod normal,urr !.ullLlrcareveneazi plutc$te
deasuprasolului nrult fimp, cluldud ptada. Cu
vedemalui ascxfiti el o vedede Ia o maredislanti
fi
apoi plonjeazl repid spresol, lnde va pdnde apoi
9i
va omori auimalulcu glearcle_Vulturul_harlieiqi
vAneazipradaprintrc copaci,iar vuiturii de r.nare

prmil peEii din api.


De obicei,vulturii i,siconstrLliesc
crlibrdlei
copacrsaupe stanci.Cuiburilesu|ltiiicurc
'lin bcle;i ratnur.irpoL fi lolo.tlem.ri
mul! ani la riind,

Un vdni.torde 5erpi

Cr !i alll lulr{ri !:itriorfde irpi,


!L lcrtLiful.u crcrrsli$ hr;incrre
nj
U.ncLFal.n$mi i rtrc r{Frile.
Acesllallkrf lancazii! gencral
a cpiiLrdlrc o i.nuri dc copac
si tr'.s+!Flrda,l}sulracircia
sc.etedcla s.l Dcgct+l+
yullr]olui rtr o srpftfilti !s!il,
nrc-iF+ffrircsi rindi bjnc

_.

Vultuml din pddurea


lropicali
CelInaibxn t rtilur.rnrc
lalru vilriror d lunq, fur
lja, t|dic{lr ir jffgle sd aD..
fcan;- In lo. si FlnteNciIn mnre
iLr:illirne.
accstrtrhrl cc 7boturi
s.udcd. h nn.oDrc la elhrl,iD
ca{L{rert,rilziiHarpiayanea'iin
Lcn+ii porci
+cial
sfi,rosi'nannnlc,
d+colaci.CiM isi ziirerrc
v clLma.hartii o umircilc ffi'i soFci cu rnnrcvjlezi, pADi{d d csft
sr|cicrr dei_Droafe
casn pindd
nriDul{ cu sheerchlni Dutxnice

94

!-ulLruul rninc[lor

q.

l.!1clc.i1c Fr cjFk
a vtrLLrruluidrMrc
f.i I ulcilc dc.$!pr.
rflri t ri uni dt{li

llrnii
l'rsii
oc.i.
fixdi.

S:ir+!+(lcspnsupir{aF

,49

Ui rultLrr0dalb i)r iinfr,\1o


l rL i i i rl .b c l rl j PL ,,{ i u i r (,h
j
Dr4xnNric ze{, slijriiirrir
{d.\ca;. iulnl nto oi !r NL,
r.l L.i: Ji. ri. g.n.:ii:e es:e

\\l
l,'atui

a,lcr,P.nt r prindc pctlclr


nr lh{ft
Vul{uaidc rrr.
trird Si rl!c xrnnrlc !i
t.tiic\. Fiiri.l. inri rn.r
d+ tindN lof De {serrcDer.
lol !i plorjcrc in m.d rc
p+lrl rpr+ rp(, k !:asiifiituri
furc.m
rr I rrrcLc,p:ini .c r.!s
l.tr, oblSitt. lof 1l $u du Frins
Exislii dl(r!x lixui dc !ullnri lo
::[n Ccl n]aLinrc.ste rnltNrl de
rrlc al lLriStcutl, .Is tri.ilc lc

Trv

rasan Ctecopacr$1
srapanllaerurul
1

t!anlaje qlezborului E5teaceh ci I!


f [Au] din mtrjle
ILJ pcrmitc piririlor sri$rcc in coprci.acolo!printrc

Potoo
Potooscl$lcttc noiprca,
/b(iind
dnlr.oocangiiir aLlap.ntru
r
lrj { jDsc+lecu ciocul lLi hafr
Z'm. cl sri in picioarei forfte
liligit lro. c.ennglisnnridi.ini
nDlli Cr c*F\l lji+io
indrc$alc
in sus,poloo aruuica fiind paLtedin

crengirele pot gisi adipost fu fa.favendtorilorde lr sol,


ca $i un loc sigur pcntru alormitFipe tru construirca
cuibului.Multe pislri gisescin copn.i $i huna.
Porirmbeiiqi papagaliise hrlnesc ir principil cu
srminle,a.lunefi liucle, Alte lisdri, cum ar fi
ciocinitoarclc$ cucii,minanci inscctcpe crrc Ic

g;,e\r pe frunzele
coprcilor,
Lnele
)i tr unchiurile
pisiri surt mai bunc zburitoarc dccatiltclc.
De pildl, pilirile tolibri sunt td{virate

stipAncalc acrului, cfcctuandacrobalii


acrienrcxtraordinarc,
Listuxii triicsc
ill xer $i rarori pun piciorul pe
limeni daci o frc vreodatE.

Caprimulgul
Caprinulguldc!hc aat,/ la apus.
clnd sc ddicain acrrcnur a
zbda dultnoliitl
iLNcclc zbu;I.t.!

al1
ndclumc.

Minusculul
lni cio+scd+schidc,
irr
periidin guLlip*nit prildcrca itr

rirpindirur rtis

'lc

SudE$

s D#
Risnlndi.{*rExr+pqAst!,ns.drt
Drh!rtrH iiiitrnrica: (d/)trhrrld

Ldstunuldc copaccu
creasta
Acesrlisr r ldnde irs$te in rer
hilhcc un mi'rusculcnibin f,)rmi
dc cl'Pi, dnrbucilr{c.oajn, lcgdc
nnrcdc ru sdlilii Nu crlc ioc
dccitpcnrruu ou,pc cd. lidtrlii

@D
Riqrindirci: Ir(liiLrLl.\n!,
tur...i C.Dnili, Am.Li.ad.
D{ru'nn B rdinliticii: i!i:6i6

@@
Pasdrea
colibricu

lrrlindir$

piept
rubiniu
_c'

;1, lisir le c+LLln,:r(cr cn


piellrubi u \i intoducec'.cu
.dhc in 0Dd. floriLor,Penirua
dc
hgercchrulDuPdsezonul
C
ud
d
.l
i
esrul
d
r
c
dh
.inn
Shtl.r lltrilc,!c+Nl6uimit$rc
lastuemiciw .tLitori 800Id
Fnl,!aimth Andica C L'aE

ArieriB dc fio

Rindunicade casd

Rn dunicadc cda niianca ihsEclc.


in rs sa{ 14snulFt carcl Ddnrt+
gc dc la srpral3F al]ei. Mas.uh'l
o+!
cdnstroies+in1preuM
!i fcDieLa
pinln!
bul din
iira,bi. Pc
lerctclcuneicladir !-

de ntstP
Rdndunica

de
Esccumsali ti ca fdhrlunlca
sigcrcld
vi!
c,
+F
bari fuliic
acru\viiend Ds.ctc Lnae.
Tdc$e r.a sc.'buriPecarco
sati in ba'Nuilc de nisiPdc Litrsi
ilc cioci dc
'a$, folosiidu+c
.ploiomtDcpuc liini lr olt au.L
inLru cnib a]lal la caIiituL

,,BietulWill"

Esl+nuD r+Fadnti slrigilul lui,


i! ,,!onr Fiil
src sunaaproJrLfidl
(biatul1!ill). -\cclslt fasiit va"
llstesi!
inscclctodDtca,
nea?A
clt
sc $e
dcsp,c
rallsirc
!
c:ihbcrrerzi, Tormnrji' gi1seileo cripnturiin slnn.i nr
.areiii !a pekecciarn' TmPc'
rhrd corloraliis+adc,hrrmlul
inimii $ ccld Espn.!,ciinccl!
n6o, asifclincarpNIr$ tilortrL
crl rnri Nlinn c nefgiposibLl

Listunulcu gat
alb

RtiD

diEa: $1rc3l.m Loft18i

DcDUni*r JriiDin.!: tra,do

@Q
RiNliEdir+': firli Nl! ItufDlcr.
,Artclii Amrirti d. Nod; idnaTi
n,,!ln!ri.rdt Sud,AJicr !i ArLr
D.nuniEi FiinlrLt[r liinft tr

LAslLniisur *uliitorr ca
r,.
lc4i Ei lrind ins+lc,
nnlie
chiar
sc
btli
rfnci,
.si
i{heazii in 7.boi liclonrelc
lor sum minnsfl e, penln
Listur lcu glr aLbiqi iirc+
un cuibin foDi dc @pa
drDlenc il iarba,lilLt cL'
salili cuibul estcconstnDt
inrr,o crdliluii dc Fc ut
vc6aDlsldn,:osFcnclr
il+punepalH ssuci,r.i oun

@@
Rirliii4iai:

r*1trj :jratetor

Jacamarulcu coadi
ro$1e

.A(crsri!$rirc c( pcncvru
c0lorrLcii.ioc lutrgsLiipc r)

r r$trli

arr(!,ind in{((

Cnndzar+gcccvs,scrcpcde
la tridn I o pd,ide in acr

l+cornarulzbox|5
slai I}e
nrsccla
o crcmgi$ilovcstc
dr ltnn, pcnin a o ucidc
indnr {c a o marLca
lcrn+h

Riiqrindiier!Merir,/\ c rc!
.i a/irtr/r'
Dr0un'kca
stiinrifi

sapiiin sol!n tuncl,in cffc !a


dcplrncdonntini la Fl.r
.ui Ar$clc pisliri hr
cloci oilb finp dc l9-21

zii+ I:iiintji Iulncsc!i


rcc!riaror prtci zbn.a,

Pupiza
AccasliFsirc! ndciNcclr ii
! f t c Drc ilL c t it iinc . F . i5 r l a s . l
ltifdcu odbnLinlr o s+arburidc
c.Fc, uu intf.. gnxrndintr-ui
zid etr cliNrd lii 3DL
Fcmch dqrln! doui Fni lr
tr.tri oui, !.r hrsctrl o

hriin.!Lcin rirFul ! lu

@sbs
Ri(jib drn': Lu5t., r\!i.. rui.3
DLEuDi14!$rinlifiqr: u/itrrx'

Porumbelulevantai
Cc!niihrc

PasArea
Quetzal

porurnbcldin [Lnc,

pnrumbd0lcrirnoi a t-osrrn|cns
lirxr iiacum cstcra': Ac.6tii
p{siir. ftrfioisi1 schrincitc d.
oliccih soL,cu fto c cezure,

unnrlc ri bobiluDacAstc
RrsprDdimx :,rDurGLi,.r,
D{(uFtci Jtiirtdid .;:!rtr

csfclrturiL fi sc unduLcsa
ii titrrpulzboralui
'1{p1Dl.
' scT.n do nnpcrccllcrc,
dn!.i car+crorcdlnnon
ltftru .!. ,i, DDy,ri ti ,1(i

dnr

AmcricaCc lfsld ti Merir,


qu(lzalcla o pasEc siind, nr
f.ncle )ui ' r! li 'nEr tLcr.

lcrtLd ntr rrc nici F,cplroirLir

Momotul
Accalii prsira rrc o cotdi
n.obi${jlii, cu doui ltcfc

w@
E

'K,h P,tntnaltqr

tdhrd

cc rdlclungi$iin lsiina dc
racheridc rc s Momolulsti
p,: o cnrhgi. iilEFrir.l pfnda,
tinp in cffc cosdas lergliti
Sc rcpDdcla podi, carc
piisnicniil
snslnin insc+!c,
dupi
carc
sclnl@rcc
Fpirlc,
Fc c.c.ngi:,casAo roirlarcc.

RrrFild.no: iatc, nmc'i.3


Dcnun'nI !fi trlilici: MD!,,r

iis
!uronro

Pescdrrrgul
cu
certura
nrirlift lr rJrr,n

,to
ICAInlroarcIa CI,L
Ci
clrcias
$,t:
jta i'l
i;;;

' Barbetacu doidinfi


A.erdi inrbcll rr! h c]ocdo
srr.nrr rsculrrc,asui.,itorre.tr
d.i din!! St: ir .ofaeis*L:eNfi!trri,
lirirfdu sc cu sn:ochic.3runc ti
ille ilx.tr. lirr rd uncolid! si
irrniii ldnirl.lc in 7hor.

nccslpcs.iLnt cslc rn /lruriLlr


NgiLEl ilili viilcpFdd dirtu n'l
.ol)3e.pl.cal rsnpra nnni iir
sru ldL.rt. alhis,r srj!frDdiinr
\i Fiirlaiu pc$. sru. br.rre;i.
Ior.clr d i5rsqr:1ni hn.l nr
nihl
nlui- l..n.la dDf c
ci:r.i [ini lx opt oui. i i un

"ts
V)
.>,

o
o
' {tt'

5,'
tflr

lh

ii
dL

rH
1T

z.
GrLgrLqtiucuL

R:isrindnd n i.,ii

dr N.,1

afr.IJcr.r ornrca:ror,
ele(
la orli, c a lJ i: n s rL i S .
hirl +r+ ir lrinoip{l+r
sdfi(c,

.-F,
t1

dal miiiiL,r.i !:

l cLcti pl:rtrrc!j r$hrri


'}.'i

&{
Prigoriaenropeani
!uPr cum:i iPune nurner.,

rcersti1)rL$1+
mrifirci rlburc,
darii !its|i. Er frcrciltndi ie

o ftnnri. p.rln r ehnifircfitrul dD rc, itrIi car fdi4iitdi


i.s..la l)dg.rirlc iti rn.uibtrl
in l ngr]Nrele siFrc odcsra

Pdsdrilecolibri
rumoasele
colibrisuntgrupuldepdsdricu cel
maiagilzbor CAndplutescldngi floriledin
producc
caresehrinesc,rapidamigcare
a aripiJor
un bazaitcamcteristic.
Aripileior batatdtderapid,
incatsu t aproape
invizibile.Colibdpotsi zboarc
in sus,in lateral,in jos ql chiarEiirapoi.Colibri

Colibri-ulr.ulrur
tiocrl lunei fo. L curb.l.l
!oli}orilui rultur ijslcpcrfc.t
I)enlN extagerc! n+ctsruLuidir
iorile c! cule dinci, ctrmfl fi

Ceamai micd
pasdredin lume
Colibrid dbnli csrcr,ca ii

tldiescdoarin AmericadeNord, Central65i dc Sud,


in principalin climacaldii.Miisoari de la doar5 crr.
la aproximativ20 cm,darpenelecozii formeazi
aproxi ativjumitatedin lungime.Multe aupenaj
viu colorat,creste$i cozi decoratiye,
De obicei,
penajullemelelorestemai pulin liumosdccdtal
masculilor.
Nectaruldulceal florilor este
principalahrani a pisirilor colibri.Cele
r[ai multeauciocuullngi. pe ,areIe
introducin 11ori,pentrua ajungela
necrar.

M.sculll a'c do caD 5 cm, {


cLrlol cu ci$.ul ti.u c.idr
llqrclel+ sunr.n a!mxnnaril.

t c r m a rr u n g
cioc
Colibii ulcu ciocul.srbrc
arcciocul
ai luDEdcdil xloictuui all
iiI*mile Fstuii si
{olibfi. ClocLrl
alunSilo Dcctul d i eriorol
,:clofthri lroiirlLd.ilori tulnldr{
Accnslip+sEre
r i.iiici i! iscce,
F .nrc Lctmdc ni zbor

O pasirecolibri
coloratd
Mas,:ulul
colibLiiopoz-stacojiu
csl.
piis[!i
m {inrr cclcnai frunonsc
p r pauj
coloLati l)enelelnngi
cnrbdte
ale.orii
Con fli rcctar
ii
de li nai Nule rilnri de ilor t
frinde ii ins.ot. Pemlc 1e'ncl.r

Ritual nrptial
-{ccastiipasirc colihii. rutroscutrisub nrmclr
d+ lilJ+lminumr. aft in cordi foupalru pcic
lu1gi, iljntrc co e dofi sc lcnninii in formE
dc LolaE in fin])ul itu{ldui tupliaL,
Disculll ilict!lc'2i I'etrele,zburnndin

I
Ur uscul de colibri violct.u riiti i',
f+rFnde sxbiclinine sl}.nd( billilnr
rapiddinanDrnr hmp ocsdlritue$re.!
rccnrul uci n.ri { e gbin}rl Cdrnllt.

r i]1

Turacocu crcasii ro\sie


crc$tn | 0tiu k[iL:iL! ir1

*-:

Zlo&|i

b,irct. lLlliro o' dicDJi

oc.gr Ntnnaic!{n,clo,

Cuculcomun

Hoatinul

CnculDuili conslrxioltc
trr
cujb,cj \i d+pumourihnr
cdbndlc d(or plisiri.FeDicLr
dcptrlcf+ obi+ci8 l2 oui.
Iic.r. in t cuib l'|Liid. cuc
ior Cinon nr rF.oxi,natnl2
zjlo ri$)1 trui DrMilii mi
putcnricid.cill puii gazd.i,p.

tlc$;r iictrciI

cu'D!Punrtur obFnc

@ D @"

@ @s

Rjis]lindir{rr+1trr, ld{,er

Rii!piindi*r: ELrotx,r${LLl
Drnuhirci snitrlrtif;t:Lir

Paslrearinocer
indiand

Macaul
stacojiu
slE.tn.trlodsesffl va
zurc dc obiccinr lcrcclL

sxunr grupuridcpini
I! 20 dc +xemflxre.L{
irrl $nf.l!i, llistuiLe
iti'Eslj
iirLzborulsF.cIo.uril.
dc ln:i rc, tipind s1lillcnt.
Sc dclcclenzi N seNnic.

jlrLcic5i U r+ itlil. snsnl

n.i flii.r fi rr( cjosrl n'i hii


dccii nlscnlL'1.Lnsczotrrlfc
nnp.r.cncrr..n doFn. uDuLp:ln:i
lr her ouli inli.o scorburi iD
co|a. O dati CeNse oulile,
rrs.uhLL dstuli irnrrfain iurb,
lisdnd doaf o D'ci de\cLriderc

F.niclaR slainc|rlsincolopADi
cind turi vor ti dcsftLCcm r cn

xtiz

ii

Tncanul
Toco
Dc\,.i!d
colomrrl
nLL,ic{c
IrLrj riclilna la 18.n. 'uc
el ntr est.
solj{ tinici alit fc grrr pe cal il
tiirci In ri!..iorul ciocuhi gol se
ucu'{ sogdullc oi.ls.! ci!e r
'rsigxd airir. Incrnnl se h5ncil'r

Papagalulcurcuben
cu'o!bn! dclrn c uiif dc la

o lssitc la allx Sroluid


ti,'i la 100dc prDngJli,cN
!rpi rnEil.r, zh.nii t.i.lr.

u(!!i, mxrcrnd|nrc+,

@@b
":i-,..
(A
j

-P.
.Fr

Dunrrift ! f iiinf i[.]i:,\',r,rlJ,,ft x

'2i
".F
Fli

PapagaluL
eclectic

rallaSarurcu creasti

li{:crl(1n*lenele nr cca nxi nr c


Fk rcLzr,nr hn4r.c ti)elr c{c
N{Ltrrolu i {ns,ru Nbiiorrcfltrl
il
bxstu ,{n$iists hdfesc.n lrcr!,
nLd I]!i i nctlr Dc ollicei.jri
l'!r (uib inlLo scorbuii de copac
f.m.b d.punedoni.ui, t..rrc lc

pitic
Papagalul

c n r .Jc I h jr Ccr l oarlru 16

cd mibnro outr.\drli.a Fsri i


d+cohvre,or xrullc!a 4ii
. c.l.rrlrcc, rccili pi!.eili
. rn dLii iuli ru in natuii rrrn.
lrt{lor rrnl v{ki Ciirdnl
I d . . lt rg a l: iilr+ it ln lii p .

Prptgilulrtr qrelnn

@@a @ .
R-!!pindif$: JIc:rH.,
lrttr!

ri$

4r rriitrliliri: C..arr,

PdsdricAntdtoare
ju m d t s r cd i r . l f r i i h d c p i\lr i d in lu m e
A p r orimf li\
fl,sullt iuLltr\eln grupulc$nos(Lrl
)ub numtlcdc
pftsiri cantitoare,Existi mai nult de 4.000de tipuri
dif{ritc, carc trliesc ir toati lume:t,cu exceptinp0lit0r.
Nu toatecAnti le fcl dc frumos r{ pdvighctoareasau
( iu(:irlia,dnr mn(ctlii cclotmri multcspcciirunt in
starcsi cinte seclen{ede note muzic:llc,Ei ciinti Rtunci
(ind lc tic culrcprrrenrrclorsru (r:iDd
i)i rllir;
tcritoriul. Femclclccnntitoxrc suDtmai rare. dar
fcmelclcunor speciica vrabir li priorul cA td li elc
uneori,
Piisirilc cintitoere sc mai numesc$i p[sfiri dc
crengute,p{ntru ci rr obicciulde a sta in c(iplci siu pc
stalpi,Picioerclclor eu pltru dcgcte- trei indreptate
inainte,inr unul sprc in;rpoi- idcah pcntru menfinerta
pc crcDgi,trestii sau chirr firc clcctricc.

Pan1dru5uL
nordic
M0usclhl Fntin\ uc un co.p
roloicLsi o coadliscn,ti, pc .lrc o
Linollturpc irLoldcrnn{ir $is
Hnna prircipaLic.nslitiI i$.ctc
lji pijadeDi,glisilinnrbIhnlel+
s.nnCeliDil'aa, Fntirqnt
li ta.c nn cub nnRr Lntf.
dc copac.sn })n rcriidtoiDi
FemehdeFne cnri firi la
ollt .nri, Dccaft l+.l..cttc

@@
tiis}iin{Ll'L: ,\nn(

@@@
nji{ l,'dir.!, tLftrr.| /1y/.,Ddrl
,{fr.iiiii u ir AL
toririli
r!.nuinirc. Ijri{ri.iLr r dr,i,

Privighetoareacu
favoriti ro$ii

.{prc dcsir Doczrilcpcis!nc,

Dchroiiidco lmt c ! id c lL m
a crlrihi. M.s.ul!Ll$itcncla
tuotlila icl, dirpnr a!
lLvo tiirlbi Acclk p:isiiri

vr.dic 5i T4onrbtoisc
s{ ddrnnitr
llolui ii !iniirrii ituprcuri tr.lc,
ltit coa c cir SirccorFc V:ininci
ir jnscctucarcxpaftu apropi+rc.
FcDeladctMc doui F'ri la patL1,
o!i nrGuncuihnr formi dc ftpi,
licrLl{tinituUi,ridncii {i luj{ru d+

Pfivighetoarea
Estecellnri bnrc cnDoscuripenlar
iuiosul cicitrtcc Cifii tiNa|l.n
ii ziL'! Miri'rci i sccrt,clrn rr 1l
tudici !i glndaci.pc .N ic g:isc$c
iilictliir+lc pnrrr
Lcdc Ia sol.
vR$,riila.trcisifr!,rtc
'nr lcmch

const.uicilc
nn.!ib dLntnrnzc,PN
s'ruap xp0dc nivclulsolulni,nl
cared.fuo paln cnrcioui

n[!plttrdirux:Axitrdc Soi.Is

.!

dr Non

.1.,

@@

,."!:tr,

Prihoruleuropean
in mulr rcsnmi,rrihir l t.lc o
lasairdrutrRsl,dc pidurc,drrin
\ra'c.B nh n ic t iin )ic lc ! i|! , a l.
Eufofeiel llii.rre in gddii,i ti
rdoscdcsr+ntrblarziLH'rtrD
Frincrlali.o.sti d n itrscctc,
piis,jori, vi+nniri nolci- fr

1. SJn-

@@

nrnnir.i si iiurrcdetnduic

iir'
.{o*i
iP>r'
Fl!,

luDli liisrlir rlc o.mcm.

sturzulestic sn",r"'to
llLMu estj. se hrir.ltc it tar
rit3L.u inrc.lc ti liJct ni.i I'Lxs
.nlul ctiehLcnzi?Ioui sir$lac!
loxsu,!citiu a c.iilr9a sinrnllir
lcnrclci Arnbclc pi\ifi conslruesc
i]loi !n ruih di'1idlli tj li u{]c,
irt-o scnnnni dc corc Fer.eLa
dcpD. n.i Liifi ln Ffte o
anrlr tli nli hliner l)nii liDp dc
iotirru d! zLlcdtr!:i ir!:.Da d I on

'a
'.,''1 \"1

Rtuntndirlx: IrDp,. roLdrl


D0mns

riinlitd:

rrrni

Pi ii oni r r l r .or l
1'
r ' 4.- - *t ' - :s' _
n.casrr r:).n pltar.E ui
.inlc..ar. s:ni a:mxinnt vl
,,Dlr.k-a.dcc-d..{Lc. '. d.rid.
ritrNmrLL(..,cladGdE' di, r
]iLnb!.r:glsii. S. Lr.!nc!lcc(
omizitr ahe nrre.lc,.r ii cu
s!Li:.1! !i Iiera D,ci. Pi! goi'n
rrsft, iri fi.c rn,tr!lin ldinrl
xDrl. xLunNrcopacnoi \'
dctun. a.oio I pi:ri h l0 .uir

zeflemitoare
PasiLrea
llsr !tr3 d in. .cL. na: cuos.nl.
liisi lcariiioxrc iln SlxlrLNUtriLd
cin{jsrt.'i{ xl.'s ! drcpL!!!irc
cnblcmaiMa5c!h,l cilitii r'oitrDd

t iz irr i u r d c s eiaL u i Li lir+!E ,i i


!r srcrr din mlfti Pi5irca
zcllcntrodrcsc hrii+ilc n'
edncip.l.u lrcclc. clD n, ii
iirNlc i girdirir. dxr lr.inerci ii
pliii0j+ni,rnclci, in'ci clit l! !i
iLr.1. fr.lnnc lfxi iriri la $!..nii

Par
SE
ar( ardc SIaicl e
Sril(ior
hl

ri

RisDinrnLr b:ropr,inr
i rrirlurl t 141r !* 16i1ixrs.i
Drntrnr riiiiljljiiirJrun!

&icr l9i
ll

ui

,tLr(

trfaurul

$irinrLdL
r lof
Cn
':annll
io.r un sccoLin untri!,in
N$v Yort dn tusl Lilil, nr

t
I

ItlDii{ir$
rtrfdulEusN ;t
nlAri.ii iiBx, n:Alirr LLU
!Dr

Atii7, cslcnrr dirlre cele


fLNor{ Cftuii
^n*i(r
nriiinci nric.1c.vrerD,
nr.l.r, ir.l. ir r.truti

1i)5

Nccl

ina DLrDufle

LrLrriuii0c ncchDe NIIurn r.


lnin.sc c! irDlc, n)aL hm'ne,
'l$ De
+ ) .otici.
$ + r i n s ccl cldn
d$ncrc4 agiilatcdc tlo, . a.este
pisiri su! ncctalll cu ciodllor
Itrngii curballlcLhclIcorslrtiettc
lr hrrcrtrcrca! doui cLefgixncnn]
cu l lr fomii d'i rLrlil. in crrc
deluncdoulioui, pc carclc
clocesle
lhnr dc l2 14rih.

Botgrosul

PasAroa
cardinal

Enoun tipdc cinl.d ScfoloscSt.


dc cilculfti !rcu pcnrrrRsFarlc
sinbnLiiunarfn,{rc.a ci.cflc su
p'xhLe.
Mlnl']{t ii schirlc,
Lnneud|i hscclc P.rccllilciiihc

$iirirci irsdcrN,
fructc.
disDozjtivrlrd+l,'iidi$

@@

@b
t{l'ptndiri:

Blst]lndno, i.ntul liunp.Lmrdd Anfl. nNrrirr !i! Noal


Ircdun,iri I in!i,i.i: !ri.r/d

TLinidrd.
Amcricr

D r,rn,no $ ii rift.r: .ido?!r

Pr'gsura

arctlcA
ParuJ'a
nordicd
,{ccnstilnlci parir cinliloare se

lfli lrc ln prnrcilrlcuomiziri

xLlcins.clc!c c!c l. eiselb nl


uoFc, Sc calnLipc crengrii sf.
din $r jn i ll p+nl'! a cllnti I,,a,'a
iri{acc cuibuLdil licl,crii ,an
ruicf ii rglitdlirl+c0!a{i lr.flcLr
dcl'xnede obici4 5 oui, Lrcc.rc
lc cl.cctre 12 1.1?i]c.
Ambii
p i r i a l iir hr tn+wr j g iiD! jLsc

@Q
Ri\p:inilnt': Anrie
Non
'1.
Dfl,uD,i,s 5tiitrinri: P.rr/

@& @@
}lirimci: 16.r
n:i\l'iadj(r: rregLntr1rcri.l,
r0 L,lEL,o:ci Am(i!,1.]'id,tL

I
l:
I

r','j.!,r.lfi,iwk

n dljJcc+lr i l;rnod P.n!n r


se1ii i dr l'lig, unon srpli lizrur
in zil!ad5.rxrldF Otui:dx
nudt
, zlffii +tu $d, rftl.
vltisnn lli! r pln. frli c.'$ri
nr soni4c.iar.lc )i iobud.

Vrabia
Vnti! a tosl n!rudusirin loali
Irnca Iste o }dsin.xlrch iio
c.,nui lide adxphbili.in 1850
!n tb{ adnr la Ner Y0rk.iiti tr
cacDphre, i$ rcum liibiilc

Nord!i
A ericr de
Sud tincipala lrarF coflli drn
soninlL,d,r minilncilIiiisc{tu !i
rcs(u.i.hncotarcdc 13o! n.ni.

i.{x:

nii\p:itrdifta: lL L0pr.Aril
DmuDnttr 11iintin.:i:P{rix

@&

!9('
\:.
,.-6-

s@

nntr,0i.{r rriintillr:i:Pdrld

Ri!p,|idi.!x: cntrlrn$i.ii

Cintezr zebrii

t9{.
d.
\.jl

D.trurn'cx tr itri jjrr: ,r,4rr.'

Slolui rndri dc.iltcz. zcbri


sal aiDcs+
ir coprci fi h

sol ( scnn4cri ins.clc-

Tirnagerulstacojiu
taDrgs{l $lacojitr
iri hcc dc
ob,+cic|ibulni zondcnnFidu
rirc,nr.rt siLs0t1.
xlbim,ricsrri
ji nl1+inscc(cti llHclN lor.
fl $ rirctc DnFnnF,c.
.h.rc, mNcfliiii picrdpc.
rclc )u$ii,+ffc dcrir dc (r

nrulfi Elcisi locnl

pinii li

@ a @^
l*isoiindir$ Aluci hNddr

Mierla de pArAu
ame cand

Dutr'nn.r rliin!ifirii Or./li

Grangurele
auflu
lrttro r!'ctr

ncullli Fsilr. Didi trii.$.


pr.qmn iDclof rcpczrdr:
mnntc.I'oal. sirsc scdrDdc
strbrpii !i+hinr sii norryi !i
Urir$ $oLui do qrclcr ctr
ftndul riiutui,n, ciLrla,cdr in
crO! rofu sc Yrid p. cu .n
s+clc$i dhcnici ridiili. fc,n.Ltr
nillc nori.Sc hriincscs! boabc oonshrjc\(crn cuiL'iD farmlidc
dc.crcrlc t r I lo l d is h u g c . c c o llc .ulnli dh nNtd,iti icd\ri, ifl
-o
irlthgi. Qncl{r s+ i rsrlFs. ln
.iifituLi din rriiLtlr.iuluj.Acolo
.olon i, dqluniDddo$ sru tici oli,
dcpnnctici FLni h jsscour"L
i Hri c!ib nr fomi darinicLr,carc
ilirri den crcxngid+colae$ior+{
'

Que)ea

D colncL.

Lrft{s0rL.sc nscr;rc5l
ttrrlc,.n rjurd'd cio ltri lui
nscLlir.Cuibrl Lrj srNLniinli
+r (n
(ic
lFrrx! rrirlLrscul
cs(
ig.ir!
si

RijrpiindiRr: Arrri.i d! Nnfd

@sb
Dr Nminx $iinriti !t: ori.rlq

Ittl

:;q?

1,r'
"irt{
)t!r
j';

i;l;-.-

paradisulu
Pasdrile

Pasireaparadisului
cu coadi-pangLicii
MisrLlLulnccstcisl)c.l efc n! l!rnl crpuluipo4ilLni
dc Fcnal! crdc
stfilucitor!i ll{ne{lc dzii if, for
mi de p.nglici, lLnigid. L Ln El
rLlnd.c.sl. p.nc i. rtln,gr!i
in drcrF$,!+rtrL i ixr-se

,!'a

iisirile pafadisuluise nrmesc a;a din cauza


peLraj.rlL.i
lor frur.ros.
Surr.printre-,lc rnar
pisiri. in timp ce unele suntdoninarl
spectaculoase
xegle.cr.petestr;krcito.re.,.lipi.oare.,l-elesun.
colorateintels in albastm,ro+u$l galhen.Multe
dintrcclc au la capsau1acoadiipenelurgi, de
forme stranii.
Existdrnaimult de 40 de specildiferite,variindca
dirnensiuni
intre l3 5i 10?cm. CeLenraimrlte
trdiescin pldurea ecuatorialSdin Noua GniLree,
tlar
cdtevapistiri ale paLladisuLui
se giisesc5i in insuleLe
Moluce, inveciuatc,9i in pidurile din nord-estul
Arstralici.llrana lor principalisuntfructclc,darpot
si priLrdi51iLrsecte
+i liianjeni fi ocazioLral
$i
broafleii $opfule.
Dou masculiiau penelecololate
;i decorativetle la cap 51de la ooadi!,pentru care
sunt t'aimoaseplsiilile paradisuLLri.
Feneleie aratii
dilerit, cLrpcnajul LormonoLor!in gcncralmiLroliu.

O etalarecu capuLtn
JOS

illr*!lr! jrisliriialbxshea rxra


d : s u L ,! iii z g il. 1 c u. t rp+ l i x
jor, ift rito'1ultlc irrag+rcLi

Ji"
',1

fcuclcloi. Pd!lc hdgi al.


c.7i! jrrf rltrhci ri5ic rf.ufl
grxlioas. dcasupLrmaeri
fin lL i rrondjitbAtru El sc
cl ird, in tinU cc sco c

\!I

1'
I

i1

.l

SAXON

_ F.ncfililorc...arc{
aliiar:ld. crp in tirn|rnL

'
lcfL+rdci NLirlinle,lc
iLrtn't nr s tL n: j.s. $ crind
Ntc n. l-. dtlbtir ica ,. hcl. . isi
:tlM.i !tr. cafcn.l. A|. o
u'ricaTi ii nrc lo. irifcr..hcrcn

Fralarein grtp
Ii:llc Fi!ii il. nrfttnL n crlcrLir
r r!ur riiNrlr,lriqrlinL.dx, a!luii
ir iriui ir :nLlr.,rj,Lr rliritrr
rNrnr.loLi::ir.fli: !r:r nr srs..iirrl
d iiiri ::-rL,,li:--fl
ju
r(
I..nri

rro: si- d(-:il.l!.i

t+

c c illlrr
rtu
ir |txln
|t x ln+r
+ r atu:nOrnhl
a rn , irf r. r

F
I

Penele
cozii
t'xsll,ca ffutrd nrlri D,xilLi
$ril!.r i:. c.i:ii P.rr aL: r./i
stLm rlc. Acrslrr Jr ti|\prr1 ljr
ufgh' dr.F ri[.i.iri
nisdtrl!! frr.t 0:tt i.-Nr.l.l

!' !'.

i-Ltnrl: rib:1.:r. ) Nri$incrtr


ir.:. :,lc..z! al. ti\irji p!idis
nlr r ilm n $ fe i $ [ ! x u u x i l a !
inrc. i,rrJ id iiircJe e::1:1::i:c .

a
&

Muscarulregal
spcci{ dc uus.rf r( o
^u(rstii
cLa\iin.obi$triri, crre nn sriL
ddi.niir de.at in tinifnl .itlalulLri d.
nDp+rcc}erccr m.le Fsidle dc
rce$ til, sc hiiDc{c cu lnse.te l]

I)rn!,3, r(! liiinlificr rur trtr.a


itr

Hornaruiruginiu
Horn!rulnrri ! iii ci{rii h I jlc
scolird cu ciocul lui
tidiil,
nscrlj! r.ine !j i$coro iji fd.exh
.uib in fonli d. culoli dil pinl!!
jil'ic, ii' lcfl.li drpunc p:lDilln

lardrealiri.

Di

Dorf mrs{nluLpisinr lni af+


pdrcl.lungialecoziih formi dc
ljrii Itr sez d de ibpffrcl*e, e1
clalcrziaccslolrclc nr iira
fcruld r i ilaNcrzi. I'.sina Liri!
zh+eriTrsrlerx|ori,d Uoalesi
ucc I si sa'i ir copeci,pc !! !
introlr{ P3s:lico
lirl scunnlid

@&
Tiranul oricntal

[IJr;$.,: ,tr6n1tu1
30 95 m]:

nriun,(!

rrixr,tr
iri D!iaLdi:

Ac+ds1a
}0siur zgornalorsixrici
o i.c iilncol.i t.ritornil.rnd dcr
pisrinlem r Nlitrircidvcxc
!1p!ridc insccl.,rr carelc Nndc
nr ler slrLlr sol.saulc sc$atd
|in
api!.Dc arcmsa,slii sulfcrdtrlln
aer.cx sii tonlir:rlcgo frLctolodc
pi&r. dir coprci fericlo dclri i.

DE
Tiramrl dc lorenl

Drtru nrd l!in,(,jlii; P;ri

nirlJi( lr r r ,\nrnf! dr sLi


Ir$triri{i rtiiiritirrr r!B

P ipr ac u coacli
sal-moasa

i.

Doir nlsculnl rrc sF$la.uL.s!l


fcrL,iltrc!r rai:u -qrlie!, CxLli
iixscrlLi n fdn(I. n la {ondli
N.rr Mg, s noiisc.rr ulnladd
d. i)ipe:..n.re. nrs.rLLl iir
.rrl.rzii .ulorLle1ar A.cs1ctirli ,
sc Lrnrcsr fc obi.0i nr singn,ili'.,
cirri:nf i$ccrc ri fixcrc ir piicN i

Coco;ulde
stanci
ih Icr Lordl d.I'nFic.lLd.,
nrs.nl, L ! colo'al dr! nl
stcctrco u {odlrii Doir'!
rir F$lLx aLdlir fcn.l.lof,
mnll mNiFuliDspL*xcullasL
Ei sarnr a.f. rot clemlni

Accasu Dssin L.riid\l. langi


loLuliirapni Adcs.' q,r+g!
ns.ctel. d. tic bolovrnji Lrn.
co!iircoDjuriti dc aF sfLrnc
gainde,
ndirldr.\u cr r'(.drlii
..n7ic. O pcrcdrc iii lac. ntr
c,it] cr rsF..r d. cuF, cirt (lq
olr+ej sc itli {legsLrfrirF{i
l_cnreidCcPic douii f . p.
.aic ..lo(cgc, nr |Lnt cc
ri3rrullLlsli lirgi.a Anrb i
tifir)1 isi hilicsc pnji

''h

I{ispiD.lirri: Irir irr (;q LnL:;.

Dm

i,c,lrlinlifiti

rl,+i.,ri:

Citir-itonrl cu cioc' .+ !r1 4 r.\L . c

trt

t rs!

.ccasnIrsar+oq prranrc
+i (
lnxlrc j:urzetcd tr l).dlrcar'opi
.rli irs.de r F io rjc ir Dc . s rnien.a.iti BEsctlc
!*da tL sul
.oaF cryn.rl. : Ciiiairoirc crp.r1i,
rc t.los.5rcCc cftda lmr rcpL
strponitNre cii|xllrciLpc t0rt{
{olriilor Fcfl'+lidrtl!.r doil
oui iIL: r cfi:r dinlro scodlr ri
dc coprc,cLoriNlLLlc
tir.t dc

Fluieraruide apd

Colofana

{es&

Colofnnrnintudl insccre,
piiimjcni$i ndci, dai maitui
ptri{cpnsaircdincLrib!rilclor ditr
opnci. lccchc! consfirctle m
ouibmarcintr{|n cn}a. sounrlFuh
tLriir.FeNh deliNc ciDciped li
ofl ont !i li clo.cttc,in lrcnc ac
redsctrLul
ii aduc{

fluLcraruldc alli iiii-acc.ni|nl ir


zonelcinahemorruq dc obiccinl
rFalicrcr reutlor. Iffna, !lcm.r
gE! r_lobligi si se nLgreuenr
zonelen'nedede \cs.l'lnirrtrL dc
rpli hiDiibcii lidfri fiinsc.Lu Llc
ap!, p. carc lclrn)dc iinrind iI
qicl. tulii, adimiri in brulc

Rlsltndir{,{n:rirr+en.'it
)).ddtrirr! 5liinlitl{i: Otrw.J

Cioaraamcricand

Ace.sli prsiirctnrrc Dinin.li


nprorpeoriccgiiscitc,inclusLt
hseil+,lriiaDcui,broai(c,fisili !i
{nile rc.strrx.lti facccnib dnr
b.14oa,e LaiNftltinli-uh.6l'ac
sru ilrlFnDlufii lcricla depnnc

@@@M @s @ @
Rtulindi'!x: Erop.. ruLdr
]\ | i ti ' ^ci x^mn.1dJ| i od
Do'uDi.!' rri'nlili.i: PJ.nr,.r

ni'pindjrtr: EoahAil
D.d!niirli stiin1ift]i: - ri,u

Sllrciocul

Rir[]i4r rcli EL.ot3

^si1,

Sihcioculi$ sLprarcghclzi1|lidr
d+pr o c,mngi ri fic. so,rrcjborufllcntu r prndenisccrc.!c is..
i aer,atlct
mcDc(,sri sLrslcndil
tendsaisc lansczc
lsutir nDofm'cL
lisirjsatr mnD fcrc.Dc obicci,\i
cr DrxdA
T)co.rcongrj,$dc o

Draumirex ltiinllfi lli: r.rb,prrj,

Crocirliadeapi
Dor mNcul+lnrc..le doni sno
cud de pcncFc .ap, tc ca,ele i
Nplidl salrcerd
drci l'+riodrld
'r tcfito,nLl.
Ciocarhl. dc
i!i apiiri
nrdlianci sdnullc.
'nrgrr',
^pi
micivjeliii
Cuibul
csLr
s0+rc!i rlrr:
sinplu,liont di,cc(le sol din tulFid 4cpladtci'lN.njurrt cu picLri
celc F$rch d,jpuncp+t,! on:i

S& @ ',
ni!pindieN:

-\nclicx

dc Non,

DrntrniLa$
Jdn'rri{[r r,rn

E CA

GheariJungicu
sit salbcn

ww
Itt\pindnt!: ralrtL Vr aiu,
sni,.r. Sinb Cflz \iSolor.tr
D.numn.r $i',ln.i:,VJ.d,r'tu

i+c,rsil !,rsliic t r.iFitir nn


fi+lc d+ ll ghcar+l.luneidnr
spatcdrj ia ilccnfcpi+Lo'-de.ite
aFoap. 5 cn l!ngiD.. nsteade
scr v.lzuLii
F (o.Nilc 18'rcote,
LrranindFsc
crri,'\ccre,pe crc
lo rir$ rc d r o b rc cin
i i I i. ln
srzdnuliic nnt*etltE,'ms
sptlul cxc.$Aun TbofnuptLal
c irl,d + ira rd u -! ic 0 a lr c it n riDd-Fcnrchd.!un. (.i fu

Nectarinacardinal
Elte o pdsii.rjcaicselrl.ile$t
ilorilor t! cubgiind
sorbindncclanLl
inscclclcdc pc tianze l-ondn cs1c
ftaiinchisilla culosrede+it
mrruh,t Ex rc pcnclcgndrnslinii,.u
Fct cro i i. Co rlu ln l
fonni de cuFiialiccst+lFsii

Pasirea

Soareluicu

idnd de int r:cclia a dola


'amun.
!ch.lr deDUEdo{i1$u trci onil.

smocurl roflr
ANasti!pasircr.sodelru
numaiI}epanlclc
ki1lcstc
mo.lilofnrlli, mdc s. lrEa!5t, cn lcrlarrl mor,ro ide
i!,reloflobcli.!iprotea
iilll
D]}fpriiciprh ci hla E snnl
inscckle,in sP.cid t'uiich,
l e c a L lec p r d oi n xtr \sirts
tuul iilendr ns dc o !r te ti
dc allaa tricpltrluin tl. snncui
arcpcn'r
lotii.dr lunal InstculuL
{cnlnlc \n,Birle co2ii-Cubll
+sLcd+innni ovrtli.lLindcotdiDfiLitorrcrcgctdc ti tulsrfLrir
rrrjuscal l'ondl! d+pu|+lrtr ou

@D@'e
k:kDllndiE!: Ani.x, 3 qt dc
Drr!,hrri

Gaitaall.;astri

@ @@
I'dl:ritri.r is$uh

iriitrtiiicii: ,Ltu ro,r

2t,5 10,5
LispindiPx: Amc,ii d. No'c

Dtntri'ietr liiintifi rli: Itir,r.,

Gn,pui z8or,.ioascd. gailc


ilbrslrs sunto privclirlcfsmjli.riin gdd nl H,dnalor
p.iDcilal$constidir \e
rc
minF tiilrflc Srratrg
z{!c lcnti! inDi G l1.
allaslr+miAir i $i insc(lc
ti chia.ntri oui din.uibuile dtor piis.iri.Pc!.chlc \i
.+nsLruicsc
+|lbulilc irnFuf
san
irl.-Ln
{rll!, iir
cofirc
IcmcLadet)nncJoui lini LR

Cum comunicd,antmalele?
A plorfc Locc ar im..lcc ar o metodide ,i p:sll; cgituracu cqle
belcllcle.ciinii Si
.f1-a.e encalor. MulLclc,cltn :!r I pi\:l.Lile.
au o mdrevaiietateLLestrrcte,f-lecatccu sennilicalia hi.
maimuteLe.
ALtcanimalccomuricAprin miros. Ele lolosescsrrbstaqenitositoare

pentrua lc anunlapc cclelaltec5 srmtgatade


iLnperechcre
sauci un arumit tcritoriule
apa4inc,$l vizul csteimponant.h perioada
sopi'elei.i inclin:cup j
dc |'npc-eclre.rs,
iotr-unf.;l deoscbit,iar pozitiaurechilor
unuiariimalcu:l at fi cAinelcsauplsrca
lraLaci. e'Lcfcr:ci',furiossauir'frijotal.

