Sunteți pe pagina 1din 209

NTRE

SI JOCURI
'
GllEOUGIIE P l l ~
IXTBE :\1.\TEJL\Tl 1
I JO 'RI
HO
p
TR M T
1 JOC R
Coperta : IORGO ILIOPOLO
apartin autorului
Cel
-
.... 1
u
CD
a
;cristal
1
......
TIC
19 6
BUCURJ TI
t. Intr od ur.rre ...........................
2. E. lraordin. rele probleme ale lui Lcwi Carroll
2.1. , hiograficii. .................... ..
2.2 . , ai prcz c problem de ....... , ...
3. Din problemele lui am Loyd .........
3. t. 'ou li. probleme .................
3.2. Jocul 14- 15 ......................... .
4. It va jocuri de douli persoane ..........
r . t. Cu cr cionul pe hlrlie ..............
4.2. BO ' OL ............................ ..
4.3. Moara cu noroc ...... , .............. .
4.4. Tr i-tn-rind, patru-tn-rlnd, cinci-tn-rlnd ,
4.5. c o .... 1. ' .......... ' 1 J
4.6. ................ ..
4.7. Jocul eviUlrii piitralelor Ii\IPAS ...
5. Jocuri de o singurll. .............. ..
5.L Inepuizabilul TA 'GRAM ............. .
5.2. Cu bul .............
5.3. Poliominouri . , .........
5.4. Cu bul lui Rubik ............
5.5. Dominoul lui Rubik , ................. ..
5.6. Sfera lui Varga ..........
5.7. olilarul ................
5.8. Domino-dodecaedru ...........
5.9. Cubo-lum he.a-lurn .... , ........
5.10. Turnuri, bile, .... , ..... , ,
5.11. Cubul cu buline , .................. ..
5.12. Cascada ...........
6. In joacli ............... ,
6.1. Jlincrare pe t.a.bla de ............... .
6.2. iruri de dominouri ...
6.3. Tru uri matematice cu ciirli de joc . , ..
6.4. Riuri, bll.rci .................. ..
P. In omparabilul GO ....................... .
7 .l. Regulamentul jocului d O .......... ..
7.2. ....... ,
7.3. llcva consideratH malemalice asupra
00-uJui , ... , ............ . . . . , ....
8. Bibliografie . . . . .. ". . , ... 1 1
5
'
'
9
25
25
33
39
39
1,6
49
52
59
61
68
?It
74
80
89
105
121
125
133
Hl
146
156
160
163
167
167
172
183
186
190
192
197
201
207
1. C'Tll ODL'CERE
l\1atemalica jocurile tnt iamezi.
Separat de pre eparat d spre jn uri s-au
r' e v r mai eri inc mult pagini. La f 1 d multe
lucruri -au s u d pre jo uri. u e t
ace toi introduceri le repete. Toat pr f le
de jocuri l aic , d matern .,di de amuz -
m nt m tematic , f c ref iri la aloarea in tructiv-educativ<i
a jocurilor la posibilitatea de a lntrede chide prin intermediul
lor matematica "serioa moj ritatea marilor
mat maticieni (o::ou cel cei care au seri u numai toc
r m , ci despre teorcm ) au eloO'iat rolul jocurilor logir.e
in antrenarea <Yindirii, in formarea ric perii de a
ra\iona riguro , de a gindi maremalic deci. PednanO'ii,
), gii h' ar sociologii c jocurilor 1n g n rai cchr
logi e in !'peci l merite nu numai har al forma-
tiv , dar .,i curative uneori, de dcfulare et . ("Jocul h
O"'lintla (l'indurilor noa lre s crele", a spu nu-. tiu-cine.)
Inr d ultimul ai v acului no tru, m i mul\
nu ,. s- u lntr ba (r torir, dcoar ce tn formul 1 a tntrc-
biirii un argu cut in favoarea afirmativ)
d c nu cumYa el YO. fi numit de urmo.;ii ,, rn
j curilr log! e" .. r tmente? Ajun<Te unul: uhul lui Hubik
Ci intr n in du t i a j curilor de permutm e de
n tn In noi e.i li'i "_ imptome': care inaugure"ztl o " r
a jocUJ ilfll'' : n e vedro, de exemplu, comp ui d j c ri
1 gice a CE ' 1 ROCOOP-ului 'CECO)l-ului n Hor pro-
duclitcn i). r ntru omul -a jucat a rr ut mate-
diut tdenuna, nici cele p1 nu nu
uno cut din ultim 1 d cenii. !St: arnl, <h r in
tandcm. Influ recip oc. In Line. 1 ' h lui tot mai
ridicat d mat (la ni elul puLli ului larg)
g, s le un bun dom niu de in jocui; iar plu -ul d
pricepere in a opera cu ilogi me se rctntoal'cc pre mat
eri ta] "
"umnniz1nd-o ', apropiind-o. O cart
de "mat a joouril r", in 1982 la A adcmic
Pre s 'i pe are o oi cita de mai mu1t ori in ac lucrare,
Winmng ways for your 1nathematical plays, d E.R. Ber-
I kamp, J.H. Conway R.K. Guy, t d ,)ui Martin
Gardn r, c 1 care a dat mai mat mati mai multor
milioan [de oameni] decit oricine alt in va... d
care ne scut de orice comentarii cu' i nl 1n plus
de pre jocurilor matemali .
* .
Cit va privind obiectiv 1 de
Ea nu te nici o lucrar de nici una de
jocuri (fi 1 mat matice sau nu). Ea vr e pla eze
,tntr ' c Je dom nii, la a di i dintr 1 .
Citit rul nu va i aici d cit imboluri r lativ
notiuni mal malice. a i jo uri, dar aproape
nici oda! prez nt ale ca un cop n inc. nt avut in vede
mru al jo UI' cu o au care c r
nte ing nioas , tn mai multi de o strin
p ntru a i "d zi gat ". nte mal malice d ci.
Gindi1 , mat a fac apel la
de manual. stral giilor d sau d r
d m nstrareo. ele . i. sau nu (p nlru j urile de
per oan ) pre um ,i a C rmular a ju tificar o. algo-
ritmilor de "1 zolvare" a j curilor de o per int
pr hJ me lipic car tr bui abordat cu Jnstrumenlele gin-
dirii mutemul ice. Iar din punrtul d ved r al "t mpcraLurii"
mentelor, mult pagini din luetar (din capi-
tol 1 1, 4, 5 6 in primu 1 rind) pol la d . pagini
ur<'nt( rlin arti m l matice uzuale. fiecare folo-
si du-. E' .) term ni a 1-h.oc numai arnr ori
apPl la rmlim nt de logi 5 formali\
grafuri, comhiuatodcil.
Bin . ln . clcclar n j curilor core pe
apropicr R lor de mal mati , n OP. rut ,i critel'iul preferin-
o.ulorului (.i col al po de docum nt. r<'). p r
a inter, cu pr f r-in\ l cititorului nu c. te vi !ii. de
O!' ment>o., mai . JH.>r itiloru1 va duc mai d parte (unel
tJjntrP) ntel' pr zPnlate tn aCNl, lu rme 3Jnn-
glnd . a mlrlg in gal;\ nu nmbii l rmeni car -i
<.lnu 1 il lul. .'lHrr 1
6 + colc (ia cristal +
2. E
2.1. o
O lum a auzit d criitorul Lcwis Carroll, nulo-
rul - printre nlt 1 - ferm aventuri ale Alic i
in minunilor .,i in de dincolo de oglindli. Mult mai
am ni _tiu hdi L .., is Carroll e te pseudonimul
!it rar ulr v r odului Charl Lutwige D-odg on (27 ianuari
1 2 - 1ft ianuari 1 ), din 1855 In 1881 mediocm
pr f .-or d mal la ford, autorul unor nc!lcile
demodate manual de g om Lri , nlg brii lrig nometrie.
hpiletclr nnt1' ri nr<' , dcl muaulitoarc in inl', .-int rep tate
d fircurr lnd 'in '" wba d .p r hca" D on- Car-
roll l'lt> . lot molh ale nu numai d ompora\in dintr acti-
vilul a ( .. <' nu) ' cum ollf 1? lnd e vorhn cle
trigonom1lrir, etc.) .;i 1-lclipitonr le al Jicci,
dar, .e JHII'P, era .. rn dio Tu" in CI mpurnpe cu al\i
c-ol ai, prof . ori dP mnlemali(;i. (La un moment dat, slud
si\ au inaintat <him o pPL\<' <'onducel'ii culc:>tiului c rind
trccer u. la un alt prof or.)
parm a dintr Dotlgson-mal maliciani1l T.. C.nr-
rull-. criitorul nu P t ln. ii dl' lo ni iL d tran.;unHt p <'l -nr
puren. u nul 1' fpr la raptul t'ii crtill <l . pl'{' p
i nt plini' dr . incmcilltui de minte, de diul11 'tll'i cmc
uu un. uh. trnl loqicn-mnlPnHtl ie 'izihil.. prcullnd ad 1\('1\ din
punct dt> n>clrl't> .-lithieiuni ah limbii - cnglrz , in cazul
ln Exrmplu: .\liet>: .. iuwni pr> drtnll'-. H g-rlr (l;ll)lu -
rut): "TrPbuiP :ii ai of'lti ronth huni cu, ii' ezi pe iYimmi cl
la o de r11:U'C La jum(tltltNl drumului dintre
i li t l'rnlur(t, D"dgson-Cnrrcll ('. te insi' Ri nul nrul
a num l'()f\ e cni m lngi e, d un g<>n nparlr.. ni . unle
"ll.Yuroa.-!' a furnu imp cahil in iuimitnhil
tocmai d ac Nl imilal ad"" n . \Om uupa d dtc"a
o. cmcn .a Jlrobl me p t cilrva pngini. , chrmn lor g
t>:le s dnu o . rie <1 pr mi, -, cor lNt ntto
lo mai mull cal gnrjj d ohit {(, nnimolP. prr HHljP. tmHute
+ c 1 tai + 7
8 colcc ia c.r tai
Dar Lewis Carroll nu s-a oprit nici! La jocuri ndic5. Elt> tt-
i aut or ul unei impresionante liste de ii" .;oennl e , i
,',utile" : un nou si tem de acordare a premii lor la carnpi1 1 n-
I le de tenis de cimp, un plan pentru dirijarea circulnti i in
Cownt Gardcn, un d vniuj cu in care pult u fi
introduse piesele un zi j, df' p ntrn ... lti ci-
t lctf' ele. tr. A l'f'dC'COpt>rit, printre alt 11.', pnratl xul lui
Con lorcet (r rruln maj0ri t ii pnal e c ntlucc In i rnrhii de
grup nelrnnzilive. chior dori\!:(' tic In i rlll'hii individu-
nlc trnnzili,c; vezi, fie pilei . Ch. P .. un, Din spectacolul mate-
maticii, Eclil. Albaltos, 1\)$3) in r plic , n prnpus un nou
istcrn do n,t, "rlf' departe cel rn i unle cnr 1-nm intilnit',
dupii cum. c1 ia el in jurnal, la 3 iunitl 18St.. Inr n ultima p. 1 te
a s-a dedicat fotografi i. ajunrrind un portreli. L cuno -
ul, cont . t in ca a i 1 Yeutat , i aJ malul de foi ogr afiat aulo-
m, t. pentru put Pa fncc sic in. pot trctul...
ace t Lewis Cnrroll. In
r. n 1. C.L. odgsnn nu pu l cn (i nltfcl d cit "medio-
cru". ale 1881 a i dcmi ionat din postul de J,
O. fortl, <.J e,)i clndu-!;e compl t l it erat urii , j curilor, inv
Iar in ultimii ani ai - a ta din jur nalul -
av a atit n proiect e lit erare, de jnctll'i de incit
.ste un mar pucnt -a ti n inaint e d a r eo.l izn o
parte di ntre ele.
2.2. probleme de logi
Evantaiul de dificultate al problemelor de ale lui
J, .., is Cnrroll este foarte larg. Iatli una dintre cel mai i mpl e:
Din premi sele
(P1) 1. Copiii slnt ilogici.
2. Oamenii care pot imblinzi crocodili nu sint dispre-

3. Persoanele ilogice snt disprejuite.
se concluzia: "Copiii mt pot mblnzi crocodili".
( e se cu logica bivalenU, aristot e-
linnii, tn care apar di

u voi di cuta modul de rezolvare a acest i probleme, i
oi intra t.n detalii tn cu Din prcmi le
olecfia eri tai 9
(P2) 1. Aprecic: foarte mlllt tot ceea ce fmi aduce John.
2. rimic in afara ace.stni ciolan satisface pe
ciinele meu.
3. Am foarte mare de tot ceea ce apreciez.
4. Acest ciolan mi-a fost adus de clltre John.
5. Lucrurile de care eu am mare snt lucruri pc
care nu le dau ciinelui.
se oh(in'l concluzia.: "Nimic din ceea ce en i dau ctinclui
meu nu-l ati face".
Tont probl m 1 de ac t gtn ale lui Dodg n-Carroll
pot fi rrzolval folosind el mentc imple de leoria multimilor.
\'oi folo i af'CI\. la problrm, ici oi
(lpri la o t' wlvnr Y rbnht
D i :u 11 gindim la ceea ce ll satisface pe ciinele meu.
Conf rm pt i 2. mmtai ciolanul acesta li salisfacc. Dar
(prcmi . u 4). acest ciolan mi-a fost adus de ct7tre.Jolm. D nr c
eu aprccie: tol c -mi este adus de John (pr m1 .a 1), rczullu
eu ap1ecie:. aer 1 ciolan iar din pr mi a 3 am
foarte ,,wre {!rijii ele acest ciolan. lunci folo.-ind prcmi n G,
<1 du m cii cu nu dau acrst riofan ciinelui, allr 1 pu , ceea ce
cu i dau riinclui meu nu e tr acest ciolan, d ci, rev nind la
prcmisn 2, nu-L sati. face.
Cililotul ponle ex rH\ in fiNln;i mod, !nr rclnd n obtina
concluzia .. E'u etit lolclcatma can:; urii", din le z c
pr mi. :
(P3) l. Toatcanimaleledinacca llica
2. Orice animal cllrttia i place sii se uite hmg ltl
r te bun de mascohi.
:1. .llunci cind eu dric t rm animal, tl
It. ]\'ici un unimal nu este camiPor, n afara celor
rare noaptea .
J "ici un animal cr1 nwwlc Jim nu uciclti
.. oareci.
1. Nici un animal nu s-a ata) ot de mine,
tll excrp(ia celor din ca.
7. Can;urii m1 bll1li de moscotc.
Xumai tarnitorrlc ucid
10 + eri tai
9. Detest animal le care mt 1nt de mine.
10. Animalelor care azil noapt a le place totdeauna
se uite lung la
mai ntti r z lvar v rbalii a n c l i pr bl m . C 1
z c pr mi" pot fi 1 fl'Ql intr-un 1 d . il i me in r lui
nu inl buni de nw cot (pr mi a 7), prin
urmar (pr mi a 2) cangurilor nu le plac c uite lung la
el i cangurii nu noaptea (pr mi n 1 l). in pr -
mi a 4 I' il. n plu:;;. ran"urii nu sint carniPori. d .ci ei nn
ucid .. oareci (pr mi a ). Pr mLa 5 acum faptul ii.
numele Jim nu este atribuit unor canguri. df' untl b\in m
fn nu canguri (prPmi:a 1). In ons
(pr mi,a ) nici un cang:ur nu e te dr minf'.
eu d te.l (premi a fi) ,i, onform JH' mi i 3, m
ezt cangurii on Juzia c ruU\. (Pr mi. 1 tnt d ci
fol o. it in ordin a urmutoar : 7, 2, 10. It, 8, 5, 1. 6, 3.)
Probl ma pont fi in r 1 Cl'ant implicind c t va
impl d l oria I ntii. o n m n a zolvar .
Pr mi le probl m i r r l'i'i Ju animal el faJ t, la ri >
de mul\i mi d animal . indivilh:aliz l' in run tie d!! anumit
propri Ac l . Jnt:
A mul\imcn aninwl.-lm din areasttl
B - a animnl lor tarr po11rlti nunule Jim,
- mul\im a animult>lnr etirora It plarc ci se uite lung lt
lunti,
D mul\im a animal lor bune de nw. rotii,
E = a anim !Pior pe care le delr$/,
F = a aninHtl lor pe car le cl'it,
G animall'lnr ca1'11I'Orc
Jl = mul\imca animal ]OI' care l'lncrrti noaptra,
1 - mul\imea a.nimnlel r care ucid
J = a. animal lor rare ala;atc de mine
K = cangurilor.
Cel z ce premiEe df' eriu tl'liltii d induJ.innP intre
ace te un .ol'i implicind com].!.l rple !01.
(P ntru o mul\im X nol1 m ru X c:nmplPmenlnra
i, n c zul nosttu, mul(imca unimah'!!,r rare nu au prnprit'la-
tea multimii X. De eL mplu, lJ !'te rnul\imNt nnimn-
1 lnr rare nu sint bzme de ma. cot1i . 1 c t (' i mwt nnirnal lm
Car UU SLlll afa,afC rfe ,/tiiiC '(('.) f\p 1 I'C'Ill l\ lt'l"l11 II d' lllUJ-
+ olcrfia eri tal + 11
premi e!e concluzia
incluziune intre
{semnul C de
1. Ac B 6. J CA
2. C C D 7. Kc 1J
3. R cF 8. 1 c G
4. G Cii 9. J cE
5. B c 1 10. ll c c,
de unde trebuie rezulte J( C F.
rezoharea a problemei: Folo ind trnnziti-
vitatea reia ici de incluziune, de inclu-
ziuni (deasupra semn C am scris premi a
n 1 5 s 4 to 2
J A B c 1 c G JJ c C c D.
Prin urmare, J C D. este cu
Jj ]. Avem de incluziuni:
9 s
]CECF
Adiiugir u incluziunea h\ir.cm
DC]CECF
deci Jj c F. Folo ind 7, 1\. c JJ, (lbtinem F lJ c F
de unde K C F, exact terutn de coJJcluzie.
Sper cititorul este deja comins de
de ingeniozitatea a problemelor lui Le\ is Carroll
pentru n fi de acord Bertrand Rus:::cll nu avea deloc drep-
tate atunci cnd spunea ci\ "singurele descoperiri J emnat e
ale lui Carr 11 int parado.t1ri logice. puhli ate ca lume"
(M. Gardner, Alte amu::amente matematice. Edit.
1970}. Ca un argument ln plus, O
a lui Dodg on-CarroJl.
(P!.i) 1. To(i cei care mz chiflc sint Ltitrlni.
2. Porcii care de ame[cli sint tratati cu respect.
3. Un care cu balonul ia
umbrela czt el.
4. Nici o care cara[hios
chifle nu trebuie ia prinzul n public.
5. tinere r.are se in balan de
ameteli.
12 colectia cristal
G. ::rase care sint pot ia
prin:.ul in public dacti nu pe
7. Nici o fiin(ll n(elcaptt! nu pe
de
8. Un porc avnd o r te cara;hios.
9. cei care mt pe care snt
trata{i cu respect snt
ntunci st\ se concluzia "!1. ici un porc
nu se in balon".
Acen ta e t c una dintre cele mai compr eate prohl me al lui
L wi Carroll, iar rezohm a cu ajutorul teoriei
face ar !la citeva no\iuni tn lus de problema antcri .
.Acea poate fi pc. chema din figura 1
(in sint trecute care
de fiin\ care apar in iar in cercuri!
+. oi cfia ri t 1 13
din vlrfuril r nt indicat premLcle folo ite ]a pasul
re pecth al
cele 11 de (acea ta e te cea
mai g categorie de .,obiecte" cur include partici-
la implicate in pr mi e) din astf l:
A = cel r care pc
B = a celor care chifle,
C = el r care de am.etcli,
D = mul\im a celor care sint trataJi cu respect,
E = c lor tn{elep{i,
F '-= a c lor care in balon,
G = c 1 r COJ'9
II= mult.im a c lor
1 = caro iau prin:ul in public,
J = a c lor tineri,
1\. = mul(im a celor grayi.
Cu a P.tr c 1 douft pt mi ,c rc:criu astfl
(n inll'l' cctiu
1. 8 c j G. K n 11 n i c 1
2. E. D 1. E ne c ,c
3. En FCG 8. Gcll-
4. n n B c 1 ,1 n n c K
!">. J n -
<' <Prr . :1 . nral J n F. C F.
.r n H <:;; p JlOtll fi r.cri; jn Crl ul
ml H. J .,i F nu nu 1 mrnte comun . 'ii pr upun m tot.u.,i
tii un tlemt>nl x n JnEnJt' (pr
ptin rcdurm la ab urd. p 1 cind d la n gapa concluzi i dorite
111 sp f';i Yom nj11n Jn o cu premis le
prohlrrnei). Din 3 r x E G (, mnul E r-e
rit .,lt Intr-ad JnEnFcEnF. in
prrmLa rewlllt atunci x E li. 1 s pont re crie
Jk;B: de1m'c' J(lE(lJ.'C.!, xEJ, d i
x E B. Ht in .m dr i il x E 11 x E B, au, altf 1 spu ,
X E n (l Il. Folol)ind 4, m X E J. D ar (')
JnEnF .JnF, u 5 m x E C. Premisa
n.raltt t poi .!; E D. Fol im acuf!l 1 din x E E,
x E !llrn x E Dur x E n 1J (prin pre-
mi a 9) it .r E .K. De ar ce x E K x E A x E 11,
putem aplica prcmi.a 6 care n x E J. m
drci rtla\ iil , imullfUH' x E 1 i x E 1, PU ce e te ah urd,
14 + cole tia eri tai
un 1 m nL nu p at fi in n timp intr-o
n ompl mf'ntara i. C ntradi nral li E n
n J n F 1', t Yida, d j con luzio. probl mei est ud
a "d mon ", amintind mai al de
lum mat m ti ii d cU d lum a Ali i, ititorul , l pro-
bil dornic tn mp n r .ci t s P] Jteva
capit l din d di at roinei pr f r t n lui L wi
arr ll. li dor d ar d indu-i tt l u ,i la
d ull probl m 1 gi al "dubl tului' dg. n-Carroll.
Prima probl mu r . n luz ia "Toate ani-
malele din curie rod ciolane' , din r .J pr mi :
(P5) 1. Eu. am. incredere in toate animalele care-mi apartin.
2. Ciinii rod ciolane.
3. nu admit in bironl meu altr animale decit pe
.,.ze care ., i cer ierta1e atunci dntl le. prcLinzi
asta.
4. Toatr anhnalele dz n acea. tii curte imi apnrfin.
5. Eu admit in biroul mru toatr onimnlcl' ln care
am lncrPdere.
G. in,.,urele animale care i .. i cer i rtare (lillnri cind
le prtJtin::;i asta sinl ciinii.
1lnun problomit cer. ii donden il nfiriiHl\in "Lui
Jolm fi plac co 1 i i c reci' , ).1 bozn pr'('fll i,eJM:
(PG) 1. Tu{i ii de JU' (ICeasl Mmd Clonpuui rotri"i
tle la din col(.
2. Niri llll om cu pt'fmllun" nu poate ,; nu fie poet.
Jolm nu a fost nirinrlulii Jll! nwnt1.
' J" rilor bclcanului din col{ le plac r<ll'ligii reci.
5. In afara de pe oce,l:./,1 tradi"i. nimrni
nu e te pml.
G. In afara l'erilor lui, nimmi 1w cumptira cwrigi
de la biicanul din col(.
7. Toti onmenii cu ptiml smrt ou fost f'C munte.
C o in r zoh-nr H act" lor pr11l ltuw. pr1 cizez
doar <'t p ntru prima prPmi 1 inl foi il m mdir11 o IJ, t,
5,3, ,2.inr1 nlruc afl 6 4.
; m nmiutit tn pmngruful 2.1 de cnr t n 'ym!Jolic lo."C
ond lht game of lo;ic, r 1 la Do\'flr, . 't Y rk. in 1'1-8,
c r\ilc ymlo!ic fooic i The game of la ir', 1"' >li<:nl<'
(in moi rnuilP tii \ii) la f:fir.,itul ;, coh lui trecut dt L. C trrl)l.
Carlt a t i 1 n !:antlt nu numai Jlri11 prohlu1 Ple h - lu
tii'(' Yoi l"l'\" ni im clint -, i 1lin ulti'IIJII\P, atit i. tmirt,
colc tia cristal + 15
cit .,i de r.e amintim acum un lcgica
abia e t ria de a emenea.
Prima lucrare a lui L. Carroll face propuneri inter sanle tn
ambele acest dom nii (se introduc, de reguli
de calcul simbolic logic, utilizate exemplificate ln rezol
varea problemelor, precum diagrame de reprezentare
operar cu opu e, cum spuneam c lor ale lui Euler-
Wenn onsacrate Din punct de vedere al
tului, cart a prin savoarea scriiturii, inclusiv tn
paragrafele " erioasc". de exemplu, sfaturile pe care le
L wis Carroll cititorului tn llltroducere (sfaturi valabile
oridnd pentru multe alte genuri de
(1) "Incepe cu inceputul da voie sati faci o
ctt de curiozitate afundlndu-te 1n carte la
tnUmplare, de colo-colo. A a ceva to-ar duce foarte probabil
la a o arunca din spunind: <Este mult prea grea pentru
minei, pierzind astfel a el a o mare cantitate
la stocul de
(2) " 'u incepe un capitol nou nu sigur ai
tntr aga parte a parcur ln acel moment.'
(3) "Clnd ajungi la un pasaj pe care nu
o nici acum nu legi, o
nici trei nu ti atunci
e. te fonrl probabil ai cr ierul obosit. In acest caz,
Iasii cartea de altceva iar a doua zi cnd vei ti
din nou odihnit, te sigur vei consid ra acel pasaj cu
d h ., ire { ... )
(4) e poate, un prieten genial cu care
cu caro di de pre
tntllnite. ( ... ) Eu, cind ajung l ceva care tnc p
vorb c cu ''oce tare, chiar lnt singur. Lucrurile pot fi
ex licat de clar pentru tine 1 sntem
de cu noi nimeni nu a fo t iritat vreodatu
de propria.-i pro tie ... "
O pe care o con emnez din Introducerea la
Sym.Lolic logic: ,,R creerea este ceva de care
avem nevoie pentru mintala".
cum se vede, Lcwis Carroll nu s-a rccreeat numai
p ine, i s-a trudit (pentru se activitatea
d compunere a pr blemelor e:ale) ajute pe tn
ace urmi'm, reluind alte trei probleme
din cartea a. Ce concluzti pot fi d duse din fi rar rlin
le seturi de premise?
(P7) 1. Orice obiect care nu este absolut urt poale fi 1 inul
tn
2. 1\'imic din ceea ce e te acoperit cu o de are
nu este complet uscat.
3. Nimic nu poate fi tinut n nu este
complet uscat.
4. de pescuit snt tinute totdeauna in apro-
pierea
5. Nimic din ceea ce prorine de la o nu este
absolut urt.
6. Tot ceea ce este (inut n apropierea este
acoperit cu o de sare.
(P8) 1. Animalele sint totdeauna teribil de ofensntc daci
nu le ba{; i n camil.
2. Toate animalele care imi apar( in se gcL esc n
curte.
3. rici un animal n t numae nu a fost
bine dre at la un circ serios.
4. 1Yici unul dintre animalele din acea iiT curte nu
este bursuc.
" 5. ind un animal este teribil de ofensat, el inrc1 e
alerb e ro t urle.
eu nu bag tn un animal care
nu-mi apartine.
7. Nici un animal care a fo t dr at la un circ serios
nu rost
(P9) 1. Toate scrisorile din accastli camerli care sint datat ,
sint scrise pe hirtie
2. Nici o scrisoare nu este seri cu
pe cele scrise ealinra(ic.
3. ir-am pu in dosar nici una din scrisorile pe are
1m le citesc cu foarte mare pUiccre.
4. Nici o scrisoare pe o de hirtie
nu este
5. Toale scrisorile nu le-am i'retm semn
snt scrise cu cerneaht
6. Toate scrisorile de la Mary ncep Cll
prietene".
1. Ton te seri ori le rise pe hirtie alba irlL pu e
la dosar.
c 1 cti Cl'istal
8. Nici u.nei scri$ori care are mai mult de o nu
i-am. vreun semn.
9. Nici o scrisoare care tncepe cu prietene
nu este caligrafic.
Probl mele ant rioare tnt d un g n dif rit de c lo
discutate mai hiainte, d oar c 1 nu c r d monstr ze
o concluzie e te ci c r c n luzia ce
de prinde dintr-un et d p rmis {concluzia c a mai g n
cea la con truirea toate pr mi 1 ).
Formular a a pr()mis lor f ce, apar nL,
rezol area n tor probl me. Lucruril pot fi simpli-
ficate folosind, din nou, el ment d teoria P nlru
exemplificar , voi r f ri la. prima pr bl a u
premi {P7). Ea e r la obiecte dintr ac l a disLlng
multimi:
A = obi ct care mt sint absolut urlte,
B = hiecl car pot fi in
C =obi ct acoperite cu o de sare,
D = obi ct car nu int complet u cale,
E de pe cuit,
F = obiect mare
G = obi t cal' provin de la coici.
C l premi c tabil c arf'l r luPi d . in lu
7iune inll'<' ac t (unc ri impli tnd compl men
tareJe 1 r):
l.AeB 4. EeF
2. ce D 5. G eA
3. De B 6. Fe C.
Contind p faptul cw pr bl ma l "c (nre oluti ,
nu est r te.) - aY m moti e cr dem
probl m le lui Lewis Carroll lnt astf 1 - c le premi
ar trebui ii formeze un lant do silogisme. In interiorul ace tui
se v r gl'i i de obi ct car apar in cel
pr mi e, altf 1 nu put m 1 ga intre le ca
acelea de mai u .. In ac l r ii, G sint folo-
ite cll o inguri\ d ci 1 nu pot d cit la
d ilogL m . Prin urmare, concluzia c lor .;a pr -
mi trebuie r r r la ac te multimi, tabilind deci
o intr lor ele pescuit .,i obiectele care
p1 min de la coici. Ac a tii. r In\ ie t "Bdrcilc de pc cu it
18 + cr tal +
1w provin de la scoici" ea le d de
inoluziuni

(fol im pr mi ele in ordin a: 4, 6, 2, 3, 1 5).
Pe o al a din cele pr mi e al pro-
blemei P8 e oale deduc cil "Animal le care numere
rw stnt bursuri", 1n timp ce premisele ptoblemci P9 ju Lificil
En citesc cu mare strisorile pe care le pri-
mesc de la Jl!ary".
Probahil ii ititorul l ncmul\umiL d fnptul cii t nte
nce t tr i probl m , ca multe nitel dintre el pc are
Jc-am di .cutnt, sin "liniare", pr mi 1 <' folo e. c una
alla. Le\\ . Cnrroll are n li probl<'m . mai omplical :l1
mai vutine, d o rec depli NHJ
. al (iar n arl u ,,nuci mai tari" - f'\prt ia Ii npar\ine-
tiU n mai u' ii crir 1k;i ii in detaliu
Intii totu,i o probl('mi\ de o d
( 10) prieteni mprrunif m so(iif,. IIJr, locuir c
acela., i lwtrl. Zilnic ei ies la plimbare in ;;rupuri de ml/rimi
diferite. Pcnlru a asigura o cit mai mare I'Ciril'fatc (ll't'slor
ci hotiirtist scl urmc:e umu7/ocm:l< T'l'"uli in crm.'lituirNt
rilor:
1. Dacii , t,res este (in cu so{ill so nmnt
c le cu so(ia sa, iar Eden c te cu doamna Ilai/. tlfunl'i Col 1a fi
tn acela.yi m doamna Di.1:.
2. lJac Ac1es e te cu so(ia flo/1 r.lt' cn so(ia. iar flarr1
r re cu doa11ma ('ole, atunci Di.r llll l'll fi cu doamna J:tlo1.
3. Dacii 1Ji.1 ole so{iilt lor .int in acda .. i pup, iar
Acre uu este cu doamna Barry, atumi J;dtn nu l'a fim cioc. mna
Jlall.
4. Darti . l ons rstr. Cll sn(ia .. i Oi.t tslt ru so!iu. ior !1orry
nn este tu doamna 'olc atuwi Rrlm ''" li ca doomna ll o/1.
5. lJacci Rdm este CII solia. i floll rtdl' c11 solia si ('olt tste
cu doamna bi.1, atunci 1iu 1'11 fi cu dtHmu;a Jlttl'ry.
6. JJmti JJarry ole ,,ot i ilr lor sint in r:rup,
i(lr Edcn 1111 este cu doamna /laii, afl'llt' Di.1 ra fi cu doamna
Rd n.
Prohl mn C('l'f' ar. l . <'ii in fi .. cnr zi P 1-lil 'll pu\in
un cuplu, o\- '(!i car nu i ln anla;i
fomlC' mult mouwi n ar<' put<'rn in
2, 3, 4, .... ub<tTupuri a ( .lor 12 pol'.tHlll' ((:\ . tlt
+ colectia cr' tal 19
1. G(a, A) e G(b B) & G(E Il) G(C, d)
2. G'(a A} & G{h J/) G(B, c} 1 G(D c)
3. G(c C, d, D) & 1G(A, b) 1 G(E h)
4. G(a, A) G(d, D) & 1G(B, c) G(E, It)
5. G(e, E) & C(lt, H) & G(C, 1 G(A, b)
6. G(b, B, c, C) & 1 C{E, h) G(D, e).
ac tor impli tr buie implice
1G(a A) V 1 G(b, B) V 1 G(c, C) V 1 G(d, D) V
v1 G(e, E) v 1 G(h, B).
F{l]o ind faptul (p:::;. q) <{1pvq)
conet u dlor & v. 1 e poate p o al pur
formah'l. ac te arcina (plicti-
sitoare te 1n s ama citit rului intere at tn
u emenea caJcul . in
caJe ra\ionind dir ct asupra pr r con iderate mai
u . ' pr supun m cel e pr mi nrt
dorita (pornim d ci din n u un ra onam nt prin reducere la
ubstc.rd: din J

concluzi i din c 1 e prerru e pu e


20 + cole<:Jia eri tai
de.iucem o ; cum rele
Jll'emise stnt considerate ade ar rezulta atunci aceo -
prmrine din presupunerea propozitia-
onclui'e nu e te deci ar rezulta a e te ndcvli-
rata). Stnt deci verificate toate
G(a, A). G(b, B) G(c, C), G(d, D), G(e, E). G(h, 11).
pri,im prima G(a, A) G(b B) nt
Cazul 1. G(E, h) e le Din premisa 1
ileci avem G(C, d). Premisa 5 atunci lG(A b).
Dar G(C, d) impr cu G(c, } G(d, D) impli G(c C d, D),
d ri, conform premi ei 3, trebui u avem 1 G(E, h). Am ple-
cat de la G(E lt) am 1 G{E, It). Cazul 1 c nduce
deci la o conlr dic1ie.
Cazul Z. presupunem lG(E h) e 1 e
Conform 4, tre uie avem atunci G(B, c); aceasta
face 1 rt premi ele d a Jicare att ale 2
it ele 6, cu alte cuvinte, avem simultan 1G(D, e)
(din 2) G(D, e) (din 6). ar t caz conduce la o contradic1ie.
n concluzie, indiferent G(E h) este sau
fa) o ceea c pre upunerea
toale 1 rnpM.\ile
G(a, A), G(b, B), G(c, C) G(d, D), G(e E), G(h li)
nt e te contro.diclorie in raport cu cel 6 premise.
(De remarcat toate aceste propozi\ii lnt implicate tn
premise.) Mi!car una dintre cele C(x, X) nu
'.le deci mucar un cuplu trebuie SPparat. Ceea co
treln ia dcmo1 trat.
poate Ycden e. i numeroase po. do
i p 1 \re a rolnr 12 pe1 s<>ane in grupuri care , sa cel o
condi\. De x mplu, s r aliud t0otc so\iil d lor,
Cb\iJ em o rcparthure; analog doamnele Acres
Dmry f01 1m grup cPhlaltc personn. altul. Cititorul
o te i11dt'lllll l de rope1c alte au.!mcnea 'arinnte. Care
numruul 1 r?
Dar re,enim la prcblcm le de primul tip. o
littii, cuprinzind exemplar . Ele vor cre identificarea
concluziei ce se desprinde dintr-un de pr mife denwn-
strarea ace tei concluzii. Cititorii mai pot citi
de la l!Jceput concluziile ( lnt dale toate o
prezentarea problemelor), deci numai a le jlUi-
fica. , probl mele pot fi rezolvate ta
1n rezolvarea problemei P7 (identificar a capot lor
+ cri tal 21
de incluziuni tntre d animal , po me, idei
etc. ce apar tn aceste probleme). Aici YOr fi pr zentate numai
v rbale ale problem lor (folo ind implicit faptul
se concluzia
(PH) 1. Orice este delicioasd.
2. In farfurie e o
3. Nici un aliment delicios nu, este
(P12) 1. Este foarte interesant pc vecinul meu.
vorbind despre i toria Frantei.
2. Nici un om nu poate da detalii despre de la
1-Vaterloo n-a citit memoriile lui Napoleon.
3. Nici un om nu este interesant atunci ctnd
despre istoria nu poate da detalii
despre de la Waterloo.
(P13) 1. Obiectele de la nu
sfnt de mare valoare.
2. Nimic altceva mz. poate fi ob(inut pe degeaba decit
vechitzlrile.
3. de snt foarte valoroase.
4. nu vtnd dect lucruri care
snt vechituri.
(P14) 1. Nici un poem interesant mt neanalizat
de criticii literari
2. Toate textele poetice moderne snt pu(in afectate.
3. Toate poemele scrise de X au ca subiecte baloanele
de
4. Nici un text poetic afectat nu este analizat de
criticii literari
5. Nici un poem demodat (ne-modem) nu are ca
subiect baloanele de
(P15) 1. Animalele care nu zo,esc ClL piciorul snt tot
deauna greu de tnfuriat.
2. Animalele din curtea mea nu au. coarne.
3. Un taur poate oricnd arunce pe cineva peste
gard.
4. Nici un animal care cu picioml nu poate
fi tras de coadc'f.
5. Nici un animal fJrci coarne nu poate arunce
pe cineM peste 1:. ard.
6. Toate animalele slnt de nfuriat, Clt
taurilor.
22 colectia cristal +
(P16) 1. Toate ideile mele care nu. pot fi exprimate sub
forma unor silogisme sfnt compl.et ridicole.
2. Nici una dintre ideile mele privind vier-
milor de mt a fi consemnatd pe
hrtie.
3. Nici o idee de-a mea care nu este nu
poate fi sub forma rtmti silogism.
4. E1t nu am nici o idee pe care n-o pun
in seama profesorului meu de
5. Toate planurile mele de viitor se la
Picrmilor de
6. Eu. nu pun tn seama profesorului meu de
nici o idee care nu a fi pe
hirtie.
Concluzii:
(P11) ln farfurie se un aliment care nu
este
(P12) Vecinul meu a citit m.emoriile lui Napoleon.
(P13) de nr1 pot fi obtinute pe degeaba.
(P14) Toate poemele scrise de X stnt neinteresante.
(P15) nimalele din curtea mea nu pot (i trase de
(P16) Tuate planurile mele de viitor nt realizabile.
Rezolviil'i:
(P11) ln farfurie se o budinc<t (prcmi.a 2),
deci un aliment delicios (premi u 1) prin urmare (pr misa 3),
ceea ce se n aceastii farfurie ml este
(P12) Vecinul meu vorbe te interesant de pre i toria Fran.
{ei 1], deci el poate da detalii despre de la
IV aterloo (premisa 3), deci el a citit memoriile lui apolto
(premi a 2).
(P13} de sint caloroase (pr 3),
d ci nu pot fi cumpdrate de la amlmlan(i (pr misa 1),
prin urmare, ele nu inl l!ccltituri (premisa 4), d 'C nu pot fi
ob(inute pe degeaba (J r mi a 2).
(P14) Poemele lui alt ca subiect balounele de silpun
(premi o. 3) d ci snt moderne (premiso. 5) ce u c nlrnge
sin faptul snt pufin afectate (prcmi a 2}. Atunci,
poemele lui X nu snt analizate de criticii l ilerari (pre-
misa 4), in concluzie nu sint interesante (pr mi. a 1).
(P15) Animalele din curtea mea nu alt coarne (prcmi o. 2).
deci nil pot arunca pe cinera peste gard (premi a 5), prin
urmo.re, animalele din curtea m a nu snt tauri (pr mi o. 3).
eri al 23
ln nr" te aceste animale sint de tn{uriat (prc-
min. li). deci de lo e. c cu piciorul (prerni. a 1) in con. PCII\ii,
le 1111 pol fi Ira e de f01 dc1 (prcmi-n 4).
( P 1G) 1'oate planurile mele se In cicrmilor
de nuitasc 5), deci nu a fi rom mnatr pr hirtie
( prem HI 2) prin Ul'n nre. cu TW pun planw i 111 seama
,,roftsondui Tnt'll de lo ieu G). Ht!l. l lUi 111111 ci C<
planzu_ile mele nu sint rirlitrJle (prcml'll !,), d ri pul fi e.r,.ri-
male sul, form.n wwr silo isme (pr 1} in cm clut.io,
stnt rcnli:abile (pr,!mh:n 3).
3.1. problrme
lui Loyd r. te probabil bine cunn 'UL citi-
torului, de p:ldo, in cu jocul "15", ( 1 c re n anii
'70 ai SE><'Plului tr cut provoca rumoare compar bih\ cu
r a motintli\ ln zilrle noastre de eubul lui Rubik. rscut n
anul 1811 df' dat in 1911, am Loyd, unanim consid rat
cel mai mare nigmist nl Americii, a rost cleva d cenii
titularul mai multor rubrici de prClblen e di lra tin?. tn mai
mulle re istf'. popularitatea sa fiind E
rat, n odnl in ar i.,i .,Yind a marfa era d . cbit. mnjori-
t alea prohl m 1 r al fiind insotit de
nmuzanle iar problemei r mai dificile erau
tite cu pr mii (uneori promitea premii mari pentru roblc-
me care nu ax au - cazul mai.sus-amintitului joc
"15' ). moart a sa, in 1914, a o carle urie. li,
Cyclopedia of pu::.zlcs de fiul lui, "cea mai m e .,i mai
ol ctie de j curi irit1se intre
unui ingur v lum". C latul anterior e te c din pr
lui Mnrtin Gnrdner la volumul Jfathematical puzzles of Sam
Loyd ub ingrijirea a la Editura D ver, r'i w Y rk,
1 59. Din a a F carte e: trem de intere voi prezent
tn conti uar ileva de mint "invent :l de am
Loyd mai cunoscute la noi. (Trebuie pus multe
probl me ale lui . Loyd au trecut in d clli'sul timpului in
"folclor' nu int considerate ca atare de emnatarii unor
au rubrici d pr fil care mai
num le inventatorului lor. Oneste bibere, ... )
o aproape c
vedea d enuJ din figura 2 - reproduc
aproximativ prezentar a lui Loyd - harta ultim lor desco-
p riri privind canalele pe care ace lea
le Lit ra A di_n partea de jo un ora, aflat la
lul ud al planetei. Probl ma cere e un drum
care tncep in ac t ora trece prin toate ora., 1 ct o in-

le ia eri tai + 25
Fit. 2
gurii (ln lertueoi de teoria grafurilor, problPJJH.l revine
deci la unui drum hamiltonian), se reintoarce la
polul sud poate fi descris de o ln limba .. .
(la Loyd era in englezi, de igur). am Loyd
atunci ctnd a publicat pentru prima acea
probl "mo.i mult de incizPci de mii de oameni i-au scris
ceYa nu e te po ibilt. , i pr blema e 1 foarte
Inc ren 1nainte de a citi
De fapt, nici nu e lt> posibil , tnainte" deoarece
d ja ch. ia probl m i! Cei inciz i de mii de citit ri care-i
,. crise. lu'i Loyd A., A CEV ru E TE P IBIJ,
dezlega de fapt problema d oarece chiar pro-
un drum car? lnd plin toale
formulate. O r arl , nu? de n me ce con-
tine r z.oharea in in. u.,i ...
o La un moment dat,
Loyd, de allf 1 un t pr .co e de mare talent, n
di. a dP: op ril un m d de a face mat ad\ r J mij-
locul labl i. f lo ind numai d ture un caii ( n re 1. ,
l abla e. t ... ) Culmf'a - nu vor credo -
Jlerf .;;t. po ibiJii. (caro n-o folo-
: a. p1' bnhil pr a mull): r g(l e aflii 1n d la ambele
l ure d
olutia t jn figura 3! De igur, numai am
Loyd ar t'i putut. pune um se ajunge la
(l''obo.bil. mutind anbr.lo ture cu
26 + colectia eri l +
F.g. 3
miinile 1}, dar tr bui r r gele n gru e te,
lntr-ad mat ....
'u tr buie cumYa d du din ac t
problem le lui Loyd sint la f 1 d "ne d a !'. una
i mpre i la prima v d re hiar la a doua ndere,
mecani mul ei nu e te t tui prea ompli at). figura
4.. Pl ind din din c nlru (cel care cifra 3
depla tr i in ori e dir -
orizontal vert1cal au oblic. ln de so ire iti o
D pla din nou, tn orice dir d nt\i. cu atit a
. ctl ac Pa mai d parte, pul fiind
de a ie. i din .. jungla' ace lor cifre i anume, exact dincolo de
marginea tabloului. ( . Loyd probl mn chiar in
termenii dintr-o ; iar la marginea cel
care descoperea drumul acolo un premiu, pe care
Loyd nu-J pr in
faptul e le
un mod logic d a o i (care nu exclude unele
atunci problema devine cu
Inainte in de a pr zenta a problemei,
care conduce la ei. Pentru a
n junge dincolo de marginea tablou de cifre,
la ultima "mutare" trebuie plecat dintr-o la n
de margine care arc tnscri tn ea cifra n + 1. explo-,
i t malic acea. posibilitate, linie cu linie, de sus tn
jos, de semplu. Primul candidat care se este
din estrema a lini i 3. De unde se poate ajunge aici
printr-o mutare tn toate posibile
(numai patru in ace t caz), ce, sa-q
ajungem cifra 9, sau im o care are
1n eri in Pa cifra la care tocmai am ajuns cu
Avem o u: v nim din cu 2,
+ cristal + 27
14 1 1
J? 4 4 3 '3
4
G 3 l
.J1
4 6
1
1
" 4
5
"
:J
1 3
1
5
L
_J 4 4 G ':l
5 5 5 8

b 6
-g
s- L.
?:. 1-
'2 'l 'a 5 10
'f '3 '3 1
g
':1 '5 7 5
11111111
1 it i
g
4 '2. 2. 1- 1 1
<il
'2. '2
+
{) 3
-
+
2 1

o) ')
3 1 1 3 1 'S 3 't '2.
<&
G
1 3
4
'2.
(;,
t
'2
1)
2
4
2
2.. ?
4
'3 2.1? 1 + 1 3
...
4
b ? 1 <Il
1
4
3
'"'
4 3 1 'l
g
2 +
...
4
? '2. '3 2. 2 'S '2
4
2. 5

