Sunteți pe pagina 1din 66

A l i n ol o n e l o Jigo Mihoelo Juliefo Rodu

10 te

Teste

Cornunicare ?nlirnba rorndnd Maternaticd

Mihoelo JulietoRodu AlinqfoneloJigo

Evaluare
Clasa a IV-a
r teste r

Bucure9t,,2014

EdlturaBooklet CP 27494, Bucurcgtl www. booklet. ro

comenzi: Pentru '130.3095 tel:021 0214/}0.1002 ro email:cartg@booklet. ro web:www.booklet.

a RomAniei Nationale CIPa Bibliotecii Descrierea JIGA,ALINAIONELA - caietde lucrupsntruclasaa lV-a- teste/ AlinalonelaJiga/ Evaluare 2014 : Booklet, Bucuregti Julieta, Mihaela Radu, 75-9 lsBN978-606-590-1 Julieta Mihaela Radu,

371.26:373.3

Banu Mihaela Redactor: Grecea Liubovi Tehnoredactor: Buzgan Daniela Bianca Solymosi, lvan-Gurzu, Maria Pogtea, Maria Rizea, Florentina Desene:

2014 Booklet @Editura editurii lucririiapartin asupra drepturile Toate

wffi
W

Citegte cu atenfie textul urmdtor @,iW; pentra a rd spund e corect cerinfielor:

5w#ff*
ffi"%

wo(

qrr-aspus: - ce minunatre aceasti primrvari!Aq dori catot primrvardsi fiel

Mitrul s-adat cu saniape un deal cu gheatrd qi a patinat mult pe raul inghe{at,a venit acasi rumen, veselEi i-a zis tatilui sru: - O, cAt de distractive iarna! Aq vrea sI tot fie iarnl! - inscriedorin{a ta in carnetulmeu de notitre, a spustata. Mitrul a notat-o. A sosit primdvara. Mitrutr a alergat pe sdturate dupr fluturi multicolori pe o pajiqteverde,a culesflori, apoi a venit la tatrl siu

logr

Thtal a luat carnetulde note din nou qi i-a spuslui Mitru! s5-qiscriedorinla. A venit vara.Mitru! qi tatll s5u au plecatla cosit fAn. Cit a fost ziulica de lung5, biiatul s-a distrat:a pescuit,a adunat pomuqoare de pldure, s-arostogolitin fAnul mirositor,iar seara i-a zis tatilui: - Astizi m-am distrat din tot sufletul!Aq dori ca vara si nu se mai termine niciodatll aceastl dorin(a a lui Mitru! $i a fost inregistratd in acelaqi carnet de notile. A venit toamna.in livadi se culegeau fructele merelerumene Ei perelegalbene. Mitrul a rlmas incAntatqi i-a spustatllui: - Toamnae cel mai bun anotimp al anului! Apoi tatll a luat carnetul s5.ude noti(e qi i-a arltat bdiatului ci el a spus acelaqi lucru qi despre primivarl, qi despreiarni, qi despre vari.

(1 .)incercuiegtelitera care stdin dreptul rdspunsuluicorect. r Mitru! a venit delasdnius:


a. obosit si fldmind b. preatirziu r Primdvara bdiatul a cules: a. mere b. pere t VaraMitru! a plecat cu tata: a. la cules legume b. la cosit fin r in acest textnu s-avorbit despre: a. mere gi pere b. anotimpurile anului c. rumen si vesel d. supdrat gi indispus c. pomugoare d. flori c. la prins fluturi d. la aratcimpul c. pdsdri cintdtoare d. pescuit 9i patinat

acT-3

I t I

'2'

i Scriein baza textului 4 intrebdri cu inceputul dat.


Ce

Unde De ce Cum

? ? ?
?

; g ) Scrie in dreptunghiul de la tnceputul textului citit un titlu potrivit.

ar;=,

r;r=

pe tata. (..+i,; din EiruIdat qi scrie3 cuvinte care tI caracterizeazd Setecteazd rdutacios. ordonat, visdtor, atent, modest, vesel, Rdbddtor.
1)

2)

3)

(S ) Scrteo personificare qi o comparalie,folosindcuvdntul iarna.


a) personificare:

b) comparalie:

acliunilor din turt. ( ai1 in ordineadesffrqufirii lta"scrie verbeleprcpuse


culegeau; a alergat, a patinat, s-arostogolit, A ardtat, l0

(.i"; Completeazd tabelulcu cArc3 cuvinteconform cerinlelor indicate:


I
I l

Substantive

a{-1
+ adiectiv"' CL!una dintre acestePerechi 8') Selecteazdtrei perechi ,,substantiv un enunf. alcdtuieqte

i,ll!.iScrie 3 enunluri, utilizAnd oftogramele ia, i-a qi ea.

\70.i Realtzeazd un text din 7-9 enunluri cu titlul: .Iarna - anotimpul alb aI anului.,, Nu uita... 'sd folosegti gi cuvinte expresii frumoase; ' sd respecli pdr[ile componente ale unei compuneri; . agezarea Tnpagind; . scrierea caligraiicd si ortograficd.

t5
l0 p oficiu
9

'%w.wr(W
"%r*, Citegtecu atenfie textul urmdton Pentta @w a rezolva corect exercitiile de mai ios:
W
de o frumusele i i O"pe i"riu,",e, Dorothea setrezi in miilocul unui linut umpleau paiigteainverzitl' Un izvor i i fera seamdn,Flori strS,lucitoare
i ,. ! --:-^ ^ ^ .^: -J.,-:: Dx.x*i nAnf orr ^rin f rrficrrrile dese cu$9t p39glii, i cristarin l**lifrl*ypltlyligylF-{:::: l_1 T3t-s_iTg '

ffi ",:'
ffio( ffi@

':

qi o bdtrAnl, imbrlcatl foarte curios. Dorothea se apropiede bdtrAn[ intrebS: - DumneataeEtio vrifitoare adevlratd? '; ' I rlspunsebltrAnica' - Da, sunt vriiitoarea de la Miazhnoapte, - Poli si mI aiuli? M-am rltlcit din iauza furtunii 9i vreau si ajung *it I) ]i aflu? m[ unde lara acasi,in lara mea.Cum se numeEte - Eqti in f,ara Vrdjitorului din Oz, o ldmuri bltrAnica pe fetili. El este cel mai puternic in OraqulSmaraldelor' vrdiitori qi locuieqte d.intre magic[ lu[ bagheta Dorotheaincepusi plangi. Sesimleasinguri Eiii erateami. Vrliitoarea qi o atinseincet de P[larie. fiindc[ Vrliitorul din Oz - Nu plAnge, Dorothea!TrebuiesI te duci in OraqulSmaraldelor, vrea sI ie ulute.Uite, 1i-atrimis o invitalie sI te duci acolo' - Mullumesc,spuseDorothea.Dar cum ajung b Az? vriiitoarea cea rdspunse estepietruit[ cu c[rlmizi galbene, - CaleaspreOra$ulSmaraldelor bun5. Nu ai cum si te rlt[ceqti. farmec. se apropiede Dorothea,o slruti domol pe frunte, apoi displru ca prin B5trAnica (FrankBaum - )rilitorul din Oz")

eao spre venind observl Aili;a"a pr*.iiii." ai" iurulei,Dorothea

i.t ) Not"azd cu A (adevdrat) sau F (fals) enunlurile urmdtoare: furtunii' dincauza s-ardtdcit a) Dorothea fermecat' castel intr-un s-atrezit b) Dorothea Smaraldelor' in Oragul dinOz locuia c) Vrdjitorul sd o ajutepe Dorothea' dinOz dorea d)Vrdjitorul rogii' cu cdrdmizi erapietruitd Smaraldelor spreOragul e) Calea

t-H il:$ i$

t3
I$

lop
6

(?; Scrie,pe spaf,iul-Iib.er de maiios, ideea principald din


textul ,Vrdjitorul din O/'.

ftagmentul marcatin

i..3 ) Alcdtuiegteun enun! cu fiecare dintre expresiile urmdtoare: . frumusele faraseamdn

lop

. dispdru ca prin farmec

lop

(,i"; Combindsilabele scrisetn stdnga cu cele din paftea dreaptd,


tz cAn
Pa

astfel inc6t sd realizezi cuvinte existentein fragmentul marcai an tuxtul )irajito*I din o/,.
sarl nut vor
_

ri

tau
4

\.9)Rescriet pe spafiile libere, cuvilntul care nu se potrivegte intrc cuvintelecu infeles/ sens asemdndtordin fiecarc gir de cuvinte:
. team5,curaj,fricd . domol,repede, incet . adevdratS, imaginard, reald . tace,vorbegte, zice . linigtit, potolit, vioi

l0

("a) completeazd

in casete semnele de punctuafie corespunzdtoare:

llMamitoo I Tanti n Mam'mare ! lCe e n Ce s-aint6mplat I lSd opreascd I zbierd mai tareGoeI bdtdnd 9i din picioare I Mi-a zburat pdldria I Uratul se gAndea ! lDe ce nu a ascultat n Aga-i trebuie I Obraznicul ln ( 1L . . C a r a g i a-l , e, D - lG o e . . . " ) lop
?