Cr rlli .iiii siillidirL, idiot!


urlere
ronndi.a fi: liiiLuri!
cNliLLc
clidi
rr
f.toriirLrr$i
s!
ti
pcnrnLi ri irita di\ll Llri
llrtenLl coioruLnl!n.. m.ron,i
dc r scrnml{ cli csrsForN$arL
rnui aouxlr rdiLdrnL-rv.nizan'L

uorl nolli mr\.tr] ii


sil
t+.n11 aLiLclra rr'ro$iL cn,Lr
dc o li,actii trifi Lxr ftdtd!:
niii dlre de u kildhunt
Anullr

rnas.!t!lli J. nlolic dc mitnie


qsrDrluolcllr &rensihili

il.E

,i

f'e l .L .l! l: , LL. l. l. r ! rt.i .: rri ,


fu l rt.l i. r ni
lut r iI d$ i ::rr I
rtro -,Lr , : t r \ t l i. ; |' ir:.
s .!. r.
r.:i ) i :. f i. . ir . s lr r ! ri r I ,,:' , x
r!rrr nl: xirir sa, : 1 J,di slr
i:t n1r!ili.
lf,oitrs: dt r r.fb11.
dir rllDxr.trL.l lir.rir L::L,i

Lri\.-L c c.:r Liiof.

n:i:i,ni:.Ll\r'.rr

lrr,r::1,1,,:t1lo .: 1qr*(i cisticoh


cilxrajl rurl,r ffL /n,,: s)..ril
fufl i:iFrlir iJ :r 3s. i.j!.1r.:.
:,.,rr Ji tir.i {ejlri:tre.:lI

rr o.t,lr*i
ieiiLiLl. r\l[Ls:trlL:
ci|i r rrLar. irr in:[
: ,r: Ll
Jri :i rr ii n 1r i: 1. + . t . 0 rtr1 I
rlr!L aLNrlrl: Ii..[.
r1d.it !r rrri
s.ritirrrrc [ri:;ii. r:: !.iri i]e cl$Lr

ra:i

Reptilele
Prirnelereptile au evoluatdin amJibieniacum
apmttmatit' 304 de milioane dc,aai. SrbJnrma
dinozattrilor c rc (tu apAnfti cepind cu 225 tle
nilioane de dni i nni, repttkle tu datftifial ,;it1!.1
terastrdti lp de l4A de rniliaanede ani.
lstdzi eristi peste 6,540de specii cunoscutede
rcptile, htrc cdrc dtrinale atm er fi btctastele
lestod.tehldrite, prddritorii cto<:ot{ili,Setpi
otrrivitori Si Sopdie iufi. R(ptilele h iiesc p( toate
continettt'ele,
cu ex(:eplidAtltqrciicii. Celemctimulte
ilineazi olte animalepanbu a se htini, dur existirSi
ll/od,rteie.rtiraleJl,!dJrdrlecarc rc hrdnetcLttplanta
l,'-t1ulditl trtlrlle d\,dntdje ale t'eptilelor lirfd. da
atitibietli e\le sLruclursoudlor lor. Outi[euu a
coajd lere, coreprofejeazd putul tle reptili, ;i o
rczeni ie ltani nb furma uneiyungi cu gdlhenuy,
cdrc sA-idsigtrrchrinin:a. Ateasta inseamni td
oudle ntt t*:bnie si Jie ldsatein apd, wde etistd
hLtlli dq dtri.in nod nonnal, ouile suntdepusein
sol,dar la tnele specii ele suJ'tt
liw]te i corpul
femelei,astfel incdtpuii se nasc aidona unor adulli
in Mi.hitrtu|1.
Sirl dc boi d. $nrrlli .!k
$ t*pc llide dLNclris,
caruili
p.:s. mire flre n !i.lii :tr
.olr.i.
cde seircoltucsre
p[dr, crf cortrtiir tiil:it:
irlie{i.pecx* + t*nce iio
oroa.iioL ooliii sii mdijjL
F!rc..ln,r riFiCix tui1.iri
din l*LL srcNiiLc
dc b+trri.si{

i!r

Ce esteo reptild?
R:prileloau
si4e rse tLnr p r si-tl
..n1rol!70 tlnrle mnm .or
Flni De r.er,.clc mlniuLlcrti es.
ia rhnr{c qlrdesLslruir inselisoiN
cdsS$ tudila$rn Do obrcor,l.
nn.zd zil.i3endipoiesch lmtri,
IicrtrFc s!Lli $rlmircl,lzft [

dereptile
lipuri
In 7il+lcmashcnmi crirLi p.hx

D eplielesuntonimo'erer corarc- c.r,i


I\r a*ifcr..lcsi pisi*le - dccr o ;i'Ea spinErii
-tr
lormati din mici oasenunritcYertebre.
Colpurilelor
suntaaopcrite
cu solziimpermcabilila api. Ccle
mJi mrr_lr:
rep ilc u.',.csc
le .l\caL,d tr oroc$lelc
in apd,iar crocodilii
]estoaseFi unii Seipi1r?iiesc
sunt adapta.tila viafa in anbele rnedii.
BnoAiTE T[StO]\S|j
lr*oisr^ n* Errri r,woPlaf,i

grup{ridc rcgitc. D.or$clc Fs


torscN{ coDUrjlile, inchiscinfto.iidt.du osoasnCrolodilii ri
nliea'.rii rt sifgud' s!!ravLcLrirori!i enrtullridin c c au lilet p 1. ti dinoauii Ei lunt rn!
ml. dermdi Fisunt celcn,ri
rdrirclti1c DclLlilAl treilea
8rupndudc lopilrlclc$ t.rpii
T.t rc,lii siccl+ majmdLc
9olerlesltit ar'inilc dc liarji.
ULlirnulgft4r rnd aredoaf doui
spcciisLr!.!!ictrilro$c:tLBrNfu
diI

O coloui veiebr.lii lr{i jjo


co2ri! l)lrq'riqii fi. 9o'Ul

{ro.ddnu[t strncicrLtio
rLr lrt
puler
deplasr
i. aFi
|rcnlru!sc
I,i.i.Iclc]!LismtrLude d{
!trrehi.r, lr ftlNirlrigi

Ii l 0n dD rn!1trsi ori lr .

Replilelcdcpunouii

Cclc mri nnrllc r+jtLil.{l.iru.[I


drn cdrr r{r trii dtsr ltrclc trist
dirct pri1.ir.Od .{.:rror.tr! i.

:. n l rri |
'. r r :
',rrsalflrh(fc lalllr{r 5, cr. i
i i 7.r 7 i $ n r h i nr ucllc.I:ir
nni.r,rrri.Px'il cfc,\t.nr nLLcrf:x
orLr:riiril ttud c!. i:: {,t. sii
iNi, rr lori. trn.ramrnm ii:r
rlioi r rrlxLL+Lri,
crtab Lrart iiirslr:

(A
Fl

ctrocoDI r $r
r t I _ IO r f( ) tU ,, ,
L' .1. r,r ,n,1r,.i rl l r. rrra t, i j
l}routd! rrrroNc. tL hs ln: I
l N l r l. , ! t i
Ltl tri L:l : n r
' ,' ,11:
s r,j : Ll ,,i i !.rfl -.Lj L r: :l pi r or ii,
rr irLi$,. r 11 L

J
F

..:

'{f

Pidiofic s$n llr ri !u1!rnrLL

,j

Crocodili,aligatori,
broastetestoase
,)

qrupurisunrblindrte.ti(.trf in fclrrl
A mhclcrr+rrc
f-llui- O broascilrstorrdriuicrerco carrplrcct:Ire,
thbricatridir pldci chitinoa$cAiosoase,
cnreprotejelrzl
corprl moflle-Cort)ul unu.icrocodilcstcrcopcrit cu
solzitali Sicu lljici tari depielepe spatcipcntruo
prolc.lie suplirrrentrrri"Grupul broattc]orlcstoescle
includeI'e celede a.pi ddcc, pc cclcdc uscaali pe
celede rhdre.GruDrrlcrocodilicnilorincludtrci

?s
YI/
nisPiidn.!: s4l+$1t slNllor
D!nuinn.x Jr!i jici: :iris{r.r

larnilii:cn,codilii.rlilnLorii Si c.rimrrniiij un

grup cu o singur! specie:gayialul.

ii 5i aligatonr
Crocodil

Existi 14speciide crocodilj,T de irligaloriqi cdidrrhi$i


ulladegavial.Toalesun!fiin,tcputcnicc,0llrctriiiescpc
uscatli in api ii vencazio nrfle varielatede lrrfdlrrLe.
Triiesci apeleLroDrca]e
qi
MascLrlii
;i subtropicalc.
leurelele
xraldLal'el,darmi.lscuLii
crcscmdi trla . $i
pcrcchc
clooocliLii
dc din{imariin
si aijgatoriiau o
pc
rLpropicrca
botu1u1, maxiLrluL
infcrior,pcnlrr prindcrca
prazii.La crocodili,
accstor
dintiIc corcspmd
ni$tc
jar
pe
adincituri maxilarulsuperior, din!ii sepo! \,edea
cird gurae inchisi..L.r aLigatori
$i cailnxfli,didlii mxri
potrivcsccu dou6acliincituri
dc pc uraxilarulsupcriorgi nu
semailot vedetrcandglrll esteinchis:i.

{[gi]Ioru, lu]lencan
La utr MrncAr dd! aligrrn l ino
icrn d.\.ctrlsco s.lccicllnrcuirlBLli
cn diryi.ln, dir ca,ui:ci n tr!
linalpcnoLr clfi lui. Efortu lo
{lcproL.jua! s]lccieiru lbst i,rtr'
Dunate
fc succes.
iar Nrninn l.r!
crcscrl,Ac+iu (lignlor scinNr
l]c!c lc otriccipriniivra Femrr
d t lu n c(Nn 5 0 lc ! L ! i r o gr i
D!d! d. f'ei7c r, du altcnaloid.
vcgcLalc
tilrlizqlc cuibuLjn tiDltrL
+l,rcirii.Ptriislaucu mtu lofrirDli

Gavialul
Ca!ixld arc]naxihrcL'rg! iloraro
c u a p L o x iimt iv
1 0 0d e d in lin i c echitan'cil !dcil !uilrr !iid!rcn F tLLorii ! b.oattclornrb
api1.Cclu{i n(lLlic dir loti
r uo lii rJrir[ \.dettir]

G
YI
DrErn'ir& trintifiti

Ir--r-EF----r.--;
-

a&:1ris

Fri\ctle ita, cu cxcctlii dcp!rcrii ordlor Fcur+ldd{pulei5


60 C..ni
n,rL'ogNi',.nt,tca,
!ii si!:rlii +u !iciorrcLLdis
sFrtcla nnlul n:.i ]]Dsti:_l
ir,rtic,a ctli iim! LJriLlc$Drr
idcub.n..JLlnr 60 d0 de 7il.

C. roli.,oco{ilii, ri ealhlul i lrst


riltrr! F.tr1ru}i.l.r lri, iardtiz

Crocodilul
indian
Crocoililulifttidtrcsroun crc..dil
pltcrnic, cu o gnrii llrgil ti gr.r.
A{llffi p0( lrinilc ur{mifare Duri.
cu'hdfil antilopc$ bir,ili, d.r sc
ldncsc ii cu broaslc,
$c.piii b.oqLc
Puiimnnincii
ilrs+c.c$l
Fsloos+
allevietitirnici in scz.ruldc nnpc.
rcchcrc,i:mela d.punef5 liini l:
:15dc 0uiinlr-o groNp.'I,
lrc urlLrl
EaFatc s.i a bi I al dorlca
'enhL

Caimanulcu
ochelari
Riirrindi*i dr VcD.ixrr r

A+csl cx fiai) cslcanl.um do

Ircdqnr*3r!iinrjfirli ctrrrzn

Lrbnateleacvall.e ocarc d.
ori'+ij, culn$ fi ho{ da
a nrxla.cir inni.
Cr;DAniinrri Dicisc
hrincsc ir ttrnciFl0r

ic!.ncb r Cci md nai sc


hrilr.\..n 11.Stii nrclci

D.DtrDnrxJririLinci:oard!r'$

consiruiSie
M oil nr |5nii1
iL n.Fun. nl cLp:lD:ila 4l) de

o+n.Nrnir{l rc{ror cNinrni{


sciTnt dra'nrtrc, dcoarDc sm1

@D@

,4t-\

ftirpindiFr:ac

i. h
^nrc

Crococlilul
deestuar
(Crocod
iluI
{lceanrc)

piticvcstCrocodilul
aliican(crocodilulde
baltn)

lislc !n!ldln cci Dai:mri


fci culoii qroc.dili Sc iic

A.{sr .rocodilhi. r dcvcnitnrrrc


tuid uhnniiatu,d,n c.uz. s.l,irr
b:irjLnr
sujerinde riudle ii ldc iLc
in cr,! riiic!1.$ r viniriin.tu.ult
Annlrl1+'t !i ftpeLi+ulos,
+l stc
trt.f dc t'hi,iidc orn.rit Sc cnnoscr)u!inc{cs!rc riala luL.rLxlro
cr.dc ciL cslc rcLiv nolplc!, cind !e

ir'11
] 1.

hriincir+cu cmli, broatr+Fi pc$lj.


F.Diclndcfutrcc.n 20 d. oui i F
o gri'milli dc frunzalii{i'1{11.

1 21

Crocodiliidel{il
pre deosebire
de celemai rnultereptilc.
f c m c hc r oc oL. Lilr
oe
r lui
Nr l e. r eo nr a r n :
de\ otstdpuilor, Dllpi inrpereuhere,

Cuibul crocodilului
Cuhul csle in generalUmt at de
xF, te o flaji nisitoa,i Mn l).
hdlul retrlui,avnrd o adatr.nn. dd
10-45cn O dld cc. sitri gfo.!a.
liDela se rleazi l]es1.ati dqrue

mascululnu maijoaci nici un rol iu intre(inerea


familiei.Rimasdsinguri,Iemelasapi cu
picioareiedil spatcun pul in apropierea
riului qi .
depurleill el pini 1a60 dc oui. Ea acoperiicribul
au pimart $i sti d0paz5limp de trei 1uni,clii se
ineubeaziouile. Cird suntpc calcsi iasiidin ou,
puii decrocodili5i cheamimamadin inleriorul
cojii. Ea descopericuibul,pentruca pr.rijsi poalii
gr-.r depri pina ,,
rcpi.Marna"onLin-.;
'd .ibd
ace,st.ia
implinescqaseluni, vArstila careau cam45
cm lungimeii pot sa-$igi$eascasingurillrana,

,..

rncepuu v1e!11
CiiL sunlgalasi irsridinou.pnii su llano alcrli la
aricevibsti+ dc der$|PmL!r.ciind{od patiiimnur+il+r
c o .l'-. f r. L r' . r r o rr o p .r -' . , r. p , -- . o ro * , . o difllji lorascutitipcnlrua itiraijadruft prin+oxjii.llana
iira ajur. rii iasi Duoncci rn iclirdnr ou,puii rrcbuic
r.Jiti.bl. i
I n ? L . p . . r: m. . , . 1 n , -lo f n in . : . !
prKli cm vof sii i p ndt. \lrmr ii va lua $i iivr drlc,
." \'":,r
':!n dsd d i, l'
'd,
; u s \ 1 r ir|n c o d ilif t rirlc
s n t iil. . I I mm \ iu
] n , it t n it i ii! 1 a ! [ n c n

z
E
I

>

z
'i:..
-

Lofuir
cfo{ddilll de Nil5{ Lrai$iL{
l,liL Fls. g,'L!.rtrnr iiril. r hDrrld
dj, turL:i-qi:.i tropjrLll ri\uijLd.
4ruLtnlor ri r rigi ltr ltro!u M:

i
nF
. 2.i
a- .
ii,

'

Vanitor
nemilos
Cr! . o [ L u lC. ' r I r : r
r" " -.

t jt s c $ c L m l r i i

ali, ni.pliDl

Ycnnrd

!:iL/i lr adainrlr\d{ssr ir
i.s li i,ti alallid.uochii ri
udliiL!- C .onnLtL
4r vd f dtrd+
tradi, o !x rragi nr rti $ o ta

3?"iq

Broagtetestoase
Existdaploximali\'230 dc spcciidc broa$lotcstoasc.
EIe
au loatco armld tare,folmali din substante
chjtinoasc
$i
du oase,carcle protcjcadrcoryulmoale.Almuraarcdo1li
co_nfonclll,:
o cdrrptceN sl. r si u". p ron' p.
-s
nDcomcn.
! oa:fclcl. ( tn lr: i rtrir.p..(: r .er'.brclotju]It

atrrlatcdc carnpacen
de pc spate$i de placade pc
rbdomun.rr (u t' tnri rnulte.e..,-as-far s.i $i rur
-,i e_pul
subL-t:lFirie.
ca -,i rs pro.ciezcIn lo|I drnl:lo-,broul cle
lestoaseau cioculi tari, .hitinoase,cu carei$i mesleoii
n-ircrrcir.foa r LfonrlelJLsLoa..dcf . o a. aJlc ,nr;
mullcI< ir,!.or.li
i.iF sr r.i ru . 4, s--L!-1.i.

RlrJindim!notrhrrj*jri:
Dr runiru riLn,!fidi

Broascatestoaside
AAfau
Ellc..r mij DrErcdj1nrcbbd\rcl.
lcstoarcedc ti rctrg caNt nr
hlcrrl snbcrrL}dd+.[cnrtelc s.
adnnith iuDiftrri:t l}cmx]Ir {
rtisif.!s+,Fnlrn a-ti iJ.Irfnc ouilc
Cin d l)l)ii; Nd ino u i, $ jt d rr i ! \ a

lerapnlut oe
rdu
dc il)iLdulcc.dar
lcsro.Lsai

B_roasca
lestoasidc
pacurc

sirarc. lii tsc+ cuibulin

n a h d lcr i s i t o a st ci d e

rcccftoaDrcnrlor
lc.sft nlofsi o
prindnfi si salc lluDi onilc ci i,l
i\,Iildczln,]rfl tu elvarta
Lca ,uhrid+.iu s ru inliirrdr
oE$ci1ofii,
in.dc lluii tniescin
stg1lrnri.|ird.ind ltiiig lliNrr

n l l rD i n :I
JTS Li E l r
Ds'trmnar rr,iir ljtil tsi!,,g,!

Broasca

dcbrlra
lestoasi
Bro6ca
de

[:!]indi'rr: !(rJtJUrir ! 1ii


Iln.ai acrtrruipirf ii BiELt i

!+r---_---*,+

lcsroNi lal$;cse
fsrcondiDell $i ndes+a
s. nl
+ilz.Srcpe bu$cniiphr rori
nnir hrnEs. h prjDcitlt+r
nsc(la,Dorsol.ci dc brusci
.ji oll. nriclrnin . ncrc.Lc
bDtc,.i.r drpi cc crcscnj{cp
si $ehridxs.t cu pldnte
1l'r.lotula liollc si dofLrrti
pinli h IIL)irir un dLjoni Cc

124

Accrna l.stdaii.n ceftFxce


7.!rrd
aic,,
luorsl nEirstcni
orfrlrjrctrccccca'popicrcn
Derrrrc Fad.r
v]rl]t |c uscr! lrtc u. bun.itdri.
lor ii suhlincic.u Irft, vLaLni

ti Lds.dc.lr:nar sN miqI'encli
n(!utu )Ji. I,ini lr .It or i l.ii
tro sJ rnsr rtrrn r uc rcr tu | riimncr. daf dc obj..i.!itc $lorlclor
dil ierloful. noidicc nu ror celorx
d.cit ii uDrit.arc.pdmilJr:i

@# @
rr!ntrnini Jriifllili.i: aisnrs

uda$[de
Testoasa
Gal6pagos
A+eastri
udtSi porlc
lcs(orlsii
si! ciintiasii poslc 2I 5 kg
Mlsculiisurt de obicci
'u

cdpului!1cnrcie Fnnitc
grorpi cu tlcl.:rctc dnr
spatct' Ia dclMe u cr
Fini L 17 on! I]a acopcrii
ouiie Fli |lntii le lasiiLc
docil l'uii carcics din.u
lrcburcsdslPesi4rri ca si irsil

Testoasa-clititi
iceani tunrc1bilii !c5
torrstrre o cxraFsccm.alc,
lcxibiE. llr.i.stcin
!crL
ml, sc xscundcnrFo cfiiprSlL(d
dii stiinci ii i$!iril mull ieL
a.(fd, rJ s(xr,fli )i s \n int..

Broascatostoase
papusa
ftlio'i! nd,i !i LToFle t {.li
cu rHet,ti! rni d,'.jrrt1ll"lL:irit
Mcdnonnr,cn c acxm strnt
schirtrbntcde rclidtacn agr coh lr d. !utr'|turlradc rlt dc
ILcLneln Ai!ilsts tr{.isi r Ji;nLL ri'r6,!cn1trLci bilio||n+ de
hcrlln rr. au r.st +aDLurn{c:i]
viMlii|r {r ininllc de cxsli,
Co$crlLrliu n iDccmr(tr toul.
(larnr qclcmxi mullc tEd .l r

pclr',li ird foritc grcude scosdc


ico'lo Da ccasniklnlci ,u prr.
jcazliiniEilLldc olmeDi,crrc o
Irritulii nDmlirnuc, F na
..m{iul+U 0n ml+ (lccasa.
lkd rs$ !cn+rs:i .tr bald,rlt

i@@&
*:3,'"b1ill'iT*'u
- (Schweieer)
Broascatcstoasi

Acc*ti testoxsifiirdi inicia

.
:
I

:
.
Riilindirtr: r$Lu ! idnNL
udr!rrif

rlijirii4ir (t,iqN

Intlh. dff s.]r-nrtnc innL'ic,pal


cn flanLcsi ii, petece cc,rn
prrtc r !rc!1arcurzrD
'nafc
dn-s. iltre ruslL'.ilclcBcrrle
xr. u. hlirdd ffic t ..Iahfrd' Dcmrlcldtildin

Ri*rrirdifra: DoLdrlAlnr sid c{!l


! r rl rcrr tlr$llci. O ;trtul,Aprolhl
Dr ni.in rliin!ifici, ?;Nr 1?&irnr

strlc a crratrccistrc lastPc.


stelc,pent{ x rFNnzonrrc+zn,
!n L* (ii.ximirl l c{e rhd.,r
Priil fu rtr rcrAri fo4i!trc,
.nr. x$rc tr.!sur crciL.nt

r:$

B .or(r

rc!ruJ\i !;i pu,i t

Matanrata

Tcsloasacioc do

formJ i c(gul!1i r \"!t!r

$o1ll1

brof Lcrc"to:rsJ
o aturiLsisi

Atatlhnrors! .i .xLrprc.,cir Si
onlilcrr avulo Drrc chrr:fc ncurr
ririrtrni+n cslcrrrirl corrnlall,
dirnrci sc g.isesc
|urinc crcm
l,li,c !+el,?srd+c de loLmrrc o
almcrtaii. hr.bitnuitii.1,cl;ngi
lrolrl}l. !: .:J{rcci. sc ItriinrfLc
Si
cLLlucri lUulti bxrcdconrusrb
strflr+nriarrl0rrrc,
ctrruinsi fnr ri

nrcuidi lai'rc fn,izc rialtc rcsturj


1tc+ldl. dcN tuddll rl'nr i. Iojitu
ilc drroisc ailiic ic o F.ic tr
dc nlta a.q)nlu unLllidc ii ati
rj rhag FrtiL nr4r Cnnd l]l) lrjit+
r atrcP cj lc5ro!s. dcschrdc
flrrrci s{ gufii, nr carc rir:il+te
RirPlrndiRr: trorCul
xrBir ilLt Sql ,
nIR. carc Nlrn({zi ti])e dior!].
D.truhrilci !rinri,ilil; ari.l6
BLorse lcstansliinchide at).l
J'bDtptnt
guh. Lrsird dorf. !lolri
fcscllid.rc, lLin caE vr ie5itr):.

Murray
Jestoasa
-

Este. botrrcn1$l.i!nil..tL

Lirsjrrindnrr?.r. +t un ulrtrt+

irr

iDtul drzlolrkii iii scli'nhi


clrntrcco.luiL Fronstir
ici ti di. o! iu o ldnld.c
xpr$p+ ci.cxlrrli. i'c

&,;ii:1.'.:,i,t,;,:
hrgnh snolc.Curprc.l.",.,
ItIspiMno: nrd dul nrfri,.l
Dctrudind frDtn!i: r,rlrrra

idtrl!l.f sunrovrtc.Ac.LrsLil
leslorsircti!E sc hrlirci1!+r
hmlitc,' n Dn Do lo! ip
c i h rc vri!', t'c,r'cL.r
dqxD. nllru l0 :i
15auliiLnFolrorFiilli]]x(ii!c
ndul rul i. I\rii rof i.ri dupi
l0 ll sliFtrihlltri,

Broascatestoasd
cu llstul Lnprelc

lstc scamri mM+br$asci


Lliutr-silnd
h 160 ks
tlrici lan,.a la cctelalte

slrbc,(a ni!'clo.trtcri,i
sc hriiclrc in p cif
mcdtrT.
Cilitorcitc d slarlc,nrri inirc
zonclc dc hilnirc $1crli d+
rcprodLcdr luiii$iliCir otrru fc
noalin.c Dici sohi, dar!.cilia vor

nisp:i Ddirex:7c

i1&

'!

r r q:qrs

G
Y1
-!+{
\lIr'
Broasca
testoasA
cu
cap marc

Broasca
testoasimoscata
comuna

Broasca
coruni
l$roasnnoscal:1
qstecnn.scntiti subnunclc dc
,.b.rcaridputir', &rorlli lichidul
c e sc sculgcdrt Sl.ndclcer sPe
cirlcilmdcAni $tc lh.ati Minhr
ci inscctc5i blr$ri. drr s+hri.
dcja
ncitc i, 4u demri (vietunoaL.
hoxrlcJ$Lcu Dici canlkillid. pc$c
! i d c p l nitc.Ra E.d ie scdnr.Fi

Broasca
lestoasI
n-loatecn gnlmpl

Biootl.leleslorsi oi aii catqt.e


rotunde.fid pliicLrlnrc.al+ spot
derla$ rnpld!c uscdttr in tl]i, drr
rslscltcc+c. nrdrDurcDrflt a !rut;i in spa.nrtur.r !:rr"rsi solls cu
gh flli r.lrriNgc iu Lniclt(,(,F
v c n! r f r rp u t!1 cu !+ s lc5rlrxDR.
!xm, cird teDeix
5e in'!ulL,jtrL:
dlune allolinaliv ?0 de ouii.

BF;{a le$oasioL car mareare


nDcrp urixf,canpotrlcri dlingi
o ljilidc dr 15 cm, rililci
p{icrdR. I oni+siirdrabcas+i
cliar ti lrcriil' cu carn!$c llr+,
.nrl afn scoiciled+
dd!sc
'tu,
hrtn$t. ti cn llaLltc $r
flciluzc.
C.i!a.ca ci gnn csb tnanc8,.s
si la s!il!, I}c.tro! o rotcia de
arxouih reclij,,ilortsm,Lrkl.t$
to c cn car nr{rc!c iMultNs+,lc
0bi0{idhdorilLd o ie r, d c t u n in d
ciru!. idrdu t rd e c a L 0 0 d c o r! .

Acco=ililestorsi!ciinlircgc pini
Ia tL dc kilollunc ,\rc o c(r'
arc zEnLi(oui.l !m o l:r.. g,en
dc !izul rixnri.6.d sli fc ti'!nl
albici ri!Llui. n*cptilnd lrada. L'
timt ce-atlcdttn.linc gurn
ocscD'sajpcrrru r preT-ea o m'.tr
.rcfts*nl! cknoasi dc

l' ? Y

E
P,
F
E

riirntndi'!r: 7irl. toli.rl. rl.


.r.rrl.: ]\rlntu.. :'i.ii. r,
DiNuhi*i

rriinlifi(ir Ctu,drri

,\!ci1s1ibrollscllcstoasi
itipclEcc ni rfi alneapc
nn,ereavirli, LrfiIntrdr.scn
algusiic,lrii n ! a , in eP . ! ros i
c itorcisci distrnlcunssc
ouil+ pe
Fcnru a-qid{prLnc
+are
s
r
nliscur.
fcftuln
flija |{
s.1:l,igcpc nisrf,snpiio
g,.aF ri dep{nc{coloma,
nn,lldc 100dc oli Le acoFftl
c! nCif iisc n t u rrc c iL rm&
Cil Drji icsd n ou,c' ftrruie
sc lryr si iNi dh groapisi si

aligator'

Chinrli

Ddru$1trr1 ltiirntici: r:dii,

BroascalcstoasA
verde

testoasI
Broasca

\q

R!i!,!odiIci: /crll! LtmNn!1rri


trop.ric rlii;in,ilor fa.Lnc.

T$
Y

$opdrle9i qerpi
rcrpii apertinunuimaregrup de reptilc,
Qopdrlelefi
il cu \oLi- [yisti cctputjrl
Vcare au cor!ul ccopcr
J.-5{r0
dc spe(iidc loparle,csrc rraiesctn mlt torti
Iumc:|,cu exccpfi:rextremuluinord $i a Antarcticii.
Cclemai multe tfiiesc k sol sauin copaci,dtr iguanR
de marc i$i petrcccmare partc a viefii in apii. Existi
aproxim,rtiv2.400dc tipuri dc +erli. Ca $' $opirlclc, ii
ei triicsc in celcmai caldercgjuni ale hmii. \ici unul
Du $cgiseftc in nordul e-rtranrstu in Antnrctica.Cei
mai mulli $crpi triiesr pr uscat,dar existl $i spec.iidc
api dulcc$i speciimarine,

$opArle
toplirlciesunlccl mai nrareg|upacLul]dc rcptile.Elc sc

indndpc toatedimcnsiunile,
dc la minusculiigecko,lungi
dc doar7,5cm. pini la uriagridragonidc Komodo,care
nisoa i pani la 3 m. O $opdrlE
tipici arepar,-u
prcroarc,
darcxisti $i spcciiLiri piciorre,ca 5i alrclc,cumar fi
scincidele,
carealr rncnrbreextrcrnde
$i $oparlele-$arpc,
mici. Cclcmai uLteaLrdcschiderr
lcntru urechi$i
pleoepernobiLe.
In gencml,$operlelo
dcpun.i!dLirtr-o
groapdsauintr-unloc sigurde srLbo piatri qi nu lc mai
acordiinici o atentic.Darexistiicetevaspecii1acare
lcnelelepdstrcazior1dle
in corppani cc puii sunldcslul
dedez,voltati.
Ei ies din ou6aproapcimediatce dccstea
au
fostdepuse.

Chuckwalla
A.crlii lopArEdoloiin.isili
nddprca
adAl)oslitn slanci.i.r
dhnircah icsesli sc'nfic
i ciL+asciili
soa,c An,Dil ci.c s. h;neie cn
planrc,cr itipcrn.c toir{ zjua
menclindftuu., ntrgu.i rj ildl i$
.az dc lcJ col, sc ascuDfciftr o
c'5pilrd dh sGncri$j sa rnflii cu
acr.liind asdmnnPsrtird. n\{!!

Cecko cu coadl il

fbrmi dc
frunzE

dr rn,n.l,ixL

Ge.ckocu degctele
unttc

{..YY

de otriccja+rivr,laltca.c:lDC
pind+ inscctc.Dntii cc nti nci,
sccudln,lingindn{c ])c ror

Rrrlrindn.! Ilndtrg$.r
Dlnn'nin! rt jnriliii t qncrlr

mtrdc soircicixzlitorSti Rsc+nsti


ni viariiii, cu.apuls!fc icrin,
x$cttahdsi inhxloinaeddccrc

1:$

Agamidul arabcu
capoemonnoloc

$.tarli dcyizuini,a.cstagdhidse
silind rNclcslu
adaposlese
iDEopitndu{cin nEit Daci sc
spuic,il|n p,)zi!icofsnslli, Fen1rtr
! siruenjrl{ inamicul.Itjnnn'de
b s coadr,i-o nrlcaznt, afoi o

@e

comuni

Rilpritr{ri^{ iordn t .:nrx


Dcrr Dru lii'4in.ft rs,,n'

coPad,rguanacsr 1,0
bNii hor:ir!m. l\rc dinti
apiri ft tbr..irdredict

Iguanarinocer
RlqiidiEd:

rud-ecrulA$Li

.\+casri$oFrli itii{ D{nrcl+dc lrl


solzi,a(ntilide p. Lrot.Sc siisc$1c
doarlc insulaIlislaninlx$i p+
mi+ainsnLli
vqcini Nlonr.[:ii.fc
p.inlrclufiNriicleloase$ .acru$L
ij sr lriDc$c nl panciFlcn
slr..iJ esi,,i;;;i-nlr

Tuatara

lxisri doardonilrip{ri dc rurtm,


liradr as.niniilorrccu dni$.lc
inrudiLc
c{ dc, careautlilil ru 130
d. silioans d+ aniin lnni !isLrnt
cunoscurc
dii lbsilc l-ua1n.n
tdlicsch nilelulsolL,hiFi
s( id;ifNre{ nllizniir. S+

d.plnc:8 40 de.ri inlr o


gronpndin sol,h clre rcesFn
Iimpde tr.i lu.isuntrncubate
PuLii.iLli dD.tr ru n luben!{

t l! d . .c

:,

ari,nalc,crm tr n l}orcLi,ciLnrL,
risicilc $i man$sIcleidnsed.
oDm.niiLlinlnlc.AccsteaDimal.
r!innn.ii oniilLi$i!rLi ig\xnei
R[\pardim: Irdilc J. I'c'L
DLluFia{ rtiidrinct: !.r+rxrl

hrnnesccu mscotclr aLlc


mi+ineyc ctratc, drr 5i cu

r- Fsiri siio|irl hi.r.

Iguana de mare

rr&ttndirPx: NouxzcclrDd:i

lgla!ld dcmNrcsuil sin$r5 stsie


dc iol)irli cm.-9ipcl,cccnnjori'
ntca !ilnpuluiiunrFc.in,lliod $
scuiddilld!-sc]n cnutaEdc rlg.,
l rnfl cj p,incilrli c:L serlli ir
coidd
+i iguaniiil lblosc,ile
ptemici tc ru a scprolllsr.lcse
la suprafalilenha r rispira,dai
candsc scuilndi pulsll ii r c,
!c ntr .r .rgrbs'au] sa
plin.xisctr.
iblosclscE'naL

t? $

R{sniddir..rlis! elEailL3}!Bnr,

Rirpindircr:\Dd-!e:
Du

Sr{(lor

nina 6binrjfic[r,r/r!ri.

@@
Rlrl]lndnei:1 DlShtro.Uakc
nadtrnhtirti lifi.l:,i&]tu

Anolaverde
licioaEr. c! dcgcrcluneiatc
xnoleio alu saisc caierc
'n !i
copacL,
nr carccruti insccr+
liDtrjtri MascululaElo giro
oungi de I clc. !u flk a 1gr:l
pctrri[ r i JtrgL fud( c e DDfi

tmler+crcrc, Icmclx deIM+ xn


ou tc F,niinl pLinft nulzc
sru |ict'c, k ncoad.un.
silti'n i. in (0(liml}Ulsczoflduj
de
l,uii icsin.,nci
la.!npr+s!pttfrArj
tini',n!cr.chcr.

. $opdrlanoctumi

d de$on

Monsful gila

Ac+asdl
lopkli triiicrleprinlr+

Lstc !ft diir celc doir doui


sl)ecii{c $Lrpnde
lrnihoasu

plantclcdcteinlri, cuD ar ii
Fhkr iji reavr Si se hfth.itc cn

rcrnitc,nmici, nntt. rig:l'd+ci.


Nr dlPuN oni. cid.t natlcrcla
lnr ptnii h (rci puivii, carcsc
dczloLrii
in dorpnlnaDei i
prin+scdc h ealEnl

fiirpindi?ilr n,d $$nL Stitlor

()lne cslcprorlusidc SlmicLc


din flrx larLi infuio. Cand
gih jti DutcEpirdr,orrava
.lllr in rani Pritrcr!ilclcprizi
sun'pisliile, toa'.pii tr xlr(
i.t).ir|j Dd(i N se Bisctrc
firii, gilaL.liicrl+dir)nrzu!clii

Alergitoruldejungll
Aceastiiol6fli foartcrcLiviL
fineazlll! liycl lsolul{j. Are o
li'nhi lutr8d,lilurcall, Fc cdc o
scoxlein cnur$+adc jDscck9i rlrE
nereriebratc.
Fcmclecstc ei ni.it
docetDds.ulul, corpulci csl.
'oi ci au f{ngi.
,n'rcatEnu cu pclc,

Scincida
vesticicu
limb[ albasftl
Acca i tot.irli corlolcnii tuc un
cs! arcii picbdrnihus+llc.
Ziu. scpliDhi grdtiii si carti
!Ne.le, Dclci ii t ucicd.
lidure. Unconsc adlpostttr
de so!rclcdogorito.tutro
v 7llinEdc iclrutupuiircsc nl
+or!,.r1nmci !i se Dlsc

Rirrlndirer: Amcri.a{}ft ifi ,


ADreri.rd6sui trri dc ADzil
Draufrirci ttiinrjfic[!,.tm.iya

i3(]

F
R[!r)lndirei: :udal
ei
'\L{al
Drmnini ilijDliricr: ?i/illr,

lt

Viermelelent
V,umclo l. esleo rofalrli cu
+orylLrDg
$ firi Ficiorc
vi2ibil. Sc deplaserzicrur
$aryutllonrc si $ lis cdadi,
daci cslcFinsi dr nn nDnic
Dupiicc isi pct(rc noillea s l
f unirclb ca.\i vinczc

Dragonul

deKomodo
(V.9rqnu1)

@&,

ti!i*c.LstusunporcimLsllrli
omosrc
ciprioa'c,
$'
porridom$Lici.
tuo uncorpgrcu,
o o&lii hDgii !i groAii Fi piciodc
turrnce, cn qDiLeDrar- m cnu
Diirimii ltri, lamnul esteun bnn
ciltitnf si sc d+|ld.\cazisuqlnf -

zllol dc |luid ino,uEbinc$1cst+


Ldesc!eiisitin rlropicLca.tp.i

) 0llarl a cu guler
in n'odromel srtinln-

R:lrpj:idi4rrreliunitlinnlo!r
Denrmirmrriintifiri:,1,r((n

L ,",'.i;i,;,.;;"
-\"::?,''l:l:;
Scincidade preerie
marnniicoin.
s
dL

toar.dccArcst

Acersljl{olifli eslcncobiSnxjlii
prjn ftrpltrL
ci {.molaiJ aFri
c! maicgarlio!l1hir rirtrpcc
n{csfuilrDt Drc(bxtc,
iDtorcin
dn L. .n rcgtrlaritdtc,
cr sii s.
in.6lzcirn unitom. Dc scnF
n+a,u ii rjrti pe tiui ri scaF
d+ coJrlcdc or !i arcg{a dc +lc
tiDIr d. atloxnnnlir t0 zilc.

ryJf':ffi"
$opirla-qarpede
Transvaal

Itirlindik!:

,\fr rrdi Sud

AccasriN!An:1sc srrccoal+
prin iarba,
ou mi$iride FTe
xlc corpultri!i cozii,cnuiind
iscclc ri F,anF!L Picionrclc
ei nirNscu:erdesernicifu
n(irul};ni ulitr limp ce se
miFI Cclcdoui !ii![ ld riht
ounrc dczrollnin idrffiotul
.oryul!'ii!nelei. Puii,lc
dcFlinfornali, slrlg.orja
otrluiinddt!c+ accslca
ar

13X

RiiFiindjr$: Shtl. Urtrc.Mnr


D.DUn,nrxtliitrtilici:
^i{,r1r

Cameleoni
q'
*r ll

c r t nc le. rar
n eo l i m b
T Tinr it or ul
\J CAresear'Ianacu o nanle oe

mu$temobili, carepriudeintr-o clipii prada,de


obic eio ins ec t b.
f x is t i r pr or im r iv 8 5d c
speciidin ace.tc5opirr
le -rre rd cscin
copaci.Celemai multeseg[sescin
Afiica 9i Madagascar,
darexistS

irr
)i catevrsfecii de cameleon

Schimbarea
culorii

po,rrsitiii dcschi{ii
Un canclcon
sausi inchidi flloarca piclii
dp.o.potus|lntneu, ceace jl rjnti
s[ sc rlscundii inrru ftur4le jnc.nju
illoarc. Ddin sczonuldc lnnulft
sclLnbarc. culoiipoarc arc? iltc
inFlcsud. Ciiid doimasculj sc
tniiuti pc.tru tcr'ton! saulcni.tr
fneLe,carneleoNlnNiDgiror va
pr+zcntro.olorrtie &sclisi, in
timp (u in ini,l Llcr a ]f lc

Asia 9i unain Europa-Un


cameleon
tipic arer.rncorl
plat,ochi mari gi o aoadiputomicd,cu caresepoato
priadestrinsde crengi.Cei nai mulii carneleoni
au
c
o lun giminue
l5 y i J 0 c m ,dal e{ is t din
Madagascar
o specieclueajungepdrh la 80 cm.
piclii lor sepoateschimba,
pentrua-i
Culoarea
ajutasi seascundide pradi 9i de
priditori.

Prindereaprizii
lndaticeajutrs+
sufici+rr
d+
ipNoFc dc p(di, iii cvdlueri

cu oclriihrj
!ozilir Nilinreire
sul}crbi.
Scolindulii {nLgerior

ljnba, cnn.lconulpr d. iNect8dc


verlnLlipirios.l lihbii, dulii cllrc
itirehag. linba Torulsc incilmpli
Iode rnrid: in maLplln dc cnrci

{32

Clm eleor rculu gul c r.' lpci c l c

,\ccreii r!Lili dLci,Lrcr!rli brri lr.l( irc:., pc (rr


h lltrLd iirn !:, lcfrLtrr! ri ifr$,11r rllr i dtrr
I:orrLir spccrr.1\r pcuer; iIr.xti. l,i!,ci{! !,rilii i.
..pn.i ti :f,r.nbinri d.t;i |.nh . lrctr ir rlt coFrt
rflL |}cntu dcinr+rr nuliLc:

Cameleonul
lui Jacl<son

.\tus+!ll:: icf n.i s!;ri : r |! q::lllr:i .ur j mi


f.:::.L.ic iaL.l!r:f ul.!:: :::. fr r15 t, (lLrr:1
..i::,.
l+i
lrlitll
nic
r
s
rLjJ:rli
i:
:!jrartrlc, dJin{rLr NNL

Mcllcr
Camelconnl
\'l.,.i.LLrL
d. ..::orr. rl rr.:1,,.drd.on
li.. si ln'
lnlllr !:r..: ft riirtrt txrntr rrl:x niirdn,r(it:Jt+
Lfc:n!.i NnirLi$l sos!( 1 Drr/ ! C:a,iLi..rl
\ltllrr !lrrg. pii:idl: l.r g ni.r ar iN di

L ;rri L x i l ,r/r r ,,i l rrrl i


A..sl in. . ir i, . L. r
c..
lsLrrL[
cl,:ir rre 1.tr:r{.
r.nnii]ii
l:i',t

lrurrsl : s!r{ LrcsrDLrP


dc qq
i\ur+iLrir@rii
litic:ir!etr...lirrl,{,

Lr:r;

Derp1l

$erpiinll sqrp*,i lurgi 9i suutlipsiti dc licioarc.


Chiardacdnu au picioarc,totu$iei sepot deplasa
pid. Ei
pelimanl fufigandu'$ir
$e6ri$c cu mi$clri rLnd$itoare
limant solziiascull1idepe abdomer.$upii au lungiDri
cup nseirtre l0 cfi $i lrproximativ9 n Toti au lirnba
biflLrcdti,darnu alr deschidc pcntn urcchi nici plcoape
fiobilc. Pcntrua sc hl6ni,to.tiiicryiiv:ilrcaza
animale.Unii,
cunrar li boa,seinti$oari injurul victimelorsi le slriing
pd11ice acestea
fior A]1ii,clm ar fi viper6,au o mulclturii
ohevrtoarc.

]lirpindiror: {nd lsar t.t

or

$arpeleorb din Vesl

i{iNpindirr!: Liidir,Asb dr s

Ac+astir+plili crc LUL


cor'trciLrndi+
n . le diiu . rp t io c . a Ci! . n n r .
T.iictrc t csl. rot utrd.sc alli un
soLnisifossrniick+s ii iii t:rckc+c
c.a nar D c tarto a rietir sub
piidiin! Sc lrincilc ( t mici ti
1clnrilc,fc circ le giscilc +u
djulorulDnsrlui Aro un corpaial
d. z!c11,irilpoarc sii nnru,'i

D(trtr,nircr!rin,Ndi; 4rrlB

Anaconda

Pitonulindian

Boaconstrictor
Boa corsriclofiti amarri FRda,
crm arli pisiri ti mniiir.,
inlii$Lu,iDdu
s+ in junll viodn+i
pini cc rccartd!c sufoci s.u $L
zdrolili, Bor ili pcllccL ctx naj
mareparrea li.rii h sol, dr urci ri
in copacii se poal. p rd. ilo

Unuldnnrccci naimin
dnr
l mc.nr dnrrulzilci piLhul
iDfixn
'crpi
scnrcilzetlcla soflesause
iiri-n pctl+ri sonid rlr
$scliddc
ldipost.Noattcoeolindnlindurca,
ci!liiod!mdi, clm a, ii pnsi'clc,
eiprioir+nici sa+ istrcli, sru
esrca!6ldn8ao suNi dc sl)nlx
carcYinsi scdry+ oni'rrlclc SD
trpropi.rrcncsnnllcdc padi, lpor
ii prn c rupuLiD itul.l.lui !i o

ls rc u n u ld iDiLcee iDDilN s i i e f D l
ri irilc lrc c ! , t u rup a rloa r j c l i n )
apcL.cugiLorrclcrrc,piindnrd
Dpdrifid
rrizii. C:iDd$ rnnlal s
lpr.tie de ul. ]rertrua heaqri,
onxcande
i,sil) idr ricfinrlft
,oclcl.aoryulu,.
fcmclidclnduo l
di nar'+rcL! lrlnn lLL,liduDri !ji,
nccrrcin LngD0 dc 70 cn.

Rilplindif tr:,\rrr n d. Srd


Drutr,ifcr Iriinlinci: rrtr.r.r

$arpelede copaci

$aDL de corrci, nn,;jt si


lroomslogsauiaryeleBooD,+ste
u x u ld i'L r fc
ccl na i activLsimai
otrh lod scryidinAfdca.Vcninul
produsdc glandclcspccial.cursc
pe dinlii mad,zinFi dir gnri !i
rp0i intrilini)orlul ljcrin1ci,arffici
cArditufclc muscE.lnflod
nonnal,F{r.lc oinolri cu aJltorrl
!ctr nulLri!nimalc.r iop6rlc,
b'.xttc ti tEslti. darmnFliturului
c moil1li ti l)enfi! oamcni.Ro'rori
acrcildncern cslcflorocer.

ni:,F::id r!r: i n Aknr cao+:;

$arpclc
"popindiu
S!ry+lcldl]atrdiusccrriri cu usurlrilii colacitl inlrain liz{ini
Lafcl dc u$orScLlrin{FfuiLlp l
rjpil0 io r$ i\ i f t irif i- is i
loprr r\ Fecrre reu<de snitr;ir
dn-lcin tutcrrlceiclui nclc.Vict macstListiarrs,iItu]icAndsc sufo+6.S+rpii p,]piindiius! nnpc.e
chciziilrnniivari, ir lcn+h Ya
rL+puic
rjar! Ii 24 dr ouiiintr'o
v zuinnsflr subunblstrm. Pui

,i ;

@@
Ril\rlod n!

rud rliuLCmidri

Dennni..r nin4ili.i /'lrxdlii;

.Ja
RlisDii.dirrn:E1rop$.r$d ec*rl
qpcq lps rn{ 3
^r'r.il, ^qil tiinlrtui: nrah
Itrn(miror

G
'g

$arpelede apdcu

pele

C{Flbilsiiscdcpl}sczc
uror
a{iit in apli cill ti pc lsatrl,

U unrirEiitilnlririi Erltd,B

xrL\t rjrilr Frinturirlili+rm


ar fi perrisar brorltc.Odii hi
n c sufttnd,cFali inai c. irf
nErilcsc &tlil)c ton$ dc $s a
capulL,i.
Cilndia4iclcsc
lcopcfilc,Arc un vcn r dc r

135

dc iarbd
$qrclc dr i{rbi itu{li brncti
vinerzi Iretli tr broetledin
ra!dlc dn' liidlrj. d.r i1.soircci.
Fr us.at E5lc!nul dulru !.i
m{i(omsui!{ryi dh Eurcpl hr
sczotruldc nnpcrcch*c,
nHs LuliinLcccurtefffidlei
ihcrirdLr'ribii'ljs d+corlLrlei
Ei dcFuc ll0.,l0d. ori irlFutr

$aryele

verdcmamba
!rrtc a !jelji iLrcopxci, csr+
.au{npiiri.i t ropirle'r
ir
s.zonddennllercclr+rc,
!j'r(l+. Ei ili
nEoliccrccoL!{rilcunnlin
jurl alllr,rii scarncninlli
cu

\rrritrlr lm

Rii:Dl'ndrtr n.crrk ,..rdd/i j

ns,tr,ni.Mrriiniiri{i rrrrlD//i,i
.yra. drt

c.*^^t^ n-

oungr

$arpelecu clopolei

i.

I
,J

-,.*^ ^,,

,{0.sl !rrpe i!i fcricccloali !jrF


jn mxrcsi N iescr c odnd
I'c
nscatAr. nn cor?lio aflalizrLi
o rali in lbnni dc c.irnn,clr crrl
!c Fopflseizii pir rFi Rc.(pttr
6cr,lrr Foxt.sia irb rlli ltu5lc
doui orc.Cr I.ri leryiide Dsq sc
hrinct(ccu petttieltc r.ninos.