")
'1 '1
3
5
5 '3 -1-
2..
+ 1 5 1 1
3
-1 ? '3
3 2
4
2 3.
+ ":1
5
2
+
2. 5 '2...
2 G -1 2.
4 4
'
4
1
'2. 1
'2.
'
5
1 f
it
'?.
+
!i 1
3
"
4 5 2
'j
't
1 4j s
+
8
-
4
1 1) + 4
3
;f
'3 1
'2.
3
'2.
3

2 <1
3
2 G 5
'3 'j 2
'3 2 'f
5
1
.<f
8
,
5 4
....,

"
+
'3
4
8 1 2 1 2 2 2. 8
"j
4
1 .-
2 5
'-1
+

+-
5
6 -'11
'3
5

f 1-
2. "'l '3
16
5
(;
lt

2 5
2. '2. 2
(Q
ti
+
r-
.,
t. ?. 4 "2.

'3 '2. 1 3
-1

r-
1
4 4
?
+
'3 4 +r
l 3
3 4 1
Fig. 4
aflati'\ pe et tic.ll\ 1 de plecar . J cpeliim acum
cxpl rarea, plecind din acea 2: de unda puL m
veni aici? Avem una dinspre est 3)
un din pre sud-vest 2). Ne de fiecare
de cte ori este cazul, ln sau vom ajunge in
centrul tabloului, sau drumul eva "infunda". o
turii: est 3, nord-est 3, sud-est 4 gata, nici o continuare nu
mai e te
Alergind ln flul ace ta de colo-colo, vom oj1.mge (dac
avem desigur) a treia
de pe linia a cincea de jos, cea cu cifra 4 care per-
mite a pre nord- est sau pre ud-es . Acea ta este
28 + eri tai +..
c:.cluiia: uin. pre cnntru, a sle din
t III' 'j sud-,est 4, sud-vest 6, nord- .1 6, nord-e1't 2,
n rd-e.t 5, ud-,e.t 4 ud-v t 4, sud-ve t /1 n
au ud-est O im lu ndularc pe diagonala
:ud-vest nord-e t deci.
SA trecem la pr bleme i mai , s rionse' . una
care ar face cinste unui manual de n)fl' el m cel
pentru ar ai introduce o:u- e Jn peisajul
lr nurilor care unele alt 1 MU chiar unel
(r1tre altele ni rabin telor curglnd in contradictoriu, unul
d unul dede ubl. In ver iun a lui Loytl ea
cta o voi prelua ca atare { irnpl ificind desf\-
uul): cite bile trebuie puse in talerul din part a al
din figura 5c p ntru a o chilibra, dacii in figurile
5a 5b e le echilibrata?
Un simplu sistem de d cu n cuno cute
tonduce rapid la e poate ajung la
mai rapid mai elegant: inlocuim in figura 5a triunghiul
din stlnga cu un opt biJ , cum ne
!Jb. Putem acum cite opt bile de pe riecare taler
r<'hilibrul se va l ra, Pgal1ndu- e deci gr ulatea a patru
pt!Lrale cu c a a patru bile. d ci o e te la r 1
ne grea ca un Conform figurii 5b, triunghiul
Jeci cit bile tmpreunli, gata, acesta este
Fig. 5
+ eri tai + 29
ln capitolul 5 'oi di cuta mai multe probleme de genul
tabla de u pie e". Problemele
de ace t g int m i bine cuno eule de citeva decenii,
matematicianul olomon G lomb a "teoretizat" domeniul
(un articol in "The m rican Mathematical Monthly", apoi
chiar o cart ). am Loyd te tn un precur or tn acea
dir . probl a a de ace t gen, cu
an cdola afer nlll: , In i loria e te o intim
plar privind modul in care mOlenitor o.
s de un mat imparabil in timp ce juca cu ducele
de Burgundia, ace tuia tabla de in cap.
l:lorioarn 'le ad a de cei care criu do pro
.,uh p nlru a d mon tra a LI 1 nu e te totdeauna diplo-
matic ii jO'i p nlru a a a d t na,tere unei putorni e
"chem d atac n ace t joc, gambilul r rre-
lui'. T xlul anl rior este in de am Lo d do un do .. en
r prezentin1l m mentul de v1rf al partidei" din do n . e
'" do tabla a ro t ..,parUl in opt pie e, cele din figura 6.
Problema r , de ignr, o rccon tituie tabla de din
ne(', te opt l pr zenlatii in figura 7 (pr -
. nplm il O.\ i it-o sin!nlri, tnuinle de a prhi figurii).
Vari lnll.'a problemelor lui Loyd e te Vui
con <'rnna in continuare patru ex rnple din cartea editnt
d I. Gar1ln r.
ne {1, cu trepte n impun<'m
r 1' re d urcare a i: pl <'um <1 r. p o] la
Fig. G
30 + colectia eri tai +

v/


,.
0

1>%

0
Fig. 7
fi ca1 pn putPm urca au cobori o lr Vom "p ndula"
iu u in jo pe a lf 1 iJ1cit:
r v nim .act o inapoi p ol,
- pe ul tima d ori,
- pe fiecar dint re c 1 !alte tr pl de
de ori.
Cnr e le minim de ln car poat fi
acea D urcind o u , obortnd
apoi urcind din nou, obiectivul pr pus 1n 27 de
(toale din lnt verificate). Exi tll
in o in numai 19 pa i ac a la e te cea mai
lntr-ad d oarece trebui rev nim pe sol,
p treapta 1 cel de ori, deci pe toate
tr-epl 1 c 1 putin de ori, deci facem a tf 1 c 1
18 pa ul de rev nire pe l,
valoar a optim V, 19.
lalii sol, 1 sol, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5,
6, 7, 6, 7, 8 9, 8, n {am notat cu cifr de la 1 la 9 lteptele
scur"i, num rotate de jo in su ).
La f 1 cu problema cu chilibrarca multe problc-
ale lui am Loyd pot fi rezolvate algebric sau
apel la alte cuno. mal malicc. Un ori chiar lui
Loytl era pe asemenea . A em n a problem ,
mai "tlislractiYe" poate (d .,i rormulale tot anecdotic),
int ln interesante ca mod le d problP.m . atra.cthe
d_it in cit "a mo tr d acest a da
a1c1 rezolvarea compl
+ cristal 31
"D i irie i unit economiile au
o de poJizor .. Deoarece ei locuiau departe
unul de altul, au convenit ca cel mai dintre ei folo-
a eli piatra ce ea se va reduce la apoi
i-o dea celuilalt. piatra avea 22 de centimetri diametru
o de 3..!. centimetri tn centru. Care va fi diametrul
7
pietr i tn momentul tn care ea trebuie c lui de-al
doilea proprietar?" ariile a cercuri 1nt pro-
p rtional cu le diametrelor 1 r. punsul este:
fcm).
,. 'n iaht lrt>]nli un triunahi e hilateral A,
B, C Jl clnd tiin . P iaht tr i per oane, milh, Br wn
J ne . . tnc ar lnr gi tr ze ''ileza vasului, dar, avtnd
tr i rliu de mare, nu reu e c d cit inl
incompl t . Concret, mith a obser at iahtul a parcurs
primei trei rerturi ul cursei in tr i ore juml1latc, John
i-a notat doar ii ultimele trei fcrturi ale drumului au fo t
tn pntru or i jum tale iar Drown a atit de
prco upat de r v nir a p incit n-a ob. ernt altceva
de it p 'utru p. rcurge d i a d la B la C nu fo t
1 ece.-nre cu 1 min t mai mult decit p ntru di de
1 A la B. r upunind pe fiecare a triu ghinlui
i htul .,ut ,it zac d t rrni1 e durata par-
urg rii intr gului tra.:cu.'
( 'otind cu x dur tn nrcuraer'i nlului AB, cu y
dur ta tr erii d 1 In A. rezultil de la B la C
:r. + 10 minut iar l b '{'f\' lui mit h John conduc
la cun(iile
x + x + 1 + y/'t = 210 min.
x/4 + x -t 10 + y = 270 min,
de unde ' loril lui x i y pot fi acum dcdu e cu
,,Care te numi'rul m, .im de in ai c poate fi
t&.i l y hu' cilindrit'i de prin t, ieturi cu
ajutorul unui cutit ufici nt d lung?" ( 'am Loyd formul az
f'robl mo. in centrul un i i t )rio e de o p< cu
un soldat XjJert in a briuz i intr camarazii lui
i care rn un la f >) de mar ma tru In im int i
etc. . dar nu m i J'<.iau ac te dtl!tlii.}
3- + c le tia cr t 1
a da asupra modului in c re a ajuns Ja
Loyd printr-o se dou w
prin se patru, prin trei 11e
opt prin patru 15, prin cinci se 26, iar prin
se 42 de Martin Gardner adaugli
in cartea ace te numere sint primele valori
ale expresiei
n3+5n +
1
6
reprezentind maxim de pie e care pot fi
n urmu u n ale unui corp convex.)
3.2. J o eul 14-15
Probabil cel mai cuno cut joc al lui Sam Loyd ram1ne
- cel prezent in magazinele noastre sub numele PER-
SPICO lansat de Loyd sub numele 14-15 {cuno cut
sub numele de jocnl15, mai scurt). Presupunind cititorul
nu jocul, este vorba de o cutie
tn care se 15 numerotate de lai la 15 care pot
Iuneca tn liber (fig. 8). Cele 15 piese pot fi
scoase din cutie apoi pot fi reintroduse tn ordine
problema atunci 1n a reface ordinea a pie-
selor, 1n cutie, prin intermediul locului gol (tro.ns-
lattnd piesele pe pe (Varianta PER-
SPICO nu mai permite scoaterea pieselor din cutie, ci numai
translatarea lor, ceea ce face jocul ceva mai neinl resant din
punct de vedere matematic.)
De fapt, Loyd a lo.nsat jocul in 1 cu o
se piesele la ordinea din figura 8,
plecind de la din figura 9 (de unde denumirea
jocului). El promitea un premiu celui (c lor) care ar fi
ace t lucru anume 1 000 de dolari 1 ucce ul jocului
a fo t enorm, pentru c ,i ..-ale erau remarcabile:
simplu, de mao vr t, in clit, dificil de rcz hat, prezen-
tat de un premiu con Lleut.
3 - Intre matcmat c:: Jocuri 3
+ col cti cris tai 33
-
"
2
:,
4
-1
2. !,
4
5
b
.,.
&
s
'
"l
g
'\o H
1'2.
"l
1\'\
-t2
\'!>
t-5
w
-\:;

4lt

Fig. 8
Fig. 9
De ft pt, nm Loyd nu ri ca nimic lan ind o as 'men a
provo ar : pr bl ma lui pur im Ju nu aY a
Acea ta nu in foarl oameni nu au incercat
rezoke, mi,cind cu fren zie numerotate, ln
!:'per n\ lntt-o zi gloria dolarii lui am Loyd le
,or ie.,i in calc. ln r alilat numai din
11norrn al po ibile aJe jocului (20 922 789
. 8 000=1G fa torial) pot fi duse, prin r gulnm .ntar
f1 a coal pi le din culie in configura\ia din figura s:
Ace. t fnpt p ate fi stabilit. foarte foi ind ctl ,.a
imple din alg bra grupurilor d
on. id o permutare (r nrnnjare) p
1
, p2 ..... pn a
um<'relor 1 2 ... ,n. punem c in ar :la p rmular .i
o imersiune p i, j i e l mai mic decit j, dar
p, . t mai mar d cit Pi
Exemplu: ln p rmutnr n 1. 3, 4., 2 a num relor 1. 3, 4,
inY r iuni anum pe pozi \ iil 2, 4 p pozi-
3, 4 (2 < 4 dar P2 = 3, p" = 2, Pz > P.t ele.).
O p rmulnre c pun e t pani dn ii ea un
par de inv rsiuni in caz contrar. (P rmu-
tar a 1 3 4 2 sl deci o p rmutare (a unei
1 2 ... n) e p nt aplica o allu p tmutare mai
dP.part . pun m am compus (lnmul(it) ace te
In alg d monslr prin compunerea a douif per-
pare se tot o permutare parii, prin compunerea
a prrnwtri impar se o ]JC111Wlare iar prin
compunerea unei pcmwtriri pare cu o permutare se
obline o permutare imparti (paritatea cvmpuncrii a per-
muti\ri te ar cu paritut. a umei in r iuni1or din ace te
dou:i p mmtati).
34 + crls_tal +
...
. '
. . '. .
,
11 rcv nim 1n la j . nfirma\ic di\ c-he' a
lui (inclu h- a ofertei lui Loyd): mular pi el r nu
paritat a d ar ce c. to
( zero imcr iuni), numai configur pare
stnt roz Jya})] . C nfiguratia din figura 9 c n1 iue o
im r lllDl', . le deci ea nuc te realizabiM.
con face compl t of rta lui
Loyd ,i ade de lul de mult tn int r :-.ul de joc:
printr-o a inv r hmilor (cu tit mai .-implil.,
cu ctt n mai pre finalul jocului), putem nflo. mo
ro l , !>au nu, dinainte vom jun"e
Yr In inli'L
JutificorC'n ant<>rionre c te foarte . Pu-
t{'m d<' ehi tipuri de pc .,i pe Y rli-
cnl.. mi, care p llcul ului gol
n :chimha ordinea pi el r, u ci o asemenea mulare nu
,chimhii pnlitatca ii privim o mi,carc pe" rl i-
cnlt. illullnu o pi in iisuto. ub . nu tlc
asupra ci). ac 1 i in raport u cel
trei pi<'. e care n de goali:i; orllincn tuturor celur-
laltc pi<'. , pr cum .,i ordinea celor patru pie o implicat
in mut, I'C fat: d pir.. ele ncimplicatc, rumin to
(,ezi, de 1'\<'mplu, figura 10). O a cm nea muta corP:;:pnntle
unei pel'lnutud impare. De cx mplu, in ficrura 10, de 1\ 1, 2,
3. 4 :-a lnC\Il 1 2, 3, 4, 1 twem aici lr i nY rsiuni: pe
1- la. 2 la 3 4. Tot cile trei imcr. iuni introduc
cel lalle po de plasare a locului gol:
1, 2, 3. 4 la, 1, 2, 3 (locul gol dea. upru lui la, deci inain-
t a lui 1).
1, 2, ' ,
1
1 -+ 2, 3, 4, 1 (1 eul gol ub 1, dl'ci la drcupt
lui 4).
')( )( )(
X
')t
)< )< )<
X X
"'
2
X
X

2
3 4

X
3 it
X
X X X X
X.
X
)(
X
Fig. 10
colectia cristal + 35
TI i inY r iuni core pund deci atit tn sus, cit
r in j s, indiferent de in care e
nu am plecat cu in
din stinga-jos trebuie ajungem cu ea tot acolo.
intr-un joc complet se fac la fel de multe mut!iri
rticale n jo , cile e fac in sus (altfel ajunge
tn nltli parte sau chiar iese din .. ). Altfel spus,
pe este par. Fiecare dintre ele core punde
Ul:ci p rmut impare, d ci prin compunerea lor e o
p rmutare (suma unui par de numere impare
.-te un par).
Pentru o compl a jocului; ar mai trebui
eli oricare de paritate pot fi trans-
fwmate una In lunece cele 15 pie e ln cutit>.
Ac t lucru . poate practic probabil citi-
tul este dornic test ze singur nu cumva a i
f ut-o deja).
P1oblema a lui Loyd nu are dar alte pro-
bleme asupra jocului 14-15 pot fi rezohate. trei, for-
ulate de Loyd tn
1. PJ cind de la din figura 9 (deci cu piesele 14-
15 e piesele la din figura 11.
2. Plecind de la rotind cutia cu 90
pre drrnpta, se c re se piesele tn ordinea din
H' a 12.
3. Plecind din aceca._i s la un
(cu umn p<' linii, coloane diagonale cu 30;
sigur, gol ste considerat valorlnd z ro punct ).
P!'imn. poate Ci n 44 de a
un In 39 iar a treia tn 50. ac le (fiecare mutare

-1 2. '3
,;;...
1--)
IJ3

5
6
,.
""
G"'
aO

-io
H
.J)

""'
o

"'
-i> 1Lt 1S
.... "".

ul
.1:'
VI
Fig. Il Fig. 12
36 cristal +
este prin pi ei care se in 1 eul gol
al tabl i):
Probl ma 1: 14, 11, 12, 8, 7, 6 10, 12. , 7, 4. 3, 6, 4,
7, 141 11, 15, 13, 9 12, , 4, 10, 1 4, 14, 11, 15, 13 1 12,
4, 81 5 4, 1 91 131 14 1 61 2 1.
Pro 1< ma 2: 1-'J, 15, 10, 7, 11. 15, 10, 13, 9, 5, 1, 2,
31 4 , 12, 15 10, 13 9, 5, 1, 2, 3 4, 8, 12, 15, 14, 1 ,
9, 5 1, 2 3, 4 1 12.
Pr hl ma 3: 12, 8, 4, 3, 2, 6, 10, 9, 13, 15, 14, 12, 8,
4, 7, 10, 9, 14, 12, 8, 4, 7 10, 9, 6, 2 . .'-l, 10 9, 6 5, 1.
2, 3, 6 5, 3, 2, 1, 13, 14, 3 2 1 13. 14., 3, 12, 15, 3 (configu-
fim te In figura 13).
ln problema 1, gol a ajun In col1ul din tlng -
sus. P nlru ne a ta lot nec are h i pe v In
sus lrf'i p ., pr tinga pere hi In jos, rcsp c-
tiv, spre ctrenp a. le tr i In sus introduc un
impar de imer iuni, deci paritat a
Ceea ce -a Intimpla : am pl cat d la o p rmutare impat a
{fig. 9) am ajun la una (fig. 11).
Pe d parte, dacii am considera gol ar!'
o Yaloai'e 16, de e. emplu, atunci atit permutar a
din figurn 9, cH cea din figura 11 sin impare: una, respec-
tiv, cinci prezec inYersiuni. bserYa\in nu contrazice insii
deoarece in ac st caz orizon-
tale introduc au inversiuni anume, exact cilt
una de mutare. Trei orizontale pereche corcspunrl
deci unui impar; cu numt rul impar de in-
ver iuni introdus de verticale nep rech ,
un total par, deci paritatea nu se
Con similare au loc pentru problema 2.
La bine cuno cuta sa rubricii, "Mathematical gam ",
din" cil ntific merican", Gardner a propus i o
4'?>
"
6 10

2. 5
CJ

H
!>
.fS"
8
4
Fig. 13
+ cristal + 37
1\ 1.
3
8
1
l;
5
{:
5
4
1

'2. 1
%
lttlu il a jo. ului. nnunw :1 X3 (fi . 14). E. te r d
<'n .,i la artl'L t(l numni p 1 pot fi ob inule
pll'f'lnd d la pozi(i, dil fi.,ura lr't n. Confi(l'ur (ia din figura
1 ' b 1. te para ,i a
1
o tle i tran. form in ini-
folo ind rul .;ir d muluri: 1. 2. ;,, 4. 3. 1, 2,
3, i, 1, 1. 2. 3. 7. , 1 2, 3, 7 5, 4. , 1. 2. 3, 6, 5, 7. G, 5,
8. 't. 7. . ;) ' tn 3G dl' mular i. O vnme, aceasta
a fo t r a mai bun:i .- a Jll' Pi, npoi, cu ajulDrul
nu f oht inul' (i.'H el(' m l le ar c r mai
UP 3 dP tnttluri: t' .olu!ii cu :10 d,.. 112 cu 32
<it' muliiri i 512 C\1 dt 31. de muturi. J, cit Yll din-
tir> h zr,p optime:
3, 4, 7. . 5. 2. 1, 7 It 3 7 4, 8 G, 1 8, G, 5, 2, 1, 4,
7' 8 (i, 5, 2. 1. It 7,
1. 2. 5, ' 7. 1.. 3. 1. 2 5. 7 4, 3, 1 3, 1 5, 2,
, 5, 2. , 't. L 2. ;), li
3, 4, 7 . 5, 2, l, 7 ' 5, 2, 1, 7 5, 6, 4, 3, 8, 5,
6, 4. :3. ' 4, 2. 1. 4, 5, :l
1, -'. 5, . 7. !">, 3. . 5. 3, 4, t. G, r:, 3, t, 1, 2, 8, 7,
4 1, 2. 7. 4. 1, 2. 5 l.
,.
4.
umaul jocurilor d doua p r;(lant> r '" inu n:
uici o cnl'!f' nu poate n:pira la Lillul d cn idopedie D joetni-
lur. ln a Hpiirut la ".\cadPntie P ... "o <'at'l nwHuuwn-
lah1, ln ,olumP de formolnu\rr. ln.:mnind HJ>HH\JH'
.ul dt' pu!!ini: KH. Hrrlt>kamp, J.lf. .onwny, H.l. Guy,
ll'ct!/ for your mathrmatical play:, cme eon\ine
foar[p nutllr> (abortlalc mal muti ), dar In prt>hta cii
r<ia auloi' r:i iau prl'(nu(in d a rt eunon.,tc (ni i
lucrarea )ot llU toale jocurile (lo"C ) cit de cit ru.
pindit<'. Ea C'nu[ine mullr jocuri p cnrc tnt. ig-ur
cililorul nu 11' unon.,te in <1 ace a, tu p
voi con. f'lllllll elten1 dintre !'le, mai . 1 . dintre cPle euro nu
!'i o noimii mal mnlidi :nu in mod firt. c mnlcmatit-a
in wdttrea elnrifil'ilt ii unor chesliuni lf'tptP Pl(' .
. 1. 'u t'l'('ji)JlUI p
1 imul joc c.lr. d fapt, de lip., u auma pc hirtie" deoa
rece e des rit, arii a. trel. nul dintr c i doi juciit ti u
o oarecure din s gmenlc, r prez nttnd
sau nu un biP t rt>al avind undcv \ID Sllporl (Y zi fig.
1 16). poi, ju rii rg pe rind cllc un :'gment al
figurii pr oricl\1' dM . c. Atunci iLHI o a.:l'mt>nca
ger , p1u'l n fi .. urii IPgatudi cu
u uportul din ciP fnul r . pcclh'), a Lunei
a a part t liminalii a c n. mna p nlru ac n ta o
mulaa n neunui ju iitor). D PXNnplu, in figura 1"",
un juclilor gmentul d la buzil Hl unuia dintr cE>l
,fir!' d iarbt ", atun i intr .gul fir Cl't co din joc in
acel mom nl.
Ci li<" lor Le ar rg . ultimul un . gmf'nt
al figurii (adu todu-1 pe adv r ar in d(' nu mni putea
+ c:olec(ia cristal + 39
Fig. t:-i
Fig. 1&
rg nimic). D in fig ra 15 c rt .,n.utu"
rimul pi rdt, indifl'ren t cum deoarec al el (li !Pa j uct'i.-
r nu are alte va de f cut decit procedeze simPlrie, rr-
glnd SPgmPntul c r r segmentului rs dr a{h r ar
dar din c ,.fir". In felul acesta, el va av a de fitt ar
1 va de r d oar ce primul a avut la !"inelul lui
t'P. terge. E-.le in mult mai greu de cine ic e
intr-o d pe o mai
(pc fia. 16, de .emplu). .
O vad int r a jocului poate fi cea tn care srg-
m ntele fiaurii 1nt colorate, zic m, tn alba l u
v, rde, i unul dintre j uc:'lori segmente c t
albastre, iar egm n le v rzi pot fi e de oric re (repar
t.izar a culorilor ro.,u-albaslru se poate face prin tragere
1 Intr c rea p o asem nea poate f dcos hit
de mai ale figura t complicatii.

d pildii intre cu un pri ten tn "peisajul" din figura
17 (in care eventual, unele segmente tn lbas-
tru).
FapLul pentru figura 15 am putut pune imediat cine
va nu e te De fttpt, pentru orice
r din 1 mente fiJi! rm , oric t de multe ar fi ele
1
se
poate ved a de la inceput cine 1\Ioti ul ste
ln acest caz jocul nu st altceva dect o a
Nim-ului, un joc cu t ori pu 1a punct
de la inceputul ee lului (1901 - Charl s Leonard Bouton,
Har'l ard). Cititorul nt r sat poate detalii tn cartea
40 + colectia cristal +
-

1

Fig. 17
Amuzrmunte matr>matice, de furlin Gardner (Edit.
19G ), d ac a nu in. i l suprn ac stui joc. Aminl c
doar fHplul 'usirea a slratf gei
lar e fac pe o cal fonrtP ... nritm se g-
mentl'le din fit care Cir ul figurii, se criu acrste numrrc In
baza dui c rac ndunar1n ace \,<)l'a, cu
tn baza doi, (c'i.rci a /rect! ptLtcri ale lni 2 de la dreapta spre
tnoa. un o: mplu de a mPnra calcul: tn figura 15
v m ctt 4 f'O'mt'nl In fi cal'e fir, d ci
4 = 1 O O (In bnza doi)
1
1
000
am ri a'u trPi rirc, cu He 3, 4. 5 segmen , atunci caJ-
qJul ar fi rutot tfd:
3-t 11+
4 -t 100
5 -t 101
010
In primul caz, primul jucii tor pi rd , oricum ar juca; tn
cel de-al eloi! a 1 "taie" s gm nte din pl'i-
mul fir. V ac a
l n g n ral, c poate d mon tra primul
numai tn modul anterior dr adunare a nzlmerclor
+ colectia eri tai + 41
binare apar cifre 1. tll a/arca c te cea care
unul dintre acrstc numere n fd ncil nu mai nicl
o 1 n suma rzott Pentru aceasta, e cauti! co-
l ana c m i din ; lln(fa tn caro apare o 1 tntr-o linie
a ac Lei col an . tran. r rmil o cifrl11 tn O; pe linie
e tran 1 tn o ln 1 in r llnc1t p toale c loanele
si1 e . uma O.
EWJll})] li:
15 1111 +
19 __. 10011
7 111
------
11 11
Yom modiricn linia a doua, tnlocuind
O primul O cu 1. Obt in1 m
15
8
1111 +
1000
111
OOlO
lonte ifrele 1 cu
Cu ullt u,int , in joc, scou!Pm 11 gm!'nle din d -nl
cluil t fir d iorbu victoria u ne poal la
11cepul ll.\'1 nm ite .fire cu cll 15, 8 7 s gmente, atunci pi ,.
dt>am pnl'lida oricum am Ii jucat (pre upuntnd cu nJversarul
joucii JWrfect de igm). '
tt m la all j cmi, lratcgii tiglHonro
simple.
tai mull<> jocuri lnrudile pot Ci pracLic t avnd la di.-
p o foni de hirtie un creion ( '" ntual d cr ioanf',
d . culori dif<'rit ) baztndu-nc pe mutarea 1 m ntarii:
e tr en1.r o (prin unul sau mai muH pu11ct peciale
ale d enului) a intersecta o ant ri Voi pre-
zenta aici lt i jocuri de acest fel. n guln el d cmnare a
va Ci ne la toate trei: ultimul ju ca1
po te "mulli" c 1 c r nu mai poat.c c nlinu j eul
pierd .
J1. d mai mult p11nct pc o Coai d hhtic
apoi jucut rii tras p rtnd clt. o lu car
trece prin c l un punct (fig. 1 ).
mai inl r ant V: curb 1 tJtbui tr a prin-
tr-un singur pun t i tnchidu lor c 1 un
pun t lib r (p st car nu tr c tn o
42 c:olec:iia cristal +

Fig. 18
J2. Pl ind tot d la un . et d punctt> ciP. <>nato 1.
1lnr pP. o foni pr CPdeazii a Lr l: unL'
punclt ont<' nre cu o lini (tn particular <le d pun l
pot coincidii. ndi putt m cm hii inchi li care lr
printr-un punct dat). tr asor a un i linii, introduc
un nou puncl, t'him pe ac Il linie. Dinlr-uu punct nu po plt u
dc>clt cel muH li" i "capPtt" d linii.
Jn ul (imaginat de J.H. Conwa n)
nmplid\ rnpid o cu cr r a trm.lrului d punct
Chim .,i plr-cfnd d . la num i punct , . pot fa e
't-5 (rig. Hl); d fapt,; p at dPmonstra cii. pl cind
de lan puncte. jocul e t dupu c l 2n i ' 1 mult
:}n - 1 mu
Analiza ac tni joc l bin pu la punct. In H'inninn
way . ... , lucrnr a mai 1nninte, e pr .,i urma-
t nrea t a. upra n: ciR o partida .act
2n mutari, atunci fin !ii la ar <e njunrt e.-te
mtpu in mod pr i din ,in. r l 1 " tn fi na 2
(una dir tre C']e, "infP tatii" cu un atbitr<u' d buhu-
hin "in el ]t" vor apur a d fu mal , tlar
Pchivnhnt cu c 1 din fi
J3. vmianltl a celui d -nl doilta joc e te nrmilmul'l\.
'ch Lll il va. mn + (plu )pe hil'li ( au p a fult ... ),
apoi, p Jtnd tor ii , rmnul'i" tl la llcPla!ji
:emn nu d la , mn plu dir tit , u linie. a t
linie pont av a ricl' dar nu ar voi inl rs l zc
all linii . au alt plu uti. P a lini ju rul ar a
tra at- va adiiug;\ un mu plu , tiind-o u o . t
a um dn<.lul utiYt r:nrului un a d lu uri cu lini
p care adau!!e o mai dcparlr>.
+ colectia cristal + 43


3

Fi' 19
c
(!)@@?
';, ... c.i.T'l<\:.""<:
Fig. 20
ce nu mai pot fi tra a te noi linii. J rul care te
atunci la mutar pi rde.
ln figura 21 este pas cu pns, o de acest
gen, de al doilea: mutarea a opta,
primul nu mai are cum continue, toate capetcl
de linii tnt. "izolate" (tncercuile snu - unul singur - tn
ext riorul figurii).
un joc de tip , u creionul pe htrti ",prezentat
de am Loyd tntr-(1 pr bl a f'a c fiind "un joc ori ntnl,
fig. 21
44 colec(ia cristal
foarte vechi". El e d os li 1. Se d sen moi tn-
Ui :mai multe de puncte, aliniate atft pe ctt
pe (a se vedea fig. 22}. Apoit pe rind, cei doi
( numim Andrei Barbu, A B, pe scurt)
unesc ctte puncte vecine printr-o linie sau
Atunci c1nd printr-o asemE-nea linie, unul dintre
a tnchis un (delimitat de patru puncte vecine),
inscrie initiala numelui tn acel are voie mai
o linie. acum tnchide un el mai
trage o linie. mai departe, de c1te ori poate, care
<'ste rtndul adversarului. Jocul ce toate
tratele flU fo l tnchi e. este care a. tnchis
mai mulle In figura 22 este indicatii o por-


. .___. .
. '\ ..

: I : :
r:-::
..,
. ! . .
1 . :-:
.. .


:-w
E
\'\
. -- .
. -.
2.

. l ..
t-:_:
t : : :
lO

I-X
'"


--- .


: !l
......

._.
o\(
.

li' ;

! :::
8
!. .B

B
B .B
A
,t
Fig. 22
+ cristal
"


23
nincl dl la 1G punct Ea se t cu se rul 6-3
tn favoar a lui B. Desigur, jocul poate folo i "table" de
dif rit ; pm tida ant pornea do la 4 de ctte 4
pune . La fp) de bine se poate pleca de la 5 x 5 sau 6 x 6
au de la oric1L de multe puncte. Jocul e l cu at1t mai atrac-
tiv cu cit tabla stc mai mare.
Din modul d d a pnrlid i dinainte se pot deduc
cltcvo. . fnturi care ajute tn victoriei. ln-
tr-nd cum a B Obligtndu-J pe A ll-i
,,oF re" tn finnl un de patru D ci: 1) construiti
ud cit mai lungi 2) pc adversar vi le cedeze,
3) dar nu tot 1 ndver Il
rului ultimdc printr-o mutare ca tn figura 23
) ac sta va fi oblicYat 5. un astf 1
puncte Llar mai mult la mutarea .
Din (de fapt, din fericire, deoarece astfel jocul
m r u interc ant), ace te sfaturi pot fi aplicate
de ad\ r. ar. In f lo ul lui, desigur. Iar pentru table
mai mnri d 5 X 5 (inclusiv}, nu mai poate fi
prezis dinaintt>. (De obic i, pe table 3 x 3, primul care
iar p tabl 4 x 4 cel de-al doilea muttnu
corect, tol.d nunn. lnc gi1 iti asemenea slru-
tPgiim reu cti putea imingc atunci pe oricine 1)
ln 10 9 npur a la editura 1 nd' nczli Pelican carLN.l
Cursul de gndire tn cinci zilr, d Erlwnrd de Bono, tn car ,
printre alt 1 , rn introdus un j c logic in dit
Autorul U num o. , j ul L'' tn 1 c urmPazii ti voi spune
BONOL, p nlru a-l aminti astfel po im nto.tor.
46 + col crbtal
Jocul . practi il p o 4 x 4.
Fi car dintr c i doi ju uturi :n llf' o ,,lit(rii" L (d culori
dif ritr un una alb d txrmplu) fotmat din
patru lP. de a m n a, pit'. e piilrat ,
n ulr . (d culoar gri). c 1 patru pin:c lnt a., znl
ca tn fiaura 24. poi, rii muUI p J'lnd, o mulat con-
Llnd tn r-itli ar a L-ului p1opriu d pe talilii pla nrN\ lui
n tnlr-un loc lib r d sirrur ( l !:i ln-
toarc r a cu alalt5 tn u ), Yentunl
deci) d mut r a unui gri. r l ju
torul cat e ti aduc pe ad r ar tn d a nu mai put a
mu a.
ln Winning ways ... , cartea tn an
lnt dale o s ri de asupa B t\OL-ului. Astfel,
tn total 2 296 de di tinct ale c lor patru
piese. Dintre acestea, consid rtnd negrul e te la mutare,
15 tnt tn care partida ste d ja tnch tn favoarea
albului; din alt 14 albul bate sigur (dacii joac" per-
fp t, hin J s} tn 2, 4 6 au cel mult 8 ln chimb,
jucind corect fiind la mutare, negrul poal tn ing tn 1 6
(Eviti nl, s1nt valabile p ntru
alb, cu poziti inv rs.) Re tul de 1 261 de con-
conduc la prin ciclor .
cal a pre (tn atunci ctnd se
pl de la din figura 25. Singura posibilitate de
mutare a pi ei negre este tn din sUnga-sus. obser-
1} oricum ar muta negrul una dintre piesele
neutre (eventual, pe pe loc}, el no-1
pont tmpi dica pe alb mute pie a sa (plus, e cazul,
o pie neutru) p ntru a ajunge tn un <iin
totu din figura 26.
Fig. 25
cQiecpa eri al <f1.
Fig. 26
4
Fig. 21
ln din figura 27, n grul ste la mutnre,
atunci albul bate tn 2, 4, 6, r pectiv, 8 muUlri. Lns cititorului
de a corecte in fiecare dintre aceste

Am mai devreme 1 261 de
din care, cei doi corect, jocul oicleazii,
tcrmintndu-se deci corect" tn
pentru a cel mai bun rezultat po ibilln res-
ln cazul nostru, abaterea de la ,,corectitudine"
pierderea partidei.) .Mai muH d deci
din total al conduc la Configu-
de ce tip este? Nu cumva ... ? Exact! Plectnd din
din figura 24, ambii ou r miza a
ceea ce interesul de joc. Mai
fie strategia de
am fost tentat nu consemnez nici strate-
gie de
1
.E. Goller), iat-o In general,
figurile 26, 27 par deja a sugera acest lucru, L-ului
propriu peste centrul tablei e t un avantaj, de cele mai multe
ori exi tind posibilitatea unei uplimcntare, indiferent
cum mulli adversarul. D ex mplu, piesa
d .ja tr i din cele patru din c ntru (precum piesa
ln ultimele trei .figura 26), atunci, ar
muta nv r arul, put m muta dtn nou, ocupind cel pu\m
48 + colectia cristal +
Fig. 28
din t le central . In plu , afirma pa poate fi fi nt.ii
prin
tele centrale (fig. 28, plus rota\ule oghndlflle e1),. 1nr c
pi neutre nu p"tratele inscmnale cu o teht\.
in figura 28, atunci, din nou putem muta o
anume, putind rev ni intr-o as menea conve-

(fig. ne tntro ca acel a din. fi-
crura 28, pentru fiecare deci fiecare poate ol)tme
cel r miza. Cel tn de fapt, o par-
d B ' ( i de oricare alt JOC compelll1 ) fund cn
care nu poate fi i,tignt de ambii ...
!.3 . loara cn uorot
TiLlul anterior t imprumutat dm rt a lui . pn.,m,
Jllai tn mai n serio ... (Edit. Dacia, Cluj-
1981), al capitol e se num chiar ste un
veritabil ,tratat" de Presupun cititorul
jocul, de c e nu-i mai precizez aici regulam ntul. C C'R ce voi
face tn continuar e te di cut o xLrem de inte-
a lui, de curind de Adam Tichy-Rcz,
din Ungaria, i tn mai int r santa
,,RUBIK' . Logic and fonto y dimen ions", nr. 1, 1 3,
p. 20-23 (r al r Y l i e te- ghiciti -chior
Erno Rubik cel atins de g niu). rarianla- s-o numim un-
- a morii face de ori potrivit inl gm din titlu:
pe de o parte, cste_un noroc pentru vcncrabila m tn ii,i
unor noi variante (rorme mai imple al jocului ctnu
practicate din antichitat ), pe d parte, n noua
e.i o implicar a hazardului nu tn a
a partid i, ci n alegerea tablei cu care se joacii. Penlt u
+ eri tal + 49
a ln e:>l "p ntul": modifi ar a tabhi de 1 o pm t i<h
la alia. inutili' v nLualele ': t rnlegii ale
morii :dnntlnl' rind ln p inv nlivil t
studiu din pa ..ten j ilor.
lat in cr con lau ar ;l' motlifi P tabh
punrtelP \ r.cine olturilot' (1, 2, 3, resp tiv, A, B m figura
2C) mt lt"alr. n Prltric. int in po. ibile alt inci m duri
In ruci.;at <' d a r alizn ac l 1 (fig. 3 a- ). lallV
d joc OII' ... ) patru colturi. Id a lui . Ticl1y
Racz ;lP im la i ing nioa pr cum a a lui CoJwnb m
anecdota cu oul care-i mrmel : ju iim pr>
tabJ ohtinule ombintnd al tor palru tipuri d c lturi
nu neapiir < t dif rit . dintre c le pr izatr. ln figurile
m 'na dintr a t c nduc la tabla
la ieu (de palru ori din fig. 2 ). Toal celelalt 1 a"a
in punetel n mod de sebit jocul e rio:.
D pihlil, in figura 30 a, p nlru a ajunge de l, pun lui
2 la punctul B tr bui facem tr i mai mult, in
unei put m tr -C cu pi ele proprii pdnt.r pi ele
atlv r arului (r gul ment ul s dintr-un
pun t intr-un punr.t ve in, form mori,
pi e el ., cu pr izare nu toate nt r tnt "mar-
at ",ci numai cit trei p fi cnr linie- vezi tabla ompl
din figura 31).
Al geren celor patru e poal facfl arundnd de
.emplu. patru z ruri, sau in ori ar aH mod p triYiL ( nt
d ci n ar "prefabricat ") .
In articolul citat, . evalu Ja 1 2 numii
r ul tabl lor diferite 1 enlru moara (d i la f 1 de mul te
trategii ar fi n cesare p ntru a banaliza jocul).
fi care p a efi d unul dintre c 1 t ipuri disponibile,
col!uri pot fi anjot tn 36 1le IIIIHitri', tr i in
A.