(7.) neatizeazd tntrc cuvinteledin coloanelede maiios. corespondenle


' ce-l
cel cel ce-l ce-l

i ;;i;;;;
Tntreba bun incAntd i reu$it

cel

6p

(-i;

Scriein spaliul liber forma corectd a adiectivelor dintre paranteze.


(veseld) Glasul suntcu sdniile. copii (Zglobiu) a dealului. rdsundpe coasta(domol) copiilor
al

("{1 Construiegte trei

enunluri in care subiectele sd fie:

plural; genul numdrul . subiect feminin, prinsubstantiv comun, exprimat simplu, persoana numdrul a treia, genul . subiect personal, masculin, prinpronume exprimat simplu, singular; . subiect propriu dinsubstantiv alcdtuit multiplu 9i pronume'

9p

o intdmplare din viata ta sauuna 40)neaodeazda compuneretn care sd poves_tegti imaginardgi in care sd introduci dialogul.
. dd un titlupotrivit comPunerii. . stabilegte planul comPunerii. . folosegtein compunerepovestirea 9i gi fiin[e' obiecte unorpeisaje, descrierea adjective. cdt maimulte folosind

i0 p oficiu
E

l5

''r@* %j
Wl

W Se dd textul:

eraciobS.nSgul ,,PetriEor satului.El porneadiminealacu oitrele sitenilor spre paiiqtilebogate.Le ingrijea cu drag, le cAntaqi searacobora cu ele la casele oamenilor. intr-o zi, pe cand iqi vegheamioarele, ii aprru inainte un bitranel: - BSiete,te-am vl,zut cu cati dragosteifi przeqti turma qi vreau sr te rlsplStesc. - Dar cine eqtitu? - Eu sunt Duhul Pldurilor qi stipAnesc aceste locuri. Vino cu mine s5-tri alegi un dar! Petriqorintrl intr-o peqteri plind de bogalii: pietre pre{ioase, bifuterii, monedede aur. intr-un coll zd.ritrei fluierafe.Se duse b.r.r.rro,spre ele, il alesepe cel fdcut dintr-o crengu{5 de alun qi le lisi acolope celecu diamantepe ele." (Legendd popularl)

,.1i Extrage ideea principald a textului.

t0

,z' Povestegte, in maximum G rdnduri, continutul textului de mcf sus.

r0
({,

Gdsegte chte un cuvdnt cu sens asemdndtorpentru termenii:


sdteni dragoste dar bogatii Bp
9

cdte un cuvdnt cu sensopus pentru termenii: ,4 ) Gdsegte


dimineala bogate bdtrdnel intrd

Bp

t..5.,', Formeazdadjective. apoi substantive,pornind de la verbele:


a respecta: a munci: B

(O) for-uleazd enunluri in care sd folositi cuvintele: rflai, m-ai, va, v-a, cel, ce-l:

(.t) arcatuiegte doud enunluriin care cuvdntul sd aibd tnfelesuridiferite: ,,poclrtd"

lop
lo

t"9_ ) Alcdtuiegtetrei enun[uri in care substantivul,,poveste,, sd tndeplineascd, pe rdnd, funcfia de:

a) subiect

b) complement

c) atribut

("g,)rab forma scrisd gregit:


Maria sa/ s-aduslal l-a colega sa/ s-a. El esteceye! careglv-a ducemai/m-aideparte tradilia. Elevii clasei voastre sau/s-audussau/s-aunu lE,l'pddure de 1 lunie? 9

i1"9) re numegtiDarius/ Liana. Scri_e u7 bilet prin care ti ceri voie mameisd mergi in parc, de 7 lunie, aldturi de colegti ffiL

-l; ,t" "

12p
l0 p oficiu

rew#w* w
@,% Citegtecu atenfie WW;
WI

textul urmdtor:

w:

ffiur""W

in lara lui cu multe lucruri scumpe ,,Un negul5tordin cetateaFloren{a,din Italia, mergea pentru ci acoloera scaunul TArgovigte, Ei cu o mare suma de bani. El trebuia sI treaci prin domniei. se dusedrept la lepeq cu un dar bogat qi ii zise: Cum ajunseIa TArgoviEte, Te rog a-mi ,,M5riata, ursita m-a adussi trec cu avutul meu prin lara pe careo st[pAneqti. da cAlivaslujitori, ca s[-mi fie de pazlpindvoi pleca"' ce i seflcuse qi zise: cAndauzii cererea Vodi, iute ca focul cum era el, incruntd sprAncenele din uliqe,la orice ,,Jine-!i darul, creqtine!Eu ili poruncescs[-{i duci avutul pe oricare r[sp1ntie ce !i se va plrea mai singuratici qi mai dosnici 9i acolo s5-l laqi pAnadimineali, fira paznic!$i de !i seva intAmpla vreo pagubd,eu sunt r[spunztrtot'" poruncii." Florentinul,cu inima inghelat[ de fricd, se supuse (PetreIspirescu,,,Negulitorulflorentin")

1'1incercuiegte rdspunsul corect: . Actiunea se Petrece: textului din ltalia Florenta a)in cetatea Tdrgovigte de scaun b)in cetatea pustie ulit6 c)intr-o 9i singuraticd . Personajele sunt: intdmPlSrii VladTepeS a) negu[itorul 9i domnitorul b) negu[dtorul 9i un cregtin c)Vlad 9i Paznicul TePeS . Domnitorul in VladTepegeste prezentat textca fiind: a) neospitalier b)violent c) aspru

r0

2: j Stabilegte valoarea de adevdr a urmdtoarelor propozifii, scriind in dreptul fiecdreia un A pentru Adevdrat 9i un F pentnt FaIs' scumpe lucruri cu multe din ltalia venea 9i cu o maresumdde bani' i-J 1. Negustorul undedomnea de scaun eracetatea lepeg-Vodd' 2. Tdrgovigte il Florentin' esteNegustorul textului 3.Autorul ;$
t2

3. Vodd se temea pe negustor de ho[9i l-aindemnat pazeascd sd-gi averea. 4. Negustorul i-aplStit luiTepeg o sumdde banipentru prinfaralui. cd a trecut 5. Domnitorul s-a mdniat deoarece negustorul nu i-aadusniciun dar.

6p 3.',Scrie ideea principald a textului de mai sus.

t0

i+,: U negte cu sdgeficuvinteledin prima coloand cu cele care auinlelesasemdndtor


din a douacoloand.
A i: i" A

.''....'..'.'..............'........:

B lSturalnica destin intersectie


:\

negutdtor
dar

ursitd dosnicd i

negustor cadou IO

:.J

i''_5;) Gdsegte cdte un cuvAnteu infeles opus pentru fiecare dintre termenii: multe,

bogat, tnghefiat, a merge.

Bp \6.) Despafte tn silabecuvintele: stdpdnegti,sprdncenele,tntdmpld, Florenfa.

