Sunteți pe pagina 1din 149

DAN AGRIGOROAE

ABEGEDAR
APLIGATIV
Vl ,a,ruru
ADAN

DAN AGRIGOROAE

0e$tel30
m{oaded

ABEGEDAR
APLIGATIV
pentru manualelealternative

ParteaI
(Manualmetodicpentruelevi,invdletori
gi parinli)

Editura ADAN

A::-2:dar aptica. v._ auxitiat


i
_pentru abecedarete in uz,
ln -?9or9 9u cerinrete noutui Curricutum Nalional pentiJ'
lnvdtementul
Drimar.
Referent:prof.George
Tigeu.
Redactor:
DanAgrigoroae
Coperta:RaduMacavei
Tehnoredactare
computerizatd:
EdituraADAN

tsBN 9 7 3_96380_o_7
ISBN 973- 96380-.t _ 5 (parreat)
CopyrightO 201i -

EdituraADAN

saupa4iat6
esteposibite
numaicu
^-l"gtr,olrFr91i$"gratd
acordut
scrisal EdiluriiAdar.

Comenzilese primescla:
tel..lfaxi 02392'19729
; tet.:0740314455
, tet.O744SZS3S,|

nr.36,
191;e_s-ai.Edit'lra
4D-Ail,str.Dragog_Vode,
Frarra-Neamt,
cod

jud.Neamt
610054,
e^-.mait:
gfrgg@pdplp
s|te:www.adan.ro

Argument
Abecedarulaplicativeste conceputca un instrument
de
exersare,aprofundaregi de sistematizare
a cunogtinlelor
9i
deprinderilor
pentru$colarii
decitiregidescriere,
dinclasal.

Lucrarea,ln acord cu cerintelenoului CurriculumNational


pentrulnveldmantul
primar,este structuratA
ln douepd4i,prezentate
in ordineaalfabetica
a autorilorabecedarelor
in uz.
Pentrudezvoltarea
optimda capacitdlilor
de invdlare,cartea
propunelnvetarealogicdSiactivda elementelor
citirii- sunet/ literd,
silabd,propozilie,text. Exerciliile,temele9i jocurileaplicative sunt
lntr-ofireascdcorespondentd
9i prelungirecu achizitiiledobandilein
cadrulnoilorabecedare.
Pentrureallzareaobiectivelor
oreconizate.
lucrareanoastrdse
sprijindpe urmdtoarele
argumonte:
. majoritatea
sarcinilor
solicitdIntensgendireacriticda elevilor
stimuleaze
creativltatea
acestofa;
Qi
. formasecventelor
de lucrueste atractivdgi sub formede
joc, motivandmiculgcolarpontruimplicare
gi efort;
. prezentarea
sarcinilor
estegradatd,atetdin punctde vedere
al cerinlelormetodeifonsticeanalitico-sintetice,
cat Si al
dificultdtilor
de lnvetareintalnite.
Am acordato atenliespecialSformuldriisarcinilor,avend in
vederefaptulcd unii elevi nu cunoscde la inceputtoateliterele,ori
deslugescmai greu citirea.Astfel,pentruantrenareala lucru,dar si
pentrudezvoltareaflexibiliteliigandirii9i a imaginatieicreatoare'a
elevilor,celemai multedintrecerinteau formuleriscurte,sugestive*
titluri,semnegralicesau propozitii
eliptice.Marepartedintreexercitiile
gijocurileaplicative
sunturmatede modele9i de sugestiide lucru.
Dorimca lucrareanoastresd ofereelevilorde clasaI un alutor
importantin descoperirea
unor taine ale citirii si in formareaunor
deprinderi
de lucruordonat.logic,creativ9i eficient.
Autorul

Tipuride exercilii- joc folositein lucrare


Titlulexercitautui
Litere lipse
Litereamestecate
Silabe lipsd

qbiective/ activitdtide invetare

completarea,
oralsauin scris,de silabesau
cuvinte,cq literecrelipsesc
compunerea
de silabesaucuvinte,din literedate
in ordineintemplStoare
completarea,
cu silabepotrivite,a unorcuvinte.

Silabeamestecate compunerea
unorcuvinte,
cu silabedatein alte
ordtne
Silabedublate

Cuvintelipsi
Cuvinte
in plus
Cuvinteinversate
Cuvinteadunate

formareaunorcuvinteprinrepeiareaLineisilabe
oate
completarea,
oralsauin scris,de cuvintecare
propozitii
din
ljp9esc
eliminareaunorcuvintecarenu fac partedin
propozitie

formarea
de cuvinte,
prinsciiereain ororne
inversda literelor
dincuvintedate

alcdtujreade cuvinte,prinasociereaaltorcuvinG
date
Cuvinteimprdgtiate compunerea
a dou5saumaimultepropozitii,
din
cuvintescrisein ordineintamolatoare
Cuvintemirite
formareade cuvinte,prinadeugareaunorlitere
sau silabe,la cuvintedate
CuvintemicSorate formareade cuvinte,prineliminareaunorlitere
sau silabe,din cuvintedate
Cuvintealiniate
modificarea
pentru,;rdta
formeicuvintelor,
obiectemaimici
Cuvlnte Drietene
grupareacuvi4elorcu intelesasem6ndtor
CuvinteneDrietene gruparea
cuvhtelor
cuintelesopus
Cuvintecomplica6 explicareainlelesului9i folosireain propoz a
,itii
cuvintelorcu aceea$iform5$i intelesuridiferite
Propozitiaincurcati ordonarequneipropozilii,din cuvinteamestecate
Propozi!li
completarea
cuvintelorde la sfargltulunor
neierminate
propozilii
Unul------) multi
modificarea
formeicuvintului,pentrua ardtamai
multeobiecte
Mulli -------+unul
modificarea
formeicuvantului,pentrua ardtaun
singurobiect
El -ea
grupareape perechia numelorde persoane,
asemindtoare

VARIANTA I
Temegi jocuri didacticeaplicative,in completarela

ABEGEDARELE
edilie noud , 2004

1) autoare:CleopatraMihiilescu,TudoraP4ile,EdituraAMiUrS.
2) autoare:MarcelaPeneg,EdituraArvA-

a Aa.4

a<

*.,16 ,,4

a a a.-A
Simbolurifolosite:

-:__

-6,-16
cuvant
silabi
sunet

gi subliniazA
L Recunoagte
titeraa:

.
.
.

cl,a, m,s, I,a, p,v, ey, g, a, e, a, x, r, a, t, b;


macafa,loana,crete,capac,rema,abecedar;
Cartealbe.liniate.
Scriipe ea cande curatd.

(luteiac)
2. incercuiegte
literaA:

Astdziesteziualui Adrian.La el au venitAura.Alina.


Andrei9iAdina.Acum,ei sejoacdin camerd.
Apoi,Adrian
vorbegte
la telefoncu unchiul
Aurel,dinAmerica.
3. Numesteobiectuldesenat.Careestelocul sunetuluiin cuv6nt ?

tr*N

iDD
A<:

4. Adaugesihbe Si fomeazd cuvinte.

5. Gesegtenume de persoane:

. careincepcu sunetul4
. carese termindcu sunetula.

ffi

[-F]

ir._e*_u

$'.
B,r

6. Jocul Nume de obiecte care contin sunetul a.


Deseneazd
obiecteale cdrornumeconlinsun-tulg: la inceput.la
mijlocsau la sfargitde cuvant.
7. JoculCuvinte carc incep cu sitaba scrise prin titerc a sauADeseneazdobiecte9i cuvintecarecontinsitabedupdcum ulmeazE:

a-_

A.
6

w'

m M ,,r-%

mama
ma--'-

ma

ma

ma
m ma

maM
m A aM
ma ma ma
ma-ma mama
nr rr?,

-,//.//

o a noarne/rno
7

l. Subliniazdlitera4:

. a, m,r, n,f, m,p, s, m,q, h, l, m,p, r,w, x, m,d, m;


. nume,minunate,
amare,numai,cuminte,
ram,om;
. Carmen
termine
temaacum.
2, incercuiegt
literaU:
o Maria,Amalia,Monica,Mamaia,Nina,Marin,Mia;
r Marcelagi Mihailocuiescin Mangalia.
. Marinagi Amaliaau culesciregeamare.
3. Subliniazi silaba@:

. ma,na,am,an,me,ma,ra,ni,ma;
. macara,
armatd,
maramd,
animale,
chema:
. Emagi Mariana
plecat
au
cu mamala mare.

4. Silabslip8d.cesestesilabecu carepoticompleta
cuvintetei

Ma-_
Ma3. Cuvintelipsd(dinpropozilii)

Mama_.
Mama
Am
6. Spunetrei cuvintecareconlinsilabaEe,
7. Spunetrei numede persoanecareincepcu
sunetul!! (literaU).
Alcdtuiegte
cateo propozitie
cufiecarenume.
8. Deseneaze
trei oblectealecdror
numeconlinsunetul!!.
I

u u eqa

mu

ma

ua m
UMA

am

au

u A m M aU

mu

ma-

mu-

u-

A-u,

?,/ t,-4

,7t, .,r// **

m,e
9

l. Loculliterelg in cuvant Numerd


Siscriecifracarearatea cataliteni

gste q.

W{'
"

;:'"E :il:"5

lil#Tri:-intecarecontinsune
Wil

3. Gesegtecatedoudcuvintscareincepcu flcareliierai

m,A, u,a, M.

4. Sllabellpsi. Cesilabepotcompleta
cuvintele
?

ma-

mu5. Spunscuvinlecaroconlinsilaba!!g;

. la inceputde cuvant:
. in interiorul
cuv6ntului.

6. Litereamestocate.
Formeazd
doudsilabe,combinand
unelelitere:

a,u ,m .

7. Litereamestecate.
Formeaza
doudcuvinte,
combinand
unelelitere:

m,u, m,a, a.

8. Compuneo propozitiedin doui cuvinte care contin fiecare


sunetulu.
9. Obiectecu numece cqntin sunelutg.
Deseneazdobiectelj gdsegteapoiin
caresilabea numeluise afl6sunetulu.

1o

ma
mu

n N ,r-4f

A-na
Ana
Na-na
Na-nu

na
nu

Nana
Nanu

nN
uM A M
m nU aN
ma na nu Ma Na
mama Ana Nana Nanu
un
an
unu
una

a/r?/ta/me .4r*

Jl6rr* Jl6n*
11

L Nume$teobiectul desenat.Careeste locul suneluluiin cuvent ?

a/

--'-

2. Subliniaze
cu o linietiteraI9i cudouitiniiliteraI:

. n, m,a, r, n,f, h, n,a, g,o, e, n,g, c, n, u,w, n;


. nimeni,
nard,tunel,Nana,mdnencd,
renume,
imn:
. NeneaNanuareun bunrenume.

3. Litere lipsi. Completeaze


fiecarecuvantcu literan sau N :

AEa

Natru

Dana

NaEa
uD

4. Silabelipsi, Completeaze
fiecarecuvantcu silabaDotrivitd:

Na-_

- nu
5. Cuvinteinversate.Scriecuvinte,
a$ezand
literele
cuvintelor
urmdtoare
in ordineinversd

Ana,un,an,nun.
6. CuvinteSi silabe lipsi. Formeazdpropozilii.completand
cu silabe
(pentruliniascurtd)Sicuvinte(pentrulinialungd):

Ana aNanua-- -

?. Numede persoanecareincepcu sunetull. Gdsegte


cincinume.
8. Exerseazd
citireagiscrierea:

12

. a, n, m,n, a, m,A, N,M;


. na,ma,nu,ma:
. mama,Nana,Ana,an,un.

ilt9

ml
nl
l-na
Ni-na
Mi-mi
Mi-a
na-ni

nl
ml
am
an
tn

al
nal
mal

A M
a
m
ma na ni Mi Ni
lna Nina mina nanr
ai mai nai mina inima

; i

9r,^-;

9rr*,llf"rr*./r{rrni

rnir?e htna'

a" nn rrni
13

l. Subliniaze
cu o linielitera! 9i cudoudtiniiliteral:

Ina,LicA9i tonild
lescu saniipeulild.

2. Cuvintecarecontinelitera! sau!. Scriecatetreicuvinte:


. la incepul: inima,

. in interior:
Anina,
. la sfargit:mai,

3. Literelips5.Completeazd
fiecare
cuvant
culiteraI sau

Mimtr
Ena

mnna
nantr

maEl
naEl

trn
aEl

rlbSllabellpsl. Completeaze
cuvintlei

Ni-_
Mi-_

mi-_
_- ni

A- -na
_ -ni-ma

5. Litereamestscate.
Compunecincl cuvinte:

a, m,n, u, i, A, M,N, U,l.

6. Silsbe amestecate.GrupEazd-le
Tncincicuvinte.

mi, ni, ma,i, Ni,Mi,A, na, ma:Mimi,

7, Lantul cuvlntelor, Separdcuvintele.

mamaNinaMimim
aiin:
mama,
8. Cuvintelipsi

Nina
Ina.

.24

v\
w
sunetut!.Deseneaza
rreiobiecte
gi
::inn"]n"ce.conlin
?:-9li:*
gasegteapoi
care
silabda numelujse aflasunetulu.

14

e EeE
ma
ne
ma-ma
ma-me
ne-ne
nu-me
Na-e

me
na

mi-na
mi-ne
E-ne
E-ma
Ma-nea

eu
ea
ei

Enee un nume.
Eae Ema.
Euam un nai,
"

E ,* , e.& lu,rzte E*
c ze
Oa e Oma.

6on*

oan (470 ndrt,


15

l. Despartein silabecuvintelei

nume,mine,nene,Ene,Nae.
2. Silabelipsece conlinliterag sauE. Completeaze
cuvintete;

neE- _

nu-_
-ne

Na-_

3. Lltoreamestecate,Construiegte
cincicuvinte,

a,e, u,m,f,a, E,u,m,A:nume,


am,.....................

4. Silabeamestecate.
Compune
treicuvinte.

ne,ma,E,ne,nu,me,mi:mame,

5. Cuvinteinversate.Scrieliterelecuvantului
ln ordine
inversd,
de la sfargitla lnceput.

Ene.Ani.
6, Cuvlntellpse.Completeazd
propoziliite:

Emae
Euam
7, Una- multe

mama- mame
mina8. Lanlulcuvintelor,Sepa16
cuvintele.

EnenumeEmaea
9. Obiectecu numeca conlin
sunetul9"
Deseneazd
treiobiecte$i apoispune
in caresilabaa numelui
seaflesunetule.
16

r R,t,fr
a-re
ma-re
me-re
mu-re
rama
rana
arma
urma

ra re ri ru at ur
mar nar ner rar ren

Ma-ra
Ma-ri-a
Ma-ri-na
Ma-ri-an
unlre
urare
mirare
ramura

l-na
Ri-na
l-ri-na
Ri-a-na

miner
mineri
marinar
marinari

af

iar
rar
rai
aur
amar
era
erau
eram

Maraare mere,
Rinaare mure.
lrina e mare.
Marine miner,
Mariane marinar
Aura are un an.
Marinae mai mare,
Mamaei ia marama,

,1a,,./(,h,Ie frrana i,mnun

ne6r,io,
17

l. Despartein silabecuvinteleurmEtoare:

rama,rare,mire,mirare,
urare,miner,marinar,
Maria.

2. Cuvinteinversate.
Scriecuvintele
inversand
ordinealiterelor:

rar,rama,amar,are,Ei marcitgL .....,

3. Silabeinversats.Scriein ordineinversesilable
dinfiecarecuvgnl

Mara,nara,Riri,ramura:
rama,.,....,.......

4, Cuventul.mam6,
GAsegte
cuvinte
formatecu literedinalt

Mariana:
Ana,iar,

cuvant,

5. Sllaboamestecate,
Grupeazd
silabe9i formeaze
cuvinte:

ri,ma,me,na,A, Ma,re,nar,ra.

6. Jocds rol
- Mara,al mere?
- Am meremari.

e miner
?
- Marin
- Nu.Marin
6 marinar.

7. Una- mu[e(unut- mulll)

rama- re,me
arma-

miner-

mannar
-

8, Propozllialegatd.Separdcuvintele
propozitiei,

Ramaemare.

Emaaremere.

9. Propoziliaincurcatji,Ordoneazd
cuvintele.

@o@@@
{O. Citeste9i transcriepropozifille:

lrinaia mure.
Mariaaremere.
Arinaaremuremari.

18

Euamun naimare.
Mariane miner.
NeneaMarine marinar.

o Oe0

mo no ro
ron rou rot oa

o-ra O-nu ma-ro


o-re Oa'na moa-ra
o-rar l-on mo-rar
o-ra-re l-oa-namo-rari
Mona
Nona
Nora
Roman

Miron
Mioara
Ramona
Aurora

oi
noi
ou
nou

oa-re
oa-ie
om
oa-meni

erou
eroi
nor
nori

Onue morar.Moarae mare.


Oanaareun ou.E un ou mare.
Mironia un orar. E un orarnou.
lon areo oaie. Unom are9 oi.
-

Oaree oraunu?
Nu.E ora2.

o 0 o.rn nto ow olne ryouutr?rn

Oru, a,ccconona,l,r,nu.
19

l. Literalipsd. Completeaza
cuvintele;

noE

n oE

noi.

OE

2, Silabalipsi. Completeazd
cuvintele:

o-_

mo-

oa-

No-_-

oal

3. Formeazd propozilii,

J'*)"**
4, Una- multe(unul- multi)

ota - ore
orar-

erou-

normorarom-

4. Cuvintelipsd.Completeazd
cu cuvintececontinliteraoi

_e

_.

areun

Onue morar.

5. RdspundetaIntrebare,
dupi modet:

- lone morar
?
-

Nu.Onue morar.

- Oanaareunan

6. Alcituieste propozitiicu expresiileurmdtoare;

orarnou
normare

7. Joc de comunicare

- Monaareun ou ?
- Nu.Onuareun ou.

- Miron,ai unorar?
- Amunorarnou.

- Oareo oaie e maro?


- Nu.Oaianu e maro.

- Romane unerou?
- Nu.Romannue unerou.

20

cC oG

cu ca cre cri nic

ca-na
ca-nar
ca-re
car

l-ca
Ri-ca
No-ri-ca
Ma-ri-ca

Coca
Anca
Anica
Monica

Carmen
Crina
Corina
Aurica

nuc
cuc
cum
a-cum
Nicu
lancu
Marcu
lonica

ac
rac
mac
mtc

camera
camton

macara
mecanic

Nicue mic,
Ancae maimare,
lancue cu Marcu,
Eiau un rac,
Corinaareun creionmic,
Carmenareun canar,
Grinaia un cornmic.
Crinaia canacu mure,
- Marica,ai un ac ?
- Am un ac mic.

,9"* e cooGaca,ttaun cc,tp{,{,ro


ta,o.
21

l. CitegteSi transcrie:

cocor
cocoai

corn
cornuri

cnn
crini

creton
creioane

2. Literelipsi

ca!

!ac

tl uc

3. Lltoreameslecate.
Compune
treicuvinte:

a,c, r: . . ...........
4. Silabelipse.Compune
cuvints:

ca-_
co-_

_ -cu
_ -ca

5, CuvinteInversate.
Scrie-le
ln ordineinversd.

ca,cuc,car,rac,acru:ac,...,.............
6. PropoziliaIncomplstl.Gdse$te
cuvinte
ootrivite.

Carmen
are
tancue cu
ta uncrinmare.
7. Propoziliaincurcati.Ordoneazd
cuvintele.

@@

@ @o

& Joc de comunicare

- Ricae cu Monica?
- Nu.Ricae cu Aurica.
- Nicue mecanic?
* Nu.Marcue mecanic.
Nicue mic.
22

* A cuie camera?
-Cameraeamea.
- Monicaareo curea?
* Nu.Carmenareo curea.
Eaareo cureamare.

EA dr r.{
ca-na

nu-ce
mt-Ga

ara
cara
fara

nara

ma na ra ce la ue

Ri-ci
Ni-ci
Ro-mi-ci

rani
iarni
cdmin
muncd

mu-ra
ar-ma
ra-ma

carare
ramuri
cameri
t nlm a

o-ui
no-ua
ro-ui

Marinicd
lonicd
Aurici
Miriuca

Romiciareunan,
Miriucae mare,Eaarenoui ani,
Aurici e cu MarinicS.
Ei cari mere,Unmir e mare,
Mamaareo can6cu mure.
Eu iau o mur5.Muranu e acri.
- Mami, mai ai mure?
- Am o cani cu mure.la o mur5,Nici !
Eu iauo muri, Muranu e acri.

fr*fr o,teom on. fromicd a)p nnud a444.


23

l. Citegte9i transcrie:

Eu numar.Ea numird.Noi numdrdm.


2. Silab incurcate. Ordoneazd-lein cuvinte:

mA-ta- ramd

nd-iar-

I ra-ud 3. Ljna -

Ua-nO _

m5-rd-nurd-me-ca
-

mulle

cane- cdni
rana-

mwa- mure
rama-

c*arc - cdrdi
camere-

4. Cuvintein plus. Scoate-ledin propozitie:

Cdlinnumdrdlund/ mure/ mdmici.

lonicdurc6un mdr/ o nucE/ oTolind.


5. Propozilialipiti. Separdcuvintele:

Eoranoue.
MdriucaecuAurica.

G. Cuvinie perechi

fau - rea
mic-

nou-

amaracru-

7. Cuvinleimpristiate. Agazejein doudpropozitiil

cu,e, mure,Nicd,au,Marinice,
ei.
8. CitegteSi transcrie:

E ora noud.Nicde cu lonicd.


- Nicd,ai o nuca?

Amo nucdmice.

