Sunteți pe pagina 1din 20

Al l.

ul Rl A s ltLL Lrrl

. ' - : : - : j .

Surrnacemra
..:=. Chiar daci prefelalistilul sirnplu, mstic, saurm aspectrrai eleganL, , r r r r . n . d c z i t r r r l ; l i o r r p oe l r l al t i. a[ar!atein numeLoasc modLu podeaua cornbir.rd Stilul gcor'-eian clin lemn nroalecu pefeti in nuante de 1oz,albastru, verde cleschis sau lelacota.Mobila va fi aranjati cu grli dc jur iurprcjurulcarnerei, pentrua of-eriun echilibru.Pentrn a ob{incun aspcctplicut, pot fi lirlositetesinui crirn ar'1i brocar'1, bunbac, danasc sarrloil(.le jolly. Aspec[rl nrstic al nei inc:iperi l r \ l c , ' l ' e f iJ e E f i , r . / i jl o r : ( . ) e I r i ( r , . . I ' r ' c l i , t r : . : r r r r t r ' r r l , , J'r' ' i r chisc,poclcicvopsiteacopelitecu covoaresall carpctc5i mobili vopsili sau scu\)tati.
i

i | .::-,

':

:
- - _ - j I 'i

,--, l i
i 1

't'

l r :

i ; , . ' i :",,. '


|.

aceasl: cadreri d!b ar de pi rrifc, ccl de al doile.r Semlneu esie fo osli penlnr .l-"poz s c o p ! 0 e a - a v a l e zarea ce ui ale al,:ioi if cu or deschise ac ceftLreaza conl .sl!l d ntre nL,afla lnch s; a pode e or ii p-.'-c1il in cLlor lunr.oase a iel ca 9i inve lioarea scaufelor. Oglnzi ur aSe c! rame de fLen t:i int!recali rci ccli arcu arg desdrs din tfe ce e do!:i jncarpcr: 9r sporesc senzala dc

'..,t 1: .,

- Tavafl

apafcnl

cu grinzl .lale e mar d e p l a t r a ,f o t o i l e c o n forlab !e $i mob eftr

R e m a t u i a t ia s c L L t o f u d e c L r lL e n r s t ! c c h i

'r SrrLrJL RADTTToNAL 13

SucArAnrr
r :a saumaginade g6tit erau ele: t.le principaleale unei buciti :::-ditionale, locul unde se hcrs c l r c p a r a um a n c h r u r i l 5 i c . .f'r. :: thrfuriile . 9i mdinile se s . . . - - u . T i g i i l ed e a r a m d i a l t e .:.r:ile erauagezate apropiere in p d - . . L j m a u c n t r uu s c a r e i f e r i l e -:;. Vasa de pin sculptat[avea . ' r o ' : c a q u f r a l r l ad c l u c r u r \i -::,1 servirca mesei.Numeroase r - --re le crlc lc rsociern rnei . r r i ' r r a d i { i u n a5 er l ll o l o s i l e lr rle r.roastrc. chiuvetdde O
. he rre |tn {irrn.c rnarle.

! - . - . . I

ar -::iialele traditionale cun.r lt -i-:ria. manrura sau granitul sunt :-:r!te datoritdcalitalilof esteticc
: -:a tl ce.
Pentru o buGtSrie elemente cum ar ii c h i u v e t aa s c u n s ad e dulSpioare din lemn, supodul peniru farfurii g i c u t i a p e n t r up a r n e s u n l e x p u s ec u m a n drie ln iimp ce a.tl e c o L e m o d e r n es u n l Observalisuportu a s r t u a td e a s u p r a r a g a z u l u i9 i s e r l a r ee p e n t r uu g e i s i t u a i ep e rnargrnr. pentru 1] CuptorLrl p a i n ee s t e e e m e n t u l bLrcaidrli ruslice gfecegti. Specificul s i i l u l um e d i t e r a n e a n l e s u n !f e r e s l r e m c i a v a r u i t i9 i p j d c i l e b e d e i a i a n i a ,c a r e a u

:3 E

ll

E
::
Itl

I
: . l'i.

l l i -

ilffi lllrl
l5i

v e r l i .C r . r l o a r eo a e l o r a n e s n r a l l u i ic o m p l e e f l e a z aa b a s k u L e r e s

ExPozrTrE
. Suportpentrufarlurii, tacarnL.lri, oale pe decorative, Lrnbufetdin lemn moale Si colorat. . Ustensile moda vechecum ar fL de cratilede aramd,fofme penkujeleu, sau strecurdtori, Lingufi chiarun cantar bine sunt cornpleteri de bucdt6rie, trad venitepenku bucdtdria j,tionale. . cegtile,uacoarele9i cenilecu model le puteliatarnape un raft (o polile)cu carllgeinSurubate.