Bp

(..7 doud enunfiuriin care cuvdntulomare" sd aibd infelesuri diferite. ) ArcAtuiegte

B
t3

Se dd propozifia: ;.e_) Negustorul florentin treceaprin Tdrgovigte. partea princare gi.predicatul de vorbire din propozi[ia datd9i precizeazd ldentificd subiectul fiecare esteexprimat.

propozi[ia simplS. datdin propozifie Transformd

propozilia in propozitie negativd. simpld obtinutd enun[iativd Transformd

gi complementul din propozifia datdgi analizeazd-le. ldentificd atributul

,.9_.i Taie cu o linie forma gregitd a cuvintelor scrise subliniat:


prin Deoarece drumul sdutrecea in taralui cu Tntreaga lui avere. se intorcea Un negustor sa-i/ s6ideacdtiva acesta s-a/sa dusl-alla Vodd cu un darbogat Tdrgovigte, 9i l-alla rugat pe pdzindu-i i-al ia poruncit sd-gilaseaverea caresd-linso[eascd, avutul. slujitori Tepeg sd dispard, el @'va fi ldturalnice ale tdrii9i de s-ar/sar int6mpla dintre ulitele oricare rdspunzdtor. 7p

ilV S"ri" o compunerede 6..8rdnduri in care sd povestegticum crezi tu cd s-a terminat tntilmplarea. in redactarea compuneriitale vei avea in vedere:
. sd respec[i cerinla; . sd fiioriginal; . sd respecli corectd in pagina; agezarea . sd folosegti semnele de punctua[ie; corect . sd scriiingrijit gi corect.

l0 p oficiu
14

15p

@"% Citegtecu atentie textul urmdtori pentra @w;


W

ff* %ry,,&
ry*r""Y*@
|ta

a rezolva corect exerci[iile de mai jos:

%#

%.

o(

cinevanu-l lisa si doarmS:

lail"" i" ,ia,i"l**; ;ffi; ;;ffi,;; pil il;i;: 8ii",""r",i, f'ilil;;i;i, i "{*F apoi infrunzi... 9i, ce sI vezi? intr-o dimineatra, castanulse scul5cq noaptea-ncap, fiiia.ei
i
:

sI vezi cefrumoase suntem! Ne-aiaqteptat mult qi acumdormi? j |......-.t:.L:.919-!S:..l3ticule,

Ei Mare i-a fost bucuria castanuluicAnd a vd,zutfloricelelestAnd cu picioruqeleinfipte in crengulade careerau prinse. - Dar tot nu vd vid, unde sunteli? - Ne-amascuns intre frunzeletale. Cauti-ne! De bucurie,castanul incepu sd-gi clatinecrengile, sifrunzeleEi si murmure: EifoEneasci - Florilemele dragi, florile mele scumpe,de cAndvI aEtept! InvArtindu-se pe vArful picioarelorcu capul sus, cu rochilele alb-r<>z infoiate qi impodobite cu minunate dantelu{e, florile au trecut pe rAndprin fala lui. Le privea qi nu mai puteade fericire, Din ziua aceea,nu mai cutezasI-Ei migte crengile pentru a nu supira somnul fetilelor lui. Dis-de_ dimineali, castanul se trezeain rAsetele qi veselia florilor.Ele se jucau in soare, flceau baiein roua diminelii, apoi igi infoiau mai tare rochitrele in care curcubeuligi oglindeabrAul cu minunatele-iculori' Din cAndin cAnd,o albini veneasd le aduci.veqti din loiuri indepdrtate, iar ele,drept mullumire, ii umpleaucoqulelele cu pulberegalbenS. scuturati de pe .ochiqele lor. (adaptaredupa Legenda castnnelor)

castu,'',,i, ;;";;;;; ;; p;il;;; ;;; ilta*pie. n,i"i i;;;;;; #;ili;; ;;;i;;i p;il;; il;;. auzi un rAset.

i.1.)Noteazd cu A (adevdrat) sauF (fals) enunlurile urmdtoare: a) intr-o seard, castanul s-atrezit plinde flori. b) Floricelele piciorugele aveau infipte in crengufe. c) Elefdceau baiein picdturi de ploaie. d) O albina le aducea vegti din locuri indepdrtate. e) Ca rdsplatS, florile ii ofereau pulbere albinei galbend.

lop
l5

( z ) Scrie subformd de enunt ideea principald din fragmentul marcat in textul Legendacastanelor.

lop

i "l'; nescrie,pe spa[iile punctate, cuvdntulcare nu se potrivegteca senscu celelalte cuvinte din fiecare qir:
. valoros, pretios, sdrac scump, . a pricepe, a intelege, a se ldmuri a lucra, . informatie, gtire veste, intrebare, . pietre, pulbere, colb,praf . minunat, incdntdtor, splendid bucuros,

t0

',,.41 Alcdtuiegtetrei enunturi tn care sd folosegticuvintele cu sens opus pentru: ,,bucurie",,,indepdrtaf', ,,a tmpodobi". Scrie enunturile pe spafiile de maijos:

i 5) Scrie trei enunturi in care verbul oa trece" sd aibd alte intelesuri decht cel din text:

6p

i,.6 ) Selecteazd,din fragmentul marcat, 4 cuvinte care contin grupuri de sunete invdfate. Scrie aceste cuvinte pe spaliul indicat gi apoi despafte-Iein silabe:

Bp

r..7-) Rescrieenuntul de maijos, trecdnd substantiveleIa numdral singular: cu piciorugele infipte Tn crengutele castanului." s-au agezat ,,Floricelele

l0
t6

.8,j scrie doud propozifii in carc substantivul sd aibd, pe r6nd, funcfia de: ,,albina,, . subiect
. parte secundard 4p

i'9i corecteazd,prin rescriere, textul urmdtor. Vei avea tn vederc scriereacorectd a cuvintelor gi folosirea adecvatda semnelorde pun"tuiii. albina leaaduscastanelor c6teva acesdgi impodobeascd rochi[ele Tlimullumim frumos prietend dragd iauspus acestea bucuroase

6p

1o)t^ogi?gya-li o.intdmplare pe care o povestegte albinaflorilor or;;;;" de ro-is rilnduri'ti ion sd introduci un 1?:f::d,y:Wlo.y.t\T-o.co.mpun?rc dialog de 5-6 rcplici. Atenfiel
. alegerea "iipunerii potrivit/ titlului . originalitatea sugestiv; compunerii; ' folosirea dialogului; respectarea piirlilor compunerii; . inldnluirea logicd. a faptelor/ . exprimarea intAmpldrilor; corectd; . folosirea expresiilor frumoase; . agezarea pagind in a textului; . scrierea corectd a cuvintelor; . respectarea cerinlei; . folosirea corectd a semnelor . aspectul de punctualie; scrisului.

In rcdactaoo

tale vei aveatn vedere',

l0 p oficiu

20
t7

w6{n Citeste textul: W'W


w

A WW}

5 *, #r{u

w:

6r*"tY@

(...) s-allsat moartd de oboseale o prepeli!5aproape ,,intr-oprimlvarS,, unui l[star ('..)' $apte zile din zbor intr-un lan verdede grAula marginea de-arAndul a ouat cAteun ou, Eapteou5 mici ca niqte cofeturi 9i a inceput (...).Dupa trei slptlmAni i-au ieEitniqtepui mici qi drdgu{i' sd cloceasce nu goi ca puii de vrabie, ci imbricagi cu puf galbenca puii de glin[, dar mici, parcderau qapte de mltase (.,.). Prepeliqaprindea cAte o furnic6, sau cAte o l6custd, le-o f5rAmi{a gogoqi in buci{ele mici, iar ei o mAncau numaidecAt." (Ioan AlexandruBritescu Voineqti,,,Puiul")

,1.,)Alege varianta corectd: a ouat: Prepelila cincioud gapte oud zeceoud golagi u16!i cu pufgalben

tJ

6p

r$
1^j

erau Puii

ffi ffi i:-$

puilor Mama cu: fructe ii hrdnea gi l6custe furnici pAine

ffi

r_ffi
[:$

t.2) Completeazd sPaliilelibere: demaisus? personajele dinfragmentul sunt a) Care

acliunii' locul b) Precizeazd 9i timpul

B
16

t.3) Identificd in text, apoi completeazdtn tabel cdte o pafte de vorbire invdfatd:
substantiv adjectiv pronume numeral verb

lop
/'-'\.

t!-) scrtetn casetdce parte de vorbire estecuvantul ,,pui, tn propozifiitte:


. Prepelila ceigapte pui trdiesc in lanul 9i de gr6u. . in m6ncare polisd pui si piper. B

Completeazd cu semnelede punctualie potrivite: ".5.)

