Sunteți pe pagina 1din 118

Pedatnstitutul gogic de 3 anl Eibliotec

E9SBI]L

UAIaOI.E

'l:

"'^'f '/; n' t . t a 4 *


'e' '! a ..

F!r...,.,,...,,,.,.-

LBGEI\DE DESPRE FLORI $I PASARI A A

EDITUNA

ilTINEBVA

Coperta seliei I Da e Stan Ilustraiia copertei I Vo.l Mulrtednu

.1 r, l L / ^

r 1'l , L - )q

LEGENDE DESPREFLORI $I PASARI


.Antologie de IOAN $ERB Prefaf ti blbliografie MIIIAI COMAN

i-:,I

'ir..{'trJ

lrflfils '
i

|TAI3ATEHNty^ oiADEA,/

.. .....- ,la; a

EDITURA MINERVA BucureFti 1990

PREFATA

ie*e1e sint reproiluse dup ior. Lesende powrrc totuafle$i, r. Edilte critic de Tony Bril1. Bucre*i, Editur Mlnerva, 1981.

tsBN 973-21-0183-0

Paraftazind o lormul a lui D Calacostea' care spunea c ln lirica popular .,limba, poetizindu-se oarecuh singur, devine . poezie" se poate alirma c, in povestirile de factur etiologic' sing!r", devine legend' naratinea, rationalizind Desig, acest ,,odec1rm singur" nu trebuie inleles' la modul .omantic, drept un ptoces mlsterlos, incontfolabil, generatot spon_ tan de fome $i structuri cultuale. Dup opinia explesie se refer, mal degrab, la un efort de consirucfie con_ sumat indeosebi in intertorul unui sistem : silel, in orizontur oferit de prccedeele 9t losicile specifice naratiutil, lolosind tehnicile ri principiile acesteia, Ieeendele reatizeaz o vast oper dle ordonare a lealuli, de stbiltrc a unor relalii it plincipii semnificative, in msur s explice atit muliltudinea fenomenetor obisnuite, fireFti, cIt 9i paradoanl unor fepte ti aspecte iesite din comun, plovocatoare prin ineditul lo., ^stfel, in $i prin ,,povestea"lor, Iegendele atirm c lu_ csre ne i4conjor_,cini ur.a$ele unor luffuri DIe >' tenomphele $i ienomele dintr-o areme ce a dispfui, c atribuiele 9i cdacunor evenilnente ce s-au lerislicile obiectelor reale slnt conseciDta de!lat tntr-o lume de odinioar. ln consccint. realilatea cog_ noscibil ri teiliabil empilic este descendeni unei realitti (prtn sindire), dar nu mai poate tt verili_ .e poate ft cunoscr.tt direct. c L i ,p r i n e x p c r i e n ! a Postulind o asemedea relatie de dependenr (lumea con_ .ret. prezent - deriv din lumea de odinioar, absent) lege.del instituiq in ansambtul realutui, o an'rmit ordine 5i im_ pun un anume principiu explicativ. Chiar dac acesiea nu co_ respund iebntcilor rtiin$fice de cunoattere 6i de stabilite a adevrulu', ele reprezint, totugi, o modalitate de strueturare 4 .elor

.lc i:inm.f. ri unraniza.e, prin dec{lajul cullurt, s .. "i.. i: :!.:fiLii irrl)rjnriiof. Sau, cn alte culiDte, o form de a ,,rrrL.Llizr' fe.lilalca. EseLrtirlfti sc par., l! cazut corpusului l.e.riltrf. lltrllil ci rclionalilaica !sie irlrodus in tmc nu de o .3n].lifede 1ip leilic ori .nalili.. ci .le una d. liD ,,nr.ari!,,, a.l .ir de nn .iori .le siii!inlfc r feahhi pfin nriefmc{lil mo, i.lri!i l.j or.rora e s! a operxLiilorsibla.iice spe.ilicc disculsului C o . r c t i r s e r n n c i c x p i l i a r e a c o n c r . i o h i s d e s l i L s o a r ii n acclasi N...1 ir . e se .onshuieste Lr\ intfe! nafrliv: ac.st proces se brurFTri p. asczaren lui!Lof eDiitiiilor i. sl.c..iuie, pe .orlllfer si senlrilicar.. lu pc DarcuAu! si !f inLcrrre.iiul iniirlLijrilnf .Dl.i-. Un .scn.rtca lrod de n dorafe I eledirrentelo. 5 i l ! , n n c l r r i n l p l l c f c D . f t i z a f . e i n l , r . r s l r l ia n s a n r b h i n l u o c 1i. l-eclouirfepefe. esenTii!. penhu orice lct dc .riicare diegel:rir: i1r.!rntrl ii s/irs,ilri- FfihLrL r.pr.zin1 (jn loeica trovesiiril) sLlfe de echilibfu. o sla.e minaL dc o co.!.a.lic1ic ]untrici. gcncfalorre de dezordiDcti crolrli.l d.ilea repcr mrcheazi puncLrLd..e;sire a eclrilibfuhi. r.Cisirc daloral unei 5 1 . o rr ' , l i s.: .a . r ' , . n t ' . ', | . l . s i e l i n i n a l . 1 n s i s r e i n u l l e g i n d c l o f . , i n c e p u 1 n l , ,s i , , s t i r s i i u t * sini ralofizaie simb.1ic, Lleleniicl ccte dou:r hodufi cxemptare . l c I i a l e i u m i i : , r o d r l n l e ( t t i m b A t r Lr e a l \ j j 1 a . e s t c a z , . , i . t e a l " Du inseanrnr-rc-iLpriNa slructuri ar ti perlecli. ..pafadisiaci". ci numai c:L ea se constituie ca o plismuifc a cin.tirii, ca un consLru.t pur mental). Prh urmare, povs1i.ite legerdare nrstituie . pri1. rnlLe realilaiea imediat {5a citrj era ea cLnscl1t si sti)iniln de oanrii satului t.adiljonal) si o ati,,r.atila,"e-, gindit ri inraginat ca un tcrmcn d referinl. ca o orlindire (c!l niri d.sea ..pe dos ) a celci imecliai. Pcnlru ci rcalizcaz corc!3fea realului dc ur "altcf eeo" ol sllu idcal, lceenda functioneaz ca .,rbdel redus. omoloe al lucfufilor. ca o I'eril.biti expcrirli mani asupra obiecrtrlui lralal. Conirar deerstrlui De.rre iL facern chd vrem s cunoatiem Lrn obiecl in dimensiL!\ile lui reale, dc h parlicular spr. intfeg, itr Do.lelll redus cqDoaSierea nltregului pfececl cunoaiiefa larticularului. h modelut redus, esleticui si inteligibitul sint lcerte inti e]e. Calilatel intrinsec a modelului fedus este cn e1 cornpens.az renntarcl 1a dimensiuniLe s.nsibjle prin achizilia unor dnnenslunl

:nt..ba, i\r jirr.l .1. ln dc.arl coDsi:tafe g.ncricn ne 0tir i n l e l i s i b i l . ' . i r l l ! ale Lle , , r , s i n t L r ' r i f i l . c a f . ,.dirn!nsiunilc trtrr ,,r.(lilrl r I'i.loficr-r ir'in r.cufsnl la .,loli.r' ncfariunil,.f iegen' ' : 1 , : L, l n E l . . . n s l i r i n D o s i b , l r l a i e a d e a d i o e : p l i . r 1 i e ( . : ' L , , L . r , ) r f r i , l j D j t r l . s i s t e h r u L u i )p . i t l l l o L r . c l ( r 1 . ! n i p . r l'1' !)rl,r, rfelr:nieIt (si. ii\plici.t. pen1itr o icc aba!efe .1. l ,,r,.irL I rc la i.frjril Trnnilind l'altul Ienl r:ilfc hniea .io !,..1 _. .rlfe o ]rrrr! c!re, iin,d c.hslfiii' ir niv.ll i.leii. !!cl,c r );tl,l)r ii Doali: sr!)nilica nelirxrl1. naralin.a legfn.jarir ili onri snnsn ruiners,lirnlii. ^.easLa insc.nrni c, in vif!urea p.slrlalflir ei sgccilic., nu rxislir, in hediul ambjrnt, zona sar evc_ riri,rrl in .r.isr:1 sir ..f,:Tist. anrLizi .le llD legendar' I!if_a.1.,. l , i . " 1 1 d e l a I l m e l e , i . ! 1 , i i l e , p o ! . s l . c a e t i o l o e i c a i. i . r c p r i . , ,.sarfir i. d.Dl nirlatea s. clcr.cnlrl ee tr.buie , \Fli.at. r!lt\r,.1 .r:lil.nli Irri ('ntr. i p o s L a z : ! c t i v a s r u l a l . n t i t s i i r l u _ , , , ,r d . , i . I r D r l : deslrisqfrrca lifului .pic urtr:uej1.'. ptri lrjI rli l,r un.f pers.lnnie firers.. cortrLara si onLdogizerer rn, " i r l i f i r t r l . D ' i i s . l n ( i l i n a l : ' r -D r e . i l a l c a f i l c g i l i . ) i l o 1 c 1 r ' , r . ,: ' :!l.grifii n1t.. c.ord.nalele pcflnan.nlc alc r.aluloi- -^s1fcl, siLL.nfl legcn.lnr se d.r..l.sr. a 1i, in cel rnai in.ll sLrd, clicr.'rl, rliirl)ri.. aalen"rt ..flrinuei l|!i.i a .rizantlui c!gniliv. lrgif! i r ! i r l i . ! L i r ' l e . r o r u l i a ' l i r c ! s c n o r i c : L r e ic r l L L r r L . \i d.ilea ciiLig ir .rdin.a inteligLbilrlLri c.rsti Nl'1atea ri nll,rnoDir modelrlhi Afalizird si dnrd Ln fosi rd!irlri, ]cse hr.n1in, cu sli i.tclc. ir chi limilcle a.csluia:.iri|.1',nC.le rrnlrl .oDcret este erplicat lrin recrrsul la alt aininrnt c.rcret, h lei.un abat.r.a de l. .rdinen li.easci.lrivri 1ot dinrr-o rlrr Ac-"s1.elcm..Le. .onCrucnle tn plan caliiar,i\i, 1,fc de li n.rii. \rrl. !...r1gfur11le l,r Nrn i.nrpofal. D..pt !fnefe. intre l!Jre;r (1. la .,ilrccDul' s! lnnea nlconjlfirorrc n se ins{iruie o diler.nli nc .sen!i, .L Lrni .le ..cxlst.n1 Drima r fiiniil inaille3 .,lcilillc. Po$stca Lrnrpl. rupt!ra tempofrli si ole.i, prjn d.slirurarea ei, iianloL reccsar adu.dii coD.rctului dir..jllo l.inpr).'la cohcfettrL.l!n timprl rctual. Cc.r c. tnsnrnii ci lcxicfl rrfaliuDilof legendrre nu a.e ncvoi. pentftr si lndctljni mcnirea. de ::Doriul rLnof r.ilirl, Drove.iDd din alle sislm! ,..u. i;i )nri ifipoltaDt. de IoLla de c[Drjnd..c si e.n.ra]jzare a conr.prel.r dnr.ocl, di; N.tasisleh. Pfincipiul ef,plicallv al leg!r(l.lof este, nr corsecinli. urnrito.ul : rrr lucr !.riiclar (!r..1) se .\Dli{i, inioldeaona, pfin ali, lucru Daflicular (poresin). ln I, [r! acesla !o,eslired pefmite lumii co.crcte s se .g]i4.1.,,.ci1

! M i h a i P o p , P a v e l nuxndotu. loiclor literdr romAnesc,Brcatetli, Edilft n Di.laclic ii Fedagogicr-r, rtt6.

h slne, institind un sistem lnchis, unitar ti suiicient Eietl. Astfel, vesmintul rindunicii are o pat rosie peDl.u c odinjoarl p.ototipul ei uman s a ptai cu singe ; cio.iriia zboar ln liecare dimincat spre soare pntru c sie ind.gostil de soare ; la fel, floarca soarelui se intoarce me.eu spre astrui ziiei pentru c ii poalt o iubire velnic; mlcut e rosdj cci p.ovlne din singele nei lemei ce-Si .uia copill ; ariciul a lepi pentru c s rstu!.at pe el aracii dintr-o vie i punul arc penajul fruhos .olorat pnir c a avut timp s se imbrace cu hainele de srbtoafe, in timp ce !unita a rhas c! cele dc lucfu ; caii n-au coarne penttu c le-alr druit boilo. ; codotiatura are coad hare pentr c a furat-o pe cea a auqelului i ciinele l!1ge dup Bisic pentu .i aceasta i-a picdut zapisul incredintat spre pstraret balza nu slie si cinte (.,n-are limb") penl.u c a pierdut-o it timpui unei luptc cu un qarpe eic. Drplieatia legendar const deci in combinarea lucrurilor corcrete din lumea de,,idccput" (combinafe r.alizat de destr.area naiativ) pin la atingelea conligu.aliel concrete dn1 lumea de azi. Si, pentrd . lumea de ,,inceptl" rcprczinti o proic.iic ideal, un construci utopic ln care legil. rcalului poi li transgresateii ih care, ia timit, totul este Dosibil. orice lcnomeni oric. atribt si oricc eveniment al realitilii concrcle poale fi cup.ins $i lhufit de iocul unor eveDimelte. atribute si lenomene (analogeori idenlicei din .,ilio tempore". lo felul acesta, ln contextul clh}ji o.ale, ,,legendelealctuiesc mai mult o stiinl decit o literatur, dar nu o stiintl bazat pe cunoarterea rcal ii pe ralionamenf, ci o pscudo-tltint fundabentat pe reprezentri imaginare r'x AFa cm se obselv din exehplele citate mai sus, reprezentrile imginare din povestire se impun 9i convidg prin laptul c ale sini extrem de concrete, extreh de particuia.e : soarele sau zmeul care o tin inchis pe rindinic (i.e. prototipul ei uman) a o cas obitnuii, cu ljuci.rie, laie rJette cu n culil, au gesturi Si atitudini banale 9i, cbir, necioplile I a.iciul se imbat oi impleticindu-se, agat toti aracii ; ciinele $i pisica dchid o clrcium ri trateaz ca doi asociati in negustorie etc. Aceast populatie concrtI. acestc intlmplri aproape cotidicne (in care numai deznodmintI tine de fabulos prin blestemul, detamo.foza, distruserea ori crealia pe care o aduce) sint lns proiectaie intr-un orizont revolut, considerat a Ii ideal. Ne puted aiunci inl.eba ce deosebesl,e concrelul cotidianulut de concrelul arheiipului legendar? RspunsI, simplu, esle esenrll!l. Pop P. Ruxndoiu, op, .it., p.271-

trial pentru lnleleserea mecanismului 9i logicii lesenilale: rim&t. Int. ud periiDent studiu asupra acesteicategorii a literaturii populare, Silviu ngelescu sublinia Iaptul c iin la.atinlle orale de tipul .,l.gend" consirucli epic se realizcaz c. o consecint a reLaiiei intre dou cimpuri de tensiune ineeale ca putere : un pfezent ar povestjrii (...) fi ur trecur at evenimeDtului (...). co_ ncclarea lqi-ocrm la ofsn.i, norm poetjc a legendei, acuz o iuticient a prezentului povestitii, resimlit ca inapt s semni_ lice prin el insuti. Prin deschiderea unei rclatii ctre trecutul lescnda., iu teritoriul cruia, fr exceptie, esi imaginat eeneza lutdror formelor realului, acesta capi semniricatie.!, 3 Recursul la un timp revolut, vzut ca timp al orieiqitor 3pfopie Legendade hit. Fr a iDtra aici in ahnuntele unet ilczbateri .e ar solicita un spatiu mult mai anrplu, tlebuie sub_ lnriat! ldeea c, deosebirile de conlinut ditrtre mit,i alte constructii epice iprotasoniiti divini _ proragonirri profani, spaiiu $acrel - sDaliu cotidian, evenimente majore _ evenlmente mino.e 3,a.) nu orer criterii de difereDliere sarisfcioare,gene_ ral vlabile. cbidindu-ne dup ele, vom descoperi c mutre rexre pe care n.i te-am cataloga dlept tegende,runctioneaz.In me.tiile of,einr.e, ca miiuii (Fi invers). In aceast situatie hai fertil ui Ee pare calea propus de C, ravi Shauss care consiiler c dire.enta este la nivelul slructu.ii epice n!$ai una de nuanl : ,,1d p.imul lind povettile sint consrruite pe opozitii mai slabe decit cele pe care Ie eisim in mituri : nu cosmotogi.e, metaii2ice sau naturale, .i, hai ffecvent, locale, spatiale sau morale. In al doilea rind, dcoafece povestea consi rnrr-o transtormare slbit a temelor a cror reatjzare ampttticat este proprie mitu_ lui, aceasta este mai putin subordonar coerentei loeice, respeclului {.1,1 dc modelul rctigios ti presiunjlor colecrivittii. poves_ l i r , t r o l . f i m i m u t r c p o s j b i t i t i l i p . n L r u j o c j p e r m u t r i t cd e v r n r.ialiv llb..e $i ele ciqtig, in mod progresiv, o anumit tjbe!_ tate". In cncluzie ,,mitui Si povestea crploateaz o schem comu.+ dar o fac, tiecare in fetut su propriu. Eetatia lor nu esie una de tip antedor-posterjor, primidv_derivat. Xtai deelabn ea $te una de complementaritate.povestirite sint mituri in miniaiuri, unde aceleati opozitii sint transpuse la scra redus... rsilviu Angelescu, Poetic@ tegendei,1b \o\. Legend,e popularc rorldae9ii, Bucuetti, Edjtura Albahoq 19e3,p, 250. rClaude Ldvi-St.auss: Antropologie stru.rrrate, It, parisr Plon, 1973p. 1545i 156,

epjc lnir adevir, utilizlnd criterijle olerite de conlitutot spa{schem narati!, tipuri de pelsonaje' mod.]. conflictule, puiem trass o linie d. demrtiul ni timpul povestirii etc.) nu (ca lorme ale povestirii) Ipolegende hituri intre calie clar ii esie c anbele se hrnsc .u aceeari teza hi C. Lati-slrauss snbstrnlir epici, dar c ele o utilizeaz ti seinnific in mod diiedecide pozilia unci rit. Cu alte culinte .oDtextul s.cio-cultural nafliuni, laloarea sa.le mii.ri de leeendi, basnr' basm cu ati ale etc. Drr aceri proces de modelarc a substantei eprcc nu se ii seDanfiTrea pov$ rcalizaz in chjp lealotiu : nr.nilulare de gindjrea co_ presiunilor consiani cxrcitale r..lul estc tirilor lectiv asnpfa mediltli cultural, este o lnc1ic a aliiudinii acerteia tal .le .o.Dusul nalativ, fal de rosturile Fi !alorile saleastfel la o all, dimensiune esenlial in definjrea Ajuns.N (ie peI'flegendelor, acee a aliludjDii pe care o au hembfii aceste textf nelij ii bereliciarii srvestifilor etiologice) iat de poate ca lunctjon nu pare leeendar Mi se evident c:i sisiemul poi 'u daqi pr.puse li eficienie nu iar -.ralionalizrile' atafe, beneticiz de asenlimentul grupului social: prin urnEre' legendele nu subzlsl (cu mcrire si sensurile lor specilice) it aiar* colectivitlikrr crfe 1e_a! cfeat Si care le utiliTeaz ']es:er clc se pe$etueaz p.in tormeLe scfise li ating asifel dilers medii ale sofieitii moderne, dar acestea. n mai cred in ..adetru1" i.gendei, n-i mai ai.ibuie roshl de a explica li sennjlica reapovesti!ile etioloeice devit ctedibiliilii. lul. Pierzind atrib!lul simple polesrjrj, sinple inin'uiri narative existind numai pentls sine li semniii.ind numai in spaiiul (fjctiv) a] epicului propriu?is. ln m..liile folclorice, adeziunea la adevrul legendei este D factor decisi\', Iactor care diterenliaz legenda de a]le mraliuni, .hiar const.uite pe acccagi stfucluri pic Se deduce de ici c atfibutul de .,legendar" nu deri! din conlinutul isloiisirii, ci c genurile literturii di. funclia ei social I ceea ce irseahn " t Con_ orale ,nu sini catcgofii ale povestirii, ci ale poaesiilutui cognecesitatea textrl socio-cultural i. care apare o legend $i tuh.ija acestel delerhin s i rsplndi irebuie nitiv creia ea povestiri ii, rJrjn aceasta, apart.nenla ei ia genul etjolgic, Aetti factori detersin, in acela$i timp, Fi abplitudinea opozili'ior constitutive povestirii legendare : in fDctie de ltiltttea D.opu9i eiicienia ei explicatjv, de adploarea .,ralionalizirli" r, ea poate pune in mitcare opoziNii majofe stu, it alte c&urir

r,r)!/1it d^ fl.1u:i mcdic Atiiudire, coteclivititii se ogtindegte :rrLrrl in conlinutut povestirjj, dirijind rtit coNtruclia ei cir ai !' .'ita.ea scnsurilof. Este vorba 1ns de o tuare de pozilie so_ r rlri ti ftental inrplicil, dizotval iil srre1ie epic, .levenir ,'i,!hlitate de exDfcsie a a.esiei Niciodai deci tegenda n! va rr)rn.v'a opozilii hinore (stricr psibologice. trir o ancorare in ',.') i di! acensl.ir cauz, ea sii mai aproape de mit, decit de r)r!m. Legendele ciocirliej se inlemeiaz pe arthohiite projan / 'rffrl : .io3 / sus. Icminih ti rotjc / hascutjn ,i non_erotic ; aceca ' , uni.ii aseaz roar isrorjsjrea in .i!fut axei pur / tmpur rli,iilzmeuicurai/spurcat, a l b / ! o F u ; I e . i o r i e / c s l o r j e ). r , fiNioarele se nasc in rm unor tniimptri alaic pe an1.in;mie r"'roc / slibiciune : fi de imprat / fecior orfan, prinles cio_ / r,,n, r.estieiu sociat / srcie, celere bucuie / $reriri /.rrt, l1,ntN ci of.r o hodaliiate de .j.alioDatizare.. a realului, rr rrf cn e{Dlic (pfin prezentalea odginii fabuloasc) chipul spe_ ( Lc de 3 Ii t diverselor etemente din universul tncotrjurto., r!.nrJd .i d sens fi umnizcaz luhe. tegenda (i.c. Iunclia te_ irr,(lnr) solicil. ca o conditie ..sine q!a non..a elistentei sate, .,!11 1i(t)e. .olectivjttii t.adiiionate Aceasla e.cept, dac nu chir ,' !vriftrl po. al legendei, cel puiin elicienta semantic a istoririi ci: lf a-i .,ontologiza'. spuscte (ca i! cazut mitu.itor), ea ,iiri n! lc tupc tolal de reat (ca tn cazul basmelo.). ^ttfet sps, ,'r"l solicili c.edinta, tn timp ce legenda numai acceptarca; I','r'nul se dispenseaz de aceste atribute. impticind numai soli, rrrrlinea, dispozilia de a fi ascultat. r)feDt urmarc, legenda fiinteaz tntr_o zon de timit, tnrre | '.,,noscut 5i cunos.utj crezut fi necfezut, real ,i imaginaf, praci r I fictir. De aceea, a$a cum rclev Silviu Angclescu : ,.ade_ 1 i,1 ,(. .rnsl.uctriilor epice de riptrl -leeend- epa11in ficljunii ', \ r't ralori de grup, leactivate de accideniete reintilnirilo! cu , 'iv.rsd lizicj a1e crui detatii sint invesrite cu alte semniflcatir l,r'il c.le imediatc, proiectrii lor pe ecr$Llt alti Frtiul ci legenda, de$i nu coniine adevruri verificabite em_ r,'fi., ^ste Lotu$i crezui ca adevfat in mediite ei de circulatie ,r "rc"i o pozitie rmbivaleni, DAtorit acest.i poziiii. ea bene_ i" rza de ud pfestigiu aparte (in raport cu alte genlri ale titc_ 'rllrii orale) relevihd totodat o mare vulnerabititate la fs.torul I 'nrr Asltel, spre deosebir de basm, care, Deiiinil legat de o

5M. Cohan, Milos li epos, Bucureiti, Ediiura Cartea Romp. 122, aeasci, 1985,

6SirviuA.gelescuo , p,

cit,rp.244

10

girdi, se poaie prpeia murt realilate si de un anume mod de a pe mafi spaiij, leeenda' depinzind de circla -.i r""" t' n** rnentalitate, dispef {orj se anumil ilc o ranre .rocarizaUire"ti areroOeazalatqnci cind acesteanu ii n1ai conler spriiini $i (' ei difuzarea sumeniele ile lalidjtate necesarc ln consecinl oljg'ne ;enn llobal ce lcag un lenomcn concret de o ande la deveDnea rczistetta iar liniiat, mai nqlt este labuloa:) de menlalitle - m|rt mai sczt' i.i""i.a, r" ".*t.."t"tic ' anltm1t Accast; slbiciunc .lerir din aceea cn ,.rafiot alizind le clrrasegmenie ale ralului prin tiltrul anurnito! categorji 're o susue tereni cit arnbii timp aiit subzist legenda Iului, I ' co1 'm o d i l i c ' i l o r t rolJui r: lrnteaTi 'a s " dalol e g e n d e l o r ' r t r ' b u l t L : l e ci't; o\id u B:rlFa.o1(d''1 povestiri : acestor inerent condiliei ..tliiniitice", reaze tocoai lpge'ds '5ra I eap_r"tvPadi' in . . C L ms e v t " , ! "gFnJs c aldrpn noal' t: d"cit -..'1. ." " o . lpo'r'a/' jnlfucit explicalie 'gtiinlific" de pe q o ea ofer adevrat, pozilie plivile_ anumil pozitie culiural, avind, prin acearta, o cu excepfia Fovesttii' ca'e giat fat de celelalte specii nafatile, i n r i m p r"ri adevrale' n r m a i ;r inde d" i."neaca i e t n a a r ac e l u r r l c c r e z u l i , l e g e r i l a d i p a r e s i d ! p ; t m p r e e itrrri se iraDstorm tn al! specie ( ), dar cel mai adese' prin c "ttiinlirireste ireparabil'"? ;at uiituii, ca o recuzit ti"" tot"tn.itt"t amintit lnlelege oblieatia povestirilor etiotogice emde a Ii o ,,ttiinl" (in sensl de cunoaqiere' ralionalizare) ln de luare Dosesis efica'e piric a reaiurui, un sistem coerent 9i si semniflcare (in consenscu vaiofile li etosul unei colctivitii par_ istoric ilelelminaie) a univrsului inconjurior, in lntregul $i ' lrl r e " u o a i t F o ii",r."r:'t|'" ."'" M''rune da carp lrpbuic c se achit Ieeendele srtecific, mentt conteltul 1o. cuitural 9i maxim conglijnciozitate,cu maxim nndamont' Asa cum spuneam anierlor, ',ialionalizarea'plopris de le_ gende se dezlolr prin jocul categoliilor epicului, prin logica edii iiciitor narative. La tenelia acestei construclii st o 4hdiosie intre j".omen orl pro_ )i un.nrre o R . d r n i t ;d i m p - s " n . a r p d l u l u : caz, a aduce nein acest inseamn, cs cu1tLual.A "raiionaliza" l norm abaterea la logic, ilocjcul ia cLinoscui, .unos.tul totl in riflutea unei nole comune (evidente su latente) cate ilumineaz dinir-o dat intreaga zon investjgat Ceea' c ln_ seamn c in sislemele de gindjle tradiiionale, aharosia \t1deTOvidiu Birrea, Falctrotul rolnAnesc,Bucure$i, Ediitra n c r v a ,v o l . L l q 8 l , P 5 2 Mi-

,LLn.5tcimportante roluri cogntive. iEsenlial esie faptul c ana_ r!'rir iii asumi dou funclit, una explicativ Fi u.a normativ: .. .oriide. c prin analogie realitatea nu numai c se exptici_ r ,7.i- da.j prjn chia. acest fapr, devise $i controlabit.,, 3 Spre . !!npi!, un lapt straniu Fi nelinjttitor precum xistenia unui j iirDiter care trieite nuhai sub pmini, devine controlabil ]li.rtall prin ipostazierca cirtitei ca- sor jncestuoasa Solrelui, ,'rllrmnat s siea mereu depriat de acesta acelaFi tucru este i , , , t r b i l D e n t r u ' m i r a c o 1 u l . 'm t e r j i r j o c u t d i n t r e b i n e c u v i n t a r e9 i rl,-rt.r ii acordt un statut aparte, care explic eeneznister'oa.,, i a.esl,ui aliment ; aparilia cumva actireasci a el'ocei1or, cind ',,r!la e inc ,,in putere,' ti lnbeaga naiur dofme. devine jn_ ,lirlibi11 ($i controlabil) prin de\crterca tor ca doi copii prir',r,, su.prin$i d o vifoi1 in pdre Fi metamo.fo?ati de iirln tlls in flod t.a,m,d, obs.rvm deci c leeendele ;u las analoAia ,,raiionalizaroaLr' ir s:are nud, nu prezinl .,taiDa,. realutui print.-o ecuaiie t)'.rlo.. direct {ca in cazul ghicitorii unde rot o analogie der ,n,s.:r:io incifrare sjmpl, concis). Din contra, legcnda desr ,. !r'r fe:alia analogic intr-o suit de evehimente ca.e, pornind , rr o s'tualje, aparent f leetur cu reatul invocat, conduc, ti ' tlaDslormri sugesrive,la o stare de maxim apropieie de .r. sie. Astlel, lntre dragostea dintre fiut ZefiNlui $i Ileara Co_ . rreria ri shiocei nu exist, tn sinie,ntct o legtur; l rel in1.!e r,li rfmoas Fi.indunic, intre hotul de cai ,i cuc, intue o mam ',r.ocare $i mac etc. Dezvoltarea epic duce la convergenta din_ i ! aceste fiinie imaginare 9i obiectete reale, confedndu_le priri!.1o., prin lnlnfuirea diverselor tnilmplli, arrjbute, sili sau ,,lirni analose cu cele ale tenomenelor conclete expricaie de Lr.rsii povestire, Aqadar: datorit maStedi copiii fug de acas rea., clnd "se lupr mai aha.nic frigut cu clalu_ ' ,' i .ilpiii de zmeu, gresionat rotic de acesta, atins cu o ,,'ifi nlrorii de siDge, tara cea frumos ajunge inlr_o sr.6 , rumplit spaim ri disperale: hftuit de lupi {ciinu tui sl. , rfu, ci.uia a indrznft s-t fur; caii) Fi de curicr (care tumi,i ' I in noapte ca s-i descoprescunztoa$a), hotui se pireFle ,rir. dc binc incft sftntul rlebuie s reculs la ulrimul mijtoc ite ' | | ' . o n ' a : s A - l o b t t g es - S i a.at. singur lo.u. undp se at ; ''"r i ilnt rare ti-a rrimis copitut in a.! sar. dup m.ai, ' '"i , i - r i h r l r 2 t e .1 l c a u t a c u t i t a . r i c . t n c i t n d tin" sc.ma 'rlemo Guideli, La route des morrs, pariq Ealifions ilu Seu ,

de mircinii

.le pc cimp 9i, ln Iuea e'. arrilge cu tlpile

'im-

pe o Pini in acest punct naraliunea se clezvoli (in genere) jnreNenm1cir ijreasc, Ir mari ruperi de regisiru epic, lI supraratrale ; ea esie nLvada6 de tii labuloas ori inlimplri tracorcr.t, cle date exlcle asup.a lieiii satului, I hentaliiiilo! alilionale, a Dormelor ii latorilor care ghid.azi deciziile indivi C!nllolind curs1 cpicului, alegind anumite dului qi cde.iivillii. dispunere a rolurilor narative' perlormcrir functii 9i o a.uditi legen.lelor au rcuiii,, prin povesliri de Nai ma.e sau mai njc intinilere, s orienteze etolulia personaje)oi cfre un punci situll la ,marginea" analoeiei iniiile, acolo unde {ir] istoiisjrii fue_ buie rupt ti nrlocuit cu ur elemeDt nou, in misurii s siere saltl uniiicaior. sinte2a ceLor doi termeni ai ccualie! prinrare l povsiirii asemenea schinbri de regisu 'nteriorul uni!ersului C'I prin introducerea operatoror narotini sjnt posibrle numai mi dsea aceitir sinl rcprez.ntali de meiamorlo? binecuvintre, blesiem. vraj, pcleal, erorre. intfecere etc Desigu!' cel mai elicieDl opcralor este melamoffoza ; e uDette idealul povestjrii cu concretut relului : .a sn scape de aglesorul erotic' lata s a prelcut in pas.e, pstind hajnele de atunci si pai de sirge .lc pe ele ; la le1. copiii rcbegiti de frig se lranslorm un asein acle Ilofi cre apar nereu la vrernea iernii. lrinlr de meDea act brutal, ru!! de o.dinea cotidinului, insliurator Doi obiecle 9i noi ordjni, se exllic originea unei Iorme a rea_ Analogia lnlui, alribulcle.ei specilice, rosLuL Si locul ej in ltrte (chipul pasre inlfe o conoeri) ni com{pornit de ]a obseNalia portanenrul) ci qi o ipotti. iat. ingrozii fi tins de slDcc' a lost ilezloliat intr-o lovesie jusiilicaioare (cum a ajuns o Iati oarccare inrr-o asemetea jpostaz) tt apoi, prid foita (in eeal msur d.reglatoare ej reglatoare) a melamoflozei, fost topit nnr-o singur unitate, Acesi operator laciliteaz sjnteza djntre .ele dou entiiti, electuind prin anihilarea ontologic a lneia ti promovara unei alte exislenie, traflslerol d calilii de la -rhelipul" imaeinar ]a fiinla real. Observim deci c el stricn .,rind{ial" unui nivel i] leg.ndei (cel aI Dovestirii propri!_2jse)drr refacc rosrllriie in alt Dlan legeodar, pin aiunci subiaccnt : accla al delinifii lumii cncrete. naratili ln acelati trod lunclionezi Si ceilalli olerat.ri Uneori ei se asociaT metmorlozei, alteori apar izolati -11.1 sf, Pelr' il blstD pe hoi slL se txdeze singuf ti sir se preltc intr-o pasre cre ti strig mereu buelc: dracul blestem albjna

.a oamenii s-i mnince sci.na, iar divinitatea canonicir o bnecuviold ca aceasl scirnn s fie dutc ti hfniroare ; btestemat de Noe, corbul i$i schimbi culoarea peretor din albe in ne(fe i vrjit d. 'aDa somnutui" Mitru se muti in alt tidp, $i, srrigitrdu-Si mereu fratele pierdut, se preface in cuc; pclit d. zaic, turturica nu inval cintecelc psritor $i rtnine cu gtas hoDion, suDrtof eic. Da. aDaloEia inremeiaz jn planul de protunzime (lr acela a1 togicii populare) mecanisDrul tegendetor, ope.{to!ii sint aceia care, in p1anul de strprafal (in aceta al desf9uriii epice) permil reatiza.ca ei, adic lrecerea de la narativ la real, translerl de atribute 'dobtndite. de srhetipul ideal prin dezvoltarea povesti.ii ci.e fenomenul, obicctul ori vietruitoa.ea real- Prin u.Dare poveste i.verseaz procesut anatogjc : acesta pofnea de la obse.vatria reahlui {ji stabilea legturi htre datele tui Si unele conjunituri $i feple did lumea social 5i umanS ; erricul incepe cu prezentarea unei situlii ohetresti, ii unnre$te evolutia qi transfo.hrjle li coictuzioneaz pfj. socreree ei cu planul concrer!lui, prin transferalea utopicli It roDringeil. Folosind o sintagm dtn limbajul ast.onomic, Dutem defini a.est Jenomen Drin,,mitcarea lprehl a eDjcuhi,i. rlra .um pminteanul arc impresia c soa.ele se miscir Fi el st pe lc, cititoful de legende trie9te cu senzatia c poveslnea curge spre un Ceznodrnlnt oarecale, vzut ca o consecinl neaSteptat a dinamicii naraliunii. In Iapt, r'n planlrl logic de profunzirne, codcluzi3 (intemiain pe aDalogia initial) ,.pre-exista" voluielo. povesfifii ; ace61a se consiruienie de la ..coad spre cp., liind rodul aelectrii tnei anumit slructuri epice in lunciie $i la cerfee deznodnn11L11ui deja cuoscui.! Aleg.fea dezvoltrilor .pice crtc ghidai de cerinla ca ele s conduc spre acel linal in care .$ul Drincipal ajDgc in posesia tuluror car.leristicilot (asigural de opcraitorul nafativ) cire termerecesare saltulti .u] real (care, in planul sub|exiullri a rmrj1 merc, ca o prezeni vie, activ, mjqcrea povestirii, aqleplind .,coacerea" ei pin la ir\d.plinifea conditiilor pqse de analoeia pfima.). Tipurile de aviiuri alesc si puse in joc d. epi.!] Iegendai r.pfezint .,locuriLe comne alc Dovesljtului lraditional, adic ,,cele eicmente aie unui lcric cultural, sinCufele resinliie de et i"mut saiului de odinioar n.MC.) .a apte s inlesneasci anudile tPcntru cest aspeci vczi, pe larg, M. Coman, Mitos ti Epo', op, ci,, p. 129-130, 171-1?4 qi 212,

14

Iorme de comunicare".lo Ceea ce inseamn c in sisterrrui 1egnci iocur dar nu povesiiiea (in sine) conieaz - ca in basn * prepovestir (planul optraiiile nentale de su$arel) dinire ri supuse (p)anl de profunzime), djalectic sbtil plin care tealul in urma incadrrii si analiztii sale aiunce s rie,.mlional. prin sisiemul logicii nralive - iogic bazat pe ordortarea elementelor in coniieuraiii de tip meloDimic (corelfi bazate F succsibi si interactiuni) $i de lip metalofic (corelri trazat pe Astfel. d$i la o pfim vedere pr simple $i naile 'poveili' desprc natuf, izvodite dirir-o gindire,inlantit", ne6rjjntific, incapabili s slpineasc abslract realitatea, legenalele ni se dezvluie. la o analiz atent 9i lipsit de prejudecli, ta u. inslrment comple* de jtveslieare a niversului inconi!*ror, ca n sislem extrem de sbii1, cu o logic 9i o coerenl reDarcabil, capabil s satisfac nvoia d ,,,ralionalizafe" a uDiverB!]ui amb'anl la paramelrii Fi in slilul unei anumite menilit1i, ai unui anumit mod - determinat istoric - de a concepeviat4, dte.i!ea, rosiul lumii si al omului. I{gendele lopulare rorrne$j din a cror urias varietate volumul de fal prezint doar ctteva ipostaze. relevante atit prin subiilitatea deersutui intelectult cli ri prin frumusefea .onstructiei nartive - ne dezvlie arti_ culaljile ul1ei gindiri poDulare iscoditoare,subtile, aient la amnu!rele realului. l conexiunile si interdeterminrile cultura_ lului, o gindire aflal. intr-un cuvint, in deplintalea pdteiii It profunzimii ei, MIHAt COMAI'

A. LEGENDELE FLORII,oR

ILEGIiNDA BREtsENOCULUI] Pe cind v.rcau turcii, P:rginii, o fati:r ducindu-se in jlu oidurc si cul..- r {rr-i, dL:rn,lnii din vJl' vJzind-o (izul in:c' Lornit ln Iura "pr" ei. t'ara, d. \primj, a iunchi ri r i"cnur , ." rua lui DLrmr)'7(ucu atita cr^crint.l. in;ir p;n;;rr rl .-r .l"cihis:i a .nqhilil-o . Djn corFlrl i ins. a crcscut la suprafat berbcnoc D; ^cee tetcie cind se mriii. din bcrbenoc i;i fac cununa ale mireas pe cap, ciici e din fatri, spune poporul std ln lolclor' r' ELENA NICULITA-VORONCA

POVES'IEA BARBANOCUI,UI Cic:r fra un om, c:rruia ii zicca Toa.l.r Brbnoc, tare bopat si tarc norocos si )ilostiv, $i riln de bun ia Dumnezeir. ci' cc cerca, ce dorea el, to.ric erau dup \'oi lui' Cu ioate astea cra talc ncmultunit Ar fi vt-ut ccva li n_ar fi vrut, m .oq, ca tot onrui s:rtril dc birrc. ii care, deli n I doare nici un do{ct, totusi parci'r sc simte boinav, 'oarci ii lipscstc cerva. intr-o_zi se intorcea cl. l:1 tir{ accsii. Era frumos in ziua aciea. Zi dc prim:ivttri. (ind ride cimpul de verde si floare si cind florilc, ca trozite din un somn lung, bolborosesc povcEti tainicc, neinlekrse dccit de nzdrilvani Si de ie1e.

, o S i h i u A n g e l s c uo , p . c i t . ,p . 2 4 4

17

Si tocrrai trecea pe o cr:irus cc o fcuser oamcnii pe hllrl uDi arituri, m:irginit de un pirii$ cc culgea dln un izvor de la poalale unui huciu verdc, cc sc veclea pe un deal inverzit d curlnd, c:r un ostrov in mijlocul Lrnci apo mari- $i piriul, ca o topirti scitpatardin gura unui dusmn, fugca pe sub icrbufi ;i Ii{oaze, repede ti sciipitor la sorro, invtulindu-sc in hutboanc, cothd ire dupar iciburi . i h o l - ! " n i . i , ^ I . . d u . d i n n . u p ^ l , t . r r - r n i r o r . ir,n .. ' , 1 i - n l " u ' 5 " i n l i l r ' ic , r ' r n . . r i p . c p , . . . . , , , i . z . n . r p . Fi apa asta o $tia de muui ani, onul; pe acolo, o plrase Fi bunica lui. Bunica lui nurise, pnrinfii tui aiiiderea. Piriui iii schimbase cursut, i$i preschimbase rnati;i tot tratia. Asta pe line viata lui searb:id:t de. m ritor, ii des tepta in cl o lurnc de ginduri $i icoane: copitria Si tin relea iui trecur. copiii lui, nii nici, aitii nari, btrinotaa .o ii turnase un smoc de pir slb iD {runtlr;i moartea cara avea s vie si s i inchid ochii pc vcci. Toate erau cum .f.'u. pe 1.. f. '^ ir{nl-cni. .J l.-r irdlr\ \rcn]ci; inrp_ I . - - | \ l l i d . 1 , u i r t c l . p ; ,t c . i . . , a r . | \ . , s c f i c i . p n d r r r \ u l p:istrari.i, dar nu inlclcgca s si moarrl_pentru ce aclunase cl atitca bunuri, ninca aga de bire, iti fcuse gospodrie de iji-i mearg vestca. ca s rnoar:!. sil sc risipeasc toate in urma lui ? S nu se $tia c in satul cutare a tr:iit un Toader Brbno. ? ,.Bine, ii zicia un gind intclept in cl, alar au s rmiic la copii. La copii ?( rspundea e1 rzvrtit. ,,Dar ce folos dac n-am sil i vd .u cum triesc, n au s auz cuvintul meu povtuiior. Ce am s.'rJolosesceu, chiar clac ar aiunee si imprati, dac eu n-am s-i mai vd_ Au s i v.1di IRnF. Ilorile prim;\erii. soirclp pF -.r, d..u n 1m s , | \ ' i d C n m i f a c F U : O . v F . n i c nL u u r i i c r r i c o t i r d.,li l rm,a.d! ce mai tr.iti cind vi3.r r.r ^ i)a dc \irrb , C , ? o h ! D o r n n F .d e c e h u s r n l u n p i r i i i , . i p o r r a l fi mai fericit. Ia uite-l ; ied i se pdnseser turtrlrii icmii de barb, si imbtdnise c nu-i mai auzcatn glasul, si azi, c!lr].a dat de soarelc primveriij s-a curtit, s a splat, de plrci acuma s ar fi narscui De co )1u-i $i onul ca un ptuiia$ ? S vie o vreme ata, sal nlr i rmiic decit osul, $i s bat peste el un timp, in care s:i inceap a se inbrica in un chip de om mai mic $i mai tinr. Cc bino ar fi atunci, cind orhnl avind o viat trit, s ar fed ;i de gre$e:i si ar tri mai bine !

Asa girldea BrbDoc in gindul Iui, cind decdat ii r:rsrir in cale doi nro;negi: unul nlai inalt, clr o b:rrb' Iunq:r Fi alb pin 1a genunchi :i imlrricat cu c lljubea lungt Fi blnit, $i altul, rnai scurt' cu un fel de sirai pe l]l. ce p:irea sluga cclui dintli. - Buni ziui, rnoticilor - llrari ornul, scotinciu fi cr"r ciula. - Mullornim d-talo - r:,spunlcri ei. - Da jcc+ro ? - Ia de la tirg Fi acurn mi'r duc spre cas ii i/'rcmri m gindeam dr ce e viata asta. Un {lcac; nici r]u f1ii. nicl cind ai trit, nici cind i mrit. Ce folos car:trc onrl avcrc, sft se l{:rirscti $i o nlie de ani; ncvast' coPii, dac tocmai cind e lumca mai drag, 'tunci vine morica fi i Iace sfirqitul ! - Apoi ratu laci c:l te Plingi illaintca lui Dun-,ncZ'II sfintul - rspunse cel clintii molneag - pentru c;1r' Luie si intelegi; pmintul ista e mi., oamenii se irnrul" i i - l ; r r e r td ^ p , " l i D , .n 1 " , . i . l r ' l n l i ' t . . . i d - r i j n a i n t d . p o iq i . d c : r . ^ e d e l u r ' h,qdamr:r,n ar Ji 1a o leacil dc pjnc. - Atunci de c. nu {ace arsa-- r:'rsl)unseBrb.iioc plD ]a o vreme si ne lase oameni, de acolo s ne pre_ iacir in vtco buruian ceva. car. triieste cit lunrr'x - Vra s zic ai vrca si trilier:ti cit lun]a ? - Da * rspuDse ol ul - a: vroa si ;tru ce se \rl]r petrece pl_r la slirlitul iulllii. Si carn ce ai vrea s iii ? OmI sc gindi, s"'uiti la norii ce se duc pe ccr Si ii vcdea pc unii intr.+1i cn riitc ostroavc muntoas'r li deo' dati d;strimiDdu-sc, !o uit:r fi Ic piriial, ri gri : - Eu unul a9 v.ca sir {iu un pirjinl, c:1 el crEe cit lum)i1 si in drumrrl lui nin)ic u I stinghcr$te li l'ecle atitea lucruri: llorilc ifi plcac'-rcapui lii lie udt' de un" dele hri rcoritoarc, ierburilc sc tltru in l:rturi' sir se duc mai departe ;i el (Lrrge, curqc voiosi siiltind din Fjair n1 piatri, pini in apa c.a rnarc, d.-a.olo d ir alta lii mai satc ti cle acolo in cctate cea rnar''' n1arc ii vcdc tir{uri:i unc'Lesc nahlnii tartc airclc clin lu e, marea, ii stau la slat, ba dre norccul sir irlconjoare lurca Iri mult b- Binc, omule - fcu no'sneagul - Fie-ii voia impljnifi | in lof sa1 ori, s:I te ingroaPc, s te hodir:eFti tt 19

t8

tu dc atita zbucium omensc,cu un at1 inaintc de a muri, inir-o zi cind te-i aa in gr;rdinr ta, ta vi prclace intr-un pjriia$. - Bogdaprostc - gri ]lrbnoc ca usurat de o maro lrcutate - dr m rog, D' ti fi d-voastr.j Durnnczc cu Siintul Petre ? . Ins moEnegii, cind bEi bine de searni Brbnoc, pie,,Numai ci Dumnezeu cu sfirltul Pltrc a fost.,, isi zise .l si plec a(asi ;i tri ornlrl rnutti ani; ii atbi pimt ca .arna, i se slibir putelilc, sitllte.l sfirsitut apropiindu-se, dar lui nu-i psa, qtia c prfcut odati in piriia9, avca s triasc cit Vavilonul. Atita c avu griji s spuie gi babei -.i copiilor, ca s gtie ce are s Jie cu-el,_cindo fi s moar. Si :rtr-adev;r. inrr-o prjma\.r. ,, p. , ind "p attd j 1 -.r. J.nr rr. numdi ,^ "im{i .: in..p. ^p lnpi ^r un bo: de i)nr:it si c picioarele lui se prefac in p, de acoto trupul, incet, incet. Stdg ta copii, ta evast, s vie. Cind eia iciir din cas,Brbnoc era un piri4 cc curgea fcindu,$ drum prin_ iarb. pdn artrr-$i tt i$i f"cea virtoj, io rupca,,le ducea la va1, ia vale, tot Ia vale, pin ajunse ld o ,lpi n rp. Arci "ra un piriu c.rrn p,inr"i cu z;bmo! .l ' il l n ar. 1ole p rii"..lo ce ddeau in el .,i cu ^ars worbea si cu ele de rnin, de git, so ducea ca Ia nunt un- Cum.vzu piriiasul minunea asta, hop si el bobildio in ap i, cu cetclalte unde, glt la vate, firind si hutindD r r d , o d t 1 1 o a t r" . u p : f l u t . n , a p , s " o p r i r as i s e r n l r i s 1i.J.lnlr un lo,. ri.r Inmlj t r"uii qrar itard" pJ) .rnepa l lol ir. sr . p nu rrili r\ea Io. pe und^ s trea., - Vdi - roori p r,.ut- undF am .uns: Srili, onmeni bnni, de m sc:rpa1isi dati-mi drumul ! Dar cine s $tie c el e oat ? Si a9a a fost sitit s stea pc loc, sftuindu se vleme indelungat cu celelalte ape, .F. dp f;cul. Si nu gas"au nici un mijloc, cci nu vedeau prrn zrLl. nicj cpa In,i sl ,bi borri(icj. Cpr.at-ru loate col_ tudlc si nimic. Zidul eri prea inatt. Atunci piriul hotri cu toatele s stea, s-qi rnai adune puteri de la matc si numai a-cainceDura-:i umtla piepjurile. a se acalara p^ mrlurr a impjn-4 T Llril! ..frpdelinduL Asra n-ar fi Jost nimic i_dar intr,o zi se pomenir cu niste Jemei, care p r i n s e r ia b r a I 5 r ' ui . i i . , r - r n e p a) i t o o i t s i a u m J r _ drrir cu . n^p3 roir" pd ,i ,u unplut-o de nmol. Asta 20

a fost pe nealteptatc pentru bictul piriias ;i poate acolo


se in ou. , J." ,r' r o ,'i r' li u Pl di( ri.rc .r_o miri a D a .d r u D r r ,r l u i I . f . . r ' d d , r r r r 1 u n o l t d e , ' i d : i r t l l r " , d i n . ; 1 , . . A l ' - .I i z i ' c p : r i i r s u l .. . b i r . , l am scarpat'r $i fugi cu rl--,rlaPiriuhli ia vale, huind 9i chiuind de bucurie. ln adcvr, vizu cl nrlte lLrcluri lrunlose, dar Si uftc Ajunsa intr-un tirg. Aici \"izu case mari, oarneni mulii, muzic, zgomot carc i luau auzul lsi care l_ar fi inveselit, dar toate canalcle de scurgere didcau in e] qi toate murdriile se aruncau in ap 9i asta ii fc piriialului viala de nesufcrit Si se tinguia jalnic, c durra hri ajungea pin la inima izvorului Si se vedca tale nefericit 9i pizmuia toat firea, dar mai mlt pe ni$te brazi din preaj_ m-i, ce-Fi legrau capetele la btaia vintului li tot drepli erau qi cu cpetele lor inalte par*i xtingeau cerul ,si vc deau tot tirgl Si attc locuri pin dcparte. El se gindi : ,Ce bire e s fii un brad inalt, rccinic verde, iarna, mai vara, Si cu cit imbtrincsti, cu atit creqti mai mare J<i {rumos(, Ah. Doarrn., i: n a un brad La voiba asta, ceva se desprinse din nouri ;i piiiiasul cum sc tinguia c ochii spre ccr, v;tzu chiPul moqneaguilri care ii fgduise c are s-l prefac in piriias, ii ii zise : - Ei. omule, nici aici nu !i_e bine ? - Nu, Doamne - gri piriiaqul - uite ce imi poate vraIa. - $i piriia9ul, in lupi cu zoaiele tirgului, i9i cint cele ptitc, T.1tlui-Ceresc. ' - De, vad ..i .u - ,,i.e mosn,i:ul dar rl:c:. ai De, pcatele mele * tcu omul dar am $tiut eu

- Si-acum ce vrei ? - Vreau s m prcfaci intr-un brad, c poate mi-o fi nui bine. - Fie.li voia |,nplinit;. 5j mo:ne3ul,circ nu era :l.Lul de^it Dumn'/eu in c h i . e p o r r t d d l - 2 ., u u n ? i m o , 1p l r n d e r n t e l " .t i d i n d d , . cap ca $i cm ar {i zis:,.]as, las'c te-i stllra tu de deSedciunile omenesti(, in vreme ce piriia9ul, chiar in [rdin3 luj, .o pr.t.', J .n un brd inall ; se uir; dc u . i e d c a l o a t e i r n p r e j u r i m r l e : rn u m i i p u t . r d c b u c u r i e 2l

intr-o zi, nurnai cc vcni m:'rrc o ploaic ca acc.a, cu grindin:r -:i un rotocol dc rint Si undc n-a incoput a trrislli 'qi a pocni in copaci si unclc rlu n1i I insfaci pc brad |intut jn bralele Iui cete ncbunc ti undc nu incl]pu, nl.iti bade, a-l strin(e Si a i zgillii fi a i rlrpe clir rinrrclc si unde n-a dat.si grindinr s:r-l scuiPc in obraz si sarI iovoalcii cu triste bucifi de ghcati, ca acelea ? inceput a cl a tipa li a striqa in ajlitor toat{r ncarrurilc. Dar (ine sii-] intctcaqri ? N.rroc c:r furtun:L trccu mai iutc ri nlurai asa a sc:rpit. Soldit, ciufutit, isi scutur ramurilc dc plonic si incepu sclifosi 9i a se vicarra: - Brad mi-a trebuit mic si iiu ! Doanne, cc mri {ac u acum ? De va mai vcni un vint ncbun ca rnai adineaF lca, m duc pe girlir. Acun v::Ldeu cri n1ai bino c sil Iii _vint. C vintui e n1ai tarc ca oric. Ii troce pelte nou qi pasar si mri nici nLr i nici clc \,icl. Und; c piedicil, tri d btlzna si trece in lumaa lui si undc nlai pui c:r tofi co pacii i sc plcac pin:1 la pnint ?... Doarnne, {ir-mii mai binc un rint I L r \ ' ^ r b ar . 1 1 . o p o _ t . d v l i d in . r ii Jro;n.rgul iar i:i bg capui printre us.i ;si inhcb i - Cirle plingc acolo ? Bradul, carc stitusc cu ochii l c.r, ii varzLrse si grii : - gu, Doamne ! - Da ce este ? - Ncnorocirt mare, cat jos nuDai li tc r ti; m-a ,ncno.ocii un vint ncbun. - Si acum ce mai vrei ? - intreb.ir Dumnezeu. - S; n] laci Si pe minc un vint; poata oi nimeri - Amin | - flri Dumnczeu Si fcind un semn crllci$ cu inina, bradu] sc ii prclcu intr-un vnrt, fi cc vnrt ! Omul cind se valzu vint, a vrut, ca suflet ce era, sarse .arate mai vint dccit toate vinturile ; s a umflat odat in pene, s a uital la copacii cc abia sc legnall dc suftarea Iui r n _ . . ,, 1 .i undc n a tn^c.ul i b,r. .i ,r urrbli rllznclc rqlo pin colo, turburind nourii din cele patru pgi ale Iumii si unde n-au venit nistc lurtuni ca acclea, si undd -t'I-au t.lbrit nori pc ci, cLrgheat Si p, vreo dou siptmini, de ajunsse bietul vint vi de capul lui; umbla p n ploaie mai mult plingind rsi cutind cite un ad22

'lnsi

post : dar unde voia s iDtre, i se inchideau usile in nas 9i ptnreca pe afar zgrebutit, rugindu-se pe l fereslre : - Faceti v mil Fi poman 9i li,saii m 5i pe mtnc micar in tind. \|nr. inn I nr"]'j:I: D . , r d :r - r ' . i . t r r n p i ' r l r rd .. r I i1r'^rrf: Ana.|..i, ll r" v()1i iarna coa cu vjscolc si cu onlt li bietul '.'ht umbla vcsnic cu spiDrca plin de qheal 9i cu barba plinar de tu4uri cle gheati fi cinindu se pe sub streafinile caselor ; iar intr o ;i o Jrili ru. Carzusezilpadi mlllLi, cenrl se Siersc dc nori, din rritlznoapte btca url vtnt r.rcc li plin de dutnatnkr Si sc latcun {er dc crapau ouile.o:bului. Mai atos intr-o noapte, bictul vint avca sij moirrar; stelcie sc uitau la pmint ca niste ochi de ;tin !i pe uiiti nu era tipenie de om $i era tirziu 9i ulile toate incuiete ; iar pe claniele utilor sc Prinse ghcata. $i el nu rea nicieri irn.tc s:r intre, ci ateare ca pisirilc da 10 casri la casii, de Ia pom ia pom, gemind ti dirdiind si cleodatnu mai putu alerqa, ci incuindu sc intr-o clopotni!.'r, !o Puse Fe grnduri l - Mi, ce am tcut eu ? Cine m-a pus s tnai cr si asta ? Nu cra binc s:l fi fost llloft ? Acllm mri hodi n,,an. Wu, z:[r, narc c defc]rttliciunea on.neascil; ce e asta s su{eri atitca $i tot s cei s trariesti ? Ntr. znu. mai binc de ltori;uite, elc mor toarnna.iarna se hodtnesc in mornintc pe sub zpadarii triicsc cit lmea. Cc bine ar {i sir Ii f0!t o floarc ! Doan c, laLlnl o floare I La vorba a!te, o fer.astrr:t.lin cor sc dcschisc Si n cap cu nilte late ctc -!:tintsc ivi- Hai. cine u.l:i ircolo ? - hltrebi el. - Eu sint, Doalne - rtlspunse Brbiinoc - gi cc vrei iar ? - Si mi pr.laci in flo:1rc. - Iar, frtte ? $i mr'rcar ]a miezul noptii mr mi dair pace j arn trcrbfi. Cc floarc vlei s Jii ? IIai spune rlpedt c:l c flig afar:r :i trebuie s?iinchid geamul Doa[rne - zisc Birbarnoc - sarm faci aia o floare, circia sar nu i noari ridicina toamna, ci cum o da primivara si invie iar. - Ei poftim - ii zise m tul imPrat aI necunoscutrului lumea piere ti lui ii vie de petrecere, aS intr-o' doar;r. Ia ascult Brbnoc - um1 ristit Tatl-Ceresc -

eu n-am timp de joac cu tine, iti nai dau n soroc $l dc acolo, poti s te tunzi, c nu-ti mai tac voia. - Doamne - se milogi titiind Brbnoc - mai f-o pe asta, incaltea s:L nu fi cu banat c:r n alrl Jicut {l li -am dres. * Bine, fie-li pc voie si asta, dar sii Stii c de cum ri-ti iei o edj c oi mai veni la glasul t:ru ! Asta-t intiia 9i cea de pe urm oar. De-acum, Ia vremca de-apoi. pin atunci ai s te p.efaci in o floare, cu frunzele tarir lucitoare Si care sc tiriie pe pnint si s:i cresti prin qrdini si prin locuri umbroasc. O apuc:t z:ipada ti nu moare ;i tot frumoas icse friri a Ji scmnat ; 9i s:r ti zic tuo brbnoc. Si Dumnezcu inchisc geamul, iar vintul s1rstrecuri sub zpad $i sttu acolo ascuns $i cum se lu omtul :si ddud ?ele dintii rnze plimvratice, el se ivi schimbat intr-o floar, cum o sorocise Dumnezcu $i lumea ii zise brbnoc Ei se vede pdn grdini 9i locuri umbroase. De unde se stie, dac m-ar intreba cineva de treaba asta, nu as putea-o spune, da cic in r,.remeade demult, umblau poveqiile pe la case $i spuneau ia crcstini ioate 1.,:nela 1 u m i i .a o J r n . n : i n r a , d o b i l o a . n lr . i i b u - u i ,n i . lor. $i pe senne c a fi spus-o qi pc asta pe la noi pe acs c mi-a spus-o ii mie mama, ia eu, de cutn am nlincrime la lilnbi'r. v o spun ii dmDeavorstri, iar dac o ;tie cineva mai bine, s-o spuie s-o aud fi cu.
Pone$r . 'ftotilor, lDRAGOSLAV

gur 9i-i chinuia in tot Jelul, pin ce intr-o tjun demlneat ii alung pre toti de-acas. Vzind brebenelul precum Si ceilalti frati $i surorl, c nu e chip s triasc la un loc cu mama lor vitfiq, pfsir casa prinleasc qi, apucind care incotro il duceau ochii Si picioarele, se impritiara ca nistc pui de parturDici, in toalje prtile prin lume, ii dc-atunci Du mai Stiu nimic nul de altul, nici nu s mai pot intilni. Chiocel, vzind c copiii si au llrat lllnlea-n cap de rul sotiei salc ;i c nu se mai intorc inapoi, s- Jicut alb ca piiretele de suprarc si, {arri sir mni intind mult vorbi, cici n avca c cine s-$i puic mint0a, a plccat Si eI in unna lor, ca s:r i cautc Si s i sirinq:i iar:Lii pre toti la un loc. In zdar i-a fost ins toat.i alcrgaitura ii cutarea,,c:rci nici pin-n ziua de ast:rzi nu i a mai putut afla Incotro vor fi apucat Si pin undc s{: vo. {i dus cei trci frati !i cele ptru surori ale brcbcnclului ti in ce loo anume se vor fi oprit fiecafc dintre dintii, nu se qtie. Atita se $tie numai c brebenelul, cind a v:'zut c vitriga ii alung au nepusa-n mas de acasi Si c.ittrcbuic numaip nteasc $i s:r sc duc in lume, decit sir prsescca.sa s a fcut niai intii ro$u ca para {oculLri de minie, apoi lb ca pretele Si pe urm galbcn ca ceara, dc suprare si arsas- dus Si s-a pierdut intr-o pdure intins qi umbroas. Si de-atunci floarea brebeneli.Lluic de trci feluri : ilb, galben qi rotie.
S. FL, MARIA\ .,Junihea litera.r1, 1905, (Banat ?)

BREBENELUL
Drrcrrr^^ <r D l t, r r.h.r I -D ,.

Brebenclul [...] e fiut ghiocelului. lns el n-a fost singur la prinli, ci a mai avut lnc 3 frati, anurne: cocoFelul, fragul $i pipigioiul, precum si patru surori, anume: agriceaua, miciuneaua, rujila $i viorica. Murind maica sa si insurind-se tatil su de-a doua oar;r, vitriga fiind o femeie foarte crpnoas si rea, atit pd dinsl cit $i pe ceilalli frati $i surori, nu putu de lel s-i 'suiere si de aceea necontenit ii batjocuria cum ii venea la 21

. $A

A fost ci-a Jost, c dac n ar fost fi, nu s-ar vmt povesti, c nici mie nu mi c drae a minti, ca Si Ia purece a sri, din priete in priete, dar mai rnincinos o fi cine lr -o crede, A.fost pe vrernca aceea! cind ficcare sat isi avea impratul su. Erau atilia impraqi, de nu-i mai puteai nu-

mra : afar:t .lc saie, mai ivealr si p.'rdurile irnpirati qi inc nnD.irati de cei tarj, de cari toati lumaa 3c lcun dea. Adecn criu pe vrcriilc nc.lca pildurile plie do zmei, cad, cind le l'enea pofti, coboralr 1a satc :i fceau pcoste la oamcni, frindu-lc fetclc.ulc rnai frumoase. Pindau zrncii dupai elc, cirld mcrqcau dup ap:t la izvor, lc Prtndeau in brate fi apoi car'i-te. b:rictc, crt ele pirl:t in {utldul pidurii, in clesi$ul coprcilof, la crlile lor cl. {ru moase, clc unde nu mai putt'au scrip, (lac cumva atflrc voiiic D-nr Ii Iost in st.rro sir kr scrPc, onrorirrd Pc zmci Dar ;i voinicii, cci ]n.li nrulli isi ]sau {'iolancle p acolo' c cle i oc],ea vrco zmeoaici. ii omora pc loc, ori ci de nu-i omora, de i lisa sri se intoarcir de undc au venit, ii fornleca, de pini-i lumca n nrai era om la loc Era r:rlr pe lrenlea accca, dar cra fi bine de onnrl tru'nos I'o vrcmea accca triiia ur1 in]Pirltt intr-o lar li nnpratul ac.la irvca tapte {cic. Li-am Stiut;i nunelc, dar i - - , , r ru i r , , ' . i r u . ' J " , , n , . r , , r , n . , i o am uitrt, c o chcna BrinduEa. Frumoasc cra tus lcpte fetele irrp:'ratului, nu i vorb. dar ca ilrinduis nu era nici una, cir cr:r ca o cruc. Tus ;cpte crau fci-rl pi"rr. tus lcptc dc rnr'iritat, 11 ts scpte umblarr pclito , clar nici una nLr voia a sc tl1.irita, tort.'vrcau s:r ratmi)r;r t.t ie:1o Vczi bine, c:r clin vin cra o lircatir dc batr:i, crr'N le tgt ' Dra,la mam.i Inindr tati, S:r ltii.um c mrritxti, Scdcrc-ii la rnarta {alii fqi lj-ai Purtr l'tia' ''ll \ ' r nr ' l i j r '

Lor lc cra qroazri sir sc nrritc, .u foatc c:r qind ar f? a!nt. Si bictul impirratul .ra n:rc'ijit Po fctc. .i nu vrcin s se nlirite. so i(.mcr c:r li a ieli numt]lc cr:ts Jftc baLlc indr.rPlc.e s se nrririte, trinc, d'rci i:i cla to:rli truda s:'L ci vezi binc, ctc ai av. :apt{r f.te, chiar imprat si fii :li te pui pc gindu.i. Fclclc in lrrni s-:ru gindit cit s ar.rgindit, poi au rirsprirx irnpriratullli la : - Ne oDr m:rriia, tati, dar silitc n, numai .luprl cjno ne a Plceanou,t. - Fin .i .,,i. - ,,i-. r ),rrul nurnai i vi n'Jdtati, cat bnre vedeli voi c:l cu sint bitrin, nu;tiu ziua 26

si cc;rsul cind voi muri i atunci ce-a ti dc voi dc nu ti avea b:rrbati cari si dcic picpt cu qr.uiitilc lunrii ? AcrLm s-nr fi m:ritrt, dar stili v.,rba: lmriiatu a;j . , r a ,u , r d - n n '. m riar;l pl ' lr .ius. tr nici un pctitor. Cc 1]ra si frfir ? Si trimitar fle vorb ? \i In ! n, r li \'",t .. . , ",. r'.,. i I' ru lrd . pe1r3s.; fctal.i, s:i fi lost .hj,rf .lc impirdt, inplteau cosi! aib, d:'carnu lc ccrc nnrc. Dar d Dumnczeu, cri un irrP::rr:rt dil) satul vecin face o petrccrnie cu voio bun:L;i chcrrri ti pe imparratul st 'cu feple fetc. BLrcLui. lr)r, cri arolo s-or intilni cu {eciori ni la o pcti. Sc tii q.itirii toatc iruinos ;-sc dust'r la voie bun:r. ACcci acolo .rr arlllnxti to:rtri lumca din laptc t:tri : {ccicri ii {etc, m.inc :i ptir-inti, ioti trlu ,r.olo; c.i ticri jucau ti-,si pctrcceru ca tincrii, iar bittlini s.r uii-au la ci cu lcomie Si povcstcau din vr.nrilc cind eralt ii ci iineri. de le 2blrrda mintca dup:r joc. Cind era colo ditrii miczul noptii, sc auzi prin cu.te o duriituri, dc nici ciruta lui Ilia proorocu n-ar fi durit rnai po{aD. Toli se spr:rimintari, dar indat isi veniri iar in firc, dup ce trccu duriiituri, c nu linu mult. Dup cc-ti nrsi petrecur un scopot de wetne. gzda casei ii chernr"! p toti in altai casaria cin:r, unde cra intinse mesclc, ca la imprati, cotca. cu tot fcliul de mincarri Si beululi ti se a${rzar;rci la mcse, cate dr]p ranq;i dup. i'reCnicie, dar tinedi ca ei, sc puser tot un fecior Si o trt. Lirllli Brindu:a incar sc pusc un fccior dc imprat, trumos nurnai ca el, cu mLmcle Busuioc. Cum siau ci;i sr osDiitau, rnai mincau, mli qhlrneau, ca tinrrii, numai !irq.r.i d{. scamri ci o preche de tincri strcini. un fecior si o fati, r1u-si rnai luau ochii dc pc ci. Cind biigaf:i una .a asta dc soam:i, atit Busuioc cit si Brindusa, n]ai c inrremenir:r $i numai feto fctc tipau dc ncaz, cri p ei ii rDioneaz streinii ac.i doi si i or cleochia-Da iari iFi ve-)1irl tu {il"c, povestir n\ai dcparte. dar nu ata cu voie bunir ca p:rnr-r-nt.-ccca.cii strrinii cci doi tot l ci se DuF,i cid:r ai jucari un irc, douti fi colo dc citl ziu, s. gartar dc cale. Sufo.ile Brirldu;ci !i cu tatl ior, tc rnid cun iqir de la joc fr Brindu;a, c ea bag .seam povestind c drgutul ci, inci n-a blgat de seam ci ai lor se duc, dst,rl ci cind vedc c ai lor is duii, d

s se strccurc prin multim afar la crut Dar cind fu a{ar, numai simli c nqte brale tari o ridic de sub-

s:ori 'i o r^lrFdPpp cl ci du l^ copila t n:ci nJ apuc a . f l i - r - v . , r d ,. r n d " i e r a . u " l a n o r i ( , l r e p p u n ( a l n;zdrav nr 'i linulr .1rins In braL^ d" fF ;nr rl c' | ''rein, unde ii ameli'biata fat Si nu mai Etia pe ce lume-i. Si oare cine o furase ? Uite cine I leciorul cel frun.Ios. calc se uita dc la a1t mas tot la ea, cind vorbca cu Busuioc; cl cra tll1 zmcu, venise anume la osp::lt cll soru saj cl ca s fLaleag o fat lrumoas, iar ea ca s-'5i aleag un juna. EI, zmeul, fcu duritura cea mare la miezul noptii, cind sosi, iar acum, cind a ridicat pe Brind9a, se intunecase curtea, de Dime nu rnai vzu nimic un scopot de vrene. Soru-su, zmeoaica, ins isi'pusese ochitr pe un tinr, Pe Bosuioc, d;rr nu se putu apropia nicrdccit d el, s-l riipeasc, din care pdcin:r se i\toarse foarle sprat.'iciitr cas. Dup co se lnai lumina, dup ce trecu intunecimea ce o ftcuse zn]cu1, se dcznetecir ospciorii, dar'pe Brindula nu o ailar niciri, nu $tiau ce s-a putut intimpla cu ea, cii ei n varzurd cind o fura zmeul Cutatu o_au ca pe aclt, pe tot locul, dar nll-i 9i pace Acum inceFur sur;dle 9i tat-so a ptinge Fi a se doli dup a' de gindeai c s'or prpdi, dar toate in zadar; dar Busuioc

- Nu plingeti, c ori imi pun capul, ori o aduc, de nu vie, mcar moart. Nici n mai mrse Busuioc p-acas, ci lu uD cal de . la trsur, se sui pe el 9i hai la drum I Nmincat li nebeut, a me o zi de var, dc dimineal pn-n ear; ( ind ora pe in.ai_al", aiunsolr o Inargine de padure. undF Obosit era o cis!ioari. ii llamjnd 'um era. \F ru "-i de stpirlii cscioarei s t gzduiasc peste noapte, c are ctr ce plti, dar miez de merinde pentru cl, ori fir de rutrot pentru cal nu are. Gazdele casei erau ncscari creliini ale treab li omeni de omenie, deci il lsar bucurosr nu pentru plal doar, ci pentrrr facere de bine, c_i poman s scuteqti pe cei streini qi s saturi pe cei flminzi'' B_ gar dar calul li Busuioc in poiat ii-i ddur iarb vercle din grdi)rli, de gindeai c-i nrtas, iar pe Busuioc ii puser cu ei la mas $i-l osptar cu ce li'a rinaluit Dumnezeu. Cinind ca oamenii, inhebr pe Bosuioo c 28

in ce cale a plecat?.Iar l le spuse din fir in pr, toate celea ce le ava la inim, Atunci stpinul casei, dup co clti din cap, zise : - In mare len]n ti-ai implintat scurea. voinicc I V:id c etti zdravn Si voinic, vd c ai inim de romn, dar temu-m c-i pti-o ca 9i alli voinici, cari mai cutczar a trece in tara zm,:ilor. Nu-i vorbi, drumul nu I ai r:rt.id ; nurnai asta-i calea cea mai oabli pinil-n lara zmeilor, j ^ " n " i I i i n d c i ' a l ^ r o a b l r . l . d u , l - 1 . i i I o"rir^ :i o fi pcat de voinic ca tjne s piar fr vrcnre. Mai bine intoarn-tc, ftul meu, do undc ai plccat, c mai slnt cle {ele-n lume. ti-i gsi una poate mai frurnolr:,:'ldecit c'.rea ce li-o furar baleie de zmei. A9a gri omul, dar Bosuioc spuse verde-n buze, c ori afl pe Bflndula, o ili pune capril. Atunci, zise omul : - Dac-i lu$ul chiar intr atita, minc placal des de " i c u p j u l o - u l . u i D u m n " r c u .\ c i a u n ; p p ; n din-inpat pe-nsrate la Baba Cremena, aceea ste cea mai vestit fermectoare din lume; de te vei $ti pne cu frumuielu pe ling ea, mai de-i vei da qi ceva ciDste, mir-te de n-ti va folosi cva! ci nu i atit dc raa pe cit se vede de hid, numai s o qtie omul lua eu frunulelul; eu o cunosc ti de n a$ avea mine de mers l tirg, a; mrge s pun qi e o vorb bun pentru tina, c-mi e mil de rin.rel.Ic tal.. si Ip .i,rt. ni.Fii d- ,,n"i. Dup cin se culcar Si adormir toti, iar cind se mijea de ziu, Busuioc fu in tlpi, mullmi gazdelor de buna Irrinire 5i hri la drum. Llupco-si f;.u lr.i cruci. ce crec tinii cei buni. Calul fiind bine hrit, dimineata frumoas, merser ca vintul ; cit colo pe la ojin dea la casa babei, unde trase oblu in curte qi lcga calul de gard- Cind d s intre inluntrlr, nlrmai vcdc ietindu-i inainte o bab;r strimb ca o secere, btrlni de clnd iumea $i hid Doamne, de ciuma c i cium, dar c .uj pe ling Crc- mnea. Cum o vede Busuioc, indat-Fi ia plria fi i dete binete cum qtiu eI mai Jrumos, ba Fi mina i o srut, desi era rece ca un Sarpe !i uscat ca n gtej. - S trieFti, voinicc - ii zise baba - hai inluntru mi spune, ce vinturi te poart p-aci, c Stiu c numai ii de Iiori de cuc n ai btut atita cale, nici D-ai venit s m vezi de frumoas. Sj intr Busuioc inluntru, adec acolo afi o fat 'de parc-i vinea cunoscut, l.umoas:r fat Si zdravn $i

2S

ca se uita luDg l 1,ca ;i oind I ar cnoa$te.Dar dup ce intra inluntrLl, nu rrlult stitu fata .i, li li l riimas blrn dc ir babri, irrr brl)a o potrccu pin-afar h poriitri, undc mai sttu.ar o krac,r d.r vorb, ca inuierile, apoi fattl se dusc in lreaba ei, i:lr baba intra inlilnDtlu l Busuioc: - Ei, acunl s:t nli spui, voinicc, cc vinturi te poart pe iici ? -- D:rpoi, uite, m:ituir, afa inn partit, c un cine de zmfu mi a furat dr:rqula, ciriar cind icscam do ]a un ospart;numai vzuftim car!e inturle.ar.ji cind se desbezna. ca nu cra niciiri, do parcii o nr{hiii p:rrnnrlui; al1l pioc:'t,.bar voi da de ca, !-o aduc vkr, su norti, dar - Ei, dragul lncu, in qrea crlc ai pornit, dar vid ci eiti onr, nu tuti, ti-oi rrai ajuia Si eu si ti a D-rai ajuta $i Danezeu ti doar-doar ii scp, dup:i cum !i i pus qlndul; dar cu totuFi mai iirrc a-l sta si'rto iirtcrrli dc undo ai venit, car in tnerc lenrn ti'i inclcFtat sicurca" 1t s or punc multo ispito in cale fi dc nu-i Ii tot cu ochii-n pattu, nu o si scapi\ r ' 1I n , . | . , r u, . , p . - i i . r . o i c j u r d . i . u . . i mai nult m o ajuta Dlrmnczcu sfintul, carc llie c nlt ulnbl cu strirnb:rtate, iar pentru ajuiorul dunritalc, bine !i oi pl:ni, dr nrai bruDros ti-oi muuilnt. Cind auzi baba de plat bun:i, Dumaiilccit arurci c:rr, tila $i bobii !i fcu cite vrjituri tlia, apoi leeii calul voi, riclui clr nifte r:i.tcini lornccatc si zise lui Bu,lrdoc: - ^cum poli pleci intru noroc, ialul de rusine n tc-a 1sa,dar i:rt:l ti spun I fii om I Acusi vei ajnDL.ela podul crl de lirr, carc duce in tara zmoilor, nu cnmva sr-ratin:l calul cu copitn irl pod, c atunci acolo rrinrincti anindci morti; dintr-o siriiur:r si fic dincolo r1e pod, apoi, {ii cu minte. Buiuioc pl.iti babei u purnn dc {albcni, apoi isi lu rrnas Lun de la ca, in.rtii.car.ahrl 5i clu,to biete ! Cind se apropia de t)odul zmoilor, nurnai odat stringe calul in pintfni si zbura .a o rlnduDical pcsto e1, apoi nleerir in trapul c.l ]in, nraintc pdn tnra zmeilor, uitindu-se cu bearc de seanri n1 toate p.:irtilc. Inir o depiirtarc r1]ar., \'r'rzlr Busuioc o cctate cii u nunte. ,Acolo vor fi sezind zril.iit(, tindi Bosuioe, (i tinu al inir acolo. Cind cra aproape de cctaie, vizu pe coasii o turm cle capre li o Jati frunoas pistoriDdu,le. Fala 30

ita iD bj

, aprorpe de clrurn )i Bosuioc ii d;'rdu binete,

B u n ' l z i u a .d : q L r i ! Iar faia inci i rilpunse {rumos. cum $tiu fctclc: tsun si-li {ie inima, voinica ! se mira Busuloc, dc undc cuDoaite el po lal asta, 9i c.. r binc vcdea c;] o cuno:ilt(', si i .rluro;Lttcti grailrl, dar nu zisc nirDic. Si sr mira $i IiLta, ci rlc unde cunoa'stc pe Buluioc, Du vrea siF;i credri (,fhik,r, nu putca.crcde s fk aceia pc carc ccrca dc h biLtrl Crcncnctr s,r i i nduc, crcdoa c nun.ri sciu11;ini cu cl. Apoi itllrobil pc BusdUnde uDbli p-aci, voinice, cil p aci rar sc vede citc un om pmintcan 9i carc vinci nu sc prca intoarn, p-aici ii rmin ciolanele. - Am venit, dreut, sir m.] baq !1'rg, doar m o bga d n m l u l c . l . r - ' " c r ": . ( - i l , n - 1 " , r n ' r : . Bucuria fctci cind auzi c s r b:iga siug, c ca era chiar sora zmeului, ea iL ochise la osp:rt, .a :fuscsc in ceea zi la baba CreDrenea,s i-l adc cu farmece;i acum credca c fannccilc babei t-au adus in curs:1ci. Dcci, rspunse lui Busuioc : - Tocnai in bun timp ai ninre t, c:1 n-ilveln pcurar la capre ii uitc u trcbuic sil umbl c .ie i rmii la n'ri, ci ti a fi binc. eu sint sorii la donnul cnftilor lora, ci"rcr'leste imp:rratul zmeilor. - li mri spuse fata c frai. so nu i acas;Ldar in scurtir vrfme va sosi. pcstc doutrci zilc. Asa rimase Bsuioc slq::la zmcu, adcci pcrar l caDrele lui i ziua umbla ]a capr.c,da. nu sinr+u, ci tot cu M,irr:'iia. adcc cu sora zriclrlui, cir asr i cra numele Jetci, ri toai;. ziua povesteau da dra'losto. El sc latceac-i place de er. iar ca i spuse tot cc :ru ci. tol cc poatc frte-so ii-i spuso Si despre Brind ta, ciFi Ia ei inchisi, c fra1 ,,.fur',.d, l, un^,n I Acunl er;l Busuio r in.redintat cir so a{l aFoape de iubit: llri, di{r nu rtia curn ar ducc-o indrt, ca nu cumva si-ti bunar capul. Doci sc pLrsc a se face ci nici de nuine Du i-a auzit ni tot cu biniEorul o lua pe {ata de zneu- Odafl, intr-o zi, zisc drtr ea: - Drag stpin, trebuie si mcrg s-mi caut arlt stpin, ci vd c Jratcle dumiiale Du nlai vine; s vd, vo-

31

ieste m od ba si s vild ce simbrie-mi poate da, c eu sr'nt fecior srac, fr simblie nu pot sluji. Atubci fata se supr grozav Si p nse a plinge 1i a zice ctre Bllsuioc I ' Nu merge nicriiri, dragul me, c aci, nmai dc voi.,tti, poti s fii stpin in curtile acestea, c cu am parte la ele ca li fratc-mio, iar rnic mi-e drag dc tine $i vrc,ru s-mi {ii sot pc toat viata. Dnci ti cLr a$ voi, stpin draga mea, numai cit e llrcrul tare cu anevoic, c dmniata eiti stpin Fi Jat dc crai, iar au sint un slug srltoc, venit din altat lrne. - Nu facc nimica, dragul meu! c eu te fac donn ii stipin, te imbrac in haine ponlpoase ti facem o nnr cit s se duc vcstea ii povestcn. -tl blnc ar fi - zise Busrdoc - numai mai este u n r , i . c a il I a l . l c d u m i t a t . i r \ e n i ' i m d o n r o r i .. . i ^ splrnc nevasta desPre nunta noastf, - Ei I ba nrr, nu te teme, c cind a veni Boloboc, Irate-mio, tu te c npne$le ii i taie cornul de dup cap; ciL intr-acel.-i sta-rtoat puterca, iar Brindufa, ncvasta lui! va Ii bucuroasi ci poate scipa da el, c i e urit ca moarAta se intclcser ei ti Busuioc se imbrc in hnine scumpe imprte;ti Fi intr cu Mrsia prin toate odi1e Si vzu toate bunttile zmeilor, dar cu ochii tot rlup:t Brlndu$a cuta, dar u o plrtea vede niciri. Vrlzird ei ci ce cauti nu ail, intrcba pe Mr:isia . -- Scumpa mca mireas! unde-i nevasta lui Boloboc, cir a; dori tare s o vd, c de-o fi s am pricin cu frate-to, s nc steie intru ajutor. Si Mrsia il duse in odaia unde cra BrindS inchis:r Si legat in lanturi Si.o clezlegii o.]sa s umble slobod, dar de gr:rit ru griia cu ea nici un cuvint, ca s nu sc ndiascMrijsia c cc gind are. Apoi incinserar o nunt, Busuioc cu Mrsia, de tinu trei zile, dar cind se osptau mai bine, numai auzir n run.r "i o t.rrrnit. d. Ujndedic lurnca piere. - E aci fratc mio - zise Mrsia - du-te de-i iqi inainte, ln cu.te. qi ie$i Busuioc inaintea lui, in curte 9i cum il zri, Boloboc zise : 32

- Da ce-ti poad ccrbii ochii Si cioarele picioarete p-ai.i. Buruioace ? - Am venit, cumnte, c doar am Iuat pe soru-ta de - Luat, luit, dar giDdul i:iu c la Brindula mca, nunlai cit culc-te p-acea ureche, iar fiindci ai cutezat s intri r;tirca $i invoirca mca aici, de etti voinic cum te tii, hai s nc luptn i de esti un niirulig, te dumic ca pe un viermc. Hai dar si-ti alejtc I - Binc, bine, cuDrnate: mai incft cu urda-n Tuiala fi cu catu-n Fgrai, c nici tu nu tn vczi a fi lnai voinic dnlLt -i'19, ir dcir pacea nu,ti placc, hai s lrc tuptm; ori in sbii, ori in buzdugane, ori in trinti fr:'rfcasch,cuni - Ba in trint dreapt:r, piept la picpt, c6 voinicii. $i se apucar ta lupt ca-doi ur$i. Du altminted, si se tdntirir si se nzolir, pin odat Busuioc trintclste pe Boloboc si-i taie cornu din ccnfi. Aiun.i Botoboc a;i crc, pat, de nicj urm dc cl r1u s a rnai virzut. Bucuda Marar siei cind vizu una ca a!ta, dir bucurie scul.t:i, cici Busuioc indat ce otnori pc zmeut mcrsc in odaia unde era inchis Brinduia;i o sioasc sr'iptccc. Dar Brindu|a, zisc: - Oho, frate, c nu-i aFn. Noi vom pleca, de ptecat, dar cine Stie cit von putca mcrgc cu murgul tu a intr in grajd gi ia-ti calul zmcului, cel din fundl grajdutui $i cu acela tnai cu spor vom tnerge, $i a|a fcu Busuioc, lu calul zmeului Si se sui pe el, iar_al su il dctc Brindusei si nerser ;i merseri pin la podul zmeilor, dar cc s vezi, acolo sub pod cra mama zmcului qi clocotea de ntinic, ca o cildare ce fierbe mai pogan; dcbia a$tept s pun rnina pe tsusuioc si pe Brinduga. Atunci zise calul ce era sub Brindusa, cti. siiprni \a: - Stpin, spune s tpinului s bagc palosul in coastele calului pe ctrre vinc. ci acela nu tinc cu noi, ci cu zmeii Si cind o fi 1 pod, tot l-a prbusi; mai bitre y ciuc cu pc amindoi, car acu$i suDtcm in lulrea noastr. Si spuse Brindu$, ir Busuioc odati biga pato$ul pn n Dnunchi, in coastele calului. dc se rsturna intr-u Fnt ,si rincheza odtat, dc veni miima zmeului s vad ce s a intimplat. Cind vzu momjrca pe dobitocul ci cel drag, zvircolindu-se si btindu-se cu moartea, atit se inflrrie, de gindeai c s:] soafb de viu pe Busuioc, 33

dar el er dincolo de pod, undd zmeii nu mai au nici o ^ Ce o fi mai Jcut momirca,nu itiu; $tiu atita, c Bu_ suioc si cu Brindusa s-au dus acas,unde s au cununat si au icut o nunt, cum n-a fost multe de cinal ii lumea. iar dup nunt, Dumnczeuli-a inmultit rodul, cit astzi e plin lume de bsuioc ii brindu$i, cali is tot copiii Si nepotiii lor.
ION POP RETEGANUTi ',e1892, ni 3 .,GazeiaTransituniei

Si se minie Duninezeu de mindria $i ingimfarea buriorului, blestemindu-t si zicindu-i - Blestemat s fii ! De aci inainte tu vei purta podoaba busuiocului, pe cale ai nesocotit-oJca s nu n1ai iti bati joc de celelalte flori. Si d-atunci are busuiocul flori mici, albe li cu miros ftumos, ca rsplat a modostiai $i r:lbdrii sale. De atunci el e iubit de toat lumea, pe cind bujorul, cu floarea sa rogie dar cu miros urit, nu e iubit de nimeni, cescind
cino,rr nrin liva?i

MARIN I. APOSTOLESCU "Calendarul Bibliotecii folclo stice", 1913.