ALLaLt(L \ s ltLULt,t

Bnrn
Numeloasernateriale considclatc tladjlionalcin amenajareer biilor, cun ar fi pldcile de teracotir fasi ianti albii sau cu nroclel sunt folos i t c q i i n z i l e l en o a s t l ei.n u n e l e tili cLunar'Ii SUA qi Ar:stralia, l . ' r' b r i t r i l c. L r r r r . r t r i . r l .f o l o > i t , rr . pc toati.iniltimea pcrctclui sau nun.iai soclu),iaf parteade sus a pereli1or poatc ll doirl tencuiti san acol:renltr tapet. cu P (r ' l r ' rr . r . f c c r d ( u . ,h i r f r . r e r : lirlosi cadasmilluil:i cu miirgini fotrur.jite picioai'ein ghcard, ii
l C , i : l r ' l , l c .C , l r c. C I ' n l r i \ ! \ r O f i C i -

inc;p,.r-. care a fo:t d o r m i t o rm o d eu c u

rur dccor.Alte op{iuni incluclcacla incor.Uurali panouridc 1crln, cie cacla antici dc arani s:rucea de ztnc.

p a r t e as u p e ro a f e d i n m a r m u r da l a v o a r L ri . u D u a p u rl e o r i gn a l e s e r e f e c t i ri n s p e n d d e e e i i s i f EL r c i t o a fe oq rnz ! C a d a e e g a n l ac L r m a r g i nl e r o l u n j j i e s t e e

p e s a j ud n e x t e i a r . Portiuneadnspatee carzi este vopsit; cLl

a s e m c n e as c a r p e po{l-ea!a,rr trmp c-a obieclele e aram: d s e a r m o n i z e a z 5L r c g a b e n u i n s o f j la

daioreazAvopse ei pe b a z dd e u e i a r d u p r o vn e d n t r o b i s e aca.

Donurronu I
- ::a centrali a domritorului : ::iiional estepatul masiv,de :::::ite stiluri, de la baldachinele =::-:ite in stil an.rerican, pdn[ la -' - ::lele simple din metal vopsit ,.- :ldmit. in fermeledin unele :::.ini europene,paturile erau . -,:ostite ln alcovuri,de obicei . :ape de foc, gi imprejmuite cu - --.irtura poate avea omamente - :.:ce saupoatesd fie o amintire := -milie. . - , r a i u lp a t u l ue s t e n d e t a l i r i u ..--.:rificativcarepoateSafie pictat -::--rane, sculptatsau o simpld :=.::urd agezatA o draperie ca :::.: acestea sunt elemente
: -::llale.

,'..

' ' ' . ' a . '


, -;*1

mm

I'

t i n u n e l el o c u i n l e , d m e n s i u n e ae r e s f t r e o r i n d i c dp f o s p e r tatea Si pozilia in tariior.In acest dormi t o r ,t a v a n u l o a g i n a l a ca paiulcu baldachln sd poat5 fi iniegrai deoarece a fost con slruit penlru o inc;p e f e m a i m a r e ,G r l n

'.i,-' ': '..../

lmpresia nuispaliu u

ll

il-

t t
:: :.r,1:: .:::.-....
.aa.. -i't,.:. ,.

c n i l i a la p a 4 i n e n d u n e i v e c h i S c o l i isn i l t c Q L r a k e r ,e l e d o u a lncaperi u fostunite a p e n t r ua d e v e n i u n p TEbLla aluluiesie i n s t i l f o r e n t i n ,a r p a s a p e n l r u! a n F r i o m e a z ap a t u l ,i n limp ce bifou profes o r a d e m o d ev e c h e amintegtedesiinatia lnila e a inceperii.

S:... 1
-/'-...=.-_

Srrr,ur-, CONTEMPORAN
bsenla mobilierului incdrcat qi prea elaborat in favoarealiniilor clare, a modelelor simple qi a cuiorilor subtile intr-o locuinti modemd aratd dorinla de calm gi linigte, necesarein tot ceeace ne inconjoard. Mobilierul nu esteinghesuit, ci lasd incdpereasd respire, ceea ce ne pefinite sd-i admirdm forma gi silueta. Materiale cum ar fi lemnul, rlchita, iarba de mare gi pinzeturile care nu sunt albite, sunt alesepentru calit5lile lor esteticeqi contrastul dintre lesdturi, iar ferestrelesunt oarecum ascunse.Abordarea simpld nu inseamni cI locuin{ele moderne sunt lipsite de decora,tii.Cele care produc contrasteprin pete de culoare unui model monocromatic sunt carpeteleqi perneie, iar perelii in culori neutre sunt suporfuri perfecte pentru picturile moderne.
o Penlru obtinerea unui efecl dramatic, dar nu coplegitor,se folosesc diiedte nuante de albaslru pentru pereli, combinalii ale diferatelor modele. Curbele senzuale ale canapeleicontfasteaze cu unghiurile 9emineuluide marmurd, dar 9i cu aplicaliile de pe pereli. o Elemenlul arhitectural important al unui jnterior modern poate s5 fie Semineul.Versiunea contemporane a gemineuluiat|age privirilein aceastd incepere neutrd. Ornamentele decoralive sunt reprezentatede canapeaua albastru desch;s 9i flori'e exotice. $ Cu toale cd spaliul este mare, decorarea acestei inc:peri aseman6loarc cu un hangar este o provocare. cerSmidSaparentd 9i impreuna cu grinzile de lemn asigure o atmosfera plecufiiCanapelele, carpetele (covoarele)Si mobilierul u9or sugereaza o oarecare lejeritate.

