Sunteți pe pagina 1din 117

--

Pr-etHlmp./e ~, C(iI'(ll~Ji3'rui

1.

ALEXANDRU

Alec, Alesandra, Alesandru, Alex, Alexandra.

Alexand?na, t11~. Alexis. Axe.nia_, _Aseniet Axtnte, Beatrtcs , Beatris. Beatrtx, Eudoxie. Lisandru, Ma~im. Maxbna, Max.irniatl, Maximilian.

Maximiliana, Pclixcnla, Roxana, Ruxandra, Sanda.

Sandra, Sandu, Xenia, Xenopol

Element Apa' Animal Ltnx
'ZOOi,,· Scorpion Mineral DjnrnQn~
Culoare Ble" piilOtii Afin
Dime'llsiuni ale % Dimensiunt ale %
personalitalii persorialitatli
Voin!;;; 96 S.3nfHafe 96
Ernot'vitate 70 R~u~ita in vi~til 80
Reactivitate 60 Studii 70
AcrivitalQ. 95 Profeste SO
lnlui!ie 98 Afaceri 75
JnteJigenj,) 93 Bani 7.5
AfettiVltille 87 Nome 87
Mora],i",te 61 Dragoste 87
Vitalilale 70 Mariai 65
"5e.n·.lD'F'jahtCl~e 93 PrHM-nJ 70
Dill:~lrni81ll 100 Distractii 100
Sociabilita,<! 85 Cibtorii 85 11

Caractcnzare g~ne..rahi: De..-copelire Personalitate: it! r....e-rsof':lnele cu Qceste prcnurne re~.jSlm pasumea pnrnci dmnrrcti u ecestei lumi, Foalte emcti ve, actJI. .. te ell r12::;l.c!1i 'r.1picte _ ~Urll CLlriozHGite.i) jntntChtpala Necuncscend Inlelesul tlrl..'ijntulu! "irupoabtl", ere observa Sl judeca precum Mi!1lilllll 10' totem, IinxuJ lnsolerua tor este uneon i.ritan.ta·! dar vesella le este contar~lo~sa si cmt(}lp dm antllrr.l] C;:1 .. rru 9..fIta xl le urrneze pbna td cepatul parnzm,1ului. ",tdi mull. subiectii par ~ posede 0 ~hintil secreta, 0 carte ZI vietii.

Pslhlc Sunt usc» introvertit). ddk.a se pot replia asupriJ lor b,sl?1. Putin ~J1flLJtfi1(.jbih. poseda o mcmorie-incredi bHa~ sunt la curent cu tot si sc amcstcc~ in tot. fndl_'dlrL copilerie b-sbuia iiioAi sa lnj c-leaga de unde Incepe ~i l.Jnd~ 5~ termina propnL)l-regal' De T~~~uld. posedil in mare gl'Hd discrerla plantei sale tete(-n, o.firlul.

VOintii: FC--""-")ITe purernicll, frlZQt::Iz5 voluntarismul. EsH~ vorba despreo voint~ subiective. care trecr totul pnn ltllrul vlziunii personals. Subiectli sum avizi! vor totul ~i faFd interziere. Igllorn timiditarca ~t all exlrern de mare incrcdcrcin ei, cad nu cr ed d-ecat In ei in~i~!

Emotivitate: Aruncand 0 privire asupra ta~luluj, am putea spune Cd fiira' aceaste emoti v itate· ~l fard 0 buna reacUvjtate care.sa compenseze vointa ~i ectivitatea tiranica. s-ar produce un mare dezechihbru.

Reactivitete: Nu ar [1 deoseblt de tumultoasa docS nu ar fi asoci"l~ cu emotlvitetee, Astlel, 5<'1 conlur"alii un lip de caractcr ce se opune rni(irui Iapt acceptat cu u~lintJ: de 5Qcierate. Estechtar tipul contes+atarului arzator ~i diBbolic_ -$ubicctii pot devenl vindicelivi, or<jolio$i, mandri, violcinji_ Nu sun! deloc alec ali de esecuri, deoarece considera fntotdeau< TId ca cella! ti sunt vinovati Nidodala dispern\i, mai devrcrne ':iQU nl.cti hirziu ies victorio~.

Adivitate: E Ioerte bL1I1a. in ceea ce prive¥te studiile, le putern ce r a cieri ia cu bl .. n<:lqe ca li;ru:! ·h<>qUc",. SubieC'!lIol" le.place sa studie,e, dar 5'2. )lIang. de to~ prcfesoni, Nu se to' ])eSC dupii latura umsnista, , prderand coneretul Viwllor cste sadeW'io."rn,;,W ~i chrar pot !ipidoti. cilnl,iireti. acton S!iU sculptorl, Pentru ei, once esla posibil., ,

Intuitie: Vorbim mal degraoo dedorin\<'i proiect"t", d%itt d¢ intuitie, P5ri'ntii trebuie,5ii evite cu .orice pre] siH bso, pesubiecfi S;\-?i ia prea in series Intui.~a, cad se poole ·aj',mge.la un adevatah:ul! pentru 0 personalitete divinatc>rie,

lnteligen',ii: E Ioerte analiticil. Subiectll 1$; plimoo asupre oricarul lucru un ochi de .li'iJ<. Nu fac niobdatii cedouri, nu las$ sa treca: nlmic de laci ~j., printr-un simt [nniiscut al ir:llrtgii,. ar putea 'fjung" sa'~i puna in conmet inlr<ffia .Ierrulte.

A1~ctivitate: Suntsxtrern de posesivi. Nu iubex nimic din ce le apertlne ~ orice r",'ft,,, de ecceptere a.fanteziilor IOI reprezinta Q c,ima In schirnb, vor salle.' iubj~ ca nista adeviira~ rnonarhi. PiirilitiieM adesca in capcana loanelor ~i a cri zelor lor de ma nie,

Morallt;)te: E mediocra. 'Nu evorba dermorahtate, ci de 0 ·Clln·Oii.l,t~ £~ ~e situeaza dcasupra I"gilor ~i obtceiurilor. h,tt<lbalidacd sunt extreterestn sa" vrajilori,.5Ubi..,.;pi·l/or ,ib" punde 'De"l Nimepj nu poate patrunde eli adeviitat piina I" convingcrile lor, pentrucs t~. construlesc propriile reli·gil, exrrern de originale,

Vitalitate:Siina\ateae aparent excelcnta. S_'ul)iec.\ii au 0 .osatur:§ delicatii j;i o f,agilila(ea mlestmelor, astfel ineM curele de sUibire si orele tanii de.eulcere sunt contratndteete. De asmn~ne~., ~hji lo,bul« ;upraveghrot1 mal ales in copilarie. Est" mteresent cd s"-natatea eltora Ii inte,eseaza edesee mai inul! dedI C<.Ja propria Visu1 lor este, mai mull dec-at a dev~ni e~ in~~ medici, 'de a SQ' ca s,,~tori cu unul.

Seuz.odalitate: Senwlialul \"i $BXualitat£i'l sunt totul s;.u rnmk pmtru<li! Nu sun! deloc it,diferenJL, ti pasionall,

13

mal ales anmel can<;l rcusesc sa-I p.1lsiotlil:U pe oe;Ja!!1 Vioia 10f senti mental" are un debut precoce ~ est" [carle tUJ'nultoa.-a,

Dmamjsm: A.lei 'se d",l~nluie pMlonelllatea lor. Toll eel ce nu sunt de acorn cu ei sunt ionilolTiva lor. Iobesc medi cina , Lnil.1 ales cee olteTndtivii ~iind dcstul de' "~tiin\ilrd", pol [i ~i buni iilgincn. ~tilJ',a' cornande ~i sunt asculteti, sun! curaio~i, 'suficientda dlsciplinap ~ sportivi, dar ~j burn politi-

cieni,

Soda.bilitat,,: Cfm€lau pojla,.~ubi,"c\iisunl Joarte so~i"bili.D~ ubicelil agaji. pe ceice 1~ sunt pe plae 'Ii pe restu] ii dau afarii peu,'ii.'Ar ti bine dad; lji-ar"legel»l partenar de viai" I1Etgm~tic; de 6bicei "eolectioneaza" rna; multi.

Conciuzii: Pcntru purlhtodi acestor nttme, totu] se sd:oiml;>1l in fieu:>re mornenl9i nid mariajul, nkj meluritatea nu reprezinta peritru ei b liniede sosire, . ..

CoIl'Ipatihilimti: 2,11.1-1,17,27,30,46.47,5;2.,54.

2.

ANA

Aqnes, Ala, Alan, Alba, Albano, Anabel",. Anamaria, Ananie, Anastasia, Anatol, Anatolia, Aneliza, Andl.e. Ani, Anlca, Anlela, Anisoara, Apolonta, Ene , Nastasta, Nerasa, Papusa, Puic~, P~iUl Pusa

Element Ae r 'lodle Sa1anta Culoare Verde

Animal Porumbd Miner",1 GbJeIi6; Pla_nta Tuluh

Dimerestunt ale %

personaIitiitii

VOirltii 93

fmo!i,,;rMe (, 7

R""ctivitate 7.2

AC'hvltate 90

Inluitie 90

lntcligenp '14

AfechVil,ll€ 78

MmalltJie 78

Vrtalitate 89

SeOlori"lil"ale. 90

Dinamism 91!

Sociabiliiak 91

Dimenstuni .ale: %
persom\lila!ii
S5n~.li:t~ 85
Reu$ita in via-p· 90.
.Studii SO
Profesje 60
Aleocri il5
Bani 90
Norcc 80
Draqoste 70
Maria] 75
Prieteni 65
Distractii 100
CaJdlorii 9.5 Ceracrertzare "gellerala: Supraveghere Personalltate. Pcrsoanele ce P()'r!~ .aceste nurne sunl dotAte cu 0 IThlU: seTL~lbllitate.'lm:;?i sunr de obicei colaTIce R<>.acti,le lor sunt fulg<>rd!oore_ Nu pot sta locului ~l ,0

hbti'ht;i·Sc rc.p~d 1n ce dtrc.f..1le· s..1 D apuce Au scnliih~ d.l .tTe~ buie sa se faY:) ei.zite $i de:~c.~·ea .... Jorbesc [oarte tare: Ca $1 'animalul lor totem, potumbe.jul, 5ublec!li .pOa,td vorbe de 1ci·-co!o. a~tfe~ lncat sd S(daca ~uzi1i de oncme. pers.onalir.:!tea l~r ;~ste·'d.ebordanw ~ lasil impresie unei mart insrederl in lortelc proprii, om, adessa, Ill .. este: de.c"t 0 "p;;l'QTllii. ,

P"sihic! Nu-si g-?sesc lifl~tez1 f.!!·ici(Jd~ta_ Om ca\J('~ urrei situatil aparenl obienuik, p(JtcM.~." in re~le dcpreSli. Din frdo'~' ace£IAA nil Dureilza pree rnult ,i e s;Jficienl (3 tolefol1ul rnultastepta: "" fie prim!! pentru ca Sllbi<lQii g,'j ajung~ ··din nou p'e, c,"mil~ fencirii, All tendinta deo '"'corara fa';; drept de. apel ,t-at atent-ia, dlt ~n.Hnplll celor de care ~,mtint"r~SiltL Drept recompensi. IWrlcnerii .-ie.viola trebu;,,·;a 5C ocupe.de ej1ncoriti~lJu ... _ Cu ttiC1[~ ;:1ce:st~a, pe"tsodndr.·CL1·aceste n.irne suo! lntrovertite: lurnee lor ijlt~"Q"r:; "aloreaiil p_~t'ltru ek, maio mult dccat or-ice ;)Ji':cev.i::l,

- . Voiritii; Nil11eni nupoate sti dqc-asubjeq~i ~i vor .merttine. itlte~es~1 p~n?i le flnaliz.ar-ea unoi i.1cbuni, S(iU 52 vor i:011- ~<i.lItro:. doua ii' asupra ur.ei-problome cornplet dilerit.". Totv;;i, odala .sti)rnitii, vpint" lor Ie aspectul \nc~patSn.rii,

Emotivil'ate: Esle puterilitiL chiar prea putemica; iar uneor: ·devine ·e;-:trer'1l de'sl.Jfoc.an.ta

. Reacti";;I,,t,,: 5<:) mariifescll"h-.. mod ax"g~r"L S"bieqii sunt edepti ai loviturilor fulg"ratQ~'e, ai 5tlSCizptib1Jlta.l'lor Iracasante si ai "plimba,lllo," pe flnia continua" autosh:&ziIoL

il.dJvitate: Poate a~ea uri aspect delir-ant., da1" ""t.e de

rnulte ori 0 masca: pentru don nta de a pie"". .

Inrultie: Pulliitorii accstoenume de!in o·.intuijie.s!ri\lucilosre 'Ii ~ ptllere de seductle remar""bit.J" GMr lngriJotiI~ twre, din CdU,"~ ·in5bbil.it~!ij_ S" peat. spuna dcspre 101 ca sunt ruste iugi3n,. precum [umul i<lbxu/(Ji._.

Illteligen!ii: 810 e;;piozj"d, de un dirramisrn intelectOol prodigrcs. Avanu 0" r:atiUJie smletic8j purtaiQni acesror prenume $urvolC9"j totuL In;eleg totul, cbu pot trece loarte

16

----------------_

repedc pi','''' UJ I d"td!iu c\! nu I., e" .. pe pl,,(; "' hll1ind .)ed yCf...t ~c)r~ dt m;:lIm! ce te Indecmln~ ~~ tree! n~m d(1P2U1!> Oili r)Acati?l-'toc:n1i:ll lic~?I·detallU SI:.' pOdte. rlovedi es .. ~n\i(j,L "_. Memoria lor este met:hocr;~_ dar ~llrj(nit.-"lt1?'i"l. dcvorarue. LstQ neveIe ca. jric~ din copllorie , 5" Ie fie bin~ temperate .';i discipllnaLa eceste dOllii compcneme.

Afeciivitate: Subiecrit all tendin!a de " lral adeliaral" romane rncdievele: ziua de azt este un adevarat miracol, pc ciinda doua este ilt~m~~a marii di5p{lr~ri umane. Pe de altii parte, sun! loarte pricepntt in .arta lhrtulul ~j le. place sa "se joace", provocand sentirnente In anturaj, numai pentru ca a¥lli se .pareinteresant. Adora sa fie inconjurati de prieteni, der Ii schimba adesea. luoesc conrradictiile, chiar l()wlUva 4<2.CuJ ii arunca pe culmile disperiini .. dar se remonteaza, pie. cand dupa 0 alta himerii.

Moralitate: E 'destul de puternica, Din C<1Ula unui anurne .oportunlsm, subiectil sc IJs.'i anlrenaf In 101 feJul.de situatii, chlar aventuri, ce Ie perturbs rdati;!.., fammalc sau cu partanerh de \!lata Cu alte cuvim e, las,~ improsiac,l dear trambileaza niste princip'i, dill' uita sa le aplicc.

Vitalitate: E buna, fnsa compromise uneori de imprudente. Se r«comanda mare. alentie in ("""I in Care subieclii dbAn sau sunt deja sofen! Cea mai mare parte din persoanele ce poarta eceste numc dorm insuliciant, se·;_\gitii inconlinuu, iau stimulants. De fapt, au nevore de un regimde "ata Ioarta echrhbret ~i trebuie sa fie atenti, deoarece sunt predispu~i ~i se pun singuri in IOi Idul de ,illLa!ii ce se pot solda cu ecciden te. Zoo del Or -cele mel sensibile suni gam bele, spatele si rinichiL

Senzcrialltate. Au parte de supersenzatii, de amba-

lari, de decizii bruste, urrnate adesea de reculuri, Pentru di exislii adesea 0 mare desincronizare lnt.re: lurnea fanl~5tica ?i' ces rcala, trebute secunzati de mid, este nevo;IJ sa li sa insufl" 0 <i.titudine. fern1,';. !jllStuI disciphne. ~ tot echiliorul de cam au nevoie,

17

Dinamisrn: Este dlficil de spus dad; sunl fiku\i sa" nu pentru studio. Cend e verba de rnateriile ce Ie plec, ou r~rujrate Sp.e':taculoa~e. In caz contrar, sun] in stare ;;..-~ dea foc manuelelor \,-1.., profesonlcrl Pentru ci;1 au 0 'nlag~.1ati~ lerlLl;) ~o inte.ligenta raplda, .5<' adapteaza usor; dar trebuie sa lie supr"vegheap de parlnp, pentru a nu dcveni anarhici. Pc de alta parte, trebuie lie controlaf 1001te bme in aiegerea rncse";eL ciid nu trebuie sa se lanscze in acli\tiliiti monotone. [)dll re~Jl:ate de~~bit~ in lot ce esl.e rapid, fii'.rbinte. plin de noutate. Pot fi Ioarte bum parasutist], politi~tj "au jurnJlisll in schim\>, sunt gata sa fuga deUrice. ar puree sr.-i tinii inlan\uil' Sun! adesee atrasl-de activifiiti ce implied luxul,

Sociabilitate: Piision'mji,5~dllcato(J. deliciosi, de: o sociabthtale dernonstrativa, dar derulant~ in acelasi lirnp, subiectii .i$i doresc 0 'Casa. plinade prietern.. ell condifia sa 0 scl1irnbe I" Iiccare sese lunl, ier prieienn, 'in Iiecere saptanlilnii!

Concluzli: Sc Injeieg.e C,U \!~uri!1~il cti acesti powmbei auo ,"ala plin" de.cvenimente, dar aliitlLri de ei nIL exisW plictiseale. in plus, e IOOLte dificil sa rezi~ti acestor mici "diavoli" ce bulverseaza (olul ~i reu?esc lnlotdeauna (<I prin minunc!

Coml1atibilitiiti: 7, 1'7, 18, 24,27,31,48,53, 5S.

18

P,.-enumele ~i carocte.FUI

3.

ANDREI

Aaron, ~di, Adina, Adolf, Adonis, Adrian, Adriana, Afrodita, Aida, Aisa, Albert, Alberta. Albertin, Albertina, Alfred, Alfreda, Anda, Andi .Andra Andrada. Andre.a, Andreea, Aneta, An;t~, Anti~. Anto:'nela, Antoaneta, Anton, Antonela, Antonia, Antonou, Arabela, Arcadie, Arhire, Ariana, Aristide.

Aristrta, Arsenie, _Artemis, Artur, Medeea, Medina, Nana, Nanefa, Tina, Tino, Toni

Element Aer Animal Hipopotam
Zodie Vdrs4.!or Mineral Rl'om
Cuioare Bleu Planta Degeti':!
Dimensiuni ale % Dimeosiuni ale %
~ersonalita!ii personalitatii
VOint" ~
74 Sanatate 95
EmQtlvitate 57 Reusita in via Iii 85
Reactfvitate 40 Studii 85
A.ctivitate 88_ Profesie 100
Intuitie 90 Alacari 70
Inmligen!3 87 B~ni 75
Aiectivitate 90 Nome 65
Moralitate 91 Dragoste 7.0
Vitalitata 88 Mariaj 50
Senzona lita!" 80 Prietani 95
Dinamlsm ~~ Distractf 55
Sociabilltate 7' GJatorii 95 19

Caracterizare generalii; Dualitilte

Personalitate: Purtalorii acestor prenume sunt cimd nervosi, dnd sentimenteh ~f f<?giisim aceasta dUillitate- in [iecare moment in comporlamentul lor. EUlol.ivitatea Ie" este mediocre, aetivitatea, calma, reac!iile, mat pu!in vii, Ansamblul accstor I:r5saturi I" conf<"a lotus; staoilitate, dar all nevoie jr. lX'nnanentii de stimuli noi, Di:;' punct de vedere al psihicului, 5e<~mana cu hipopotamui, ce pare a dormi intre do: uS ape, dar, cfuid se treze~te" are reac\ti bizare.

Psihic: Surt! afectuosl, dar cu schirnbsr: bruste de dispantie. S'lI1t Ioarte poseSivi"nsa nu Ias.-'i sa- se Y<ldiiacest lucru, Intuilla lor peale Ii de-a dreptul stupdianli), "sirni" orice _sitooli!!, dincolo deIapte ~icuvinte. Sexualttatea se exerseaze si ea pe: doue planurt. un sel'\tirne:ntalism ce 1'i lace sii: ideallzeze fiin\a iubitl; ~i Care ii poate .conduce catre marl deceptii; in paralel, 0 sexuali13te agresiva, ce ii pune de multe ori~t;-, siluatii delicate: 05jtua~e delicata.exista ~i\nC<lZllI arnicqiei, perrtru eli nu este u~(jr sa. fie urrnati in scopurile.lor adesea contradictoru. Exisffi m ei 0 in''?rre' vecin;\ cu refuzul, care poate merge unaori pana la masochism,

Vointii: D"cii ne vorn uita pe tabelul acestui tip de caracier, vom .constata eli este destul de slab;;. Asta nu inseamna- cii subiectilor le li pse~te cu d esavarri re vei nta, ci, rnai degrabii. prezint,-" dificCiltiifi in luerea deeiznlor ~i in centrarea asupra unui anumit tei.

Emotivltate: 'Deline un proccnt rnedlu si esle bine sa sc (iriii seama side faptui ca e verba de 0 ernotivitate ernergent;;; care poate surprinde uneori,

Reaclivitate: Din acest punct de vedere, subieqii par oerecurn in hibernare.&Jnt inlrovertip, dar percep adesea totul cu mare "coitale.

Activitate.:- Sunl -parsoane foarte lin~le. Asia inseamna insa cii preferii sa acumuleze 1!>rJ;i: pentru a putea lama, ce-i drept mai tfu-ziIJ, Intreaga polmjia1ilate de care dispUll_

20

Intuitie: 0 foiosesc [oarte mutt ~i In diverse scopuri: etat pentrua se proteja, <:iii ?i pentru a se dinarniza. in plus, detin un dualism ce·le permit" sa <J.ieaga solutio. tea mat con- 1000abiJa.

InteligenFl": Se regi\se~te ln ei 0 nervozitate ee-l de' termina sa reactioneze cateodata brutal. .. Curiozitatea lor este selecbvii; intr-un mod straniu.Subiecfii sunt capebili sa faca adeviitate pasiuni pentru nimicuri, lasand' deoparte lucrurile. snpcrtante. fara a le arunca macer 0 privire.

AfecUvitate: Sunt ni~te introvertfti veritabili. l.urnea lor intenoara reprezinl.ii mull mai mutt pentru ci dedi.1 arlee ar puiee depil~i slera lor mental;;. C:!.teodata se aTeta a fj loarte inflwnlabiJi, iar altad;jlil, foarte lnc.apiltillv11L Sunt toarte subiertivi, cu toate dl nu au mare lncredere in ei tn~i~j. Ar putea Ii nurniti chiar OffilZi.

Moralitate: Este excelenta ~ totusi, de I" primele contact". purfiltorii aceslor nume ·!asii impresia ea stlu sa. se adapteze d upa ·ct rcumstanje ~j ca pot lasa d eoparte scrupulei\! atunci cand 'est" ·lie.cesar. De fapt nu e at",,! de simplu, tnai ales ca sisternul lor de valori este dcstul de conluz.

VitaJitate: Este buna, dar subiectii obosesc dastul de repede. Re.gtlnw [or iIIirn.entar nu este e~hilibrat 5i au tendinta de a fZlc~ abuz de excitante. Au nevoie de mult sornn sl de o viap" calma. Trebuie sa se lean]a de boli inieotioase, lar ochii ¢ bronhiile titbuie sa fie bine supravevegheate.

SenzoriaUtate: Sexualitatea lor esta aproape mtotdeauna supusli ~,1et:tivilatii, Le ia rnult limp p~ni.i a declara ce simt dar, de aiel, totld ~erg" ca pe reate. .

Dtnamism. Sun! departc de a fl convmqatcn, de aceea (,,,bLiie stimulati. .Studnle jj ,~necta Ioarte bine. pot hexcelen" tehnicieni, remarcabili inginen aeronautici sau sa pot speciehza in elettronicii sau electricitate. in general, sunt cercetatori organizap. ce stiu sa conduce alacenle C\J multi;; diploma.tie. adaptandu-sc ell repezidune,

21

Soci;lbilitate: Este excelenta, dar nu eu rncreu 0 dispozitie egala. Subiectii nu at lrebui lasa\i sii ceda 'n capcena unei vieti facile, lucru care le este Icerte la Indernana, gnl\'e ingenioiili5\ii ~is\m\ului lor de intiiga.

Concluzii: Surpnnd prin rapldiratea reacttilor, atund dmd deja au fast cat,11ogali drept incapabili de. a Jllii 'raide In mana. Norocul lor este ezitant, dar reusna, In general buna, Pentru ca osci lea.a per manent 1nt re doua lumi, sun I extrem de \Xi,man~ ~i rmsteriosi, dar acest lucru nu le Iavonzeezii un succes precoce.

CQmpatibilita~i: i, 6, 11, 12,26, 29, 36, 38,

22 ..

______________ _:P..:.r:~n~·E"l.e {tf-(;ora(Jtlf'nll

4.

ANGHEL

Angela, Angelica, Angelina, Angelo, Anghelina, Angi, Anjclica, Eugen, Eng'enia. ligia, Roger.

Sergiu

Dimensiuni ale 1>~~sonaJlta*ii Vointil Emoti;_';tate ReacUCiI,a.te AcUvitate

Intuitie

Int.eligen ~a Afectivnate MoraHtate Vitalitate SenzoriaJitate. Dmamisrn

Sociabi litate

%

Dimen.siuni ale pe~~onalita!:ii saniitat~

Reusira In viala

SJudH '

P;c.ie.5ie Afacen

I3,ani

Noroe Dragoste Mariqj Prietenl Distractf CaiatOlii

97 90 75

100 lOQ 95 90 80 60 65 90

100.

Caracterizare ·geneTala: Sustinere

Persenalitate: Subiectii sun! flegmatici ~i au activitatea ~i reactivitatea medii, dar eficece. Nu se rasa purl,,!, nici de entuziasm, nici de disperere, Sunt calmi. r.'ibdatori ~i privase ell detapre roeta deslinului, co-l urci\ pe oerneni, pen-

95 36 37 87 82 90 92 98 95 88 93 78

%

23

In! a-i aduce dio nou ios, In oceanul extstentei Sunl rnai mult obscrvatori decat fllosof] ~i, dad; sunt mal I~n~, este din CaUza cil dau aten~je fiecarul amanuru Inainte de a S€ pronunta inrr-o problema.

Psihtc: Sun! nelini~tip si, din C<lUZ<l laptulul di. emotvllate.", lor S€ .ituerua la .acelasi nive! ClJ reaciivitatea. aceasti; nelinL~e nu Sf! rezolvii cu adev5.rat in aqiune. Ei doresc s!i lie O<.:URa\i, dar. cAnd li se propune ceva nou, se. blocheaza: nu este vorbade opozitia, d de refuzul de " se 8mba)" in zadar, Trei zlle mal 1;;(1,lu insa. se pot alia d ja la mijloeul pmiectului care 1) S'1I propos.

Voinlii: E pUternid\, la limita incajJat§n;l.ril. Pcntru a invlnge rezlstenta oarnenilor sau a lucrurilor, ~ubleciij sunt .gat" s.il depunao mate' cantttate de energie. precurn anima-

Il,II01 totem, anlilopa_ .

Emetivitate: Hind medie, e illn;;'bu~iril In tD\alit~te de voint'\". cste verba despre o'voin!ii cere nu pOBie· fi contrecar,1tii ruci de reactivitate, oiei de cmotivrtate.

Reactivitate: Dupa procanta], se poatc spun€ ca subi eelii ~<:ti oneaza f oarte Iirev, lnsa este 0 gre¥,aK Reacr ile lor sunt lente, se deslasoara pe rnai multe.zile, dar sunt fearte eiicace: au capacitiiti impresionante, precum frunzisul interminebil al 'wpriJoiului.

Activitate: Subiectii sun!' oerneni ai [ortei, prin excelen f.l. , Sunt [oarte arras; de medicine si, datonla spiritului lor pra'die, pot Ii excelen~ chirurqi, ins! neri sa" sportivi prolesionisti depr;mii elasa. Nu trebuie Tmpiedica!i sa faca sport, ins;) est. oeceser sa se 'COovinga ill au to~ n~i~ de 0 rneserl~.

Intuitie, Fiind Ioerte se nsibili, delecteatil cea mal fina' incc<.c"red~ rnascare a adeviiruJuL TohJ~I, dati dovadii "?i_ <le '0 anumiM naivitale, care, in cluda inlultiei, jj antreneazs in ectiuni ale cardy consecintc nelaricite nu Ie pot sesiza.

'nteligenta: Este bum, dar 5ubiecpi se mdoiesc de ea.

Once soh'tie .care nu se hazeazi'i pc a .. expe rien!~ tr"CUJ:ij jj

24

nalmisteste. Vor sa 'inainteze pas cu 1"$, nu in salturi. Ini€li: ge nta lor pe j urila tate sillll3ticil este ~ nal,ticii, de unde provine ~i diflcultatca de a Imee de la delalil I" irureg.

Afectivitate: Subteciii conSldera ci) nici 0 lnittanve nu este com piela .uaca nu izvor;;~te dintr-un g,~sl altruist. Vor sa faea servicii si.sa-i ajuta pc (eililJp. dar sunt dcstul de infJuen· \obili,'i1.lr accsl lucru li se reproseaza uncon. ]91 iubesc loarte rnult fami.lia ~I au nevoie de multil' inldegere si 1 andrete. Inc;)i din copllarie trcbuie 1nvdl"P sa se exprime cu libertate sl In' credere,

Moralttate: Alectivitatee lor putln ocultata se 113 raS, lrang," "supra rnoralei, care estc (oarte buna, Distincti", dinire bine ¥ raL) 'este putin arbitrera, dar rezultatcle sunt bune. AWI""i C,5nd cred in ceva, 0 rae din lot sufletul, urmand deviz" "torul sau nirnic!"

Vitalitate: Subiecpisunt pasicna]i de tot ce are lege· turt. cu viata ~i sunt interesati de medicma, dletetica ,?i yoga, Au insa nevote de aer curet ~i .sornn, 'jar punctullor sensibil este sistemul Q50S, ln specie I CQ loa na vertebral!;.

Senzortalitate: Acest-domeruu Ie r,dicii prcbleme purtatonlor-ecestor riume, pentru ca, de multe orl, sunt prinsi jntr~ pasiuni uneori fome puternice lIi simtul datorlei ~i el rcspectuhn pentru sexul opus. M"rek! respect ee-l poarta familiai ii va Si.)lvi'l din roulte situiltii indoieln\c¢, Pe plan sellzonal, re"ctiile lor depind de sentirnente, diu scmpul<ile complica totul.

Dinamism: Subiecplor nu le riiruane decat sa-sisublimeze Il'1$ti nctele, ded'candu-se unor cauze foarte lmpcrtante. Au 0 activitate destul de dependents' de dinernism, dar si 0 treneze ·ce cre~ echipe d", cercetlton, asooeri f;li$ltr~ptce, g!1Jpuri de intervenpi sociale sau asccialiiparamedicale.

Sociabilitate: Purtatorn acestor nume sunt sociabili mai mult din politete decilt din convinqare. Par greoL, dar sunt capebili de man eiorturi pentru "c'?i manilesta edeziunee la reuniuni ce-i irnpresioneaza.

25

Concluziu Cree,",Z3 jmpfesla dl intr-adev<if Sustin hunea p" umerii lor. ior ateasl<1 irnpresie se datoreaza' put"", cu care ned cfl sunt ind;5pens~bili oricui Au te,nd01l\" de ,,·SI ,"praesiima poslbilitiili1e, dar aces! I~"J nu are tllCl, 0 irnportaJ'l\ii ~tala nmp eilt antreneaza ~l ronvrn9: Nil prea ered In ~n5ii, ell toate di de muli" or! SL ml r "VO",,,I]

Compatibilitati: 9, 22; 36, 33, 50" 51.

Prenum~/e. ~f Cu~.;ten:tl

5.

AUGUSTIN

. Augu~t, August .. , Augusttna, Gustav, Gusti, lustin, Iustina, lustinian, Justin, Justina, Justinian

Element Foe

Zod;e Berbec

Culoare Bteu

Animal RinOCer. MIneral Tlingslen Planta Mace~

DimenSiuni ale % DimensitJn,i ale %
per50nalilii~ii personalilatii
Vointa ')7 5.anatale 97
Emotlvitate 98. Reu~irn ill t'lata 95
g eactivi ta te 55 Studu 80
Activit Me 9"/ Pn;ifesie 8:,
Intultle 73 Alacerl 100
Inteligenta 87 R,ani 100
Afectivitale 77 I Notoc 85
Moralilate (;)8 . Dragosle 75
VlbJitate g.<J Madaj 90
Senwrialitate 98 I Prieteni 70
Dmanusm, 99 Distractii 90
Socia bilitate 9~ I talato';i g{) Caracteril:are generala: lnaintare •

Personalitate: I::"$!e grel) sa ti saopuna rezisienta ,,_ cestor fUnt-e, di6sun! III an:Jah"i timp seducatoare iii ecrisoare, precu~n miicesu/, Se aprind intr-o clipa §i se ~runc~ eu Cil-Pl~ main e ~j nekricil ve Ii tel ce 5(J va puna de-a C{lr!TI(>-

zisui] All taJentuJ de-a seimplica in situatii complicate, din caW ies destuJde greu. in g-ener,lI, sun! spirite aventnroase, pasicnale ~ ncobosite.

Psihic: Purtatorii acestor nome sun! g.-ell de urmat, pentru ca la cji (dtul se an" in rniscare. Actiuriile le sunt edesea incaklte ~i este bine sa fie ,nvil!af! de mid sa simplihc€ lucrurile, Sunt extrevernti ell 0 imag;na~e Ioarte femlli. chiar machi,nvelicJ! Exaqerat de posesivi, viseati'i permanent si'i. aib;'; sclavi, iar aeesta vise Ii indud, la ,nee pul, pe pari ntJi lor. Sun! sublectivi ~i all 0 incredere in propri .. persoana ce Irizeil.?";; orqohul.

Vointa: DoG) soar [ace 0 caracterioqrarna il unui bul.dozer sau al unui run, In ea s-ar regasi ell adevarat prooenteJul tl'ce;;tei vointei Nu este suticient un pluton.de solda!i pentru a-i opn din actiuoe pe pUliiitorii acestor prenurnel

Emotivitate. Controlete perfect, sustine 0 reactivitate mult mai puternica.rcare e5te sursa tuturorssismelor psihologice ale.acestui caracter vukanu., Subiecjii Iec din prietenie o pasiune, iar visul lor est", s& place la Poiul Nord sau in Sahara cu o ga~cii de prietenil

Reactivitate: . Subicctil au reactii redutablle atunci c5rid lucrunla nu merg asa cum doresc eisi daca le cede in maini un subaltern. Parteneru lor de Viara "or a!Jeil de Intfunpinal destule greut1iji pcntru a supraVie,\Ui acestor dezlan\uiri ce amintesc de coridele spaniole.

Activit"t,,: Uneori e de-a dreptul deUranta si conteqloasa. Su biectii sun! ambijio~i l'i sa crampcneaze de, avantaiele De care Ie oblin. Sunt capabif -sa urmeze studii fndelungate. ~i sun! alra$i de once are legatura cu caJatorl.ile, dar ~ cu stiintelc medicale '!Ii paramedlcale. Pot Ii vazuti ca dlrectori de scoli sau secreteri, dar tot ceee ce Iac inainte deorice este sacomandel

Intuitie: E media, iar seductia, foarte directa. Subiecjii pot Ii t03rte vlcleni,dar ~i.Cl <lC€51 caz 1,,55 si'i se intrev"d1l ill

28

"Iovitunle" sunt prevazute cumullii inteligenta. Flerul lOT nu se datoreaza .intuitiei, ti unei ratiuni mach,avctice dintre eel ..

rna, subtiJe..' .

lntelig.mfa: E rr(.ai mull practice decat stralucitoare ~i esk pusa iii lntreqime In interesul actnmll, we!, dac<" .emotivitatea este medie, ectlvitatea ~i reusira sunt Ioarte bune, Fiind sirikti<;a, int?ligent~ este cea cafe Ii face .$i.i v\Jd~ imediat ilr1i.i1e de d-esJasuri.lre ale unei actiuni. in plus, purtatcrii acestor prenume a'u 0 memoria fid~ta ~i 0 curiozitate mare.

Afectjvitate: Peate fi numitii versatilS. Subiectii se arunca In 'bratele persoanelor pe.care le irtta!nesc,apoi Ie uila, se lntorc ~ o.tau de la ~apiiL. Mal mult,afee:tivitatea lor este unarnestacde. prieteni. iubire ~ s<:nzori<l~tate, adi'ca un adevarat coctcil.

Moralitate: Reprezinta un coptlol destul de slab. In ceea ce prive$te religia, subiectii nu se ascund deloe <>i spun in fafcj di nu sunt prea <lflima\l de idealuri spirituale. Important de rennut este totusi cii et trebuie sii vree sa creada!

Vitalitate: E ·de-a dreptul salbatidi si nicinu er putea

fi "llfe!1 Silnatateil este bum, par supusa influentelor condipilor de viata ale acestor fUn!e neastalTlpiirate. Punctele lor ,_ sensihile sunt aparatul respirator si in special plamaniL

Seazortalttate- Subiecfii cedeazjj uneori unor lmpulsud destuJ de violente, Sensibihtatea 19r .,ste cUtre.rn~toare. Pentru ei nu ~iSta dedit totul sau nimicl Pa~iori'?li, colerlci, aven\:uiro~ ... doar iubii-ea fI poate april

Dlnamism; Este apsoape de [livelul maxim. In purtatorn acestor prenum:e. se regase~e aceeasi f ervoare cu care se raporteaza le existentii 10 genera!.

Sociabilitate: U s-ar .putea reprosa tatum excesiva a. caracteruhn, daca nu 1)]' fj comperisata printr-o mare putere de a-i entrena pe cei dill jur. in anturajul lor pot sa se "fie ~ persoanece se VOl' .speriade forte acestor subieCj:i, dar tot ii vor urrna.

29

Concluzii; Sun! parsoane care nu lac deeM.sa r.epuna constant lucruri.le in chestiune, mat ales d\nd e vorba de altii. .. Nu pot Ii urrnate dedit incercand s<, Ie supraVle!ui",/ii, peritru ca pUT ~i ~plu se tr~¢5C in fiecare diminea\ii penrru a pom; din nou le ..-azboi! Rcusite lor in viata sa daloTe?B foerta mutt Ufllli sanse neobi!lflulte

Compatibilitatl: 18, 2-7, 48 .. '56.3~·O • ::_P::_T'::_",-,':...lmele r;i coract.e-.-ul

6.

AUREL

Aura, Aurelia, Aurelian, Aurora, lara, Larisa, Laur, Laura, Laurentlu, LauriancLavinia, Lola, lolita, Lora, Loredana, lorelei, Lorena, Loreta, Lori, Lorian, Lorin, Luana, Terentiu, Terentiu

Efef!ll?i,if- ~er 'Zo(i(e:- Val'S/gor

:C~l~.~~e ~oriD0'liu

Anlmal $~rp'ele boa , ~ Mineral Tojjrlz

, .. , Plantij. Viii; ~albotlc6.' .

Dimensiuni ale % I Dimensiuni ale %
P" rsonalitiitii I persOrialitalii
-- -
VOinjii 92 S~niitate '87
Ernotivitate 62 Reusita in Viatii 75.
ReactiVitate 60 I Studii: 90
Aetivitate 97 Profesie 70
InlUi!ie 87 I Alaceri 60
lnteligetlta 91 Bani 80
AtectiVita re 95 Noroc 80
Moralitate 84 Dragoste 90
Vitalitate 88 I Maria] 57
I
Senzorialilate 82 Prieteni 65
Dinamisrn 99 I Distractf 90
Sociabilitate 97 CiIMolii 50 Caracterizare generaUi: invaluire

Personalltate: Sunr asemenea ~rp;elui boa;und doresc 0 prada, 0 lnghit pur ~ sirnplu ~i ebia apoi 0 rnesteca. Alectiunea IOl 01 foarte alasanta, ajung sa lnghita obie.ctul do-

nntei lot, cu ajutorul unor liane ce pot paraliza. Asta me duce cu gandul 1<) planta lor totem. vitasiilbaCicii. Fe de "Ita par" te, purtatorii acestor prenurne au 0 mare ernobvitate ~i 0 detivit(l.te pe mastmi PUT ~i slmplu, nu po! sta locuhril Din r e rl.crre, reac\iiie lor, de~i puternice, sun! putin in tntarziere, ceca ce le cia nmpde a reOeda in"'nte de a explode. Sun! fiint" extraordUlar de vicaie, nu spun "nu:' intrlg;j ~i au intotdeauna doua fete: cateooala lmliarlnwre, ~1t"Qri siilbatice_

P~ihic' Persoaneexrrevertite, au ,0 mare deschidere ratii de lume 9; au nevole de publicul lor pentru ~-~i face- "[]Umarul". cacisunl acton Col se [olosesc chiar de instabilitalea propnel sanaUi£i pentru a se iacejnhjresantL Slreuscsc acest lucru, PQotn.J cd' sunt dotati .cu .mult serm,

Vointa: E sustinutil de 0 mare "~tate~ Subiecj:ii b-i2oUie "hi (anal;;'ze bin" ~forturi[e "olUJitare, pentru a .'Vita disp~1-5i"_ . Emoti\!itate; E fO<trte unportanta, cad reprezlnta detonatorui acestul psihiccu 0 p_otenpalitnte ted.u!'abiltL Pat ernotivitatea 1i poatc face sa ii) decitii:pripile, ce flll vorIisustmute de siguranja, precum si 0 sumcdenie de gilre.

Reaceivitate: E de-a dreptul orbitoarel Aproape de. a€~edsl intcnsirate ca emotivitatea, reactiilil;'lte'a ests cea care genet~aza si1:ua\ii complicate ~i te,;sionate. In aceste conditii, obiectivitatea nu rnai valoreaza doi bani. Subjecti; au modul lor dea vedea lucrurile sl .ar Ii pierdere de tirnp Ci'I cineva.sa Incerce ~ le.schimbe opiniile. Sunt Ioarte posesivi ~i spun inlotdeauna. sotul "meu", apart~mentul"meu",_viata' "mea". 1nCretatori In Sine, par turbulcnti ~i pasioneh.

Activitate: Vor sa se ocupe de tot, susrin intotdeauna ca· stlu tctu si spun tuturor cuqentilete ~; umor ca nu au 1.)leles nimic ~i ca TlU sunt buni Iii rurruc, lucru care, bir\ein!eles, derartjeari_ Srudule lor sunt de regula prodigioase si se dccid devreme asupra rnesenei pe cere si-o doresc.

Intuitie: F. lnteresanta 5j lnspfitii de un fl",r minunat, Subiectii sunt capahill sa varia toate dedesubturtle ~i ~lJ sa ju-

32

dece oamenii, in plus, au 0 mare putere de. seductie. sunl, foarte simpattci ~i stiu adesea 55 spuna rninunal povestioare ernuzante,

Inteligenta: E vie ?l sinretica, ier memoria, excelenta, in spcdru tea afediva. [~i amintesc Ioarte binecc II Sea spus seu Ii s-a fiicut ~i sun! si.putin ranchtuncsi, Nu aste rccornandat sa Ii sc rlineasea suscepbbilitatea. All 0 ~,uri(jtili'!te r'le_sij' tioasa 5; "dora bar fa, rnal ",ies la telefon, instrumentul lor preleret,

Afecttvltate. Sunt posesivi, pentru a putea iubi din lot suflctul. Foarte curand VQr descoperi Wi pref_eii\ §l iubeasd, decat sa fie iubill ~i' pot Ii destulde sulocanti.

Moralitate: Au 0 impreslonanta moralitata verbala, pe care rneearca sa 0 irnpuna anturajuJul \,i. pentru ca ilu un mod de a -Ii -Ioarte placuti, sun! ascu!tali ~j urrnati, P05edl! . sirntul amicltiei, se adapteza deosebit de usor la tot felu! de ~ antureje sl posedaerta de e-i face pe ceilalri sa-si povesteasca ~ viata. S,,;)t conlidenp atentisi devotati, ce (rat~(l2a eele rnai ,; inhme problerne ell rnul,l~ sensibilitale 51 delicatete. Crcdlnrele lor sunt destul de traditionalist", ~i ~rice ;"ol;tatEJ in acest plank surpnnde ~i il contrarteza.

Vitaiitate; Subiecpi de\in 0 rez.ishm!a impresionenta.

T ot~, aceasta. este adesea d isturbata.de.dfverse alectillni ale carer cauze nu pot fi determinate organic, d mai degrab.'i psihic. Punctcle lor sensiblle sunt ststemul circulator ~i int-es,~ tmele. _,

Senzorialitare: Este plasa:tii sub semnul posesiviilitif Q ~.~ sexuelitatea. Sepoete vorbi despre a senzualitete.cu dO':, ill Ie]e. care ar putea.crea Wiele problema.

Dinamism; Felul lcr emuzant de a li ascunde de reg Iii: 0 fiinta mult mal profunda $i mal rcfulata din punct de' dere wntime-nt:ru, teo iritampin,'i greutiltl in a se rnanifeste ~ in a se face !ua!a in senos. .Subiectii trebuie deprinsi din ti rete sa se <'!X.prime dteschis cendeste yorba de sentimentele 10'.

:33

Sociabllltates Cu toate ci. poole parea greu de erezut, voini<' lor este pulerruca ~, "wnc! cand au (eva in cap, mers pima la capat. Norccul exista, Jar reusita 50;! d<>tore-azii mai degi<lba sarmului ~ rni'lgn<ilismului personal,

Con cluzii: Once exploretor african poole spune ,a· ¥lrpeie boa seamhc3 asupraprazii dmtr-un arbore, !~ra sa 013 vazut. Cum se poate scapa de el esre deja 0 cu totul alta

poveste .. , , _

Compatibilitati: 13,33,34,37,40,46,47,48, 52,

Y'

P~17U'r.e/e ,I: C-CJ,.(l(.~leruJ

7.

AVRAM

Amanda, Ambrozie, Anwdeo, Amza, Armand.

Arpad, Smaranda

Element Aer Animal BIIr.tlC
Zodie Va'solor Mineral ·Argim
Culoare Violet Plante Stu!
Dirnensluni ale % Dimenslunl ale %
p""rs'Onalita!ii personalitatll
\.'oinla 92 &innta!e 92
Ernotidtate 67 Reu~ita in liia!a 78
R '~acfi\jit"te 38 Studii 95
Activit"fe B8 P,oIesi8 80
Intuitie 88 Afaeeri 100
Inteligent$ 89. Bani 90
Afedivjttlt~ 9.D Nome 73
Moralilate 9il' Dragoste 6:';
Vitalibte 81 Madej 90
Senzodalitate 90 Prieteni 5S
Dinarnism 85 Distractii 85
Sodabilitate 90 CiiJatorti 70 Caracrertzara generaJii: infmotarea furtunii Personalrtate: Sentimentali de 0 mare emorivitate, cu 0 activit,,!e re\inul;'\ $i'rcactii inlJrziate, 5ubiec\ii dispun de

Q ll<3r'.'Qnaiitate valorOils3. numal ca lipsa de energie face din e1 oameru ce it vor determina pe aflii .s!i rmmccasca, Planta . lor totem (:"Ie S;j uiu}, dm;;' in pC'ioadel<! in care "'mil .. 1 este .

-

:1';

Indrt~ putermc preierii sj ;C anlece. N~j sunt Ioarte arubmP~I ;;i prelera 0 via!<i Iilli$titd. Au 0 JTI;Jr1? nevoie de <J 5 ,im\, securizan Si j)jjrintil tr~bln{~- 5(1 ii 1nvetE.~ devrcme ca trebuie Si'J fie rnai cornbatanu pcntru a reu~i in viil!,'l.

Psrhic: introvertiti, suble(i'ii neglijcaza adesea ce ,_, in,&mpli'i in [urul lor. Trebuie ob.l~mlip sa seInlereseze de eellaltr, ,,;;: partlctpe laintruniri, sj raoil sport.

Vointa: Poate fi caractGri1.1ta drept de orcurristente, pusaln rniscare de evenirnentele exterioare Nu trcbule ,',i,,,,l lapluJ ca antmalul-toremal purtatorilor acestor numc este oursucu I, a caru; viata subterana ~i de hibernare esre 10ane izolata.

Emotivitale: Este I"ttorui <lc\ivator 011. volnWi. Suhischim Ie place sa '<lib" prieteni, eLI condltia ce acei'll" &~ n .... i [kra"je2e pre .. rnult, jn 8en€r~1 pre.ferii'sii .ocoleasca responsabili(~ile

Reaciivitate: Eldslii un mare demlaj 'nlre reactivnate ,~i ernotivitatc, Tn sensu] ca aceas1.if din urrneestc aproape intil 0 data Gill prima. Purtatorii.acestor prsnume nu ~lJ un sim] prea merest pi opozitlei, a'lf 'lei "!.llli Ioarte sensibil la e~, carelirrauruatizeaza ~i ii'dascurajeaz:.'i.

