Sunteți pe pagina 1din 66

T{ffiErJAnd

sfl finvESA

4b
ffiKEN%
tploadedbv:tul)ii ss)

GlaudiaGostache
MioaraDragu
NicoletaLazdr
GristianaMihdescu

editura
Caba
Caiet de termeinte,tdiscip0inartc
pentrtuc0asaE'
ClaudiaCostache MioaraDragu
NicoletaLazer Cristiana
Mih6escu

ilEJUCAtrl
st INUATA
/\ YY

Carctdeteneintendiscip0tna
pentnu
c.0aso
E

Iimbagi literaturarom6ni

Matematici

Cunoaslerea
mediului

editura
f,6[O
dh
Si reoapilulim
GeNnCnuifst!

Completeazaculiterelealfabetului carelipsesc:
a,A,d,A,A,A,b,B, ...,C,d,D, ...,E,f,F,g,

..,,,,,,w,..,,,,.,...,,.,,...,z,,...
Careeste primaliteredin alfabet?Dara 16-ajt?
Careestea 7-a lib,:d dupe,,d"?

ffi] a) Scriedenumirile
tuturorobiectelordesenatemaiios.
Coloreaze-le
pe celefolositede oricegcolar.

@ @)f fr
tr
lY fT
I

ttt
u/l
Nu
v1
& a
CaietpentruclasaI
b)Numesteprintr-un
singurcuvantobiectele
pecarele-aicolorat.
o propozitie
Alcetuiegte cu acestcuvant.

W:, Despartein silabe.lncercuiegtecuvintelealcdtuitedin trei


silabe:
ghiozdan,{coali, abecedar,stilou, pensuli, vacanld, $olari,
pupitu.

E Cateliteregi catesilabesuntin cuvintele?

CWANTUL NUMiRUI NUMARUL


L|TERETOR SILABELOR
bancd 5 2
natemflJicd
c af iat
tnt
rechizite
{colar
catedrd
stibu
crercn
acuarele

Temeinterdisciplinare
,Alintd" cuvintele:gftiozdan,cane, scawt,bdiat.

Ordoneazaurmetoarcle cuvinteintr-opropozilie:
oglindo,este,eletnlui,Caietul-

E Subliniazdcu o liniecuvintele
careau legaturecu $coala:
Marb Si lonel se afii in clasd.Ei sepregdtescpentru ora
de limba romdni. $i-au scospe bancdpenarele,caietele{i
manualele.
Acumasteaptinerdbdltorisd soseascd funmnatnvdldtoare
Si sd tnceapdlectura.
Alcatuiegte
propozilii
cu patrudintrecuvintele
subliniate
la
exercitiul
anterior.

CaietpentruclasaI
Ajut-ope'Iina se afle cate obiecteare in ghiozdan:
Tina apus tn ghiozdan2 caiete,2 maunle,
wt penar, un bloc de desm, 2 pensule Si o
afiie cu acuarele.
Tina are tn ghiozdan. .. obiecte.

Tina are maine utmelorul orcr: linba


romind, mntemnticdSi edrcagieplasticd.
Ea arein ghiozdan:2 caiete,un creion,un
blnc de desen,o gumi de Stersgi un pahar.
Ce ii lioseste?

m Completeaze
caseteleliberefolosinddateleurmdtoare:
Are E creioanealbastre A avut @ cretoane
Mai primege @ cretouE ro{u A pierdut E creloane

Are tn total E creioane I-au mai rdmns I cretoane

ffi a) Coloreazd
numai
50+ \ 3+73 .'
spaliilein carese gasesc tu / / 10+
operatiial cerorrezultat
este75.Veidescoperi un
)f.2# \so

obiectcarete-ainsotittot 25+50 30
anulgcolar. / 85-
100-60

Temeinterdisciplinare
b) Scriecuvantulcaredenumegte obiectuldescoperit.
Incercujegte
grupulde literedinacelcuvant.

c) ,,Scoate" din ghiozdantreirechizitea cerordenumireinceDe


cu litera,,c".Scrie-le!

fffi chicitoare:
Treilitere intro silabe
De le combini,mA vei afla.
Suntcifra ce indat-aratd
Daceperecheae formatd.