9. Cuvintecomplicate.Expliceintelesutfiec6ruia:

Mdriucaare lgql ani.


lonicdarearmdnoud.
Noudne ia Ricdmure_

24

I L ls
I
Licd
Nelu
Emil
Cornel

le ti lu lea

la

lami
Alina
luni
Elena
aluni
lleana
lumind lulia
Manole
Manuel
llie
lonel

lalea
lu-cra-re
cu-loa-re
a-cua.re-le

Liana
Mirela
Laura
Raluca

lin
lan
lac
loc

luni
lemn
miel
inel

Laurae cu Elena.Eleau lalele.


llieareliliac.El e cu lonel.
Mirela,Manole,
lulianaau alune.
Manuela
ia o alun6.
E lunaiulie.Alin areun cal.
Galule acumla malullacului.Acoloe un alun.
Lilianae la noi. Ea are noui lalele,
- Alina,ia o lalea!
- Etaffi, a;aNttahak

-{zn

anrca,ukrun. 8k ca.o
naud a,c(,aoc.
25

1, Citegte
in silabe:
9i desparto
lume, lumind,lalele,liliac.animal,luni, linie,
mal, moale,
Inele,culme,lucru,acolo,miel,lacrimd,
caramele,
";r;;;l;.
2. Una- mutte(unut mutfi)
lam5 - lame

clamdaluna-

macara -

inel -

laleacaramea-

Ganat-

animal-

+,Cuvantulscurt- cuvantullung! Scrle


dupamodet.
tac- lacul
maltom. _
inel
hntoc__
melc__

a n im a F

6. Perefii de nume (Et _ ea)

Atina
\h-1.\'ar rn- -

Miret__-

tonet_

M a n u e -l

lu lia n _

6. Rispunsul potrivit

Cume lacul?
Cume inelul?
Cume aluna?
Cume laleaua?

Lacule mare(mic, tin).

7, Cuvaniulcu litera! sau care tipsegte


!
din propozilie

Alinae cu

ii olniez

AIA

8. CitegteSi transcriei

Lacul

E luni.Lucae la lac. El e cu Laura.


- uume lacul?
- E unlaclin.Lamale un alun.
- Luca,un cal !
- E calulluiAlin,Laura.

ce Ce @ge
re-ce
ce-re
ce-re-re
cea.ra
cer
cerc
cercul
cercuri

ace
acela
acei
aceia

cel

cei

cer-cel
cer-cei
cer-ne
cer-nea-le

cea
Gela
Mar-ceJa
Mar-cel
Mir-cea

ceas
ceai
ceainic

coace
elice
liceu

Celae cu Marcela.Eleau cerceinoi,


Un cercele ca un cerc mic.
Marcelare mere.Mirceacereun mdr.
- la mirul acela,Mircea!
- Gemeremariai, Marcele!
- Ceai acolo,Celina?
- Am un ceainiccu ceai.
Geaiule rece.
-.,{4iccea,rneucwcoanea.h,?
-il(ai

arn a edl,c:ma,ld,
c.roootnclr/d,, 6c./tt,
27

l. Cuvintemicsorate.Scoateultimasilabddinfiecarecuvant.

cercul,ceara,acela,cerere,ceainic,cerneald.

2. Cuvinteadunate.CecuvintenoiseDotforma?
cer + cel =
Cer+ nea=
ace+ ea =
cer + cet=
cer+ neam=
ace+ ia =

_(ea)
(ei)

3. Propozitia ?ncurcate

@
@

o
@

>@

cernealS

@@

4. Respunde
laintrebAri:
Ce are Mircea?
Ce cere Marcela?
5. Gisegteintrebareapotrivitepentrurespunsuldat:

Marcelaarecerceinoi.
Mirceacereun cerc.
Celinacoacecolecei.
6. Joc de comunicare:

- Ce cereCelina?
- Eacereun cercel.

- Marcelae la liceu?
- Nu.Marcelanu e la liceu.

- Cerularenori,Marcel?
- Ceaiule rece,Mircea?
- Cerule cu norimari,Mircea.* Ceaiulnu e rece,Cela.
7. CitesteSi ghicestet

Carecernu arenori?

28

@
ofl!

ta te ti ta to tu
ton tin tri tre toar toam
mo-tor

noti

tare

tei
tace
trece
temi
teamd

late
iati
iartd
intri

carte
munte
curte
carnet
caiet

roati
toati
toarni
toamni
tremurd

me-trou
trac-tor
cdld-tor
con-trol
Titi
Toma
Matei
Traian
Anton

trei
tren
trec

Tania
Tamara
Tatiana
Tinca
Marta

unt
tot
teren trimite atent
tunel cetate moment mult tort
Tomae cu Matei.Ei au o carte.
E o cartecolorati.
- Citdlin,iati un tren!Trececu cilitori.
-Tuu ! tuu ! tuu !Trenul e la tunel.El trece iute.

E at- l,t*.,fin'hrz la&z.


- gald, tah, o ca,tlem.anmmlli!
29

l. Transcrie9i despartein silabe cuvinteleurmitoare:

cutie,naturd,crete,toc,taie,antend,cuminte,port,luminatd,
colorata,trotinete,teatru,tunet,cort, minunatd,
ca(on, pot,
iute,CdtSlin,
tac.
2. Ceobiectefolosestegcolarul? Iranscrlecuvintele
Dotrivite.

tren,caiet,intrd,cretd,colorate,
creion,matematicd.
roata.
teama,carte,tei,carnet,
tunel,teren,caute,minte.
3. Cuventulmirit, Scriecuvintea$ezand
litera! in falafieceruicuv6nt:

un,ei, ac,ren,rai,urme:fulr,

4. Silabeincurcate, punela locullor silabelecuvantuluiI

le, cat - cafte


nel,tu -

nu,mi,natlo, rat,co -

5. Cuvintecu litera! lipsedin propozitii

Tomae cu

cautao
trececu

Catalina
termine

6. Una- multe (unul - mul,ti)

lema- feme

turmS-

notdcretd-

caiet-

trotinete-

7. Cu m e e l -cumeea?

atent- afenfe

tdcut -

luminat-

coloral-

mrnunat-

8. Propozitia
cuinfeles.Formeazd
gitranscrie
propozitia.
Antonard cu

30

/ uenut.
_atentd.
Tania
cautd
cartea
(
coloratd.
tmetroul.
\ tractorul.
uimitd.

sS 0.9

si so su se si

sa

soa sea us cos ste sca cris scri


sori
sali
sund
suie
iese

Sorina
Simona
Cosmina
Gristina
Stela

Cosma
salut
Costel
sunet
Costin
senin
Stan
sirac
Gon-stan-tin uscat
nas
ceas
urs

oase
coase
scoate

casd
masi
clasi
mireasA
criiasd
sare
soare
seari
scari
scaun

scne
scrisoare
ninsoare

sac
soG
sus
sos
sunt
caise
castane
castele
mireasi
mireasmd

stilou
sticli
concurs

Rdsaresoarele.Gerulestesenin.Simion,
Stela,Stan,Cosminastau la soare.
Sorinacoaseun nasture.
Constantinsti la masi. Scrieo scrisoare.
.{etd hel6h
6utnakna'nk

E*&l"ttt i*ilo4.
^om&l
?,4 atint nr/CA 9.haia ?
ge&/af
8@rl"t"lra

{. Transcrieti noteaziin pAkilel numirulde cuvintedin propozilie:

Sorasa estela Sinaia.!


Constantinsti la masasa oe scris.E
Sorinaiesecu saniala omit. !
2. Cuvinteopuse, Unegte-le
intreele.

senrn
ascultAtor
silitor

nesilitor
noros
neascultato

3. Cume el- cum e ea ?

trist- tr,sH
uscat-

ostenitInleresant-

rumtnos
atunecos
-

4. Cuvinle inversate.Scriecuvinteleurm5toareln ordineade la sfarsit


la inceput.pentrua oblinecuvintenoi.

cos,sar,sur,sos,sus:soc,

5. Joculinsugirilor( Cumooatefi ?)

casa

noua

ctase<Z

luminoasd

A Propoziliaincurcati

@@@c@

7. Scrie dupe dictare:

Cu sania
Este isrnd.. Sorin estecu sora sa ls Sinaiq- Acolo a nins
mult Ei scot sania ls omdl
8. Joc de pornunlare

thn ca oft-n t aalan ea ghn,


32

pP /,9
pana

para
paun
penar
pitic
pune
prune
palat
potop
pescar
portar

pa
pa po pu
pen pur pro prl

pe
pes
apa
mape
sape
s5pun
spale

patru
pentru

ca-pac
co-pac
pic-tor
pic-tu-re
pri-e-ten

pati
piatri

apuci
repard
repeti
cumpiri

lupti
lapte

pepene
patine
pisici
iepure

Petru
Paul
Paula
Petrici
Panait
capra
crapd
pelican
cipitan
pilirie
portocale

per par pom pui corp port crap plop


Paule pecirare.EIpoartipildrie.Paresupirat.
AparePetru,un prieten.
- Uiteun pom,Paul.
- E un pir, are peremulte.

g"A*"fu"d"/.rd.
,qartlth y'aha lp,k.
ge/lda& {anl/ztc/a !
33

l. Transcrienumai numelede fructe legume:


9i

ceape,prune,ptoaie,
Iopatd,
pere,ptacutd,
^^_!"pl:,,,?odo"3l",
para,pattne,
apa,pepene,
Datru.
2, Una- mutte(Unut- mulli)

para- pere
prunS-

Derne_
capre-

pom - pomi

paun-

3. Cuvinteristurnate, Scriecuvinteleurmatoarein

plop -

pescarordineinversd:

apa,pop,crap,potop,capac,apuc,apus,sepa_ apa,.......

4. Cuvlnteprietene(cuintelesasemandtor)

33ib_=39;

prieten

5. Propoziliaincomplete. Carecuvantse potflve$te?

llyl?,"1noa1a
,. pu
Hanart
estecapitan

/ unpescar.
I unptop/ unpenar

.... I capac/ plut5/ vapor.


Pecoperta
e pictat........ unpdun/ o patdi un port.
I
6. Joc de comunicare

- Paule la pescuit?
- Petricde pevapor?
- Nu. Pefe a prinsun crap. - Nu.Panait
estepevas.
?- Joc de pronunlare.Spunerepedegi bine:

t e cap un capac,pe capac un ac.

8. Scrie dupi dictare:

1. Pekicee prietenulmeu.El e pescarpasionat.


A pescuit
pentrumineun crap.
2.-Peulinaa cumpdrat
pere.Ea punepe masdo pard
_
coaptd.
Euvreauprune.Voicumpdra
o plaseolind.
34

vY r y 1 /

vi ve va vd vo
vul vel vic vre tav

vapor
volan
vulpe
vulcan
viscol

vt-ot

ve-sel
vo-ios
voi-nic
vi-clean

vioari
Vasile
viorea Valeriu
Valentin
avion
aviator Viorel
val

var

var

Eva
Vica
Victor
Liviu
Pavel

vinovat
viruit
violet
invitat
vin

vis

Livia
Silvia
Elvira
Olivia
Lavinia
Violeta
Viorica
Veronica
Valerica

vot

mov

Viorele vesel.A avut un vis.


Virul lui, Victor,eraaviator.El aveaun avion.
- Viorel,vino vinerila mine! Vom
pleca.cuavionul.
- O. ce avionmare! se mirdViore
74bi0b,urna 4einai cta croqianill
-Vh*nia, a.teaa uaama /a,
JC

catetreicuvinte,
'1. Literalipse.Formeaze
completend
cu literepotrivite:

va r - v ar. . . .. - - - - - . . . . . . .v. i f l -

va[ -

vana-

2 . Cume e l - c u m e e a ?

vesel- yese/e
voinic-

vicleanvrnovat-

vioi - vioaie
votos-

3, Grupeaze
cuvintele
dupenumiruldesilabe:
vesel,val, avion,viorele,vapor,vdr, morcov,viu,elev,aviator,
covor,viitor,vot, vinovate,violete, primevard,
vinete,voi,valuri.
'l silabe

2 silabe

val

vesel

3 silabe

4 silabe

4. Aceeagiliteri la inceputulfiecaruicuvantal propozitiei.Careeste?

[]iorel trrea Dioara Ealentine


trinerila leni Edrul nostru.

5. Cuise potrlvetteinsutirea?

vioard
elevd
covor
voce

nou
placutd
vesela
noud

Nume de bdiat ----> nume de fatii

Viorel- Viorica
Vicu -

Victor-

Valeriu
-

VasileValentin-

7. Joc de comunicare

- Elvira,cume vremeala voi?


- La noie vremerea,Elvlra.

- Victor,Liviavinela voi?
- Nu.La noivineVoicu.

- Cumveivenila revelion,
Eva?
- Voi aveaun voalmov.

- Viorel,tu viicu mine?


- Euvincu Victor,Vicule.

36

ci Ci ati6i

cio ciu ici tici rici

ctna
cine
ciocan
ciorap
cioari

vecinS
narcisd
minciund
ciciuld
ciuperci

Lucica
Lucian
Cecilia
Cicerone
Ciprian

cinema
cineva
citire
ciripit
cicoare

vecini
narcisi
minciund
ciciuli
mdciuci

circ
tricicletd
cioc
ciuperci
ciob
ciocolatd
ciocinitoare meci
strilucitoare cinci

tac
taci

plec
pleci

arunc
arunci

arici
aici
pitici
papuci
licurici

alunec
aluneci

E ora cinci.Luciannu e aici.E la circ cu Cici.


- Cu cinee Lucian?
- Cu Ciprian,amiculsiu. Ei cauti nuci.
- Lucianiatd un arici.
E acolo. la maci.
- Aici ! aici ! nu te teme,mii arici !

37

{. Gdsegteintrebareapentrufiecarerispuns:

?
?
?
2. Una-

La circvineLucian.
Luciane cu Cecilia.
La cinemaesteCecilia,Lucian.

multe(unut- mulli)

rac-raci

melc-

cuc-

pitic -

nuci curca-

luncdpisicd-

3. Transcriepropozitiileadevirate:
LUqanar\

2 cinciani.

u ctna are

Vecinul
luiLucianeste(

/ o cdciula.
- Marcel.

6. Cuvintegemene

eu coc- tu cocl
euprec-

eu arunceu alunec-

eu storceu apuc-

7. Cuvlnteamestecate.Unegte-le
ln expresiicu inteles.

circulacu

invitdo
pleaci la
coace

orc
plecinte
vecine
tricicleta
5. Ghici ce e ?

Cineareacemici?
8. Scriedupedictare:

Prietenele

Cicicu Luciapleacela Cecilia.


Eleau luatnarcise.
Mama
Cecilieile invitesa ia olacinte.
Un arici
q:"grd
Unaricicirculdprintre
mdrdcini.
Else speriede un
..
licurici.Princopacisuntciocanitori.
O cioarae ca un teciune_
38

d DdE

di da do de
din dic dis doa

du

de
doar

ad

::t :il:: Y:l:" 3itrYw


dud

pod
nod

ca-di

coa-di
stra-di

durere
dictare
pidure
cdlduri
sandale

vin-de

Diana Ut-liL

pier-de

Doina

prin-de

Dan
Doru
Tudor
Dumitru
Daniel

Dorina frS

adund
aPrinde
admiri
adoarme
discu6

dator
darnic
dornic
rodnic
duios

Esteduminici.Radupleacicu Dinula livadd.

Aici e un dud plin cu dude. Dudelesunt dulci.


Raduia o cani cu dude.O va da Danei.

Teodorase duce la doctor.O doareun dinte.


Pedrumo vedepe Dorina.Eaaresandalenoi.
Tudore la neneaDinu.El aduceun ied.ledul
e ca un nod de mic.Cademereu,dar se ridicd.
Eck dentena, fio*

ott ; A"-ut*. tlhrrna

a,/.o;M/elntttthre, fiarlo a" aiztlfr din /af

'1. crupeazd cuvintclepe cgloane,dupi numerulde silabe:

dor, medio,data,aduna,des, adie,ied, dornic,dulce,ud,


pidurar, melodie, dinte,duminica,rotund, roade, doare,
cade,adunare,pierde,departe,dulap,deal, doctor,drum,
adepost,desparte,cald,desen,discute,cadou,pedure.
2- Formeazi cuvinte noi, dupAmodel:

duce- educe

prinde-

ooarme-

3. Cuvantulinversat.Scrieliterele
cuvantului
in ordineinverse.
pod,
dop ,d o i ,d o r ,dac ,dud:
......... - - . . . . - .
4. Numede biiat **> nume de fati

Dan- Dana
Daniel-

AdrianMed6lin
-

TudorTeodor-

5 . Cume e l - c u m e e a ?

ud- udd
cruo -

rolunodarnic-

cald surd-

6. Unul- mulli(una- mutte)t

dar- daruri
caoou-

pddure
datorie-

doctorcooru-

7. Propoziliaincurcate.Agazdcuvintele
in ordine:

dude Dinu
aduce
dulci
8. Joc de comunicaae

- Teducila pedure
vreodate
-

40

Da.Meducdesla pddure.

- Ai vreasd deviidoctor?
- Da.Dorescsd devinun
doctoradmiratde oameni.

s9* y
ceg ceag
9oa

9i Su Sa io 9i
Sar gap
pe$ noag gco
tat

-?-&.

gine
magini
vigind
rugine
rogie

gase
gapte
gapci
garpe
goaptd

Migu
Ldbug
$asa
$andru

mog
cog
cocog
orag

Vigan

postat

Sosea
giret
gcoali
gcolar

pogeti
gosete
goarece
cagcaval

pogtd
pegte
gtiuci
ceagcd

cite$te
privegte
cunoagte
muncegte

Esteora gase.Sorincitegte.$andru
privegtela un pegtedin acvariu.Pe
straddtreceo magindrogie.
MiSuesteun motinag,Areculoare
cenugie,
SemigceuSor.
- Salut,Migu!Tu gtiisa citegti?
7
Migunu estLgcotai.Nu cunoigre
}r
literele.Se uiti giretla u$e.
lrt\,
Oarecauti un soricel?

9ou;t" cfue.

na 6k!eu,hh,
-44'2na
4',\

l. CitegtoSi despartein silabecuvinteteurmiloare:

giroi,pdpugS,
cregte,nag,rogu,dug,mdtusa,
roscat,
cdmasd.
grtre,
vopsegte,
lI|e,-gt,
ugd,paragute.
mdnugi,opregte,
linigie,
urmareste.
ostag,vede,megter,
glr,mugtar,cenugi,cogmai. '
2. LiteraI in locul lltereis I

sa-ga

cos ous-

cos -

scoaldmuscd-

3. Unul- maimulti(una_ maimulte,


mo9-mogt
cocog__
u$e_
nag-_
Scolar-_
m a g in a goim- _
megrer-_
gmala_

visine
-_
pdpu$d-

camage
-

4. Potrivegtecuvintelepropqzilieii

tsu--.-_ gtie.
Tu
- gtiu.
El
9tii.
5. Cuvlntecertate
linigtit
9rret

ruginat
sincer
m$cat

nemigcat
nelinigtit
nelinistit

7. Bifuazerdspunsulcorect:
Un cocogare pene:
loptite
ro$cate
rugtnate

Noi

gtiu.

Ei

9tim.
6, Ceinseamnicuventul?
cocog\
copil
gcolar --.-t
copac
\ pasdre
gtiucd
corcodu$
pegte
la$iesteun numede:
pe$te
para9utA
orag

E. Scriedupddictare:

Migu9iNicugor
auplecatla Timigoara.
Magina
lortreceiute
- _ gosea.
pe
Timi$oara
esteunorr" mare.ni"i r6"uieii",iirg"

lui Misu.
A'

il0

tn

in
in-tre
in-cet
in-spre

im-pa-ci
im-par-te
im-pug-ci
im-pie-di-ci

incipere
incercare
incredere
intoarcere

in-ce-pe
in-tre-ce
in-ca-pe
in-tin-de

impicat
impiturit
imprigtiat
imprietenit

impicat
incuiat
neincuiat neimpicat

i-not
i-nalt
i-nec

incarci
incurce
incearca
indeamni

in-no-it
re-in-no-it

La inot
incd nu e intuneric.Mirceae cu Tudor.
- Tudore,neintrecemla inot ?
Mircea!
- SAincerc5m,
intrecereaa inceput.Tudor
inoati incet. Mirceail intrece.
E multinaintealui. El rimAnede neintrecutla inot.

- g{ukL, q&i 6(i io.nfr?


n d fu,trap.
- ffi&, dan,,4&kcea'
43

{. Cltegtegi transcriecuvinlelecare contin litera


!:

rnouneatmparatutui
cregtea
unmesteacdn
inalt.
lmpreundcu prieteniimeimeintrecIa inot.

Vara, in lanurilede secard canta multe ciocdrlii.


2. Silabalipse.Completeaze
cuvintete
cusitabah sauh.
Atenfie:lnaintede literap sescrieliteraq nuD.

_cet, _tunece, _pdrat, ne_trecut, _pietrit,


_cercare, ne_pecat, _tre, _prietenit, _tristat.