Activttare: Esla fnfcrioar!i \'o,ntei si asia face din suhiec\] tii{ • .te supravietuitori. i~i onoreaza hi;'" sludii!e, ~i'id se adapte1)za binc le mulle materu s1 stiu sii'~i Iixeze "tenlia.,. ru COTidipfl de a nu Ii' suslras: de imagini"lii" lor. Sun! atrasi de rnescrii ce scant; Ia jumMiltcl'l dnJinllfui lntre subrrrisieitate 9i cemenda. A) .. 0 strudi.lJa de controlori. Pot d,>wni adesea v'~n('~i. admmistreton, fimc.jionari ai scrvlciilor de control al calitiltii. Pot Ii ';i.i buni decmcieni, datoHJa mNkulozi!a!ii lor, SL au aptitudini pentru medicine. Din ~cate, subiectilor Ie 2SIe destul de greu sa Sf? anqajeze pe G cale prof sionala,

Intuitic: Esta determlnanta. Subiequ pot Ii auziti adeSedspunand: "Nil Iac acest lueru pcntru di smrt ca nu trebu- 18! Este u!;irta Je'schi"" penlru loale renunl'iirile lor. Din leri· ci'e. wn! loarte wduc.itoH $) sarmanti

PJI"enum:ele ~I c{rract.erul

Inteligen~a: E dUblatii de 0 imagin~pe ie~itii din GOmun. Totusi, nu e bine ca eceasta din urma sa lie rnai raptda dedit intelige$, dId Ii Va antrzna pe subiecf lntr-o lurne plina de lantasme. ]nle!igen\a lor est!? analitica ~i Ie per mile sii mire in detalli Ioerte fine, Aceastacalitate se regiise~te in momentul alegen; unei meserii. Memoria astc Ioarte 8O]id<'1, dar curiozitataa, destul de amortita. Prdera sii-';'i irnaqineze lucrurile in .interiorul case; lor decal sa plece pentru a descoperi lumea.

Afectlvit"te: Subiectii sunt afectuosi ei sensibih fala de tot ee 11 atinge, In bine S<JIJ in Riu_ Sunt susceptibili, nu suntposesioi sinutralesc cu irnpresia cil ce este al lor Ie aparpnecu ;;tdevarat.

Morahtate. E exci/len[a, cu toate di cet mai pripiti ar considere-o tpoentS,' Subiectiinu au rjgG;;trc comportamentala si esta ceva intent in irumifestanle lor virtuoase, care se afla earn in contratimp. Convingenle Ie 5UI'l1: Iluctuante, eredin:ta nu este batllti'i in cuie ~i .se antreneazi:i uneort tn reverii metafizice, Este indicat sa fie readusi cu picioarele pe paman!.

Vitalttate. E des!ul de putemicli, dar subieetii ooosesc repede, In g;eneraJ, au nevoie de mull somn ~\ este binc sa-~ petreca vacantele la marginea apelor, Ia mare mal ale s, Punttoo lor vulnerabile sun! aparatul genital si sistemul nerves.

Sem:orialitate: i~i perrec timpul locercand sa concilieze tendintele entagoniste ale personalitatii lor, pentru ca sunt duah $i pe plansaxual. In adolescenta trebuie sii fie bine instruql, "'Stfel lnc<lt sa dobandeasca notium foarte clare in

'ceea ce priveste sexualitatea. -

Dinamisrn: Nu este I" inaljimea aclivitiijii sau voinrei, lucru care eOrlferll timiditate ~i un recul in rat" angajarii_ Su- 1 biecrii sunt de obicei oblectivi, dar mal mult din cauza indiferentei dedit a s.tapiinirii de sine. Trebuie incllrajati inca din copilarie. iuandu-5e In celcul caracterul lor dublu, de ooicei

Prenume1e ~i co..-aereml

st

bland ~i lini~)it. dar care poate avea rnomente de rebellune destul de violente,

Socia.biUtate: SubiiicjilQr le plare sa fie inconjum\i de oemeni. chier dace nu loti Ie sunt prietenl, Voin\a lor este fluctuant!:; ~i, 'dupe 0 perioadii de mare efort, sedescurajeaza, fac e pauza *j apoi 0 iau de la capat. Sunt puternlc atasati de f"milie ~i <;auta in santi! acesteia lini:?t" ~i securitate.

Concluzii: Purtatorii acestor prenume nu trebuie sa se bizuie doar pe noroc, did reusita reala se datoreaza elmturilor pcrsonale,

ComplltibHitiiti:2, 6,8, 22, 42, 43.

Pretlume.le sr CJurac·t.crul

-------- --- ----_._----

8.

BARBU

Barbara, Bartolomeu, Bebe, Berta, Bertina, Helga, Hilda, Otelo, Orilla, Otto, Varvara

Element A er An'rrr,d BdtJan
Zodie Vdrsotor Min",ra] palcot
Culoare Violel Planiii Violeta Dimensiuni ale % Dimensfuni ale %.
r·>efsonaliti\tii pers(malittitii
Voin('" 92 &il1dlate 92
Emotivirare 55 Reusit!i ·in viata %
Reacti";;!,,[e 4"J Studii . 90
Actj,~late 87 Proiesle lob
lntuitie S3 Alaceri 100
rnteligcnta 86 Bani 100
Alectivitale ss Noroc 85
Moralitete ·61 Dragoste 50
Vitali!"!:,, 90 l\1ayiaj. 75
Senzorialitare 89 Prieterii 100
Dinarnism 95 Distractil 70
Sociebihtate 97 CalatC),ii 80 Caractertzare generala: itltrebaTl8c

Personalitate: Sunt persoane senrimentale, cuo .. sensi bili fate .rnedte, 0 ectivitate destul de celma ,i reactii echilibrate. Discrete, putin artrliciale in aparenF", de fapl prezcnte intr-un mod dclicat, se aseilmana uioleTdur. vcgei(lluj lor to-

.,

rr-m, AI J In ·(j(ela~t limp 0 teJldin~d spre rClcr\lc-l, dar si spre-e poza. a epeta

Psihic: Cautarea proprlei idenlitltt Ii f"oe ,;; se- rC'p11eze asupra lor jn~i~i, riscandastiel sa piarda coruactul cu realitatec, Parintii trcbule sa lr1\ele"g~ de tirnpunu dualitatea acestui caracter: uncori sun! lipsiti de lncredere fat'; de propria .persoana, dar, Wala cu primele succese prolasionale

,,\U ernoponale. se rernontaaza. .

Voin~a: Pruneazaasupra celorlalte aspecre ale personalihi!ii, Flind daci fo~rte putemica, volnta Ie perrnlrc subiecllior sa lnregistreze. Irumoase succese proiestonale.

Emotivitater- Estc medie ~f putin :$ire~tii. Pu.rtiitorii acestor prenums ~tju tntotdeauoa cand pet merge fO<)t1e departe ~j de. aceee se opresc lmedial Uind sunt pe cale s(i depii>,,~~c5 timita. permisa.

Reac.tlvitate: Fiirld buna, li aluM. sa-st creeze 11"1 iur un h illo u de modestle I i nj~titii, ce le perm i te 55 "~i puna la 'IlU net mici cO!l)bina\ii socio-profesionele. Nue verba de opozitie, ci de", inertiecakulata, ceIece J;>Osibila "legem" actiuniiceJei mal Ievorizante.

Activitate: Sunt elevi bunidar care nu sar 1n ochi nlci pe planul rezultarelor scolarc, niei pe £el al dlsciplinei. l~i urmeazl drurnul destul de modest 'ca aspiratii.rdar acolo unde pun pic.oruletiu sil il1departeze toetaobstacolele. lubesc sportwl ~ sunt Inotaton ·remarcabili. Tot ce se I".;ga de alectronica, radiO, teieviziuneii atrage Ioarte mull ~j vor reusi gratle .taientului, rabdarii~ politetii, Pot [i ~i buni medici pedi'afri sau directori de orfelinate.

Intultie..Subiectii au 0 buna inruitle, dublata de. 0 !ina psiholqgie spontana. 1'~i dau seama rcpede de strategia 'PC ~r~ lrebuie sa o urrneze.

Intel.igenta: Purt.iilQrii acesror prenume bendic1aza qe 6 .buna· .atentie si r~ooare, d~r nu caula sa straluoeasca doar renfro piacerea de a seduce be 0 mare eficacitate, in-

telige"\" lor e mal mull.slntetidi ~i le permit e sa evire mult:e gt~li comportamentale.

Afectivitate: Subiecpi sunt posesivi, dar intr-un mod 100.-1 e inleligent_li potIace PI? al~i sa SG simta lndalorap, liira a-i incatusa vizibil, deci lara sa-; sperie. Sunt afectuosi, C\J un aer de.Ialsa inocim~, ce ii fa~esa itlregistr"z.e reu~t~ rernarcabile la capitolul "~opus". lntuitta lor este bin e legata de sentimenlalltate ~i acest ~ucru Ii face sil se ataseze destul de mull, In special de oamenl potrivrti intereselor pe care le urrnarcsc. Dad; Ii ,ncearq\ un e l .. Indoieli, le pastTelJxa doar pantru ei, pan'; csnd Ie potconlrunta GU realitatea concreta. Acest lucru se datoreazs ~i laptului <;:1\ IlU vor sa-~i alterezecumvs im<:l@ne~ pe care. si-c construiesc cu multa atentie.

Moralitate: E mediocra si destul de secreta. Me~bri.i acestei farmiii de, numa sun! capabili sa pastreze un chip an" g,!lic ~ lili1'ltii, chlar ~i cand trebuie sa indeplineasce lucrun mal putin curets. 9Jiu foarte bine cum si\~1 pastreze secrete-

le, Jara ca atllu!'1\jtJi sa. oonuiascil ceva. ~

Vitalitate: Subiectii au 0 Ilitalitate Ioarte burn, ce Ie parrnite &1 triliascil la die lnalte, pentru 0 perioada foarte " indelungata_ Sun! predispusi I" Ingra;;are inca de 113 0 varsta [oarte rragoo;;., dar esteindical totu'li sa se Iereasca de reg!- , muri de slab;re "Iulqer", pentru d au un cchilibru metabolic sensibil, ce poete fi perturbat .destul de series. Punctele lor slebe sun! aparatul circulator ~ genunchil.

Senzcirialit"te: E puternica sicomplexs. Sa poatavorbi d espre, lH1 amestec rar ~i destul de greu de relidilt .de' interes, indecizle, tearna, sexuahtate ~i masochism!

Dinamism: Purtatcril acestor p ... enurne deu dovadii de teatralism si, deli aceasta afirma!ie poole piirea<lura, este' C\'!a mal potrivita pantru a exprima decalaiul dintra cantitat de ectivitata fi efortul pe care-l depun.

Scclabllitate: Subiectissunt gata 5<1 faea servicii : once ora, ell conditia sa Ie jie returnate intr-un lel sau altut

Prenumefe ~I CQ,rocteruJ

41

in [unctie de necesita\i ... Le face placere sa pnrneasca oaspe~ i~ dovedesc.multa gratie .~i pricepereIn men!lne,ea unei atrnosiere vesele ~ piacuj:e: Unii at puiea sa-; wnsidere lipsi~ de personahtate, dar aceasM imp resi e se detcreeza ~i f aplului eli nu pn sa-?i impuna opiniile cu vehementa ~i nicl sa contrarieze prin ceva. Sunt persoane dellctoasc, norocoase, cafe tUllOSC succcsul, dar ;;1 arta de a si-] SCUZ<! (afa de ceilalti,

Coneluzie: Cum 513 face totusi eil aceste persoane adorablle raman' nelini~ite $; putin temMoarr,chiar in mijlocui succe:sului? Se pare ,,:;, sunt constiente, mai mult S<\u mal pulin, de decaJajul dintre marrtul personal ~i succesul inreglstral. Astfe!, se iritampla: de multe ori sa pfu-fuleasca scena suecesului ~i nu oricum, ci pol scare de incendiu ...

Compatibilltati: 23,32, 33, 40, 52.

PrCHunlRl~ ~i earact erul

- ---

9.

BOGDAN

Bianca, Bibi, Bobi, Boqdana, Boris, Candid, Candida, Canternir, Doris, Samlr, Serafim, Serafin

Element Aer Animal Vu/pe
Zodie .~melll Mineral Agar
Culoare Portocaiiu Planta Zcrl)Jbfki
Dimensiuni ale % Dnnenslunt ale %
personaiitatli personalifiitii
Voint[J <)2 53nata!e 88
Emouvitate 62 R("~u~ita fn viat5 85
Reactici!ate 58 ShJdii 9J
Activitate 89 Profcsie 100
Iniui!ie. 83 fI_("ceri 90
lnlelige.nta 97 Bani 97
AfediviMe 85 Noroc 75
Mor"lilate 74 Draqoste 87
'Vitalitate 69 Marie] 62
Senzorialitate 91 Prieteni 45
Dinamism 95 [)bir~'ctii 100
Sociabililatc 95 CalMarii 96 Caraetertzare generaJa: -Savoare

Persorralitate: Sunt pasionah, cornplecsi. ernotivi.

Ioarte "clivi ~i irrl]'lr~vizibilj.,. Anlmalul totem este rJulpeo ~, prccurn eceasta, sum -raut;;ciosi 51 vicleni. Ri'iubteil lor se peale translorrne "1 lrome. dar 'este atat de bine rnill1''!Vr''I~, [nc_~f poatc fi considerata 0 arrna ven{abiUL

Psihic: Persoane "'~II:ov(>rtite. f",: iotul penlru a li "'t!larcdtC. ~nJ (, garderoba eXfravagan-ld SO! ocu~,nuiesc sa. se ~J~gill~lP Ind~tii ce g_;;sesc celmai rnic rmAI\'_'Sunl {carte i'9r~' abiie ~t cunoase ~i poseda 0 memorie de elclanl. -oanc pu un lntluentllhile. ics (1) 0 abilildle uimrtoere d~n once sihu)i1C:. Filna Ioarte posesive. "u nevoie df' propriul Pllblic pentru ~ ss oirn\1 in larglJl lor.

VOinta: E biMdelvoilati'. ~j il1",titii de 0 mare dow de ,ici~nie, care ii poi' conduce pe sut:>iecli in sitL(ilf,i nepljjcul€.

Emotivitate: Foarte sensibile. l)crw(lnel",cLJ .acestc nurne se. ~fli.i 1n p€rrnanenlii "pe r~,i\" Nll Ie sCIlpa nirnlc si se [olosesc de orice pentru a seapa tuturor printr degete, Pentru ca obifr1lJiesc sa se eschiv<).ze, nu $un~ oc;lihnilbare In cuplu,

Reactivitate: SUt)iiXPI au re~cli1 loarte vii ~I ",desea

nea~!cplale, Piirinhi copiilor ce poartii eceste prenurne nu tfcbLJ~e ~?i lase nkiodi:.1l-a imprcsia ca sunr dep~sili cl,f~ e'verumente, nu 1rebuj~ sl1 se oezOlinla ('I[clQd_ilta ~llrebu~e sH aphC~ principii simple ~i ddinitk'e.

Activit"te: Este uneoi conluza, dar mal degraba aparent, diei suhiectii Still 100ft<) bine ;;ii zapiic<?,a"," ~j astlel sa,; protejeze lumea i~lerio"ra. luL.?sc linihllu straine si $tilntele ,i pot deveni IP\ceJe,1!i traducatori sa" repf'Gz~ruantl el depmtamel1tWui de relotii publice. D~ asemem,,,,. pot Ioerte bin" s.~ lntre in corner], diplomat"c·cfi chiar in show hnssiness.

lnruitie; Sub acest aspect teati,)i ~i disirnulani se <15 cunde.o [iirita ce nu se ajl~ mtotdeeune 111 apeleei, in general sllhl"Oii se tern ~ orate celor din jur 0 flgurii tragica, pentru t5 ,i'~r pierde puterea de a-i ,,,cantil. intul\il'l lOr f,'ite puternica, iar plilerea de saductie. I" feL cluar dacii Dlltin arblidala_

Inteligenta: E vie, [oart« rapida *i putin mconstanta.

F verba despre 0 j"teligen\3 analiticd, co2, ebsoarbe eel woi rruc detaliu ;oi rna; aks micile ",rtipuri ale ce'iorl"tti. pcntru a

44

Prenume!4;! ·~i cor-oct-eml

le puteafolosiintr-un mod de-a dreptulleattai. Memoria impresionanta I€ permile subiectilor sa asimileze cu uwnn!a ~i de timpuriu o mulfima de informal;L

Afectiviiate: Pvrt,iitoni accstor nume se "Balli de bratul hrturor cclor ce II inconjoara, dar, sub aceasta d~zj~voltura aparenta, se ascend fiinte foarte secretoase, ce IlU se prind ell adevaratin joe dedit fO(lrte greu. Plhilltii ~i educetorii ar trebui sa fixeze limite acestui mod juciiu~ de se comporta, Trebuie impikale cumva eele c;!,oua fiinte ee coabiteaza in ace_stii fapturii: una ce \ncearca sa iJevlnii s~rioasa,.~i a.lt';', o adolescenra incurabila, pltna de idei nastrusnice.

Moralitate: E bunii, dar supusaecilpselor. Pentru Q, Ii lnteresanti In antufaj ~i nu nurnai, subiegli fac te-rnin-ce. ' Sim\UJ prieteniei 'este oarecurn suparficial, siMlndu-se pe po- j zijli deopozttie, pentru cii se rem de eye.:. Astiel, adesea i$i - reiuiCQza sentimentele, cad poseda susceptibilitatea florii lor f totem, zqmbflo_ i

Vitalit<>te: Siinatatea persoanalor eu numels de rnai sus are dOH!! fete: cand, sunt vesele, este buna, dind devln' rnorocanoase, se striCii. De regula', sunt Ioarte curaloase $i-poseda oi.0'1il de autovindecare de-a dreptul-rara. Trebuie sa ~ alb;'; totusi grijii dlil slstemul respirator, 'I

Senzorialitate: SlIbieqii de~'n un sentimentalism I complex. Ar dori sa lie iubiji psntru ei rrl~i~j, dar nu .;;tiu 10ar-1 te bini"- cine sunLSUflt uneori afectali de accasta COrllr"dicpe~ ~i &e, resimt la niveluJ sexualitatiL Astlel, )XJt ceda unor oa-i meni ce !'tU reprezmta idealul lor ~J pot lasa sa trea.di pe langJeicei pe care-i plac cu ade~rat_

Dinamlsm: Este pe masura modului lor .excesiv dee lraL Pentruei, dmarnismul.este mal important dedit activltac' tea propriu-zisa, Sublectii se dau Itl spectacol din pl3cerea jocului, nu din dorinta de a cornunica CI?II-d.

Soclabllftata: Sun! fimte sociabjJe. car" au nevoie de public- 'ii [ac tetul pentru a-l g~5i in orice caz, sun! capabile

45

,a'si construi~sc6 0 reputalie verilabila. D~i illl 0 vbint;; ~i (J ,m~raJitate puternica, sunt tolu~i predispuse ,Sa gafez€. De reguJ§" au 0 vivacitate extreordlnera, de 6complililitate. sedu[Moare, ~i au 0, afectivilate putin delirantii, ce e ,cap<'lbilii il atrage PC oricine.

Concluzii: Partentir'i :de via}'" ai acestor sublecti pot petrece rnornente delicioase in compania lor, lnsa, pe de alIa parte, pot avea parte. ~i de rnomente cand ar fj gala sa de" milioane numa! peniru e sec aH" in alta parte. jn cef(a'ce,i pri,ve~e pepatintli lor, flU trebuie.se scape fraiele In ccea ce priveiile roue-alia, dar nkj sa-j pedepsea.diexcesiv, pentru Gil: pot starni Iuria acestor miti utI/pon/ee!

CompatibiIit&ti: 1,5,11. iz, 20, 26,36, 53.

-

III

10.

C.~TALIN

C.lin, Calina, CiWilina, Clement, Clement.in, Clementina, Clementa, Cleo, Cleopatra, Clio, Cloe, Clotilda, Colea, Colin, Colombtna

Element Foe Zodle Leu Culoare Go/ben

Animal Termita Mineral Cristal Piantii Dmbi(6

Djrnenstuni ale % Dirnensiuni ale %
persQnalitiitii per sonalitatii
Voin!a 9(", Sani\tate ')0
Emol\vi(ate 12 R eu~t'ti:l in Clia Iii 9()
n ~ activi ta te loS Studii SO
AclivilHle % Profesie 100
lnruitic 92 AI2Keri 95
bltetigen(il 9f,i Bani 100
A kctiviiaie <)5 Nome 85
Moralitata 87 Dragoste 60
Vitalitate 73 Marjj)] 70
Senzonahtate 9S I"rielem 4{)
Dmamjsm 99 Distractii 60
Sr.x;iab,lifate '7S earGlo,1i 100 ~--------~------------~I

Caracterizar e generalii: Pcnetrare

Personalitate:: Sunt fiirrle pasionale, d .caror rmorh .. rilale ~i sete dc' acnune Is !dee sa alei'lS" solutii extreme. R~ i1ctiiJe lor ~~ iru explQz;w ~I <'IU \er.dintil do? ~ se deda unorca-

,I

I:' pu-rdute. LUI11rol?mdu-'.::.k.'lotU!;"I. ('€~;.rt ce le ~'Il pC::fil1nC S:J

, "L' I"ta "tlJaHlior drhcile Cilt(!(Xldtd pol Ii dE',," dl"pl1Jl.dgr,·-rve Greu de o;",l/lpanlt. vor incep« ':;'¢ .cHee-7.~ proDkJme mea (1HI cocilarie. Vorbln2." Ie este wl,em<?[llil. Jilt si cu o (akl"", ce ,\trage adezil.,ll.

Pslhic: Purlatorf acestor prf'nume sunl ex1 r,iv"rl.iti ~'''' '-2 "d;,ph'.az;l U,OI TTII"hului arnliidn! Sunt ,)tat olnactrvr, de- 10' it;) logkii pe care 0 poseda, cat ~i Sllblecti,,~ din O,IJz.:1 "kcliWillii, Unoori ddll dovada de u In~redere Tn "I pur ~; ,;",plll ireztsrihila.

VoinFi: 5~ pen te spune Cil e de lier o2l1J de orel! eet -(,rrl copsl, suu,ecth nu trebuie 1"",,\, o;1l se urce p~ eellLlllchii ptH1I1{Hqr, c.ad ilr:p.~ha sB vor treci curand ru ei in Ci)~

Emotlvltate, E:. fa"rte rJld'<', Jar nu ii'! lorrna nel'vmi" :uI11, tor subiecui sunt j~'l stare '}il-~i pa'stre£{<!: ~mg.dtd rece chldr IJ'1 slluatii in care 1$.1 !.asa frau libel pi3"Slunii I lucru ce e-st.e. (k il dreplul remarcabil.

Reacttvitate: Posesorii nccstor nume sunt revolutionari inniiscuti' Ei nu re"ctiane~zi\, ci lzbucnesc' All r~zi5t~n!~ ~l ngiditatea vegetaiuiui lor totem, drobifo,

Activitate: Din acest punct de vedere, subicctii sunl devoratori. Pentru " Inteiege awasta menl,-ilitate, In)buie aminnr laptul cd animalul lor totem ~t<' umn;lO. Nu trebuie sd rrure pe nimeni faptul ea purtatoril prenurnelor de mar suo, ,tiu r 0;,,,1 e devrelnE!. ce. vor sa j aea. iilr rei care 11 ajut3 in prolecle suntrrnpresionali de entuziasrnu] .i din~mi5mlll de care dau dovada, Sunt capebili sa l;Jea Otice meserie. dar est~ obligatanu sj aiba o pasrunc pentru ea

Intuitie: Se apropie de vizionansm. Subiecni nu trebUI" nunbtf caci pot prwi pan3 in slrallli1;J~Jrile inimii <:eklrlapl Inteligentii: E remarci.lbila. Sub!ecj.ii sunt diplomat! .de kt nature. iar asta ~")ut,) inloarte multI' siElialii. InteJige:n·

r

48

PreJ'luml!le ~i cg:raclen.'

la loreste analitica ~i <intetica, au mernoric buna $i 0 curiozitate vie.

Afectlvltate: Este motoruJ principal al adivit5fii acestor subiecti care, dadi iubesc 'Ii cred, pot mula mun~ din loc! Daca in:;a se indoicsc de ceva, totul se prabuseste. Pentru ei nu existii eale de mijloc. in general au ncvole de iublre ~i tandre~e,dar ~ de fermitate ~i riqoere,

MoraJitate: Subiec;j:ii au atiit 0 morala indivicluam, cal ~j una colectiv~, deci destul de supla ~i flexlblla,ln acord cu evenimentele pe care Ie lriiiesc. El se alk'i pe tiirfunul extremelor: eel aI credln\Eii i1uminatoare sau al superstiji:ei incurabile,

Vitalitate: Cei care po3.rta at este- nume trebule sa"~ vcqheze stornacul ~i sa fie atenf la crele de sornn nere-gI.t!ate ~i laexccsei de tutun ~i alcool.

SenzorlaJltate: Sublectii nu sun! neaparat Insetati dup;'i scnzatii tari. Pentru ei, sexualitatea este totul sau nimic. Sunt capebili de sacrificli totale pentru un ideal, incluslv de a~i comprornlte In fntregime via\l:l intiln.a. Daciiamorul fizic devine id""lul 19r ... asta este'

Dinamism: Este la lnaltimea psihicului fnfierbfmtat ~i la acestase adauga ~i puterca credintei, Viati' aJatmi de cei care poarta aceste nume nu e simpla, dar e Intotdeauna pasionante.

Sociabilitate: Fiind orgolio~i, subiecpi se manifestii uneon !iranic lata de prieteni, dar, 'lncazul in care sunt In compatibilitate eu cmeva, sunt capabili de un mare devotarnent. Rea~!iile.le suntrapide $i directe ~i pot ajunge panii Ia "Ciolenta. Opozitia lor este putemicii $i rdll~ cat"gori<;: sa cedeze, p,ma ,,-,W consideri) de CU\·iinl"_ Esecunle nu Ii abo! ,din .cele nici cat negru sub u!'!llhie, ci, dimpotriva, Ie dau inca un rnonv sa 'depllI1.\i mai muM energie penrru a obpne ceee ce-si doresc.

49

Conduzii: Subiectilor treoure sa ti se dea ocazia sa comande ~"ste pD5ibii ca in tumcltul ac!iunii sa wile de eel dragi ... De lapt, &e~tia abi<:> a~eapk'i sa profite de mornentelede pauza.

Compatibilitiiti: 18, 19,27,31,56.

11.

CONSTA.NTlN

Constantrna, Constanta, Cosma, Cosmin, Cos~nina, Costin, Costina, Costtnal, Costinela, Cozma, Cozmina, Tanta

Element Foe

Zodie Berke

Culoare Bleu

Animal Cofojanii Mineral Stoniu Plantii Trandcit:

Dimcnstuni ale % Dimensiuni ale %
personalitatft personalitatii
Voinl~ 94 S~;laf(lte 96
Emotivitate 65 Re~ilii 1n viiJta roo
H"actillitiHe fA Studii 80
Activitale 97 Profe$ie 100
Inluil-ie 8-6 Afac'eri '9(J
IFlidisenlii 89 Hanl 90
Al ecti vitate 9.2 Noroe 85.
Moralihte 80 Dragosle .87
Vitalitale 71 Mari.aj 75
SenlOriali(ate 95 P,ieteni 70
Dinamism 99 Distractii $0
Sociabilitatc 92 :CalJtorii 100 Caractcrizare generala: fmpodobire i Perscrralitate; AC€Si tip de carecter seaman5' loort{ bine cu lronda!iw:. planta oteru a purt:itoril?, .numelor dy mal sus, care sunt I in acelesi nmp, $1 flon, 51 smm. Surd ent::Cfo

., . ".

'it.

nvi 51 ·~ctivi si au <"eIK!l; de 0 rapiditete unpresionanta Din 10<)1 .. acesteo rezulta un coctcil exploziv si, in anumite cazun. de temu!. Sunt genul ds oameni care se arnesteca in tot, lar datil nu au ce'~i dorcsc, urrncaza mania sl.drama: vocea hse ridicii, di~ti<J are 0 vile?ii uirniloare, pumnui loveste masa..; Din ecast punctde vedere. parin\l! acestor subiecti trebuie sa r,,~cli"lllele lnca de la prirnul biberon, CiicL altfel. copiu VOl' Ii eei ca re vor dicta In I arnili G_

Psihic: Subiecpl sunt extravertiti, loarte realisti, sc.exterionzeadl usor, au rrevoie de contecte $1 stiu sil Ie provoaceo ir1(a din copilarie 'incep sa l$i aduca p'rteb~l1ii acasa, Isc pe st5p~riii ~i ii trllilsforma. pe ecestie in sclavi. P",wm 'corafarm, sunl curajosi, .curio~i 91 acaparatori.

Voin(a: E puternica ~ adesea se m<)nlfesta. pe neasteptate. In genera! e Pllsa in sen,idul unui scop, Ii'lf cand .aI c~~til dlspere, este pJ,lsii b pa.,trZlr~.

Emntlvitate; E wdu!ab:ilii:, mai al"s1;;;'i c<;mil~pllndc· 0 reaclivtlate de ilcela~j nlvel.

Reactivitate: Totul servesre aceasta rcecuvitate de' vil~t<lloa;-e: emotrvttetee, vointa, actwitatea, Nu trcbuie sa li .\.e c~arii subiectilor oblectivitate, dar nuti abandonarca lotaH fl tdealurtlor pe core Ie Illode.lea;:a de obicei in asa fe! ih~,§t Y.i coincid5 CiJ reusita profesiol)ilta-, Au tendinta de a acapara si -de " lransforma lot ce vin" "in (JonlHCI CU ei in proprietatc pergona~i\. Astfel, lrebuie lnvatati ce 111Se<:Jl1'mii generolil'atea fi g"nt11"'1<2<,1-,

Activitate: SUbiecplor Ie place sa studieze, dar nu pentnr studiu in stne, ci pentrn a <ltingelln scop precis, Nu se vor simli realizati dccat daca vor reusi prolesional

lnh;itie: Sunl persoane puierni~e. cu reaqii bogate. dar '''1 emotii pc n~s'urii. Intuitia lor 'eo foarte bUlla ~j ~iu J5ij se 5<iIW!lSoCa fo;>rl" bine de ea Asrlel. ()~ash functioneazi) f"'ecum un mstitut de sonde], pennu ca SI'lbieclli 0 foJose.<.e lllscopul de a~ de seam", CB gandesc cl'ilalti despre ei.

52 I-~~ntolme/e ~i eorQcte,.--ui PTenumdc ~i co-,.-acfe..-yl

~------------------------~----- -----~--------------------------

Inteligenta: Are 0 struclura i:lmlitica, Spirituali, caustid, arzEtori, chi;;! incendiari, sublectilor nu le SQ'lpa nirnic din vedere. Sunt Ioarte sircti si au 0 placcre di,abolidi de i) juca f~te mem!i,;lorWXlJui opus. In anumlte ';';'uri, sunt zl,/i ·sparga!ori de casnicn" .

Afectivltate: Pe Janga splntul lorde posestvitate, trebuteadauqat Iaptul ca subiectjj sunt '~i loarte alragatori, Da torita in lljiji,!;,i , sunt capabi\i sa se conforrneze rapid ~JilJafIHU"1 cu care Inlril in contact Aceasta stare de Iept este pentru loate yarstek

Moralitate: Adesea $ubiec(lJ insusesc morala "~,m'>rli'lll lor pe care 1i lubesc ~i all rendinta de a inch ide ochii neptaeerilor pe care partenerii de viatii1e provoaca in ' pentru a continua sa stn!iloceasdi in societate. Religi<J

pare 0 chestiunc foarte indepartata,dar,·ctl toate astea,

stnca daca ar beneficia eel putin de cultuIa In acest .-tr;m"'" n fU

Vit a litate: Dac.a reusesc ill ceea ce.-~i propun, re poarta acesteprehume au 0 samtate de ficr, daca te relele pamantlilui 58 abet asupre lor. Zoncle lor __ ,~""o".'. sunt rniiinile, ce risci[ ~ Ii accldentate mai mull sau rnai grav. ~ inirna, la propriu 9i la fiQtmlL

Senzol'ia!.it<!h:: Sublectii sunt cochep plin natura

iar la pubertate aling punctul culrninant at seductiei. etentia de foerte title'; %i uwat8 repede cum se Pot propriul sarm, Acestaa flind spuse, au nevoie de :sexua!a cat ma.i complete.

rnnBmism: Purtatorii prenumelor de mai sus dmamism, dar sunt intruchiparea lui. Sunt Ioarte cruri si tot 10. fel de putine persoane ce Ie potrezista, noroc de care profita ~ chiar abuzeaza, chiar tn;;and neeeser, dar reusese. Despre partenerf lor de viapl poate spune dedit ca, dacasunr indusma;;i sau "''''''''''', t, ,

tul e tn regJili I Sociabllitate. Subiectii sunt capabili de <l once rocep\ie in miting. Au un puternic sentiment al

53

tiel, chiar daca eceasteestetumultoasa $i tiranicii, illsa f6arie fidelii: Femeilor din aceasta cateqoria Ie place sa fie lnconjurate de Wl anturaj rnasculin ~I, in genernl, Ie place v;a\a de

~IT~da. .

Conchszii: Sunt persoane curajoase; luptiltoare ~j neclintite deesec, lar cand l;>i arm,onizeazii personalitataa, sunt intr'adeviirlmpresionante,!

Competibilttatl- 3, 7, 13, 19, '27,

'.1

12.

CORINA

Cam, Carin", Carl, Carla. Carleta, Carlo, Carol. eMQla, Carclina, Clara, Clareta, Clartna, Clartsa, Clarita, Claudia, Claudia, Cora. Coralia, Coralina,

Cordelia, Corela, Cor~ia,Er"'miil, Jeremia, lerorum, Irena, Irina, Irinel, M linda, Nechifot

Element Aer Animal RCmdtmidi I
.Zodie BaIG/1rii Minerai Argllo j
Culoare Ikrde Ptantii Cedru i
Dimenshmi ale % Dimensiun! ale %
r)erson!llita~ji persol11llW;tii
VOinlii 90 'Smilllte 95
Emoi'IliI,)le 44 R~la in \lial" 75
Reacli\tl!ate 59 Studii 80
Activitare 95 Pro!~$ie 1.00
Inluiji.'" 73 AJaceri 65
Intclisen(a gil &ini 75
Afectivllate 95 Noroc 87
Moralltat 70 OragO$!e 87
Vitaillele 89 Maria) 95
Senzori"lil.ate 98 Prieleni 100
D'namism 95 [)istraqh lOO
Sotiilbili!<lte 95 Cai<llOlii 100 Caracte rizare g.,neTala" Anil"zii

Personalitate: Inca din Ilnere!e sunl persoane hnpresionente. PUnd pasional a , irnprirM un nun exb aordinar '''"

1T1I1K" lor De o rnare Inn" de cleH'''I!? .'voluell.;:,'ll.L' ".'>nUIl re,.I! in rnicul lOT uowers. pe cere-I dormne ce 51 (<'lI1C r ill'r" n oaghel(! Icrmeceta Snu <oil he p<" rand [(,'Smilliei 'ldU ardenti. da, ceea ce ramane caracterisnc <'S!e po."bililllie<l lor oc a ,,,,,o1,,,, 0 prob!eJllil in ca'evil 'lecunde Est" bille ca in ~opiliirie sa nu he a!ecl3ti de de<:iz.iile arbhrare die p<~nnhlor ",'U ~d"Cilionlnr N" <Ill deloc "tare ~i. precurn itJ1llllalul lor iorern. rundlmlco. "dord ~Oilld ~, nil ;i! d1,)tl inapoi dl' la IlIci o cal.. tmie

Pslhic: Pl.ll15torii acestor pranume ~unl extr~V<:tI1Iti. lill asta in"".ll1n" cii totul trebine spus ~) tl~11 Nu tr.!iicsc Tn umol,) 'iI iJU nevote sZi se delirul\.sca Pen!J1J a<rta, prnClicii lin soi de 'striptease" menta! urprinzator si nimic nu-l pOllte r;'· '11 rnai riiu ~cc1it u conlid~"!,, rdl1~,'I;;_

Voi"~a: intrebiJrea (are ';e ~1t1€ est..,: \IOinl" sau ern- 11I\itl.? Vor pur ~i simplu sau Isc toM dear pentru ~ poza? In realil Ie, "ubl~ctil j~i~l sunt cei cere determms qradul de [imlezie ~ rill re..]i:ale din oricc h!<;TU seu .ac~un

Emotivitate. F. $ubliJa ~llfnutii sub control. Sunl persoene perf"cr cap;>b,I~s<1· , dirijez> ernctnle, In cazul unor ,ollfesiuni IZino\iOmlllle. rnai mull SIll) pupn lIl"'-lIl1late.. Nu e vort,.. de duplicitate, d door de un jod

Reacttvttat c: N u accept" sa 51! intiim pie <leva [iir a ~a el ~ deiina Tolul principal. Au un Sllnt ascutil .. I prieteniel ii" le {ate I'rIM. plili: ere sa lie in<:onjura!i de 0 bandii vesdli ~ striillo:hoare. Es<)curila nu le ah! teazii veselia Ref ularea-este CC\"d rar la ei, existenl<l !or fjind un rei de auloanaliz;; conti· nua, ce s·:", traduce printr-o ""Iosatisiac!ie tieMill,,".

Act,vitate: Subiecpl nu sa dau 111 Irdnt dupe studiu,

T ..ales<: clin plin ~ nu lnvata en ~I dedi rtisroioo Ili-;!,ie VletlJ. aci!ca prin c.w;!orii. POl Ii loan" buru reporteri sau "ta<aii ei depa,,;:unerltelor de rela'" c.u publicul ;"1. in once situ.:.lie. calaton impijtimlll. Co~rn lor profesiofl<lli> esIe foor-

S6

Prelnumele ~Jcat'UcteTUI

Ie relativ;;~j depirde de importanta pe care oacordii meseriei respective, Sun! oricind· gala s;i piece, chiarsa se expatrieze.

Intuttie: Persoancle cu aceste premune no son! Icarte. intuitive ~i se tncred mat mwltln propriile reflectie. Au 0 mare putere de seductie %j aduc. veseha in actiune ;;i in draqoste, :

Inteligenta: Subiectii au 0 inlelig<tnlii global5, C.bI rcactii precise si spirit rapid. Foarte (lbili manual, ~tiu s@ faca once, chlar d .. ea nu spun tot. Pcntru c3 inteligenta tor este sintelita, pot Ii oemeni de afaceri \:I.e prim ordin, '

Afectillitate: Purtatorii acestor nume vor sa fie iubip ~i vor Intreba de 10 ori pe zj daea aces! lucru se Intampla. Daca.nu, stiu sa arunce paie.pe Ioc.

Moralitate: Unde.mcepe. ~i unde.se termma - numai Dumnezeu srie! Subiectii sunt capabtli atilt de acte de eroism, ' dlt ~i de renuniiiri totale 1i retrageri de{initiw! Cit priveste rdigia, 0 adopta adesea P'" cea la moda, pentru ca Ie place, sa fie in bat,,(a vi\"tuIui.

Vitalitate: De!iniitorii numelor de mai sus <;IU vitalita--< lea ~j sani;itatea necesare sa,§i urrneze viata agitata. Pentru ca sunt gumlahzi, gr~lltatG<l Ie poete crea necazuri. A$tiel". trebuie s5-~ supravegheze regimur in¢!i din mere!e. In eopilfuie.· au mare neco;:Jie de sornn, dar au oroare sa'se culce deoreme. $

Senzorialitate: Subiectii vor avea toatii viata tendinial sil se arunce de g"l.uI eelor ceo Ie sunt pe plac, Surit orica~d, gam sa iubeesca sisao ia de la capat; au 0 inima mare $i es-~ til suficient .si'l fie, disponibili, ciici irnediat se va gasi tine'va.'\' pentru cere sa fie gala sa f adi once. Sentiruenteie [or nu sont. Ioarte stabile, ,hU;r dad; detin aroma secrelasi mistici a Q&-:l dr.ului, -planta pe care a prelera :;;i Solomon.. ~

. Dtnarnlsm: Est e plm de potenpali.tiiti ~ de tumult "i_ SI-"'iine perfect activitatea ~i senzorialitatea acestor subiecp. ~ SQciabi!itate: Membrii a'cestel familii de nome sunt. extrern de sociabih '1i Ie face mare pla.~ere s" prirneescs vitite. Se topesc dupa surpnze, iar vacanteie :sun\ pentru ei mi- ~

Pnmumele ~ caracterul

57

rujnate ocazii '-de a s;e dezlantui. Ca parteneri, se cornport5 ilifr-un mod putin usuratic, jar celor de tanga ei Ie va I, necesarli 0 buna filosofie pcntru a aprecia cum se cuvine emorul plin de· salturi al acestor persoane eu inlma larga.

ConduiH:Subjeqii <10) noroc si se folosesc de el. Siml de uncle bate vantul ?i reusesc, prtn snobisro si' sofiStiC>l.re.

CompaflbiHlati: 18, 19,24,27; 31, 34, 41, <18, 56

Pr ~.

__ e'fl[Hne e {il·C.uJ"(JClen~'

13.

CORNEL

Codin, Codrin, Codrllta, Cornelta; Curnelian

Comeuu '

Element Apa Zow" Rae CuioareGaJben

Animal fJaguar Mineral NiChel Planta Smochili

Oimensiun; ale. % Dirnensiuni ale %
personalitafii personalitalii
Voln!;; 90 &iniitate 9S
EmOf;vilal.e 6() R.eusi!;] it) viatl SO
Reactj,;mle 58 Stud';] , 89
Activ;tate 88 Profesie 100
Intuitie 87 MaCeri 9S
lntelig,mta 90 Banl S.o
AI~ctiliitate 91 Noroc 70
Moralit~te 68 V'rag os te 70
VitaJiklte 95 Malia] 60
SenzorialHate. 97 Prieteni 100
Dinamism ss Distracti; 100
SOCiabilitate 93 Cl~raiorii 3.5 Caracterizare general a; Riispundere

tot dj P;So7alitate; Pot p5rea pretelltto~i, pcruru ca tin cu

na J~SI) sq de..<copew [oatesecretele, dupii cum si ¥_ bustul J~r totem, smochirw}, "~te, ,,,Scriptur;;, simbolul descoperir». Sublocln sunt nervosi, ernobvi. cu reactii foalte ra-

pidc, dar de 0 ilc~V1taie medie, Accasta ranid'l'tatn , "

,. J.I ~ <:I reaC~rl'

" . ,.

p,.~{1m€~r(i~ _

lor ':;.f_t--datorQa~ joguonllur. ,I1lLnla1ul totem care ij caractenzeaza. Derin 0 personaritate misterioasa _S1 sunt greu de defi' nit, din cauza duahtiitii lor, cerc-i face sa p~rii and 1nlelepli, OlllO n~ pr,rznici.

Psihic: Subiectn sunr tblndata introvertiti siextravertip. Sunt Ioerte slap,,'''i De viala lor interioara. 'dar '~liu si s.'i se exterroriaezc ~i sa .comunice. Au 0 mare d esc hid ere f<l\!i de lurne ~ sunt lent,,!! sa se arnestece cand in una" cand in alta, datonte curiozita!ii ~i donntel de a Ii de [010" lucru ce "'1 este'lniotdenuna lnteles Sunt ~i putin inrllten!i1bili.

Voinlii: Este foarte bllOii, dade converreste uneori in incapalSnare; Detiniitorii acestor nurne pol Ii unecri liranici. de ececa trebuie iiwa\ali sa nil"$ consider" dorintele drept reaJitati.

Emotiv,tate;t: pulemicasi l«gala de 0 mare .reactivitate, <>slid inc~t subject!; risc3 sa provoace explozii chiar in mijlocul proprlei !amnii, dar ~i in medlu scolar ~i projesional. Au un profund sentiment a! prieteniei, cu sp~df[care.a d stm uneori nevoia de a:-~i translorrna arnicii in disfipoJi I kscru 02 nu 'este posibilfara unele "eplacerl.

Reactivitate: Nu simtul opozitiei domina I'll acesf subiecti, ci eel al rcpunerii in chestiune, Nil doresc sa distruga sistem~tic, ci s.ii construiasca pe ti\r~muri virgine. Sun!' afeclll!i de esecuri, in rnesura In care acestca declansaaza in ei ex plozii de manic.

Activitate: Nu este atai de importanfa pcntru purtalerii ilcestor nume, pentru a au obi~.oiul de a phstra. d istan!a lala de .anurnite lucrurt ~j' adesca se r",trag in ,;"gurMal.o pe nlru a moo ita. Ca. elevi san stude n ti, SImI putindilidli, pentru Cd au tendinta de a se indo; de eutorltatca prolesorilor. Din aceste moti~""" pot deveni Ioarte buni dascah, avilnd 1111 sim] pedagogic rernarcabll. SlI!1t prin excelen!il oarnenii ideilor ~i'r, ias.]' pe altii sa iruaptillasca; lnsa se poate ptiT)" beza pelapJul dj ~t;u sa evahieze Ioarte cored sensul ¢ valoe-

60

Prenumele J!I CiJroCl.eru{

rea acestor rcalizari. Ar putaa Ii mari oamem poiitici sau psi, hologi ,~l psihiatri. De teglJlli, se adapteeza Ioarte bine in once situalie, mei aies'd"cij au cornanda in mana.

lntuitle: in cazul.acestor subiecti, 'este verba ITtai degraoo de vlzilJl1e, pard II s-ar desfiisuJa Inaintea ochilor elisee ce le permit sa reactionezecu 0 d<?oseblta prerizie ~i elicacitate.

Inteligenta: E deschisa, analitica ~i apu. dea surprin-

de orice detaliu, Memoria perscanelor cu aceste nume "fectiva astc -extrern de Vie, In schlmb Cola formaM este mull 'rna; , slabac Au-omare curiozitate $1 doresc sa cunoass (0h.1! ell Once pre), inca din copilarie au mare nevoie de cern, de teleoiziune ;;i de di;;cuiii Jargi, pe diverse teme ce ii pr~6CUPii,

Afed;vitate: Subleclii sun! deosebit desansibili la orieeevenimeur ilfediv, Pot Ii paslonati de un p.'Irtid politic, de o religie .sau pot apara pie oncine este ecuzat pe nedrept. Sunt Ioarte posesivi, dar rnai mult pentru a-i "vea aproape p.:!cei' ce-i apara decaf dintr-un adevaret sirn] de a poseda,

Moralitate: In 'qenerai, subiectii au 0 buna moralltate #i chlartendin]c morelizatoare asupra ceior din jur, dar ell nuenta: "Facet; ce spun eu, nu ce [ac eu!", Convinqerila lor sunt extremiste, a,tlel incat pot "Junge la un rmsuctsm total sau la un materialism :incorigihiL

Vitalitate: E eproape salb"tlej, Purtiitoril numelor de mai sus nu se tern de surrnenaj irtteleetual; uneon au senzatia ca au gasi! 0 alta sursa de hrana decal alirnentele. Pl,lflctde lor sensibile sunt citwlatlasangvinJ', aparatul repirator ~i sistemul osos,

Sensortalttate. Esle Ioarte exigenta ~ Ie va ridlca subiecfilor problerne toatil viaril, All 0 sexualttate puternlca, dar pe care 0 pot dominadin motive morale, religioaw. politice, pentru ca sunt capabili sa-sl puna toata enerqia in s~rIiiCiul unei cauze.

-Prenumele §i CClTocterui

61

Dinamism: -Reportet 1<'1 activitate, este e>\cesiv, Purta[orii iKestar prenume'lasa adesca lmpresia c;; au reahzat dublu {"Iii de ceea ce au facut In mod real. Sunt obiec\iIlI s; subiedi':' in "cela.~ limp, Sun! obiectivi in aproplerea faid de altc pe.rsoone si subkctlvi in [udecarea acestora. 'Oe\in o.tncred~re in ~.i ce depa~~te granitele proprie' persqnalila\i, la$fir1d imprcsia ca au 0 ,rnisiune irnportant§ de Tndephn-it.

Sodabilitate: Este tumiJltoasii, Atunci csnd au ceva de spus, subiectii nu 0 lau pe Qi occilile, iar lnte,-kx:u.totit lor pol avee surprize, Sa zicern ca Ie upseste p'J!in diplomatial

Concluzii: Avem de-a facecu persoana pasionale. ce trebuie supraliBgheatecu alentie i,n adolcscenta. Penrru ca au 0 volnll"?i 0 roorehtate puternicc, se poatc spune.ca, desi 111 lumen alacerllor reu~it" nu este mereu usoara, ele 'au nomew de partea lor, \'tili ce vor, lac 101 ce trebui'e din perspectiva efortului si a conduitei ~i " au succesl

Compatibilitatb 14,16,22,37,42,43,51.

_____________ Pren'[Hh.ellfl' ~j cnrocteru]

14.

CRlSTIAN

Craila, Crenquta, Crin, Crtna, Cris, Cristcl, Cristiana. Crlstin, Cristina, Iris

Element Pom(1nt Zodie FeciOOTo Culoare verde

Animal Broosoi Mineral Granit Planta GenFand

"D"imensiuni. a.le % Dlmensiuni ale %
personalit'iJiI -personalitiitii
Vorn!" 9] SaniitalB 87
Enwtiv,tate 34 Rew,:iLl In viaja 70
Re"cti~it<ite 35 Studii 90
Adi\ol<ile 92 Profesie 100
Intuipe 68 Ajaceri 90
Imeiige'l\3 88 Bani 95
Afe.;:tivitate' 80 Nome 72
Moralitata 89 [)"'90s\e 67
Vitilli(Me .56 Mariilj 70
Senzoria Ii ale 75 P'ielertf 8.5
DinanlJSJ11 82 Distractil 75
Sociabilitate 67 Calatoril 55 Caracterizare generalii: Mister

Personalitate: Persoanela care au eceste prenurne sum fiegmiltice, dar asia nu lnseamm cii sunt inactive d ~ln:pObiva; Emotivitatea lor csta amqrjita, jar reectiile, putln Inlarmte. In general nu .se agiti; prea mlilt pentru a face ceve l der. odatii ce au Tnceput. ectioneaza cu seriozitate. Nu se

P,-tHJIJUIC"le- ~-i £:Clr(l(:_-'_e_ro_'! r'_:~

amagesc smgure. sunl lnne ancoratc in rcalHate. ~l nu-si pierd ,~mp,d vis&od, chter daca dirmneeta sunt qreu de urnrtdln 'pat.