I L , r u ia L u r J.
r(csL sarycvrnrnoss. ascxnde
ii
timlnl z lci arl un luli$ saoinrr-o
rizuinr'r,
iafnoa|ter iesesi vinczc
F cci.Nbolari ii sopirlc.Lo*i
tor!l detemLLui,
ifll}elc c! clol)olci
ar. m-ilild.orbit ddellamrcI).
nNp. l$ unduicrl.c.Ful,$fel
inci! norr doui lorljuni rh ficcirui
!'c ati'rgsolul f.rpclc sc icplisizi tu ht nl, imtniBifCus. itr

$arpelcarlechin

Dcsenul{0lora!rl iarlolui drl+dL1ir


avrd zcazlidllrtuij ci ntcnr esc
inn'1c.ti5!,1{lrAdcsr$rF li
ler'ecc n)arc!a!Ic I dqlLrlfli
lngrcFt nr nnip sir nl frunzclc
uscrlc Dimin$la ilsc sli (ru1{
t$fiir toliflcmici, p! can lc
'hroarii.u n$cttura lui r.cninorsd
R5!piodn.r: diDFilipin piai ni

Do

ni4!9iiiiriff4il

(t"rAlrr

+arpercparaolsulur

accslSartccsl+uncx+clcnrLlilli
rilo.$ il, pcl0.c narc lraie a
!'+liiir' {otici. Cunos+,ir
ti sub
nl|tr'+lcdt tffLrclczbur;ror.clsc
poalclan* nr ri pllL$xllred stanlc
dc 20 D sN nal mri. d rtf-|n copxcn' rlnLlal Fdudi lrclicnlc Nu
iri coDt,ohrTn,,zborul"
si nu rortc
si sc inrllt sinici si rriBcasd:i

13{r

@@
Rirp.iMtruR:srfth lJrireMse
I\a(Hi!{{ rliinli[rii: ]Vt.rks

$arpelediamantcu
clopolei

[stc cc] inaipcdculoslarpcCin


Arrica {r N{nl, svatdo
otrv:L crrc rlaor'iccltllclc
Ca !o1isc$ i
s,i.gcluivictnnoi.
cu clololsi, sco{lcur zorniLl
dDcFos$ c dc inclcdc

Cubrr indiani

Cobu csroun i3rl,c nao tr loarlc


lcninos. cna sc hrinc$e cu lonrc.i,

poatesi xlrrc+sdusi s.

.r$,-:@.
lt.grFr.4
utrE/
:'

piolc ltri 5Lgodlcd.ld


i ^( . '
-ioi.r- ,,r

It

|
I

vrr,rt(0/.r! r..nr-,
-r!r

I
:.l l ,l m
Y lri rm
ni:Dimlko: atulStutlorUr r.
D.nnmi,!i !rinrirll: ar r ol,tr

rp8' r"

{ -e

I
l:
[

I
L:

vi|Fri dc crlur

Vipcra de
( iatron

ctrlorfcci. brorrlcsLfisii.
Coili eir ju g li lu rg jre t d c5
cft, cci m{i nri P,iitr. !iP..c,
irr ollau ci cslcfoartctnlenioii.
fcdcla di nd$l.r+lrlani h 30 dc
puiri;.

N[pArcasolzoasd
tcflcntosL,(!cr:: i Afr., ! ii

@b
n
Indi.. csrd
Ri{iidmr
^!
fi Aftrc S unh
,1b/trmia
DhnffiNs tindti:

;,
,

.
!

rtrrltcnio4i oncnc$i deciitoricxlc


aLttr.p+. in tljnftrlzilci, sc
NcrndeCcsolrcsulrlietro sau
sc h6.ctlc.u
br$cn:.
^_on|ler
\.ietili d{rnarjj iodc+i, $opn c
ii scoaioni in se,onnldc
nnp.rcchcrc,
lcinelad.putrcnlJui
dc.hcio u i. P u j' d +Dili(ii ic s ; li

1tT

.'

RiiDi otiird{r,{irici d+
^.'unL,
trrl
'
D cruD i ' crrl l i nl i ntj I

a)

1.{;

Amfibieni
AmJibieniisuntprimele animale',ertebratecdrc du
tAft pe uscat.Ei au ewl at di Pelti cLtqPlutihLtttir)
370 milioanede anl in ut'md.Amfibienii actudli inc1
iSipetreco ltarte a vielii ih aPd. De asemeneq,
multe speciise fmperecheazti
Si depunoudle in apd

carelriiesc in a1td,ctt '


Ditl o A iesfuu-\,e
aripioareSi branhii.Pe mdsurace se
dezvolti,isipiert| branhiile$i capdtd
plimdni ;i picioare,Jiind cupabili si
lrdiasLi pe uscat.Unii amJibieni,
cutn ar Ji salamandrelenord'
americqne, bi petrec intreag.t \iidld
in altd si pdstreazi branltiile
eN.tefloare.

E^,s!a aptuxLfiarN 4 5r0 dr tp"c;i ' L'nosc'tledl

anfbieni, dar alte speciisunt descoperitefiereu Dl


specialin zoneletropicaLeEsteprchnhil si existe
caflstduin doud mati
5.A0Ade specii.,4ceste.1
'Diste
iar
prupuri:pe lc-o l'ar'( lritnfii;Ji 4atamantlrele
"pe
ae alra l'voaSil" :i L'oo+'"le riioo:e. Et'J,rati
-un
al treileagrup de amJibieni,lipsili depicioare,
cu corp lung, asemdndtoticu rimele, nwaili ceciliLni

slhhnndradc fod 0Ilati dc


le spdepetcsrlbndisptr\c
irrlinii!c5e seimnddcLx.ap
FAn!in vitrtulcMii.in nbd
oDi+luilcseo fi irli lilnL.i,
darmsuldLp+ cdtvci'
rs'csiv mn i cib{l \i .piri
tcriori|ll llpotiva jntrNiLor
Ll Fate si-ri muilerivniuldc

Ce esteun amfibian?
.
pot controla
A mfib enii .nr \cncbl,re ctt sittge tcee.Ei nu-$i
-f1.terrpc'enrc corporali pi rebu'e si se inc-lzcasci stard la
prin pielecga nlal mare
5oare.Dc,ciau pl'u i-r:. ci aLrsor'r
partc a oxigenuluineccsar,Pielea lor nu atc

mentinuta
rmedi.
solzi;i trebure

Tipuri de arnfibieni

C u l ctr e il i l ur id c a tiljbicrisxnt
srllm drcl. ti kilotir.
broistdc !i ccuilichi'{stu
rpod+lc rmfibicn,il!, i
licioaLcl.O sal.nirdrii
tjpici rrr un cofphrg. c*di
lnngi !i !tr'! f,cior'. L).ir
l]rin lonni sc as.Etninic!
ioFrlelc, cr n+ alc i ci piel.
soDoasi,nici colli ri rici
dc\chidricxlcrio1rcpcDrr{uR
Pjcl.:reled s!!1., bine
pe{sc{r lx
dezvoLlatc,loloscsi
sllt$i iorin xpi 1r nnl. ApodcLc
au alFctul unorlicrr ti h-iir.so
ieiindh sLrtratcli
sut pamAnl.

C'tCLLIENI(/\roDE)

S \L \\I^\DRI

Sl TRTTONI

scHl.:l-El DElltolsci

" -'.,-l
d. ri.
InLlrri Slre deosebiE

o*.r. *,-r,.i ----l:\

O5st{trbei,r*""*U *, , _ : 'i;:i+

s!rtt frLernicc DcCirch,n"i

-.^'i 't". '' '"


'84l

i;$3

" '

Saltulbroagtci
nrlird l! luqin.r

Pcuscat,bmrsci \l!i,'+ lnngilctl+laercdin slslc


ind.LteLiba, gamtatr l)uha atrntbxffat v
eceeeiilNrgrme.
Atuncicind bro$ci snre,
se
deshc
rio bf irLginnlnte
ticioaiele

s.KidI

De 1astadiulde ou la
cel de adult

O b'or!.alipi+i sc dczloltnir
nadii cuoscul. subnuncl+dc
.iciul viclii Ornic,cdrcau u
invcl$ trolc.tor gelrtinos,snDi
dcpuscnr rpt Din oni ics ormolocii,ccrcru coa{i !i bnnhiir.rrnifi.
.itd d. nigtc pcrii l\'Iofirolocui
rro*c sl ii Ep lici.dE,5i rlihitri,
n, v,flne ce brinhiiLofirpar. ii
slilrfiL,atuncrcind alungesirremene
cu nft dnlt j.nniDirluriinomoloc!l
isi Di c !i.oad^. Nu mllc
h;dr$eLc;( rc+lasicicluvihl Lr
trDrl+slrcii, oriilc scdc^olli n)

Ferili-vi de culolilc aprilrse


Mslfi dtrfibi6i ru Fc p'+lcd{scncrcguhl+ii!trr
.o:ont. .{c$tcn coNtiruLc
dc obicciuna\crnentp.ntrupriidir,)ri,carcvof 5t cdlicicd rtnn
IirDnLuicoDlina
s+crcliidczgusliLoalc
Mtunilcrcl.!
a c s r+c e ri4 i L . r, ^ ra
n it iliig F " c , ia rr ic l c

Erorsas'rl-arncri.
sunr.lrinrona\ i hor'1xfu.
{ani c! ocli frlli arcte stxtedescncascmi
nirodc c{ doiochi Daci esratacati,prczBlri
acc!t1,,{dri',pcnlruc! inxmiculsi c(Ldi
d. dai rnarcdccAlirr rcllitnte

Amfibiempreistonci
AnfLblcnLidctprl lui /.rr,{lrsl,Td anfosl
!rmele rnnnrlc(*csLrccunoscrlc

Irlriprr.g4.u o vielatercbus1ii,.upalru
liuior.c. Ca si sldlnorii lui t,iiti, rler
corddternjn!$ cu o rdt,io:ri tisotzi
osoiiIc abdo'ncntL coadi

t *$l

Tritoni gi
salamandre
xisti apro]jmativ 350 de spcciidc tritoni Fi
i pirtiic in l0 grupuri$ru famili
srlrmandyc,
Sirenclc,{iparii C0 go, proleul li salamandrclc
tm(ri(rnr cuDl rmfibi.ni.u corpuri lun!:i li niciorrc
mici, apr'oEpcinutile. Accstc animrlc triicsc toite in
apl $i atl brinhii piroase ptntr relpi.i(ic, pc Lare
multe (l;ntrc ele le plstrcazi tojtlli $ala
Sdr naDdrelcliri pllni$i stlnt cel mai nl1llc grup dc
salamandrccristcntc.Lipsite dc plime , elei$i ob.tir
tot oxigenulprin pieleaIor ulnedi. Existl cAte\aeltc
grupu alcsnlnflandre. din cRrcelenrei rnultc au
corpuri robflstc $i liciosre bine dczvoltrte- l'!milia
tritonilor include,l9dc sFccii.Iiristi trit0ni de api Fi
t itoni de uscx! dar tci mai mulli st:Ii! in apropiqrcrr
{pet0r.

subtirc
Salamandla
de Califomia
Dntli unft n s|uft nuniclc, ace$laL
sxLMrlLid.:arc un cor? tt o codii
l rgir ti blirc- P,c:rar+1.sunt
hinuscrLlcir {u Lrtc ptttr' d.lctt
lD gcncLal,ldiicttcPt !s.nl ti st
dclldscdziitrlai d+lrxbaiutdui n
fr +orluldcci( lblos ndtr sc fc
picroirc z,ua sc $cnnd.Inntc
rcsL!rn.dc pLulc, tar rorpl.{ r+sc
ti !um, ir
sii lilr+ic rictili cu

listliniLiftN: ri or snt l

TiparulCongocrr
doui dcgctc

T rF mlc o n 6 r. u nc o rpl r ! |
praroi'cinii iculc. cIc pracli.au
il riLxi h nc's lr. otic.i i!$ L.!n
uiLlMc n+att*,. cind c ri nr xd
!r+1i!icebmiilcL. ri cnrnn0riiln
r rn)trIzihi. sr dssLmLr
nntrri.!i.p o s lDc . rf t l s q ri n 1 liro Ls x r ! r
,L.T:Iili
cn c il t,rcii d. h ril a
cong0 sr i,rp.rcclrad in ati- inl
t r r dclrN. cdr :00 d. ouilnrl.I
\irig.r n. ring.l. Et \c nniiroa
ir.tr l.uliLof,pc crru l!
liolujukr'L !ii:i
--. -

Pr oteu1drc grotd
L!

',.-\

i+nr.i" ri. ,: i p."r rmar

@#@
Ri\pli trrtirr, sht t UDlc

cslc flad. rar lic:mrl. sLdl i.L i '


!, slabs ilstc a]lforFt o$, 1. n
jnn,un inlruc!:c torrL,r'nrittrilc ii
lxcr:]. strb:cmc A.oLo iolocci.
1r nid:ol dlfii ucrlj i1fl c
; - rt' X
,:nstidcj. Colcci olroii dc rDiuHlc
N L{llcsi'ir de mrlrc cxc'nihr.
dnr rccsr. fscrfurl. cL..(ii. irrcrit
asri7,l..urn. noi tu {lrc $n
Ri\plindirci: fo!a lLr:pirrir ti
n ltnnr. scl..rc
,lcscllr lc
IlcnuDirr| rtiitr1ifiiiir l,l.r'rr

1- + *

Salamandraroqie

CileluLde nirmol

Clit.lulilc ni!nol iti Detre..r!rLii


! a1r rpii lii dc rccc! ii rdultii
suhiMl,iiD,i, id fomi d. p!,ii
Vincri maFlcrucnrn.,:tuste
cciri insccrcIn sczonnlde
i nf *chcrr.Icmclnie|Une
IrDr I 190d( 4ur, lil,iDju I p+

frecarcs+arit dc nr Nilcan snu!n

Riipiadirer: cnulSrdklo Lr rc

Rifltndlrn:

s*lu (iftJ

alantandra
oarbddc Texas

5:

D4.u'niRNniinf irri: ii.ir'!r

,4Y-\

(qt

\v

Sirenanue
sireur$c urrcr,l lMs, aa dc lLtlr,
tif Lcio&lc dj, ti!i, p,rYi.u1c
liu..orc.trciiLrtra|llldeg.l*,rI
slclc ru aft picios. i ori:i cr
mitciri c. dc te,\I. ILl1inlul zihr,
sedctrldc subboloknisarni
iTrini dc I}c tundnt bi: ,lului
Noaltcr icic sn andiinc +1.

R l l p i D dnu: su r

' l rd
D.nami'cnrlli,'r lici,

t.

s
It

trdt.trtin4ilici

SrllmxDdmroiie eslcviu
coloralitiafe un corf vrguros
licioi,r.l+ tL coxdrsurts.uft.
l! iF t rc c c rs rcf rt . e rlmf ul u i
lc uscat,dai d. .bL..i stli
Fhat! princrtrti
liitrgiiaDi1.
{ons!trin !icDii, iri.cle ti
lrrladindr hd fli.i Dulli
ritrrlul dr nn.crc.ire'e,
tu .la d.j,urc nnL. s0 i
100rj+oni Lia*Lc ics lrpi
api.xi i!,v iotri lJni,dF
durnra(:ulli3.rr lrri'sti dc

n,a,,

i rif3

Accrsli srliuMdril lrirtilc


rtrLlenr aF! rlir..lfncl.
rar.!. Aic trt.ory lipsilil!
ctrlolc, a.hi ni.iuscrli I
brtnbL ir inftri di tui
c.rc o tunlLn in ! nli .saltu
mrnda otu'oi de Li$s sc
hriin+ti?cn rrlen.bRrc (i.
!ctt.ri..aLt la rindul l.' s.
LIiiDcsc{r crcrc n.sttslc
lilir.ilo, c! c p.pnl.ra

Salarnandra

patatar

Salrrraidrclcpilrtc jlr pc"


rLN{nrjodrxlcalimtul i l:+
ritc i. pxLvi, silraitdut]
aftirr!sljrLsolulnmd, f:tr
i! lllcarc .filia.|i s+Ri{ni!
: in 3rutN mri h jutuLbilltL'
lo( t$xru a sr lmp{rcchca
l, a dc!)uE onil. nr rli,
Irin n+fcrici$,rcen s])..L,tcol
trnsc mircdrj pr+r ds- dn1
a! iroLLLt
.i ploLlcacia:c
-trzi
iF+LcIn cua sc r+p)ocnc.

I
':i

Salamandra
tlgru

RllpindiFi:

d. \o

Cer mrL marc snlaniandfidc


$cir din luhe. saldn'ddra
rign, arc u i.tr s.lid, un cal
lat tL.chi Diici TdLctlcnl
fllfoPerex xtcr ir idescn sN
tucundcpi Lnlrcli iz.sruirtF
o vialihi ibdrdoMri Sc
h'dtrctt.'qu dmc, nc,rctc,
Farcclticli ar n cianilbic.i.

^mja.x

Salarr.randra
de foc
piLata
Dcscn+lcin n,Lo1llii Ay.nizcut
ci rccxstisxhnandri crc co'lul
dNlpcrilc! + rubstrtrliililici.dsi
d'i un gdr pli!{r.Iftana ii
inCcta,tcai,i
pc loli priditoii.iru
altlil rnicer.a s:io Ffindi Det

@B
Rriltn{lrcr

it' t.r.co

rsal

dc
^!ui.ii

Salamandra
uriagide
Pacitic
Cclcmd rnuhcsrLlm dE snDl
mnte.d ac.nsdsp&i.IotrL.
produccutrs(,!!lgLnrel. AdulF
triicscpc nscr!,un4csc.lscu|ld!c
slb b!!i. tri sau_lictrcDc obrcc'
sunlacrifi rorple{ *iC sclrr;rcs+
c$ rnclcl,lima..sL
rnsccrssi illc
vi.tiii m c Pd,niln,e, tn,ncl1
d+Fne ipr4xnnxri!lC0 deori ])e

ccr m'

mlr

tieft x

p+ usL[t, cr slii d. !bicciilr


'icLii
0tm!ic.c! rf+i iilrciiin ztrfclr
uuslc Sdl{handrcLcdu foi ic
linl+icclrcdTatc L'sc.u.OuiiLcsc
dezt.Ltii nr nrGrotul .oll)UluL
fenclci l'csle cam l0 hDi, ea
mtLcrc m rlr unur

Itllspindi'r: o Fnc r Ea'op.i


sd\cstuLn 5.i, roda.tul IlLi i

50rl+!J,.

-db|

<-,-'1

Axolotl

T tonulcu creasti
Accstbiton,nuni! ii dlonulcu
negi,drco liclc nccidalL{li,
ca4 pc s!a1'i sc transformiiin
sc?onuldc itupcreldc iDr-o
crensti,teDclclcsunladcs+a
naLmaridcaiitrnarculii.Trnonii
cu cfsasliisc hrlncscdc obic.i
cu Dicl iclcdcbrarc.Lhj

1I

/\ccst rmfibiM ncobilnuil cslcd.S

pcnru+6nuLtiAtr':
tu zjlclcdoxsLrc,
fus,ruLli phru conequl(u

dnimir..
rrir rJ,,rin!ft rrn,,'", liillliii
atrlosrinrrodlril'Eridc !d"
Mlllilxalotl ,imAD toaii vialaln !
sladrnldc ianil, cu bmnljj in iotn].:

dalRnit,darnnii sjungadnLliri

*;;;;i;i;

DLnumirc{
rriinlnxri:
;,1,|rt{d44#j#,Bn;

-_j}r*!r!:rr'r;;a:rrrlr*

sr!'air.rs:d

loc{ilo.i ai rscalLihi,liprli dc

Apodulsud-american
Ceoilic isau alllllclc nu sunl

ci apr{in M{i
s.la'nlDdre,
gop slaBl dc !mfibie'i
Rispindi' er: nAUr xla hr.lr
Denrni|ei giinlifi ci: lirx'rJ

*u:*:ylll:trs4yll'r9qn9"!.]rlrld

nu xrcsolzilc corp.l9ipctrccs
ceallli marc panc t liclli sub
liDihl. hrilnldtr s ctr ratrrc.

jci dc Sud la
^mc.
Dlnumitur niinl jficr 5i,i,'.,r1
r.tspindinr,

iadului
Salamandra

B
RIspltrdirca:mhl

ln cir.rda
numeLui,
rceds6
selsnNdd naLeesleo finrlii
i'ol.nslvi!, carc sc ascuDddin
rimlulzilcipc subtj+liele di' ryi
Noalid i*c si vanczccostecc,
rrcl.j ii ljefti, Dc c{rc ii
des+otElidulii nnos ii pipin, tu
cu ajutonl r'llzului. Toi ni!,
ftmei! deNnepiDi!h S00dc onil
irt'. groali sipati dc rus.ul in

dcNoId
^ruicii

Tritonul
EStlC

RiisDiiniilrer:LrlolSlirilor Urrc
Cryptol',artu,'.1Lt.,i!^,:

Acesltfllon senlhulle,st
li
inccpuellri,ni!cf ll. Fc,nclx
dcputrcpc plnntclcaclalicc
I a n i |d 4 0 0d e o M. d h . irE
lon'clcics d !n doxHluni Dutd
trarNibffi6 ln s!'bidul! Aceslja
p6ft1scsr
ilpx ti tdlicscDcrscal
pAniiL! trci ui, duFi crrc sc
iDrorcin {pa ii{oUD adulfi

*-t

Broaqte
xisti mai mult de 3.5u0aespeciiac rrorl$*l

$i debro ite reioase.Oricarele-arfi stilulde vidti,


toatc arati la fcl, In mod obi$nlit, o brosscdadulti arc
membreposterioire lcng|, degeteunite ii esieIipsiti de
coadi. Picleaestetie netedl, 1ieplini de [gi, dar este
intotdcrunaumcdi. Ca loti amfibicnii,Sibrolttclc sunt
ih mediul lol. atat pc uscat cet $i in !pn. Inortn, sar $i
chiar secatiri in copaci,Crle Ind multe re hrdnesccu
mici victdti cum ar li melcicu saulirl cochili$i irsectc,
pe cnrele prind cu limb! lor lungi ri ljpi(io:r\;.
Broa$tclcsc inmultescin fiod normal in apii, depunend
oul din car'e ies pui cu coadi, cflrc triicsr i api,
cunoscu{isub numelede mor oloci,Nlormolociire$piri
tn ipl p n brinhiilc in form?ide pani atlatede o parte
ti de:rlta r capului hri i du-sccu plaDtc.Pemisuri ce
cresc,mormolociiiii picrd hanhiilc $i corda,crcscindulc $i picioare.Ld retevd siptimdni dupi ce iesdin ou, ei
sehansforni in ni+tcbroscutc.

'*""""*'-a

Risp.rDdinxIn.:n ,{rnE t jd!

_-eslnqa&1w41rrl

Broascade slicld
Accaslaifrlicalii h.oscullitdiege ii)
(oFxcjiDjci$i tu lufiirtri. de.bj.ei
lingi o ap:icurgit.rF F. degek
arc nirl discnd lipicioar. caE o
ajrtll sii sc p rdii +lutrci cind trrc:i.
Fcmdr deFuneciordrni dc ouii re
par!fl dcjos r frur{lofcarc rrin',
dcNnDm rpi Cind ics din oti,
modnoto.Li.adin nti iiitr
con)fLclcxzdciclul d+ dcn+itgrc.

fls
Y

Broasca

alricandcu gheare
.^ccxsrii
broascldiorsl s+
dclldscari nl apiLca rn

Rispindirtn: Alicr di $ C
Ihmnir.r !iiltrtift r: xl ii.rii

pcltc sipoalccliar s! inoalc


in.poi Sc tolosqr dc ghcerelede laticioareledintali
pcnm a s6!ar'1r
narnoluldr !c
Iundulbildlor ii Lnnrilo4ni!cAndodccrictlle inlilfettc,
ch ! ip ro p riii|' o rmo io c i
AccNdbroNc6sc im!4cllc
in ap:i,mas(lnl scotaL,rd
flb
ajri !D zNrzelt)e ru alragerer
{enElei.Ouiileselipescde
pl relrolrtice, id dwi ioptq
z lc din c:c ics mormolo+ii.

I **

lrirlindirsr:

L:ord{sd ,{ra.i

i.

Broasca
fantomi.dc
Natal
A.easli bro!s.i ldiestein i aurle
ralid+ de n'!ilc Fcrncladclunc
oLrdl+
irL.-ohlLi sr! p+ FicEilul
uncd. O dru icrilidnr oui.
honn{Lo{iiihlri ih rerL,1nlinduj.
de fierrecn alnlorolglLrlor lorca
nigc wntuzc,ca si nu ilc dr!idc

Broasca
raloasaurLa$a
Unrdn .c clcnainrn.i b.oaslc
din lonc, broascarirorsi ufirsi a
i+st irtfodusi in nai nulte 2oN
dhrrfam hib;tGtul(i ci Dahr(|.

A+crstrdcorrucc
scirilnctr+cu
nMole.nrodiirug llanla!ilc,cr|nl

nrli ceLede rciic d. zaLri.,


r riL,il h contolnl p.pular,lor
diiuniiro{(.Ac*s1i broisciiatc
]n Frrtilclnlcnl+aLccoQulul
drstrBldnd.Mrc Ir.duc un li+hid
otrivitor.aLDrorlurci.ilalii
Dunifdrlo. carcinccarcisii o
Diin:incc.
Ooilc srit dcfuscif
hclTil+ din.le is
iff
d$pi
4rl.

Bmrs.x o'ienhln.n
Illifimei: 10-24dn
Itirliudisi
Sklrlclitcr ssltrL
lilni in .4mn x Ccdn li i, ! sud
Dcntrn,iruirtiinlili.i: &fd'

pnnrr de

i
i

, t.:

Broasca
lop[tar

.t1i

tiiciou.lc din spdl,io glcdil ld.

Erfcfrt nrnrgr.parer
nr piiminl,
iccrsLii
broasciarch fir0&edir)

ni{i
n!!: vclrl Eu,bl.i
DruDirr rriin(incii:,llrrer

.crc o ljuti li siFrl. iri pexec+


z n itrriz!rna ci, irr n.otleaiese
sii sehrliucns+i.
Erorscaloldtar
nitcalti].idcr cafloLil)entrua
tucclc iiJlruurce OuElr suN
dcpu5!nr !l}l di pl.aiecaE
liftc!t, normoloeiiic{irLddo$

'.;;;:

..]i,

D.trur'*!a f lDL'lnri: L,,r,t,r'

Broasca
orientali
de1'oc
cu pAntec

Broascaraloasa
moagd

ZitH,broasca
diqasi morii se
ascud+srb bu$cri su in
criililunlc dii zidu N.a$ea. ea
s. hrirclrc cu Lnsccrc
5i rhc trrici
vidliti Dnplicc timch !ir dulrs
ouAic,hdsculullc id Si Le
.
pc spnlclcLurin lot
rransFo.ti
.
drntul d+zvolttdiL0!Cind tuii
sunlgdrl sii iasii,tus+ululhsi
.
o u i h i d i Fr pu ln a d inci.

@@Q

Plclaedcuvclalii ll vN coloFli
a acsteibroarlt riio{so chnirn

\rirnnci j,inj,l.D
n:irpiindiier:v.nulsturrlor
LritcriY.ii.
D.Dunircxlriinlilict:
J.,r,itr)jar na,rr,n

1/4i

:;
.:
i
:

o slbs1arlii
IElio$Ec.rrcial!
gun ii o.hii oncioi cl.cari
l.,ncl,rdcluncouil+sutr
bolo"rniidir !![. OurilcsmL
Siupit cilc {od pa.i li o i,

Broascade aur

Broascamarsupiald

Ace.sti br..s+ANrls.uli triielie


tlm'e nunzelen,oanede lr. solul
lidurii, darsc fontelsflnde riln
nr copacisausrinci,
4r5priiufi
atuncrcandvrcmcncsteuscati Are
lc spalcun scutIrrc,p +drel
!o c folosi tc'tu l]$caH i,,rri.ij
ln ascuzii, ast|il nEnt
diniBLru sil s+DcrLlini

Brcasca DrrNpialiL are o melodi

6@ry1
rl i ,i n rr : ldr
Rifli ndiE{ Aun,nli!
Duu'nna$iinfilici:
F\lrtlt rtrytu ..tnntrta

ncobiin!iladc r.tilufir o!ilc,


DrpI c+ irjll1+la
fu' dcFnc oodk,
nlscllLd ! njuliL sll lc inpaclciczc
intr o l}ungl d piele de p spal.
Citc{q sdlrtimini'nsi laEiu. ex
g6rc$&o rptftrlitr adit'dd,in.rfc
'ili ldsiipuLi,ricrcnili d.ja nomo'
loci- trdln dcschidicr pusii, d
w folosettede degetullLDede h

_\.\

]i
{
:]t
'
*

BroascaCorroboree
Acrrsli brodai loclicttc l)e uscat,

drrla rpropirrca
apci,sd4 oslin
duje snbrun.niuri dc copecsa!
nni. ov i n i n i p . i D l i ,Jsrp nsi n gnrl:.vsra,lerechiLeisi crc+3lii

DA
Iri:piindirn:sud(lul BrtrlicL

id nla ini un cnlb. Feneh


d.punc lanii la l2 ora Mn. Dc
obicci. uftul dirtE fn.inli piiz.tL
o$Elcih vfhd.e se dzvol!6.
Monnolocii sbn de obiceiin ou;
pinil.ind viie o ploai. suficifll d
Itrrchi.ii p+nrru lr lrr! ouile h re(,
und.i ies in .li.L

Ri\!i

Ristindi(!,

liru| Atue.j.id.suc

i..dur J cdnfll

'5ry!r"r*!r*y*:.6.oP:oryrre

Broasca
cu corn

BroascrcucomcstciptoaF la tal
delaliiIc cit csrcdc hrngtr
$im+o
guft niare ti un ftF lal ,\rc ocli
nLici,iaf fe fiecrr lLearpi ar. o
nhflintLi, Chi{rdaci ili prlrrcc
tri,lltimp ?e juDibie ingrcfaii in
pirden| xrc dcg+lclclatiel rtnile

- S, hrinrrl. fr, tulLi. u,ici

horrle ii 5+ eciri trobrlil qi

rnidiici

14$

ti niormolo.ii I Fp.ei

Broascalui
Darwin
.!\.drLir bro;!tr ife obicriuri

ts

dc inFclcch+.cn..bitnnilc
Fcm.a d. L , rn . 2 0p ii[ , 1 , 1 5 J c
;i
ouope 1 rmru . Clilr. a
\\
Ltuscrli lc giiucsctiint de 20
de zih, Fetriicind !!irnEe!

(sI

si scui!r! io oni. Atuno


ll$ic ndurlia h tur.l FM
Lr li oui ti l+ l*sllsi l i.c.
iftr{ur sN dc snbbn$rt
M{ff$|rcn conliNrisi! sc
ii a.csrsr. Ciindnr
dczvoLlc
rhr.
,rjLrns xricibrod!ilc,

Y<

Rii!pii iei; Judu sttLor ah'ic

Broascariioasi
orEcIitoarc

i\'jrs.{lulr(cstcrstccLiarecelnrr
b'oailel.
!trrcrnicorlidit (Lin1r+
fii.rsc clropcnc.D..br.cL hr'uelt
fc dininl, dir adcscrr. siisc!Lcin
rtllpi$ca rEfil li chiar!c

p+atNifiE$cch4i iD npli sarnlri.


r\.rrlc bjndilc riLcascsc ih!crcdrc(zi1ioai,ter, iu Ic rla
dcpun.lr apl Ptrlir idiii+i
iiBsniide riLri la 1000 d..tri
Ouile selranslbmri id moF

{A
FJ

@e
Rilpindirlr:.(

nli nui! tl1!

Dc'qtri.!r iin,lili.i: ig]1,

Brotacul erfopean
,\ccrllii bt+osci.trDic!cfitrliilj
tclrcccccamoimaE pxrl. dir
via(i!nr ropac,.iripoate
s+hinbd(r o !i(cznnlmiro{rc
ctrlo{ruaILclLi,dc h nt !. .
rlcschil r'dsoaj. sl ilucil{r. llitrl
h gi irc[is pc nlhncLic.
tsrolftii sc lidn'll.!. ld
ilrc(lu lve i FeDolx dcputu
in rpri linri la 000 d. ouli

nolocinrll)roxin?rirl0 uiLq

@e
cin*lcr.
Iti\!;ndircr: ri ertuL
Drau$irLrtiniriict ttrn

Broascadc rodul-

p[mantu]ui

Rirrlind r+! nfrica dc!!d

xccesribr.rsci
Buf E cnliriilortrL,
nr. !c licriarcdcgcl+iltcflDd$;
drirc. Iidos (D crrc s. l}rDe:
de.!p, u , ln , (a it rk r: o . rix
da(
i. pirioddorcn! ponocali+,
, rc$ulcoirnhriili $hnlbi oloa
jn
l. rer furicdcdccond,liilc*tr.
4e tmPso
l- InNe. m s+zonur
1
I
I

a Jurtl de rodd !tuna,rul , de


undech.anii tuflcl.l Sc
irnFruchcaTiir rpi. irrronilc
slf depisclrc prenrc

i,i9

tJroascl crflprroafe
Ac.$tii bronsciagi|i lonle sii
rc ur.c iLr.opicLii si srrliLn
i, ril n i d r ll , ), imo ih a d
dc+il troprh lrngirnc..|l]onli
S.lrinejttu pinctpnlcu niici
pi1turjctri
si insoft , idclusrv
ins{ctczlurirorre,!c cec lc
pindc sli.iid ni afdupiirl+. ift
sozorulrE nDFreche$,
nrsculLishn nr coprcr,ir ntiag
fonclr ctr dant.cnllor {r dc

/1

Hroa$tele
offavltoare
'-r9'
Broascao1IaYitoare
aulte
Orrvr ia,rf.1.. rrcil+ li dllc
L\L,liioi,i J. r n nr. r nilii.:tlr
tli.! ir l!::lirl Ll d li,:ii,i + , rlrr |.
J: rr.L 3i r.i Jr n r.N? llctr
+sLcaLllnc trnfLLr$i !!nrrr
dqfil
, ..:!tr ectsti 'rroRr. \j
(iiridi
irl.isLr,lllrt D!rlif,r
l0irr
{cLrttcrzi i\rlri:rrcneL|E t.:c:crIr
.r c in dtiril ah.:f, d. r n:

Micd dal moltali


Ltu arlF t.l :ntLipr.rlnr5c
bFr!rt cLrilriL!.
Lr *Lr irl|r!r!rr(r
r . r r r r ii;r .\r
. .,n{ h ..ti 1,..i
( h d o : i r r dr'orrlx
l L t r r i r i nc
. .i. iL ..1 frJ r lll d. .f ntr
f!!.ni cn C$ili r$ i !. .iir
bri$Le Fit !r.Lconr!i,r.:r..)rii Liirr+
d.ro xlin-! !{. trm rliirL:.c.:.
t f c i r f rdii i. ir jit l. r]brrlt lnrtr
!cif,i ctf:LiLcr\irjirihr rj,9
!rlo. S:ll.ilr.n. :r! i,
sirLtr|:l:rrlfu ijr I rlrx
t n L n 5n(rlr r r i r i r r i[.
oJ:cicrd in:i

d.Io!t

Larrr

roe$tcleoki\dtonre r+ nunra.ra
pfilrltc cci ll':ai.oloratr
amtibicni.Dar penl:LLunclc acci:stai
rtpit|cnli de bijrLtcfic crtc un averlisnerlfentrlL 3DjnrtlcLcdc 1)f:ldi.ca
ateslsi re lrnirdcpiutc,pcntruci ljiica conlifeolrirurj
:lhem de periculorscllroxltclcnu pol lnleclaoirit\i ilt
".i
rrrrmic.F.r qstcFrfihrsii dr gl Ddcsn;clile ii lisill:-Ljtc
fiele. lrr sft)rr :ind broescaintr a milsali c_,tloasii
FerLru
t.o;j]cale
lriditorl. Broe!1eleoLriivilorrctr:1iiscill FardL;lilc
drn Amcrita CeLltftli' Existii nliroxilncliy I5-adc stccii. daf
nlrrnri 55 exlrctr dc pcrienloasc.

z
tv
=

lltgr-lrrcapuror
l0Nlr brcasci,1.:bc rc sii d.
nLmolucir cr. tii,ri cc ..ctli
dcrrn Lfod!(+.Ea ii carni crn
|rli. ti ii phscili iLrgrulL ri .l+
ilioxanrti! lrahx il mitr biillrract
Lli aFrie+m nurc ifl ltxtriq, h
rlnric:i lx 1r.cnrc.rt.!! 7iL. \j
lhiar lcrlr'i,i sjrr. tritc.r Dfil
x.r liro,i
D0IL ilt$r Pril itr
ir run slrtl tr I d. icc.n surt 0
!tudr !tnxrn lfDnr xlc r.ic:iiir,

b;i lt onL, i
3..\rci $i i i .rrr ttnr l r o
' ni ri
dn,rr o a' rn/i L. xl l al i sh.nnFtrn.ap xc

Z
-

l.i

Itlru. celch1:iririrflrsr !iruc roir+


b:.:,t1.c.tr1\L1ar.ie trLrri:i'
D.,/,a,ts t,.i,rn/\. .rrc rrc .cr.:.
Ce!r xlh$tar rrlLxrilci ll:ie fnx
dl:tr.tr:r rl Le re. orlirLLnic

",1

Broascazburatoare
a
lui Wallace

A+cas15
brurs+irN 2liain lropnu
z$! cr lLdeaTr o+ ra m topdola
altulaltidurli P:ciorelecu delrtc
nrisp:indn
e*

un'te I lielea dc ]Jcpiciar,c acl,onctuii.tr o tnutnti


in 3..
)r o trtua sn prnDeTc
pibii Lal2 m lloas.. poarc
clirar s6 cilrmc.sdi. Drin

x d;sqLrr

^r
Rta pE I r ru, i i EtE
pnIMnE

Broes{rzbtrrtuo$rc
x lui
fo.rrcpndE hLm dcsl,c obiceNrLcd+ trm tlrr+{t! N+esreL
broRltc,dirsc credeci l5idcnxn+
ouiilenrltr0masddc spuhii,
-

.{roadd n)iu.itrci

Broascaploii
sud-afiicani
Acexslibrolscddolotanliarc
frioaE riic, r, o 8,imsdii
d. ncgilc slarc l$i pr!.ccr

Lris!;itun$r Ati!tr. Lt $dd.

adfuostufi subpin,incnc.
Fccr.c
lu srticu ajrrorulpntnicolor

Broascatemitd

piclorc d,n sp.Lc.Icscla supn{ad


do,trn1|ilnput F.joddolor ploioase.
cend\liDerzi rDsecte
ii sllc nrc

Broascabo1ingust
F"xcclcnrI
silD6!0
LLfc,
N*lstii tr1i+i
poarc
bosscil
s! disparinr }intut
nrltrocli!.. In lirlDul2ilcj rimline
in vizuinli,hr nodFtorisc sii
vircze insecte,
de pildntuo ci S.
iinnullcstcvara, c.indriloxl

\reibr, BotrEdq Zirjhrbwc


D$trhngr f liinlifi{n: f rdrt"i

Dq,t cui,riis!,rnc !inNrclc.


rlc.asllibrcrsciishLirei.ln fl ncj]jalcu tc.nirc ri turnici.l+l{lc
!,u cololxlrdY$hzoiziairl}|r
s,'bsh .l cu gxsrurii! carcjriL;
gua seuticlc,rmi lll,,lnid!
!radil.Brort!cLcrcrniri s. irmrl,
lcsuin bllto!+eruin adarL.iOuiilc
$L r.oF irc e! o slbmn{ gd.
!inoasiitr sc irbcscdc!ldtrlesiu
nan tc tundullilli leni h icrnr

pItatI
B_roasca
sapaloare

Ac.rsli bro{sci rrc un cnp


ln1crl!$culk. al ciird lilfbe

..

Rlipindiri:

r'd $1tr]liuori,

!.
er@3r:-i:!a*ht{e*&fl

ene

a.liposnLluiIleililii sryi cu
ajuto'!l crf utui,ihpingliC
s+hl, dLrtEcde iluinrct}zilcu
aj oru| pulcmicclorI Lc'ddt du
Iatn lcmeh i9i dcpuncoualc
m{riinLr-ovizuj i ci}r rFd
p!iL,ca sBliun turcl pfln cat+
mo0loio.n i.oaG Fni Laaprrccn

]]:1!pindirer:ron|) ili.ii

d.

+{i

Broascade mlagtini
bLonsci
zgomot.asi\'
Accastd
nd
n1fij
laile a lie1ii
P.Liccc.ea
ill api, dariesc!+ melu srn
fhL.itc tc rroE lnndc nrni
ne!*r.bra(.'si chiafri bi{i llsiirr
!i mamif*c.l.lrsculii.iLni zi !i
noltt, rndialcsln petr.da rc
ilnprcheb rcrncladetuN mii dc
ofi, nr cilira dorclini.

Broascaobignuiti

Ac+asllbronsciiii pcLrc{ccefiDrl
m.c pancr vrelr pt us4a!,
klnnrdu scn insuctc,tiLiiniori !i
alIcrid!! tr,ici Senrnnllc e
pflnrivdri.cAndroas[uliidkag
fmcLclccu orliciituri grarc. se
nnleE+h. n in spd,femcldL:
dc!uniiidci.ahnri dc 3.[00'1000

@e

Broasca
leopard

Ri(pindirR: cci Drlj d,arciiati


i A mr.l d. fi ol d,ru ci !r! r

A+easttbroase!sc adaptcxdL!
!p'.rpe oriccfcLdc ai,ti
mihitrii rp'rxpc oacctlde
nici li+ratcindlmtr D&E e{e
tulbunti cind !6nenzila suprariti,
sre ii api, in -o sei! dc zjg-2ag
uri. i' $zoiul dennpcrcchcr.,
a$ulii $ag j+Nl.lc cu un Jel
de g.ohilialEFiecrrefcncli
depu!. atox maliv20 000dc
ou[, +drc1ors]! l)e fundd aPci
lard h ietn.i rnoDolocnor,
duti caD til.u snpli$ini

D.DUnirerlliialili|Ir rdft

RlrpiftinH

Broasca-tlou
Cc. mi m.e brodc6 di',

Ancdcs4eNord.broP,s,;a'hou
kiic{t! n: npa,dari$ifeft.e
tirit !iti usca! Ia nrh,l rpcL
vinerz:i N.Lprc[, !i Lnziud

iiNeclc,pcati,broaitend micitL
chilr !illis5d giserti Est o bnni
siil.are tipolrlc sAsid d+taplu
o mai mrc dccetf fopm

Rlilrllrdia!: luLotx,pifl nl
Drnunno !dnrilirt: ?a,;a

inlo.ch*e. lcncla dcf !n.


la 10.000d+ otri
in rlifini

I 3-3

*Lt I csdmt

Potrmnx rriintjficr: xnM

De ce suntotrdvitoreuneleanimale?
l\ fulre aninlalcfolosescorra"apentrua je
J-Vlapira de rnam'ci.f iindo h-ranii
repl6cuL;,
mici vietatica broa$tele
rdioasegi omizilepot
si se aperedc auimalemult LIai mad.MuLte
au desele viu aolorate, care servescla
aveftizarea
ceLorlalti.
PrEddtorii
invatl sEfacd
le95rura
djruc acesreculon vij qi g.rsrul
neplicut fi nu atac5.Otava este fi un
inslnrmenr
utrl al r.inarorilor.
Aceitil o

folosescpontruparalizarea
sauomorirea
prizi, inainte
caarca,t""i poatdfug.

Br+Nc{ dricntrti cu partcc


de loc dE mici glanded.
A{eslerprc{nco s{bs$nF
ou gusl nelliout. Dmi esr
ircantn i{lclc rotri dLDc

Colri 6eJolose edeolnv6 p.nttu a-ii


ornoriFrda O dall
n$cm
liclnid,
ol8u ir*e de Ir glindi in Elii lrit
Lntmcdl ul . analclor specialedrn dialrl din
fitll:i
$rOctc l)odq !i Bn
'uit0ftLlni.
scuLpeletrin, lefiiu a se dtiia dt idbici

t3-'

F.
!'

."_i r

ScorFionulill Ir:Urciliri \l
$
:n!r*rs ctr*lx:ord i iu
oritLl Ja D;oDcroxrrdul
l,i!+Llc ltr riL:trl.ozLl,el
rre llNde culenirl Cirrt
sr.rni0,Dtxltrci,c
iad;Lrpli t.rl inxiir., l.n.

corFullrotrf, inJelsd
!.lln.. nnrohiitorion,i
acfiral \."1inirin rtrLtol
Llrir s{ortioxi rtro orclri
nrnci.ri dn}rle Loi
D.nttr r.rn.fi un.nr

ntoafh $
Omid!,luLurelui
i:inc\r..n l rnk oEjrn.rc runrili
liplele +rcuiui Oturr N rtcctlr4li
noid. drso Eui,triri/iln, rrrlar oi
b grn
tl o,ricocxlu i..qtlcld
Il$!rLL lidcarnFrc rlDnrzcslt
mnri:rl. L.pradi!si lim d6o!:r:e.
CIIC o:ridr der!r.,rlltrur.,* r:$u

:5

Pegti
existdin lwnepeste24'040de
Ld orq aceasta,
oricealt lip de 'et rcnulre cJcclit
pP+!i,
mai
d.
rr)ecii
-i*rc,
ti:or l; *in^culi- cu 1obupiic, ca'enu ttepdgigan'iceca rtchint!'
I rm. pind la d;fiensiL'ni
1esrc
'baletd,
tu ajungdlo o funginedc 12 r't
.a;a pa@te
foti pt:$tiitfiics, n apd ln miti cxi'ti celpu!in
tAuti
l4.00ttsvecii,lepe;li. restulttdind itt laLLu;;i
L'uaDi dulce dn rcatd luhr(a' Pe'ttrua rcsptra
pe;t;f'austrv"turi spccialenunirc barhii ca'e le

i,ii"t

ia

t:tigenultlizolvatin apit ln locul

"ttr"ga
piciodrelor,pe;tii au o.caddL'Penlru a seputea
depl(tsa Ptitl lPd.

