Sunteți pe pagina 1din 645

CELE PAWWllJffl TRIMITERI

ALE

SFlUTiPL

WmM

I INTPtU-TOT-LUDTDLUI APOSTOL
p A V K L

T L G U I T E

E L I N 1 T B
DE

FERICITUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI


Tlmcit^ n limba cea obicinuit acum grecesc i mpodobite cu felurite nsemnri
DE

NICODIMAGHIORITUL
TRADUSE IN LIMBA ROMN
DE

MITROPOLITUL MOLDOVEI I SUCEVEI

TOIVXTTXi

I I

C A R E C U P R I N D E : EPISTOLA A DOUA C T R E CORINTENI, CEA C T R E QALATENI, EFESENI,


F I U I P 1 S E N I l C O L A s | E N I

TIPRITE

In dilele M a j e s t e S a l e , Iubitorului d e

C A R O L
REGELE

Christos

ROMNIEI

Cu binecuvntarea i. aprobarea Sfntului Sinod al Sfintei


Autocefale Ortodoxe Romne.

Biserici

BUCURETI

TIPOGRAFI^

CRILOR
19 0 4

B I S E R I C EJ5 T f

S'd

nceput

la

anul
Mon.

mntuirel
Slatina.-

1846

Fe7jr.

CELE

P A T R U-S P R -D.E C E T R I M I T E R I
ale sfniukii, s'vituiui i ntru-tot-ludatulu Apostol
I ?

A .

" V

XJ

:uire a Iul TeofilacJ Arhiepiscopului Bulgariei la a doua trimitere a ApostoluPavel ctre Corinten tlmcit n limba romnesc din tlmcirea grecesc!
a fericitului ntru pomenire Nicodim Sfetagoreanul ).
s

Pricina
trimitere
a dua
sostom,
Teodorii,
'Teofilact

ctre Corinteni*),
i
Icumenie.

dupre

Chri-

Pricinele pentru
care. a scris dumnedeescul
Apostol acesta a.
doua trimitere ctre Corinteni snt trei: Mai ntic,
pentru-c
i dupre neleptul Teodt rit, i dupre Teofilact, s'a fost
fg
duit marete Pavel n trimiterea cea ntia s merg la Corint,
ns s'a ntrdiat Jiind c Duhul Sfni
l pornea pre el a se
ndeletnici la altele mai de nevoe, i Jiind-c a urmat lui ispite,
pentru acesta trebuia a se desvinovi
ctre Corinteni
pentru
multa sa ace's ntrdiere ,i a trebuit a scrie i a ff-a
trimi
tere lor. far a dua pricin este, Jiind-c s'aii fost mai ndrep- tat Corintenii din ntia scrisdre, mal ales umilindu-se
pentru
pcatul celui ce luase pre mateha sa, i ntristndu-se
pentru
c aii fost trecut cu vederea a se face n patria lor acest-fel de
fr-de-lege,
pentru acesta trebuia Pavel a luda pre ei prin
., a ff-a trimitere; cci precum i prihnea cnd aii greii, aa tre
buia a-i luda i cnd s'au ndreptat; drept aceea acesta trimitere'nic prihnitore
este, fr numai la puine pri pre la sfrit. far a treia-pricin
este, dupre feumenie,
fiind-c
Corintenii
se amgeau de cel ce fceau desbinrile, i mai ales de hristi) Insemnez, ca trimiterea acesta este. a patra dupre rnduala, cu
care a scris Pavel trimiterile sale, adec dupre cea ctre Tesalonichen
ntia, i dupre cea a doua, i dupre cea ntia ctre Corinteni, pre
cum dice Teodorit.
) Trimiterea acesta, s'a scris, dupre Meletie al Atinelor, n anul douScec i trei dupre nlarea Domnului (tom. I al bisericete istorii).
J

inii ci mndri din Evrei, i luau aminte la slova legei vechi,


n sofoteau neutral (indiferent) pre Darul lui lisus Christos, i
irveau la cei ce se fleau n fa, i necinsteau pre Pavel, ca
t>re un prost i de nici un cuvnt vrednic, pentru acesta a avut trebuin a scrie i acesta a Il-a trimitere, cu care i la
ud pre ei, pentru-c
au scos din adunarea lor pre amestectorut de snge cu matehu sa; poruncete ns. iar s-l pr4?ne'$.
iari n adunarea lor pre acela ca pre. umil ce s'a pocit. Ii
nva ns pre ei i despre lege i dice\ c nu se cuvine a lua.
aminte numai la slova Cea, t/edut a legei, ci s Cerceteze noima
duhului cea ascuns n slov. i c, dupre cea venit Chri
stos s'a fcut fptur
nou, i pentru acesta nu trebue
hristianii a vieui dupre vechimea legei, ci a se moi ntru tdte; iar
prihnind
pre mincuno-apostoli
cei ce se fleau
n fa, po
vestete cte rele a ptimit pentru Evanghelie i arat
vedeniile
ce le-a ve4ut; apoi, sftuindu-
s nu peciulasc, ci cei ce aii
pectuit s se pociasc, sfrete tri?niterea cu
multnire.
s

TLCOIRfe LA ACEA A li-a CTRE CORINTENI


; C A P . I.
KIMENUL (ADEC TEXTUL

EPISTOLEI).

i. Pavel, Apostolul lu Iisus Christos, prin voea lui D u m


nezeu, i-'Timote fratele.
T L C U I R E.
D e vreme ce dumnedeecul Pavel ntru ntia trimitere a
a r t a t C o r i n t e n i l o r c a t r i m i s p r e T i m o t e , a p o i 1-a p r i i m i t
a r p r e el n t o r c e n d u - s e d e a c o l o , p e n t r u a c e s t a n t r u a c e s t a
a Il-a t r i m i t e r e u n e t e p r e T i m o t e cu s i n e . C c i a c o l o m e r
g n d T i m o t e , a fcut p r e C o r i n t e n i prin fapte s c e r c e fapta
lu c e a b u n , i d u p r e u r m a r e , s ' a f c u t c u n o s c u t lor, i m u l t e
g r e a l e c e a v e a u e l e - a i i n d r e p t a t ; p e n t r u a c e s t a , d i c , P a v e l
m p r e u n l n u m e r p r e el c u s i n e . V e d i n s , o c e t i t o r i u l e ,
cum. urte o r i i n u m e t e p r e T i m o t e fiu a l s u ; c s c r i e c t r e
F i l i p i s e d e s p r e el c c a fiul t a t l u a slujit m i e ( F i l i p i s e n
II, 2 2 ) . I a r u n e or l n u m e t e m p r e u n l u c r t o r c u e l , c a
s c r i s a c e s t o r a C o r i n t e n i n t r u I-a t r i m i t e r e d e s p r e e l c l u
c r u l D o m n u l u i il l u c r e z , c a i eii ( X V I , 1 0 ) .
I a r n t r u a c e s t a t r i m i t e r e l n u m e t e f r a t e al s e u , f c n d u - 1
p r e el d i n t o t e p r i l e , i d i n f i e t e - c a r e c i n s t i t n u m e , v r e d
n i c d e c u c e r i r e i d e r e s p e c t a r i s i r e .

Bisericei lu Dumne.deu cei ce este n Corint.


A i c e a l i p s e t e d e a f a r a d i c e r e a : d i c e m saii n t i i n m ; i c e
. ve dicem? o a r a t mal jos A p o s t o l u l . Iar biseric n u m e t e p r e
C o r i n t e n i , p e n t r u c a s- u n e s c p r e e ; c c i h r i s t i a n i l c e l _ c e
snt: d e s p r i i n t r u s i n e , a c e i a n u - s n b i s e r i c , nic s d i c ,
c c i b i s e r i c v a s d i c a d u n a r e i m p r e u n s t r n s d r e d e m u l i m e .

mpreun cu toi sfinii cari snt n t6t Ahaea.


A i c e a A p o s t o l u l i a d u c e

aminte" d e
-

t o sfinii, a d e c

de

t o i c r e d i n c i o i i h r i s t i a n , c a r i s e aflau n t o t A h a e a ) , ritu
a d e c p e n t r u c a s c i n s t e s c p r e C o r i n t e n i , fiind-c p r i n t r i
m i t e r e a c e a c t r e d n i i , h i r i t i s e t e p r e t o i cei-l-lal; i al
d o i l e a n c , c c i c u o b t e s c a h i r i t i s i r e a s a c t r e t o i , a d u n
p r e t o i P e l o p o n e s e n i m p r e u n , s p r e u n i r e i s p r e a fi u n s u
flet. i p r e l n g a c e s t e a , f i i n d - c t o i p t i m e a u p e n t r u a c e s t a
i o b t e t e p r e t o i v i n d e c , c a r e a c e s t a n t o c m a i o face i
G a l a t e n i l o r i E f e s e n i l o r , h i r f t e s i n d u l p r e t o i d e o b t e ; i a r .
sfini n u m i n d p r e c e i c r e d i n c i o i , a r a t cu c u v n t u l a c e s t a , c.
c e l c e e s t e n e c u r a t , a c e l a n u e v r e d n i c a l u a d e l a P a v e l ac e s t a o b t e s c o r a i e i h i r i t i s m o s .
1

Har fie v6ue dela Dumne4eu Tatl nostru i d e l a


Domnul Iisus Christos.
2.

Ce 4 i
i
g l s u i m n o v o u , b i s e r i c e C o r i n t u l u i ? A~
c a s t a : s fie v o u h a r i p a c e a lui D u m n e d e u i a D o m n u l u i I i s u s
C h r i s t o s ; d e s p r e a c e s t a a m d i s m a i p r e l a r g la c e a n t i a c
t r e C o r i n t e n i ( C a p . I s t i h 3 ) , i v e d i a c o l o .
c e m

3. Binecuvntat este Dumnedeu i Tatl Domnului nos


tru Iisus Christos.
A f g d u i t n t r i m i t e r e a c e a n t i a A p o s t o l u l s m e r g la
C o r i n t , a p o i fiind-c a z b o v i t , a p r e p u s c s e v o r m h n i f o r t e
C o r i n t e n i i p e n t r u n t r z i e r e a s a , c a r fi c i n s t i n d m a i m u l t p r e
alii d e c t p r e dnii, i c m e r g e i i c e r c e t e z c u n f i a r e a
s a . D e c i v r n d a s e d e s v i n o v i i a a r t a C o r i n t e n i l o r c s'a
o p r i t d e a m e r g e l a d n i i , d e m u l t e l e i s p i t e c e -a u r m a t , face
p r e a p o t r i v i t i n e l p t d e s v i n o v i r e a s a . M u l m e s c , d i c e ,
lui D u m n e d e u , c a r e m ' a i z b v i t d e p r i m e j d i i . I a r p r i n m u l m i r e a a c s t a g h i c i t o r e t e a r a t , c c e l e c e l o p r e a u p r e el a
nu m e r g e l a d n i i a u fost m a r i r e l e i i s p i t e , d e c a r e , fiind-c
l-a i z b v i t D u m n e d e u , m u l m e t e . S e c u v i n e n s , o c e t i t o r u l e ,
s faci s t a r e la d i c e r e a D u m n e d e u , i a p o i s n c e p i i s
d i c : i T a t l u i D o m n u l u i ) . I a r d e v e i c e t i a c e s t e a u n i t e a a :
D u m n e d e u i T a t l D o m n u l u i n o s t r u , n u e s t e v r e o n o i m
t i e c u v i i n c i o s , c c i D u m n e d e u i T a t l , al u n u i a i a c e l u i a i C h r i
s t o s , d u p r e o m e n i r e e s t e D u m n e d e u , Iar d u p r e D u m n e d e i r e e s t e
Tatl.
' /
/
2

) Iar care parte a Moree se numete Ahaea, yedj-o la suptinsemna'ea cap. XV, 26 al cei ctre Romani. "\
*) n s u i acesta djcere i Teodorit tlcuirid-o, adec binecuvntat este
Dumne4eu", aici a sttut. i Tatl Domnului nbstru Iisus Christos, c '
il nostru este Dumne4eu, iar D o m n u l u i nostru; Iisus Christos Tat. A;est osebire i stpnul nostru o a.nySat, c ntru tiinele evanghele
i djs: Mrturisescu-me ie Printe, Domne al ceriului t al pmntului",
/ederat nvend c al eii este printe, ar al zidire fcetor i. stpn.

