Sunteți pe pagina 1din 26

NUNTA

IN

SOMEsl

Povestim despre locuri depirtate, atit de depXrtate azi, incit celui ce


nu-i vine a crede cX a poposit cin'drra in casele oam'enilor
de acolo, cX gi-a a1?zaL fonograful pe mesele lor, ci a impirgit cu ei piinea

-.'a r-orbegte par,c5

'i sl5nina. Ne mutXm cu gindui dincolo mult de valea N{ure;ului de sus,


dincolo de a Somegului de rr-rijloc, intr-un qinut a cXrui agezare o cunoagtem
cu tolii: se inveciireazi" la rislrit cu Nis5udul,la miazdzi cu Clujul, la apus
cu Sitmarul qi Sllajul, la miazinoapte cu MaramureEtri.
Viala girineasci de pe aceistl intindere de pimint seam5ni cu a rolinilor de pret,rtindeni, firegte cu deosebirile de aminunt care dau fieclrui
loc o infiiiEare deosebitX gi-i sint cuvint de indreptititX mindrie.
$i aci, necazul omului se revarsi in clntece ,,de jale", iar izvoarele
pceziei populare sint cele cunoscute din toati romnnimea : d-ragostea, mai
cu seama, gr narLlra,
nici aici, cum bine crede pcporul, nimenea nu
- fiindcX
qi ca ho1ul,
tragini ca ferneia iubeatrS
Ci ea cint-a clorului
$i el cint-a

codrwlai.

Mai este qi soarta jalnicX a fetelor,


romAneasci de la sat :
Mdicupd, cind tn-ai

fdcat,
pdrat,
Nimica nu te-a du.rut,
f ie bine

Si-a

Nutit-uit deget ia-an picior,


L-at .,Azut cct s.t1r fecLo,
Dac-ei ",dzut cd sit,x fatE,
Te-a d.ttrat inirna toati,

asemenea. cunoscut;

in

toatX suflarea

Cu mina tn-ai legdrtat,


Cr. gu.ra m-ai blestentat.
De_oi mr,.ri.

si

(fiLl

in

fac.

Ir'I , si
ll-{1t)l iToroc
iloro(- )
De-oi tri:'
l;e-ot
5a tt-'ttt
De-oi muri' sd ard in pari''
De-oi trdi., sd n-atn tigne,tli.

$i mai sint gi chinurile vielii prin striini, gtiute qi ele :


Iaa cayitu.l, sd-ni tai p:ti:,,
Greu, ii tnaicd, d,e-a trd.i
i

n ILlrd cu sirdlntl

ConferinlS ;inut5 la Radio-Bucuregti,


tliscuri din Discoteca Ministerului Propagandei'
11

Lacrimile ditt othi picil.

in

ziua de

octombrie 1940, ilustrati

cu

93

A^tit de pulin se deosebegte Sor-negul de pirlile invecinate ale Ar6eaiu^


rur' lncrr
anevore poil sp,une ce este numai al lui in muzica de acolo. Melo_
d'le cintecelor ale-,,horelor", zic somegenii
cx ne aflrm la
- dovedesc
o cruce de drumuri,
la locul de intilnire a multor
inriuriri. p.rr.^*""r1]
care,despart somequl de.Maramur.e$, au p;,runi
-";-i"if;^..i.'a"#'i.i;;;'l;
crntarl "norosanetrr" : hora bdtrineasci si horele
mai noi. cea bitrineasci,
e:t: .unjr singurS, numitS, dincolo de creste, ,,lungi.. sau ,,a f.,rnz.i; ,"u
alrfel. surorile ei dau
,ocol ^carpalilor,_ prin Bu.oi;n", i,roidou", Mun,.nl"
qi oltenia. cintare ciudati,
inrrerupti de^ sunete gutrr."i. .nr. ,"i. ;;;.i;;.i.,
azi, tot mai rar cintatl bine. fiindci :
I

horea tnoroSeneascd.

frebe om sii o

horeascd,

Nu, itumai s,o neciieascd,

seaminx mai curind a jocuri do. Dimpot.ivx, hcreie_ maramuretene


moale,sj .leginate. Din Maramureg s-au -noi
lilit la sud spre so*e$ d dJ lu gori*
spre Nisiud. Pe cind cea bitrineasci nu a depigit poalele. *u"dfot, n;;;
3L eus. stipinire pe judequl inrreg li au rnarntar, spre mtazi.zi,' di;c;to ;;
Nasaud, cirre_ Mure5. Femeile leagini citeodati pruncii cu ele.

c* totul alt soi de cintare a coborit de-a lungul some;urui, de la


Nisiud, anume acele melodii b5trine molcome, unde "glasul rore;te mereu

in jur.ul cit-e unui sunet, invlluindu-l parci prelung. Si cintecele ndsdudene


s-au rispindit peste rot linutul qi triiesc lacljlti cu.-ceielalte, in lumea
lXrXneasci

somegeanX,.

. De partea lui, Bihorul a diruit vecinului dinspre risirit melodiile sale


mai aspre;i niai despuiate de podoabe. Nu pare cX's-au putut srrecura prea
departe spre apus, dar spre miazinoapte au ajuns pinx ^sub hotarul

.ll:,:,
T--'

L:,

--at:

Pc -^
L:, ;:

Li.:;:

Ca in toate

cdpitiiul morqilor.
veci'nitilile judepii

mortului, acelea>i i
colo ; iar melcdia .
obgtea intreagi, :i
puqin insolind ino:
mai limpede legitu
acel tot inchis si de
Dar sirbitoa
are obiceiuri de :,:
Dcbric, de piidi.
chipuim cX ne aiia:
Ca sX fie c'::
obicei, s-au intilni:

ales semnele birbi'


care chiuie bine, c;

fliciii.

Judecind

-'rr"-

mure$ean.

In sfirgit, dinspre cluj, Somequl a primit qi melodii aie Ardealului


. $i in someE umblx la crxciun colindltori prin sate. somegul nu este
un jtideq
in colinde, totuEi colind[ acojo, ln cele mai muhe sate"
-prea -bogat
t:t. norodul,
qi copii, qi flxcxi, gi fete mari, 9i oameni insuraji, gi bitrini.
strigi la fereastri : ,,Lxsaqi crxciunul in casi i" ru., ,,slobod ii' a' veseli ?...
$i mai intotdeauna li se rispunde : -,,slobod". ca in tot Ardealul, copiii ne-

de sud.

mullumiqi de daruri, batjocoresc gazdele. La l\{eluq de pildX

De doui luc:

mXritatul in alt sat


t-|

-'

De ::

Noi amblim pi colindim

)r

nrmtc nil. capatam,

$i tot astfel

Nam-o coaii de ndlai,


Dc citd a lost tata crai;

$i rizitu,ri de pe uatrd,
De tind a fost moaSa fatd.

Din Nicula, ciin Ag_ri;, din Dobric s-a cules cite


cum o stiu colindXtorii ardeleni:
Su.s

la munte, Ia

Stnta-mi trei.
94

muncei.,

pi.c urd.rei.,

'ariantl

ilnu-i mai micu-tttre ei,


Cel nnai mare-aSa zicea :

a Miorilei,

i ottfit.t, I],tte. otle",


.llijlociu
dsd 7,;(.ed:
, t o,t I rt r. +rJ le . ar!e" ,
Oel mai uii. .tfd. zice.i:
,,1:u cle s-,t tdii sd ntor,
Ile mine si n,astu.paSi
,

,Ji trimbisa tneia ced tn.tre

ca in toate

pe tn.ortnint.

Cind a sufl.a ,;:,int f icrbitte,


l:iaer'tSu si mi tlnte ;
C'iui -"lntulu a suila,
'/'rim.bi1u
a r ritnb: S,t.

p,trcu, mi cilor.

satele^

Si ni-! puiegi

La strungupa oilor,

l,ittgi

ri-o ptutegi lrr picic,tre,


iti er,iSrt ce! dr:,ar giir t

\J;
!:

in Sorne; cintar-ea
r'deior se ridici ra
-;r;-Jini,
n;r;"a.ln; ;;
cu cea di'
rostefre

romA'egti, gi

iapitiiul..morqilor, iar inmormi.rta.ea

,;"i;"Jf;,i.;..;-'1.",.u n.i,.du.oi."
.Rocetut
_::::,ll.ltt\iylt'ili
lorruiur, acelea$i
ieluiri ale celor rXmag
."i; ; i;; ;,.#i; 1i,, .,,ug. a silaj. ." o'..?::fil,'l'ffi"i J"'r' cei de. clinmai tcli iau parte ia desfi;urarea rirualut.,i"];':irJilll't::i
:::l:" insoqind
,t-1,^1::r-,;, ti
putrn

rnortul
In
i*p..1".;.;, i.
l::--ll groapl.
:'rai iimpede. legXturile puternice
";a.*
care unesc "r.o.i,..,
pe toli cer ce laoialtX alcituiesc
acei tct inchis ;i de sine itltitor. clruia ii zicem
sat.'
I)ar sirbxtoarea cea mare a satului .rr.-i;* indoiari nllnta. so'*egu!
:re obiceiuri de
deosebit de bogate ;i d^;;,,i.n"L.p.i"zitoare, l::.
Ce pildn,'unti
dinccto de LXp,.rqul"nr-Anir.,-;;;;';,,;,;., .,nd. ne in_
?1,1.1.,
r:llpUllti Ca ne allant JCU::1.
Ca sx fie nunt5, e ner-oie intii ;i inrii de un mire de o
5i
De
'rireasx.

*r,fi t: i il1,i "* I *# ;n:

i, il,'; i'l fr
icare
il;i 16J
i:li'r,''',,1i
f
chiuie i'Tl',fi
bine, care o sirutii'bine...
F, n:
rlaciii. Judecind dupi uneie strigituri,

jil:J,'i.li

Drt;gi ni-)

leli

i3,:i.':.1*i:c.

mai mult

t,t:mlti,

C'i-mi dd, gara pcste aoarri;

Dar Ie!ipa miti.tea


Sc-tttindea Si n-airngea,

De doui iucruri se tem feteie, rnai cu

:iiritatul in alt sat


tt.t;(

.:

seama

de mXritarul

in sild qi de

. t),,:. . t!:tla tneA.

De yi-a iost dragd lumea,


Du.p,i urit nu m.d da ;

Dr yi-a t'ost drag d iu!.,i,


!.a urit nl mJ. sili.

$i tot astfel :
Nu nti da. maitd, pe

sate,

Si.,iu cu dtsag;i-n spdte


.)i tu cizmele stricate,
Cu des4ii-mbieragi

,\t cu otbii litri,magi ;

mi di, m.ami-n uecini,


-ld uia cu tlesagii plini,

,Si

Cu cizmele scirSii.nd.,
Cu mina badii fdtlnd.
95

Invoirea pirinlilor cintireqte inainte de toate latura economici, fiindci:


Nacdiit e omu,, Doamne,
Cincl se culcd Si nu doarme,
Cintl iSi dd boii pe junci
$i letele dupi. slagi.

Dar imporrivirea socrilor nu esre numaidecit o piedicX

Brtde, bacliforul meu,

intr-una.

De s-ar tni-ta m,ititt,t


Pe ntoard ca larina,
De ne-orn li dragi, ne-orzt lu.a ;
$i de s-ar mii-ta sdrobi
Pe pirra ca sinburii,
De ne,om t'i dragi, ne-om iubi.

Cind poftes,:

Malgaminr lui D'"C-arn at'lat gaz;:.tPrecunt Si nou-;'::

se poate nllnra

.i.:
::.

