Sunteți pe pagina 1din 95

,J4

V. N. Lozorev

,1.2,'J, -1'u ,.b


i,t

J' r'',t-r-., --

T:Ol.ilr gIeCU..t
.'* i '?-i"

.(: ,

scoara sa
froilLr.crc si cuvint ino;nle de VA'iILI I IORFA

-{1 )

' .l
F rl0

'

| \..^rr.,
that'

{L

',. ,0

't

lU,b.Ultt t'l t"


''

.a\,

^.,

L : t t u N " iM r q t D t ^ N r
BUCUIiE9II'1974

t|.tt Ltn

.rsr.,i.r\(".\fsrrx,.r(,r
rt

v\

r ./1 ' I

INAINTE CUViNT

1IOFAN

P. copf.lr: GRUCUL,

A r l o r t n lr t n M d i c i i D o l j t D u l u i (irfsm.nt) I c o . r r : 1 ,G a l . r i a ffelirl,,\,, Muscovr

Lt rrtrc rt t n ttl ic r al ii r us cascii, pr iD itd. $i inf ele a sd. stLlt aspc<:tul reqlizdrilor artistice ;i al mttlliplelor ei raprt'LrtTi <:?LBizdirtul, consl,iLuie tt,w tlonutLitt ua,st $i nu inLleajttn.s (Ie aorosert La troi. N-an' fi tlcci de miTat'(; c(L Lithtl eccst(i t ij.r{/i si. iru aibaL o rezonanld d?oscbitii pcntrrL titil,rtruL rotnttn trL,o.t,izat. Si. cu atit tn,ai pt r[.i.n ttt t tt el c etLlot'tthti t:i. Curn ittsii ediltLra l,l ?t'id"ianc'.acordd iLe nt.ai rrttrlLit rr<'tttt ttrt itttt're.s riiclit liirqirii. cotttinui rt ci.trtlttrhri. rlc inte-sti.gttlie p(.ILt.t'1t. .a irr sJera tl.e ci.rcttlal,it: a ralori.lor ctt Ltu.rii sii Jia. al,ras? nume $i Icnoltrcnc ottisl,it:e din toata titnlttn ile ;i. Llitt Ionte zcnt.Ic rlecgraJice, ac'tt (rlitiirii it'r.?)c?.si?rrrc rontinaasc'ii a ocestci op(re sc insrlic irt rtrtlittt,tL .fircc.scri o ltrcrzrilor. ,9i ial.ai cd, astlal., du,pii c<: il urtnii ctt cttiT(r e.rri \a lra(l.It.cea Jolos <,r<'clatttattu'tnoqraJie ..An<tt :ltt.i Ilttl.tliott" a lui M iltu.il Al1ttttot., ltil>liotlrrL liq in lhn.ba ronti.ttii. 1tL'tema artai rllsa rach.i \c itn.l)aqiirest( aclrrn c1r alte d.(nti i ltLe, tol. asa tlc ilus[rc . a .si ( elc ont.i.ntite. Utntl clinlrc t1u1)telcadllse rlc ostii rlatiL itt l.i.scttlie cstc ccl aL lui. Tcofan Grectl, 1tn Tnurc :tLcirrut bizarttittct-ttts, 1;rinlrc ptttilrii carc ett fox[ r'onst,ttutafi de lctopis?t?.'.:i h,t'isoute inh'-o t,rcrrte cintl <'tilorul utrci lucrdri tlc ortd cota in Jinit nai nnt.It itt tott;tiirtla conternprtranilor

dedt ccl ( o?'c s(:?,i/jscoopat e. A$e .se eJ.llli( .'i, cel pulitt in pat'tc, irtrlitl,::ttfa izbilt;qre tt trtrtl.t riaLuhri tlocttnt<:ntat' raJcritetr La url.q i.rLtrcqii epoc:i tetLdaLe,iat' si.htalitt ttlr-[ rxcppt.e"ir rliti pc TeoJan. rsi tol.?r,si. l\4ai mu.lt dcr:it ct tttenr1.) litnre larrnicd, ate culn sc ittirrplri od(,.sco, t t ' t t r l a . f d c t r tc a d e . s p r r .1 , , ' [ o n s d n , p o r r i n , t . ltrin ntt s[i.tt <:e. taricitit inLirrtpltttc. :i o s|Liln (L( l)()1'tt'?1 lilcrcu'. I)rr asl. det(,t'(tli Lui F)yiJurtic cotLtottp(r'atr i qrltniralcn ottttziast eL orlisl.ultri qrcc lr nrt? i?lslrflil .si dcsttil dr, .sr'dirt tu rriii. ltLs cle cru,plionelclc r:al.ildli elr (!l.1Li. pi ca, Dc.nl.r'tL apar[hLitrtl q <rnd u i L' sl oLar. ritt r[t t"ilc, scrisc <l.e cl sit qibi. lolttsi trtni. dcqroltii itt trnt.rl larulatht al 1Lnu.i pa11.(tit-ir'. llc:ulli rtritc caz, rlin destrierca ap,tlorttticd ct ltti ETti 'l'eeJen cre n'Ir /.lnr,li tttt lrnrLa tlrtlQl: lortic. ci tt,inpcralncnt ::i rlc Icrrrtar,', o, ' nrlist, pliri (1.?
tit.rtrtl ,,n :1(Jtattlt ltis,rici, ,,r : t),tot ::i tni

nioltrrist tl.eoprtlriri, ci si trn i'ultilrtr tk: irrlt |(l)(irtn?. IIn orr. r(t.r?, prirr'isirrd Collstnnliitoe rlotto. ittnti.tQlc o sac. .,1 Ttolul tttytt'itts i

r l r ' 1 t . l ' 1 d ,1 i r a l l t t t t r 4 \ t t t ( ' t o l t o t u i , ' \ i Yil'1.n itttra/ din p:lttt tle t,cdtra cttlttttal itt ::otrrr rlc .1t .'l i11 rlotttitrotiei ivltQ\ta. tltttq inlrrrrclic l.\? nrr tnrtttQi trtinelc ltnlti 1r1csL?ti1t(l carc I Rrrsirr stii 1tittc rL (lu ll ltc:'.'('s/ (', r'i si r.r allrcei,riri/r'i :'.'!/ r(' (Ic (1t1tostir1e si p!'c( ('Fl.' .filozo.fice :'i ntor(tl.. Dar ontpro Itri Tt'rt.fott nlt t'onsirlerittt ttlil clc fal'i l\tonoqrofia sii ne. opritn pr.a ii(leluno. ':i 'rltilrtitd pc baza u.nor cercet(tri l('ttt?itri'. . t tttnplt'te isfo?,c1sfc sinqurit oltiecttrl tt (11.al ^l01ti n1Lnc-or rdmine, a$ldar, rlecit sii rultrcattt. itrtalr Dl ecizdt i stl sri strblinicrn ttttalc l(ttttri' rer( tr' t,om i c.rcA sd f acem. dcsictttr. rlar mai tir:itt. lrr schirrrb. atcntie nc ra .fi rclitt?tlai mai tttull |! ia persortr-litatea al tt.()rl!.1i , \(nnilQIP in domc sinl da at'tii, nla cdrtti htt'ii.ri nittl istorioqrofi.ai .,?rno.sc?rfc, din pdcate, prca pt(irt la noi li nracun se ollii nlni i.n ccrcttl specialistil or. lbio \utt tipar. i.n l1''rd1rcar? rotnineascii, o cert( \r,il rrntri dc I,/ii,'lr,r' Lazqrct,. :i un?un? .,(llLarditt", ilar tu TttLtt:nt tcnbi in t cLzttl dat de,spre o o'perd.

sc'mnificatiuii stittt fiind. ci. ltioqrulul. lui. TeoIttn cstr,: o atftori.tate ncr:omtestatit in arta rtrsii ueche, in cetL ital.ianii si in cea bizantind. si cd. n t n n a i i t t c i d e n l o l : i - o ' ' r l i n . s f t c o c t t n d r i la o y t . pra artci !ronce:.c. spanictla. olonclczc sau, !lomancle. Oricum., prir. .solida sa fonnalie c:a si prin slera lorqd. in care opcrr:azii. LazAr??) rcprczintaL tiTntl d.c soront endcl.opedisl. lfrisorl in 1897, la Moscora, in Iantilia 1!.nlr.iculro.s(rrt arhitecl, d. si-a inc.aput t.ari.ero ie istoric al ortei dcsltrl da lim.pttr r. Ctr toatiL intirzicrea pricinuilii. de rizlloittl ciril. la carc o luat pu.ta in qtlital e cle roltbelortt eclit, in rinclurila orntqlr,i rosii. r,l r Icrr.si/ .sfi olt{ittii incii d.in 1924 litlttl rIe co.n,lirlol irt sl.iinle cIr o lc:i dcsnre ,.Orirrineq ,l)or.lrclttltri itt rnla il.elitrni(' .ll.cqatta .strbiccttrl.rri n r t r a I i i r t l i t t t . p l i l : , , t , . S l t r l i a r a r ru t l c i i t e l i c n ( , r r i t t . s l t o c i , t a c e l a i l i n r l t r c c t t l o s i l " r ' r , t ' n l o .i l t . e l t( epara pt,rtl.r"1t ntrl{i atti rlc :ilc si majoritatcrr t'otntttticirilo, ,r, ,nr,' l. qiirim itt t ',t.i.slcle d a s 1 t a c i a l i t a l o^ - d t l a . B a l r o d c r e u l e . . B t u ' litt<tlrnt l\fartazine" gi rla lq ,.,lrt irt ,lnterita" Io, ..At't Btrllclitt" -. sirr/ r-orrscrr.ole trtaril.or et.Iisti iIoliarti. ttr pt'ecdde't 1n'intiIinilor. e I)colt.foI. trtct itqlianii t:rt li o prt,zonti cort,. stan/r'i in praoctrpiit'ilc lui Lo:or.t., ia1' 1tilfl rlhrlre lrtcrd.rile sal( eapitola. ctt caracl.er dc sinlazii, r'stc ..Oriqinca Ilortostarii itdienct' api r t l i i i n r l o t r d r o l t n t t e , i n 1 9 5 6 - - 1 9 5 9 ,$ i u i ' i n i n t l . .si. Ii.e irtl.raqil.d c1t.1!lt ol /r'r,ilen. Sri nnt.itttim apoi cd si ac1!.m,lo. bdltittptp. cind nc lt.L:q erperiettfei de-o riotd. t't'ynttaltrl rnn da st.iinlii irtccarcd sd lroqii. trrrcle cctlcltr:ii. tot orla ittlianii. constilrrie .srrbsfanlo tn,tri solirl 'vtltrm. al. \du intil?llet .,Voch.i ntaeslri ilalitni" si apiittrt rt,crttt lrr r,.lilirr.l ..Isli?/sst?)or' La lttLzctsltcces<:Lor rl.t'bindi.ta tlL, La?erer in. rlrnrrcniul eercetdrii art.i italiene atr. .\!et con(li{ii rlc nattcii sii {ecilil..'7c itil (,.r1tact tli.rc:c:t ;i Irrtttinic ctr op.rclt, .,:trulial.a. (ti itllii. l-a aiu\I Ittt ptattita trttt:'ealri (?r tlis(iDl.ina ti st,ttt'rit. llq i-a inlesnit tin:il'1tl1!i t er.r.t:tittor, ytr t.ittd lurra

(a;tl ,,,'1.S. Pz,sIa i\'ltrzt'ttl tk: tLrtit o<t:i.detttolci l;in" ) d.in Mosco?)c, sd piitnLndi profuntl in cara<Let isticilc tcltrtict: ri stilisticc al(.' rnrLltor arti$ti epuseni.. IdentiJicarc:a outoriloi"trnor ptnze (lcrcttitc nlai tirzilt ccl<tbtr', atri.ltu.irile dc oparc. Jd"crt.lealurrci i-au adtrs curtnd Jaima dc i tr.f ailibil crLlro.scdtor expert. ti. L-a ajutat npoi ltntcrtt cdliiloric dc shrdii tltt pcslc tln alt -- intreprirt.sii. itt 1925, irt (|rc (ia, 'l'111'cia, Il.alia, l,'rot{a, Bek1ia, Oland<t. Get rttcutia, AtLstria, ilr. toat" nct'slc ldri strinotnd. ttl t rt al.c.ri.c do cu n enl ar Qnt r.zc 5i.Litn'esc) p entr u Ll \l1t(liile cattLparolisl.c rlr' mai tit zilL. 1 .lrr. s f ir',sit. o i I ul.?I ! n q atai p r ac t.ic(r p c tlae ot1i cii ilrceptrtfl dc lirnpttrirt, int'ii rlc Tttitr 1927-28, cind li.n<, trn otls rle.sprc (|iolto, Ia IInit'crsil(1.?. l-o. sl.il ltlet si c(| ir s.llslrl qrlinci.rii. r'unoslitlalor despt'c n1a ital.iand. .!i totrr,si, [,rLzarer n-ar li 'Jnrlut a<ct'Llc la daplirto irttclcq<'rc e occ'slrri irttportlrnt t oTtit.ol eL artci tLttircrsalc ;i. ntt i.-ar fi d.esciJrd rticiocl.alii taincle docri nri s-ar li. sprijinit pe solid.a r'lotostinle dc arlii ltizantinii. Ciici, itt arlaiir, tl .sl( 1tn1ll rlinlra cei ntQi. Itt(tri lti:atttinisti cort l t tt Lporani . eo|ta.I1tI srirr rrr di.scipiiruT a uillt lo( ilt norlul. cel :rtai Jircsc. lneit dc tindr, pornind in (ittl.erea rn iginilor R?nostcrii itoliene, pa.trii il Jrtrr'ltrsclridin oprtrulst' ilt Qp1'oapccdtr( citade' l.'le arlei ltizanl.inc. Se rfizu ast.lel.n/t'as .':i Jrti'ot tot nLai afttni .sprc nisipt'/il? miscdtoarc alc tr'r ti tdritn .rlra f?l.scsc tot(leauna rlerutant, plitt rla incartitudini ;i capcarrc ca-|. pindesc pc arTll,orator Ia tot paxrl. Ca s1 poatd. r'dzltata prin hdfi;trl rlc unl.radiclii a.l Jabuloasei artc ltizctttli.ne, sii-i lumi.n"zc toatc strdllt.citela ei resorturile intint e., s-o infalcrfr,.sri-.sicl<,scoperc ctbir;iile, unzi.me, sd-i crplicc fclcaqd itt Ttrof ( r ('st c r c o.. i nf I rtrtr aa ;i clecicle,rea, ccr ('.et or I rl iit o ',t.lt'tt sil .ir'.i ,,i 4 lti,trl si ,1" nslilqLi la. ttdq celt,i ruli dcplinc sario:i.tifi stiinlificc. I l l r r e i r r l . r , l c r .l r l f ( ' n o 1 l ) t , ( a l u ! e t r e r i i t i i a ( ' p s o . t o 1 ' l u t i t t ' 1 i t ( ) t i . ia l ? L u t u ) a l l ( t i i , e l n u 1 : t t L t c a

dt, r'arcetdrila utLoj'pt.cclLTsrt'.t .foce al*troc:lic telcbti. Lit.:ittL ItL o purlr.: st,oLil.c clL;1ti:rniino_ L.olr-(, ot(,(::a!, (|(:1.nt4tLii, ( n(IIc:.iL setL ilulioiA, .Jt ltLsusl t;(:oe[(Lt.ttsri tla ltizatttin is/icri sc i[ustrase p! titttnltl et l.ei pt'ilt opete ,toloj. ittt.ila$i ta I3usl(rer, l{rin dakot,, :l inalrn:, J,ihacictt', l\I tn.aL,t)n $,(1. (:anLitLlli.tttL trorl.iliile (t.(at( de ot,a$tio, l.a:tLtt\) e Jicttl,o itr.sri rlc pr: po;:ili.i. T.trittcipioI tni, ajt]tclirttL itt con*'clttli LtL unrcluzii rlilt:t.itc,, tttle,saq ditttttcttltl oltttsa r:clot. u7)(trrsetc da 'Iri., i r tI r ts i . ('tLrtt, se stia, in olnr.rlur.ctt e.tte.i lri:(Lntina s_s j)roce(kLt itt. tttotL Llilarit, tt tlrtrl.tt tk (lcrlat.!, cett trlui itt utttliL JiitrtL tttttlti t.r<,ttu, ca(r r(01to_ graJicat aplicatat de lJ. P. Iitnttlal;ou .sr. r1c:r,r.rl! t r t t t t t l t tt i , , t . , t , t r , t , . , l i , , , . i y , l t , l t , t t r , I t . V . . l i t_relt)t). e :;laltilircq cutLttlici, L tlirccliilor si ttttercorte,tittttilot t[irt cqtLrttl orlei bizantitt,, parlizanii at csl.t'i. ttt.clot[t, ltLatt ttt <,ott.tidarrrl,it, tlotrr tttt sitttlur (rit.,ri1L pl tcl icrnn<1ro,Jic. ()r, nu-i (ltcrL tlc binLlLit La (:e ( jttcl.tcii ct.ot;uLp se _ptLL('tr elrut(la pc o(ae"sttl l)o:tr iriqir.slr'i st sttlttcdi. S o .si ojror,s, rlcallIcl. (-'cttL (,( ltL inS ( u t t L t u 7 ( ) l r L s it d " p ? . j t [ . ] ' r L i t L t , c y t t r l t t t i I c . ; r t I c u t l l i i t L l , i i , l ) i : 0 | l i o [ o t 1 i a c a a j l i i r , a L ] . a t is i I o l r r u v , tle p( tLt)ne itLcl()r[?.i ic()tro(l]tt[itt,. ( )lirinn, ca " r , o r ' l i , I t , t , e u . s t t t , t t t , t i I t r : i t t r - L l / ) ? i . \/ / , . ( . , , / r / pc t'r.ik',rittl attctlizei .lot nttLL(, p. p. X.luraktr, (;. \\'i;tJJLin. \\r. Ilotk,, ,/J. JJ(,?.(,ir.ri)?r, hI. ttried_ Iti.rttl<, Jiirt tl &(k,plii 1u)1 r Lhri t:u.en t. C ot dril>t (itt at..ttar' .\et)q li o Jo.sl ;i ea (lt, caa ttui tttar( itttptn tatfl<'i, (lar (ore la c( (I(,(u...qea (ItlL (e.ra(_ It:ruL ei u.lrilulcrul. nu 7)rxdt: Jl rrsirulsd. Da oceca Lezorcr e el(.s itt tt,t?etarrilt: sok, o al,td cal(.. DisrtiittLltt-st, si cI tla tru,Lctikt ico_ rLograliad a lui Ktr.(lali()u, ct inlel<:s l,ottt.1i <,ii. / r l t s , , p , , a 1 , , l i s 1 , , , r r . r ctro l o l ( l ( . \ , , t . D L . i i l pi . l . .l.rl_ J,!, in,i ,lin IJ2.t. in artict,lul t,iugt!tli( !.or6a (tat Lu.i N. P. KondakoD, oclatii cu-otiatlitrl pir.ts ddu; squo,ntulrLi 1.us, el a:.atal cd ,,nici i ttLci.ari Llin sJera bizarttinisticii ltu L)a puteq \ci i1L ,!ir", / 1 . / r \ ,c . \ , . i ! a r u i t r , . u - s i t r i i j n i c r ' n o g t . o _ . ' u ( : t ,c t t r ' , i t , p r t y , r : , r lk''. l1.\(r lu lt,,,rL,k,n.

e-ste cd. a Jdc:ttt ditt laptete dc estr:ticd. Japte ltut' isLoritc,,,putrln(L asl)el .srtrttr.ul erlulitd$ii tn"trc icorr"orlraJic si uttd" Si clispreluirtLl faclorii de atu i;i netura kn speciJicii. I)c asetnctree, V. N. Lazureu se riciicd Si, irnpotriua ttoeLotl.ei Junnlist<t cat? iqtlt)t e,, Lo, rindul t'i, criLct ittl icon<tgruJic, rL:lirtitr.tL ca ualabiLe ;i snu lu,,-lettte Lntl -o opeti d(. (Lt (tout trijsiiLutik: ci slilistu Licc. |n, ceea ce-I p iueSte, cotlsi([erind, cii ,,icurogmJia cstt, itt, tL)tra <tri<:iir<:i. itLtloieli,'un atri buL al f orm,ci", Si cit ,,clezuoltarea ic<tnograJit,i rtu este nirnic aLu cua cLcr:tl, rcf|t:t'Lure a cLezrt t,rtLLirii stiLultit', Lazarett a preoonizut uruireo ano,Iizei Jortttale cu cce icortograJi<:i itttr'-o rtrctotlii utti<:it,. pLus, cI o asezat La ltaza acesItt I , i t t t t l , c r 'c ' l t ,r i , r i l r ' r i t i l i . r l ' , r ' l c! ' o t t p t , s u p u n l Lu,ot trt t:oltsiLlt:rol , dirt pttttcLuL Llc urtlct'e <tu fu ul principiilor nutk:rialisntttlui istrn'ic Si dialecLic, u 1l-oct'sektr ctnttpLt:-tt ce se LLcsJLriioatpe aL Ixt:tL prctttiscLitt :utctu[-<,tottctttt.ice. S-u ujuus (I.\LJal. o ,tt'LtxLoltxlie oLLit o sLLLtIieriiarLt.i kL t)LcdLc--uLc, aL tttui tnttltor outrteni tlc ;tiittfiit torl rrrrr|r:irs/i t[c'. tt.tt-.: u::cUZd,irL prazent t:ercatd,tori tLitt trruLdLuttrcu. NIai t;ittl. in .rJrrlsi/$ ulLe cLettLantcct: intta<1est:ttLcLorlrL aplicatai de Luzot eu detctinhrtrLd (uru.teru,L ei opcrant. La cunoasterea pxtJutttlit rt ir orrryroJit:i, ltt ttLclit:ltltxtsu uuulizrr sliListicd. eplr(:uto | )pt' t t' L .:t't ((.La[e, s( (uLou(] (l]uoat;l e ii t ( r L i : t : o t L t t , l o tl i L t : t 0 , t ( 'o t c l t r t L t : i l t n J t ) I t ) s i l e e , d Int llctii z1r(lIari, a ol>i<:t:itLrikn$i ttL()raDufiloitk)DLitLenl. ttt t'ltotiLL: ciruL au Jt)::l ct t'.ote epcrcL<:. 'l otLtL:o( (,ri(,it rr-(r ,li ifrJd (lc ttjtttts Jdrii (u'ltlrnLlat ce tLrttti i]rcrLs tttctLrt ial IcpLic li c(ea r'c ( ar&(L('tizcozat o(tiLji.Lutea lti [.azar<'u estc Lrx'tttui tLrttpLtL erutlt[ie. ('lLtroartcrca itL ,rnirso tturuL a <tpercktr, lie ca n'zultat ul obsu L,otiel tLiretLc, itt TLt iLa c{'t cctd.tilar p.r-sotLale, tie c:a itrJt)trrL(ri irt.l.iratti, rle ttrtd. tastul sii.ttaporaL tt cr iti<:o-sliittliJiL, Lt)L(tao1nra scr?r:i)?rlo.s I rtc:'al, rct oltstituie baza <t:rtii. {L anrplelor sau gerut'alizot i. 10

1l

t . t t . z i l.. l c t , / o / r , / . \ i ) / r , r . , , r i n t t , t t t n t t i t t n t , r t 1,i,, ltleruc dc t[.etaIht pt.it.ind onturtitc t]1otLtonpnte, ; t . u t . t t t . e l i , , , , t t , , , 1 ) " - t , .i . , l , t t , , I i , t lt,ii't ' l t t t t , l l t l s t , - l t , ' : l i t , t t il , , , , 1 t , , 1 . . . . t i . 1 . , 1 1 a t t 1 1 , . . .\sa-zi.rtt rettrtsl<'t<'. din Itoli si, aprLti irt.lntli. eltoc,a Palcoloclilor aslt l(\1n.ai trn astlcl Lie Je_ nrnrtcrt. tla.sprt, r'ot.(' (uit)sliltlt'Lc t,oa.sltt ttr li asliizi intttnpat'oltil ltai n,tltr*, litrit anorl:ttl , 1 ,r i s i , n l l t r i ! . a : ( t r t . In ..l.slrniq liclrttii l t i : t L t t li r t t ' , T u t l t l i ( a L i i i r t .1917-..18 .!i r(,?)ri::?/1(iI l!)(;(; t.1! rr.ozio. rtlNtri, {ici ltrt,nt:ii in lintltq ilalitruii, iet. in.ri t.c(,111 ttt pilejttl rt,cditiit ji o lt.t,i (.epil(tl(, tlitt la, tlt, tt.rt(rlelai itt Ii.rttln rrLsii, rtttl.orttL di, Drinlrc ol._ l?[(, lnru tlitrln, y,rirtliri.ril.L, t.ell rnai .jttrlir.i_ oesc. itLso{.ile dt,o clarri itttaqint Llc (.onlto- rr rrrtt,i lti:otrlitrt' rr.ltl. co ttrie qaoqruJici de ris_ pindirc <'il. si. crt i.trlittlLrc P., .\y.ollr IintTttrltti, Qic:i rrrcril.irtr{ a .fi rc'l etteti .si.t.orecterizort:e (leo.t lti1 s 4 q a 1 , .J7, t , . t t t i p t i n , . i p , t l o h , r, i c l a T r . I .t, t1 . t, o t t ! i l \ , t l q ! t t o . \ l ) . t . t t . , r r , . l - e ltl,,,\.u pul pc oaela rtl irruliarii cul"^a|,a]tt. o {r)sl i?r.s.'i ttttii lti.zrnrLine, qrLici. el inlinsclcr ci ratnifit,a, I , i i . s i . . l , . t o t t l c , t , . ,r t . t t t . t , " , , l l " m q t , t , r s t ? n i - i i bizantiu' irt spa(itrl ,,ttt.,,it,,,,tt - t.tr o.ci(l?jtl ,i u'ient d.copol i i t,i . &&\t.i lltlt!1.i epart, Ja(nt( , lttterest.l trilat Ii.resc claci littctl st,onta cii a{il: at.to itirlirtyti cit .si <rr,o ?'?t..\i ltlt pot li c4tlicate .,si.irtltl.cse in ,r..lera r?lotiilar sl titt.,;t, tl.inl.re Bi:anl pe cleer /lrr.sio pr: de I,nt-t.p si ltalio.srrl olta. DeoltJeI I t t r r t t o i . s , l t t L l i t r i i : ; i . t l ( l t , t . jt t i n i t i i sfii.rlific,; l (l( (,\tot rtp,rltlt i. rk..s/tl/ d! Qt?.erst st, (,ot7l1.u_

Ilretrtple de apl,i(ore u, secr.\crLtal nletodei a .\alc de cerccl,are, in. core cottltind criter i ico_ ttr11ruIic ctt ceI al at,ojt4i,t.i,stil.isLicr>artisticr,, il_prc:intit.sturliile ,,'l'hc Mosaics ol Celalif. ;i ,.It:onoqraphtl o! tlL(: Vir(tir.,, prtt i.cale in .,,\i.t Ifttlletin't in anii 19'15 ::i. raspecl,it. I9..jg. ^Si r.rr Loatc qi urt<:Le t{inln, r'ortclttziilL, irt.t.tif.altrltti soDi.etica1r lost Trtuh: r.tt. tirrtprtI dep(rsilr tnr i , lrtai prLtitl ad.?iaiiat. (d .n!a,i()t iLaI4t solttliilrl. proptt.sc dt, r,1 i.si |rislr.r,r,.ri rolal.);l.itat.aa (\.si

dicLorii, Ie (LeLoreazd.Lazareu concluziile sale reJeritoare La originile llena$terii itqli.ene. Curutscincl Ia Jc:I tle bitrc arta bizantinil ti pe ceo ilaliarLd, <'I a putrLL slabili inlre cele cloud lumi pM1li p( care allii illohlteo sa cu greu ar Ji. p?lllit .saiIt: clurezc cliar dacd s-o.r fi incunrctaL .s-o jccr'i. Itt lt,IuL ot:r:sl.aou putut rezulta ciS1).rlon aLc pt,tr[t'tr. tttrtltale discipli.ne, 1i./iui .r?r 1i i e t i l i L u l i q t i t t i i < i t ; i I t i z u r t L i t L i p t iJ i i t t L l u - i d < : o ytLr irii ittd al cttuli.. l)tn' dr(iL .\lu(li(t'ca Rerttt;tarii itali<:ne are tnttlt, <Ic pnli Lt tli.rt ct'.ratttn'co t (l.aLiilor a1lute ctt Ili;:qrtlttl,.slrrdicrco at'tci t'ttst ttir:i rtu. 1:out<'. ttttct,pttlii. irt ttJrrt'tt tttttti stttditt tt.y:ro.fi rrrrr-r'rrr ctr lutrrlrtl cl t'(tpt)t'l.1ui[()r ucsLa. Si locntui ittI(,r(,sr/1.!l.rlrrflli( trtitl,ut ck' ('iilrc J,ozarc'D(rrtai. l l r s c I r r r r r i r r r r ld ( a l i t q t r t t i s T t r c I l i : t u t [ . l i c i ptLt?e (1)!(L(l ttLltLt(. (lbl teitrclc r0t:ai rttsa ;i Irx'tttrri rLici rlua lircla tara au. hol.irit itl perta rlc.:lirtu l l ui 7i,oJr1rr irrsr.si. cottttord Io rittrl I)rttii Ji.itttLup(o'l.nc|tlu lilurqic rn'trxlr+, .l?usi(l s-rr QllttL, ut si lin'il e r r n t u i r u, l < J u l i l l u l l n t l i . , ; l r i ? l s c . i t l l , t t l i a , s i t d --iclrrr. dr, t irili:.1t1ie Iti:ttrrlittil si itlslitutiile o((sl.(i(t. itu'l.ttsiT t cIc (r'lisli(.' .s-(u. pl'ope(tat trici ntull 1r?li lcsrr( ;i rtni rlircct. I,'iirit sii irv(i r.,rr?r(,,(icri(./?1r', ur'l.a rtl.\i este doar un polid rcllc.r' rt| cclai bi:uttlirtc. PILIcrnico tradil.ia Loct d ;i ttttrrcu cttlxttilatt' <I<'usitn,iktc corc a actiona.t tirr spililtil 1n,,lrtct'iLrii. si u.tktptiirii 1n.odi'Ielor ittLprlti\ut(t. lu corttlitiila spt'ritice I.t.'<:o.[a a rrt,tr.t.rlittLltol,ritd. (Ircpt r(:1!It(ft, fdtLrirca unci rrrf(, rtls. ttriqirul c, pr"(Jtnnt rtcl.iottal rn. ud<,, tlit<,.< trttttat'istiti lnnprii, irc.pata.bilc aiurc(t. Ba itt ttLcltttl ((a\tei ertc ttcrlirnslc c?1 ctisfaf .,si l(,1(/inl(, !r?1 curcttte cli[trila utt', itt Jttnctie t1<' cotrrlitii istotit <: r'rnu:rct<', au generat tcoli I,t ttlt : l;ic't'cctrtit, trtugorrxliuttii, pskovitcand., t' I uIi t ttit o -.stt: clnl,i( ij, r tt os( )uil,ii ? t(. 01 ,!i l(r/&s-i t'ttprntttrilc s,in.se c?r BizanlrLl ou iu lasL o r?alil{Lt( (e lt(,btLie clat dcJiniLaL, pet1 r ' l 1 r ( ' ( ' . r r l (.i: u t ri t r L t t L i l i t i l t i t L , i t u t l l d t r i . s p t t r l r l c I r , , r r i r r r I r r i . J i i r t i r t L l o i t t l L n ' a a r ? L t D tc o d a t a t 1 2 i,

caliJicarea lui Vilttor I'ezareu. Iatd., ckr, de cc studierea artei ruse .-echi trcbuia sii tktrinti ,i a (leuenit, alaturi cle Llotneniil.e artei opltsene (itqlietle in specicl) ';i bizantiD.a, prirtcipalul ctTlp pe core ti-a d(sJdfu|at o,clil)itatea sauantu| soDielic. Abordal ii i:rtcd. tlin. perirnLla entebalicii, arta rusd. Ja<:adupd rarzboi obiet4.tLlunor ittertscr ,si pra[rn dc cer<:etaLl ttal.critlizaLa irv Lucrdri. Lla i i.ntportar$d (apito.Lii. lltttttrrcrdtn ditth e oc(stca .,ArLo N orctttrrxllLl.uit' ol)o uli irt 1947 ;i. trni tlin ales printcl ( tt'?i Lo1n1!.i-i. ,,ls1tnia arLci ruse" , it api-trtd ?'n 1953-55, pclrtrtL carc Lozat t:u claltrtXV. raazii o ttosl.i sitttczti a pictttt'ii dirt.scc. X/ !lt rtrcozi, Lo lcrrtterte ,!(rlrlc, ('sczri ttuqnqllL' scrrlrtiJitalilc srrlt osJice alc utrtr Inotu!.rll'1rl.e. pect tcoretic ;i. t ? prcx?tLttLtD( pettttrL intl ('Q!Jtt clczuritarc o (tlt'i ttt.sc, tultl sttLL,,PictlLra rnrralit tlc: la bi.retico ilirt. lirn.aLar,o si 7n'rtltLatam IcAiittu ilor Xticttu'ii t'rrsa rl.in set. al. XIV-Ica ctt arla slcn:ilrt r/r, .stirl". .,Itrcsq'Ie da ld Stta' Volotot:o" ;i raio Lodogtt". .,ltrasc..'Lcrk' lo r\rlLsattaLaL(ortuti rcccttl, srtlitltt ttrttrtrx1raJi.a Icdn ci l;ictr:trr SJirrlo SoJic. (ltt Io<:irrt.porlattt itr ccrcctiiri.l.e solc l-crr auut ;i. Jiqttril.e tnai tkt slrurrri nlt' ot'tci lttst' crt'1'c,'!an, Iittbtitttt ;i Dio i r r i s i , l l i r r r i l o l r l o i c r n r s u t r n t l tt . - L t 'a t r t p l e t t u n u t q ru Ji.i. Ourtr 1n'rtltlclt<t nqxn lu.rilttr arl(i 11ts(: (11 t ca ltizantitti t:ra riLctli ItL'rtlt'ttittl<:lcclen'a pat'calei I i ctLLar iliililo r St rolor-ilot- ot'klinale ale clittl:ti, La:arc:r: ,i-q itl(baptet (Ie tbtLpuf iu Qtcn'l'coJutt ()ratul.. lll c itlficlcs cti {ia usu'yn'oltr.i da .lt'lttL cu.ln arcQlL sit Iic: rezrtbaLc <'hastirLin nilc t i.rli<:att: le{Jaillo'd(11 ocalia acetstuia' clc' rczultatt:la chlinute in lrntrt inttesLioaliilor icoi;ltn'ira, liloirtgict: ;i tntLi roqroticc, sLiListic<:, alc:s tlc prcr:izia cu cat'( atl((l, sri se stcbileoslri apLrLtrl reol aI zurlrattthri cr,ttstarrlinctpttlitan Ia tleztolfarea PicLlLtii t'us,r, tlepinclt:a, fdrd in,.|oiaLi, o sarttttii de <rtnctttzii (tL co oct(r Qa|rclrrl. S-a slriirltrif tle aceao tlin rdsJttttcti, 1i rttt /liripilr.s?rl polri.ttiL Ia toain zetlar,.s(i (,/(i,sco.icd

tc irttrcbdrile. Ior rczultotlll il ouen in Ja.$d. ,lttktntl a rau;iL printr-tttt acLeudrat tu.r da torfd si1 1ci1)n.stituie (LtrLJoarte pufine ckde certc, tni7lr?llc iriso t.,tt o ,"t<'itttrctctLtit dibdcir:, un luast '1'eoJan ltl!)lo1L aI rclrtliilot Lui cu St:()ole .t.rtsat. l.,l a ut arral. Juro pulcre rlt. tiiqadd care o Jost rolul Ltti'l'utJatr ;i pinaL und1. se ilttiiule inlLl!tttla sa. tl cLatttottsLrat {c apar{ine .[rn .tdti kttul, Le tottt|iLtu.lie au. arltl ntqrarii trltLoltt(nti .\i al, (rat ?-i/!as( dc rt:u.rt cltiut- in <'r<,ntio ttt<:sl(TullLi oia( .srr1lris zotui irLt:ersiltil prrxc.s rlc .,r'llsi.fi(rf("' itt.LltLLii sa |i.zu antrlcllat itr e.J:(r:t: t lrlut co u ()r tttori t tnttcn:i sot.itle Iq Noztgorr , /(t Nijni saitr Io Moscot,tt. Itt littii nt.ari. ltttrurt,tt dt,,sltrc ')'ao.[ott a Jo.sl, ntr'ltr,irrtd in atii 19'17 48 si par.{ia! a i. apimtl. rrrlr Irrrrrtr d.c slttLlii tk' sirtI sliitilctttj.(, t:(. t)ot' r / r , r ' rr r i . c r r t L r 4 l c t t t r x l i J i ( i i t i . c { L p i t o I c l ( c d r t i i c l e ltlt1. itt tt'lti\te ,,Ui:orrlii.r/ri V retncnnil:" rlin anii l f 5 3 - 1 9 5 5 , i n r t n t u [ t l . h L l , t ' c l t ; i n . , S o r r i r , l s /r,r i o c iLrlr coLrxJitirt" ( )i K I I, 1:)i4 l. '1'r'r,lrtric s/rris, duttlJ(1, cd hurittl t,tt ltri. l,o 'l'.'o[ott .utt 1,. (ti:tl)]t ltLi si-e,u. jnqi itclraTtt.ul, 1 (l l i o s i L t l { i r ' , , r t a I i ! o t i , l r l r r ( } r a l t a r t t t 1 t t t , c i t t l . t t , t t t t t . ; o ti - t r r l t r i . s i r t r t t r t r t o r l r t t J i c t t r t i t t t r : pin( Il. tqt Llc lalii. )tupltrl. u.tut ('(rztL :|,t' deoltrllr, :;t:tr'iitl ltti ltt:,rtr ?, (aor o \i (nnplicat, ! t l t ) ( l | ! t : ! , r , l l r i l t u i t t r L s i L c o t t t l x t t i i . a l ) - dc ? / r l s c ? i l r t,r tlae, o ::r,(I':tit rlr ltiit't'ri r'ronoIc. 'l'ect!utt Irr rl,'litrir,,o pcrs, tttttliLrilii lrti tt.rt lrt trl o fiicttl tt: tttt ttttuto,i tlc tusl,,]t, soLe t tt t t . o s l i t t l c t L i t L L L r n r t c t t i t r la r L c i I t i z a n l i u c , r : i ; i t l < ' t'itt{'u!la se ullxtilalc d c n r | t o : t . s l i l t r i , p e l ] j ] r zt u t t r t r ( I ( r t L < ' t t I c r I i . s 1 t n r a L er,c a l 1 l . i { i ( t u t n ' . l r t t ' [ i t rlt: r't'ttt:irtttt,rc la..r ioor lr' TttLli.rt Irt tl.L' tturtrL'urripcttlrlt lat Ii,:!t]Lii ttllrtt ITxtLet'. /)r'oscbit L I L e t r t o t t ' a r c . s i r b r r s T r l r . l r r iu j i l l e t e s L c i u L e q i ir.'o ( lr)1.\lol li?o l)oltiLui (liJt lintpul Pctlcoloqilrtr, .rrs(! i lor? (l (l(,J(r'i.\ o LCt:-or.tt, <A llruqurt Si..C1ttt. It lt)tityna itL,,Icr.ttroli sj ar.ljsli.ri a !1Li.l'a(), ltt;t. li, )Ltl !iltL t!i.\l)jtt1t isilttt::iit t.tL prenti;tlc ; : ( ) I|. ! | - ( | | ) t t | )i I t i I r I t r t i , u l t t . , ) t l i { t r t i a l - t ) s i a . l !

toate hrtplicaliile c:i irle'':tloriice i,si 4r:.!crsfc, dc o , s c l l r { r l i r r oa , t x p l i ( l i r , i i r r i i I i o o . r 0t n l n i t n u l , ( a , pitoL eL LLtcluii.i. ( ,ltttltittrtlii t'11 alt( (tLt:1)tt:tlt: rtlL:stLL itt ttlod P(.;L hnLitii, (L((este uitoli:e t'( rrpLot'ill {tpet't(.1tqt le Liri')' c:o Jart Lu rcoalu const etll.itLopoLttotri, |rr.r i rrrl cLs/ji I cspiL,.Lisp'ut a i erisL?tltc tle tttttltit ?rr(,?Jrc irtltr: di[er,sL bize]Ltirti;|i, unii riarzild ot iqiti(.o u.t tistrtllLi tJtt'( itl ,('()aLa t r.1u A, iut ttli,ii itt (t:o ltii( (tLotLi'aILaL. -lri rrrrii clirtct li ql.Ic DlLnrte <le diuargcruld ')'tt'jort. C iLd.nt c:ozul bisainLn, c.tr gt:[ii ltr't titii U spttritt tLc Ltt Yrtltlrtt'tt.:i 7 . t r :t t L t l l l t i 'l'cr or ,\trtii Nt)t)qot od. PLcttttlL saricii lltLl. di\ (L tLotLltltu'itola! u eu'stol- rlotLa cr.Lili<:ii atc JLrt i . t t L k i a l i . c e r o ( [ i t r i J t . ' ; t . l r a t t t ' lt(, i r I t r t t s t r I t L i s t i I u L ')'t o J a t r . D i t a c c t L s l t i c a u ; i , t L t t i i < r ' t r ' < : l t i l t tit Itti ( r i r i . s i , r f r ) r ' , ( i | t r b a r - , s . ( i . Ja u u l t i l ) t L i l , J t t t t t s i ( - [ t c , o c c s t ( , I t ( s t ( , p i ( I , ( , ] l L L t L it r : r t i l . & ' L L t .B i ,:lplh itul Jir|( ./r'(',s tnrl.(ttLa sa dL' crtrtt:e|ll)ertLli. slilislid'L si cr.tro&tt irLcI iltotczcla t:tt' tLat<: 1 i c r t r r o g r a ] i L L ' . L t r Q r t : t , Q r l ( ' s J ( a , \ l l r ( l t ). t ' J ( \ ' 1 1 ' t L L i I at\fturu,1LtoLi(dintl Dtttl(rirL[ttltd Jaltlic,t itttet ' prL'Lare ntt'ttilti sit (:ridclrlicze tttrtc'htzia pe cletkttLii occsltn' ltLitt utn osiniLd. o aItut L.tplLlri ItL(nLlLttl.?tltoltnar zlL()tIIt.i t't/.ri tl.i1LatiIl,uLtIIQ LIli '!'co!an.'l'tttotlatd cL a dclitriL ttttti clar tt)IL\I lric' Lot ttLtti gtt:t: i1v rrtrbttl sct .i'i ttttt:tirtroLli<:tL<"ior a pul1Ll. saL c<L lltnt c:totosc(tlttr t otlci.lll?tl(lrle, ar t1t Lnt en LL' zr I r o ttil.rnn' it t t 1x tl r i ut t c r t t i r'i ot luciL iloliotttt h t i A i n a k t r t l r : s p tt ' p | r ' l . i t r s a i t t J l t r n l r iru Jlt'scelc rle It7 Vttlolrtrrt. Irt lintp Lc ttlt'.';ltt, itu ifuLlielte (a 1i lirnrtlalcot:, qiis(tq?L itLJlueite l])|iai ar[o ]t|sd, bi.zanl,itrii ti :;trbeasui, I'Q:aI e?) orulat .ii lroliLc. r'ospc{'tiDc Qu ajulrs sLlullLr(t' icotr,ttllrolice 1i irr sltrrltrl ql, XI\t-I<'rL. Ia tiNlri lcxtLuli.i proprii, 1irci t t'Qli.te, Pel ru r(Lor?( c t' tu LeI ot' r\1 gn( I h( I ir'(. 1 alt coz gi &tLtutIC in utelo letlat d<' Intr-tut tttribtLi.t'r,o i( oanci N'{aicir Domnirlui de lu Don, Lazur?r' sc ollii (li opuse lui nolt pe pozilii (h'altut', considc:tiltd. cd. t erLtLltLita t:altodo\terlL tttL '1'c,tJott, apar{itLa Ltti t:i 1x'nt'iuIui 1lnui u\'itLit: 1 5 t ti.\ e.[ e(.,rittrio. D. {l.\ti detii, ,situufia se nni

()tttl)li(i LilltltcrlrtL t:i i)in Japtul (:i () (:erce'l't (Ii(1.,)u, It1Lt\11't l( (;el(ti(L {L'Ncl.aiio 5ttl/i.r, pl'ctirt(Lc u Ji Llc:;cilruL ltt lrn'dut u ltLo"Jarioltului (rria .stnutiiLtua ct iytLout put tet (lc lVl oJicu a Lui I'c().lu1lsi dotlti (Ld,c: 1370, r:rt drL probabil aL L:rt'urii ctperei sL 1380 -- tntttL Lttptai cle la l.iulikotro, cirLl it t)stn a JosI,lnlriDit ba(liliei, ptrrl(Lti ((L pteptu itL cotttpunio. dusiL itttpotriua lui l)l ar)ni. Cltior <[atii atrL()rtLL ezctlt('i tnonoc1raJii, pt s-ar irr.se,la, I rc.s sri rrp?r rfc?r), (itltL t cspitlqc (.rL LoLoL t('(:o|n)itLqel,oereti Jati(zi.\tit paLt t'raa (er(ttit o a r c i i t l c t . t i o r L o l t ,; i t r d i t t t i r r u a a s l j e l J i t a Lt c Tnci tIIILI LLirecL lui 'l'co!ou, in Jaroarca pit:aI tot iLor ru;i, 1L7L ciltr.si cl<r p.ttlirt ttt itrse(unrLaL (Llttuditrcr su ()ntp(r'tit utL pe'ti 1u'is itt genct(1. ('e Iu .s/(, .r.\( t) d()I)(dclt?. li Joptul cti ItLl.t o eutL ltroltL<:tttrt(otrf|Oucrs(tit, pctzifia sa ('slc depatL( d( a'i Jeri(nizo lx' artilLii autolLtrnti. Si <'atu(let Lr.L intpar[iuL, aI ati Ttritr,.:i1titL[, tttrlirLii .suLclsLc DartLiL rtlit tttui praqtlatrL (u ctL (Ir tLsta dtrtiL rLcslne rlrttlt ai llulil ..\l(, ?'.)rl)(1 b [ i o r . I n e . ( L ? [ t ] . L e z o t , u ( ( ) r r l c . r l i ip o ? ( ' r t o s ? h li.rLtrtit,prittLt'c al{ii, rk' ,\LltuLrttt,<ti rtLittioLut'ilt, l ' ) r u t L q l t c l i c iI I i I r o n t a r l i o p L : r a n L o t ? L u i i ( ) ?lor '/ir.s, (,1 fri:irr(l iD cLc tLtt 1, Lt<ttts0L uLclutt tLIti nLt)t;()tjit aI LIri ']'()JoL. (:11 o.tt.eaSi lip.sri rlr' lncjwk'culi, t:u ace<:a1i ritlrtun lliit t{LIitiL p ro(L'dt'uztL re putatlLl saDont sot,ictic rtri. le ciLc rti s. nLaraiJ?stiL LarLtLtttfut lttnticiotsii. rL' rt .a ptezertto atte t lLs^i (u Pc tut Jt'tulrtcrt i:ol(rL, ( onstutLu.l. oJaru oriutrtn' ir .si eroar? itLJItLctL{c ( rri.{'r'i?rri (11 t::!:leritnrtL (e ui-c ItL atrtipo(I. (f,'a(lct(tca, LtLJeL rLc ddtnuit o t t r e . ,c t J r u t o r u L u i ( x L c t t L i n l i t u i r e u r a . L ( ) r i l o l ' a rt isLict' rutliorrul t'. Itt rtriLc <az l otrogroJia cotlsarratd. Itti 1't'oJott orc toote rnarilt: calitoli q. (Lccurg (Iitu Jolosireo. tnekxlei $tiitlli| ica praclicaLc cle LazQn'r. (rL cotc arLt(rrul <:o7rO tltnnLlii a sa\'ritdlii (ste $i atcrL|ia acol clatai d{] tluce itu:cslk1a[itL cl tptLrotului <t iLtco-bittliogrttJic alcdtltit cu o 't6 lti'tit:ILlozitatc pe car( ern Ji i.lclinali sato corL-

sid.eralnL l:,(danLi tlan'i t'a n-ot .li absoltLt in' (lispensabi.ld p('nLrlt Q qil o (ut'a joasele ip.aleze ;i ioncluzi.i ie cleun'c1 <7in erPuncre. Cdci' ne'. inctoielnic, ultimela n-ar Ji nici posil)ile, nici .ortltirrqfltoar'c lird. sotida bazi t:c-rt (olstituie tn,etcrioltrl. tlc: orltit:ii :ii clt: teretr. ln sJir6it. :alr pulatn sd t'ut euidenfiant stiIttL Joloisit cle autor in rransnait?rca boclQltt[tri Sirn.plii. Jdri;1 cfectc tlc id.ci aI ci.rlii coniinut at'e toltrli aleqanta Pe carc cdutate, crptrttcrca o contcrii soltrktl ataa li. siqtffan|a' c1t 7!rt cll' 1lint. Dr. stanfe sLiinfi.Jicd. 'l'ottle acostc caliLdti ctQl.at" in PCsIc (l01!ii srrlc rlc crirfi 1i <'rnttttt'ictit'ii-au adtts rla tt:rtlli T)c t,r<,me Iui \/iktor Lo.zrt.rer r(cl l tloQst.ct-('a nl.ei inle'rtalianQl. \l"ti<-olela salc ou apitr"trt otr enLalc:crt',Bt trlinq' reoul arit ata in ?c?)islc rtc'ciLl I a".,.t i'1rl c", ..B.4zon itrisrh a 7'cits I rir NI tqc tz.in c l r r i I 1 . " . , A r t s l ? / d i c s " . . , , 1 r l . ct ' t ' r t c t r { ' . ' , P o r a q o r r r , " , . l i i l i s l . r t { l ' . 1 r t r " ' . , . G r r : ' c l t cr l l s B c o l r : - " 1 r ' l l s " s.a.; l'ltcl arri otr sQI( att. Jo\l Lro(lltsc irr slrrJiniitat(. iar nzrrlLcQltule.nii prinlra cuta Acadcrnia dc stiilll( a I/.4'.S.S.. '/\ca(lania lYitQnici' Aaadetnia sirlrii, rloadcrrrzlilc [I.orcnlinii 1i siciIianiL si I:rstittttlll 1\'nslitn ltanl.rtr. stii.nli, lit,ero.Itn'it artat L-eu cooptaL co nLe1ltltl1t. ;i Arinrl acum a('astai c(tlt in l)crsiuju, Torrri?rtcascri, .sittlctn dt'ci pt' co,Ic' rl.t' {L nc JarTiIiariza ntt 1ut.mai.clr ml xritt.l. ortislic cc n(a lm1'' t)iltc pc\t? t)aactu'i.dr; la'l'co[an, ci ;i <'u opera Toulid dinl.rc <t,i. tttoi prcstic1iori istol'ici de artai content.pornIi. I.'I,0NEA VASI T,I,]

PREFAIA
l o e d i t i o r o m An e o s c d

zanlul au ()r'rstitult in veacuL al XIV-lea un lactor escn{ial in clezvoltarea ar:tei acestor iiri $i dc accca niilij(luiesc cI lucrarea desprt Te.oIan G|tc ul poaLc pt'ezcnta pentnl (.itii,orii roDrani un viLr ilrlerL's. Dorcis(i il1 incltejclc si a(luc mLrilumil i lLli {;. l. \,/d,'rnov fi i.r: n. l. l(',mct ccr, m-irr srpli.jinit in prr,irr<r'alca malflialului pfivin.i n l ) i l ( ( l ( ' < c o p c l " r ' ir l i n l r i s c r . i c a S p a s I ' r q o b r a 'lerrr' v. L,,\21\It v

I)r'ri din niorncnLrrl arpirrilici ir,t.sLt'i clr.ti arr 'r" rl injr: Li'r, ,i, '., ,, irr p, r. ;r.tirt..r. i r r r | l i r l r I n s l p r l l ) l t . . . t . . l r r ,r ' ; r r . |i a t o i . l t .i r l l" rl)rn(' t('v("(l('rca sul)sllltrlilli I t rrtcluziil,rr trrrlr,. Crr toatc c:l in :,.l.iinla (()nlr!npot';rnil sc conslali ll|l jrrlcf('s \ii(li1 Iati rlc isiltilsm, rr s c l i ( . ( l ( . i r , \ ' l i 1 . i t 1itt ( ( r r ' ( l i r i ( l \ t - io i l n l ) o t , l i r l a i s l i l ) r ' i l ( l i | ] t ( . i l s i ( ) r ) i lc1t lt l ,r r - l t r r rc o n s i d o ] . a l U l i l s i ' i It \i-lrl illl|c{lcl (.a p(' (al(. am dat-() aaesltli c r r l c n l ' l ' o a L i - rl i l c r . l t l r l r . a l t o l l l i d e s p ( . (i a l i l a l ( , f c f ( ' r ' i l o a r c l a ' f c ' o h n I l i r s l i n l r . o t l r r s t -c l r . m i n o l a t r ) o i c s i , u r ( l ( . ( , r ' i rc i r z u l . r ' r r r r l i i s l ( ' o n r l ) l c l a t i c u , ] i ) s ( . r ' \ , a 1 ili| i I i { { . . t l n r r l t i n j i l r n i . i n l r i s i ' r ' i c ' aS p a s P r r - o l t r . ja . n i r . rlin Nol?orocl atr f()sl. daL(. la iVcalii o soric irrlrearli <1r.noi ffagntcnte llc pictLrrli lLri Tr:oiir r. Illc ar iml)oqitil (unostinlcle no;rsilro clcspro arla sa ii alr rlr.monstrll r atir in plrrs irlon'r do a lalc (,u 1rn zllgrav orloptional. l)ar i r r r l i . r " i n c l rlrr . r l L r p i p o n d c | r ' ; r l o r i n a n s a m l . l r ) r r l |csp( (.1i\', (.1(' nll sUDor:ti-t l..)tu i ( omtpat?tic cll clr.sir,pr.rililo din anii ant,.r'ioli Cclc rnai r,ralor'(lasc (lit-lrtr-(.acast(.' fra!m(,n1e sint l.ot)ri)tjlt5{' p , r l 1 . rL r D r i m . i d a t i i n c d i t j a d . f a l i _ Triri lacc dcos(.1)itir liilc.rc faptul ci llrli rrra o ,,NicIitii:rlrcr'lr Il',1ifit sii tipiicas(]ii m(,n.),lr.Jifiit l m ( ' i r ( l ( . . r p ( ' T c o i r r r r i i T i m l ) l f 1 ) n 1 R n i i .t l d l a t i i l c lLrltrrlal,. alr' lililol r.rrnlinr: ;i IlLrsici cu Ilil8

PREFATA

I n l t r m i n a c l l s c o L p c ' r ' i r id orlr r r l L i n r i it r t ' i z c t i r l c li a n i , [ a p t u l t i t T r . o f l l r r( i l o c r r l i r l o s l u r ] i r ( l l n t r ( ' c L ' i c m a i l L l m i n o a s < ' c l a c l Ln L r c l r i a r <t a r n a i s t r : l l l r c i i a l p ( ' t s r ) n a l i l a l ( .l r r ' 1 i s l , i c iI" r, I;rrr l - rI Ii t l i n ri i secolrtlal XIV-lr.a - at prrllii 1i l_)us n(.\oj(, a l a i n d o i a l i . 1 D o I i c . , ' r ' a . , :p r . i n t | ( l p r , o r l , rL t i l t ' a r . ri , t e j g r c ( c s t i d i n c p o c a l r : r l ro l o l g i l o r . j L r i r s ( ' p i r r a i l l a n o i , n r r ' i n i c i u n a ( i n a f a r : " r ,p o : r l , ( , , l L ' m ( ) , { z a i < L r l i l c s i f l c s < . c l cc l o l a l ( r r l r l i i ' l ) . j a n t i ) c a r c . a r p u t c a s i s l ( ' a a l i i t u r i . r ' i i l i r r r r t i : i r i t i s t i r : i -<,l ( ' r I t t o ' i l i l c c c i a f r a l L i n i n t l r r l r i L i r , l r illL r i T r . o f a n . I , l a p l L r li n s i n t ' j r s l i l i c i i p . ' r l c p l i n p r r l t l i c a r o a ( ol"lsil( rrnci m rnorl|al'ii spi.cialr fart(. crt.aticj salc. I ) c ' n t l L r i s l o r i a a r t o i r r i s ( ' v r . r . l r i ,T t . o f a n a r o o inserrrnillalc cu t{)trrl dcosol)it;i. I,ll a sosit in Ilrrsia initr-un momf nt ( ind . ullura r.{.lalljv olti n a ac('stL.itiri sc' af,la in plini'r irscrnsirinc. N{r'5 tcrii noltri zug|arri an stirrt finrtc bine cum si"r tra{ii foloasc di|i L'ctia lui Teol'an. Actlvil.atca acr'stuja in lhrsia a avut ltn larg rtisunct si inllLrcnta stirrulatoar(' a ar{('i salc a ftnL re.simtitti dc insLlsi mar(llc llubliov. A cviclcr-rtia,dc. acc:ea, r.olul li imporlanta iui Tco Ian pcntILr pictrrra Irrsii a lost, iir ir.r'tentia aLr t o r u l u i , u 1 r ! r l i r t l ( ' s a r r < - i n i l rp f i m o r ( l i a l \ ) [ ] i ( ' : a! estui slLrrciiu.