3. Silabacu litera!. Sublinjazd


silabain carese afleliterai:

incd, intuneric,intrecut,incepdtor,impdrat,neintrecut,
inec,
neimpacat,inot,inarmat,tmpietrit,inalt,reinceput.
4. Cuvinte
certate.
Scriedupemodel:

intrecut- neinlrecui
invins-

5. Cuvinteadunate
in + cerc=
in + cepe=

inarmatinlocuit-

in+vie=
in + cuie=

TntorsTnsemnatin + torc=
in + doi =

6. Raspunde
laintrebari:
in ce clasi egti?
Cui ii placesd inoate?
7. Scrie dupi dictare:

in clasde linigte.
lncenua sunarsoneria.
Neintrecemla recitatversuri.lnceoeu
primul.ApoiincearceMarin.El se incurcd.
Danail scoatedinincurcetura.
8. Joc de comunicare
- Te intrecila inot cu prietenii? - Ai increderein tine ?
- Nu. lmi places6 inot incet.
- Da, am increderein mine.
44

eAa
mand
rAmi
lini
stdni
sldncd

ma ta fa ta
mat ral man can nan
cuvdnt
pimdnt
centec

rAde
rim6ne
mindncd

paine

16s

c6ine

pl6ns

16u

rdnd
vdnt

a tari
a piri

romAn
romanci intii
int6mplare
Romdnia romanesc incAntd sdptdmAni
Elena,Marcelgi Gdtdlinse
intrec la cdntat. Eu remancu ei.
Mieimi plac c6ntecelelor,
lnt6i cdntd Elena.CAnteculei
e
despre patria noastri,
RomAnia.
CitSlin rim6ne la urmi. El are
in mdni un nai.NeincAnti cu melodialui.
leri am trecut cu tata pe la o st6nd.Acolo era
un cdrd marede oi. Pdgteape un cAmpintins. Un
ciine marestitea mandruintre oi.
l/'Annloiloila /a /uituili /utnd ttetp fufi,aph.
G.A.ine.kme*. nfuuArcahut rye.dp
o/tttrcd,,
45

{, Transcriecuvintelein tabel,dupdnumirul de silabe:

pand,randunicd,
pareu,
sarmd,
camp,
maine,
c6rd,cArmd,
rad,spranceane,
scanteie,
amerat,
vanatoare,
romaneasce,
cant
tanAr,
incenta
, parat,rade,tareste.
mand
ru.
I silab;

cemp

2 silabe

pene

3 silabe

4 silabe

spranceana rendunice

2. Ce literalipsestedin cuvant:i saua ?

Vlndtorula plecatcu cnineles5ula vnnat.


Dn rtrndul lntli st5 mnndru Daniel.
Rndunelelese lntorc Dn Datrialor.

3, Cuvinteadunate
in + canld=
i n + t rec e=

cu + vant =
a + m a n e=

camp+ ie =
c6nt + 61=

4. Propozilialnfoia6, Taiecu o liniecuvintelecaresuntin plus:

Laconcert
cante...........
pdserelele
/ Toader
/ cainele
/ o rame.
Romanii
se mandresc
cu ......vantul
/ impdratul
/ patria/ raullor.

5.PropozitiaincurcatS.Agazdin ordinecuvintelel

Fa"r"aF""d";lE E td f"e"tel
intotdeauna fra"i fal
@ @
6. Cuvintecu litera Lsau a
Scriecincicuvintecarecontinlitera! Sicincicuvinte
carecontinliteraa.
7. Ghici ce e I

Cineftecepe fapoartd
gi cAiniinu tf ktrd ?
(tutnav)
46

Oaseti pfacSistd tn cuScd,


rPe[uSmtniisdi ti muScd.
Qbni.ac)

b 86g
bel
...t..

ba
boa

bi

bra

bari it'
barcd w
banci
balti
barbi
boabi

biiat
bunic
bitrin
balon
balcon
baston

banani
caband
albind
lebddi

Bucuregti
Brdila
Bragov
Sibiu

albd

albastre

umbri
umbrelS

bn bo be bu
bre bri bri rab
um-bld
plim-bi
rab-di
im.bra.cd
in.trea-bd
stri-ba.te

Barbu
gerban
Sabina
Bianca

ban
bec
bob
bloc
brad
basm

bomboane
sambure
simbiti
septembrie

porumb
porumbel

cub
cuib

Barbuareo barci, Bucurelare un bob.impreund,vara


se.plimbicu barcape un lac din Briila. larnapleacecu
bobulla PoianaBragov.
Sebastianeste prietenulmeu.El locuieste?nSibiu.in
septembrievoi pleca la el. Vom stribate parcul
Dumbrava
Sibiului9i nevom plimbabucurogipe ilei.

-.Bunhu/ dn*iM,a^.
Aa, e ldlchn yi a,to6anta a,lhn
47

L Transcrie
cuvintele
silabain careseaflSsunetulb:
Sisubliniazd
iarbe,bun,banda,trebuie,
orb,bulina,busuioc,
cablu,biberon,
roabd,blond,bubuie,bilet,tablou,bucurie,binoclu,
bou,robinet,
sabie,bolnavd,bunicd,rebus,curcubeu,
tobe,arbore,arbitru,vorbd,
cerebug,sabie, bunetate,tulbure,ba16,vrabie,rdbdare,blane,
intrebare,cioban,balaur,sobe, butuc,bine, boboc,serbdtoare,
brusture,album,corabie,bleu,beretd,biserice,tabl6,berbec,alb,
bataie,brutar,burete,borcan,Bran,Benice,Bratu,Bucur,Tiberiu,
Mirabela,Beatrice.
2, Cuvintebuclucage,Cite$tegi compar5perechilede cuvinte:

pun- bun
par- bar
para- bare

pune- bune
pere- bere
poala- boala

patd- bata
parce- barca
pompa
- bombe

3- Cuyintemicaorate.Scoateprimasilabddin fiecarecuvant:

intreabe,plimbare,robot,berbec,cioban,bolnavd,
bulind.
a -fHltii

ale c|Ivantulsi. Scrie catevadintre ele.

bunic,bdiat,barc5,caband,borcan,basm.
Exemplu:
bun,bucuros,
obosit,
bland,.........
!!!!q - batran,
S Cuyintecomplicate.Explici intelesulcuvintelorsubliniate.

Barbuse da cu bobulpe omdt.


Bobulde piperesteiute.
Barbustd cumintein banc6.
Bunicula deousbanila o bancd.
6. Cuvinteperechi.G6segteperecheacuvantului:

bun- bune
alb-

betranbland-

7. Unul- mulli(una- multe)


barbd- barbi
bunicbarceberbec
4A

8. Modificeformacuvantului,dupi modelI

bani - banii
ciobani- _
bdtrani-

buniciarboriberbeci9. RisDundela intrebirir

Undelocuiescbuniciitdi ?

Cumestebunicultdu?
Darbunica
ta ?

potrivit?
lO. Propoziliaincompleti.Careestecuvantul

Barbuareo
Branstdla
Bunicaimi de

bomboane.
barce.
umbre.

ll. Text aplicativ

La bunici
E luna septembrie.Barbu e
bucuros.El pleacdla Bragov.
Acololocuiescbuniciilui.
Tiberiu sta pe o bancd. El
intrdin vorbd:
- Cume bunicultdu,Barbu?

meue betran.
- Bunicul
Are
o barbd mare, albd. Parcd
esteun impdratdin basme.
- Darbunicata ?

- Bunicameaestebund.imi spunebasmeminunate.
Ce bineestela buniciI Cu ei oarcde mereusdrbetoare.

@ riujor
jeton
jeleu
juriu
jurnal
jandarm

joa

ja ji je ja ji
raj mej naj

Jiu
Jana
Jenicd
Jianu
Joiana

joacd
coajd
plajd
vraji

cojoc
bujor
stejar
mijloc

ioc
iuEi4t

bujor
-mb{jorat

etaj
garaj
marcaj
patinaj
avantaj

joc
joi
jos
jur

iar

jumitate
jucirie
prajituri
vitejie

ajuti
judecd
v6jAie
inconjuri

curaj
curajos

primejdie
primejdios

E*

rnare vijetie. Vdntul vajaie tare. De jur imprejur


:ad.sfo?i mari de ptoaie.Jianu e curajos. ef o aiutaie
&nica si intre in casd.
Joi-am fost cu Jana Si Jianu la Jiu. Am luat cu noi
murtejucdrii.Am stat cu ptricerela plaji.

8*

a8 ' {rmt.k

8k u a1nnfucot
50

ca,Lo to.rt flnt

l. Despartein silabecuvinteleurmAtoare:

baraj,jug, jale,ajutor,va ej, jucetor,parjol,placaj,imprejur,jet,


incurajat,jder, masaj,jir, jumulit,bej, stelaj,vijelie,jure, vajait,
protejate,
prilej,pajigte,prjama,
ruj,grije,jend,jerbd,jambon,jupan,
jungla,jura,jeluiegte,
colaj,Jean,Bujor,Cojocaru.
2. Scaracuvintelor.Ordoneaz5cuvinteleduDanumdrulde silabe:

joacd,jucator,
jucarie.
joc,juceriile,
3. Unul- mulli

6ujot- bujori
jder- _

jandarmjucetor-

4. Cuvinteprietene.Grupeazdpe coloanecuvintele
asemdnatoare:

joc,aiutor,jucetor,ajute,incurajat,
joace,curaj,ajutat,
jucerie,
curajos,ajutorare,
Tncurajare,
ajutdtor,
incurajatd,

juceug.

5. Propozitia
incurcata.A$azecuvintele
la la locullor.

tr;rtel f.l

[eni-Ea nucariil larel

Euraios.-l
m E baEil fJianu--ltr
6. Cuvinteriticite. Agazd-lela locullorin propozitie.

Bujorulromanesc
esteo plantd_
pesdraci.
lancuJianuii_
Uncopil_
ii ajutepeceimici.
7- Sqriedupe autodictare:

J{amd,fba-fr/uLtdlA,
G&grbtt*,/aadp/n;.
8. Deseneaze
unjoc decopii.

. curajos
protejate
ajuta

9. Texteaplicative

La ptaji
Janagi Jenicdau plecatla mare.pe plajdei au int6lnit
pe Bujorgi Jora.Au intratin apdcu curaj.Mirajulvalurilorii
bucurdpe copii.Joacacu valurilee ca o vrajd.impreund
jurdcd vorvenigi la anul.

Jandarmulcurajos
Janaa plecatcu Jorala TarguJiu,la bunici.A avutloc
o intrecere:Cel mai curajosjandarm. Dupd judecata
juriului,Janaa cagtigat.
A primitcadouun bujorgi o cutie
jeleuri.
cu

La joaci
Estejoi,Jenicda iegitlajoac6.Sarein jurulunuicopac.
Apniurcdin el.
Cerulse intunecS.Pe jos cad pic5turijuc5uge.Ventul
v6jSietare.E marevijelie.
Jianuaregrijede cei-mici.ll vedepe Jeniciin copac.
-Se suiedup5el curajos.
il alutdsd coboare.
- Ai nidejdein mine,Jenici!
- Bravo,Jianu! Egtiun bdiatcurajos! ii spuneJana.
Te admirdm
pentruajutorul
datluiJenica.

#
52

{D

h H /og(

ha
tlt

hord
hald
halat

hotar
hotel
hohot
haiduc
hanorac
hipopotam
hrani
hrinegte

ih

ho
hir

haini
harti
holdi
hrand
halva
Mihu
Mihai
Mihaela
Mihnea

ha

hAr

hra hrd

harnic
hoinar
hornar
haihui
m6hnit
Haiduc
Horia
Humulegti
Hunedoara

hotirAt
hoti16gte

ha

hu

han
hol
horn
hram
hrean
hdrtie
hirmilaie
hdrnicie
hotirdre
hoinar
hoindregte

Tatil lui Mihaia hoteratsi plecala Hunedoara.


Acolova lucracu hirniciela construirea
unuihotel.
Mihaelaa primitde la Mihneaun pui de hamster.
Ea e mihniti pentruci nu gtie cu ce sd il hrineasci.
;/fa^;1&/rotd6d/dnt,

ffii,l*tadaadt ui,dnzn

ghla-/rn/o,il,$- 4.4r,,
9AAnrnnnAan/nko!
53

'1.Tianscriecuvintele9i subliniazisilabain carese aflesunetulh:

hain,mohorat,
buhai,husd,inhamd, aha, hemesit,
puhoi,
haltere,
mohor,mahala,
hambar,
hop,hotd,hai,pahar,haraie,
aho,mahmur,
sihastru,
tarhon,har,Mihu,Haralambie,
Haiduc,
Hunedoara,
Humule$ti.
2, Clvinte micaorate.
Scoateprimasilabadinfiecarecuvant.

halat,Mihai,hotare,
haiduc,
nehoterat.

3. inlocuiegtelitera subliniatddin cuvant !

ndt - palat

hore-

lotar
hdrtie-

notharnic
-

4. Silabelipse.Completeaze
cuvintelecu silabepotrivite.

h o-_
h a-_
h ar _

_-har
_-hai
_-hu

5. Mult e-una(M u l l i -u n u l )
hore- hore
holdehainehotare-

hoh Ar ---- e Ji-Mi haiduci*


holuri-

6. Cuvintecertate.Unegtelecu linii.

harnic\
hoterat -\
inhemat

nehoterat
neinhamat
\lenes

7. PropoziliaincompletS.Completeazd
cu cuvintepotrivite.

Horia,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .?. . .
Hai

8. Jqcul exclamirilor ! TranscrieSicitegtecu intonatiepotrivitd:

Ha-ha-ha!
He-he-he!

Hd-hd!
Hi-hi!

Hooo!
Huuu!

9. Texteaplicative

Hirnicie
Horiae verul meu.El locuiestein satul Humulegti.
Acuminhami calulsiu, Tarhon,ii puneham nou.Ari
un terenla hotarulsatului.GeharnicesteHoria!
Vine Haralambie.
El a umblathaihui.Are o haind
rupti. Estemohor6t,
Mihaiii spunehoterat:
- Hai la munci ! Dacdvrei hrani buni. nu umbla
hoinar.Aici vom aveaholddbund.
- Mihneatrece cu hotirare la treabi. Muncesc
amendoi.Radin hohote.

Hainalui Horia
Mihaie ordonat.Are mereuhainecurate.
- Salut,Mihai!
- Salut,Horia!
- De ce egti mohorat?
- Hainameae descusuti.
Horiail ia cu hotirAre:
- Haicu minela MihuI
Mihue croitorharnic.Hainalui Mihaie ca noui
acum.Mihaigi Horiared.Se duc la hori amdndoi.

55

@*

g6
go
gd
gan gas SaS gra gri grd glu

gara
gurd
gumi
glumi
glugd
gisci
gdrld
grabd
groapi
griji
prag
drag

ga

guler
greier
graur
g6scan
gindac
cigtigi
gdseste
glumegte
grebegte
m6ngiie
sigur
singur

gusti
roagi
strigd
alungi
alearga
Olga
Marga
Magdalena
Margareta
Gabriela

gol
gri
gros
g ras
greu
Gabriel
Grigore
Grigorag
Dragos
Bogdan

gard
grad

sat

gdnd

Margareta
esteo gospodinA
harnice.
Ea a pregdtitcu griji supi de giini.
Ldngdgardulde la gridinecinti un greier
Dragoggi Grigoragil ingdni in glum6.
Grigorearein gridini un gutui.Ei ii di Gabrieleio
gutuiegalbend.
- Cegustoasie gutuia,Grigore!

gogd*n
'Mngdalerra Mh'.ein g,tandk
56

l. TranscriecuvinteleSi subliniazi silabain care se afle sunetulgr

grinde'
grau,gaure,magar,gutuie,toiag,gladiold,
gr5dina,
stanga'
gramada,
vagon,pung5,gaina,gustos,grup,greunte,
pagube,
pregdtire,
iugdminte,steag,coleg,dunga,gdleate,
guturai,papagal,grindine,
ograde,mugure,bogat,strugure,
gripa,galben,
Grivei.
gremadd,
glas,margarine,
Gavril,
galugce,
2.lnlocuiegtetn cuvinteliterag cu literag:

cet- get
cand-

mecarstance-

coala-

3. Cuvintealintate

gandac- genddcel
magar- _
grerer
-_

gurer-

mugurestrugure-

4. Cuvintecertate

plin -

setac- bogat
slab-

agare-

u9or-

propoziliile:
5. Propoziliahazlie,Corecteaze

Ungardurci pe gandecel.
Grddinase ducela Bogdan.
R am aagas ito g d i n d .
cuvintele:
6. Propoziliilncurcate.Potrivegte

Gabrielaeste
Grigorepleacela,

gurera9.
grebite.

7. Cineface a9a ?

*"J
vj

Piu! Piu! Piu!


Clonc! Clonc! Clonc!
G a ! G a !Ga !
Mac! Mac! Mac!
57

8. Texteaplicative

Gogu
Grigoreare un migirug. Se numegteGogu.La gdt
are o curelugi galbeni. Estetare drigilag,
Goguste singur.E langi gard.Grigoreit strigi.
Migirugul vinein grabd.Biiatul it mangaie
bl6nd.
- Haiin gridine,Gogule!
Gogu nu are glas. Scoatesunete
groase.Apoi vine in gredinddupi Grigore.

La grddini
Margae cu Gabriella gridini. Ei culeg legume.Au
umpluto geleaticu ardeigragi.
Vine Gabriel in grabi. El are in mdni o pungi cu
struguri negri. Gabrielail roagi si ii dea un strugure.
Biiatul ii di un struguregustos.
Copiii alearge,spun glume. Glasurilelor se aud de
departe.
In amurg,ajung acasd.Mamaii agteapti in prag.

La gard
Gabriela gi Margaretasunt in gari la Gdrleni. Ele
pleaci la Govora.Au o grimadi de bagaje.in tren e un
grup de copii. GlumescAi se gandescla ce vor gesi la
bunici.
in gari la Govora le agteapti bunicul Grigore. ploui
tare,Gadegrindini.Cu greu,in amurg,ajungicasi.
Bunicale suride cu dragdin pragulugii.
- Bun venit ! Am stat cu mare griji. Acum, ne vom
adunala celduri,si nu vi ia vreo gripi.
58

geGetr9"
rege
lege
minge

margea
Geta
Gelu
George
Georgeta

gen gea geor gerl

geme
ninge
merge
curge
culege
atinge
ajunge
impinge

geani
geaci
geantd
geamdt

Eugen
Angela
Genoveva
Geanina

ger
gem
geam
gest
ager
urgent
degeaba
degerat

Buniculii citegtelui Eugeno legendddespreun rege.


Pentruce era agerin luptedugmaniinu se atingeau
de lara lui.
Georgetaare o pipugi noue.Angelao atingeincet.
- Gegenemicigi cq priviriagereare!
adaugeGeorgeta'
Ea nu pl6ngeniciodate,
E ger mare. Ninge incet. Gelu i9i drege sania. Va
mergeimpreuni cu Geaninala sdniug.Saniacurge
ugorpe derdelug.

l. Transcriecuvinteleti subliniazisilabacarecontinegrupulgg:

1nger,gterge,gel, deget,trage,geamantan,
sange,gene,
segeate,unge,gemene,strange,sparge,agende,vergea,
stinge,general,german,
plange,
drege,unge,legendd,
Gena,
Angelica,
Argentina,
Eugenia.
2. Cuvintecu grupulgg . Scriecatecincicuvinte.
. num ede pe r s o a n:eG e l u ., . . . . . . ...........
. numede lucruri:mdrgea,
3. Numede fati - nume de b;iat

Gelu- Gefa

Georoe-

Eugen-

4. Cuvinteincomplete.Adaugdsilabegiformeazdcuvinle.
/..

/./-

ge\ ......._ Ge\

-\

_..ge

5. Silabeimprigtiate. Compunecincinumeoe

persoane:a, lu, Ge, Geor,ta, ge, An.


L Unul- mulli (una- multe)

deget- degete

margea
raget-

geamdt-

geanalegende
-

7. Propozitiiincomplete,
Alegecuvintepotrivite
dincoloana
dreapte:

ceorgeareo ...........
cu buline. lgeani/ legenda
/ minge.
Eugenia
a avutunviscu un....... Iinqer
/ deqeaba
/ oest
AngelagiGetasuntsurori..........
gene
/-gemene-/
lmErOete

a . c uvinte gemene.Scriecorect,dup; model:

@
merg
ajung
cureg
60

,z-i--\

merge

\::-/

merge

@
:.":

9. Texteaplicative

Mingea
Gelu are o minge noui. Cu pagi ageri iese din
curte.Tragecu piciorulin minge.
Mingeasare departe.Se opregte?n geamul lui
neneaGeorge.Geamulse sparge.
Geluisi ducedegetelela cap.Plingeincet.
Cinevail atingepe umdr.E prietenullui, Eugen.
- Nu mai plinge, Gelu !Sd mergemla nenea
George ! li vom cere iertare. Apoi vom merge cu
mingeapeterenulde sport,
Ninge
E iarni. Nue ger.Ningemereu.Getaste la geam.Cu
priviriagerese uitedeparle.
Georgevine de la gcoal6.Pe geneare stelemici de
nea.Mergerepede.Gandcade,gemeincet,
Goergesosegtela vreme acasi. Stringe bucuros
manaGetei.
reci! se miri ea.
- Nuai degetele
- Mergemla seniug.Nue germare,spuneGeorge,
Gemenele
Geta gi Angela sunt surori gemene.Ele seamini
mult.Suntbrunete,
au genemarigi priviriagere.Cinele
poatedistinge?
Geta are degete de pianisti. Toate colegele o

admirS.EacAnti genial.
Angela este mare sportivi. Are o geanti mare. In ea
duce o minge. Merge mereu la sala de sport, Poarte
papuci cu pingele moi. Angela va ajunge o mare
sportive.
61

te
te ta tu
tea tin tur tin tat ret
ati
rati

lara

brat
Jucu
lan!
Jicu
Tanla
9an!
Constanfa colt

leavd
!eap5
!u4ur
lanlar

viati
piafi
ceatd

line

tepos

$pa

lanlog

leclie
atentie

invati
invilat

invali
iste!
inalld
vorbdret
inleapd in{elept

ba!