J.: :

$i Ia aale d n:?.;::
Lui Danuteze;i :-:

De ce s-a ru4,;:. l.'Este

i'drxgostilii nu mai atteapt; mult

ci

^
'or,
impreunS..
in
pustiu,
cXsoaie..,' agieptind im-la pXdure, ,1i.,
p_icarea cuscriior, 'reun
de care aflind printr-un om cle credinlX,
ir.to.. in sar,
fiecare la casa lui.

..',"

r.

.Dar pentru o nunrx, nu ajunge o pereche de miri Ei doux rinduri cie


cuscrii ; rnai trebuiesc o seami de oa*.ni ;i de lucruri, incepind ..r p.*r.rl
si cu diaconul.

apare
_intii cu vreo^ rrei-patru. siprimini inainte de nuntX in
-_-- .Ll:rt,ul
cas.x
telu, l.l cr.edrn1i.,.unde
mai sint faii mrrii, cuscrii, gi ,,ceva unchi de-ai
iui". Intr-un blid cu boabe de. g1iu. st5 o luminare impletitl
din trei vile,

desficute la virf gi aprinse. Li4; blid, farfurii cu plicinte, j,rmere fripi.,


sartnale, pirne
.,,horinci" , marea vrijitoare a nunlii. Toli spun un Titil
l\.oslru, preorul.5islujelre
5r alunci. cu griu peste cei de faqi, zicind : ,,Sd sc
ml5deascX ca griul". Mirii schimbX basmale, iar in urmi, preotul
".u,.,.i
blidul cu griu peste cas5. Mesenii, aprin;i de horinci, cintX iintece de
jale.
Uneori
de pe acum gi liutarii : atunci lumea, ,,dacX se lmbatl,
'in vreo somera,nd,, vreo sigdneascd sau vreo invtrtitwrd. Ld,upoate sd $1 joace'
tarii sint doui-trei viori gi un_ contrabas, ia,r, in graiul locului : ,,primagul",
,,ala cu coantra" sau-,,contral5ul* qi ,,ala cu go"rduna.. ,"r, ,,goidarnagul.,.
D{ireasa are pe ai ei, mirele pe ai lui.
, D."1' ca. si se pcrneasci nnnta de-a binelea, tot se mai cer multe, gi rnai
ales mulli: d.rwSte, c.bemd.tori, stegar, ta.rosti, naEi, bucX,tari, socdcipe, paharnici,
pwScaSi, toporari, miresu.cE micd, frali
Ei, in sfirgit, un copil.
Pregitirile -incep joi : se fac colacii cei mari ai miresei, druqtelor Ei
tarostilor, impletili din trei Ei deasupra ,,cu fel de fel de formule de flori':.
Mireasa ,,cheami de sor5" prietenele iare-i vor fi drugte.
:?U

cocoSu.i.

ndlgata irnp;r

$i pe fagA s-,r -.:.-: ;

x'::_:: i:',':,7,: ;: ";';,


Daci pirinlii nu \ior gi nu

C,nd
1

i4Ai bddipA Gheorghiias,


Dwpd tine duce-m-aS,
Na ne-ar trebui netu$,

,.

Tarostest

de nevoie, tarostei:

. ^ , Pini Lrna-alta, cunr foarte ginga; spun citer-a versuri,


preor i
ti firi

fug

Vineri dini*

mina dreaptd fin r


cu panglici qi flori
pun ndfrimi si c::
casele satuiui, pini
pahar de horinca,
din ele spune o ;.
tarostiturile nu au

catint itt::::

De la milost;--t. Ji
De la 12 sJitt;: ;: Anume cle le b.ii::
O-are o ficd. d:;--'-::
Peste deaL

iit d.::;-

I d polnln t]

---:

::

Pe simbdtd sea-:.
Pe duminici di-:^:

La utz sca,utt tit ::


Le" u.n pabar

i: :;.

-- --:
Le-a rindttit Dt'':-.

La mai ntu.lti.
Ceas cle

cisi.:,,-.:

Nici o griia

La intoarl=
cuvine, cu horilc,

iirtrl in slujbl pu.


r Hoti

Vineri
v rrrLrr urtrlltrr4ld,
dimineaqa, r'estitoarele
vs5!lLUalcre acestea
aceSlea se
rmDraCa de
se imbraci
Oe sirbl
sarDatoafe : 1n
rnirra dr.e.aprd 1in mdcdu.l, vn-big impistrit de prietenul fiecireia Ei impodobit
cu panglici qi flori. Pe bragrrl, drept,_-iau cite unul din colacii
-".i, p.it. ."..
pun. nii'rim! li^cite o cununl de flori. Merg doui cite doul gi'calci toate
casele satrrlui, pini la una. l)au buni ziua, cind intr5, se a.|azd,'beau cite un

qlhu., de horinci, apoi deodati se scoali, se intorc cu fafa Ia risirit gi una


din ele spune o tar.ostiturd, sall, cum am zice noi aci, o colicigie. Niciieri
tarostituriie nLr au intinderea celor din Dobric. Cit qine nunta, se raroste$re
intr-una.. T'arostegte tarostele, tarostsc drustele, mireasa, nagii gi, de .,oie,
de ner.oie, taroste$te gi preotul.
Cind poftesc hrmea la nunti, drutrtele zic
M ulg

u,

nt i nt

tti

D umne

z e

clut nn e,t,-

oa

C-atn ullat gaztlele-n pace,


Prcru;tt Si ttoui ne plrtte,

L'.tul tocorul a c'intat,


I nilpata in piriteasd s-a
d Lllerg.tt
$i Ltt
"-ale

$i pe t'agi.

Pesre

deal

iit

depdrtare,

Si t,E pofteSte
Pa simbitii seara,

Pe cluninici clintinedtli,
I ci ,tit t(,u.tit t/e hoditii,
LLt m ptlhdr t:le bitnuri,
! Lr ?ndi. tilitii ..'oie buni.
f,e -,t rind.rrit Duinnezal
Cet.ts

Je

citsi.torie.

Zt de bucurie.

tircrii

s,ttului,

r1-. \ '.
uJtr!t;r1
r,lrt
sattilu,
I'i poltim Si td. pot'teSte,
.Sil rtu girulipi ci sii'tten ce-.a ce,tlduci
C'd sinte nt tu coi.tr,c Ce griu f rarno;

!.:.ti Dumrrczeu s-d ragat.


i)e te s-cr. tlrg(tt, f)untrczet i-a tlttt.
I:sie cu"t'ittt intii.a oard
De la nilostr:,,ul Dttnutezeu,

l-i poltint

ri

Ntt poate jace t'drii aipi oanzeni cie onenie,

sc ttl.,it

;i

[' dr,1

s-t" spdlat,

Dc la 12 sfit4i apostoli,
,ltwpre de Ia baclea lon
O-are o jicd ducdtoare,

ielea l[aria,

1,

La pielipa lui
t. t (,ilJ(,

Cristos,
n.llr\1t)tt tle ntitJSJ,

Curt potrrti

Si.

);tiipata imptiritens.i

Lt ntcitt., stru.p c/e bu.suioc,


C'wn ponrti, Si iifilgatr.t. inpirat la clop.
r\/ i"r rog s,t

)te tartttl!,

Cd nu prea Stitrt,
$t cite Stin,

lie pitzi.n Si le greSint,


Cd trc astetrtrtti inilsata inpiriteasd,
(.'tt toatele he nasi,
Cu ochii pt lereastri,
Ctt mesele drteynrfte.
Cu paharele umplute"
\:r,.nat s.i tneren tn.r: itr!".
I-i pot'tim bunii ziaa.

i.iici o grijl : cei poftitri vor veni cu totii, c;


Drtgu-::ti (r literc-tt iruilt;.)
A bea t,in:i Si palinci
.li,-"t ochi 1rt cch;i tne;
I.Lt tre;-pdtru roinicet.

La intcarc,,:re, nlireasa i;i ospiteazX dr';stile ;i le adap5, cum se gi


ine, cri ho::inci. Nii ie r-x mai vedea piri,. sirnhlrS. scar;. Lr lrlecrlee 1or,
int:-ir in slujbi pr4ca;ii, care rrag cireva focuri.
cr..rf

1 Floti.

97

odatx cu mireasa,. mirele iEi alege 9i el vestitorii iui, numigi chemd,tori.


chemitorii colindl satul tot. vineri, poaiti ca drugtile .ii. ,r. tol". qi cit.
un miciu incXrcat cu ,,clopogici". Rostesc aceeagi iarostituri, inlocuind numai : ,,inilqata impir5teasl", cu ,,inilgatul impirat?..
Simbiti seara, strinsuri gi joc, la mire 9i mireasl.
La mire,. patru drugte alese de mireasi, ,,lucri pe steag..
^.

iar la mireasX,
cu mina ei. Prin steag se inqelege o niframX marJ, imp5turitX coli
peste colg5i intinsl.peste_o vargi.de siejar de care se leagi o crrnnni de fiori gi
o^,,curb de cLopolicil'. !e mqrginea nxfrimii, fetele arirnX panglici pestriie
,,incornate -asb in collurf ..Cin{ e gata, sreagul se di stegarulul. L"crul gi
jocul se incheie,
cum err de binuit, cu-horinci riultS.
In timpul jocului, s-au strigat aci cele dintii strigituri de nuntx. striqiturile acestea fac part_e din intregui nunlii, ca 5i tarost-irurile, steagul, colacii

ii

coase

gi horinca. O parte sint laude aduse miresii sau mirelui


Tu mireasd, lucu-te,
Bine gi se Sede-aSi,
'!i se
Sede cu cunand
Ca Si ceralui c'a luni ;

fi

se Sede

E firesc ca ;l:i

Strigiturile rt

ri:
o cruzile
rurali fagi de par
amintesc miresii

tesc cu

cu mdrgele,

Ca Si cerwlui cu stele.

l-lanticd maic-ai avat,


De-aSa mindrd. te-a fdcut,

Te-a Jdcut ca pdrul crep

$t te-a alndat t'ird. pref.

I
Ce rtireasd avem noi,
$i t'rumoasd gi cu boi,
Boii-s buni de plugdrit,
Cu mireasa de trdit ;
Boii-s buni de pws pe brazdd,
Cu mireasa te laci gazdd..

se

fac

tr.-':l

Birbatul, aiu:

Alte strig5turi dau mirilor sfaturi ingelepte :


T

a mireasd., miresacd,

ii

band Si-ascultdtoare
Ca pamintul sub pitioare :
Fii bank Si-ascultd bine
Ca pdmintul de sab tine.
F

Tu mireasd, miresucd,
Cind te-a trimite-n aecittr,
Na gedea mult in minciuni
Vin acasd cu. de grabd,
Cd Ia birbat ii li dragd.
cn

I
I
I

$i iarisi:

Prevestirile c
cuviincioase tare. ]
toate in gura i-i-]are.

sau

:
T u rnireasd., miresucd,

De gi-a t'i mirele drag,


I! irnbracd ca pe-an steag,
Si crape bidele_n prag.

E firesc ca mirelui

sX

se vorbeasc5 ceva

mai ap;sat

$t ta m;re, fd,tal mea


Nu purta mireasa rdu,
Cd noi slntem ne,imai multe
$i te-om. bate de Le_o?n rape,

strjgirurile cere,mai rispindite gi mai insemnate


sint insi
care
." ,ou.ti. rea o a$reapri.acelea
I_o amin_
i"1.l.s
;"i'l;1;;i iliil;
"arii.r
ruralS faqx de piriniii de care mireasa pare a fi ;;
,. d.rp".*.
? ,. ,r.rg" ,
amintesc miresii ciii d.agost.
i;.;r.i,.'^gi
tesc cu o cruzime rl-,Si*i sirgur

Tu mireasi, ntiresacd,
De-ai Sti cum e mdritatd
SluVtitd. re-ai

Noud ai

li

bdgatd,

la noud crai

$i iar opt la pdtrupop,


Numai

sd.

