Sunteți pe pagina 1din 16

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961: MINIsTERUL EDUCATIEL NATIONALE
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 $t CERCETARII $T11NIFICE
E-mail: isjdolj(iisj.dj. edu.ro Web: www isj.dj.edu.ro

OLIMPIADA DE LIMBA $1 LITERATURA ROMANA


16 lanuarie 2016
clasa a V-a
ETAPA LOCALA
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru este 3 ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

SUBIECTUL I- Lectura 511 de puncte


Citete cu atentle textele de mai jos:
A. Crdurile de Moq Ajun se rdnduiau de mcii B.
nainte.
coind s.n. 1 Faptul de a colinda; obiceiul de
Carmai bun faja de pern era a inea 0 a merge cu colinda ; colindat (1). Bief ii se
Iraist cat mine de mare, in care ma Impedicam o prinser tovar.i pentru colind .yi pentru
noapte intreag, tremurdnd, sufland necontenit In plugulef (SANDU-A.). 2 Cntec traditional, pe
mnele Inghefate. Ce ftricire intr-o suftrinf teme diverse, cntat, cu prilejul srbtorilor de
reai! Crciun i de Anul Nou, de cete de copii, de
Surorile Imp!eteau zorit la ciorapi, la thrlici ci flcai sau de adulti; colindA. 3 Deplasare din
bc In bc, intrerupt de popasuri. . p1. e. / de
mnu,ci. Thate trebuiau sfie gata. Ele simjeau un
Jet de mndrie ca fratele br s se duc departe, la colinda, prin derivare regresiv.
departe cu crdurile, ,ci a doua zi s le spuie colindtor, -oare s.m., s.f. Persoan care
tocmai pe unde a colindat. colind. Sculafi, voi, roman! plugari, Fborile
daibe, Ca v viii colindtori ( ALECS. ). .pl. -
Parc ma vz In ace! an In care n-am avut
on, -oare. / colinda+ -tor.
noroc.
colindet s.n. ( pop. ) 1 ColAcel sau
M-am cuicat devreme ca s ma scol la miezul
pinioar care se d in dar colindtorilor.
nop(ii. Am Inchis ochii, dar n-am adormit. Ce
Expr. A umbla cu colindefele = a umbla Cu
emoiune! Aveam cizme noi. Nu le pusesem pn
colindul. 2 Ext. Once dar care se d
atunci. Traist In cui, b(ui dup u, cciula la
- e. $i bolindef s.n. / colind
cpti. i cciula era nou. Imi tcia inima, colindAtorilor. - p1.
acteptdnd pe Bnic cu tovar.ii. Am rbdat cat + -4
am rbdat in plapurn, dar n-am maiputut. Multi
poate flu veifi ctiind ce va s zica Moc Ajun la 8 (DEXI - Dicfionar expliduhir ilustrat a!
ani, ba Inca cu cizrne no!... Lj,uhii Ron,ne)
- M1 imbrac, mama.., vine Bnic!
El era ieful. Voinic, indrznej ci de 14 ani. Eu,
cel mai mic din ceata de capte in.[..]
Am tras cciula pe urechi. Am Inh fat bul qi,
pn s We Bnic, am strigat de vro douzeci de
or!: ,,Bun dinineafa la Moc Ajun!"
(Barbu .tefiYnescu Delavrancea, De UZI si de
demult)
*trlic s.n. (p1)- papuc inoale de cas far
tocuri, confecfionat din postav sau din ldn
a. fne1egerea textului fictional! nonfictional - 12 puncte
1.Selecteaz, din primul text, trei cuvinte din cmpul lexical a! vestimenta(iei. 6 puncte
2. Prezint, cu exemple din al doilea fragment, douA trasaturi ale textului nonliterar. 6 puncte
b. Scrierea despre textul fictional! nonfictional - 30 de puncte
intr-o compunere, de minimum 250 de cuvinte, prezint particularitjile textului narativ, utiliznd,
pentru exemplificare, secvente din primul text.
Pentru obinerea punctajului maxim, vei avea In vedere urmtoarele:
- Precizarea a patru particularitati ale textului narativ;
- Prezentarea, cu exemple din text, a dou particulariti ale textului narativ;
- Respectarea unui continut adecvat cerintei formulate;
- Incadrarea In numarul minim de cuvinte.

REDACTARE: pentru redactarea rspunsului la punctul b. vei primi 8 puncte repartizate astfel: unitatea
compozifiei - 1 punct; registrul de corn unicare, stilul # vocabularul - 2 puncte; coerenfa iextului - 1
punct; ortografia - 2 puncte (0-1 gree1i - 2 p.; 2-3 greeli - 1 p.; peste 3 greeli - 0 p.); punctuafia 1
punct (0-2 greeli - 1 p.; peste 3 greeli - 0 p.); acezarea In pagin, lizibilitatea - 1 punct.

SUBIECTUL al 11-lea- Practica rational si functionali a limbli (exprimarea In scris a opiniel


personale despre o idee, tem, object, personal etc.) 10 puncte

Redacteaz o compunere de 80 - 100 de cuvinte In care s explici semnificatia secventei selectate


din pnmul text citat: Am Inch is ochii, dar n-am adormit. Ce emofiune! Avearn ci:me noi. Nu le pusesern
pana atunci. Traist In cuE, ba/ui dupe uqe, cciuia la cpli. i cciula era nou. Imi tcia inima,
acteptndpe Bnic cu 1ovar.ii. Mulipoate nu ve(iJI .tiind ce va s zic Moq Ajun la 8 ani f...J.
Pentru obtinerea punctajului maxim, vei avea In vedere urmtoarele:
- sA respeci structura specific acestei compunen; 2 puncte
- sa explici semnificaia secventei selectate, prin raportare la continutul textului; 6 puncte
- s respecti normele Iimbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie
i de punctuatie) i precizarea pnvind numrul de cuvinte. 2 puncte

SUBIECTUL al 111-lea- Elemente de constructie a comunicrii 50 de puncte

1. Indic numrul de sunete din cuvintele: merge, urechi. 5 puncte


2. Transcrie, din primul text, un cuvnt ce contine triftong i, din eel de-al doilea text, un cuvnt care
contine diftong. 5 puncte
3. Desparte In silabe cuvintele: ceata, colindet. 5 puncte
4. Noteaz cte tin sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: necontenit, ,nndrie,
vine, diverse, flci. 5 puncte
5. Scrie cinci termeni din farnilia lexical a cuvntului copil. 5 puncte
6. Explica rolul virgulei in secventa: Voinic, Indrznef .i de 14 ani. 5 puncte
7. Identific, in primul text, o propoziie simpl pe care apoi s o transformi Intr-o propoziie dezvoltata.
5 puncte
8. Precizeaz modul verbelor din secventele: sufldnd necontenit, Faptul de a colinda. 5 puncte
9. Menioneaz timpul verbelor din secven;ele: pe unde a colindat, Ele sirnfeau unJi de mndri.
5 puncte
10. Alctuiete un enunt, in care cuvntul subliniat din secventa: am strigat de vro douzeci de on:,,
Bun dinzinea/a la Moq Ajun ! ", s aib alt valoare morfologica dect cea din textul dat. 5 puncte
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOW
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; MINISTERL EDUCATIE NATIONALE
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 l CERCETARII STllNT'lFICE
E-mail: isidolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isi.di.edu.ro