Pe$tiise hriinesctntro mdrevarietdtede


plante
moduri.LI ii mLkAncd
^cratice
din apd'
aduxd
le
sau
imale
a
pri
d
mici
Allii

dta$qte
filtrdntlu-le apoi cu ajutarul unor struct ri

ir'ii""nii. Uitti t""ivdndtori activi'rqpizi'cu di l

itu1i1i, i, tinp ce alt cun arf platicatr dtodl


cu
i" *J, tto, iuunsi pelu*tul narit si agreaptd

prada sd vind l6ngaei

dc F$li,
Ca nnll..lle sncci,i
degti pctti cu d{ng1rlbtrtrc
inotrd in l+upun man. nuthte
bsncwi F.u ciidai Nn F
ounos.c,ocl qavale Pedro
carcci lormodzibliculilc, dr
nmriru1 me le aducdin rod
sigu +n Plusde siguriqa
derci@ldlL dr *dp, crft *
r@re tnlor@ fuLgeritnr,
ts.hnnbandd neclli d" inot cu o
i!1{alI cBrelitalc !i$fl,r.r

j 3/

Ce esteun pe$te?
>_.

eFllr$untpnrnelevcrtebratc{aniualc catc au o
coloani ve cbmli) oareau triit pc pimenl lrimjj

rhcrlll

pc$tiau apArutacumaploximativ500dc milioanede

Colorntun deolcbiri,lrL: r'uLiiF.tj


rl\q rs.udl dc innmici!{rst]e
lc!Lc ui iICdi,abJdneirnd.schisli
.d.drc al ma.r. ul- \D.re:eiNni\ rl
.n drdgi il ii* Dr*rgrltr dr zifn

,I i ..To . c r e r r ip r j. t g r r f r h r . o . e i. r c r . J e p e y lr . ,tr o u :r
oclfi (P.tLr,,,-oil.r] 1i ..-.pa.r de l!blLi" (.1,,..]4;r.
gl&lirosd, au o coloani yertcbrald conslifllitl din oase
numite vcrtebre. dc$i [a
$j crlcalri r.,crtebrelcsunt
lornateclincartilngii ']cchini

BRAirtltttn LNtI FESlr OSOS


(;uf: in.hnn
CurndArhiri

t
T

T
CumrespirdpeStii?
f cilii r*pri lrjn Djge orgarc
speciah,nlltnircbHnhij,itlaic !c
pii4iLLatcnlcalc clFnlul A4cftr
su|n tnrnalc ditrtr u h!trrlir rrnL!
fe tlicntc to.nc d.li-rc. ir!csutc
cu vd* dc slng!. r\tunci.n.d rDt
0ueetin b*nlij, x)otecllclcdc
orrge, rrc in snrye,.nrcapoitc
Ifrnslollltu tor doryul.ParLctr
cxr..iodi a b'anhijlo.trueirreirr
ososrre o ug trotactoarLr
rcchmL!i la cRlctlnj.
fi.care'ufrn}Lc
afc
p'opri.
icrne
st,.
r,rI
\,
BRT\NHIIL!t:IiLI RNCI{N

Slructuraunui ueste

Exisri lrcr grupurjl}Ircipdle'dc


Ilciii t dspcciiirudnc Cclc
Dni p'imrilc ildnd,,nouii
odri" ri.,1ittuuldu brlti"
4
fclxs cydos unJt Alr.r.
anrnar.cn nsF4t{c petlc
nu ru mr Lnrc,su'a Lo'liiDii
qxpabilid{a si Ngi At doilea
erut rnclde @hinji ri cak!n,j.
Accltinsutrrn,norcuiisubnum+le
l. l)e ticxnihgirroFi,
lcnLru{aL
sclrclcrolc
lor sunlllrnarc in c.d
maLnwclric dnrlr.nn,,zgiirci'
nrmn ca lagir.IU diDome AI
Lrcilerii cclbxiftare *tur c
in,rh ii,r re$il osoi Cu, lc ri
sprD.numcrcraogL'l)e I nu
\c|clce lonnrtedin oxsc,
SCHDLET'DXPE$TD

osos

.Nrr4r !\ mnu,i D[,pFisTr,

iN r_oRNL(De vEN.tr;zi
oclll"

, NOt^- :

Oui pipui
C.h nninulle 1.ntle elibdc,vl in
xlliun nunairnurc dc osi miqi
.{}oinascrhi .lib.rnzi sper d
!l lenilizr rc+stcooi, c*rc llc
c..".c
vorplutih r'pfrtala ollcL-tie r tlr
dulnn{ !e tiLnd.Dur o(G vor rcsl
ninus.nle lanc. din c.rc rnulte snnl
in.rt ri. dlc liLjliili. Uncle lor
srLtnaeilur
tr ror dcv.ni Ftti!ol.
.m sc.fianli .{ adultiisFc+ic!,
I'rdr1!i 5c lxiDetr. fi !r d$cn1
r.ur gd0li!r+ dc lre li rdullr

mwB

-\

effi;-T*Ji,**"
todiliTllc ialr+ tuNit pndgi

lia Lorltl !ro!!n, laii .nrd lar iori

PE$',r|l
a.ARTir,ACr]ros

A,ipi.iril

lE$rEosos
ca
slzastu btoti Luc|1PER

Gurilcpeqtilor
ln
Gutuun!i te$e.\tc n{rrpLnLi
hBm hi I'cllii c+rcvli'c"i,
ftn arn bda.odr- anun tlot
Ludg!i o mulliln+dedurlr
esculili,teDtruprinddcalriiT-ii.
sc lolos+gcd+
Dracu!de
'nirc
guralui.ma'e
tienltu! tugh4l
bros4pmdaPe oa.. o Dllh]jilc
cn.,hihlr" l j. nlulli, cunrxr fi
tesrk balon,au o guri dufi,.a
un cioc-F.nLun zdrobrrr.trilLLc
cu crrcdsilarc Hci trgnL
lilti.azii tuiduscDlull lanoton
rninxldrn ali cu rlularul{nor
nructufi sFcinLc,lcsatcdc
bmnh'i,ru'rite,,g'chlc".

15i)

Rechinulmako

liparii, ,,noud-ochi"

Pc$c}UrLrnic,cu cofpswlu t cap


lscr(rl,..cbrul Dskoc$e nn
t,tnalorrapd il agrosnD. obicci
f }rinerlc +upc$! de$r|)mlhl.l,
.ur tu Ji torul !inrcrcul. lcDch
de rnolodEDNrereniorpni !ii.
caE r dc2tukiinl int.'iortrl

t'

recnlnll sl catcanll
t

iprrii dc balrl ti prttii,,nou)r-ochi"


suntaninrrtc
+ primitile asemnnitoarecu pcltii, care u au
m'axilarerdeviiratc.Tiparii dc balfi au un ttl dc
cripitur.ii carc fine loc dc guri, inconjurati de
mici tentacule.,,.\*oui-ochi,au discuri caresu!
s:ingclcrltor aninrnle.loli rc+\tif3l+i lil'ari triiclc in

marc,drr cxisii li speciidc ,,nou;i-ochitr


crrc triiesc in
api dulce.
Rcc}init, pe$iii-fieristriu, calcNniili rudclc lor sunt toti
pc$tic{rtilagino$i- au schcletulformat nu din oltse,ci
din cdrtilagii.Xlrirti aproxinativ 850de speciidc IcSti
cartilaginoti,:lbatetrlicsc in mare.Cei mai mul(i sunt
vinilori nctivi, erhip1llicu din,tiascR{idpc anrbelefilci.
Putinedin cclc m:ri ari specii!cum ar l:i rechinul"
bi1cn5,nu sunf vAlrltori. Acestafiltreaz.ilricilc
rnimalcdin Apamiirii

RechinuLciocan
ltcchinulciocana,cun cnpla1.i,r
ficcirecxreD)ilar+
l4cralil I
c a p u luFi ln i u o d! !id u.i
Acsiti ocli Srnirilu dcpii nlcii
nnbniitllcsc rcclinnhrjvd+reari

n*0indif ri: ft e.hrlcAtlmrrc,


rcDu,hn* rtiintifici:rud

Cdineledc mare
Cirnlcdc nirc cilc u mic rcchin
ca'e1ri +itcIc fuLlduril.de nrr.e
nGiFss+saL|
roroio{w, uDdcsc
}lilftc c.u pcttiti mvcftcbralcdc
find. Fcnch dcpmeotrilcin
.rcxsc d(c, carciiDin l)c turrd,
lntic lcrburi$ rltc obi.ctc.r!'L
xFr {!li r t}fir l.r ll llul5r Ju
dLncnsiurcadc lprorimali! l0.m

Riiplindi, g:..trDdLr truDi.J.


Do,rm rx) linlilirii fi ii:i,

Poftele-fieIistrIu
mare
a u n . -. u rr s l n u rdt,r L l , d i n r i

uici , p+{cc-n{rsrru'nDrc

Rlq,!ndiEi:

. - rr' u n b . lu n g , r' f o nn i d

roirc o.cn.:e

Denu ni rriinlirici:rjr/iru,.

lin!. P{ p:rtile lJredlcsc Nnj

Ri\pindiEi:r\rlrorirL I d. \.rd

it tl

{.r

.
.
I

t,:srr:1 dc Jinli frrri Pe(firtl(ri{rir rr,r+te In apr IuLrn


. J n t r: , 1 , cf x n l, f Dlo , i n d u -dsrc
fisr$r;u ncrhu .Lsipx ir riiip
t i n in s d u t r , ilr: l , n . . l r e
asc!trnca,toIc si imatc iI
hrn+inlcdr t,:sa iri, mtr,.
ri: . n . J in l. r , t b irut . u
d,rli, Denrrur anlctipn{r.

,,Nou[-ochi" de

Rechinulalb

mare

linitor drc t igrcsiv,e.hipdlc!


dccst
dinli Iri )ghn t|.i ncrcBuldli,
r+chn omoari!:oLi,dcltini 5i cliir
!iil! ,e.hnri D. nrn'cie..
rn:ininri dniftrlc riolr1c ii rest{ri,
ic nlacuo
S nr dn.sctrlc cazurL

rll,Lxvhe
Glutiiosa

Rr|pindiFN: occu! ! ri

Adullii $urrpunzid car*!c


hdn.s crLsiiDgc
Su ;rr fiCcrlici o grfi cr un
nt{
disd'nsxilirc.
crij sr rllicsi l)evi+tirtri:
adr dc pur! c, incir esteinlo
sililsl I drj drspridzi.O $'b
slarlE E.irLiriu s!trtrluilecc
.rr sLligrrclrrtr1Er M c{rsr h .
cljlnnudrc,pcnllL!ca,.hM .cnr
sir r. roali hLiini.,^dclcrr.rictiDclc ;ro. drt.dtii Iicmon!si.,

1 .\
i s { '\-tl
\:;r

tr.

inconjunlade dci tmtLrcrilc


Sc hr[nc$eN crusl.cq,d
m5trindiri pclri or1'sln
de
rnuribunziFolosindn-se
lrnld saFrcrizuL[cu diD!i,eL
sdti ir co+ulljct1flc' ir

Allrolirrll, Il

$ F{rdtcftni

9t''

Diavolulde marede
Atlantic

RrlpiadiN{: $nc.clmJh

Cu rfcFk ld lripi tccro'rLc


as+ulilc,!c.st Dctrccslc.cL nar
in0; din fmiLic cal. ilor Cn si
trrLiful brkni J(:r i,S.nt {c.
h inerfc nJ a .!.u.nm'L:(ntur
fhnclon anirnnL.pc carull iiltfeaz|]
'.^-'..*

RechinulbalcnI

Rcchrnrl
brlcniest.el mrr
lerlc (xislcntir ciuca
'nare
Dirinii I'ri, iu Fte un a'imrl
dc prdii Dcnihs, ci nilnAici
aniinal,Ft
tunrscuhLpletrclon
larc il llrerzii diDupii
Rechinulitid.ilidt gue il
inshl+ niullil rpn,crrc con!ine
inultcniiciaieliil:.Apa i.sc alo1
r n dcs(hidcrilcbrunhilor. ilr
tllictonul |i:ritr. nr !:uri

lt*3

/1

Lalcanl $1

rechinide fund
xistii mai mnlt dc 300de speciide
calcanidc, r-dspiindili
in toatd
lumea.Cei mai mul1iau un corpextrem
de plat, lat, $l inotdtoareuriage,ca ni$tea pi,

Rechinulinfirmicr
Locun.f lent altundul!i niidi,

rcenre+hrn
!rc nuL! dnti as+uliri,
idcoli lcn|fu zdroblrct rusrc.iloL:
Sc clcdc .5 m$tiililo rorto
scnsibil+dc pc oxpul hlilhr il
aJLLLi
si-tr giis.lscii pnda te ndul
ilirii A(cst rc.lin ilj petrecetrE+
pdc a lirliipc fundutDiirji si
alundi.a usl. dinnjrtnn in.ati.

carelc dauo lbrmi de diamant.Ei iroatd


fluturirdu-qialipile sus-jos,dAndirnpreslaci
zbor|dp 'rr api. C-leande'ei .' pcuec cer -r,ri-narc
padea yielii pc llrndulsauin apropierea
firndulni
mdrii,Corpurilelor plateii lac grcu devdzut,atulci
candstaupejuDritateacoperificu Disip.Sehtinesc
in ptincipalsu rnolu+te,
crustaccigi pe5ti,dar 5i cu
animalemoarlc$i alteresturicdzulcin mdre.
pe;ti agili, cme
SecredeacdrcchiniisuntLriqte
inoatdin apelcdc suprafafiale oceanclor,
darunii
su r.: i lo( Ui. orri f r ndr r lui
apei.. lc c hini:
c u; , r r r ,
infirmicriqi rechiniicovorstaupc fund,deplasdndu.e dodrca si prindilpr.rdo
clre trcccprin o1-ope-e

Raja
C.rpul llldt al acustuipcltc ostc
r.orsit cLrrilcl lepj.ircokld me
u n rrf d cF t i rn a ih n g i
^fcnreld
c + l i l cisi
pi
ol}i A !citlc d'i rlLtrc{ri.
dcFuc auitc nnLo frL,rgids piclc
pc fundulnli'ii P!
iugu,ati,li1lalii
atkutiao o lungnnedc llfoxim iv

l. {!t

dNlr\ borltcd, iti Nulr!c


p:tulx aici Cc ro, rabi
lierm
de F. iirldnl niiii:
zdrob+stecodrliite er dirlii
din s.)rrclcnr\:hrdor:

Crin!ilntLlL LulnfilL lrifi dr ixrliol0


lal.rale ale
t.l,c. r. liete de ti. ilit,lLLe
0.I hi, r(linxl color sii pc rilrtrin
niirii, in $jLcIlus! !n$F criinriir i.

:"'ig

Calcanul
lepos ,
comun calcanut$l

ir,:,

VTLIIU1
'\Dbc:r

,.rrLj sp..ri !u cozr

hxisl-ir tir ni d. b c . fc
csL l+ l:chs*( rrrLnrr,.i

tr

i kt': i :

. i:it

Ldi Tctl

d r vidtrl cn7i,srrt ir:.i, {Lc


glllJrirdc !rii, I Drl Lr,odrcF
ni d

Li c.rtrr !i u

--,.

t.l cd,

.x dlxf rtliiirillL, ur crrr lrlr


zd:obLclrri 1rr. r rrtui,, oD
n r l: . : . h : i m D. h \ l. lc

,! c

Sturionii.stiucile
qi speciileinrudite
),

oti ace+tipe$tihliesc id rrptrdulce,dar cei dr:ti


mulli dintrc sturioniiti petreco parte din viafi in
marc.Ei urci in 16uri pcntru a-$idepuneouile, iar
puii rimin acolocaliva rni, hrinindu-se +i
cresrind.dupi careaacprimacblSloriein
marc,urldeigi vor petreceviita adulti.
],Ioruniisunrrot mai rrri, parlialpcntruc;
oaEeniiculegouile nefertilizatcah fcmrlclor,pa carc
lc mdnenci sub denumireade caviar. $tiucile $i
animalclcinrudite cu ele lbrd1eaztr
un grul separatde
pe$aj.Jn gcncral,ei apar in zonecu densitatemare de
planteacvntice.
Ochi-d-aur,pirlrucus $i bot-dc-clcfslltapartirr$nui
grup dc aproximativ?20 de speciide api dulce.Cele
ai multe spcciialc grupului triiesc in emisferasudici,
dar existi doul speciide ochi-dc-aur$i in Americade
Nord. Toti ace$tipeSfisehrinesc cu peqtifi insfctc.

Amia
Accstfc5tctf,iicit in rr!cluinccl
crLfsiroa',r
su vcgcillicdcasi
Pnrnillad,nisulul clibdcnzi!o
po{nhc d {uDdului.t!ei!i
conshicrrercolo nn cuibdi,,
ridiici de tlmt tifietdt lcnr.la
dapuDcouiil+,hrmrsfllul le
piizc!i. tinp dc 8-102ile.piriL la

nisDi

nar: nDLd.rlrlStlcLo'

Dcnunno tiii'4ilici, lain lzlv

$tiucacu trotlung

Cln slgocazi iirnnclc, rccNtli


lljrci ife trurilrre +xlrfr dluDgi,
lcsatccn dn! $cn!i1i-se

ascund{
inlrsplnnlcl+

Pollpteruswceksi

rcvdice, nltepd,rd nFri(ia

urorpc$!rsaua nnor crusraccl


Atoi scrcpedesiiriprnide

l,itecu c.rp lurgui4, acolcrjl cu


tohj tar;,jn fofdi de diamr , r,:i
icitc piinlrcplantclcacvaticede

Itmda.Ouilc sht d{puscprjDlltrir


I'i op! pullnadlnci. Onile it
lipi+ioasc!i sc lip+s0do pjcc+sru
d c ic $ u rL I a
c c v Nc eii a n l e l D n

h nalulr:lurilor
$i hcuritoa
Arc o aritioffi

do6Bli

nc,)bi$nu
iti, foffiala dir

R l s]rrndr.!:A nsi q(! No( L


Ri!!$idir.{ cffrel Afr ! i
Dcnnmkd rlijriili.li: P/lFrer6

Ochi de aur

Pe$Iclqcu trompi
deelel rl (sau
pcsteLetapIIl
q c e;r,s
r $ (i s ir x

. dr d el r

- , dd 1brFd.
bolullung,ilr foftri
iu$cLrnlo4iudiill ai c.rt lnr
r dudda!$! !cnlill x fNllucc
nici srcnn clcciricc,.i.reeazi
lr ea di'1.lua'l
nn ciml clcoLric
l Po$.1.rjrrdtcsiinii .fi..
Ic urbrrca lccstuLcDP, .!cr cc
il RjLrhsi 5i gr'Lscrscii
lirdc
troapl.aiu in ift lLnbn*

D.nu'niier rI jinljtuir rr.j!t,r

O(hi d. dtr iparlrfc n( L


frnilij dc nu$L'+mosculcsub
inm.le d. .dri d.lunii r\cc!',.
au ochimaii. de cul.dt {ui..,
!rirru r !+o.x nLneDodlfcr!
!crorda.ii.d strrt dc oLicei
..trfr oclrid. ftr rre u nulir
nia.cd! iiiriiinitisc hrlinrt!c
ni tr ne,lll cu irs.ctc )i lancLo

{!q-l

\q

"Vt

z
.i:r
. {A'

ttrlnl Nil
Rtqdndncr
r!inc!: n',4.ii
DSDUmn!{ti ^ti

.-

Pirarucu

Unul (linLtucc iu

mart

iuDc,ln(ocu trj ,ge|inii ln 200


kg A.c solzifta pc.oq\ ddrfltr
si lE +a! rl Drl ilrinciFli
con{i ift nLlitrctLi
iL inscctc
PHructrssi iDhrll.s0 h alclt cu
nisilrosOuil. un dctus.
fLrtrd
intf o rdincillrn
'n

i2_

11[spttrdir : ,\irlrLr Liur.'{r]


DSLeTLFMJtiinlifi(i r /i.ro!

' piri{ii Ic piztsc piLdi

Sturionulcomnn

Rirlindi!r:

Stlullnnis: I]clft. iir hririe


pur r lic1ii ni ,Drc,lniri.du{e
cu ucfiniiillre nc! ci cbr,rlc.daf
\idcputr i.rch ni rirn.
Prj'rivx(, nurioiii nier.rzil jn
|infi. undt ficcaLcianrel!dcpnn+
mii dc i.r.lip,cLo.s. Ccctrlorc
n.a:ril.(llile +cbzlxzi ii
apro\imntiv. siplli al.i Pr:et(l
riii)iDei* riu irNi rpraxiridi!
rrciaDi.anFi clrrccilir.rcsr. sprc

tuLrLeUr L.:

Drntrnkr{ !rn1 tici: !,4rl'!

relLetevcsLa
Pcir+lclisli cslt o rud( a
sldor L+i.l.oari rinilnd
gnralor irarc,.u
deschisir
rdil{rul aif+ioi lisrr. Mlcilo
lit:i1ifin api $!ft t: ni. nl

lcsl+lui Dctuc rorclc


t, tr.i r,.l!,r

oo, i!i 1i u

dtrbolul::: t.n.i dd lopalii,culj


l+ dpt.c doaLlcst+ doui lRi

$s5

r lpan, ralpunl $1

heringi

ca m:ri marc parte din ace$tipelti trjiicscin merc,


dxr elistl tipari $i tarpuni carciSi lctrrc celputid
o part( a ri(lii it| apcdulri. E\iqti perte'J0 dc
dc (iprri. Ei lr;ie\r in lotlte ocerncl.'.{u

Sardcaua
Srdciua scauini on herirgnl,ddi
N un coQ roruqir !i solzirDi
$rri. Banctril. { irdle nr.rri Ia
srrtrafRFNp+i,luarniDdu
se+u
Tooflocbn SedcLclcsnd o
11l'tDaali
sffsi {r ltrrhi ii sutrt
iJr
numi.
nurc n, fie.xLci.
I'iisN

'\"

'pccii
qxcep(in
zonelor!olare, Eristi fi cAtcvasp+cijdc
api dulce.To(i au corpuri zvcltc+i :lripioarodorsnl
ventralclunsi.
Crupul hcringuluiincludemei mult de 350 dc spcciil
din carc unclcau o mire jmpttftdnt! edonomici.
Aminiimh{ringul,sarderuafi anloa,Celemai multc
speciisunt marire $i triicsc in bancuri de suprafnti in
llrlg sauin apropiereacoastelor.fhr!ufiii aprr.tiDunci
mici lirmilii de pe$timarini care scinr[dcftc cu (iprrii
ti hcri gii. Ei au colpuri zvcltc$i coziputcrnic
bithrcatc,

It:lldirlitu!: ro, lcic EL,or.L


Dtoun,irtr rliiriin.i, S:4/Lnn

Tarpunul

'
Coan.idctn r shrLo:Uir
D.nnmnc!niiqili.i,,llav,

I-Ieringui
dc Atlanric
E.ringri sunld. dull titupo
irnporknt6su$i dc Inrni lcnLru
oem.nl ca( Find cdililirnri
in t.cd. aD.ln na,. inanioii
nrtuHlj sun !iisiirile,!lli I)erti.
ddfi rii ri {ocile He,i,,giise
hi[rl+sccn tkdcron. rnioi

', r ' ' I' inuLti.. p- r . a n

lamiljalHingului. El sr
hnDcilin pDoiFrt 0
|l!n.lon ti l)cltLmici lcti
lrilctrcLc virIi ir DurL,inoali 1r
riiuripcnrrui sc i$potch.d $ a
dcpurc;crclcii dc aaccrsc gilscsc
rdeseirii n x N d u lc i.UDiiit i
rjclrccloaLiviaF n1h.ui, da.
hLngimea
1orcst..l Diiat dii
rcJ a arinil{ Lr;iLoriin
Ddc.

lc$olrroflir iiLxtid. rrryunfl sc


h r.!rc
mnhciluri rl+!c!ti !i
dc o alii tbncli d.puncn,lioancd.
oui n) spcl4dc +oal!. drrnult{
d i latu. iJ!n8 in inui, md. yor
ri'nnll+farn idnd sslor drturiz..

&
Trrp

RIr}!trJkf!
l)otr

ncs#le ,1rli( i

ir.! rlin,lifl.li: C/,,p..

RirPt kc!:oN.nitrLAtlrdic
D rtrur ihi jiijtrrili.[: Tiirl.tr

'l;a

sdgctdtor
Jipatul
rr
car 1R'+SIC
Ac.sr!p

Tlnaru.ltepos

DrF {rc Lrn9orp lul !r


Ndrinrjltrjlc
supLu,cuni tio .lcitlrnrc pe
|Plonlc torti lutrgjtllca.AE irilcl
insuslc,qa nn cioc sidinli nsculiLi,
iddrclta! nr td1i. Nrrru

,,si8errri.l !ri'ji. crru

'! riiul'lFos ItrcimnoLl

lnn,g;i zlcll. dir !tr csE rn


!.i+vtmt lipdr. El iit lr+
r.dr !i F. ibdoner 1ep:
s.uii D.!!o r.esl l)otl.
iarl lriietlc in af:]r(d' sc
c!ftosc i)urne Ltclrn. e se
crcdc ci s. |incsr+ cu cairnl
ntj.s, p. fL,tdul tixi, cu

i
tr!!pitrdin,: rolllnL
^ntriioLIL

.ti
Fl

..c

.z
Mutcna

ni{iirdinr

oc$nrlc ArkDnr,

IJD '

lahrcc+lccam100dc sl].cti
dndcic s. afli nr apclc
cdld. Ccado t!!:i nr+un
coT \olnl,lipt t de solzi,ftki
Pltcmi.e ri (jinl pureni{' !'
asculili Viiniltorn.nii1.s,nnrcttr
s. lsdndc dc obic.i pLnrh
scoriDddoa,
niid.lc bN+llrLicc,
pritii,
rJr.pdtd
csfnl,
'fmilho selrcaou
corclroatch rd fctr+,

I{,nr

ttrr.pon linrnila)

9@ e
RirDlli nu: {rlsrrN'lil!Nn d
Drtrurrnrx 1rijtr'iiici:r4sri|n

-:>d

-'l*
-(;.

Jiparul de
Atla tic

r\e+striDxrcslcconm la {ifttrtilo
sdinso$cah ArLanlic!luidcNod
DN{bicci, ii+$c in al]el.l,rL,'
ada*ci.$do st rscuDde
rri rc
namij ios'j+asi !is+as{E!)frdil
rd pctli ti ctrrdct!1+Penttua sc
i r n . r rr tu n :i r de i trr ci( r
r i o i n de Ar l Jtr l.rr i deilrtiri
if aFcl.ni!' ndinci D,tr.ni ios
nl+l !an. 1ri$la,!ttc, crrPl{cr.
lx inlituFL3lcin o.c.d ui 0i sar do',
lini siisotmnslort nrnncilitar

curopean
liparul
(a n s na l

'iqrariir:noiriisc ir npcdrlcL,
und{schrlil+sccr ir*.rc. cruslac.ltilretli-Cendsrn gnlndl
Illlspiindir$r xFclccosrere
mrdLi. olu()ccandriArNiiL

It!J

iLll)l]ll!,e,tuo.li s!f. rnar.,rndD


sctnFftchrjazli,acPunLcRl+tl
.iForrn.r Llr.l+ i.ttte du tui
!lulcscir ioivi: lr sqlmliltrrP.L
t iDp{ c . a in r c id i , \ F o i s un r
d , . rp L is t rc d ri. iu . ic lo l t

,1

Crapul"pldtica,
piranha
/.-1rapul,plirica.babufcxti aLtipe$tiinrudi{i.cum ar
1:fi crapul-bi.ul:imrr na albi. rparlin unuiSrrp c
aproximativ2,700de spcciidc pclti dc api drlcc. Ei
domini riurile Silacurile din lluropa, nordul Asiei$i
Anerica de NoId. C{i mei mulfi au solzipe corp, dar'
du qi pe cap,cn {i o singuf!inotilo e dorsali.Are$ti
pcFtiminAnci o rnarevarictatcdc victiti, iar r|nii $c
hrinesc $i cu plante.
Pacus+i piranha apal{in unui grup scparatde pe$tidc
ali dulce,cei mri mulfi triind in hcuri Siriuri dill
AmericaCentral; $i dc Sud. Piranhr, pciti cnrniyori,llu
dinli {!cuti(i, cu care smDlgcrrnc8 victimclor,

Carasul auriu
Colontul cxns audu lparlrnc
truiliei craptrlLriJnlibcirlc,
lr.ii.iie
eleg* t! laduii,i.l raic
se afli djn [elN8 llanlc nclnLi+c,
dafestc cunoscnthar alc! ca pcio
ofrran+nlal!crcscullcrlfu d+!au
!i ]!c!d dc agrctucnr.CTxsul aunr
sc giscsl+ acrm in lodlli lunca

Rriq,rrrnlx: trruB F A5|


DenunntI rliintilicii C/ft$itrr

Pacu

Crapul

Nu toli lctLii Iiro(lio sutrtlidilor

Crapulcs. nn Fgc robrst,nplnlizal


t.literhl De olicei,lriie9teihrlele
iLrceicugitoarcin crE segis.sc
dnrab{ cLrl:iplmto acvalico,lr;inil
du se in princitrl @ cnNlicei!i
larvcCcinscctc,cr ii.u fldtc.
hr+lc sL'ntdclurc ni dpdfrLli'r ddnft
cn,nnncs+ lilcs+ dcplRnl+lint lR

f*ocL Unii sutrrpclripirsnici,

plarnivori. N rr fi I}aCuAcoii(i
p$tl sc li,[n+sccu nuhe]+tmd. !
s.n rlc.i,c crd din copacn{c !u
nnludLcdrdla' if c e rfiies$ Fi
s. iolrsLscdc dn1!ildl lullnici
penhLr Ie sprrgePcrriipirr rr
circ rnil$ncnllftrt+ sutrt
'roritniiri
nail{i decit sp.ciilcamilotu
nx maxiinfcatatdc ll$tcftLi.

Piranharoqu
Plrdn|dnu $L'nIre!tjtn"i, ddr
irtonliin b*r'c\rdDad til]ol si
priidi ir sii o,noa,canininlcm,i
Existi Nladridc lau cirorx in
circv. ninut li$a rnuh loed

Rispindir.a: l.nc, or d. snd

Riirpiirdirei I sLC{lErroDcil
lrrbdss i$ hrnE r rsliuri
I)cinn,n{r11iinl fici; c}rt is

CrapuL
bivol
-\ccslF+!c pltc ic s.lrrineitc
.D LnLti. ri,

Lr,(dtjnsc(k

rr

.I>l

ii fl tliDle. Pri i:rxr|. nLulfiitc


aduii li ryclc tufin adinci,in
car,ii,:ncl+lc&p$ in j!tr {x
500.0i0dc oni. Puii dmir ni
r.na in carcnu aFnLt calem
luni, hrnfindu$ec\ tlan.loD,

r+
F,

omlnmxsiin'tiji.i:R*/f

'F,

"]-,1 '

Babu$ca

' F-.

,-{,
obiin! I nr riuL sc
^ccsrlctrc
hrAn,:Jts
cLrnLsectiL cu ldnclr
l.t cr ti cn nolutlc. crr$acc1t
j,
plmrte-La tr(lulsiiu,cstco
inpurkn{risri'sEd. h'iDi }enln
pirn" ti DarnilircmiinciLoiric
de}eile. lrb{iox !c inmLiLcgc
in rpclc puli. ndiiici,il onile
snLrli!i(+ dc flrnle in ror lrnprl
dczrollirii l.i l.inerctulicr iD

Mrcanaalbl
,\0. s!!cil+ liiitnr pe funduI rpr i
in buzccarci-audN d.nunirc.
|ofu|rli dc $,gaci.Sc hdnege
cu lrNe de inscctc,crNl,r+cisi
,noluge.cn !i( unclcllatrtc
\{rddh dlbiisci!flullcttc
frinivam, dcFunindu-iitc,eL.p.
fnndi+rilc dc pc tlsdui
riiulllor ouiLesc lxsi la tuIid,

RtrtltrdE.x,

hnicN

lc r-orL

nisptndirr: Europ!,vene

Ftan c a
,\ucstpcslcai.. gtrr:1tufomii dc
lrb ctrcarccul+gal+|!c de iiis.c1.,
nrclcitilienni dc rc turdll riului
tlSlica rc ifrnn!$1.h sfliSilul
llhr,iiv*ii sau!arF,n, al}efntin
rdnD.i.I.nlc sc lipcrccc tlactelc
dovrlrcr,ial tuii Lcsin cin
17.ilc.

Fnjittirr
EuFpr, noanLl{ri.i
D!nunnr. tdn,lrirt: j/?, rl

Linul
Rudi a cmpdr,, Linulffc urr
c o rp , n ulrr t r{ n p io rrc
rormjirc.Solzi Ccl)c.ory $rt
ealrond. mi., siacoltrilt cu
nr{flrs.Dc lbic{isu hdic$. pe
tundd du'ilor u dl lic{dlor,
cn lailc dc irs.+lc,cruslrLccl
Sl
molu!(+.Li rl sc inrnuh. eni
alafn!i,) rdiincir.dcputir u-i1

Soirnul austalian de
Somnulqi rudelesale apd
dulce
dr rle{ii in qrupul
fa \irrfi flai nrultdc 2.4UU
l-./ronrnului.dc la pelti minu\(ltli,dc nbir 2 rm, p;n:r
la gig{nli de 1,5m sau m;rimutt,c6ntirindpestc45 ke,
Cci nrniinulti I r:iie)tjin riuri |i lacuricu api drrlcc.inlocurilecrldc alclumii,dar existrti rpecii;rrri"o-CFI(
ri multc slecii de somnsegiscsctn Arncricade Sud.
Pcltii nu au solziobifruili, dar unetespcciiAu plici
osoasetarc fotmeilz.iun fel de armuri articulati. Sunt
speriicxrc irliesc pc fundul apci, ciutendu-li hrnD,r
dupi gust +i atingcre,sipind in albia reului saufhndul
lacului plni ce mus(I+ilelor scnsibildctccteAzii
priralrIvIust.ililesunt ri{punzritoarc Sjpentru nrmele cli
EneleIimbi: pet(e-pisici.

AirtLdrcle occsluisoninii
incoDjoxdcor.cd,Ires} c si
abdonrdrDici snniai.!j, tcliidc
!c spatesatrdc p aripioir.l!
pccrorar.t0r lrovocnrini
drione MusliiliLc
rnsibnc din
.iurrLsrrii!Fi: tx lisnH hrdtui,
!Fiales s.o'c,,crca.lisi !iul
So,nnnlru'rrlirn J! rf.i

fls
Y<
Surubim

Rirtindrr.u

'\rm.u dr snd

Ps.tidpkrlt!\x:

JLr ir un)

s.Dn d"lnuricrnnrc
^ccst
Ln
bntlrulgSirlnnorpsnhtn.,
m.d..rr . ud q j s j L rs f c , L + c r!
cca
mrc Fftc
't fcrr.cc
'm'
pc tuniltrl
!iclii
rnnlui,
llitrnrdu-sccu nevc.rcbmtc.
IUrdr.:Llil.
sentbilc drnjnrul
!!rij il ajuidsi+i giscN+a

!.#'""'

Candirir
Ac,jslmiotr dcl cal som..ste utr
pllm2h,lx:lf,ndusccu sirgclr rrlLnr
Pc$' La l]cl1:;rnici,el mtrlci tur
sr edpl! fic|:a si apois.ldnc$J,
dxrtoat. si tiirftuxli!prhLb'!'rhii{
p.ilrlof Dai niri, ninArd acolo
sii s(grisAnBc.
Dr 0bi+ciesteacti!
naryleq afcatulnu se hiinrtl+ sc
ingfoaliipc fundtrtduhu

Cascarudo
Ri\pindir.u r,rr tr{}EiLii

Colrnl eccstrd
nic som'l$rc
...p.r tcu Flicio\oalc crtu s.
sntrrp{l]t FcnlrrtroI'irj!r ih
l}otdlr inlDicilo,:ir scronnl
dc ihperechcrc,
nusculul
conslL ct(Ltrf cxibpnnrc
phrteh tlutrorc, cl licdnd
bdc de ncrSinnrcur..rrcvor
r.DnBo ]l'sijs|)uDoasa.

i7*

ftSipiDdir.x:
'\m.r.rdrrud
Il$uDLlni 1riinttfirii ri,r+4k

Somrul n-Lergitor

de sticL[
SomnuL
Duti.um i sugccrri durnclc,
rccslfctle estctrdnsp+rcnt,
'nxtc
lrgr.c irrc,re fin liz:bilc. A:c
LtrDgi,
t'
! irilindi inaLaL
nripios: d. rLi ni,rxruli ii o

Rltrpir dj'?r litut ir.. . t, nlir-r

co.dii u$r lnc!rrata.S!:o


tlc{scbj.ud+ mojodlxlc,
!.unLLor,s! dcphscnzi h
!!tmla1ii. iir micLbaic1l|.lr

A.$r s.mn liiiclrc in lacun !i


bittilonpo(rc, ralc toi sil d s
pnL:iin l rhrladrt. dc s...ti pLx
lrngtri ai.nd se nnilnplii xrcs(
lucr!. petlelc lrrLc si r+ dct rs.z. p. us.irL!itL1a|i iltii brlti.
unthi:du tL co:trl cr nn Fll].
ij t0Ldsnrdr.scde i'iLro 4l+
FccLoralcca dc ritte,,!icio..o"
Sc LLrrirgtc f.rti ti

Qr

Dduri, e! !Linilitici: Ll.xras

Sonrnulalbastru
ll R di,idrlr rliiflrri s!tcii dc
dc N.:d.
s.nin dil{n!.rc!
s.Dnul.lbiitnt llndie rJrrsc la
liestc4i kg. Jiind o iNllninli
sLAi dc ILo,Li.Adrs$ lriii.$c nl
fttri
aLirli dc.it altr softni,
ch ri in Lo..nl' il
giisinC(r-s+
.r. nh, r. t. ir.!tr !
'

nisp:ird;rci: s[tlcthitc Msi6


IrlNn rr )r;i',tifi.! /.a,turtr

+urgilrNrusrn si:iitouc ri dc
!Li.ci oslcxct t n.aptdx,zrtrd
lscnreandr sc idlt flantele d
pinliprli
p! lufd JIfrui LLLi
c.trsli in pcrh, dar ninincii rr
bro,rtrc-pisifi$j olnarsi nr:cL
mtrniltc, c.. i.aLecrirlc apli

,-@

Somnulde marc

Iti\pindirR

D.nunu

161,1 0!:rlf

L,

Somnulrlpitor
,\ccsr lor:f,r n:ar. nL! nn ulp
ni!c iio iliiiior.t inrl! Lungi.

,\4cstr.mn marmcstuccL
t1allcliv no{F(cr,Li.d s.
[dncsrc cu mbi, cocli Ji
|)crli S..in,rnrll{ilcvrrr, i,Lf
duli dcpucrL:o
oriL.r
nlsculul lc ir in grd,ntdc
Ia rtrc'lloc in.ubdtinIn to1
ac{srdnF,ms lul

!Lin'lil.i:.ll(iJ

19t

f,iparulelectric,somonul, Pe$teletopori$cd
pe;teletoporiScd
gi gtiuca
'Ttiprrul elcc[ricc\rc 5ingura!,pecirc LrmiliciIui. \u
I crtcun r-iprraurenlic.
dar arc !i cl un corplung ii
sripluii. dupjirurn sugcreazinunrele,
esterrpabil r;
rrroclucIelectricitatc.
Un grup separalcon-tincSipe$tii-toporiFcS.
Accsaia
trliesc in adAncuriSi ru organec.treproducluminl.
Icca$tr ii ajufi si se recunoasciin intunrric gi sI
incurceanimalelede Dradfi.
Familia somonuluiconlineaproximativ76 dc specii,
caretriiesc fli in mlrre !i in api dulcc.Unii migreazi
din a.e in reuri li ifi depunacoloicrele,Babunul dc
m e laceprrte din alt grup dc pc9li mariDi,dar $i cl
cilitore$te spreriuri pcntr.ua scinmulti. $tiucilesunt
tln mit grup dc pc$ti dc apl dulce.

A+cst!c!te lLijeirci[ lnodtroftd


la adlincnnide100.600n, da.in
lic.xn tr.rpreicscIa sltpraf4li
pcDrrua f fi|En +u plan+lonIe
dldoDren
afc iituri d! orgnnc
LLuninitirrc,
carc!roducn lLnnirli
albfffti tllli.lri r\ccx$r nrt.ali
f fidn{oijLrrsrpR{imrsiunilo'tr

$
Babunulde mare

5r

nljrDiindir{.: b.rdul iluf biri


Ru$[ Ak !k|, Crni&. nordal
Dunmire {'iintindr j1td

elechic
Jipaml
'M!$h

sDccialidin corpul

lipnnlui electiclrcduc o
tcNnrncdc.Lri.l maie,
in rtii. Il|)Nl fo]o$cilc

B.bunii inr pcj'inDriiii cmcu,cll


i'r ,tpclcdtrlciFonn inDUtnc
lama,pctLiidd$liilirisesa DDrca
Fnln ! aiurgcni '{uri Pnnil!.n
taNlel+ iiiC.Ntr ouiilcpc
!ietr4ul de l]. lundrl ,iulLris+upc
f lanrcCiidr.uii snnldcsrddc
n)rfi, inollE s!r+ nar+,urldcsc vor

9@
n:i\piDdini: D.'drl
tri
^rhiic!
D.trun,ncn
rr inlricl: o]mcr,l

1.t2

Lipanul
Ycmbrual lbmlliiroLnorut!i,
lipa, drco aripjoalndoisdli.r o
piinzi!in cordiibifurcrll Sc
L ncttccu nse.t ii lar!.ic lo( ca
i cu.roslaccisi rolr9rc
lljnrlilmr, tc'nsh s:pi o gronptin
fic{di+l dc I}ctundntecLorpupn
dillirci,un'1cdeFn+ oulicxrclor
eclozalr.r s.u pati! silftimilD rmr

P@e
Rirpr:ril rdr: $rijtrLi l'rrLtr

)onlonul l-oliu
La varsiaf. llProrrmb!
irrtrL r!'! 5or1otru'r{!u su
dcllas.rTi dnr .c.0 nr
iiuri,la lo.ul nr ce.. s a
niscll, wrcof h l.600 lqn
ini cnon I conli cfinlLri
LhF fcpuiu.ia icrcl.r.
so otrrl r{ilt }ui+tu|iri
petr.cc plli! Ia rrli arLnLnti
in
dulcc.ln.i! u!*
'nrgr+ozn

(iiip:i tcr: io'du Ea'opri


llcnuD,na rliitrlin.li: rr!iirrkr

Somonularctic

Sooonnlanli. r'tipclfcc..ed hdi


hnrc l]ific ! vi+lij in +pcl+IlalaE.
lirtuind{-scc! fctn !' olu!rc.
Cind iul l}lc:6nlitcnltrt inuullirc, ci lNrlii ]n .iuri. !trd ftn lclc
dcpunoui ffiLrpicLiiuldc J). 1in .
PuLiscvoriLrbdrccin inxrc Unn
s { r o r i mLi.i r r i r cr cni hcur

Pislrivul
curcubeu

ar.sctrl{sliziin nuhil fdafenl


ftrnL, pllslrin cl|$trheucs(cm
nntotunl pc!!cahncnhr iii lib.F
r$e,triitl{ tu riun, d+!iliiJ)ehlco
o paner liedi jn nFr! Pdx,i!

90
I{lisD:irdn | llrrui
htri.x
Xor4 L51rrfi! jn lDi,^d.,.idr
Dcn{Eirrt fri D.ifi.i .1?r!,

liincla ltrce{n.!ib pc tirtdul


*illLri, unf+ fcljtnc ic'd.,.re aloi
sunt L.t i2n1ctr a..p.nlr dc

Co lisornotii rotii, c.i


Ri !0 !d 4 n ! r : . . . x nt r jA nr !l i
Dhq

rr! rliinlifi{ii: 5/lPlrur

Rilpindirn: oorlLtl.{rli1r,.ul!i
Drntr,nirci,tIn!iJiii: '\n]/l.

p+flr'lLinnnllnc hmi,
fcmdn tncco Srorti Ftrlrtr
adiitrdlipc t!'ndLrlriirLh:i,
det l,al ic(]., pc caa
nnFuld le f.*itizcdi hii
i$ ih l|inillara rn ilo,rrc
si itilor pclrccoin riiu
unnriloritrsc afi, dupi.nru

Codul, perstii-pescarl
qi fiparii-cod

Tiparul-cod
deNew
Providence

risti nproxiinativ 480 de spe(ii de pc$ti i frmilia


eodului. dintrr carc doar 5 triicsc in aD! dulce.

CailAlFseglsescin mare,in specidlid ftrisleranordicl, incluzind unii dintre cci mai popularipcAtialinentlri, cum fir fi codul,cgrctinul,mrrlucius $i rDihaltul.
Acritir s nt pc$ti dc pr:rdi, hrinindu-secu alti lesti $i
cu aninlalenevcrtcbrele.Illulti du pe birbie lrltlstiti senzoriale,cercii ajuti si gi$ea$c;prada pe Iundul mirii.
Pe$tii-pescdri
ilclud ram 300 de speciide pc+ti.ToIi au
tln cap marc $i o guri cxtrcm dc iargI, pl;n! cs $iruri
de dinti ascufi{i,Cei flai mul(i au pe capo excrescerrti
spcciali,cu ajutorul rnrora momcscprada.
l'iparii-cod apar{i {rui grup scparat,fiind nj$fcpc$ti
ftticj,cu aspcctdc tip8r, drr irrudiii cu codul.

AeNstmrcp.gc nscDiiniLl.r nn
Lrp$aJostdescotcrirnrl96i ti(sr+
!.rzu!dor.jn unclcla0ul cn api
dnlcedrnBalEnos.ArLjun crF ldt
,ri!1.! ri un coD c,ro s. nrgErenzi,
ffitnoeaanrli S rcn doLsal!
tui'uld
ftr-s. pini nr riilil coun. Ccanli
marrpaflcr cxpuluidstclitsiri di
sol,, drr r*tul coiFlLritnr
'fiDnrul-Lod dc
N.n Iro!nlcnco

cu cap
Grenadierul
mare

Rilrrlldk.r: C,arlraodLl
S ftlr Unt. ro ullroFcL.45i1
D.nniniftniiiintilici:a.
l,t

Rudii ! cofdui, srcftdicn,le


cdl Drrh +stcur p+Ftcric ddA!ciDic.cuu mt mrrc ti o cardi

crc sci.gunc&za.
Solziisunt

Burbotul

mdi !iprochincnli Mesculii$ot


, nd! pdrmic.. \ ibr;trJ
lr:iirna (o pungii onlluli

Unr Cnll]I prt'nclcslcqr dc !cil1


dingrupul.odului.rc rdicrc ii
api f{l$, bllbotul s+,iscurdc ziua
i re lhDt+ iij(sc Li vinlillm* ir
znr ' ru itr rm" !. d DIt s.
hlilrcs..n|t
i, cnstd.ii
inf!!i+$l cu
!ii sccrL:,

;f$94

I r.r

l.r'e de recre ! mi.r


ficltlr.liL detrn onilc
L i' rr, n o rp le a . 0f t n r l i

Mihaltul
,rviihallul
cstcc.l nri dcsintalnil
nr rpolac! {undpicln}s,lndc sc
Lrine$e.u lrrriti cru$ac.inxi.
D.iirriiege la adacciLn.,IorlcLi
gitsitiinr lps ftrl1trrdAncl.di+i
lundDlcsr.sriincas.
Sc i,multcic
rnmiivrd. O lindii poxt+dcpl|lj,)

lAA
\f/' \6r/
|tliijl,lDdnrtr:nlL:l(.rrj].

Diiunii.ci li i jrlilirl:.urr !

D!n!)n rli Jr n,!in!:

h4!3ril

'(h

'F

CoduL
deAtlanric
Mcrlarul

csic rar

Riltirdi.r

r0rdll 0..1irLri

1}srurtrir$rriinlifiri: Cdirr

ti coflin. N'L1l

dnrlimici.Dc oti*j. cod+l


inoati in bnncuri rp.le dr
strFrrfrlli,,lrif i cnutl hirna.
rar. conrtiinr lttli tivicmi,
Dc fuddtrlinidi a.dnl cslenr
P0rr!irnn.dui+xn.D d{

j\'i+nr )l a'c,r,rrn'r l 18,


as.olL!,hc, iLixonrc dorsalcil
(ioril \.cn alc.Carul si gnraii
$rt mri !i rc cci mri Ti
o.hi dnrfdnil:r coduLui.
S!L!
di!!Lbn! dc *lchlLN s!ccii dL;
cod-seliin.!t. nr r!.lr
iDiNhc|i{'r. F$rnnd .rurr:'cci

Draculdc marc
Pc$tele-m1nge

Acc\t petloFrs0ard. ili adatr.i


n+ m 1oryLo$trd,fnnctn.n nlici
oronrc-ic.arc cu xr snincrnlril
I'e c{p r+ o t'omcr r.tru oLgar
piodu.ilt.rd. Lum ;. S+iololcslc
de rc{asrliBomcnli Pcnru tr rtag

Egrciinulcst. Donbrual famili.


.!d!lui. Sc Llriin+$lc
cn licnn .
!l$lc ti slclcft rni$ arctiisc
pc Iu ulftirii, caticul).tli Pcnlnr
i$rulba, s+adrnilin bxnc i, ri
i..clc sunllisttc si t\LIca\ciiin
tLP.hdc n$ritali.leii.c sl+z-ei7i
.4dcsc!,FdcLul$ r+lL'gir?iintr.
i.nln.ul.lc rncduzclor
mid.