Din nelcricirc, de la Teolan ne-au par\renit c,!tfL!-n de puline opere; ('u t(ia're accstea, din rjpLriclc lui l4rifanic l'r'r'mLtdrii, carc l-a cr.lnoscut binc, $tin ci in('A inuinte cLe a sosi la Novgolt , altisLul gnec a zugrivit alproape paLluzt'ci de bise.r'ici.Chiar dacd avcm dc-a lacc aici crr o cxagcfare ('alactcristifi pentr'u un s(riitor .lin socolul al Xv-lca, totu$i nu se cuvinc sii puirom la indoialai laptul cd Tcolan a l{)si un ar,lisL excL\pfional dc lecurld $i ci .[rescr"lc sale uovgolo(licl.t(] ca $i ci[r.l] l)eisis din i()nosLasuI catcdlalei I3l:rgovepcnslii (Buna \'Ios,covei silt't doar o Vlslirc) ilirr lilcmlinul lr(\i[s('r]lr'laLa par,tc a c|ca{.ici salc. I'ocmai de ilcc(,a cistc a$a dc dil'lcil sii rcconstiLuiI1r dru mlrL ( r'(.alor stralbJtut de I'cofan. 1o aceasLi plivilllii csi,c nccesar si-r sc lacar uz d(] l{)alt(' tlalt.lc ist.oli<r>altisLi(c ('xislcnlc, olicr't ar Ii c,lc dc rroinscmDalc, iar ci.rcctiLo|ul trol)Ltic sd lo ( onlluntc irr rnod r igttlos cu mirturiilc izv r r . , . l u l l i . r l a r , . I . 1 . . t i r i r L a r ' ,, i u u i l t i i s . i n Loiu irdaLorali [rai nlrl]il clcoil o|icui .in ceca c(' p|ivcsle stlldicr'(.a c|ealie'i lui l'colan, a IIr:rrl rlr'.ja rnull. in a( casti directie.l 'llocmai clin initia;l,iva sa aLl fost cu|irtirte 1i d;Ltc la irrcali flt'scL.lc bisorlcii Spas lJleobrajrrnio (Sclri.rnbarca la Iirlal a N{intuito|ultri) 5i icoan<.le din Linpla (xLcdralci I ]lagovclccnshi, carc au stal, la baza turluror ouDo)Linl,clor noastre dcsprc ll'eo1an; anurnc prin .strardaniilesalc, accsta din urmi a dcvcnit dirtr-o liir-rli cvasilegendari o ptrlsotalirtetc arltislici real6. Dal o scrie dr problcme qtiintifice iimporlantc nici n-au lost rnecar abordate in scurta rrlonogra,fie a lui 1.U. ( ilalrar', scrisi cu mai bine de treizec.i .si cinci dc'al)i ilr urmi, cind rnu],le cihestiuni nu numai ci nu puteilu fi rezolvatc, dar nici nu puteau Ii micrr puse in telnenii in caxc -[a]ptul a deveni I posibil in zilelc noasilrc, dupd noi descoperiri 21 in sleru pioturii bizantinc li a celei ruse veohi.

Tn ].ealizalea a(esiei r.iirti rrn ajrrtor- srrlt, t a r L : a lr ) r i - a l l3 1 r ' 1 ' 1 1 1 tl,)l.. ( i r : l l r a r L'onin, M. V. ,Stcpliina, l!. M. N. -rh;;rril.ctr' I . 'I'Lrtux)l. lc expriur adinca rllca recunottiDli pelrtt rr l , r ' c ' l i u J \ e l le , r ' ' r [ r t u r . i 1 si irch'urnari pr.ietenelti,\, N. VoC. Skrijinskaia.

BIOGRAFIA tUI TEOFAN GRECUL

V.L.

I )i r',,rirrl:i, in iormafiile iltiogrufict: referitoarc la via!ii fi opcra zugravilor l)izanlini si rusi iips('sc itpr()ap(' cu dc,sitvirliir'('. T,girctLt"lc iz\ oirf( nr({licva e rclateazi mrrll mai pe larrl ,l' slrlc t litrrli clocildcsprc artiftii ( arc c.xccLltaLr ( ' , , i r r , ' r r . i I 1 1 r ' a l t ' . i r r ( o n ( . c ' p ! i a o c i c t d , ! i iI c u d : r s 11 i ( ' , : , ' i l l i i i r p o L r L l i n t aL l o q p t i rl r s c i r i i i e r a r l r i c c . l r r r r ' l i l a i l r u l c a z , l c l o p j s e t c l ( L D ( ' n t i o( ' a z i - r n ilnul (onstflririi oli 1tc ccrl al zltgli!vifi,i un('i i ) i s ( ' r ' i ( is a L ra a l ' t c i a . I l i o g r : i i J i al t r i ' I c o l a n G r : c , tll r|pr( zin'tti lLt a(eas,LApr|ivinli o cxccpl,jc l(.riciid. PcnLru rci:onsti{uirca eri dispuncm cit' i) l'r'mar'{'abili sufsil : scr-isoal oa unui contcm, polan al artistrrlrri, l,)p.ifar.ricl)r,irmudu:ii, cit;r'c liirill Tvershi.i .\ccasli-r (,{pjstolarsolisi pc la 1415 confinc Dlr numai un foartc intercsani, rraLt:rial lriogralic, dar dir qi o ulmi'tor dc vic ialac'terizlLc a lLri l.oofan, sr'1rilati cLr mdirsLiic de pana rrnui o'm carc,l curnosouse ine prl b rralc'lc arti'.st. Se poat(' aiirma farril teama clc t.\ir{iorlarc ci in isltoriogralia art('i ruse mesa .iLrl adres:rt de Epifanic ocupd un lor procmincDi-, ca un documcnt clL-prima mina ce aducc miir'1rrrii' (lcrsprc in!c cgL'rca subtilir a [cl.rom(,L r ( ' 1 1 ) r 'r t i s , l i c ( 'd c c i l t r c ' s l r d l ) u n i i n o s t l i i n d e . , i pi fi a ti. l . , p i i a r r i c ,I o s l r t r r , r r a l i d u p i i c i r l c s e p a r e , a l , Ini:rii:rlifii 'l'r'(]iLa ('ft]ll'L.\-, triit la sfirrsitul S a

sccolulul al XIV-ha ;i inccputul cehri urmitor (a murrii prin 1420)rr.lll a fost un om loalto cultivat, inzcslrat cu un r.xcLrptional talcnt litec rar, fap't pcnLru tar', c :i primir p,,11 la Pr, fticea pasiuni mudrii (cel in'tclcpt). !)pifanic sinccrc. .pcntru eroii sii $i aceasta r:on:slituit' poate cea mai captivanLii trisituri a ,,vietilor'" scrisc de dinisul. Itl nu prccupe!e:5tc cu,lorilc parletei rrcrbalc cind dor.eEtesa obtini o cit mai vic carac lerizalc'. Dal stiluL seu contine .,si multi alLificialitatr'. tr'lirlriora ctttforic:rdc a se exm prima, adusir i'n Ilttsia din zona Bal<:anilor', a gisit la noi dcsLui ad(,pii li a dol)indit o largi rrirrspinrdirc mai t rr soami in lil,(\raltllra hagiog l a l i c i r s i i s l o l i c i i . 4 l n s u s i l l , ' p i f a n i co n u n t ( ' s t c D ,,implctirc cio slove(r.5 l gusti lraza clogarrti si coloiati, inciilcati dc tropi ;i dr' figuri sti . Iisticc rcLori((. ; r't{LrrE(. birc'rrros la inglirmi-ldilca dc cpitcih. lil lmplificirri ;i la intorsiil,rtli l I a u L ( l l ( ) q i ( ( T.( ) t 1 l l i p ( ' I i r - r g ia c ( ' a s t i tc a n a v i t l r t i . li<ialii clc crrvink' srrpushunci stiliziri for'fat., i n , , r ' i c ' l i J r " ' l u i l , ) p i f a n i t 'i n t i l n i m s i i n t o r s i ' i l . r r l i rle Irazi-r li)arrtc !ii, rrncori dt'-a dropt'uI popLt lalc. lmbjnalt'a a(1.stor triisartLrri poatc Ii intil r)itir si in scrisoar(\a criitrr. I(irill Tvcrslii (din Tver) in carc florjcr'lclc vcifl)alc altonr('azii cu ohsc'rvafiilc cxacli' exprimal"c inlr o limlri-r simpli, plinii rl(' sAr.r)arc. Sclisoarca lrri Idpifanic a fost aclresatir u lui n l i i l i l l B c l o z i o r s l ij , a f a c u m , i n m o d c : r o n a t .s a consi,clt'rat multii vlcmc, ci lui I(irill cgrr n r c r na l m i n i i s l , i r i i A l : i n a s i { r \ '( u h r a m u l n ' { i n L l r i lortrlui.6Tn tirnprrl nirvilirii lui Iidighei asqpra ( N l o s o o v ( . i 1 4 0 1 ] 1 4 0 C ) ,c i n d m i n i s t i f | i r T r o i l a , turde sitlSsluia I,lrifa.nir., a lost pliLdati ;i alsi, cl a fugit la Ttnc'r',rrnclr.a gisit a(liuposl la cgurncrrrrl Kirill. -\L u1n a ii put[t vtxlca dcrci r'-sta din Lrrmi"r,ilritr-o ( afto adllsi"l clo !)pifaat( nic, imaginca lon Lrmitci cttr.drali' constilntino1xrli1161Sf. Sofia. $asr, ani mai tirziu, adicit ', p | i n 1 4 1 5 , I ( i I i i l l - a r Q g a l p ( . I r ) p i l a n i t : s i " t -ric a r n i r \ l c l s . i i i r : i p | r ' . j r r r . i i r i iic ( a | r ' a l I i ( l i L ( ' t r t r o l - ' n Lintii ( u a( oasth inlaqillrf. I )r'r'1-ri |ilspLr|is, t:l a 2 4

plimit ri,r'a5uil amintit, un pancgiric entLrziast al lui Te.ofan, autorul imaginii zugrivltc'. Iatti cc-i scl'i:r Dpi-fanie prietcnrrlui sdrt: ,.Tu iti liizLtt irise|ica SoJia din Jariglacl, in (arlL-a rnea ll,,'anEhe-lia,numitd pe grcccltc Tch'a'-'\'anEIr('iLt liar, iar in limba noastrii C(!le lx1.Lt'lt Li oL(. lltttte-i ut'stiri (Cctr.eroblagovestie). laLi <nn.t s-a in|implat ci aceslt ldcal a liosl zLrg|itvil in carltla noaslrd. Pc <ind lccriam la N'Iosco,va, i r i - r i aa c o l o u n i n t c l c p t c u f a i D r d , f i l o s o I l o a r ' ' . r ' i i s r n r s i t tT c o l a n , c k t 0 b i r S i r ' 1 l r c C ,I I ' n l u T i i 1 . l L t s , 1.ra'"or lc ( iii'ti li, pfintr(. i(()nali, lrr zLlgra\r c c l c .i s p r a v i i . C l r p r o p I i i l c - i m i i n i r ' l a i r n p ( r ( l o b j t t mtrllc' ;i clifr:r'ito bisr.t'ii 11,' piatu't P('sl,(' ptrtruzcci, afla,tc plin olAsc, si in (lonslanlino , , r p o l . s i i n ( ' i r l ( r . ( l o l i a s i l i r ( l r r l i i l i r s r r " r ( ' r t f f a ,1 i j n N T a l o l o N o \ , 1 l o r r ) (s i i r - t N i i r i . I a r i r N { r , s l o v a l c s i n t z t r g t ' i t v i 1 .c l c r . l t l c i l r l s t t i r i : I l L l r r i rV ( ' s t i l c r n s l i , n l l ( ' iN i i i sa l r t o a r c l I I ) t L m n t z c t t . S l . N ' { i l r a i l ( si irrciiLr:'a.n lrisclilt Sl. i\lilrlil rl a irtlirli l s i r 1I. t t c ' r r l o l i 1 r o z i r l r t r r o t r l s i r t i t t r r i i t t i t n t i t t;t c ( p('nrlrLr n('azul Vliulimil Andlocvici a infi"rlifal., p 1 o , 1 .( . r 1 Dp t r ' , . , | c ' l t ' z i d , i r r . s i ; i N l o s ( o \ r a : l l i r l a c t l r l m : u ( ' l u i ( , n t A z( ' s t ( ' z l l g l i L l i ll r l e c l l c u o i r i t l , L r l i " rc o l rj s r rr ri L i r ,r r c n r av i r z r r t i rI p i r r i i a t t t n t i ] , i i u ' n i in lrisllila clc piatlri n sfintcj IlLtnci \ilSLjli, . l L ' l l i t i r i i i ' 1 i : r r r l\ r ' l r o t l l L l L t i / r ' r . ' t t s i , l p , r c c l i p s r r 1 .C ' i r r d a i n 1 ' ; i ! i ; i r ts a L ra z L l g l i i v i t L o a h ' a ( c s t L . a n i r L r c n i n u I - a v i r z u t c i r s a l i i L r i l i ! l ,v l t o i c l a t i - lt a n i s c a i i ' , : v o a d ca ; a ( u m I a l L r r l i i c o t t t t t , :o i a i n o S l I i ( ' a r ' ( ' i n n o d u I , r 1 ( ' r ' i r tLa r ' , l l c l ) 1 i r l l r ' ( ' l r r l ) a c l r ' l s i : r . r i t : j n l r u n a l > ai n r o l o , l ) a i n ( o A ( ( ' , i r ( ' i L n u p i c l ( ' a z a ra l i t ( L r \ i o p s ( ' i ( ' , c i t p r i \ ' ( ' s , ( c l a i z \ , i ) a c l ( , 1 ( 'L c u l m i t i ' . . T r ' r l ' r r . i : . t s t l t i r n b , s t ' p i r e ' a c i m i i n i l c - j z u 6 l r i r r r c ss i n g u l . ( ' ,i l . r t i m p c c c c l i n s u " ; i t t t l i r l a I i i l i t r i g ' , a 2 ,o o n t t ' t r s at i t o l t s p('tii, iar (rr mint(.a crrA('ta liI c(\.a !c (!<L(, i n i l t r e t o r s i i r f c l c p l s i l o l o c l a t i i ,( L r o ( h i i p i i t l t r n 1 z i r t o l i a i i t t c l o c i l l i i , \ ' ( ' d l ' a ( l r ! l t l ) L l r r i i l . a i c lo s t ' t l i i b z u i l i . r \ c e s t m i r r L t n a t ! i v c s t i t b a r r l ) a tn u u L ' i r J | i r ; , : . t c p . r r L r . r' r i n t i . r . ,i r , r t , , i , , , , ' t | r ' b D i i r 5 i l a l r i l n l i t ] I , c ,i ] n t i n L l r i i z n i l s i a l l t n t ' l ' r r

deseoli Ia el ia taitlas pcntru cd-,mi plircea sd vorovesc cu dinsul. Oricine si oricit ar fi stat cu el Ia s,Jal nu pll'rea Sa nu se mill.u,nezc de judccata Sa, de pildele povcstitt: de el;i de agerimea minlii salc. Cind am vizut cd-i sint dmg si cd nu md clisprcluie;tc, atunci am adeugal la inrdrirzneala mca ncruqinalea $i l-arn .rtrgat : -Irnplor drer qost!'a ta de infclepciunc ( a tu s{i mi rldai i,n ( Lrl{)ri imaginca mirc{c,i SIinLa Solia dir.r Tari, g L a d p c c a r c m a | e ' i c 'J r r s l i l l i a n a i n i i l L a t - o a s t , n r t t . n c j t t - s p.r , u r r r t l. , p . r l u i S r , l o m , , rj r . r r , i i a ' r , spus cij in privinta ('alit:!lii ;i a miiIimii cstc c i t 1 ( r ' o m L l i n i rI l o s r r r v c i c l i r r i r r t c r . i o r t r lo r a s u l u i a \ a i r j a p a l , ' r ' j ( j r r t i r r , l t . r is. i i . r r . r r r , , l i ar , i (1ind ii dai trol. l)acir urr pc'ic'r.i11 inl,rii ai( i si r l r r r r ' s l . i r r m l ) l , t . l i l , ; r j , ' i r , . i ,r r r ri r n l i , . t l r i t s sri ias:i ( iti sc t i-rtiio'5tt,, oricit al pirroa cl dl i t r b c tI $ i a s t a l d a k r i L i i m r r l t i m i i s l i | p i l o r . s i p i , l a s trilor, r'tibrisrrrilol si rrrt rrqLu ilrrr, pasaicrlor gi 1 n t ( 1 ( ' r ' i l o i < l i v i r . s t ' l o ri.n < i r p o r i , t a p c l r , , s r . i r r i q i ;r r i o p r z i t i : c l c p i r i s t i a l L ' ,g r . o b n i k r , c l t , s p i r r ' ! i t u r .q i i aLl:rlc cu clifolilr' riL'lulnir.i,i.rtstr.t', ( oli(loar(. l i L r s i ,i n t l i l i s i i ( ' s i r i ,p r ' ( { u m ; i s l i i p i c l c p i a t l i i . I ' r ' n r r m i l r r l. J r r s l i n i a n i m i I i n l i i f i ; c z i s r ' s z i n d l t c ( ' i t r c s i ! i n i r t r l i r r r n i r r i rr l r . c a p d irrn i r l u l d c . u i l r n i ( s ( . s p u r t r ' <t - L l i r l i ' D s i u n i l c a ( ( ' s l l u i a s i n l r a l i t ( l { ' m i r r i i n c i L p o l i t u r n a i n c l d o u r i V r x l r t :9 i .juntirtato dc apit) : si toatc ar:r'str:aar.itatc mai ijrrs z I rgrair\r(':rtc-l(' o filir cli. r:ar.t<'p('lttlu (il p{r ( ' u s I o p o l a d i r L r g a) a i r r r . i r p r r t u t(l, i f 1 i i lmclol 5i, amintirtrlLr-mi rlc lucrul liLu si privjnkl la lllr aslf('l dt. )ica; sllint, sii rni pol in(llitplri cii rnii aflu in Jariglrrrl*. Iar cl, irl.clcplul, in clrip inte,icrpt mi-a rislt)rnts: -NLl s(, p{)ilto zitso ni'i .a lu sir p im,Lti ala r'^\ar ni,.i na ,.rr si zLrg|evesc. To,,Lrsi la stiruinl.a ta, cu i!i \"oi zlrgravi parrial, detfi a.,easltanLt-i o fracLir|nc, ("i a slrta partjdjcl, prrfirr de tot din foar.;to mult, dar datoriti-L a(.('st(,i mili iniagini zugrivitc dc n()r, tu \rei put('a si-lti rcprczinti rsi sd dL"du(.i t ( r t r ( ' L 1 u l. . Z i r . i r t r l i l j r t i t , r . l l i l r r l l i r t t c p e n s L r l a fi il lrasal in gralrli itrr;rgirnealernplulJui ai.lona 25

'llariqrad aric.r,i-iratcibiscrici din $i mi-a dat-o r\r/-.a foaic a iosL do marc fcrlos 5i altor rni('. iconari moscoviti in'tl,uciit nrlrlli au c(rpiat-o pcntrll ci ILri,nldLr I;r irnitrcccrc unll fu altul sc )i imrprurrulind-o unul c.le la altul. Drulpi toli r e j l a l t i m - a r r r l , , r : . r ' i Li L l r , , a z l r g L \ ' i, r L [ a n s ; Lpun imaginea in patru aspecte ale e,i ;i am plasat-o in (artea noastrd in patru locuri : 1) la incLrputul clr'!ii, in cvanglrclia lrri ['laIri rrndr: se allii stilLpul lui Justinian ;i clr!pul ('\rar)glr('lislrului i\Iatei ; 2) la incepLrlLrl e,,vanghelir:jiui NIarcLr; 3) inainte de iDcerputul c'vanglrcljci lui l,uca li 4) iirairlte de inlcepLr,lL]l e\.an,qlrcli('i Iui loan ; am ztrg|dvit asadrar piltru lr|artrLrri si pc ( ( ' i p a t r u c v a n g l l c l i f L t i ,p ( ' ( a r ( , i - a i s i V i i z u L t iDtcl, insplinriD lIr'r r-mi (ic lldighoi, am Iugit clr la 'I'vcI si allr girsil oclilrrrri ]a tino, tie ii-am impiirlilsil tIistclca nroi fi ti alr ari-rtat loilL(' ( ' i i r t i l c c r . m i a u f i i l ] r a s i r u r ] D a l r c . i r a n i cs i a i I'Lrinirii. -t\tunci ai si vizLrt accst lrfarn zullrirvirt f i durpi faso ani, iarDa t|ecttfi-r, rl'ai atninn ('it ti,t cio cl i n ,lntrfl La lrLrnirLatc.rt l ) r ' 1 i s t : r ' i s o a r ' , ' l0 l i l l p i ' l a n i ( ' ( o n t i n c m , u l [ . L i l r d o a l r c r t l l o r ' i < r ' ,a u t t ' n t i r : i L a t c ' a a p t c l o r a d u s c tlt' r'a irr discutio ntt rlii ltx la nici un lcrl r[' indoicli. l,)pilanic L-a ( unos('ul lrinc pe Teofian s i a p r i m i t , s t ' v c d < : ,t o a l o i n I r r r u a ! i i l i ' p l i v i toafe la vioLir ac{-s{uiadir(,dl dc la a|tist. lll {)ricL. caz, l('ll( <ct,(.1(-' )pi conrfirmii i,ntlgrltl aulcn li(ritalea infr)rmatiil{)r (ornunictc rlc l,lpiiarii. llnumclincl ar,clc orale in carc 'fcolarr a irrclal. in llusia, llpilianic punc po primul Loc Nrnrgrrrodul. Torrnai dc N rrrBorod e-stc lcijati Fi pli,ma dintle lrrcririle irri 'foolar mcnti()natt' ( 1 , 'l , L o p i s o t . n , e a d t a t r j a | r o n i c l r r ' , r , l o l l o d i a n i c ' i r l . i m p e n l r u a n u l 1 3 7 8 ( 6 U 8 0 ): , , I n accla$i an, a li.rst zug,rirviti biscrlca Domnuiui nrniI.u Isus ]{rijrlos, pe uiita Ilia, din poLunca plea nobilului Si iubitrorului dc dumnezeu boienrl Vasile l)anilovi,ci si a lccuitorilol dc pc ulita Ilia 5i a zuglilvit mesterul Ted1an Grecul ilr v|emea mareiui cneaz Dmitri Ivancwici gi a arh ie'piscop'Lrhd-\loksi al Nlarclui Novgo|r

Si al Psl(ovulrli"7. ,\ici cste vorlm dlspre fresc c l L . ,a j u n s o d i r a r l r a g t r l e n t a l p r n i i l a i r o i , a l c bist'r'icii fipas I)rcoliraJcnic (Schimibari:a ltr lal,ii a NlintLritolLrlui) cio pc srlrada lLlia, ciq3a.jate. de sLrl) Lonclrialij i[ citsva rep,xize, iDUc anii 1910 ;i 1C44 si consliLuind principala noasLli sursi pr:ntlu slLldieleilstiltllui pictural aL lui l'eofan. l i c l c l i n d u - s c i a I r r c l d l i l c r c . a l i z a t ed c T e o llan la Mosco,"'a, l,)pifanie pomenepte trei biselici zuqlrdvirlc clc aL'tistul grcr' : Buna Vestire a sllinlei Niirsciirloarcdc I)umn('zL\u, SL Miltail 1i i[ci una arl r';-r|r,i|irrmo nu-l di. $i ln cazu] dat informalia sa i.lj gisc$i1.co dcplinit confiru r a r , oi n l l i l i i l c t l r r r s r n i s e c l o c r o n i c i . T n a c e a s t d privintd iz\"rcful plincipal il uonstiluic lctopise!rtl Tloillii, ars in l,impul inccndierii Nloscovei, in llJ12. Din .tcrici|c, act'st )elopisc! a ilos't cop i a l d c N . N l l . I i a | a r l 1 z i n 3 .r \ d u s p i n i i i n a D , u l 1 4 0 1 \s i p r i n r r r . m a | e s t | i s i D p a r r t s a s a f i i n a l i l ( l f u l l ( ( ) D i l e r ] u p ( , r ' ian ] u i l e o l i t n , m a n u s c | i ll soL r.('sp('(tiv ;nt'Dlioneazii Iuntclo artistului g i c i c l e L l o i o r i , i n l c g i r t u t ' i 'c t r c c l c h , i ' i b i s t ' r i c i t z u q r i i r " i t c c k , t l l a \ l o . s c o r , ' al.) c n t l L . ra n r - r l 1 i 1 0 5 ( ( i 1 ) ( l : () t i m : , , l , i r 4 i r t n i c , . j r f , l a i : c a s L t s l u j b e i ii i ( l r . l l n r i a z i i : r i | r i , - , p L r lz u g t i i V i | t ' a r t o i i b i s c r i t i rlt' piaLIiL tiiD N'Ioscova,NalLcr\ra slirt('i Nisciti r ) a l f cc l c l ) u r n n ( ' z ( r L t ,n t . s t c t l I i i n c l i c o n a t u l T c o r t I a n , l i i o s r , l g I L ' t 1 i S c m i o n C ' i r ;r i i c u u c c r - t i c i i ' , I i t r ' . . - " , 'l . ) p i l a n i c L l i t i [ t ] , p e s , . , n t r t r n,t t m c J c a c e s t L , i i r i s , ' r ' i c i ,\ ' r f l ) r s j t c d t s p l c ( ' : l v a g : , , L l n a t ( J t l l \ l o s l r r r , i r " l n s r , l r i m L r , i i ' t t u m i ti l c ' r ' ei o t ' l a l ; L o r 'ft'cilan le di itr r l r , l r l l r i s c rj c i : . r r r 1 r ' r i v i Ld c e i r r 1 , r ' r ' 1 i r r r.'\.r ' c s t , - ' u i rr t c a l c ' c l n a l c l t-' \ r l r a r t g l l e l s s l i i 1 i l l l a g r r r , o ; r ' r ' i r s ktil i n N l o s ( . o v am ( ' n t i o n a l e l s i i r l t ' l o p i s c L L rc l r . i r r l i r i i r s I i l t ' a T r c i t l i i p o r l t r u ) r r D i i 1 l l 1 ) l ( ( ; 1 ) 0 7s j I l 0 5 ( i j 9 1 3 ) . , , L a l c a t u l 1 1 J 9 1 ) ) gfiiiclLc ('rrr,j(ill'ttl s-tt zLlgf:r!it bisclicit cle p i a l r a i S i . \ l i i r a i l c l i n l \ 1 o s c ( , \ ' ai,3 r m e l l ( ' r i a r u fost Tcolan, iconar grcc, ctt uccnicii sili"l0. $ase
jtrr.' ntjr' .1. ;, r"l.p;.eiril J r ' ; , t , 1: . , 1 , 1 a , c " a i i

meqteri au fost Tcofan, iconal glec, $i Prohof, starct din Gorodet;i cilugdrul Andrei Ruhliov \si au s{iriit-o in acelaqi an.(ru Astfel, letopisctuil pomenegte acelea$i trci monumcTltc leligioase mrnrorrite zugrivite dc Tcofan, dc'spne carc vorbelte in scrisoarea sa Ei Epifanie. Din 'ncfcricilc, nit'i rtna dinrtrt: accstc' lttcliri din faza moscovitil a lui Teofan n-au aiunis pinil la noi, initrucit nici biscrica llojdcstvo Bo.qoroditi (Nallcrca N'lait:ii Dornnului) nici catddral,rlf Arlrnnqlrrl,ski li Blagove$ocns)ii nu s-au pi-lstrtrt in l()rm('lc lor inilialc.r2 A rEmi;s iLi'lrcrlgit si no\ri"rtimai:r doar l-im'pla oatedralci Rlagovc; |cnslii, aic cir.(i icoan| djD cinttl Dci.si.r partlrr a
l rtt tttd()talil lt I lcrrlln".

pfinri:rVirri-r a ir-treprrt sar fic zugril! iti'i biserira dt, piatli Sf. IJuna Vcstire la crtltotr ma,i'ellii curaz, dal nu c('a care sc afli acu,m acolo, iar' 28

(irnfrurnlirrtl faplclc rrrrnunicatc de Ilpitanic .Lr sfirilo alostato rl(' croniti, avct.n p'rsiibilirla l e i r s a l r ( ' ( ' ( ) r r s t i t . t t i ml c r s ' r t l ( l ( ' ( ' \ : 1 (l l ) i r ) f l l a l i i r r lLri Tcofan. Darta nastc|ii salc palt' a plrtca fi l o c a l i z a l i i c , ' 1 m a i p l o l x l r i l i n c l r ' < r ' n i t r lp a L n r r l i r . rs c c : r l r r la l X I V I c a . L a a c o a s l i r c o n c l t t z i c s r ' o o a L { 'a . j u n g ( 'd a t ; " rI r . t i : t -tra t c t n t ' i l a l ) i l t l ( i r p i r - r a s la sosi,rt'a a Ia Novgot'txl, lltd(' s. tllla (rr (('rt t i t u d i n o l a 1 : 1 7 8 ,T c o ' f a n r t r g r i - L ! i s c 'l o ] i r , i l t r p i t i s p r r s c l < l' r r i I i p i f a n i e , m a i m r r l l . d c p a l . r l l z o ( d ( ' Or, r'hiar da(i alirmatria bisi.r'ici dc' piatrii. (t)ns|ihli1.o c\agcltar(', r'alaIt('rislicir pcnlr'tt s l'loifrrni,l,,rr\l , \islir m,,lir' s t i,,;tso i pr' stt. prrrrcrn .ir Tt'ofarn a ajtt,ns in ll"ltsia ( a Lrrral List pr. clcpli,n loi'mal, in vilsiir dl trcjzcci si cinci -palnlzcci do ani. Pinir Ia vcnirca sa itr Rrln s i a , a l t i s t u l g r ( \ ' a l L l ( r a 1l ' C o n s t a r ) t i n o p o li . Calt'r'donria si la Galata, arlitcii in ( apitala I'mpcriLllui bizan,tin sl in alli' dottit olaso apropiate do accas,ia. Calr'edonia. rrirrrlca avut loc al patruloa sobor ocurit'njr', s(' intindea p(l coasta \liurii lfarmara la inlra,rL'a in Bosfor, iar Cialaia, aflalii pc abnlptul iilm lisilitcrn a l C o r n L r l L r ic l c A l r r . ( ' f a o f a r " l - r ' r ' i r .o m t ' t ' r ' i a l i i , , ' p u t c r n i c f o r t i f i c a t i , a g c n o v c z i l o r ' ., \ c c i t j i , i o l ) ! i n u s c ti - r c l c l l i , \ n r l l o n i l a l T T - 1 . a i , r q i ( l u i n t a d c a i u L r o n i r r l a a h t a r . r rz i d u r i r ; i s a l r l l l l ( l c a p i C i rare. Dc-a lrrngul secolului al XlV lea Galata

s-a lrans{or'nrat rapi(l inlr-un mic, dar bine forti,ticat oralfel latin, cu un pocleslo gonovez, cu s t r u c t u l i l c p u b l i r a n c , c u b i s e t ' i t : is i m i n d s L i t i calotice.r4 Luclind aici, Tcofan a avui dqpline posiibililiiti si vilti in conla( t nt'miiloci't ctr mor?vnlilc: ;i obiceiurile apuscni.lor ;i si vadi multe opcrr: dt-' alti occicii'nlali. I)r'irtre olaf('l(' in carc Tcolatl 5i a desldqtrrat a( ti\ritaka inaiinlc de iI vclri la Novgortd, l,)pifanic amintcstc qi Calilla (l"crdrrsia).lnrt'pird ( u arl sapt(,]lcadelccni]ual sct. al XIII lca, ('Llrr{)s( lt-cc o Lmp('ttlaccasti-t ( ()lornic 1](\rloVczal o a s a l ( l r z v , o l l a r ( ' t l c r , , r ' t r i n cilt t r t i L t l t ' o m e r l u { L t i gcnovez la l\farm Ncagrit. T|i'l>uic cir Teofan s-a l o g a l p l i r t s t r i n s t ' r ' c l a l i i c t - tg c n o v c z i i i r l c d d l c p e < i n c l l u c r a l a G a l a t . a .I ) r , o l r a l r i lc l t a t i a 1 i f o s t , invit.at si-rv jnir la Caf [a. (]c bisclicii va [i pi( tat a i c i , n - a v c m i r t s i " c u n o S l i n l i r . r r ' t ) ir r r t s L ' ; L i c n i c ' i i cit ra fi liinras in (rtta1,('anold poni.iri-t. 1n'trttcilt Cafla intr('tirllit t't'la\ii ctimt't't il,l(' .icosol)it dc strinst' ctt Nrrr,!oIotlrrl, fiirld Vizllitl:l cl(ls d(' c L r p e l i i l t t s l c l i t r o t ' a f r t l t l o r t l i L , c x i s l . i 1 o a l , ct c m c i r r l i l c s i r p l o s L t l t L t n r ' n(r: " rt . ( x ' m a il a C a i l : l i ' r i l fcofun cintl :r prirl.liL l,rrvjlaLia sri rncaFgar la N o v A l i r o ( 1 ,u n d ( ' i l l i g i s i m i r r 1 i i 7 B , r ' i n d t : s l c pictalir clo min:r sa 1)iist'rira Spas Preollra.icrlic { 1 0 p ( ' s t l a ( l i r l l i a . C u m \ ' o m v o c l | ' i }i n c o n t i n i l irrc, arta lui Tcolatt lc a pliLcLrtmulit llovgol'oclienilrrr;i cl 5i a ciStigat multi adepli printrc ' a r l i i 5 ; t i i1 r r a l i . Dpifanic alilmi c'd Toofatr a all.iva't d(' aseDlcnea la Nijni Norrgot'ocl,clar trtt in'clici prccis ni(.i o lucrraR'. Tn accasti p|ivin!i"r pistri'azi c ti"rcoL sj <ronicri,lc.ln 11150ol:r;ul Niini Noygounlri r:nezat atltontrm, cum |od dr",.cuise,ccnLiIuil a si |irmas Pini ta 1li{)0, cincl a fost stlpLrs dc' Nloscol'a. .\(casi:i p('1ioad:i (lo tim.p coincidtr ( u o e p o c i - ld ( ' \ , i e a c t i ! ' i l a t c c o n s t l u o t i v i . T o t i r 1 . u n c i i, r N i i r r i i r u l o s t a d L l s e c l t t u i r c n u n r i t e h rt:ljcv. i c o a n a r t ' p r c z | n l i n d p ( ' I . s ? [ ./s e i r o poi('f (\lrrrrl!lio1r) lrrIlslo|atii ai(.i dir.t Suzdrrl, ll l a 1 : 1 5 : 1 . , r(i r , i r l r . . i ) r ' ( ' z ! . n t i nl ( o i l l q h i l r i a , r d r r s i i d i , n l f a l i g r a i l 1 a 1 i l u 2 . A y r . n l t r . , a r eT e ( r l ; a r 1a 30 l

\i.jni rlilerll din Nr-:r'ilr,roti sitLt iler Lir l\losoova g r c r r c l c s p r . r . s i. n L l t r c i t l i p i l a r . r J e , i n c r l u m c I a l e a l o c : r l i t i t j l o r i n c i l f c a a c i . l v a l "a r t i s t l l l g r e c ora5Lrl Ni.ini irrtr.-' Nolgorod fi menlioneazi N,losco\ra, se poal,c pfosr.lpurlo c:ii Tt:otan a lor'llll i n a ( , r , s to r a 5 i r . l d L ' t e n l i l l a l n o u l e a . r ( ; lnforrLnaliilc colc m.ai sigure lc avem tottlsi (l.sDlo arctivitalca mosrtrt:ili'r a lrtj Teo'fa'n- lli L l i r . a l i r r . , ' r ' 1 , i q i n o si t l t o l l r r t l c l i ' l o c t c l c q t c ' a t l c f lil Lrn ilir le all.rtl, r't'a fii cst' r'a, itr sitrtalil t'i rll rcslrlin!iL n mitLt'ltrj rnt'az, \1,'sLrl'a sir I li l r r l c r r t ' r r i Lp , ' n r a t c l t ' i t r t i s l . , \ c L ' s l : r r l i t r I t ' l i s p l ' . ; r l l ) i l r ( ' ( i ' r n L t m a i ; t i t i p t t ' 1 r ' t t l i c L ts i l l l t : l l ( ' l l l s ( ' p r r t r . a m i t r i i c s L . : t r t ( ' s t l r r ! l l l o r l t . $ i i l l i t r l c r ' ; - r r ' l, l i \ l , , s r ' , , r ' o rl l r i r t s l i l r s i i i l ( ' ( " . i l l l ( ' n z i . 1 n a f i , r ' ; i d t ' l D j I l r r I l r n t u t ' ; l l i t a l , i s t ' r ' i I i i I i , r i r l c s l tr r T ) r o O o r r i t l i L l ( 1 I i 1 ) , r ) ,r i a ( a t ( \ l r , a l ( ' l { ) r ' . \ r l t i t r r l r l l r r ' l s l i j ( 1 l l 1 X l ) s i lllrtgovcscouslii (1405), cl a cx'-'cutat ai('i si o la'lt : ir) palal,tll rr.r'io rlo como tzi ( lt car':rr'1,t'r(1il5l1 Ilrablii Ancltlcvili r r r r . a r ' r t t l t tV l a c l i m i l i st.iipin pcst.o St'rprlhov Dorl)vsl(' rrcpol 1410) I)otrsl(')i. ri ltti lvau Iialil.a si vir t Lr I)mitri 'l'c"ofan a zltgliivil. l)c lln pcn-tc o r,.cdL't'r'a \4o:; ( o \ , ( ' ; , i i l l . r r ' a t , ' l r l i ( l l ( 4 7 \ r a s i l i I ) |I I i I LI (' \ ' i ( i ( l ( ' ( o | a t C i l s t ' l L ' .t r r r n i ! 1 i r ' ] n i 1 (1389. l4ll5) ia l'lpilianic, clt lros('{' tlc o nt'm:ti,.izltli-t IrlttlLItrrt''ut itr trtt'' \ ( ' L l a s i l , ) p l l f a l r i c 'r ' x r n l i c i i l ; i m r I l i t r r l I i L 'I'r'olarr ;r pit 1at ,1r'hotcll rii'ala Tl1,agorrc5ct'nslii. 1 1 t i .I c s . r L s i s c o n c d i n r \ 7 t r x ' a ! i p : ; . i a t ' p c ' z i < J t t r . i l c < . a t o d | a , l r . i, \ r l r a D t l r r ' l r l , i l i n l : r L i , r i r Ll u r o r a . r . 1n c'pistola sa. Ilojfarri,' il nLrlloslr' nc Tt'oJJl itici st' f:)n ,.rcnlrmil ilttsl.tltlr,r' ilt' r'il1j" D r , l 1 i ' t | a q . r ' o | t c l t L , . i ac i i a i t j s l . i r l n l l ' ' l - i l n l l m r l i.onlr si f|r,s|hisl, (i sc indcldt,ni(t'asi (Ll illl' prrrlobixra manrrsllisolrrr.'ln parl.c. sc lonfirmli. a q a i l a r ' . a c r . . ' rr ' ( ' p r c z ( ' n 1 a r ( ' a L r i s o r i c j i S f . S o i i ; t ( r)nstalrtinop()litcn(' Do (alo Tcofarr a t cirljzat o l a r L i g i r m i n l ( a l r r i I i p i f a n l L ' , p c o I ' i l i l s c l l a I a 1 a l( r ' t l Lrnltlt sii fio lrtqcr lii la r^tt|t,rtLttLl;ttrrtsl'ristl a lui (ir(cstuiir). Nrr crrnoitstlnr rllrllt lnr.iLii ittl l-,'oiarl.lTl ..,1 t i m a l t i l e ( , ) r - , n r i i i ' a t i i d t ' t l o n i c i i s t ' t t t { c f a l : i

anul 1405 cin arlistrtl se alla deja la o virsti foartc inaintte. lntrucit in scrisoarea reclactal5 pc la 1415 l,lpifanie vor.bc5te drsprt Teofan la tlccut (,,ac'olo trdia....') estc limrpcclc cii daNa mo4ii lui Tcofan trcbuic r:iiutati inh.c anii 1405*1415. Accas,ta cstc ltiog|afia lLri To0[arr, acr.stea sint in afara rr.icdrci inclojcli laptt,lo lictii si clnrmulLri sr'iu cretor. lll a fost LlnLtl clinlrc a(,(,i mari cmigranti lrizantini, ('i'lrora l(, apartinc fi [)omeni( o Theolo( opuIj, tr,ltirnul pictor genial gre<. Amindoi ace.ltimaesiri aLr primit p|inlro striiini acecasi pore'r'li ((irccLrl)r7, minclri atr a fost considcnali Iilozofi, al,tft.l spus oam(.ni ( ( l m i n t c c - \ c e p l i o n a l i rf i ( { i i n t ( . l c p (i U r r t r ar r i r , . tii, Pache(o scric clesprt. Tlrcotor.oprrli : ,,a lost lrn marc filozof(18 ; IDpifanit' il carar'1r,r'izt,a,:i"t pt'Tcolan ca ,,i,ntrr]cpcu faimri, Ijlozof foalti, t i . ( r \ i i ( . 5 i T , ' , ' f a n i i D o m u r i , , . i m p r n , . i rI p t i n f t r r l a i n t t . l o o l r r l u i , p l i n c a p a (i t a t c a l o r . s p c c L r l a , tivii. I)ar. Irinoin{dlt's, rlll n\lmlai ilc{,irstil i-el p s(.(lLrs (' cronti"mpotrnii lor. Amincloi arr ftrst arti$i dcsiivirsiti, crcatori cmir.rlnti. si 'in faLn p L r t i ' r ' i il o r t l c l a s c i n a l i e o l a g r ( ' l l s i i r . E : z j s t jP t , . I,)pilrnic I a rrimit (('l mai mlllt omanciparca I t r i ' l \ ' o [ a n t ] c o l i c l n r t i n t - rc i r . a t o l i c r s i z ] t o r u r l c r r l a . i o sa l f a n t c z i o i s i r l i ' . D t r p i " L p l r s c l o l u i l . l p i s fanio, in limptrl lucrulLri, Toofan nrr privca i n t r u n a l a m o d ( ' l ( ' .( i s o p l i m h a d c q a i a t d c c o l o pinar (ol() in'trolinind clis.rrtii crr toli oasLpr'{ii. cc.ra cc' nrr-il slintlltcrr.a citLrsi clc Dutin .,sil (,ugcte la (cca ('c estc iniilfirtor si inf.clr:pt...'. In ar:t astir caractcrizale ntcrnor.al)iIi plin precit,ja ('i, Teofan nc aparf ca viLr crr toat(' r'e nc r l c s p a l t d e c ' l m a i m u l t d c c i r . r c is l c o l r . . ,Am incclcat si reconstitlrim, pc ltaza scrisolii lui Ilpifanic ii a putinclor datc fLrlnizal,o d e ( r o n i c i . 1 > i o g l a f l a l r r i T c o f a n . . \ r ' r . a s t ap r c z i n , t i i n c d m u l ' t t ' l a c r r n c . E a n L rc o n l i n c m a t ( ' r i a l suficient pentnr a putoa rirspunclc in n.rrxl satisfhr(ihrl.or introbirile : din ce scltalir arLisla

tici prorrcnca Teofan. ciror traditii le era fidei, cll ci'rni{jcilfi cle iclci ale qrpocii sale avea lcgitufe ? Ca sa clarificii,m acr.ste ltrcruri trcbuie si1 nLr vini il alutor otpercle ar.tislului insuqi, sinELlfelc in starc si sr,tplincascd cLreace nu pot ftce clot:ttntL:ntt'lc scrisc.