0 Dimenslunea npreir sionanta meseide a f a g e s t ea r m o nz a t e cu ina t mea camerei, lar musafkii u se vor n sinrti inghesuili. Ja uze ele s rnple se poiri i n d u s t r l aS f i i r e a z : l l ! m i n a ,o b l i n e n d u - s e un efect incanlator

re)./\
,':-*-*)q-$ ..., .Vrr.,_'\

ALEGEREA STILULUI

oe Gntritenn zt
Camerelede zi contemporanesunt simple qi relaxante, o reaclie directi 1adecoralia incdrcatl qi mobilierul greu al perioadelor precedente. Formele lineare qi curbe desivdrgite 9i lesdturile fine sunt adeugatepentru a incanta privirea qi pentru a absorbi sunetele.Podelele din lemn, piaffa sau chiar ciment colorat sunt apreciatepentnr aspectul curat. De sunt un bun suport penasemenear care au un model geotru carpetele metric mai indrdznet. Acoperirea podelelor se face
o D o u d n u a n l el i p ; toare suni folosile pentru in mod iste,1 obl'nerea unui aspect indrdznel gi modern fare se fle discordant. Pentru draperii Si pereli a fost alease culoarea lSmeii,care oferb un fundal deosebit pentru fotoliul Si canapeaua purpuflr. Observali cum aceIeagi nuanle de frlct se regasesc ln pivni16, covor 9t ornamen@,

mai u$or cu materiale din fibre naturale,iarbd de mare Ei sisal.care au calitdli tactile, iar culorile vesele neuftalitateaperelilor $i a atenueazA mobilei. Carpetelede lind reprezintd vartanta care dd impresia de cald gi liniqte, dar estepreferabil sl alegeli culori cum ar fi g bui stins sau bej, decit nuanle lipdtoare. Iluminarea este extrem de important6 in sufrageriile contemporane qi poate fi folositd pentru oblinerea puncle cenftale.in unor interesante tunclie de dispozilie.
o Ansamblul de forme simple 9i culorile neutre definesc propo4iile apartament ffanluzesc in stil contemporan. Fereslrele inalte salvand inc6perea de intunecime, astfel lncat inlreaga Priveligte devine o prelungire a camerei. Picturile ii florile menlin interesultreaz. o C u l o r i l e a l d e ,a r c monioase,combinaliile de teracota bej 9i galben sunt contra' d balansate e Puncte albastre in aceasta inc6pere de forma FeresneobiQnuite. trele mici, pAtrale, decupale din perelii curbali, mArescai luminead spaliul.

Fenesrnele
. Pentruun aspectneprotocolai alegelidraperii lungipanela podea, natorale, cum ar fi dinlesdturi stamba nealbitS, muselina sau de lesetura sac. . Atarnali de draperiile o pr4inede lemn,olel,bambus fierforjat(vezi sau pag.88). . Jaluzelele, obloanele draperiile 9i suntevitate, liniileclarefiindmultmai potrivite unuiaranjament modern. fi Pot agezate douesautfei perdele separate pe o fereastr5 mare,penkua reglamull mai ugorjntensitatea luminij djn incdpere.

t l I

STILUL coNTEMPORAN

: -ARIA
..-.

, r -:r;llc, bucltiiria nu mai . :i doarpentm getil. Este -:: se aduni intrcaga1-ami. : -.i tl sen'iti musalitii, sau ,. :.ltcutiliziri. Pcntru toluri, :: r nurttctoaselor . :-::uie si 1'te rationalmo: :--)i si rirnani llrirnrtoaunor , r ::-;-sariit]cotporarea gi . -r: lucm aclaptabilc . .] uzurii ;i a unor locuri ..r..in spatii oricit de : ::rnrLl p1anificirrii, asigu. : i:mcnlele prit.tcipale

, a r r g r z u J .h t u r e t rs i l r i g i J c ' r r ' s t l n lr \ r , / f l l cl r l o c - i g u r r i n o t l rugor folosite.lluminareadiferitelor de suprafele lucru trcbuiesii lic putemici. Alte complctiri bineve l t n i t e : r - r nrt , ' h i l i c r r .l r r c p o a t e t deplasat u$or,cum ar fi aLsula Pe rotile saubutucul mdcelarulut. Pentrubucdtdriilecu aspcct1ndustrialsunt folositerlai ales nracu terialegrelc, strilucitoare, componentcdin olcl, ratturi din sticli, pldci netedcdin ceramici, podca cu cle gresieqi accesorii crou.