Jii om slobod ;

$i ateo patru Ia
Numai

se

si na lii

fac prevestirile cele mai nesre

diacu,

cu draca.

Bttcuri-te, bd.i, mireasd,


Cd-i bota pe grindd_n casd

gi cioplitd_n patra dangi,


\-tr t3 sfetele de Iungi,

Birbatul, ajutar de soacrS, o va bate

Cd bd.rbatu nu gi-i Jrate,


glndeSte cd nu te_a bate;

Si

itlici soacrd_ta nu ;i_i mamd,


gindeSte cd nu-l indeamnd.

Si

gi iariqi :
l'ai

sdraca mireasa,

C)td gur-a cdpEta,


$i bdtaie pe atita.

prir,-itoare ra viitorur apropiat. al miresii


nu sint chiar toate

^-.-_,, _f...t.stirile
cuvrlncioase
rare. Noroc
-ci nu se prea-"ud,
toate in gura n-rare, acojo la
mireasl"^.

.X,-"orb;';;;t ;*;l-,,r;;ig;

oo

T
Alte strigituri de nuntX sint qfichiuiri pentrlr nunta;i. E vorba, de pildi,
despre averea mireltri

fl
$

Popi wnbla

prin potl

descu.lpi,

Nu te-i f,-dtim(l-n griu.ttgi


Pogi mere

fdri lurnltfi,

Nu te-i lo"-i de sldnind

Papi ntere t'dr,i ldmpaS,


Ny te-i bare de cirnapi.

Sint qi citeva inlepituri mai delicate pentru soacr;

Butu,ri-te, soacrd tnre,


C/t-1i adac o ttori tare,
Nori tare tle-ajutor,
Sc"i

sau

te batd de captor.

:
T

u mireasd, ntiresacd.,

Dac-o t'i soacri-ta buni,

Ia-o in brage si-o adand;


Dac-o t'i soacri-ta rea,

llitu.ri tiitda cu. ea,

$i pe-t.lnd, de-i putea,

$i nu lipsesc nici unele drigiligii pentru asistenqa feminini :


C'iu.dd mi-i de astd treabd,
Cd s-adan-atita babd.

I{unta cea ade\,;ratX incepe abia duminicl


In zori, sose sc 1a mire doi bucXtari, onorifici, se ingele ge, cI nici la
nunti, nici la inmorrnintare, nu se pl;te$te nimXnui. Cu ajutorul mai multor
femei, pi:ietene sall rude, buc5tirii giterc, afarX gi in casi, pl5cint5, sa1'male,
ciorb5, cartofi. Mai tirziu, femeile vor fierbe, cu cap cu tot, giina de nunt;,
despre care \ra mai \-eni vorba.
In curte s-a adunat lume;i joaci pinX la ceasuriie 10, cind mirele se
giteqte cu haine bune gi cu o pXlirie incXrcati cu ,,struf" din cununa rniresii
jr cu ,,zgdrzi", adici panglici de mXrgele, cum le poart; fetele la git. Liutarii
qi lumea toatX intrX atunci in casX. PXrinqii stau pe lingi rnire, stegarul c-u
steagul in spatele lui. Ce,le patru dru$te care alr cusut sleagul 1in ,mirele de
minX, doui fe fiecare parte.-Tarostele cere dezlegare,'ca mireie sX fie slobod,
si meargi dr-rpX so1ul rinduit de Du'mnezeu, ;i alaiul intr'eg pleaci spre ninag'
La so',ire, se tarostegte iar ".i se joacX vreo doui-trei jocuri, pornind cu
naqii spre biserici. Nina;ul poartX in min5 doi colaci mari, o panglici de
4-5 metri qi douX luminiri irnpodobite ci-r flori. Nina;a a incircat ciliva
litri de horinci, doui blide de plicintX, orijituri si un pihXrel cu miere,
intr-o.,coyargi", de care nu se desparte niciodaiX, fiindci xceo ro!argi cste
,,cinstea ei". Pe drurn, liutarii cinti qi lumea:hiue. Stegarul gi dci sau trei
feciori alegi de ir-.''ire au plecat dupi mireasi.
La casa miresii, in timpul acesta, lucrtlrile s-au petl'ecut cam tot ala :
au venit bucltari qi bucXtirese, s-a adunat iume gi s-a jucat.
i00

t-

')

La

'ciseri:

a.

teapt;. In pras"rl
o'I .^rr.o

i.
'..

ol- i

:.."

Un a1t f,::
cauti sX-l calce r,:

::I.,',.i',':,,::::,:li:ftru,*iir*ff?gl ji.ttl#';,*;nH:
il''.t :?'.X.,*'t','iH',i.l:' ,',iu1.ll*il,i:,::i.''p'"'o_:[d,."::.;,;",*:i.'.:',",;
l:,i:",'i:;1,:':'T:,',.1"i:'i:::t.:L Xi::;:'lil,*:if',i'";l'ior".ui-p,.--r,1"1'.
in
ei,

,r,, ,;hi;b";;- ;
adici 0," ,,*il,il;:ljilli'jir,.:,il;,
"',,i,.*-il,.i;i,,i";d;",,"iagi,.,
ri in ,"''"i.J r,;i;;;]:!. #";;;;'-4""i5"q1;.^
: Destcap.ti-,,, ,):;),,i,1.,?:,:T;
spi'e pras : tarost
ifi?::,i:'1;.,::"li,1;o'u
.rr-,r.,"aza

;ru3i.el_e

4,ffi l*',1g#'f

llTil

lti'i.:'t.l*J*ru,;i",1,',I**'i:f

#:

:..,r:;il1*.r*A1{:;f #id}r^!.1';,1_i*itr.*mL*:il
,,si r-ezi curn plinje..
rici,,,u o c,uri, t,'"b',',:*ir*1rru"t.;rt#
#t#.Hi.T'l,.gi*l
fu nin/'f

si

mi-

re- su-

ce

m/- ca n-aiprin- zi-

u inireasi, miresuci,

u tltnica trai prinzit,


P it-,ti rners la iurimht

!.ts'

'j'u

rea-

sli plingd. cit de

riu

f;i;rcle tirine-sitt.,
;

Ci1.

ttittica n-ai ntincat,

Linale din ietie

)Ju-i popi, si.-l poati strie,


Nici diacu, si-l citeasci,

PitLl lJo?d te-a iurat.


llaii rcS!e-tt conut mesii.
f a,e ?iiit1 ochii miresei,

Nici ulddic, si-l

slo.-enedsci,

..La bisericS, cele douX aiaiuri se_ntilnesc. Ai mireiui . au intrat qi aElitf.li..-1". oragul bisericii mireasa ridicX colacrf qp.. soare 5i, uitindu-se prin
el, \prlne

ln

gtncl

Doatruze,
)

i:

slintii lldrie,

t:;,t (-l e I nte,

L'Ltn e sfirtttl. sodre rJe lucios,


f
ntei de t'runo1i.

,lin si ie topiii

L'n ait farnrec .il incearci in bisericX, unde


cauti si-l calce pe picior,
gindinJ:
.s

iiitt i

l.n[,! .{e ]

t/rc,

Doantne,
.\

-stind 1a

dreapta rlireiui,

Mirie

101

Si lie ci.lcat sub piciorul meu.


$i n-aibd putere dsnprd nrc.z)
t,um ,t-dre ?atere sii zicd, acun ninit..

o informatoare crede ci mai qtie mireasa gi alteie, ,,ci-s murte ponruri


qi aici".
obiceiul locului \-rea ca gi,preotur sI. fie^i.rljitor, cit de cit. La sfir;itul
cununiei, le di mirilor cite o' bucdlici de piine ' .rns; -." -Li...a
adusl de
.
ninaqi qi le ureazi : cum e piinea
aceea de'du[., u; ,; i" ii. li- ;;"
;
tot atit de rnicX si le par5.
slujbei lSutarii 1i uni! nunta5i, fac joc inrr-o crsa r ecirri,
.Ii rimpuf
-.-, r-au
unde
primit cu bucurie. Iar dupi
slujbi
de tot
ciudat ;i
-"-,l..rii
- l,rcr.,
sd fie luat in seami
alaiul mirelui r. d.rp".t.
"r;;i;
d.
$i ii..;;;';;
intoarce la curtea lui..- Dupi
"l
gir[neasci',
h.t^;;- " ,-i a*gi,i.il,
.legea
""no
Abia de acum incoLo unireie^trebul.
,il+i dobindeascX
;;r;.-"
.J acas5, in .npui ;;;ii, ." nXnaga allturea,
. Deocamdat5, se a;az6,
pe cind paharnicii revarsi noi.1"val'uri de'horinci, ;"r t
*i;;";;;l
In timpul _mesei acesreia, se aduni cei dinifi t"";t".li aduc
dar, adici. oe
"ri-a.
lxrire5re, rarostele ,,pornerle un .talg.er"..p. ralge. rr"u-.riu-;;ri"p#";:
unul plin gi unul care se umple cu hor'inca indulcitl nXnulii-

cele

Cei doi :a
doui drusre.

dup5 o noui :ar


cu ceea ce nuri
:::
- ,,adipatui
nos,cut
n'oui dir

- subLanumele
intrar:a
srropes.
i
;ge
ii
1$1 atlrna colaci::

dar nu mininci.

igi ia colacul i:

braqe miresuca *:

aEazi pe. bra.


oarulesie cu bar-.

"

,';::,ynl;

",

!,',o,

"

u'

no

"

. F"li cu ase*enea-ameninlare, nimerrea nu cugeti ia vreo impotrivire,


ci ascult5 neintirziat 9i lasi b'anul in farfurie.
dar,riite de--i"
]r{iJra;*i,iit"g"
taroste^gi nfulqumegre glumeE. Ifornica chiure gr clnra
rare.
Se mai. joacl. pugin in curte, mirele igi trage o hai'I, tarostele zice iar
un tarostit qi toatx lumea merge. dupi mireasx. i)e astx dati, ninagii, il;ii
mari
rude apropiate ale mireiui.piEesc_in frunte. Mirele'".*."*, f""i
^;i,alte
oe mlna,precum gtrm, de ce le patru drugte, iar in urrna iui, r.ine stegarul cu

l5utarii gi gloata.
. Pini atunci, la mireasx s-a chiuit asenlenea, s-a b5ut, s-a jucat qi s-a
pornit un talger. S-au mai ficut insl gi alte pregXtiri.
cind sosesc ai irirelui, porliie .sint. f_erecate cu lanluri. in poarrx s-a
bitut un pa-r-cir de ,lung, cu frunzx in
virf. De tulpini i'r-" l.g"i
;oi";
rnare 9i o s*15 cu h^orinc5, iar de virf o sticlugi mic8, in care pug"caEii";mirelui
$i ai rniresii. tra-g focuri, pini o nemeresc. 'Risplata invingdtoruiui ,-a fi
horinca 5i co_lacul. Mireasa, impreunX cu doud d:uirc 5i cu pir'in1ii, s-a ascuns
in cas5 gi, de -la - fereasrrS, privegte prin colac la inirecerea pugcagilor.
Luptele, inchipuire.penrru cucerirea porlilor. cunoscure'din alre pir1i,
,.
lipsesc aci. FlScXii deschid poarla. in faqa- casei, ii opresre un scaun pirrat,
pe scaun s-au agezar
acop^erit, cum se zice la Dobric,
-9u o, ,,grerguri." a1bi.
doi
spare la. spate. Doux din cele prri.r dru5re alesc stau tingx .i,-";"
,flicii, cu un blid cu grlunqe
in dreapta,
de griu, cealahi in srinqa, cu o'r.adrd cu
api gi un minunchi de busuioc. cind-ai mirelui r. upropi.,'dr.uStele aruncl
cu griu gi stropesc cu apX peste ei. NuntaEii chiuie :
fipagi griu, nu pipagi apd,
CZ mi.rele ni-i de treabd,;
102

t
I

lipapi giu, nu gtpaSi orz,


Cd mirele ni-i t'rurtzos.