P r i n t e l e n d u r r i l o r i D u m n e d e u l a t6t m n g e r e a .
P r i n t e l e , d i c e , al n d u r r i l o r , a d e c a c e l a c e a a r t a t p e n
tru m i n e a t t e a m u l t e n d u r r i i m i l , n c t m'a r i d i c a t cHe
n s e i p o r i l e i a d u l u i , Ia c a r e m e p o g o r s e m , i m ' a n v r e d n i c i t
s d o b n d e s c tot m n g e r e a ntru necazurile mele. A u obicei
n s sfinii a n u m i p r e D u m n e d e u d e l a facerile d e b i n e c e l e - a r
face l o r , a d e c d e p i l d c n d e v o r b i r u i n r e z b o h i , n u m e s c
p r e D u m n e d e u p u t e r e a tor i a p r t o r al l o r : C u b i t e - v o u ,
d i c e , D o m n e t r i a m e a ( P s a l m . X V I I , 1). i i a r i : D o m n u l
a p r t o r u l ' v i e e m e l e ( P s a l m . X X V I I , 2). I a r c n d s e i z b v e s c .
d e ' n t u n e c a r e a c u g e t r i l o r i d e n t r i s t a r e , l n u m e s c D u m n e d e u
l u m i n t o r al l o r : D o m n u l e s t e l u m i n a r e a m e a ( P s a l m . X X V I , 1).
C u u n c h i p c a a c e s t a i P a v e l a c u m a a i c e a n u m e t e p r e D u m n e
d e u : P r i n t e l e n d u r r i l o r i D u m n e d e u a t o t m n g e r e a , d e l a
n t m p l a r e a c e -a u r m a t lu, i s ' a m i l u i t , i s ' a m n g i a t d e
D u m n e d e u ) . Ved ns, o cetitorule, s m e r i t a c u g e t a r e a Mar.
P a v e l , c c i el m c a r d e i s ' a i z b v i t d e i s p i t e l e ce-i u r m a s e p e n
t r u p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i , n s s m e r i n d u - s e , nu d i c e c
n e - a m i z b v i t d e d n s e i e , p r e c u m m i s e c u v e n e a , ci d i c e c n e - a m
i z b v i t d e e l e p e n . r u n d u r r i l e lu D u m n e d e u .
1

4. Cela ce ne m n g e pre noi pentru tot necazul nostru.


N u a d i Pavel, c D u m n e d e u , carele n u n e las s n e n e
cjim, ci c a r e l e n e m n g e c n d n e n e c j i m ; c c i D u m n e d e u
n e l a s s n e n e c j i m p e n t r u c a s l u m p l a t , i c n d n e v e d e
c n e m p u i n m c u s u f l e t u l , i c n e p r i m e j d u i m a o b o s i c u
t o t u i , a t u n c i n e m n g e , i t o t - d e - u n a n u n c e t e z a n e m n
g i a . P e n t r u a c e s t a si P a v e l n u a d i s c c e l a c e o data n e - a
m n g i a t , ci c a r e l e n e m n g e n t o t v r e m e a , a d e c i n u n
n e c a z u l a c e s t a s a a c e i a , ci n
fiete-care
n e c a z al n o s t r u .
S p r e a p u t e a n o i " s m n g e m p r e c e l c e s n t n t o t n e
s

cazul, p r i n m n g e r e a p r i n c a r e n e m n g e m n i - n e d e
Dumnedeu.
y

Nu c d o r noi sintem vrednici, dice, a n e mngia de D u m


n e d e u , p e n t r u a c e s t a n e m n g e , ci p e n t r u c a s p u t e m i n o i
a m n g i a p r e c e i c e s e afl n i s p i t , d i n p i l d a n o s t r , a d e c
din m n g e r e a c a r e D u m n e d e i i face n o u . D r e p t a c e e a i v o i
frailor h r i s t i a n , v d e n d u - m e p r e m i n e a a m n g i a t d e D u m
n e d e u , s n u o b o s i i c u t o t u l , nici s fii m i c i d e suflet n t r u
necazurile c e cercai ). Ins cu cuvntul a c e s t a arat Apostolul,
2

>) Iar Teodorit aa tlcuete djcerea acesta: Printele ndurrilor, n loc


de: cel ce izvort ndurrile i rever mila i ntrebuinezi pentru noi
printetile ndurri".
) VedJ i suptnsemnarea la cicerea: i puin vin ntrebuinez pena

c a r e l e e s t e l u c r u l A p o s t o l i l o r , a d e c , cil e s t e a m n g i a p r e ce'
n e c j i i , a-i n d e m n a p r e el s p r e b r b ' f e i r b d a r e ) i n u p r e
c u m m i n c l n o - a p o s t o l i , a s e d a s p r e o d i h n i d e s f t a r e , i n
c a s e l e l o r e d e n d s t r e c c u v e d e r e a pr-s; h r i s t i a n i a c e i a , c e
aii t r e b u i n d e m n g e r e i d e n d e m n a r e n t r u r b d a r e .
1

5. C precum prisosesc ptimirile lui Christos ntru noi,


aa,-prin Christos prisosete iirrulpgerea n6str.
.AvKjiftd, . d i c e , u c e t i t o r l u l e , necliEurie i p a t i m i l e i i s p i t e l e
"-cari'. x^r-fc'm. no|;. A^qs.toii, s-, n u - c d i j &te m p u i n e z i c u sa
.fle'tefj fegtf in c t p r i s o s e s c n t r u n o i n e c a z u r i l e i i s p i t e l e ac e t e a , a a p r i s o s e s c n t r u n o i i m a n g e r i i e d e l a D u m n e 4 e i i .
N u a d i s i n s p r o s t : p a t i m i l e , ci p a t i m i l e lui C h r i s t o s , c a i c u
a c e s t a s m n g e p r e h r i s t i a n i cel c e p t i m e s c , c c i p a t i m i l e
a c e s t e a , d i c e , c e le p t i m i m n o i , snt- p a t i m i a l e lui C h r i s t o s ,
i d u p r e a c e s t a n e f a c e m p r t a i ' p a t i m i l o r l u ; n c t a c e s t a
s e c u v i n e a fi p r e a m a r e m n g e r e u n u L h r i s i a n c e p t i m e t e ,
c s u f e r e n e c a z u r i l e i p a t i m i l e lu C h r o s . i n u n u m a i p
t i m e t e c e l e c e a p t i m i t C h r i s t o s , ci n c i m a i , m u l t e : C
p r i s o s e s c , d i c e , p a t i m i l e lu C h r i s t o s n t r u n o i . A d e c m a i m u l t
p t i m i m noi d e c t c e l e c e a p t i m i t C h r i s t o s . S i m i n d n s A p o s t o l u l c e c u v n t m a r e a d i s , l d o m o l e t e d i c e n d : c a a i
p r i s o s e t e m n g e r e a n t r u C h r i s t o s , c t o t u l lui C h r i s t o s l afierosete. i nu dice c m n g e r e a e s t e d e o m s u r cu n e
c a z u r i l e c e p t i m i m , ci c c o v r e t e m n g e r e a p r e n e c a z u r i l e
n o s t r e i e s t e m u l t m a i m a r e d e c t a c e l e a .
:

6. Ori de ne necjim pentru a vostr mngere i mn


tuire ).
2

, N u s e c u v i n e , d i c e , a v e t u r b u r a i a v e s m i n t i h r i s t i a n i l o r
p e n t r u n e c a z u r i l e c e p t i m e s c e u A p o s t o l u l lui C h r i s t o s , c c i
le p t i m e s c p e n t r u a v o s t r m n g e r e i m n t u i r e ; fiind-c n
s t p n i r e a n o s t r era a nu p r o p o v e d u i v a n g h e l i a . i a a a n e
afla n l i n i t e fr a p t i m i v r e u n nec%z Iar a c u m d e v r e m e
c e p r o p o v e d u i m , p e n t r u c a s v e m n t u i m , p r e v o i i s m n
g e m sufletele vostre prin p r o p o v e d u i r e i ' p r i n buntile cele
T

tru stomahul t e u " (I Timote V, 23), pentru eate pricini se iart neca
zurile sfinilor.
') Iar Teodorit aa tlcuete ducerile aceste^: Arat c Dumnecjeul a
tote d mangeriie de o mesur cu ispitele". ia i fericitul David a d/is:
Dupre mulimea chinurilor mele ntru inimic mea, mangeriie taie aii v e
selit p r e sufletul meu". Dupre obicei ntrebuinnd;msurata nelepciune,
nu pentru sine, ci pentru norode a <}is c <]ab,ndete mngere,!*
*) F o r m de lips ntrebuinez aicea Apostolul, c-lipsete din afar,
i se mai nelege acesta: ne necjim, adec: O K - d e n e necjim", p e n trn a vostr mngere i mntuire ne necjim.

. 1 0

duhovniceti, c a r e se pricinuesc din p r o p o v e d u i r e , p e n t r u acesta


c d e m n n e c a z u r i i n i s p i t e . i d a r n e c a z u r i l e l e p t i m i m
p e n t r u m n t u i r e a v o s t r ; p e n t r u a c e s t a voi, c a r i v e m n t u i i p r i n
n o , rm s e c u v i n e a v e t u r b u r a p e n t r u a c e s t e a .

Care se lucrez ntru rbdarea acestora patim, care i


no le, ptimim.
M n t u i r e a v o s t r , d i c e , a c e s t a s'.iu.cfbez J. s e i s p r v e t e , nu .
jibmi?. tii b ^ a r e * a r i o s t r s&')3elo a r t m n t r u ^ n e c a z u r i l e c e p
timi in, ci i i c u - a . / m o s t r a r b d a r e , a t f c e ' : . ' m t t u i ' e a v o s t r , nue s t e l u c r u l i i s p r a v n u m a i , a m e a , a c e l u i a c e p r o p o v e d u e s c
e v a n g h e l i a , ci i
v o s t r a c e l o f a ce Ve n d u p l e c a i p r o p o v e duire m e l e . C c i p r e c u m p t i m e s c e u i m n e c j e s c , c c i p r o ' p o v e d u e s c , a a i voi v e n e c j i i i a c e s t e a i r e l e le suferii,
p e n t r u - c a i p r i i m i t p r o p o v e d u i r e a m e a i a i c r e d u t n C h r i
s t o s . M a r e f a p t b u n i n s i b r b i e m r t u r i s e t e c a v e a i i C o
r i n t e n i i f i i n d - c c u i s p i t e i c u n e c a z u r i p r i i m e a u p r o p o v e d u i r e a
Evangheliei.

i ndejdea ndstr este adevrat pentru vo.,


A d e c n d j d u i m c u n c r e d i n a r e n t r u v o i frailor, c n u v e
vei c l t i n t r u i s p i t e , i c u m u l t m a i v r t o s n d j d u i m c n u
v v e i t u r b u r a , c c i ne v e d e j pre n o i c p t i m i m n e c a z u r i
i i s p i t e .

Ori de ne mngem, pentru a vostr mngere i mn


tuire ).
1

D e v r e m e c e m a i sus a dis, c p e n t r u voi n e necjim, p e n


t r u a n u s e p r e a c d i c e v r e u n l u c r u i n s r c i n t o r i g r e u
lor, p e n t r u a c e s t a a c u m a d a u g e a i c e a , c i p e n t r u vo n e m n
gem, adec mngerea n6str, care o dobndim dela D u m
n e d e u , n a c e e a i v r e m e e s t e m n g e r e a i a v o s t r ; c c i d e
v o m d o b n d i n o v r e o p u i n m n g e r e i r s u f l a r e , a c e s t a e s t e
a v o s t r r s u f l a r e , e s t e n d e s t u l a v m n g e a i p r e v o , c c i
i v o m p r e u n v m p r t i i d e a c e s t a r s u f l a r e i m n g e r e
a nostr.
7. tiind c precum snte prtai a patimilor n6stre,

aa i al mngere nostre.
P r e c u m c n d n o i n e i z g o n i m , d i c e , i p t i m i m , i v o v e n *) Chip de lips a ntrebuinat i aicea Apostolul, c lipsete cjicerea
.ne m n g e m " , adec dei ne' mngem, pentru a vostr mngere i
mntuire ne mngem. Cum ns ne m n g e m ? Dupre Fotie: Din m n
gerea ce o ispitim. no ntru necazurile nostre, lum dovad c i vo
avei s ye mngiai; pentru, acesta ndoit n e mngem i pentru a n o s
tr mngere i pentru a vostr, pe care sntem ncredinai c o vei
dobndi
11

tfista, ca c u m ai ptimi a s e m e n e a cu n o ; n t r u acesta chip


i c n d n o n e m n g e m d e l a D u m n e d e u , i vo s o c o t i i c d o
bndii aceeai m n g e r e ) .
1