._z__::_:-

-11
- l

n Albast.ufacoros giu 9lLuminimee

d i n c ; L z l l e e n u a n l ad e

i i s c a u n e l o r .M a s s a s e m a n a t o a rc u o e i n s ! 1 5 e s t ei o l o s i t ; p e n t r up r e g i t L l e a l l a m s e r v i r e a e s e i .i n r a f s ! n t a i e z a t ec o n v e t rabLcratitegig:i. D o u ai n c e p e r ir n a i m c i a u f o s t u n l i ap e n s p a t i ul a r g ,d e s c l r s

k
ia

I t

'-il'

.+
F'. i"'
l

mob ier este prevazLrt i deschidn ambele s e n s ! n $ l e s t es t L r a l n aproprefea ese m care poate Jl aranjatd I clr;tata cu u 9 ! n n t a ,d e a s e m e e f e a d e L l nir a z as p a b tiu destinat ucat;fiei de cel Lrnde e scr s ve91emasa lr,4asa r o l u n d ae s t c r e a x a n t 5 . n e p t u r t o ca I a 9 L o i n d uc e i t e u n g h l ! r e mobiier!lui Pentr! i L u m i n a r e g a a a a b u c e t : r- " i ,b c c u de a u f o s l m o n l a t ei n t a v a n

.tl. ..:

l ll r:,',

ALE.jEREA ST]LULUI

DoRru rroRurDornritoarele rnoderne oferi o senzatie calm gi confort. de Mobilierul esteextren de apreciat p e r r t r lrirr r i i l e l a r e i f u r r c t i o n a l i c p t d t e .d a r n Ut r r r p l ci n c i p e r e rp a n a la re1uz. la Jesiturile lolosite sunt apreciate p i p a i t :a l c g c l ic e r r c e r f r r rd c p i i n z h . i perneinvelite in catifcamoale, pituri de tweed gi perdelede voal. Coloritul neutru,a1b, crem, gri sau in culori pastelate verde descl.ris, liliachiu - creeazd o atmosferA liniqtitoarcodihnitoar e, iar culorilc rlai puterniceau doar un Iol de suportpcntrll carpetesau plctun.
t O d i no a r d ,p a t u r i e e v l t a r e a u r e n t i l od e c r p o d ee d a r p a t ! r i e m o d e f n ep o t f p f o e c p o d e a .D o r m i t o t u r p asaila demiso este s l m pu , a p r o a p em o

-i r '
,t'r il :i.ii , i: ,l

iffii
l

lnte.jsifca a(rnosfera m e n l e l ed e c u l o a r e n e a g r ac o m p e n s e a z E a bu puf a perelior

(. S!bli a ntercalare m a l e r i a a d u c ec ; l ' e d u r : a c e s l u id o r m i i o r C e l ed o u . im i s l r t e s t u a t e l a n g ep a t ,d e g i m e n ln e c h i l i b f t r l i 9 simetr , iar picturile a a 9 e z a t en j ! m e t a t e a i inferloaraapereteu, p e n t r ua m a d c o n f o r tu.

STILTJL coNTENlpoltAN

- : : : : : r l c o b i c c ic e a t a i l r i c i . I l o . ' t i l r . l . r i ul r o d e r l . r b : .. coresput]dintai rnultOr' . .:: , : : t o e s t r e .a i at r c b u i es d b : ..rnali, curatd.Suger-it.rd . r t o t o d a t ic a l d i g i p r i r r i r r l o c l i ' l o ' i r l ' c r r r |r j , u : ::r:ru incdrcarea batcriilor-. :,', o re clecluquri putentice rr.--\atltfc apd, ciizi sufi de - .Lratioase llcnlrll ca si ne :r:incle, chiuVete iniltimc 1a ,. iluninar-e pcr'l'ectd qi ::c-siratiide depozitare ':runi crerre. 5i . - 1 : 5 r a c c e s o r i i ln o d e L r e e sLmtasllcctlroase cliciente. qi Chiuvetelesi lighieneledin ceramic:r,sticlasau aluniniu, cu robinele cu bili. sunt mai ugol cleutilizat decatobiectele aditionale. tr Toalec L c l c i b i J c t r " i l1 c c . / c l r f r r e c c d
( O I l l l l C t C r /| . r - f e C L U ll i I l e : r r d c

