Sunteți pe pagina 1din 66

,.1

.

ilSILVIA

Li vuP

iJ

VL

GRIVAC

sg4e,ltrul I

LJ L-l

-i

4,,'l:

.l

t//-=<'

N

VL4

Nffi

t

^--/

/

{tt.t:,;.rt

{/3

MIHAELA

CRIVAC

SILVIA

VI.AD

L:.-

^:ll

^(\v

rav

r

$t?"

t\r- ^s;

-

gP

-

!

f.tflfiBf;,sf;

./'f,)- .r.t

r.f;ffiflf,runf;nomfrfffr

Cfasa a II-a

Semestrul I

q-:5il1-/

/,6iFi6^Dt;74.\

&ottuf n

-&-zszo

D1f,nrL

fu factor: cD anie[ $[eacSu

Cukgere Si tefinorefactare: cD anie[ lr{eacSu Corecturd:autoarefe Designcopertd:ltficokta'lomescu

Pentrucomenzigiinformaliiadresafi-vdla:

Editura DIANA Difuzare:

Pitegti,C.P.20,0.P.5,Gh.1,Argeg

Tel./Fax:02481253370.Mobil:0749208238

0748122201.0742640705

e-mail:comenzi@edituradiana.ro editura.diana@yahoo,com copyright@EDITURADIANA- Pitegti

www.edituradiana.ro

Desci{tPfo i(l DEPERFoiur\Nl'lr\

Dictore:

o) avion,Andrei,primdvord,George,vopor,zdpado

b) Mirceae cuInq.Eooreuncorn.Euncorncugem"

l. Cittliurmdtoruf fragment:

\Ai/

,, Euratino

*'"F::f'#;:

rdsuci capuf Si

cercetd cdrndruya.

cesemdti pulincuungdnfai

nesru, far area

-Ei,

cineeStitu ?

- sunt

Qreieruf-'r/or6itor,a

rdspunsfiinpa -' ;focuiescin aceastii

camerd fe maimuftfe

osutd[r'oni .lf

(" Cn"r,tofeaur " -A[e4eitofstol)

b) Caresunt vorbefe fuiBurotino?

c) Care esferdspuns ul Greierii_ Vorbitor?

t

?. Priviti imoginire gi

gi cineesteascuftdtoru[

G Ei,ci

m""

O

stobirili defiecaredotd cine este,oriitoruf

Vorbitor

3. Cecredelicdi-orputeospuneBuratino greieruluidin imogineodemoijos?

zf. Continuofidiologul:

Unpuidevulpe?ntdlnegtepecdrareadinpdduryl

- Cineegtitu??ntreobdrdfugca.

- Suntunpuidevulpe.

- Osdmdmdndnci?

S. Observofiimogineogiopoiscriefiunscurtdiolog:

ha

@@*

6. A) Compfetoti:

a) Careestenumelebdielelului?

b) Burotino ?itronsmite

greieragului un

c1 breierele este?ncodrulcomunicdrii .

^

_\

o,; uurotino este

e) a\

.J\

'\

Cum?l chemopeGreiere?

/',,n

?r ^L-.-

-

;"":"""'.""

B)c'titi

definiliegi completofi

uioftotpeverticofo ABderaexerciliur onterior.

urmatoorea

spofiurgotcuojutorul

cuvantuf

,,QomunicAreafintre foudsaumaimuftepersoane senume$te

7,

, Cin' te-ajutd sdvor1esti Ain Craioaa-nEucureSti ,,

(

)

Numifi mijloocele decomunic aredesenate rnoijos:

t

Eg\tr

B. Scriali?ntrebdrisourdspunsuripotrivite:

o)-l

 
 

-

Foortebundgigustoosd.

b)

-

Undevei merge?nvocanfd?

c)-

 

-

Vulpeaesteun qnimol sdlbotic.

d)

-

Cineincdlzegtecu razelelui pdmdntul?

9. Citititextul:

fuIifraivineacasdcuogeantdnoud.lEuncafoupentrumamasa.lEase dffAk hucdtdie.Coaceoprdjiturdgustoasdcugem Si gefatin"a. C opitut ti fAruiEt ecafouI fulamati mufyumeStepentrugestufsdu Si ti oferdoporpiefin prdjiturd.

o)

Dafiuntitlu potrivittextului.

b)

Precizafi numdruldealineote

c)

Moiaddugofiunolineottextului.l I

\tGsaEil-

d) 6dsifi cuvinfecuacelagi?nfelespentru:

ddruiegte-

codou

porlie-

gustoosd-

e) Completoficuojutorulunorcuvintecuinlelesopus:

noud-

?ioferd-

vine-

bogot-

f) Tronsformofidupdmodel:

codou -----------' codouI

gztn.n

gest ------------>

copil---------

9) Despdrfiti?nsilabecuvinteledinceledoudcoloone delapunctulf. Ceobservati?

,

h) Tronscrieliceomoiscurtd,opoiceomoilungdpropoziliedin text gi scriefi?ncdsufdnumdnuIdecuvintepecareIeoref iecare.