OLIMPIADA DE LIMBA $I LITERATURA ROMANA


16 ianuarie 2016
clasa a VI-a
ETAPA LOCALA

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp de lucru este 3 ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

SUBIECTULI- Lectura 50 (11' OiiflCtc


cu aten tie textele de mal
A. Cnd seara-n ceasuri de singurtate B. Musae,fiicele lui Zeus ci ale Mnemosynei,
Imi spryinfruntea vistorpe mdn, considerate drept inspiratoare ale muzicli, ale
Poveti strbune, c&ntece uitate, dansului i ale poeziei .,ii patroane ale artelor In
Cu glasuri de tilinci Indeprtate, general. Ele ii desJtau pe zeii Olympului cu
Imi amagesc jar gdndul # ma-ngn, cOntecele br la ospee # la serbri. Au participat, de
i-atunci te vdplutind surztoare pilda, In aceast calitate, la nunta Harmoniei cu
Din negura de vremi basmuitoare... Cadmus, la cea a lui Thetis cu Peleus etc. Se
nscuser In Thracia, anwne In Pieria (de unde .i
Eti , izvor de poezie, denumirea pe care o purtau, de Pierides), .i
Prilef i& ganduri vechi, urzite iar, salailuiau In pdurile umbroase ale Heliconului ci
Q, drgla$ muthpopular! ale Parnassului. Erau nou surori: Clio - muza
In ochii ti e cer senin de var, istoriei, Euterpe - muza poeziei lirice, Thalia - muza
ifermecata mea copilrie comediei, Melpomen muza tragediei, Terpsichore -
MY-o readuci, de tine-ademenit... muza dansului, Erato - muza poeziei
FU dar la vatra mea binevenit! romantice, Poly(hy)mnia - muza retoricii, Urania-
muza astronomiei # Calliope (a) - muza poeziei
Ca-n alte vremi i-acumfii s coboare epice. In mitologia roman muzele purtau numele
Asupr-mi iar.,ii lini;tea dorit, de Camene. (Dic;ionarul Mitologic)
S uit de tot, uitat de-orice ispit,
S-mi par lumea paj4te-nflorita,
$i once zi sa-mifie srbtoare,
S pot tri, strain de glasul urii,
Ca un copil cuminte al naturii...

(tefan Octavian los/


Cdnd seara-n ceasuri de singuratate...)

*gjIjnc, tilinci, s.f Vechi instrument muzical popular de


sufiat, asemn for cufluierul, darfra guri laterale,
din scoar de paltin, rchit, tei

a. Inelegerea textului fictional! nonfictional - 12 puncte

1. Selecteaz din primul text cte un exemplu pentru fiecare dintre urmAtoarele figuri de sti 1:
epitet, comparatie. 6 puncte
2. PrezintA dou trsturi specifice textului nonliterar, identificate In at doilea text. 6 puncte

b. Scrierea despre textul fictional! nonfictional - 30 de puncte


Intr-o compunere, de minimum 250 de cuvinte, prezint particularitjile operei literare, utiliznd,
pentru exemplificare, secven;e din primul text.
Pentru obtinerea punctaju!ui maxim, vei avea In vedere urmtoarele:
- precizarea a douA particularitAi ale operei literare;
prezentarea, cu exemple din text, a dou particularitati ale operei literare;
respectarea unui Coninut adecvat cerintei formulate;
Incadrarea In numrul minim de cuvinte.

REDACTARE: pentru redactarea rspunsului la punctul b. vei primi 8 puncte repartizate astfel: unitatea
compozifiei - 1 punct; registrul de comunicare, stilul s'i vocabularul - 2 puncte; coerenla textului - 1
punct; ortograjia - 2 puncte (0-1 greeli 2 p.; 2-3 greeli 1 p.; peste 3 greeli - 0 p.); punctuafia (0-2
greeli - lp.; peste 3 greeli 0 p.) - 1 punct; aezarea Inpagin, lizibilitatea - 1 punct.

SUBIECTUL a! 11-lea- Practica rational si functional a limbli (exprimarea In scris a opiniel


personale despre o idee, tem, object, persona etc.) 10 puncte

Redacteaz o compunere de 80 - 100 de cuvinte, In care sA prezini semnificatia secventei selectate


din primul text citat: Ca-n alte vremi i-acumf s coboare/Asupr-mi iari linitea dorit, (...)/ S-mi
par lumea paji.te-nflorit,/ 5i once zi s-mi fie srbtoare,/ S pot tri
Ca un copil cuminte al naturii...

SUBIECTUL al 111-lea- Elemente de constructie a comunicrii 50 de puncte

1. Indic numrul de sunete din cuvintele: amgesc, ele. 5 puncte


2. Transcrie, din primul text, dou cuvinte cu vocale In hiat, jar din eel de-al doilea text trei cuvinte ce
contin diftong. 5 puncte
3. Subliniaz silaba accentuatA In fiecare dintre cuvintele: srbtoare, epice. 5 puncte
4. Noteaza cte un sinonim contextual pentru cuvintele din primul text: singurtate, surztoare, senin,
ademenit, urii. 5 puncte
5. Selecteaza, din primul text, un cuvnt obinut prin compunere, jar din al doilea text un cuvnt derivat.
5 puncte
6. 1!ustreaz In enunturi sensul figurat al cuvintelor:frunte, umbroase. 5 puncte
7. Indic valoarea morfologicA a cuvintelor subliniate din primul text. 5 puncte
8. Precizeaz functia sintactic a cuvintelor subliniate: Pove.ti strbune, cntece uitate,/
Cu glasuri de tilinci Indeprtate,/Imi amgesc jar gndul .i -ngn. 5 puncte
9. MentioneazA valoarea morfologicA a verbului a ft in secventele: In ochii ti e cer senin de var,
respectiv once zi sa-mifie srbtoare. 5 puncte
10. Numete modul fiecrui verb subliniat: i-atunci te v6d plutind surztoare; Eli dar la vatra mea
binevenit!;S pot (j, strain de glasul urii. 5 puncte
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Sir. Ton Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/42096I; MINISTERUL EDUcATIEL NATIONALE
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 S' CERCETAPJI STIINIIFICE
E-mail: isidoIjaisi.di.edu.ro Web: wwwisj.dj.edu.ro

OLIMPIADA DE LIMBA $I LITERATURA ROMANA


16 lanuarie 2016
clasa a Vu -a
ETAPA LOCALA
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de hicru este 3 ore. Se acord 10 puncte din oliciu. Total: 120 de puncte