Tutu

vacanti
mustald
prepelili
veverifi.
dimineali
inveletoare
invilituri

Codrufa
Crengufa
Lumini{a
Laurentiu
Jindirici
intetege
mullume$te

Tanlae in vacanle.Dedimineali a plecatcu mamala


piali. Eleau cumpirato ra!5,lelinegi ciupercufe.
in piali sunt multioameni.O betranevindeaseminte.
Un ldran cu musiatdtrecealanlog cu un !ap.

g{a,-"t'euerrla,Wb!,rn4?ldie,d,tar?2,.
eote.narna
62

tdnd'

t. Transcriecuvintelegi subllniazdsllabacarecontinesunetul!:

clanta,cerule,col!,lintegte,strul,ascutit,!ap, o!et, lintd,


vointe,lugui,crel,laraie,tarc,tinerete,
mo!,lelind,ma4i,ligld,
prel,seminte,
cutit,betranete,
larug,vilel,t6ran,15rm,Nite,
Galali.
Tepeg,
Tibucani,
Tantereanu,
Tugulea,
Tiriac,
2. Cuvintealintate.Schimbeformacuvintelordupdmodel:

casa,sanie,stea,lab5,caine,vrabie,cal, broasce,poiane,
bunica,
brad,caiet,blane,cog,cutie,dinte,linie,grddind.
Exemplu:
casd- cesuld
3. Una- multe(unul- mulli)

carte- ce4i

roatd -

poartabdiat-

dintemunle-

4. Numealintate

Danton-

Anca- Ancula Olga-

Mitru-

Maria-

Vlad-

Petru-

5. Care-icuvantulpotrivit?

Euce .
Iu canli.

Eucaut.
Tu

Euinot.
TU

Eulupt.
Tu

6. Cuvintecerlate

istet -=--.-_
vorbdret \
lanlog

modest
prost
tdcut

7, Cuvintecu doi de !. Scriepropozitiicu ele.

lanlog,,tu4ur,
!an!ar,Tutu.
8. Ghicice e !

aUna,t^;ai
ttaffilil

9oA^*nA"o7nV,oeo

&n<ali.tn dintu'ar d !

rnm, !
'atdh &dohru.la

67ia eaayrirep)

(eniah ed aitep)

63

9. Texteaplicative

Muntii nogtri

/j

,-l:l
tn--'it
Neam!.^
'1Ti'-:ii"*ili
Aici sunt mulli .-.4 .#

4',
r*g;i;::l-ill
munti.In vacanleplecem

g u l l ler t t

lr lud rrl a tl

Ganq

-i -

'r

!i

:.,.i
" F_

intdlnim veverile.Ele au blenile maronii gi codile


intoarse pe spinare.Se caldri iute in copaci. Uneori
lin intre lSbulealunegustoase.

TepeScelinlelept
Petru! Si Miriula au invetat in leclie despre Vlad
Tepe9.El a fost domnul Tirii Romanegti.Era drept,
curajosSi intelept.
_ Pe cei nedreptiii pedepseaprin tragerein leapi.
Oameniicinstiliil preluiaumult.

invilitoarea noastri
DoamnaLuminila Tarneae invilitoarea noastri.
Dimineala,
cdndintri in clasd,ne riciicdm,cuminli,in

picioare:

- lunn dimineafa,
doamniinvifitoare ! o salutim
politete.
cu
- Bund dimineala,copii !ne rispunde ea cu
bl6ndete,
La ieclii, toli suntem atenli. Ea e mutlumitd de
rispunsurile noastre.Mereune di poveteinlblepte.

zZ * &
zar
ziui
zAnd
zebrd
zahdr
zarzdr

zu
zam
Fl.

t , . i:

zd z6 zi zo
zam zboa zbur riz

razd
vazl
varza

t{) barzi
brazdA
iB
muzic
m
uzicd
Cezar
))

5l

/<

zi
zid
zar
zbor
zmeu

Zina
Zoe
Eliza
Lizuca
Luiza

,!)

zice
zboard
zburdd
zeregte

viziti
vizite
amiaz
am
iazd
sul'prizi
surpri
zimbeste zaf
zarzet
zAre
zid

zidar

pazd
paznic

Rizvan
Tarzan
Zaharia
Azor

zburdi
zburdalnic

iaz
haz
prdnz
mAnz
miez

zembet
zimbiret

In zoriizileirazelesoareluizdmbescvesele.
La Zoo am vdzuto zebri gi un cimpanzeu.
Zoe a cufeso varzi din gridina de zarzaval.
La orizontse zdreao barzd.
Rozaliaa primitin dar de ziuaei o bluzi roz.
Eu am zis de zeceori cite zecezicdtori.

% am"hld a aot ai7ithVe7rl;*,,fiA7rnn * 6q*.


65

{. Transcrie
cuvintele
silabacarecontinesunetulz:
9i subliniaze
zar,
buzunat,
buburuze,
azi, astezi,bluzdt,zaiavat,
. .zepada,
brenzd,mazerc,cozonac,buz6,agazd,necaz.poezie.zmeurd,
panza,zrlmzet,viseaz5.zambile,viteaz,zgomot.zmewe,orcz,
oanseaza, paznic, otz, lucreaz6,zambet, Vaz, zale. loz,
vanzdtor,zepade,cazan,vizileaze,zadarnic,zorele,2."a, .rri.
zeama,aagaz, rcZ,cizme,muzeu,traverseaz
e, Zimnicea,Zalau.
2. Litera! in locul litereig !

sa|e- za6
sare-

vase -

seamevarsa-

sarrossac-

groasd-

3. Litereimprigtiate. Compunecincicuvinte.

ez e
bra
4. Una- multe(Unul- mutli)

|ade- Ezi

sfadecoadi -

braddud-

5. Cuvlnteadunatecu literaZ.AgazdliteraZ in fatalieceruicuvent.


are,ar, ace,ori, meu,|ar:zare,

6. Cuvantul
cu literaZ lipsedinpropozilie
In lunamartiesoarele
maiIare,
La amiaze
G iooete.
rn veztse aude_
albinelor.
Mieii_
pe camoii.
7. MemoreazA
gl scriedupi autodictare:
Ziuase mdregte, Gredina
a invezit,
Zdpadase topegte, Cinea venit?
66

8, Texteaplicative

Deziua Lizucii
Astdzie ziua Lizucdi.Are zece
ani. Ea se trezegtein zori.
Mama a pregitit un tort cu
zmeuri. Bunicaii di o bluzdroz.
Ce surprizi plScuti !
La amiazao viziteazeprietenii.
Toli zambesccu bucurie.li dau
cinci
Zinaii deruiegte
Lizucii un tabloucu crizanteme.
zambile.
incepemuzica.Toli danseaze.E zarvdmare.
Cezi minunatepentruLizuca!
Zi de iarni
Ningelin.Zipadase agternein stratgros.in miezul
zilei,razelesoareluiabiase zerescprintrenori.Copiii
sar zglobiiprin zipadi. Siniile parcdzboari. E mare
zarvepe derdelug.
Seara se intorc acasi cu zimbetul pe buze. La
televizoril vor vedeape Zoro cel viteaz,
Cezi minunat5au petrecutpe derdelug!

in grddinade zarzavat
E o zi de vari t6nie. Razelesoareluiincilzesc mai
pulin. Azi am culeszarzerezemoasepentrucompot,
Dupdprdnzam pregiti o surprizi mamei.Am cules
zatzavaluti din gridind: praz, varzd, mazere. Toli
zambimveseli.
La orizont apare luna. Razele ei vor umple
vizduhulde lumini.Zirile se intuneciincet.
o/

g i G is,9
9i"i
:!na.
ylSgl
Virgil
l{"gi.
:urS1
Dergtu
Giurgiu
argint
argintiu

gim gic giu gin gint

regili
pagine
margine
imagine

gingie
gdHgie
religie
igiend

gingag
giga.nt
tragic
magic

Ligia
Virginia
Georgici
Georgiana

rugini
ruginiu

gitdgie
giligios

argitd
inginer
ginere
limnasticd
mingi
pungi
colegi
couri-gi
gingesie
gingag

Virginiaadmirdo imaginecu crengide mir.


Georgiana
gi Sergiusuntgemeni.
Pe margineaterenuluialeargiGeorgicd.
Gdpgunile
au rugi lungi.
Luigi9i Ligiaculegzambilegingage.

gt

Vcateaalei eate.o

9,Ar.. Ea, enk ogainucaah.dt o-*,


68

l. Transcriecuvintele9i subliniazi silaba care conline grupulgi:

magica,dragi,agitat,rugi, ruginegte,
dungi, indregit,
mergineqte
giuvaer,
rugina,
imaginalie,
regi,cigi,Gicuta,
Gica,
Cugir,Medgidia,
Belgia.
2. Grupul de litere lipsi -gg sau gi. Completeazd
cuvintele:

_or_ana a plecatla _mnasticd.


Pe
I ll doare n a.

3. Silabalipsi din cuvant Completeaze


cuvintelel

ar_le
lun me

_nere
mar ne

grn_e
ener e

4 Ghicegtemeseriacorespunzitoareobiectului:

geam - geamgiu
macara-

nancazan

5. Numede beiat- numede fatA


Ginel - Glna
Gicu Virgil6. Unul- mulli(Una- multe)

rug- rugi
rege-_

coleg-

regemrnge-

covrig-

Georgicd-

pungecreanga-

7. Completeazipropozilia:

Eu merg.
Eualerg.
Eutrag.
Euajung.

Tu
Tu
Tu
Tu

8. Giseglerespunsulla intrebl :

Facigimnastice
de invioraredimineata
?
prinigienepersonale
Ceintelegi
?
Facigdldgie
marecandtejocicu colegii
?
69

9. Texte aplicative

Gina
Este dimineali. Gina incepegimnasticade
inviorare,Cinci minutese mi$cdager,
Apoi vine la margineageamului.Trageaercuratin
piept.
In crengileunorcopacicinti pdsirelele.
- Gina, vei ajunge o gimnastede renume !
glumegteGigel.
ApareGeorgiana,
soraGinei.
- EStigatasi mergila gcoali, Gina? Trebuiesi
ajungila timp !

Doi gimnagti
Gina gi Virgil sunt gimnagti.Zilnic se antreneazi.
gi Luigi
Maiint6ipregitescunjoc cu mingi.Georgiana
ii privesccu drag.
gimnagtiise intorc acas6.Se
Dupi antrenament,
opresc la marginea unei peduri. Admiri copacii
ruginii.Culorilelor sunt magice.Pe o petali a poposit
o buburuzdgingage.

70

che Che c/,p 6/',p


cheie
chenar
chemare
ochelari
orchestri
ureche
ridiche
pereche
incheie
descheie

racbeti
jacheti
mochet5
bricheti
eticheti

ches chet

Tache
Enache
Petrache
Gostache
Vasilache

Chelaru
Mitrache
Dumitrache

chea

pachet
buchet
tichet
parchet
banchet
cheamd
cheltuiegte
ancheteazd

impacheteazi
imperecheazi
despacheteazd desperecheazi

Tachecintd in orchestragcolii.
Dumitrachea plecatcu Enachela Cheia.Aici
vor incheiao vacantepldcuti.
Tudorachea cheltuitmulli bani pe buchetulde
trandafiri9i perecheade sandalenoi.
Tata a cumpirat cheresteade stejar pentru a
puneparchetnouin cas5.
8nnoila a,lp oy'aochp de aaip/atci nai,
7'l

l. Grupuldellterelipsi din cuvant

ra_te,
dis_ta,

mare,o_lari,
bos_te, eti_td,

des_iate, ure_.
_nare, Mihala

2. Literalipsadin cuvant.
Scrietreicuvintediferite.

cheE, cheE, cheI


3. SilabeameEtecate.
Compune
cincicuvinte.

re, pe,che,ve, ie, pa,bu,u, te.


a, Formeazicuvintecareconlingruputghg.

Ene- Enache
Petru-

Costea-

MitruDumitru-

Vasile-

5. Propoziliaincurcati

@@ @@ @ @

@@ e

mitrach

6. Cuvintecomplicate.Explicdintelesulcuvintelorsubliniate.

Tachea pierdutgheiade la uge.


Enachea gesitghgiqdezlegdrii
cititului.

*@

qo

7. Ghici ce e I

Staupe nas,se lin pereche,


Sprijinili
dupdureche.
(iralehco)

8. Texteaplicative

Joaca
Tache iese la joace. Vrea sd pari ce e pictor. la o
jachetd a bunicului. O lasi descheiati. igi pune
pensonuldupi ureche.
ll intampindCostache:
72

- Ce pictezi,Tache ?
- Pe Vasilache,spunepictorul,cu ochelariipe nas.

Enacheiese de dupi un boschet.


Poarti pe cap o pelerie veche. in
picioare are o perechede cizme mari.
Incearcisi il speriepe Tache.
Tirziu, mamaii cheamila masa.Joaca
se incheieplAcut.

La banchet
Mihalachegi Angelicase pregetescde banchet.Au
cheltuit multi energiepentru pregitiri. Au incheiatun
contract pentru orchestracare va canta.
Tache le pregetegteo surprizi. Aduce o pereche
clovni.Ei sunt imbrecalicam deocheat.El are o jacheti
rosie, lunge 9i incheiati stramb. Ea are o pereche de
ochelari mari,iar in urechenumaiun cercel.Fac mare
haz. La plecare primesc un cadou impachetatin hartie
cu chenar argintiugi un buchetde margarete.
In incheiere,orchestraa interpretatun cantec vesel,
Cu tolii au petrecuto seari minunati.

La cumpdrdturi
Enache poartd o jacheti verde gi o pereche de
sandale maro. Este tare oaches. la un tichet de
autobuz$i pleaci la cumperituri.
lgi ia o perechede adidagi,o rachetede tenisgi un
pachetde dischetepentru calculator.in drum spre
casa mai ia un buchetde crinipentrumamasa.
A cheltuit toli banii. in buzunare numai cheia.
Prieteniilui propuno chetepentrua lua un tichet de
intoarcerela autobuz.

f Flg

fu lafifefo

far foar f

fatd
fati
faptd
fricd
frunte
frunzi
fular
folos
frate
fluier
fermoar

tiy

fii-ce

fra

face
fuge
furi
sufli
frige
fierbe

fabricd
furnici
fluture
foarfece
franzeli

fier
fie-rar

fru frun

flo

floa

Fdnica
Florica
Florina
Flavia
Felicia
Francisca
frumos
faimos
furios
fioros
fericit

floa-re
in-flo-re9-te

fap

foc
fum
far
fir
film
fulg
familie
farfurie
farmacie
frizerie
cofetdrie

frun-ze
in-frun-ze9_te

Floareapreferatea Felicieieste trandafirul.


Gineface fapte bunein fiecarezi este un om fericit.
FrateleFlorinei este farmacistla o farmaciedin
FocAani.

./futuAeltny'fr,nn
t*fufu.
74

l. Agaz; cuvinlelein coloanapotrivite:

frig, nufdr,formeaze,fin, folosegte,fragil,frdu, fanfare,afin,


filmeazd,tipografie,
fdine,fruct,raft,fusta,fes,cafea,fiert,fasole,
fundd,fag, fraga,fiinla,afare,taraf, elefant,stuf,foca,fantan6,
file,girafd,pantof,garoafa,ferige,suflet,file, parfum,coif,cartof,
pdmatuf,burduf,tufe,stufos,profesor,infaptuiegte,
sufere,Fram,
Florin,lfrim,lftode,$tefan,Fagarag,
Focaani,Franla.
I silabi

frig

2 silabe

3 silabe

4 silabe

5 silabe

nufar formeazd folosegte tipografie

2. Cuvintemdrite.l,rodificS
formecuvintelor.
duDdmodel:

toc- focul
fir 3.C ume e l -

sfatfulg-_

fulaFfularul

folos-

gofer-

farmec
-

c u m ee a ?

feticit - fericitd
fraged- _
4. Una- multe
farfurie- farfurii
farmacie-

parfumatfruntag-

fricosfrumos-

fotografietipografie-

familiecofetdrie-

5. RecunoagtemeserlaI

Cineconducemasina?
Cine face fotografii?
Cinetiperegtecartea?
Cinefaceprajituri?_
Cineprepardmedicamente? Cinetundegi bdrbieregte?_
6. Numede beiat- nume de fati

Florin- Floina

gtefan-

FlorentinF6nica-

7, Cuvintealintate
fa6-fet@
floare-

FloriceFlavius
furnicd-

8. Proverb
Foameaface bucatelemai bune,

75

9. Texteaplicative

Faptebune
Tataeste la fabrici. Mamaa plecat la
tipografie.gtefane la fermade animale.
Toatefamilia muncegte.
Florina este o fati harnici. Ea vrea
si fie folositoare. Udd florile. 9terge
praful pe mobili. Spali nigte farfurii.
Apoi aduceflori parfumatedin gradin;,
Mama vine acase obositi. Se uit;
prin casi, fericiti:
- Bravo,fetila mea ! Egti o fiici vrednici.

in Franta

FlorinaSi Stefanasuntin vican!5.Elesunt fericite.


^lmpreundcu
perintiigi fratelelor, Florin,vor face o
celdtoriein Franla.La frontieri fiecarec;lator prezinti
actelela control.
Farmeculceldtorieile face pe celedouefetile si nu
Stie cand au ajuns.Acolo le intampineprieieniilor

francezi.

Franla este o tare foarte frumoas;. Peste tot


intdlnegtifoarte multe flori. Florinaa ficut multe
fotografii.

Doi frati fericiti

FloricaSi frateleei, gtefan,'aufost'Ia film. Au vizut


un film foarte interesantdesprefarfurii zburitoare.
Dupi ce au iegit afard din sale au trecut pe la
cofet5rie. Ei au preferat cate o prijiture cu fiigci.
Florica a biut gi un suc de fructe de pidure. $tefin a
cerut o cafeafierbinte.
Au ajuns acasi fericili. Au avut o zi foarte frumoasi.
76

chi ChicA;g6i

chiu chim chiv chii


nichi nunchi

chibrit
chipiu
chinez
chifl5
chitari
chirie
chiuvetd
ochi
ochit

inchide
deschide
inchini
inchipuie
lchim
Achim
Paraschiv
vechi
inv6chit

Chivu
Chiriac
Luchian
Dochia

echipi

rochie
agchie

schi
unchi
trunchi
vechi

ciorchine
genunchi
rinichi
chin
chinuit

ParaschivcAnti la chitardpe un trunchivechi.


Bunicullui Chirifi se inchini, in genunchi,
UnchiulAchim a uitatchipiulpe chiuveti,
- De ce ai inchis ochii, Luchian?
- Acum imi inchipuici sunt in Ghina.

-,7unt

in eehr/te dp /u,4il2; caa"a'&;.


77

l. Transcrie
in silabecuvintele
urmdtoare:
ti desparte
rechin, chit, chibrituri,echipament,chip, chicot, chiar,
ridichi,achitS,chiot,chiogc,chitegte,chibzuit,rechite,chipe$,
ochit,rechizite,
chiuie,Chira,Ochild,Agchiute,
lchim,Chindea,
Chiri,tescu,
China.
2. Una-

multe(Unul- mulli)
ureche- urechi
ochi-_
unchi-

genunchi
-

ridiche-

potrivite.
3. insugirite
Potriveste
insusirile
datein paranteze.
ochi - lumino$i,
unc hi- . . . . . . . .. . . . . .
.h i n

(harnic,
luminogi,
frumos,luminat,
albagtri,
vesel,prietenos,
blanzi,
bun,betran).
4. inlelesulcuvantului.GAseSte
explicatia
dupi model:
9i unegte,

chitard
chipiu
chimir
chip

fa,td,obraz,figure
braulatdinpiele
instrument
muzical
unfel de $apcdcu cozoroc

5. PropozitiaincurcatA

# @@@@
6. Propozitiacu cuvintelipsece conlingrupul
Chiriaccantdla
Chiricdaprindeun
Paraschivare
albaStri.
78

8. Texteaplicative

Unchiullchim
Eu am un prietenvechi.
E unchiullchim.
El poadeun chimirmare.
Pecap areun chipiu.
Unchiullchimarechipul
vesel.In ochiilui se vede
bunehtea.
leritiia un trunchide richiti.
Agihiilesireau departe.Cu un chibritamvrut si
aprindcdtevaagchii.
- Nu te juca cu focul,Chiriac! a spusel bl6nd.
Euii ascultmereusfatul.

Ghipulmamei
Pe mamanoastr5o cheameParaschiva.Ea are ochi
blanzigi calzi.Chipulei ne estetare drag.Chiarcand
se supird pe noi, ne ceartd cu bldndele.Doregteca
familianoastrisd fie uniti ca o echipi.
Dimineata.c6nd deschid ochii. o ved cum face
treabi prin casi. in zilele de sdrbdtoarese imbrace
elegant,cu rochiifrumoase.Uneoriimi inchipuici e o
zind.
Deziuaei am vrut si ii fac o surprizi. Am cumpirat
un buchet de crizantemegi un ciorchinemare de
strugurigustogi.
- ili mulfumesc,Paraschiv! a spus ea cu ochii
umezi'debudurie.

xX o36
xan

xe

xa

xi

xac xem xin xir

xi

ex

xer rox

LiteraI sepronunte
urmdtoare:
,,ca"in cuvintele

explicd
exprima
exclame
extrage

Felix
Alexe
Axinte
Alexandru

Xenia
Polixenia
Roxana
Ruxandra

excursie
expozitie
explozie
experientd

saxofon excavator
excelent
xerox
xilofon extraterestru extraordinar exces
fax

fix

tix

pix

box lux

text

LiteraI se pronuntd
urmitoare:
,gz"ln cuvinteie

exemplu
examen
exercitiu

exactd
existe
execute

exerseazi
examineazi
exemplifici

Maxima plecatcu taxiulla expozifie.


Dimineala,
Alexefaceexerci(iide gimnasticS.
SoraRuxandreia plecatin excursiein Mexic.
?a/.hv,nta, ce

aart,mt/coearunen?