asemenea suntllai u$orde ouratat. Suportulilecromatcpentrultrosoape ;i altc accesorii cr-u.n fi oglrrrzr, al raftuli (politc) de sticii sunt alesc pentruproprietatea de a rcl'lecta lor lur.nina. De;i eraul.ropulare. gantiturilc colorateau losl inlocuitc de celc rlb irraculate.Faian!acomplcteazi aspectr:1.
n P Acurele e cera d m ca slnl d,.cofave i t r p f a c ic e t o t o d a t ; . A t e z a f e al a a n l e i r f a h e s t es u r p d n z ; t o a r e9 i o f e r ; u n a s p e c tp r o a s p a t i m o 9 d e r f G f e s l ae s l e m a i p u t n L r c l o a s a ,e n t f u p a ev(a a rneca.ea at!nc candesteud.i. R o g o l n ae s t e a : e z a l d

.:,r : J : . i ,. r r i !" f _=::: r!ii t: - : ; : i , . l


l':,i-r ji. ,I,,:j flj ;.t! r .!

i.$,4fli,=yr, Frii*rii i i
i-j 1E!: L-irL. r

Effi K

JF;

Fornrele eomeirlce, g supfafete !c oase$ e l i n i e d f e p l e ,n e i n l f e . L r p t ep r e d o n r i n ; n i s p a t r um i c a l a c e s l e b a i , u n d e t o a t eo b i e c leefeesentiaesunt a 1rn!Le scunseDecorarresunlreprezent a i e d e i g h e a n L dle o r s e bt S i v a z a e f o r i d E e c u r i ed i n l a v a n S i o ! r n d a m pi f c a i ! a carcesiein conlrast c L rm a g r n e a o c L ! r n a n de aiaf:.

22

srli-ui-tll Ar LaiERE'\

RUSTxc Su'nnun
in {lie ci sunt autenticc;ii le ali renrarcat djferitc clldtotii, llc cl modclele,mobilicrul, lf lc-ati ochit ir.rcirli sau reviste,culori1c, alc speciliccdiferitelor regiur.ri globulur lesiturile gi ornamcntele i. insPira!i ofcri numeroasc deoarece nu inseaml[ copiereaunui stii apal-te, Stilul rustic din permite interpretiri personale adoptlri ale elemcntelor 5i picsebinc alese clifcriteculturi, in func(ie dc gtrst.Una sau dor-ri vasenesmil{uite,un sciunel african sau mirqtiindonezesculptate origir.ral' inceputulunui aranjamcnt manual pot rcprezenta Coloritul poateli cxotic: dc la nuanleleaprinscmexicane'1a Africii, cum al' {i sco{i9oara, nuanlelepicantelblosite in norduL teracotasauarnbra. ' ET-.
4 Aceast:1baie csie s l l u a t 6i n A n g l a , d a r g r e s i ap l c t a i dI o r n a m e n t e l e e r e ll o r P

ffiI',--

i ?,=r

H o l u ld e l a l n t r a r e a r e u n a s p e c rc a r r n , c l l n i q t i i o r ,a t o r l t d o m d b n a l i e id i n u e v e r d ee g l a ca l a i p e r ( ] u l o!rr nlanleevesee care u$urazli trecrea d-6 L a n t e r i o rc a t r ec x l e ior. Se poale rea iza o e g a i u f ac ! n a t L r r a , p r i n c r e a r e au n e r s e n z a l i ld e b r i z a9 r p a n c u o a r c a r u g i n i ea s e n'rinatoare cLrcea a

. i n r e s u n ie c a l d e , p e r e li s u n t v o p s t i i n cLrlori e pamant!LuL. a Tenculala e cu oafea d i e f a c o l e i s t e i n c r u s tala cu plic!Ie de m a j o l i c ic o o r a t e i n a l b a s t r !i g a b e n p e f o n d a l b , p e n i r uc l e 0 e c o r a l L Vp e n i r u e

STILUL RUSTIC

iii i i

: ""j l':

1,1

n P e r e t j i q ip o d e a u a i n n u a n { aa r g i e i c o n trasfeaza u aspectul c racoros a saaunelor case in st I med teranean. in t6rlle ma reci din emisfera ordic:, n nuanlele e pbmant d cum ar fi galben'ocru, roz piersica au teras c o t a ,s u n t m a r ! 9 0 r d e p r i v j td e c a l a l b ! l stalucitor, care pare

- H N I C I P E N T R UV O P S I R E
: r a: ele vegetaLe sLlnt folositepentru :: : ::ea tesatLtrilor astfelpot fi Si :: _-:e numeroase nuantegi modele. , : =j:ii.ea peniruzugravire constein :::-:a sau innodareaunor suprafete : -ateria , astfel incet sd rezisie la
: , -::?

e O clna fera pretenl i m a s aS i b a n c ad l n p i a , t r : , a g e z a t en c o l l u l i u m b r i ta t e r a s e i . T e n c L r i a da u n a l b a s l e t r u s p a a c i ta j u l ; l a crearea senzatie de i n i s i e9 i r 6 c o a r e .

