Sunteți pe pagina 1din 30

AiciAici sese desfaşoarădesfaşoară unun festivalfestival magicmagic înîn carecare ne-amne-am propuspropus facemfacem minuniminuni cucu acesteaceste douădouă maini.maini.

minuni cu cu aceste aceste două două maini. maini. Vreau Vreau s s ă ă te

VreauVreau ssăă tete anunanunţţ ccăă îînn cadrulcadrul acestuiacestui festivalfestival TUTU eeşştiti invitatainvitata meamea specialspecialăă şşii îîmpreunmpreunăă vreauvreau ssăă creamcream lucrurilucruri minunate.minunate.

AstfelAstfel ccăă tete invitinvit ssăă facemfacem oo micmicăă plimbareplimbare îînn lumealumea creacreaţţiei.iei. SSăă vedemvedem cece putemputem ssii SSăă mergemergem!m! UiteUite,, acolacolo!o! amam vvăăzutzut cevaceva interesantinteresant ssăă nene apropiemapropiem ssăă vedemvedem cece scriescrie ::

AiAi oo bucbucăăttăărierie fadfadăă?? VreiVrei ssăă-i-i daidai viaviaţăţă?? Personalizeaz-o!Personalizeaz-o! SSăă vedemvedem despredespre cece esteeste vorba.vorba. DarDar maimai îîntntââii avemavem nevoienevoie dede ninişştete materialemateriale şşii unelte:unelte:

unun toctocăătortor dede legumelegume

unun şşerveerveţţelel maimai maremare cucu imprimeulimprimeul doritdorit

oo pensulpensulăă

unun laclac specialspecial pentrupentru lemnlemn

unun laclac specialspecial pentrupentru aa dada luciuluciu

LLacurileacurile lele potipoti folosifolosi şşii altaltăă datdatăă pentrupentru aa decoradecora altealte obiecteobiecte dindin cascasăă prinprin

aaceiaceiaşşii tehnictehnicăă

specializatespecializate artart sausau creativcreativ hobby,hobby, iariar toctocăătorultorul dede lala oriceorice supermarketsupermarket undeunde

AcesteAceste materialemateriale şşii unelteunelte lele popoţţii procuraprocura dede lala magazinelemagazinele

popoţţii ggăăsisi diferitediferite forme.forme.

1.1. PregPregăăteteşştete acesteaceste materialemateriale şşii unelte.unelte.

1. 1. Preg Preg ă ă te te ş ş te te aceste aceste materiale materiale

2.2. DesprindeDesprinde stratulstratul dede şşerveerveţţelel cucu imprimeu.imprimeu. PoPoţţii observaobserva ccăă şşerveerveţţelulelul areare 33 straturi,straturi, tutu îîll veivei desprindedesprinde pepe celcel cucu imprimeuimprimeu şşii îlîl veivei pozipoziţţionaiona pepe toctocăătorultorul dede lemn.lemn.

imprimeu ş ş i i îl îl vei vei pozi pozi ţ ţ iona iona pe

3.3. UmezeUmezeşştete şşerveerveţţelulelul cucu apapăă pentrupentru aa sese aderaadera ccââtt maimai binebine lala suprafasuprafaţţaa toctocăătorului,torului, îînsnsăă eueu amam ssăăritrit pestepeste aceastaceastăă etapetapăă pentrupentru aa obobţţineine unun aspectaspect maimai şşifonat”.ifonat”. ApoiApoi aplicaplicăă lacullacul specialspecial pepe toattoatăă suprafasuprafaţţaa toctocăătorului.torului. DupDupăă cece aiai terminatterminat dede aplicataplicat lacullacul laslasăă-l-l lala uscat.uscat.

Dup ă ă ce ce ai ai terminat terminat de de aplicat aplicat lacul lacul las

4.4.

AplicAplicăă lacullacul specialspecial carecare oferoferăă strstrăălucirelucire şşii luciuluciu

tablouluitabloului ttăău,u, dupdupăă carecare îîll lalaşşii lala uscat.uscat. Eeee,Eeee, cece spuispui altaltăă viaviaţăţă acumacum cucu acelacel luciuluciu carecare îîii oferoferăă strstrăălucire.lucire.