...------t-'"- --
c..
"'
'2.. 3.
1 1
'
1
fig. 29
50

ia Ct'.!i(nl
.,
.. -. 1
p..,
A.

",
c..
c
j


2.
?,
c
c.
c..
c\
A
c
e.
216, iar paLru 1\ Ul i in i 2 d ' "utuwtc. Juclu:ind tn t'i
tabl l oglindite (care nu ne itt\ trat ii
noi, ci ,r tiri" ,oglindiri' al unor slrttl gii ' alabil p
tablele inrudit ). pnlru po de a r ti o tllbl "'
deci numai 1 2 /4 = 324. d lahlo diferite din
cest punct do veder . P nlru li ar dintre ace t a xi tii
Insii o strat gic anume, c a
"de po partea c !\ umai 162 de table snt deci

, c:olecfia cristal ..
51
1.----+------e
Fig. 31
d:{crite. um"'rul, mai pu\.in impr ionnnL dccn
1 2 , cstP. ufici nt de mai" p nlru a jocul fie
mfi iPut de alm tiv, suri ient de mult timp.
4...1. Trcr-in-rnd, 1mtr IJHtul
cinci-n-rnd, ...
"Tr i-tn-rtnd'' ne duc' ime liuL u gindul la "ticktncktoe",
jocul practicat pe asfalt de copiii din la el primare
(care 11 num se insii de obicei "plus zero"). Pe o
3 X 3 (v zi fig. 32) fiecare pe
rind cltc o pi (semn) proprie. (Evid nt, fiecare nre
o de pie e.) Jocul e fie prin rea-
lizarea unei linii (orizontnl, vertical sau diagonal) de trei
.,
2.
'?>
Lt
5 G
r
+
'
s
Fig. 32
52 + colectia cristal +.

pie e (semne) ale unui acela este
fie pr"n umplerea tablei a se decide (remi-
cum se poate constata jocul se tot-
deauna cei doi nu fac erori. De exemplu,
primul de la inceput tn centru, al doilea
a remiza jucind intr-un primul
tutr-un al doilea trebuie tn centru, iar
prima mutare este intr-un punct lateral (ln 3, de exemplu),
atunci al doilea poate face in 7,
9, 2 sau 5.
O a jocului, cuno cuU. inel din antichitate, se
juca cu cite trei piese (monede) de fiecare aceste
piese, ce erau introduse 1n joc partida nu se
Incheia tn acest stadiu), erau apoi mutate ortogonal, precum
tura la (deci nu diagonal), pinii la formarea unui
de trei piese ale unui sau la rev-enirea la o pozitie
cind jocul era declarat
O a jocului folosea tabla din figura 33
permitea obhce. In ambele aceste variante, primul
totdeauna prima tn centru.
Pentru tabla din figura 32, acest lucru se astfel.
presupunem, pentru simplitate, primul folo-
pic e albe, iar cel de-al doilea piese negre.
Di tingem doul\ cazuri, cum al doilea
intr-un sau intr-un de mijloc. presupunem
lui este 1n 1 (pentru 3, 7, 9 este
de Yictoria albului:
alb 8, nCoaru 2 (obligat), alb 3 (obligat), negru 7 (obligat),
alb 6, negru oriunde, alb 9 s-a un de trei pic e.
la alb 5, negrul ln 2 simetric pentru 4, 6,
8), atunci albul poate continua. astfel: alb 9, negru 1 (obligat),
aJb 3 (obligat), negru 6 (altfel albul Intr-o mutare),
alb 8, negru orice alb 7 se un pe
Fig. 33
+ cristal 53
In Yarianta ac a la, j eul nu pare d ci pr a int r ant.
C in impune r . lricpa ca primul
juciilor nu jPace d la in c uL in ntru Evid nt, jo ul
pare a e chilibra . i cititorul ar trebui exp rimcnt '1
c . trr inainte d a afla c albul poate ineci
a igure remi:;a in ac l az.
Ptrnl gin car ondu ela ace t r zu1tat: albul incepe
punind o pi in a, 1. ('O'Jul poat c juca n 2 3, 5 G
i . 4, 7 8 sint sim Lrice u 2 3 r . pcctiv ).
a) 11 "rul punde ln 2 atunci nlbul j in 5,
n "l'lll c. te hl" gat joace in , albul joacft in 7 i n grul est
ohligal ii joac in q, La mular a alb 7-8. negrul u poate
muta de It 4-7. albul j acum -6 n grulrus-
vunde cu 2-3 au cu 2-4 at unei nr Jtd pierde, deci el
tr buif' jonce Hpiral 7-4. Ln alb -5, negrul1rebuie
fi r cu 4-7 astfel pozipa va fi rep la infinit,
prin urmare j ul t decis.
b) alb 1, n gru 3, nlb 7. n gru 4 (oblignt) alb ,
negrul pi rd da j a 2 au 6 kl r- i ar
va cicla 8 (s ajunge la de la pun tul a).
Ramine ca negrul joac 9. La mutarea alb 1-2, rl l1 buie
ii pundii cu 9-8 apoi la alb 5-6 (obligat) n grul
8-9 e din nou intr-o de r La negl'tl
8-5, albul obligat 2-1. r gru 5-8 rep U\
rgru 5-2 in r alb 6-5, ne u 3-6, alb
7-8, ne!!l'u 6-9. alb 5- de a. men a, mular a n gru
3-2 alb 7-8, negru 2-3, alb 8-7.
c) ecv nta alb 1 negru 5, alb 3, n gru 2 (O}))ignt), alb
8 (obligat) poate fi cu negru 9 au 6 ambele
,arianle duc la ulb 3-6, n gru 5-4 ,i re pcc-
tiv alb 1-4 n gru 2-1. alb 8-9.
d) lb 1 negru G alb 5, n gru 9 (obligat); alb 3, negru 2
d victoria albului mutarea pi ei din 1 in 4
apoi n 7.
e) Alb 1, n gru 9 Lrebuie urmate cu alb 3 negru 2 ( bli-
gat), alb 5 s ajung intr-o cu a de la
punctul b (o prin rotirea ac !eia).
In on ]uzie, in patru dintre variant albul obtin remiza
in una .
E.i yariant ale jocurilor anterioare pe tabl mai mari,
4 x 4 au 5 x. 5, copul fiind tot alini 1 a pi lor (cite 4,
.re p tiY. il 5 d fi are jucnl r); arPslt jnruri par a
5:4 .. . eri tai +
e termina n d ci (d1Si nu cuuo c d ii ule lei
' '
O g n raliznr fir a inl r anlil. te in r
la o Ja un fixat d pi s introduce-
rea de o in joc c r Lrei-in-rind patru-in-
rnd, cinci... le. E,ident, primul juciHor ci n nunhti
patru . copul e Le r ali zarea unui d lr i pi e.
jocul palru-1n-r1nd se l ldeauna cu Yicl rin pri-
mului 1 j p rf ct). o a. emonen tra-
I ef!ie Pentru victori i te ufici
o cu numai cltoYa linii coloru1e, de ne ca putem pre-
l'tlpune e j pe tabla do puL m folosi codifica-
rea a liniilor coloanelor ace tcia, referindu-ne la
u\el labl i conform nolaiici .,u.hi t : a.1, a2, ... e5, ... bS.
D ]a inc put y dacii. un
pla cz leei pi e in l'lnd cu po ibilitalca de a continua
iu o.mbel cliJ'C'l.\ii, atunci 1 a deoarece o.cher arul
poalo bloca un ingur capuL J mular n De
asemenea, un juclllor renliz un triunghi, pe trei
cte douii v cine, cu po ibilitalea de a continua
n ambele dire \ii d laturi ale triunghiului, nt unei, din
nou, el li au: ach r nrul poate bloca o la prima mu-
t are dur pe o trei piese tn rind
roYrnim la
lrat gia dt' urmat c. te lbul incepe partida
prin a- ,i pin a o pie. n centrul tablei, pe c-, de c emplu.
Distingem mai muJt rn pun uri al n rrrului:
1. 'cgttt.l pune o tnlr-o
patru po t al simetrice; pr upunem, de
exemplu, JH'!trul a jucat la d5. Albul trebuie pun ii ur-
a pic. d pi . a n grului, pe d4 au pe dG;
prc upulH'm n juco.L d't. Negrul e te acum obligaL
bloch ze unul dintre cap lele alb: c3 sau 16. In ori-
care dintr ac te po pla ind o pie ln e4., albul
un triunghi cu laturi libere aslf 1
2. T grul pune o int.r-o ve pe
din nou patru po i simetrice de pro-
upunem negrul j la d4. Albul trebuie j ace 1n con-
tinuar d sau f4 p ntru a realiza un de piese liber
lo. ambele ap te. I\cgrul trebuie hlo heze a um unul din-
tre capete altfel albul fo. c un de trei pi e si
cele piese negre nu nt po ace linie sau co-
+ colectia cristal 55
( int, de amplu, In d4 3) atunci albuJ poate rea-
liza un triunghi cu laturi libere (jucind pentru exemplul
anterior, in 15) a tf 1 cele egre sJnt
pe linie au (de exemplu, tn d4 d6}, atunci
aJbul trebuie plaseze o intre ele, realizlnd un de
piese pe care negrul Lrebuie acum blocheze la un
negrul (ne refel'im din nou la exemplul
anterior) in 15, atunci albul realiz un triunghi cu
laturi lib re jucind ln e6 a trei negrul
tn e5, atunci albul trebuie joace in r- real:izlnd trei in rind
(cu un singur liber); n grul are a um o mulare
- gG, care albul jucind la 13 sau la 16, face trei 1n rind
cu ambele cap l libere
3. grul nu jnac!t 1ntr-o In orice
albul poate realiza (ch'ar de la a tr ia mulare) un triunghi cu
latnri libere In mb le capete ( nu cum, reali-
chiar un de Lrci pi e, liber la ambel capete).
ciLcYa variant :
a) 5, e3, d5, 5 ( au 15), d4 = triu ghi,
b) c5 f3, 15, d5 ( au g5),
c) 5, g3, f , d4 ( au g7), f5 = lrim hi,
(. e simeti p ntru toal grului aflat la dis-
le o de e5, cum tnt c3, f g3)
d) c"", c2, d5, c5 (sau f5), c14 = lriu ghi,
te. etc.
Intr-un numrr mic de al ul poate tn
acest fel fiecare o initi re r lativ jocul
deYine a tfel complet ncntractiv.
Strategia era pe o 8 x8. dar, d
fapt, chiar o l 7 x7 te sufici Trec rea la table mai
mari de 7 x7 este deci o gcneralizar prea reYe-
nim la table mai mici. Pe o 5 x5, cel de-al doilea
tor are tratcgie de acea. ta este de
li distirgem tn i t riorul tablei 5 x5 o
de dim n iuni 3 x3 tn acea til ca la tick-
tacktoe (unde aYem Lrntegie de Deci, primul
pe margine, acolo noi este
patru-in-rtnd pc margine au pe dia-
gonale} mici (cele d cite patru ) ; el In
central 3 X3, atunci noi acolo, ca la tick-
tacktoe.
:
56 + colectia cristal
l\n ce se pe tabla 6 x6, dar s-a d m n trot
cu ajutmul unui calculator pe o ... 4. x30 primul ju-
r are t rategie
i\ merg m mai d parte.
Cinci-n-rind este cel mai intere ant dintre jocurile de
tip n-ln-rlnd. El de aJLCel o mare In multa
iar in Japonia e d foarte oameni pe
tai la de GO (sub numele Renju sau Go-moku). Pe o tahiti
5 x5 jocul e nedeci , dar se pare pe o 19 Xi<),
cum sl CE'a d GO, primul are un avantaj ubstan-
a e o strategie a acestuia),
de accNl, In Japonia, cel primul are unele r :;-
trictii . uplimeulare, menite echilibreze ele.
(D remarcat in - de altf l foarte frumon a carle -
Olimpic.da jocurilor de N. Edit. Dacia,
Chlj-l'\apoca, 1984, e cel de-al doilea
trai gi de chiar pe table infinite;
rarfl acea nu e te i deloc convin-
giitor. Din piicat ... )
CJ;pre a"'e- pe table n limitate nu se
preei mni nimic, dar lum a e te jucat.
l'ored, or:ce la ne
Il rost demon pentru jocuri de la opt-tn-rtnd in
pm tru ea fiind din anul
1!)54 de ILO. Pollak C.E. hannon. Un mod simplu
de a ju tifica acest lucru e le de a folosi metoda percc!Lilor,
a lui A.\\'. Hales R.T. Jewett. o ilustrare a acestei me-
Lorle pe 1tru a cinci-tn-rtnd e pc
o 5 x5, cel de-al doilea perfect.
privim figura 34. primul In centru, noi
putem juca oriunde. La fiecare mutare la care el o
dect centrul, uoi tn pe
Liniei din clsuta in care tocmai a mutat ndYersarul
cu o linie de oricntnr . De exemplu, el Jn
din sUnga-su noi trebuie tn coltul din dreapta-
jos invers. exiRli'i d ja o pi proprie in tn
care tocmai dorim si1 muUim cu att mai bine, ori-
unde tn parte. R11tniza ete ea e te asigu-
ch'ar de la inceput centrul
apoi mai face o mulare lot. eli
Un procedeu imilar de tmper ch re a piitratelor ste va-
labil 1n cazul gaanlnd remiza pentru cel
+ cristal 57
'\
___.
\
-
/
- -
\ \
__.
\
1 -
\ -
-
\
/
-
\
-
:l'
de-al clnilri\ rhinr pe table infinite. Figu1a 35 {pre-
c. .,i fiaura 31i din lJ'inning ways .. .)
ace t h1cru: ln fierar mutare a adversarului, noi in
\.
-

1/
... .
1-
'-'
'
\
\ /
.r
.. ,_
\ 1
1'
, /
'1 -
t
1
1
1/
,....,
" ..
..... r
'l/
1\
' 1 ..
-
1
1
/
/
1
1
-
-
'
'
/
,/
r 1
--
'
'
1
/
'
1 '
\.
1 1 ...
-

,
1
-:-
/
1'
'\
'
1
1 1
/
J
\
'
/
....._,
\ =
-
1'
'
/
1
1
'
...
-
\
--
/
/
'
' 1
- l/
/ i'
...
1
'
....
-
il
/
...

1 1
1'
'
/
./
..
i-
'
l
['\
'
v
/ r
f-
'
-

1 1
v

'
-
-
1
'
/
l ' i'
\
-
i-
-\
'
'
l/
/
-
1-
1 1
['\
'
1/
/
..
1-
1 1

/
/ \
'
-
-
1
1
1'1\
'
-
1-
1 1
1
./
1
1-
-
-
\.
'
/
1
1 1 -
-
\
'
1'
1
\

'
1
-
-
1
\
\ '
1
1
-
/
\
'
'
l
/
-
l/
'
'
/
/
1
4
-
:...
\
'
/
/
,
1
...
-
\
1/
/
'
'\
-r
-
1-
1/
;'
'
1
1
-
f-
j
1
-

1 1
'
'\. !/
1
....
f-
\
1
1'
'
!/
1
-
:...
'
...
-
1 1
/
/ i"
'
-

l
1
1/
/ 1'
'
..
-
1\. . 1/ 1'\ 1
"\
Fig. 3;,
5B + col eri tai +
v in opu. al liniut i car une., 1 c
dou cite 1 tablei. Ob figura 35 i ;i
r imetric d i poate fi a lf 1 mult1
pli pentru a umple tot planul. D a men a a inchei 1 ,
a oricar vecine,
orizontal vertical sau diagonnl, nu pot fi ocupat cu pi
d o culoare, deci jocul nu poate fi nici
Cum pun am exi o impereC'her a
p ntru a d mon tra opt-m-rtnd se L r
al doilea acell. imperechere. c de
a!' menea. p ntru -in-rnd t ntlabil un pro edcu
s ' milor. dur 1 nu a in dP:<'CIP rit.
4.;). CU ' O
Jocul pe carr Yi-1 prezint in c ntinuare f c o tri -
mih'l e la jocul G . rl care ne vom ocupa ln Capitolul 7, d
ac ca l-am numit CUGO (C asi G ).
J 1cul sP poate practica p o de folo-
sind c >)e el uri d pioni au ol'ic alt c el uri d
cite opt pi c lorate dif tit.
Jocul nre dou!t faz . In prima, fie nr pla
pe l"ln1l clle o piP, pe tabla (in ut l ac sleia), iar in
doua faz<l, p rnd il o pi s dintr-o
tntr-o di O pi in c nlrul tablei g al
poul 'fi cl ci n patru p linia
pe C<Jioana pe car a e
bi clivul te in ercuirea un i au mai
multor pi ale nJYCJ' arului obi ctiv e poat fi realizat
l ti in prima eli .,i tn a doua. Jocul l atun i
ind un r ace t lucru.
n grup tiP pics . ale unui e con. id in rcuit
atunci inel nici o pi su din grup nu p at fi in ni i
o dir din cauza pie elor ,i v ntual a mar-
ginii tabl i. uhliniez cii nici o pi din grup nu poat fi
D pilda, pi Jo nPgt'P elin figura 36 int incercuil ,
dar cele din figHr'a 37 nu ehi; 1' din 1' nu pot fi
IO\IIntP.
, \l prima a joct llli . P pnate intimpla ca prin pla a
ren rn i p" ' p(lru at1l pi . e ullH' hlncnt <'<'il pic 11 gro
+ colectia cristal + 59
!
Fig. :JG Fig. 37
1n figura 38 e pln o pie ii 1n tablei,
atunci e Ya Ii o bl dar tn timp Ya bloca
c le piese n gre ). Intr-o asemon a
'te juc torul care a bl cat mai multe dintre pie-
!; le adver arului. -au blocat un egal de piese,
ulu ci jocul te declarat
Evident, tn faza a doua nu pot apare de blocare
r (mutarea poate fi ina-
poi). r . bl 1 . . d
Intcre anle par a 1 prn em e de C GO. e
exemplu, figura 39. nde trebuie plaseze n grul ultim
pentru a
problemei e le e1. mutind d3-d2,
g2-g1, g3 g2, poate incercui pic ele albe d la o2,
'6


?
4
1>
2.

Fi' 38
60

colcc(..ia cr' stai

Fig.
f1 f2. Dacii albul mu li e2-d2, atunci, prin e3-c2 negrul
incercuirea pi de la fl .,i f2. Dacii albul muLt
11-gi (la inceput, sau mutiirile anterioare), nlunci.
prin g3-h3 n grul ii iese tnnint inc r uhea e te ine,i-

De. i se cu pe o mic este gu-
ernat de reguli impl , jo ul C nu pare de analize
:lin pu ctul d ved re al trat giilor de ,au d
In orice caz, jocul im tric de c ntrul tabJei nu a
r miza ntru c 1 el -al dnil a Un contraex mplu
te indicat tn figura 40. il'i altf 1 rl simetrii nu conduc In
' Jocul d ci pare a m rit a ac 'St lucru)
fie studi. t in continuare.
4.6.
Trecerea din plan tn este una diutre c le mai I r-
\le ici i ln materie de j curi logice. D igur, o a.::emonea g -
aeraliza.re nu duce totd nuna la jocuri pl'incipial noi (nu
4 ct d intere ant ar pul a fi pe f ... ), dar,
d c le mai multe ori conduce la jocuri cc1 la fel d
atractive ca acelea de p1 care. loara tridim n ionalii e t
ins un caz fericit. Ea ge eraliz jncuril pin e ele tip
n-ln-rlnd, mai e. act, se Ja varinnt!'l L1idim ,,.ii nale
t colectia cristal + 61
nl jocurilor lr i-n-rtnd pntru-ln-rtnd. Din puriCl do nd ro
logic o t d i vorba d cll un cub de dimensiuni 3 x3 x3
{,.moara r p cti ', de dimon iuni 4 x4 ("moara
mare"), tn clir ra c i doi pot pla a pe
rlnd pi ul rat diferit, opul fie fiind de a realiza
primul o d tr i (r . pc tiv patru) piese proprii
coliniar (orizontal, Yerticnl u oblic, in toale po-
t-ibil , inclu iv pe dingonal 1 Jor.cubului pe dingonalele
ne luia). In exi jocuri de ac tip produ e d
RECOOP-Ducur ele e prezint !>ub r rma 1mor on-
con Und din cLe trei, r . p cthr, palru plalo\ni din
natcrial pln:lic tran parcnt, car au fi car rlle , .. p ctiv,
16 in care pot fi jel nnc colorat (Yezi fig. 41 ).
Fi caro jucl'ilor (pot parti ipr 2-3 persoane In o pu,lidu)
nre cite jcloane la moara c'le 2 ln cea mari.'. ici
Yom analiza jocul "compleL", cn cit c 13 pi :c d l'i rnre ju-
(i'itor In monra cu cil 32 de pic c de fircnrc juf'iitor
la moara mare. (La moara miel un lo n, lib r, la
cea mnre toate vor fi in finalul jncului ncuputc - cladi .iocul
JIU se tnd1cic mai devreme.) D fapt, in:!I uc\ iunih' HE 'OOP
PI'<'Zutii o altii a jocului, in care 1m inc.;lt or nu c. te
1 el caro fur ptimul o i 1 arc l'raliz mai multe
mori (precum un joc imilur m ,.ji propriu-zi o din plan).
Penti'U incnput, in. prim: ,ariollli\, deoarece
nce la gencruliz r rliv jneuril plauc aniuLiLe. um
am Yiizut, nct:l jocuri plone nu inl r anle (d ) . nt
62 + cristal +
de tul ele mult jucat d copii), d onr c , tn amind c 1
d -al doi] a ar trut gi d
C e ln um poul con tala
11 or, primul ju nvinge lold 'auna In monm mi chiar
dac la prima mulare i inl rzice cup centrei" c lt'l' trr.i
platouri: 1 un al platoului d Uf; p nt1u
d jo ), ap i, in fun \ d mular n adv r. nrului,
el joac'i numai intr-un plan car nu pi :, nch r u,
n.tfel n lt la fi care mular are pic:-; pe o linie (d '
adver arul are pun ul obligaL d fi car dai .,i
t1 i 'ii poat cr a po imultnn de n
fnce mo deci nu mai poate fi impiedicat ii .
1
el'i-
fica\i ac a Lraleai fun
n concluzi , acP.. t ,,ticklackl e tridimen. ioual' nu par
in tere ant. P nlru moara mar . l imih lnrelic,
dnr practi : d lll'in.d pnr . u -o d mon. lrat
cii la moara mar primul ar tntlqri
R zullatul a fosL tn in urma unui dialog de citPva
luni tntre un cal ulalor ,i un cerc r i '( p1 !Ziut. uh
f(lrm, un i li te norm d v riant Il joc, q li tii. alil do
Incit nu 1 Pate fi iJ1 niri un f l utilll unui om. C(e, re
fncecompl tn ntr derepra tin n.tr
.Imi Pgi azu intact iulcr . ul de jo (r.el
1: ni\ lui "ne-e.p in modPlul REC P, u uumai
20 dP pie, de fi ar ju iitor).
:1\ trecem la varianta de joc "cine fac mai muht> mori
1n tJrma tuturor pi el r". in al , aL1t lu moara
mar cit la c a cor t ri (intr
doi prut n ri) terminli r miz 1 Ju tifi ar a c . t i afir-
doi
1. Al doilea are strategie el hPin aCI' lei
1 ral 'fl' e:t jocul imetric n raporl u arlYCI\ mul, im tria
fiind con idcuLii d pie a din c nlru 1 m ara mic i
d oricare dintre nxel i d imelrir al, r.uhului
are nu trec printr-o pie in cazul morii mari inrlu. Y
de c nlrul cubului (avem, intr-un f l . apte a rncnN\ lrn-
tcii d r d c nlrul cubului el ele plan
\Wtir.ale n .diagonale at e tr c prin enlrul cubului, fu\ii d
pl. nul (}riznnll'l rar trec prin centrul cubului de a. a
nt a cuhuJui d cele axe orizontal n dia
"m!UI' r rrc trec prin nlrul ubului). O remar a in plu. en
1 u cHzul 3 x3 ,<3, iu care loca.,ul din nlru . t propriul
+ colectia eri tal + 63
lui im lric. adi adv rsarul nu j ac atei, nu toL problme.
1 in centru, atunci oriunde, tntr-un lnc
gol. ac la un moment dat ar trebui acolo un le
. am ju nt d ja, din nou to parte, pi a anterior
introdu ln joc in eplinind sarcina curente.
_In ac L fel, ambii juc. tori de
mori. utr-adov r, primul inchide o moaril,
atunci al doile tnchide moara iar o moarii
te propria i (morii perpendiculare pe lan le
verti al , de exemplu), atunci ele nu vor fi adjudecate de
nici un .
De remarcat anterior in-
diferent cit de mulle pie e are fiecare
2. Nici un nu are strategie Din punctul
anterior (ln varianta cu cite i3, re pectiv, 32
de pie e de fiecare primul nu are
trategie r ici al doil a nu are strategi
deoarece, tn caz contrar, primul jucl1tor ar
ave'a o asemenea strategie. ce ar face prim
mutare la tnltmplare, el se poate considera "al doilea", d ci
poate aplica stro.tegia a acestuia. Faptul are
d ja o 1n joc este, eY:ident, un avantaj (la fel ca la punc-
tul1, c1nd ne-am referit la moara
C ne de pentru a "salva" ace te jocuri?
E.i Jllai multe
a. in trei. se la
partid tntre persoane/ chipe. Jocul produs de RECOOP
jetonne de trei culori, iar trecerea deJa doi parteneri
de tntr re la trei conduce la de strategie complet
imprevizibile pentru majoritatea jocurilor. In particular,
pentru jocurile noastre intre trei parteneri voluntara
au involuntare care se pot forma fac imposibile orice stro.-
tegii de sau
b . 1 ara mare, in varianta "cine face primul ... ", riS.mtn
int r pentru persoane, deoarece strat O'ia de
car ,orb run, cea pe c lculator, nu c te
nu pont fi de practic .
. , j 1cam .,incompl l", cu 8, r .p ctiv, 2 d pie de
ju iilor; in ne t caz, al doil a re trnt
0
ie de
r primul nu a e o a m nea trat eri : p nlru a pute, juca
e\'Ntlunln traterti a c lui de-al u ile ,
Jlrimul jur.al r ur lr bui ii jon e .,i ultimul, c ea ce nu est
G + eri tal +
crhilabil, sau ii compl L z toale de pe platouri
- venlual enLn1 la moara micii..
d. trntegiile d r "la
( hiar -ar putea atunci pi rdem).
. consid rdm o uplim ntar a jocului, In car .
pi s le fi mutate: introducerea pie eJor tu
joc s-au un gal de m ti d fiecare ju-
se mu pe rind clLe pi dintr-un 1 intr-un
vecin, orizontal sau v rtical (nu obli au pe diag -
nal Je platourilor}, ce unul dintre ri rcalizcaz;i
o in plus au, eventual, unul dintre nu mai
p ale mula pi rde). Dacr o i 1 ( o r id n-
tic o partida trebui , d remizu.
f. id e mai e t p1acli ar a w1ei vruianlo
tridimeu ion al a morii propriu-zi din plan: la rcalizar a
un i d trei, r pe liv patru pic c coliniar ,
resp ctiv caplurez o pi adv r (dnr nu uno. care fac'
parte dintr-o moar a a e uia). ce toate pi scle au fo t
introdu e in joc (cit 8 la moara ci le 20 la cea mar ),
pie sint mutate, la fel ca la punctul . in n u, la tormar Il
unei mori caplureaz o pie ad rsi. r slc cel
duc ad,ersarul in d o. nu mai avea d cil
pie la moara ,i trei la c a mnro.
P eubul 4 X It x4, ac t j c promite n fi d tul de inl re
sant. ln azul 3 x3 x3, din nou primul po te
de fiecare d arece d la r zo. d intr ducere a pie-
selor in joc el poate captura lrei pi e dver a pierd o
nici una.
g. O id o esl transtormar a jocului in joc de o
p r oanii, formulind anumite probleme n leglituro
u el. D care e te maxim de mori care pot
fi f rmate In azu13 x3 x3 cu opL pie e? Ju rl1spun ul
printr-un cu mal m ti nu prin incer-
pentru ori um sint prea mull variru1tc. Apr po: 1n
cite moduri di tincte pot fi pla atc c le opt pie e pc cele tr i
platouri? punsulla ultima intrebare ramine In seama ci-
titorului (ca ar cina de a imagina alte asemenea problem ).
Prima va fi aiCi. este .,i
acestei se poate face In urmliLorii doi

1. o mori pot fi, cu ce]e opt pic
De xemplu, pi scle se t ute intr-un plan (ol'i
colectia cristal 65
5 - Intre jocuri !'
l'i. '.!
66 col c ~ i a c1 taJ
. :ru a a inlr-un plan din
tnbuiP. ~ "1. c nco1 ).
a 0pt n
JJPII 1 }p, ,.,(1'<\(f'!!, 11111'.-inara llll poll.!t ('j fohJ.it;l .;l
1 11tru jo ul ''" plutotl!'i. < fllrP<t ptimul ju .1t< r m ar
dt 1.1 it teput 1. (lt'n l'laj. d1 i irwltt. iv la n\ llfl'ilt> 2 .;t t,,
1 ,1 P7.fll nit'" j1walotului al doiiPn In j1Kul Jll" 1 ijr..
l i . 'o1
+ col ia eri ftal 67.
1
\arian la .,cine fac primul o intereaant V
in a . t caz ( -ar putea fie chiar mai intere dect '
l'entru jocul u platouri, deoarece strategia de pentru
primul r nu poate fi tran pentru jocul cu tije
nu se fi una pentru ace t caz, nici Colo-
ind rulculatorul).
4.i. Jocul c . iI iPA.
E l vorba d spre d jo uri ar fac parte dintr-o
produ de curind de RECOOP, FLEX .. i
"cincizeci de jocuri logi e competitive". Cinci-
zeci d jocuri, de toale, pc acela i "ter .n",
o de (un aroia) cu 8 x 8 sau pe un colt al
ei (de dimensiuni 3 x3) u acel a.;i pie e: jetoane identi r.,
bicolore. Jocuri cu
11
m p ntru almprumutn
tcrnwnul folosit d autorul FLE. -ului, mat maticianul
Anton o foarte FLE. (pentru
de aici vin numele setului).
nu voi prezenta aici s 1ul FLEX r.a otar1.
l\Ini e.act, nu voi aminti d cit d dintre cele cinciz i <IP
jocmi, multe alt le au fo t cli cutale in !il }11'11
tru unele dintre el gi'sindu- e strategii de au dt
ti ' . nu propun1ndu-se r zolvindu-s ) probleme coli .
iutcrN;nnte din punctul de Y d re al de fn\f.
Primul joc din t c te" J ul plitr lelor" a fl !<l
imaginat de Mar tin Gardn r: Fiecar juciit r pune cll un pion
(de culoarea proprie) intr-o lib a tablei. Cel cnrp
formeaz11. un de orice dim n iuni in oric pozit i
cu piesele proprii pi rd .
C<1 jocul se t totdeauna este clar. e poate inst el
lPrn in a ncd is a e forma nici acoperi a
compl a tablei)? Exi tii trategii de nu de
pentru vr unul dintre
uri la a e l probl me pot fi ite in art a
Alte amuzamenle matematice, de M. Gardner, Edit.
1 70.
ru, jo ul nu se p ate t rminu pc table mai mari
de 7 x7 dar e p at termina astfel pe tabla 6 x6. Deex m-
pJu, da al doil a ju r de fiecare pe un cimp
6 + cristal +
car r ro ta pa u d grad d ccnt.rul tabl i
a p zi\i i upate ultima d tu d adv rsar, ajung In o
pozi\e n de i E l Jar alte a om n a moduri sim -
tri e de a juca ( im tric d a. le verticale suu orizontale
al tabl i au de centrul ac sLeia) a r miza p ntru
cel d -al doilea pe oric d dimensiuni }Htr
deoaro e remiza nu ste po pe table mai mari ue 1 x1,
ace te trat gii conduc, de fapt, la -i lori .
deci interesante tubl le de dim nsiun impare,
tnc pind cu 7 x7.
O cite diferite int p ibil pc o
de dim nsiuni n X n? punsul poaL fi
tot tn cartea lui .1\L Gardn r: ac 1
U n cu Q(n) - este egal u
Q(n) = (n'* -n
2
) /12.
A aslft pont Ii demon prh.t iJHhll'tie mat -
1n f lui
Se poate V uea. imediat pentru valori mici al lui n,
n = 1, n = 2 Le. rormul c te
O pre upun m ntru n nrec r incerc1m
o d ducem pentru n + 1. putralelor di tin tn
p o (n + 1) X (n + 1) ar trebui fie d ci
Q(n + 1) = ((n + 1)
1
- (n + 1)
2
)/12.
D zyoJtind binoo.melc r spcctiv , m
Q(n + 1) = (n
4
+ 4n
3
1- 5nz + 2n)/12.
acum o t de dim usiuni (n + t) X
X (n + 1) pun m in p <'a table n X n ca
tn figura 44. P fiecare dinlrt> n e le d lable mici sint po-
A V\
l r

1\A
Fig.
+ colecl ia eri tal + 69
tlif rile .
. \c 1 ) numl'u' d t ."le ob inul i penlru
1 tIlimenl&e cu un o linia d j i cu unul pe colonn.
din dr apta a tablei (n + 1) X (n -j 1).
m con. iderat in n ac t f 1 de ori cu
toate colt urile p laturii to.bl i (n -t 1} X (n + 1). e vede
u ,or exi. n a. m n pulro.t .
In concluzir, numi'll'ul t.olal al pilll'al lor r alizabil pe
t ahJ< (n -j 1) X (n + 1) te
Q(n + 1) = 2Q(n) - Q(n - 1) -1 2n(n t 1}/2 - n.
in ip 1l z d in lu ti m Yal riJ lui Q(n)
Q(n - 1). lnlocuindn-1 in .JH' ia unl
Q(
+
1)
_ ?. n
4
- n
2
(n - 1)
1
- (n -1)
2
+
2
-I-
n - ... -- -- n -
12 12
+ n - n = (n
4
+ 4.n
3
+ 5n
2
+ 2n)/12,
exact ;aloaren. Procedura d in du \ ie fiind
compl r intr-ad
Q(n) = (n
1
- n
2
)/ 12
lui n.
70 + eri tal
- -
1--
r- -
,_
f


@


@

-

(i)
- -

:tti
li;;. jJ
' crhnn
p in urmar , nu con eazl1 unde a ajuns pi .a A und
pi a IJ. In c ncluzir <1 oar ce p zip a pi el r e. l
+ oi (ia cristal + 71

1\o H
-1?> -14
15
1\G
'6
'j 1\0
""
12
-14
-15
1-
9
10 11 -\2
13 14
b '1 &

'\0 '\-\ 12 -13
5 G
,.

ca 10 H 1'2.
4
'5 6
+
s
C3
40
""
:,

5
6
"+
a 9

'2. 3 4
5
6'
,_
8
9
46
l1ine ( uma coordonatelor lor e. le egala cu
80), depinde numai de finale.
Problema revine deci la a 16 ale tablei astfel
incit: a) uma coordonatelor lor fie (minimu},
h) , ce te r prezinte o a unei partide
r rgulamcntnre. a) conduce la rezolvarea pr -
blcmei de mn.-im: trebuie "triunghiul"
delimitat de linia gron din figura q6 (ln e te
coordonatelor) plus o
<de deci 211- 80 = 131.
Problcma de minim nu mai e le la f 1 do
arn ciiutu o tn cnre nici unul dintre
r1u mai muta, atunci c le d coloane din extrema
sau cel douu linii de sus ar fi ingurele (cu
un total de 192 - 80 = 112 ln ambele cazuri \. Intr-o
c poate fi de alte forme (partida
inchei atun i cind aflat la rind nu mai poate
muta). a. menea este c a din figura 47;
t caro tn sus, iar totalul drumurtlor
purcur e 165 - 80 = 85. O care 1
Ht t. r zullaL poate Ci primul
, spr dr :apta."; o mutare este sub formn nDm sau nSm,
n fiind piesei in numerotarea din figura 45, D
indi ii iar m este num&-ul de peste
Cflrc. c sar ): 804, 8 1, 704, 7S1, 4D4, 8 1, 3D4, 7 1, 204,
72 + col eri lat
8 1, 1D4, 7._' 1, G. 8 1, 506 7 1 1204 8 1, 1 tD'l, 1.
1 4, 8 1, 0 It 7 1, 1604, 13 -.1, 1504, 13 1, HD4, 1,i 1
1305, 13 1.
' uml'irul :- anterior e t optim. o d mon l
ace. t i Toate i el tr buic mutate, deci e. i t ii
cel 1 i pe 16 pe Nt
r fPrim din nou In in are 1 care spre dr ptu
pierde (deci p linii pic .. cle trebuie pinii In marginea
din dl'eaptn). uzul n caro pierd care n s 1s
c:;le . imctric. Pi ;el trebuie cit mai depm le d
de nord-e. t; pentru a muta de 16 ori pe" rti
c<l trei pie e trebui in ac t tl(
p lini intii pul m rac .,apte u , o de p(
linia a doua inci de pe linia a lr ia patru de p Iini, lt
vatra (.uma , ori ar dintre. numer le 4, 5, 6, 7 t
mai micll d cit 1 ). cu mai mult d Lr i pie. mulnLf'
n u, :le m, i proa d cit una cu numai tr i. Tr numere
dintr lt, 5, G. 7 rare in umat d a c 1 16 (repetnt
v nlual) pot f 1rma mai muHe una te 4 + +
+ , r din fjgurn 47. Toate celelalte
dau rezultat mai lab u f'XC lui 5 + 5 -1- 6
("plen u' pi . e din linia a tr i una din linia a doua),
c re te la f l d Ce a c tr buia d monstrut.
5.
:>.t. lnep ilul 'f. mulr
74 + eri tai +
gram u ri<ut ,en iif tilft).
lui .lP il 1; ral lt Jamul p
u tjutPr ul Tau
1 ri il i 1'11"
Voi amin l i ni i numai o el<. ificm uz.ut Jii H figul'ilol' Tnn
- fi nri om lt'i
- alt fi ruri - l i l 1
-cifr e
- aJL imagini
P . lP utr l cal gorii c irtt'a o la. ;i. illtllllll!
'a a figuri] 1r reticularc, c 1 al oi\ uri 1 (1
xn L in puucld unei r \el (nt luriiP ur_mi ''"''"iaj) :on
ac planul (n Y d n u1 . r>mplu in ft!!. !1!t). :,. pual.
J
/
.'\_
hl /
/