SUB WCTUL I- Lectura 50 de puncte


Cu textele de mal los:
A. Dorul meu, B. Dac, prin cine ctie ce coinciden(, scpare,
Deschide-fi cartea cetluit, In(elegere eronat sau put- f simplu din
ignoran, crezi c...
$i-fl resfira-n soare, ci-fl resfira-n vnt
pentru 0 via( sntoas, pe lnga sucurile de
Paginile-n care, peste - albastru-ti cant, fructe sau legume po(i consuma cu mncredere sue
i-a cernut tcerea pulberea-i cernit. gastric...
exist lact pentru Gheile Bicazului
Dorul meu, pinguinii au blana colorat In alb ci negru...
Deschide-i cartea cetluit, numele marelui dramalurg englez fjjjiam
'i m-nvaf iari cntul bunei veti - expir se scrie cum se aude...
S mi-1 cant, cum cntflorile-nfreti, Vitoria Lipan este sofia lui Ovidiu ,,Lipan"
Tndric...
Oglindit-n geamul larg deschis In soare...
atunci, prietene, este momentul s laci
deoparte smartphone-ul, s Inchizi laplopul sau
Dorul meu, tab!eta, s scofi bateriile din telecomanda
In suflet mi- a crescut ofloare! televizorului $i, hai, curaf, Iii Injeleg nesigurana,
s deschizi o carte! C'efel de carte? Asta, da, este
Apr-o de vnturi si d-mi viers s-o c.nt, o Intrebarefoarte bun, pentru c, de curnd, un
studiu realizat la New School for Social Research
Dorul meu, (Noua coal pentru Studii Sociale), din New
York, demonstreaz tiinificfaptul c doar cr(ile
In geamul larg deschis In vant
de califate, din categoria literaturii de ficiune (
Cnt astzi via(a, cnta-nfIorata, literary fiction ), aduc benelicii reale cititorilor, In
Cald ca nicierea , sfnt ca niciodat! timp ce literatura de consum
(popular fiction sau pulp fiction), proiecteath
consumatoril pe acela.i palier cu cei care nu
(Elena Farago, capita astzi viafa ) citesc nimic. Aadar, doar crfile bune le ajut s
fli cool!
* a cetlui vb. (pop). - a lega strns, a
fereca (lonut Popa, Fii cool, citqte!, in revista Terra
Magazin)

a. lnelegerea textului fictional! nonfictional - 12 puncte


1. Selecteaz, din primul text, douA secvelfle care constituie mArci ale subiectivitatii. 6 puncte
2. Prezint, cu exemple din al doilea text, dou trsturi ale textului nonliterar. 6 puncte

b. Scrierea despre textul fictional! nonfictional - 30 de puncte


intr-o compunere, de minimum 250 de cuvinte, prezint particularii file unei cieajii lirice, utiliznd,
pentru exemplificare, secvente din primul text.
Pentru obinerea punctajului maxim, vei avea in vedere urmtoarele repere:
- Precizarea a patru particularitai ale crea;iei lirice;
- Prezentarea, cu exemple din text, a dou particulariti ale crea;iei lirice;
- Respectarea unui continut adecvat cerinlei formulate;
- incadrarea In numrul minim de cuvinte.

REDACTARE: pentru redactarea rspunsului La punctuL b. vei primi 8 puncte repartizate astfeL: unitatea
compoz4iei - 1 punct; registrul de conzunicare, stilul .,ci vocabularul - 2 puncte; coerenja textului - 1
punct; ortografia - 2 puncte. (0-1 greeli - 2 p.; 2-3 greeLi - 1 p.; peste 3 greeli - 0 p.); punctuatia - 1
punct (0-2 greeli - 1 p.; peste 3 greeLi - 0 p.); acezarea In pagin, lizibilitatea - 1 punct.
SUBIECTUL al 11-lea- Practica ralional si funciona1 a limbii (exprimarea in scris a opiniei
personale despre o idee, tem, object, personaj etc.) 10 puncte
Redacteaz un text de 150 - 250 de cuvinte In care s-ti exprimi opinia despre pulerea crf ii de a
deschide drum ctre lume qi spre tine Insufi, valorificnd expenena La de viata I de lectur, pomind de La
urmtoarea secvent din primul text: ,, Dorul ineu, un suflet mi-a crescut ofloare!".
in elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecp structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scns, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimni unei aprecieri; 2 puncte
- sa ai continutul adecvat argumentrii pe o tem data: formularea ipotezei, a propriei opinii fat de
problematica pus in discutie, enuntarea i dezvoltarea corespunztoare a dou argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 6 puncte
- sa aplici normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctuatie) 1 punct
- s respecti precizarea pnvind numruL de cuvinte. 1 punct

SUBIECTUL a! 111-lea- Elemente de constructie a comunicrii 50 de puncte

1. Indic numrul de sunete din cuvintele: deschide, geamul. 5 puncte


2.Transcne, din pnmul text, un cuvnt cc contine diftong, iar, din ccl de-al doilea text, un cuvnt cu
vocale in hiat. 5 puncte
3.Selecteaz, din pnmul text, un cuvnt obtinut prin conversiune, iar, din al doilea text, un cuvnt obinut
prin derivare. 5 puncte
4. Noteaz cte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate In textele propuse: oglindit, beneficii.
5 puncte
5. Jlustreaza, in enunuri, omonimia cuvintelor subliniate: mi-a crescut ofloare, sofia lui Ovidiu ,,Lipan"
Tndrica. 5 puncte
6. Alctuiete cinci enunuri, pentru a ilustra polisemia cuvntului afi (verb cu valoare predicativa).
5 puncte
7. Explic rolul semnului exclamrii In secventa: A.adar; doar cr;ile bune te ajut safii cool!.
5 puncte
8. Scrie un enunt in care un verb la diateza activ, din primuL text, s fie utiLizat la diateza pasiv.
5 puncte
9. Precizeaz funcia sintactic a cuvintelor subliniate: deschide-fi cartea, Vitoria Lipan este pJjq lui
Ovidiu ,,Lzpan" j'ndric. 5 puncte
10. AIctuiete enunturi in care verbul ,,a cnta", la modul infinitiv, s IndepLineasc cinci funcii
sintactice diferite. 5 puncte
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: WWW. 1sf. d/. edu. ro
0 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
$1 CERCETAR1I TIIN'1'IFICE

OLIMPIADA DE LIMBA $I LITERATURA ROMANA


16 ianuarie 2016
clasa a VIII-a
ETAPA LOCALA

Toate subiectele sunt obligatoril.