8. C nu voim a nu ti vo, frailor, pentru necazul ce


s'a fcut n6u n Asia, c cu covrire ne-am ngreuiat
ma pre sus de putere, n ct a ne ndoi no i de viaa.
D e vreme ce ma sus a artat nehotrtor dumnedeescul Apostol,
c a c e r c a t n e c a z u r i , p e n t r u a c e s t a a c u m a i c e a h o t r t e i c e n e
c a z u r i a c e r c a t , i n t r u a c e e a i v r e m e a r a t lor c u a c e s t a c i
I u b e t e ; fiind-c n s u i r e a a u n o r I u b i i p r i e t i n i e s t e a a r t a unii
a l t o r a r e l e l e -lor n t m p l r i ) . i p r e l n g a c e s t e a s e d e s v i n o V e t e p h t r u t r t r d i e r e a n e v e n i r e s a l e l a dni."In A s i a n s ,
d i c e , c -a u r m a t lu o u m a r e a c e l o r c e c r e d , n s erau. m u l
p r o t i v n i c i (I-a c t r e C o r i n t e n i , X V I , 9 ) ) . S e v e d e n s c n s e m n e z u n a i a c e e a i i d i c e r e a c u c o v r i r e , i c e a m a p r e
s u s d e p u t e r e , d a r n u n s e m n z u n a i a c e e a i ; Iar n e l e g e
r e a , c e o d i c e e s t e a c e s t fel: i s p i t a c e o a p t i m i t A p o s t o l u l
a f o s t c u c o v r i r e , a d e c m a r e , a p o fiind-c e s t e cu p u t i n ,
i i s p i t a a fi m a r e , i v i t e j e t e a s e suferi d e u n p u t e r n i c b r
b a t , i m a r e d e s u f l e t , p e n t r u a c e s t a d i c e P a v e l , c i s p i t a c e
o a m c e r c a t n o i , a fost i m a r e , i m a m u l t d e c t p u t e r e a n 6 s t r , a d e c a fost n e s u f e r i t , i a t t a m u l t , n c t n e - a m d e s n d e j d u i t i d e n s a v i a a ; a d e c n c t nu a m n d j d u i t c
v o m fi vil. P r e o i s p i t c a a c e s t a p r o r o c u l D a v i d o n u m e t e
p o r t a , i c h i n u r i l e a d u l u , i c u r s e a l e m o r e , fiind-c n a t e p r e
m o r t e , dicnd: Chinurile adulu m'aii ncunjurat pre m i n e ; cur
sele more m ' a u ntmpinat (Psalm XVII, 5).
8

9. Ci s i n g u r i ntru nine judecata more o am a v u t .


n i n e , d i c e , a m l u a t n t r u n o j u d e c a t a i h o t r r e a m o r e ,
) Iar Fotie c\ice, c vo-vecjenciu-ne pre no c ne mngem, snte
bine, ndjduind c ve vei mngia i vo cnd vei cdea n -necazuri
i n ispite, iar mngerea este ori a se izbvi desvtrit de ispite, ori
a s e afla n mijlocul ispitelor i a le rbda pre ele cu brbie i vite
jete, mputernicindu-se cu ajutorul lu Dumnedeii i cu ndejde.
) Pentru acesta scris este c Daniil, cnd cuta Navuhudonosor s'l
o m o r e , de nu- va descoperi visul eii, a artat' htemplarea acesta pri
etenilor se, celor tre tineri: i a intrat Daniil.'n casa sa; i graiul acesta l'a fcut artat lu Anania, i lu Misail, i lu Azaria, prietenilor
se (Cap. Il-lea, stih 17). i Sirah djce: Priim;ete_ prieten i ncredinez-te ntr'nsul (Cap. XXVII, stih 17). C acesta este nsuirea adev
r a t u l u i prieteug, a se mprti prietenii,, i de" necaz mpreun, i de
m n g e r e ; pentru acesta aiurea a cps Pavel: se cuvine a ne bucura cu
c e i . c e se bucur, i a plnge cu cei ce plng' (Rom. XII, 15).
) Iar Teodorit di > & Pavel arat cu cuvintele acestea ntrtarea i
t u r b u r a r e a ce o a pricinuit argintarul Dimitrie n Efes, asupra lu Pavel,
p r e c u m arat Faptele Apostolet la Cap. 19.
:

ce

c a r e nsei i u c r u r i l e o d a u , i n u m a c e n u s t r i g a u c a a v e m s
m u r i m . I n t r u n i n e a m l u a t a c e s t a j u d e c a t i h o t r r e a m o r
e, a d e c n u m a i pn. la c u g e t a r e i p n la a n o s t r p r e r e
si h o t r r e a a j u n s a c e s t a h o t r r e a m o r e , c a r e o aii f c u t
nsei lucrurile cele c e h o t r a u a s u p r a n o s t r p r e m o r t e ; m a l
m u l t n s d e c t frica c u g e t a r e ! n o s t r e , n u aii s p o r i t l u c r u r i l e ;
nici prin. i s p i t a m c e r c a t m o r t e a ) .
1

Ca s nu fim- n-dfcjduind ntru sine-ne, ci ntru D u m


nedeu.
PeUferu ce - I n s ' $ f c u t a c e s t a i a m c d u t n t r u a t t e a p r i
mejdii a d u e e t o r c d e m o r t e ? P e n t r u c a s n e n v m a n u n
d j d u i n t r u s i n e - n e i i n p u t e r i l e n d s t r e , ci s n d j d u i m n - t r u s i n g u r D u m n e d e u ; i a r a c e s t a o d i c e P a v e l , n u c d o r el
n u t i a , i a c u m t r e b u e a a s e n v a , c c i c i n e t i a m a i m u l t
d e c t P a v e l c s e c u v i n e a n d j d u i n s i n g u r D u m n e d e i i ? Ci
o d i c e a c s t a , c a s n v e e p r e ce-l-al, n f a a s a p u n e n
v t u r a a c e s t a , i p r e l n g a c e s t e a , c a s n v e e a c u g e t a
smerit.

i o . Intru ceia c e scol pre cei mori, carele dintru


acest-fel de morte n e - a izbvit pre no i ne izbvete.
Iari aicea a d u c e aminte Corintenilor d e s p r e cuvntul nvi
ere!, p e n t r u c a r e l e le-a d i s a t t e a n v t u r i n t r i m i t e r e a n
tia,, a d e v e r i n d u - d i n l u c r u r i l e a c e s t e a d e fa c e p t i m e a u .
D u m n e d e i i , d i c e , n e - a u s l o b o d i t d e o m o r t e n f r i c o a t c a ac e s t a , i n u a d i s p r i m e j d i e , ci m o r t e ; p e n t r u - c n v i e r e a e s t e
>) Iar Fotie judecata more c}ice pre sfritul more i isprava; c
aa obicnuim a d,ice, c boia a judecat sau spre sntate sau spre morte,
adec a ajuns, s'a plinit, s'a svrit. Deci judecata i sfritul cel ma
de pre urm al mcire, nu de alii se socotea, ci nine no ntru sinene, nu numai o socoteam, c' i o aveam. Se arat cu ducerea acesta
nendoala pentru morte. Iar dumnecjeescul Chrisostom mal curat $ice:
Ne-am desndjduit, i nu ndjduiam ma mult a vieui, ci socoteam
ntru nine, c cu adevrat vom muri" c acesta nsemnez: nine n
tru no judecata rhore o aveam; acesta o rspundeau nou lucrurile,
c negreit perim; i pentru ce a ertat Dumnedeu, s ajungem no p n
la attea primejdii? Ca s nu fim ndjduind ntru sine-ne; adec ca s
nu cugetm lucruri mari ca s nu ne nlm pentru isprvi, fiind-c
ma nainte $\ce: S'a dat mie mbolditor trupului (ispitele i necazurile
4icendu-le el), ca s nu m nal; i cu tote c pentru alt pricin a er
tat Dumneceu a- veni lui ispite; care pricin? pentru a.strluci ntru
el ma mult puterea lui Dumnezeii: C puterea mea, (\ice, ntru n e p u
tin se arat desvrit" (a l-a Cor. XII). Iar Teodorit judecata more
a tlcuit c este hotrrs a more, unit cu sfint. Teofilact, adugnd i
acesta: i forte potrivit a pomenit de nvierea morilor, nvnd c
ntocmai era cu a nvia pre mori, aceea c l'a izbvit pre el din acele
prea mari primejdii".
-

13 -

t u c r u i c e a r e a fi n e a r t a t . P e n t r u a c e s t a P a v e l a r a t c
a c e s t a e s t e u n l u c r u c e s e face n - f i e t e - c a r e ' d i , c c i c n d D u m
n e d e u t r a g e p r e u n o m d i n p o r i l e rrrorei n c a r e a a j u n s , n u
a r a t alt ce-va, dect numa nvierea; d r e p t a c e e a obicnuim
a d i c e p e n t r u n i t e o m e n i c a a c e t i a r d e s n d j d u i d e v i a , c.
a m v d u t nviere d e mori.

Intru carele ndejduim c nc ne va izbvi.

, '

01rf ^ s e e s t e c u v i n t e a l e A p o s t o l a l u . &e n v e m c v i a a h r i ~sH3nil0r.se jcuvine .a fi. t o t d e - u n n t r u n e y o i n , c c i d i c e n d


P a v e l " / e ff>c r i e ; " ^ fB iab&v 'i d e a l t e l e D u m n e d e u , p r o V e s t e t e c v a s s u f e r i m m u l t , n e c a z u r i i i s p i t e .

11. mpreun ajutorind i vot pentru noi cu rugciunea.


F i i n d - c cuvntul c e l'a dis m a sus, a d e c a c e s t a c a s a n u
fim n d e j d u i n d u - n e n t r u n i n e , s e p r e a o r e c r o r a c e s t e
p r i h n i r e , i c c u c h i p u m b r o s a r t a p r e e, p e n t r u a c e s t a
a i c e a v i n d e c c u v n t u l a c e s t a i c h e m r u g c i u n i l e l o r in l o c
d e m a r e a j u t o r i a p r a r e . N e n v m n s d e a i c e a s m e r i t a
c u g e t a r e , fiind-c v e d e m p r e u n P a v e l a v n d t r e b u i n d e r u g
c i u n i l e C o r i n t e n i l o r , c r u g c i u n e a c e e a c e s e face c t r e D u m
n e d e i i d e b i s e r i c i d e m u l i m e a h r i s t i a n i l o r , c n d s e face c u m
s e c u v i n e , a r e m u l t p u t e r e , n c t n s u i P a v e l a v e a t r e b u i n
d e u n a ca a c e s t a ) .
1

Ca despre multe fee darul cel ctre no, prin. muli


s s e mulmesc pentru no.
N e - a izbvit, dice, p r e no D u m n e d e u d e primejdia more,
i n v i i t o r i m e n e v a i z b v i , c a d a r u l c e l c e p r i n m u l i ni s e
f a c e n d u e , a d e c d a r u l cel p r i n m u l i c a r e s e r o g p e n t r u n o i ,
s s e m u l m e s c d e m u l t e fee, adec, d e a t e v o s t r e ; cci' m n
t u i r e a m e a i i z b v i r e a c e e a c e s e face p r i n r u g c i u n e a v d s t r ,
t u t u r o r v o u o a d r u i t D o m n u l , c a m u l t e fee i p e r s o n e s
m u l m e s c lui D u m n e d e u p e n t r u m i n e N e n v m n s d i n
d i c e r e a acesta, nu n u m a a n e r u g a m i D u m n e d e u unul p e n
t r u altul, ci a- m u l m i u n u l penE.ru a l t u l . V e d i , n s , c e t i t p riule, c la n c e p u t a d i s P a v e l adec-, c& s ' a m n t u i t d e i s p i t e
p e n t r u n d u r r i l e lui D u m n e d e u ; i a r a o p m n r u g c i u n i l e C o
r i n t e n i l o r s c r i e m n t u i r e a s a , fiind-c s e c u v i n e m p r e u n c u
m i l a lui D u m n e d e u s f a c e m i Uol \l?xtorlo n o s t r i s n e
r u g m . V e d i n s i a c e s t a n c , c P a v e l ; nici t o t u l ispryeif, a d e c a izbvire! d e ispite d a d a t la rugciunile Corintenilor,
f

) Pentru acesta i pre vrfelnicul Petru cnd se afla n temni, o b tesca rugciune a hristianilor l'a slobodit din legturi, precum mrtu
risesc Apostoletile Fapte: Petru se pzea ,;in temni, i rugciunea o b tesc era fcendu-se de biseric ctre Dumnezeii pentru dnsul" (Fapte
XII, 5).
-

14 -

p e n t r u a n u - face s s e m n d r e s c ; n i c i a r c u t o t u l -
n s t r e i n a t d e l a i s p r a v a a c e s t a , p e n t r u a n u - face m a l e n e i ;
t n e v a i z b v i D u m n e d e i i , d i > d e i s p i t e i d e p r i m e j d i i , d e
v e i a j u t a i v o i m p r e u n c u r u g c i u n i l e v o s t r e i d e v e i a r t a
si v o i p u t i n c o s a v d s t r m p r e u n l u c r a r e s p r e a c e s t a .
c e

12. C lauda ndstr acesta este,


n-stre.

mrturia contiinei

"Acesta e s t e , d i c e , c a r e j a e face a n e m n g e a , a d e c c o n t i i n | # h&0:&fcLie h e n r t ^ l l s e t e ci,.mi.. g o n i m nici s u f e r i m


i s p i t e p^t'Jte'U''Triscatva 'fept'e'JTele.be a m fi ' f c u t , .ci p e n t r u . f a p t a
b u n i p e n t r u m n t u i r e a c e a a m u l t o r a . D e c i m n g e r e a c e a
mai ntu c e o avem e r a dela D u m n e d e u ; iar acesta m n g
ere, c e a c u m o avem, izvorte din curenia contiinei n o s t r e ,
p e n t r u a c e s t a i l a u d n u m e t e p r e c o n t i i n a c e a d e a c e s t fel,
artnd cu cuvntul acesta mult adeverire c e avea, c conti
ina sa este curat.
:

C. ntru prostime i ntru curie dumnede6sc.


C e m r t u r i s e t e c o n t i i n a n o s t r , d i c e , t p e n t r u c e n e l
u d m ? Pentru-c cu tot prostimea, adec cu neviclen socot e l , i c u t o t c u r e n i a , a d e c c u r e n i a g n d u l u i , c a r e n u
a r e nici u n v i c l e u g , saii f r n i c i e , c a fost a c e s t - f e l p r e c a r e
o p r i i m e t e D u m n e d e i i ) , c u a c e s t fel d e p r o s t i m e , d i c e , i c u
renie p e t r e c e m m p r e u n cu vo. A c e s t e a ns le dice P a v e l
p e n t r u viclenii m i n c u n o - a p o s t o l i . ,
1

N u ntru nelepciune trupesc.