;'\j
/
"

}',
"'

fig. 49
+ c 1 c ia eri tal + 75
dezvolta o t orie pe mnrgin a c lui mai mic poligon
come. "go1Iuri"; r iguros: un poligon e t onv x
pentru ricnrc punct ale sale, egm ntul determinat do
ele te 1n poligon) care in int r i rul
r sau p a de puncte
aler car se c p frontiera unei figuri date (un le
1n ace t s ns poL fi ite tn cart lui J. Elff r ,
Tangram. Das alte chinesische formen pici, tradu in 1976,
tn
ln continuare n inter eazl1 tn 1 o alt r pr nfl t
la dint i' Tangram maL 'mut ic< nnum , cil figuri
c nY xc pot fi rcnlizoLe cu ajutorul c lor pie e? na
t de plecare. Alt sint pr zentato
in figura 50. Exi.tii alt men a
pun. ulla tntr bar a fo t dat abia tn
anul 19'12 d :'ilre doi mat mntici<'ni de la Tniv r. ilntea
din heJ-inng, hinn: a c !ea inl toate figurile
[Z[B
0/ 1\(2>

Fig. 50
76 colec(ia cristal +
rcali:.ahilr cu aj utorul Tangram-ulni. pe . r.ur l,
pr in"la pa1 t n nt ului c lor doi matcmoticicni, po
nume Fu Trning Wnng Chuc n hih Il i1lg, cum C<lc l'l
reluat tn art a a lui J. Elff r .
Pleciim d la ob cu t alo ct>le pic.-c pot ri
de-oompuRe in triunghiuri Tangram mici. ini\i< 1
are de 15 a. mon a triunghiuri (le numim triun-
gltiuri de P nlru un tri unghi d bazu, numim laturi
ra{ionale cele laturi perp:nuiculure .,i ira{ionalti
(are lungim a d .V2 ori mai mare) ipotenuza. pre upunem
am format un p ligon onv .- cu CE'Ie 16 triunghiuri de
Laturii ac tuia v r fi le sau iru1ion dt>,
cum iut format o numai din laturi roPonalc snu nu
ale triunghiurilor do (numai uma a laturi
nalc un lolc 1
Trim ghiul'il d au unghiuri dP. cit 4;.>
0
d \.. "_
lat UJ i ale pul ig nu lui om c.- care : mtr-un
vrf al iiu fllrmtnd un unghi rlrcpL tr buic de i fie d n
tip, am bel 1 snu amb le (si deci lrr.buil'.
fie de lipuri dilt>Jit dnc u ghiul dintre ele 'te 45
- nu olituz - 135),
presupunem poligonul no.tru are n Jafuri, <hci n
unghiuri, cu p dintre acelcn ..;lnt , q Jnl drepte
obtuze. A\'om egalitatea
p -1- q r = n
n reamintim din . um unghimilot iulrr no
Intr-un poligon cu n laturi te gal:- cu
180 X (n- 2)
d grad a lfcl e uapa
4" p + q + 135r 1 ' (n - 2)

p + 2q + 3r = 4(n - 2)
Din p + q + r = n coal em
r = n - p -q
deci
p + 2q + 3n - 3p - 3q = 4n - 8
colectia eri tat 71
acli il
2p - q = 8 - n.
D otu Cl' p i q lll l num n pozitiY , rcv..ultt c .,1 - n
fltc pozitjy deci
Il ~ .
PQ = .ru. PS = yu,
PA ""-- PH -= alt
BQ = Q = bu
G - F = du
DR = ER = CIJ
Fig. :a
J8 :+ colectia eri tai +
Bincln\el ,
X ;?; 2 y ;?; 2,
a O, b ;;-; O, c ;;-; O, d ;;-; O.
a+ b x,

a+ y,
b + c y.
Pc d altrt proLe wwi lriuu d1i de :to
n
2
/2, deci drcpiunghiului (:l.'ll x yu = 2xy X u
2
/2)
t.e de 2xy ori unui triunghi de La f 1, upra-
triunghiului P.lll e te de a
2
ori , unui triunghi
d triunghiului QB le de b
2
ori suprafa\a
unui triunghi d bnzu te. uprafn n t.h cptunghiului c.le de i
compu din cele p. tru lriun hiuri PAli, BQC. DRE
FSG plu , c lor 16 triunghiuri de dPr.i

a
2
+ + c
2
+ d
2
+ 1 = 2.r11.
1
Deoare
rczul tfi
2.ry- 1
di
:ry ;;-; .
Bin 1 , . t at numerele , y. a, b. c, d nt1 t'".
in in cua\iile ant ri urc c i doi matematici ni
chin zi deduc (prin argum nte ceyn mai tehnice decit f'le
dinaint ) xi tu numai do sextupluri (:r, y, a, b,
c, d) posibile, iar dintre ace L a, seama unele dintr
cele 16 triunghiuri do int deja te" tn figuri nu\i
mari, numai trei pr z figur1 realizabile cu
pic e Tan!!I'am.
In tncheicrca. a e tei o r marcu asltpro. figurii <18,
cu Tangramul tn sine: trasa
figurA a ridica erei nul a trece de ori peste
lini ? ul este nu c foarte
e puncte impare, din co.r dn (sau trei linii. Dupu
cum s in d ln Euler (problema podurilor din J onig.-
+ co1 cristal + 79
'
Fig. 52 Fig. 53
berg), numai figUJ ilc cu z ro au noduri impare pot fi
trasate astf 1 (or:ce linie are z ro sau capcle, cum
e te dcschi a au i i av m ncv ie de trei linii, de
tr i a. al creim ului p hirtie. e poate n formula
rea probl nt r . car le linia d lungime
m. ima car poate fi lra atu pe a t d s n dintr-o si
triiaturii? ( imf'.tric: t1n z dintr-o
de creion tot de enu], r .J>etind unele s gment , a trei incit
il np to.t . fi de lungime
Problema t mai d ciL par . de din
non figura 4.8, notind cu lit r punctele de intcr (ng. 52).
Punct le A, C, E F, J D sint impare. Pl'obl mac re d ci
l limimum unei gu1ente din astfel incit numai
punct' il impar . Acest lucru poat ri realizat
iu mai mull fehn i; c a mai conomicoa ii liminar se
pPnlru t' m nl 1 .1F si JD. uma lungimii r 1 r
jum!Ual din diag' nain te Iar o
mai bun. nu xistu. Figura r zultnl (fig. numai
n l Juri imparP, C. Pl cind din , p rula CII G F
li J 1 r; D . l f' D 1 poulc realiza par urger d
o.2. Cubtd , O:U.
'faHgramul te nu numai 1 niYelul combina-
l' ibiJ cu c 1 .,apt tanuri ci in ceea c
n jocuri!ot in car pot ri el coperitc ale
. ale. Cubul O.M. , inventat d fizicianul scriitorul dan<>Z
PiPt II in, nul rul printr alt le, i al j eului Ile. , te
bnbil c n mni lridim nsi (mai r
dm p\Jncl d v d t' l gic decit mod rnul Rob1k",
80 colectia cristal +
J ig. 54
fotut ra.tiv, dar mal uta m p .. rnmhinaln-
rie ").
c. pr c e te Yorba? Pt Sltpun cititorul
jocul (nu chiar di pu11e d 11n ub M1\, pn'zl'nl in
mngazin l noa.str , ub num 1 C MBJC ' ). Jh .m la
di pi se {fig. 54). formal din cit tr i !'aU pntt11
unilare. Dur nu oric f l d pics , i loatr r 1 carn
pot ri format u cit tr i .au patru cubu.oare lipit pc riln
o (nu p mu hii au intr-un iz gur , zir m) .;i
a lf 1 incil c rpuJ rezultat nu c.:l om :x. n nlle rminlt',
nu tn qj pi c d form 1 lin fig.
exact pi . car s pot n. trPI unn
si cu trei cuhu oare \i cu cil patru. D .. i pil'!'elP.
inL tn ac L mod "n utru", a fi dinnint' "utan-
jale" a lf 1 tucit lucruri} bine, cu el pont fi rrzol-
urmiHoar a pr blemii nat r ali zar a un ni cub dt>
dimensiuni 3 X 3 x 31 pun Pi t Hcin a imaginnt
a ea tii pr hl a im Pr tat. ruhul O. IA) in timpulHnPI
+ colecpa cristal 81
d u lui \\'rrn r Jl inl f'C
z<irind mintal ea are olu\ie.
Cf'le .,npl<' pic. au ln total
(3 X 1) + (4 ) = ,
dl' 'u1lU; are, lot allea ct un cub 3 X 3 X 3. Jli'J ma,
sp probl ma poate fi a are iulr-adcviir,
. olu\ie ne pute convinge prin n (dac nu curma o
eubul deja impach t t intr-o cutie 3 X 3 X 3).
Prnbl n lle m duri dis Lin te ( xcluzind d ci ro ta\ iil1
oglindiril ) pot fi a amblal c 1 pi p('nlru da un
cub? .
ntru cilil rul care s-a jucat d ja cu eubul OMA a
rnn tataL cii .. t l destul de greu (cel la inceput)
. i\ ... reintroduc m cel pi e ll C'Utie, T"a fi poate surprin-
Zi tor nflo e. i c. act 24.0 d diferite ale pro-
blemei! Ele au fo t de J. II. Conway 1\I. J.T.
;uy cu mna, ,intr-o d osebH de ploi 1n
19 1". , nu vot face ici o li ac tor po ihili-
hi(i. V relua in 1 din 1Yinni u ways ... , carl a d mai multe
ol'i cit Ya ob "secr tol 'cubului O 1 ,
p rare tre u1 !':U le 1.n-em n '1' d re 1 rezoh-nr n
lui.
Ptnlru !.ne put 1. di Ung m ar 1 cubului 3 Y
'>< ;1 X 3 in fu ne! i p de 1 . '" m:
d c 1\ (1 n turn cu V; nz i fivura :-.6).
cubu.,oare d mijloc de (E).
- 6 are In c nt el f \.lor (F),
- 1 cubu.,or in c nlru1 cubului ( ),
Su privim acum pi 1 . El pot ocufa c 1 mult. pNI j,,
lllllllilrul t c din luh luJ r:
2 3 4
1 2 2 1
.
( lolal 11oui'i)
R eli xacL una dintr pi nu esl niezat 10
fl'l incit cupe maxim d pe car Jt-
poutc ocupa. conform ne stui tabel. ln nu
ponle afla. piesa 3, deonrec a sau col-
uri suu nici unul. In concluzi a lrobuie pe o muchi
a cubului (fig. 57). oloriim n um modelul tabl i de
.,nh. C<'le 27 el ubu.,narc (fig. 58). Vom UYea a lf 1 1ft rubu-
02 col eri tal +
,
_L_ V
/1!:: ./P

V E V v //
/ f f
E
F
E
tv/
./ "
V
E
V
"
_,
znli\
d
11 t' liHJ. n:ir tH'!!l'
l't ll g'l' .
pi a 1 u o up 2 at n gt .; i unul alb,
- pic. 7 o up un mgtu .,i 3 nlb .
n coneluzir, pentru pi el 1, 7 ay m rP. lri \ii prc i
11 pla. ar Pa n cub: pie a 3 , ln fiaurn 57, i 1 7 ca tn
figuriiC' ,l!. r . p tiY, O. Pin. 1nd ac l J> or ct, r z h n-
+ colectia eri tal 83
Fig. 60
na prohhmci c L apoi foarte In orice caz, la
un moment daL pic ele "nu mai incap in cuLie"
e te bin v nu cumva una dintre cele tr i
pi ' nu a fo t d ja pin allf l dect trebuie atunci,
oricum am ncerca ii le potrivim pe c lelallc, nu vom ajunge
la ni i un r zullaL.
In Tf'inning ways... lnt prezcn{ale alte douv jocuri do
a. mnblar au nor pi e intr-un cub. Primul te relativ simplu:
. ii ,e a , mbl zc piese ca tn figura 61,a trei
ca 1n figura 61b, intr-un cub de dimensiuni 3 X 3 X 3.
P ntru n ajunge la altfel d ciL prin trebuie
din nou sti ob ce re intervin la zarea
Fig. G1
U4 + colectia cristal +
Fig. 62
ie:c intr-un ub. Cititorul ar lr bui u in rcc in!!tlr inainte
d a lr ce mai u parl . pun ul e l aproape vizibil:
Pi 1' do tip a cit /1 ar . Oricum am
oc . l pi se n eubul 3 X 3 X 3, ele v r ocupa O, 2 au 4
din orice felie, fie a au
R \in m doar fiecare pie de tip a cu un numiir
par de cubu ,oare la orice felie a cubului. Bun, dar ri f lio
n cubului 3 X 3 X 3 exact 9 ar , d i un
impar. tn orice r lie tr buie aparv ctto
un r epurat ace t lucru nu se poate lntimpln de it
cele trei pi e de tip b lnt pe o diagonala o.
ubului. Figura 62 o a problemei.
O incercare muH mai e le realizar a unui cub
5 X 5 X 5, foi ind un cub 2 X 2 X 2 (fig. 3 a) un pnr l '-
pipcd 2 X 2 X 1 (fig. 63 b), tr i para! lipipede 2 X 1 X 1
(fig. 63 c) 13 paralelipipede 2 X 4 x 1 (fig. 63 d). 'ecretul
a Lui joc poale fi descoperit tot prin colorarea aH
a r cubului 5 X 5 X 5. Oricum ar fi ne a.
c Jornr (ru olturil cubului alhe au n gr ) oricum nr fi


a)
b)
(f[fflij
e )
<\)
Fig. 63
+ colectia cristal + 85
Fi. G'
r.6 + oi c ia eri tal +
le tl.C C'!\ n .,impt ch lal'ii" a
mpr u1 cu 1; uhu .. nun
Fig. l)
Fig. G;)
., 1 nr 111 punem !'O
1.\. . Prohlf mn P ~ ( , . ,
+ col tia eri tai + 87
cr1m sil r ni' ziim cu fie are pit>sii el mai mulle
negi'('. \'al riie lnt trecute in tabelul
p1e nr. maxim de minim do
albe
.
1 2 1
2 3 1
3
3 1
Il 2 2
5 3 1
()
3 1
' 7
2 2
Tol al 18 9
Chiur n ele mai tn-antajoa e ale pi elor, nu
pult>m 19 c 1wgre, deci con nu este
realizabilu. din virful con este
mutat pe o atunci vom a'en 18
) 9 albe, exact cit In tabelul anterior pr9blema
devine, rezohabilu.)
In ;ectiun a yoi discuta jocul Pcntamino (in
gen rnl, de pre "poliominouri") anticipind
Il z uici faptul cu orice pit> ii pentamino poate fi r
dl' tr >i ori mai m re, cu ajulorul cel rlalle pie e ale jocului.
Intrebare: in cazul cubului , tncerco.r a
m .nu nu? Jai precis, pulem realiza copii dublate
1' oric ale pic.elor O IA?
.. 1 ublat pe orice dir "cu volumul de
2 X - X 2 = 8 ori mai mure"; folosind un singur set de
Ji nu putem .,dubla" decit cel mult pie.a 1. Pentru cele-
1!lltc, volumul corpului (8 X 4 = 32) d Yolu-
mul l uluror piese] r la un loc. Pic a 1 poate fi
,i problema (cun are chiar mai multe
Ce fnrcm hdi cu celelalte pc e?
O idf' firea e le utilizarea a garnituri 0::\I
,,dublarea" pie elor 2-7 folosind opt piese potrivit
1
diferite
de pic a model. Are acea
Pentru piesele 2, 4, 5 G este afirmativ el
poate fi justifi at foarte deoarece cu cite patru piese
OMA poate fi realizat, tn mai multe variante, un para-
88 colectia eri tai
Fig. 68
Jelipipeu 2 x 2 x 4. Din garnituri putem reaJiza douli
a emenea paralelipipede, iar cu douli paralelipipcde putem
realiza piesele dorite.
.Pief:a 3 fi '!dublalii" f?lo im
din 4, 5 1 cite una dm 2 6. O
este 1n figura 68. o pentru Cililor
"dublarea" piesei 7 a folosi pie e 7). nu
dacii problema are sau nu , dar sper aih:',
pentru a nu distona cu cazul celorlalte pic!!e cu itua\ia
de la Pentamino).
5.3. Poliominouri
probl ma est aproap n tlin
de "amuzam nte matematice": se ia o de i . e
opu e. Se iau apoi 31 de pic e de domino,
fiecare cu ale tablei. Intrcbnr : pot fi
zale ace 1 e pie suprapuneri) pc t bla n trel
-
ul le nu, cu o justificar pe ct d .implii, pe
atit de orice domino un alb
unul n gru, 31 de dominouri 31 de albe
31 n gr , dar tabla 30 d dl' o
culoare 32 de c eul are. Punct.
Acea ace t gen de rezoh arP, intiluil
mai devreme, la eubul Ol\ \.) i-a inspirat mat maticianului
american .W. Golomb o foarte inter gen ralizare,
e pentru prima intr-un articol in 19 ... 4, in
r vsta "Th merican Math matical Monthly" (vo1. 61,
nr. 10, p. 75-6 2): "Ch c.k r board and polyominoc '.
+ c 1 c( ia eri tnl 89
ldr a lui ar . 'n domino t f rmat. din
iHrale, d ci mina-mi. P rf el, con id mono-
miwmri. irominouri, letrominouri pentominouri te. In g n
, al, poliominouri. (E,id nt terminologia propu de . Go-
l011b . t ugc. thu .,i ntra th dar nu ar nici o
cu etim lMi uvlntului domino. car vin , , pare, d la
latine. ul dominus ) nu d 1 do-mino. D menea, o-ul
lin pr fix 1 tr tPtr -, p nt - sl folo it p ntru a "rima
H 1lo-min : 1 in r mn .,t c t mat core t /rimino
_,1 l'\ .mplu. 'oi foi i l rm.inol gin lui olomb,
u . in n J . bir vei :;pun pentamino Jn loc d pen-
tonww. el, ar ce xi. in un fl'umo jor penlamino,
.,., tiu.' 1le E P-Bu m ti.)
.int ins:-t a 1 a p liominouri:> 'n lomino ,,t f rn1tL
llin douit putrate' cin pe o lolmi'i.. 11 tr i pulrnlc put m
:Jrnu 1l w tipuri l fi!ruri. f' 1 din fig. 9 .. \Y m d ci
1tnminouri. P tru pot fi ln zat in inci modul'i
n .. lfp] incit o d ii m r-re dintr-un in
,.itarP llul prin muliiri rPrruimn ntare; obtin m a tr l
t trominoul'i (fi(Y, 70), cnre, fn runcti ele torm.n 1 r pot
i idPntifi al cu lil r 1 I T, L, .
. n.,a mai departe. ( 'oi prez nla pentaminouril c va
mai lilziu.) 'n p liomino c l deci o con
diu pitlrat Y in p cil o a. tf 1 incit o le
1 1\1.1 te JHU' nrg in 1nlr gim .
ProLl nm principal" a ru:li lului lui . Golomb e l .
. ,., p 1 ir,,, f abi i d cu poUominouri de anumite tipuri.
E\ iti nt. .. t imp :ibil acop rim t. bln cu tromi-
' c uri. int]il't>t'tnt 1l rnre chmn.rPr Jli (nllml'iru) piHrn-
I
Fig. iO
90 1 tia ri tal
A.
t- .C a.

c ""

t. .c
""-

/:..
.c
t:. CI\ r..,__e.: .c
"'-

.c
(\_

e.
--

t:.


l,.
c
&.
-t.. .c
a
e..
.c
.c ...

0..

c 6\
(\\_
t..
c..

t... 1!.


F ig. 71
l 1!.
..
/!.
.c
col c i crLtat t

Fig. i2
ln raport cu centrul tabl i: c Je patru 1iter b incer uilu
tn figur 71. ac p t intr-ndeYur po in ac te
cazuri n figura 72.
Cu 21 de trominouri in d L poate acoperi tabla
d ah indiier nt und se monominoul. D
Il poate face prin incluc(ie dimensiunea tablei. Dup V
cum am tn paragraful 4..7, un prin
d curge a tfel: din faptul o afirmati
poate fi fectiv pentru 1 2, 3, ... ori lt de multe
numere naturale din faptul resp
e te pentru un oar car n, ea
te pentru n + 1, se trage concluzia ac a
este p ntru rice
In cazul no tru, e t "oricare ar fi un n
n 1, tabla de de dimensiuni 2n x 2n pont fi ac pe-
folosind un monomino atllea trominouri L cte stnt
n esar ( lot nec are (2n 2n - 1)/3 tr minouri) mai
mult, monominoul poate fi zat oriunde". v rifidim
ac p ntru n = 1. tabla din figura
73a. Evident, oriunde ar fi plasat monomin ul, ce n ce rtL
mine e te un tromino. t 1n acest az.
li trecem la n = 2, d ci la tabla 4 X 4. o
a em nea 1n sferturi ca tn fjgura 73b. Oricare dintro
a le sferturi poat fi identificat cu din figura 73a,
deci tn acel putem un tromino L monomi-
noul, ace ta din tn orice pozi\ie. Din c lelalte trei
sf rturi, ac perim cu cite un monomino dinspre
centru. ReYenim astfel la pa ul n = 1: c ea ce poate
fi acoperi cu tr minouri. C le trei mon minouri de la centru
92 + cristal


.
c
Fig. ";3
un tromino; le inlocuim cu un tromino L
acoperirea . le t rminata . , i mai departe. pr -
supunem putem acoperi ln anterioare orice
2
11
X 2", nlunci tabla 2n+1 x 2n+1 poate fi acop riti'i:
tabln 2H x 2"+
1
..:te din patru table 2" x 2'',
Hezohiim problema pentru fiecme dintre ace toa, cu in-
gura ca pentru trei dintre C'le monominoul fie a.,ezaL
la mijloc (d ci toate lr ,i .:ii po. fi inlo uite cu un trornino).
Tnbla de P.. t de dimen iuni 2
3
x 2
3
d ci ,i ea pont 1
fi cu trominouri L, plus un monomino pln..:at
oriunde.
ron ideri'im acum tetr0minourile. Tabla de !'>ah poalc
fi cu cit 16 pies de tip 1, L, T au' O, d o
re e .,i 4 x 4 (un r rt de poate fi acopetit
ru a m nea tetr minouri. De a, emen a, e Y de CI
nu putem acoperi tabla de cu telrominouri , d oarrcu
JlU 1 putem za comcnabllla Apar in probleme
foarte intor .anle atunci cind acoperim tabla
cu 15 t trominouri 1, L, T au (toate d a Lip)
un tetromino O. Probl ma are J>un ul negativ in J'iccme
dintr ilualii ju tificarca ac t i e tot
}Jrin color ar a ad c' a tab! i ,. rificar a cii parittll u
1mmerelor de de o eul re sau alta nu e te ac Nl.,
pentru pm1tru ansamblul tetrominourilor folo itP.
Las cititorului pJ oorea de a con r tiza a t
precizind aici doar (din articolul lui . lomb) pC'ntru
pie a T putem fol i colorarea a tablei d
pentru tetrominourile L foi im colorar a d'n figura 74.a
+ colectia eri tai + 93
(fi care (f"llomino o un numir impat df'l .lbP
un numar imp r d pulr<ll<> n<'g:t , fulo:im un impm
de LPIIomil nuri r.l .) inr p ntru telt minouri 1 ,i . ' folo-
H'.,IP colni':\rt'O. din rigurll 71.b (l tr miii mil J .. i . acnptr:i
nunwrp pnr' ci piil1ut 1 fii' !li' culom l.u lt trominoul O
ac fH l'll 11umerc i mpm c l . ).
lr c m la p nluminouri. Exi ta L 1 i , li .. til,c' .
Il 1'< n. idl'l'incl ocrJindi lilc T>). E!'lP id+>nl ca "' nu
l'l......: % ?.:
::0 0
'/"/


'0
ff;:

0
%
l:%
m
V.(:

/"/
//
V/.
:%
:/ ..
0;
1

'// Jli
f'/
'/,
jl;
/.
y,
%
Y/ li/.
V/1 f'l'.t
.

ilh
1
.
Jfs 9f,%?v
1
11 L<oo>
94 c 1 cfia eri tai
/1,

'l'/-
'l'-%
l7'k
0 0,
')/j

1w,

Vt,
y
+ c o l e c i a eri tat + 95
pentru care nu e.i CiL p LI'U
piesa P?i pun ul poate fi gii it pentru pi . el C, F,
L , T, V, X, W, Y, Z: nu nici po ibititat de ll'-
plar . e te pentru piesa I : olu\ia stc uni Prin-
tr-un enumeraLiv, ple lnd d la pi iorul litc-
r i P puizind toat variant 1 , e poat v d a a
pi poate fi triplatii tu cinci moduri dif rite folosind
ropi i ale ei ins
R venind la tabla d o mai di cu ..
est po ibilitat a acop ririi a est ia cu 12 pi e penta-
mino de ac I plus un l tromin . e poate vedea
u.,or nu putem r zolva acea probl pentru penla-
minouri C ' , T, X din cauza r la
tabl i put m in acop ri tabla cu 12 pentami-
nouri L un t tromino I au O, au cu 12 pentaminouri 1
un t tromino O (fig. 77). P ntru toate c 1 lalto cazuri,
p1oblcma in s ma ititorului.
Apar aici intr in cu a p rir a
c'u p nlaminouri I: 1) Poate ri t lrominoul in
part ? 2) Poote Ii Iolo it un alt t Lromino?
Ambcl it1lr bliri ou punsul n aativ. P ntru a v d
aer.. t ]u ru s poat f ]o i Lot tehnica lui . Golomb a colo-
ndcc,al a tahl i. In o.c L cop con col rar a
din figura 78, folosind de i inci culori di tincl , 1, 2, 3,
4, 5. P tnlr aga exi 12 lorate cu 1, 13
col rnl . cu 2 14 C( }orale cu 3, 13 colorat cu 4 12
c lornte cu 5. Pe d ollt'i parl , oriunde am un penta-
mino 1 p tabli'i, orizontal sau v rti al, 1 Ya ncO]l ri exact
cit un d fi cnr eul nre. ln total, cele 12 penta-
minouri v r c p ri deci cit 12 p tratc d fi care culoare.

1':
Fig. 77
96 + colectia cristal
.. 2.
4 s 2.

2
;
4
5 1 2 3 -4
3> 4 5 -1
2 3 It s
4
5 1
;,
4 5 i
5 1 2
:;
4 5
1 2
-1
2. 4 5
"
2
2. 4 5 1
'2.
3
4
?> 4 5 1 2. 3 4 5
Fig. 78
In con. lctrominoul, indif r nt formu , .n v a 1,
tr buie ne per tn xccs, nd' ii unul d culoare 2,
d ulonren 3 unul d culoarea 4.
C pont av a acr,t l t1omino? oan!ce el con-
de tip 3, iar n t a nu pot gast durit
pc l lrominQul 1 st e. ciuF. : con-
\no pero hi de colorate id ntic a .zale tn din-
i para] le, deci nici l nu pont . fi folosit (ar nt twri
p trnt 2 au 4). Idcm t :rtr min ul T care, dom!.
3 va ac peri un 2 unul 1, au un puln t. 4
unul 5. i1 candid ze tetrominouril<' L i .
pre upunem am realizaL o n operI oot<rar n tabiPi,
folo ind una dintre ace te pi e. D ar ce, rotind tabla
privind tn ac pcrir lr bui. tr z , re-
ea trebuie fi in f 1 tn it t ti' rni-
noul lnlr-o im fn\a d a:x le
centrale, ale tabl i, pr cum i f
de c ntrul tablei, pentru a realiza o acoperire
proc sist matic, pe tabla din figur 78 t lP
ocupate cu cifrele 1 au 5, pr um tont J
simetrice unor a emenca ln final, ingurul loc in
care poate fi plo. at un tetromino e te centrul tablei, unde
putem za tetrominoul (0). Acea ta este d ci sin-
gura po 1bilitate de acoperire. Ceea ce trebuia demon trat.
Cititorul este indemnat incerce imilare
pentru celelalt piese pentamino; d igur, fi indatorat
mi-ar comunica mie rezuHatele la C(li"Q a ajun .
Probleme int r ante (cerind subtile pcntJu
a d monstra nerezolvabilitatea lor) apar 1n 1
acoperirea cu pentaminouri a altor decit drept-
7 - Intre jocurl
1
cote lia cristal 97
li_;. i
unghiuri . 'n . lll}Jiu c !f1 c l diu figma 7J. le
data acea t,t, ,.ch iu .. d<rnnn. tr t\iri nu m i color r ,,
tablei intr-un mod car eonduc:a la l't'zulta <'i mu -
rar a e]or d marrrJI('. ln fi ju( 2_2 , ,,()fOPII
rn xim 1 dP
pc care poule dea fi cm piP. ti pt!llltnniun.
r zullatele din tabelul lUtUl. l (d pi s l ar fi
a tf 1 incit dea douli pi1lr 1! c de rnu alun i P nr
inchid un de 4 c re tleci nu m, i p v1t fi aco-
perit cu pi pent mino}. In tottll, 2 d p:-tr f m i pu-
1 in d i d cit Cl'rul dt fiuura dw it 1.
pil' a
1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 2
niu,
98 + eri al

tr'h
r;,

V/;

&
H
f0, 1A
' ,
iO

:IJ:
4
'
'2..
V'i,
'/It
'//;
"'
0 0

5


+ colectia eri.' al 99
11 - 7 p, 12 = p. De remarc t ( i d n -
grul ar fi jucat pi 11 m i su mai 1 dr apta cu cite
o ci'. atun i albul nu mai putea juca nt>grul nu
a tf 1 de it 3 puncte, el ti a igurau vict ria. Pentru
a elimina eventualele avantaje au dezavantaj d ac t gen,
d le de f ptul un r t primul, ar lr bui jucate
.turi de cHc partide, altel'nind 1 d <hid re cumu-
lind poi pun tajcle.
O po ibilitale de j< c t- te de n merge pe id a ... cine
r ce mai puncte, cu pun tajel calct1late tot ca mai
in inte (laturi d c mune cu pi el anterioare au
cu tablei). Desigur, nu e rnni c n id nici o
r 1 pla arca pic el r (in afari.i de n., znre cor
1n interiol'ul tabl i uprapuneri). rimele
( 1u mai mult d p lru} e vor solda eu cite .zero punct ,
dar 1poi j eul e ptnt de mult (in compa-
cu vuri nta auterioar , d e. cmJllu). d ar ce 1.0 el
n 1 perite ale tab) i au o fmma fo te nerrgulatu i
greu de v lzttl care e te mutarea cea mai iutr-o
u alta.
Din 110u, ideea t g u r lu a e. de a d t rmin.
cine ruce ultima mutare; de dat acea. t trebui in
adv rsnrul fie ultimul, peHtru a primi un numlii' upli-
men r de puncte. De D me11ea, o ,.lntllni1 '' ar trebui Rt
co1. tca. tot din partid de a e t fel, ti<>carc jurul r
liiucl o d t 1 primul.
J .urile 111lerioare de do p I';,Oane pun in . o ;eri
d prohlem intCI e ante in sine .;i a lfel r(Yenim la ipotnza
d joc de o p ,. o 11 a p ntnminoului.
Am spu. mai deneme c r 1 mull pah u piese p nt muino
p t fi plaqnte pe t In o. f .l incit u JIU , e re lizcz nici
o 1 lturar n d uii pic e hth le cu mnrgin a tabl i.
a ju ce!;t lucru. Ci\ patru pie o p< l fi a.,Pzal li!frl
rczultli din figura 81; exi tu de igut alt po u
put m n 1 a z inci pi :e Ur5 o r alizn H. mr Pa alu
turii i. lntr-nd ace lf' pit tr huie a.,Pznt In putralul
G X 6 d la mijlocul tu},Jei (oltf 1 . e r nli7. azr pun t JW
n r gine). c t ar 3 d CI . Dupii e pir. l
( fo:t znta pe tnblii, i. un mtm r d pittrHle e
rar, trobui :a rumin Jih n, nltftl pie <It, e uting. a nu-
r u interzist' e, dl ne t gto. P1 lrnlttle 1 2. 'l,
4 r,, 6 in fi ura 81 inttl:li el(' pi . l J. . r marci1rn
1
colectia cei tal +


0

1"/.
L1
f0
V .O

-1
?- 'S

1;)
V/J
V,;j V/.

'//J,
6
Fg. 8t
1n 1, 2 3 1n timp nt rzise de
piesa C. Pul m pun cii numni jumutate din fi caro
1, 2, 3 cle inl rzis d pi c:a 1. 'ii evalu1\m p ntru fiecaro
vi tn parl numruoul minim c)p ale int rziso aflate iu
int eri rul pillr lului c ntral X 6 al tablei. Tab Jul
indicii a e te r. um re.
pi Sll
iC F 1 L P
z w y
nr. minim 1
tJale int rzi e r. 6 G 5 4 7 6 5 6 6 5 b
presupun ro am zat J>C cinci dintre celo m i
con micoase pie e, dec1 pi a P patru pi care
iutcrzic fiecare cite 5 piitrate. In total au ro t intcrzi c deci
cel 24/2 = 12 (unele tot interzise de ori,
d pie e}. Din cele 36 de ale zon i cenlt le,
6 x 6, a tabl i, mai deci di :ponibile pentru cele cinci
pies , alte 24 de C le cinc1 pie e pentamino totaJi-
z 1n 25 de EJe nu au loc in ramas.
nu cinci pie c pentamino nu pot li puse p
se tntre ele sau cu marginea tablei.
ln anterior am presupus e !olo . c
pics pentamino distincte. Chiar folosim setu1 i
de piese, cite unul pentru fiecare concluzia anterioro ='!
deoarece, chiar folosind piese P (celo
care interzic ctte 4 trei pi e care interzic cttc 5
un totaJ de 23/2 = 11,5 interzise;
tmpr cu cele 25 de ale pie lor,
un t otal care 36, 6 X G.
+ cristal 101
'l
'/J
1/, '-[.,
0

rt VII
'/, //J
Fi. 82
Probl nw innr - C<l' te minim d' pilsr
car fac ca Jl a urmliloat realizez ulingcri? - l
lo rl implu: o pie. i' c.l , id nt, prea putin, iar
pic e. nt d ja uri ient (fig. 82). Dar acum decur
pr blem 1 una din all,) cu oricar p r rh d pie. e pentn-
mino e p ale realiza ce L lucru? Ex i. l{t 12 X 11 = 132
de p r ehi di. l inel de pic!' d ci nu ar ro 'l
problema prin tnc r P d . prule, ni j nu cxi un
unitar p ntru toale p r chile, deonr ce nici
ul nu le unitar: pi "Cie F nu fac impo ibW
a!liiugar n a incit un i pie (d Lip , P au '), oricum le-am
a.;rzn p lt hlii. arirmn\ie or trebui ln
ll'tHI Yilr JIC. a ating mar('rin a, a realizat 1 .ja
J'llt el ; nu attni'Y mar in a tr buie pla 1n
paLI lui central G X 6. Din motiv d im trie ne inl er
numai putr11 p ibilituti d a., z r a i: 1) ca tn H,
83, 2) mai jo cu o Jini , 3) mui la ling cu o c 1lo nii, 4)
mai Jn stinga u o colo anii i n ac . i Limp j s cu o
linie. ln toate ne le palru cazuri, oricum am pi sa F,
tot mai loc pentru a n.,t>zn una elin pi ]p L, P au'.
In cu jocul ti p r:onn al lui Golomb o
inter e t Carr ete numurul
minim d pi rnre pot fi a., zat pc tahlil < lf 1 incit i:i
nu mai loc p ntru nici una dintr celelalte pi p n-
tawino (d dat acefUa cu tinu ri. hin n!ele ). Rii JlUnsul
a fosL dat lol de Golomb: cin i (fig.
p ntaminouri urmC'nz hr-_\.umiuourilc (c:au h .o-
ca urmum p . Golomb). Exi tii 35 d pic car(' p t fi
102 + coleclia cristal +
f7i
1
11
'/ /;, r:#}]

7lLl0

t'l/, r;.