Timp de lucru este 3 ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

SUBIECTUL I- Lectura 50 de puncte


Citete cu atentie textele de mai los:
A. Am Jost un porn zbavnic... trziu am rsrit... B. Toamna Incepe, In calendarul civil, la 1
Nu rn-au cru (at nici grindini, nici seceta-ndelung, septembrie i se sfarecte la 30 noiembrie. In
Mi-s crengile sucite 4i cresc pipernicit calendarul astronomic, acest anotimp debuteaz la
Jar biata rdcin, cznindu-se s-ajung echinocjiul de toarnn (23 septembrie) yi se mncheie
In lutul gras .'i reavn, prin pierre-a sfredelit. Inaintea solstifiului de iarn (22 decembrie).
In anti chitate, rornanii au Inchinat-o lui
Dionysos, zeu al puterii roditoare a pmntului,
Dar astzi, peste vremuri, rodesc... Prin mii de
pori, cunoscut mai ales ca zeu al vifei de vie i al vinului,
Din fund arnara nazg suind, se Indulce.te sinonim cu Bachus al grecilor. 0 bun parte din
scriitorii antici consider c Dionysos ar fl Jost
$i-a soarelui lumin o plsmuie.te-n flori:
originar din Tracia, de unde cultul su s-a extins
Azi visul rdcinii pe rarnuri strluce,cte,
Wre unele regiuni grece5ti (Atica i Beofia).
Voios st rodul ciucur .i-ncet se prguie.te
In iconografle, toamna e semnjficata prin mai
$i-ncovoiat sub prg, atept culegtori. multe simboluri: iepure, coard de vi(, coarne ale
abundenfei din care se revars fructe 'i prin Jlgura
(Vasile Voiculescu, Prg) unui om In vrst care duce In mn un co cu
struguri sau cufructe ori care strange fructe. [..]
Raportat la vrstele omului, ,, toamna vielii"
este simbolul brbfiei ci al evalurii existenfei
umane.
*zbvn jc, -a, zabavnici, -cc, adj. (Inv.) Care Din punct de vedere calendanistic, toamna
zbovete, care Intrzie; zbovitor; Incet, greoi. reprezint anotimpul strngerii roadelor bogate,
jar ca ale gone universal ea simbolizeaz lumina
crepuscular a ultimelor bucuril (scrutate de
presimfinile morf ui), dar fi a beneficiilor i
bucuriilor vieuii.
(Vasile Pistolea, Unitji de limp In calendarul
popular: Anotimpurile anului)

a. Inelegerea textu!ui fictional/ nonfictional - 12 puncte

1. SelecteazA din primul text cte un exemplu pentru fiecare dintre urmAtoarele figuri de stil: epitet,
metafor. 6 puncte
2. Prezint dou trsturi specifice textului nonliterar identificate In al doilea text. 6 puncte
b. Scrierea despre textul fictional! nonfictional - 30 de puncte

Intr-o compunere, de minimum 250 de cuvinte, prezinta particularittile unei creajii lirice,
utiliznd, pentru exemplificare, secvente din primul text.

Pentru obtinerea punctajului maxim, vei avea in vedere urmtoare!e repere:


-precizarea a patru particuIaritAi ale unei creatii lirice;
-prezentarea, cu exemple din text, a dou particu1aritai ale unei creatii lirice;
-respectarea unui continut adecvat cerintei formulate;
-Incadrarea In numArul minim de cuvinte.
Redactarea rAspunsului la punctul b. vei primi 8 puncte repartizate astfel: unitatea
compozijiei - 1 punct; registrul de comunicare, stilul ci vocabularul - 2 puncte, coerenja textulul - I
punct; ortograjIa - 2 puncte. (0-1 greeli - 2 p.; 2-3 greeli - 1 p.; peste 3 greeli 0 p.); punctual ia (0-2
greeli - ip.; peste 3 greeli 0 p.) - 1 punct; aezarea Inpagin, lizibiliratea - 1 punct.

SUBIECTUL al 11-lea- Practica rational si functional a limbii (exprimarea In scris a opiniei


personale despre o idee, tem, object, persona* etc.) 10 puncte

Redacteaz un text de 150 - 250 de cuvinte, In care sa-ti exprimi opinia despre modul In care
scriitorul se Implinecte prin actul creafiei, pornind de la urmtoarea secventa din primul text:
$i-ncovoiat sub prg, a.'tept culegtori.

In elaborarea textu!ui de tip argumentativ, trebule:


- sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimrii unei aprecieri; 2 puncte
- s ai continutul adecvat argumentrii pe o tem data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de
problematica pusa In discutie, enuntarea i dezvoltarea corespunztoare a dou argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 6 puncte
- sA respeci normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de
punctuatie) i precizarea privind numarul de cuvinte. 2 puncte

SUBIECTUL al Ill-lea- Elemente de constructie a comunicrii 50 de puncte


1. lndic numrul de sunete din cuvintele: ciucur, este. 5 puncte
2. Transcrie din primul text trei cuvinte ce contin diftong, jar din cel de-al doilea text dou cuvinte care
contin vocale In hiat. 5 puncte
3. Subliniaza silaba accentuat In fiecare dintre cuvintele: amara, simbolul. 5 puncte
4. Noteaza cite un sinonim contextual pentru cuvintele din primul text: am rsrit, lutul, plsmuie'te,
visul, vojos. 5 puncte
5. Selecteaza, din primul text, un cuvnt obtinut prin conversiune, jar din al doilea text, un cuvnt derivat.
5 puncte
6. Ilustreaz in enunturi sensul figurat al cuvintelor: a rsri, soare. 5 puncte
7. Numete valoarea morfologic a cuvintelor subliniate In al doilea text. 5 puncte
8. Precizeaz functia sintacticA a cuvintelor subliniate: Dar astzi, peste vremuri, rodesc... Prin ,nii de
pj,/ Din fund amara mzg suind, se Indulcete/ $i-a soarelui lumin o plasm uiete-nfiori.
5 puncte
9. Transcrie, din al doilea text propus, dou propoziii aflate in raport de coordonare adversativ.
5 puncte
10. AlcAtuiete douA fraze in care verbul aprea s fie regent, pe rand, pentru o subordonat subiectiv,
respectiv pentru o subordonat predicativa. 5 puncte
INSPECTORATUL 5COLAR JUDETEAN DOLJ
Str. Ion MaiorescuNr.6, 200760 Cralova, Telefon 0251/420961: MINISTERcI EDUCATIFI NATIONALE
SI LI-.&CETAPJI fIINTIF(CE
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: /,jdoliisj.df.edu.rp Web: iwwisj.di.edu.'0

OLIMPIADA DE LIMBA $I LITERATURA ROMANA


16 ianuarie 2016
clasa a V-a
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE

SUBIECTUL 1- Lectura 50 de puncte


a. inelegerea textului fictional/ nonfictional - 12 puncte
1. Selectarea corect a trei cuvinte din crnpul lexical al vestimentafiei.
(de ex.: ciorapi, trlici, mnuci, cizme, traist, cciul etc.) 6 puncte
2. Penfru obnerea punctajului maxim se va avea In vedere unntoarele: 6 puncte
- prezentarea clara, explicit .i exempl/Icai a dou trsaturi ale textului nonliterar cu
particularizarea acestora din al doilea fragment ( de cx: caracter nonjiclional - text bazat
pe aspecte adevrate, concrete ale realittii cozidiene; scop infrrnativ; limbaj specializat,
lipsit de expresivitate etc. ). - 6p.(2x3p.); /prezentarea clara, explicitA i exemplificata a
unei trsturi a textului nonliterar - 3p. (lx3p.); prezentarea celor dou trsturi cu
nuanri, explicaii i exemple sumare - 4p. (2x2p. )/ prezentarea unei trsturi cu
nuanri, explicaii 0 exemple sumare - 2p. (1 x2p.) ; prezentarea celor dou tristuri fr
exemple din fragment - ip. (2x 0,5p. )/ prezentarea unei trsturi fiird exemple din
fragment - 0,5p. (lxO,Sp.); prezentarea unui confinut nerelevant pentru cerinta formulat -
Op.
b. Scrierea despre textul fictional! nonfic;ional - 30 de puncte
- precizarea a patru particulatai ale textului narativ - 12p.( 4x3p.).
- prezentarea clara, explicit ji exempl/Icat a douA trsturi ale textului narativ cu
particularizarea acestora din primul text (de ex: - exprimarea indirect(i a ideilor ci a
sentimenielor; prezen/a naratorului, prezenfa personajelor, acfiunea plasat in timp fi spafiu,
narafiunea- mod de expunere dominant etc.) - 12p. (2x6p.)/ prezentarea clara, explicitA si
exemplificat a unei trsturi a textului narativ - 6p. (lx6p.); prezentarea celor douA trsturi cu
nuantari, explicaii i exemple sumare - 3p. (2x l,5p. )/ prezentarea unei trsturi cu nuanri,
explicaii .yi exemple sumare-1,5p. (lxi ,5p.); prezentarea celor dou trsturi .tara exemple din
fragment - ip. (2x O,Sp. )/ prezentarea unei trasturi far exemple din fragment - 0,5p.
(1 xO,5p.); prezentarea unui con/inut nerelevant pentru cerinta formulat - 0 p.
- respectarea continutului adecvat cerintei formulate - 4p.
- incadrarea In numrul minim de cuvinte - 2p.
REDACTARE (pentru compunerea de la punctul b: 8 puncte)
- unilatea compozi;iei - 1 punct; registrul de comunicare, stilul ci vocabularul - 2 puncte;
coerenja textului - 1 punct; ortografia - 2 puncte (0-1 greeli - 2 p.; 2-3 gree1i - I p.; peste 3
greeli - 0 p.); punctuajia - 1 punct (0-2 greeli - 1 p.; peste 3 greeli - 0 p.); a.$ezarea in
pagin, lizibilitatea - 1 punct.
SUBIECTUL al 11-lea- Practica rational si functionalA a limbil (exprimarea In scris a
opiniei personale despre o idee, tem, object, Dersonal etc.) 10 Duncte
- respectarea structurli compunerii - 2p.
- explicarea core cia, nuan;at a semnificatiei secventei selectate, prin raportare Ia
coninutul textului - tip.! explicarea partial corect, ezizant a semnificatiei secvcntei
selectate, prin raportare la continutul textului - 3p./ incercare de explicare - ip.
INSPECTORATUL SCOLAR JIJDETEAN DOLT
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961 Ml1STtRVL EDUCA11EI N'ATIONAI..E
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 LERCFTARJI $TIINTIFICE
E-mail: isjdnii(i)isj.dj.edu.ro Web: itwutjsj.dj.edu. rp

- respectarea normelor limbiiliterare ( registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de


ortografie i de punctuaie) i a precizarii privind numrul de cuvinte - 2p.
SUBIECTUL al 111-lea- Elemente de constructie a comunicni 50 de Duncte
1. Indicarea numrului corect de sunete din cuvintele date - 2x2.5p. 5p-
( de ex.: merge - 5 sunete, urechi 4 sunete)
2. Transcrierea corect a cuvntului ce contine triftong din primul text si a cuvntului care
conine diftong din al doilea text - 2x2,5p. , Sp.
(de ex.: se rdnduiau, Impleteau, trebuiau - triftong/ obiceiul, hiefii, flci etc. - diftong)
3. Desprirea corecta in silabe a cuvintelor -2x2,5p. Sp.
(de ex.: cea-t, co-lin-def)
4. Notarea sinonimelor corecte, potnvite sensului din text al cuvintelor subliniate - 5x 1 p.
(de ex.: necontenit - neIncetat, continuu mndne - mu4urnire,fala: vine - sosecte,
ajunge; diverse Jiurite, variate; flci - tineri, feciori etc). Sp.
5. Scricrea terrnenilor coreci din familia lexical a cuvntului copil - 5xlp. 5p.
(de ex.: copila. copilandru, copilrie, copilrqte, a (se) copilri, copilros, etc.)
6. E.xplicarea corect, rnlantat a rolului virgule] in secveifla citat - 5p./ explicarea partial
corect, ezitant a rolului virgulei In secvena citat - 3p. I Incercare de explicare - ip.
(de ex.: virgula, semn de punctuatie, marcheaz o pauz scurt in vorbire, separarea
termenilor unei enumeraii: coordonea: pr(i depropozi(ie de aceia.ife1.) 5p.
7. Identificarea corecta a propoziei simple din primul text, transformat apoi In propoziie
dezvoltat 5p.
(identificarea corect a propozitiei simple - 2,5p.; transformarea corect a propozitiei
simple in propoziie dezvoltat - 2.5p.)
8. Precizarca corectA a modurilor verbale din secvenele citate - 2x2,5p. 5p.
(de ex.: szflnd - modul gerunziu; a colinda - modul injiniiiv)
9. Menionarea timpurilor verbale corecte din secvenele citate - 2x2,5p. 5p.
(de ex.: a colindat - timpul peifect compus: sim(eau - timpul impetfect)
10. Alctuirea corect a enunului care s respecte cerin;a - 2p./ indicarea corectA a valorii
morfologice - 3p. 5p.
(de ex.: Eu am sufletul minunat. - verb predicativ:)

Se punctea oricare alte formulri/modalitti de rezolvare corect a cerintelor.