L Despartein silabe cuvinteleurmitoare:

expune,expeditor,
taxe,extinde,
fixeazd,exlraterestru,
xerox,ax,
exigente,taxi, complex,textile,Xena, exceplional,expediazd,
exprimare, exercilii, exasperat, Maxim, Alexa, Alexandrina,
Alexandria,
Xenopol,
Mexic.
2. Grupeazi cuvintelein coloane:
a) cuvintein careI se citeste,,99";b) cuvintein careX se citegte,,92"

exercitiu,exclamalie,examen,boxd, prefix,tix, exact,fax,


taximetru,
examineaze,
text,expozitie,
exerseaze,
excursie,
boxer.
3, Cuvintecertate(opuse),Une$te-le
cu segeti.
primegte
export -.-\
---"\ imoort
exterior

expediaze

interior

4, Propoziliiincurcate

exanoru
@ @ @o
@
@ @ o@@
5, Una- multe(Unul- mulli)

excursie
- excurs,T
explicatie
expozilie-

explozie
exclamatie-

exercitiu
-

5. Cuvinteprietene.Cuce cuvintepotiinlocui
cuvintele
subliniate
?

Inveletoarea
lamureste
o temenoue. expediazd
Rezultatele
exerciliilor
suntcorecte. extrage
Polixenialdlqilq o scrisoarelui Maxim. explice
Mediculscoateo maseaXeniei.
exacte

6. Joc de pronunlare.Roste$terepedegi bine:

aun,&4t/la,thlplao

ar un71.htn,/./cta.
81

7. Texteaplicative

Leclia
E oraoptfix. Doamna
invdtdtoare
ne explicdo temd
noua.D5exemple
interesante.
Apoifacemmulteexercitii.
DoamnainvSldtoare
ne verificd
Esteexigent5.Rezultatele
sunt
exacte.
La sfargitul
oreine laud6:
- Suntelielevibuni.Samb5td
vommerge
in excursie.
- Euvoiluasaxofonul,
spuneAlexandru.
- lareuvoiaducexilofonul,
adaugd
Roxana.

Prietenie
Roxanaigi ia pixul9i scrieo scrisoareprieteneisale
pretextul
Polixenia,
din Alexandria.
scrisorii
esteziuade
aniversare
a Polixeniei.
A compusun textfrumos,in care
igiexprimd
sentimentele
ei de prietenie.
polixenia
ln plicpune9i o fotografie
xeroxatd.
va fi in
extazcandva vedeaimaginea.Roxanaa fdcutpozaanul
trecut,in fata unui complexhotelierde lux. Exteriorul
clSdiriiesteextremde frumosdecorar.
- Suntmandrdde ideeamea ! exclamdcu bucurie
Roxana.Credcii Polixeniaimi va telefonadupdprimirea
scrisoriigi i9i va exprimabucuria.Ea gtieprefixuljudelului
nostru.
a2

ghe Ghe
gheati
gheari
ghelar
ghefug

g,

gher ghel ghef


ghea ghean gheor

Anghel
Anghelina
Gheorghe
Gherasim

ghem
gherghef
inghelatd
inghesuialS

gheretd
bagheti

inghesuie
inghea!i
dezgheafd
vegheazd

ghemuit
ghemotoc

gheali
agheazmd

ungher
stingher

ghepard
privighetoare

Anghelcumpdrdinghelati de la o gheretedin piafd.


Ghepardulatacepradacu ghearelesaleputernice.
PisoiulGhemotocdoarmein ungherulcasei.
- Anghelinaa inghelatde frig la ghe[ug.
?

ant g/aelec.u/w.tuw, ,r/z,{/rchq.


83

l. Grupul de litereinlocuit: gg ---t g!9

gem,geme,George.
2. Silabalipsd din cuvinte

ghe -_- ghe

gne-

- 9ne:

3. Mulie- una(Multi- unul)


gheare - gheard
gheme -

ghelari
4, Cuvintealintate

gheate- ghetuld
gnemgheard-

5. Propoziliaincurcati

e @@@@@
@@ @@c@
6. Cuvantul
cu grupulgbgtips;dinpropozilie
Gheorgheare o perechede _
noi.
Lui_
ii placeinghelatacu vanilie.
7. Grupul de litere confundat,Corecteazd
cuvintele
subliniate,
folosindgrupulde literecorect:
Copiii se inoesuie sd vade o privioetoare.

PisoiulGemotoc
a r6sturnat
lioeanul
cu apa.

8. Jocdepronunfare

g6ru{i, giaafr
9nan/aa.ft;

9tafu4fa,&O
I'k7t;oarn tg; !

8. Texteaplicative

Gheruti
ciorapi.Gheorgheo
Anghelinae acasi.impletegte
ajute.li line ghemele.
Gheruta,pisoiuljucdug,sti ghemuitin ungher.
Gheorgheii aruncecateun
ghemotocde hartie.
Deodate,Gheruli sarecu
gheara.Rostogolegte
un ghempe
parchel,
- Staicuminte,Gheruta!
imi incuici
strigi Anghelina.
ghemele.Treciin ungherultiu !

GheteleluiAnghel
Anghelesteun beiattare iste!.A primitin dar ghete
cu patine. Este foarte fericit. Abia agteaptesi vini
inghelul,pentrua le incerca.
larnaa sosit. Geamurilecaseisunt inghetate.Azi
se deschidepatinoarul.Cat este de fericit Anghel
!lustruireaghelii.
Anghela ajunsla patinoar.Luciulgheliiili ia ochii.
Apare9i Anghelinacu
Pe patinoare mareinghesuialS.
Gheorghe.
- Ce ghete frumoaseai, Anghel !se mire
Anghelina.
Lui Anghelii vinese facetumbepe ghelugde
fericire.

hi Ghi

:g/n ghim
ghiu

ghidon
ghigeu
ghiveci
ghiulea
ghiocel
ghinion
ghirlandi
gherghine

ghicegte
ghideazi
inghite
sughili

gher ghir
ghioa ghioz

Ghile
Gheorghild
Neghini[d
Arghir

ghicitoare
ghidugie
ghilimele
ghionoaie

ghindi
ghimpe
ghioagd
ghiozdan

neghind
mighiran
unghie
fringhie

ghid
ghips
ghiont
ghiol

Arghirfacejucdriidin ghindi.
Neghinilieraun copilcat o neghinede mare.
in grddinaAnghelinei
au infloritgherghinele.
Gherghina
inghiteincetca si nu se inece.

86

l. Subliniaze
silabaghidin cuvinteleurmetoare:
ghiveci,neghine,ghicitoare,
lnghite,ghiocel.
2. Decateori gisesti fiecaregrupde literein cuvant?
Scriecucifre.
ghiveci-1 g h L l 9 i
Gheorghe-...... G e o r g e t a - . . . . . .
G h e r g h in- a. . . . . .
3. Dela ce obiectesu formatcuvinleleurmdtoare
?

Neghini,te
Agchiule
-_
4. Una- multe(Unul- mulli)

ghindaneghine
-

ghimpeghidugghiocel-

ghicitoare-

4, Cuvantulcu grupulde litereghi, Iipsddin propozitie

Arghirspune_
.
estevestitorul
Drimeverii.
Fructulstejarului
este
5- Numealiniate

Geta - Getufa
George-

Gheorghe
Anghel6. Ghici ghicitoareamea !

?
a

?
a

,l

O faci, o ilesfaci,
Din om in otn trece
$i lumeapetrece.
(aeraoticihg)

,l

,|

?
87

8. TexteaDlicative

Ghinionullui Gheorghifi
Gheorghile se grdbegte. lgi
pregitegterepedeghiozdanul.lnainte
de leclii va participa cu Ghica la o
intrecere de ghicitori. gtie o
ghicitoare despre ghiocel 9i una
despreghindi.

Deodati se aude un zgomot.


Ghini!i, pisoiul,sare speriat.El face
mereughidugii.Acuma spartun ghiveci
Gheorghildil cearti pe Ghinifd. Apoi cutege
cioburile.Seinleapacu un ghimpela deget.Astizi are
ghinion.Vaintdrziala concursulde ghicitori.Denecaz
inghitein sec.

Dupi ghiocei
Arghir 9i Gherghinaau plecat in pidure. Ei merg
dup; ghiocei.
Gherghinase apleacd.Culegeceva, Duce mana la
spate.
- Arghir, ghicegtice am gdsit ?
- O ghindi, spune beiatulghidug.
Gherghinaface haz:
Nu ai ghicit. E un ghiocel.Uite cdt e de plipand !
^ - pune
ll voi
in ghiveci.
Arghir are ghinion. El nu a gesit nici un ghiocel.
Acum nu ii mai are chef de ghidugii.
88

KK / "K
kilometru
kilometri
kilometrii
kilometraj
kaki

ki

kilogram
kilograme
kilogramul
kilogramele

ka

ko

Kim
Karla
Karina
Kogilniceanu

in viziti
Karlagi Karinasunt prietenele
mele.leriau sosit la
noi.
- CAndmergemin viziti la buniciitii , Atexe?
- Astizi, Karina?
Vom trecemaiintei prin pia!5.Vom cumperaun
kilogramde bananegi doui kilogramede portocale.
Pe buniculil gisim in curte.Reparakilometrajul
maginii.Poa.rtio hainekaki.
- Binea(ivenit,copii! Gdtikilometri
ati merspaneaici?
- Vreozecede kilometricu autobuzulsi o
jumitate de kilometrupejos.

f /" /{ Y{ /d,lrymnfuo
fftnine
89

l. Desparte
in silabecuvinteleurmiloare:

kaki,kilometru,
kilogram,
kilometraj.

2. Completeaze
spaliileliberecu llterecorespunzitoare:

trilometru,
Dilogram,
trarla,tratri.

&

3.. Cecantitili de alimenteai puteacumperade la un magazin


alimentar?

Exemplu:
2 kilograme
zahdr,I kilogram
de sare,...
4. Modifiq,itormacuvantului,pentrufiecarecoloani :
un
niste
toti(toate)

kilometru
kilogram
kilometraj

kilometri

kilometrii

5. Ghicegtece mesurim:

cu kilometrul
cu kilogramut
-]6. Construieste
cateo propozilieln care
si folosegtifiecarecuvant:
kilogram,kilometri,kakl, Karina.
7. Compuneo problemiin caresi folosegtiurmetoarele
cuvinte:
5 kilograme,1 kilogram,3 kilograme_
90

q a rQ

vv y%

wW o%'

Sacitim cuvintedin altelimbi:

william- [uiliaml
Willy- luilil
NewYork- [niuiorc]
Quebec- [chebec]

Prietenie

VaratreculSam fost la mare.Acolo


am cunoscut un american.El este
William, prietenulmeu. Locuiestein
NewYork, pe stradaQuebec,
Astdziii trimit o scrisoare.

Aoa.g*/m^, Pr'ietent
gtaol/oallp /"rhi/. ,flrn uaU*

ulod arh&.-

etitdkl'u lodi.h q'A q%'s"%

-s/t;
,{aan ltntorn m.tr.t co'tea/fuwoelcM a.d,teoa"l'a,
o" nennidau Inafu,nb/a o.''ttonea
-{gttfu
6w

fr;;;:

r 8 *%i% %nil,l/16','%r,49 1

l. Ordoneazi
pentrua oblineproverbe
cuvintele
despreprietenie:
. cunoagte,se, prielenul,nevoie,la
. adeverat,de, bune,prietenul,i!i, sfaturi
2. Folososte
in cateo propozilie
fiecarecuvant:
prietenul,scrisoarea,literele,povestea
3. R5spunde
la urmitoarele
intreblri:
. Cineeste prietenulteu (prietenata)?
. Ce ili placemai mult la el (ea)?
. Cumte porlicu el (ea)pentrua rdmaneprieteni?
potrivite.
4, Insugirilor
Transcrie
potrivite
prietenului
insu$irile
tau:
. inalt,gras,frumos,brunet,slab,blond,scund;
. calm,vioi,fricos,vesel,iste!,curajos;
. politicos,silitor,leneg,sincer,harnic,modest.
5. JoculCes-aintempht? Formuteazd
catmai
multerdspunsuri
posibile
pentrusituatiaurm6toare,

Pogtagulapasebutonulsoneriei.Nu
rdspunde
nimeni.
Oarece s-a intamplat
?

6.

Propoziliiincomplete.Ce cuvintelipsesc?

DragAFlorin
Am primit... ta.Mi bucurcd gtiisa ... 9isd ... . gi euam
... toateliterele.
Asteziampututsd ... primapoveste.
Senumegte
"Capra
cutrei ...".ili recomand
sd o ... 9itu.
Cudrag,Liviu
(citesc,citegti,sqrisoarea,iezi,scrii, invelat)

7. JoculAdeveratsau fals? lnlocuiegte


cuventulnepotrivit,
cu cel
adevdrat:

Fratelemeuestefrancez.
Bunicata locuiegte
in Turcia.
tauvinela gcoaldin portgerman.
^Colegul
Infamiliameatolivorbesc
chinezegte.
92

ai a b c d e - r
AAA BG DE...
Semanflori gi le inteleg
Candcu ochii le culeg.
(eleretil)

sF,---A

.P_(3tED
dy

C-{

Are multe ilustrate


9i povegtipreaminunate,
Neinvali sA scriem,se citim
9i corectse socotim.
(aetrac)

Alfabetul
E noapte.in cameri e cald. Dorinadoarmeadanc.Are
chipulsenin.
De undevaapareun c6mp.Seamini cu o intinsi coali
albi, plini de flori. Fiecarefloareare chipul unei litere.
CampulacestatrumosesteABECEDARUL.
- Am venitsa ne jucAm,spuneel, Suntfericitce gtii
toateliterele,
Din abecedarsar, pe rdnd, toate literele.Fac un cerc
mare. Fiecareisi spune numele. Dorina incearci se le
prindi. Urmeaziapoi altejocuri frumoase.
- Scoali, Dorina,si nu intarziila gcoale!
- Ce vis frumosam avut,mami ! Mi jucam cu literele.
- Deciegti prieteni cu ele,ii spusemama,razand,Hai
repedesAvi intalnili iarigi, la gcoale.

a d A 6 ode/g h i i7i4 lm n of. g L.trgtf & e w r y 7

,,4,il"4 g g g Eg I lrc g g x{gJl J/ 0 g I

ssgg{6tt"t/Etss v

93

{, Scriedoui propoziliiincaresi folosegtiprimulcuvantpe careai


invitat sd il scrii.
2. Scrienumegi prenumecunoscute(aletale,alep5rintilor,
fratilor,
surorilor,
bunicilor,
colegilor
tdi),
3. Cuvintedintr.uncuvanl Combind
literealenumelui
sauDrenumelui
teu,pentrua forma3 cuvintenoi.
4. AceeaslliterAla inceputSi la sfargitde cuvant,Scrie5 cuvinte.
Exemplu:Ana,
rar,cantec,
...
grup
5, Acela9i
de literela inceputSi la sfersitde cuvant Scrle3
cuvtnle.
Exemplu:George, ...

6. Cuvintecareincepcu o titere9i se terminecu urmdtoarea


litere
gdsegti
din alfabet.Cetecuvinte
?
Exemplu:
alb,bec,penar,
...
7. Literaadeugatiin falacuvantului.Ara.Formeazd
3 cuvintenume
de persoane
3
cuvinte
nume
de lucruri.
Si
8- Cuvinteinversate

rar,sus,cojoc,potop,atata.
9. Literacare se repeteln cuvent.Scde10 cuvinte.
Exemplu:mgrg,gapae,...
{O. Grupul de litere care se repeti in cuvant.Scrie8 cuvinte.
Exemplu:ginqie,gerggtare,...
ll. Numecu silaba repetat;, Scrie4 cuvinte.
Exemplu:
Nana,...

94

Recapitulare.
Evaluarefinali
1 . Literadelainceputdecuvant.Scriecatetreicuvinte::

r q: aripd,a m a r ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. c: copac,
. g: . . . . . . . . .
2, Literadelasfargitdecuvent,Scriecatetreicuvinte:
. a: maCar aZ,a , . . . . . . . , . . , , , , . . . . ....
. !: corb,
. c: copac,
. o: . . , . , . . .
3. Cuvintein oglidS.Scrie{ein ordineinvesd.ceseFte9i tu treicuvinte
la fel.

aga,bob,copac,dud,
.L Aceeagi
silabAh lnceputdecuvant.Scriecetedouicuvinte:
prF -....... . . . . . . . . . . . .
ex - ......... . . . . . . . . - . .
gne-....... . . . . . . . . . . . . .

5.
.
.
.

Silabenumirate.Scriecatecincicuvinle
formate:
dintr-o
silabd:
om,un, ...............
d i ndouds ilaben:u - m e.,. . . . . . . . . . . . . . .
dintreisilabe:ma- -nar,

6. Numede acelagifel. Scriecatepatrunumel

. defructe:
alune,................
. delucruri:
rama,....,.,,,......,,
o depersoane:
Maria,.....-..........

7. Propoziliacu silabeegale

. o silabe:Un om ia un nai. doudsilabe:


Ana era mare.

a, Cuvinteadunate
zt+a f
cioc + an

cor+cod+u9e
cer+ cel
un + soare

CaS+ Caval
goric+ el
cum + pdtat
alb + astru
cu r s+ a n + ta

9. Completeazi
culiterapotrivitd,
asaut
nndatd,mIne,Llntrece,romnn,pamnnt,
!ntreaba,
amar!,menlncd,nncnnta.

lO. Cuvintecompllcate.Ce intelesau ?

Georgesapdcu o sape.
Alina saresd ia sare.
Minerula pierdutin mindo mind.
tl.

Cuvinteinsugiri

gelb: noud, inteleapte,

lhfua:armonioasd

12, intelesulproverbului,
Scriecateun cuvantpotrivit:
Vorba dulce mult aduce.- politete.

Tdcereae ca mierea.Ceartastricaomenia.Sdndtatea
e avereaceamaimare.
Minciuna
areoicioarescurte.

96

bD,Stel30

proverbul.Completeaza
giverific5
13. Recunoagte
cu rdspunsurile
datein oaranteze:

Cine se cunoagtela nevoie?


Ce se cunoagtede dimineatd?

Cinenu prindegoareci?
Ce estebratarade aur?

(ziuabund, prietenul,meseria,pisicacu clopotei)

Avionullui trecepe sus.


TaElmeuesteaviator.
Eu vreausd am un avion.
Seara,el vineacasd.
{5. insugirileanimalelor.
Gdseste
catetreiinsugiri
sauporeclepentru
animale:
leul - regele,fiorosul,...............
vulpea- ro$cafa,Sireata.................

ursull6.l insugirileanotimpului.
Scriecatepatruinsu$iri:

Ioamna17. Propoziliineterminate

Primdvara
esteanotimpul
floilor,al bucuriei,
.............
pu|.........................
Varaesteanotim
Toamnaesteanotimpul

larna esteanotimpul

97

18. O celibrie in cosmos


a) Alege cinci persoanepe care le-ai lua cu tinei

tatdl,dugmanul,
bunicul,
uninlelept,
celmaibunprieten,
un.mincinos,
invetetoarea
(invatdtorul),
un leneg,cel mai
putemiccoleg,ingerulpdzitor,fratele,sora,un iportivpreferat.
D, Aregecinci obiectepe care ai dori se le iei cu tine:

navetdspaliale.stilou,costumde cosmonaut,
_o.carte,
ca4toeJoc,catculatorul,
albumulcu fotografii
de familie,
mindede fotbal,briceag,televizor,telefo-nmobil,bani.
19. Completeazicu numelepersonajelordin povesti:

tuptdvitejegte.
..............
estefoartefrumoasd.
.........._are
gaptecapete.
...............este
lenege
girea.
estefoarteharnice.

(Balaurul,Fatababei,Fdt-Frumos,
lleanaCosanzeana,
Fatamogului)
20.

,Personajuldin proverb,Numegtelnsugireaacesteia:

Cinelucreaagitace,maimultekeabeface._ harnic
Cinefacebinealtuia,luii$iface.
Cinecaute,
gdsegte.
- .............
Cinesapagroapaaltuiacadesingur?nea._
Cinefurdaziunou,maineva furaunoou._
2t, Completeazd
insugireapersonajului
din poveste:

Scufila
...........................
Relugcacea
Croitoragul
cel..........._...
Harap...........................
Fet..............
dinlacrime.

22. Una- mutte(unutmutti)


poarte-ciocanitoare
-

fata-

98

9o9ea-

terencopacvioaraurs-

cu da sau!g:
23. Rdspunde

G r iv eia in v d l aot p o e z i e . . . . . . ................


Mierlacdntdin oddure.

mergela qcoala.
Elefantul
Pegtele
strigddisperatca se ineacein lac.
vorbegte.
Papagalul
uneori,!09!eg,
Rispundecu urmitoarelecuvinle:J!ig!gde!i,
cateodate.