BUSUIOCUL SI_BUJOnuri

LEGENDA CRINULUI

Cic in vremea de demult, cind bunul Dumnezeu a fcut Jlorile pmintului qi le-a inzestrat cu clorilc qi mirosul pe fiecare. busuiocula {ost orinduit s aib floa_ rea rcsi; si frumoas,ins lr miros, iar pe bujor l-a druit cu ftodceLemici. albe qi cu miros plcut. Si a inceput bujorul a sc mindri c mirosul s, btindu-fi joo de bsuioc.$i-i ziceabujorul,: - Eu sint mai frumos ca tine Mirosul meu place la odcine. Albinela toate vin la mine, iar Ietele m poart ln cosite,m ingrijesc Si m sdesciD grdinitele lor, pe pe cit \,Temetu tti urit de toti I Mirosul tu scirbeSte de nu-i bun co c ai, oricine. Pcat de floarea-ti rolie nimic. Eu s arn lloarca ta, a$ fi cel dintii dintre llori. dc batjocura !e-i Jcea S-a intristat muit busuiocul -rar'l r-'r" s t s"ape de bujorut 5i pl:ngind.ru;a pe lui. buior " S i si batiocurile P f p ' . . r . n r 'd r le s f a d r i ^ " . { i : n t r ^ b u j o r t t a jntdles
bucuiocsi nprse s; i jTp,1^A. Si ziso Dom,rul busuio u:ui : dc ce -- Bine. Iloarc ind'_,lni(i 5i nerecunos'Ioaro, p:ti tristS? Oa-e nu .:' nullumir; cu zestrFd ce lr am dat ? Si-i rspunse busuiocul : -- Ba nu, Doamne... dar b1rjorul... - Ei_i spuse pe rind cele ce-i zicea el ii cum se mindrea cu podoaba sa. 34

fn mijlocul unei pduri se inlla odinioar u palat ve, hi. carc aprlineaZm.ulLi Zn .ilor Acum ins era locuit de o vrjitoare vestit, de care t r F m u r dl o i t i n u l u l . Z i u i . e p r ' f , L . d : n r a r p e s a u i n p a sre $i numai Doapte umbla cu chipr.rl de om. Dac se apropia ciDeva de palat, se impietrea. Vrjitoarga aceasta Iura ii copii. Avca mii de sullete nevinovate, prefcute in flori Pe vremea acce, doi copii fur izgoniti din casa printeasc de mama lor vitreg. Bietii copii, flminzi Si obositi, luar drumul spie pdlrre. Tot mergind, se rtcid, Si, dup multe umblete, vzur inaintea lor palatI. Fetita, fr s itie al cui e, se apropia bucuroas, dar cind lu la doi pa;i de el se prfcu indati intr o floare. In zadar se tinqui micul frtior, cci vrjitoarea rupse Jloarca ii picri inlaruntrul palatului. AtLrDci biiatul o porni mai dcparte, in lumea larg, singur fi lrbtut. - Doamnc, {ic-ti n]il .lc mino Ei di-mi indirt pe s.umpa mea slrrioar - se ruga cl neincetat. Bictul biat. dup citva timp, f]lnind, i?gonit do toti, se bg argat la un cioban. Seara, cind n-avea ce face, dardea tircoale p n jurul palatulni, dar nu se aptopia prea tare, de tric s nu pteasc:i ce p.ltise surioara lui. 35

Cind luna aluneca uqof de.-dup nori, copilul prirdea si cintc din lluier copilria lrd oropsit;t. Ochii i so umDieau da lacrimi. cind isi aducea aminte de ea. Intr-o i,orpr", obo.il \i cLrgindul ld surioarx lui rdormi in p.' dur;. \ i"a ca lrticise prin locLrriIntunc'o-'e :i ci gisisa o floare foarte trumoas, pe care rupind-o o duse in pa_ laf. Cum atingea ceva cu cea floarc, toat vrijitoria din ' d. dimin"dli, inrcpu qr cdurc rlor'a -,i'". lr*: o (r'i Ri luL b;iJ{ D u D - lc i r F ! a 7 i l c , o b o " i t . i f l d r n r n d . t vi\ului 1l'rl t rlnLi'rr' pling.'t bucuri". c"ci de rid a ti n?r c va scpapc dr3q3 lui suriosr Cum a:Lrnc I r palalut vrijiloarei, rcpedc arin\c cu florrea <.a bin..uvrnlJld floarec in crr" era prefictlli surioard lui 9i numaidecit floarea se prelicu din nou in Ietit. Fericiti, vrur s plece, dar, vai, poarta nu se mai deschise, era inchis Pe veci. Biehl bniat, zgiltii cu putere poart, dr nu putu 5 o deschid. In momentul acela, vrjitoarea, azind glgia, veni s vail ce e. Cum ddu cu ochii de ci, ii prefcu in dou llori mari 9i albe, cu un miros imbttor' Dar Si ea picri, cci tot fairnccul se duse. Palatul se ruln 5i pc ziduri incepu s crersca iarb:r. oui ftori mjri. .ltb. "i inr ". rjlq.riri lin i p, ,rti palatului. nra cei doi frali plcfcuti in crini

'"'"1?,3;'31T,iX;

cu Pdsri' floti ti anirqate'

POVESTEA CRINULUI t. . .l A fost odat ca niciodat, pe c'lnd treceau pove$tile pe la mama pc la poart ti pentlu nn cus de {ijr ele ii spunca mmci citc polojcnii toate, pe cad la rindu-i nri le spunea ti mie. Pe vremia clnd nu crau flori pe iume, zice se a Iost odat u imprat si avea doi feciori Ccl mai mic era mai frumos decit ceilait si mai istet, ba Si bun de insu-

rat I ins impratul, vai de el, fiind acum btrin, intr-o zi sc hotri s-i insoare pe amindoi odat, s_Siieie onul de-n Lflj.. )i pe ddt ti cl .rn: si l. grii : - Dragii lalij. eu am si va go.ood'rasc Dp a,"ea ar fi bine sa1v cutati cite o mireas. Nu zic s luati pe cutare, ori pe cutare! ca pe r.m s Du v plac ii s ziceti, n-ar mai putrezi tata, ci cotrobiti-o unde iti Sti : da fie de la margiiea pmintutui, da din mijlocul lunlii, de ude iti crede, numai s tineli cas ca oamenii, da numai Vprde' de lJ.nJr' ir'..' :r.1o'lrliei. d r ; g u l i l o rp e i r ! , L a c u l \d ,'u daLi s., :u;ili de bcuj 1lr ', d" Ll .r"rn: nu dc alta, da bine nu are s v marg fi c piicat dc loi s rmineli neoameni. - Dai dac e a$a de ru, tat * grii cel mai marc - dc ce n l-i scurs, nu ]-ai secat ? - IIim, mi biti, am incercat s'l fac Si lucrul ist. da abia am inceput qi intii n1i a murit un biliet, care era mai rrare decit voi, pe urm maica voasirii. lle atunci an1 pus n stilp de piair pe ma1 ii a d.lt Staleti in toat impri:lia, s se fereasc ori Ei cine de 1, Dlai cu liu s . l l . n ( . i d i n n ( a m u r r l e! n o l , . C i r ' vfut bictul bunic-miu si-nli spuic, dar abia a pdns i si cl u lf ,.niti ia- p. tdli rnF,rnu s , mi t .vc,il.a., I am apucat, c a murit sracul dc tinr la o btitlie qi cu .ran r)undidF u|l ar'.I...1 Pe atunci printcle vorbca Ei copchilul asculla;i numai dac ii da \.oic piriDtele il introba, iar dacai rau nlai multi in cas, numai ccl mai marc vorbea; dar toti rlin voia printilor nu icgeau rncar de i-ar {i ars c {oc, A9a Si bietii i:tia, cr.rmalrziri de unclc ca astea, spuser tattui lor s n-aibii nici o griji Si se gtir de drum. Dr r d", Llc toll^ (-o t -i .)n ul. da d, p..,x1 1,- ,."u ' c este o vorb: ,,cind e s dai p.stc dinsul, ori il cauti, od tc caut{,. Si au plecat bielii, cct mai inare ctre sfintit lji cel rnai nic ctre soare rsaro. qi umblar ei prin lume poeta ani. 9i au dat p la toate cu4ile imprirtcrti Si au v:izut tot folul de donrlite, care de car mai nrinunate qi mai avute. $i arl btut toate dru,nurile $i crrile $i cu qret! cel ai n,are s-a lnturnat cu o mircas; darrel mai mic a intiiat Fi o ales Fi o ales Si n-a cules nimic. Ce avea, c:r n se prindea nirnic de suflctul lui- vedca o domnil lrumoas i sc aprindeau clciile, Stii pe

ceas, dup dinsa $i cind s intre in vorb, se rcea ca un fier scos din loc si zvirlit doparte. De acolo mai mi_ pleA.e lTijlea si tn".ll, a 'alul +i p" ici li'e drumul la ll; ,e'i. cu tote st,a, un lo' ard.a in el voi ceva ii nu voia, dar ce voia, nici el nu si'da cu mintea. lntr-n tirziu, dup ce se lcuse de ris Ia toate cu4ile impratilor, o porni inapoi acas,ptin de nduf $i colb. Si rau pe vremca ceea ni$tc clduri inbusitoare 9i o scet Si cum a dat, ci-a pit in ni$te pustiuri, numai nisip Si piatr i nici un izvor $i i se usca gura bietului biet de sete Fi era lac de ap. Si cu cit sc apropia de hotarele imprtici, cu atita i se pre c st pe loc, Si; Doamne cum s-r fi scldat Si ar fi bqt o leac de AD. ' Da ddu Dunnezau $i d cu ochii de ni$te munti Si pe muntii ceia erau copaci i atunci simti c hotarul e aprope. i merse el, merse 9i deodat d de ceva sclipitor la poalele munlitor, ceva intins ca o tabl de arqint viu Aicea bietul lti fcu cruce: - Bogdaproste, Doamne, c ani dat de ap 9i se grbi intr-aco1o. $i spre bucuria lui, dd de o api limpede, de i se vedea fundul, drr verde, verde ca iarba Qi intins spre poalele pidurii, unde s intindca o pajiste verde Fi moaie $i pe apa ceca inotau alene gi fr nici o grije, treisprezece lebede : Sasc inainte, poi una mai chipoas ii mai fudul ca toate ii dup dinsa alte sase. De insexat ce ra, de cald ce-i era, a uitat de torte $i repedo ddu drumul calului s pasc, iar el se dezbrac si dp cc sorbi citiva pumni de ap. Fi se rcori, bobildic Ei el in i&2. Se scld, se crti de praf, da cind s ias, viizu c nu departe de el, pe mal, era un stilp de piatr. ,,Mii, ce am fcut eu( Si a zis b:'ictltl, te-i mira c eu rn am scildat chir in ,,Lacul verde". qi fuqa la stilp I ameti. Sc sc:ilclsechiar in apa blestemat. Da n ptise nimic. Buse api e1 fi caltd. lnciudat, se mai uit in ap, Poate era ceva. De unde I Nsipul se vedea ca in Dalm:r ;i doar clre un mal se vedea treisprezce 16_ pede albe: una inaintc ;i celelalte mai in urm. !,Amu dac a fi ceva riu(, i.si zise flcul Ei infrico$at scoase paloqul Ei aFteapt. Nu se ivi nimic, dar psdle se auzealr prin pduri Si boarea vintului cu miros de codlu 38

dc brad Si tiniqte, qi liniste. ,,M-am spriet degeaba", i$l 'rrziu Er-i b;i.lrnul.lntr-un ; ,,itde (e ilvPsms m tem barrinii i)rid, M3i"d Predcural:-. $i Da u.ili nai sint 5i nunai putea flcul de osteneal Si dodat parc o vraj il pli, c parc toate oasele se desJcuin el, ochii prinser a i se inchide. Clipoci dc citeva ori Ei se culc pe i rod ..i ado-mi dus. Si pe cind domea el aga, deodt vis c cele trei. p r " z e ^ e l c b e d es - d u o r e l . c u t . n , , i n . . i J r c e a ( a _ e e r a in mijlocul tutwor, prea schimbat intr-o domnit de toat minunea, alb ca romanita, cu pr lung invltucit de trei ori pc deasupra fruntii t...1. Di pcste prul ccla strlucea o coroan de aur, avea ochi negri_ ca 9i porum' cris. '.i. jm b.l-lF, .prrncerlele subiiri. de 0nrcl .rd. brcat cu un strai aib, numai'aur 9i pietre scurnpe, fi avea luna in piept Si soarele ln spate, 9i s a apropiat de dinsul, i-a pus mina pe ftunte, i-a netczit fata cu mina de citeva ori, dar ii dinsul parc voia s:i puie mira pe dinsa, dar nu avca nici o putre in iini ;i sttea ca rstiqnit. - Fecior de crai, scoal- i se pru c vorbeste disa. El parc vdea tot qi sulltuL in el s zbuciuma ffu s poat face o milcar. - Scoal - i-a zis - ;i m mlntuie de vraja care-s legat. Fcciorul de in p,rat plr( r sp smuci s se ridice 9i n putu. - Doamne Dumnezeule - zise el - ce_i asta de nu m pot misca ? Aud, simt 9i nu pot face ce vreau ! *- N ie scoli ? - ir mai vorbi disa - bine. Atunci s m cauli Ia marginea pmintului, in imprtia taine_ lor. Si zina cu roabele ei plecar. Aici, in truda lui sufleieasc, isi ddu seama $i scu_ tu nd capul ca. qi cum ar fi cutat s se ridice deasupra unei ape, se trczi fi se uit in jur; nimic decit cele trei_ sprezece lebede ce se plimbau pe malginea apei, Judule' lini9tite, afndindu-se din cind in cind in ap, ietind iar crate, albe qi parc ar fi inotat in aer ; cind lii arunc ochii pe min, un inel de aur cu pietre scumpe. lI scoate 9i citeste ,Zia-Zinelo\ Floarca-Florilor( 9i numai atuDci iti aminti de ce visase.

39

- S:r Stii - vorbi dinsul - c lebedele acestea nu s curatc. Bino a zis ghictul tatr. Gcaba vorbeam de ru pc oincgi, ci tot ci sracii gtiu mai multe. Da chipul 2inei i se s:riSluisein suflet. Cite impritii umblssc, incli nu i clasc ochilor s vad a;a minune ti parc ;i tunci sintea minqiierca zinei pe fata lui. , ,,S:Lltii c asta mi i ursita( isi ddu bietul cu mintea "Da unde fi narqinoa p:rmintului ti imprltia taineior ?'! $i ca si'rnu uitc visul, ii scdse. Se mai uiti ln inel: ,,Numi c e o vrj", ifi zise din-cul. ,,Nul1lai car e ceva adev:lr in vraja asta. Si verlem(i. $i luind arcul il indr.pti spre lcbedc, dar trase in gol. crici lcbcdclc picdr'l ca prin {rmec Si dup ce trccu sargeatr,iar sc arita.. llai irasc oclat:r, tot ala. A treia oaf.i sirnli cati scacirmina. ,.Asta inc i unarr, iti zise el. Si chipril zinei iar ii vcni in minte ;i ii incailzi 9i se pse jos $i plinse do ciud.,,X{i duc acas.(, ili grii cI, s:L-i spun ;i tntii ti dc a fi nfi tlc s-o gsesc si de-oi fi angit, :'poi las pe n1inc". 9i o pornr spre calar. Da dorul. pirclelnicul, tare il rodea. S ar Ji dus de acolo dupir dinsa, insi undc. c doar din lune a venit ,ci cit a umblat, n-a auzit mcar vorbind-se de Zina Zlnelor, Floarea-Flori1or. Da zccc ori s-a inturnat si sc duc s-o callte 9i de iitea ori s-a inturnat inapoi. La urm parc; s ar fi sfiqiat o bucati din inim si ar fi aruncat-o. se srninci din rut.: i.i , i . , N 4 d L r "d , . , , x . a | | p .r ' r ' r . S i t^r "uft, de mi-a inntri tair lucrui isfa, o si plec in lume. chiar daci n ar scoato o vorb. C a remerii orbul Brila, da i n , . 1{ . u I n ' p :' i t i r 1 : n e l o r ' : i h o l ; r | I o p o r n i . l , i l r t ^ . . r i l | l . r u r i l o f r r t F l .c ^ l r r . i Ei.dr r..r., mre fcuse si nnta si amtl sta sii sc suie pe scaunr tirii. l iqiNumai diisul pri.iljiiul venea singur ii cu ofr.1L m. Cind ajunse, s n bucurat bietul b:ltrin, cum se bcur fiecare printe pentr-11 copchili lui, cind nu-l vede amar De la incput, fliici:ul s-a cam siit s spuic tite dar dorul il pirle arnarnic ; cite domnite curtea ]i trt su, nici Ia degetul cel mic al rilu de chipoase $i din pricina asta umbla tot {0 cele perau ia zini nu suprat,

1 o t ( u , o i n i n d I m p . r r 3 1 uO l nl o c , i , r b t g r d . s e m rr r . r b i a \ ' a ; : r a p r i n \ a d r l r r t r , c , t i . n n , ^ c u r r u z i c i ,d o l a I a mai inveseli, da toale nu-i ficcalr nici cald, nici rcce. Atunci il intrcb ce arc. - Eu ? - ii rrispunsc - n am nimic. - Mi, tu ai fost pe ,llacul-Vcrdc,. - ii ziso bi0'tri- Din pcate, s ti o spun drcpt, an iost. - Ai {ost la ,,Lacu1-Verdet'? - Fost... Atunci impratul isi tmpreuni miinile Si ciizind in genunchi, stris ctre ccr : - Doamne, Doamne, de cc m-ai fricut; de ce m-ai sorocit in felul ista ? Iloi mi-au mai rmas Si din ci s mi-i mai iei pc cel mai mic, pe cct mai drag, minqiiorea bhinelelor mele. Doamne. Doamnc. dc ce mi-i dat si vd ii asta ? gi cum te i dus ? - intrcb b:ttrinul, ddicindu-s mai iinistit. Bietul ii spuse, it asa ;i asa si ii art inelul. - Vai, Doamne - a zis mo$neaqul - parczi nurne a to,t s,ri.. $i cr.rm ti-cn -ndi plrtt Cri: r. Aru, Ft, fr i b ; i c - e . D u . l i u l d a i n F l , . , . c " p i m ; " J c u a r r rr - Dac nu pot, tat, am incercat si nu pot; curn vreau s-I scot, parc imi sJisii sufletul. - Of, of, ol qi Jlate-tu cel mai mare si ct n m-a ascultat. Am zis numai ala cI a nurit, dar et s-o dus Si inapoi nu s-o mai inton, s o dus amieit d-" ghisuri; ir nlaic-ta sraca, s-a pripdit de dorul tui. Da tu arunci inelul. - Tat, nu pot. - Atunci nu mai eqti al meu - si impratul pdnse a plinge cu amar. 9i toatal curta se scul pin lq unul si ostaSi ;i tirgul intreg se burzului ta suprarea birtri, nului si il intrebar sfetnicii ce e. El le spslr. Dr toti gsir cii nimic nu-i de fcut, decit s se duci bijietul in lu;a tui. ln van cLrtartoti s-l mingie pe ghlctul tat, c nimcni nu avu putere; da bietul se ridic Si glsui: - O, tat fi iubiti sfetnici, noi, tineretul de azi, n-avem inima celor de iari. N-avem inim de piatr. Avem de carne. Si carnea dac o tai, singer. Eu nu mai pot tri; Si dac nu miL duc la dinsa amu, pe loc, plcsnesc. 4I

mare Mai mult c mi-a sps c ii un frate l meu mal e --clus dup dusa r ri ,-nor'JLul - c' belea Doa,nnc ij;;*. d; vczi ascult mcar de sJa!i-a f;ut. Bin;, du te amu' ce 1e-i Primi tlrrile 'ii 'i.'p;*i"l se sui jn pod. corrobii prin nigr'- l7i r" fi; I.'o..0 o pcre' e d- lriLr-i ; n'1r vechi lrldite cu - funie, - lo-1" - ii zise cl - si te du afar ta cirnp qi le sc.,t.rri-{,i a" ce-i vedea si ru te sperii !i pe hrm s vii s ie vd. s^ - n i a \ ' J l u r d b r ' u l ' " r r r ls i d i r r ' p r en i n z u l n o p t i i p e u r m u l i u . u n si p r n a c J p r o . . L . ' o '-t,;%:i, zburtoare. unei nici seamin nu pi"a ci ddu -"i ,tru.", '1 3l 'u j .lpt . i c_ , l_ i' . in j .. rr( ' n . . , .',prrc - 7it^ di\'ric cu qlrs dF om' l. oo. pe ,t., ".,- "" ios. $i nu te speria' cii eu am purtat c e l m a r'' m a i snirrr' r n r Pe l rl Fl i pa lral'-lu p a l i l s r as j c e a p o r ' r d " ; l: rpr Tr.t- liu li ,l a fo.r 'e 'i l-au "urninle ascuitai .i a .l (d fo\t i line. d1 c. l. r,."ii"i i,ltii si azi e mare imprat. Numai Jrate-tu' val Ae ci. nu a vrut s.l asculte Si azi e prpdit penttu tota.,,,," anlt da- m; \"i ac(ult3' !a fi bine dp line' r(a v'i dormi. Mdi inrji 1i-o J'1.-"r, "u. t" i a-.1"rne patsesti pirdlnicul de dor' s suun ' - Oj^i "u pr. tru ntiu ce mi trace o ata slr;n' Si aooi ,Ind aIrIauzil 5i de frdlele m^J ci e insural' prca '.'a frisc la inema. ?i ner;bdarea de a vea:i il"i""* . -- " ""v*t; mi foc" "a 1i zic s plccm chiar amu. - stai o leac - gri calul * ai uitat c trebuie s te "- vad taic-tu intii. - l- -ai ftai"te - li vorbi impratul - aista de azi inuinte arc s ti fie Fi tat 9i mam Si s-I asculti, c ale nu, s nu ti s pare Sag,c ce-i pti, n-ai s impa'tri cu nirlcni. A doua zi de dimineat, cind ciocirlia o pomea spre vil1lul cel turbat, calul, cu feciorul de impfuat o ajunlpau din unn. pindili din cap'rl scrii palatutui de tatI bielulr.i, car.'cu mina cozorocla ochi, pdvi pin cind nu i-a mai vzut. zare $i au mers ei cit au mers, cindl numai ce vd in un munte; cu capul lui linea cerul s nu cad: iar cini! 42

lnsera, se vedeau niSte lumini ca dou cuptoare cu.jOare ce-a fi acolo ? _ intreb bietut. Ce.s Jip ? D^ mu l:nc-t" bine, c; c" q" vpd^ e stjpinut-tocutui pe .arn cl^;.n :::ilLonur. Si de nu i tua 6erna,mergi drept in gur luj. rn. iloevdr. Fra un s, orpion fiornc : .u lbp d^ ur_ . si Ilr.de mi(J.c. cpdpa p e b r ; n ,i . c , r , r i n dc u o c l r j i . n i o . r . e parll.. cloar_nu orind- c. \:r d. h. tpallj. D6 rr6cp:l vrco do:rr D n^r hba D" d,n.a ca ci o m .,, .1 pi,,lT'l:-it o.lrecFa \reg ps.ern, dor. inrind.a ii.nba :i-:li.*, ri pflindca, o ca .i cum_prindsoojrlplemlr.telp. ir si treac pe d6a\upra caplrlui lui \r.o zburdroirp, ni,i Dolrin. .r^ . pc locurita ,.lc nu .". prF-r \^dn.u "d,.';i;i;ii : rilr ^1ul (u bi^tanuD l ,r"eu pe l:ngi el o plbin. Alr| ca prop'ar.;si s-orpionul ." Tborsi rji..rflrrca , . r.i lul pirea un vint ce tnfiorr frunzele. . , i - S p u n e - i< l t i d r i . v o i ^ r .rtu'. - D"-rni voic, sc^rpionuta.si lr," zis. b;i"tul. - gemu el zbirlind o ustat ca o limb _ - llimm I de pdre Ei scoase nilte ghiare ca niste prjini. - Stpine - vorbi catut - ascute-li repede palo$ut, c ai i nu-i de sag ir. qi in vIeme ca b:riatul fcca asa, scorpionul aloar zim_ _ - Amu tine-te, stpine * $opti calul _ Si bag de seam, incotro m-oi repezi, acolo s dai. $i calul se repazi, Scorpionul intinse limba s-l soar_ b, da.feciorul de imprat i-o cresti. Dih:rnia si o retrase tresrind I valuri negre de singe i se prelinse alintre buze 5i se ddic in patru labe. tnci se vzu c e lung cit un lant d-amunti. Aice scorpionul intinse o gheari sd-i prind ca pe o musc, da calul cum se rcpe?i, c:i bietul ii tie clou gheare. lte \.aiuri dc singe, ca niste gitgiituri de cismete, inecar loclrl fi scorpioiL gemu, gem adinc, ale se cu_ tremura pminiul. - Amu repede s-i scoti un ochi - gri catul ii in vreme ce scorpionul se rcdui cu toat strlnicia, s-i fac una cu pmintul, ca1ul se repezi $i bitul ii \.iri palosul in ochi. -

.,&
- Aoleo- doar a fort scorpionul- de $tiam c-mi sinteti de iitia, de mult v-as fi sorbit - ti se tvli cu Iata rn miini de duterc. lns; (alul nu-i d,du r.g,,' Cipul s-oroionuluinr-i

.il

lj_,srsT lrPacl i atun i Fl {rar fF^ioru ui de imprrat. si c a u t c s ; I j z o e \ ' i n f r u n t e ,s i i [ ' ( u 4 l i i F l r r i i : a d ' c d p r e r o \ l " j n t r u n m u r l r Fr j i p i L ) i ' i n 6 ' l e adrnca. i t:.ni d" strpi " rul 'i r,)'(', pJ-cjl' si gcmr de odr{ p e ( d r u r r ' , u L i i l u l i n d d i r d n u i q t ir Ii fo.t un : L. mul croit prin crcierii dihaniei. Si ncrser ei, mcrseri, pini n au mai intiinit Dici ste. nici tirsri 5i au ajuns la o apir mare, strclult de nisie oomi pin la nori si umbroEi, c n-i mai cupdtldca soreti tutiina, ii avcau niste roadc de felul ghindci 5i nrare, c de-ai li pus dou ciobace, sau curn le mai zice, lntrc de pescari, no peste alta, numai bine ficeai una cit ccaia r;dului. Ei tocnai jos crau czutc lnal multe; iar pe ielillt mal, un palat nunai dc oglinzi ;i in iurur lui rlun)ni ariidini, llori ii verdeat q.iii cahd - am ajuns Acela e palatul - Stiiine zin.i c:irr-ai viLzntloin vis Eu a$ zice aia;s arunci ine_ I'la arc si ias 9i are s te cheme Dar tu si lul in arrar. n te duci. ci dczbirat odat de inel, poti sir te nrtorci Feciorul de imprat f;rcu intocnai fi indat din palat iesi o domniti irnbiicati in alb;i tot ce efa pe dinsa strll.r:ca. $i tncunjurali de o rnultinc de fete Se uit spre Dartca unde era 5i ii {cu senn cu mina; fctele toate jr icoase basnrlele fi fluturindu-le il chemar Da calu ii eri: - S L : i n i r ^n . , r 1 " d r ' - , : N u t d u " . . r ' r p ; n "I N u t L r ' ; " i i . Ci 'r ,r. varb' bl:rdr. minl dulc" c o lrivi si-i rti. gindul ci citcodat harn'c nu i nimeni - Nu uita, cailrle - vorbi bictanul * dr mama moa a Jost {emcie, Si ea a iubit Pc lEta li de focul copchiilor a murit. - Aqa e - gri o lin Si eu mintc. Dumnezeu -da calul e vorba de zina asta Asta' mi bs-o hodineasc, icte, e do cele cu marafctud la cuvint, $i cam nu ltru ce-aro de imP:lrtit cu ncamul tdu, cci cili s-au scldat in xpa vcrdc. oameni n au n]ai fost. Ce vorb.rti tu, ca1 prost, ii {i avind tu alt daruri" dr eqti la rxinte ca ii curcil. 44

- He, hei, stpin, mi se parc c tc ai catn intrccut cu faga. Ai noroc c.lti fcciorul lui tatl-tiu, car z:Lu tlLr Sti ce ai piti. $tiu c firea mea de dobitoc e s nu stie r .rlr '. 9i dc x.c^.t n...I s-; ddu socolerLa dr nirnic. Da. zinele tot il chema si zina se fdr c nloarc. ' Fc( ior d" imD ,r rr : Fr\ ior d" impJrat : - stritl ,r.] celelalte roabe ale ei - vin | vin ! c de nu vii moare, moare... Fie-ti mil de iubirea ei. - Aoleo, cal btestomat - gri ftcut, - m:i duc, nu vezi c.i moare. i a venit rii c! nu m mi duc. ln zadar se ruga calul s nu si duc, c n-are s Iie, bin,r. Bietul despici una din roadelc de pe jos in dou ; ma zul il azvirli d' oprte ;i puind cu rid f. 'lpj. hai. hdi. (uno cu m nrlc. o po-ni.pre c^l ,l ,lr mal. stpine, - grji catul. - ASa -- Apoi mergi sarntos, r licui -i trilp-ru. - )i plin-:nd calul cu hcrimi. s. . ,Tocmai(., iii zise feciorul de irnprat. ,Abia oi v+-

Dar, Doamne, cind ajunse bietul acolo, in toc aie treicp-erac. z:nn, .rau l3 ftori trrr lrup dc om, ci numrj Insi 1,!r avpu dp lcm"i^. Unr eri mai rnindr. aia cum o \i_ sase Ilcirl, asa cu prut ca tata tui pitc, ;tlta c avea coroan pe cap, cafe ctn il zri, prinse s rid ti gri : - Vai de brbatul care se ia dup mendrete fm;ii si ru Lic cc vr a. Dr amu binp i \Jcnir.T. a)lept..r, .hii,: 9i tare imi era fridt c nu vii. gi amu s-ti spun pcntru ce te-am adus aicc. Te-m amigit. Du is o fat dc imp;F rat vestit,.care de cind c lumea, a fost in vesnici'L dsmiinie cu strmosii printelui tiu si in btlii grozavo, de se puitia clte jumtato imprtia. TatI meu, care a trit acum trei mii de ani, 9i un strmo$ ai tu, au vzut c e ru si ca s se curme odat toate bazaconiile, au vrut sar se incuscrcasc, s m deie dupr:rleciorul strmosului l i u : c l j ru r i m D o t J i \ i t n p a m u l r Jr l u , . - r a ; a d " n . r L , j n mine, c i-am spus, mcar da m-r Llia, de m-ar jupui. eu nu m duc. Si nu m-am dus $i-a pomit iar btaia. Da inainte, tatl meu m-a rugat in genunchi s,i fac pe voie, si parc il vid curn se rLLga: ,,fata mca, nu m lsa, nu m isa copchilul mcu sr:rvrs singc navinovat(. Si eu n-am vrut. Iar tatl meu a presimtit, se vede, c;r nu are s se mai intoarc Si m a blestemat c eu qi loabele mele

il '.1
si triiirr cit a tri Vavilonril si s.nu m icrte Dumne_ zelr,_d;\ciia rminea_bitut, pin 4u oi preface noujzeci Ei n o u d e n " a m , r i d c r s r r n n o : u t u ir i u , i n , ^ a t i m d i d-g \oarclui :i-inimii. Sr dL.Lr-sd pdrin ele m.u nu li < d mrr. Inror\. lar stllnn.ul tiu a pusriir to-ta lara, de n.a nnr rmas tiin in vi.(d..i pirrra pe piatr;, din p_ rrlc !r cdsd, rr nu m-m drun-rb jn.,L^ul verder, cu . n r b c l e n , l c . D r . r . , - n r . r L r i ls i a n c d z u ru n d e v aa l J n d 1ate, pe alt lume fi l11am trezit aice, unde m ajlu acl_ D o . ' i ' l n l d r : L l S I i n r " i V r n .r i . " 1 r " I n i _ ds p , r s^ . a ^ c n a .c I drr_ 5^dr.lui .ri inimir._. {toar^d. -i ca probi ne_a pr.l .cur pF noi n..i inrii .n TJofl.Jpoi .Lrzinddc re m_am n r u D . - ' i n . . L J . L IV e r d c - .m i . d a t d i r u L d e . r m d p r o _ la.c.r onc.. numai. pot amgi urrrasii.tr,mos'utui l u q i c i i e h i n b r n f l o r i .p i n I t n o u i / e c i s i n o J ; n c a . murr. r,n dmr. De nouze-jti opt j rrn pus bine, a.tzi .u t| )o. InpLr,1p\.numlrul :i ltod-ea ..himbindu_se r . r . - 1 z r n ; . : r . a c u m e r I n \ i s r i d z v , r J iv l u l e i a l b d e pe oinqr pcste flcu si gri. - Pentru c mi,ai vcnit la urm Si ili zice Cdn, ;a ra tc numesti, singura floare care-i mai lipseSte Sfintei Vineri in qrdina i - iar cind ddic vltl iecior-ul de ipral era schimbat in o floare alb, ca un phrut de portelan qi cu loile late, netede. Da in momentul cela, iat c ie$i $i Sfinta Vineri din J)alat, clr o luminarc in min; iar ziira se rusin a;a de tare, incit se inroii ca focul ; iar Sfinta ii vorbi : - Dac eri mai buni$or Ia inim Si il p;imeai ca pe un_logodnic, te prefceam iar in femeie, dar asa, s tc prefaci si tu in percchea tui. - Si zina la asta !_a ni prclcut in alt soi de c , care e crinul ro;u. $i fata rmase tot o floara ca si crhul alb, dar rosie, de rusinea ce o siniti in Iata Sfintei \lineri [. . I Sfinta Vineri avca amu o sut de flori, tocmi cite-s pc tot pr"rmintul, dar inc n aveau miros, c toate era f'lclrter din difcriii oropsiti ai scrisei, c vcnir pe la ,,Lacui Vcrdc4. Dupi asta, se dusa in cas $i se inturn cu o muitime dc sticlule si pica.pe iiecare floare cite un miros deoteL:l: i"- p. -ri'r todrFrr:ro'urjlo "i smulgjnd cile o floarc, le zvirli pe apa ceea, dind fiecrei Jlori grai, s-qi spuie tovcstea ei ii lum, gi aDa ceea cic e apa Sinbetei

,:l

d
il
{

care incirlEe pn,intl li carc lmpa e apa $i toate mriie -iL'ite o floa*p i a pop^^it. i prrai-le, si p unll" s-dd ol soartae1l3 rmenl. a tot Dovestit Il.i-hei, d de atunci c nult Pin la Domnul Ilristos, cic Si dobitoacele Fi apele vorbeau, dar pe urm au amutit ,si n-au rmas decit pove$tile, s sPie ele cite mlnuntii toate, intrc cari e 9i povcstea crinului. qi nu asta' mi Ionic, mincai o alunir ;i ifi spusei o mare min_ ciun [. . ,] ION DRAGOSLAV, Poue$tleflottlot. tr,

CRINU]: A fost oclotca niciodat,c ale n-ar fi, nu s ar po_ vesti. A fost un impral btrin, bt&1 li bolnav Si avea doi feciori: unul mai mare qi altul mai mic. $i pe cel mic il chernaCrinu. lmpratul, vzindu-ses1ab,btdn, c-un pi_ cior in groap ;i cu nul afarI, intr-o zi Si_achemat urr r r , i i ( i l a - a g r ; " , r :: * Bietii tatii, luati Rminte cc v g,riesc. M vi.lcti in ce hal am ajuns. Minc, poimine, nlr mai sint in lumea asta. Doresc insi clt mai sint cu voi, s m ascultati 9t
sj h..'i

- ^n[me ce, tat ? - au intrebat ci. - Aveti rbdare c v spun. Do acum inainte sintetl mari si trebui s lie fiecare din voi la casalui. De aceea, cea din urm dorint a mea cste si vi insurati li aia s carnosc $i eu soarta ce-ati avut-o in lurnca voasir. Dcci plecati in toat lumea, s vii alegefifiecara sotie qi o adu' -t c^li ai,i. ci Ia.. .n nunrj . rn ,-i bin^ ci lrun' ,(. curi Sadoomului bina si curnu i l-satde bunul Dumnezeu. Clrm veti face, ata vcti traqc. Oricum va fi, nu veli avea cui s bnuiti. Eu nu m amestec in alegerea soliilor voastre, nici citu-i tlegru sub unghie. Mai tineti minte una, s nu uitati. ln drumul vostru ln lume, pentru cu(; nu crecum\ sa rdrcatovar;lelor vorsl_. (l^ viat."r. v muEte iarpele de inim Si s v abateti pe la ,,Grdina cLr flod fernecate(. Dc mi-ti asclrlta toate, de voi

.e v.ar

Fu.

Ir Ii bin.. dc nu, voi veli li nenorociti. Deci plccti in lumea trat, ficcaro ir1 cite o parte ii unbtati srto;i. - S,'r t gsim cu binc, tat - au rspuns ci. $i s-au dus fiecare in toat lumea, pcntru cutarea sotiei hri. Ccl nrai rnare lecior cle imp:irt, nciiind mofturos, la ..;rtca rlrlui ipirtlt a ltilsit o prin{es d toat eiDqitia fi ir-umusetea. I a spus gindul- Au convcnit amindoi !i cl s a intors la taiu siu cu rlcvasta, dupri cu dorise. irnp:iratul, vzindu-I ala de fericit ti tomindu,sc de morrtr., i a dat coroana imprteasc:i si el a rimas inprat nmi cu nunrclc. Ast3 a f;icut o cl, peDtru dr iti luase griix clo fecioru-su ccl mic, Cfinu, si socote car murise undcva, pentru ci intiiase prca mult $i n-avca nici o ;tirc c:t i rnort ori \'iu. Fecioru-sliu Crhu a colindat lul11ea toati, in lnqjs 9i n curnczit fi ca mai ba s gseasci o printesir cu ccva lj.|ici. IJa una cra a;a, ba alta attfel Si nici una nu,i plc(.a, cJr era prctcntios din caie afar. A ales prea mult li n a gsit nici na la cherim. $i cine alegc, clege. Vrizind el c nu-fi poate gsi dup plcere soarta 1ni in lur*c, d\lp atita umbltur Si cutar, s-a hotrit s se intorci acasil,lA tntu-su. A nlcrs cl cit va fi ers, mLrlt Si binc Fi numai a ninns la o griidin:r cu Jlod, a crlror rrireazm, pajiFte de vardcal inprejur, cu freamt de Irunze dc Ia copaci gi trilri d psrele, tc Lrimea. Era raiul pmintesc. Aici s. nfla ,,Cridi)Ta cu florile {ermecatcr., de care-i vorbise tatu-sriu s:j st, prizc:rscr:1. Dar ol uitase si a intrat acolo il1 ...ridinfi. a nrirosit florile, le-a admirat si nu se rnai pudea sritura dc {iinta lor. Pc urrn, iofind dc acolo !i vroind si sc duc in drunrul lui, l-a cuprins un somn de moarte. A.rdornlit ca uD butuc. dlrs de pe lumea asta, c prea nrort. $i in somn vislt c a venit la diDsl viitoarea lui l a r ^ d D i ( d .o p r i l ! . \ J . d . r r u n r u \ . 1 . r p i t o r ; , , . , r a , c a rrcvizuti, ncauzitii, care i-a zis: - Ei, draqul meu logodnic Crinu, de mult nlri cauti. Iati-ln, ai giisit; si f:rccm nulta si si: ne insolim. Dac nu vrci, iat-ti las;nclul meu de logodn:r fi si vii dup Din., c mi gsesii ia siraiurile Sfitei Duminici, carc-s1^flrii ljr nrqin^a p m r n l u l u i .{ ( . , r j l m r n . . Pc urm, cl, trezindu,sc, a tinut mite visl pe care i] socotea aidoma, ai ales dr s-a pomenit in dogit c-u]} 48

iucl, cu totul fi cu totul dc aur, cre strlucca rnii :rr'an ca sorcle;i carc n-a nrai fost in lurnc dc la inc.Put 3i pin atunci ;i nici de ntunci incoace. Gindindu-s: bine la rostul drLrrnului lui tu lnrre penlru irsritor'rc, a pricept c acolo ara,,Gr-idina cu flod ferrncctilc", dc cr i vorbisc tat-satu s se paizeftcat.Dar acun grelise. E:r cra a nai ntrltor zinc, (.ri dac puncalt Dltua acolo pc ciDcva, cra vai ti amar dc suflctul Si inina lui. Ru i-a parrut c:1 a clcat sfatul lui trtu-siu in picioarc, Car actrtr nu n]ai putca facc ninic A piucat dc acolo spre ttu sriu, cu inina insingcrati ;i cu sufleiul arnrit. Dup u drum ca acela, cit va fi fost, a juns acas. Viizindu-I. tatu-siu i a zis i * Drqui tafii, de ce ai zbovit atita ? llu socotcm c;r ai murit. Uite, frate-tu lnai harnic fia adus solia lrri ;i ; a rcgulat vjata. Tu ai vcnit cum te-i dus, singur- Cc s fac, tatri ? N-am gsit ceva de fort treab, ci tot ciurucuri. Dc aceea,mai bine stau singur, dac nu-i cc-mi place mie I - Binc, binc, dar cum s nu gseiti tu in toat ]unlca asta o sotie cu convenieDt? Elti prea moftur-os +i pretentios, briiete. - Dnc nu giscsc ceva, tt, care s-mi plac, ce vrei sri io pc Manra-Pdurii ? -- Te vd insar cu inel tn degit, de logodn, qi prea trist. Oare n-i fost pe la 'Grdina cu florile fernrecate" ?. - D, tat, omul greieSte in viata lui. - Vraszic n-ai ascultat vorba mea ? Trc:rba ta ! Da cu inlul din degit cc-i ? - Iaca aga !i a9a, titfi - ti i a spus tot prisul, din Iir in pr, cu zins. - Bravo, frumos dc tot. Fi a. ce faci cu inelul ? - M duc dupa dinsa, ci inclul o in locul ei, sfletul ;i iDima m.a! - Dac:i tc duci, {:ltul mcu, dup zilla ceea, s ftii de la mine, cii mai bine nu li-a: mai spune, iapoi nu te vei mai intoarce, - M ^j .ntndr.^ ori nu. Inl". eu ml (luc dup, c,'. ia fr dinsa nu rrai pot triii in Iumea asta. - Fi te dci, miii, nu vrci s m asculti, s fii iini|. tit Si s:r alunci inetul ci din degit la drlc ?

49

* Nici nu-i de vorbit, tati, una ca asta. - Ei bine, dac nu poli si nu poti fri dinsa, si trebuie musai s te duci, eu te las, c n-am cc-li iace. Dac ai fi mititel, ti-a$ da rna-do... Si te-a; liniiti; ins a-clrm e$ti de capul tu, om ca toti oamenii ;i cum iti \.ei atterne, a:a vei dormi. Iaca ce s Jaci, ccl pulin aS, ir]aintc de a pleca. S-ti datl eu un fritl al calului meu nzdriivan, inaripat cu dousprezeceadpi, pe care am cltorit, pe ciile cerului, cum Fi tatul mcu, bunicul tu, Dumnn,,nu s I i c r t " . i s . : . il i . t r r i a u \ o r - , . ^ . , i a i r . - u l n lumea dreptilor de mult. De aceea, sii te duci cu acel friu la cimp 9i s-l suni, s-l sni, pin va veni callrl nzdfvan, .are are darul si ghiceasc ginduriic, si cunoasc psurile qi s priceap Jirea omului. Cu e1 te vei duce in cutarea logodnicei tale, 9i cit va. putca, te va ajuta Si el ln lndeplinirea do?ului tu. - Asta-i u;oar treabi, tat. Zis 9i fcut. A venit Ia eI un Ducipal mare, mindru si voinic ca acela. .arc i-a qr',iL omin^sl^. p.n1ru .i pc ltun i, . nd va Ji fost $i aceea, cum sprlne lcganda, animalelc vorbeau ca oamenii, - Ce vrei, stpine ? - Ce s vraLr. calu'a ? T,cd a , i r_.d- .,i i..r sfus tot pisul. din fir in p ir. * Bine, Etpine, bine, incalec pc mine si s te tii bine. ;l cum vrei s te duc, ce vi$tul ori ca gindlll ? - Dac mi i dce ca vintul, m voi lovi in drumul nostnr de mlte; s m d ci ca qindul ii-i mai bine. Si-a zbulat ca1l cu et prin vzduh, trecind prin \'1ntul cel turbat, rdicindu-5a pe scrile stelelor Si a mors, a mers ii mult ii bine, cit va fi mers ;i numai s-a lsat din ceri pe pimint. - Vezi, stpine - a zis calul nizdr;r'an - colo niste saraiuri, mai depaftc ? : S ftii c acclea-s paleturile Sfintci Duminici $i-s la narginea p;rmintului. Acolo-i zina ce-o cauti, logodn i ^ a l a . D c a i c i : r . , i 1 1 . .o u n , r m c i r m n i ^ i v o i a S i n i i putera s merg inainte, pentm c acolo-i.granita de tar. Deci te duci singur.

. - M duc. catulP.dL; rn; P;r;se:li - Te duci. sipinc. d.r .i Slii ti nu v.l ll LIrre u' aceea eu te statuidsc si ie IaFi pguba$ de aia drum $i s ne intoarcem acas. - Asta, calule, nu se poate, dcit odat cu capul rncu' Cci in viata nlea D-am ascultt pe tatu_meu, dr pe tine ? I - Treaba.ta, stpine, fii sintos Si umbl:r din plin' - Cltorie bun ti tie, calle. lli multumesc c te-ai ostenit cu mine Fi m-ai adus aici. - Ce am putut, stpine, am {cut cu drag iniln' "nio". Mci ml|ll nu pol. Deci a doua o"tl urbl - Sd rr:'i''"li, calule, pote lrrind si nemLrind. Poale ne rnai revidm, - Dumnezeu qtie, stpinc, $i cl codru ver'le' Pe urm, feciorul de imprat, Crinu, s_a dus sprc saraiurile Sfintei Dunrinici. Apropiindr-se cle ele, a v:1zut n1ai multe zine care-i zimbetu ii intre toate, un'r era mai lrumoas, rpitoare. A me.s rpide Ia ele qi cind a ajuBs acolo, a vzut c toate zineie ce le vzuse de departe' nu erau Iete ori femei, ci flori. Cea mai {rurnoas din toate' louodnica lui, i-a zis : - Ai venit, drgul meu Crin ? - Da, frumoasa mea logodnic. - Ai v@nit, dar ai clcat cu stingui inainte 9i-i bucurla in mina sting, c ai intirziat prea Dlult $i afar de asta - smint de vorb - cind ti-am lsat inelul qi am do t s vorbim amindoi, ca doi logodnici ce eram" n-ai vrut ;i te-ai tinut Iudnl. - Da, dormeam si n-am qtiut de ntmic - Nu Stiu eu nimic ,si s-ti tac gura. De aceca tc-ai ostcnit dgeaba pe aici, dup rnine; peDtru c nu mai putcm face nunta Ei deci nu nc nai putem uni ptechc Pentru toate acestoa,te pri{ac in floare alb ca omitul 9i te vei numi crin alb. l n r o c l i l r l d . a L" i ' , . i f r t ; 1 f l o i r . . Atunci a ietjt afar din saraiurile ei. Sfinta DurniDic ; zira cind a vzut o, s a fcut la faf roqie ca singele.' - Ce-i colo ? - a intrebat Sfinta Duminic. - C c s l i p , S t i n l D u r n i n i 'r - a r i c p u n \ 7 n d . c r r e era logodnica feciorului de imprat Crinu - iac a$a $i

50 :

'r:r'

nr_"''';

' l J

rxv. ___[p.j_3_l]I ,"1ti -_-

P*-":l'l'*.'**

asa - 9i Si-a spus tot psul, din fir in pr, ce a Jost irtre ea Si logodnicul ei, Crinu. - Fi dac:i a vcnit omul de pe aite trimuri Ia tine fost chinuit atiia pe drum, nu puteai lsa nemuls-a 9i tumirile ce aveai la o pafte Si sii te 1i insolit cu el ? Haaai ? A$a-i frumos ? - Pi am gretit, Sfint Duminic. - Ai qrc.it, n.Jr grll:it, si :riu nini-. cci tin la sfinta dreptate. De aceea, pentru o fapt cx asta, trebuic si-ti ici plata ti mai multc nu. Dcci te prifac si eu pe tine, cLrm l-ai prilcut Si tu pc dinsul, in cdn rolu. Si de atunci ;i pirii in zilcle nostrc. triesc in lumc frmoasele, mirositoarele Si gingafele flo cclc : crinut alb Si crinul ro$u. ' - Legend,ete N. MA?EESCU-BRA1L1^ ronanibr. gtiirlifice ti literare Arhiva soclettii
din lati, 19t1, {Nlinslirea Nea'ntu)

LEGENDA FLOARET SOARNLUI $tefan Vod avca o Jat:i mut:r dar frumoa!, de u i-ai fi gilit prcche in cuprinsul pirmintullri. Domnului nu-i mergoa mincrea la ininfL ti odihna in oase, de amrit ce era. A intrcbat el dc lumc, s a sftuit cu vraci si . u l o l i ( d r t u r r i i r i r r p l u i .d i r i r d d l d p l F r . u I n u l c niei. La urm, aia intr-un amurgit dc varir, vinc le domn o bab, aqa de biihini, de-ifi {idila pieptul cu nasul) de incovoiat, qi-l po\'ticste sir chcmc pe Soarc la mas Si-s-l cinstcasc:r dupar to.rte rinduiclilc cvcnite fetelor strillucite. Dp ospit, cind toti ar fi in toane bute, trimii Jata si.i:i ccrsl-asc:ro sirrute do ]a $ail zilei, c i n u m a i d - . :o r d ' . r . l r i d r i - , i r " . r p - i n d Jl 1 A " .i . Voievodnl, imbucurat. pno la calo mare pregtirc. Pe capul stpinitotului ra ins un blistnl. Cum se f:rcu, ci Piaz-Res a'.rdedc gindurile domnului Si ca s-i incuree deziegarea, alearg Juga in rcorile intunecoase 52

dinspre Lun-risare Si gse$te stpina noptii bocindu-se de necredinta Soarelui. Ea se vieta c n-are parte de brirbat, c nu pricepe de ce iuge do dirlsa Si o las s alerqe ca o dczmetic in urm ; zica tinguios : _- Mai bine m fcea maici mea mudtoare, c tot a! Ii avlrt parte de sot, dar nu zin, cu pltelo invilvt:iiate dc lumin;i cu sufletul intunecat !i umed ca o ' . - i r e u n ' b l' t : P Soada-Rea pdnde la ndejde qi cu intorsturi meftc$ugite de vorb, ingin ctrc Lun : - Ph acurn tot se chcrm:r c ai vut brbat, de aci incclo, to ias de tot, c:t cl sc inloar cu lata lni Stefan. stfrpinul pmiitului. Iata, chiar desear li-i nunia. Do;rmna Noptilor, pe aci si turbc. Ili aprinde argjntul din fat $i, fulgerind de rilzrr:rtirc, sir jurai pe strr:lucirca cl, c are s nimiceascat vl:rsiarul indriznetului voievod. 1n noaptea osptului, Lun s a dosit dupii sprinccana codrilor vccini, pindind sri'$i zilrc.rscir dui11ranca,p.tru ca s o zdrobcasc. Soarele, un ft frumos c plctc dc lunin, chefuia cu vodi Si cu toat cudea. Cind. pe la sfir$it, intri tu s:'l fata domnului, impodobit ca o prim:rvar cald. D ea in genunchi Ia picioarcle Soarelui fi-i ccre o gur, de mintuire. Luna, fudoas, se ridica tllrbat p.stc straja codrilor neq , anlncinidu sa intr un briu tremurat de lumin 9i ptrunde pe fereastra palatului. A c.lzut peste fata ruq:ltoar a fctci ca o ploaie dc blastim $i !a topit chipul in lloare galbcn. Cu totii s-au ingrozit de trlrbarca n!.dtenpt a Lunei. Btrinui voicvod, cu fata indurcrat de obid, \p nde a spune stpinei rtcite a intuncricului, tot jarul inlcrimatului su suflet. Luna, neincrcztonro, sta rece Si fulgertoarc. Mcsanii boccau fi ci povesta trist:i a od.aslei fr noroc. Soarclc, intritat, ifi priDde nevasta de beliugul instuft al razelor ti i face vint pc fcraastri, de o inmolcfte dopirto, in vlurile norilor. Dup aceea, ia pe palm copita infio.it a tcnutului statpin pmintcan fi o s:rC.ste in qnidin, printre cclciall(r podoabc, ca s-o aibe jnCcproapc'. spre mingiere.

Da atunci, ,,floarea soarclui'r, cu fata ei galbin 9i in_ {iorat de durere, iqi intoarce vecinic chipul intdstat, in_ sprc strlucirea craiului zllci, ce$itorindu-qi srutarea minttritoare,
IOAN ADAI'I, "Foaia poporului", 1902.

POVESTEAFLOAREtrSOARELUI t...1 Mii bieti, pe vremea cind vorbeau qi dobitoarele cum vorbim noi amu, cic era odat un imprat 'si o imDirteas. Tineri erau, de citiv ani luati doar, dar ce folos c in casa lor era tot sfad, cci n-aveau copchii. intr tn grnd Dmnezeu.qiintr-o zi, imprteasa dina palatului ii se a$ezpe o lavit intre flori 9i asa o imbti miroazna lor, c adormi dus $i i se pnr c i a dat o fcmeie un inel de aur cu piatr scump ti inelul ln mina ei se prefcu intr-o porumbit galben, care zbur spre soare tsare Fi lnapoi n-a mai venit. alerg 1a ghicitori, dar nici Cum se trezi imprriteasa. !rnul nu i-a Ul.ncitblne visul. nmai petici qi cu un bt in minir. bitrin, cu o cata\'eic lmpirteasa tocmai era le fereastr$i cum o zri, trimise s o intrebe cc voieste.$i btrina spusec e o drumeat ii cere ce\'ade poman,c n-are o para s-i ieie un sfert ii Si trimise rspuns,dac nu gtic a de pine. lmprteasa tlmci visele? - Cm nu ? * rsptnse mtuqa- numai s:l !'adem can.Qe. De mai intii s mi dali ceva dc mircare, ci s ruptir Ae loamc. lmpir;rtcasa ii trimise iar vorb, ci ii d, ins dac
")ii a -hici bin. I Ll^nr'. ur'lc ii sl -,ful. r-. sl-i cl ie cioarele. $i dup ce osr.t:r btrina, impi:rteasa o chcm l1 ilirr'1 ti ;i \Dr'6 \icul. C : n d i n l _ - o 7 1 ,i r l a c . d i r i i n l . p o ' p o 1 - l i ^ fFn"ia

- gri mttlsa - mata i s - Inllat imprteas ani, naqti o fetil. $i fetila asta cind o fi de optsprezece are s v lase $i are s se duc 1n lume, s-Sicaute sin-

q u r , u - i l r r l . i i n . , o o in . r r " p s i n r a i r j c . $ j c r e d e c e - l i spnn, c eu is Sfinta Sfintelor. Si la vofba asta, btrina pieri. C,r-i de lcut ? De una, imp:irteasa se bucur rnult dc \.c:tca c va naste o fat, dr dc ceialatt, scirb mre. .,Auzi, s! se chinuie ea atita cu o {at s o creasc, s_o ingrijcasc ii cind o fi s zic Doamne ajut, atunci s se duc i lume. Nu se poate'r, i$i zise, !i dup toate gin_ durile, irnprteasa gindi : ,,eu m s o itlgdjesc; am s-o .tin nunai in bralele mele; va dornri numai la sinul meu; s l i e . . - i d r d g o " l n rn , b L ' I J ^ p a r i n l i , o \ o i crc$te in frica lui Dumnezelr, s ltic c nu trabuie s trcac peste cuvintul printc'i. ln sfir$it, aln s j caut r.n ir'rnli x ri s o dducu d rpi din.Ll". qi in gindurile astea trecrrr luni qi impiriteasa Dscu o copilit ca o jucrie 9i i puse numelo Florica Si, Doan,ne, cum o mai ingrijeau pirintii ! Da impirt ^ r \ . r , c d r c . r i a . c . i : p u c e c pb ' l r i n a . c L n o n l i p , , ' . d . cum ii [?] mai ferea. Ba s nu se deoache,ba s n-o ard soarele, iar cind crescu de doi ni, ii impreun minile Si o obicinuia s zic dup dinsa ,,Tatl nostru. S srute pe tati-siu, pa dinsa ; s Ie srute minile. La ciDci, prinse a i spnne povciti, a-i spune de mdrea li puterea lui Dumnezeu Ei c cel mai mare pcat al unui copchil e cind nu ascult printii Fetita Ie auzea qi le pricepea pe tote 9i pe zi, pe zi i.i irbl;c;r .ufl.tul. il hrne1 cu puterc, {ric ft credin{; -i-!i iubec tot nri rnult printii (i in ci ved'a lot c^-i -i i-np_ mii bun.i nJi tolo.ilor pe lume: iar impirlul rteasa, ca s simt in deplin fricirea copilreasc' i9i inchiser atita,Iumea, incit qi petrecedle de 1a palat le ririser. .Si ani se trecur; lata se fcu tot mai frumoas, iar cind ajunse nalt cit $i mic.i sa, imprteasQ n-o mai Isa de ]i[g dinsa Si nu voia s se uite decit i ochii ei qi odat inchise la tuturor, c s nu cmva vreun strin s fure inima fetei fi s-o Jac s se ieie dp dinsul. Dar la de o vreme, in {irea fetei prinse a se petrece ceva ciudat, c se tot uita la soare, Mai ales cind rsrea, dcschidea fereasira in larg, ca $i'cum ar fi !'rut ca razele lui s-i umple ei intii odaia; iar cind apunea, se urca in ioiogorul paltutuj 9i de acolo privea apusul cu ini_

m.l zbuciumali. 9i cind soorelecobora gi cca din urnr:i trept, sarintrc in pirlatul lui de intncric, ca scotca nifram .!i i o sclrtura nr sen1n dc ,.!:t na vedcm (u bine't. Apoi ]Lia luminarca 9i sc uita in cofa cu ap;r, s vldi de-i frur ' , r ; i . r i n " ' o . d . 1 .d u p l , p r l q r i l u n ; . t p l I i . i d - li ,h^i ,, f nr,ict-", i ri .,rr In tl li p,rul ,jl .,Lrru. tin.lindtr-i prlri la rnzcl! (!i : - Man]il, nu i $r cir i mai Irurnos p:rrul mcu c.t raz.l.r lunei ? r . I r , r r I m r n . r i r ' i : r ' . tu r . M r ' .J - r - | - ' i sr i!npiriteasa. X{ami, nu i a a cir c mai cur]t {aia n1ca ca a lunei ? \ai,id- 'l r.r r, i. I I. La care vorbiL cicir se intun.dr dc mil1lc. - Marnr"t. n i a$ c ochii mei is mai frumofi ca stele1e cerului, roabcle lunci ? - Mai, draql mamei. pentru mine! mai. La care vorb cic st.lele au plit. Si zile peste zile trecur:r Si ltlni pcste luniFata pdnso a fi tot mai ginditoarc fi cind soarclo apunea. ofta adinc fi incepu ghiata fat s:r se topcasc ca o iarn Si si se ofileasc ca o frunzii i11 vremc do Ioti doftorii ii vrjitorii au fost aduFi ti toti lilozotii din imprtie $i de prinprejur i nimeni n i-a putut dr de capt ce are. Ba c o avea glbinarc ba, c o fi olcac ba c i a dafilncva fanneci. atacaii, ba c i aleocheat, Unul, una, altul, alta 9i faia cu ioat inqrijirca, clr toli vracii, se topea, se topea,de-a-n picioarclc. A intrebt.o de .Lte de nri bi.!ii prrinti - ir-.. .,i r r ticee, tcea molcom. Tcerea asta ii ddu de grij inprtcsci; nu cumva o fi vreunlrl ascuns care i-a furat inima fctci. ;i-ti aminti de vorba btrinei. $i sc hotri s o ii m?idte. $i ddu o petrecere. Printi carc dc carc sc invirteau imprejurul Ietei. Florica vorbea cu toti, da nici unul nu-i cuprinse inima. - Nu vrci. {atl noastrar ? Uite-te pe cutare, pe cutare, e a9a pe dincolo. Si (rln p.rr.c ri n :l mi ll(ut dup; d,'n. .i lat:l l, r nu se ddu dus. 56

- Nu n] mrit - le r:rspllnse ca intr-o zi - cu am s m duc in hnre. Bu nli-am alcs ursittil ii el arc si'r n1 ix, carm:r iubc;te Fi mi-i drag ! Nu s poato i - grari impzirteasa.- Cine e hotul carc li a furat inima ? Cinc c accl care vrc'a s:r ne lLrre nlingiierca battrinclelor nostre ? Cin-i ? s-] ;tim Ei noi. Fata nu s a putut linc r<i a spus pdntilor ci ei i e drag Soaiclc ti ci o chaam:r la palatul lui. gri impiirteasa - Soarelo ? Soarcle ? - Cun ? Da cl cc arc cu tina ? Dc cind ti a intrat in cilr ncbunia rr I blrbrl" l c.ir ? Arrrr, . l|i : .. l, ,r . . \i.,j1.:(^ D a c l n : r z " ' . n , r \ . d , , . rL . r i s r u s c s "I d l ' l i i , _ ^ o d a n rl p . ' . ' - Nu m lsati ? Sir $titi cri miinc viata nrea arc s fie ca o frunz pe apr:. Ce s fac bietii oamcni ? Adnar:r sobor, s:-tspuie Si boicrimii ce i-a trznit Jetei lor prin cap. Lume mu1?i se adun la impr:itic. Din tonte ur1qhiurile trii sosir ghinrari, wldici, doft.rri. Jilozofi. $i intr-o odaie are, poate cit gridina asta, sc a;czar:r toti pe liriti Fi divane. $i impratul Ie spuse jcti3. Unii ziscrl s-o inchidil intr o cu$c;i de stcclii $i s o atirne in foio$orul palatului; altu1, s-o tdmeat la cluqilrie ; a1tii, ri-o m:lrite cu sila. Cind, se ridic:i un biitrin nalt, cu barbc alb ca argintul, carc nu vorbiso in viale lui niciodat in divan ti qri : - inltatc in]prate, cinstili sfctnici, iertati-nri li icrtali s mi fie vorba, c indrznesc $i cu si amcstec n i n L r . b r r i r s t a l u r i l p d o r r n i i l o r v \ , s l r , ; n r , : .t i P, rerea mea, ca om btrin. trit ii in bine ii in r:i. cste s-i dm drumul fetii sii se duc in toal.ri l|lnrea ei. C toate s-or opri pe lumc, dar draqoster bat-o s-o dat binele, nu. $i poi, dup:I cine ? Dup:'r sfin,tul Soare ! Bine c.i s indr:reostit de sf. Soare qi nu de cine stie cc ncmemic. Pc sfintul Soare n-o sir-l gseasc nicierea si are s vic iar inrpoi cum s-a dus; ci de alta s ne fie grij, c pleac:i sinqur pc drum strein. A$a c m pun eu in putcro, s:r vd dac face s i dali drumul a,qa de capl 6i. - Gsim ;i noi c i bine - rspunser citeva glasuri - ce spunea precinstitui sfetnic Fi boier al divanului,

cutar, $i lugm $i pe inaltul i prealuminahrlnostru stpinitor, s ieie de bune cele auzite. - Du-te, lata mea - cic i-a zis impratul. se duse in grajd, iEi alese Atita a$teptea Si repeale un cal sprinten Si despletindu-iidalbele cosite,le ls pe spate in valuri de aur, $i imbrcatbietette,lu merind e f i i r . n " l r " b u i l o a f " .s i d ^ r a l r l i z i \ | - Tat ii man, multmesc de ereQte,ie,de invtturii, de bin1e ce mi l-ati voit, dar dac e vremea clnd trebuie $i eu la rindu mi s m:l lapild de voi qi s m lipsesc de chipul ursitului meu, n-am ce Iace. De aceea v srut dulc minile 9i tlpile picioarclor Si v rog s-mi dati binecuvintarea. A fost plins, a fost jale, a rmas irnprteasa mai mult moart pe scinduri: dar inima vrjii de cel mai nebun dor, nu o lisa s se inmoaie, ci inclecind pe cal, ieti ca o siqeat pe poad. Ins abia se indeprt mai incolo $i calul ii vorbi cu glas omenesc: - Stpin, avem s ajungcm la un pod 9i la podul cela au s !i ias inainte trei ur5i. S nu te sperii, ci s scoti palogul gi s ameninti numai c dai, c nu-s urqi Fi ai s vezi ce-s, $i-aga a fost ; a suit un deal, a dat intr-o vale prin care trecea o ap qi peste care s fcea un pd de lier. Cind s deie pe el, hop c ii iese de sub pod trci ur9i, urSi, m rog, ca toti uriii, $i mormia. Catul p$i pin la ei, ceea ce ddu ftei suflet, care scoase,dup vorba calului, paloiul Si prinse a-l invirti gi s die $i mai multe nu Si p-aci s taie pe unul, dac nu auze Fe ursi glsuind : - Stai, inltat imprtit ! Si blnurile ursilor czur ios, qi minune, btrinul ce vorbise in sft in lolosul ei 9i alti doi sfetnici. - S ne tai, imprti!, 9i mai multe nu - glsui btrinul. - Apoi v tiam * zise fata. - Ce-atri crezut, c v jucati cu tara in bumbi ? Doar nu-s eu degeaba fat de tmprat. - Apoi mergi cu bine, drag fat, Fi Dumnezeu s-ti implineasc dorul, c nu ne temem c-i muli ca un om de dimic.

Si, dup ce lata impratuli i$i lu rmas bun, o porni ilrail1te ca vintul 9i merse ea Si merse, merse zi $i noapte fr odihn, spre soare apune Si ajunse la o colib inaintea creia gsi o btrin pe un scunel, uvind at mi subtire ca a paianjenului $i mai neagr ca noaptea. De Ia coliba ceea se sfirsea pmintul ; de acoio era gol nesfir$it, Si pe un nor departe, departe, ln jos de tot, se fcea un palat ce strlucea ca sticla in btaia soarelui. Soarcle era am trecut de amiaz si parc tot ii ridea fetii. F:!ta, cum ajunse inintca colibei, zise btrinei un ,srut mina( si intreb:r : - Mtusic, nu cumva Stii nde e palatul Soarelui, pe aici ? - Da ce ai cu dinsul - intreb btrina. - Apoi eu sint uita lui - gri fata. - Ursita lui ? * fcu baba, uitindu-se cu bgare de seam In ea. Si dup ce vzu c e fat, urm. - E hei, dra(ui rntusei, cite rsite n-a alr.rt Soarele de la zidirea lumii pinri azi ti cite n-are s aib de azi nainte incolo ! Fetii ii ddu ca si cu foc prin inim la vorba asta Fi gri : - \'ai, mtu9, ce \.orbelti dumneata, c el cum m vedca dimineata, se fcea la rsrit ca focul, la amiaz, cind stam la mas, sta Si dinsul !i parc se hodinoa in sufletul 9i nintea mea, ;i pe la toac era aga de frumos "r o o.l:ndi .i s" uira la nin" a:a ^u ";lduri. \i .n ..,1dr, de ardea $i inima in mine Si cind apnca, parc plingea. Uite-]-i Si acum, cum se uit la minc - Si fcta rise ale fericire. - V.li d^ cloul lju, frlj h i. d-- .r"zi a L SI 1i spun eu. Eu sint Noaptca, mara ^mur(rdui Fi le Ftiu 'toaio. Dac ]-ai vzut io$ climineata, e c-i e ru$ine de -r.^ "c scrlrl in liecare .ala (1n, 7i'p p'^ qint'r,-,i dimineat de?brcte in apa Simbetei, de la c.llalt cap:it de pmint i c:i st l:1 aniaz, e c st Si cringul lumii. Atlrnci oamenii se aieaz la mas $i toate patimile Sl toat truda st o clip. Si dac e limpede $i c o cldur dulce pe la toac, e c atunci se coc mai bine semnturile 9i le d dulcceta trebuitoare ; iar seara dac:i ti s-a prut c plinge, e c e trudit de atitea lucruri 9i fr.lalaoi . la-.

