Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.04.2010
PROPUNTOR :
CLASELE: I, a II- a, a IV-a
ARIA CURRICULAR: Tehnologii
DISCIPLINA: Abilit i pa!ti!e " !la#ele I, a II-a$ E%&!a'ie tehnologi! " !la#a a
IVa$
UNITATEA DE NVARE: A!ti(it'i !& )ateiale #inteti!e-h*tia
SUBIECTUL LECIEI: +alea&a - tehni!a oiga)i
TIPUL DE LECIE: ,o)ae %e pi!epei -i %epin%ei
SCOPUL LECIEI: ,o)aea pi!epeilo -i %epin%eilo #pe!i,i!e tehni!ii
Oiga)i
OBIECTIVE OPERAIONALE:
O
1
. # pe!i/e/e )ateialele -i &#ten#ilele ,olo#ite0
O
2
: # en&)ee etapele %e l&!& pin !ae #e (a ob'ine po%&#&l ,init0
O
1
: # &)ea#! e2pli!a ia i %e)on#ta ia )o%&l&i %e l&!&0
O
4
. # e2e!&te !oe!t opea iile ne!e#ae eali/ii l&!ii0
O
3.
# i%enti,i!e )o%alit i %e ,olo#ie a po%&#&l&i ,init0
O
6.
# pati!ipe, 4n g&p&i %e l&!& la eali/aea !o)ponentelo &n&i po%&# no&0
O
5
. # ape!ie/e l&!aea popie i a !elolal i ele(i, e#pe!t*n% !iteiile %ate.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE I PROCEDEE: !on(e#a'ia, ob#e(a'ia, e2pli!a ia, %e)on#ta'ia,
e2e!i'i&l, 6o!&l %i%a!ti!
MATERIALE: h*tie !oloat, laptop, !%, ,loi nat&ale, plan !& etapele %e
l&!&, l&!ae )o%el
FORME DE ORGANIZARE: ,ontal, in%i(i%&al, pe g&pe
RESURSE.
UMANE: 14 %e ele(i0
TEMPORALE: 307
1
SPAIALE: #ala %e !la#
2
ETAPELE LECIEI CONINUTUL INSTRUCTIV- EDUCATIV
STRATEGII DIDACTICE
EVALUARE
METODE
I PROCE
DEE
MATERIAL
DIDACTIC
FORME DE
ORGANIZA
RE
1.Mom!"
o#$%!&'%"o#&(
8e a#ig& !on%i'iile ne!e#ae &nei b&ne %e#,-&i a le!'iei.
).R%("*%+&'%#%
(*!o "&! +o#
%!"#&o%#
8e ini ia/ o %i#!& ie a#&pa l&!ilo eali/ate anteio
&tili/*n% tehni!a oiga)i " !ooana, n&,&l, ba!a, et!.$.
8e %i#!&t )ateialele &tili/ate, tehni!a %e l&!&.
!on(e#a
'ia
,ontal
,. C%-"%#% %"! && Di#!&'ie ,ontal pi(in% anoti)p&l pi)(aa, #e)ne
%i#tin!te ale anoti)p&l&i, !ae #&nt l&nile pi)(eii, !ae #&nt
,loile !ae 4n,loe#! pi)(aa.
8e pe/inta ele(ilo ,loi %e pi)(a. na!i#e, /a)bile,
lalele, eali/*n%&-#e o !on(e#a ie a#&pa !aa!tei#ti!ilo lo
" ,o), !&loae, et!$.
8e in#i#t a#&pa lalelelo.
!on(e#a
ia
ob#e(a
ia
,loi %e
pi)(a
,ontal
.. A!*! %#% "m& & %
o/&("&0+o#
o-#% &o!%+
An&n !a la oa %e a#t/i (o 4n( a !&) # eali/e/e lalea&a
,olo#in% tehni!a oiga)i.
e2pli!a
ia
1. D&#&2%#% 3!04 4#&&
a) Prezentarea
i intuirea
modelului
8e eali/ea/ int&iea )ateialelo %e l&!&.
8e !ee ele(ilo #9 i%enti,i!e )ateialele pe !ae le a& pe )a#9
" ele(ii !la#ei I a& pi)it t&lpinile eali/ate 4n pealabil$.
8e pe/int9 plan-a-)o%el -i #e poat9 o %i#!&'ie pe ba/a
ob#e(a
ia
!on(e
:*tie
!oloat
Plan
Capa!itatea %e
a pe!i/a
)ateialele %e
l&!&
1
b) Explicarea
tehnicii de
lucru
a!e#teia.
Pe/int ele(ilo etapele %e l&!& ne!e#ae pent& eali/aea
po%&#&l&i ,init .
;loae.
I- <=DOIREA ;OR>EI P?TRATE PE DIA@O=A+?
II- <=DOIREA ;OR>EI P?TRATE PE A DOAA DIA@O=A+?