Psihlc: Foarie inlrover1¥ 5uoie,(ii ids1l f03rt" greu S!I se aile secretele s\llletu!ui lor N,men; nu poere *'1; niciod"t;;· ce \land~si:, ier tacerea IQ' poete li IUlltii drept pudoare, caod de [ap! esre dear obscrvatie atenta. Sunt Ioarte obiqctivi ~i nu iJlCearCb sa-:~'i fnSlJ~easW tot ce intra ln contact ttl ei. Par tirnizi pcntru cd sunt J"ezer\lat~ ·~i riS(:~ ~h dee impresia ca' nu iUJ mare incredere 111 propria persoana, pentru G.1 se g~lndC5C fOi:1tte bine ineinre de a actiona,

V()inta; Este. C)(,denliL chiar d<J'c,;, exist';' 0 mica rezerya.·Se pare'di subie<;(ii nu merg p,jna la capatul decizillor pe care Is iau ~i, Wala ~H' dernareaza, par a S~· iasa condusi ·dt,. actiunea trrsine, din inertia.

. Emotivttate. Fiil1d' sub medic. confera suiJlectiiot un

aspect rellexiv, un pic timid. Acestia au !leVOI€!' de nrnp pentru iI reflecta 51 decide. Trebuie sa fie pulinstimulat]. dar nu bruscati, pentru cii sunt susceptibtli ~i se rcp1iazii asupra lor Ioarte rapid.

Reac~jvitate: Nivelulacesteia se apropie de emotivilate. Persoanelecu aceste prenume nu-si 10101£5(: ·,;"nsa., pcniru d\ nu all nevoie de ea. Simiul inrLiiscut 01 precrzie: Ii conduce tntotdeaunala succes. Reusita este l11<1i degrabi'i sal'i$liic<'ilOare ded,t slr;jJl,lcitoare, 5<:' poate spune ca, dacij \;;i' infr'ArU3:i1ZD Ianteziile; pot deveni rnari Iorte spirituele,

Acti"itatl!: E usor superloere.vclntei, ceea ce lIlwm:lll1il ca subieG~i se reiugieaza adesea in ncfiune. "at"odilt;; lasanciu-se chiar devorati de propria proiesie. In glmerru prolefa studiile clasice, leg~le de Imante, diplomette sau tehrnca. Co"~ti"*' prafesionala: esle loarte putemica ~j sllstlnum de fecunditale ment<lla ~i de 0 atentie Tooulabila_

lnrultte. E controlata. 5ubiectii nu triliesc in vtrtutea unor reveiatii si nu se anJnca cu capul inainte intr-o at:iiunel fi)ra sa !;iDe des.pre ce este vorba, d i'~i plani"hca lapte~e' cu mi-

m1'fiotilate,iar.asta Ii peste Impieclica uneorj·s;'i ectroriaze, de tearT';; de a nu ff In contratimp.

I.nteligenla; Poa!e fi numi!ii mascubna. Profesional, subiectii se integreaW bine lntr-o echipa uncle sunt mal mulp , Mrbali, AI1 0 intellgenta "naflbta, ce c"u!il cu rabdare detal.iill!, 0 memoria Ioarte buna,;;i 0 curiozitate eficace. VOrbirea ' lor este precioa, uneorr I"'ntii.

Afectivitate: Purtatonl acestor prenurne nu .sunt ge- ; nul .ce se aruncatot hmpul in bratele cuiva, lntreband. "Mii iube~ti, flu-l ase?" Partenerii lor de \;;a!fi vor trebui sa adopte...~ acelasi -mod de a Ii ~i sa nu It bruscheze pe plan afectiv. 0 .. : nlJan!~ arnarure in alectivitatea acestor subiecp se datoreaza : plantei lor totem, gentiQ!')Q, .

Moraiit.ate: E putin COtl\'¢n!ionalil, lar unii ar putea-o mimi chiar "burgheza". Sublec(ii nll vor sa socheze, chiar <1 atunci ('and ~ia~a ii determina saro'<!SC1l printre plancarde. } Gil p.rive~e,religia, nu Stint fanatic]: credil1\iI lor este rezonebila sicern rece. Al8turi de ei nu prea e lee pentru rniracol,

Vitalitate: Hind medi.e, e bine sa he veghe>J,la chiar·,) din copilarie, fat.;;· lnsii a se rasa ateastij impresie. Subiec~ii"1 sunt predispusi Ia un slstern limfa!ic mal slab, astfel lncat U ",,1 recornanda pracncarea schiul. De asemenea, sun! deosebit1: de senstbih la toate mala.diile virale, lar la hepatilil in special, Atenjie la decelcifierca oaselor ¥i a din!ilorl

Senzorialitate- Ri;;!prez~nta un capite] delicat. Sexualitatea reprezinta.coltul ascuns el fiinleiJof. Daca ne giindim I" 'planta lor totem, gentiana, am potea spune Ca tn exterior sunt PlJ~n amarui, dar ~1iiilhtru sunt plili de seva delicioase.

Dlnamtsra. Subiectil au nevoie de limp psntru a putea f aprttiap la, adeviirn.ta valoare. Trebuie In\fci!a~ de mid' sa iasa dincocbilia lor $i .sa. se poata exprirna ~i trebuie sa Ii, se lnsulleIncraderc, cornbineta cudiKiplina ~i Iantezie. In 9",nerai SUn! cooperativi In round, n~zistenti k~ esec, teilace. ~ fideli.

Sociab'ilitate: PlH1a!oni acesror prenurna sunt socla\ljJi~'d()r nu peste rniisura Preferii vrzitele unor buni prietcnl in locul Qriwnii petreceri. Le place. tot ceea ce este organlzar si chia. putin solemn ~i ,detesta cruptiile pe care prietenf Ie ~lJJneSC surpri?.e, Din acest punct de vedere, trebuie deprin?i sa devi na gawe rnai destinse. mai ",]es eli rcspectul familial ~i

cO(lventiile .jose5 un rol important in vlata lor, .

Concluzii: Subiecti] au nevoie de pariilji seu partcnari Ioarte puternici, in aces! QlZ., ?nsa ,IQr este asigurata.

Compatibilita~i: 3, 15, 21. 25; 28,33, '19.

______________________ ~P~~~n_"_n_'c_,~,s_,i_c_a~_p_cl_e_·~_1

15. DAN

Dana, D1I11;. Daniel, Daniela, Danilii, Diinu1, Nadia, Na,dfn. Nile!n"

Element Apii ladle Pestt Culoare GQlben

AnImal Co¥,Jol. Nineral Arsenic Planta ,lIex

Oimenshmi ale % Dimens,iunii"le %
p<il'r$onalitiilii petsonalJUilii
Voi"lii 88 &inaja!" 90
Emoi:lvilatc 40 R~u~i tii 11~ via ~~ 65
React ivitate 35 Studii B5
Activil<lt~ 83 f'l;of'-'Slc 95
Inlui1ie 90 t\ra~eli 80
Jnteligenj1l 95 !3;,111 77
AI e<:"livit .. te B.2 Noroc 80
Mor<llitilttl 'H Dragosfe 66
Vitafitale 56 M<n:iaj 63
Senzonahtate 80 Prteteru 40
O;n~mism 80 OiSITaqii 95
Sociabiliwm 90 Oilatorii 100 Caract:eriza.f"'egenerala: Suriis

Per"o~!tllte: Sunl persoane Hn~le. dproope llegmancc. [moti .... talea. activit a tea ?i r"",diile lor ~I medii. ~i,!.I;t.'i ~ fie bn.&:~te, simt afectuoase,'r,dele ~ nu'~ pierd ~gcle r~ elnar Citro luerurile ~rg prost. Cilia. dacii Im- 1~S<: 0 MeW rdt'i drama int erioa ra, ~jju sii,~ pastrezs surasul,

67

cael nu vor sa-i p1it!i5'ltlsca pe .ceilaln viiici\riOOU-se, Aceste ~ I.il vinlent, 00r. din r,ro;." ii ~~ ffi sa Iase!.l!'l'ni!

Psihie; Subiecti i nu e&l!iii .a stralucfla.<cii ell once pr<lj. All un ;pirH echlllbrill, a drlli vol n~ ~ ~.clivi!ale se. situ' mz.!i cam lao aeela~\ mveL ErnotMtiltea ~ re<)cuVltiltea le per. mi.1 fJi !;c! comporte cu Inlclepciurte"

VOin!li: Este C0l1l!"nabiia, cI"r $upusii unor lluctuatii putln previzibile. Q,toodata" 0 ",,!ilID<! bini! ino~put,ij pilfe' a ~ ~c"P9"" Cefai-.du-Ii'S<! explica~ii. subie<;jii vor riispul1de prink·un sur$; .. , ApQi 51! lIor culunda In proflJnzimi irl1personale. precum anil1l<lluJ lor totem. msaloluL

Emotivitate, In trove-titi , plirtiiiorii acesror prenume acorda 0 .importllnld r carte mars lumi,i lot ; nieri0are, Aces! lucru p,ezintil inc~niente·. L<'ci pol rnanll<;;sta 0 oerecore timldttate.

Rea.ctivitate' "Nu pree ne mlereseauf, Pill'" a e~pri· mil crupul persoanelor C\J numele de mal sus. Astlel. ell:! lIe· bui~ stirm.late tnca din copflaric, prln argurn~ntc solide, pentru a fI del0fmiflate sa 'l<il lmphce in acuune. Orice manile-;· tore brusc1i le inhiba. At! un acut slm~ al aJoldtiei. suo! g~ 10$1 ca prie t~ni, dar Ie SlJ nt fide le. acestora ~I sun! g~ Iii slH aiule.

Activit". e: Rind oarecurn dispe:rsata, subieclll au tendlr\ta de a IlIfji dupa dol iepllri. u.s§. imprda ca 0 singur~ .ng~jare ii \nl;mid<@;d\ ~i ii lace iili"~1 diversilice eforturile pentru a se securiza, Sunt ...aa.1i ad<:looa stt.idiirx;! dO\l3 lucruri cornplet d.iferite, cum er [; Illu:.rlca sJ stiinta' ~1e.Tl'Ituro Si '<.'hirnia. Suni fO<lrte atra~; de. prdfe!iiil~ li~~.oo Ie 1~ tlmp sulicienl pentru K!cttJJ'l\ ~ scrts, ~. pentru ca smt 1m artist;.:". pot dev~ni pktorl"-chirurgj sau, d<! c.e flU?, compozitOri-mII!~malidejl;. in geritlr<llau '0 imagirla~ec;teaIO"'fIl loarte pro~fi· ca ~i se pol ~3pta oric~rellnesmi

. " 1.ntui!ie: Este excelel'1tiiJ Su'oieqil 00 a!;Cullli deerpe 6 ~~, ier in r.onve;n;apa lorini&lnirIi expre:>if prOClIm, "Am 'rtjpresia ca .. .". "Simi 00 .. :,

68

Inteligenta: E p:rofunda $i Ioarte analiticil. Purtiltorii acestor nume sunt burn cUllosd'itQri.1ii oamenilor, Altrui(;d, t sun! asemeni ilexului, care tol timpul anului estecepabil sa rilm3flil neschimbet ~ sa incanta CI.l Ilorile sale ro~ii chiar In 'ill:)otimpurile higOJro~,

Afectivirtate: Foarte imaginativi, subiec!ii i~j doresc 0 oiatiica-n lilme. Viseatii Ioarte. mull 111 dmgostea lot, dar le , i<st~ greu sa o transPUlia1n lira!" reala', Le I'ipsqte iiliiiativa , si au di(icultatiin a'S! exprima sentimentele. De copli vor [i . bruscaf de m~ril'" ef~i scntimentale ",Ie altere liltii·d.c ei ~i, adulj:i flind,vor sirnti oroare cand vor auzi cuvintele. "Spune-

mi <:if ma iubesti!". . .

Moralit!lte: It, g<lneral e remarcabila. Subiecplor 11 U Ie . place sa traiasdi In <Ui,lra legii~ Sunt fideli ~i Ioarte, "tent! in '~ viotafamilialii . chiar dZlca lasa uneort impresia ca vor sa se p1I~tre2{l la d;dtanta. in malita!e, surit efectati de neseriozita- . tria si jnfidelital:ea Ollar din jur; _

Vitallt"te; Ceicarepoarta prenumeie de rna; sus S8' recupereazadestul de lent dupa 0 boala, chiar d.aca par a ~ vindeca rapi.d.Sanlitatea lor !este medic, jar relele 11,1 .care sunt susccptibili soot cauzate.de un mod de' a li defectuos, A nevote de 0 alimentatie echilibrata, de sportsi mal ales de muM apii: hKlr:dterapie, natalie, ba.i de mare.

Senzoriahtatee E un subiect destul de delicat, Tn acesti subiecti existi'i 0 scmdarejntre sentimentalitatea gre~ cle~~j1Ti.rmlt ~i :sexwilitatea ee-l lncurcii uneori, Astfel; trebuie inva!a!i neaparat ca e neV()iesa eornunice cu partencni.

Dinamisms Evident, .este mediocru. F\l\ln inferior ac, tivitil1il, .nu -Ie permitesublecplor ;ii. d",vin~. ni~e aventuri .~ dar pot.avea multe allantaje dintr-o adMtate durabila, da .. nu se gandesc $iiqtot schirribe 'f

Sociahilitate: E pulernica, uneori chiar tirankfi. 5 _ biedii ZlU nevole de iesiti, de a lie [ace vazuti. De linen . pr,~pap de veslirnehtatie $1 devin snobi incurabih. Vain,

lor a'll" medie, moralitatea bune, dar pujin burqheza. Nu vor r(!~ datorita ncrocuhn; ci talefilelor edcsea rernarcablle. St.tr'lt fi:in!e seducatoare, putin lunatice, cii!eodata unduitoare ci'lvaiurile m;l;rii. In copilana trebuie deprinsi a se eutccanzure, pentru a FlU se pierde In propnul univers.

Conduzii: Sunt persoane de-a dreptul Iermecatoare, dar, pii.l'inpi'ii edueatorii nu trepuie sase lase ind~i ih eroare de aspectul lor Sllrazator, cae; sllbfectii poseds arme destulde usturatoere, chier da.ca nu Ie afj~eaw cu ostentatle.

C()mpatibilitati: 14,29,38,42,43,45,50.

70

16.

DEllA

Alma, Dalia, Dalila, Lelia, Lidia, Linda, Luigi

Elecm\lnt Pam6nt

. Zodie •. J-ecio,;i\'l Culoare Portocanu

1,' ,

Animal

, Mineral "Planta

~recede Cd~gJ

M!llpchrJ~ E

Vetbincr .

Dimensiuni ale % Dimensiani ale %
personalitiitii pers()(talitiitil
Voipta 87 Sana(Jlte 9il
Erncnottere 65 R~u~ita in '~'a!a. .80
Rca.div;tale 68 Studii 8;3
Activitate 87 Profesie 85
lnlui(;e 72 Afaceri 90,
In1tJigen\a 85 Bani 100
Ai ectivitatc 85 Nome 77
MOfa]itate 79 Uragost.~ 70
Vilali!ate 89 Maria] 95
Senzoriahtate 76 Prielefli 95
Dinarnlsm 90 Distracti: 75
Sociabilitate 72 C3ialorii '93 Caracterizare generala: Ardere interloera Pcrsonalltate: $\jnt persoane mistcrioase ?i gl'<?U de 'inleles. Au 0 ernotivitate puternica, 0 activitele la lniilt;mea vointei - luer\! Ioerte rar - ~ Q reactivltate frapzmla. liejese~ astiel Ql imagina\la si puterea lor de adaptare sunt mull mar importante dedH capacilatea de a pun" in ptHcticiL Exista

--

PrenwtJ.eJe ~J caTn_~t_,,_",_I ___:71

in;;;; lin de!azaj ce le poale -transiorma in. persoane sumbre, ce par a se terrre d, lumina Ie jeneazii activitatee. Sun! precum animal\~ I()I" 10tl:I11 , soriceiu! de <;(imp, care nu poate t1"lund en ade\l5rat decal I" lumine lunli si.cere lolosesle tot Ielul de mijloace dubloase pentru iI se strecura prin v\~ta.

Psihic: SUJii Hin!" introveliite,asta insemnand ci'l viatil lor mterioara prirneaza asupra-oricarui evenirnent exterior; Sunt ~deseat<.l.citiJH1e. pot n considerate tri5te cilnd,d" lapt. se..repl;a25 asupra lor insesi, pentru a citi situatia din lntertor ~ pentou a decide, Sunt persoene pupn inHuCl1(abile, carma. pentru a Ii se capii!ll increderaa, rrebuie sa nil Ii se puna prea m,un'e intrl?oo ri

Voln~a: Purt5torfi aceslor prenurne ezjta il'ltr.e 0 vqinla dominatoare ~i fnca de a nu se ail~, 10 In;;~im,,a ambitiilor, Sunt rna; mult sau mat ptitin devorap de emotivitate, care esIe destul de pulemica ~ suscita neJini"ti ~I blocaie.

Emotlvltate: 0 pulem rruml cak'l";llll~li Ahile al """'Slui tip de personahtate, ei\ci, ilSOC;,,!,;;: cu r~acti\"tatea, provoacecornplexe pslhice.dcstuldejenante. Subiectii au 0 anufl"le n¢increckore 'in cepriveste prietenia, Ester; dedzie. grea pentru el daca este vorba de prietenie seu de draqoste atunci c?md se raporteezala clneva, 1'1') pr"a ;(;l>llOSC psihologla.se .. i\uIUi9PUS ~i all rareori prieteru printre membni acesnna. In plus; au 0 discretie ezltanta. cc.ne duce tllllandul la planta lor totem. ,;erbina.

Reactiliitate;. Esle Ioarte importanta 9j exag«ratliJ.

Re<l¢ttik acestor suoiecti, caiea.data vi olen te, nu sunt decilt 1"i.a~Ie unci marl ccnfuzii In fa!a provooanlor vietii sociale seu 1lfe(tive. Au un acut simt al opozitiei; spun destul de ',ar "0(1-. Sufera mull In urma €?ttuFilor !?i' a tot ce le poate alectil sensibllJtal0il ..

Activltate. Este f91irted~hisa, in rrk\sura 1n Care membrii ecestei [amihl de !l\,lm,e ~imt oC\!qia saacpi;>n8ze penlru d se defini pe daphn. De reglllla sent ~ev1 disciplinati,

'.

(~ap"bili de un "'<'I'e efort in perticular. in prolesie, vor Ca~!td 50hrti'i h prooleme pe Care unii nici nu-le vad_ Adeseaajung S:i fat1i,desi:op¢i"iri ,tUpofianie cu rnijloace financiate. iciarte modeste. Astfel, pol Ii .c<ircetiitori, tehnicieni, ingirJeori sau rned iei. Ca subordonati su nt destu I de di Fid I i. Se ed ap teal'ii rna; lent. dar au.o mare capacirere 'de rnunca,

Inti,; iie; Ac(!;;! c'uvan i.n deranj~aUi pe S;_,biec!i, pen h:iJ .ca reprezinta un mod de a.cede la 'apaiuriie necontrolataale inconstientului. Ei pref,~ra ~ folose;,sd, un modretionel de a cunoaste, 'Ii de a-si atinqe !;copurile Seducria t6r,estem1\.re;, dardeptnde de temperatura' Trcbnie epreciatl, tol~:ra\i,illbili ~I asta nu Gste 'mtotdeauna u~or. Au .0.' imeginatie. buna, dar nirnic rnai mutt, •

'Int¢ligen~: E puternica, sintetica, dil,r'decbfKerlarl-' iii; sunt lucrun loarte . simple p.e' care [Jl\rtatori; aeestor nurne le ~simi1eaza cu .greutate ~i situajii complicate' P(' care Ie rezdlva extrernderaptd Memoriale este ordpnaf~~i Ioarte bo" gil ta, ianuri6ii!;; t~~, vie, d esi tre buie sustinu\a'9 e motivatie~

Af.,ctivitate: Subiedii .sunr.posesivi ~i au neVQiede s;~ guran(a ~i de ll!hrmi1rea proprjetJtii,. ,ill! P'" plan sel"ltimefltal~ ct.t ;;i tni'l!i!iie~. "r Ii lndtcat sa' lise LI,mare;;,sca ell. aleopel dezvoltarea ps~hoIQgka, pcntrua nu <ijunge a:sebl&:il ~'i a~. replia,aS~lP·.r~ ~ropri€i per~ane, Trebuiesi! seexprirne. f. ?~I'"~. te deschis ~j sa nu se t""ma de a lansa 0 lci",,· seu () OP'lnle'g Nu tre~uie; laSil~,sii-~iiD:;-eapa lrazale prin: "0 saspun cu i guranli\ 0 p!'Ostle,dar.. . !

. MOT~lit'ate: Este_fc:a*~ weu p~ntru, ei. sa separe .!YL'i

raja de.reliqie. Pe de altfj parte, poseda un mdice de autol.1'llll} Ilovil~re foerte iroporMnt. ce ii poete condut.1" spra autodi1 lruqere, P.irjn~;' sieducatorf nu !rebuie ,,;; le 1ncur;:lj".ze te"tiij d;nt" lil ~I)top\lnltivitate, Astfel;jJOOBpwle lor trebuiesa lie P,5' lnasurii. exprirnate limpede, ,dar CiO draqoste. COFivin~ persoenelor OJ aceste nume sunt sl.'ibu!e, atunci c.find ex;~ ?i' se .pol.rdugi.<>'lntr-lJn scepticism e.,"e Ie·dii \U1 fa Is' sentirncr( de slgurant;l, t

73

Vlta!itale: Dif' ferime. ~ubieqii au p.;,iinatilte execlentS I 0 buna TeziSten('" la oboscala ~, SU[]t capabili a rnunci pfJn~ ilb~pt@ tan:iu, in~ trebuie ~ fie alen!; !1l surmcnaj. T~ndinra I" ecctdente Ie poate afeG;\a" sistemul 05oS, dar pU0dul lor Uonsibil r~man'e stornacul.

Somzorial'itat"e: Pentru ei, ~'\!ljrlWle; "senzonabtaie", "senzus I flate", "se",ua Ii ta te" deseron ea.a rival i t iit.i agrasj vc, a' dir0r intcgrar-e 111 nivel psihtcpuneprohleme harte Ihad . .D~ i'lillel, cui ar putca vorbi despre cld. Pfi1inlilo{!Jenal'lt! Cotegi[or? DerizOriu! AsH~I, totul secornplics \,i mai mult,

. DiQami.sm: Sunt pcrsoane foarte ~(hilib,""ie". Dina-

rTu'Sffiui lor, ca. lntensrtete, e.aproape.eqal cu activitatea ~i repfaintii 0. nota caractensttca a. personellteni, Subiscj:ii ~tiu ce lt1se~h\fl50biectfvi!alea, d~f I,e trebuie mal Olurt~ :1ncrede,,,, in <if, In anumite caeurt.sunt curejosi.sl awol; problema complexc cu 0 siguratlta extraordinara, ib. tirnp cetn altemornente

Sf' pierdln faja':unot,dilicultil\imibbn" . .

:Sodabilitate: £ cam in billai" "",,(ulu; \,i face porte din milrilc> ezi t!iti >1. rie.lini~ti ak acestor sub;e~tl La T",¢~.ptii. . subiecj:ii p'~ftra un coli li"'$ti't, in compani1l unui mic.grup de' prieteru, VOinja ;;i moralitetea lor sunt de. reg.uJ~ puterrnce, tir'(lnitt> chtar In anumite ceznri,

Con i:luzH ~ Existi) cu certirudine cevadeconcertant Iii purti'itorii acestor pn}nu!M,.dar .s' un tot ee-l mbtuiesi TI Il~ rI"liTi<;,.a.tj1 Norocullor este Illedi~, iai'r£u~ilajJi'ie d~ indipa"t~narea cu car.e·l~i ""meaza 'scopurtle propose. 'Car1d'SW1t co.nfnmta Ii -C'U obstacole mejore.sau !rad5 ri, sunt cepe b Hi de "d evar:dle <lcce",!de 'nank!,

.COmpiltibmt1i~i·: 16·. 29, 38, 43.

74

17.

DENIS

Dern, Demostene, Denisa, Desdemona, Despina, Dionisie, Pascal .. Pascu

,E1em~nt Apd ,.

Zodie Rae

Culoare Bl~(r

,Animal Q,/ MIneral Mercw Planta urzicd" , '

Ditnensiuni ale % Dirnensiuni ale %
personalitii~il personalitatii
VointA 90 Siinatate 88
Emotivitate 6,"5 Reu~ita .n viala 95
Reacti\;t~te 53 Studf 90
Aciivitate 95 Prolesic 90
Intuit;" 97 Afaceri 80
Intehge~tii 89 Ba(li 70
Afedivitate 98 Noroc 95
Moralita.tl! 64 Draqoste 95
Vitali!a!e 7,3. Ma,ria) 100
Senzonalitate 82 Prieteni 85
Dinamism 98 Distractii 7S
Sociabi I ita Ie. 97 C8Jatorii 100 \

~--_____:_:_-----':"::""""_-..:.::::....Jl Caracterizare generalii: Cavalerisrn

Personalitate. Sunt persoene active. zburdalruce. Au

o mare. e_m0tivitate ~i reactii rapide.: Animalul lot totem, (Q-

I~~. ondlC3 f"ph;1 cii evem de~a face cu unu dintrc eei rna; acIi'" oamem, iar plant" lor totem, urz;'ca. "nuntil Iendre dar

.,. accesede manie. .

"IS

Psihic: Subiecju sunt extrawrti\i. iar asudnsf'..amnii <::" trebute sa participe la "'iala celor din iur pcntru a se simf bin" in. propria piele. Dadi nu li se oler;) 'owi;<> de a se ocupe de inulte lucruri, de a se amestcca in tot, de a de siaturt, de a 0kge sia schimbil, st:. sirnt inulil;, deci neferici~i. Sunt destul deinfluen\abili, "ilei ddectele lor capitale runt orqoliu] '71 dolin!" de a Ii apre~iatl ~i aprobaf

Voillta: Trebuie sus\inula deemoti~tate ~i activitale,

pentm " se mamlesta plenar Schema c.aractcriaJa indica 0 pe.rroan;\ expansiva, P" care unii ar putea-o 'consider" chiar (ltl!uliasta ?i wg!ireaI5.

Emotivitate: Precum cal"l, subiectii sun! susceptibili

'Ii i rka;;i. Adesea aJeg f ug~ ina i ntc dee cunoest e na lura pericolulul Amicitlile lor fill sunl loarte.stabile, pentru eli nu Ie place sa va9a acee"'ii oamelll pcntru loarte P1UIt tirnp. Au tendinte egocentric", caw tJ fae sa raporteze toruli" propria persoan~_

Reactivitate: Oi n I erlcire. vine .'" mel echilibr!,!z(l cupial expl()ti"o:I.moti~late·voinia. 1\.;1.a. inseamna ,ca accst cal poete fi dreset, dad. nucu LI.j'uri[lfa,,;tunci in mod durabil!

Activllate, Pen rru 11 se exprima cu efica6tate, purtarorf acestor prcnume au nevoic de 0 prolesie plina de nou!;,te, in gentrel vor sa cucereasca in\elegerea ~i integra:rea in lume, jar visul lor cste o v\a!ii artislica. sa cfulte, sa danseze ... 'Sunt pas\ona\i d~ arta, dt; ~ulturii' ~i de tot ce are 0 legatura cu I"xul. !'\Varod un gust Temarcabil, sunt buni critic;. Se dau in vant -rillpi') calillorii 5i pet sa se ocupe de restaurarL Arnetori de noutate, pot dezvolte complexuJ fugii ~i se pot expaIlia volun er, pantru " gasi noi orizonluri, mal promi[.:itoare.

Intultle: Fiind excesivii, suoieqil au 0 hip"fsensibilitare pupn ambigll{l, ce fis¢S sa-I j"ndeparteze de tam, peIJtru "do rnernei 0 r oarte mare lmpOrtanta

, ;'

I

,

! I

~

I

76

Prcnu mele ~1 cara ctern'

Inteligenia: Repeziciunea ell care sub,ecpi tnteleg ,I surprind !'eaJjtalea est" deconcertenta. In!eligenla. lor anali~Q'i ~ s'intetici Ie permile toole opernliunile, mergand de Ia generaJ la particular ~ lnoers. Totust existii. perlcolul ca sublecj:li .,;8 se cOnlplaca in raponarnente sterile, ce reprezmta un lei de 'a se invarti irI jurul cozd". Memoria Ie este lideta, iar curiozitatea, neobosita,

Afectlvilate: Foarta posesivi, de!inatorii numelor de mai sus pol ajunge sa-I transforme pe eel dragi in insburnente de cercetare, Au impresia cii trebuie ,;8 indeplineasca 0 n1isJune~1 s.un! gala ~ lac.> once peritru a-~ alinge scopul, . Piirin~\ Ir'cbule sii veghez2 ecest aspect, pentru ca v!i)\<l CQplllor ru aceste ptenume sa nu lie supusa capri<;iilor aledivita~1.

Moralitat~: Dad nu est" btne inradacinaUi. riscii sl\ ramiine foarte diluatii tOata viata, Egoismul Ii face pe sublec!! sa judece sll1Ja!iile intr-o vi:dune hedooista. Convingerlle lor sunt "galopanta" ~ pot pa,rasi rapid fiJosofla religioas,t

Vita.llta!,,: E buns, insii le poMB creaunele neplAeeri persoanelor -cu aceste prenurne, in sensu! cii acestea pot 5 . jeri alectil.lnl de origine psibici\. In plus, obosesc repede ~ sunt sensibile la swrnenaJu! inlelecnmL Trabtna sa-~I supravegheze atent tensiunaa ~i qreutalea ~i sa nu uite eli punctul lor' sensibil este vederea.

Senzoriaiilal.e: Este un alia! de I11asculinilate ~ femi· nitate grilU de definJt. Sexuahtatea le rididi subieqllor u~ problema, clid ei po.seda- 0 anumita nehotilrilre pe care ou

ifebuie lasa~ sii$i-O cu!Uve. •

Dinamism; Purlatorii ocestor prenome au un d' rrusrn aproape exhibitionist, ce ii lace sa provoece tot felul sJlu<,pi [enarrte ·rn anturaj. Sun! total hp.ip de obiect:lvitate. eu

. 0 mare i!ll;Ted@"~ in ei. iar iirniditatea Ie este 0 notmne straire,

PdfJU,mete .,J c.orc:rc.l'erul

n

SodabiJit;ate, Subleejii de!in armele pentru a seduce 'ji se deu In !J5nt dupil petrecerile Iastuoasa ~ dhMJJile origln~Je.

Con-clllxfi: in ceea ce prive~ nOTOCul lor, sun! persoene deslul de superstitioase., tar rw~ta lor in Illata este supusi'l sui~ lor ~I ooborii!i'llilor. Subiecji i trebule facLf\! sa ;nleleaga laptul ca ceea ce esle Important Tn fiecare zi l~i pierde, in general, ilJ'lpOrtanlal

Compatibilrta!i: 20, 53_

18.

DIANA

Cecilia, Cela, Celestina, Celia, Celina, Cesonia, Coca, Cocuta, Consuela, Daiana, Dma, Dinu, Sonia -

Element Pamiint

Zo.;Il¢ Capricorn

Culoare Violet

Animal CObra Mineral Turcooi Plan~ iedera

o imens iun i a Ie % Dimensiuni ale %
personalitatf] personalltant
Voinla 8.8 Saniitote 95
Ernotivitata 43 Reu~ita In via(ii 95
Readivitate 'l5 Studti 90
Activilate 88 PrOfesje 100
lntuitie, 64 Alaeeri 75
inteligentii 85' Bani 80
Alectivi\",te 85 Noroe 70
Morahtatc 89 Dragoste 90
Vitalitate 90 Mariaj 95
Senzarialitate. 95 Prietanl 100
Dinarmsrn 79 Distracrii 30
$ociabili_t<>te 9S CaJatorli 95 Catacterizare generala; Atasarnent Personalitate: Din punct de ':'eden~ sirnbohc, plUtatoni acestor nume corespund vertkalitatii Pasionah, agre;.

79

~,,~. sunt in primul rand foarte mascnhru. A.u nevoie sa simta pi1miinlu] sub picioare pentn.IQ trdi eu "dev_dr~t, insa evenimentul care Ie aduca lrnplimraa !otali'i est" ~iisatoria,

. Psihicr.Subiectii sun! extravertltlJndeta ce aud rnuzi-

co Itlmii, coboara din paturul lor, precum coerc, pentru il vedca ce.se penece. Sunt putin lnfluentabili ~i all o.obiectivitate reliltiv;;, in sensu' ca vi'id lucrurile asa tum vor sa le vada_ Sum posesivi ~i inciipa(imati; atunci cand le,a intral c,,"''' 'h C<1p. este apreape irnposibil sa-I laea cmeva ~-~i schimba p<'\rerea. Au Q mare incredere In 'ei tn~i~i ~j SllLlt,;in majoritatea cazur'iior, multumit] de propria persoana.

VoinJii: E Ptlternica, dar uneori pare a n10!;'ii. In general,. nu avern de-a fac~ cu subiecti avanturieri sau anarhlsti.

Emotivitate. Vine, in completarea Iablouhu pslhic, lang~ o reaclivitilte mOO.,,_ ",ir estale (on!era subiectilceun ~,s~:(:t de.5tl.,l! de series, 2lstfelincat mu1tJ dintre ei se'a~eanla· ~!lLJtlor lorzi englezj: respecta traditiile, familia ~i "cluburile" ~i leaga prietenii destul de' U~OL

Reactiviiate: E rczonabile. Membrii acestei f~milii de nurne au lotus; mornente mai involburate, dar de obicei sunt calc uldti 0: a'mbia n jii p]5cut~ est e eel mai importan l lucru pcntru -eL Sunt putin afect.ati de esec, dar au un simt <)scLii-it elcontredicfiel. Au obiceiul de a-\,i contrazice sistemabc intcrlocutorii, -pentru ca apoi sa izbucneascs in fils, atitudme 'care nu le educe Ioarte multc servicii.

Activitale: Nu este acerb,'!, dar se potnvesre perfect aceslui tip de caracter. Sublcctilor Ie' plac studiiie , caei repre.zinta un mijioc plio Cafe pot slriilLJd ?i ii pot depa$! atat pe ceilalti, cal ~i pe ei ln$i(;i- All 0 maredorinta de a reusi proresional, iar .arunci cand i~i aleg mesena. se indreapta dilre una cu un cadru mai larq, care sa Ie permi!i\ alirmarea. Destul de _prudenji, a1eg totusi meseru stabile, cfu;i nu se adepteatii prea U?Of- Pot face marc c<ltieri:i in cadrul armatei,

Intuitie: Are LJ~ "jvel rnediu. Subi<!clii au picloerele blne lniipte In pamiint;;i VGr ~ ~tie uncle se due, ce este blne sa faca ~i cum s.i\ raGii ~i IlU au prea mare incrClde-re in notiunea de intui~i(l, in ger'ler!:lL Seducna lor e elicece :r1Iluan!atd, iar lmaglnapa, lcerte [ertila.

Inteligenl;'t Oliar d<lGii nu e prea fapidili, se dovedesIe eficienUi. Subieclii dell mare importanta- dataliilcr ~ au 0 curiotitate pulernica,

Afectivitate: Senfirnentele ~r'>OlInelor CIJ acesle rrume sa traduc de oblcei printr-un cornportamenl Ioerte direct; au IBndmla de 1I spline CC gilndesc "1I de"iu!§ brutaJitate.

Morainal,,, Face parte din pilonil lumll lor 'f 0 re ... pacta [, ra a fi axtrem de formal~ti. Problerneie legate de eredin\3 m: so? pun foam acut I" "ce~ti sublectl, Crecli'*' lorl ocete fl elicienlli pe plan ~1<11 5IIU profeSional sail, dimpottMi, {! rupia de de religie ~i se Iranslonna L'l 5upersti!ie. '

Vitalitate: E rem~rcaQila, dar are to,iWl?l nevoie sl! fie, inlretiJ1uta. Subieclilor Ii .se recomand! 0 re~dlnPl auxlli,ara" unde se pot ocupa de gradinarit seu' de aile munci in "ex libel', 'care sa recompanseae taste tracasarila spedfic!! viepl ~ tad)ne, Punctul lor S<!nslbil a rcprenntii coloana vertebrali'i.

Senzorialltale: Deoarece ~ua1iltltea tar este putru:' n.icii ~i exig,mta, purt3tcrii numelor de rnei sus au ooiceiul IT,,,aca le etec [carte repede ~i cu 0 ~numit;j r ranchete ee-l la CI! sa creadil ca ge:stullTebtiie sa insoto:lasai cuviintul.

Dinamisrn: Rind deslul de rnic, subiequ i~ pe sa'ii facti siesta. la care lin, dealtfel fOillie mull. Parteneril. lor de viat. nu Irebuie sil conteze pe lapful c~ I'OT spala ~, odala vasele, cad pot Ii numiji lene¢ prin excelen\A.

Sociabllitater Dacii er putaa, subiectii ar prirni oas.e P"!i in heca~e seara. Le place dansul si adora petrecerile- - prtt.i si vful3toatl! _

81

CondlLZii: l:k!iiniitoru acesror nurne '" a~ do? eel din jur, dl! obiecte. de mediu i nu all porIa sa schimbe rumic , in plu~. au noroc 11;, d"iorila serioiitc1\ii 10f. reu~e,;c ;-'1 "",liL

omp,.tibllita!i: 1,5,10,12., 2Q, 26

19.

DOINA

Anca, Chiara. Cipriano Clreslca Dada Dacian Daclaua, Damian, Decebal, o'ochl", Doll, Dominic; Dominica, Domnica, Dona, Jacob, Iancu, lea. lamia '.

Element Foe Animal Cerb
billie Berbec Minetal Rubin
Culoare Ro~u Planta Meri:pr Dnnensluni ale % Dimellshoni ale %
personalttatf personalitatii
Vointii 97 SanMate 97
Erno(iVil<lte 56 Rcu$lti:iln viata 95
Reactivttatc 62 Studii 70
Activitare 97 1 Profesie 100
Int.)jlle 90 Afaceri 100
Inleli(len¢ 91 Bani 100
Afectivitale' 83 Noroc 95
Moralitate 86 i Draqcste 85
Vitali tate 99 I Maria; 90
Senzorlalitate 90 Prieteni 78
Dmamism .99 I Distractii 80
Sociabililate 93 1 Cdl;;to~i 100
r Caractertzare genen.lii: infliicarar~ Personalitate: Sllbi€c\ii repnmntii forte extraordina- ' reo ce se sprijin(l pe 0 'mare ernotivitate, 0 activitate devoranIii ~i reactii bune - tot ce trebuie pentru " transform.'! aceste .

Prenu1J1€h·: ~1 caraC!t?ntl

R3

------

p('f50n.)je. cole nee in 'filnte [carte elicace. Sc aseamana i1JlIrn-,Iului lor totem, cerb"I, prin noblele. Sunt -oemcni r"IIOnilh. ce se servesc ci!l pres\antii pcnrru a Ireli sentlmente lllrwnitare, Jar sun! destul.de diliCiIl, ca tof eel careau ceva de.ndeplinit

Psihic: Purtatorii accstor prenurne sunt introverli(i,

dar ;nwre""~i de iumea exterio<lra ~j de modul in care. so pol insera in ea. Daca clncva incearca S(1-i ~nfluente2--e, ln vreun Iel, nu Irebui<l sa se impeoenteza, cl sa le prczinte dear argumentel" ~i, chiardaca s\lbiecfii spun "nu",oda\ii r~ma~i singun vor r8CQi'lSiciera ar!)Lm1enlele ~j vor decide in' sens pozitiv.

Vointa: Subiecrf 1\>1 construiesc planurile eu mult;, miflu\iozltate, dar acti0r'lei1zJi mternpestiv, luandu-si adversarii prirr surprindere. Dadi all. ce.va 10 cap, este aproape imposi· bjl .il renunte.

Emolivitate: C. importanta, dar flu Ie creeazii subiectilor qfeutali, ci, dnnpotriva, le colorcaza discursuri'e, conlatinrlu-le 0 pasiune convinqatoare. De eceea planta care 11 car"cter1z~.<J.za esle meri~(1rul, care este dur 'Ii rezisteru.

Reacti.vitate: S\lbiectii sunt ni~te corncstetari: opozi,j~ este Q lunette psihic!i in cazul 101. Protestul, autoailrrnarea. deterrninarca altora de .a se descoperi, apararea .. totul este posibil. In 16c s(\ iie abiltllji din cauza e,ecmi\or, ei se intin~"c si-si dubleaza "lkaciMea,

Acti.vitate: Cei cafe ppoarta aceste prenume dau impresia ca. cu 'c.'il muncesc mai mult, cu atilt vor f.nce mill m\lll,iar de odihnlt, se odihnesc tot muncind. Nu se poata spune cii sunt el¢v1 sau stUdenti prea cumioli, dar atunci -dmd sun; dedsi 5il Qbpn5 0 diploma, sun! capebih sii intoarca lume<! pe dos pentru i' rett;;i. Nu e sirnplu sa fie tndrumati spre o mesene, pentru cii au ide; fiKe despre ce vor sa faca~i nu sunt receptivi (" siaturi, De.obicei sunt autooidac!i,\ti astedestul de greu de specificat CI' meserii ~ se potrlvesc Tofu~ e cert ca sunt atra~i de profesiiie unde se intilmpla mtotdeeuna

ceve- poliuca, a~:i"iie, ("JdJo, televiziune, reprezenianta, sport, In plus, simtuladaptarii est", unul din puncrele [one ale personalit;;til 101:.

Intui+ie: E learte fertiiii, iar subiecjii seincred in ea ~h;", prca mult. Uneori, nivelul intuitiei it poate dewrmina sa se cread~ inspirati 5{)U uurrunati, In plus, sunt inzestrati ~i Cll

o Slldu~lie remarcabila, ~ eu 0 mare puler" de convlnqere.

, lnteligenta: E rapidii,incisiv;; ~; tijj""sa. Subicctii all

un mod implacabi) de 1I reduce lucrurile ~i fiinide la dimensi- • unea 16r realii_ Natura sintGlicii a int"ligeniei le permit" sa aiba imediat 0 imagine de ansamblu, din care exlrag rapid de- • dziile celemet bune.

Afeclivitale: Pose,mi; accstor prenurne sunt posesivi ,!, din donnta de a purea dispune 'de 'Iuclu,; $; cement atuncf cand au pofta sau nevoie, iar daca vor near.iirat ceva, 'sund g~ta sa til,cdorice pentru a-~i lnsusi obtectul dodntei, ,

Morallrate; Dac~ se ami angaJa~ in ceva, subiec\u, find sa'adopte un lirnbe] Ioarte rnoralizator. Nu le plac corn- 1 bina(iile ~I COmPIi<i<ltiile., pentru ei htCl,Urile [reb, uie sa lie c$,' rna: limpezi. All un puternlc sentiment al priateniei, dar con' ' (ur1d~ adesea notiunea de prieten ell ee,l de partizan. Sun. dispusi a se dedica unei ,cauze" cu CQnditia ca ~i ceilaip sa f~~,' , I<l lel. Daca acestia din unna demonstreaza pc81a~i entuziasm

si aceeasi 'Iervoare, sunt prietenii lor, dar dad; unul dintre er

~e abate'de la celea cea, dreapta, este excomunicat fara mil-:

Vita~itate; Subiectu sun! adev;;rate forte ale naturn • au 0 agresivitate ce le Poole ceuzachtar unele acciden , Pnldenta nu este punctul lor forte. astfel incaj devin tond~ ct;tori auto ce conduc \ngrozilor -atunci ci\nd sun! preocupaide ceViI important. Punctele lor sensibile raman slstamul n \lOS {'I ochii.

Senzorialitate: Purtatorij prenume.lor de mai sus n

se ,pierd in detalii ~i. de cele mill rnulte ori, atunci cand d9f ' resc, se servesc, Au 0 sexuelitate Ioarte putarnica, cere la va.'

p~I1Un1e'e. ,?'i cnrocreru!

85

cauza problerne de timpuriu. Pentru a se dezinhibo, au nevere sa cucereasca: sa-I sedudi ~i in acelasi limp sa-j caprivazc pe cei de care sunt atrasl.

Diuarnism- S" rnaniiesta sub lonna unor eruppl ne"~1eplate,ce S&Jmana panic.'; in madiul famiLial ,oj prolesio nal. Destul de putin obiectivi, subiectii au totust capecitatee de 11 se cuuoaste su!iciBnt de bine, penfru a nu cornire erori grosiere, Au marelncrederern ! ortsle proprii $i tncearca sil'si impresioneze partenerii cu Q abilltate dlabolica.

Socia bilita te: P\Jliillori i acestor nume sunt dcstulde gr€Ll de suportar, dar gdla sa. zdnrncine cerul ;;i parnantul. Sociabilitatea lore excelenta ~i. pentru ca-~i poartil 'inima In palrna, sunt gato sa deschlda ~J~a caset lor oricand si cu Ioarte mare bun¥,voint,l, j~i iubesc Ii)rhi~a siau ncvoie de un cuib de unde sa zboare spre noi eventuri.

Concluzjl: Sent persoane aceparatoare, dar pasionale, tiranice, dar inteiig'ente, seducatoare, dar periculoase, Trctere-il lor I&.';5 urrne Ioerte adsnct, iar reu~it3 nu [i se [attii

, prea usor, In plus, all $i un nome chior!

Compaubilitatl. 1, 2, 12, 20,26,

20.

DUMITRV

Dida, Didina, Dimitrie, Draqa, Dragomir, Dragomira, Drago'1. Dr.gfiu~a. Du_mjtra.. ~it~. ,.

Perslda, Sida, Sidonia, Sidonica, Tltel, Ttti, Titus; Virgil, Virginia, Visar-ion, Vita" Vivi, Viviana

:l t

Element Pdm6ni ZOdie Fecioord Culoare .. B/c.l'

Animal Po~l'mbitd Mineral Smarald Plante Crrn

Dimensiuni ale, % Dlrnensiunl ale %
personalitiifii personalitati!
Voi,,!!) 96 Saniitale 95
97 ;
Emoti",tnte 57 ReJI:?ito· in vio"!a 90 ~
.Re<lc!ivitate 52 Studi;
Activilate 98 Profesic 85.
lntuiiie 87 Afllceri 89
lnleli:genjii 88 Bani 9D
NO~9C 80 '
Alectivitate 95 98'~' '
Moralltate 79 Draqoste 95"
Vit;;>litate 89 Maria] lOOf
.$enrorialitate 90 Prieteni
Distraciil 80'··
Dmarnism 99 60
Soclebihtete 95 Cila!orii Caracterizare. gene.ral~: Maiestate. '. . ~.l:.~. Pet'sonalit~te: Purt!it~f1la(esIOT nume,d~sp~~d~ mere emotiVllilte si de 0 bLUla actMtate, tar reectiile sl1f destu! de rapide. Tipul lor caracterial esta coleric. Nu ,.~

-

~~rSOi:me prea usor de lnreles. dar, dacil seTeu~~re acest lurru. '-'.' va descoperi de att, deternunare s .... "1 in state·"i ce mum"" dura depun. pe Iondul unsi mari rigori comportamentale, Sunt suscepllbili ~i g.;lo~i. dar all mmi~ draqoste $1 Lmdre!e de d~rll;L Conlrar apa,.entelorl'i a celor ca se spun, pon,1I1ip;la. animalul lor totem, Oeste curajoasa ~i "olllnt<lF~,

Psihlc: Subiecti; sum inlrovertiti, ceea ce ins""l11nii ta nu li s .. pare uti.! sihi .exterionzeze seruirnentelesi g[md"rile_ Sunl loerte putin inOllenjabili 5.1 sun! capablh de un mare devorament. Auo mare incredere in propriHe Iorte, dar aceasta provinc din misiunea pc care trebuia sao inciqilineosd;, nu Jin eonsiderapa pe careo au filta de propriul Eu

Vciinla: D~sie Joarte rnnre, nu lasi\ loc egoismu]ui.

Purt'\\orii <1~estor ';xenlll1le sunt loarte bin? reprezentati de defini\ia "m(!ieSial':C?i d~ plant-a lor totem, crimJI, simbolul fn.Jm,-,><:,tli 'Ii al puritrJ!iL

Emotivitate- Be pita in sluiba vointei, dar, din cauza reilciivi.la\ii· puternice, .avern de-a f~(e cu flinte suscepnblle $i cateodat~ explozive.

Rea<."1:ivitate: E puternlca ~i joaca rolul de.detonator in eccst caractcr nu Ioarte. su btil AtunCi ci\.cid nu sun t de aCord CU ceva subt~Ctii reactioneaza destul -de SClI! si eu indip3tanare. ~Cll!ile ". fee sa 'sufere,dar nu-i opresc din drum,

Act;vitat~: E exernplara si sustinuta de un dinarnism ~'nl!;suriL $ubiedij sunt eJevi foarte bum: Ie plac studiile clasic., ~i,sun! alrasi de meserii unde e,,(e nevole sa puna -0 amPeen!" de Oligi~aJit(lie, Cea mai frumoasa dintra toate Indeletnkiril~ Ii .. se pare ins.l\ cea de paTin!«, de uncle ~i tendlnta de a~ aJege rneserii prin intermsdiul ciitora vin in contact cu ~Pii sau bolnavi-. Tot ceea ce se I""'ga de .social Ie fremel" II1tere.sul. Pot If ~i artisti IOillte bum, penlru di, pe langa talent; dau dov-<tda ~i de multa perseverenta .. Sunt foarte gene-

''''iI. rl"f intr-un mod controlst. .

Prenumele ~i car'a-cleml

Intuitie: E destui de bun,'i, dar subiectii jj acorda 0 importanta >caruk'!. Prefer5 callc b,,!utB celor ni:ii iii aventuro~'SR, rna; ales ca sunt foarte realist;' Exercitii 0 pulerninl "[facile vizavi desexul opus, chiar Jaw uncor] sunt intimidanti

Inteligenta: Purtatoril nurnelcr 'de mai sus nu ceuta sJ straluceasca prin intei.igGnt<\ iar pe cei ce cau!~ Sa le capteze ijlenj:i~ .. cu once pre! Ii privesc ell dezgust ~i l1eihcred~r"'. Au 0 inteligenti> analitica, ce dil mare importante detaliului, memoria lor e vasta. 0" curiozitatea, mcdie.