.
.
.
o
.

lateatru?
Mergiduminica
?
..................
Tejocicuprietenii
iti placesd invetipoezii?
?
O a.lutipe mamain gospodarie
strada?
Egtiatentcandtraversezi

cu formeasemenitoare:
Expliciintelesul
cuvinlelor
. VeselaloanasDaldvesela.
. Cdndfurd la lafi, vezu6 cum Zdreanldfure oul.
. Marene-afost bucuriacandam plecatla mare.
. Tu copiica gi alli copii?
26. Gesegteexplicalia:

a fi cu caoulin nori

a nu progresa

a bate la cap pe cineva'

a pofti ceva

a batepasulpe loc
a-i lasdguraapa

a-l plictisi
a fi distrat

27. Care.iinlelesulfiec5ruicuvant?

unpas -opasa
un banc- o banca
unfoc -ofocd
unpat -opate

unlup-olupd
untoc-otoce
unpar-opara
uncoc-ococe

99

28. Punesemnuldepunctualie
potrivit:(?) ( D (. )
Dorinapleacdcu Andreila buniciI
- Ai luat pdpugacu tine,Dorina!
- Da I] Pdpugae in geamantanu
- Drumbun,coDiin
29. Citegte
unlextasemdnitor
Sicompune
O povestevechespunecd litereleerau nistez6ne. Fiecare
zand eta nespus de frumoase.lntre ele a- inceput o mare
cearta.Fiecarese liuda ci este mai frumoasd.Nu mai voiau
sd stea impreune.Printul,tatdl lor, era mereutrist din cauza
neinteleqerii
dintrefiiceletui
Supirat, impdratul Lumii le-a prefecut pe zAne in nigte
literele.Acesteaajutaoameniisd deztegetaine
!9tn9
I,!i:
ale gtiintei.Literelesunt de folos oamenilornumai c6-ndsunt
mai multeimpreune,in cuvinte.
30. Formuleazi
treiintreberi
despreilustratia
urmdtoare:

1 00

VARIANTA a ll.a
Temegi jocurididacticeaplicative,
in completare
la

ABEGEDARUL
edilie nouS:

AA

Recare
obiectgi spuneundeseafldsunetulA :
I Numegte
la inceput,
ln interior
saula sf6r$itde cuvant.

b c - rrB

/. #*

lncercuiegte
literaI :
. a, i, a,5, n,9,6, a, c, f, e, k, a, v, c, a, el,!, a;
. mama,avion,macara,caiet,carte,nuce,mand.

continsunetul
ardtatd.
S Cenumedeobiecte
e in pozilia
(Sunetul
plin.)
e esteredatprinpetrdlel

DD trtr

!trtr -trtr

-ll-nn

cu o linieliterag 9i cu doueliniilitera4:
@ Subliniaze

I ^!

q gr'
:tilE;ffi:flil*'.':1,.",
Ana
siAndrei

[l Guvintecarecontinliteraa. Deseneazicatetreiobiectea
carornumecontinesunetul
g:
. la inceput;
. in interior;
. Iasfargitde cuvant.
S Guvintecareincepcu silabae sauA. Deseneazd
obiectea
cArornumeincepgi conlinsilabedupdcumurmeazd:

A101

m
AM
ma Ma

A
ma

ma- ma
mama
am

ma -ma
Ma-

incercuiegte
literam:

Mamaia,
geam,
. mare,lemn,nucd,om,melc,c6mpie,
miel,moment,
mama,
marinar.

pl Subliniaze
cuo tinielitera
E Sicudou6liniiliteralU:
o mai,Mimi,merge,luna,Nic5,numere,Mamaia;
. MogMartinmdndncdmiere,
Morm5iegi tot maicere:
-Mor!morlmor!
silabama dincuvintele
urmdtoare:
El Subliniazd

Buna,mama-mare,
A plecatla mare.
Mamaigidaseama
C-auitatmarama.

careincepcu sunetul!qf/iteraM).
I Spunetreinumede persoand
!l Spune,dupamodel,cuvintecarecontinsitabama.
{ma)

E Ce silabelipsescdin cuvinte?SpuneJe!

m a-

't02

Ma-

m a- _- _
- -ma

ra
ma-ma
t a - ma
a -r a- ma

AMR

ma
rama
arama
arma

m
ar

Mara
Ma-_
Ma-

Inlocuiegte
literam din cuvinte,cu litera4.

Dama, ra!8,aII!:Iama,

a Literelecuvantului.Indicdnumeruldeliteredinfiecarecuvent.
mamaE

amar E

ata

amn

fiecarecuvant?
E Literalipsadin cuvant.Celiterdcompleteazd
Za ma, M aJ a , a A , a m a D .
4 Silabalipsi din cuvant.Cesitabdcompleteazd
fiecarecuvant?
' _-m a
a-_

Ma-

p Silabeamestecate.
Cesilabepotiformacu unelesilabe?

ma,ar,ra,a, Ma,mar:arma,..............................
@ Numede persoanecareincepcu sunetul4 (literaR).Spune
treinume.
cinci
fl Numede obiectecarecontinsunetulf.Deseneazd
obiecte.

103

im! Sd evaluim
Scriesubftecaredesenliteracu carelnceDenumeleobiectului.

ffiw&
in silabe:
E Desparte

mama,rama,Mara,arama,marama,
arma.

ll
E

Litereamestecate.
Compune
silabe.

m,a, r, m,M,a: ma,


Cuvintedin alt cuvant.Cecuvintepotiformacu unelelitere
dincuvantul
urmdtor?

matama:zn

[l Silabelecuventului.IndicenumArut
de silabedinfiecare
cuvant:

mamaE
ram E

aramaI
rar E

El Lantulde cuvinte.Separdcuvintete.

mamaMararammaramaam

Scriedupddictare:

m, a,r,R,M,A
mama,Mara,rama,rar
Amrama.
104

umUa M
RU
mu ru ur au
mu-ra
A-u-ra
mur
ra-mu-ra
a-ur
mur-mur
u-ra
au
ur-ma

E DesDartein silabe:

mura,ramura,
urma,Aura.

a Locul literei u. Indicdcu cifrelocullitereiq in fiecarecuvant.


muraE

ramura D

ura tr

aur tr

E Cuvintedin alt cuvant.Cecuvintepotiformacu unelelitere


dincuvantul
urmdtor?
ra muf a:ur , a u , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E

Silabeadunate.Unegtesilabepentrua formacuvinte:

mu\

a
ur

ur
\ma
\ra

Compune
cuvtnre.
S Silabeamestecate.

mu,ma,u, A, ra,Ma,ma.

E Literade la inceputde cuvant.Scriecateuncuvantcare


incepecu fiecaredintreliterele:

m,a, r, M,A, u.
E Lantulde cuvinte.Separdcuvintete.

muraAuraaurramura

105

m
ma
u-na
u-nu
un

uN r
na nu
ra-na
na-ra
na-na
NU
an
Nana,Nanuau aur.

UnNM
mu Na
A-na
Na-na
Na-nu

ll Litereamestecate,
Alcetuiegte
sitabecu uneletitere.

n, m, a, u, r.

El LocultitereiA in cuvant.Indicd-t
cu cateocifrd.

rana tr
unu tr

nutr
Nana I

El Silabeadunate. Cecuvinteobtii?
na+ ra =
A+ng=
ra+na=
Na+63=
!l Scarasilabelor.Transcrie
cuvintete
in ordineacrescdtoare
a
numdrului
de lilere.

rana,aur, arama,nu, ramura.


El Lanlulcuvintetor.Separdcuvinrete.

ranaAnaNanaunuan

@ Silabade inceputa cuvantului.Scfe cuvintecareincepcu


fiecaredintresilabele:

. u-,'
106

nE
M
me ne re er
a-re
ne-ne E-ne
ma-re
nu-me E-ma
me-re re-nu-me Na-e
mu-re
ur-me
Enearemere.Emaaremure.
a

E Silabelecuvintelor.DesDartele.

mure,nene,Ene,are,renume,
Ema.

Litereamestecate.
Construiegte
cuvinte.

E, m ,a,e, n,E, n,M,a : Ema ......


,
........

p Silabecu literaC sau lipsi din cuvant.Compteteaze


cuvintele,

l"-_- __T: li;-

.1"::;"-."
"l,;.;*

Formeaze
@ Silabeameslecate.
.uuin-" ,n","
",

6
t

cuvantutui
El Guvantulinversat.Scrietiterele
in ordineinverse,
de la sfargitla inceput.

Ana,Ene

\}l@ry
E Propozilialesate.separecuvintete
Naearemere.

Eneemare.

Cuvintul lipsddin propozitie.cdseSte-l


in paranteze.

Emae .....................
(mure,
mare,nene).
Eneare.......................
(rare,
amar,mere).

107

m t Sd evaludm!
E Literalipsadin cuvant.Cuce titerdpolicompleta
cuvantul
?
^ F-l

eE

uE

eE

u L_l

Silabelecuvantului.Despartele.

I
$

mere,nume,renume,
are,rare,un,ramura.
Litera scoasi din cuvant.Scoate,pe rand,te o literdde la

sfargit
decuvant:
Aura,aur,

arama:aram,
!l

Silabelecuvantului.Indicd-le
Drincifre.

nume!
Aura tr
!l

antr

rare !

numereE

eutr

Cuvinteinversate.ScrieJein ordineinversd.

un,Ana,Mara,rama,amar,Amara,mare.

lEl cuvantutgregit.Taiel cu o linie.

ene/ Ene

Ema/ ema

nae/ Nae

EI Propoziliineterminate

E neare....................... . .
Auranu are

fl Propoziliategati.Separecuvintete.

Naearemere- Euammure.

El Propoziliaincurcati

mere,nu,Ene,are

108

ri

nl

mr-na
mi-ne
mi-re
mi-ra-re
mi-ner

tn

MI

Mi-mi Ma-ri-na
Mi-a
Ma-ri-a
l-na
Ma-rin
Ni-na Ma-ri-a-na
l-ri-na Ma-ri-an

tm

tr

r-nt-ma
mi-ra-re
ma-ri-nar
mari
rari

Ninaaremeremari.lrinaareun nai.
Marine miner.Mariane marinar.
cu litera
tl titera lipsadin cuvant.Completeazd
-

nanE

mEna

naE

maE

raE

En

SitaUalipsddin cuvant. Completeaza


cuvintele.
Ni mtA-_-na

Mi-_

- ni-ma

_ -ni

@ Litere amestecate.Compunesilabe.

a,m,n,i,A,M,N,L

E Silabeamestecate.Compunecuvinte.
ni, ma,i, Ni,A, na,ma,l.

E Euspununa, lu spuimulte!
minune
- minuni
inima-

minermaflnar-

E Propozilii neterminate.Completeazd-le.
Ninaare
Mariane

'109

cu ca crl
l-ca
Ri-ca
A-ni-ca
Ma-ri-ca
Mar-cu
Car-men

ca-na
ca-nar
ca-re
car
ca-me-ra
ma-ca-ra

cum
cu
cui
cu-cui
cai
cum
a-cum

GUI

ac
mac
mic
muc
cuc

Nicue cu Anca.Nicuare un canar.Ancaare un mac


mic. lancunu are nimic.

ai un ac ?
- Carmen,
- Am un ac mic.

- Maricae cu lca ?
- Nu"Maricae cuAnca.

lI Literatipsedin cuvant
ca!
Euc

!ac

Cecuvintepoliformacufiecaregrup?
ll Litereamestecate.

a,c,r: . . . ................. u,c,m:

E Silabetipsddin cuvinte

ca-_
c u-_

_ -cu
_-

_-

c a-

Cuvinteinversate.Scriein ordineinverseliterelecuv6ntului.

car,muc,cam,ac,cuc,acru.

Formeaza
propozitii
E Propoziliiasemenatoare.
dupdmodel.

- Carmen
areunac ?
- Nu.lcaareunac ?

Nicuareun mac?

incurcati. Ordoneaza
@ Propozifia
cuvintele.
are, Crina, crin. un
mac, eu, un, mic, am
110

la
u-na
tu-na
a-lu-na
li-ni-e
li-li-ac
lu-cra-re

li
rac
la-cul
Ian
la-nul
lalea
la{ele

le

lu

lea

Li-ca
Lu-ca
Li-na
Li -a-na
Li li-a-na
Li-li-ca

cul

E-le-na
A-li-na
l-lea-na
l-li-e
Mi-re-la
Ma-ri-nela

E luni.Lucae la malulunuilac.El e cu llie.


- Cume lacul,Luca?
- E un lacmare.Elena.La male un alun.

E;lt"i",i::i:ititi3ii,fl
lilt,"lllll
j;,j1,""@
E Silabalipsedin cuvant,Compl
l a-_
la- _ - _
lu-_

li - _ - _

El Cuvintecareincepcu !. Scrie4 cuvinte.


E Litera! sau L tipsddin cuvant

truna

atruna

tritriac

tritrica

ALltna

p titera ! schimbatecu altelitere.Cecuvintepotiforma?

!ac:Dac,trac.

cal:cau,

cau.

E Dela o silabe,la doui silabealecuvantului!

lac- lacul
mac-

loccal-

lan-

cuc-

propoziliile.
E Litera! sau! lipsedin propozitie.Completeaze

Alinaare

ia linia!

Caluel al _.
et a

111

mo
o-ra
o-re
o-rar
O-nu
l-on

co on ron

Mo-na
Mo-ni-ca
O-ni-ca
Mi-ron
Co-ri-na

con

cor
corn
co-cor
co-tac

om
ou
nou
nor
nol

E ora 8. lon e cu Miron-lon are un creionnou.


-

Miron,un nor !

-O ! E unn o rm a r e!

- Onica,ai un corn?
-Am un corncu cacao.

literelecarelipsesc.
E Literalipsi din cuvant.Gesegte

notr

troi

trona

ortr

p SitaOalipsddin cuvant.Ce silabetipsesc


din cuvinte?

o-_

o-_

mo-

Mo-

E Propoziliacu cuvintelipsi. Carecuvintelipsesc?

lonare .....................
.
Onue c u

!! Seformimpropozilii!

Miron \

.,..''

ia uncorn.

[! Euspun,nu,ruspuinruTllona
ota -gE

orar-

nor - norl
morar-

@ Si completimpropoziliacu cateun semnde punctuatie!

Corinaareunorarnou (. ) (?)

112

(!)

Sd repetdm ! Sd evaludm ! ,.,o


Si comunicimgi si citim pe roluri

Carmenareun canar?
Eaareuncanarmic.

- Onuareorar?
- El areunorarnou.

- Emile cu Nicu?
Nu.Emile cu Nae.

- Mariane la lac?
- Nu.Mariane la mare.

- Calule un animalmic?
| - Racule un animalmare?
- Nu.Calule un animalmare.l-Nu. Racule un animalmic.
I

Transcrienumainumelede meserii:

mecanic,
mare,olar,nimic,canar,cocor,morar,
macara,marinar,
cuc,om,Miron.

Q Silabelecuvantului.Scriecatesilabeareflecarecuvant.

cameraE
colac E

nuculE
aluneleE

marinarE
corn E

@ Sd scriem nume de:

AlinaelaMona.
Corinaareuncorncumac.

lonelareuncanarmic.
MonicaecuOnulalac.

cuvintele
!
El Propozitiaincurcate.Ordoneaze

@O

@@ @

@@CG ene \

o
't13

pa
pA:DO

pa-ra
Pa-u-la
Pa-ul

pe

pu

pu-ne
pru-ne
pe-ne
pe-nar

pru

pac pil

ca-pac
co-pac
co-pil
cap

pom
par
parc
porc

Paule prinparc.El e pealee.Aparepaula.Eae cu

un copil.Copilulare patine.

- Paula,ai un penar?
- Pelicanul
arepene?
paul.
- Am un penarnou,
- El arepenemari.
E Silabelecuvantului.Desparte
cuvintele
in silabe.

pere,copac,penare,
pom,pepene,
prune.
E Sltabetipsi din cuvinte

Al

Da-

be--

p u-_
pru-_

- pac
Pa-

Silabeamestecate.
Grupeazd-le
in cuvinte.

pu,a, na, re, pa, ne,pru,pe: pana,.....

litereip din cuvint, cu attatiteri


E Schimbarea

. pat-mai,
. cap-caa

4r

e)

El Eu scriu una,tu scrii mulle!

pata- pere
pana-_

prunapenar-

prun -

E! Propoziliaincomplete.Caree cuvantul
Dotrivit
?

Paulare_
moi. (penar,
pere,parc)
Paulae cu uncopilprin_
. (copac,
cap,parc)

114

fr,

na le

ma
ma-ma
ra-me
ar-me
cla-md
lu-nd

mi-cd

ri

Li-cd
Ni-c6
Ri-cd
Md-li-na
l-o-ni-cd

nu-ca
ca-nd
iar-nd

na-re

ua

ca

mer
nu-mdr
nu-md-rd
a-ma-re
ca-me-rA

E oranoud.Nicde cu M6lina.
Niceareo can6cu mure.
El numdrdmurele.
ai mure? - Melina,
- lonicS,
ia o mure!
- Am nouamure. - Nuiaumure.Euamunmdrrumen.
I

Silabeincurcate.ordoneaze-le
in cuvinte.

ma-ra

cA-Ni

riu-ca-M5

ua-no

me-rA-ca
md-nu-rd

li-Md-na

ma-a-re

fl Scoatereaprimeisilabedin cuvant,Cecuvintese obtin?

numdr,m6rar,carare,IAmurd:ltil

...

fructuluiieceruipom.Cafeesre?
fl Numele

prun- pruna
nuc-

muralun-

E Euspunmulte,tu spuiuna!
cdni- cand
mure-

ramearme-

cemilecamere-

E Propozilialegati
E

j;::,:':ffin*,,j1""'"nou'""
*,s
ard.

Alin e calareDeo
115

Sd repetdm! Sd evaludm
Numele
Numele
meue Elena.Numele
luie lon.
Camelia
e numele
ei.Oricare
omareun
nume.
Ai un nume? Caree ?

Cume. . . ?
palmierul
e uncopac.
_Nicue unom.Leule un animal.
Penarul
e un lucru.Mareae o aod.
ll Si comunicimgi s6 citimpe roturi!
- lonice,ai un penar?
| - Carecopacare pere?
- Am un penarnou,Milina.| _ perulare pere.

- Cumarearipileun pelican
?l- Nicu,cdmilae unanimal?
- Unpelican
arearipimari. - E unanimalmare,paula.
I
Si
rdspundem
la
intrebari
ll
!
. Careanimaleau litera! , la numelelor?
. Careapde maimare:un lac,o mare?

E Uftimasilabea cuvantutui! CecuvinrepoligAsi?

.--.- re:care,

....- ne:pung,

ma:ram
ua:

@ insugireacuvintelor.potrivegte
cuvtntete
de maijos.
relg: untup,...........
nigiunrac,..........
un lup,unrac,uncal,o cdmild,un melc,unren,un canar,un
cocor,o vulDe,
E Propozilianeterminatd.
Completeaza
cu cuvintepotrivite.
Mi n erule la . . . . . . . .
O l a r ua
l r e ....................
.

Mecanicul
repard
..........
. Marinarul
pleace
pe...........
.

'I16

ta te ti
ta-te

To-ma
iatd
Tin-ca
no-te Ma-tei
te-md An-ton
Ie-ren Tra-ian

tu to ti
car-te
car-net
cdld{or
co-lo-ra-te
lu-mi-na-td

toc
tot
tort
tren
trei

Tomae cu Matei.Ei au o carte.E o cartecoloratd.


E oratrei.lntrdtata.
- Tatd,iatdo carteminunatti!
- Matei,iati untren!
- Traian,tu ai un caiet?
- O! E untrencu cdldtori! - Amuncaietnou,Toma.
E Litera! adunate|a fiecarecuvant.Ceattecuvinteobtii?

un,ei,ac,ren,rai,urmS:t+ un = tun't + ei =

Scriecuvintele.
@ Silabeamestecate.

Ie, car - _

nel,tu -

lo,rat,co- _
la,tori,ca-

Cuvinte cu litera ! llpsd din propozitii.Caresuntcuvintete?

Tomae cu

@ Una- multet

teme.'eme
turmd-

Tinaareo
notScreti-

E G um e e l-Gu m eea?

El e: atent, tecut, renumit, talentat, minunat


Ea e: atentd,

E Deseneazeobiectediferitenumiteprin cuvanlul!9g.

117

Sd repetdm! Sd evaludm!
Tema
Mirceaaretememulte.Otiliae mereucu el. Eae
micd.Aretreiani.
ai terminat
- Mircea,
tema?
- Acumo termin,Otilia.
E

Si comunicim gi sA citim pe roluri I

Ai celetorit
cutrenul,Ticd? r Amcaletorit
detreiori.
Cume tatelteu,Cdtdtin
? Tatdlmeue unomminunat.A
G.r{
l\tR

(fr.
Fj'

' ..""

Untrenarc rcate?

Trenularemulteroate.

Caree motanultdu ?
Motanul
meue Tom.
raintrebari!
I se raspunoem
. Tuai unprieten
? Caree numele
lui?
cum
e
o
celdtorie
cutrenul?
'.
Ai trecutcu trenulprintunel?

S Literade la inceputulcuvantului.Scriecuvinte.

s, a egq

!l insugireaprietenuluitiu, Scriecuvintete
Dotrivite.

atenl,corect,reu,cuminte,
curat,uituc,pldcut,
neatent.

E Propozitiaincompleta

Traian
areo...................
.
a terminat
tema.
Cartealui e

[l Propozilialegate.Separecuvinrele.

Careecarteamea
? Trenulatrecufl
aorairei.

Comunicecevadespre:tatelt6u,o carte,unmunte.

@",
ca-sa

sa sl su

So-rin
a-ca-sd So-ri-na
sa-re Si-mo-na
re-sa-re Si-mi-on
su-ne Si-na-ia
rd-su-nd Cris-ti-na
se-nin Ste{i-an

soa scri

oa-re
soa-re
scri-e
scn-soa-re
nrn-soa-re
Cos-tel
Stan

sd
std
sun
sunt
sus
urs

Esteseari. Stelaesteacasd.Ea st6la o mase.Scrieo


scrisoare.
Sorinestecurios.Se uitdatentla sorasa.
- CuiscrieStelao scrisoare? - Sorinareo sore?
- StelascrieluiStelian.
- Simonaestesoralui.
fiecaresilab6cu sunetujg.
I Sihba cu sunetulg. Subliniaze

casd,soare,Sinaia,
rdsune,
senin.

f! Guvintul inversat.Scriecuvintele
in ordineinversd. t:1:,.,
c,os,Sar,SUr,SOS,SUS.
,.::"
E Sitabdcu titerag lipsedin cuvant

ca-_
- re

re-_-re
a-ca-

cu-rF
SCTF

4 Litereamestecate.Cecuvinteootifofma?
'S, r ' a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. r , S ,U :
E Jocul insugirilor. ( Cumpoatefi ? )
casd:noud,...... clas6:.
luminoasd,
.......
Propozitia
incurcate.
Ordoneaza
E
cuvintele.
@

Fcjroara @
|sorinal Fimionl @

E
@
119

@',
va-re
vi-ne
vi-oi
ve-sel
vo-ros
voi-nic

ve
a-vi-on
a-vi-a-tor
in-vi-td
vi-o-rea
vre-me
e-tev

va

vo

vre

Vi-o-rel
Va-si-le
Va-le-riu
Valen{i-na
La-vi-ni-a
Li-viu

vts

ver
var
val
vtu
mov

Estevard.Soarelenu a risirit. Viorelse scoalSvioi.E


tare vesel.A avut un vis minunat. parci era aviator
renumit.
Avionulluieraorintrenori.
I

Literay adiugatein fatacuvantului


in,ie,oi,r e a ,a r d :y i n ,. . . . . . . . . . . . ..........