58

59

- Eu nu gtiu, mtu$e * rspunse Jata. - Eu m duc sd-I intreb dac e adcvrat ce spui. - Eu te pot qi ajuta dac vrei * rspunse btrirla - da inapoi s gtii c nu mai nemeresti. - qi deschizlnd usa borditui deodat feciorul Noptii, Intnerecul sufl .i fcu o punte pir ld palrlul d" p. nor . - Uite, pe asta ai s treci - vorbi btrina, Si fata o lu pe plrntea ceea, c prea un nor de var ce se intinde peste ogoare $i mai intuneric. qi ajunse la Soare ia poart. Soarele tocmai era acum la toac, ca o lacrim lntr-un ochi albastru. ln ograda Soarelui, in vrornea aceea, pe un pat de aur qi inh patru brazi de argint, mama Soarelui, lun]i na, cosea cmeqi de foc Fi aur, pentru fecioru-su Soarelc. $i venea un miros de flori, de te adormea. Cu inima tremrind $i apncat de o presimliro amar, Jata lmpratului sttu locului : !,s bati. s nu bat") Cinal numai ce auzi o multime de glasuri de fete veDite din ograd. * A mai v'?'nit o surioari ! A mai venit una ! Repede se scoal mama Soarelui Si intrcab: - Care-i la poart ? Aici Florica, de voic, de nevoie, alescleci li btu cu sufletul stins de dezndejde $i de zpcit ce era. - tJ. orr plminlean rspun\F cl Cind deschide Lumina poarta, vzu in lat un bietan. - Ce cauti tu, strine, la poafta casei mele ? Cine te-a azvirlit ? Ori, Noaptea te-a indrcptat la mine qi Amurgul te a adus I - De, maic - rspunse fata - ei m au indreptat. N sint biet, ci fat. - Si ce cauti ? $i tu ai venit dup Jecioru-me ? $i apucind-o de miini o duse intr o erddin din fata casei, iDtr-o Iume de ftori, de parc toate llorile de pe pmlnt erau strinse acolo, care, cum zidr pe Floric, prinser a ride 1ele la altele, a o inprcsura, a i se sui p e l a u r F . h i .D r : n p d - . p r i n s n . 5 i c l j . u i r d : - E Jat, e fa't I Nu-i biet ! Bine ai venit ! bille ai venit ! - Vczi acestea - zise Lurnina - toatc au fost ni;te ncbunc od niFte scmcle ; s-au indrgostit de Tecioru-rtcu ca tine Si n s-au putut stpini dc focut lui ;i au venit 60

pin aicea. Si iat c inapoi nu s-au mai intdm; le-am pref:1cut pe toate in roabele lui. - o maici - gri fata - s fie cu putint:r ce spui ! $i clnd ai 9ti ce foc, ce dor m-aduce aicea, ti-ai face po man Si m-ai lsa mcar o clip s vorbesc cu dipsul; s-l intreb dac e adevrat. C printii mei m-a crescut inchis ;i eu nu l-am vzut decit pe dinsul si l-am in drgit, c razele lui mi-a impodobii prui Ei mi-a umplut sullctul de sintatc. - Si inSir aceleasi tingui ca fi Noptii. - Aaa, mam, - sri deodat Luna din pat - asta-i coca de carc mi-a spus frate-miu, c seara cind s intre pe poa , dinsa ii face semn cu n{rama Si am vzut o Ei eu, c pe urm iii despletea prul Si chcma pe maic-sa.qi o intreb: nnu-i aqa, mam, c prui melr e mai frumos ca razele lunei ! Nu-i a$a c fata mea e mai curat ca a lunei ? Nu-i asa c ochii mei is mai ftumosi ca stelele, roabele 1nei ?(( Ce aveai t cu mine, fetico, de-ti puneai frumuselea alturea cu a mea ? Ai Ji vrut tu s fii 9i ln, nu-i asa ? Bine I Fiindc ai avut nebunia s i a9a ginduri, s .$tii c nu mai ie;i cum ai inhat. S mi-o prefaci, mam * gri Luna ctre Lumin - in o floare, s rid qi curcile ; ce-i naiba cea lung, pp:liung:r, cc-i vzdoaga cea bitfncioas, Si n]ai $i. S n-o poat pune nimeni in piept $i nici in pr. Si Lumina doar suil asupra fetei qi intii ii icrerneni viata intr-insa i ochii i se inchiser cu un geamt plinqr'itor si trupul incepu a i se topi ca un drob de sare in ap:i caldi, fi de la picioare prinse a inverzi, a inverzi sub1irc, subtire ca un bt $i nait, nalt, intinde ni;te frunze verzi. aspre $i lata, ii doar intr-o turt cu seminte lngretc, ;i lati ca o plrie, dup caro Lumina o bll?s- Fiindci ai rl" d" iin ncr, n.ilr ci fie l?l in vdi, poti pfin pptsoaie qi n s nu vorbi niciodat !i s cretti grdini $i s rid toate Jlodle do tine, ca una feir rost ti fr clrip dc floare. qi Lumina o ls a|a colo, s i-o arate Si lui {ecionr-su, Soarele, cid o veni, s rid Si dinsul. Dar Soarele cind veni ii o vzu aFa dezbrlcat, n-a ris, ba i sc fcu Si mil de dinsa 9i bnui de ce a lsat-o as3

Luna atunci voi s-o smulg cu totl, dar Soarele lind un mnunchi de raze, ii fcu fetei o coroan impreiurul rodului. - A$a - cic, ar fi zis Luna - vrcaszic tot a lost ceva. Bine I Atunci asta s-ti fia sor de amu Mai mult, Soarele, ca s-i lac in ciuda sori-sei, ca s se orceasc 5i mai mull in lridina lui f]oarea asta. i-a rnmullir seminLelo ti i le-a "opl ; iar nlaic; sa Lumina, de ciud, a smuls toat sminla Si a azvirlit-o in vint 'De atunci, mi bieti, {loarea asta se gseqte in toate grdinil. ti ogoarplc Ei i se zjcc de Jnii Frora soarelui! [...] si de altii "floarea soarelui{r. lON DRAGOSLAV, Pore$rile I loril.or.t,

POVESTEA FLORII-SOARELUI [...] o poveste de demult, de demult, de cind altfel de oameni era pe pmint, de pe vrmea celui imprat vestit, dar din nume uitat pe vecii vecilor. lst imprat de toate avea : fi imprlie, $i noroade alese. $i bogate, qi oaste voinic $i mult, dar un lucru tot ii lipsea 9i-1 stura in sullet ii pe cl fi pe imprdlea(.^ nu avpau nici un prunc. C-i grea, ttiti dumneavoastr, gdja asta ca.e-l apas pe om, c mini-poimini a inchide ocbii sub cei patru coli de pmint qi pe urma lui nimenea nu i a rmine s-i fac grija comindidlor.,. Iaf pe femeia caro n-a fost vrednic s nasc, Serpii, balaurii Si dracii or schingiui-o pe lumea cealalt Si i-or suge singele din slircul titelor. Dar cit nu s-au trudit, cit n-au dat si n-au imprtiiat pe lcacuri Jel de Jel $i pe dcscintece ! Eu numai, de-a+ avea pe sfert din toat dsipa ceea, inc aS zice c om mai decit min De lume nu sc afli. booat -imbtrinisr ire$tinii no;tri aFa, da ndejdea din suflet tot n-o prpdiser, ci aflind c altii au ptimit ca $i ci, pururi se gindcau la Dumnezeu cel a toate rsp1titor. Se intimpi asa c tocmai cind erau pe calea bisericii, gre;esc oamenii no$tri in Duminica Floriilor qi din - clipa aceea,imprteasa puiceale ingreunat. Le mai rmi62

nea acum s attepte. qi-au asteptat,9i la-soroc, imprteasa cea bhin na$te o {etit ftumoas ca o floare, ca o pictur de rou, ca zodle diminelii, ca un bob de piatr scmD si inc mai frumoas. Imp;teasa,sthd vetnic in preajma ei, isi uit de Eospodrie ; impratul uitasc toate treburile scaunului, iar supu{ilor greu Ie venea cu asta. Se minuDa toat Iurncac:i cc picasepe capul stpinilor I mare, Iar tocmai dup citiva ani, cind fata crescuse socotinaloamenii c imprrtul a mritat-o Si le-a aduce cine Stie ce qugafurisit de stpin pe cap, au fcut cisl in toat roata imprtiei Si din toate a ictit chipul cum s se mintuie imDrtiado fat. Vedeti, a9a, ae hotrire neroadi I C dac mu a impratul, cine avea s-l urmeze in scaun? Ori socoteau supuqii c va tri cit lumea Si pmintul ? Ci mai bine era s-l lese pe imprat in pace,sii fac dup cum a qti ;i a pricpe, s ;i mirite Tata $i apoi, ginere avind, s-l indemne sfetnicii $i mai marii cu4ii ii-ai tirglrdlor, ca s I deDrindcu incctul ncntru toato cele de nevoie unei !ri. Di ei ,,n, c s:i te ferc$ti, creqtine,de cui shein ln cas!.(i r1u zic ba, dar dac n-ai avea perete in care s bati un cDi,mai bine-i ? Dar, s nrFmi lungesc yorba mai mult; aflati, dragii mei, c toate vrjitoarle imprliei s-au strins cioatc, nu ifierbintt lrigrile Si-au purces s descinte de duc-s-.pe pustirl domita ceanou ! $i s- lntimplat intocmai dup vraj, At'unsesefata impratului cea mindr fr seamn, fatl mare, cind printii se gindeau s-i gseasc brbat dc potriva ei. Dae f ioarr. lr unl ca rrla nu qn 6inJ r. "n lunc nu ia:ea. ds vorb cu nimeni nu sta. ci-ntotCcaunao vedeai cu chipul intuDecatde griji. Si o inirebu toti : - Ce ai, domnit, de stai a;a ca o Jloare plit dc soarc; cet te gindegtiundeva? - Da, m gindcscdeparte. - $i-anme unde, am putea oare alla ? * Nu puteti. Pc urm ic"a. N.azmai nre pe capul impraiulul decir ace"1t, nu sc puler atla in lum.a isla. Murea ii s <i se lriminla cu cugeluls ropra ii dinsul de sup.irare ltle pri(inile.Tarjnlr-o zi ii 6rii terei 63

* Fta tatei ce dulcc ! Tu ai c.r-scut miriloar, si noi, drcpl aceea,n-am gindit s.ti-ti aflm solior dup inima ta. Uite. nini, poinini, vor sosi petitori; tu it-te la ci, carccteaz:i-i dirl ochi :i aleee-ti unut. c noi, o vorb nu li-on spune iDrpotriv, ci toate celc gatsjtc bune de tinc, lc onr inpiini. Fata a t,rcL!t, inlpairatut si curtca a a$tcptat petitori fi stro:ti, si u (nit cu rrultirnea, au venit $i veniti au t . - r . \ - , r d l r \ \ i d u , i i , f n \ , , . . 1i r L , . t r n d c e c u i n i m a tot pustie, $i imp.atul diu sura ci vorbir hotritoare D afiri. Iar dlrpi citvn iimp, \,r.rzind ci t {:a .se-ngroai fi socotind cti potc Iatn lui de sta nu-si ntcqe dlaq, ci-i ncitiutoarc si cu trupul pr.a crud, a alcrcaila alt6 vrji_t arc din imprtie, sii i laci fctei ,,pe ursftir,., ca s:r,Ei afic si s-si alcaq odat un drgut. Iar babcte noastre o sorocirli'din nouj cunl s-au pricept cle nlai bine, c:i dicr'i dh c csic,5 se fac:r mai ftumoasir, cum nimeni n a fost si limeni n a rrai Ii, iar de indrgit, uDul ca soarele numai s:l sc-ndrgeasci dc ca. gi vorbele, anume : Si aibi pusi pe umeri Doi lucclcri, Numai soarclc s se-r1drgcasc de ci, Iar fata dup soarc, Si-rstca si se omoare ! Dupi ast n-a mai trecrt mult. . Irtr-o clinineat, sta fata-n cerdac Si se uita pc ?are. Itlrpiirtoi li imprteasa o v:rzur si-o intrcbari : - Ce are fata noastr:j cea cumintc Si la cc s. giDdefte ? - Mar glndcsc ]a nunta unei fcte dc Drpiirat cu soarcle co.r ui, - rspunse fata. - 5i crezi tu c-i cu putinti una cn asta ? - De, ttiu eu ! N-am auzit ce s-o fi iniimplat o dat, dar arn s marduc si vard! - Cunr ai s tc duci ? * ln sri nlir duc cun] oi putea ! Si atit a fost. C ea se duc ta soarc s t intrebe de vrca ori ba, fi nici o clip nu tnai ;ade acas:i. Bitatu s_an cu]teDii si cudea toat, Fi Drai nluit decit toti, cu rug, mintca plin de lacrrni, au indemnat-o i1p.atul isi ln]prtcasa s:l stea locului, alar toate a .;rnas cle-a surcla.

OI, bat-o pustia $i amarul de dragoste, c rea_i cind te puc in Jjerturile ei. CrozayS1 6o"1, asta. drapii mi. Toli cjli ali ptimir-o, o cunoJilpti. iar.Fi care o" a<l.p_ tfi, e.ititi-v | Ci eu atita v spun, c:i nu i stan de piatr pe lume, pe^.dra (; n-o rstoarnc ..t.rprins de dragoste.A$a < a jnt. npldt.:i cu-f.cioara rr.,. C" er "e drice si se ducn, .noa. lar piirintii, ndjduind c tot or vedea o vreodat, i,a pus minele pe frunte, au blaqostovit-o si i-au poftit c;le f..1, . a po-nit odo.c-r." r.. ..ritLl tui DumneT^u,Iar atulo'rnl- nin:nui. Si a n "rs. i_r 'l ers clFturcj I;r . o o , t . a j i r ; d . j d e a F i J : - r f r - : j r . , , d a - . rn L a 7 j .m t . r n r n i , 1 d d c d n u m i n r . I n , . - r p o r m i . i i .r . ] ( p o i n ini, . r? a ra n u t . p . . r c z i c ^ . o ^ s ' n . rli d" Ini. -i ror .i o !j.5i rl.vnrcul. \oJreie lumii Duisrre _ Dar degeabaI P,rtea sri ocot.asc ca clc zece ori pi_ n i n l u l s i l o r d - ; " a b . r i , r , . \ r , n q ^ 6 1 ' u n t i r , , i ui r , ; i e r d . . o d r I i n l u n e . o s- , r . . o r , . ri r d u t u i . g i e r o t i h l . i n _ ti_i1l:ul, li s-auzea ctetut pmintului grind la nou slin'ini rdin imc. Si stind ,a d.a. uluiri Si moarr dp o l c n ' d 1 " . . , u d c . u n . { i p l s . u { i l S " d - n ) t u r i .a c h i p t e primprejur si d de-un copac I mai ascutt si se clume_ .c$te c tiptul vnea tocmai din virlul copaculuj. In_ cepe s se suie incct incet, fi de ce se suia,_de ce stri_.. garea ceea asmuitoare cu a unei psd s_auzea mai 1ar.. Tocmri cind rnorscse.r.r o cul de sriniini. inceDu \; sF lumineze tup.rinsul.ir {ata uitindu_sein sus, bagj .i. ".rn i.i in virlul copaculuiera un cuibar. pomi ini in1. "i-riun<e sub srrecinr tui. ^rnd nu.,i qt< -u jn!.tcs - Voinicc, voinice, vino.si m apr, c mult-bine .. qi vrizu ce vitzu : un puigor gola$, Fata . c'i se sui-n clibar g ,l I nori d. fric -- Da ce cauti tu aice:r, sjnEuret ? - it intreb fata. ' nu sjnt Dui dp \,]ULi fraii cm mii ;vur, dar ' u . r ' . Tnu"lJlul Vin urjlor ni , r ir le mama a d.< o deparie. Sti cotee iinq mine si m pizeFte. Fata nu mai zice ;inic, ci sttu $i artept. Ppclc cilva i. I ur sarp^ grolav c .e zvir _ . _\rer-^. col" te :r lizduh si cc lr.j ^.,r..;l- dori suftFlo. - Cin. i i\r-a I _ In,r.L,. trt f. puiut de b"la,rr. ista-i - lmpratuI-Vrntuntor.

65

r{
!

- Lrp:iratut-Vinturilor ? Dar cum se face c s aseanlrin; cLrncamuL vostru ? - S:Fti spun. $i ncnu1 li 9i nearnul nostr stiipincsc vii?duhurilc. - Dar t din ce soi de lighioan te tragi ? -- Marda lrrca i Doamn-Ceturilor-Si-N.'gurilor-:ii-Piclelor loalc i ca-i m.i mare pcste nouri $i promoroacc ; cind plinuo ea, curit cih pe pimint, iar cind se piaptn, s-rfrc.n troicnii pc cimpuli. Intclcgi acuna ? - iDlelc.t. Si zicl. dc mltlt vrenc v dusm::nili cu \iintul ? - D. cind lurri.]a ;i pmintul. Iar tfinta noostr co Vinturile s.r ntimpl:L atun.i cind s-aude tunetui si sc vede - Toalc bunc pin:i a.rum - incheie fta de mpirat Cnr dreln si-li spun, nu ttiu ce-at put.r folosi lntre

nici o fapt Jr piat, c zi iti scrie unul o jalbil Si tot ii dai de-o pereche de ciobote, dac nu stii minui cond'iul. dJ.rmire c j l d . 5 - 1 p j d . l r m o a r t ^ L n \ r f l .t d . l i - h i oinJ ci recrorur Lelttor I -Si cu cp i v"c \ r t" r-rult,ypcn{ ..r'o ' - o Intreb Mama-Nourilor. - Cu nimica alta, decit sir m|r duci pe t.iriDul Soarelui, dspunse domnita. - U, c prea mr t imi ceru;i si drept's-ti spun, c nu pot s-ti lndeplinsi voia. Si-i spuse doarnna asta, c inpr-itia ci tine cu pace numai dasupra VintullLi-Bun, cind lacc ce vrea. Mai jos, nu poate wenj, c intr in sfad:i cu cl, dar nici mai sus ctrc soarc nu se poate sui, din pricina Vintului-celR:iu. - Dac-i aFa, am s mai aitept - zise fata. - S vii - Am s viu, - rspunse imprteas ; Si se duse. La jumtatc de an, aproap, iaca Vintlrl din nou s o indcmDe la me. Ci-i rirspunde fata asa : - Mi Vintrile, mi ! Cum s merg eu dupii tine, cind nici nu te Stiu, nici nu mri ttii. Eu ili spun c s Jati: de-mlo:irat mare, ;i atita- M crezi ? * Te cred. - Bun. Dar eu nu te-oi crede pe tine- Ad:i-ti neamurilc toata s le vd ii pe urrni ti-oi da r:isprtns. $i rspuise cet chip de balaur : - Eu n am alt nearn pc lume dccit pc Virltul .cl Ratu. Vrei s-i vezi ? - Di, aiunci sl chem. Si ]-a chemat, si, Doamna, cit s a li insp:-rimintat domnita cea fnrmoas, cind a Ii lost vizut slutcni ccca de birlalrr. Dar ce cra s fc : ' q,Ld" i.im." i' C-aitccva n-ai cc s:r faci ! I r . V r n r u l c . l R ; u , . r r d i a v i T u l . u r n n J rL i i \ . I i le: ]a inim. $i a;a cum puhr, sc fuds pe linlrar disa, !i i spuse c i-i dra:t. Iar zina-i rispunse : -- Drag ti-s $i-oi fi a ta, dac i lsa pe-MprteasaNqurilor s mh plimbe pin-n cer. .- Olas!

- Ai sarvczi, frumoaso I Vintu i un om tare Ftrengar si iubilfct; cind vcde o fat Jrumoas, ori ade c s a{ Ii allind incotrova, pl:rcl mort dup':r dinsa Si nu tinchefic din mers, pinri cind n o g:lso;tc. Culn o gsn$t, o apucljr bratc, o s:r'uti ti apoi se intoarce dc utldc ple- tri, dic:'r i asa, lasir ! Dupi lta nlr trcce multi vreme $i iaca;i \iin1.irl.Eu nu l-aLr vzui, ca si v spull c-i a$a rji pc diL'r.olo, dar daci .Lr adevrat a fi .rvind chip de balaur, rllit c cl mr cr{rd.:r qc allir pc lrrrc '}llccv. Cum vine rrai aproape, |cdc fal.o; (um o vcdc, haiii, se sfirieFte. li Pic Jecioara draqii ii paie 1 Iar lata zice I - Tnci, c i l)uni si asta ! qi slau a9a cit stau, pini cind qrariestte Viiilul : - Dir-tc, so., la o parte. s:l mnlnc pc puiul Cetei si apoi sarr.Ir.tnern amind.i pe pustiuri. - Bri, \ii-rtuL(., - ii rspunse zina, nn l .ri ninca pc..1. gi clin \orbcic rccsten ti din altele, minia Vintului, fra se prtoli. si Vilrtul plec 1:runna urdnr qrozavr"!.m mci .u f:iq:!luil.. .ri dac va veni pste ur ccils, zina are si! i d.io la ospt pc puiul Cetoi. $i ala, dfgii mei, cri amtnarea asta, iaca vinc !i Imp?:rteasa Nourilor cu s-Si vad cuibl qi si aud ce nici prin crcltetul capuhri nu iar Ji trecut. Dar vorba ceea: 66

,q
9i lsat a fost. Fata s-a simlit de Ia o vreme luat de un nour $i dus tot mai sos, pin cind, atingind scara cclului, sc sui p intinsoirca lui. Ce-i mai trebuia acun1? O zi de drum pin la castelul de clestar al Soarelui, unde s-ajung Si s-.ti vad:r ibovnicul ei cel drag. Dar nenorocirea fet.i era pesemne scris. Ci Vinturile vzindu se pircilitc, indat trimiser veste mamei Soarelui, c picior pmintean se afl in domnia ei. Nu Etili cina i mama Soarelui ? Un cuvint: sor bun Ei cinstit cu Moartea, cu-Mama-Pdurii, cu Talpa-Iadului, cu Ciuma Si nu ftiu mai cine. Asta, cum aude, d flar in tar, c cineva vrea s-i lure inima fcciorului ei. Cut:iri peste cutri, rscoliri peste rscoliri, umblate, . qi la urm, fata do imp:irat se vede pdns, legat $i-dus la scaunul de judecataral hircii. Baba, nici un, nici douar, ' o prol.rcn-nr urn b o b d e \ J m j n l ; S i o z v r r l Fn v , n r . i a r vintul o las pe pmint, s creasc !i s-nfloreascii. Floa rea ei la chip si samene cu chipul soarelui. Din rs:iritul pe zare al mindrului tecior 9i pin-n sfintit, floarea asta s-l urmreasc fr curmare, s-i pling de dor, dar de atins, niciodat s nu-l ating. Ce-i floarea asta, v-as intreba ? Ci eu socot c i "Iloarea soarelui(( cea galben:r Si mindr.9i cine-i qtie povestea, intrebe-Si inima, ce zice ? Eu unul, drept s v spun, mi-i jale de jalea ei : De jalea zilelor mele, Pling pe api vlurelc, Pds.ri mici in cuiburel( De greul traiuiui meu, Plinge apa pe piriu, Pascra in cuibui su ! aUDOF. PAMFILE,cerul,ti poitodbele lnt, (Biulbiul Mare - Jud. Constanfa) intinse dealuri 9i munti acoperili cu pduri udate de riuri, lacuri $i izvoare limpezi cristaline, ]a poalele unor mnli, in gura unei vi frrnoase ca n col! de rai, pe unde isi rostogolea in susur uDdele pe un pat de prundis, un riulet $galnic $i zglobiu, zreste nu departe un castel de cristal stllucitor ca din pove$ti, ce-ii inlla semel turnu]c mrte Si strailcitoare in razele duici ale soarelui de prim:ivar. Irinel, ca un {irt frumos, cl'rrca pe calul su mindru ' $i alb ca neaua, in linut mrcat, cu pletcle-i negre ce-i acopareu umerii, cu mustala-i neagr abia milind, cu ochii \,i nF:ri L.rnruralp. e re f.rn.^,:i ircin. cu FdIoful su btut in pietle scunpe, mergind spre castelul mret, aude, ca in surdina, ecoul unui viers duios, ce venea pin ]a el pe adpile ncv.lzute alc vzduhuhri. imprFtiind in juru-i, ca intr-nn ..'is, undelc rsuntoarc ale unei armonii ceresti. Ca \.rijit. I-incl s J oprir |.r lo-, .,prp r-si da cr|a mai bine de frunusetea ingereas( a cintului. In drumnl siiu pribeae, de vestitor al primverii, Irinel vzuse multe ti minuEate frumnseti, lsate de bunul Dumnezu pentru desltarea omului, $i auzise iarsi mlle cintece vrjite, dar ca farmecul cintecului dep at, ce-i mingiia duios alrzul, nu auzisc niciodat... Psi curajos spre castelul cel mret, c din aceasti parle veneau undle sonore ale versului duios. Ajuns ]a porta castelului, ddu cu ochii de un unchiag cu barba alb ca Juiorul de iin ;i btrin ca un Matusalim, care-I intimpin cu vorbcle blinde : - Bine ai venit, Irinel, \'estitor al dulcei primveri. Eu "inr mo! C-iv;l. -aro d^ l-.i luni rnri,..(c _.im TbaL pe meleagurile acestea...Toti mi gonsc, toti m blestem, fiindc pe uDde'am treort, am prpdit tot in calea mea li am inghetat pin ;i ape1e.La venirea ta eu plec, m duc de unde am vcnit, ca tu, prin firea ta blind qi dezmierdtoare, s aduci iarir,\i pe cesie locuri vial Si Apoi se f:rcu Devzut. Abia plec mo$ Criv!, blrilrul nbdios, Si portils astelului se deschiser prielenos inaintea lui Irinel. Imensul patc din jurul castelului, pe dat prinse a se inviora ca pdn fanncc. Iarba incepu a invrzi. Mugu69

LDGDNDA GHIOCEILOR Irinel, {iul Zefirului, vintusor de p mvar, fiind trimes de tatl su in lume, ca s vesteasc sosirea fi!moasei primveri, dup ce a strbtut vi, vilcele, clmpii

68

rii copacilor a imboboci. P.srile a se inveseli. qi pc msuri ce inailta, totul prea ca in srbtoare. Undeva in castcl, dintr-un loc tainic, Ileana Cosinzcana, fiica b:itrinului P ar, cu fala-i strlucitoare ca o rlz de soare a lunei lui Florar. cu buclle-i aurii ca spicul griului in pirg ti scildale in raze dc soare, Isate in undc boeate pc umerii siri albi ca sidefut si cu ochii albaitfi ca senirul ccrului de primivar, privea in tain sosirc noului venit, Cc'rbii si ciprioarcle din parcul fiir:t margini al cnstc, luhri zburdau, iar pisrila cinttoare se dcsftau in Clripid d.glase, in razele dulci ale soarelui de l)rirnvar pe cricile inmuqurit ale copacilor in ajun de a inflori. Riui cristalin isi urma cursul su in sursur Soptifor, i.rr dcpirtc. in lacul limpcde ca seninul cerului de azur, unde riul isi ineca susurul, pdntre trestii si nuferi, labcd!]e iti oqlindcsc siluetele in apa liniqtit s,i albastrar a tacu, lui. IrinFl p:tseste mindru fi mrt pe nisipul aleilor dintre str.lurilc ude inc dc mustul ziipezi in topiro, de rrz.le mineiiftorrro a1e soareiui si ajungind pe treptcte castclullri, esfe intimpinai de btrlnul Pricr cu pletele i fi barba albo colelie, adiete blind de zefirul primivedi, ai c:irui sol binevcstifor era Irinel. -- Si fii bin.v.'nit in casa mea si cu plin s,ti meari rll]rintele hl,r, bun vestitor al primverii pe melea.- Bun rrisit. britrine Prir. Sint trimis de tatl meu 7 ''f dc pfim:i\.:rrri si v:i vestesc reintoarcerca frumoasci pr':, r:'rveriqi crl ea reinvieroa intregei naturi_ Abia isr)rrivi lrinel vorba, o mi$care se produce in intr{ul ciltcl si ca prin farmec, Ilcana Cosinzcana se ivi in.hiDul ci iocio.clnic, in mijtocut ghirtandelor dc flo.i in f.,l si chiDuri de cL ori, rspindid in jurul ei parftrmul imb:iiiilo! al trLrmoasci prirniveri ii cor de psrcte ii insct'r:r aparitia. Ilirl n.cast initinire a jesit csitoda 1ui Irinel, fiul ZlfirLrhri dc primirvarti, cu frumoasa Iicana Cosinzeana, fiica blfinuii Prir. Dar Dumnez.u, itl t:inica lui intelepciunc, a woit ca accast c:rstorie si nu diiinuiasc decit citiva ani, dup care lrumocsa Cosinzean Ju chemat de Ccl Atotputer70

nic in impir;4ia cerului, lsind in urnra sa po dcmingiiaiul Irinel in durcrca cca mai mare $i doi copilsi Jrumo;i ci rlou picturi de roui in potirul unei IloriIrinel tsi incca durerea i iubirea Si in inqrijirea ce puDea din tot sulletul si:u chinuit, in crestcrca ti edur J r " r i u b i l r l o rs d i . o n i i . Dar dup:i r1r1rstimp, vrizind ci oricind se va stridui, nu va putca s-;i crascl copiii r$a cum voia ii cm cre{la, mili cu searn c el. ca v-stitor al prir1r:ryerii, cra silit si-i lasc singuri acasi nrai mlrlt tinp, nllm.ri ln grija slugilor, a chib?uit cu gdja dc parrinte iubitor. c . - i : . n a i l , j ' r' . . . 1 . q \ e a c rr" ,-i In,||' a np*h jeasc, Fi dc aco.a, intr-na din zikr plec:i in llrme si apucind spro miz-noapte, intr-o bun:r zi ajunses ia [ . . . ] r n o sC r i v t .[ . . . ] I l o . - r i \ ' i l r ^ c n r . , id . . d e p j " u r i , | . , . n r1pr viscolele in tote p4i1e lumii, c:l s a apropiat timpul. Cind vzu pe I nel tinr, frumos 9i blind sosind. ifi pusc min.i strasin asupra ochilor si sprijhidu-si barba lun-. i lL, r ru ti uilr-, d, vi r. I11ri .ri \ np.l Irinol cu aCierile lui blindo si .ildicclc dc print:rvar, inmuind pentru un moment ccrbicia bittrlnului zurbagiu. Aci, fiind poftit in izba citptusit cu bl:inuli de foce si de ui albi. fu pdmit do liica L.itrinulLri Crivit. infSurat ir'r b]nuri scumpe de vulpi albe.:i aibastre. , Cum se vzur sc Fi indr{ostiri:. itsa c la intoarccrea sprc locurile calde d,: undc veiisc. Irinel era insoiI dn l'.1|r,oi.r tr' , r lui n ) Cri\ rl. Pc undc trecaau, in drum spre locurilc cnldc, frunzle copacilor ing:ilbineau fi cdeau la pi;nint. larba sc oiika. Florile se topcau ca de para Io.uldi. lar.!:rcile copacilol se incircase de promoroac. Sosind acas, copiii, curn o vzu pe noua lor mam, se infiorarir dc qroaz:], cci parc intrasc in cas un sloi rte gheati. Fire rece, urslrz;:, croscut i rrrinti cle qheal.l li tloicne mari de z?ipad{ nu stia ce-i blindetea, nici miia si nici iubirea de nam, ci:ci cum vzu copiii. ii:i sgct cu o privire aspd, carc'-i umplu de qroaz:i. i- "-n i incn ,,r d. -ri- . .i ,c rind l.ill era dus s dea cele dintli vesti in lume dc raintoarcrea plimverii, aspra fiic a nordului goni din cas copiii, pe

71

I
o vreme rea, vijelioas, tocmai cind se lupta mai amarnic Jrigul cu c1dura. Bietii copilati I rebegiti si tremurind de frig, nemaipntind rbda frigul si foamaa, ingenunchear amindoi si se ruga. Ii Dumne?eu siFi scape de chinlrl Si durer.a in carc c.izuser:r din cauza mamei 1or vitfege. Dumnezeu, in marea iui buniatc, lc a ascultat rltgciunea;i binecuvintindu-i, ii prefcu in dou floricele rlb^ si .frumoac^ zi"indu_]F: - Voi \,li fi,clr dinLrt i loritlc lrrn-vrr", cu numele de ghiocei_ D. NiTTSCU_ Dir rfaista. " Arhiva Institutului de ehroCralie ii folclo., ms.116, I, (cochirleDi-conslanJa) nind inapoi s nu mai bei, c e mare qmecher impra_ tul ceia. Cind se duce cincva ia et in petit, ii d^fat, .1nul pleacri cu .a. el p^ dlr" parre, vr;jegle apete din .Jrc :r biuj petirorul Ia v"nir". Si ddc; nu pune un (enn din ce ap a bt, cind mai bea din apa ceea, omul sc si preface.in o floare. in o buruian, in un dobitoc, dup neamul_ chn care se trase onlul fi cum vra impratl .cia s-I poceasc, Bietul a luat-o de a buna ce i-a spus tat-su, !i a porml-o, Era iarha ca amu, tocmai cind se topesc ometite. ln advr, cum a $i intrat pe pmintul trii impratului celuia Si bea ap din o Tintin, el pnea un semn, care s fie cunoscut nmai de ei. Numai la un izvor n a avut ce punc si a zis c pe acela il tine et mtntc. A ajuns acolo, inprtul l-a primit frunos, gi cum s-a cuvenit, i-a dat fata, ti l-a si pomit cu dinsa incolo, I a i m p r i l i al u i . Abia a ie$it din cclate si aia I-a ptit o sete ca accca. de i sc usca gura, dar ei vedea fintina, vedea semnul, qi nu bea. A ajuns la izvorul cu pricina, pesemne vrjitorul asa l-a uluit, c lui i se pru c e pe alt imprtie si a but ap. Si minune, deodat se ichimb in o floaie alb cu ni$te Jrunzipare verzi: iar Jata de imprat, povtuit de tatl ei, se inturn acas in aqteptarea altor petitori, spre a-i pc1i $i pe dingii vrjitoml, care-ii trimise rspuns tat]ui bietului, c s nu-l _rdai a9tepte c l-a prefcut in ghiocel si s-l caute in anul viitor, s-l afle la miiitul primvedi sub omt. 9i dc atunci, mi biete, imi zise mama ottind, e ghiocelul. ION DRAGOSLAV, Pooestile llonlor, I.

PO\TESTI]A GlIIOCELULUI [. . .] Apoi a fost odai:r un imprat $i o imp'irtoas un biet tare f.unos ; $i nu mai puteau dc draaveau !i gul lui, mai cu seam c numai pe el il avuseserai.Dar b:rietui ca bietul, invluit cu ale lui, nu prea btrga de seam Ia a$a ceva Ei trec vreme; crescu mare Si printii lui voiri s I insoare ; ins lui nu-i plcu mireasa ce i colocrise,c auzise ei, cine-i spusese, c este o fat Ia un imprat, mult mai frumoas $i bogat, cum nu-s multe fete $i spuse printilor c eI se duce acolo. - Da cum se poate, ce ai inebunit ? - ii griri printii spiminteti, cind auzir. - Cum s ne priseti cind nu gtii ce se poate intimpla in urmq ta qi tu e$ti singurul mostenitor ? - Ba nicidecum - fiLcu dinsul de colo - daci nu 'mar lsati, eu nu mli mai insor nicioalat. Ce-i asta, s nu-mi iau o tcnlcic dup gustul melr ! In sfirsit, dup mLrlt ciorovziial, printii il l:Lsar, ins. impratul, inainte dc a pleca, iL povlui I - Vezi s nu uiti un lucru. La orice fintin din imprtia celui cu fata, de-i bca ap, s pui un semn oarecare ctlnoscut de tine si deosebit unul de aitul, ca ve72

FlFINNTIqA

qI T:H IN^FLUL

A fost odat, ca niciodat, cind Sedeaugi$tele pe corlat qi aveau oamenii mult vin, de tumau pe beregat. A lost odat, un unchiaq q-o bab. Baba era de al doilea cu unchia$ul. Bietul unchiag avea !i el cu mtu:ia

73

d intii Lrn biiet. Velelie n]are era in ca,sa unchiaFului, totul mcrgoa de minuna... parc:i Dumnezeu sta numai de ei. Nu i.ece mult fi baba cittiq;r Fi ea o Jat. D " i , i l n t " p . r 1 l . .n u 1 n - u p . . . r i a l u i d . h J b : . c a mum:! \'itr{rgir, n tnai vedea cu ochi buni copilul un chia$ului. Citc $i mai citc pononsa nu-i mai scotca. ...A?i a:a, rniine aia, pin .e dc virzrl ce vZu... bi tul copil l,si lu lunlca in cap, ci dc zburturar cinc nu fuse :i dus fx ti pin as izi. Clcscu lrta babei, se {r'rcumarc... T - , " , r . . . p ir . r ' r 1 . , ' , . r n d r . . q i- . r , i d c n r , dcai c nu-! vitregi. _ F.tila ramas sinllur cuc nu lnai Ininca... nu nai i lrea... sc sljnqea vi:rzind cu ochij, de dorul ir.rbiiuloi fr;[ior. In fiecar{r zi so ducea cu oile s le pasc pe o livad:r frurnoasri. intr-una din zile, clucindu se aa c oilc la iarb. dete paste un flcu asa de frumos.-. de nr.r te putcai uita la cl, ca la sotrre... ce donnea dus. Vrjifi de acst Jt-frumos, se apropia de el, sc uit in tote prlile s'i n-o vada_r cincva, se aplec si-l stut c foc. ? O brinFlcziul. cind se dcstept dirl vis, co s vadi_r du! frunroasi. frumoas de-ti lua ochii. Ple.ii ca n:]uc incotro o vedea c ochii, dupe Consinzeana visati Fi neu n g h i o ,F L g'.rird." pi r" t-c,ndu.sp ...Cic ghiocclut a fost feciorul uDchia;ului. De aia, r I q h r o . L u l i.. . . : n 1 r i . . ; . 1 r 1 p i o r d i L r \ : r r - . . b I i r d$a.
$T, ST. TUTESCU, TdiLo ald.uia,.. (Ned.--a Dolj)

Atuci zpada se duse la iarb fi-i spuse: - D-mi $i mie din crdoarea ta verde ti aia do frumoas l Iarba nu vm ins. Rug apoi pc trandafir sii i dea culoarea lui rc$ie, strlucitoare. Dar nici trandalirul nu voi. CerLr culoara albiistruie de ]a viorea, culoarea galben de la floarea soarelui. Nici un:r nu sc lt:L ruemintea zpezii. Trist si amrit, zpada ajunsc in drcptul ghioc(]lului. C:rtre el iqi punse ea durerea, grind: - Nineni nu vrea s:Lmi daa culoarea sa- Toale m alung si-si bat joc de mine. Ghiocelul, milos, se induios, de soarta z:lipczii Si-i D a , l . L iD l d . . ( u l o i r , , lm p l b , . c r r ' i r r n r r r L r r c u -

Zpada primi cu multumire darlrl qhiocclului. De atunci ea poart ve$mintul alb ca al ghiocciullri. Drcpt recunoiti$t, ii las sii scoat cpsorul lrfarzi, dc cum
in.ono -i ca rr,ra nrimv.rl

L S. MIREA, Lgende.

LACRAMIOARELE [...] A fost un biat orfan dc tati. Mana lui era ali de srac, c n-avea nici dup:r cc s:r bca ap. $i br-Liatul ceia tot pzind oi, dc mic, Ia umtl, la ltr.il, a ajuns cioban la imprat, cind s a fost ficui n1are. El parstcaoile imprteiti prin pduri 9i avea de jutor pe lt biat. De mic copil, biatul cela, crn a intrat la oi, a invtat s cinte din Jluier, pe care il puda ca mare lucnr la briu, ori in traista cu demincare. $i cinta prin vii, cinl prin pduri si toati ziua Dumai cinta. ASa, cind s-a Icut mare, cinta dc rupca phintul Ai a9a de frumos, c ltfei nu mai dvea chip. Oricine-l asculta, chiar ti loat firea incunjurtoiue, (rra vrjit. Oile lui ii cnnoqleau cintecl. De aceea, cind ele se rtccau prin pdud ti-l auzeu cintind din lluier, oli din ciunpci l?1, cite

ZAPADA SI GTIIOCI]LUL ' Cincl Du rlczcu a iict toatc cite sint pe pmint, iarb,i, buruicni Si flori, le-a impodobit cu tot Jelul de culori frurnoase. Cind a ficut Si zpada, i-a zis : - S-ti cauti tu singur culoarea car-li place, fiindc tu umbli peste tot.

74

75

o doin ca acelea, care prin vie$ul ei plin de iale te induiogeaz,toate veneau in iurul lui. Purtind el oile prin singurtatea pdrilor, gsea minunate si frumoase flo , cari cresteau singure, de ia sine, fr a Ie smna ori ingdjj cineva. El Ie lu in min, 1 mirosea 9i le {cea frumoase bu.hetele, de-!i luau ochii, nu alt. Cu freamtul frunzelor copacilor pdurii, cu mireazma florilor slbatice si cu vraja fluirului fermecat, el i$i torcea din caicrul vietii lui qi era cel mai fc cit muritor din lumc. Impratul din fara aceca v o siDgur fat, cu fata rolie ca singele, alb ca omitul Si frumoas, lrumoas fr smn. lmprtului Si imp:rrtesii lc era tare drg, nu c doar era odrasla lor. ci pentru c bunui Dumnezeu o hrzise cu asa frumos dar. Pc cind imprteasa era insrcil,)at cu dinsa, o femeie i-a adus plocon frumoase flori slbatice, din pdure. E: le-a piimit 9i le-a mirosit. Da acea, fata de imprt, dup naFtere Ei dac s-a vzut mai mare, o inceput s-fi arate mare dragoste pentru ilod Si mai ales cele sibatice. F.ciudu-,e f.'ta mara. od"l Jiind singur acJs. 'r g:rsit vrenea potrivit s se duc dup flori in pdur. primvara. $i asta pentru c ei nu-i plceau {lodle din grdina imprteasc, atit do mindrc si de ing jite, ci-i plceau{iorile slbatice,ne-\mrlDate si neingrijite de milri dc om, ci de la sineAcestea din urm, ii era sufletul curat si inima ei. I)ucindu se singur prin pdure, dup flori, fr nici o team, c avea sulletul curat, qi deprtindu-se prea mlt de printescul cmin, a ajuns intr-un luminiq mare ca acela, cit videai roat cu ochii- Acolo era ciobanul impratului, cu oile. Chiar atunci, cl .cinta din fluierul fehcat cu atita foc, cu aiita frlrmusete qi duioqie, c cine 1 auzca, rminca vjit. Plcindu-i citecul, a stt in loe, nevrojnd s i turburc adinca lui liniste Si plccrcCind a vzut o el, n-a mai cintat. S a dus la dinsa, c o cunostea de domnit ti i s inchiDat pind-la pmint, rspectind-o atit, cumu i bine Si frumos $i cum trebuie s {ac cel mai mic inaintea celui mai mare. ' Mi .iobane - i a zis eil - t l trebuie c clii undc s flolile mai frumoase I 70

* D, Stiu mria-ta. Florile frumoase sint departe, depalte, Si-i tare greu de dus la ele, pentru c trebuie s treci plin tuJi$u , spini gi mrcini. * Cum a fi. cum n-a fi, eu vreau s m duc acolo dup dinsele. - M d u c e u ,m a r i a - t d. ,i-ti aJu,. - Nu, asta nu se poate pentru c dorsc s mi le culeg. eu, cu mina mea. Mergem amindoi, El s-a supus, pentru c avea de-a face cu fata impratului. Au plecat amindoi dup flo . Ciobanul mergea iDainte 9i domni{a dup dinsul gi-i fcea loc prin tufi$uri, spini Si mrcini mari, desi ii inteptori_ Au mels, cit vor fi mers, prea greu fi au juns intr-un luminis, in inima pdurii. Pin s ajung acolo, hainete frumoasei domnite s au fcut ferfenit. iar din miini ii picura singe.din pricjna spinilor. In poiana aceea erau florile d" p" Iurnc, nFo,rn .dtn de mina omului. ci Lle Ia sina si ncingriiire de nimonF. Ele aveau atita mrctie gi mireazm, c-ti zdrobeau sufletul _si-ti lurau inim. Era un adevrat rai pmintesc. Atunci domnita a cules cu min ei urr brat mare de flo . cit pulea duce pentr cas Si a plecat inapoi spre oi,-cu dorul ca dup asta, s mai vie singur la flori. Dup oarecarc drum, domnita vzu c jumtate din florile ei r, mseser prin tufisuri, spiDi Si mrcini. Atunci ea le dete pe cele rmase ciobanului, care le duse in brate pini ld oi, pe care in Iipsa lui te pzea ajuto rl s;u Cum au aiuns ei la oi, ciobanul ddu toate llorite din brat domnitei. - N_umi le-ai dat toa(" - r ds pa. - Ba da, mria ta, uit-te c nu mai am nici una. de lp rc micar. ' Nu i irdevirdl. Mni ai un r. oe , rre nu vrai st mi o - Da n-am nimic. mria-ta. - Nu, ai. Ii in traista ta. Iti poruncesc s-o cauti colo, c o gseqti, si mi-o d, c altfel nu se poate. $i cu greu a cutat c.iobanul in traista lui, c nu vroia s i vad domnita taina lui si a traistei: un drb de mmlig crud, nesrat Si afumat, de trei zile, acr 9i acea,o ceap, dou qi putin sare, avere de om srac.

- Da asta ce-i * zise domnita artindu-i Jluierul feruecat. - Po el il caut. De acum e al meu Ei li-l ia. Ciobanl i I a dat c inima rupt, neavinil incotro, c:r doar cra fata impratului. Dar cum i-a luat Iiuierul, din ochii ca nu lcrmaser niciodat pin atunci c biat srac, au inceput s picure lacrimi nulte, multe. Ele ii brzdau fata, cdeau pe iarb jos, la pmint si din ele se fceau, minunea minunilor, nevzut, neauzit, dc la inceputul lumii $i pin atunci qi nici de atunci 'incoace, frumoase floricele aibe. Deci din multele, {ierbintile si dureroasele lacrirni alc ciobanului, s-au fcut minunatele, gingaiiele si drglascle floricele, puzderie aqa de n1aro, ii aztoarc durere a avut el pentr pirderea ftuierului fermecat. Pe urm:l, fata de imprat a culcs mai multe buchclele d llo clc de acclea, le-a dus acas Si a povestit minunea ce vzusc, iar ciobanul c a dus, s au roi rlu\ In roar lun.d si nu s a mai Intors la oi, pentru .ncazul fluierului care-i era sufletul si inima lui. De dtunci a rms in lume floricele albe, al cror drum fost prin tufi$u , spini $i mrcini. Florilc cele mai frmoase sint din lcrmi. De aceea s-au numit "l* Lereflde. N. MATEESCU-BRAILA ,{rhiva Socierlii ttiintiiice 9i literare din la9i, 1931, - vrancea) (Diocheti CRAITA $I LACRAMIOARELE Era oclat, Ca niciodat, Dac D-ar fi Nu s-ar povesti, Noi nu s,nlcm d" .rnd pov. itilc. Ci sintem mai dincoace, Da, am auzit de pov$ti ; De pe cind se potcovea puricele Cu nouzeci Si nou oca de fier la un picior, Se dica-n inaltul ceruli, Si tot i prea c-i u$or.

Era odat un copac mare, mare, c-i ajungca virful la nouri. Sj-n virful Ii d.iinuia un moincag btrin, btrin. ca iarna ti barba-i era a9a de lung, c o btea vintul jos, la rdcir1a copacIlri. El a spus povestea urmtoare : A lost odat, cind va fi fost, poate cind eriru lupii Ei, de i:i tinerete pin aibi. un imprat qi o imprarteas. ]a bntrinefe, n au avut nici o odrasl. Si, Doamne, tare mai doreau,s aib mcar una. De acea, au incercat tot ce s a putut omeneste s capetc un os imprtesc, dar ba. Tocmai la btrinete, cind nu sc ]nai a;teptau, li s-u indeplinit . dodnta. tsunul Durrnczcir i au hitrzit c-un bujorel de {at, c1r ochii albastri ca cerul s.nin li ata de frumoas, c s Ji umblat lunlca toatiFn lung Si-n lat, cu opinci-r1 picioare dc ficr si toiag il1 mini, d. .l^1, Lina Le .-ar fi lo.ir d, 1or .i nu r t D rr . che. La soare te puteai uita, Ia ea ba. lmp.atut o-ngrija cd pc ocbii lui din c:1p, 9i-i era a;a de drag, c parc:i ar fi fost un bo[ de aur qi nai llll te nu. De aceca o Pi.rrdca din o.rhi;i nu sc-ncredea Print,rsci cclca. tollii lumea-i zicca .iita si Crita i a rmiLsnumelc. Crita crc;tca vi:zind cu ochii. Cit crrsc copiii nosta ntl un an, ea cre-ltea ntr-o zi. Deci-n scurt timp, s a fost ft.rclrt Int:i rnflre, mar. lnainie de a o naste nlama ei, inpirtcasa, a primit de la o fcnrcie din curte flod din pdure. multicolore;i mindre, noroc marc. Ea s a mirat de frumusctca lor. , De aceea,Crita a venit in lumea asta cu patirnir pentru florilc silbatice din pdre si locuritc singuraticc. Pe urm:r tot cerul !i-l petrccea ciutind flofi siilb:rtice, topindu li sufletul in gindul sfint care sc coborisc din ' ' - : n I n i n " i . l n r ' r d . i . r nI p u r r I t l o r i I n n r r , n i n i . rn. Mcreu i$i zicea in sinea ei: ,,frumose mai sint, Doamne, florile slbatice. Ele rsar nesemnate, cresc neudata do nimeni, sc rsdesc de la sine Ei triicsc laolait atitea feluri, iar celc din grdini se Iac numai Fi numai in urma muncii grdinarului. Toate florile, mai alcs cele slbatice, mireazma 1or, tdlurile pilsrelelor, freamtul pidurilor si clienitul piriiaselor din vii, carc Si spun povestea din veacuri, dau pajiiici ii peisajului atita pitoresc, di ti robesc inirna Fi-li nat9 suflctul(.

78

'79

Crita totdeauna perinda dup Jlori slbatice, insoljt dc oameni credincioji curtii. O!, era-n luna lui ;ai, cind toat lumea-i rai. &ita, scplnd nu $tiu cum. singur din palat, alerga cu tot suilctut dup dr?gele ei flori slbatice, Jrumoasc de nu mai aveau chiD. iare ii .rau dragi din inimt. cu at a srr;snicie. Acas:pe masa ei, dinuiau in toat vremea mnuncbiuri de floricle slbatice. _ Si alergind sineur; pe cimpii. Si-n codrii pustii dup tJofl. a mu.cal-o .arpeiF d^ inim sj s a toqr din.il prea mult in inima coddtor stbateci. Cind a beat dc sem. . r a D r " d t i r z i u . p e n l r J . r r x r ,i r e a p u s e s ; q 1 : D i n i r e pe l,rprul ei -ufict De ^^,jr J )rbrcir mulr <i bine pc oo'.,i. 'a \r sc,nroir., l a c . . n i n u i p r i r , l ^ . c .d a r l - a - s a p o a ' .C u c i r i . i . , u t , , l i m a n u l d o r l l a m a i m u l t . c u r l r r ce-ncrrca_mai avan si se deprta de cunoscul. $i s a muncrt aia. pin inlunericul noptii a inceput s;_ii ceam undole sale. Si-a dormit o noapte, dou. noui, singur-n pustiu n care timp ;i-a amgit foamea cu fruc_ tele codrului: frgi, smeur, mre, bureti, 9.a. $-a trit in codru pdbeag, cit va Ji fost, torcindu-si {iruI vietii nr^;jil dir caiorut vromii. cum i a fost soarta.Cci ori-e f:lptur, om, ce-ar fi, are o aoart. Aci a fost asa; din palat iri pdbegie sIbtic. In urma rtcirii Critci, tatl ei, impratul, a-rnpnat codrii cu oaste;i suflarea trii, care s-o poat gsi la un fel: vie ori moart s stie. Dar ba s-o poat g:isi, pentru c codrii acolo erau fr margini ti nimena nu le stia taina lor adinc. Rrninind pierdut de printi $i de lume, Jrumoasa fat, Crita, a dinuit pribeag, cit va fi fost, in recunoscuhrl codlilor. Pe atunci umbla pc pitmint Dumnezu, cu slintul su, Sfintu Petru, ca s,;i vad a$a zi1e sate, pe rind, din sat in sat si din loc in loc. Acuma nu mai catc:r picioarc de slinti pe pmint, din cauza lirdelLilor omene;ti. Aruci, fi numai atunci, Tat:rl-Ceresc vn mai clca pe pmint cu sfetnicii si, dar numai atnci.,Deci Atotputernicut di, nuind pe pmint, s-a fost apropjat de meteagudle unde pribogca frunoasa si ncnorocita Crit; cci pe cit a fost de frumoas;, pe atit fost de nenorocitj. Cci isl

Itutura zdrentcie in btaia vintului, in locul hainelor scumpe, imprteqti, flmind, insett, ca vai ile om. Aturci a zis sfintu Pohu : - Doamne, ti-ag gri ceva. - - Spune, Petre. - Aproape de acste coclauri, Doamne, i$i tlriie viata de azi pe miine Ei de miine pe poimiine, necjit !i amrit de toate, o mindr printes:i, Crita. Hrze$te, Doamne, s-ncetezecazna i. - Plinili <i-1i fj^ dorin'r. P.'re. Atunci, apa sfinti a bun,ittii otncnesti, ietca la vedere-n boabe mici. se rostogolca de a lunqul fctii Cr:iitci Si picurau minsiind-o, pin la pmint. 9i, minune;r minunelor; lacrmile ei, cum picurau pe pmini, se schimba in fioricele mindre, gingase, albe, mici, ca tn, crmile din car izvorisa. De aceea s-au numit lcrmioar Si icrmioare le-au rmas numele pini azi. Iar l i r a v u l e i L u p . o i ' . a s e d e - n d u rr, d t . s - a l u n d a l : i n , . mint, din ce n ce mai mult, pin nu s-a mai vzut dc ioc. Din el a riisrit o mindr floare, cu florile rosietice, cu mijlocul galben, avind-in ele dou fire albastrc. Fioarei acestia i s-a dat mrmele de crita, de la numle ftei imprqtului, Crita, nume care i-a rmas pin azi. Criila si lcrDioarele dinuiesc mai ale-spe morminte, simbo, lizind marc jalc. Deci crita lnainte de a fi floare, cum o vedem, a fost om c toti oamenii, dup cum au Jost toat Jlorile, plantele ;i animalele. A.sa-i legenda critei 9i a lcrmioarelor.
N. MATEFSCU.MOV. Brgd., 1936,nr. 10, 11. (Ghicoe$ti-Neamt)

LEGDNDA LCRAMIOARELOR . Triau odinioar, in mijlocul unui castcl din basme, doi copii cuminti: un print Si o domnit. O zin, care sttuseIa cptiiul lor cind s au nscut,le druise tot ce ava mai de pret Si mai frumos, Si copiii de rege cre$BI

BO

tcu llturi, mingiiafi de vinl, de soare Si de {tori. Erau in jlrrui lor lioli de toata culorile; mci rotii ca singeie, n]:ituri de nlic,<unealraparlufiat Si de albastrele,,numaFrritarr; crau trandafirii ealbeni, co prea de cear ni qinrasii crini albi- Copiii cre:tieau in acea gridin mi, nuDatri si tineau uDul la nltul, clrm rar s-a mai vzut ca o sor:i si tie la un {ratcllar, intr-o zi posomorif, durerca intr itl palatul plin de voic bun. Intr:r sub forma unei bole nemiloas, cre se-ncuibi in trup1 fraqed al donitei, aducind dup ea jnlea in cast.lul acela ca din basm.. gi donnita se fceo din ce r-n ce mai plDind. din ce in cc m:li slab, pln:i ' d. 'r :ndui v l , lui Durin ., L J^ rr^ nr-lr , i, a chem3t-o la el, Ochji priniului, care pin atunci nu sti.r s plirrr:i, s-au unplut de lacrni. IlrI vile rsunau dc sunctul clo p.telor, caro ziceau parc ; ,,a mrit sora unui print.(. Plingea printul. curqau lacrilmile djn ochii copilutui fri.it, c rc ti peirecusc viate in nijiocul flo]'ilor, citci isi plingca surioara, tovarsa de jocuri ii de cint-.ce. Dar minunc I La.rimile p ntului carc nu mai plinlese nici , dr",. .. o.a !n.u In flo-i mi.i. r b.. ,,. . n.irr | .d boabcl de mrgilfitar pe-o codiiir subtirc. IaI mirosul 1or cra d]ce, plaim:rdit din parfunui tuiur.or {lorilor iubite. Licrmioarc, le au spus unii oarncni, iar allii le-au numit rnrgritrale. . Ele urrplu si azi pdurile Si vililc, spunind povcstea prinluiui, car-ese ascunde dc lume, s si pling su oara.
I L I\IIREA, L"sende,

LACNA]\TIO,\R. A fost odali un voinic in lurne, {:ir:r rudo, fiir ncam, care cici se pom.'niso umblind cn arcul dup vinat Si cu nvodul dup p.scuit A;a o duce et li zi $i noapte, umblind razna prnr piduri, ca un copit strin dc mum fi de tat, cm cra el.

Dar intr-o zi, din intimplara, bat-l norocul si1-l bat, vzu pe ramur unui copac o pasre mindr, cnm nu mai vzuse de cind il ficuse mum-sa. qi pasre iircatd. dor cu coad.r ochiului lr;Sea la voini.. ca ;i ruF n-ar fi fost pasre 9i ar fi dorit s-i spuie nu Stiu ce. Voinicul nostm, nici una, nici dou, o lu Ia ochi fi-o sget la un picior. Cum se vzu sgetat, pasrea gri : - O, iubitul meu, de ce m ai sgctat ? Eu sint ursita ta fi de mult am cutat s te gssc,dar n-am avut norcc in lume, cci astzi,cind te intilnii, in loc s m pri meiti cu buclrde, m sgeti fr mil. De vei dori ins de mine, s m cauti pin m vei gsi, vie salr n,oaltI Atii mai gri pasrea, care aruncind un incl voinicului, zbur qi se fcu ncvzut. Voiicul trcmura de dulceata acelei cuvintri qi ifl puse in gind s o cauter pin o va dobindi. Si cum se hot.i, o $i porni in parta in carc zburase pasrea ij se cluzea dup picturilc de singe, care picurase din rana fcut de sgeat. Pe drum, s-" intilni cu o btrin zbircit la fa!, ca o stafie :i alt nimic. aba cum il vz, ii zise : - Sn dai babci un gololtan; dc vrci s ti mcarg biDc I rispunse voinicul care s.c:i.c fi-i De cc nu diidu un gologan, gtii de cei mari... de nspreze.e. Pin:r s se clespart, voinicul intreb pe bab de n-a \../ur cLrmvavro pa\;r. 'acotati la u_ picior. .; i :_.F ' . utre lui, dupi ,arF rrmbl; dc mull vr.n-". - Hai voinice - ftispunse baba - eu sint Sfinta Vineri Si de miai dat un gologan, c ca-n schimb s te scap de multe nccazuri, ce o sai intimpiii ln lunga cale ce vrei s faci. 9i cum zice, sccate, mre, din sin btrina un friult, un pi de fin ti.r petricic..l. pe cari dindu-le voini.ului, gri : - Pin s-ti g'iscsti rsita, o s lntimpini multe neajunsud, o s pali mulie ncazuri, dar, iat-ti dau acestea, ca Ia nevoie s suni friul Si-ti va veni un cal iute ca vintul $ care te va sftui ce s faci cs celelalte lucruri ce 9i-am dat.

a2

B3

VoiDicul multmi btrinei pentru sfaturile date $i porni in lunga cale. Mai merge e], clt merge, dar simrindu-se obosit, sun friuletul Fi iat c din pmint. din iarb verda, i se,arlt un cal in$euat $i infrinal, $tii colea... numai bun de inc:tlicat. - Sint gata, stpine - zise calul btind din picior - dar undo vom merge ? - Dup ursita mea s mergem, drag clutuie grii voinicul - ti ca s;r nu gresim calea, s tinem pe acesteapicturi de singe ! - S:i mereem cu Dumnezeu inainte r:ispunse calul. $i mi se arunc odat voinicestc pe cal, si o porni ca o pas:rre pste vi Ei de]uri. Fugea calul, fugca de-i scp.ira copitele, dar deodat gri ctre voinic I - Ia intoarce capul, stpine, si vezi in urma noastr cine vine ?,., - Nimeni I - rspunse voinicul - dacit un iepurai care vine in fug, de s-a a$ternut cimpului. - Hei, stpine - zise calul - arunc paiul de iin. cci o spurcatul de zmeu, pe ale crui pminturi c]cm ! Voinicui runc paiul de fin $i se fcu in urma 1or un m.,ri.ini! dps .a perii. Zmeul fcu ce fcu 9i strbtind mrciDilul, s-apropie de voinic. - Acum ce vezi in urma noastr, stpine - intreb calul. - Nimic - rspunse voinicul - decit un ogar. - Stpine, stpine ! Arunc si piatra, cci accl e tol zmeul. - Bine * ispunse voinicul, care aruncind piatra se ficu un nunlc, num,i fi nrmi de marmor. Zmeul iar icu cc fcu 9i trecind peste munte, se apropi^ d. voinic - Acum ce mai vezi, stpine ? - mai intreb calul. - Acum vd un voinic clare - rspunse voinicul. - Acela e zmeI. Fii gata de lupt, da,r bag de seam, s nu faci nimic, cci doar voi avea eu ac de cojocul lui ; iar de nu voi izbuti eu, atunci s lii gata, ca s te lupti cu el ! 84

I
I

Calul lui Mrgrit, cci aSa se nmea voinlcul, cind !;7u pe zmeu jrprorp. dc ^1. (e d;dLr Ia o p"n-, iar spurcatul de zltriptore trecu iDainte, fr s poat opri calul su din fug, esa cic:rlrga de tare dup:i bietul voinic, ca s-i pun capul si mai multe nu. Cum trecu zmeul inainte, calul lui Mrqdt se lu dup el si pdnzindu-l din fug, il zdrobi cu picioarale. De aci, Mryit ll]erge Si iar merge inainte, pe unde nici pui de om nu umblase Si picior de romn nu clcse, pin ce ajunge, ctr sfintitul soarclui. la un ]c unde se pierdau piclurile de sinqc. .,Aci trebuie sri fie ur\ila mpa-. ici 7i.. "j In ernd i ce ar.zo p^ actetrar. Asteapt o zi, asteapt dou, astcapt nouar, dar djn lae nu iesea ninreni.. Atunci ii trsni prin minte s bage nrivodl Si s vad cc va scote. Zis Si fcut, cci 9i istet ra voinicul nostru. d parci nu-i cra d-a bu atita vrednicie. Cind scoasenvodul, ce s vczi ? O Iemeie frumoasii ca o zi de varai, cu fata ca marmora, cu prul ca aurul, cu ochii ca murele, cu buzele ca fragile,'de-ti era mai mare dragul de ea, incit s-o sorbi intr-o pictur dc ap { s n-o mai uiti. Voinicul Mrgrit se uita la ea, o misc, o stuig, dar nu mai da nici un semn de viat. O mai privi ic odat Si vzind-o sgetat ia un picior, o cunoscu c este ursita lui, dup care umblase atita amar de vreme. Vzind c nu era chip d-a o mai scula, spii singur pe malul lacului o groap, in carc aFcz pa ursita -si iubita lui. lns el, amrit pin la suflct, se asczi la capul i 9i o ptinge Si iar o plingo, din adincul inimii. pin ce se cocoi pe pmint, iar lacrnile se inchiegar pe pieptul lui. Dumnezeu, vziudu-l cum se chinuieste, iI fcu o lloare. chiar aga cum \'.r cu capul cirr morminrul iubitei lui. ceast Jloarc, de la numele voinicului, se numelte m;rgritrel, iar de la lacrmile inchiegat pe

pieptul lui, lcrmioare.


I. N'IORAR nr- r54, "Gazeta Transilvaniei , 1002, {Din Munienia ?}

MARGARITARELUL - Frunzii vetde slcioar, Milriuc:]. Mrioar. Ce porti tu la inimioar ? - M 'rqiril si limiioari. - D-i ;i neici mrgilrit, Ca s-i traac de iubit. Ci dragosteade la tine. M a nebunit, vai de mine ! Fo-.t a Iost tn vlcmca dc dcmult, de cr^ndnici bunica hunicii Du-qi aminl.ea, intr-o trri nu deprxe, un in1p!'irat, on] cumsecade. El cra btrin, vduv si avea o lat cminte si lrumoas:i. carc insemna amorul btdnelor lui zile. C:ici era Joartc amirit, srmnul btrin. Nu-i era lui de-ajns c trebuia s:i se impotriveasc boierilor, cad aveau obicciul .lc a n:'irirstui mullimea, dt mai avea de luptat $i cu un imprat vecin, lacom qi hrpret. care n]i in fiecare an ii clcn hotarelc inprtiei cu foc Si cu sabi" Frla iti imprtea iubirca intre tatl su ii logodnicul s:u, fiul umli imprat vecin. Nu mai cra mult pin in ziua nuntii, cind sosi vestea c hrirrrirotul vecin iar clcase hotarcle impritiei. ;i era mini;r lui Dumnozcu pe unde ajungea cu o;tile lui: fuircau sirman oamcni, tsindu-fi avutl1l in mina vijmasil.r,si se ascundeau$i-n pduri ;i prin creierii muntilor. A{lind btrinul imprat toate astca, ls pregtirile de nunt balt;i plec ca s mintuie tara de vr.ijmali. Lollodnicul fiicci sate porni ;i el, ca s-i fie do ajutor irnp:rrRtului 9i cind plec, dete ftei un s.irae de m;rrrliiritarc. ca :r I poarte zi Si noapte la git, si neincetat sr"r-$iaminteasc de iubitul ei pornit la lupt D:lr soarta voi ca impratul s lie btut de v.jmaiul siu, o;tile risipitc, iar el 5i loqodnicul liicei sale furar Lici$iin lupt. invinqtond strbitu tara in iung ii in lat, t:iind ti spinzurind $i f:ir l1ltltar greutata lu ;i cetetea unde crau palateie impriteEti. 86

In timpul acesta, fata inpratului plingea si ziua si noaptea, dc cind auzisc c ta*]l s1rsi logodnicul Pieriso in b,itaie ; sta srmnica deop!rte, intr una din c.imrile mai dosnice 1epalatlor impritetti. Acolo {u ea giisit de jnliietorul vrjmaf, i.nirmudt de grcaz $i de dur.rre- Cind o vzu atit dc tini].i fi de {rumoas, se indrgi d. ea, se hotri s-i crule viatl si s-o duc in tra ]ui. Dup:l ce Is un drcgattor pcstc imprtia cr:cerit, pomi cu o;tilc salc irrapoi, du.ind cu sine, pe linq przi :i p" lii^.' no"r. t tlui t t . Dar pin ]a curlile lui impzirtc5ti, em celc lung'i ti - , r. Z,l.l urrrll dn t .,r.n n.ep,t "t Noaptea poposcauunde i apuca \rcnlca; ba irl.r un . r l . L l I n , r o p F d u" . b r p r ' ! r n p d ! r . , n ^ i r ; . Fata de inprat, cit tinu drun1u1, nu fatcu alta decrl plinse $i siruti' din vrene in vrene Sifagul de mrirgi.ltare, ce i-l dase logodnicul ei. i n ' r - o n o r p t - .. " o p r i l a r r . i n . a u n . i d p n . | 1 ' / , . r corturiie in cirnp. Co.tul impratului n cra cli'part. de al fetei, care era la citiva paqi de ap. Dc a tot lunqul drumului, imprtul nu putuse scoate nici ur cuvint din gura ci Si venis hot:rrit in asti scar:r, ca s o faci cu odce prct s vorbcascii. Ea c nici nu s.l uita ia el. doar plinea $i silruta cu patim mirq.f'ritar:1. - Dc la cine ai acel Siraq ? - intreb el imblinzindu Si giasul cit putu mai mult. - Vd c{ toi s:lrti si plingi intr una... Ea se uit:l lr.rnq, lu11g,1a el qi apoi zise: - De Ia logodrlicul lneu iubjt, pre carc I ai ucis tu, fiar {ir inim ! lmpratul sc infuric, se repezi la ea, i smulse qiragul dc la git, l-arunc alt din cori si-i cilc cu picioarele, pin nu mai rnasc nici un bob nezdrobit. Apoi dup ce se risti la Iat, zicindu-i : - Te oi face eu si'rI uiti, nu av{:a tcam, pui dc nit pirc * se dusc spunjnd dc mlnic in cortul lui fi se dcrte Fata rmese inlcmnit;i locului de spai; nici plrterea de a mai plinge nu o avea, ci doar sta cu privirile intclcnjte pre sfrniiurile nirgritarelor, cari luccari 1a Iumina lunii, prinira fircle dc iarbi uscati.

A stat ea mult vreme a$a; apoi s-a sculat Si a prins a cuta, doar de a mai gisi mcar o boab intreag, numai una. Ins vai, ciinosul de imprat le sfrmase pre toate, pin la una... Atuncia pomi fata din nou a plinge, cugetind Ia soaria ei nenorocit. Si a udat cu lacrmile ei fiecare sfrmtur alemrEritar. Incepuse a miji de ziui si paznicii care o pzeau, truditi, adormiser: Ea se strcur uior pin aproape de matul apei Si, frI s mai stea mult ia ginduri, se azvirli in valurile .are curgeu la vale 'i pinri in adincimi $i a doua zi, cind.se sct ari, nu o mai aflar nici ir, cortul ei, Dici nicieri. lmpratul se minie, cise pe paznicii cari nu !i fcuser datori qi cut s-o mai alle prin impreiurimi. Una din roabe gsi pe mal vlul cu care fata-$i acoperea fata. ccea ce le clovedrc ca s-a inecat, Trupul ei n1r fu gsit Si impraiul porni amrit spre impr!ia lui. Iar in primvar, in locul acela unde Firagul de mraarritarc fuscse s{rmat, locul unde fata de imprat-li olinsese ncnorocirea. dsrit-au flori mindre 9i trumoa_ :se, crora romnii nostri Ie zic pin in ziua de azi, mrgarritirI, iar allii lcrmioare. ' nr' 388' .,Romn!l"'Buc,,1896,

LCRIMIOARA Mulie lighioane slbatice fi Jioroase au bintuit tara Si p. cind s-au intimpiat ceiea ce voi s vi ]e spun, reu tta:ii cari nvtiliscr in prtile acestea. ln sat la noi cra o tinr Jat diu neamul meu, I'Irgrita o chema. Ea cta Irumoas, dc nici n-o s mi poncniti vreodat a:a irumusete ; Jata ei aib ca un crini;or si rlrlncioar ca stneurar buzele ei erau dou coacize inprcunate, ii dintii ei, picturi de lapte. 88

Ea iubea pe un ilcu de Ia noi; 1l chema Voinaa, pentru c din toti voinicii in toat tara aceasta aia de intins, incit nl-i mai dai de margini, ei era cel mai brbtea. bat i btea $apte ttari, qaptesprezece Si Voinea iubea pe Mrgrita i o iubea cum iubea luminile ochilor ei mindri $i scinteioli, cum iubca ziliioarele lui senine Si fericite. Ei se intilncau in toate serile, dup apusul sorelui, la o. p, pe care o numeau btrinii no$tri ,,Ripa Florilor*. Mrgrita plcea $i cpitanuli ttarilor, cum spun btrinii c se numea, han, dar lui ii era fricr-r de Voinea, cci ru chisgea romna9ul nostru in titlri Si cind auzeau de numelc lui, se bga in gnurar de viezure, in gurice de garpe; numai se incrunta Voilca ia ei ii-i aPuca.ufriguri de moartc. Ilanui jur s omoare pe Voinea 5i s:i tlrrc Iaia; piginul nelegiuit i$i tinu jllfmintul. El pindi tincrii nostri, fl'unlogi ca doi porumbei, cind se duccau si sc intilneasci la ,,Itipa Floriior( ; se ascunse dup o siinc ;i trase in Voinca sapte sgeli inverinate, cari il stripunser in $aptc p;Lrli $i fcuri s-i ti:ncrsc sigcle din Sapte locuri. Voinea cizlr ir genunchi, aps capul siru pe sinui fetei Si ea incepu al acoped cu srutri $i a vrsa Siroaie de tr.rimi. ce s.rldau floricclele pe cari 5c acnzr\F. Voinea pierdu tot singele su, se rci, inehet $i-ii ddu cea din urmii suflare pe sinul M:rrg:rritei, stringind-o din ce din urmir imbrtisare. Cind hanul ttar v:i?u ci Voitea nu mai ni$c Si nu mai d nici un semn dc vial, se apropic ca un turbat, de lu fata in brate. Dar Mrgrita vzindu l, gsi o putere $i o brbtic ncspusd, simti singele, pin atunci inchiegat la inim, urcindu-i-se in {a! fi inpinjenindu-i ochii; ea se desclnse, in mai pulin de un minut, de betele ca stringeau mldiosu-i nijlocel si bgindu lc cu o iuieal neauzit dup gitul hanului, il st nse asa de tare, incit in o clip, turbatul pgin czu ling trupul Voinei 9i-5i dd ochii peste capCind il vzu ametit astfel, b.lrbata lat il privii in rip, privind cu o plcere sibetic, cum se izbea capul lui, din stinc in stinc ii cum se sIrima trupul, bucat cu bucati, os cu os,

89

Dc injnir rea, fata a innebunit $i btdnii spun, c mult timp dup acea ncnorocoas:t intimplarc, o umbri desDlc{it s; preumbla rtiicit pc ripii ii vrsintl }:rcrioliori' care picind pe flori, I albea. l r s n i n d j,l " " : r l l - i l i n - D r . ri ' )i i^ ri:..i.nA'lc rul lui \ :n.r i rl" a un^i. r''r " ll il . Io ii r^.'i. numirea de ,,singele Voinci" prc.um a riias ilo cek' lor lcldatc dc IicrimionrL']. Milrl'iritci nulrcle clc rnirqi'rritiifel. De atnci sf nurncitc,'ji riPa rrccir,'ltipa Talarulllio x{orlii(' si ' stinca Dc carc {:zut Voin.a, ,,Stirca I't d; unclc vinc lr.lor fto|i.clf alb :i rri'ri, cad au .oloarea si lorrra unci larcrinrioar.. nrinljr.a de nr:rrlt'rri tircl 9i cle nnric li au luat nirtc flori rosioxre cxrc crcsc mri cir serrn pe rraryjn.a rlprlor' numire dc ',singele
S. FL. MARIAN "Gazela Tr.DSihaniei", l91i: nr' 159 (D. Pe margihea Cliel!]ui ?i

I,IACUI,

Cic fosia n lllmc o fat mri nlin'lr dr'it IleaD:{ Cosiuzenna.Numelc ci nu I gtiu. Pala asta a avut rnulii Detitod, lnai mlti ca odcare lt:r fat din luri, ci ce i o voit si se miirit., nunai dup acol fccior (are va fi . ,' . r d t - u " r " . , e . lntr-o zi dc duminec, s a dus si ea ]a hcri:i iD sat_ Acolo cra si Fiit-Frumos Si acela {:rq fiul Zorilor' Filt-!'ru'nos ii ziso c o iubeste, fata sc uitr'r la el:rclemcnitor in ochi ii din acca clipit, nu ire clespirlirr"rdcolalti S'ii]n o o l r rI d ' r i " . ' 'it 1, 'F.rr-Fru :.. . rnd .. .frr :r ld ,l n r. . Prflntii lui . nr.'u in'. o 'irumoasir. inconiurat cu tot fuhrl cle flori, itr cap:'Ltul lumii, pc lrmut unei mri Air avut o vi:rti' dulcc' cif i sa iubeau ca dou turturcle. lntr-o zi. Ft-Frumos, int dc prhlii ii. s-a dtrs in callalt capt al lumii, la mtuia lui, s o vad de mai trie9te ori nu, c nu Stiau nitnic despre ea Fata 90

a vrut !:l mearg 9i ea cu el, dar priniii n-itu lsat-o, zicindu-l c de un drum aSa de greu, picioarele ci nu-s l,rednice. EI s-a dus $i ea a rmas ptingind dup et. Ar trcut 7 ani de cind s a dus Fi-Frumos, Ir ca s se ai reintoarc acas. Fata plingca ziua Si noapteil dupi cl si slbise, incit era mai mult mort decit vie. La Sapte ani, intr un miez de noapte a plecat dup el. La anul a ajuns ]a mijlocl lumii. Aici s a intilnit cu un om cnrc Si'rrima cu brincile, stincile cele mai groaznicc. - Ce cauti pe aici, Iiica mea - o intrebi el. - Inli cut biirbatul - zisc ea. - Brirbatul iu o prizonier la impiratul Ursitoarclor - zise el - Si de vrci si-l scpi, de mi vei asclt pe rnin.r, ili vci ajung' tinta. - Te oi asculta si tioi Ii rccunoscitoare. - Ascult dari : piatra accasta acopere buricul pii',ri "rp,,rJlrd F i n l ' r l u i ;! , l - F . u m , .l r . r i , i . . r d . \ Ur sitoarelor e in fundul p.imintului. tru azi voi slrma liatra asta Si cu o {unie de care voi lcga o vadr;:, tc vol slob.izi acolo, li aci voi sta pin ce veti veni-napoi, .ind tu apoi vai nri$ca funia, ceea ce mi-a fi semn, ca s vri scot. Ca s nu piie$ti ceva ru pe acolo, te imbia la inrpi.atul de sluinicar, Si cit vei 1i la el, nu minca nimic, suq. numai rid:icina acasta ce ti-o dau, c dupi asta ti a peri fornea si cind el t a intreba ci de ce nu rr:!nit1ci, car clc sup:irnt ce etti dupii Ft-Frumos, nu ptti l1id bea nici minca. E1, de fiic ca s nu mori, ti a da Lirbntul si vi va imbia 5 _sedetiin curtcn lui, c:r tic oamenii cei lrnlo)i lui foarto ii place; voi ins. inl r ' . _ n ^ . r - rl ^ u c i l i . d " u ! ' v o i i l . n rI i i . In revr-rrsatde zori, sotix lui Fit-Frumos era in lara Urlitoar'.lor. Cind sc b;'qii la nnpr'ratrrl, de frun'roasi cc cfa, toat curtca strarlucit. Imp'iratul cra om b;rlrin, de.dnti cu lumca. Cum o v?u, o prinri in casa lui ti-i dcte in tfijc c:t in torLt zilra s.:rttearg:"r scumpiile ce lo ave a:!'zate intr-un scrin d{r aurj. . jr'11o su'r l|r lrr i d" i,^. I it.]p,iratul o iubea faartt'. Hr ins nu minca nimic din lnincrlrile irnpiiratului, dcsi mr'nciri ca acclca do bunc ca n a gustat in f.icata ci. lmpiratul ii zisc odatri s probeze a minca, ci dc unde nu, va n)uri de {oame. Ea-i rspunse ci de cind $i-a 91

pierdut sottl, pe Ft-Frumos, i-a pier.it li foamea li setea Si numai de suprare are parte in lume. lmpratolui i se fcu mil dc ea 9i i aduse pe F:itFrmo;. Cind se vzuri, dc bucurie $i plingeau ti rideau Impra'Ll 1e Ll^'a o .a.x in i|.adinJ c c1!lulLti \du, cd acolo s triasci i neconturbati de nime. Rdcina ce b a c'iptat-o de ]a Sfarm Peatr, a Ds-o intr-un hilb cu parmint si de acolo au rsrit mai ;ulte flori ro:ii, in capitul crora, cind picau florite, rmineau niste bccioclini piine cu scminte mici, negre. Ea stiind bine c de cite ori suq rd:icina accstor {lod [?] si teri"a "e a ieiit din ele, a bgat-o it1 vinul care l_a but imprtul cu curtenii lui. Noaptea, de gre11ce durmeau toti, se auzea horcitul lor pin in uliti * E vremea s plecm zise ea sotuLlri s:iu cci, pe cind ei se vor trezi, noi von1 fi a{ar dc aici, jll tara noastr. It-Frumos o ssculta:i Plecar; Sfarm:-Pralrd ii lra(c ^u radrl \i , 'nd \:?ur Pc pmi4t, pe Sfarrni-Piatr il luar cu i :i-1 ciDstir cit a trit, La ami, diir sminleJe pe cari sotia lui F:rt-Frmos le-a presrat pe pmint in urma ei, de aduccre aminte pe r;ale a "-ttut, a" rsrit n4te plante, cad pin in iiua de azi iDJloresc niste flori mindrc, rosii ca singele, din smintele crora se prePar lac de dontile, iar numele acstei Jlo e maorl adormitor.
ANAONIU POFP "Gazela Tiansjlvaniei", 1902, nr. 56

Acu, intr o zi, neavind biata femeie de ici unele 1a {asa ei 9i ncitiind ce s-i dea biatului de mincare, a ..rcosun ltergar ales pc rnargine, de-l avusese dar de la maic sa pe clnd se mritase 9i dindu-i-l impturit frumos bintului, il trimisc taman in alt sat, la un neam aI ei, ca si-i dea pe el un caru; de mlai Fi un bot de brlnzi. Da bordeiul vduvei cr la marginea satului 9i ca s trcci in satul cclalt, trebuia s tai o pdure mare $i intunecoas, apoi o cimpie li dup aceea. un deal ;i_o
v.l. n,'(tip npv6iF r,r rp

I se stringea inima fcmeii de grij, cind socota c-i nlita cele lung pentru biet fecioru su, cire de srcie ;i nemincare, de abia sa tinca pc picioarelc i Subrede, dar co cra s fac ? lqi {cu o cruce, il puse Fi pe copil sir se inchine s zicar un ,,Doamne ajut" Eil porni la drum, Pornise biatul cam cind era sorele dc dou sulili pc cer;i acu, acu sla sii-nsereze 9i bietrrl copil nu mai Brnti mii"i sa t ca re fa..;r. iF\ed ir praJ, pun.a mina stratin la ochi 9i cerceta zarea. De fecior nici gind. Dci vzu ea c asfinle$te soarcle Si nici tipenie da vietate nu sc zrefte cit cuprinzi cu ochiul, i$i trase gtergarul bine pe cap, lntrepni uta bordeiului qi mai moart dn^ir rin. p.rni s lle dc urma [Fcioru-su. Mersc ea mai intii mai domol, trecu pdurea Fi ieli pe cimpie. Din vreme in vreme, isi striga feciorul pe nume, doarj doar i-o rspundc, dar pdurea tcea ca mormintul. O cuprinse atunci o fric de moarte Si o lu la fug peste cimpul plin de mrcini $i unde punea piciorul, tot in mrcini se infuDda Fil scotea plin de singe. in sufle:tul ei alta nu simDar ea pas s simt ceva, ci-L tea, decit dorul de copitu-i rtcit ori, fereite Doamne, mincat de liarele slbatice din pdure. Si lerga srmana intr-un suflet Si la tot pasul picura singele din tlpile i impunse de spini 9i unde cdea Iri.rtLrra de singe, r;srea o floare mare $i rosie. pin ce se umplu cimpia toat de asemene Ilori. Taman cind rcnea ea rnai amar: "Ionic, Ionic", numai ce auzi de dincoto de deal, un glas slab de copil, venit ca de la mare deprtare, care ingina: ,mam, mam".