A d e c contiina nostr mrturisete, c mpreun petrece
r e a c u v o i , n u c u v i c l e n i e d e c u v i n t e i c u m p l e t i c i t u r , i c u
scornituri, p e n t r u - c a c e s t e a snt nelepciunea t r u p e s c , ntru
c a r e fiind-c m i n c u n o - a p o s t o l i a c e i a s e m n d r e a u , fericitul
P a v e l d i m p r o t i v o l e p d a c e s t a i-i n t o r c e f a a s a d e s p r e
dnsa.

Ci ntru Darul lui D u m n e d e u petrecem n lume.


C i n o , d i c e , p e t r e c e m , n u n u m a i c u v o , ci i c u t o t l u
m e a , c u n e l e p c i u n e a c e a d r u i t n 6 u e d e D u m n e d e i i , i c u
s e m n e l e i m i n u n i l e , c a r i s n t d a r al lui D u m n e d e u . P r e a m a r e
m n g e r e ns e s t e a c u n o t e cine-va n contiina sa, c n u
face nici u n l u c r u c u p u t e r e a o m e n e s c , ci c u d u m n e d e e s c u l D a r .

i mal mult ctre vo.


C u m c p e t r e c e m , d i c e , c u D a r u l lui D u m n e d e u l a v o i , c c i
p r e l n g s e m n e l e i m i n u n i l e a m p r o p o v e d u i t i E v a n g h e l i a ,
) Iar ce s "tyce curenie ctre Dumnecjeu, vedjt suptnsemnarea i
tlcuirea 4 '

^ fii curai i iar de sraintel" (Filip. I, 10).
c e r e

c a

i a r d e nici o p l a t . V e d i n s , o c e t i t o r u l e , c c e e a c e a f o s t
i s p r a v i f a p t b u n a lui P a v e l , el o n a l la D a r u l lu D u m
n e d e u , c a fost i s p r a v a D a r u l u .
1 3 . C nu altele scriem v 6 u e , ci numa cele ce cetii

sau i le cundte.

...

j.

D e v r e m e c e s'a a r t a t c dice m a r i l a u d e p e n t r u sine, A p o s t o l u l j p e n t r u a n u d i c e c i n e - v a c s n t fal d e c u v i n t e s i n


g u r e a c e s t e a , i , n u d e l u c r u r i , p e n t r u a c e s t a d i c e a i c e a , c
n s e i a c e l e a le s c r i m v o u e , c a r e l e c e t i i n t r i m i t e r i l e n o s t r e
a c e s t e a , l e t i n s i m a n a i n t e p r i n ' a u d i prin. v e d e r e si
prin m p r e u n p e t r e c e r e a c u . m i n e , p e r i t r u - c j u r i o t n a c e av e p e n t r u m i n e , n u e s t e m p r o t i v a s c r i s o r i l o r i a t r i m i t e r i l o r
m e l e , a d e c c e l a c e a m fost n p e r s o n , c n d m p r e u n p e
t r e c e a m c u v o i , a c e s t a s n t i a c u m c n d s c r i u v o u . U n i i
n s aa au neles d i c e r e a : c nsui acelea scriem voue, care
l e c e t i i , a d e c n u m a vi s e a d u c e a m i n t e n t r i m i t e r i l e m e l e ,
n s f i i n d - c c e t i r e s e n u m e t e i a d u c e r e a a m i n t e , i a d o u a
c u n o t i n d e lucrul cel m a n a i n t e c u n o s c u t , m c a r c nc
c e t i r e s e elice, i n t a c u n o t i n a l u c r u l u i c e l u i n e c u n o s c u t .
D a r c e d i c , c v 6 u e vi s e a d u c e a m i n t e d e a c e s t e a c u s c r i s o
r i l e m e l e ? V o i le t i a c e s t e a , f r a a v e a t r e b u i n c t d e p u
i n d e a d u c e r e a a m i n t e d e s p r e e l e , fiind a r t a t e la vo i c u
noscute.
N

Ndejduesc ns c i pn n sfrit ve cundte,


14. Precum i ne-a cunoscut pre no din parte.
L a D u m n e d e u afierosete Apostolul totul, dicend: c ndej
d u e s c n D u m n e d e u , c n e v e c u n o t e c s n t e m u n i i c a ac e t i a , c e fel n e a r a t i s c r i s o r i l e n o s t r e , i n e a d e v e r e z v i
a a ndstr cea de ma nainte, cci din p a r t e numa ne-a
c u n o s c u t vo, a d e c ne-a c e r c a t , fiind-c a m a r t a t no v o u e
6 r e - c a r e m i c i i p u i n e s e m n e d e m b u n t i t v i a ) .
1

C laud a v6str sntem precum i vo a nostr n diua


Domnului nostru Iisus Christos^
C e vei cunote, dice? A c e s t a , c snt l a u d a vostr, a d e c
c a c e s t - f e l d e n d e s t u l a t s n t , n c t a d a v o u e prilej d e a
v<5 l u d a p e n t r u m i n e , c a v e i u n n v e t o r c a a c e s t a , c a r e l e
n u v ' a n v e a t n i m i c o m e n e s c , n i c i e s t e a m g i t o r i v i c l e n . A po p e n t r u a n u se p r e a A p o s t o l u l c dice p e n t r u sine mar
5re c a r i c u v i n t e d e m n d r i e , face l a u d a o b t e s c i d i c e : c
) Iar Teodorit cp > pentru acesta a c}is Apostolul, c din parte
l u m a m'a cunoscut, pentru ca s m p u n g pre Corinteni, cc nu au
e p d a t desvrit din aucul i sufletele lor clevetirile cele ce se fceau
i s u p r a lu de ctre mincuno-apostoli.
J

ce

16

si vo s t n t e l a u d a n o s t r ; c i eii m e voii l u d a c a m .
c t i g a t n i t e u c e n i c i c a acetia,, c a r i n u s e c l t e s c , nici s e am g e s c d e m i n c u n o - a p o s t o l i ; c n d n s i e u m e v o u l u d a
p e n t r u v o , i vo p e n t r u m i n e ? i a c u m a d e c , n v i a a a c e s t a ,
iar m a l a l e s a t u n c e a n d i u a a c e e a a j u d e c a t e i . C c i a c u m ad e c , cei m a m u l i d i n o m e n i f r c u n o t i n , v e d n u m a p r i h u n i r i l e i o c r i l e c e fac. a s u p r a v o s t r m i n c u n o - a p o s t o l i ; i
p o t e c i ei n e p r i h n e s c nii, i a r a t u n c e a n d i u a j u d e c a t e i ,
fiind-c- au. s s e d e s c o p e r e t o t e , m e v o u a r t a i e u , c n u
snt a c e s t - f e l , p r e c u m m i n c u n o - a p o s t o i l m e p r i h n e s c ; i v o i
n c , v e v e f a c e ' l a u d a m e a , p e n t r u - c n u -a c r e d u t p r e
dnii.

. 1 5 . i cu acesta ndejde voiam s viu la vo ma


nainte.
C u c a r e n d e j d e ;i c u t e z a r e dic, o fericite P a v l e , c v o e t i
s m e r g i la C o r i n t e n i ? C u a c e s t a : fiind-c n u tiu, d i c e , n t r u
c o n t i i n a m e a nici u n v i c l e u g , i p e n t r u - c s n t l a u d a v o s t r ,
c c n u a m p e t r e c u t m p r e u n c u vo c u n e l e p c i u n e t r u p e s c ,
ci cu d a r u l lu D u m - n e d e u , i p e n t r u - c p r e " nii v o i v e a m
rharturi de tote buntile acestea. P e n t r u acestea, dice, v o e a m
a veni, n d j d u i n d intru vo.

Ca al doilea dar s ave.


A d e c , ca s avei indoi': d a r : unul, p e n t r u nta s c r i s o r e ce
v ' a m t r i m i s ) , i al d o i l e a p e n t r u n f i a r e a m e a .
1

16. i prin voi s t r e c la Macedonia.

N e d u m e r i r e e s t e a i c e a , c u m n t r i m i t e r e a c e a n t i a a d i s
P a v e l c v o u v e n i la v o , c n d v o l u t r e c e M a c e d o n i a , i a r ac u m d i c e a i c e a , c v o i a m a v e n i m a i n t u la v o ; d e c i s e m p r o t i v e t e A p o s t o l u l n s u i lui-i ? S n u fie! c c i n u a d i s , c
a m s c r i s m a n t u c v o u m e r g e n M a c e d o n i a p r e la vo C o
r i n t e n i i , ci a d i s c o v o i a m a c e s t a , fiind-c d e i nu v ' a m scris
a a , d i c e , n s m e s i l e a m .i v o e a m s v i u la vo, i m a n a i n t e
n c d e a v e d e a M a c e d o n i a . Si a t t a n u m ' a m l e n e v i t d e a v e n i
la v o , i a m c l c a t f g d u i n a , n c t a m v o i t 'i a s v r i f
gduina mea, ma nainte d e rnduita vreme.

i iari dela Macedonia s viu la vo. i de ctre vo


me petrec la Iudeea.
In t r i m i t e r e a

cea

dintu

a d i s n e h o t r t o r , c voi a v e i

l Mie ns mi se pare c Corintenii ar fi avut ndoit dar, nu pentru


ffiCtaa trimitere a lu Pavel, ci pentru nta nfiare, care Pavel o a fe%i la dni, propoveduind Evanghelia, ci pentru a doua nfiare, care
t a a o face iari la dni. Insemnez, c la Teodorit, n loc de dar,
SS afl", h n n i r i o
l

&sa,.II.

17

2.

m e p e t r e c e a c o l o , u n d e v o e s c s mes-'g, t e m n d u - s e n u c u m - v a
va 4 i >
g l I u d e e a , a p o i silit fiind de Sf. D u h ,
c a s m e r g la a l t p a r t e , a a s e v a a r t a m i n c i n o s ; a r a c u m ,
fiind-c
n ' a n e m e r i t e l u l , i n ' a m e r s la C o r i n t e n i , p e n t r u ac e s t a n d r z n i n d 4ice lor, c v o e a m d e v o s m e p e t r e c la I u d e e a ,
c i D u m n e d e u nic c u m a v o i t s viu l a v o , nic s m e p e t r e c
d e v o i la I u d e e a . A s c u l t n s i c e l e u r m e t o r e :
[

lj: ;Pc acesta voindu-o } au dr vte o uurare 'afn'n.trehum^? Safi peje ce socotesc, dupre trup ie socotesc?
'Ca s '.Ie' '.ti 'yqfi j93' a ^ ^ i . nii, nu? '.'": ' "
1

Aicea artat s p u n e Pavel pricina p e n t r u c a r e a ntrziat a


m e r g e l'a C o r i n t e n , i d i c e : p e n t r u c a r e p r i c i n n u a m v e n i t la
vo ? A u d o r p e n t r u - c s n t u o r d e s o c o t e l , i l e s n i c i o s a m e
p r e f a c e , i c a l t e l e d i c , a d e c o d a t , i a l t e l e a l t d a t ?, B a ;
i aii d o r d u p t r u p , a d e c o m e n e t e s o c o t e s c i m ' o c r m u e s c
c u s o c o t i n a m e a , n c t c e e a c e v o m h o t r n c u g e t u l m e u ,
a c e e a s o i p l i n e s c , o r a a o r m t j - f N i c a c e s t a n u e s t e ; c c
m e p o r t i m e o c r m u e s c d e Sf. D u h , i n u a m s t p n i r e a
m e r g e u n d e v o e s c , ci "unde D u h u l 2nii p o r u n c e t e . D r e p t a c e e a ,
d e m u l t e or m i e a a , n u - m e s t e a a fiind-c n u s e v e d e p l c u t
Sfntulu D u h ; n i c n u , mi e s t e n u ; p e n t r u - c c e e a c e eii n u
v o e s c , a c e e a m p o r u n c e t e D u h u l o f^c. V e d i n s n e l e p
c i u n e a a lu P a v e l , c a c e e a c e m u i e u n o - p o s t o l i prihanindu-1

v e l o p u n e a i c e a n r n d u a l d e l a u d a s a ; a d e c a xtu s e s t
p n i n s u i p r e s i n e , ci a s e p u r t a d e S f n t u l D u h , or u n d e a c e l a
a r v o i . C i s ' a r n e d u m e r i c i n e - v a , ft a r d i c e : i c e ? Ceea, c e f
g d u i a P a v e l c a v e a s m e r g la C o r i n t , f r d e l u c r a r e a i
m i c a r e a Sfntulu D u h o f g d u i a , i, n u t i a c e e a c e u r m a s
s e f a c ? P r e c a r e n o r s p u n d e m c& a a , n u o t i a , c c i t o t e
n u le c u n o t e a ; p e n t r u a c e s t a i $e r u g a s d o b n d e s c c e l e
c e nu-I f o l o s e a u , p r e c u m r u g a p s e D u m n e d e u s r i d i c e d e l a e l
b o l d u l t r u p u l u i , a d e c m p r o t i v i t o r i p r o p o v e d u i r e , i n u a fost
a s c u l t a t , p e n t r u - c n u e r a d e folos (Il-a C o r . X I I , 8 ) . i la F a p t e
n c s e v e d e , c P a v e l a. v o i t s j x i e r g la a l t p a r t e , i s ' a
o p r i t d e D u h u l Sfnt, c v i i n d , d i c e , sfinitul L u c a , la Misia, s e
i s p i t e a a m e r g e l V i t i n i a , i n u - a l s a t p r e e D u h u l ; S f n t
( F a p t e X V I , 7); a c e s t a n s o f c e a D u m n e d e u s p r e folos, p e n
t r u a n u l u a o m e n i i a m i n t e la A p o s t Q i i c a la n i t e d u r n n e d e ,
p r e c u m o a p i t c e i c e l o c u i a u n L y c a o n i a , i n u m e a u p r e V a r ') La Teodorii se scrie: sftuindu-me.