@ Completeazd rebusul:
Orizontal:
1. Num5rul piticilor
dinpovestea 3
,Albeca Zepada". 4
,,Ai...,ai parte". 5
3. Facepartedinaceeagi clasacu tine. 6
4, Candse termina gcoala,
incepe..
Toateliterele ordonatealcatuiesc
un ...
6. Vecinii acestui numarsuntcincigigapte.
Vertical:
A-B: Loculundeinvetizilnic.

qr
- TE(Eltl
CaietpentruclasaI
urloadcdbflStef50
ffi Joc.'Coloreaza
diferitdrumulfiecaruicopilspregcoale.
Fj': Sedetextut:
Primivara vorbeacu gku dulce:
- Eu aducpe Pdmdntrazede soarebldndeSi cdldule.pun
mugui pe crengilecopacilorSiflori pe cdmpii.Aducpdsdrile
tnapoi0i tnveselescnatura.
- Eu strdlucesccelmnitare,spuneaVara.Soarelemeu
orzdtorti timite pe oamenila mareSila mme. Toli sebucurd
dcflann Siflon, deIructe, legumeEidegrhnelecoapte.
Toamtwseapropiecu un alai defrunzecolorate:
- Niciunadintrevoi nu estemai bogatddecAtmine.Culeg
roadedin liveziSi vii, depe ogoareti din grddini.Eu umplu
hambarekoamenilor..
Iarna apdrutimidd,pufiAndpefrunte o coronilddin
steh4ede ghealdg pe umerio pekini dinfulgi de nea.
- Cutoatecd aminimade gheatrd, eu le aduccopiilor o
mullimede bucurii: derdeluSuri,jocui cu zdpadd,pdrtii de
schi.Eu suntprietenalui Mog CrdciunSiaprindtnfiecarean
luminaSdrbdtoilor tnf.ecarecasd.
a) Caresuntpersonajele
careaparin textulde maisus?

CaietpentruclasaI
b) Scriecatedoualnsugirialefiecdruipersonaj.

Completeaza spatiile:
Anul are anotimpuri.
Lunik verii sunt

O lundpoateavea
sau dezile.
Cdtezileau in totallunile:
> ianwie gi martie

> iulie gi septembrie

) noiembriesi deceftbie.

Temeinterdisciplinare
ffiJ a) Coloreaz6
z6nelein culorilecelor4 anotimpuri.

6f#)
CaietpentruclasaI
b) Desparte
ln silabeurmatoarele
cuvinte:
l^": !Tr:! r!::rscot"farnnd:cirese, ptwnburiu.
ruginiu,

cateo propozitie
c) Alcdtuie$te desprefiecareanotimpfolo-
sindcuvintede maisus.

Temeinterdisciplinare
ffi Transcrie
doarpropoziliile
adeverate
conformmodelului:
Iarna bat ya ui calde6i bldnde.
Iama bal vAntui reci Siaspre.
Pimdvara adievAnni caldegi blinde.

a) Primivara lncepeScoala.
Toamta tncepeScoala.
Toamnazilele se scurteazd.

b) Razeksoareluistrdlucesccuputeretoamna.
lama cadfulgi argintii SipufoSi.

c) Varaploud torenrtaL
Varainghealdapele.

dl larnafacembaieln mnre.
Varafacernbaietn mare.
Vinetelesecocprtmdvara.

CaietpentruclasaI
el Ghioceiiapar toamna.
Primivara aparghioceii.
Varafiarea ingheald.

Razelesoareluistrdlucesccuputereiarln.
VaravineMog Crdciun.
Iama vin rdnduneleledin Tdile calde.

m Unegteprinsagefiexpresiile potrivit:
cu anotimpul
mugur, ) t primlvard
frunze ruginii >
copacigoi > YArA
valuri calde > -
viscol toamnd
- -
soare arzdtor >
ghincei > t iarnd

m Calculeaza,
apoiunegtefiecarefrunzdcu merulpotrivit.

.4^\ .4-\ .4-\ .4'-\ .4-t


\:r\:l\:r\rru,
Temeinterdisciplinare
Tinagicopiiiauconstruitin curteagcolii15oamenideza-
pade.5 dintreei n-aurezistatpestenoapte.
Cafioamenide zapadaau ramas?

Varaau plecat23 de copiiin taberela mare$i 41 de copii


in tabarela munte.
Gaticopiiau plecatin totalin tabere?

gi rezolvd
Compune o problema
duoadesenul:

8 888 8 8 8 8 8 8 8
888 8 8 E 8 8 8 r .
()dlcsd:d.l6,6.d.:csds)
"
$ $ Mil fr il fr fr $ $ $ $

CaietpentruclasaI
ftl Rdspunde
la unretoarele
intrebari:
o) Ce anotimppreferi?De ce?

b) Ce Qtiidesprecelelalteanotimpuri?

ffi Deseneazi preferat.


anotimpul

Temeinterdisciplinare
lle bucurim
Cnfamilie!

m Cite$tecu atenlietextul:
Fanilia lonescusepregdtettesd aniverseze
ziua de nastere
a bunirului.
TatdlSiAndreifac curQmietn casd.Ioanaaranjeazdmasa,
iar manmgdtettenfutcdrurigusaase.

m Raspunde
Iaintreberi:
a) Cumse numesccopiiifamilieilonescu?

b) Ce aniverseazeei?

c) Cinefacecuratenie?

d) Ce face mama?