Nu se acordi punctaje intermedlare, altele dect cele precizate explicit prin barem.
Se acord 10 puncte din oficlu.
Punctaj total: 120 de puncte.
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Cralova, Telefon 0251/420961; MIN1STERIL tDUCAi EINATIONALE
Si CE LCETAPJ! STUN. IFICF.
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: irfdoi()isj.4i,edu.ro Web: www.isj.di.edu.iv

OLIMPIADA DE LIMBA $1 LITERATURA ROMANA


16 ianuane 2016
clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE $1 DE NOTARE

SUBIECTUL 1- Lectura dc puncte


a. Ine1egerea textului fic%ional/ nonficional - 12 puncte
1. selectarea corect a cite unui exeniplu pentru fiecare dintre figurile de stil indicate
(de ex.: te vd plutind surztoare - epitet; S pot tri, strain de glasul urii, / Ca tin copil
cuminhe a! naturii... - comparape) 2x3p = 6 puncte

2. prezentarea clara, explicit ci exemplficat a fiecreia dintre cele dou trsturi ale textului
nonliterar cu particularizarea acestora pe baza celui dc-al doilea fragment (de ex: caracter
nonJicional - text bazat pe aspecte adevrate, concrete ale realiiii colidiene; scop
inform ativ; limbaf specializat, lipsit de expresivirate, predonzinnd neologisme etc.) -
(2x3p); / prezentarea clara, explicitA i exemplificata a unei trsturi a textului nonliterar - 3p
(1 x3p); prezentarea celor dou trsAturi cu nuanri, expIicaii i exemple suinare - 4p (2x2p )I
prezentarea unei trsturi cu nuantari, explicaii cz exemple suniare - 2p (1 x2p); prezentarea
celor douA trsturi fa-rd exenaple din fragment -1
(2x 0,5p )/ prezentarea unei trsturi fard
exemple din fragment - 0,5p (1 xO,5p); prezentarea unui confinul nerelevant pentru cennta
formulat - Op 6 puncte
h. Scrierea despre textul fictional/nonfictIonal (30 de puncte)
- precizarea a dou particularitai ale operei literare - 12p. (2x6p.).
- prezentarea clara, explicit ci exempl!ficat a celor dou trasaturi ale operei literare Cu
particularizarea acestora valorificnd primul text (de ex. : - prezentarea unui univers imaginar
p;oprzu qi original, pornind de la un aspect al realit;ii; exprimarea direct a ideilor ci a
sentimentelor; prezena vocii lirice subjective; nzoduri de expunere spe/Ice: descrierea,
monologul; expresivitatea limbajului etc. ) - 12p. (2x6p.)/ prezentarea clara, explicit i
exemplificat a unei trsaturi a operei literare - 6p. (1x6p.); prezentarea celor dou trstui-i cu
nuai4ari, exp1icaii i exemple sumare - 3p. (2x1 ,5p.)/ prezentarea unei trsaturi cu nuantari,
explic4ii i exemple sumare - 1,5p. (lxi ,5p.); prezentarea celor dou trAsAturi fiira exeniple
din text - ip. (2x 0,5p.)/ prezentarea unei trstm-i jr exemple din text - O,Sp. (1x0,5p.);
prezentarea unui con(inut nerelevant pentru ceritfla formulat - Op.
- respectarea coninutului adecvat cerinei formulate - 4p.
- Incadrarea In numrul minim de cuvinte - 2p.
REDACTARE (pentru compunerea de la punctul b: 8 puncte)
- unitatea compoz4iei - 1 punct; registrul de comunicare, stilul fi vocabularu! - 2 puncte;
coerenja textului - I punct; ortografla - 2 puncte (0-1 gree1i - 2 p.; 2-3 gree1i - I p.; peste
3 greeli - 0 p.); puncluajia - 1 punct (0-2 gree1i - 1 p.; peste 3 gree1i - 0 p.); acezarea in
pagin, lizibilitatea - 1 punct.
INSPECTOR ATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Sir. Ion MaiorescuNr.6, 200760 Craiova. Telefon 0251420961; MIS TERVL EDUCAlEI NATIONA1.E
$1 ERCFT RH STUN IFICE
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: 4jdo1ieLci.di.edu.rp Web: iiiisJ dj,edu. iv

SUBIECTUL al 11-lea- Practica rational si functional a limbii (exprimarea in scris a


opiniei personale despre o idee, tem, obiect, pei-sonaj etc.) 10 puncte

- prezentarea clara, corect, nuan(at a semnifica;iei secvenei selectate, prin raportare la


continutul textu!ui - lOp./ prezentarea par; ial corect, ezitant a semnificatiei secventei
selectate, prin raportare La continutul textului - 5pJ Incercare de prezentare - ip. 10 puncte

SUBIECTUL al 111-lea- Elemente de con stru ctie a comunicrii 50 de puncte

1. Iridicarea numrului corect de sunete din cuvintele date (amgesc - 7 sunete, ele - 4 sunete)
2x2,5p. = 5 puncte
2. Transcrierea corect a cuvintelor cc conin vocale In hiat din primul text si a cuvintelor care
conin difiong din al doilea text 5xIp. = 5 puncte
3. Sublinierea corect a silabei accentuate in cuvintele indicate (sr-b-tog-re. pi-ce)
2x2,5p. = 5 puncte
4. Notarea sinonimelor corecte, potrivite sensului din text al cuvintelor indicate (de exemplu:
singuratate - solitudine: surztoare - :rnbitoare; senin - liinpede ademenit - ispititd; uni -
ducrnniei etc.) 5xlp. = 5 puncte

5. Selectarea corecta a unui cuvnt din pnmul text obtinut prin compunere, respectiv a unui
cuvnt derivat din al doilea text (de exemplu: bineveniid, curninte; inspiratoare, umbroase
etc.) 2x2,5p. = 5 puncte
6. flustrarea in enunuri a sensului figurat pentru fiecare dintre cuvintele indicate
2x2,5p. = 5 puncte
7. Indicarea corect a valorii morfologice pentru fiecare dintre cuvintele subliniate (tu - pronume
personal, nou - adjectiv propriu-zis, de - prepoziie simpl, urzite - adjectiv provenit din
verb Ia participiu, o - interjecie) SxIp, = 5 puncte
8. Precizarea corect a funciei sintactice pentru fiecare dintre cuvintele subliniate (de ti/mci -
atribut substantival prepoziional, ma - complement direct) 2x2,5p. = 5 puncte
9. Menionarea corect a valorii morfologice a verbului afi In secvenlele date (in ochii ti e cer
senin de yarn - verb predicativ; omke zi s6-rnifie srhtoare - verb copu!ativ)
2x2,5p. = 5 puncte
10. Numirea corect a fiecrui mod verbal. (vd- modul indicativ; plutind- modul gerunziu; flu-
modul imperativ; Sd pot- modul conjunctiv; lri- modul infinitiv )
SxIp. = 5 puncte

Se puncteaz oricare alte formulrilmodalitti de rezolvare corect a cerintelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin
barem.
Sc acord JO puncte din ofleju.
Punctaj total: 120 de puncte.
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Str. Ion Malorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251,420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824. 0351/407396
E-mail: isjdolf edu.rp Web: wi.isi.df.edu.ro 0 MINJsTEPJL EouCxrlEI NATIONAU
Si CERCETAR1I STINT1FICE