-nava D i a , i a r p r e P a v e l , E r m i , p r e c u m
F a p t e (Cap. XIV, 10)').

se vede ntru

aceleai

Iar credincios este Dumnedeu, c cuvntul pentru cel


ctre vo nu s'a fcut aa, i nu.
A i c e a d e z l e g A p o s t o l u l o m p r o t i v a s t a r e , c p u t e a u r m a a-'
\) Iar fiind-c dupre Fotie unii nu se domiresc cjicend o
l
V-oete Pavel, i' !a care n u ? t c< !? voia, .ore dQre trtip le'voia, ori
d u p t e ' 'duh ? Spre deslegarea nedume'rire Ier :4icem n purt aicea: c',lu-cruriie 'de'fite s&i-ni^ar.jn 4 o n e i H n ;duh@vnlcat l:'B...H,ipet. -i cele'.
. duhovniceti iari;. se-'mpart.IR'- due.; i' n dogmele -credinei, -i n fap
tele cele bune. Aijderea i cele trupeti altele snt cu adevrat mpro
tiva'.'Si . Duh, -precum este necredina, necinstirea de Dumnedeu, curvia
i tote pcatele; ar altele snt osebite de cele duhovniceti, ns nu i
mptotivnice celor duhovniceti, precum snt patimile cele neprihnite
ale fire, mncrile, buturile, somnul, mbrcmintea i cele-l-alte. Aces
tea aa; procunoscute fiind, cicem c Pavel despre dogmele credinei i
despre propoveduire, nic socotea, nic fgduia, ci n u m a propovedua,
i sluja, ca un Osebit i trimis spre acesta de D u m n e d e u . Iar mincunoapostoli, i socoteau despre acestea, i fgduaii ca uni ce necinsteau
cuvntul lu Dumneceu.
Iar despre faptele cele ,bune,'la. bele ' ce n u erau legiuite de Christos,
socotea, Pavel i da socotina sa, pentru acesta i despre feciorie i despre
feclore cicea Porunca Domnului nu am, socotin ns dau (I Cor. 7).
Iar l cele ce s'au legiuit de Christos, nu avea stpnirea a socoti, ci acelea, a; le pzi, pentru care i dtee: Iar celor cstorii le poruncesc, nu
eu, ci Domnul (I Cor. VII, 10). Iar despre cele trupeti, protivnice D u h u
lui, socotea Pavel, dar socotea dupre Duhul, pentru ca s le strice i.
s le o m o r e ; ar la cele trupe, adec, dar n u protivnice Duhului, adec fia patimile cele de nevoe i neprihnite ale fire, socotea i la aces.tea duhovnicete, ns i dupre D u h u l ; nghesuindu-se pre sine i cu
fonie i i cu sete i cu privighere; i semplu a ciice, char dupre trup
adec cele mprotiva Duhului, Pavel nic odinior nu le-a socotit. Iar la
patimile cele de nevoe ale fire, cele nu mprotiva Duhului, socotea de
multe ori Pavel afar de socotina Sfntulu Duh, pentru aceea n u voia
a f btut i se btea; a merge ore-unde, i se oprea de Duhul; vrea a
n u ii bolnav Timote i se bolnvea; vrea a nu fi protivnic propoveduire i erau, pre care i- numete bold al trupului. Drept aceea acesta
ce o 4 i aicea Pavel dupre trup se.nelegei n loc de a sa stpnire, a
sa domnire, nsui poruncire, adec: cu nsa a mea stpnire nu voesc
cele ce le voesc (Vecj stih 1.3 al Cap. I al cei ctre Rom. i stih 18 al
Cap. II al cei, I ctre Tesal.
Iar Teodorit aa tlcuete cjicerea acesta: Dou pricini a p u s aicea, din
carea cea ma nta e acesta; nic uor a d e c deert snt, nici iute por-,
nit la schimbrile socotinei, n ct acuma o $ice acesta, i acuma aceea;
ar cea a'H-a este nici slujesc patime. la acesta cu adevrat ca numa dect
s-m mplinesc pofta. C acst cfice; Or cele ce socotesc dupre trup,
le socotsc, c a . s fie n voea mea aa, a a i nu, n u : c cela ce urmez
poftelor trupului, se trte dupre cugetrile acelea, mcar de ar fi prea
- mre necuviina; iar cel ce socotete cu ntreg nelepciune, mcar vre un
bine de ar socoti,- nelege ns acesta cnd urmez a fi bine pentru alii,
i n u mplinete socotina.
:

; r

c e

19

r e

c a r e

dice cine-va: o f e r i c i t e Pavle, d a c c e l e c e dic, n u s n t a d e v r a t e , .


ci d e m u l t e ori d i c e a a , i s e afl n u , n e t e m e m n u c a m - v a
i c u v n t u l t e u i p r o p o v e d u i r e a t a s fie a c e s t fel: a a , i n u ,
a d e c n e s t a t o r n i c i n e a d e v r a t . D e c i a c e s t a m p r o t i v a s t a r e
d e z l e g n d u - o , d i c e : C d e a f g d u i e u s vin la v o i , a c e s t a ,
a fost n s o c o t e l a m e a , p e n t r u a c e s t a i n u a m n i m e r i t i n t a
i nu a m v e n i t , i a r p r o p o v e d u i r e a , i c u v n t u l m e u , n u s n t a l e
m e l e , ci a l e lui- D u m n e d e i i . P e n t r u a c e s t a c u n e p u t i n e s t e '
l u c r u r i l e lu D u m n e d e u a s e face m i n c i u n o s e . P e n t r u a c e s t a i
d i c e : c r e d i n c i o s e s t e D u m n e d e u , a d e c a d e v r a t ; i d e v r e m e
c e e s t e D u m n e d e u a d e v r a t , a p o i i c u v n t u l .lui D u m n e d e u
p r e c a r e ei l'-am p r o p o v e d u i t la vo n u e s t e m i n c i u n o s i n e
s t a t o r n i c i
rieadevrat
i u n e or a d e c s fie a a , .Iar a l t e
o r i n u , ci e s t e d e - a p u r u r e a a d e v r a t i n c r e d i n a t .
;

19. C Fiul lu Dumnedeu Iisus Christos cel prin no


propoveduit v6ue, prin mine i prin Siluan ) i prin T i
mote nu a fost aa i nu, ci aa ntru el a fost.
D u p r e u r m a r e dice aicea d u m n e d e e s c u l Apostol, care c u v n t n u s ' a f c u t a a i n u ; a d e c c a r e , c u v n t a c u m s e p r o p o v e d u a a a i m a d e a p o i alt-fel, ci a fost n u m a i a a , a d e c ,
s ' a p r o p o v e d u i t c u a d e v r a t t fr s c h i m b a r e . D e c i d i c e c.
a c e s t c u v n t e s t e Iisus C h r i s t o s , F i i u l i C u v n t u l lui D u m n e
d e u , fiind-c a c e s t a e r a ^ t d t p r i c i n a a p o s t o l e t e l p r o p o v e d u i r L
N u m r n s i p r e m u l i m e a c e l o r c e a u p r o p o v e d u i t c u v n
t u l a c e s t a , u n a a d e c p e n t r u c a s fac m r t u r i a s a v r e d n i c
d e c r e d i n ; fiind-c p r e g u r a d o i s a u t r e m a r t u r v a s t a
t o t g r a u l ( M a t . X V I I I , 1 6 ) ; i a l t a n c p e n t r u c a s n v e e
p r e C o r i n t e n i s m e r i t a c u g e t a r e , fiind-c P a v e l c e l a t t d e m a r e
i a c e s t fel d e v e s t i t p r e u c e n i c i i s i i n u m e t e i face m
p r e u n n v t o r i a s e m e n e a c a p r e sine,

20. Cc cte fgduine snt ale lu Dumnedeu, ntru


dnsul au pre aa i ntru e pre amin, spre slava lu D u m
nedeu prin no.
In p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i m u l t e s n t a c e l e a , c a r e s e fgduesc dela D u m n e d e u , p r e c u m : nvierea morilor, p u n e r e a d e
fii, n e s t r i c a r e a t r u p u l u i , i p r e s t e t o t c u p r i n d t o r a d i c e , n
d e j d i l e v e c u l u viitor. D e c i d i c e P a v e l , c n u n u m a i p r o p o v e
d u i r e a t o t - d e - u n a a fost a c e s t a i c u a d e v r a t s ' a p r o p o v e
d u i t , ci i n t r u p r o p o v e d u i r e f g d u i n e l e lui D u m n e d e u s n t
a d e v r a t e , i t o t - d e - u n a a c e s t e a s n t ; p e n t r u c e ? c c i s n t f
g d u i n e a l e lu D u m n e d e u , i c t e D u m n e d e u f g d u e t e , n *) Teodorit ns Qice c Siluan este nsui Syla, despre care n u m e
vedj la suptnsemnarea Cap. I,. stih 1 al cei I ctre Tesalonicen.
-

20

t r u n s u i D u m n e d e i i i aii p r e a a i p r e a m i n , a d e c a u ac l e v e r i r e a i n e s c h i m b a r e a ) . C c n u s e d e p l i n e s c c u p u t e r e a v r e
u n u o m , c a s u r m e z e a n u s e d e p l i n i , ci s e d e p l i n e s c c u
p u t e r e a lu D u m n e d e u , c a r e l e e a t o t p u t e r n i c , i n u e s t e c h i p
d e a n u s e d e p l i n i i a n u s e face a d e v r a t e f g d u e l i l e lui.
.i n u n u m a p e n t r u - c D u m n e d e u e s t e a - t o t - p u t e r n i c , p e n t r u
a c e s t a s e d e p l i n e s c i f g d u i n e l e c a r e le face, ci c c i i n s
i f g d u i n e l e s n t s p r e s l a v a lu D u m n e d e u . P e n t r u a c e s t a i
D u m n e d e i i d e n u p e n t r u alta, d a r ns p e n t r u slava sa, n e g r e i t
l e v a d e p l i n i . - C u m i n s l e v a d e p l i n i ? P r i n n o c r e d i n c i o i i , ad e c prin facerile d e b i n e r d a r u r i l e sale cele ctre noi c r e
dincioii, p e n t r u - c noi cel ce c r e d e m , priimind dela D u m n e
deu prin credin cele fgduite dela D u m n e d e u , ne facem
p r i c i n u i t o r i i lu D u m n e d e u , d e a d e p l i n i f g d u e l i l e s a l e . D e c i
d a c f g d u i n e l e lu D u m n e d e u s n t a d e v r a t e , c u m u l t m a
m u l t e D u m n e d e u a d e v r a t i c u v n t u l cel d e s p r e D u m n e d e u
e s t e a d e v r a t ; s a u i a l t m i n t e r e a s n e l e g i d i c e r e a p r i n n o , ad e c s p r e s l a v a lu D u m n e d e i i c e e a c e p r i n n o i s e p r o a d u c e lu
D u m n e d e u , cc p r i n n o . c r e d i n c i o i i s e s l v e t e D u m n e d e i i ) .
1