Pe sub ::;
lului. Alt taro,:i'
cu capetele p1:-:
gas9te ce ca'.i:a-

drugtele,

.irnp:=

scoate mlreasa

-:

reasa, mirele, :l;.:

Ingelarea

ori o babi sau :

La masa :::
asti-dati, pe :a-

Iie$t ncu[1

,os, patru cu

i::

rniresei. Cu r:iE:

pini la r..- t',

mireasa pe ba--'
pe rind, me,.s-ii

fiecare, singu:"

Dupi

--

io,-":.

plecare.

Dru5rele ia
vilul de :

scoate

de ai mireiui, r,::

Cei doi tarosti 1in colacii cu bragele intinse, iar luinea, impreunX cu
dcrii drugte, ocolegte de trei ori sc:runul i;i nurnai apoi pitrunde in casi,
dup5 o nou5 tarostiturS. Acest prea frumos ceremonial seaminl de o pa-11e
cu ceea ce numinr prin pirlile munteneSti gi oltene;ti
in Gorj, de pildi
miresei", iar, de alti parte, cu ocolitul-intreit al mesei, c,.r-,,adipatui
iloscut
noui din pro-,-inciile moldor-eneEti
Buccvina, Moldova gi Basarabia
-- sul; numele : ,,de trei ori pe dupi masd".La intrarea in casi, nunta5ii mirelui siirt intirnpinaii de alte doui dru;te,
care ii stropesc qi varsi griu peste ei, intocniai ca in ogradS. Tarostele miresii
i9i atirni colacul de grindi $ aqaz.i lurnea la rnasi ; a1 rrirelui sti ios si el,
dar nu mdninca. Cit de curind, se scoal;;i cere, rsrost;nd, mircesa. Celilair
i;i ia colacul din grindi 9i din inciperea unde r.qreapti rnireasa, aduce pe
bral,e miresnca mici; o feti15 de 2-3 ani, incununati cu o coroniqX de flori.
O alazi pe braleie tarostelui mirelui, de unde rrece pe ale nina;ii, care o
diruieqte cu trani, ii di si bea horincX, c trage ile ureche qi zice :

ceie

Pe banii care gi i-arn tlat

\r I utnl.?ri p;rft:
.\,1-pi

.\d crtgti

Pe sub rnasi,

di

i,ttd tn;-td l(tpte

nai

cu. pisat,

indcsat.

fetiqa ina"poi tarostelui miresii,

iar

acesta rnamei copi-

iului. Alt tarostit, in urina cXruia tarostele miresii vine cu druqtile cele patru,
cu capetele plecate gi acoperite cu o niframS. A1 mirelui le descoper5 gi nu
gise5te ce ca!lt;. I se aduc atuncea, tot sub niframi gi tot cu capetele plecate,
drugtele, imprer:ni cu mireasa firl colac. Tarostele mirelui, tarostind mereu,
5cl\ale mireasa Ce sub nafr.rmd;i c duce 1a rn;L'd. Ldutarii cintX merlul, nrireasa, rnirele, nina;ii, pXrinlii se s5rut5.
In;elarea -n:irelui o ;tim ;i din alte locuri. I se dd insl de cele mai rtulte
ori o babi sati o pipu,.e de cirpX"
La masa cere urmeazS, se string din nou bani. Talgerul care se pornegte acum e pregXtit cle ninal, care tarostegte la rindul lui, pornindu-I. De
asti-dati, pe talger a pus $ase pahare de horinci pline: doui cu fundul in
jos, patru cu fundul in sus, 9i, pe lingi ele, cigi.'a bani qi frvnze din cununa
miresei. Cu talgerul, umbl5 in jurul mesei patrr: paharnici, fiecare nunta$ bea
pinX la zece pahare Ei, prin Llrmare, cintX Ei chiuie. DupX mas5, ,,se joacX
mireasa pe l:ani", cu:r zic ardelerrii. Stegarul ,,{uruie steagui acolo",5i, rind
pe rind, me:enii pu11 ciie un l-.an in doui farfurii agezate pe_ mas;, .jucind
ii..*r", singur, cu mireasa. lncepe chiar nXnaga, pe cind taroitele strig5 :
joaci hina t:u rtitnsa,
S triluceye-n toati casa

Dupi jocul pe bani,

icaci nitnsa cu hina,


.Strd.lucesc

ca gi lun'tina.

mireasa se pregitegte de

a doua gi cea din urmi

plecare.

Din nelipsita coqargX, n{laga


Cu un topor impodobit cu panglici, un fliciu
de ai mirelui, numit toporctr,lovegte in grindi, spunind :
Druqtele iau cununa de pe capul miresei.

scoate r,5lul de mireasX, balsul.

L:n col,r de griu frumos,


De na, t'i. dau grinda ios
103

primegte colacul de la tarosre, care i-l leagi de topor.


_ ,Nu,-uidecit,
--haplele
horariroare care
_u.rmeazx se -petrec in rxcere. NinasJ se apuci sa
,,imbIIliiascl" mireasa, sI-i prindS, adicd,
baltul pe cap. N{i.."r" ri-l^ smulee
si-l aruncX. Un biiat 9.._..:: opr ani, ales de -i..*si, il
ii i i p"i.
inapoi. Mireasa il lapxdi din nou,. qi d-in nou, copilui i-I "d;;t
a.;aza pe cre$tet.
Abia^a treia oar5, miieasa prime5te- balgul, dar plingind. plingind 9i .1., d.u5tele ii cos cununa pe balq.
lopilul- prind. mireasa"d. pi.pt'si .Jp;i;'J."rtaroste un^colac. Apoi dru5rele
dau iari miresii colacul cel tnare, liuiarii incep
a cinta, gi irnpreuni cu ei, druStele inecate in lacrimi :
Ia-Ii,

nzireasd,

ziua bund

De la soare, de la lund,
De la matna ta cea bund ;
De la t'ragi Si surorele,
C-acuma te duci din ele,
De la grd,dina cu flori,

a pitit de data a.:.


nu este nlcl a soaa:r
intr-o incipere 1.-e:
nagilor, pe masi,

'.:-

tarostele n-rirelui c::

O socicila r
dreapti cu pagi .:-^i
galna, pe care, in
giinele celelalte. T
bucati de carne ii c

Nu in toate
giina se descinta .-

povestea gainel e i
versurl, tot mar cefi

De Ia t'ete Si feciori...

$i neamurile to-ate pling, sxrutind mireasa, pe cind, incet-incet, alaiul


; tarostii inainte cu naEii, in urma lor mireasa cu

porne$te spre casa mirelui

mirele, apoi stegarul, apoi ISutarii, apoi nunta5ii. Drugtele, lXutarii miresei
5i mesenii ei se intorc din poartl gi se apuc5 iar de joc. Dintre ai ei, nu o
intoviriqesc pe-mireasi decft doi flicli, numigi t'ragi sau chemdtori. in curtea
mrrelui, iarigi doui scaune cu doi flXcXi spate la spate, iar5gi doui drugte cu
Bliu 51 ap5, iar5gi ocolire. In pr"g, .to".ri mare intimpini mireas", o i;ru,
5r o dezbraca de suman. Tarostele ii ia cohcul qi-l spinzuri de grindd. La
masa nepusX din casi, se agazi mirele gi ninaqrr.
Incepe un al doilea joc pe bani, dar ntunai pentru ai mirelui.
t^!Tlt, ..ri mai virstnici pleaci spre casi. ,pe ninagi liutarii ii pcrr:c
plna
-.-" .1"
ln poarta gl, un tlmp, muzlca inceteaza.
A venit vrenlea de_masx gi pentru iiutari. cit mxnincr ei, mirele;i
mireasa,.
pe vitruld, fring colacul miresei, si radx caie din'ei ..a t.ii
mar mulr."sguti
Fata cu toati, Iumea, aprlcx fiecare o parte a colacului 5i trag pini
se rupe. Bucara mai mare inseamni r-ia1x, mai iungi. Tor acolo p.
1i
"""rr!,
se aduce
.insurige-ilor o. farfurie cu lapte, in care se" inrnoaie r;iiri. d. ;;i";,
$i, gu o_ singurr .iinguri, minincl amindoi. pini arunci lXutarii
,firqii
"ulor, iau -"ir,
se joari citeva jocuri, pinX cind bitrfnii, intorgi de pe la
locul'
'case{e
unertlor, care pleaca.
Cei rimagi_ la mireasX au perrecut cam rot a;a. Au jucat, au chiuit, bi^s-au
^ ..
t-lilii
mai
pe. acasX 9i
intors iarX. iirziu, iro"pt.", t".ort.l. o
:-1
,dus
chenrat
lumea la mas5, unde, negregit, s-a mlncar, s-a st'gat qi s-a cintat.
- Pe ascuns, scciciqele au pus intr-o cogargi prijituri, plicinte, horincl,
dar,.mai cu seami,.giina de.nuntx, pregxtitx de"cu^zi,'inconjurati cu flori de
hlrtre, cu trandalrn in creastd, cu un ban sau o qigar5 in cioc 5i cu picioarele
infipte i'ntr-un blid.cu ,,pxrc,ov" gi prxjiruri. Apioape de zori, u. dui .o ioii;
cintind s.pre-casa-mirelui, unde. stega*I, iXutarii,'mir*r", r"rort.l. igi i"ti-pi"i
qi unde.iau cu_to-gii loc la mas5. Aduqi de siegar qi de"doi f..'iori,
lg:liLil"sosesc
nanaEii
gi ei curind. NXnaEa, neap)rat, rot cu cogarga, dar in coqargS
704

I
I

Inainte ca .;
nunliior din regai.
indurX a treia oa:
scoate ballul de :ri
In locul ballurui.
scumpi diruiti i:
,,din care" limur:,
nevasti". Trecerea
jur, inviluitX in a'r

Dupi

masa.

rudele miresei jca:;

Pe la ceasuri
casa nriresei, sit

tr.

horinci.

Mai tirziu.
rnininc5, iar se jr;
r

Vestea.

a pitit de .data asta. qi.ea o. giini_impodobiti. $i totur;i_Sijna cea adevlratl


i]Ll este nictl a soacrel r111c1, 111c1 a nana$er, ci gallta pastrata Ge soacra cea l-nai'e
intr-o incipslg r-ecini. Celelalte douX se pun, firi alte ascui.rziquri, inaintea
na;ilor, pe rrrasi, unde agieapt5, pini ciricl, in mijlocui cintecelor ;i chioteior,
rarostele rr-rirelui cere gXina de soacri mare.

O socicili buni r"ine cu ea, jucind qi cintind cintecui g;inii, se inclreapti cu pa;i mirunli spre nina;, il ingeali de mai multe ori, intinzinclu-i
gaini, pe cire, in cele din urmi, o di tarosteiui si, pe loc, mai descint- ;i
giinele celelalte. Tot ea taie, pe urm5, pisirile 5i imparte la fiecare cire o
br-rcati de carne 1i de plicintS.
Nu in toate sateie se cint5, ca la Dobric, un cintec al giinii : obiEnuir,
giina se descinti cLr o ,,zical;" g1umea1i, o striglturi ; dar mai pretutindeni
povestea giinei e foarte lungi. O,15ranci din Agri;, dupi ce dictase 453 de
\-efs!Irl, tot l-nar cerea rertare ca nu le-a spus chlar pe toate :
(;-a pttngi de ttleri noi ;

I oaie l.terde cle sanJiu,


lrcefi-mi. Ioc, ca sd
Cu poala ca ontitu,

C-o pungii clc trtleri. tnici


$i mi-o da si nie cinci.