Afectivitate: Aceasta notiune arc 0 mare cornplexitate in cazul persoanelor eu aceste nurne, pentru di sunt .pe rand vulnerabilc, sensiblle' $i de a se\ler[t~tece surprinde ~i deccncentreaza, Sunt atcnta id lelul Tn care secomporta r,'ei' lalp CU el ~i se vCl<eazii. destul d.e repedc. Sunt posesive, mai '; rTll)lt din daril)!irde a proteja dedit din CE.'a de a-'Ii lnsu~1 ceva. . La riindul lor, nu Ie place sa.se sirnt'i sufocate de cmeva. Au un putemlc, sentiment al pncreniei. dar ~i a \loin\il cele lirni-: teaza destwl de mult numarul de prietani. E.,te de mentionat 4 ~i f"ptui ca, la capitoiul"dragos!e", a"",asta lamilie de prenu- ,i me deline eel mal mal mare pro(:entaj' '

Moralitate: Nu avern de-a [aca cu nisle sfinti, dar exisUi In a:~li subiccti 0 mor~i;;cnaturala, Ce se rnan:f~sta in- J totdeauna in rnornente de en",'.In plus, au 0 ·credm!.;'i vie, .ca-.~ rc se pli,lseal<" deasupra institu\iilor religiaase oliciale. J

V1ta.litate: Purtalorii aces tor prenurne au a mare vitalitate ~i a W.na(ate robusta. Trebuie supraveqheati jn~ in copilarie, penrru ¢~ .. ernottvitetea fo~rte·puternica sa nu leatee- . teze echllibrul psihosomatic. Punctele lor senslbile sun! intes:. tinele, pliimanii ~i pielca. •

Senzorialltate. E hnpresionenta ?i scopera 0 mare. x parte a viej:ii afeelive. Pen In. 1Ic~ti subiecti, toate placerile ~. nevoile sunr ·strans legate de dragoste. Inetote de brice, se::; bucura [oarte mull cand daruiesc. S<"xuaEtatea lor e exigent .. , $i foarte Line controla ti ..

Prenumele ~, curacterui

$9

Dinamtsm- Este ciim(>OSilJne'l caTa"cl.e,iai1i care Ie conI~r~subieqil~)' Sh-aluCi:,,!i :nagn'~tism, Aperent, par sa 11l Iorul ,,1 mamera svperflc.alii, .nsa adC\Tdru! e ca trcbuie sa lup!:e pentru a exista,

Sociabilitate: De a mare bO<:j<Jtie s\.fleteasca. subiecIi; au de oblcei 0 atitudina pilrinleil$Ca' fata de eel pe (we ,i lub:sc. PrI.~SCO<;lSpe!i loarte l>iltl.r(ll si sirnplu, Intr-o arnbii>ni~ f~IlJ'hal~, stint fide", eCOnornj ,curajO/ii ?i uneori (Mar dun, dln 'dorirrta de a reda iucrurlior sl fiintelor ade~ofirata lor

valoare, ' .

r C~~c,luzii: Purlilt~lii aceSior prenume sunt persoane Joa~e balajoase,~ ci'r~, cand d"JJ Diept cu marile greuw!i ale Vie!", .snu cum sa rasa la >l-Jpraf"ja faril niei un aiutor, Acest lacru Ie, ,,!rage ~e?P'::tr!va respect, dar ~i antipatl; ~i ·In,,idij_

Coll1pahblhta~1: 16, 18 19, 27, 41, 48, 04, 55.

lJIJ

Prcnllmeie ~i c(ll-ncfe,..-u I

21..

EDUARD

Edi, Edith, Edviga, Edvin, Edvina, Emcrlc, Eric, Erica, Ernest, Ervin, Ervhta

Element Aer

Zodie Ba Ian til

Culoare V~l'de

Animal Mineral Planta

Vlllpe argifltie Calciu

Mar

Dirnensiuni ale' % Dtmensturu ale %
persona)ita~ii per50nalitatii
VOin(5 77 Sanatate 92
Emorlvttate 37 Reusi tii in viar.i 95
Reectivirete 25 Studi; , ')2
Activitate 78 Profesie 7D
Jntui\ie 88 ,\facer; 70
InteilRen!a 89 Bani 95
Af~ctivitale 90 Noroc 60
Moralitate 95 Dra(losle 80
Vitalltate 91 Meriej 85
Senzorialitate 77 Prletcnl 50
Dinamism 67 Distractf 90
Soctabilitate 9& Caliitorli 55 Caracte rizaregcner ala: Cree (iVitale Personalitate: Sunt Indjvizi DegmClfici, eu 0 emotivitale destul de scazutao activitate suP<!rIiciala?i rooe(ii amorfile. Sun! foarte materialisti, dar adepti ai unci filosOlii orientale. in care se spune ca oaruartii nu lrebuie s.:-~ rnunceasca.

i\u se pcate spune dcspre '" c.5 sunt len~; chier depun on ornayiu adivitiitii personalc, nurnaica aces! cuvant are un Inwks . mai s pecia I pentru ell

Psihic: Sunr cxtravertiti care au nevoie de ceil,\Ij;i pentru a nu se ,im!! sinquri. in general di.';Cutil nu pentru a con...... nge, ci pentru a se auii vorbind. Pot Ii luap ca oamen'_ slabi seu inlluentabili, pcntru cd spun "eta" I" aproape once. In realitile, rostesc "de" w aceasl u7urin!a ,cu care spun si "nil", Dragostea este ccntrul "x;stenlei lor ~i detm arta de a race un cocteil rninunal dill sentimente, senzualltate, gllrrrlarldi5m'-~i huzur,

\foinla: S~ merufesra sub forma unor polte care au rutine In cornun cu 0 ac.livitaterentabilS

Emotlvitate: E 13 'inaltii'iiea vointei, e prezenl,~ tot tunpul, lr'1sa ia [orrna unui timor insolit.

Raactivltate: Purtatoruacestor pwnunw sunl fcarte linistitL.iar reactivitatea. nu-i tulbura in spatele acesteiaritudin! rleg:natice se ascund !ih'\e telentate, capabile sa provoace surprize placute_

.Activltatee Subtectn au pareri Ioarte precise cu privire la activitate. in csenta ar" 'fi cam hod: ~·Dilca nu fad nimic, e loarta rau; <:lacd f"ci'prea mull, e'(rinla''', "Exista un lucru jenanr in munca altora Iaptul ca 0 lac pentru a-i necaji pc ceilelti!' "eel care evil;; munca lsi. · .. duce un OOrieficiu!" Paradoxal, sun! eleviexceleripl In g~!1eral, pot Ii intiilnip lucrand CiJ [unctionan scriitori.sau comarcianti,

. I~tuili~: in spatelc "cestui deco', psiholoqic impreqnat de nonsalanta avern de-a face cu liin.l€! Ioarte intuitive, cu un ner ex~elen! ~ care reusesc printr-un singur cuvant 's5-i fac;; pe ceilalp si\ ajunga la 0 coocepne mel ,deval;; asupra existentel,

. Inteligen.ta: Purtatoni acestor prenume au 0 mteligentil analitlca, ('Ie care. 0 fclosesc loarte bine pentru a-i pune pe ill!;; la tredba_ D" [apt, <JU un spirit de spedalist.. SLlnt

91

Pren urnele: ~i t;nrac-ten.ll

balk buni intr-un anumit sector ~i relul;';'sa se ocupe de Ireburl le ahora,

Afectivitate; Subicctn iubesc pentru a iubi ~i pentrua Ii iL;lbiti. Drama lor ar fi casatorlil eu 0 persoena rece.

Moralitate: Gwile rele er putea spune til moralitatea exceptlonala il acestor subiecti i~i !rage esenla din hI's') de activitate, dar aces! lucru nu poole li catalog"! dec;;tdrepl Plll-a celomnie! Penlru ei, prietenia estc GeV~ sacru 5i inr.~ din copilarie se poole vedea Iaptul c..'i au un veritabil c~l pentrlJ ea.

Vitalttate. E excelenta, Subiec\ii sunt Ioertc fertili ~i u lndin"pe spre \ngr,'i(;aw. de i)eee" au nevole de exerdtiu. PUI1CIe'le lor sensil">lle sunt aparatul senibl, stomaun ~ inteStil1eie.

Sen70ri all tate! Persoanele ~e poerUi prenurnele de mai 'SUS SURf (oarte sen$ibii" !a Irumos, Piirefea lor este: "Ceea -C(~ e irurnos e ~i hun, tar CBea" ce e bun se cor~surnd ... " Aceastli Iilosolic "supra fericiril poate pare~ rudlmentara, 111- R[ subiccti; sunt destul de S€nsibili la ea.

Dinamism: line doer.de polta de.a face ccval Sociabditate: Cei-care Marti> numcla de rnai sus nu pot tr;;i fara .ceilalti, fii"dc~ astcapta rotulde lil ei! Asta nu ins(1amnii ci\ nu sunt oarnenl plini de poten!ialitari. Scriu Imrie In11110$ ~i cu mult stil, se pricep Ioertebine "a ~ze cuvinieIc, sunt arttstici, au bun gust 'Ii iubesc persoanela frumoasa. Au un umor Ioarte fin, Ill, pun prca muha jnlrebari 'Ii raspandesc veselie in jurul lor,

Concluzii: Contrar eelor SpUSe mai sus, subie(:tii reusese JO""tebin~ in via!" sl aiung sa-i epale.ze pe eei din [or, Compatibilitii!i: 22,29, 36, 38.~ 43, 45, SO, 53,

22.

ELENA

. Aimee •. Alice, Alida, Alin, Alina, Altson, Ails, Alisa, Ajisia, Amalia, Amelia, Ami. Ela, Eleonora, Eli, EUa, [liana, Elisa, Elisa beta, Eltsafta, Eliza, Ellzabeta, Elrna, Eloisa, Elotza, Erna, Emanuel, Ernanuela, Emil, Emilia, Emtllan, Felicia, Felix, Galina, Leonora, Llsa; Liz, Ltza, Llzera, Lizi, Lizica,. Lu ls, Luisa, Lulza, M'"nole, Manuel. Manuela, Nul", Nuli

Element Aer Zodie Gefnenj Culoare. Grllben

Animal Morun Mineral .Jod Planta. Othlde"

Dimensiuni ale % Dimensiuni ale' %
personalrtatf - persJnalim!ii
VQintil 86 Saniiti'l:!e 83
EI)ioti~itate 72 I RGu~itii in Via!i) 65
i
Reactivitate 70 Studii 70
Activitate 80 Profesie 60
lnnnpe 93 Alacer: 60
lntellgeniii 80 Bani 75
Alectivitale 33 I Noroc 80
Motalltilte 66 Dragoste 60
Vitalitate 67 Mariaj 65
Senzorialitate 85 Prietcnl 50
Dinamism 83 I Di-strat!iJ 100
-Sociebilitate 95 C1i!5Iorii 100 Caracterizare .g",nera.la: Perfecriune PersonalltatecSunt persoane sentunentale. deo mil-

re mnolivitale. Totulle "tinge.: 'sunt sensibile 111 rotcc parucipala r"rmewl .ieJ1i ?i ;w lin sirn] jrmascut 'pentru poczie. [Ttlrnusete. ~i e.legan\il. PurtMmil acestor nume 5-au nasC\lt pentru a fi aomirati, n]agulii1, r;;sfii\a!i. All tcndinta de a "'sa \0- lui penlru a doua zi ~i sunr putin cam lenc$l. Precur» planta lor totem, ornideea, sunt rlori dc.sera ceau rYevo!e.cie lurni"ii. 51 caldura pcntru a lnflorl .

., Psihtc: Sun! [oarte introvertiti: nu se simt bme deci\t in lurnea lor .menoara. unde ,;seazii bijutmii ~i p.-,Iate de clcsCar: Sunt posesvi ;;i mal rnult >elltirrwnlali de,at senzlIaH. Obisnuie~c.sa priveasca via\a de. la propria Iereastra, jar acest [apt ii face putin mincil'lo~i,chiar 1i1 mod involuntar,

Voillta: PrlVind tabelul, se poatc oosarva c8 ·e loartc irnpo1iant3: Sub aspectul candid. subieqi\dispt>n d., res"rse inima9inabil~ din aces! punct de vedem.

Emotivitate: E [dane. pukri'lic3 ~i ·confer'l: un aspect capncios, cere creeaM nurneroase piobkrne. Subiectii sunt destul de re~ldlvt5.1 sen~iom la escc, iar ecesta este considerat

drepto insulfa adusa puterii lor de seduC\ie. . ..

ReadNitate: Arc t"ncl;nla·de a conferi susccpllbihtate, Astfel, stJbiectii iil.rIa Ioarte rar ~i poartd' r,)nchiunii [oarte mult limp.

Activit"t~: Purtiitorii acestor nome ·considera ci'i 5;m-

pia lor participerc I" 0 actinn" este suficienlii 7i uebuie re:compensata, Interesul lor se Invartc in jurul artei, elegan\el ~I Irurnusetii. Ar pulea Ii pictori, functionan in dep~rtarnerit~ de rd:>!ii publiCe.1nsi.iin ruci un car OU trebuie 55' II se ceal'~ sa stea 7 ore intr-o i'ntTeprinderel Sun! Ioarte ind.ependentl, .scriu bine ~i pot avea real succes ca scrntori,

Intu itie: 5? im puna cu multii a bilitate $; este pusi.i. in sJlljba llnui ·plan· de. ci<l~, caei sl.Ibiecj:i.lor nu I€ lipse"te nici sim-tw intrigii.

'Inteligenfa; Din aceasta perspecti va. 1)e(561tnele c~ numele de. mill sus all imagine", ansarnblulul ~i nu se mal

Qi,JOSe5( '" illire. 1" detalii. Dace nu inl"leg !ai'ul din'! ·",i,lCi. rcnunta Sunt exlrem de rurioaso ~i au 0 memorrc a1eCn\l'.Lt de ·txc<,pli~.

Afecilvilate; Pentru purtlHori; acestor prenumc, !:blLll este IOilTI.e dar. iubes<: sau nu iubesc. Cand nu lubesc, pleaca', dar u;nd S~ allg"jea2~ irur-c rclatie, sunr·ade.v3t"l)t<i' dusnri scoticna pentru partencrl, pentru cs dispoiitlil,? lor sunr scl.imbStoare.

Morahrate. Subject;i traiesc ell convingerea eli Olin" se poata "eranja", jaf capriciile lor sunt secre. cal despre credin!';, " cred fara a crede. dar iubesc cerernonille Iestuoa- 5C?i liicrimeazii h auznl orgii ~i corulut.blsericase. Morahtatca lor trebuic supraveqheata 1n mod special .de caire PiitintJ, cad, lt1 lipsa unor principii, su\iiecfii vor sacrifice multe lucruri pcntru 0 vllL-td l.L~~ra -$i·1f'Ld~pende_ntit

Vitalit"te; Nu cste cu totul sal isI,'icatoare . Avem de-a face cu persoane relanv fragile. Ma)Oritaiea bolilor pe care Ie contracta sunt de natura psihica, dar trabuiesa [ie atcnte s; Iq heat, pancreas ~i linichi' ,

Senzottalitate: Nu .¢sk usorde explicai mecanismul senzorial aJ acestor subiecti la car? cochetana sociebiltterea d"gostea pentru wnfort: dorlnta de schirn~re, caiilloiilJe: flirtul rnai mull sau rna: pujin inocent se gii$esc lmbinate. 'Cal priveste sexualitetea propriu-zisd ... lucrurile 'sunt mutt mal compliCille. Farmacul lor constaln laptul Cd nu .stiu unde in-

cepe ~i unde se. sfi\r'i'l-sle senzualitatea, '

Dirrarnism- De ce ar fi interesafi d", dinarnismul persOn<tl,ciind ~tiu sa-l Ioloseesca atat de bine pe al aliora? Mai precis, pe eel ,,1 nurnerosilor admiratort? Uneori, din cauze grabei, lac gafe_ NtJ au raWare pentru.a "~tept<, rnomentul potrivit, ci vor ca, dintr-odata, sa lie feril:iti. bogap -~ illbi~l

Sociabilitate: Subiec\ii suntsociabili nu pentru di ar t'l'"," sa participa la v\ill<J celorleti, ci pentru c,'i vor s1H integre,,, ]"ieOC~" in ,"ata lor. Sun! sarmanti, inIli'icarap ¥ cochen,

Concluzii- Purtatorii scestor prcnume" nu irebuie oc.Spall din och: toate viaji'> ~ este ncvoie sa h se impreqneze scntimentul respoTIsilbi!itatii eltfcl ri~~ sa se [oloseasca de propnul sarm, pentru a e~t~ orice contact cu .. realita1ea.

Compatibilitatl: 3-,25,27,28, 3{], 33 .. 46-

P",,,,nn.'c 'f:_':_w::.':_:"_c_'e_"_,,_I 9_i

23.

EUSEBIU

Alfonso Alforisa, Esmeralda. Esteban. Estela •. Ester, Eufrosina, Eusebie, Eustache, Eustachia, Frosa, Frosma

Element Apa

Zodie Swrpign

CuJoare Vi.olet

Animal CfHQcatWi Mineral Alama Ptanta Soc

Dimensiuni ale % Dimens iurri ale %
per.sona1itatii parsonalirarlt
Voin(ii 96 Sanatate 95
Emotivitale 43 Reusjta in viata 85
RC~lctlvHate 37 Stu<:iii . 85
Achvilale 87 Profesic 95
Intuilie 83 Alaceri TOO
Inteilgenra 97 Bani 100
Afectivitata 74 Noroc 70
Morahtate S4 Dragoste 65
Vitali!,,!e 93 M",iaj 60
.Senzorialitate 92 Prieteru 85
Dmarrusm 91 DIstraqii 70
'$o~,i"bilitate 80 Gititorii ')5 Caracterizare generala·: Autoservire Per.sonafitate: Sun! oarneni ef.ic.ace ~i reflectivi . Au 0 El110tivrtate linistita, pUS<11n servicml unci rgl1l31TZlbile activiititi, dar r-e.c.riH(?- lor IlU sunt rOOrte evidente_ Si2 poate ~~me

Prenul'neJc ~i CarOCrer'L.'

(.::1 -unt ;:.:.J,Jd hHi ~·I-sj dUJriU.1C leJ-ldH1!de,- .. ;.q_lln;flvi~ Sllnt f1..-1~j onan co ... i po ~tap-am QOnnleJe, precum roh)cati/a. Pr~ Je aUii P<:~r1~, sur:~ t2!pab~L .:ki ~12:.bor(~7~ pf"'1un eu 0 rabdere n)dchldVt?lkj l~i or~§I!11.zqi'lza fearle bllJe 'llcK(~ri!e Sf gxisleo!a,iar ;';"(;1 lor drO< aaeseil dOlla faiole "n" publica. rD~'1e fecuncia, Sf 0 alta discretj,. sendJ, (eaa ce conlpl~ca pupn Jllcn.idle.

Psihlc: Sunt 'in1mw'1;, nu reVeleil?>l decaf Q parte mflnla din c~:_lZa ce·gandesc ~i acesre este ~i 1l10UvuJ pentru cal'e acpunile lor. sun r, aproepe iflt(}1'd~a\lna ascuuse. Ap 0 memoric pnxliflioasii ~i 0 curiozitare c"reocial;'i indiscreta St,nt foarie putin in~uent()bili. sun] loti\llip5i~i de obiecti·o·itai" '7i au (> Ioarte iTI<lre lncredere in ·ai. Qadi se anll.implica~ intr-oafacere, vor &1 obtina '111lJ<il1\ul de .profit, CU I1sclJl d~il pierdetotul

Voin(ii: t foarte pulemica' Inca ,dil1.capilli';", subieclii se milnff8l>ta eli lirallie; ciliar daea e vorbe dear de un joe. Pdrlntii pot cu gteu 5tH tina in fri~lI! ·~n5ii ~l~lflrdj pot i)-\;'e.;) 0 nll\re irifh,lenrJ asupra lor.

Ernotlvltatn. Este loarte ascunse $1, alaturi :de .acnvilate, se g;;<e~te la bilZa coctellulul exploziv pe care iI reprezint~ a.test tifl de caract"r.

Readivitate' Curios, dar IlU apere ca eVident!;, hie foerte bins aSc.unsa $. voir disirnulam. Nu rereon suhlectii las.') imprcsio cr, lovescsub cenNs". Sun! tonducaton Ioar!" dili(iii i~j i'in'g& sub6ro;lonil~ii uuii irnpotriva altora. intinde c~pcane, le sapa autoritatea.;

Activitate: Detin8tolli aq:~stor nume au nevoia de i3C~ tiviti'lte pentru a'S€. descarca nerves 'ii, cateoda'la, davin dependenti 'de ea Cd de un droq. Au nevoie dt' ectlune pentru "cliu,,!! in sine! in general, j~i aleg rneserle devreme, copilul av5nd. de obicei., t<Jn~liin!,) prec1", ii villbru!ui lor prolcslonal c,lllOS~ IOr.nie bme sensul dIscipline;, a] (on~t-)fnlei proIesiollaie, se adapte<>w loafte bine 5i rapid 5' puseaj o Iecun ditate [nerltalJ ('e lace din elinven:t()tOri_tQrc{'filtOri.lnglnen, tehnirieni tie- V.fl.IO,"1fL2, rnni ales in dorneniul cen::et1nl aiorntcc

99

",Jj p,·tJOlicre. Sunt \,xcelen\i parlarnenlart. primari ~j consljr,;ri, deoerece le plcce Ioarte mult sa se ocupe de alacerile publicc Pot loarte bioe sa practice ?i mescni ca Ceq de po.litisi sau procuror.

Intuitle: Pentru c:a estc <'-'trem d. vic, subiscpi de(in o "devarata art~ " seductiei, jar ir!\a"il1"tia lor este [oarte construcilva. Pe de alta parte, "ste parca ~1ai cored $5 vorbim clespri< Her, c~d, pentru ei, eel mill important lucru este de .0:1 r~u9j prin ericc.i nijlcece,

Inteligenlii: Este rtati,,/i dar 5>,lJiectii nu se multurnasc.cu atM. At; o mer;'.ori" ex~elenta~j 0 c~lIiozitafe vie, iar imaginalia lor "'lrece mice lunila. At~i1ii€: uneor: chiM pe cea a bunului ·simj!

Afectlvitate: Estelo,rte difieil ca cineva sli-~i dee sea- 11,a dilCii sublecj:ii iuhesc sou nu, ca~i cornportamentul lor.este adesca condus de dorinta 'de eiicaci;"le. Pentrn a-si men~ine echllrbrul, intanlJ:iil1a multe dHkuJtap atunci cand vor sz se .expr'me. j"c(i dln copil,~rie, trebute incurajali sa ii<i, eM S€ poate de obicctivi $i sa se cxprime dar ~i sincer. pentru .c~ sun: posesivi si riS(:a sa se "saje de par-inti, dm:a (lce.~iii) din uftna nu sunt 111 g:arcli'l in permanenta. .

MOT,a1it,lfe: Acesr dornemu est" loarta modest, cad subjecti.; sunt "nimaii d~ un puternic pragmatism. D<; ascmenea, poseda tin mare sirntptactic; pstfel ca ar trebui ca '11()" rala lor sa fie, din cand in c"ncl ',nle!egilloare", Ce se poate spune despre 'convinqenle lor! Sunt dintre ·cele m.at obscure. In g""erai, acorm mai ITnJliii alen!le -$i COri$ide.rat'Je stiinrelor oculte d~di! religiei. P'oseda.un .wntirmmt "I prieleruei ioarie difieil; if; rela\iile amicale, ca $i in eelelalte, se comport) in mod voil ell despotism.

V1taliUde: Sili1iibte" est~ buna, pentru cii reusesc ,;;-si domine tnstinctele, inch"l\] pe rele sexuale. Au nevoie <;i;-si ,uprov<'''9neze intesLind", 5i apararul genilill ,i sa ·evite C'.;<otanlele de .o<;ce n<ln,r~ Punctele lor sensibil" sunt odui.

roo

carl' le·arpulea da s1 uncle dureri de cap. in 9 neral ins;;, ilispun deb J Ori,1 vne I" exceptio nalh !

Sen:zoriaJitate: E puternica si c;omphcdcj PcrsoaneIe cu eceste nume au 0 idee Ioarte particular" asupra sexuelilati" care nu e pi'! pla~'U! nrturor, Senlimelllilli!a\ea lor este loarte dependenW de ,,!?voile. fizice $1 se las(; uneorl In VOla unor dorrme "cerbe. ce le determine 5ij fa~a mil~ pen tru. a

~i le satislace •. .. .

Dinarnism: Subiecti.i r11i1nifest;; ac?<J>la Call1,,le de-a

lungui studiilor 'ii ~,,·folosesc de once pell1ru ~ reusl, cJ"jiar.ciu" ca ie ia Ioarte rnult timp. Gandindll-lle la af1ak1<jl~ eu animalui lor totem, com"aii!{l, in dornenlul alacerilor ill! "brate

lunqi" I pa care ~tiu cum s-~ le folo5easc~.., _.

Sociabilita,t,,·: E putin I.Itilitari,k~. Sublactilor Ie filce mare placere &'1 prirneasca .oameni ce le POl Ii de Iolosin caIi era sau care Ie fortificti pOl'tia sociala, VOU"lt~ lor e51e puternicti 5i ·.is]" lJrm,'lreSc seep ... i flX,.1 cu 0 Vigpano ~i 0 (",oeijale care, c;iie~daja, lasa s<i planeze 0 mare indoi~lil esupra rnof"liiati! lor. Dar, In orice caz, sunt (carte eficilc.e~i asia repreZ;llta"~ntrLl ei (:!wnlialul.

Concluzti: Subie.c·~i preiirlt(i 0 persDnolilate care. are multe In cornun ell animelul lor totem, c(U(lCtltW,· Pcntru a reusi in viat~~ se ag~ta de once, cu 0 !ncrancenare loartc rara, 1n •. wneriil, sunt noroccsi, iar re(j~t~ lor esie d((rab;18. eLI cond1tfa ca sa nu "\i se urce I" cap". Pol Ii ~soc,ali ~ficace, dar dHid!;' in cuplu, sunl parteneri SJelo~, de 0 lidelitate suspecra.

Compatibtlitatie S, 12. 14, 29, 37.38.

Pr(~num.21t:.': ~,. carac.rerul

LOI

24. FILIP

, Fatima, Fica, Fifi, Fila, Filicii., Filimon, Hlipa, Filoftaea, Fllomena, lna, Oruste, Onisifor, Onofrei, Pamela, Pamfll, Pepino, Pompilia:Pompiliu, Teofan, Teofil

Element Pam01l1 Animal M(lmblJ
Zo.:Iie Capricorn Mineral Hemout
Culoare Go/be" Planta Usturo!
Dirnensiuni ale % Dimenstunl ale (Yo
personaJitalii personi,litiitii
Voin[ii 88 5dnalale 96
Emoli'Jilale 62 Reu~ij"ii In \~ata 7fl
Re.'Jcti~ital~ 44 Stud;i 36
A~ttvjt<Jte 95 Prof",,;.;! 100
lntuitie 9.2 Af,>ceri 90
Inlelig""I~ 87 Bani 78
Afectvitate 83 Noroc 50
MorJlitate &"<) Dt'ayosie SO
Vitolitate 91 Mariaj 93
Senzbri,lilate 88 Pneteni iJ7
Dinanlism 87 Distttrdli 65
Sociebi I ita te 05 C<iJatorii 40 Ceracterizare get'leraJii, Riil,.dare

. Personalirate. PcrwJnde care poart] "',mele de mill sus au lin' anume fel de a-i observa pe qilaJti <i de " privi tun~"" cu n 1n!eleapl~ imobilnate. Dcnn 0 emOtivitale puterruCC1_ sam toarte dC1ive_ dar au f(!.dCtIi lente tint animate de

p,.enllme/e ~; (;ur(l~:lentl

- -- --------- ---- -_--

spiritu] in ... riogatoriloT .. dar a~te~ptd cu rahel-rJre pana se iv(:sc (lrCU[n5tan~Gfe potrivJte. pentru ca aU nevoia de actluni P(~ cisc, Om" gandi te.

Pslhic: SlI)1l fiime. introvertite. A"!,, inseamn;; ca acorda mal J1lll~t3' lmportanta luorurilor ce se petrec In inlersor dt~~ ,eM in axterior, Piirin(ii lor ar trebui ,a aiba grl!" Co in copilii· rie subiectii $1:1 58 inchida in propria cochiiic ~i ·sa gandm.l5cb prea multinainte. de a actiona. Nu trebuie liisati sa se m-ohce pur ~i simpiu in ectnmc. d sa nu se iroseasca in- ·'S~ <Y. lacy sb n-o Iac? .. ". in general sun! obicctivi ,1 ctopabili de a se de'Vola, chier d;;c;,; nu au pre" rnulta'incre<:lere tn d. Li se in· ta,,'pla dlteodata sa lie pur ~i simplu tim!z;

Vointa: Subiectii detin 0 voin(ii secret"l Nil suru ge'll,ll ce ma1~h8di ell dege.tul ("~~Q ce dOl~SC, nu ?tiu tritotdem~na· ioarte bine ce vor ~j .ortcum !ice fac well ;n\'ek'~l. dar, 'odal~r porrnti, nu rnai pol Ii oprW.

Emotivitate: [Jin acest punct de vedere, punetoru nurnclor de mai sus (1?t~ilp1a indelung pcn11lJ·il se dedael dar apoise er'",,,,,,,,;~i\ dintHJ9'ltii-$i lac lnl(x;Iilai contranul. SIInt P'8' cum pl.1nt;o, lor totem. I)SlU([).i"I, <",:arei aron .... ~ persisia in limp.

Reacthlitate: E I"n¢<Hil, dar I" pcrmite t()lu~i subj€c~lor sa paW-etc 0 oarecere: di,um~a [ala de .l""il1ime'llc, dlJpa care se.arunca ncbunesle in lupt~. Ptiete.nb lor este fidela ~i 'sigura, pentnl cs.eu nevoie de pricteni pcntru a <lCpona si, atllndcflfld este poslbil, l.~i "leg ° rneserie in care &) fle inCO'ljurap de oarneni. Foarte SR'lsibili la esec, .eu tendin!a de a-$1 rafula sentimentcle.

Actlvitate: E excelerua. Sublectii sunt "tTa~i de stll<,liile lilosofice, psihologice $\ medical. CJ scriitori, pol deveni calebri dilr si ca artisfi did au un excel",,! con tad ell pubficul. P~ de aita 'parte, ~t [i $i [oerte buni agJicuhmi Pentru c8 sunt rp..illi§h~ pot avro succes ~; ca iflglaeri seu contab.ili Ori 1 !.t'll. trebl !~e sa se nalldea:...c:a bine 1i 'k!:j- ~l itleugc; meser Ii} devrernc, pentru il se puree sl'lhilrZ1t.

Iil'l

Intui~je-! ~··{)st'~)Jb dC:c..~ flUme sunt foorre Jntujli'l.ll pOi~te cJ,1"!.:·lt pY.~':1 mult. (:~Cl acorda o mere tmportenta vodJ i?f mtenc.,~re. ~."!-UT11 ~duc;.Hol'I ~l eu 0 imaginatie interli2NfntfL s~ P,Ooi.C l~k)i11pla In.5C.i sj I~ n(~ qreu $r:"l ~n~el~CJg& C'lcea voce: lndenQar~l ier 2H.:e,st lucr.u sa l€" ccuzeze problernc

, ,lnte,ligenta: .Subiectu ,unl profunzi ,; smtetici. I~nor.a (l~I"Jld", pentru d Ii alen!f dOM I" contur. Alenlie1 Nu trebuie se It seccara ;;ij ladt prea multe lucruri dintr-od"ld. pentru ca

Ii se poare pcriclita echilibruJ, .

Afe(:ti~;t~te: Cei Care poarta num~k~ de· mal sus sunt loan~_ reCeptic1 la tot ce Ii se.'nl[,rnplfi ~ pOI Ii "azuli ade~ed cum 1JI ~~LJnl(~gii deziluziile, Din ucc::asta c.auu\ trebuie supra:'e'jheatr ~l~nt. pentru a nu se bloca. Sunt destul de posesivi, In prnm.tl r,mci pentClI a' s€ proleja. dar 71. pcnlru a posed". pur ~I sunplu, Se. pOafQ spunc despre ei'tii au Lin SlinN tie f)Topri~t~lr ~j C-tfi h~ pl,eK:-e sa· curnpcre terenuri pe cere Scl-si ~OIT:i' truio'SCCi pt'op~~t/itim In care se vor refugia cand au nB~oie._.

, MoraHtate: Subiectii au uri Sil1)!ai moraiitaili fOd.1"

"9"ro,. Existi; insa 0 intrebare: esle verba de moral" s,,,,-de t"ilma.' Oricurn, .in Iundul sulletulu: lor exisla mult misticism care, d"_ re~ula, de01?e~e limHele unei rdig;i eliciale.

Vltallt"t,,: Foarte rezisknli fa obose~L-'i '''''In';(11 a(:esiei fomi!,ii de mime sun! 'Eiof·~ff ~u Q·:\.'Haijtate re;11~r~:abna~ darau n_e"OJe de sornn si aer liber, PI.I<)ct" lor sensibHe sunt rinichii ~! ochii.

. . SenzoriaIitate: E un subject delical, despre care $Uble~lilor nu Je plece sa discuta, Pudoarca sau lin complexde :nf:nonlate i1 _face sa. rrareze "ceaSt" problema I" persoena 11 .r.elil. Senzu"]Iti'ltea lor lrebuie bine jn~eleas<'i, jay dad; sunt cateodata agre;;lvi, Q dator~3?a mai degrabil timidil5jii decar Hiler donnte de nestiipilnit. in re,,!itatE sunt niste sentimental. care lW1.9T",J ~i. cere sunt, I~ randul tOt) ignoratj,

blmaITllsm: E,t<3 nel Inferior iKlivi1<iUi. Subiectii sunt :nai_oegrab3 8c!ivi dee-al dJnanliii?i !r-ebule snmtJJah d~'l.c5nd IIf('and

Sociabilttate: Purtetorir :acestor nume nu sunt L~OC'~abill cu ode" pre! De re(J\Jla preke, un mic cere de pueleru dedi I cunostinte riMi mull sau mal [Julin inlercsente. l,<, place :'\t:1 poarte conversatii profunda. dar flu OJ oricine,

Concluztl ~ Vomta puteTnLC~ ti innrE.ll~tateCJ pe rna~Llrf,j confera subi~djior rig()('".!re In comportament, l.i r~~te de mult" pencole si ii Fne dcparte de exe"5\! distructive Norocul 101 este discret; dar stil) sa '0 servensca de .01 cu "9"rime 'I W2nhle~. in g8;1e.l~P~ ~C'IJ-?e...q,· In viC)ta ~i at J destui6 rebdere pan~ i~i ating scopunle.

Compat.ibilit.ii~i: 6, tq., 22, 26, 29, 37, 42.

Pte:n!lmelll? ~i 'coract erul

105

25.

FLORIN

Fahia, Febian, Fabiana. Fabiola, Fiona, Flavia, Flavlan, Flavius, Floarea, Rora, Aorea, Flora, Florenrtn, Florenrina, Florenta, Flnrentiu, Flort, Florian, Florlana, Florlca, Flori na , Livia, Liviu, Luca, Luchi, Luci, Lucia, Lucian, Luclane, Malvina, Oltolpia, Olimpiu, Ohvie, Oliviu, Rafael, Rata",);,., Rafi"a, R,alf, S. .. bin, Sabina, Sava, Savin, Savina, Sever, Sevetilla~ Silvana,

.Sdvestru, Silvia, .5ilvina, Silviu

Element Aer Animal Pi!~lOi
Zodie Viirsator Mineral Minlu
Culoare Venje P!1Intii PI!at~rt
Dirnensiuni ale % Dimenstunt ale %
petsonalitiit,i personalitati]
Voin!a 90 San,\tatt 93
Ein"t;vi late 60 Reu~ila in viara 78
Reactillitat~ 55 Sludii 90
Ac!ivilllie 88 Proie;;., 75
intuitie 92 Alaccn 75
Inteligenla 84 Bani 88
Alectivitate 95 Nome 90
Moralitat~ 89 Dragoste 70
V;t"litaie 67 Mariaj 45
Senzorialilate· 82 Prietcni 90
Dinamism 80 U.s{Taqii 100
Sociabllii"te 95 C.:Jlli-tQrii JOO Caraclerizare geneT"I,,: inl;\llll)[fIClr" Porsonalitate: P,I,./crn de-oj lacc cu un (GI:')ct0) duhlu.

Subw.chi au 0 e.fn0t.h_'~fd1~? pUlernlca. 0 aC1i"'11Clh~.1I1('dl~j :::i. react" unoortante T"I"~L por Ii ,eCl'piep ca lunte imobile ,i fleL\lllo!lce, liJpl pentru cara ClIl1;;:1 pl~,"t~-IQl!lm pliUClI1L1i p" de dHa parte, 'existn aspectul Ioane dinanuc al pit;go/ufui, aJ11IlkJI1l1 lor t:()t,'TlI DupJ alchimi';tii EVlllui M£dill. accst anirnel anunta soslrea I;;;unul~i_ echivaleruul speran\~i_

Ps;hk: ~unt e:x~raverriti. ce au nevoie sr.:~ cornuntce, JrtJl ales pentru .caau intoldeaurra ceva d0 S_PI.I:S~ Au c ruare deschidere fi).~a de )ull1ea exterioara si incearca ~. factI in :a¥l In! incal uri num~)f c;';t ~la'i mare de O{lITI~ni ~ p:rofite de' curlD~Unlde $i convmqenle lor, ins;) Bxi~VI uncle inconvcruente 'egat-e de dceasta descluderc, caci ptur<=Jhsmul Ii face s(t ia prf!1l [1 i.uh in ~a.lrid pBt'erea [e.l~d(il~ ~j ~ une care esL~~ de Iapt, propria pozltle

VOlnta; jn acesn 511tliecti. volute !_lasc~le rnodalltatea de "t.i r.i puternica1 in ciuc:k"l favtulLLi C;1 este r~l;Ltiv medic .. A:"5ta pentru ca a e parte de o ~oalitie ~rnoh\iiiale·rcactiv~lote des- 1])1 de semJliliw!l\l!;. Astlcl, (,,,is!,, ° klf;.t'; ,nlrn;!oua tabcre, r::e sc soldeaza uneori (u.ezitiiri,_Qltaciali:i' cu obstin~t!'e,

Emorivitate: Nu e deoscbit de puterruca, insa poseda o ,ustinere loarte importantij din partaa rowthvila!1i. Astlel, evem de-a face CU lin amestec inslabil, cille{)data exploziv.

Reactivitate: Lusnd in' cslcul \.\oin\a si"ernotillit"tea, s'¢ pOdte vorbi despre (r'readivi~atr. "rnusculoasa", dar C,lTe nu se Rlsfrange asupra ociivit..atn. ct art? C~I: rezultat 0 instabi~i;:de p~~h-kr.L SlJbL~CPi SL)nt cie..srul de obicctivr si Sf:!: pot abordi"J in pn;~2en1~ lor ~ubiecl~ nrllic.at.e si arz .. )tOof.e. Sum acopaI.JTOri. llLi" tl~W lTb.~~U1U~ ca w mCb{'.f{)ilft!. in moo mconsnenl de lJ.:.1L11eni u~'ILJpn'l C;j.1'()W au (J InnLJC:nl~ n::'ald Nu au prtJ:d fIT .. re IDcn:~rlrn:: in ei. i}(:i~se(t ~lmtinclu '::.p in(::(jm~- in propno P~( ... -

IIF

Activttate: Se dove:dey; tnsufid.cllta pentru a ~Chlh~ bra hlf)er.5en.'ibmiclle~ accsun np de ceracter S~b)edil sum loanc atro~i de mescrf ce par srrenit: literatlJril science-hef~Qn, .",,.heo.!Ot,Jla, "ntlortQdoxi5mul.._ Pentru 0) au pregt,1n\U ~I rnult rn"s"",t'SI11, pol Ii excclenn reporteri, oarneni de Tadio ~i televizunn-. Sunt i.lt'il~i de orica lie afld in I"SiHurii cu qndele ~i ar Ii radiologi Ioartc bunl: Oncurn. eu nevoie de un stil de viala insolil, dacj vor ><'i-b' realizeze ;';sele iJ11inl€

lntuitie: E Ioarte puterruca, lar imagiJ1ai ia, IO(Jrt~ vie.

Subiec~ij nu trcbuie l5.sati in cop'ilarie .sa--si viseze viata "in Icc

sa .?I 0 tr&lascil. .,

Inteligen~a': Fiind Ioarte .. sinl·etka, survolcaza preblernele scsizand imediat lihjile dirC,Ctoar.s. PurUHorii acestor prenurnc nu se lasa antrenati in dctalii , ceca ce I" poole ere" rt«p!aceri dieodaE4. Ar Irebui ca f/arintii Sa .Ie impuna 0 anumit) di!;Ciplinu mentt)!a: ?! $J.-i fQCa 5<) ia bminre ~i la c?lzuril~ particulare.

Afectivitate: Foarte .ar"cluosi,6e 0 senzualitate sponttlna, sublecni nu sunl salisJacutl de promislunile vagi si inde-pari'ate, ci iJ1J nel.1oi·e '$3 fie iubiti .~i sa Ii ~ spuna 'ocest lucru In copilaric, paritlttl nu trebuie 5.:11e subcstirneze puterca sentirnentalii.-did foarle curand vor-cauta in alta parte Iillldret"" pe care n LI illl ga5il-tl In ei.

Moralitale: :Se. poate spunaca purtatoni nurnelor de mal sus au 0 morahtate de grtJp .. atat de mere. esle nevo;a lor de a llnptirji resPQnS;Jbilitiitile cu ceide ac(!l"asi credinte si con'ingeri. Au ttml$i 0 ngoore personala ca n tine de;l~rte de companii duhioase. De obicei SIJIlI destul de rnisfici ~j au nevoie de credin(a pcntru a nu Ii llapadi!.i de nonsensul unci existente banal e. Sunl gala '" lrJlT~pliad~ pelennaja, la propria ~ la figural, pentru a descperi adevJml inteteciu"j $I spiritual

Vita:litate: Estc pq!.lrl rompromisa. din ceuze psihosomdl.sm"lul Ilc!1ctT:v. Subiec!fl sunt r:ap"bil, ,s,_~ is, -fabrim" Uf~eon bohle Ao:.tf.d s.:1n.dh)i1?i..I lor esie n1stabl~ Este" ilosolut

nCCeSO)r ca, de copii •. ~;8 r~e si:lpravt?ghedti pentru a nu .dweni ,:~c=jmde unor decalcHied iU?JJtc. ::,~'rio.:Js.f!' .. Pnnctele lor sensilule .sunt intestinelc sl sisternul D50S.

Sen2orialitate; Subiectii au 0 nevoie arar d~ m~r-e de a comunice, fnCdi to-ata senzoriahtatee lor se blJzCa:zd pe parfidpnt'e. Le pla~~ s.;") manance, dar in compania pnetenikn; ~i nu le-ar vent niciodata idcea de a merge slnguii 11 un speclLlCOJ. Sexl.:.li1iit.aiea lor es1e ac.i~;:;e& compltcata, cad au un procent de Ierninllate deasupre mediei.

Dinarnism: Subiecrii ij;)U 0 m~m; nevoie de a reafIJ .. a VC'llo"ri durabilc. dar (..QJecU"v ~i pcntru cei !TIl.I!lL FOr1r'{e scnsib;1I b sentirncnrcle de prictenie, pot oren "norm, chiar deca r1U pnrnesc inapol niC:i()d~ta.

Socjabilitate. Purtatorii ~ce".:':i.tor prenume sunt sarmariti, soc;"bm ~i fae dovada un"; man curtozltab. Voinla ior este un pic Huctuart15) dar se rnobilizeaza c~nd estc cu adel.I:atal ncvoie de ea. Au h:mdh-ltij de ; .. ·se l2i~ d("'!\.'Ora~i de fa~ mille p~na cand S(~ cdsdtorp.S"c,

Coneluztt: CU"antui "ssntimental' a Iost Iclosit destul ·de des in acest Ca2 si esre, d~i, cuventul-cheie ,pentl1,l ecest tip de personelitare. care are nevoie sa n~ inteles $l iubit inainre de once eltceva, In plus, subiecrn .au C perrnanenta ne'..'()ic ··de (:[,"ilaitJ. c3cl Ijrasc: solltudinea. Au nOfOC ·iri \ri~V.~. chin d eli cforturile depuse nu sunl recornpensate de la inceput. in sensul ca reustta 1e vine maio tiiTZ~U.

Compattbllltan. 6.12.22,38, 42. 1l-3, '15,50.51.

26.

GABRIEL

Brimdusa, Gabi, Gabriela, Gavri], Gi2ela, Gratlan,

. . Gratiela, Greta, Grig, Grigore .

Element Aer Anima] $oarece
·Zodie Ba/anrS Mineral Mongan
Culoarc Ble'l Plante In
Dimansjum ale % Dimensiunl ale %
persorialltatf persollalita1ii
Voln\a 92 Sim5tale. 88
Eillotiviti.ite 60 RCLJ~i~j-in vil)t.:i 80
Read,vitat« 55 Siudii 77
ActhAlale 97 Prof~sle 100
Jnluitie 91 Alae"r; 95
I nteiigeii\ii 85 Bani 90
Af ech\·~t,;)t.e. 95 Nome 62
MowHtale 91 iJr~gosie 90
\/ilaiitaie 85) Ma,ii'lj 100
Senzo.rl~tli:ate 9-5 Pnetem 45
Dinamisrrr 99 Dish".::!!; 7(j
Soci"bilitate 95 calatoril 47 Caracterizare generalii: Eficacltt;ate

Personalitate: Sun' fJitite colerice, cu D rnofE' ernoti\'lt~!h." $1 0 hun§ activitale. Rcacmle tor sum remarcabile, au Jmpul~~Jri aprigc? (:a~eodal~ dc;co-ncertanle. lns3 p"t;,an.a cu etc un eehitibnl ce le pcrmite 0. jtlStii evaluerc ;a 5it~Jatmor_ Sunt rljstl'C?te ~! t'fic<.tcc, It:U' ainnci c ... 'nd eu (eva- in Lilp. rmmcesc

liO

in t~lt.:t,.·rQ"'\ n!US('5C sit inli:1.lnre l01:1ie,!Jr~uf~~,~[Q ltll"(: le S[ilU ill

·cole:. pre-( urn ~o.(lre.cele, .

Psihic: Subieciil Tt"ebUle inviltap inca din (opllarle !-d

. e .(.unlroieze. 5t! IlU cedcze spiritului rrinc .$..~ sc1 albii opinu ~lIHlltdm despre obieGtr:? si finlle. SUTl' fQ~rte purin lnftue.rLtabili, \1i.1f ioerte sublccti.vi. Cu toatc cA nil 0 nrata mereu, au o

11Mr~? lncredere m ei iJ'~i~J ~

Voinla: E sohda ~i lo50litli de 0 pcts."'erefl\a ce nu se (W 11]i1poi ,~~ la nic] 0 lncercare Ma~ mult dcca1 at5t, a,~ea5t,~ vOlnt;~ se Clpltca· unct ~divllaU devp!'~toar-~, unor r.:~q][ pel.·' tuta;lle ~~ unei -e:motivitaH dlsimtJtate, care poale sa se maru-

rGsteca[tooatJ c.."1.1 vir~lel1F)· _ '" _, '. , .,~ _'

EOloti\litate: E -puterrnca ~1 'nd'open~nlla, Trebuie

"'H~qln:Dt Co nu cumva subieclH tineri 5-::1 S(?_J?l5c·s~pet~j~ ~~,ClJ. ),;1 aclidtMe-,)Qintii. caei se pot transtorrna ir~ ve[J.\ab'h~o~J1i, dt::\,.!oratj de, rnuJic5. P05€dCi ,ur~ more ~~nhme,[1t 01 P!l~' tcruci. chier lala de"$~ul opus, $1 snnl" ne~o~a d:: tl.ncri 5<:1 &C Il'1c(minare de prleteni. ·ins[, 'oce51 l\lCHI ponte sa ,~ a~"1cteze tim),;1 deciical $ludiului, _

~ R£acti"vitate.:" Ckt!niltotil nurnelor de J1lalSUS poseda

o memoria afcctiva de invidiat. Cand "lI.iX~ clne~a_"in col~. m3tol~'. pol astepta ani de zite pehtrtl a a .. :t q repllCa pe m~' ~l.iro .s{lIe.dn~~lor provocate. Au ~tendint,a ~e a .se~ opune, raman incap5tanati 'psna ajlmg sa cunoasca pe Clf1GVil-l_ d.~pa

.. not Ccllimba pererco [oartc rcpede. Sunl sansibili Id

tare lSI I"" U' •.

wri, dar amstea IlU ii pol abate dln drum.

e~e Activitate: Subiec\ii nu I)Ol ste locului. ci seanlren0.'· W in lucruri ma·rete.- Visullor estc 5;;:1 construiasca, sa r~sfa\J~ ;'" o. Nu sa Qn\oor;) dupa sudiu. dar reusesc, pentru G~ sunl JI::"71.:', ili .-=l c . ., rnobitizeze atunci cand este cazul. hni:lgln-a~}a

[(jD3Ull .~ .. ~""' .

lor kr~ila Ie. 5"!Jere~)<o solutii C~ miile, lar Ja,;; I. ·"sla s~ ada'

uga :;:1rrnul si memoria e;':;'CG!Jtlonai~" se f...'_?l1te sp~e ca _5unt trrpaollr Sol ta5fi din cE'le rn.n rnulte ~t'lcu_rC-dluf1 Printre ei pol h l':1binrl !lia:(H.~chi.m .. s.3U pn")pnebn ! unor rnaq.l);:!!1(' d ... c i10-

III

jj.Chlt~iL Once ;)"r.,} idn~entL' ell mf)Ct,L !tnull :;1 U';';COI atilH\rlc S1 ce nc .... ~5Hi1 !trdeC;;'11 d; hlln ~usi SUn! !nl~'"Jer;1 ,C;)re !1 S{' POlri· "8SC 100Jr!" blne .