2 1 . Iar cela ce ne adeverez pre no, mpreun cu voi


ntru Christos, i ne-a uns pre noi, Dumnedeu este.
22. Carele i ne-a pecetluit pre no i a dat arvuna
Duhului ntru inimile nostre.
. F i i n d - c m a s u s a d i s P a v e l , c D u m n e d e u d e p l i n e t e f
g d u i n e l e s a l e , a c u m f o r m l u e t e a c e s t a i d i c e , c D u m n e d e u
e s t e c a r e l e d a c e s t a d e a s t a v o a d e v e r i i n c r e d i n a lu C h r i
s t o s , p r e c u m ' i n s u m i eii n v t o r u l v o s t r u , ci D u m n e d e u e s t e
c a r e l e ne->a u n s p r e n o i i n e - a p e c e t l u i t , a d e c n e - a f c u t p r o
r o c i i m p r a i i p r e o i ) , (fiind-c sfinitele c e t e a c e s t e a s e
3

*) Acesta Teodorit ns aa tlcuete 4 '


acesta: Multe fg
duine ale lu Dimnetjeu snt nvierea morilor, nestriccunea trupuri
lor, viaa nesfrit, mpria cerurilor, ce acestea Dumne4eul a tote
prin Unul nscut Fiul seu le-a dat, pentru acesta dar i printr'nsul
proaducem lu lauda cea de mulmire. Iar pre amin" aicea nu prost l'a
adaus, ci nvnd c nu singur preotul rugndu-se nal lauda ctre
Dumne4eu, ci i cela ce n u r m adauge pre amin" se mprtete de slavo-cuvntarea. ceea ce se proaduce lu Dumne4eu. Se v e d e ns c aicea
ntrebuinez Apostolul forma de lips; c cea fr de lips este acesta:
Cc cte fgduine snt ale lu Dumne4eu ntru nsui Dumne4eii
aii pre aa i ntru nsui Dumne4evi au pre amin".
) i pote ns, acest prin no" a se nelege n loc de prin mijlocirea
nostr a Apostolilor, a celor ce am propoveduit Evanghelia, a adeverit
Dumne4eu fgduinele sale.
) Adec a fcut Dumneceu pre to hristiani proroci i mprai i
preo,: nu dupre prorocia ceea ce se 4 i
deosebire, i dupre mpc e r e a

21

u n g e a u c u u n t u l d e l e m n al legei). C u n u l c a a c e s t a e s t e
fiete-.
carele hristian ce se botez, a d e c este proroc, pentru-c a
v e d u t c e l e c e o m u l cel t r u p e s c n u l e - a v e d u t i a a u d i t a c e
l e a c e u r e c h e t r u p e s c n u le-a a u d i t ; e s t e p r e o t , p e n t r u - c e s t e
d a t o r a s e a d u c e p r e s i n e j e r t f vie sfnt i b i n e p l c u t a ,
lui D u m n e d e u , p r e c u m d i c e n s u i P a v e l ( R o m . X I I , 1). E s t e
m p r a t fiete-carele h r i s t i a n , p e n t r u - c s ' a f c u t fiii d u p r e D a r
a l c e r e s c u l u i m p r a t , p e n t r u - c a r e s s e fac in c e a - l - a l t
v i a m o t e n i t o r a l m p r i e i i c c i n v i a a a c e s t a , m p r
t e t e i- . . s t p n e t e . , p r e s t e c u g e t e l e c e l e r e l e , , i ^ m a i p r e
*stV$ '4% -i^i i y m e a i d e c t oife" l u c r u r i l e l u r n e . D e c , p r e c u m
n v r e m e a v e c h e p r o r o c i i p r e o i i i m p r a i i s e u n g e a u c u
u n t u l - d e - l e m n a c e l sfinit, a a a c u m n o i h r i s t i a n i n e u n g e m c u
D u h u l Sfnt, c u u n t u l - d e - l e m n cel g n d i t , fiind-c a d a t D u m
n e d e i i n i n i m i l e n o s t r e a r v u n a i z l o g u l Sfntulu D u h ; a r d e
v r e m e c e a d a t n o u e a r v u n i. p a r t e a , n e g r e i t v a d a i t o t u l .
I a r a r v u n d i c e p r e t o t e d a r u r i l e Sfntulu D u h c e l e c e s e d a u
c e l o r v r e d n i c i n v i a a a c e s t a ; fiincf^c d u p r e a c e s t a P a v e l i a r i :
D i n p a r t e c u n o t e m i d i n p a r t e p r o r o c i m (I C o r i n t , X I I I ,
9 ) . - A t u n c e a n s v o m l u a p r e cel d e s v r i t d a r , c n d s e v a
a r t a C h r i s t o s n t r u s l a v a s a , n v e c u l cel v i i t o r . D e c s n u
s o c o t i i , c f i i h r i s t i a n i l o r , c no. s n t e m c a r i a m f g d u i t v o u e
f g d u i n e l e , i p e n t r u a c e s t a p o t e y t e m e i c n e v o m a r t a
m i n c i u n o l ; fiind-c nici s n t e m n o c a r i v e n t r i m n t r u f g
d u i n e l e a c e s t e a , ci D u m n e d e u e s t e c a r e l e i f g d u e t e t ' n
t r e t e n t r u f g d u i n e l e s a l e i ; p r e - n o i p r e v o i . n s u i d a r
e s t e c a r e l e a r e s d e p l i n s c i Irite c t e a f g d u i t ^ c c i d i n
afar t r e b u e s nelegi, o cetitorule, ca s nelegi a a c u
v n t u l a c e s t a d u p r e l i p s a d i c e r e , a,c]ec, c D u m n e z e i i c e l c e
n e a d e v e r z i n e - a u n s i ne-a, p e c e t l u i t p r e n o , a c e s t a i
svrete fgduinele sale ).
ce

raie, i dupre preoie, c dupre acesta iagu;r snt proroci i mprai*,


i preoi, c -aii hrzirea i daryl p?or<sde i al mperie i al p r e
oiei; ci dupre ceea ce ma obtete i preste tot cuprin4t6re se n u
mete prorocie i mprie i preoie, c aa i n Apocalipsis este scris:
Ne-a fcut pre no mpera i preoi lui Dumneceu i Printelui s e u "
(cap. I, stih 6). i ar: i ne-a fcut pre no Dumne4eulu nostru
mpera i preoi i vom mprai pre p m e n t " (cap. V, stih 10).
') Fotie ns djce c se pote ndrepta; 4icerea de ma sus a lu:. l'avei
i cu o- singur lips de <\icere a lu, este.: adec: Iar cela ce ne a d e
verez pre no ntru Christos, i carele ne-a, u n s este Durane4eu", drept
aceea cnd se va ceti aa trebue la gioarsa ne-a u n s pre no", a se
face puin stare. Acesta o 4 '
fi Chrisostomul, ar Icumenie 4ice
c prin cuvintele acestea vederat a a r t a i Pavel pre Sfnta Treime, c
T a t l d^ice-,
adeverit pre no n Christos, i ne-a uns prin Sfn.tul Duh, Acesta plinete i fgduinele. Iar Efstratie Arghentul n carc e

c a r e

n e _ a

22

23- E u ns chem martur pre D u m n e d e u asupra sufle


tului meu, c crundu-ve pre voi nc nu am venit n
Corint.
N e d u m e r i r e u r m e z aicea p e n t r u ce ma sus a dis Pavel, c
p e n t r u a c e s t a n u a m v e n i t in C o r i n t , p e n t r u - c n u a fost n
s t p n i r e a m e a , ci m ' a m o p r i t d e Sf. D u h , I a r a c u m d i c e c
c r u n d u - v .i d u r n d u - m i n i m a . ; j ) e n t r u v o i , n u a m v e n i t ? S p r e
d e s l e g a r e a n e d u m e r i r e r s p u n d e m , ' ' c " a c e s t a a~ nu- m e r g e "Pa-.'
.vel h ' C o r i n t ^ f u ^ d u - ; ^
acesta,
dte,': a ;6gt-- -8* -S.f.' ' | a i i " r ^ n ^ i ^ - ^ , >ufe"-49t luhtM"";J" m i c a p r e
el. a n u m e r g e n C o r i n t , p r o p u i n d n t r i s t a r e a i d u r e r e a c e u r
m a a o suferi p e n t r u C o r i n t e n i , o r i i c la n c e p u t a d e c l
o p r e a Sf. D u h p r e P a v e l a n u m e r g e ; I a r a p o i i n s u i a s o
c o t i t d e l a s i n e c a c e s t a e s t e m a b i n e , p e n t r u c a r e a i r
m a s . V e d i n s n e l e p c i u n e a lu P a v e l , f i i n d - c C o r i n t e n i i d i c e a u lui P a v e l , c p e n t r u a c e s t a n u ai v e n i t , p e n t r u - c n e - a i
; urt, P a v e l dice lor d i m p r o t i v , c p e n t r u a c s t a n ' a m venit,
p e h t r u - c v i u b e s c , i n u v r e a u s v s c r b e s c . A c e s t a n s o
d i c e p e n t r u - c , e r a u o r e c a r i i C o r i n t e n i i carii- p c t u a u , i n u s e
p o c l a u , p r e c a r i , d e a r fi. m e r s P a v e l n C o r i n t , - a r fi p e d e p s i t ,
a f i n d u - n e n d r e p t a i n e p o c i . D e c i a t e p t a c n d s e v o r p o
ci a c e l a , a t u n c i s m r g . i n s u i , c n d s n u afle nic o p r i
cin ea s- p e d e p s e s c .
:

24. N u cc stpnim preste credina vdstr, ci mpre


un lucrtori sntem a bucuriei vdstre.
1

F i i n d - c c u v n t u l a c e l c e l'a d i s m a i s u s P a v e l , c v c r u
a d e c , i. n u vou. s v p e d e p s e s c , s p r e a a fi d o m n e s c o r e
c u m , i s t p n e s c (cc p r e a c e l a c e c r u c i n e - v a i n u v o e t e a-i p e d e p s i , a c e l a s e n e l e g e a fi s t p n i t o r i d e a- p e
depsi), p e n t r u a c e s t a v i n d e c a c u m aicea a s p r i m e a a c e s t u i cuvnt,
i d i c e c a m d i s c u m c v c r u , i n u v r e a u a v p e d e p s i ,
n,u c d d r s n t s t p n i t o r i d o m n al c r e d i n e i v o s t r e ( d e v r e m e
c e c r e d i n a e s t e l u c r u al p r o a l e g e r e , i n i m e n e a s i l e t e s c r e d
p r e a c e l a c e n u v o e t e ) , c i a m d i s c v c r u , i n u v o u s v
p e d e p s e s c , c b u c u r i a v o s t r e s t e i a m e a ; c d e a c e s t a n u
a m v e n i t n C o r i n t , c a s n u v b a g n s c r b , i d u p r e u r tea cea despre taine (Cap.' CLXX1X) 4 j
P
graiurile acestea ale
Apostolului se nva tana tiumnecjeesculu mir, cc preotul ungend
pre cei ce se botez, i 4'cend: ^Pecetea Darului Sfntulu D u h " priimesc
n. inimile lor, cei ce se u n g i se pecetluesc, ai;vuna Sfntulu Duh. Iar
acesta tain s'a rnduit i prin graiurile 4-celea ale Domnului, care le-a.
$is ctre Apostoli: Iat eu vou trimite fgduina Tatlui meu -preste
vo, voi ns ede n cetatea Ierusalimului p n ve ve mbrca cu p u
tere din nlime" (Luca XXI), dupre acesta Arghentie.
i c e

-23

c a

r i n

mare ca S nu me s c r b e s c i e u , c c t 6 t e l e fac p e n t r u b u
c u r i a v o s t r ; i d e a c e s t a a m r m a s i n u a m v e n i t , c a f l n du-v pre v o i n d r e p t a i d e s i n g u r n f r i c o a r e a c e v ' a m f c u t ,
s v g s e s c n t r u b u c u r i e i s n u v n t r i s t e z ) .
1

C cu credin stai.
C u sfial g r e t e l o r a i c e a , p e n t r u - c -a n f r u n t a t m u l t n
t r i m i t e r e a c e a d e . m a n a i n t e ; i a r c e e a c e d i c e a r e a c e s t fel d e
n e l e g e r e : n t r u c e l e a l e c r e d i n e i a d e c , d i c e , a i s t t u t , i p e n
t r u a c e s t a n u a v e a m s v . p r i h n e s c , d e a c e l e a ; i a r n c e l e - i - a i t e
Y cltii,""de c a r e fiind-c n u v ' a i n d r e p t a t , v r e a m .s v e p e . d e p s e s c , i d u p r e u r m a r e v ' a fi n t r i s t a t , p r e c u m i e u m ' a m
m h n i t d e v o i , p e n t r u a c e s t fel d e p c a t e c e f a c e i .
C A P . II.