[]

[]

10. Ordonofipropozifiileurmdtoore?ntr-untext.

n

T

T

T

Ele tarebucuros.

Vosilevinedelomagozin.

- Abioosteptsdmergloteren.

$i-o cumpdrotomingegiorochetd.

Transcrieticoligroficurmdtorultext:

Eerzefe

AnfreeaSi Ofgupasuntpemafuf

rdufui.lE[eauf zgomot.

Aoud6erzez\oardpesterdu.

fouefe strdfucitoareafesoarefuifezmiai

- Vineprimdvara! e4cfamdentuziasmatefetipete.

12. Rdspundefiloghicitoore.

,, lnaLtctculungxptcrcare

{Pene negrepe-aripiare (Peste |roasteemaimare.

W^e

-

13. Alcdtuitiunscurttext cutitlul ,,Jucdrio ,,

areosanienoud. Sania afunecdfin pe omdtuf

iarnd. Copifuf isiface temefe.Sania afunecd [in.1.cum

ningemuft.

_<

Aflalicinecucinevorbegtelatelefon?

-&'@d\-E^d

15.

Explicofitnfelesulcuvintelorurmdtoarecu

ojutorul

dicfionoruluigcolor.

buruiand = .

coleogcd = furtund = scorburd= prispd :

ulitd

=

16. Ceformuledesolutputefifolosi:

A) Lo?ntdlnireacu:

B) Lodespdrlireode:

o)

prietenul

o) prieten

b)

doomna?nvdfdtoore

b) doomno?nvdfdtoore

c)

vecinul

c) vecin

Reolizofiunofig(reclomd)pentruunprodus.

\ffi&e.

I

h W

l' citititextul

demoijos:

cDoifeyi custeainfrunte

de SetreIspirescu

o

- ,,(Darmufpierausfujitori Siftli

numaifoi.Se -fd*otmbufz,eafdSi

farmdtnainteausii , tncdtrdsundcur-tea.

-Ce

e acofo,afard?tntrefidimpdratutminios.

lFelii sefeterdpasnicicdntatnirdvor1efe tatdfui [or.

-cDoi feli tmpdrat."

voiescsdintrecu puterea!zise unsfujitorintrhn{ k

a) Careestetitlultextului?

b) Doroutorul?

c) Cepersonoje?ntdlnim?

d) Scriefi?ncdsufdcdtecomunicdrisunt?ntext.

e) rncercuitisemneledepunctuotie,opoitronscrielicorecttextul.

l-l

i

2. Ordonoficuvintele?npropozifii:

a) ninge,cu,aford,stelufe,orgintii.

b) culegeo ,in f etito,f ragi,cogulef , proospefi

c) frunzele, gi,?ngdlbenesc,copocilor,cod,toomno.

g. Reolizolic6tedoudcomunicdridespreisoore,Corina, oviongi pdpugd.

4.

Scriecuvintecoreexprimd:

trslzariri

dcltuni

fnonew ahruunii

r[. fmbogdfif i urmdtoarelepropozitii:

Trina deseneozd.

Veveritasare.

Copiiisejoacd.

coPocurtnTrunzesTe.

A

I

?

5. Alcdtuifi o propozilieformotd din doud

cuvinte,

modificofi-oostfel?nc6tsaoibAtrei cuvinte,potrucuvinte.

b)

6. Formulofipropozifii formatedincelpufintneicuvinte,ostfel ?ncdtf iecorecuvdntsd?nceopdcuaceeagiliterdoleosddevoi.

/\

Exenelutfioto toietrondofiruItrecut.

7, cititlcuotenfiepropozitiodemoi jos.Schimbofiopoiordineo cuvintelor.

CopiiioscultdseoropoveStilebunicului.

B. cu ojutorulcuvinteloroscunse?ndreptunghiulde moi jos,

olcdtuifioproPozifie.

5

T

RA L U c I

l

c R

0

X

T a P E Dv KJ

Z

AW5

DT B G VX T

c

R a E Z

T K R

Ev N DwF X B

L

E K N X B 5 V! T J a L

KR A

q

A

RE

DI

T a J

zv t- V U

9. Tronscrielipropozitiilecucdtmoipufinecuvinte:

CopiiiveseliSizglobiise jucou?nporculplindeverdeold.

Ursulgreoimormdieprinpddureodeosd.

Vulpeaceogireotdf urdnoopteagdini.

rtr#ke.

l0.Scriefitrei propozifii rosfdrgiturcdrorosdpunefipunct.

ll. Tronsformotipropoziliire dela exercifiufonteriorostfef

?ncdtlosfdrgitullorsdpunefisemnuttntreilArii(? ).

l?.

Cuojutorulcuvintelordin

despre: .$: i-r+.

-tf;l,t

cARrE

(cine?)

(cum?)

*f

( unde? )\it$)'

cine? )

*i?

( unde? )velr

(cine?)

(c6nC.? )

i rAnrrulr

vAcANTA

t#ffi.J

porontezd formufofi?ntrebdri

13.