' : : : a u , o r i g i n ad i n I n d o n e z i a ,s t e r e :: -_: printf-o metodespeciale : : :'3le e care nu trebuievopsite : : _vellte p6nzecerate,caae in : :. : i indepdrtat5 cand se termine _- : ' e a . . _ :_yinla imprimeurilor malaeziene, :: :-ea diferitelor modeleconslain : :_::ea Urzelii tesdturii inaintede a fi

SurnaceRra
Stilul rustic are un farnec aparte gi neoficialcareinducc Lelaxare.r dorite in aceastA incdpere. Folosi{i materialenaturalecum ar fi piatra, teracotasau lemnul pentru a incilzi \ a L r n o s f c r a l e s a t r r r i t e z J r el u l J a 5i scherna obignuitd iarbi de rnare. p s i s . riln t i n s c p o d e a : r ' r r r . e l i r t i ; i rnrerialde 53r il cllori :Lrilllrcitoareatarnatpe pe|efi,.laluze1e e. din trestiesau obloanela lerestr inprlgtiali pernile coloratc,strilulotolii sau citoare,pe canapea, direct pe covoaresaupodea. de Pentruaspectul opulenfdcxoticii, adiuga{i pete aurii cu ajutorul s i o g l i n zl o r .c r r d e l a b r c l o rd up u l e r i p r eI e r ao r r a r r r e nae r i io c n c - e l i . tu ugi saurnobilier.A$ezaiibambus, ierburi uscatesau frunze de palnrieri in ghivecede argili sauurlie crerare. . I i : r l i - r a s e d t r ;d c c o l o r i t L tflo t ' mclc qi textulile obicctelotrustice san din lut - minunatevaseafl-icane o vazd exotici ar puteareprczenta p u l c t u lc c n t l a lr. e r i g rp r i r r c i p r l:it intreguluiaranjarlent.

*t*tl, I

geriefemarc6mnfluun conttastnirelab!l

in sillu frantuzesc l a l s e c o! r u i a X V I L I e a . Ni;a adapostSto e c o l e c t i e e s u v e nr u r i d c;ldtoi

4 O b o a n ee c l el e m f i i t r a z ar a z e l es o a f e ' u l!i, producand mlrfe s p l l l t o a r eo i m p f e se d e f a c o f o sd a t o r 1 6 p e r e tl o r v a r u i t ic a . e , c i n r p r e u n A u p a l me ru ina t ofer; inc6' p e r i ru n a s p e c tc o L o n a l . C - . e ac e s e r v e 9 t e d r e p lm a s ae s t e ! n

p efa p!rta1A e umer

'i': .:i ''

.:

'..... t,. '

ePefntelednbatic carc rea izazal e!5 iLr a dintf0 podaLa llj cu oarea teracoiei ! v e c h i L rL r p a t j e v a n e z c nrent arhiteclura

abf.r cu mode comp icat situat jf centru tavanLrlLr Lrmineaza

{ , S e r n i n e ud n c o l l esteirillat pe c;1eva r e p l e c ! s c o p L ra e a L ra.ia mai mu 1; ci d L r; A r e i o r n r aL r n e l

t' I
t

Donnttrronul
Crcali o arnbianli opulenti cu ajut o r r r tl e s i r r r i l o r{.s c z a l ic t r v c r t u r i t peruviene moi din alpacadeasupra patului,!esituri cu lnodel incircat adusedin India. saumitbsuri exotice chinezeqti. Oblineli atrnosfera calmi a donnitomlui in stil j.rponcz. prin folosileacuvei'turilor albe de bunbac, a paturilorjoasede lemn, sau o salteapusi direct pe jos. Un dulipior-de bambusqi o rogojind tatani completeaziaspect r r l .P c n t r rrrr nc l c c td c o . c b i ta r o r ' , nali Iesaturiputerniccoloratedeasupraunui pat cu baldachin. Baldachinulde muselindsau plasa p e n l n rt d n t a f o l c r . iu n r s p c c rt r o p i i cal, iar un lanrpionchinezesc prod u c c d i f c r i t cl o n n c t . r n b r i t c .