CaietpentruclasaI
ffi Scriecuvinte
cusensasemanetor:
la ant uerJeze:

in ordine$itranscriepropozitia
ffi Agazdcartonagele obtinute:
4IIITIII

_II-II

4II -I T

ffi ,,Euscriuuna,tu scriimaimulte!"

Temeinterdisciplinare
,,Saalintam"
cuvintele!

Desparte in silabecuvintele:
fwnilie, casd,apartament,etaj,futAhire,pia1d,excursie,
copii.

Completeaze
cu silabepentrua oblinecuvintecare
denumescmembriaifamiliei.
bu- ) _ - tu - { d i
- -- -i
ne-_:
- ' ta - _ i
- _-n_{oa_rd; Jo- _;
-
' fra- -;
> _- nic', > v e - i-

CaietpentruclasaI
Cerudaestepentrutine:
a) tatelmamei?

b) bunica
tatalui?

c) fratelemamei?

d) copilulfrateluitatAlui?

tr! Stabilegte
ce esteadevarat9i ce estefals:
In casdlncuie$teMarin lonescuald.turidefiuI sdu, Viaor
Ionescu.Mai locuiescMaria lonescu,careestesolio lui
Viuor, impreundcu cei doi copii ai lor, Alexandrugi Miruna.

-
Alexandru
9i Mirunasuntveri. n
D MarialonescuestefiicaluiMarinlonescu. tr
D MirunaestesoraluiAlexandru
tr
D Marinlonescu
estebunicul
copiilor. tr
D Miruna9iAlexandru
suntfrali. tr
D Marialonescuestematugacelordoicopii. tr

Temeinterdisciplinare
Aflenumarulspusde Robotell 7 ani
Dacaveiadunanumarul spusde
Robotelcu varstaAnei.vei
obtinevarstafrateluiei. Radu. 5 ani
Ce numera spusRobolel?

Tinaestede varstala. Areo soramaimicacu 5 anisi un


fratemaimarecu 2 ani.
a) Catianiarefiecareacum?

b) Cevarstava aveafiecareoeste10ani?

tj
Unegtepunctele in 34.

ordinecrescatoare,astfel 3. *
incatsa obtiio imagine.
Ce reprezintA ea? "'i;:'boo:
"
t-

CaietpentruclasaI
ffi Familialonescu mergela cumperaturi. Mamapunein cog
11portocale,tata3 l5mai,ful 20 de mere,iarsora15pere.
Calculeazd:
a) Catefructeau pusin cogmamagi tata?
b) Darmamasi fiul?
c) Catefructeau pusin co9fiul9i soralui?
d) Cateprodusea cumpdrat familiain total?

familiata gi numegte-i
ffi Deseneazd pe membriiei.

Temeinterdisciplinare
temsaglim m-
muhedesre oemen

ffi] Scriecereprezinte
fiecarecifre:

pa(ilecapuluicaretipsesc:
Deseneaza
[5-i'1

@@

Citegte
cuvinteleurmetoare gi subliniaza-le
doarpeacelea
caredenumesc obiectede imbreceminle: covor,pantaloni,
caracatiyd,
cdciuld,minuSi,corp,cdnasd,;apcd,- deget.
Alcdtuiegte
cu al patruleagj al optuleacuvantcateo pro_
pozitie.

CaietpentruclasaI
Tinanugtiesa se imbracepotrivitcu anotimpul.O ajulitu?
Coloreazd pe carear trebuisa le poartein functiede
hainulele
anotimo.
PRI]I,fu4UARA UAM

&Ac ff,o
--\ s2
sb 6 wt kft 6
@
mff\.w,,m
F-{ '', 05 / ul

5B@ &e Fffiao


URNA

sb 6B 6
R\W M
LJI
A\.,66-
*d-6K
Temeinterdisciplinare
Denumegte cu un cuvanttoateprodu-
selescrisepe petaleleflorii!

Tinasel joace cu tine.Catedegetea


ascunsIaffiecare
i mana?Cumai aflat?
N]
(? vt
()
tt
egetea
oe ascunsin total?

DoctotulMesetule a primitprinpoqt5treipachete.
Ce pacheteva ridica?Ce pacheteva refuza?Dece?