BIZAi\TINA CIJLTURA

it{ srcoiur. xtv-r $l AL rA


TROFAN GRECI.IL

l r c D r Lr IL i m l ) ( ' r ' i u l l r i z a r r L i r r , | r ' o l t r l a l \ l V s l|rt il losl. r'po(a urci aircnlualc.)i v('lLiginoaso detiitit.r'i. I)L 1-rir r. ir lrs!, clcr"asLlrL Lr rrlucilli irr r d t l l 0 ' i , ( ' , r r s L i l n t i n , ) t p o l LD l r r p L r L L r r l . l i a p L s i ; i r nlri |i.rirrir. l'rllltr'lr, fi biscrii'ilo [rolropi)li'i t ' r " r r L t L l l a : s L i t t c . l l L ' : ; r ' i l i n ! r r i n ) p r ' r i a i i i I ] l a r ' lt c r t t r ' f l i l i l l s l i l r ' ( ( l ! l J i l r . t g i l l a i; o d i r i o a l i lastrtoasc, .lLrpii e\pr.!sia ilri l'|(:lr}rlr,',.sirlil{ L'i ! r'iLu jruLriIr[. iic ILrrr lls ;i dir milosrrl cic mirr ( " i l r c i l i s i c e s c i l l L o l a i L r l i L ' r r i k r r' . r r ' l ) r ' o t u L i n d r ' n i s c l r i ( r i r r , , ' i , : i l r r l r ' L r l n t c l i . rc u t u p l i l c l o r d i s t t u l j L ' r i I i I i I i r r | r i i ( ' d r ' l a l i r r i . ( ' i t D r L t j r c a l r L rI n i i i d i s l.lLlllca rit' rrri.jlont't' l)('I]LIrr il It.sLirlrili urriILfia r L I L 'c r l i r i r r a r ' , i l I l i z a n l , L r l L l i\ ./ r , i t r t t l i l c d c i t t l l r , l i L o l L r ' , c l , z r i , i t a l r ' l r r i i l i c i i : r i t c o ' n i . , t t t i c i irt p u s c . s | r i r 1 r .n L r i L I r ) L ( I (l L r r r l . ( l r p l t s i l r i i n l o a l f p i i l i L i l r , : r L r l rs L r r r c i' r ' . r t r i l i l L ( ' p l i , , s i u n i ( 1 j n i ) ( i l t L ' i l i s r l r i l o l s i i L t u r . (i l { , r ' , l ( r r v i r l r l i n t e l e s ( l c s i t l ( ' r . ( ) t i t , \ ' i l l l c r l t : r ' i -1 . 1 ' c ' r t r t ' L i l t s l ( i r ' r o v a , f i S l i l \ r s i i i L ( i L l u p L ( . i r L c s l i r , L ' ,l l i , , i L l ] ! u l l l l l m a i i ' l ' i t i l l ' r i i r f i ' s i i , l L r (i - r o p o l i l i c l t o l r ' r l s i v i i . I t r r t l m r i lrLrrr caz, cl l)utr.a sii sc rlrai aptlc, dal tttt l riilii a pirr:dc iniali;ibil 1r;i;iLit, rlrrpi pozilic. $i cu t o a l - c r i r c l L r L l ir ' ! s L a i l r ' r { i a i ' ; i l c o l o g i l o r i m p l l i r r l ir lrril)lic?1. dir rroit lotnrt'lt' pefimillc :ilir vL( ilii I)utcIi bizarLirr', DLri iriai pli'uin a(lL.vir',ill , r i o l f l a p i o r c l u ' r ( u d c s i r r , , i r ' t rri t l l r c s t i g i u l i D t{ ilri,i-ir)nai, Lr.anslomiIdu s,, irrtr-un stat (lc j l D " p i , 1 ' . a D t i ii | i . L i i r | l rl i . s

Slibiciurroa IJizan!ului cla dclclminati iLi pliurrl Iincl dc. marasmul economic. In timp c c o r , n S c Js i r o p u l ) l i c i l c c o m t , i c i u l c i t a l i e n c p o r ' e r('au pc calca clezvoltirrii capitaliste, ceea ce a\'(,a rircpl consct.infii in1pir]gL.|(.abtrrgltczici in . I l ) r ' i m u i p l a n a L s c t L r . i s o (i : r 1 i p ( ) l i t i c c , L : r j j z r 0 l Lolul dc tlirsii co rilLrrl-rtoll-c a rov('nit si in i s t " c ' o l ua l X l \ r l c a t o l a r i s l o c r a ! i c i f c u d a l c . C o n i scrva'toiifc cii sLarc (lo spirit, act'asla i;i apirrl (Ll invl'r'rjLrnaio livilrgiilr:- ln lniinilc ci cr:au p ( r ) n ( (n l r , i l L o 1 , r o | ( .l r o g i r t i i l r . ( ( ' i s c l r ) a i p i i s L | a s r . r i i : 0 .I ) i n ! , i l s ( ' r ' r . ( ' u l , a l l p r i l c i p a L r , l r ' c a d l e r js illc a(lrni,il llall(.i Lu\,('fnalrcntalc'si ilkr organ c l o l a L l n r i r i s l i - a l j c r l l l n i c i p a l ( .; ( , 4 d L I ( ' c i lo j l r r l i l i r ' ; i l r , o r r o r t r i c i ii t l i i p i r l c ! i i , a s u p r i r r r l r ' 1 n s r . l c r r r i . i l r r . i is i p c r r , l , ' r i c l o s a l ( ' p o p u l a t i c ' i p r i I irnpoziLI si lar(' spolialoarc. Dcosc[rit dc grcrr c r r r s i l . i r a ( i al i i r ' : r r r i l o rq i a r n c s c r i a 5 i l r t r 'A t j r i . l l l ' . L t u a r n i r i r ' L rs L : r t t r i i( i r r o s L t l ( ' r i s c ( i c p c t l r m a llr.tvcrl,.lrrr liizlxriric civilc :1i pcltnancntclor i ) ( l t l ' s i l r l i r r i t ,r l L r s n r a n i l o(ri 'i n a [ a r i ! , a j u n s c s c l. i i r L r l r r i | ] r i i n l i l tq | i r t l r l t ' r ' L t i r r a r cn a c c s t c c o n r l i 1 i 1 .n i c j l r r r r r c i LI i -lri rrr Lt I rt i , n i c i a m c f t c t u g i r r i l o l " n L r s c n r r r i . i L r s b i l i c al c r n r r l t c o r i . C e e a c e r l i l c s l t ' , r r r p r r l r . as i i n u s c r c l l c d t L ' i n c h i p u l c t ' l r r ' . r . ) , r r j . t l " . P ' r l r l i j r l j r s r l p r ;llr , r r ' { . pt,i i i l t l | ) Pr ziL('lof. l)$i (onljnlrirlr siL sl. illrtointitLr]rtv.,,bat a lLi si ttrrLrrrtrli rj rorn('irlor'ri, rpiilrrlii biran'n i i n i s t ' r , r ' r l r t t r rp L r s i i n f a L a l j s r ' l t ' i g o a l e i , r r c a r r ' . r l r r p i ' rs i r i l i l . L r a l a , c m a l{ i a l u i N i c l r c p l t r r r r o s ( i | t ' 1 i o r t I r , . r(,' 1 l i i s ( ' i tI l t . t l r ( ' l l a l t ( o v a ( l o ( ' i t s ( , , v i n l , p | a I f i p o a i , c r . r i sa i V a a l o m l c p i c u r c i ( . i " : 1 . l ) r - ' n t r r tL r n s t a l a l i l ( 1 0 t r ' n L I a l i z a t c u n t t i l m l - t lcuscse, in policla ;.rrrrccsului dc fiirimit.are clali T:|izantrl ;i in sLcolLrl al -\I\r lca. o a s c m c n ( , as t a t c r i r . .l L t c l L u c c l t i v a l a c u o c i t L o g i i | o I i r , <u a l , i l n r a i m L r l l c ' i r c i ' 11 ' a l c o l o g i i a r r l r c : . l)Lrilsir poafto LoLlimpttl litzboaie de aparrare. I)t itct.oa, ( in(l i-a surlat ccasul clin ur''Ir.rii. Bi z a r r l L t lc l a s l i i i r i t i n l r - o a s c m e n ( ' a m e s l r i i l c i t r t a p i r L u L s i i r 4 r r rr i i . r i r c ' i ] o Io i n r p o l f i v i r ' r ' c i l rJtr <il s,,rrirur.i-r.

ln cirrria sitLlaiiitj dispcratt' a Imrpcriului, rrr.,lrilimi'a lriz:rntin,rl renumite prin arogant; 5i pirin (aractr|Lrl ci d.. rasti, (onlinua sl1 nullea.scli spcranl,c clr. granrloalc si strilucirc. In accastii prir.intir csLc loarto lc,,'clalor c'odul a n o n i m d i n s t r c o l t t la l X I V - i c . a l i ' I c r i t o r ' l a i n rlatolililc. <rrltcnilor. In ci sint dcscrise cu lux ( l e a l n , i n u n t c v o f m i l n l o l c l a s t u o a s ca l c d c m n i t a lilrrr, mar-.,.avaliltltc' a pi"rli'iliiJol si ir-rciltil - i r i n l c i , ( r . r ' c m o n i a l r t lt k r c u r l t ' , r ' i t t t a l t t l i n c o r o ' . n ; i ti i ; r ' o n t i n t . r l r . a s o m c n t ' a ,! t a l L l a l , dc l l I ' i g u lrzitalc, ,sr':tririr.ra|lrici a |angLr|ilor $i dccorai {iilor. T|atatrrl a(r.stas(.rv('.r,rLr-rrn fcl, dttrpt c o r n p l c t ; u ' l a r L r r r r ) s c L r t(a r l L ' i j ( ' r ' (c l i n s c c o l u L L l ' a I X - l e a , , l ) e s p r ' ( ( ( ' r ' ( ' m i ) r i i' . ' Dacd in sfcirr polilicii Ilizirnl.ttl i;i slirqisc c 6 t l e i r c c r p u t . r ls . r ' o l t t l t t ir r l ) i l V l c a l o l u l . i r t c a t o d i n i o a l i i , i n s c h i n l r , c i i f o l l l ' t t r u l l r t t i r l i i .c ' l (onltin,uals:l-ii pirstxczc imp()r'Lant?rintct"rraLicr nali clirr ttr.auL. Tralsfr)pnatla r,astoi pLrtcri r c l o r o g c r l os u l > r ' a p o t t c L t r i r ' . l t ' i t l l i t r l a l i t ,i r t l r - L t r r s l a t r r r ( x l ( ' s tc a i n l i n c l c t t ' L ( ' li l o r i a l i i . t l a f g ' \ ' ( ( l i n p u n ( t c l r . r , t ' c l t t t i i l t l l u ( i l , L l it i s i l l ( ' , a ( ( ) 1 1 '' i l I i b u i t l a ( l o f t ( ' p t i r r o a l r a lI i t { i s m L t l u o l ( ' r r . I ' r i r , i l i l c b i z a n t i n i l o 1 's c i n ( 1 f o l p , t i lt o l m a i f t c ' tv t ' t r t l i i L r r ' . r l l o l i o s L rllo l t r c t t t L . S i n t l i n d c L t m l c f t r g r ' parmin,LLrl sLrb picioarc, r'i (atttir sir iJilstas(t't clc r'(.azcm in n.rrltcnirt'a lisatir dt' Ii)llada. Cci nlai orogri'si1ti oarnoni ai tjmlltlrlui r-.atttii sir rr,nvingir pc inr,p:l al sit-li ja tillrrl dc ,,riomrr :rl o l e n i l i ; r ' " : s < r l i i t o r i i s i i n r , i - r l a L is L ' f o l o s t ' s c d t ' i l a l i : r a t a l j m l r i r 1 1 t t ' a c t "itt,r c , . ' t t i t l t l s i r 1 l ' i J - l v i c multr. din fot'mt'lr' l!tt'ratlrt'ii antict': iirtistii r l s t L r d i n z i r( u m r ' i , i c t t l o z i t i t t or , c c t i l t ' t n a n t t s <i s t : minialc dirrr cat (' cxtraq pc st art-t mat t' motivc a n t i c l r i z a n t i . . D a r a ( e s t n c ' o c l c t r i s ma l s e c n l u l t l i al XIV 1ca cstc p:ltrttns de spiritttl llnrli profLrnd lctrospccli'r,'ism. S,plc clcost'bili' cle utl'anismul italian, lmzat si cl pc n]oficnjt'oaantitrl, r . r c o c l e n i s m na r r i n t l t n u a d u c e c L r s i r , e i d c i I proaspc.tf, ntr ciallnl'cazii o nrtrrii tor-tccptie desp r c l L t m c; r , l ( ' s 1 r ' ( l i [ , t a l n L r a l i t t l c c i r r r l i j l i l c L r n u i s t i l d c r , i a { [ q i a L r n r r is t i l a r l i s t j c d c s i n ( . 36

sutetor, cit dc tendinla dc a pLrne la addpost sistcmul de gir.rclirc tr,aditional in lala invaziei tunor elemcntc aler cultturii apusonc, Neoelenismul Lrpocii paloologe a r:lmas fi.rd exceptic doal un brrr.ral unor reslrrinsc c,ate.goriisocialc. Or, a(rasta il clcosc.lrcstr: ILll-rdamc'nfal de put(.rnica miscalc rrmanisti c ilr'c' a lrrat Iiinti ln carlrul oralclor a\ransatc alc Italici ;i cra,rca a v u t s e m n i l i r ( l - i al l n c i r L t p t l t r i l r o t d r i . t e c u t l r f culul. In ccl mai bun caz, rrcoclcnismul le-a ajula,t grccilor si'r-si moclt.r'rizczc vc'clrca conrepti{. desprc lumc, Iiir-ii a Ii insi il.t sltar(' si lo-o innoiasci in tnorl raclical. In plus, cl a c.onsti, tlrit un cpiso.l vlcnolnic lrrn]at in{latd cic rcacl i l r r ( ' i l l ) i s ( ' r i ( , ( s c icio a c l L r sl a t r i u m f u l p a r t i ' cl0i inilolcrirntc fi lanati(tl a zr.iofiior. asLrpta c o l c i l i l r i ' m l c: r p o l i L i i l o r . S t L m l i i n r l ( l r l l u l . a l ) i z i i n L i l r i " ra v c a c r l l L r i a l \ l V l o a , ( s t . o a l ) s o l l r l .t - t oc s a r . s i - rs c c l e r l i n r i t c z c t ncl pi inlii t.tapir ir rloz;r'oltt-rliisalL,, r.at.o imlli{ i 5 r ' a z i ra p l o r i m a t i v p r i m a t l c i m r . a s r ' r ' r r I L r l r r i , r l L c t i t p t ' l c L r I t e l i o a r r ' .I n I l o r i r r " a n c r x r l i ' ri's l nu r I t t i c o i r r c i c l ct'o c m a i ( u p l i m c l e t r . t ' i d c c c n i i a l c s e c t o l r r l r ra l X I V - l r . a : r ' r r c i r . c c n i u l u r r n r - i l t o irn i (1('p('il(c:r aplilli'r lLrplal clc iclci catc s-a in,c lrcj;rt cLr triumful isil)astilor, $i tolodatd cLr izbiitla zcirtilor', os,tili lilrcltiri,ii (l(' culqetarc. La l r o l a | L r l s c ' r ' r i l t ' l o l .a l X I l l - 1 o a s i a l X l \ r - l c a , i n C o n s t a r r t i n o p o ls c r i d i c h o i n , t r c a g [ ploiradr'r rlc scriitori ;i Iilologi loarlc ins lluitj, lnali ctrr-r'osrcirtrt liiteratrtrii anLict', cari. mar i ai niltsti Lrn viu jrtores pcnt].u lrcc'uLulirTrdqpi,r.tflt. Printlc ci Ltn lo<: dc prim rang ii rc'rrirnc lLri Tt oclolos Mcto(lritcs (((a 1260-1332), prirn minirstltr in tirnpul lui ,\nd'ronjc al ll-lca si i'omanditaIrrl rcnurmitelor mozaicuIi din mi. nilstir.ca('lrora (azi mosllrt.ia Kaliri6 D.jami)re. Ott o lrogalir si mrrItilatcrrl;i cltl,trrrit, orienl,in(lu-sc de minunc' in (r:falijl{r scriitorilor gre't,i si foltlani, adllnirator al lrrl Aristotnl si al lLri Plaior.r, crir.t,!ionar dc monLtmcrtte antice, T tcoc l r r l r r s\ ' l c l o c j r i l t s I ' i i c c u f i g u t , a u n l r i o m ( l e t o n djnlil umanislii. ('onlr:;nltor.alii il privcarr ca

pe un,,Olimp al inte,lc,pciuniir', ca pc un ,,IIcIiiron aL muze{or(2rr.l)cntrLl ci, el cra,pcrsonifl(fea unei ,,bit:liotcci vii".2a Ca ginclitor poii'tic, Metochits a irnaginat un sistcrn politic propriu, moderat Si apropiat de norrarhia constitLrtionaild. Din cr:rcrrl sdu literar Iitccau partc (unoscutul i.stor,ic Niilrcplroros Circgolas activ parl-icipanrt la disputelc isihaste, adcpt al jt Ltr.tirii (celor doui biserici), stri:-llLr( stilisl p r o c u m ; i X ' l a n u i l N i i r s t l r q p u l o s ,a r r t o r u L l o a r . t o l rri i n berrrsan'brr lratal cier,, )roblcmt' {rama l.i(lc" 1 :ii atl unui Iuncliimr:nlal ciictjon,ar grcc. Tt)t din 'flroma ['laljist(.1 accst ccfc a iclit , alkirtLritrrlrrl L r n c is o t j i d c s c L r o l i iI a s r r l i i t o r i i a n ' L i c il i D c r n c t r i o s T r i l < l i n j o s , c L l n o s ( i - r b o rl l r t i I ' i n t l a r ' , l , ) s ' a clril, Srlfrx:.1c, I,)ulipiclc, Ariistcrlan, Tlrcocrit. I,jste int('resan,L somnalat laptul ci-rin ar:r'ru.5i rlc: l v r c . m r : m o n t a l t t t l i \ ' T a . r s i m o s ) l a n r r c l c s( i \ ' l l r r r t L ' 1 , r l u r p : 'n u m c l t , d o n r i r ' ( ' a n )a s t L l ( l i a t r \ r r n L r l t i i r ccl mcti(ulozitatc alll.ori rlaLini p|t'r'trm ('alo llftfin, Ovidiu, Ci<i'r'o ;i Citesar, l>a a fii,(LrL si multr. tlarluiccrjclirt limlra latirii r'n qfr'(\'sL(' ln slirqit, Manucll l'lriles s(r'ia, ilnitindu I p(' I ) h i l o s l r a l , ( ' l c g a n t c c o l r i r s i s ! 5 .I ) l c i r l a i r c c s t i r r il a{l:llrj{i-rmsi po isrlorik Lr'l I)ilr,lrvnl('ris, inrjla l , o r p c d a n l .a l s t i l u l L r i a n t i t , r l c v i n c ( l i n t t . - o ( l a l . i i limpcdc r''ri nooe|.'nismLtl a fost rtn ('llront prttcnnic in timprrl plimili'l.rr t)alt'ol<41i.)(' a({'s1' (tlfi r]l r\r Ii inexa<rt sar ( 11r'acltcfizilrn al cultru'ii bizantinc dtcpt ll.cnaSlcrc'. (ltt !ratt' iir in ol sc si fa(i sirntitc uttoie sli-tri dc spifil rnai plofanc 5i rirsrrni-rpersevcrr.nl. unelc rno 1.i\'r'umanislc izolal(. ii lipsr:;'tc' tolu;i Iinalill.la '.ca idcatici. Dc la ll ntt pLu(r'.1 clirec!ii ciLtrc { , : ij t o r ' ; i | r u l t i m d j n s L o n l a r ' l r i r m i n o u n c . / p i r s ( ) ( l izorlat,lcgat dc colc mai ingusLc ( cr"cuIi tr|iisiorralici'. $i in acreaslli'i o'lupil a dL'/,\.oltilrii, bizan L i n i i a L r L ' o c p t a t a r r L i ( , l r i t i l L ( 't io a r l c s u p r r l i ( i a i , : r nu atrit ca srrbsl,anl,ir it ca lorrmd. lli nu s au < p i i ' t l u n s c l c i d e a h t l i l L ' s . r l ( .; a n t i r j L r i l a t e a n a d L , \ " 1 ' n ip c n t I L l c i u r - l s l i n t u l r ' ] l t i t ( l i \ r p ( ' D l r u t v i r r { r i ,t t t D r i l f ( ) s Ll ) i ' l l t r u ] ) r ' l | i r I r ' l : r i l i r ) ( . { ' i t (i'o ( p C i t i n r t s i s l L r d i i n d c i u r i r l i j i r r l i ( L l i l i i l i i ,l r i z i r n -

tir.lii n-au Jcrunlilt c,itLrti de pulin la t'echile Lor 1:irre|i li c()nvirrAcri. t,li conli!ruau sar arperc ctt dirzcnic crL'dinla p:Ifintilor .1i stri-tmo5iL,t, r"a;i cind intr.e Ii.lozo-tia antici si leologia bizalrlirri-r[-ar' ]li c-xistat niici un IeI dc contmdibtii. in aceasta li-a spus cur.intiul o datl in plu.s lior mai isrr.i i,n gindile, atit de cau:acterisLr,l t L L i r l ] r i z a n t i n i l o r .$ i t o t u s i , ( u r L ' n t u l n c : o e l e n i E a ins.,rnoilrl uI plogrcs nu li,ps]t dc impoftanlal iD iisL()r'iar:u[tu|ii bizantine. lJl a dcm,onstral i liir <t-r in sinLrl acestei cultLrri se ascuttclc"au p i r r s i l r i l i | l i t ic a l i : i n c o n d i L i i I a v o n a l r i , l e , a r . [ i p t r t . r d r r , l u a p u l i l i a r r r r " i m i * ri r i r ( ' n r s , , l " tist('. lrrllnlcit astl('l clf rcrrrlitii n-au L'xistal in l l i z a r r l r r Ls c c o l u i l u i a l - X I V - l c a , l o a t i r r r i i ( a r c a ' n c o r ' l c n i s l l i s a c l r r r ,c l i t u n l i ' t r o m c n d c s u p r a Iatir si, ririri alt.s, tio scur'lii dulutii. Rt'.pr('z('rlL i r r l . i is a i i ( l t m a i t i r z i L I , N l a n u c l C l t r v s o i o r a s l i V jssiu iori dirr NiLee,u au f Lit[ si-r giscas(ai uI] Lr'r'oricl{r aclivitlatc lcltil numai ir ltalia. .\coLo li aLr lirrs,L inlelc,li cunr trcbuii', iri timLp ct in pr'opria pe{l,ric so simtiscral cu al,it mai izr.ilali, r rr i r^1.Lr a((.lr lrernr', la IlizanL, lr iLrmfasc o i, r l i , r ' r i' i c c i u c p I i n i r r s i i 5 i c s e ' n { , at ' i c t r a o s t i l i r r L r m a ns D r l u i . i u I ) r r p i c L r ms c ; L i e , o a s c n l e n c ad i | i r c t i c a I o s t i s i l r a s n r r r l ,i n ( l r c g a t ( f a s i s t e x n r i g u r o s i r r c l c cLrlsrri clccr:niik.rr patr"u )i $aptc din sL'coiul a l X l \ r l c i r , ( l r a l t ( . ( u \ r i n t r ' , i n a n i i r : i n c lT c o l a r r (ilccLIl s a lormarl ca :rlList. Jril []izalll t',ristau cl,.' mlrltar vrcrn.re d{)tlit parliclt' cclcziasLic'e carc dttcoau o neculmata l r r | t i i D l . r ( r e l c . l ) r : r r D a c l i n t l c a c o s L ep a f t i d e ist{r.riciil-rizaollni au nun)il o a ,,zclolilor", a zclo5ilol scrrcliiT, ial pc alta a ,,politicilor(28. Parlida zolotilrr. sc distingea prin intolcranld qi Ianatism. Ea mili',La Ldri fi.qaz pentru noatirnafcil l)isoricii ;i nu dolea si laci lrirci un 1cl dc conr:c,.sii putcrii imperi.alc : acceiplta bucuroasd conlli,r,telc cLt statul $i cu societatea chiar cu rjscul r:a aceastil (,omportate si dea na;tere la tuLbur'5ri. Zclotii avtt -r o atilLrdinc dt., clisprcl 3 9 lial,ii dc gtiinld fi pur.rcau mai prcsus do ol"icc

evlavia. E; se sprijinealr (le obicei de tagrna monahilrr din rindulilc cirtr.ia arr ictil loti ]lilitanl,ii dc searri ai ac.cslel palLidc. Cu krlul allteva insc,mna din punct de vcdere al compozitiei qi caractcrului e.i partida polilicilor. I4a igi lec'ruta c,aclrelcdir.rLtelepr.ezentan{ii clerului de mir'. Polilicii se strilduiau din rdsputeli si Iie in telmcri l)uni cu statul licincl cru Llfllrinli conccsii putelii im,periale, lali dc r.alc aldtau maximum dc loialitate. ln concrepliilclor rcligioase, politicii sc tleosel>eauprintr-o r:cali, rnoclcla{ic, rrrmbil.carr r,xccselc astc'nlisnrului, aveau lelal,ii de prietcnie cu t'crcu,r.ile lun-inate aie societiiliii, alalind acestora o prc'Ierin{i cate gorici, splc deosclrire de cilLrgdli. Deviza lol de vialii eIcLi nfclcpciunca. lzlriucia clc,lirritfvi a zckrlilol asL.rprra polit i c i l o r i t r c : l r e r s l i t t n cr r u p [ r i i p o s l L t t i i o r i n a l i i c a r l i L l ? r ' l a . L l ' z i u s l . i r u ( 1 i r , .i s , l r , l r . r ' l ( r , r . J t r o v e r s o l o L i s i l r a s L c .X l i s c a l r ' ; r t ' d l t ' i r i - a u d a l llafterc a(r'ste cofturi a lrxl in<'Lrrrrirratii lr"Lclc urnlul clqplirl al cilugiirilrl atlro:riLi, courtlLr;i dc cijile (.;rits-olic I)alamas, asupra patliarLrului d i r r C o r s , t . u r , t i n o p oL r a n l i a t t h a s ( l i l l l i , l i i . 1 7 ) l Nichcplro|os (;regoras. fi asupra invitalului . \ t ' c a s t a a l i ) s t o v i o t o r i c i . r ut o L l r i | ( , . l i s i m u l a l i i a r:iirrgaliltu. Ir ulma ei, inalLi'le posluri iclar'Lii(('aLl losL o(LrLpaLc ([u.siv clc cirtle rnonairi, cx l i a t ' s c . n u r t t t lp a t r i i l r l l a l d i n ( i L . r u s t l r n l i u r r p oa d ( " \ , (l i t p c n t r u m L l l i t i v r , ( f m c u n l r u n a l u c c r r i l ( ' i l o l . n l i | l i r ils r i l o r a l l r o r ri l c r l r . i lDdist r,rla,bil,lLrptra Llfariitiorali a par'lidelor' ^rr b i s c r i c e ) t i e rj t - t c a t r , i nl o l i m p o l l . a n l , d i s Lu ' t i i l i ' p isilrasLr'. \sLrp|a acL'slui aspc(t iru lnsistiL'L (' r l>t-tn:idleptatr: ;i I. 1,).1'r'oilliirrr), :\. S l,t'!reclcv ;i P. V. Bc'zobr,azovjr:. I)al L'a sinlqulli, accasti lLrptir ntr i iu nrirsula sri c:iplice plttcrn i r : am i ; c ' a r e d e i d c i a s e c r l u l u i a l X I V : l e a . r \ i t i pri( i'Di mai adinci. Isise cuviLno a Ii ('d'rltE|'lc Ira;srmua Iost un prodlrs o,r'gafic al irrlregii cuJiuri bizanliLrc din cpoca l)alcoio.qilor'. Itl a lost ('ondiliionat dc crrnscrvatolismul accstei culturi, rlt' p|cfc|inla ci pentru dogme, clc tcama ei iri 4 0

\ lata innoirilor indriznc!c. lsilrasmul a adcrat ia i n V:ltal,t Lrrilc misLicc a1e cirestini:sm,uluiorien_ tai si a hrlrsit p(' scilr-t-t rnar.e accstc in\rjtdturi cLr s(irpLrl (l{r a palstr.a indcpencic.nta l>isc,ricii orllorlox(. ,ijIc(:e$ti (,a|c s-a impotrivit djn rdb_ p l r t c r i i d c i i L r n i l j c i r r i i ,c l i l l d u - 1 i p l r . a i r i r . r e c a m a s (ii a(i,asia ar. fj clu,s la slirtrilca pozitiilor salc. f i c u LoalLr( ar in isillastn s-;i maniliestat cu r l i i r i l a l c t o ] l ( l i r l t a ,a L i t d c ( a r a ( l ( , r i s t i c i p c n t r r r inli ('q sc( olltl al XIV lca, ct"rtr.t, comunitarc,a in(livi(luali dilcctir a crcdinciosilor cu divinil a , l c i r ,f i i l i r i n t c n n o c l j u l c u L L r r l L rb i s c r i c c s c . , r r i i n illai puLir) adcr,'6'rat cii cirx{rj,na rcSpcctivi-r n-a a c l t r sI u s i n c a r ! a i D r r o i | c a v i e l i i l - c l i g j o a s { , c p t alr. o rct.lamaLr ( Lr ati,ta iltsistcnle mist jcii e p u s ' n j . I ) r ' l a t p t ,i n i s i l r i L i s m i n v i n s i r r c c k , r l j n a Urmi-l lal,|]ra (log-maticii. Os:l,il sLiinici $i (,unoar* l . Li i . j s j l r a s n t r r lD r o p o v i c l u i a t : o n t i ' m p l a l i a p n l si\,i :-i ls('('ntismul (;lrc-l inrlLlpiltau pc orn dc I t r t r r r ' .l n s r s i l a p h r l c i " Lc l a i z i t t r r l i t s i i n i i r b u , l c : . ( L r i l t i l a f r j n l i i r r . r l ; i d i t c l 0 r r n a n i s m u l r r ib i z a n _ r l i n c l t ' l i r i n r ' , ' o t r l r r l s t , i o l r r l L r ia t X I V - I c a a t e s t i i o r l a l i - r j n p i r r s r l r . f t i c l r ' r ' r ' p t . o f L r n c l ia i n t f c g i i a r i lrllru i l)izalttin(' ( ilr:c sc apr'opia rapi{l dc l )i f i r c . Conlrrrvclsr'lc isilr,as,tc rr irrccp,utin dccca n i L t l a J p a l r " r r l c ar l s c c r r l r r l L r i l X l \ r - l c a . r 3 p r i r r a ( ipalii o,poirirtti au fi)st c'ilrrgiirLrl Barlaam, i n \ ' a r i . i r td i n C a l h l | . i a ( m o r t i n l l J 4 8 ) s i a r . _ lriopis({)l)ul Salo|riculLri, (i|igoric I)alamas ( 1 J 9 6 l 3 ( j 0 ) . $ i r r r r L r ls i a l t u l s o s p r i i i , n e a u p c p ; u t i r l ' . l , r l : ' r | i r . r ' l i L , . a r rp a n l o ; i a v | a u n u m r . _ ' rrrsi aclcp{i, asit incit multi vr(,rnc rezultatr.rl I u p l , ( i a t , i i n l a s n c c l e c i s .l n o t . j o e ( , a 2 ,i n t r c l 3 4 l si I i]47 (,auz,allri Palamas cra dcq:ar.Lcdt, a fi ciltiga,ti. :\bia if I ii47 parrtida lui I)alFmas a a.iLlrs la r.irmd, clcvenind prin aceasta atoflstipiltitr)at(..Rizrrindu sc pc deciziirlc conciliilor i n l r ' u n i t e i i r a n i i 1 3 4 1 , 1 3 4 5 ,1 : 1 4 2 , 1 3 5 11 A b 2s i , l;i6ll, isilrastii au izbutit ca inr,ititura lor si lic: ri:t Lrnoscutirclc biscljci-r clrept singura adcvirati. i ' a r t i z a n i i l L r i B a r l a a m a u f o s 1 .d e f d i m a f i i n 41 niocl public in iinrp ce adeptii lui [)alamas n_au

sc;pat ocazja, cum se intirnLpla dc re'guld la tsizant, si sc loloscascir dc vjdtorie pentru a incheia vec:hile srcotdli 5i a se lilui cu duEmanii. Dind dovatli dc intolt'ranti, ceea ce caracteriza, dealtllcl, parlicia monahiccascir' parfizanii lui Palarnas au rcuqit: (ra intr-un tinp scurt si crcupe to:rtc poslurilc icrarltice fi si-$i afirme l o I , r D Ii a i d r - u o A i c . t n a p r i n s ' 1 , ' t l i s c r r l i ii s i l r a ' l ' r 1' l n r n u l i 1 ,,, rpr1 pr''l'l'nt'r rroifr' sit .1, irnp Itrn\a l-;r , c i r r ' i i r r i - 'r ' i i i l i s i i ' t i 1 t ' , ' r l ' ( ' a r a I r l l r ' : r 'l n ( r d c l a s f i r S i i l L t l s 0 r ' o l t t ' ljL i a l X T I I I o a , a t t ' i s t l t chcstittnc dol nclisl p('lrlrtl Iljzallt tln caiiact('r cle cxlrcmi a( trralil,ai.('. I'la cra di|tak"r dt' difi c i l a s i t l t a t i c p o l i l l c i i a I t n p c r i L r l r r il l i : ' a r r l i ' n s i l i l (t' i s a r { ' a l l t c a i L t t r r r i r - r A I T ) I l sn l p ( } t l i v i l t t l t c i l o f s i l N L t m a i c t t s p ri . j i r l L l l sc' n!pusttlatr asLlpltl lr , \ p i t s u l r t i n i " l r l i i c l t t i : t Lr i z a r l t i r r l j s r - t - s i t p i ' r ' t p t t z i i i i l c . D , : a ( e L ' 11 1 r ' g o c 'i il it '' l c L t p t i r j t r ' 1 r t t t t t i i { i c a I r ' a c c , l o rr i o t r i i l t i s t ' r i c s c d l l c ( ' a l l l ) ( ' { ) l ) i l z t l l'calil. Do t'lc sc intc|L'satt(('11(tlrill' i|lstr{iiic ale socictirlii si clc irtt giisil d('slrrl ap;"rri"rtori' ('Ll TotLrsi mioritirLell llizanLitlilot l(' pll\'('illl j (t' , l ( " n l i r ) i ( l l l - s ( ' p rl : t r r i ; i c l l i l p l rntrlli circirmsrpi'c tate (a plclrrl pc carl rlr' ll llllrLlll' sil-l pl;1( l i l tc i l r l n r l l l c a s c i r O c ' c i r l c ' r l t i t l t l i . l l c r r l tt t i l c o l llll lii' l)lcil l i'licilt. . c . r ' c n t r r a la i t t l . o t s i i t'r'1mi;ii lri l-cgatii papali vcncu la liliz'an1;, 1 irl Aplts, avca loc ttn in1('ns zanl,ini mclq('a se:lrim'll clL' in:formatii rccilproce. ln accste condifii, apari!ia la ISizanl a monrlttrlLti tlirr C-a lalrria, Barlaam, militant aoliv p'ntlu unrrc ntl l I , ' D TZ ' n l a n i n l i c d e o s , , i l \ l i \ ' t r " a l r r l l l : r ' l a r m p , , - a r | i s l ^ i c i i { o n f o s " ' r r a l ir ' l l i a n ' t t lLri clirr a,proape iniolinati si 1 considcro drepi tlnnn'at rle certutilc ishihastc, ce ;i a si,,e,,.,,',,1 ' D r o D L r s '.r . p u r i t c , p ' r f i , l r r l " l r l a a r | ' r " : r i ' lr \tl srtl14. orr i r r . r ' c i l - r d o l a . , r ' t , ' d " x i srm r ' ' v c f i g i c l j t t t t - L t nl a n t [ o l t n a t c ] i n d e f a p 1 .c l o a r 'o mt te ascmt'noa at l.iurri ln accastil activilal-r(l se oglind('a limpt'rlo atracl.iacc-o lcsimiea Riz a r ) ! u l P o l { ' ( ) l o ! i l o ! p ( ' l r l rL l A p u s f i p o r r h t l ( L r l (u|a acesLLu;r.

Prin concepliiLe sale filozolicc, Barlaam cra un prooccidental convins. Dar in diisprrtelo (.Lr adeplii lui l'alamas el era nEvoit se ascunlde (!irt mai biDc accst lucru. Conceptiile s:rle se llormascri inrl,l'o perioad6 cind in sistL'mul rscolaslic tladilional sc'produscsefal o sclic de [isru'i adinci. Aldaptindu-se noilor condilii, acest putea sA ignole (leja reasislcm nu mai litatca carr: se impunea cu forla inexorabilr Il ui. De airi iorlcrcsul ( r'cs,cut fali rlc logicir 1i dc glindirca cu ajulLo['Lr]silt4ismc-'loL, clc ai<i Lr.]ndin,ta ck. a disocia ;llinla clt' r:t'cdintir, cii: aiti apa|ifira c ritic,isir'uIui si sccplticismrrlui, ii tol d c a i t ' i t c n d i u ! r : l c l n i i L c r i a l i s t ( 's i i n t l o i o l i l c p r i viloarc la posilrilitatcn ontttlrti dt' a cLtrloastc p c d u m n c z er r 5 i l a n c n r r t ti r r ' a s t l f l L ' l u l L r i . l ' i r (.iiilc cugetiirji lilozoli(t', Ilat laarn nu s a avint a t a b i t d ( ' d e p a r l c , r r al ) u t r s S c o t t t s ( 1 1 7 0 - - . l 3 0 l l ) . s i W j l l i a n r O c ' r ' l r r r( c ' r ' i r1 2 9 0 - c r : i r l l l l - r 0 ) D a r , fiintl contcmpolanttl 1ot, L'i a iinprulnLttat, Iiiri-i incloialS, r'ilLc ccva (lL' Irt aicsrliairs.$i pcnIr,u e;l i-r rni,nlca a)molrL'ras( plral(' si p('r( ('?llli-l llaLtlra lucrurilot inlrudit lclprczcntiirilc mintii co,itr citl cu lucrtirilr: individ,rralc. Ci'l mai sigul mijlrlc clc pclcrlpc't c a cxistcntci t'tu, pcnttrt Rarlaa:m, Jogica. Dtrph plotlLrnrla sa ( onvinqcfc, or n r r l n r r p o a t c v c c l c ' ac r t o ( ' l l i i c s o n l a d L l m n c z e ia:scir si nitci sI alirrnc t'xislenla a(l('steia afa t r . L l m p o a t c s e a l i r m c c x i s t t n t a o l r i L <t ' l o r v i z i bilc |cale, Contemplaroa lui drrrnnczL'u,in stare de beati,ludiltc, era pcntrtt ('Ll{i(rar p('rcqpcl ('a ideald (cu oclhii minlii) a diVi nitiltii ;i n jrciclccum ini[icrea omulul or] privire la liin f.a divjni carc cste ina'cccsibile sim{urilor extL'rioar36. Partizanul dc idei a[ lui l]arrlaarn, Demctrios Il1.61or.t a mcrs si mai (l("partL.: ,,ffiecanr adcvlr st'r'ia cl - 'csle lic un silogism, fi<: ,punc tul cic plocart- al sitogisrnuJui li atit cu (;it fi c i ( a d i (i a d ( p ' 1 , i ih r i l ) a l a m a s n . n . V . l . ) t r c b u i t ' . vrem sau nrr, sir folosim ir-r \'orbit e silo 'r. gisnrc. (lil{ii clolirr si lostiur ilalc\ri1l'ulr( Drui[ind toirtc acostc tezc, lJrrrltraDr n-a ]lutut, fit:slc, sir giiseascri urr lirirbai cornun cu Pala-

nrirs si cu cilugalrii clc ltl r\ll-Loscare nu-i acor(iau logilcii li in gcncral intelcrpciunii nici o irrpottanl,d. T'artizanii lui Palamas procedau rru prin argurncnte logicrc, ci porneau de la Cintd li-a dat perfect scalcgenrda biserilcca:scd. ma de totLalaimrposibilitatc de a reconoilia conccpliilc salc: p|ogrresistc, pentru acea vrcmc, cu rlrtina 5i fanatisnrLrl parrtidei monaltalc, Bat'la,anr a hotdLrit sir pdriiseascd cntrtl totdeauna tlizaniul. Inlringcrca sa la ('onciliul din 1341 a i r s r - . m n a t i n 1 ' 1 , p u t u l r L ' a c t i u n i i l > i s e r i c o q t ig i a r r r n f i r n r a , to d a t i i i n p l l r s ( i , i n a p o i a t l i c o n s(,r'vator cLlnt ofa, RizantLrlrri tttt-j ,stirtt'a in P L r t c r i s i ' r - ; i r c v i z r t i a s c i ; i s i i - 1 i i n n o i a s t " i tz c s lr'('a inrteleatua d. P c n i t r c i u ' a c t c li z i r tc i t c o n c e p { i i l o l l u i G r i p r , i n <p a l t t l a d ' v c r s a r a l l i l i rloro Palamas i ttn mat|t ial apfoap(' (ornRar'laam plct in1.flr.,it opr"t'c1c salt' air cri-rpirtatclttplina rccunoallctc a ltist'riiii si cl insttsi a fost r<'itrronizat ca sfint Ia 1il6ll. 1n ltltrdrilc salo Grisi r:orr.Palamas a dczVrolLat a fun'clamclltat ac('a ' in v i i t i ' t r rr i i d t ' s p n ' c ' s v c l r i t ' ( a ( l i c d d o s p r c t i c c r rc), Ja clalrorat c'a ci"rrcia aLl lllat partc activi't ,,\ntonic' ccl l\'!iir(', \'Iacario l')glptcanttl, Ioan Sinaitul Climax, PotlLr A1{ronitrrl 5i (irigorc Griqoro l'alamLas,prcstlpunc tir ccl mai polrir.'jl motl dt' r,'iali t c trt'bttit' cltts pcntnl ca o m u l s i - r - l i i n d 0 p l i n t ' , a s c im i s i t t n c a s a i n a l t i t p c p:urr'nt (.Jnsl:i in tt irrmfLtil csYcltic', ccllivalenlt rrr dobincliroa linillii intt'rioarl'. Tn viata jsiar(' poisibililatca si se aflc lrlrili-i. omul rlrrpii,pii|r'rca lLti Palamas - il)tr-o pcrmanent'A { om,irni(rr. ( lr dLtmnezeu pc calt'a rugdciunilor noinllcruptc si si se purificc aslfe , de patimi.\ccstc patimi sint ('on(:L-ntfatcin lrei for{,e ale c c a a n r i n t i i ( r - a ( i t t n e ) .a i n i m i j suflclului (pasiLnri) ;i a po1'telor. .,\tentia celui cc ac!i'onc,azii conforrn cs\iclriej trLrbuje si fio indr,i"ptati'l anLrrr(. p(.ntnr ilribulir(\a ac('stror porniri a l l s L r l l c l r r l u i .$ i s c c r r r v i n ci n c t ' r s i r s c i n c e E p l s Ir.r poftflr. .\stli'1, lt,pihliDclu c dL! ilsc\rnerlea p o l n i r i c a , , a r E l l l r . { ) ' l - i l i a l"i , , c u p i d i l a l c a ( c a r e 44

s i n r ts u r s e a l e t u t u r o r r - e l o l o r ' - , , a r n b i t i e ' ( , , s e r vil!rrrn'! ,,liicomicrr ontul se poa l,c crsindi dt: l)lrni\'()ic Ja ,,sdrdcie spiri t,rrarlir.. carc csLe po_ sibilal rumai in Viata isihasti clcoarecc. chiliri trnui bun rtronah estc,,azilul rrepriltAnir.ji.,. I)obindiiS it.r lclul acc'sla, sdrdlcia su[]eleasci (la nasterre ia miirnirc, ia| accasla purilici cea de-a cloua |or'!i a sulletului adic! pc cea a iniurii. Tristelca fiir-rd pornir.oa sufk-.lulrri rpc t'alera lar,ri,milor izl)iiviloare d(, palcat, il prcg i l e s L l ( 'p c o l ' n l p e n t f u a i t o i n v i D I t j l c , d n p i c a | o ru|mcazi mirngiierca. ,\bia dLlpir a( r'as'Lri! ir'lilcrvjnc inlrir]a,fca minlii. ln mrrl irlri;r'Lril mirrtca e\slc d jsilrcsi 5i inrpr.ir;tiatir prin mijlocirca simturilor ; isilraslrr) Lr("1)uje i stilrrilt'asci as r r . r r s t i r i s i p i l l p r . , a l ,I a s i r - .s ,i . . L i ; . r r l i i r , i tet)c( ga1g, zigi-lzrrinrl intr'-un lit'l toalc (iilc cle a<r,es pcntru ct, c$tc str6il si ncinscmnat, a.)ultil sulllclul sir sc ir'tho \,('r'l('as(,ir, sir sc indlqplt: citlc ontLrl liiuolfic, lirrir a sc mai imlpristia iD aiarii. I)cnt|u o (,it m i pLrtoi,ni( i-l ('r)nccnL.rare mi n ti i, l)lalarlLas r.e-'comarrdi a a1.in, t i r r c a p r i v i r i i a s u , p r au n L r i p u l ) c t f j x . i n d i l r ' r . c t r t tlaci estc vorba ric un s(lnrn de pc picrpt sa,rr cle om'lrilic. Pe a(:csla din ur.nr,i-rIralamas il ttnsiidcr'5, dcaltlel, cilcpt punotrul de pornirc al pticatul,ui, deoaloct' plltalu) so luitn(\ft(' si se deslatti de la sl,omar, dc uncle llolir.rlt'lc citnii se transmit init.regului tru,p. De acct'a lupta cu viciul brelbuic ince,puti tocmai clt: aici:,8. Jelul principal al vic!ii isihastc cstc, clLrpi parc,rca lui Grrigoric Palamas, unirca lnistici 0u c l u m n e z e u , d c i f i o a r . c a, c u a . j u t o r u l n l e i ( . i u n i i s i al gratiei divine. ln aceastl privinld, Palmas r,'orrlrcqtc dtsprc rugricrirrnca,,artistitcir,( sal t,, j n tt,ligentii". C)mu'trtrcbuie sir ia po,zilia sczincl, sa Si inclinc ,c"apul i|t jos, sil in.lrcpto privirea "spre ombilic ;i si res,pirc' r'itmicrl!'.Nu este posibili unirca cu clumnezeu alirme pah, tnas - daci n-,o sd.ne ridicd,m mai prcsus de tloi in$ine, rcspingirtrl tot oe tir.te clc lumca sirntulilor .li inill,iirclu-ne cleasupla girrclut'ilor', a actclor. ra,!ionalr ;i a tot reJul de cur.rosti,ntc,

b a c i r i a r c l e a s r t p | a r : a ! i L t n l i. , d o l l i n d i n c l a s t f e l s i { n ( J f a n ! . 1c a t ' c i t r r a i l ) r c : r t l s( l c c u n o a ! ' i t c r c a t r , c,, i acr ;i l,tttltt, lrtli prestts clcdirt oricc ti,,,,a f e l d c . . . l i ! r z r rl i r a r r . l'olcrnizincl cu Bittlaaln, I)ill.!rnas ali|ma clt Irotiililt' r:i acesta sLl ritilct'1Lc ir.i lsilogistlc'lc 'fa lot'ului rrrt salr': t'i creclc cir claci Ltlmirla palalel (lil cscll!a dicsl('(lcitLi-I,ilr a(('st caz r.ifli fcr |cittli. sc iililtttii si urL al dlrilea lar:tor' l l ( ' ( l ( ' a l ' i a r i 1 r ' c a s t ad t l ( 1 ' , ' : ] l t i l p t l r i l e 'l a d u a l i tatca clivirliLii!1i i la r('clllloaft('r('r pcrrcqpcrrl t , s c r r l c i t J i i ' i t r t . ( l ( . c A t r c , , o t n e 1 1 i .O t , a S c m c l ] c nLl (lotlcoldii( ll irliliuaLio -' iil iltii l)alalnas i r r r , i i l i r l i r l a l r a r l i n t i l o l l r i s t ' r ' i i i ' l ! s t ' n ! ' ad i v i n i i t r L t sL rtivr'llazii, ilcsigrrl , t i st' n't'cleazir doal ac| ( . 1 ( (I i \ ' I rr i l i I i i i . L , t m i r r a ' l ' a l r o I r r l \ l i n - a i l o s tc l r i a r r ' l s l ' n l a l L t i c l L l D l l l ! ' z c l lt,i r l r l a l t r t t a d i n n u r n e Irpl( (aro llu sillL (rciltc Ca oricr' .,,"r(i1,' ""1" clrtrnni'zcias0i, ].lt'nli'tla llu cslc cr'ca'lii cni'l rli, in s i ! r L o t l a t i i c i l l r L l c s t c l l i c i ( l t l m l r c T ( ' t li l l s u i i ( l 1 m S p t r t l t 't l r ' s p t t ' a t t . a s _ s , , s i r 1 l , ' r '' s , ' r l 1 a " i l s i I L l , r i - a l ' i r l a t r l a s , , , ( l l l | r l l l ( ' z c l lL ' . s l ( 'l l l m i ' l l i , l l a r n l l r . l t ' s t ' r t l t i ,c i t a o n t ' r g i c 4 l l r l I i i r r l a l t l i c l u ' n - r n t ' r't' z c u l I L ' l ) t l l ( ' ( l ( ' s l t l s i tp ( ' c l c t l p a t ( ' s c l l ! a s a , l a f l-t ir rjr' ir(lir,r"jl lriint'aduml)" .l' ;rl:r " i ' , . i , t * ' , , . L t r r r . j i r ' l ' r i i l ' i t i r ' i r r a c t' s i l r i l i " r ' ( l ( , n r p i i r , r t l n sl i i n l p o l c o p t i l ) i l a , i n t i m p c e " [ a p t i r l c l i r i r l t t m n c ' z c l ts i n t m t t l l l p l r ' , i r ( o s i b i l c , i n () aslmt'tlt'a pLllrcrr a !clcsc si pcli rlpl,ilrilr' (a i r r I a p t r l l o t L t L L La b o l d a i i orc.rlrlr'rrici'crcltictc talional u problc'rnt'ica tlin pLlrrtrl dc vcdctc lor fcligioasc. Nrr dcgeaba arlt'ptii lui Palannas, t'u irt clispLttt'lc: acivt'rsalii lor, le ft'pi'otau ac'cssiltlgismc' itl ltx: si citoasci rlvan lola ( i-i ,,( i'"c'sc qlrclia"l:1, ( i-i ,,in lo(:Lrl ltmlinii dunnezccEti, ei jsrDclc lui Arisirotclt4iJ iurr.r"r, iumini silog Nu jntimilll:ilor I'n cotlItrrvcl selc clintrc' aclqotii lrri Palamas ii cei ai ltti Bal,laanl, ulr loc ccn',ral l-a avut atit do tulburitoarea problcmii rL natnrii luminii Taborului, care eftl clc iclcn'1iti-t fapt ctt plolrlcma ellcrgiilor dumnez e e s t i . i r l t ' p o c a t ' r r t t l t t im e d i t l t i m p u l i u c l u m n e (a un z t : r r ' c | a 1 r ' a i a i i L ' r ' i t l r ' ct c o l o g i i { r e l t i n i

fcnornen de naturi altsolut trans.,endentald, rupt5 si nesfir$it de iudepartat5 de lume carc cra dcspdlitir de el printr,o prdpaslie abisald, de Detrecut. Aceasta a dus ciltre un dualisrn acut exprimat, ceiri' o rrqltuld dcsi"rvirSild intre lrr_ mca simiurilot. si cea transcen(lcnta{i. A;bia ilrvdtiitura derspr.L'intxllpcxc,a Iui Cr.istos qi cul_ l u l s i i u , m e t i t r u l o sc l a b o r a l c l u p i a c e c a ,a u p u t l l t sluii cl|c.pt Vcrigi dt: lcgitufi inl.rc a. estL. lul.ni alit dc indcp:rrtat('una (le alta. I)ar.accstcvcrlgi ('ralr afa (itr fragilc in(.i1"pcnt.ru tnnstiinta rclig i o a s l i r l c m a s i f c l a r r v i i d i L i n s u fi ( i e n t c . O m u l (lotca sal romunicc lcntijlocil tn accla in cart: ; i a p L r s | r 0 r l i n { a I c l n i z u i a s i r i n t r c , i n r . c l ai i m a i s l r i n s o s i D r a i a l i ' ( l . i v e <u c l L r i m n r . z c r r i n , afala raclnrlrri o[r'ritc clt. r,ultll biseliccs< ofit i a l . O d a l i r ( l t d e c l r a t n t a r e a o n r r p { i e r im c d i c v a r l c c (l(.,spr('Ium(', act'astii tcnclin{i clc a birrri sl.rirvc c l r i u l c l r r a l i s mc l t ' l t i n s - a [ d ( u t s i n t l i t i " lc t r o l ] o r ( i i ( l i n ( c i n c t . m a i m a r c . D r ' o s c l ) i tc l c s t i r r r i t o a I t . s i r a [ i | t i r i i l c a i l ) c u r . c r r l . c l cn i s l , i c c , i r r i n c c l c t i n r a i r a c i i c a l <c l i n l r c a r c s l i ' a t ' a s - a l r . a r r s l i t r . m an . il p a n t c i s m c . u i r t r l i s | rr t 0 ' l tlic I ' l t r r n r . t c m a t t ' r i a l i s t c . n A t c o s t c 'ti o n d i D t c ' s i p o n t a n (r.l r . a c o m u n i r . a i t r r c l i v i D i t a t c a i i u t l c s l l t L r n c [ ' ai r t r n r r l t c p I i v , i D l c ; i i n v i t t i r l . u r al r r i P a l a m a s . ' l ' r . i r l i n ( l( ' u n t i g a l i p r o l ) l r m a p r i v i b o a r c 1 a c n r , , r . g i i l c l i v i n i l i - L L i5 i c o n i sirclelindu-lc pc a(.($t(.a clr.rpL cllrmnt:zcu in actiun{r, drept r:lriprrli alr (estLliadc a se arii,l,;r lumii, PaJmas, r'a;i misLi.i atpuscni c'ontcmp o n ' a n ic u c l , a r r r n < r t r s l " l i ' L , p r r r r l ci n t l c l u n r ( ' a i o sim!ulilor ;i <rt'a lran,sccnrlt'r'rtali. In ( aptrirtiif i l t ' o m u l r r i c l c a c , o n t c ' m p l al e m i i l o c i t d i v i n u l , in posibililSfiile rrrririi omulrrj cu acc'sta, Palamas vc'dea rostul li justifioaxL.a ciiii r.r.ristice pc r a l c o s c l r i i a s r . .I ) a l I i c i n d o ( l c o s e l ) i r c n c t i , i 1 1 I i i n l , a l u j c l u m n i ' z e u ,i n h . e , , s L r l ) s t a n t a;n , , e n e r i qia" sa, lralarnas a pistraL il]tl'gral d(Ema traclifionalir dcslpre cloplina in acccsil)ili tat{r, despre L r a n : s c c r t t l c n t a l i , s m u il , , r . s c n ! a s u p r a n a t u r a l d ( s a I r t i 1 ) u m n e z r ' u ,I r r c u z r r l i r l e r r L i l i r . r i l i , , s L r ' l ) s l . a n i 4 7 l o r " c u , , e D e r g i i r " u i r l u r r r t ' z c t L r a r ' f i a j u 1 l sJ r r e , l s-

v i t a l / i l l a D a . ' l t e i : m . 1O r , P a l a m a s s c t s m e a d e 1 f ( r . s L. l . t u m a i m u l l d e c i l r l c o r i i e . i n l r u c i t d a c a ar 1i acloptat un punctdu vcderc pantcist, el ar Ii losi clc indatd dcnuntat de cdtre biserica ortocloxi drcLpt c('l mai reu clintre eretici4i Desori,rtincl insi ,,escnta" lui clullt]czott de,,eneri,ia,i sa. I'alamas ir adaptat totodati invitir)tujra sa la nojlc c('rinte, pestfind in ilcelali timp r'ri'/d|lrn( inali (logma atil dc pl'cltlitit dc bizanlini (lL'sllrc tlatrsccuclcntatismtl I absolul 9i r r r a c i i ' r ' r t Ln l l t t m c s c a l l u i D t t m t r c z e L l T o ( i r a i jrlin sc cxpli,r'ii sll(rccstll aliL clt' larg al c ! s i l r a"."""r,"L t i L l n L l r n a i i n l r t m c l t 1 : r i z a l l t i t l i , i ; i smLtl n i r l a r r j l ( 's l a \ ' c . :friLrmfLtl lui l'alamas asulPra l!li }larlaam a i n s ( ' l r l r l a t v i ( r l o I i a l i p L r l L l i( l ( ' g i r l d i r e d o g m a t l i c i r s u o r i l t r i ' i t i c i s m t r lri r a t i o n a l i s l [ ) e n t r l ] i l i z a n l , i r r r a s c m e r l ( ' al t ' z t t l l a t a l l r r p l c i d c i t l c i s - a t l o v t ' c l i ti n s i i l a l a l l , t t m o i r l r i z a r r t i l r l ; i - a l l a : i a L a s L i c l ( a i c a s p r { ' ( L r g c t i r r c al i b r i r ' T l i m r f L t l i s i l r a 5 t i l r ta ( ( ) n s t i t l l i t t I i t t t l r l r t lp a r . l i d ( ' i i n t o t lcranlo l clilugitrilllt (?rc avca sii lati toI ct' i r s t a t i | r p u ' t i . r l { i p c n t | r r a I r r i n g c 'v l i s t a r d l c f i r n u " n l " t , m a n i s , m i r l r r il r i z a n l i t r ' I s i l t a s m u l a arlrts t'Lrsitrl afirmitr<'a ccloi mai conse(l\tcnt(" cclci rrtai pasivc ;i mli ('gois1(' Ii)rme clc ascei Li.sn. i)L r,..innri in v:rfitrr I ii biscri<'casciroIi cialit' | - i r ' r ' s l , ) r n r a l i m , ' d i i r l i n t r - ' ) d o A m a .p o : o 'pr'!lIri indlvi(lrlaleln ' fir rrl ,.til:r"ri"jrrnr irrL m d c ; i t s l o L t t rc L t l ' c n 1 ' i s a( i'il plan, isiltastntrl. t i ( , n u p o a t ( ' l i ( : l m p a r a t ( l L lm i s l i ( a a p l l s ( ' a n a ' irr rtnIlc lnarlilosti'iri al'-l c:lrcia llrlgl|s a vizrtl ra D , l " r " L l r . p l l , , ' p o z i l i " r ( ' v i r l L l t i r ' r t ar 1 ) n i. Lla l. 'r,l;rlismrtltri-f 1n isillasm nrr I'xis'd nrt rLlLlc!r pltrl)t'il. -\r't'asiit doctlind lur ( l ( s (i i l L r s ( ' a z : Ip c r s o l l a i i L i ! 1 ( ' au m a n i , c i d i m D o t li v : r , o r o l t c l S t c ; e a t r L t l a s i l o t r t t i c i t ' t t r c i i l i i j l i s L f . l il t ' s t i i r r d i v i i l L r a l c ; c a p i s t r e a z i d c Tr:rr'lt'adivinitil,ii cafaclor-ul tt'aclitional al lor't c i s a l r ' , , r t n i r , c r s a l c tm a g i c c ( a r e c l ( ' v i l l c a ( ' ( c s i t i ) i l a l r s ( ' ( ' 1 - l r l Ltl i l l u r o s c i o a r i t r r i t l ' c ' l c l l l o m c n t c r i r l , ' j l L r r t t i r i l i i t l r i s l i L' . T ) e i l ( Le a i s i l l i l s m L t l l i c i n ir irlul r illr't.l)lillt \lllrricl lil lilraltlt' iiuzo 4 8