L E G E N D A I 4 A C I IO I Cic Jio le cele {rumoase, rolii, pe cari lo vedenr noi presraie prin lanuri si pe cimpie, de lc zicem maci, n-ar Ji risrit elc dc 1a inceplrt, ci rnai tirziu ircoacq din durerea sutletului d mamri. Odat, de mult, o mam viduv fi silrman a1'ea Si ea pe suflctul ei un odor de fecior, ]a care se uita ca la lumina ochilor. C era bun 9i cuninte $i ascnlta de vorba maic si, ca de sfinta evanghelie. 92

93

Fernia nu mai sinlli nici urcusul grau al dcaluiui, nici clina repede a vii ti intr-o clipit?i Iu ling:l copil, und czu grmad. Dup ce-Si mai veni in fire, isi lu leciorul in bratc porni cu et inapoi acas.Dar cind s trcac peste cimi ;i pie, ce s vzi ? Numai fiod rolii, incotro ctai cu ochii. De atunci se zice c ar li macii pe p:tmint. LIA HIRSI.} ,Albina", Buc.,1925.

' 'i I r. drr nirn.ni nu i puh d d r de c. pdt, r; {Jl I nLr :pune nimic. Vi:rzind i asa c vrcnrca trece Fi ei din cc in ce i se tucifjoiari. sc zbirccsc fi nu-i mai iafi puterile, se hot:irir s o nititc cu sila, da ea nici aqa nu vru. -- NLLvrei, da de ce nu wrei, ia spune de ce nu vrei ? strigar bitrinii- - Sprinc, ci do nu, si nu t rni vedcm in ochi I Fata sttu pe ginduri, pinir clnd intr-o zi, tot chinuit, le marrturisi c e indr.lltir dupii VintLil .1c-Primi- C-" c$ti nebuni - i-au striqat mofnegii - da cinc i1 vizut pe Vintul-Primirverii ? - nir rirsplrnsc fata. - Eu il vrid in fiecc primiIxri; \it1o la nine ca un flcu frumos, cu pi:rul ca qi I-ipaciia cu multctile ca splcul griului, cu fata ca floarca dc ll]]ii)r;i cu ocltii ca adincul apclor; Fi cind vinc el, so:llele de Pe cc., izvoarel-" cintit voicasc, pasr:rile saitaLpucat.j ca dc nn t)castimpir frricit ii iama iEi ia co'I u n l i l o j . , r, r r a i p o i r i \ d u , .D Fr , , l t i ' n iy l. sla in f:rla nindretilor 1ui. Po urmi, s:1\.edeti, cum l-am vznt. ni a siut.taf inimi, iar el nri a nmetit gindudle ru mirosul tuturor floriior-; intii mi-a iost fric de et, L ]. d i n q u l a 1 " ' ; , t d u t r " n r i n c . n . a ! . i r < , p " u n n i d n prins a alerga cu dupri cl si tui a spus s:L n spun Ia nimcni taina astr, c nu-l mai i'41d.Si acum s ftiti car nu mai a:tept sil mal alungati, ci mri duc eu de la voi. M:] duc s:i I car|L in toat ilrmea. El fadc la risirit, xcolo r zis cir i palatul lui si si m duc 1a dinsl . - Fata nca, tr! chiar eiti nebun:r. N ziu - ii gr.ii maicir-sa. - Ai d:1t in zburattori s:iraca- 'Irebnie sir-1i dcsciniim. Iar fata nu. cii sc duc"--duPri Vint, c dc nu, moarc. S i i n r d v j . - , ' . , . l , \ , i r " 'l r i , ; \ , r i i n r s " m i invlor, nu so mai inv.scli, nu mai alerqa pe meleagud Tilrrdahic::i, .i tclti zlur ;cde sup:trrt ti mihnit ti In van p:-rrinfii .i o lurtau cu lacrini s:r sc mrite, s-o Itlc a:czat ln cala cj i .ra nu, c nu vlea s aud de r;a crva Si se prcqiiti df drum. Strinsu-s a salul, s{ariuitu-o-a s-li vie in fire, ea nu; ci intr c zi, filcindu si o boccea, o porni in lum, in la-

POVESTEA NAI-BEI A fost odat ca niciodat. A fost odt rln motneag ti o bab si nu aveau copii. E de prisos sii v spun cit .rau de scirbili bietii oameni, decit c erau acrirn cu lln picior in groap qi unul afar, $i tot se rugau l i Dumnezeu s le druiasc o odrasl. Mai ales biba, iti julise purnnii de pietrele biscricilor, Jcind la mtniiTrecurii ani si ani; baba se rugase la toli sfinlii ti tot nu avea prunci. Intr-o plimvar sta atar "(i o adicr. adenintoare ii btea fata zbircit de vreme fi asa ii l r . r i \ ' ' f r ^ r u l .c , a 1 < u r l F \ p i e m. ,j..rsi F',ri Doamne, dac:l aF avea n biict, I a; insura clr Zina Prinverii, de-a$ avea o fat;], as da-o Vintului'PrinriivcriiSi cum a zis, a$a a fost 9i la timpul sorocit, lc dctc Dumnczelr o fat. Da fata asta ava o firc ciudat:i dc trt; cum vcnea primvara, se inveselea, ridoa, se schimba la falri, i se ingibcnea pirul ca borangicul Si alerga pe cnnp dup:i flori ti fluturi. Apoi seara sedea pe praql c.rsci, in btaia vintului dc sear $i cinta d vorbca sinqur:i. ca ii cu un on1. ins cum trccca wemea {lorjlor, {ata sc ofilca, se usca, i sc inroiea prul ca frunzir carc ..lrdc, iar toanna plilrgcra,ialna gcmca ii trenrura:i cum lc.noa primvara, din zi in zi iar se schimba tifi venea in firea ci. Au vrut printii s o miriie, dar ea {Lrgea de toli, nu nergea nici ]a joc, decit numai primvara. Se intreba lumca, mai cu seam mo$ul;i mtia, ce-i de cgpul fe94

95

crimile printilor =<iala {etelor cari o petrccur pin la hatul satului, iar maic-sa ii vorbi : - Ne-ai scat tu, draga mamei, de suprare Si ne_ai zdrobit sufletele nosbe; d s deie Dumr'tezeu s n triisti s-ti vezi mircle cu ochii: da cind o fi s te cununi cu dinsul. s nu te rabde Sf. Vincri, s te FeJac,i in orice buruian si dihanie o vrea. Si vintului s-i'fie mil, s te aduc acas, sri te risdesc eu in grildin si s te vaieli in su{letul tu carnu nc-ai ascultat $i s nu te Doat nimcnea intoarcc la firca ta de odinioartli' nar fata a Iis de blcstemul mljcci {]i 9i $i a cutat de drum fericit. Si a mcrs $i a mcrs din sat in sal, din orai ln orai, t r r ; n r - L i n c ld c p ^ l i l u l V n l u l u i . Pc atun.ri, vazi c:t nu era ca anu, zilelc scurtc, anii scurti ca azi: o zi cra socotit un arl |r un an un veac si oarnenii carc triiau cite 4 5 veacuri, ziccau c au tr:iit 4-5 ani. Si a n]ers ea si a mers tot intrcblnd din sat in sat' din li-i ir rrrc, unde . pilalul Vintuluid' Prin ,!.rrr' i r . . : 1 ' n " r i n u i ( l ; C u n i ' i u n r a s p u n c ;i n s i a t i i ' j d u D ; un numr de vreme, ajunsc la un munte. Aici era o' incp.din(n dou, satesi i cnuri ii $d'ir ti-iun;..i "n uri"5 p" hrinii. ti cind sufla, {.vl ni\ipul e p' drum a ridicd in \.olbur la cer si bolocni norii' minindu-i cr urLi. .i urarn,dinlr o pirlF in altfl a lumii : iir , ind iir isi trqPa suflctul. tort.l victr din llori din coDaci,o rnfiora si i lcei s; sc vsiete. Fata poposi inaintea lui si intreb; - gjai'sorut., alacnu te superi' nu cumva $tii nde ? e DalatuMntutui-dc-Primtivr ' I Apoi acch o tralc-rr;u r'' /in 'l - r:'pL'n\' nmul da tr,: 1,ul^ nri .. Trabuic mli inrji .i, dai do fratc-miu tel miilociu, Criv.ltul, ii-apoi s ajunqi la mama acas, la mama mea Vremca, unde Sde $i mezjnul Ia--o inainte, treci pdntre muntii iiti -si ai s:r dai fi de cl' Da imbracir te bine, di e sint cum sint, da cind te i apro_ pii de dinsul, iti dcger Si scuipatul in gur. Da n te am intrcbat ce ai cu mezinl ? Si lata ii sDrrscictia. I Cam fice cl ale-astea - gri rietul - da de, d-tc s v inielegeli 96

Si fata, dup ce se lmbrc cu ni$te straie mai Froaso, ce le avea cu dinsa, o porni pdntre munti Si sa sui pe o pote-cprintr-un rnunte inalt, iar cind privi ir1 zffc, nu se vedea hinlea, asa viscolea si omt, ;i cu cit inainta, ii r-cnea un duh de Jrig. gi a cobodt ti a dat cte .impul cela -a mers prin viscolul ceta care o ardea la inim si a aiuns la alt mnDte, clr o scorbur in care inc:lpeau trci sate si pe brinci sra alt urief incruntat. Ghcat Se_ d r i, nriul l.ri .r ni,r. . itpi \i ptr,rl ..i mu\-riire ii .)"Ju nr-1l.r pr dc thert j cind .ufta. insh^lr norii p . . r . i i i f J , c a s n i q i . i r p o il u a r i n s o a . e d . i o . . r , r - " teca,cu omtI de pe cimp $i ia asa o {cea vai,virtcj, de p,rrea c vrca s fac iuml]a vttuc, apoi )ua norii de onr:rt li ii trimetea cine Stie unde, de l:i.sau troian Si ger, si viscol. qi in adevr, cind ajunsc Natb irrl{rij udcs, numai iim era catd irtr insa. - Ce vrci, fat, hi ? - ii sri uriesLrt. . M d r r i m ^ s f r r t . J . n j , , 1 t . , 1 F t, " . . e n . i n . t n . r i i de, pioaie, s mi spui unde e palatul Vintutui de_pri_ - A ha - gri Crivtul - te a trime fra,te-rni Uraganul ? Bine, sui in virJul munteli istuia, c elr pin atunci am s stau la mas ca un om ce sint Si am s:r mai dorp o tir; iar cind ii ajunge in virf, s tipi odat, c npoi cu m trezcsc. Apoi de-acoto se face Ardealul, tara florilox si a cinteeelor $i de-acolo ai s vzi palatut rnamci noastre Vremea, strlucind la soare, cind mai fru= mos ca aurul, cind mai inchis ca fierul. Acolo sh ic duCj, da s:r te imbraci mai cumsecade. Si intl adevr, Nalba vzu inh-un coUon cle ccr pa. iatul Vrcmii, din el rsirca si apunea soarole ti tulra, si mcrsl! intr-aco]o, dar pe unde trecea. crau oi,si cintc(o si iarb:i verde fi din coltul ceta de tume din {rmdul Ardcalului, venca o boarc dulce, cald si invior,itoafe . fi pe unde trecea era numai flori, cari de cari nrai aless Si {ta trccu mai dcparte, ajunse Ia palatut Vremii; sus era ciptusit cu aram, incperile c aur, iai pe scara palatului, cosea Vromea scoarle pentru ccle patlu fcte ald ci: Pfimvara, Vara, Toamna, Iern. Tocriai cind cose o scoafti pentru lata cea mai rnic, Primvara, pe ca.e voia s-o niirite dup zmeut Stilpul-Apelor, acela care orinduiette drumul apelor $i le turbur Si le tini;taSte.

97

gl cos.a \l bited rLnri duo, (lori. crre da.are r"ai miDurlate ;i Vremea toi nu era multmit; ii mai trebuia o floarc, voia o floare sar invirsteze ala scoa4a, incit s nu semcno cu Jlorile altor" scoarte, s.i nu gise:l ; plesnea cu ciudti din degeto. sta cu fruntea rczem:Lt in pumni $i n g:iseanimic potrjvit. Nalba birtu la poartir. - Cine i ? -- inlrcbii Vrrmea. - Om bun - rispunse fata. _* Intrii. Da de undc rsriti, fctico ? - ii gr;ii Vremea - circi 5i pe aici e lLrme, dar ala ca lirlc ba. Miro$i a onl striiil. vlnit din tara cccalalti. din p:rtria-man1:i. - N t. supatra, Bun vrcme - ii tlr:ii fta. --mhmuLi ii \orbi |'a ai.i sadc Vintul Primriverii ? - Aici. da ce ni cu dinsul. car dc ciDd sint e, n.am de neanl de om nu a intrebat ti acum tcNai tu tc,Jsi-sl si lnlrebi de el. A p i u i r n , " . n . , r ' i q , \ i r t f i i i u n . - o . r n - n nn i p. voiasi din satul Dorna, din judctul Suceava i printii mei nu au avut copchii si s all rugat lui Du.lnezcu multi ani si la dcio unul si t.rt n au c:rptat. La ur,n. mama s-a rugat intr o prjmvari vintutui ;i a zis: ,,Vintule, dac-i face tu s am eu o fcticir, li-o dau tic dc ncvas*'i..... - 6tiu, qtiu * i rirspus aice Vretnea. - Amn stiuTu csti fata ceea cnre te a rugat parrintii s rimii acas Sl nu ai vrut, amu. Da tn nu $tii ci lcrimilc prnltilor, a.sa ajung pe copchii. mai ru ca ranele Egiptului. De aceea am s le ascult ruqa, s:i nu ai parte cle a te dr,-ul rl t.u. cJ rlitd e. DA crr o d. Tburdalnic si ncbun, ii mai trebuie $i nevast ! gtii c mie imi trcbuie o floafc la scoa(a fctci rnele gi n-o gzisesc. .lnli trebuio o ftonr rar. ii cu nurne necunoscut. Cum tc cleam ? intrebi Vremea. - Nalba- Aril. jrtiL chiar ni un nume ncttiut pin azi. Nalbi s:i fii - ti Vrcinca zviriind Ei pinza peste fat, o pref:icu irtr-o floare inrltar, cu fruntea lat, crestakl, cu florite gatb.ne $i ro$ii, Si ti puse unle nalba, din care rup,r)d , tLoarn, o , L .u ld c.r;a Pflmavcrii. Dar nu mult, iat ci veni 9i vintul-Primverii $i intretr : 98

- ITam Vrcmc, "" nr1.oo." a om s||arin I - Cum s:-rnu miroasc - ii zilc Vrcnnra - dafii a venit Nalba ta pe-aici. - Unde-i - intreb cl. ,,Las cil o qisesc eu(., si-a zis dinsul, $i a fugit s o c:rute, dar n a atiisit o; $i a veuit iar si a intrcb:lt p. maici:-sa: - Iuirmri, n a mai ^ l o \ i \ i . . I d u . t , r " r. r o . r t , . Aiun i. V.nrLrl.Prim, r! i. i .r prin. i tirdd tu"n"a, . . r ' , r n d d a ; n . r, p . r r l t \ .:ir ri L,r nuid;_ dea nimenea rlici un riispuns. $i de atunci, nicl pin azi nu s1.ic cr nr,cti sa Vftr, mea a prefcnt o in {ioarc, dar nici nalbr 11 poate s_o spurc; cr culn si'rrte in vrcmj de senri lirllri Drimivc_ , . . p u t: u ' ) , f . , ,, . i | l p . , : , l|n J\inr i;i. ii:1.1 ., ji, n,o fi. ala, singur nlba poatc s o spuic; jnr" .O noi ne nrulhrmirn cu povcskra. Si dac:r |itaslrl-.i t;inic nu e auzit dccit de natzdriivani, ;rpoj de bxni seam, c tot ct au spus-o ii cl,lora care mi au po|estit o nlie, de am scrls-oj qi cu -asta, inctecai pe-un rod de fag 9i v-am spus-o cu muit drag. pot.ttite rtaritor, It. ION DRAGOSLAV,

POVIISTEA ITOMiNITIII .[...] Apoi a fosi odit;i ur1 nnp:irat lj o imp.trtitcas, cari n-au avut copchji de nulti lr.m.:. tsa nnprir:iteasa credcil c n arc s aib niciodati. Cind, intr o vremc, iat c tlecc pe ]a poartti Dumneze ;i cu Sfintu petru. Sfintu Petru, uitindo se 1a casele irrrprtc$ti, vorbi: - Doamno, ce o fi de oamcnii istia c nu au b,'rieti ? Dar Dumnezu glsui : - Dac imprtcasa ar bea rou:t de pe crini, aestecat cu roui de pe pciir1, ar naste o fati cum n-a mel fost si nici n-are si fie pe iume ale frumoasi. da s-i puie numele Rominita. Fi tocmai era pe vremea clnri inftorcsc crinii.

$i Preasfintii trecur in colo. Dar ogteanut, care qedea de straj la poart auzise 9l rL.pcde,fuea Ia impilritas;r de-i spuse. Inprteasa, bucuria ei Si ddu ordin ca s culeag in fiecare dimineat roui dln paharle crinilor Si dc pc frunzele paiinului. .5i asa strinse uD pahar dc rori ;i-1 bu. Minunc I La noui lur1i n:iscu o frt cu {ala albii ca ii crinul Si periiorul ei mirosea ca peliilul ii ti pLtsc numele Rominita. Dar fctei nu i plcea luSi Rominita mea, nici pctrccerile, nici sri o vadl cineva si era alb, lb, ca $i crinrl si pirrul $i mirosca ca pclinul. Ins ii plceau florile, c toat ziu nu inqrijca dccit de elc $i ce dar avea dr pe toat le intcieqea ce vorbesc. $i fata crescu de 18 ani, 9i craii incepur s curg la petit. Fata ii primea pe toti, le vorbea, iar cind ei aduceau vorb de mriti$, fata la sPunea s nu-fi mai bat capul, c au s fie nclericiti. Vorba asta ii inspiminta qi plccau gi n mai veneau. Si vorba asta se imprstie in toat lumea gi cu vremea nu mai veni nici un pctitor. Asta scirbi mutt pc prinlii fetei Si incepuri s o probozeasc, C toate astea, un fecior de imprat tare de departe, mr se ddu mihnit de cele ce auzisc despre fati si se porni ;i el in pelit. IarSi, vorb cu fata. Fata a ris, a Suguit cu IlcI, {ns cind auzi de mriti$, ea li spuse P r - a b i n P ,d r a i ( , f i i n f . i c i l . - uar de ce i lnlreDa IrcuL. - Pentni c eu nu-s fcut din lumea asta Ei clne r n . o l u a , - ; m n ^ v r d u v . r , . r rd i n z i u r - u n u n j a i . - A;a - zise flclrl: nu cred. - De, inccrci, dar s n plingi; eu trebuia si m prcfc in floare slbatic. - Da nu cred - i-a zis feciorul de imprat. * lncearc 9i vei vedea. - 9i de unde gtji ? - Am visat de mu1t. .raram attzit un glas ca venit din cer $i parc-mi gr::i. Rominit, cum te i cununa' ar s te prefaci intr-o floare de cimp, dar qi de leac. Fe;iorul de imprat tot nu crezu, ;i ii zise c o ia orice-ar fi, 100

. .Si, hai-nunt, petrcccre, zaiafet. Simb:rt seara ii puse h o b o l u l .d a r f J r d p l j r . . " I d . u d a p ; r r i n r u t D u " r i r i . - , t a (ur.niF. abiaii pu"epirn"triite pe.dp .i LrJ ." .r imb la fald $i se fcu tb, atb, ca varul. Nunsii crezur:] c-i e r! $i o scoaserafar, ins fata ddu de vint, se,strinse, miinile i se prefcur in frunze, picioarete in tulpin, tru-pul se sublie Si se b:itos fi caput i se pre_ fcu in o floare la fel cu ,.ochiut-6oului,, ti mic ;a o p , r i l u l l . r u m i r o r u Lc r 1 l l , . i n r l i . i , . o . , m . n i j t i z i s F r i r o n : n i r a s i , o r , i n i rI i / i p s i p i n n z i r 1 d c r : t 2 i Si oamenil Iac ceai din ea, de-l beau iarDa cinal rcesc. Se d mai ales la copchii rrici, cind se inbolnvcsc. Si asa inclecai pe un fus, o gtii ;i eu dc spus [. . .]
ION DRAGOSL^V, porettite llaritdr, IL

SITA IEI,BLOR [...] Cic unui imp;trat ii mudse sotia si i r:lmase de la ea un copil ce inc sugea la piept. Mare irtristare in sufletul si curtea impratului, cu pierderea imprtesei pe care a iubit-o mai mult ca sufietul sn, dar si mai mare suprare incepu a-i topi inima, cind v:izu c biatl nu voia s sug da la nici o doic din cite i so aduceau. !,Voi pierdc puilon nleu din cauz de foamer( i$i zicea impratul djn cind in cind, ripit de dur.re. S n-ai team ! - ii topti o btrin, ce intra ta impilat. - O s-ti scap cu fiul din gura mortii, dar s $tii c asta numai aia o pot face, dac te vei insura clin nou Fi vei lua pe ine !i-oi spunc eu. lmpratul se uit ]a e cu fruntea incruntat Si-i zise - Ti-am spus c mai nult nu m insor; iubirea ce o avusem fat de fosta me solie, n-mi iart s ju! cledint alteia. - Atunci singur vei purta vina mo4ii Iiului ! Impratul se cutrenlura, ar mai Ii voit s-li piard fmprtia, decit s fi piard fiul.

101

Fie dar, voi lact o asta, numai fil s ni triiascil. , i r l i r n - l J . i I i picrd puiiolul, D1, .. .ri,, . d tru ei n-ar mai stir tndc star capul ii:l Ln citeva ?i1., imparratul nlr l]rai era vt"lduv. Cn cinc ti d! Lrndc ifi ciiti!i rJ.ns:r. numai baba Fira, cea vestii al. fi stiut s o ,rpuna. llup:i cununj., impjitlul n dcte Iat cu noua soiie trci tuni .l.r zilc. ci'ci qriiitc cLr tfcburilc tr-'rii, rsvrirtindlr sc in .onth dflri nntrritii vo.inc, ii dderu nlulic de ginclit. Ddp:l if.i lLrni, totri.ii s.' cluse tripiratul la casa soli.i srl., carci nu nrri pulea r/ibda dorul copilului, pe crrc dc itlita tiDp rlul \,']zusc. Copill cra midru, , t i g . ' u l i j .u c , d r it " I n g i n r . , r : n i i"".r ji |,. si trand firi i s.h:rtos si blind ci ur1 miclulcl, incit nimeni nu i auz!,a plin:ul. imp:''rtul tl puta s cra.rcli ochilor' cin.i il vizu. Cum I ai tinut qi cum ]-ai hr:init ? - intrcb impilratul incintat de {runlusetea lui. -- Cu Clrlcealii dc fl')d, Cu rrui mitldr din 7ori, Cu zimbiri, CLLdLrlcioclliri, ( | n' r n r,."in ijiri Ala rispuns. .r, sirrtltirld obriliolii b'iit'1lui. j piratul, drcpt recunostintar, o irlvi{i Ia dreapla sa, inlbiind loc pL' !c:Lllul tDrpiir|it.rsc. Au lrccut doi ani ii n asti .,re'nle multc, dc toatc s-au inlimplat in lrrme. Copilaiul irnPiratulrti untbia ;i vofbi.a, i:r sfetnicii tirii il alcsc rnostonitor;i afa, dup moartra tatilui sr'ru,putcir si unnezc cl in scaunul dom Dar lrtcu timp cil tr'fclr ii imp:ir:rtcasa, fiind.ar avea s'.i il1str:tineze dc cosi cr un copil, in..'pu pc incctul saL pihrl sotului ei, cr'l(i clor f se niiscuse ca copilui ei s impriliiL. mo.st.ncascar lmprtLrl cra dus 1.r bhic Si era vorba, c in Fapte ani nu va v.rni :rcn1ii. impir:rtoasa, vrlzindu sc singur'i stpin p.sto iri !i pcsic curica impirriicasc, pc micul copil tnc.pu al chinui cu lolmca ;i nr {ol dc fcl, numi s i stingi pe-ncetul viata, a.s?c pc cind va veni tatl copilulul, acas, si nu I afle tu viuti'. Dar, pc linglt toate chinurile ce 102

av.a s;i suferc, copilul crestea rsi sc intrca, cci de minca numai o dal h zi, mincarea se prindea de ct si i da lirl o iarnri grea ii un qer cunlptit, incit crpau copn(ii si trlghftru in .uiburi \,r:rbiilc. Fiut imparratului, t:imirs .io la bna sil mam:i dintii, cra deja dc faso ani. l{il)i{ ra incercasc cit.r de toaic, sir!I nifiiccasc:i, dar nll t a riutlt Du nrrou. .jijri Dai in(fc o d'1ti, i:i zisc ea, iu dacti nici alta n, ,, . 1r ,. n t,t.n,,. \,,i nu :i , n i r r i, ' n-il.rl I pu-. - Mimlrt:i, co s:i fac, sat IiLr odai si cu bun ca fra, trlc nlcLr nrai mic, crici atit de nrult ns dori ca Si cu a rrca lJlrrtarc lar fii multimii - zise copilalul inlparatullii odati m:rttcrci sa1e,dupal ft nifi et sinqur nu rnai stia cc si tacii. s:i nu mai capcte iLtiti amar dc batt.riode - S:1 tc duci in munt{'le din dosul palatului nosif si clc.il.olosi nri aduci un strui dc vioretc. unut dc trirn, . l . , f i c ii u n , r l d " c h , n r l l , i n ,| . r r n , i v i t i i t r b u n . a frntcttstu | - zi\c cr Di bine r:ispunse el-- dlr. dc undo si fic c.lo flori. cind aici jos c atit dc frirl, incit si cijnii sc tru - Acolo c cald - zisc a. I)e vr.ri sii fii bun, te du, iar fr de Jlori si nrL vii, cii(i atLrn.i te ornor ca pc un pui dc n:ipirc ! Copilalul tsi irNLric:r o hinutii sli'l}-r ce o avr:r, i\i lu:t o bucat:r c]tr pln. uscali h rnnli si plcctl. llnprir:ltcas:r nri o d.il..i slfiiril il rlfma luj, s:r nu lin firr:i flori. .il I onlolrat. - Mrii {r,rti ! - grari lno$ Gcrariu cirtrc cci unsprzece frali ai luj, azi nc virle un oaspe mare, ur1 fiu dc i p:ir1, dc accca grijiti binc, ca si nc arrii:rm ci ti lloi ftin co e onenia Si cinstca, si i presurm calc crr flori, prin tufani sarcintc privighitori, pc cer sarfie soafe, pe p:rmint nici cirlduri, nici I'icoare I - Binc ! - ziscr:i ccilalti, ciri p.rntru lumea stir nu i ar {i clcax cuvlnilrl $i Dumaidccit s fcu o vrcrne bunir ti rrindr?i, mindr:r, Doanlne, ca cea mai minCr primvar. 103

Gcrmnadul, Florariul, Cire$arul, M.qlarut $i Rpciuniie, care de care se intrcccau ca s rsar cele mi frumoase llori din pmint. Ajun6ind copilrl impir"tului lJ .i. sc sr.rsc dn !udori pe frunte qi poi le dete binctc- Blne-ai venit ! - ziser intimpintorii celor douCopilul impratului, luat de glunitorul Prier in b.ate, fu a$ezat in scaunul veselului li frumosului Floradu. Zimbitodul CircEariu il imbie cu ciraie; Cuptor cu coacze; Rpciunile cu pere, mere si nuci, i:r sgalnicul R r u m i r . l ( u s l r . r e u r i: i c u v i n d u l r p . Copilaini sc afia foarte binc intre ci, c d,r buni flos_ podari a dat. lmprtasa, vzind c ce vrcmc clduroas s-a 1_ cut, ifi rupea unghiile si se btea clr capul de preli: ba de nu; sc mingiia cu gindul c copilul va rtci pe undeva 9i nu va mai Sti veni acas, doar o fi fi innebunit. La dou zile, copilul, cu flod la cciul 9i cu stru-luri de viorele, trandafid ;i gheorghini in min, intr zimbindl la maEtera sa in odlie. Mattem, fcindu-se a Ii indestulit Si multmit cu el, infreab cum a imblat 9i c ce a vzut pe acolo Copilul ii spuse toate, cr.rmpe acolo sint flori de tot felul, poame, struguri Si lume mai bun ca aici jos. Inc:r din ziua aceea plec 9i imprteasa la munte, cci gindea ea c dac acolo e o lume a$a de bun, iqi va zidi pe virful muntelui n palat Si va petrece acolo ziiele ceie uricioase ale iernii. Ea mergea cu copilul ei, pe care il linea dc min, iar inintea lor sc duca copilul impratului, care le arta Cind plccar.i era soarc fi nici urm de nor pe ccriu, dar cind ajunser la incingtoarea munteiui, dindrtul lor incepu a ningc si a sulla un viscol, incit iti lcrimau ochii. Dc la o vreme ii apuci zpada ii viscolut ;i pe denainte. lmpirtesa, ca nu cumva s i inghete copiltll, dez_ brc rind pc rind haincle de pe copilul impratului 9l le pnea pe copilul ei. Intr-accstea, de departe, de ctr frunt nutelui, se vzur dou chipuri de oameni, carl "e aprol i,u cilra ei. 104

Unul era mo$neag,cellalt un june. Col b.lrrjn. ccr^ \enea pe prrteil pc ,.rre m. r-ca imt , : r " r i p r , 1 ,d I r o l c l o i ^ t i d e g h e a ! ; p e g u r . i p ^ n a ; .. r r c v p n . a D e p a r r e dp e . a r e m c r g ^ r i i r t , r p j , . l L J r ) n Lc A - . , r u l u i .\ u f l . r d i n g u r . , u n v i n t c e t d o i n . , t . , -r.o r i u . t r r n i r i i ^ d . d . i c o p i l L l F i c . j l u p c j L , m ; r d r FI n _ \ . l r r i , I r i - ' p I u Li r n p r d l l un i i c i h x b a rn a \ r d . ; p r Pc\n un .^a\ de v-en e, se Intiinas,. OuI cel btrin era Gerariu, iar tinrul era Florariu. - Aci e$ti tu, {ata dracului ? - int.ebat btrinul pe impiritcasa, care, m rog dumneavoastr, cra cea nrai mi(.arfat a dracului. - Aci, mo$neagu1c,dar cum o mai puti ducc in tu- Bie ! - rispunse mosnea{ul - numai una de nu-mi place, Si anume. c in vrcmea ciL eu stpinsc na, tura, cele ce slujcsc talilui tu, Iermccitoarcla si wr;rjiloarele, prea pe multi ,,scoFidin minte(., pe cari ii poart noaptea peste hotare, m silesc s-i inghet 9i s i troienesc cu neau. Pesemne fi tu, rutcioaso, ai voit s Jaci mai alaltiri c accst copilas aSA. dar picasi tu in .{urs:r,<i cai tine, pin la vrenre vor pica toate mstihoiele c|lc rele, Jiind Si acele toate, {etele dracului. Sfir;indu $i vorbele, scoase din guf ti din nri un .1sa ger cumplit, incit indat crep inima in impricas :ri ln copilul ei. Copilaiul impliratulri ins avu noroc cu tinnrl Florariu, care il apr cu cldura tui de fri{tul mosncagului Crariu.-cel ce in minia lui inghetase Si alrumul pe unde vea s;i lreac soarelc. I-a inceputul primvedi, cind impiiratul biruitor se rer'ntoaNe din lupta pe carc o incepus.i inainte cli $apte nni. pe iocul unde a inghclat iupirteasa si copilui ei, a .:rLcat intf un scai, care nuai atrrnci a fost rsrit din pmint, adic din trupul muierii sale, precum se spune .i fiindc de scaiul accla impratul a bolit vreme mult .Lr piciorul lui, scaiului pin azi ii zia ,,scaiui dracului ,Ce munter(.
S, Ft. X{ARIi\N "Revisia pent.r istorie, arheologle (VlII). ii filologie", 1giJ2

105

POVESTE TUFANICEI ori tuinica,.ori mrgirinta, [...] ,Gura paharLrlui'r, a fosi o fat de lmp:ilat l. . .l A;a o chema pc Jata de inparrat, Mrlrgirinta;i nurrai porcla ii era de Tularnica" [. . .] ^ Iost odat un inp;rat mare, si cit era lumea" ,t ' fl n il r''1. \' -l,d ,.' ,. .u un pi ior .n r | | r ' u l i i l . . r . : i n u i,. .r ' ui l':. impir.'.iir. lruJpi i.\.ni inplflCind.nrr.....,i r,. u r"i d teasaintf o zi j zisc : - Ilirbatc, !i t1u fii nlihnit, cii eu am s am un biet ; dr tc ro{ sii nu spui la nimeni ; c ti-o spun, cind , l . | . r n n rT m d L i l I l . r ' , 1 . L r ' . ,l - r ' r r . L ' .i i m r i n , r ^ rusine dc minc singuri. Si ddu Dunnczcu slintul $i sosi qi ceasul cel dc curnp,tn. Intr o sear,i, impiritcsri ii verli riiu. Repcdc srsi moa;a. lmpiratul stil pc un scaun ]a fcrcastrii. Cnrd iat $i ur.iloril^ l, \.,,,. lr.i lir |lr 'rr; unacc;i: - Po fata alta arc s o cherne Milrgirlinta: iar din pricina ci aro s:i .ribi pir' et fi buhos, lunlca are si i A doua vorbi i - $i da.i rrc s aibri nLrn1.l.rista si are sat aibii si pru cret 9i ir ri.lo, rrc sr'rsc prcfaci in floarc. A trcia vorbi : - $i a]ll citit in cartca vietii cir Jioarcn arc s:t fie cu rdarcinalcmnoas:r, cu fruDzele ca !i ruptc, de p.llc ar fi o nrhi' cLr lrai rnult. clcgcto ciuntit.. Coioan rorb , Lr,l;. J Drh . d;n - fP f:i, in r crc paharului(. si i se zici si ,..iura Iar cca dintii iilr qr:]i : - Si din n.ramul .i vor r:rsri ti altc flori : uncle cu coroana ca rrn p;inl:ttul. unelc albe, altclc albirstrui, altele rosii 5i nclc cu floar.a tot rolundi c:r sura paharului, da albr'r.din care pricin arc s i se zicii li "ochiul La vorba astr. s:iri si a doua ulsitoare: - lsi cinc aude :i va spune s rmiie surd Si orb. - Amnr - gr.liri crle dou Fi ursitoarele pierirar. \c:rbJ mrr, p. rrDj.r.'l ,, 'ruzi. (. porp.lc s.l iib fata lui ! Tu:inica | $i s se schiba qi in floarc ti s 106

.rib fi alte pofccle fi mai sucitc ? LIu, nu, asta nu o putea crcdc. Cutn atita odor s aibil fi intr-o zi s se vad Si fr el ? Nu. cl arc s i puie alt numc $t arc s o creascii a;a. sarnu Stic cc c risu $i arc s o tundi cit mai des, si nu i crealc prul." $l cu einduriic astea impiratul sc mai thisti. Da pe atuncea a,sa.ra obiceiul. Mergeau crainici in loat lurn(:a $i vastcau pe supqi ce odrasli a dat imprdr.d.,: b,ipl on ldl r. :t In r b. o. ti^ J"... nulr \', i deie ;i carc nunre avca rnai multe isc:ilituri, acela il Dunea. Impratul cu asta se crczu mintuit c iii zicea : ,,ac unde u s ttie oamenii ce au grilit la fcreastr urins ca dracu; toli crainicii se intumar cu numcle de Mrr]rinta. impratul s inncbuneasc; trimise a doua oar s intrebe si pe copchii. Dar parc a fost un 'btestem; toti biet;i din impirallie n u alcs alt nume dccit tot de Mrerinta. irnpiratul si urlc ca lupii i intreb ii pe impirteas fi pc slugi iji pc ':indaE qi pe porcirr, ce nume sat-i deie fctei; da toti parc ar fi fost vorbili, aleser:l tot nuncle is1a. Ceea cc ii Icu s zici"t: - Brc, da altul nu gsi1i ? - Nu - Ju raispLlnsultuturor, - aista nc c dtag Si pe nista te ruqiim sl pui. 5 . : n f i ^ r J j n r p i r a { u l .S . m : r j , , i c i c v d . n u r n , i d v c a re. S zicri ci uite ce am auzit de ia ursitori; sit tcmca si nu orbcasci ii s nu surzeasc.A tcut si a lsat s-o boteze a5a, ndirjduind c mcar o scipa-o dc porccle;i dc a zimbi mc.. Pin:i s-i crcscatprul mai cra vreme, da e vorba de ris. Pcntru sta ddu straqnice porunci la doic si inpJrritesli, rlu clrmva s i fac vrun ci s o sirute mcar {iumbu;luc l.,tci 5i si ridi,. da - Ila de ce ? inhcb impr:itcasa. - Astn c trcaba Dl.rn - rarspunsa impratul 9i da.i nu vell facc curn v sPun eu, pe toti vi spinzur. $i stii, ci n]ai orhdui ceva. Si chcnfl cloi osta:i ii lc Frrunci cu stri.cnicic sri pizcascit pc fom.i sr:rnu ridil: s nu srute fata li nici sat'i {ac:i iucatrii rnilcar, cri de nu, le toarniL altr topit Pe git. - Mi - i;i dldu imp?iriteasa $i toat casa cu ginduL - ce o fi avind omul ista cu risul Ietei ?

107

Si din ceasul ccla, nim.ne nu a mai ris in cas, chiaisi petrecerilc cre ie ddea impratut din cind in cind. Ia curle incetar, pin ii colcarii sau toitrii, de cei care {ac giumbuilucuri pe la mcsc, s rid impratii, i;i pierdur:r slujba. Ba trimise crainici in lungul Fi in latul tirii, nu cumva s treac \'reun comedier, bunoar um ir iltia cu moniti, ce vin cu iarmarocul pe Ia poart, ci a ior e dracu. Ba nici ligani cu ursut s nu i puie p:"1catul s:r vic; iar cci ce or vea trebud pe la inrprtie" s par tarc posaci, c de a vedea imprtila cea mic: zimbind, ii vedc Sfintul Nicolae. Si fata crestea fir:i zimbet, fr bucurie, da ii cresru Si p.intl vitvoi. Lnprntul puse s:]-i taie pruL. Imp:rr.irt.,asa foc, c i slute;te faia. El o amcnint cu rxoarte3 Si mtmai a;a putu s'o tund. Aici (]l rsufl ufor Fi n)ulturni lui Dunncze[ c a scpat Fi cu asta. Ins fia, de cite ori o tundea, se imbolnvea, iar de la o vrcme rmase o stafio de siab. lmpratrll s innebuneasc. La urm se gindi c impotriva soa ei nu se poate pune nimeni, decit doar s-o opreasc de a ride. Da, pentru asta mai fcu o nstruEnicie : ridic zidurile ogrzii. pin la nouri. [...] S nu se bleojeasc vrcunul prin gald ti fata s fidir ; iar cind era s ias fata prin tirg, impratl trimetea de dinainte crainici, ca nici o mit s nu ias afar din cas, ori s se uite unl pe fereasir. mi-ar la d:n.a. cd nu rum\a s; i se prd ei c.\' ii sa rid Si si se prefac in floare. 9i minune, cum nu a mai tuns o, Jata incepu a se mai infidpa, a prinde viat, $i incetul cu incotul se djc. la loc Si se fcu ftumoas 8i minunat qi cu prul cral Si tufos, iar lumea parc inadins se vorbise cu ursitolc. c o porccli Tufnica, iar ea s rid, pace i lmpratul fi imprteasa s-o mnincc dc drag ce le era, da se tineau s ru-i arate nici un zimbet lncar. S,i lata crcscu ca o ctilugrit f.moas si cuminte. Da vezi, mrii biiiete, c ce e scds omului trebie s paia. C in wemea asta, intr un munte erau trei ciobani, tined, btrini, cum or fi Iost, da i cic ln Jiecare duminec se duceau c brinzeturi la tirg ti lsau stina pe unii, pe auii, da prin sateie invecinate. 108

Tnfr,o srbtoare, iar voir s se duc ca de obicei l , l i r , . i c n \ " n j n " r i - j t r o l i o a n r e n i ic l c p r i n < a r " t e ' 1 " p f l . r p r - i us r - r | l d L , .t r u n i r r n , r r o c . i - , m r " ^ s . r p i _ / d , 1 \ r i u l L r l ; c . 1 i. n d r J , r r u iI n u i o , d r 5 c mind s .! duc si cl b iarmaroculcoti. - XI.li Nicule - cic:i iar fi spus ciobanii n_ai "rrra t si ne pzesti stini. pin c_"om veni de la tirg ? . - ua,rmnu_ d . n _ r n i d r l i? r o u n .. b , ' , . 1 In..t - (-r \'-ii d;m. - ii . , . i ^ , . r , . .r \..or6rr..ro . .--Apoi s:i-mi dali o oiti Ie griri bj,iatanul _ o

Ciobanii, ba c iti dau atita, nu $tiu cc, la urm ii - Bine, hai !i-ti alege o. Si alegindu-si biotanut o mietusca, ciobanii i_au in_ ':jemnat-o cu ficrul ti s au dus ta treaba tor, lsind tur:ra p. Lji.i. 81, pc ci|np cu oilc, dirluind dintr o triFc. Cind ala tre ]a nimiazi, iat c sosesc doi cItori, doi mosnegi, .rrlini de colb si de ndtd. - Bun ziua, mi 1ic ! * Mltmim mneavoastr. - De alo cui ii oile astea ? * Apoi, iact a cutror ciobani. - Si el le spuse ,rum ii chem ii unde s dusi: - Mi Niclrt, nu ni-i da nou o cirtan s_o faccm -friptur ? - jtri unul din drumeti. -- Ba c mai va * rispunse bi:ietandru - c de vot da vou cirlna, atunci eu cu ce rmin ? - Ba s ne dai, mii biete, ci sintem rupti de foame. - Eu unul nu v dau nici un picior de oaie, decit 'dac vi de asta, luati una din grmad, c cu numr au mi le-a dat. - Ba noi nu punem mina - rspunse drumelii. Da ce, cind esti tu aica ii ne poti da singur. - Bino, atunci poftim oita mea - qi prinzind o o 'Cidu biitrinilor. * Las, ni biete - ii vorbi tot btdnul cela ,:m vrut s te cercm. $i fiindc ai o inim aFa bun, uite - ti molneagul prinse a netezi miclnfa. Si pe unde da cu rina, lina sc fcea aur, iar cind a gtit-o de netezit, i-a

109

dat drumul fi oita lucea ca focul. $i doar atiia i a mai zis mofneagul biietului, c dac I a intreba cincva de ce e oaia ii a:a frumoas, s spuic c;l a fost Dumnezeu ;i cu Sllntui P..tre pc I'r dinsul. -ri a blagoslovit-o. fi btrinii sc ti fircurarnevizuli. Seara, vrnir'ar ciobrnii tj cind auzif:t una ca sta. se iuj ,r i .i -rii|.;: . t " 1. r i ( i . n l - i r r i . l i " - Mrii biict!, ir1 sir lati oaia asta aicc de pritsil. cn Liitc. ca nline nrc s:r JadL ii rriel cu lina de aur Si avem s,r ' ti-o daim tot lir'. Da bieiul, .rarc Cc abia astepta si rate mieluta acas, $i pusc mina pe ca. Ciobanii puscr li ei mina pe dinsa. El tfaltc, ci traq. ti o smulser:i din mina fi.ic:-tlrlui. Da, Doane sfinte, cind s ieie mina do pc oaie, ."u orin\ rr ... ,r,i. 1 ,,, ; d .t.l. pdr,. I - Mii, ia ne miinilc '- se dari ci pc milogealil. LlI - \u. t i ' , ..,, . r,cl' lu,, d' \' i. poatta {ata unci vdane la Aici ajunscr tadnoi. $i se pioptina afar. Ciobanii la ea : -. Fetici. roeu te, dcsprinde-ne minile, ca'ruite, nu Stiu ce a fircut tjlhnrul ista da {]iciu, cri nn nc putem d., ,- ir nil. drn l.,t . Dinsa. ha$ti I Iomf'cele li la oiti. Irls:r cu)n puse mina, parc i ar Ji rpcat o cineva (u cll]siL'lc S-a rugat rsi ca cle b.lictan : - Nlii, fii bun qirri dczlipelte minilc Nu prea vlcilr - risPunse eL - la ce ai vrut s i pirn']. retezi Fata strif,i 1a maicii sa- Ve.ni Si dinsa 'si vru s dcz. T r r f r r , i . . l . r. ^ p r : n . . s i . , l i lit. i -- liei tiiete, dezlipelte ne miinile - ii mai grir ciobanii. - Numai asia nu - r.isPunse e1 N{aii, birtu tc irr mll11i lui Du;rrnozcu, nu ti face dc cap, dczlipe;te nc miiniie. - Nu vreau. ltunci ei strigarir ajrttor' Sr'\riri vccini' drumeti, d,r .si mjinilc lor se prinserii - Miii biliete, cc 1i e dc cap ? desprindc-ne - Da cc, altccva n-am .le lucru ? - 1c vorbi cl 110

- IIai la vomicu. - llai. Vornicul puse vtjei s desprind miinil cetor p.in;i de lina oii. Da Fi minile lor se prinscr;r. Atunci siri vornicul, da si minile vomicului se prinsc. In urm, vornicul porunci la oamenii din sat si-i dczlipoasc, dar ;i cei ce au sadt, au rmas cu minile prinse unul dc alt1. Atunci srir novestele Si copchiii, dar $i i rmascr p nsi de gloata. In zadar se rug lumea de bii.t : \ { j i b : r n i p . c i D ' n ^ I t ! 4i L i l h j u i r r ! r ^ - o m i , n bogiti, ti om facc, ti om dregeEl nu. Ei in zadar bkstemart, el ridoa de se cocca Si le tco.r in ciud. Atunci siirir vrco citiva din cei c.r nu indritznise s sc ating dc gloaUi. iI luar in ghionturi, ia palmc. i] puser in lanturi fi hai la impijratul. Po atunci, dragui mamcil nu era ca amu, pentnl o biitaie, pntru o datotie, s te dci cu jalba in protap la judeciltorul de pace, oli la politie; pe atunci ie jdeca inrpirratul. Si era o harmalaie qi era un strigt Si un zbucium dc a sc.'rpa, c parc era Ia iad. Sate intregi srir s scape pe cei pringi, da toti rir m:rscri lipiti unii de altii, ba $i o nuntir cc venca nu ntiu d undc si acea se prinse de {rmadr'r si asa cu toti, cu mireas, cu lutari, plecar:i lir impratul. Nunai Manl,i, mar calciLL.. - stri{au unrr. - Siriti, nu nc irisati, oarnonibuni 1...- tipau altii. - IIni inc o dat tragti. Si nluttimea se opintca, icrlca, se lisa. sc ridica, unii sc lsu tirii si d{eaba i oita mcrgo.r inaintc Si tira sate intreqi dp ea; fi crettea multimea ca puhoiul $i nirnic nu cruia in drumu i, 1ar:curi, qarduri, toate le prvit.'a ii trecea inaint. ^jun:i ia impiratul, 1a poarta cettii, dar dc o ca* zarmr:' de soldali. - M rog - strigi multimea - faceli-v poman ii ne dczlipiii, c uite, noi degeaba ne opintim $i tilharul ista dc bict nici nu vrea s aud. 111

Sri cazamra de la ghinrir pin la cel mai prost soldat. da toti raimaserprinqi unul de ItuL Tiu, vai, sc chinuir s scape, pace I - lu:ri b:licte - se rugali Si soldalii - dcsprinde-r1: nliinit(). - Da ce, cu v am pus sii vr'r arnestccati unde nu v fierbe oala? Ar1lU hai, sri rid ;i impratul cle voi. ,5i au intrat iD cctale fi lumea ora a9a de mult, c nu rnai incpca pc uliti. - Oameni buni, scpati-Dc - striqau toti; da ca.e s a incumett, s a prins 5i cl do gloatar,iar cei cc u fosi; cuminli si nu s-au prins, ridcau de sc strilnbau. Si se iuaser dup:i dlnsii ca dp nrs. Ti1nb:ilu marc... Ajunsi la impitr''rfie, bine; impiratul ridicasc zid pin'i norj, la s:i nu sc mai strimba ni]ncni. Da o jdcctil cr oblicit s-o primeasc. Si apoi ianna era asa dc mare, c::i irnprallrl crczrise cir lumea sc rizvritise fi aleryari ii inp:rrat ;i fat, si vad ti s intrebe ce este ? lns pi s prind de veste, lumca dirimasc si porta fi intrase, ti iFiri iD celdec !i imp:tratul $i imPriitcsa ;i fata. imprat1, cum auzi, se zpci qi uit c fata e linf eI, si puse toti oamenii din ograd s d4prind minilc' celor pdnsi. Da, drcia dracului, Si minile lor rmaseral in capcan. Atunci, ris pe imprat, pe imprteas, iar fata carc nici nu zimbise pin atunci, a$a se pse pe un ris, de i a rspuns dealudle. lns, Doamne sfinte, deodat, incepu a se topi. de parc ar fi fost un om de omt, cind dau cele dintii raze primvratice. $i deodat minile ei se prefcur in J.unze, capul ci in -busuiocul; floare, ca o tuJ ;i cu tulpina lemnoas 9i rmuroas:t intocmai cum o menis 9i ufsitorile. ca Scirb pe imprat Si imprteas, mai cu sem pe impirat, ata il priDse durerea Si nemingiierea, c iti blestcma $i ccasul cind s-a fct lmprat. qi acum cind nu-$i tl-lai vedea copila. ce-i mai trebuiau ochiii Si auzul ? Si iit aieanul lui sprrse boieriior ii imprtesai taina fi pe dati surzi ii orbi. Cit de cei cu oaia $i acum cic alearg pe la impdrrli .jj c.r si i jude(e. dar c nici un cri nu vrea. cci care au pus oaste s i dezlipeasc, a rmas $l oas: llz

-rt

tea ior prins grtnad ii lnu cic s a fdcut o gloat,


n"-ti ^^ri , .'r nrinto.

Ai fi ii a fi ata. Dumnezclr sfintul qtie, da cic biate impirteas, in dorul {cici, a trimis craiDici in toati lumea si spuie povcst.a rnirgririntci ii a tufnichii sau a ,,gurri pahirului{(. $i cu asxa anl inc:ilecat pc-o prijin 9i fi am spus o nare rninciun.[...]
Pawstila !1orilor, r1

POVESTDA VIOIIELEI fost odrt un imp'irnt Ei o impirritas. Dumn.zcu le dr'rruisco Iati Irun]onsir, frumoas:r .n zina florilor. Nu rnele ei era,,Prinlesa-Viorica(. Impiratr.rl ;i irnpr:rtcasa o ibea ca ochii din cap i zi si noapte sc gindeau ce s facii, pentru ca {at ca a lor si nu nrai existe in lume. o imbrcau in haine de aur, o plimbau prin grdini ca n rai, ii ariau 9i o ivtau numai lucruri frumoaseUn gind ins ii amra pe bietii ei pnrinli. Cind s-a nscut, fata fusese ursit de a dousprezecca urcitoare, cii la virsta de 12 ani, s fie rpit de Zina-Flodlor. Tinra printes nlr Ftia nimic dc aceasta.Era mereu vesel Si se simtea cea mai fericit ling bunii ei p:r nti. Viorica implinise 10 ani. Imp:iraiul dete porunci ca fata lor s fie pzit de strjcrii cei mai buni Dar, in noaptea cind printesa a irnplinit .12 ani, s aaritat Zina FLorilor. lndat o preficu pe frumoasa domnit intr-o fioare $i o duse la palatul ci. Aci o aqezi in' tre colelalte llori $i i clcte numele do ,viorea( Dc atunci \,ioreaua a rmas caa mai drgirlale Jloare. primJvari. de
FLORICA O. IONESCU. Legenate,i pooettl tu pdrr, flor, tnlmale. OL

113

POVESTI'A ZORELET [...] A fost odat un imprat mre $i puternic. Si inlp:iratul acela avea o ft frunoasi ca si o zi. I. . .l nu voia s sc duc dup nirneni. $i dc la o vrcmc, prinsc a sta tot ginditoare si a ofta, ir scara culn apn..rnsoarclc. dcschidca fereastra ce da inspre asfintit Fi nu ti lLra ochii de acolo, pini nu sc umrrlca cfrul de steic Fl nu ipunea lucealarrul de s.ari, ni din zi in zi s]bea, se trigc la fat ii se prosten [. . .] Prrintii ei I...1 au prins :r iDtra ln qriji, mai mult, c intr-D s.ar:]. imprteasa o {si cu ochii increminiti spre asfintit, alb ca varul Si ridea- Si repcdc la imprat: - Fata noastt are zbr:rtori, m:ri o]nule - glisui . femeia citrc imprat. - Da ce-i ? - Am gsit o mai nainte, uitindu se insprc soare apunc, rizind;i era albr"r. atb ca si crida. - gi tu ce i-ai spus ? - Am crezut c:i i ncbun ti a fuqit incoce - ii ziso imprtaasa. S te duci s o inRll | - zise impratu]. trebi ce arc I Dar amu se inserase de-a binelca ; stclcl. unrpleau . r r u l c , n i , , ^ p . u n d d ^ r r r t n d , , lu r i r p . ' r r . ni luceafrul dc scararsc lsasc dup:'r spatele unor munti, zvirlind ca niciodat doui siigti in ss, ca dou bralc, ca Si cum ar fi vrut s prind pe cineva. la carc fAta c:izu cu capul pe miini. Zorin, ce faci tu :iici ? - ii vorbi maic-sa cu inima scldat in jale t...1, fiindc o nscose intr n zori dc zi fi a$a i pusese numele. - Eu - ziso fata - $ed. E atit de bine, iit de rcoafc, incit dac ar fi o ve$nic inserare, a$ sta toat Tiah mca numai aici. - Zndno, spune tu mamci tnle care te-a crcscut, ce i pe tu su{let ? Adineaori lc am vzut alb ca varul $i te uitai spr apus Si rideai. - Ilu rideam, eu ? Ti s-a prut, marri: - ii zise fata 4periat. - Dar poate m gindem la altccva. Aa ! iiii 114

r ridearn1 MFaminl.\., .ind .ram mi -r. inri \pr'd nca didaca mea, dr tata a lost stca inainte dc a merge mnctil dup.j el, li u proasta o credeam. -- vai, drqa marn.i, de ce ridaa ca - ii vorbi im_ pilraricasa cu duiosic, scrpinindu sc dup ceaf - soare fosli, draqir m::muc:ri, soar.e. - Soare ? Si s-a prctcui in on] ?' Nu. dragul mitmei...OI, cit dc ncfinovatti militica - ,r zis impr:it.i,Lsa n tr {o!t soarc, dar. mi a fost cl li soarlc, pe tat tiu 1-4.'r de draq, dr de ar fi lost a..a fi alrs intii. Ce lrumos vcrbclti tu, mam,;i adevirat glisrlit fat. -- lns:i tata dac'] ar fi tost stea, crcd c ai {i ales intii stcflur. Da spLrncmi, nam:i, lu ai iubit mult pc tlta ? ..- Dac iti spun c mi sc prea soarc. $i tc uitli in drumul lui s.l vezi ? - O, fata mea - glaisui inlpi'r:iteasa - acm prlc.p 1... Si se dusc de-i spuse imPairatului, c:r fata lor e in dr,.tosiit:r. r',.0r"\n,l- i||'i,u nrlvrc,u S_,L,r,r n sar siiu de menali.lc ei. Mie mi-a cerut-o feciori de crri .rcstili si n am vlut s o dau, damite dup cinc ltie .r -Dar ttrierdevari... St1lic sl-l v:rd li eu fata. cu toatc ispiti le maic-sei, mr spuse, ir a doua scaril, nraic:r sa o gisi tot ]a fer.astr li o intrebal I Da, a u und. lc tot uiti incolo, Zorin? - NL1i a!, mam:i. c'i i fromos luccafilrul clc sear ? iinprteasase spccie;i urai tare, crlzind c fata a si dat in zburitod. Iir inlpratul, ca sri nu nlai steie la garn, ii f:rcu un de sticl. si o afundi in marc DiJit cu - Stii ce ii sriii imliritcasa brbatului ei asta laci mrLi rriu : dc a titrc n1ult la dinsui, sa poate inijnrpla si moarri. nilili.r nrarci,dar s dai.o pelt-ecere si s:] d.i voic si vic ir .r1 orrcrne o vrea, sr cu care )r vL.dca c vorbcitc ii iolcii mi mnlt, s:i ;tii c acela i. Si a trintit inrDritui o pctrecere ce acea; tiet_a boi, vaci, adus :r liiuiur:i nu Stiu cite buli; !i aduse pe 7 -it.. di o l,lul . d. ri '. d,rp(r"i nu Inrio', ,ca " rului de 'ear" a !' nlr li d I 1 . ) r d L l . r ' l r s u .. J ' 115

imp.irati Si boicri $i cinc a vrut, qi pdntro musafiri veni si un crai tare_dc departe, feciorut unui imprat vestit; frumos ce era batl vina. Si atb si cc ochi de crbund avca ; sprincnilc ca dour'r p.,:ni$oarede corb, imbinate, Si ce muslcioar 1... Cine cra, nimeni nu-l cunostea qi a .u"t cu Zo-in io"l ra"pr. 5i Zorin3 era.i-a de feri' i r . c ; p p . i n u n , i v " d , r p c n i m .n i i n d i n r c . o.lrii ' r , I p r , d u ' i j ' ^ ,I i i , u i u|l | ,tq In m i.,ite lLj. Si ta vr.r..d cinJ s :j J j,r".,t.r:JI d" dimin.r!i', lrl pieri si lils pc tat in ncsimtirc pe un divan. Tti au crc^rt c a adormit, iar a doua zi o intrb pe fat: - Ei Zorino, care iti ptacc. Nu cumva cola cu care 1 i i u , r ' . " f r u ' l , o s b . l i- r n . C i r . o r i r l , u n d , . : C . b i n e - A, tat * zise ea - et mi-e logodnicut; dac m vezi intremt, vei sti ci:i vinc vesnic Ia n]ino_ Et e re_ . i . r ' o r n r t r d n - d r i t o - .l n c " t m , i 1 d r n " l o o !rl" l rrilor 'l: n1.. .d rf ii o-hli | .i . din.i, s.rnr.'.rori. p uns l)rnr la lrin.. $j n a". lr rp d. om, d, it numai surlei v o r b i ' o r .T r u o r l ' r t - a , . 1 ts i s . d a . r r a _ _untulc ,n sn m1. t)ln -.t1 p,l iut cl. alr-urg, lumin l"r cclor "ira_ cjti si pe mine nrr jrLbe:te. - Doar n-o fi un serafim - gri impratul - carnumal acela n-au trup. - Da, tati -- urmi Zodna cu o suflare de duh neavutil pin atunc; - pentru et star la fereastr. , parc il vid citeodat c sc desprindc de la tocul tui Si se preface intr un flcu cu prul de aur si fata ca zdle z r l . i . i v i n . J a g " r 6 . 1 ni . o f r i n d e , u u t " i p i - r ^ j d r s t L s i n d . r m . - r \ u f ' ^ r r t i r : r ' 1 n i n " ; i a r i n f u n c l u tr r r i i , n u m J i c i n d . . ^ n . n L l r n i t a cr o - \ i i c u I a n l u r i t e1 u i trelF, pierea, ii iar::;i cind zorile albea cerul, ei imi e;a Ia cp:itii, alb ca argintul Si sptat de roa noptii. - Bjne, fat hi, da cine e romm1l ista; c pind amu nu mi-ai spus nimic, - Tata - vorbi hla cu tinr; i" - e iolodni"ut meu, e Luceafrul-dc Sore - stfig impiratut scuturind-o - nu . .-_.C", 9 ti-al io;it din minfi ? O. o, ai dat dc povesti; cine Stie ce mar_ 'taIoi imbrcat in fireturi. Dacd nu-i ;it imprteasc, n-are ce cuta Si dac e vorba c-mi umbli cu lcmri ds nsta, t trimit la mnstire, c nu ti-ai ie;it din balamale, $i s,ti citeasc niste popi. t1

- O, tat - zise fata impratului - tatl lui e Impratu1-lnceputului Lucrurilor. ars mi,a spus el, $i el e triul lui cei mai nrijlofnr si ci are darui de a lumina corbierilor calea Si a i indrepta unde s poposcasc la trm. El e Impratul ll\l:iriior ti ele scult de el ;i dc sora lui mai nrare, Lunr, cnrc Jace valudle de se umfli si se rctrtu-de pe lrmuri, la Dcvoie. - Fat hii -- zi:r. jDp;iratul - ca buigue;ti tu ? TLr ai halucin.ltii, esd b.rhrxv, iti trcLuje niFtc molitfe, niste citanii; s mergem 1 o mrlistiro, cii poatc acolo orll dobindi prin linistc;i hodin nintea pierduti. O, dar ce bucurie simti Iata noastr cind auzi de mnstire ; acolo din chilia i il v privi in Jiecare sear $i nu-i va cere nimenea socoteal, lnsii, in seara zilci celeia, Lccnfrul riimase la 1{)cul lui ti ochii lui de foc pir.u c-s c1e gheat; iar n 4 d p t a l i l \ i \ j ' . 1 a \ p n i t ; n h : r . , L l. . , . . n . i i d v o r bir : - Fiindc m ai spus tatlui t:ru, de amu nu mai vin ; de vrei s fii a rnea, vino la palatul tattui me. Zorina se trezi ca ucis Si prinse a se boci. Cind se fc ziu alb, Zorina era alb ca zo le ;i bolnav. Da imDiratul nlr' s o porneascJIa druD. ,,La mnstire ? Ce bun-i mai era singurtatea ds amu, cind nu va mai vedea chipul celuia cara i-e alrag.. ?,. $i gtindu-i un chrvan, isi pse in et toatc sCut.te straiele ei ;i, urmrit pin dcparte doar de tacr itc 9i imp;ir::tesei, plec. Iar pc drum, ce-i vcni feti, c spune oanrenilor: - Cregtinji lui Dumnezeu, stati p-toct Uite ce e; luati cu voi tot chervanul Si rnie dali rni numai un cai si niite straie do brbat si o sutit. - Vai, dar cum se poate una ca asta, domnit ? rspunser oamenii. - V da eu rvas la min c m-am dus s ni cartt loqodnicul. Ce s fac oamenii, ra si ca stpin Si poi le rf.minea atita avere, Fi se intoarser inpoi cir rva; ctre impratul, c ca s-a dus in cutarea Luceafrului. [...] Si dus a fost Zorina. A trecut lri $i zeci de lri... 1...1 ln vremea de demuit, defi oamenii erau insprifi Ii su{let tot aveau inim bn. Puteai s te pornelti fra letcaie in punlt, c tu tot gseai de unete ; unii oa$eni 117

pc masa lor anume sc ingrijeau de cantitori, sil gziseasc o buctici de mlai,;i s zic un bogdaprostc. ...-Si,cum spuu, a mr:rs fata, poate luDi, poatc siptimini, ii a dat la marginea pmintului $i acolo nu cra decii un bordei Si incolo gol;i cer, rar p un nour' pe povirDi;ul pmintlLlui, era un palrt clc foc, cu tr:Lrlc ce se t.peau ca focul 5i altele ca marmora. Cnld ajuns. Zorini la ufa bordciului, istoviti de puteri, ljiata fatar;i Il:hin.li si insc Ltri,bitu in utL - Cine i ? :,o auzi un gl r cic lfm.ic din iniuntru. Bu, om bun. Nu nult, se arlzi ol,irciind t?l cr tin orn Pc nltuncric, uta scirtii;i iesi o brilrinr'r imbr':icrti' cu maDta Dealn gr si cu fes, curn is cilugilritclc;i cu rlift{: D1r-rtiinii ii vorbi lcmcia - $i Ce cauli, voinic., pe aici nici pii,ri:irilc n vh, darmitc orir parmintean. r pun , oC ., c" .l - ir \^rLi Z.rir , i p ir vestea de la capit. - Vezi tu palatul crt de pc nout - ii vorbi b:rtrina -acela e al Soarcllri ti Soarclc c tltit Luccafarrului; ca si mcrqi pin acolo cazi in virzcluh; da . 1e-oi aju|a, c sirlt Sfita Vinori. Si dupi: co Sihta ii didu fctci de mincarc, ii dfui o sticlut ti ii spusc s-o d.rie Luceafrului ii de cite ori o veni Soarcl. acasi, si1i toaric din a in api, $i si i dcie s bca, ii mpird o frunz dc brlrstor, spusc Zorinci s sc ascze pc dinsil, rii doar a suflt Sfinta si frunza s a tot dus prin vzdLrh,pini la castcl in poartil. A i r b , l l ' r ; n ' r l r l l \ r i , i r , ^ v , . ri n l - " L " ,i,,""; iar dinsa rspunse c e on] bun. - Om bun? - inirfb:i c{rl dln:runhu - dc undc ti pinn unde, c pc itici nu vinc nici pisrirc miiastri, darnlito om pmintcan. ici Zorinei i sc biltfr inima, dc i sc tiic r:tsuflarca, ci.i c,iros.rulr'p. crl ci i vorboa. Cind descliisc. cra flirilrl cu calc jucrse, frunos ti tinr. aia cutr i se n:ir,iris{r fctl,i ]a geam si cum il v- Ai venit ? Vai - ii d cl - co s ti fac, c:i vine ,tati meu amuii, ii te vcdc, Si tc picrdc, destul ce mi-a fcut atunci cind am fost 1 pettccL.re,numai suflcrtul meu 118

qtie, c p unde umblu. Stii, e loarte hursuz de ce vede ziua ni indat o pte$ti, c nu-i fi pe voic. Si dup ce fata ii spuse toate intimplrile pe unde a t r - L u t i . n a l r T - . L , 1 . t . , r u l; j v o r b i : - nL1 te voi face o floro ;i ziua vei sta inchisi 9i noptea vci invia iarsi fcncie. i i L u .) r f , r r l , , \. n i r , d ! | r l L , L J r r , r r p c . e . r . o prcfarcu in o floare cu frunzl lnti, ii rodll ca n phrel de porf.'lan alb. C . t r r i. , . , i \^ir l. i r-, .I url. ; :ir Lucealhrul sc apuc:i si flc'i focul in vatf;. sar r.li-rteas.:i de nl. m.rsei. Dc ncccfl ci.:r cild o rosu sfinlitul du)i cs aprmc soarek, Lnceililrul ii Iac{r de al{r rrrsei, apoi se * Uitc, ta|:i, cc flonrc a crescut inainte:r casci. Soa.cle sc uilii ia dhs fi ii ficu o fal:l ca a ton.i. -- Uite asa c mai lrumoasd - glisLri cl - si lns o acolo, s nu nrai pui rntun pc aa si tu vczi-ti de treabilns abia Soarclo sc culci si noaptea prinso s:] si lesc bfittura in uea1a zilei; Luceafrul in loc s ias:r cu lurninarea s arate corbiorilor drumr1l, el se duse la floare ;i lchimbind o cum a fost, se pnsc la s{at. Toati lumea prinsc a se intteba de cc nu mui rsarc LuceaInrl ; cor:ibiilc r:itccau pc mare si se loveau de stinci, mii de vaicte de durerc ii nrnrnrur ajunscr, pin la Soarc la posrili. $i asta nu sc intiriplasc nunai o dat, ci de zece ori. C.rcctat a Soar.le: - Nlari barictc, tu poatc nu ti faci daloria. ii {j dornrind ca nrine, ci de o bcotri de vrcme, hotcra slic ce am, ci donn dus [...1 [...] dar zlco cri Soarcle,tntr o zi a vonit rta dc sup'irat, ci oaDreDii dc pc piin]ini v.d.rau apusul ca o vatr de sr'ngc [. . .l $i curr o spun, aiunci cr.r n.rcijit, c:r po rlndc iusese, a giisit apelc plin..ic siirim:rtri de coribii si oameni nrccati. Do data asta nici nu mindr, nici nu b:iu. de amirit c. er':r ii sc culcr: r;a- L o t'ghit Lriccalrut cu min.:'r., cu briut r:r ; Soarele ii spusc sii-l tnsc in pace, c nu rnai poatc dc trudit cc-i. Sc face noapte. noapte bine ; el nu putea s doarm ; se uit pa f.reastrJr, Luceafrul nu i po cer. ,Sti:i', isi ddu eI cu mintea, ,,do amu aflu',.