RisFrdj(t:

lcfr+lrrs*rrarcp+col rr
^ccsr
spir F(lxr-lLL tu o bJralil d.
picL. l'o rc$sl{ ! folostiL.cpt
p.sr,lc !0rcali. Pc$tlc ni pa
ILndLIr iri ri ilixgna
moDrcrk, !.n1rr a rkat+ irl!i
pc!1r Ciind ..fa vrnD$nicLcft
d. rbrurtc, (i.nc!ldr xur iii
dosd,idc Ldnr. g,tr'i np. rrl'I

do,LorletrN rl

Itii:p:iodnm .arr.lr :trr.Fn


D.ruDLirti sr ir!iJi.i: r4D,ind
RaBlindir!r: rotrtco..rrclL
I/D@4nr/in\

rrr1

,rr.d

{ *lfr

t=
'in.

..(A$
-tF!

Familiabibanului
rrc c{l mri popuht ri mri ! r rial grup dr pcrti, cu

speciicaretriiesc in aproapeodcc habitatacvatic,


Accstgrup includc cal putin 9.300dc spcciidc pctti,
cum ar fi bibanii dc marc, cichlidclc,gobiideleti pe$tii
buzati.Membrii grupulni :!u o mdft varietatede
corpuri, intre ei liild pesti diferili, c,rbarrcud:r,pcltele
ingcEpettele-spadiSiIuptltrJrii siarnezi.In cirrdadeosbirilor dintrc ci, pcitii dir familir bibrnului nu to{i unx
saudoui inotltolle dorsaleli cei mai mul+iau aripioale
pclvicncin rpropicrra capului,Aripioirclc pclvicneau
de olriceicinci oscioaresi un sDin.

Gat poftocaliu
AccsLni.

.mbn al laniliei

bibarul+irc hrin+$cc( jnsecre


ei
fldclor urnnrL lr p.rioadade
irnrlcrcrh+ro,urclltrL xn tieplrl
9i gnLd pono.dji, iar f.meli a|e
gatul galiren Mascllll alcgcnn Io.
terhL curl l)c tuidul riulLrlii
ati|i onile dc nrdlti cc mnl

D4rr'4ifLr'riitr!iff rir F444

Dungiled. po oo.pxlbibanuLLtr
ajuti ir c$nrllMar p.inrc plmel+
acuticc.Locuicllcinip.lt ihcc!
curgitnar.iise hrlitreiikcu lotLr.
puii,,
Bibrnrlsc int"ultc$cni
'I,a
!d!nc6.pituIvra. Icr.lc sunt
drr$i tu lungitnfficrrc sc
incoti.esctie trunzcsauillc
.biecto.Iuii dpardlpi camolr zrlc
ii sc luliuNccr plxnclLri.

R ri rri dri ar:,j rrrr dr.! ! n; , r c


arIa:iu :ri.Mmr C:ftibrlol

Bibanul

Pcgtelede
ambri

lnlu{i! cLrtorLlpano,
accstpr$esrc
nn.o.pnclcd9io coadipnrcrnic

Riio,inditui: lciul !!.f


)).ruBirff

trlu

b furlti. Sc hlirege.u Diltte


pc!t0!i csrcla findul ILLj
sporjiidN
les.nil fentN hranroaDniLor

rliinlin.:i: Sd,o/.

[?1,

de nare
negru

Acesttibandemrc ot'irD{irpoxre
sii cinijn r.i ld mr(uritaleptui la
2l kg.Ar+ u|l caf hare 5i!n descD
Dcrcgnliln+gtupc lltilc lilinle
alc corllLuL..\"u
cslc!n pcitc
dcoscbild. n|id i slr'rnd mnlt
rsc!ns!r inlN f ielre,iilqnnf Cu-!i
p'ada Cind accasta
s. afrotic..l
i5idDsclfdclaigg!ri, nrgindplida
cu lor +u aln Dc obicci,tuturd sLii
in apdcpulinrdinci dc coNli. drr
iduttii5r deplaselziir alleinai

Pompano

Bibanulalbastru

ViBlilo' *rcn de tirocc,


libmn,l nlbaslruorhodra'na'
ull il+cnlpoaknrinm !isc
Irirc{r. d etLorPco'iiei'lla
d. pc5ti,i'tl s!! !u'+1dtn
"pucle s])e(i+.Sedcpl$caziin
propia
urnirndbnftuiL rlc
bancnri,
altor pciti nLi+lLrlfor caT-i

lo$l]atu air M bor iourd t' u


co't aplxLiz$l]elcnicrli, crt
sc ingnsl.zinb Pi sprco
Sc h,:incirci,,
+ordalliturLdLi.
Fin.ilal m Dol!$e $ crusta.eri
Ile orc-igtsetl+ in niDol !r
risip r\rc nn -qurl.rcelenrlr o
inar.lllonre econofrt.a,

Rli\piMnci: iFd! lil(LeJ rrpnlc


trl.irtmr tuu si O.0nfi lndEq
Do,uni,rr )1 iitifi.i, Ponaladrr

BibanLldemare
uriaq

Accs!bibnDc+ flar+ cslc cn


ddclnrai ujas !n.lc creDirl...
rjung la 250 kg ti triiiss. uai
nulr dc ?0 dc lDi. S+ h'5Esc o'
feld flcruiacci si $LntPe\0'1'
Nnlru lvoDnoa ctiLor' Pnlelul
cs1cdE iuLo e rolilrici !i tgi
rFl'tizr1dccil ftn,11i Cu lifiptrl'
sc dc7lolLil,idr in 12'll {nt
dc xdnh
c.!il.i xspL:ctLl

.L*
Rrs0lindi*r: vestrlAfx&oLh L

'\.

Bibanulcl coadl
salbeni

Rii!oindirft: d*{ *lde li


ro p $ L rch r ir dt $e0f

;ibH,iictr coldi aal}cni sml

ds
dcsnnihili n!j!ruI rccifelor
dt
corallii $nrtlodc cintali
oan+d !!r1nL han6.

Pestcledclltn

Pcidlr dcliincr viu colora\ugor_


d+r+cuDolcur
tnn alLf'odt corsdrd
ln(rcagaLuBLme
+rr0
ocufi!
irtLrc,
Inrnrc! Dnsculllu

ddlrLc tol tflnL

alNllii o drtli trr nraintirca in


virsti: altol,nusculul!i tCnrcl+
ri. l'et1cl.f.lln se
Nn ! aseLnitnl1o
nilca nr siu bnncuri,Idnindn'se
cupc$i, srFiitt crustaceiSunl
add\cafiAli in juLrl zoicto' c!
iurhd rndi .. undcse!![!c

Ri!pardircr: rstuL -{tlrrli.rhr


Lirn$nMq itrlnd: O.wd

\7-t

-,'

A|crltr sp+clcse lccunonto


!tor dufi eoadrluid. nn
grlbcnj'nem !idunsilc lort
gihldtulc dc pc IilcorcPML'I
lr,lsEli. Scnfinc*c oL aLlr
lctlitj cn ni.l cnrsla{er
t Lb{ ntrl ru.o

-,.;

.;r

i B .Llbcn: ]

Perstele
inger

Pegtele
clovn

RtuDindirLr:Ynlul ArLtrtrri.ul!i
DenuDi'.r nin,$fi.[: s.dr!3

Accs!lqte cu ilungiizbiloare
lrilcitc p.intc ftnraculclcanono
nelofdenarc. Llucori,el curlF
tcstLr o ahnent!rc alc gudei ti
Io$c si Iolosdsci h afirgcrcrL{LIor
lerd penlruca adch.rElesA-lpdn
{! ti sa iminnn.c Binlclenrzlci.
loa'c.lc mcmonelofnu l+

papagal
Pegtele
alDastru
DLrpii
{un n'seEizi dunetc,
accstPe c m risxila.ein tomi
da+'oc.Diniij sunluniti,fotuind
ni$etlici solidc,cu
mu$c-i
dinal8ctichi* dlnncitutdo
-$
@al.
rI flftr+lc,n.eculoa.ea
rlbann
dcshis.CunEinrxrcrin v!$rij. dulorrer sciDchid+.
Mascutnbiihi i
s,i
crpetc
o
wfl
uri!p+ bor.
tot

a,
RI5 lndifti:or.ii

llh.ilc

Pe$tele
pensetd
AceslF$1csc folosc$edebou lui
lnDgca u locpcntu r scoare
din
cripitu,ilc aoraluluimici vierifi
l'ila harc l fonni d. ocfii dc
lingd qoadhpoal{ sii deruicz+
pndilorii, carclot.rcdc ci pclolo
lcnsdi + DrdiDldf+dccArin

]rtl

ln ciudsdcs+nrhiviu col.rdlace.(lcSr.lst rcudc ziril prlnkc


.otdlii Id fcl de riu colonli.Arc
Edtioffc I$Eits spa(cai rr
nbdoncn,carseiniinddjncolodc
cosd!.Sc hfiftirc cu burclitiat1.
neldtcbia!c.I'uier joaci rcjul dc
g$oacr,c{losiiM pn@ilii dc pe

Rrr}!trrrrrfr:.Bnrh itrlm.r

Rlrt:irdir.i: OrE rl Allri'i. I

Stenotomus
Acest|etlc atuun.orp.pl.hznt
!u vcaicrl.o c.rdi pul+ftjc
bilffcril {i sf ini alit pe :rjpioxi.
do6aE,cnttile en amlii. Sc
blincitc cu cilsllcei si vi+nni
giisi(,I}c tundnlmirn. l'imavda,
tu Npticd+
,dulliisc
colslti.iar'bJEEche.zri
icrcl+!ofttulinr deri!i

&
Pl5ticaro;ie de
mare

Acesl lJet(c .sto rot(1po


cort iiNifioaE riare o

i%

pni m.sri deasuln

r?
'

Rii$lnrikcn I v*tur 0oxl,r r,

Pogonras

Dcr0nintr {liiniricil r.r:onial

Accstpc5lcnrdrcp.at sli
st ttqrscd Fni h 66 ks Sc
lnirrttc lc tundulDirii, 0,
hortr$Lc
sr c slacc,tc c!rc r
lorrc zdmbicu ! lt.ruluui
plalBildrnr gal
dinL rpc+iriL
Hr0n{lui fa!OriL[sL'itstridiile.
Dc h.cci,c lp u n cin p e ic o l
lor de sffidii.
coftr(u I crlscnlod
In ciudnnnimii salc,n! $Ic un
popular
Ftlc comeslibil

t u lc'jl'.rfcrt,:i'rlE
t u la , . . u la d Da if llid e i
ri
Fntc trnnili natnnergri
Puicnrlirr+rri Fp+lcp{lin
x d in c i,n , b c n , imri,
Adnltii
Irilftindu-sccu 4ns1acei.
1rjlicsc
ir' SiqruiLnri mici-nr
x$tu nrl]Laiar.i, hrirndu se
{ltt c! lcsti, cirrsi cn c.usticcl.

Rii!0

DcaD'nircr $iin1ift i: i!/trftr

4. .

rO$UUnpcfla I
lJ]0a11U1
msfcesieuxL Llinkc
^.cs!pctic
fannloriditr
t10
nnLlii
'tdjf.l+
e nr Lrl'on ctr
comli. Arc m cs! ma,
co,l]nl-nn b.t lurg. Larpcobmjinu
l|r+solzi.Are afilioauarij
prcfrndc,dungitcgrcte lrteral$i
cercuriro$itu juel.cl!lor Poite
c i n r a fi tcsr .9kg ,l i indur pc$o
.ome{ibil fod. !o!uh.

",
ili
\

I'19

dirr: {fu A.Ltrtrri.flui

Chefalulrogu
{ . e . rl+ rL t u ' rr.hi n d i

sede
!c Iu dul ndi,folos;lrdu
nurriLilcscNibilcdcpc birb'c,
cu carcg$ege ndcrtebralcd.
fuDd.O dxli giisirSpruda,
rc sapi dtrFica nr
cli+f:11,1
n'sit saunimol El toal. si ti
sclimb+culoorcsdr]1.icrclulzr
noiplc,lcnrru a rc coDttDdrm

Tonul
rrpr[r oe ron
Tonulctraripioxfcxlb$l]c cslcccl
rnaimareton- Foatealungela I n
lungiheii nai nuLtde 540kg
Sreuhl. caIFlte struoI!
B nz nlcaru
onrneniS-a.bseLa?t
srLtiolxiall$slri ! EuveB{r
Alllnti@l in 199de?ile,decicsrc
un pcstcr3p1d.
ronul ochi rlrE
aj ngchsproepe2,4m lungiDeti
I80 tg gculnlc. ?ryn'ui lrdhri ti
totrulsirnor suD!uai ftjci- pani la
I ,J D ri ,rspccliv 90 .m. Tonll
$f i t o r i a lu a tnu clcdtla
oliceiutlni de x sliii din*pil ir

lonu .e nunrtriprinrc cci marraprz.


pe5ri.pu dndrju,rgcJa80 k nr,rh.
SunLcerm;.r
hidrodinamicipegti,cu un capasculit9i rn corpin
fonni de torpill carese ingusteazii
spreo coaddin
semiluntrCele13 speoiideton triiiescla supmfala
apei,in apelecalde9i tropicalealeoceanelor,
Toli
suntvdndtorigi sehrlnescin principalcu pe$ti$i
sepii.Mulle speciiinoatdin bancurimari,darceLe
rna ma
i r iau f ic indiv izsi oir r li.f ic gr Lpr - r ini c i .
Tonulseopre$te
mreoddin iuol, pentmci treb ie
si respire.Inoatiicu guradeschisi,pentruca prin
branhiisi treac5un curentstalionarc1eapi. Pe$tiii$i
ob$noxigenuldin apacaretreceprin branhii.Cei
maLmu llipc pr iiSi
oor npc "aS. c c as
r ; pr ir
"pA
branhii,prin aciiunearmormuqchi.Dar tonultrebuic
sI inoatepcrmanent,pcutru ca fluxul de apdpril
branhiisAfie constaut.Cu cdt lonulinoatdmai
repede,cr atatmai multi apdtreceprin branhiigi cu
atatmai mult oxigenestel3xtras,

C,dul !u.iripn,rr;i rlli{iil

18il

'2
.^).

?'

'R,

&

';-+
\

"-rj|?

Tonul cu aripioare
galDene

in li:ncu
Acesltonsc dcplascazE
adescr
bmcurilc
dc
.arc alsci
p+clordc
flrcr0urj-ArEdritioarc
ca $ dlscn lalbcnc
l n!i, salbcne,
pir4il.
Tonul ou
lxtcGlc
tie
galbcrc
adliorrc
tri eile in
aceaDdr
tiPacili. Alnngc
la l.S0 ^ddtc
ti{prorrthati! 20.1k9

-F=
..F

T+r{lcu rn}rorrogrlbcic uslccel


Dli Ecio\ dialt.oLde !ed.E
!orctoirL !es..ril urnrirescin
lonli iurra h ul[ilc rcesrorlesll
! ij Fin'1in n.i1 . NirilL.

-a

P-q.gte1e
chimrg
albashx

.{c{sl!c!r+ llr0spN crlrcur


l{ {sc(li(i $ mobili d{ ILlnr+
Nrr+ r cozii,slini rc crc ii
ioateridkx lr rlropicrc{
iDuiculd ftrii N{ cull|r+a
galborsn-iL(dlorcu ur *ja
rlbxgrc,AccNti ctrloxr+
sc
pc!rdc !c D|tunzcx/li"
dclcdnd ro Flct{lbNlra.

Idolul nraur

Itj,,Is dio: .G!.i.


^rr:rLl.i

x't
"^ccslpclLcslcc(sculos
ii Dvdc'!nii 'r4rc
{ungi.(c
'csajungdcF|le
rlripiorfcc$c
h spnL. Dcii cslc rudi cu
+hiturgulalbasku,idolulnEur nu
rrc spni Dar puijnu un strr

Codulantarctic
Ace\t folte rFlin. nrmigry)
Nnit al f.itllo' d. glrcett.i\tllri
dnlrrcci.s in s!d8co subsll|nlri
spccral.i
ci,c cobori pldcL'ndu
if*lr+r.Dii irc..isri.iuzI, !,jSliidr
gl,crliirar si sL'p'aricr.L'
rsci li
tcnrl?crniu:i
dc. ,9'C, l. carccci
,miD\rlli p$ri:rr ftrl'] ingh+lrL'
Lccs1cod L.iilnr p. r:nndulniuli
li sohri:nrtl!.! nolutL..nn$lrcci
iilicmi +aii e $ucLcalsc

Peptelelopati dc
Atlantic
,Aksl pc$c csLcl$rL+ apl*Likr
I'e !cdicrli. lnadl0 rc].
l.o.Drni.nto. Colotu]:r sc
rohnnbi oddli tuc.rlld+a.
Puii$!n negri,deleDir)C
rloi

Pettlelulrri itc Adrntjc

;w

ilginlii, cu durtgirrfticelcncgrc!c
hl.nl. P.ilii hpdli 5c hdn.$ ir
^s!ccal cu Dici ncaerlehrc

l s?

Miculdmgon
N{trsculut
cslc m Pctlc cu dsle+l
i7-bilor,
cv !litioa(l( hi lN,gi, xl
Lr rr. !i grlbene.Fcmcla.ste ma'
DrioiiJiru dft adpjoLirc!lugit..
D gonul n,ic $i !cjumilile inS,op iLrnisitd de r. fundultlirii.
i5l+tijnd si ||pardcrusLrrclsl

ri'jrn,i,cxrc$rr t, ritnttr
lui hrdii. se nnnullcslc
priualx|lrsln !x . inr
sr(u

I n. c,i!n!r.J

-3j '7
Riq, l

Ri.pituirci: lcntrrtu rtr. u.


Culln ilreI. siIturiNcnnitur.r

;rcr:$tulAd,nhcN!l

->

I
lL

t!

lA

Buzc-ro$i1
AcLsr!ctl+csle$or dc
reoDoscllpr n 1.fii.lclc bon'l
iorftd..r !idvpi buzclorosii 5i
ad!l.rr.Lc cu virf'.tu lui{t.
lc tunduldcflrrc acolcritrir
stinci sr{ cornli,tr . vincazn
nici nevcrlcbtutcFemclr
dipu. irrcl. inx+ corLLlrsN
b s d rc i,i ms c u lL nlc
Irizetlcp:lni.And ics!uii,

,,Privitorulla stcle"
rire,

Palitorl la sl+c iR nn rrp


inr euLrcslcindLeftatiin sus
O.hii rc rlilc lrdftcniic susi
cgFlui !i slnt !ieitud(tb! t'r
nE Accnsbnlelnl+ sasle{ Pi
JuDitutcitrgrotil in nis;P,d.r

F'
-

Rispindir$; rilsr! lrlitritii I

'.2

'rG
-.,".o|'.

\.
.\.;

$SrrcaurnL]rc!rcssrLx

PeqtelcGobydc
piarra

\Fllclcoclilor s! af]i n
z.tri sFcciali,ctrorynrc
cleclLicc.
A.cslerpro{ruc
des.iiLcliii+1.dtrio+,cu cnrc Fclrqlc
l.
iii buim:lcc51c
tLrdi. PrLvLtorul
$elc lriiLc$cnr trp+lcmdr adnncl
din lrrg. PLriiplntcscit dciv:i nl
ipclc de.otrsrit,&Il.i dcun mah'n
ii1rcc liliala dc pcile dc tund

F^\r:: f'r mnl(J! I 800de


sDrcjidc qobi c Ccl. m'
;nhc t*iasq in m.c, da, caisii
$j cillcll speciidc xli dukc

unuldinr c
C.U d. pnr Ll!.ste

vennlz[nordic
Pe$tcle
PciI..onnr., trc5telc!i()?l
ma]lc arc utr dory n$cd fl nD LIP
[rg. Arif:oara dorlali ti c.a

.ci mi fl14 din fr[iliu, dar


esleli!!c pcfhn grtrp.cu caNl
luim& tibonl ji.oada
r+lwjlii Af iliofcLc Pchienc
Iordexzi o !+nur7i, cn crc sc
naM. dc 9|incL.S. ][itucst+cn
;ici iclcft.bhl+ ir +u te$i

:n,t r s e+ f lr. f rc : o rii

Irji:riindinr: occa lP fic


D.Dtrflirci rdi (iticl: {;dli.r*

piftd cinlr.ur dhc RtNzi dc


tc abdoDcnIlc accasli
vchrurisc foloscie])enltutl
sc Friinc dc {inci sar ilte
sqrfrf.lc. Fur n nu ji L(la(
dc narqcle.nlcmrccditr
tlcitc

PrirciF.li I

r.trsti in noluile $ c.usl+ccr.

1S 3

Rispiifllircr

rJd

rlllsli.rrlui

lrcnunnt! ttiidlii:.i: Cddnll

')';*
"\.

Pe;teleluptitor siamez
MssculiidcrstispcciisunllFscuii
]i capririlrte,tenrrux InapFrc la
luplcrcgi?a1.,
ddrin libcrtdlemasculiiciriafse ixpll pcDtruleritoriu.
lD suonuldc idpc.che,
e, nrascnL(
ci:cazl un curbdD ecrtl nnrcus.
Cind lcmcladel}utre.crclc,
sds.u
lul lc IcrLilizeazi
ll)oil!
lcuirti
rL
in ouib.p+hrn d fl in sigui{ii

Pegtelc
cap oe

'r;.,.,,'lr9:
uuu'nn{ sryr dcpr$ridra}i
.inlcccFet'iics in..\ti.r I
Asirlr.pi.rli Dcobici
RisFlndirei: r&rr chio{ $
DSDU'nnp*j jnlinci: Lllstrns

f.iiorl tu rtc siirxceilr ox gc 1


5Lnr brnrhiiar slru.lni
sp+dale{de sjllit !a r&.ltard
orrgenuluid'n .cL:Iorte sd
suprdviituiarciid xfdra.p.i,
ciiLivFme sc!osl+ ilg+L)r nr
n.,oi, FnL.u a-ri Flt'aliclcr

Peqtelefi'egatd
Accsrp+$cesrercl fiaj biru

fn gJ tI
Micul pe$e n! cstcafccul
dc dlrLl.lcuizicilrofio alc

ncduzei Fooic.il lc inpildici


sriiirD.liofczc.Mrfuza nuf c
sii Lnir$+lfczcnlrlctleluij dsr
cstoposrtil.n ac.sL!si
lrdeNn+zc parazifi !i dlt fsrni

Rlvladire r: zoi.r. rdir !.rcxlc


o.c r..'ld r j P:cifl.ri rl:
D(nunrj,ea
6riitrrrics:,\b'r.u

Marlinulalbastru
Accsrp.il. esleund d n ccl nrai
ral4 !eth. cu couui lul
hid.odinlDici cu.oad3in lornrr
dc se'hiluni,t picn
-ocntu
iDolitoriide D]r! vi1+2r1,
Cintircge..r purn 180kg
sLrreun rxs lung!ijr u
srEprindli
pmda,cur dr n

ft,i5pindn.r n,lorLi lLLfts, i'r


Dcrtr'rir$ | (iinlili.i: ri,r(t,

PcSfclcspudi
urirlul ii sp.ctaculosul
|+stc
stsda csle!n viinitlr acdv,fl,
.ory liidLollinmLc !i o ..ndi in
{omii dc scaqd. Se hrinotlc aliil

cu pcsri ri.i. crit ti cr sctiL.


Jolosjtrdr+r
ft b.nn etucn dc

Iiispi nilner: Or$nul /\llJrr t

Ri'f trdLrcx: i,L:or. mi;l:c


D{Dun'nerlrijtrLin!i: trrirr

Iung fcntLx n spargccnntut .

dc 11.sirtrielLdru drcbolulluoel
nccslu crc{tc tc nisuri {c

DeD'ninr 5tii4inc,i: S.d i?

Macroul

N1.cr.ulscdcplN.izi jn buc{rl
Drri ri il+ inigmliiregNhrc.
|lirniir.ra ti ura sen rualli sli+
!orr1,urd+lre loc nmrllirc:i iam.
scintoarceiir $d. O f.ncli t.are
ffrlduce}lrr Ld4)'000+de i+n,
carcfhrescnr.p:i l3ti ll alJdli,l
pn lof. F1n zilc rnaltefzi!
)4!crouladullsc lrl.c$c.n
n: irmp o.
fcitit.riti cnrsticcL.
ptrr.tulc{!s( 6 rnii 3l+stlaDcL+n

BaracLrda
marc
lriiti aiiroxinalir l3 bturi C.
brrlcudn,.rc niresdin r!{l{
crklc ri llipicll. din torri
lrm.n Bn.!.!{Li inrrc csle
ht ci t.hrr fxuilic, Nn
co4rulcilung jisuph ti
DraiLudc im oI d f1i
hnrg P::idrilorfcrucc rl
rccil:clo'dc corali,p.rLc fi
l]eri.uloi :: lcntia,.r n.,ri.

Li\pitrdnt!: iD rond un
Dsru'nnt' rlihl jltul; sj!\rflr'

Wahoo

d. rufcLcsa.,
S,!FdcoschrL.
mcrouLti Innnl,\rnhoonu csteun
icltc fc b;,$ De obi.ci inoili
si n g usr r Lin 8 i!fu im ici. A rc !d
c.ry hri lnngiimai$Lflu du+elal
d x r on ,{ itnb.i
or i c i r csl
L }ecii
nulli ditlL
ingun,c.hit.t
pu(Lrrnici.
iroliilor nFid, il
unnhn.x I'izii el rrodcs[.jniei

Pe$telecu penze
Ac.rtp.rlc iqlid aro ariljoffi
doNli tuiltii, mLerdu{ cu o
Firzii dc combi.ri nGilarc lutrBL
ii Nl,ilu Isrc ur )rrildilorfc'0cc
fi ni,iinct qloal).occ pc$c
rau scpr.inlalrc$r l'oilctdcu
tiDzc sciftnul!+$cin I!+

;t

Iti{pjindiRr: iL lo,rc

tslraald.I. lin.r. s. rdrni


in bdrrjui . dr ir.Slit tr1tr
mri lil*Til sinqui

rlr

u+W
rs$

RkpaDdirlx: in rp!r! irc! rL

-i
'\.

Pestizburatori.
nesti lumalare oe cloc
pegti-$dpdrla
lanternd,
P^sf.l.

grup marede letti, in


Drltii zburJtoriaprrlin unui
I (cl mai mJre Darrcmrrini. carc inclrrd$i pcstii cu
jumirAr(dc bof.p;srii {aurur.t.- ( (i rnai
mulli sunt activi in apropierede supralh{a
apei sauchiar deesupraci.lle$tij zlurllori sep0t ridica
in acr cu ajutorul inotltoarelor pectorale,putind,
bllind $i din coadi. si phnczc dc{$uprasulr:rtrlri
pentru o slurti distrnlii. P$tiilanterni sunt pe$ticare
hnicscin adiDcuri, in toate oceanelc,
din -A.rctica
in
,\ntalcticr. ,\u otgancproducitoarcde lumini, Pc$tclclopirli si ruda lui numiti bummxlo$ friic'c fn Rpclc
putin adnncidc coasti,uDdese hriDesccu pe$timiti.

} r nr ;t^r

ac.$ DN'c Dic si subiiEr hi.


nrirr itr IaF. ditnFi ri.ill.l
rluQ u cnnnararcr
Nurfur rccs'
(or diurniilon.
Mxsenliisnn aercsvi
introeii !c LLrlricn njtrto,ll;ir lr-

rrirFndir.r'Ll[ Jrdr.v3 rt7 .

Pc,ste
Ic

zburdtor
.#ar'Jet' Ac..t pr)lr {rF

dc

dnicj prir Mlturj litr rp,, ir


, cusuLcluofx tlxDerzi de$upn
snprafelei, ajutodnD1:iloudol
cn fbDni d+ irilri. SprL daoscbirc
de llte sFcij, ac.astaarc dotr o
Poai.l n

I t i $ i n d i *x : o . i a , \ t h d i .

lcniern;

Accsllcsr'i rrc pc coQ un gropdc


o,sxncproducI |oarcdc lum,i:i.
Acnslcorgrncsun!dispr$cdilcrrl
h mrscuL!iLi famclii.Ors{Ddc
lunLnoasc
Irotrjfta tetlele sii
ll]nlincz+rid,,if.urilc innnE.it. iil.
nrkji, pcn|(ur gisitnd,i slu a
nrcrcr inadi.ii P.9t,rLcilffni rc

._"*{

axl|lno+

Ballyhoo
R.$indin!:

io {ul

n.u Ll
^.3

Accsrlcitc r tnal+ plnM deNn


p.i lrci.i rud( sa,pcfcLczblllitor,
ddrpoal+sii iftrr. pnotjc dodsuDrr
.pc, Sc dcpliscaziin ba.c!ri,
arnrc!i )rc!timici,iu
flixilll.ul Lrinfl,irtoalc il
Iobsil pcnrn r ujnlc Fkll

'f ${r

Peqtcle-gopdrld
ro$u
slrLjjli rrru+i+andsc xui la
furd tddirlr l-!.occ,cl jtr
ailcapti|nda, dupi cir,: sc
rcFnLcd+ !c fundii ilitrindc
lic d mi c u d i, liilu i I u { i ! i
occrrLALlririi
R:i:Iioljrt
Dontroi.ri rtiinlifi.i, Si!r,li!'

Bummalow
DnDln oq xrcun coa L(u1g
uirlc, lia"netc ctr
li tuaxrl2re
djnticulbali,ascnlili.so gliscslc
rd.scaln gu L nrviilof tr.i,
ude s+hlincslccr pc$ t'
crusl&cirlici Aest pcih cnc des

prcatiiiurinsla sorre.FDrrur sc
i'r rccastitbm:i.
su[ Dunc]cdc
cstecnnoscn!

xi a nJacr dc sud
RlisDlindira
Dcnun ft| Iinnrirr:rlr,ior

Pe$tele-ac
A..d mic pctlc dc ap:idult. ar.
un corp.xfieh ijl subllrc,{u
xLiliorrc niei in a[opr.rca
cozji ALc o faLcainferiodi n+l
lldgii, pc.are o folosciic tienlru
i lrindc zooflanclonrl

iordrL Arlinlioului,
Rilpiadi.!!:
M.ttr Xcrg:,i
nirr.tr M.disitrli.

saury
Peqtele
:iauryinolrt ii hlncu.ila sqrrlirlr
cu l.t1r $1
alci- hriinindu-sc
{r staceimiciAu trr borca un
ri.c, nixLlarulinferiorfiind ma'
lunBde6itdcl supcflntllriiaPar
.u nuxila mici ti+g+ls ca
ilLngimc.
Mrxilad ffcnor d*in.
n r i i l ! i g o d a r icu m il$rzdtca.

Zirqanrl GLhci +ur+!t!nil)

.\6
nirDl lirm: nordulArldlicului

Zdrganul(gtiuca
europeani)

rsrcrLnle$c rtrbhrc,
z-iLSrnnL
ftlci L{ngr-inlcsateor dinF
canistc{+c.viirrit.fac .
ziEanul Initrci pestLtt
*u$xrcL,rici S. inmnllcilcii
dF!l! dc c+sli, id ouiilelLri
rcl )de$ liircs+dc r.sturi

Gupii,grunioniiqi
rudelelor
1^{ upii aparginunui grup m.rrcdc pc}ti dc apiidutc{,
\Jtar< conrincperreS00dc .pccii,inlr(.pcstcle
coadi
deliri, pcqtele
pxtru
cu
ochj,pe$tetc
cu capde oaic.Cci
mRirnlllli inoati la suprafaltr$i sr hrinesc cu insccte$i
plantc cizute iD api. Sunl extrerndc xdrptnbili 9i pot
slrprlviafLriin ape ncmi$cafe,
iD carc alli pe]ti ar muri.
Crunionii sunt un grup de mai mult de 280dc Wecii,
intr('csr. jj petlel+tlrgintiu.romolruldc nisipsi
pc$tclecurcubeu.Cci mai mult-isc hriDesccu
zuoplancton$i triiesc in b]Incud nriiri in lncuri,
cstuRrc
Siapeleputin adAncide roastd.

Pe$telecrLrcubeu
cu
A|cst.reir. !ir'.dlrrrt esieuna
ninft {.le j! de spccjidc letl
cur.utleu gitilu ir,{uslralir Si
N!{x (iuirc+. La tuft}utrl lcrri,
ilqlutrc ificb cre se vor ll!; (h
Irldhl+lca(rarr* fiii 1]r. fine_

(sl
Y!

Peqteleargintiu cu
cap tarc
Somonulde

rus1p

AccsLnicpcgeiiiord ni blncu.i.
,^rc un do'! LLtrtg
sisrplu ii dori
rf ipio,rcdo$rlq dcrilrti(c.
P"nciFln hranlconii iLr
zoollrncron.ikf dltriin.i Fi rcsri
nici. La ndullui, cile nilncol
do pe$i Dai,nai ri dc piisirilc
rMme, cuD)ef u i!ndunicad!

Ri! !Fdlftl cih{,\n.diruhr


Dcn{ irr! tlii,rrifi.:i:,ti/rcrr

1I limpnl7lci, cortul srbliLlal


rcasndmic tcilc Daroxprcrpe
kansFrert,dalorilfdunsiilat.n]c
aryiDdiirgusr+I-a cEdctua
noprii.
cllOmr se nrchid+Pc!(ijrsinlii
snntfegiconnr.i ii lrorti: iD
b rn c u f i, n $ L] rrc lclo r { u m i c i n r c .
carcsc xrit..zi detlanel+
J!\iru

tI r rnfu C.:.! iLnr.

Grunionulde
Califorma
Grunioniiisiprogram.azi
sDzonuL
dcnnle$cb+rc
iLi

Rrrljrin{i*rr+*i $ r&lti
D{nuhir* rtiirtrif i hrr.l/lrdj

-:Z?+a.4r.Ay

ftrritjcdc nrituc.inh o roolrc


cu ilur d.o\.bitdc lnlr, +i
iDoiti sl','+Fffi;i \i defntr
i.rclc-Urni(oxrrDBfscva
+Frlpc$dtnrl.iii mir..I,$te
doni sicnDini. ln ulnlronr

f $$

Rilrrllndiftr: ionr+roq*nLfi L

Pc;telecu caPdc
oalc

t-r.

i'nleNclr+ra. nascuhL $
fcmela rccslcl sP.cirirdla la

J-!.,

jnr$uhirc as.ulul.a|iLlii
crlori rii !:cmutddqnn)c
dircrd ouai+d(ri, P..rt
Dxrs.uhl lc fc.trliz$7d

Riq'lnnir!r:.ALns cr c'ntdi
ll.iunncr 6tiinlilicir/,,n!rr

lilricioisc, cn carc sc Pu'r


dcllatrlc san ir u! uL;

cu Patruochl
Pestele
laPt
A.;t r.s!c ntobjlnuil c dc
doio.ili, ilivjz4i in catcdoua
!1r!i lsrta sqrcioari 'slc
pcnirulcd.rcai! xc|. nr cca
vcdclcain a!3
i lirioril Pcn1nL
cclc dounsc.lirri suntsclNxc
dL1r,-. bntdiincxsrEI'cticlc
;noatiiLr supotuti,i b{nitr
Na8ri cstcli trlvcluLN!+L
noai. slivtu]i ln.cclal' tLmP
iiFcc1cn1n* ii allliPLdd[n]xpi

'\-l
.."'i
r/#r

slfrirvic il'i rPc saRt. )' rtr do{


dulci, bridnCn sc dL lt ollq
0ricctcldc PlaDt[s]n asiniL
inliLnit. Se lniNLlcil. prLhalrn
ln rpc puliI rderii I\'lxs+rrl!!\L
!i nirc5tc PcndNa' tlufii aorc 0
!
ldnlc cu aliP'oorcLclinr'nr
fcdLl/r o dl. irdrL.i 'c

RitrDiiodi'1r,.ilrLqr.,\n! i'ii Ju
IrrnantirM rriir!in.1: llr],rtuI

au fostd+Prs-lcrclu

fs
'{l

z.
{4
-t

Mummichog
liri
Pestclecu coadi lLtii
Nlunsi clrog,l c$lcrob+st,Portc
+stc
Mas;rluL lclr.lui cu condn
viu.olortr!iirrc drtlio!l+ Lmil5r
as6ulircj!i dcprrncicrclcitr nnDoL'
ucat 5c IfN$ngclrc,
Dacli sc7-onul
ouilo n! s. ntai d+ztolti liB5ttipl'L
Ymrr.d PloiLotAlLDci ciibinnii
imco di,r rou ti sc d.zloLlc lr

.2.

!!u

ndi iirlrcrrrl t' lund

Gupul

cupLrlcslcnn F!(c cntcrn f'


rispindil.Oancniiil simrraliTc2zi
Lnncd'
Fctrtrudi sch|iDc$ecu
rinFri, ijrLriindlDco rolnt
Llc es{nrcnca,
iccslorrL6onirr)a
lrinatr.riirh*"clc rltof Lnsccl'_
m1{icrrstaceiii icrclctiPuiisllol
dc
?cil!. )!ullc !uitrili +olor'tc

18q

Riipiadirt!: tr.ah LA$riendc

Peqtii$alpo,pe$tele
vrabie
qi
lor
rude1e
tl'roti
triicsc in mflrc.

acelti }e$ti
I Pe$teieLonde pjn, pelteleYrabie,pettelecu barbi apartin
unui grrp dc cam 123de specii
rplatizatclateral,cu :rripioare
rsculite,Zeiformelefac parte
din {lt grup dc pe;ti plati, din
caremulte speciitriicsc in
rdincuri. Peltele-brrle i esterr
spccic carc hAiFteh idADcifie.

Pc$tclcvAsli li pettele
sclipitor Npar{inunui
grup rar, desprecarc

sccunoscputinc
lucruri.

rclrerc $arpc

A.cst t,c c n.obisnui.arc!n cor!


N astic.tdc tanSliciiii o mpiodi5
dorsxlilL i xl)roa!ccil iiLr+8ul
co,t i,ionri.cu DiFiri dc saryci
pc u
sc cicdcd1,:stcrilspunzii|or
polctiilt C+sprc
ix.rc
tcrtiidc
g,gRnrici.lcrlclc$ryc d. o gu,i
!i.ii, liDsiliiil+ dirtj, Sc hrin.tl.

Pegtele-vrabie
Ad$t p.$1rrru colo l rc
glisc c dc obiccinr r.cifclo dc
cornli DrFi ce iti ptrccc zim
$clrns iJrcrE!i1!nl+ corulLrlui,
no.p!.i d Lcscl. vinilorrc dc
Drioicnstaoci tiallr nDimdoOchii lLrinrsri ii l}cflnir si !!di
b'nc ?c iimn.flc. Un pcilc-

Pegtele
sclipilor
In cinil{ dspcclului
dprca|t.oD lc,
Nla nn vinitor eficieft,hfiniidusecu rtir tiFtti cum
corymN, rclL'nd,ctrpcrcalbc
dc un.otu aprins
$L,iriproi.c
IoJle rjmse h 7l k!.

FJ
sunclc,vjbrindbi!ic!
(u saoplin gauE dnr

19{}

ffil

"'''il'rHri:T:

l?lrpi

nci: zor.l.roirrril.ai.

nmuDnm itnilifi ci: f'oljhr,{

Peltelecon'de-pin

,,Roughie"

A..st feSte!:u coloratdro{n


crt mareti si. r|hlizrt
lit.rol. A'.le!i arn!ili nl
filr srif ,('!reidosrlc iL

C.$d ic.rlu1 pcttc.steacopcrn


cuo anhurildin snLzigrosi
ArlFio l d{)lsali.stcfodalt dio
lDrtin$utilig,!ti, altil.pi gisi u-sc
!ipc abdoincr.sub m\ilrLll
infc,ior!r. d.ui ofc rc
Iiodudiroared. lL!;tua.Puilltc
it
coi-dc'lin sedepLrscrzi
in i}blitrcr lrdului
bmculL.

Peltclo-balend

unu'hru
forld+ biLcri dpirlLtre
gao dul}cit' de rdiiNirnc.A.c !t
l i
upBric pcnru dimeDsirnilc
s.lzi
S.rurlc
ci
\ i c s r . l i psl!dc
zoMdinu+rr !1.3r io8rLi ri c..
ir ithuetr.,
Dnli r LriLluc+Slc
Vinorzi, priDri..i!:iL vL.tiDcL.cu
flrlcilorprcs(lcro0L muln
rturonLL

@'
Ri\prl

ircii imdn r\itrt rrLu,

r+1j:. i dftf I i ir .'F rl


_
inna:lercle!r:nl ixtcsalr cr
L! dc dirti m:ci Se cunas.
FtrlincdcrF.. obic.ildl. a.esh'

Frtlc, darrc c'cdci sc


lnin.f c c nici cnisr!.ci

Heringulrcgal

fata cdd ruLc. Nu csl+

!n nrolitorrapid)i iti}rinrLc
ljctinclc qlrofiiDduscpc
lirosc.
msimrilciL ingltfindn-Lc
llma luitrinciFLi cilnsll dn1
R,npindirNr:x, al AlInh$ ir ti

t!}r

Duud r.r Jiirtin.[i /]61;r!7

Cilu1iidemare,pe$tii- C61u1uldemareplhc
scorpion;i rudeleacestora
nlulii de drarc$i pc*ii
apartin unui grup cu
-tepo$i
peste260 de mefirbri!crre idc]ud fi icele de marc.
Pc+tiifepo$iau i trr 3 $i l5 spini pe spateti sc glsescFi
in mare in apc dulci, trrtrsordinarii ciluli de marc,
cu capullor ca de c.l. nu scg;rescdccirtin mare.
Pe$tclc-piatri,peFtelclcu,prihorul nordic $i cap fepos
aparfin grupului pe$tilor-scorpion.
Acestainclude
aproapcl-J00de \pecii.majoritatea

cestpcitcncob\nut sc
del'hseazii
i)Eer,pnpuLArd!-sc
prin nitciilc nnnNcuki .ri!iorre
dorsale.
Elsc poaleprjjdcdc algc
cu Eutorulcozij.In sezon!ldc
inlcnrshc{c, femel|r{cpua 50 d+

il$il#/j

marine.Mulli di tre ace$tipctti sunt


masivifi au 1el.i,Coroielulzbur.itor
aparfineunui mic grup, formatdin
doar Saptcspeciide pe+timarini. in ciuda
rrumcluilor, nce;tipelti nu su fost
niciodati vizufi zbur6ndpe
dca$upraapelor.
Rr!p!'r'!i.cr: !*tur
^t

Dragonul.de

!!tLfl l{r

Pegtele
leposcu trei
!epr
h sczon(lde nntcrcchcrc,

mareveroe

x.nscerF caniFft trunzc


d+pcpiclca*ccsLtri
stranir
cihi dc ntrc il ljuti si sc

abdoBenul
nrdscnllluid$ft mfl r
El r! consrluur cujbdiu bucirclc
dc rlante.!c crc lc ra legr cu
DruRs.Al0i akxlc l+fth irt curb,

Mescnh iNuheazionslc
int-o tungi a Fielii.nr

lndc se lof dcPnc ifde

!l

frtiliz-a76
Lffcl+tile ]tiT-ctrc
!irii
1rrFritr luilor.lrcisiiptdtl]nri

192

?esteleda PiatA

Y,I

$ l ri n .tr,l l i i d r
Rliipi nBi d.uteicrnnixD1'

CulolilcIiLratcI' lorlx
nfcgtrlftn r $eslui P!!cil
xiuri sii seasond:bnc alxn4l
ci.d cstc!t junitale inS0Pal
dc Pc tundll
prnru. srAncilc
dc P+sl)rl+
N.qi1r
;)li.ii.lcrii
c'rc
gLrn+e
sunlcorc.Ulr LR

tr,
fil.

.i
"P

Pe$tele-leu

ct ddsi !tr' (olortrl


Cu;$rllui
i djtioa'.lc dcsftcrtc nr 'lajtt'
i..\1hcslc cst+nnol drttfc ccr uat

+xrr;rd ad Fcrriditrmrrc' TDPii


ic Fc stalcsutr!!cDin,)$!ilrot ti
rdlfllolichiar Y Pcnh oarttnr'
Pcslclcsc foLos. c dc ci n(nln' r
nu
Lnamr'nor'
scrtnra linDoLrivd

R!\tii

Pettclod{ tiilr:]

f!+-..

!1-"

Scorpiade marc
dc cor

ftnosot! sistrb numcLc


siu, rccst t'c\1carc tc!i iL1
aPLolicrcrrbrfilnloi I' Pc
Frlilc lrlcrilc 'Lc coTrrrtrt
L.cu,lor dLftrndtrlnLrW', sc
ficnni'
I ]tinctl. +u cNstic{i,

wr.,

Prihorulnordic

l ci: rurdnL lrifturr

-'4*

"_/Jj
l{ndi r l.tlcl!i lc\r'Prrt'orirl
x
nordic,'tit.trcc. rnar.lar(c
!'ctii pc fnDdulriririi, sNlLnandu-scrdcs.acn rLnlrinrrcl+lqcro'
Lalc-Sc iol$scln dc fnricL',rc'
dli xl! r Pioililor lrclorxL'
dcl)c
ttntrL x scsEalr dn
in P+
cl!:
Daca
fundtrlniiri
titisiP'
ln
ric.l. s; irgrorPi
ji
snnd afirt dcatlerh'Lcril'LuL

zburdtor
Cocoselul
..
miri F<oscrrr
LonjiL it fu'niuldi
zbrdtor s. Ittlos+lrc!c rrp'odrqc
a.
$lflcn+ i 18iFct!
'r'1!c
LL+r
ddstroc
r1.
clutlrcn
lrr
"r''
flira]lcA.Drci scsPcr., rsL
dcsclid.!3rgadPih,Peir( 3
rnlihidainrDricul.uPcNle
rlbanr.de Pc dc+stcrl
,*

RistindnH: rasLI AllxFrnLLr

t4

:Ji:i*' /&:A*1,

!=

r93

Lli
Itir;rdi$r:'en!1,\iLnrLd
j.tt: A:d'ilr
!tiirl
Tl.trrn'i*n

Peqtiiplali

Palnrs

DcFfii plati rprrfin unui grup de nprorimirtiv 570dc


I specii,Doar trei spc{ii ru tr iiesc in
mare.La fuceputulviciii, ei au
corpuri normale,dar itr
clccursulcregteriicorpurile
li scaplatizeaz.i,
iar unul A
dintre ochi trecape
cealalti parte, astfel
incAtambii ochi
vor fi indreptafi
in sus.U[
pc$teplaf tipic
i$i petrecc
mare parte a
vietii pc fundul

ftirii, privindin
sus,Unii au ambii
ochipc partca
drcalttr,al$i pe
partenstangi,

Acericalcancxt n dc phi{rc
culorivariabiic.dardcsqn ilajrd
sli sc asdnd; rluncirind st5i iis
lc rdndulmi.ii Adullii.\chinesc
i0 *r Ina'h.re parreo! pcFj,dd
pnii nlninci mici+rustacej.
S+
infrullcsc l,n nava' a sa! izra,
rJllclsr{o'Iuciitrdpanl ta l0

Rii:Dindrh,: .sml ,^lrmri.ul Sl

Adalah
Add,thesternaiputintlaa dccii
pcsrilorptlrli.Unete
nmjoriIatca
$ldnga,dltlel)c drspla, ds

peiti plaf, iiii Firccc m.e pafl. a


visliipc funtuLl'ridi, daf inodii i
in apcle i'nerncdiu!, in cil{rare de
pca!L!,'de alic vicr i.

Ptrpqrdnca:s*nrl ti.tf !