Int...i'!ie: Eric'" dreplul·slup"I'dnta' Subi!'Cli, evalueaz," oarnenu cu 0 rapidil,,!e" 0 ju,teJe lncredibtle. Seductia IQr ~Sl ~ f~tc5 ~ J·nenfJlci ~1 Ene 0 mare. pulet"e, NlJ rrebuie Jj".sah ;sd abuzeze de propriul sarm, qar au nevoie 'de incre_der4c?: il~ simrul lor pslhologic,

lntdjge .. r~ii; E slIpl.). I ronicii , cu tenli'i. analilil<l '5' (apabilea di5bnge si eel rnai rnic detaliu eel-care pOillia a~Q~He nume sunt rrlaniaci pe CUfcltenie si ap~l Ct dt~sr..opcrLt;i eel In,,)r fin pral, luQ;zsc tpnfortul si lot ce estc InJl110,. Au 0 rnernorie Ioerte buna ~i 0 cudoziti:ite medic.

AiecHvitale:: Atul\(i rand vor, subiectil se prlcap rD.",' lu bine sa creez a atmosfera dcsHn~l, sd faciHteze contact san sa deblochaze 0 oiluatieLtclico'a. Alkol'; pot face centreriu] C.u eceeesi dbitiE.Jh~, Sunt .d~duO$l.%ii pos.@slvi, dar JiJ.ra B fi derncnstrauvi.

Illoralitate: Fondul '1'0",1 ",I acestor.suolacf "Sl~ excelent, pentru ca ~un adevan.ite comon de devotameru si lidelitat>, dar 'lspedul·e_"plmiv si pasionet jj poote lace,," j"sii uneon din cedn d obi~nuit el cxistentcr, pentru a trZl! 0 eventw"a- rcveletoerc: ce .Jj bulverscaza, dar lesi ]a~ bog(lt(: ·iHnin" lid. Atiludince lor fa!a de credinia e51~ r<larte simp].'i: ned atata timp cal nu Ii S€ Jortedz;; miln"

Vilaiitat", I' foerte buna ~; ie va pcnnite pcsesorilor prenumclor de mai ·SlIS sa lilca ra!" problemelor de :;&na\<1te ce se pot rvi. PuncteleJor senstbile suot rinichii Uneori pot avea dureri \li()lente de cap, sunt loane sensibili I~ rd(.~li si su-

portd greu privatiunilc de SOlOn. ~

Senzortalttate: E puternica si exigenld Suhiccru dureS(" $3 trai~sdi mtenssi, dill,z,c~b:sta ceuza. Iac uncle imprudentc. Cocheti. sensiblli di",r~jJ, r""rt.e Qtr;),gOitnri. lac ,",V8 gii 'i"n 111lul 101

11~

P'renurrJl;.l~ :.i C(U'Cicterul

-_.:..::...._-----

Dinamisrn. Transpare in toala plenftuc!ine3. Pentru. purttJ.torli acestor prenurrre nu eXlsta ~:\c!iunc [at-a 0 ang.~¢re to_ta~ a lntregii rHnte. ?l nu e~istil nin11c 111j'ositor. urnilitor SHU pliOisitor, daca 'scopul este valoros, .sUrlt naturi 9"",~,oase si binevoitoare, d~j surfisul lor ar putce sa 1l1ciuC5 in eroare ~l ;;d. dec impresia c~ leu tolul cu u5utin\i\ ~i supedicialili)t.,

Sociabi!itale- Avem de-a fil.ce cu Iiinle ~SCnrii\lment€. socieinle. Care udOt'8 sa pl~\rn({i:H;,.ca vizite. dar lntf"1)n snl personal "?i luxes. Lc place sa :-:e imorace frJarte lrumos si sunt mcrcdibil de pncapute In decoraree intEfrioarelor,

Concluzii. Purtator~i accstor nurne sunt pas'ionali ~i ell tin psiluc minunat. Au ~Ol'Q~ in v1ata si reuscsc trh:li degra),;;i I ajrnaoufui $1 clirajului de care dau dDv~da, Conlpatihiliditi: 13. 16.18.19,211-, 31, 3~. ill, 46.48, 52, 54.

113

27.

GHEORGHE

Geani. GeaniJla, Gelu, Gerna, Geo, George, Georget~:.. Geo.Tgia, Georg:ian, Geot'qiane, Geta, Gh~.a_rgh,til., Gheraslm, Gherllhina, Gheza, Gh,ta Gh,ta, Gig,: Gil, Gilbert; Gilda. Gina, Glni, Gin'o:

Giovana, Giovanl, Gogu, Olg<;l .

Element F,,( Zodje Berbec Culoare Ga/ben

Animal Bito" Mineral Uroniu Planta Miislin

Dim()nsiuni ale % Dimensiuni ale. %
personalitatii peTS"onalitatii
Voin!5 87 Sall';;ialc 88
Emoiivitate 60 Reusi!ii In Vlata 98
Rei)ctivltate 1,8 Studi; . 94
l~cth,~ldle 83 Profesie 100
Intuij.{e 91 Macer! ioo
lnteligen~a 89 Bart; 100
Afedi\c;laie- So Noroc SO
Moralitate 69 Dragosle 80
Vitahtate 71 Mariaj 70
Senzoriahtats 92 Prjcteni 50
Dinamism 77 Dlslractf 95
Sociabililate 87 Q;latodi 60 Caracterizare generala: Forte cw:IDtului PersonaHtilte: Purtatorii accstor nume au 0 IimM bine "~'f?t;'J, 11",1 ales c2 au de rezolva t in prirnul riHld problema llnel man emo1'Vltc'i~L Actiunea lor \1-ste re(ativa 91 edesea

11,\

locul (:) ~.\q-c,III£l[ (k.!.·8n<Jh./~i::5"l nu numai. Rt"d(lHIe lor l.':'Jn (II ~Ll,linzjer(' Jup[i U:~ le rrccp ~11l01jz), de unde rel'ulrii r('!'f'JiuJ G:i vor g/j"5i mal qreu l.~rJ:P!'qkl neccs.-.rr[L penrfL I I} acnone, Din i~H .. .esl J.,lUJl{[ de ",,·ederE:!. pp~Z:H11a 0 asemanare destul de. fOnl.e C<J animalul lor totem. i)i9.0nui.

P~ihic: SUbl~qii jllnt Illptatori buni, dar trebuie sriut cii lupta '5e d%I~5(K"r;; eel mal adesea in mteriorul lor. Va exista lntoldeauna 0 contradictle intre a lace· pace saue W' ffizbo; - 10 rBI cum est", ,i' tontrndJC~i".dimr€ tee" ce repre-

r.in!}i bizemu/ ~i ma,'!im,[l '.

V()·in~5·; Este 5€mniJic(JtilJJ1 dar subrninate de .. emotivilate, lucru care rj fare pe $'JbiE:qi sa lupte c-ontlnuu rmre real ~i icnaginM, inlre- trilirii ~i as pi raji "',

React;" i tate: PI<illui secunder pe 'X"" se ,,!iii' ecest domeniu llU [ace d€Gat .sa cre~~,'jC15 intcnsitatea violentei sennmcntdo! de opozitie ~i i1gresi\rit~te ale 8ubie:c.li1or. C6rnport:~iYIe(ltul lor este CI·.~lT~l?~f1ar~ de contra@iqil, uncle v9it1t·u si rnoralitatce se combiri1i' pe I.)tidul t\Jtnultuitli intsricr. Asia nu-i impledldi Tnti.s1; fie Oilmen; loort", valorosl, el dlror mesz~j nu crt:s.az~ ii1dif.erenlii.

Activlt:ate·: Penl-~ pH~·t.atorii acesior ·prenum~J orice, an e5t" rczultatul unci .dacizu bazatc pe, principii: din pacate, "Jihe3.se opresc doar 13 principii, -5l11d;ile lor sunt ecerbe. iar' r "go' dopa d1p10mie, ncobosua. Aieger<!a rneseriet este dete.rrnin.ata .rnai dt4graba de sltuafii.$1 evenjrnent~1 nu de 6"~r.)rlentarc proprie. Pot deveni functloneri So)U industria;;( iar dae;;· Soar putea dispense de propria ;netj:i9." M putea fi psibol<;gi, avocate parlamentari ssu chi;;., preori, 'Cuvantui lor ate 0 mare cficaci.hte.$i ar prolesa bine ~-i jn jumalism seu politick

Intui~;'" E vorba mai degrabii de 0 vizumc imedii)tj; si magici'i asupf<l fiintelor ~i lucrurilor, Seductia sublectilor e deptndenta, de turnultul Ior interior. ·astf~1 li1cid sunt ""trem de romanlici.

Intelige.Ilta, E ~tlalitic<t s;rii'e.ticas; deslulde sclipiloar.;!, lucru rar~d,;ce la s,;praC51imare pediverse plenuri. .

Afe:·ct'ivitQte~ [)e(~urCJG din ("-~.~'-l erE! I! se TmdmpL~· ~uh10ctilur: In plu~_ i:iU nevoie de rOflrtc rnult~ dr'-lgo~t~ pentru a obi 51 ei, .Ia '~I1QulioT

M'a<aiitalec L<, nivelul mor3k; ~, 1)1 cr etiu1Jcl:' dcrinatoni numelor de mal sus snnt 1"3rte 5C0jJlicL Crlldi"!~ lor este supusa fllH.:1uatWor: Gir.BodaM" se simt sfinri. Jlkori lrcrnu-

[d ·in lata dorintel. I

Vilalitate: Nu '""<1,, $tr'iilucil". _Subkcui pot >ukri "lee, [iunl IllIT10re. eG· provin vd.e.se.a din proaste obieeiuri elirnenla,.~_ Zon"le lor sen,ibile sunt capul_sl corzile v«ale

Senaorialitator E puternica, dar d,z51IJi de -g.-eu de asumat. O. "numtt~ pudoam Ii hloch."tj IN subiet,Ll_ Cit privaste scxualitatea, ..ore carnplicti In lot.soiul d~~ inlerdictii C~ de

cbilseaw rdu~~d, .

Dinamlsrn- Ftln.d putin in urrna celorlalte componanre de ba.za ,)I~ rj,eTSClJl~·ljtadL ii determind J.X~ ·pLJl1atorii [']Ceslor nurncsa aC~iOI1IZZe din darorie sau kama de a refuza. 'Nic: ei nu-si In\eku pre". bitii? aI8ger~i)_

$ociabflitatl!" 'Atillge un nivelridicat, dar estc dcstul .de decor"lt::Qr.l-("mta, Uncori sqbiec*ii nu :%UpOd3 sirtHl)r"5ta-(eJ.". alLeOn' 'Sibdld Ii S-M 1'8'",,, P'''''' PGPUlal~1 Sunt dcstul de' dilicili~' dcpcndcnf de_ umor. tiind sub;ettivi, 'l'loisti, LiTtUz;. si aql'esivL in princ'piu nu -C,1111~ dead sa5_;) "!1,, 'in bunc rel{>tii . cu. oricina. dar C5t(~ oine ·d~ 1't~ut c;'j. nu vor reusi ecesr lucru dedit d,,~ se vcr dedica allem, PJcii vor hrpta pcntru e_; ~j oj,.) vor pertici pa eJB(:t~v b inlernul lor,

ConclU2ij: PurtiitDri; iJ"estor nume pot Ii SJfdlucitori', ·p~ni .... de elocventa, sigur'i de ei, pentru ca epol Sil-", indoii)scd de once {I sj fuga .wteod"t,,. sunt ~"onvingatOri_ 'Sllsdtil entuzlasmul, 1115<'> a~pOi se mira!l.ln cu!i~,.ca ";:tonke ",-all S~IJS

roludle -

Cornpa.libilitati· 2, 5-, 10. II 12. 22, <12_

28.

HORlA

Fiodor, Horatiu, IgnaFu, I.gor, Onorh~, Oriana

[I"!ne'n! Foe Zodie Berbec Culoare Violet

Animal Cue Mineral Sore Plantil Mur

Dlrnensiuni ale % Dimensiuni ale %
l1eTsOJ1"li tiltii personalit.5.~~i
Vointii 96 Sanatate 92
Ern"iivit.te 40 ~c(t~ifa in viat#i' 90
R.eacii,;tate 64 Studu 75
.4divitaie 9,8 Prolesie 100
IntUi!.ie 85 Af~ceri 98
In\ell9cnta 91 &"i WI)
A f cctivitet« 77 Noroe 75
Mcirllht<Jle 79 Dragosle 60
Vnalilate 88 Mari(lj 95
Senzorielitate 90 Priclern 100
Dinarnism '99: Distractii H'-
.~
Sociabilirat« 83 cajato~I 67 Caracterizare. gener;;tlii: Renastere

Personalltate: P\.Il:t~torii numelor de mai sus SUf,I sangvi.".ici, cu ernotivitate medic, activitate bun., si reectu rae I'!id~: In. ge~e~aJ sunt caractere reci,ti'aJ1~nte., care tr~buie llnblC1flZlte hra a ft sulocate. Se exprima intr-un stu 100lrt€ direct ?i taios. care deconcerte.aza ~i jtira. Nu cauta deloc a fi pe plecul cuiva. ci sun! mal d<l<jrnba vindicativi. A.u principii

117

Ioartc puterni~e. de lip"" caw"'. ii PQl Bid pe ,,11,1 vmovari 1n ciuda acestui-'a&pect aspru. suru asemenea cunAlH Pbnta lor rotem e:ste IntJfui, un arbore cure" conlera efi'c-acit.-)te.

Psi hie: Subiect" sum eXlr3vel1tti 5i vM viata celorlalti ce pe un subiect -d~ cercetare ()e _obj(~j sunt ~e!i ce nu s~ <i,mdes~ dec';! cum sa diriieze ensarnblul, Putin inn,h?rit"b!li. nu cc:,-deaza··dec.Jll~ ~Lgume('Ji~ puternlcc si r:'epi@f~Ie.. p~li~1t"Lj lor h'c~JJle' sa aiba grif.-l sa nu d~vma rnic: 'did.Jrorl.

VOiI1!;;:. IX. obicei e loarte puterrnca, duar tlran.iCl;lt eel care pOClTt~ ac.£~te rnunc runt Intotdeauna qara sa' pun~ piciorul In pr()g daca sre neces;:u'. Le hpse~te dipiornatia $i, din (lc€:61st(\ c.au~~ provoaca diverse discnsiuni, discuti: S1 chlar dram~. . .. .

Emolivitale: Este medie, dar nu ill:5eamm\ ca nu se lace. ,irntiW. insP!e~t~. reilctivilai'l'a, ·(lAnd 0 Ilu"n\ci jJ<>Si'OTld);l· discufsuri!or usturatoilre pe care :Eil,lbieqH k: pronLJnt{l·

Reaerivitate: Esie foade purernlca. Detin,atorii numelor de. mai sus sun! obicctivi, dar gaiasii rae-ii' oncesacnf,du .pf:tnhU un ideal. Nu tolereaza lrpsa tie entualasm sj mai ales contradictiile. Sun! lransanri si nu ezilil sa se Guirureascii in actiuniJe cc_iorlalti, precl,,':-'c~c~l.

Actlvitater Estc in tens. ~i su"\inL!tii de un puternic slmt colmmltar. in societal,", Sublettii 'reprezintii Intotdcauna sullctul cchipei. Cuatat mai mult daca ediipa este a lor! Pentru ei doar rezultalele sunt hnportante. Astle], i:;;i po aiege orice prolesie, totul este sa--~i Indeplineasca mlstunea

Intuitie: -Svbiectii. sun! 'intuitivi, dar nu in mod constent: Hewl"a uneori pe be problema de 0 marecomplexilate, dar se poole spune despre ei door cti sunt inspira!i. Detln unsarm dur, aspru., ~p,ractica 0 seductie batiiibasii. in cea

rnai mare patte a cazurilor S€ poete conta pe ei. .

Inteligenta: Este .dnaliticii. Purtatom acesior prenume intra in loa!" arnanuntele. dar nurnai ltl int resul actiunii, caei suni constructosi Innascutt Melllaljtate<' lor este destul

1J8

___________ p_c"_"_u_m(de·~i carOCf;en.}

'di; jncur(:ai~. memoria. redutabila, curiozitatea. neobosita. iar vigil<ntil. consrenta, Formula .lor preferata esrc. "Vor(;\i[i prea mull desprc dre'polfi ,J prea puun de lndatoriri!"

Afectlvltate. in concept-a subicctllor. dragosli;il 'l1.I poate Ii decal supusa rigoni, Sun! ""[Him de exigenti, devotaii si PQSesiC1, penrru ,I pure" d. mal bine ~i pentru a se da pe ·ei in~i.~;. ·Sunl copii dHidl de "ducal, penrru c,' simtul in.niisCllt 31 dreptatH Ii face sa practice 0 afccttvitate imp~'rtiala. Nu simt nev0la'sa fie cantrul alen(iei piirinrilQr. dar nici nu pot tolera asia pentru unul din Irati. in principiu, cer sa fie lntel~. nu eocolositi,

M'oraliiale: Mernbni (lcesil2X Iamilii de: nume aderii 'exact idcalului sau cauzei pc en r e eu edoptar-o, In toate C<J~ zurile vor avea decizli trarrsente asupra a Cem cc.se face ,; ce nu sa face. Rfg6~re(1; comportementuhu fac<€ ~i ea parte din filosofia lot axistentiala. Se consider" proprii .tapa.n; ~i chiar asta SUriL Ppt' deveni '~finti saudernoni, did nU',,:xisILi calc de mijloc, caci pot 'prezenia un anum" r"natism "I eredintel sau o exeqerare i)' f)teismlLiui.

VitaJit'ate: E exceler!lii, ell toate di subiecpi abuzeaza de ee. ',d.<::seo; i~i cern negr,jeazli srarea sji:ii'\til~i, chi" aQlIlc.i dmd nu se simi bine. RegimuJ lor ahrnentar bs.~ de dorit ~1 e s.-'Irec in viternine.Tbata.wata vor awa nevoiede clJrede, aer curat, fnplll5, .din cauza lrnPetlJOzitiijii. suot expusi eccidentelcr.

Senzorialitate: Se "Iii, la cote 'inalte. Subiectii Ill! VOr dcloc sil'si PUrl;; limite. Ac:."sl lucru 'este valabil sl din punct de vedere sexual.

Dlnamism. Purtstorii acestor nume sunt .excesiv de dmarrnci, motiv pentru care abia se poatetine pasul CU ai, dar. fiind relormatori si inovatori. mentii tot interesul si elortul.

SOciabmt~te: Este nuantata, cad subie~tiJor nu Ie place sd-~i piarda vremca cu oameni care nu Ie spun mrnic. ell toate cii politetea ii obl;ga sa se supuna anumltor requli mondene, nu 0 IK)r lace din to,,!;; inima. Prie enia lor este fa-

fi~fl(:2t. ~JXiql1n~a; tircmica. fidela ~j siqura, dar nu roaii~ odihnHf~lrc, caLl (?j se opun din spirit construcuv

, Concluzh. Langii aceste persoans- nu poare cxista

D~l~tlseal~_ In ce ~l2 prlve~iq, nu pulem vorbide noroc, peril ru ~a 11 PO! 'gno", SaU pot forta nota pi,,", dm;:l ajlJng. undc lsi coresc. P.enlru c;'i posedii 0 mate ,·ointa: j>i incred~rec in el'~, c?eclJnle nu le deinoraliwaz8i, c! Ie surrt tOrLiHante.

Compalibilita!i: 14. 3S.

120

29. ILIE

Ilarle, [["Tion,.I!e'jn"., Iliac", losefma, losif, Isa .• Isabela, lsac, Juli, Iulla, Iulian, Iuliana, l.ukica , lulill, Iunona, lzabela, ·Josefina~. .Iulieta, Lia, Liana, Lila, UIl, Liliana, Lui!', Lumlnita

Element Foe Anima] VhJ<!rii6
Zodi~ ,Si;gI'Jatot Mineral Ame?l\"t
·CU]03re· Bleu Planta Mormu
Dirnensiulll ale % Dimenstuni .ale %
penioaa]il1ltii pers6naJif.atij
V(\ini& ?O Sanab!c ')2
Em ~)ti\ii t9 t~_ 6il Rl!iJ:~jt~ io yjiL!a {'if}
R~OC.n\o.1tnw s3 Studii "is
ACOVl\dle 90 Prore,;" 75
lntuitie 83 /\f.~ceri 50
lnteiigcn(ii 89 B<,iIL 6D
A ieclivt ta tc 92 Noroc 60
J\.o1Qrz.tlirate 79 DragoS1Qi 95
Vitaliiate 88 M~riaj SG
Scnzorialitate 70 Prietcnl 40
Dinarnism' 83 Distracjii 85
Sociobilif<;lte 80 CillMorii 5-~}: Cara.;teriUlre 9.enerala: Bog;i'iUi'

Personalftate. PCt;so~"ele .cwe PO,lI1;; prcnurnclc de mal sus 'Ill o .emotiVitaj'e. puternica, Si.ls\iril:t;;; da·o dcti,itote I,. ki de aa;,-t-,.'l .<i ~e reactii r~ pjde A~0 lc Ii...:'<' [iiiHe ful_ge-

121

fL~l()':'in:: ~..c:ale..(llj.ijti.t brutale Se pOol~ inteleqe md] bmc (lC:tt~'1 (arac~.er daca ne gbndirn 1..= .. jjn~J~l~ILJI lor' t0iLl.l1.. 1)(~IJ1!! j~~'. ce. If;:lverseaia ill r'J9/~ Jj;iiduri]-e •. <ldLlnti. d1urY";:-'Si lc rXjst.rt::~-l'l.f.J p0J')tru ii.l..fna. Precurn ~Ic:edsta. ,sl~hicc!11 eu r~e\,.Ioi~ de ~:cnnit~rl'r -?I :.~(: d(¢t~a isi JflCpr0Ilizii,din-Jinte: iar tJ~in rrrunca ~j ('U ~;jld;<lre i$i <LHng ·Si.:OplJ[ de I ineri.

Pslhic: In.tn:weftili, 'S~ rc,::rjji~!JlI prccurn lJelJ.E,'riJa ,"1:=;L.)iJl.~l o..'uiliuJ ui lor 2J lunci .c fJ tid 0 P;;lt\~ perko lu I. -dar ~l u ·far,;.~ ~1 pro t (?~. I._, ·~u vi{"~len1'fi, Nu t~.ebLJie sti :S~\ LT1~elc:u~Ci Cd ::i8.l'elr~g pernru ,'~ fugJ de: lume, C1 pcmru Cd ':'H::ns.:i £.(:1·~e5[.·tnl·:(_prlrqrh1J PC' Ccth~_;H'd9.IeSC ~i' [J: i1'(:~sb:. ¢ste lccul ~.II1de isi por fp:;:;-j inai oirf@' scopurile unor 'aqiuni- viltcere,

VOinta.:, ~51e,cll dtnl. rfMi ef1C-dle ell ¢2JE ;;lls.~rtil2 ('J iictivitate jnten~'_ (:~(:)hfoitii <;,;cbfinmi c~'r,~I~fe~i~k:~. ,(,/oin!~ P0~H~, n tij~ic;.}rt.atli ,171 studiu si, dac;:l ne ~(-mdlm ~f,J planra-totcrn, mur(outd. pulcm dcdun>t._:~ avern d~-~J r~lce eLI 0 \..\;}in~~ cemufla r4. [.r~::,flcunlulB;_~z;a, ~7iJn0$ti.rtt~< ,~r l~Js[i, I~I ";reti8n~,d0.;)t, c~tew) frLJnz~. niim,~.:~ hG<Jdfie [iind in rdmdnL

Ernotivitate: E importants, d"rnH.jer;,lIita. C(\(i IJU JI)_ c:e: la'1n..c}ipi3.~fu)~1:~,,~~i f:Olbr~,;:'(~"i pe.rson<illf~tea, f~'G.i}nri-'0 nkli $ecl~J(.dk:id,t;e ~i dan(~u-i un superb gust':aJ av'eflt'lHii. Suhectilor nu ~rcbule,s...'i li;'&:: Irnpledice in nicr U11 hJ qpdncj\~tat-~8 dk!(;liv~,

React ivitat I;!: Pe.niru ca 'f,jU IlI1 shht illoa'~cHLfli contradk.tiei; (h~ti;l~lorfi i)'cestor [~U(flB :nu -S,unt' prea l.I~(,); rio con\;]11.S Senstblli]a esec, cDdil~t~azj CL) lurin, d.i:lr nu ajung ~~,c<l[ loarta far sf} 0 11~Gin~fe'~le plenar. Sunt rnai d~,qT{Jba obieetivi ~i capablll H se deda unel ceuze pe.care 0 consldcrs jllsta :Nu SLJnr loarte.pcsesivi Si c;L,Jt'pdtt:~f [jrintr~ o.8J"e~re dctil~~r~ t.~, !~~l pare ~=) cq~:e$ljllr~d;j feluluj' JOT de d, [L Incrooereil ir J ei In ,i~ es!~ medic, <I,ttd '{~ rndp .oin!rc m sunt limill

Activitate: SLJbiecFi rru pot triJj f~ra', sa ;]~[iOI~~4e dup:.a LI~ plan pres!dbmL Acrivitatea (or e.S!C foarl(' bUn, ,,_ dupa ce 1~i,~tr()ng reccha. 's?'Jnt giJta sa' di.~~ 0 m6n5 dl~'3ili~or 1,;;~:L'l?:orl::~Jti', Dctin 0 buna const~lr.~ pfQie~io~i(jl~ si C':H~ti:1 di:."\,"'~\~ifW::

122

:£.l}-c;rafle vocaua, In func:he de alegeft.? :'E'. VLJf cufunclCl ill ;:;Hl dii cu muh ClJr~~j ~f cu 0 (narc derint§ de~) n_;U$l sa t'jungh unde SHOll propus. Le plac barle' mull proie<iile dilicil .. c.' re cla';'ii lief; rne[hcin;l <;;111 ilfacen

Intuitie: E loerte Jezvolt"t~ ~i Ie e de mare Iolos Subieclilor, p;ntru cil n sluta "" simla sosiree evenilTIeht~i(}f ~i le vine In i'niampipare prin ilurninart uneori stupelianre.

I n{<:ligenta.: E. ,~e, .ou un .sirnt critic accentual, dar lipsit de ,slllate, ~i preponderent enalitica. subiectilor Ie este SuIicient sa. arunce 0 pricire pentru a .sesiza aspectc ce le .. au scapet, celo,1alji 1i pentru " puree judece rna, bmep€r~Q~!1de ell care int.;; in contact Mcmoril'l lor est" .mpresionenta, I:"' cunozitatea, medie,

Afectivitate, Purtiitorii dees!o, numcsunt persoane efectuoase, dar discrete; nu se dau in vant dupa man elmij senttmentale, Estt> bmc ',sa fie ·inviitate 5<l'~i exprime .sentimentcle fiirii conditionari,

Moralitate, Subj'ectii par-a se cornporta cuo iidelitsre riguroasa. in pnvinta credinter, si-ar dod Ioarte m~1 sa ~re(l.: dzi, 'darse indolesc de. lucrurilc prea SImple. De~1 considera careligia este 0 afacere misterioasa, mtotdeeuna se I"sa· impr<l.siona!i de puterea ~reclintd unui om simplu ..

Vitalitate: Esre buna sile conferii subiectilor 0 mare' reztstenta la oboseala. Ar [i birw sii se Iereasca de linen de i;lIrmen~jul intelectual. In virtute;' unci il1lpetu6zita~ a caracterului, pot suferi uncle acciderue ca le-ar putea afecta in pri<nul rand sisternul 0505. Flcatul este punctullor scnsibil.

Senzorialitate: Se par", di rnunca le perturba Pllrt,~torilor nurneior de rnai sus "fala privata 'fi ii face sa fuga de orice dorlnta pree puternica, ce i-ar putea dezechiliore. Sexualttatea lor este Ioarte buna, desi uneori poate [i afectata de rdwari datorate educatiei sau rrediulul de- ..na!a.$enzualitatea nu se va' cxprima cu ad"v;;r,)t dedit lntr-un cadru de incredere, caci.5€ tern [oerte tare de triidare.

-P.,-c.t)umele §"i coroct(!h.d

Dirremism E purin in UT rna activH2.tii, d~ untie r8zutlii o enurne tlriliditJte· ceo surprindc m clipe dintre cele mal neil'jrcptate. Subtccrh au un pulemic sim]. al pricteniei ?' c~Uti\ i.imh:i sinceri. All o rnernorie a.fccii\.. .. ~ foarte buna. re~in lot ce li s" spus sau fileul 5; pot Ii destul de T'aZbuIliitoli aruno cand ,e profit~' de tel.

Sodabilitate: Este medie,ln sonsul cii purtaloriiuc~Stor prenume nu 5<-'3 :olfroa.l~ dupa vl-t-~te neanuntate. Tr'I-mqre, pot Ii carnaran excelenti.

Ccncluzii: Sublectilor rur trcbuie "" Ii S'e' ("Mil mai mull deeM pot ofsri, peruru d nu-si VOl' 5aniflea niciodata as' plr;~tijlc.ln f;jvol"1~~ unul 5;eml~Jq\'''t.4j domestic. Au nOH}C In viatii ~i profit;j dcel, rcusind sa.~i valoritice foarte bin~ CJlita!ile,

Compatibilitiiti: 4, l(i, 17, :1/)., 35,47,54,56,55.

l24

30. ION

loachim, loan, loana, loanid, loland~, lone'a, . lonica, ,I"na. .Ianeta, Janina, Jean. Jem, Nela, Nell, Neill, Oana, SoHa, Sofica

Element Foe Zodle Rerbec Culoare C:;"iben

Animal Delfin Mineral Porfir Planta Tm_la

Dimensiuni ale % Dimensiuni ale %.
peTsonalita~ii pe~sonaliti\!ii
92 Siinatute 90
Vointii Rausita tn \'.'\9tii 95
tmotiv,tale 70 Studil 10()
Rcactillitil\e 70 100
98 IJrolesie
AcllvitW,- Afaceri 100
lntuitie 70 9::)
Intellgenla 88 Bani
Noroc 77
AI ecti vita te 80 bragosk 80
Mor~\it,,"e 90 qc
87 Mariaj .0>
Vitalitale 100
SenzQrialit~t" 88 Prieten-,
95 Distracti; 85
Dinemism 70
Sodabilitate 90 C.ilMoni Caraclerizare generala: 1nfiuentu

Persollalitate: in pMmul rand: Ie punalonl ()ce.stor premune se poole semnal1l o. iLltelig:n\ii ,ie.i'it<l di~ ~0':nLln; sunr creiere .ce lu:ereo:'lzli jncontinuu. Crf'LOh\·'lt,:nea :rJ acuvita-

t,ea lor sunt, de l1-'5ernenca, la cote c:-~trt!m d,:: lnil!te. tar rl,.':,ac nIle. au 0 rapiditate uneori e;.':c~p~ioncllj Sunt I cu Si~Htor~15, unde dintrc persoancle cele mai lri.tdig~~nte_ d;)( 1!LJ .rrebuie sa cedezc -orqoliolui. G'ci c.eea ce-i ridid PDai", n si ceuza unei cad",.i brut<tl~_ Sun! l~ok~lici ca e"plodeaza dad 'w,lni!,i 11\1 I" pol urrna sirul ml;Oni)men elor, pcntru eli sunt capabii' ,.1 fil~" 10 lucruri dint, odata. 5i 'Xl It facti blne, P.,ntrLl " Intcit)'le ,),ai bin. prodiqioziratea lor. eSIB suficieru Japtu! cb se ljS('oam,)lIa eLI anim()ivllm totem, de(fir",l,

Psihic: Nu ssre prea comod pcntrn cineva Oil h·,iia.sca a,lilturi de acesn subiec-!i: Cu e·i, totul s~ repune 'in chesnune, cad strivesc ell voluptate. In fine, memoria lor prodigioas5 ~I marco curioaiteie ii f~!c sa se bage in toah.~\ s/i Sf' inlormeze ~i s(~'~i forrnez€ par~fi definitiv~. Sunl in .acalasl tlmp intl'O-

• lJelt~ti?i extravcrtitl. ,t\sr.fct pot evea 0 via~il il'l.lelio<.trd h.)Znt8 bo~~aV) .. -51 una rea Iii: r tumultoasa, S1JfJ~ bl~n2:i ~i ra.zboitllCL in acela~i timp. sunt obiecht~ si subiectivi, plini de increderc Lfl ei. da·r side 0 rdati\.r5 modcsrie. Aspectul lor suoteran este detoret pl<..-u:)tel totem, Ltufa~ a caret nohJr(~ r;jrn;ln:e inca mistcrioasa.

VQinta: Este inlere"lnt'!i, dar nu la ;[1;31\;.,..,,, aecstur caractercxceptional. Esle {h",ora!ii d,,, ;nlcll(!en\:a peI1etranta ~, de lntuilie ~i ajungesJ lnfiebiinle totul.

Emotivitatc: Nu q;le.indical ca ~ceasl~ mare emolivitat<l.sii se rnaniteste printr-o nervozltate ce le va Ii subicctilor in~i~j·deVlgr~abiJa S,aU ii V1l faGes;; iadecizii injustc,

Reactivitate: Filnd [oarte puternica, ii face pesublecti incap<'iianati ;:i obstmenn. Sunt (aorte greu de deterrninat s,'i-~! schimbe pilrerile, rna! ales cil de CElie mal multe on au dreptatcl

Act! vitate, Este ca un "clevar ilt d rog. penrru c" de multe on subicctii lac ceva doarde draguJ de .e Ieee. POl Ii V"dZU,U lansandu-~c tn 3ctivlta!i mutile, ~l cclror sinqur scop este de a-j tine ocnpati. j~i dau seama devTRrrre. di? ceea ce vor ~t~~i concentrzaza acll\ritrltea pcntru atinge.r~a acelui seep.

lnventeton jhnaS~Uj'j. inrelectunli d!! mare clasa, all " aprirudini practlce Ioarte bune Pol ii inqincri, mili!df; 'i<1U luncHor.ari boncari. Au 0 buna con!?tiint]. proicslonaia, surrl buni orqaliizafOli, pot p.mein practiUi: proiccte d'fltr" uele rnai delicate, dar este bine sa se fereasdi de dOlin!a de a face'101111 singun,

intuitie: E destul de buna, dar subject;i r.u prca se incred In "a, bup;; el, cakulul 1'~poTMI cste eel rnai r",onabil, In plus, au mult sarm ~i sunt loc>rte seducatori,

inteligen~'a: Pu .. l~torii acestor prenuma 11\1 o infdi, gentE iifrii1ucitoare, analiticil ~i sinte-tica in "c?Ia,~i !i111P, eare Ie permit" s.'i aiba 0 viziune globala esupra lucrurilor ~I flin\elor,

Afecttvitate: Desi logico lor este reca, St!bieqjl all o Ian' drete pe cam tind sii 0 rnanileste, dar nu 0 Iac dccal rareon. Trebuie sa li seculticesentimenrul de lntdegere ~i dr"'loste f;,~ de altii" chi;;r dac" acest'a sunt moj leJl~i ~ mal 9roo' c,ec<lt ei.

. Moralitare. t$i_~ remarrabilii, dar jenania pentru eel care I1U privesc cu ochi buni c.c.es~ exernplu irnpecabil ceo 10 trezesterllsprctul. Putiatof'il nurnelor de mai.sus au \In sentirnental priElteniei ce Yi PQ~te f,;;tcd ~'1~ uite de SIne ~i sa S~ arale Ioarta dezinteresali sl fideji, Cat despre Gredintii, sunt capabili de a se devotacu totulunei cauze sou, diii1~K;trjva, ~.r5- 'mana Intrutolulincrancenati in propriile ratiooamente.

Vitalit"te: E !carte-'burn ,i, ell toate acestea, subiect;; se pot arata lngliioratj de sterca :"'nat5tii lor, [)~_ci\ seva lil1.e cent de Iaptul C8 'sun! totusi colerici, este bill" ,S;; f,e echilibrap de mid, ala! pe plan mental, cal $i pe plan lizic, Trebuie sii se fereH.Iii\ de surmana] mteienu"l ~I .de stimulerue. s<'i practice sport I Sot=]. iTaiflsca"'in aer [iber $1·sa nu-si negfijeze ore Ie de sornn.

Sen;r:or;,,]itale: Subiectii au rentalildestul de puternice, dar problema estecii totui trcl>uie s.'i se lnteqreze 'n"'3FI 10 r, s.)xualitatell lor e puiernica. dar ~l1llta sub control. Nu le place ",'die dep5:Jit' de evenimente niel pe planul 5IlnZl,olit3- (ii. inca din topil"ne au nevoie ;a lie inlormap Ioarte coree: asupra ecestor :=;ubiec1e. cid In povcsu nu credo

Dinamism. Sf? .:lrla la iniilrim'8;) s.tt(.l(1ri~or. d<lr pulin sub nivelul activit.(itii. Acesr IUCHl ii ~:x.J!G file\? P(: 5ubjec~j ;E. 'se 1l1y1jjore-Ze in rnijlocul unci acti1ini fntr,-;_p!,in5':'_ De ob(cci. pastreazti ac~a~rii ndinj~h~ pentru ei, tar ast~l le ere e.rervozrtatea

Sociabilttate: Este slr;;ludto<lre, PunZ,rorilornces!or nurne le place ,,;s 'Prime.",;; rnusefiri, dar au ",ndint" de '" acapara !lt~n~ia in timpu] con\!e.rsa.Nku_

Concluzii: Sunt caraclere remarcalnle, dar Care nu sliu Intotdcauna 'sij Iilea 0 bUI1'~ dernarcatie iIltre muncasi fa' milie, intre datorie ~i sentiment, irttre generozitate .. ~i riqoare. Sunt un pic prea inl'eijgi!nji pentru a Ii 'cu adevarat umani ... Au d~stul noroc, jar acesta S€ va rellecta in reusite .pe care

,ubiec(ii le inha!a din zbor. .

Compatibililii(i: 1,2,6, 11,12,20,22,26,29: 42, 53.

31.

IORGU

Calus, Caliope, Casaudra, Casian; CasJlIs} Ferdinand. fen, Fernand, Franctsc, Frede~c. Frederica. lordache, lordan, IDTd""", Narcis, Narctsa, Pia

Ele(1)ent Pamanl

Zodie Capricorn

Culoare Verde

Animal MiS-Irq Mlnerel Bazalt Planta Tiso

Dimensiuni ale % Dlmensiuni ale %
per;;onalit1i\ii persOI,a1itaiii
Voiri~i\ 97 S5n5tatc 97
Ernorivit .. le 60 Reu$ita in vi~la 90
R".acti,,;·iMe 56 Stud;i ' 90
Activitete 95 Profcsie. 90
lntuitie 73 Aiilceri 75
Intetigentii 89 Bani 80
Noroc 65
Alectivttate 95 75
Morajitc,te 87 Dreqoslc
Vitali!a!" 99 Mariaj 95
Senzone lita tc 90 Prje1eni %
Dinarnisrn 35 Dis!r"c~i 60
So'Ciabili!me 80 C,lil\orii 70 Caracterizare generala: Singuriit~te Personalitate: Nu exist;; pT'enurne ITlal greu de. puna! decal acestea! Subieclii'S<! ase"",,,m'i m[stretu/ui, aT1;!ll"lul lor totern~ stint coicnci, cu 0 mare emolh:ritah?:. 0 c!'Ch\..l'JU1~e -ixna.ordifvuiL react]) l"euutf.lbHe. u. inirna' jnare si rnult OJ(?J:l-

129

Psihic: ImrD~ertlp si eX1.rav~r}lIl in llcebsi ti1TIr. 5Ubj!.~C;1l pot tl"(_iJ ioane: bine atilt in cornururare, cal ~J in smguratcole. PUill' Infllk'nI,;biJi, be totul doar dupa (dPlIllqr. Innd h']f(}{j(}}d copabi!i de n{?jncn:'dcre· sau de uHar~ de Sln\::, Jup~ CiR Toiusi. sliu Ioarre bine '" eV'llu€?(! acesr ~"2!

VoinF': Este Ci?iI 'care anrrene':Jz.:i ~i cOQrd(}nCa26 to- 1111. in special nctL'Jitdteh. c.arz rt corespunds (Giirle br~e Ernottvitate. DaCtl nu vor {,F§.ST sensu] peruru a se umaniza Sl d ~e Sl.~!l;sibjlLt'.iI fa~ii de cei1a1ti) subiectii pot deveni ex tre III d e sfllbm:k L ~l b·.ola~i.

Reactivitate:. Este loerte bine sliipanil~. dar, cand suni r5niti social, sentimental sat! proleslonal, purtatoru acesior premune pot deveni [oarte pzriculosf fuull esi,' pentru ei Do,;r un rnotiv de ~ continua. de a ~ in~iipa!"nJ, cad tot ce l1U opune rczistenta nu-i interw;e~4~.

Activitate: Se ana inarmom« cu vointa, car" U .susti<Ie sio 1mbogat,,?If'. Dar in lunctic de emotivi;al~a fotJrt" putcrnJca, 'en va Ii aproape mer U agresivii si i'i va SUpuITe nscunlor pe subiccri. Nu sun! mereu elGvi stralucilorl, dar sunt seriosi; au simtuj disciplinei ~l 0 bun~ cOfl~1ijT1ta proiesionala. . Se lldaptea4'l cles(ul <3e gleU, nu llnniiresc decal un scop, dar merg pan5 la cap;;!.

Intuitie: .Searuana cu lnstinctul. subiectn simt. rnlros

even Imente i e. .. ,

Inteligenia: E,te prin excelenta .analifica Purtatoril numelor de rna' sus observa, disecil ~i inainteaza cu prudenrii Au 0 memoria fideni ,~i loarte vasta, au personaUtat<? si, chiar data nu sunt pre" previzibil! este 0 adev';ri'\a plScere. sa fie urrriBriti in e~oh.1tie_

Afedivitate: Subiectri' no cunosc decaf frandw\ea., jar flir*,:?le €9Chetf:.\ care 'pozeald_ e bine s.~ stca deparle de. ZI, cbe; nu >upon,) artifictalul. Fidelil,!t",a lornu or" limite. dar nu rabwe d(J~1magitl ~(~uati crept neduli, -eacl riJ.zUWlarea le, 'i'i n grOd.1.n.i[,)'

Moralltate, t: departe, de mice j"doialf, PurW[<)"I Zlc-estor prcnume 0 apllca propriei persoane, d;)f est c mdicat ca f()mitia_ prlctenH $i colaboratorf sa urmcze acclQ..;1si regnli morale. De obicei au D religie propria, naturalJ, care nu {1,l"? p.rG~ n)u1te in colinJ;' ell celj3.1nstitutionaHr:::ate,

Vitalitate: Subiectii par a se nran! din {arlele piirn~ntului Sun! ade"cirate 'fQci,care nu .~[iu ce sunt problernele de :sana[aie~ der T'i$C;3 adesea sEi~$i [orteze limitele r'f:tisten1ei.. Trcbuie Sd He obismnu de mid eu o dise>pl'l1a 3Jinlentara

fosrte strkta ~i cu ~fiat~ 'in rniilocul naturii. .

Senzorialltate: Cj'!j ce poarta aceste prenume rnan;;ndi atunct ci>nd le ~ste·foam", dorm iltunci .o'ind li se face sornn etc, iar pe pkm sexual majoritatce nu se vor irnplini decal in cadrul Iarnihe. pe care ~i-a vor- jn!'ef11"ei"

Dmamisrn: .Subieetii asoclaza dtlillnf~') cu bu~urla de p trai: ratiunea profund5 5) detenni·ni..-m::a, iar fara d\nalnl.srn sar f'i putut JlltoarC8]a iJnobi!itZ:lte.-=}·sUlllbra it pll1nt~i lorto tern, Usa.

SQciabilitate: Purl>ilorii acestor nurne sunt ><xiobil!. dar numal tn mulocul filmi11ei ~ d La!orVil prietent pe car.~~ i-au salcctat ClJ otentie, M~; tilr;';" 'oe'1o p~ril1j:i Ioerte buni, dar cu o 1ll.an,1 rk~ n~r, ?~ psrtsnen ce trebui~ lratati' eu tact si respect.

Concluzii: incirago>tiJ1 de natura. pu!15tori iIi fQr~elor tei,,,ice; [Jurtimd .un respect .>I~nt fit!!::, de Ilor" ;;ifauna, subiectii sun! p<tsionil11 al carnpunlor ~i piidurilor si, 1n gene,.al, oameni curiosi, p,~ ,,;)l'e societatea trebtri.e s;';-j ocsconere Norocul est€' opera lor, iar re(J$t-l~ se datbreazd curajului.

CompatibiJitiiti: I I 2, 5. 10. 11, 12, 20; 26, 53

I~I

32.

MARCEL

Ma.carie, Marc, Ma.rcela, Marctana, Ma.rcu. Moree, Marica, Maricic.a, Mar;eta, Marta, Martin, Martina, Martian, Miree"

Element Apa Animal Foco.
lodle Scorpion Mineral Jasp
Culoare Rosu Plantli .Gr.du Dimeusiunl ale % Dimensiuni ale %.
'persona[iliitii personalitatil
VO;l1i~ 92 5.8n/itale 91
Eri'lOtivitate 39 RWfi!a in vidf.ii 90
Reacnvitare 50 Studi; 92
Aciivitate 30 Profesie 100
Intuitie 80 IIlaceri LOO
lntdigen\ii 89 Bani 100
Alecrivitate 86 Noroe 85
Moralitate 92 [)'''90s!e 65
Vltalitate 77 M~riaj 70
S?nwrialitate 96 Prieteni 70
Dinarnism 87 lJistrac\ii 80
Soclobilnete 90 C6liitorii 100 Ceractertzare genera]a: Dm.litate

Personalitate: Sun! persoane destul de grel,l de jnier('s, no numai pentru c~ sunt dualc, ci pentru ca e%lueaz,'iin dou~ clemente .tmerite, 1,';,-" itls3 a-?i picn:le personaluatea. ee! rnC"11 bine lj caractarizaaza anim~'ul lor totem. JOCOI te

l32

ir<iie;;1e at~\ in meO" "('va~c, Cill ~1 teTe,lm. 5IJb)C~1il pot II per' ceputi Ia fel de bine cu negrnalid. dar si colerk' SIll! p.-..sionaH.

p s inic, Pl,rlalodi acestor prenwn" 3U Teacti, sUljllinl.1, \0 re. Nim ni rtu sue niciooillii curu se VOT cornporte [fIIT-n sitlJ2I!ie "m,me. Stint "oameni] surprize1or" ~1 d"iiberat. (Jra a~1 ~rb' CIJ ll.mic il11eqri\.<ltru slrllC\uf.,.jll. se pre,hitil cclorlaljl in lur'rHl1a p care 'i1 0 al<llJ. intotcie3Uo" cornportnmentullor est" in !un<:!ie de propria imagine despre ei l~i~ ~i de SGopu! lIfm;"riL Sun! oble<:livi, capebili a ~ dedi~. unel CDlI?.e, a~,l mare lncradrlr~ in proprta persoanasi sunt pu\ln vulner<lbili I" influenlele extenoare. Dar po! fuce pe timi;",! Iom-te bina ..

Vointa: E !o~r1e f1eelicil.c~,. Subiectil nu se Implicii \;0' Inn!aT'11 evemrnenle, de~ dau ilceasta unpresie. Nu ,r",buie la!.ati sa lie "in.t"lelC-· in acea:;t.'i dtitudin<1mc':; din copilarie Emotivitate: E desrul d~ sdmut5, dar 5u5!inutiio de 0 rl!ac~vitale ce confera U[1 a5p.2CI el<ploziv.

Reacfivit"te: f'lind put!!fnidi, il face f."i subi<K!; ,_" trllnseze rapid 5itUlltiile diiicile i chlar o;ii dea repliei l\stul'Il~ loar~, Daeo jlU'ij Ii ~ tolereaza raphe lie obra~nke, vor ajunge la concluzia di persoaJ1n respedi\l~ nu se afii! Iii lrliilllme ~, drep' consecinta, "n, toete ~an,;ele ~ i~; piarrla prest\glul.

Activitate: E buna, dar lnain!e de once, If(!buie sa lie moowi;;, Subiec!ii trdlUle ;;Ij ~e pentru eli! ~ p"-nn-u cine munC<ISC. De. aiei mzult5 necesltate" de a li se da infom,api cuprin- 7.atwre ~ de 11 ~ se propune SCOpu!i precise. Sunl capabili sii ;$ dee seama [oarte curfuld (11 anume doresc, c.e pot ~i uncle vOt'sil ajt[lgii. Straludtori, i'I.lItorltan liMii II fi ~gr~\', cu 0 bu'"' rotl:iliinla profes;onala, se indre<>pta spre prdesii d~ conItlCl $I OOlnandii. Pot n Judediton, indllSnia.?i dV'''''9"rdi~tj, p,;r' I~ITlelllari In!elc~iitori 'ji geMrD'iisatJ tn0:licj d"'JQI"'~_

In lui! le: Fund predsJ. 51 bin .. organ,zalil. e Ioioslt .. in ilce~ mod ca ~lJ(_\l,', subk«;.l>I j\Jc,:;nJu-se ~"jJ ceie dOll<' .;5' iJ'?t"'-' pe care ie pot cleri "p;,S',onal"1 negrndhc 51 negm" nr-ul 1-"''iJnnal"

Pr:.e.ntlme/.e-_~i C;:fll"(JG'lerai

---,----

Inlelig<lnfa. E ,'<l5!a 51 t - - J--

_ 1 • ,n ~'1lcrl 5] drld IIIQI PunatOr;n

,J('es)or- prell:,":" atj merllOrko si CwiozilalB<J bul>e <,; org'ltuzate

Af<lci,vltahl' E rrofuhda ~I ~lIprlnz.iiloar". Sel\llmen~~Ie pe care St~bll"C!ij Ie mantfestll si c~le pe care Ie Camlln.;!"",;. [ac din <!I Ilmle cu antene vertiilbile. c"pablle &1 deledeze once lnlorrnaua l1~ce,,!\rii. SuN foarle alenti I. rnodul de ;; ~ COn;PO):~ al celorlalli ~i if judeca ell pricepere. i~j eXflrin1,'i drl;l!lo,,,,,a unr u~ mod (oarte polTivij '!i lllJdn!"l. dar In copi- 1~:le n~ e bU1G sa fie fO!1ap la m!,1'i demonstralii de landmte

Fund IJd~h, s~Jnt capab,h ,~ tr.iiasca 0 mare drago~te. "

, Mor.al,tat", Avern de-a Iace cu o rnor.illa de mi~!anl t~1Jar de ':'11:\":' ,,181 de muitader/i subiectl] Ia coouri!e de rna: mere ~I dlsclplina. Au con"ngeri numercase ~i pUletl1l~" 5i 0 :Iu~n:u-e "prO(lpe spirilliald a intregii riinlc. Cred in el i"';i<l 1I1 11~~s'~n~ I~r. in princlpulc dup<l care se ori~n1""tii. POI de: vern ~'SI'CI. IllLrn)r1~lj", chiar dllca re.iigia lor est T11"j mult pohllci <kcat rehy.oas,j

Vitaljtat", Susnnc bine ilces! lip d ca"OlElcr~' nu pu~e..,~resfiob.~or(l e, PLJ.nCl~.I~ sensibllc ele subiectilor &1)111 tirwtatia

1>Jwg a ..