'-iu,

Cu. gdina c,z f ocu,

J; lrdrett!) )l6nt1f,r tlit1),

$i oi. da Ia ndnaSu;
Lu po,tla ca lebida,

Ci

tt,ltnSa-o

tindut

$i mi-o tla si ntie

indri-i. r' asa cl unri tale,


Ci^it lereastri-: ruimaliit

l,l

Cu giina Lit ptlt'.l.


Lrt ninasu nu, oi da,
Oi niirasu-i cu pieptari
Nu mi-o da nu.m-un creipari:
Cd oi da la ndnasa,
C-o ;init bi.riul Ia trci
lroi.

doi,

Si-n nnsd-i lelea ut, r,itt,

fudte i'erdc de Pas,1t,


Giina-i de la Banat,
Doanute, mu'.t ant mai wtib!fi,
$i itinaSe s-o-ntbitat,
Nu pre bitrc c gitat.

Inainte ca si ia sfirgit aceasti masa, aserrel-Iatcare cu ,,masa mafe" a


nuntilor diir regat, lxireasa face pasul cel din urm; spl'e viaqa ei cea n'lui Ei
indJr5 a treia oarX sfigierile deJpirgirii. Chiar acolo, la masi, ninaqa ii
scoate l:al1ul de mireasi, o,,dezvelegte", cum se spune in alte lrcuri din Ardeal.
In locul ballurui, mireasa primegte semnul stirii sale celei noi, o nXfran'ii
sctrmpX diruiti de ninagi. Legindu-i capul, aceasta roste$te citeva cu\.ir-ite,
,,din care" limureqte cum nu Se poate mai bine o inforrnatoare ,,o denume5te
nevast;". Trecerea s-a sivir5it, dar nimeni o-a mai ltiat seamI. Lun.rea clin
jur, inviluiti in aburii horincii, petrece de capui ei.
DupX masl, mai joaci citeva jccuri gi, intr-un tirziu, se duce' Numai
rudeie niiresei icaci rnai departe, pinX in prinzul mare.
Pe la ceasurile il, cu stegarul gi lSutarii in frunte, rlai dau odati pe ia
casa rniresei, sd mdnince, sp.rn ei, de dupd uSi. ii a;teapti masX, ioc ii
horincX.

Mai tirziu,

se indre

apti

spre casa lrinaliior, unde

iar

se i;ea, iai:

se

rnS,ninci. iar se icacX.


1 Vestea

105

spre seari se inapoiazi" la casa socrilor mari, unde o iau de


."jlto.""mai
Pe la. cintltori, se face socoteala lXutarilor. Nuntaqii
,,
_1o3p:e.
tr ,..^t-1-,|?;lt
d':c.:rrrgind pini
Ia poarri qi se imprd5tie;i ei, unul cire unul.
I\rr1ra s-a slirgit. cu cel din urmi a.rcug, cu cel din urmd quruit
ar
steaguiui, satul se treze$te_ dintr-o lume de bur#, .u. i-p;."fi
i-;i;;;,
$i
clr mese veqnic intinse, unde curg riuri de lapte
Ei-d. horiir.i.'$i'";;;;;-ili;
ne *ezirn Ei noi, care am trlit- o clipl viaqa ..to.
d. ;;;l;,'
oo"i" j"
i^
aceasta r5suni,

l"

;lipa,.
lnstfarnaril

"n.i"
de pe .,r.u.,^ deal,' unul di; ;t;;;;ri.'";ri;*

Md clac in pard strdind,


Sd caut piinea de bund.
P.inea-i bund Si nieroasd,

La mijloc' e r:eninoasd.
Mdninc piine Si beau vitt,
La inirnd. pan aen;n ;
Mdninc piine Si beau apZ,
La inimd pwn otrav-d.

* Frro-e.tela

publicat.

I
I

inrrc
-..-_-

[ |
t...1

reprezintl adaosuri flcute de C. Briiloiu pe

exemplarul

CUPRINS O SOMMAIRE

Studiu introductiv
Etude

PROBLEME DE METODOLOGIE

II
- *partea
II-e oartie

PROBLEMES DE METHODOLOGIE

o Tehnici de -inregistrare

IJ

sonore

Techniques des eiregistrements sonores

Chestionar general

Chestionar de nunti

23

Qaestiontaire gin6ral
JJ

Qaestionnaire de noce

o Chestionar de inmorrnintare
Que st

II.

ionnaire

d' e nt erre rne

60

nt

STUDII. ARTICOLE, CONFERINTE (publicate)


ET U

DES, ART ICLES, CON

Nunta

la

ERENCES (publi6es)
79

Feleag

Noce de Feleag

Nunta

in

9t

Someg

Noce cle Sonteg

din Gori
,,Ale
'eii,,i'mortului"
itTr*""i;;;; GAn' nort;tu;"

Despre bocetul de la Driguq


Sur :me plainte fun|bre de DrdguS

Bocete

din

j al' biri

107

ll5
i95

Oas

Plaintes funibres de OaS

o Vicleiul din

Tlrgu-Jiu
Vicleiul (tb66tre populaire religieuse) de Tirgu-Jiw

o
o

Mioriga

ii

iiior;tr"- 1i"r'

propos

dr

t)u)i
"*-

iodrl

a Fest der Kinder von Vevqt

281

a2l

roirnaiir)
338
341

347

Conslanfin Briiloiu

Studiu introductiv
troducere gi inqrijire de
EMtLtA COMtSEL

EDITURA MIJZICALA
Bucure;ti

1981

[illWWtttttttttttttffi

STUDIU INTRODUCTIV

I'oltt'mul V cle Opere ale etnomwzicologiui Constan'tin Brrlilaiu este


-':it itt dou,d, grupe. Prirna perte completeazd problemele de metodologie
: .',:lttnnt! /v,;i tziilme citeva din instrurnenteLe de lwcru in4ispe,nsabile
. . cercetdri ;tiinlifict , iar in ltartecz a doua cim 'lirezentat citeva din lucr|. tttblicate in Sard, cu excepfi(x ultimelor trei (apdru.te in Elve;ia si Gernta..'. . iiz care este aplicatiz metoda sa.

aici reprezintd nrtmai o parte :Jin maco?7cepu.te pi e:tperh,nentate, ilustrincl in mod cotxcret punere{i in apii:.:.'e d prittcipiilor .sale metotlologice. Deoarece mttzicd. populard, mwzictl
..':redtoralu; plural", poporul , nu poate t'i in;eleasd decit in cadrul comtrtlentlti
: '');'1i cAre i-a dat na;tere, in care vieluieste, in strins raport cu dialectica
--:,'lii concrete, se impu.ttea o ampld docwntentare astl,pfa momentt,,lui;i prileInstrwrnentele cJe lucru inserate

:.':.iltle

':::tti itt' cAre se executit, corelesiile sale cu


d,itrtrTue rituri, ;i practici tratlisionale,
'::nclia sa sentnilica;ia pe cai'e
o impline;te in aiapa cmului, in clit'erite epoci
;i
j:torice. ASadar, rezultd, din aceste materiale irnltortansa
consiclerabili pe care
tiv-'dntul o atribuie atit t'aptalui artistic cit pi aspectelor sociale, estetice;i
tebnice ale t'iecErwi gen, psibologiei interpretului
si calectiritdsii.
Investiga{ia ir-i situ trebuie, asadar, efectuatd dupd o anumiti tehnici ;
chestionarul general, de pildd, are rostwl d.e a se obsine o privire globaLd, ctsyprd,
repertoriwLui Si interpr;:tilor clintr-o colectivitdte, clsupra clit'eritelor genuri
Si
ii?strume?xte muzicale. Nurnai dupd contactwl direct ct4 o parte clitz locuitori,
cu ajutorul cdvora se co?nl)1.(teaz| chestiot.tarul, se piseste la cw/egerea ptopriuzi.sd a repertoriwlwi,
Pentrw cunoaster.a a.JincitE a t'aptului t'olcloric itz toatd, camplexitatea,
ca mijloc de comunicdre, cA expres;e esteticE a ehperienrei indiz,iclt.tlui;i colect;aififii conlornt unui ,,cod,, anumit, creat ;i ?eyfectat in procesul circula_
siei orale, ca lormL de comportament tn rela;iile cr.t ceilal.;i meznbrii ai societdsii, ca t'ormd, superioari, d,e ret'lectare a bogdpiei
;i complexifilii sut'lett.rlui
u?nan' Britiioiw d, canceprtt aceste chestionare conf inind toate
ltrableme!e ct.t

ajtttorul c|rora incerca sd pdtrwndd in taine/e creaSiei poltwlare, t'irzttti ca f,tpt

.:

Eocial-estetic.

Cctnvorbirile sistematice ctt interprelii cdwtau si sttrprir'"tii gra;iul


infeLegere, cie con$ientizare a fenonenwlui artistic, tle citre actltia' ltoarece
liecare clin interpre{i este tnt factor rLaloros cJe cercetare a realititii sociald.e

iu

stetice, a aclev\rulwi.

al patrimoniului arti:tic cti ilopctruhii siu, s(17'LntLtl


rornin a gltsit niiloacele cele nei sigure tle |topwlarizare 1i ';alc'riiicar"', t'ie
I,Ictre cztlrnirator

rL,rr P.t?!r:r 1QCt 1i o''cltesr'i micd'


1t;iit pt, ittc,-i"l ,.,, t1t( Pcitlttt '-u(t' 1i pian
'lic
ptin ptm..reti, ltti la dispozi;ia craatoriLorlrettzii, lie prin si;??trtlarea trct'tlucerii 2n linbi a-cce :ibiie intelt'ctualilor eilicPtn; ','41.t' tnt'rtulxi" clin {iari
raprezinti! o astlel cle'aciit,tru:n ele fiinJ irad;tse in limlra frerLccz')i cle Jacqtt'es
Lassaign,,r. Rriiloiu a dat aici. nuniai o ptiri. tiin texlcie repi:rtorittltti ccre'
mor-rial lttnebrw care sittt ,,/soa;e cele m.ai avhaice clin iileratttra :ttastri ?o0uLari"', ;i ,,i'ttntzei pcnt'it! 7tt'6tsinu;fa lor irut;ttts,:;e litera.rit", c:t prottti'ititt:e
t!a!,L:.:trii tri;tti .:::Ji,t ;itiit;ii!r' ir L'ct)'" "l)t:' 'c;:'ii:t!l t:'"titr t2:r i nia'i a"r!:
tiwp si-i. r;',:iizczt:. Deccattl:.!ctti,., tiiiiti o clasi.t'icate a tt:;tclr:v 1)o' iic' - ltrin't
in ctct:.;{ !,en -- ztcitri;titiincl t!;! sci)t;tiir4i{:c, cl a alas ,,t'crma cte tnai Jcplini
a t'iccirtti nzr:ti.-: po:tic,\nir::gittrJ tlreic "uaviati:t:, t'itJit ritttttitc, ci'" intprumutttri
ditt altele,,. D, arr,t rrr,ro,, ,ut,; printiti cerce:klor care ia,:e tli.stittcsie intre bocet
(a pentato1i ciltecul c,:rernr:nial t'uncbru ;i subiiniazi structurd i;etttttlotzicit

nicului tnaior'1 a rit'alodiiloi' caremoniale.