Halibut(calcanulde
Ual1lornlaJ
a[sDgtrdlE&Mra Ro!]r.
D.nurir griiniirjq{:p,rdxddd

11,!4

AccslcrLcanarco gurilfi{re 5i
drrliFuleDiclri lscutiti se hLircl1a+ulcstc,haittcs aDio&,
ti
$rc I' el milnc]l d+$hcrDjmalc.
dc pildt rcchiiiisaudclfifj. Dc asrhcnes, csrco importdEr{srrsr'rdc
h,annpcnt,! oaDeni.Un nrdivld
rmrc poarenjmse la t! Lg

!!.',
ivririnLxrpanilk L n
RllDitrdircorldDlualuri
Andrrc
Ds
niitrLnili:
'dkri

I
]

Pldticade vara

fc!l+ sLrplr,rcliv,Plilkr dc varesc


hdnc$ccu cnstacd,n'oluljlciL
pcttiti la n!o'cunnirqsle!ri{a
FilniLdsupnhF rlci Dardcs'csl{
unlnolilof frpid iiipcrrcceurxrc
p.rld{ vic!;iirgr$f}t pcjuxirltte
!D Inndu,Dii.ii. Culorrrcrvxrlazl
in irnclic de ccx ! fundului miln i
dafdeobice'cnc maro{cnurr!.clt

Limba de n-Lare

Lilnbadt dtflr seL"lnc+edc obiL


ziur PchecAndu
nodD(cr,
+ o nr
srcpntiir nisil MUrimol Scin
hu lF$e ir !!.1e PU$ rdanci,ofilc
fl"!Dd li trDpiJhfi Pihi lr slJlrr
,r\cl.L Lrr!(le hiirc5c r \upmrtlL,
drr cind rjuis la lunsi,noddc L'2J
ull sc Nrnfe f!n{Lul

Lirnba de nrare

nuda

Li,nbadc indrcnudi nu *rcf.


tielc niciu so!7 t'c P.deasrpfiioaLi arctunu lnaronnraf
lc! i.fridd

c.lcndL

mnltccxehplarc!u h-nbiiochi

Barboala

lc dndp|nti o guri rlici,


n$cm
dc asenrcnqa
sprc dfeaPra.LubtL

Atrrbii
cutcte porlo.nL'r.
r h $ r r de ob iccid caDfi, "
f cod ie
DedrclriricoqnLLuL;
;is$ dnplaE cu ochiitc
slarcd.SeinnNlFllc Prnitom.
ixr IFLlchlfiicsc leni Ia $aso
liiptimini i|.Pclc de su!rlitlii'
iluni cffc nlc.Pvialadc toflilorL
rnilir. InDonentpcle
ri {utrdtrh'i

Rrflildlrln:csnl,\:L

c$e llbi

irl$

:i

'\.

l]lnc a !ialii fe futdnl niirji.


dar cJc ur rini'lor d+!i! Si k
n+voiepoa{esi inolte l1d

Limba de mareCU

obrazuegr"u

RiqtlhdirFr atu| Dt.rnuh


,\di ru ti MxraLN.dnr'iil
Derudr!! triinfin. t: SdL!

Rispinnirc: vcnolitlinhcuu

.\+cslcalcatarcrr coryrst
Llt, circ s. ihgu$erzn!0 ni lr
+ordarsculhi. Irilion.cLc doF
\rLl si a'ali sc nncsccu ar!
lioxra .iudalii Anbiiochi s!tr
iar
pep.rncrslin8i a caPului,
grra cs(ciisuciti sprcslrngi
rlic$e Pc
Cr ii aLli+alc*ni,
tin ulmirii ii sehiincstE
+on ar
cu nici ncver(+brule.

"r;(

-'-

,..h

AluteruS
pegtii
pl[mAni,
cu
lLatimeria,
peqtii-balon
qispeciileinrudite
qe coIsidcric; Latimcrinesteatcntlnitor c|| pe:tii
i.tprimirivi. I rtarrcrispin<tircu milioanedc ani in
urmi. Ncummai c\i.ti doarsubfornrxunciringurc
$ltcii. Pelriicu pl;nriDi sc inrud$c cu primii pcyric:rre
au respir:rtaer i'i sunf consideratipa$tiiacfunlicei mai
inrudifi cu dmfibicnii.Iti au organede rcspirat
iseminitoarecu plimAnii,pe carclc folosesc
atunci cAndies din api. Pc$tiibalon fi cer
inrudi,ticu ei nlartin unui grup dc
aproxinlatiy340 dc spccii.Mulli dintre acc$ti
pclri suntlir rotunzi.fie :t rspcctde t tic.Ceimal
mul,tisunt pe$timarini,

IlirPSid

Porculspinosde mare
CoIPnlftcstuipcstc cllc a.opcr I
cu !c!L lun-qiSi Ncntitl AccSlLa
s(r! in n,od roflnal cdcili. d4
c6nd Fcgeleetlc n1lcdcolili

Rndi a speclcibalistes,
a.csLf.ttc
a re f u s p { leu n s p n lf f g ! j s o h i j
rc tcmnji in oicisDirji 0scLrrjliSLj
hranrjsL{.tr
anirnaloDevcrlc
bLriedc
re tundolDifll sj c( rL8+.Cird sc
l'ftnc$c. sti cx capuliiJos.
aocscr k rscln{iein I'itcrril. dc
icrbui. fiil(l ILtu.rDular, daloflri!

Rirpttrdirr: \rlul Arlr$ctrttri

^.r

xpr:.nirHL. ild

DrD'niau ltiinllti.tt: ri!r.n^

Dcrtr'niFr rrijD!inri: Br'lrsiia-

nrffii cory riletiise ridicS.ft


animllclor dc pndii le *r etroapc
jnrlosibiLsi il
tririd!. Arc iloj dinti

Pegtcle-cu1ie
cu
petealbastre

Djrliis{nl uniti,jom.i d xn
c'.c asculrl,cu.ntu porrt si
Tdrobc+scii
lradr cu cochrlii,

RllPitrdn?xr r0cl3r!0 lrrl rtL


DcnuDirin 5riiftnhri: Diotrb,

Cr r.Ii lretlii{mie, !i accstxesti


lnconJUrat
d! plaloliiCn'n,JoF
tud dir !l5ci miictrlitc.cEa. o.hi,
ir li'dardcti ds.hidrile hnnhiil.f su,rrsinrNh fisnriin dc+rsti
drfiuriL,carclrolclclzi Fttclc de
inainicl 5c hrineitc lrlljxls.u ncvc.lohnle.arc r.li.sc fe tirn(lul

BaListes
Ac+astiisl.cid nrcpc siralctri
l
spiri Ciidlrim(lese idic{l,
oclde'aldoilcail bloclEu.i nr
Fqzilic Daolicstein Fricol,
Filclc sostrecomilintro
.riip;tud ijridiinc acolodrft'tri
a+csluisrsl+mdc bL{r.arc,
n$.al Se fi inciLc ctr
Nici li.lili nclcrkLrat..
ln spccialcu rricid+ DDrc

E96

Rlirp,itun$: oim r t tidh ii


DSDUDn+tfi ttrlitir!; Orl?.x/,

Mola mola

Acesrctrdrdindr P.ltc solxf


ocer c est rudi cu Pe$ l.PoiL'
ddfifc lrisi(uri sFcclIcc A'
!.Lpul rfroJ!c con'f e 'ofnu'. _
rr,.itu!dtr rr rr 0 corux(iforu.
o{ fmnjnii ir ciuda!1ndfriin i!c,
cu
ar+o gud nici, asemturdtorrc
ctr
hit.c$c
{;
}c
uDoroc.DiniN

conun
Pegtele-balon
pcire

.ccsl
Dd csrcarneDrnttrt,
coryuL
lenii cind
FoatosEtl ul|ltle
r.r{n{
iI
d$ in. rFroalcPcfttct
toart.gEtrdc sfuqetdt cilr' or!c'
t'lurisc
ani ,rLd! tmd6. lv1ult+
cr h ra'
rpreciaic
sunt
tdildlnn
{hi$ rli4i unclcF:4t rlo col?utui
snrliorrc ntii!itorrc in l!lon'd
lucillfl i snnlspccjtl Nir'enrlr
lcntru!r ep3nEaPcitiLoFbalon

Latimeria

S icor\idcral.d accnslaspccieI
fisoinrr!c{n cilcta nnLioan.oc
oni:Danicn ui ex+mlld o t'st
Dr n ;l i l 9iE in liig u l{oxslcr"r
s u Lxl t ' i !:n. A..i ni -P (derrc .

io { mlll or a'lile slrc


rdtirli
l llc Arc Mco$ !.ctr ti {e..11un'

{idoFe lx baal 1trnLror


cn crceFlLaca'cr
xririoR'?1o.,

Rii! [!ndir!i: Gcs,.!. Alhtrr c, r'!hn

.''
l,',i,iii*-n,run"..,
"u"
Pe;tclecu PlImAni
sud-american c

Accstp.ge n lLi eii l|ilc


in )lxliliiictrrcserci in lial
pcri.rdc al. anului l {ccst
rt, .l lrii*!!c ,'nlr'ouzurfl Pc
chrcsl o lati ln nlin,)l tr

De ce conlucreazd,uneleanimale?

'
:

ffndanimaLele
incepsi aibi legdtnrish-i.nse
cn membriialteispecii,anbelcpd4i pot si
profite.Pcstclc
grrnoierdepi)d5.qeLrinc$rr.
cr
parazifiiqi cu rcsturilemici delranii rle pe corpurilc
peqtilornai nari. Pegtele
grnoiercapilSo hnnii buni,
i.u gazd.r
areLncnrpculdrJc -csrurisi deparrziii
diunitori. Uneori,doarunul dinlrcpafleneri e
deprofitat.De pildi, gfetelovitclor
unnirescmamif'erele
mari,cutnaLfi
elcfanfii,9i
ssluirnesc
ouinsectele
speiatede trecereaacestola.
EgrotcLe
!o1'
h: . ln. J t c .u c .J ; + ,
aveahranddin bcl$ug,darincii ru esteclar
lrrre d. rllir, J!.n{-uunc
ir shresli* trrti siDirri itr
ce avantajareelefanf,rl.
rl(p in sohinb,

oa !o,:duor
sFc sup un lrL 3n'm3ti

tursu.trlnclivor, ti asleitrl ctr


Eesh sli tirci o desclizinrd in
{a p ( nr h- l dn n. u b !n !n . r" J .i .

Ftrn i. il. nclr c p:otje, zi ( e .hc


g.trfrr di'i nrD\q!lele iNeclc
'asrtro
tr!futd iliCi CanJo luriridnigo o
rtidi & rxrer.l., i.eNo proJuN.o
prcllrqiidp srlrninli ahrrcasIrutuiLi
rouilncneE n e esleohranA

ldttt

sistrridHnri:ctrtL2Jutct.
.n.'nnnei dr nrrrc fi.L$ tui
I slrri:Nn I!51.L..ror r Pxlc
iiirhtrs5 rllr Ie$i r{lLiLnLde
rtrorire p.rrtr * je om strr

(i oai nnorr.i

bi v.l i l or
t
crLclDide trr li rccrlrr rn
Lnni J.gi i ndl s. !L ei !u.
Fr\!1..,
nmii:Iund.fti
xriiirrii :iuaii ri dLr fiLl,? |
.!rc lfiL:L!cii p:e:c, L,irttrhL

li

! t39

Insecte.
paianjeniqi alte
nevertebrate
depd;escnume c orice altd NietatedePe
hxsectele
Piimtint. Existd aptotimativ un milion ;i iumAtute de
speciiile animalein lume, iat cam un milion dintre
cred cd mai sunt
qcesteq.tul insecte.L|nii e"Nperli
de clescoperitincd de 30 dc ot'i pe atAtud;Jpecii
Arahnoidele,ca Si i sectele,segdsescin tautd
lumea,in oriceJbl de hdbitat Existd cel pulin
75.AA0de specii dc at ahnode' int"e rare pi:u'Lenii
su t gruqul cel Mai Lrmeras
Insectele:;ipitianjmii 11usuntsi gurcle tipuri de
anifiale fievet'tehrdlePe uscateiktd ;i vietiili ca
vietmii, nelcii, $i mitiapozii in mare existdo
uluiloare serie cle160'000de specii de nerertebrate'
intre cdrc burelii, scoicile,meduzelesi crabii'

Un sibd!.Ycfde dc m.dl!, Pe
o ftuuii dln dat! ld Freleftni.
Acerfi gnddici s+ hrlnesocu
f azolc!i floliic dir.rdli
pldtc, i& lanLlL lor lol st
racc r{di.tuil. nlrfteLoi Nlnli
semcns gnrddi de tuna
I'oduc dasc lq!'le sroese

2{}1

Ce esteun animalnevertebrat?
n aniual revertebratcstcurranirnalfiri coloand
vertebrai5l
victdticumar fi cra$ii,viennii, insectclc$1
paianjcnii,rlrnt
roatenevenebrate.
F\isranevet-cbtatc
pc
uscat,in mare5i in apeledulci.in aerzboarimulte
insecte.Acesteanimalean o extraoldiDard
varietatede
stiluride viatl gi dehrlnire.

Artropodele
Frkopodcl.sunl,qnrlulcrjlmli
nrnl+llrs c nc'+flclrrircsi urdc inrfc
cclcnoircutitc lirrlc 4sc i! trilil
vieodsid|}c Pnmin! il+ includ
i,6caclc.I}iiarjcif ii olbii Un! di"
.iuTdlcl'+ilrtr crrc folodclcs-ru
hncrmld+lucccs+srcaqcmcii ax un
schclc{cicn {1u.,nutuir.roschcL.l.
dir l1totcjazicd4nrl mxld

Militrd

Corpulunei insecte
0 irNe+rii
aE rEitiirli disriDctc:
capul,toF.dc ll abdoncnul
CrJ)Ilesrc!rcvd2trl+uochi,o
Fredre deaffenescnzoial.,
foLosilc
dc insrjcdlcftlru r su
i'nb,flr lqra mediuld
i40onjurillor,!i errr.l'c'is|ca
!a ui o fomi, in fiuclie de
nlisctr|rrir iDsiictciDc t0lrccsc
kign ftilcicchi dc picioarciL.
in gcnonl.douiipcrcc|c xripi.
Dn ERSErrPLRI DE cDr.i

2{}2

unui
C-o.rpul

,i

paLanleli

torp' I +-nui
li arjen tiric cstc
impiir(ilindoui cdFrl tr rora-d.ili'ir p;
cclcsuntimtre dlc.irnt'o
srructNinuniri ccfdotomx
dc dltdoher
A.easiasr Lcdga
l'. crp. nr
zonl
ingnsli
trinh-o
fatri,s+aniim!x;hrLlc!ii"rnjctrului,rnniilechcli.crc.It'
strrrcleac.slt. sc atli 8ur
Piianjchiiatrplltrultrcchi d+
tici.r,e ficc&c irln a.$lta
cslesegnrcnLar
!i lrc nllirf

Alte grupuri de neveftebrate


Vicrmii inelati

Molu$telc

ll 500dc
ExisrirtrploxnDatir
!i.rri, rtritod |E nsch(saain
irr scgnr.ntc.
on corpuldLviTet

Cclctejripnri dc floluile suD(


grLsroFdcle dnnalc de li|ul
mclcuhi:b valYel. s.ojcl.l t]

Cnidarienii

A4csl gNp jrcludc ati,n:lc cun !' ri


lieLnonclc dc maft, nuluztlc ,st.ohllrl.
Ccl+ flaj $ulLc ar coryullubulef, .r o
gudl scir,Ji, in.oiJlEti d.

Ctenoforele

an un oorysLhplu,ct o
Crcnolorcle
olt
liniidLrfie
cu
rurgil.
A.cs1c
ijrc cclilas.uri
minrscul.

le
Echinoderme
p.in jlalc de
Existit.1ru g Ni

.'
cchrnodeLcr srclcLcdc maro,
rlclclc dc rafe.u s(jhcLct
.rtcrn,.asiLnrclii dc trrre !i
Llrc :
ari.iidomffc CcleMr

dnraccsrc
{e.ij s{ dcFlrscaziicuijrtonrl ['ror
tic'o1x!{lr Dulnrc.

'l

tJraI1]opocere
Ixisri iproxinEli! 260
daleaai{c lcstc 6(10dr

Burctii

aDin:1lD
Duntii iunt ccLmai !n,tl.
pluicdulllc. Fonnc]r Lorvxrxzrt de r*
minus(ulcculc la tutuii !i vlE i''Llt.,
p A n iL r r rr\ r ro lrn d u (t [ L . jp ((] rle
dc nlt,ut ditr co.ttrrilc laL lc!:n ;
!roRLL(LLdLtrrirn:d ,' ,pi

?{}:t

Gdndacimoi.
greieri,
urechelni{e,
ldcuste
si'sidcii
inrudite'
ccsrcin$ccLc
nu runLinrudileinduanroapc,
dar au
A
fL:tnufi il( crractcri'riciromunc-Tontenu marilarr:
putcrnicepcntru mcstccat$i cepeteI11obile,
irr
rnajoritate au aripi m{r'i. De asemcnca,
i} accrsti
erttgor;e intfi unul dintre celemai vcchi grupuri de
insecte- gaDdacii,,dcbucitirict! erisli de rprotrimativ
350 dc milioancdc ani. Celemtri ftulte dinlrc acestc
lietiti sunt bine cunoscutcdc om, unclcfiiqd onspeti
ncdoritiin casclcnoastre.

,,Copilullocului"

Fac.ta,1ed i JamiliLr
insactclor
cI
cooiii ILlonni. Dc otliceihii.tlc
nr cxsc,i'r alropi{r{r {Lsel.rdc
ciil(lu.li,cnm u fi fl ptmm

, +Ccri cnotircstur

lTd=F

vv4

GAndacii,
urechelni{ele
qi insectelecu cozi lungi
De$icei rnailnulli gardacihiiesc ir naturii,ci snnt
cunosculiqi ca oaspclincdofi(jii caselor,
in ioate
cii[]atele,de la cel flon1enlaj!figle. Ureclcl !clc,
caresegisescir oricegri.dini,sunt$i clc con
siderabdelniloire, peDfuce schr;incsccu plante
qi flrtri.De asencnca,
ir cascscgascscSi inseclq
firi aripi cunoscutc
subnurnclcde ,.pegtigoml
aryintif',insecticu coadifiLif(fina.

Kffi"
V'/4

algintiu"
,,Petti$oruL
Acccsdniscrlnflp da,csrosc

Icrclrcdc luniDi, hiiclic il.


olice in ungh+rclc
nrlniccoas+
dnrcrsi, hririndu{c 0,
Jlirftntrc cn l]ntl,d!.
stfc sfatc, cslc
u.nFert
snlz'

,,,
,r:_

sffi,
iusrim$:0.3.t.q cm ILtr8,nc

:104

Urechelnitacomuna
fcnch u:.drcldli \i dcpureauih
int-o viai i ti l snpftvcBl'cd?ii
ird.atiroal)eLucruncob$rln la o
Necli. ca 1rcSrjil {cpui pii'Ii c+
accitir tunl dcstuldc niii c. si
rib i s in g u s , jl d cc i

eindrcul'l{ bn.itirtu gernxn

Stru,
debucdtlriegetman

Cindaciigcrmanrs. gases.!cs1c
totfdh lumc.in slE{irLlirr case.Er
iar c.rpuile
sLnL
buii atergtuori,
l.r dplatzatesuntid.alelcnru
sto.uraolnr c.iitEtufiti pc sul

Ktr*
,i''....
'\
.J

al ti6diilor,
Oarpcrcobisntrit
rccstgilndrcse A.unac 7 na !i
sehdtrcirc.u orrc gssc$c
nddllcr len)elaiii (leluie
onilc idr..o nicinliiaLnFtide
coaul cr-l.isa d dpoioLtilr:inlr s
LocilLulccosti\igrr, ioarnl.d

puierltor
Gi.ndacuL
de Madagascar

Aqc!!i Bindrclnad, fiIi atiti,


scotprli orilLdilc!crlirdioaide
un iui+r* r tu i
f. abdomctr
svenizxina,niculIlmal,' scor
il nD icreth slrb ahrn+r
oiindvor si atagi fcncl.lc

cu cozi
Urechelnila
lungL

Estccutrosculisi tub numcl. dc


ditofitl
du ga1ii,
r r+gheldla
Cscnuhidup+ lnld.c Ca mrLc
unchclDilclc,
9i sceNr.lii ascursi
si vinczcalle
7u ti icscnoaplca
si
flscclc Da+aest+atrcrli, PoLttc
iri!rcnire un lichidnril n rcsilor
spcc{lc de}o
dineltrndclc
(bd.mcn.Arc arlL an,
sarL
sgrnicj8drlc,pc cdc . ebnLc
.d
sa
ullc
ori
dc
mai
LclJliez.
dc ffilile
poatifi {Nopcrile
drti,bNc. tu&imici,ifiorcin ftfl

( ifndacutce
bucildrie american

;{F5

Eispecii
9reigri,ldcuste

Lecustacu antcnc
lungi (cosaSul)

Mai rrult alzite decit vizllte, licustelesnntcunoscute


pcntruchcnirile Lor,deobiceiemisede masculiin perioaEle scotacestesunctofrecinduli
deledeimperechere.
a umitesecliuflialerdpilor $i licioarelor Existddoui
familii principalede Licuslercelecu arllenescurlejcare
proprlu-zise,
suntthcustclc
$i celccLLanteneLutlgi,intre
caresenumiri katididclc(grcicriiamcricani).
Crciclii sunt
inrudjll licustele$i scot$rci sunctcascutitc.lnscctclc
bcliga$$i insectele-ffirnze
suntiaimoaseprin
capacitatca
dc camutlareslb lonni de rinurele sau
frunze-

ldcnslclcnccstcaa! ant6c lun-Lli


Sc hilncsc o{ plar|c, daf!!i'
$
dclo.cazi lii miciinsecle Muke
erentlnE snDtrEi.an
ti
'noorii
cu gRn por fi zirite in colrciiii
lLrfi9uil. ni cnrc tfiies..

lnruolte

Licustacil6toare
Liclsd clll1o c esteunadintL
i$ecte. Norj
cclcrnniFgubLtnar+
{c ltrcuslcs+a5c+7ite le.olttise
Iridcsc .! clc.itruflnc lof,orcori

rinaN vEo{trLuii UnnordLi


ltuusleFrte si coDtirepiuih 50

stras
[ti!rinrcn. ],2 ?,5cni lntr8m!

Dupi.rn' s'rgc+zi
r j n|Inclc,

Licustacu
autencscu c
cm crdiz..z.ljr.in ertcnclcfor.lc
scune,Cl tonl{Ili(usrck,piciorf+lclor dir qule suntlut.h!c+,\i
rrorsii srl pc dislanl.ctucd.pn

Sffa"

lnsecta-fiunzi
Greicrele
ilcAndu+i
cnririi,.cAnli"
ToDclcllccrle zituloitcti
f.di1ical+dlea]iFilordLn
thlai.s(ollf d aslitLua nmd

lnsccl.lc-frun7,itiLcsc nr
unetezonu iropicdlualc

cdoarc! eelde,ncgn's1u
nurc. ,4.uN .orF roblst, iaf
abd.runrisc letudi cu
ofSareuLtilc lbaftcbjnc

Coropilnila

Katiidele

riuarigil:arcs+dn nn
Accsrcnsclc
,r in iz,n, pcnlrui s. lLrrc.rrs_
cutrdc
Dn e plJntc Fcmt r rre rn
't
a .uilor n, Jonna
tubd,j dctiunfc
dc accsta
s
{oLosc$e
Er
dclumrl
in
l[icturi
onile
r
iftuducc
icftru
incuGdocr it tdF de llhnel.L:

Ktrb

{ x r . i, iil! lc , iL . k in (. r.
es
lnrdilc cu Breic.iit,]1
snpand
sub!imint.
sdl(rl1
cu ficioxrclclalcdD rali
Corlul esr.!ro1+litdc
lii ftitrr !irnlfaur rtcolc
.tnlift

fomai diD fiIc linc

tulrciplle lsuri cotrsdnl


riidiicirido plitr1e,ruzullard
FdesorniSabetu.ccoltesru
toni nu+ f*i_D.ers.d-

Insectabeliga$

Kfr,S4
u \j

KEril
;(}7

Cu co,pulci sutlu,Lnitrotrtr1
saulerdo,a+castirnsccta
srad exad Latel cn o crcn
gnlSlLpsitiilc frutzi, !c
carcplsirile llinle'idecu
grcuo po(dcieclr.ln tiDful
?ilci.sc.rlirii !c o nldtrlitl
i scnnlm\ci
doarpi+ioarcle
(!or, Frci liinse dc briTi
Noog.a, inscclel+bclign$
ies{ r ncmitcirc,hfininld'sc

l ibeluleleCdlugiriladeAngola
Cdlugarilele,
qi speciile
inrudite
Acesteinsecfessnt dintrc cci mai feroceventrtoridin
lumeaiNectelor.Cllugirilclc sunt cchipatecu piciorre
lntqrioarc lungi, caf se pot intindc fulgcritor pentru a
prinde prada. Libck ele sunt vin;aori ti mai activi,
fiiDd uneledintrc cclc mai rapide insedtezburitoare.
Elc i$i prind pr.rdain aor s{u culcgmici insectede pt
frunze.Inscctcca crisDidele,plecopferclc,lculfurnicilot cSlugdritacu aripi sunt c(noscuteca in$cctc
cu aripi cu nervuri. Elc au doul perechide aripi cu
dclirstc vini+oare,+rre sc pot plia
deNUpracorpului, ca un acopcri$.
Larvelelor s{ hrincsc cu vietiti mici,
pe cxrc lc prind cu msxilarclclor putrnice,

uaruganra

PfieftjccLcp icioar+din t-aliile


cilL,s:inFisunlatrcl. cide vini
tom ELesunrpicstu.tccu zintL
si sc
a$uri1l.cdE pcmri!ca
pc
caic
sc
bmc
ae
sryonnL
'nsccla
lrindil
iili, in rist cc schrlncgc. Dc
obi.c! f.mclek $nn nui ndidccnt
tus.ulii !inn+oriauci ri cl rii
mlninci in limpulimpcrcdr.rii

Aceastri
oilueinlr'L
esleetuudo
vi:2trtliluncicind slii pc o crcrDg;
acoFrti.u lichcii. R6niic
absolLrl
nemiicatiin limt ce
atteelli victim!, lpoi sciLniNlc
fulgriiloi $ sno tindn, Larv+lc
ics dncclcr vN.snnituinialuialc
al+!i rislilor,siincct !c loesi

Ktrb

Cilugdri{aOafe
sunrcolo.alc

Lnelc

'nrnlide
potircasric lloalc
cr si sc
pc carcstnu.A.clsh lc ajn|a
siiscascund5
xriitdc vittinE.
cnlridc prildalorii
lof ll+

obic.i,mnddclc [c!\Lgi.
rilclc] !!nqlzt alleursLcLc.
darpot sntrrndi Si broatlc

&

sf;a,

Musca-qarPe

$i4 ciipilxt nurnclcde la


gAtullung, cr fc iarPe,!c
carc i-l fdi6,i dlur.l cind
.,tuti pnd! $i+d{Ll!ii$i
liFelc vetreazitnseotc,cunl

Kf)"$v\j

4,

comma
Plecoptera
dePlatra
lmusca
)i
d.

Pial .
t rn J u L$c ui t) m r 8 r
trJn,cin rlurL,urlc cenrrnelc'n
prl cu llanL+,deli uneL.
incilrl
lnnr
nr$'zr rsccte.El+ Potsi
ib'uJrbioxrlmul Pt n sulirr_
lihcorNlu, dJrx[ ti bdnnn
rreohcaa do r Sia fcia fc
i' r,orr. ceu le +lud ': n'Ptr
'+ d{ Pirrri rdnLi
i sh i!1. MnFLde
;u sla ldne zbu'iroarcrLrlr
!rk.. rnrrc parrtr 2rlc'o{tnnifN'
i pcf.n r. cr rripr[ rnrrsu-]ern
irolaolaulLii,Elc L'iitc5.dor
l o u i m; 1 r isilEm i ni{i
Llnjo trtca nu sc lrincr.

t.A,

Cdlugdrtga
zbudtoare

di i trislidci
A(rJi
!r* cro c;ltrsiI1nm'nr !'Jlr sl

iii rri tc lradanrrcclali fcj Un+l'


fuic sdDtitrculburilcvicspil.r sau
ilra$;clor ti'nnhnnci lmcle si'
sit. Ah.lc seh(nest cu our oe

Kffi"
vv q

z
.rqs

KffiCrispidaverde

$i adnlliirj LanelesciLn'cs+cu
insccl*nici, cum fi indelc.
LaNd. sugdincoTnl vlclihci
h.hrdelcviialecu !.lrlo l unci

rl
Leul furnicilor

Adultullcnlli turiioilorardti cr
o lihcLuli,ddraremlqnedd
lunsi.cx vnfuri naiiLsculir+.
NJnclc dc l+ulfwxiqitorFrcvinc de la l.n'ii, c.rc eilc uh
vaniloi inft+c cu mariilatulccj
zimpne.Leto epil ]n st'lti!
nisiposun fel dc I){t. Cind sc
rpr;tic o i,Fecd.laraadc leul
6rnicil.r atunciin +ac( n's'P,
pini cc inscc{a.adci1 .4can.i

Cordulegastridae
Ac+src
Libddcn1ar'scvld injurul
riurilord. pidurc,{ndcclc
planorz:ila 30 om drasupra*pci

De obic+i{uctrLorcnxro c, {u
odri unaficm nproapc
sc rLing,un
.a} ldt, ir fi1trctied+ sp+cie.
NiinfelercesreifaLniliisn nari ii
tdie$ 5ubafi, undese hdnescou

Kfiq

AccstclibclulelllDexzdnntrM
mod difcrnde al cel.rlalte
libcli L. Elc ds.opera. r..tren
conv.nalili,de pe ca'r lltrn:ilrslc

i1lY

sfiB

sffi"
Efemerida

s-

Agrionpuella
Ac.!!c inscclcsrnl cuoscurcti
b trtr'rcl+dehirc$i, pcrlru c:i
jrii) iripel. pa4id ddficuie.
lrtiesc in jrrul hillilor ri al
Dta$iniiof,undel)otpindc insecle.

Ktr-

Adullii clcnc.idclorlilicsc
n zi, tjd! sufirirjnr.asil

Mireasacu anpl

ilrgustc

\4.s.ulL, spccici au d! obic.i

trnrlii

Nidfii

lcmrLclc.Nihfclc, ca iodtc
Lesddrele,
!i:iiescn, s!: ri

LibchLLa-sdgeati

Kfiq

fv{-1

\\r,

si run.il+ a$dderonF
stilLrl0isi! Cc zlior Ca loart
1l|.lL'l.to, i, ictaslr s!c4r+
i,rldrt!r! n!lilt in trPi su
itr u+ljLna ci 1'u L5t
ntr n.s. rjinfc 51untuRLe
tlc n! $rmaini.! !.fl!! t'

o
-

,Fl

t.
q

w- f
l-lDeLuL;r

$itatar

iib.lrLd iilrrtii csrctrr


rn lib.hLii.u un..$
l;q, rnlaLiTrl.frxisnLrr &cir
lrilu 1lrcl.4!d'n!hfr rtr o
& dc l0 cm D+
dldgui mi
.Dir.! sNvi(linjurul apctnrI'crl
{rrgiL.d, tuni nr il lllillil' ti

|'1

Lrbclula-scorPion-

-*-----'---*i

Kfr,l;
uv4

A.{lrsli irsc.Liiii trciiriiLnl


rr!.lc lic ln coxdr *rrn,
c n . es c rt . iri. r L r d .
sNrilr ]\d!lii' .-un.Lt'
r{cthi dc a;ili$1 ti+i{rtrrc
ngririslLrljri Ei sc
hrirLcs. o l:::.lc .\i c!

{J)

\m h ,l4 rli (ri: 1r:G:f,.d,r

i
Acschinidae

50nur fi Frlnl.r cclc nul


flir !r rffl rPide st.cn dr. .
ilind Yan.dza'pincnt'lzr LibNlalc

inn'rrei,rrloi"c( picid._rlNrrr''s''
rztrs:iDlindi!rndn l4rscnLu!rc
;i ur lnit d l+irorirL+i zomii
tr elat lcrzi !i !. clrc o aiir:1
F{n;lclqN roic ri iit. nl

?t {

Gdze,pdduchi,
puricigi coleoptere

Licusxade copac
Ituhc iir xc.slcmicrgiizcru
.rDdntce*ensr lro tdrr.cc,clfc c
ftc si imte cr nilrc slini dctlaiti
Sc ll.!i$. n, l]|n,ciprlcus.ra
!o!'3( lo r rir.f tlxrlc

A (estcinre(te\unl prinlre cclc mai nutneroArrc.


tormetlTtigrupul cr'l mli mNrcdc
.fl( olcoptereLc

Una din cauzclc


spccii,ele fiind 't0o/o(ljn toatcinsectelesuccesuluil0r rste fapiul ci seadaptcaziIa lpronpc
0ricetip dc hran!, $i gazelesehrincsc cu ud sptcttu
larg de tipuri de hrani' dc la sucdc fructe h sangcle
uman.Piduchii $i puticii duc o viali prrazitari,
hrilindu-sc cu seng,pielc,penesar|pirul nllot
animalc.

Gdze,paduchiqi purrcr

Kffi
vv4

in gcncraL
onceinscclii.
DcAinumeledc gizi desemncaz!
el dcscrieun grupanunede insccte,Acestcaincludo marc
!! fi afidclc,cicadelc$i plo$nife
vadetatcdo specii,cLLm
ccrealelorToale au gui spccialelcntru slirAmarcahftllel
si sugereasucudlot.liduchii srllt mici in$ectelifi ariPi,

caiclrEie$cpc piisiri seumanrilere.Existi doul tipuri dc


piduchi:cei catesug$i cei carcnesteci.$ ..
purlciisunllipsjli dearipi.Fi au
.)
si
c""cri
:rjut!
pic'oare
1rr-rrrce,
pe
altc
ani elc,pe cnresi sc ,,,i ,.
sari
h r d n e lq cl.

(\,rr/.rud
rcaoa
insrcticsrccelnti bhr
'^ccrsri
ascnlni
cMotcnli lcnlir clEhdrcr

x ml|seulll..Sunclulcst
constlDlii
de
lrodut o Fdcchcd. organc,
DUnilclifrbrlc, localL2ate
Pc
ahdo cn,carcsunlplilin
vib@!cde $ahlstcciali

Accslcnscrlr nL.L..n co'!m mol


suntcrmscr(c Sridinmhr, FcnrrL,
ci sc lnir|sd cu rcv! din fnmzolc
tl dL|inilc plarlclortL l).r si
Sc rcH.du.
Frodlci pr-{ubo.
cxLrcrir
dc mtid, dx.mullcs tr
bubunLT.hii lisFjlcpaiszile.

. i.t
. .) .:,
//'
-.-t'
.'.-t/

r\fidr

-/'
j
.,r/s,

$-ffi:
p ima i i s e

Afida

KS;+"
Vtr'4.

P1o9nila

w{-tr

Dc obLcdi,
DlLr$i1+lestaufiscun
$ep+ timlrtl zilci, iafnodPlca
i.s ca si sek;'lcasci {u settgele
ql
Fsirilor ii nl)milqELorNu
niies. !c Azd! lor, ciii au
jat {oq}ullor Elat
fbfriul+uil,
in
lc l)emiLcsi se strccome
Adulli'
lontecdliru,ilo.
Forsi

\)1x"''""

iale
ello I
ET
nlilra cl re
P1to$
$n
rlL

l nIfit
i
gl
cl,
C

Plduchelede caP

cl

li

pl
: i,I
Lcl

rgl
'

Pldnc[clcdc capcstcuPamzil
caiclr.iic$cIe cttlul onlui,[rinF
dLr{ecu seDgeEl stife ca!,liMtr
du-scde firclcde Parcu lu(crntceL.
Iul Fi+ioru si N sh.$ele. Dc
asm$.a, cl isiliF$c micile

Kffi,

Gindaciide plante

(Llridn rc grxpdc gizc,gin&cri


dctlxnt tiielc in aPa.Pdnflc.
L! detubilal.Ctlc rnnrutrlrc spcct
s{hriDcsc fn'nzc,s.Nnlc 11
Irone,id niel produ. bna F!:Lrb+
urorrc.oltc,cunlar fi +cledc Lu"'
ccnriAlligi aci de Plantelint
nNltn ibine Y6zuti{cfcimlei,
cr
ten|l1l.i schriD{sccu 'ns4rc
didclc,cx( N.dr lagubc.
Giindicii dc Pl.ntc !u corpurt
idcscaviu colordc
doiic$e,

Str;" sf;q.
Licusta-broascd

Ktr'

cl !ibrcrllclc inici,rrccdti iniecli


rnrcpc flanttlc cu slr+ sc lirincsc
lile iri deTnnornh ]lc ul|tilc ds
!L!n(c,inr cA, ilat lilnfdc, el!
sc aiorcrl cu o ssbsl$li
nscni toxrccn silila A.crstr
rbdoninalc,
n,o!i!lc dh rrlsndlti
rramfo""l
acll}l*
in
rerclic
ct
lar
Acta 1..
sFumoisi
nrr-o snbsnili

*.r "t* il p","t,""


njlhfclor5i la ascurdeu lqi

""''"'"'''?13

!f{

il

#';

Kffi
ruflcete
plslcrL

Ktr#

GindacuLasasin

(iiluim.imn
I d rtrc
puaci, FU.jcclepisiciil,o$c s!
sa'e dcp!
la:!il de oi llrofda lurrgimc Acersrr iil+F
rntresi soa nc p ru! pcnflL i
sr h'irrcu satrBclclor Pqii
rsculilidu pc pioioar lblos+rc
la p'i dc,cadc blan! gudei
Cu cii.ste mar lid bl.na
grzl.j, ctr riil Dili sflopjatj

Girdroul as.sin,. i nrcud aslc.l


lioros, rtrciL$ ln.ari allc inscccc,
cln arfi omizi. role.tterc ii
,rlbinc.Indrti ce Fi ! pritrsprad*, ii
jnjc.lcdzi elivi, ca,c o

pxirLizri Dryi rccca,sucurilc


coryarLc
:rlcviclimeisun(snple.
Uniignndacr
alasiDi
nuj{i ti
D!m lcrcl})]lri,inclusivp+oaserj,

Kfiq"

P(4ru a sc hI;,iru !n,Eel. lo.

Accncfilicitu.ilol

sunlspiuija+esrui
,,!Dltcr'.
Puric.l. s+f.loserlcsi d+ghcd
r+|j ca nLitecarligetcntn n sc
ln'c dc piclcarazdei lemela
d e f u n co lllc ir c u ib u l s ni r

fi rlu.rcase

Piduchelepi.sirilor
!{d(cliiFsn

PuriceleChisoc
(ru n g a
\
pcnetians)

',

/pi!1fl.t

J: lriirrsopr o hare !0 iclalc


d+ pisiri. Ll roolcticiorrclo
.ru.i t.

C.ri .r Lip ri.i. ;i r..'ti \

or sur!

menc.irtu . fi

dori B l l cl rc, L ! r L 5.

' dlrtri d. perelegrTdci sc


ldnes..u bLrciilclc
dcp+N lc c{re
lc n'p cu furcn,aclclormaxila,e
FemelcLc
dclxi ln5 ld 100dr !r,.

lrtucilecu sangele
ormcr'Lor
sj
alalt.r animalc.Mu$alluri hi

.duzrado r.aclc carcLcc.d


ticlcas[ scLrmflc
$ si]itrco.porcz+

|. dc

lc fixcazi dc pcnc cu

/ Piduchele
decoaji

KffiV\t 4.

Pliduch!dc coatinu sd tiduchiadcvfirati,


ci]i c nici
inscclcnumltclso{Lcc
Exis[i{'cii
o ofiti +lspcciiErii aripj.Clh
marmrll+ hnlcscin rtu" (dsi, strb
.oa.iacotacnor!.1in1ufi!uri,hriinn!
du se cu Iicheniti+lgc. AlLcspccjj
fiitsc in +Ncl+odhenil.r,hri$irdu'sc@ lilminL snuN nlimente
.\dcseali sesl}Uncr pilduchjdc

2t&

Kffi

Coleoptere
sferl

Suntcunoscutepeste
un
de milion dc spcciidc colcoptcrcai in modsigLf exjsti flult rai mullencdcscopc-ritc.
tuAicsc
aproapo oricetip de habitat,de la
Coleolterclc
hrilindu-se
tinuturilcpolarepini la pidurilc ccuatoriaLc,
cuaproapc
oriceveLde hrani,ajutatcdc putcmicclelor
in modobigluiL,un coleopter
aredoul perccli dc
maxilare.
rnaigroase
lrpi. aLp e c
'. ulr: c cl rLinoa.c.
li nri
durc,carcacopcr!aripiLedin spate,mai dclicatc,carcsunl
coleoptcrclc
i$i pliui
aripilcdc zbor Candseodihnesc,
aripiledin spatcla loc sigur,subcelechitiloasc.

Ktri

Ktrq
Gindaculrigru
Viu coLonld gilndacli8ru arc
rjcinrr{ lxi-qi t cslc un alcr
gitof Lrpid. Vlinitor lotuc.,
aolil.,olpirdc insuclclcflai
nricj in rLrndilrtrldc !!itinle,
nicc.Icncla ltL Ccpxnc. ne ni
njrjF Cauri liA+lc ics. clc sqii
rLuclonr *rc sc iscoid, oitctlind ri l)|:ndrifmda rcuiiJnali

Gindacul moriqcd
GAndaculrdtdcitor
A.crt g.inda6areun corp lutrg,si
ariti corcrcoJ)eriidoi! o N+6 p{ic
a.bdonrcnnluL.Clnd eslcsperal,

ftii$ px ca d,n sprlca cneului,


cr N sco.pionli aduUl{i laNclc
vincuai p.ntu hrani iis.ctc iiallc
n1l.ivi.tili, cufr rf fi ricftji.

Goliath
GAndacul

GtidaculCol,ath,carct6'c$c itr
Afhq eslenD! dinxecelendi
nrL i,Nccl.din L,nc.Masculnninl
ur L a i i it+ nlclrsu
h nm
r ei mhiri!n
dsdie mailru$, cviderrr.AccrLi
gAnda{Lau
picioarel+
din lili ior|1c
ccc!
&
hcc
din ci trc
lrltmico,
Er
urcf
iD cop{cinr
blni{itifi1ofi.
llitrlircdc s.!ii tidc sucdc iroct+

Ktrs
? tE

dand{el lri*ii cs(trn


cnlcoflcrlutios-c..c nrnai:ila
FflftLr balt or n n |iur lor.
hinhdu socu ins+dclc.!o
c id n , a F : iO . h ii iis u n t i F ll! ilL n )4 o n i.a s d iliNiL c lg o al +
vcduasir Lltrnrlil in rpii cir y
in ilxra ci. Lraclc lor sNl i
nLw 0r ins+clcdc rtid. d vinmzi
S in ic i riiL ili, . u n a r li t id . ii

e9

Rddagtele
u capelele1ormari 5i cu mandibulele
maslve.
masculiiderddagclsuntcelemai
spectaculoase
insectc,Dar,in ciuda
. aspecluluilor infrico$itor,acesteiusecresunl
-, inofensivegi sehrduesci:r principalcr"L
sevi
{

Larva $r pups

Ln iotif.r dlr ou.larvadc ridNtci


nroti cann ricdnc ilcolicit in
Iirrna lilRi C. Liraeleiiipch+c
ccl ai nulr iiDt hdnindu-scElc
trcsorelede If cnrsulc.ctLc.ii.o
hri nitirl$tc dc nainnrlte oLi
i$ piLrserlcpiclc!, c! s:ilodi si
sedezlol1cCandx ajunsLa
cre$eLea
n:dlm{ lafla d+vjN
ptrplL stdrul h carclarli sc
tEnsibuuEil] insccorddri cnnd
p,occlul$i incLrcirr,
diii lrnti iesL;

de coprcs,rttcu al'e lichioc jlxrsta


"prorirnarir

L250 de speciide rlda$te,unelemisurerdpini


la 10cm in lungilrre-Celemai urultesuntnegre
saumaronii-Dc obicei,triiesc in piidtrre$i sltrlt
foa,teobignuitemai alesin zoneletroprc,ate.
Mandibulelcsem5n5cu coameleumri getb.Ca $i
cerbii,acesteinscctepal1icipi1alupteinve$unate,
pcntrucncerireallcmelelotRatcotimu$ci,doar
i[ping cu acastecoame.Uneoriigi distlugaripile
chitinoase.
De obicci,riidaqcacu cclc rnarman
coarneca$1igd
colnpeti!ia,
Femelarddaqcd
depuneorrilein criipiituridin
stanci,in bu$tedsauin truncliuriLecopacilormo4i.
CAndlarvaiese,sehrineftecu sucurilelemnului
intratin putrefactie.

Femelar[da5ci
li-cmcliriilatcli slenai
mici .l.ca1flisculnl Si
nn dc nnndib e adr
dDmari TorlLti,dmi cstc
+lrcdi eal}oatctcaclioni

Cu {i|il. ohilii+$e inrnsc.:'Lrr


N!ANrli. [{.tr] de ';ld51cil c\1c Pr
ila \; ritt0lc/o Chd lldrsrtr [n
'
Tborrl .trLrr mlil+r, nrnlllx drr
d:riLr cln loas.. rr !"lel?
\r
c.li.dr!e di!Lltn'lrtrfe. "re

invirrsulrdmasflr[
aDlrarc
zciTn

id
l);.i o !idnr;r'r ric:
stxrc drrti ! bnili!- iL!r lLlorr'lc irtt si st rc(rc$7c irl
r.uaslii !a/iri. Ltunrrcr'r. fr
stcc allisiriLtr' Lccslr ntlr
ur!; si {inLtrt'r' gtrf(i(trr'

ts.

:r
qn
I

t'',
ti
t l.i

Rivali in bdtllte
dc r-irlaluas'

u. .bicri, trlxs.rlji
\r
,nrll,kn lr! " L(rrAi Thlr:fDc'
ri
tulri frL'ra r I trcr 'i I nlr
fls'li/irria
in.lc$i lt r*il '
,
.ldctjlor lrt crrtr tor:jir Ircc{srra
nnli dda$c'
])c!r!n,e -DditLcto.nnL
.^tM{, c{io rntrld lrc
Ji
ro nfrrt !rr 1 r I i -!t DIi
c'
trnu
il r ! ririicr itr
F+ i trs
irca'gn
ii il vx aLuncndc irc

Gdndacul
scufirnddtor

Gdndac
ul de stanuri
lNeCrOrOruLrO$UJ

Cli da.ii sautundl:brilriicsc


m DJrrr5rrr.trn rr InorrJ
mif cendx-Si
f i{i+arelcdja
spit'r+apc nigLclopatjdc
bd(i. Ar8ci el'd se scu ;
tundd.scc$i Sondaci!o!
sla lln !n1! subapi, rcspi
r r n d r er lltr dr $ b a rpr c'

-4.er1igindBciviLrroloRli$i L velclo, sc hrnn s. c{ annnab


mo!n{, cumar 1i lodro+isau
}isiri.
Uniigardncidc srirlud srri Nb
cddavrc,
incandulcsi se sNtundc
in lilimdit.Atoi i$ (lcluDonih l}c
cada!ruI inrral in put.c{actie,astfsl
in+ellLtapaiiticLdrvle
si albdla
dsFo2itic. suAi de ]i.r.i.

Ktr"

Kffi"
V\t 4,

Ktr;"
Nilrin'cr:dini In Ll uo tunsin.

Gindaculcu ante c
lungi
Gdndaculnestemati
Cu culorilclorstllucilot.o. mcta
licc,gind*ciincs(crniliiirime til
nunclc.Ei liiicsc nl pidnri,de obi,
cc!nl zdrrl tfopicale,
undcodulliL
sehrirysccu ,rcclarul
llorilor !i c{
fnhzc. Ldvclc eli galedin, [xnchjudl+cold.ilof Do4ij satrvlisi
srfd pot adnceDuke|r:8ubc.