III- <=DOIREA PE >IB+OC A P?TRATA+AI, OC I=D=DA-8E A=
DREPTA=@:I
IV- I=TRODACEREA CO+ A+AI DI= DREAPTA A
DREPTA=@:IA+AI <= I=TERIOR
V- I=TRODACEREA CO+ A+AI DI= 8TD=@A A <= I=TERIOR,
OC I=D=DA-8E A= TRIA=@:I
VI- P+IEREA PE +A BA>?TATEA +ATARII, 8APRAPA=D=D
CO+ ARI+E CAEEI 8PRE VDR;A+ ACE8TEIA
VII- 8E REPET? PROCEDEA+ PE VER8O
VIII- P+IEREA +ATARI+OR P?TRATA+AI CA I CA> A>
R?8;OI O CARTE
IF- PROCEDEA+ 8E REPET? I PE VER8O
F- <=DOIREA PE +I=IA PA=CTAT? A A=EI +ATARI
FI- <=DOIREA PE +I=IA PA=CTAT? A CE+EI DE-A DOAA
+ATARI
FII- PROCEDEA+ 8E REPET? I PE VER8O
FIII- I=TRODACEREA CO+ ARI+OR A=A+ <= A+TA+
FIV- PROCEDEA+ 8E REPET? I PE VER8O
FV- 8A;+AREA A OAR? <= DE8C:IE?TARA CAEEI ;+ORII
PE=TRA A O A>;+A
FVI- TRA@EREA 8PRE EFTERIOR A CO+ ARI+OR +ICERE
PE=TRA ;OR>AREA PETA+E+OR
#a ia )o%el !&
etapele %e
l&!&
+aptop, !%
Ape!ie/
!apa!itatea %e
a en&)ea
etapele %e
l&!&
Depin%eea
%e a e2e!&ta
4
c) Executarea
lucrrii de
ctre elevi
;&n/ i t&lpin .
I- P+IEREA P?TRATA+AI PE BA>?TATE
II- CO+ A+ DI= DREAPTA 8E P+IAE? PE +I=IA ;OR>AT?
III- 8E REPET? PROCEDEA+ PE=TRA CE+?+A+T CO+
IV- CO+ A+ DEBA P+IAT 8E P+IAE? DAP? ACE+A I
PROCEDEA
V- 8E REPET? PROCEDEA+ PE=TRA CE+?+A+T CO+ ,
+AD=D ;OR>A A=EI CRAVATE
VI- CO+ A+ DI= DREAPTA 8E <=DOAIE 8PRE I=TERIOR
VII- 8E REPET? PROCEDEA+ PE=TRA CE+?+A+T CO+
VIII- P+IEREA ;OR>EI OC I=ATE +A =IVE+A+ +I=IEI
PA=CTATE
IF- <=DOIREA ;OR>EI PE BA>?TATE PE=TRA REA+IEAREA
TA+PI=EI I A ;RA=EEI
F- I=TRODACEREA ;+ORII <= TA+PI=?
Voi eali/a %e)o#taea )o%el a l&!ii.
Ce ele(ilo #--i pegtea#! )ateialele -i # #e ap&!e %e
l&!&.
Aten'ione/ ele(ii !& pi(ie la no)ele %e pote!'ie.
Etapa %e e2e!&tae a l&!ilo #e (a eali/a pe &n ,on%
)&/i!al !e !&pin%e !*nte!e pent& !opii.
O,e in%i!a ii #&pli)entae, %a! e#te ne!e#a.
A)e#! e2e!&taea l&!ilo.
%e)on
#ta ia
e2e!i
i&l
pe g&pe
in%i(i%&al
!oe!t etapele
%e l&!&
5. A6&$*#%#% #"!7&&
8& % "#%!69#*+*&:
;. E0%+*%#% &
3!(<&#% %("&0&"4 &&.
- Ce )ateiale a) ,olo#it la te)a %e a#t/iG
- Ce tehni!i a) &tili/atG
- C& !e #!op a) eali/at a!ea#t l&!aeG
E(al&aea #e (a eali/a pint-&n 6o!. H+a ,loieI. O ele( (a
,i (*n/toaea ia !eilal'i ele(i !&)ptoii.
Ei (o teb&i # !&)pee o ,loae , e2pli!*n% -i ag&)ent*n%
!on(e
#a ia
6o!&l
Capa!itatea
%e a i%enti,i!a
)o%alit i %e
&tili/ae a
po%&#&l&i
3
alegeea ,!&t.
E2. A- %oi # !&)p a!ea#t lalea pent& ! e#te l&!at
4ngi6it, ! e#te !oloat pl!&t, et!.
Voi 4n!heia !& ape!iei geneale -i in%i(i%&ale a#&pa
)o%&l&i %e eali/ae a te)ei pa!ti!e %a -i a#&pa !&'eniei
l#ate 4n !la#.
Anali/a l&!ilo #e (a ,a!e %&p &)toaele !iteii.
1. ;inali/aea l&!ii0
2. Coe!tit&%inea l&!ii0
1. A#pe!t&l e#teti!.
%i%a!ti! ,ontal
in%i(i%&al
Capa!itatea %e
e(al&ae a
l&!ilo
6