I j

I i 1

I
- --:--t in 1;rle calde aco' t r e l o fe s i e m a p o t f i u n o rl e s a t u f d e n s - . c a r e s e v o To e c o t o r a e l e d i a f a n ed i n m u s e

t e l 9 i c u v e d u r a l b 6a a p a t uu i i c r e e a z : o aimosiera enini in s d o r mt o r u a c e s t e l o c u i n l et n s t i v c t o ra n

d i n t f - u n a t e r i ai m p r i m rnai cu mode e african e e s t e a t a r n a Ed e o

c a p a t ad e p a i A t e o b s e r v :i n c o v o a r e v a s ee d e l u l t s t a t ! ie fabflcate e mani d

STILUL RUSTIC

Ben
--::smrl electrizant qi albul insorit , '.iediteranei sau Africii de Nord .:-l rrospetimegi vitalitatechiar - : - o r m a i m i c i g i i n t u n e c a lb b i . e : :, :rdrSzne! folosili pe supra9i ':::--rtinse culori cum ar fi albas:-- .: cerul sau indigo pentru qi ::::::. prosoape mobilier Pentru ::::r3rea unur rdcorosaspectma-: :.:. decorali suprafaladin jurul
-

c P l e c u l e l ed e m o z a i c folosiie pentru podea se continu; 9i a nive []l c:zii curbaie. Acee a 9 i p l S c ! l ea l b a s t r e Si aLbeau fost folosite i o g l i n z i i d ep e r e t e , n l i m p c e n u a n l ee n e u ' tre ale pefelilor sunt folosiie penlru a nLr i n c e r c ai n u U l i n c a perea. Atmosfera rusticd esle slrgerataSl d e n r S s ! ! ad e L e m n s c u l p t a i as c a u n e l e , j o a s ei i v a s e l e d e l u i

r ; (" p d " 6 - a |- si l- s l ^ u - 1l 6 ^L ,u l, s 1 \ r s -| ^ r "u; l d r L l n

'

: :::::e nuante de albastru, sau -. :::i_ti-1e de-a lungul perelilor, ::::lei si in jurul cdzii. Pl6culele - :: de ceramic[ sautencuiala --:::a in alb sau roz inchis sunt - : -rDliunipentru pereli, in timp -: ::deaua de piatra,teracotasau ::::: completeaza aspectul.

Pooenul gl PERETTI
. Pentru acoperirea podeleifolosili cum ar fi pietfe,cdremizi, materiale dale de piatrdsau pl6cide lemn nerecare au incantatoare neglefuit, gularitali naturale. aspeclmai Un pleingfijiteste obtinutcu alutorul marmure culelorde gresie,ceramice, sau mozalc, . Vopselele tradilionalese recomandd pentrLr acoperi a tencuiala, a fi utilizate astfel oblinandu-se Lrnaspect mat in permitpefetelui final.Acestemateriale sd respife 9i pot fi amestecatecu diferiti pigmenli colora! care creeaze un aspect bogat care conlrasteazacu mobilierul rustic.

ql

cBaia rustid din i m a g i n ee s t e d e u n d e o s e b i tb u n g u s t , daiorita pl6cilor de piatra alese penlru decoraliuni. Cele doua lSmpi suspendaie de tavanul cu grinzi

q aparente iamplasate i o g l i n d a n s t i lm a u r , compleieaze aspectul fustjc al inc6peril.

ALE(iEREA STILULUI

ConnerNAREA srrLURrLoR
r-inaplicarea prea rigidi a unui stil pafiicularpentrudcsignul rnteriolpoaterezuitaun spatiucarese asearnini cu o saldde muzeu sausceni de teatru;i nu cu o locuinld caldi qi prirnitoar.e. Trebuieg[sit un echilibruintre vechi qi nou. Stih-rl rustic gi cel minimalist pot fi folositcpentru obtinerea unui aspectcare s5. reflecte gusturileqi stilul de via1i. in timp ce un apartament ultramodern plin de mobilier grcu pal'eanacronic, o bucltirie sLrilucitoare, iar nrchclatd, oarccunlr'repotrivit[ intr-o fermd cu tavanuljos, combinareaa doui sau mai multe stiluri poate oferi un aspectpiacut. Peretii albi qi inal1iai unci modernecamerede la mansar-dd de pot. exemplu,si ofere fundalul perfectpentru Ltna sau doui piescantice clcmobilicr sau pentruo colcclie de ornamente rustice.

-3.r

Amestecu'le mo biler ob tnuit ct] p c i u r i m o d e . n eS i c o v o a a r m o n i es L r i f a g e r i e i iraditlonale u peretii c v A r u i ti n a l b 9 g i n z i e cu iavanu ina t nec-. sitauna saLr ou; e e, d r n e n l ei n a t e p e n t r u p r o p o 4 i o n a f ea s i g u , m o Q t e n id e l a b u n i c i , t c o S u s o b e iS i p e f d e lel-. unglaSzate ead

lL*-li

t ntroducerea nei u p : e s es a u a d o u Sp e se Dne a ese poare o f e r u n a s p e c lp i r i l c L i a ru n e il n c a p e r i u c p u tn m o b l e r , c a r e a f e c a e l e r n e nc e n t r a t p a t u l a r c a l p e t aa l a f f a t d p e p e r e t e9 l s t a t u l e e v o c aa t m o s f e r a s e n i n ; a i n c a p e r ii n

lr

tl L{

ffi ft

e Combinarea tiului s mooern cu ce rusttc compenseaz; lipsa detalii or arhiteciurale ale acestei incdperi dinlr-o locLrinte urbana modesl propo4ionat6. Mesula de slicle nu d o m i n Ai n c a p e r e ac a Si o rnase dintr un

t l\,4aierialul lemnos interiorulsufragefiei S i b u c e t e r i e ic a r e , aminie$te e siilul d cabanelor scandinave sau nord americane gi oferd o tenta lradilionale unui inierior mod e r n .C o m b j n a l i a e d c u l o f i v e r d ed e s c h i s cir galben insoril spore9tesenzalia de lncapere re axantS.