CaietpentruclasaI
opuspentru:
ffi ScriecateuncuvantcuTnleles
D s(tndtos+ D murd0r+
D
fricos + D tnalt +
nnerele+ D hdmicie+
-

*9.. Scrieloculundelucreaza:
D farmacistul: tnvdldtorul:
-
florarul: ) tipograful:
-
D medicul: ', vdnzdtorul:
-
Calculatoareles-au defectat.Transcriecorect propoziliile
aflgatepe ecran,dupd model:

Brutarul Medicul ne
confeclioneazd invald sd
haine. scrrem.
O oo Oo o

TAmplarul Tipograful
0ra construiette
pdminnl. case.
O oo Oo o

Temeinterdisciplinare
ffi La grddinitd
copiiiprimescca desertfructe.pe masese
gdsesclS banane,23de mere,35de portocale gi 11pere,
agezate
in coguleleseparate.
Ordoneazidescrescator numereled co$ure!e.
!11

ffi CalculeazS,
apoiscrierezultatele
operatiilor
in ordine
crescetoa
re:

S@ %6
s|..l Incercuiegte
variantelecorecte:
> Merele,gutuile,prunelesunt:
a) fructei b) legume; c) plante medicinale.
> Celemai malte vitaminese gdsesctn legumcle:
a) congelatei b) proaspetei c) conservate.

CaietpentruclasaI
ffi Scriecuvintele urmetoare, despanitein silabe,in coloana
poltivile:soore,sdndtos,gwtos,morcov,profesor,somn,IeneS,
Dicior.
1 silabi 2 silabe 3 silabe
soa-re

ffil Completeaz6 privind


rebusul imaginile
de maijos:

'&

Vertical:
A-B:Sarespectem
regulile
de...

Temeinterdisciplinare
llei si oililorimimpreunl!

Scriedenumirea
fieceruimijlocdetransport
dinurmatoarele

ffi Unegtece se potrivegte!


trarrNai D pilot
-
avion D VOtnXD,
-
autobuz nZCAniC
-
trm D tofer
-
CaietpentruclasaI
ffi a) ,,Euscriuuna,tu scriimaimulte!"
) autobw: ) tramvat
> tren: > ovion:
> trokibuz: vapof:
-
b) Desparte
in silabecuvintele
scrisede tine.

m Unegte
mijloacele
detransport peundecircula
culocurile acestea.

\-,\4+^^-.
*,
q-^-/

e
4'

Temeinterdisciplinare
Ajut-opeTinasearanjeze propoziliilein
ordineadesfagurdrii
gi
actiunii sd transcrie
textulobtinut.
Q Semaforularatdculoarearo;ie pmtru pietoni.
tr LuanaSiMarcelauplecatspreparc.
n Copiiia$teaptdculoareaverde.
n Ajung la interseqie.

Danutcdlatoregte A plecatla ora12oo


la bunicicu trenul. si
a ajunsla ora1700.
C6teorea duratcalatoria?

ffi Scriein ordinecrescdtoare


numerele
autobuzelor
din imagini:

CaietpentruclasaI
ffi. Descopera
regulaSicompleteaze
cu numerele
careurmeaze:

ffi a) Recunoagte
mijloacele
detransport
dinimagine.
Scriedenu-
mirilelorgicoloreaza
mijloacele pecarelefolosegti.
detransport

b) Scrieincatrei mijloacede transportpe carenu le veziin


propozilii
imagine$i alcatuieqte cu ele.

Temeinterdisciplinare
Incercuiegte
a treialiteradin urmatoarele cuvinte.
Scriecuvantulcarese formeaza cu litereleincercuite.
{osea,tren,camion,tramvai,tofe\ troleibuz,stradd.

FJ Adevarat
saufats?
al Piaonii au yoiesd traverseze
stradape zebrd. tr
b) MasinilepornescIa culoarearoSiea semaforului.
tr
c) Oameniiau yoiesd taversezeprin fala
autobuzului. tr
d) Pietoniitraverseazdstradala culoareayerdea
semaforuluipentrupietoni. n
e) Ma$inileau voiesd circulepe trotuar.
tr
ffi inh-ungarajsuntmicrobuze, autobuze $i autocare.
Scriecatetrebuiesd maivinadinfiecarefel Sifiecareculoare.
pentrua obfinenumerultotalindicat.
MICROBUZE AITTOBUZE AUTOCARE
10 9 8
albe 1 albe verzi 'l
10 I I
roq,ii gn albastre 6
10 9 8
albastre galbene 6 albe 3
Tntr-un
garajsunt:unautoturism, qio motocicleta.
o bicicleta
Aflecaterotisuntin garaj,gtiindce autoturismularesi o roate
de rezervS.

CaietpentruclasaI
ln excursie,eleviiclaseilau calatoritcu autocarulgi cu
trenul.Completand cifracarelipsegte,
vei aflacateorea durat
caletoria
cu fiecaredintremijloacele
de transport.

m a) ,,Corect"
sau,,gregit"?

b) Colorcazd numaiimaginea
in caresuntrespectate
regulile
de circulalie.