119

Se scul tiptil, tiptil, isc afarr'r, cind co1o, Lucefrul de min cu o fi{ frunroi,i, .um nu mai \.i7Lrse decit pc fata unui imprat, pc carc nu $tia de ce o izqonise tat-s intr-un palat dc sticli, in marc, dup care lata plecasein lume, nu ,stiu de cc. Atita erau dc prrip.''dili bietii noitri cu vorb, c nici nu siiur c Soarclo o 1a spatcle lor. Cind ddur:r cu ochii de cl, fata atita se turblrrase, ci a prins a face fcta nefcutc de om pini atunci j dc ia lbl a dat-o in vcrdc, in ros, in albastru, in pstrit i cizind in gcnunchi, prinsc a spunc Soilrelui toat jetia. - Va s zicri * vorbi Trtiil,Lrnninci - tu c:ti floaica cca nou crescutatinaintea casei ? ine - ii zise .l sii nu-mi mi faci suprare, \,ci fi, iati si J:rcindu-i Lln semn cu nlina, o schimbi intr-o sminti de floare ti o azvirli in vint. Der vintului ii fu mil dc ca :i luind o pe aripilc lui, 'o duse din ioc in ioc, din rnunte in munte, pin:r sub ccarclacul casi printiior ci si o Urs acolo, ii incolti 9i crescu ii parc o vraj o trgea pa ilnprteas.i, s:i inl]tiil].ascil dc floarea cee, care se deschidca in tot fclul de f.ie: rosii, albastrc, nlba 9i cum ddea clr ochii de soare sc inchidca toafi ziua Si sc tot in1tn sus. sus de tot, mai sus j sc acita pc stilpii parmclicului, parci voia s ajlrntsil la cer ; iar luccafrlrl s a schimbat in ciltor i pe unde Dutea, strccura povestea zorclei Fi a a.juns la mama Zotinei si i a spus. iar imprteasa n-a mai putut .lc bucude, c mricar atila i-a r:jmas dir fata ej, Si a prlns $r ca a spune povestea ta sluqile patatulni, la toli sfctnicii, la toti c:iltorii dc pe drum, jr togmna mplea citc un sac de scnlinte si ii trimctca iD tar, s I deie la oemeni, s aib fiecarc supus floarca asta, inaiDtea casei Iui, Si de acea luDler obicir.)Lr.stcs o samenc pe ling (asc Si parmaclicuri, undc-i objc..iul ric aruncr. Irr inpr-itcasa, in dDrul {ctci i-R pus numele zorina [...] Si de atu.ci cic:j, numi cci cc au darut d a vorbi cu florile, -qticri-i zicc zorina;dar oamenii vzind c se tot deschidc in zod de zi, nestiind cc floare e, r a pus numele zorca li zorea a 9i pin in ziua de azi t. . .1
ION DRAGOSLAV, Pone$tiletlotilor, t-

B. LEGENDELE PASARILOR

I-EGEND,A LEB]IDEI Odirtai, demult, dcnrult, tria inlr ur1 sat dintr-o tar vduvii, carc avea ctoar i[deprirtat, o femeic sraci:i , f , l i L' r r i . i . u . r . u n ' i n f i f o r r r ' i r u T o d ' i Lebda, cici aga se nurnea ictitr, in timp ce creFtea' sc f:lcea tot mai cuninte $i Ioartc frumoas, incit intreg sltul o luda ;i o da pildi celorlalti copii, iar cind imDlini virsta de saptc ani, mam sa o trimise la Scol, undc ea invrita de inune. In sfir:it era o comoar:r de fat. Tocmai in anul cind Lebda isprivi qcoala, se intimTrli ca mam sa s se imbolnveasc:r greu Si s mon.. sr'rrrnana fat, rmas singr, fitr nici un sp jin 9i f']r nici o mingiiere, fu luat de un om mai cu starc, ca s-o creasc,dar dcgeaba; nu mai avri| miiqiicrca de iram ii apoi copiii acestuia o siciiau. Tntr una din zile, ca so hottirl si p1('(fr in lunlc, c noate va osi n loc l]li bun. Zis :i ir-r.rrt. Pindi pin ir: toti ai-casei erau duqi dupi treburi. sc iurital prin Jund,il qrdnrii qi cind ajrrnse la cllumul riirc, o lLl:r la irl;ri. pin ce ie$i afari din sat. Era o zi calci:i dc var dlli t L rirm"r'"' r'^J-.1ul fr'.fi,,inni ,( "cI dFa . l n r i n r i"l | - . t , . r . o :r i s t r r l a r r! i - i , t i : l . : " . r r a 1 , " . , - i n ' r i " , i t . p , n , r r r d\ d - : i u n , I ' p . r .L r o n ' i n . r s m " i g i r d rr ' ND clup mult timp, zri o pdure p.in carc tlebuia s:r trcac. Ajunsi acolo, ea sc alez pe iarbar, sii sa rcorcasc,iar mai tirziu se alund priutre copaci, s caut llofi Si fructe de pdure.

1:0

121

Di,r.d"nd.ti bd6c d^ ..r'ni cr.ein\.rj. Ur) jiar _l slr.,b Iu lor .orp.rl. Ce .,r tjtc I Nu nrni ,lru_ri s i a p o i u n d o . , s . d u . i n , a o t , r : l n r u r " . ; rr*"" ir, " " ' "jj"ij din, co in ce si odat cu dinsul, nori s."ii; ;d'.;: vestcau sosirca unei fuftuni.

si inco,o" "",T:g: . n .:**,i:, " ^ . . ^ , Tj:,':,'.i, i I, dt...'\ g : ' : l ! .1't:*, ap . "" g I \ . i ,:'. . , ""'t"n r .,,r." i : i Deodat un ful1er rosu b.,i".li "".u1urm un bu. ",ti.r, l,:',*:f::":l:,,:",:""-llt .",j:r,_"j ?x_ "' i"""p,. ' ''"'j ij;.;,l.jj,' ::.I1::'l^:;::^:,i-": i '1": ".i.;:,

i\,oace

Trecind un tip oarecarc dc viali imbelgugat, Lebda se schimlri cu totul de culn fusesc si-n loc de fat smcritil, cumintc ;i miloas:I, dcvrni nindr ;i incepu s -r^.\^.u1 . ap,,ir. i\e ptrea b ,i . r I . 1 , . \ - - i i . , r r i l . t p b ]c biciui'r si nu lc da de mincre. nu i intr in voic, It.'tbdar bictclc fiintc o bucatl de vremc, dar cind litzuri cri Du mai e chip dc lc:lparc, sc adunnr in ascun!, ca s:r se sf:\tlrirsci cum s:t scape de pacoltc. ln sfirFit, duir:' mlrtt'l tnidar, s{r qilsi tocmai o cioer vjnt intr a.jutor. Pi$i in fat.r tutu.or fi zbutliLi, care si-L -- Eu m rilit id c.a mai bun de sdiparc ti tot ca o vri duc. Ia ind.plinir'l $i. dupri cc le spuse pla.ui sllLr, toatc lighioanele in..puf sii sari do bucurle. incit ridicar:r un nor d. praf ti ful;i dc sc sDcriari Ei clc. intr o sc.ui pc cind Lfbirda !c plimba pe aleilo gr:1dinii, cioarr cLt priiinr ii ic.qi in cale i; drrp:i c{r si triv::li t l ^ r , i n , , rr l. r i n . , , . |.-nn (1 InJir.r- /ic-: - D : , r r | , 1 1 .f i " n i j - r l , l , , i n d " , r a , . J , r m r i to3t! lighiorncle nc arr irotirit s:l to alcgcm ca stipina I-eirda, nrirati de cele auzitc, r:ispunse I - Dar cum sc poate una ca asta ? Nu aveti dc stpin:'Lp zini"r? Si apoi, curn pot eu s-i iiu locul ? - Iti voi sl')uno cn cum - ?ise cioara. - Numai dac Lcbicla caircia ii co.venea de nlirlune aceasta, rs- Bine, \'rcau, ntrmai spune-mi cum s {ac. Atunci cioarx Lrrmil : - Fut chlia de a|l]inx da la palatul zinci, dlr tc in turnul ccl n]ai irlalt, dcschde ula dc acolo si intri- Vei tu to v.i sciilvcdea o baie dr auf plin c lnptc si, d;rcar da in ca. vei devoni ca zina, iar dinsa nu vil nrlr avea L.brida, ispititar ri mindr cir va deveni zin:i, sc duse rcpcdc, fut ch.ia ii intri in carncra dc baie a 7inei. Dar n-aplrc s sc innoaic binc in baie, c sc intimplii ceva ciudt. VzL1cu groz cum tot trupul i se acoperi cu pene albe, cum rniinile i se prcfcur in aripi, picioarele in

:i,i.1"1" : .:.::y::i,r,"cu printrc lacrmi rueciunca. Dumnczcu, care intotdeauna asculta 'aga copiiior cu minti ii veni in ajutor.

l:,"H** -",.1:* -ll "l'i*":"atll'j:iL' ""..'*".' .; ;; :: il,,lTp"o:^i',':'T,". :'-.1i':.',rI:' nr;in,'c r" b;,;;.i"."Y;i;

;:.'l;;11 ^t::l'ljl"'-.::,1;p::'l lti,!l ll o' ;:'^1,".,:l r"::-:T:*i-,: :l ydl:t lr;l'.',;'l,lli'l; "l'Tii'".

v:,zu a'l-o "inpe ltlt.lt ::::i::*ti"t::'^':: **l-'lt: j, :: l: : l:','"-:^:':,1 -lt"::rr''ll'.'l,jl".;' ,ii


1.1 l : _ . - : : : _ . ,de. i , , . r , i "" t:\.f"; i"..';i;;i i,ll:^;'lTl,l1'-ri-. _:u-llz.cre sgarc, ""pj"ii
: .T,1,11 li*...li

i 1"",, i;. l.l lf .:i',',i''-11"' ,li" : ^ ": l - : i ; 1 .:^:i.:"'.'. r i . . . ri , p r ; ; l;"ii"' ,'."",'-Jr

iii' i ; i ; : r ';r^n1',r,'r ^ '.i r r . , lr:t! *:"1::-",-*:1":il":1" ' n i"! j . . " r r i " r n .;1.::"':1.'"11j
I "puse minunata fipt'r "r' * eusint

nimcni ale ace.. v.i mard. t. *^,, paratur ra n"r"i,,r mcr, ,.,.rr-De -,d" ;:;;;!1"';,1;.:: :"::."".:,::::: mai Dra.c fcricira Fdtti uimital ti de vedcrea zinci, ii d! norocui alrepxa, nu putu mai mult decii s-i- r-i\rtu;;;;;i.- cc-o C; dc o pLrtcrc nvr"rzut sc pomcni ridicat plutincl po dcasupra nluntilor. "i-pi l"ln. ll'". l; " "':'r' . . p t j . , . d , D . - . , d ; i . . , " :. i . r " . , , ,. l, . ' ': ;. ; i " " . 'l rn In..r .,..,i ,l, r:. rl .,f jr\..t 'lorL.')r,.;:'n 1;;' nuri dc nu. si in virful liecjrrLri turn tr"it;.";':;r.';,. luc('afIr. E r . , o , i i , r L t z r " i . l n d . r , . .I i . L , , b , dI I , I - x - , _ ^ , . . - . . v,\n inr. rn on i i .p d.,du".."t |ut d" jr;;i;;;e: toarc a personalului palatutui, care o.o "onrpu'. airr.lulurite p:is:rd 9i animalc. 122

jt.ll!"t:i!" i.:;jl';T ''"'" id 't :'L; ru :i"':?::t'%:l cu minc, stiu :1:':1" c:i cfti orfan;i gi nu r'

r23

labe ca de gisc, iar capui i se prelcu in cioc. Vru s tipe, dar glasui ii era pifi:liat. Intclegind cat a fost pedepsit de Dumnczcu pentru mindria i nesocotinla ei, iesi cum putu $i i;i ]u:i zborul pinij se is pe un lac... $i de atunci, plrrieste mcru pe ape. ciindu se de grsealape car Iilct-o.
FLOR1CA D. IONDSCU. Legende ji poDeiti cL pdsri, flort ti a)t'inale,

POVDSTNA CCOSTiRCULUI Toate pc lumea asia fuscscr fcute, numai Yici:ltila din aD hc nu lc f:icuse Dumnezcu. Deci le-a atctuit el si pe dinsele si, punindu-le pe toate intr un sac cusut bine la suri, Ic puria pe urned. gi asa 1e mai duccir Fi Sfintul Potre, le mai ducea 9i Dumnczeu, dar oamenii cum ii vedca, ii si intrebau : - Ce aveti in sac ? - Ce s ycnr ? - rspunse Dumnczcu, - ia ni.jte betivi care cit triricste lumea, beau c nchinihrita si nu se imbati. Se uitu;i orrrcii cu mirara si d:'rdeau din umeri, dar fiind.i rarr oamonii clrm se cvine. iii ciiulau dc drun, iar Durnnczcu le zicea unora ca acestora: - Lasir, oameni buni, c trind ii nornurind, a1.c1i s vedti ;i asti't minune pe fata pmintului I 9i toti avea rribdarc, numai betivul nu. E], art.lgos cull] c. se intilncst.r cu Dumnezeu;i cu Sfintul Petre si n u . i r , . . , j , 1 r r . r t l d r - n r - i r . r * d " ; r a t _ . .. j i spuic cc inscani: bctifii cci cro cit trieste lumea beau $i tntusi nu s. imbati I Dumnezcu i a zis s ti caute de drum, el, nu ! Dunnczc il nlai roag:r ca pc un om, d nlr. c:r n are ribdarc. c ar vrca si el s bea pirr;l o stn vinhrl si s:r nu so lmbctc I - Mi:i omulc ! - Ii zice in sfirqit Dumnczu , ica na-ti-l lie sacul acesta, ia I in spate fi du I pin ta piriul din apropiere Si dezlegindu-I, s dai drumut betivitor in 124

sDi. Atunci ai s-i vezi. Dar pin pe malul piriului. s nu cruti in sac. Mcax atita rbdare s ai ;i tu ! pra . , i i D r n i L b - r i v u l s p r p p i r - u . S i p r - " t r lr r ' / i ' p r r ' i n i D ar l r i ' ,e d^p rt"? L. lr vr'o dau :r^ cala ziludul rbdiior bun si nlai virzt-ai su{lt $i rncteie dc beliv ? Ci nu pEe;te ca la o Drirjini de loc ;i mofmind in icqea lui ii tot aliguind de gcnrrnchi' s-aDuc:i bietul om ai dezieaq sacul Atunci t'rlti ! Au sirit ioatc sujutiile lntre ochii betivului ! Si din ochii li s au rripczii iarc incoiro, in toate prtile Bla'jcslovind Duirr nezeu aslrpra ]ui. indat j-a poruncit a:e: - Tu beti{ule, .a.rhiu in vaci n ai s lnai boi I Ci Do lestc-te dc$ab Si strin{. mi Uuju}ijl{:, Ei pc toale' oc toate. si mi le dai la locul 1or, in pir r:ruI Ce avca s fac betivul ? S-a luat dupi gujutii ;i atlta s a muncit crl dinsele si atit s-a chinuit, c din orr s-a f:tcut cocostirc. Pin ti azi, pe nargenea piritrlui, ciupeste pe cite una din gujuliile care anume-l nccjesc Fi dau s ias pe uscet. Deci belivul cie pe vremca accea s-a fcut cocostirc ; betivut din zilele noastre ajunge slmanul Si mai ru I (litati-vi numai la dinsul ! de iarbd' 6' DUMITBU FUETUNA,airicele (Vlsinertl-Bototani).

DE CE N ARE BARZA LTMBA !." t...1 Se zice c a fost cindva o lemcie mritat, care avea Fi un drgut; bag scama c Pe vfemea ceea, o fe_ meie cu brbat, cra lucrn rar cind mai avea 9i un indrgostit, de aceea rminea Prin povc9ti. I. . -l Si femeia asta, de citc ori ii venea indrgostitul' jmplea un blid c lapte, scotca copiluL in ograd, dac e.a vara, o de era iama, il vira clup cotlon, ii punea trrtidul dininte 9i oa... isi cuta de focsor. Azi a$a, mline a:a, la laptete copiluiul se nirvise Si arn viclean ale $arpe, de prin ale buduli dimprejuul ca-

125

sei, imprirlind in doi blirlul si de nulte ori osp;rta numai sarpcl'r, iar bietul copil ratminca cu ochii rscati. ninunindu-sc ca de o jLrcirie rari. Aia ci"L.sarpclc iriia impr .ste de pe urma sliLi(.iunii fcnrcir. () barz, care vudL.a lon1.r dc Pc virtul .asci, ce-it socotit intr. o brnii zi : ,,c sjnt la cas:t astn de opt ani si nu rn arn amfst.crt pin:i acLtur. in eospodiria :'rstor oanlorli. Vcnctir.ul ris1.adL. -qaffc clio toatr'r Iull,.-,a. e ca la (,1acasi.(. As:r !indinC brf,ur s a .lrLorit .1. Dc a.r.pcr.is .tos in orrr.lr: -\i s a apr.t)ilt cri aflal df l.,.lrl nd.r rnrpctc nli'r.,t c n.lcjdc. in \f{!Ir r. copjtrLlti dojen , pcs.mnc (i ar fi \'nri lii n1:drhr. :ri cl si:li]riinchrt ! ' Ascultar,striinc - zi\c irtur(.i bavr .:rtre .arDe, ed siirt do opi-zece ani 1l casa astr i vor [i {ost tjmpuri in carc n am q:rsit ata usor d.r ale n1inct'rrii; orra.la accstor oamcni totdcllna I {o,rt plinil .:u gliunli Ei bine. nu m nrn pulut hotiiri niciod:rl:i sii nirninc ri ou asa. .le a {ata, din cea .e se zvicl. la pisr'ile curtii. cum s ar zicc fr munc, cum do pild:t laci tu cam dc multisor cu hrlna copilului astuia ncstilltor. C.rt:i a -sti, dac tc mai intilnesc tuc'j o dati aci, nu llri st:t ta Llindrlli, Llact'r trcbui sau nu si spLri gosPodarului ce se petrcce ta csa lui; nici nc\'.sii si n o si:-i fic bine, iar nici tie. - Te ascult si-mi vine s:l rid - ii r:ispunse -.rpele" Tu stai de zccc ani pc acoporisul casci irftia; cu do rincisprr.zccaani o tiu pe spinarc. Pcstc culcu:ul nreu s a ridicat acum cincisprezece ani, cas:r pe cnrc tu tc ai asczat inlr-o bun zi, ca si cull'r n ar fi fosl dc ajuns por ara , ' . . t . n j n 6 . . l - r n i i . r ' " tu i . r i . i r u . , o l D. :. p|lp:lzii. A rmas de atunci al casei. Aia ci ic poftcsc s;1ti ba'gi mintile-n cnp; al lil. dnsmani dc nroartc vom Ii..- Atnnci... .iusrnani sjr fi... ti barza s,a ridi, cat inri!i pe acoperi:A doua zi, ca totdciunrl: fcnrcirl .lr dlil{rr1ul ei in casi, iarpele cu coDilul in flla Lliduirri cu lrpte, la umbra aqudului din oijradr'l. Barza a dat citeva tifconle r'n zbor pc dcasupra casei, a vzlil clrm stau lucrurile ti a pornit spto ogoar, s vsteasci pe gospodar. 126

Ce-i va fi fcut nevesti-si omul nostru, pov-ostcanu spune; vo.ba e c din ziua aceea, nici tu drgut, nici ru Farpe. Amirit paste msur de intimplarca aceasta,;arpele linut s se rzbunellntr-o bun zi, iesc in calea bcrzci ;i unu, una, celalalt alta, d9mnia lor ajunqf pe moarte. \ ' u n i r p z i p ' , h . , r | . i r t u r i d l .i p f i n . . ) e : a r ' pe n .plisc Si a voit si t inghit:r. Viclanul a apucat limba pasidi, drcpt de ling ridrinii Si i a rctczat o c:i cu brictu... Asa a r::rnas bnrzr firi llrnb; dnr ijarpetc, dac:l ar fi Irriceput l cI bia d. aici inainic d.rvcDisc pcnt.u el o p|imcjdic plircul frir:i linrbi... nu n1ai rupea el limba t).rzci. I)e aceease zice : "ciie ce seamiin::,culoge,'t 1{-15,

;i?lk'"'.,1".9" ."',fi rrI,EGENDA CIOCNITOARDI Zice c de mult, in vranrea veche, cind pe pminlul tirrii roastre c.ru nluli n1ai nlulti codri ca acum si cind veneau pestc romnii de atunci hoardelc sarlbatcce [. . .] de i onlorarl si li sc luau averiie. tf:ria o donnrit:L {rli rnonsi $i cu multal cr.rdlntii ]a Durnnezcu. Palatul ci era ia p'lalokr codrltlui dc 1a Mfst.rciinif, in nlunii, sprc a fi ap:rrat de unquri. Se Tice cr-i cLonrnita acoca era a lui l)raLof, craiul .odritor Moldovci. latr o zi, pc cind Draqot cra ]a virritoare, nu vcnit ngrii si au c:rlcat palatul domnit.i. Cind au voit s-o prindi Si pe dinsa, ca s a ru(:rt lui Dumnezeu: - Doamnc. aparr?i iar Dumncze, mir, Donmnc I <a s o ape.e dc unquri, a !.trimblt o intr-o psi:ricii, ce s 3 iricrdot in lundul codrului. Dac s-a vzut ea librr, a inccput s I cute pe Dra'!ios! spre a i vcsii sosirc ngutilor. Ins Dumnezeu s-a ' , r - , r r !l u i D r J ; o s . h i . r r I n n r ' ) ' F , a . o . a : i i 3 s p u s m a rca lui nenorocire. Alunci el s a rugat :

127

- Doamnc. f:"1 rn, Doamnc, un $tejar inalt, ca pe crenqile mclc si sc odihncasc adcsca domnita mca I Dumnczcu, nscultindu-i ruga, I-a schimbat intr-un stojar btrin ii trufaS, Donnila, car.r cra pitsridr, a aflat c solul ei este un copac sr a incoput sl caute prin toate pdrile, Sc apropia dc toti copacii, btea cu ciocul in scoarla lor, it striqa pe Drrgo$ si pc Lrrmi ascnlt s aud glasut t i chcrnind o. ljar {rl nu-i rspur)daa si ea mcrgea mai depatte fi lil ticcarc copnc litcea ta f(,1. Do .rtunci si piuii jn zilele noastrc, domnit schimbatar in ps.:lric:-r. Lmbl pe la toti copacii ;i-1 caut:1 pe Draltos. Si zicc cili ntunci cind it va gijsj, ea s \' faie iar donlnitir, iar .rl iar sc va face dornn rr se \'or apucrir s.i ..urclc lnra dc str:jjni. Piisrica accea, carc zjce c ar Ii dolnDifl, cste pasrea numit ciocnitoare.
' MIHAIL GR. CONSTANTINESCU, ,Neahul tumnesc penlru popor", 192s. I

- Fi c. lucru Petr ? -- intrcbi Dumncz{,u cu un gl.rs blird, cilci nrult iubca el pc Siintu PctrLr. c'3r| i ri.iu:r. nrrll. lfirturi irtclepto. - lralf.rtflc cc L'ai lilsat si !c ti.as.'i Dc pa,mnrt si uL rrirnint. nu lc i iicut bir)c, c'i'ri ncciij.s. nlLrit pc .rx rfri ju)rirr lar,Dtlrrar a tu, pc oDr. - ]linc. duii rrci tu Pcrre sri ru mni {io. ili Yoi {cc ii i:l ,:irind Porunc.stc tulurof jn!.]ckrl0r !i sr rldujrr dupir cc sc adunari. Du.rnfT.rl lc siriige nc iir-jir ,:,1, binisor, lc t)uD. in1.run sa. si l.aiti srcul la {rnr. To.nr.ri ctnd nrintuis. Durnn.zcu lfcirbir, il.n i|r'.(: pe
arolo (, fflnci('. Dlrnrnczcu o intrfabii:

CUM FCUT DUMNEZEU CIOCNITOAREA A iost o dntil,.a nici o dat, cci dac n_ar fi {dst, nu s-ar-p0v.sii. Si ce voi s v povcstcsc, este de ]nuli, ae po..rncl onncnii nu erau inriuttiti cum sint asiijzi si nu iLr c. \i. ^j.7i^d a id-. rdu. ni.i drrln";i ;;;;"; , u r u r i \ u n r . , , l t l | i, . d ^ j . ^ i - d u r n o t a u . j o a r ei . r . . t r. .\r.' ' l r-ii i r b - l ' : - i u . u m i ^ t u ) ^ i i ,. . t - u l l o u s . f._1 Pe vrcmca rcccil, Dumnezeu ltu sc ascunclea alc oameni, ci umbla t)e pr'lnint, totdaauna intovrsit de Sfin_ ! ' r ^ F ,r r F n r ' . r l i r d o . , , ^ n i t o rm i t a . i d . r r u r i t s a t F .N i , i l>irnr -r..rru nu c t:.. mai ins d,^;r Dumn".,pu I ii i t , . l r 1. . . l , l , . U n l u c r u r r c a r u p l . t ^ n aI L r iS f i n r I T\'tru : ir\.ctelc cclc mici, ce se tiru pe plnin| i se sutau sus pc Pi.i..rc sil intepau, it giditau, necrrjjndu_l - Doanrne zire intr o zi Sfintu petru * toale le-ai J:icut bune $i cu mult iscusinl pe acest pmint, Dumci 128

lniotfo i( duci, copili ? in.Lrirf. lr,('. - Dir.ri u ar.r. rl1i Io"t ia :ii sacul ilrtr, .i .rr siDt Lit.h !i I du t)ini l:r rlrtrfc rf.ripri, und. s,i I irfrixci |um ( n . f r , , 1 . I J . r. . 1 , dczicrli:,,,c1)1. Fcmcir lrr'l !.r:ul. dLrpi cc fi'ltridui r:r nn I \r di,rl.!r .i ol,-j, 'r . r i , L ir . p r , , , ' h . f . " r r l dul oi: ,,-.u du. sl1.ui ilstl1in spin'Ilr, frirarsii flirr rr aro in cl, dar da(i rr .i uiia si .u jn c], .o arc si fir,:"r Afa zicindu-si, pulc sacul jos .i I dczl.qi, ii]I irs',ft,,l{r jn.rp fuqi carc incotro. Se pusc (.a dL,qfabritir 1,r adunc, dar pr.r.. llunrxrT(,1l i . r , rr l f ' n r , I r . , i i i . : :i Sfrnlu P^.. " ^ -- Dar btuc, ierncic, cc I'icu:i ? Cine tc x ;n.l.nrnat s dczlcqi sacul ? - Cudozitatci, Doamnc I - Ah ! femeie, Jetneie - zise Dmn.zcu .rrrr,ai curiozittc vii pie.rdc pe voi. Curiozitatca t. a pierdut li pe tine, cici insecteie sc vor impri'lstia pcstc iot p:1mintul, iar tu ciociinitoare s te faci $i blestcmat s {ii a le ciiuta ii a lc ornori h vecii vcfilor- Amin - ?isc Sfintu Pclnr. Ata rspl:iti Dunrnczeu curiozitatca fcmeii $i d-atunci 9i pin-n ziui dc azi, ciocnitoarea vcinic umbl s cnroa(ID, 1891, "Romnul", (Hu$i'vaslui)

129

l.ro.inlr

\ A fosf

f AT1 DE ll\1P^R 4Tl

Au iost odati in p:l4il..lsarritlrlui un imprat;i-o im,iri|jt{'a!ii. Imp.r.ratui rrcla se cltlma Titns, iari irnp.i,r;t.'rqa Chiorqlri n. Ac.rsti d.ri donnitor.i tfiiau in pncc, liniltc, uni.e, dra goste )i avcau clf l.)alc bll]llit:rti]c; Dumai un singur Iucru li lit}\!ir.... n av.ru nici un prun.r. C. n au Jarcutl. . iDtr.L:rl ru prc titi oamnii cei mai inv:ilati li nnpir:rt:li. cL.sfur...NLt fl]l' nn dottor prc care si-l {i tfc.rrt (u vrdf.ftL si sri iri I Ii iDtrcLrat.rum ar Firt.i .ipr-rt.r si ri rtr l1u.. ]lr ! ir] r D:l r .lor, cind v:rznfr ci nimt' nu li panlc ljutl, rl.r:jr'.ar :i pc la vrjil.,1r. dLLp:, strt Drr d.{caba I Intr-o zi, d!rp:i cc pi.rdLrr:r a(.1|Il roatii n:jdcjctra c.i vor" :1vc:rsi .i ciudva tlx pr.un. c, torti:i lurnca, a fircut impir"ltlrl a..stir o p.tr.c.{(, rn:r., la .r,r.oI:rlr d nat lali sl(,tn;cii,i)iitriDii si nlui l]:trrriiinD:iritifi salc, clim_ P!.irni .u s.tiil. tor. Tornr ma)ncl....ito sc adun,rrjtta p.rtrcc.rca ac.asra, sc l,u.Lrrnosi-si l.qiinrLr p.uncii tn trrltclc srl., nnai impr'lritrasa Chior(l)ina .rlr loaric tristi, pentr dr ea un prLtnc pf.r circ s:i 1 sirinEri si ca lr brate si s il tirznl:.rd. Iilt.i insri .ii ntr-n noaptc, dlipi p.tr(.rca avuti. i s a r ' i r . l r r , r " r ' r l, r ' l i t L r 'o h t , , I . , . r n , . r v r . , . , - . i - a spur urnriltoarclccuvintc : - lnrllixtc nrlpiirat.. I n re sup:irn, ci tc bucLrrij, c:ici ,1j un prun., i n , . . r . ' r .s r a l . r,. . . ' , \ , r. r^,1.L.., Dliir:ri dxc:i vn rr.r(c tr D:iriut .nro .L.qc prin pidurea caa vf.dr. cl(:k capitrrl irnpriritici lalc si va bci api din_ l.rDirrtul, if.Tindu so clin :,onlll .!i a inscmnnt {oarta lri:c {LLvirlt.i{, brbci si cr!.n s a zirit .Lr ziuri, s a scutat ii i" a ,l.rs .lc i I tI sPus dln Jir in pilr irrp:irr"rresci. Cirinr.jhinl, r,.i i ti pfjns pro D-zcu dc-uD picior, nu r-ar li bucural rsi de La.c ca acurna cind a auzit ceea ce i a spus inlFiiratui si fri a pierde mutt timp in za_ 130

l a r . I p o r n i ri i . , l u i r f , l r t L l i nf , J | | , . r , o J \ c r _ d e : r r b i u t J p . ,d i n r f - r n s u l . ^. .N mr rr rir.p dup.t i^njr..a i.rj. .t ir n rr-lFj.\a un,o-c In | ,- r \':/ui \; ul , u o"hii,...r nl . ur idi.; o copil:i fo tc frunrols:r. . Copila accasta crcrtca lntr,o zi ca nlta irtr,un an, tar:r intr un an, cn alta in zcce ani... Cinc o .,crtcarzi, mlni n-o mni runo.jtl,l. cici cu c.it cr.fstcanrai mara, cu a'ii., ..r iI i|,r frJ-,ro,.,. DL,p'. ' ,. rr .nr,.,t,itr,....,, . , . , r .: i , , .t " r ) , 1' r . : I r . . I n . r , , o L r i In r r , 1 .n , n , ; , r a _f i . L. . . : , . , n r l \ . r , | , j , t i l f v \ u t T " . r n ,, l r . L n n , . , ;, . . i r . d , , r _ 1 , .\ , r , J . | . J r . t e r ' , r ^ ( r ' ' r ' r , . . . . r . . , r | , , . S . i r r J . . . I r . .r . . i : 1 p t ; cul,c.sia, c iD urrl]a ur]noior. s n n1rlr.-r,Jjt intf i;sut. llup:] ce s,a iudfri{it. nu nrai cfa ni(i o pcri)tricfre i r . l r l , ni p . 1 . , , . n r .. , r . . i , u r , , , , .
, ,. ,i ( ,l ,,.t.r_ I ,i \. ,1,, i rrle

cFr.tn. I i, | | ..

D:rtatl lui ;i apoi, cit va fi si-a trii, si nu sc mai d.,s_ Partfrsc:i de dinslrl. . n l i L : r , . . . 1 , , ., . . . . 4 o r i. , , C,, 1 . . ,. in . i _ ' ii s,1. f) r ' r ^ , ' r D r r ' u u i . t . . :, r .drni I r: v . i r , _ or c \ e ducri, pentf cri arntndoi o iubeau fode lr:c si nu stiu .. ar fi f:icut ctc scirb:i, dacri unica lor Iij.r'i i-ar Ii pirsit fi s ar fi dus cine srie un.le. Copila, de supiirarL, cri pjd.intii sii nu vor !-o tesc. a _ I.cput a sc u!.ir si-)r v.o citev:r ,:itc os:! de trrr|] ! sl"lbit, cr: dc abia sc p,.rt.,arrrni din to. Vizind:rccast imp'irltLrl si a crilcrt r). ininrij, i a d:!t bincuvitarca p:ldntf rtscaL si toatc ftj,r,"r.ebuin.ioase de dr siapoi a lsat o si se ducii in ircab-si. Copiia, luindu si acuma rjmas bun dc ta paldntii si, s a pomit spre risiirit fi s a dus, s-a dus un timp Joarte indclungai, pini ce a ajuns la o ap:r forte mare, ce curgea foarte rcpcde. Co s fac ea acnna ?... cum srj trca.ii ea apa aceastat .atci pod pcste dinsa nu era ;i a inota nu tia $i maca, a^ -r f s si utt Fra peste puiinti s o treac:i d(]-a-notul, !r'lli cfa loartc nrarc. 131

Iat ins ci pc cind sta ea a$a, btindu ii capul ce . dc nceput... vede c jes din apa accea o iat Joarte frumoas, imbrcatii toirll in alb, carc-i ze : - Tu !i vci ajunqe scopul tu, dar lung timp acolo nu-ti est insiduit sarstri... Mlrltri plic!'r-a nu vci gusta !... $i cum rosti laii c.a {rLrmoasii cul.inicLc acestea, indat s-a Jcut Ltn pod pcslc pa c.a lnare, pe cre a tre cut fata de-mpi'rat, de cealalt par:te. Dup ce a trccut aclrma lata dc impirat ap aceea, a cltodt iarirfi mai departr fi s-a dus, s-a tot ds. pin ce a ajuns Ia o babii br"rtrini. cart piistea un cifd dc q\1,.. Baba, crioas:]1 ca to.ric Libclc, cm a v:1zut-o, indat a intrebat-o dr unrle vinc si ncoiro se duca ? trata impratului. rilspunzindlr i, i a istori:iit toiire din fir in pr, cum ti cc... dc rndc vinc .ji-n.rotro s. ducc !... - E, draqa mtutii, zisc mai dapsrte baba - - pot p .l . ' r r l a r l p ' ., i, muli sj.li - Dac:r mi-ai scrrrta-o. lni{tusic, marc bine mi ai mi fac $i Doamne 1.. cum !i al nai mul9inli p.rtr d-tali ! Jarrta Baba, mgutitii prin cuvintete fatci, ii alar in mina drcapt un pomisor, iar in mina sting un incl loarl mic;i-i zice s:] faci cruce cu pomi5orul, c apoi indaLi va vedea cc sc va intimpla cu dinsa. Fata o ascult, lacc cruce cu pomisonil $i.. ce s vad ?... v.de c dcodati sc rdic ln acr si cineva o duce
na c,!c /t.r .inp ^ d,,.^ nrr <ri^

r"" "| ir Ii fo"r dc cinevl A., -p .lrc. vrjit a clri pe o prjinil de alun, Si cit ai clipi din o . h i . r - u n s cd - - n . i n r - r o t r l u l u i S , " r F l u i . Pe de-nintea palatului acestuia crLrgea un riu limpede ca laclima. Sprc a trece preste riul acesta, oriiicine ar Ji fost accla carc ar fi voit sar treac, trebuia si pltcasci un rgint, ori dc nu, sri imble un an r:Lii:.rind prin lumc. Llng riu sta un om fo:rrte btrin, care t|oce de cea parte, prc toti cci ce plaricau aryintui, ori de nu, rtccau un aD intrcq Prin lume. Clartoreanoastr:l,.a sat nu rnai imblc rirtcind prin Iumc, lu inclul cc 1 fost ( iip:ltat dc la baba cca btrin 9i i I dete moineagului c s o trcac dc ccea parte 132

Biitrinul, iulncl incllrt, a trc.ut-o cle ceca plrtc de riu i:1r s:r mai intind;i mr.rlti vorb:1 cu dinsa Acuma a sosit ea irr poaftil palatului s"r a curlii. prin care a intrat incetul in ograd;i de-aicc s-a dus apoi pin:r ]a uFa curtii. n cirx) ioarte nrirrc, cu doui Linq Lrfa curtii st. aili ca|uri. Cinrlc ncclta, cunr. z:'rit-o, deuDa a in.cput forftc tare a l:ilro si r ,:i't IiL dinsa, numni, numri s o apucein dinti. M.1meSoarcliri. ci(]i saa.fte av.a o m^mi fo tc b:itfin.i si trrlatul a(str ffn pllatul SoafPlui, d.ri nama So,ireliri,- c"m ruzi cinci. c.l .u doui caijrrri b'',1ind, a prL'c'ili'toaroa n.r1tri, a ini{:sit afarir li.Lrr a vr'lzLlt trcbnt o miDioasii : - Pre cine cauti ttr ri.c ti c.'vrci l Cl:itoarca noastrii. n"stiind cinc-i brilfina cxre a in trebat o ala clc riistit ti ce lrc sir se niifrplc ch.i i a spune ceea c.r i a spus. Poale ci i_ar li rrisl)rns cum ar fi trcbuit ii-i rispndi. Afa insr'r,nr n.rvinovarliir sa nc;tiind cc-i prcf'i.artoria :i ninciuna ii .it dc b;n. pot s ti .. b I n : p f l n , l , i r ' . r ' . , ; r a , 1 . , . ,. ,, r - Eu cat pro nult iLrbitul si .loriiul nl.u Sorrrc dup care rnult tixrp atn ilcrgnt :ri nLrmai abia acuna am putut ajunqe la pal:rtul lui !... Auzind mnmn Soarflui act-rtc cuvinte, s a f:lcllt foc da minie !i-a in(iput a .i bi'lstrimit zictnd: - Blstinatii si fij tu, cat ai indrr:znil a \tni pin aice, si amige$ti .1r Ifrrmuicta tr prc firi .r(] 1.. In paserc s te prefaci, si n i.raiar ziua s zl)oli sprc ..ri ! . $i ntr-adcvir, caFDdaii c. a rostit baba .Livintcl. aces1ica,tin:rra copil mai nrinlc dc e da .u ochii dc iubitul s, mai nainte d(j a lpuca macar a i :pune cit de tarc il iubeste, s-a prei-lruf inti-o paserc tirca, Prc cre omcnii o numasc ciocirlic !i care dc atunci fi pitr in ziu de astizi, totdoauna cind c frumos ;i slnin afar' slr rlil'tii cirilnd spre ceri, sprc iubjtul ;au

l:'';:';Ll)i Orrt,r,rr," rrr";,l;k (S1f.t S!.' x"rl.


133

ILUIT NIOIIA, FATA 1lE itrpRATI | i i , i i . : * n - . , r " , .r, o . . r r ^ a ! u ! i . ^ - . l : | : , ",!. r r- i i , i . . , _ . r r . ,. . . i s L o , r s r .o i r : .mp,r,iii 1., i ,l ac irnxpfclur- Acr'ttia. .1i,cuDl sc rrezirri, qi vizuii tu_

ri r,..". r x l l l l t , :,. n ,r ,,11 ri , r',


i ' - l i l i . ", '" r '

r)1iia soarclLii, pctrLrLrfi totdciun:r in irjca lui Dumn.zcu:r clc r(xra ar.iu toalc cclea cc le trcbuia, numai ',,.,

- 1 . i, r n r . i , : ! , r . ^ .,ll .rr.rnr r.,.. n.,r"j. ,. t":, ' D r r . ; 1 .. .r ;n. i - r r r . i -:-,r\r p . r , r r rl ii .1 i . , r , i :,-,:," .i


d,..j,, ru.,ir. j,rlf(ti: unn, pentru cI .r fortc frumoas:L si at doitca, fii;.[ ,":r,;.ntru dirsii.l o tuminri. cn tuminn ochitor si uDde acolo s| dirconu si oi ' || iri^. rr i . | . . : r r i ;\ . i . r . r . , um_ , ' , , . , ; , , . . . . ' j , , i r l r ^ . , . , . . . . . ,l .r ., cD ,m : ai ll: r'

o ' : ' r r - , ,j j . t r u r i \ 1 , . \ i l n f l n p r L r n c .r i u" jj,i t. | :io .4 -r . 1 1 r, ' ,r. ' r riL Ll J tnrf,l l] r

i':1",

ro. | , i un pfl,n. I r " r i j i d - u r ip c


i ,t..i),r l.- i:r.ri

nr,r si

I 1 ' rr-, .. . _j 'isri . ^ nr : . , . - , , i^ . r : i ^ .f.r . . . , r c i , lr.:.r.1lrlrl,- " L,|"n,r' D .r i

tmbtat, a inceput .:r a privi .rai de nproape intrcrga fjre, care i s-a inf:lli:ial cll]-nri)ltca .,.ililor li nrr sc putc:t dcstul rnir:r dc lrurusctr cc o v.dra h toetc p,rrtile. lns l.{r j a pl:lcut ci m.ri ilrLrlt dintrc toatc citc la,a !i]zut, a fost goarcle,.rfcl(-. sc scoborcaincct spi:e pus. Mult tinrp:r stirt {,.1si s-r ui1.rt lir solro clirr aDulre -.i muit timp dupj' aDu!1il lui, Lr riLzclcsatc.rtc lu1']1ici 'ri(ic firf n.nlar'rinilc de aur, sc niirdclu ps cimpja ccriulLri. Ala de tar. li p]:'cea .ri crrn rprnc sorr.ic, in.it, in toat seara i.s. .a si pfiv(,as.i npus|ll lLri.!i liiir re a i . i l i . , r r r ' t r ' i , d r r . . , r . . mlor s i indiieoltjt in r'1. ir.i dup.r co s l r'ndrirrosiit l.unr:r ln roarc. a ]ll,t Drt din ce jn cc a sc sup:]r:rsi a sc Lrs.l, pini' (lr s n l",-rarvit curn se cadc. Prilii s'ii. vriuind n nslir,li. ll'ntfistrrir si o ;nlr.rbar' r , . , ' .i l : f . , ',t. ..n ...' ,.:.-e -i 'r, ..' n n,i r i 1 . : r ,d i n r r u I n . J . | n u ! i . mai pe unrri, \'i7in.l ci pririntii tot rmr o intr.abtl. li rspunse cij ircbuic si sc dcsparrlcascirdc diDtjii tji s mearqn tn lno cn .iri-sicnul. norocul. Printii .,ii, :ruzin.l c{'si-r pus in sind Iiicn lo. si avind o numi prc Cinla. incepur' r piingc ti a sc tin{rri ca niste prunci si-o tndcmna.ri p.in c(te nroi duioirsur.rvint ca s nu i pi..isc.rsci, cici cinc ,sti c| port lar i sc-ntimple in cal.a p(: c.fc voi.tic fr sri sc por-n.:r!cn, ins .r:jzind dc la ur tirnp cr'r nunrri di"Lcrbi! ji'i 1,,.t;i vcrba fi ,(fa'.!rl.i i T-u$ini.]in numiridc.jt \1)ic-lf s plece in llrnl.r lnrrii .r sri ii .irLrt., .l!pr'c cror Nrlr)1ra ea, norocul, nr :je lnri ir1(rfr'inr'r a o opri, ci o Lircfuyintari ti i dct.'fi 1.ric .( t. trfbuincioa.jo dc clnrir. Luminioara, lui,rdLr ..i ri,nls LLrn dc lr Dirrjrtii sari, s a Fornit cu Doamn('ajutr'l in lumc .r si cirutc lrirtul cel si.fillucitoriLl fi rnr.fti. i11(r|c arrzisc ci\ acufra .le Ia cine va fi auzit, .ar ]o'rui('sloelcsul ir1'irci salr,:i(lif Soarlc. Dar in calra (!i lrn_'!r'L ii n.cunoscuti, nlulic ircnorociri ,:i neajunsuri o ast.ptirai. Dintru inceput i-r m.'rs cum i-a m.rJj. pentru cir alca de tote, cite-i trebuia, avca cc minca ii clr co Re-rrbri:!135

si l'.",,'l 1 . . ' , "_. :, :, ,,", ,, ,,. ., 1 -. , ,: ,,":


.| . t r ^ , , t r .i .r

J Lr.i-rr u\ i n.,m, t,,itt.r n..no.

. r , : , ir r n p r i ; n r

In!:-r intr-o zi. n rc maicr sa ce frco sr o inh.enb;i : "Cr cr nu sr dlr.. si er cr ntte fct., dc irrp:irat Ia pre_ imblrrc, de ce tede numai acasi.i ?(... , " " : ,. . , ^ , r . I i i i . , t . . i , ],,.,'li m1r r,., \or... p:iirJi ,J. i,d.r. \ J,r".tt pr". imll.:lfl]. Si nl.-ad(,\,iir .i colcn de critr scari. cam pe hmpul accla cinC sc s.oboar!,i soarcrc spro apus e m-: ,i r r.r nl . , .j nr.i.rLt n, a j,..tr . r f r n , . , :i .a in. l l l - rj r r r r i n - r ' . . l j n , . r . n . . t . . . - . , . 7 n , - r . r d i n r r. , , a s t a a r;l.rt r , r rn ^ i n. . , .r . n _ o a drt d. u s i l am i c , u D . , . . I t i n . \ i t r J n . . s . r r L r I ra d i t . a oe usrrit aceasta, a dcschis o si-n icsit printr_iDsa afar rn ses. pe $esut acela apoi, preinrblindu_se cit s_a pre_ fi 134

ca, dar cu siirsitul lucrurilor ccsiora, s-a stiriit si tot binfl..l. - $i ata mc.qind a zi duD:t zi, noaptc dup;t noapte, cit \,'r fi mers si p. undc \'a [i nlcrs. dcstul atiia c:i, dupi o cale de mri nultc zile. a .:iiunl intr o pustie ioa;te marc, unde nu .ra nici un suftci dc om dc ziriir si ndo i - . \ r ' i : e . , . n i' n n . l . . , , I , t o r l , , . L l V:izind biata I:it;] c:i n arc ncrnic;:i cc minca, ia.ri. foamaa ii scurg( a tonra plrrcrilc, r i[ceput a (.Lrlfqc ratdir.ini de icfburi ii poanrc sr'ilbriiccdc pc uI l)omitot lnititct. care sc alla sirlltl]r in tolti pust.inacc.,nsi cu ac.rlcasi a stimpi.irt .,a forrn.n. .1(..r-i 1,. , | ' | , , n u : , , , . . , i . . r,r. I , u n r r r Tr rt . . . I L r 1 n , t^, , 1 , , , , , , t; , . , t, . ^ , ,. , r , . , ri , y " , ' . r . ' . , r . . 4 r r . ri r - . c l i r . r , d . . t J 1 I .. n lil ,' i r r t . " r l s r .t . , r L r . . i . J . r 1 r . .. u r . , r r ; . r d , . t - r , . rnsr.ni indu i u i l r n d uc " r . . i t , i n . ; . r I . i t e p i r , r l. s 1 i n r . d i 1 , , r , 1 p " l n . u l 1 1 . t r . r - n b l i r 5 fi-o vrco battilie foart, 1nare ti crunt, dc aceca sint atiiia o . , n ) r nr i n o - t i S r t j i r d 3 , . 4 J n .r . u t o r , t ^ m . . l r . ! _ m r n r e dn.,|n..".i r,r"r,i,ri. rr , i n t . : . . . , .i i" i ^ . i . i u n \ a - r r 1 d r , . , . t . r .. r . . . . . . r m b r a - . d i n . r t . ii $i-a luat un strai huz'tresc, s a irnb(icat intr,insut si ap;i s-a pornit iar:iti mai dcparte. Mc.qind ca, acuma cit va mai fi nlcrs, alcte crc un crl foartc frunros si cun dctc do dinsul, nu str"rtu muti pe.ginduri, ci i] prinsc, sc sui pc dinlul .itarc si ptecai mai ciopartc toat:r ziun aceea, pinij cc in nlmi dcte de_o multime dc oameni vii, pre carc ;i cunos.n indati pc tn_ brcimintcle ior, cii sint osiasi. Ostasii arcstia cLrm o zilriri, aleauna se rcpcziri"t supra el ii o prinsor:r. socolind c:i este \.r{:ur Spion. Dar dup:1 ce se adl'veri carea nu cste spior, ii dctcri: drumui, o luaril poi jn slujba l,r, si sc ciuslrar cu .tinsa intr_o bttljie. In brltilia aceeafuri osta:ii d.r cjtrr'i dusmanii lor invinsi, Ei carc voir:i sil scapc crr viatij, incepur a fugi incotro ii duroiu cchii si picioarctr. Luminioara Dorstrti ins:r, sciipilrd cu obraz cllrat din prrnscarea fi invilmi;ala in carc crlzusc, so porr mai departe in tfcb'i si, in drumul siiu. Iar dup ce se pomi, sl: duse. se duse, cilare pe calut ce t-a Itat mai 136

nainije. Din ce iunse intr-un tirziu la o finlin, unde dcte peste o bab btrln btrin, care torcea piingni9. Bba accea se numea lntunecimea, qi era foarte bucu_ roasi cind cineva o numea astfeli, pentr c ea era blaise ,..,r'. s podr,^ vF.ninl n p d r r r l a f , ri i n _ d " r f ncagr. a \'/ur o.27i\' Luminioar.r - Vai de rrine ti de Drine, ce babi neagrii .r InBabei i a plirclrt foafte tarc cuvintele acestea, Pcntru c:; ca totdeauna, cind o nlrmca cinav lntunecinla sau vDrbea tot unir dc negru, ii cra ioarte plcut De-aceea pdmit ca pre c:r1toarcanoastrr"rfoarte bine, iat dupi . r ^ . " d a i n r " c b i n , , u r , L l . -' i- 1 , r c . . l 1 p r i , r r " t o t , u Luminioara i a spus tot rdcvirul : ,,de undc vine Si incLJtrose ducer.. Baba i-a zis : - Dac mi vei asculta pre mine si vci faco c.ca ce iti voi spune eu. npoi ntunci dc bun sm iti vci ajunqe scopul ! - Voi asculia ;1 voi iacc ! - ri:rsPunseLuminioara bucuroas. - Dac e a$a, apoi mergi spre rs.lrit, - zise mai departe lntunecimea, - pin ce vi aiurgc la un dcai loarte mare fi inalt, de steci ti daci to vci putea sui pe virful aceli deal, apoi poti s zici c:r ti-ai ajuns scopul. Luminioara multmi foarte lrumos lntunccim.i pent'u sfatul ei cel bun cc i l-a dat 5i-a luat ritnras bun cle la dinsa Si, inc]ecin.l pc calul sriu, a plc.at rnai departe pre rsrit. Douisprezec zilc ncntrcrpt ll cril:rtorit ea. pin cc 3 aluns la dealol ccl dc st..cli. Calu-i slbisc foartc tlrc de :t1ii drurn cit a tfcbuit s mearg, iar deah la carc ajunsc era foarte inalt' deci cum s se slrie ca acuna pc virfui dealului ? In " , Ind -r r n r in cco ndi I rr' nelald insi ., 1.)' dumerire, cind nu ttia singur cc sil fac 9i s se-nceap' reale nu departe de la dinsa ud om. OmuI acela era un civali. Deci, rugindu I ea, cvaliul i a potcovit calul cu ni-ste cuie foarte rnari li tari. Ast{eli apoi, fiind-i acuma 137

aIl potcovit, s a rcpezit rprc doat;i cit ai scpra djn, tr-u[ amnri, s-a urcrt dlasupra ]ui. A j u n , : r c l J r ' ) r f i . r . r . , . \ t L l " r tr J u i .i m u r r . r m i l . . u. r u u n r n , . .L ,u., r u i ^\ri,.p,i : r rl:q* vrrr, ca pcte pe dc,rl rl r-1,1r7 ,,, , ." i . r, . , ifl In,r..j |tlri,! Pcaruy r . , r " . r . , . . . , r . . . j , . . . r i ri i r . i f . , i t . r t u Si s-a pomit lrrai dcplrte fi a ncrs si o',".!.", p;,.r;
cc-a dil Ll Lrn Jj L r .rr ,. ,.,.,r1 i fr..r..\. I n p a l r t , r l r . L l , r 1 , r r i . , ui f trtc ir.\., \:r.. t, d r..t". j L - - \ . ; z | l , , ]. r . ro:lt lntru trijf rlrin.Lr'. Lumiri. .fr- . . . t..., /, t , ., Lt, i,.. ce gi cand ar fi i,,\t !uf.rilc ri Fetelc insir i-:ru zis : - S u f l c t d - co l n c c c t i i . c i n c tc aduce prc tinr,]r lo l_ ., rrle acestfn, cr'r.i dc cind sirlton noi aicc,_incri linra p;n:i "-I ", n,i,u,i\i,rjrjl I,no: iru rt ,,nir:. '

- DacaLeSti fati, cu atila mai bine, ciici de-acuma inainte vonl Ji patru, cu pirrcche. _ Din ziua aceasta, apoi trarir fetclc dimprcun cu Lurninioara foarto binc ti erau totd<rauna foartc vesete 9t bints dlcpu\p.,.1, r :r u l ' l i p e i n , . m i | , . . , r . r p u t u t s t q J r ) , r ' . r , l i r d . r . ,v f ^ , \ i u i l r I n n p t, . , . . , . Nu afa insi pltrrcea .lsi Luminioara. ^cexsta .lin zi ^ rn zr c mertea, iot mai trist !i mai dusri pc gindud era. Luind sana Jciclc de la Lrn timp, cii l,uminioara nu i - . b u i I t i . . , . i o , - d ; i b l r . , r o r ) d !o i n l r e _ . I " , a : a d p I i . r d . r 1 o rd " j p 9r'1 .9' . rrduri?... Luminioara ii r:ispunsa ssDininal: - Eu de-acoeasint ata ddtristar, pcDtru cii mi-a sosii . tnnput ca s m:L dsspartesc dc voi... s vi tas cu Dum_ nezeu si s m duc ir drurnut m.ru !... - Fiindcii nu voictti !,i ratlrii mai mutt cu noi, _ . ciso. fctfle - ili vom da un serDn dc aducere amintc c ai fo.rt cindva ]a noi, o sabic carc ar! o ctcoscbit pu_ tore si anl0nf, daci' sc trage jun:rtntc din .tcac, apoi mtunci morc jLrn tate din oast|a dufmanului cu car ic baii, irlfri drii s.r scoate tont cljn tctci, apoi atunoi pic toii d'rsmanii, nunai cipitanut tor r:imina in viat. .Si cum ro;tirli c i'intele accstea, ii dctcrar sabia despr Luminioara, bucuroasi: cii n cp:rtat un dar a;a de nrarf si dc prct;os, 1i nlul|:imi din toaraL iniDra, si,apoi s derpi{i.ie dir}soi.,. iii lu:r calul, sc sni ciilarc pe alinsut ;i scoborindu s{r d. p.r dcatut cct dc sicctr'r,s porni iarsi spre r:is:i.it 5i so dusc, duso, pin:r cc aj,rnsc la o {intin. AcoLo lin:tir {intina accea a aftat e:r po un om voi ic ii frnrb frurnos. lntrcbindFt c,r .iDc-i, si cc face acolo tinqri fintiri ?... oniul ii rispunse ci c un ciipitan de oaste, pre cnrc,l urmircsc du$mnii Si nu stie ircotro s npuce de riiui 1or. Totodat ii mai spujsc ctjpitanul acesta c bunl sriu inpiirai stc ioarle incunjurat de du$nant Ei el nu poate nemic:i s'i-i ajute. - Eu voi s:t \'ii riut la l.oti ! - zise Lurninioara. gi duni r.pIIId , ,p.r., L r l u .: . \ 1 d ^ m r n . f l , " c , . i c is r rnanul era foarte flmind. Iar dup ce a mincat;i s-a {trat cipitanul, dup cc a mai prins putin ia puterc, ii zise Luminioara ca s o duc la Impratul lui. !39

. r r f i r . rt,^ i . . r , . , r . rn-r ii tu.f., (il rr. ., ,:-?l I .t^. mrnroara o . t r , , i . i . d U sr ,.r ..r din .t :.. n .,r,,jto c.tc lrumoasc :rt" prlrtului. Felcl.. .. or^ru r irinl^r I,r. -j. rrrJr)u. .. .r \,.hit l,_a.91'nD ( eLl I. . r n L r . . , i r . " i n r .p , | | u , I L u r , r . , i ^ i r . r , (rupi curn tirI i , \, Linlb.,, tr.., ,.,rrr,.r r., . r r , r i L r . , i h i n .:, n j r i , , L I . , / i . . I p i . ' r , , o.I a.ly url p a c . l , .i . t j . . , n r - . i r i . . ^ 1 , r .r.i t ,n L, ,.r.,r\i i z r c ec p i , r - i I n : rr , : - . N " i 1 r| \ ' i . . , . , , " t . , n D - n t i n . d L r L . , , .. . - i . r r e n , - i l rp t i t . . r t d . i r " i , i r r n , I r r r ^ l , u l n n ri u . . , . , i d L : r aS vo, .u bun:^rr1 ,i I t , , : , l . . r p , , r. , r r n r , t j t \ L f u r i l a m e r Pp ^ 1 r r . . r . r j ' d a . ; j , r \ , . r u r r I L J j ^ l ^ . , r t s i o i D ,I r j mi-ar veni nlic la socoicali, dcci fii-ne nrai bine fr;tcle - Nu frate. ci zicc.ti mai bino sorit j - rrlspn:re Lu_ miniora - car(i si .u sinr f.rii ca si voi 1...I{in.te biir_ btesti cu carc n] vcd.ti inbricat, le-atn luat pc ine numai de-accc:r,cr ! fiu scutit:t dc muitc ncajusuri, si neplceri, cu rni s ar Ii putut intimlJta in calea mea cca lung si primeidioas !... Cum auzir ccle trci Iete rspunsul acesta, sttar dc bucurie si zi.seri : 138

* Te voi duce, di: cc nu ! - gingini cipitanul - dar' e foarte grcu Si primejdios dc ajuns pin la imprtul meul... Numai singur Dumnczeu ni poate ajuta ca sii strbatem pill Ia dinsul I... n aibi nici o frlLuminioara il ircuraji, spuindu i si:L ci i ;i a:a se porniri ci splc iffpar.at] ii cu marc qrc trecr prin mijlocul clntrnanilor, Pin ce ajunserii li: impiiratul, pre carc il allar:i toadc supirat !i dus pc gr-n duri. lntrcbjndu I Luruiniorra dc cc cltc afa dt slrprirat, ii tspunse impiratLrl zicind : - D-poi cnm picatck' uclo nu voi fi cu suprat. daci'1m.{iatu1 mcu ini criprindc lnai loat lara ii lrri omoar o mullim.r d.r oastc I - Eu voi si-ti ajut a invinge prc ne-mpicatul m zise m.i riei tale dulman, numai dac m vei asculta ! depirte Luminioara. Impratul, bucuros dc aceast feduint nea;tcptati, i a spus c va asculta-o cu mare plicere, mrmai de I a:' ,llli i ilr | 'a D . . ( o , l d i n r r . n o r oi l . i n r r o ' ' Ura \ i i d " i un 'dl i lr 'i'" | i , , i 5 a l L i . r I urn:ni"ara ostse$ti. impralul a fircut cc a fcul ii-ndat i-a adus un cal si haineto cerute. Luminioara luind hainl!' s a imbr:icrt clcqrabi in ta-insel, apoi s-a aruncat iute pe calul ads li fri a mai vorbi ceva, sc porni impotriva du:manilor impr:rtc;ti' se duse, aluse,pin ce ajunsc la un tirq marc, unde se a{lari dusmanii. Dusrnanii, vizhd ci-tvinc un ostal a$a de dirz, ir fuga c a l u l u i .p . u p r a t r u l u i s . ^ ^ l i r ' ' d n \ r , - . o i " n . i i e i n ' d u i i n j r | n t " .v 4 i r j . - o p r i n d t p r n L r r n ' i l l i o r r . Luminioa.a insi, vzind ii ea 1a findul s;tu ce li '} voia du;nrnilor s:L tac cu dinsa, scoas sabia ce-a fost cptat o de la cekr trei fete, pe jumriiate din teaci Si culn o scoasc,toli du,smanii citi se pomir aspra ei, ci_ zur morli la pmint. Vzind aceast intimplare ceilalti duqmani, care se aflau in tirg, iesir:t cu totii in Irunte cu impratul lor, ca cu atita mai lesnc s o poatit prinde pe l-uminioara $i ap.,i s o facri mii ii firini, nu ceva I 140

lns Luminioara, cum a vzut c vin cu totii asupra-i' : ucuria ei nu prd pro rqr' 1. '^a ,s r dc r'rLd roal r slbja loti in nil r l l r n r . r - , . i ' u m o - ' " . . . r , i n u ni f rlor imp:rratlrl singur nurrai du:manii c.izur mo4i, -ml-.r1,r\ 1 /incl ti ' un. nd . ni i or. 'l n' rl "'r ' '_..lJ tp1o e a i b L n ' .i r r - n * n ' r r " i l a / s o . , J Im ca s i diruiascri viata' o ruq:t Luminioarei ricioarcle iji lirDirlioarei i se ficu mit dc dinsul, ii dirui viata, zilin.lu i : - Iaci ti rlarmiesc via1a, dr de stilzi inainte s:i nu 'Lc mai incum(iti a intra in tara impratului mau, cci illoi... c vei qi amar de tine !... Acuma du-te Cc und-ai v c D i tI - . . inlDiratul dusman ii mullmi din toft inim pcntru ' , : I c t, r r , v r . r I . ) l ^ | ; n 6 , r e l 6 l r r r r d i v " ) i l . j , l r i -li ' rnrir' r r l " l ' n ' l ) r eL l I n c n ' r'rrn,r. -.,v^ ei. Ir a intors la impratul jmnratu]. carelt'cu aiutorul accstei feto a scpnt de nrsnrrni. i a icsit cu ce nai merc bucurie inainte, tnulI bin^I. ' 1 marc .p i l- | {i'ur si s.Jui mir Llu i r^r rrlJi ror '', 1 lP "'rrlil lui pin .r rPl \ r ' i 1 '| nu-i !n lipsi. ir morrte si nerlric.i ^e . , .1 . r ' , 1 1 - t . l d ^ . l u ' - r n i . n u ' r i r ' 1 \ ^ n " u l I a mintuii csn' iati: cl cuqet.l c e fccior. Insi mai pe 'urrn:r, acuma din cine si prin cine nu se stie, destul tita ci a auzit cri mintlritor l hd e fat, Si cum a auzlt a .hc)xat-o la sine. i a dat hainc miercsti 9i apoi a luat-o lnip:rraiul ;rccsta ins:i. mai nainto de a sc c:isrilori cu r,uminioar:r. e.a lo:odit cr altr"Lf:rtir de imparrat $i Iata accca ciut acuma toat. chiDurile ca si stricc l-uminioaroi, s o nenoroccasci. .llr ncrnicri nu i a putut Iacc qi nic; n-ar li trebuit s|! crot. a i fa.c riu. ci:ci l-rminioara nu s a ciis:riorit din buni voic cu impratui. ci numal din sili :i d accc:r .ittti 6a loat mijloa.ele, clrm ar putea scipn de el, cum ar putca mai degrab ;i mai ]sne frgi, .lo:rri-Si poate j'rngc odat scopul cc fi l-3 propus inc:-' cind s a pornit de a.rasi $i cum i-a Ps in gind, a:a a li fcrtt lntr o zi, pc cinc'LimPratul, adic birbatul ci. era dus nu 9ti lmde de acas, a ie$it pe {uri$ ]a primblare 141

Si_cum a iesit, ru s-a intors mai mult inapoj, ci scpind odat din prinsoarca in carea fr rle voij ei a josf c, z u t , . a a p u r t j j - , - i o r L - n u ts p r . r i , j . r i r . i . _ . r d u s , . . r t o t d u \ .t . n c n . . J n . I I u n i . . u d . z j . , r L n o , n { o r t . o l r , n . r r , ^ o u t r '1 .^,, n,.DUi.1! d ,-oi uir , i ndmri in_ g s n F r . I p , n , . , - n j . L , | - , . - n \ 1 . ,j . , o - t i . i d r d p lrrr! c l c p ^ , r D r ' li L i . r , . t L '^ , t r p t ( , p\ i t r n D i n . l, a c t e , , n , . L -rir1,^ ' ir.c r.n I \i,zurpre 1.,.r b. ri n, i s_i iicur m i l i d . d i r . r l . I a . p , l . . r l r r , r o s .i . r r u n sp , r u l ^ , I t n F cle De cap si apoi i a dat s mnince. Bitrinul, dup.j cc a nincat binc ii s-a sturat, si dp c.:.r-r ||ri !. nii in uri a in,Fnur v^rbirr oamerii !ia lntreb"l ' l..Iinio.-r d. und" \in..in.r," qcdu;.? T,minioara i a spus ioati istoria ci, din tjr iD pir. cum Si cc, cri adic scopxl ci este s:i mear{ piD la Soirc, ln care s a indr:iait si de a c.irui dor nu mai poic rbrta pin .e nu I a ved.a. B:itrinul, dupi aceast mrturisire sinccrr:, a incept a-i descde dc am:rruntul, toa*l calc:r pe unde are s meargi. zicindu i j - D. - i ^ n ^ en d.urrul dr"pl id Sodrp,pl ccte tolrlp lunq.,l n u i r ' , i d | , p , n ^ i ( l : o sU " i n 1 j ^ r u r i r r c b u i " . ' i t u r .I n . , l , r ; v , i r r : ti u n , i r, . , . , , l u i . i n F s i dai buc:1ticaasta do plnc. cc ti o d'1u cu, si el nu,ti va facc nernici. darii c.auti binc ca sir nu {ic rli: pinc. ..i nnar ic.asta, .ici alla llu arc putcrca (.arc o irrc acrs, ta. hr dupri cc i trccc dc cincle dc care iti spuD v.i ajunrc ia un pal,rt foartc frrros si str?i1u.iiori, inaintaa cruia sc afl o fnrtini. iD palatul accla tocuietie Soa rele. lnaint. ins:r do-a lntra j^ntr-insut, sar bci api clil1 fintin si apoi s:l inld inuntru. DLrp acesta ii dcte blrinLri o fiiorr:i dc pinc si-i dod cale bun:r. L,ulnirrioara a multnril din toat inima btrinlui pentru pinc si p.ntru siatul tui cct bun si pijrintesc si-n luat rmas bun de ta dinsui si apoi s-a pornit iarsi la drum si s a dus, s o dus, pin:i cc-a dat de un cine cu tri capuri, carclc cum a vrizut-o. deauna a srit 1a dinsa Fi-a voit nuurnidL,cils o rninirlfc. ltlsi ca, cum a vizut c se re_ pedo la dinsr, i a ar.unc:rt plnea cc-a cIp:ttat o de t btrin. Cineie, fijrld pcscmne foartc fl,inrin.t, s,a rcpazij: 142

t i n r n . .1 m : 1 . 3 ^ t c ,1, orniF n c " p ut .. i a p o i s a f c u l n^v,.:lrc r .d r ' . n d n ' . i n r - | ) , i l t " . l . " - 1 l u i l L r r r i n ;, . . x . i a D n . r m p r so b u c a t .,i"; !, t r I n ad t^. ptnt cc J Fjun.I. uf p:t*r foacro m:re sl " . ' " r r _ , 1 U , i^! a u . . 1 r . . . I n . r rn u t " p u l e a i u i t ] i l l i . : , rrrurt r r . i , c J . i i n d r t a i t i 1 u 3! c d c i i l c . De-rainha palatuiui aceluia era o fintirl foarte fru_ o:r\:i. Luninioara, urmind lfatlrl bftfinului, a but ap .lin r(rsti Iintini, si cum a but, iDdali .! putut s;o itr ]tr iriiLnt, pe cind rni nainte nu i cra nici de feli ou ]]rtinti, cri.i i sc ntunccau vcdq.itc. Du.,.j ..t. 1 ir ir-t , " -t \i,l . v,,t. prc mult do_ ' l ' , l , i , , . , , r - . , u r b ' , o , . s . , r . . .- r r . . tt i r m a s i $t r) irr ',r't d,. ,j r, . . m id.. , | ,, i . .n-ur Soar.te si nim.':rltul portc si striillrccns!::rasa ctc huos. Si culn r , ,_ , s a d o . : d " r , r . d , .r i . . r i r - u n r o s ] : r| , r , t r:i in,r_:r) L i . . . i . c L r r . n u . r i c e _ al a c s ',.,: rrr .'.. .: I t.in,J r, br,t^ )r . ,-i id-ut cu in_ ! ,i: : ' d - . o o . . - . t a t : l . . n u l j i i u " L riln i m e is a t e ? . . . - , L r . . . i i r c . , .. . , s J d i r c a ! . 1 1... D.1r ias'c:i nici Soarete nu era dc gheat. Si el cum H_ viTrrt Drc Luminioara, indat s,a indrigii intr_insa, ca.ri si ra_nu c.a o-firr, iac_asa...ae rind ci toate fetet{ ci cra o fat:i ata de frumoas ;i frnctoare, c s fl {:iut,rt in lunca intrcaqi. aita ca dinslrt n-ai fi aftat... Mama Soar|1ui ins:', o b:'rtrinii, b:irrin,i cle cinal lmea ii fn:1ft.- r'lUt:i!io:'sri, atlindu se a:icm.rnea in cas si v, i r , i. , r , , . . I , r ^ , i . L t . . . i o r u l * u , c a r c !n.t . nlr sti.r .,: i pa.raiul si cunosrind o cluDJr vorba ei c tre'Duic s:'t iic fet:r. $i nu krcior.. dup:r (xrnl cra imbrcat $t t{rlnln.lLrsc ca sri nu-] rllrcii irl riit.iLci1.c. si nu i-l rpeasc p r i n t ' n . ^ t " . .. i . r , . ^ l u L. , u b J - . 1 , r n.r. i z i . . : - Tu fiica picatlui, carc ai cutczat s strbati pin 1n n.(r!i Drlat si ai voit sl acl.jnonesti prin frumusetea ..r vorbr h cc.t dutce, prc liut ml]u ccl nevinovat, blstinlrrl nrf tJi.L' asupra crDulLritju l_.. Dc azi inairtq s tc prirf'ici nr pasfrc li sar zbori tu toalj ziua in sus, plingind pre fitll mcu, prc frlrmosul si ncptatut Soare, pentru indf:izncala ta c.,a marer, car ai vcnit pin aice si at vorbit c'.rdinsul !..

l4u

gi ntr adcvir cii-ndati, dup cc a rostit baba cuvjniete acestea,LLnninioara s,a prclcut intr-o psr]ruic mici, prc carc om.nii cLcatunci si pini iD ziua dc astr'izi o nu, m('sc cio(rrltc fi carc mai iD toat ziua zboarir foart. sLrs in ar, cintjnd li plingind drp alesul inimci salc, dupil scunpul saiu soarc, prii care tocmai atunci cind l-a allat" dupar o caic ala de lung.l si prim.jdioasi, a trebuit si l piarda pentrLr totdcauna. Iar sabiiL .rc a cfipiitat-o dc ]n c.]c tr.i fcte si cctc I i r l r l. u . - L ir ,' I ri".r,r, .i,....r palatul Soarchi.
S. I'L. NIARIAN, Or nital"asia paporand, rainAnd,, 7 (Sirct Suc.:ara!

Cinc itie povestc.r asta ;i n a spune o, L a lu Maica Domnului de miDa stinq, li I .1 drl.c pc pnnt0a slfirnbri, La mcsc strinsc, La lii('lii stirlsr:. o, Dr cirlc Y:r i1i o si r srrLrn( La an1tl, La lunr, l- sriptiirrlna. L-a iu.LI{irica D.rxnlrli dc .rini dr'(.apti, $i l-a ducc pc Dunl.., lrli, Undu jud.c,-idroptii, Si jnlcl+lii. La rncs. nlise, I-a l:1.lii apfinso. Cu prirr.. plinc .5i bLr.atcbLti. ! A fost rrrl irnpr'ir.t pf lLrlnc. Cnrcirl irn-CI :riul. lmpii.ti.t lui cra marc ri bo{.rtri,iirr rl v('stit in toato vinturilo De cc anumc cfr v(|'tit. nu v-a! puica .rita. dar Etiu cri dcspre lata lui, nllInri mo.tii nu ltlls.r'ii. O cherna Lir, dar cito Lii DLrsint :i nzi I Fat astr aud cr-rn avca pcindrctc dc copilir, ! o r.rche sub sorrc dc flurr)oasii: o pui intr-o linqur dc aDi, sri-1i fa.i rfLrce si s o sorbi Cirtr o dat. Asta ! Si de ani -ora cam a:a, Stiti, cum e bobocelul de floarc, qata lt.rta sa' sc dcschid, crlm e grirri .ind drl in pirq. Tu siai c sccerrx linari .l si l1u itii i sat , " J f i e1 . r , in.oi,tr.ir".., . . - L r J i . , n r ri n . 1 i . r i - ; tcanrir s nu sc tr.ncii. ASa sta Cio.irlnn Cr:ri i pe linll:i Lia li C:: vcncau, r . d r i d u . n n . r v . , r rp . ,l i ' i ' t . l t : / . i i , r b , p c l u nevnst:i. Cinr) n a lu;rt drumul sprc nlca nst, s-o ce:r.:i de dc crni Si de in, ? Fccjori castelul lui Ciocirlan-Craiul de boicri nari Fi mirunlei. pra1,i, sute $i sute : feciori cc si mai zic ! Pe bunicul, mii si E1ii, si dc-ol dc noi, numai bunica, cLrvrirjitoare mare I-a mutat de la un gid 9i bietul crai i$i pierduse cumptul, ca giina umbletul. M rog, usor iucru iti pare si inchiui fi si dcschizi u$a cui pleac 9i vine ? Da s:r-i cinstegti pe toti, cit cheltuialar ! $i m-ti intreba poate: da de ce nu alegea pe

ILI..\ SI FECIO}IUL ViNTULUI] si anumc.dc pc cind craLr [...l Inlir o v{'siicDov(,str., povetiilc p{r hrnc. cljcii nu dc ieri. d. alattiicri, Ci clc dcmlt tire. D.r .ilrd (,1r blrnicl Jatii mlre, j o . . ,n .: ,r :i. s , L U ' .l * . . : p r i n " , u r ' . i r . i r , . : pc limbi, ii Inai ]narc rusinea ! Ascullati-mar, draqii m(i, si tuati mi vorbelc rnclc drcplc si adevirata. Cine n it crcdc, intrcbc pe altii $i aduci mi dovad, s m:r inchjrl si e. Cum a clnnpirat,o. asa v,o vind, dac nu clnvil n1ai icftin d{r cunl am pliltii o eu. ci: pcntru povestcl astt1,snpte b'l$i am nl cat de la bniciica intr o sarii, sr'ri dau nacc si s;i lrri pun capul pc p.rnii ! Cc cra pr turncn asta inainte vrcmc ? Noroade si imp'r,'j _ i r . i . D r r 1 , i . 1 . n o r o l d ^- i n . t i r . i s ^ cotfal:i ? Nim.ni. Nifi po atunci, cum nu tine sam nici n. 1T 1-,,N i r r . r i, , r .i r.rnta.ru, nla.,ilr ca sarl{r stie j cinc conolte:r slova, lc cetea ; cinc nu, apoi lc asclrlla si din om tn om, umptca lumca. Afa au ajuns si in zilclc noastre; ca si nu sc pri'ipideasc, da. toric aveli si lc ascultali si dumneavoastr.iL li s:l le spuneli ;i altora. Fii{i povala ceea ; 144

,unul .:i s puie cruce chinuiui I Sii v spun I Lcsnc_i s,alegi {.{in doi, din trci, pe unul, dar diDll..r atitia, cind loti sint de viti Si srninti, cum locut neqru si te tc.ti d; unul I Nir i a;a ? Unul src ochi frumo;i. altLri arc ]nus_ I l i _ 1u r , . . . . u ' r . r - '. . a . J l r L i o . . t . n . l a ; . . I d . i , . . L l . s d l ' - ; l p . . i , , L l .r ; . b , i - . 1 | J..rrri .t.r, .n n1int.r ; s-alcagi doi trei deoda i, se mi.ie {ara sit ride I u r n c i , l.i . , i - . r r n . i n , " i . t J , r z r p 1 I n . C , \ . 2 i .d f , _ u rnu." i:..rI n r p u . . , rr . l . r i n v - 1 , . U n . ,c. , j t . r t 1 .,.,1 ,.J., ri", ." nrai crcsc si pc nrm:i, ]a o minti, citc nu trcbLri.,scI Z,rstrea in casj: nlr-i gata $i irtp:lrtcsa Tice cr'r to.nrai ta iarn,l lmnc r.lTiroaia pcntru covoaro si iivicerc ; ai cloilca. nici do ctlcltuial r'[r prca am, cii Lrito an, n._a carn drt inapoi seccta fi putintcle paralc al1l strins Dumncatrr, nai i;_ t.'3ptri :iii mai vcdcm I {ata asta mi-i d. rn:rriiat si tot nm :-o rn:irit;i tot a unuia dintrc voi arc s {ic, cr-r nicr cu n-oi tinea o s irnbtriDeasc si rlici vtiidi.a s_o ibovni_ ceasc:iI Si c, sir fi auzit vorbclc aisle:r din gura impiratului, cc puteam face altccva, decit s:r mi iau cciula clin .ap, s::1m.:i inchitl si s:l nri iau zia bun ;i, s:i ne vcclem sJrntosi! . Dr iaca alt r:r mai mnrc, carfcciorii toti. purtind nd'd , Liei. n u \ n i i rd j r n i : u n u t . | , n . ' r r J l o , " . .,r a . i n ^ v dd ^ . i l r r r d r " r r : d I In.t. f,.t.c d. o^ l1 ._.re i i 1 : - : J r i . i j I u c o r r n, r . i n . i u n i . 7ru, "_o l i n r : n . n . b I n . l . L L f " l f L i . . d : I D r . , it " o . t - i . r l , - c , n u c l r ud , , r r u s p r n / i . . p lm i . ,rtr., ny tLr r.mrur. m . i . v , r ^ " c n l l ( ' . i p n u .i . d . " . r . I r i , j , l u . , L i r r _ p:irat i sr-r si mirite in Erabi odr:rsta. cii cte irnbjtrinesc cu zile. Fac jatb, o duc sus ti ilrt):jratul, cu aalcvr-rrat l n | . i a , I . < r . p ^ t . , i o - u t V J n r u ti . i : L.. : - Sri vii peste o lunri s lacem foilc t d{: z.stre, si pl' f'n:i, i.ir ltn Doroc ! TIrn i DoanDo. Maica-DoDnutui ! Vorba ceca, gnta, gata, numai s vrea fata, dar vorba i, vrca Lia ori ba ? Nu vrea, nu vrea Si pace si se nliirite cu un om pimin tc:rn P:ii atunci, curn fcea tat-satunrLustorja, sa,I;jr s o - n ' . ^ : c u r f r - ' r - i u n , ii d . ^ , . . i l . , | , , n r L " r b t , d J p ' r i n . r i d . I r . r m p ; d " " - s p l L r . d r jc. . " r . i - j . - . i m i 146

ritc fctclc pe Ia tirguri. apoi cci dc ia tirguri !e inlt mai sus, \'or giD.ri dc cei cu sljbc Si cu siraic Dcmtesti. Ii spune si Liei, inrpiratut Fi {ata rmine ga ren ca. ceara ca curat. - C i J.umos fcciorl Viniului, draga tatii, ti,i minto! si arc avcri g cc n are ? Si {ata tcca $i se intuneca iot mai mult_ Si aic.ra nu priccp eu un tucr-u ! Cum se fitcrrse c Lir sc indrrigisc d ciripul firar scamijn ai Soarctui? S ii fost pc atnci Soarole o ca toti oamcnii, Du jttiu, dar d.r bun sarn:r cii ata cra. Si-i cra draq Liei Soarotc, cum, mi-i mic dragi viata si inc mai lntt. Icses diminla in ccrdacui cLrrtilor Fi il privca cum suic incet in.et crcstalc muntilor frunosi, cum sc fualt pe pinza cerului rattrc prinzul cel mare ;i c.artre crucea zilei, unde sl. acoio srrs, s-si vadii impr'rrtia lri, toat{:rimprtiila luij, cum, plca. apoi si scoboar 10 valc tot frumos ii sc ascrrnde dupi zrifile sfintiiului. Cine poate lil'rJie nrai rrare pe lumca asta ca Sorctc I Nimoni c:t c] ; l d viat ii I'oselje tuturor. qi 'lai frumos ca cl ? Nineni, c:i el e podoaba lumii. Si drpi .re nr sc rnri vcdca, sta Lia, fata de irnprat, pin noaptea lirziu si se gindOa la ibovnicr ei. Impartul o vcde p:ilind cle-o jalc. dar de priccput, nu sc puica priccpe; ii nu s a priceput pinai intr-o searri,. .ind a auzit o cintind ciDtecut ccta carc de-abia, ite-bja,mi-i aduc aminte : r - - , r z . . ! r ! h i 1 r b . ,r , , - r 1 , Ci , . n I rf d . ! l u - r ]' . , , o Tjli:jx.i.i n iarbli. Cinl "lr .J,,,.t i, In .rr.,,.,: - T.r.i, dorul.. .,i ti-oi sDune. Citelnr pitimjt Dc lunrc I Si nrni lncolo. nu-i rnai stiu. lmp,:r:,tul si a inrhipL,jt ci iroxl:r fetei ii pribcag st nu i-i (r'..irt ridfr.rinil{r. I rciorrl Vintutui a venit diD nou, .i iDpirlliul i-r rdrioll.i : - Carr Lrirnii{r fatu, !ind... dar rm s o induptec eu, .ii n'r Dirrintcl. tac.''dutr:r y.,ia Ieciorilor, ci ferjorii !e dru dupii \..rin pi:rinfilor: si npoi, stii ci ufsut nu joc

14?'