ţă ţă acum acum cu cu acel acel luciu luciu care care î î i i

AcumAcum îţîţii popoţţii decoradecora bucbucăăttăăriaria cucu acestacest suberbsuberb tabloutablou ffăăcutcut chiarchiar dede tine,tine, iariar ccâândnd prieteneleprietenele taletale vorvor veniveni lala tinetine lele popoţţii invitainvita ssăă--ţţii admireadmire mareamarea tata operaopera dede artartăă

BBucucăătariataria tata esteeste fericitfericităă cucu acestaacesta piespiesăă dede rezistenrezistențăță

ImagineazImagineazăă--ţţii caca prinprin aceastaceastăă tehnictehnicăă îţîţii popoţţii decoradecora multemulte lucrurilucruri sticle,sticle, vaze,vaze, cutii,cutii, dulapuldulapul,, etc.etc.

decora decora multe multe lucruri lucruri sticle, sticle, vaze, vaze, cutii, cutii, dulapul dulapul , ,

ŢŢi-ai-a plplăăcutcut aceastaceastăă experienexperienţăţă creativcreativăă?? PresupunPresupun ccăă eeşştiti mmâândrndrăă dede ceceeaea cece aiai realizat,realizat, eueu amam fostfost îînn culmeaculmea fericiriifericirii ccâândnd amam vazutvazut cece frumosfrumos tabloutablou sese poatepoate realizarealiza cucu oo tehnictehnicăă atatââtt dede simplsimplă,ă, sese numeştenumeşte TehnicaTehnica şerveţelului.şerveţelului.

ndendeşşte-te,te-te, dragadraga mea,mea, ccăă acestaacesta esteeste doardoar îînceputul,nceputul, vomvom experimentaexperimenta multemulte metodemetode şşii tehnicitehnici handmade,handmade, vomvom creacrea minunminunăţăţii.ii.

CeCe spuispui eeşştiti pregatitpregatităă pentrupentru oo altaltăă aventuraventurăă creativcreativăă??

SSăă-i-i ddăămm drumul!drumul!

De câteva zile îmi propusesem să-mi fac curat într-un dulap în care ţineam lucruri mai vechi şi ieri m-am trezit foarte energică şi am zis: Gata! azi nu mai amân fac curat în dulap. M-am apucat să scot toate lucrurile şi printre mormanul de vechituri am găsit şi o gramadă de reviste vechi. Le-am pus deoparte fiindcă nu ştiam ce sa fac cu ele şi am continuat cu aranjatul. După ce am terminat şi am pus totul în ordine am observat că de reviste uitasem să le gasesc un loc şi ce sa fac eu cu ele, nu vroiam să le arunc şi am exclamat : Ştiu! Asta este! Astfel că am luat următoarele materiale şi am început să creez:

Reviste

Bandă

Lipici

Lac

Pensulă

1.1. MaiMai întâiîntâi dede toatetoate apucăapucă 22 sausau 33 revistereviste vechivechi șiși ruperupe toatetoate paginilepaginile dindin ea.ea. EsteEste surprinzătorsurprinzător dede satisfăcător.satisfăcător. ÎnÎn timptimp cece lele rupirupi tete poțipoți eliberaelibera dede toatătoată tensiuneatensiunea sausau îţiîţi poţipoţi imaginaimagina tete „răzbuni„răzbuniînîn acestacest felfel pepe cinevacineva carecare te-ate-a supărat.supărat. :-p:-p

” ” în în acest acest fel fel pe pe cineva cineva care care te-a te-a

2.2. ÎndoaieÎndoaie paginapagina înîn jumătate.jumătate. DesfăDesfă şişi apoiapoi îndoîndoaaieie celecele douădouă marginimargini înîn mijloc.mijloc. ÎndoÎndoaieaie marginilemarginile lala mijlocmijloc dindin nounou șiși dindin nounou pânăpână obţiiobţii oo bandăbandă subţiresubţire dindin foifoi dede revistărevistă

nou nou până până obţii obţii o o bandă bandă subţire subţire din din foi foi

3.3. DupaDupa cece aiai făcutfăcut benzilebenzile iaia oo bucatăbucată şişi punepune lipicilipici pepe parteapartea cucu îndoiturăîndoitură şişi apoiapoi îndoaie.îndoaie.