V//,

lfJ:

://;

r0,
fi
[?
fi
l


J'ig.
ru dl . a:-e ]HHnl adin'( nl (fig. ") un tolHI
tie i d 33 ) - 210 p.Urnl P. Prob!Pmii: putem urnnj.
c t h '.xnminouri n:tr<'l incit ;ft for mnm dr ptun"'hiUI i de
:upr gnh\ f'll 210? CH a. llWilNl lh' plunghiuri xi. h 1
Deonr
210 2 X 3 X .-) X 7.
-int vosihih 2 ,< 10:1, :'! X i , 5 X 12,
G X 3r: 7 X 30, 10 21 .,i H X 15. B\idPnl, primul nu
pont fi r aliznt din h xumirH UI'. fiind pre1 t. CePH ce
t ., rnrinziilor t ii nici zuwl dinlrt' r lelaltc drcplunohiuri
nu poate fi reali:.at din hc.mminouri .,i, d em ne urprin-
z Lor demon. lrH\in ne lei atit J nerule !' le
foarl . im Ea t d lot d alre . olomb (dnr
1 u ln rlicolul cilnl); ai i 1 r dup l\I. Grudnl'r
(.1mu;amcnte matematice). lcl 'C'U t lot olor. rNl nlterllll-
lor a la tabla el .,nh. Fi car dintr cir plun-
ghiuri r una dintre laturi d lungime pnn. Intr-un .,ir de
pil.lrnte d lungime par, vor xistu In fel de multe
nlb cite negre. In totul Jiecar dr plunghi d .
21 v tif'ci m1nH>r rta]e d Pf trot e nlbe llP"I'',
l ci rit 105 din fieca1e 105 e.-tc un impa1. R \inr.m
ac .t lu ru.
ex mmam acum h . aminoul'il ' 01ieum ar Ii le
n.,eznt . pe

prim le 24. vor acop ri fi ar cit 11 i
n gr . ) dt e lr i albe. ln lolal: n e te 11i vur
acopr.ri d ci ('it 24 X 3 = 72 alb lot u.tlC'
cristal + 103
1
1
OII !IEP
1 0!1111EPdl
EB:o tfiJJ

t

Fig. 85
Re:inem do r cv 72 -.te un pnr. Au mnt riirnas tn
tnci:i 11 hexaminouri. Ace tea vor acoperi fiecare fie patru
plltrale lbe t1egre, fie albe patru negr . 'u-
meri.' pare de fiecare d L ,, deci cele 11 pic;e vor acoptri tn
total numere pare de albe negre. Par plus par
un rezultat p r. Hc minourile ,-or acoperi deti un
par de albe tot un par de piilrate .
t 04 cru tai
Coutrudic\ , fi care dreptunghi cite 10:; putr tP
de fiecare culoare. D mon e te
e la tn sus lucrurile nu mai par iut ere .. antti
deoarece pi elor formatP t pr mctre i, n plus.
apar pic circulare, care inchid com1 1 t go It
1n interior.
Bir le au e.i 'tat multe alte id i de generaliz e.
Una c te ace a de ac n idera pice lE>, cum ru
fi pentnmin uri cu cuburi tn 1 c de (un fel ue pie e
SOMA deci). Alta c te considerar a de t, ble .... p :
de pildi'i, poli minouri flexibile pe . unui
tor ( . Golomb are tn vedere prCibl mc de ne t gen). 'u v i
di culu aici a. menea g n ralizur. Voi doar idee
de a con id rn nu pi e formate din , ci din alt figuri
el m nlar . Triuughiurile, e primele, mai al(': c, e
.i vo.- i biht al a unei terminologii h1tcre. aul . Intr-ad '11r,
privir.d "diamantul" din fig. 86, 1 te for-
mat din triun hiuri, e ce uger de compunerc't
dia-mant (tn ngl ceva m i ace .di -rnond")
i cm tinual'cll "tl'imant" "t tromant" te. lut ., .ant par
a fi he.ramanturile. Exi 19 pi e di tincte (c n id ram
acum disl inele oglindirile) nr pot fi f(ll m t cu cite .,ase
trim ghiuri rthilt lerule (fig. 87). Cu Je JlOt fi re liz, t diC
rite cun"lru lii. C >a din fig. 88 e:le dat 'i .;i in lrimting ...
(unde e ,pune e i t mni 111Ulte mii d' vnriant" po ibill
d a.czan in a t contu1). ,\ .ob, r l'elathu. imetri
a m pre um h . ronul din interior (c 1 rormat
din cinci pi hcxamant).
().4. Cul.ul lui Rubik
p;., " \)
colcctin crist 1 105
rig. 7
Fig. 89
pla fliil r.ubului, r.u]uril "eli uz nzi'i" rapid, pierzindu-se
lntr-un mozai apar nL in ontrolabil in c r numai cubm;oa-
r din c nlrel f mai nminte c de culoarea
Cu orjce nr n plu mozaicul s \miCormiz azy (ln d
lOG + colectia cristal +
+ colecJia cristal + 107.
altei , inr cu ale jocului -au dovedit a fi
l aracere extrem de (Notele asupra cubului maaic
il lui Rubik, de David ingma t r, unul dintre
ubologiei, a fo t deja de opt ori tn 1nrea Britanie
o in S.U.A.).
Aprop de cubologie; mai in mai in serio , se vor-
b to ade..: a de pre ino lingvi li e antrenate de
lui Rubik. Cub-mac lru, cubi L, cubiclu,
tnt numni citeva dintre cuvintele noi, frecYent utilizate de
.,speciali tii" de profil.
Un p. iho- ociolog ar put a fa e studii eri a e asupra
'enom nului. Pe ce s haz puter u de .tind ere a ,.ereo-
lului Rubik", care int componentele ac stui
joc, r alm nt . mal'e ,enim ut, in i L rin multimii
domeniului? Eddcnt nu nret ubit. L n va intre a aici,
ei oi trece la prez ntar a cil a lemente matemalico-
logic 1 gatc de cub:
In prim tldud, il tuturor nfigurn-
\iilo po:-:iLil . p cub. Dco rece centrei f \elor nu se
(p< t ri numai rotile), xi doar 20 de care "
tl ph'l.:M.a: 8 ,i 12 muchii le de pc muchiile
uLului). A ,;l n pot fi p rmulale tn 81 X 121 moduri.
Co11l nzi'i in ri ntarea lor, d oarece
.m tP tl' i colorate dif rit, iar muchii! cit d Fie-
ar <'' It are d 'ci trei ori po ibile, vor
3
2
(p ntru fi care orientare a primului cite 3
al CPlui de-al doil a), trei vor av a 3
3

. mai l part . In total, as. La ace tea c 2
12
mo-
duri di tincle d a oricnta cel 12 muchii. 1 total al
configur. \ iilor e'te deci
N = 8! X 121 X 2
12
X 3s = 519 024 039 293 878 272 000.
Nu toate ace t pot fi in ii atin e prin rotirea
pl ctnd din star a a cubului, cea in care
formate din de o culoar . Mai vrecis,
numai a prezecea parte a ace tor stnt
realizabil ,
43 25.2 003 274 489 856 ooo.
n 1 o "n factorial" este o presrurtat.l p otru
produsuJ L2.3 ... (n-1). n.
108 colectia cristal +
care ronduce la arest rl'zultuf
nament care ne va indica Ai ce fel de mi 1nt nec . re
( ,i suficiente) pentru a re tura eubul. Ace<dil dcm n ,
Annei Scott, a in mai mult locuri. O reiau
ln forma de Douglas R. Hof tadler la ruhricu. a
"Metamagical Themas" (inlocuitoarea rubricii "Mathemntical
Game", a lui M. Gardner din Scienlific American; :
cele d uii titluri de rubricii sint unul anagrama celuilalt 1),
in articolul "The magic cube's cubies are twiddled hy cubi ts
and solved by cuhemeisters" (nr. 244, martie, 1981).
Ideea 1n a face cite un semn pe fiecare cubu,or
(mai pe cele din centrele care nun intere e
de a eventualele ale modului de
a acestor semne. Asemenea pot fi foarte
oepi tate. ne cii avem la tnde-
cuburi; culori1e identic cubu-
acestora (de exemplu, lor de sus, cele de jos
din dreapta din sUnga ale din felia
de mijloc - ezi fig. 90). primul cub ca martor
r tim cite o felie a celuilalt cub. Pentru fiecare rotn\ie, ana-
semnelor pe cele cuburi. De la inceput
trebuie trebuie cubu arele
de eparat de c le Cle pe mijloacele laturilor: pie ele din
cele cat gorii tipul.
ii rotim cu 90, tn ensul acelor cea ornicului,
felia din a cubului 2 (fig. 91). Comparind cu primul cub,
nici un semn de pe pie ele de pe mijlocul latu-
rilor nu schimbat locul (reaminte c faptul nu di:tjn
gem culorile}. emn le de pe de c s-au mutat.
Fig. 90
colectia eri taJ 109
Cum in:u? Privim f lin din fa\ n cubului. Pentru n aduce
emnclo la Jocul lor, lr bni r tim u J 2 o in n ul celor
cen micului uin dr apta-jos i stinga- us
cu ite 120 in n im-er ac or c u rni ului 1
din dre pla- u tlnga-j ... d ori in inte, de d
ori in p i, tn total ;;era.
fac m o mi . 1. rotim f lia de u cu goo in
s 'll'Ul ac 1 r c asornicului (firr. 92). u -as himbat ri
nimic: zero mne d pin nt pe cubu. oar 1 d mijloc z ro
roliri nec are p ntru a adu m1 1 pi 1 r de la
locul lor.
ln rotim in ac I f !ia din dreapta (fig.
93). E. act patru emne de pe cubu oarele ile mijloc lnt
a um pl ale din nou pi el d tr bui rotite
1ntr-un n tn celalalt, p nlru a a uc mn le la
1 ul 1 r.
Rotind 1 lnlte felii Y m h\n r zullate similare;
compunind rict de mull a m n u 1 mentnr ,
concluzia tr T Lde una, semnelor de pe
pi selc de mijloc care rm coincid cu s mnele de pe eubul martor
este par, iar pcntm a adw:e la locul ini{ial semnele de pe piesele
de col{ c te ncnoie de un de roliri cu 120 in sensul de
m( core al arrlor ceasornicului egal cu rotirilor nece-
sare in sms inrcrs. ,
. u ,. d m um pul m fol i a . l O priml'i
tov nu ar r t 1 rmule p ntru reori n
t 1 ca unui in gur cub d p mijlocul unei laturi nici
impnr de uhu.,oo . ar c numai . il
douu cuhu. oare de mijloc p t fi te ri nt l ,
Fig. 92
l'ig. 93
110 cristal
ant rior trebuie tmpurpt la 2 p ntru n apropia d
configuratiilor accesibil din lnr a
Pe de parte, put m ri siguri cu o car chimb1
orientarea a exact d po mijloacele a dou 1
laturi Yecine te surici nU\ pcnlru n ri nta corect toata
d pe mijloac 1 tuturor laturilor. Analog pontr'
uri: nu pul m reori nla ori um uri1e, ci numai re -
pecUnd acea re . tormuJ "el mcntnr '\
uricient p ntru oric r ri lnre. D e. emplu, in "Aimn-
nahul T hnicu, 1983' (p. 123) se o
p ntru a roti cu 120 n sensul a 1 r c a ornicului
rcl din dreapla-su , drcapta-jo . i linga-jos alo f li oi din
E te posibil sufici nt ne 'st lucru? Din intel .. . In
primul rind, formul resp ct dcdu ti mai inainte,
deoarece o r tire "tnnpoi" pont fi chiYnlatii cu roliri
"1nninl " deci total ni roLil'il r cu 120 in . Pfl!' 1
a elor cea.ornicului le multiplu d tr i. lr:(-
bui deci la 3 (dupli C{' 1 am it Jn w). c 11-
c)uzia prn tie le sumar tiri! r n ce nr h un mnm(J.t
dat e Le multiplu d lr i. C f lil?i din lr hui
rotile deci d n
1
, n
2
, n:h n
1
ori a trei inclL (n
1
11
3
n4)
nu poate fi decit (1, 1, 1, 0). (1, 2, O, (1) (2, 2. 2 0), (2. 2. 1. 1)
sau al ace l >r Y el ri. Tont e ac t \'a6nnl pot
fi realizate plin c 1 mult tr i r al r rmulci arniutile,
d ci ln umind (modul 3, adi n id olilicind pe 3 n
c 1 mult. trei y lori ( , 1, 1, 1) nu P. rmuU'tri ul< ao lui
prin impla rotire a cubului n
De e emplu, (1, 2 2 1) = (0, 1, 1 1) + (1, 1 1, O) i r (1,
O, 2, O) El (0, 1, 1, 1) + (1, 1, O, 1) + (0, 1, 1 1).
Pinii acum am cu 6 N, r- ducnd din
ori dintre pi ,elor pol fi
reduse mo.i exact- la fel ca la. jocul 14-15 al
lui Sam L y - numai pare pot fi inul
prin P ulru a demonstra acesl lucru,
num r liim intr-o rdine oarecare {ca in
fig. 94, d exemplu) eva1ullm paritatea pcrmutii.rilor
1 menlare, cele ob\ inule prin rotirea unei siJ1gure felii
cubului. aYem deci o permutare (zero imersiuni)
a num relor 1, 2 ... ,2 . Rotind, de e. emp1u, din dreapta
cu 90 in sensul acelor ceasornicului, obtinem din
+ cristal 111
Fig.
fig. 95. Citind num rele tn. eri pc are ln ordinea
din fig. 94, obtinem a trei permutarea
1 2, 8, 4, 10, 6, 7, 15, 9, 16, 5, 12, 13, 14, 17, 11,
3, 18, 19, 20
Apar Jn permt1tarc 40 de inversiuni, c le corespun-
pcrecbiJor:
(8, 4), (8, 6), (8, 7), (8, 5) {8, 3), (4, 3), (10, 6), (10,7),
(10, 9), (10, 5), (10,3), (6 5), (6,3), (7, 5), (7, 3), (15, 9),
(15,5), (15,12), (15,13), (15, i4), {15, 11), (15, 3), (9, 5),
(9, 3), (16, 5), (16, 12), (16, 13), (16, 14), {16, 11), (16, 3),
(5, 3), (12, 11), (12, 3), (13, 11), (13, 3), (14, 11), (14, 3),
(17, 11), (17, 3), (11, 3) .

Fig. 95
112 cristal +
Permutare. e te Rezultat similm poL ri
p nlru toate cel !alt 11 iiri 1 m ntar . cititorul
cu tot dinadin ul, p aLe verifice a a
Aici nu '" i mai con emna d tL o p rmutarf', ce
inv r c lei anterioar . e (pl tnrl din fig. 91, dc-
igur) din fig. 96, u p rmular a a cial V:
1 2, 17, 4, 11, 6, 7, 3, 9, 5, 16, 12 13, 1'1, 8, 10, p:,
18, 19, 20.
Ea inv r iuni:
(17 4), (17, 11), (17. 6) (17, 7) (17 3) (J7, D) (17, 5),
(17, 16), (17, 12), (17, 13), (17, 14) (17 8), (17, 1 ), (17, 15),
(4, 3), (11, 6), (11, 7), (11, 3), (H, 9), (11 5), (11,8), (11, 10),
(6, 3), (6, 5) (7, 3), (7, 5), (9, 5), (9, 8), (16, 12), (16, 13),
(16, 14), (16, 8), (16, 10), (16, 15), (12, 8), (12, 10), (13, 8),
(13, 10), (14, 8), (14, 10),
ln total tot 40. , nu toat conduc 40
d inversiuni. De emplu, rotind r li d us a ubului . o
vor permuta numai numerele 1, 2, 3, ... ,8. In sen ul ncelor
cea ornicului a tfeJ
6, 4, 1, 7, 2, 8 5, 3, 9, 10, 11, ... ,20,
deci nu c nl decU a p udit;w
6, 4, 1, 7, 2, 8, 5, 3,5
Fig. 96
lot


cristal

113
l11 C'Hl'e a1 tu 111 imer i uu i:
( , 4), (6 1). (G, 2), ( , ( , 3), (!., 1), (It, 2), (4, 3)
(7. 2). (7, 5). (7, 3), {8 5), (8. 3). (5 3).
rotir a imer a I Jiei de
a b Cr\ am in r Jul 1.\ c:ta, ri ar pi . y d 1\ C t
Idcntificalu prin tt i litcr (FRU, URJJ, LUD. LUP FDR,

fig. 97
114 + cristal
Fi"'.
RBD, LBD, LF D ). iar piesei de mijlo ale mu hiil r prin
il (FU FR FD, FL BR BU, BL, BD).
Bin " m rolo. i p rmutftri ale ac tor ,nume"
(F fJ R, U RF F R U le. ac pie =-).
Rotir a un i X u o 1n ensul a etor c a ornicului,
privind eubul n pr ac a s u , iar rolir a
invPr ru X'. b\ in m a. lf 1 12 elementare:
F. F', R, R', L, L' U U', B D', D, D'.
tarea d 11 ori a un i (o, r.y d mi. ciiri)
e vn eri sub form 7>
11
, iar aplicarea i1li'Cr ti d la dreapta
. pre lln(l'a inlocuind X <u X' .,i X' cu . e \'a nota Ctl it-
1

:- lr m nC\Jm In r :--l. urar . Procedura . inl dt'
Beri kamp Conwny Guy proc in ordin a. literPl r
, B, C, D, E din fig. , de jo In u. (eubul nu-. i
chimbii p i numai oricnlarC'n, prin JotirPa tn
a. j v l'licalP), in lape:
. Restaurarea mijloat'elor muchiilor de jos. n
e t foarte nu e n voi d pr cizuri pr a d lalial .
De emplu, dorim . aducem ln FD o pi ,
F
2
.Ci FRUR'F
2
,
to fun d orientar n i. piesa nu l tn r lin
d . us, M Yn fi adu 1 a olo; din D e pont pl ca cu F
2
,
iar din tajul de mijlrc - din p FR, tl . mplu -
prin RU'R'.
Cu un mi11irn de inltti\i , ititorul p te 1 aliz
ace t pa. f ni i o indicutie.
B. Restauratea lor fc(ci de jos . ' ocup m d pnzi a
FRD ) pr cii J>e. a c g .: iu !eli d
+ cristal + 115
sus. O ducem mai intii pe FUR, prin rotirea potri-
a ace t i felii. pe a pie eul area t
de jos ( D ). In de de acea u-
1 ar - F, R au U- una din formul :
F -+F'U'F
R -+ RUR'
CJ -+ F'UFRTPR'
pie a se d ja in felia d j , c
se al m de acolo aplicind la lnlimplare una din f rmulele
anterioare pentru a duce tn 1 eul ei o pi din
felia de sus.
Pr cedtnd a tfel, intreaga de jo a cubului Ya fi
re to.uraUi.
C. Re$taurarea feliei de mijloc. De fapt, numai cel patru
pie e de pe muchii e cer r taurate, centrele 1 r fiind
deja Ia Jocul 1 r. re a upra F R
pi a nece in felia de us. O aducem pe p FU.
i F are chinr culoar a I F a cubului, alunci
npli um
URU'R'U'F'UF
iar eul area f F a cubului e pe [J a
aco t i pi , al uuci
U:!F'UFURU' R'
Din nou o pie nu tn U, i ln f lia
d mijloc, atunci inl cuim u o pi oarecare, prin aplica-
rea uneia dintr f rmul J a.nt rioar .
. Aducerea la locul lor a pie elor de mijloc din U.
u ne d rientar a ace t r pie e, ci
numai dep zi\in 1 r. Ac t lucru e P.Oate realiza deoa-
rc e toate pi s 1 n . e ar e c d ja tn U, iar prin
n1a do mulnrl
UFRUR'U'F'
pul m p rmuta ntr 1 pie 1 de p FU LU.
Rotind r.uhul in pul m n tf l arlu la locul l1 r toate
pi . el . Fornwln nu primele etaje
al ubului (dar d igur, p rmutn un 1 dintr
f ele Uf!, altfel permutarea ar fi c ea ce om
nu , ' t posibil).
116 + eri tai +
E. Aducerea la locttllor a pie.selor de coli elin U. Din
nou, nu ne h1tere 1n acest stadiu oricntar 1\ pir elOI'.
formuli'i
FDF2D
2
P}.D'F'
tntre ele FLU FRU fn ac timp,
o parte din anteriori. Se vede
imediat formula este propria ei Apli-
cind-o deci de ori, e din etajelo
inferioare. Pe de parte, deoarece numai de
sus au mai do adus la locul lor, permuta-
rea lor este deci nu pot. fi numai in parte
decit ar trebui ci trebuie realizate un par de transpo-
intre ele. Este exnct ceea ce n dorim: formula
peuLru a schimba intre le piesele FRU FLU,
apoi rotim 1mmai felia U pentru n aduce pe FRU
FLU alte pe car le dorim inter chimhatc.
plicJnd formula din nou, se ac s himbore
in timp se tot ceea ce a stricat fWma ll}>li-
care a ei.
ln felul cesla, toale piese] U sinl aduse ht locul lor.
F. Orientarea a col{urilor din fata U.
formule
(RF'R'F)
2
(F'RFR')
2
rotesc cu cite 120 in sensul acelor ceasornicului respectiv,
tn sensul inver acelor ceasornicului piesa de din FUR
in timp, din realizfu'ile anteriori.
Deoarece aceste formule sint una inYersa celeilalte
deoarece, cum am total de rotiri 1n
ensul acelor ceasornicului este gal cu de rotiri
inverse, vom proceda din nou ca Ja etapa
ace te formule pentru toaLe ce trebuie reorlen-
tate, aductndu-le pe fiecare tn FUR, a roti, cubul
fn ci numai felia U. In felul acesta, toate
1n etajele inferioare se vor anula vor fi orientate
corect.
G. Orientarea corectd a mijloacelor U. considerl1m
acum o mutare rotirea unei felii de mijloc a cubu-
lui. posibili1 il cite pentru fiecare
Le ca in fig. 99. Evident, fiecare dintre aceste
cristal + 117
Fig. 99
}HHtt fi r du
Ea r orientcazu pic u RU lri o parl din rcaliziiril
pl:L, il r ant riori. Dco r acea e L propria
i innr u, iar numi'rul pi lor n ori nl le orect l par,
putem proc da ca la anleri ri: r ric.nF'm pi .. a RU,
apoi totim felia U pentru a cluc o pi d r rier.lnt
r p R U (re tul cubului n al) aplicii.m
lormula lin nou. C ca ce a f t tricnt in lajele inferioor
'a ri a. trei r<'pnrat.
i gaLal
Faptul acmt algoritm e t garant t d
cun nn.l . ioru e pad_tatea.
re po 1b'!l . con ld ne arat
d eubul, int e 11/12 ca la remontarc
o care r.u mai poate fi
in c a de A cea esle hin rem eubul cu f le
col rate orecl nu la intlm lrue.
lg ritmul anterior u nt fi ee n micos
ca de ci de xpli aL ti r E te
o de mare inter . c lui mai urt algo-
ritm de re laurar a cubului. gii rea minim de
prin carP, din orice configuratie se poa! e ajun,.,e n
ocan dalii. numai u , vurba lui
Ion cuno un a. nmenea 11! nrilm e
in lL ratura cubului Rubik cel mai conomicoa
118 + colectia cristal +
un mai mi de tL
umn z u. D o < nulati'i, c 1 mai
t oJg ritm l\Iorwen B. Thi li
ingmn t r lo. olilchn.i o. uulh
43 252 3 274 4 9 GG oO,
r cel pu\n 17 .1nL Il( e nr P"'llrtJ a oh\ine
toale c A ea JlO l fi
la 18 prin con i<.l alg brie .
Intre 18 (calculul ru1t ri r) ,i 52 (algoritmul lui Thi!;tk:-lh-
wnile), limitele lungimii celui mai bun algoritm l . re -
taurare a cubului.
Paralel cu a unui algoritm ro.pitl ar lilc o cm ii
penlru ating r a celui mai bun timp <.le restau-
rare. n 1982, rccorduJ, realizat Ja un c ncur
organizat la Budap ta era de mai putin de 23 1 ectm1l !
Apropo de timp: se pune cu un mo azin din Lo Ang 1 .
a incercat pubJicitat propunlnd un premiu de 50
de dolari celor care c re taur z ... o fap. a cubului
tn mai de trei minute! Drept care magazinul a lrP.lJUit
prtca intr-o zi 6 O de dolari unor tu pric pu\i
tn ale cubologiei, care au in u p a.colu ...
+ cristal + 119
Am spus mai d n mo pe eubul lui Rubik p l fi i lu -
11ote atra Liv o eric d 1 mente algebr ic , altfel arid , mai
al din teoria grupuri! r: grup, subgrup, J m nt imer ,
onjugat etc. u voi intra tn aici; lui David
'ingma ter multe a men a el mcnt (fo1o ite, d
apt, nu ca ex mple p nlru cei care aluebra, i pen-
tru cii ii slnt utile in udiPr a cubului). Ref riri la Yal area
p dagogicli a cubului nu !o L ln alte locuri.
ln la ub a o mare pindiro o nu
c d c rative ale ac tuia. Exi num roa. c a e-
men a f rmule p ntru clteYa diutr le:
,,Patru f erf'. lre" - cx

8!!
fere tre" -
-


( e mai ,i "Puntea mi\gatului")
,,. tlcchin" -.Dungatul' - (UF
2
lfl'/FR'
,.Zigzag" - ( LRF B p
,,Patru plu t1ri" - ( y
2
L'y
2
Rj3
plu uri" - (y
2
L'lRJ3(a.
2
B'o:
2
F l
X-uri" - ( F
2
R
2
B
2
L
2
j3
. alru Z-uri" - (FBRL}
3
(UDr
i'C 11 -uri" - D
2
a.

rP
Sase -uri" - L'R
2
F'L'B'UBLFRU'RL
jtugurcl - RUF
2
D'RL'FB'D'F'R"PBif-FR
2
F'R'U'
F'U
2
FR
le" -


" I zon gigant" -


D
2
LB'
mai departe. Combinind confi!!Urn(ii au folo-
ind formulele de la algoritmlll anletior de r laurare, pot
fi descoperite noi configuratii d corativf".
O a upra ace tui cub. Cite dintre c 1 18
elementare int ne are p ntru a crie un lgtwit m
de r taurare? ln primul rind,

... pot fi liminnle


cum am simulindu-1 u al lor ale
iulr gului cub. Pe de p rl , chintle1
D= RL'FlB
2
RL' URLF
2
B
2
RL'
deci mutarea D poate fi RotirNt celmlalle cinci
f te est p nlru a re taur eubul.
120 + eri tai +
de
ngnria, n' ind
llllll
6.;). Dominoul lui Rubik
Iuventnt de e. traordinnr Erno llubik, "domhloul
marri l un { 1 d frate mai mic al c 1 bruJui cub mulli-
colol' flatr. m i mic dar nu m i interesant.
n m n gre i albe, m, rcatP. d
1 1 la cu punrl capi s 1 d om in kgat
pentru n rormn d etaj dintr-un cub (fig. 1 ). Ori c r ti
poate fi cea d u a d j s (in .,ezarea din fig.
100) cu 9 o . AU n multipli d o (inainte .,i tn, poi). iar cel
lat rnlc cu 18 o au cu multipli de 180.
+ olcctia eri tat + 12 t
Firr. l ui)
Ptohlt'llll .) 1 pfactl'N\ !ll'tlinii (dt In lla !)) pun 1 rin.' ri-
ft' Hlm.,oare,. llL p fn\a dL pt c u llN\aro, dup
lll atbttrnra n CP llll' cuhu. onr .
lntrt'(ar '' .t mai J' :t d r.il in cazul c ll>Ului (
, nunwi" t,QG 123 G O de ' nrit..'ltraPi p :ibile) tlar oricum
. urit tnl d Pnl ru ; P"i < apr np imp i-
bilii tltw:- nu lP nhtrdala :i !l'malit'. ?!lui al . rii pri pe-
l 1 a in tPwh an n tuhului nu ajut a iti tl cil la niv 1 lral -
vi: faptul 61 r Jiile laltr. 1<' llll poL fi rotit dcdl cu mulli-
Jtli d!' J, 1) fnl't' inaplicabil m. jorilat Il r rmul lor un eul
dP- la 1uh.
PP de ulli'i pariP, 1111 cuh Rubik ubi .;nuil poat i folo. it
,, tlnmino. deci da a nu li .' }Hin d un domin aul nlic,
nu t. lc nir'i o Yii put implo,iza unul u Lf<'l:
mat ati I \e opu al cubului u puncle a el l mino,
jgnorn\i I' Ul l') > l\lllll't 1' t' }nrh ]l(' .,i mpun \Yll f tric-
ra atunci l'inrl rul\ o r. lnlPraiU, r tir n f
1 11.
'oi pr ZPut. in conUnum t un a}O'ol'ilm . im11lu p ntru
r . tnurnrf'a d min ului. ln formular u lui i utiliza toL codi-
fi , ,. n p nlru cub, nollnd Ut'ci c le a, f l a ln
fi g. 1 1. Co<lificar<' , e ref ri\ la o pozi\P. mPrnre a d mi-
Fig. l 1 ,
122 + colectia cristal
n ului cu culorik. \1 orit1nul \ a l'''<cNf
tn urmulo. r le ta pc:
I. cubu.,onr dl' col( (c 1 mtt al ftl 1, 3. 7
sau n pun t ) ulbe de cel negre (. ntre) fctrlor fiind fixe,
el pr cizeazii eul r a fc\ lor);
Il. Punem cul5u.,oar 1 d c 1ll la luC'ul lor, in aclrul fie
fete (1 la nord\ t 3 J nor - t otc.):
111. Ducem cubu .. ar 1 dt mijloc la locul 1 t.
Pentn1 nc put, m dominoul .. clt -a latul ... cu 111 rig. 101.
Primul ohi c l iv pont c fi r alizv.l 1 olo: i n<l 111 mod J'(lti vi
formula
cu ajutorul l'i, J' . a lin cnl(ul FLIJ t t Hdu. ii 111 tlajul d
da upra, iRr pie:a din< 11\ul Ff.'ll c.l(' atlu. a i11 tajul d
j (c l 1. lL pi s 11 rnmn tn tnjul in car r
- v r.i fig. 1 2. Dacii dorim d i r:;u schimbum o pi sii ulh i
d u cu una n d j .. . nu innr,.. 1 ducem mai intii
po p zi\iil FLD. r eli\, FUR .,i npoi nplieum
c le pi e nu .:chimhtt ntr 1. ci 1.;i. l'him 1
elaj 1 .
Colturi}
(
trebui acum a.,cwt In locul ]!>1' , w eHtl .. ul fie-
<.le
BzDlJ
chimhit int1 le cubu\oar 1 FLL Fli.U (lif1. 103),
a m dil'ica alt uri. plich1d de c 1 mult trei ori
ac .1 !It r rmulii, pul m ducr ln locul lor l onl col( urilP un i
fe\ . pildu pentru a chimba intre ele co11uri x
Fig. 102 Fig. 103
+ cristal +. 123.
Fig.
y sitnal p mai intii pe x cu un
.dnl rmedinr fir it,p z u y (fig.104).
P nlru a duce la l cullor pi sele de mijloc, fo1o im for-
mula
(J1lR2)s
cnrc, Iuru a face nici modificare tn rea co]\uri-
lor sau a altm pics d mijloc, h1trc ele
rele FU FD (fig. 105). : de dnla ac asta dominoul
se ,1ntr-o ca in fig. 105. Aplicind tn mod potri-
vit ac putem chimba intr el oricare
pi' e de mijloc aducindu-le una ctte una ln 1 eul lor. De
exemplu, dorim pi J FD FR, ducem
mai tntii p FR in FU (prin R
2
BU
2
), ap1icom lor-
mula (F
2
R
2
)
3
apoi refacem ceea ce am stricat In inceput
apli 1nd

adi mutlirile lPB'R


2
(inversa
acelei formule). La fel, dorim schim tntre ele pie-
sel FD DB. ducem piesa DB tn FU (prin B
2
lP),
(F
2
R
2
)
3
, apoi refacem dominoul cu lP B
2

Prin urmare, trei formule ( imple)
restaurarea ste
L
l
t
Fig. i 05
124 + cristaJ +
5.6. l ra lui Yar"a
a um im nti r in domeniul jocuri] 1r
dep rmutare una car p at La d jocurile anteri !'(>
Dificil d rezolvat, foart d c sim-
constructiv, la manevrare, E te vorba d
sfera lui Varaa cr a inginerului Ladislau Varga, din D<'YII,
LI curlod rii de I'M <'U tm brcv t d im
d CE TTR OPRE OP p ntru a fi lansul :-
p
ru n inler aici d laliil con Lru tivc ( impl , cum
spuneam). Ceea ce e v >d din l o. f de citiva c n-
timelri diam lru, in Cnl'e int practicat patru apa-
r nt , delimitind p f ri'l tot atitea ercuri . Fi lll'('
rrrc le int r eclcaz pe. toale celclaHc trei, a lfel tnciL supra-
fn\a de 1 e tmpn.rt intr-un ,triunghi" lr<'i
, lentile' , pe laturile a e t uia (fig. 1 ). n lotal, avem df'C'i
patru lriunghiuri 1 nti] ". La fi car pun l clr
tntilnte a 1t' ei Prcuri, cap t le resp dive al "1 nlil lor",
pre<'um vrfutil lriunghiurilor care ating ac l })Unct !nt
marcate cu o culoare di. de culorile folo itc tn celelalt
puncte. culoare se gii in c nlrul lri -
unfl'hiului opu. pun !ului r p tiv.
Fi ce. re ciintre cel palru cer uri (feliile din delimi -
tul<' d . 1 ) e poal roti o ambele sem. uri in jurul centrului.
l 11 oee. l fel "llmlil lt>" 1 ul p sf din ite' u
1 f l ca in cazul cu"Qului al domin ului, con or-
dan \a ulorilor in c 1 patru puncte de inttlnir n triunohi u-
rilor te di tru tt. Oric 1n plu , orice in rcnre
Fig. 106
colectia eri. tal 125
126 + colectia eri tai +
.
uhik dur, ori um, proJ1ihiliv
prin nc mizind p
ini inl- 1 2 3 4. ;, J ( inv r.iuni)
F - 4 2 1 3 5 G (4 i1 v r:iuni)
A
J'i IU7
colectia cris' al 127
F - 3 2 4 1 5 6 (4 inversiuni)
D - 1 3 6 4 5 2 (6 inve1 iuni)
lY- 1 6 2 4 5 3 (6 inversiuni)
S - 2 5 3 4 1 6 (6 inversiuni)
S' - 5 1 3 4 2 6 (6 inv rsiuni)
J - 1 2 3 5 6 4 (2 inv rsiuni)
J' - 1 2 3 6 4. 5 (2 inversiuni)
Plin urmare, tont ace te p rmutliri el mentare slnt pare.
d ci orice a sferei prin combinarea lor
c r spunde unet pare. Ceea ce trebuia demonstrat.
ne referim acum la ori ntarea "lentilelor" (lnturil<JJ'
t lrn drului). P ntru a intre cap tele ace tor "Ion-
tii " a face apel la culor1), vom urma tot idPea Colo
in cazul cubului lui Rubik anume, tn
vom marca un al "lentile", con idertnd marcat
lllcul respectiv. Otice astrel de mnrcarc este o vom
pc cen din rig. 109, unde punctele r marcaj le
tn de plecare. Intr-o oarecare,
vom numi di ol'ic p ntru care marcajul
lo ului nu sle ocupat de marcajul "lentil i" aflate n olo
lui ti al a\rom deci zero discordanle. ce de e. em-
plu, F, ajungem la din fig. 110 (1n care am
reprezcnLat punctat marcaj lo locurilor) nu ro t introduse
di rezultat te dat de F' Din si me--
tria rigurii, cii D, D', S, S' introduc, do asemenea,
cLo douii In chimb, !, J' nu introduc nici o
dis
De la zero se poate deci trece la zero
sau 1 Und'e pot fi plasate acestea? Din
con. itlerente de simetrie, ne inter e numai din
fig. 111 a-e anume: laturi din v1rf; o din virf
Fig. 109
Fig. ilO
128 + cristal +
.a..
e.
fig. lll
una' t' iuii: idrm. dar ,. ei nu in calulUi parti'; o lalul'l1
din vlrf lul111a opu ii Jp In bnzi"t luLnri d In .
tli.trtduntPill' obtinut apli lr a fiPcwcia
diulrc el npt J)Pl'lllllliiri 1 nwntm l (iuh paranttz ):
Fig. 111n :F( ). F'(2), JJ(2), D'(4), (2), '(2). J(2} 1' (2)
Fig. 111h : F(2), F'(2}, D(4) D'(4.} (2), '(2), J(2), J'(2)
Fig. 111c : F(2) F'(4) D(4), D'(4), (2) S'(O) 1(2), 1'(2)
Fig. 111d : F(2) F'(4) D(4.}, D'(2), {2), '{2), 1(2}, J'(2)
.Fig. 111 : F(4.), F'(2), D(4) D'(2), (4), '(4), J(2), ./'(2)
9 - Intre m Jocuri
4
o) eri a] 129
1 JO + c o l e c i a eri tal +
( h z.u din pr u up t a al pi s i JF J'F'.
1n amh 1 caz.uri, pi . a T"a ajunge la 1 eul ei, ori cor ct.
Pro eu m anal g u tont cele tr i "1 ntile" din vrf, u mcn
tiun a ii dact1 pi se ,t d j tn virf (eventual chiar
i, locul ei, d gr(>.,it) atunci o scoat m de ac lo,
. ductnd in 1 ul ei o pi oar car in cercul de jo , pli
cind, de pild , D' J DJ'.
ln f lul a la, un il'f va fi r staurat. De fapt, o cu
irful c r laur .,i f 1 terale ale tetraedrului, ln
numai rcul el al sfer i a nenranjat.
O r marcu: frrmulel caro vor fi utilizate pentru rcstau-
rnr n c r ului ue la vor foi i d mai multe ori s cven1o
de mt1liiri d g nul c lor d la pu ul ant rior, care vor r fa' ,
, idul, a lf 1 1-t.cit m difi iiril in c reu] d la haz fip
"f tunle a trica c' ac .. n r lizo.t jo.la virf. ln inl
t!P n lr ce mai d<>parle, e t" binr> dP i ti dP. rif,vu.
ori r . t aurar a unui Yirf.
Po. uZ 3 con ta din doi subpa i: .
3.1. adu< t a la locul lor a .,1 nlil lm",
;:).2. ot i ntarca or u .,IN1lilrlor".
Ptin r tnurarc>a unui vilf nu fc .1 n Ju. c la Jo ul Jur tiA
piP. e. ,nnform Pl r mai :u., fiil'ii u tl.Pmontn sl'eJ'o,
u pulr.m p .1mula cxa 1 .,1 nlile". Prin JlH
ultimul c re. !'Ali toal!' "1 nlilPie" .inl lu locul lor. uu lonro
c c ckpla!'nl (bincintPic<:, triunghiul r sp!'cliv este
prP. upu. hinP Ol'I'nlal). In ptimul r.az .. ubpo.ul :3.1 nu moi
P.le JH' (;ar. In nl chiiPa caz, rclt lr i .,IPnlile" nu pol fi
pla alt altr 1 d .til pl'rmulntc I'rrtrlu. \plidn<l u tlnln snu
d doua ori for mula
FDF',''D','J'f)'JIJ J. '.JS'J 'J'F'.JF
c lP ll'I' pi . P' nr fi clui'P bt Iorullnr (1111 rwap:hal oriPnlnlt).
lnlr-ad M'Pn. t:l: de dur (j,,) rn (jd),
( jd) ln (jf) ) (jf) in (jsj.
r mor al. la apli arc, :1 pl'imn]p e
iar, IPiallc l'f>JlUl'U virful r slaul't l la pa.ul 2.
P ntru mcmtJa nwi c P<l:lfl formulit. o pult>m.
ctr '-llh furnu urmul m .. , foln. intl fuplul hi .\ .\ X':
J'D' JD (. 'JS f' .I'F'.JF
II f 1[
01 c i a ri tai + 131
Pol'linn n 1 H r(ll'nllliei lrf'Luic 1{\illlllit ca uturoc, [1 llf
o nt fonrlr n., miinflonr . im J t- r p tu d tr i ri.
Tt bui n um tH1 si ri n!i'im ,.lrnlil 1 ' d la C n-
foJm c l11r di . ulai il tll el nrm , numai un pnr dP
, 1 ntik' pnt l'i mi ntn( o incmo t; z ro au . 1 ntil "
din bnzii. nu ci i n ,-o!c de ,. ori nllll'P. In primul caz, r ta-
urnr o. . le l rm inatt'l .. In c 1 d -al dnil n cnz, adu m "1 n-
til le" r p th p pozi\iil (jf) .. i (j. ), prin r lii'Nl . f t'n
in n plictun r rmuln:
FD. F'D'.f' 'IJ' J JJJ. '.! ./.
In f lul a est a, c 1 dnult pi f' nw fi r tri n lnl rrsl nu-
rar u . t inch .inltto
, i t\C n. fnrn1lliit mni ulii o tritit ,i npoi r pllrii lot r ca
-a mni inniutPo 'ii nb!' rnun f eu ot mai
le it n dP In s11hp. :ul 301, tl o;i mi' UP r parnt mai mult
cl 11 IIC n.-tn.
ni el ill'tl ulgrll'il m rk 1' .tnurm prn denzii ltl in lrf'i
pu.,i: . o o
J. l'ICI! [tii'PH ' ltl'l'elll (1 ll'HJOg}uUJoJ}Or;
20 Aduc r n la 1 lor n .,l ntil h11" {fitt'it t rhulttrc);
3. rieJtlar n o,lcnlilclnr'.
Pasul 1 (\'((' idPnlir u (' 1 d, la r rimul nlg-oritm. Pa ul
2 L' mpmlu tloi . i:
201. :tdu Pl'!'a Jn Jocul lor n .,lcutil lot tii p 1111 c re,
2.2. ndurPl't'<l la Jocul Jur n r lnrlnllr lt i ,,1 nlil o
PPnll'\1 p1 illlrl" dou:'t .,ll'ntil dl In ubpa. ul 2.1 im
{lp d f''\.'ttl 2 al pl'imului IoPzoh um no trtl
p (fi') (/'d )o Hotim apoi l'lrl\ in minit u. thl iu tl
ac g( cluua pi<' P :a ajllugtl fl (jf) .,i (f.o;), t'e p cth: mai
E\Y m d nrlu; Ju In tii ei piP o. din (fd ). p . r rii.
Dn il n r gii:-l'.,le in (iri). npli<'nm J'D' JD. dacit.
tn (d. ) , apliri1 01 '/l ])', inr do :l . . n (i\') nt unl'i
folo. im D'J'IJJ.
C reu] cliu fn\ii. 11re neum loo.lr p.i . 1 lo. Jo ul lrr. In-
torll'c m . ft J'n a.-ll 1 irH"il a . t t . li. jos; subpasul
2.2 'n uclu ( lu lu 'td lnr l'l'll' Lr(i 1 i cnr inllln s in
Y rf, ((ti) .;i (do) fo)o ind dnltl .'UU d ori f 1'
mula FD'F' JJ. \real"! a re, lh.(n.zii p rmulnr cir
(fs) -+ ((d) -+ (d ') -+ {{\') n . p rmulnr t sufi
ciC>nl:'\, d onrl' nu put ('\.fila n ar
dnuii pi< . ii fi ti pla. nt .
132. + ri tai +
lu n ' l moment t.nl ,.1 utilPit:". inl la lu ul 1 r, " n-
tua] n ori ntat . Jic um, un par u pi , Jnt m!-
ri nlule. Prntru tlri utm a lor YOm folo. i f !'mula de la
U pa. uJ 3.2 :) IJI'illUiti cllgcui(m, \nJnd f l'a 'in lllJltl H
pozi\ia polrh iti'i (lol'l11lila pi .el din (js)
(lJJ.
J 11 d -ni dnila algnritm mai multe formulP
tlt>!il primul, dai' act. ttn .Jnt nH i . tur! (d fnpt numni
ult ima f(lrmuliL . l c YU mai po,ii 1 .,i 2 putllld
fi r del' In plu , al d il a nl..,.oritm o t ceva mai
d L pr imul. Primul 11 ce (in cazurile cel mui
1 fnYor\hile, dar apli Ind formula d ]a subpa 'tll 3.1 im ts,
d' la dr apln . prc tJntrn .) . C'himhnd X u ' X' cu X,
tn l c o opli d ori) c 1 mult 67 de op el -
m nlar . l d(li.J a algnritm r c ] mult 60 d op . i
nnum : c 1 mu!L 4 op ,., ln pn ul 1, c 1 mult cit 9 mulru:i
p nlru prim ) uouii lent il ' Ia. uhp ul 2.1 (4 p nlru COfl-
ler n lo1' din c r ul al una inl rm diarli, pentru aducct'<'u
pi F i in (jf) 4 pcnlt' U aduc r a l r 1a Jocul potrivit iu
virf), q_ p ntru a {h u tr ia "1 la subpa \1l
2.1, 4 p nlru r nli1nr a subpasului 2.2 {formuln
F D'F'D inv rs a t ia, alun i cind FD'F'D trehui n
d d un ri) prc um 1 mult nll
f Jmtll i d Jn pasuJ 3 (la 2.1, pt'im 1 d "lentile" ou fo.-t
adu e ri nlal ).
Din n 1 , la 2 ni omhilor algoritmi pot fi c 0no-
mi;i t ct vu muti'ii' ul g nd a 1 vaL \lrful ,JcntiJeiP"
ru car 1n ep m r tuurm a r 1 i. Probabil int po. ihilP
i formu] m i curt p ntru paii 3 ai aco tor algoritnd.
a c lui mai efi i nt algo!'itm d re taurare a sf rei
lui \ atga r umit, un . ubiP d studiu . .Ar cititorul Yl't o
id ?
fl.7. 'olih\rnl
fapt, .-uh ar . l nume inl eunn ut 1 ., ri
d pr Ll m htv nlal , & spun , n s lui al X III-1 u d&
un cont franc z, in timpul un i Jnd lungi d igur, plic-
Li it ar d t (n.c. BcJJ, Board and lttble games from
many ciPili::.otion. ). Tontc n L probl m nu ca uport
tobia jocului m di xal Jlulp i g tele (fig.112). pe curr> Jnt
col ristal 133
Fig. H2
pioni identici, in fi car cite unul, ind UlHl
sau mai multe lib re. Fi are pion poate p
un pion vecin, orizontal au ertical (nu diagonal deci)
cu ca tn patele ac tuia existe o
Pianul p te care c are e te eliminat.
Problema , tandard" de la din Iig.112
cere ca, prin mutll.ri adecvate fie pionii,
mai unul care 1n final exact 1n centrul ita
bici, acolo unde aveam o lib rii. Deoar re
avem de eliminat 31 de piese, iar la fiecare e eli-
una dintre ele, problema poate li 1n e:xacL
31 de elementare. Pentru a le pr z nta, voi
adopta din fii?. 112 a tablei. Fi care
mutare va fi atunci printr-o pereche (a, b) d '
numere, a fiind de plecare, iar b cea de sosire (cu eli -
minarea piesei intermediar ). De xemplu, (5, 17) r pr
un salt din 5 1n 17, cu eliminarea pie ei din
10.
O a problemei ant rioare e te deci
(5, 17), (12, 10), (3, 11), (18, 6), (1, 3), (30, 18), (3, 11 ),
(27, 25), {24, 26). (13, 27), (22, 24), (27, 25), (31, 23) ,
(16, 28), (33, 31), (4, 16), (31 23), (7, 9), (10, 8), (21, 7) ,
(24, 10), {7, 9), (10, 8), (19, 17), (8, 22), (16, 18), (22, 2q),
(24, 26), (11, 25 ), (26, 24), (29, 17).
ca la jocul de dame (oricum,
de aici cu acelea, doar nu se mai fac pe dingonali )
un de salturi legate ca fiind o singurii
mutare. ln de exemplu,
134 + colectia aistal +
{22 2q_), (24, 26) are constituie deci o mutnr din
ne punct d v d re. De asemenea, schimbind ordinea unor
!! pu a fac Ja un moment dat . mutarea de cinci
pn,i 10), (10, 8) (8, 22), (22, 24.), (24, 26). In acest fel,
o)u\i n11t c p atc wta; ea te din nu-
mai 2' d muli'iri d ace t gen.
Apa1' ca intrebarea: care e-te mi-
nim d prin care poate fi rez problema ini-
a olitarului?
ln ii din anul 1 8, U.E. Dudeney a dat o solutie 1n
numai 10 lat-o . (o mulare constind din mni multe
salluri va fi printr-o si in care vor
Ii l>Cri: toate num rele ulcior }lrin care trece pionul
r .-p cliv):
r. 17) (24, 1o> (19 11 .. > (6, 18> (13, 11), <s,
10, 12) (1 ), (16, 4) (28, 1 ), (21, 23), (26 24, 22),
(33 25), (18, 30), (3, 1, !)), (7, 21, 23), (32 33, 25),
(27, 13, 11), (16, 4, 6, 18, , 28, 18), (14, 17).
P; Ln1 ani mai trziu n f t o o cu o mu-
lnr mai pentru ca exact o d !' 1
ptohl ma n f adiu. In anul 1962, J.D. Dea-
r y tn r Yh:ta "Eur kn " ome n t s on olilair-c'\
in cnre d salu a din 1912 este optim ii: tm
nici o po ibiH1.ale d rezolvare a problemei solilatului
em e mai putin de 18 J ii :;o-
Ju1 i tn 18
{5, 17). (12 '10), (3. 11), (J , G), (30, 18). (27, 15),
{24, 26), (1 ' 27, 25), ( 1 11), (7, 9), (22 21t, 2. 12,
1 . 8), (31, 23), (1 ' 2 ), (33, 31, 23), (21, 7, 9), (1,
3, 11, 25), (4, 1 ' 2 1 3 1 18 16}, (13, 17).
u YO prczeutu dcmon:lrn\in lui J .. Dear y aiei; dPl)
a nu f lo cun mnlemalic d (numai de-
monle do nlg hri1), ea est tutu,i de lul d
Jn pr bl ma crea liminarl'l\ luluro1 pie-
selor, cu excep\ia uneia ingur car iu final trebui !'ii oj111 gr
in Nu ne inter sn in il cnr era ncP tl. crrrltpli-
tn plus (deci un plus d alracthilol<' p .nlr11 .xp ... )
O;Pilre atunci c1nd no pr pun m 1l lu lncrput cm pion .: ii
f1e cel caro ultimul p lobliL Mai gen rai, poL ri l'or-
mulntl' prOU)PmP dl' (1(' . l grn p llll'U OI'f' p l' du tit 111.1-
+ c 1 cri. tal + 135
nb c .
u ,., hi, .tlnnt 11 1, :t lui a JH, t b eu a n lui b pc t
o ,ou. i1knud Jlllru ClUJ\ alininte, a b c, d. cu b i c u-
1"'''' ,.,, pit, 1'. pul m dN i fn 1lnult "nmul\iri'
bc =- tl
a - bc