.de voie. Dumneata du-te acas, stringe-ti nuntagii ,si vino, ci oi pune ;i eu cele de nevoie la calc. Cu-adevrat, Ia curtc au inceput de toate. Buctritrle s au pus la cuptoare, s-au tdmis vomici dupi lutari, marrog, cum ii datina $i obiceiul. Si toti pireu bucurofi. nomai Lia domnit, staitea amriti $i nu scotea un cuvnrt cu nirneni. O cuprinse deznr:dcjdea cca omoritoare, care apuc pe omul tir:i nici n spdjin pe hrme. $i cc i ]n.i rinrinc cclui sinqur, declt sii Si incLriCi inima, s sc roalte si si sr plinq:i cu lacrimi i.roaneior ? Cirzut-a fefioara in 'lcnrnlchi inrinl.:r x{aicii-Domnului, f.ar pu'iint:r df r i rlrrii cuvint j si a stat tucle1urs?i vrcmc, cit inima Prca CuratL.i-l-.cioare s-r hCrat li a mintuii-o, dfa:ii mei ! Povcstca .mea se-ncheic. Cina n a auzit ii nu cnoaito fi..irlia. pascrc:r coa cu limb rnestciurtitii, .arc sc ridic Ffimir.a cintind in vrizdiih, ru{indu-sc parci l.rolalt ..u noi lui Durnnezeu, care ne poarti tuturor de $lj ? Zi.e lum.a, zic;i eu ii crcd c Lia. fccioarn lui Ciocirian Crair , sc intrupoaz in paserca asta cLr alt f:iptur, dar iot cu i)rima veche. inim,L rupt .le clurre. Poatc c chipul soareli nu mai cstc co1 de demult, aor draqosila fecioarci nu s a s.rhjmbat. Asta si nc {io pild dc firc statornicir in cuvintc si {npt.. Vraa ciocirlia si sc inalta c.irtrc ibo1,nicul ei, i:hr nu p.ate, cri-i lungi caloa pin la dinsul; cjntr-rsi sc ridic, pin.ir cc dii d.r ptriurila vintului turb:rt. \iintul o anet;te si ciocirlia se las in ios. fr su{lar.. Alx se intinpi de sute da anj, :i s-r r'ntirnpla inci nrulto sute de acum inatute, pln:r cind Ziditorul Immii se va indura ;i \-a schimba uncle din rosturile pmintuiui nostr-u.
TUDOB PMFILE, gcedli

Car la Soira br,..ici ial'a lrli luccn ca rurui fi prul t.rt aia, df-!i lua o.rhii. lUr!ltar vr.ne ru s-au bucurat piriniii de a:a nll]]drf(f .l,i .-.1)ii, c:rci s au cil.itodt sp:e lumea cealaltar,I'iltn(iLr :.i .(lra!lL']c in qriia Domnuiui. li au rimas or{anii sir,,.r--i. sii]llurci, in tot palotul u.olrt. Pc vfcorcr rcL.ca j!:l)lr Stintul PL.trc pc pimint, !i I.r:r bine oamdriir. :.i ri tar.riduiasc.i n.rctrrile celor c sufr. S-a oprit cl li lr lrliitul jrnp'irtesc ti a vilzut c l; palat .' mlrltaLsni.rinli, .:r l.l casele siracilor. in ' srnl P,in".i.n',,r .i : i r ' . , . o p ii t: .i ' , n r . u . | l id . ,"rr n tr-ur,rr,.. A\"1 ' r Lr.rfl" mai trcbuic. Dc.,nrcl n-al milrlt p,:rinlii, dorul ti jalea ne omoararin acast,'r ca<i pstic. Nu mai tJLItemsta aici; ne ducom in tont:r llrt]1t'a. lir ril' ti pr noi. Sfintc Petre ! tnima S{intLrl'ii Pttfr s r jndrrio:l.t dc mila odanilor tmprarte;ti;fi a qriit atun.i barlrlnui binci;citor: - Felii ]nci. llurnn.?cu i! .,rindLrit crr Jr-3t.rleFi sor-a s nu ste;r ir pr.cuniitnrtri iiata. Irc tin','Soar'ete-oi lua ]a ccr, dar tu Li. cc t.-i iacc 1' Dup:i cc copila s? Llindi o clilri, sri clc colo : - Sarm faci taicii pidnte, o p:lsiric. S plutcsc in apeie albistrc ilo vi::drhrrlui, si uit irlca:;i dorul pririntilor. cind ii cind lli nri pot inlta la c.r, .a s:i mi v.ld .a a'i... " ' irr''r fr,ll-1"....: . N a apucat s:r rrintui.' bine vorbi, ci l-i:r s a qi prcIcut intr-o parsaifi(:r'r rri.ii, c pcnclc cfnu,sii si cu cioclrl ca un qhinlPc dc silciln. - Ciocirlio si li fic numclc clc arflrn ziic de cc]lo S{intr Petre. $i numai ce a prins lilririce x cjfipi n] iurul palatlui !i a ;i lua zborul h acf,-tl limpfdc al zilci; ca o sfiricaz iot mar sus.. s urci bartinddin aripi. tot mai sLls... Chirr ! .irirr I .h:r I cl)ir l ilrrit, rllfit. turrt, tLrfit l Chirfrr I rhi,r.r' r ! Turit. t rit, lruit, turit ! Chior I chior I chiorrr I Slintul Petru lui pe soerc dc mini ti se urc..l cu cl la cer !i acolo ii inchise in poiatul de sticl albestr ai acrului.

POVDSTNA CIOCIRLIEI Cic cra odat un imp:1rat $i o imprteas. Ei se bucurau de toate bunttil-" de pe lume fi [ls dcasupra aveau si doi copii, frumcsi Ir samn. Pe fat o chema Lia, iar pe biat Soare. La Lia te puteai uita, liB

t la

clRTrTAqr crociRr_r-{
Fmmas o fi in cer, dar dorul de pirinlii norti, dc sora dsa i pe pmint, ii rupca inima. Fi alunci, scnra se uita cu trist,ri prin sticla ib:rst e a cerului, in jos, doar o vedea pe sora Lia, Lia ciocirlir. ,Si iafL sa I:rta lui de .nur sc arat si iumincaz:L pr'imintul ii lumca se bLlcur de luminB iui. Fi alLlrlciciocirlia,.um li Tirc.stc{ata, se :ddici in zbor sprc ei, in ciripifi li flgriciuni cartre Dum'nzcu, si i dcschic|i portile ccrulLLi s-o lase si-!i vad fi ,fr-itiorut. Batrirn dc la cafe :tm auzit polcstca :1s1.l,spunea c ,ciocirlia in cintccul ei zicc cuviDtelc accsrca: Tltrit, turlt, turit, La ccr eu m-am suit. I|rrtcrlc soare m-a z:rrii. Fata lui a inqibonix ; Turit, tu t. tdrit, iurit, Chir, chir, chirrrtr ! $i la ql ci n1 chenr;rt : StintLri Pctr. clrn .r rflt, C:i spro ccr c m-ir1x r.rt, Turii, lrrIit, trrit, Chirr, clrhr, .tlior'frrf, V , , rL f b . ' , ' , n ' i ' i r ' , i . . $i pc loc rn-a arnciil, La Dirmint cri m a trintit, Tufit, turit, furit... $i ciod zise 'm a iriniit'{. atunci slirlind cintccul, so lasi in jos ca o s:iqaLi 'ci sc ascndc ir icrburile de pe pmil1f. Dupi ce Si:r vcnit h {irc Si sc odiltni pLrlin, iar se ufc,r ,si isr czu, da. la soare tot n-ujun{c- 9i in ficcare si fcu a!a, de cind e porestea asta ; isi cit li lumea Fi pmintut Lia-ciocirlia sc va urca mcrcu, dar tot nu va .ajunge la cer. Ala a nrcrs vcsteo Asa i si povcstca.
APOSfOL D, CULEI, Poutli cu dnindle..,, 46,

Era o zi frunloasri dc prinvar. Alturi de Sterea Mitoi, popo. cc cinta da zor Fi cu 1oc un cintec dc al lor, in potiaii}ul .u p:rcinilod, tras cle doi cai pietrosi c. lucnu, cl.lrnl pc clmm, drum de Bir.iean, intins ca pe o tipsic, sprc nistc locuri drnsprc Furr:anca. ( - i , o L l . | \ . . 1 , , r I a t . j r . . . , r . . . , a , n . r u r .r C o i l u l . lprb| r,u r...r\. ir' i,.. , r ' . r r . r . , . i u i\ . n l i u r . i l ! i . i ce rcnfa lii iDrl)r-osprite,zc firca si sri uinple ptrnlDji de viatrl, rnirlgiia cornclc cailor, ori .ite o bnruian:t uscari: ce nl.ri rarnlisfsc in pjcjonrc ici, coto, care stidat o iarn,=. intrcaqi s;:lL{itc.iir crivrilului ri a rroicnitor tui. . ln lnrilt' a pfoi ndi co vorbon, o cjo.irtic sc nal!:r, beatar.lot nrli su1 r:rtrc vizduhrrri - Stili de co cintr'l ciocirtir, donnulc I_xch.j ? * ? - lsi cauti boii. . ? - Pr"ri, cidi, e mult dc atunci, se-mprietenise .rjrtila Iematul lc cra qrcu dc dus $i dc tr.cut. Cind sc topcau z.lx:7ile tirim:rvnra si sorelc incopea si incilT,asc, lnccponu i oi s sc mni vndli. Pe muFuroiut negru de pmint cc scotca ciftitn, sa ns.z ciocirlia si gurativii cum a fo.rt si est., inccDca s;l-i spuDr"r vorzi li usccte. dc ce vdoa ca Prin nraltul ccrutui, unde sc intta betii {tc fc, ri(im Cirfiti. ticui;r eun crr din ijre, ascutta lj mai i:lcca cu botisoru-i scrrnc de aprobaro, ca o ntclcaptii, ce \,or, bestc plltinc, d.rr stic multc. l,unsi lint taifasun-l lor pc -upri[/:n,l ..J rnu-ur.i r- | , f, ,,.nd.r ochii, hit d.partc. din initl1irr.. ja carc se afta. iar cirtita cu un bot de-l ci dculupra Dr"rnli]1tuli, icfiiir 1 rin:r clin ltiiurilc palatului rnirnri srle dc sub pmint, (tr nd se s{iise!.. Mai crau ekr dcranjale de un icpur curngjos, cnflr spcriat d|' cnrc stio .. barrz:iunece i,a biziil pe ta urechc, luindu I cinc stic drcpt cc hait de ogari: ltri;rd pe urmclo lui, fue.a orbit, dind nval peste L.rleteDii no;td, irltilniii la siat. 151

150

inc.plrsr r)firnr-r!rrr,ii dc, tffbuiu si'rs. [inrLcirscii ti tr fospodrifil lor:ii la rindui.lilt !i. Trcblrir sil ias 9i au scosin zori dc zi plu{ul lor cu tasf boi. La roati frn Sirrbotirl si cu Vjncrcrn. lnijlocnr Mier(l si clr Joci dirl Puian si inaiDtali, Luncl Ei cu Mrirlian. Trargcau l(,fi br'zdaradinci ii litr:t ;i.,i, (i(i ciftita voinic:t, se lica iurti, apsind pe coafnc ti lierul plugului se inIiqcx in pi'rnrint ta [rindci. Boii, pafcr-rrici nu trgea, cind pe u cap .i(i iia-ciocirlir, siifea cind pc un r_csteu, d! tiniolri. cirtidu Ic plavxnilor la fccire, Iicc:Iruia, .ind pe (ifipituri iralle i:i cristrlirlr-,cind Pe tfilrid lungi, .i. parc:r nu s0 mai sfirsearr. pnlii la captul Li.lii boi brazda.Lr,rnptar Fi ar fi dLr:r locullti nu diL.ar la.apul Drilnintulul,dc dorul cintccullri, lr rducea rrrinto cirtita : - Cer Simbotin. la brazdi. gi drcptc icscalr brazdellel ior, ca linia dc trns la lh. nri X 4r ^ , , t l , u l n o - r ' u^ , d i I i p l u , , i f r " , r,^ c. ..... . .. nop,. d l.fIrz.^-i d. n. ni"/i Do.lr ..1 r.]l.r pe ccr ic sina cc.rsul dc .rprire, cu foamca si oboscllnl]c-i cupl.ii-ldcil.

Si au lrol.:rrit jti plcce intru catutrrca IoL Cifti9a s-i c:rrnr prin pinint, Pe sub pr'Lnlint,iaf ciocirlia prin vzSi a p.rnit cirtitn pe sLIb piunint li oti dc citc ori ( mrl{r ci n clat de plultul cu boii ci, vrcr sariasi, fricind rit. rn murLrfoi.Ciocirlii cit.i cintlcolc c.r l{r cinta boi1,,. r'i, pcntru ci do:\r o auTi o li or rfc(1uo.:tc-o ni lnilltnrdu-s'r, privclt. rncrcu in j(,!. pc p:drint, si ori dc clte r)r'i vfdc ciii Lrn mLltrrfoi i.Srnd. s'r iiiJt ca o siget4l, .ffTirrd cir s boii picrduli, pe'ntrlr a li-i ]ux, dar iDi.(rlatat, !c ridi.r"r fi mri slrs;', mor|u ii cinti. \iina, cnrd grin.lr si!1t nrari, !c nrallar .io.irlia !inir rlu ic |r:ri vcCf. ciutirldu-si nni!u boii, itrr cifrilil crLtt il.,1,r pc sLrb p,'frinL. fricin.l ci1,, n ru.trroi la ficce riiLti, .ind .rl].l. car au.l, nru{ciul boil.rf pifr.tuti Asla cxut,i u.Lr|:ll ci.nifl:r rt.ol,)s'i! Eu d. nrult.Lr cindl .rirm 1npovo:ll1llti si mi sprl.., d,|,, Jre | i In,, i r" irnrr"ri , r - . i , : :Lt n : 1..,,r , . s illci'rst|" virt:r llri alli dc sarnr:ionsi
Prof M VULPESCU. llirigan. 193?,nr. 2

D{r prinz nici n ar vrca sn se oprcasc, dar de nmiezl odnt:ii cind cridca arfita ca dc Plumb topit, i au prins o oboseal fi o :fonm{r,din ccl,r ce te fac s:r te impleiicc:ti. - Hei, mi {r'atc lir' fiocirlie zi!. ciftita - tu, tot citind Si zburdind din jug in iuq, uiti d. mine ci |re'l)lli. s:r apis din rinichi. cr s:r tin brazdn dr.:apt $i adin.ir si dc bictii boi, cc au scos limbil{'gi{iind din grcu. Ia !,'r oprin s:L m,ri puDcn ccv:r..u irl bot, t iu cioc si boii ncstri iD qri. cii tloi ni o fi destul dirl zori de .lnd r:rstrnr)n p:rn:niul intr-Unr. 9i au mhcrt ci binr fi vitclc atisdcrca. Si cluPir nas, .i1. irn o.hi, p.ntrlr r se nlai odihni. Iiccrrc inclriscrr'l Ce sornn or fi dormih? Somn dc cinqinii, mai mult trcji dccit doriniti. 5i .it oi fi clonnit ? Dar (ind s ru tr.rzit, ir plLrqul ii ia boii dc undc n-s, Ni.i tu Simboiin, nici tu Vinerean, nici tu Mercan, nial tlr Joian, ni.i tu Lunel c.l biln ca laptele Si blind ca nli.rlul, ii nici tu Mrti r. Plinsetul $i striqtele cirtilei, diu r]LlaicLr oslbirc ale ciociflici, cine nu le-a auzit ctindu ;i boii ? 1t2

I,I]GT|NDA CUCULUi Dumnev,)altli grcsiti i cr.d.li cir p. f'r. .uc il chcanliL. Pe cuc il .lr(.amir5t.rn..\r:r 1i lPrrno i)i)vestca. Cic.-' au f,rsl odata .]oi lfrtti i P, .c1 mlr. I .lu ch.mat Drr)f'rcc. Cuc crr un St'rirn, iar p. c.rl nlrl nric Crr('1i. Llirt d.r totul nritit.1. nllrrri trl I I incrrilirtrt frat.trri sr'l,rnrni mar:c.si a;b( !1r:j..1c fl. f,lcltrn. ccl )'.:air11:rre, I :r ;r(fiiit rii 1 a inr:riiii. irl rrfnr;ri s r ufit d.r accast slujbi. El ar fi dorii tli fi, !i.bo.1. n.l'r!rrt rLc llrte san' ' | . i t , , 1 i i . , ' r ' r l i Co si fe.i'l Cum si s,'r')l]d. cl ? lntr-o zi 1-r dus pc Cucu in pidurrr ri I I lisat acolo. Eictut Cucu a r.itr-rcit.nlr fl.i cc i s o fi lnlimplat. d.stul o (ii de umrr'Lnu i-ilu ]nri clat. Fiind ltas la rspundere' $tcfan mrturisi itl slirtit c.ca ce iiiclist cu frate siu 153

Iar mam-sa, ncijit, l-a blestemat a9a: - S tc bat Dumnezeu I Tu e$ti de vir peniru pei, r-eJh.rl.lui l.u : Psarcst t. fd.i i .. n ai r:::,2. nr, i Uniftel S; utnbli din crenqi-n crarn.. din :-dur^ in prdur.. din , odrr o -od-u.tor .rrij d pF tr;rr'- r;u I l a r d p n u - t \ c i S , s i ,n , . r m d " r , r , i t r e u l i f . l . _ f . ( d ! Abia rosti mama cEst blestcrn, cind dcodet cc sc lntimpli ? Ftelan se pref:icu ct.od:rti n pasairc fi ,bur cprc codru, _ De ahrn.ri, cl zboar din crerngi in crcanci:. .tj pidure in.pdure, din codru in codr, tot chemind pe ia_ te-su picrdut. N u I J _ r . i r i \ . a n . d ^ n . r n , L r tt u i n , . . . r 1 . r LcJ L a c e l a . i b i , * r e m . . - r r . t i i . , u r t t r ^ C u . D . u ^ f r a r c t ep ; . r d d r . Nici un blcstem nu se prinde, ca blcstenrul de mamij.
"Astra Maramu.etului", t$:t. nr. 24. (spinfa-Ma:amur.r) -

CUCUL Au fost odati doi oamcni, un hrb:rt -!i o nriere Si a u l r : i r i r d \ [ . r ' , r il u r n n . r il o i r -n u i n . Copii nu av.'au si tr:tiar de almintrclca bine, numai c se iot aindcau c daci vor slfibi, ciDc o sa i tie. .i Ccrui-ru .i intr-rrnn dc la Dumnezcu .n sir te dcie un copil. ori Si doi. Bnnl Dunnczcu lc-a asceltrt rui:iciune lor si i-au diruit cu doi copii, nmnrdoi flrjod si ran Doamne as,r dc lrnmosi si de faiDi, de Diri n no mai fost as de frunrosi, nici n-or nlai fi si ni.i si nu m.1i fic. AFdar, cci doi copii triiau foarte bine laolalt:r, de nici nu i prrtca d{rspirti nimenca dc lingiiotattli. Jupin Sntana iisi a tipt intrc ci minic, pizm si r au inccput la sfadi si la ccad ii s-au cerlet, Fin Sr .. li s-a urit printitor de ci si le-au dat urmi!.rlJl blstm :

* Desprt v'i Domnul-llumnezeu deolalt Si atunol s v:i n1a1intiluiii, cind !.a irltiLni cerul cu piRrintul ;i lua cu soarele. ,{sa.lar, bunul Dumnczcu s a miniat pc cci doi copil ii prinlin.:l blstrinlLrl printilor, i a f:rcut dou psiri Ei i-a dcsp::,r'tii,ziciDdlr-lc j - V,ri si nu v lnai intilniti pinl atunci, pini se va intiini ci'rrl cu pimintul si tuna c soarclc $i ir1 zilra d Bunr'i.rertifr, i-a trimis in do!il p:rr1i tc lutrtii_ P . ' ' i d . i . I , , ' , I t . , r , u lC u u . i , . p - u n u t ,. I \ ' r r r L . .. r ru : . r . ; r d . . l i i r D . . . .^ r . L r o . . r , , l . , tp t ; , Cucu I .r trimis incoio iar pc \,-arrotonlr.tl i-a trimis i;{.3.e si l.r a zi! lor : - Nr.r doi copii, in trcj tLirli dc zile in tot anul, 3ar tot strisaii unut po attul si s::1nu v:r nli puteti itl_ tilni De-:Ll nci zic orlnllIii cri vioc cLrcu alc t Btagov9tenii. Asa zic oarn.nii, cil cucul nurrai un ou ou si it cloceSto pitiulir:lritusu. i:rr dup,l cc :jcoa1.rpuiul, il h.:inc;rc cu 3pri rji lnin.rr'o, pin:r .c .f|slc marc si it inva-tji sii cinte J mic, dc colo:rre rosuncucu(. Pitimpir:Ltusrr esle o pasarre {iLbior.

""'" "', """"RY#T'XY': (Lupra-^lba)


[F]rATrl CU PRUI, DII ,^.Utrl L fril odatalllt1 impirrt fi a \.ut doi fcciori: pe Cocu si De Sfefan, anrln.loi cLr pir.Lrl clc aLrr. p.r urncrc aveau ritc un lucefrir, pc pcpiLrfi scmnul iunci ,si a soarelui, ,irc -f.rtr lor sh';riucca ci ti pcatra cea .icumpIntrriirtul a pornit la un r:lztroi rnarc, din care nici nu s a n11i re-ntors. cri(.i ..lusmanii i a omorit. Inaits de a pleca imp:tratui Ia cel rzboi, a zis fiiloF - Asclrllati, fiilor, cc v:r spun ! Eu m duc Ia rzbot, {ar; voi rdmineti in pace cu mama voastr Qi de cumva

t5+

r53

s-ar intnrpla, ca eu sri mor in acoll rzboi mare, atinci \.iL., Ilu.':ul"Cru. tnIo I n Dupar slirritul birtirli.i, auzind impir:rtcasa dcsprL: indatri strinsc sfat mare Fi ini:id in noartea solului.i, scaxnLLl iinpir:'rtcsc prc liul ei Cucu, prL.curn latsase iatl siu. r i priru bin.' dc :!c.ista $i in.{'t)Lr l.ui $|1rfal] inlri a pizmiri prir trrir' .,i!n.Vizind ac.nsta nriina lor, se inc.rri .ls1Ldr i iilrr-r.1ca:lrrsii toat{r lr.i iil das.r't. crici nici rul !ru \.i)ja d..rii irrpr-Lrjrticori norrtc. l,ucfLrl d,,!rni lr lnpt:r tutrc cci doi fr:rli si Skrfan invilr,re Dr! lrrtr'lilr Cn.]u f.i-l alorlq de pri s.aunul nrpir:1tc.r.r. Aiurri ..u,,ind .l.spre acfaslx trti:il lo|., carc sc a{li tn ccal!r1tl ltrnr.. -(.ric. nuInilidccit o cart. si dind o unui corb. il slobo,i pe brrri.ul FlmintLrlui sii iasi a{nrir in lumL-ircca nou:r cu cafi.a li s o dca feciorullri su acuma impilmtD.Lr $ioiatl nu iri(ii ii siln1 nici ini|rrntrilc i:rtine silr, cir nu facc )inc ii t lucrul r:irn:lsc ca nlai naijrtir. Mirna l.r sup:irrtii joaltc, s a bolnivit frcu ,si illa_ inte d.-a nruri ch{,mir pre anindoi fiii ]a \ine Si se inI u r, . , r r i i \::rzind ;i dc axi:i d:!ti. cil s{atrl ei Fiifinlcsc n-i D'rci nu !n,'r ns.uital,i voi Do minc, cu vri irlrltirn cu lr(.rimil(' irl o.Ll .ii cu lil]lb:i dc n.)rrt.. ca Dumrola rrisarit ni p.r rclizcu .ri v'i .1fst)rri( rl ilflt:i. po unr11 lait la sfriDiiat, ci .ri.i:t vri v.ti inc.rca a vi intiini laa lalt:r. s'i n.r \.i s0 irnplincrscri ..asir:l crrcr. a voa5trri I Zin1.1.(r:rtfr. rlnrln lnrrri, irrrir Pisrua intre cci doi frati 1in1ri(i nrii dl]i)rrt.. a-i do Nu nult (lupi ,rcf.rr, tir..ei doi ffri.i in'rrpu grcle cr'l j.ni.onitiirlf,r rlin larLrntfU, in vi'juri a1'.au rllr c bine sr-L nlai .u dinsii, ci' tai:il si nr:rmn lor l..)rbfril pisiri irtr.ir sin". .rilJi Aturri .1,; doi ifrii ;.i e&rjier;] aInilttL' de bltistfrnul pc {.atc siu la sinc, pcnmtlrrui l,)r. si a:n S:riirn.hrm::t irnD:r.a LL(rlitlt. tru sc V']zr^ndD1a.I l,rr, ci dcii tirziu, totursi se iarlil uiui pr altul sc inclui a lc lr.surr iD.itva blllstimul, '.i asa ccru dc la srm,i din c.ca iume, ca pre ambii frati si-i

lrefac in rloui pa-lari; apoi Stcfrn s:i rmhil in iurnea ccx nou, iar:L Cucu sri fic a.Lusin lumea cealalt, la tatl Aceasta s.-ntinpli numaidr.il- Acel Stcfan e pa:jerea .1.r la noi. carc cintri ,.l]Llcu.!-qi at,rnci strlq pc fral. siu ,:iir1 ccca lu]nc: inri r(1li dL.acolorispLrndelitcf:LnI Adi, .i sc stritil ifa',ii ur-,.rlP. aliul.
S. FL. NIARIAN, Atnitolaatia paporand ron r,

APA SOMNULUI Sc povcstcft..lin bitrtni. c:i intr-o vrcm-" tritiau doi frali: Mitru si Go!u. Amindoi crau pi:stori qi avcau oi cu stelc ;i cu miikr. O jumtate din accste oi erau albe, iar ceal:rlti junritatc n.{re. 9i s au intctes intrc dinsii, .a l\titru s:"r -aibri in inqrijire oile cclo albe, iar Gogu pc ..rl no'jrc. Intclcrcrca n n fost grea, c de cind sintem .ameni pc pimint, o draaostemai mare:i mai curat ca intre llitru;i GoqU. nu sc rnai pomenis.. t{ai toati vrcrn.a crau nedespirtiti, jutindu se si imbiirb:itindu se lntr una din zile, Mi1flr, atras dc ni:tc poicni cu iarb !.rde si fragedi. cc lc v.dca in rirful unui mrntc inalt n . u r t l ' D 1 ; , ' r , n ; d o ' . . . . , r n . . . o p o r n ii n Lr-acolo, cu tulln s.r dc oi albe. Si inir ad.v:ir cii or.u ncsplrs clc frumoase poienele tr..lca. iar iarb virrse mai sras $i mai fra{lc.Ur.Mitru se as!:zrila unbrr nnor brazi inalti, cind auzi r"ur,l ol; ul J ||n"r , di lr.un iz\o- ^ .urj i in CupriD-c cle setc, s. duse fi bu dupi poJta inimei. [?] Bictul Mjlru se frcca mareu la ochi. crezlnd c nu ved.. binc ;i nu rnni s1.icce s gindeesci: "Doamne, aar cc i a-(tr ? Doar n-oi fi clormit un an dc zita.t. Asa :i v,-l-^. Vi rr . n r,.i. Sa .oLor din murt-1.,Ft inalt, pc de o partc, ca s:r $i caute turma de oi, iar pc dc lt.i parte, ca sii-l intilneasc pe iubitui salu {rate (;ogu. Dar in vale fi peste tot, intilni tot oameni necu757

noscutj, imbrr'icati in altfci dc sl.aic: ti c)r.c vorbei} .hiar o ]irnbit can dcoscbiti. li intrcbt'} Cc cof,u !i de firrmele de oi albe, si de oi ncrro. dir oanrcnii I cre.leau sau vr.un slriinr \'.nit dc undcva dc d.parte sarr c Du e in toittc nintile. Nirr|])i n alizis{r m:icar de vrcrun Gogrr si nu v:tzusc dour'r turn. dc oi crrln spune et: ura alb si cealrlLi n.,lqrri. Dnp! ce stfibritu 1i.;ls.Jrli iati mnDtii, tortc ir:rcLrile Si loatc vilc pc un(li.urrbla cl. si CioLu clr i,il,-r, n4jtru se duse in sat, acnlri, ir] nlldL'jdcr .;i acoto o .ita .ev vesti d.spre frnl(' stiu. Cid ajLrns.'insjr lr nrnr.rinox sirlului, !c oDri nuc !j in|n:inurit. Sr1ul t1u scrrrinndr ioc cu..r1 t). crrc il (li., i,,l l r . r . s i r r . r 1 . , , ,' ,. r. . i, r . . , r, . , , , i r , . , . a curn ]c lislrsc !i cascln erau cu t.rtlrl altfcl. Cit (tesDre l o . ' r i 1 n rp , .r . . t i r . r r i . | r i , r i . . , r . . i s , : r i , n ' d l i\ i l f t port li qrai. !,Dar cc i asta Doamnc DLtnn.zeu:ei. i:i zjse bietul Mitru. ,,Nu curnlx nri s- strirxbt vizut ? Sau nu cunva llu nr-ar'Il trezit inc din somn ?( So indrept sDrc cnsa printea\c, dar in locrl aceia era acum alti csti, in caro trr'tiau aiti ormor)i. .re iI larri drcpt nebun, cirld ii tutrotri dc frat siiu Cog!. - Nici nu s-a pom.nit iiccn vrcu pistor cu n,rmete de Goqu - ii ziccau ci. uitindu s,r in .l ca ia o dihaDie pictil cine ;tie dc uncic. Ncnorocjtul dc Mitr:u n nrai itin pe rc trNxe se qrisr];ic. Snnti numai cr:' hl1mciL il stringc r.ju d. ior sj se Cusc la un brutir, ca sarti cLtrDp.rr, .rn codru de piine" Lui piinca $i scoasc un baD rlc arcjnt. ca sr'to nl.'rteascir_ ' : ,,,.,r. - 8 .i , 1 ^. . i i .,:..:. t , s . r" r , . n i > i nu nlai rncrgc. Dar nli rltlrl - Dc ce sri nu nl.ar{.] ? - ir:trcbi l\{itru, rar.r catdea din mirarc h rni|rrr. - Nu v.,zi ci pc ci sti chipul impirntur.ui nostru I\rft|ni l - Da, dar sint nrri L,in.r do trci srrle dc eni d cind a mu.lt Eultnnri !i rtlilr]i d.rnDc\tc Criv.it-irnt;:r-at. pc semn. oi fi r.ii.iils \; Lx rlin vr.n.rr l.q,a. La vorbcl ir.r, lo:, N;ni(,1 plistorli t{iiru iu lumi, $at.a d un LLrlqrl.. .,a:rrc \r'srizicit.!u am dormit trci sute do aniri -- isi zis. cl - ,,:i dc aceca ni srnnt asa de strilin si nirncni nu ;iic !i rni dca vreo veste dsprc bietul meu irate Gogu l* 158

L i q i p i i F n d. i i i j n . 1 t . . u r n d m . r . u p i n i . e d j u n s 6 in vi.ful acoluiasi muntc unde donnise trci sute de ani. Acolo.jc porni pc un plins amar. Din multcte lacrimi cc v:]rs:i, sc fcu un izvor. care din muntc, isi tui cLfumul ]a vale. Astlzi] nlr mi oste izvorul acetfl. Din apa ce a riimas din vremea ac.ea, s,a format insii o ftoRrc. Creste f , r i m' ! r r a p r r n n I n r i i p : r r 7i ^ ,,l,.inpa n{itru plingca si printr{r lacrimi il chcma mcrcu p frtele si : - C o j t uI C . . : ' r n. n.,.nir .j zi,r., .l . Cutr.iera nluntii, striibritca piicluri qi v.'ti inturecoas ::1 srrlga merell : Goqu ! co$r I Le urma urmolor, I)unnxrz\r cci blrn avu nlit d6 slifmaul pistor si I prcfricu intr o pa,lirr., cir.r (]ste cucui. D(r ac,.ea. oarn.'nii din partci loclLlui, cr:cd c:i lrunci .,ind cucu cintri : ,.crcu I cucu !. a..irti l:,:rsarrc nu e attr|.vr .idrit Jrlltorui Mitru car ili choanlarpc lratc su: , Goiju I Goqu l{l
'^clerru1 la sale", 1925,nr, 1.

],].J(I F]N])A CUCL,]I,UT Ci.,:i itltFrn s,rt f.ii'rLt d,ri frlti : r.:.r unrrl i] chcma Ton si rs ccl:rlill C'rcu. Cucu era miri lrli., u. biic'u)dfu carn clc optsprczece prim:ivori, dar Ion. ora.,nr in toirti {irfa.si nrslrrt $i fiindcar Frau frai.i buni, s.d.alr clr totii }a rlrl l.c. CrL.u tine ta.c lnuli ]n I.n si I aiLrtr la toatc, ins ]ccsta cra carf slnclriu :i si carlr tr.,n n.vasta. lliL era un p'ri dc f.rroic si iLrlnilfll.. lrunroalrisi vrcdnici si apot Ton cfl ii cnrn boi.r)!; toiri'r tr.rbrnilc casci lc lir(:r pa spinrrca iui Cucu; iaf cl nu umbla dccit dup:r .ri9tig, cc.e ce la{cu pe ncvasta lui s tie mult ]a Cucu, b;r iDc si-t in!'fijeasr s:i nu suf.rc do Dimicl ; buni oar, la Jrc cire ielca clr ciimfa cea mai frumoasi Si briul btut

159

cu rnirgcle ti cu fllrturi, decit Cucu; lucru ce cam d;dlr dc brinuii nr lnrrc (i si vorbeasc gllrilc rele, vorbe c tutchsuri .,iudrir'. Or.icit do binc fra corcolil: biiatul, el nu bga iD sealllil la Dirric,.r"r.l slia ca-L mrrlce$te Si face s;"rfic risplitii icnr .u atita si :rpoi gindurile lui cru i. brindutilc .lc f{i. (lirl sai, cu ..re duDrinicile sc t'r.a dc ]ninii h hora:.i.Lr circ pctrccca in tilcuri si cirni lituri, 1a s,:.zii,ni. Dar vorbfttc azi. v.rb{rste miinc. onrul oricit dc srrrd ar fi, i sc pafc cli alrd., li c.rl pro:it c intclegc Si krrl bg:r.rrr \rtmc'r asa in cap, gindtrri cii luriea parcii arc draptatc, cil prci:t di.hisc:te p(r Cucu. Catrina ]ui, c'rm s-o chem. si Drcr il iatld:r ]a lurnc. l;i orfe tn liPsa lrJi nu i vrao dricie pc.aras;i ? $i prinsc n :ri spiona rlo'jasla. Nu cumva chitoitc ccvn ? Si lucnr drac lui, dcsiul si-ti intrc astfci d.i g:ir'launi in cnp, c-apoi nu scnpi ata cu u:orul. $i 7i c zi, prj'ls.] sli-l road,i tr:n|iala si s:' ti zic:i : .cum sc poato fcmcil| lni sir I insclc, foncia lui cu carc s-a luat din dragostc. Si inci cu cinc ? Cu Jrnteleli l" $i se uiti fi as.ultr ; cind vorbea ncvast:r cu Cuc'r. i se prea cri privirilc n au dccit l mina dragostci:i iof cuvintul auzit, il tilcrria tu mintca lui cir ar fi inscnrnird ia cutare ti cutrre lu.r , ir cind fa ii zi..a : ..CLrctrsor. repode tu cof.lc si umplc lc cu :lpir", i sc parrea cir dcz mierdarea asia vinc din prca mult {ericire de draqo-'tt. ce-i picri pe sufletut ci. -Si i scca inirna omlrlui li i ardea pe suflct, ca ii cum i ar {i turnst cinev o oa|'l cu api Iiartir pe innnir. Dar nu putu s 1ie mult ; chinu! iunsesea-l roadc ci ii cariul pc lcmn Si nu mai Putr! ribda. sc duce 15 un ii.q dcpartc, crr Sc fcLl nltr-o ri.i chiric, pcnttu citcva zilc li-l liis pe Cucu 9i pe ne\ast. Dar mfrse numi pir la un loc si dupii cc b::u bjnc 1a un ratoi, noapta, pc cind dormeau qi apel, veni acas;l. Ls carul intr n dos; ciinii il cunosteau, dar cum sri-i pdndil ? Acopcd;ul casci, ca Ia tar, la cele mi nulte case, de paie ; sc sui pe qur, pe urm pe cas ; fcu o ga cu miinile in paie Si intr in pod incet ins cu t60

baral Ia el ; diD pod, incet,. incet, ie cobori pe scar jos Si era lunii. 1un ca ziua Ascuit;t; dar urechite ii huiau, capnl lui era un clocot $i rninrd_ii b.,rcd !jL-i spargi cosut pi.ptutui .i i p;rea in l;ihuirii lui de butur.i, .,ude i.v. un ris"r. parr; venau qlasuri inccte de deumierdare, ceea ce ii Jzjau s rcneasc Si s:i deschid cu putere uia. perdele de lu_ min, ]satc de lun pe ferestre, zuErveau ce.cevelele drept- pc lut|ll din mijlocut casei ;i tmtna tot cuprinsul $i arta pc Ion in toaftt infioriitoarea lui inftif;re, co prul vilvoi, ochii holbati $i vinele Jet6i iesite si c; barrla, gata s loveasc. La rmetul li. Cucu cara dormea pc lait ln f.rcastr $i nevasta carc cra pc cuptor, sri; ca arsi si r:rcniri : ,,cc este ?,.. irr cind ddu iu oclrii dr: Irate si:u crczu cij a innebunit si striqa i - B:rdicil, ce vrei s faci - !i (lind n:rvat la uDa din feri:strc. ic:i afar.i ti a pdns a fugi. lon. v:izindu-sa inselat in a$icptarea tui. ii czu barda din miini si fi las capul in ios, .a un osindit. Si I lu. C. r. . ' | 'r JL.. In.p;imnldr si orinsd^ d u \ p ,- 1 . . i n r t . i I r i r c r t d i n i . p r i n , i p i r r l r.rp L, itindu-sc- ilapoi cu 4rijr'r :i iniricotat de i se pr'irea ;i in umbra lui chipul lui frat. sriu ameninttor. $i a ajuns intr o vale, ta poatete inverzite ale unui munte stincos. Triznciul, sc ved-., a dosprins cindva o bu.at din trufia Iui si a trimis-o p n ;n toc aleschis, tocmai icolo. El, trudit dc atita iue, n-a mai putut mcrqc fi s-r aszat po dinsa Fi a prins a plinqc c amr'F .ciu r, prins da mii de br'inuicti si qindurj.-Si plins Si a plirs, do nici mircarc nu i n tr.,biit. Si a;tins-ptu:i " - j r u r t ! I i n i . n r ^ t i d . , r , r . l r . , r. . e r " i i t . d"'n r r i n . F , l i n c l d ^ ^ ; tu n i " \ . | l . d L . r i rr i . . n : u r q c r d i n stinci. $i vr]zut Ion nebunia, insri in tocul orbitoarei temeri de inscliciune, vei atta rxni omorltoara. mustrarca dc cuset, .:rf. nu-i d;idu ri{rz mutt :i se l:l clr fcmoia in Im 1ui {ratc siur, sir"i.lirldu 1 prin piduri fi pri_ - tr{ii Cucuie ! Mi Curulc I Vino acasii mi. c aln gresit. Se nitnr.i in tooie lintinite si in toate iazudle zile si n a p t i .n ^ . l . r . r ' r l i . t a u . , u r ! r n " f " J . f i n . i r J a r d c s r : r , - 161

cir izvolul dc lacrimi. Aici topiti cLcobos.ali, isi puscri qurilo arsc dc set.r la criDirto.r stincii, insi cum sorbir sc ;i prefcu.i in douri piisriri sure. ,5i atita in -suflctul lor crau dc dczn:rd'''jdui!i, incit nu biitjarri dc seamii schirbQroa lor si printcri a colinda mclca[uriie si pirlL]rilc si dcci atlt] il chlDnrri si-t imr i r . . r i ,l i o r . n . t r " t r , r , , r ti i r n r i putuau st.jsr dccit ,.Cucu I CLrLr r(, si rla e.au dc zoriti in ciutar.a 1or. in.it l.'rsitu ouilc in.ibul altor parsiri. Oanr.nji, dintr ur1 inccpui, s au minunal dc ac!:rst palilrc si nestiind cum ii zice, i ru pu1 por{{ia dupar str1q,'riul ci | ,,cucul !,, ti cucu a rilmrl pinri in ziua d
ION DitAGOSL\V . , A l b i a , 1 0 0 ? 1 1 0 8 .. r l : l L

in tara lor. ii puica la ingrFat Si i miirca, ala cum inqn:rtm noi vitelc Si dupr:rce Ie ingr.lf;lrn, le ticm l-etele iiar,, crau frtmoasc. nu lc mincau, ci le da imp,rratului, Vizind Alexandru inp;rat (,,:rciipcinji ii prad tara' s a Dornit cu orttc impotriva lor', .a si-i taia Pini la unui. sr'r nu nr:i r-'inrlic orm dc dtPcini A strins oaste mutLi ;i ci:pitani littii, alesi tot din sutit zece, c:r a se batc cu ciipcinii nu ora lucru d laqir' Cei rnai vitcji c;ipitani crau Cu.u fi Mugur. Pe Lrndc rr..qeau a.qti doi viteji, s:lrca capurile ciip.inilor ca iajrba inaintea coasei. Brltaia a tinrlt t.ei zile ;i trei nopli Si Alcxandrulmp:irat nu puha rr-rpunc pc cipcini. ln ziua a patra' Cucu ti Mugur au priDs pc imP:iratul .i:pcinilor, I au dus in fata lui Alerand.u-lmpiirat 9i i au tariat capul; Si trii cripcinilor i-au dat foc din patru pirti Si n ars o lun inireaq;:, c tara lor era:l$a do mare, d nu-i 5tia nimeni nargcnile. De cunl a ars ttra {r:tPcinilor' s a cur:itit pmintul ii oamenii de ei, a9a cii nr.rmai rlumcle le a rmas. V:izind Alcxandru-lmprat fitejia cclor doi lratri fcti Jrumosi. nu i-a mai lsat dc linll:r cl. i-a fr"rcut qenerali, c pe'unde trecea ei cu paiolul in minri. sin(cle de 1 -in.un:nl Piri,t. Al, randru r b.ltut mulli imprdli )i !r.ri. I I d' ir'lpotrivit nimeni nu cuteza s i se impotrivcasc; pe unde irccea. biruia, pentru cri Dumnezeu i- dat putere s biruiasoi lumea {-apoi s moar. A tot mers inspre amiezi cu o$tile, prin locuri pu$tii, plino d fiare silbatice si de balaud; pe unde trecea da foc ca s:"r cutasc D;mintul dp roai^ Ar^7rviilF. Luni rnl"'(i a rr"rs Alex.rdru-lnp;lra1 .u .ci dni cFn.rsli ii s,i. cu'u 'i Mucur 1i n au mii dat pste locuri locuite de oameni. Gindul | ,r .rq \i mprel pini l. m rrt"nile lu r-;i Cum nloreeau ei asa. intr o zi, numai ce au z:irit niste tomei cl!:i pc ni5te cai albi ca omitrr ii sPrintenl ca vi11tu. Jntre celelaltc femei, una era a;a de frumos imbr.icaur. de shlucea tocmai ca soarele. Mcryind Alcxandru Imprat inspte ele, le-a intrcbat cum 9i ce-i' 9i de ce umbl ele cliiri. f:rr brbati. Ele i-au rspuns c acela c imprtja lor, .qi in tara lor femeile 1in locu1 birrbatilor Si brbatii locl fcmeilor. Acolo a poposit

CUCUL Pc vremea lui Alcrandrrr ImPirirl, tirlis un boier ,rnr nri p,rr."l o" Lo- 11 ; .r :.r , . lr L | ,I i'. !. , m. , 1 3ru _", .\,., d"r : r' : d florr. Dr pmint, nici llrccirJ:ir p. ccr, mai frurnos d.rcit coi .]oi fccicri ai boierului. I,IinLrni dc frumofi s au si minune de frumosi nu crcscrrt. Dr:scLrt Clnd erau de doisprczcce :ini. ic a mcrs vcstcl ii cum c;i po\.est.a pinii la curtcn lui Alorandm-Impirat, sa lucctori da feciori, nu-s ii nouil litri $i nou:r miri. Ali:xandru lmprat a vonit dc i 'r vrizut, li ctrm pus ochii pe ci, i a $i rinduit cirpitani in oastc, citci Alcr.andruImp:lht era viteaz ti viteii ciuta ti la olstc 5:: aibir- Dar si nu uit s spun c cei doi fccioli dc boicri. pe unlrl il chc a Cuc ti pe unul Muqur. P. !'rcmea ceeia tf:rilLr c:lpcinii,.lc la briu in ios om si clc ]a bri in sus cino. lli avcarl taru lor li lmPiratu 1or, inspre miaznoapte dc imp:ir:itia lui At.xandru Imprat. lmpirratr cpcinihr nivlea iu {iccare an in trile noastrc, rlc prda averilc. prindea faciod $i fete, ii duce 162

163

Alexandru cu oastea $i generalii sii. l-i.mailc ostiiiile erau atit de frumoase gi atrgarloare, incit pc-a Doaltre locuri, a$a f.mei ntr s-au v:rzirt. Cucu, varzind dintre to:rtc una mai frunoasi, dup cum ii cintecu: !,cum ii luna intr.r stele'.. s,a indrigo.stit de ea ii f.ir;|l dinsa se simtca c:'r n ar mai putoa tr.'ri i pe cind Mugur, Iiind de o fi.c mai blind, a rimas ncispitit. In nrp:irirlia fenleilor, a poDosii Alexandru-lmp:i.at doLrr siptilrnini. Pofninclu si oftilc tusprc risi"rrit, a tot Inrs pina' Cc a ajuns la rai Raiu ra .pzit dc un inqer cu palo; dc foc, si nu Lisa pc ninrcni sarinlfc pe poarta .iului, {:iri numai oameni curali fi firat picrtc. Mrilti au rr'rmns uimiti dc frumusot.a railui si nllrlti mergc:tu la inger, si i k'se pe poartri, drr putini intrau. Printre cei nulti a mcrs Si Cc1rti Mugur. Mugur rrcrUca inaintc ii Cucu cu mindra lui, v.nea inapoi. MugLlr. cum a ajuns la poart, in{erul l-a lsat dc-a trecut, fiind crai si blind din {ilc. Cucu, vrizind pe frate saiu in rri. hai si el cu mindra lui dc minii, doar ar putea trece, dar Dumnczcu l-a pcdepsit, prefaLcindu-1 intr-o pascrc, dim9 t n u n . ' r r n , n d r r l u i , L r r , l . C u m i n d r i - n . i , n . m o n in u Dc atunci :i pln:i in ,ua de astzi, Cucu isi cint numolc cu jelc, in frumoasclc zile de prim:tvirlTEOFIL BIZON I. Creaag. l91r (VaL.a Dornei-Sucea!e).

trburile in bu rinduiil, ca un slint al lui Dumnezeu ce era. Povestea britrineasc spube c, intre alte avuturi ale slc, avca Si o hcrXhciic hscmnat de cai frumosi, tot uu si unu, negri in pir ca pana corbului li iuli ca focul, dc mincau nori, nu alta. M:r rog d voastrc, cri de sfint ti d-le pace I Si in vremurile ale, cunl din pi'rcate si rcum. pc linq:r siinti, oamenii lui Dlnnnrzcu, crau fi dL.stui holi dc codru, drci ;i drac ti .r itvut ;i-)i va avca lot.lcauna partca sa in lum.. Dar mai inainto vri:nc, hol,ii eru lot mai putini 9i mai r]u iric si ru:inc ri fcdcau prin codri neumblali decit Ce duhuri rele : pc .id in ziua de azi, din pijcate, hotji s au inmullit atit dc tarc, incit mai nu e colt undc sil nu dxi de ei I in srt.', in orrse si pc tot locul, te Iur ziua nimiaz ma.c, ba l. Iac dc le dai cu mina ta si tu r:imii cu o minr"r la inim,t ti cu alta sc:lrpinindu-1e in cap ! Un hotomaD dc tuuntc. pe vremurile alea, era li Da rrndc si pini und.:, .:r accsta afl de cair lui Sfeti-Pctrc ti isi ptrsc in lind s i ftsrpeleasc::. Vrene muit nu mai trocu la mijloc, de vrema ce pnr lume cu Durnneze, SIcti-Pctrc cra mai nlult ' r ' uc:tltor , um f, u >i i luri "Tii.'i.u 5 i r . J i r n r - on o , p l ^ . ei la pildure, biete l A doua zi pic fi Sleti Petrc din clartoriile salc.. Si cum voni, htreabi dc .ai. Caii ii.iiri ! C o fi. c o drcgc, c sucita, c invirtita, r'ru sirlt caii ti pace ! Ei ! de luat i-a luat, dar cinc i a luat ti undc i dus ? Sleti Pctrc, ca un slint d lui Dumnezcu ce er, n_ nlaidccit qhici hotul: 'Cucu i.a lua|r! fi dup el copii I Sfeti-Petre ceru do la Dumnezeu si-i dea citiva cini \ . i r , i - i . ( u c d r ^ s . p l . . . , . ' . , d , r r rJ , r ' r ' i^ r i Dumnezeu ii detc lupii, ii do atunci lupii au r:nnas s fie cinii lui Sfeti P.lre. Fi plec SJeti-Pctrf cu.inii dupti el, ti rr"iscoli toate pdurile si toate hududoiriclc, de dimineat pini seara Si de urma cailor nu lnai aloie :i nici du a hotului. li apuc noaptea in pitdltro fi cra o noapte d-le de si-li dai cu degetele in ociri d. tutuncc, bcar nu altceva, mai intunerec ca in iad. Nu nli vedea Sfeti-Petre incotro s

FIOTUL CAILOR SFINTULUI PETNE [ . ] Povestca bt.incasc spune, mre-let. cri i vrcmea vache, lumea cra mai bun Si p:imintl mai curat ca acum. D-aia ti Dumnezcu Si sfintii umblau pe pmint. qi sfintii iii avcau $i ei cuprinsui lor, cum buniioar avem $i noi azi : casi, rnas, vitiioare, copilaii ti de toate cite trebuie 1a cas omuiui. Intre slinti insar, :il mai insemnat era SJcti,Petrca. El umbla mai mult cu bunul Dumnezeu p-un drum- Dar i9i avea +i el, ca tot romnul, rostu lui, casa Si toate 164

mai apuce. Atunci se ruei lrl la Dumnczeu s frcli vrco minune, ca s-i lunfneze cala. Du nczeu sfintu, ascultarruqirilriea lui SJeli P.tre ii cit te-ai ;terge la ochi, se umplu toati pidurca dc liclrrici. Sfeti-Pctra sc invcs.li si pc lunina licriciior mai ciut caii toat noptea prin pduri, iar la ziu:r sc intoarse acas,tot fr:r cai. Atunci Sfoti-Pe|Ie blestmal pc Cuc ca s:i sc prcfacar . ui.or.rr"r ,. t . , . o . a r i , r , . r : . , ,I . l r r i n mekr und s-o afl. De atunci holul Cucu a rlimas pas:lre nca{r:i fi ble:rtematri, ti cind ti a cinta in spate. pe crsi seu in curto, moarte iasemneazi. li el altceva nu mei zicc, dccit iiii stdgi toati ziua rumcl prin pduri: 'Cucu ! cucu l( Si cucu are mare fric de licurici. De acfca cum se ivcsc licuricii drin pdud, cl incetez de a mai cinta, crczind c Sfdi Petre i1 caut:L iar si I prinzil, pentru car i a {uxat caii. Licuricii sint lrlagosloviti d!' SIcti Petre, ca siL ]umlneze cale ritcitilol prin piduri i ci sint fr:cliile pi-rdrilor. I,li so ivesc tot ;rprorpc dc Sfoti Peirr, arLl]cr-i de ziua lui Sfcti Pctrc, cam prin postul lui Sin-Petru. Atunci si c u - u I . ^ e . , m \ . n ^ . ' v o r b a. i n t , ^ u t u i : Vcni postu ,ui Sin-Pelru, P:lr:i!i .Lriu bun{fiu, Si t.1nrcrua vilccaua, Si r.ntnd.uh potnr.aa. 'it linbn, credi\tele s. FL. I,!ARI^N,lnsecr.,e
ii ab ic.iuril e rnnl irllr, (TAra Romed.asci ?).

Dc cind s-au'trt:zit ii s-u cunos.rut, nu er ni.i o zi l.isati dc llllmn{.zcu, in care sii nu se intilneascit... Nu ,rdatri ]e rflai 1 uD loc, povcstinrl oare intreqi intr,rolalti, dospre un feli sru:rltul Ce l,rcruri fi iniimpl:lri dc alc br. Odatii. intre multc altc vorbe dc dc ior. na dintre nftstc doui_rJct.. .!r! sc chcma Zaic::, zise c.ltri sura, - $tii cc, sul.iltri drn(:r I cu aln visnt c voi fi pirscf.'...Ba ! tocmri in \is crrLmo pirs.rc. oarecu:.-r nu sa Ilrnoali]. insi s1iin a .'inia nr mai multe formc. parc .i stian a cnlta cr mrlic !]tc i)ascri, apoi ;ti:rm i' ltra ca .riDc1o, r zbirrir cir .rpr.l., a rinchcza ca caii.. ri ultc' ' . r r r . r' i . . 1 p| l,..l rai Dot adu(I] arn;nl.... Yczi, surrtr'r dfirr:r I f:rsprr.ri .{,eialti fati, .3rr.' so nrrnrcn Turturici - cu in(::r to.rnl.ri :!f..ita vis I rm avut, ca 5i ti]rc.. iruria, nu sf ziLi, .;i .rr .rrrc ctintre n.i se vr nfDlini crda cc :rn visrt lrnrinCouri !.. Atun,'i..le dor!ri ffto :r. .imr'isir:t, ca a.e.a cale se 1a s.rla r-.r.ri clcmin.rti, si fic px.cr.a.ca cin rrca! in rn.rl nrulto chiPud. Dup:i ac.asla s,:|jLrran'r anrfildnL' sulnl.la pa accl ri-r mas. ci-l vor tinoa . cca mai r'.ero ac ritct:l. Tati .i line sr:ra !... Aininaloua, srratcl. !. crrl.ar don{laii. {i.carr finld fo;i:tc ]nlrriiiti Ce crel] c,. alra lii sc iiltimiri., tn scrt tirnD. Zai.r, indi .. :.ir .u].at. n rir.rfrit ..rrDai!l.r;i. Ia :rr li ii.ri,.it .ind r .ln.vr, :r.. i irr Ii dat .::!r d. si birit. iir-;-rT,.irtur-i, ri, .1r',.1i i!1 :.iD., , i ir {i bin, si ru do:rrnr:i.l'rl.c pi,rarjn -iri.l a. rl .ind rtoi .a ra fi a..ca clr \':r r-iiti.ll r:!Irl,.,ll trl Zrica dol.rl rli:i lllr:1 ..iifi (l.lninfati-1, iarar .o].a cir.!.r.a nr.(,Prr1. l st] rcvail|r .ir zilll-, auzind din toate pi:.ti].' ccc.)sii(i tiiri. se tf.z; nur:rddcc;t...Ea arr ac'rma stniir d sornn, li'i ir(il(r si nrL r.lorrmal mai nlult, ce se va la(! /ilr''. irinar llirt Turturic..r ins:r. s :r luptat cu somnul pini ctiir; rni.,iirl no|iii .. B:r i .r:, acunrr rxai aproirpc de ziuii, cind s.ii.L)l o tlr|i rir.l ,.1!v,ltc ti :rCcrmi dusi, ca $i .ld ir ar' {i drr!riit Jl:i !rui'r. nojrfi .luiri olalt. 1Li7

IZAICA SI TUR'IUHICA] '., I o . u d .1 .. .., di n.rr 'i n. ',r .. .i i, :..t po-

^ Icst odntri doil;:i fcte vccino. cafc sc n(m.,3Lr un ci atc, de Lrlc alta sural;, adicir sorior, priciinii, peDtr.Lr cuin s iru curoscut, l!.'iiau foarte bine intrcolalti 16ii

Iac nlrrnai, cind sc r:itar zorile de dup culmile d " r l r . f r l o r .d i n d u n . d u > r i r . . j . i , u r r l ( . n u . d c p a r L c , / . d r . r c r a a L u m d. u , . i i n c , p r , l r - L r r r l r o p . - , . ^ t r u roas, tocmai dup cum s-a fost visat, Si $tia acum "inlr ". mullc Fascrl. :r -i .lrinuJ.l.sut In nrjli jnutte "l,ipuri. dup" .um adi.., -,,L. cjr r,r!r nriurc. Soarelo se-naltasc demlrlt pe ccri... Oamenii demult se scular si se impr,stiaf in toate priftilc ta tuu, cind iac !... deodat ni biata Turturic sre ca ftipt drept in ( u s d r n a r c . n u l u l . . , 1 r . .D . rf .. fot,.:.. .. rru n,ri area . ' , u , n Jn c ' r i . . , t r u m o \ . , . . u d . ] . p . . r . i . . i " . u s - , . d F mult vjl'1. ir prsc"t"ir". Taru r ,lr- .nlimftr- . JUri si, en.o bab nlinindu ti fcpede !acr, ca s:r ijunq ple vacari, car aclima era dcpartc, si carr rninind o zicca ; ,.pturrr ! pturrr !( . A t u n ( jT u r l u r i - . r . f , " u i , . . n n r , . r . . ,i l . r " n u ' l i J i r n l . r ^ ! - i n , i f ft r, irr, o runase vaca- De-aceoa s- supirat ea fo.rto tare, si dc-accea turtrica, cci en intr-o turturicii s-a fo.st prcfalcui, pin si in ziua dc astarzi .r mai mlilt spirrtjr, dccit cu voie bun. Nu a$a ins:r este Zaica.. Accash toi.t{]auna o vcsl ii bine dispus:i... Cintri lnai in tot t]rinutut cunr ;j vine la guri... Sarc incolo ti-ncoa.e li Iearlji diD lrj,.ilrf(: in p:]dure.. Strig si faca o muttime de fi!ri plin.lcr. Se r.rlir.: in r.l frliul d..rrb. M I p ..Jrt r.rd..,.rnJ n D , n e d r s o J c ..,' v o i ^ d s i .c t . r i . r . r i _ r . , r r . , . , : , r t

Copilita harnici, spl llumaidecit lina, o stoarse de ap fi resfirind-o, o intinse pe iarb la soare, s se usuceSi pentru c cra o cldur de var, mare ii inbufitoare, pin s i se lrsuce lina, intr Fi ea in liu, s se Dr' p. "rnd coprtr s, . aldr )i -n '3.orea in apa ccJ limped.r a riului. o zini, ieFind din stufi$ul pdrii Si vizind o cit era de mindr Si de Jrumoas, prinse ciud pc biala fat Si, de necaz c ara mai frumoas decit ea, ii lu:L hiinelc de pe rnal $i plec cu ele in pdure, frt c fitr s:r prinz de veste. Dupi-r c a ispr\'it de scldat, iegind s se imbrace, nu ti-a rnai g.lsit hainie unde le dczbrcase. l,e caut ca in toate prtile, se uit prin toat sxfi nurile ii prin toate pietrele 9i nagsinduJe p nicieli, a tn(.pul si plinq:r si s:r sc vaite, neftiind ce s Jaci:i Tat su, vzind c se inDopteaz ti c copila lui nu sar rnai inapoiazri de ia riu, pleac in caloa ei s-o crutc Ea, zarrindul pe o muche de deal wenind. s a Josit toat,r de rusine Si de team $i, nemaiavind incotro, s-r inisurat iute in lin, rgindu-se la Dumnezeu s o prcfacil int.-o pasre, s nu mai dea ochii cu tat-su... Dumnczcu ii ascult rugciunea ti copiiita se Fc{zictl riumaidcit intr-o psric neagr Si frumoas, in mie.l:r. Si de aceca miclla ar:c Julgii egri, iari piciorSelc si ciocul i-au r:imas rofii.
"Clendarul P.imeara". t9!3

" ",,,"", _,j,;,f ;.y,Ulj$


(Somcuta-Marc_ Ma.afture,

IVDUVA NIiCONSOLAT] POVESTNA MI!]RLEI A to:l odjrli intr-un (ir un pop, ..,rui.r nru.rndu i soli. rmsc.cnunrai cu n copil. $i copila lui ara asa de frumoas fi de cuminte, cum nu se mai pomcnisc s n1ai fi fost vrcodat:i in satul acirla. lntr-o zi, tatt siu a trimis o la du cu un cos de lin neagr, s o spele, ca s fi fac din ea haine popenti. 168 Zicc c dintru inceput, nlicrla nd er pasere ca acuma, ci ea a tost fata unui imprat; avea pru de ar $i intrecca in frumusete Si istetime pe toate fetele de impral de pe timpul ei. Mui9i feciori de imprat si multi feti frumosi au pe tit o si ca dintre toti ace:tia $i-a ales numai pre unul, carc era mai frumos qi pre care il iubea ea mai tare. Dar ca n-a avul noroc ;i parte s triasc mult timp cu bnrbattrl su, cici acesla nu mult dup ce s-a cs169

torit, s-a bolnvit Si murit, lisind prc tin:]ra navast in coa mai nrare jele. NcvnJjta.vzind c;i-a pierdut muit iubitul satu birr bat, cind ii cra mai draqii ti mai scumpii lumea fi cind i ar Ii plcut s toi trrii.rsc:i, s-a nrarhnit d.r moiirt! ti a inccpt a so !icr'rra si a plinqe dup dinsul, car nirne nu {ra in stare s o riingic.ci si i ahr. durcrca. In unni, vizind fi ca ci n :i nrai poate stipini filinsuf ti ( pe zi .o mcrr.tc sc usuci !:rzind .u ochii a ruqat prc Dumncz.u ca s . pr.facri intr-o pasere si intr'-n:.'st nrod si i schimbc liafa cc,r plilli-rdr a]narrrri ii suspin.. Dumncz.ru i a ascullat ruqiimintcr :ji-a Dr.rficut-o intr o mi.rli clr p{rne nctrc! cnr(j nlsfrnnorz:i iolca .i tir tfisiarea ei cca maro, $i cu rostul qalbin ca ccrra. Si t.unr s a prc{aicut.a in mierl, doauna a pi'rr'rsil curtite impirtL.sti, a zburnt tu piiduro $-n tot lo.rul, doar:r v:! ,rlrtc.r da prcstc br'rfbtut siru. Iia incir ca fal sti loafr! f'umos clrlta, si acuma .ra micri:i incit n incctcazi ct. .r cinta rcle moi fmuroase versuri, doari pr cnlt,rul ci \' put.a destepta pro sotul s:ru. Tot din a..ast,r pricini se ias ea ori si de cina s fie inv:itati a ciuta. .uqetind cti cu ctt va Sti nlai biDe, ]nai muttc ti mai frumoase ,.r.
I I

.du.' .lini,.rl.lti lrrn,. inir , ,t:r. Mai deprt. so zice, ci tol din a..as.Li pri.in:i. tsi i.c ' u r br r . . r r . i . , 1 . l , r i r r r i. . : n i' , , liitl r 'rapo . r . r J r t . , r, r ' i L rnai lesn. !i-r i :rud:L striitul sliu ..,t i.rlr)i,j si sri si! .L,s ''i,r^.

ll ir

.l

il v

' , i . . , , 1 ,. ,

ll

f,.,.

. :r

r I I

o-,"""-,,,");"Xk ll.,f lLlT;


(Sifct-Sr.cIJa).

elau albe $i locuiau in grdini in virlurile plopilor sau in niborii din pidudle parfumate. irrsai intr o dinlincali de ianuarie, o mierl i;i pirsi :L . .ir , | ,. n.i plimb. p.in ,mt,r,;urini. -- Miimico ii ziser:l puisorii - nu vezi car e frig $i nu ti-c team c rricciti ? - Frig ? - f:"tcu micrla cu un acr de disPret. Dar cc pr.stii mai spun.ti ? Nu vcdeti ci ianuarie tragc si moari ri odt':r cu cl sc va ducc ii lrigul ? ininrsc asadar adpilc i alb si zbur, indreptindu sc srrf. rirl dc la rnoar. Dxr a aurit o rloi Ianuarie cafc tocmai tunci iedea la Donrti casci saie, infiurat intr un sal da lin Si cu o scuiio n1 cap Mot Ianuarie tuica, insfi ru murise ln.:a' Dar cind uzi clr spunc micrla dcspre dinsul, s. I'icu foc l.r o rizbunitre qroiLzo..n,inic si inccplr sa se eindcascr'L nici. Intr:r in c.rs:r.stins. tocul carc urdca li, ctt citir putcro ii mai ralmisclc, sc porni si sfic ca si inghcle cirrlpi ilii ti 5a'incc:ri)a sri ninqai din nou. Sirrrnana rri.rlir. zbrrrars:i sc :rdripostfascii pc colul de la casa primnrului. lnsi-rscrvitoarea pusosc la friqare ni$tc crrne de porc ii tot lumul nlcr{ca la micrli. Micrla sc afunr:r a;a de tare, c:'r sc falcu neaqr:t cn un corb. Dupii ttci zita lanuari. i9i dete sufletul, iar mierla se intoorse la pui:orii din clrib Sfinte Dumnczcule ! ce u.it li se pru puifor-ilor ! Ba nici n-au vrut s-o r.conoatcii de mmir ii au alungt-o de ia cuib. D : r r l u i D u r n t z c ui s c f : i . ] r d i l i d c n c n o r o c i t ad e micrlit si fico a:a c:r t.atc lnierl.lc sar {ic nci.e pontru
, FLORIC D, IONESCU, I'eapxle ti pore$ti c{ piLsdrl, llori $i dninale, 6

IANI-I-{R! ji SjI MlERLItl,L Pcvc!1!a cc rnr(,azii este povostla cclof tf{ri rii| ur.nrlt ;.iLe xtc lunii iaDurir.. Ci.ri a fost .r frrntr], .ind totc micrietc cr:1u ntl),r,iar. nu ncsrc, a;a cum sini astzj. Ef. rr.cfr. cinJ l,,ii pirs t(air irlprfun:i cn vi1.ii, oilc cu lrrpii, i:rf :tonrffii bciru iaptc din lariuric cu pisicil. In lr.nrfrL accca, niicri.,lc, I70

INUNA MARE] A fost odat un imprat. Si irnpratul :lcela avca o .le trumoas:i,ci i s-a iius vsteapesie nou Tri Iii(ii a,sa ;i noui miri- $i dup ce a crcscut fiica acastaFi i-a 171

sosrr lrmpul ( *e cle\pdrlcasc.l de prinli. Inrp!rd1ul a mritat-o, qi la nunt a poltit o mullime de oaspeti din toate prtile. $i acuma, dupri ce s-au adlrnat toti oaspatii la un ioc. alese socrul cet mare, adic tatl miresei, dintre oaspcli,, de nun marc! pre Lrn imp:lrat a unei imp,ir:rlii, irll dc nun mare, pre o impirteas:r a ltei imprtii si se porrtr apoi cu totii la cununie. Iar dupii ce cei tjneri s-au cununat li dup ce s-nu intors dc la bisericir, toti oaspetii se $ezar:r ia masi si inGrpu.:L a sc veseli Si a tuqui, spunind nnul una, altul alta, dup cum e dtin 1a nunti. Iat ins c:'r tocmai cind tofi mcscnii e.au in cLrlmca vcselici, cind fieca.e oaspc ra mai binc dispus. nunul c.] mare, fie din uri, fie din pizmri c n a Iost ;mpiral teasa sa aleas ca nunii. s:ru din cc p.icini va fi fos1.,nu . i i u . d . \ 1 r l r . , a I n - . p u r n i u . rf r ^ \ ' - p r ( i n r p r , r u ' , . , . 1 rrare, infruntind-o inaintea oaspetilor cu nifte cuvinte Nna cea marc, imp,irartcas:t foarte Jru moas Fi iDteleapt ti cre sc numa Priviehitoarc, nu zise nemic l ccasta, mcr c avca toat dreptatea s Nunul cel nrare ins:i, nu se multirmi numai cu atita, .ri ol mai dupil vro citeva n]inutc, inepu iarli mai din gros a o infrunta si a o batjocuri inliniea oaspetilor. Privighitoarea Si de asti datit nu i rspunse ncmicii ci, plecind capul in jos, tcu cu piticul. [?] Nunul cei marc, vzind ci nna cca mare nu r raspundc nemic la infruntrrilo rale de ni nainte si voind ci - o ba{.io.urca'.i ri ,mai 'l)r.. /r .. .n urm.r i., .J j,r ii furat o pina de pe masi si ar fi ascuns-o. Privighitoarea, auzind culintale aceltcl. sc supir as de tare, incit a inceput a se ru{la i qindul su lui Durn, . ,u .!1 \ir. n / r , r . i a / i , . , ; d i , | , | ! . , a 1 , .L ,, vati, s-o lese asa cum etstc,iari de nu va afl o cu nemic vinofatii, s-o prefacir intr-o p:rsr(r,ca si poafi zbura in cotro vor duce o ochii, ca sii nu mai fie dc brtjocura si dc risul lumiiDumnczeu,care stia prea bio cil e n!,vinovat,ii as culti ruemintca $i o p.c{cu intr4 parsruici micaiPrivighitoarea, cum a Jost prefircutar in pasara, indnt s-,jcult de ling mireas::,undc sczusepin atncca, Si 772

a inceput a zbura pintre oaspeti. qi a$a zburind ea incolo 9i incoace. wo citeva minute, voind s ias afsr, di ,ile pinea ce Jurt c e ascuns dup spatele nunului cclui mare. 6i cum dcte ea de pine, se si pe umiul cel .drept al nunului si incepu a vorbi in iimba pseresc - Accsta, accsta a Jurat, a lurat pinea, pinea, ctati, ctati iute, iute, prindeli, prindcti, tihariul, tlhariul, iutc, iute 1... Oaspetii, cari rmaser:r inlemnlti, cind vzur;r c nuia cea marc s-a prefcut deodat in pasera si a zburat de d p nas, auzind-o acuma vorbind ti spunind caro c llhriul. ".-a furil pin.d. . \-ul1-r dpsrdbide li mati 'i inccpuri a c^r^.,a pr^ nunul ..1 frir.. \i 'pr^.(rndu_l aflari carpinea e ascuns la spatele lui. Socrul cel mare, adici tatl miresei, cum vzu accasta. se licu foc;i p:rrarde minie pre nun, una pentru c a in{runtt pre n na cea marc, fr ca aceasta s fi fost cit c negru sub unghie vinovat, iar al doilea, pentm cr-r prin aceasta i-a necinstit masa ti casa, qi a potuncit s:Fl r j , d i . n d n q r a b ;d i n , i p L l c i n c l " i . i \ i I p u p I n f u r c i . 6i cum a poruncit. arsas a ti intimplat. Nunul cel mare, m;icar c era impirat, flr luat pe sur de dup mas, sco'.s alr Si spinzurat ln lata tutu.or oaspetilor, precum ti a altor oameni, care se adunase s vad:r cum se fac nuntile imp:irte$ti. Nuna coa mara ins, nu sc prefcu iar$i cum fost mai nainte, ci ea a rmas si-n ziua de asLizi tot pascrc: purtind nurnai numclc dc ptivighitoarc. carc I a avut de la inceput. Si lol d. r'un,i In.... privr ;hi,^.'-., mj^r''d o acuma pasere, iube:te a tr:ri mai mult retras de lmea cca zqornotoasEi dc {urclo celc rele Si nesplate. lns:r cu toate acestea. ea nici pini in ziua de astzi nu poate uita pre nunul cel riufLcios si pizmtaret, care a batjocutit-o s,i de aceer pin si-n ziua de astzi strig, cind cintri, s-l prind Fi s-l pedepseascpre tilhariul car a lLrat plnra "i din pri.inr c.,f,ria d lrobuil sri se prefac jn paS. FL. MARIAN, Otnitologia poporand rotuAn, I, (Siret-Suceava).

PRIVIGIIETOAREA A fost odat ca ni.iodati, c:i dc n ar ii nu s ar povl'sti. A fost intr-o tari do miaziizi, un imprat Si o impiriteasir, cc avruo fat Irumoas nevoie marc. Desprrl.umusetea ei sc dus.sc vcst.ra peste rnald $i t:rri. TocDai in timpul acel. un imp:rrat avca nunti-r nare cu feciorul su. Chemasc la nuntir printi si printose, irn lirali .i ir.l r"1.\-. ,lill ipu\. dt | "...-il. mir/,/i si miaznoapte. Vcnise la nunt si imp:iratut cu fata cea frumoasil. $i s-au apucat ei s potrcacil, s cinte si sar j'a,. d" n,r '. m.i pom'nicp.a -\.. |'rJ .,colo ti S r r 1 , 'P , l r i . r } r b : c o t . . n r n , . , I n l . - u n l r . r . - I . r . . . Toati lnoa era vosclli, numai mirasa nu cra \'.ccl, ba chiar tare trisi cra. gi era ea tristri, fi;ndc brletrse dc scam cit ii d{r mindr si dc frumoasti {ata impiratului de miazzi, iar ca nici pe colea ilu se puta as. nln cu accasta. Dc necaz, a inceput sir iac glume pc seama fete,i ce:ir lrumoas ii si rid de ea. Fata a pla.at capul in jos fi nu i-a rispuns nimic ta toatc accstca. V:!. zind rnir'r.r .ei r.i. . n o r^1r. sup.rJ "u nin i. r stri{_at in gurA mare. c Jata pe care o taud iumea por tru frumus.lea ci, e o hoata!; chiar ea a vazut cum a as. u n \ . u r i r u l . r i f u r ' r t i r a d ^ r r ^ i n 1d I I F r c i Toti cei de Jati. la azul acestor vorbe. s-au oprit din potrccc're .si au inccput s rid:'r de {at. Ea srrnana. intr-atit s-a ruFinat de accst vorbe rcl, c ar Ii vrut mai bine s moar, decit sri mai sfere atita batjocur:r. ln gindul ci. s a ruqat lui Durnnezct s o scape dc rutntea oamonilor si Dumnezeu i a ascultat rugciunea. c dcodati a preJcut-o intr-o pas:irc. Pasrea a incaput s zboarc prjn cas $i tot zburind ea aia. a v:rzut cutitut si fU.culita ascunse ln spatelc mirosei. Atunci s-a a;ezat pe umrul ginerului fi a inccput s striqe ciitre mireasii: - Aceasta, aceasta a lurat lucrurilc. ciutati, cutati iuta, iute, p ndcti, prideti tilharul, tilhrul, iute, iute ! - Si s a fcut nevizuta-rpe fereastr. N u n l d s - a s t r i , , r l M i r . d c a . . c r q I r j m a s nemrttati. frr dc jnrp,rdt, prcf.crnJu .o inceput sil zboarc in noapte, prin cring si tuf4, dcparto de lumc

5i s:Fsi cintc durerea ei 9i a pirintilor, c:tre au rirnrits .iinr:uri. Lumea i a pus numie privighetore, fiindc pri vcehiaz:"l noaptea, a,Cic mr incet.z:t s:r cint{] nici in noplilc sonine ii linittite ate verii.