pune pune lipici lipici pe pe partea partea cu cu îndoitură îndoitură şi şi apoi apoi

44 RuleazăRulează bandabanda dindin revistarevista şişi veivei obţineobţine oo micămică spirală.spirală.

AcestAcest lucrulucru poatepoate fifi unun ppicic camcam greugreu lala începutînceput șiși s-ars-ar puteaputea ruperupe pupuţţinin,, dardar nunu îţîţii ffăă griji,griji, devinedevine maimai ușorușor pepe masurămasură cece continui.continui. DupăDupă cece aiai rulatrulat lipeştelipeşte capătulcapătul cucu bandăbandă adezivăadezivă (scotch)(scotch)

ce ai ai rulat rulat lipeşte lipeşte capătul capătul cu cu bandă bandă adezivă adezivă (scotch)

55 RepetăRepetă pașiipașii 22 șiși 33 șiși lipeştelipeşte cucu scotchscotch bandabanda dindin revistărevistă dede spiralaspirala

carecare aiai obţinuţ-oobţinuţ-o înainte.înainte. ÎnfăşoarăÎnfăşoară înîn juruljurul primeiprimei spiralespirale şişi apoiapoi lipeştelipeşte cucu scotchscotch capătul.capătul.

jurul primei primei spirale spirale şi şi apoi apoi lipeşte lipeşte cu cu scotch scotch capătul.

VoiVoi faceface oo micmicăă parantezparanteză,ă, fiindcfiindcăă vreauvreau ssăă tete îînveselescnveselesc pupuţiţinn,, ddacacăă ţţii sese parepare preaprea greugreu sausau migalosmigalos creareacrearea acestuiacestui bolbol ecologic.ecologic. ÎÎnn timptimp cece scriamscriam articolularticolul acesta,acesta, pentrupentru aa ţţi-li-l oferioferi caca semnsemn dede mulmulţţumireumire şşii apreciereapreciere aveamaveam şşii mmââncareancarea lala foc,foc, unun orezorez cucu ciuperci.ciuperci. PPâânnăă aiciaici totultotul binebine şşii frumos.frumos. M-amM-am apucatapucat ssăă scriscriuu şşii luluâându-mndu-măă valulvalul creativ,creativ, timpultimpul aa trecuttrecut şşii simt,simt, lala unun momentmoment datdat unun mirosmiros aaşşaa suspectsuspect parcparcăă dede arsars,, mmăă ggâândescndesc cece faceface vecinavecina

astaasta aa mea,mea, iaraiara aa arsars cevaceva şşii apoiapoi ….…. bruscbrusc

vaiiivaiii orezulorezul meu!!!meu!!! AmAm fugitfugit

repederepede îînn bucbucăăttăărie.rie. CredCred ccăă ţţi-aii-ai datdat seamaseama dede undeunde veneavenea mirosulmirosul dede ars.ars. AmAm avutavut norocnoroc ccăă nunu s-as-a arsars multmult şşii amam maimai salvatsalvat cevaceva dindin el.el. CurăţândCurăţând urmeleurmele ssăă

nunu observeobserve sosoţţulul meumeu caca amam arsars mancarea,mancarea, (( ssăă nu-inu-i sspupui,i, pentrupentru ccă,ă, aaa aaa

nnuu ee chiarchiar primaprima oaraoara :-D):-D) mi-ami-a venitvenit aaşşaa unun ggâândnd rrăăzlezleţţ ssăă--ţţii îîmpmpăărtrtăşăşescesc