OLIMPIADA DE LIMBA $1 LITERATURA ROMANA


16 ianuarie 2016
clasa a Vu-a
BAREM DE CORECTARE 51 DE NOTARE

SUBIECTUL I- Lectura SO de puncte


a. ineiegerea textului fictional! nonfictional - 12 puncte
l.Selectarea corect a dou secvene, din primul.text, care constituie mrci ale subiectivittii - 2x3p.
6p.
(de ex.: Dorul meu,/Deschide-i cartea cetluita; S ,ni-1 cant, curn cntflorile-nferecti: Dorul
meu,/In suflet mi-a crescut ofloare! etc. )
2. Pentru obtinerea punctajului maxim se va avea in' vedere urmtoarele: tSp.
prezentarea clara, explicit ci exemplflcat a dou trasturi ale textului nonliterar cu particularizarea
acestora din at doilea fragment (de ex: car acter nonJIc(ional - text bazat pe aspecte adevrate,
concrete ale realitfii cotidiene; scop informa:iv; limbaj specializat, lipsit de expresivit ate,
predominnd neologisme etc.). -6p. (2x3p.);/prezentarea clara, explicita i exemplificata a unei
trsturi a textului nonliterar - 3p. (lx3p.); prezentarea celor dou trsturi cu nuantari, explicatii si
exemple sumare - 4p. (2x2p.)/ prezentarea unei trsturi cu nuantari, explicatil ci exeinpie sumare - 2p.
(lx2p.); prezentarea celor douA trasturiJr exemple din fragment - ip. (2x 0,5p. )/ prezentarea unci
trsturi fara exemple din fragment - 0,5p. (1 xO,5p.); prezentarea unui con(inut nerelevant pentru
cerina forrnulat - Op.
b. Scrierea despre textul fictional! nonfictional - 30 de puncte
- precizarea a patru particularitati ale creaiei lirice - 12p.( 4x3p.).
- prezentarea clara, explicitd ci exempl/Icat a dou trsturi ale creatiei lirice cu particularizarea acestora
din primul text (de ex.: - exprimarea direct a ideilor # a sentimentelor; prezenla vocii lirice subjective;
nioduri de expunere specflce: descrierea, monologul; expresivitatea lirnbajului etc. ) - 12p. (2x6p.)/
prezentarea clara, explicita i exemplificata a unei trsturi a creatiei lirice - 6p. (1 x6p.); prezentarea celor
dou trsturi cu nuantari, expIicaii i exemple sumare - 3p. (2x ],Sp.) / prezentarea unci trStUri Cu
nuantari, explicaii i exemple sumare - 1,5p. (lxi ,5p.); prezentarea celor dou trsturi fa-rd exemple din
text - ip. (2x 0,5p.) / prezentarea unei trsturi far exemple din text - O,Sp. (1 xO,5p.); prezentarea unui
con prna' nerelevant pentru cerina formulat - 0 p.
- respectarea coninutu1ui adecvat cerintei formulate - 4p.
- Incadrarea In numrul minim de cuvinte - 2p.
REDACTARE (pentru redactarea rspunsulni de Ia punctul b: 8 puncte)
- unitatea compoziliei - 1 punct; registrul de comunicare, stilul fi vocabularul - 2 puncte; coerenta textului
- 1 punct; ortografia 2 puncte. (0-1 greeli 2 p.; 2-3 greeli - 1 p.; peste 3 gree1i 0 p.);punctuafia - I
punct (0-2 gree1i - 1 p.; peste 3 gree1i - 0 p.); acezarea in pagin, lizibilitatea - 1 punct.
SUBIECTUL al 114ea- Practica raljonal si functional a lirnbii (exprimarea in scris a ouiniei
Dersonale desre o idee, tem, object, personaj etc.) 10 DUHCtC
Se va avea in vedere respectarea:
- structurii discursului de tip argurnentativ: formularea ideilor In scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimarii unei aprecieri; 2 puncte
- con;inutului adecvat argumentarii pe o tem data: formularea ipotezei/a proprici opinii fata de
problematica pus in discutie, enunarea i dezvoltarea corespunzatoare a douA argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 6 puncte
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Sir. Ion MaiorescuNr.b, 200760 Craiova. Telefon 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail; isjdolj(i)isi.dj.edu.ro Web; wi'isj.d/.edu.ro 0 MINlsTRvL EDUCATIEL NATJ0NALE
I CERCETARII $TIINTJFICE

- norrnelor limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de expnmare, de ortografie 51 de


punctuatie); 1 punct
- precizrii privind numarul de cuvinte. 1 punct

SUBIECTUL al Ill-lea- Elemente tie constructie a comunicrii 50 de puncte

Indicarea numrului corect de sunete din cuvintele date - 2x2,5p. 5 puncte


(de ex.: desc/iide - 7 sunete, geaniul - 5 sunete)
2. Transcrierea corect a cuvntului ce conine diftong din primul text si a cuvntului, care con;ine vocale
In hiat, din al doilea text - 2x2,5p. 5 puncte
(de ex.: meu, cartea, bunei - diftong/ coinciden, sofia, prietene - vocale In hiat etc.)
3. Selectarea corect a cuvntului ob;inut prin conversiune din primul text si a unui cuvnt obinut prin
derivare - 2x2,5p. 5 puncte
(de ex.: nieu - cuvnt ob;inut prin conversiune; nesiguran(a - cuvnt ob;inut prin derivare etc.)
4. Notarea sinonimelor contextuale cuvintelor subliniate - 2x2,5p. (de ex.: oglindit - reJlectat,
proiectat; beneficii - avantaje, jbloase etc.). 5 puncte
5. Alctuirea corect a fiecrui enunt In care s-a folosit omonimul cerut 2x 0,5 p./ indicarea corect a
fiecrei valori morfologice din secventele citate si din enunurile alctuite - 4xlp. 5 puncte
(a - verb nepredicativ, auxiliar; lui articol hotrdtproclitic, In secventele citate)
(omonimele cuvintelor: A, cc frumos este afar! - interjecfie; Lui Ii este dor de lecturile copilariei. -
pronume personal)
6. Alctuirea corect a fiecrui enunt, pentru a demonstra polisemia cuvntului ajI 5x 0.5p. Precizarea
corect a fiecrui sens - 5x0,5p.; Total = 2x2,5p. 5 puncte
(de ex.: Mama este acas - se afl: Cat este rochia? - costa; Cat este ceasul? - indic; Era odat un
imprat - tria; Este din Braov provine)
7. Explicarea corect, nuanata a rolului semnului exclamrii In secventa citat - 5p./ explicarea partial
corect, ezitant a rolului semnului exclamrii In secvena citat - 3p. / Incercare de explicare - ip.
(de ex.: semnul exclamrii, semn de punctuaie, marcheaz grafic intonaia frazei exciamative)
8. Scrierea corect a enuntului in care un verb la diateza activ, din primul text, este utilizat la diateza
pasiv 5 puncte
(de ex.: cntd - La pian, acea pies este cntatd minunat de ctre copil.)
9. Precizarea corectA a functiilor sinctactice ale cuvintelor subliniate din secventele citate - 2x2,5p.
(de ex.: deschide - predicat verbal; sofia - nume predicativ) 5 puncte
10. Alctuirea corect a fiecA.rui enunt care s respecte cer nta - 5xlp. 5 puncte
(de ex.: subject - Este frumos a cdnta primvara./ nume predicativ - Dorinta lui este de a cnta la cor./
complement direct - Pot cdnta./ complement indirect - Este capabil de a cnta./ atribut verbal - Ideea
de a canto ne-a surds. etc.)