" 'o'1if"3i,#dl#l"Y

CUMSAFCUTPUPAZA Cici a {ort oduli o {a*i frunloas, curn pcrechc nu i puteai girsi. Cum o chem. nimenea nu stie, cJtci e mrrlt de atunci- Atita sc ttic numlli, c era frumoii ca llr' mina soaralui 9i c era unic t paidnti Acestia o iubc:ru a;a dc mult, .'i niciodat nu i ie;eau din voic. Noaptea, dupi co adormea, 1at:tLSi mama, ccasuri intr.qi veghea la inpitiiul ei li v:rrsau o lacrim de bucoric. carlc hr:17it llumnezeu aia mindrete de fat. Dimineata, cum sc scula. b1rtna mam ii punea in qur trci urunlo de sara li apoi o spala cu ap, in care stinsese trei cirbuni aprinsi, ca s nu se deoache odonrl ei Inr fata cre$tea mcreu- $i era voinic, runren la obr.ili, zvelt, cu ochii negri Si adinci ca adincul mrii, cu prul lung, moale, galbri Si mal strlucitor decit aurul ccl .urat- Cind iesea din cas, soarcle dc r-utine 5i de minic sc rotea la fat, iar luna se scundea dup nouri Tontc celelatte fete din sat nu mai puteau de necaz, pentru c|-rtoti llcii numai la ca se uitau, numai calea ei ii alineau, numai pcntru dinsa sc prpdeau. Si sc silcau ii ele ca s se fac frumoase ;i se spla 9i se Eitoau toati ziua, dar nici pe deparl nu o pteau ajunge p. dinsa. si se drrsosein toate prlile vestea despre truriusetea ci ;i din toate colturih pmintuli vcncau Feti-Frumosi, mindri Ei bogati, ca s-i ceari minaDecit, printii mr se indurau s o csartoreasc $i s se despart de dinsa. - Atita avem Fi noi pe lume - ziceau din$il - ea e llrmina ochilor, ea este sprijinul btlinetelof, ea e bucuda $i fexicirea noastr. Fr:i de dinsa va fi vai;i amar

d c n o i . L o l u ln i s e v a p r r e p u s t i A . . . r , m a i l r e a i J putin vremc. ci tol ea esle pr.a t rar ,.i fraCpdr Dar vorba ceea: cind iti vjne norocul, s nu-l alungi, carcipc urm n ftii ce li se intimpl. Asa si cu pdntii felei celei Irumoase. Intr-o bun diminea{, mama ei cilzu bolnav greu- Luni intreqi e zarcuculcat. Si adr.l-. seri doftori vestiti Si chema:nl baba care s.,i de toate, de ' ri nimFni nu lrurFasJ-i r"s.as..r l.cul. Pe zi ce m.r_oir. bolnavei ii era mai r:ru $i slarbeade se prpdea in toat fiinla. Plingea brbatul ]a cp:itiiul ei Si fata se nig r:it e ziulica de mare, ia icoana Maicei-Domnului, c s sc lac mama s:intoasiji dccit Dunnezeu hotrise intr altfel si holirir:ile lui. bictul on1 nu lc poate schimba nici clt lacrimi, nici cu rugciuni. lntr-o noaptc, dupir miczul ei, ciDd cocofii cint si du h rile rclc pier de pe pr'rmint. bolnava chem Ia sine pe Irta oi lubiti Si pe brbatul clr care trise viata ata de lcrj.ii, ii imbritis si i s:irutat pcntru ceir din urm oar:r si niroi iti detc sufletul linistiur Si iu slrrisul pe buze. Trerlr dc alnci vremc muitii, in care tatl letei se plingea Si se vita meru, ci c grea viata singur, fr fe, meie, c el n vra s priipdeas. sa frumusete de {t, inqrijind d. toate ale casei si cat mi la urm tot .o si se rninte ea ir-o zi Si apoi cum o si triasc el singur. $i ala, ba c:r i ut1a, ba c i alta, mosneagul intr- zi sc cstoreshrde a doua oarri si ia de sotic o Jemeie tinitr:r ii frumorsar. dar cu sullet de cinc ii cL1inim de pia tri. ceasti f.neie cra mai roa dacit o bab vrjitoare, iar cind se iniuria, sc faccir vinilai ta fat ti ochii i se invirtcau in cap, d.' gindeai ri i insit din iad, nu att^poi inc:t o pacostc. Adus.sccu dinsa o iat, pe care . i!u!se dp lJ b.lrbi'ut d.nrri Si p" crt de trumosa era t..ir 1"11 ,1,i. pn ar:tr ',r , -i Frir ,n ilr ,i scl,itoirdi. .,Matna-P.ldurilor(., ii Ticeu toato f.rtcie din sat si zu. pjduritor*. ru p-d r i .)L,iir r,o i d.,:r ( - , . . , i 1 . j r r ] 1 . i . . . I ' j ,.!hmjl ri, .t. , Ll^ .rcu ;nrinl,.. pentru bitir fal.i {runonsai I ln 1oc dc miglierile dutci alc narnei, afu plia oc:i!.ii in ioc dc c vinte buna, pat rr i h . . : I n . , d a , . i \ r r , f . . i n 1 ., \ | a m a r r . i , F a intiln.a ochji dc serpoaicira niarcat si. Tatl o iuboa ',ot ca in trcut si v;rrsa siroaie de la' r l n : . n d I v . d ' I o d o r u lp l r n s ' n c i o l , r , d .D e c i rd i n s u t 170

avea mare slbiciune pentru nevast-sa ced nou Apoi ii era fricar de dinsa, a:a c niciodat nu-i ieqea din voie si cind ea se rarstea,el, cu capul plecat, sta intr-un cou . , n r ^ i n . u \ i n r n u i u r F a i d i n c r r " nt u i . ir l(rmeia coa rea hotrise pieirca ftei- Nu mi putc'a de nocaz v:izind-o ci e aia {rumoas, c:i e ala hrrnic:r, a5a da ludatar ;i ccruti dc toti. pe cind la laia ci n ac - Stai, c i viu eu de hac - zise dins. Si nu o lis sal se spcllr, nici si se picptenc 5i s se r r a o p r i ' , d 'i ' l rr.to I r sc," l, rrr l" ;i ,l' lrurn r'' d 1". .\pnr ni i . i I n n . r " r . . , r r i n . b r . . . J r , a " b i n p - a de mincqre nu-i dde destulti.si nici nu o l:tsa sii dor nri'r ca lumcr, ci cu noaptea in cap. iDc:i nc'rnrtali coco:it' ai grca sll oDoll o !.ula $i o trirnte:r clupi nluilra c.a toare. B s care povcri de icnlnc din p:idurc, ba si spele r"ufole lr' sirl:r, ba sii faci as1a, ba s iac alt. tot ii r:rsca clinsa fcl dc fcl de muncri, carc de care mai gr-ole ii f"t a" f"i clc pricini. ca sal o ocr'rrasc ;i '(;r o batri Asculta in toata s:rrmana dc fati li totuii, cind sc in torcea scara acas:t. obosit li prp:ldit de atita muncti Si a1erytr, mama cea viircq:r tot nemullunliti era !i clin lencri ti dobitoaci nu o ma1 scotea lii inir o zi. cc s:] i abat temeii cclc r.rlc : Uite r zise -- sacul ista de lin. Vc2i cri lina dinl?Lniru e neagr, decit tu s te duci la girl Si pin di sear si mi-o faci albi ca ziipada. De unde nu, si't itii cir c vai de piclea ta. Sacul cr-a grcu de tot. Dccit fata iSi ti'rcu curaj. se opinti cit putut 9i incovoiati pinr'i la pirmint, plin dri ndusali, s.r duse cu el la girli. Cum ajunse, se porni pe lir I rr" , r'J n' rrr ca r-n -, .i i|| "pu . \F ' " r c:rrbunelc. cal doar s o I.fr: alb:i. l:i sumese ea minicilc pin la coate, iii prinsc ;i poala in bfiu 5i ccsuri lntreEi tot freca '.i tot spala ,<i toi crta i clccit lina cea nearr nici qincl n avea sii sc faci aibar' $i ctin nou punc-tc ta munc:L Si clin nou fref(i-r ii infirteste,si sucelto, dar lina ncaqri tot n.arr'! riiminca. Soarele, cara o privise toau' zirla, sc pregatteasa pr1si se duc s Iumineze alte ni dup \'irlu1 muntilor;i se nici o ispfav; nici un vzu ci nlr Ic iumi, cincl lata dezndjduit, ctr alb. Atunci, lin nu se icuse fir de

't7 7

' ' . i i r o : i i . i p l i n i d ^ . c r i m i .r n . l t r s p r e . " r b r J l . , l es J t n : l. lbn i r^fund. i In-opu r., coqF.a : -' Pu, pu, pu ! Prea bunule l)umnezeu I Ai mil $i tl..i mine nenorocita Si scap-m de atitca suterinle. Pre{ii-mar inrr-o pasirrc, ca sri fug departer de casa asta, ca si_rscrp dc Jemeia accasta, c si nu i aud glasul fi sl nu i vd ochii. I:rr drcptul DunrnazcLrs-a indurat si i-a indeptinit ru{;]mnnoa Si lui i se lnduiosase inima de atitea necazuri .e tr,,ra biara fatil. De accca a prefarcut,o intr o paser.e, c , djn I 1," I'ri . i . : i t r : n . ,I 1 S n - p , . r f l r ., . i p t i n . p r . r . ' l r o l i u t r n r r , r . r n t . n d. . . o u .p L r .p u , p u . o u . p u - . fi 1r,1 . ' . r r ' r r r - r . . 4 r r , ' n i ir i i . r r r j r ro r r r m r r , j L r p t u . N. BAAZARIA ,,Seztoarea , 190.r
(Bitolia).

Blatstinul s a lmplinit. Mai dcparte spunc legcnda, c dinlru irceput pupriz.i ifi fcca cuibul saiu,din ccle mai Irumoase si mirosiioare flori. inlri liind nemultlmit cu acestea !i cerind .lc ]a Dumn.zcu altele mai lrumoase fi mi mirositorc, iJum nezeu a nedcpsit o in acclali' od, cd fi pentru mincarc.
(Cindreni-Suc.iva)

"'"'",,"'.,"f;"xi;Y'j)'i
IPUPAZA ESTE NUX{ITA DE ARMENI CUC] Fuqind o.1a1 slribunul armcnilor, dc r;rul si frica unor dn:mani ce-l unn:rrcau. printf-o pidre, clare pc-url cal foart.r slirb, iat ci po cind inainta el pe-un plai fairrt." clodos li anevoios dc cltorit;i pc cind asculta mai cu' drag cu.ul, careli,' cinta intr-un desi$ frunzos, de sa ri suna p:idurea, numai cc. se pomincste. c;i hArmasrriul tui ccl voiDic. se trinteste deodati cu dinsul in mijlocrrl dru mului, nde cra cea Inai mare si mai hleioasir tinir. Ce era s Jac acuma bietul armn ?... cum s:i flt{:l el mai daparte, c s nu-I jung dutmanii ?... Pe ios r, I puie1. "ci .laa era {oarlp rea. .i.rpoi. mei rv,,r .i cite una alta cr dinsul, ca omui drumei... Dci nu i ri mase alla decit ca s'i s fac:l luntre si pullte, doarri si poate rdica harmasariul in picioare. Dar in ciuda si sprl]" ncazul lui cel mai mare, toati silinta si ostinenlil lui ii rmase iD zdar !... Cerc cl. nu i vorb, toate mil loacele cite i-au fost cu ptinti, doar.i, dor i sc ri:dici harmasa ul din glod, dar, pare c lrra lucru pocit, cu cit se opintea l]1ai tare ca si-l rirdicc, calul cu atita se cnfunda mai adinc..- Vzind c cu cit rdictura n o scoatp la capit, o lu la am.lgeli; scoas adic dintr o dcsaq:l nigte pstram, iar dintr-alta r'Io citeva boturi de hol tine, Si dindu-se mai de-o pade spre uscat, Ie art crlu iui 9i-l stdg pe nurno, ca s vie la dinsele. Dar dc unde !-.- Calul, cruia-i curgea rsime pe nas, de-ncilat fi zdravn ce era, cind vzu pstrama $i hottinele, in loc s sai In sus Si s alergc tot intr-o fug la din-

(PUPAZA i$l I,CC}] CUIBUL iN NECURTENII)

Dup, ^. f(ur Durrn"z,u ta inceprt todt. p3serilp, \rilic sc afl in lume $i le a impodobit cu pene sprc acor-,i".a .i :nfrumu"-trr": .rupului si .u aripi ca j; poata a mai d1t In urmi ti"c,reia dinrrp dinsFle .i cite o hran anumit, din cre s se satu.e Si s vie1ui:L!c::. Viird rindul la pupz, acessta a cptat pinc de p, pu:o'. lnsti puptiza nu s a indestutat cu aceasta, ci a corut altii h.an. Dumnezeu i-a dat apoi pine de secar. Dar nefiindu i de-juns nici aceast hran, Dumnezeu .ca urLrl ce elte foarte indurat $i bun, i-a ascultat cererca si ia dat a treia oar:l s s hrneasc:i cu pine de griu. P!p:iza. dup ce-a mincat bine si s a sturat cum se {'adc, nu s-a nrllimit nici cu ccast hran, ci a crut d' h Dunn- , u ci.tdeip .,ttr.i ni buni. ULrmnezeuso lllpr amar si o blstm zicind: - Dac tu nu tc-ai mLrltmit cu hrana cea mai bun de pe lume, care ti am dat-o eu, s te hrncgti de azi inainic atit tu, cit ;i urmaSii ti, cu necurtenii I 1178

179

sclc. dblz urechile, plec capul la pmint Ei rmase noclintii iocului. Bietl arman nu itia acuma singur ce s mai fc ?... cc s nceap ?... Sufl^l d. om nu .c afli prin dpcopiere. cre s; i .aril intru ajutori la dricul nevoii. Numai singur cucul cinta d1r sc sfrma, fri ins s-i poat ceva ajuta. Ba din pro, tivi, cu cit cinta cucul mai tare li n1ai frumos, cLr atita parc c calul su se cufunda mai tare in gtod... Si pe cind acuma credea airanul no.rtru, ca s li tesc bijogul 1a Mama-I"Iuciuli si, cum va putea, cum nu va putea, si se porneasc mai departc, c;lci n-ave cind Dllrrde mLrlt tinrp. iat c vine o pasere, pestrit, cu creasti in virlul capului, care, spre marea lui bucurie, ii scpai odorul dc perire ; vine adic a:a din iXimplare o pupz si punindu se pe-o rmurea de copaci, nu departe dc unda era calul cufundat in glod, incepe cu glasul ci cel rstit ti r i { . , . r t . a c i n t i n f F l i u l . i ; , . h u pI \ u o ' h u p | : . . u p u pup !... hup ! hup ! hup l(t... Calul, cit d slab, de amrit ti de ostenit era, cum auzi pupza pupind, a9a de tare se sp.iria de dinsa. c d.^drld s ri.i friol d-optjn picio,rF.i in.i din Ctod. Armnul, cind vzu aceasta,bucuria lui nu era proasti... strlnse iari pstrama si ho$tinele la un ioc, le puse in.desagi, desagii ii puse pe cai si suindu-se apoi si el clare, se porni mai depa.to. Iar drept recunoitint si mulEtmit c paserca aceasta l-a scos din cea mai mare nevoia si pre clui s:iu de la perire, se apuc 9i botez pre pupz mai cilibiu, numind,o cucul s cel adevrat. De-aceea Si de atunci apoi, se numeste pupza de c:ltr:r armeni cuc, pentru c prin dinsa a scpat rstrmosul lor de la devoie. Cci pe cind cuclrl cel adevrat a zis caiului s s sc culce. cintind ,,cucu I cucu !,1, calul su s-a culcat qi nici c-a voit s se scoale, pe-atunci pupza a striqat "hop ! hop ! hop !( Fi calul indat a fcut hop ! qi s-a sculat.
S. FL. MARIAN. Otnitologia popordnd tomana!, Il (Ptruli-Sureava)

LEGENDA RINDUNICII demult, demult, tria o zin tinr lntr-o tar deprat, o frumoas. Ea avca singur fetit, pe care o chcma Ei Rindunica.9i fetita era bun, frumoasSi cunintco Nu deparxed castelul zinei, tr,ri Man1-Piid-']rii,
brLd -olloca )i ur,la foc. Odafr. baL" Tiri pa t.lil 1 .U . alerga dup fluturi, pdntre ni;tc flori albe ca zpad. $i iDdat, cum avea inima veninoas, puse gind raru asupra ei. A doua zi, pe cinal Rindunica se juca voioas cu flutufasii, Baba-Cloanla se rcpezi asupra ei, o lu ii o duse departe, departe. Acolo, o prelcu intr-o fetiti nric cit un degetar $i-i dete drumul in gr:rdin. Biata Rindunic:{ piingea zi Si noapte dup mmica ei, dar nimcni n-o

Un vintulet u$or, zefirui, trecu pe acolo ii i sc f,rcu nlil de plinsul fetitei. O lu pe adpile iui, ca s-o ducir acas La mmica ei. Merse zeIirul, merse mult, zburar zile si nopti, dar acas la Rindunica nu putu s-ajung. De oboseal, fu ncvoit s.i lse fetita intr-o grdin. Dar mi nune ! Fetita se schimb acum intr-o floricic alb si r. unjoJra. Era inq 1oi 'iihnit; .i plingea mFrou. Dumnezeu din ce.r, care vede $i ude toate, tzi ti plinsul fetitei Si tdmise un inger s-o inhabc ce vlea. - De ce plingi, RiDdunico ? - Cum s nu pling ? I Eram o feti! ca toate celelIte Si r'ulatea unci baba urite m-a fcut ata de mic, incit m pot ascu[de subt un mnunchi da frunze, ;i m-.r dus depaita de mmica mca. - $i acum ca dorint ai, fetito ? - AQ vre s fiu o psirjcir i nunrai a$a Mama P:1durii nu m-ar mai ajungc si at zbura la mam. Fac se pc voia ta I - zise ingcrul. Atunci, din floricic alb Ei rotund, ieli o ps:iric.] zbur repede ca o sgeat. ti C l r i a r s i p i n i a z i . | | n d u n i c J( s r o - . r m i i q o , . r D . s d c. Ea zboar fr odihn. Dc cum so apropie iarna, cctrstpsric plcc spre tri dcprtale, peste muDti $i pcstc miri, iar pe cimpuri sc mai qsesc niFtc {loricele albe ii fragcde, numite,,rochita-rinduntciirr.
I. I. MIREA, Lesende,

180

181

RiNDUNICA A foit octati o ft! frumoas qi tale !r.cL]i(:ir, cunr l r r . . V ^ n i n d iu v r " . , . r ' P r . riai ri r. "r" r'rdi J. L '-L '. t, un f "i"r di ..rv(,x d(,i lrati insLrraii si lcdciru cu totii intr-o .|si, liecrnr jn odita tui. T.t in cininul ac.'lx i'i ar.:ru ii p:r lintii lor locllinia Nrorilc l.r c!.lc do:r, carc tincau pc fralii cci mari, erau l!,ncso, s. s.Lrlau tirziu dc tot si nu lufrfllr Dimi.a tcatri, p.st., zi i ca nric:i ins:r. sc dcstcptr cu rloaptea n .ap, apfjnd.a larnpa ii, lui.] cusitura i miri, ori in Ziui, trind irl rrizboi, inccp|n sir cint.. Cind sc crriDr cl,-r sc apuca dc direticai. aducca apii. lcn fo.rrl si punca brbatLrl intotdelunr d. nincar.. Casa ci orft casir curati"L, primonit si rnasa masii, cu rost ti mai dc vrfme psr-i J. cit l: (Lmr..lcle ri. ln totc le-ntrccea, dc nu puteau s stea in rind cLr ca, din .are pdcin ii ?iceau in ris Rindunica, adicarsinquri. unic:i-n rind cu ea. Nr mai puteau de rlccaz cincl lc crtau b:Irbatii od .ioa.r'a, dindu-lc de exemplu pe ncvasta fratclui cel mic. Dac au vzt clc una ca asta, au inceput s i-o c.ac.i. A nlcrs intr-o zi citesi trel la girl, s,sc scalde li r. ,,r 1 .1 n .r r. in'i ,o"i. ,.1. d u i-u zi : - I1 stai cumniticir si-ti tiem nilel dir pr $i s ne ,fun. r -Lr, .,.. ii. l.ir .i n^r p. urtrl. rr v..d$i au prins-o si unn o tin.i dc picioarc. iar alta a in .epu s ^ nr' p . | .rL .r 'u.rt. il" din . l irur". \r:rd s o omoar qi s zi.:r apoi ci s-a inccal Maica Domnului, vr'rzind to:rto accltca rri nevrind s-o l:Lsc cle batjocura lor, a preficut o intr o pas:ire, care a zburat pc luciut ap.i .si s- ridicat apoi in inaltuL ceruhri. Cum na din cuffnatc o tina dc picioare, cind .si a lrat vini sii zboara. a apuclt o dc coadi :1 a rima! c'u sPusi prerniilocul ci in mini- Intofcindu-se acasi! l iatcin.lu se cir piing, c cumnrta 1or s-a inecat. Iir pasirea, zburind. s-a dus mult \'reme unde au dus o ochii, tracind nlerelr mnli Si ape, nemai.tind in182 drt. Era alb la lulgi, aqa cum ii era cnasa dc pe ca crndsla pe mrpinea g i r l e ii a r m s i n ' i u . p , t l I a s j " l a ! i r , d i n p r i c j n a p i c l u r i l o rd e ! i n g . . . I n . ^ p u 5 , r i s tisneasc, cind au intepat-o cunnatele ei $i cu condi ca o furc scobit la mijloc, din pricina penelor smulseSi astfel s-a deprins s zboare 1in pe luciul apoi, s:r se ridice deodat in r'zduh fi s sc duc:i in largul lui ca o sgeat. Ajungind si ierntnd ea intr-o tarii dcpiutati, pc ln mijlocui pdmvrii, cind lncoltett. iarba, a prins,o do.' rul de melagurile unde a trit si. lLLind o indrit, a vonit la locul ei de odinioar, Jcindu !i cuib sub stra, tina inalt, si vad ce Fi cm niai e pe acolo. Se scuia ca de obicei cu noaptea-n cap si ciripea ca Ei nrai nirint., dcsteptind pc toti ai casei. Cumnatele, cum au 1'zut-o, a sicclil o si si-r1u zis: ..si qtii c:i sta e Rlndunica, cumnat:r noastriik.'flrrbau de necaz Si i-au pus qind ru, blestemind-o intr-una. Brb:rtul ci a binuit c acesta o fi suflctul nevestai I . i d r a , i r i r c , o l . ! | i b u ' . d i n d 1 ,- u n " cumva s-l stdcc cincva. Una din clrmnat| insi:r, inlr-c zi, cind er singur acas, a luat o prjin:: si I-a stricat, spi.gindu-i ou;oarolc. I s-a uscat ins pe loc mina drcap Li din cot Si. tcFtinC ici-colo intimplarea, au afLat-o to!i. lit,rdlllrica si a J:icu; etunci ?lt cuib in podul csei si. cirin{ririp. toat vericic,r d:r tiroale-n iurul oi. lntr o zi. .umnatl celalti:, suind se n Dod, a pdns findunica, cu p.ri, ii a arunct-o pe coiul vetrci. tocrnai cr^ndieset fu r n r l n . : r ^ r * . . 1 . ( L . d , . rc . a r , . t j . ^ d i ^ " , - r if Id. i. " , 1 1r. ' - d L 'j . 1 : 1 : r 1 u r . d ; r A . u l | r r , r' n - , L l i n aiite ap strins-n zborul sltret pe luciul riurilor, si. curri: picuri nmlti co-au stins pe loc focul. gi n,a fort .u njmic vtmaf i s-a inner$it doal Si ca li pui.sofii dc funingina ii a|a a rmas la cuioare, Si-a adunat apoi din nolr puisorii si-a ficut.ruib i!1 tr un colt al odii brbiului ei, s fie tot mai aproapc d, ce i era drag. Din clipa aceea, cumnata c.a du:m:ioasi a rmas ins {]ingav. De-atlrnci s-a inrcL.inat crcdinla in oameni, c i se suceste Inina din cot Si sc usuc, cui

183

stric un cuib de rindunic, jar cine incearc.'rs-o or'noare. ori s i omoarc puii, isi pierde grniul. ILORICA D, IONFSCU,
LegenLe ii pa'e$ti cu pdsd.ti,ltori $ animole.

POVESTEA TTINDUNICEi Odat, e mult de atunci, pg cind crau rnulte poveiti, in lumc iria un impirat care avea o fat numit Rindunica- Rindunica rmase fr mam inc de mititic, iar tatl ei era un om supr:icios 9i ticut. Bila {at cre;tea sin{uric, f:ir dragoste si fr minciieri. Avea ochii mari, alba;tri ca cicoarea, pirul mai auriu ca spicul griului copt si fata mai aib ca laptclc : iar trLrpul ei se sublidce intr-Jtil:r. "l I put^di ^uprind" .u |.in1. Cind fata se fcu mare. tatl ei a vrut s-o mrite cll un fPci^r imprr,l.sc Rindunic:r insri nu voia cu nici un chip. Ca.s scpe de cid'lelile tatiilui, ea se ruq:i lui Dumnczcu s-o schimbe. intr-o pas::rc, ca s zboare cie Ia curtea printeasci. Cind tocmai se impodobca cu pene dc pasirc, iat c intr pe uS $i printele ei; en, tist ! pe ie.eastr afar. Atunci impratul, ropcde o apuc:i dc coad:i, ca s o tia in Ioq i dar rindunica se arunc.i a,sade tare, c impratul rmdse cu penelc dc la mijlocul cozii, in min. De aceea cic rindunica are coada in dou parti, ca o foadee deschisd: ln odai ei nu i-a rIm.r"s decit rochia, carc, indat se preficu intr'o floarc alb de cimp, in forma unei rochiti dc pdplrsi ii lumea zice la floarea ceea ,,rochita-rindunelei{'. C. a {cut rindunica dac a zburat de acas? Cintecul btrinesc spuna afa : Rirldunica apoi zbura, Ctrc marc se lsa I Ea cu crocul s-apuc, Ap:r in qur o cir'a, Apoi iuie c:r zbura, La cimitir !e oprea, Si pc morii ii adpa.. 184

De aceea, cind se vcde rindunica zbrind ca o sget pe deasupra apelor $i atingind cu ciocI luciul pel, lu moa zice c ia ap ca s-o duc la morti in cimitire. Din vfcmea acoea,rindunica poirti ve$minte negrc ca o cluilarri!i. A:3 a fost, Si nu mai cste ; $i dac nir mai estc ln\ rrnnl.i i Po!."1 .
APOSTOL D, CULEA. PoD.tti c! atuale.

lll\l )uNi..\ Er.r o fcrnclc care dup.: ca s it mirrital, n a vorbit trci .1ni,:i alta o fcca ca s se chiniascsinguril, pentru c:r lnidntc dc c:rstorie Si-a vorbit de ru biatulDup ce a trecut trci ani dc zile impliniti, brbatul s-3 i$urat a doua oari, crezird c:t prima tui solio mutisc Imcdiat ce noua sotle intr:r in cas:t, a inccput s {ac intriqii si s-o chinuia{ po pdira sotie si uncori o chinuia impreunil cu b:rrbatu-su. 9i c nu-i ficoa ? Ii infi{r:a aSchie de lcnrn in unqhic si-i dirrlea foc. ii intcpa trupul cu acui ii-i sinrefa pin si lirnbn. Prim sotio n ribdat c put.rrc toate nitlttilc c.'ici dc 3 doui solii, dar in celc din urmar ru lnui putu s:i rabdc li zile cu durcrc: - Ah I Ah j Ridunic:' nc'{rarsii tc fnci I Prin crirpitura u.sii iir {ugi I Du troi ani n am vorbit, pcnlrfl ur1 cuvint... Si lu cu vo,lul pc l.rL.r, Ai inceput sarvorb|rrti Si aspru si te porti ? Cind prima sotie spuncn ana ti blestema, deodai ccalait sotie s-a transformrt in rindunicl nca{rit ii zburind pfin crpitura u:ii, hcepu s suspino Si s tip.'ca o pas:ire, pontlu piicallll carc ii latcuscca solie.
lD. h fominii din furcia euro!.ni ?).

f,,"*"11;,i;
I3l

FOVESTEARINDUNICIi
-1! fost od.ltii ca ni.,iodatil. dc mult, pe vrcmca povcstilor, P. .ind sc bart.au uriii-n coade ca-n sb;i. pe cin.l . r ) dp r r ' I r , , r r ' '' r r i ;r rnr i. {f ii -r lrpii. ' potcovca cu nouizcci si noual o.a de licr la un piri,)r si t'rt sl,rfa pln' la ccr, tit ii era d. u;or. P{r atun|j ri Doai.r si r:lai nirintc. a fost un mos vr'tdu!'. l.i:r d..(t.'!Dti ii ha;)i.::i. Si stat .! .r stit \,:'r(l.r! rnoslrr, dar l:l o vreme i s l rrit sinitur si ncln' Frilii. .i hli rr ti ..'rut si-i tir.jrijrasc:i, dar .rc putea ial t: $i.a? Pina .ind intr-o ,:i mosul si a gilsit o rnuilro :i P. ' ' ,r'i 'u.e.-p . i:iri r' .n.i.J rr. .ul"i orr dc ;rtunci. linistca ti pacea fi alr luat drumul ;i s au ncio lat la altri cas,i. n eu vrut ril m.i stea la casa mo:ullri. Mujr.r.r ii iot,.i.c:i mofului s dca fata cujva. or s,o rlu,ri din ca!i. ci d. D'.r.1.raicu binelc n-o saraibfi. gi :Ur moa lir.t fata ti-a dus.r in D::durl'.s-a in{uritat 'lc oa :Lj'L si a li!:rt o a.olc, cl du.indu sc acasiLpe alt:i partc. l'rtr lrrrse .lo acas:rdoi-trei Durnni dc c{rnusein:.in Si po rdr nrr.j.ir. slobo:,ea .it.r o tiri .cnus., :1.r .it nprf. nir..lirqcte. A atiLrptatcit ir astcpt:rtpc trt".',Lr:ji. da.-r. i:.rl .i rrr n;ri vinc, i s a ia,r.rtlricit xi a Fl..rt Dc u!'nr.l,, . !rlrr!i, p:ri a aiur-. acas:'. l"{l]iri, f lot slt--iri iier.lr po nlos (ir s o r!.:i, sr) . l r f ^ . I . r i, ' r l t l d . - . . sare Cuo r t:ri.r .u nr.;ul. I,rr ru,i.!irr (l-.irLj:irrlsirir),inlr ltr-r zi ir rLral {:rte .j s-x rlfr .1r .r ltltr tllta,tra|te in iridura. aiird jjc ,11nd,i' cum :i s. jrf,r.iti.7( Cl Jat:i, a v.n!t rin nor {1{:rs{tii i rl i'L .i) r :ri'!d.r:i i.,ir a.as:1. ci !i|rc s o in tllrnlir,.,i f I i r' r : : il.rr.lni.Jfi n :ri v-!il nriul fi a luat laii ..i pi:.inC norul r,.idi.a iil sus,mi; sa i ;r spns.i il l,r:rt o llf. Cn.or {lr clr nrtasti'r:i.:a rc!r.st.lc tir.fe, diilii fii ntr vi)r' b..t,i ii c..: SIinL,11. a.li.ri c.r bir.batu-s;u. rr,irit ?:ii.. 1,Io.ir:r zil. n a r,r:r;t4 irine 9i ea a inleics 11ou:r:rni. N'Jrul .l d,.r:r , h casch SliDhrlui Glreorrhe li a lasirt o nl c.r.tl). Slhlxl s-r bucrat cind a -rizul o ti a dat o pe ).rnll 18ii

nrann,i srtc, ca si se apuce amindou s fac gtirilc de nuntit;i si u vrizut de treburile lui sJinte. Xtumr SfintullLi a-nceput s se ingrijeasc de ce tre buic :rltii ]a nunt : dc piine. Fin avoa, dar trebuia cer Dri,i. Ce s se faci cu sita veche 5i spartri ? Trimite norul h m,,:ul, tatii Iet{ri, s:i ccarii o sit Norul se dc-' li vine ('Lr lrilDuns cri r are mosul sit, dar dadt i-o lacc mare 1r.l,uiritai, si irimeat fai:L la baba Roscorpaia, in cDada i dca o sit bunrl. nLrmai ea sJilfruritor, sri cear, c-o saL s,i (.or:frisitri dcasatdc miiiasc. Asa spus.!. srrluj. dL ce glndoa o1 tocma acolo, la marginc:r pJrninhl liii, ifbn lioscoftoaia a s-o m:lnince pe fatr:r,cri baba nrinr',r .'ic oamcnii ce .rjunqcauPinaracasla.r! Mrma Sfin s:i ii irincati nea:rqti duiri 1it:1. El tulLri i n 7is ti-sr-LrL r 1rilllo o, dhdu-i trei perechi C. opi".i d! fie. ii lrlri t )it-.{f cle !)tc} li i a spus sir vie clltir,.l. \ pl.ctrt fatr si a rncl, ii a mc.s .i.u trei ani. Pini :r aju:$ ia Sfinta Vincfi. SJinta x (,''zduit-o si climin.rata n.lronat puii ei, Serpi,balau.i, broa:to, pilsiri, lupi, urti, 1ulpi, pareci si toatc s]bti.iunil. cc triau pe a.olo, accia crau puii Siintei, ii drpri cc l. a dat do mincere" l.-a irtrebat dac:i 9ti carrva din ei unde $adc baba. Nici ur Dui n il rsprns, toti iniltau din umcri. Atunci Sfinta a diruit fata cu o gresie $i i a ar:itat ci.urnul pe unde a. Drtea si se duc pini la Sfinta Simb:ttir, sora Slintei Vir.ri, cir s o-ntrcbc pe ca incotlo Sadc baba RoJtcortoaia A mcrs fata, a mors ln:-r:(irr,vrcmc dc trei ani, prin n:rdri. Drin cimpuri Iic.binti, prnl ni.ripuri pustii, vara ii iarna. iarna ii-vrra si.lupi trei ari.1 aiuns h Sfinta Snbar. $i cra Sfintl nrri btrit1ir, nr.ri brrni si .1ai nri loasir Cecii sonr-sa, Sfintx Vineri Si cln .l v:rzuli ' a si intre.bat o cc vini a ad1l: o pini acl,lo, ruldf d'i Inult:i rrcr:c nu mai cilcase picio. de oln vill. Trrla i 3 srDrsci siiir d'as:i de c tdrncas:i ]a baba nos..rtoaia. sai cel11.1 nritrsc. Fiinddr Sfinta ntt rrai enziso dc a;a nutne' t-a zis ji miic h ea noaPtca ii diminorte si n'":.tr'r puii, 'tud i-O chema la dcmincarc. Dinrin.ta, rlup c| lc-r drt 'le rlrin...ltr., S{nlta i_a int..rbal. Nici uul n-] r:lspun!' toqr :rir:rliru din ulned Si ss ntiraLl c nu mlri .luzisori de-alo nrrm.. DupI c. a dat dfu ul puilor sii, carc crau tot ca ri Stiilt.ri \iincrc. Sfinia Simbit a diruit pe fati cll o i-'frir, spuindu-i s-o lie bine, s n-o piarz:i, c-i va prinde 187

bine odat-odat si i a artat drumul care duce la Siinta Duminec, sora ei mai marc, care poate o fi qtijnd s o-ndreple ia baba Roscorloaia. $i a meIs fata pe drunrul aritat, pin s a isprvit drumlri, s-atunci a iurt-o prin piduri :i prin pustietlti $i a me.s vara 9i iarna, inma si vara, mercu tuaintc irci ani, pinr'r a ajun! la Sfint Drnine.:r. Si cind a varzut-o Sfinta viind dc dcparte. nu i v.nFa a si crcdo ochilor c poatc ajunse p-acolo om p:unintern. Fi a primit o bine Sfinta, si a pus o sii sazi pL' sciLun si a introbai-o incotro ti e drlLDrui- l'at:r i a st)rls povcstea c:liiitorici ci, cum a rupt celc trei pcrcchi clc opinci cie {icr si a to.it {ele trci lojqle dc_olel, !in:i s ajuDg la Slinta iluninc.i. A ruqat-o s-lo indreptc, dnr Sfinin i a spus ci nu ftie rrndc ;t baba Roscortoail,.lar si rniic noaptca a.olo fi dimineata o sii intrcbc puii. Fi cc cra s fac ? A mas acoto, maj ates ci Sfinta, dcsi crc mai btrin dccit surodte ei, Sfinta \rincri Si Sfinta Simbir, dr era ti mai bun si rnai miloasi si a rugat o cu glas si nlai mioros dccit ete. Dimi, ncata, Sfinta a sifiqtlt puii, chenrindu-i ln demincarc, l.:? dat dc mincarc si i a lntrebat dac;l ftia unde st baba. 'l cii ticeau si inarltau din umcri, mirindu-se dc aia nume, de car. nu nlai auziser piD atunci. Stind ci asa fi inlrebhdu-sc din ochi urji pe allii, vinc iontic-sontic,un:oarccc lchiop ti se roagi sri-i dcl si lui dc n1incarc, rugindu sc si de iertarc c-a iDtirTiat. iiindcr:r I prinscse intr-o cursh baba Roscortoaia :i 1 apucaso do piciorul rupt. ca sii I omoarc si sii I nr:'ninco, dar dr cl s- smucit, a scpat si d-abia a vcnit. Sfinta i-i{ dat si lui de mincarc, apoi r a poruDcit s duc:r pe fatar pin acolo ta baba. d.]ruit fcici o basna Si r hv''rtat o cc s fac cu lucrurile cle alar de ]a sfintc. Dupii cc i-a nlullurn;i Sfjntei. curn mr tumisc ii celorlalte, fxta a plocat cu SoarqcilcSi, dup multe zil. de drum, a njuns la casababci. Curtea casoi era tuchis cu pari ti pirnraci implcteriti cu n iele de nl:lrcini. lD fiecare par.ra inJipt cite o criptinl [de] on'r, nunai inlr-un par linqar poart, nu er niciun:r fi parul ccrca mereu j ,,cap ! cap ! cap I cp l(l Fetci i a trccllt (a un iicr rcce prin ininij si i s-a feut pi, rul miiciuc, dar a intrat in cas.:, a dat bun ziua Si i-a 188

spus babei dc ce-a venit. Baba a primit-o zimbiid si artind-9i ni;tc dinti cununar.lungi ;i ascutiii ca ctc ciine. a spus cii ii d. a poftit-o sal ;azii Ei i a dat o vioari ca sil cinte cu ca lrinar vinc di]1 pod, unde sc duce s cautc o siti nou. Bab s-a suit in podui casci. Fta cinta cu lioa.a zdrnqiinind o, c do undc sar itie .a si cinte crim trebuc? Cum zdrarngnf:i fa, ;csc foarecele dintr o gaur Si-i zice letei : - Ftar,dac:r nu ti s-a urit 1]zilclc, d rni mie vioar si cint cu ea si tu ia sita din cuiul dc dupi ui;i plca car,fu!.ji, c babr n-rc rlt:r sit:i; ail s a suit i pod s ii accutir dintii ca si te marnirlcc. !:!ta cind a arzii, r lLrirtsila si r p]('.at iuga aiar si cind a trcut pc la polrtir, a zis pnrll : Nii n' ii,'- ., ,Inii r,'n, r,..f n. n.ri njulrlri nlinca-te ar fn.u], si t{r mlnincL. l Si flr'ti indiirt pc irndc lcnisc.,5oarelile siirca poste caa.dcl.r viorii. Qrrc rirrLrna d.. parc:r.tnta cincva cu ea. Brb isi asortea iDcct incct Ei bhc diniii. catauzea vioara rarsrniDd. Cind a isprvit:i s-a dat jos din pod, fata ni .iiii, ioirecile tisti in qaufi. Cztuti f:rta pc sub pat, pe dupi sobar.Iala nu c. Atunci babr a inchis u.sa cu clanla si cu drullu1 dc lenln;i s-a lu.rl ca vintul dup:r fatri. $i merea baba dc zdupirncl primintl ri rnni mi s-o ajLrnfi. Si cind ora s o ijunqr"r. {ata 1 nu uitat indilrirt 9i a aruncat qresia d{'pac, in urmi-i. Odatri s- f:rcut un mntc iralt pin:i ]a ccr, cu colt.i asculiti ti qoi, de cramcnc fi de (rcsio. $i nllntclc cra lat si inati. clr pcreti drepti. Fi fala iuqoa lnairtc. iar baba as:rlindu se de pielri cu unqhiite. mr.li tirindu sc. mai rozindrFle cu l.lintii ai ascutiti, d-abia aiunsese in virful muntelui. cind uitindu s. dupr] fnt, ast.r aiunsese a\r dcpa.tc, c abia s.r nri z:jrea. $i mai nccijit, si mai intritat, baba s-a luat si mai rcpcdc dupi fiti ci dup:r un cas ra gataflat'r s-o ajunr:l. Rata a arunct in fm:Fi ped, din care s-a fcut o pirdure mare Si deas:r, ii dca-s$i plin de mrcini, de n af fi putul rzbi om pmintean prin ea- Dar baba vrea sir ireac si mai incilrcirdu-sc pdn crcile dsc, ca impietite, $i mai i4epindu so in mrcini Ei mai rozind copacii ce-i tirleau calea, dup un ceas $i mai bine d cazn, 189

a trecut $i p:Ldurea fi ca gindlrl s a lut dup {at care dpartc. njLrnsese Clnd cr aprope s o sosasc, fata a aruncat bas na.ra. care s-a fcut o balt mare, lat qi adinc:i. Baba a s'ifit in ap:-'si cu unghiile Si cu dintii, crezind c-o face vro isprav, voia s rupri fi s sfitie balta, dar apa a tras-o ]a fund si asa baba s-a inecat. Dupi ce s-n mai odihnit u t : f l , t . , r ' r ,i l , i , r . o i d . I a d r u l r : - , r r . , r L . i J l | . . ' . pinii cirld a ajuns acasa la Slintnl Gheorghc, ia dat sita d|as de mtase de la baba Rosco4oaia, zicindu i: * A fost cam departe, dar cu ajutorul 1ui Dumnezeu al "<i Sfintelor Vineri, Simbta Si Dumincc, ii-am implinit irorunca ! Sfiniul tocmai tiliase un miel ;i era plin dc since po mtni. Cind nevasti sa i-a dat sita deas de m:itase, el luat-o de gul fi vrea s i mullumeasc, dar ea de f.ic' s-a prefilcut intr o pasre neagrf,, cu guFa roFie Si a zburat. El a apu.t-o de citeva pene din coad Si ea s a z ucit, rupindu-i-se penele din mijlocul cozii $i a scpat, 2burind Iindunic. De-aia rindunica are coada ca o furcuti!, cu doi dinti ;i are gu$a roiio, fiindc a iost minjit de sing, cind era ti ea odat frt, gata s fac-nunti cu Sfintul Gheorghe. Iar eu inciilecai pe-o -seafi v spusei dumnevorsh:r C. DANIELESC 1909 "Semntorul", (Scundu-Vilcea).

lnciatii le o trintea ; iar s o ccar de nevast, nu indrz_ ncir nici unut, cii nu gtia cum arc s-o scoaf la cap:ii cu asa irmcit. Astr o Inil]nea pe tati iarc muit. aia c:1 in li o zi se hotri si mearq in toal lumea, si-Si cauts Cind iai:L c:t nu niult se zvoni aia din senin. cir impialul Floriior, dc dincoli, d! ipa Simbetei, crutir pentru brii.iul lui ur1 tovarirl dc vintorc, ciici sc dusct.ri mutli Dlni atunci, dar ni.i unul nu i-a plaicut. Vcster afr crn' L i , , L ,,r , t ' r \ r ' n r ' p r . \ ' n u i r ^ . . n i . i u n l l . c r L rn u .rri cele lrei fcte alr onllrlui, cc sc sliuir:t, r,'r sc hotincerce noroc|l:i spufi.ii (a mcar unr din"rc el. sat-Si binc s-au qindit. rli lot srrat tatlui lor, care l. 1,orbi car cel pulrn una' potc si-9i iaci izbindi vor sint siracc;i aha.ar de zestre. $i a;a a ti pornit fta cea mai ma.!, schinrbrti in un ' I n"/I: r d l d r j .D , r . i r l | pod schimbat lrn inainte, ii ie$i la rlfrilnn, li cl il,) ba ti hfr. clr o gur:i cit o tur, din crrc icffr!,r nrrnlai sitg'iti :i l'rta curn didu cu ochii de cl, o li rase inspiiiminirti inaDoi. Pe unde a vanit ii di"1el care - Ce ti's-a intinPlat, dragul tatii? :rjDscs. inaintea ei acas. laa ii spuse toat intimPlares'fi cca mijloIraja 1... dar p.oasi mai eiti ! ti.r - ia s inccrc eu norocul. ca o pii 5i a plccat si dinsa ca qi cea dintii, drr Si m;ine. de si cinstea cu trir sr-ru ddu Dar cea mai mic, vorba rominului: "'1 mar mare {r l]rai tare, dar ccl mai mic c mai voinic", rcp'dc alear{i la tic-s. Tatar,nu, sit nli laii 5i Pe mrne '-- Bine, fata mea ii rspnse cl - du tc, dar dac lLr i puno o ;i tu dc minr:i1iq, s nu rni zici mie tat nep,:clc, fata alcarg nu gXiu pe ndo, dc {iLsi o mirtoali'r d. cal, iii dsplcti prul ;i-l l:ts:r pc spatc li se imbrilc 5i ea brbtaFte; iar inainte de a-!i lua rinras bu. de lr loli, s. d r.. lA 1, 1*u 'i (i zis' : - Ttuc, mi-aduc amlnte c ai in pod un buzdugan dc cinal erfli osta;; f-mi bine cu el, s vd pc mine m-o :pria balaurul ?

ALTA POVESTE A ,IROCHITEI RTNDUNICII( [...] In vremu le de demult cind o fi fost aceea, se zice ci.a lost intr-un sat un om cam srac 9i avea trci fte, dinfe ca.a cea mai micii nu Stiai ce gind s-ti faci de dinsa. c era b.iiet i la joc chiuia ca un llcu ii clrca ca un Ft-Frltmos, iar de chipoas;i harnici, nu mai avea margini; murcau f1cii dup dinsa, nu alta. dar se temeau s o supere cu o vorb mcar, c dil]s t90

191

Ce vorbetti iu, dragul tatii ? - ii rilsDunse onul - dnr acela e sru pentru un copchil ea tine li Poi e ruginit. ; n ai ce Jace cu el. - Ata g.eu $i ruginit, d-mi-i ' Ce s facJt la urm ? I I a dat ; se putea s ti oropsealcii odortl ? Dar de, cl vojse s le ispitc:lsc numai, cit le poate lirca. $i luind lat Ei buzduganul, dup ce ii a inbrtisat surorile, printii, a plecat. insar abia ieti din ograd:i ti buzduqanul s a ti curiilit de ruqin.l li sr' :ur ca o panAjunqind la podul cel cu pricira. i; !i jcii inainta ta tu s:ju, irsii {ra a strunit mifloaga, i a dat pintni Si a prins a invirti buzdugrDul, ceea cc \'fizhd onlul, s-n dnt d^op"r.iinu. r . :. . : u i t r i r r r - r , r ' r ' r z i - D-. amu du-tc, do tinc nu mi por-i qrijar ! $i a mcrr iata si a ncrs, cit o Ii Dlcrs ti a ajuis la pa Sinrtrctei, la mar[inca p:imintului I). ..o]o s. incepca elt:r iurnc. lmpi:rriitia Florilor. Trccind .rpa accc.r, m [?] dat dc nistc pnlate mnrd.e. nrindrc, nurnai aur fi arriint !i nlarmor:r si undc te uitai si unde cIcai, Dumai flori si flori, fi toat i se plecau inainte-i, strigind o pe - Fatii, n biiict, ir-nri pe minc ! Iar icciorului dc imPrat, cc i s-o Ii p:irut lui, cti doar a dai cu oclrii dc oa si a zis : - Tat ti lnarnir, mi-r,)n rilsit omul. Dn-ti-i haine de boi.ric, cal d.' (iiliric ;i arme dc vin:1tonre, c d{r amu nu mai stau acasi. $i din zia.eei. {.ciorul de imprat a Si plocat, c'.Itr.rierirld lncl{ra{urih, vinind si ciniind. insotit de tiniirul sriu tovar:is. E] vnrn, nu vina, dar {t 5ti c:r alerga; ciid.a un cal spintccat de o dihanie, ca srea pe altul, .runr din co{n, cinta din irunz:r, dc I wjea pe ficul de irrDiirat si fricca toatc nruncil.' ca un b:rrbAt]ls:r a mers s:rptiimhi tntrcgi, poale luri Ei nici o scirinrbrrrc nu sc vilzu in ptrrtarca fciei. Cu toate astca, tot o brinuial'l sc strccuri pe nesimljtc in inima biet lui; prca era nu $1iu .unl tovar:isl lui, prea siltat rncrs'-rl ti prea neted si ging.is obrzul ii apoi cind se uiiir ta dinsul, parc il :llrra cu oihii. Astea fcur:r p-L'i ' 1 ll r.. zi. .t - tlr, , la m.ricr il i .. i spLie - Mm, Stii una, oare bietul ista n-o li lat ? 192

-- Ei nu tc mai potrivi ti tu, dra(ul manlei - ii rs punsc nrp:lriitcasn - ti sc pa.e. Cum crezi tu c o fat /rt . i ro ,iai p..i(i . -rr r. \in d. - Eu unul r o cr,-.dcri,i biet, f.rrcasc:' Slintul - ii d:i el -- ia ui i tc cum mcr{c, ia uit-te la trup, la pri, viI'. !i rjsLrl parc;i tc Ill vrijci. gi ziu, numai cind mal gindcsc c:i .r 1i ftr1r']. nlli prindc dragostca dc cl si dc a fi r:rir, si stij .at nln--ni .lra{ostca nx.a a ad',rs-ope aici. (lin. slic, o Ji \,r'oozinil, ceva. - Drl(ul frrl]l..i ii lorboste St:rpina-Ftorilor - l:t (r.1, r;rduri m:i baqi tuj dnr daci crezi pln intr ltira, i'r I Diirc, .il i s:lrbiitoarc si du I prin ftorii. cete rn.i .rirlrlr.' :ii do s o anina clc uft s o ici., s o puic in Dt.r., ori dupj urcch.. .,l.i la brnr. ori h sin, si ;tii c:i e fti:'i: .lrf.l' o pLrnel] la pliric, s.l stii ci c bit A.lorra zi, to.mri fr-a ci,rnrinicri ti porni biiltut imprirltoli prix flor.i, .L tata. I'loj.it{r1a dins:i - una ii rin!le:robrajii, rltr.l(' rn;Dn,rlt(.tc i sc b:1sauin sin. L:fl:] pc minc ! la lr]ri Dc mi.e Iati, nu biiet | Iar feiei ii veni nr rjnd cil trcbuic sf'r lic o ispitii, ceva, si nu sc uiti la ni.i una. - N-a luat rici o flolrc, nlamii, de;i florile ii spuncau ,,ia m pe rnine fatfr, nu biet 1(, - Ei s fti atunci .ii nu i {at:'i, dac n-a hrat rnc:'r o floarc - zise imp:rr:itcasa. $i a nrai trecut ce a mai trecrrt si bietul iar sr:ri la maici sa : - Mam, ii fati. - Curn ? Pe ce cuno;ti ? Pc ce m.rrge, pe co iii d in petec; l-am prins cintind cintece de dor de fat fi glasu-i pare d fomeie. - Ei, dr:rgul mamei, s ti Dai spun una; disear, cind o fi ca s se culcc, ia un smoc de busuioc gi-l pune in patul taru si unul intr-al ]ui, s nu bnuie cine itie ce ii de i-o fi mline dimineat busiocul de sub el asudat, s ttii c:] i fa r. lnsi fata iar a prcsimlit cii e ceva gi, mai ;ireat decit el, pindi in zori dc t, cind -iciorul impratuiui ieii afari si ropcde schimbar busuioacele. Iar spre dezamgirea biictului impl'atului, ccla de sub cl cr asudat, ceea ce 1l fatcu sarspuie : - Nu i fat, desi ar puta s fi... 193

Si mlli trecu iarna o bucatar de vrcnle. dar {r,ciorut impr:iratului sc pirjota Si se b'itca cu qindurjkr si stbea.Fata insil. vizindu I c'] se uita tot galcs la dins, c mer"u :/i, ... ., l.i".ul. o . u,. L,n.ir. ^11,,A '' . . n l l , n . u \ ,i - \ r ' , , , . . , - i r , . . r . r" . . . . ^ r , . . t r , , , . ) , r , t ^ r d , , . , r i n L n r r . rI - Ci mai stai , ii zisc si Jlic:rLrlsi pirintii tlli .a uifc t. om insufr (.! o fxtri luni dc iil'ln , c:i nu snu cci.a n voi r'.1 r . i n ) i i c . u n i . i u n c h i p , a s i r . r f iv _ zin.t ci ,r:rzin.l, impii.iriLrllrloritor. ii dridu dru]nut si sirF '.r Ir'' r" t, |.l .. . r: .rl,r,,t. ,1,.,,r , i, . r U . ca, .a s:i si ridaLdc cl, clupi .c trrcu pc .lia'tilt pimiirt, i a siritlr. !.:liirdu-i sir,ul: icriof r1!' imPitritI l,cc r ct,r jnpirrat ! Un an afr stal cu lin(' :i totusi n ai stilLt .i sinut nleu c alb ca t)rtnf:t pc crre o minln.r.i nraicarla l.t n):rs:i... lliictLrl inliriiralului, doar s o lovit cu irrtma pcsre ol-.!'i,? dc nec z, ti glonl 1a rn:ricar sa -. Liitr,, arni, .',:a li ata; sil slii rn:'.raic:i dacil nu i(.r! t,. |rtl asta dc neva-\ti, cu m:i r,mof. nri duc in lurrr. Ci nirnenc nu mi o [urat inirna .a hi.](,lDa a:il.a de - .i ii povestl torti chrstia l:t1r-r l)ftgul ma ci, dac vrei s,o jci, dLr ti: ia lmirln1 , , \ . L J i -l . u - d , , , 1 r . , r rr , rl , L L t j i i l osli. ri1 ,rl rrr.' si !i inlprumule ci li. rcriniri.llrl ccl cle a r ti rlr afiDi, cri crrc m-a lur,ll i,rl.i t:lu pe nrinc gi sil 1c duri cLr .l din ti,'f, in lirg, din sat jn :i.rt. si undc i sr-rsio. nlolo sii-l asfzi si 1i l,r dai ,:u tortc f.tclc din li.nl rcula, pin i-. !oni fi rindLrl ci. Si atnci, sll dai cfLrnlrl ariDilor' -si ai 1.-' t! t.l dLrci undc ti o fi dorul. -{junrir.i br:iietul la i,r1p:irrt'it \riniurilor. aicca did df LIr palal-cu totl rri.u tolui dlr aur-fi caro irvca un fc,i,$r inalt. . patfn Dorli dc arrmi, carc dridcauin ccle pirirLi p'ir1i .1lc lumii. ln iois.rul isla cr:tu lc{:rtc (rclo prlft' Vinturi, ci:rora lc dide.r dmn[rl pc c'i]e palrL] /)rti, drDir cut]l primca i|np:rratul si.afcti de la l)unlnczcu 'Dp:rrahrl. curn auzi dc dl]finta biliciului, ii spuse: - tsucros. .lar si-mi slujcstj un rn de zile in turnul ' " , 1i d r \ ' ' . . i : r . , ld u , ; i , l n r i ' . 4 . la .'rr. Iar do i ltrefi, ori t']-i inlbirta, ori ic i zip;ici, ori ii xdormi si nu i da dr,nul ta vrore unui Vint, ori 1c-i cLirdruDlul slobod alandolil, ru vci pioca de aici decit cu sLrihtul. tt.l

Zi:i si ficut, brii.rtul sc prinsc; Ei. un ar de zile el vin n a Lirlt, cl din lufn nu s a urnit, fnrmusel nu ia is .r.', il liiotr \rcc;nic lroiz. Un inqcr din ccr, o min de na .Lt,r):r(r:1,f:ili lar lrLd:L '11cui ,. ii liisa citc un rirlF ci lrli irirl jir i dcic dnrmni ,qi la cc unbri a soarelui. od tir iri,i Cc ,r.apt'. $i impiratul-Vinlurilor, Iloi1 ne, cit nu l a isPitit; ir f.irril f.inuril. cctc nrai aromate ii al.i:c, IcFcile c.'le rnai lrumonlc ii hcc.rau p.in prcrrjlna lurnului, carc ii !'ari [r adl)rn i1.r' si niri nu 1a c]irltii: uDe. Si anul se rirroFi(. sc illrri!i. ii b:ti0tul isi .cflr s.rinciobul, c.iici lrr.,rl .l!. f:itu orrlrllri. d.r to:ttlrl lui t.vrrif, ti f:ic'rse ini mr i.rifburlc si il strfi.lisr. lxIr:i:riiLrl-\ii\lufilor'. i n. {i lirLrt irrinlf, rir.i pini llunii jrr n!'irs.sc rD .ltriLrii.rr .l', 1,Ji.turi nsa d:r vIL'drrjc .it .linsDl 'li: ii .l'r(lu rlnirliri, ci(i i:i drrrc cuvnrtul, fi clr cl li ii"rin.iolrlt. l,rlnl Lil'r.Lri s.rir!i.1)ul .i puindir I irltr-o cjirrrl:t,se qrhil|ii !i .1 intr. Llll b:iiL.tan nl'.unos,rrt si a p]..lt clin ora| in (r.r,,.i rli,r s':t in sat. ph; cind a dit.le iocul Cr Lrn.l.c1i inla Si i,rtr o (lltrninicir. p. .:ind tDcmai iura lroJa in bti1!r. .fisrn.i. hri tocrniste o pircchc dc ]r:xtari brni j.i i..r7.i si cl s.fin.iollrl. Si s ir suit liria cltirrc. cu flic:rul cutrr.r si ll .utrui c.ut,u.r:i v.iit rnrilul biiietanului clo lnrDir:rt ii s-a dit si rL (u 1..aic{.i.1. Pc rincl. $i a vcnit :,i rin.lul ietei .rn]rlLli 11r'r7.1|riv:rn i clrr cn, parc avlt o pr.siritirc, cli .r s n .1at Clrsi cu ni.i un chiD. -\u lrhi1)rrtit o rct.rstelc, :ru :.lriontit-obrirle : - I)r'ce nu ic du.i. rnifn:'t.c.iL ujic c. -qlfai.r afe pe d si f,. bani ? Er. palI:1.. Alur..i el. ca s o Dujc 1a rivnir, a suii lin:.i rLinsul rlt'i firiii, irrr cind s-xn d.sp:irtit, i a aninnt iil'ri .r s.lbil dc imriiici. ]retfi n:rzdr:rvandrtiinsi, I se lrnDii.i.i.atrt nni mu]l 'nirna. $i iar a chernnt'o f..jorul ce irnt)r'rralrrlrrisi .l jirl nu ri a d,rt ti atit tlc iidir:rtdc'i ,fi, .:r la rrmi fi mrcr'r-si i sc lcu cirtd:r.d. i ,r zis: - Dr dr-to o{la1.ri, n :rrt sil tc miialr'l h:ri. .:i d(-.er:r nin.r!. SirracirnCo niic. cr:rnc {accm (lc ris !... 195

- Aia ? - a zis {rta. - Atuncea. rnamar,si nu m3i plingi. Atit i r' {ost ; cum s a asezat in scaun, s lt si inriitai scrinfiobul jn sus, iar nici sa varzindsrcscatl, i a stri gat dc jos : .- Marrar, din lot an mrnrai lunil asta sri nu vorbcrii llar .a i intelrs anul intfc! Si a ajuns ia imparr:,tia ltoritor. insri cir. mutii Cc o inlrfba, nu rispun.tlra o v.)rbr'i. A i]nbrricat o trlorite in rochre.ca zorilo 2iki :ji a pleptiinato si a !:tit o c pc . ,r.... ' ' ' l o i n :d r,.t r 1 i n .i | . , i . d r , , o . . i,r,
I Um sri L t. r1 1...

S'r apropia amlr anul si dins:r tot nu vorircl. Vizind a!t:, birietui sc dusc la inpir:'teas:L : Nlan'rfi,cc i de f:icut c''r mor si dinsl r1u vorbcste ? r - . s , r . . , I n i t J i , l | n . u \ n r' Si a zis Starpina-Fioril.r: - Drngui rnamii, am sri-ti dau un sf.ri Voi ati fost .,,-indr r" n,u'r,..,npr.j-.,,.D,r.. < ) r r u . r d r . ) r . ' : t ii , ^ i . . . - i 1 - . b u i r , . , L n J i \.i or 'i dr I- Ll , . , . r n m j - . r .L . \ . u ^ , , p . ^ , r n \ , , , n i _ d o b o , ' , , r . r I t . ,t . u p a , i b i - L r iJi - . , r . " i , , t i i n p r i . li, l"i , . , ri vir n ii,rt^, Si ., trJ I r,L,rn.,i ...i La asta orr:rr|] sri s.,njrprr(tons..i si cn asupra fiirci stri_ rind, ofi arc sir li spuic o lorbij oar{rcrc. Nu sc poatc atn.i si nu spui. ccva. Si a plecrt brii.iut cu flta prin p,:rdlrri si nl.leaguri si a drt o1 cu rr.ut inh-Ln porc s.itbatsc si t a pirivrilit binc. Si por.ul sc ridi.ri Atunci i.ciorut nnp:iritoti pfin sc a striqa ajut{,r .,i rjr iataqrnlrl nu c bun. I.icu roa i cu ochii ir1 jurul lui si o chem:r.Fatr ia ast:r sc sprii_ mrntii si firai sr'i ti.i( cc f:t.ra zisc j Stai, draqul meu, ci I dobor cu. Dnr el cind i a auzit glnlut, i a s:rrit inimrL d.r bucuric ti imbrbatinduse, i a nai dat un junqhju nristretutui, ap.i cu miinil{r plini_' dc sinqc, s a inititat in scara ca_ lului ci si .rsa, dupii splt.', a prins o de dupa! git si i a Draga n]:a rindunic, acum vorbe$ti tu, dupi un

Si r sa:f'rirl o. insi crr r rr srr]ucit fi r viLri sii lu!.tri; .l a Dlins'o de cnir.l'r rochi.i li i a siiljat-o drlpt in dou:. riminind , r hi" o...rrrr.nLn I I i ,.,r"r' .,i dlrri.rli :.ii ! r du\, li'!ir.] r I flui.rircl a paitubri ii de ac{rca . ri d,-rn;.r fo i.r ,iulr !Lri.'. urd.r {eci.rLll inrp.ifatului a prins o rl..lup,i !lit, cu rniinii| pli.. do lirf,.r, ia. coada sfirlfriLt rochii. Cli d.sprc p.rt.{ in furculilii, un.l,,ir l ] 1 r l . l l 1 1f r i , r i , . r o D r o l i . i r i : i n o l l r ) f i . i . r i r r i t a , l a i . r l . a 70f(.i{,I. si (r.. rr.st. p'in qrirclini ti pirduri si.irrt i zice .,r.('hit,r rin.irrDi(1,i. siu hrilLruri!. i f : ' i i l . ' , t f t ' i ! i , ( ' l n , Ln r a i f o ! i . o r n , p i n ^ t i i i I ' r r s L -D r t n r(,.,,rr t.ir1. i'tlnLrIilc d. D.r p:rnrint. vcrnic rnbia rrtrrin.l |l,lrllrfih.qi plilci.dr ri zil{rlc indrtratc isl:rtit(l iir .ilfvf zi]l, .l{. ti rf ii fn\', rri nerc nrih rii I {i !:'rzt, ,r(. .ir.l lrlr ifi.rr rncrfr s! invirifr lmpr-r'juml 1ui. 1ot crri.r.Liind: Piir'.:i si i'n Irlin!.n (l' dufcrL.I b:rictarluiLri. Si fir. $ti. cL. s irf li irlfq df (,ipLrl ]ui. tot rtmbl;nd si ,ru scirbi. C;nd lntr o noapic vjlri pe rin, cu !indriii. dunnrr, rr:l i:rti .1llr ir fo\t. ci-i :pur1. i:r sl' dllcil si:i b . i . d i D i 7 ! , ) n r L l c r m , c t . . l f c . L r r 1 t { rl : l i n o s t i n c i d i n ,.luunt.lc N.rlrLttr. rar'{, sc vf.lc la mirLzi' n.,aptc dc la F:r hi !i fir ind'ltri rfo si sc schinrbc !i ol in pasirre, tot ca dirs:t. $i ti. .llt:l s a 1i ir!7ii. .,\ dou;L zi si tnlrfb:r pc r1r1m..n.aq:t, carc {rrl cel lnai vc( hj dinir,. slujitorii iralltlrlri : .Mosol(:, ir h:ri si mi-i rrritx .rrc c ..\{untclc Nc Viri .lr nrinc. lliyirr, {rni, nri .L!r\.r ii vr( rir i{) il'r r(, I ircolo. Dr).u1.1 Clc si fi. ? (r sr-r li. lfrrrul

.r'Lr

st,rpir.

ilt taru,

Da !pui't(i odati ., i l .,", li oi sPuNu:,pun - 1,,.1 n,.,r din Im.r. n c . t . i d u c c t i l r l o i g : L s ib l ( " i n u l . D.c i od'li'i I SriLr.. I - Oi, oI, c:l la qr.l iniL'r'.:rrc mar pui, jubita crii;or... Acrilo c 1(xLrl ni{rrrri, !r:rtit. A.olo {l)elc cint:i ii inse tcazi onrul ti .'inc . o.ra din izvorul .riir.i curpe din stinca muntrlui, irc.rla o palr' friu, sn pr|'fnc(] in pascri, h ligiri-

196

197

oane, in cine ttie co rutate... Vai dc mine... Nu mai spn... Nu ll nrai arit nimic_ Mosu, se vedc c vzind pe barict ci umbi har, de colo pini colo ii abitut, ce si-r dat cu mintca, c nurnai c stipinui lui auzise.ccYa si arnu cri arc de gind sarbcic ti el api dc acolo, s isprr'lvcasci cu \.ia!a orncneasc:r. - Mosulc ii dir.biiiotul impriratului - da nu te int(]ielti odat, .|r dnca nu-mi spui c mi riu ? Nu vczi, tocmai de asta; eLrumblu tot 1:r vinat ti cinc stia, nimF rcsc din qreijciLli iocmai pe a.olo si beau p de aceeai i iace binc s mi spui iot, s \tiu fi cu care c nrunlcle, u n d . i \ . . r u lt . f ' n , , l - , . r ,1u.. - Aici dfagul mosulu' n i birlrii. Aja e.; nLr spun, !i tc duci, si rlirc nu stij, Doarnnc lcre:tc !... ^D.i ritc ce e -- zisc mosnea.tlli hecinrlll sc Do lcnunchi iniio.lt si .lac ineinte dC a bca ap, ci n"ai si mai poti dc scie |ind ii ajun:le a.olo, trbuic sri b.i si tc-i ru4a ta Ma! cr Domnului, ca porun.csta zinclor izr.oa:.tor sri nu schi, nonosc.rlil a)l riu ii s:i ic lcsc.ii tr:Licsti curn vrci tu" de nu, atunci Maic ]lonlnului, tc lis:i zinclof si i.le te s r i ' n , i ' v r " , - 1 . . r . o r i t , . ' i " . , n..,... - Sfintri si-ti lic glrra Inosute ii rrispurlsc ft:tcul - asla vroi s.iL stilr, toi iot . Si amu car-ac nrunt.rlc ? Si .uxr din bnl(.nul dr sus at i-rilatului sc \:c.lea munti in zaro, ca nistf ridic:itrn.iDin:i la cr.r, unii{]r da piatr:r Yir-,iti, aliii jn 7are, stirsi, car Df.au strlivezii, .losnfagul ii ariiti.!r r:rinxspfe nri:,zirroapu. - Vczi.(jlo,.lrljui rtro:r'rlui, c.lo, c.,h d.p:l.t., C,-rp mnnl{'Lec.]a te1ii. unut r:r,).icic1. ' Apot l.rla . ,,l{untirl.r Ne!,.u., N 1,.., Dici i1l.i.hi pe cl, c to1 din crern,rFrnfajfi si din o siir.; a lui pic de sui, Lln izvoras, car,. jo,t s. r)fcfaco i tr-un piriias, cre c1tlii nittc ciLri.tc Cc l! Iaco sar uili si c,]-ai tr;n.ai in ziua.q:1 rccurn s tc r.!i sau si spui c,r..,a. -\iita, da.ii iei o floafLrd3 od.l,ran in sin, lrpoi nu Dai uiti. Zis ;ei licut; br:ri{rtuiclurl auzi rrna ca rsra, se :i fricn a dou3 ?i .ii sc d ce la viDat si, pLlnin.lu-si o flo:rrc dL. orloltan ir1 sin, o ptcacri intr acolo. Si dltpri zilc cic umblet, a ajun! in siirsir la p.ratcle ,Muntelui Negrur!, care totui nu {-ra d.rcit o s,,illci r.a l9t_i

qri. plc:uvi, coltumasii, r"rpti ti dfslrrins.l, incit crcpc povirni;. doai.ii l].usi, a.usi, un irolovan !.r pra'vi:rlca P" l, lo!.,nulir:r q Dr'lur . ir. o- un pir.i . p.n; dcvic,.lrvale printrc icrburi. un pijriiai Iicut de un izvorif rcp.Cc si crisi]in -<icarc s.otca in mrsui lui niste .iric rdrirmito:rre.D.rr in sincl llr(furilor nu era apa carc chln, ci zin.l{r n(unoscutir atc izvoarclor, .aro f:r c.ir sct,r .rilitorului si I zipiccitlr cu ciniccc]. 1or, doar j, ril . r'lul .i J L 1. '1r ,ro il lr I , ', rn,, pas,r., .r'i o lirlijorni. sau aliceva, ca r:-rl aibrl pe lrif1.1dm.r.t tt. lLri'iri0 pc'ntru.'lo. Da. ir:rictlrl (lcsi nuzca cirtc.|1. \t'ijti.. crfc pir.an ! ritc din adincul apci, amu crr].i rv.n odolcrn. nrt av,r niri o pLrt.rc asuDra lui, Dar.i d.os.b.iL rnurnurul apei rlii chrtcccie crl{r j in sclrirrir :rncir a-,r{rlor.n.!izrrte 'si si l)('a..a pe r:iuli.ioasf, ;l pri\'.rauznnbind si i rr-i{'p.arr sliu clc. si'l s.hinronosrasc:i ctrm urm..r Tns:i cl, stJre dezamilqirca lcr, sc plec il1 g.nunchi .u {atr -<Dr{r r'ls:''rit si sc ruqi lif.bint. Maicii Dornnultri, ztr1.rlc, .lcsi ca I or prefa.. in vr.o pascre, dar si l{] po de runcc.rscii, ca inditi ce va bca. si: 1 schinbc iD pasilre la 1!1 cu ncvasta lui. Si biu. Minune I Minunc ! El se s.l)ilnhii tr rinduncl. Cind jnlii .;"' ti rindunic.r trcu ca siqeata pe dcasupri lui :i itufci au putut l'orbi Si o si luari mr'ndoi in zbor, 1p|c supirar.a zitrckn, spre curtilc iFD:iriit.tti ii a intfa asa er1 :i lfins.r sc nrvir-ii irrpr.jrnrl i)alirtLrlui. prirl o(iii si qr.ridori. r chjf.rri irlDf'runrl ir:i!;r)tiiot si tr lc spunr-'cu triinicie. .i ci sini trii{rlLrl li nora lor fi ca c cu dinfii. Dar cinc si ]c jntcicalji ? Singur mo:Lrl ccl birtrin, carc cuo,.1(r diD vcchi .li vorbr parsirilcr, aLizi totui iji .r'r c cu pilsilr.tcle, care nl.cPuscri si:i li {rca si n (rib, chiar ir fostr .dnic dc tulcnrc a lor. i.rr inlp:irlttirl o,r,rinddc nsi3. runlni ('ii l.r lairl:i pliilsc .Lr inr)r:rtiiasn, ct(r .clc .. !'-rr:i rlin !trr|t mo,sului. .l:Lr didu p.,runc;l str:nl.r:r. ..i .rnln.ie 1c ar ve.l.'a cincva, nD nurnoi sarllu 1. hcll nici tur riu, tlrr si lc cinstcasc .rrainicii p.v.steau priD ca pe Di:it{r vcstitor-i lruni, :i rirgirri rsi sxte, torrr:'rt-'ovest('afinrlllnciulLri ;i i] rindunicii' :.jia holburci sau,,rochita .in{l{nicii". 19!)

l' ,,n'rur s.,i ,r ^ j ,,: l I, q .ur l-' ,la ir,., jr '.,, i , , I . . , . i n1 i n l | L t s t^" unde r r i , i , i ,o r ) i , i L t. t . I r : I , , t . . , . . r D r , , , . . ,. , " i . , ;
: . " .u, r" b i nt. ,: ,^ ' ' ,. l ,. _? r ,J

'"'.i

ru"

'r.

, r . . . r , | ', , . . ' ' 1 , ' 1 , ,i n i - tlo r t u . u t . rrLnr :r intrJ " pr


, L,r nu . l,

n , \ i , : .d . i ? lll,, o.,. . ' ^ l! f - r 1 ,. . ,o: : r.' , Jl jir ', .1

o r i n n r ).

\r

.b.