Temeinterdisciplinare
Si descop
cosmosul!

m Sedatextul:
Tonlo,Vivi;i Chiraauplecntcdtre
planaa Pluto,la bordulnaveiONIX.
Navabr setndreaptdcu yitezdnwre
spredestin4ie.
Ei au ca misiunedescoperirea
plnnetelordin Cosmos.Pdndacwn
au descoperit planeteleVenus,Marte
ti Satum.
Deodatdo lumindputemicdii
speie. Vivi ti lini{te$epe ceilalli
spunAnduJe cd e luminasoarelui.
Ceitrei tti continud,cdldtoriaspre
Pluro.
Raspunde laintrebarile:
d) Cumse numescceletreipersonaje?

b) Ce misiuneau ei?

CaietpentruclasaI
c) Ce i-asperiatpe ceitrei?

d) Cumse numegtenavacareii ducepe ceitreiin Cosmos?

iP: l ranscrie planetelor


denumirile intalnite
in textulde la exer-
citiulI

Terilescrieun biletprietenilor
sai,Tonto,Vivisi Chira.Din
pAcate, Terifaceunelegregeli.Ajute-I,completandcesulele
liberecu semnele de punctualie:
.in curAndvoiputeasd cdldtorescsprevoi I Cepdrere
aveqiI Agteptcu nerdbdaresd ne tntdlnimI Ne vedemla
garda"
ffi Tinaa trimisun mesajspretoateplanetele,darcuvintele
s-auincurcat.Descurce-letu! Sciiemesajuldescoperit!
pace,Pdmnfienii,ploneta,doresc,lor, pe

Temeinterdisciplinare
ffi a) Pimdntuleste trist $i bolnav-lncercuiegte
perechilede
cuvintecarel-arDuteainveseli.

iarbd yerde
-
aer curat
-
) ma.$inipolwnte
> parcuri murdare
) ape linpezi

b) Deseneazd
falainveselitd
a Pamantului.

Cei trei prieteniau primit,de la extratere$trii


de pe pluto,
3 floriin semnde'Bunvenit!".

CaietpentruclasaI
a) Ceformeau petalele?
Catepetaleau florilein total?

b) Ceformaauftunzele?
Cdtefrunzeautoateflorilela unloc?

ffi Gasegte potrivite.


numere
f_-l*I=z I t+Ll= /

O +I= t (, + L l= 1

Rachetelezboarein spaliulcosmic.Vaajungeprimacea
carearevitezaceamaimare.Calculeaze, aooicoloreaza
ra-
chetacareajungeprima.

Calculand corectrezultatele exercitiigi finand


urmetoarelor
contde cheie,veiaflanumeleuneiplanetedinCosmos.
E
={h
70+ 9= O-+45
88- 5= t:] P+79
4 6- 3= E l,+83
tf
32+ 14=
o d- zJ= E TEgEl.l
sloaddbysfefSo
U+43
I -) 40

Teme interdisciplinare
ffi o) Cdtefigurigeometrice
defiecarefel se aflape aceasta
navetdspatiala?
A -->
n-+
AVAVA Q --r

--+

b) Coloreazafiecarefel de figurageometricdfolosindalta
culoare.
Continuedrumulparcursde celedouanavecosmice
sore
LunAgiinapoipe Pemant.

>
Pemant Luna

CaietpentruclasaI
m Completeaze
rebusul:
1. Planeta ma4ienilor. 2
2. Pluto,Marte,Venussunt....
3. Planetele primesc
lumindgicaldura
de la ....
4. Personaj dintextulde la exercitiul
1.
5. Cosmonautii zboaracu ...cosmice.

ffi a) Scriecel putintreielementepe careai vrease le intalnegti


pe planeta
ma4ienilor.

planeta
b) Deseneaza gi locuitorii
ma4ienilor ei.

Temeinterdisciplinare
Cumo fi riefein pidure?

ffi a) Enumera
cincianimalecaretreiescin pedure.

b) Alcetuiegte
o propozilie
cu unuldintrecuvinlelede maisus.

ffi a) Unegtenumerele
cu sotin ordinecrescetoare:
tp 40z3
uy'l\frlotP 24
.z o^^
2A
-.-
l:'
2.. . ?8
' 30
.32

0 i00
96. . .to
.tO.
62 40.
6 4 .6 0
42.