, Senzori .. litate: C purenuce, dar nu tiranidi POSl'SO-

III I1Wl1elor de mai SU$ gU;ii! cllr~nd din deliciile vi~lii, Jdr L1U se lasa aJl1l'enil!i In "ele neronforme "" p<indpiile lor. Din punct de ~edere sexual se dovedesc exigeIlji ~i precoci. dar ~ foart~ dlscrep. NlvellJl IDr de rnaturizare pe ecesr plan este IJl1preSloi1<lnt ~ echtUbrllt

, . Dinamism: Se a/Ii; inh--o per/eel;; concordante cu ectoVltale~~ pe care Q susjine. La randul ei, ,\Ctivl!a <'a 'este im' pregnala de 0 sod .. bifi!l'lte evid"llld.

Sod"bilil1lte: Subiedij sun foarle "",..,. ,

. _ .. . . = ..... 111 pe propna

P<'fSOa1l3. ruCIOd~!~ deconcertenu ~l 10.-1,,12 cjP!iChi.<i spre Ii.l"

me. Au Jl6\'Ole11il evohlez" Inrr-o afl'lb;'-l'- '~I'"- .

,. _ ~, d N'"a $J ,",n~!0<1

'" 51 pas.:-'dii un proltmd simi al autori!a 11 i 51 j)Uleni f ~I pri-

• . I

Pn:::.nlAme/~ ~r COraCil::rll

mesc rnusallrn ell dernnuate ~i last. hind c,)j)abili ~l cheliuia:;(:3 irnportante surne de bani cu ilceste ocazii.

Concluzile f}v.rn de-a. faGe ell un caractcr loartc PlItarruc. de mare dasa_ PtJliatolii acestor prenume au 1hsa un -,i"sur defect: se poi juca cu cellal!i. uzand de calilli!ile con[crite de animelul lor totem. [eco . ASlfel, sunt capabili sa poarte d.scupi pe dotla planuri per fed conrrolate. dragoste 5i aleceri.

. . Compatibilitati: 9, 10 ... 37.

..

~:~(:'~·unJell': fi c(jt'(t~rtru-l

no

--------

33.

MARIA

Maia, Ma.ra. Mart, MariaI\, Mariana. M,uilena, Marin. Marina. Martnela, Marita. Mari"~. Marusia.

MaTU~a. Maruta. Mia. Mio"r". Sara

ElementAer

Zodie Gemeni

Culoare Bleu

Animal A/balms Min<lrru 'Crom Planta Lomal

Dimensiuni ale % Dimensiuni ale 'Yo.
personalitalii person·alita~.ii
Voin!il 91 &'\ni~!_ale <)()
E.rnotl",tiote· 46 R~u~it~ In Vtd~ii 95:
Reacuvnate 59 Studi; 90
Activitate 92 Prolesie 1:10
intui!ie SO Alacen .90
lnlelig,~nlii . 88 Bil.J'li 9.')
Aiedivitale 37 Noroc 70
Moralitate 79 OTagos!e 70
Vift,litale 90 Mariai 65
Senzorialitate 87 Prieteni 80
Dlnarnism 85 Dislraq,t 85
Sociabilitate 77 CHatori] 100 Caracterlzare geilera1ii: indmll1~xe:

Personalitate: In apare.n!a, eei care pooJia aceste prenumc sunt rezelvotl~ speclatori.: in realttate, sunt pasionah ~i nervosi. Tn ej coabltea2E doi oameni, unul ce pare a ttiii

--------- _----- _--

l)e ah5 lume si -i:}thlt foa_rl~ HJ()liS:t. d,WT Jntlle'nElhst. Sc poate 5'p~lnp ",:A unui este olbatrosu!, ier ceJa!~h uri cocos agre~]'~r 9 orgo no:,;, Cd care vor ~H c.llnOrJS(.~ m.t_'I,i bme nu lrebuli? "":oi~ uile rie ~i'icljlatr<l f6mfri' , pian!" lor rorern

Ps;hic:-lnca din copll;Elrie. suhkctii_lr~bUle·::J:i hl\.'ere cc sunt LJndi-eica ~l lab::lilfe~ :;;1 rnai ales ech-ilibr1JL Sunt mfrovc-rtlt! si destul de inHuenldbili, desf ZtJiSt'dl,fi 0 mare incredere in ei'~1 fae 10\ !>osib,iul pentru a derno''',lra asta c.eror din [ur, R€al;lat.eo este 111,';. nu"n\al~' "desea sunt plmi de jndole!i si au 0 timlditate pe care si-o reproseaza. 1" plus stint Ioartc posesivi si raporteaza iucrurile la propr'b p~rspana,

Voin\a: Se de6sebest~ grelJ de Yndi pa\at1 are. Oricum, ambclesuut 10 fel ,k di~'lCe. P',jrin[ii nu Ir~buie 'sa selasc impre.:=::jon{~tj de caprieiile sau 'Q"cc~-!:i€~C :de lU.rie <Jl~ .COpiL~or care p0C:lr18' aceste nurne.

£rnotivitate: Existii, dar nu .csie Ioarte vizibil1>_ Se

n1an;fest~ In sllbler~n si uneon le caUZe(lzd subieetilor prebleme, psihologice.

Reactjvltate: E desrul de .wnstanto, dot are. uneo]'; v'i\r-

juri ce corespund unor adc,,-erate crize: Alteen, Sl.)bieqi; simi capabi!i sa gandeasca destul de inuit ina;n!" de s· actione.

Activit ate: Filn.d bun;;:, reu$e~t<' sa cornpenseze lipsa dt"Wciabililale. Poscsorti prenu,nelpr de rn'al sus au lin mare dmamism .~i ° pe-rseveren!a ce se apropie de lnciipii\anam.

Intuitie: Sub;ect'l; se 5e1V"SC de subtilitatea lor pernru a-i pune 'in tn~urd\!ura' pe ceilalp ~i penlru aci laC¢ sa cread;; ca nu file parte din III mea lor. Ar pule a r; numiti pretenjio~i, dar nu eSIB verba decal de nn ,~IIe'X de' autoaparere.

Inteligentli: E rernercebila, intis;"". P"'ci'5ii· rapid5, anallrxa, putin negativa~ uneori d!shuctlva _ Sub\ectl! sunl capabili d~ iron;' CHIde .. a , el intal trcbuie lnvalali sa rJU conluno" at"cul cu, Ull mod de a aborda IllcrurH".

Afecli~'i-t"te: 1,1 ~Ul<J Comeni~1. lK>foo""ele holezZile. ctJ L1cr.:;t .. ' mune ~e ri:'g~~;f."'5(" dm nou in d-uDht,:'!.t~· pnt fi capa-

117

~ile de rlkJr! eb1mn lie qer'I.I?I-oiilal(': dzn O:;~~ pot reUdS~ ~p(J1. i':::J"a a sta r)re.(! rnuh peg . .5.ndun. Vor sa lie nrbue d.dT nu sunt ':i1~l_lre d.(lC.ci. !rL l'ikidLJI lor, pol. exprirna uri:lgqslf:'d p~" cere, 0 -51111l Din &ce~"L~L""] C(.itJZa (lpa~ r~jul.a~ 1 -$1 conI radlc.J" Pri~tcnl,"l tqr ~st~· de~hJl dE ~t:'ll3djv;;J in sensul c~, nil CJ ,lFord5 oricui. Oncum. usteiJpt.t:1 runneroese plobe de devoiamcnt. dar si c1nd r~ pnrnesc sunt dastul de reticenre. Au LIn profund ~jml ~I Cp0Z.1~H:'l ~I sunt dcscurejete cu usurinta d:e ~$ct.IJri \ tJl1~~)nd ci'~vef)i dt~'Sitil de··1itl1<lre. s.~ sarcaslice

Moralitatc: E bl~)[,', chlar dilca lolosc'i!e subiecnlor peruru p.'j~trare" aparentelor, Edltu.torii lor ar trebui sa-i faea ~ iT~\el~a~~a i~pluJ c~ ex~t6 .~i 0 rrrorajl5 inlerioare , ITIClt bOg~J ta ~t m&~ ade\.liJn~tti. Nici pe credinja nu pun pr'G~ mare 'E'K:-

cent .~j in general ~~e(]sta ~sle destul daoportunista .

. _ Vitalitate: E excelcnra. Sllbiecjii trebuie sa 'Jegbeze i:otll.)I asupra reg~rnului lor de vi~ri:l, (.aci au te'ndin!a deli abuze de exclleute. Durerile de cap "par reletiv r recvent 1i, daca sunl [carte nervcsi, pot aYlli "ccidenle tle.'drcu!..,ti".

Senzorialitate: Sexuaiiiatea nu p031e fi ~, ea decal comphcata, Pentru purtatoruacestor flume, este'ull. Iapt ce implica agresivitiJte, dorin!a' de evadare ~i de neutrehzare, amestec din care tewlta: ¢e~a nu lntotdeauna conchrdent.

Dinarnism: E net inferior vointci r activitafil. Subiec\illasa impresia di ac!iorleaza rnai mult din datorie decatdintr-un entuzrasrr: vcntabil, .Sunt capabih 5<'\ urrneze studli tndelunqate, far~ pasiune, dar eli mare riibelare. Uric. t'neserie ~l urrna, risca $i'i covina pu\in. "sed" ~i vor trebui sii luptc impotnva acestei tcndinte

Sociabilitate: E pOlitiv[, ~i pnrin nilrglmzil. Subiectii primcsc vl7Jte pentru ca "asa se f"ce.". l~lT din 'UUD in urnp le plilce sa eV1Idea' din rncdml urban ii sa 5l' rel«"JB 1;)10"0 ,'",,-,,drma sccundara. plerdutd undeva: in mijltxul une r_X·1{3l11i

Conduzii: Nu sc·~po.at.;? spunc·clt ~1.-;;:) eSi.e n~.] l.L:'l:te .. br gur~i.rcu.~~th t:el(;~.;;!" c(1ni poart/.i· ~1C.('~'1t~. npnlC. F';l provine' m,p,i (kgr..ll:x"1 clJn agTesl'dt~lt('.a co)npJei.:.i;~ ell care subiecfij j"~j surpnrd ~n1u~Jl!1 (\r pLJt.~.<:'I· r-e'J~i fo~rte bine 1(1 p.otiti~·~i daca ~~-4!" t\~ stu"!,, do a Itputin mill dipiornati Oricum, asimil8i\Ui mw mull dd-"t i01v,'(a, ori aceste er [Me,l h ~(rE!tld poo"gcigie1

CQmpatibilita!i:5, $, 9. 10., 12 .

34 ..

MATH

MaJtel, Mateiu, M,,,tia~. M",tW:la

Eiement Aer ZodieG"m,jlij Culoare Violet

Animal Mineral Plant"

Nap.circa Aur AI"n

Dimensluru ale p<:fsollaUtd\ii

Voinlti·

Em otivitate RCtldi~~.tf):1e: ·Actil.;'jtale lntuitie In\~jjgen\il .Ar ~clic;late. Morelitets Vitalitate Senzo;;alnal<:

Dina.m1srn Sociabilitate

Dlrnenslun! ale pe'l-s,maJifatli

S~·n~).tdi:;.C Heu~Ha in vlijti:i.

Studi[ .

Ptol"sie Al'd~eri

8ani

Noro(; lJ[~g9ste' Mariaj Prieteni Diitractii C~.f~torii

%

.92 60 so 50 60. 62 B5 85 75 62

100 70

C,,:raClerizan!.gen.eriIHi: L@M'

PcrSQna"fitate: DilC15 se i(";t itl. C:Dll~;(tdcrarc lapful .·ta; anirnalul Ior totem e,le fl6p6r,ca_~i ci formula [or caracterla- 1,. cornporta 0 activrtali!. divi7,iltii, 50? pO.it9 spune'cij nu sunt pre" n""ri rJ7.boiniti_ sa ft.e scntirnentah. ;6. fie Degm,)hd? 0"01.a11 cu 0 t21notl\r1.1a!e disCfeM, im in aCGl..a.?i tirnp H~uctii 8ntor1ite ?t nu SJ)nt conl.All$l {h~ rrlt~L1neil muncri.

Psihic: Subjecti! sunt _introvcrti St- au 0 Vf.)t,§ mterioara IIHenS;;. Stint de,1 ul de inlluenlabili ~i. 'Iucru CUlj'"S, se .cornpqr1ii adcsea conrrar cclor ·stts(inute. Se pretind a li- niste mid burqhezi ,i nu rareori pot fj v~zu!i facand Illl~gi caJiito~ii. Pol Ii Ioertc obiertivi, capabih de mari acre de dCvot"lIl1en( dadara a pierde simtul re.qli!(l1ii, lncraderea In eiinsisi esta moderata, jar uneori pot Ii chi~r [oarta inlluentabili. ' •

Voin Iii: Die VOr be d e Una. "de prot eel·i i. !1 u "de cvoIL,t[e".(::ei pote'?l',ri cu numeJed\!. mai SUSStu;t [apabili sa vadii ambele fele ale problemei, ceea ce Ie pennite edesea reectii foartc buns Suntsupli preCUI11 alunui.·planta Jor totern.

Emothiitate: E Ioarta legat5 qe 6' afectivitata puternica, iar acest lucru Ii po,o-,te .[.,Ge pe subiacti chiar timizi ~i unecri tristi.

Reacfivitale: Este 5i mai sj~badeciil·€moti\lJt~!e., si eruncend 0 pl'lvir~ asupra 'l~b€llIlui. se po~te constata c;i da dear re2ttltat~ mediocre.

Adivitale, In general,subie.::\ii iUbese studiul, dar in [clu] lor! Ast"."inseamllii Cii all WI) mod dea aborda IUCFurile [oarra lejer, Evadeaza foarte user din reBli!ate·,i $" poate inlarl'lpi<l ca, .in timp ce profesorul le e.xplidi 0 formula de algebra. ei sa "traverseza' All1azQnul seu.Saharal Din punct de vedere ".I orientari; profcsionale, ,sun! Ioarte. atrasi de hteratur~. Pot Ii foarte buni juroalij'ti, dar exceieazi} ~i in maternatic,,, SuntIoarte bunt 'ge>tiQn~d ?i.CdSiGri. jn general, tot ce. este .Iegat de flmnfe esie pe·gustul 16.,

IntUi!ie; Cei care poarta ace,!" nume.detio 0 intuitie predigioasa Aste se p<ltoreazii ~i dUdilt,jtii lor. ce_'impliC!i ~iat irnobllitetca, cat ~i' ·suplet"".S·urprind ell usurinjil aspectul dual ,,1 lucrurilor, I"raa se las<> impresionati. Foarte rar; aces! mod de e vectsa' vi.a!a iiconducs spre pcslmism. 'tat prives!e capecitil!ea lor de seductle, est" loerte .subfiM, dar ~i Ioarre -€ficac:e in gecn(!raL all mare !r(!cen.:: pl'intre reprezenti:lnNi se-

xului 0pU.s. ~

P.-enHmel.e ~j _<_G_,,_:r"_'_e_Tl_" H J

lnleligen!i:i: Subi"q.ii prezinla un i>J1UtlW lip de intdig,mta sjntttici\, ce Ie permne s.-i ,riJeleoga rotul dintr-o ,jl1gUra privira. Memoria lor este -emarcobtla, tar curiozitatea, Intotdeauna IreaM. Un mare detect al lor e$te. Cd raman I'a 51<)dlul de conceprie, lilra" tr~'c" I" eel de reahzare. Nu sunt, vi~tPd iii adcvaratul sens.al cu v antului, c~d au idei excelente, descori foarte practice, ii1sa au nevoie de jnCt~ cineva pentru oJ Ie concretize.

Afectivttate- Timiditatea Ie va cauza subiectllor disconfort pe· plan afectiv, Adesea leeste foarte gee\! sa"%i expnrirecele rnai "sincere sentimente, c1i'(i nu sunt deice lipsit: de profunzirne. Cu pll!iria iabdare, pol Ii descoperlti ca liin!e plinc de finei"~; ]njelegere, Astlcl, e bine' ce inca.oin.cQpiJi'i,FIe sa h. '" ·o(ete·.cea mill mare libertate de "*I.\timare.

Moralitate' Est" buna, chiar dad. dcpindc de circurnstante, CQnVingerile purtatonlor riurnelor de' rna; SUs se incadreazs in categOlia celor inteletlllale .. Sun'! ;'ltrasi de lot ce se leag" de reliqie ~i chiar de ~iilnle oculte. Suni toarte sisur; pe ceee ce cred, dar ~i pe f3ptui ca.orl .. ese poateschimbe sau.devenl, Au un simtmediu ill amicitiei, Hind Ioarte independen\; $1 suportand greu constrangerile socialc, ,,,sa ciaca sl-au illes·un'conl.iderit, ii sun! Ioarte fidQIi,

, Vila'iitate: Sa~aii!te" 5ubiec!ilor este, pe ansarnblu, satisfac<itoar.e. dal: trebuie sa se iereascade surmene) intelettual. p'un~tele.lor slabe sunt .eparatul digestiv ~i circulator, In genera!. rur trebuie sa ~buzeze'de sieste sau de un mic dejun foarte gras.

Senzortalitate. E Ioarte .dcpendente de sentirnentalitate, [)~ pbicei. membrii acestei larnilii de nume nu cer expli.capi ~i !r"iese totul in t!icere. Trebuie insa sa fie avcrtizati de roete mati le probl •. me "Ie vietii.

Dinamisin: Pnmul impuls el subiectilor esle de a ,€ -opune. dar e vorba rnai degrab~ de 0 .eutudme dccat de 0 .convingere. 0 enume istehmc amesiecM8 cu In{~rti~ 11 face

]~2

sa Tt211unte rapid la dLSCJJ!]~le ce nu ia$<1 sa se lnnevaua nic'j 0 fioahtate Rf?actiont~(.il.b 1(1 esec .. cad in adimcul lor sunt Ofgolio,i ~.; au tendinta dc-e-si rdub seurirnentele. _

Soclebilitate. Subiectii ac.c~pt~ ell placere vizitele ~l lnvitetiile. ell 'c ond it;" de-a nu Ii' se rezerva locul principal. In loc"I.~nu; drscurs prerer-~ discu\iile indi\;dLldle, intr-un col! <11 salonului, ell UrJ pahar de bi\utur;i in rnanij, Voi,,}, lor este foar1~ pul.ernica arunct cii,1tl c verba de principii, chiar dadi nu la lei de bemd cand e verba de actione.

Concluzii: P6X50rii ';:.cestor'prenlllTle 'sunt norocosi, chiar dan'i reusita lor sc las!i' cu·jnt;j.rtiete __ j~i conduc (U pricaperc berea, chier dacii prefer;'! &\'0 (ina destulde mult limp ancoraw, pcntru a rna; ince c>L purina plaja pe mal.,;

. Cornpattbllitat]. 1, 5, 10,12,,29. 38, ,?l, 53,

143

35.

MIHAl

Achim, Ahmed, Magda, Magdalena, Magdin, Marga, Margareta, Margherita, Marghioal", Miguel, ..

Mihaela, Mihail, Mihne", M;!1u, Morgana, Mugur, Mugurel

Element Foe

Zodle S<'i$letdtor

Culoare .ROSI!

Animal Turrurica Mineral AnUmoniu Planta Castail

Dimensiuni ale % . Dimenstunl ale %
personalitatli personalirati]
\bin!a 9S S .. 'inaiate :n
Ernol'll.!!tHte 37 R~lI~itB i'r~ \~ata 95
Reach vitate 30 .studil 8~
Activitat" 95 PIQie!;ic lOa
hituij.io 75 Alaceri 95
lnle!ige·n\ii 8:9 Biln~ 70
AI €ctiv; tate 99 Noroc 90
Moralitate 87 Draqoste 95
VilaUtate 91 /l-1mbj 90
SenzorialitBte 75 Prioteni 100
Dinarnisrn 95 Distrac\ii 60
Sociabilltate 85 C&Jiitorii 85 Caracterizare geneTalll: Cil:'itorie

Personalitate: Memtnii acestei [amuli de nume Stint oameni.ce vin dmtr-un loc si se dele Intr-altul, bine definit. Se pdd1e spunc, in tirnbaj Hzic: C3 sunt VCttOl1 CU djr~qie procl ..

_:_I_:_q~_:_ P_r~"_numele!";~ C(ircwtetli;

\';-a Still';:02 vor dar sunt [oarte )l1~M zriosi. Sum .d~1Jbt-atl. au I. )sibmtap rcmar Ci)bHc ~ suu ~·'_~-51 dourine per$(JtlUlilatf!d pcntru d sc punc tn 5.t.'?Fvicill! 1.In~~j cauze Sdll (')I unci coleclwjl"li. SlIJ1i t,ch iiiiJI'il.11 ,1 dau lruprcsia ,i\ PQoltir un mesa). precum aFlim,llullor t~tem, turt;mw. rncsaqerul jncepullllui lli! primil.varf1

Psihic: Estc geel] de d<!ds daQi 5'."11 mtroverun 53U cxtraverriti, d~ca sunt mat interesatl \.!~a~{J. IQr mlericara sau de contectul cu I"mer) exkrioi1rii. PlanKl lor totem esto cos(on"i, ,,~r~l eli se l!l\de-g.l Cd lructul este ascuns ;;i protejat de 0 coaja groasa si plina de spini., De asernenea, ·sub\ectii au nevoie de un 50<::' violent pcntru Co se trczi. Sunl Ioerte putin Inliueniilhili,penifU ca' .sunt slguri de rnisiunee lor. Suntdls cn~t~ c~d dctin 0- forta ·ce Ii domina sl ii conditionea_£~

, , Voint~:· Se ,,[~ 10. jnzdtiill€i\'S<l;cinii pe care s~biectii 0 au de indej;linil.. Este puterriica,chiar daca nu se rnarulesta rncreu, cj numai c.anci £ste.abso\ut neceser. Schema cafnde,ialci okra .imaginea unor fiinte absorbne de rnuncesi "Ie caror redc.tii sunt pline de· pudoere,

E.:notivitate; Nu-si d(lpa7e~te cadrul, nu provoaca :0 inllaiie e reectivitatii ela dovada de vi1'ilitate ~i ,iguranta ~i este in' ~ervicil.i[ Llnui'·Cl.ract.er, 11" al unei pasnmi.

Reactivitate: Nu 58 va exterionza niciodata prinlr-un wvant ustura tor sail prin a.cc",se de man le. Subiecpi se pot dcdica trup ~i suflet .unei Ci)U2e, dadara fa)1ati,rn, iarIncrederea 1n ei pare sa lie bezeze dear pe credinta.

Activitate: E plenar1i ?i Ie a,igfJr~'s'ubiectilor 0 prezenIa exernplara, astiel incat ii i"nuen[e.aza pe cdal!i mal mult prin acte dedit prin cuvinte. De 'obicei sunt el<Jvi sau studen\i scriosi, iar daca pannlii nu se ocupe' de ei pree mult. sent capabili sii,~i ia In mani, fraul propriullli"ctestin, leudesLul.d€ devrerne deciziil profe,;,,, .P" care si-o doresc S; 51? indrl?api,a ,'pre locu'ile unde este neeoie de oameni cornperent: 51 dezlnteresau. I:.:: deslul de q_!C-ru ~ ~ f..--!ca 0 Ustti ell J1"1c.o;:.erii!e

pe care le-ar puh~a- tndcplini Pentru ei. importanta unei me seni nu '" masoarain rentClbilitate, ci in valenta umenuara. Pot fj buni . avocati S9lL judcc~fod, sindicali,?!i cu;ajd~j. comerc\anp {carte actfVi sau aruzani bme cotatf.darsi conducaroni unor case de copti sou al unor azilc d&'bdtran~,

lntuirie: Purtatorii acestor nurne nu prca all nevoie de intuipe, pentru a. ~u incotro seIndreapta, "SePllc!i" lor" dlscreta, dar piitruntatoare,iar lmilginal8, bme dirij"tJ,

.Intcligcntii.:· E de (l profunzlrne 'gre~ de .anehzat. A spune ca e smtenca nu.cxpltca 'pr.Be multo. Subieclii au 6 buna mernorie at5t fa'pticat cat ~i.afectiva. Avand 0 curiozitatea lor .e destul de 'scazlItii, creeaza impresia c5 refuza sa invste

'ma; m.ull' decil Ie sste perrnis. "

Afecttvitate: Departe de once ~'goisll1 si prin tot ceca e.e Iac, subiectii incearca &'1 siid.<easca dragostce rnsutletele celor din jurul lor. Nu sun! posesiv si, totusi, prezente lor este greu de inlocuit.

Moralttate: Fi'ira a S~ prevo de liberul arbitrusi lara a SQ da ca exemplu, purtatorll acestor"prenll~1e seduc ~j entreneaza, iar aces! lucru se datoreaza rna; mull credintei. dedit influe~\elor sociale, Dau dovadade LU1 mare' devot~ment 'ill ac",,1:·wctor, Iii,',') "dewni sectdn~, Ami pe blan proiesional, cat ~i pi! eel personal, all. nevoie decredlntdpentru a acpom.

Vitalitate; $anatatea subkqilor e excelent5, ,cad dec,d ooat> pentru totdeeune d'i atunci cend eu ceva de I"cut nu au limp sa he bolnavi. Foarta rezistenli la oboscala, pol ·sa·~: rnai be;; unele problem e legale de ~~zka blUara, All nevole de plimbari in aer liber, nu numai psntru c5 sun! diI5to]i" neobositi, ci si pentru.e i"nfluen!a pozitiv punctul lor slab, aparatul respirator.

Senzorialitatec E di5C'~la; svbiectii nu las;; ,,1 se vi.\d~ tot eeell ce simt "De obicei'iSi stapane",'foMte bine sexuali·{"je". De lapt. ('6 se afl~ sub imperiul credmtelor IQr

14(',

Dinamism- Slls{iI1Q!?1 ccmpleteaza f.'tClivi:latea. Subicc pi au convtnqen sohde 51 cmana ocakiura prohmd5 in plan arnica]. Pur srsimplu. au darul 9C a indlzi inirnile, Sun! pujin 5enSibii~ 1~:"'1'I~~ri~i m~ le cot:'-1'i?~ra ??,?l rnici iric~derll_e, ,

Socmbthtat",.E calma ~1 poznrca. Atunci candtac m-

vlta~li, posesorf accstor prcnume urrnarcsc sa-j esociezc pe rnusaliri vieW rcUlliHei lor ~i nu sa-i unpresioneze prin receptii lastuoase.

Concluziir Averil de-a lace ell persoane de 0 mare ~; reaM; valoare. Puternici, inlelcp\i ~l cuo parsonalttate Ioarte OOgilUl, au noroc, dar reusita acestora nu insearm1.;:l) dominarea celbrblp, ci determinarea lor 'de a partictpa la constructia line; hnru noi.

Compatibilitati: 14, 15, 22, ,36, 38,43,45, 50,

147

36.

MIRELA

Aqata, Aglae, Agri,pina, Elvira, Eulalia, Eva, Eval)ghelina, Evelina, Ludmila, Milena, Mimi, Mina, Mine), Minela, Mini, Mira, Mirebela, Miranda, Mirel

'Element ParrHjnt Zodi~ Fecioom Culoare Go/ben

Animal LL/custa Mineral 'Ardezie Plantii Corperr

Dimensiuni ale % Dtmensfunf ale %
petsonalitiitii person~li!a'ii
Voinfa Sf S"natate 87
Emoti,,;[Z1!':<' 38 Reu?itll in v;~fi5 ,90
Reacnvitate 42 Studii sCi
Activitate 85 Proiesie 97
inttii\ie 73 A facet; 100
Inleligentii 88 [Jan; 90
Af~ctiVitate 79 Noroc 65
Moralitat« 77 Uragoste 80
Vimlitnle 90 Mana] 37
s,enzori"litate -75 Prieteni 100
Dinilmism 75 Distractii 100
Sociabib tate 86 Qijatorii 65 Caractertzare, generaJii: Acurnulare PersonalttarexSunt carectzre fiegmatice, dar aste nu inS(jamn.a t(j sunt inactive, ci c:<'i ,au emotiuiiat~ .. ,]i reactivitatea' medlocre.. SunL persoane riibdlitoare. ordonate, cere-si

148

Prenumele ·~i camc(end

ilting.scopurJ"le·m 0 dicadiate·,rem<lrCilhWi. Nu .se·desMsDara W"dt'Viirat decat cd'nd este neyDie, ,d,) , slJ~i rnereu prei(ll1!e in culissle vietii, a?tept.§I1d rnornentul -prielilk eLI rabdarea planteilor totem, carpen"!.

Psihic: PurtMorii ace,ior' prcnume sun! destul de sen?ibili I", lot ce ii privestesl.se ccnduc in .C!iu;\eCU ,'nulla pre, cizie .. ell trcccrea thnpului ~i pe masura acumularii esecurilor, POt 'Lieve;nl .arnari I6ca din ti,ieret<i a, Irqbui '"' 'Ii <;e of ere 0 vizlune mai an.pl;; asupre lucrurilor, 'Sun! putin ir;flLI~[')labili ~i,ca rld la intraceva in cap, esle I carte difict! ,sa ril'l deterrninatl a-~i schimba 'ahbJdinm. Foarte subieclivi, nu se urmaaza decal pe:'~i in~i¥ Rci~eptivi,¢~o mareinger,Jioritafe$ioh1a, re lncrederein ei, sunt, pe rand, remareabili ~i discre.!i.

Voin ta: EsJe desttll de arnbigtla $i totu1i -clulj ara[i\ tabcluf - 'Subieqilor le lipsesie ceve ce s-ar traduce prlntr-o dec Ii)s;mi" pe parcursul ie'aliziiril. Pgnlrtlca suntteiliatT sa deplndade circumstantc, nu lrebuie g;;; se ob.i~nuiasCa sa decida in ultlmul mom en t..

Emotivitale: M-embri,i,acestei [amilii de nume sun! in-Iroverli!i ~j' r~i '[,]jat\if-esia ~a[ rmi' putrn posibil~ensibili't\t~a" Au putin prieteni, dar deIncredere, utili?; eficece, Ei jn71~ poseda un mare sentiment al amjdti~i, mai ales in cadrul pro f'esi6nal

Rea'cti,lIitate: Est'" cu iiJ.'i.suri'i,'/i',s8b control, In;;; SU, biec!ii rezi'sUi [carte greu tendintei de a erunca c.ale arnica sii,g.wta 101 adreSil prietil)1i1br seu ~rle"eritoi,¢are; cai:eooa" t6, se pol simtl ataca~ in moo public,

Ac:tivltate: E insuficient sust!nuta de dmarnisin. Din feric;re, ,ubieGj:ii po:;eclii -perseve,enj1i. 'Cem ce ccmpenseaza ezit'iril<? inc"jJlIlt~ui, Sunt deS!ul dedisciplmat; ~o:rganizafi \'i t~ urmsaza studiile eu reriMtllte ~t mr~tii'ldozjtllte. Pot Ii secrciari,cpntahlli, vil,u:.;;lori ~iexceJ;eaza in tot ce se bazea.a pe

14<),

mliune. Firu observatort, pol ~;1Jprai,,,ghe(\ rigWQs, i:hii1i i1'1- flexibi], si <ill 0' indp1ij:.3nare ce ii conduce deseori I, reurL't, Jutui!Je: E medie ~i.,ptltin 1016sil;\, caei subiec(li llrd~riicale<! logidi. Seducjia lor este.situalii r~ UJl plan auxiliar, In general, ~[J nevoiede limp pentru a fi cunoscup ~I aprecieti,

. Inte1igantil: Posesoril acestor pr¢nume $.0[')[ rcfiexivi, riar au 0 mare' c1t~2,a 3 rarlonamentelor, Se, pot biota uneori, cad au o intelis""ta "n;aii_tica:, ce se crampcneaza in 'dBlalii. dar m"mqria lor e tedut1bjla, iar curio[itctt\'i>, vie,

Afectivitate: Subiectu nu las~ pree usor sa Ie fje .cunoscute sentimentale. Sunt luati C1l fiinte reci, c:i.nd. de Iapt, ~Jnl.s~cre[o~\. !~j leag1i mult exi>tCnf<l decea a ramiliel, dar e bine c~ 'pi'irinHi 5<~~iijnvG!e sa se d"s{;hida ~fectiv ~] f"tii de elte persoane.

MoiaJitate: Purti'itbriin(J.melor'de, rnai $U au, rnaidegrab", 0 morelttate L~5ti;,divii,decdts.odaiii, l~(ci(;diql~leJ6r 'sllnt,.c'orw~n~OI1,;le. 1" ,general llrmeza curcntul ?i le este .rnai corned sase: !;e[iJea%ii'de o f"lad), de.rehqiozttate, pentru a'

~i a.>igura linistce '

Vitalitate': Pttre- excelenta. Subiectiisunt o,ganimt1. prudent1 sdsi" curi6SC',lirriilele. Tolusl, nu se ,nl~naje.azii''PrN mult ~L p,;i d~wni (lii"io~i. U se rec.O"",ndii, aerul curet, yoga si.pllmbarile.

'$,,'nzorlaJilate: 'Aw:m de-a fac,e: en un vulcan ador.mil,ce ar putea ave;>, izbutilin impreVj?ibi\e, Subieq;1 vorbesc pulinde vi1)'\llim sentime ntal~ ~; trebuie sa se fe,eascii 'de b1cXai'i in timpul Pllbertii~i.

Dinamism: Rind·if, lmiia activitatii. va pUhll unele prqbleme. Pentrua re.~ invi<>jiI, purtiilnrii ecestor nume nu pot ccota d~ pe propm~ simj lhfreprinl.ator ~ pe propria €rIergie.

Sociabilitate: E dependenta de ruspozi!ic. Sllbiec!ii sunl sOciabili. nurnaiin functie de scopul preeis pe caretl ur· mare",. Voint~ lot di1lerina:, dar mtira!lta.1e::i este ',"-,pusii unor prmci pii destul de pragnmlJce

If,U

p"pnumeJ.e si carnctt!I'td

------ -- --- -_. __ -

Condu.zii:. M(?:n,brii4C:~Lei f(ll1)l~it de numc dernereaza grell, dar. pot. alingc 0 vHe7.j foarte· marc, ceo ii duce dep.;~rte. Norocul lor estc rnediu , poete. si .pentru c;§ nu prea GOO tn el. i~i ati(lg scopul doar piin dart p",rsonill, jar asia lc salisfen, si argoliul.

. Compatjbilttaft: 17, 21,35,4'); 54, 55,

37.

MJTICA

Baptist, Bastian. Benedict, Mandacho, Milzura, Mita

Element Alia lodie. Pe~1i Culoare Golben

Animal Crap Mineral Granot Planta Seat

Dlmenstunl ale % Dimensiunl a.le %
pers,?nalitiitii personalitiitii
. .
Voinia 91 .Saniltate 87
Emotivilate. 48 Re-H~ita In vla~~ 95
Reactjvitate 611 I Studii 96
Acnvitete- 9.0 Profesie 100
IntWtie 87 Maceri 90
Jnleligenla 90 I Bani 80
Akctivilate 87 I Noroc 9.0
MODIi!ate 73 : Dreqoste 7.0
Vita\itate 88 Mariaj 6.0
Senzonalitete 92 PrieWni 75
Dinarrnsm 97 I Distracbi 85
SodaiJilitate 95 Caliito;U 90 Caracterizate generaNi.: Tac"re~

Personalrtate. Nu sunt subiecti 0CUti, chiar dacii anlnnlul lor totem esta cropui, dar efi~ s3 d~cti. I~ bun 5far~t proiecfe personale !inute in secret In general. in5pira mufta simpelie. Emotivitalea si acnvrtatea lor sun! bune, 'i~r reaC!ilie, uneori cclerice.

151

Psihic: Purtalorii acestor -prei'llt1l~ sunt (>xt,a"erti~i prin cxcelcnta. Smn nevoia sa sc expnme,.dm mai mu11 p.rin acte decal pnn cuvirue Sun! pu\in ;nnlle,I1\1>bili, ·clomin8loli si obieclivi, dar capabih de a se devote trup si.suilet line; ceuze. Au lncredere in e; ~; se a9"\" precum scaiul, planra lor totem.

Vointii:Se manifesta inca din copilarie ;;l nu trebuie subestimati. Subiectu au nevoie saintalneasca parteneri de l/i~l" cu 0 vointe pemasura, altfel vor fi ei cei ce vor lua in m,,'iril Iraulfam'iliei.

Emotivitate: Este fina, dar, atunci tiind se mentlesta, depviiiuie intreaga \)Oga\ie a personalit.iitii ecestor subiecti, Au un pronuntat sirnl ~ll amidtjej ~i sunt pnetcnl fide.li, ·chiar clad;. rnodul lor de." se cornporta liiialii de tei 'pragi «sle destu! deIluctuant.

Re"ctivitat,,: E de-a draptul explo";v;;, cu precizarea cd ou explodeaza graiuil. Subiectii stiu cil au un bun ':detonator ¥i 'profit;; de e! pentru a-~i regia conturt I", Au un mare simtde opozitie.Je place sa poarte discutn, suntjnC:;pii\iina\i si se dau in van! dupa cuvantu]. "nu". Esccunle nu Ii tulbura in' mod.special, dar au inclinapa de a se refula.sentirnental, pcntru ca 'in acesldomeniu au 0 dualitate pe care 0 domina cu greu.

. Acti~'itate: Purtatorilor acestor prenume Ie. place sa studieze, dar de cele'rnai multe ori prefera actiunee. Un moment roa,t~ important pcntru ei cste ",leger;;;a prde·sionaW. Su.nl atrasi de meserille unde pot cornanda ,i unde existii ~1 putin Ii"": Sunt int~,e".,tl $1 .atra~1 de "f"Ken ~; de publicitale si in qen~al de tot cee [ruin os. All idei mimm<ite ·si stiu cum' ;,5 di~p~nii d~'c-eilal\L Cand e verba de menajul casn.c insi', sunt desiul de lenesi,

lntuitle: Su.b1ed'i au 0 intuitic [ina, D seductre remertdbi!a $! D i~l"ginaiie straJllciloare.'in general au un aer mislerios. lIldefinil ce-i face pe teilii!fi se-si puna 0 rnie.de tntreb~iri dcspre ,~L

15-1

lnteiigenta: Cei care au aceste nmT10 pot 'aborde [oarte rnuite subiectc, dti all 0 in(<:\liger1!a sinietica, bog,,!ii ~i complexe. Pcnrru a nu nesli;a detaliile, trebuie educati.sa studieze Iiecare call. (n parte. AI) D menione remarcabil;!l "i 0 cunozuate vie. dar care nu deqenereaza in lndiscretie.

Afectlvitare: Subiectii sunt posesivi, dar filrii.'a exagera. Au 0 anume pudoarc a sentimentelor ~i nu tin neaparat sa afiseze in public rnodul tor de a fi eu cineva. pjrintii \r<ibuie sa·1 ladf sa injeleag~ laptul ea est" bine sa se manife~1e plener.

Moralitate, E dependent-a de situetiile sociele, iar pst,; hlseanln~ c;; urmeill.~/aq;~m;;.-Persoa.nele botezate CU numele cle mai Sus au citkql:iata credin\e rrdlitante, alUidataou~UIli interesale de .Ie insesi decat Ioarte- putin. iflgenerai nustau pe ganduti se-siscbmbc teligiacdBcfutdaca Ii se pare poti-i"il.

VitaUtale.: Fondul vital est" excclcnt, cfar subiectii au tendinta de 11 ebuza de el, $anatatea lore destul de buna, dar trebuie S,) fie etenti la surmenai, cao nu stiu rnereu sa lie disciplinati, sil'?i.I:k'istreze echihbrul allmentar sisd se cdjhneasca suficient. Seconsiderii foarte rezistenti' ~i.-~i permit mici molturi ce. Ie ajecteazii siiniitatea Punctclc lor sensibde, sOO[ sisternul vegetativ $i aparatul genital.

Senzorialitate. Poscsorn acestor nurne sunt senzuali, dar In mod nediferentiat: gunnillldismul, estetlca, hobblurile ~i sexualnatea sunt arnestecate intr-un mod rnai mull- 5<',' mat putin f ericit. 1n orice caz, n u se p li'ctisesc ~i nu-i lasa n ici P" cei din jurul lor sase plicliSeastii

Dinarnism: In label exista PI'(')C'~f1t~ impresionante alocate vointei, adiliila!ii, dir amisrnului si sociabiliti'itii. Si toate sc ,mo,n" 111 mod remercebil in accesta personalitete!

Sociebllttate: Este admirabiJa si, (liaturi ce o intuitic "de tercn -, 1i la<:e gazde seducatoare. dar care stu <;'1 utilize"" pozitia social" a in;';la\ilor pentru a-si pori propnilc ~!tl<:erl.. Coucluzi]: ,t\vern de-a fa.cC! cu un Up de car~tl_ej lear! . dar pernru o feme", ~I dlntre cele ",,,j clkilCe pernru bar~IJ_ Jq,~t".ruj flinil;?l 10' est" l=inanl. d"r e>le bill sa"rlm ca_ acc.~fI oameru ~_1 {8c~rH denn 0 putere secreta, pe care nu o.~mp<>rl d~cat Ioerte lilr. ororul lor <e oliaza unui sarrn se- 1l1,,1 ~l unei mau t~nacJI~ti. conlerindu-ls, cerliludinea succesului Tn vi~I'L

Cornpatibil,ta!i: 23, 32.3'1. 39, <14, 56,38.

MONICA

Allemona. Mon e, Ilol011;, Raluca. Ramon, Ramona

Element Aer

Ztxfie Bolan,,;

Culoere ROfLi

Animal Reo Mineral Sa/lr Plantii Vlfii,de-ule

Dimel1siuni ale % I Dimensiuni ale %
p<!t'Sonalita!;; pe_rsonal_l1.i t ii
VOlnta 87 saniil"le 35
Ernotivilate 65 Reusita tn vlQ.l~ 75
Readlvltat 39 Studi; . 35
Activit a te 9<i Profe,je 100
lnlui!ie 90 Alateri 95
lnle!igen\3 88 Bani 100
Afedivitate 90 Noroc 57
Mora!ila(e 9{~ Dragoste 70
Vi\i)lil11t~ 91 Manaj 90
~zori"l;t"t" n Priet"ni 50
Dtnernisrn 70 Di$t'acjil 40
.Soc iabmto te 90 ('1iliitoriJ 35 Caradcrilare generalll:. Sec,etul vletii Persona!;tate: Aoern de-a face cu persoane {nane seduditoare, eu ptes!wtii ~ grape, cere at putea trece drept pr€.Iel1!i0ase sau distant,,- In reillitnte, nu e vorba decaf dg ;mtoopilrare, pennu ca se tem illlotdeauna de al'l?ment sau de c-'\Jlner"bilit.t e. Sunr secretoase, oarecum llmide ~i au nevole de nrnp pentru a reaqlona, Au 0 emotivifate puternicii

.::If:.::'6::__~ ~ __ .;.P-,,'r.e=rlum~I~·f; con.,,,,e,-ul

oi 0 buna <Jctivltal"El Precum vila-de vfe, M nevo;e de un Il,llore pentrua se putea des<;l1id~ total. 0 cj5l'llde fenella seu () prof es1(! ~tisfacStoare reprezinM !.lJpOrruJ necesar pentru a purea evolu

Psihic. Rind introvertiti, subiectil partidpa deslul de ereu I" ceca ce se petrcce in afara Ior_ Fug de contactul tu lumea ~i de aglom"ra\1I ~i sunt salbatici precurn animallli lor totem, rerlul, Au un a~ped loarte rsfinet, chiar aristocrat, iar placetlk comuns, balurik, discotecile, pelrecerile nu ii-lnamla, Sl;nt pujin [nnllen\~bili ii au mare Incredere in el atuncl ciind semi blne sU>!,inutl,

\lalnta: Procenlajul esre de.stul O{! "me, dar, ill ciuda ccestui luc~, sublec\ii par ~ face tot posibilul",,_ pasl.ele aceastii capacitate cal rnai discrela, chi",- secreta. Insii ea exisIii si-si \iii arata liiria Ia momentul eportun.

.. Emotl"itate, P.ste punctul vulnerabiJ al d«[in fbn10r acestor nume, mal ales d~ca este rl;lpor1ala la rea.c1ivilale_ IntereSl>nt ~!e [ap\Ul di .lCest d cdlaj W treduce printr-o aparenUi rac:eala e.xt-erioam.

Reactivitate: Penrru a disimula 0 emot\vUate <ltat de pulernicli, suoiecJii au tendinte de a-~i tmibu~i reacVile. Pot Parea reci ~i Indir"renli in fa!a unor situ3\ii care, de fapt, l-au riiv3~il complet,

Activitate: Este mil; importanta d!i'ci!l Vpinia ~i asta inseamna .cii 5uoiecjii se pot lasa purtatl de mundi, dar pol cleven! priwnleri I propriilor roluri, Sunt destul de inserulbili Ia lmpcirt..nja studlilor, dar devin I:U ~devaratlnle:resa.~, chiar pasionap, In mornentul alegerti l1f1€i rneserii, Din aces! punct ' de vedere Ie sunt deschise douii cal, rfunane.rea In cadrul familial, uncle vor Ii parteneri de viala rninunap ~ pariil~ perfeqi. seu urmarea unei proiesii ce Ii va absorbi foorte multo precum ilV()Caiura .S<lU psihierrta.

Intultle: SubiectiJ posed" un simi Ioarte dezvoltat, ce jj informea~ asupra d~Ift1u1uj De care va me;'ge viii!'! lor. All

o mare pliler" de seducnc, chler intimloan!a, dar pq,,! ... ~i pemru f"plll! Cd sun! ei in~¥ intlll1idali de propria persoena.

Inteligenti!i: Puli!i1Orii ac~Slor'prenUJn' au 0 inte~gentil lie ~i sin!etica, 0 memorie excd,mta ~i 0 curiozitat rnedie.

Afectivitale: Atunei dmc se ilta'ie<lzil d" cineva. rnembrn acestci raHlm! de nurne 0 flte pentru 0 mare panoacia de timp, chier pentru totdeauna, Astlcl, e de inte1es de ce aleg rnei greu ¢ sun! mal rezerva!l, De~i SIJTIt pasionan, a~tea"I'" uneon mul!i ani 5ii descopere partenerui porneit,

o Moralilate: Hir!; discursurt interrninabile, fiirfirepro-

suri exagerate,moral21 "ecolor suolecti se m()nilesta cu demnital"". Sunt fldeli ~j~.j re.~pedii aogaji.mente,11l, putand ajUnge p~n5 I" sacriftclu. Sunt destul de Jludid cflnd cste vorbe de conclngeri seu de. dragoste, dar, ehiar daca .acestea se am; In umbrii, nu lflS%mna ca sun.! ertde, DillJpOtrivii, e1 accrd;; (J marc importan\a prieteniei, ~t§t fala de iemel, cal :;i fa\ii de OOrOO~. ~ resimi Ioarte ecut orice trOO<}re S(1V abendo», cad sun! foatte sensibili la esecuri,

VitaJitale: E foarte n'I~re ~i sw.1inuta de Q mare vOUlta de a trili, Sub~i nu sunl foorte afecta~ de oboseala, iar penctcle lor sensibile sun! sistemul endocrtn ~ drcularla sanguiru'i_ Senzorialitate: Dad; au un aspect rczervat, nu insearnna ca posesorf acestor nome nu sunt capabili de marl elanuri senzuala atune! dind giisesc pertenerul potriviL

Dlnamism: Subiecpi au nevoie de perseV>lrenlir ~i de lac! pcntru a'~f d<!:!VOlta dlnarnismul. Li Sill pare \I1J1gar ¢ llpslt de bun simI sa \ncerce ";;'fI impun! OJ orice prel punctul de veder.o astlellrdt rrebuie liicu!i sa inteleag~ ca 0 cO(j~tiin!a a propria valeri nu constltuie lipsa de modestie, ci un I\.IQ1j Ilresc ~ neceser,

Sod"biUt"t", Membrii acestei fa!llihi de nurne sunt persoene Ioarte sooabile. cu tendin\e spre somptuozitata Tn cadrul rec-epliilor pe care lE' organileaza.I!>S

Concluzil: Subiectii se Blaj'e<'1Z3 J oerre rnull , dar Ire bUll'!: cunoscuti Joane bine, fl€nhu a nu II r"mjl. in gerleral, .nl) dau prea roulte e. pJica~ii in ceea tEH priveste, ier vsul lor ' este 0' partMerul de vi~la sa jj inlele,lga de cum de!iChid guo ra Avi",d man rezarve de voin\ii ~i 0 mo",lltllt~ perfecm .• tiu sa tre(~ pe.te cele rnai difieile ince,c~ri ole destiyn.Jlui.