Completalipropozifiile findnd contde

?ntrebdri:

Mingea

(cine?)

( care? ) Vommerge

fooneisuntfrumogi.

s- a spart.

loplimbore.

 

(cdnd?)

Carteaseofld

dinsufragerie.

 

(unde?)

14. Scrieti?ntreboreopotrivitd.

o)-

-

Locindvorvenigiprieteniinogfri.

b)-

 

in bibliotecdperoftul ql doileo.

c)-

Dinneofenfie.

d)-

Pootemdine.

15. Adresoficinci?ntrebdrireferitooreloo cortecititd.

i

16. Reformufofi ?nfrebdrile:

* Copiii aufost ?nc6ntafi?

-rt X

Curntrebuie rezolva,tdoceostA probfemaZ

t7, completof i urmdtoorerepropozitii. Fifi otenlira semnerede punctuolie.

.4r Mirela nerge

tr'Mirelo nerge

-.

\dz

^

#Mogino merge

idz

ryMosino merge

?

?

lB. Scrieti?ntrebdni pornind deloimoginea demoijos.

@

@

Puneficuvintele?nordinepentruo formulo?ntrebdri:

*

*

oi,cu,mers,cine,excursie,?n

primitd, ti-o,iucdrio,Pldcut

* nouo,cum,colegd,este

20. Tronsformolidupdmodal:

Merelesuntcoopte.

Cecoaptesuntmerele!

*

npoesterece.

*

Florilesunt

*

Jucdrio este atrdgiitoore.

*

F.ti1ose joacd frumos.

\ffi&e.

?1.Forrnulofipropozitiiin caresd seoffecuv.ntuf ,, l*arcel sdexprime:

-

,r gi

o)un?ndemn

b) o urore

c)o mirore

d)o bucurie

Z?. Ctttli propozitiile demoijos.Ceexprimd fiecare?

Ce frumoasdesterochito !

Fiic6tmoiordonot ! Terog,vinopelomine! LoMulfi Ani I Cebine-mipare cdte vddl- Du-tefogcoofd |

'

-'

----------) -

-

-.--.------->

'

r

'

t

23. Scrieli

cite o propozilie caresd exprime:

Jr o ruqdminte

>ir o poruncd

j,c un?ndemn

jr o?ntrebore

lzf. Completofi propozitiile:

rdCorinosemird:

6lFiul?lroogdpetotdlsdu:

r$ Elevulse scuzd?nfafo doomnei?nvdfdtoore:

25. Alcdtuifipropozifii?ncaresdfolosifivirgulo:

:t dupdo enumerare

:k dupdo striga?e

t'r?nointegi dupdo explicalie

?6. Morcotivoriontocorectd:

f_l Andrei,vinolomosAI Andrei,vinolomosd.

;

[-l Hoi,sdnejucdm, bunicule! l-l Hoisdne jucdm, buniculeI

1

;

Claudio,colegameo,estedistrotd.

Cloudio colegameoestedistrotd.

,

we

27. o) Punelisemneledepunctuotiecorespunzdtoare:

Iliufdrir.T

lTeuitdi

ltotd I

I

Totoil cdntdregtein'polmdgi?lzvdrletn f oc. [l

I *, [-l'roru f---l nu-torunco[l

t sarbenmuncit [l

[-l

v"ri[-l

,,,u1u[l

'

oroebonutmuncit[l

( ,,Bonulmuncit", de AlexandruMitru ) b) Enumerolisemneledepunctuolief olosite?ntext:

?8. Explicofifolosireovirgulei.

OCorinoo culesdinlivoddmere,peregigutui.

O-

Dece aiintirziot, Miooro?

g -

Sunteu,bunico,deschideugo!

29. Completoficuvirguleocoloundeestecazul.

,,Cdn[sepomenia foua zi ocfriiei se oprirdasupraf[oriforcare crescuserdin urmaei Si - i ziceau:

- GundeSti frumoasd eSti harnicd,eStifufce tafire Si mifoasdeSti far tot aisdmai um6ti Si sdakrgi,., "

t

&

\F

\@!

<W

(,, Limir - impdrat " , fe IoAnSkvici

&

ffi&sb*a

)

30.

Corecteazdgregeliledepunctuofie.

Luatprinsurprin[ere,I(aros- cBarafias

-'Tu aispusasta. !{-amspuseuasta. Atuncicineaspuscaeusdfentdfuitaina. (, (Buratino', fe Afexei tofstoi )

strdnse[infAtci Si zise.

31. Punetifoudpuncte(:)ocoloundeeste cazu].

t* FiicoceomicAo?mpdrotuluieronespusdef rumoosd,oveopdrul

bdfoi,ochiinegri,fofoolbdcospumolopteluiginosulcdrn.

S

Dupdceonolizd?ndelungzise

-

Ai perfectddreptote!

S

Agvreosdf iu?nechipdcuMioaro,Costin,AnagiAlexandru.