a ttnei ,,ttt't'tt;i" preze?ltdte


a! XIa;i!or", organizat in
mai) pentrLt a iace
(in
19?-9,luna
iniyiatit^ei prinrcru.ltti tiin Aced'L)i'enie
cele"
;dranilor ,dirt toate
ctrno-;cuie bttcurelLertiirtr ,,joctn'ilt:, obice ittrile ;i cirzte
colsuriie ;drii". tsriiiaiu s-a oprit la un grtl.p cla pdrari venipi tlin Fcleag, iudesul
Otlorl:ei, ia, care s-aw ai)"tittrr.tt cit;iurt or'beieni. cArc ?7ittlnceatt it:' Eact'trelti
(,,biga{i,, la stizpin), Deli nu 3-ti, ptttrlt t'ace o cuieg:re comltleri, clupi toate
Nr-rnta 1a Feleag (ll-1) este cl,escrierea succinti
yse
scey|", la !)ucti:,t:plt, ctt {)caz;tt rertumitttli'"i ,,t!rg
'r.tntta

-l

'ltrt.riri.pSiii,

tttetoJoi,tgict', BriiLoiu. a socotit ci ,,cel': cttle-ee tr;'buie d'ate la


ii6nind" tLin dou,i ,rroti--, : pentru ineditr;,i irno)' iis!)i:cia Si puztrtt fa"Ptul ci
s*eLe roin|n:1ti rlip acest itt.{iei ,,sinf iriti,. ctt desJ'r'!rtif e ?1at:rnr\'c:r:-- elr p:':'
::eSte f oll<iot.ul zituzicai" " De;i i7:tr-;) [or?ni" sitn.niif icati :i ada?tatii petttrtt

ttn
scenfr, ntrnta ori:,:ienilo,'a pistrat ntt,lte ntomCtttC C:r,t':ctti:,i' , ln:olite tJe
o
bJtrinS
(i.,t.
!itcra
ct"t'e
repertor;r, irtqd,it : irrpocloiirro riresii c/.r ,,Dit'tzti"
si't't1i*a
ci,,te ,,trei ctestri" ; bht.rint d,e 83 ani, aclusi s!:ecial ;iii't sat ca fii;crI
znir':sii,
casa
cttnosci.tcarc si gittcasciz tnireasa ,.tlttpi lcg:"); sositer'" tnirc'\il le
irzscsit ,le a"i riti fi de tm iiqto.r cal'e cinti't iocul ,,f ecioreste", in tintp t. ntt?i'

ta;ii cbiwie, ee aersuri spccia/e; intimpinar,:a lor de ci.tr: ni,r;a1i, colkziile,


OicLlealtt mireltti , acLtceree miresii ,,zitta zorilor, {ioarea i:lsrilor", despdryirea
n:tiyesii r|e casa pi.rintcascd, in. titnlt ce se z;cc "cintecitl mlt'csii", ,rmA;A n'tctre"
nire:ii'
;i coldcfiria tla..it.triior, adtt.ce,nea gtinii, exetttlia, la rna:;X' :t cintectitti
6

4 ""

;"

'tttreiTtr (,'o romanpd, ciudatd,


":;iocl'ie de origine m'agbiard,),

";

r:;asit"

, aL cirui linal

de-a-ntregwl cdrturLreasc|,; cle fapt, este


-d.e
a
;i ,nwi ciitec nwmit aici ,,cintec nantd,
1se

arninteste de balada ,,arborilor imbrd,sisapi,, . Nr.nta se


sii" pe bani, ,,hotdrit ritwal prin simwl'ac:rwl c)e rapt...
t) t.t actca cd juci.torii pldtesc rind pe rind. dwp|
ce joacd, mireasa.
ilrdiLoiu nzenlianeazd, aici un t'enomen cre
,,gesu.n/eenes Kwrturgwt,, , ar wnui
--:c'l:j
iot c|e societaie ,,palstertanz" cd,zwt i, pitura pdrd,neascit ji t'rno*rn,rl
'::tmit de el, in 1931 (frz schila unei metode de folklore
muzicar),',,rituarizare,,
-;:ittar piese neocazi.onale, adicd pdtrunderea lor in repertoriul ritual
,,ca,ltim
-'--iJpost aL cintecelor ,uechi pdrdsite saw d,emoclaie,,.
Repertoriul mwzical, cle;i
..tttine nowd, piese, i,dici un t'enomen rJe destrEmar, ,t, inglobare
o' ,rrn,
;;
. i'. ;, 77st prr' 1 ,,
Nunta in soine; constituie textwr rdrgit al, unei cort'erit4e prezentate
ra
;'itLio Bu":ure;ti, in ziua cle 7 octombrie D4a.
In nuntirul 1 al revistei ,,Cont'ei";'it|a" (annl v'), a t'ost pwblicatd, prima datd,, apai
in caclrwl Arhivei ,te t':ol.ielore, x!1, dupi utz an. Semnele : aratd actawgirite
ulteyioare ale awtornlwi, pe
itzar gint:a texi ului ublicat.
trt
Cu minr.qioziiatea carc il caracteriza care va rd,mine trd,sd,tu.ra
;i
t'untLat;zentali, a otn;tlui cie Sii.iitSZ, ni se dit o clescriere
ampld, mwltilatera/iz a ceremo;zialu.!pr.i tutltlicil Jin Dcbric, comund,
flwmoasd din norclul Transilvanie i,
--;.)(j"j.'e cw
,,jacuJ nzire

'

jttd.9onzel.

Materiaiu! cules.la t'a;a loctitii, apoi tle ra interprepi adirsi


in Bucuresti,
:itcciai, sau lestiyi cu dit'erite trebrtri, a
t'ost inregistrat pe cilindrii iLe t'onograf'.
conieren;iarul sublinia::d, /a i,cepu,t asemEnatea viepii
si t'olclornlui
scmeleniLor cu. al rorninilor ,,ce pretwtirtcleni,
t'ire;te cw cl"eosebirile de amilltt?tt care riau t'iecirui loc o int'iSi;are cleosebitd
si-i sint cursint cLe incireptdsitd
nzindrie". I)e asern,:nca, clecsebirile sint atit cle mici
temele poetiie si,t
- incit
ct.tnosctite ,,in tcatii suflayea romfr.ncascd cle la sate,, _
,,anevaie ltoti
s?'inc ce e.ste nwnai al /wi (al some;u.lwi, n.,) in m,zica cle
acolo,,. prin'asazale4 {eoEra'Jicd, Son'rc;ul este ,,locul cle intilnire al mu,ltor
inriwriri', . .lcelelasi
gei'tt'tri prctutinl"eni cunoscutc: colindu.l, bocetwl,
cintecwl cle jale si de instrd'i_
nare etc.

LoncePlia esteiici,
t:itztate sau strigate

la

a tineretulwi este exprimatL, cle obicei, irc.",ersgrile


ioc. Actar'tpii, personajele principale ale ntm;ii, pregi,ti-

Tiie pieTnevgitoare ntnlii, accesoriiie rituale (micdwl, ni.tzncrofii


colaci mari :
drultt:lrs,r ;i tara;tilor, steagul t'rtnnos impoclobit, ldutarii etc),
momentele ceremoniale principale ale celor trei etape (Iogod,na,
nwnta

ai miresii, ai
priw-zisd.

uro-

etapa posteiiodra) sint toate boga.t int'd;isate, insosite de niinunatele aersuri scandate (nwmite aici ,,tarostituri"). strigdturile
si tarostityrile
lac pt,"Le ',diit intregul nun;ii" ;i sint fie laucle'/a. odrira mirilor, fi, -,fr1sr,ri
in{eiepte, f;e prevcstiri, aclesea negre, ctu prix,ire /a ,iitorw! ror aprooiat,
t'ie
cl:iar critici,,,inyepitttri" d,elicate.

;i

A carr,i,cteristici, a nunSii sometene, utor tJe sesizat|.n ntna citirii m,iterialttlui, este t'rtnnuseSea, tntindereA ?llAre, ;i nwmdrul tJe versuri tarostite, ttt:
nttmai de ,,rJruSte" (wn t'el de surari cle onoare, num.ite in mediul urban ,,dontniSoare de onoare") ci ;i de ,,tAraste", de mi,reas,'l ;i na{., in toate momentele caremonia"iuhti, la ,,-,;estirea" tturt;ii , sosirea alaiului care insolelte pe mire, la
trecereo" pragului de la casa miresii etc. De asemenca, wn alt aspect caracteristic zottei este despd,rSirea celor dou| alai.uri (al mi.resii Si al mirelwi) care,
dwpd cuttunie, pleacE sepd.rat, la casa fiecitruia, unclc se a;terne masa;i se t|,i
c{arul ; apoi, d,upd. ulz scurt joc, mirele se-nclreaptd spre cdsa miresii, impremfi,
cw rwdele Si prietenii lu.i., ud ldutarii Si naSii. Un moment rar i.nttlnit in alte
zone este intrecerea tinerilor (,,pwSca;ii" mirelui ;i a.i miresii) care trebuie si
nim'ereascd, sticla asezatd in virful unei prdjini lungi, t'ixatd la poarta miresii
(numitd, ,,ciuh|" , in !inwtwl Pddwreni clin Hwnetloara").
DeSi ct,t. aceeasi semnit'icapie, momentwl cerentonial nwn'rit iit alte pir;i
,,de trei ori pe dupd masd" (in est;r.,,l fdrii) sau ,,addpattt! miresii" (in Gori\,
aici se dest'dsoarE intr-o t'orm.E ineditd, ceeA ce abservd cwlegdtorwl, ca { modul
dilerit d.e celelalte regi',uzi al pEcdlelii mirelui : i se aduce o ,,mireasd mici",
apoi drwstele dcoperite cu o ndt'rantd, cu. capetele plecate,;i la wrmY mireasa
insoSitd cle druste, d,e asemenea acoperite cw n|framit; tarosteie, scandind tot
timpul versuri, o scoa,te cJintre t'ete Si o dd mirelui.
Perinclarea momentelor, cintecelor, swtelor de -,;,ersuri este ex.ptl-.i, i.ntr-ttn
stil pldcut, cald, sugestia.
Sttud;ill monograt'ic al u,nui geir, Despre bocetul de la Dr5gur, este operLl
remarcabild, a nllui savant a cdrwi experienlA Si cwriozitate ;tiin{ifici asi gtri
o tratare md,iestritd. a temei, dupd u,n moclel metodologic personal, Nici un
amiinwnt nu este uitat, nici un (lspe(t propriu genului nu este analizat i.n at'are
contextu.lwi de viasd'care l-a generat, ceea. ce ne dE dreptwl sE at'irmkrn cE
cleSi nwmai dupd ci;izta ani de cercetd,re a t'olclorului Brdiloiw contu.reazd un
adevdrat sistem cle stucliere a anui gen t'olcloric, tn toatd complexitateA sd,
sistem cd.re L)A t'i relu.at, adincit Si adaptat Ia specit'icwl unui element de expresie sau gen, in toate stud,iile sale ulterioaye.
Incd, din primele pagini ale stwdiwlwi, sint abordate probleme cle tertninologie, esteticd ;i tebnicd,, sint int'dpi;ate materialele cu care t1 aperat
adwcincl aici o inoztafie ;i anttme p,'ezentarea bocetelor ,,reale" inregistrate in
tinzpwl execwliei Si in cadrul ceremonialului observat direct, aldturi de cele
obginute prin experiment fi prin metoda indirectd : dictate sau. cintate dit't
memorie, la cerere. Aceastd metodA a t'ost aplicatd, pentrr4 prima rJat\ sistematic, in scopwl cwnoa;terii procesulwi varia;ional, Isi expurte metoda, deosebitd de a lui Bart6k, d.e notare relatir,,d a melodiilor, metodd prelnat\ ;i dezvoltatd, ulterior de specialistii Institutulwi de t'olclor, cle;i sporad,ic Si fdrd recwnoafterea inipiatorwlu.i. Este oorba de presupwnerea unei scdri teoretice rJ,:
rlowd, octaae avtnd ca centrw ,,totzica primwlui rincl meloclic, oricare ar fi ea" '
il