Accslcolcolte a( nnlcnecxhrm
dc lutrd'to tai oi lungiDea
corpului.h tnn} c. mrsmlnl sti d+
pazi,fDEladctuncouilc ln
cuiFtuilc din colaciivd sau
Lno4 !- apsjlic, leNdc sali
lutcluriFin Ienn l]enIL!. rc hriu
aducelagubc
$ nsljeLpor
nnlort3ntccop.cilor Larlrlt \e
htlncscSitu riidtcini.CAndacii
a ulti schfiuesccul)olcniiicc1|lr

?1S

Buburuza

Siq f6"

v\r 4

Girgirila brLmbacultti
A..dsdiLlsccli.t!+fr'r r3mulc'
ToatcsteoiiLcfaNli?i
-t[ryi.iFl..
dniDoi llatrlciL PoIlroYacrmnfl
sc
pf$$c Ci|gilrilabumbrcuLLn
*
lLdg
de
torLl
rtirn'
fotor$c
!i i'r
siLp!ir cI{tclc seminalc
$u BuriibtrnbloLhi ForrcLr
"
d.funconi in Siun a Plolocnt rr

Gindaculnegru

al zoncloinscarc,tn
UnolittrLrn
cd tliicllc l}o sub!i+tLc,gdndxcll
ncgnic{ snsc h#nc.sci' noaltci
d( Nll{
ll*e sufloid,hriltnrdu_st
lcrnn
tifld d. alireDlc,ir)cLusiv
grind
dc
intctc
Lxnc
S'
pur{zil,
(+
ginddcL
ncgn
slo.[|c Llnir
sc!'t
lnugi
tL
dcle rupr4lom+
nPid dc h un Pclc d'
dDplas*

bibnru2c'
Fgubc issctnrlc fli i
rnu!
Im'
{r caua
i..rtc iLrsccre
Dnrlrcl]robl.nc SiadimrilorI'
rLaririloaCulorilca!trnlc ale
bubunzci oErliz+dzltmmicil ci
aLeun gustnelllcnt !i a. lt|ca ti
.1.ilnoarc Adcstr,brbuftrzcle
librNxzi, sdironindL!+dsrb
tu|rc i. subcoajl de.ofrc' srb
qLim.zidcliun7i sNu !oor"

Kffi,

Liciuiciul

Lhuri(iir.ol si lL.tl'ici o
luflina gdb+r+erztr!c,
inlr-o Legi+nesDccialiide ltl
cqrirul rbdoDonLfui
liecxlc slccre dc fcur'cL
stilhltc inlf-un anurnctnl,
pcihx at'as.r.t p+rccl i dc
xcclr!r til. trtasculiiar n':pr' {rif
o+
fcnrelclcsun! idcsux LTPSLR
Dc
lrlc
dq
dtr
NsPccl
a, ti )i
ob cci. licJricii slritLcic tr]
morg tilol sl-sismgil l rlinilc
ihLrdiciind ntr c floic d. c e

K#*
?19

Vietdtileaderentela stdnci
Littorina
adaptatla diveaetlmuri. T.Iiesc
pepielreti stanci,
nai susdeet

Chiton
Sprcdcoscbircde alte tnoluste,
dritonareo coclilie fonnad dnr
opt segmente,tinule impreuni d

creamrilor
marineinoatA
f n wemece majoritatea
prinse
lsau plutesc
Iiberin apd.unelerraiesc
putemicde stencisaude altesuprafele.
Acesteale
protejeaza
devaludlecaretind sd le mutede doud
ori pe zi, cdndvine fluxul. De pildd,gdscacu guler
alb esteprinhcelemai intelnitevietdfima ne de
peFim. Uriasecoloniidinaceasta
specieacoperd
stancileqi diverserestudplutitoare$i chiarseprind
de alteanimale,cumar fi scoicile.Gastelede mare
iti incepvia1asubformi de lawe careinoatdliberqi
i$i petreccamo luni plutindin apelede coastd$i
hrinindu-secu plancton.In timpul etapeifinalea
stadiuluide lawe,acesteanimalecautdun loc in
carcsAsea$eze.Sefixeazdpe suprafal5cu ajutorul
produsd
uneisubstan,te
asemdnitoare
cu cilTrentul,
depropriileglande.
nu seva mri
O datda$ezala.
deDlasa
niciodatd.Littorina.melcii cu cochilie
spirali5i chitoniiseprinddestdncicu ajuroml
este
Dicioarclorca nisteventuze.Prinderea
foaneputemica.
dezlipirea
lor fiindfoane
dificili. Dartoareaceste
vietadporii sa
pentm a consumaalge.
' sedeplaseze,

Melcul spiralat
comun
Acesl melc se deplaseazipe stanci,
consumand
algc,Esandin uma lui
o dar, dehtrcus.Aceanailajuras,
se intoarci in exacta.elati loc de
pe stancndup; fiecarecilitorie de

Melcul ghindd
CeDden acoperitde api la
fluxurilcinaltc.aceslnclc iti
dcshidc pdtca supqioatia
cochilieiii\i scortebnlele cu uli
pentrua s hdni cu
.

plandon.
Cend

Molia atlas
' i.ctlc Dolii cu dcs+r. lLu
'|':colorete *urL prinnr ccle rd
- mri dLd[nnc. tclc Daindrc mL
lr. dipnc IoL lxryi Zotrclipsitt ic

tnf !i xrl+i,r lirsircdc l]cri


Aitn*lc

djLitnnr$llLil

si

rc.cpl+z{rtri,osLl+nisd. i.n.lt
au
Lxrccrrli rn f tctrcf..Adnllii
g.ds
nu
kdrl). f.uLr ntici ir tu
s. ltrlires+in c fsuLsctrrt' r.r

Kff,

Molia debumbac

A..rlir n:.1:. qr.:lrd. fter{


icrc *i. ri.: n,iri ftDl:; dc
Drlii Ctlc m jn!:ic sre.ii rrn
ac.rsri tlxrilri 7b.dli nott(ea
ti rtr crl.:i i:chi$ ilTol:ad.
bL rre4 sr I'r:iie5rectr

tl-

s
nJ\
ti

Nlf nnd: idrdLluri $ iilit

.ct

l.i

Ktril U i r;n ri :,n 1 c - {uri dt L1r,r fl t

ii-ij-'

s't9,

;relib.!*li-r+
trriHxrdirr

ro

tr.

Frigandina
n]?!Ie
MoLLil.tr {irL!d.oarn llehrst n
di!ictr d+snc carci$ ii e\iJdr!i
lsnnclc dcs.li:ic C. F.:cinc inolrr
!idc lr. on,iTitolorllitssr r.!+r1l
r.[7ii ]tjlridl. iI Durn lcL.l..i [:
c tixc si lc,nidlnc. o'r:z:lc si
lrin+rc cn plattc olr,;.tIr'xI. Denrc
ad$$lcle !.rl.bnrc rr nocncx/n

Figudinclc scdmirrii.n Lndrilt.


dr fr r lctiti nlcrsol4 Pc irn|L
ru !n Pftrbostrr
!i rri.i I0 cott.
^_t
nrlt!u nt, cio lroDdi n1L.i,crL.rrc
ling lriNna Ldnclc, is+rnitritoxL!
cu or iziic, vd in Ecncrnlncratlr
tilLii.r ii s. idtrullrdzii iria!i, nr
,jriLrurilorDAtuditr lnMu ti{rc

Kffi,
\Iirntr.a: in\!r$ i:J i { 1
',
NanLii,dcspr{i;i I5L,lr

LA3

Molia Luna
A.cELri i.r::oisi rnnllc dt lalL
cir. bdLr,.lLigolc il .) nnits..
ca ti..zr L!trS,.rc dmi nl
+alc lrirc5li it1lraliLf . irl
0rll rlc ci s\i lrii:r.!( Nr r!nzcl.
rrN1..f!ti trf i: I i:tknr!.
ru IMf ucsLrrciDr: Orlzil.s.

r*usl',r: i nr co.-":r:r.

Moliile sfinx

Moliashnxalbini
O nolic sfinxalli|n iri irrrodncc
lungarompii inrf o flo$rc. Cu
corpd ci Lxrs,dutrgrr{icu zon+lc
libcrde iolzidc pc aripi,lcea(i
Doliescarniinil
izbitor.u o ilbi[i,
n' !'n! cc?lulc.)!cp der\u!,F
llanlclor Zb0nrii?iua,nu mapt.a

prmoliilc.molii'esfin,r_
T-\ ntrctoli ,riuturii
lJn - m ir e 5i nr olir le- 5oim
, c elcm alb u n c
s unr
zbu!;lo"re.\rjpile lor barar,irde repc<le.
irrcir
scatun zumzdit.Moliile pot chiarsAplutcasciin
1a!aflorilor,in timp ce sehrEtcsc,precumfac
pisirile colibri.
Ca toatemoliile,noliile sfinx aduitesefudnesc
cu lichide,cumar fi nectarulplantelorEle sug
hranacu un tip specialde limbd,numiti proboscis,
AceastlstructurA
cstegoalela mijloc, ca un pai de
biuhuS,$i estetinutl rulatdsubcapatuncicandru
estefolositd.Moliilc sfirx au ceicmai lungilimbi
dintremolii qi sepot 1tr[! cu nectaruldin fundul
fl orilor tubulareIungi.
Existdaproximativ1.200de spcciide molii sfinx,
uneleajungetdla o anvergurd
de L5cm, Celemaj
mr te au cory)luima $i aripi anterioare
ingustesi
iungi.On izi'e or runLgmqe$i nctede,
iaruncoriau
ul'ifai de structurica un corn la capltui
abdomenului.

De la ou Lapup[

Molia

sfinxpolari
,$c$'l.Lii r aripilorDolhi
sfirx polirc o njLrsi sc ascundn
!e coljr cola+ilor, rLutrcidandse
odihrcElc,
ln linpul zilei.Onizilc
ci sch$Dtsoou tunz.lelnor
co!!+i+utn li Iiorilll $i snl.id

irdati.c a ic$r ddo\_.,nid'


sEsc lriDasci,dclofAnd
'Dcrp+
fhntclc c! n.ilrrcle eilurcrnicc
Crrslcripid ri i)i rhiml6dc
c51{!aori lieles,!c n6sur.ico sr
a.zvollli Cdndii-a inchcirt
creil+rco,onidr dcine o plpn
Molir sfinxllbitl! sc in]pupedTatc
sol!jnaruDcoconticul dir ntH]lgc,

Moliasfinxcle
oleandru
.lcessrrcsla rDn Llin:. molil. .t:
.clc nrri [trrnorsc d.'.nc
1)n dr ri id hr.in(,\LrN lnnrrcll
r: r'rr r1:r af 1i il.3:rjn,l.
rjuisirnih! luns id. 5.,tr l't
corl, o I rir iR lcra nirri,
.'s.rniii(ir.c cn ocL'LL..arc
|.l
i.. nrr f;(liror sil c:.$3 ri ir{
I ihc+ cL'D liclarc fnih d'!i r,.trt

z
4$116j$t
3 /i#r -:
Urd

{) ardl i r d( l r.rtr.i i i 1i c
.n.nzerli r! o tloa:. trrft n \r
ri i rc{ R .' xruLc,.1 .!!rnr'
O ir ci rr tr:r:ei.. ! lrurr
ftsr,l l l i 1.,\ fmsnl
i c l cnn qaL

Molia slinx cn
dungialbe
[{iti.! !nr\

$.iui$

L:Lbr

urriLrui ilnr lr n{rFLo (:a la


rL lr n t r f L ' lL cmlli: . ml. , d u c i
nN r: l n:.t.:,)$i i l e

l n n f$ Jr

liLaLnuN.ctoam sI ncrcc
1 . 1 .c c h n n i! ! rb e

Fluturelemorpho

Coadade
r6ndunicdde

Fluminense
Ac!\r lr{mos lutuF es|eum

dinlrscclcmaipiclilaleslr..ii
dc ins+clc
dir Erazilia.
DRna'er
habilatuhi
lui,catuconsta
di')
nhttni +urufir!fi,l)erlru
mnsrruir$decss+silcntnr
hfiinlarci delldLlaliidc bMnc i

dusl! disparifhlui ritu uxi

'nule

lllilriimomo irii.sc ii juglclc


din Aftrica Cenrraln
!.rdc Sud.
Masculiisuntliu.olo|gli rr mo,isa+uloareiriziti s aripili.
lor cstcdctcminrti de ar$jar+r
snurilordc solzi,ore rcflcati
lun1inannru fel dhrnc. Icmdcl
suDtntrltnii :noslq Ce (o!
flnturiidin timjlinNtmplrlide,
tlutun i nrorphosc dcplaseazipe
doa' I}ttrupicioa.c.krecheadi,,
falScns prd mici lenlru a

fi folosnih

loolo&itlislcr5sit
po.li prindccxhplarq
M{rim!!: mv{grri d.5.?3 cLr

!i Fluf0relearipiCoadade rdndunicd.

Fhturiicoidnderinduqi"irr a pi
.aE i+sdi .obuh.Nuhclciorp$vjie d la dtensiile adpilor,ase,ni.

nliLoarc
cu tritrccod. Acest+apo!
ajulah ilislragcrcxa!cn!,ii inami
culuidch bnclc cu adcvlFl wlncrrbil.Fllurii adullisc hilncs4cu
nsrarut tloritor in ueme .e onizil.
lor sc klncsc ia niod obiinuit cu
froDzele
unorcol)acica tilsinul$i

de-pasire
Caims

Ace$tp dcflulurc,.atoli
lluluriiadF-de,l)lsnrc,
scpost
intilninumaituAsir.leSud-EsL
femcLcsuntmair ri dc+ill
mascnlii,
d$rmasculii
suntmai
coloinli.FluturiiadPi-de-tr\ii,,
cei DDitrrridin luhe, suit c5utall
de coleclionari
9i muh':spq.ciisuil
a mrre. Adultrislrrines.@
neclml flo Loqdoromizilc
Dilninci ftunzelennofplante
olrlviro||rc pmin iele hai nulle

U
2"2*

K$r"ft
vv 4
Mlrnrc!: ldvcllun ?,5J! .n

Flutureledc varzl

Kfiq
M;irn8.r dtrrr]lls l5 j cn

Iluturelc rlb i+ !a,zi..a 1o('


..i dll fxhil'i lui, c$e nn
nmn ftrrL. obi:itutr sFrc
d.osibn. (lu dtrlli illiihlff',
llutmlc (leva,7r r. pr.1orc
pui.ni.c. p!.a1c lc hlo:.flc
pcrtfl tr1nr. ,\dulll1 s+ hriiDcsc
cu nccr . hr onizilc.u ueii ti
cu rllc lcgurnc,trland l,ov.ii

:.fl)

Ji:

7,

Flurureiearanlru

rJ,

,\cci(i inici1lr1ffi Fux,iDivnl


{olo.rtc.ndcscrirLhtc Ciinf
i. odihtrcsrsx! st h|inoscpe
flori,lri !in uiPllc nnf,clnrt.
lc slat.. omiik lff a'nt gfls.
5jau NpcclulLDorn{lci IId
cochilic.$ h:iDcsc lrdT-ctc
unnr!lrrrlc.r nriloriiLll
{i

,i c

,.c

FlutureLcmonarh
ult, imci: :r.q!r

:.5-l I or

i0 ficcrLr loarna. milioll|r+


dc ulNimor!'h zboiil din
C..rda spLcI{ci., nngrirtu
r. o d stin(i drj,1.200krn lrl
rririiMla urniloN. l Lurii
sc iLrlo'q iii norl. dLrfncc i$i
rl$r r orLalh.Noli llurli
riof3dr ror zbo'a sFr

Kffo
ll,

FLuturelepasireal regtreL
ALexanrlra
sisrntlc+irc c.r nii tirc diii
l n.. .u o nfrcEurii {lc 23.nr
Estcfoiflc brutiossifi dc accca
biillimtii o t.inn sio
'ind
con,mirnlilor Sc slr..tr
i rNrrnlrslrc ($sn.
.rtird 11l+l ll)nrrii

Albine,viespi,
rurnlclgr termrte
f -.

Lic\pilc)i lurnicitenprrtin unuigrup


lJ,inele.
A
1-lmrrc da in!(rtc, runn\cutc\Ub nUmcledc
llymenopiera.Dcli au mirimi foartc dif'eritq toatc
au un mjjlocelir thla :rbdomcnului.Ar m*ndibule
!cniru mestcc:rre
fi structuri tscminiitoare cu limba,
pcnfru sugcrei!lichidelorcum ar fi ncrtnrul florilor.
Ilimcnopterclccareau,rripi xu alori percchi,dar nultc
fumici lucritoarc sunt lipsitedc aripi. Furrricitesi uncle
albinc$i vicspi trlicsc i colonii,in cuiburi foartc
conrplcxc.'Ierntitcleru sunt inrudite ru furnicilc,
autinclcAi viespile,dar triiesc tj elein aoloniiuriase,
lile ili constrticsccuiburilein sol,in colaci sauin
mu!urorirspecial
inillatc.

Albinele
Exislaaprorirrativ22.000de.spcciidealbine.Elc aurloui
lerechi denrili Fi coryulacoprjrircu peri.UneLctipuri,
cLIr11
dr ll albincLctiietoarcde frunze,lrlicsc silg re +i iSi
Itc .rn: re ruibur-icpc .rr crc".e:ra
puilor.Alr..e cLrmer
ll Ji bi n elc
nc i'er e i r D l i d r r i r . . . i l . s ,l n .- lo n r r .r ia yc,
d<
ffii dc indjvizi.AcesLca
suntsingureletipurlde !lbine carc
prooucnltclc.

BondanLl
B.ndafn sunl ins..lc nui, pijaR!+,
colo|llc r{c.bi.c in c.E:ru.cu
{utrgi gilbcnc PrI'niivua. ltbincLc.
+rrc sllnr sngurclc drc coLoniccfc
lucrclrlliiflio, calli locufl dc ftib
subr.mc lic.rc |']Binii
t.le.t+a?ri ncctrf ii p.lc. !i
trodu+c o hmiil nuiti leLnra
bondan'lui.DuD:ixc.+F,c!
dcprt+ oun. i{.lrr.lc
:ltite dD
a.$lea vor miiDc! paincr
blDdaruhri Lm.lc dcljn borddd
hrciitofi ti pr.idu lnuncan:
colonrc,in lirnc 0{ regilLa
corlLnil si dcpuni oui

?'g

Albina tiietoare de
UUNZC

!.!ani

liri l:r

r& Lrrf rsi,i l

drL4/!lr ! rit uitur r! l. nn _!


I r!ofl !\csre l/u!arrde rllr Lrr.'
Pr: turrlrlL in Lna sLci c.rscrrr
r.n1tk? -Frr i pin:r rr.rr i l!rn
luurr r kcrire rlc ncctrrsionlin
rDrd slJ'trciI cclulcjiarininjlta.rl
lrLnnr ri'.
sult dloulr.ir..1..
Lnu Celjc(,{:'L {c ult.

Albina de orhidee

Kffi-

Celemainullc albiN de orh .c


Irii+scih zotrclcl|lrli|lrlc {islln
vi cslomteMrsculii$in! !n4i dc
nc.hnil floitorde orlidcc EiNle
nizcitzilrorilciile inx mirosrl,.rre
s r pn|casi joa.c un rcl h riha.
hdilc (lcidfcrclero al. spccici.

Kfiq
duleher
"{lbina
FcmLlFrtbincidihhd mad. nr

Albina zidar
,\lbinclc7iddrl$jtrt cuLlunlciD
s{1,inr ntu cu |uclc,am:ficrlc.
Llc itL llvcizii tutrolclccu o trd{
dc a {lrndclordin xbdoDcn,cm
sc intircite i dcvinco subsranlli
nntemsallrli CElulcl+Pcrlru
iI runclc
lare sunlconstroite

lemr urrbudsubfnffa dc lu
n.lc ir tic.archlml. ca rapiun
Sird..elulc, !c cric le trmpl+
N ncctarti lr.len.iuli care
drfuft utrou in flecxrch,li
tonch !a slnin itrotic, iird

AIbtna cuc

Kffi-

Cr t iF s irc r n u a . . Dla s rn u1 c ,
a+crsliilbi cu $le.r de
ri$pc iii dellnc or c n:
ouibdLLlc
altorr1biru,ca'e

Kffi

q
Albina miner

AlbiDdcnjncl isifac LibuiLcnr


pu carcle
lungitutrclcraDri6calo,
slti inpdnifl. Celul+lcdjr $nele
sunrumPlurccu nechrt' loLcn,
dlpi cdrcin clc sunldeF$c t)!EIe.
F ecirealbjndisisrti p,opruL
cnib.dnrcLcscl)ol.enDiFcnrua
tr,ij iwfLiunn ifl nunit mlrrs,

Albina ldrd ac

Dup6cumspuncri nli$clclof.
rc.slr alblicnnl)ots;intctc,dr.

aunurdibllc lutenncc,cu carcI ot


si muiteori.c tutds TfiicsciD cLrlonji !i \ilec c{ib\.ilc sub!imiDt,
nltt un lrundt dc capaceu chFI
inir-o Tonta unuicuibdc lEr!]lt

I2!j

Kff*

Viespile

Ktra

Vicsliie sunt ai lolositoarc(lccats-arcrcde.


EIei$i llldncsclawelecu altejnsectc,cu]l1ar fi
onizi si afide,careaducpagubegrldinilor $i
cultudlor Firb viespi,acesteinscctediun;toare
dl fi mult mai Durnffoase,Vicspile adultesc

'l

hriincscin pnlcipal cu 11ec14r


$i cu suculfixctelorcoapte.
\4rrlrecoqcir
de , rrpj. iuc.-rsiv
vic.pcade roroiii vie.pca
p[ianJcn,duc o viall solitari$i iii lac s111gure
cu]burjlc
p c_ t1to! I lc or { < l r . c . m r r i , . c s p cr co n .m d yi
birziunelc,trdiesci11coloniirnari$i an cuiDuflaomune.
Colo jle de viesli nu stochenzihmna,ca albincle.Toat6
. olo,aamoire. e^.cptlcJicind Jo.r rpg:rla.

Fumicade
catifea

Kffi

Bdrzluneleuriaq
Blrziunii adurlisc ltriner c!,ns.te !icu nc+lnlFiqjungla o hti
lime dc pdi Ia 3 cLnTdicscnr
calonir.if cuiburifl.nt. dii'rr.utr
mateuaL
lscninitof.u hini[, ob
d
in
lhul
l)lant+iftslsate_Dc obid,
cuibuls. ruli in1r{drcop sar
int. o.ns;i vc.he.Ltuvctcs.
bdtrcsccu
idtrscdc a(l l1i
'$.+te

Viespeade vezici
Ascsra
riesu nrinlscuLc
fuidelun
ou c dodrpe anunl1cspc{iidc
plirnr+,DD dduz+carcnu snnl F
dcph htele\c. plafla sazdi

rorftc{zrituj!rulontuio
cxcrcFeiIs,o \'czi+i.Atuncicand
': - \

lu rin i J D. r lt i

ics. din.!, hrla sc va fidi, cu


conlilulrl lccsr+i vozici.

Jlipj. rxr ferDclsfl1,xrc

scminit pu1'ncu o flmicii.


Fsrncl+lc
catrtlicnibuih ,rlbnlclor
sauil! altorlievi riigi d{p{n
ouSlcpc lNele a.cston.Cilntl
lm'+ dc l:{nrici dc catilcaicrc dn1
or, iy vr mincagazd.-

Ktr+b

Muscaficrd.shlu

Kffi,

irrrudrdc! riN|ile, dd
nu arcmLllocelul dinr'i
.bdomenii to'occ-Fcmela
isid{puneounlcpc In'nzele
salcie.Cuilnd dLTi lccca,
fiunz{ sefornEari nitl
lrziculc CiiDd!p ! lal\cld

:-1{}

L
I

.\

Kffir,
4.

hdu
L.t+

Viespeadehirtic
V cslcadeh i i\ ic o n s rr!
i.tte o{ibxldi r-unrtraI+ril
rscminftor hdfria,pe caroil
todu.e snigu.t,rLmLunnn$slcci( la c{rcadnugEsaliliFemeh
dcpnicouileni celulcdnrnii(ic
Mfli mnLlcfemclcscr$nssc
Fcnlina h.ini tli .n alte

Viespea
ichneumon
Icmcla ichDeumorForlt sdsn}c
iI losn r.rnlunel ln c?rc i\;I d.
pu,c ouiilc.i" oliLrlieE! laldor
1l visFilu dc
d|!.inscil.,.r!
l1)lr!j.Ace$ti vies!. aLcun rL,b
+c.inl l,cilfl dpun.r.a ouiilii,
numi oao])ozilorCind ipare,
\. h.incllc
ldr! dc Lchneurnon

Kffi"

Kffi"

Viespea-piianjen
albaslrl-neagri
vicstik.liiiall.r nu scaminilcn
F je i: ! i,Nii! i h rirc s cla c lc
cn r:iiarlcni ldulli schrinNc
cn ne.tm Dou Icrula rriJr{c
pii{DjeDi p. {nN iipiitli7..7i
o nrlcrrilr.i.i. ac,C!!i.a'e
jiphs|rzli ]n dllulc.nrp'rlmi
cn cilc rr or- Lcte iciiti dtr
o! !a n,inca!iitLnjcntrl

Viespeade nimol
Vi.spilc l. riinrol s!nl rolirafr
!is. lrincso +r iltc lnsc.i+ fi
n.cla: Fcnrch IJiodnccnt
b (i]| r$rnol I li..ar+ coltLl.'L
cl![rs+xzi m o tia ]fsr.ti
tlmli7rti. lrenh.tr ldla sii
artii crLcc sil s. Lrin+ds.li lLt

Viespcacomuni
vi+s!ilc comuneselirincsccu
nccLi ii alti hranidnl.c, cu ilr
! In|clclc+orplc.ELepdDdrl(c
irNcd., pcnru a.silLrinitiuii
viestilc suntbnlccunoscLrl+
!lnrfl iflct iturile lor A(ul
$.uft dc la.o!di c\lc lcgal
dc d pungl dc vcnlt.

!iclj,rclc 5i ll+nl'ar se

L.1 E

Kffi-

4iv

Albinelemelifere

rlt D::i:ili'#ii::ff
;i'jx'..".:,':
ffii::iil*"
L ucrdtoarclc

O alb i5 hcr:iroir. riicarc


doara!.orDarrv Fsc sripli
nll lr pfiinxlipdmifn I
g',jli dc ouii!idc lar!.I+
coloriei.Apoi ca rJuti la
corstruiEatirturilor:!i la
i*r.tin ci cnibuhriIn
..clcdin n"nli. ca al se
nitnsirontud'. h;i,_!{trcitrd rtr

Celularegald
viir.r,cl. rosine. rcscin cehLtc
lccrnlc,c.,e atihn d. Dar8itrc.
cnihrlui.LxNcludn1{c{st.c.h'tc
snnLhr-linitc
c! liptitofdc nratci
0 snbslinEhogdiiin l)rohrnc.cue
pr.viie d+h o ul di dc la 0d!u1
lncritoarci.Lar!cledc I!cdl!rre
sunthrinitcc:]l.!r Tilc cu Iiptii.r
deDlrdt tirpoicu polcr lii Decmf.

polenizeazli
nenumlratelccolts $i producin fjecare
an mrerc.
de o valoareimensi.
Multe albiDednc o viali solitari,dar albineie
melifeleriliesc in coloniiuria5cde mii de indivizi,
cu o organizare
social:rcomplexi.Fiecarecolonic
areo reginS.Reginaesrcmai marcdeaetcelelaltc
albins$i depune
toateouile colonjei,
Ceimai
mulli rnembdai colorrieisuntfemelelucritoare.
EIc au grijd detinerct,construiesc
5i reparicuibul5i
aducltana, darnu dcplmoui.
Mascuiiseafl5 in cuib doarintr o arumitirperioadii
a anului Ei mr rmmcescAiseafli acolodoiupentru
a seimperec)rea
cu noileregine,Cuibulesteaqezai
intr-o scorbur5nare de copaa,sauintr-o constructie
adnside apicultor,numitiistult.Cuibulcolsti in
piici fonnaredil Sinrride celulchexagonale
(cu
laturi).AccstecelulccontjnouiiyrpuruL,
Sas
ca 5r
provizii depolcl iri derniere.

Hmiccle albine
dlbinelcluc.il.r.r iLuinlord(xun0
f.Ertcih{lt de hctu Aruci clnd s.
iiro!!c+ fo li clhs, irciir.rri ctr
polcnt' nc.tlt o lucrftoaiccsLc
incorJrnri dc c.luldre

;$i[:rj::"ir]Ji,
r

!! tr;i,o:trhrunli

F.dur[ dc d g]andid.

,... ,.

fe pi.rcrdelosa

lbd0mcNlui. ,{lbinele
r! inr sublirr.lcceari.
F car. o nnnoalcctrgurr
lrnri cind $lc (lcsnndc
nroxlcpcDtrux fi lolosiiilId

?3:

Echipatepenh'u
munca
Tortc urolrclc dc carear+
nNoi. o dbhi l!*!tuaE
su in ea.lc llcca,cdit
!iciorrcle dh fad !r': lrefi
lu.gi, tnlosilipotru a'ti n!
dcptulaI'.letrulttcpc coiP,c!
a.'esti{uri spccioh,
pcnrrucnmlar.amt'jfrcroil
mcdii sc
Pc p croarLlc
rfli un $. dc 1)c.
.drc.jrti Ii indcFrrar.a polcnul! de
pc tioi.l.clc dn l4i
.
n uur
! rlro s F L le
I

i'

o dlbini nelifcril l!{rilorrc


ro.ri:l s.r i,forr drnhrlLitlilortedc
ftrolLrr..cncollrjlc Flfe dc Folcr:
grlbeiiuritr AI|e lrcIabxr! se
rllni in jd Ler,Fcnl ides.i!c!
pqlctuL$r ll1un.in celd..

tJ

^"

.caolla'cr cern dc p.
abilorncn.Pr ti{cdr4

f inlrctlci.NLe dir

.| urnlcl s1tenrute

Kffi"
uv4

ILr:niciletrijescin rLriafegrupuride mij de indivizi,


binc

.,r Ur c( J .,t.i
O lg l n , / a ' c if i u m rl eco i o
it. ,r c
-i r, L u .c rn :rr
CUl b u l c s L b . l on ,j .!u rr t n cl p In cr{OneCL- i||
tc ]a' lluul

putrezitsausubplmant.Ficcarccoloniearccetplrlin
o
Jc _ii.c:trcdc nc o!l; c Luc-r-o-re
j-emc
c \(rrr.tt u.c
c.

a _ r e l L n u p o d -o .rc o u J. I e -rcL Oeli .1 ncdincO.onr ..

.tdunand
hlr " dtr . . ; n d g . t _ i J . r L r t i C- p ,r i.le m r r r e r r r r

!u_r LnrLlqtts
c ll"nlcilc.d-lr :1.. _o rpof , .lcnt ,.r .lrr,
-n
le
- Lonslrutc!c. ||.buriur'il)e cu cJrare s.e\ialepunlr.
oua Srput pcntru pfoviziile clehr.ani.

Furnica

IOgle

Furuicade foc

Duli clrn su8c.ca7iii nnrn+t+.


Iumi.s dalbc eri o utcilur,itio
lnle|iluii
c{rc Dcn1ru
'.drrxbilc,
orn'cnjpor
fi foan! {tn,*o.se EF
!lir.r2i rl(e imectc,t. carcLc
oftoffi prln n4et&., dars0LIinelrcrr c! scrlillc, tu.ac ri |ori
Ac*tc tun'icj isi fec cuib$j]c nr
p.nitnt sr! srb b.tovmi iibntrcni.

lunncrl!r r.5| c5rr ro! L


rr! mierc",un Produssecndirxl
sjsremLrlri
digcstLy
al Dhlrntelor
glizerun lc ridc t{m ci lrjng.
dlili nit{dr aDudcfcl, lrcnrrna o
in.urrjr sii ehbcruzeIiciuundc
li.riid bogrrni z.tir runrjoiter0!ri
se nrarhfircsc sj cu nc.lrru]

Fumicarlzboinic[

slfc dcoscb;cCcift tu ki,


inhi{ilc .[ztoirLicxntrisi c.islr"rrcs+
cuiburl!c.mancnttlc
D a4iilnicsciI c!LrLeeprlizti,
to!rc!n{ l0xt. rtsc.lelcsau.cl.
IaliericGlimici ingtnireil] crtc
Pc,iodic,seopRsc!cn1n a!rodwe oui Fi iirnilDink{n tocFinii
candour.(Lrl
s.s dozvolli(,Fumjcit+
llcliloarciii uilcsdcorpuitc,tdrano lD cu'o tc)l)orx.,nrLnrir
orrucj rcirnr Droeirr$

Kfiq
/

l-u!ic! s.srilddr\

Fun ca
seceritoare

Aliste ltn)i.r iFJU cipit ametc


oc lr !b {riul lof d. ! sL hiin .tr
sdnnlc! Daial+s dc *crealc cind
gnres. o su.si rtluld!trri dc se
mrnF nLrrrropjeri ( ibrtui, c c
r.rr r]ln nrlmjrosro c pjrLjr[ J le
.otrirtr( ) f! rriet'I( Llt,rcol{rnrc
4Lnfi
rh !{nid,r.
d. JbrdcnLr.
runLrle sLr.;ifC
Dri nILr. rctrrr i
oc(rr lu rcrorc !r t. dupnTitlzi I
4nrbcpirr.rc Ntccurtutr. ntr N

Furnicadulgher

UT,

Colorjls de fnmi.i dulghefili r.c


Nibndlc in alidnilc dc IchD santE
stilpji salrin co|!cii prltszili si
N nr.c pc'Lc.l
irdcs.aconstLro'c
tuh'cr,
ijgLis
h
c.l.ldts
Caii
DuPii
col.nici
d{puDctoatconile
il rr!
cc a detrs un ou,lLrcIild.rDlc
$,iciau,
lftri-o
cameri
Si
L 'ldtrc
rniti crcli. !4dc lof rvca8fr.li

Tcrmitacu bot ascutit


Cclc mai nnLlr.colonii d tmlc
dr tudn,|zis!+cialia ti, nun,ilisol
drti, pcnlru l}116hrdimlotri}q dul
ninilor, cun a, { tunioilc, cot
Ior si le rhcc auibnLileSoldalLi
rcostui llD de tomi(c Ruboh,'j

\ .

Ktrb

ri

/::,2
:$li,

,iF.,,

l'rfg ru rd! nnfl.3:{;

' Itr

Temritasubterani {'a

Furnicatiietoarede

accstc
Cun s!!nc ti numeLc.
n1{trtbun
Iennil! lo,:uiesc
Elc irlicsc in zonele
subrcfarc.
piduroisccilduroarc$ sc
hrin sc cu lennr ouLr+lii utr cu

firLnze

Am\rct0mici\i Frodlc!,ropnd
hraii. EjelaicbuqdFlcdc trunTe
lnfcr nislcfollle+i
c! maDdi|ulcl+
Lorsubt'm.
h
dDc
io
cuib
!j
sunr
Acolo,{nLn2ele mastecalc
aI
meft.atc s dejcolii,obinaniin sc
asrfclgdtiiotu dc n,glit:jnint
ll iccslcgdiualorrclor cr+Ic
pe.dc Iurf,c'I. h
ciupcrci,

Ktrs
Temita de

lernn

Accstcltrlil! aGci lemnul .lil nlor, dFtilJ ti

.Inr clrtr.rteiui. Oryrnieds


mi+roc..pic.slccirlirntcf n
.o'Inl lor Ic ajuli sii.ligcrc
lcclsrii h]xni tofrc Eca Tetnl
solilali,au cilt
tek spccializatc.
lel+nai $ad iiuindibulsle m
maridccatcclcLaltc,
lentrua
lur{N si a!cr+coloDioiuJlotiu

t-,

P[ianjeniqi

Pd.ia.njenul
siritor
slrro de.rebife de mrjofnarc!
piianjenilor, Frenlcnul snril0rarc o
Ycdcrcloanc bun:i.careil njUti lo
g:ilircx p zii O drd ce a zlfit ccvF,
bndietrul s e ff

scolp1onl
A rahnidch,crrc includplirni(.nii,riite\d rinuridc
nscorpioni si divcrsclctipuri dc cipufi. !unt adclca
considcrstcinscae,
dal clc formcaziiun gr[p $cparrt
d ncvc|.tcbrttte.
trle suDt iitc xnimalelbaracvcchi,
crrc au :rpirut pe uscatcu cel putin 400 dc milioane
dc ani in urmii.Astezi,arahnialele
includnn l g
spccttude forme col.poralc,dar in gcncrnlcle:lu patru
pcrechide picioare$i suntlipsitedc aripi snudc xntcncCtle mai multc triicsc pe uscat$i vincnzji nlte victiti,
pe carclc minancii.

kly'_.:;.i',.,;

{.--{;;,:;:,;

Kffi

Paianjenii
Cei nal muldpnianlenislLntcu1ot!l inofcnsivi.DoaI cli.tiva,
cunraf ii piianienulcrLpAnz5in pnlnie,a$ o tuusciitufi:!
pcficuloasipenlruoameni.Dc fapt.piianjcDii1cfac
oanenilorun marcscfviciu!Iitirld subco trol populaliadc
rnscctc,pentruci toli suntvinetori $i sehrinescin prin
c -p:1. . rr
r . ; u: . c r r c i U
. r . i , J i n r r .. p c cr .lc
n a i : :r r i cu r n
ar 1l piiiadenulpdshrar,
se]1riiDcsc
chiarcu l11icifixmifcrc
ii pisnri.Toli piianJcniipot si pioduci malhsccu niitc
glandespeclalcdc Ia spatclccorpuluj,darnu tolr constru
iescpinzc. Piiar{cnii lolosesclirele dc metascpcnttua iSi
inchidccuiburilc,ier rnii chjercollsLruicsc
capcane
de lt:itnsc,pc carele til1in1rcpicioarc,pcnt.u a prinr.lcprada.
Trneriipiianjcniloloscscllrele IuDgidc mii.rscca peni$to
pllm$ute,
atuncicandvor'sllplcccin ciutareadc noi
teritorii.

VS.duva
neagri
fc,nda rihnjcrul i\ird{vx ncrrri
d{ la pici.n,crc diris!r1. }cridci,
c{ ljltonLl cLiro iirudcl r tfr
Ifizi' flnisc iir Ihsi o imtl.t 1rr.i
suplirrnler.i d. rniirNr Arc.
In$ci(!ri vcaino$i. O sjrgtrE
fr.iitri cclri!al+azircu o cantlhlc
rlrcciabili dc v+nih {c irrpc au
doFlci MAcuhLl nn nlui+li.

liianjcnul lnp

Dupi!(n iis p u t rc$ i n n mlc ,


lup+stcun !aril,]r
liiiatljL:tnrl
rap,d,crrc sost,ccoadlnr$ lingi
liudI. duFiirnL!olidndc, d!pii o
5cw Llituti{]l flosl' CcL
Di, murl' nn c.N'uLNc

fri

c+rrii rjuli

Ilirndri;

p;n.ili l.5im lnl: n.

sffi.

.
z

dl

Piianjenulcu u$5

,,'l

\rizuirurc{sluipilio'jcnarc ui
upic afticnlalPilidli.nul.$ca
ni i criorutlizninci tAniicind
simtcmit*rc: I'izii dcisul}Ia
AI).iicsc.cpcdcp. u)ii,
prId{ i' sc irlorE+ c,l
lr1iddc

KffiUv4'
Plianjenulde licheni

d
L!)

I[nNr:

triLr t.r

j], LDgnnc

Tarantulacu
genunchirogii

crab
Pdianjenul
Aistlijanlcn sc d+FlascsTi
htnl. & nn c nL,nit (cscFtrzii,
dd i r $ u l i i . m i, nlicr .l cdgl
iri3lircd.
nn{{ l-+DcLcl+
Unii
nnl.rc.hce.
Piiianjcni*ib
sunlmirroinclis sru rr{3ri,dxf
?.cci!c{n:hi estcrFril.!dn lrc
f.'isLnL d.ichs colfislr, fcntru

(n'

dc Iich.DicstcLilldt.
Paianjcnul
iiind blncascNNp{ +anjF
copaciloficot,critidc l1d)cn].
Tonl. unbrclc.rro i ar Pulcx
lrid! f'czctrl{ s'nlrdcnurr.
dc p!ruldc!. Dic[ dLa'rj.n!l
ii sorlmt'c uD
biiDrucilc
I iDt|mit.sc Lip.trci, ,nd mull
dc coaF coprcuhi iideti'](

'z'

lrr.Lirulclcsq n+mrl,E
trinrr.
ccimd nu'1it)iiitrtcni.I'a'o'
rNlc l.r sopo(r'rxnrC.
|c 2u 0nCc lcrlliim! lt . s crs c u t di
rnnfut tlci, i,Lrnoapei ics si
!in.z. insccrcri miciviclil!i,lt
cxrclc odrlri cn tuScitun lol
vutritr.isli,llcn1ruoxrtcD,snrl
in.frnsrlc ti d.YiDtor htr Nrlt
nitr+rnnulc dc crsli.LocrliicLi
.nlcg l arlrlclc p|l1riucalofr
in[-un numiiratoldc h c.
n ic il iI . t r. n rd s -a rp u lc n . r
pu!i,* sli m{i fc vi7ui. nl

scuipdlor
Pdianienul
A+cslrii)iror.c.biinuii sc
aIr'.pic{c ai+li5li !i scnidl
rsLtrc ci d.(i firc i:nh_osnb'
slxnti lipi+iotrri,urc pro!in drn
glm{c!cdc lirgi g{r|i,FtrilL+id
ii Tigzrg!c pradi,po rmc o
imoblLi7.az!.ApoLFntlcntl

1r

Pdianjenulcu pdnza
in p61nie

Kffiv' ! 4.

Ar.it f iirnid tunrb1|i.n\. 0!llai


ir lbmrl dr fitnr., !trrcru nu*
sPrurrzuirn lrj nrbpimrD(Mi.
Di+i o victrrr riN ft ilropir.r
!inzci, Itiiatricmil d snrte ii sc
griheilc si + Dri|di Pilianjudicn
tifzn piil e prind broilre;i.Iiilc
fi rFe,:tc sr.euo m$citurll cxlrdrr

pu
Pdjanjenul
malas aufle

F+mcialljdDjotr
cu nitasc a,rjc
csLcrLcoprn.ui ori mri hng!
decitnrlsculxl$i Fortsi +inriircascidc 100de orirnei muhdecit
acesla.
Dc fapr!nl.finer b.s.ulLrlrL
edcun avantqrtuftcicifd rc apra
lic de lemelli l}cnru a sc nnpefectlcn
d en Cn $ incazul nDofirsccrc
m ci carcii i ri ir pllsli,,nasrultrl
+sccpr.a Dncpetrlruca fcdch sil
s{ oboserscisi il acacc

Pd
alanJ
lenuLcu penzApu
unga
incli
lni
ln
ni
i lui

Cr

siniL

Piianjenulcomrlnde
casI
Piiiar.icrn!
dc casi rcpicioarc
l!n8i, pr+si1ralL
cu }fli r!|i iir
consrmcilco piD2i plaii, hrrc,
i| l ' - u ncolllin itl i la l casei,
sanjului r rop.otrrhi. El stdin
spatelc
.a frada
linzci, n$cptAnd
si si)incurccjtr F:inzrlilicioasi,
dupacd. scoatepradaCeacolo!i

p,iL*

Dysderacrocata
AccJti pi!ia':jcni iu dolryse o.hi.

rci mr DUI||suopr.Eii$ peicc


zim arunT!.dr.s subpi.rie. al
rorpla rcs.a sa vanczeFdn.hidc
lc!x) Piduchii dc lcDu run,
scheletcxlcnr c rcm de larc, d$

xceslDiiarJcn
loarcsi le \r4ung{
rmn,r culrietii Iui c.lrirlouitj

(.?."Vd"

KfY-,{-

f!
i

4:
FI

r4

l \ add
c It1!
Pit AI
aLNJ
Tel ll l,dc
ri

gn;

ir.j.
i

zi..IIDII li

'rg

Fi

i t t:
i

de aPi
PlianjenuJ

tlidnjcnnl dc lpi].stc srgu'nr


!iii:',ltn cre \i du.eturLtigxr'rli
subxPi
halr:i EI i5i .otrsrtuie\rc
in.!rc
rn iditlost sl)ecil,
f,.al. iil
rcstle rcr Dnpi cc i ctnsltlrn!
jr lonli d.
(drlrjrii e nuit,rsc
oLol.t,rL drcc i cn acrc.icol.lr
d.la {Lrntriali Llor iDrriii casi,
isl{PtlndrpariliaPilziL Sc
rcpcd.lnvL.lLfo,pc cai.. dt'rce
i. cl.p!1,utrd+o ndDiiDea

KftN-a.
\\j

Kfr"i"

'sjf-r'l'"
";n&
fi

,i*.*l

Linxul verdc
Linul cn. un vi:riiloi ncliv i]
iatiid. ).'d 1,{i(t:i irnri0! t+ fitzi,
cLiti I nii.\lc !Iftn lant'.
pLxile, sin.d dc pc o itunzl !c
allx A + o b! i vNd{rc,crrc il
ajrLii s.lm+i frade,lc lrcN ct
. .!,cr hi !.fic il fa.s
ip,.apr:nv TibjlciId $(i !'i
IrlDzc. lqrclr t*c tn sc d+
. nlil rc fr rltr or. !r , I c rL

:if

Pdianjenii
lesdtori

Piianjcnulcu
fali de cdpclun

AccslpiiorLi+nisi
drct

plai la vidimil EL r.sc o

tirsa nn+i dff.czisrfii dir frrc


ibadcLificioNc,tus+ p*te o rct+d
dc nlila$cn+lilicioasi.lDdnriicc a
rcm,n.r ca!c,DrjNianjehtrlsc
rl:i i dc o defguli tLin ciiLcvr
li'e, liMnd |l.sa inLr.cctcpdl
piciorc iiD fad Cilndo iis+dil sN
xri|{lpr.,piiia\icnolnni,,dcpiL,zr.
irf vicLim zhoar.idiEdrid .a tirc
lifcttc.lruda cslcrpoilc8ili ca o
Io{tcir iri dusii in alti Frlc stLc n I

pOarrc pLLLrne
lin e c,rrsrrriesC
erpcdtefc.rl"1
I palndercd
,ILj
l,-tntrc
cele
cunoccl.e c
lrizii.
nlnnrriipaianjcliitc\.tror-t,
r,!retespinzeleFc crrc
lc vedcmadcstrri I ;ridirrr ;i c,r.e.L,rr"-i r .ri mr lL
de2.500 de speciidiferite din ace$ripaianjeni,car.c
tu5iescin toatii lumea.
Pdlantenliigi aonstruicscpenzelcdin d.ouitipuri c1e
I
nllra!(..M.'j.Lr.eorovilj(dq la gl,rncjel:.re
i.r'.p.rcie
co"Fului.Carrtric.e din Je.chi.le.Ic de h crpi:rrl
i
numite'ilrcresar-duz<.
miL,.coe.rc
I itbdornt'nuhri.
1.clud".
Urruldin rip.rirede rjlase se lrtar(j.c
[
devenindur fir foarterczistelL.carc nu oste
!J
lllicior. LcJi.,)r.ip estciilrici,. 1. re tolo.e-rc
- pentn!celLtulp.inzet.l.tp.- cqtr*trlire..
piinzcr,
jn
st; rrti.ocul'lcest(-asfJ se
.-.* PiianjcnLrl
6r
'
ascJndcrn apropier;.legl rre1jo2g.p11n..un ll1
de sefl-ralrZ,ir,-.
Prir,,.ccnr,nSilnjen:l,irrlr orice
lnucale sauperturbarea pdnzci.Dupii ce pradacste
prinsAin partealipicioasia palzei,p,iia]]jcnuJ
sc
grabcgtesi o multe f i sd o inlE$oarcin firc de
panz5,!enl.ru a impiedicaevadarea

-r/

n
'.-\

/.:'

_ t-

?4!.,1

, -l Cjnstruireaunei
panze
....1! Nral
infii, piimjcnut
r, _,/
'

esailof

ror{rnerrc o nftr.o Lj Je lirc


'

r clipiciois+,t(s.nr rot! cc

I Jntl. i r.onlxr:h,'ors!n d+

-.- a tc srjrorlur. Sc adtrugiol)oi


, r m, n!lL.,,stiic , dupi tuic
.,- i r:ih.j.trul crccui o stimti
'_ r.\.lugi tcrhp.md Dupdcc
totxls a stabitizdr.
nrl.il
pc Dirzi sj rcs.
Idionj$ul
spifrlr Lipi.oasii,n,dclinard
st;rlx iorillrdi. inLEButpFccs
dx.crzi trri pufi (t.. o t. iN
piiixrjcnulilndcsitl..sti o tjinlr ix

cu panzd
Paianjenul
Dlani

barcxisti!ii un dt lrl deFarzi, \


cumdr fi ccar xc+scl]!
|iirLlcn.
rcsc
o
Ic'rsrx
Fun Phni cL!o
foric,corcpdits !i stjinriDdiPcw
d ahoFude 30 c$i,dnrr.re
ntlcxfli sut,er. Dc.sul'rdlitrzdl
crisri mai nlte tuc c e o lin lle
lo+.Cdndlradc alinBcacsrt ni e.
ca cadcnrplFi. undctst{ !flnsi d{
rliid'jj cnuLcLlrcxitcalLi

l :,

r'i

A.tstlilianjcnlcsitorr Pri.\
ln n l i s iu nl l ( u r e ,l to [r eL L
inElod nr piDzi.P.$n' oasl
id Potiic!*4( Fl iLvx ciri
eoinrtr..lotr zitodt de ldnli
liivii, fodril !i irinti

>.
.>
,,2
Lr

'z

-t

La pinddpepanza

i rs l. rp I i
A . . . ip "
" rj" n , L . ; i;
ce. insrcli srisc a!nlulczenr
rt'.picrco l,i,rzcitisil scI leNca
dc ca.liiLadnul efePa fi.carc
ticior *ndui .a scltrita: cu
ni$c ghcaresuPlriEnl(rc,+u (ar0
st fuloiic li|elo nclifi.ioisc alc
pi +j, elirindu le!! ccl.
$ ng+
lifi.ionsr DaotPilLrniNL
ulcL
un
Iiriciotsii,
lrco frrLc
s lc e1 1d . ! . t ic io rin lie d i. i

j.,*L

Scorpionisi alte
arahiide

ExisHAproximatjv1.500de ripud de
scorpioDi,
caretriiescin toalelurnea,din
de+erluri
peni in jungleledir rcgiunjlccalde.
Ei scfolosescdc ac'Lrl
veninosde la capi{ul
cor?ulurpcnlrua ornoriprada+i pentrua sealiira.
luline ljpuri de scolpiofiau un venir aiatde prjtcrnic tcet
seomoarcun on! darcei mai D}Ll]!iau o iniepituri muh
nui gravi decetccaa all'inclorsaui| viespilor.Tot din
grupulafhnidclorihc piutc $i mirrusculele
clpuge,Cipuqele
rriDs:ccr-o-l dc.rideso ,incl-a
rlrc '1icii iccte,
'e
Uneledintreele duc o viali paraziiara,
pc alleanimale.in
general,sehr;incsccu sangclcpislrjlor saual nanif'erelor

strq
Pseudoscorpionnl
A.estcr[iiars. c n]dcalc
\.o,tr0n( lLu,niilorrc ld sol.atr
glnndc!d)iro.s iii Ftpa(our, fc
crrc ld toloscscla ara.ai.rpEizii.
\u an xe.Ps+udoscortriorjj
graDdc.l4producoc
I m:iri!ti ti iii
lcs coconrin (dLci5i l+lrc. iafln_

Scorpionulcentruroid

Accstsco+ionsc ascundc
iii
IimlLLlzilLiI)c sub!icrrc. ial
notPlc,icscsnleDczcnici jrsccl+
iiDiidnjchi.u clc ii lui t c(ici
Icndx ti carEnor niiscutiilc
sridlc.itcvasittiuii)i, Irinii cind
snnrdcsruldcmariFctrtftn sc

Ktrq

Scorpionulvdntului

ScorFioilii
vintulli, numitjlln+orj
sunidc trrrt
n piiinnjcDiisohrlui,
r dc rlc ad!! irrrila rs c o rDio nSl r
Bi\cs! dr ubi.ri i dN+nLniF,ifd
virirori nf iri, c; liiDi{zi insc0lL
ii.hiai iinic iio p iric . S c f n lo s c f t
dc luneil{lof pilt$onrc, N.niriloarccn rrtl+ piciorr.,|.nlnr x
rnndc irftdr, tu vrcnc cc roluld.
sunzor.st+Drclxildr rlmn
pcroch+dc ficioirc

Scorpionul
cu bici
(scorpronul
flaselat
)
\ rrv r; r rl

n { s s lru -s c o m r o !
adcuitu'.Arc o soxdiilurg| ii crlr
ripm d. ac Arc prrrul}ocrh dc
d pfrmt D+rcclrc
Prcroarcj
cslu
foloriLipo nmr dc Ljrlpxt+irr.
rcoDr.Rr {u 0r+r+stccunosNtr
5i n b r0n(lc dl
,f\-o , e , rrlc |1 r' uc x

fi!