qi Tawler au pregatit terenul pentru Reformd, apoi isihaqtii au intors mi,lcarea gindirii religioasc inapoi, r'cinviind ccle rlai pasive forme alc ascentismului oricdlal. Studiind lupla adcpli1or lui Palamas cu cci ai lui Barlaarn,.sc iscd flri voia noastrS lntrebarca : de ce a devcnit posibili victoria isicrincl in ltalia ha;tilor ? Doar crau vrcmuri incr.pea sir.sc afirme prtternica miSC.are renasccntisti, cincl in vccl)iul morl clc .qindire scolastic apiiruscrir fisuli aclinci 5i cind gcnialul Pc'trarca punca tcmclii solidc noii conccptii umanjstt: dcsprc lrtmo. lli"rsptrnstrl la intrL'barea p r r . i i t r ' 'l r u i , ' r ' l t l a t i r r i n a l l o i n r a ( " r , n o m i c i a , lprpcriLrJui bizantirr, lapt clcoscbit dc cvident daci c lLrat irr <Ompara{ic ctt sil,,Ltatiadintr-o fari'r ca ltirlia. $i orincirrlrc'a socialir 5i cca politici.ra llizantultti a.jLlnslscrd intr-o starc dc profuncli"r dt.r'r'crpitLr d inc- Tonrtl 1-a clat aristoclalia c'arc sc crampona dc vccrltilcci privcler g i i ; o a r n c n i i m r t n < i i c ' t ' a us t r i v i t i s u b p o v e r i d c r-l{.;suportat;pcntru crt'arc-a ttoii clasc - a ttr{ ' , i , r i l r r r 't r l r ' \ i s l l r i r t l l c i , t t t , l ) r , m i s L o , n r l n r i r c . l l - i z l r o a i r . l t 'n c c | l l m a l ( , ( t l l l l r c i i l i s i r l ) i i , - u 5 i l r r p l c l c i n k ' s l l n c n r . t - i l i L s a t tp o p o r u l r r i n l c i c.r.lmai mic lilqaz. Tn aclstc <:onclitii mulli r:itutau re{ugitt in minirsllli undt' iclc'ilc isiltaste arr pr'1nslepcLlc ri"r,iiciiti. I)ar toctnai in asta si rt't.iclii traf-cdlir slal,r!ltli bizantirr. Cind i-a l mir li a 'Lrcil)lrit si apcrc srnat ('asul cl(' pf (ionslantinopolul cloturci, la dispozltia lrri Constanlin Palcologtrl s-att allat cloar r:itcva mii clL:solclati. ln sr.'lrimb in accst timp atit ministirilc clin nt'ti'r'polir rrit 1i cc:lc clin provincie r:r:ru arhiplinc dc mor'rahi cc cxcclau in ispr[\ri c o n f o r m e c s y < ' h i i . i ,n c d o r i n d s i 5 t i c n i m i c d e s , p 1 1 . ' ' i r Lc : ' i r r l i n r p l i r n l r r n t ' l i p o ' ' r t l l l l m o . Pentrn Bizantul PaL'ologilor trium [,ul jsiItastilor a insemnat rcactiunca biscrir:erasci in [orma ci erirt'mii, mor]aislici. Accasti",rvictofic a clus la irrtirirca cuicntului ascetic in cultura irizanl.inr"rzr sc'colirlui al XIV-Iea li la fapida liclridalc a allor stiiri de spirit ,secularizate,

carc caractcrizeazd umanismul bizantin din epoca lui Andronic al Il-lea. Dcsigur, isihasmul nu confinca nimic din cc s-ar putea numai nafte1c", nimic ,,progrcsist". Punctul de ,,pr.re t'oclere al Lui D. S. Lihaciov,"? carc separl in mod artificial tcoria psihologici a lui Palamas din contextLrl genc'ral al invdflturii sale Iilozoficc, nu roncolclir nicicum <u laptele, a$a cum nu concrordJ (u accstoa nicri piirc"rca bizantinispot^r'ivit circia isihastului gcrman II. CleJzer,/,rr, m u L , , a p a r { i n c c e o r m a i u i m i t r o a r c1 i , d i n p L r n c t de vedelc cultural-istoric, cclor mai intcresante fcnomcnc clin loatc timplrrjl(]." Cu o asr:mcnca gl'aluare exagcrati a mil(iiilii isiliastc nu sc poatc c;-rtclca acord. (fricit dc' inlorcsant ar fi dc isiltasmul, cl ri"rminc lo,trr;i ulr fcnomen clc importanfir stricL locali sl llrir nici un fi:l de p c r s p c c t i v e . 1 n s c < r o l u lu m a n i s m u l u i c a r c i n ( : ( ' pca sir sc afirmc, i,silra5tii au luptat pcntl.tr rriStc idcalLrri condamnatc la picirt', Iipsitc'dc viitor. Isilrasmul d t.mon st lr.azi-r clriar pc cc plan ' s c s i t u a u i n t t l L ' s c l r ( o n l c m o p r a n i l o rl L t i T c o f a n GrccLrl.CaracLcrul prrr spcculativ al intrcgii f i l o z o f i i i s i l r a s N r .l,i r o r s i l r r ( . a c i 1 a ! i - rc l c l n m e toate ii d(' natufa onroncitscit, pasivitatca acestca sint trisirttrri carirt't('rlsticr, rciiqiozitdtl-ii bizarrtine. Iiste alrsolul clar i ii o mi$aat e ali't dc importantir ( a isilra:jmul nLr putca sir nll se r ' ; r s f r i n g ,a s r t p l l , r t l l r t l i i c l i t r a , o a t r , ' m " . i n i s p c t i a s L r p r aa r t c i ( o n t ( ' m p o r a n e l L r i . S t L t ' c l i i n r l pi,ctura llizantinil clr-'Ja mi.jlocnl 5i clin a cloua j r r r n i r t a t ca . s c c o l t t l n i a l X V - l e a , p t l t ( ' m s a r d c s copcrim, fird efort, in ca, fi:nomcnc carc ar fi i m p o s i b i l c i e r : x , p l i c a ti n a l a r a i n f l u e n t c i e x c r citatc de icloile isilrastc. Asrrpra acestui fapt a att?s (l.iir atenlia invirlatrrl flancez Br[hicr, care a cor]sacrat nroblcmei respcctive 0lucrare spccialSac. Dar Rri.hier insuqindrr-5i nocritic tcoria qcolilor a lui Mil ct a pus in mod eronat in lcqiturii cu isiLlasmul nnmai srooalacrct e n i c i i r ' i, a , l i - a , p u s r n , l r . p a r l ' i i r l r s c o a l a ntacccloneanl pitrunsai dc spirit nmanlst. In re- 5 o s t

alitate i':rsi inliuen!a itlcilol isihaste asiupra artei a fosl un proces nu numai cu mult mai vast, ci $i cu mult mai inlcns, nelimiiindu_se sa ant|cneze in stera sa dc inriurire doar o silrgu'rd Scoald. Se poate ali|ma liri exagerare cf, aproape intreaga aftii bizantind ciin idoua ,Jumatate a secolului al XIV_lca qi_a schimba$ i n l r i t i u r ' .i t i r , u t m a i z L r i D z iiiJ L , i i u r i l L Jm o n a s _ . r t i c , . i i , r e rL r ls , a l i a i r r a c t . a s L u r i v i n t a l a m i i _ l p l,xrrl s,t ,lului al \lV-:,,a. 5i-iari ca tocmiil L - uJ c ( a s l i e p . r ' . r i r ( l i r L , i r , , i r r c i d . . I o r m a r . , a l t r i l 'l\'olrrr ca altist. l.l J (.nscuLrn arrii r,inJ inl i r r t a b i z a n l i n i s - i l p | , , L t u s, r a L l i n e i t . u p L t r a . d e _ l -lilrcrc s i r v i r ' $ i t p r i n r . r r r rrtt u r ' , . s a t r a J i rj i l t , u r I alcI p i ( t r r r i i , p | u p l . j j s t . l r r , r r ip a l u r , l o q r i r n p u | j u , i n l I u . u l c l r i i a s u i m l l t r s u n J ( . a . i , . r l r i s m( , ( . c r )if arid. Stilul ellocii paltol<rgc s-a cristalizat la Clonstantinopol cir;Lr.e sli16itul sercolului al XIII-lca qi la inceputul cciui urmdtor. Neindoios aparifia sa cra slfins lcgati dc acel uma_ r]ism din epoca limpuric a palcol.ogilor, al cdrui tocar prin,cipal l-a constituit ccrcul iui Theo ' l j ' ln s N l e t o , ' i t , s . \ r r i n r i m p l i l { , r l ir.su;i l\[cto\ ' l r l t ( . S l 0 S I r ' , , m J t r , ] i t r n l lm , . Z u i r ' | | t t lr ! l ( , l i l a , I(aluic D.jami accst monumcnt ccntral al intregii arte paleologc. pir:torii bizantini din p,rimii ani ai sccoluiui al XIV-lca ca $i scriit,'rii- biz:ntirri din ir((.1 rinrp urau patrirn"i dc idcalurile ncoclcnismului. l)i sL'adipau in mare m;isuri din vt chilc izvoarc, in spccial din manuscrisrle (miniate) cle tipul Rotulusului dc la V a t i c a n a l l u i I s u s N a v i r . r .D c a i c i c i l u a u m o tivelc antice, drapa.jc' cc cidcau libere pe ana_ tornii, inlrcgi tolnplr:xc a rlt itccturali:, uehlnr_ u r i u r U n c a f c - i n l r U i i J i r i . e l , . m ( . n t . . s o p a r . f , t te , d ' l ) c r s a J .D i l r l i n p r u . n t r l u r . i d c o s c b i t ( l c m a s i v e .lin \iechile miniatrrri ci au licut in planul clabo_ riirii pc'rspeClivale a imaginii. Accste miniaturi lc-au aJutat si conLstruiasci compozitii spatiatc si -si pl:-sezeIib, r' irr sprliu fiAUfit umanE, re_ rrala t { ote mai c^mplicate ;i surprinzdtoarr. atitudini. Venind in secolul-al *III_lea in

contiguilate cLr iumea apuscanii. bizantinii ifi pusescril, s.r pirca, ca sarc'Ii sil- jji mc]dcrnizczc iimLrju l ar'listi.r. i)ar .in nrrrcl cr'rn;ticnt ei n-au luat nimic din alLa golici ')i accasta, in ( \ iltutcil rr.rlulalislrlllui r'-i ci;t lrr''priu' r;itrtiEi nea pl.olunci s,triinii blza nti Il i lor':'tr. att apclat ia vi.clrilc stttsc gtccc;li, cu alte cuvintc, l'r t r a c l i l i a l o t ' r t a L i o n a l i i .l n l o t : s i s L u d i c z en a l u r a cum pror:cclau conlfillii ltlr do ot-ic'rltare g<llicit sau prot()rcrtas(cntisti, altiltii l)izantini au inx1"put sii ccrcftl'z(l I'r'trltilc tnttit'lc car'o llistrall v i i e c o u l i a l t ' c l t l r i s t n t t l t t i .r \ ( 1 ' s l l L l (r ' l l i l l l l l p r l l m a l i n l r ' f g i i l o l a l t l ' p ( , ( ' 1 ' L o i t r l L t i l l t t r l L t t r dr c 1r,tu;i atIt llitlcologi titnpt'tt r r r s p c ' c t i v i s r r .$ i t i c i t i n s c r t r t r a L l 'l-l l l L t I l i z i t n l L l l l r r a r ( a n t s a l L 1 i n d i r c . ! i a p r t o L l r , ' s r t l l t i .I ' l a s . ( . 1 I ' a ( ' t ( ' r i z c a z i p r i n c i i L r l i i I i r r 0 i 5 i i r r c l l i r z L r c ! ( i"i f s L r ' p r ( ) p r j c i r m a l c l i l l o l L a l , ' , i l l r ' 1 t 5 1 ' l c s i l n l ( ' i l l s r s t ( ' I r to i n l c l ( ' g s 'c crn -lrn r i,t L r t t n t t l i I, n i l i ( a l c l a i; i p e a l o c t t r i . ( rI L i i rril!ir rt iltlltqiniif|ljgioasc Ni(lpr.itin r o d i ; t a il r L i s t i i l r i . , . a t r L i t r l a L l l r t i l i ( l l L r ( ' ' ' ] o l \ ' ' l f i a U t ( l c l ) i n c s i n r l i t | s p a l i i r l ; r l i I i t r c l a l i -rtr - i I \ rl r a i i n l i l t i f a l ( u i l l l t a l ) l i l ( ir ( l l j q t l l a i l l n i f ( a r ' o p l i n i t l I c l l r r i r r r i s l l l : r l i r L lt t t a i p i r ' l i i t c l i i p r r r i a l ' i t i i c d c l i c a L , ' ; n L l s - i r L rl r r a i l o l o s i L c l c a t i t c a c u lori vcst'lr';i plirlt clt'iu1)lllii; n-au mal rccurs q I a o m r r n i c ' t i i p i ( l . L l l i l i a ta l i l t l c i t l c l t i t z r l { . a l i t t l i c l c pllia s lri c i i ; r i i c i r , c l a L J-lta L r l r r i r i i r r L ( ' r p r ( ' t a 'a L i t - bc t i p L r l i l t ' i t t r l r o r l t a l i t : r t' r a ( l l l i o r l a l c l ) c n clc tnl Ili.,:antLtl (oltsef\:ator c.t st' t'r'ltmpona din rilsrpuli'fi dL' tr.( Llt, arta (lilr poi ioa(h timpttric a l,alt.ologilot.ilts(n)ltir milxirnllrl tic illcilirzncli tr-oatoarc d!' cilrc ('r'il in st'irc pulclca jtitrLal f'r maL'puizatii clirr ptrtrr t tlt' vt'clcrc sp tct ial, a 1Llmcilor. Celo mai ca|at Leristit e molltlmeni,c dc picturii alc sliluLtti pclcolog linrpuliu sirrt uozaiculile (fig. -D t i l r ' c s (c l c ( 1 i 8 . 1 : , , 1 1 )d c l a K a h r i 6 (1i115 ili20), rrrozaicttrilc cle la l''clieh Djarri Djalni li Vctha i<ilissc \{c,ljirli (crra 1310 c c a 1 : , : 0 ) . n r o z a i ( L l f i l c 'l r i s ( Ji c i i S I . A p o s t o l l i n , S a i o n i c ( ( , J a 1 1 1 1 5 )g r u p u i ( l c i ( o a n c i n m o - 52

zaic (,,Praznicele" in Museo rlcl Opera del Duomo, la Florenln, Ilunq Vestire in Muzeul Victoria arid Albcrt, la I-ondra, SJ. Gheorghe in Luvru $.a.) ; scria rlc iroarc pictate (Cei doisprczcce oTtostoli si IlLLtreVastire it.r Muzeul de artc plasticc din Moscova, Uspenia,la Ermil a j s . a . ): i i r s [ i 1 1 i tt ] r i n i i l l t i l o l r , r ) 1 m r n l l i , r i s e . ca Nolll Tcslamcn L c'rr Psali irc., in Mirzeul de i s t o r i c r l i n M o s c r i v l ( , _ r . 1 1 0 7 :p l a n s a / l l a ) . s a u Evan{hcliilc c'e sc allir in Biblioloca nationalii din Vi^r'r tllro.rl. q. :i00) si i" nil,ii,,lcta Nafionalir din Alr.na (75)51. ln toalc acestc monurltcnlc f|a1tcar.{r o rlcoscltitir lil)el'tatc a c o n s l , n l ( l , i i l o f r { ) t 1 r l ) r ) z i t i o n a l c .p r ( ' z c n 1 a u n e i cxplimiri putcrni(c a rlris(in'ii si o largit si o n c r l l i <: " r r - r a r i c r i - r p i c i i r r a l : j r r u I 1 r r r n i I : - rc i ' r r c i a it oanclc. ;i mini'al.ulilr. rlin pcrioarla palcologir limplrrilc sc rcnlrrci l)rinll o:tt'(cr)tuaii plas l icitatc. Ar Ii o grt'sc'alir ca accst stil sir fic pus in' lrg:i'lurir numai c rr scoala ma( (.(lon('anir.Ill este p r o p r i u t u t u r o r p r o d r r r ' l , i i l o ra r ' l l s l i c c d i n p r i m a irrrn;iteto a vcacrrlLri al XIV-Ica, irrdifrtlt:nt claci acr..slcl l)r)vir'r (lin 5coall conslantr'nopo-. l i l . l n i r c a r c a a r . u l r o l L t l c o n c i u c i r l o r ,s a u d i n i a l t o s r r r l i . ) r i ( ' n L a t ( ' s p r c ( - ' o s t an l i n o p o l . A c c s t n s i i l p i r : t u r a l l i l r . r l c u n o s c r r t ,l i n " r i r r r l o i a l i r ,c c a m a i m a r c c l c : , , r ' o l t a r r n s i n r t l n r C t r o p o ] ti , i n i: c a c l n r l a c c l c i s o c j r , 1 . i i 1u m i n a t o , i n t c r c s a t e d e li cxpcrimcntcl(' umallisl(,, alc circi qusturi lr-'-a rcflc(tat. Ir-tovatiill salc inclrirznclc.au avut un p i m c d i a t r i j L s r r n c t i ' l ( . ri t o f i r r l G r o c i o i , i n B a l 'irr c a n i , i n C a r r c a zs i v c l l r t a i l u s i c r r n r l ca u c o n tril)rril muli la inllor'lrta major.itirtii 5colilo4 locole si natio'nllc clirr rcacul al XIV-lea. Dar i n C a u c : r z; i i n { i i r . i l c s l a v t ' , s t i l L r l p r l c c l o g t i m i p u l i u s - a c i o c n i t d c o b i c c i c l c r e z i . s t c n t ao p u s { dc tradi{iilc locrlc, cor-.a( c a (lus la moclifir:iri destul dr_.strlrstan{.ialc' in fLr.rttic clc, mediil{ natiorralo si socialr) t.L'ipr.dti\.o.Cc1 nai adcscq, acr'sl stil a lrsL snprrr uuul irnpoi.tarrtprocti c 1 c s i n t p l l f i c a r ' . ' . p i c r . z i n t l r rt i a s L l o l ( . r r a c t e r u l 53 ial:inal, intimist.

tnccrplnd aproximal.iv cn jumdtatea secoJului al XIV-lea. piclrrrr pal,oloei intr; intr-o nor:d fazi de dezvoltari.. Inlluenta ideilor isih a s t c a s u p r a a r t r . i d . . v i n L 'd i r c e i n c e m a i p r e santd $i aceasta arc drept rczultat o serie dc schimbiri substanliale in cadrul stilului. lnainle de oricc, se scfrimbi aspectul general al com,poziiiilor carc dobindesc o deoscbitd rigoar"e qi un caraCtcr rc-linut. Altildatd accentuati, violentd qi impetuoasi, mi"-carca cedeazi acum looul unci lini$i solcmnc. Nu dogeaba Iosif (pe la jumitatt'a secolului al Brycnnios XIVJea), conservator ca stare dc spirit, ii acoperi de ocari pc artifl.ii contcmporani cu el pentru cir im.primau ,,o miScarc dczofdona'ti imaginilor de sfinti(r'r. Postarca Irontald a figLrrii dc.rrine din nott proccrtlcttl c:ompozilionaJ prefcrat, ccca cc atrage dupi"t sinc o impoftantal siricirc a limbajulLri artistic. Clriprrrilc isi pierd mc irilrnca dc odinioarri, fi cste potcntat ascctismul cxpt'csici.'f ratarca lillorit, pit:ttrralii es'to inlocuitl <u una acuzat lincari; corpul nrt mai cste modclat cu aitltorrll pctrelor srrculcntc dcr culoarc 5i al Irlicurilor indrirznotc pJasate,ci prin linii subtiri 5i filavc c(' trcc trqptat in ha uri con'rpactc. Fundalrrrilc al'hitc(rtltralc se simplifici; se simplificl 5i motivclc' alfit de variatc Cindva ale mi5cirii ; in sfirr;it, sc simplifici inconstrucfiile pespcctivale, uimitoare, prin rlrdzneala lor, in mozaicurilc de la Kahri6 Djami. Toate acestca au ca rezultat faptul ci in multe icoanc si fresce caracterul bildirncnsional incepc si dominc din nou asupra celui trldimcnsional care jucase un rol atit de activ in creatiile ar'tcri din epoca paieologi timLpurie. $i astfel, pe neobserv.lte, sc crisializcazi nrul stil, profund idealist prin orientarea sa de bazd, sirac Si uscat ca mijloace de cxpresie. Pentrlt Bizan!, acest stil, legat fdri indoiali de triumful inceputul idealrrrilor monasticc, a constituit sfirsitrrlui pentru cd, in esenta sa, nu era altceva decit un acaclcmism decadcnt lipsit de oricc perspective istorjce. Dar accasta nu inseamnd 54

cd in perioada respectivl n-au existat curente griil!;ge m9i libere, aderind la traditiile prirnei ale secolului (grupul nronumentelor lumiidti morave, Mistra). A continua't sd se creeze izo_ lat icoane frurnoase qi cicluri de fresce care au fost insd mai degrabd exceplii, fdrd sd poatl determina direc ia princirpald dc dezvoltare care mergea clar spre regres. Daci artistii din epoca pa eologi timrpurie sc oricntaserd spre vechilc manuscrisc de reclactare a exandrini ce plstrau ccouri alc clcnismul,ui, maeqtrii biza,ntini din a doua iumillto a sccolulrri al XIV-lt a. cizuti rlcia iub irrflrrr'n\aicl.ilor isilrastc, primcarr pr.incipalolo inprrlsuri clealoare din operele aparlinind sferei orientalc, cu precirdere celci siricnc. Acest Iucru le-a dernonstrat in chip convingdtor Vasi6 pe scama monumrrntclor siribesti.ss 1n Seribia. unde isihasrnul a prins r;idf,eini deosebit de adinci, arta crciitinl orien,tailddin epoca ,,pdrintjlor biscrircii" a clipitat in st colul al XIV-lea o poptrlarirtatc neobi5ntritd. Planurilc bisericiIof au primit aici fic lorma de cruce fic, rrc a,oca lricon(ri: in imp.llohirca sarcolaAelor a lost Icinviati ornam(.ntica primitiv crciiitind, iar in iconografia picturii murale s-an folosit strlvecrhilt modele siriencS4. Aceastd rcorientare de 1a monut.ncnteilL. aparlininld sferei alexandrine cltrc celc din;coala siriand ne apare ca foartc eloorrenttd. Ila demonstreazd cd ln opoca i.sihasmului biruitor direc[ia neoelenistd alexandrind a cedat trocul traditiei monastlce sirie'ne care, .itdecatd dupl sipiritlrl ei general, se situa intfinit mai aproape de adep(,ii se\..efei invdlSituri a lui Palamas5s. Pe temeiul accstor vechi mordelc siriano-sinaitc s-a si rl,zvolLat iconografia din ul,tima parlF a secoI u l u i a l X I V J n a m o m e n t r , l , . 'd c o r d i n s i m b o lic doo-indind cu vrcmea o irnportante tot mai mar" .\llrosul a ins(r.is in tirzir ic,rnorralio bizantin ) crcntribulie deorsebit rle bopatl. Es_[e selrnificnii\. instr fapiul cii lespocti.r a co:n_ s5 p l i c a r e a l i m b a j r r l u i s i m b o l i c , a c c e s i b i l r l o a r

coriul.ilr)r monaihic('ili initialc in toatc subtilitirlilr: tcoloqlci. a dtls 1a silrirci|ea cxtreffi a i,iite.i glL'c, str'. Ila 5i-a pit:rdrrt r'( pcdc ima.gisrnul plastic: iliit dc s('drlriiLol in prrxlircliiJe 'Io( lnaj aalaslil (olrtplicarc a contpoc:ii r'lasicr'l i i n i r l r r l L r i i r : o n r r i l t : it t a l p i c l r l r i i r l r u r a l c i i r t i o t i t 1 1 os : L r p r a i n l i i t t l r c i i ( 1 1 l l 1 1 n " s i m b o l i c o l i t c r a r l a a ( L r z a t . r l ) s L r a ( t c ,l : i t d c p r c l l r i 1 o d c c i r i r c l c p r e ( /{.nlantli s:olii ir:ono1'3alicoin.cpir'l(l c'lt Rttss l i r l i r t c l t t t I { o r r d a k o r t ) ,s - a l r c v s l l , ' i i i m o n o r ,1 i ( i , ) \ , 1 ' l i tu n l r l i n t ' l t t l ' L ' l r 'f o a r l L ' i t n p o r t i t n l t ' a l t ' m r r I o I r r r r r IIi r ' r i z 1 'n t i n ( a r ( ' t r ( ' a r . l a a f ( ' a i l i t a l l n o , , , t n t c l , L . a l ilr I l l : ,r l t l l - t t l t l i c l l ' o r l i r l i o a l i ' l : i i a l o ( l r . q ( . n ( ' r ' i I i1 i | n l r l j l r l ' r i r ' l a l ' t i s l i t , ' T c r r i l j n l c l c j r l i c l ; r t l i r : r i i , n : r s l i c c .i t r q r t s l l l i s r ' t ' i c o s liin l r l c i s c r ' n ( ( ' 1i .r l ( ( l o t i i r ' r ' lI 1 1 i L 'r ' j L ' . Nr orisli'r llici tttr ti mci sat llllll{rrl 1'oillc sllrimlrililt' i vltlcrlliitit' rlc tloi irt'i (loaf p('

(r'rs(' gl(.((:trri rlirr lt

rnoazti pir lrrlil0 rnu|alc al,-: 1ui Kir. NlatrLrel l i ) u , g l n i l i r l r j s c r . i c al i , a l c r r i i t i c l r a ( l ' i l i . i : l - t i j ) P r r c L r t a L ( l. t l r ( i r f r i i l : l t i 4 s i t i : i 1 ) l ;i l p o i r i r . L t p I l i lltziu clr' 1r'{'si,.',di,ratr. r'n' a doLta .lirrlr-riatr. a scrolullii al XV-leu ;i irr prima irrnitato lr ci._ I ' L l ru u r . r i r L o r c,l c ! a \ i i s l r a ( i ) t , i i i r l i : p k r s s i l , a n _ . t a n a s s a ) ; r , i n l a l i r r r l i c o u n e l c I ' a n l o c r a t o r . u L r i: l rIa rlin lriscl'ir a c L l r i s { ) l a o i o t i s s o il a N i ( , r x i a ( l l J r l t j ) ,r o a ( l i r r l t r m i l a . i ( ( . ( a l j l ( ; : J ) , , r , ad i [ N I u t z f L r l t i l t ( . 1 . ) r l l l i l s L i ( ( l i l r \ l 0 s r . o r . , l r( i r r c , r , p L r l r r l f sc|olirlLri al XV-lfu); r:sLc apoi 1,.rnaAia (,tl r ' ! D L ( , Z ( l' , i l r ( ' a: i 1 _ 1 l ' r o i l n i i r i ( o l c c l i a l l { ) f i . f l L i i - , l ' i l r r a r ( l i u l l a t , q L . l l o( i l { . o p u l l i L s c c o l L r l r r i r J \ \ ' r l ( ' i r ): t ' l L t ' r . l r z r r li r . o l i t r , i ( ' r r b r r rr..ir , t L t L ! i i t t . l t i l , l u | . n . r i { : r l , 1 . .. r , . r . r . r , , 1 . . . i , l i \\'. I rrt.aJ .rr.,, ,. l,,r rr . . ii ,1, rrj.,uu\
rloLt:r lltnliita,l, il s t , ( . _i l l

:'t;' l( . 1 6 ' 1 1 1 s t ' o l i i t ' t ( ' l r t l l l ' , r ' i l l l l l ) l L r ( ' 1 ' ( i1 z l i l l t i ' h i r ' l 111 Transl,,tmar',a slilLrltri plrllrrlrrq limpllr'lrl' lil ) ( ' r . p i r l . t r r a l i r r i l t r n s t i l n l l i l r s ( ' ; t Ls i l r r p t t l c t li'llil:L1c t ttm t'slr' ( ril rliil ' Do(it Lr:rllrllr't1li irqr'llr'tal itltt o nll'tsltrii zic. ir losl. ttrt It'tlrrtnt'tl rnlll mtr'{' slttt rtrrrintit ii. toill(' sl{)lll(' s-alt tt;_tzttt rit' lrlttt' Di'rlii)sr.l:l ilr! s1 lirroa('s r'ilrL' il'ltitllc amlri;tt-tlll C')rlsllrll,irloDolu s a fiiclll simli,l in J l t ' . T ) ( , s i ( ' 1 U .s t 0 l l a . t L ' i i t n i r a t ' r ' i t t s . t ' o l t l l a l , ) i T V l L ' l a i , r . a o l l - r p r i t ' 1 : t t t l i ip r . t t l o t a l i l l l i l i t l ( a t iir lrccit::ti plivilrLi niti tttr t'ol l'la sr:' lir:l in o l i n s 0 r ' t i n i l i s l p l . ( ' z ( 'r(' i r l r ' ' ) a ( J ' l s t o l i i . i j l r s t : r l l iinr4rolilarr, imprlllntllilrrl ill llt iiccisll ;iilrsolLrt loalt' llilloalolr' (lr' ('\p (sjc nrlistici"l Trr accrstii ultjmi l)l i\'llllii, ('il rrll l rrl'sLlIlliil 'r c]:r r . p l i c i r - rt ' i m p r l t i , l i t ' r ' L ta L k - s l o l i ( l l r t ' \ 1 ) i ( o l r tinrrit si sc oli{'n1,'7('st)r(' ( ilDiti}lir si iil rl.'r'tlIslrl a lolr.j rlc a rlrruairrmr"rti-rti scr',rlrllttial XT\," Ic"ri?. O int"r'ali solil d('IllollLlmenlc, itl'itciin :rpit.llii .ii. si clir.tpt'o!irlcin, iJrtstlt'a.tita(fasLi a 'uinlpLlI 'it 1 1 . ) r l ( ' i : r D i : i j r ( l ( . ' 1 \ , o r l 1 r r l ' (n : r ' l l l l i i r l i r l '1"r"lrr'lr' lr, rrli'rlltt itrrrir'lc do l'lllrrloqilor. l o t i i ' f t t , t n ' 1 , ' rl i l i ( l ; D r ) i f l t i I i t I 1 1 l l l a l j l a l ) i s { l r l c i i ('irr(il('il l ) a l l r ; . ; t 1 . 1 'l r , l r r i , i l r a l l i i k l a c c r r j u l i r l -- i,r((,,plr1ttr'lrri r1c al optlri(a. Iig. 1l)): !rr|i

X i V r e . l . ! i c l i r l r i ' l r r r . m i i I r r ' 1 \ ( a t i S L r rI I) ] . { r a s l i l l ; 1 r , i i , ' c c i o m c i n \ l L t . t c L r lr L , i s l r t ri c r l i n N l o s r , o r , , a , g r ' ( , c . 4 J 1 ) ( t 3 i r 5 1 3 r ; 3 ) ; s r . r . i t , r . i l c. t , o l o g r c ca l o l intpiltitlllLlj IolLr irl VI lciL (';_rnl.trcLtzinul, j - . - . - l 1 4I r l l l , I l i ; , " - . i ( r l , - , , r ,i r . i , , p . ; r l r n i i L l r r ' . , i , . r j : : l l : r . q r . . l . l i . l t r l r l, . r r \ l _ l i o n a l i r c l i l i , J r ; s , X i l , ) l i t \ ' ( , t r r i l Ll r l r l l i l r l i o L c c . i t t ir t r r D : r D i i a s l r r r a i i , l l s . ,! 1 . . J 4 , 1 ( s e r : .a l , \ i \ r _ l L , t r ) : .i r ; i a i L c l r ' : ' r'il.' i p i ( . p c n I r u I x i L c a c c t s i . r , t o l t i u n ( r t l ( , n ( s i r ' ( ' | ( , u ( 1 . s i i r . p U 1 ( , al t ! t m i o s i l i c i l r . ( , a sisL(,, rrtrILri_ lI Iilrii. 'I'r'r1tlll rli;pirI. rrILiinr,iI t.i-rr.ltiL c s L l o a l c t l t i L i t i ( ! . ( i p i I L t r L , a l cd , t z L t j r . ivri r . c t c i j n i ' r . p o c l l t r l , - ' r l r q i L t i l r i j L i l . i r ,; L r ) t u l ( l ( . \ , i j r ( ,u i ! r , a l . l i i | i r ) i l o l i r r l i n i i c . r l i q r . a l i i (s u l ) l i , . i .I l i [ ( ] r r n , s t l n t i n o p o l a I r ' s t s L i l a l o s L r l i l L r z a ,i"| - - r . o l i L , r i r, ' \ ; , , i j r l ,, i r r r ' r . , , i i r r l r , . l i ; r . , r , 1 , ,: r i r r r t I r r ilri:li at;l zjsr'llrr nrarrior..cll, a picLa jtalrlcr.r:_ tlrrr.. I)ar' ilir.L,r.itscolili, pIo!inciale s au dez |,rllat (.it uurll mai il.t(ct{lc(,il cea ciin contsLan_ l i r i r p o ) , . L r . a r l i r . i i lp , ( t l r a l . ( ,d i n p r . i m a j u n r i L t a t c ri i l s , , ( ' . l a i l V - l a . a u ( i l i n l l i t . i n c r L c l r . uo l v l e m c r a ll r n r r l t r i a i i r r d e l t r n g a t i i .D r . . s t u l < l c i n t i r z i a t i a l i ) s L i i r : . ) c u i r { ' aa r r , s t - o rl.r a d i t i i s i i n S e r b i a , in (llLtzja, in llrr-<i:t.ln ttctasitj Ffj\;;litil, Consia]tfi_ n o p o t u ! a l L t a t _ . i)! a i t L o a i . l l l u l o l . c e l o r l a l t e arcn_ trc arlisli( c tot a:ja r um l.lolc:nia itvea s;i intrea_

t\

iuapoiate oraiele mai cA in sc(. a,l Xvlalca p6$incl prima- pe calea manierismuab ltaliei, lui. $i aSa,cuni peutru I'lioren!a, arta rnanieristd inscmna, ln cornparalic cu cea rcnascentist6, un eviclenl pas inapoi, tol asbfcl pentru ConsLantinopol stltul paler-,togtirziu a insemnat, in cu cel tlmrpuriu, o vAditd istovire "umpatagindc vddcre creat'or. din punct situalia istori'co'culturaLa Numai clarificind ca om ir.r concliliiic ci'reia Teofan s-a lomat s c p o a l ' e l l t \ 1 r ( a t ' e (o n s t i l t l i r e a p r i n si ra arlist. cipalclol etapo ulc ,lt'urrtuluisiru creatol' Carol ctirente de iilei ale epocii a aparlinut Teo-tan, ct, l-a impins pe t'alca crrnigra[iei, <lin cc qcoali cultur'ii p,.rrv,ut"a, ce loc ,,trttpii cl in oadrul arl,isticc bizantinc a sec. al \IV-lea, ce a gisit a cc ilrlluenti in llusia' nou pcrltru sinc sit urctliul ruscsc - iatA o sunla cxctcltiil asupra dc intlcbiri cc sc liclici incvifabil in {ala ccrcelllorulrui cat c stucliazii p('r.lsollalitatcaa( cstul |e',rnarcaltil mac\s|f u' Nilsutl[ lrl cleccnittl pat|u al st'c al XIV-lea, Tcolan ;i-a incoput viala con5ticntil. in to-iu'l clisputclol isilrasto. l'li va Ii lost ascultat, Jiirtl doJr s!. poaLt', disculiiic clcspre natura lLtminii tabolio('; clt'sptc t'nergiilc dumnczccfti, dcspr(' ac<e+;ibililatea lui dttmnezcrt Ulcntru om, clc"spl-L' Ii rusirr:iunt'a ,,minfiir'. I'lstc posibil ta oI sir;i lriimjj]tau o-ilit inill la accstc dis'ctltii carc li '. m i n t i l c s o c i e l i r t i i , b i z al nc t r . t cM l r t u l i a l u i l l p i l a ' ' - , f u ne t a . , r r l r i n l , c l e p l lric p,'u i\ il IlLrciir r u laima, urr Ii ozol loat le ist usit- Ariitlte dcsartistului ;i clc-sprc''climi'nsiunile pr.' ".,.,.ii!io locresitdlilor salc spifitualc. Dar in cc lalporturi noi a lost Tco,lan cu isi'hasmul ritrrinc pen'tru se,poate alirma totu;i cu Un h,rcru o 1Ainif,1r. certituclinc 5i anurnc ci sl nu putea si fimina idei a ncafe('lat 4l" pstclnica miScare de'Ieolan, vremii it-tsuSevelititca imaginiLor lui saie. un('ori lor aLiLu'din('a l l . L i r | a I ' r ' d . o s ,b i t i , din extari<6 . * i " . * t -i,ri'iti'trtii - t o a t e a c u s l e a d e c u r g

""Jitu

isihastc. $i totuii, operele 58

lui Teofan atesti gi altccva: c,Ie vddesc incontestabil profunda nomultumire a maestrului fati de aceasti invi{Eturd. Teofan nu s-a inchistat in cadru,! dogmei bisericc;ti; dimpotrive, in mLtlte privinle a depagit-o pe aceasta. Iill ora cu mul.t mai liber in cugetare deci,L isihastii. fji pe misuri ce se indepirta, in pcreqr.inirile salc, de Constantinorpol, tot mai larg dovcnea orizontuL siu spir.ilual ;i lot mai indepcndente c.'onvingcriLcsale'. Nu cle puti.n lolos a fost pentru dczv,oltarca lui Tcofan pe tidmuL crcafiti ac.tivitatea sa Ia (ialata undo a intrat intr un ..ontact stdns cu cultura apuseanir. Ill a hoinirrit pe ulcioarele inguslc alc Galatci, a admirat fnlmoasclc palazzo 5i biscrici, a ficrr,t cur.rostintl cu miicstria italienilor, i-a vizut pe negustorii gcnovczi lu\os imbricati, a oiltscrvat (facterul liber al moravurilor apuscnc, ncoltilnuite pentru un l)izantin, a urmirri't sost'r.Ca ptirt a galerclor itr incifcatc crr mirrirrri clin ltalia. Via{a in accastl ctrlonic. gcnovczi-t carr. (jonstituia un pu,tcrnir: at'anpost al capitalismului italian tinxpuriu cra cara('tcrizatar printr'-o intensir activitatc cle afaccli. $i tocmai,prin acr-'astase dcoscibca ca ra, dical dc sistcurLrl economic al so,cietiitii bizanL i n ( . ( a r , 'n u p i i r , ' aa s , . q r i i b i n i c i i r ' 1 !r ' , , 1 1 1 i n 1 1 1 n { 1 sar tririasci'i ,,dupF. modit vetll)o". Etslc pfoil)abil cra Tcofan, om cu mi,nte ex(iopiionali, si Ji intclcs ci-rccnlrul politi.cii mondiale sc dcplascazh incvital)il din l3izan! sprc. rcpubli,cri{c. comcrciale italicne qi cir putcrca romcrilor se indreaptit spre o rapidir deciiclL:re.Contnmplind, de pe turnurile cetdlii Galata, Cornul cle Aur si ConsLantinolpolul ce so intiudca pe ti-rrmurlle acestuia, cu cele mai de seannii clildiri ruinate ;i pdrisirte, in u|rrra pogromului organizat de crufriati, Tcofan aVea doplina posibilitatc si (rom_ paro capitala siri-rcritir a mar.ii salc patrii de odin,ioar:l cu colonia genovezl ce cfcs,tca si sc i r n b o g i r r r . aI i l p i d , i n t i n . . i n r l u - . j i r o c a r a c a t i l , i i ' t l , r t l ( o l ( . 1 i r r L , , a ' , r l i r L . ( . t i i l.,c i i . l l . r , t n \ . i t ru 1l, ' , (l 59 CLtpi alta, prrtc:r.r'ricre factorii in tilile Orientnlrri

l.lcgrc' A(ieasti conflunr)i pc !iir-nLrril(' \litii ri;I li iscaL in stillcltrl 1ui Tcofan trit'1,1,i,, iar'l o proluntii-i miirr-ilrr'. ln (:iaiata, cl a guslat dit.t adicri alc ,,r.ia!a nruir" insofitii do p|oaspelele

ii L t r iri r r r i s r _ , l , i- , t 1 , t o l l ) l i l t l . a Vcnittil itr ir,trl:ll i ctt cuL'"r-tra puscanit, Tcrl far n iivLtL dL' iilrs ill'lf(' tllrltii clti ; Iic si-t lir l i r r i i i n l ' , i , l a r r l 1 i : ; i ' ts c a t t t u t l ' ' i l l i n l ' r ' r i n i l l : l b i i t ' i c c l i s l l l t t l r l' c r i l r l l f i i , ' ( l ( s p r ( ' l l i L t L ! ! 3 i L l m i n i i 'I'iLbrrrttILrI, :ii tlllirlt|zc ilr ltirlia, ctlnl pro fi.' mai cum, r r , : l a u n r L t l l , j t l i l r l r c t r r t r l l a l i i s a L il i ('llltsoLrllas li r 1 r ' . r i L a,t l l i L t s i i a l l i N l l r l r t t ' l r \iissirlir,Lt tlill Nir,'r'iL (lalf illl a(l('llt la conccpn-a m{{s insa l i i l r . r t t r r L r t i ' . t i l l r ti l l l i c l r i T c o l n n . l:, r .ti r r. ir' (,ri. \, rr ll\llmiL {l, silui.l tjL, r: si ri i i r r i ' , , r i , r r i l r , L r l t , r r r 1 .; r l r . ' l r t t t t s i ' .ti il l'r'll' l)lJl lrl.ii t'rtspt'' , , , , ' . , - . . . . . . ,l l t ; r . l ) l r t llr i:' "r"t srrt' { r''llr' . r t , r , . i . . r ' . 1 ' r" l ; ' a l i r I i l t r l , i - ri t . ' ! i L r ' l ) 1 1 1 : l r r s i i r '-\ i | i t r . c a l i i r s i L zvoltarl' r:alL' at Ij i , , i ' , , r . i , r , ' 1 1 1 1 1 ; 1rrlil L t l i r l t ' t i ir l r r . ; 1i.r . n r . , i n i ' L r i o L it r i I ] i z a t r l t r l l i t l l a l i ( r s i i l l t o i | ' i liurL. i ]ll(' :it'1asa tlt'pitlitttl t lttll ttl itli]ltsl c:llnt tltitlrl iLrlloilil-r, illai li iosL, lili l , ' , , 1 , , , r : r ll,' ' z i t t o s l - la l i , l l i t i i sirLl ulai li pt' ,\ inoi ('\istirl tlll mt'li'.' l iLl! l li lnlpitts 'l',ofatr pc <a':cap|ilrr'!iri l)("sl il(livilal'('l sa itt iL tiottit iLrtliilatc ii st.i al s a ( l r ' s t l i i f t l li r l i irrcl llL Ilizirrrl- it';isi' clL'ia i1r\irj?ritor Ifjtl-t, (lill ( po(il par r r r u I t r"t,t c t l t r l s t i i t l c o t ' l t l t i s t r t t l l L l i ll cotrlilltl:ll sli Ii-t lcolo{:t tilnpllli(', 1'l'r'lllit minir l('{irl ilrtItl l('llrl cir' lIlrtliliil0 Jli(llrriil(' tr i i i i , t ' . " , 1 1 , , p l i i t l t l . l L t t r r r i L a t cL s i ' r ' r r l L t l r t i l t i L r ' . r'('p|czcntallt o a I L ( ' i l r ' ( 'm i l s t t t i - t , t ' l i i f r r s t L r l l i m t t l i r l m r t t i l o t t l i l r l i l i i i r l c r t tt c i p e l c o l o g r ' l i m p L l r i i ' l)r' aii','l cl lr"lrLtir' rii li lcsirntil li)at'lc acul lriza alcsL,'i al1('. lrrtilll lltil lclrciitr irt ellt'misti"t l 1 1 1 1 1 1 1 1 1l5l;ll l rp l l t t ' a s i ( u s p i l i l L l l L ' l i l r ! r l l l s r ,rrrr i inspito t3irlili J!li Tl'olillr (lc Vrcnlc (c vcli'ri irt cottfiitl djf('r't (ll pirrc'LiJcsaLc lr'lislicc ( ' i n { , i r a ! L r t t r r l l e i r r l s i i \ ' a , r l i im : l ( a r o c i a t i " L r c s I (oI(' lul fr'(,1'anrlirr llis.r'ila Spas illi'lrbra.ilnic, ' L r I u l i t a L L ' r r] a , r i l t i t ( i 1 ' l , i r r c \ i - ) r i l r a t i , tu plc li in rniti'uc irt lLtt|iiriirt ai'ide 5i ic'll corrplIut

clrinuite ale Scolii constan tin opoli tane din a doua iumiiLatc a suc. al XI\i-lL'a, accla.,.a stsiza numaicleoirt adinarii Dfari):ltsl.it: ci' scpa|ir accstc trtat cll' i-ti)fo(r al lui Tco,fall, rllolllirncnt('. Spll p(j o[]olLIl rrscal alta sa a fosl o lloarc intilzjatd l r i z a r l ' r - i r r e ,t o t a r i l , . l c i l l al t:ulLuL'ii artisliIc !irziatir pc cii. au losL ;i filfzolia lui (;iorr(laro Bluno sau umanisrnLll lrli Slial<csp{l:rfc ill rapor'1, cu cllo('4, (1('ia coir!Llin{lti irt vrt'rnca lor, a Il,t.na1t.r'ii. in istor'ir', rr{.'ciolrllim iu perrnan('nli"r cLl ils('nicll('a prlrr:eso dt' (l('rvoltalc ili(' q a i i r . $ i n L u n a i l u i r t c l j t t t : r r l s i c l c f a ! i ( - 'p a r l i ( r u l a r l | j i L S c n r . ' r ( ' a1 ] fi r I l ( ' I o l l o n ] ! ' ] l { 1 ,p o a L f Iital{' 'i'tolrin pc Cltccrttl locrtl 1i trcrrrrllL rflci lLti ( afr'-l mcriltii in istor ir'. f ilil)loui s( lrilat clL'rroi si valirl)il pt rrtrLr lliaI alc sec' cirtci-;aptc zanfrrl dolr,niilot c r p l i r i i - t i t r L r r r t l i m i ' t s L t I i - tc i i l t z c l c t c Xl\r-li'a I arr rlctlllr-rjnltL 1l' f i'ollin sii crnigtczr'- l')l a i I l r g i t ( l r i r n i n ( ' n 1 a r c a r ' f i t t n c l ) i s o r i r ' ( ! a s (l s i a x a Ittrtiitrlc ccclt ( r' ('r'a plo[]lnd osljl (nnlisti('il. Tcoian siil{'. l)i'iti ccrptiilor' fi (.)n\,ir!li'r'il(t r al l'i piiriisit llizarlfirl. r'l at fi dovcnit plol r a l r i i L r n L r lr l i n l l c t ' p i l l o l l i i l i p s i l i d c p t ' l ' s o n a l i k l t ( ' i r i p i ( l . u l i i l ) i ; e r l L i l l ( ' , t l i i t a l c <r - t l o l l t t t l l - t t ' i i l r l i c l i i r : r ' i t l a ; i 1 : l i i l i s L r l .I ' l c c i n d i r l s i r l l l l l t l s i a , Tr'rrllan a rk rinrlil ili(i ttrr aiiL dc lalg ciLnlp dt' i r ( ' t i v i t a t r . s l s a 1 ) l r L ' t l r a t. l c o i l s l ' l n f l ' l ( ' i r a l l j t t l t]t' rii lrc i lr!cl('ilii o:i rr: [+rtr"r incll i'lztrl |'lc sal(' i)loirl r,'trLii, r'rrnr rirrocl:tli lr-ar {i plli.ut qisi :;it|iL,l rljrr illlili'l tlL' i','dtlc mati'llial i llizirrtLil tj spiritlra l. 1!pilanic rirlttii crl, itl'riltlt' ckr it vt'ni la No\r(lrrlsLalllirt:lprlf ill i r l o lo d , T ( ' o l i l , l a l l t t t i t L i ; l ( ' i i l c t , c i o l r i i t ,l ( i a l r L a s i l a ( i a f [ 4 . C a ] c c d o n i a - s i (iitlata (.ri|r I iUirlr' ill ttpt'o21t|r'a |apilalci ImprliulLri Eil,iritlilr ((ioiat:r erir, \'r)rL)ir!(l nir"i L'xarct, r'hiat (lltLtl cliri c:tt^titlrclc orailrltli), in timp cc ('affi1 sc alla pr: clr'ulnuiL diLltlc Cotlstanfilrofii)l qi llrr:tjir. S-et pirlea (lai ac(':ls1i"Iroliltul. illlarl,ir-rlrriirtrlLti scliil,or iliitc itllolmat o1 . l s u p r a v l o l i i a r ' l i s ' ! L l l u i r 1 - a r l i i s a l o c l a n i c i r t n

fel dc dubii privind apartenenla lui Teo_lan la Scoala constantinopolitand. Cu rcare aceslea a fost emisa teoria cu totul artificial fi absolut neconvingetoare potrivit cdreia Teofan provcnea nu din gcoala larigrdrdeani, ci din cea crelani. Aceastd t:eorie dez;voltati pentru prima oari de Miillet60 a fost insusiti de D ehi61 ,i cle Brchie'r6r. Mai tirziu, teoria crctand a cedat Iocul teoriei, ,,maoedonicne', incd si mai pu(in intcmeiati, Aceasta din urmal a fost avansati'r cle citre R.I. Puriqev ti Il. V. I\,lihailovskior care au f:rcut, in mocl arltitrar, din Teofan un maes, lru maccdoncan. Numai I{. V. r\lpatovo4, D. V. Ainaiov65 si Talbo,l llicd;ri au viizut fcrnl i n T c o l a n u n a r r - i s t c o n s t a n t i n o , p o l i t a n l.n t r u c i t problcma re.,licritoarcla;coala (iin (arc prorvcltea Teofan nu-i dclrrc iipsitd dt-. I'rnpor"tantd, de rczolvarca ci intr,rrn lel salt altrlrl clcpinzind inlcle-\qorca proccsului gcnerul al dczvo,ltilrii pirlurii l)izantinc, sc <ruvinc (a asupra accstci pr,oblcme sd nc opl.im c u multl atonfic. In caz cont|ar, in-Iata ltoastri, se i.s|ii prirncjdia pr: ck'plin realir dc a nu fi eluciclatl in mod ir;st (lrestiunea scolilor';i ixaditriirloar.tisticc r in iria bizanlini"l a s{:(..al XIV-loa. Itillct, pri,rnul i,a prrs pc.ftrolan in legii, trrri crr Sjcoala r_.r't,tanicarc clolrinclca, in lrr_ crarca sa capi'lald clcspr.c icologr.afia l.lvangllclici, o impoitantii cu tolul disproporlionati falir dc pondcrca ci r.r.alirlj7. Durp:'i crLrmvcdem, Nljlloi a p:l$it, in cec.acc privcstc leconstiluir.ca lcoilii <:rctanc, p!' ulLl.nclc lui N. 1,. Iionclaltov ;i N. Ir. l,ilratiov. I,lstc clriar. prr.rbabil ca iclcta despro apartencnta lui Teofan la 5coala cre,tand se fi lost sugcratir (ie citrc urmiLtarea rcmarci Iugari a lui N. P. Lilraciov:,,Tcc[an, co]aborator, clacii nu cumva ;i clascil al lui Rublio,v, a fost un inor,'ator 5i LLn roplezentar.rt al ele_ mentclor iice'lci scoli ncobizantine, denumi.te mai tirzin italo-gre,cio-crctand. dc caf(,este le_ gtlt tipul U ntilenicur. Or.icunr ul fi, dirr considL:rindLr-lpe Tcolan ca apartinind scrlii ci:ertane

si atribuintl in acela$i lirnp trei ciclur.i de lresce din Novgor od (biserica Uspeniei de pe odrnpia Volotor.o, biscrica Teodor Stratilat, biseri,ca Spas din l{ovalevo) gcollii macedonene, N{il,let ti Diehi, care l-a ur.mat pe acesta indeaproapc, au intr?t intr-o flagrantd contratdiclie asuipra circ.ia a atras de,ja aten.tia, ia timpul saiu, P. P. Mu|atov6e. III arati cf, trei monunrente apar'linind unei singurc direclii gi unui stil pictural unic (Spas Preobrajenie la Kovalevo, biscrica Uspi:nici la Yolotovo $i Teodo.r Stratilat) aa losl atril)uiLe in mod aibsolut arbilrar. la doui ;coli cliletitc lunrlamcnlal una de alla: c.retani li lnacodon('aui. La o asemcnea stan: (lc lucruri s ir putut trjuDge nurnai pentru ci, la lmpil,tirea nonumenltlol pe;coli, l\{ille't a luat in considcralic nLr prir.rcipiul stilistic, ci p(. cel iconogra,lic. Daci rcspccLabilul invitat flanctz pe |i-ar Ii intc'mciat ralional]lcntul cur)oaflcrea r)emijlociti er picturii tnurale novqorod'iene, al s-ar .fi convin,s ci toatc ccle trci cilclur'.idc frcscc apa|iilt unci singure ;coli (ca a lui T('oklll (irccul, care n-a avut nici un fcl (lc rclalii nicj cu Crcla si nici cu Macedonia, ci a l-rst u r-rlilpir: reprczcntant al manierei de a picta metropolilanc (constantinopolitane). Teoria absolut r]crfundati,-ra lui X'Iitllet despre apartenenla lui Teolan la ;coala cre,tani a lost pLrc.luatiin mocl nccritic dc Dichl 5i Brcltier;gi inci primul a firc,ut accst lucru trc-cind peste rczcfva menl,ionati la notc (aici sc face trimiiere la opinja lrLi l. 11. Gralbal carc atribuie toa,te celc trci rricluri <.lcfrcsce lui Teo.Ian)20. $i intlucit a doua cdilie'a cdrlii lui Diohl, ,,MantLel <Iart l>llzntrtit't", reprezinti pini azi, pentru m,ulli bizan'tini5ti, o corrroarl de inlelepr i u n t ' . T r . r ' l b r rr r f i r i m a s m r r L t s i b i n c , , c r e l a n * . Pcltru a rc.stabili adevlrul in dreplurile sale ne vir insd in ajutor faptele : atit celc de ordin biografir:, cit;i cele de ordin stilistic, ;i incir fqpte inLcon testa,bile. Daci \Iillet a ldcut din Teolbn un ,,creitan!', 6 3 alunci B.I. I)urilev 9i B. V. \'Iihailovski l-au

l,rarls1orrrLat cu it(rr.,feti rriurilltar irt r',,trrt'zcrrlant ai i('olii urirc\.(l(')rrrt'. St.si:.,i,r,1],r:i, il cr'',',, . t l i l r : I L t i ' l l c o l a r , t r ' ; i sr l L r l i L t " . ' i L t c : l r r i L n a l . r ' a l L r . s[i]ului pi.-,lural, r'l iiu <r,ncltis IiiL'ii sii Izilc ii locmai arcstc if isiil"!rL clrri sD,.ltcl nolilllii i dc cairi'I, il.rit (Ltiit ILilii'sr' at1'os1ra lcoalli ma( (.alr)lr s t a ' l u a t i r d c \ i i l 1 r . t . ( ' : r t L ' r ' r ( l l I i l ll ] l n L , i r s i , r ' n r , . ' n c a I n c t t r m o r ' 1 ( ) r 1 . , , , ( ' r ' i ' t i t l r L t l * ' l ' L , o ! i ri n( . v L " r i L il i p c n c a i l c p ' t a t r ' , , u r i 1 ( ' s t r l r l l i l ( r . i l r ) r i ( . i l n " ,i a r p i ( ' lirra se a in(r\llLrl-ji Iir'pIiril:i r 1il riir pfo{lLrs 5 i o i r l a l t i i ' 1 ' p t| s i I i i : j | r ) i i r r r i ! ' , i r 1 ) l r l l l r ' s i a ir(clci artc lll((o rjlit\'(' rtrtt rL lsirnillri, in p. r'ioit,:la viDiului ilriirLi(' rlirr s.,,. .ri \l\r-lca, r l c l l t l i " t " t t c s t ( l i s l l r L r l i i i p i . 1l i . ( L i r r L : r l o l n r c i s 1 . l l ( ' i J i ( ' c I l i z i l r t t l l i r i . i L l L ' l c i i n l L n r ; l r , i L rr . 1 r ' r ' l t t r t L l i r ( , a l i s l , cp f c ( L | l r ) f i ( i ] r ' t i ( 1 ' r ' L r l t ' r l . a l i c t l c 1 iip orii'rrtiil lrrrrll ii irll'i <lin AsirL AilicliTl.I,cntl.u il l r r l i r r ' 1 i 1 i ira 1 t ] , l l . . J iustilica int.r-rrn li l tcllil Ilrrlilcr,. si jl. V. Nlilrailovslii lrr irrytilr, <itLt.r' i : , : , i o a t c l r, ', I t r i l c L , r I o r , r ' r r i, ' 1 . o : i 1 r r ' l , l l i l t r ' 1 r ' r ' s i L ' ,L L ' ( nO,vgotrrclict-rc iiii' ('r'i,I alx opilttr' ( il )ilil cl,' 'l'r'.lirr. L t t ( ' r i - r I i l rt t i l)iitii l). rLrI AIilll,r.()tj l: g i n f l ( o r ) s L a 1 l i i l r o , r , . l t ' . : I 'r l Ii L t l ' f r , o l t L t I ' r ' t s r r l t r l 1 L s t i _ l t t i t i ii l s i l r ' l i l r ' , ! i l ( r ' ( , 1 i r i r i ri , r , r ) t l u ( r ' i ( l o i ) a L r l o r i l L l s i , i i r c t r l ' i ' l u i g l l r r l L t l r r li l l r r : r N , I : r r c l o n j a . r. I ) l t l r r c a i l r ' c r r r : r r ; r 1 - ; L;,r, 'I, r r : r r r ' l l t l t i . l r r r l t ' n I ''iit'. ()r', c l : u l i rl L l l i . i i r i l L ' 1 1 ' l i , r i r r , r i r r r t r l r i I a r i |i ..,ill,i. Ir'll.r'l..rri, .i .tr,;r ', , :'r:ri |rr'rurr' n i c i t r r i i r t b i L t' l r l ) r ' i v i r ' , J . t a p r r t t ' t L , r r i l rl r r i ' T ' t o . I i t r r l a s l o l r l l i ( r i L s l . i l | r Lrlr1 rr1i t I L, ri L. I I t \ l t ' s l c rL t l r " , t L t a z l r r L i - L r o l r r L l l i r l . ' r l L ' l ; i . r ' l i t i i t ' l ' a ti : lL gtltcl tipoi in (hlL'Lilonilr si iir ('lrilir, i, ytrrlitr probiLl)il cii ll vr.nil iri(.i din (lr'. l,tr\itLr (liil l\lir, c r , . l o r ) i a i(,L i . i l l - i i t n i r i p U l i l t ( i.li, alililrll)lt,t it ," li trr' . t. .r lt .rt l, \".. ii :r r..;.,.. 'l'toj'l:t cLl aapitilla. r\r'l:l Ii'[tillr.llLjilr tL iUi p o a f t i i l l l i p l l ) i t i L | " r ' . , | ( , a s i g I t i r a m r ' 1 . ,i u 0 l ( ' i . i c a | s t { ' i l n l ) r 1 ' g n a ! i i ( l o s i J i t ' i l t L l ( : : i i j i r , i t l ( , j .( l r ' 1 . m l i l L p | o p i : t l ' a n r L l r r : g is i - i J i s r : i I cl'L l l ' i r ( . { . s l c i i t r t , , ' i p o l l i s t a l ) j I i 1 . r , r I l ] r r i I i l n - r 0 t ' r c l(r]', ) l t s l l r r l i l l i r ; ) o tL lr,rltii1i niciiiorum ru 1>r'ocltrliilr. mL'sti,l.ilor C ] . c L i L ns i t t l l I a i , t ( 1 r ] | ' n l . t 64