Auesrecelrgr PorRrvrTl
r C o m b i n a r ed i f e r i t e l os t i l u r i- m o a bilier vechi gi nou, suprafele stdlucrtoare, imaculate, cu materiale mai asprerezistenle uzurir.pieseantice la cu vestigii a1ediferitelor culturi achrzitionate in timpul cdldtoriilor definesc 9i personalizeazi inciperea. Frumuseleaatemporalda unui scaun chiar 5i Lloyd Loom infrumuse(eaza cea mai banali sufragerie.

. Pentru servireamesei intr-o atmosferd relaxanti, alegefi mobilier modern cum ar fi scauneLandi din aluminiu orificii (rezi strdlucitor, numeroase cu , . it n c a z u t,D u c a l a f l l t o n c a r ep r e q o pag.l7) 5i o masa raditionala.ai t M Ir m i n a I e m n u l s u p r a f e q es e e l u c i l o a r e . putefi alege scaunesimple de pin, . l rr asortatela designul inclperii, sau metalice, cum ar fi cromul sau aluvopsitein dilerite culori. carepol fi miniul, aduc o binevenitd variatie, greoi. Chiuveta padenerii neceremoniogiai unei imbun5titind aspectul moderne mese de sticl5. In ceea ce modema completeazalemnul intunepriveqte vesela gi tacdmurile, putefi cat al unei inciperi mai vechi. amestecapo4elan alb cu elementerus. Aranjamentul neutru al unei sufratice, sticla $lefuita cu pahare scunde. gerii modeme contrasteazi puternic cu . i n c a ' n e . a e b a i e , a n a l e l oc d z ig i b r d e l e r n e n lr u s { i c ec o l o r a l ec u m a r f i e , , pemirele oi. Acoperilo canapede m i a chiuvete li se pot ata$agarnituri 9i inatrl.fii n^.lctrc modd veche cu velur sau bumbac.

c Obiectele decorative d i n l e m ns c u l p l a t i 9 imprimate rustice inra maie sunt deosebile in acest banal dormi t o r m o d e r n .S c d n u l vecnt cu senare, scau n u l d e p i e l e9 i c u v e r tura imbldnile a patul u i a d u cv a r i a l i L r n i . 4 D e s ib i n ep r o i e c t a t a 9i cu accesorii moderne, inc uzand gase careu, ceea ce oferb acestei bucSt;rii un aspecr fe axanr, nepfolocolar,sunl oblectele decorauvecum ar f l s c a u n u l v e c h ic o 9 u , d i n n u i e l ed e r e c h l t eS i d e s e n e l en r A m a t e . i Depozitarea a inAlli m e a u n o r o b i e c t es e datorea26spaliuLul mic al inceperii. Observal reflexla l u m i n j i e c u r i l o irn u 9 a b metalica cuptorului. a

m*

31

g mobiller igarnitLri e tradiliona , ProPrle s l i u a ll a e t a j u L i n t a l t a u p r e f e r a! n a r a n j a m e n tc o n l e m p o r a n ,


l

--f

p r o p o r i l i l oS i e L e m e n r a t e l o ra r h l t e c l u r e a l e i n l e a o r u l u iF o i o r e . a i|adlllonale u rosl c a c o p e r l i e u m a l e ra l a l b d e b u m b a c$ l s e a l e t u r ; ! rn e s c u P t u f l o m o . l e f f e ,! n L r L s c l e s c a u n eA r n e J a c o D sen a9ezate !n lLrftl m e s e ,t L u n ! r s c a u r l b i z a fi n z i g z a g A b spofe:te senzal a .re L u m i n9 i s P a l u . i

I
l

'!u1 '

r fi
I

HdtE

5-J

H
r N'1oberLrlifadLliona I

[w]. -rr

t'

--t'

l c e l c o n t e m p o r a nn s spatroasa urrag-arie un d e e x t r a o r d i n a r u l p e f e t ed l n s t c l a P e r m i l e f i t r a r e al u . n i ni i n G hou aLelurat hive c ce!emarL enirlr ac P o 1Lr9 fera mPresLa d Lrneiferme ln Ame

S-ar putea să vă placă și