I canta-ne einoua [] cdntdrelut. I cdnt uimit [I s, vd cdntrire{ut I intreoase I


copiii numai aveau rdbdare cdr-au rugat frumos I upu l-l

g ,ft?]kT

@
lW
l0

f t'rusam[
t.p,) caseqte cuvintecu acelaqf sens pentra cuvintele date:
. a fdrdmila . drdgufi . mici

]S/

9p i7-; Gdsegte cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de mai jos:


. moartd . inceput ,zi 9
t9

a'i farc cu o linie forma incorectd: in lan' s'a/ sa intors Prepelila ii v-a/va hrdrii Mama PePui. ce-l/cel mareesteneascultdtor' Puiul 9

i,-si| fransformd propozilia subliniatd in text in propozilie simpld gi analizeazd pAftitede vorbire din care este alcdtuitd'

vard,soare, cuvintele: un textde I0-r2 rdnduriin caresd foloseq,ti l"1O; "- ncatuieqte Dd-i un titlu potrivit. Respecfipdrfile compunerii' Iin, furnici,ldcuste.

15p
10 n oficiu 20

@"w, ww
W

%q*#ffi*
wr'"W

Citegte textul:

.ffi:.

o vulpe intrase odatr intr-un tufiq des de prdure. Aici drdu pes te u n t i g r u t A n a r. ^ vulpea s-asperiatqi a luat-o la sinitoasa. Tigrul - dupr dansa. Inaintealor era o pripastie adancd. vulpea s-aoprit qi a inceput sI boceascl in gura mare. Tigrul fioros a intrebat-o: - De ce boceqti, cumitri? - of, te-amvEzutgi mi-am adusaminte de viteazultiu tatil El sdrea pestetoate rApele mari. Sevede,ci n-o si mai vdd un alt tigru sprintenqi seme!ca acela! Neqtiindcaractergl vicleanal vulpii, tigrui cel tAnir qi infumurat Ei-aficut vAnt sI sarl peste rapaadancS, insi n-a sirit-o qi s-apribugit in pripastia adancr. (Poveste tadjikl)

(.1 ,') incercuieqtelitera care stdtn dreptul rdspunsuluicorect.


o Vulpea a int6lnit tigrul: a. l6ngd o prdpastie; b. la vandtoare; o Vulpea a inceput sd boceascd, pentru cd: a, ii erajalede tigrul bdtr6n; b. eraparte dinviclenia ei; o Sireata vulpe i-avorbit tigrului despre: i d im i c i ; a.puis b. un v6ndtor; o Tigrul a cdzutinprapastie, pentru cd: a. eravdrgat si fioros; b. erat6ndr si infumurat; c. Tierafricd;

c. intr-un tufig de pddure; d. ldngd un lacaddnc;

d. erabolnavd; c. tatiilluiviteaz; d. vialasa la circ; c. isi iubea tatal; d. nu fdceasport;

lop
i..? ) Scrte un titlu potrivit pentru textul citit:

6
2l

t'i': scrie c6teun enun!, rdspunzilndIa fiecare dintre intrebdrile de maiios'


petigrul t6ndr? vicleand vulpea l-aint6lnit a) Unde
ad6ncd? Tnprdpastia s-a prdbugit a) De ce tigrul

lop

iq) Subliniazdenunlul care exprimd ideea principald a textului'


b i n e' o Lauda d e si n en u mi ro a se -a puterile' o inaintede a face ceva, apreciazd-li te ceartdcu toli. o infumurarea

(..5') For-eazd familia de cuvinte pentru substantivrtl,,pddure"'

Bp (.a) s"b"teazd din qiruI dat qi scriein spaliile indicate perechile de cuvinte cu sens gi cuvintele cu sens opus' asemdndtor arbore; tristele' zid,bdtran, bucurie, perete, copac, Tdndr,
. Sensasemdndtor: . Se n so p u s:

'.-l; ; nepartizeazd cuvinteledate dupd cerinlele tabelului: el,s-aprabugit; addncd, vicleand, noi, vulpe, s-aoprit, Pddure,

22

iP)a) Alcdtuieqte un enunl in care cuvdnhtl.adtncd"


din text:
b) Subliniazd enunlul scris corect: r Laivdzut intr-ozi. r Te-am vdzut si miamamintit de colegi. r Mi-am amintit si te-am anunlat.

sd fie cu altsens dechtcel

lop

(.ii;1 scrie o personificarcqi o comparafie,


a) personificare: b) comparalie:

folosind cuvilntul ovulpe,,.

l0

t10) neaacteazd o descriere din7 enunluri despre vulpe, utilizdnd expresii plastice.

l5
l0 p oficiu 23

q &&rf*

ww Citegte textul de mai ios, apoi scrie ww rdspunsurile la cerinfele date.


W
dealurizgribulite, ,,Peste Peste larini zdrenluite, A venit aqa,deodatl, ceaintunecat5. Toamna la urcuE, Doar pe coast5, lui de huml Din cisutra A ieqit un greieraq Negru, mic, muiat in tuq $i pe-aripipudrat cu brum5: - Cri- cri- cri, Toamni gri, mai vii c-o s5, Nu credeam inainte de Criciun, Ci puteamqi eu s-adun O grdunla cAt de micl, Ca si nu cer imprumut La vecina mea furnic5,, Fiindc[ nu-mi dI niciodatl, $i-apoiumple lumea toat[ Ci m-am dus gi i-am cerut..."

Aww

w&""

unui greiermic") (George Topirceanu, ,,Balada

i.1) incercuiegterdspunsulcorect: . intdmplarea sat intr-un se petrece:


1"t"". 4

pe o pajigte peste peste dealuri, tarini . Personajul princiPal este: un bdtrdn un greierag toamna . Greieragul furnici de mdncare: unei a cerut unuiprieten . Greieragul nu avea pentru cd: mAncare unuialtgreierag aveabanisd cumpere toatdvaraa cAntat sdracilor a dat-o

lop

i,zi Selecteazd din text doud caracteristiciale toamnei.


Bp
24

i,3-.) Scrie cuvintecu sens asemdndtorpenttu:


grauntd coastd niciodatd lume zgribulite [arini
ir''^-

,4 / Despafte in silabe cuvtntele: zdrentuite Crdciun greierag toamna fiindcd

r0

t0 \.5-.) Transformdpropozilia subliniatdtn text, scriind verbul Ia numdrul plural.

B t.6) Identificd tn text cdte trei cuvintecare confin, in aceeagisilabd,grupul oea,', tespectiv,ia,.

t.7 ) a) selecteazd din text doud substantivecomuneIa genul neutru. b) Alcdtuiegte un enun! cu un verb Ia timpul trecut, persoanaI, numd,ruI singulariselectat din textul dat.

/"-"9

t0
29

(..e) nxplicd folosirea punctelor de suspensiein text.

5p (..s,5 o propozitie dupd urmdtoarea schemd: Construiegte


S+A+P+C subst.comun adj. verb subst.propriu

B {il6) n"aocteazd o scrisoare prin intermediul cdrcia sd convingi un prieten din altd tard sd viziteze oragultdu.

t5
l0 o oficiu
26

wffi @\w
w

{ q*#F*
**r"'Yr*

Se dd textul:

w:,
ffi

Deodatd,o voceslabaqi subtrire il strigr de undeva,djn intuneric: - Md doare!D5-te la o parte! Ce, nu mI vezi? Mirat, greieraqul deschise ochii mari qi ciutl sI vadd cine ii vorbeqte.Zad,arnic. Nu vedea nimic. - Sunt aici, sub tine' DacI ridici pulin picioruqul drept Ei-!i ciuleEtibine urechile,s-arputea sI ne inlelegem.
_ . . , . . . . ! , - . , t , , , . , . , ! i . , . , . , . H . . . . . . . , . . . , . . . , . . ,

ui sublire:

(Cemi-apovestit ungreier mic,di M;gA;iil" p"p"l

t,1.)Citegte textul gi rdspundeIa tntrebdri:


Caresuntpersonajele textului ?