(:ara(itecele mai D,aci luirm imaginiJe ristice pcntlu Tcofan Circctil, al.' patLjarllilor clin biscrica Spas Prcobrajenic clin lriovgorod cca mai (Iig. 25--:11) !i ir'rccrcilm si l('gisim aipropialir iin;riolii. prinl,r-(-'mOrlLlmcnlclc' artci lrizantinc, -fitiL irrrloialii c:t lc \.orn afla printre patriarhii din ('u1)ola sutlicii tt navci centrale clc' la 1(ahrji' D.jami (fiq. 4-5)7i. CLI toate cd l i l t ' L u ' i l op e ' , r i r l l r i l o r s i t t l , c x c ( ' t l l a t c a i c i i n t e h l l i | a m o z a i c l l l u i , r ' l c s i n t a ' ' i t c l c 't l p f o p i a t o , i n , , s p j r j t r . r ll o r ' 1 a 1 r !s . i j i i d ' r L a 1 i id t : s l i n ! i i z u g r i v i ! i clilt:r <lc il't-.of;in. in(il, sinl spull)elillc dintr-o loa:to incloir'liL. prlviltd origillc,a consIantinopolitlnir a artistultrj uoslrtt. ln mozaicur:lo de lr TirLitIi(' l)jrrtrri irvcrn clc-a f;rct- ctl acccaFi s . r ' r ' r ' i i i r l r ' n r i r i rs l r r o l s i i i l i l r l i r g i n i l o i ' c u a r c c e a $ i I i l r L ' r i il t ' z o l v a l t ' c o m p . ) z i l i o r l : l l i l .( l l a c c l c a $ i i n r l l i i z r r c l Ls j a s l m ( i r i . c j t i ' s l u r i . O c l o o s c b i t i a p r o . p i c ' r ' r 't . i p o l o q i c i i c L r p l l l r i a r l r i i J t t i 1 ' o o 1 a n ,p r c zinlii Iillrrrilr' lui A(ii1nl, Sctlr (?), Noc', lTcbcr, D [ , c r , i , l s s i x , h r r r( f i r 1 .' L ) , D r r n ( l i g . i r ) , I o s i f 7 3 . c s p L r l t t t c c l L ' r t r L ' I t t i i t t r t t ' t(' ' l l i m a J l i n i l c l u i lLrlc 'tl'olirrr cxislii si l:r tlttclc fiylrrli dc proloci fi n L l c r c g i i r r r l o i i n c t t p o l a t t o r c l i t i a a r c c l l l i a . S ie f intcrior (a sL' ({)nt{)lra tlt' pilrlii liqttlilc ltti :\ alon, Omli 1i Sianrrri'1)74. '|r'olan csl,r' r I)('sl nrainir'r'a l0 l pit'La rl ltli lirlItr. origina|i-1, ('a l! ar(loazil trrltrli 0xi,stenta u n o r n r o ( l c l ( .( i i r c ( t c i . l o n i j j i ( i l l t i l r ' i n m o n t l m c n 1 t . l r .s r ' o l i i . o n s t a l r l i r c p o l l t a r t c . I ' l s l c , i n a l n ' t c c l c t.):rL(',('ilr'.rl lllt'scclor' (iin tfrlp(':,1 dc la I{altria' I ) . i a r n i ( I i q . l - 3 , I 1 ) r ' r ) l l i z l t ( ' j n i t c t ' i ' a s iv t c m c ( L r n l o z a i ( u r i l o . a ( i i l i i i n r l r : c r , n j t t lc l o i a l s e c . a l X I V - l c a . 7 5 , \ i c i < ' i i r D ' 1 c 1d i.f c r i t i l o r s l i i n ! i 1 (mri c:Lr slamir ccl al lLrj David clin Sa)or.tic)par i l s i t l c l c .s n b p c n ( l r r l l L r l ! [ r ' o f l L L rl., ) l c s i n t z L r 'intr o rnani(.r.i (.nc'ritjici, libcli, baz.atir !';rilvitc pt folorirea largii a trrsclol inclriiznetc si a a 5 a z i s t l o l l l l i c r r l i l r r i r j L r l o r u l c i " u ' o r as i n t m o , i r ' l a L r l l r i l t t t i l l . l < r ' s r . ' ,b l i l r u i s i r r ( J l a l - i s i n t i folrsLti. dcors,-.bit flccra'rrl irr rlrlarr.a fl r.tn{ii, r.|' p l r r u . i i l ( i I s i l i L r i r . i r r a s r t l u i .l n s i n r ' , a { ' e s 1p r r . cLidcu nil i'I?l norj li cur'r'oscus(] mate |aspino

dire in pi'ctura sec. XIV-lea, cu precdrdc.re in prima sa jumdtate. Ceea cc inrude$te picturile de la Kahri6 Djanni cu cele aparfinlntl lui Teofan este remarcaLbila prccizie demon.stratd in plasarea blicuritror care nimeresc toldeauna in to'cul cel mai potrivit, larpt datoriti cbruia forma catpitd for!5 5i constructivitatc. ln ldcaqurile din sfera provinciallir (ca de pilldii, in picturilc muralc aIc bisericii Tl.teoslrepas'tos, din pc;tcrti, in Trapezunt)76 niciodatd nu intilnim o ascrncnea modolare exactd. Numai lunnkl act dc cxistenta lrnor asemenca lucriri pro'r,/inciailc lc poti convinge dcfiniliv ci Tcorfan $i-a ficr.lt ucc.nicia in capitadi, e.l stipinind in dhip dtsivir'.1it toal.e s u'btilitilfilc scolii constanti nop o li t a n c . Pcntru ilpartcnclrfir la scoaltr constantinopolitanar ple'dcazir principalc'lo insutiri alc artci 'fco,fan psihologismul lnrcIrcat dr: tenIrri siuno al imagir.rilor, c'\coptionala actitate a ca|at tc|t'lor inclivicluarlr', clinamic a dezinvolti ,5i pirctLrralitalicaconstl.rrctiilor compozi{i,:nalc, coloritul rafinat, for.mat din ,,tonuri'( 5i fcrit dc policromisul palclei olii:nta)e, in sfirrqit, extraortlinanrl sint dccora'tiv cc se rcclarnd de la cr:lc mai bunc tradi{ii ale' pictrurii farigridene?7. Prin toatc ar:cste fa-tete alc art{ri salc, TeoLfan sc afifm:r ca un artist din capitali, nutrind ldoalurilc sociotifii oonstantinopolitarrc. Ian {o4a sa conistd in faptul ci cl pur.cede nu din a doua, ( i din prima ctapi a dez.voltdrii picturii paleologt', c,fnd accasta dir-r urmd mai era ince -stribi{utir rle o vic undi cr-catoare. I)e aceea, venirca in Rusia a unui aisemenearraestru care incalna tot cc pfodusese tnai bun neoelenisrnul constanlinopolitan din sec. al XIV.lea a insnlnnat pentru cultura artistici msd o marc acltizi!ic.

FRESCELE B I S E R I C IP A S R E O B R A J E N I E SI P DIN NOVCOROD

Nti;itim cu precizie cincl a pirlsit Teofan Bizantul. llvcnimuntul a avut protbabil Ioc la inccputul rlcccniu'lui o'p,tal sec. al XIV-lea cinrd arlis,tul grcL' s-a inidrcptat r:itre Caifa, colonie gcnovczir arflate pc drumul cel mai isc,rrt ce ducca srpre Rrrsia. l,lstc' gr.eu sd se poatd spunc dacii artistul a intcnlionat de la inccput si m, arAI Ia Caffa d,,ar irr trr',.clo spre Ruiia sau daici, dimpotri\.ii, a'ctst oras nu trdbuia curnva si fic initial clriar. sta[ia terminus a cd.lStoriei salc $i sI fi primit uiltcrior, abja airci, invitalia nc'gustorilor novrgofodicni clc a merge la Novgorod. In olice caz, Teofan a mai zitbovit la Caffa, cici ata cum relateazd lipifanie, el a zu* gri,rrit aici o biserici. A doua jumitate a sec. al XIV-lea a fcj,^st pentrtt Caff.a o pc'rioaidl de apogeu a clezrroltdrrii sale. In 1352 oraqnl fuseise inchis cu br,iu de {rlratrd. Popurlatia sa alcdrtuitd din genovezi, p;rcci, almeni, tdtari $i tur,ci practica un intens comcrt ex,terior cu tinutufi foafte indepirtate. In Caffa veneau in liecare an caravane cu mirturi din China, Tirbet, India, Turkestan. La bazaruri e clc aici puteau fi viizute portelanuri chinezegti, diamantc indienc', opi,um bengalez, Soifran din Ma! dbar, perle ceyloneze, fildeq etiopian, smirne aralb6,,postavuri,si metEsuri genoveze, b!5nuri ruse$ti78.Prin Caffa se efeciua apmape intregul corner! de tranzit din zona

\I6rii Negre, corner! ce contriibuia la intdrirea pozilii1or economice alc Genovei care punea mult pret pe aceastd inclep5rtatd colonie. $ederca lui Teo,fan la Caffa n-a putut si nu-i lingeascl orizontttJ, artistul avind poslbi:lita't'ea s.I lobserr"c aici cel mai ncaibclptat amostec de porpLrla'fii 5i sir vacli o asemcnca varietdte de lucruri exotice, carc aibia daci era inlrocuta de llazamrile Constantinoptilului. I-,ucrlrile' cxcculartc dc' Tc'crfan Ia Oaf fa n-au ajuns pind la noi. Picturilc muralc alc bazilicii St. $r"f." in Carantina sirrt clin sec. rll XV-lea qtic cir 1i n-art nici o legiltrrrir cu Tt'ofan. Sc activitatca consacrzlti zidirii dc biscrici a fost clcoscbit clc insuflctitir la Calia sp1'o sfi$itul ','cacului al XIV-lca si itr primuil piitrar al socoIrrlui uffnetor; din accastil vromc s-a p5strart ccl mai marc nttll"ni| clc' pjrsanii biscrkc$ti. Se vcdc cii Tc'ofan a imrpodoil)il cu frcScc ttnrtl dintr,c acclt' lirca;Lrri grccr:1ti carc :itt lost ridicatc in .{poca dc inflorirc a orafrtltt!' picrind apoi pcntnr toidoauna. N,Ic.ntiuncadirl lotopilsc't potrivit citrcia TcoSpas Prcofan a zLrgt'irvit in anlrl 1378 l:ri.sctlr:a clclot' posibiiitatca voniblajcnir., nrt c'xclrrrlt' lii .salr. t t'r'a mai rlcvt t'nlc ll Nrtvlgotod. llstc putin ploil:labil insl ca Tcolan si"t Fi sosit aici cu mult inaint(' di' clah m0trliolratr-r;liltfcl lctopis c . t r r ln - a r f i c l r r i s l r r d i i I i l r . s a l c n o v g o r o d i t ' n c ma'i timpurii in caz cir accslc'a ar Ii cxistat. Oclatir cu rrcnirca ltti in Rtlsia, pc"ntrtt Teofan a incc,ll'.lt o notti pcrioilclit, cca mai imporLantir din viata sa. Dmi i:l a st"nit in Rtlsia cit.td (avoa proibabil lirrdr cra prca nlr mai imiprcsiilc cLrlesc clin realitatea ru35-40 ani), seascararr dctenrirtat irl marc ln:rsllrit dczlvoltarca sit ('rL.atoarc ultt'rioaril. Scipin cl din atmosfcra apdsiiloart' a capita:lei Impcriul l)izantin ct si: apt'tnpiir irr t:liip inevitall>il dc 'llc'oflr ir gi-i.sit irr Ilusia o (u toLul clc.zaslllr, ultir siiuulie. l,)l a li)st aic:i l}rarLorul sitiillu(itL:i izbrinzi lolrurlai' eio r ii|rc fu-li astll;ra liitatilor pc cimfila liLt,lihort.r; a asjstaI la iisai(]usilrnca 6B

pdtral aI ruse in ultimul rapidd a culturii scc. a1 XIV-iea ;i s--a vlzul antrrlrat iu puternicul curent do idei proa's.pcte rii de rldzuin{e innoitoare care prindeau adinci ritdicini 1n tradiliile naliOnallc locale. Cind Teolan a \'!'nit in Rusia, proccsul unirii forlelor nationalo se alfa abia la incepu't. do,meniilc cnezatelor ca Tara era fird,mitati, qi ora;ele liberc dtrccaLt o vial.ir cle relativd izolale uneic lali dc altelc. 'Irans,Lelinulu-sc din N ovgo.rod in Nijni 5i dc aici la Moscova, Tco1an a avut posi'bilitalc'a si cunoas(i dilelilc"lc aspecte alc viclii rusclti, cu divcrselo iinclujcli 5i lcoli afListicc. 1D Novgor'ocl,put('mic ccnt|u ll]cftcDuEarfcscii comert iaJ al l)urtpci rilsii|i'tcnc, Tcoi'an a vt'nil in con l,a'ctcu un mtrrlitl ncolli;trr.tit pinfru cl' NIai alcs in con.llpara{ic trr-tbizan t ilrii, nwgoroclicnii trcbuic sl-L fi uimit pc Tcofarr cu spiritttl lor intlqprinzitor, cu lelul lot' Lucid 5i limrpcrclcclc a gindi, cru tittala lot' indirfcrt'nlit la!i1 clo pt'occntrul l.rlcmclc tcologicc ill.rslractc aflatc in atcntici socictirtii bizanlluc. To("mai iu anii sosirii iui 1'colan la Novgorod, aici s-a incins lupta cLr putcrnica mjlcarc crL'ticai* strigolnicismul' slt i Aparfinind unor larrgj pill,uri t['mtr|alicc, icrariIiei grilnir:ii sr: dt'r'lat,:tLtIrotiilit irn,potrilva l)iscricq$j. l,li irlicrau ( Lrpiclitatoa popitror, refuzau si rc\iltnoaBcil pc crpls(o'pii carc doillindi' scri s<aunul pri,n mitil, rcslpingcaLl mllltc lormc ale cultului pesliiltntialilor, ,,l,aineic" (in afarit clt'cca a cu,mcnicStllrii $i a poci-tinlci), precum 5i monalrismul, viala dinrcoh de mormint $i pentrtr morli. Stuoibligativi tatea mrililvi{or cliincl ,,slovcle cirlilor", strigolnicii se prelin<lc'au t:i in,siSi invartiloli ai Dolodr.rlui (penlru ('ir apostolul t)irvol ,,;i omtr:lLti sitr-t'pltti-a po runcit sii invcter'). De astidaid sc (onlir n:r o dati in plus iusterl,eatczei llri Engcls dupd carc erczia lrr:dicval6 a ora5c']or,,a fost indreptatd ir-r principal impot.r'iva popilor, a cdlor bogi{ie si si'tuatic politir'ii a fost atslfc'l atacatd"7o. Contactul lui Tcolan cu me:iiul novgolodian li, in

par.Le, (u a-s!'meD{'atnifcarri (lc idei ca aceca a strigolnicilor, trcbuie 1iir.5. indoiali sA Ii inoculat o undi cle acf proaaplt creatici salc. I-a ajutat cle ascfilenca sA sc inidcpi]rteze' de cxcescle ideilor isihastc, atil cle popularc la Bizan!, si s-o rupi cu dogmatismul bizantin. ContactLr,lcu arta novgolodiand i a ln|git orizon'l,ul si l-a invifat sA ildc(e mul! mai libcr;i in o).rip mult mai realist. Ccca cc i-a atras prol)ailil in primul rind iltcntia la Novgorocl air fost lcmarca:bilolc picturi rnuralc clin soc. al XII-Ii'a cele dc la rnlinistirca Antonjc\', ccle dir.r bjscricra satrdui At'l<aji ;i t.c,lc dc la Nr.rcxli{a. I),r.obabil acosl,c picturi (mai cu scamir ultimcle) i-au pLdcut pcntru prospotim('a lor fi pcnL.u spo,r.ttancititIta cxplc'sici, atit clerstriiirrc clc inlqlrclatcLc canoanc bizantine'; ip('ntru vig:ari:a 5i for[a bdru'dteascl a imaginilor 1i, in sfirqit, pcrtL'Lr dc, zjItr,'oltura r.r co,l)ifnLr iti"l a t.xt'cu!ici. Tcolan nu putca sii li-rminir indi[crt'nt ]a ac(,slo imprcsii noi. Sc poatc clri.ar <a 0l sir Ii -loist;i la i)skov, altlel ar Ii glcLr sir explicitm asirm:-Lnalcaatit de izbitoarc tlintlt. Ilr.sct'lt: minisLirii Snc'togorski $i prop|iilc salt' lucrili. Ifrcscclc pskovjtcr.te i-art clat pr)si,l)ilitat('a si-r rradir cu ocltii prqpfii cit de vigu|rmsit si r,'iaibilir('ra arta flrsi atit timp crit ca gi-a tras sc'va clin izvoarcle limpezi alc c|calit'i p0prrlare. Cunoagterea u'nui ascmonea gc'n de lucriri i-a mijh.il lui TeoIar.r insugirca acclui limlra.j artisti(:, lacoltic, puternic Si bdfbdtesc at'it (lc plr:ircut lovgorodien ilor. Ni,meri,nd intr un mLrliu social absolut nou pontru el, Teofan a suferit, firelte, in[ucnla accistuia. Cu altc cr:vinte, aria sa a trcbuit si carpcle consonanle cu gusturile localnicilor, (:aui, in caz contrax, ea n-ar Ii pulut sil fic i,nlelcasii pnne la capit. Acest proces de asimilale a fost desigur lent, intinzindu-s dL.-a lungul citorva docenii :si a avut drept rczullat faptul car, pc ncsimiitc, Tsofan s-a in'tcgrat or{anic in istoria artei ruse. Dintr-un vcnetic aflat in tfe-

cere, el a devenil, un participant activ la viala al listi( i i.ujoascJ. Biserica Spas Pleobrajenie aflati in mahalaua NegusLorilor, pe ulifa IIia, a fost construite in anul 1374. Pa,trru ani mai tirziu, Teofan a primit, din partea boieru]rri Vasili Dar-rilovilci qi a locuitorilor de pe strada aminlitd, porunca si zLr8raiveasci accst l:ica.! oare era una dinLrc r.r"l mai nindrc coustlucfii din Novgorod. Vae sili Tfarilor,'ir:i a&.ca o situalie politirci dc vaz.5 in oral 5i r:onduc"ca m,ari opcratii ]c,gatc do i:xp)oatarca tc.rtrn urijlor dc pc Dvina80. El fd,cca parL(' din cclrcurilc acerlci inalte aristocratii boi r . i t i i n { ' , l r r i , r l L a r t : l l ) i r a n l i n i a r v r . a( ) doosc,bilir for,til dc atrac!io. lliscrica Spas Pr,i:obrajenie aparlirre tipului . l ( ' - c n n s l . l t c t i , .p r c f c r a t c l , . r r o v p o r o d ' c n . c r t . p l a nul in lormd cle crurcc, cu o absicli qi ou o iin_ {urar cupoli s.priiinitir pc patru stilp! pu,terni,ci. l)aloritir proporLiilor. salc cJansater elcgantr,, 5i acoasLa (ste firu'r irrcloialir cca mai anmonioasi l)irscrici ltovgor.oclianir.La dispozilia lui TeoIan sL' aflau aic i mari srrpralrctc plale dc zid ca ,i o multimc clc arcc 5i ltolli pe carc cr,a clrc,mat si lc acopere ctr zLlgttlvcii in lrcsr:d. A,r/i,r]du-sc in vc'clcrc cxc:olcnta iluminanc natumlii ditn inbe|iorul biserir:ii, sc poatc pr.L'supultc ci Tcofan s-a apuoat cu i'ntrrziasm (lc oxccutarea pictul'ii comandatc', cu aLiit lnili nLllt cu oit accasta urma sd impodobcasci unul dintre looaqurilc, biscricegti colc rnai mari 5i mai inxpoftrantc alc Nor.goroclului, allat irr ccntrul atcnlici gcncr.alc. l'r'c'scclc de la Spas Prcobr.ajelie au fost mr-rlti vrcunc asctrnse privit ii de cd'tre ten'cuieii fi straturi dc var mai Lir.zii. Ele au fost curdlate ii dalc la ir"'cald pc lragmente si in citeva ' L a p , . .D u p l d , s . d i l , . t a n t r .5 i o r a z i , . "pcriril, nale clin anii 1910-1913 (figurile slintilor dir-r alxi'di, arhanglrelui Gavril li I,Iaica Dornnului dc tirpul ,,Znalneuie", in inc5perca din collu1 cle nord-r,est)81, s-rau dssfis,u,rat qi lucrSri de curE(irc sistomatice, intreprinse diD initia.tiva

Comisiei pentru restaurEri din inbreaga Rusie, carc din I 924 a primit denurmirea de Atelierele cenlrale de rcstaurare62. Acesle llr,creri au Iost infdrptuilo de cirtre unul dintre cei mai si calilficati restauratori expcrirncnlati l ' . l . l J k i n c e r ' , - ; i i r r c c p u ' . .c ' t j v i L a t c a i n b : serica Spas Prcdlrajenic incii din 1913. Sondarca pcrclilor a ariitat ci fic,scclc nu s-au pilstrat ri.,idek um pcislc tot ; ci foartc multe d i n t r c c l c a u p i c r i t p c n t r u t o l l d c a u n a -C c a m a i mare palrtc din lrc'scc au lost duscopcrite in in,calpcrca clo r:oll a corttltti, irr clla(1)l.ticon,in ' trpnli )i p" 21',. r)p,';x1iil'd,',uri(i|o inLrcprirnsc.di. I). l. Irrliilr atr dct:urs, cu mari intcrmik.nlc, in anii l9ltl, f 9:10-19:1 1i 1944. In l9il5 aki a lulcfal gt'upul <ie' rostauratoli coll'ln arii 19ijlJ 1969 au dus dL' I. A. Bariinor'. fost in curs ltrrrrili dt.rcstaLlfarc suplimciltarc, irLl in lrrmil ci-rLr'ora loisl dcs( opcrilc noi lragm r r l . i n p s t L l ( , n L r J l i ia l r i s r i r ' l i . t L)jn caLrza atactcrrtlui disparat al tlt'scopcrililor', r'str' li)ar'i.c gr('LI tlt rt:conslituiL sisitcmul pictrrrii mru'aLt' clr: la Spas 11'ctibraicrric-. Flcscclc au f(rsl de,silltttrarrplasato irl $plc rc!{istr(' clisprlsc urrul clcasulpt'a al[tlia, in cc]c dt' . j o s f i q r r r i n c i ,c a c l c o l l ' t c i , c l r i p t t t i d o s f i n t i ' i a r s ( r c l l cc N i t n g l l e i n ( . c l r ' , s u l p c l i o a t ' c ; ip e b r { ! i li({' si nrcdalioant' r'u buslurilt' pr-tu'otrilot. Ir-r absi(lar s-au piisLra't hirglncntc clin cinul sfinl-.iio,rpirrinti ctr ligulilt indrcpLtal,c ( 1-.itlccontr'trfi] (lig. 14) ;i pir'fi clispar:atc clin Ilultarislia ( o p t ( a p c 1 { ' c l t . a p o s l o l i , l i i g . 1 5 1; r i m i r 5 i f c d i n h ' - u n v e l u m i i L ' . r r t r u r i ) ; p i ' s l i l p t r , i .s t t d i c a I altarului, aparo o par'l(f rlin t:lripttl \Iaicii Domr r u l u i r l j r . t s c c , n al J t t t r a V c s t i r e ; p c b o l t i q i p c p{r-otii aliltulali acL'slora sin't zrlgrilvitc Jragrnentc din s(lenel(' L'vanglrdllce (Botezul' NaSteraa llLi C|islos, Inl.irtt pirvort a N'laicii Dontnului, (:ristos prolnuii.dllind apostoLilor); cleasupra Poqorhea SJ. Dtrir', deasupla rnesei alrsirlci al lui fi'qqment dintr'-rn piciot nltar'r.rlLri(lrislos li par'lea de jos a tront ui i in diaco* rricon si pe arcul (.le deasuprtt sa --- dou6 fi- 72

i3

grrri pini la ibriu ;i. trc.i figuri de sfin{i ierarhi (fig. 22, 2a); dintle ci pot fi identiJiicali Sf. Spiriclorns" 5i Dionisic pe pexelii, Aleopagitul; ' , s t i l o i i s i u r ' ." J ' 1 r ' s , . 1 ci ; L i i n i i r . i i ulnL p, jumitatc sto|sc cle'Il.qr,rriintfegi sau bustuli cl,r s.i'j'nri(Sf. VaLriara sl impiriirtcasa r\icxanklra ?) pe arcul dc nor.l-vcsl ; dbi sfinti milipr pcrclclc \,r.st ; r'lrilpr-rlile|-ri Alciirsci tari li O q n u l L r i l ) u m n t z c r r , : r l m L r , l . r ' r ' t i c r r '(l lu r c l a t i c in mirdalioa;i lrustul nuccnicului fiogltic nr:lt' de pc alcric proscomidioi ; clor-rir figuri dc sfi'nfi pi: pclclclc' dc nolC al allalului ; rrn ft a.qm ( ' r ) l a l p a i r l i i c l c r n i . j l r r lc l i r f i g u r u r r n i l i s l ' i n t - pt, art rrl clr' n o'r'(lv('sl pcrctr:lrri alirl.irral r r o r r l ; S [ . I t r l i t i i i c u t r r i c L r]li i l i k - p c i u ' c u lc l c sutl-\r('Fil.a1r-Llu|al pcrr:lt'1rri sud ; SI. I.cl<lu p t s l i l p u l ( l ( ' s u d - v r i s l ; r l o u r ' ri n c d a : l i o a n c n r l ) r o r o c j - p c p c t ' c l i i s L t ( ls i o s t a i a l t r r r L t l u i . lrLl o slarc. clr: r,onscn,irr.cnlrll mai i)irrii t ilr a.jrns pinir la nrri pi( lurilc rlc pc po ciii tam* l r r r i r l L r i s ! c l i n c L r p o l i r r i .T l a d i t i o n a l a i r l l g i n t ' l ) l t s l a - P d n l i ) r ' r a l o r ? t l ? l,is t l (i,n ( , o l li L t r . a r L acrp a l r . r L t ( cl a r l r a n g l r c l i , . i 1 - r a t I L rr . r ' a l i n r i( [ i g . : i 5 ) . 1 r , s p a f i i l c s c l i r i . r ' r 'l l c r t s t | r ' l r . l a t n l r L r t . L r 1 s irn , . i l l I i " L { i 5 a l o i , L i f g L u ' i l c p a t l i a r l r i l o l A c l a r r .( f i g . i i 0 ) , , \ l r r . l ( l i . l i ! ) , r N r x . ( l i 1 1 . r - r S c t l r ( t i g . 2 9 ) , l V f u . l l i i s c d c( . j r r . 2 7 ) , 2 ) if l,)rtol(lig. ii1), a plorocLtltr11ic;i a lui loiLn r i lJrlctiiIolrrl. IJn lo,c cu tolul soparal il ocrupii IJlctllrilc i n | i L p o | i i d i u c o l t u r l c l c 'n o r i c l - r , c s a l c o r . u l u i . C u t loato (a li it/c.rrst(' lrcs(r s*aLt pi'rstrat srrlt fttrrnii clo fraqmt'n1.,.', avcm l:)tufi posil)ilitatca sal IC|onsliLirirn oridillca cll'coiativir a intirrtcrii. ln lr un manuscris riin scr'. al X\./l-lca, arl';istii r-r.xriipr,f{) c.sLc numiti-r altlr.ul l'r'oill<1, do unrlr: ( onlsl,illilrca cir ca rrLr i'r,a o inr.ipcr-c st'r.Lrlclari. c i o m i c i r o c l a i c d e r ^ r ( l l i r ' t a r cu n p a l a l l i s a l c l i . , l o r u l r r i . P r o l ; a b i l d c s r i n a t i a a r , r . s l c - ir a L n c ' r . , a ' lost, clc asemenca. s:i pist.r'eze obic( te pr.eiioascr;i lriso:tvc' boir:rc1li. Clum sr: stic, la col avcau ac{)cs numai l)ojL'rli, a.sa irt(,j1, inlratf il ill (amcra respectivi era lirnitaLi si aici puteau sal

ajun,gA nuimai meml)ri din familia boierulni Vasili Danilovici ti oan.]c1ridin antrrrajul sdu. Pici.ura ar:cstci inciperi poate fi reconstitui'tir, Iiri mari dilicultili. in partca de jois a pcrctiloI sc afli o ffizir omamentali din drapc|ii (din ca s-au pis.trat doar un mitc fragmcnt pc peretcl: dc risi|it) ; 1nai sus sc dcsIiqoali rcgistlrrl crontinincl irnagit.iikr rcdatc frontal alc sfintiior ca|c aLl pic!.it aproape in intrcgime in afalri dc douii; Niclrilor Katavadski 5i Sf. Varsonofic, figura l)ust a \'laicii Dornnului dc tipul ,,Znamcnic", Iigura arhanglrclului Gavril slincl in p|L'a.ima I,'rxrioarci (pc pcr.e'telc sud, clcaqu'pr.a ir.ririuii) 5i patru slinti p:rt'in!i in;rintind c:it.r'c tronul ccntrat ([ig. 40) pc pcrctclc cst li IJe cei invccinati crr accsta (iig. 40). Dupit crrrrrse . nrlc. ;rici cr;r lcprczcntatil sccna, popularir in scc. XIIT-XIV, lnclt.inare jcrtJei pc lr'on cra in1irfi;at un discos pc (.irrc sla cr.ricat gol copilu'l Clisios 8{;. f)casupfir accslni lcgistru, sc intildca o Irizi clccorati\iii ineustii. pictirii in fomir cle cirrinrizi asczate oblir'. rcclafc clupit toatc rcgulilc pcrspcci.il,ci, itt slirsit, sus clc tot; s|' ir'rtiDrl('a prirncililalLll lrriu, con,scrvat ccl mai 1rinc, r'rr imaginilc cclor cinci stilpqli(:i (lif,. 42-47), cu lonlrmjta S!. Trc r.c (Troiya) clin Vcchjul Tcstam(-.nt (fig. :lij -:19) crr mcdalioanolc ('c-i rcprczinl.i pc ].)an Climax (fif'.48) A r s c n i c , A I < a k i e ( f i a . , 1 9 ) s i c r . ri m r g i n c a l u i M a ('aric Itgiptcanrrl (fig. 51)E7. lntrrlcit pi 'rr.r bi.. r'i.ii pr"'rr''r 'ii,. it aiuns la noi inlr-o staro [oarte trag-mcnlari, nu al.cm posibilitatca si rcconstituim sishmul oi q i t r o n o g r a l i ' c i n i c i m i r c a r c o m q r o z i ! i au n u i a c l i n tro r('gistre. Noi prtt,-"m sir |cconstitrrirn r.rurnai in iinii mari scllema icoltoqraficir a nictur.ii nlrralr: clitr bi.serica prop|iu zisir intru(it (lin pi(.lrtra rcspccrtivi-lnu s-aLl pii;hat clr"ci lragrr,t,ri! rrcim. t poltan|l. si pt' clcasupllr di)jlltrat('. l,'iirii itrdoiaLir lresr,,lt' (mu or'.tl&rizit dirl $aptt, |{rgistr(' i(-' (lispLrse tnltl deasupm altuia, boltilf. iune- 14 15 ;i

le.ic 1'iir1(i illrpor.lol-)ite cu scele cvanglrr"Iice (ti'ig. 10--17) ; sub clc sc af.la registrul oi fiEu_ r.ih. pjnr la b,..r al,. pror.ociJ, in muri -r:"ji_ u rr. l o a r ) , : ( | l t . . l l l ) . J i . r y ; i s t I r . lrI. i r r r . i ,".rau 5i ; L u n s i r c r i r t cj . j g u r . i l u r { l c s J r l r ( f i g . ' l g _ a s , . 20, ZJ), rar at.SapLcied rtpr\.zcnLa )lurgaru. !',ragn)(,o_ lct,. uJunsc pini la noi nu nc pe.rrnil iA nc lacem o idee desrpr:e felrul cum crau compus!,
IftzL\lL'-

i r r i ) i r c t r r r j . l or r m ( . t . r , jL I ( . r . r , l 1, . 5 1 " r i , . . z i n r r , l ; y 1 3 , n ' , . l r i ; n u i l ; ri r s , l u r ; i l o r r . , , m p r , z i i i u n a l L.r r . i _ , r l r U i ( - e l u l t l t . a l J t r i l r . i . rr . t . . : i s t r r rj m a B i n j l , , r.t. r.ta,teflonta,l alc slinfilor. sint irrdrdrz_ncfcon_ Ir-drpursc,ca pan'cianl, l\I,ilicii l)omrului Si figur'rlo.r inloarse s1]]r..altar al0 stintilor pdrinli ; in caclrLll rc'gish.uirri dc sus, mccialioanele allctneiLza cu irtragini illlrcgi, cu scena din tnai multc pd'sonajc a 1'roilci;i c,u rcpr-ozcnlare,a (lDol' ({)loane sr_rlidc dcasupla cj]'o|a si[rt zugr'aviii stilpDicii. r\(.L"sLIu(.rLr c.on lori.i pictu_ rii rrn. ritur nclinisi.it, agital. Tcofan incalci lll mod (ionf Licnt arl) i lLrcto nicla sevcri, cchi,li_ braid cc lasi locul unci tratiri aic ciirei mo_ mor tc_cto natur':i pu| omotionali devin pc dcplin domir.ranlt. Imagjnilc salc de slinli rdsar . parca plutild palide din lun<.ialuri vio_ let-argin,lii :,Jibleu-afgjntii ; in disiriibuirea Iol asirnctricir, i,nLonliolat inlirlrplitoare, c,xis_ til :) adincal lol1icar rpropxic, intruoit acest rttm nenro:s c,ind acrcclcr-at, cind in_ celiniL -- inlcsr.tc,ltc crcar.ea unei im{:rc.sii dc dramati.A in|Lor.(laro. Sfintii lui Teotan ii a p a r ' ,p r i v j t , . r r r l , r ., , i r ' t i - j l t . r u n i r. l.ti r uv i j , , l i c , , .q c L a s ! L l l s ' p J t i li r t , , , r i , \ . ( . l j p i t i ' i p . a t.eaptrr.jr oilr ,l(. itstir rJnti lntl-r, aJta infu!igare, in alta pctzific.. Daci in pictudle .".. ut XU-i!", i_u_ ginile pal si sc inscrie i"t.-"" tu"rf .,ni"t"Ut

gi de asti dald ne vine insi in aju,tor pic_ l.ur'a incapcrii de la cor.. r\cc,asla ne da o mos_ tld ..dil'icatoa_reclc,spre l clul cum i$i comrpun.oa 'l'eo{aD frescc,lc ;i in ce conrLtiatafii de I l t n r u | i j i J a t l r i i [ . . , . 1 . , i r r,r.a g i r r i . ,1 Ccca ce carptclazii inailttc ctc loatc aLentin

i' vL ; f r ' , d i l c a f , ' n u p o i l t l i t l n r t n a i{ r l i i jd : ' ' I l s i p " a s (' r ' i n u - :r.r. rJrJ c;r latr\Ltl Lrl,scr'lc lui 1'eoiarl, ticctrrc p'rrsonaj 1r'iiErikr o .,'ioti i'-rd;,,'i,tt'oti irclL?erdenlA' lnl ii!jtatA cel in mai a,cl"rsea pozilie lrontala, ilnaginea omuii,i-.,,ntin" c.'uo uup,.t, avintat; in ciuds calnr,rlL,l .ixt,tt i,l,. ca exlc plinii clc acca clina'nric' a'iiinteILoal'ir ,.aro slatmi-t toate calloari( lq U l-t'i:unpalillilli cLt llgul"oaia lior:rlc si ,-alc aI ll i p l a s l r tc i n t r ' - t t u r j . l C u n i f o r m S i n r o m l o n ' a t r L ul \ll-l'l' '"- " l u l t : , t i , , l L | r r l t " l r ) r ' \ L "ili s " r "l'colau lc cslc ploprie o trdsiiStittrifot lui Cu lLllii (omulti -- irrspirulia sL'vcril, aspr'i' (,j l l a L Z t l i c l i i ' l L r ' ( 'l ) u l T } l l e z c u; c l,,a|(r .qirtciLrIilL irl littt'! (lel i,,i,rt.,i-,.i,,ltlnrcil tiil.ifltri(\lc ii irrlrillloazi po slinfi irr i l.,i' ra".,'u' u.Lislul ('ilrd aceftia sc s L a r 'l,l ( [ r ' l t l ] 1 i i ( i ! l l l ( ' s i t : x l a z tlcspre , , i t i , . , i i ; u c ! i L r r r c i r' , s i r r r ! u l u i n r i n ! i i r ' (l( irlnirlrrr)iiL' in trlilnLclc ,lu,',' .,ilot"uri irLil (lt l \prcs a 1 r i ,t l r r g o l i , t I ' i i l i t t t a s i + r . l ) r ' r r s l r l l i L i\'lircari, l',gipicatrlrl,'\lialii(" sLilpr-rt' ,i,,,i' " i , t t. , " t , , t i , , t i , r u t c L o f i s i n t i ) r ' l i i t i f a l i ( a i r n i ' iii. (lt ' l l c o(ltli , , i t t . i i " l f , , t l c l i t r l t t t 'p c t r t r n r t r g t r c l u r l ( ' sii-i infili;r'ze .pc slin!i in pozc'dc i*t-ii'pf"". jrrt't' i, Jrr ''r pl lr a" as[J ' irlr( tra-.r'la.rtrt", ' r l p r ' r \l l r ' i r J l ' i i l " ' r ' l . r r ' - t tt t l r t i l i r ' l ) r l i r r ) v(ldca nlatinlitri irr clrrpiirt.arcca 1i criltcl n-al irltrovrrlill' scui i.r-ri"', .i',t. lii sirrt cLr lolLll li'nA"ri in proptia llrr lrtlnc littnttir:rt' piclu.r'ilt' laptLll c l ' ) s l c I r r i t r t c t r l i r f i I l t o l ' 'I'crr[aLr d i r . t n-it ]i)sl lcgill in i',t', ttLld"' - i , 1 ,t" ,,t.ni,'r,li " * i i c o r r o g r a l i c i rr l g i d i r s i u n L d ce l , a ,f,,",, 't(" iocul p .dt: oitLut ,,f".c. lillcl sLibiccLLlc r('lL'r c l c i r n a a i n i l c l u i l " l l a c a r i cl l g i p iiri,,rt,,,,,n'por l'ti.' : ." ul, lrti l',rrl r'l mJ\ :i ai s ilpr'i.''1' "t , ' l , j . r t l . p l i i v l ' r i i u ' p r e ' J t ' a s " z i tr';i ,l.li . i r r r r i iJ i ' r ' - , t r ' ' J : u | i i r r \ i r l r L r r l l i ' l 5 p | r ' ( ' i J ,ll i ruJl rr .l pr, lr, ulrrL L rl' r 1i"r'a)'laPl in iiiL,,t"a ci-ttiiia sc llru lLr-au ile ltn cli'ost'bit lestlt'cL ditt part('tt isiitaltiLor ; iai' slilpnir:ii inripa tr:,.1'ci Lr, iir oilrii lrizanlinilor, ct-'l mal illa'lt llaintrucit, clLrpii con(rL'p!iaid(,'al ;1c ;lirlcnic pe slilp li lepddindu-se 16 qiogll.iilor, ui:citrdtt-se

de lume, c,i s-all con-sac in intre:..imc slrrjirii rat l L r i D u m n c z e u . T r o i t i n r ( lp o c o l o a n c ' i n s l t e , s t i l p nicii lili Teofan pro'Cnc o intprcsie dlt ncltcrs. Redfnd accrstt'irna{it-}i ilr rinrl si lczcrrrincllr-lc l, "ul ccl tnai l"n* lrrm.n:t rli r i:r(.ipr \'c s,miolxcttri de la r:or (pe pcretclc opris feres,trci), artistLrrla sLliblir'ria1, arsLfr.lI'mloltanta lor in ansarnblul clccoral.iv rcspcclir:. Vorbincl mai cxact. imaginilc s,tiJpnicilor |cpr:czinlir (:anlitatiiv $j ('alitativ pt'rsona]eilc ccntrvilc alo ir'tlre{ii lticiLrrj c'lin camor.adc col!. T,a vcdi. 'a alrrst'or lrilrluti in i iu''Lrnli cn di;n,ciosiiprrtoau si-r-si arnini.i, tcascii vorbelc din cpistola scriitonrlrri dlr.r scc. al Xl{-lca, ],,-ustatir. r'itrc nn rcnrrmit sbilp, n i ' c d i n S a l o n i c : . . S o l r i m n i c r l t r o l t u i ( ' s l - rs l n .i('asri-rin JoJdsul intr{-lii lr]mi ; ai( i (adic:l la stilp - n.aV.L.) vin oamcni din difcrite. loculi, apat'linlncl lrnor n(.am,Lrrl djfcritc, inviilati ii si't r.ar'i ctt dullrrl, vr stiti si noclrflosflrl:i, drcpt ( Lrqct:rtori si acl,cisca crirznti in u-rrat. Sttllpnicul trclruic sd fir., clupit pilda aposlolului, ,;totrr'l pcnll.tr to!i" si .,sir-i impnco pc loti crr DrLrmnerzclr((80loar] Cljmax ii considcra pc slilpnici ca ,.forma p;imintcascir a ingorilor"00. I)aci inspira;tia pili,nir de asprimo ar fi fost sintgura trlsdtrrrir rliStinr'fivr-r a imlqinilor dc sfinli pictatc dc Tr.ofan c-. putin prolubil ca accsloa sd fi crcupat ur.r troc cxccptional ,in lsto, ria a ci bjzantini' ;i rrrsr-5ti. Dal lor lc s{nt pro/prii inlcal d ouli"rtrrilsiitllri rnarcato in nntrcrlimc dc pecctca talentului lui Tcofan. Accstca slint nemaiVezuta acuitatc a cara ctefis fi cilor' individualc si a;lritcntihul pators traEic. X,ntelirptLrl ftroc, sublimuil l,Iolhiscdcc, or.icare dir.r stilpnicii ineii5i jn sjnr., iritalrrl .\kaliic, ni{el sanguihnl :\gathon, cufundatLrl in ginclrrri l{acaric. llgiptcirmrl, scrafimii plini cle incor.dare p,sihologicir, chiar inflicosAtot:n1 Prr.tttocrator-toat(' ilc('stc imagini jcsitc do sult pcnclul )iri Tcola:n frilpc'azi prir.r constructia lor individrrali;ltit de clar' eripui'lna1:i.Ifir,r'i sii lri'i, lc r.e, (:eptio.nczti (.ii lf,c t1isi,.. llortretc 5i ir.rr::i irnclt: cit: csenfti rcrilist5 il1 care s-a irnvestit o uriasii

forti de genelalizare. Sint remarcabili in aceasti rprivinli stirtrpnlcii. Pentru unii din ei Teofan a pr.elurorat, fdrh indolail5, impresiile pe care i le-a lisat ohipr:rile melteleuqarilor noveorodioni car.e i-au atra[s, pro5i tiranilor babil, atentia prin extpresia ibirrbdtiei 5i tiriei lor str,tietc5ti. Dc obicei, s'finiii zugrirviti de artistii bi,zantini crau lnf5tisati calmi, lmpd,oati cu sinc rsi cu toate dog'mclc biserilcii, neinccrcintd nici un fcl 'lor clhirnuri 5i de indoicli. I)c aici r:chidc ,suflctcrsc,. Nlr so rpoate snunc acclaqi lirbnrl 'lu.r-rrr dr.sprn sfir{ii Irri Toofarr. ln ci lntrrl fierilr si clocotc'strc.Ei iluplii ncir'rcctat clt patimile carc-i ispitcsc. $i aceastd lrrptd ii solicitd .foarte mrt:lt. Cunoscind ,,ispitr'1c Iurrnc6ti(, ei iatr tpio,ldut deja <reclinta naivi'r Si ca sil redo,binicleasci accastil crcdinlir trcbuic sir dcpunii ,inari efortrrri moralc, trellric sit uroe po strilpi d tna;lti spro a so;inidcipirrta e ,.lumca coa,ticii, {oasi si si se apropie cle crr, ca in fclrrl accsta 5 ; i - q i i n f r { n . ' i p . r f t c 1 r .c , i r n i i . r i l i n d r r r i l ' o l i n o tlc picrat". I)o aici triiirta lor patt'ticE, plind <lo ,pcntru a impbrtiihi iiramatiSim. Pr.a mlindri raproapclui lulpta ilor iliirrntricir, r'i s-au intchis in armura contenrplirii. $i dosi pc fefelc lor tcrilbilc alhite ca lrrmatc a in'cirlr,ntelii, sti fntiipdrri'tif pccetca linistii, ac0stc clrirflrrri sint strirclc partos tna,gic, intrrrcit clc ascund o hitute ntric:'r. l,drrrcroasirI urptaili-ru n epoca !n care miscirjlr- crctioe c;uprinrloau trritoriu{l intrcqii ftlro,pc, inchrsiv llc cel al orasellor nrsciti noid-vcstice. arta 'pz'itirna$i, acLrt sr.r'biectilvl a ltti Teofan, trcbuie si se fi bucrrrat de un mare sttrtces. Privindu-i sfintii. multi isi aminteau probabil prin c.ite au treclt ei in5isi. ln sfintii pictali. Teofan a izibutit sd 'ntruohi'peze cu o rare pttcre de con'rrinEere pLinil ar-tistilcl si ( u rrt r<'alism nomait'izttt atunlcri, i'lcelo itk:alLtri r ontr':Lcliclorii ('arc so aflarr pe ('alr' (lc (lkiparitio si carc a\ritaLtsi fi(l spr]sc clc-a lungui clor:enii)o| imrcliat urmltoalt rrnei rac'lira'li'r'ecvaluiri. $i dar:d'fe:rfan mt o ' '

rrupe ir'rcAtotal cu ascetismu] bizanrtin, continu_ ..q r".dl .'mui si natura p,rin prisrn, i"rve_ ii9 [arunr-sprrrtuatc cre$tinc, el pregdterte totuJsi tersnui pentru doscitu garca indirvidu'ali,tdtii d; lanlurilo traditionale aJe biserieii. ln acelasi I i m . D T o n f a n s t 5 p i n c s t ou n l i m t l a j , artistic nou, r n r - r lm a i p r r t e r n i c i n p u n . c t e v e d e r e e m o t i o _ t d d n n l . , i r r r i a i i s i n t p r o p r i i n u a n t ep e r s o n a l c e D |a|o do(oaba le-am cdutat in arta sec. 'al XII-Icact. Tot datorjtd acrestui lucru, creatia lui Tcofan-contjnea gcrmenii noului, ei u,puilinin_ drr-i viitorurl.
(-c loli mar.ij a,rtisti, Tnofan a elahorat un r.. llrmhai artisli. pn dcplin oripinal, distihgindu_ I sc pc frinda:lu1 artei serc.al XIV_lea prin Darti_ cLrlariLatca sa acut cxpresi,vd. Cu ve,chile pro_ .cdcc ale picturii, Tcofan n-ar fi putut s[ intnr_ llripozo irr jmaeinilc de sfinti norl tip de crm, lli'ntUit do ( orrtradictii dr.amatice st de patos. P{'ntru a.'otrsta ol a trOl>rrirt si apeleze la ,rnij_ Joaco 111' cxpr(\i,o mai dinarnirt,. $i de,si firsese cduc,at in spirilrrl tradi!iilor aultunail.artistiice din rp.rioada nalcolo.pit timpurie. cle rrnde a lm_ prlrmutat tolrnt'ca sa acllzat picturale, el nu s-arnrrtumit crr mosteniroa lEsat5 de inaintaLsii si drsciilii sii. ln scrrit ti'mp cl a imotns,acpasttr tclrrljc:i ,nini Ia o astfol do acuitte ll)icturalb i,rcft,in miinilc sale. oa a clobtndit o nnu.l cali_ ia'i:c. aclr.r.rnatii in,tentiilor sale ideatiee. ln rnaniora de a ninta a llri To.rfan existe 1 j m n n t ] o s . r n u t o r n i c : e a v l j c l e s t ed i n Ir'va t;iios. aftistlrlni temrnorament pasional. nestl_ Partca Tenf:n ii o;lac contrrrele lirbere, asiPinit. T,l,i pntricr'. liniiio eLnerrrj,ce, lalcri. for.rncle rnline (1^ dinantism. E de airrns si nc indTeptx,m atenfia asrm"a rrnor dotalii idin ,Dicfirra biFerinii ,FtnasPrco'lrra'enir,. crrm sint ooloane]e s$nn:nrii.ilr}l. cilnuicrnicclo Ior ca,niteluti s?1t fllm slnt l r ' n - ':(l l a ' . d o . L i e r r l n r l ^ i n p o r r r l r r id i n m i i l o c u l ^t i r, ti. ir nF (ln s^ama jmediat dp caf 1 .r u l I n ( , . r ) i t , r ^ r . \ : . r ' t . : . : t l l i m b a . i u l u l a r t t s l . ' .. ( 'l'r.ofrrrr. rr1 l..i ii,l rl,. dinamlr batea:d \i -lrri 7 9 lr ltsrlr: {'r Iccm'rrtr,lr (-tri,le forrneazil lriurr-

ghturi ascutite, zigzaEuri in formi de fulger' ca,pr.rluila vc-sminte fisrtri finc; dcsclljzillura aproapt. lotrdea'.lna suib folma ttnor cste rcdate i linii frinbe (mai alcs la vc$minhrl h-r Akakic), marginile mantiei d,-'stiiiu fir: o 'diagonal6,-fic o para6olir. lL'oatc ac('stca jnlplimri oddidiilor o mi5carc puternici potcn!'incl fi mai imt rl- dillamica imaginii. Dar niciicri nu s(' simtc atit clo palpabil c a l i c r a f i a i n c l i v i d r l a l i ' ra l r t i T c o f a n c a ! n p r o cc'clcolcsaL' plctLrlarl('.t',1 isi tnoclclcazir pcrson,ajclc cu aiutorttl unor trtSt: t'ncrgir:c puninLd cr-r o miriostii,c uimitolrt' pcstc carn'atic' lllicrtri snculcnte, r'aro imprimir chiptrrilor clc slit.tti o ncobjrsnuitir r-joir:ittnc' 5i [uc rposillilir o])tincroa acclci tcnsiuni a cxprosi<'i ce mi;cit di' oillicei tutit dc mult pL' frrivitorlrl frcscolor ditr carnera clc ,coil!. Acestc lrlicLrri notafii nrr sint apli('ata in porlitlrlilL' prot\lrlllcl-ltc, clc Tcolan nttrtli volr.lmclc'. Nu dc putinc ori ocntnr a sllblinia jo inlilnirn 5i in pirrtilc cdlc 'mai uml>ritc alo pc fclei $i miinilor (clc t'xcumrplrr pirti;lo tclmia(('stca sint intoarse naic a:le rlcgctcrlor) dc5i pot {i cl'irc privitof ctt c]osttl. I)t' act'c'a nici nu comparatc ctt modclc prin cilarobrtscur din lrcccn,to-ul itafiian in oar(' {]ilstdl)rrirca luminii ;i llnor legi emrpirio{" rrmbrclor cslc stlbo'rrclonatit 'l-cofarr cstc un rnjjloc dc obtiRljcul folosil clc ncrc a nuantci cmotionalr' (lorlt'", cstc un proceclcr-rg;inclit in chip lallorios pcntrll a pot,cnl'a ilrapezo cxprcsia imaginii si nlr poatc sir nll no folosc5te Tcosittr]ranta filrir st'amin'cu carr'-l fai. f"a ,'1. blic,urile ;i 'r'itrllLrtaliiilenLl nuilrlai mndeil"""l fomna, ci o si rlinarnizcazd' elc fiintd aoljcato cu cxactitatc lir prln(rtul olrliatoriu' firi nici cea mai micil abatere dc l'a acesta li sup,unlndu-se clL' cibi,cci uncl dquroasc logici Ceje rnai adcsca, sint aplicate pc un ton al fiourii rolativ -ot"d. srtll forma rr'lor nnorcj'' (liforitn' fLr.^ nrral"l,' d,' lrln.limi si t-'simi h c o l a n r . " u r t 1 , ' r - r tr l o r ' ^ l r i t : - ro l i " r ' r o l i l c l a ' r l 1 ( l ha torrnl frunfii, nasului, pomc{ilor', obrajillor' 'mlinilor. Inrnoluntar se c'rceazi impre[itrrlui,