-
-
-
--
-
-
..::
1
-,
1
r-
1
,,_

l ' i,. 113
136 + col rj tal
a rL
m dcti di dolUi ciisu{r aflate la diNtan{ti lrri snt
"P!:OlC
Mai cl.-par1 e: dneii H\' m
ab
ll1111W la rei d IHJII' ay m
bc - a
"t n 111 .. n .I'J n br11 1'11 m mbru,
abbc ar
., imy Jifidim' p1iu a .;1 r ob\]n na
bll = 1.
In cu\ iul , piese n acela, i loc cl
nici una (ciL el m ntul neutru d "). <' nici
<'pont(' un al doi] o r zulln important:
ab r.
tu c ob\in m
abr ce
1ht' i. f'U f'r ' 1. llb\ in m
abc =- t
fW, 111 uvinl : trei piese coliniarc cU nici um.
n al tr ilea rezultat important . din galito1 e
a=d
alabilii pcnLru tic piese afl t In trei, prm in-
u a au cu d,
an - ad.
urn an :-- 1,
nd l
ol cti ri tat 131,
d0 i, doucl pie ela cli:.lan(iilrci se anulea::.t'i una pc alla (valo-
l' azii lmpreunii c1t ni i una).
revenim la ,.regula lui tr i . tabla olilnrului
f>Sle cu e ccp\ia unui loc gol. In plus, tabla eRt !oru
din 11 de ctto trei pi e alUluralc, dinlr are 1 1nt
complete. Aceste 10 triplete poL fi fie ar n parte " g 1t "
u 1, conform egnlitulii anterioare, abc = 1. Putem deci
ignora ac te piese. Pe lini. cu locul gol numai
pios . Da, dar aa = 1. Inlocuim atunci locul gol u ...
pic e. a lfcl un de trei piese (una avnd o pi
doa uprn); ac t trei pie pot fi anulo.te cu tljulorul pao.Ji-
tii abc - 1. pe o pi u tn lo ul gol
lni\.ial. c pic. est cu ori pic u pe te
ut de locul g 1; la rindul ei, oricare asemcn n
e t u una la trei. mai d parte.
Pozi}ia e.to deci cu una 1n care pi a
p a te fi r adu. in 1 eul gol d plecar prin p . t 1}
cilc Exact "regula lui trei".
Prin urmar , plecind cu tm loc gol intr- :- ulii x .)
dorind cu in fimtl .,suprayi t uin o la tnr.cput
1nlr-o y, ne a:lil pi se \a i in final intr-o
la iuter r \ia precizat de , rr!!UI lui Ltei"
de .,l'rgulu lui doi' n parilii!ii). D ex mplu,
pl .cinJ u u\a /1 d rind ca in final riimll1cl pe
tnblii pi sa 2, Jle df' o parl pie.a 2 nu poate cir ula de it prin
cii pur d parl din 4. nu poul njungP prin
siuiLuri pr:-;l di dPeit in 23 ,i opoi in 26. t ' uma.i
2fi re p ambele onclitii d' i numt i oid tn em ,amr
aducem in rinul piP:a din 2 (pentru 23 nu xisli.i olu\ i
ra\onam nlul anl rior nu cxi. l un 1
solutii prnlru 2 , n gt'll I'al. pPntru toale ;.u ati fac
elP l'. triclii).
Exi .,i o alt;i 'arinuli.i 11 l-ulitarului online-
p nlru o o d '<'3 din fig. 112, " nglc-
Zf'n. cnrc l'olu. r ,lt' .o cu patru ct't ut 1:' in plu
(rig. 1lli).
P lnblu urmiilo r _a r tri liP la
Jnecrcorra de a piPr'll ru un in1rur lo gol.,i dl' a tPrmina. <:nun
singur 11i n }H' ,lt blii: dai:' a :l p 1 eului gul, iar b
Jl07.i(ia pil'cPi t'il'tll' ulun i, in l t'm nii culculului anlt>J'nr,
. :n- nr
}33 + ristal +
'\ o ,, n 1> \'< "
11 1\ \') ')o 1.1 u
2. '1.. '1<1"\ '2.1 1.\ '24 'l"l
""' 'J,\ 12.. li
Fig. lH
v;\ 'Y.I d
Prin urmare, problema arc num i dac" ]oc\11 gol
"C in
{1, 18, 35 21}
iar p'Pl" tl fiu.I il a
{37, 2 3, 17}
sau invers de al"emene , d locul gol in it :al
tn
far piesa final( Ll
{G, 29, 26, 23}
{32, 9 12, 15 }.
Pe a.cea pot fi tn du la bun :eri . do
cu final de orativ. lnc rca\i de sii ajurg la
din fig. 115 (plecind d. fi nr u
1!) liberi1). Cite o pentru fierar dintre ac t pro-
bleme ste mai jo ):
ig. 115a: (6
1
19), ( q, 6)
1
( 18, ;:; ) (G, 4)
1
(9, 11) (21t
1
1(1),
(11, )1 (261 24), (35 25), (24, 2 ), (33 31), (27, 25), (25, ;y,),
(2!)1 27) (141 28), (27, 29), {1 21) (7. 20), (21, 1 ) .
Fig. 115b: (6 19), (8, 6), (2, 12), ('t, G), (18. 5), (2 , 7),
(1. 1"1) (3, 13), (16, 18), (22, 20), (3 '17), 21), (2 1 2'),
(12, 26) (26, 28), (21, 19), (J 5)1 (5 7), (7. 20), (2 1 j, ),
(17, 1 ), (23, 25) (3 2 ), (2 2(!), (35 2:-), (24. 2 ) (-9 '.!.7),
(27, 25), (9 11), (15 13) (37, 27);
Fig. 115c: (6, 1 ), (10, 12). 0 ). (2. L). (t.. ). (li, Hl),
(31, 1 ), (1 17) (1 1 ) ( ' 17). (21. tn), (7, 20), (J '21),
(22, 20) (8, 21}, (32, 1 ), (- '2 ). (1'' :1:1). ( 2 i). (
1
1, :t.!).
+ col cr tal + 139
1 <" :6 t&

El

e
0')
fi)
(il
t)
a f/!)
-
1.....-
q}l
f/lJ
(# (i)

$

.$ 1{/)
0)

q,

0
(!j <!f,

WJ

......-
e
0

Fi;.r. 11 5
.140 eri tal +
r Jiminn xa t cit
cn o Intr con t iu n em n a IHpu-
tindu- e d ci nici fa e 1 gale. n:em r1 a
(29, 17) (26, 24), (33 25) (12, 2 ). (31. 33), (1 , :.o),
(10. 12), (2, 10) (9 11), (16, 18), (11, 25). (14, 16), (i, fi),
(13, 11), (6, 18) (21!; 11), (33, 2-). (23. 31), (21 23). (1 \ 2 ),
(25, 23), (27, 13) (2 , 16}, (9. 23), (1, , ) (p hbla .,(nglC'-
In final mai i pi . ; primul jur fat cr
tming u un pun t.
P nlru n limina a a tii lip a d dinnmi srn !'!' p Hin
ace pta cu fa u ;i di n nnnl, nu numai ortngo-
nal. Jocul complici'i ahmri rnn. idPrnhil .;i lui nu
mai pnr d .Joc . impli\.
i). Domino-110dt't'. Nlru
l'ig. llfi
+ cole fia ri tai + 141
Pl'n1 ru ., pl' duc L j eului, 11r i ul lui logic
tJ .. buia la mai mult c :
- muchiil sii fie marcat cu ci mai eul ri
- a se foJo. n el" d el rn i pu in tipuri ( a mar-
caj),
- montar a f te]or p dod nedru (in v rinnla cut o
rotit oare) . ii . ntr-un mod in1pJu, a conduce Ja
ptndu. (' final d re tuons din punct d de! 11 gi (fiir
soluP , el xempJu).
Cu gndul la ac sl obi cLivr -au Iol it numai tr i
culori ( l noliim u a, b c; j ul pr du d l.I3. I. Arad
folo. c lr galb n nlba.tru) numai trei tipuri d r
(A. B .,i C). Pnlru a id nlifica oI vom citi culorile
ml1ehiilor ei, in wml a el r ct1n ornicului, 1nccpnd ('U ori-
dinll'P !1!. C ''" lr i Lipuri d f \c or fi nun eul .:lf 1:
tip - a b c b c
Li1 lJ - a b c a c
tip r a b c: a b
ln ndPn;J un i u:o, r' m a lor, s Jemardun
\Ph de lip A uu o . m c t cu a, cel d tip
Rau o It ro r aUi cub, iar c le tl tip
o :inm1rt Jatm nwr tu u c.
Pt dc drcacdru YOI' r.. i t il pntru reti' d. fiec. tip.
Mc nlurN\ aI. t pr n:izal:- a f c .st!eJ:
- .-r. n de un tip oarccar , inlr-un loc
,
--. e monl azil pt> pt dium lru] pu o d c -
lip,
: monl aliiluri d p1'imu o d ce
ln:;;i lip,
rnont nz1 pt tliam lml opu u nd1 fat d
artln. i lip.
it{ f lui n u J'ol puizal toale c le palru f \e d
llll tip dnl (nu care). Au astfel grupuri
dt l'et " rin c l' r Ii arc lte "un()'hiuri".
din ori ar din c le tipuri de pi o e, se
nwnl 'az;'i doua pi . e in unghiurile un i perechi . i in
tmnhiurii leilallc p r ehi de t>i c montat J primul
Lutliu.
m "1 uizat o lfd un al doileu tip de pi . r (nu
Au mai de corupi lat pntru fpl nlP dc)clPr: clru-
Jui <'Il r(']p pnlru d! ultimul tip.
1-!2 c le ti a ri tai
(2, J), (1, 3), (3, 1)
(a, b) ar mnifi a "pir ],e n np. r in u1 ghiuril . pir. lor
6"). ii eri m ac 1 triplete d p r c hi pentru 1
v ri nte d monlar :
(B, ), (A
Fig. 117
+ cr tal 143
(f', .J). (.t. /Jj, (ll ')
(.1. B). (JJ. '), (f', A)
(f'. LI), (JJ . 1), (A, C)
(.1, C), (<', B), (B, A)
(B. f ' ), (c', J). (A. B).
;1 lllJ;<'I' Y(llll l'ft. ft rnpl, a\ Clll ll1101Ui 1l0Ua triJ J ( tli:f ndt!,
I'PI la It e fii 1 Hl t<'tJrcJ"nut i nil' kw:
( . 1, B), (TJ, ('). (f, A)
(!1,.1}, (.1 f'). (', B)
lt t uu \..lit 1l i'il tlua ,wiaullo ;<'" or pot Ci oh(inule
prin m nlnjul nultiur.
n1h Il' YHl'it llll' ul+! jorului uu :olu(i . PPnlt'U 'lll'innla
),!Pnlifj altt cit ldpltlul (..1, B). (IJ '). ((' A) to
ind' alit in fiv. 11 iar p 11tru rPn dalti d (1, .1), (.1 (') ,
(f', B) :It it rig. 11<.
:\Jai nlltll, 111 fipr"ll'l' lP uni a: ciP.,i Jli'il
rolitta l'tl, lor Jtrol fi o} (inul1

= 2 Jft t G25
d dUi11 dP alt> nurnt i in un di11lt"
unt ldl )nlmilnl' \ t< il' :-lnt <'Pll tnlr il nti ! Pentru a
., 1 a l\C'l'" 1 a ,.,. }IPHI P u1 ntu un f'il\ i1 uum n :\hau. li' do
gt>ntJI III'J1Ht(HI' ,, J'hiilll {\!'tlpll\ Ull j . llll cl rum UliU(
dilfl'(' \ t' tl l'I'tdiinl 1 l Otutl f \P U."lfl l incit Jntul'i)t'
r m.u11 . a 1\l ' l'l'<t.,i 1 uiPIIl'P. Tt .t nt npni la u a n
f \t>l afl:tll' tt tmghiw ilP Jll' . mr ht' !1 u:i o ri t.liirn :i pr
l f'I'H la 111'('('1 (dHeii F poaiP). Continuam Hl r .lui
liJIH'i il.d in unul IInln lii C' hiuril' r .. ,., ale d llnuil fi t
fll i ulai e el jn Jt\1 pul m OI'I'I ta I'PJ'N'I pi :-.1 r 'JH'tli, a. 111'
rPinloar m JlP drumul pm rlrJ' 1 ina in acPI m m ni (ltthui \
1 ci ;:(\-1 lllPII nim !<llU . ;1-1 lt'ttm um,a) ak"tlld o
ultti (rJ'Pnllll JH'I ll\.1 douit lit ilH . E, ni td J1 1'1 inl! :11'
rtm pinii In dP tlouu ftt. r orilnllt htle p nt'l' tl'a.
Utmiud tn ti o U!-Pill 1 t>a iu rrm'', i11 nmhd , -nl'i<'l l l'
Lin! p poalf' 'u lta c.:olutin a 1 t'
utici'i.
Yariuuli mult mai difi,ill1 e joc\llui unl ri r e.l rt a l'tt
drnwnlnbih, la 1 t' 1 rt Il ei nu numai ori n-
lUJ' n lor, ci .;i "'i'l i "a hwulti pot1 j,it. In pl'imul 1 tllll. in
arp:l raz nummul tol :ll al po ibih . 11' mull
mni mut't, d oilr <'<' unlt'l ior (2 J1 l1 _r) lrl'buit'
lH + eri. tai
r 1 !.
irllll\ll(il I'U IIUilHi l' ll) de d i ;pllll(' I' lli IH' I'llla(p })O ibiJ ' W
(c' \t>lnt Jl" doclPc"l l'!h'IJ. ,III c i' {p i.lf'\'. l num:'t r? C 1. pullu
dt> lip .. 1 pnl fi pla:-uiP In
(
. 12 . J l . 1 . u 1. 1)'-
11 - -- t.:J
l . 2. 3. 't
Fig. tl !l
+ eri tai 145
e moduri in l lt> t2 fcln. P nlru fie dinlrP a l p i
dP a ft l(lr A, rumn lih rp nl tlod
cacdrului , clei fr( .le de lip IJjwl fi pln atr in
j
de moduri dif .rit . [ \ ) \' Of O upa Jocuri) Jil.> r . 01.>\inem
a tf 1 34. G50 d \ aria1 l . umiirul lolal de onfigura1ii
d ci
24.4 140 625 X 4 5 = 4:J9 1,72 56 250
Jocul t inc mparubil mai difi il dr- it 1 ant rior (la
care fiecare potrivire a laturi r duc a d 5 ori
de explor L in continuare) . El ar ln cel
cele pr z nlate in figurile 11 119. Mai
alt CitP? Prohl ma a fi im
ln rontmuarr.
o.9. ubo-turn . i
m inv ntat cuvintul cllbo-tnm l mai p<'nhu e r r ri'i
]a un joc wchi are ar o umcdeni . d , num , un altul la
fiecar p ... In. cien t Vie" din augu.l
19S1 ele Le numit li amicub. O n m a circulA.L prin. merirn
su)) num 1 d Kat:enjammer puzzle, iar mai d urnd ul1
cel de bzstanl Insanity. La noi cxi tii in magazin<', produs de
"Vjitorul"- radea, ub num 1
In in<', id a jocului est r(larl i m]llu :patru u 11ri <'gal
au f le marcate u pulru eul< I' i (fi car cub ar el i cel
d a e a,i 1doare). obicei ac t htt
ro.,u ( R), e1a]ben (G ), ;erde (V) . i alba tru (. 1). Cui rilo
sint di tribuite a in fig. 120, tu are lit r 1 ext rioare r -
culorile f ascun e priYirii. Y le fi care
cub toale c le p Lru culori u xi tii d C'llhuri
idenl i e. Prol.>lema car se c 1 r zokal ii . t a ea a -
z vrii uburi 1 r unul pe l alt ni (f r h d d i un ubo-lurn)
trei 1ndL pe ori ore vcrti aHi a parnlclipi clului
nut tont e )p patru ul1ri.
Pentru i c put, de configu
realizabile cu cele patru cuhuri. oh. eniim ii orice per-
mut. re a uburil r a l s him n d ntar a de un
146 colectia cr' tai +
oef) vGJJ'
G. y . It
Fig. 120
t' JH'I' n:11 ecur' pu::;lr probl mei; 'om
<.l ci la a mai lua in .,i p rmuUiril cuburilor (altrel,
nunHuul arC' ar lrt>bui nmul\it cu 24) . tl alrg m
un cuh. l'n al doilea rub ut' put a fi Jl l'i arP
)Ui UHl' ll-;P7.0f , Jl f OpU. C Or . punrl nlrr-
r 1 r cuburi, d ci m n inl e.: .azii. \1 duil a
cub pont fi deci pc trei f . ale primului. Fi rare
a mcn a poate ri u oricare dintre c 11' 6
r al cubului nl doil t\ .,i pentru fi cor dintl't' Pl pul m
ili ting patJ'tl po ihilil :-li d' rotir n tuia . \m
g X 6 x 4 vurinntc. Alipir o ubului ni lre'lra . pontr racc
tol u oritarc dintr c 1 .. , pentru ri ar 'l\'irlll p: llu
p ihililil\i de orimtorn. La r l pnulru ultimul nh. l'umltrul
tola) al configuratiilur (flitu a di:-ting prrmuUiri lt>) P.:t lt'd
3 X 24 2A X 2lt = It t 472
nn nu prea mnrr. tlar ori<'\tm de ajun. }h nllu n 111
plll a rezoh"l pr .o prohlemn p1in inr rrihi. ,ariant:i CtJ

J. i al . r:- s ,]u\ia .l unirii!
Un mod implu prin l'af' dt'tlm\11 :-;prr ol11tiP JlPillc fi
r.un id robii urt t r re p 1 la tf' ri grafuri! .;i a lo t
i d iHre T.ll. 'B( irn in Pu::les mul parudu.l . ,
. fard niY. Prc. s, 1 '5, p. 1 L l:l<.
n graf :t o per rh (.\., ), unt.lt X ei'll! o mull, ime
finili'i onr , tlrf', iar U p t o d . prrt <'hi dP Phnw1 le
din X. Elemf'nlrll' lui slnt iulerpr tnl . ra puncte ln plan,
io.r p fC('hjJ' uin U rn )n I'Uft> Unt'. r UOt'll' tlinlrr Il t. te
pun t (. i . num ' nwcltii). 'n de mu hii, una in prt.-
hm ir ll in. rorm azii 1' n '(' dt un in f!J'{lf.
n luni ar S() rein o, rr in punr.lul de li c:li'P. a pl C'al
n unw .,t ciclu.
Ext mplu: {t1, b. r}
{(a, b), (h. ). (c t), {t'. a)}.
oi t ia eri tai 147
Fig. 121
148 c o l e c i a eri td
put .m pun in eYidru\ii o noui'i pl'Opl'Ph,lP a arr.lor cidPI'i,
unum ci't fi1 rar diullr rPl dow multin1i rlP tidul'i lolo-
. l ll o in dalft dt unul di1d 11 uttllhiilr> wr '-pun-
ar fi ub.
Bun .. JH' hlema ll\1'1'', din!-<pH ubmi .prc
ti . Indif r nt um r fi 1 n.tZHil', ubnrilf' 'or t
'it o mu hir intr opull'. b\in m n lf 1 il
mu hii d fi arr Cllh. Cn g1 ni dr i. 'uprnpun m Lonl
palru grafuri ,i m oh\in un graf u }H !tu pun t
V, A, 12 mudtii. EJ urol;l n n rigurn 123. undf' 1
l'Cpr zinlii u}JUI'il
1
llll'- IIUIDf'nLUl' Olll
R zolvur a JH' blm i : r du d i Jn a i'tula in a t
graf doui't dr ci lu1i n:ll\1 incit ficcru multim
. il ontinit tont ifrelf' J, 2, ::l, 4 . i lthl r 1 patru pun te
n , A, il o . Jlfl'UJ'il dalti. .;i lot o )ll'Ob) mii dt'
t';lular . i. L mati ii, l'-'lf' mult m: i In primul
dnd, . ' tlt imulid nu pul m U\'l'a d ci }uri
'\1 a e:l JH'fiJ>f ltli 1111\lllHi dlt? tlouil, ll'P :,;nu polru
ci htl'. i cm mul\im " r du d ei la un .i r i lu d
polru .-i pj;ft \'izihil <'lllt' .ht l ac f-IPn: (R, V),
(V G) (G, A) (.1, R) .,i (R . . l) (A G), (, T'}, 0
R), foln ind mmhiile 1, 3, li., 2 re.JWcliv, 2, 4, 3, 1
(fig. 121t) . nlutia '-ll d i unidi 1. lf' chiar !'Pa indi
in 12 ).
JoC'u} h '\1\-furn. < In t il lui pni'H!!I'ilf.
''"'" lnl'udit u Pl tli!<C'lltat mai !, d m;lnldntii. !1 .. IP
dnal' in Intiiul tit> prototip la CI Pslt formal cliu p
j>lnlouri (piP.t>) h ;-.n ..... nn 1 m f' . pot z 1111111 p :IP
Fig. t:!3
+ eri tai 149
fl-
Fig. 12'
altul formind un turn cu e niveluri (plat urii nu o adin-
citur"' ca farfurii! , d ace a nu p l a z allf 1
decit orientate cu in ac ea.,i port - nzi figurile
125 . i 126). Spre xlerior, c 1 muehii ale pl lomilor
sint colorate ( au pot fi marcat cu puncte a la domino);
se folo c patru ulori di tin t (d ci 1, 2, 3 au 4 pun te).
se pla uril unul pe te allul1n
fel Incit pe oricare lat a turnului format a trei,
oricare trei muchii ecine fie colorat diferit (o eul nre
nu e repete nici ea in nici p de o alta, ci,
cel mni de'\-1' mc, s paraU. d d u:- ul ri diferit ).
vari nlelor po ib:il d a celor I}U pla-
touri unul pe te a1Lul le foarl mare. ln primul rtnd ele
so plalouri pol fi 0rdonat Ul.\11 in ra1 ort u 1tulln 61 =
1
t . \ r
150 colectia cristal
1 u murul
= 5 5 7:..0
E,idl'nl pcnltu a jocul . fie ., eriol>" {c r l), 1 tre-
!'ti P mi" rar o olulie . i p nlf'U a fi atr. tiv :i Epccla-
eult.: l rebu.ic .:-'a<:t (De rnpt,
dl' at oricl' poal fj im r '. <rlimliUL)
Ar ; , 1 t1 :qi<' . ni ial.l poate ri
1
Lr buin rezohat 'l prin
modul de ll'spunerc n rul tilor p muthiile plat uilur.
o tii. putH'I'f' e1r t't punti <1 r tor c on i u rl" m patru
ul H'. J. 2. ::!, 4 (pun te d mino) on id i1m cele
.. llHl<hu d . t lorm elin fi gur 127. Tont plat uri It . nt
drri ol111 nl llif<'t'il.
O .llu\!e n prohlPnwi p nttu, Cl'. ll' (cu nola-
\iilP din nrP D F, A, (' B, E (.,i, vid11ll
1

R, B. r. A. F. D. nd: Clrdnnarut im r.o'i).
c "Olu\i :-:ti'! uni l'il (lbserv!tm
inci din c 1' .,n.P plulouri au anumite r rl ,
a cu lol'i]! 1':
- arc dou:1 mw hii la lS o unn ra!ii 1l" alta,
I'Olor<\l ('U J
-o o\
7. A , ?. . &
i 4 1 "
00
-\ oi
l. i) 1 (. 2'2. 2.
" 1 \ '
1:!7
oi eri tal 151
u 3,
, fiNnr pc dl
1. 2 + col ctiu ri. tai +
Jlrohl nu 1nruuila. moi simplii. <.11 lllJI' i". lPclf'l: !";,
as z c l sa. f' pluhn1ri in frl in it <ll'<'HI'I' tlmul nnwhi '
inc, dintr:o a h n-Lurnului ;u fie colornl"
dif rit. EYid nt, oric olu\i r p ntru triphle P, te .olu\t'
pentru ac a. til pr E\i.Hi n 1\ .;i Mlutii n J lu.?
Cit ? lnt ti cl1'11ii dinl r el :
ECfl IJJF
ERCADF
Ci lrt nsem ma po. ihi li 1 n\ i 1'' i . lu : In pi nnd 1 iJlll. . [t rr
v: m pPnlru a lrrohuil' sa ll).Hill n(tm llllllHI
r tie amici(it inamici(h iul1" oril'm e douu JIP'<'.
Ajungem din n u In ron:icl rm1 a wwi ;tYnd tH ptnwt ..
c 1 a.-r platouri, .11, JJ, C. D. N, F. inlrn l'ill'e nm-
chiil indi at el ciP tuni!'i \ ;" (lt-g m doU11 }'UIII'it
X, Y dac:- platoul poulr hngit plniiUl ) ). Graful ob
l r pr z ntal n firrurn 128.
In ncp:L graf car lr prin Loal pun<:l()o
A B , D, E, F o duF (un U:fm n a
hamiltonian) r pund(' u11 i , tl)u a problemei.
Probl mu r ,;nr de i It n cl\ula lnatP
t.onien 1n grnful <lin figma 12 . \'nm1nlrCJH'inrl o n. PrnPnN'
A
c
Fig. 1 :.!K E
c l cr tai . . 15
c
1
1ular si l rol ir.d lgorilmul liJ gviElir, IP.\ico-
grnfic pret lat n Mecani. me ale procesrlor eco-
nomice (Gh. Edit. T hnirii.. Bucur 1 1). urt,
v m c n id ra, in ordin alfa eli u, toat U\inl d !un-
im> c 1 mul formal cu lil r l A, B, ' D E, F. f lo-
ind o ingurt fi car in fi care uvint a.lfel
lnr.it orirar lit>r e l . ii fil' lE>gnl printr-o muchi e
tn gl'aful ant rior. b\in m ar 1 cuvint a' il'll ar.e to
propti lii\i i maximale ca lungim :
A B CE (nu mai poate fi prelunnoit)
B r F (ici m)
ABDF
A B E r F D o a prt bl<>m
Ar B D 1
A BE
A ' R n D F . olu\ in nr. 2
Al' F D /1 R nlutia m. 3
A D JU' R
A D R f F
A /) F (' nE - . olutin III' .
1
l
A }) f' ( ' L' lJ - nr.
H 1 f ' R
JJ . 1 JJ F r: R tu. ii
Il A 1' r H
lJ . 1 F IJ
J: f' 1 JJ F
JIC1FD
n r H
ll f F \ /J
il /) 1 ('
JllJ!fF
n 11 1 F ( ' E
)] 1;' ( ' 1 /) "'
N h' r F 1 ])
III." r F IJ 1
f ' . 1 JJ 1 F
t ' .111H
c',IJJ/11:'
f ' t /J F
111. 7
.: nlutia III' .
:olutia m.
c1lu a lll'. lO
c 1 F J) 111: w. 1 t
f Il l J) F
f ' 1: 1 F /J
154 oi ri tai +
( E DA DF- nr. 12
( E B A F D - nr. 13
B B DA F- nr. 14
R B D FA - nr. 1::i
('FAn D
CPAIJE
'FAD RE - nr. 16
CFADF
D BCE
D BCF
D AD R C F - t<oluVa nr. 17
DA BE
D E TJ
DICE
DRACE
D B .t F CE
D 11 A F E nr. 18
D 1 A n CE - nr. 19
D F A B E C - a nr. 20
D F . 1 r B E- nr. 21
D F 1 CE B - nr. 22
EBA F D - nr. 23
E BA D F C - nr. 2'1-
EBAFC
EBAFD
E B r A D F - (J lu a nr. 23
E B C A F D ...._ nr. 26
E B FA D - nr. 27
E B F D - nr. 28
E A B D F- r. 2
ECADB
ECADF
E CA F D B- , r. 30
E C BA D F - nr. 31
E C BA F D - nr. 32
E C B D A F - a nr. 33
E C B D FA - nr. 34
E FA B D - nr. 35
E C FA D B - nr. 36
E C F DA B- nr. 37
E C F D B A - nr. "8
FABCE
+. cristal 155
FABD
F Li B D
FACBE
FAD B CE n1. 39
FAD BEC - nr. 4.0
FCABD
F A BE
F C A D B E - nr. 41
F E B .4 D - nr. 42
F E B D nr. 43
F DA B E -- nr. 4.4
F DA TIE C . nr. 45
F D A C B E - m. 46
F D 1 C R B . olutia nr. 47
5.10. 'furmui, hilt. JH:rmutiiri ...
Cuhul lui Ilubik nu st df"' IL :ll.pon nlul (e<J ll1<\i reu.)!,
r .J mai ('tlllOHul, cel mui dificil, r 1 mai ... ) unnlui 'al <li'
jorul' logi< clr p rnwtm . um . pun am toal P rit cinei
poliP IJP rprruJnl ' au ft)!i l !' in fel \i ('hip, t'flloralo
rJ fC'I ,i chip ponlru n da d lu ru amatorilor d p
E i. multi' nltt> ela, de jo uri d pcrmutal''. ' rru do
f(wul. li tii. lrn nlivilnl n nu o d zmintc nici in
nrP!i l d m niu. D PXi . li'i o . C'ri' d' jo mi bnnll p
111011 Yt'nrl'a unor hil rol ral , ln inl r alizurii uum
c mfigurntii proei:wt ' Bin l . , u
<' irit' .. n <WP.: LPi cnlPrrorii s r fPrt h bill'
zate pe ilindru ) dP;;pr'l' 1 l ' l' i , rm n n jn uri 'oi \o hi n
c:onlt nu;ue.
156 eri tai
Fig.
cristal 157
!; tnPII a
mii :ili.
t
1
1
1
~
153 + oi l.ia eri tal
l h ~ r l t " d
Fig. l!ll
Ca de obi e, iu Jrimu] dud notu\i: A, = rotir a cer-
cul i A :pr, ga (l:u o nloanii), cu ili drul tinuL Ycrti al,
iar ('r]e d: nni dl In enJ ele impin. c n su (fi . 13 ),
11
11
=- rotir a .prP lr ar 1<', 11 ', roliril .imilnr , d<r
cu empul butoiului u (fig. 1'll). ple lJd !Jdi ,i r Y nind
ln JOzitia din figur 120 ; n;, Du. nd JiOl .azil r lirile
core: unz< toar J cer uJui IJ.
Alg rHm haz pe utiJiz rN) < .. oplr -
t orilor"
X (A; B.
Y = B;,.-
(E. p n n1ul 2 indi r petaren . '" din
Efectul primului pera.tor r t indicat n figura 132. Restau-
rarea se pont face n tfel: pl'in tatonuri cin i hle
colorate dif rit la baz c l r cinci c l an ; pla apoi
cele trei bile n<'grc in "\1rful col an lor cu clt cinci locur1
(se aduc mai !ntli In etajul 4, apoi tnt urcate ) mai u apli-
cind Bd au l'olo ind op ratorul r e ompl t zfi
acum etajul d dea upra al zonei B c re punzi'ttor cel 1r
cinci bile d In ele d to.j d mijl tnt
restaurata lmpr folo ind operatorul X e\""entual in r-
aul lui (B
8
Bd A;,)
1
.
Citeva cuYinl d !!pre o ju romn as ii din a<'l'R t
familie, un mic cilindru d plasti u p tru coloan d it
patru bile col r te. na dintr ol ane p ale
bile (d pun m deci de un l c g 1). Exi li\ inci , je,
cercuri de un i bil , caro p t fi rotile liber.
de fiecare culoare sint identic , nu !nt folo ile d grad uri
ca la turnul Bal il n. Totul de dim nsiunil unui }Jreloc
Realizat cn grijii, foo.tte la man Yrnr
ig. 182
+ colectia er tal 159
Bii.nni\i il ronfigurntii Lilrlor . inl p(, il il ? l
.,, Hlllttm. O!' gindim In l al nJ(dmil tfp awnj;J u
oPim J6 hill' ob(ih'lll JlP.lt' 2 1 d miliarde df' po:ibihtilti
(lU-fa lol'inl). ntr ne .ll'tt !llJl . o lit J. .;i tont p J mu-
tiirilr inlrr Ph ale hildor dt> '\JiomP. Exil'itii 24 Hl:i -
m .n ' a pcrmul<lri ( 't-l'<t<'toriul). Tn 1Ji d i Hl mi i 1 \im
21t
1
(pull'll ulmi), H}'<'i la 4, pcull'U a li-
mina ,mionl 1 prin rotirea intr guJui j (' cu o
c 1 .au nlt . JH' ni. 1r: 7'575 d nnfigura(ii
uif rilc. Cinci prl'Zl'(' . milioon l cr d 1 \nind in
jttCtirin, mi .,i simplii um pm ...
Uin feri ire pnnl din alt>), r zoiYaJ' u 1' l' l ri-
bil dP u chimhilld 1 ul gol u fi(' nr bHtt in part ,
fi cur p al fi ndu. 1 ul ei dintJ-u uriltmtlar
(o mutare c n tind d' i din ro1ir a a dou:t .. jumuli'1ti rd
cilindrului mping rPa un i bil in ]o ul ' l i r lireu itn ('l'.il..
pii tra re.lul bilt 1 Jl' nc>s himhnt }. En'nluul ru o
mutar in plu., SJH'O final, coloana u ein i 1 lruri r.le
eompl ! na.inl a alt l'U (tr bui udu m c airi.
pPn1ru a I'I'Nl un lu(' in puttP).
TinltHl euma cii pul m onta p rxi t a cel
putin patru bil !'lut in uloan 1 in cat lr bui .
(cit u w ., il hia.r mJi mulle n fie arc - ordin
cul.wi}!)r nu cbnle'l.z!l - in '('1 mulL 13 i-
linclrul ri t taurut. t u . L optim? Pn babil
nu .,i e t o prubl i nt r a.nF' eri. irea numur:ului mi-
nim Jc llluliiri Il C p ntru n f('. J.(Hil'll j}indru}, p[I'nll
din orite inili{llr7. '\TI'O id P?
o. l r. Cu hul u lmliM
B te numit <':ll't>l un mic , olwal, cum
l11l l>al jncuril' ciP p mutru (a r . t produ. de RE P
In '1984). eubu,norP, uYinrl lr mar At cu Lulin
a.lbaRtr ro ii (ciP undP numelt>), in hi . c ntr-un uL trans
parent d dim usi uni 2 2 x2. Cubul nr volumul d
eubu onrP xi 1 rl i un lo gol ce a rt\ po ibili'i d pla-
arca ar lor, prin alun car (apl ind eubul), a fel
Incit, prin il ' inlimpl to, r , bulin le
160 col qia cristal
e:-.lttinr .,pt' cum prohahil ali rumpitrol dt
fapt jocul tl fiill!l Jivrut .. rtr'l't':t.ol\'nl"). E'idrut. pwhl,.ma
<Ut'P H' pun !olf' tulifulmn\11'11 <ull)lilr' ro. t l'i<w.
ulmar a tutmnr f IPlnr nilului l'i< in ro. 11, fie in alba t1 u.
E.\1' pn il il ll('P.:l lurru ? n l't' rrJ: nYem doui'i
probl m . ai i: UtH\ l' fPrilonn la culoa N\ .,i unar 1' ri-
lomp la e nlba.ll'ii. P ttlru n nu nhuza dt> a itito-
rului ( i !'Jll'(> hin IP e lor c, tr inci\ mni inc arcl'i lor ti'
eubul n ... ), ,. i fiOIHl\ll de la inc puL rii numni probhnHl
.. alb u loti\'ul dt ... alg bru
t>;l similmu <Plur cor!' nu ft1. t dtmon. Lralc d YrPmr
ywnllu ruhul lui Rubik .,i . f ru lui Y nrnn.
lati1, si1 di jocul a f :l rP7.oh al tu ft \ It
alhn tr (\ti dn mni jo; nwtoclii p nlru n
at t h.t ru). fi arP nrr dlt tr i f t ritt
ttri 1'1 1 alba!>lrP. d<'l' J'i<> Hrr an Jocul lui hin" .lnbilit. fitil
in ymi'anlu .. ro. i '', f'it si in l' '<' T n pmtirulm.
locul "OI llrP o birw .tnbilitn in amb<'le Yttriant nlt>
prnblem i . .'ii mnn cuhu .. nar 1 n in firrurn 133, in-
l'h.Izntl in num rolar .,i hwul gol, r.ih'u1a i diim numarul 1.
Dari1 am r in ro.,u f tel uhului atunc:i
locul gol ar lrtbui .. in lo ul mrlui 7, de are P.
penlnr a Lr cr <l' In col r rrn alba In era ro.,ie fi m1
tubu.,or m tr bui mut al p diagonnln cubului. Cu alt uvintf'.
(inrlu iv locul gol) tr hui '(himhalf' p)p
il Avl'rn in t lai pattu prr hi cit> i patru a. t-
nH'nN\ int r .rhimbi\ri in tPnnf'nii algebr i pPt' -
lor). 1 el p rmutflri nr' llP i nt r - cf'a
.. c n au u i '1 ePtl.,i parilute. Mii
J't'gulnm nlat nu fn insi\ del'H :C'hi mb inlt Pl . lo ul gol
un " in .,i ac a. ta lnlmplii de-a lungullllli'
rnu hti a cubului. PPnll'U n duc locul :,rol din 1 in
7 avem n xoi<' el tr i mi (mai xacl.
intr-tw de c;tr l' nlizeazii aeP. t h1rrn lrP.huie . ii
cxi. te ll'!i mL,I'iiri rlf'}lPl' <"h , t'rRhJ! putnd i nrnnjal n
,
+ ol eri tal 161
11 - lnln' mutemaU<';\ J<K'Uri
p u i n i '
162 oi c ia eri tai
trebuie .
cole i n cristal 163
1
Fig. 13'
6 poate dese mpus in X 6 d ci 'i acestr pol fi
acoperite. Ce fo.cem u p "tro.t 1 d latur 7, 8, 9 10 t . ? O
n d mullP ofortwi:
pie 1 r A. B, Gest d 18, 12 r . p ctiv 9. Toat a st
num re sint divizibil la 3, d ci l'ic a -lor est
la 3. a clil'Or nu e t multiplu de
3 nu stnt deci realizabile. Un prim r zultat p care 11 r m.
consid acum un piilrat cu latura impar.
lui a fi tot Pi el A B au up
R zul tr bui folosim un impar d pie .
C. n impar d pies d Lip C presupune exi o
dir pe car intervin un impar d d pie
C. nu in a pi s i C e t 1 5. Dimen. iunile
colorlalL pi se in L nu mer intr gi. P dir resp ti
totalul dimen iunil r pi lor implicat sl un
ceea conlrazi faptul ar laturi de
lungim cu un intr g. ici un cu latura.
nu l r alizabil.
In con luzie, realizabil tr nib latura
multiplu d 2 d . 3, d ci multiplu d 6. Tont ne le
. lut realizabilf' numai Pic. Probl ma t 'ompl t