/-.\:

CAnd se petrece ac[iunea?

Cu cinestdde vorbd greierele?

9
27

(2) franscrie din text, enunfulcare descrie tnf\figarea grcieraguluf'

l.i i ror-uleazd ideea principalda ftagmenhtlui din chenar(inttebare, enunf sautitlu):

5p
"1 jo1. Dacd apreciezi cd propozilia este l+') ' Cttegte cu atenlie propoziliite de mai adeiaratd, o re[ nota duA, iar dacd,este falsd o vei nota cu F: ,/"

sd emo[ioneze sau poetce urmdregte de un scriitor esteo scriererealizatd literar r Textul sufletegti' idei9i stdri transmilAnd cititorul, locul Tn carese prezintd 9i timpul' de inceput estepartea cuprinsul r in compunere, dintext. pentru unuifragment lipsa carese folosesc suntsemnele I Ghilimelele 9 gi grupeazd-Ie is,) ebge dintre cuvintele date pe cele cu infeles/ sens asemdndtor pe liniile de mai jas: a a Cotrobdi' m0hnit, tOvardg, a cduta, a vOrbi, ungher, uimire, prieten, trist,moale, cotlon, amic' pufos, mirare, spune, = mAhnit trist Exemplu:

sd ( de maijoscdteun enun!,in carecuvintelede maii-os pe spafiile '"ai'1 -' ysrmuleazd forma ;i;i-iii t"t&"ti t"nt dec6t iel intdlnit in text.Atenliel Nu schimba cuvLntului:
. somn: . moale:

lop
11; Sto1ilegtecuvintele cu sens opus pentru: a incepe, incult, disciplinat, siliton ascultdtor.

Iop
26

,il

Desparte in silabecuvintele: ciucuri, invdfdcel,examen,poezie,ghete. specificd c6te sunete, litere, vocale giconsoane arefiecare cuv6nt.

lop
(,g') scrie cdte o propozilie tn care sd folosesti:,,cel", ,,ce-\,,, oca,,,oc-a,,:

o compunere cu titlul oFntnza", dupd planul de mai jos. llq) Redacteazd


Planul compunerii: marginea pddurii, zdpada a inceput sd se topeascd. 1 !, z. F/nntre crenoite gi-afdcutaparitia uscate o frunzuli[d. 3. infdligarea fiunzei dintr.e gi raza frunzd calduld de soare. 1 9l rgtrrtdialog b,Apanlia attor frunzulite. 6. Vestea datdde frunzd naturii inconjurdtoare. 7.Apari[ia.celorlalte anotimpuri gi suf6rinlete inourate de frunzd. 8. Sfargitul frunzei.

l0 p oficiu

t7p
29

-W "%:-w ww se dd textul:
W

& %*.,s, &


4

, 4 *n@

!,-#
:,

,,Undeva, in mijlocul unei grldini, creqtea o tufi de trandafiri. Era plinl de flori, iar in cel mai frumos dintre trandafiri iqi avea sllaqul un spiriduq.AtAt de micu{ era incAt nimeni nu il putea zdri. Altminteri, la infltriqare semlna intocmai unui pui de om. Pe umeri purta o perechede aripi largi, pAndla cIIcAie, Avea cdte o od[ifn confortabil[ in spatelefieclrei petale.O, ce mireasmi pl[cuti plutea in odiile qi cAt de strlvezii erau perelii fiuri{i din celemai palide petalede trandafir! Se desfita, cAt era ziua de lungl, la tazele calde ale soarelui,zburadin floare in floare gi d[nluia pe aripile fluturilor in zbor. Apoi se apucasi numerecAli pagitrebuia sI facdpe clrlrile qi potecilede pe frunzelede tei." (,,Spiridugul din trandafir", H. C. Andersen)

spiridugului. it ) n"t"rie in 3-5r6nduri, pe bazafragmentului,Iocuinta

lop

mijlocul altminteri confortabild mireasmd strdvezii 5

30

gf ".3*)Scriecdte un sinonim un antonim pentra cuvintele:


micuI pldcutd strdvezii lungd calde

lop ia) Indicd cinci termeni din familia lexicald a cuvdntuluifloare.


floare

i..5.) Motiveazd folosirea semnului exclamdriiin text.

10
';L^",1t

cArcun enunfpentrafiecare dintre perechile: t9 ) ercatuiegte mai/ m-ai,Ia/I-a.

t.! ) Transcrie un enun!format din doud propozigii.

Bp i,8) selecteazd din text trei perechi de ,substantiv * adjective"

9p
3l

$ ) n"otizeazd schemapropozitiei dategi analizeazdcuvintele subliniate: prin moarte." frunzele rdzbdteau violeti .,,Toporagii

lop sd ardli de rilnduri,in caTe de 15-20 dat, intr-o compunerc {io) co"anud ftagmentul peripefiile spiridugului.

t5
l0 p oficiu

32

*{fl$
e Mq,

.x E-"

i*-

"fi""nuie (.'f-i

rd.spynsul core c,t. ste

"rvno4
0

. Scris cu cifre romane numdrul 2009este:

o,

A.MCMIX B.MMXI C .M M I X D .M M X I I 'intr-o operafie de scddere, diferen[a esteegaldcu 3897,iar descdzutul este9105.C6t este scazdtorul? A.5208 8.5298 C.13002 D.6208 ' Fietreinumere naturale consecutive impare. Dacd al doilea numdr este2987, atunci valoarea sumei celor treinumere esteegald cu numdrul: A. 5976 B. 8961 C.7961 D. 8965

| I

' Unnumdr natural a fostimparlit la 6, obtindndu-se uncAtgi un rest. poate Valoarea restului sdfie: A .5 8.6 C.7 D.8 . Dacd a : 25 = 37 rest13,atunci numdrul a este: A. 1912 B. 838 C.925 D. 938

| |
rffi

= + 19987 201415 -987632= 5008026

325x 400 = 6114 :3 =

i.3-./ Micsoreazdcu cel mai mare numdr format din Gcifte diferite produsul numeretror 86 gi 57 904 .

ar pI----33

/"

''t::-\,..!r

,!/

'Descoperd regula qi completeazd fiecare 1ir.


,( I

a) 1005,2010,4020,

oo, b)4oo4oo a--1, , 2oo2oo,,1oo1


40000, 200000, c) 1000000, a-----1
d) 99, 909, 9009

a-l

il-'r efla valoareanumericd a expresiei:


: 6 x 8) + 7494= 568x 3 + (3414

\.6-,/"'Suma a trei numeneeste70 000,Carc esteaI trcilea numdn dacd aI doilea este 789 gi primul este triplul celui de-al doilea 7

./-"<"\)i

l.! i n"zolvd problema cu plan de rezolvare: fel? de acelagi 90decutii, suntin Citecreioane 108 creioane. sunt in 9 cutii

/""

\""',''.t.1

34

Intr-unoras sunt trei sectoare. Numdrul de locuitori din oragul poate respectiv fi aflatcu ajutorul tabelului. Studiazd atent tabelul de maijos giindeplinegte propuse. sarcinile

Sectorul I tl
ill

Numdrul de locuitori 17392

Total:

a) Calilocuitori sunt in sectorul ll, dacdse gtie cd numdrul lorestecu 538maimicdecAt in primul sector?

b) Calilocuitori suntTnsectorul lll, dacdse gtiecd suntde doudori mai pu{ini decitin primul sector?

c) Calilocuitori suntin totalin acelorag?

' / ' f , ' , ' 'i"t Rezolvdproblema prin metoda verificarea. figurativd. Efectueazd intr-o turmd sunt de4 orimaimulte oi brumdrii decdt negre. Semaigtie cdoi brumdrii sunt cu 180maimulte decdt negre. C6te oi negre sunt? Darbrumdrii? (gPl
t7--t

'/-_.1.----------

il|ijn

,/--<'\,&

dreptunghiare perimetrul de 600cm. o lungimea estecu G0cm mai mare decdt o ldfime. Afld cdt mdsoardo lungime gi o ldfime.

Ilopl

'

l0 p oficiu

lop
39

z'-- \r'^ ' | 4 "r'\..

\."t.tIncercuiegterdspunsuleorect. . Numdrul natural 243651arecifra zecilor demii:


a)2 ; b )3 ;
c)4 ; d) 5.