Sc puncteaz oricare alte formulri/modalitti de rezolvare corect a cenntelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem.
Se acord 10 puncte din oficiu.
Punctaj total: 120 de puncte.
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdoli(isj.dj.edu.ro Web: isj.di.edu. io
0 MINISTERVL EDUCE1
$1 CLaCFTAKJI $111 IFICE

OLIMPIADA DE LIMBA $1 LITERATURA ROMANA


16 ianuarie 2016
clasa a Vu-a

BAREM DE CORECTARE $1 DE NOTARE

SUBIECTUL I- Lectura 50 de imnete


a. inelegerea textului fictional/ nonfictional - 12 puncte

1. selectarea corect a cite unui exemplu pentru flecare dintre figurile de stil indicate (de ex.
porn zbavnic, secet - ndelung- epitete; amara mdzgd; visul rdcinii- metafore etc.)-
2x3p. - 6 puncte
2. prezentarea clara, explicit i exemp4fIcat a fiecreia dintre cele dou trsturi ale textului
nonliterar cu particularizarea acestora pe baza celui de-al doilea text (de ex: caracter
nonfictional - text bazat pe aspecte adevd rate, concrete ale realitii cotidiene; scop
inforrnativ; linthaj specializat, lipsit de expresivitate, predorninnd neologisme etc.). - 6p.
(2x3p.);/ prezentarea clara, explicit i exemplificata a unei trsturi a textului nonliterar - 3p.
(1 x3p.); prezentarea celor dou trsturi cu nuantri, explica4ii si exemple swnare - 4p.
(2x2p.)/prezentarea unei trsturi cu nuanri, explicaii i exemple suinare - 2p.(lx2p.);
prezentarea celor dou trsturi fir exemple din fragment - ip. (2x 0.5p. )i prezentarea unei
trsturi fir exemple din fragment - 0,5p. (1 xO,5p.); prezentarea unui coniflUt neielevant
pentru cerinta formulat - op. 6 puncte

b. Scrierea despre textul fictional! nonfictional - 30 de puncte

- precizarea a patru particularitati ale unei creatii lirice 12p. (4x3p.).


- prezentarea clara, explicit .i exernp4fIcaz a dou trstu.ri ale creaiei lirice cu
particulanzarea acestora valorificnd primul text - tip. (2x6p.)/ prezentarea clara, explicit si
exemplificat a unei trsturi a creatiei lirice - 6p. (lx6p.); prezentarea celor dou trsturi cu
nuantari, exp1icaii si exemple sumare - 3p. (2x1,5p.)/ prezentarea unei trsturi cu iivanri,
explicaii si exemple surnare - 1,5p. (lxl,5p.); prezentarea celor dou trsturifar exemple
din text - ip. (2x 0,5p. )/ prezentarea unei trsturi far exemple din text - 0,5p. (lxO,5p.);
prezentarea unui conhinut nerelevaizt pentru cerin;a formulat - Op.
- respectarea continutului adecvat cerintei formulate - 4p.
- incadrarea in numrul minim de cuvinte - 2p.

REDACTARE (pentru redactarea rAspunsului de la punctul b: 8 puncte)


- unitatea compozi;iei - 1 punct; registrul de cornunicare, stilul ci vocabularul - 2 puncte;
coerenja textului - 1 punct; ortografia - 2 puncte. (0-1 greeli - 2 p.; 2-3 greeli - I p.; peste
3 greeli - 0 p.); punctuafia (0-2 gree1i - 1 p.; peste 3 greeli - 0 p.) - I punct; acezarea in
pagind, lizibilitalea - 1 punct.

SUBIECTUL at 11-lea- Practica rational si func(ional a limbii (exprimarea in scris a


opiniel personale despre o idee, tem, object, personaj etc.) 10 puncte
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6. 200760 Craiova, Telefon 0251/420961: MI1STtRVL EDUCAI1EL NATIONALE
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824035I/407396 SI URCETARII STIINTIFICE
E-mail: isidpliCZisj.di. edu.rg Web: int.isfd/.edu.ro

- respectarea struclurii discursului de tip argumentativ: formutarea ideilor in scris, utilizarea


mijloacelor Iingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri; 2 puncte
- respectarea coninutu1ui adecvat argumentrii pe o tem data: formularea ipotezei/a proprici
opinii faa de problematica pusa In discuie, enunarea i dezvoltarea corespunzatoare a dou
argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 6 puncte
- respectarea normelor limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie si de punctua;ie) i precizarea privind numrul de cuvinte. 2 puncte

SUBIECTUL al 111-lea- Elemente de construcile a comunicrii 50 de puncte

I. iridicarea numrului corect de sunete din cuvintele date (ciucur - 5 sunete, este - 5 sunete)
2x2,5p. = 5 puncte
2. transcrierea corcct a cuvintelor din primul text cc conpn diftong i a cuvintelor din at doilea
text care conlin vocale In hiat 5xlp. = 5 puncte
3. sublinierea corect a silabei accentuate in cuvintele indicate (a-ma-ra, sim--luT)
2x2,5p. = 5 puncte
4. notarea sinonimelor corecte, potrivite sensului din text at cuvintelor indicate (de exemplu: am
rs iii - am aparut, lutul - argila, pldsniuie'te - furete, visul - aspiraia, voios - vesel)
5xlp. = 5 puncte
5. selectarea corect a unui cuvnt din primul text obtinut prin conversiune, respectiv a unui
cuvnt derivat din at doilea text (de exemplu: sucite; rodiloare etc.) 2x2,5p. = 5 puncte
6. ilustrarea In enunturi a sensului figurat pentru fiecare dintre cuvintele indicate
2x2,5p. =5 puncte
7. numirea corect a valoril morfologice pentru fiecare dintre cuvintele subliniate (ft - verb
auxiliar, Mu - adjectiv pronominal, s- pronume reflexiv, spre - prepoziie simpl, grececti -
adjectiv propriu-zis) Sxlp. = 5 puncte
8. precizarea corect a funcliei sintactice pentru fiecare dintre cuvintele subliniate (astzi -
complement circumstantial de timp, pori - atribut substantival prepoziiona1, amara - atribut
adjectival, se - complement direct, lumin - complement direct) 5xlp. = 5 puncte
9. transcrierea corect a dou propoziii aflate in raport de coordonare adversativ, din at doilea
text propus de exemplu: Din punct de vedere calendaristic, toamna reprezint anoti,npul
strdngerii roadelor ho gate, jar ca alegorie universal ea siinbolizeaz lumina crepuscular a
uliimelor hucurii ('scrutate de presiinfirile morfii), dar ci a beneficiilor ci bucuriilor viefii.
5 puncte
10. alctuirea corect a frazelor care s respecte cerinta 2x2,5p. = 5 puncte

Sc puncteaz oricare alte formulri/modalitti de rezolvare corect a cenntelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin
barem.
Se acord 10 puncte din oficiu.
Punctaj total: 120 de puncte.

S-ar putea să vă placă și