,'-^rr:{!. 54 ..
58

52 50 48
^a
-:)

CaietpentruclasaI
b) Une$tenumerele
din2 in 2 in ordinedescrescetoare:

'i,;ttffii
1 2 1 ', .89
123\=4lU .egu 7p,,
1 t7 . .:-"" 81 -, : . . 12
9. ' 71
39 41 ' 69
rr . 3l gg .""i r' .oz
3t
.1zo;si .olu.
rs. \ou]l
.27
47.
15 ..4"1 l) . 61
49.
.59
17o
' .23
51. .57
19. e
21 53. e55

c) Scriein tabel numeleanimalelordescoperitela o) gi b) gi


completeazecu inca 2 exemplein fiecarecoloani:
Animalefioroase Animaleblande

d) Alegecateun cuvantdinfiecarecoloanasi alcetuieste


cate
o propozitie.

Temeinterdisciplinare
ffi a) lncercuiegte in textul urmdtorcuvintelecare denumesc
animale sSlbatice:
Soareles-a ascunsdupdun nor. Vdntuldesprindefrun-
zeledepe ramuri.
- Cinea pictattrunzele?setntreabdartciul fep.
- in vard erauverzi,spusewlpea.
- AcumsuntardmiLspunevesterila RoScdlica.
- Numnitoamnapoatesdpictezeatat defrumos,intrd tn
t)orbd ciocdnitoareaToc-toc.
b) Scriein cdsulaliberdnumarulpersonajelor
din
textulde maisus.
Veverila
ajungemairepedelascorbura
dac5mergepetraseul
cu numere
scrisein ordinecrescetoare.
Ajufosai gdseasca!

[Fl Scrie,,mai
multe"sau,,maimulli,,!
D ciocdnitoare:
D cdprioard:
D bursuc:

animatete!
El,,Alinta"
D tepure:
vulpe:
urs:
-

CaietpentruclasaI
m Observadesenele,
apoiunegtefluturasul
cu floareapotrivite:

.+2l.+trl.?tr.
>30 + 10/ \.+s - tz/ \_to _z 1
l'\ lrry t/"..J

Fl Rezultatul
celmaimicil ducepe lepurilala morcov-
Coloreaza
drumulcorect!
-10 -9
2
+22 4
-20
+50
5 +* 9

+1O -7
-2

Temeinterdisciplinare
ffi Unegtecu o linieanimalulcu hranapreferate:
W t gdini
-
veveri\d o t oi
U.rS) AlAne
yulpe -
varzd.
- -
iepure > a mure
mistrel > ghindd
-
Cerbula adunatanimalele din pddurepentrua le sfetuisa
se fereascd de vanatori.
Au venit11iepuri,12veverite, 1Olupi,
23 de vulpi,22 de ceprioarc,20de mistretj.lepuriigi veverilele
s-ausperiatde lupigi au fugit.
a) Cateanimaleau venitin total?

b) Cateanimaleau fugit?

c) Cateanimaleau remas?

ffi Deseneazd
gi coloreaza
animalele ln gir:
careurmeaze

Wffig.*Wffi
CaietpentruclasaI
m REBUS
AB D Animaleleselbaticetraiescin ... .
l. dinpadure.
D Cumetra
2. D Ghemde ace.
3. D Fructeale stejarului.
4. Mormaiein pedure.
-
D Culcuqal ursului.
6. D Doctorulpadurii.
6

ffi Deseneaze pe carele-aidescoperit


animalele la exercitiul
12.

Temeinterdisciplinare
sfaturibune
toi

EfiltlScrietitlulpovegtilorrecunoscute:
a) ,,Era odatdo fetild drdgdta{dpe cqre matw ei o iubea
grozs.y,iar bunicatncd {i ruti mult. De aceea,bdtrAnica
ti
tmpkti o cdciulildrotie care-istdteaagad.ebine...,,,

b)
"Ursul nemaizichndnicio vorbd, atergd-nfuga mare la
bdltoacadin margineapddurii Si-Sivdrl tn apdiaid coada.,,

c) ,,Atunciealepoyesticumyoise,Mmnei vitregds-oomoare
{t cum_uAnltorulo lfisasein yiald, cum umblaieintreagazi
prin pddureti cumajunsesela cdsulqlDr."

ln drumsprebunica,ScuftaRogiea culesfloripe petalele


_
carorase gasescsilabe.Ce cuvintese potformacu ele?

qq
Alegedouadintreacestecuvintegi formuleazeintreberi.

/D /D
aF, CaietpentruclasaI
Deseneaze o secven!5din una dintrepovegtilerecunos-
cutela exerciliul
L careti-aplecutmaimult.

Temeinterdisciplinare
m_1Scrietreipropozilii
despredesenulde la exercitiul
3.

F_l a) Scrieultimasilabepentrua aflanumeleunorpersonaje


din
povegti:
Scuf_, Mota_, Ilr_,
PrAs_, Croitora
b) Scrienumelefiecdruipersonajde la a)?nsotit de insugirea
potrivitd:
tncdltat,pdcdlit, viteaz,hamicd,voinic,iste!,alb, roge.