Compa'ibili!iiti; 15,21,35,47_ 55. 56.PF~"l ur1Jp.le-~; coructorut

--- - - - _--

39.

NICOlAE

Lea. Leti, utili'" "e. aomi, Napoleoll, Necula.

NecuJai, Nedelc:u, Neti, Nichi. Njchifor. Nlhila.

Ni<:o;lra,. Ni.codim, Nlcodln, Nicoleta, Nicorin, Nicu, Niculai, iculina, Nina, Ninel. NlJl<!la, 04, ana

~I:nel!l Foe

Zodle SOgetmor

Culoare Ro~u

Animal E;lefo.nt Mineral. NeJ' PIMtii &rIde

Dimensiulli ale % Dime:nsiuni ale %
personalitatii pe~~ali~tii
- - - - -
Voin!'" 97 .&ina!ate 95
Emotl..ntate 35 R"~tai'nili;*'i 90
Reactivi1ate 49 I ludii 95
Actjvitdt~ 97 I FWI'€sie 95
Inttli!ie 72 AJac.eri 8S
Inteligen\ll 84 Bani 75
AfectiviM~ 90 I Noroc 95
Mora!i1:<)te 92 I Dragoste 70
iJit~litDte SO Mariaj 95
Senzorialitate 95 Prieteni. 60
DinamiSTn 97 DislTactii 80
Sodabilih1te 76 Dlliiorll 60 Cal'acterizaJe gene.rala: Trecere

Personalitate: C""d se pUn In miscere, nimic nu Ie poate 01''; pe &CeQe fiin!e_ Plio asia 51') a~1'T"iilInii OJ anima,' lui lor tatem, ele/antul. care, od<!t.:5 wrn:,[, inainiliazll cal·

162

nu "or deveni nitiod3lii sclavn simturilor. did Sunl capabif "<1 Ie slameascii :;;i 'ii' le domolcesca dupa bunul lor plde.Sewalrtatca lor esle puternlca, direda~i domtf'lanta.

Dinamism: Acnvitatea, vom!" ~i .dlnamismel au acelesl nivel- eel rnai 'nalt. De aici rezul)a 'un mare echilibru ~1 0 r 9~tfj extraord~narji -de i)cpunf'. care nu se prca 1 tltaln e~t~ la alri oaniern,

Soctabditate- Este dependente de cucornstante, mdi ales cil subiectii nu tin sa fie inconjur~\·i.de,.o rnul\inie inutM.

Concltuii: Norocul purtatornor acestor flume poete parea incredibil, dar, In reahtate; cste direct proportional ell rnunca pe care 0 depun. E.Xislii. totusi in hmdul suf]",tului·lor 0 rnclencolic coofen!>, de arborele lor totem, sakia, care ii face uncori retrasi:si incap<~bili sase bucure de pWIJni!e"·succese.

Comp~tibilitatj: 5. 11, 12, 20, '22, 26. 37,

_P_t'€_.rir .; ,"_,,_:/e_J_i _f.-a_r_o_"_lfI.:__ul , 1_"_3

40. PAUL

Camelta, Cami, Carnll, Carnila, Carmela, Carmen •.

Cannina, Creola, Paula, Paulina, Pavel

Element Piiman!

ZoiIle Capricorn

Culoare ,Go/ben

Animal Mhteral Plant.1i

Anti/opa So(/ia Mac

Dimensiuni ale % Dlmensbm! ale %
personalitatlf personalitati!
Vointii 83 I Sa",~tate 93
;
l:mo tivi tate 64 ReLl~i!a in viat.sl 75'
Reactic;tate 41 Studii 86
Activitate 88 I Profesie 70
lntuilie 92 Af"ceri 70
Inteiigenp 8.7 13.3n; 90
Afectivitate 80 NoroC 5'6
Moralitatc 90 I Dragoste 70
Vitalitate 78 Mariaj 48
Senzoriahtate 95 Prieteni 50
Dinamism 77 : Distractii 40
Soclabihtate 80 Ctil~to;ii 60 Caracterizare generala:: NeliJlI?le

Personalltate: Subiectii au 0 mare emorivnate, 0 bun~ ·acnvHate- si reaqil mediocre, dar t'-;;saturc:l .C<~Te le cornu-

1(,0

____ P_,_'''_-Iollmele ~t ClIm('Jf!Tul

csnd ilJrba in plcioare. indilerent I. !ipei"'~ de rric~ sou [urie dm jurul lUi Pullal.orii ecestor prenume eu e",otivi!a!~" destul de si<>oa. adivJtatca prooigioasa sl 'eDG(ii bine tinute sub control. Sun! persoane n''9matlce ~i pol lilsl; impresia de imobilltate.

Psihic: ubiec\ii I1U ~tlu o;ii tr.;iascli [Sra .. aves un scop, indilerent de natura lUI; spiriftluiii, mat ria1a sau Iilantropid. l:.a limiti!, prderil siJ gre~ mainland, dedI sa se protejeze diind lnapoi. All oroere de !£bictunea allo"" ~i este inubl ce cineva sa incerce sii Ie $tarneasc~ mila, All un sutler de stiip.lln ~I nu setasa irnpiecl;caii de COnsidera!ii urnunitare. lau In cakulIunctnie, nu oamelli\. Fiind subiectivi ~ ccntr.,U asnpra persoanel proprll. pol lace totul pentru 0 cauza pe cere si-o asuma, incr<:-derea in ei "$10 tou.!a 51 r..u £G! deJinesc

decet prin actiun e. .

VOin!a: Gte de nezdruncinnt; Foarte curand, parin,H acesror 5Ubiectl vor experimenta ~'Oinl~ lor impla~bi1il, ell Ii face sa traverseze jungla \1e!}i, secerand tot ce est", in prea]rna lor, in anurnite pnvintc, a Ie opune rezisten,ii nu este un lucru usor,

Emotlvltete: Dominata, ingriidita, sta rlocua Ia inde· maodsubiec(ilor, asHel inc.at se pot servi de ea pentru a Colora un discurs, pentru a urnaniza un ordin sau penrru a mao nifesta un pit de In"!e!egere. .

Reactivitate: E.st« medic si ascunde de f"pt 0 uti .. "" smpanire de sine. Ce.j boteZilli ClI numele de n1;U sus i~hllil o.§1i arate 5€lltlmentele:. pe"lru a nu "da nas" du~ilor. Oricurn, este Midi ce r.ine\lll sa Ie fie inatnic' ~i eel rnai vertt<lb~ din ¥est punct de vedere csta propria persoani). F'rlelema cu ei nu sa d i9:uta decal in term!!:n! de ""'CestUl!e. pentru (a au nev6ie chiar de dusmani, lnlruc-at dqiunea impuca contrareecjte Es.eOJriie nil jj ,[ecteakl decal fo~rt~ PlJtiri, in rni\sura in care Ie accepta Cd ala",

161

Activit-at", No se poole vorbl despre act"~t"te. (I mill degra!o; dcsprc un lath", ce poat hid CU "soil nu door coleboratoru. CI 51 tnlrecoga ['\!lUlie_ Subtec!il ><l lanseaza 1n lupta din unerete, incepanc pri11 lupta pantru diplornc. Pentre o:ll. SlOgUt""d meioda de II 512 prot ja imporriva rfhJtii,ilor esre aceen do? a se acoperi de "ieslale_ C" vor deveni ei nmi 13rnu? Aproepe intotdeeune ~fi in comer! 5 u induslrie, rnUilan. Iud cMori sau oriee are de-a lace CI.I umanhatea. in concepua lor, nu ex.istii decat 0 cale penrru a. inslaura dreptate,"c lupl",

lntuitie: Inleligenp subicctilor csie cornplexa, .. ,,' inIIJij;" lor se poete situ" pe tr~lectOtTd mi~~rii di,nspre "naJi?il 51'1" slnte~A. In sene,aI. inlocuieS(; intl!i\ia prrn ijctivitale" devcratoare ·ce ju~1.ifica rotul 111 ochll lor,

Inteligenpi, pIJr1iilrnii acestor rnuna at! 0 im"lii;wn!6 ell nu sere In ochi. Ciid flu sunt comunlcativl sl nu c;,utii si\ S!r~luceasc~. Cele mili mari r,,~it'~ ale lor sunt cele ce .;C obseNa (,\';1 mai qreu.

Mectivilate::Subledii SUJ11 f03r!e retinuti in exprirna rea senurnentelor, hiar "i atune! dm sunt' de~sebit de -sensihilizap_ AI!!.;:I spus, evem de-a lece (,"11 mste inlroverti!i veritabili, Cu toate astea, nu scapa din vederc ce Ie pt;,ce co adev~r a t ~ dan dovacia de 0 mare stabilitate motlonala, vecin~ eu impietrire3.

Moralitate: Este verba despre 0 mowla de ac~une, care poete parea ~age'ralii, iflsil posesorii nurrelor de mai sus 0 apllcA cu ac(te~ rigoare alilt lor, cal ~i a1lora.

Vilalitar e·: PuncteJe sens! bile ale subiectllor sunt oaseIe si rica! u !. Tctusi, viatil dura pe care 0 dllC se balll!<lzii ~\. pe Q si;n;j.(ate bunA. 'rjup.:;' CO! pun l<:>t\d intr-o ac!iune, all obicelul de " se rdraga inclnte de final. Aste aduca arnlnle de delanluI ce S1ml~ .:and In! rnuri ~j se rmage lrur-en loc 8SCUns• pentnl a a~<'!pta finaJui

Senzorialitate; SO\'. rnanife,tii CI[i'otin se;<ualitate, <:iit ~I in gUf1l1andislTI si conlort Torusi, pUJ1iilam ilceof pH>fIUme

_________ P_,_£_Hu_m,£le-. ~l Ct:U"I!'Jctifl"ul

re<>z" camct,'ful ilSle fI~lrn'~iHa, Animalt,ll lor tofel'n e~te all' liiopo, m feu incordatil, lem!iloilre, 9ala de fuga,

Pslhlc: Purtiilorii acestr pranume sum in rovertiti €" se rl!piia71i asupra lor ini';~i ~l jl:ldeca lurnee dupii propria re~"'t!ie, De a'Ceea, trebute deprin~ cu contacrul rea]itiipi, pe Ci;ln! 5-0 inlrunte lara leam.!!. Au 0 memene alectiva loane dezvoltal<'l: 1$i amlntcsc rnai deg'''!>; sitUll~i1e. decal a'tlunile propriu-ase. Cllrio~ifalea lor este pulln prea mare ~j risca 55-; puna in situ~fil delicate. in general, sunt cam tipsiV de obiechvitete. Nu au PTe.> mare lrn:rMer~ in ei $1, dad; nt] SUn! educaji cum trebuie, aceasta tl";):;iltura risca sa se transforme 'nt roo verll"bila U midltat<l.

Voin~: Est<l de nWeI medlu ~i, conform sci'iemei earacteriale, se poate consrata Cd activilatea subie<:!ilr>r estc 5(1- penoara vQinlej_ De aiel vinesi un anurne dezechilibru, prerum ~i re1ragerea ill vial" int.erioarij.

Emo(i\litate: Este Ioane importaniii. Dejin,;lorii acestor nume trebule [aeu!.! sa rt'l!ele"ga ell 0 decizie nu e deterrnlnatii de evenlmenta, ci de voin~ ~j de "ngaJam~l)!ul rncnvet.

Read'vitate: Este mull in urma emoliviia!ii ¥ reprezinia 0 alIi) SUI''''; de dezeehilibru ~i disconlort, Sobl ... ttii au un anume simI "I opozitial ?i () mare ~erjsibmtale la ~'!'lc, ce f1 [(.(;" imediet sa se sfu1Qeasc5 la fugti.

Adivitale: E Ioerte elicace, di>r ~I epuizanta, deoarece se alia sub irn]XlTilJl einolivitdfii. Membrii acestel familii de nume sun! atra,?i de meserf oe lmoina leona ClJ practice.

Intuiti,,' Subjectii au un .x!ooral dar al presirntirii, cc Ie este edesea {o.lrte !01051101. Sun! Ioarte seducatort, dar ,magin<ltj" lor puternlcg trebuie totus] pnutii In fr<'iu, inteligenti\, E rapid!!. loarte <loalilica ~ metiwiO<!SIl PR de alt" parte: mi.""" e emo!Mlale.', Jenand ganclir~" pro-

funda ~i creand Llnele diliwltall Tn exprirnara. Subi<!cb, irebuie lnv,,!a,1 sol-§I ordoneza atal ;ceile, caL$i ctI"nlde.

Arectivitate: Pliftalo(ii acester numase tem edesea cJ sentirnentele putemiee ii vor traslorma in sclsvt Sunl in· dep nden!i $i nu tr€'bule cocolo~ili ell jll1l.ra!i~ari, cilei le vor cOJ\Sidaa semne de poscsivitete.

Moralilate: Subi~c!1i all reac!ii moral" de 0 mare Intensltnte ~i nu ogree~z3 sitllo\Hie aJ'l-ibigue sau lndolelnice. AdCS<la moralitatoo lor 5" datoreaz.li temeri!, TIU unci decilii etice, dar reznltatul "",,,Ie eel care conteaUl. Sunt foarte since'; in ceea ce priveste credinta, dar nu all lncrcdere lnlr'Mev,h decl!1 dlun,j cand 11'l}deg ce se ac?fel:lpiii de la "I ~1 ce enurne Ii Sol propune,

Vitalft,.I,,: In principiu, 5<1natut 1> si r .. zisten!a I" obowala sunt bune, dar sublec\ii trebule sa se ferClJI$Cd de surme~i rntelectual, sa aiw un bun r<lQim de vieta ~j sa nu Consume stimulente. Sunt sensibili la m"ladii vimfe, 1M pane- 11.11 lor sensjbil este sisternul neNQS,

Senzortalttate: ,~m cea care Ie perrnlte s.~ 9";;1" din marile dellcn ale v!lIpi ~ poate ca asia!, IIllisl~fe pe mernbrii <rC~lej famiiji de nume. 1n general sun! pesionall. iar senzualitatea lor este mal pulemi(id dedit senrimentalltetea, chiar cautii sa nu se implice sentimenral. pentru a nu se simp an' gaja!i. d€pencienp,

Dlnamtsm. &ist;; 0 dUereRla n ta intre "Cfu,ih)te $i dlnami5rn. Se pare.cil_la ac~ti subiecti. "a If' il de~e pe "a piirea"

Soclabllltate: De!ini.iioni acestor prenurne sun! foerIe '>OCiabili, dar destul de ins! db!!i odata VCr st. primeascii vi, zite ~I dinlr'oda:ta vor si\ fie sing~tri in mi,ikx:ul Padficului' .in g{{ner;::a.1 accept~ bine viap tam]lial1.i~ <.IJ cond"iH" GJ i,lCm,srta 5il nu fie despo -cd,

onctuzil: e" <:~1 "(! va r U~I apropleree nlvel,iI", voInt"l dO! eel al ..clivlta iI. Ct, al;;1 ffidl bme purtaloc" .lceslOJ preoumc vord<l\'\!U.l ffi4' ech;libr"~I. Alenl1' planta lor totem c~t~ m~C'ul ro~u. 0 plaJ1l~ plina de ·"'iTt,,!!"· un bun calmaru, der sl un drag writabill

Compalibili.ta{,i: I. 8, 9,22,37,42,51,53.

H'>7

41.

PETRE

Oprea .• Pam chlv, Paraschlv .. , Patrie, Patr I la, Patrl Itt. Pat rita. parvu. Petra, Petronela, Pr da, Prompl"

El.eme:nl Foo Zodi Berhec Culoare Go/ben

Animal &rbec Minerai Co,bolt,

Plarlt Stejar

Dimeniuni ale 96 Dimem;Juni a J" %
pel'sonalitalU personalh t"U
V",int.:i 93 $;;natate 95
Emo:iIMtaie 50 Reu\,i!;1 in oia!'" 90
ReaCI1111 tate 70 Siudil 67
Activitale 88 Profesie 95
Intuit; 94 AI en 90
Intclig ntS 139 !Janl 72
A'e<:~vij .. te 95 Noroc 95
M.ol'ilhWIe. 79 DT-agoste 90
Vitaltfale 8 M riaj 70
S"rn!oriaiitale 9f> Prieteni 45
Diflill11Lsm 9 DSroctD 100
SOaablJi tate CJlatorii 100 a1'1>Cl:erU:aY" gimeraLi: Ci<>neroZltal"

PcrSOn..JUate: A""1ll de-a ieee cu pCfliOan<! .coleriee_ nervoese. ell 0 mar;; ,,-molivltale ~I eu 0 aclMtnle'dl!lX'ndent(i de stan''I de Inoo1((l! sr de re=tiVilillea ce Ie lace ~ aqiooeze JlneIJn ooknt InceP'lndenle. comb&!iw. inGlp.ll~Jl<Ite.

--------~-

destul de gr~lI de .suportat, se ase,lInanii p~.rlcCT ,)r1irllalulUt lor torcnl. berbecul, Ade-sea hie' dovada unei 'inc5pJ:tim,jri cternc: prccum sie.}orflJ .. ~

Psi hie: Sllbi.~ctii pot ave" miide Ie!e ce surprind ~I neJimstesc, Sunt rOnfie greu de rinut in [rau, dar e~t~ irnp.er1os necesar sa fie ,nv"\ati ce est« disciplina.

Vointa: E destul de nu,U11ata: poare sa se manileste in plan imaglnar. poatc IUd forma inciip3'iiirriirii """ poate Ij adeCt'dta clrcurnstentelor.

Ernotivitate: 'E foarte important;'; si asociatii ~sped1Jlui 'dpLoziv "I. ecestul caracter, dar poato juca multo Iesre subiectllor Ei nu au dr.~at 0 singbra idee 1n cap: de .H lugi 51 a o lua deia' inceJ;Jtlt, 10 aJllo~ Le. place riscul ~iElQjfSc in PCr" manen!ii ·'s~ ola dele zero" Sunt ;nflueiljzlbili, dar lrebu.ie liioaj'i' sii se gandeascf; In'singur;;wte la 100er'tI,"le' despre care lr s-a vorbit

Reaclivitate: Poscsorn numelor de rnai sus sunt COntestatart ce nu se mal1itesta decal in situatii indestruclibile Nu trebuie lasa!; sa-~i cornplice prea mull plckerjl" si S;'i uite gUSi'll I fructeior. Sunt loarte sensibili la esec, dar de";:urajarea lor barte. tealralJ nu esle de .Iunga durata,

Actlvitatc: $ubiec:!ii lncep rna] multa lucruri in acelasi limp ~i uitil repede de multe dinelc. Munca loreste lip~ita d~ continui!ak, casi venitunte, dar all.O. bUJ1~ con~tiinta profesio~al_a, VisiilQrl, indlsclpllnat], curiosr, neaten~,. ageri, Ie;. nest, codlrne ate propriei imaginatfj, au de Intampfnat rnulle greutiip. Pot Ii intaIni~ ca actcri, scriltori, jurnaii$ti sau 10t,Q' graf;, In ge"neral, se poate spune despre ei dl au nevoie de bani, dar nu ?bu Win sib pastreze Daca-se intJmplil siH pii_ streze lotusi, inseamna Cd nu iJU nevoie de ··ei!

Intui!ie: Cel botezati ell nLJI1'I~le de mal sus detin 0 psiholoqie spontana irnpresion~nta> de care ~ servesc (.:.arte bin", ~i in modeficacz, E:: bine 51) fie ascultaji ell interes, mai i.le, cJ JU Ioarte mllite lucruri interesante de .cornunicat

Intelig.,,,Pi: 'StlbieCli, sunl f.Da,1\! ;'lfellgenk 'dar iJ;conslanti. POt fl povceiiton Joerte buni, dar nu trcbuie 5.~&':tii sa' povesteasca in toe de. a irai. c5C;i planul lOT' irneqinar il Inlrece. pe eel Tcc;.l. F1ind e?<t~(1 ... ,'~rti~i, -atunq ',10d ··i~l foe numarul" au n02vo~e de ri1utti oamcoi in [ur, in g('r~era,1 e binc $it hg ~i!1ubi aproape de realitatc. t:ijd au teiKHn~';j de .a_ nu pune limite piecise intre febubt'c fi ad"var~ Sunt Ioarte genero~;. dar nu be difer",nt" inlt,Lcei ce au nevoie de ajuto;- si ee; ce ~Q.s.a acesi j j rnpresie.

Afectfvitate: In ciuda aspectului lor furies, detinaloni ecestor prcnumeau 'n~I'~: ncvoie de tandrcte si draqoste, .. dar o primesc Ioarte greu.

Momlitate: E b!ma.,,·i]ar verS;'ltii.it, [)e multe ori, ,ngJ'1- iamentele sublcctilor nu s,,~· ani. la iniil\irnea iriJentiiloc' 101, Foarte volunteri, 'au un mare dispret penrru conservatcrism si conlortnisrr: Crcdintele lor sunt bunc, dar au tcndinta de ~-¥; labrtca un~le proprii, originale, in plus, sunt Ioarre ~ffa~i de lucrurile rnisterioase.

Vitaiitate.: E foarte buna, dar pre..zintX doua puncte sensibile: oasele ·si ochii. Cel ma; important lucru pentru purtatoniacestor prenurne este s5 se Iereasca de calrnante.si .eulorizante, deoarece complexul fugii 11 peale conduce catre c toxicornanre Ioarte, periculoesal

Scnzortalltatee In spatele aspectulul lor detasat, SU" hiectii au o. senzonalitate [oarte rmternidi si ascund comori tnepuizaoile de senzualitate. Imaginali" ler e vie ,,!nsolita de o sexuelitate puternidi L,a ""pitQlul"'Sem:6rialil~te" :a~l lnsii ,0 mare problema; nu stiu nicjod'i~ (l~,ii 15i traiesc d'",goste3 sau o viseiltii, iar din aceastii cauza pOI apii,ea. nurneroase refulari .sentimentale,

Dinamlsm. Purtatorii nurnetor de mil; sus sun! butoni innascuti. dar numal cend sunt ej rn~i~i iJn1u?alL In CaL ronnar, pot cadea in lOdUcrcntit sau In liniloita e ~I S~ 1201e«)7;'.

I./U

Sociahililate: Alund cimd '.'Or "sk~1 lacij nIl11<1""". su bia;til ,;e hdllSlom'liO Im·un adevarat lac de am!",;;. dar, d,;'ca SImi incl!:" in el dintNIl1 motlv sau ~,ltuI. pol . bota ;rnr~ satb.'iroar~. In al1tUF~j I~ impresia Cil au "pntudini de cornanda. dar pe pi"" pmlesional smt inlruniP tar in f)C.sturn d .;eli.

Concluzft. eei care poc:.Tt_d acesta prenuma au lin mare ncroc, in spBclal in " doua jU'J1iitiita a vi<'lii, jar reusna 1m se datoreatii in mare P"t1~ .. oeste; sense. Au totu~i lenclint.o de a fi latali~ti. dar nu trebuil! ~ eada in capcana "a;;teptari, rnomerttului potrivii''. Daca au buna facultiiii intelectuale slInt supusl unei di5Ciplin~ core.pund)toare si' a\1 0 viala d~

r"rnilie Slabilii, lott~ le stli in putinp_" ,

CompalibUita!i: 2.6.12,20,26,29

111

42.

RADU

Caterina, Cali, Calia, Catinca, Catrina, Catrinel, Ecaterina, Rada, Radolf, Ran'~, Ra~ela, Raul

Element Aer

lodie Vdr,oil to r

Culoare PortocalhJ

Animal Neooslulod Mill""al Cup,,, Plantii leQnd fu

Dimensju ni al e % D'imensiuni ale %
peTsonalltruii l)eTSona"'1a~ii
Voill\.i\ 95 Sd[l{~tate 90
F.molMtate 68 Reu~Ua In \;1-.:1t[l 80
Reac1ivitale 110 51udii 85
Activit"t" 88 Profesie 80
Intuitie 92 J\faceri 95
Inteligen!li 91 &ni 100
AfectiVltal€ 86 Noroc 90
MDr~litat" 79 Dragoste 65
Vitalitlte 87 I M~riaJ 50
Senzorialitate 90 Prietc.ni 45
Djn~misn"l 97 I Distraq:i; 100
Sociabi~lule 90 Ciiliitorii 90 Caracterlzare gene.ala: f'rumw'*'lc Person,alitate: Purtatorii acesl<)r prenume sun! sentimenteli. au 0 mare emonvitate $i sensibililu!e, <kif au adivitale rnedie ~i reacjii ["tarrete. lucru c-are oompticil putln Iabloul lor czn itcteriaL I)() obiceJ au o alum romarc:abili!; ~iu ~ GOlnilnd<, si ,;ii fie destul de duri cand este cazul. in extenor

afiseadi 0 ad,w';rafa regalitate, dar sunt li;n\", desrul de ascunsa. ce, $[.iu sa se adeptezc bine Ie evenimente. ·orica1 de difieile ar /1 acestee. be oele m"i mutte on sunt persoane tnc1iise ~i nercisisre, carora le face maw, placerc sa se contcmpie :>i sa .joace dilerite roluri, in 1« sa se implice cu ildevaral 11'1 propria existel1ja _ .

Pslhic: Sunt inlrovertif ce nu spun tot ceea ce gandesc. Sunt putin irifluerijabili ?i stiipani. pe propria persoan;l ;;; se comports ambiquu in mod deleerat. Asdel. nu trebuie uitat di erumalul lor totem este neVQstu iea.

Voin~a: E puternica, organtmlii si dlsc;reUi_ Subiectii se pot preface ca no injeleg ce anurne Ii se cere, pentru ""1i apam· rna; bine interesele. Sun! 'roachievelici $i Ie place sc'i !easa intrigi; pot fi pe.rand flon S<\U Irunzs, precurn plama lor totem, lean,4rui.

Emotlvirater Frizeaza exc<!.-suL Acest lucru estc cu alai rnai reqrerabil cu cal activitetea subiecrilor esie medic, ·iar err.otivitatea lor se manifest;> le. oivelul dinamismului. Astlel, ei vor reactiona prinexaqerari, Yncerdmd sa se [oloseascii de cei din jur,

Rcactrvttate: E destulde scazuta, dar nu impieqica readiilo:: t1eliniiLorilor numelor de rnaisus decat in·musura in care'le diiu'eazii in tir~p- Fiind !;ubiectivi,l'umea lor estesin- 91)r3 pe que 0 considera valabija. Sun! acaparetori ~i nu abandoPl;laza de buna vole a po?ifie: de forta ""U un avantaj pe care l-au obtinui, ALL mare 'ncredere til steaua lor, dar ~S~ wool bine acest IU@TU sub urr aspecteproape umil.

Activitate: Sublectilor le lipse~k (evil »ecesar merilor reusite. Peate ca trebute "'~ ramar0 fideli pima la Iinal scopului propus iar siudiil" pe care Ie incep sa ailx; nn fel precis. Sunt alr"~i de dectrOllica si de ultirnele descopcnri.in dome- 111U POl fI bun; "eparler; de radio S<lU televiziune. lrur-e bun;] zi vor I1"amtri~i casi-ar f~ dorit r().,)rt~ mult sa fie dele-cnVl sau chier spioni. mSi:1 nu rrebuie ll},')n" in serios!

173

Intu,i!ie: Subiectii stiu W aleaga coreet oarnenii cc'ii Inconjoara, dar au ambit;a ""scllns.') de a-i transforrna in. scla", Sedudia lor este In i3C8CC1Si rniisutii naturala si calculata.

Inteligenp:i: Puriiltorii ecestor nurne eu un ascutit simt al enallzei. SUfI! burn observatori, au 0 roernorie exc<!l~nta.~ poseda cunoznatee ~i inqeruozitetea de " patmnde secretele vierii private a celorlelp, Nu este indica! sa li se Incurajeze indlscreJiJle, indiferentsub ce I.o.-rna s,ar manifests ele,

Afectivitate: E secreta, dar cere sa fieintelea.sii_ Subiectilor le-ar piiicea sase arunce in bratele celor pe care-i iubesc, dar dualitatea caracrerului tor ii impiedica ?i ii bloeheaiii_ Poi-, cornplicati, chiar dcconcertanti, din cauza racelii pe care 0 a H~ea.za.

Moralit"te; E subscrtsaembitiei 5i trebuie faClita iii actioneze conform. unor prindpii fer~,e_ Destul de superfici-· ali. rnembni acestei Iamih: de nume i~i fabrica proprblereligli, unde imbina eJehlente desnoblsm. cii.teodatii chiar.si interese in gerieral, sunt destul de ridn~relat.6ri. Li se int3.mpta chiar $<1' nu mai ;;tie daca ;actione"aza pcntru ca vor sau pentru Ca. trebuic $a ~fe~ze 0 anumita irnpresie.

Vitalitate: Sunt [oarte srJpani pe propriile rnecerusma p5ihologic~·si Iizise. Subie<;ii'i au sernnale Ioarte bUlle 5i sunt repabili Sa dea organistTlLlil;i ceee c~ are nevoie pentru a se rernonta. Totusi, fiind gurmanzi, sum predispusi la ingra,/<,re_

Senzorialiiate: Ce S<l- escunde in acest:ii 'Iiin!a derutanta, a Ciirei lrurnusete rece <,urprinde $i indtii? Rezervati, 51;;p5.11i pe. propriile simturi, rnasculini sub anumite aspecte ale per50naiitiipi, subiectil nu sun! intotdceuna u¥'r de abordat. Sunt schimbatorl, dar mai putin din [rivolitate decet cliff dorinta de a-'!i pasrra 'libertatea.

Dinamisnu Este i.11 umri irwadaior, rnai ales prin com-Pilr~iie cu activif~te,'_ Subiecfii lUI se vor va inapoi de rd .nirmc pernru a-~i impune !d~ile AlI-fo.mt(~ mult noroc ~J siiu sa prolite de 1_ Sunt capabih 5i de mici tradiiri. (be;) e 'cazul

,.

Prenumele ~f c;umcten.d

Vor 5<1 lnearga pan8 lit capatlJJ celor intreprinse. chiar daca uneori auirupresie c5 nu deviat de la direclia init;:i;wa. In general. 'suni iiinte rernarcabilc, minul1aie rnai presus de lrurnusej,~ ~i sedueatoare diucolo de artificial'

Sociabilitate: Purtiitorii acestor prcnurne au un simt inni5scut - al relatiilor cu publicul ~j stiu Sii puna oarnenn In contact cu mare finej'" ACBbi concert special. pe 'c~re 11 did jeaz,,~ ell virtuozitete, Ie ofc r ;; rnari sati5f"ctii.

.Concluzii: Mcrnbril acestei.Iamibi de nume dispun de opurere uirnitoare ~i, pe tot parcursu] vietii, 11U vor lncera sii suscile ihtrig! acerbe, dar $i pasiurn mlstuitQare.

Compatlbllltatl: 23, 27, 34, 40, 47, 52,.

43.

RAzVAN

Baltazar, Cazlmir, Cazimira, Cerasela, Cezar,

Cezara, Cezarina, Genoveva, lazar, Mehsa, Nazarie, Ozana, Ralsa, Rona. Rouin, Ho;r;a, ROlalia, Runa, Sanziana, Suzarla, Teresa, Tereza, Zaharia, Zamfir, Zarnfira Zaraza, zana. Zefir, lefort., Zena, Zenobia, Zenobie, Zeno ... ia, Zina, Zita, Ziii., Zoe,

Zoit:a. Zoltan, Zora

Element Pi'imijnt. " .' Zodie Capricortl' '

Culoare 'Ro~u

Anima(, Cal.de"mare Minetal Seleniu Planta Perigo

Dimensjuni ale % , Dimensiunl ale %
p"r"onaljta~iI .. - personalitiitii
Vdin\i.i. 90 I Siinatale 87
Ernonvitate 57 I Reu~ita in data 90
Reaclivilate 46 StudiJ 97
Activitate 90 Prolesie 95
JntHi\ie 80 Afaccri "95
fnteligenta 86 Bani 100
Alectivitate 83 Noroe 65
Morai1tale 90 Dragoste 80
Vitahtate 78 Mariai 70
Sanzorielitate 72 I Prieteni '60
Dinamism 83 Distractii 100
Sociebillrete 85 Caliitorii 100
~ Caracterizare generala: Ptller<!

Personalitate: PurUitorfi ecestor prenume au "In caracter sobru 51 nelinistil si o mare erllo5Vitate. dublata de o aci.iviial"e bun~. Din '~a,u?~' reactulor tor lame, nu sunt recep-

1,1112' Ci1 fitnle ln1puL'\)\o"e_ Au min li1LlhS incredere in propria vointe d at in lnluthe_ in genera!. nu rrebwe gr~h .J MrIH£U. pentru cia_ d,,,ca ....un. ',.)"dn U 1 ntmu l kr-, 'Sl mf tCl;.)rt efl' ,·~ee. Prln "<""'oM lentoa,'e se a>Oi>man" an,mdlull,i lor 10- rem, cal,,1 de-mare

Pslhic: "'fll exnern de ontr!J'J'erl1O ~; dati Pl1Ofll3ie uniwrsuilli Interior. unde I' ne(l~ C~ ill parvinc din exterior, flu 'e'xhn~. de" rurneg;o. problemek, as!l~1 ;nc;'.t "l dcl«;e<l' .w (;\1 W'C', de cle i.l.:a din ,oplilln nu trebuie !;;son oil",/I deavolle complex" d culp~bjll "", ce II pot bloc", in m,.nif .1 ri, M.' mull d",,;5t dial, flU rreouie '" li SO! propunli '"rial multo scQpuTlln i>C('Lo~1 limp. cI sa ~ SI1! d ..... limp sio Mimill<ze prim. etapij. ir1 .. inle do a uece la 0 aha, AltJ'el. pierd firul ~I se refugiaza in propriile hiili~", precum jerJga.

Volnlii: E fOilrte bun,\ ~ se IISCCwa cu I) ""tivilDte pC n~lli • lucru ce le face funiC valoroase, cu multipk! c.litiin. Treuuie re~nul Iaptul eli a est tip de voin!3 nu re nirnic spe..4>lcuto. ~ <£fl! limp penlro a 51! putea m"",festa pleoar,

Eenottvitate: Ss iX','le Ir~nsrcrmd In nel'l'Ozilate ,,!unci elind subiectii se simi' mcol!ill ¥ cand II se cere sa i1"ldeplineaso;i) tev.) fOolr1e repede Din mai multe punde de vedere nu este iodk~t ;s;; Ii se ciitlte 0 melodic rna; rapida dedil cea propria. Au put;n; prieteni, dar de '"credere, .i sunl foerte deo.olati. dand dov.>dii de nrulli rJ&Ulal.e.

Reactivitate: E Ioarte sdlzutil. eeea ce compl~ fO<\rle mult cest caracter, Subieclti !SUfI! sensih,U I" esee, dar nu se d=Ur<lj('azA l$I". Se ;~ de c.iJP(ld1i!!Jie lor pilnii In mcmentul <>c!iunh, apoi, o<!at5 ce au pus totuJ pe roete, pol Ilia v1tc:za dei-Wi de ITI9r~. Penrru a nu cadea In lung; deprcsii, trebuJ" sa lie inron)ul'aU inc.li din «>pilrui'l: de 0 amb.ilntd _ se/~ ~ Ophrn!Siil.

Actl'irate: In pnncifliU. purl<')lon, OCC$!QI' prlmume ;,,; fu:eazd bine ,",opurile si fa<' 10M pmU'\J a Ie atJnge. tn~ tr;:\vIe inv.;",," r~ 'n;;e."nm m.""rIin-~ Au 0 b.J,,,, t:uns(IInI. pld ...

I.I.IOrl()tii ~ Stint atra"; de me'oenl ·'senc.lase-, 'in -'..dre 6U L;ontac:w recluse cu pubtlCld. li Y! POl inue<llnla ""eln! delica!e " (lOa1" coo~ PO! dmeiia 10, ,otalii. Sun! foarte bem ....:retaO j.i udmlnlslralOri Sit" II",,,,,,-,n .. esLeliciani. r~Ull>Icab~l. La ploc mesernle I.!gate de lusti1ie ~l mediCI""" :ji poll! i:>JI.:ekmli .. 00- ""'9 ~u chuni!jIJ. pennu Cd &Unt m.mcu~ ~ organlzoll

Intuitie: E pen~I"'dl\la, dar subieclii nu-s ,"cordii I"'" ",wi credit [)eJ)dre<:e capac:ilat .... lor de .oouc\,e nu e spec' 1aCU1""",. <;lInt perso:mailldh ce 11"00'" !cvc).,!;!, c;i(:; au 0 a· d <Viir"l a comooril inlnl.erior jn general, .1 bine 5a Ii s~ in.sufi€. lncredere in propria persoan3

Inteligenw, E ,"e, dar are ...,.,.,(e de nreIodl>~11N a se desfa~llra. Sub~ trebvie!'ii intelaaga mai inial dernlii1e, pentru a putea desprirtdol m.IDle dlreqii ale punii. Memoria lor" bine orfl"nimtj, slructum1a 'ii ~, 1ar curimitotell, medi<!.

AIed.ivita!e: D;n "C~~l punct de ceder". nu evern de-a Idee cu ~ demonslr(l(i ve, dar di<crelfu I r poate Induce In ercere, po! fllua'e de mute on dntpi pn!Ien\ioase. in reali· Idte, j;l!nl r.eincr~_zmo.r" ,i comple"1Ile ,;«)'" de marile "rll~Ji senl:im.",I~k!. Astral, pai1~"«'i[ [rebul" sa Ie f~cii ..;: ;ol .. leag;;, Intr" mani..a soiJr.';, ciI Ie rube<c :J Ie respectli. u. r.IDdU lor, 5Ubieqil !Ie ata~zIi gTell ~ ~l' ,,(?VO' de in,,,~re.

MO'I>li1ate: Purt,itonl acestor prcnume au 0 moralS lo..srte POZlIM'i cand SUi'll m.iiJ1do~i, au lendin13 de " dezvolta "",;tlmente de wlpabtlrlal~ In general SImi ""T'UpV~ $i destul de Irltabilo.

V1talitate: in H"II rnari. este rnm.;. dar 5ubieqil obosese l'epede.'; 011 ,,<"VOie de limp lndelungal pentru e se reo cuoera. U se recumaOOa ',10rlld I plimbarile in aer eurat. Puncteli- lor ""n.o;ibi1e sUfll mtestU'l(']e si sis\ell\l!l nl?MlS De asernenee. SUl11 100l1e s.m,.bill kl Slnm<majvl,ntcJi!<:I ue 1

SenzoriaUlat .. : E il~1 rnfenO<lril vil"lil"I;1 E:<istll d OCI un bIoc"1 ce s pule" si:'~~ p" rnai mulle pJ.mun u est", VClItx. (te';lpr,· lIn ref1Jl rT~ • .1 ~ ..... fJlr':;lll';' de- Vlf'tl,,\, a frlCI,l o~qfaba

177I ?!I

dcspra un fel de masoclusm. SexU<llilolc<> cste c(JJ'01plic";~ de ",ful.>,; prov.mhe din Tll<.'tj,ul ramil!.;! :>ill! rdlgro;;

Oinamism: E departe de nJVeluJ actMj;,tii pe care 0 sus nne. in plus, dennatQrik>r IICesl r nun1e 10! Jips~e obie(IMt:lIea ~ in~n'., in P.I insi~. [)',Q ret~ iolusi 5>. treata la OC)Mw, pot do dovad8 de 0 vigOOH' ~ 0 p"l'SeOOIen!<i adn1irabile-

SO(iabilil.cote: in pnncipiu, ~ubiecrii nu doresc Sd fie 5Uloca!, Au nevoie de: pneteru, nu de cunoscut Sunl mtinudap de superficialitat Ii [;l<)l de inapa;

Concluzh: PUll;;! mil eccstor prenume nu lrebuie abandonap rHciodata in cazul unui esec lal,'i ce <ljI""plii ei de la perreneri ~i prletelli! Norocul lor este neutru, In rf1iisu1a in care 1111 iau 1n conslderarc dec<'il propnlle 10'1<') ~i nu cnut5 miracole ex 1 erioare,

Compat;biIi1a!l:3.15.17,21,24.30,33,47,49,55

44.

RODICA

Daria, Darle, David, Ida, lstrate, Liicr&miocor(l, Mardara, Nestor, Nislor, ora, Norka, orm a, orocel, ReOOC<l, Remus. Renala, Rela, Rica, Rica.

Hil", Robert, Roberta, Rod;», Rodinel, Rodinn, Roland, Roman. Romeo, Romicli. Romulus, Stroe, Traian, Urania, Ursu, Ursula

Ele.ment Aer

Zodie Va rsa tur

Culoa.e Po r' (leo Ii u

Animal Miller,,1 Plantii

70n Oprli Fn,g

Dirnensiuni ale % Dimensfuniafe %
persollalitlil ii Der$Onillit~.lii
V01nta 7S s.'jn~ta' R7
Emotivnare 3:- Rell~lta in vial;; &'i
Reochvnale 28 Studii 70
Acti,;! 72 Prolesre 50
B Alaceri so
Intuip~ 86
Inle"g~n0 85 BM; 75
Af etlivltate 83 Noroc 75
Moralitate 80 Dr"9OSle 78
VUditl'l1(, 87 Marinj 60
Senzoriehta to 90 Prilliem 35
Dinarnism 60 Distracrii 100
Sodabiht"te 95 cataloni 30 C .. ractwiLlU'e generala: Dommare

PersoIl"lit .. \te: Purtiiwrii acestor prenume sun, per=11" Cl1 rm a,p<'(.~ calm .. <Ale lubeS(: seretele si muziCd langU1'Od5<l, dar c;,t" o;e doved sc ioerte ll1d~ )le 1i'lIup'd pernru

180

propda Iericire. Reprczinta 'pc rand ceJe d()uii totemuri: 10' (Jul, mobil ~j rapid, ~i j(Jgui, imobil ~i urnbros,

Psihic: inca din copilarie, subiec\ii pot Ii victimele unei inrroversluni ce Ii poate face ~ sulere. Sunl influenlabili $1 subiectivi, jnm"jerea In .ei s€ datoreaza mal mutt urun Ieno. men deorbire, dccat unci dorin]e d€ a cueeri lumea.

Voillta: eu prioirc la acest domeniu, .subtectii pol Ii auzili lntrebiind: 'Vointii?1 Ce-j ela vointa? Oa., dad eu am voi;;ia de a nu avea vol'nta? baca vrsau ~ nu lac nirnk?' Ce S-Hr putea raspunde? '

Emotivitete. Cei botezaf ell nurnele de mai S1I$ au 0.'. emobvitate, sCaz.ut~, dar a:st~ n{ •• nseernne cil \f:iata lor este scu!i!a de ·orice nelinisti. be [apt, sunt mari nelinistiti, care, pentn: p se sim~ in siguranfll, au nevoiesa priveastii I" scurqcrea: firulul existentei, .lara a '" arunca tn lupte lnunle. Prleteni~ este ceve sacru pentru ei.

Reaciivitate: Este si mal slabii decat emotivitetea, iar activitatea se oesfasoara p~ fondul unei vointe sornnolente.

Activitate: Subiettii se gr~besc incet, clecid prin delasaresi actioneaza cu rna;" indulgen\a ... Cat priveste studiul, cateoclat~·,unt pusipe treab.), ~Iteo':; Llita·de" el cu desav~~re. iar aleg.ere;; profesionale reprezlnteo problema pe care nu 0 ,ewlva.dgi;at tiniu sa" niciooata. Le place. sa se ocup€ de politica $i sun! buni muzicieni, Insa pentru ce! mai putm aventurosi este de preferat 0 activitale de lunc\ionar. Oricum, este bine sa Ii sedescopere aptitudinile lndi din copil.':irie .. \ll sa fi? lnvata:p ca merytii sa iupte pentru ceea ce er putea reeliza.

Irttuitie: !4.,rtil!orii acestor prenume simt furtunile vie.fii mai bine dedit albatrosul p.e eele ale rnani, Au riibdare sa asrcpte insteurarea ;:aImului, navigand ell stlplete prin adaposturi lmistite

Inteligenta: Fund analitici, subiectii ajung sa se piard" in detalii, sa nu sdopta 0 pozitie lerma ~ sa-~ spuna Cii a doua zi vor gasiceu mal patrivi!;;: sol\lf:ie S<! bazeaza pe faptul cii . "maine" vor incepe ceva nou ""\I di lurnea se va transforma.

lSI

Afectlvrtate. Membrii acestei fainili! de nurne sunt un lei de. "firani tandr!", a dlro.r sentimentelitete lnyiiluLe si parallze,)'z3.. Pe de alta parte 1 partanerii lor de v!ata se VOr intreba rnereu .d"ci subiecllW-au disatoril din d~as();ie, din g\Jrmandism, din senzualitete sau, de Ce nu?, din contort'

Moralitale: 'CredLn!a IlU reprezir.tao problema vitam pentru persoenele cu prenumele de mal sus, cae! se multu-

mescsa urmeze l,ool\iile. •

Vit"litate, in princlpiu, e loarte bune. :;;i saniitatea e .sa!',fiidHoare, dar subie(lii obosesc repede ~J pretind a Ii predispusi la surrnenaj. Sunt gurmanZi ~i, cum nil prea ii deraJljea?.ii .. , se· vor jn!lra~ destul de curand, Trebuie sa'~i supraveqhaze toata llia!a denture ~i gura .'.

Senzorialitate: E putermca. In cezul cclor tare poseda .~ces!e ·prenumc, .dmgost~a trece pii.n bucatarle ~i adcsea fae· dmaceesta cuibul lor. Scxualltatea le este destul de derutan!;;;: cateodata se preteaza la lot soiul de situatii complicate, alteori l1U ar misca lin deget psntru a-si; submina conlortul.

Dinamism: Ce cuvant gro50lanl

Sociabilitate: Nimic T1U a.mai cjudal ,teeS! sociabilital~a de cafe dau dOvaQ;; acesttsubfecn. "'A prirni" reprezlntli p€ntru ei un adevara! deliciu, lar amicitia este lntoideauna ·deasupra dreqostei,

Concluzll. Detorita norocului pe care II au, 5ub;ec\ii au, eu siguran\ii, mulli prieteni. Sun! Inconjureti de perteneri sarmanji, iar periri};i n iubesc ~i-i protejeaza, Pentruca bUh<istarea lor sa fie complete, mai au nevoie de un se f

In teiegiitor, ed esea absent. '

Compatibilitii.ti: 42, 45.

18D

..

P'-o(:'.J)I)mele fi car'(lch?I'u I

prOP,i" Jericire. Reprezintil pe rand celedoua totemuri: 10' flU!, mobil ~i rapid, si iagul, irnobil ~i umbros.

Psihic;: Inca din copilane, sublecni pot li victimele unci inrroversiuni Ce Ii poate face ~ sulere. Sun! inlluentabili ~i .subiectlvi L1Cred<?'re~ tn.etse aato,.eaUl; II1W mull [Jnui fenomen de orbne, deeM unei dorinte.de a cucen lumea.

\Ioil\~a: Cu privite la ,>o~st dorncniu, sobi.c\ii pot Ii auzitl Intreband: ''VointiPI CA-j aia vointa? Dar dac.l auem lJOln't~ d~ a nu.avea voinl§? Daca ~TeaLJ ,;.; nu fac nimic?' Ce

s-ar TJutea raspunde? '

Emotivitate: Cei botezan cu numele de mal sus au 0 embtivftate scazuta, dar asta nu msearnna ca v.1a~ lor cstc scutita de. orice nelini~ti, De Iapt, sun! mali nelini?titi, care, pentru H se sjnl~t in siguranta, au nevoie 5<'"1 prht@sc~ lascurg~rea 'f;rullti existentei, fM(i J S~ WlJl1Cil 11~ lupte inutile. Prietenia estc ·C6'Va SC)Cn.J pentn~ cl.

Reactiviiate: E,1e Sl rna; slaba dccat emonvtratea.Jar activ;tatea se des{a~oara pc Iondul unei vointe somnolent",

Activitate: Sub;eejii se grabesc ;neel, decid prin.delasaresi ac~onea",) ell mare indulgenta,,, Cat priveste studiol, cateodata sun! pu~i pe treaba" "l!eon lIiV, de' el cu desavaJ~iTe, ·ie.r ~]\lgerea proi~ionala reprezmta '0 problerna.pa Care nuo rezOlva: dedi tSrziu seu hiciod,,\3', Le place sa sc ocupe de politid $1' suntbuni muzicieni, in'sa pentru cei rnai pu!in aventurosi este de prelerat 0' ectivitate deIunctioner, Oricum, este bine sa I.; se descopere eptttudinile inca din copilarie {ii sa fie invat"\i eli merita sa.lupte pentru ceea ce ar purer realiza.

Intui!ie: Purtatorn accstor prenumc simt Iurturule vietit mai bine deditalbatrosul pe <{!Ie ale rn,';riL Au ",Ware '';', ~~tepte instaurarea celmulul. navigfmci cusuple[e prin ada'

posturi hnlstlte. .

Inte6genta: Rind analitici, subiec\ii ajllng sa se piarda indetelli, sa nu adopt" 0 pozifie krrn,') §i sa"$i spurn c5 3 dow zi vot gii5i cea mai potrivita solu!le. Sebazeazape Iapml cil "maine' vor incepc ceva non sau c:a lumea se va rransforma

181

Afectivitate: Membril eccstei lamilii de numa SW1! un fQI de "tirani tandri" T a c~ror senbmentalitate invii!uie .'?i parahzeoze. Pe de oJ!;; parte, partenarii lor de vi,,~a se vor 111- treba mereu daca 'sllbiec\iW·au disalorit din dragoste, din gurmandi;;m, din sanzueiitate sau, de ce nul, din confort!

Moralitate: Credinta nu r"prezint.'i 0 problema vilaM. pentru persoenele tu prenumele de rrl.'1i sus, .. d'ici se O1u'~Urnesc sa urme-z€ tf.::l!~fit!tle.