reY nim la drcptunghiul'i, ompli tud in i\ probl ma:
fol sind numai pi se d tip A ( d minoUl'i d fapt) pot Ii
realizat dreptunghiuri in nt' nu xist ,,tlliet.uri" (linii
orizontal sau v rtical ar uneas d uu lalUl'i ,
,,linii slabe" cum ar pun zidnrii)? D oar co P tmai
eu piese do tip A, 1 consid d dimensiuni 1 X 2
continuar grosim a), evaluind d.eci laturile dr p
tunghiurilor in de pi Problema, 1
prima ved re are cele mai ;,mici r ferindu-s la
dreptunghiuri 5 X 6. , n e.emplu ste cla.t in figura 135.
Eviden1 drcptunghiuril cu o dbn nsiun 2 sau 3 nu p l
sa ti fn E' n c nici c le cu 4: oricum A.m tnc p
164 +. crislal +
d la un 'lCI:>. t drrptunghi, fir rPar tiim o
linie dintr-o l)artf' in ull\, fie ... pr<'lungim drf'phm'-'hrul la
infinit. n pl1trnt 5 X k 11u poa1<' li renlizn d ron-
un numi'\r impar dP d{ domino11rL 1\m ttjun
a. tf<lla 5 X 6. s Iulia minimii.
x 6 nu pont( ri r ali1nt rr1r:i tlliE>turi
lran ve1sal . lalli dl'mons11'H\il de ._. Gnlomh a lPi
afirma\ii (\' zi l\1. Gardner, Alte auw:ommfP matrmatice).
ii pr supunem um rPaliza uu J X \n r rP orice
liiicturil lu d 1, 2, 3.1t. dP pi<'. il df' o lnturi\,
fie eA au lnil' 1 o pir:-:r. OrI'I'
;l:<'m n n tiiielurii tr hui in. s< tni c 1 pi SI'.
1, tr-nd oric li ni<>. v1 ori:lOul alu. cu mni I'n. ,
:Ppnri:l ptilratul X ln douii dr plunghiuri df' supraf \<
de ritt> 6, 12, 18, 24 au 30 fl fi lll'f'. ' umf'l'P pac
ti wi. ingu!'i'i pi . r , 1 e d o li ni , ut unri crl<
al sah in cheplunqlliuri dtl >ritt>,
impr cu un onrr ar d , pin e intr gi. pi .
are insi\ putrnlE'. ,. trma J louii drt>phmghiUl'i
u cu un impur d . Confradi
Ori e linie ca mai . u tai de i el piei'<'. (
pie. ii poat fi c 1 mult o dati\, v rticul !o;llll Ol'izon1nl.
cinci linii verlical .,i inci Ol'7.onl al . in toi ni 10. Pf>
fir are av m cel putin cUP pie e lo1ate; in tu1ul, Nl
20, piarnl.ul 6 X 6 ar aria 3 , d i c n\illf' numni
18 pi e! rt pulrnlul ste twrPaliznbil,
' 1 o li ni air zero piP , rl ci est o liniE> .lahii.
X poalP fi, 1n rhimh, l'Ntli7Rl din pi . <'dt
1 ip A, linii car . in rlrl!'plunghiuri. IH'f'SI
lucru J:f' p011t u.,or .. pl'f'lu gind" d111
1
,_
Fig. 135
colecfia cristal 165
l. r du linii }(l }a mar tH a
Fig. 136
1
o l c c ~ i a eri tal t l
dar nu i in> Pc de part , un drum al turei :trc , it
lr ad. o s.ingUI'ri. prin fi ar e le foarte u., r d
de ac trebuie impun m .uplim nlar
pnntru a probJema . d t ntanti'i. Prima cari'
' of at i noastr te ac a d n un drum
in his. i acea. inc rcar t el trecut. !n figura 137
te o car uger o tn ercar mai gr a:
c lmmul ri'iuta ctt mai intoarceri (unghiuri).
It inerarul :mterior ar 20 de a.. ('m n a punct d chimbar
a dirP \P.i. Car e t minim posibil? Un drum cu 1
lntoarrPJ' elat 1n rigura 13 unul mai bun nu par
do
Tn rPalitatP, uif'i nu tJO drnm ru mai df! l
Hnghiuri dr pte, iar ntul car ju tiri a a tu
<lrirm \ rsl r url . implu. on. id rllm o lini o
eol anii o ar ar . u t abl i. p a x i o s himbare de
rlir <'\' a unui intin rar dut, ntun i xi.-tu cel o
j;(hi hor. (d apt, chimburilol' ele p o linie au
c'f)loanll. tJebui fie par). D i, da ii nu 16 t
ruiuim dt> inlonrceri, alun i niri J nu voal(' fi. ne uv m
ccl muH J 4 tntoarc ri ntun i xi c 1 o Jini sau o
c>or ml nici o tnt ar te (altfel ar apar 2 X
10 intoar eri). ii presupun m eli tntr-un caz dat am iclen-
1rl'icut o as m 11 a li ni . At unei itin rarul n lr cr
pt>rp ndirular p . t a, p fi ar dintr c le op coloan al
l.abl i, d i p fi m dintre coloan xi c l cit
inlnarcpri, el C't itinerarul arE' rf'l 16 unghiuri dr ptP
-Tl -'/ ' '/

1L/
fjj,
'-''/,
\
,,
,-

1; ,...

r-
L;J, ro. !!/(;
111

llj, 1
l9i0

/11.
'/J/,

. ''
'1

LL '!.
't
1 '1,


( '1 1
!-
4
rl


' '1
' 1.
'IUJ
, .,,
"';,
''l,
V/.
It
'1/f/,
!. '/
/,'/ 1 /;
V,
-

' i l; l'lt
[/1/j

1/f-
1;
.,t;,
1-

,III.
r
'J'Ij,
y;

V
r-J

1-' t

1-
, .
,/lJ. 'It/ IIJJ
l
I
Fig. t38
168 col ri tai +
(nu cel mult 14, cum am presupus). C a ce trebuia demon-
strat, ca folosesc din nou expr ie din limbajul
matematici nilor.
s, existi'i alte nle probl mei ant rioare,
cu numai 16 de Una dintre el
un i Y ehi probleme a lui Snm Loyd de M. Gardn r
n v lumul Mathematical;uzzles of Sam Loyd, D v r 1959).
E te Yorba - 1n termemi lui Loyd - de planificarea u i
pa.ra.de mHitare 1ntr-un parc de forma un i table de in
oare se poate intra i prin a tfpl
1nclt. se un tt mai mic d tntoarccri la stinga
sau la dreapta se tr pe sub un arc de triumf plasa1
ca tn figura 139. ln figura 140 e te lui Loyd,
unica spune el a'1nd 14 tntoarceri (unind cnpet ele i i ,
un drum inchis, cu 16 intoarc rJ).
acum ne-au inter at itinerar inchi. e ale turei, cme
trea u prin t ate tablei d
minim d s de Pare afi inter santii
probl ma inv 1' sii drumuri} . cu c l mai multr
intoar eri. Care est ace t Drumul din figura 141 fac"'
nu mai de 52 de unghiuri drept . imagin azli citi -
torul unul cu si mai mult intoo.rc ri ? Pentru a-l mobiliza.
tl n figura 142 vn un asemenea drum u 56 d
. rhmh/i ri cii' Pfl t plauzibil rA nu pol fi gi'isill'
,,.
' 11
,.
1 1
l j l
2L
11 1
f/ . 1
)
1 1
1/ 1
1 1 1
r-
't.//
1 1
1
1, 1
111
1 i
1
1
': 1
1'/
'i ..
1,
'1
lfh
' V;
... 1 /.V;
f tL
'IL
1'
1
v
1
l ,j..
-
".L

lo
1':-.: l 'oH
+ colectia eri tai 169
ri, d c ~ i afirllla ia mr are
17 eri t l

<,3 A '2
3 4
H
J5i-

i-
ti4
1)
i1.
l)'j


Fi5' 6 -73

4-5
H,.

l)c '51
#J2.
17-o H

tn-
lj')
21


24
42.
2-t
lt4

?.2.

2S)
2.(:,
43

%
Y5'
'?.lt
)3 'S1. '31
'2":1
Fi' 1'3
.,i b .,i -.;, <' OJl!:dJ, riim .. ub tilu\in
a .... ab
uyintul ab i foi ind d il ol'i Jorim ub 1 i-
an ri (inl uind e Ci e lt fi ar a
i eu b 'fi ar mintH
de lungim ori it d marP, trei r p adiacent .
on a e tui !ap nu d loc u (ntr-o r r ni
carte a lui . alomna, Bijuterii ale teoriei limbaj lor formn.lc
omput r ci n ' Pr . 1 1. . nt d dicn P n ronp pall'u
171
pagini ace t i Pentru verificnrf', su
prim l Thue dal de t c sl pt'O ed u:
ab
abba
abbabaab
abbabaabbaababbn
Lungim n B<'t>fllor crf'.,IE> p f' um numiiru] hnnhel )J'
d griu C(>l'Ut UC nvcnlrtlorul muritrimo im-
Jil'\tflt'nlului impurnt <'tu 1-a liisut p act> ta
rlt. plata doriti\ ...
Pot deci existn pat'lidt> tiP .,nh urc nu !"P t tminil nic.io-
dat ii. dur nici nu r p tu de lr i ori nn utiY o dat<i.
,. pildtt sii ronsideri\m o tnhlii r 3 X 3, pP ca.rr
cJh .. tiug m urmlilcl'ti' Pl a =- un rPg la nl unul la
3, b -= un l'I'IJ In <12 unullu <'2, r -= un rrrr la bl unul
la d un rcgP la a3 unul la 1. E. t Iar prin mutu-
l'(', lor doi 1 s p at1 tr ('f' din p ni a in b, din a in c,
din b in d. pr um .,i HY r . . d fiecare (alte pi .(' nu
c>:d. tli) . '/\ luiim Arum uu Thu1 abbabaabbaa ... i\ intro-
durf'm in fi rar ptJ('rh aa tlll simbol c, im n p rt>rlll'
hb un -imbold. intl n{,dbabacabdbaca... descriP o
,.parlidli' infinitilln l'lll't' 1111 YJ' o po7.i\i nici mlwar
rlt> fli' con. P utiY.
f) . 1'r.mannt i\ rogulanwntul nl jocultd d . pri'-
YPdP indwil't'N\ parlit!Pi ptin r mizi\ la rr>p lnrNt Ufl trei (Iri
a unPi poziti1 t11rli{cr ni dacii repttarea rslr sm1 1111
(prNum .. i dupii 50 d prin <'tii' rw S<' cnphtr(>aztt nid
u ni(i nu :f' rnutil \'l'f'Ull pion).
IL:. . . ; iruri .. i Jii tmtr tlr d min uri
lu l'to.llfl \ngit, dn1' ui uitai eu t1tul,
:illlplu ,.n dl' J;[uu din pun t dt> Vf'<lrp
:trulegic ulra tiv totu.,i prin a j)I'll impliratl'n
h;11:ardului in d . a Domino-ui se par e t la
f1d de u moara ,i jocuri
rlP mar 1' riginea a tt> omplet necuno
In dudll !' z nan!<i latim' u numt>luL riipiHut probabil in
172 + col eri tai +
En1l rlspiudirra in Europn (nzi RnrytriO/ICdir
Larrmsscc, MMwdiquc , Yol. 2, '1 52 E. Lura;, Recrealions
matldmatiqucs. 'ol. 2, H) J).
pr priu-zi!'n a jocului !-<(!'simplii : 28 d pi(:l'
dr plunohiulitJ'l'. dt douii tH' mai lungi tlPt ' l lut . n,irJd mnr -
tal' pP riPeurt dintrt l tl douil jurw"tlH\ dP la 7PW la
pun t ', n t at enrnbi po11 ibill. E. f.tii 1"\1\f'l 28
n.cmrnea combinat ii: l - 0. 0- L ... . , h. 1 1. 1 2, ... ,
1 - . 2 2 ... . , r: - 6, , _ .
l
1
U d spt'f' joeul Domino <'li nlart o :ii ,nrbim aici
ri d ,pr ti d . prubl mr de l'I'C'O l' ! s . num o df
obi i ,,amuzam ni mat matir>.-'' l'nrf' nu <'a pr l . t
pirs 1 a ;tui joc (dominonrilc d ci) . il r m totu. i
:-: op 11 rrgula d hazn a tuluwr ,ariant lnr j(t ului: Fe for-
un d pu.-P cap la cnp ( ,,. Hluol
pe o jumltlal uin Jun im , c a . ten (' , pentru di -
care in fel incit ale
pic. e v in fi mar nt u
Je pun l .
Ac a tii r gul, sug o .: l'iE> dr probl me privrncl
.n pieselor. cil \' a dintre 1 :
Pl. Pot fi t ate cf1le 28 d pi , intr-un n
.;ir corP t in raport regula onl d . !n.H'.)
P2. Dar iulr-un , 1nel"?
PJ. co,tnd la ntmplar pul m J' aliza un
I ' U c 1 27 de pie ruma, ? (Dar un, inel"?)
Voi alisfac de la in eput cUJi zitnt a cititorului, infor-
mindu-1 toale c le lr i probl m au ri'ispun:ul afirnll-ttiY,
in timp ce ntrebar a din parnnt {tocmni de IH' .ea e ln
paranteziL .) are pun ul afirmativ numai atunci cind pi Hl
e to o , (0-0, 1- 1 etc.). Mni mult,
i 059 229931 520 des al probl m Pl 12 976 32
lo n.le probl mei P2. m conR mnnt ac slc numere
mai al s pentru a nminti 1 nu f trai ulate iutr-un ar-
I ico1 d . aproape d pagini, publi n in unul 1871 c!C'
Hei in "Annali eli Int mati a Pura el Applicat u",
Nu voi ah rda cel trei probl m pe rind. d OUl' r el
int strtn dep ndente una de alta. ob er-
fierar ele la zero la te r prez ciP
dl opL ori pe cel 28 d pies : de ori pe o ,
1le ori iu compania celorlalte cifr . Pe d part n
interi rul unui or t d d minomi, fi ,ar . apar
+ colectia eri tai 173
pi' e, ucm r ~ , dn r u i r n Iorrn m
lH
olceva a tal
Fig. 1'r5
col c ia ris l 175
11 ::.- .1 {ri ' J 't ). Fit> t lotului p ri cnre Inima 11 lui.
1\nm df'ci
: t 2y = t
Z.L + .z = t
Z::. + u
y Zu = t
\dunllld Il<' ' l1 obtin m
(.r; ...L !/ ::. -t u)
"'
l ourr(' 't mt e:l diYizihil la 3, r zultl'i ('U t . poalA irn-
exn t ln :1 (primul membru nl st(> multiplu
dP (1' ! i. <Jp('j .,i HJ rloj]pu (1' bui d fie); l 11ll p al fi rltPi dP-
Firt. 1' 7 Fig. 1'8
176 + cole ia eri tol +
l'il unul din 11unt tl'lc- O. :t, ', !), 12, 1:-. 18. ii. tlnui din
11\IIIH'If'll .r. !f.:; u slnl gal!', nlunei luul .1nl gal!'. lntr-un
;el ele pit' . ,, tlomino nu apar ina pip; d l ri. .\r t
lu r 11 l'lintiwl uumt>r lr O, :J.:i J"' rlinlrP ru1tru t
Jll' (j 1lintn antlitlntii JHJill'\1 :r, y, 11, :.
DJI I'!.!Hlill ttU
2J' + -
-
r-u
lt't.lll l ;i r:\
ll
)
-'

tlfil x = ulunci fi z = 2 alun i u - ',fie z = 5,
'Pca ele irnpoibil: nu put m dl'ci ob(in 2JJ -t ::multi-
plu rll' lr i pentru .t = r:. i rniltu IH'nlnt It: dn il. x = 4,
nt unei rit':; = 1 (ele i u = 7 ... ). fit; = It l aN' i e to
interzi.. '
I a ti .1' (ee , impli u --= 6, o
onlradic\i .) da;:\ x = 2,
;:: = r.: de i u ar o ,ulooro
11 gnlivii. Cun. imi lar . nh(in p ntru .r= l i .r - 0.
l\umiirul x nu poalr av a ni i o \'al m , el ri liolu\ia nu
pont ' xisln.
Trbui d ! nn multumim cu p'tlrute ra at In d.in fi-
gura 147 aJiHmarc< .,rrrulam a pic. leu. In
ace t cndru. poL fi toal ('] 2 de pi in n. tm n
(Hralizind det i apt fi cm u n
numur )1uncl p l'i nr bin 1 -. In plllr.to
dif i tr, h turii nu .ume dir .rit d punct .) t.;i prohl ma
par' la ptima ' d re, rli.:pun. ul l a irml\liv
.:\.i lit thiM mai mult p nlru tlo
(illlpi'Unwtult din tttrl a Y. Per lmnn, Fi.!:.llft!S for {un,
1\Iro;(;(J\ 11. 197!)) lnluluJ punr l lor de pe lat uri le piltrut P[ 1:
(I) 3, , 8, 9, 9 10, 16 (Il) 4,4., , 1 , 10, 12, 12. In fi gur
149 , r pcrth, 11t9b, .int indical it lr i ,fin
fi enr linlrP n sle
P<Hatcl , di. utal acum nu inL ,.plint>", . l' opc-
rendt numai u conturul lor. pn . t " c midern-
ret li mog: propriu-zi. e, in ar eia ln . u-
ma p fi car Uni c pr um p diagonale. Din
, nu .- poat n lrui un plin (ni i ar ne-
magie) cu Loat c 1 28 dP pi c ( lui ar tr Imi
fi d 28 X 2 = 56 d d pi . lll' 56
1:: - lntre jocuri 4 criStal 177
[ 1 llj d
8
.
.
\::1 l
Fig. 149
nu ,. (p )h lral pet' f el). Trebuie deci mai
miei. rire acoperit cu dominouri trebuie
ca un par do de pi . deci nu
pt IPm forma pline cu 3 5 nu 7 de
p o cu cite 2, 4,
<1 pi (tlcci formate cu 2, 8, re pectiv, 18 pi e). Pen-
tru 2 problema nu rue (oricare pie e domino
s1nl dif ritc, d ci cele linii /coloane vor avea totaluri
diferite. n plilrat magic format din opt pie e domi o poa-
te fi it in figura 150 ( uma pe linii/ coloane/dia(J'onole
e le 10), iar unul format din 18 piese este indicat in figura
151 (cu uma 18).
Put m aborda o a problemei: se for-
mC'Z piitral magice care pie e ca lemenle intregi
de domino. De tn figura 152 te desenat un a cme-
nca cu cilo 15 puncte pe fiecare linie, dia-
gon, m. i mult, l toate pie ele care cite
8888


Fig: t.JO
pa colectia eri tai +
Fi . 1:i1
CTI
(. \' l []]
}\ _\ -,
\::8 \--:v:J \ \l'
f---
-
\ .
: 1
\ \ .. .\:


\ \ .
CI:]
CE
.
t !
] \ ..
\. :

.
Fig. Fig. 1:i3
un in!!ur pund intr-o jumafat <\ lor cu alte
LrPi polti,lt , d ignr). Patrat .. imilare (d, dim n. i-'
un 3 x::l) pot fi con. lnti t i mpli ind t al pic 1, car con-
tin p z ro, p doi t'lc. Pr upun cti citit rul va inc rea . in-
gur , , a.., ern n a
l , magic con l ruite din pic c dn-
rni no nu p t fi mai mari d 5 X 5 1 1(6 nr Ct'r . 30
dr pic- ). Atit pt'ntru tlimt'n iunea 4 X4, 1l ,i p nlru di-
5 X!'l llu gli. it ar-:em nea ('<'Zi fig.
1:,3 - uma t . .,i fi{!. 151i - Buma 27).
. . \' .",
f\ .. " .....
c \':J
It
, . J
"
. \" .. \
1
-
\ J
1\ > \ ...
\l ::, r: : -.) 1\:: l
t_ 1
.. 1 \' .V l \
" .... Q
\
{ ..
. )
1\'\::]
l 1. \
t .. \ 1 \:.. \. l ;,1' l
r ! .. :J
tJOtj
.. " '" 6 1\. . \ :1 1\. :y 1
. . .. ..
c 'J
oi eri ' tai 179
, 1' ,enim ln a la 'iruri de dominouri , pcnlru 1\ .xa-
minn un truc implu cu a. ro nea pi c. p masii,
cu fnta in jo (duJH'i um ,om vcd a, nu l cmni In lntim-
phm }. 25 de pie..:e dC' domino pentru a forma un cerem
UJwi per oane mute - n noi vedem - cilent
pic. P ( el mult 12) din din dreapta al tn el
din ::;tinga. Privind o pic ii din putem ghi i nu
pi l r mulat dintr-un cnpUt in altul. y, tr-odeYiir.
ridi iim piesn xacl In (a 13 n, indi-
ferent din care pun t le inscri. p n
cot pun uJ la pr bl
hein lrucului c n l binei 1 1 , n m dul de zmc
u pi " lor nnumc, c 1 13 pi s din Urga sint ale-
e ea in figura 155, d ci (d la drcupla la linga} cu dl ,
1, .... 12 puncte pe 1 , iar c le 12 pic . din
pnr-l .n 1nt pu.,o lu iulimplare. La tn put, pi .n
13 con\ i11e 7, 1' punct , mutnd o din dr ap-
t n 1n tinga, lu mijloc vn ajm ge pi o cu un pu JCl, m utlnd
douii pi , In mijl nt jung pi , n cu J1UI! l .
mai <hpnrt . 'imJlu, nu?
Jutul anterior . te pr 1ontat d B.A. K01dom.ki u
distrarlI'li (Edit. Tin r tului, Bucur .,li 1 5 )
cu 25 d pi(' . dur el poate fi g ncralizat chi11r la ... mai
multe pi c ti cit contin un set de d minouri. pro-
Llema in o. " ri " numere cu ajutorul punrt lor dt
pc pi fe. In figura 155 am Ja 12, dar . ' pu-
tea merge mai 1 parte, un fort d o. hit de n omo-
ri ,. c n do din figura 15 . l'\umC'rele
de la 1 la 10 au fo t reprcz 11tate (in partea dtcnptii n
lui} la fel cn tn figura 155 r li de 11 O 1 6 apnrt
un zero p pi e, iat d In 7 la 10 apare un cinri). la 11
la 1 am folo it pi c. r un unu ,i un mtmm C('-
re. r d puuctc. Am putea l1l' pr-im aici. sau am
putea ii plnii la 2 codifictnd numni
pun l lor car trec el z ce (ru pir< cuJ' m1 Jl 5).
Fig 1;,:-;
160 eri tal
l . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . :._
8
1
--:aa t-LA . . a a a saa a- ss' a a: a u:: . ,. . . .. 11 . : . . ... . .
Fig. 156
Compl tUrn la dr apta cu 20 d pi .. : Ja inl implal'e
(folo im d ci s luri d pi ) sau uumai 11 16 ne
oprim la pi . a 1-6. PoL fi d ci mulnlc din tlrt-apln in .lin-
ga c 1 mulL 20 (r p tiv, 16) pi te pi sa d lu mij-
1 eul ne va . pune ime lial cite.
E"ident, tru ul pont Ci r alizal ('\1 rl jrl('. Jlll
nind un jok r pe p t d z ro un n a rulom , o JM--
m in locul lui 11 a Yl'l rlori 29 el o ,. ,.J
mult 14 poL fi mulnl ).
o allu intiJnitc inl r . anlit iutrr dominotu i ma-
temali (B.A. 1 rcl ro ki, p. rit.): 1n figum F7 pnlru
doroinouri au fost za1 e n fl'l n 1 . ii oh\in m o in-
multire cor {551 X 4. = 2 204). Prohlemii: .
ac mod J toate 1 2 d pi f', n, lf 1 in il :ii o
formPz a. em n p orcd .
pun : e p L r nliza (el [) x2 =
= 1 00 223 X = 1 115, /1 1 X 3 - 1 20 , 41 S X 1,
= 1 660, 633 X 4 = 2 532, 6 4 X /1 = :.. G6. 5fft X Ci c::
= 3
11e amintim n un a 5. 12 am di cut al o :1rie
de probleme de acoperit> a unor dr plu ghiUJi cu d lllri-
nouri. cum am 8 x 8 poat fi a r l'it
ehi r a o , linie {linii tratl ' Yf'l':-.11 11-'). \m re-
nit atf 1 p tabla d .
... CarP nu mai pont fi in a op dacii tl cupi\m uin
ea opu. e mai g n rol, d douii pli-
tral de ac culoar . ii. din 1 a.bla d .-e , cot in.
pftlJnlc de eul ri opu c, indiferent de lorul lor, nlunci
\".Tig X

.
Fig. 157
., cristal 181
re tul Lablei poate fi acoperit cu pie e de domino. cum
se poate ju tifica Distirgem trei cazuri:
1. Cele se pe o linie sau co-
Fiind de culori diferite, intre ele un par
de Le acoperim cu dominouri. exterioare
celor anulate e cu pie e puse perpendicular pe li-
nia sau coloana Se poate completa a tf l o
lini Re tul liniilorfcoloanel r tnt intacte,
deci pot fi acoperite cu ctte patru piese (fig. 158).
2. Cele se e c pe linii (coloane) diferite,
separate de un par de linii (coloane). Pentru impli-
tate, cazul coloanelor. Pe coloanele din care s-a
scos c1to un au 7 di tribuite de o
parte de alta a anulat. Evident, de o parte
mtn un par de iar de partea un
impar. 1\Iai mult se poate ob erva amb >le numere
pare de pe cele coloane tnt de acP parte, de i sau
dea upra, sau dede ubtul plitralelor
anulat . In partea perpendicular pe co-
loane cite o apoi cele coloane "de-a
lungul". Coloanele aflate intre ele se "de-a la-
tul" - vezi figura 159.
3. Cele se c pe linii (coloane) diferite,
sepnrnte de un impar de linii (coloane). Di
din nou cazul coloanelor. Acum neanulate de pe
cele coloane se pla par -impar, atit
dea upra cit dedesubtul anulate. La extremi-
Fig. 158
Fig. 159
182 + cristal +
Fig. 1t)U
tatl'a impa1 pi ndieulal'l' JH' tn-
loan , np i l al olnttlll'le .-e ru pi :
,,d -a lUI gul .. (fig. 1 '). In ton!' . aC"op,riea '
deC"i po:ihiM.
fi.3. 'frmuri mattmati('{' (' u dhfi ot
a npr
o) fa eri lai 133
ciirtilc tlin 1 nt primei ), atunci, in fin 1, pri
mn art din pathelul complet e o c n d -
ac t path t .. uh c lelalte douu atunci cartea al a.
par tn inal ultima, iar tl zii.m de fi car 1
mijl \C, atunci carte ..,o va phu:a in final pe l eul 14.
Inc convinge. av m ni rie bunii,
atunci put r iza de mar uc e., de fi -
ar altf l c l trei pachet . D x mplu, z1ncl pu-
h lul care ne prima us, a d ua jo
ultima la mijloc atunci cart n va ajunge pr
l ul 16 a o t pach l prima su., a doua onrii
la mijl ultima d jo ea se va opri pe 1 eul 22 .t .
va mai atent drumul in 'nri-
ontn u 27 d (fig. 161). Inaint de a inc p teparlitu-
r ln c l ti i grupuri cart a (6 = marcalu
cu o s l In figurii) e e intr-un s t d 27 de
Dup prima d meniul tn car ca tr bui
r du d tr i ori. arca aranj ea imparte
din n u cu 3 imilar la al tr il a pu ..
ar 27/ (3 X 3 X 3) = 1, deci nu c te nici un mi t in
UJHH'\ iu . act p lo ul intii in grupul indicat el a:i -
t n(ii 1, al tt il a pa .
l;tlet sanUi t tn id ntilalea dit1lrc proc dcul nt
rior d ,.vhi cir '' a unei necunoscut pr ced ul binf\
C'un ul d id ntificnr prin numai tr i u ajutorul
un i cu egale amon d i fal
(mai t zic m} lr intr-un t de 27 d mo-
ncdr . i a oi cn ai i. la riecnr , a di11
r. rP lr hui id nLificlim m n da r 1 u o r slrtnge d tr i
mi. probl m aparent dif rilc, dar croo au ne la i uh-
stt al mat mntic: teoria inf rma\i i. Cititorul in tere al !n-
tr-o p1 ezl'ntnr nah1 a algoritmului dr
till

t..
\ '!.

='' c::l<;
ce 1:. -=- {
"
c
=l c=J't
=C. -=r-
i.
"
q= c:::o l,. - t,.
. 1
'1
1:.-1
=<l =e. =" =
.\
'==';\<==> <= .\
c....=>A =D
="=:."""c
"2.. =?
=h="=' "
=\..-<.;; e.
="'=\\ ="t
'r=
Fig. 161
184
ole tia cr tai
.
-.
cnt ltirc men\ionut mai u. J)Oal t: msulla rin lui
Clubul logicicnilor de Edm. ricolau, Edil. Did Pcda-
gogi Du ur 'li 1.. 70. . .
J ul nnter1 r poate ft g n rahzo.t ln un intr , pa< lwt
de d joc, cu . ingurn modificar tt lmie < e fM
m ze (Lut d tr i ori) it patru pa h te d Cheia . 1
aCI' zarea lor patru pa h t ur:ul p sle altul intr o
rdin bine pr fiernre a in-
di nr a pa h lului ca (' rt a (Din IHlu
ea Ya prima pa helul ar o s 1ln
fi car data d a upra ullima In i\ 11 l' l pachet , a
d dP ubt pe hin el lctminal' in o!'ie(' altii 'ari -
anUL)
acum un alt truc. 'r w el ui' n cu o
memori f Pr . upun tii dn. acu lnlra!le' fi r
m moria dumn O.YOa. i din omun, atunci d!,..-
inguri, nu, alun i m tnda arC' ur-
rn azl.
P nlru in cput (p ntru ,.inri\l.lire". nu ?). al a a( i ' pl'll-
bl mai un pach l complll de d jcl{'
pe cin n\ .t c p . a cun. 1 mit. inlr-o
ir n pn h tului, CYid nt, a n.,Pzn !ilc p ,.cu-
lori" (caro, cupii tr flli) bazl11du 'a numni pe m mo
rie, put ghici culoar a . lrn. e.
al ar fi f cth d aro,
pi tr d i in para! 1 la J pnlru .f'rii
de obi ct . r u, dar nu impo ihil. poulP ln. proc<'tll
mull m i r: il ., c 1 patru cultlt' al
cu numcr d la 1 la 4. in ori ordin (de cx mplu,
caro = 1. = 2 = 3 lr Ha = .. [emorn\i a c'\S-
cudifi me (numerotarea anl riomu e l u. or tl tinut.
rnJllP: am con ideral mai lntli ii apoi p r 1 OI'
gr , mai inli figurii mai imple aro picii , n oi p1
c 1 mai compli a te - up treflu; pule\i . It prerizn\ i
nll r p r m1 m 1 hnic ). ob acum ii r-d .
patru cur\i d valoar data onduc la un total al cifrelor
n o iat uloril r c n lant., ricar nr fi Yal ar a r p ctvii:
1 + 2 + 3 -t 4 1 . c a. la te cheia trucului: nsumfun
punct 1 Ol'dnl culorilor, ama numai d ulLim
cifru , r wltatul1i ( op modulo zece, ignortnd cifra :w-
cilor). xemplu apar cle la inceput patru d
. tr fli'i. '"' m . ur-c . h: 4 4 + 4 8 8 + 4. -t 2,2+t. -t 6.
colcc{ia c fat ll5
pn betul ul' fi ompleL, alum i ln final ar tnhui oh\ i m
zrro (c hiYnl ut cu zc ). D oarerc uin 1 lip o curte,
irra dif el ZN'r .\.act prin pumtele a. ociate
r lorii ei: sumn a !), ulunci o carle d aro,
suma e tcs lunci rortN\. ena:i"t osle tl rupi:i Pk.
, implu nu? um, m llulo li c lf' tu! dr l' de cal-
culat.
Evid nl id a nntcrioma ,.,, poult' apli o la oril'il d
mull paPh L compl 't u de j c cu dL nL mai
multe, cu atit efe tu! Ya fi mai sprf'L;H'ul
. \lb. 1 rat mnt l'mal it . Jn hazo unui lruc .,i mai
iut r ant: gh:('rt l'alorii mwi . rML:I' r a. \111 din-
lr-un pu hel ilrr r n\inP tootl' !"i''tr(ill' dP ltt 1 lA 10, inclusiv.
Ln fel ra mai naint pot fi folosit mai mulle pa hPI d
u jo rczullulul 1' l lnLr-at.lcvO.r, 1 +2 +3
4. + 5 -f -f 7 ; L t !) t 10 f>S drl'i inlr-11n pa-
het ompl l d ln 1 la 10 l lalizeazii :,,J Xlt - 22
pu1H lr. Din nou un multiplu nl lui 1 .. 'ro(ind o cmlr u-
ma \ttlorilot' riima:e HlU nu }1' rnai 1 l'llliia u zer< atunci
uirttmtn h zeCI' \ aJnnl'f'll l'iil'\ 'i exlrns ),
sau H' t eu z J' (. i d ti l'al'l a un. tt e:l un :tt'C' ).
In opie raz, li\lntind modulo 7 rr (pii:-;lrlntl nwteu numai
ultima cifrf1 u r zultalu]uj), pttlPm i val J'l'l\ do-
rite, l'i'\rii n mobiliza nproap' drloc Ulpneilii\i 1' nwmoric
IIe('lbiRJuil .
Ot:i C\tlonn. , ori YalnnJ'c>n .. ' 11 , .:- ti cum ltucuti)P
ar tll' ptllPa fi comhinnll' pr>nlnt n arin ln ureln. i timp
culoarr>a ntlom't'a uqii a:- un c (Jour daei\ uu tlorim
cr Luiim in Limp doui'i sumr, {'('NI e c lt, toLm;i r'P\ n ,
mai tlifiril). Punte di cilill!'ul \a inWIJI,
prin t'lll'l' :tt'P<l.Ltt tlul>lol :i'i pnula fi
Fual'le mullii lunll' t jltJ\ o. podurulut t'<ll'
1
: ju )l malul wmi riu l'll un lup, o cnpri1 ., i o
'an.f1 numai u u b; ll ilr r (dill mo-
l\'P logiee>, nu lP}llli e), lrehui r1 zvollt un rationarr>rnL
in llos JH nln1 a rct:si uv reu p malul
CPiiJult. Mai pu\in uno. I'Ut . l favtul pr 1Jl ma este
mulli ndaril r fiind r mnntil in ri . in din nnul
136 + colectia cd tai
1613, intr-o iut re carte a lui Ga pnr Dn('h t dt' l\Ilzi-
riac, Recucil de problemes plaisantes ct delectables qui se font
par les nombres. Prin intermediul lui Edouaru Luca ( Rc-
creations mathbnatiques, Libr irie Scientifique ct Techr i-
que Albert Blanchard, Paris, 1960), voi relua din acea
carte alte ctte,a probleme, similare atH a d cor, t ca
atractivitate an
Problema 1: O companie de a jur g p malul
unui rtu imposibil de trav r at aJLfel d cit cu o ambnrca-
Pe ru se doi copii care e cu o su-
fici nt de pentru ei an1indoi au pentru un ol-
dat sirgur, a putea tran porta doi au un
soldat un copil. Pot traver a r!ul ajuttndu-se de
ac implicit, de copii)?
Problema 2: Trei ajung cu
lor pe malul unui riu unde e c o sh sufici nt
de mare pentru a purta tn ea persoane, dar nu mni
multe. Se poate organiza traver arca in I 1 tncU nici o
s nu se afle in unuia dintre ceilal\i
doi ei nu este de
Problema 3: Patru familii pot traversa riul in
problemei anterioare? Formularea sug ne-
gativ;
Problema 4: Dar barca poate duce trei p rsoane