CaietpentruclasaI
m Unegte
cuvintele
cusensopus:
frwruasd D tr leneI

bun D urAfi
-
hamic D rdu
mici dnmic
-
zgdrcit D mai
-
cinstitd. necinstitd
-
personajele
ffi Recunoagte dinimagini,apoicompleteaza
tabelul:

ffi YY
{eil
NM
>W
Personajepozitive Personajenegative
D
-
D D

Temeinterdisciplinare
ffil incercuiegte
cuvintele
carearatainsugiriale:
feteimoguluidin povestea,,Fatababeigi fata mogneagului,,
a) frumoasd; b) buna;
fl zgerci15i d) rabdatoare.
D lupului
dinpovestea cu treiiezi,,:
,,Capra
al mincinos; b) iiret;
bland; d) nemilos.

ffi Autorulpovegtii pacalitde vulpe.este:


,,Ursul
a) MihaiEminescu; b) lonCreange;
c) Petrelspirescu; d) lonLucaCaragiale.

La capatulunuiadintredrumurise afle o vrajitoarerea.


Pentrua nu se intalnicu ea, FafFrumostrebuiesa aleaoa
drumulcu calculele
corecte.Coloreazaacestdrum!

ea2f=s--,..*-z- ---'*
+
80

CaietpentruclasaI
.Ceitrei purcelugi
mergspie casd.Ajungedoarcel carea
purcelugul
calculatcorect.Coloreaz5 carea ajunsacase.

Calculeazacate personajedin povegtiau fost la ,,Balul


poveqtilof':
3 Feti-Frumogi,
4 zdne,3 vrqitoare, 10imperali,
.
5 regine,
lleanaCosanzeanagi3 pitici.

Temeinterdisciplinare
Piticiidinpovestea gi-auimpd(itsarcinile
,,Albd-ca-Zdpada,,
astfel:o grupese ocupede gdtit,aftegrupede curalenie,iar
ceade-atreiase ocupede taiatullemnelor.
Scriecumse potgrupacei7 pitici,gtiindca de fiecaresarcine
se ocupacelpulin2 pitici.
Gitit Curalenie T;iat lemne
2

Piticiiaufostin padurela taiatde lemne.Laintoarcere,unii


au culesfructepentuAlbd-ca-Zdpada, astfel:unula cules12
alune,altul14 mure,altul21 de afinegi altul1Ofragi.Ceilalli
piticis-aurAtdcit.
4 Ca! piticiau culesfructe?

b) Calipiticis-auratacit?

d Catefructea primitAlbe-ca-Zepada?

d) Careestediferenla dintrecelmaimaregicelmaimicnumar
de fructeculesede oitici?

CaietpentruclasaI
m Saii ajutempepiticii|tacifiseseintoarcS!
1 Primulpiticmergepe drumulmarcatcu triunghiuri.
Unind
fl ajutise geseasce
triunghiurile drumul.
D Al doileapitic mergepe drumulmarcatcu numerefor-
matedinzeci.Unindnumerele in ordinecrescdtoare
il aiutisd
gaseascadrumul.
l Al treileapiticmergepe drumulmarcatcu legume.Unind
legumeleil ajutise gdseasce
drumul.

Temeinterdisciplinare
la joacS!

ffi Scriedenumirile
catmaimultorjocuricareili plac:

La un concursde afletism, concuren(ilor


li s_audesprins
numerele
de pe tricouri.Scrietu numerele
carelipsesc.
D d i n li n 1 :

CaietpentruclasaI
D din3in3:

D dins in 5:

i.sl lnlocuiegte
litera
subliniata,
dupdmodelul
dat:
+ pat D
loc -->
- lal
roz) D patd
- -
) ca@-) la$ -->
,,Nejucam"cu cuvintele!
Gesegteqi tu ince trei exemple
asemenatoare
modelului:
> lac -->cal

Temeinterdisciplinare
s"
?.F Coloreaza
imaginile!
a)

CaietpentruclasaI
Temeinterdisciplinare
Scriecatedoudpropozitii
desprefiecareimaginede la
paginile
56- 57.

CaietpentruclasaI
Gesegtetoateintelesurlle
cuvintelor
,,banca,,
si 'broasca,,
Alcatuieqte
propozitii
cu ele.

Un grupde copiia plecatin vacanle.Trenuletul


lor avea4
vagoanede o culoarea cereidenumire estescrisdcu 4 litere,
2 vagoanede o culoarescrisacu 6 litere,10 vagoanede o
culoarea cdreidenumireestescrisEcu b litere.
a) Calevagoaneaveatrenul?

b) Caresuntculorile?

c) Deseneazetrenuletul!