32. Completofipropozifiile:

Nicu?l?ntreabdpeVictor:

Prietenulsdul-o?ndemnat:

33. Cecuvintepotlipsidinpropoziliiledemoijos?

Corina,undeoiscris

?

f-o citit povesteocuo voce

Stitoultdu

gz|. Reolizofiundiologporninddeloimogineo demoijos:

35. Cesemnedepunctuatielipsesc? ,,cPteteQfuiaf6e Si crepp-grcdsuntnisteciorcfrinefe ftori affie7

f-l

mustdpik J

sprdncenefel I

^

"

6ar6a,.pestetoa.ftgu ninsani mufpi Si grei.

$fumaiochii |unicufui au rdmascaofininardl

| 6knzi Si mdngdietoi."

( ,,Eunicuf",fe E. $t. (Defawancea)

36. Completoti:

^EdFtr^J

36. GdsiTi

pentru fiecare propoziliesemnulde punctuofie

corespunzdfor:

L' A

12\

/r\

\:-/

Cdtesteceosul Ceinaftdeste cosG Trinoesteelevd, UndeseduceCostel Mingeos-osport Cetobloufrumos

A

L-/

()

38. Completolicusemneledepunctuofie:

,,flfouazi]ce-i

r

.

l-----'1

venifui]segdnfi

|

lnaxnteaIUL I

ItL-x z$e |

.

focorb7

Atttto funumaifecdt

7Ce

l]'ta

mai rtrei f)

stdpdne I

ulta-teflneicu-tipalce mis-atntdmpfat]ru

Stii tu cetta

sdmdtnaePil I

f

I

t

|

pacercaml

^-

-

t,
I

|

(, Afeofor impdrat",fe cPetre I spirescu )

39. Scrielipropoziliica?esAexprime:

o

fll If of € :

-------->

o urore -_--> oporuncd--.>

orugdminte --

oexclomofie ---

un?ndemn ->

bffi-%

zl0. Creotiuntext demoxim8rdnduricoresd cuprinddtoatesemneledepunctuofie?nvdfote.

rll. Formulofi cdtedoudpropozilii caresd exprime:o?ntrebore:

unsolut.

zl2. Deces-oufolositvirgulele?nsituof iileurmdtoore?

Bunicoare murdturigi zocuscd.

*

in cdmordborconecu: dulceald, gem,peltea,

* Corina,vino sdnejucdm cumingeo!

* Bunicomeo,dinporteo momei,stdloSinoio.

losfdrgitulcdrorosd Punef i:

* punct(. )

* semnulexclomdrii (

! )

*semnul?ntrebdrii (?)

44. o)Comunicoficevodespreo cartecititd.

b)Scrielio?ntrebore Pe coreo putefiodresounuiprieten'

c)Cesolutodresofi Pdrinfilor ?

z[g. Adevdrotsoufols?

| | Virgulosepunalosfdr5ituluneipropozifii.

I I Virgulosefolose5te?ntrecuvinteleuneienumerdri.

tl

| | Virgulosepune?nointeocuvinteloruneipersoone.

fl

u' lodesporteo strigorederestulpropozifiei.

l. Scriefidenumirileimoginilordemoijos:

2. Puneti?ncdsufdnumdrufdecuvintedinf iecarecomunicore:

o)Elevii?nvofdtucruriinteresantela Scoola. |

b) Voivenipelotine

mdine. |

|

c) Vreousd-mipetrecvcconliTomunte.I

d)Albinoadundnectoruldinflori.

e) Afardfulserd.f-l

I

|

3.

Ordonoficuvintelepentruo formapropozifii.

,^o.-

ffi

se,vulpeo,oscunde,ad6ncd,scorburd,?ntr-o

?ndrdgit,onotimpuf , de,cel,iorno,copii,moi,este

'r'!lp

ffi

bunici,?mi,vcconfele,plac,petrecute, lo

uf Alcdtuifipropozifiicuajutorulcuvintelor:

.

poveste,eroi,stilou,cdlel,bicicletd,roboti.

5.

Completofispofiilepunctotefolosindu-vddecuvinteledin

parantezd:

(sta,cufcuS , ed , noi , oiteaz , cer,pdlure , fumdndrife

,

cdpef)

{. Seporoficuvintelepentrua scriecorectpropozifiile:

tt Romdniisepregdtescdesdrbdtoore.

z'?MihoiAnoAndreisifoonoouiesit?nporc.

ti

Erounco ozitorrenumit.

Lotipogrofieofostodusunnoumanuscris.

o\

7. Scrieli:

o)cuvinteformotedintr-osilobd

b)cuvinteformotedindoudsilobe

c)cuvinteformotedintrei silobe

B.6dsi1igopte cuvintecaresdseterminein ,,re,,.

Exemplu:more

9. Obfineficuvintenoiprinschimboreoprimeilitere.

aod --------*pod

ros --------'

OS

--------+

dor -------*

lll0l

p0l

--_+

--------+

10. Addugaliliterepentruo oblinecuvintenoi

oro -----)

cor --------'

roci --------'

unc --------'>

,

opol

n. Gdsryimoimultetnfelesuri.pentrucuvdntul,,port ". Formofi

propozifii.