aceastaceastăă îîntntââmplaremplare caca ssăă tete amuziamuzi pupuţţinin

VVeziezi cece faceface creacreaţţiaia uneori,uneori, tete

deconecteazdeconecteazăă dede lala lumealumea realrealăă,, îînsnsăă tete atenatenţţionezionez aiai grijgrijăă undeunde puipui bolulbolul ssăă nunu ajungajungăă pepe llâângngăă aragazaragaz,, ccăă nunu vreauvreau ssăă provocprovoc dezastredezastre cucu creacreaţţiileiile melemele (glumesc).(glumesc). BineBine ccăă ne-amne-am destinsdestins pupuţţin,in, ssăă continucontinuăămm ssăă crecreăămm bolulbolul eeccoo

stistiii

4.4. RepetăRepetă pasulpasul anterioranterior pânăpână cândcând veivei aveaavea unun discdisc dede destuldestul dede mare.mare. DimensiuneaDimensiunea depindedepinde dede câtcât dede maremare vreivrei fiefie;; bolulbolul meumeu esteeste dede aproximativaproximativ 25cm25cm larg.larg. AcumAcum vava trebuitrebui prinziprinzi disculdiscul dede marginimargini șiși tragitragi înîn sus.sus. VeiVei tragetrage înîn sussus pânăpână cândcând veivei ajungeajunge lala formaforma dede bolbol dorită.dorită. ÎncearcăÎncearcă foloseştifoloseşti unun bolbol realreal caca ghid.ghid.

dorită. dorită. Încearcă Încearcă să să foloseşti foloseşti un un bol bol real real ca ca

5.5. DupăDupă cece aiai datdat formaforma doritădorită boluluibolului tău,tău, cucu grijăgrijă aplicăaplică lacullacul specialspecial pentrupentru a-ia-i oferioferi strălucirestrălucire şişi consistenţăconsistenţă

TaTa da!da! BRAVOOO!!!BRAVOOO!!! AiAi obţinutobţinut unun bolbol frumos,frumos, prietenosprietenos pepe carecare îlîl poţipoţi folosifolosi pentrupentru tottot ceeaceea cece doreşti.doreşti. ÎlÎl folosescfolosesc pentrupentru aa punepune conținutulconținutul buzunarelebuzunarele melemele lala sfârșitulsfârșitul zilei.zilei. DeDe exemplu,exemplu, telefon,telefon, chei,chei, balsambalsam dede buzebuze şişi altealte lucrurilucruri cece lele maimai gasescgasesc prinprin buzunar.buzunar.

de de buze buze şi şi alte alte lucruri lucruri ce ce le le mai mai

DragaDraga meamea dupădupă atâtaatâta efortefort meriţimeriţi oo recompensărecompensă şişi îţiîţi voivoi arătaarăta înîn treitrei paşipaşi cumcum să–ţisă–ţi facifaci unun pandativpandativ personalizatpersonalizat cucu iniţialainiţiala numeluinumelui tău.tău.

AiAi nevoienevoie dede următoareleurmătoarele materialemateriale şişi unelte:unelte:

CartonCarton

FoarfecFoarfecăă

LipiciLipici

SclipiciSclipici

11 DecupeazăDecupează literalitera dindin cartoncarton pepe carecare vreivrei oo ataşeziataşezi lănţişoruluilănţişorului tău.tău. ÎţiÎţi recomandrecomand decupezidecupezi douădouă litere.litere. PoţiPoţi lele decupezidecupezi lala cece mărimemărime vrei,vrei, însăînsă îţiîţi recomandrecomand facifaci oo literalitera maimai micămică nunu foartefoarte mare,mare, depindedepinde lala cece lanţlanţ vreivrei ataşezi;ataşezi; dacădacă esteeste unulunul maimai grosgros sese potriveştepotriveşte oo literalitera maimai mare,mare, dardar dacădacă ee unun lanţlanţ maimai subţiresubţire sese potriveştepotriveşte oo literăliteră maimai mică.mică.

un lanţ lanţ mai mai subţire subţire se se potriveşte potriveşte o o literă literă mai

2.2. LipeşteLipeşte celecele douădouă literelitere întreîntre eleele pentrupentru aa obţineobţine oo literalitera maimai puternică.puternică. ÎnÎn funcţiefuncţie dede literalitera cece oo veivei decupadecupa poţipoţi lipeştilipeşti întreîntre eleele cucu unun lipicilipici maimai rezistentrezistent oo agăţătoareagăţătoare

ataşaataşa dede lanţ.lanţ.

pentrupentru aa

sese

puteaputea

rezistent o o agăţătoare agăţătoare ataşa ataşa de de lanţ. lanţ. pentru pentru a a se

3.3.