-{tlli&t!111 r
-lry/jltf"1;x.tki;-1

nni.t:,f;,".

tt..,i
T'

".,

--io

r .,
...

lnilTn,il .i

ill,r

',

,.

rtllrctele octa,L,ei inlerioare


sint not

strperioare cw cit',re
orobr." ilr"'"rr'i,Ii,rrr"

,iJrrr, ,,rii,li"i;,"i7i,rr!/i,
,rilizate in analiza ,trr,rt)r;i
f,rirrrr"lr, ;rrri-rgrr",,riiir|,
rittnic pe cd,re il va
0,, legile sistem*ui
stwtl!ia ,_')r'riiii (9ir.r*.
,;trA;J,,,_,iritocta statistic;i
ttccesard, pentlu
sturJiu/ c.ciria;iiror
t'iindw_i
fircar*; ,irrJ ,rrlodir";;
:ittui irt raport cu meioct"ia,
De;i sc oculti itt ;r";';;r;;:tic of cornportdrii z,er_
,unzai cre t.ttt sitzi!r,,1'I!!,r!:,'i:,,,;,:,,,:;:':1,:,,ij:;,i-!:^:
ilii, ai,li;,,;,e

gi in

h;:;::;:

,',:;:,;:;r:"nsid,rat

Bxet.e.

din oag constatinz acera;i


nocrer t,e

aborcrare

;,:, "pt),it',,i',;[,,o,i,o,,,
:i:;:;".:::';;'f:';,::;:,:i;:!:::,lji;,
.;rtistic
(ntuzical
m

1 ii, o, o,,d

wruri gen
ct,,pii cam

y* ;l :;r :n: tr':;,(':j;:Ji:#::?y{r:::

b1c.irii, desprs psihorogia


boritoo,uro'r rtr*,.'1'o"'I1r.iii'Tr"rrreze
;tatu!rri iconctgralic,pt.ii
ripsa nzate,con;tiSi;ir'rrisorrorotr;tr.
st: {ecs d;1p)i
cl"tzpd ,,grac!,,i to,.a,
),,li,Ji,,",'fn,r; bcc,tele ciniei,.
i!,i'otr7ii,",,inii;,:,iut',

it.r)i",**rrto,

::;,"?;i*i!;,:i, i!::^,',':'7,':;,j,i,;'".:;",:;:;:;;:;;':'i,':ii;,'i,",':!,
Aceastd clasit'ic.ar.e presuptrne

nirii

iirra ,,rrnoo;terea

J,iecd,ru, ,r*rttto"or'
a prileiulu.i culegerii
d,e bocesi
@"ea a??ume

tu;;. cir;*,
primd
,*orT_r:rl, erlri ";;;"",t,

a textelor

arume lnotnet?te o,,!


ceremonialului

orinc!.uirea

_ri"aii,

[,)i,)l

./ne-

cla.tit'j6orn

,r,,Jrnie, p3r:,it

si ch.iar dapd anoiimpuri). De asemenea,


iir

'::i:#;;;:"ii':ri:':ii''ii',r;:'iiil;,:I'i:ii,;',::;i;'l::!,::m
motiae t'iind, tibertl,

ltnut

strola..."), precum'::t

d:

seclma cle textr

"i";"

ol-f"""'!"[,',',')r7,

i:t:i;i:^':;"lrrr::i:or:'r:!::,

':::i,";,::'i;:,:,i;*i'.,'i::::i!,1:i,,';';:,,":Jil:::,**i,;ir'iii,:::,"ii

j":i,"{:,!!!

;rr,:;,;;i."i";:;i;#;:,,f:;i,#;'i,'::::;,:;:;::::'l
,i*"0!:..0:,,.'i;";::

cetut copiito'

;:;::;:,,{{{',,ii,,i;"J,}",,'io,!lo::"io

i,TJJ_'o!"*i::,':;

fr:,::

i,:;,::jj*,

a,-r,n,it;),J,"'

,!,::

,*p,;nza,e printr-o

,, intrez,aca i, bor"to-rJ;;;r:;r^,::";:;;rrii*!r;rt*?;:"r,"::_:"7:r:;
',/;,:,:';:,f,','J:t":"i::,.,,
i, .aersuri'cre
lasd sd

",,,,,"",!iii,,li,u

bogd.sia

,,tt,i"i,e"""',i,1"',X,li.t'frii,.^','iit,,cd..si eticd,

turale specit'i*

Nai
sordar,,r.,i

gr,)rir;.

o mare

;"-;";,

prasticite:c
este cont'igurati

utilizate procecleele poetice


si struc-

aspecte al

ffi;

;i: ,.r,;::,ii:i,i:':ri';:,ff,

,::,, ,711,i1"*i,,,;,!i;::);

tlc 4tt soltlat, in tims;ul prbnulwi rdzboi montlial, este analizatd comparati'cu ltttblica;iil.r, sitnilarc, cee.i, ce p)'esttDl!ttc o rJocwmentare exbartstit'd" Aceeali

arc).tie tirtii. u-o.rianl,:lrtr :i tnit'nttiozitittii argttmentdrii sitttr:azi luctarca ca tttt


mociel tJc traiare ntortoi:,ralici a ttttt'ti grrt literar'

Vicleiulclin-|-irg':.Jiuat''ostelal,oratincolaborarecuI.I.FI'Stal;|'iil
ini;iali, er't:oyii d"e J'ine :t noii siste n.t tle cu'!ege re, tle re tlactare Si tla
tt"anscriere d. tn,:lotiiilot' (vezi Opere, r'rtl' IV, p' 21*25)'
!pot:::t/e rt'leyitoar: la o,"iginea te:;tritti, la raportul intiit'id'-colectiv'itate si.tcasc)i,;i irftre meTtbrii trupei iLe Viclei etc. aw fost ireptat, irt stuJiile
'pa)'tit

materi,tie,!iierit,: ct1 letr.


Apctliza originii, t,t,olt+iei ;i trirsitttri!or specit'ici: tetttt'i ntnniic i\{ior-itra,
Ce
{.,.ipodop(,ri, n gr,rir.,ir; poitort.,"ltai Ta';nin - tc;rti [raiati:,Je un nara ntttt't'ilr
,:d"zt'tti
cott'
t:otttexiu'l
irt
inte'!,:tt!tli. filol. gi, ;rtor;r;, folcit,riSti, t'ilosafi t'i'.i i !,:-or.',:: ;ttrtt-it: :,'t'i, :!(mc];:it nz'i iiti'-'' tn';ttj 'ri' ptupr;' ; tt';'i!'t" Ll ctr'
n o 1 t i ;z i e J';': I i p o i tt'nz t mt,' a i ni e I e ge t i i av an t vLl ti r c nzdn'
{'tr ttrgit;n:ilte ;tiiniilice, Consiantin. Br.iilciir co;nb"'.te teza originii iitscti u'rt' matc'?-i:i!
!rt,tnt:ntale a ,,r-tt.t.i gun rnuzical, !n. t\ propos clu j,rdel. fnayntat
tezd' stt:;firtt'ttl
Iafii:ic ccittitlerabi/, a.',!unat clin toate corii-itt',ntele, cl cornl;ai'e
i.n talotos lolclorist Sermclt't. - iustiiicindu'-i prin skr\cia
tle Ilornbostel

cle t;zai tirzir,t, ccnt'irittate pe baza itnoy

";

;t,t

;c

;i al t tl tti

i t t I or

n;e I i'-'.

!n reti:ta ,,f)i,: Alp::tt", tlin 10 ittnie' 1911, aDitrea nn ctrtico! int':retanf


care se preghtea
itrirt fapt:.Ll ci er"L scris cle tin asp;raftt la crea;ie mitztcalrl,inciz 18 ani tttt

fi
cu arcl,oare sit cLevini compcz;tar rctmLn, ,le;i nw hnplinise
dei
Fest
intitulat
attical,
acest
se qincli;e sit se d"eclice stucliefii t'olclarwlui. ln
a'ttas
Constantin'
Kincler voir Ver-e]. (Sirl-5toB--rea copiiior din Ver-el'), tintlrttl
primE ii;t:
tle inc,:iitu! si --a'lcrttea sociali a tntri obicei e:t't'eticf il1'tocmeye o
4 co'
t!,e obscrva;ie ciirectd, ]espre dcst'hyrarea acestei manit'estd'ri cornplexe
Descrier:c"
piilor, ,rtcticati, la inceputul priniverii ,,ca. si:rtlrol. a.l tin,:rc't;+ltti" '
ctt'
cste iici,tti, c4. grrsi ari);ii:, ctt rnult talent, iitfr-un stil- litnlted'c, srt'Festi't',
e
:eriozitai
ru'
tiittp,
i"ccrTzte rJe imbt:toai:,,: aitnosf e ri'i, f esti-ti. 1i, i:z ace!.e;i
ce 4.nlr?'!ld' pr: viitorul orit' d'':
ct?jt. tlil.!e d, zice ci,t rig:trozital c ;riin;it'ici
litere (jn il!1'2{i1r. era imsris ;i ln Fact}tatea ':!e iitare) ;i pe sat;aniwl a clrtti
de mesilpt:rioritat: a le p^;it grat:i;ele lirii sale. sentirnentu,l cle ncstalgie,
l,rlcolir ;i cil:!i:ri care sit'itbate printre rin'duri se detora' ergb'1-b,!!'
!:t'^':!:,t
cle asemertea, amintirii Q'!'(.ttllilia dtrt obtcetit'
cre:lent nol
sLr.t. rJ,: tarit Si
,.:!t ,,bs,,1.tte, itt :' ril ,r;.'. itt ho-tri{i ta.
Viitorui t'oLcla;ist, ,1:.ti; !(1 cottwtnele ,,armatei" LJ,e copii, desPrincle cel':
clouii, grupttri ,-!e t.itzboilici care tor tluce o lupti crttzzti ,'nitrrlai d:G filr1'
i'mltilr'+irii '"nor
ttlwmbi" , cynt ii rniytttris:1tc ,t17 L-ecir1, cluri salcn?Titalea
c1rti
prclesoral:
corltul
med,ii
cJor.d
Si
prrnzii, ri,e cdt"re tliyectorii celot'
Scoli
5i la.n,Je ,,p-'tttrtt tci silitcri Si cottltiincio;i" '
1..}

irl
;i,{Uil

s
.i.";
u,-

{*:

-/i"