1. i am judecat acdsta ntru sine-m, a nu veni 'iari


cu ntristare la voi.
D i c e n d p r e i a r i , a r a t A p o s t o l u l c i a l t d a t s'a m h
n i t d e C o r i n t e n i ) ; n u a . d i s n s a r t a t c m ' a i m h n i t i a l t
d a t , ci c u a l t c h i p , a d e c : c p e n t r u a c e s t a n ' a m v e n i t , p e n
tru ca s nu v m h n e s c iari, c a r e are aceeai nelegere, c c
p e n t r u a c s t a cu a d e v r a t i e l m h n e a p r e C o r i n t e n i c u c e r
t r i l e , p e n t r u - c i e l m h n e a u p r e el c u p c a t e l e c e f c e a u ,
m c a r c a c e s t a , d i c , a r e a c e e a i n e l e g e r e , n s nu e s t e a t t a d e
n f r u n t t d r e d i c e r e a , p r e c u m a r fi f o s t d e l e - a r fi d i s .
8

2. C de v mhnesc efj pre vo, i cine este cel ce m e


veselete pre mitie, fr numa cel ce se mhnete de mine.
D e i v s c r b e s c , elice, p r e v o p e n t r u - c v e c e r t , i m n t o r c
faa d e s p r e voi, d a r ns p e n t r u nsui a c e s t a m e veselesc, c
p r e c u m s e v e d e , m a v e i d e m u l t c i n s t e , i p e n t r u a c e s t a v
s c r b i i c n d e u m n t o r c d e s p r e v o i i v c e r t ; c c i n i m i n e a
a l t u l m v e s e l e t e a t t a , c t m v e s e l e t e cel c e s m h n e t e ,
c n d m v e d e m n i i n d u - m ; c a r a t cu m h n i c u n e ce o prti m e t e , c u m c nu m defima; p e n t r u a c e s t a d e v r e m e ce cu
a c e s t a d b u n a n d e j d e c a r e s s e n d r e p t e z e , c u a c e s t a i
p r e mine me veselete.
') Mai acestea le dice i Teodorit: Fiind-c se putea a cice cine-va:
d a r ce? Pentru acesta am cred,ut, ca s priimim a robi t a ne pedepsi de
tine stpnete? De nevoe a a d a u s " c acestea n u c dor stpnindu-ve
p r e vo le-am djs, ci ca u n m p r e u n lucrtor al'duhoVnicete vostre veselii".
*) Iar Teodorit cice, c dicerea ar" nu s unete cu cjicerea: Cu
ntristare", ci cu a veni", adic cu nfiarea sa"; va s efic: am j u
d e c a t ns ntru sinem. a nu veni a d o u a or la vo cu ntristare.
24

3 i am scris vdue nsui acdsta.


Care a m scris v o u e , dice? C c r u n d u - v e ca s n u v e p e
d e p s e s c , p e n t r u a c e s t a nu a m venit. i u n d e o a m scris a c e s t a ?
[ntru a c e s t a t r i m i t e r e ) .
1

Ca nu viind s ab mhnicune de acelea ce trebuiam


eu a me.bucura.
P e n t r u acesta d i c e ' a m scris
i c a n u v i i n d i n e n d r e p t i
m h n i c u n e . p e n t r u vo, c a r e vi
n t r i s t a r e , c i . d e b u c u r i e i d e

Cum v o t i e . c a s v e n d r e p t a i ,
aflnd'u-v$ p r e v o i s prumesc
s'ar cuveni a-m d a pricini n u d e
veselie.

Ndejdutnd spre toi voi, c bucuria mea este a v o s


tr a tuturor.
A m s c r i s , d i c e , n d j d u i n d c v e v e i n d r e p t a i d i n n d r e p
t a r e a v 6 s t r a c s t a m v o u b u c u r a i e u . I a r b u c u r i a m e a
iari e s t e o b u c u r i e o b t s c a v o s t r a t u t u r o r ; d r e p t a c e e a
d e a c e s t a a m dis m a s u s , c n u a m v e n i t , p e n t r u c a s n u v
m h n e s c , n u folosul reieii c u t n d u - 1 , ci al v o s t r u ; p e n t r u - c tiu.
c d a c m v e v e d e a b u c u r n d u - m e , a v e i s v b u c u r a i i v o ;
ar d e m v e v e d e a c m m h n e s c , a v e i s v m h n i i i vo.

4 . C din multul necaz i scrb a inime am scris voue


lacrimi.

c u Tnulte

F i i n d - c a d i s m a s u s , c c e l a c e s e s c r b e t e p e n t r u m i n e , ac e l a m e v e s e l e t e , p e n t r u c a s n u d i c e : d e c , o P a v l e , p e n t r u acesta. t e sileti a n e m h n i p r e no, p e n t r u c a s t e b u c u r ; p e n t r u


a c e s t a d i c e aici A p o s t o l u l , c e u t a r e m m h n e s c , i m a i m u l t
d e c t vo c a r e p c t u i i , c c v ' a m s c r i s s c r i s o r e a a c s t a ) , n u
p r o s t d e n e c a z , ci d e m u l t n e c a z ; i n u c u fiete-ce l a c r i m i , ci
') In care parte ns a trimitere! acetiea o a d/is acesta Apostolul ? Este
neartat, c n Cap. I. a s c r i s ' c : Cu acesta ndejde voiam s viu la
vo ma nainte ca s avei al doilea dar" (II Corint. Cap. I, 15). Dar nu arat ntru aceste cuvinte Pavel, c crundu-ve pre vo nu am venit p e n
tru a nu ve pedepsi. F'of.e ns cice Pavel c nsui acesta o am scris nu
ntru acesta a Ii trimitere, ci ntru cea I, cnd c|icea ce vdi, cu toiag s
viu la vo sau cu dragoste i. cu duh de blndee" (I Corint Cap. IV, 21),
cu care cuvinte lturi se arat Apostolul c nu voa a merge la Co-rinten cu toag i cu pedepsa. Iar Teodorit aa tlcuete o am scris n
sui acesta" cficend: Pentru acesta a apucat ma nainte de nfiarea_
sa scrisorile ca prin acelea fcendu-se vindecarea, mie s-m pricinuiasc
veselia, adec pentru acesta am scris voue trimiterea acesta, pentru ca
s ve ndreptai, precum ma jos acesta,o c j i i Teofilact.
) Teodorit ns etice, c Pavel djce c a scris cu mult ntristare
I-a 'trimitere c ma strajnic -au atins pre e cu scrisorile cele dintu";
dec nva c nu prost vrend s - m h n e s c le scria acelea, ci ndrep
tarea celor ce au fost pctuit negundu-o. Pentru care i ma mult
durere a suferit i ndjduind a trimis scrisorea vestindu-le ce aedare
sufletesc are pentru dni.
2

ce

25

c u l a c r i m i m u l t e i cu d u r e r e d e i n i m ; a d e c m h n i c u n e a
mi n n e c a i n i m a , n g h e s u : j n d u - o i s t r m p t o r n d u - o p r e e a , i
p e n t r u a c e s t a m ' a m n d e m n a t a s c r i e v o u e c a u n p r i n t e i d o f t o r ,
c n d a r e s a r d saii s t a e r a n a filulul s e u , n 2 c h i p u r i s e n t r i s t e z , i c c i filul su, b o l e t e , i c c i e silit a t i a saii a-I a r d e
r a n a lui; d u p r e alt chip ns se b u c u r , cc are n d e j d e c s e
v a n s n t o a filul eii. C u un c h i p c a a c e s t a p t i m e s c i e u d u
h o v n i c e s c u l v o s t r u p r i n t e i d o f t o r ; c e i m u n i n d u - v i pre^VoI,
care p c t u i i , m m h u e c . t eu.; a r d u p r e alt c h i p m b u c u r
i -<,. r ^ e s - 5 l ^ , ^ . ^ 4 - ^ . . ) i 3 t r i ^ | . :tfoS,, p e n t r u n d e j d e a ie m
c avei s v ndreptai.
N u ca s v e n t r i s t a i , c i c a s c u n d t e i d r a g o s t e a
c a r e o am c t r e vo m a m u l t .
,
U r m a r e a c u v n t u l u e r a s d i c c a m s c r i s v o u n u ca, s
' v n t r i s t a i , ci c a s v n d r e p t a i . I a r P a v e l n u a d i s a a , ci
n d u l c e t e c u v n t u l , v o i n d a-I t r a g e p r e d n i i la n d u p l e c a r e , fi
i n d - c l e a r a t c p r e e i u b e t e m a i m u l t d e c t p r e ce-l-all u c e n i c i a s i ; i c u m c dei s c r b e t e , s c r b e t e n s d i n
d r a g o s t e , i n u c u u r i cu j n n e , c c s e m n d e m a r e d r a
g o s t e , d i c e , e s t e a c e s t a c m r n l m e s e ei, cc p c t u i i v o ,
i c m s i l e s c c a s v c e r t , i d i n a c e s t a s v m h n e s c ; c c i
d e n u v ' a i u b i , n e g r e i t v ' a l s a n e m h n i , i d u p r e u r m a r e
v ' a fi l s a t n e n d r e p t a i .
5 . I a r d e m'a n t r i s t a t c i n e - v a ^ n u pre m i n e m'p. n t r i s t a t ,
ci d i n p a r t e c a s n u ve 'ngreupz p r e vo t o i .
C u a c e s t e c u v i n t e v o e t e A p o s t o l u l a s e face p a c e c u c e l a
c e c u r v e a c u m a s t e h a s a , d e s p r e c a r e l e a s c r i s n I-a, t r i m i t e r e ;
d e v r e m e c e d u p r e p o r u n c a lu P a v e l , t o C o r i n t e n - a u n t o r s
feele d e s p r e a c e l a , i n u s e ntixteau. c u el c a c u u n p n g r i t .
D e c i fiind-c i a r i li s ' a u p o r p n c j t d e A p o s t o l u l s s e m p a c e ,
i s s e a d u n e m p r e u n c u d n s u l , p e n t r u c a n u s s o i i n r
t e s c e a s u p r a lu P a v e l , socotiudu-1 l e s n e s c h i m b c o s , p r e f c u t ,
i c a l t e - o r c e r t i a l t e - o r l iiarc; p e n t r u a c e s t a P a v e l p r e a
n e l e p e t e face c u v n t u l i facie p r e C o r i n t e n i m p r e u n p r t a i
ai e r t r e a c e l u i a c e p c t u i a cu m a t e h a sa, d i c n d : c p r e c u m
a c e l a o b t e t e n e - a n t r i s t a t pie n o i ; p r e t o c u p c a t u l s u ,
a a Iari o b t e t e n e - a b u c u r a t p r e t o i c u p o c i n a i cu e r t a r e a s a . C c i n u m ' a n t r i s t a t , d i c e , p r e m i n e n u m a i , ci i p r e
v o i p r e t o d i n p a r t e , a d e c p u i n o e - v a , i cu o p a r t e v ' a n
t r i s t a t ; n s o 41 a c e s t a c p u i n v ' a i n t r i s t a t i d i n p a r t e , p e n
t r u - c a nu nsrcinez mult g r e u t a t e a s u p r a celui c e c u r v e a
c u m a t e h a s a . C c i cu a d e v r a t i p r e voi v ' a n t r i s t a t . a s e m e
n e a ca p r e m i n e , cu covrire a d e c , d a r ns ca s nu nsr-

cinez m u l t g r e u t a t e d e prihniri a s u p r a aceluia, p e n t r u a c e s t a


d i c , c d i n p a r t e i p u i n v ' a n t r i s t a t ) .
1

6. ndestul este certarea acesta, cea de ctre ce ma


muli.
N u elice h o t r t o r P a v e l , c e s t e d e a j u n s c e r t a r e a a c s t a . i
c a n o n u i c e i s'a fcut d e c t r e toi, celui c e c u r v e a c u m a t e h a
s a ; ci u n u i a c a c e s t u i a d i c e : p r e c u m c u u n c h i p c a a c e s t a
n e h o t r t o r l, n u m a i"1n t r i m i t e r e a c e a d i n t u ; ci atunr:ea
adec!'acolo J i u v o i a n i c i nuneTe" lijya'l
aicea cUm,
nu-1 n u m e t e . , . m h n n d u - j s e ; i . d u i t n d u - l i h i m a , ) e n l r u d i n s u l ; p e n
t r u a c e s t a nic n t r u o p a r t e a s c r i s o r e i a c e t i e a a r a t v e d e r a t p
c a t u l lu, n v n d u - n e c u a c e s t a i p r e n o , s fim c u m p r e u n
p t i m i r e c t r e c e c e s e p o c e s c , i c u s d r o b i r e d e i n i m .