. . , i , r c tL n ( " , \ , . i

, i n d u n i - ia, r i

i...piii.,,.,,,._ , ,nduni-..,
4... f i n c l L ,i , , . t e

, r . . , , , .r , , i o , . p , _
. i a i. an"t ,. s., o .-ie

I')N DRAGOSLAV, Paxe$tile F lorilar, \L

[F]\T,.\ I't\{lltAcATA BAJtBATIISTEl

-, Mni, cu m_lc du.o i,1 zrDcoaicrL cuta.c, sir l]]i n:lLnesc cloban l. oi I - Tl.r:. Llr .u r. .,,1r1., m ric., si vrrl , I d.' i d r. , i ; . j r t . . .i a r , i r c . t ^ r / m . ^ n i ( c s:i tc ieic do n.vasli si tu nu vrci si nerqi :rc:rult.vrca dupat 1 I nici nu m-oi ducc si nici nu m-rL rlln _ -Car ra:l lila cr"r.i clr rn .i imbr.icr b.i.b.itclt{r :,i ini oi puni: cutl't rn cap ;i ct - Ilacli tu lr.oti ci lr fi si fic asa, lpor.. .lr:,pro rnire... dlr-tc,.a, .Lr una nrt j.r opfosc t... Nu dq)artr dc v.-rdLrva c,,r cu l.rci t{ric, s. nfh o:,rlic olic:r. asenlenca \ricllrv:, crf. un lcciof si-o tunui dc oi ]rircroful znr.. r.!i lc.:toia auzild l(.|Lml, d ]a cinc v] fi auzit, fli viid,.tva ac.lslir ari: o riirr.u 200

*ht,, o vridu_v:r 1:iracr"r si a avut rrci forc. si ...-..".,1::1 ac.sre tfci tetc L.rr p:rrut de aur. Si cca cu fna _olirr.e cu ir:irut de aLrra zis iutr o zi maicci sah :

p:rr'ul d{r aur, mai dc mulre ori !-a dus cl la dinsa, si-:r .f:ut o do rt.rvi!t:i, dar firta n a vrut de fcli sit mearsjr dup dinsl , qi el nici tDtr un chip n-a putut o indupiica, nici,rnriqi, ca s meal..t:r. /l^curnr {ate. nnbriicat:i in hrinr b:irbtef1i Si cu clrs mi irl c.p, !c dusc sinsu.ri la maica fcciorului ti se im bif cr s{ n:iineasc cioban. :4mcorica, socotind cir I lecior tl ncavind ciobr ta oi, i,)rtc bucuroas, o primi. Insri {fciorul znl.oaicci, dc cur a vitzut-o, m:Lcar cr'r or.r inrbrricatii in h:rina bil.biitcsti:ri niciodt nr,si lur cusma din capj avea mxrc prcplrs pe dinsa Dcfi ziic .r! intr o zi mricci sale, . fociorul co s a aoucat la i ciob,rn, nu i sr: pare a {i ieciof, ci treblrie sarfic fatl .:.rr cu piirLrt dc aur, pre car.c l voit el mai dc multc o s o ici. d{ s0licZncoaica zigc alunci fociorullri s:ru : - Dac lu socoii c:r ciobnul cc I arn nimit cu la oi, e faia prc cirrc ri.- voit tu s o i{]i cle sot;e, apoi... cc !... tfebuic si nccti 5i Dddt vci cunoasti) mai atita vorbaL fili e ori fecior ?... Du tc cu dinsul ir1 pdure, arat:i-i Lrn coprciu caro va fi mai frluros ii mai silntos !i I intr4ab:i dc ca c bun ? Si de {ir sp no c::i c bun de ilrrci de brs, s itii, ci c Iat:i, drr dc ti a spunc cai c bun d|l - t - 1 .. r l r n . i e r . c i o r . lllc.iorul aneoaic{,ri ficu at{ dup cum l-a inva'l.l rnaica s. Sa dlrsc cu {ata in pardur., ii art un copi'cru si . intrebil ric cc c bun. Ea ii ri'spunse cate bun de c i. Se-ntoarce fcc;orul x.un1a icasit li povcste$tc nlair.ri sale c i-a spus {atn. Znlcoaica il invt.i n.inra pre l.ciorul su, s se duci .u ciobanul la sc,'rldat. si rcildindu sc, trebui s.i1 I .lr nnasdr iati c ori fccior' ? Feciorul ascuiti si f;'cc ccon cc-i spusc maica sa. Se duco adrc la o ap:i nrLfr cu {lt , ca si se scaklt. DiLr {ata, stiindu i {indul, coL.a .1upi cc krciorul s a dczbf:r rai rsi s a rrrlrncrt in npI, \iindu-i si ci rindul, tare pr!' Lin ::ifft cc av{:e cu dh\,r, s'i sparic turma (:1::a de oi... lrrciul o ind.anln:i .i:L s. sciridc, cit.lul sparnr tur'n, i.i er aDucri ltunri d.xjl.abll dupli oi. spuindu-i fe.ioruiui 207

c c nu sc poatc scilcla, c de i s or pierde oile, ce va Ja.1r .l atunca !-.. cutrl ;i a dl sr'rnl inainfca stpinci s:rlc. rrrlcc:ra zm.oricci. F.( iorul, !iizin.l cil xi.i a(.r nu pontc s o .unoasca'r, j, r, .p |n li r ,,,iI t. ..'b,Jir ',D, i .' r ir.d' tot clrrn ltil trlrab:r, .i (t rin.l a vrut s s. scrlde, ca, anumc.ri sc duir,rsarin1.ric:i.)ilr lpiirifte dc c:rtcl, r]-a \'.it si !c s.akk,. Znr.oeic. zic. irrrisi l.fl.nrhri : - Nu ic i(.rnc. c:] mri uslt i1r. timP !... Nlai du ir j-n.i odit.-' cu rltusr ia sfildal, ti rnai odati, fi tot aia pinar cc rl(,i puic o induplira sil so rrlde, si atunci tc !ci incr.dinta dcsprc adcvr I Feciorul zmfoaicci ie aruma a l:l1ruaoar pre f tri ia ap:l, ca sr'rse st aidc, dar a.casta, fizird, cii att c}lip nu-i de scilpe ca s:i nu fie cuncscut, cin.t alunqc la api, se eruilc imbratcafr totul inluntru si tre.c Cea notul pin:'' de ceelalt partc, de ap. lsind pre zrneu ;i turrxl rlc oi dc asl partc. Iar dup:r cc i.ii ca dc ceea i3llii prfte la ina1, i;i riidi. cusma di! cap Si iti atiil prul sri cel de aur fcciorului, $i de .oloa si:l .?m mai dusc in ircabi si Fe.iorlrl, scirbit c'r vri d. ol. s.-Dloarce indiirilpt la rnai.rL sa si i spne toaic, cu1 n s,_,fitfara cn h.rinc cu t.t il aDii, cu a tuoial si .Lrnl 111ir!it, farr:r .a ! o rnni poati unn.t. Maicli si, auzind acaasia,ii .lai acnma alt sfrt 9i i llu-tc r:i fir o uul{imc dc {urci (lo io. una Dlai fmmoasi d({'it alia. Apoi ie si ]c aurcstc pre toatc. Dp a.o.a. in.alc:i ic intr o c:irlrti:t :i dU te cu cle ir lume, pin''i co i da dc' fati. Iir cilrl \.r'i d,r de dir$a ti ca sc .ra srri h (:ilut.], sii slii .:r c ta I... X'IrLinrult rFare sj Ii scapc din ll]lnar i... Fc.iorul:isclti] pfo mrica sir. Iracc o rnultime de tur'(i L! irur'oftc prc ioai. frumos, lc ncarcri intr-o cri ]'l]fi fi sc p.rnelte npoi ru otc in lLrnlc. cloafii va da Ltn de1'a rle laia furit. iatritr, mcrqind e1 r:.r, r.urna citii lr-(rrrtiva fi mels, sc nt?ln.rstc ( o sor dc a :fcici c.lci cu prirul de aul. -. Cc ai itr cirulat I i] inlr{rnirir aceasu curn il veCc. r-Llr{riI * rarspunse el. 202

zicc nlet dcparte fata. Ian s le vd ! Suie-te n cruli, daci-ti t.cbuic ! - ri"tspunscfeciorul. - lli ! ce mai furci is :i acestea1... Sora mea cind le-ar vedea, nici n-r stupi pe elc I - zise actrmr tata $i se cam duse in t.eab Si. Mai incolo sc ntilnc;tc fcciorul cu cecalaltar sorir a f.rti celei cu pirul de aur. $i a.r,:rsta, cum Tirctte pre [..]ior cu ciruta incrcat dc furci, il intreabr'r: -- Ce ai in crul ? Furci I - Ian s lc vd ? Suie-te-n cru!, dac ti trcbuie I Ei ! c.r n1i frci is sl acesteal . sora mca. cind zise fi aceast lati l. itr vedea, nici n-ar stuPi p.r ele I vcnit. dc und! a duse in trebri s. ;i ..i Se-ntilnestc acuma f(]cio!'ul'ru fat c.a .rr pilul de aur. Accasta. nefllnoscind pre fcciol cine i:i din.rolro vine il inirc.b ti ea ca ti suroril{r snlc c.' aro in ciirut:r ? F.cioful ii splrnc:i ei cur]1fi.e... E.r. fiir a a:tcpta ult. s. suie in c:lfutir si ladi furcitc. AtuDcc f.iciorul..bu.uria lllui... intoarcc degrabi cruta ql 1a fug c dinsa inrl::ripl. sprt cas:l. a F , ' i , \ / i r ' : i - ' n . , n n , l ' i' - - , 1 i ' r " ' . i " '-" ' i.-u i .i Frun.i I i l. "i ,4 la inclul su in aD ;i zjce : - Ctnd mi a verit inollrl accstn iarsi pe deLtet,atunci v.i v.nJri ;i !u cu tine ! ci s. rluccra tot Dar f!.i.rul nici riLr vri'r : o irs.rult.r, intr-o futi cu dinsr acas,r liril drrpi cc:rosi cu fatr aca,l lt d"r., i r | Fatl, rnacar cii rcunla dr.\.nise nr\.asta znieul'-ri. li nind-sc de curint, n loi slr vbeasci nici cu din-<ul, ni.i cr soacri sa, cu zD(roaic. Dc la o vleme ilrsit, vilzlnd Tmeoaica .:l norii sa nu ror'Delie nemic nici cu clinsa. nici .rlr barrbatul s:iu, zise tr.riorului: Ce ti-e buni lie aceast. da.r'r ru l'orbeit neNic .u loi... daci e rllut:i !... poi.. ce-i plcsne;te zrnrioaic.iplin minte? ic pre nora sa ti-o trimite la o sor;' dc ale sale, duP:' o spat

203

Si nistc ile, eindind c sor:r-sa, cum a cipta-o la .L.aunaar.soomoarc, Ncvnrta, (ar. dc alt;rintrcl.a asc lta totdcouDi Linc pr. soa.ra sa. numai 'rtita, c.a nu vorb!,a (rr |u s. pule d! 'r)ricnrti. ci se por.rstu :ndatr ca si

Dini, foarie dinsa, i a'Ju-

Pas a(.umadc mai.crcdc soacralor !... Sora mea zice fi nora sr nu vorbastc ncmica, c ea esta muti, 1i... ian rli tc la dinsa cit dc trLrmos si bine vorbc:te t. - Apoi, d;n \.orbri in vorbii, din una in ntta, o intrcab Ia ce a Nevaste i spune cun1 9i la ce. c iac soacra sa a trimis'o dupri spatr-rsi ite pin la mtu:a sa, pe la care a trccut, dar fiindcar aceasta nu ie are, i-a spus s vic ]a dis:r, c poato vor fi aice. Zneoaica accastataic acuma;i aa un cirlin ce i friqc, il di ncv.stei dc mincar:e. Nevasta, face m si mai nainte. adici puno cea imbucrituri sub lin)bi si apoi nr:ininc;r. Zmco:ri.a, dupi ce-i dcta de mincnre, se f:icu ci cauiii \ u 3 1 . ' i i r .l ^ . d - I n d . , r d , n l o - . : n r p a i i i z i c . n . vcst.i, c:r oa nu le pscste riciriri. deci trcbuic s se dudr la sora sa c.ra nrai micri, care nu iocujeite dcparte, c poaie la dinsa se vor afta. D|' ai(ra sc ic iar n.vasia si sc duce la cca din u.mi :orr a soncr(:i sala, l'izind o si aceaita zmcoaicir carvorbeste,ii repeti accl.ra;i crivinto cn ti sumrile salc. Apoi ii d Fi ea o min d] cm mort dc lnincare -si dup aceea se suie in pod, dmrme ca sti.autc spat si iteto. in {apt ins:i. ca s.j pin d.a(ca prc ncvastil sri vad:i cc a lce... nllncn o a minA ori ba ? Llar cc sri facii novast.r ? r'. mina cca de om mort si-. arunc sub vrtr:i. Nu stiu, vriz tu-o " ori n-:r viizut,o zincoaica. clcsiul Min..r dc om mort uDde esti ? Sub vatri I - frispLrnsc mina. Mi'ninci"r, nevst, mina, c.:r de nu-i minca o. te m:rninc cu pre tinc I zirc iarsi zmcoalca. Ca sir facri acuma biata novast ?... Cum s mnince e:r mina da oni, daci ac!:asta e spurcat si grctoas:l ?... sr rpor.._ mcr dc n-r fi de om mort ?...ie mina de sub vJ,ri "i o Llc \uL b'ru r^ n.j ir ini-rjl Zmeoaica intreb a doua oar : - Min da om mort undc csti ? - Sub inim; | - rspuns mina.

llirbalui sLr insii, sl.iind pr.a bjn.r cirr.r-1 :i cc D];itcs. i L t L r l . r l cs l . r , c l r m y . c l c c r ' r . r L s r p o r f q t f . . l ( , a n j . s c nriril d!D:r .linla si i 7i'.f h tainr'], cl il ru I Lrdi mai. -..4junqind l a n l a r l u s ( , 1 {:'n { r l ( . . i n d ! j o f d : r c l c d c njrfrf(,. nrbu.riiurl (fi din',li 1 . pLri srrb lifibi -"r-rpoi sii m.lnilci. D. n'.r \..ri f:r.. liir .um t. nvr'tt {u. sir stii .i ri sri pitosti r:iu I N{rvlsta l-r' as.uitri... fi mrr:hd .:r xcllnrir. .ii vrj li nfrs, rjuncc la.ri,a diDlji ijorri :r sorcrfi s:r10.. zmeori.:! si aclllsta. dec;t carc \i mili cnuti nlrll. aqir .1. lrili' si r.r crx... Fi cum lljuDq( la .tinsll, (l.aunr-i di birn Zm.oaira. run o aud. !orlrind, sc ljti tlm! ln dj:,s:r. ADoi ii rrultimcstc si zicc : .. ADoi si mai crcldii cin.va soacrelorl... Sora nrea :1c. (:i nolr sa nLi vorhcst|, ci estc nru|-r, si er... u;iir iri nLr)rai l:r diisa, cit d(, drilqrihs ii {runros vorL.si, I dPoi. dupir ('o nrai int..bi dr!,_.r. rrrln alta,.rrn sc" . f l i D i ' r . b r L t us l iu. m l]rri llf. rrl.rl sr ? .irnr <.r ta d a r? . . . l a i c u n . o ( . . r s , j l . i n r i i u i ' . t . i r l r i r . s , i ] f r ; r c . , i i I Nolash, irnblrc:rllrr.,,ir .intii .. puili slrb I'mbit. dLrDai clrm r.lef a iDrit.rt o Lifb:riul sjiu, irp.ri mrinin.i .ljn . . , ) . o sp i r c e s e s r r t r r i Dupri rnincarc. v:rzn1.1 zln.oaicri .r'r n a Putut-o intfh, ii sl)une.il i{el.':i sprtr d pi (irfc a irimi( o s.rra \a, nu sc afli la dinsa. ci Jr o 5or:r i s:r rnrri ni.:i clf.il .iin io.uifslc 1ar1' dcpaft...- sli sr. du.ri piri-r la nclasta si le-a ciip:ttl. Df aicca. luindu si l')(\'r\la rarma\ !un, s. pornrlic ;i sf ducc ltl a cloua 7n..r,ni.,i, 5i .(,nr ajunq., ti d,] si " I L,'n' 7juir Auzind o si a.L.rst'r znr( ori.ri vorlrin.l, rL. rninuncrzr:l dc .ltnsx :i i zice fi ea ca ii sora sa i

:04

Acuma socotind zmeoaica c nevasta a mincat mina, se scoboar cu i1ele -<i cu spata din pod Fi i 1e d neNevasta 1e ie 9i vrea sii porneasc:t. Dar zmeoaica o oprestc ;i-i zice : * D-ni mina inapoi. Na 1i o ! - zic-" ncvasla, scotind deerab mina dc sub briu, fr:i ca s o zrcas.r:izmeoaica, qi i-o di. Apoi se porne;te ii se cam mai ducc, dici zmeoaica, dup .e i-a inlors rnina, n(]]nicl rtl nlr puiu si i facii SosiDd nevasta la-ntoircer.r pc l:i a doua zrncoicri' alcasta ii core cirlanul. Nevasta stu!.ltc fi cirlanul sar) din l]urJ \i t,r:c zbierjn.l .- j. rninca-mi-te ar tlpa sii )ri te tn:lrtnc.'. da c.'r] mi 3i sciDat din rniiii ! lns nevastci nici nu i pasi. Sc duce nai dePartc, Irin cc ajunge la cca dintii sor a soacrei salc..{cealtii zrrc oaicar, cum o vcdc, de alar inc ii cerc.ocotul. Ncvasta stupSte ti acra si coco;ul zboarardin gur tot clntind ,,ctr-cu ri glr u l'r Ai, minca rnit-ar laPa s mi te m'inice, ca curn zice $i aceast ztrco:ric, virni-llj scpat .lirl rnin ! zind cil nu pot. face nrnicii nevestei. ajun{c n.vlsta s:inti I,cuma, intr un tirzi, iatil cr"1 toas:r. fr'1ri s::' i sc fi clintit rnlcnr un pr dil] cap, la Du Cit iimp v.r fi imblat ea pe la ccle trei zlricr.rarce, pot spune anumcr. Der lol tr.buie 5 fi trect crm muit, cr:ci cind a sosit ea 1a roacra sa. accasta avea acrrma alt Dcrai in cas.-.Fcu c. f,:ct hcoilica ce btrini :i induplicind pre {eciorl s:ilr, il insur cu alti fai.,:iocotind c orrt s cea dintii, pre care o credea c c mut, nu s a rl]ni intoarce de la srlroriie sale, undc a fost tdrnis-o anumecasoonroilrc. Cind junse acma nclasta acasi, afl pre b:Irbalul su tind o oaie, in tindi, iar prc soacta sa 5i pre nora sa cna do-a cloua, lucrind cite unir, alta, iD casil Soacra sa cum o veC!. cum ii zice : - Ai I binc c ai venit, nor draqatl - du t. ii ad ;i tu acuma o cof cu api, cii astrilali nor nu poate de atita munc, de cind te ai dus tu de-acs! 206
/t^--t., , / r n d. , d - l, . t r,ri ' ' n'! Ii

Nevta, lculltoare ca totdeauna, Du spunc nc]rici, ci luind coafa sc ducc dupi airi tocmai acolo unde si a zvirlit ca inelul. Aice apoi. oprindu-se si scotirC apl. iatar c-i sare inelul in cofri. Ea, cum il vede, dcaunal pune pe degct, ;i, dup cum a spus cind I a rruncot. isi propune s vorbeasc:r- Dcci, inl.or.rindu se cu co{a ir.;rsi si aJlind prc.ccalalt nori a zmcoai.ci r:rdicind o ort'] de t i f ^ . u n i n , , I n . ; i " " r , " ' d " " i , i r . , i. - Ai, plti ti ar Ilunnczeu si-ti pl:ltcascar,.i bine rrai stii a lu oaielc dc la ioc cu niunca aiiuia I Brbatul siL1.(are si acuma sc afla tiind.raix itl tind, cum o audc vofbind, dean 1e rcpcdc la dinso. r(a plin cum era p ninc cu singc si.uDrinzirl{] o cu minele dr cl,rp cap ii zica : .- Draga mea ! F,indunica naa I Dar n a apucat bine a rosti arcste cuvintc si {]a dcru na s a prFf;tcLri in .indunic si cl in rindlrn.l, si arllin doi ru zburai pe o fcrcaslr si s-rLl .anl rnai dlrs in llrnre. T.r /m.. ri ir r|- .i , ir . |.. r . r J " | 1 D o r . ' , r i . ) nrj ltie.r s-a lcut cu dinsele.
S.'L. MABIAN, Ornitologla poporcnn romAn, , (reetii-Vastui).

RlNDUNICA in vrlmea cind pe pmint crall si oamcni cu rin singlrr oclri in frunte ii ala dc nrari, cr'r psealr dinir n nrunte in a1tul, pc atunci, spunc pnvest,.r, tria intr-un $rtuc din fundul nluntilor, un urchias cu babe lui. Erau sir'rci lipiti pmintului. Sinaura krf avcrc cra o {at frulroasar si dcttoapt, dc ti-ara rnai nrar.r dratnl s-o pri!c:rti. llar se vede c:Lrmde i frumulctc ri nlinie, nu-i totdcauna noroc. c btrinii lnudrai amindo; deodatri Si bjata irt:j r:rmase singr pe lulnc Nu sttu mult pe ginduri, ci pomi de acasl unde o va invi::ta Dumnezeu. ca s-$i gsoascitutl rost. Merse ca ce merse, pin cc ajLLnse int.-o pdure intunecoas. Cum era frint:t de oboseal:i. adormi ta rnbra

207

unui copac. Cit o Ii dormit nici ca nu stic, d.rr l:rtnd sc dcstept, varzu in Jata ci un vinartcr mindfD ii tinrir- Iiri sarfic rugaii, spr6e acostui om cine .rsl(, ti unl.lc -soiu.r'. Accsta scoase dintr-ur sac nistc hain. cl. biial si i ]c 'l r ,,:--nd: - in]brac te cu aceste hainc ,qi inerr;i tot iainte, (a! ai s dai de un rastel inatt. Acolo sii MLrrra Pdrrrii Dir tc aii.r cr fi oa iirc nevoic dc un.ioban ia oi. dar siar ,'sli {ati, ci va fi tnre riiu cl. titl.. lU.riln Prldurii nLl . r . l - , . , , 1 ,r " l t " . . ' L ' i p . , r i 'i ^ , rt Ii,l, o ardc de vi... Irala, nlultuinindLr-i, !c imlrr:i.r'r liatiarsi porni la.irum. N'.r r.crsc rnult .si irltr ad{rv'ir :ic l).,rifni in lill:t caltolu iLti.-Siii n(i ;nlirli{r Nlurr.r}rid,rrii. li.r s..iilciti, cu o.hii (a fepelc, pir-Lrl vjl\oi, iiir:r dinti si n.aqri'r .a noaptca. i;rJr .:. .n .;'i , \ . r ' | n . , L l , . L t , \ 4 . , . a ,i,iii r in\.r d.-' u. .o Lr_. , ;.u.,r. tr"r u,r iLcc.a zl, r'rou:l slLrei porni cu lurmr la pi;un.r. A trccut a;a citva timp cu Line, dllr de i o vrc)nr', Muma-Pdurii a incepur s ibri bainuirl:i dasprc .riob:i nasui ci. A$a fccio. cu fat {runroasii. cu lrupul subtiicl !i .1r elas dulce, nu vzuse ea ni.iodatar. li trccu p n giid .a nu cumva, cel pc cara aa il crede biat, s fie vleo Iat:i, care umbl s o inFelc. Din accst tirnp, s a si pus la pind rutatea lumii, s fie adc\'.iflrl. lntx-o diminetl, s-a ascuns ling fcreastra camerei unde dormea ciobraFul, ca si vd;l cum se spl ccsta p.-. fal. Dac:r !a la ap in pumni. .si va da pe fat. c biat, iar dacir va da drumul ln apri din pumni ii !a cla po fat numai cu palmele ude, atunci nu lnai lncape indoial care fat. Cole gindite do zqdpturoaic s au ir,l 'linit in{^cmli. ', {..jom:ul nnsrrulua j,pr n pumni. o lsa jos, $i numai cu Dlmele rde atineea fata. Atir !a trcbuit artirii, c dc indatl c.r n ic:it slug afari. s a r{ pett la ea ti a dczbr:-r.,rto ft' hirinelc bilrb:rteslj, lr'. sirld-o numai cu lochia n!:rtrar, .lr1 .ra Rirdunica tm l)rcat dup;i noarlea p.irjnlilor. A infipt ghcarclc in pi rl ei si u lutrt o tirls. spnr cuptonrl nnd mai ars.se ea pc toatc fctclc ce-i vltisclri in nrinat. Rindunica alun.i "i a indr,.ptat giD.lirl cartr. Dun1n.rz.u, s o s.ape, ,qi j nlrnc.-. dcoda i din fetilat cun .]-:r. s.i prci:ic in pasrc. 208

' r s'. n o s'irpp. ftl rr.'l Pj4urji !r.! \,, j,,u c .. )-Ll.i. p ' " j--.:i \;7ud' r ' . 1 v J r . ]nr".: I .t d. I..,P,r' Si .ic atun(i esre riDdunic& cu coa.l.l tiati in furcu_ ii!ri,'ctc chld i a zmuls Muma-Pridurii pcn{rl? dc 1 coa Ll, inr fulgii ii ara ncfri, {iindci iatn or{anr'r cra lnrbraF crtii .u ro.hie ncagr-

^"i",i;.|,,; o.,4" 1;1Ti"y

PO\IjSTIJi\

I],iNDUN]CI]I

A fost odat ca niciodatari n fost odati o bLrbil ii ur un hir: cre n-rLl vut r^P'i - | l r ' ' L L l | ' A a , " . s " l d , ns r ' r L ' l nu tu purcel, nu tu citcl ?... Ci ei dac au vzrrt cit nu le d:iruicsie Dumnezcu copii, nici dc altele, nu s au rrrai i n ' r i i i r . . i : : " , j ' F a , rI t v l - r , " " u i r , l r p t i r ' - r , t i ' : " \" i rrl z"r'l'rl'rl L' ri,. i., ru;'rd" Durnn ajutorul cu ce va vlca. intr-o si bit seara,dup cc all \'orbit d1:torti's] rLLr qrl ' ' ' l a l d l ' r r c p - i r| .. t , ' r . r i , l Inl i r r r i r ti '.'t P*t noept" N lr i r D m r : ]e-a spus la amind.i ata - Apoj dac vreli s avc1.i copii. uiie ce si fac.rti ; miinc cind vi veli duce la bisericrl, oricc vcti tl:'si in ealc, si-l luati, sri I siru1.rti. puncti-1 in snr si dLL..ii I n.asir :i o ii fie binc. bihinii s .r qfulat, s lu A.uma a doua zi. dumin{.c, hajnf cur:rtc, n :tLr premcnit zoroclii albe in sp:ilat, s au - . $i , i. ri : . c r - ln i m i ^ : i d r t r , . t 1 . L :;... f. Pe drum vd o pan:r dc pas;tre... - Uite mtu,cc- zise unchiasul - uitc o Dr:r:i de S-o ]uiDr ii s o 1incrn... l)rsiire ce n o cunosc... Bir)e.unclriai, bin(,,s o iuinr... S-a aplE.at rnoful, s-a r:izinrat binc in toirlg !i a lL]at o.. A iar.Lrto .r {rc ii a sirutai-o o1 intii; a dat o sr L:'l)ii .rrc a f,tcNt toi ate.. Apoi a bgal o ii1 sir...

t00

lar cind s-a intors de la brseric,ctr nlarc irgale {le scamii. au plrs o la i.!ana Aihi.ii-l)omnrrlui.. li nu se rnai siturau privind la oa... A tfecui liptilnlna intii, cum au trccut si ziL']c no3s tre; i;tr dunlincri. rtun(i cii.l s afi iD!r,rs!Lr,1a l)irrxi|'ri, mosul crrc inirnrc nlai inrint! in rlsi, ii gl,isui,]slt br . - Tr.iL , . L . l i,d u r ' ' , . e l . | .n.r 1 . -- Cc e, no:Lrlc ?... -- Ia uil-te ce masi intinsi. .e bu.lte, ce m:!i vir1... S;r iol triiesti, sri nu mai r.ri.it vr.Lrl. - Ei, cum a.sa. unchiaF ?... - Numai te uiti Si vezi... Se uit bab ti rinlinc lrzit de cc vcdc... Curat, curat +i pcste tot defetecat... Sl nu $i-au dat cu socoteala cam ce s fie c asta.,. fr dunineca ast]a]t tol asa ! Atunci unchia:ul zise martusii : - Uit tc ce este mitu9i... * Ce ?.,. -- l)Lrrlircc cc vinc, d ti' nu:ri 1|l t biirr.il.i; ixf eu str acn3:i, si vrid de a tninunc.. - lili cum ? - O s;i nlir bas slrbt cuptor... - Bine... A trecut riifitiinlitla, cunl tf.rc rill'ic bLrrrf n vfDil d rlrin.{ra Bal) s-a pr{,lir.nit ti a plcc.rt tl bisr!.jcri ; ix. lrnchj:rlul s a biigat clI}i c pl. fi a tricut chitic, _N a irt'crrt dccjt cit a tre.ut birb ln..rgutcurlii !i, cc r(\1e tuclrinriul ? Pana s a dat {fltlnuscl jos din pcfvazl icornoi de uudc crx Fi.rsit,s n pre{ricut o f.1tii fiumoasri, I-rlrftoa.r:t.. s-o bei ihtr. n pahar cu apiri, ti a l[ceput si c](rritcce prin .rasii; s iliturc, s sprtc vsele, s fncii l , , r l - . . . t d r , . . . . . . , rI t r l r I n . r . q \ ,( i ' r r d r n r u t , t , . . , t" L:Lr d, l' ui..fic ..r :r In..ijL \', p |rr b, ,i.t" r) stiichini... Asa, trlfi ! Srl vezl fi s nu cfezi ! Cind tfr., claifu u.sil cuflii;vcn.r blll)it dc ta biseric:1...M{,sLilatun.i, d. Iric,r si nu i scap. futa, iese de l , . . , . r , . . .1 d.p: .t,r'r.h ;: .. nir.pe a.eld tfcr. lrinclo irine si o..- sitrut:]. - St.ri,nlirrcatc-ar taica...

Faia cird s-a vizt a$4. odatl r ifesrit :i unde s- pus rl:rnlir, l1larllr'i,pc trn plins fi illgca... dc sc s.ulura .rfnirn pe .r I Ci v!7i durnncata,o atinscsolllin de om :i rx ic nrri pul0a pr.fn.r r'n panii. J!'Ioful, .a rnotLr]..Lrm s 'r vizut cLt o rta mindr.tc dt !i Dr.i plrtc.r linc cufa. fi DCl.o qlLrf:rll in .rsi. 11r1 !iLttcn. und(.o miDirijr pc rnt) si i splrntr ft'1 .le lcl clo v i r b c d o i . i . . . r i i n L r! r s p . r i ( . . . CiDd, intrii si Lrbr .. \n\n{ dc ll bis.rjf. Co si )nnl iic i.rrn I I a spus molul tot. t.lt si nrr mai pulfr clc bu.ulic.. Pnrcir nu nrai ciilcaLlr). pi'nrint - Ia, frincr o-rr rrama dc faLi s{ miLrir].t]... Clrn r ucmerit ca 1 cisa norstir'r pLrsti(]... ,Si o pupi si pc o partc lji po alfa... - Asa I Acurn esti fata noasir!... Nu mri ple.i dc-ri.i. ; . d , , r , . , p .i tt . . , . i i " l r _ . , : , , i r , ,. 1 qr'nclrala cf ;liunscs., ircn ii solrele ci: r:snfc... ti o vrdc.. $i l1 cl: farc sir rrimidit ftzdc lui s-o v:rdii nlllj binc, ci i r intunc.iLt .chli. .ind s ir uitrt ll1 oi fi a iicftimai, .ri n r putnf vcd( r (itcva .lipc in tir.. Taf .ind el r iirrrls cfucc nanriaT..i.,"1tr.i zile inchciair .r r,inlas pc .cr d.r-ll privit o 5i .lc sfitur,rt rlrr s. niri sittura... Aca cri s..rra ir(:ir. cirlcl s a intofs a.rs;. rrlnrii-sr cra tare sl)irilti :i I x rnrrstt zicind : - Binc. S.afo manri, dr cc-r'i inlirziai asa dc nrult... Lhd," ai fost ?. Cc-xi {ricui ?... No .urivil oare tj'ai q.i?...Dc.c tiri r1a srr sit vIL.o drriqut :jj ti r lrrrt )l1in1ilc .it ?..Ti r:rtlcil. eilul ?... Iar cl. cr sir dcn r.r!un f;ispLr)s.1)r 1.. Sta ri pri\ca in Trilnint rlo ru:inc. .,i biala frerr s,r ii {hi.isc 1ol. I-rri. vo|ba aia, pc . rrrcch. j a intrat cc-l spu\e m. mli :H :i pc alin i r j.fil ! C:l el, ilac s a indrqostjt cla {ali. ciufa acnr sij lir.i tot c. i sta in pulfro s o... fLrrr qi s o ii do sol.iorfi I Iii, dar .nrn s,-L frci' ,.i cunl si drcaqi: ? A {arcLrt un lrag.in c1o mitas.. I a loqirt (u prh u bii.ri .lo bnlti ccrcrsci si 1 l] lsrt pc prirrnrt. '-, : ;i" ." '.ia :n \" | |.. l' .;.lnl,l {rl ii {rra birlrt-n, tutinrrcr; cine era urit. sc i)llrumrls('la... r\fa l Ca-i d-n ljilrd babei ? li spuse molului :

210

2t1

* Nouri ulrchial. ne-a trecut Iina Prin tfaist ! NLr ne trebuie leaqn, nu ne tfebuie nirnic P. fat:i s o faccm s fie fer.icii... Baba, tot babi: ! -- Bine, nriit!1$.bine -- ti spnc biitrnnrl. Si sc urc iata in leagin... si Soirf.lc, l)o!ul. (.xre rrLit " r r " p l j ra . rrdi-. u r. |ll . r', u. d r'... Iar bitrtnii au rmas o (llp cu qurile .iiscate, privind in sus... Chiu. vai pe baba... -- Srcut do minc Doamne...Cc fi.ui Lr? Cine nr ! Se pc min{] s:"rfac fapta asta ? Ia mi p. rtinc Doamne I... - $i-':i zmulqca prul din cap, n.riliind c s mai - Iili I Mai bine mil falceanrama mutii, frcn dc nccnz... si n fi .r\rt gurir, c nu nrri puteanr sPunc fetii 3 se Iar fnta. caf. auzis.r vorbel astca, Pe cind o urca Soao fi bin. s tac acolo rcle in srls, sc gindi Ei ea c' Doatc ' rrr'.1' r n . lu j , , n i . . ^ I A:rr. Si a ,rju'rs1a soarc. -- Dn cum t(r cheam, Iat dragi ? - Tl ce Iatl, mi, ni f;ir qlas, se poate ? ! . ]la ai nr s.ote.L i ci n rnai.1r ochii se uita..- tlj, nu vorbcsti ?.. Picat d. [I\rn1 !cfea ta atunci ! . Ea ..tc mi ch.:arn:]II( Si dcar Soarelc ttia binc ci nu i mut.. Dr' deqeaba a in..'rcat el .u toaie viclcsuqurile, cu tnate mieliselilc. c:i tot n a Dutut o face sa vorbeasci ! Iar do fcut tr'.rba Drin c.rs, ca f:icca oricc I Trcbluir si stropol.'a,narc ar fi :fosi ncolo d. (ind lum('a I Dac n \.izrri ti a vzut :a Soarrl(],.a ri-n zis : ,,slai ( o irinr.t ou aruma, undc nici prin qind r o si-i dea'r... $i-i zice : Daur'L e sa, lat dra{i. pe z.lpacla astn, pc iarn, s tc rllrci sri mi adrrci .ripfuni.. C li zir.a cl : .,iot o s o fa. r br.m a.unr si vorbcas.ri.Lri De mire('.. Dar d. sur.la I lja ii i pLrr jrumos iortul in brilr, a I In vr.me de iarlurt blul Si a plecai dup... c:LPEU|ri ni I Bas seama, p(j a(olo aln $i-a rnc, a ers ca mult vrne luDg, ca n poveste, pe sub razele 212

sofelui. ii arolo ulldc o bta c:ildura drept in cre$tet' a umplut poala;i intt-o fug, s-i ias a dat de cp;Lrni, sufietLrl, a lost indiirt acasi. Si cun ea cra necjit:i foc dGatita umblci ti z{iticturl de nliritcini, a uitlt s sc mai gindeasc la faptui ci e n1uti. i-a pus c:ipsurlilc Pc masir zicincl : .N :Jr li ..dr'ri nLrn :i Atun.i Soarel,de bucuric .r s.irtat o, iar ca Pe 1oc rj a prcfii.ur intr-o pas:irc i rindunica. Soarele s"' repede si-r, pdndc do qit, i:u ca se lmucolte :i scap:i, insi f:rr o bu{rtar d! Diclc dc sub gutir, cafe-i rrriscsc in mrtla lui... Soardc riuDfi cnld vede.rsa, ou mina ccilalfil. r.r o clipii o firindo :i de .oir.li ea iaf sc stnlrccl"c fi i nuni.ri cilc!a p'rnilc irtfc dellctc. lcar);, 1sji1.lu rindunic.t cst. p'itat:l !e srb qule !s1 $i dc-AtLrnci cicaL .rLrlips:r de penc h cordi... do cind i 1. x zn]lulsSo.r as. dc iute f.lc... $i t,)t de atuDci a r'tmas cr"r.a zb,)iLrar
N. I. DUIITTTiA$CU, EusziDc (BoufcDi-D!lj).

lt| N DLINTC-.\ SI S!INiU

SOAIIE

SlnrtrrSoararc nrmri Slinia I-urli {' malna lui Sfintu 1.lXo la din\a, iunci cind Sr'e. la]. h tLolrri liptimini r:ind e inturler.ic Lo0pta, 9i ca 1l vcdc', Ll so .ir'i lul1ll scalcli. il Di.rrti'n, ti schilllbit.Sfinla LLrnI tarc a !r'ut ca sr-l inioar:c pa Slinlu Soarc. sr'rI dca !.ri pe lume I?l' clar fl n :r vrut, znla c lui tllr i plac danclc Sfir-ita Luni -' Si cu sint o dami, trici ])c l1rirc r1u nrit iLrbctli? Ba pe tirle to iub.sc, cal nli ciiti nanra, dar pe al-

Da 1a Sfjnta l,lrnii er' o Iatar ir1 slLrltr li SIinta Lurl.i irltr-ur1a o lrimelca s-i spuit' lLri Sfinilr Soare, ca si se ilNore ii ce ii mai trebui pcrtnr insurtoarc, sa se Sflntu Soare, ra s:] scap. de dlrisi, a trincs-o la o mtute cle a lui, la .r cium, r. si i aducii siia, ciici ii va

2r3

tfclrui lir rlurli Llc llrIut prntfLr.ol'1(i si p!fill 1i-i ir.1u{rl si url Ltlciof clt apri, da ct r fost trirn.'s-o .Lr gindul ca.irnnrsonr-rnince. I'.tta s I ,:Lus pin acolo fi a spLr la c. a vrrlit. dil balra i a zis ca s.ii aitcptc o lcncri. .ri hr.latri vi \cni si i \, h i , (1, rn.,, . .,.1r -l:r.. ., i (iintii .i a!r D o plrli'a Dhlc.r. Fetci i,a .lrt o virt.tniti. :rii (lopfnc Pirii cc vn vcri ..r. I'r'tn nu stir rc o aiterpti q i . l ( ! l ' r D a ; . l x i l t i i L 1s o r . i c u t i ( , s . s i - i z r c c i - - T u n i c i f f t i ? C l i D L tt i i | i s i t r s i c c t i t r ' f b u i c s i nu [1rqi.(ri bnbr dc t,. n {risi. lrldirii t. iiinh.ri. Di-rni tric rtir, Ierg{ d. un picior si r.i clctriinr |Lr. DJ lnli nr.tli ia url pr'rr de 1a mine si-] nprin.lc, ca pe uDd.j i mcrqo, vo.]{,r .i te .riunq|.. tu s,-t li s i frLcc drrm i si drcti n r L r D c in r L r f I l l r t a p . f i ' r , p o i a p i i d i n u t c i . , r . c l i i s . r i p n . Ilifa r hLqit. .lir solfr\.ul in bo.fi si . it ftrgca, bxl:rei i s. prircn . clct)r-|lla; cind vjnc s o lninrn.o, n o gasest., Sc ir dup:i ala coi din boftr]. nl(,rqc. mcf(. pc sul) i : . i r . r n ' . .I . d l . l i . . ' - , n | . Irornfdc dupri J|t'i pc tllmoii lstirlalti ; ici s o aiunq:I. Falil lruIlrri si sc fucc o pri.lur..l.rnsri. E-li rprinde Drlrl dc h so:rrocsi Ir. loc i s-r Jitcut drun prin pridure ::i i.r cit d.r cit s o ajunqi. lala vars'i apa. S a iicLrt o thcali in ufmfi. ni:tc slinci, da jrlajntcr.i vara, fru)ros, llori. Pin cc a ajuns o LaLa. -aa rru .r:r pe turnca Soa D.-rnr .u U o dru cu sin{uri zice Soitrele. n l a l ae a l l l t s t t a . - Cc r:i i.rc.ri.u sita rltr zic. Sorr-elc. - l)ar.i r) s1i clu.Il at.t, cri re insori - zi(o lLlll - ' ni i ., , r' , .r r, puird, .r.ni ... Soar.lc ii rai zi.c (.fvrr s:r hc.i. ca rru rrr:a: .. l-' ti :rl sinqrrr ii ftispundo or. El df cnrdri. a llllLt . :i a r.Lrpt o si .tinir insa a icsil '.il lr .: \l . . L;t. T)a la c.-.ri t|ifr{,s o s:i n1i indcrLrctn inltn.irr zice Sorelc daci mio fenrcitc nu uri-s drrqi, de accia rD1 vrut li ou s o pripdL'sc I da pcntru ci a scpat ca s rquri, al]l l,rsat o ni anllr cla.l'r r)u m-a Bscultat, m rup I o in dou, s:1 vid ce i iDt.-it1sa. Ci1 am rupt o, nu nti

l. ,,r r ,I l)r rhr pore r. , de p:"<r"3 re , 'o.rt. L a:c .ra Jie de pagub l:1 oamcni. ( r r ' r . , L ni nu u r . , L i ;, , ' - - . , a , r ' J . " r . ringe. Un om de-a :i dinlincatn ;i i-a tre.c peste cap ' ' ' - l ' 1. i . : r n \ . ' ' . ' . r , - , f i . . t - - r r . : ,. i {lc trir. pr s,Lrb o vrc'r p! dcr!rrpra, lapr(lc dr lir vr.i
E. NICULITA VORONCA - Ir titLu iArhiva lnsrilutul!i de etnogratie ti lolclor", B ! c u r e t t i , n r s r 0 5 ,1 \ r , ollol{lora dc Nord).

InATA CARE A VAZUT PFt SORnl De mult o fost soireh olr. g o lost Itinrlunicr o f:rtaL Jr mo'rsi. _SiSoarclc o luat dc sotiic. Da o avut ti soa, rrli Rilldunica. $i soacri' sa o minat la Ciumi dup sitn, s'i ce:rrni fi.in:i pentru pasc. O lr]irs nrai intii la l-uni si i,o dat o cutc acolo.Apoi o n]r-s la Mart s o intrebat c:i unda tadc Cima. S-o dus apoi la Mnof.uri si i-o dat o closcil cu pui acolo- S o .lus la Gioi sl i o dat o uiaqir d laptc. P nc.ia s o cllrs tr \iin.ri s o ntrebrt itir cr"L undc sad. Ciura ? S-ano i o dal un rhi(rl.n.. Si drpi ac.m s. dL1!iir SimL:rti. S-r' . r . J , s , r , . r t . , . r , . r . . . . . i , , .ritil 1a CiLrnri, c:i o a nrinra. S :lp,)i i a spLrscii sri rllcar Lir r1 lirlcli si si i!ilr sita, (i i i. (inrnr !i sl lultil cu ea. $i o spu! cr:t cirld s o ha drU}i ca, s-itunco chiePtincle, c: s a f:r'dea1in cl{rlt clin chicptine. $i s-o dus 1a Ciuftr-r ; o luai sita i-o fugit cL1c. $i s-o iunt CiLrIna, *- o fost o {enleic hid:i, dupi ca. cu calu. Si fata o :runcat cheptinele gios 9i s o I:rcut .leal ' ; ) r r . r ' ir . i , ' I d.lu Irni", o.r-i atiIn. p lata. S-o tipat si clrirea :i s o filct deal de pchiatr,L. Dup li dealu ril de pi:rtfi ii inr o arilrns pe fr1'''.

214

215

Dup acea o tipat fata uiaga clr laptele gjos, li s-o {lcut ap mare de 1aptc. $i Cluma tril o biut pini ce o crpat. F apoi n-o pulut {ugi mal mult dupi lati. S o dus fata acasi la soncl sa :i i-o spus soacrasa i si coaie subt un lepedou : o fost Soareic. $ o vdzut cr"r pe ca o ruji de citnp. ^tunci s-o Soarcleaqa de iun'rinos ti f:lcul rindunic q o zbur.at. Pin-atunci (soarel) o fost f.cior rsa ca FtjlaU
L NIU$LEA Cdr.eiri,

O AI,TA POVESTE A RiNDUNICIT Odat, cu mult inainte de a veni pe p:uint llonlnul Isus Cristos, oanrenii se inmuitiscr foarte r 11l sj nu nrai ascultau dc DumnezeuAni dup aDi, Dumnezeri i-a rbdt, dar ei se Iceau din ce in cc mai riti. Atunci, cl s a artat intr o noapte, in \;5 unJ' om ^dre e-J ^irig, Jl "r.din io*. i i ", u.c - A , r r. n i r . i p s . p ^ r o l i 1 r r p n i i F - l i o r a 5 i " .c . poti scp ! s,"r Noe, cci ala il chema pc accl om, i;i fcu o corabjc r . r , r 1 L r r " - - i . u i L ^ ' f n , i l i, . a p o i l . i - . i i r , i u r . l r r ' ; cite o pereche djn toat. fcludle de pitsri, animale ;i gin (inii. incepu apoi si plou:] neintrerupi, apa acoped tot pmintul, ormenii pieriri inecati, iar corabja cu cei diniuntiu plutea pe valLlri. Dar Noe era necjit c animal.ie incepuser s se .erte in corabie. Nu )ni a1-eao ciip de lini$te. Corabia zquduit de cearta celor dinuntru, amninia sit se incce Piecare animal fcea ce i trsnea prin cap. Astfei un torrice, scos din minti de atita ceart se apuc, Ir.i ca cei laui s ia seama, s rod Iundul coratbiei, pin se fcu ru sinrir 'arc pr inrrr:i "'r',bid i dJir. Er', ro n,i . . u r r r d " . N . a , r . f l d l F d , . , n . , dj . , o r , l i a i . p r . i s n v u l l r n d - J d l, . , r , a r . .L l . . l r o r , i n , 1 i a r p , ' , . . ) 1 . f ^ r r F i s l . I , " r i - r p j n . ;l a p i ; . , r . . .r.., i zise : lui ti 216

Dac ii dai cuvintul c ai sr'lrni dirLriesti tot cc-l,i voi cerc, ar1rsar-ti scap corairia. -- i1i vci da tot c. ccri -- rr:sPunsc Noe. Srprl.r se iicu 'ltunci ghcn !i astlrp cu trLtpul lui l]aufa. r\pi c.rt'c intrasc in c.rabn:. fu scoas.l afar,l cu !].i putu si-rplutcascitmai dcparte. lilo;i c(.,r'abia DLrpj ctori:rprezecc luni, ploaia incctar si corabja sc prj un mr111tc inalt. opri ' d-n1i 4.u.1 ce ni ai liig:rduit Ei, zis! l.lqrcle Cc vrei, zisc Noc l - \ir'fau ccl lrai bun sinr. dr p{r p:Lrnint. zisc Cu|ll poi tli clr cnr.c c c.l txai bun singo N.. l ' : . . ' . - r , f ' : i. r . l . i : A '| rrr, I n unl. , , rb , . i ' iinlan1l :lu trinris. D Noc, t('mindu sc dc vi.l.nla sarPchri. zisc r;rldunicii : Du t. .l{, v.zi c.r lacc lintarul. Itindunica pk'(r'r, zburi din loc in 1(l. si sc inlilrr' ln c.]i' .iin unri c tiniarul, circ se intorcca qrbii. - i fratc - inlr{'ab:i cel mai bun singe de pc parnrint l - A1 omului ! -- Arati mi I ti mic. ca si gu:'t putrn. 'fintarul scoas{rlirnba ca s-i dea o piciturii din sin!.1.r omutui. ltinclunica inchisc dcodat ciocul si tie linlfia tinlarului- Lipsit de limb. acest nu mai plrtu vorbi Ir,tcu ,.biz ! bi7 r( <i zburri liin ce ajunse in fata lui Noc. Farpel.. .ra $i l acolo. - Cnre e col m i bun sinlle din lume - intreb cl ? - :Biz I b1z | - rspur-lse tintarul. Noe ifi trecu minr pdn barb $i surise Earple se ddic amenintitor. - Ai clc gind s;r vorbesti odatir ? - se rsti el lurios. Tintarul dcschise a1nci gura li arti lipsa ]imbii - Cinc ti-a fcut asta ? Tinlorut ur:'ti dndunica. Atunci Earpeic sc repezi s o inqhit clar nu putu si-i prind decit coada. Rindunica zbur:, li-r:tindmijlocul cozii in gur srpclui De stuicca aro ea coa.ia crestat.
FLORICA D, IqNESCU, F , Legende Si Faxe$ti,llori $i aninale

217

VRABIA, STIGI,ETUL
Vrabil c f:icut din o copil de poteac. O foneic avoa colrilar .ca. car nu i pulea inua in voio cu mincar,ra. p Drrr n,.,..u u J i r ,t . , - 1 1 1 . \ : r . r r . n m L \ i \ Lr p ! d r d i n s , r . - \roi facc o -, ziL'c Dunnezcu s ti cintc ling , r'!il - si a pfeJjr.ui o in doi stiqleti plirechc. D,r. fa si ca a!tfl]l, nu i da nrinc,sa pace i o lovca cu r f j p L ' l c . b i | | a i n l c f e q t i . o c i o c a r n o ai n c a p . M n r n a . i i a r : r .rqal la Dumnoz.u s'i o prcfa.:' in ceva n1:ri r:iu; si ru pr.{iicrrl o in vrnbic. iir1. pLLii ce-i nscusc ca stielet, au ir'rmn\ siil.li.li pr"L.irLit:r7i. r

''"',?il';::l?i:f
(SiineFli Bo'.o$ani).

lar ca si nu se inmulteasc corbii ca alte pascri, s nu Doat scoate nlulti pi, tot dnpri ce a lncetat potopui r s dlr rs -,r ,p l^, i-J bl ,\r,m,r NuPLa 'T sp I r itr -. r.nd In lu.a I ri li-rr'f I n.r I ri .1 . n\rj" i .,, .lu' . pin de as rzi, Driisurat .r"irn n zilra dr 'ltunci D.ci Ei tei Donotaic. se ouri corbii totdearna i lnna hri tlcc(xr ".i. .i,,1n""". Din iD luna lui Faur'. Iur in luna lui Faur, fijndci, clupi spusa poporului, nici un feli de ou nlr sirt asa.lc tri. ca oult'.le corb. cirld e gerul m'u ''rnrjlit. r:nrd cfaD:i si ]emncle .tc f.jq, atunci zboari 'orbii ic pr: ou:l, tls:inau lc si crepe de !tr, fi cind vd t acuria-ourilc sint biric.r!:patc. so duc xpoi la dinscle si sco tinrlu .ii Drtii din riioci. cautir mai dtprr:to de dinrii ' r ' C ;: , . \ i n . , . , i f ' D. ,:,,.p^i.,,.tr r. ' n ln' r ' n i . , r , i i r , , , r ". . r u l o de {rig c (Jirli srr.r..ifa corbuloi", ou]c r,or {' cr.ilr:rt i),cri Noe ru I af Ii blstm::t Prc corb si-ii ch"'ls'r'1 rLrll.r sfle din luna lui dccenlvriii .si Dinll in lunr lui Faur' ii sfi ixs puii sr"ridin eiloci. numai rrtr)nr:i cin'L i 1'or 'fc '." oull,, ife !1t-r. ci ar: li rmas si .rloccascvar- cl :ii il:c u,s,ri, rtirnci ar ii aia de nlulli corbi c'r oinrernr r rr fi rlr \tirr" \., s. Jpefe de drn<ij i rrr d^ ., corbul..nd r", ,1t N ' \ r.,n, . cici \ir{hl murltiior' numai al"-i".,'iri,,. trebrtic s fi aflat ..rbii arafcori trcc prin sate, doaratnunai atun'r se oDrcs' ci iD rrcun sat, cincl iutr-insul afl vrL-un hoit de fal sirtr Dr dllnrinrr-l oiri j ' ''ru ; d. .1.. vjl I pr'rir - L r n l i lf i ' fL;i nurr 'r nr 'r furl ,1, r.r r r p"'r"' stinc.tor.

NI]GIIEAI,.A. COITBUI,UI I.. I ciiDd Noc drumul corblrlui din corabic, ca s i nCucri stirc cum sc afli prin lunrc, fiind vir{urile munti1.rr ivilc rtnr:l din api (i allind pe dlnseto corpuri de ri1. pi.ri1. sj mitl.iId el hoit{rrite c(rt.,aflata,a Lritat cu ir)tlrl si sf rnai intoffc,.r indtir:ipt si sil vesteasc lui Noe rr: so ril:r Jr. aiar:r. Dcci, dupi..r a iesit acmo Noe din r.rrabir', s| zi.L' ci"rinlilnind c] pr! corb si lDtrebindu I ,iL. cc nlt s a intors sir i spuie cLlm sc ,rlt prin lume, s i :i riispns corbrrl (:i el dc accea nlr s-a inturnat, pentru , i s-n di dc-a miil jr'L la hoitufi Atrnci No., mnriindu sa p. dinsul, I a bl:rstiDrat zicin, - - D. hoituri s nu te mai saturi ::i mrmai hoitudte r:r fi. l)uc:rt.r ta cea mili bun, si clin oriticc dcpirla.e :ri li nriron:re tie hoiturile, ca si lc poti afla pentru ca ,:i li aduri rmirlte de mine I i)e ni..r rine apoi, dupi ctcdinta poporulni, c:i corbii rlitresc cinc;ti de unde hoitril ;i 1ot din cauza bistrluiui lui Noe, nutretrul de cpitenie al corbilor il for|nfaz:i hoitrile. ;lt 8

o-'"-- o'";;'l';#*L';:il' (Ci!drefi-su.cavr)


T,EGENDA VULTURI]I-III A icst odiLt n imp:lrrt si o impir'itea"r' birt. lm))alratl1l a.j(la avGr o sun.rlcrrie dc sluili 2)3

Printrc accle slugi, s nimerit si aibi una rea din cate r'lf,r'.: A.oalta cra gin:rreasa patatului. Cum s_a intim_ plirt .r (i J]iillireasa s aib:i un lecior. ll:riltuL s|tin.lresci sc certa deseori cu biiiatut impar_ r , ' , r ' r - ; . I r I n , d i r 7 : t . m p , r r r ^ d \ r i , n i . . p . . u t , i .lr ' 'r ^ r;. lr" . .rn ri \, li.j, vriiitoirrc, dridu finlui do imprat niste otr"vu;i si fru_ rn.sul prinl muri pc loc. , Dupi _oarccare Astcptare, vzind irnpratu1 ;i impaL rirlrala rir briiatul 1or nu mai vine, piccar:t ci s vadi ce s-a intimplitt cu cl. \riizirldu i qiinircasa cii vin, si tamindu se dc ped.j.rp!.r impr.atului. arunc:' fr:L veste inaintea lor niile farmecc, zicind : - nrlturi sri v;i faccti si tinp:iralii vlizduhutui sar frti DLrai rccstlrj palat ! S:' v hrniti cu piad si mor' jr., rrfa. I i , . 1 o , r -t . \i mo.tr.r " ' r . , , r f, r . r | l 'l . d . r \ 1 , t 1 ,i . . . . r . . , , b , r . , u rorirdu-sp . " d...p,a .as'r.)lu1ui.ca si cind ciutau ccva. ln zbord-lor scotcau st.i{artc dc ieie. Apoi s,au indrcptat spre munti, pe vir firril., cirora fc.Lriburi, din carc privcsc ca niite imDrr':rti ai \,:'cllrhutui. Dc otunci sint ! Lrtturii pf pimint.
I. I. MIREA,

Pe cind irnpiratul, impraricasa Si cu oaspclii lor se vcscleau la mas mincind, bind Si cintind, cum e daiina la asemcnea pctrcccri mari, pe-atunci iiica irnpr'iratulLli se dusc in grdinir impr.teasc,ca s sc Drai prcinrbl.l si s sc rnai rcoreas.:t putin, cici prcq:itir.ra p.nirr P(l t r " r . . r d , d r . , : f o . , ' r " , Lr li r r i l . ' gat. ]| friidini o culrrinse :omnul fi i]a s. l:isi PD1ilr p(l iarba cea vcrdc si moalc ca sii doarnlr:r. ln somn, ialrl c vcni 1 dinsa o fripturil foirrtc fljr .tlr.j::, imbr:icrti toai ni alb. adicii un iL-lgor, c.rl(!. o lu;rt o in brat.'ti urcr'ndusc cu diisa in licr, a .lus o rirr ; i .'p., oJor.r,a .r d po I r . , .l . iisi t'rf iarb.'t vrrdc:i larsind-otot dornlnd, !..'.1.r5. dil
..' .:r ,.r. .it i i,-,:/ L:i (i.d n viz)-rt rii nu rnai c in g.:di.a irnp.i.riiu'1.fi. rn'lr: s a i o s t c u l r a t c u p L l t i n n r L i D r i n t . r , . i n r r r L , 1l o . s l r ' : r i r s! .rr lotul necunos.ut. frrl Dct)ite de scumpii siii pririnti, d.partc dc tot.c: .Lri.is.ut, intr o cinrPic jnsjtrilrnxtii cr aco:tjt.l, nu tlia r curr. sin:uri cc s Jaci l... .u s.: n.r.r!pri ?... lircotfo sri ;i pe ciDd st:r ca dusa pc (indLlfi, o .uprins. o ioin1.. in.ii abiir sc putca tinc pc piclofe... D.,r iatrl..ind I.n nlr.. ii slibise puterilc si-i inl.loni\c lttudurilc, !{'dc in dfpririi.t un nri:ir. De car{r s. iflart vfo .lt.vr n1{rr. ..xr)1 c . I i n s . d u c c d ! . i c u i n p u r u , p i n ' i 1 . rD o i r ) i l u i n . l n : ( . . , rL :n.rupul a ic rl]lncn c o lri.r(nrjc .rr. nurrai la (i {li .rinzi s. poato \?dca. lr]) rot inrAcunla o clrprins:'r o l.rtc mr'f.. li tririifi prcjurul ,r(t:ia, nu sc xfla un stroP d. ap:', s'', fi dat url qalbin pe dinsI. Trci zile qi trei Dopli dupar olaitar, a inbiat cn 1n.ol. ii-n.oace cutnrd api, dar in 7adar... Abia tu aiurul sc va aprindc dc sclc, rjuis.' zik.i a iratr:r. cnrd cuq.tn.i Lr un dcal, djn a c:irui coaste curgca un riulor dc IDar lilnpcd.' c:r lacrima. Tin:ira domnitl. viizind npr, a Lrii:rl lo:rfi qrija, se dusc dcgr:tbri pinii la rj.rlor, sc plccr', lr dinrr o 'r|m r ",r'' " ,r.'p r ., L t Fir,: i

Nf mult dupri rcrasta, fiica impiiritullri s x trcTir Ilrrr

IURMA RIUSORULUq
ln zilele de demult. tr:tia un ilnprat si-o inlprirtcasai. Ei aveau numai o fiicit. pa crc o ibcau foari. $i-o piizcau ca ochii din cap. ca s:r DL1i scrltimpla vrco nelntr-una din zile, a tclrt irnpi.atul o pctrecero foartc mare Si frumoas, la caro a poltit pre toti sfetnicii, pre i o l i o a m e n i ic F i n a i d . t r r n r c . m . , i r t F . : . m j r i I n ! r t - t i 5r mai cinstiti ai imprtici satc. 220

221

afll pe mait riusorului, ciici din riutor sc t-"mu a bea, ca sr'inu cad:i inuntru fi s se r_nec. I)ar iat!, minunca minunilor, curn a guslat ca din aD. Inrr. pr..f m'a .u p.n r l , ' i r .p r . - r r . ' , m 'n i i u I I n i l . . \ L r l r ' r r i v u l l u " . In I I rr i r riua de astzi... s," vcdc ci asa i a fost imDiutit:i de la DdmnczcLr,... a;a i,n Jost ursit..- Si acuma. c s:r ilr.i ',r . r , r , l r i i v i ,i r ' . | .nl i, r,. l^ I " , . r" ' r ^ r ' i d i " . r o . u n r ^ r .: , l. , , i n , i , i r t . r u i r . , . . p' r tL'a sc nutrin, iar mai pe urmi a inceput a r!'rpi si miei I r " '., .i,-. .- ti trr :'.,iur d. a.r ,,i
ornitoloeid S. FL. NIARTN popotund romAna, \

[\TUI.TLI]IDAICA DE PE LUME

CEAI,ALTA]

.1 l.J,i odat; rrr orn car.r avea un lecior. Si fiiidc "nrului rr.ol.rir i a fosl muril muierea cea dintii, s a in :rlr'lt clc n doa oar si si-a luat aiti sotie. Dar rluierl..r i!1,rr1x. pfecun) sint nlai toate vitrigele, ura pre fcciorul r . . . : . r . r r : , ; , , r 1 1 r , ni n r . p r . . . i i- r i . r . r. - i . r ilrsese vidu... $i av.a Dnrnci dc la birbailrl siru cei dintii. Ii.r ic.fa zi!!r cr nili dc mrriie nr-i hirbrtuli ei, s.ir facri c{. .ra faco cu prrrrrlrl saru,s'i I .1(ii ti si-] inistil in:..il unll.rva.cri dc1l1r. ninf.i safu d. pc un til|.r.u B'irbatul, .1" o Fnri.,r .a 1r'rclrrmc oditi ccar.' r, car.t-. nu nni ar-ca slirsil, dr lltiL fiindu i n.vaslil rlra{:l. lui intr r) zi l)re prun.ul .'llr. sr ciuse or diriLrl intr,o pridLrr.rr)usti. si acolo, nnind r I intr-o !ili,1 d|asi si in tun{rcoas, il l:is silr''ur', zicnxlu,i si artcptc puiintel, .ir ol se drrce nuni Dir:r colca. sii iaie ni:1. 1!:nnr si indatarse va intoarc.r.l)rlf, clr|lr s a dus, du! a lost... rnai mult inapoi nu s-a iniors, si prurlcul a rras in stirca Dolnnrlui, rtcind prin Didurca cca puslic fi sitiitind in zridar pre tatI sir. Tot cam pe timpul icela. cind ti a lep'idat bi:rbatul . . r ! s l 1o r u n ' r l . s . i f l r : n r l ' | . o m u i . r , , . c r . a s c m e 222

inc; n(:a rmasc viduv si avea o jrrunci. Muier.a ac.rL'a " a mririini. dup un brbat care desi cra loarte avut sl n avra ni.i un Drunc al s:iu, totu$i ur:r loartc larc prc prurca femcii srle. A poruncit cleci unui arqat al su sai ia prunca, ! o ducar ir pridurea cea Pustio li acokr :j 1r' onoarc. insjr f:'r:i s ttie nica ci. ii apoi si i aducir ochii dr.pt nlilrturic cri a omorit-o. Aftrtul spus,rslipinci salc l)o.uD.a birrbatului oi dir spre copil:r. r'ra Ac.n\t . curn a fost,-...unr D-n fost,... iot ir c rl)ar si i pirlu r:i dup'i fiic:t sa. Dc acoea zisc olr .rfql lultri l ^s$l1ri $i impiitlctte poruDc sfiPinutui tiu. dur p^n, .r n in. nd | . l. .1. ." rili | "d i n-n nr.,. i rr'l t t r r r . r . n J ui p r i r ' . , . t L r 1 i r " l . / n r , r . i (a si cin.]c accst.r. du te cu aBindoi in p:idurcil c.'1 Puc tiu si rcolo ltr:ir'iprunc.r ilr voia Do nului, si tirci cl c.l ra :li.u clinsa,iar tu. trie cincle si i ad o.hii lui. dr.rpi n1:ilturi.. stlpinuiui tu. lluDi .. r"osii ca cuvintcle acast.a, lu pruni n in br.ti,r' o 1:rruti crt .lulccati si-o dctc apoi ariratului. Acirtta lui copila ii .inelc, su dusc cu din(ii in pat durea cfa pustic, lirlr dupi cuDr 1-a iDvr-rt.rtstil)nra !n, sl .Doi sc intoa.sc a.nsi. Aici dete o.hii cinclui dr.pt mirrturie stpinului si1u. cnre nertiind .:ilet.rnia intinlDlA.ii, bucufic ci li a ajrlns s.,opul. s::lti,.11, lla:t:icind 'lrutl}a prnr1.ul brirbatulLri. dintr o l.ttur!: dc pdur. ,si prunca mui.rii, dintr-a1ii' lirture. tot plingind si stli;irld pre p.lrintii l(,r. iatr'l cr'].dLrpri un timp, sa in tilnirar la un loc fi. ncitiind irlcotro si iasjt la lumlr. ral m'rsornrrnhdoi in accli:i loc... Drr cc si fa!::i ei ai.ri 1... Cum sft triiiasc:r ?... rrnnrd.i '',iruiIiin. rt'..u r' '.^lr'r'r'. insir Dumnezeu, carc poartri dc grijir luturtf oa]llo Dilor, v:tzind c acefti prunci nu vor dr.tcco mult. dxcii I n n' li !., ;n nd" rrtnr d" ,j-' i. i fi rr' un ziua. chipLrl vLrlturului. crc li aduse hritn in toat {l' asa au trilit ei in pultia afo{ro, c'iutali dc in'1.r, pinit crl au crc,(cut lnfl. Atunci au incrcput a sc iuli ti-a sc dcsnierLla, ca doj porunrbcincvinovrti22:J

Il'L| ac..sta ingcrului nu i l ptiirut, ti I ;rlcctlt cu tr,l,.rl d. a li rrai aducL. nrinc.rfc cir ]niri nnintr, Listn.tni s,l sc ltrilnexsci cum vor sti .. 'i'incr.ii. \';l?ind carvltlturul nu ti mai ^dLt.. n.micii.t. rrinfu.c. s au supirirat lonrt. trr., si iiind(i foirmca r1 l lilsr."i stfa in pacc, a inccplrt a scolt| rirdir.ini "i lt!! r.-Dun p.rntrunrnra. ixtri .r'' p| lind .ir, plr!(,.i tn jlsi.1 si in.oprri a .llf nrin,l llidircjnil. Si ierburit{r adunnt., se r:'1i:tcestcdin .1'.irlnlri ln'.llc, o vlrltur.oric si h.f.ind dil1 inrjnrpiar-e pc I ,1, | , ,i; ,i,. ..,, | , r . i , r : , * ( t r f , .I I n,r' i . . L l i n ' , u l r n . l o r l r r a n , .p , r , n ' . r \ J l r l r 1 . j . , r \ t r r r i l . ,, . . .. r i r , , r a.,, . I |iind hsri cri n acc.asti lunrc. piirl atnci nu crrxu vnltLrri, lincfii no;tri s,)cotirar .ai vultnr4a cc a venit 1a dhsii. . \.Lllturl carc i prirrisise mni naini.r; rtcci i' z! - In loc sii ni aduci dc mincarc ca mai naintc vromc, :rr^ t: nir',.ir', , r ( , , i t n . a J nn l l, i : \,!rlturit I li r. spun,je . . .:t, b ..,. nrr 'L,JLJn_.,ti. D. ,, ,r 'a lili \.i. .i | . . r - , . . , r i r n , F . d tr l t . lut]]re.. Pe p:uniniul ncesta n am mai fost pin;r acum:r, j l]t n u" n.... 1 ' riu ^u.,.\, F i l r r , n . . , d o ,i l t . , . , _ 'r n, ,: rininc i.r ^|l \^r .: D..rtrr .,.,.,1 r!^ vcli p ' l r i\ , . ^ i l r e t _ - D apoi ce feli de paserc csti tu. dac:r nu etti aceea o.t' carc o socotim noi ? - o intrebari tinerii. Eu - rspunse pascrca -- sint o vulturit:t sall vllturoaie, cum vreti s mar nunili; brbatul meu se chcam vultur $i petrece iD ccca iume. Eu sint adusi aici de soacra mea! care m a pizmuit foarte tare, si fiin.l birrl)atul rneu dus la vinat, m a amri{it son".a's ,.,.r".c.m la altc e: nri, pin.ir .o m n scos in tunn,a rccasta, :i apoi ascunzindu se dc minc. nl n lltsat sinqur;i. Tincrii, llrzind aceasta,riscri : - De nc voi scoatc.la iulncir cu oxricni, roi tc,"om hfarni pir'r;l ce vei mlrri I Bucufindu sc, vulturilr rispuns{r : - Dc nde v aflati voi acurna. nici intr.un an nu plrtcli icfi 1.r lurnea cu oam.rii, Ct'cti ati voi si mcrqeli

pe jos. Daf, pntru iigduinta voastr, c m 'eti tine pini la moarte, cu v voi scoate ru mult mai degrab... luglfi-vii dc u!1 picior al rneu ti cu icusi voi zbura cu Tin.rii, in bucuria 1or, sc lcgari degfabir dc un picior al vuliuritoi. Cjnd au fost 4ata d,r p;rnirc, vutturita ti zi1'r i.rflisi : -- Inchideti,vri o.hii, ca s::inll vi se int]'mplc moartea. prin v.dcroa cetor ncmnivizrltc do voi | - Si cum rosti .ir..,jnt.l. cestca, se vint in sus si so porni cu dinsii la drl,ur, crL sr'r-i scoaur la lumc Dar .s.ofindu i din p:j durr, ci nu i-a dus chi r int.e oameni, cr r a aFzar mar intii jnt.,o c.tate pustie. tocmai departe ale . r - n r _A i i - . r u i , J , r 1 i t . r . r a i . n i i d i n r o , r . r,.t. ' I I n r , . i r . r l . 1. t a - . t r , r j " " , , , . , r , r nn | n..,i .,r,r altrL.il dinsa. Dup:r (1: s-au inmlrtt locuitorii, rinra sir.l lint.ii nostri Dlutt limp, pinar in rrm:t sc {:r{.rrr thrrr. cl impirnt si ca nrpirtcasi, c:ici, drept s v:i sprrn. .u crt.rcl(rrri lnai mari, cu ltjta sc f:lcur:j mai fmmosi si mri ini.lcpti... Vullrrroaia, riimse ta cLlrtca imprai.ilsc:i 1i tr:ria ioirto bine. ctupi {!l7l i-alr J:q:idLrit iincrii c,i vor tine"o, n ouat do:i ou:r si ctocindulc. a scos cbi t-iui, unul dc pirfioa birbari!.rs.i si attul dc pnrter f,rmc irs.'i. Si dup:i c(' i,n scos, a inccput a i jn!:na sii Tboare si a li.jpunc toli:r jstoria ci,.rum ajuns p. cest:r 'lumc, cum a riimas tnt:il 1o. in ccrl.lti lunle si de-atunci nu l -:r mai virut. Nu mult dupi'rxcclstl. a murit vulturita si au rarmas puii sin!]tni Acestia in.epurii a zLru.a si a se inrilt:l mai sus d.cit t,rrle cclclalte pareri. cil d..rar vor pLrtca dc cu ocbii de tat'il lor, si d(,'ttLrnciinco:rcr,irnLi mai n'rult plin locu riLe cllc pultii, iiindci-l nrnmiL lor, in plidurea cc:i pustie i i.st intiiasi rLalii. Tot din lccsti doi pui, s-arl Jicut rLIJoi c.irLalli vrlr:uri, crr.r ic afl''L pc piminirl i..str, plnrl ni tn ziur d.r irstiLzi. pc cind mii n'1intc sc alllu nLrmai in Inrp:-drttul.!1 tin:rr, la c.f. a tost vullurita, dupii moarfca a(\hri:1, lt iiclLt din iri.ioarel{rci. sprc aduccre trmiili.c, codirisir h bicilrl silr cel d. (iil;r;|. 225

Dc aici }ine ap.ri. cir pini-n ziua de astilizi, unii. !il.:i re-nrjnipii s; ponl:'Lprinde \'run vulturc, fac din l)i.irir .(le lui ..diriste ta bicclc cLr.are minii clii dc.r:il,i.it satl bcii 1:r Diug. Altii iac fluierap dc cintat, dosprc ra':f se zice r au un sunet ioaftc frumos \i P1crt Ace.rstai povc!1ea cu vttltu.ji li cu cci doi prunci ri ti.iti, drr fe :i a initnplat nai incolo cu pirinljj irf(LnFi am inciicat pe-o i.ea si v-am spus o ala I
BTBLIOGR!'III SIjI,I]C1'IV

i o-n"** o.,i;l""")*lll,']

I (\rlLAed ii .ntologii LiCja En etr-(]corgesc! : Edtme .L aninale ti ,n!nri. Brcureiti, r"{ar.le . Uditura trIjr.rv. 19rli. Sirir ,,:u.t'..rul afny rill : Legerd. ljop!1ute /.mAtcrri, Dtrcutesti, ECilura Mi',r , .. | ,an,. : Sul. . j lj , , . .,

ale allir popoar. r?ciri s,i rori.i, Ducu.esii, Librfiilc Socec ii c.nrt, 101+. * * + CItdloaxl bosDcl., /omirrtii d.ipre cninol?, Arhila d. {ol.lor Cluj-Naro.a. j i . f i . n C o c i s i u : P o r e f l i i i l e o e j r d c .D l n i - T i p o e f a f i a q . i n a r i s l l , r92:l -r,Fo.fol D Cur.a: Po1..sti .r ani,,.ia si rrns.iri al.se tt lotirite p4Dhl .orii, C ni.rr Eiil,lrn Fanuri. ra O!idir rcnslrsian!: Crairl diD Tara Iia.t.attlli. Eu.urcirti, l,ibrriile S!r.{r ti comp, l9li J.. Df.i.sr1!: Pot.i1)t. |.tjt.r, Bucurciti. Ellitu.a Casei Sco3-

i,trirrtz. Pa1)estjri ,\1 l.se'r.le rotuAD!.J)iru luruni: Vrcntri rpfti. Bucnresti, Lib.irlll. S..ec-St.tea. lIlrl. 1rlu. corovei : Credirtc ti s}'1\,t::titii dle FLlrlrLl.J rDra4n, Bucur.;1i, LiLrnriile Socfc ii (,inD. 1ft5 Edii..lfc rspifcs.u: L.sen.I\, sl! n.lsn.Lc ronrAtLilat, tru:{ierh. I rfa Cartea RomiN,rr.i. ili:lil Siflefi Fl.r. Mefi:n: 1)r,iror.9ia !!!c.trad rlrratrd, Cerntri, Tipoguii! B. E.hbrr.1l. llilrlr. rin!..n Iriorea X'Iarian: S,irr,nrlrile kl ro,ntri, l3ucu.eiti, Ddiiu.a 18nrl; Prcsjmrte ^cademiei liomn.; Ciitrli.*jic l 8 ! ' . ri C j n . i D e c i n c r 1lCr.

227

I I lrlrrca : LeO.rdc, B!.ufcSti. tl]3?. El.ra Niculil-Vororca : D.iineic Ai crcdiLt|ic totorului |ate\ dduinta $i ayzatc itt ardinc m i l o i o g i . d . C e r n u i i , T j F c jtrafia Isidor \Vi.jlld-. 1e'l:. Tu.lof Pa.rlilc : Pdr.stco irPii dc d.ftzlt, Rr.u..sLl. I-ii)irjil. S..cc si cornp. llrli T u d . r r P e n l i r . : L n r i . . l t o r i i . l c 1 ' t r i l a r . r i r a r r , B u . . c i t i , L : r r ri f i j l e S o . c . $ i c r J $ p . .1 9 r 1 ) Ioir P.p neleganul: Polrnii d/.rL?i.4.tli, D!.xr.1i. lidnufr lrrliC. RirduLscu Co.jin: hr.rnl rcttilrllti, P.r.tjti si I.g.rCr .tr, ir.t.r, llrrf.1i. LiLrifia Sor... ltlrl NrsLo. Ur..hi1 : irr'r,i.l. i. ,rcnrtr. pns.irir.. !!r!r..i1i, t,l irr iilfa.:'r n alas.i S.ol!1o.. r9ji. ll Siu.iii Bc.sc l,{ihri C I Pnsriril. n1 nalncr!:lt!turn ti tiala Fap.tani /omtr). llrcla,sri, j,lrlllNf. Acan.nriei RP.11. l9rit Birrca Ovidiu : irIi.a cicl.t..F..Iie ( por.iriiiJr r.,ranetti, Fu.!f.iLj. Dditlrrr Siiinlilicri lj ninciclop.di.ir. l!i(i. rinl.x Oridiu: |1ntLtt'ul tat rnu!1 , ll!.ir ..ti, tt.LLt!! ),1iiri rr, v . l . I - 1 9 1 1 ,v o l . I I - 1 0 0 : 1 . Candf.a I ,{.: t.r'on licrclar, B!cLrr.sli, Cull!rr ratiorli. 19:8. (liri:i xtihri : )rii toLasie p.prktrn romAn.as.:n. Vi.t1litoar.te ltnzdr;rtiri, llucnr.sli. adir ra X{iDer!a. l'rilN. E!sc.! lvan: .SinLr.ieri ior.bft.p, iirniilarr. Eilii!La lracla, 1ur7. I,apahngi T.ch.: lrri. di(lturrr I.!ir,rtr. Eucuf.iri, Edillira \!i, Por, Xlih.i Rr.:r:ndniu I'rr'.1 . rai(tar iirctut ror(ii.s.. fca1i, Edil,.:! Dr.ir(i.il tL trr.ilasoer!at, tgiii trr.! A LECI]NDELE FLONILOR iL?Aenda brebenoculuil f ,1r7.irLca brbnocuiui tu5.deitr1 Surrioc Si brinduia rs:Liocul ii bujorui Leq.ndr crinDloi I'o!es1.a crin!1Lri Crln!l t,:q.f.ia Flo.ei Soar.lui ?.7rslea Floarei Soar.tui Poveslea Florii-Soarelui L-"aen.li ghioceilor ghiocel'rlui P.slca .i.dlsa si ghtucelul . -Zi'pa,1! ti ghiocelul Lcrmioa.ele Cfih $i licrmioarclc L?q.nda li.rimioareli, CUPRINS

77 17 25 34

47 52 5+ 62 72
'i:l

It c.

11 ia 81 a2 88 00 02 94

lIrArilre1ut

Legedda macilor

229

Porc,rtea R.r!ri1ei Sila i!lei.! Pov.sl"a tlllnicei /lPovcsf,i Ln,.1.i

101

(ri,) -rf.r

,sl'J r,ndun'.. : F.indunica ii sfintu soare \: ul fp soaral ^ :rL.- rrv" rc - r'ndun,( |

l,']|l'rda

ruliuflui de pe lumea cealaltl

B r,EG!ir"Dtl,E !AliltIl,olt
lzl t2l t25 )2? lVulleroaic;i

209 2LX 215 216 218 214 213 224 222 22'1

Po!r:fe. .!..ri,r.!lri De ce n-are bar:za limbi I L.1 n a ., .i iL!.rrei Jal,,.ifli. r I.ft rL : \ . : ial de im!irfall .rDir " .

I i itli.Ora Jie selecti!

I lll 1,1,1 151 I5.] lii )l tt62

a ,

: ..1 i c . i r - r

:. :

, J 'uI

CL rl Slintuli Ftre rj!l ,l riror r rrLUrrcrl I r cr :r F1,r.:i1.r ji)i.'rl.i Ii',-r lu. Lr .,...r:r)lalr-rl lrrrr.lc ri r.c].ic

I rit Itl

Crn 3r li.ut r|nia It'urr-zri,(i i.ce .\iL!1 nr .c.rril..iii li'u1i,:a csi. ndrnjtir d. fnr.ni cfcl r,rrjerd! riiCunicji

1?t 1?11

r7,
t8l I ll2 ls5

Rit r 'l

: ^ : : ai r : ., : I Llfbil.:rt!l inlrfic.ii Lrrla Iti!:.lonr.a

dr'i.i.

lCa
201

231)

!-,-..-r{

t395/1ee0,la rmp.eris,.Baco!i!' B.cr. str. Miorlei nr_ ,l

,/ I ll'\

Serie consadat publicrii, in volume antologice, a comorilor literaturii populare romnegti. Florilegiile, axate pe ge ., nuri 9i specii, pe teme qi motive poplare, oler o imagine global asupra valorilor f olclol.Llui nostru, subliniate in p.efete Bibliogmf ii selective, Ia obiect, lnsolesc fiecare volum.

LEI

57

rsltN 973-tr,t$3-0

S-ar putea să vă placă și