. Numdrul maimaredingirul urmdtor 740740 747 470; T7 400;747 740 este: 740740: b) 747470; c)77400; d) 747740. ' cel maimarenumdr natural format din patru cifreparediferite este: a) 8642; b) e876; c) 9753. . Fractia egald cu 1/2este: a) 314; . Scris cu cifre romane numdrul 2009este: a )M C M I X ; b )M M X | ; c) MMIX; d) MMXil. b) 3/6; c) 4lg; d) 3/8.

'.*"iroran a scris trei numere cu litere. Tu scrie-Ie cu cifre!


. optsutegaptezeci 9i gase. . zecemiipatru. . patru sutenoudmiicincisutedoudzeci. l-----_-l

t""""',f r"t::. 'Descompune i'..3-./ numdruI tn sute,zeci gi unitdfi, completdnd caseteledate.

839 =

\-1) Co^pard numerele, scriind semnul matematic potrivit tn casetd.

/"''<:.'-\,."q

438 n 2Ts3e2 ! sor 7142714


36

(-{-/'h,"rolv d exe rciliil e gi unegte rezultatul cu denumirea operafiei pe care ai efectuat-o:


a ) 3 8 5 + 1 7 6= b) 402- 154 = c ) 1 6x 5 = d)32:8=
i" " " " " " " "" "" "" " " " " " " " " " " " " " "':

i v :

suma

... '.. ''. '... ''.. '..' ''.. '.. '':

i'.u-i:if""tueazd: BI0: g + (Sx 19 - B x 16) x 24 - 24 : 6

',7 ,f Mhaela are cu 40 de lei mai mult decfut Mihai. C6li lei trebuie sd-ideaMihaela Iui Mihai pentra a aveo.sumeegale?

,/"

-<" "\.

iit$

37

(1-t-i'Lu^a a doud numere este 35, iar diferenla lor este7. Calculeazdprodusul
numerelor.

\.9./'Cite1te cu atentiegi rezolvdptoblema,cu plande rezolvare.


rdmdn? Anaia un sfertdinele.Cite bomboane cu 428de bomboane, cutie Dintr-o

r"

'"1'

""lji

.. .,' '\oi'Intr-o

,::-

clasdsuntde patru ori mai multi bdieti decit fete. Cdti elevi sunt in clasd, dacd numdrul elevilor este cuPrins intre 26 gi 34.

l0 p oficiu
36

{ *,8F* *o r".
/ ;";; t^ '. l.' Incercuiegte rdspunsul corcct. . Rezultatul calculului 81- x5 (3+4) esteegalcu:

Wgt

no'

w@b

au,

tufd
D .4 5

A. 116

B .4 6

c.41

' N u m d r ud l e f o r m a b c c a r e i n d e p l i n ec go tn ed i l i a b:3 = a + ceste: 921 B.131 c.261 D.291 ' Pentru ca relatia 3852< 38 x 4 sd fie adevdratd, in locul literei x se potpune: A. 8 cifre B. 7 cifre C. 5 cifre D. 6 cifre ' Fienumdrul 873549. Cu cdtestemaimicnumdrul datdecAt cel pe careTlob[inem inversAnd ciframiilorcu cea a zecilor? A. 890 B. 1090 c. 900 D. 990 . Dacd62:a = B rest6, atunci numdrul a esteegalcu: 4.8 8.9 c.5

D.7

',2i

,2"'-("^\"li

calculeazd: + 3 x 5 + 1 5x ( 3 6 _ 1 8: 9 ) ]: 6 5 0 = 4 + 2 0 :{ 5 + 5 x [ 1 2 5 ]

nopT---.
99

i,..3.;f NIA numdrul necunoscut:


( a + 8 0 )' . 2 = 5 0

4 2 1- ( d + 1 3 8 )= 1 9 9

885:a=4,rest1

a : 601= 48, rest500

r'"" 4; "\"N

,.!-./'Compard fracfiile:

5LJs t,5 i efla,


/" <( ' ."':-!,

3 t17

8n8 G!11

2.- - 11 4J,

10L-r10

9n7

a)/din 725 = 5 b ) 5 d i n1 0 8 8= 8

'ttumegte i,.9 i fiecarefigura geometricd:


/," "4ti "\,..1|

a;;T-1

i.7)-'Un pdtrat are latura cilt lungimea unui dreptunghi.Drepf!,nghiul are lungimea cdt'triplul ldfimii gi perimetral de 800 cm. AfId perimetruI pdtratului.

/"

{-,1

40

i."9 i"S kg de mere gi 3 kg d9 pere au costat27 000 lei, iar 7 kg de meregi 3 kg de pere au costat34 200 lei. Chfi lei a costat 1 kg de mere gi cAfi lei a costatl kg de pere?

/"''".;'-'."^+:

,t i g g"ltipd avea de asfaltat o porfiune de Fosea. A asfaltat tn prima sdptdmdnd 2/5 din lungimea goselei, a doua sdptdmdnL5/6 din rest, iar a treia sdptdmhnd restul de 568m. ce lungime avea goseauo. ce a fost asfaltatd?

------------i--------.

i'Y n Pentnt prcmierca participanfilorIa un concurssportivau fostcumpdrate3 mingi mari gi 2 mingi mici, pldtindu-se 33 000 lei. Sdse afle cdt costiio mingede fiecarc fel, dacd mingile mari suntde fiei ori mai scumpe decdt mingile mictZ

floPl

'

I0 p oficiu

Awffi#*
.

'..t,t a) Completeazd, scriind numerelecu cifte saucu litere:


.l

'/.'\'

1-,.

123 patru sutegapte 2007 gaptezeci de mii patrusutezece b) Completeazd enunfurile : 450este numdrului Succesorul 200este numdrului Predecesorul lui300este Dublul lui400este Jumdtatea lui100este Triplul
i' l'' ...'.,

w:
&a

.to' ""Y@ o
Er o,

@D

\ l.t a) Scriecel mai mare numdr natural care se poate scrie folcsind o singurd datdfiecare din cifuIe: 6, 8, 0, 5, 7, 3. b) Care este cel mai mic numdr natural care poate fi scris cu aceleagicifre? c) Afld difercnta celor doud numeregdsite.
t"" ':;. \ ',li

''3-../balculeazd gi fd proba:
2198+8913= 8913-3092= 25x146= 172:5=

i.l./bin produsul numerelor 315gi 12 scade sumalor.

/' " t'"'\'.1

42

a+2678=4786 n:9=81

b-372=6481 mx7= 378

- [ 6 x 7 + 8 8 : 2 - ( 9 x 4 - 1 8: 2 ) : 3 + 1 0 0: 2 ] + 9 9 : 3 = 1239

.,"

\"\...tti

!.)

'rronsformd

gi calculeazd:
anl

2h+39min= 20 ani+ 1 secol= 3t+400k9=_q 5dal+50d|= I

aBpT-_l
43

i 8,rAfla perimetruIunuidreptunghi carc are ldfimeade 73 m, iarlungimea de 3 ori mai mare.

.' -';"\.

f;r:f-t
'
': A/' ^ . t" t< . l '\"^

?./btferenfa a doud numere este 42. Dacd impdrlim primul_numdrIa aI doilea obfinem eatuI4 gi restul 3. AfId numerele.(Reptezintdgrafic.)

il9i 'yr", copii au impreund 709 de bomboane, Dupd ce primul mdndncd23 de cei trei copii aI doilea 76 bomboane,iar aI treilea 37 de bomboane, bomboane, a avut fiecarc copil Ia tnceput? rdmdncu cantitdtiegale.Cdte bomboane

/"" "a; \.i\

l0 p oficiu

qv fh#N^ ,q
1 '.'-.'' Se dau numerele:784, 685,32 gi 4. Afld: primelor Suma doud numere:
primelor Diferen[a doudnumere: Produsul gi al treilea dintre al doilea numdr: primul Cdtul dintre numdr: 9i al patrulea Diferenta dintre sumaprimelor doudgi c6tul ultimelor doud: primelor Suma doui numere: gi restul CAtul impdrtirii lui685la 4:
"\"; '--'< :v-tl

{e: WC

Fa

r o^W gn 4o'

/-"*i-\S

3/bcrie tn ordine crescdtoare toate numerele nafiirale de trei cifrc diferite care pot fi scrisecu cifrele: 8, 3 gi G.