12. Scrieticuvintecore3ddenumeoscd:

a) obiectez b)flori:

c)onimole:

d)jucdrii:

|l.

GAsiticdtmoimulteocfiunipentrufiecarecuvdnt:

gdind

vevetfia

,_

=

Azorel

copiii

soarele

lzf. Privifiexemplul,opoicontiniroli:

. ExemPlu:mefs

fetttd

-

tdciune-

oard

mogind

dulce

->rePedg-* deparfu ----- temd *

34'o

()

+e\6=-#.

^.-

\;.

+F

mdgor

15. Gdsificelpufindoud?nsugiripofrivitepentru:

stele

fl oqfa

---------

------->

mo$indI

copil ;

pddure

16. tncercuificuvintelescrisecorect:

soore

suore

alee

teu

f iindcd

aleie

f indcd

17

Scrieficuvinte?nrudite:

.opil

luL

-------->

rloore-+

oulce _-

POeZ.e

poiezie

este

ieste

lB. Gdsificuvintenoi?ninteriorulcelordote.

t

pov?ste---

colvor

polei

toromo nevote --?

regind ---' scrisoore.* mdrgele

-------->

t3s

2. TronsformotiurmAtoorele propozilii,addugandcuvinte:

O Alexondru PleocA.

O Copilulrdde.

O

O

O

Bunicocrogeteazd.

Corinqciteste.

Soricelul chitdie.

21. Uniticuvintelecuocelogi?nfeles:

mohordt

roft

ormotd

comerd

t6lc

?nnorot

ovorbi

ostire

etojerd

ford

odoie

invdfdturd

potrie

pericol

primejdie

o grdi

363

?2. fnlocuificuvintelesublinioteostfel?nc6t sensulcomunicdrilorsdnuseschimbe.

*

i

t

I

a.

A fost odotdunregene?nfricot.

Corinamergecdtre porc.

dincetat.

l

Ceosuldinperetebote?ntruno.

23. Cecuvinteouocelogiinleles?Alegelivoriontocorectd.

toind

secret

hoind

o cdlca

o

o

netezi

udo

J-l uun

zqircit( -

"

Y]

ouo.

Fl

galbeni

comoor&(

\

-

r-----r

! ovufie

,i-

f ericit { \I

]

bucuros

jucdrii

pom

floare

;-l

o oduno( --i]

osrrdnse

ofusi

+K€P--qp--l)*g

tst

f{. Scriefidenumireoobiectelordesenategive}idescoperidoud cuvintecuocelogi?nleles.

d[$

25. GrupoficuvintelecusensoPUs:

ieftin,oproope,urcd,f rumos,scumP,coboord,departe,mare,olb,rdu, negru,urdt,mic,bun

t

i

?6. Scrieticuvintecusensopus:

dugmon=

harnic*

mic

pufin *

vesel =

*

viteaz *

tdndr *

senin *

ordonot=

fulbure '*

2/.

*

rnlocuificuvintelesubfiniotecualtelecufnfefesopus:

Toneleraunbdiotfricos.

coDrumulis-o pdrutlung

coferi o fost lofilm.

at foarte ?ncetI

?8.

Desenofi?nporteostdngdcodoulpecarevi-tdorifideloMog

eodreoptdscriefi cdtevo?nsugirioleocestuio.

Crdciun,ior?n

# d,*t*

3sg

29. Tdioticuvdntulscrisgre5it.

dujmon

cteon

dugmon

este

ieste

---_ creton

uga

u$e

cotedrd

cotredd

exomen

egzamen

geopte

gopte

diol

ecsercifiu

exerciliu

zmeurd

deol

smeuro

30. Unifi cuvinteledin celepotrucoloonepentruo forms

comunicdri.

Mihoi

sare

Veverilo

cititd

Se

me?9e

Cortea

plimbd

Pldcinto

este

cu

crengl

?n

interesontd

este

bicicleto

printre

cuptor

lo

bunici.

31. ComPletoti:

i.

Ultimo

Euommulte

Bosmulofostfoorte

s-ou?ntorsdin fdrile colde.

cititdof ost,,Vrdjitorul dinOz".

interesante.

Crengile A luotominge Pdsdrile Rochifof etileie?a

erau?ncdrcatedezdpodd. ?nexcursie. Pe romurilecoPocilor.

3?. 6dsi1icuvinfecoresdse termine?noceeagisilobd.

mere > Pere-,--->more noro_> codi'codife , carte

> Czfe,----+CUlegere

33. Prinordonoreocuvintelorveliobfineproverbe.

*KWWWYK)4K

WWWW

3zl. Complefofi propozifiilecu formo corectdo cuvintelordin parontezd:

U$o

eradeschisd.

(coso)

Filele

.erou?ndoite. (corte)

Aluotmdncorepentruceicinci

Foto

Sdniufele

erolenegddinfire.(bobo)

lunecdiute.(copil)

i s-oruptdopul.