E Literalipsela inceputde cuvant


trasile
trine
trineri
triorel
Erea
lioara

Dis
Bioi

lipsadincuvant
$ SitaOa
va-_
ve-_
VF

ve- _- _

VO-

!l Joculinsugirilor
. avaonuf
: mare,......-....,.......
. Victor:yese/,
@ Numede biiat Viorel - Viorica
Vicu -

numede futA
Vasile-

Valeriu-

VictorValentin
-

cu literay sauy lipsedin cuvant


E Cuvantul
Valeriueste
Cinevinela
120

$d repetdm! Sd evaludm,!
O seari de vari
Se lasaseara.Tatae cu mine.El stdpe un
scaun.Privimsprestele.
- Uiteacoloe o steamare,tatd!
e CarulMare.
- E SteauaPolard,Paul.AlSturi
- Tatd,oarecaree steauamea?
I Si comunicimgi se citimpe loluri!
- Liviae sorata. Voicu?
| - Liviumaivinela tine ?
- Nu.Ea estesoralui Sorin. | - El vinevinericu Emil.

- Cumai calatoritcu trenul,Vica?


minunat,
Vasile.
- Amceletorit

Ai un avionacasd?
Am un avionmic.

ll Sd rispundemla intreberi!
Ai caletorit
cu:untren,unavion,untractor,unvapor?,

::,1il:lil"j";"e,;,T"ff5J;:ilfl',"
#\
?
Cume timpul:
vara.primevara,
iarna,
toamna
numdrulde cuvinte.
El Cuvintelepropoziliei.Noteaza

PetruvinecuSorin.D

Tomaestevesel.E

E Literade la lncputulnumeluide persoand


q T

P \/' c^rD

fl Cuvinteinversate
car, tac,Ioc, not,soc:4ag
@ Cu ce putem celetori ? Subliniazemijloacelede transport.

avion,copac,tren,cocor,metrou,
tramvai,
creion,
capre,vapor,car.
121

@0,
Da-na
Dan
Do-ru
Do-ri-na
Doi-na
Du-mi-tru

da

do

Ra-du
Ro-di-ca
A-di-na
A-dri-an
Mi-ddJin
Tu-dor

de dd

dul doa

oe-sen
din{e
doc-tor
doa-re
ooar-me
dis-pa-re

oar
dor
doi
noo
roo
ied

Acotoe undudmare.Danseurcesa
,iadude.
P".".]? tivadA.
DindrumapareRadu.Etuin"ai"piori". n"jJ
ia douddude.Ce ptAcute
suntdudele!

- Tudoraredude?

te doare
- Radule,

undinte?
- Da,aremutte
dude. | _ Oa,a, unOini"c"riJi.
fl Silabelecuvantutui.Desparteje.

dinte,medic,adund,des,adie,dornic,ied,adoarme.

fl Silabeamestecate.
Cecuvintepoliforma?
na, Di, Da,nu,rel,Do,ri, ru: Dina,
El Cuvinteinversate
d ac ,dor ,da i ,d u d :c a d ,. . . . . . . . _ ._ ........
A Literatipsi din cuvant

daD

dutr

.;.-..

. s.-

dotr

trod

tlad

5 sitabatipsac,innumede persoane

n#",'#^ 33;- 3;1--iF:


@ Eu scriu una,tu scrii

multet
dar- dglg! ! d e a l - . . . . . n o o- .....
d r u m _ ...
I CuvinteleincurS$;lle Oropqzigiei.
Caree propozitia
?
Padurq
Fadul
,vrnq
@
. ^^
122

tn
in-cd
in-sd
in-tre
in-co-lo
in-co-tro

tm

in-tu-ne-ce
in-tu-ne-ric
in-tre-cut
in-cur-cd
in-deam-ni

1l

tl

i-not
i-not5{or
i-noa{e
i-na-in-te
T-nalt

in-ti+it
in{i-ne-rit
in-tris-tat
im-pd-rat
im-pd-cat

lncdnue intuneric.
Dane cu Paul.Ei seintrecla inot.
Paule inaintealui Dan.El e uninotatorneintrecut.
- CumseintrecDancu Paul? - Daninoatdrepede?
- Ei se intrecla inot.
- Nu. Paule mareinotdtor.
lI Literalipsi din cuvant
Encuie,nnot, lncet, neEntrecut,Encolo,nnainte.
Silabacareconlinelitera!. Subliniaze
fiecaresibbecu literai .
ince,inot, intuneric,inec, Tncarce,
inainte,neincetat.
I Scriecinci cuvintecarelncepcu silaba!! 9i trei cu silaba!.
@ SitaUa
lsilaoellipsddin cuvant
I

t n-

in-

in-

El Scoatesilaba!! din cuvant.Cecuvintenoioblli?


incerc:cuie,.............
llcuie, intrece,incurce,indeasS,

g Cuvintenepfietene
i^tecut - nglIlEgg!
incuiat- ...... incercuit
- .......
inarmat
inlocuii-...... incolonat......
- .........
Caresunt?
E Cuvintelips6din propozilie.
Inotul
e unsport..............
pliciicos)
(util,reu,plecut,interesant,
El Folosegtein cateo propozitiefiecarecuvant:
inoate, inalt,incuie,intuneric.
123

9o
9a-se
9ap-re
gar-pe
9ap-ca
goap{d

goa

Si-nd
9Fret
Sti-e
gcoaJd
9CO-tar

scoa gti

nig noag

ma-gi-nd
vi-9i-ne
ru-9r-ne
li-nig{e
ros-teg-te

mos
co9
co-cog
ur-cug
u-rFa9

Miguareun motdnag.
Motdnagul
luie de culoare
cenugie.
Else migcdugor.Acumse uitegiretla ugd.Oare
cauteungoricel
?
- Nicugor
aregaseani? | _ undelocuiegte
Migu?
- Nu,el aregapteani.
tvfigu
tocuiegie
in ligi.
|I E Despartein silabecuvintele:
Sase,cocog,cite$te,gcolar,linigte,cenugie,motenag.

ll Literag in locul literei I !


sa-sa
nascostasI

scoalemusce-

Euscriuuna,tu scrii multeI


mo9-49E'
cocognag-

uge-

gcorar-

magini-

!l Propozitiiamestecate.
Potrivegte-le.

fI----;;;
El
gtii.

E! Cuvantulcu literaI lipsi din p'ropozilie


Sorin. . . . . . .o. c a r t e . M i g ua r e . . . . . ...
an i. .......
su n lsilito r i.

[!

Rostegte
repede9i bine!
9Sg9! S999!
9999|

124

ga, ge,9i,90,9u,96,
9il

ta
Ro-mA-ni-a

ro-man
ro-man-ca
r5-me-ne
ta-n5-rd

can man ral


pa-ni

cdt

ma-ne

c6ntd

p6i-ne
mai-ne
man-ca-re pe-mant

cantdm
cdn-tec

md-nAn-cd cdm-pi-e
in-can{6
rau

Noicantdmin cor.Primulcantece nou.Aooicdntdm


Noi suntemromAni.Catmeincantdcantecelenoastre!
Mainevomcantaiar.
?
- Cumsuntromanii
romani. - Eisuntoamenim6ndri.
desore
- Cantecul
- Care cdntecte incdntd?

in silabe.
ll Silabelecuvantului.Despartele

mane,intai,incante,
roman,
r6u,ldmAie,
incantator.

E Scriecatecincieuvinte:culitera! ; culiteraa.
El Literalipsi din cuvant:i saua ?

r[me, [ncet,rom-n,trncnnte,mAnEnca.

@ Silabacarecontineliteraa tipsi din quvant

_ md,_ nd,_ne,

ro_,

rd_ ne, 15_ ie.

E Propoziliaincurcatd.AgazSlein ordine!

tar;l f

@@ Eil

@
@

G"tel

tr Propozitiiamesiecate.Potrivegte-le.

* ,
Hli""----,---.-[Tg:
cainete
susure.
ar|

125

@. 0 ,

bo

bu-nd
ca-ba-nd
bu-ni-ca
ba-na-ne
bu-nici
al-bi-ne
bu-cu-ri-e
Bu-cu-regti al-bas-tru

bin
um-bra
um-bre-ld
bom-boa-ne
sdr-bd{oa-re
bas-me

blAn
Bar-bu
Ba-dea
B5-ni-cd
Sa-bin
$er-ban

Buniculmeuestebun.Elareo barb6mare,albd.
Bunicaimi spunebasmeminunate.
Stim la umbraunor
copaci.Uneoriimi cumpdrd
bomooane.
Ce bineestela bunicagi bunicul.
Cuei parcee mereu

Sarbdtoare.

- Cume bunica
ta,Barbu? - Cume mierea,
Bdnice
?
estebtandd
glbune.- E tarebund,bunicule
- Bunica
!
decuvinte:
ll Citegte9i compariperechile
pun-bun para-bard pune-bune
pate_bate
par-bar
pere-bere parce-barce
pompd-bombe
primeisilabedincuvent
f, Scoaterea
jltreaba,pfimbare,
robot,berbec,cioban:treabe.............
El sihbe tipsi dincuvant
bar-_
boa-_

baa?1,@"*o",iinr
bun

alb -_
- hggA
betran[! Eu scriu una,tu scrii mutte!
bomboana
- bonboane
tob6 boabd-

Gl Propoziliineterminate
Batbuareun_
bomboane.
Branste la_
balon.
Bunicaimi dd
umbrd.

bland-

gu

gan
gu-ra
gu-md
ga-ra
gra-be

ga

go
ge ga
gas gal gar gra gre

ge-i-na
g15-di-nd

gre-rer
gan-deS-te

gal-ben

glas
gras
gros
gong

Ga-bri-el
Gri-go-re
Gre-ta
Mar-ga-re-ta
Gri-vei

in clasdeste linigte.Nuse audeniciunglas. Elevii


scriuuntest.Eigdndesc
binecasd nugregeascd.
Numai
Gabrielscrie?ngrabd.
- De ce te grebe$ti,
Gabriele
? Testulnue o oluma.
GrabastriGitreaba,
ii spuneMargareta,
colegalui.
I

inlocuiegtetiterag cu literag !

cet - g!i!
card cand- _
coala-_
El Numeatintate
gandac- aenddcel
guler-

macar-

stance
-

muguregreierstrugureEl Cuvinteopuseca intetes


sarac- Og@ll
ptin-........ s l a b - . ...... ugor-..........
mdgar-

!! Spunenumelegruputuidefiinle:
gasci,graur,gdind,papagalogar,magar,
tigru
Gavril,
Grigore,
Gabrie-

127

Sd repetdm! Sd evaludm !
Licomia
Griveigdsegteun os.1lia repedein gura.Pleacdsd il
ascunde.
Ce bun5cindva avea!
Trecepeo punte.Se uitein apalimpede.
Acolose maivedeun os. Std pe oglindaapei. t
- ll iau9i pe acela,parcaar spuneGrivei,lacom.

Griveicascdgura.Osuldingurdcadein apd.

Ambeleoase dispar.Lacomulrdm6nepdcdlit.
ll Si comunicdmgi se citim pe rotpd t
- Ce ape marecunosti,Tudore? | - Cumestebunicultdu?
- Dundreaesteo apd mare,Aurel.l- Buniculmeuestebun.
I

Sd rdspundemla intrebdri!
. Ceai puteaspunedesprepatrianoastrd,Romania
?
. Cumestepoporulroman?

E C ume el9i c u m e e a ?
bun - bund
voinicvesetbland-

rabdetorprimitor-

@ Cumfaci propoziliaadevArati?
Pdpugao culcepe Dorinain pat.
Bastonulumbldin bunic.

gialteinsusiri.
S insugirilefiinlelor.Gdsegte
.bunic:rdbdebr,... .scolar:ascu/fdtor,
... .!9e!0:ospitalier,..
El Cefacefiecare? .

Radu pleacd la cabana.


Elevii

128

Bunicul
Romanii

cer
cer-ne
cer-cel
cer-cei
cerc

cel

cel

cea

ta-ce
cel
coa-ce
ceas
con-ou-ce ceai
pe{re-ce
ceai-nic
in-ce-pe
li-ceu

ceai

Ce-la
Mar-ce-la
Mar-cel
Mir-cea
Cer-nat

Cerule senin.Aerule rece.Mircea


treceoela Marcela.
Ea ii da un ceai.Ceaiule rece.Mirceacereo altecanec_
ceai.
- Ce cereMarcel?
- El cereo candcu ceai.

- Ce are Marcela?
- Marcelaarecercei

in sitabecuvinteleurmatoare:
ll Desparte
cercel,ceai,cercuri,acela,cerneale,
incepe.
ullimeisilabedin cuvant
El Scoaterea
cergql,acele,cerelq:cer,
El Cuvinteadunate
cer + cel =
cer+ nea=
=
+
cer cei
cer+ neam
E Silabetipsedin cuvant
ce-rg
cer-_
cea-*

ceai-_

in-_-pe

E p ropozitiaincurcatd
@
Mircea @
@
@ Frcell
@ |Marcetal
rdspunsul
la intrebare.
!l Gdsegte

Ce areMarcela?
Cume ceaiul?
E chicicee ? Carecernuarenori?
129

fa

fo

fe

fap flo

floa frun

fa-td
fa-ce
fa-bri-cd
fo-lo-si-tor
fo{o-gra-fi-e

floa-re
fiu
foc
Flo-rin
fii-cd
frig
Flo-rentin
fur-ni-ce
fulg
Fe-nica
fe-ri-ci-td
puf
par-fu-ma-te
$te-fa-na
praf
._Tataste la fabricd. Mama a plecat la
tipografie.
gtefane la fermade animale.Toata
familiamuncegte.
Florinavrea gi ea se fie folositoare.Uda
.,
prafutpe mobitd.Spatd nigte
]or.[ej,
?rerge
.
tarturii.
Apoiaducefloriparfumate
dingrddind.

- Cefapte.face
Florina?

_ Caree floareata preferate


|
- Eafacefaptefotositoare.
I _irni pr"c"rnu[#;;il.
1,t ,i
rl"i.t.

formacuvintetor
tt_ Modificd
dupemodet:
19.- bpsJ sfat__
futar_

fir futg- _
goter-I
ll G u me e tg i c u m e e a?
El F,ste:fericit,frumos,folositor,fraged,fruntag.
tsa este: ferb,td ,

f,! Euspununa,tu spuimuttet


fartuie - faiurii
fotografie-

farmacie

tipografiefamiliecofetdrie
@ Recunoagte
meseria!
Cineconducemaina?
Cinefacefotografii?
Cinetipdregtecaiea ?
Cineface pr4ituri?

E De la nume de biiat, la nume de fate !


tstonn-Llglna

Fenicd1 30

Florentin_

Florice-

9tefan$tefenel-

cio

ct-ne
o-ne-va
ci-teg-te
ci-ri-peg-te
re -ci-t6

ctu

cir

ici

ncl

Lu-ci-ca
cioc
maci
Lu-ci-a
cto-can
mecl
Lu-ci-an
cio-co-la-td melci
Ce-ci-li-a cio-ce-ni{oa-r a-ici
Ci-ce-ro-ne cior-bi
a-rici

E oracinci.Luciannue aici.Ete cu Ciorian.


Ceidoi
amiciaugdsitunarici.Ariciuleraintrenistemaci.
-

Cume cioculciocenitoarei
? Cioculei esletare?
Undeciocenegte
ea mereu? Eaciocinegteprincopaci. -

Cumesteun arici?
Ariciulareacemici.
Ce mdn6nciariciul?
goareci.
Luiii placgAndaci,

E Despartein silabecuvinteleurmitoare:

cind,cinema,arici,maci,ciocenitoare.
Lileralipsedincuvent

naci
trici
El sitabatipsedincuvant
cF

tleci

ci-

Una- mutte
nuci -!gEi
pisicevaceciupercd-

Gl ce faci tu ?
Eu aduc.- Tu aduci.
Eu plec.-

piersicdmdciuci -

Eualunec.
Euconduc.-

[! Ghicice e ?
Cineare ace mici?
13'l

ho
ho-rd
ho{el
ho-hot
haJat

ho-t5-rat

ha

har

hai-nd
har-ni-cd
har-ti-e

hra-ne
hre-neg-te

hra

hrd

hri

Mi-hu
han
Mi-hai
nam
Mi-ha-e-la
hol
Ho-ri-a
norn
Ha-ra-lam-bi-e9an

Mihaiesteun copilharnic.El are mereuhainelecurate.


De ieria venitcu Mihaelala bunici.Acumhranegteiepurii.
C6ineleHaiduclatrdla iepuri:ham! ham! hami
I

Silabain care se afli sunetul h. Subliniaz-o.

helnlc,ham,hohote,mohoratd,
lnhemat,hartie,nehotdrare.
ll Scoateprimasitabedin cuvanl
halat,Mihai,hotare,
nehotdret:
ht, .......................
litereit dincuvantcu o atkititeri
@ inlocuirea
ham- ..... hore- ..... hai_.......
Lotar- Lotar
!l sitabatipsedin cuvant
no- hot
ho - _ - _
_-har
nar-hai
Ho@ Euspunmulte,tu spuiuna!
hore- hglE
holde-

haine-

nohote-

(opuse)
E! Cuvinteneprietene

harnic
hotdrat
inhemat

fl

nehotdrat
neinhdmat
reneg

Completeazipropozilia!
- H or ia,. . . . . . . . . . . . . . . . ?
...

Hai

paharenotare-

n"n gea geor geri

@
Ge{a
Gelu
Geor-ge
Geor-ge-ta
E-u-gen

.t\

r!,

ge-ne
nrn-ge
ge-me
mer-ge
ge-menl
cu-re-ge
gean-td
a-tin-ge
gea-man-tan im-pin-ge

ger
a-ger
in-ger
gem
geam

Angelacitegte
o legende
despreun regeager9i
inteligent.
Acestaii invingecu pricepere
pedugmani.
Cuo
pe
sdgeatda doborAt conducdtorul
lor.in luptdcurgemult
s6nge.Dupdvictorie,regelese retragein castelulsiu.
- Ai cititlegende,
George? - CineeraGeludin legenda?
Am
citit
o
legende
despre - Geluera un romanaoer.
reqeleDecebal.
lI Scriecuvinteareconlingruputgg.
. numede persoane
. numedelucruri:
: Gelu,,..
m5roea.
...

El silabatipsadin cuvant

tra- _
ajun-_
de-_- te
Anla
_-ne
__ -mene
Silabeamestecate
ale cuvintelor
la, lu, Ge,Geor,ge,An.

E Euspununa,tu spuimulte!
deget- deoefe

geamat-

mdrgea-

geane-

ingergeam-

[l Propoziliiasemindtoare

Eumerg.
El merye.
Ea merge.
Noirne4gem.

Eutrag.
EI

Euajung.
EI
Ea
Noi
133

Ja
Ja-na
Je-ni-cd
Ji-a-nu
Jo-ia-na
Ja-po-nFa

,e
joi
Joc
jos

)ar
jur

ji

joa

ju+d
ju-de-cd
a-ju-td
in-con-ju-rd
spri-ji-nd

raj

braji

e{aj
cu-raj
pati-naj
o-braji
coji

Jana9i Jianusuntla patinaj.


ln jur suntmulticopii.Ei au
.
oora;rrro9r.Jana
are mult curaj.Ea inconiurdmereu

patrnoarul.
Apoiil ajutd9ipeJianu.
lt sprilina
senucadd

JOS.

- Cinearemultcurajla patinaj? - Cu ce te joci,Jenicd?


- Janaestefoartecurajoasd. - Cu o jucdriecarevijiie.
I

Scaracuvintelor,Scriecuvintele
in ordineacrescdtoare
a
numerului
de silabe_

joacd,jucator,joc,juciriite,jucdrie.
fl Silabacu sunetulj tipsi din cuvant
co-_
pati-_
a___e
_- cd
_-c5rie
I Familiacuvintului.Grupeaze
cuvintele
asem6natoare.
joacd,.cojoc,
jucdtor,cojocarcuraj,joc, curajos,
?ncurajat,
incurajare,
jucerie,coloice,lucarii,'cojocel.
cojocerie,
....
JOc:Joaca,
cojoc:......
curat:
.......
@ Propoziliaincurcati

tar;l l-mul-.l l-en-._-.' [*54:l


buraiosl. Ud bl @
Uianul
f-:---']

cu cuvantutritecit
El Propozilia
Unjandarm
este..................
unjoc / un ostag/ un cojoc
Joieste...............
o zi / o jucerie/ unjder
Joianaesleun numede ........ bujor/ vace/ jeleu
134

gim

gin

gil

gi-ra-fe
gin-gi-e
Geor-gi-cd
gin-ga-9e
Geor-gi-a-na gim-nas-ti-ci
Vir-gil
ge-le-gi-e
Gi-na

giu

ru-gi-nd
pa-gi-nd
mar-gFne
in-gi-ner
ar-gint

gint
fragi
crengi
pungi
co-vrigi
in{regi

EstediminealS.
Ginaincepegimnastica
de inviorare.
Cinciminutese migcdager.Apoivinela marginea
geamului.Trageaercuratin piepl.
-Gina, veiajungeo gimnast5
de renume! spuneGigel.
- Cinea fost Nadia?
| - Cumesteo qirafe?
Ea
gimnasti
a
fost
o
de renume.l- Girafaare piCioarelungi.
- De undeculegifragi,Gigi?
pddurii.
- De la marginea

- Cevreisd aiungi,Gigel?
- Uninginer
renumil,
Gina.