3l

. . a e i . s u p : . . l a m p i c L : . i t r, s L c s l i ) j a t d d c a c e s L c u ( u r t l u m r n u a s u c u - f Ja c l i , n c a z a a s u p r a p r i v i _ I o l u l L l r a s c n r ,n . . J l _ / t r o l . - r p l . r i , r . i . , i t o a i , .p i . L,e\eacc cslre loarto rar:actcrislic, b.licurile nu sint nici pe dcrparlc lotcleaLlna albe. Ille au ade_ sea o nuanti ;rlbish.ie, uncofi cc[ufie, alLeori .r,,ru.. .]9 Io$Lr apr.ins, in lunc{ie de gama r o l o r i s t i r _ung U , . r ' r l i L i ;i dc r,fecLul psitro-togic r,r.'rlut. Cu ajuL,rllt ln,.r aLari procedcc piciu_ lalc, 'l](ro1anolrfinr: c.rexpti:sie surprinzdtolre gi o ralir vivacrilatc, coril.et,inclprcgnanfi gi plas_ trclliltc unot lLlcr'ail.i (:are in aria bizantini api_ rcau t.a prrt{rntcl absit'actt. ;i speculalive. l,ui Tr\)larl rrLri pJac culorilc lumiLnoase Ei plrsLfilc. (iama iui cromaLic?i cstc rloa,rtc frusti.i fi Jr'Iil-rrItat,un('ofi ilprroatpomrIrrocromd.,\r :[i iDSa 'cu tr)tltl grcfit isij sc, tragi clc airci conclu_ zia pripit:I, ilfa icum l:il,ccScllwcinlurth, aI Tco_ l a n . a r . l i a d c r t r l i a t r . a r c l i t i i kp i c t u r i i a n t i c c , r c _ , inviind lclrnica ,rlar ol;scuruluir). Cu accasrta soluliilc ( oloiribti<'c. alc' lui 'l.colan ir.t au ni;mic u comun. Analizind r:oloritul siiu t|c,ltuic avut lD vcclclc t i-rfr.r'sr"r'li'clc la Spas Pr.cobrajenie s-atr a,flat n.r ti'r vromc su,b tenclliali ul !i aceasta a dLrs Ia o plllr'rnici clc,cololar.e piqmcnlilor. De a pildi lrcs'ccle rcljn c.ar.nt,rado Ja co1 carc au Iost numai viruitc, 5i mai cu scami cr.lc clirr cupolil, spoitc cloar. trsot. .r:u un strat rclc vlt., s-alr (,onservat irncontparabil mai binc $i se doo_ sc,hsc.rplintr o rniri rta.r.cpro,spclimo 5i lumino_ zit"al,cr,rr. Iali (lc (.c aprc(.ic1ca coloritului cste lnaj .iust lsi sc laci-r la accst ali,ist pc baza Ires_ L ' l r - , rd i r r ( i u n , r ' u \ i ( l i n L . r r p o j l r . b i a a t u n c i ' .\ L l (\ r n ( . . l l l s u ll l ( \ i L I r L l l i l r , . i , r d ar a l a c l c r u l u i hLrst al palctci zr(iestLri r]taL.stru (ili.c a ltiut si spftlLrlcze insu;irilr' opLicc ale culorilor, pictura sa a l.ost ,botrlii lnullicolori ;i nicidecum mono_ ('r'o[]a, cllin alrrrrna (Lt dcstulir u;urinti ph. Sc.h_ r t i i l l . r r ' r i r .( l r i ; r r :. , . , , i u u r ( l r , ' l . e o f - t rs c f o l o s e s t c rl p.,' iJ, '. .ll,;t.e;r rl, lrr.un_pOrlntali,., l i t r r .'l, i n ( 1 i . , '.-l o L t r . i r d r t tl:o r , r r i c . i d c p i t d r i i c r ' , r ' ,s r . . l . . l i r r . . J r - r a , 1 , ,l a r t , r , c l i n t r o d u c e

.il[otdeauoa culor i corc,p]emedt'axe (lundaluli bsstre, golu.['i albc .!i albistrii). indbuliter, s'urrliniTbofan preferd torlrrilc blr:u-arginzaie. EI redd figurilc rpe lundaluri rcdarca pentru chipud fi adesea ;i in tii; veqminLelor, el se Iolosoqte cu Lplicerc dc t'rn comrpact, cu o nuanld clc ton ibrun-portocaliu teracot6e/.; irnil:rdcirmi'ntea o coloreazd in tonuri galben-verzui, al'b-siderlii, I'oz-argintii, qi Pe deasupra imbrecdminl,ii cl verde-lrgintii. la altcrne tu-:e albiistrii lar pi:Llt ;i-o ' urn,purr' nc bazi dr Lonuri, amcsLc('illd t()alL ( ulurll(' intr-o gamd a.rginlie. Din accasti gami ic$c irl clc piclor', evirtenii 'numal culoarca prcicrati teracot('i, cicosc'bit 'do conpacli fi de aceea a grea. ln raport (u aceasli culL'a|c! loatc t'rlr'Ialte rpar a avca rolu,l unui slab acompaniamcnt. $i din lccasti conlrunLarc dintrc porloca.liul aprins ;i dclical,elc nuatrlc dc ail), r:(7, verdq', galben 5i blcu-a.rgintii, gama cr1)matjci do,bincic'qtco ejxccrplionali tcnsiut.rc cc-l ajrtti oe attisi sil clevvdluio complcxra lunro iirttrllrici L pu tulnicilor sui cr"i. Tcofan n-a I calizat singur fr.c's'cLte rcle la Soas Preobrajer.tic. ltl trcbuie si Ii avuL rlual,it n.rai m'ult au oil vastul - (riclu t&rtc, .u zuPrivit a dost tf,rrminat, ilttpi cum at.resta cr'onion, ir'|.-*, singuri vara. Dcsprc prczen-1a.unor J aiutoercadu(. nlarturic ;i t:lliiirt( dif' tiL"lnI est, d('palle clt a fi aLe'a;i \LiL itl]uginl, u. rirnd crii "nu " sint curdl,ate toatc lrres(clc tie la Spas Preoibrajen.ic, ar Ii lisL'arlt s:l se iacl ilr ai'easiil directie presupunerj care si vizcze prca dopa c, .lal inca dc p, acum se portc alilma cd'frescele din incipclea dc la col aiparlin in inrtrgiimc lui Teofan, pe toind ccle din biscrica Dropiiu-zise. doar in cea mai mare partc Astiel ia zugrivire a Ellcharistiei, arlislul s-a lolosit, {ard indoiati, de serviciilc unrui r'rc"nrc ; accsta din urrn6 a colaborat c'u mcgtcrul sitt pr' $i in cupolA, undc astfel de pcrsc,naje ce qi arhanghclii 'dau in vileag o rnini ictul Ilic mai putin experin-rentatir. 'S-ar rputea, dealttel,

oa Tcofan sd fi vcnit ciin Constanrtinqpol 0nso_ lil de un ucenic. Dar esle $i mai p"oU"bit in Novgorod, lprecuirn mai tiiziu, Ia' M";";;; "a ;; rl si.se fi ara5at mesrcri Jooali este absolii p ' i s . r ) r .(t i t u n u l d ; n t r L , a d . p t i i s i i 9 i din NovAorod srr-l ll aJutat in zuqrivirca -[rcscclor .]in bisen..r ,\pas prcnbraj,,nic. ln acest caz, am avea inr.ir.;Lici puniilul de plocare al aco ui'p.o,cer'JJ lusilicarc a manicrei lui Teofan, carea cepltai r d r . : v o i t a r l u l t c ' r i o a r Ai n p i c t u r i l e t ise.iciiT"o_ ( r r ' r 's t I a l r l c t ;i in c,,lo alc bjscricii Llbpenia na Voloto\ om pole (Adolmirea Valcil OoninuG a! pc ("imlDia Vo,loto\,'o). Lo<rul istorj,r: al lresctlor din biserica Spas 1)rcobra.jenie poatc, fi delinit oel mai bine p'rin cornparalie cu lrescelc dc la lalendjiha reali_ la citir,rl ani drrpi tcrminarca opcroi lui ,"r,"l c n t," r, i r r t r , ,a n i i t t B 4 5 i 1 3 9 6 ( f t s . l 2 _ 1 3 ) . . \ t r l , , r u l f r c s c n l o r ( 1 , .l r T a l c n d . i i l r a f o s t a Kir N{anuil llqgcniiros, acirrrs ilin Ccrn,stantinopoi nn X'Iilrrlia do c..itro gruzir.:ii N,{ac)tarabsli Kvarba_ lia si r\nclronic Clatbirsulavaes carc au mers s,pe_ i;rl l r . , . s l s ( . , , p .C , , t n p i r r i n c f , . L o l os f i n t i l o r l .irr i . . i ' i r l , . s r r l rn , n . l r r l c ' . l o r d n i m c t t c r i , t e c o n t i r r q i i r r i l a t i tn r r n l t t t l J i d , , s l t p c r i o r i t a t o a n c o m i n l l r l , i ' j i d i n p l | n c t ( 1 , .v r " d o r o c r t i s t i c a l u i [ ' . i ; t r . i s i d , ' r p a . . t , , n o n Ls a ] a o c r r t o t u l r r l l i , t a p i r l n , 1 , .1 . , , 1 t " , . $.i. i n l i m p c o p e K i r , l\Ta!rujl lluqcnil{cxs simti ncvoi,a si_l dciinesti i : , a i n l . or l n L o t l o , a p , , u n i c o n a r , T o o f a n n o arDarc oa rin lresdllist rnonumcntalist i)lllesaut. Chiprrrilor zugrlvitc clc Manuil le este proprie o marc usc.ticiune. Ille au ccva stanclard, sint lipsillo dlr vi,ati individuald, n-au sufi.cientd nniq_ ' r ' , 1 ; r , r n l r i ( . jF . ' 1 o 1 , , i, sirrtolltinutLrjin linii in_ , l l ' x l r i l " . r ' i c ' , 1 nt.r l i s i t l r . i c n v a r n a i s u b l i r i s i n t lirli,site nrimai in portiunile m6,i luminate. r\ce::tc linii arr picrrclrt cle tot rcaracterurlblicu_ riloI suculente ; s-au trnnis_[ormat iintr-o fine ruk'a gralicir, apli.cati o{troc.um imccanic peate lrrrl dr.. l)izi: il corplilui car.c are o culoare ntrpl.rcLriil dr.. llultuli'i vcrzuie. r\ces L stil de a prcta ar rputca fi nuntit caligrafiic intru,cit eL

prL.gdtc*c pe dc arltregul terenul pcntr,u pictura cle icoanc mai tirzie., cle facturd bizantina ii italc-cletand, caracterizatd prinlr-o profundd clecadcr.rlir. Cr.r tolul altlcl picteazii l-cofan lilber, u;or cu dczir.rvolturi. Ol 5tic. sli dca fier:drui persona.j cxprcsia sa indivicluali, llie rsi incalco cLl milcarc {ieoaro ltll:1, Ilccarc ljnic. ln comparafic cu Iacltrra pictulii s.alc plinit parcir dc vilbra{ic', mauicra lpictttralit a lui l'tanuil parc ingl'rclati ;i inlcpcniti, viidincl o dati in rpLus dccildoroa itnlncnti cc a\'oa sa-l insot.oasci (lczvoltaxca piclttrii bizantiltc de-a lungul celci clc a doua jttmi-tti'rti a scr'. a,l XIVJca. fii clacir trr'lir lui M:rrrLril cslc lcgalil irr inttcgirrc dt' itllima clapl din istoria cultuIii {lizant'irtr', rrcca-staa int|at ill laza cli: arlincii ,crizti, c"'i,r-rcl arta lui Tt'ofan, imllogi"rfitir irr llrmit .orltaclllltli cu aml)ian!a ;rrlisLircira N rivgorocltllLti, nrar 'in ciirc incirche,azi o nouit fazt-rcl(' (l('zvollal.(' a t'xllrt sit'i t crk'azii loc ul tulsarca biTanlinii soiLrtiilor rcalistL irrt'rmllarabil mai liL)('ro

SCOALA GRECUL LUI TEOFAN iN NOVGOROD

S o s i n d i n d c xi ' n i u l o p t a l s L ' ( { ) l u l u i a l X I V - I : a 'Il'c-rfatl a puttrt si"l st' cill-rvi''gi in Novgo|od, icsttc <ii lctnla clc pit Lulil din a(('s[ (t.frtrll tl\:(]a rirdi,cini arlinci ill ttc(rLlllll irlcli'pirrtat ;i ca pos c - " c lv c x l l i , t i v r " s l i t c l r a t l i l i i T I I ( ' r d i n s " c a l a Xl-lcn, iin Novgorod arr lost t caiizitte {)icLLlr'l rnrrrale oxccrltlional(', carc rlr.l pol li l(latc ni(ri c rrrm cltcrpt prndlrc!ii ill(' irr t|.i bizrrllitrc, ini(r(' tli'isirtLrrilc spccitfic l!'r'r.r lr'-alil sin,t d(' p Ll lr;calc. A;a L'sto prirtrL- allclc l crlrlmila picturir pc iin,palratii (-'onrrtanlin ti ltlcna din ir.rlJliginrcl Cr.lm a (lL\marnsb-at; Solia. Sf. catodrala 1. N. I)mitlicvlr(i, atl:asLii trompozilier datcazil tlitr sr"colul al XI-lca :;i fstc r('alizate itr tcttrlicra pc al secco. l,)a cstc zLrq-rar,\'i'lir zidrrl albia uior ( tr rtn s'l,t'ittsublilc dt' grunt. Lesi[d la irci),pcrit o partL: laptul ci rpictiria rc:spcctivit (:orllinc o inscripfie, ,,Olena", azi dispiruti, fdcutit ir.t vcc:hea .t:ricre uncialil, ca este atit dc ncobi;nuiiiii m stil, incil nrr i se' poatc gdsi ri(ri cea rnar mici. analrgie pfinlre crcatiile picturii monumcntaLc o riental-creqlin c ii bizantine Particulariti!:lc Jial,'talc al,' ins"rip!iei spulbcri oricc 'lnul p indojeld cu privir(' la e+partenonta r'clurll meitcr locaf novgorodiar. Dace, in lelu aceslta' la fior-gorocl se ajirrnau zurgravi lo'oali lncd din "Xl-lea, a'poi in cel ur'metor ei alcdtuiau soc. al o serie de es o icoalir puteinica clin care a ielit

ji'i:i;:" ;i;::,1i s o l n r . J:'il;i,[ii' i;:iJ,i:, ;Jl fl,1iil a- r5a-z P o r l i v a s i l i , , n , ,r . .r l i

remarcabilc ansambluri de frescd (la mindstirea AntoniL'v, 1125; la turnul mLinEstirij Iuriev al d, jl,'a pirrar al sec. al XII_lea; i" ,in ,tl" sarul.Afl(aji in 1189; la N,.i,dira lr]n l ' ; ,l.r,i:r : l a t ) i s o r i c a r I Sf. Gheorgb.. din Siaraia Lodoga,. p-^ 1a 1lti7). Sintem d-eparbe de ;;a,i; v l c m u l i , i n d s c r - u n s i d c r a ,a u n I t p t J , . c la sine r n r c r r s .( . , t o a t . . v I c l r i l o , d i f : c i i 1 1 , l i C i , , a i c ru_ s , , t i ( l n r ' l r s i v i . . 1 , .d i n N o v q o r c r l ) c u I , , s r ' I imDo_ y " ? i t , ' 1 , , i r l r o , . m i q r a n t i g r c c i . L ; r . t . , . jri u v t i n i i l r ' rt l s t l . l n t r - a d r ' t j r : , . i a r r a d U s , . t s i c tra d i l i i l c l n r ., l i n , c p i t r i a l m , p l r i u l r r i p o c e l , .t l i n 5i p r o r y t n c r , ' u l x , . r . i m l . r n c o r in i n f I u i . n t l a, puL(,r.. nici.asupra rncstorilor no;tr.i, dar n-i,,'p.iiut sa dtzolvc personalitaloa crcatoarc a aniiEtilor ruqi. ,,\cc'5tiadirr rtrm;"rau mcm p,'' cl.,,mui ln., a\rc'aLl gLtstLlrilc .1i proccrlccJc ror, poscrtall prro_ prla lor conccptic dcsprc arli. $i r,ltiar dacd s U l (l ' o i l l t i n r . i u r i r , , r r r r l r . a r . i i ,. q . . r . , . i,.. i z r nrr_fi p r c r , l , ' a u r r i .i o L l a l , lp l . ^ p r i d , p n r s , , n a l i . , ; r t . . l.lsLc lrn -iucnl ,cc trciltuic, ilvrrt tolclcaLrna in ve<ltlr <,incl incu'c5m rczolvarc,a rrnci prob)rm,.ami rt,. ( . o m , p l c x c . c aa c c ( ' a a q t c o l i i l r r i Tcolan in Ncrv_ gof ord. I ) c v o l t r r ' , . r p i , t r r r i i r n , , t r r r r u , . , r l l r lr,,,, r . q o 1 . o _ t r ,l . ,r ) ( ' ,l r i n f , l " i n l r r r , . i t v :ir. r s , , . . x l \ l l l . i , . r ; 4 , r r l, i n r c . o n d i ! i i l c j u g r r l u i t r - r L i - i r . e s c a;lic l u p t c i , . imJ ',inilfaJc potriva agresiunii norrlilor, au fost Joartc pLtlino biscri,ci,it atins |crpr:dc a 'p , 1 ]c - u l ,og ".l ,J X I V - 1 , . r r . a r n p n n t r . f i s o , ., t i r l ,^r . r . . lt,a s ^c]i l l " 1 n t r , . t i i t t . t n n o \ . A , r r n d i , . n i . . i N l . l i r n . c u p r . c - i: i , . c i , t d a l r p i , t r l . t q i n o v a ..., t l l l o . . p i l l L ' ,'1 i . ( i n N o v l n r , . d . _ \ c , , a s r a , lrt,lrui,,

::,lo i r ljl30 q a f l o at a r \ e a J i r t r m o h i r c d o l ( . r m i n f , l L ,l e i n l . t u a L.,ntci -cxl'rici,.t:ate de ax.ta l)izan.,inir lin vremca Palro;logilor97 S(f pr.ea poal.o r.a |olu I dr: p|o_ p t L ' a t o ll c l l \ l L l r r . , i i . i l , , l i c , i . , , rI t , t I t rr. . r, s , i l l i ; . r r . ' a.l . , u i e c L L . r i i : r " r u r , , . i t . : i tt . t i r L(l r t \{ : j l , r i _ n ) U l , i u t o p i s ,t n o \ ' r , - r o d i u , r . u r I i ./u;t.ivi | (t, p l l t I , r | | . i n a n r l 1 i i 3 8 .l r i s o r . i , . a ] r r r r a r o an l e r r r 8 5 i

salir.n, din NovgolodgE, Lr orico caz, un lucru tstc sigur : Teofarn n-a .lost nilci pe derpalte primul adept al noului stii in smbidnfa No t'gor'odului. -Iuigtoloaaccstei pr'supuncri tste domonstratd, in partc, dc pioturile biscricii *l.1. Illihail UIc dela Skovolodk4 rcalizatc pe tra 1360urr. monstrcazd 16ri c.chivoc ci foffnele ,,paleologe" muJt erau bi[e]cunoscute novgorodieni.lor cu inafuite de aparilia lui 1'eofan CiIecuI la Noq,'s,ulod. DiD pioatc, Elim toarte puline |.rrc.rurj. desdin plc pictura monuimcntailai novgorodiana primcle 'trei pitrimi ale secolului al XIV-lea initr-ucit din accarsti ,pcrioade au ajuns 'pn,ne ia noi numai frcscelc dc la Shovo|odka $i rarn69ilele picturii rnai timpuxj.i din altaful bisericii dc .la Volotovo, rcalizalc in anul 1352 sau in 1363ur. .r\l doilc'a monumcnt din cele menpli'n arihaism li \printr-o tioraLc sc romarci c'alitate clcstul de mccliocri, tn tirnp ce prirnul, ale stiluLui pacum s-a ispus, prt'zir.rti trisdturi lcr.rLogpe dplir maluriza,t. Ccea ce apropro accstc doLri lnonurncntc este Iipsa unei picturaliti{i ilcc,cntuatc $ a oric;Iror ir-dicii c'arc si atrcstc inl.lucnta lui Terrfan Grer:ul. Afit aut'orii frescolor de la Shovorodka, (il iji iprimu,l 7u8rav dc la Volotovo ,picteazi intr'-o rnanieri tlqstul dc relinut:i in care ser fac scsizabile lprocerdee din telrnica piblurii dc icoane. ln locul blicului indlizr]c! li suculcnt fo.losit de Tco.[an, rne;terii afla{i in discutic 1ac Lrz pentru modelarea fL'!elor de tuqc subliri ce apropie Jrescelc lor lde ico'ane. $i intrucit in .sec. al XIII-lea ca rsi in clecu,rsu,l primci ium;ititi a "sec. al XIV-lea, genul de arti carc a {iat tonui in No,vgorod a -tost pictura clc icoane, inifluc'nla acesteia asupra pi,cturii monu,mentalc iL;i ail16 flri dirficultate explicalialor. Apariiia la Novg;olod a'uriui arList mare ca Teo.tan trerbuir: 65 li pro'du.s, dssiguf, run ecou viu ,printre ,me$tL.fii locrali. Acoi;tira cuno$teau arta bizantini a scc. a1 XIV-lea:si in,aidte de 87 venirca lui Teofan- Dar e pufin prrobaibii ca e.i

si -li avut cinclva,posibilitatL.a sd vine in conlact strins cu un aselnenea ilustru maes,tru gi cu ascmenca proccdec indivi'dualt de a picta, care r-rldar fi pcnt|u llizan{ col-rstituiau un f,cnomen nu tocmai obi,:nuit. De aceea este cu pE"gterii lc.rcralisi -fi lost atragi totul liresc "6 mod irezistibil. Insu:;indu-qi madi: Tcofan in nicla cle lltcru a accsfuia, rnciltcrii xu.ti au exceplionale care au crcart o selic dc Lrcriri nraroat unul din,tre momentcle dc virf f n dezvoltaleir artei trovgolodienc. l\cestc lucrilri 'l'eodol Strai,ilat, JIescele sint picturile biselicii bisclicii rle la Volc-rtovo(azi dispirute) .li icoana LI uic(r l)()lrtrtL|lti (Ia I( DotL pist|atit la Gale|ia 'I'r,rrtiakor,. llxislcDlil unci lcgiluri stilisticc ilrLre acestc Luc:r'irrisi aclivitaLca lui Toolan Cir,ccul i] l:ost t:lalir pi'nt|u lo1i (c].cettlofii ( ar:c s-au o[upat clc piclula rrovgorodiarri"r din scc. al XIV-lca. Din pfu:alc, 'oind s-a pus prolllcma dati ccle trci iuc'r'iri ,rnonlionalc aparlin Jui Tcofan insufi s-au scolii sirLc,;i-a spus cuvi[tuI vcchca ||adilic potrivit ciinrilt toatc crL'aliile tnai impt.rrlantc alc arl('i ruse ve.clti sinl alrill)uiLr' arti$tiLor imigranti grcci. Dc aceL'a li lrescc'lc biscricii Tcodot' Sl.ratilat Di piolura rcleltr Volod<; kt Dott lovo cir fi icoalra lVlaico Dttnttului arr lost atrirbuitc (u ufurinlal ponsLrlei lui Tcola,rr (irecul, ca 5i ciirrd in a'larii dc el n-ar mai Ii tost la Nov,gorotrlqi alli mat5tri ,procmincnli. pe <tarc lc-a ob!inut mcI)al,(}|itii suc',ccsclor todiOa dc atribtriri, noj siltt(\m acum in lndsuf:r sii r.io desculcim ntai bint: in stilurilc individualc ale artiltilor'. tSi ttoui rlLl rrc rllai cstc acuLrr aqa tlc greu si procedd)m la o dclimitarc ir:r'l,r'c (eca cc au realizal rneltL'r'ii l)izantini, pe dcoparte, Ei ucenicii lor ru5i pc cic alta. Iatir de ae nici picturile muulc tlc la sI. Tt:odor St.ralilat, nici lresce.le dc la Voiotovo nu pot Ji iltri'buite penelului antislului 8rc.c. r\cesl.'a sint I:Ili i,rlr l ri a l i o p , . r ' , r u s c f l i ; i i n r i i l t t . t 5 . i i n r a r - ' r I z . novgorodiene. i)at loartc clar trdsiluri curat Tn istoria artei No\'gorodului din se"colul aL

XIV-lea, rnonurnen'tcle amintite reprezinte acea fazti dc dezvoltarc carc este marcata de peceaccentuate, fazl ce s-a tea unei picturalititi dovedit de doarte scurti duratS, ea cednnd deja locul, ,cdtre ^slirEitu] r.eacu tti, a,ltor curcnto stilisticc. Cea mai apropiatd de frescele biscricii Spas Prcoibrajenic dste ipiotura ibisericii Tcodor istrat ilrri. (fig. 52--55-58).102 Ediliciul respecti\r a fost ziclit ir.r 1360-1361, iar pictura cc-l impodobcstc a fost rcalizatir fird indoialf, ce\ra mai tirzilr, oa acopcrinid ar.cclc rlintre stilpul de'sudcs't .si pcrctcle cst, dintrc sfiilpul dc nofd-vcst si pcrctelc norcl si'ir.r s[irsit dintr,e siilpttl dc srrd-vcst ;i pcre'lclc srrd. Rr:fcritor la data rcaliziirii froscclor si Ja tpatcr:nitatea lui Tcorfan asupra 1or', intrc ccrcctirrtori s-au purtat vii disput('. ,\. T. Anisimo\r, cll care au ,fost soUdari I. l,l. (:irail)ax, P. P. l\{rrrato,r,', A. A. Slrol{ory, V. A. Rogusevici,1i I{. K. Kargcr, le-a atribuit lLri Tr:ofan GrccuJ 5i lc-a c.o'nsideratca coa mai timprrric I'uc.tarc a accstuia la Novgorcrd, cxccutat:r incl in tlocur"sul anilor Saizcri. N. L. C)l<rrr.rcv lc-a iplasat cirtro iltceputul scc. al XV-lca. D. V. Ainalov, r.ccunoscincl marca ascn'rarnarc stiilisticd dintrc frcsccle dc l.a Spas Prcobrajenic cu ce'le de la sf. Tcordor Str.atilat, lc-a intcrpnctat totuii ipe ullimc-lc ca trcaptd pr(Eartjtroaro ci-rtrt: stilull lui Teofan. Prin acnaislacl a subordoinat o slerd mai Jargd uncia mai r'rstxin.sc. sfir5it, M. V. Alpatov a pus In lrcsct lc rle la Sf. Toodor in lcgituri cu ;coala Iui Tcoilrn rrcmaroind cu forli de convinqere in ele cxistenta unor trdsd(uri ruseiti. $i el le-a datat anterio'r piclurilor dc la Spas Preoibraicrie. Totusi, splc a evita crontradiclla in care a cizut D. V. Ainalov, l{. V. Alpatov a deplasat in mod aibsolut axbitrar data vt nirii lui Teofan la Novg,orod dhiar ia inceprrtul rlece'niului Eaipte. Or, dacd noi m actclpla acea8ti ati, aI rezulta ci u,n artist attit de vestit ca Teodan a tr,5it l,a Nolrgor,od optsprczccc ani ,fd.ri lucr.u

si ne r.emarcat de nimeni, cdci altfel croniciie i-ar fi amintit neaperat numele. La un examen atent al trescelor de ila Sf. Teodor Strati,lat, se creeazd un fel de dubld impresie. Pc deoparte, accste fresce sint sur_ prinzebr de apropiate de stilul lui Teofan. iar p o d c a ) t a . s c d e o s r " bs c a g a d e m u l t d o o p c r e l e r sale ccrte frncit concluzia deapre arpartcnenta lor allrri mesfor docrlr(o rln la sinc. Factura pictura b liberd cu arpa folorsire a Irlicuril.r suculcnlA lrplicatc pcste r.arnatia bnrn-roscat6, colorilrr arEintiu-inohi.s in care domind tonurjle violete, gri-alhdstrii, verzi-Edlbui, alibe $i eenu'fii, co.mpunerea liber5 a sccn(tor, stririnti rrnei afhitecto,nici riq,Lrloase.elermentul miqcarc exprirnat puternic in toate sccnele cu muilte personaie -- toate acestc trisifturi innrdesc pictrrrile clc la Sf. Teodor crr cele de:la Spas Preorbrajenie. Cl analogie tlemnii dc Iuat in scarmii intre cclc doud cicluri tr:ldeazl 6i tipurile persornaiclor, prccurn qi unc,le motive lcon,ograficc (de c,orrnparatimaqinilc profclilor 5i pc cca a lrri loan Bolczi'tonuJ din tamburtrl r:trpolei rle ila sf. Tccrdor Stratilat cu jmal'jrrilc patrialhilor, a llrj Joan Inain,lemeruItrrrrl si alo stilpnicjlor lrri TlnIrn : rlo ascmr:nea imaginea rpind la briu a unui jcrarh ln mcdaljon cn icraihul birrbos de pe arcul diaco_ n i c o n t : l r t ii n h i s n r . i c a , S p n sP r o n l r r a i n n i c ; l n t rsi in(orii clin poclnTiTpalo incl cv lnrerii clin lui Tnnfan: in sfirsit. fil-'r-a pir.i Ia l'"ila Irritt a lrri Cri{orio rlj,r n gritcnt, i'tscrlci in merdalion, crr tipurilc de sfinti ib5rtbosi 'Dictate de To. ran c[c. 'Dar ne lingi asemcnca indrrbirtalbile sirnilitudini, fresoele de 1a Sf. Ter:rclor Stratilat si . e l " d o l a S p a s P r o o h r u . i r ' n i op r , , r i n i 5 s i f . lj l r t e substantiale diferente de -stil, rliferr:nte cc,clevin ( l r j r t i t m a i ( ' v i ( l o t ) , ,c l r | i t s l l l f l i c , i . miri atpnt c('le doui:i monltmer)te. n triserica Sf. Tcodor ma ni.m,pi.tuftlli sc d,osebcrlte prin mai putin6 siqlrrantii. li,psiDrl Lr-! acra strtlncirer si virtr,r0* r'1;ttc ,n f|rp,n,;i n1i1 do ttro in Jrrcrijrjlelrri a0

Teo-fan.Blicurilo nlt nimeresc nic; pc denarte totdeauna in punctul indicat. dc ofri"":liJll, urn aer carm ohosit care le diminueazl flntru,citva din construcrtrivitatea so:lid6 f";;.Xi;;;;;; " fr95cglor de la i9f. Teodor cunoqtea t6r6 indoiale bine lu,crdrile lui Teofan, Aa. et lr_a'codit r'/hcsle rni.ilr'rcclp d. ex?rosie at" prof."n.r!iui sa . rn croalia sa se lac foarl,c insistpnt simtito tresiturile locale, novgorodiene. personaj'eG' cti umerii foarte cizuti sc remarch p.in,pin,pn.il rcchrsc, tipicc pcntrLr rnonurnonlele' picturii novtlorodient: pot'tabilc. .\rrtorul frc.scelor de Ia Sf. Tendor fnloscsr^ "rr nlicnrc linia da con_ Irrr " r r s i n u n z i l i t i l i , r , , .r - i r n j a s t i o s i _ i i m p r i m c ttn caractcr sltmar pur novgorodian Si ,,, rcmarcalbilS canact'tate de gcneralizare. Tot asa dc laoonice sint si formeile arltitec_ Jrrralo a'lc I'rcscclor dc la Sf. Teodor (fic. 5B). E l c s i n t a i d o m a r r n o r m a s i , , . r u rm o n o l i t e l a f e l i de s'crrndc ca si pemonaiele proicctato pe frln_ delrtl lor. Dcsi elcmcntclc arhitordrrnalc firntlamontalc (66i162np, porticrrri, 1,ellrm-r)ri s.a.m.d.) si,rt t,mnntmlrfato din afta l)]'zanlini a sec. a.l XTVJca, cle sinl; srrDrrsc otusi unei attit de ra_ t dicalc 'prclucriri in(.it poar.tii pocctea intcleqerii nowr"orodienc ,r for:moj. f)ialanole si irca_ t n l ^ o d i f i , i i l . l i 7 1 n , i a , , , ]r i . n - n i v r l i o n - a r r n c trans_ lor,mat fn clidiri solid alcltrrite. <lc fonni cu_ bici, avind di'mcnsi nilo rcdusc si statisntlll cararcterlsticl Dentru at.hiitoctura orasclol.,noas_ tre notd ice. l t l S ' , - . 1 r .l j r q t n r l l ^ n a f l o - r o , n n f a . i n f - r r " _ cclc dc. la Sf. Tendor. a unor inscriDtii qrcocsti rli^rnin,J crr allnlc rrrc..sli. ^rqrrai^le -,1 an n fizionomii rrreeosti. n ntrrli:c din e'le ies clar fn evidentd 'particularitd!i l c Jocalt:. nolrgorodiene. Expresia fetelor care Ia Teofan este plin5 de tensiunc psiholoAicir sj 'dc ,o dcoseibitE sover.itate, a de\'enit aici n]ult rnai trlin dir si mai,prj, I t c n c a i ; ri i ( f i u . 5 9 , I I t ) Toate rlcost(a Iuirte iJr,pr('rllrii lt dc,tel,min,;i si irlribuirn picturiJc do Ia Sf. l.eodor ur.nrj mestcr novgorodian. Acrst atter eqo al lui Teo-

fan a Jost. desigur, elevul lui direct. Nri este exclusd clriar posibilitatea r:a el si-l fi aiutat pe marcle antist,grec 1a rcaliziirr:a ansamblului (aposiolii c.li.n EtLltade la Spas Preobrajenic risfie.). Iar ,c'ind a hrcrat ir bi.'cric,a Teodor Stratilat, cl putea sii sc aflc sltb dirccta supravcgihcrc a tlasciltlui sirtt Atriibuind frc"sct lo do la ,Sl. Iicodc.rr rmt:$tt'rului novqorodiar'r, rloi nc scparaiin fLtnrlarnental dc A. ,\ni.simov ,p('ntm carc accstc !'rescc constitude icea tTrai ti'mprlr.io opcrir nor,gorocliani a lui Tcolanr03. I)acil ar .fi sir aclmiLe'm ipotcza lui A. I. Anisirnor., ar ri"Iminc cu lolul dc r.reinlc'60, indatlt :rilic:-r les curn lr pulut'l'eofan, in trnii dupir vcnirc'a sa clin Constanlinopol, si )ttcrczc in 'maniera ruscasci, iar in I37t1, dttpi"rco a tritit doja in Novgorod ilpfoapc orptsprcz{'(t' lni. in <'ca bizanlinir. T)lrp:'r\'('niICa ltti TcoIan la N()vgorod trcil)ui{' :sii fi trc( ttir (lcstLrlit \rf('mo atit pcntru fusifi(ii|ca s:l (il si 1lt'rrlttt irrsusireil aftci salc de (irtn' mcltc'rii locali ;i lcSlintlirca ei ln spilii rrtscst'. ,\ct'sta si ('stc motivlll cc no facc sr-rin<lintim sprc (latar('a pictltrilor dt' la S f . T c o c l o r l a s f i r ' 1 i t u 1c l t ' c i ' t r i t l l t t io p l - l n c c putLrl dcccnirt'lui nouir al scr:. al XIV-Iea. Dar nu trcibui{' rritat cai acciistii clatal! riiminc tottt;i ipototicl. Frescclc de la ltiscrica Tooclor Stltrtilat aLt airrns la r)oi intr-o starc oxtrcm do prccari. In dertniul opt a:l vcacului trcclrt clc alt fost 2 q e , p c r i t cc t r v a r . T n 1 9 1 0 a r r f o s t d c q a . i a t cd c stratrul de var' ;i dt zugrirvclj ttltt-rioarc. Valr.ril s-a in,filtrat insir in frt'sc'ir intr o nrirsurir carc a diunall stratului clt r:uloarc cL-.deasupra. Iatd do oc lrc.scelc par pe iumirtrate sterse. Lir timpL,l lnr', c'r)oriln rLrr f, st. l;i-ir irrdoialli, aici, mai lu'minoase- Se cuvine si se 1,ir.rd scarni 5i dc la,ptr.rl cI duLpii 1910 frescc'lc s-au mai ilocololat irtlrctilva fiiirrd acopcri'.e si cLl un slrat gros .ic p1af. Pictrra mural:i dt: la Sf. Teodoi. Slratilai nLl s-a corservat pestc tot, age inclt rI-avcm asti:zi posibilltatea se-i reconstituim irr intre- 92

gime sistemul iconoglafic. TotuSi, in liniile sale rnari, el poaie fi schitat. Compozifiile sint grupalc in registr'c su,prapuse gi, initial, ele aoopci'cau in intrLimc pe-rctii gi brlJile. ln parLca superioard a tperetilor se intinde o lrizi jDgusLri lormati clintr'-un ornamcnt in zigzagllri carc nc duce involunLar cu gindul la friza irlirli$ind c'iiriirnizi a$czate in diagonali de la i,rseric.a Spas Pt'ccibrajenic. Concrir,absidci a Iost impodobitir cu ligura ,\'Iaicii Domnului pe tlon inconjLrlatll clc doi ingcri (s au piistmt doar Ir{qmcntc ncinsemnate). Ded'subl sc lnlindt: rrrr bliu cu sceno (lin l)tttitttiLc lui Ci-lstos, cr-l l.otrrl ir.rsolitc pcnt.r'u lo.ttl rcspectiv (acest 1'cqistru sc pr .,1ungc'qtcpc pcrelii nord f i stlrd). sjub r(,gjstr trl Pulittilrtr t:sfc plasali Iriza crt trati,ilionala ii('cnii a .iiit(,lrori.sliei ditr care au (liiinlliL posrtc v|t'mc doat' Iragmcntc izolate-, a lost acopcrili d{r l'ar'lqa clo jos a absidci i|naginilc astiri aproapc in inlrL'giirlc distrLrsc, ak: icraritiLor mcl'gjlld (arLtc ccntru cu rolutrusuli irr miiri (ploLralril aici a Ii.qural accca5;i < < o m p o z i l i c ' i t a 5 i i n b i s c " t ' ia d c 1 a V o l o t o v o , t rrtlit'i lrr c/ri i irtt'r: jarl.Jai). Pc' rtrtul carc irrcad r e a z i t a b s i < l a s . i r t i t r l a r l , i f a t iA a r o n 1 i . l ' l c l l r i s c clcc. l).' stilpii allilr'uirli rslc zuglivilA IJ.ln{r l;cslilc, in plorscomidii: voilcm imagirli inrclivi rluale cli' slinti fi pc t:ai 1'rci cilurl(tri ill cu:Ptomuccnicii, 'pe rtLL<tt Jliici.tri,in tliar:otii<:otrsccnc din viala rtcrtrtrnilratc poreti fi bol\i lui Clristos, sLlb carc se irrLind I egisLl'clc (u IiAurjlc i11pitioalc rtil s.lirriilor'; pc pt'retelc Vf.st al nt'lrrliri (('nLlal sirL scenc prost pislralc din viefilc lrri Tcodot' Stratilat. ;i a lui 'f corlol Ti rorr ; pc pcrelelc norcl al noliLtLuidit'tsprL. apr,rs,sub cor', sc aflJr coi Pnlnizcci de nuL:c:rtiL:i rlirt Sebo.rfe. Compozilia din cllpoli estc alcirtuitr-r din pairtilc tr"aditionalc (PantocrqL(D'111 irrtlc alhirlglrcli si hcruvinti, .,sapteproroci -si IoaLr Ilr.L'.:zirtorul, iu spaljilc dinLre ferestrele Lamburirllli). Sisl{:mul ilr:colatiV ai bisericii Sf. Teodor estc, in ansarnblul siiu, dcstul dc lipic pcntnr

al,ta rnoDLllto]ltal.i a se,c. al XIV_lrra, ljoar urr rlngur rnoment se cuvine il li cvicltmliat ca ielsit.oarecuffi d.in c-ornrrn.Bste 1.ofba d" l;;l l n s o - l i to ( r r p j r l r l , r . , r ' l r r I \ t r t t r ! i L t ) r . r , t n r i V o . r b j n d N o c l l r t u i ( r r i r c ( . J rc L ( . l ui r n p u d o b c a a l t a r u l urrcie puLea lr rarur dc [oli cTC\l]incio;i(in i accasra vfslIie nll cxistau inci iconoslase inalte), e1 se d L o s L . L r cp r i n l r - u j a r g i i d L . s t a ; u t . a r . r . | . , . L p i i n z i n d a aceie scene carc ijustrau iu .chipui. cel rlai <lm_ matic. epjsoade J n virta Iui Cristos. ln s,,r.. i r l x l V . J c i r , L t i ti r r l t l t s i , r i tc i t s i i l r A p u s r (salc aanintim rovct'sr-rl jcoanei Maesto upordn,l,.rJ v r s t j t u l u i p i c t o r . r i , . r t r . ; D c t . i o ) ,c i t r p j t J o lat{u poprliil ilirL, iirtuliierr.r poLiniilor '1ui i.jslrls. r \,r'slil n,l m;li |stt' iltl;ltilaI in lpuSLazA dr. ir,_ r r ' r r ' ( , s i L I l . . , J U d . \ ' J L , , rI u m i i - r . a i n al arlo mr_ dl('vall tjnpufic, jn (,are c:l ct.a calactcrizat dc L ' .l i ) n a r r r + , i l r L I ! . a s u p r n , . c s r r . r i . r r : lI.u:|la I t l ' )i a r l , . l i l l l p , ( i r . i r , , l i n l j , . , , i D d u r . us u t , . rinlc omcncijti Icalc, imlginc chcrmaLii si i . 1 , r r l , , ] : . .1 . r , . , . r , u r i J . :Ji n , , p , , r . i k . a s . . u r i I i j c u n t r a d r ( l l r l o | s r , ri.a l r . , L l r i p u I I r r i , , l ) u m n t , z c , ui r r d u _
l irl(l , l,ill11i-

r';r irriimplrr :-i in s,rr,lrrlal XIV-l(.a cind ji i n o r a ; c l c - c o m u r . r ir i i r . r , \ p r r s i n o r . a s c l cl i b c r c 5i r l l s e , ; t iI i r r b L a o r p r i ; u l r r l r t i rr l , . r . l u s a i r r r . , ur.trr l c l l 8 l ' , i l s ar ) g l i l ( l ( , r L r .r r . l r r . c , , r . iu l r u l l : r i r n l . l u l s i _ i r viLatc dozider.zrleir' 11135e1.,. llar.gi. Iocrnii ir.r accst plan, sccnelc Potlrrlilol cliu alLarul ltisc'.1'r licii Sl. u d n r . a , p a r .d e r r 5 I j 1 d c i n r , . r . ( , s a I r t , . . , l , l o S r a j c s c i r r r l l , ' , 1 c l o c l . e r r t < l c s p r t ,c c c . l c e i i I riimin.ta pc novgol odicni in acca vreme. fres_ .llxisti inci o {tdsitul- car.c clcr.r.strbc;tc cele dc la Sf. Teoclor Stmtilat dc pictura rnonu_ m(ntirlJ ir sec. X[- XU, a.rLrmc (.ara(.[cr.ul l J r r n l l ! u l a l a D s r r i t b l | | l L"ti i 1 . . .r(. i l t i v . , x p l i c a l r i l d prin inriurirea picturii dc icoanc asuptr celci monurnentale. l)imcn,siunilc atIumitof scr,ne s-aU mtr-)ural simtitor in r.ompilraliL, L.J (.j,.l rlla . d o l r i , s l . , .( l i n S , , { . i . l X l [ _ 1 , , 1 ., , . 1 . 3 1 . . 1 r - o l r L l j l i oi l L ( . r ' e ) ( c r i . at . l u m d f u l u i d ! . r sconL,. u , i t t o nI a u n r ' i - u s I n ] ( l r ! . a I r a c l i o t . r i r i a sLl,pl.a.li._ lel Lperctelui ,intt.-Ltn ;ir e segmente, pe,rctele

tir\j,.t

ir) al.ti

lln

Viu

,",111._\11

qi-a irosit masivitatea accontuatd, a devenit parci mai ufor, ceea ce s-a reflectat, la rindul s,!u, asupra intcriorului. Acesta a capatat un car:acl,er<ic ca'mcri carc uu era propriu pentfu iDlefioarcle pcrioadei clc dinaintea invaziei mongolc. Daci laptul scmnilicf,, tpe cic o partc, incoputul crizci artci monurnentalc no\rgoroclicne, pc de alti parte, el pl'cvcstcltc inctregal o a u n o r n oj i r l , r l l l r i ; l r t i s t i C o m r i r r m i n ^ ( i i n a c c ) a 1 i L i m p m : r i p , , t i n s , r . , . , ' . " m i i ^ ', p , , 1 i " clcvatc. Pi'ctLrrilc biscricii Tr.odc.rr Stratilat sc inscriu Iirrir rlillcullatL' in <aclnrl I occa cc s-ar putca ttumi ,,$coala Cui Tcolan", in acrccrp!iltne.a ingusti a termcnr,rlui. r\ltLtl cstc cai?ct(.rul po ( arc-l ,au frcscclc-.biset ic'ii dc la Volotovo (lig. 59- 7t]). Dofi autorul 0cestora cunoftca, irir:ll indoiali, arla lLri Tcorfrn Grccul, sc putea si ca cl si-rnll ifiL' clovul clilcct al vestitului lneft('r grcrc. I.atir (lc acosta clin urnil, o1 are o pozitie' cu rnult nxri autonomir, nrai inclcpcnclcnt.al dccit ilutoml lrescclor dc la Sf. '['eodor. Ar:ern clc-a Iitcc cu o pcrsonalitatc cucatoafc rlooscbit clc lrrntinoirsii, cu un telt)pcrallcnt :rrtistic nu nrai prcjos cle ccl aI lui 't'cofern. $i este t o r ' l l r r l r . t r r r a r l i s t i n ( . r c n l i l c r ' i l r r i i rs i - ; r s p u s clar cuvintul originca sa novgorodianiL. Birstlica l.l'spcnir: dc ,pc cimpia Volotovo, rljstnrsh in mod ibafbat: de cltrc fascii;ti, cor.r stituia unul clintlo r:r'lc mai r-cmarlrbilo lnonumcntr al(' arlc.i norrgoroclicnr.lili. Deoscbit cli: intercsant5 era pictum sa murali carc priD cxr:eplionala ci stare de co,nservarc nu era mat plcios dcrcit ansamiblul clccorativ rdc la Nercdiia. Biscrica L.lspenic a losl construiti ir.r anu,l dar zugrivitir in 1363?06. S-ar pi_1352105 rea cd informatia fumizatai dc cronici exclutlc orice disputc clr privire la rlai.a rcalizirii ansamblului pictlu'al. Ctr,loalL, afosrea cot]tro, \ . c t ' s c l on - : t r r i r r r ' . . 1 x.1 , 1i, p i , t j i t . l : i a l l \ . i t s t i l i . l'l ohl^mr ,, nst,i irr ac,,r,a .i ;rr 3l1itr l foc, dati ( la i.v,.rli i, 1855 o paltc ,lirrl:.-., i(tu:ti rnei p 95 \ ( ' c l l ^ i r p ' d c , t i U p r ; rr l c s t r r lr l t , a r h l i c l j r " ; rs { i l