Problema 5: Dar la rtului e. o insu-
(de "capacitate"
Raspun uri:
1. Da. mai intii cei doi copii cu barca, unul
reviue pe primul mal, iar barca e te de un
soldat care bece astfel dincolo de ru. C pilul pe
doilea ma] revine cu barca ajur gem din nou la
(c piii barca pe pl'mul mal), u un soldat trecut
pe te rtu. se pentru fiecare soldat.
2. Da. cu A, B, C cei lvei cu a, b, c so-
ac tora. La nceput riul a b, a revin
din nou cu c (ln felul ace ta,
au fosL . epurate de a revine cu
iar B C Revine acum B cu so\ia,
o pe acea ta cu a cu A. Revine
acum c cu a, apoi reYi e 1rm c:-
cristal 107
Paul Primul mal
1 AB Dcd a b
2 ABCDbcd a
3 A BC Dd b 1: a
4 A B C D cd b a
5 C D c d b A Ba
6 B D cd b A a
183

o l e c i a cristal

7 B D bcd Au
8 B Dd bc a
.)
Dd b c AB a
10
J)d
o b ("
n '
11 /Jd
b IB (1 r.
1'2 BDd b 1 ll c
t:i d
b B 'Dac
g
d b c .. 1 BC Da
JS rl
ABCDabc
l .
cd AB 'Da b
17 AB Da b cd
"nlulia nul ri<OJ H r 1 prozentuti'i. i d iilr am L
1n ma diu rubri il al de probleme d Jp i ii . e r de
ea . lP ,.eu mai C(lt micon ca de c bortri
din hnreu. Prohl me el ne :t g n 1-au }H'eo upnt pe
Le" i IU'l oU ( ct' a c nu e. te d .lo de rnirar ).
?. t O. I.PAIU.DILl'TJ O
Jo put UtJ intclig mai complex :-P :1 :\Jeo,
mni nt t ; nL d iL Lnal ct>l 'lulle jocUI'i, G -ul te n
ac timp unul dinltn It mai Yed1i , pc rluri ale
}l'tH'lical d om. I toda a lnr p u n}lroximativ clouii
milenii uaint a r i noa lre, in China fiintl im nlaL
un lP rroni i, ele imparatul . 'hun, ca mijloc d a J rar a
J n ltt\rii nu lo mui ttitlu it u fiului uu, dupii
alte non ici mai rrl'dibil , de un 'a. al al Kit h
Kw i, p . tHilll \\u, a ar a inY nlal .,i de j1e.
La in f'JHalul Ne nousfr jocul t' UJW,tea o maro de7.vollatl1
In hina, apoi n junii unului 735 .n., a tJ uL in Japonia,
undP, in eit ,,.u c l<' a fo t adu: la perf la
mnrP rin;LP h uqiJP nobiliM1 cu num r juc1.l ri fai-
i, ti 1 um le si11l )pgul' purlid i t01i >e, ru mizii
(f; par cu ur:eori, conflict miHtarc propriu-zi.
rau tll'ci ., n Ul'lnn unor Intilniri mai it g r al'e, dat
nu mai put in itn , in jurul labl i de GO) n lip. i
din rhipnmcnlul ruzhoinidlor vremii cu o Ac, d mi de
prolt>jati'i dP gun henefidind d' r i mai buni profe-
ori p rio, dn ;cur.1. dl' la itlroduc r n in Japonia pinii
Ja :e olului lr cut ontinuii 1'\llu\i
as a 1lenlii n jo(ului (aliL in iL <a pr 1 ;giu).
,numt'uo!P 1 "Pnd impl tind realitat a cu fi \iun a slnu
lllilrlud d . pr Jll'r\uir n -ului prarli au\ilor
ll in n<'l'l 'r .muri d . riia.d in timp ln l nn ni
clogin ,i j01ul. Rolul siiu in dnzvoltnrt, i, memo-
ri1i, t{tpini!'i d in . raracl ruJ stiu twli ti ( 111]lleAita
lea d rPrind inltPngii d stucliu inL
lul'i nd : a . uhliniut d a te lf<"end1. Tr rind r . [1 n
tlmnPniul l'f'aliti'i\ii calilii\il . -ului .lnl ll
rcl mai pr gnanL mod d u le c al in , -j d n \ si 1" t' om-
ru aJwl, ult jo cat fac> t in.l .i uma t',
d;H' cnt , dl'.,i mult mai rii . Jlllllit 11 . Fzi J eil : -ul. It>
1 !lO colccfia eri tal +
de ace ta din din mai multe puncte de ndcrr>.
In fond, o de imul o li-
intre armate cu o de tip feudal. G -
ul, tn schimb, mult mai mulL cu o campanie mili-
pe tabla de GO se tnt.rec armate, omo-
gene fiecare, confruntindu-so tn mai multe lupte locale, dar
cu asupra intregii table guver-
nate de principii tactice strategice surprinziitor de simi-
lare unor principii de ale tacticii strategiei militare.
Nu trebuie din c le spu e mai sus G -ul arc
un caracter Paradoxal, dar lucrurile stau exa t
invers. ln tabl i de GO, cei doi nu se simt
nu se ca adversari ci mai muiL
ca co-competitori intr-un sport de tipul atlelismului.
Iar copul r nu e te de a "ucide" o pic ad-
ca la ci de a face ceva, mai repede mai bine
decit partenerul de ntr c re. E GO-ului e.le construc-
tivilalea obiective) r ale. Bin , "con truind", pie.cle
celor doi di putii ale tablei, intrind deci
Jn cor fF t, a tfel c;t majoritatea partidei( r o tenju e
inimagi nu tot d a una o iz al de pe "mmgin "
(ca la ah) dar in final invinsul e r invins mai
mult de propriile erori, declt de "capcan le" adv rsarului.
De altf 1. o reali ti\ a f propr"i
e te o a de GO,
de un si tem d clo. ificare
element inedit, legaL de ace ta. de un sistem de handicrp
C8l'e f in partid le lnlre de t fi rii dif -
rite, el d astf 1 1ntre rea la fel de pentru fiecarr..
A vorbi de. pre O nu e"te totuna cu a juca G .
eama do ob ctiY le de a ci tm vom intra
in am[nunte privind jocul, ta tica stratertia lui {f'e
pune ade n ci'i r gulamentul poate fi in citeva mi-
nule lactrca Ll' t cr a sa in treizeci de ani ... ). De ac ea, tn
continuore nu voi pr ezenta decit un r gnlament sintetic ul
GO-ului, ru mini-pa1li (pe
o tabl;\ redu per.lru a facilita frelegerea ac stui regula-
ment, trermd apoi la unele consid matematice asupra
jocului.
C t ;torul interel-lnt de mai multe amilnunte e>le rugat
or uite red. ta , .. t lu ieu", unde incPJ1nd cu luna
decernbri 1982, a apft r ut lunar o rui)r icu de G prima in
, cristal 191
7.1. t'".ult mrntul jo(ului <le
192 + c o l e c i a cristal
1
_L
i-
--
i-
--
f- 1-
- -
-
-i-
- -r- - -
,_
- - 1-
-
-
-
1- r-
i-
i- --
..
-
-
-
1-
- r-i- :-
-
1-
,__
i-
-
1- r- -
l..
.
1
A B c b t V <;.. :1 .._ L "" , o r .fi.. '> T Fig. lli!
I ntr o cu ha11clir.np, nlhul " 1 dt>,i rl t'UJ'H m11t;o
nfer. liv pl'imul.
Mul, ri ie pnt n (:1 ul !H'iuncl p tahiti. cu I'X t>ptiile d Ia.
pundPI (. 5 rle mui jo ..
3. ('apturtl. Pun lch adiaePnl unei piP"P n nume. o
Ul'<' 1 .3 . !lu 21ib 1 !tt\i, ctml
P.a t . .nlrul Lahlci, pe o liui d<' murgine. :nu
), un al tablt;i . 'n gntp de pi' ar puncte
ncinP. ale Lahl i comporH olidar (in lib
\i l ). au tn grup dl' pi . c in rcuit d . adv l'.'Ul'
a lf l lnriL nu mai ar d eil o liL tlul .. c zi e cii<' to
in atari . 'n grup dP pi omp]P.L incercuit (f;\ri\ nici o
Iib rlate) l':!c capturat, pi 8 le :c ri p (. e
num .c prizot.i t') (vezi fig. 1 3).
Fig. 163
+ colectia cristal 193
Fig. 16(.
Fig. 165
4. Muillri interzise. O nu poate fi intr-un
punct complet incercuit de adversar sau astfellnc1t ocupe
ultima libertate a unui grup de pie e de culoare
("sinu iderea e le interzisa") dect d ea caplur piese
adv r e, cr lnd a. grupului pr priu. (In figura 164,
albul nu poate juca in punctul a, dar negrul poate juca aici,
deoarece toate pi sele albe
5. }, o. O (ca a eea din fig. 165), in care
pot captura recaptura pe rnd c1le o se ko.
Pentru a preveni o asemenea a jocului, recap-
tura nu este permi inainte de a face cel o mutare in
parte a tablei. este pentru amb'i
ju utori. ce un adversarul
undeva pe iar primul poate ignora
acea mutare (nu este lntr-att de incit fie
nevoit n joace tn preajma ei, atunci el pont
inchid koul, I piesa in atari de piesele vecine (precum
albul in l'ig. 16 ).
6. Via{ii mo'trte. Un punct in care un r nu poate
juca din cauza regul'i 4 e ochi (ln labl i,
Fig. 166
194 + cristal +
un oehi <de in onjmal.. de cel pu\ in l}Pit pie:-1'. altff'l 1 1:sl
un ochi fals: una .au mai multe dinttc pin. eL eare-1 uP.limi-
poL fi atacate din :dcri01 apoi, ju lnd n ochi, rle
sint cuptura.te, diz h ind o1hiul).
'n grup tle pic e ar are nu po t forma la n Yoi
l'el pu\in uoi ochi (c 1 ptt!in nt rioare pa-
ralt) nu mai poal Ii capi ut'UL in ni i un f 1 (din Cuza
regulii .'J): 1 s .;rup l'iu. n "rup de pi :l' rare
nu ar poalc ! t'nru d i o<'l\i p1in joc alL rnuli,- " te
numit :,:rup mort. n J'innlul puri idi, touln grupurile monrtP
sint de pe cu pl'iz.onieri, u fi Jli'YOi
sii fi' raptural efe tiY (con:umind JHnlru
utile in all :ropmi). (Grupurile nt <7r din firtH'U ltj/ l' !iL
-.ii, r.de n "re din !igutu lGS inL moule.)
7. Scki. pozi \c ll t ;u t> exi. !!I'UJHII i li
1 t' " ochi ;au numai cu tlt un i, gur o hi ;i n
nici un rHp nu pual c:uplura t't!liilalL (.au pl'imuJ e;.w
joadi H olo pie1d , au iclcaz<) n m IP .wki;
amh 1 f,'l'Hpud 1I1L con itltt'ale vii ( :\. pti uu:i d la punc-
ltfp lllllCI'uur ). (.\. \ PJea. un rmplu n figura J O.)
. Taitoriu. O porpu11 n luhlni Jru'tr<'uilii de pP 'ii
ah. tului (fJiul:lind ev ntuul mar.,inca lnbhi n
Ja car a,.hrf:arul 11u ue 1 a . tu lit, . \ ' i
num lr d teritoriu fi curP pund al uu (iulcr; tit\ a li-
niilor euruiujului) se ntlau'tl ln pw1rlajul ju nruhli rc:-;pP -
th. Pund le lalll i la e:ue pt 1 ' ajung" nwr<ind Jh' li-
nii It' taroiajului, tlt la pil'l>f' , -ii uln ambiloJ' jucatori, ::H' nu-
me r punde neutre nu J'nl' p:uL din teritoriul (rig.
17! ). lH parti ular, in seki 11\1 :p ]Hlllt ' IPl . .tll' r
J'ig. 107
olec ia eri tal + 19:5
Fig. liO
cuitt' <1 l'1' palliciptwl lu cki. <'hiar Il il ndv 'J',tll'ul
1111 111 ,, n< : In 1 (' zi fig. 171) .
. , jocului. Jo ul ontinua ni i un jucntor
nu mai or moliY ii jun e poate teritorii) , nu
mn.i roptura pi e nu m i pont diminua teritoriile
adv 1. IU'ului, nu mai fU' n voie i
pr pri ni \li 1 eri t riu). J ne al rul are t la mulai'' propune
atunci in h i ,,. u pmLirli. adv r arul nu ace 1
trehui 11 jon mui d par le ( Y nt ual ju ind pas
lulndu-1 p d\' r ar y jo( c ef ctiv d mai multe ori la
rtncl). ri l' diJ n cu grupurile d pie e de pe
t bJii SI' 1' zoJvii priJ1 j fectjy (d izia UD grup de
pi !'P . 1 m(lrt p al fi liminal in final poate fi un ri
di ut,.hilii). Cmd c i d i ju cad d acord cr jocul s-a
t rmiunt, ul un i . e lnd pi ele moart , se umplu
twlfp pun t 1 neutre cu pi . e de ri ul IU'C care
fie mt ju ttlor pune prizoni rii p ar i-a capturat ln t ri-
t(lriul ndv r, nruJui, diminundu-1 in con. apoi t ri-
toriih . c r nronj zii prin tran lnlar n pie elor (f rmtndu- c
Jl 11l po. ibil dreptunghiuri) p ntru a a .
1.;1 si ar ar un m i mare d
JltHlcl . Uadi un ju iitor a capturat mai mul\ i prizoni ri
Il it num. l'Ul d plmct din t ritoriul adY .rsarului, atunci
Jll'iz mierii . P n!lnuga In punf'lujul rralizal pt'in t ri
lm iul ptupriu.
1 col cpa cti tai
7 .2. O om *
Cel mt i mai . uge. Liv mod d a innt\l\ G e.t
trecind uir ct 1 jo , mai \.ll.CL la a urmiiti o df' la
in pul pinii Ja e>enLuul u in Ya care d ja
j eul. Exn L in ac . Icl vom proceda in c nLinuar
rind mular cu mutar o desfli p o
9 x9. Atrag al n ia citit rului (mai al . a c lui ar
deja j ac GO) acea :l .,c n. in
fellncH dt mai mulle dintre nopunil pr .-
z ntate in r gulamentul anlerior nu p ntru a indica mu-
r.ecomandabil ntr-o ituati sau alta.
privim fi gura 172 in car 1nL indicat prim l 12
al particlei (pie ele au tn eri p 1
p n care s1nt introdu<>c in j c). Jocul ncep la pe
liuiile 3, 4 al tab! i; fi car in . schi
un po ibil teritoriu rr rP. lo.luriJ Labl i, acolo
und cu pie e pot incercui pun t multe.
primele patru negrul " pc din
dt' apla-jo, iar' ulbul p part a d u a tablei. !!l'U 5 ame-
influ 1 nrgrului n din drcapla-
u d A t a albul iJ opr Hi nuu-1 p nf'gru . nm
Paragraf r lunl din cartea flliJicrfJ in GO.
+ cristal 197
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A 8 C O E F G H J
Fig. 172
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fig. 173
cu ocuparea unui teritoriu imens pe partea ttngl1 a tablei
prin mutarea 7. Cu mulmea 8, albul
din sllr.ga-jo , n grul ,e pe sth ga cu 9,
1n ac timp cu prind rea piesei albe 8 in "el ele" pie c-
lor nlo. alb 10. negrul ac inten-
cu mular a la ])2 la care albul puncle 1ncerctnd
cape pre centru. D ja mutilrile 8. 9, partida a trecut
de tadiul , ce chid ii", intrind tn tadiul de mijloc, ctnd
iau re lupte locale, cu i in a upra intregii
table. Negrul in r oprea a pre centru, jucind
mutnr a 13in E" (lig. 173), cretnd a:slfel a prin "ochiu-
ri! " alLul nu mai poate rira alb n .. sau E4
ar urma negru D6, re. pectiv, negru F.J). la alb
E.J, negrul in u F4. ca1e albul
la E2. In ace t momer,t piesa r rgrii de la EJ mai are un
sit gur punct vecin cu en liber c 1 d, la F:J ( cn t in atari).
Da ii albul ar juca Ja F3 atur.ci a cnstii p; e ar fi compl t
ar fi ril de pe albul ar aYea
in ace,:t fel un prizor.icr c ntind ca un punct in finalul parti-
dei. Negru 17 ace t lucru, 1 glnd piea
de alte pi e 1 gre formind un grup compact de
patru (E3, F3 F.J G4) care c C<ln rdil solidar. Albul
atacii acum impar, bil pie a r. de la. L 2 negrul ar
ju a la Dl atunci alb 1, gru El, alb Fl nr captura
trei pie:e n fl're). J9la F2 il obl'g.t pe alb captureze
cu mular a 20. Dupa acea mutare, labl or, i ca in figura
'cgrul separe Jiiesele albe in grupuri,
cu alb ului lt'trge . ct teritoriul in (22);
negrul il opr (23), apoi albul se (24), altfel negtul
ar l'i putut juca la BJ, capturind pie a do la B4. i 'egrul
198 + cristal +
9
8
7
6
St!fJ:.EDe:M-H
l,
A
9
8
7
6
s-.Njj
4
")
'2
!ld'inili\ azi.\ granitn. judnd In ;Jfi. eePa ii r(ttraz nlbu-
Jui ii j ace la Fl. inrcrcinrl diminuutea Ledlol'ului ill''.:,trtl
in aceL negnd il. cu mHlarra 27 la Gl,
,ari> albul 1lacu Jn G3. ln aer L mom nt,Ji' 1 26 si '2.7. int
in atari. i rogrul <aplur jurnd la E a:lfel n upiirut
un k.o. H aplura im uinlt\ l inlerzi Ul' UCl't
1
rt albul lte-
huie .tt joa 'in alLil. pnrtr. pc lahl, oriund dot .,le. l denl
ar fi en ('} ;il .. t'a o mulrtt'' sul'ieir.nL de H!jl'esin't n:ll'el
inl'il mgtul :ii rill'puutlla Ul' u muln!'P, lih;lndu-1 JW alb
tl't'llpllll'l'l'l' n lw. 11. m n a mulat'P pare n l'i F.i, am>nin
u rupluJ'Hr a din lingu-mijlnt. du)li'i IPg-nt '1\
albe do la J.'.j F7. ! r grul ., api"tni.
11:)) albul r apllll' in ko ju ind In Fl. :tp :H'um
rndul nPgrului :;ii o am nin(url' lu lw. jtulncl allun-
dorn pt> lablii. El j''"''tl la Di'. albul aputii In IJ8. nPgtul
ilLacu mai u purltlu Hl nbll'll o om
al hul (' 1n 1:. ahia acum n . tul t'PI':lJllllt'Pazii i11 lw,
JUdntl in TU. B. lP l'indul nlhului alare ptin Da. nPgtul sr.
apiir;, alhulrecnplul' aza in J.:o (f'i.r. 1713). PHplutPa?.ii
pit>.-a din DG .,i ncum nlbul arr r;ignul !'It ltwhidn ko-ul,
jn<"lntl in EL .;i I'I'Zoldnd onl'lidul. l'tmNtzii li.'J nlb
III (obligal.it carlut"PZ!), nr.gru (;.3, nlh Dl . Ptgt'll J'>
piPa rlin Il.?), nlb fl,, IH't;f'll Jli, alb 118 (ambii ju dlot'i in-
rtnrf'it ril mai mult (lti 1 nrii 1!', mirsnl'indu-lc
JlP ,.t>Jc UrmNizii. IH'gtu .1 7 ulb J8, ,;,,gtu 116
(nbligat), alb .14 (dal'<i rwgtttl at' ju1'u nit"i, alhul <U' [ t bui
l:>e apet'P la JJ.J pil't'zind un pnnd). JW"t'U 1!.3 (dupii alb
./ l , oriPum nrgul a1 lr'tbui :il. joa<c aici), nlb . t 7 .;i ci d i
ju(';i[old r:HI tit :li'OI'd r-li pn.rli1ln !'ill II' J'Il1inal. nil'i unul
+ col cjia eri t l + 199
A B C H J
9
8
7
6 .. .... ..
5 ........ ..,_-f
4
3
2
1
ABCDEFGHJ
fig. t;;
nu pun l' rl.,tirra nni plllwlt-. fi tll' teTitnriu, fie captu-
rmcl pe. c nd' Pl' 1.
:(' Lrt!'P nrum lu numi"r ar n pun lelor. n primul rintl . 11
rulicft <le p11 tahla pi c 1 cm nu m i pol eYiln capturnrNt.
siwma pi :It c l in licrn t it unt i , Cf'n de ln Fii.
Ea crH l P ciP Jl" 1 ablit n fi rl ci efccth,
<n 8a commm o mutarro .,i tm punct din l ritoriul
ptopriu n ur . t . top. l iecnre juc111or are d ci cte pntru
piPs cnptmntP .. ..\!bul nre dnuft l rilorii, unul in pari a de
. a 11-lbiPi unul i11 . tlnga-j o., negrul ar unul ingur, p
drNtp!n. 11 n > t l .ritorii tnt r liY nchLe,
l rrat uri Il pe inlr pi le nlb de la B4 3,
do C:\. mplu, nu r .. spihtnri' al gr deonreco
nici n lini a car tinjului nu lr re pdntre nce. t pi , . E.xi tii
JH trei puneti' cnrP nu . tnl ni i nle albului. nici
ncg,ului ,. 1" elin .T 1, 16 .,i B6. Ele nu :
1
nl inr n:uil nici dt
alb. nil'i dP n ':rl'\1 . inL pun t ueulr .
Penlru o n punct 1 r fi curuj
.t JH'O n tf ,1: .: punct ele n utr cn pi ;:e (h
indif rent carP f'ulon.r , apoi prizonierii albi (caplu-
r; de l)('rrru) ln l ritoriul albului. climinuindu-1 c r . punzil-
tor prizoni I'ii ne<rl'i n teritoriul n !!l'ului, ap i ,p r arnn-
jeau l ritoriHe p n Iru 1 ttnt). forma in dr unghi uri
(prin lran. latnr a pie. elor imprii.,t inlc n ,regulnL la mijlocul
lor). Procedind n tfpJ, pulcm aduce i!un\in din figura 176
la c a din figutn 177. Albul tolnliz d ci 17 puncte, < :us
i 8 in din Unga-jn . inr n urui numai punct . iu
parte a. tab! i. \lh11l u lnvin: clrri (dupa 5 <It
ru 12 ynmdP.
200 cristal +.
7 .! 'it 'H\ n ideratii ma(emati(' a upr O-ului
cum im ;ii ju G , lr c m la a-l evalua mu-
temnl ic. in primul rind, ilevn ref riri' la comple. itat a . u
(complexitalea algoritmii r prin care poate decid tm-in-
giit rul, pl cind d la o a tabl i).
curind (r zullalul a f l In c 1 de-al 9-let
Congre mondi 1 de TFIP'83. Pari , eptemhrit
1983) - d mon.trat (de c lr J.M. Rob on din Canherra,
Au:tralia) GO-ul este complet n timp
e tn am nu a a ta? -o a mai de d parll'.
d 1 n un n d al(loritm rompluitate a
c n. idetum un ex rnplu. PI d la o d numrrl',
J1l = {m
1
.... m,
1
} liP propun m l'tkpund m la
r .l
1. a M un nurn; 1 par d num t parc?
2. Fa em produ. ul ri r d ua nu m r di tin el din .M,
n tr 1 mul\ imea
P = {m1mz, mlm3 ..... m1m" .... ,m,. 1m,.}
apoi Adunnm ifrel ri elin P, mul-

Q = {Pt ..... pll(71 - J) }
ful\im a Q ( un pnr tl llllm n
3. C n
P' = {m,, m
11
.:.m," 1 k ;;i!: 1, 1 -' ; . 11, iJ < i, j r},
adi il mul\im a tulur r produ lor di lut l d numcra
di, tinct din M .,i np i n lruim mul\im n Q' c moi . u!l.
lul\im a Q' c npn un par d num 1 pu ?
Tr i nt1 t al d pinzlnd d ;.1/ li\in);1.
La prima intr bar t d pun : parcurg m mu1\im(n
llf. verificind p nlru fi care d, c par !i u impnr
.;i 11 n,em n a" pul m pundc 1. intr bnrNt
pu .. \co. 1 mod d a rezolva probl ma nu d pinde de !,
pentru ricc proc dura d curg ln f 1 . i timpul de
rai ul (numurul clem nt ri d g nul
un nllmlir par u impar) d pind liniar 11" lc-
menlelllr mul\imii /.
p ntru a doua lr bui m i intii r
Tt(n - 1) nrnulpri apoi n(n - 1) al cHr 1 r num -
r .lor h\inutc )i in le din n(n - 1)
numere! r pPrth . tnt par .nu impnrf'. ln totnl. ,-om faco
c lectia cristal 201
i ... :{(n! n) .. akuJ,." nlar . ptl!lPI!l
tw lntla ant+l'iomfi r< zol\':1 prohl<nHl a doua in timp p Ji.


l'ii a tP J cnmpll,italt> pnlinominnli'i.
In pt>n ru rpz,.knrt a cPIPi de> In ia prohl,me,
tr lmiP . a nkultim mai intii toal pntlw:,.],. 'P pot fi for-
JJ.al" cu 1 n num 2" - n - 1 (am ('azut .. pr -
du It>" format dintl-un .:irl"ur fltllllai . au din niti \III nu-
mrr), apo tr ,bui , fi ( l'('tll 2" n j ntilllllll'i 1\JP tirrcJ f
ce tor JHO hL ) in .,.] tiin urmft s:l 'trifinrm pmitnlPn tu-
turoJ' (' Jur 2" 1L 1 l!!talmi . .'inlrlll a:l r. l
fr.tm 3(2
11
n 1) .. nptntii' <lcnHt .lntl\ produ ,
01 1par:iri. liYoritmul Hc<>sl;\ )llt'l't'a;r;i un 1 imp < <' lcpind
d dim nsiun a .1/.
Tr i p1oblPmP, tni ni' Plul'i clir .. rih tic omplP\inte:
l'tq'ar/i. polinomicrlii t .rponm(ialu. E,j.J.,nt. ,,unplP\t,t a
(' t rt>a mai "' rn Puuhiln. 1
c ., t in. :"t atit eli" rapi el intii JWnlru ,allll'i l'l'lativ miri al<':
:ugunwntului (pPnlru tlinwn:iuni nlal \ mit ni probl1rn -
lor). 'alnti It lor ajung P\l't>: i' dP IIHH' ( dtti li rnpul tiP II'ZIIl-
,,,rt l}p,in" pl'thibili,, intlil'Pt't'r 1 tll' mijlon l hnirr d
1' minJI'( rolo:il ). Oin p;irllll'. }111\lll lll'oblenw pul l'i I'I'Z 1-
"aft n timp liniar .;i (.,i mai .. elin pi't alp'') numeroa!'l' pr -
ll ltnu pmdice nu pot fi rrzolratl' aiii'Pl d dt n limp P\po-
' (timpul polinomial .l nnrll rm i "' nnnahil. <'r .-
t t a polinominlu po tr fi in mai marc m:l. liipinillt).
r ( id 11'1\ l'IJlui llllP pattitlt <11' G . It () a.l'
Jt ,. , , a . . .\lai t'\ill'l, ''"Il id rnd c;i
jo.ca (,) pt 11 tah}ii, ti c\IIH'II.tllllll 11, llll l':tlt
: ,. puleu tfttidt r:in lm attrrH'i t nd st pltma dintr-
r 1' 01 hit nu;l tla tii ll tbuit lucr z.- un 1 i mp c:u
tlc Jllt.tlP 1 ntial el! Tl inninll' dt a la rii ... pun.:ul.
lai nml , G -ul :t :i <"Ompll'l ln timp \pllntntial
: , a. In inHmnintl prol 1 ma ;utltrionr;\ una dintr
t ,J,. rnai gr<lt probl mP t'\P nrntial . orirarP
t . I IJ{ pont ri r dtl'ii l pnthltm, 11 id !'ii: im JIITU-
tm 1lui in ) a a.l:- r- du ert s p at, fac n limp poli-
I <1mial. .. P lin mial plus '-P' n .ntial f;v; :p n l', d l'i
problPma e. le una dinll' el mai gre e probl m
nm'ntial . !n tr n fi .:pu., fond mult pr bl nw, nt.
printrr r 1 mni gr l p1obl m e. p in
ant:i r, d i nu lr huit> . it ne ri . In pnrt irular,
:cit prP. -n f "m n trai <'ii Pomplt>l in timp .\ptln<'n-
col ia eri t 1
C le super-jocuri par deci 1 fel de comJJlexe. Cu
a) "la fel de complexe" relativ la el ificar a
de care am vorbit a problemelor; nu este e. c]us ca la rafi-
nare a clasei complete" dif rente
(greu de prezi tn favoar dintre ace le jo uri)
b) GO-ul e joa pe table 1.9 x 19 zicem, 2
19
diC
sensibil de 2
8
Din punct de ved re practic, ,e. nu
spune totul; trebuie cun o tem exponentul (pr cum
baza, de igur).
Un din rezumatul articolului lui J. 1. R bson:
"In demon acestui r zultat s au in ved re
care un mare de scheme pc care de
GO le cuno c ub numele de ko " (Nu cunosc a1le detalii
d pre acea t demon
Faptul GO-ul c te de complexitnle d -
de a con trui pr grame d calcul, tor
care joace GO de mai ales cum subli-
niem mai su , la GO exponen1ul e te 19.
1, hul a putut fi pr ( gramat deja, la ora a t ual pro ra-
mele de juclnd la nivelul de mare moe tru (chiar de mare
mae tru int -ar La GO lucrurile au
mult in prc gre le int mult mai incet , mai funve.
Voi relua din capitolul intii al lui Donald . pencer,
Game plm1inu with computers (Hayd n Book Comp., Rt h Ilo
Park 1975) (un titlu incitant dar, din un
f arte modest) paragraf (p. 9-1.0): "Joc 1 japoncr.
de GO e te extrem de cun cut printre informati i ni ( ... )
R gulile GO-ului lnt imple, dar nu se nici o 1 ric
a jocului. -a etimat 11 jur de 10
172
de
diferite posibile in cursul unei partide. E te clar
ar fi impo ibil de calculat toate aceste variante in cursul
j eului. Ace ta e te unul dintre mothele pentru care GO-ul
este atit de interesant ca joc pentru calculator. Au r st
scrise deja cHeva programe de GO pentru calculatoare nu-
merice. Unul dintre ele con 1n aproximativ 30 000 de
instru pentru un calculator IBM-704.. GO-ul c te pro-
babil cel mai dificil dintre jocurile de ("board game").
Nici un pn gram care j ace GO cu un succes real nu a
Thnrp Walden (1970) au inv t igat
citeva dintre asp tele l gice ale jocului; Zobri t ( 1909) n
de eri un prc gram care j corect a atins trenptn de j s
a jucrtol'il r umani de GO, iar Ryd (1971) d i c un
eri t 1 + 203
progmm cat't' l'olo!i l h ti i d' uutar ul'i Li r
sii joacl' la uivelul unui Probabil v r mai
lrnc m 1l\i 11ni pinii cr YU fi . ris un pr gram u ad viir t
pricC'pul In jo ul ti '
Din piicntl', D.D .. nu JH'P iz lu c ul
lui Thnr-p \Yalcl n. Zobri:l Ryd r . r f
fn 1 7!1 a apurut un tapol't intPrn 1 ,, omput r
. t'tenc epntm nl"' rton tai ni, rsily mnat
O .. B nson .;i intitulat .. Lif in Lhc gam of ' n bibli -
waria .:J'IIil gi:in lll'lllHLOal'l'') Lilllll i: .. Dnw. Py, .. GO a.nd
lh lmpttl<'r', ., R Yi \\", 13, (1tl73) 72 71t, E. Thorp,
\'\'. \Ynlct1 n . .. \ parti<1l anaJysi: nf , , ,.The omputing
JJurnnl'', 7, 3 (1 '1), 21 ::l 207 . i E. Thnrp, W. Wo.ldPn,
"'' rompultJ' ns:i.ll'll ,'(IHly nr on N . boarll ,
"fnformnlinn .'ci n :". 1 (1tJ7l), 1 33.
Iulii !'l ""a infotmnt ii clin prinnl mt i oi al lui Thfwp
\YnlclPn . . ingurul din teh nnl doar p . c:u il . opul
lui P. 1 dP a analiza o ,-,uianlit .. m. i pr ei. a jo ului",
tW tnblf' J'Pdtt . " ptn lru n afla cilP Yn d ' prr jocul n rmoJ.
1 . ('t'i o d mal muti ac ac inse mnilln
G npltnii, pi . 'ii pi l' rn arte el<::. : dau o erie tie
J'W.ullatc d . pr joc (mnjoJital a p nlru nwianta r
t n prim r t.ullat .. nllml nu are l'lrnt (J'i
Imn '\ inr ju:tit'i('ar a u 't'.t i (>.le im (am
mai l'oJ .-il ac ;l l In moara n. du albul
Hf a' l'll sltal ,; t' d!' <".,' itr , al nnti nt"rul ar nYe. c 1
t:drnl "i tl r 'lllizit, d o1 r c '1 ar pulea ju a pas la ptima
mulaJP Hpoi dPvnP nl doilN\. nlbul jou pas,
atmwi parti la p ilwh ir 1 rniz[t ... niti o mutar )
nit fp) Jlfgnd 'o. invingc apli ind. de d. tig a albului.
PP el parl , ni i unul diulr ju Utori uu 1 strat gie
cit> rcmizti, lf'Jll'lln!l im lric d c nlrul t abi i jo ul
nch rsarului. P nLru alb ace t lucru . l \.1 r el vuzut,
dl'tHU' c 11 rrul, mullnd p1imul, il poal alrag ntr-o ap-
<'lll1tl ca nccPa din igma 17 , in ar negrul, ju ind in ntru,
caplur uzli dur albul nu mni poat captura .
. ici n grul nu p al f remiza jucind in ntru apoi
rep tind imclri jocul aclver arului a
e t nd p ori n X n, u n impar mai maro
sau cu 5. Ide a d d mon te in figwa
179, in carP, aflal la mutare albul in din lhlgl\-
jo
204 cristal +
Fig. till Fig. 1;9
In nrlicolul eilal, Thnrp \Yuld n nuia :lrotPgii
aud r rnizii pentru lnbl mi i. A lf.,]
2 ;<2 2 x3, n grul poate face 1' ac !-\!H t 1 mai
bn11 1 zullnl p ntru el. pnrtiun 2 x2. L rmin
ri ,la limilu (ni dar c.ligul e. lP eYaluat cn limita
numi'wului d pun te d ri c r fi' alun i
ctud ambii ju mulft pa . Dupi pti mR mutart> a n<'grului,
albul r. le obli"'nl <1 tn ol\ul apoi OPIrul
jonc: pa . albul j f ctiv, n gtul pal> din nou,
albul (o pit sii.), n (frul (It i pi l')
rl,in h p cu rlouu pur C'l in plu. y1rutru
JW"t'll, care a tf 1 ; !lui va jura ti i pas pnrlidn
c \'11 iuclwin doua mu uri.
PP luhlu 2 X 3, negrul trebui 11 z ciP In luC' put
H a.lfl"l remiza.
P ta la 2 X n gtul pont luvinge tol dtaunu hPia
l din c nlru nl tahl i (rig. 1 O), din rn1 (' twgrul
tr buie. awp r fi douii cnl\lll'i Ct}'u:e fi n lutun1 YPtti-
InU\ ctt 'a .. po.rlid ' de ar .,( rrpn:
1. 1 rgru Bl. alb OIitc nllN'\ ., tltclt 2. twgnr C2. alh
hngn primn nlbi\, 1:2 !il\1 JJI (1':\rit a l'apltnu). i
albul nu mai poule juca.
t>(fru Bl, nlh orice nl! ,u dNil ( 2, twgru . alh
lu pnl'lea 'Jlll ii primei pic:c 8llH'. tH'"tu <'HJlllll'i'I\Zii (1hH'ii
ni hul a ju al la JJ2 . au ltl C 1) nu jontu In B'J. . 1111 r: t: alhul
mui pont ruc numni dnui:i
3 .. (>IY[ li /JI, nJh C .-, li fl2. 11lj, [li, Il! gl'll lJ ( , j H
i.,l gnl

1'
1
J'lg. l!ill .
'S
c..
b

colectia
Cl'i ta1

205
rw 1 ahia :J , 3 111 nul iovi Il" totu uua, dcuar t pe
'PU tu labl;i un wup u un uehi 'a vtetl implicit th i liChi,
JNi 'ari ,iabil. :\tnrul in<' p priu a ju a. in rcm!ru, poi. au
ruc un chi int1-un rult au owp
7
lntr ana li i (au
colounl1) a < nlrului; in amhe>l l fonn doi
IIC' hi i ci:[ <r;i.
' ' '
.\ut1rii :ll'lirulului n n\Pnat ptm:iznllii r. nu au putut
git. i slt'niPgii p.-r,tru tnhla X 4 u p ullu t. bJc
mai mnti, dm J pr;i e:l. rolo.:incl un c aleul lor ai i) rfc
nal p nlru "'alu rP. lulurol' 'arJaJll lor p ibil de joc,
ii nwht. i ns nwnpn prHhlc>nw. 'u Lin i-au 1 alizat
nc'i'H. c m o,te. m nunt tn Jllu
i-u.; fi r pcntru "'"
Lu raJ'N1 aminlit;i a hti . n. tm. on 1 t propun
prim pa: :pr1 11 ((ll!'c .. rc ali1-lu" H ) -ului. in Jl rl' 1 tiva
prn!-!l'tllll;-uii lui .;i plc<ll'<i "'' la thC'.n a {'11 p1in m tod
cnumttulivP. cii' cnuttue IW p( ihil ale
jo ului, pc minei dr> la u pM.\r> data. J u se pnatP ajun ' pr a
dPpult in , nnliza jo<ului tii' G( ar 1'
diu . mnalnl dt> Thorp . i \ aldf>n). n u on
}lropww in . h! mh pw<.:<'thtrf mai ,,mnan:-": 'alu ar ea
talie-il a un i pozi\ii d pi . ) p utru a d id
1m . It>' :au mr, cun uL riind raptul ju iH nii de
iO proc d azil th cd mai mulll mi la f l ,.,. luiBd .,din
c ch> )lllZi!iilt', I'C('UJIM('Jld .,p<o llr-t'JlUI''' abill' Jl \ ' bi}
ln lunar . inl pttz ala\i almeitmi d r unoa,ter a rrupu-
rilor 'ii. Il grnpurilor arl , ca timp d Jucru
1
dar c nnd mut ii m1 mon . (Encl ni. pr bl ma . ma1
patlifuhlrit dedl ern ltnlaf<'t ''" J.1 r. Roh t'n: aici r e
pun ptoblnma in\ ing.t lo;u ui i11l rpgii p rfiIP. i uum:u in-
lr-n lupt:1 lo alii li mii aUi.)
('t'l'l'liiti in 1 cu .,c' mpul tlzar ' .. JO ului dt GO
' d f<.,l'):l.fU ,i in Japonia, in <'U :p> la(llk u]
proi el jnp n z de> ron fruI a unol' alculal( Uf"t' Jp gen
a in NI, pabil d a ti-.i int 1 tual d mare an-
. r!:!lml. 1 u .' le xC'lu ca din oua dir r ie . r a 1 i1.
urprizr . ri M in ' . t clom uiu
8. BffiLIOGR FIE
Lista care urm cuprinde numai i dedica le (parjial un1ori)
Jocurilor malcmalire, \tnele dintr 1 nefolosite ai . n fiindu-mi
accesibile sau neintcresind dirl'rt subif'ctul arrslei Le <'Onstm-
nez .penlm a da. un plus de informal i cititorului. u am indus in
areasUi.lisl11 alte de GO In afara f26], in finalul
pot Ci gilsile titluri in plus asupra acrslui sub1 rt.
t. C.C. BT erirms {!ames: the ari and science of games tlwt imula/1!
li{e. Thc Wiking Press, 1970.
2. A. G. BELL. Games playing tcith compttfcrs. Grorgc llen &
nwin, London, 1972.
3. R. C. BELL, Board and table games {rom many cIilizntions. Do\' r
Pw York, 19'i'!l .
. E.R. BERLEKAMP, J.H. 0:\WAY, H.K. Y, ll'inning wn"
for yrmr mnthematirul plnys. tademic Pt, , rw York, 1982.
5. L. CARROLL, Symboltc logic and tlle game of logic. Dover, , t'W
York, 195 .
6. P. CO ' T.\ 'TI 'E CU, Jowri probleme distraci!'C. 1: lit.
Albatros, 1971.
7. J .Il. CO
1
\\' A Y, On numbers and games. cudcmic Pross, Lont.lon
Nrw York 1976.
8. E. de BO. o. Tllc course in tlii11king. 1 ntroducing tl.e
L-(!nme. Pl'lit-nn. London. 1%9.
9. JI .K D DBt EY, Canterburry puz::les, London, 1910.
tO. J. F.LFFEIL'. El Tangram, Juego de forma china. Barral Edilor<'!l,
Barc-rlonn, 1977.
H. J. FISHER (Ed.), of Lewis Carroll. Penguin Uuoks,
1981.
t2. M. GARD 'BR (Ed.), Mnthematiral pu:zles of am Lnyd. (!)
Dov('r, '('w York, 1959, (II) DovPr, 't'w York. 1960.
1.3. M. GARDi\ER, Amuzamcnte malematice. Edit. , Liin(ifidl, Dur.u-
1968.
1\1. GARD 'ER (Ed.), 536 puzzles and curOitS problema by H.B.
lJI'deney. has. nibn('r's ons, 'rw York, 19G9.
1.5. M. G RD. gn, Alte amuzamenle maJcmatice. Eu il.
Hl';O.
16. 1\t. GARDl'\ER, lllathematical carnival. Alfrcd A. Knopf, w
York, 1975.
t7. . \V. GOLO)fB, Polyominoes. Chas, Scribner's Sons, 'cw York,
1965.
18. B. . KORDB" Kl, Matemalica Edit. TinPrdulti.
19;i9.
t9.
2J .
21.
22.
\1, KH.\ITCIII 1\, /'ta atiw. r;,.mrp \ll n, 1 uwiu,
f.ondno. .
'. LO\ Il. l'!tdopulin fi{ tr;;o/,, lltcl pu;;,:)"' :'\w \'urk, l!ll'o.
E. Ll \ , ' !l{tr;atiOitS 1111!/MIIIl liqu, i, nilul h hr Vi llal'l:;, P;ui:.
l.', :!-!!' (l'l'jlllhli ati\ Il\ 1%1 1.1 Lih i. .\ Dlamharrl. Pill'is).
IJ..J.n . .\Il Hll \ . A hi.uw'f r,f fpJtud "'TII" otlur thnn dus,, Cla-
rPndun l'J' .. 1 ).\fOI tl, 1
2:) Edrn. 1 : 1..\l . ('/11/,11/ [ll"l<'iwilor. Etlit. I lta<'lid\ ;i l'o 11,1-
l'
l
2ti .
27.
2x.
29.
30.
31.
J,wm li. 1!1':' .
. OI'HI . llm 111 mm in ritiS. EJit. Dai''I, Cluj
.1poca. l!l!H
. Ol'H 1., It , OlrmpinJ,, rcr{iflnnlo. Cel il. Dada, luj
'apn a. l !1. "
nh. P\t '. lnl'urt t'11 (Jfl CIP l: TU. C OP, Bu ll1'<'7ti.
1
1
18:\.
1 PP.I EL\1 \ . f'r:.:rm. for {"" \Ii1'. Publ., "'ltlSCOYa, 19';H.
\ H \lH /Jnlulmin{ii . gdil. :\Iilili\1':\, 1972.
. H \Lil Jltii .tria min[ii. Edil. :\lililaril.,
1!1 '2
E n. , \ .E. f'ttll nltd !l'ith the compult:r. Enll k fnc
huryporl, ., 197'1.
F. CII l 11. 7'/u '"''''< r lmflk of mulh nwtital rccreations. Do\ o'r,
.l'\\YOI'k 1911' .
. D 'I'E CEH, Gam nth comp11.1Cr. IIaydrn.
Park, 1!!75,
Lector : C. FOLESCU
Tchnorcdaetor : GABRIELA ILlOPOLO
Bun de tipar 5.111.19118. Ap4rut 19811.
Comanda nr.
Coli de ttpa r 13.
Tiparul executat sub comanda nr, 50 553
la Combinatul Pollgranc .,casa Sctntell"
Plata SclntcU nr. 1,
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
Volumul cuprinde . o de jocuri
distractive, n care dau intilnire subtilitatea,
calculul.
intr-o cu o infor-
care o mare de timp.
lucrarea regul i le strategiile unor jo-
curi de mare de la BONOL, Moara cu
noroc, CUGO etc. la TANGRAM, SOMA. eubul
RUBIK, sfera VARGA, cit celebrul GO.
inspirate precum descrierea im-
pecabil a unor partide de joc con-
un mare grad de accesibilitate.
Autorul, Gheorghe doctor in matema-
tici, este bine cunoscut cititorilor Editurii Al-
batros prin sale anterioare: "Din spec-
tacolul matematicii" (1983). cit povestirile de
din .. Sfera (1984).
-
il
-
..
V
Lei 9,50

S-ar putea să vă placă și