,iliit']tij
tifliti,til,i"
rtldt h bizr aozn
'ffiffi:
wwrwn

i-tr-v''"11;
Mirinrr:

242

r4.5!n rDgi.!. !r

Kff*'
Cipupadb caiifea ..
Ad.nsliciDt$i senlmeltc aq. o'n

Cipuqade praf

hrinridt{c
o tidtll indtpeollcntS.
l:i ilL
dc
oLLi
in sF.ial.u
qrx',
'ireclt
Cird
dcFniouilcP{ Itiminl
lrrvclevor . di cx lsmziti ai
saupiii..jctrilor.
iDScctlof
Inindtr-sc{u lluidclecoryonlc

licle Lnrcsc g:ircsciirPraiuL


cartric.Motcdilc1otfecdc coDlin
carecrxzxxziucl'r
sul$tatrlc
ir
slu
Blc|gicc aslrn(dificul1at.
tnsibilL
ornrcni
rcstirilic) ld unli

c!u{ lEn ui ds ti 6n c e n
Aduhi !rc
a.otcd coryulrotund.

Aroslt cil}u$clriLescD
..s.lc din to!t6lNnc! []s s.
l,Lincs,:cu ninu$culii solTide

1il

)ii1a
cu
tul
nJ
lenul
)I 'oange
ricxo1

Scorpionulcomun

iti t:sc$r !rlor


S!ot! onnlco,,LUn
piplituILD'
plin
sitnFl
nr pdhciprl
d!t o4),
ti|o
finc
thl.\indn-s.dc
Fici.rN $1cle$" rr1:Frc
utur ncar, pcntnLn sitrrtr

dcsti,d{Pnc!rc i!icxrbcazi

'

*tc ccotrui lnig:i Dc


obicir+rlano(P!:n,
L Rio ro {g e
I r_n n J (t uirrF

r itaTe

sffi
Kf)^d.
Q
vv

nLl.ctc. tdilcLr

dqruc ooile pc soi,xbrlc


lor slr iorti Frta. rrp L

Cipuga

Cnf$clc .trtrllarlz'u +arc


martrse hin.sc cn sinrlcLe
{r.clor,ptsliiior !i rtf lileLor
lle stN pe o gazdiaitesd
siplIrniDi,litlif in caresc
hiincsc,bnc Pnnsccr.r
putemi.c.UnElcsPscii
lol si ${nsniltrbohnl

ulG

#1

f,,t

lvlelcul. llmaxul sr alte RAma


'

nevertebrate
de uscat
si piiianjcni.eyirt:imullcaltcripuri
Dc IAngIin$ecre
I. dc neverrebr:rtc
carci5i pctrec r iarLtpc u!c.rl.Crle
mai ftulte molu$tctfliesc in rnrrcr dar oxisti fi specii
tcrestre,cum ar li mclcii $i limac$ii,,rPlduchii de leftrI"
sunt de fapt rudc cu crustdceiimarini, cum ar fi crabii
9i rrevclii. Rimele +unt rude cu vicrmii segmentatidin
marc,dflr i$i petrecvia.tasipind in sold camprrrilor,
p[durilor $i gridinilor, Tostcrccslernimalc sunt
comunein toatl Iumca,
Ca ti inscctelc;i piirnjcnii, milipcdclc$i centipedele
sunt nisteariropode.Creaturi foartc reu$ite,ele
triierc ieste tot, de Ia jungh pini lir tundri, Adc$ca
p0t fi confundatccu ni$teinsecte,dcr au mult mai
multc picioareti sunt lipsite dr aripi. Corpurile lor se
put uscl repedeIa sorre Fidc acecaacesae
vietiti sunt
fttive nuftdi noaptea.

Riinelesr nnat.cscr'nsolurik d n
loxli lunea Eleitl pcrrcccar mai
rn cpMlc a v'chi nr liha lSj io5
Li $Lfrdtulldoarnoapterstr tc
jn lrin
lrchc nNdi se hrtrncsc
cipxl cu trunzcdoarlesiu cu alt
fia!$rl v.Eclal,darniinilncili
l)iin3tri,{liscdndc.eacc sctoarc

@ss
R:rrpindnF: in infci$ Lunr
Dcnrmircr liinliti.i: t@/r irur

Pdduchele
de lemn

Marelelimaxnegru
LimaxuLcstc
o molusci Scmini!
cu un rnclc,dariu arcco.hilid
cxtc'nll ToatcDolu{1clcd+ us+st
tmdnc Dlcus. Accasliilrbsranlil
iL sjuii |'a hnlx s{ nu sc usu+callt
dc r.pedci ii p.anitc si sc (lc!lRsczenririor LirnaxullasS
pcslc
r0l pc uftdcmcrgc r,Lrln':i
dc nrucus
tidsllclpo.tc si sc o.icnlcze.Sc
hr![+rtcin slccixlru phn14vii fi
ptrlrczi1.licu mrterialelisrtc dc
anitulo, pe carele gascgccu

@@&
ni*piadrro: rrrtroi4JLAh*i{n
D. trurai8r lliirtilidl:

,trrtr dral

l'liduchclcdc lcmnsc jnrud{Lr cu


cnsra+cii,cum ,tr ii crabiiti
cf+v+li.daLs-oadalLilla !h!r
tcr.stri!.Corpultuicsic fonnrt d'n
l3 sc!fl+nlcri ifc ? pcrc,:hidc
piaioaic.Scascmdcni lacwi
luDccoasc
tr trDicdcin lnnt!l
zilcj 9i uorltca jcacaasc hiinc$ci
cu plantcpukczilci.n
'nicivicltri

@sD@
Rtultqri4i:

244

li iDrirxg{tasc

e"*,til^ *t"*"

@s

M i l i p ed u l
blindat

Drtrunkxgiin!incli:r',tus

Milipedul
h ciLdanr chtr,
'niLit]czij
ccrc
-ffnu an o mic dc ti.iolrc
mai nrlt spccrL
tu doar,:al.!r
s(|lc Sutrlfiin(qlcntc,earcsc
h,iincs{cu planl. j ki,cscFc slb
Iicrfc sru s{b coljx colacilor,sru
in lnlcriorulv.gchri.i
sc as+und

rnlr.rsrc !4n r Dcnn'

@b
R!!

iDdnrn: in,ria3 h' nr

Centipedul
C0 ipcdulscdcllasruii
ratiidpc ft|. l5 ?crcchidc
piajoorcti ramaziiinsccl,
p[iftrj+ni!i fllt. mi{i ric(ili Ili
prirdc p'rda iD ghcar.lc$lc
o
rscuFc,circ Forsii injcr:!c2+
olnli 1,Ul..nici,pctrl.u

@@
LrrnuinnB niialllicil: ail, dliri

MeLculde grfidinl
Divosc lifn'i dc mclcr sc
Btscscnl torrli luhod. T0(i a! u'r
c.!r moalc,ca rl Iinaxrh'i, tio
.ochr|. Iarc pc oan o Mrli p+
spltc. ccj Lnli mulli nclci iii
pcrcc zi!s li lntc'io,rl cocliilici
a sc lrrilli
ti ics norptci pcnLr'u

cn rl{nlofoiorscEisc
dq,larrzii cu,,jrlorul liui
,.pi.iof rusodos pc un slflrr d+
mnc{s pt crrcl lroduc s!'t,

c(t,
o
t-

@@s
pioi h,tri
Mi.in!r: rD.pL,l
Dcnun|nun in'lin!i: /rrrr'r

l4-'i

,t

Creaturimarine
e langi nriilc dc spcciide pc$ticar triicsc in oceanc,
cxi$ti $j un urir$ numir dc speciide nevcrtcbr{te.
Cel pu.tin160.000dc lpecii,iDtre carc scoicile,crabii $i
nrcduzclctriiesc in toatc rcgiurjlc oceanuluirdc I{
flptlc de suprdlJtl p:ini lx fundufile {bisalc.Apclc
((lc miripopulalcsulll crlc rllarcin unropictc]t
$uFntefei.Aiei.lrminr abunde'rtIpitru dc pnn; ln ;
lrdencimendc 100m, producind o rbundcnti dc
lihplancton. Acesleplantenticroscopice
!unt
consumate
de zooplancton
- nnimalemi[uscuhcare
plutc$cIa supulafa apei fi carc sunt la rendul Ior
d:incatede aninralclcmri mari,

tJurefll,meouzele$l
specrile1nruo1te
'
^

I',

Cnetolorll comuLr

ld.st lip dr c.c1oir. sc dcplns.n/il


+! dut.x rn.il.i.ili lrri.
ir
{hDrtiin I r chpddi
de;ori
.ornulrL ior isrminill.f
. .!nrl
rranslnc:d.iL
Acc$ p;!o;
frnaLnrflrs.t'
, \
r
f'+!rcr:, c. rurd. 5'
I
I
'
.

0' IL-txd' lilu


vi!ra
'mtrcrftj.
cp'rprrsa
lr.n
nfiDiftl p r
rl)i Prind
aninrlc cnrnulL
crcvrtr' rr dr.
ancLli.Iif
cnctolorDl

@
Mrrrrl er: :5fni [i l i tr $ r
nilllindi*x: ?+s irq rl! lri
rnrn*r ci 1or{rtrx tr rrDdd
Ddrrrriftr tlrid!jri{i Jotrarr*

B-icri..turrrtt:-, rpu. .. ," cc sirrrple.ir'.rp,.rs f. .r'


mul! planLe
decetaDim0lc.
Lancle lor inoat:ilillcr,dlrl
ednltiirirnin irlr'uD loc,pc o stinci saupe fundulmjirji.
de L|ra1e
seanrinecLrni$IcplaIrte.Ele rFat'li]1 Burctclc
$i ancmoDele
rurlri srrt |: hlrccrl+ mi sispl.
unu jrlp n-fc n_v cl!-r nurlrile
c r c||L,in ( fc n
rlnnrl. FxnhLr sc L.[ni, rj |rrs
rnlrdli coralul$i nrcduzclc.
CelernaimLLltc
aLrun corp
afi
c . o -u lt ri, n ic i l e
simplu,tubular,Si lentaolrlc
in0rmatcru celuleurzic!'rtodr.c. Iadcnlc
' i. . r.dc
, ! lxina fiind rcti rt. $i
Cte r)c fele
o re, r'jr . a u r n c . l, r l c , r l r t hr n e i' .n g r L p
.dtrcr 5r+ijtnrrl
separat.
Eie suntnnimaletralshcidc,rnici,darplulescin
apclede supftrlali. Brahiolodclcsuntcrcatui cu coc}ilii,
.are seancoreazide stiiDcisaudc fundulmilii cll nir,tlorul
unui,.picior"
cirnos.

Brahiopodele
ll,.hiolodcL!. nnr:rc fi s.oiciLr
pici0r s.u,,trco:.: lanlii . sLrt

ncurbnrLcnnnisnir d, ai nalc
cr c hiLcscpc Ptunimdc
ipronnn.liY
550DiL:oare
d. an .
r\tro coclilia!er+clre
ii ur ricror
scurt,fc.r'. { lFl <lcilisi
C i r d i t r dcs.h idco ch iLii.,trn l{
i!.rli ietrr:cuhir)+ol:icilc,
cr p.ri:)ari ,tc.!ti
I}rrs;iralc
!crisoti lirc d!r sp't r.nlr.rlr.
c mp r i i n.+ ,c:r E Ihil+

Rliql:indntI: o..ixnLnrhn:i.
ti\:lnnt

I kd lqteh

i da I i)

'tt*

Panade
marc

Fregata
oolfugneza
'rrgat.
p-. uehezl

polipi.UD!oljl

nnn$rl gRrp.PcFirlc
hlinirorillncilcsrerhnsa,
si
Dai! d+mnc inccP

si c.ii lLu1etlclr Rr

sDccilici nr coLonrc,.!in

Coralulcreier

Comlul{reirsc gisc$c .el rnar


ILl iru]LLi
n[s|lMnarlnord
.dcseain qre rdnn{idc 6_12m
DrnuFL.tr l1iin!ril: P.rDltri
Tlij,r!.le sub foim unol
cLrtolcii coloniidedinuscul'r
..csnL.i ltscrhiuilonrer+ an.
onele.numircPoliPi.FiaL.
nmrren.c$i poliplaft un schel+t
loincxzi ba2a
fi . S+hcl+leLc
Mirihqi: cupdxllcm, retu lcid
Ancrnotuilc Dar+ffc asF.c!o.
R$pitrdiei: rPclecrLdtli t0P&lc
flomc,drr fc tqtt cstcun
iin ocEd{LcArLxtr1ic,liiixtrliPn. lic
anim.l tisc hraNtlc cu ahc
l)cnnnid. iliitr!in.!: FlF,n

ar fi cat r{rca hEneis:u

Ancmonademare

Meduzapurpude
lcc$ri

Ca nl|ii)fitdtca_rnedilzclor.
lierat; re ultcc+luleuruicitoarc
N lugilc lcnt.culc.Accst+ccltrlc
o |]lorcj.sTidc n'aLnc1
D'jndr

lle!i

Dr['iflr

tltriL!5 cD iDiDii]l'.c

Dcidfl isn rtiift in.i: ri,ir? :lP

+tn

Crustaceii

CreYetelede ad6ncuri

inb:ecare
Existi aproxinativ3L000dc speciidc crustacci,
cr:]bii,h,:irdiuii$i crevelii.Piduchiide Lenntriiescpelscat
5i cxistiLgi citcva speciide creveli si dealtespeciide apir
dulcc,darcci mai lnulti crustacei
hiiesc ln finre. l!1ftod
obi$nuit,cfllstacciiauun schclctcxtcriordur,carc
protejeazicorpuLmoalcdin intc or Crpul cstccr:rnstrtuit
pe caresegisc$cdoudperqchi
diu p;ni la sasesegmente,
corpulul,carc
de enleneSi cebvatipud dc gure Dc rcstLLL

Antcn+lc
ciclcr+luidc ldancuri
sunl,niilungidcaiic
col]rl,llu,.EL
iti jntinilc utoftlc pcDtr{ r g.'Ni

h n?in nxuDcri+d
ryclorxd:ir$i.
flininqi orirc nrtcric noa ii ri in
rus d+ !$rrczroF..Nrc o

r j poa L r n p : r , i n l o rn cc . Jb d o -n cn ..c Icd:;

pioioarcle
de mers,

\'

Gdscacu guleralb

(ias cu gtrLcrrlb kiicilc fixalii


trin pidjoflLl{i ii+ oriccobiccl
thrc e ii Dm,i,ElLEivbu!rcni,
,csnrLde n iasii |i navc.
hclis inll o co+hilio
CorJ'ulesre
fornarEditrcincislnntrj.AcNtcr
scds.hid la 1All.islf.l oiil
lnsca+u gulerall!+ilc !i !;
sc.,LIicclciascpcrccl,idc !'aF
cuIlerlp.|)rrur u.llcdla in!sculc
de hr0ri din rptr
I)ani+ule

Iti'IiDdirm:.c*Dl
tu ni.
D.iunlr.i rtliillli.[: nr1'r,1(s

Izopoduluriag
Rt!ptndiFr: rc.srlt Admriu
D{auhnH ltiillifr ci ll,l!a}

Esrco (di
! rii epnduclrcLur
dc
Lrnn..arc tr:ie*e nr aF.l.
Anlarcticii,unde!dnde oricehnnai
poltc gisi De aseDener,
esre$
gunoiclal iurdrLuLf ifii, hrini'F
du+c cn vie'ililnoair+sru mu:ibuidc.lbp.dcl. dni ADtarclica
srftr,multnw nari dccelofic!'e

Homarul

DrruFirF t. rrinc!: hDlras

in tnnrd lilci, trccslfttrsraccli


fllfc s+lKude in ciirinuilc din
stiinci,daf matte! ise la
vir6tollfc-ii iolo*sie ck$ii trrid$i
lclnru apsrlorr tia rutc fndr,
cFc.otrsliiin noluiic tl ctabi.
vdr, fcddr homfi dclunc m'ldc
$xi,le can t cari cu.a pc
rbdomcn Din oui lor i.ri lme
ascn$rioarc cn cirvelir, +aE
rff tl(ih
slpnfili rimp dc
citcvi sllttitnAni Apoi F ro,

at+za
FcfundrLntuii silof
in.epc s:i sc haDslbnno nl

248

|!lltri'nctr:12,5. ) luAin.
Rislindinr ?iDaanhdii

Pasurul

smc'deoscbircdex\j crabi, P*srLft


nu drc o coclilnr durfi trop e Dl
iii prolejc*7icoryuln.atc ta'nd
in cochili^sllndanxtda dter
rietilj, .um N fLu nelc rarln
crabulirc cl.Ftrmmlt Pr,!m
p.rcchcdc PicjoaE,cu ajutorul

Krill-ul antarcttc

k'itl ul rc as!{cl d. .^"etc li rc


bran+rr.u firoPlirclon\sLcu mrcl
cf I
nrmal. fe t,)ie l nlffcdzr_din
r i htrrjdlloi. cc'cplncrlira nrunx
Dcr$rumulliPc$,lcnt u PLngoLm
iichiar Fcr1fl bal+ncO balenli
Lllbaslriloaresit ninancczjluc.
lani b pdro nilioinc de oiqmPlar
dc trill KiiU ul csie cxlrn oe
idxncori osttrtal d+
rSspendit,
dero in r mrrLa se n,rcj&i

Riirntndi*o: oclan.Lc$id 'c


ornunriEi rtitnind: Erl}hdiri'

Amhpodul

M[!iEc!: PiinJlx L0cLr


ft iii]|ihtti(': norill Attintriru'
nrnu'hirls ttiinfli.i: ftgrls

,Adest
mic cruslnsuhilctlc Ps
sub
llhmuilc cu o|e Pulin adinci'
nnnci sxu inlfe icrburl- Se
hdnc$le+udr.i bu.nFlcdE
pLintesaucu subsunle
annndLicrcfc Ebdonenal lrcL
p(rcchL
de Ficr.iIc cd tlutonrl.
-r)r
.ir.Ln sire.f+rDcl+ft anftLPoo
din ldror
!tu tuii inrr o Pngn

Montague
Lanqusta
Dulr maL

La triiclcatro Platot!
dccircEbiisauIn arii
subitre
ltembElc dPc dbdomtnsunt
inol,in un! cc +{lc
f.losjteDcntrtr
La. erssau
Ioloscsc
dpc bn*
pcDtruoduccriahrxnc!h 8r'ra

Crabulcomestibil
A N$l[

de l'ionl

blDd$ift o ltiinrjlici:

"a'l&

Cc in a j n u llic ra b i! +a
la!c,crrc !e
caraPdcs
nrolc.!u i corPnl,$1cucr
;er*hi dc pisioalePtiLnx
Flrcchc ara clciti Putenlcr'
lolosilipbtro sFrgc
^
cochiliilepinzli,careco$sti
mrcl
pi+ioalcsunituoL
sFnc\
r_fttre
anlii lrilies.

Moluqtele

Scoicaobiqmriti
Deli irc sflnc si ,dc li!". rceasti
s{oici lriicirc ingiopxl,iin siNn
snuroronL c. N flndul ori(iiLei
dre. iD.hEi! nl m,irii.iiis,pii
grorF cr ficioar+lc,rhh suur+
cilno.si x coLrnlr. Ap+
l,feldngtrc
!ihinni {rllrcjfiint.) trer ti nt'-u!
tub Apoix- i+scde cexhLdpaltc

llxrstaccLpulin 100000de speciiacllLale


dc lnolustc.Ele
sc impartin tfci marignLpuriigasfolodcLc,cumar fl
mel,iide n.are.
b.. al!elc.
r.rfi.corcile.,.
'-m
cefalopodele,
culn ar fi caracati,tele,
sepiile,calftarii li
nautilus.Melcii Silnnac$iitriiesc$i !c usc.it$i in all.ii
dulce,darfiajo tateacovar$iioarc
a moLustelor
seg:lsesc
in rnare.La celefiai multcmolu$tc,corpulseinpade in
treipI4i: capul,carccollinc gura$i organele
de simt,
corpuL9i picioarclc,caresunto partec;imoas6
{ corpului
cu ajntorulcireia mohr$tele
se deplascazii.
in marcalor
ftajoritatc,darnu toatc,molu+tele
nu o coclllie d$rircarc
prolcjcaze
lc
corpulmoale.

t- @
RErnlndir{r:iordr I'arjtislui
Ril!iDdinx:..rxEt.
Dc

r
^1lrnr
d rur {rjintjtuii: .,rro,r}s

Stridia

Cypraea
cervus
(cdprioarade Atlantic)
Ac$sli mol$cii esteunmelc:nrun
cu o coch;liclbc*c iaDonsii.Sprc
dc{sctiD d+D joril{lc! mcLcilot
cilsqn poatofi acoF.rifi cu anlaua
ri lstfel lnnnaluls. portcanufla
Dri bre (Mrntanaesteun strdt
$rt1ir delesutdnn,ecochilieti
Dcschidcr+!
corlul pr0prLu'zis.)
codrilicicslcprcsii.atii
cu 35 d.
d nli

Pectinidele
Pedhidel. au un corpmoalc,trotcja1,ca la scoi.i,dc do!i.o.IiLii
Cafi coclriljilcscintlcdcsclid,csr+
!iriLrilu !!r dclchi tlineddvolhli
'l +re d.sbndr $oicile fl
crrc se uini. p+ctrDidele
sedeph
scrzii prin inchidc,catn,sci a
cocbjUilor.
caff{4cr2i i.$ire. aDei
!ipropds!rcr nr dir*lir opusi

Stidir.st u lip d. Doluscii


bilalrii.^rc u 60r! moale,aFmt
d c d lu i c o c l)iliiliri,
c a ! cs r i t
linnteripiretir rr$cfiilulcrnici.
Minincd hi,:ilucilclc dc plant ii
anirnal+,
!c (m lc iillrcazi:din
ali Apa cs(clnsi i! cochilia
!4.!d dtslniiuli,idr Llrrn{cstc
p.insjtio p.riiliPicio!i dr !c

,.\

ririnrrr

iili; ri t0!m h'slnt

D.tru'nno tli'!ifici:

t:{;

orxM

comuna,
Caracatila
Lr:r.rl:!c efcnn co+.: o f!|gn
nlt bfrrNluui llecar+dur
ac.{cr lritrd Co!! ii' ' r{

niidxtctrLu4 Em!.I.

luemicr o rjrLirsi
n.4i t! l rd drrr

p.trlc;i rl nl+iti ftLtnf.


r oQ i.tli
emDci!(lf
,,/
a
pilr(.
ieLr
dc
afii
ltr
:/--"
'
fi r. r rjjnprlri as.nnlrirdr sc
nr criti(rL 5j ir. i pi.Lr.,
,/

rrnLri!({.( x.[cr'I i].Lx


ir o t{i.1. n f.fi

R r i \ P i r d u e o e u i t n '. r i .
Dlqnnn{
)rriddiri: 3'lj.,,

Melcul triiznet
Accsr clq ri3'c xr o c.dilit
rfirli, .LLd,r8i Lnii.nii.
liiic$N !r nrdntrlc nrsLl)ar(.
i,] rpclc FULtr,
!i{ [ilo.i.,
Ltrdtr
sr in lf irciixl
fuitif(r,l.i
c! rlb r'.ln!tc, crnr ir ir
lcoicilc |. crt l. sDdr'|[dtrL

MelcrLlrnariu
purpLrnu

Itirlli

n!

':

rrria:r
^ihrrLr

.u gu P cir(iib u lc losr s x
L d a r l.
hu{1idlr n L c n s Lro
\*-J

c1rt.rc4LrLLiiri miIIr

t-\

i ;;il;il::i;ll;;',.

d*Lorrri:..tnL
tsc'rrid!bral' '

r--*-,'*-****-

i.ig';n,iu^1.,r"rcrr,.r.r'l"i_ii";,lill.l,t;lill-,
xjtrti Ili
!ilrll, lle r.nLr.ulclof
!.:ra
r ' ' .|.lo :,

Ft o pc.Nlr. rlc tc,)l$trlf nulr trlr

-\r",,,,

*..,...' .' ,' ..


{r$rL,1,rjLi.,
Riiiiiitrdi,L
':

Chromodoris

i ftrr$ ri i tr LLsr r cc;.- in+ r iio"L!' D.- wr Lnoltiinr ind:r .' 4o

n u d ib r a n c h i a

lrl d:i,\.ria su d.l,tstdrtr c! xn

ludrbrafdrir.sdr mclciiic r,,xi.

.hil.r
t l dr Ln.t.r {' icnitjl, {jcrilri
I:Lrlica.hitii, s,nlrudc rh
Adcs+trsoftriu.olor t AcN,LsLi i ap! drf coD psrilu i iirxirli

rtc.ic t|c o tclcLhedc !L.ic+l'r


eir. s.rmiui cn tiJrc.oa,m )i nn
md,urcl,idr blnlii in fonn, dc

pari l]{ sp|]rcS. hrintscrr

BrdP,-- -""
.'ttf

:5t

c-.t
,z
P

ztlt

:1 '

F rctecnr.r ,

{rcsrlrri
-",!l
sunlloimqledintrnfl nuid lipl+ oi
pc csrcilrrcducc o glmdi
Accs!tlujd senrrlr.tLr$ llnt
scoiceI l,iti srnnsd. Npo'l
Scoicaarcdouiiju Atlli
Acsteo
stN in od noflml
iichis, dm scpot dcschidc
fi,tLat.
lcntru a re fil1h ditrd!! lrcr

td

Mclcul cu dungt
alba$tre

FJ

Nu tolim.lcii supiitrdde s0Dci


VcLDulor dusi allr:rstrcF Pindc
dur$xrile ntrinc, care1. Iiindul
IrrsuntiNoitlc d+srinclsnr dt
iundnlllli'ii, in ipropLc'r
riftnlui Mldl sc hiAeil. fi+
fic (u algciin
duixtua-gazdi,

;tl

F
Urt nrclclnL.ol.nt rc Fn.r. d.
inco:'lunr c
sLndcilene
ia
'inm,
irefi.|r dc Jn.ieStderltc
icliLti Acen,..1. \c nrlnesle
NDt.
{0 pliDr. rnrars.trLei
.r-!o,caLccts+ !e *dh.r,

Viermi si echinodenne
E\i ..t i| rpr olirtu l :I\L 5 0 0d e , D e c idi e vicr n i scg r .e n ' i,,
sauiaeftlti.lnrc ci se nunriri $i timclc, caretriiescpc
uscat,ca $i unii viermj de apl duLcc,
cum ar Ii ]ililorilc,
darcei maj1nullivietuli hiicsc in mare,Toti a corpul
divizatintr:-unnumfude segmente.
Toatccchinoderfiele
hiiicscin mareexisli d,:ui grupurimari:crinii demarc,
stelelede marc,castravc{ri
de mareqi aricii dc marc,
lfiprelLnii cu binutii de Lrare.Mldte slccii au un corp
impeftitin cinci sectoare
radiaLc,
cu o guri.intr-o parte$i
un anusin ceaialti.Celefiai multccchinoderme
se
deplaseazi
peliciaarc tubuLarc,
fiecaretennillatcu o
ventuzddiscoidall.

demare
$oarecele
ln clrdatonneiluillinuF,

s+ar+

cclcd! mrc cslede fafr nn lclil.


visrmu ldrt{r sulerl.nrncslcaoo
tcn't n, pcri d.i gd nEodi, +m i
daunsp+cr
fc blani riii iNpni nun+lc. SoiEcelede nxrc iti pcrrNce
dF( p{nc r ri.rilsrb noroiulsa(
nisilul d. p+ itrndulapclorF(1in

Ariciul dc marecu

Arhili+{hiia alr MecitEade


DLntrn rca rriihl i{il tr/lir,/ra

lepilungi

Crinul

Tcp,iii proajcrzi pc a cii d. na,.


nnDoki\trindnicilor Gumanimah risc ani iu pric{ dejos r cofpllur 9i dc cnrcidiDli,amn_ialiln
oe'{, cu. e
hrona.Ziu.,
:ce iricislru'ncstcca
ascnnliinrccif,drr
n.atlea iet td rc hiincanil cu aLgc.

de rnare

A.eadiYielltc !rc un
W;2
fi.iofltiss ih sridcn.
l7
tsmtele
mn,incet,;N tlli+i
11,
picioafetubulaEc! ni{tc
d
[.: ]eDture.Ci'rd sehilnc$lc,
lr crinuldc niarcir1i , c
!.1fillrcnzlril,incbtru]i
[, 1'|a1c1+
t, nllcpriflic(l+cu xjuton
lR pi.ioarclortuLbulnre
H.!na esle
lr+culi
nri
ikl]rrtc
t-rr Frlrri
i.
I cu cu p x rr gu{ rr cenrN

ili,iDar coLjxrlr0riirili
Rr5p8ndrrc&i
6e, rAlt

r1110.n
liori

DttruniFi sliin1ifti: rilorg

lllr

,r,ti&-

;l

Rilnindinr:orm

,l

Steaua-qarpe
fragiLd
r\cc{sllisrei{re un coi! cr:nkalin
lonniide dir t ciici b(p lu,Ui.
c! loFr.senahtenrirc+lc Clirrl
adnrlului esreif tefica infcriorrii
a disouluiSrcile{aryc r loLos$te
dc bnleleeilL S pcilru a piitui{
r!'c' crunaceirrllrc vrcillli

An} c

R:irtindn.a: 66rD LA ltnLir

25,6

ViermeleperiedePraf Bdnululde mare


Corpnl acstrri rlcnDe
comu
qlccraculdssti dc

:.

rlc
ncxibllL+crr

Biiulrl.1. ni.c a,nn ort


lplitlzotnr form! de disii!i o
codhrlicacopadlcu sp1'iiscu4i.
Pepxnca;nferioriiarcrLru' {c
4arc
ti.ilaF llbuldreutnuscuL+,
dnr
rdnnc
h'ana
ajuli rnirnalulsi

Rirlindi'1!:

ioilul o.GnL h

S-ICastravetele
de mare
,7 ci'c-, i,' rc t'."1 i

RirpirdiNi: cos.!j. nnrdr..


rlc ,\lLitrrlcuLui
ti Frcincului
Ri!0indn{r

o.!!trtr1
^llmlL.t

Cdlravclii dc maF !'nlinn1din


dc lnarc,drr alrcorPul
cu sr+lcLc
hng, sjnplu L!utrul din caticl.
scolli mnsul, ln ccalallE
'ardc rcnuctrle
ari
guri, iLrcoLrjni
cafcDduniihnm Po lo$i
Iungih+rco,lnLui.dlc th.i do
ticiorra nbll c tunuscllo.
Arunciclindcst ftlbursr,
dc r),l.c cjcctcazi
clsrravctclc
dir aius fiLclipi.ioasc,car

palolo
Vi.ermele

r\.cst !i.rmc r'diclto$b Pr.trc,


rnarinc.rLiilIa
iLrrr+L+r'b{rilc
$nn, cetliji a|)cadiinciAro
par lrcr.chidc tcntrctrlcla cal
5intrlLcflrc in l:onnide risll
dc a lungulcoLrului,d. ubclc
F4iltrlc,alq. Sotulinc$cnr
lnciprl ctr clti licnni

',ffi
IlI

Steauade
mareghimpatE
Coerl li l)$!elcaccneisrclcdc
m$e sLnL&oferilc cu slni an
Subfieoxrcbrq eristl doudlmn
ilc pi{ioarcl{bnlF licio.rele
tubd.rcIumlioncnzimnul|an,
inthzindu'scri conlracdndu_s+,
penhucx slsrurdc nare si sc
in ciutau prilziidcpLaszc

;5 5

z'
.,

.
::ii'

De ceigi construiesc
animalelecuiburi?
egimulreanir:ralese descurci5i fErdcuib sau
vreo casiide oricafel, altcloconstruiesc
sttucturipe carcIe foloscscpentrua seadiposti$i
pentrr a-$icre$tcpuii in siguranli..Aceasticasd
poate1i constluitispecial,curuar'fi un cuibde
pasdre,saupoateti pur li simlllno savrtate
nalurali,sauun iac adiposlit.Cuibr le pot fi
ficute in copacisaupe sol sauin vizuini sub
pimdnt.In geueial,pisirile iqi constmresc
cuiburidaarpcnhr pcrioadade imnultire.De
obrcei,cuibul erte pelasi.indaL;!e flr.t ru

CuiL,aln cstei}isiri rr:lrnn de cltlitol


ldri rilmuElcsu6lri, u.dr x.inaLlL.
de![di !{t si djungi.r Cieo.CrLb
.dc !D\utdinlibrc r.gchlc arc
imrrca in llmpler.r virluLrj

plecat.Ulele rna:nifere,
cun ar fi castoriigi
cii:tii clepreerie,iqi pctrecnrulttimp iti caselepe
careqi le construiesc,
Acesteapol si aibiicamere
specialepentrudormit,pcntrupui lii pentru
depoziLarea
hr"nei.lnscc-clc
cr..rn
ar fi ,Ibrnelc.
viespile,
furnicile5i termitele
c,rnshlicsc
Aiele
cuiburicomplexe.
Crnorii ?i8li?ui.scun riN.! irinuriti fiD:int, pe.rru. cr.r un
lacni.nre se!. so.r bnnr pe.N irrn. DiMoi. Ccbtuij sN
coNrari.ir.u eClFo! d.d djn otunsi

15S--..,

f_mcLa!olncclul s.erntor
cons(clc!@undlpoe tc.trutri !c
gssell4tuiDirrdecereil. trs.dtc$
nLoepc
s, iadmic Fuz.l. Ma in j!ru]
tLtjr, pini ciad vr rourj \!
codslru'1rci
o flilfofhl L,intLtimor
Je 50 ondeNlpft solului Apolhli..
dc lsrbi sa! Ir nz. i vx rcrc$
slNc(fi globuhi cn drrineliullr

mllilt ncrcc$c.nhsnarni
dd

^cc+sri6r colPnoale nuDir(


insritlc
tcrnlto. Muru.oiuleselonnd +ln
piDlnt ,hcsrc..r cu feslele
t nnitlorin idtrno:ultuiseaflr u
cuibfoar cornplcx.
ua hbjrnn de
mhcrL $' mr.l..orlini a.+sFoorale
pertrillr.idn,pcnkuo!i !ilenr!
pui.t Co$riLctrttrtiltr vcnllrlj. !l
turt Lr +d!inc4+iernDerilwridin
irl.rioLi0 llrrir{ ddccprabilo.

ii
B
Btur$

Index

d. rodulpn.jtrtuh, i

Br+ ' Nrtr rL r+ rL L LC


n rl i n 44
n,odQ orriY(ftrL &nc t5+
Br0iica pilhri silirrir l5l
EL'triilloi sudatr .mr l5r
B ,sc! ;.rr.trrl i i t.!
r39
Bitr$uldcNr. corrtrlrs

anLrrifl l!r, 160 16r. r6ii

CihrsirLiazbnrftorr 2lrs.lit
ilbim dlno:r d. ILUTNlt8
3ibxnu e.xdr Sx bed r?7
n i b u i q L d L [g irL b r!Lrq
l 5d.

135
Bssr!1c{i81cu rql hde
I t7. t:7
Bm$atcs.omi tu Fnul i l

annclcoDfl cr gll.f diti.h

atu.L5u'i!5ror5i
dc AimLrt2.l
5rcr5ri r'c$csa dc bniti I 21
Erorr.r tc*ors! d. pidur: l!'1

in(o$Dr Lr!D,(o 19,2J6,


1'17

3'031.r!a{6xd tit}li

r25

Cioclrul c,Lcffdi iLrlitt 3.9


cxtrsnrt .u or! :i. i 1 .rodl

C1trgu'rlph. J .roicn r:

,4ncsi d{ Lh!{ crFl)llubtL


l!rur$' olririrnrc 150l5L
lrufiri llq. Llo, 146,147,
lturca 3fri.rri cu gLrxLclad

253

tup rr
cnfutrd$i.u pLcPtr'L

Flurdrlc 155.102,120,2ll,

ab.orL I de tlduc sndior, 19

D
CodrI cu !f }i*ni +rli1lti t30
( r(nlcLc dt nNt ?51. ?J5

C l t [ri ? 0 1 1 ,q 6 ,9 7 ,]0 0 r or
Du$hl dc ane de
Cifchjlds iinml lrt. r41.14i

Lr
^tuaL

alirllt.d 201 202,244,2r5


D ri .ul d.D dd6?, 157,l t9,
lrusurl dc nft

Foir iu bl!D3 sull

IDci Ltio.iilori

'ns

di

citri

bi :Lr

rt dc 1q:

t56
rnNln re$,1l&. 11,1.235,

ar+ ridchLl F1n fl' ucsrl 3t

E'
ChillxorLob$rrt dcco9r. li
clr 4tr$dortr dudibfto.[ : 1t t

103,25t.!5t
E.ninodemrtc

C 0.!Ditoatr fl ccrtt

tiu,jLica
rilicrolfcdc lhizc rjl

1q
cro$litut

?, r3- Lltjl1),

lr:rNitrisr riDPrlkr r!. rn

r2t,Lt:21
Cir{! rfn.nrr txlar Lii35

a m ro d l l !L d i N LIlI $ 1 9 ,l :l l

CrccodiltrL
tttr ae${lncln

Cttdicul'.dc dcncill 200'


115
cri'di+l 10L.10:.?12

a'rli (Lorindrtrr.rdcCo l
J2

?I e
Giid.eulLxi nnc LrrsL
Coco$lslr,u,iDr l9?. Lgl

cil.d&, & Iecirin{ linnrr

:59

Jiiiuntri d..nli.

cu sr/r i

Mi mL'ltrd.nila$ [l,\r

I
lrdiLl

!' tj

cu lordr iLrhti 22

\t,'inL:jr.rii1trj$rini
16
Mr' nL{c[ di: Ln..:n-( L: ]6
M: mat.:. di. r.rnr,rvr r

Lfl tlNrsrk

Hl f

riMiH

Gc.ko.u.oxdx rl in i[+
(r!ru * dLg+r+iL
naiL llS

U3

L I r c D lF n u n q ', r t h L l a D g i
lfl

J
Jr.lhiirur iu eo{li nri

93

Li mbxd.m!rur5
(n0rd ru

/nrl r
]/l.l.ul.u

o c r llir E li+

dlll3 | bi $*lt3

Melcrl dcsiid trill0 L 2,15

atrtrl+ul dr (rxrririi N SB

Mctc sllialar1-r1r,25?,153

Mic ir det:iriu trnrrir nirr0l

Li.sb .! dj1ilr,ui!i106
Liiu!ra nr i,ictrr iune 106

rf ,i ni rtrrlipi ni:ric ? r0

/$1i

"*y
_ 'f

P,i,!,d r birri r i. ldisulLt


l 0&

O,nid! Eoliei!21 211 3?,1.


IJ
Opoiuftul{a{

v uLh !fi u u tr dungLit hc ! 15


ivrli r snu dc colcitrdl 211

Ir$ftrloib.

a Fri. l)

rtnr s d 11[ Lo! l j l .l j 9.

flLpllDt rh mL

P aj td..r (i F]ts F t l $

P $rdl rmr0rLi Ll tl Li l St

.Didl-

PNrEprruriilui

r {q

I,isuiri l:edlLlui Yil$tr jD9

[r0h\rcLr1i1. 1Jl. ?51].?53


F,idrchclc r *s !na1(ii 1r 1

lclrllrnni.
Pdira niolh

dr k'ntr 144.Ir3
PiiJdchclc

Pi$r:

Drrratbanf

LCr{ii t.l
Pqrr. cr pnLtrfhi 133.L3!

soirilr rt rrs.url
t,.$Jl o(,l a

,Fdr! tl i L r r

Plia'!cLul2il, 2+] l0:r, 216'


crixDJcruL.onm Emn:33

riLmj(0Dr .a lxti (le csl.iirLn


llilr r iirn l5r ll{

l,rl

Pa..l. l0Fd di,4.lL n ir'l


P!ir. nrDLirorjn.iibt nr

li5ir d aesFieLtlrlelur
',

PrniLrrndi:lLi

I lrli l0!r

rel
Prt(.1i1{prsturrlcPi

lr,
tJ7.r{4J65.163-11),
r.$ d! .nt 157.160.163
tq$htri'nirili lilr, r60,l6l.

Lipr!rhL cu crcsit AalbcDat

193

251

P e td ! o $ s L5E - 159,
L& . 1 1 7

flJrr: Jrlixgtrxrh(ru |l[


rtrd :o l D inr t r ! r r bdL l&6
shh

rli mm

flr r Lliir

15j

I\Nigfurorri

.r th10' ! $r :

1t?,n3 rlN.ri+ 3?
$irPctc
Sii nda
PDrs.u ro i sinEi*

uirJi dr lh.itr

frPlt!

Ior dc lmf

Lil Lll',

tL7

llL

$rLpcl cdrN rr.udnfAi r l6

R
ssrf]+trur r55,$6. 1.12.211

tiiL:duicrd. fxrc coi,f,n $t


Ssi.ni flLprorm Loiii77

R rd ri ,
t6 l

S*rccrid L!tri{ii.lnul6l
5*ftc r rrji lldri v*c63

| l ? , rt8 , r5 c , 1 60

l+ [ o rrrutLS ,6 0 , 6 ] . 6 1 _ { 1
sntrirui i!rrlL!d {e Dli rrrr!c

RNhiDuLbrlctrii
l5?, 160,l6l

262

S+bolmidr luncr NDui6:


s0L.lmi d tr l-lifa Y.dr 6i
S+bo,ldrri nsor rl! Ll$.n 60

!wn(r zburl..vca,ir$:,ll

Vdlmr

dcmftdl

ltlL!,dIs.tr

d! V

(0
$oboLin I .$rgu rls{eJct
Tenoa$ LFllr dc Gai

S ori,l i tl l

&s

vic.drt{| jl.20t 102,ri4,

L l?. lt $. 123 Lij

r r.dudr d. d(cd llll


9op.1r
de1rn3wl lil
FuoiiLxJxLPc
Pitiurc gmrlc !i
SorcLm{lctr

'[i|rxal coilo cu douiid.gd.


l,l2

Tiirrul-.od & N.w rtuvldJ 'cc

Z
T

U
90 9r, ct q3
\rutLudLr+.Tt
Tii!6n'Lx fl !cMi.[

D1ii11?

UishcltLfr cu .o7i Lursil05

Tci,trn 2l&, :14, 215,2J6,


15?

g31b.n!l3l
TonLI cu r iPLUrrc

Tura..cu.r!ns[,oat 102

hLStln

asr.r

O spLendidi
enciclopedie
despre
incredibila
Iumea
animaleLor
coior
'Peste1.000deilustratii
O cuprinzi.toare
rrecere
ir rcvrstia lumijanjmaiclor'
A r : ple t t . et .ti l - mu n rl tre .p i ' i r' . re p ,l g . e-rj a eni .

pc$ti$j inscctc,piiatjcni SiaLtenelertebrate


. Descrietriisihrricontportamentale
alc aninralcior
. O.ni:clt,p.dc r.alizaLi
deo ccn:piueerJ,e4i
. O cartcdercfcrirLli.
utili
pentruScoali$i pLi-lcuti
peDtrulecturad acasi

,.1.

S-ar putea să vă placă și