Vitalitat,,: In principiu. e foarte buna ~j sanatetea e Mti~faeilt<,>are, dar subiectii obosesc repede ~i pretind a Ii predispusi Ia surmenai. Sunt qurrnanzi ~i, cum nu pree ii deranje·~za"se vor ingrii$a destul decurand .. Trebuic S<l-~i supraveqheze toata via\", dar-rura $1 guIll.

Senzori"lltatc: E p\ltemidi, fncatul celor care posedii .a<:esle prenurne, pr,irgost'l<' rrece ptin buci;(arie ~i edesea Iec din aceesta cuibul lor Saxualitatea 'Ie cste destul de derutanta: cateodata se preteaza ]a tot soiul de situapi complicate. alteori nu ar mlsce un degel pentru a-'ii submina .confortul.

Dill.unism:Ce Cllviint growlan!

Soclabllttate: Ntrnic nu e mel dudal decdl sociabihtatea de care dau dOVJdf\!lce~ti slibieq;L "A prrmi" rej:netii1t-a' pentru ei un ,,-dt'v;;,al dcliciu, iar amicitia cste Intotdesuna deasupra draqostei.

Concluzii: Datonra norocului pe care JI au, subiectii aU1 cu siguranta~ rm .. dtl prieteni. Sunt Inconjurap de partenen sarmanti, iar parinpi ii iubesc ~i-iprotejeazii, Pentru ca bunasterea lor sa fie completa, mal au. nevoie. de. un sef in\eJegatOi:, edesea -absent,

Compatibilitiili: <1.2, 45.

________ Prewumete: ~i c,jruc4erul

45.

SIMION

...,

Salomeea, Samuel, Simeon, Simlna, Sfminel, Simon, Simona, Solomon

Element Apii Animal Canar
Zodie Rac Mineral Atgint
Culoare. Ro~u Plarita Absint
Dimensiuni ale % Dimensiuni ale %
personahtatf perso 11 alltii ti i
Vo!nill 73 S,'iniliak 87
trnoi;vitatc 67 Re-u¥ita In vi~ta 56
ReOClivitilte '12 Studii 77
Activitate 74 Prolesic lQO
lntuitie 93 Alaeni 85
Inl~llgenla 86 Bani 96'
Afecti,,'tole 92 Nome 42
Moralital(' 52 [jragO!;te 62
Vltehtate 65 Maria! 45
Sanzoriahtata 63 Pnetcni ')(]
Dinemism M Di,Str<K\ii .66
Sociabililate 70 Ci'ilalOlii 25 Caracterlzare. generala: Ascultare

Personahtate. Precum ccnorui, purtatorii acestor flume se ese_aza in rnedil CaJBUfG<1S-,Q sr alectuoase. dar se acomodeazii mal gr"LJ lil dilicultMue vietti coHdiene.

Psihic: Subiectn au tendin,,, de a lug! de respo~Sdbilila~L refuglindu·~ in reverii intern.ljn,obile. Mcmorii'i 10r I:.'ste

Prenum-ele ~i (:~l_' H"~

destul de deje['tuoasa. Ii3pt ce uu trebLii(~ sa ~tJrprinda. l..:Jd refu.:z3 voir .arnintiri seu rea!iUHJ. Foane innovertt, l~i orqam(eoza 0 lUllle mte>ioara unde su(lct1JJ lor se sirnte c..,f mal blne_ Sunt foerlc infiuent,)bili .i Ie lipseste incrcderea. ill ei .

VOinta: Penlru i'j surprinde cscnta ecestor subiecti, tn~buie sa :n~ n:"!rJod.5m la rebel, cad este important de consfa(al ta la ~~j l.o'oint"Q! ernollvtiatee ~i activitatea sunt If'J_ ,1)t.€I;y?j nivel. IJ.1 limp ce rectivllatea este 1.:1 jUl11~)latc",

Emotivltate: Ac~slli emDt~vijate vecllia cu voinla nu i1 ajut'1 prill mull pe purt~toni nurneldr de mai SlIS. Astil insGsrnn5- cd reveria ocupa prea rnult timp dln viata lor, PT~CUl11 canm].il: eel rnai mic brulaj n face Sa-S1 ia zborul catre tii(flm~l-

rile m;nul1ate din visurila lor. .

Reactivitate: Subleqil nu impart decal loarte.rar sau nidooati) bucurille ~i' delk:liJe gractjnii lor inlerioere, unde exism tararnur! \"'erzJ", cu flori min,unate- sl GU fluturi de culori nemajvazlJte.. In spetelc ecestei minunati'j se ascunde fn.sa .0 arp.amc!lU1e to tata vie!,i, ce provinade la planla lor totem, absinruf.

Activilate: Nu li se poare (ere 'perso,)ne!or ce poseda oce~it2 nume sa abandnnsze Jl'li.riuJ'-ta~ vietiilor lnterioare pentru a. g;;ti., a sp;ila sau a avea gn]o copiilor. D~cj ar Ij lasate sa .aleaga propria modaiitate .de a s1Udj., ar aleg", studiulfn mijlocul naturii, dar ar putea deveni ~i ~LU1i muzeoloqi, erhvari, bibliotecari sau laboranti. Oricurn, si-ar alcqe 0 mesene unde '" ana pupna lump,

Intuit;e: Estc extreordlnare seu, 'mai degrabi'i, ia forina unui vis premonitor permanent. Subiectil.se ~i pricep la interpretarea visclor, ·dar trebuie. [eriti de analize rreui!lene, ce le-ar deconcerle sufletele extrem de fragile.

Inteligenra: E vie, dar discreta si sintehCa. Astfei, posesoni acestor nume inrrevad bine Iliijloac~le de a rel.l]i, de a S€ Ieee auziti ~i de a-~i traj propria via\adupa bunUJ 'j)lac_ Sum illsa oarccurn irnpiedtcati de: 0 anurne ~rriidjtate. Din aces! motiv, .M trebui lawn s;j irrt('!ea[la c.a vi,,!a d~ zi eli zi nu esre 0 aventura infrico~toare si ca un mic canQr p€ pa-

rnant nn 't>-:;t(:ll '" ii',-.t"; .... ;..,...-....1 •• ~...!;I ,

Afectivitate: Subl€C!ii .,-ar don to.,t" d'agoste8 d," !ume pentru a • simli in siguran~;i. dar. pe de ,,11<1 parte. ace as t" dra<,oste Ii $-111' p,i,r"" at'n de materials. de re.,I~, de agre'ii,o;_, incal ar cliJ inapui. De re,)ulii, sunr dili~iI de itJbi', pentru ca se refuSie<lzii In spalelo'l unui lals cinism fi obif"lJi~sc sa Cf'ce<!<l-O ~lla pers<;ooni\ I" InteriOfuilor. pe care I1U 0 pot atinqe ded\1 in 'is.

MOTalitate: Acesr cuvant nu t<lprezint,j ptadic nimit penlru pUr!iiioril prenumelor de mal sus ~i nu p nlru ca le-a lipsi riqoaree in comportement, ci pentru ell moralitatea este intrud>tva legat~ de .,qiune, Dup.'l cum i.lciiooeaz.li cal mal pu(in posibil. " de iJ1leim; ca el.!it!l ~I refllzii orice respcnsabiIllli.e 5; orlee mlcil.

'Vitalitate: Sobieqii <lU 0 Mniilaie lIuctwnW ~i suferb de boli im"ginare. asrlel tncet pot ajunge Jamie repede la de zechi!ibr<! nervoase. L, se recomanda inc din copi!;;rie un r~~71 aliment", slrkl, odihoa dupd mese, SOITIn, <;'lIrll !;i .sporturi usoarc.

Senzonalltate: E slaL>II ~j reprezinlii ace" p~n<! din subconsuem ce produce tearni! rnernbrilor acastci familil de I1Ll!l1Q_ Senzualitatea 1m este foartc cornplicala, iar sexualitatea toarte ,trans leg"lii de p>ih,c.

Dinamism: E.~le ~t mal slab decat activita!€<! de care e legal. Sub;e(~i trebuic <lntrena!i,peotlU a pule", llJa d izii.

Sodabilitate: Eerm;;cljlarl, puIln d;e5l1e~, de!inlitOl11 "".,sor 1R!I11e treWie stirru.rla!i din copilarle sIi se di51reze, M ]a. ;;1i. &ry rte.:ventet~ plierel"lii.

.concluzii: Avem dea [ace cu mn!e care se alil;;;ea1ii loerte muJi. in specl,,1 de ""tura. Din plicale. norocul Ie SCa P.1 edesea din mana, din dorinta de ~ evada In irenl. ornpalibilitatJ: 'I. 2L 28, 34. 48. 119. :>2,55,

185

46.

SORIN

Abraham, Haratarnb, Haralam.bi<!. Han, Haritina, Hermina, Ho.rI<!flsia, .Leila, Lena, !..om I, Leo. leon, Leonard, Leonel, leonid, leonida. Leonte, leoni1",

Leopold, Leopoldina, Una, Lionel, Lucretia .• tucre!iu, Mildalln. Miidlilina, MlUina. Melania, Miron. Miron", Oreste, Orlanda, Orlando, Ornela, Ortensia, Oscar,

$orjlna, Sorel, SariTla, Tamara

E1ement. Pdmllnt

Anim,.J Capra n~bg!a M,ine.al AlobaSlru Planta Partocol

Zodie' . Capri'com Culoare Vlolel

Dirnenstuni ale % Dirnenstunl ale %
personalilatii person~ita~ii
-
Vofn~ 91 Siifiii<lle 95
E.mollvit:llle 45 I Reu?iltl i"n VI(l¢ 95
.Re~divitatn 60 Stud Ii 75
ActIVit"!,, 84 Prafesie 90
Intuiti' 83 , ArMeri 75
lrrlelig¢ntzl 84 I;lani 80
A lectivil,11e 9S Nome .sO
MoralJtate 56 Drago.1e. .93
Va'illilate 96 M;lfiaj 50
Si:<rt1.ori';li1ate 93 PrieteJ'li 90
Dinunusrn 99 Distraetil '00
Sodilbi~\al" 95 Oilato.:u 100 Caracterfzare generaJli; Mister

P rsonefitate; Purtatoni nurnelor de ma, su" au '<Inilinta de " Ii fOdrte s<!cretU$i si oarecum conlllll Emoti'''''''eB

18(,

------

Jor .esie mcdlc, anivltate::a, ccnvenabila. iar rapiditatea reactiii(jf,'l'em;"·CiliJila Sun! la lei de si\it"-C('!i_CJ $i anim,,]u] hi totern, coor« neagrii, -obtsnulnd.sa. .. 5.3rii peste tot Ielul de slImp i_in. sc h imb; sunnks tu I.d C ~sp_ri~i cof",iti, lii$a nd 1m presi", (;5 sun! intr-o continue ierrnenraue. in cele din urrne _ nu prea: \'liu'--exact petare dirttre aceste niv~l.e. se 'afla ell adevaret, i,i- genera] sunt de'lui de ve,,~li ~j adora s6ar<ile, prccurn plants lor totem, portOWlul_

Psihic,. Subiechi' sunk arnbivcrti: tin contactul CU cci];;'Ii;, dar \$; rezerva Ii mp- 7i pentru J u mea inlerio"nj Un eon S\lI1t infiuen!ilbili, 'Iar alteori lncapatan'lti_

. VQint5; Repre:Zinta' .car'lcter;siic~ Ge dominal1liregul

tablou psihic, lnsanu este lolosi!n dedll 'iclec:tiv PQ$eSO)4i nurnelor de raalsus SLIM ill stare s&'f~ negliieze sa-rcliliie irnportante, pentra a se lansa in ac-\iuIli psnculcase.

. Emotlvttare: L~ cimcnteaza :subi~cl'lor doririja /;Ie 1>Vl:filura 7i iitnsote-?I~ leintensitete nl1lxim~, orl de c~(e or' auocazia dea caJ~toft

Reacijvitate: E puterruearns doarprin iii> i;'tiisi, ¢i' sl" pentru di e sustinuta d€ alte compenente "Ie psihiGtJJuj_' f'urtii. tori! ac~tQi~:pr~r\ume au 00_ J riai-e Spirit de conlradictia, pe Care 11 Pl"' Ia mare. (jnsie; donnt~ lor ce" raai mereeste sa spuJ)ii-"ill{. Sun! plJljn.sens;billla e¥qi il intamj)inii fie. printr-un acces de mfu:Lie, fie.dispretuijor. Daca.cevanu iese bme, este vina allor-d) In ciuda acestor atin!dir\i transante, sunt secretosi jar,

c,;"", c),' <'ISCtlilci f'oarle bine estc o: rnare'sen~bilitate_ , '

Activitate: -Subi:eclii'se earn fer"sc de acpuae, dar FlU p€ntru,ca arfilenesl, ci pentru ~a I.e este leah\ii.·,a nv calia incapcanesi penlnn::;; nu vor sa munceasca pentru alfi!. Ac,ept'i mult mai repede 0 diseiplin';': fizid decilUll<l men!al;; ssar putca.fibunl comerciantl, ingiheii SilU <rgnc[1ltorf ingened prdera meseriile ce he Iacihteaza contactul Cl, realitalea ~Ie'plilce sa" «dd;; rezultatul concret alefoit!!riloi- personale.

Se adapteaza usor .';', ·este bine s."; ~t liX~:l<'.·_dll1 nmp esupra meseriei pe care vor St-:~ 0 urrneze, p€Jllru d puw.,")·~ si-o asuni';?liJ toti~d<il¢ -~i s11 OW ata~ze de ~~-

Intujtie: hIe verba mai degtabii de fler-detalde inlu· itie, dar desi subiectii se bazeatii loerte mult pc aceaS-ti'\ COi'rLponent" a per"onaiit:i\ii lor.rpot ajurlge in ,ilLJ(llia dea carnuIla muife'sirualiipeiiibile.

Inteiigen\a, E '''p ida " nu fOarte 1)n)JUT1:i:!j., dar sintetiea, _ostlel Incal stJbiecli,sesilNtii dmtr-o privi_re liniile prmcipele '<ile' \J1l~i silusH;' In plus, au mernone bLJ1l~ 9' curiozitate; vie: ~, sedau in vAotdupii d;"C:ur~uri ~i ft~z~ inh:cr:minabilc,

Afect'vitale: Cara.deristic'a debau, ;,~f1cli'Vi(atlij:Jur' IStorilor aeeder 'numclor este posesivitatca .. Pnntre.ei ;"ta'lnim jle:;-sJk'l,lek care foloscsc .cel mai ·de, cu"f,ntul. "men/' me';"; <ifldihlr~(Lt despre <;i2<;>,sLe vorba. Sunt dcsn.l de tiranicr si la"ii impwsla c~ lise cuvmeiolul, m~i ale," V£! [)t~h afe,tiv. 'i~ realitete, sunt [carte ~ta¥!j de familie. 'aCt! de Ci'~ de pro' .v.ent~l1,jiiJiI\"~i de cea pe -c~re o VOf lnterneia,

Moralitatc:Cu indulgell~a:' se poate spline despre moralitatea acestorsubiec~ ,eli ~;,elit311lii. hind oport'-i'lLst\., ':se .ad:"ptcazii la eWnin1entedup5 propriul mteres. uila!ld de pr\ncipii.\"tice_ inte-eiJ ce ·prjv~~tc credinta, sunt mai d£!~rab~ sceptic! si au in )1€il11i;1I1efl[<i un sur;}s irbr\ic 111 coltul gUrii, ce 'SPUIl;? lotul despre·.con sid eralla. pc care 0' aupentru oamenii 5; lucrunle. sfiille_ Unl:'orisunt tolaranti. chiar dad dill iridile,en!'l ~i nudin genwQlit.,te.,

Vibliitale: S~ppale cmdtcd subiec\1] ~u scmnat un ·pact C1I 'Terra: care le [urni,ze'lza enerqiz c.!ujeC.cat si pelihu cat titnp au ncvoie_. All 0 sal1{;tNe m,velenUi, dar trebuie, s,~si \Jrmar~'Sd; lipitil ~i intestinele, in C'ilzul abuzuriloralimen-

tara, de aleoolsl De antibiptic,,-_ .

Senzorialltate: MBmbrii Jceslei jarriilii de nume au nev6i consid er"qile de a miillta, <l b,eil, a dor mi etC $i sunt <ial8 d~ once S<l~i~C!\I peritr u 'l:-~i sau,bee ,jorin\d~ .. Din Pl!flct de vedere sexliaL SilO'll [oarte exigenti. prec~i~i diJetp~

188

tIt"~rTumcle ~i coracle-riAl

Dlnamtsm: -S€ poere ramarca laacesn suotecn undecale] evident inlre dfnanii.f1i ~i activitale, (;eea ce [nse.amnii ca PQl devcni adeviirale genii .ele cacialmalei.

Sociabilitate: Pcrsoanele cu aceste nurne sun! [oarte sociabiie 51 sunht tntotdeeune ccmporul foarte vesele, Nu sunt mereu specialiste In psihologia sex "lui opus. iar 9alan- tensrnul lor est" destul.de direct, ,ceea ce place uneori, All totus; un simt.cc -Ie f\'lee sa cadi> ln picicere, oridit de difidlii ar

fi~ituati" - - '

, Conduzii: Purt3torii acestor prenume 'au tendin)a de a [olosi ironiaca arrna de ,,,parare,~-urit amuzanti, imprevi;dbill, d'evota\i 'Ii all 0 curioasa lncredere In ,proptio pelsoana, Nomcullor est" Ioerte mare, in specli\J-in <> doua parte a ~'ietii. Vor je-u~i in via\.5 pentruca au rn\elepcil][)ea de aalegesi· gurailta, in locul goand dupa 0 glone inutila ~1 "bosiloare,

Cotnpatibilitafi: 1, 5, 9~ 10, 11, l~, 3q, 42,53:

y

Pnulumele ~i CQrac,er,,1

47. ~TEFAN

Fane, Fani, FaniCa. OM;". Sannizegetusa, Sasa, Sebastian, Septimiu, Spiridon, Splru, Stan, Srena, Stanca, Stela, Steliall. SteLiana,Stil'licii Stefana

~tefartia. !?erban ' , ,

.PeScdn/¥ .PlatinQ'Plop

JO,lement Aer Zodie - Gemeni CulJ>afe V)olet_

Anima,1 " j\finE\ral PI~

:~

Dimensiunl die % Dimensiun] die %
personalWitii 1 personalita!ii
Voin!a , 81 5anata(e 90
Emotivitate 67 I Rensite In vialS 80
Readivitate 48 Stud;i ' 92
Activltatc B7 i Profesie 90
lntuitie .87 Afaieri 75
lnldigen!-3 88 I Bani 79
Afectivitate 98 I Noroc 88
Moralitate: 63 I Dragoste 85
Vitailjate .87 I Madaj 40
Senzortalitate 88 , Prieteni 60
=Dinanasm 97 I Distrectii 80
Sociabihtate 92 I (:.'llaloMi 100 Caractarizare generala: Realism

Personalitate: Cei care po¥da numele de rna! sus sun! perseane nervoase.si sentimentale, iar pentru ca eceastil'dualitate sa nu Ie creeze probleme, trebuie sa "iba plcioarete bine lnlipte pe p.olmt.nt. Ernotivitatea lor este tnare§i Ill-

190

soh~r'i de: dcti\i;tnti modest ~r rebctii rnedu, bpi cere PQ~1te rX~VClCJ, anxictaie .. Au nevolB·dc stgtir'Zl111a. (U roatc c~ Sl:11H suliclent de oplirnj~ti ('lnll se clecid sa acnoneze dechl ahl!)ci wnd· 5ituah<l<este destul d st"biid. Anima]ullor totem este pes' cdrusul 5i.' ca si acesta. "ad din C~ parte 1x,1" vanhll, pentru ca ~hia "rc:i sa'; lase condu~i de curCI'\i. Toidinaceslpuncl de vedere se poe Ie. aminh fapful cii planra lor totem cste plopul. pHe cste loarte sensibil I" mi~carile curen\ilor de aero

Psihlc: Subiectii a,1 [lcr ~i il folC!sesc. dihplin Sunl illtrovertiti, ceca cci lhse_.arnna ca' vlata:!or, l~llntrici:i 'e~~~ rnai irrporlMt~ deeM ceea ce se pctrcce in' afar;;. Sunt infk,entabi~ ~i putin obiectiw, insa 'au mare incredere in l1L chier dilca uneori milni!esta agresiviti!.\e.

\lointii: E:destul cia fluctllant;;: ?i se aplica unor situ,,(i] destul de d~rog(!ne. Depniit<)rl\ '"cestor "lime pot trcce eu 0 mar" dezinvolturade la o meserie Ia alti),. chiar daca accstea suru loarte dilerite.

Emotivitate: Fiind loerte piJlernka,' le. 'provQ~cii subiectlior o nervozitale cu care v_or av(>..a de ]uptaL toata via~?l, Au un sentiment destul de special rata de arnicme, dar prieknii lor lrebuie '" fie parsoane care $ii-i asigure, nu sa le laci> problema Dupa cum se ~tie,. o prietcnie. flu are numairnomente Iericirc, dar; penrru a II scuti\i de neptkel;. subicctii isischirnba desrul derapid prietenii.

. Reactivitate; Majorit..te_a purtEtoritor acestor nurne Incearca S<1-;:si dlffilnueze afect1\~tatea prin ()-~ in.ab~i reacriile, dar s-ar prote", mutt mai bine din punct.de vedere psi1:>4:

Idgicdacii ar face exact contrari\,k Penlru ei, a spune "nu este de fiecoare data 0 ocaziede a se "firma, dar din acgastli opozltle pol lzvori ~i mulle neJntelegeri.

Activitate: Subiect'li suni calmi, dar capabili sa due;;' Ia bun S!.'irslt';\ cu more efi~cttate 0 intl'eprinde.rE'! bme "Iea$ii. In ,!ener~l, ;1l1 Iac binecleciltcella ce Ie face plac.-re .. P;:oi~ctorul inh:>resulul lor lre.cc succesiv asupra rnnlror obiecre de

Prenume/e ~i coract erul _

19]

srudiu, iar traS<?ul eVQiutiei lor 'i<:obre Sall pr6fcSlonale estc plin de cotitu6 dll'''' draptul <lrama·lice. Nllmai supkiea intoIigentd ~i :;oliditat(,~1 mernor •. ei ii face :;J tr<aadi liecare examen. Despre ci se poate spune sun! sPecialistii meseriilor "rri¥ii.t0are" astfcl, pot ii, muzkdi1(i, mcmbri ~i unor Drga· nt~at!l mternationale S:aU mlsioner!

Intlli!ie, E roark vie, dar nu (ac;;; decat sa Ie ~Iimenie1e subiectilor anxietarca. In plus, sun[ dotati ~j CUO. mere put ere de scduc!i~, si tu p imaginalie !oartebog,M.

Into:ligertta: Fiind supla,. aqapt"b.ila,. sintetica, Ie perr"lte purtatorilor acestor nurna .t;>' vitiune de.ansernblu asupra eWl'umenteior Nu este Dine totust Sli subestlrncze. irnportanta detaliilcr, -. d3.c.a nu vor sii a,iba surprize neplAclIte.

Nectivitate: Subjectii sunt posesivi, iar incopilarie cau.ta sa captezearenpa proksorilor sieducatorilor, Psihkul lor esie ezit"-'lt 'Ii se disperseaza in mai rnullc actiuni. Au man duzl1 sentimenrala, pentru ca "poi sii se retrag';j in propri" cochille. Astlei, nu e indicat ca afectiyj!<it~.;;a d<)vina un refugi.u penrru ei atunci cand viera se dovedeste dura 5i cand

e nevoie delupta: ,.

,. 'Moralilate' Purtatorn prenumelor de rnaisus pot fi ~"Z'tJ. ~d",,,"a dis.:;utilnd aces! subject, dar intampina greutiiti In 'a'$f'UlSU~1 un cod moral dil, si precis, Au rnereu ezitari Ie, g<lte de modul In care ar trebuisa se corn porte intr-d anumi-' tii sitva(ie, or rezultarul este rnai mull un n;!spuns 31 proprici . consfiin]e Credlntela IdrSlII1t Iluctuanre ~i neclare sau se contureaza destul de tiirziu.

VitaJitate: E blnla, dar ~at"tea nu e mereu infloritoare. Cand pe slJbiecti Ii procupa ceva, rotul merge bine, d"r d;n~.se plictiseso, obosasc ~i re.::urg la stunulenta ~l euiorizanle. In general trebuie sa dU(:a 0 via!;:) linistitii sS evite al-

coolul ¥ sa-~i veghez~ ind.eaproape sist~mul ;'e";o~. '.

Sel12oriaiilate: Sexuelitatea posesorilor numdor de rnai sus va participa I" ihst;;oilitatea gener"l;;: a psihicu!Ui. iar

_1_9_2 P_r_"'_'_u_meJe fl c(lracrel'ul

"mohvft"te~ c6rlsid~rabn;; p¢ care 0" posedii poete S<~ se rnanilesie desrul de surprinzator, Ca sfat. Ire ,uie sa invete de harte devrernc ce lnseamna stabllitatea $1 iidelilalea_

Dinamlsrn: E destul'de puterruc si pare a tlepa~i ecnvi, tatea, De aid rezultii teno tnji'l ·$U biectilor de a spune Ina; rnulte decat fac_ Vorbitori fwrte bunt, cu o tmasinat;B feriif1\, nu trebuie I3sati sa-¥ povesieasca proiectelerin lot sii Ie realizeze_

Soclabilitate: E un pic fantezistii, "stazi subiecp1 se deschid tuturor evenimerltdor .rnondene, "IT'm31ne, blocar-i de problems de naWl~ psihlcii, se jndepalteuza' $i se detasea-

;-Ji de evenirrrentela PC care ei ln~i~i le-au orqanizat. .

Concluztt: Purtatorf ,,(,6;10'- nurne i(1surrleaw rnulte pot€ntialitii\l ~i sun! oapabili 5i'i aibit mari reusitc, cu conditia .sa-~i stabiJeasq; liniile de ilc!i.une ~; lorts_ In general au noroc

~i nu-l las.].sa tread: pe l;'nM ei. .

COml)atibilitiiti:2, 8. 9, 22, 29;45 _ 53_

-

~mele ~i (:(~iaCJe,.ul

193

48.

TANASE

Atanase. Atanasia. Atanasiu, Alena, Atila, Natalia, Tache, Tania, Tase, Tiltian, Tatiana

Element Foe

Zodie Berbec

Culoare RO¥u

Aninoal Miner<>l Planta

Paun Radtu Migdal

Dimensiuni ale % Dimensiuni 'ale %
.persoilalitil!ii persO nali til ti;
Vo;nta 93 Sanahlle 96
Emotk'itate 59 Reu~ita Tn vial,} 9-5
Re8ctiVitale 53 Stud;i 80
AC[;"ilale 88 ProJesie 90
lntuitle 92 Aland 75
Inteligenta 94 Bani ~n
Akcti"tate 97 No roe 92
Moralitale 75 Dragosle $5
Vitalitate 89 Mar;,,] 87
Senzonalttate ss Pneteni 80
Dinemism 97 Distractii HIO
Sociabih lale 95 cs IMor-i; 100 Caracteri:.'aTe generala: Stiip;mire

Personahteta. Cei care poarta l1umele. de: Imi sus sunt .colerici sise stSpanesccu greu, din oauza emotiviMpi foarte puternica, Aciivitatea for este deconcertenta si este posibtl sa para putin ~eI1E>~, ei sunr de fapl in a~lep!ar~a rnarnen[1.llui propice aqiuniL OdaM ce incep alva, reusita le cs-

~1..:\l..:4_-o- P_r_:e:..._:'1lImele ~l coract erul

ht exce!eJitil ~ rapid,', 'Sunt avenluro$i, independenti, orpoliosi, dupii cum 0 tlusrreaza ~i anirnslui lor totem, piiunul

Psihics Trebuie rerinut faptlll ci\s,ubiec\ii de[lwo viati\ inte.rio,ar.j Ioarte bog"o1fi ii- una e·xtetio(tfa pe mas'ura. Sunt oemeru ai ecpunu. dar ~j ai reflecnei, Sun! putin innuentabib ~ ell atilt trwi putin irnpresionabili, De acsea, pentru a dues o sarcina la bun sfa,?il, trebule bine :~upravegbea}i.

Vointa: Pur\i\toni aacestor prenumeeu voinj;ii .. ,d,,..j vorl Dirt pamte. aceasta se transform' "desea1n incapii\an,>re, Emotivltate. Este fcarte plltemic~, lmpotrivaexpectatiei, dar ntclodata tiranlca, ci aJ.imenteaza incontinuu nevoia de amuzamcnt.

Reacttvitate: Foarte obiectivi, subiectii stiu sa-~i recuneeses gre~liIe $; posedii un ascutit sirntal d,eptal;ie [hi", ~i atunci cind cornlt. oeroare. Nusunt deloc ~6cali dace Ii S8 ephca pcdcpse, cbiar, corporals.

, Activit&te: Detlnatorii prenumeior de mai sus nu sunt

cu adevaral bunicle,cil dad' iac ceva ,<Xl Ie place;;i nu leplace. ceva dedit claca li seacorda o valoare mare. Au astfeJ 0 atitudine destul de penculoasa, .cerisca sa-i antreneze intr-o serte d€ problems, in copilene trebuie educan tntr-o arnbilln\a adgenta, caei au lendinta dea Ii distrilj:i;de " se dispersa Sunt .. traside studli tehni~, de ~tiinlele execte \,i ill putea deveni industric.~, ingimrri, milliali, chunisti; agric~ltori, veterinari,

lhtuitje: "Antcnels' subiectilor sunt deosebit de eficaceo Odata "~reptate spre cineva, Pol deduce lucruri veridice, OJ 0 viteza inmitoare. Ei in~?i poseda 0 mare forta de atrac!:ie, dar. atef;ltie: in spatcle aparentc'cr se poate ascunde un mare blui. ce rezulta din donnta de amuzament.

lnt~ligentii: Subiect;i 5-Gnt teribil de inteligenp side 0 maniera ciud"t;;, cand enelirici, cand smtetlcl, Astfel, in timp ce analizeaza detaliile unei actiuni, 5UI)t capabili de it inlreve· 'de'" si desfasuraw<ogeneraia a acesJeia, fa,,, sa radi' nid eel mill ;'lic efo~L. Memoria 'lor este loarte buna, darde esenVi

Prctlumcl€ ~i c(J,~,·.:::a.::.cl:..<_"'_' __:I~%

ilfecTIva; rerln eeea ce-f unpresioneaza. Asa-zis» menJQrari2:

"PC< de rost" eSIe dcstul de sbbii,

Afectivitate: Avent de-a face Cll r;;nte (oarte iubitoare ~i (..amra Ie' place sa Ii se 5PUrJel c~ sunt iubite. Nuincearca sa-Oii Iernpcreze eiuziile .. Icctive, pentru ca sunt pasionale, In acela,?i timp, pot face ~i dovada unei indcpendente ce I~ poat.e deterrnina sa-;;i ia zborul, din dorinta de .. a-si lr~i viata", Un lucru e siqur In ceca ce le priveste: ciind d",vin tiranice, in.seamnd G'a iubcsc,

Moralitate: Dilca au parte de 0 blma educatie, subiect;; pot Ii destul de buni .I" accst capitol. In CQZ corrtrar; dau dov~dii de lips!i de corisideratie fala de convenierrte ~i au o u~"ra tendlnta de fUga de responsabilitsti, De regul~ insd, sunt ~(:b-Hibratt* lar credlnta nu. repri3zJnta eu ·()devar~:'It 6 proolema pentru er, deoercce sunr Ioarte capablli s:1 discearnii ce anurne se reklii la via!a mate,i~lii ~i ce I" "'ata Wlritu<Jla.

Vitalltate: Persoanela ce poseda nurnelc de mal sU,S sunt caracterizate. de 6 rezistenlii dcosebiia, cia', car", trebuie men!ihuta prin respectarca prograrnulin de sornn, Trebuie sa-~i supraveqheza si modul .de a rnanca, mai precis de <J 'mesb:a; diei este poslbil sa seiveasca unele problerne legale de asimnare. Punctele sensiblle sun! gllra ,~i dintii

Senzorlalitete- Din ac€as!i'i perspectiva, subiectil sun! precoce ~i doresc Ioarte devrerne sa fie inlorrnaf "supra problemelor omenesti, intr-un mod cat rnai complet,

Dinamism: Susceptiuih, 'dar bunt jucatori, posesorii acestor pranume tree cu mult .curaj peste esecuri, Diplomatia Jor e~te rudimentara, Fee parte din acea cateqorie de, oamem numit, "dlntr-o bucata". in aoela~i tlmp.jubesc opozipa si M-

Ia It !ace destuJ de difkili, .

Sociabllltatee Pentru Cd sunt ioarte sensibill, sublecfu urasc singurata ea. Le place ss meaf!)':; in excursii ~j sa I~a pe.tre.ceri-511tpriz1i, ior ca gaul"" sun! deoscbit de dragUli. de-

196Prenumete ."fi caractervt

mand art" de a intillnpina cu simplitete. Au un mare sirnt al prieteniai, laid de arnbele sexc. Nevoia lor de a Ii incOnju;dli de oameni se tr;lge sidin a(e.ea de a cornanda.

Concluzii: Foarte blne sustinuti de ~ns.'i, m",rihiii ",tesld bmilii de nume sun! destul de usurarlci. Pot evee lmpresia ca totul h se cuvine, pur ~I simplu, Dupa ce obtm ce.?i doresc, i~i continua mimdri dnnnul, precum paunu/, anirnalul lor totem.

Compatlbllitatt: 12.38.45.

..

p,..endm~l;e ~i (:Q_ra:c.terul

197

49.

TlBERJU

Ada, Adam, Adela, Adelaida, Adelia, Adelln, Adel.ina, Adelinda, Alelda, Bela, Belina, Bellnda, Benjamin, Benone, Beti, Betlna, Tibi

~ment.~pit ZOdle PerU Culoere I,krd<:

Animal. - 9liuc;i ,Mine~a1 Criso'JJt,

~<p,~ Cire~

Dlmensiuni a1e % I Dimenstunt .ale %.
personahtatii I pen;pnalit·Wi
- -
Voinm 84 sanbtate R9
EmotivitMe 47 R~l!Yitfiin "iata 50.
Reachvila{g 55 I Studii 85
Activitatc 82 I Profesie ioo
lntuitie 70 I Alacei'l 78
lnteligen~'i 90 i Bani 78
Afectrvitate 78 Noroc 60
Motalit"te 71 Dragosre 70
Vitalil.t« 67 Mariaj 100
Sanzorialitate 86 I Pneteni 35
Dinamism 72 Distracti; 47
Sociabilitete .. 66 I Ciliitorii 50 Caracterizare generalli: lronie

P ersonalltate: Persoa nele care au "oeste prenumc sun! sangvini,e'1i dotate cu 0 eroofivitate medie ~i 0 bun" ac~vitale. Sunl capabilede macpi rapide, chiar fLrI!)eriltoare. Sarputea spune a'i exist<l in de dOad fijnle; una acHuii In. mod

198

rezonebil ~i alta iute si nerniloasa, precurn ·~ti.uca, anlnlalul lor totq.m

Psihic: Sublecti sunt Introvertiti, putin expansivi •. destul de iniluen(abili siin gen.rill,susceptibjli si vindicati,;. Din copi!iliie trebuie inva(qfi ce lnseamnii "celiHalt", ce lnseamn~ contactcle sociele ~i limitele libertii\ii personale.

\l(jiritii: E5te bt_ula, dar supusa I'cUpselor, Marinirnia ceracteruhn acestor persoanenu este orbitoare, jar multe din reactiile 19f potda unpresia cil sun! oli mdiferente -r orl l1elh1i~iitu.

Emotivttate: E rnedie, lucru care Ie perrnite subiectilor sa se controleze user, In general sun! celculatl, dar e. nevoie ca. In copilarie. parin~i si educatorii sa fie. ferfni -;;i decisi CU ei

Reactivitate: . Membrii acestei Tarnili! de prenume sUnl [entastic de schirnbiltoii,cam tr"daton ,i infidelt, bulversop de e~ecLiri ~i cu tcndinte de a se erode persecutati. L~ Up"'~€ cbiectivitatea ~i sunt adesea cpozanti sistematici, case lasa !lreu dirijati, increderea In ei nu este edesea decato fa\ada; sunt, de Iapt, niste marl timizi.

, Activitafe: . E sincrona si dependents de voin\a. :S.u' biectii pot avee perioade co, ape linistite sau pcrtoade de, "vanatoare", cand se poate lntampla 'once. Pentru ei, sensa proIesionala este cu adevarat d"cislv~ Dad nu si-au ales bine n1eseri" seu seaflii intr-o arnb.ants ce 1i sufoca, au toatesanS<ile sa contracteze problema psihice.·

Intuitie: Este medic De!iniitorii- nurnelor de maisus preferadiscutnle rationale ~i deciziile logice .oriel;",i forme de lnspiratie. Capacitatea lor de seductie e rernarcabila, dar L-l';Or ncltnistitoarc, clatonia mobilitil}ii agreSive.

Intel.igenia: Fiind analitica, le permite subiectilor sii p.;;\runda eel mei mic detaliu, sii descornpuna fiecara acuvitate la .eel mai simp!" clement. Printre ci" g~sim cele rnei multeo persoane care d espioa lirul]" patru. Memoria lot e redul"bila ?i poseda; de ascmenea, 0 mere cunozitate,

P'·!lr~um'ele .. ~i ("or-u,·teTl.f1

]9')

Afectivitate: E destul de complicata: persoanele. botezate cu eceste prcnume nu se ·holarasc mciodata cum isi vor b,aliza actiunile. Din -aceasta cauza, Inca din wpilari~ trebuie sii aiba parle de .o .. eciuc<ipe care sa leo perrniW Q rapida remontare psihlUi .. Nu trebuie tasate sa cada in extreme iar dad ecost lucru 50" intiimplii pe 0 durata rna: mare 'd~ timp, ,.,.ste bine s,i se c;jar;; aiutorulunui psiholoq.

MOJiuitale: Din punct de vedere etlc, adevarata problema a sublectilor este qredulde importanta pe care ei n acorda problemelor. tn gmerai sun! progresisti, dar intotdeauna ·exc:esiv:i".

Vitalitate, De!inatori, acestor prenume au mare nevoie de. somn,_ de lini?te ~i mal ales .de lipsa stimulentelor, penrru dLsis!€1l1ullor ncuroendocrln este frogil. tn plus, trebuie sa fie aten]i la gat~i In intregul aparat respirator.

Senwrialifate: Subiectii sunt posesi", ~. pot dezvolta rendlnte oceperatoare, ce !rebute supraveqheate din tmerete, Scxualitatea lor estc complicata. Pol' ave" parte de re!ulan senumentele, cese asooaza alesea cu sentimente de culpabilltate.

Dinamism: Heprezinte un puncr dehcat al accstor persoane, Potf capabilcde mari -eforturi atuncl arid combatwitetea le este i:teclan~k'i, dar tel din jurul lor trebuie sa rnanlfeste mufta Vigile,,!!; ~l lntelegere.

SOciabilitate' Subiectii sunt destul de capriciosi d;r; acest punct de vedere. Uneori ar dorisa fie sinquri. ,altiidalii ar primi 111 ei intrega fume,

Conduzii: Se poate spune ca sunt prcnume destul de. greu de purtat, in ce prtveste norocul, subiecfu au parte de

el,insa suntpredispusi lagafe.· ,

Cornpatibilitati: 5, 36, 38,4550.

TOMA

Patlan, Pandele, Pansela. Pantalirnon, Patrocle, Ternlstocle, Tirnofte, Timoteea, Tim01ei, Tlrnoteja

Element Pumdn, Zo.die Taur Culoere, RO~li

Animal Leopard Mineral Cuorr Plant.. Por

Dfmenstuni ale % Dim"nsiuni ale %
p"Fsonalita!ii perslmalifa!i.
Vain!; os $iinalaiE 97
Emotlvitete 58 Reu~itii In viij\~ 75
Reactivitate 66 Studii 93
Activit a !e 98 Prolesie IOO
lntulpe 73 Ala eri 10.0
Inteligenli' 90 Bani 90
AJectivit"te 73 Noroc 47
Moralrtate 75 I ofagoste 60.
Vj!a!jlate 96 Mariaj 77
Senzorialitate 72 I Prieleni 50
Dinarnlsrn 98 DMr"qii 55
Sociabilitate 75 Calatorii 90. Caracterizare general.ii: Alae

P,eTSODali:lale: Ocl,iooforii acestor nume sunt adev/i' fOU IllPtiitori ~i au un carecter duro 0 emotivitate puternica, 0 activitat" f!xcepfionalii ,I rea~ii rspide. Nu sunt lmpilciuitoriPf.cnumeJe $j coracre"'~ll

201

~ rue] toleranti ~ pol "Junge pa n;i la i1gre,ivilat,,_ Est" cler ca searnar.'i in rutolt,l anirr ... i1ulu, lor 101'<'1m. teopardu!

Psihic Subjectil nu-si pierd conf.rotul cornpiet nidod,,Id si ch,at accesele.lor de ,n.;ni" sun! OO'o!CUfII control"!e. Ju· dedi rO<lrtc I;'nped". dar I'lU Iac concesii. inli!lnirn la III G€Va nelini~lilor. 0 lorj~ de aracter e I~sa S<1 se int< vada o ob- 5liflll!-ie reclul"bilii. UncI''' se poete vorb, d, pre un .. mane lanati.m in cornportarnent,

Voin!a: Constituie unul dint' cele Ire, elernente de haza, care", oombillii pernru a de ace.<llJ1 c,nach,r un aspect plin de Iuroere ~i zg{)motl Asriel, voinia ere nevoie sa se extencrlzeze prtrur-o actlvital" incrancermtii:, care, in """Jmlte momente,'~nt'i denumirea de. acl'ivislll.

Emoti'llUate; Pare ~ juca :1"'.'·lleg(IIOO rolul unui detonato I' decat al unei modelilri alective a psihlcului, Subiec!ii nu prea eroo ,n "micij if! ~f nicl in dT,,!!oste; rnaril e deciar'6tu n jel....,..za ~i IU' accepte prletenla decal ell zg~rceni" ~I numai ~tunci c~nd aLI dovezlle lU1W atasement deztntereset.

Reactivitate: Daturita 'm~rtanlei hu, se poate crede eli avem de-a face ell un comportement oriental spre exterior. in realitete, P\lrt"torri acestor pren"n1e sunt irltrovert;!i >i aten!' la ce sa pel;ece ln inlenorullor, reactionand in exterior de~tuJ dil! precaot. All 0 obiectivilate relati"a ~i nu judec;l doc5.t In [uncjla de proprli!e criterli. Sun!' Ioarte putin innu~ntabifi ~i f<Mn foarte !I.mu "supra unei dedzli luate, chiar dacii a Jost Incoroctli.

ActiVitate: Pentru acesti subiecti, activttatea este uneori 0 arrna,' alteon Q provocare, dar !nloldeauna o pa.siune' Nu ~u si faca CCM) lira sa se aulodepa~ ~I fMil a-l depii~ pe alii i, Adese;, rnuncesc cu asidultate ~iajuns deperte, Sunt pa5ioml~ de rnesern precum: rnedk, farmacisl. polititian, sindicalisl sao chiar polipst. Co~in!a lor profesionala este ,,){celenlil ~ au lin mare simI al daloriei si al comenzl.

Intuilie: De obicei e intocuita ell raponarnentulkqic.

Subiectri nu .au pic de. in(elegere pentru eli; Coo nu urmeazao cale' dreaptii ~1 bine delmita.

Inteligentii: Mernbrii acestei Iarnilii de nume sun!

Ioarte inteligenii, dar reel, calculati ~i sintetici, Din tinerete au tendinta de a ratione detasat si pretentios. Est", imporabnt sa ihtroofina contactul cuceilalti si sa aiba 0 deschldere rnai larga latil qe lume, desl nu e prea usor sa Ii se msufle dilduri'l ~i umanisrnul tara de care nu exist;; inteligentii verilabil5_

Afectivitate: Subiectii suntIoarte independenh, atat f a1a de lamilie, cat~i vizavi de ~QaIa ~i socletete 5IJnt oarecum pesimi~ti\,j mal deqraba tiranic] decatpcsestvi Dispre-p.~esf i;liibkiunea; imbra\i¥iri1e patetice si tentiment.l\smele.

Moralitate: Purtiilorii' acestor preriume au 0 rigiditate ce ii asigura~i pe care 0 '~'lSidet" foerte lmportanta, Credinta lot se.apropiede fanatisrn ~ pot fi viiwp mscrisiin randunle unei"~mate ce.Iupta pentru dreptate.

Vltalitate: Este. deoseblte. Subiectn sunt adevarate forte ale.natunt, ce nu cedeaza nici infi'lfa obosela.mo aboIii. Nestnnd ce lnseamna oprlrea, depasesc edesea limitele raponale, Pot/ace temperatura destul de des, iar purrctele lor sensibile sunt ficetul ~i aparatul genitaL

Senzorlalitate, SubieCtii var face tot posibilul.sa nu cada vlctime al.e acestor impulsuri aniruailce, care tree peste llOinta ~i:subrnineazai'lctivitaiea. Sexuahtatea e un subiect rnai mult sau maiputm tabu, pentru cil nu "Ctepta dediHMrterar

~ ~noart<:!gi-eu sIi vorbeasca despre prdblernek personals.

Dinamlsme Dacil deflnitia acestei personaliliitii este "etac", ce Soar mal putea adau~a la acest subiei:t?' Sociabilitate, Reprezint'i un domeniu Care nu se .exprima eu adevarat decal in mediul profesional sal) al eredintelor,

Concluzlf: Pe·rsoanele. borezate cu acesta prenums suntadevarati stiipani, ce .au tendin!a de e-i translorma pe ceilal!; in sclavi, ori ceilal!i pot fiparin!i, prietcni, angaja!i. __ sau chiar partcneri de 0a!a~i copn] insii sub acest aspect rugas se ascunde un Iruct difldl de cutes, dar foare zemos si aromat, precum planta lor totem, para.

Compatibllitati, 3., 4. 15, 21, 24, 25, 30, 33, 5'5_

51.

TUDOR

Dodo, Dora. Dori, Doria, Dorian; Dorel, Dorin, Dorina, Doroteea, Doru, Duell, Dudu,Eliodor, Eliodora, Minodor,. Minodora, Tedi, Teo. Teodor, Teodora, Tora, Tudora, Tudorita

Element Foe Animal LEb6dd
Zodie Leu Mineral Zirconiu
Culoare ROliu Plantii Frog
Dhnenstuni ale % Dimensiunl ale %
personaliflitii personalttatii
VO;;l\ii 87 Siiniitaie 90
Ernotivitale 65 Re~fta Tn viaj:ii 90
Reactlvttate 68 Studii 91
Activit"le 79 Profesie 88
lntuitie 78 Afaceri' ;100
inlelig.cfl\a 86 Bani 95
Afectivitate 70 Noroc 80
Moralitate 65 Draqoste 60
Vitalitate 79 Marlaj 10
Scnzonalilate 82 Prieteni 50
Dinamisrn 90 Oi5tractii 90.
Sociabilitate 77 Ciil~torii 100 Carectertzare ,generala: A..,><i('tale

Personalitate: Persoanele icare j:>o<)rtii numele de mai sus sunl toleriCe; dar au 0 maraarnohvijate. Pentru di eu reactii [oarte rapide, i~i picrd sangele rece fO<lrte repada. Activilatea lor e slaba. ceea ce Ie. face uneon sa 0 confunde

Z05

CU agit~\;'L in plus. sunt susceptibile, mandre ~i. pretentioasc, Desigur, precurn lebada, pot parea tiufaye si dlspretuhoare. In realitate fund anxioase $' aiurite. Rezumend, au un caracter dilicil; clocotitor-si plin de viala.

Psihic: Subiet!ii sun! inteligenli, ClU105C ~i simtbine oamsnll. Au tandinta de a se automtltula genii. Memoria analiticii nu laSe'} sa Ie scape rnmic, sun! cunosl, pulin itifluen· tablh, destul de introvertitlsi cu 0 dar;; tendini'i de a.raporta totulla propria parsoana. La acestEa s~aclaug1i subiectivitatea. ,~i neincrederea.

Voiilt": Est" blloa; '(:lar, din pacate, nu merge pima b ftnahzarea lucrurilor, Sub;cctii pot lua o.alura bla~fi\ ~i se pot yetrage din actiuni cu un aer dezgustat, gata sa alate 6 revolupe pentruceea ce Ii se intarnplii. In realitate, acopera vidul ell o. mentie regalif.

Emotivitate: Este mull prea intensa pentru.:a las" timp de gandire, ceea ce poate.crea problerne.

Reactivit"te: Subiectii seamana cu .uncal nariilia~; sun! cap<ibili sa riineasca~i'sa clistruga lara a sta pe gatldllri niei 0 clipa.

Activitate: Este destul de slaba, De\iniitoriJQr prenumelor de. mai sus Ie lipS<l$Ie contmuitatea ~i iug dupa doi iepuri in acelasi limp. CiilaloriM.le lilsa irnpresia ca depun mtradeviir 0 activitate .. Sun I e){colenli jurmli~i, comercianti S<\U polittcieni, Datontamarii adaptabilitiiti ~i unui [carte dezvoltat simla! intrigii; pot inreqistra rnara.succes.tn pubhcitate. 0 altii rneserie -ce Ii se potrive~le ca 0 miinu~ este .astrolocta.

Intuipe: E cu alat mai midi cu.cat e devorata dejntelect. Inte1igen~; Subiacni fill ince!ea@ sa combine $; sa celculeze cat este ziua de lung~. De obicei se vad pe ei in$i~i foarte inteligen!i, lac pe ceilalti Ii considcracu mare lI~riil\5 niste imbecilt. Cblar dac~ "'<ila.le rezerva destule: deceptii, nu pun niciodata la \ndoiaM propria valoare ~i tiiman multumiti de propria persoanil in moo constant.