rc-p1'czentind ca Si cea mai nouf,, de dcasupra, tot compozilia lnchinqrea jertiel (loan Guri de . \ " r , V a s i l i , ' . 1 \ l r r ' ; i . l o i o g n r ' 1c t r r i p i d " s i sfcqnice dc o parte $i dc alta a prestoLului pe care este a5ezati l cea;ci". Daci aldhitern cit Stirea din cronici sc refcrd la aceaste picturd rdminc mai vecirr., a'tunci cc n<ui dc clr:asutpra pri:cisi, aceasLa urmind a se stabili. fiird da,ti"r l)aci, insi, anul 1363 rncntionat de lcto'pisci ('stc LpLrs in lqqr-rtLr|i t u pic'lrrra mai tirzic, aLunci accasta clir-r urmil rpoalc ill datali rrLt prccrizic. 1n rondit,iilc unci iutcrpletiri cicrplirrir atil dLr conLrov('rsal| a ftirii (omIlrlj(lt{l {l(' crrrici'r, r:sl,r'mai polriviL sir :;c plccc cli-.la sti' i l u l m o r ru n . r t rrL t t l L r i n s r l l i f i s i i s c d o p t l u i i s l . f i i ( d a n i i p c n l l t t a i s L ' q a s i ( ' x , aL l i ( L r l j s t ( r ' r i ([ ) c tl l i u c ' l - i i i I V u t S r u l ) r t I l u t s i t t r l l . r l t t r . i l o rc I t c s c ' c c l i n N o v g o l o d t r l ( ( ' L c i ( l \ ' a r l r r L t aj t t n l i i l i i L i a r . i , a c uu i t r l X 1 V - l c l r . l N u m a i p L t l i n c l i s c r r t i i t i ( ' r , ! t (f' i ( i r ( ' s l i ! r l l ( ' ( r t l r ' f c l i k r a l r ' l i l i l u t o r u l p i c L L rL l o t 'c l r ' l a \ ' ' o l o t o v o . 1 '1 L , \ . I . r \ n i s i m r , r . ' , l , l . ( I r ' l , l ) a r ' , ' r .( . . l ) o r l i t i J o v s i N I . I ( . l ' i [ E L ' r ' ] c a L | j b r r i c l L r i l ' r ' t i l ; t t r( j t t ' LL t l . t t ) a r i { l l i n t p c | p | i r n t t i l L ' r ' r t n s i c l t ' r '.i a I i i i ' a r r a i t i t z i c r l p c r i a I u i 1 l ' t ' o l i i n, , t L t s i , f i c : a li"r t t t ' L ' t i n ' r p ,( n r r m a i c l c v l o i r o r l t ' r l c l c n i L t l r r o L l i ) , t l l l i n r i i 1 , r ' r .ti c r c c l , i t l o l i , l r i z t t i t t t i L t - s ,p l i r l ' r l i c a l i i l o I) c r o r i c i i , l c r p i r r rn l ( ' l i r l u l i i ( L r a r i l r l 1 : i 0 ; 1 . t l , i i : i i culiil,it't'a si dt'ga.jart'ir cinrtlui dc lir c a['c]rtrla l 3 l a g o v c ; r ' o s ) i - - o p ( ' r ' ai n i l r r b i k r l r i l i a ] r r i T c o n fan ciir.t 1405 --, ('adc oricc posibi) il.atc dc ir punc pi('tul'ilc dc ia Volotorro pc selrma nLrmcl u i m a r c l u i a r ' l i s l , : i n t r - a t i t s t , d c o s c l r c s cc l e c a stil alit dc icoanclr. r'inulrri, ta si clc lilcscr'lt: dc Ja Spas Plcoln'ajcnic. N ili 'f co llr.r, c:<:laltia s o s r ' ' i D l l l r s i a , n i c i l l ' c o L l a r(rl i n , p e f i o a d a m a t u l i t i . ' i r ' , p l r L , s i p i r - . 2 " i : r r r .. a m r n i t . r ' i p r r ' a norgo|ocliaDti, aiit de cz)ractcrisli{ri pcntfu pictur-a dc la Vololor.ro. -r\ceasla crste, lird doar gi poale. crell,ia unui mestcI clin Novgo|orl. Ilslc singulul lluuct de lederc acceptabil t'are ;i-a girsit dcja apdlitoli in persoarna lui i']- P. \4u-

ratov si in cea a lui M. V. Alpatov. De acum slrict ina;nto di{culiile se mai pot purta votbind - nu,mai dn jut'ul a dortd ihestiuni : data realizerii picturii de la Volotovo li relalia acssteia au Ecroalalui Tecrlan Grecul. Dalarea acgstor lrescc in 1363 sc poate numai in cazul in caxe s-ar accqpta ci autorul lor a fost rupt cornplet dc tcoala lui Te'orfan 5i s-ar considera ci cl ti-a Iicurt uccnicia incir in dcce-niul gasc pc lingi vreun a]t megter foarl.e apropiat lui T,corfan.Bincin!'eles, nu cstc e'xclusi posi'biiitatea ca Noviqoroclul si li lost vizjtat, in ajunul vL:nirii lui Teofan, cle u,o zuglav grec nocunoscut dc r)oi, uenenlionat de letopisel $i, in felLrl sin, un al'tur cgo al cclui dinlii. Dar un as(lflcr]ca lapt cstc ptr{in 'prollabil mai t tt scami daci .c art' in vLrder(' strudtuna cxccptional clc pcrsonale a lalcntultri lui Teofan, ca ;i indubiLabila apropiorc sLilisti'cl a ciclului de la Volotovo dc frc'scr:lc dc la "Spas Prcdbrajcnie. $i inlruLlil 'mo5terul dc la Volotovo a supus a|ta ltti Tco,lan, pc (are nu pute'a sa n-o cLlnoa:scil, unci ;i mai intc'nsc ,,r'trsifici'ri( dccit o aukrrLtl ,flcsot'ltll clt' la Tcocior Stralilat, Ii-rcLrsc ulmt'a:zi ca pi( trtra dtr Ia Volotovo s:r lic datat:r ( cva mai tlirziu si anumc (Itrc in'ccputtll deccniLrlui noui. In slpri.iinLrla('cstci clatiri pJe-clcazit si imprc.jurarca, llotilriloarc in lclttl i:i, cit la l'corlot' Stratilat, cc c dc la Spas i.",scoio "i" Prc'obrajcnic ,1i ct'lc'dc la Voloto'vo alc6'luicst: laolalti nu nrtmai Llr.looirrpaot grup stilislic, ci reprc.zintir, mai mrrlt sau rmai pulilr, 5i o ctapa unidd de di:zvolta|r:, ,cronoloS',icVorbincl. Iati de cc nu pot fi t'xtinso intervalclc dc timp c uprinse intre momclrNele rrcalizerji cclor trci m o r-t u[11tltl c. Inainte dc a ne opri asupra caracteristi't ii ico,nografiei si stilului plo'prii frtrscelcr de la WJlotovo, esl(' ncccsar s;-rc lat'if i,cim in plcalabil raportul lc,r cu .$coaltr lui le'trfan. INsto adc\'fu al oare ('a elc au rp[licte de contoct cll lpi(..tulile de la Spas Prcobr-ajenie ? \'ic,;terul c1ela Vototovo era arsa cum s-a obsen'at un

artisit foarte origirl.al ti irndepcndent. Cu alie cuvinte, o naturd voluntard;i impulsivd. Dar gi mani'c|a sa artisticd trebuie si se fi format pe' baza sturdierii unor modele, trebuic si fi Bravilat in sfera unci traditii. $i dacd c'l a imprulnuLal mult de la confratii sei ru$i, nu i'a fost inai pulin indatorat Iui Tr.ofan. Tocrnai de la accsl.l clin unnir a deprins el n.raniera de a picta. Dintrc artiltii novgolo(lieni, me;lerul de la Volotovo a inlclcs mai pnrfunC dc.cit tofi flumusefile pur picturalc pr,oprii lucrdrilor Jui Tcofan gi cl a ftiut si dcaprindii din sludicrea lor concluziilc cclo 'mai plinr: dt-. consci:infc. Ar'L1 rpasionall a lrri Teolan trebuie s;-i fi fost inruditi pc ,plan sLpirilual. $i cu trratc cd nu se angjajzi nlciodali pc cnlc'.aimitirii direclc a lui Teofan, el rrrr sc l,r,mc sti f<rloscasci ur-rilr: motivc alo ar:c.stuiasi sr-iprcia dc la cl o scric dc proccdeo irridivirdualc. ,\'vl'aam, Adam, NtclItiiscdcc (lig. 72, 76), Aalon, Tr:o,-loL'SlrrrlilLrl, Ioan Cljmax pcstr. l,oat(. a( L\sl(. pcr"sona.jo z u g f a i v i t c l a V o l r j t o v o , a d i ( . . s L r f l r rilm a q i n i l o r d c patriafhi alc lui Tcollan. '\r'lrarrg-lrclLrl lilrail \, cu globul in mini cstr' foarh' aseminirtor ( U i n g c r , i i d i n ? ' t o i f o l u , i T c o l a D . T r a t a t . r . ad ? a r p c riilor sub fornrir tlc linii in zigzag, ca nisle fuJgcrc, sau rlc fisuri lsulltiri li clo unglrirtri asculitc (Iig. (itl) nc clucc lirrir voia noastrA c\r sindul Ia vr'lmjntcl('plin('dc mi;r'arc alo sfin'Iorrul l r n r n r r r s c a la l ( a r o a l i c i iilor lui Tcdfa,n. pestc care sint astL'rnulc tUfc-l)litLlri ot-tftLloaso gi albc edte,Ioaitr. asrmirnirtor (u ccl din [rcsccle de la Spa.s Prcolrraj<.nio. Tot acestuia ii rispund.' cromatic sj friza dc<romtivi ce figureazir in ansamtblrrl de. la Volok)vo, fiind alcituiti din cirfunizi a5t'zntc cbli(. ln sfir5it, se crn'ine remarcati inicij o trisituri (jomun{ de astii dati de orciin prrr lehnic. A5a cunr a stabilit A. V. WinnerloT, ifrrsc:ele de la Volotovo qi cele de la fipas Preolbra.jenic aLl fost executatc pe un grunt jde,nlic ca proprictii/i 1i structurd.tchnologici, alciluiti din douir strdtur,i net difcrite intre ele $i ca.re n-au nimic cotrun (.ll str- 93

tLrri,le omogerre ale glunti.rrilof fr-riositte de obicei la Novgorod. $i numirul acestor analo,gii s-alputea inmulfi ISrd dificulta[e. Dar ti ce]e semnalate sinL rpe derplin slrficienfe s,pre a nu pune la indoiald cunogti,nta pc care lfiegterul de la Vo.lotovo o idcuse cu orperele lui Teo.tan. Biselica cle la Volotovo era un ldcas mindsli|e\sc. lla era inchina.td -N,laicii Ilomnului (aves hraurul ,\dormilca prcasJintei Ndscitoarc de Du,mnezcu). Accaslla a detcLrminat in multe privirnlc din cap,ul lccului aleBerca sLlbierterlox mcnitu sA impodotbeasci ediliciul. Prinine sfinli sint lnfAl,iisali inL!.mcictolii vielii rnonalrale gi .lnlllorcl,ii loan Clirnax, Dlthirrric, Varlaam gi I r)asaf, Zosima ii,mp:irti)ind-o pc Ntaria l.igiiptc.anrca, l'alrornic {rafo plime$tc rcgulamentul monalral de 1a i,ngelr{)8.Im,polrtanlra monastilci a licaqului a condilional iu parto ilusLrarea cLlvinlului Iui loan (lulii dc r\ur desprc le'lul cum Crisrtos l-a pus la inccrcarc rpc cgumL.n, vcnind irr rniniistirc in llaine de ccrletor-pelerin. Da| cca mai 'mare parte clin pictuL'ile' arnsarlr blului sint ,consa( r'atc l\Iaicii Iiornnului si scer r L ' l r ,d i n v i a l a , i , l n ( p l r J t . t P i t z t ' n l d r a a I a r teltlpLu li. slir\ind crr lldorrntrce (Iig. t;2). $ezir.r'dpe tron ir eo,njulali rcleingeli, Maica Domnuh.ri a circi li.gLrri ocupar loali conca aibsidei, din Majum;i de Ioan este glori-ticalii (le C-'osu)a I)arnascirilirl, zugrir.vi[i,pc pir!ilc intcrioare ale alcului lrir.unlal. De glolilicarca Fecioarei sinf lcgatc fi rcompozllii alo allarulLri cum ar li Inleleptiutteo si-tt zirLit c(Lsat Sacra lui I{tI c t , b ( S c a l a c r a < o n s i d c r a t i rl a . j u m i t a l c a v e a c u lui un simbol al ,\lafiL-i: tcologii alirmau c5 pc ca a coborit dirr ccl pc' pirninl Mintuitorul) 1011. Pictura dc I'a Voloto'vo intruncrgte lao,lal.td vechilo tipuli imnograficc $i ,pe cele noi oare ax c"drpi,tart fispirtiifc abia ir sec. XIII-XIV. ,dccst3 noi tipliri s-au i ormat sub inr.lluonla liturghici $i au dc,bindiit o deosebitd populadiate in.arta srir.i.id crre a jucat un rol de seame in Balcani. Prin,tre noilc tipuri se cuvine a fi 9 ) luatd in consideralie compozilia numitd corect

Inclthvarea jerlJei (ace'astd compozilie i;i avea locul in lcgistlul ,cle jos al absidc'i, sub regirstrul 1r'adilirinal reprezeniind Erdnri,stia). In a n u l 1 1 J 4 ( 1 ,. I ) . F i l i m o n o \ , a o b s e n a t l a m i . j G loclrL rLljisLflrlui ir.r lo|ior imaginca ,,miclrrlr.ri lui dumnczcu" r cplczr:trtatii pc dis(iosLtl alczt de prestol; ir1 iulul lrlcslolului se aflau ingcri ctt ripide ;i iclarlrirr!r. l'o('trraisul) paltca clc mijloc tr accstL,i co,mrpozifii a iosl dcsco,pcrild in 1855 o alta cu acolaqi c':rntir.rLrl, dar mult mai vL\clrc (prol)al)il databili cirL|e lii6il). Din p6cate, in ac(,st lragmcnt di: flt'sci mrrtilal di' zgirieluri, ( upa csic vil.irmatir atit dc tarc lncit nu existi Dici o p{isilliiitatc dr: a sc lcconstilui inlirfi;irlca ci inilialir. ,Sint insarlcm,:liuri sii se crcadir cii 5i aici a lost rc,prczcntat pluncul Clistos. St'mrrificalia accstci rtoi r-,omrpozitiiiclito pentftl pi.imir (lalir la i'vcalir iD pictu|ile s c c o l r r L r ra l X l l l ( . i r l r r V e l . j t r ss i C r r l b i n o v o s i i figrrlincl, (lurpii ciL ij.' paro, clc cloLri ori 5i in lriscricir Sipasl)r'colrlitjr:nic',sc (lcz\rilluic lesne in I u r r r i n i rl i i l r n i i c i l i i s i r r r l x r l i < c r l i t u r g h i c i . A i c i r cstc (lirli-r ilusllirlcir lclc,"'ant-t lr itlcii cit litutghia cslc rrunriri sirrlrolul slujbei rniraculoase, r'n l)c cirrc () sii,,,r'r'scsc' pirrllcl irrgcrii, 5i al pleI a c c r i i m a ' r ' i a l c 'a p i i n i i ; ; i v i D u l u i i n t r u L p u l ;i sin.qclc LLri Clistos. I)t' accc'a, rpe discros, in Iocul miclLrlLrj, arclici aI parrtii principale a prosIorci sc a.llir pnrrrcLrl IsLt:ssimbolizit.td ,,marea tainl" a aLcist!'i pr('Ia('cli. ln ac,csl fcl, lrrchitruraa jertJci complctcazi ir.r mod logic Ezharlslio cu carc alciituclle nuclcul de idei al pictulii altalului. Dc liturglric se ll.agri 1i compozilia cc imrpodobcqti nila proscomidic.i purtiud in Rusia dcnumirca Nu rttd jeli trwnii. Tl infirlige,azd rpe Cristos gol pini la briu. TrLrpul lui estc. rezemat de cluce. Capul esLe aplecat pc umilrul drept, mLiinilc i|rcr,ucifate la piopt. Aldturi sint pusc instfumcnlclL. supliciulrri : coroana de spini, sulita 5i bastonul cit burctc'le. pc coronanrcntul sulr formi de arc al niqci sint amplasale liguritre pini la briu a \{aicii Do,mnu- r c 0

lui ;i a lui Ioan care-l jelesc pe Clistcs. $i accaste comrpozi{ie are .scmniiicalie simbolici. Nu intimplStor itnpodobc,qtc proscomidia. Aici preotul si diaconul ple8Atcau prosforo li grijania. Siivirqind ac!'asta, ci aveau in taia ochilor imaginca lui Cristos. Sprijinit de crucc, cu rana singcrindd, jelit de cei aprctpiali, chipul lui Cristos era menit in aceasti tralarr) s5-I cmolioneze pe privitor, Pentru iconogralia sr:c, al XIV-loa, 'oaxe picrdusc mttlt din solemnitatea seveld a artci mai vr:clti, accasti noue hmil vidind imputinarca cstc,Ioarte seinnilicativi tipr-lrilor iconograiljc\r rtraditionalc -i pre]ucrarca 1or rpc calca potcnlirii accontclof cmotionralc. In biscrica de la Volotovo sc intilncsr inci'r doud subicrctc noi, cu totul nc(il)ifnuitc pl'ltl.rll Pc timtpanul dc monrrmcntele mai tirnpurii. o risdrit .sulr Coborirea sf. duh, era infili5ati imcn.sd mind incadrali dc bor'dura unei mineci ro;ii. J\lina lino o mul(imc clo ligurinc dc prunc"i. Ilslt' vofba cle Stfletete (It-cptilor itu <Ireopta lu.i Dlt.tnnezeu. Do amltclc pdr{i, doi ingeri in zbor sc ap!-orpicde minl pentru a mai adrlcc altc suifl('tc. Aici cstc infdtiSatir iinlr-o formi cit se poat(: dc concrc't:r ,,fcricirca vosnici" a clrr:plilor ,,din dfoaptralrti Dutnnczctt"lll. Cealalti cortpozi!ic a l'latar pe pcrctclr' strcl 5i imrpirfitd in trci pArti iltt:strcirzirPilda despre rln aq:r.nu.n ispitit tle Clisfos strb chiptll untd cer$etorr|2. 1rr pariea stingir estc infdti5at Cristos in chip de pelcrin. fil sti in fata intririi intr-rtn unci cldldiri oa.re(fe. Fstc imbricat ciimcrsoi. cu capul descolperit $i desctt;l! In mina stingd tine un toiag, iar pe ;oldrt) dreot ii atirnf, traista. In u,5a cld'dirii .se obBen'i fittttra -i'sc, drtlmc!trl ii mon ahrrl Lti-porLar. Adresind Ll (fig.67), Dorln ct'r'c a'cli'lpost. scena umitoare larul ,.nu-5i dti scama td at'o clc-a'fa{\l ru Criskrst( qi apr.opii:rtlrt-st, <lt' ("qumen .,afte,apta pu'lin(, ii atinge lnceli$di trtul si-l anunt:l pe rroul veriil. :\ozat intf-ur )uxos jil! clc aur, 1 0 1 oqumcnul, cn o fati foarte caractcfisticri, tra-

tate aproape porfretistic, intoarce capul cAtre poitar qi, aritind cu mina drea,pti la oas,peili, cu stringa il indqpdrteazi pe acesta : ,,Nu md vezi oare ici discut cu oamenii, de ce si-l primesc p e a c e l a ? D u - l t r l , a i | i l - l m p r . L ' u n A| r r c g u menul mai stau la o rnasd inici.rcati cu toate bunitSlile posibile lrei ,,bogdtaSi(. Din prar.tea dreapt6 un cilugdr aduct-. la m,asi strac(rina cu o mincarc fier:ibintc'din can'se inaltS alburi zugreviti prin linii all)e onclulalc. Al trcilca etpisod al compoziiici infilis;cazi carinta (gumenului care nu doriser (,omtpania bic'trului pelerin qi nu riecunos,cuse el pc Dumnezeu. ll it.r v c d e m p L ' C r i s t o si n m i j l n c u l r r r r r r p U i s a jj n u n i tos. Ca qi in ,prirna sccni, cl poarti rrn toirag fi o lmist5.,In urma sa, mcrgc (ilr rniinile inli;s:c bitni,nul cgumcn. LCt istos rsc intorr-crr ;i-i inlindc mlirna drearpld. Aceasti corqpozi!ic cxcoptional dc inlcresanrta ar.ati in mod cviclcnt cc am'ploarc a cloibindit in pictura muriali (lin sr't. al XIV-lca clcmenlul dc gcn. O asc"mcnca ll'atar.(] in spilitul pict u r i i d c g c n , n u p L l t c a I i i n l i l n i t : t i r . rm o n u m c n tcl(. socolelor XI-XII. I)ar qi nrui intcr.esantii inci cstc scmnifical,ia idcaticir a comp:)ziiiei. ,Surbvirzul prx't'slirii d(\sprc ac('l (,az lrist Liind, ospdtinclrr-si' in r.rmpani'a urtol. ilustri <ornescni, egumcnLll n-a rci Lrno$(rut pc Clistos c{l i se aratra in chip clc drumc[ sirar', ar.'tislul lmpdrtil$ea privitorulrri propria sa atitudinc fati clc ,,bogdtagi('. 1n ctmpozitia sa riisun:l stintitor notele unci qpo.zi!ii plebLt imtpotriv'a tagmei boit'rc5rti cc..jLtca un alil dr. impo,rtant rol in viata ,poliiicii a Novgorodrrlui. O a.scmenea folosire a ,,Piidci't in pictura tnoltiumc'ntala novg<fodiani picturi ca ntai alcs inlr-o cca dc la Vololovo, undc esle dcsLul de pu,ternic spiritul folclorir' i$i aIlS lcsnL' ex,plicalia in lupta neintrcrupte dusd de ccr,curile largi democraticc alc Novgor().lului imtpotriva asupririi excrcitatc de oligarhia boicreasci. Restul fr.cscelor din bi.se.rlca de la Volotovo ur,meaza aploalpr: intocrnai traditiile staibilite. toz

Pe preti Ei ibolli pubeau fi \,dzute scene din ciclul protroevanghclic dezvoltat, din ciclul Mai* cii Dornnului, din ceii evanglrelic, medalioane cu irnagini de sfinli inifd,iisati pind la briu sau in intrcgime. Pe pandantivi erau zugriviti e\.ant{hEliStii (in a,fali de Ioan Teologu,!) in tovirdiia pelsonjilicirii Soliei (1n!clepciunii llrr). 1n Irunt('a arcrurilor dc susliltL{e est fi vcst crau amplasate imaginilc Sl. Ilbrus 9i Ilmmanuil, in srpatiile dintrc fererstrcle tamburului op,t prorrrci, in cupold Pantocratorul inconjurat do palru arhanglrt'li, doi sc'ralilmi qi doi heruvimi, pe arce - numeroasc mcdalioanl'cu paIriarlri 1i pror[(.1,i, r irr pridvorul de upus a Iruierea Iui ('risln.1 (fiq. 69) si figurilo a doi inEeri. ln miilocul pi'rctclui s'ud era amplasate o (orqpozilic intfucitva ncorbitnuitii : dlt o parle $i de alLa a Moi;ci.i DonullLlui cu Prutucul, (,ar(> cra aqezati pc un tron semi('ir.cular, stiteau ctikrrii biscricii, afl)icpiscopii Nloisei (1324-1329, 1352 1359), qi Alcxci (1359-l3Bt]). Primul ii intindc Maicii Domnului (.hivotul liicaqului zicjjt dc cl. Ambii icradri no\rgordic,r.ri, ale cirox calpotesint acopcritc dc c'rminacc albc, apar cu nimbrrri 5i i nvt';rrriinta!i in ,,o<ldjdii {11 ("ru(,i", lrimisc in 1354 din C--onsLantinopoldc cdtrc impdr,atul Ioan Cantacuzino gi patriarhul Pltilotlrcos oa,,mar(' ris6l-atd" Erl.rieLpisoopuJuii Moisei. ,purtat Arccstrc'otdijclii lc-a arhe"piscopul A5i ,succc.sor.ul iui \{oisci, lcxei ins[ numai la 1370 cind, fiind la porunca part janl.ruilrr el a trobuie sd i, dcsprindi crucile dc jpe felonul sdu intruci't ,,soborul dumnczc.esc i-a acordat drcptul sI lc poartc numai arhit'lpiscrrpuilui Moicci(114. De aici s-ar fi pu,tut tragc oon(iluzia ci pi,ctura de la Vololovo a foLsl rcalizatd inainte de anul 1370- Totusi accasti concluzie ar li prematl,rrd. Estt' intru totr.rl firc.sc ca arlriopisco(pul Alcksei sir Ii vrut si se vadi infeti$at in l resc,i in ac'elc ,,odijdii cLLrcluci" pe' (1are lc puilas(J unspret 0 3 zece ani gi cu carc, ,probabil, se mindrsa foafte

mult. Nu trebuie scdpat djn vedere .5i fapiul ci nici pe departc clenr1 din Novgorod .nu asculta totdeauna klc patriarhul Constantin opolrrlui ; l>a oincl considera necesar, iil ;i ameninlra De a(.csta din rrrmd cu apostazia. Lufnd in cons i , l r . r ' l r t ito a l , ' i . ,c s l o a . s ' . , t v i n , ' s i r c c u n n a s ^ icm cil cmcilc rlt' pc fc)onu;l lui Alexei nu nc impicdicir sit nlaliirr {r':.:s':'r,l'rlc la Vol"tovo ln dcc'r.niul nouir. Fctelc ambilor vliclici (mrai ales a lui r\lcxe'i)sint tratate atit dc individualizant irlcit sinicm tcntati sI vedcn aici itrisdtttri portlctistirc. \{risci ostr: i'nrfiiirat ca rrn bltr'in r"encrabil, cLr barbi Jungir 5i (1r expr.sia fetei L r i o l i n ( l u n l a t i - r .$ i m a i a s c u ! i t c s t e s c h i t a t i r infi(isarca .xtc].ioari-r a lrii Alcl<sci. llll arc o faiir rrsc:ilivir cu o,braii s'cofilr'1ti, :lur$ii rari"r, pictura ochii llrlbtrcafi. ln spr.r'l.r.cnofan'. scr'. al XIV-Ica porlrciul lrti Nloisci 5i ce,l al Itti AIt'l<sei ocLupil lrin loc rnroorni'ncnt, v[klind o dati in p;lrrs o cxctrptionalii aqcrimc dc spirit d i n p a r , t c am c s l c n r l r r i d o l a V o l o | o v o . \ { . V . A l patov pr'('suDlrr.r(' la baza intrcflului ansamcI Irlu de' la Volotovo stir o idcc dezr.oltatl in mo(l cor-lsrlc\rcntintr-o ser,i(' dc' scrrnc si cDisoaklcr15. Durpir r:pinia sa. intonf,ia pl.inci,palit a nictlrrii l csrpcctivo ar rplrtoa fi formrtl,atii astfcl: in viala oamonilor intcrvin clipc cJncl binolc. s p i r i t u a ; l s u p c r i o r i q i f a c c a , p a r i t i a, p c p i m i n t ; DLrmnozcll a cobofit clcia o dat;i po p;imint, dar si clupi cc s a irriltat la ccr a mai apirttt din 1 n o r r ( c l cn i l d i i s u b c h i p r r l p c l t ' r i n t r l t r i l q e 1 3 l , ' , ' i clirranrlui); unii oamcni, insd, rlorlati liutillii cli. toato zjlcle.. ' intorc tle !a Domnul (aseDrenea eElrmc'nlrlLri(o rp('tr{'c(.acu boEdtasii), a)tii r'ncl'arri o cmotio dc butLu'ie in apropicrca llri ncmiilocitir (aiscmcnca N,Iarici l,'[agda;lcna care s a aluncat la picioardli: lui Cristos saLl ascmenL'a pro:fctesci ,\nna carc s a g|iill)it si-l intimpinc pl' Is,us lc'r'rrr-tos('ir-r11Lt-l plr.tnctrl "1in ir-r lrral,.'lc iriitIinrrlrri Simcon) ; r,i illir.lg .su,pfenla I o l . i . i r e c i o d d i r i n i t a t l a i i c r o p l e ; o s t cs a r r i i ruplin<le l sinul ('i (aposl()lij clin s<:cnclc Poclorirea sJ. rluh si SuJletele dreplilor in rrtincr 1 0 4 1 0 5

DotrtttuLtti, aurplasate dcasLlpra arculLlj tl irrmIal). Oriclit ar {i de seciucdtoare tc'oria hri r\lpator,, iscatA, fird indoiali, di[ do]:inta ile a gdsi o idee pivoi, i| s1;t|e si'i uneilscir toate fl.escele de la Voiol,o\ro, ca nLl mai poate fi conslderalii totu,si convio.gitoare, inlrucil pe lingi ladrtul car cs,te neistorista, mai picituieEte;i prin exageli|i lorlate. Crealia ico[oglajici din sccolul aI XlV-lea rcspecta cu mult mai multA fidelil,afe hEdlfia clc'cLit inchipuic N,i. V. Alpaiov. i5i I'entru artistul acLll{rl'timpuli, sistemul dL-coraliv al ,piclurii L'ra rclcziastic r$i clogmalic Si r.titidecrrm un mijL-rc pcnlru inlcl:pxelare\a subiecLirvii a clogm('i lradilionalc. La acerastatrt: l r r r i , .a d l u g a t , j r i l , l i n r ! t u l j u \ ( s L . n - a p r i r r ridiicini ac(]a Ir4icizare a caLcuoriilor estetic(. atjt dc 'Lipi(iii pi'nLrLr rs(olastica oc,r:id L,al t''n i. llin..inlclcs, rne,;tclul de la Volotovo nr.r \i-ir alos in rnod ,afil)itrar subicrclcrlc,po|[incl dc la f c l r t l s l i L t( l e a j n 1 , . r l ( ' g c i n c l c s p i r i t r r a J . l ) l n - a b (r'cilt nici u,n sislcm rrou clc idci, ci doar a intr'o(lu.sin lrala|ca cliicritti'lor inurgini acclo ac(1'rr1('em()lional(' (latoril.:r riil,rrra vtchilc tipuri i r r r n o g r a l i c c d o l ) i L r d c a L ru n L i m l ) r u n o u . l , a accasli mcxlcstr'i, daf i)ar t(. suLr.stanLiali a<ti Lnc,,p('ntru scr'. a-t XlV lca, -sc rcdLtct'a corttlil ) u l i a s a i n i c o l r o g r a . l i a , c o r l l c r l t r p o l a nIi l"rri . l)oatc ({ra mai (ara(Lclisti(i tlilsiltulil a an samrblului cl.' lil VolOto\,o Lrslc sta|ca de nelini5te pasionali a porsonaielor. 1n clc tstc r:eva tiios, nlvalnic, sint Lpitrunse clt: o miqcare irnpetrro,asi, dc nL'sterpinit. .Proli:{'Lii sin1" rodali ilr torsiuni inclrizncfc. Si libere; l)elru s(' a'pli'lcii piNtima$ ("dtre Crisrtos, prcgirlindu-sc rsi primcasci impilti5ania ldin miinilc' lui; magii cdldri gonesc in galop.li maDliilc lol clesfitcLttcr sc asean'rini cu niltc pinzc cli,c:rabic Lrmflale cie virrt (iig. 66) ; ingerii din scena lfotezului inain eazd impetlrofj spre Crist(is i'.r 5i t inci s-ar pregii.i si-i cadi in genunchi ; la veclt,r'ea ingcrului, Maica Domnului se fisucesle pe tronul s.1u, .,\dam 5i Ilva so prelipill ciitre CIisl,os coiborit in i,ad, ca atra5i de Llrr magnet gi-

gartic (fi8. 70) ; .\1aIia .\lagdalena ( u ,miinile fldicare pateli'c in sus il jele5te pe mintuiior ; ir,postolii, ofl)iti (lc lumnia iradiatd de CDistos clad ca nisle pietroaic la pimint (iig. 59). trn orlcrarc diLntfe scenclc evanghelice po'a,lte ti rem,arcat acelagi litm accelerat, ac'eea$i exalLare a limba'jului cmolio,r'ral. Dar in aceasti cxaLlare nLl-i nimic artificial, nimic teatnal. lla e"st{]impusi de tem,peramentul pasional al artistului, in ca c'xjsti o canrdrmresiDcerl si ,cald u r a t ' u d c m ( l r i c aa s r ' n t i m e n t u l u i r r m a r rc a r c - l sr.ducc pc privitor'. In pictr.rrilc dc la VoloL<-rvo sirt reda.tc intr-o mi5carr: nivalnici nu numai pcrsonaielc, ci tot cc lc inrlrnjoald. Vcsmintolr' folnrcazd ar-rgulo zi'tiili acuzatc, crarpett'lc lor' llulurii i,n !ir.rt. t.ute lr' lirrnrcazii 't.igza44ttti ai(lom,a unor l ulgt'r'c 5i rlcspicirluri firrr'. l'utornii, stilizaLc, slincilir sc i scamdnii unor limbi dc ljtc c'g Lind { i,trL' r ] e r ( 1 i g . 6 4 , 0 5 ) . S j i r r r a i d i D a r n i ( , ac s l c t r a i , a r e a i a f l ) i t e c h r r i i . i \ l ( ' r ' r t i n ( lp c u r m r i c a r t i q t i l o | b i zanLini din scr'. .al XIV-I. a, mc5torrui dc la Volotovri zuqral\r ltc 4 icoa.r't' clir.r odif icriile comp l ( . x L r l u i a f l r i L f( l u r a l n u m a i d i n i p c r s p c c t i v a pfopriLriLri si-lil pLln(-l dc l.r'dorc. N{ai mulrt d c | i t a t i t , t ' l r ' ! ' r l i ra d | s r a u n e l c p i l r l i ( ( n l p o lrcntr' (c illLril in al(iitLrir.a Lrnci r']5diri din dirferito purclo, t,r'eind ,mai mullte pcrspectivt'. -\scrr-ronoa contr.mporanilo| sii bizauttini si t ' r t i, , ' l r r u ( r r t , . J ) l ( . p ( r ' . { p rt.irv r c l i n t r ' - u ns i n . glrr ( orl,Lu, cu uD singrrr punct cle pl$cxrrc aI lin i i l o t ' . C e c a c c n L r - Li m p i c d i c i s i c r c c z e t o t u g i inrprosia de oarttart, adincim,e a $paliului ; dar tcl mai imporlant cstc iaptul ci cl estc capabil sal Lrmpl(] aiest "s,p3rt.iu cle,miScarc arnplasind irtlqenios clddirilr 5i obieirtelc surb ditlcrite urnglliuri de vcd::re |i zugrivindu-lc col lllai adesca in pozitii oblic'i'(dc comparat capra'cu] sat"<ofagulrri in sccna Inuiereo. LtLi CrtsLos (liLg.69), fiijurile (L' flanclrl:azi clirlirea di,n scc'na SdruLarea Nlariei li ELis(Lbetei, rnormintelc din Poqorire(L Ia iocl (fig. 70), ci5metelc 5i pavilioancle in Runoue.stire a Annei, Ciboritrm-ul din tC6

Intintpinarea Maicii DomnuLui (Jig. 63). Prin ascmenea mcdalitlti de expresie, mesterul rdc la Volotovo creeazd pentru porso,naje o ambian!5 exce,-r{ionaldLprin diniam,ismul ei Si cum nu sc .poate mai adc( vate istdrii lor ISuntxicc emot i o n al e . Pcntru dobindilca sc,clci erqplesii dc dcoseil)it patetism, atii dc dragi me.gtcrului dc lra Vololovo, cl a elaborat o manierd specificd td<r ,lorrltc inrdividuali 5i in acclaqi timrp a pi( ta inspiraiti, fird indoiald, dc 'produ,cliilc ieqite p c l - ' s L r i b . ' n s u l a l L r i T e c f a n . N { r ' 5 t c r u ld c l a V o li)lovo lLrcreazir l.r.obiijnLlil dc' ugor' qi cle repdde. ln accasti'r privil1:l L'l cstc Lrn ri\ral clcmn al lui Tcprlan (irecul. Stuliind lu atcnlic ansarnbh-rl pi["lural Cr. la Volotovo. ajungi Ia concluzia,cd cl a fost rtalizal dc' ( i'ltr(' Lr,nsingur artist ti i n ( : r i n l f u r - r t c r m o r l c a r t o s c u r t r r r i .l ) a c i a t e s t r l i m , i l , l i a a . i r r t a tt | L l r s i r i n , . \ 4 . a l ) o i ( \ ' r ' n tiralii rrclnici a,u avut urr t ol tnai mLtlt defiit m o . l c s L ,' i n l r t r (i t ( o n t r i i ) L l ! i a l o r s - 3 d i z o h r a t c t r l.r)tlrl in {,)cr s.rnalit,a,k'a clcstir,lrrlui, a(('sLa neliisindu-lr niki o po,sj,bilitale dc a sc' c'viclentia. I ) i r ) l o a t c , p i c t u r r i k ' N o v g o t i r J L r l u i ,r l r c s c c l c b i ! 'r'i(,ii ll6ipcnie sint cclc mai ornogcnc ca stil. $i in accastarlonsti Iarmc,cr.rllor dcoscbit. \{odul lraclitio,nal rdt a lucra in brtusll a cre:lat aici locul unci rrloalii inCivllduailc viu exprimat,r'. In {ripera mcqtc)rurlLri clc la Volotovo fie(arc tr:isiitlrrar clc pcnel fslo ir.r,ciircati dc .) deosc-bitd ('xpl.csivitate fi prospotime. Cind bli(uri oncluoasc, rsr.lculcnlc., <rind trisSturi r.Lrpezi,abja vizibilc, cindl linii pana[)olirc. trasatc cu indrizrnea'la, pulcrnice 5i cnerrgirt, crind lllsc aiscutile <n n$Lc icuri alterrnut(, pafcA intr,un ritm ne'hrn [cx. mai a]cs t'ltipul Annci din sr'c/cnle (tig. 74) 'r.a.5i com'pozi{iiic Nc,stcree. lrLi Crist.|.\ "s\ Ittdllorea (firl. 64, 65)1. ;\vem de-a lace aici cu un fel de picluri Jo presfo sui gcneri"s. Dar in aceatstii picLtulir rutpitdd nu-i ni,ci Lrmibrd dr nrg-lijcnL5. '\vind u|r odlri ager gi o mina sigura, m(,stontl de la Volltovlr, fu toatc 107 t ir 'picteazi exlrc'm dc r.c':pcde, construiette

lormr firi greutate gi surlprindg cel mai complicat motiv al miEcirii. r\cc'si lucru aprorpie lrqsi:cle sale di: ,,expromptele" picturale executate intr-o clipitd, cd|ora le e.stc proprie o spontanejtaLc atrit dc uimiloarc, incit ai impresia ci nalterea imaginii coincide cu transformafoa ci. Tri:r'{'a pasir)nali a limba.iului ariistic nu l-a imrpicrliral p(' mc$tcml dc la Voloitovo sd u'i!nspuiri r'rr culoli <elc mai clilclitc sttri sul l c t q l i . I c r a r ' 1 i i i s i r i p a r i m p o r l t t . f b a l b i l is i 4 r l i n i prin bIrclr,.forlir moraiti, proli'lii so doosclltt'sc: lriilir,, t'vanglrt lill ii sirt s('ul'rrnda!i in nc'dita1 i r . , M a r i a - ( o p i l c u r r r t i o n t ' i r z ip r i n n e p u t i n ! a c i , i p r . l L r n c rlr ls u sc i s l . r ' n ( s l j r . f i tc l c p o c l i c i n t r i s l c i c a r sa, N'Iaria -\{agdalora cs|t' c:rrrprinsiidc rrn i:lan clc cx.altart. misLici, llilri,.scii oarr: r'ontcmplii miuLurr.a rcu Lazir sint culio5i clin calc ttI'aL'li, pro,fr.'tcsaAnna af(lc lpalci clt: pasiunc' mistrritoarc. To,atc accs,l,cnLranl,e'psihologicc sirrt rcrl,atc clr' zuglat' r'Lt ttimitoalt: rclovanfil qi cu rr|r rL'alism ncolrisnuit Lpenlru a(rta vr\tm(.. l l n c l c c ' a p r ' L c 'L t g r ' a r v i l o i c i p a r t r . a n s p u s c d i z a r1'(t clirT rc.a,litatr'. I,llc' nu ntai ,piistr0azi nii i t t l m i r c l i r r r a n o n r r l s i ' a s p l i m c a l r i z i r n t i n i r .l T i p o I o E i a I o l o s i t i r a f c u n ( a r a c t c r c u l , o t r r lr r a t i o n a l ;i pe clri,pLrrilc p('r'sonajclor poak' fi rccunoscut ( Ll u)Lrrinrtd tirprl Iocal novgor,oclian. In accasti priviDtI s,inI suipIinziittrI clc exprcsive rjapctelc biirbirl.csii ldc pildi Iosif. cr,anglrcrli$1ii Mainei il 1 i I o a n ( 1 i 9 . 7 3 ) b r - r L f i n r r , S i m c o n l,\ d a m ( 1 i 4 . 7 2 ) sI. (llimont ;.a.1 carc clau impre.sia ci-r sint zugr:rviti (llrpal r)aturi-r, ilmintind intr-o mare r n ; i s t ritr t i p u r i l c c l c t i - r r a n i . N u m a i u n m c ; t c r rLus,filrfle, i)i putca ineardLri:si tratczc at,it clc l i l r t ' r 'o t c m i r r c l i , q i o l s i r . T r i r s i r t L r l i L c t s c s l i s a r r , r , o i ' i r i n dm a i , p r e c i s , n r r o v g o l o d i c n ca p a l f o z r r l c p i < r r r r r n t a l c r r a n s a m i p l l l L t l i l L ' l a V o l o l o l o , r ' r j I L t i i Li r ' - s r , t ' l r l p r i r o i r r L r e l l l i r l t . , s i r , . . . ' r ' i t a l itr r i r n i t l i b i l i i r l a p r . ] f i t a t o a : t filsLi[{]hrhjl I i omr)Li{JDal)crsouajclc legtrticit.i . ( ' \ , a n g l l { r } i ( ' 1s l ' ( i u r f i o l i i i a i c i n c o l ; i ; r r t t i t d e t 0 B .

simplu qi de firesc. r\cliunjle lor slnt guvernatc de scnti,mcnte omcnegti ;i .l]u clc acelc convenicn{e c'la'boratc de arti;fii biz;antini spre a Ii {olositc pentnr r-odalca mai a Iiecdrei mi;('ili a suflelLrlui. r\l'cst luclu conlerd ircsoclor cle la V<rlotovo ur.r oiemen,t dc lilrcrtaie Jargi. ln sc.cna Lctgctcbrci, linii|a \fa|ia is.rinloalce in.spiimintatd sprc rprcot, intrcl>inclrL-1, parci, cnin lrebuie sil sc rpo,arto inlr-un rroment atit dL' s o l e m n ( I i g . 6 1 ) r t 7 .I n s < r n a S r c l o c : , c o p i l u l s r smullge ala de tarc clin rniiniic ILri Simt'on pcntnr a mcrgc la rnama sa inc'il birtrinul abia-L rnai rpoatc linc (Iig. (iii). Irr s[r.na l(lu.rcrii j(trlJci, loaclrim .5i -,\na discuti Lirrcct si cordial t:rr p n : o l u I c a 5 i t i n t l a r ' { i L r n c na l a \ : c i l l o c i n t r ' - o lrisr:rj'r:i sirlcasci-r (lig. 56), In sccna Plingo ii., Ioirn lroliotr5tc spas'moclir',lr)rgindu-fi lacrif milr: t"u rrantia. O as('rmolloa tratar.t: a cycnir l c n t c l r r ( . v a n r g l r e l i ( ' i l c l c l o rn r i r a p t , p | i v i t o r s i t v a t l i i i r - rl i ) a t ( ' a ( c s l c s ( i . n c u n ( ( i n l i n L l l f c a list, r.iu. Oamcnii zrrgfi'r\,iti in lIt,scIlc dc la Vololrn'o lomunici"r inlr-Ltn tlrrl foaltc littsc, I i i r i " r ( c r t ' m o n i i , c r r r l i V i n l t a L r - ; r$ i a c L ' s t J L t i l L t . < l c o s c ' b c s t cn n r o r i l l a r l i ( a l p i ( r l L r r a( l ( ' l a ! - o l o i' i t o v o < l c 'l l c s c e l c l r i , s t ' r ' i c iS p a s I ) r ' t ' o l r r a . i o t t i r 't,t i l l a t a ( i - l r , . l l i r1 . 1 ' i v i l o r L r ls i m f r . : , p r o l r a l r i l . i r r " a imrrnsir clistanti calc-l sc'pala clc diviniLaLea r r m n i p o t c n t i r .1 n : r c t ' s t p l i r u , r , r ' o i i p l i n i c l o f o r l i - r a i ! u i T r . o f a n , o u p s i l r o l r 4 i s m u l 1 o r t ' x a c e r b a t ,n L t soalr.rirr.rir clclrx i u slinlii moclr.,r5ti intruciLva 5i n a i v i i n s i n c c l i t a t c al r r l r i i r r p i r ' L r r t i l c ' b i s l l i : t r 1 o i d c l a V o l oL o v . o N C l L r m. j r r s l r o m a r , < : a l . V . , \ l p a t o r : , m t ' l t c t L t l do la Volotovo, soi'e clct:scbile d(' Trolalt, rsi (onccnfra alcnfia in primltl rirtcl nu asupra zug r l v i | i i u n o r p t ' r ' s o n a i 0 i z o l a t o , ( i { : s L l p r as ( ' c D c l o ] . d c m a s i ' ri l l ( . i 1 ' a v ( ' n . l c r ' n f i i ' r i f a lm i t l l i n l c a , u i r i t l l l ( ' : i c l c s l m t i I t ' i r o : r l r r - ' n i i o r{' t t p r i n f i , 1 , a , . l . a ; i ' i , . r r i l t l ,r t ' r l . S t l r i i . . i . a s i . r t t t. t r , i r I t t l , o t i g i n I i I . s i r l l ( r v g ( j ! 0 , ( l i a r riit-i I J . t t | i l c l c ' o D t i l ri r.li-r liriil r{' s-u ci(sprilts (Lr r'1ar']'.a1e irrt'ii il|' ia Nerxli!a. 1)e'cxelrit tlc r,Locvt:nlt, sirtl, in biscr 109 licir dc ia \roLr;tor,o. 'rimpoziliilir prrlorirt'a ld

,a{t (fig. 70), Indlfarea (tig. 64) Pogorirea 5J. tltth E\ Adortruirea Mqicii DoltLftului (lig. 62). Abia in selolul al XV,loa, in relielurile tirzii alc lui Donaisllo, vorn intilni o rerdare tot atit dc convinEdtoare a actiunilor de masi. Adoo'ntirea Maicii Donutului. a fost ginditi ca !r1 spectacol, carc sd dcscric e'lanul general al apostolilor, ingerilor, it'rarhilor cdtre calalalcul pe carL. za(r trupLrl Marici. Aici nu e'stc irnfiti.5at rrn Ioc pc.nrtru tl.istcl('a oamcnilor izolafi, pcntIu dr.rrcrilc gi rneCitatiilc lor pcrsonalc. Tofi s,int cuprinrli aii(i ld{' a('('laiji scntimL,nt, siilpirtit,i de aceeagi dolinla -- si atingi rimit:;ilcle pdminlqti alt: sfint('i. Nioi mtii at trpisorlul ,,edtt(-u necrcdinciolsul in suitsidjar, cativr( aflat lcplronias ( ilruia ingcrul ii laic mina, nrr aibatt' atcn,tiadc la a,c!iunru,p|incipalii.,\ntrbck' personaje improunti cLt r,r'lrilalier,si. pl('a{ il in faf a N'I,arit'irrlr. r.tlprr.zc tir ri k' bizantinc' al(, /l.loJ"ln n scrrrpuJotrsi nirii, tu c alacteriz,an.a p.siILologicir s-ar crittLr a fiiccirui pirr-sona.jir) pafl{', clcrgcalba rrn ascmcn('a intrcg i ompozitional .1i o asc,mcr.r(.airntrLr("lliparc platli(ral a idcii ,tlo sorbrtr. 1rr aocastii pri\in!i!, nrcStc'rtt) clc la VolotrlVo ii intrece cu lnull pc iulillii bjzitntiDi. Noi am suljliniat iLnq'('p('Lalcrinduri pil tura litatea ,exccpfiona'li a frcs(clor cl.' Ia Volotovrr c c a r - el e . a p r o p i o , p c a c l s l e a C c I L t r : t ' i r r i l l t t i T c o fan Gnec'ul. Cind iprivcLlti a( L'stc Ircs( c !i se part: un..o|i (ti nu exi\sLar nalufi-l ascmenca in mijloacc de elpr.csic caro ar pu,tea sI retind arc.'astddczlin!Lrit.I stilric- rpicturald. '$i aici art j s t u l u i d e l a V o l ( ) l o v o i i v i l . r oi n a . j u t o r l i n i a atit de pfctuitd dc arti;iii novgolrdicni. Ea stringc ca liintr'*o cillingi o,amenii, slincilc, arrhibe(lLrra li draLpajul. Accr3stailinic cste gcnerali, zati la maximlun, ca sinplifi('ar forma -5i i confc'ri-r monumentalitatc. Zugrravul dc iia Volo[ovo cLLllivi rru pldcoro li,nia praral)o]iciililx'rA Iex. figura lui losirf s,ezind pe pdmint r^n scena Nog, terea lui (.'r'isfors (lig. 65)]. Ca ur-rui norgorodian au'Lentic ce esle, lui li Illace lol,ma c lar6 ,ca dc cristal ,pc' crlI{' oc.lri'ul prir:ilorului o poatc cu." 1 1 0

pfrnde _u$o| cli.n!r-o sirrgur6 pr.ivirc,. EI elimini ln rnod con$tie,r-lt toate amanuntele de prisos, r ' . . n u n { dJ a c o l t u r . r . l r .c o m p l i c a l o . f r i n t e ;i- Ja si_ lrlctclr' ,r'lrontuit... )rincipalulisL,. pentru cl J cxpr,csivi|atca liuntricd a imaginii oare, in con_ c,erptira sa, estc indisolubil lcgati de limbajul arlislic frurst $i bdrlbdtesc. Dacd picturile de' la SJ. Tcodor Stratilat sint foarle asemiillitoarc din punct cle vedcrc cromatic cr,r fresct'le de la Spas Prcobrajcnie, apoi ir nici utr caz nu sc poate spunc acel,agi luafu desprc a:nsatnblul de la Vololrwo. Co'nstructia t o r ' t t l i ! . s l L . r ' x o r i m a La r c i m r r l t m a i a n c m i c , i a r . ii palcia eslo rnult trai rral'iati. Din lpioatc.,fr.esce'lc dc la Volo,lovo ,aLtajuns irltr-un grad tnair]tat dc degradarc ceca cL' a ,f5cut ancvoioasd aprocir!(.a ,coloritu,lui lorr20. 1n a(lesl;i privinlA Dc pLltr'lrr lcsnc facc o i(lcic jLldccind frcscL,le dirn pf idrvol1.rl vcsLi( car.c au ,fr sl spiilate in <lctcniul patr.u. T\xmai aici s-a clezr.irluit, i,n loali str:rlurcirL, lrar.ul dc colorist al zugr.avLllLti. Culorilc vilinii cJt'nse ltcrltau (u rportiuni a (lc pi'ruzea ; l.onLrl.ilcltr.un-gilltui (!ntfa6taru (iLr g l i u r i l c - - s i c l o f i i ,c c l c g a l b c n * v c r z u i c u t o n , u r i l c pctclc albc cu vclclr')r' palirl. N{aiorii:a",iolclt', tca accstor culori au fosrl Iolosilc' cu mLrltir miiirstljr in g,lobul ingcrului, carc sclipea in subtil,c nuanlc Iu'mulii. I)aci piclura di,n intetiorul propriu-zis al ibisericji ar Ii lost cur'.dtatI cu acrclaSsrlllcs (a 1i Jrrsct'Jc pridvorului, i a[est monuLrncnl ar Ii o,oupal in istoria artel trovgonrdienc un lo.c rrrult mai inlporlanl decit r:c.l c,arc i se a( oFdarin mod cu|cnt. Piclura dc la Volotovo, cu realismul ci specific gi cu clcmcnlele. ci de migcare ,pruterniii cxprimat!', i-a indcmnat in mod ne.juslificat pe |ercet"ilo|i pe (alL.a tirrtSrii rrnor apropi('ri (u epooa goticA. Aceastd tcorie occidentEtlizanti a lost dezvoitati cu cea mai mar!. consec\renii de citre D. V. ;\inalo.v, rre s-a stfddLlit in {cl qi chip si demonstreze prezanta u,nor.influenl.c' l't 1 itaLliene in fresoele d,e la Volotovo12l. Analizin-

c1u-lo atenl din pun(l d{:r \edi.-r'e icorroglaiic 5i stilistic, cl considt'ra clepen.len.l,a d-^ motivele prt apLrscnc ca po ttr-rI'apl .siqur. r\( (iiLi:fal rrblcmii l r L r s c r c z o l v i ' r ,i l r s a r ,l i l a r i t . s l r n r p i u ( l r l n i . s - : l piif ut la \ rcln('it r'('sl)c(lir,'ri ILti l). V. r\ir.-alovrr2.Clrr ciL s;inI pLrlrlirrli']rai multi, lrronumentc dt: ailLir I )i r.i r)r I i r-r , sucl-slavi't 5i t usiii rlin ii scc, al XlV-l:a, { Ll alit mai evjclrntir dcvinr: ltogifia 5i r,'aricNalr'tL rlobilnLtiti-t a modaliti!iJor gt'trci, btt'llgari, clc c-rplcsic' g:isitf (l(' tn('itcrii si$i si |usi clin a(a Vrcfnc. I)o clcplin i,nclcp r . r , l rr , 1 i l a 1 ; r, 1 , .u r l i i t i i a p r r s , . n it. i ; i a t r p u s | i a u r t . z o l v a ' ,c t t i n c l l r - L z r t t : apiti o l r l c m r : t t o i , i r r l l l l r r i r r r L r r - sa ! l c s ( ' a( l r l t ' n t t i n t L i e c t c a t o a l i ' a l c c t : c sii lor Liin ulm:1. l'li lru.sc 1.c1r('aLl imltrgit!casci'r iconog|alia (Lr lipuri rrai puLrIni(ie (lin pLln(t clc vt'tlctr: r'ntotionttl lI li srt piltr'a altsolttt Ii lcsc sii 'clca o inLcrrpret:rf. mrri lcalisLi 5J tnai v i t . l c g c r n c l c il c l i g i r r a s c . ' \ t c s t n t ' s L c ; i m r r i i l t r L

r l L i r r' : . r l ) r i \ , l | | r ' l l ' i l ' .l l l l l \ p , ( u L)"irl| . ilr'" i, t i c t o r r c l L r z i j l L l L r i N . l ' . l r , o i t . c l a l i o v1 i a l c d i s c i poiilol si-tii!lJrolliu\i, tlisprtsi sir vaili, clc oil>irct'i, lot ul'ltto arlc i,rtrflLtt'tr'yc alpllslrll(' apl'o.i.]lJc lu L(rulc ai Irizan'tirtt' ;i t'ttsc <litt st t. monLrmcnl(\lo