E Grupulde literegg sau91lipsddin cuvinte

_or_ana a plecat la mnasticd.


Pe __l
il doare_n_a.
Care.imeseriaceluicarese ocupi de obiectuldat ?
qeam - oeamoiu
nanmacaracazan-

l! Propoziliiaseminitoare
Eu merg.
Eu alerg.

f u mergi.

Tu

Eurrag.
Tu

Euajung.
Tu.-.......

!l Rispundetaintrebiri:
Cinea fost NadiaComeneci?
Carea fost visulNadiei?
Tu faci gimnasticede lnviorare?
135

(A.z z\

\Z
za-ne
zi-ue

zu zo ze zam

zaf-zel

zam-bet
zum-zel

Zina
Lu-i-za
Li-zu-ca
E-h-za
Riz-van

zme zboa

ra-ze
barze
var-za
a-mia-ze
Sur-pri-za

zme-u-ra
zam-bil5
zboa-re
zbur-de
de-se-nea-zd

Astdzie ziuaLizucdi.
Arezeceani.Ease trezesteTnzori.
prietenii.
o viziteaza
TolizAmbesc
bucurogi.
Eiii
-,PamP?1
oleraUntaDloucu crizanteme.
Zinaii ddruieste
cincizambile.
R5zvanii dd o cartecu zmei.CatesurprizepentruLizuca!
* Cedeseneazd
- Cande ziuaLizucdi
?
Razvan?
- Astdziesteziuaei.
- Eadeseneazd
o vazecu zorele.
It inlocuirealitereis, cu titeraZ
sald - zald
seamdsarevarsd-

a .ulii?oa*
z_
_za

"uiroase
za_
zem
ze

sarros-

zu- -

compunecl-vrnt".E Lite-reamestec-ate.

&

ezerm
fa za

grupuluidelitereua,cu gruputge
@ inlocuirea
ziue- ziua
roui -_
doua_a ooua
ploue-_
noue_

El Propoziliategati
Zida laaha alucreazdlaunzid.
'136

LaamiazdvomvizilaouzinS.

e Che
che-ie
cne-nar
cne-ma-re
chea-md
chel-tu-ia

cher

ve-cne
u-re-cne
ri-di-che
pe-re-cne
o-chela-rii

ches chet chea


ra-che-te
brFche-td
e-ti-che{e
o-che-lari
o-cnean

Ta-che
E-na-che
Cos{a-che
Pe-tra-che
Va-si-la-che

Enacheil cheamdpe Tache.El areun ochean.Tache


ia o perechede ochelari.Ei privescsprecer.Oarevad o
rachetd?
- Tache,ce vezicu un ochean? - UndecanteEnache?
- Potivedeao racheta.Petrache.- El cantain orchestrd.
?
E Literalipsi din cuvant.CecuvinteDotiforma
ch eD:. . . . . . . . .. . . . . . (. .m. .,t.,.i.,.c )
E Silabalipsedin cuvant
che-_che-che
-cne
I

-che-

Silabeamestecate.
Compune
cuvtnte.

ie'pa'bu'u'te'
E nui""..""Jn',ifi;"?ll,i..l3

Ene- Enache
CosteaDumitruPetruVasileMitruE P.PP9!,i!3gcu.."td
,
bumparal lperecnE
lenacrrelFchetaiiiE
@

lchealal lvasitactid
n E nritrachd
_I ranscne
tr
propozili e explici
9i

intelesulcuvintelorsubliniate.

Tachea pierdutghgigde la ugd .

Enache
i sesitci6i-ia
i;|"Edii.

-O

137

t6
!a+d
Id-ran

!an-tar
Iur-!ur
!an-!o9

tan lur log nu! du!

a-td
ratd

in-va-te
in-ve-F-toa-re An-cu-ta

co-ci-ta
ve-ve-ri-te

lecJi-e
a-ten{Fe

Lu-mi-ni-!a
l-o-nut
Vld-dut

ce4i

Lecliaa inceput.Eleviisuntatenti.Doamnainvdtdtoare

te artd o veverild. Aceasta are o codite stufoasd.


Toti

eleviisuntatenti.lonulgi Tantaprivesc
ilustratiile
dincdrti.
- Cinestepe o crengula? - lonu!,ce ai fnvdtatin lectie?
- Esteo veveriledregule. - Am invdlatdespreveverite.
I

Silabacarecontinesunetul!.Subliniaz-o.

E .iffi,:1i"fl:uta'

cat - 9A!!!
case- cesufd
E Numealintate
lon - lonut
Olga- Olquta

ceru!'
reclie'
atenlie'

blanecoade-

cutiecaiet-

PetruDan-

AncaGeta-

@ insugiri ale cuvintelor.potriviti-te.

lectle

veverite
elevi

dregu!d
aten!i
interesante

E Propoziliiincomptete
Eleviicitesclectia
.............
esteo fetitdisteatd.

Veverilaesteo fiinle

......esteunominlelept.
liecarecuvantin cateo propozilie:
fl Folosegte
leclie,cd4i,tinigtili,tonu!,atenlie.
138

hi chi
chi-ot
chi-brit
chi-piu
chi-nez
chi-ta-rd

chim chiu chiul chii rechi

Chi-vu
Chi-ri-ac
Ni-chi-ta
Pa-ras-chi-va
A-chim

e-chi-pa
ro-chi-e
rA-chi-te
des-chi-de
in-chi-ne

chip
chin
re-chin
ochi
unchi

Chivugi Achimjoacdfotbal.Ei facdoudechioe.Achrm


deschidescorul.Chivu cadein genunchl.
Acummerge
pulin gchiop.ParaschivaestesDectatoare.
- $tii sd schiezi,Chiriac?
- Achim,eu schiezbine!

- Undesare agchia?
- A$chiasareaproapede trunchi.

E Grupulde litere lipsi din cuvanl


o_,

in_s,

un_,

_p,

Eu spununa,tu spui maimulte!


a weche
- urechi

ridiche-

pereche-

trun

unchi-

ochigenunchi
-

insugirilepotrivite.Scrie-le
dinparanteze.

ochi- /umrnogl,
...

chip-....

unchi-...

(hamic,frumos, albagli, veset,pietenos, banzi, bun, tuminat.batnnL

E CuvinteexplicatePotriveste-le.

chitard
chipiu
chimir

_ chip

fa.te,obraz,figurd
braulat dinpiele
instrument
muzical
unfel de gapcecu cozoroc

E! Cuvintelipsecarecontingruputde litereOhi
Chiriaccantdla

Chirica
aprinoe
uT]_.
Paraschiv
are_
albagtri.

139

@*

Ro-xa-na
Ru-xan-dra
A-le-xa
A-le-xan-dru
Ma-xim
Xe-ni-a

xe

xim xer xem xac ex

e-xis-ti
e-xac{d
e-xi-gentd
e-xer-sea-za
ex-cur-si-e
ex-po-zi-ti-e

ta-xd
ta-xa-tor
sa-xo-fon
xi-lo-fon
to-xic
xe-rox

AX

box
tux
fix
ptx
text

E ora opt fix. DoamnainviFtoafe ne explicdo temi noue.


De_exemple
interesante.
Apoifacemmulteexercilii.Doamna
lnvatatoare
ne verifice.Rezultatele
suntexacte.
La sfargitul
oreine laude:
- Suntelielevibuni.SAmbdtd
vommergein excursie.
- Euvoi luasaxofonul,
spuneAlexandru.
- lar eu voiaducexilofonul,
adaugeRoxana.
corectliteraI dincuvintele
ll Cite$te
urmetoare,
folosind
gg:
sunetele

exact,examen,exercitiu,
exemplu,
executd,existe.

E Citestecorectlitera! dincuvintele
urmatoare,
folosind
sunetele
cs:

exclamd,
explicd,
Xenia,Alexandru,
Maxim,
saxofon,
xilofon,pix,fix,lux,box.

Cuvinleneprietene

export =_
primegte
exterior -t'--- import

expediazd

interior

E Cuvintelecu acetasiinleles. Gesegtete


in coloanadin dreapta.

Invelatoarea
lSmureste
o temdnouA. expediaze
Rezultatele
exerciliilor
suntcorecte. extrage
Polixenia
trimiteo scrisoare
luiMaxim. explicd
Mediculscoateo mdseaXeniet.
Exacte

140

ghea
ghe-te

gne-me
gheJug
ghe-mo{oc
ghe-mu-it

ghean

gheor

in-ghe-ta-td
ghea-rd
An-ghel
dez-ghe!
ghea-15
An-ghe-lug
in-ghel
in-ghea-Ie An-ghe-li-na
in-ghe-su-ie
ve-ghea-zd An-gheJu-!d
pri-vi-ghe-toa-reli-ghean Gheor-ghe

gi Anghelina
Gheorghe
suntin poiane.Pe un copac
canteo privighetoare.
Gheorghe
vedeun arici.Beiatulse
ghemuiegte
il
sd vademaibine.Ariciulse inghesuie
se se
ascunde sub nigte frunze uscate. Std acolo ca un
ghemotoc
viu.Gheorghe
il vegheaz6
cu atenlie.
- iti placeinghetata,
Gherghe?lCumpareunarici?
- lmi placemult,Anghelina. l- Parcdesteun ghemotoc
viu.
I
in silabecuvinteleurm;toare:
E Desparte

gheme,Anghelute,
geam,gherghef,
inghetate,
Gheorghe.

E Sihba lipsi din cuvant


gne- _
ghe-_- _

_- ghe

_- ghe-_

E Euscriumulte,tu scrliuna!
gheare- gleet!
ghemeqhereteohetariCuvinte
atiiGte
I

heate- ahetutd

gheard-

Numestegrupulde obiecte!

ghete,pantofi,ghetute,bocancipantalon,veston,fular,pildrie -

!! Cuvintecareconlingrupulde titereglDgfipsi din propozilie

MotanulGherutdare
ascutite.
Ghetele
lui
suntnoi.
estepasdreacarecAnticel maifrumos.

14'l

Sd repetdm
I Sd evatudfr
(ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghf)

RegeleDecebal
Gheorghila
estegcolar.Luili suntdragitegendete
istorice.
Bunicul
Mihalache
gtiemultelegende.
- Bunicule,
cinea fostDecebal?

- Decebala fostun marerege.El ii conduceape daci.


Ace$ttaerauageri9i viteji.Noi ne tragemdin daci.
Buniculii dd o cartelui Gheorghild.
dgspreregiidacitor.
Afladin ce neamte tragi.
;lale
?:grt:
Gneorghila
citegtegi inlelegece neamde eroiavem.

Coloanede cuvintecu acelagigrupde litere


mdrgele,
cetate,ureche,rege,gherghef,
pagin6,
.chitara,
elice,neghine,ciocan,buchete,cniOrit,ghemotoc,gei
cizmd,inchide,cer,girafe,cineva,ghem-,ghiocei,g-hicitoare.
ce
q9
ci
qi
che
chi
She SXi
Grupulde literelipsadin cuvant
re_, _neva, in_de, _rafd, _tate, pa_ne,
_rege,
In_lara, pere_, ro_e, _nion, ari

El Literetipse din cuvant


ceD, Qce,
getr,

chen,

chin,

ghetr

!l Cegrupuride titerecontinefiecarecuvant?
cinci,George.cerceteazd,gherghef,Gheorghe.Georgiana,
' - -'
cigi, ghicitoare,
Cecitia,
ciuperciCincinat,
inioceiPunefiecarecuvantin cateo propozitie.
gnrocet,privighetoare,
ghete,chibrituri,cirese.
142

ki
ki-lo-metru
ki-lo-me{ri
ki-lo-metrii
ki-lo-me-traj
ka-ki

ka

ko

ki-lo-gram
ki-lo-gra-me
ki-lo-gra-mul
ki-lo-gra-me-le

Kim
Kar-la
Ka-ri-na
Ko-gdl-ni-cea-nu

Karlagi Karinasuntprietenele
mele.leriau venitcu Alexe
la noi.lmpreuna
amplecatla bunici.Dinpialeamcumpdrat
un
kilogramde bananegi douekilograme
de portocale.
Apoiam
merscu autobuzul
kilomehi.
8
Buniculera in curte.Reparakilometrajul
maginii.Purtao
hainekaki.
- Cinee Karla,Corina?
- Celi kilometriai merspe jos, Kim?
- Esteprietenamea.Kadna. - Un kilometruSijumatate,Riki.
in silabecuvinteleurmetoare:
n Desparte
kaki,kilometru,
kilogram,
kilometrai.
lipsi din cuvant
a Lltera
trilometru,
trilogram,
trarla,flaDi.

E Cecantitdlide alimenteai puteacumpdnde ta magazin?


4

Exemplu'2 kilogramezahAr, 1 kilogramde sare,...


Modlficiformacuvantului,pentrufiecarecoloane:
niste
tofi (toate)
C!

kilometru
kilogram
kilometraj

kilometi

kilometrii

E Ghicegtece mdsuram?

. cu kilometrul
-.............. . cu kilogramul
-

cuvinte:
!l Compuneo probbmein carese fobsestiurmatoarele

5 kilograme,
1 kilogram,
3 kilograme.

143

Y wW qQ

Secitim cuvintedin alte limbi:

Quintus
- [chintus]
William
- [uiliam]
NewYork- [niuiorc]

John- lgion]
Wagner- lvagner]

prietenie

Eume numescQuintus.
in vacantdamfostla mare.Acolo

am cunoscutmulticopii.John esteenglez.El este un prieten

bun.Williamesteamerican.
EIlocuiegte
in Newyork. Wagner
a venitdinGermania.
place
Luiii
multsd menance
kiwi.
Toliau devenitprieteniimei.Varaviiloarene vomintalniiar.
E Propoziliaamestecatd

. cunoagte,
se,prietenul,
nevoie,la
. adeverat,
d5,bune,prietenul,
Tti,sfaturi

la urmetoarele
intrebdri:
ll Rdspunde

.
.
.

Cineesteprietenul
teu (prietena
ta)?
Ce iti placemaimulttael (ea)?
Cumte po4icu el (ea)pentrua rdmaneprieteni?

teu (prietenei
It insugirileprietenutui
tale).Carese potrivesc
?

. inalt,gras,frumos,brunet,slab,blond,scund;
. calm,vioi,fricos,vesel,iste!,curajos;
. politicos,
silitor,leneg,sincer,harnic,modest.

!l Cuvintelipsi din serisoare

DrageFbrin,
Am primit... ta.Mebucurce gtrisii ... 9l sd ... . gi eu am
... toateliterele.Astdziampututsd ... primapoveste-.
Senumegte"Capracu trei ...".iti recomand
sd o ... si tu.
Cu dng,
(c,tesqc,ite9fi,
scrisoa
rea,iezi,scrii,invetat)

144

Liviu

g h i Ghi
ghi
ghi-o-cel
ghi-don
ghi-ni-on
ghi-veci

ghin ghim ghir ghioa


ne-ghi-nd
gher-ghi-nd
un-ghi-e
ghir-lan-de
in-ghi-te

ghin-dd
ghim-pe
ghiu-lea
ghioa-gd
ghioz-dan

ghioz

Ghi-ca
Ghi-F
Gheor-ghi-!d
Ne-ghi-ni-td
Ar-ghir

Gheorghitd
se grabegte.
igi ia repedeghiozdanut.
Trecepe la prietenul
lui,Ghica.Acestaesteun cooil
ghidug.impreundvor participa
la o intrecerede ghicitori.
Gheorghitd
ghicitoare
va spuneo
despreghiocel.Ghica
gtieo ghicitoare
ghindd.
despre
Oarecinele va ghici?
E Cegrupurideliteregisestiin fiecarecuvant?
ghiocel,ghiveci,Georgeta,
gherghef,
ghici,ghinde,
Gheorghe,
Gheorghild,
Gheorghiu.
Exemplu:ghiocel- 1 ghr,1 ce.

El Caresunt cuvintelede la cares format?

A9chiule- aschie

cherute _

Neghinild
-

I Numealintate
Gela - Getuta

GheorgheGeorgeAnghel!t Euspununa,tu spuimutteI


g hi n dd- _
g h l c i t o a r- e
neghine
ghiocelE Prqpoziliaincomptete
Arghirspune_
.
primdverii.
este
vestitorul
_

Fructulsleiarului
este
@ ctricicin.iz
O faci,o desfaci,
Dinomin omtrece$i lumeapetrece

ghimpeghidugghiocelul
ghinda
ghicitori

(_citoarea)

145

Semdnflori,le inleleg
Cendcu ochiile culeg.
(t i___)

Are multeilustrate
$i povegtipreaminunate,
Nelnvatdse scriem.se citim
Si corectsi socotim.
( car_ )

E noapte.in camerde cald.Dorinadoarmeadanc.


Arechipulsenin.
!to
Deodatevede un cAmp.Are flori frumoase.in ':j-d.o

fala Dorinei apare abecedarul,

c" aY

- Am venitsd ne jucdm,spuneel. SuntfericitcA stiitoate


literele.
Dinabecedar
sar,pe rand,toateliterele.
Facun cercmare.
_.
Frecaretgt spunenumele.Dorinaincearcasd le prinda.
Urmeaz'apoialtejocurifrumoase.
- Scoala,Dorina! Sd nu intAziila scoaleI
- Ce visfrumosamavut,mamdt Maiucamcu literele.
- Deciegtiprietend
cu ele,Tispusemama,razand.Hai
repedese ve intalniliiaregi,la gcoale!
Aceeagi
literdtainceputSila st:irsitde cuvant
Ana,rar,cantec....
Acelagi
grupde titeretainceput9i tasfargitdecuvant
@
I

oeorQe,.,.
Cuvinte-care
incepcu o literdSi se terminecu urmetoarea
Et
literedin.alfabet.
Cecuvinte
gdsegti
?
atb,bec. Denar....
@ edunacAieo titeri ta cuvantut44e .

""fil'ffi,:?:'

=Dma"""
D+Ana
"""""""'

rar, sus, cotoc,potop, aata


Literarepetatdin cuvant:merg gapag ...
Grupufde fitererepetatin cu-vEnf:
gngle, @rg9tare,...
Numecu silabarepetatii:/Vana....

H
146

CUPRINS
VARIANTA
I

5
5
MM
7
UU
9
NN
11
il
13
EE
15
rR
17
oo
19
cc
21
23
25
ce C e ......... 27
t T .............:.
29
ss
31
33
35
cl
37
d D
39
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.1..
s$
i I ...............
43
b B . . ...........47
50
n;
53
g G . ...........56
59
.
.
62
!T
2 2 . . . . . , . , . - . . . 65
g i G i . . . . . . . . . . 68

che Che.... 71
f F ..............
74
c hi c hi ...... 77
x X ........,.,..80
gheG he.... 83
ghi Ghi...... 86
k K .............89
qQ y Y wW.. 91
Alfabetul
.... 93
Recapitulare
E v al uare....95

VARIANTA
a ll-a
101
a A . . . . . . . . . . . 101
..
m M . . . . . . . . . . 102
.
r R . . . . . . . . . . . .'103
.
Repetem
.... 104
uu .............
105

n N . . . . . . . . . . .1. .0 6
e E . . . . . . . . . . . 107
..
R e p e t e m . . .108
i t . . . . . . . . . . . . . .109
.
110

t L . . . . . . . . . . . . .1't1
.

o o ............
112
R e p e t e m . . .113
.

EA

1't4
115

Re p e t a m . . . . . . .1 1 6
t T . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 7
Re p e t d m . . . . . . .1 1 8
s s . . . . . . . . . . . . . . .1. 1 9
v V . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 0
Re p e t e m . . . . . . '.1 2 1
d D . . . . . . . . . . . . . . .1. 2 2
i1 . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 2 3
124
125
126
g G...............
127
124
Re p e td .......
m
ceCe ............129
fF................. 1 3 0
131
ci ci ..............
h H ................132
g eGe...........1 3 3
jJ . . . . . . . . . . . . . . . .134
..
g i G i . . . . . . . . . . . . .1
. 35
zz .....-..-......136
c h eCh e. . . . . . . . 137

:q'.....

138
! T ................
'139
c h ic h i . . . . . . . . . . .
x X . . . . . . . . . . . . . . . .140
g h eG h e. . . . . . . . 141
Re p e t a m
....... 142
k K . . . . . . . . . . . . . . .143
.
q Q y Y wW . . . . 't44
g h iG h i. . . . . . . . . . 145
A lf a b e t u. .l . . . . . 146

147

Abecedarul aplicativ este conceput ca un


instrument de exersare, aprofundare gi de slstematizarea
cunogtintelor Qi deprinderilor de citire gi de scriere, pentru
Scolariidinclasal.
Pentru dezvoltarea optime a capaciti!ilor de
invdlare,carteapropuneparcurgerea
urmatoarelorelemente:
. teme aplicative gi creative pentru invdlarea
9i
consolidarea
sunetelorSia literelor;
. cuvinte,enunluri Si texte accesibilegi stimulative
pentruconsolidarea
citiriiSiscrierii;
. fige de evaluare a competentelor de citire, de
scdereside comunicare
aleelevilor.

{h

lsBN 973-96380-0-7
ISBN973-96380-1-5
(parteal)

EKEN

bYSfefl0
uFloadd

S-ar putea să vă placă și