ŞiŞi acumacum literalitera strălucească,strălucească, punepune lipicilipici pepe eaea şişi scaldă-oscaldă-o înîn

sclipicisclipici sausau poţipoţi oo decorezidecorezi cumcum vrei.vrei.

ŞŞii aiai teminat!!!teminat!!!

AtaşeazăAtaşează literalitera dede lanţlanţ şişi poartă-lpoartă-l cucu mândrie,mândrie, fiindcăfiindcă ee unun cadoucadou pentrupentru tine.tine.

poartă-l poartă-l cu cu mândrie, mândrie, fiindcă fiindcă e e un un cadou cadou pentru pentru

IarIar acumacum amam cevaceva specialspecial pentrupentru tine.tine. AmAm llăăsatsat lala urmurmăă acestacest cadoucadou fiindcfiindcăă esteeste piesapiesa dede rezireziststenenţăţă şşii cucu siguransiguranţăţă tete vava îîncncâânta.nta.

NuNu maimai şştiitii cucu cece ssăă tete îîmbracimbraci şşii vreivrei ssăă aiai unun looklook originaloriginal??

ÎţÎţii voivoi ararăătata cece minuniminuni popoţţii faceface cucu unun tricou.tricou.

MagiaMagia ssăă îînceapnceapăă!!

1.1. IaIa unun tricou.tricou.

1. 1. Ia Ia un un tricou. tricou.

2.2. TTaaieie de-ade-a lungullungul linieiliniei roșiiroșii șiși taietaie bandabanda dede lala gât.gât.

ie ie de-a de-a lungul lungul liniei liniei roșii roșii și și taie taie banda banda

3.3. ÎÎntoarcentoarce tricoultricoul pepe dosdos șiși îndoîndoaaieie 2.52.5 cmcm (( unun deget)deget) de-ade-a lungullungul linieiliniei roșiiroșii pentrupentru aa formaforma unun felfel dede tivtiv prinprin carecare veivei introduceintroduce panglicapanglica CoaseCoase tivultivul şşii apoiapoi introduintrodu panglicapanglica sausau oriceorice accesoriuaccesoriu doredoreşştiti tutu prinprin acelacel tiv.tiv.

panglica sau sau orice orice accesoriu accesoriu dore dore ş ş ti ti tu tu prin

AiAi terminat!terminat!

LaudLaudăă-te-te lala prieteneleprietenele taletale cucu aceastaaceasta creacreaţţieie originaloriginalăă

-te -te la la prietenele prietenele tale tale cu cu aceasta aceasta crea crea ţ ţ

IscusitaIscusita mea,mea,

Gata!Gata! amam creatcreat destuldestul ee timpultimpul ssăă luamluam oo pauzpauzăă SperSper ccăă ţţi-ai-a plplăăcutcut şşii te-aite-ai simsimţţitit binebine alalăăturituri dede mine.mine. TeTe aaşştepttept cucu bucurie,bucurie, forforţţee proaspeteproaspete şşii multmultăă creativitate,creativitate, caca ssăă creamcream lucrurilelucrurile dindin juruljurul nostru,nostru, ssăă lele ddăămm viaviaţăţă,, personalitate,personalitate, ssăă lele reinventam,reinventam, dardar celcel maimai importantimportant ssăă nene autocunoastemautocunoastem şşii ssăă depdepăşăşimim oriceorice obstacolobstacol alal vievieţţiiii prinprin acestacest festivalfestival dede creativitate.creativitate.

ÎţÎţii dorescdoresc oo zizi magicmagicăă!!

PePe curcurâând!nd!

CristinaCristina PopoviciPopovici

Cristina Cristina Popovici Popovici