Teme interdisciplinare
Copiii din tren nu se cunosc, a$a ce trebuie sd-si afle
numele.Uniise orezinteastfel:
a) - Suntfata.Numelemeuincepecu a treia literedin alfabet
Siare3 silabe.
b) - Sunt beial Numelemeu incepecu a cincealiteradin aF
fabetgi are 2 silabe.
Scrietu numelecooiilor.

Copiiidin Romaniaau participat la un concursde desene.


75 dintreei au ca$tigato celetorie
cu balonul.
Caflcagtigdtoriau fostdinBucure$ti, dacedin restult5rii
au Tostbz 1

8i! Formuleaze
cateo intebarepentruurmatoarele
raspunsuri:

Copiii construiesccastelede nisip.

Mihai SiAncaridicd aneultn vdzdah.

in fiecarevardcopiiipteacdtn tabdrdta mareSi la munte.

CaietpentruclasaI
E Privegte
desenul!

jucatoriidinimagine?
d) Ce sportpractica

de punctedintreceledoueechipe?
b) Careestediferenta

Temeinterdisciplinare
ffil a) Ordoneazicuvintele
pentrua formulao propozitie:
premiul, Daniela, gimnasticd,luat, In, intAi, a.

b) Formuleaza o intrebarecaresd se potriveasce


propoziliei
de la punctul
a).

ffi o) Scrie4 propozilii


desprejoculcareiti placecel maimult.

joculpreferat.
b) Deseneaza

CaietpentruclasaI
Denumegte sporturile
dinimagini.
Scriedenumirile
a treiobiectenecesare
pentrupracticarea
lor:

Temeinterdisciplinare
O copyright
2ol2 EdituraCABA
Toatedrepturilesunt rezeryate.
Nicioparte
din aceast6carte nu poate fi reprodusS
sautlansmisdin oriceform6sauprin orice
milloace f6rd acordul prealabil scris al
EdituriiCABA.
lsBN978-973-7672-68-t

Descrierea CIPa BiblioteciiNationale


a Rominiei
Neiucdmti ?nv5l6m: caietde teme
interdisciplinarepentruclasa| /
Claudia Costache,MioaraDragu,
NicoletaLazEr, Cristiana
Mih6escu -
Bucuregti : Editura
Caba, 2Ol2
tsBN978-973-7672-68-t
l. Costache,Claudia
ll. Dragu,Mioara
lll. LazEr,
Nicoleta
lV.Mihiescu,Cristiana

Format| 6,5 x 25,5.Colitipo: 4.


Bunde tipat:august20 l2

gtcomenzi:
Infonnafii Efu GABA
Telefon/ax: o2l /327.32.44
Telelonfix: o3l/ao4.o8.a7
Telefonmobil: 0723.563.57 O;0747.O4a.67
O
e-mail: comenzi@edituracaba.ro
site: www.edituracaba.ro
adresdpogtalS: OP59 - CPD4 cod02t7l I
sectorul2, Bucuregti
mywedf
turaraba,ro
; teUla* nU !27,t2,44;
07t7,048.670;
0t2LS6t,570

Cheiareusitelor Scolareale elevilordin claselel-lv


constdin organizarea
activitdtilor atat pe
lor intelectuale
parcursul angcolar,
fiecdrui catgipeperioada vacantelor
Lucrarea
Coitdtonsintexdisciprinalo
pentruc{asa
I
petemeinterdisciplinare
estestructuratd astfel:
Tema1: SCOALA- Se recapituldmce am invdtat!...2
Tema2: ANOTIMPURILE - Sd sfdmde vorbecu fiicele
anul ui..................
l .. . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . .
Tema3: FAMfLfA- Ne bucurdmin familie.............. 16
Tema4: OMUI - Vremse gim mai multe despre
oameni................. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2. . .
Tema5: MITLOACE DETRANSPORT - Hatsd
c e6bri ml mpreunA l . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . . 2
. .8. . . " " .
Tema6: o cAtAToRtEiN spATtU
- se descoperim
cosrnosu/............... .,,,.,..........,,
34
Tema7: PRfETENIIDtN PiDURE- Cum o fi vialain
pA dure................. . . . . . . . . . . . . . . . .4.0. . .
TemaB: IUMEAPOVESTILOR - Dacdpoyest
ascultali,
sfaturibunevoiaflali!............................... 46
Tema9: f OCURfDEVACANTA- Hai tajoac, ....... 54
caietele din seria ,,NETUCAM gl IXVAIAX' se
remarcd Si prin ilustratii atractive, jocui, rebusuri,
ghrclfol,obiectivulprincipalfiind:
E X E R S A M$I D E TIM P ULL I B E R NE B UCURA M I

lsBN973-s73
7672-68-1 #br
,illtltfltltlilil
ltil
illtil ffiB{ !v Sfef30
uploadpd