'"':;':;:');)d' se dst'd,pari. at'ard,, in piasd etnde a/ticrati se aindt:au, ,e-:.)r'i in fasa unei t'or;d,rete cd.re, dwpE trecerea in rev.-istd, a celor d,owd,
,.'regimente cle car)e;i") va t'i lwatii, prin capitu.larce celor rJi4 l;untrw!
.,-,atoru.l nw uitd sd. swbiinieza, la jiecare )nonrcnt sau schimbare
cle loc,
-,,;:,; publicul;.ri i'orntat din ac)ilsi care i;i scbimbi piirerile, i;i artintcsc
: --.;r ja lor, pri;-t:sc !u'pta ,,ittcortlagi" . Ei ,,pri t,Lsc ict aceasti. corgetiie
t'e- , . -,- ae:;el.:l c'rre se joac7 in t'aSa
ochilor lor,,.
slrbitoarea este continuatd, dwpd term.ina"tea ,,mictilt.ti t.dzboi,,, cu. dans
: .: . loc pe ci,ot't'i platt'orme (pentrw cei rnici pi pentrw cci mai mici). ,,Ba!:.tl,,
,.:-,ciris cle ,,cdpitan" cAyc ,,cam inti:,irlai, pit;elte i,
t'a;i i.a lsre; *t. c
- -'". Ceilal;i il wrmeazi ;i,pierndu.-le treptat tiniditr,tea, ,,sr.: ilvirtesc re:il cerc, pliui de.bucur,ie". De pe platt'orma celcr tni.ci (tle 5,6,7 ani) se
stri gdte ,,intr-o tkzordine pestrirh".
!n""g*tp cre teri;c ittci,g o i:ari in
:rtui platett; .,[sre ca o'corod.ni de
''it a! ,iatanu,i,;ri". Ca gi /a tzc,,i, cu llZri'in jtirttl'ini),ijrilt,,i ,r,,,i,s;',',,
ltrilejwl ltatrectrilor in. aer libtr, r.iit
cw tatabc, pe locwl d.in fa;a colegiwlui, r,inzLtorii
-::,i'-'ri
"" . :tn,!c t'lruJ ,,te't cc iyi y;aata lnchi'pwi o irtint| tlndrd si-ar.r epczat ltarid,t zec,: ani,,. Micii,
' "':i" :;!cr,i .,'-!aa;i:ntlor" inr/;craiii t)e t'ragi ,,?-;lcii r;::ie cecit cbrajtj Lor sar.r.
: :ra.t; clitz renitmitl. ?lllt!,, rnai albd decit rocbi;r:/e lor cc4m mototol;te*...
: '-'i ::ettrA
cabc'trir, i'tzcet $ melancolic cleeswpra tttmultitlui, Amurgotl aLbi.s_
taarr
strjdtr,tci.c cral:i,lui, in. /itti;tea i.ov ctn';tirtical;... ctteoc!atk
':,
!wlge...t. --'triJe satt rolie a uniti foc irengaL lrtmin:a.zi ctt t,iolenta sa t'lacdri,itir,,a
"-'zt de copii. o micit, racbetii isi indrcapi,l ntttlestul
siiu zbor spre catife....:i cer de seat j" . Autayu! pdritterrtg, spre seaii, ,,sgomotad.sa sdriitoa"re,,
7i
-ti'treapt/1 spre /acttl Len-tart, ctx,re ),se intintJi: netc:,,i
5i /irti;tit sitre nuny.ii
..'.:r,,cr.ti, t':iire ciinpuri/e cLlbe de ztlpezi, cct i?t,01)e;ti. Stele int'loresc
iin
'..'.i .. Dea:upra pi;curilo?'
n.!gri: ;i a firipoare/cr rt.:j R.ochers cle I{a,,,t rttinti
.:era argintie a lunii".
Ant ret{at o p4.iie cLi:t !int"iu! por,t:stirii te ntri4 f rwmtt.sa;ea ineginilcr
;-rc'i;ce
.rizbate conti,u;.t. tlin text.
Si pt:ntr, r:ir:ia.ncoiict ca;.e

-'
'; : :
.:'

NUNTA

tA

FEI.EAG

f iltii*H1ili:{'-r:"TiF*il}iiti**,::,ff.ffi h.#'*ri.rf-

, IiI[:':!::rf iii.i*ill*lr'r.il;::idnlt*d:,]i.':#j,i,ji
f; i:i::l,t::ffil1ix.;r*.:,

::;iigil,:?,':;:*ilii
:,jfi:rnt":i;jt
.,,, 0,,, ll ",? f*
"{ i.,k, T,li,l -, i rl. il' "j, j' L },!"*:. # 1 ; l*mL.r::
,,i;,1i",:j,llT'::i::",*:f
=i
l*;"fu
t". n,,n,. u
ffi #-tl" :H' :;:,j';t'ff 1"?i4;p$ai.i,*.":'"itr:,l*;;::{l#
,, *:i
J :*i:'"f i:j{T': ul l' "-; "
r'
ti,-:d :t
"' "" *
i;
.
i I * tri *t' ir i #' r;. 1**qii# i
a

..,,ut
-ll dnl-p;-".;;ii; nu i-am 0",r,,

"1;;i:r;"_{1**eif

^A,,"rffii
-*-i4;gd;ffi'j:i
T,
;ri :i,%*
*"f,ffi{**,**, *l;*:jlr.r*rir.?1.;

ji#1"r.,ffi;ra[

:':,-i cu desir-irgire n..uior.ui.-.i;';;;

.Nunta;ii nogtri

UE oi**tT
r, i,ri"i"i."f,
it'.i
".,.
"'riSt,
t

;"il H ?#'T ::ii


"f;Ti,Y

:.._

i.li:l; ffi l;llll*:*ii:

ffif

:iFr*i,#;Fi3"1

'1#*{g?#k}.'i1*q:'iffi
B1

doux versuri.in gir..,La versul 23, fata a ajuns ringi masi,


mare. Versurile urmitoare le strigi jucind p. lo..
Foaie ',,,erde dc sanchia,
Facepi cale, cd eu aia
Cu poale ca lebdda,
Cu gdina ca ruja,

Sd

i-o dau la

faqa nxnaqului

Md culcai Si ad.ormii,
Luai pwsca subsioard
1.5

$i plecai la

Ai doilea e.:e
tur;reasc;, cu o -. r::

aindtoare,

Dar nimica n-am vinat


$i m-ant intors supd.rat,

ndnaga.

Ita na)M;rt nU r-Or dd,


Cit i-oi da ndnaSului,
Sd,-Si angd milsfif;le,

fi

in

M-arit intors pe Ia t'intind

$i rni-am puscat o gdittd;

Sd pupe nevestile,
Sd Ie angd. cit de bine,

20 M-am itttors pe dupd.

casd.

$i-am pu.scat-o cea mai

Si. nd, pupe Si pe tnine,

grasd..

Trosc, cdpel, 9i otd.,-'eSte,


Pune mhta Si-o primeSte.

AstA nodpte ce-d, noptdtt

intinde giina nagului, dar cind acesta vrea sI o ia, o oage inapoi.
Ninasul mare :
Di-tni gdhu,
C,i

Fata

eu-pi.

Pitrunderea

Ia ntai las-o-n minrt

ntea,

Cd mai Stiu ceva de ea


Cari mi le-a scris bddipa,
Aseard, cu penipa ;
3C $i ni le-a scris birttu,
Aseari cu condeiu,
Cd gdina-i de Ia CiuS,

Di

cd pi-o cei,
daa trei mii de lei.

Girita cu llori de

uimi, dacl n-a-:


ruSi

adipostul cel

.-

$i gdina-i de neam ban,


15 C-am prins-o ca oa.z c,,.

ii:

Astfel au a::
,,fecioregte" cel :a
intotd,eauna Ia :::

De-mi dai o piSttid, do;fi.,


1i oud;
De-mi dd ndnagul doi ziopi,
Eu i-o dau ca ou cl.L tar^

Iri tlau giinade-

nelipsitX dupi :::a


tate, c;zut in :i:::

ninaqului giina.

I-a masa mare apare..iar. mdodia miresii, pe clt se pare singura melodie
propriu-zis rituali a nuntii din Feleag (cintec -la mireasld, ex. 4) :
| : Nu te supdra, mireasd,, :
Cd mirele-i onz milos,
Nu te bate cw lemn gros,
| : $i te bate ca sabpire,; l
| : .5i te bate-n roate zile. : | |

anume sfirqitul (ex. 5)

| : Trandaf ir roSu-tt.f lorit, :


| '. Pe bisericd, suit, : I

pri: i

cinti ia Fs.
- cX -am lntr
cred
se

Tot aci sint nelipsite dou5 cintece surprinzitoate, astlzi rituale arnindoui. Cel dintii, informatorii l-au numit iintut dt nwntd (,,1a masX") $i
are drept text un fragment al baladei aga-zisX a ,,arborilor imbrijiEiqi';,

Drept ic:;,.
cuprincie qi

atunci dau de ..i:

unii timpi lungr:i


dcieiii, lipse;ie,

i:

in cea cliri.
si dcarmi in c:

jug drept c5pit:i.


2 I . .e^cta.^:

1 La repetarea versului
B4

t-

: ,,zil''.

3 La reperarea

:Sd. se nzire lumea toatd,ilz


:C-a fost dragoste curatd:13
:

D-un june

lnfu

Si-o

Hai lai la lai ia la ]ai,


Hai lai la 1ai la Ia la.

fatd, :

Al doilea este c.i?,tte.cul


de-a-ntregul c;r_
-mirelui, o romanr; ciudati, pe
v! q'
iur;reasc;, cu o \rersificaiie din
..i; ;"; ,;;";ii
;ie!s,
i;..

Te-am cerut,

15 Dar Si eu fac dupd capul meu


;
ASa simplu Si sdrac prectrnx sint
ea,
Ant si-mi iau una sd.racd,
Fdrd nimic, dar sd,_mi placd.
1 -dm cer/4t,

Tadragd, n-ai "",rut,


Tu ai r.trwt fecior bogat nw sdrac,
Si
l,:Tu ai L)rat fec;or de gazdd mare,
5 ined1at la slujbd marc,

$i din neamuri mari. :

20 Tu, clragd, n-d; vrat.

Te-am cerut
Tu, dragd, n-ai vrut,

Dar Si ea Jac dupd capal mea;


ASa simplu gi sd,rac
F)recum sint
Arn sd-mi iau una de ydran,

Tu ai prut fecior ce brazdi ard,


lQ Plag lztcios ca st'intul soare,
Boi ca l.ei de tari,

25 Fdri hani,

Tinerea de ani,

Ast1zi plingi amari,


BIestd.mi

in

eu,

$i-am sii dt.tc un trai

zadar

Vesel ca in rai,
Frumos ta Si-o zi de tnai.

Boii, pluga t; pe el.

Pitrunderea acestor dol,r5 cintece in repertorul


ritual al

;ffi **ix.ffi fr ;:h *i

inkr

yfl

ffi:iihli

i *r

lil'"'d 5J::i

g
fi:ia.::;' :ii. x'i' xt
iy
la nunti, ,,.ird ;.-;;;i';;&, i!t: :;, t*r ii{, :;,, :.,.1f*
T;;-" *1i., du, ;;-i;,i'"i" #"i,i.n{.loil,,l1.,l;i:"0[,\;,?):
".up,i,;"J,p;
tare' cdzut in pitura
,,r.. i t ;: :'i
"
intotdeauna

tutu"t"i::

ne joaaccd perina,
| : Sd-i moard, ibovnica. :
I

- Drept jocwi rriresij

'#

acesta hot5ri

ri:i1.#f ii i: ;L*:j
;li.l"-*i.'it"ni':i-i*':iil#:::;fi :'*'",#f:;tri"T,*!r:'i
*'t'L"u.. ro"og,"n'",

:i:Til' #5.f *

::i;:,i:,,ir' :*;..{#

llil'llii,l,jilli1"'il,::,Xr:::t
In

;;;;;; p".

."plt'i,.,-

dintii noapte dupl cununie, noii cisxtorigi nu au


la Fereag,
casx, Nn*pt."'".;;rtu-;'i.rr..
'oie,
ilrlr-o
g.r.", cu un
jug drept cXp5tii.
"fu.I'-r"u
cea

si dcarmi in

2 La reperarea versurilor
3 gi 5 : ,,toat" gi ,,fat"
3 La repetarea versului
: ,,curat(.

S-ar putea să vă placă și