(sticlo)

r

ffi

&.4-/#

-/\

(cdfel)

3+t

l. Cititi poeziodemoijos girdspundefigilo?ntrebdri:

Sesterduripof sdpuic Fdrdfemn Sifdrd cuie, Fdrdniciunpicfefier. $i gdusteaSa[eodatd 8o[ tntregfintr-o |ucatd

I arna-igrd[inar, cdn[ wea rknc at6e ftoi pegeamuri, lFdrdfruue Si cofoare, lFdrdfor sdai6dsoare, lfumai cumfe Stie ea- fuLic-mipfac,cdsantfegfreapd; (Dar cdnfsuffi,pierfinfapd-

Iarna

[e Qeorge QoSbuc

Iarna-imcsteriscusit Cd.pe[eatsipe cdmpic {ese-o pdwdminunatd" Fdrdife,fdrAspatd, trArAfir[e tort urzit gi fin fragAk$a-ipdrut Ad Si adntufuisdvd.nzil

a) Cineesteoutorulpoeziei?

b) Ceonotimpeste prezentst?npoezie?

c) CucineesteosemAnotdiornoin poezie?

f . Tronscrieli caligrofic primostrofd a poeziei.

3.

Despdrfifi?nsilobecuvintele:dulgher,lemn,cuie,bucotd,

cdmpie,minunotd,f lori,culoore.

mo-

ve-

po-

-to;

vo-

-re:

ci-

-te:

no-

5. Fonmoficuvintecuojutorulsilobelor:

q, mo,fo,cul,me,re,pe

6.

Tronscriefiversr;riledemoi jos,despdrfind

fiecorecuvdnt?nsilobe:

,, (P'une at6eftoripegenmuri,

Fdrdfrunze Si cufoare, lFdrddorsdai6dsoare. "

/.

Scriefi?ncdsufenumdrulsilobelorf iecdruicuvdnt:

T

u

T

u tr

f lori silobe pelicon drdgdlogd televizorul

n

geomurl

u

voconTa

T

student

T

peretele

T

omicul

B. Dofi exemPlede cite cincicuvintef ormste:

dintr-osilobd

dindoudsilobe

dintrei silobe

dinpotrusilobe

dincincisilobe

a

9. 6dsi1isilobelelipsd:

Por -

thi -

 

- fel

--

cel

Ju-

po- -ti

-

-e

mo- - mo - ti.-

co- - dor

Pes -

- sor

prc- -rd

10. cumofi despdrfi?nsilobelo sfdrgitulrdnduluicuvintele

urmdtoore?

Exemplu:I

portofef ,--+ por-tofel

. ---->porto *fel

a stelute----->

----->

tjochetd----->

---->

)televizor +

-.>

I bibliotecd--->

_->

---->

---.>

fbundtote +

----->

ll.

Ordonofisilobe-le?n cuvinte:

(gi,nd,mo)

(?n,la,ghe,td)

l?. Scrieficincicuvinte caresdinceopdcusitobo:

o45 o

12. Mdriticuvintele prinoddugoreaunorsilobe.

Exemplu:

SOC

+

copi| ---+ copilul---+coPilului

mdr Penor creion

ur5

lg. Addugofisilabepentruo formocuvintenoi.

co

\-

fz|. Urmdtoarelecuvinteoufost despdrfitegresit?nsilobe'

Corectaligregelilel co-stro-ve-te----> po- ves- te----->

drep- tunghi-----+.

15. Stobilificdtecuvinte 9i silobeoucomunicdriledemoijos:

cuvinte

silobe

* Pdrulfeteieraouriu.

* Strdmogiinogtrierouviteji.
* Merii,periigicoiSiiou?nflorit.

_

17.Afcdtuifioltecuvintecuprimosirobddincuvinteledemaijos:

Exemplu:pehor-+ p"ne---->pet icon-,

penel--->pepene

pdpusd

rochifd----+

fet'td -------

coravond--

inel

-------->

Cdtesilabeaucomunicdrile urmdtoare? Euntren nou.

| | Fetelecoutdunsuporfpentrupixuri.

| | n^ gdsitcorteocdutotd.

tl

I I Copiluloveqobrojii?mbujonofi.

| | rn ocvoriueroupe5ti frumoscolorofi.

19. Scrieticdtesunetegicdtelitereoucuvintele:

sunet

e

tl

tI

tl tl

litere

r

[]

E

r

sunet

e

[]

[]

[]

tl

culege

rugind

jochetd

ghetufd

20.

place

crin

fulgi

cinemo

Dofi exempledecuvinteformotedin:

* doudsunete:

* trei sunete:

* potrusunete:

litere

tl

tl

r

[]

21. Punelilitere?nloculliniufelorpentruo formocuvinte:

g_ool

Do

re

_

ine

ind

ce

-

obi "p"t

I

eale

d

boti

9as

TO

on

2?. Schimbofiprimulsunetdincuvinte:

Exemplu: cos,dos,sos,tos

cqr--->

cot ----->

col_,

coc----->

23. Gdsiticuvintecareincep gisetermindcu aceeogiliterd:

Exemplu:ror

fzf.Observofi perechiledecuvinte.Formofipropozifiicuocesteo.

mdturi <+

moturi

pdfuri €

poturi

scoold-

gcoold

exemplel.