XIV lca. :\rtlliza 1r'.'sccloL lc Llr Volotovo lr d('rnortc s t r a l l i m , p c c l ( 'r a p o r l t t l p c r , a t c c l c I a L r a v t l t c l l D T t ' o l i a n ( l l ' c t u l . - r \ r ' t , s t a a p L r L u tI i a r t t o t u l l o t , lrilsiltLl]'jlo ILrsofti, mai pr'. ( Ls rrovgorodicnc, fii|l.l (ovir'filoaIc. ,\ulorlul a lost dct:i, Jirii ittcloiali, Lrn Irot,gotoclian,i itttir trtttll clc marc ; t a l c n t . I i o I n r i n c l u - . s r(' ' a i t r r t i s t i n c o r r L a c tc t t J u t li-rrilc ILri 1't'ofan, pc cltL' lc sludiazi, cl u l - i c l s i n ( o | l ' t i l r L r l l ! ]r p f o ( a l o p f o , p l i L , -, \ r t a s a sirnirtoasir,in <ar,c s-a oliqlindil Iil)cfii, IJLrt('r'rri(al, a t i ' Lc l c r . ' i u ; i d c p l a s l i l cs p i r i t L r l s l o l ) o d u l N o v t l o r ' o d u l L l is e d u l c r p r i n \ r i l a l i t a t c f i p r i n r e a l j s , mril clc Iactulir pul lirlcloricii. l)alorita!caxacteIttlrri t:i pasioIal si sijli'oritilLii]proluxrdc, r,a dcpit5-;l:, i:a si cr'-'ria s igolnicj,lor, strlimtul cnd|r-r biscrircrsr'.Dal l-rin ccr:a ce priveste 'cuilatca (ala(tcriz:lrilr)r' psiIrolop;icei striiucir-ca ; picLurali, rnaestrul clc la \'rolotornoestc intrccut 112

cn mult cle Teofan, ln schimb eI este o naturd mult mai integri ;i mai sinccre. Lui ii plac chirpurile luscqli simple; nu se tcmc sir introd u c i t i n s c e t t e l ,: u q t i r v i t r ' , , ' 1 ' I' t r l i p r n . r i n o m n tive (dc. pildi, tin rscena ll,tthoristia, Cristos ii inli.nde lui Petru un rlcior maro dr. lut din carc apostr.)lul s(' pregiltesj r si ie inrpi|tit;ania ; o1 introducc brrcuros, in cpis.)aclclc evanqhcli,oc, elemente dlc gcn luatc ditt'r:t tlin viald : 5tic sir im,prin.:c farl:rrrlcizLtqrirr,'itc o clc'osclbiti ntan{5 de sincerritatc ;i cirJdtrrir,propric' si litcd ralLrrii ruse rrcclri; cl foJosc5tc in pl1n, lin frizelc. ornamentale calo t,cupit ttn loc atit dc inscmnal il.l sist(.rnu'l cllcot ativ al ltiscricii clc la Voloto\ro, Iiori 5i plani.r'!){'('itrc lc-a vi-rzLll. po ttimplrlilc natalc. Tn con,clttzii',cLt toati apropicrca ei dc trakli(ia sirr.iitittlc Tcofa'n, arta me5l c r r r l r t i d o l r V , , l o t " r , ' i < i i r r ' . r r r r l ; r , ' n ir , l i n ( i 'Iocmai aici trcbLtit ciirtlatit lrlarca ei in pcipor. fortir do scdrr('tic. 1n timprr;l clit a rinrras la Nov{oro'cl, 1'colian a trcibuit sd zuErirvcast'it trll lltlmai lliscrici, ci si iroanc. Din ,pi"tcatcnll Irc-'a p:lrvl'njt nici o sa Irr'rrrarc',,clo ;cvalr'l( rlin Lpi'r'iotrcla novgol-oclianii. S-a pistnal, ir.l scllimlr, rr icoallal (Brc liiidcazir jrnrflrt,cnlaclirc<1ii lr artci sa)r' 1i c'arc vihldc5tc odatir iin pltts utm,a adir.lci-tilirsatit tlc T. +lan in picl ra N '\-uoro'llrlui. icttttnir Mair:o f)ont Aceastir cstc rt'trutrlitt Don (Dons1<aial)ogomal('lJ zllgrarttthri dc' lo v i t i " r p c a m l r c ' J c i ' t c ( f i L 1 .7 9 - 8 3 ) 1 2 3 .F ' ( ' " t c strins legati d0 princ'ipali'1r' t'vcnjrtt'n't0 rlin i s t o r i a s l a t u l l r i m o s c ' o v i t .P o l r i \ r i t L l n c i l i - ' g e n d c pLrlin r,r'rosimilc, accasrtil irrrnnir a fost clirttiti clc cirtlr. .,cazaLlii66. pc Dotr( lui Dmitri Donsl<oi i n a i n t e d o l r r p L a d c p e c r i m p i a 1 ( u i l i l < o v ou n ' d c oa ar fi fost. clripurilt:. pr'('z(,,jrti'r dlcpt pratpur. Durpi viclrrrit., mart'lc t ncaz 1)rnitli Ivanovici : l p L r s i r ' o , i l n 1i r r c a t r " i l l a l t r I i s p t . n s l < i d i n l { o l o ntcnslior,.(lincl llrn ('('l (ir)azr)i( il por'ltit in c x p e d i l i a p e n l r L l ( l l ( . i r r i r ( . aI i : r , , i t n l l l u i a l u i i l r L r r'1 ;i icriana \[ait:cL l)rntuttLltri rle 1o Don ce ar,,r'a 1 t 3 sal ajungi, dLtpii a<ocra, in latc,cilala rnoscoviii{

Blagovescenski. ir.r anul 1b9l au scos_o ir.t timpul luptci rou Kaza-Ghirei, care a ajuns c,u oasiea sa plnd sub ziduri,le \{oscovei. De ircrcani $i-a amintjlt faru,l tr'iodor lvannvici gi el a prop u s s e f i , ' f , , l o r s i t ac a p r a p u r . , n a d i j d u i n d cA, a . l u t l ! rd c c a . i i \ o r b i r u i m a i j i r r b n i ( . p , t d t a r i . In sfiriiit, in 1598, patriarhul Iorr I,.a uns in lata ci,'aa tar, pe' Boris Godunovlr{. Clum sc intimplii adesea in istor.ia Rursiei, icoana Maica Donnului tle la Don asLe in acclaqi timp un monu_ ment istoric dc scamir f i o cxcoplion ald o,pera dc arli. Drrpd tc;ate apat.cnlok., ca a cxcr,citat o inlllucnl,d arlisticii ir.ezistiibilS asupra ru;iLor <'dci alrtlbl .s-ar.cxpiicra anevoie atit dc larga ci poprllaritate. $i, in adcvdr, icoana r.c'spectivl se numir';'t prin lrc ,c&podoper(llL' piclurii lrecihi rus e r ! 5tt.

[)i' tpartoa din liatir a i<.oanci erslc zuqr'drvitd tcma numit:r Lltnilenic' (ti,g. 79, B0). Nlaica I)omnului ti'nc <opi'lrrl in bri"rtc ;i-J striir.rlgc ch.rioasi, atingindtr-l c u obr.azul. A( eastii tcmi lirircd, adusi ti,n Ilusia din l]izar.r!, a dcvcni:t Lrnul clin sulbiocrft'lcr,i'lo mai llavor.itc alo zLlgra_ rrilol nr.,sir:i. AcrrstiLaarr ;tiuL :sir-i c'rlnfcrc o incSrcItrrrii enrrofionaii-rmtrlt mai marc clcr:it ingitluiau ligiriole tanono ltizanlinc qi s-o incdlzcastit cu st'ntim.qrtr: Lrmani..atit cll' ploilundi' inoit {.a a tii,pirtat o Doui"l rr'zor-rrsrnti-I, clov,.rrir-rd c'xpr.csiaiubirii m,atclnc filri rnar.gini. In i< oana aminlitrr, clripLri Ilalici cs,l(' (uprj'ns do trisbc!L'. Ea t.ra part ir prt'simfirca soartci tragicr a liu_ Jui. I)ar Iafa ci llu cxplirnir nlrm,ai tristclc, ci $i insenin,aro lSrrnir.icit ileea (!r:i ()n,fcr6 (' 1tuanli de bl'indoNe cLr lotrli stfdiud icoanelor bizant.ine pt' elecaqi te,mi. Artistul orbtine o a . . L , n , . c , ' x . p r .s i e J . . d . . l i t . a t , i o m L , r r i . . r r a . i u m 1 , toful lolosirii abile a liniilor curlx,, linii in ciro nu estt'nimic rigid si jmpctuos. PcnlrLl a intel q q e t r r ' . f i n A i r st r u m , ' rrt I ! i , . L l 1 .l i n i i s 1 , , 6 de-a .face in a(.casLii olpcri, trcbuie sii privim (u atentic silLreta _\Iarici, sc,lritrarcain formd
' in grcccltc : Illclrsa Indlu.iitoarca (n.t.) 114

a,lrropjata de r:erc a capetelor mamei si orpilu_ 1ui, cutele cur.grinC lin alc frito,nurlui lui isus, sinuozitSlile crurgatoane ale maforionulud. To,b o lresdtu,r5 ruseascd este si asimetria indrdz_ neate ce std la b:za tnatirrii cl.ripului l{aicii Dcmnului: oibrazul drerpt este muit mai ingusb dcciit sbinlqul. gura esNe deplasalb r,go, ip.o d(pta, o,clrii li gure stint p,lasate pc axc-,ce sL' i'nt.iln(s,c in loc sd fic paralcrLe.Toate aces_ tca. af. !tl.!pt rezLrltat potr:nfare,a cxpresiei ;i a v jtal it6lii imaqiniir2(i. l{c,jijteru,l bjzan tin lqgat dc <ranoanclc t,lasic,c nu $i-ar fi ingAduit nici(tdatd sd cronstrui,adcdJorma atit dc lilxr. Dc |cguli, de.-st'nullsirr poscdi o m,arc oxacititatc, dal rnai pLrfini cxrprc-sivita,tecmolior.rali. Irigurilt' NIai(iii J)omnului gi copilului sint rcalizatc intr o g,3p5 corloristii'd .foal.te per.tso_ nalS cctu,cr: vdd,.-5tccxl.raorclinarul dar clc colorist al zugm\nrrluj. Gama <r.rrmaticir cstc srrcLrlentd, comLpacti, saturatd. Pc un {unclal euriu, drn (.aro nu s a pis,lraf aptrapt Dimi<:, fi,lura N{ariei sc rr'lic'fc'azi clar, irmbrlcatd intr-rrn maforjon dc culrarc viqinio inclrlsi. CLr at,castij ouloflre (.ontt'astrazir pulclnic ltitonul lurninos, o(ru-aufiu at c.orpilului,acorpclit r:u haLluri aurii. r\tpr.oximart.iv 'i,n a(da$i ton ersto rcrdatf, si bordura maforjonului- ln ar'ta,std frusti gan.rd cro* ma'ti,cdau lfost arpiilatc par|fu lovilturi dc pcnel allJa.strt', in'clc.ldbi,lcp n lofta sonorlldtii 1or coloriisticc - scurfia ;i mine<ra J\{arici qi rotLr_ lusul tinut dc Cristos. Aceastd minunati culoare albasltrii,,prctioarsd, tle lapisjazuli are o inten_ sjtale asa dq udmiLoarc int.iiL fdrd sd vrei itri amin,teile cir. rcrnurnitul ,,,alba.stru,,al lui llubJiov. Fala qi miinilc siint zu,grdvite cu u5urin,ti fi dezio\'o,ltrrri, in tr:aCitia rlui Tcofan, der,;i ir.r rnodalitltile de,a p,icl,a apar semnelc: tunei,arpropieri dt larlura vibrantd de. mai tir_ ziu: oorpul ar.e o nuan{i brun mdslinic, cu lr.'ceri s,pr| verLlo in portiunrle umbritc. na_ s u r r l ( , s i n l , o n l l t r a t e ( | | i n ! l l . a r r ) c f {l,i n i i | o s i i , f o a r t c . o x a ( ) t r - s t t , a l t e r n u L t . { , s u lc e a r * n n * g r , . ()nral ! encrql( si usof sint puse pe carnE!ic

virgulatlile. In ansarnblul ei, gama cololistlcd se ajtratr inlrucitva dc la linia dc dezvoltare a coloritul ri nor"gorodian, mai luminos 9i mai strirltrcitor dar, pe c Elte parte, Ilu s"amdjle ni,ci cu ctomatioa tipici pcnlru icoanele pur bizantir.re 'di,n sr.,c.al XV-lea, cu semitonurile lol rafinate. F[ri indoialir avem de-e fac.e aici crr o r,czolvalc coloristi,cd f oarte' origln,alii calc octrpi un loc t"u totul aparl,e ln istoria picturii din acca \rrcme. Riiminc dc discuLa,t dacar meqterul care a cxc( utat ,,llr-t-tilr.nic( a rcalizat tot el '5i compozilia < rr mai mrrlto figul j (lo ,pt' ccalalti fati-r c a icoaD i. Dc astir ,rlatit esti. infirti5ati sct'na 4dorntirii. Nluicii Dcttnnttltti (Uspcnic, fig. B1-83). in Apostolii au imrpr('surat trtlprril \'Iafici, ( ar.(' '!ino in brale un ccnt|u s.' a fll Cris'l.ors Maicii pnrnc inriiisat simbolizin'cl sLrllctul l ) o n r n L r l u i . i n p r ! n t r . t l, p l a ' n s c i r l a l { 5 u n s [ c 5 n i c cr r o l l r m i n a r c < c a r - d c , a p r i n s S d c M a r i a inaintc dc a afla clo 1a lrrqcr (l{'spre moartca c i i m j n t . n t i t ' 2 7 .c r t t p r t l p c t s o n t r i c l o r c s t c f l a n c cat clc clotti"r di[icii intoar.sc prltin oiczil i;i srrlrliniind irr accst frl axttl contrtll al t om'poz i t i r . i . T o a t c a c i ' s t c t ' l c m e ' n t t ' t l a c l i i i o n a ' l r ' .l r u crmtin nimit nou. $i totrr5i scenLaJ/spe?1ierlu clt'loc crt lt'lLtl ctlm o tratall a ii sc asi'atnr"tttit artisti. Se poatc afirrna clt turaj r:5 nici mc5tcrii bizantini, rriri ct'i sirbi lltl erau irl stare sil oonferc accstl'i scLrne sim almintc zrsa cl(: profr.rindcsi sinccrc crlm a izilrttlit si fa'cd autorul i\ldicii Dottutuhti cle la Don. Anostolii acost\til't sint oamcni absoilul simnli. Trrlibrlrati si milrni!i, ci att vcnit si'la:lLrci ultimttl pritros cic rccunoslinfit mamei ir.iviitdtorilor ]or. I'ictat't', oarc in felul sdu, l.i rit nici rln lel dr' ,a,liec c'ilu;i do ptttin de- poz,-r. fi'r|ir sir Ii0 pr('()( ltpa,1. isi cxp|imil prin rnirni'-ii !si gesLuIi sirnlitmirrtolt (ar|] I-air riipirciil. lrt'tIr.r i;i ;lergr' Iaclimilc cLt o bar;ura: birtlinul lilatei sc apleatd nepulincios pestc rinrelitolc pimintcqti ale moartei, buimittu

cii, llal ou s- inlol"s .intr'-o parte, PaVe,l gesliculc,szl cu lnsufle_tirc, iar tinerul !'ilip, disp at, abia ipi ,lint-. cu mina 'capirl cc stA sii-j cad;l j,n piopt. Privind atcnfi fala llarici, ;r,poslolii se strduiL.s'c parrcti sir-;i intipireascli in minte Lrtseturile ci, in!,elagin'd prL'a binc ci o vdd rpentru rr,ltima oarf,, r\ceaslil starc psillologici a Josl ledatd oxtr0m dc Vcrirdic dc citrt artist carc a ,trantspus irr sc|na zugli-rvitd tot ceLla cc a vdzut, prolxlbil, j.n tinnpLll vreu'nei s,lujLrcde inmormintare l,a tari. $i cL\eacc est0 (ra.rac'tcristib,toti apo"stolii au fizionomii lipic tirinc,fti neav'ind nimic din aristocralismul bizarrtin. Capetele aposlolilor sinl bucili de picluld splcndidc, prin lor'{a lor cle exprL'sic, vidind rdtald in plus subtiiul spirit dc obscrvalie 5i excelcntll mcmolic tr zugravului lus. Cololilul rlin [Jspcrrir:colcspundc inlfu lotul i n t en ! i c i i d c . t a t i i a c o m p o z i l i c i , I i i n d m c r i ! i o nut in tonuri dcnst' 5i inclrisc, rl'ca ce pott,r'rl-caz.idrarnat.ismul sccnei.lixatc clc arlisl. 1)orfittnilc ctclermai rlali s,int rcdate intentionat irr tonuri dc t rrloarc loartc tn.c!lrisc: nimbul din iurul lui Clrjrsloscste de un all.nstrLr suturat, terenul e)^t. vcldr intlris, apnrapc ncgru <a qi cldrlircra din dreaprta, iaf loja lii {rorticul (lin .slinga sint l'oclate intr-un torl brun carleniu. ,\r.crstc clrioli d('termini ciJalodajuJ (oloristic ii) iroane.i, dEr nu-.1 tp,uizt.azi, c,irci cl af Ii plL\a intunccat. ZLrgravul aclaugi .)i o sc'rio tie ctrlori mari tari ;i clriar luminoasc, almoniza(c insi suibti,l cr:" culorik-. nimbului, clf,dililor, tcrL'nului gi lojei, ap incit culorjlc mai luminoasc nu tulburir c'ilu$i rlc putin timltrul dram'atit al coloriiului. Figura ccntrale a 1ui Ct-is, to.. est(. infd:rrrata irr slruj, o. r'u auIii r ar.os,. ltlicfeazi clar pe fundalu,l albaslru al nimbuluii. In ;bralelc iui Cr.i6tcs prlurcuJ eslc alb ca neau:. r\ccstt'i pete albc ii rdspundc albLrl din linloliul catalalcului si din veqminti.le color do,i sfinti icrarlri. Dcasurprra lui Cri"stos cstc. zugrdvit un heruvium ir-rrosu. _Siaceastd culoafc mai a'palc dc doui ori (in s.andalcle Xlariei $i in

llacira ]urrrindrii). C)ele rnai lxrg:ttr' ;i mai frumoase combinalii roromatioe siint rclizate dc' zugrav in straiele aposto,liilor.;\ici iniilnim diversc tonuri : ;i vits;inii-i nrcftise, ;i albastru-satunat gi vclCc comrpaLcL, ga'lben-aurii 5i albds5i in trui, transparente si suave rozuri bitind rcgu. I4le'se,a|monizc'azi atit d'c biDe $i.se completeaz.a aut cle rc'usit ir.rcit dau na$,tene tlno. minun'ate aco|du|i pline dl: o mIfuali solcmnitartc. Cu tot coloritul ei exceplional $i cu tot ca( oniintltuhli emoei mcterul sjngular al o setie dt' [./spcnio prczintd toluti lional, triseturi oarc atc,std ( atcgor'ic mi'na unui metl t o r ' , n o v E o r . o d i a r r .n a i l - t e ( l ( ' t o a t ( ' o . l o v o r b a cl,e laconismul t ompozilici a oir|ci cronslrtt<{ic se (a,ractcrizcazi ,prin ('lal'itato ge"omctrici. Atit zugravilor ltizantini ci{ .5i ctllol sirbi lc placc si in lifi5ezc. tklot'rnirro ^"laicii DatwruLlLi s'Ltl) dc paradi, cu mull-' Iporsoft.rrtna unor scJI-IL' najo in actiLln(f$i ctl episoadc sqcundaro' (u i lngate lunclalLtt'arllilc(l'ural(', cu Lln palclLlsm I)ar nu g5sim a(iuzal al pozcLtrr ;i g('stLlrilorr2E. nimic clin toaLc acestca pc roversLtl icoalrei Ilaicii Dqnnulrt| tle ltr Dorr'. l\ici lot,ul cste ilLrst, in spiritul novgorodiao. Numai in Usicoatlit proveniti rtot din penio din Nluzcul li,Ltrs, itttilnim un laconisrn 9i ian:t, scoala no\"8o:,ord mai pl onLtrrl.it al mijkracclor ()mpozilionIe ( , l i r r i l u p u r i l . l a t , t ' u l t ' , ' l l a r l rI r ' l r i r ( a t a r l a l .ul, ai.i au |ilnf,s nulnai t' l, d.,ua liquri si|l gurtalicc de i{rrsrlri) 199.Dar u,ctsta c\strc de ja 'un monument clin scc. al XV-lca cinci s.' cristalizeazd clc'.[initiv lplincipiilc artistice alc picturii de icoane novgorodicne. $i rlotuli asem6Lnar('a inl.'rioar6 rprofunde a icoatrt'i dc Ia Don cru cea din l\{uzc'ui Rus L'ste lrarpantd. r\vem de,a lace din diLn a{ L\ela$i tcoali, cLr monumente pleacrelaqi cc'rc artiStic. Pcurtru Novgorod deazA Si c:araclerull r:eallist aI personajelor, clr simplitatea lor pcpulari evidcntti. Celc' mai t o n v l n g i L o a t " a n a l o g i i p o n t r u a c e s t Pp c r s o n a j ( poi fi gdsit:: in pir:tr.rrile monu,mentale de la 1{19

Volotovo, al cdror autor eSte ,in general foarte aprqpiat ca spiri,l fi orientare generali de au_ torul icoanci de la Don llJ0. easta se mai apro_ A( pie, in sftrgit, dc rnonumentgle picturii novgo_ rodione Si prin simplirlicarea apairte a liniilor ce conlureazd siluclelc, rcalizatc p.arcl dintr_o singuri tre6aturi, pat'ti(,ularirtatc atli, de (aracberistice pcntru inti:leEerca formci de celre artll'tii No\ngor(. Crrlui. Toatl aclst a luatc ll un l(x nu n(. mrai ingiduii' sd atr.ibuim, p. p. ala ( um {arc l. }1. Cirabrsr, Muratov si V. T. Antonorra131, icroana Mcico DolnnlF lui (le Ia l)on lui Teolan Grccul. Lucrarca aparlint unu i antjist local, cli,n Novgorod, c,are, a Irrcrat pe la 1380.In raport cu Tcofan, cl avca ([n ac(]easii poziiic pe oaxc o avca ntqtcrul de la Volotovo. Cuno,gtea Fi el bine arfa lui Te ofan, dar nru nu.mai alit. So poatc spunc mai degrulbi car cl cra discipolul diroct al rnetterului grccr. Tr,irgind c.onrluzii pr,ojprij din rs'ludier:ca atontil a lucriirikrr lui Tcrfan, c{ a clezvolLat l1r'rmenele lcrr rca'list ;i a irrrLpru'rnutatdin cle mr tc solu'tii pictrrrair: (c i-3u a.iutat si scape clc in(.iltLtfarca tradifionali a cxprosici. Tocmai arrastil imbinar.t' pirturalir originald a t.radif,iikrr volriclrlatc dt- Teofan cru lolul novgorodian de a construi forma cslc c oca c,c'facr din icoa,na de la l)or un dof,uimcnl uni( al picturij d;r i {r " a nc v ( , ( l l i r u . s c . ! t i l i 1 2 . t\. I. r\nisimotlj:l gi N. G. I):rrfiriclovlj{ au atribuii, lui 'feofan inci o icoanii novgorodiani c'c provine din biscric,a Teodor Stratilat qi sc. al,'ld in prezclll in muzcul din Nol'gorcd. Flste vorba dcspre i'coain Xtlintuitor,ului (Spas). Dar a ta stil ,si manieri oper.a rcspectivd n,u poate fi pu.si in legdlurir nici cu ati:licrul lui Teo,fan, gi nici ma(iar cu dircctia pc (re a,.csta o conduce. Mdiestria lui Tcofan, rcare placea atit dc rnult n(,vgorodienilor, si-a gdsit r.eflectar-ea si in manusc.risc, luc.r'u atestat mai ales de ps,allirea provenitd din la\1.a Troifki-serglricv si pAstraii, in prezr:nt, in Ril>liott"ca dc Sbat

V. I. Lcnir.r (XI. 8662). D. V. -\inalov a atribuit pe b,unii dlcptate accst rnanusclis qcolii nor'gorodienc. Nu'rnai ci el l-a datat cam de'vreme (1350-1360)1rh. 1n Asaph, zugr5vit pe foaia 169 (Iig. B4) adic fdli indoiali surflui imaginilor c'rcate de Tcofan. l'ata lui Asaph cste picbatd liil)er in tradiiria lui Teotan, care se resimte fi in conlurul rcdat intr-o indrizneali asimcti'ic qi in d|apajul dinamic al mantici umflati parcir de vinl. Rcaiizirtcl aceastii miniatr-trr6,aril activat, dupe bato listul novqor'octian (rc pr,rlralrilitir i'lc', irr doccniul notttii din scc. al XIV-lca .s-a aflat sub imprcsia lputernicd a piclurilor lui l'tvrfa,n lirztttc rltr i'1, s l i s t , l r ' ' l , p l i r r f i l t s , s r - r , . 'p t i s u p u n u c i alta lLri Tcofan, cale a gisit o atit de largi re(unoaltqrc 1u 5111rgorod, a atras l;i atenlia psl(ovitcnilor. Acc$tia ciililtorcau i1.lpcrmancnli la Novgolo(l si prinlrc ci crau, birrt'intclcs, 5i rnrrlti arti5ti. A$a curn se ftic, zugravii din I)sl<o! lc irLr (latorat m'ul'L t:elor clin Novgorocl. llstc pulin probabil, dc acceil, ca ci sir Ii trccrrt i|rclift'r'r.n1i pc llngit Ltn ft'nomcn a5a dc i m p o r l a n t ( L r m c r a a r - t a l t t i T c c r f a r r .$ i , i n a d c \'alr, cxistar (il('\'a i(oani' clin I)slrov (larc prc< z i n t i i a n a l r 4 i i . s l t i l i s t i c ci r r c l r r b i t a b i L e : t t I t t c r i lilc allistttltti grt'r'. Ala sint, prirltrc allclc, Sobrnul Nloi(ii l)(n .rltLui si P(r(t(ihiu(r, yoruaro si (lliona, in (ialoria Trc'tial<ov, .si Poqct' In rircrL Ia iad. in \{ttzt'rtl 11usl3(i. toatc accstu Iu'criu'i hadilia ltri Tcofan i5i spunc cLrvintul rn mii( a|L'a irnpctuoasi Si iin hatarea rplind di: picl,uralltatc. llxistd in special mult ,,teolanesc( in inraginf'a Xlarioi clin SolxtruL ltlaicii l)onrnu' lli (fig. U5). Modclalea enet'gicit a formei cu ajutorul lumi'nililof apli(alt) cu indrizneali fi ai 'blicuf:lor r.rt: < rligit sir m(-'fgerm cu giindul l l a c l c a t i i l l o V c s t i 1 . L r l urir ' f l t ' r . l ' i c t L r f a N t ) \ ' g o l o d i t L L t in u , s - a a l l g a l a ! Q e 'l'('1rf;rn.lfo.arle ctu'ind d Llpt"r 1la dr,urnul sr.l1ti!aL 1rk:ca|i,n sa diI Novgot'od, lladilia picturii rnurale ii d[ccrplrt si Iio inrloeLtitir de cea a icoan t ' 1 o r '5 i a c c t n t u l o u s p c l i n i e a i n c t r p r t t s i t

.l.

d;-t'4!'i

l-.,osa()AI-,\ (L)NST \N1 tN( )tt()LI t.,1N-A {ffr{i c t: I Jt rt t r

i i . , ' ; ; ' , ' i i " . ,i'i' i. ' r " r ' ' K " " r ' i, " . L u , '..,, , , , n,', r ,

\ r i L r n.

1oN\ r \\'fL\r)l'(,1 lllNr\


li,.\! L 'L ir | ,' /

,,

1.,'r.r,iri \l!

lr,, ,rirr -!

( ()\\l

\\

| l\(

) l ) (i l l f

\\,\

F {.\..j rlIr lr rlr'rJ d. 1r K!1rri,: l)jt,r, i. l n c , r ) r1 r , l s . f \ l\r'

, l 5 , f ( l ( ) \ l _ A. ( ) \ s l , \ \ ' | I \ ( ) J ' ( ) l . n \ N , \ [ 1 , ) z i i c L r rd c l i K a h r i a D j r ' r i . ( j o n s l f l j l o J ) . 1 i

t . s ( i ( ) , \t , . \ ( l ) N s T , \ N T I N ( ) t ) () l _ lT , \ \ I

S f i r . i l i Ls f . l

\tll.

frfi

,itq?tri

ti. s.(),\ 1..\ (:()l\sl \\'l l N()1,()l-l.\\ r i..artlhtltstul l \ \ , r . . . , . '. . . | \ ' r l T l r r ( r , l . r l . r I r n N t i L t . fn r c . - \ I V . ,\'trzenl Ll. islor i.. ,Uoscorr.

f1.f( t) \t .\ (,()N s l . \ N l . |N ( ) l , ( ) t _ [ \ \ , \ L 'l.sr diri NorLL inifll M r r . L r l . l c i st o r i ! .

*f'''.

r 1 i \ \ | \ N i t N o t , r) l . l | \ \ , \

d' ,p

v
.,"
{'t

il()\s]

\ N t i N ( ) t ) () l _ T t N - 4 l 11. scotr-,\ coNSTAN t tN()tr()l-tT.\N,{ Dari.! .lnL Soltrric (lorrslrrllinopol. Frcscij din trrtez. de l. Krllria I)ji'ri, lnccDulrl s.c. -\ 1V.

Fresc.i ditr biser.r P . n . g r r , I r r \ r l r ( l l L rl l i .

r2. KIR tl,\\ U Er I.:U(iliNl(: ^t lt4ttthrl l iurtil (lir :.l 'l f r c(sfr,i{ l j l h . l ) l s . r . i l . ItJSr tJll:

r t . i i t r \ \\ t \ l t l tt (it Nt( lt !|ntt:lrlrl \lih,|I l r . ! ( . 1 i r l ' r i L r(

r4, 1I]()F,1N (j R l-tCUL Frcscii ,lin l)isd jc. sDns Ireobf.jtrric,

Itt. 111)FAN CIlLCtit. ,\I. i{'. l)(nIlrLIri tr,t0 l .stirr I:n s(.r (iil t)is.rn l 5 l r s l ) r q ) r ) rL j ( , | ( , N1'\(rn!!. Irjt8. It I l , ( ) t -r \ N c R i t c u l _ NosittLI tti t:t ist.\ '.irllnr.n r i . L |9 1 . r I r I i l | ! l i r j t l ' \ ' \l 'rr t)l\lr,fitIr l:( srr (l r) lis,1i.r' st)n\ l'r.,,|fljL,rLir', N ( , \l a d 1 i t . I J i N

l; lr,

I t i () t : , \ \ ( i l t i ] r l .r,ln , ,'ri \l,L l,r i I r,..

20. TEOFAN CRECUL Sl. Kirih si Iulilq F r e s c nd i n b i s c r t . i Sprs lteobr,,Jini..

(itl|clit..
,.i.!,r (l Jr Li\.r r.rl \t),r:,,rc(rtjrli(.r 1,,

(,tti.jclll_ l ) r r t 1 ru l l ) r t t i i l l t l li.s.:r riil 1)i\efi.r .\t,rs Irrt\,1)r jeli(,, I

r . r1 \ ( i rliri l)isr,riIi, .\l'r: rl r,)l,r r i. ic,

.'*ry
I
-lia

ffi
| I' -.;:

, ii.,.' ..

l 2r. 111()l:,\Nillli( (rll:r,.ii , l i r l ) i { ( . ri r r i sl),'s llrr,l)f:Lj.rr,

22.

t Ir()l:^ N

(iRt:(jUt_

din biJdicr lrf!ii Sr)rs l)rcobrrj.ni.,

2.1. I l-t()F]\N (iRI(lUl, Fffsc;i din bistric. SDrs'ltcob..jcrrie,

2;. l l ()l-,\N (lllh(iL,lI r . \ c , r { L i n 1 , i s . ir c r s t i i b I , , . 1 ) l )r j . I 1 . .

! ( i . 1 t : o I :\ \

(ittli.lJL r\'r. (ij,,a,,r.It)

r".,., t. '

. .. . r { a ' ..{ ! .k -?

:r{;$

,6

.... :...;

2N_l li()t:r\N (;tillclJtnl rlhis.dt ( r : L rrlr c r r r l

27. TJJOFA\

C RLCUL Sfrs Pr.olJrajcnie,

l:fescii diD biscric.

ll2. Tii()Fr\N (j RLCr j l_ Fr.scil di,r bi$rfica S|fs Pr($blricnic,

: i r . 1 l t , t r\ N (ittl .lit. l r , \ . . ' ( l i L rl , l n r L ' s t , i \ l r c ! l l ) i , , j . L, .

il4. I Il()|,1N (; ll ll(ll,l. Pttrl o. ttn ot u I ltt- agnarr I Fr.sc:i dir bis.riciL SIrJ l'..n1)rrif'rr'

86. TEOF_{N

(j RECIJ L

il:;1.,i;1 ;1i;; "^

jc' st)as'r.obr! i'i

C R L ( J I JI . I(J. TI]oFAN T..tlo, frcs.:i llii biscfic:L Sl)rs l]fcol'frjfIic,

38, I UOFA\ C RECUI,

3 9 . l l l a ) l :' \ \

air.tIc u t.

i7. r rjoFlN c RLCUT_ { l f , s n r . n i : n j A f r , , Id i D , t r e a t ) r n ) .

) i n R e r ! 1d i n s l r r r g .

,10. TtroIrAN GltricLrr_

R.":;;i,.'l,i fi;';l'"

jcn sraslJ'fe'hr! ie'

4l. fEOt AN G RtaiuI-

ililii"',1i,u'*.'". sf.s'rcob,'aie,ric.
Novgof{d, 1371.

{,.,].LOFAN GRtrCUL 5lilr)ricul Sinrca, Diuaptt!

l."i:X.:ll

"" il.,",i:

jcnie. sf ,s P.corIa

43. Trj()IiAN cRLCL'L S-irn.., l)ilrotorrl

44. TLOFAN GRECUL Stilplitul Sitlean F.esci din biserica sfas P.eobr!jenie, Nor.torod, 1378.

45. 1t()l:iN

(; l?Ect't_ \t L pr,,l{.rirnre.

F r ,\ r , r , t i r t i s c f . . \ o ! ! u , { . t . t ;I

4 0 . ' t f i o F , ^ N G I : c L Jr _ , Stihrli.ul D u, iiL (fi rrjDr.rt).

'I7. TEOFAN G RECU L Slilpn icut Alitnpie Fresci din bisefica SDas Pr.obrajcnic,

4!'. t t.t()l:,\N {,ttIj.tJt. lrrcsc,i (J!r l,ist r i.r \|rs Il, ol'ljr'|1, .

50, l ti()F,lN

(lRr-r(lur_
(iRI:{.til-

4U, ll:()t:A\

Irrcscii din lJisrfrc:, Sr.s Pe'obrricni..

52. SCO]\I-i DIN N()V(iOIIOI), I'ratrcuL ttn li I.at IJ.t.dlr)r ul. Frcscadin biscri(ir Tcodor slfrtilrl, No!9.tud, Crr. lll80.

51. l li()F,\N (l R I'ct:iU n c u Li t , 1 : L t i t , l e d t l u l 1:rfs.i din l)in,ricr srir\ l)rcobfrlL'trc,

l)l \

\o\I1i( )llt)l)

Jrr.i.: (li i Li:f lr! r i l . T . . , l l ) S li i { i l r t . ) . ] o ! g ( f ! , t 1 ,( , c i . N0.

t 54. l( t(),\,,\ D I N \ r ) \ ' ( l () I l ( ) l )


I i|lr(lt.d I thIlui l:rrs(i ,lin bisefi(rl SI. f.od(). Stfirtrlrt, Norg,!i(i, tlci. liJrll). 55. S(lt,\l,A ll IN NOV(i()ROr) t:??thiL ltrratdxl bisrricr Sf. Tcodof Slr.lilat, Nolsotud, (lcr. I ll80.

Iicsc.i dir

" ,uS
,
:1:!

-...,.'.

:I f ..

.. , rii.s ,,.-r*

5 0 . s c () \ 1 . . \ t ) l N \ ( ) v ( ; ( ) R ( ) l ) t.a.ltin1.\i .l rird altuirtl itttlt F r . ! c i L i D l r l s f r i ( r U r t \ . I i c , \ i ) l ) k \ o , ( j . r L r . t i r s i t L rs . c . \ t \ r . d s t

57. SCOAL,^ DIN \_()VG()ll()f) ItfsDins.rcr (laf,,.ilof- Frcnli dir . V.lotovo ..(lxtfcSl. scc. \l\'

biscrifu

Usl)cnie,

FrF\ci

59. SCO,^LI DIN NOVGOROD, \,hi"tt,o,ed tu lata, tl n l,i\. cJ Ust'rnjc, Vototovo, Ciitrc sJirsil l src. XtV.

5ri. l(l) \l_ \ l)lN N()v(i()Rr)t.) Ltrtulnttt ti .diuln lai I'dtu li.jj { l i r ' I ' i s L j r i c iS l I ( ! ) r l r n S t f : t i l , L t , r N ( , ! . r ) r o r l ,. . r . l r l u r l .

.A'.:,

&

l i r _ \ ( 1 , \ t . \ t ) t N N r ) t 1 ; 1 , R )( t ) l l t t i r t t ) 1 1 1 ' t i t '\t1 t I 1 i t t ) r t t l t lt t l 1 1 r li,.\'. ,ljn l, r'rr.' lrit r t. \i'1,)1,'\!l (l:it \ii .1rl i. \l\

{ i 4 .\ ( r , \ 1 . \

l)JN \r)\(,()llr) ) \i'1,'i,'r,,

r I r . s r r t l i r r r \ . r . . r l : s t ) Lr r ' ( l . , l r (s r ! l r \ 1 1 \ l \ ' .

ri5. $(loALrt

DrN

Nov(l()RQl) Volololo.

( l , . g , r e n t : I o s i i s i t ) L i s 1 0 ' r i l ) .F r e s c r d i n b i s c r i c r U s f c n i c , (l:ilrc slt'riih,l scc. X lV.

66. S.()\LA

t)tN

N ( ) \ ' ( 1 () t l 1 ) t )

Frcsci lin l)is.rl.r tlsIetrir, V,il,,l"r,'. Catft: ififcitril s.c. XrV.

tii. far),\l \ t)l\ \()\(i()t,i()I) I,illtl ttr\r I t!! tl t I r r l \ r ' . , l i r i r ) i r . . f l J r r ! . r r i . , \ l ) 1 o 1"1', \ , i (l Lrr \tlr!ili I s.r \l\'.

li8. gco.\l-,^ DiN N O V ( i O I l ( ) l ) Ddritl irlpreunA cu Fr{,sc.i din biscricN Cillre sliisiirl scc.

Jnti..et ltti tlt i\lr\ F . r s c r i , l i r l ) i s . r i . . r l J s l r ' I r i L ,\ i , l , i l , , \ , ( I i rI r ,. \ I i i . ,i i r I s , \ ' \ l \ ' .

r i o . : ( l ) , \ l . , \ I ) l N N ( ) \ ' ( i () l i o l )

7 0 . 5 ( 1 ) ] 1 t , , \l ) l N N ( ) v ( , ( ] l l ( ) r ) ticscri ,lirr bisclicr (lst! rri.. \i'1,,1,,v(, {liil.. slirfilll r... -\l\'

: \\

tl.

sl r)\l rrLl:

l)t\

N()\'(i()Rr)l) tjjr,r,!.i).

r! ,gr

l')iLn Li.tL./,rlo Lrl .j

r 2 . s ( : r) , \t _\ l ) t N N ( ) \ ' ( i ( ) R ( ) t ) { i r r r i r f r L l :\ , l rj r ) .

7rj. ic().\ t..1 l)tN N()v(i()R()D 1 : r a ng h . l i s t u | / o a r ( i r : L g r ' r o I t ) Fr.s..i din l)iscficiL Llsp.nic. Volororo. (jrilr. \iifsjlLrl sc.. \l\'.

l)t\

N()v(i()R()l)

(n llrrL,.rl ,lir \r.l( ( l ir ! l , i n , i . f (^,r(.ril

l ) t N I \ l () v ( i ( ) R ( ) l ) ,J r rr's.ri.i l,\j,L Ii\:,

NOVOOROD )\lelhisedec Frcsc.l .Jin bisericr Ust.ric, Volotovo. Cntrc sllrsitul sec. xIV.

D]N

? r i .s c o 4 L r

:"
DtN N()V(;()ROD

"a

'

( i . l ( , rr

lr.liirli,,v-

l ) r N N o \ r ( i ( , R r) l )

7t. $(r)]1l,A I)tN N()v(ioll()t) tt4\itlirrri0.u ri l r,\r,' ,lir I,i\,rrrL I .j,.rrc, \r,t(,1i,\t, .: lr' slr .iiIl s,L. \l\'

t8_ 5.( )1t, i\ t)lN t t t.t, tltj I n lltlt irr l i J r . s . . , , l Ll l ) i s . r i . f (:: lrc siirsil Lrl \1r'

l ) t N N ( ) V ( ; () R ( ) l)

' t r t N N r r t r , r J l a . l)

11l. $(l),\t-A l) tN N()vG()ti()L) A.Irtntirkt nl dicii | ) orrt rl!ti tt r.v.f\rl if()r1'ti r\laicii DodrDrl,,i (ic h D,)D).

8,t, f(i()\t

DI\

N()v(j()|ot)

I l l n i r l , L , : , I i , . I , s r l l i r ed . l r s l i f j i { r j l s . . . X r \ ' . Ilibli.l..r \'. I l-rnin, trlosc1r'a.

lls. s(i()]\l_A DtN PSKO\r srharul i\l dicti Do|tLult!i (lrrgrJrcril Ciitff slnsit l scr ) (iilciir'lr.liako!

8 6 , 8 7 , 8 8 , 8 9 . S C O A L A M O S C O V lI A Iniliale din Evanghelia Ko9ka. Cca. I390. Biblioteca V. l. I-cnin, Iloscova.

'l x&&3Yil

r,fiitt e r -1.
br.I

,:--

,rry,1

!&?;' &ttfl

\itll.l{b, -&l

{rr[f i 61
{tI

'4'e {&
{ \ r t tg N , & ,

,ry rii
(nTht L.
;&i !"$
rl't

;t ! *g,lt

(\r, ;runr,l
ll'h;i,{tJ{r
ta

il{
Illb:'i-, d

tlJ;l[t t

'ww- *
r

f|.& (

tn

l{t

STf t tli

..

lL

6l(Q

thr**
tTh!f n ll rrtl,
.l.l *1
' iit,"!1T'h l{

u0
't'I 1nt

V .n
Al

'orj w
f'[ nn'

ur

tnl I C'4nnh

frt

funlrr

ffiru,' t'lAlrn

l,0. 91, 9?, 93, f'.U^LA M.,5' U\ tT/\ l , , i l , a r cd i r I v r a s h c l J K . , \ ] , J .

Li'k h? {:

95. SCO.\r-d Ii!a.41'clla I(osk!.

1' r,;1rjl liii;;:'1;r I


l , I t, rl , t i i
'dn.l Y^\.,t [ t {' ad!b t . nr,.t,6 t[t

.'

'4

||.'..:!a:::j*'-:

nr6{Tr6r.t'rUf, ,ttfnTr/fi.nrh,{

f;

rinnror)r,r,rrir r,riirnrarantii r t{d hlitT [x!d fin ri nUnnuruiol .,/ 'r*rrlrlnl,r lislq nnr.s nnfnhl* rf fit nnnryline rir.' ['fti.*rrtriTIu. fr..tr(6*l* [t'r!Lft tralitrrlrrrnlq rnnril ttr't,drnn nTror[tT*. id ..1:::: h r;ts*r[*rxyrit(6's t'r rnr tl turilll f . .:.-

! , c .s ( i ( ) 1 1 , 4

6rr.trinl*rrrl

e.f$Attlt\A, orpqtu'i arnu


trl;{,! illllinntti j'rl lltilfStltitrt r!$t$rutfisr(r .rns,tlnrtn O'ft&

l l v a , , R l r . l i r K ( ) fl ' . 1 .

onl ottc

94. 5(l()AL \ ,\loscoV IT_,1, I)rginr di! tt!ri{h.1i. Kon(!.

UilL*"

xrt
t/R
fin[.

*{rnjtt{] $l$&. $. '


tYtr unI

l0l. lU2. loit. t04,,.C,,\l \ \\"i' lnili.1c din Evargh.lir H iiruvo.

"\lT\

trr0uut
tulLutl
nUrtrff

rt
hil{t
l{,1

I TL' l1&,N'r
tll[,lb.l #'rI

$,,
:, .i

p0

tntsl

rlnryr.l
I1,illr{ Ilrr[n[n
rnlnlt

't&

, t r-r

rr
rl

rq

nTlei$,1

*n
T6rsnHr

4rrl
illl

rqryr
6[nJ

nifl.{r"lh

rri'oolnf r
{te. {'f" f?

rdffiif,T*mr
nrIrrrr rx"&i
ntnr6!tbn tl

,nd{

bCIi' 6 i 1

arlrffi

ry,llte
f t.l tll

:sf'u rrn!Y
flml nrfn u\.u'

97, 98, 90, r00. S(I)ALA MOSC()VI1._^ I D j l i a l ed i n I v a n s i r l i a H i t r o v o . riitre sJiriitul sec. I lV, Bibliolccr V. L L.nin, Moscov..

XhlU,+ioll 1

f,tlnttnlnl
!uu,lnTeue l
I .'

iirn 4p,
I tl4t l fi r,r r r

irriinfipaqqutnrr.
YtKIEIU.hl..[l6tnt.t'

nnYnmrosrrrntq,4q
nsurr'rtrdtttrslniri an. n!n3J$tr,h4r,r,Gt T n lr!' T,rirq mrt6ef n,a
; t!/htnl l t t f C tn . o V t tl{,1 tl.l,l,nrtt nt, henrn!Lnn"L

/Rrfullll3Td T

$fs.t.

,|rnrrqlr
f$r. f" s J ,] ltrf tu,
-.\!.r

tti

.rntlrur

;;,lfl
nf !-i0

nririi
t/trg

inr"lnt.tr! n?l lu Y n u- n r . r l . . t ', euHTtr. ioru[,1T, *.tir.e 'ra!Un!n. 16fttlA\onl.n

tnnrq,Yr

rr6lif[rn
1Unt. r,rr9tnnf d

ultltuYnKilt

onln!/1r

t 0$, I lo. 5(:o-\ l-.1 Inilialc din EvaDghcli. HitroYo.

1 0 5 , 1 0 6 ,I n 7 . l u \ . . r . , , \ t A M " \ L u \ ' t T A l n i l r a l e. l r n I \ , g l , l i . r t l r l f n ! u ,

rlr. SCOr\LA TIOSiOVI TA Ev;nshct'a Hitrovo.

rl! trtrnq f tfi,t\ rtttfn4{. Yr!n

ul| nrnYT,[nn ,ul. nrnYnul6rr,r


arul$ f,lnx[!ln

'rt.
rltltTl!a!rl

[*lrtrrvasrlllr,* n istTrrlrlt l rat Ttrs lx{ttnt6t | ft t.a . nTtf t.tnf trr4:t r lln $nn6t rxTl o q rlYr6t{rnr t, rriXtturrrrur.r lzl.rttXtnS..l . nLtArtU!.i n I t { n r f ! n n Yr ! l / h r n l n o , r n n t , r 1 f l ! n n J , . t l l l , t t n t [ l ] r f , l T t f i I [[tf,tT]{rr"rlr, ,L.tt6{ finEtTt[t , n fi,n s,l.r Tt/Hrs lllnT[,1rii.b?*

lft,rY,tl* [t!., &l n3,t!btstl$sti.| n

f*!nd!611tr! nryn f!arntf/I\tqla6ntl ( , n n . l h l l ! , 1[ r . ! t c r r , n t l / t 6 t / n flln n , . n n T r l A t,rrrr' nrntqtl(!r\,ll I r n . r t 1 1 T r l n .r { - a ft b n nsrs r!6rnnlYlTLrrl . ! r 6 r I r r J . n ; l ( l l ! 6 , l kr r .

Illllllll,

" ' ruii;tri,'urn4prr*


I lil. s(l)Al-A M()s(l Jv l l,^ livNrrll lii llilrov.'

i,{6a

t ! t . \ r ' o \ L { ^ l ( J s l - r r YII \ I J ; l i n , r r r E r . r r ( h c l i . rI I r l r ' \ , d

I t5. 5c(),\L,\ M()s(i()\rl l-r\ I ) r g i r r i( l i n l l v a n { l k l i r I l i L n , \ r l

r $ \ t r l o n , r n v . r c r r r o,rntria.n Iii'ulilrpl|rrr rd.tn n,rnn ffi !rtrn ranuct,\ryn!4\. (,)[{ 4 . r t t m r n *r l , r ' r . r ctr , (r : cA\n[ninn"te [ | ! ,[tr r ! . n 0 h t t , { [ n r r t r r [ ! r T b t n. f u i t n Li[(r fn { , t , l n I r I ,.[n fn t ! 6'.r( rrDl [r 0ifirn,l h nnnttn,rtrrrltun . n[. nr/t.finIrsHtTt nYTI! f nno,rnn,trr fnrtr f !16tntnXUtn .
i.t*.i: ,1 t: ; I,l

btlftlaoJn: n!!l[ K" K " YrrIf tTth/.trTnn

. TstUnnqn I lTlfir 6 f,r..l li I T tl Ut.li,t\ 3 i tl

ffi mi'l K fi ${t {itr{$}q;t$$8js{}|t!*{&ftr,{8T}.,{ i ii.c. ,, ;"


i l 0 f i U / x $ " ; i ls i 4 f l q ," lon! n!rhJ"ft![([ n,r\,r f t'r"[, ll"Ll/hl * ltn T n' ;a-s* s ltflnnT,l;t|a [

Y&s {1{1h!0 rddlsuK0e$0q&06qm!.!:*!{esy \$i m ol $,{ ;"lr{ fi&q m{'}$r "fi &rdryr tssl,*. }1 &}'e"h

N h ht{ilefi{h&lfi S{} #1[*]r]fi{${}*t


'Vr'1'

unqtinBtrT,ryrrrr. flt[I,rtx,lnrlluEnn

r l u n r ; n n n i lf f i r r . t

dfifX?rtrrlucurir {tn,rnnt.rnE J,tl


ltu6trnHfl&sitll&

\ rb,r n n r r n t o s u n

n,,rErn[ue[nnnntl, o6ftrrutrr!rurrht
rn*nJf,int. nrt,rlt

ll4, \r \ IlirS' r)\'tTA l ' . ' g n . , " . \ it , ,L \ | * t , , t , . , I l i r h , r . ,1

EunEhclislul lodt ii dictea;n lui ])t1)h.t,Uirialrliii din l!.r',lh.lir Hiln^'o.

I r rj. sc()ALl ,\tos(iovtTA

r-

ll7. S(l )I L,\ r\\()S(l)\'lTA I:rurgh.li\luI ll0|fi 1 \ l i n i r l L r r ld i r r l \ ' r t r { r c l i : ! l l r l r . \ , o .

S-ar putea să vă placă și