./"-

<; "

""*j'

Ji Afld termenul necunoscutdin: a+52493=895726 =4708 b-618320


120304-c=65721

49

/"

<. "r."t;

,1"/nfectueazd:
+ 3 6 0: 2 - 1 9x 3 + 5 4 7x 0 - 3 8x 1 1640

9 8- 2 4 : [ 4 - 3 x ( 6- 1 8: 3 ) ]x 8

@pl---l
i,"9..i il" termenaI unei adundri este38 495, iar aI doilea estecu 19 478 mai mie.AfId printr'un exercitiu). suma numerelor. (Scrie nezolvanea
z" ai'"'":

t,9.iil Ce ftactie reprezintd paftea haluratd din figura 1?Rdspuns; B (figura2). A gi f ai" batonul b) Ha4ureaza ] din batonul
Esteadevdratdinegalitatea].i? rdspunsulcorect:da; nu. Incercuiegte

//'"-\"\.)ll

BatonulA

B Batonul 1 Figura 2 Figura

46

7.7"3r o afiei numeneeste 546. himul numdrerte de Eei ori maimare dec6t aI doilea, iar aI heilea estecdt difercnfa dinhe primulgi aI doilea.Afld cele hei nu "i.

o : La o librdrie s-auadus 2 769de caiete dictando,cu 7 785 mai puline caietede desen,iar caiete'dematematicdcu g85 mai muitedecdt cele de dictando.CAte caiete s-auadus tn total? (plan de rczolvarc) f o:-|-7
ur

ft'.-

o'' Srtma a Eei numereeste300.Primulnumdreste cu 20 mai micdecit aI doilea,iar aI


fieilea este de 3 ori mai mare dec6t aI doilea.Afld cele trei numere.

.l,1.

'"t Mihgi imparte un numdrla 5, apoi calculeazddiferenla dintre detmpdr[itgi rest gi obtine 55.Afld cAtuI gi restul tmpdr[irii efectuatd cle Mihai. /;;-_r--1

l0 p oficiu
47

5K.&
F Mo,

&
q,b

ttT#@
o6

Ys, \--t

ti.,/ jalculeazd gi scrie informalia coreetd in casete.


2000esteI cu 1485maimicdecdt r Numdrul I

/"

-:, \ ^#

{#

{+

este Scdzdtorul este6900. este4800,iardescdzutul a doudnumere o Diferen[a 169i 14 este| produsului 8 9i sumanumerelor dintre I Valoarea 6 x(g+2 )esteI calculului r Rezultatul I |

"rt.-

'cottuleazd t"?..i de 3 cifte tdentice. sumanumerelor


t,'' ""i \,il.

'catculeazd: t".?/
= [31x 6 + 3274x0 - (15+ 15x a)]x 8 299

./," -<"\,al

6
46

i '*'./"3r o a hei numeneeste 6924. Sumaprimelor doud numeneeste 4g4g, iar suma ultimelor doud este 5401. Sd se afle numerele.

,z'^-i,

\"}!,:

?iAna diferenfadintre produsul gi sumanumerelor268si 4.

''

ti:

6.i3" dau numerele: m = 7 5 3 , n = 4 , p = 4 , r = 7 8 3 . Calculeazd:


mxn+r=

\.."t1

b )m x P * r = - - ;

c )m x n - p x r = _ ;

-.",:i .-'"(r

'..tCrina gi Camelia sunt doud surori gemenecaneau impreund44 de ani. CAfi ani aveaCrina in urmd cu S ani?

a'- PI--]

'.-.------.-f-

6p
49

4.444.44
9 5 7

10

i"9")"u"dreptunghi are ld[imeaegaldcu latura unuingtrqt de perimetru200 cm, iar Z/San cel-maimare numdrimparde doudcifre. Iungim,ea Afld perimetraldre Ptunghiului.
,,/-"<i-....1)

Gil=
'10/ c onsid erdm numerele: a = 932-785- 7 x (37x2 - 3 x 23) de trei natural b =712 -2244:3 + 3 x (m - gn)- 3 x 38, undem estecel maimarenumdr de treicifre, impar natural iarn estecel maimicnumSr diferite, cifre x ( 5 x 7 1 - 5 x 6 1 ): 4 - 4 x ( 4 x 2 5 x 8 + 2 x 4 7 ) . c = 216 a, b, c; Aflanumerele
,.""- \ "\...i:

I0 p oficiu
90

{ &8F@ Mq,

* b'iB
=o'

(.J

,1.t"'incercuieEte rdspunsul corect aI urmdtoarelor exercifii: r Catul numerelor 5670gi 5 este: A. 1136 B. 5665 c. 1134 D. 5675

*ffi :
& t

r Fractia carearenumdrdtorul un numdr impar maimare dec6t s este:

A. 8 1287r

B.g

c.3

D.g

r Numdrul a careverificd rela[ia 86 - a : T = 1s0:2 esteegalcu: A.63 B .1 3 c.49 D.77

- s rgr. sumacifrelor r Fienumdrul m = 9 30G numdrului m este: A .1 7 B ,0 c. 16 D.21

r Dacd62:a = 8 rest6, atunci numdrul a esteegalcu: A.8 B .I c.5

D.7

'i'>,4

:.' Afld perimetr.ulunui pdtrat cu latura de g cm.

(.iii"'6or" estenumdruI de r0 de ori mai mic decht7000?

(-+iij:6"

34? c6t esteegal rezultatul diferenlei dintrc prcdusulsi cdntl numerelor 68 si

trD
(
/"'a;"\"ll

gi 45 de ?i'[o ora 73 Si 10 minute bunicaa puso prdjt\rd Ia cupton iar Ia ora 73 cuptor?

minuteprdjitura';f;ttiiiota

dn cupior.'cdteminutea stat prdjituraIa

= e-az + 6347 = 8600, a + 400 atunci liT'b*a a + 6347

a;rT--1
(.!i'ii" numerere a = BSx [46s : s - (rs x4 * T0)sib = r0 x 100: 5 x0 + 9099'
diferenla celor doud numere' Calculeazd
,t"- "{ '..'1,.

92

,/"-",("\.N

,9i tn rcyentn formd de dreptunghi are perimetruIde 460m, iar lungimeaeste cu 7 dammai maredecdtldfimea. AfIdlungimea terenului. Deseneazd figura.

d.'

1-i Sumaa trei numereeste 7010.Dacd dinfiecare numdrse scadeacelaginumdn se obfin respectivnumerele:72G,s|l, 260.care sunt numercIe?

, - -<-\.tt

10-iindoud vaze sunts4 de flori.Dacd dinprimavazdse tau77 flori, iar in a doua se mai pun5 flori, atuncitn primavazdvor fi de doudori mai multe flori decAt in ceade-adouavazd.CAte flori suntin fiecarevazd?

l0 p oficiu

ndT----.
93

rew.ff,Y
t'rt"'rt)^ ',")" ! incercuiegterdspunsulcorect.

+ 909este numdrull 10101 calculului r Rezultatul c. 11100 B.10110 A.20010


180esteegalcu: dinnumdrul I Un sfert B .6 0 A.90

ffi':
D .1 1 0 1 0 D. 36 D.898

c.45

parde treicifreeste: I Celmaimarenumdr c.864 8.998 A.888

a esteegalcu: numdrul 73,atunci numdrul a estecu 37 maimicdec6t r Dacdnumdrul D.46 c. 100 B.110 A .3 6 756esteegalcu: numdrului r Dublul B. 1512 A. 756
4; 1,..t1

c.2268

D.1402

///"'

tz.i calculeazdsumanumerelor:
19 856+ 111123= 8 0 00 0 0+ 1 0 01 0 0= 8 132+ 300 454= 1 094+ 567 502= 735000+ 100976= 2 5 4 3 5+ 1 5 02 2 4 =

;.?/ batculeazd:
1 2 x 1 0 : 6 - ( 2 0 0 - 2 0x l ) : 9 + 3 6 : 1 8 - 2 + 2 =

/"

*.;''.-tii

6
94

''3i b G-dsegte cel mai mic gi cel mai mane numdrde doudclfre diferite. Afld suma, diferenta Ei produsul acestora.

b) impdrfitontl este75, canil 10 gi restul 50.AfId deimpdrfitul.