?5. Trosofisdgefi:

o) de lo

f

literdlodesenul

o cdrui denumire?ncepe culiterarespectivd

o

s mg

&l

MMffi

b)de loliterdladesenulo cdrui denumiresesfdrgegteculitero respectivd

@E

t-l tr^]

illw

?6. Puneti

consoonele

potrivite:

o

p

_us

oie

oaie

-

o_oie

du

vie _

oD

pe

ffiM

inut'

5o _

ino

_ orti

_oditor

deo_d

ro_ie

fl,

Addugotivocole:

*

I ce_pd;

mi_re:

p_i;

cort_;

c _ vdnt;

v

rk

tr

,,Ziu_ b_nd

-M_lo bl6nd_

2E. Scriefi

s_

zgir-

c_no_$te

_

ra

"

d_

d

m

neot

cdtevocolegi cdteconsooneconfincuvintele:

vocole

consoone

t4s

28.

Eliminoliliterepentruo obfinecuvintenoi'

coold .*

ceai

---->

ceoP1--+

ghiocel 7

bunic

boobe

soare

omdt

29. Alcdtuificuvinterespectdndcerinlele:

*vc

*vcv

* cvc

I cvcv

svcvc

* cvcvcv

3Q, Refoceficonfinutul proverbelor:

Pr-etenu-

lo -evo-e

-e

Vor-o

Cin_or- c--te a-e P-?-e.

od-c-.

-u-ce

-ult

cu-oo$t-.

31. Afcdtuifipropozifii caresdtnceopd:

* cu aceeogivocold

32. tnlocuifi vocaleledin cuvintelede moi jos 5i vefi obfine

cuvintenoi:

sure_-

tei

vord-

-

--

3zl. completofiurmdtosreleenunfuricucuunodinortogromere tntr-o sautntr-un.

o A pescuit

@Ne-om?ntdlnit

zimoimulfipegti.

locminunot.

o

o

o

O frinoopusjucdrio @A pusfructele @Vulpeos-opitit

ziomfostlomuzeu.

Pdrinfiiluilucreozd

ford sfrdind.

cuvdntsuntgivocolegiconsoone.

cutie.

plasd.

scorburd.

35. Doficlte trei exempledecomunicdrifncoresdfolositi ortogromeletntr-o sautntr-un. ?ntr-o

?ntr-un

36. Subliniaficuojutorulo doudculoridiferite ortogramele

intr-o gi intr-un.

Pisicostdtecpititd?ntr-unungher.

fntr-olodderoupotrupdturi.

Stdteou?ntr-unsotpotrufrofi.

Auvenit?ntr-oclipd.

Apusscrisooreo?ntr-unplic.

Intr-ocurtes-oomenojotunlocdejoocd.

Apititosul?ntr-ogroopd.

t sr

Completofi spofiile liberecud'intr-o ss{rdintr'un.

coisoucdzuttootecoisele.

gourdo iegitun SorPe.

cutie.

muSur"oiauiegitmiidefurnici.

36.

O

O

OA luotbilele

O

OPegtigorii

O

O O vulpeo iegit

acvoriuounevoiedemdncore.

condnogieombdutlopte.

scorburd'

37. Formulofipropozifiicuajutorulgrupurifordecuvinte:

?ntr-ocarte,fntr-uncolf, dintr-o pddure,dintr-unsot.

38. Scrieti

ntecarepoturmodupd:

52'c #a*-.&-.*#'3

39.

rn

enunturilede moi jos

completoficu uno din

orlogramele: tntr-o,tntr-uq fintr-o sau[intr-un .

?Veverifasdreo

?Vopleco?nexcursie ?Uniepurogo !6gnit ?

? Tootdziuaseuito ?Aruptf oi\e I Agregitproblemo

creangd-nolto.

tufd.

2i.

oglindd.

carte.

neatentie.

zl0. Rdspundefi lourmdtoorele?ntrebdri:

Coresuntcelepatruonotimpuri dintr-unon2

Cdtelunisunt?ntr-unon?

C6telunipooteoveaunonotimp?

Ceanotimpindrdoiti? Dece?

rll. Scriefidoud?ntrebdrigirdspunsuriteocestororeferitoare loloonotimpuliorno.

o53 o

42.Reolizofi undiologprivindimogineodindreopto'

zl3 .

Pentruf i ecareintr eboredinporteostdniaga}fi n

porteodreoptd.Reclizofi ' corespondenfo'

cineestescrisdpoezioI

Eu"

1so^noroose pdsdrele"?

I Sunetulesteceamoimicd

porteounuicuvdnt'

lg.Eumestenumitd

ciocdnitoareo ?

|

l-

lC.trareesteceamolmlco

_

porteounuicuvdnt?

[,-]um ochemo Pe f etifa din dinpovesteo,,Dumbrovo

I

Ifoezio,,SomnorocsePdsdre

estescrisddeMihoiEminescu.

I

lPef etifdochemoLizuco.

Ciocdnitooreaestenumitd ,,doctorul Pddurii ".

minunotd" deM.Sodoveonu? z[z[.Continuafidialoguldintreceidoiomici'

- Careeste j ucdriata Pr eferatd?

- Deceo?ndrdgegti o5odemult?

s4i

F

I

zfg. Rdspundefilo?ntrebdri,opoidesenaliun personojtndrdgit.

* Cecorteaficitit ultimodotd?

* Cecolitdfi areacesfa?

zfg.6dsili?nsugiripentrucuvintele:

.ono. (

carte

'i<:

rV. Alintcficuvintele:

JUCOfle

f.rnr"(

sticld -*

corte+

pdpu5d------>

bdiot ---->

magind ------>

cdine --'

copil

------->

coPoc----->

fotd

------)

coiet --->

z[9. 6dsifi cuvintecaresdrimeze:

Exemplu:corte----+porte

dulce

mono ->

gumd 1

rorc

----->

fetitd----->

pen0r -----'

potine--a

r"o-6P-*9a<

tss

49.

Completoficuojutorulunorcuvintecaresd

rimezet Mici,sprintene gi Suntchiorbuneocrobote! Sporgnuci, thinde Si Cumlecheomd?Hoide,sPune!

'

'

"

(

.

)

Areculoricomdetoate Tnpenele Lovorbit n-oreegal Fiindcdeste

50. Complefolicolooneledupdmodel:

un

ni5te

bdiot

bdiefi

copil

cdlel

lup

urs

bon

toti

o

bdielii

carte

f eril6

veverild,

gumd

farfurie

lumdnore

51. UniticuvinteduPdmodel:

fecio\loore

mere

feciori

Pona

toblouri

nigte

toote

cdrfile

toblou

mdr

f lori

pene

g!.

r.ii -

Scrieti?ntrebdripentrurdspunsurile:

- Poeziao fost ugoord.

{i-

- Tnfiecorezi mergeloontrenomente.

r.F_

- Lomoreo fost cold.

'"$ -

- $tefon celMareo fost domnitorulMoldovei.

rii -

- Leulesteunonimolsdlbotic.

53. Schimbofiultimoliterdocuvintelor. Exemplu:cosd

PIX

mdr

--------+

lund

pungd --

sticld

dibdcie--l

pdturd

minge1

gu|. Alcdtuifiunscurttext?ncoresAfolosifi cuvintecusensopus

c

55. Gdsegterdspunsulloghicitori:

,,Qine zfioardprintre fhn in zrg-zagfe atdteaoi? Uite aicea,pe o ffoare , Ooudaripi gdffuiome. "

(

-

,,!'[-are mnini fi

(Bate-ntruna zi

totryi 6ate. Si noapte.

$a[e

oriunfe[ -ai pune,

Oe-[ priveSti,timpufpi-[ spune.

"

(

,

)

, Ciru infr'dgeStej ocuf

$i-y

spahmereucojocuf,

muft ryor

(Toarce-ntrunn cu

tFdrdfurcdyfuior.'

(

)

)

56. in buchetulde moi jos oufost prinsemoimultecuvinte.

Alcdtuifiopropozi!iecucjutorul

radintreele.

s8i #a*&'."

#

I

coole

[-l

[l cole

G.Ce cuvdntobfineli

tl tl

uridoco

dourico

H. Cesilobdlipsegte?

T

T tr

cl

ce

9e

n n

tn-

i_l

il

il

courido

ccdouri

gl

ghi

ghe

co,uri,do?

T. Cdtesilobearecuvdntul,, policondru" ?

n

tl

4

5

;s

.6

Careestecompletoreopotrivifdo titlului

M.CuvontulcuSensopuspentru ,,bun" este:

^a\.

rdutote

O. Cesemndepunctuofiepune|ilosfdrgitulpropozifiei

urmdtoore

Corina,fiicumin!_, L-l punct !l semnutexctomdrii I ldoudpuncteI lsemnul?ntrebdrii

P.Candpunemsemnulexclomdrii?

tl

tl

ouPoo exctamare oupoo consToTare

'N

R.Doudpunctesepun:

dupdointrebare

I ttl

louPoa enumerare

ostrigore

?nointeovorbeloruneipersoane

!lrp:

[

!

]dupd

o

rugdminte LJ tosfdrgitulunei?ntrebdri

S.Cecuvdntputeti formocuojutorulliterelor . c,r, i,e ,,?

t) Gdsificuvintecu?n

ror

oun

bdtrdn------

esopus:

cold --

mult*

lung----*

4. Ordonoficuvintele?ntr-opropozilie:

Disqi(lProRl Dt ? gitto RMn\lVrr\

,,,',lilll ililil1

t54

ISBN 978-973-8992-05-4

t

i

;t-"

,'

i

t:

,i

-

gRSq:t %cEcI