"4;;\"4# a6;T---' ,,'"?/ Suma a trei numere este975. Dacddtn se scade acelagi fiecare numdr numdr
se oblin numerele72, 345, respectiv726,Carc suntcele trei numerei

n-.),,

o-..i c6te ciflz se folosescIa numenotarcapaginilor unei caftl de 124 de pagini?

"t'|

6p
55

(.li'6u^o

a trei numere este 376. primul esteo treime din aI doileagi respectivo pdtrime din aI treilea. Care sunt numerele?

(.9/io gdini si o fermd avicoldsunf94s gdinigi.deI ori mai pufini pui. o. cincimedin o heime din pit au fost duEiiapi&d. Cdtegdini gi pui au mai rdmasIa fermd?
;"

'" '.,'lt

E,
w.

i'.9../ bacd Maria are 273 timbre, Ioana are 389 de timbre, iar Laura are un numar de timbreegal cu jumdtate din numdruItotal de timbre pe care Ie att, impreund,
Maria gi loana, cdte timbre are Laura?

/"

't:.""'..)

@D

iar gorcafe, 268trandafiri,tot atfutea vAruzare f9i'b" Ia o serdcuflori s-autrimis spre costdunleu,o O.IaIea 19un-Ioc. si garoafe cu gg ^ai iuti"e dechttrandafiri IaIeIe unloc. cdt o laleagi o garoafTla iar un trinaatri costd garoaf7costd i IaIeIe, "catirci a incasat "dtsera pentru florile trimisesprcv^nzarc?

l0 p oficiu
96

lop

qffis
F Mq,

.r* & 5&"

/''<""\"n

-'-i Incercuiegterdspunsulcorcct, r Rezultatul calculului: 900-77 + 48este:


a) 871; b) 775;

ffi
fi *'

'rYt*
I

a Fz,

c)131;

d )5 .

r Distan[a dintre gi Bucuregti Galafii Bistritei esteindicat a fi mdsuratd in: a )m ; b) cm; c )m m ; d) km. r Perimetrul unuipdtrat cu latura de 6 cm estede: a)12cm; b) 6cm; c) 24cm; o Scrierea numdrului treisuteoptzeci gi patru de miieste: a) 384000; b) 300480; c) 300048; I Numdrul cu 109maimare decdt 591este: a) 600; b) 700; c) 800;
'- ""1; \"1#

d) 340080. d) 482.

?,..ibatculeazd, apoiverificdprin probd:


a ) 1 84 8 5+ 2 3 7 8= 1506-6997= ,:' AflA numerele necunoscute: 27614-a=18728 45543+b=64234 n - 4 3 5 0 9= 5 6 4 1 1
o"l.-,

e-s-;f---l,
@-1

b) 227612-37 824= 43 732- 20 573=

57

,.!-/ Scrne numerele potrivite, astfel incdt relatiile sd fie adevdrate:


a)b+35<38 b)19*c<17

." "I. i,..S-)riJn numdr este12 6sg, iar celdlalt estecu 70 320 mai mic. Carc este sumacelor doudnumere?

"": "

(,,9.!'$o"5 S petale, numdntl petalelorunei flori ar fi egal cu suma ar mai avea veciniloriumdtdliilui 24. Cdtepetalearc floarea?

F;r-,

gi difercnta 93.carc esteprcdusulcifrelornumdruIui au suma507 ft)l$ora numere maimic?

96

....{''a"ri,r

8) int -o cutiese afld 9 creioane rogii, 6 albastregi unul verde. Care estecel mai mic numdr de creioanece trebuie scoase, fdrd a privi tnduntra,pentta a fi putin un creion rogu? siguri cd am scoscel

' - \-.'",Y1

f ool---r

9.iLa o impdrtirc cdtul este 78, resfitl este7, iartmpdrfitoruI esteo cifrd pard. Care estedeimpdrtitul?

,'-(1""\.rljs

10i6 pajigte scdndurafiind arc forma unui drcptunghi. S-afdcutgad din scdndurd,, pe 4 rhnduri.In total s-aufolosit 880 m scdndura.Din 2 in 2 m suntfixati stdlpi de susfinere. CAfi stdlpi sunt ?

l0 p oficiu
59

//-'4:.'r.E

,.l.,f incereuiegterdspunsulcorect. 591este: decdt maimare cu109 r Numdrul


a) 600; b) 700; c) 800; d) 482.

egaldcu sumadintrecifrazecilor are cifrasutelor 9i cifra urmdtoare numerele I Caredintre unitd[ilor? d )2 0 1 0 . c)311; b) 2321; a)531; suntde la 20 p6ndla 80? cu cifreconsecutive scrise naturale r C6tenumere d)8. c) 6; b )4 ; a)10; din 3 cifre9i cel maimicnumdr format natural cel maimarenumdr dintre I Careestediferenfa dintreicifre? format natural d) 700. c) 999; b)8ee; a)109; doud primelor ultimelor doud9icdtul suma dintre 784,685,32 si 4. Diferenla r Sedaunumerele: este: d)1001. c)1461 b)1000; ; a)146;

t"

t"?)'Agaz|in ordinedescrescdtoarenumerele:207; 201221002. 272021; 22; 2102;22011022;

"ti ""l

,t"- ".i. \"..t:::. .ti'

5.,'Scriecorespunzdtor paranteze5i semneleoperafiilor matematice cunoscute, astfel incdt sd fie posibildegalitatea:

1oI10 [10 E10 [10 I1o=10

*iLorculeazd valoarea luix:


[ ( x+ 7 ) x 6 - 1 0 ]: 4 + 5 = 2 5

/"-{"\.$

.s/-

/"''a:."\,"#

'9-i suma a trci numene naturaleeste r2g. primul numdreste o trcime din al treilea numdrgi o pdtrime din aI doilea numdr. Afld numerele.

a6;l---1

aril---6l

(t'ii"

Care estenumdnil? cu pdtrimealui este775. numdradunat

5p
q':,-\a..4r

plmq zi, a douazi pe care9 are plus 780_Iei-in i.P./6ogaan a cheltuitI/3 din suma gi ii mairdmdn 1/3 din restjtus Ig0lei gi a treiazi 1/g din noulrest plus18_0lei
/"

iAo H. CAli lei a avutBogdan gi cdt a cheltuit in fiecare zi?

i.?-.)'A"artipleacd invacanfd pe data de 72 iulie gi se intoarte pe dafn de 27 august. Cdtezile a stat Andrei in vacantd?

,t

'{. '"+

60pT--r

Bp

t1"9./ intr-o tabdrd sunt 780camerecu 4 sauI pahtri, in total 1200 gi 8 pahri. iit"rt. AfId cdte camenesuntcu 4 pafiiri cdte cu

1'

"a'"\"..,tt'

l0 p oficiu 62

Cuprins

63

'-=--"-'1. ;l.

',L

*n@Wffi!$
S,A. Tipiritla C,N.l.,,CORESI"
cRApvA mRlrcilA,,oLTgllA" srrcuRsAu

RC I

Teste

specialelevilorde Evaluarepentruclasaa lV-a -Testese adreseazdin pentru eficient auxiliar fiindun material clasaa lV-a,dar si invdfdtorilor, 'sustinerii de Evaluare cu Succesa probelor pregdtirea in vederea nalionald. cu in conformitate conlineun numdrde 20 de teste,alcdtuite Lubrarea de 10 teste romdni limba in de comunicare 10teste gcoiard: 9i programa in limba rom6nd evalueazd Testelede comunicare maiematicb. scrispe bazaunortexte-suport a mesajului de receptare competenlele corect_d scrisdgi de-utilizare de exprimare 9i literaregi non-literare, de propun exercilii matematicd de testele iar romdne, limbii a adecvati predatd la clasdTncei patruani de pe materia pliate calcul 9i probleme studiu.

WJ .ililxtll||!iltl
tsBN 978-606-590-175-9

Booklet

S-ar putea să vă placă și