'-/. In ct dimprotiv ma mult s- druii voi i sa 1


mngiai.
N u n u m a i s - d e z l e g a i c e r t a r e a , d i c e , i ' c a n o n u l l u i , i m
p r e u n * p e t r e c e c u el i s d r u i i lui i a l t c e - v a m a i m u l t ,
i s ' l m n g e p r e e l , a d e c s ' l s c o t e p r e el d i n n t r i s t a r e a
cea m a i d i n a i n t e a lu i s ' l v i n d e c a i . P r e c u m i u n u l c e b a t e
p r e o r e - c i n e , nu-1 l a s n u m a i s l o b o d d e b t a e , ci p r e l n g a c e s t e a s e n d e m n a v i n d e c a i r a n e l e l u i ; c c p e n t r u a n u s o c o t i
cel c e a p c t u i t c s ' a e r t a t , p e n t r u - c n d e s t u l s ' a m r t u r i s i t ,
i d e s t u l s ' a p o c i t , p e n t r u a c e s t a a r a t P a v e l , c el c t i g d e l a
Apostolul ertarea pcatului su, nu atta pentru pocina sa, c t
p e n t r u h a r u l c e face A p o s t o l u l c t r e C o r i n t e n i , s i n p a t r i o i l u .
1

Ga nu cum-va cu ma multa ntristare s se nghit


unul ca acesta.
S e c u v i n e , d i c e , s ' l r i d i c a i p r e c e l c e a p c t u i t , i s ' l m n
g i a i , i s ' l v i n d e c a i , p e n t r u c a s n u s n g h i t d e n t r i s t a r e
i d e s n d j d u i r e , c a d e v r ' o h a r , sau. ca d e v r ' o f u r t u n a
m r e , s a u c a d e u n vifor n f r i c o a t i pl6e r e p e d e ; i a a d e
m u l t n t r i s t a r e i d e d e s n d j d u i r e n d e m n n d u - s e , o r i s s e
spnzure nsui, p r e c u m s'a s p n z u r a t Iuda, or s se l e p e d e d e
p r e d i n a lu C h r i s t o s i s s e fac elin, n e s u f e r i n d d u r e r e a n e
m s u r a t e i c e r t r i , i a a s s e p r p s t u a s c n m a m a r e r u t a t e
i m u n c a i a d u l u i . V e d i n s , o c i t i t o r u l e , c u m s m e r e t e P a v e l
p r e cel c e a c u r v i t , c u c u v i n t e l e a c e s t e a , c a s n u s e fac m a l
t r n d a v p e n t r u e r t a r e a p c a t u l u i l u ; c c i ca c u m s ' a r d i c e l u :
) Teodorit ns aa tlcuete proejicerea din parte, c adec cel ce
curvea cu mateha sa, a ntristat pre trupul biserice i pre to hri
stiani, nu numa pre Corinteni; ar Pavel lsnd pre to ce-l-al cari
,1-a ntristat acela, numa pre Corinteni arat, c acesta nsemnez du
cerea din parte".

.-.27

Nu am ertat i e pcatul,

Cc a fi s p l a t d e s v r i t s p u r c c i u
n e a lu c u p o c i n a t a , ci p e n t r u c a s h u p t i m e t i v r e u n r e u !
ma cumplit, p e n t r u slbiciunea t a ) . I n s e m n e z ns, c nu se
c u v i n e s r n d u i m c e r t r i l e i c a n o n e l e d u p firea p c a t u l u i , c i
d u p a e d a r e a c e l u i c e a p c t u i t , p r e c u m i d u r n n e d e e t i l e c a n o n e a c e s t a o r n d u e s c , i m a a l e s c a n o n u l 1 0 2 al sf, i c u m e n i c u l u al 6 - l e a S o b o r .
1

8. Pentru acesta rogu-ve pre vo s ntrii lu dragostea.


N u m a i p o r u n c e t e P a v e l c a n v t o r , ci r o g p r e C o r i n t e n i c a
un ore-care a p r t o r ce rdg pre judectori s ajute vre-unuia.
i c e . r o g ? S n t r e s c d r a g o s t e a c t r e c e l c e a p c t u i t , ad e c s a d e v e r e z e lu d r a g o s t e , "i n u n u m a s ' l p r i i m s c p r o s t
i c u m s ' a r n t m p l a . C u a c e s t e c u v i n t e n s a r a t i f a p t a b u n
a C o r i n t e n i l o r , fiinH-c c e l c e a t t a l i u b e a u p r e a c e s t a c n d
c u r v e a , n c t i l a j u t a u p r e el la p c a t , n u r m a t t a 1 'aii u r t
i - a u n t o r s f e e l e d e c t r e e l , n c t a t r e b u i t P a v e l s - i r o g e
p e n t r u ca s-'l u b s c .

g. C spre acesta i am scris, ca s cunosc cercarea


vostr, de snte asculttori ntru acestea. Cu aceste cuvinte nspmntz pre Corinteni Apostolul, p e n - *
t r u c a s s e t e m d e o s n d a n e a s c u l t r e , i c u l e s n i r e s e r t e
p r e o m , p e n t r u a c e s t a , dice, a m scris vou, c a s cerc fapta
b u n i o s r d i a c e a v e s p r e a a s c u l t a d e m i n e , a d e c p e n t r u
c a s c e r c p r e c u m a i a s c u l t a t m a n t u i a i c e r t a t p r e c e l
c e a p c t u i t , a a i a c u m s a s c u l t a i s p r e a'l m n g i a i a
a a d e v e r i lu d r a g o s t e a v o s t r ; c a c s t a n s e m n e z d i c e r e a : d e
s n t e a s c u l t t o r i n t r u t o t e ; i c u t d t e c A p o s t o l u l n u a s c r i s
l o r p e n t r u a c e s t a , | ci p e n t r u m n t u i r e a c e l u i c e a fost p c t u i t ?
n s u n d e n u s e v a t m n i m i c a , f a c e h a r i C o r i n t e n i l o r i- l a u d ,

io.

I a r c r u i a d r u i i c e - v a , i eu,.

C u a c e s t e c u v i n t e m o e m p r o t i v i r e a i p r i g o n i r e a ce p o t e a r
fi u r m a t , a d e c a s e m p r o t i v i C o r i n t e n i i i a nu v o i s e r t e
p r e c e l c e a p c t u i t ; c c i a i c e a p r e a c e l a I p u n e n t u , i
n c e p t o r i a i d a r u l u i , . i e r t r e i a c e l u i a , i a r p r e s i n e s e f a c e
u r m t o r l o r , i d i c e , c c e l u i c e v o v e f a c e h a r , i eu a c e luia i v o u face h a r .
") Teodorit ns 4 i
acesta aa o tlcuete: A artat adec i n
tinderea cinei, cjicend: ntristarea cea ma mult"; iar pentru har ns n u
mete ertarea, artnd pcatul ma mare dect pocina; a artat ns i
srgUina Corintenilor, q a djs: ndestul este unuia ca acestuia certarea
acesta cea de ctre ce ma mul; c to -au ntors feele d e ctre
acela, precum Apostolul le-a poruncit, c atta puternic a fost fctorul
de corturi pentru puterea ceea ce locuia ntr'nsul; ar nghiirea" pre
desndjduire a numit i pre deprtarea de credina cea desvrit.
c e r e a

28

Cc i eu de am hrzit ce-va, cruia am hrzit, pen


tru vo ), n faa lu Christos.
1

P e n t r u a n u s o c o t i C o r i n t e n i i , c a e s n t d o m n i t o r i i s t p
nitor!, ori d e a e r t a p r e c e l c e a p e c t u i t , o r d e a nu-1 e r t a ,
i p e n t r u a c e s t a s s e l e n e v e s c d e a d e z l e g a p r e o m d e c e r
tare, p e n t r u a c e s t a P a v e l a r a t lor aicea c nsui a a p u c a t m a
n a i n t e i 1-a e r t a t , n c t d e a c i i a a n u p u t e a c i n e - v a a s e
m p r o t i v i l u i . ci t o i s-t e r t e m p r e u n : n s p e n t r u a n u s e
m h n i e i c s i n g u r T a r fi e r t a t / i - a u t r e c u t p r e e c u v e d e - rea, pentru a c e s t a d u p r e u r m a r e dice, c e u p e n t r u d r a g o s t e a
v o s t r - r a t a e r t a t , fiind-c t i a m c e r t a r e a a c e s t a v a fi p l
cut v o u ) . Apoi p e n t r u a nu se a r t a iari c pentru d r a
gostea dmenilor a ertat p r e cel ce a greit, p e n t r u acesta a
a d a u s a d i c e : In faa l u i C h r i s t o s a d e c d u p r e D u m n e d e u , c a
c u m m ' a fi aflat n a i n t e a lui C h r i s t o s i c a c u m a c e l a m i - a r fi
poruncit, cu u n chip ca acesta a m e r t a t p r e o m ; ori d i c e r e a :
n faa lui C h r i s t o s s e n e l e g e in loc d e s p r e s l a v a Tui C h r i s t o s .
Si a p o i d a c s p r e s l a v a lui C h r i s t o s s e face e r t a r e a p c t o s u l u i
a c e s t u i a , c u m n u s e c u v i n e o b t e t e a s e e r t a i d e t o v o i
pentru ca s se slvesc Christos?
2

i i . Ca s nu ni se fac rpire de ctre satana; c nu


sntem netiind socotelele lu ).
3

S e cuvine, dice, s c e r t m toi p r e cel ce a pectuit, p e n t r u


c a s n u s e fac o b t e s c p a g u b lui, i s s e m p u i n e z e n u
m r u l t u r m e i lu C h r i s t o s ; p o t r i v i t n s a n u m i t p e i r e a a c e l u i a ,
l c o m i e i r p i r e a d i a v o l u l u i , c c i d i a v o l u l n u r p e t e n u m a i
o i l e c e l e c e s n t a l e lui, a d e c p r e c e l n e c r e d i n c i o i i n e c n s t i t o r i d e D u m n e d e u , ci r p e t e i p r e a l e n d s t r e , a d e c p r e n o ,
p r e h r i s t i a n , i m a a l e s d e s e v a face p r i c i n l u c r a r e a n o s t r ,
a d e c n e m s u r a t a i c o v r i t o r e a n t r i s t a r e , c e s e face d e c t r e
no p e n t r u pocin, din care se n a t e dezndjduirea; pentru
a c e s t a i s o c o t e l e a i e d i a v o l u l u i a n u m i t P a v e l p r e v i c l e n i a lu
a c e s t a i a m g i r e , p e n t r u - c c u f o r m i cu o b r z r d e b u n
cinstire d e D u m n e d e i i p e r d e p r e o m e n i ; pentru-c nu-i ob6r
') Aicea se vede c lipsete djcerea am druit"; adec eu de i am
druit ce-va, i cui am druit, pentru vo am druit.
) Iar Teodorit d^ice, c cuvntul acesta al Apostolului arat ghicitorete, cum c Corintenii' rugau pre Pavel prin Tit i prin Timote, ca s
erte pre cel ce a pectuit.
') Purttorul de Dumnezeu Maxim la acesta djcere aa arat: Cela
ce cunote meteugiriie vicleanului diavol, i mpleticiturile neartatelor
rezfooe fiindu- cunoscute, i acesta cu lumina cunotinei strlucit fiind
alt fclie este, potrivit dicend cu Mar. Apostol ca n u ne snt n e c u n o s
cute socotelele lu (Cap. LXXVII, din suta 6-a a celor Teologice).
-

29

p r e o m e n i n t r u p e r d a r e n u m a i c& v i c l e n i a , o r i c u a l t p c a t , ci
i c u m u l t a n t r i s t a r e c e e a c e se.; face p e n t r u p c a t . A p o i , c u m
n u e s t e r p i r e , v i c l e u g u l lui, d e v r e m e c e i d i n a c e l e p e fa
c e m n o i c a b u n e , el n e a d u c e n p e i r e c n d le f a c e m fr m s u r
i c u c o v r i r e ' ) ?
,

12. Viind n s n Troada pentru E v a n g h e l i a lu Chri


stos, i u mie deschidendu-se ntru Domnul,
, 13.. N u am avut odihn .cu* duhul meu, pentru-c nu
am a f l a t

pre

Tit.fratele'n}&ti.

,
.stf&-3Paye|/._-0|. i-ai 'ikfMt .-mkce necaz n A s i a i
C s ' a i z b v i t d e ei; a c u m n s d i c e , e i c u a l t c h i p s. n e
cjea, neaflnd p r e T i t ; cci c n d cine-va n u a r e p r e v r e u n
frate d e u n c h i p c u el c a s ' l m n g e n n e c a z u l sii, a t u n c e a
i s p i t a i n e c a z u l i se face m a i r e i i ; d r e p t a c e e a n u m 'pririn i i , d i c e , o C o r i n t e n i l o r , c c i n u a m p u t u t v e n i la v o i , c c
a m c d u t n t r u a t t e a m p r e j u r r i i n e v o i , c a r e n u m l a s a
m e r g e u n d e v o e s c . I n T r o a d a n s d i c e , c a m e r s n u p r o s t i
c u m s ' a r fi n t e m p l a t , ci p e n t r u c a s p r o p o v e d u i a s c E v a n g h e l i a .
D a r c u m , o P a v l e , n u a p r o p o v e d u i t ? i m a a l e s c i s ' a d e s
c h i s U, p r e c u m dic? A m p r o p o v e d u i t , d i c e , n s n u m u l t
v r e m e , p e n t r u - c n u am aflat p r e T i t , i d i n a c e s t a n u a m l u a t
o d i h n n sufletul m e i i , a d e c m u l t m e n e c j e a m p e n t r u n e f i
i n a d e fa i lipsa a c e s t u i a . D a r o r e , p e n t r u n e f i i n a lui T i t
a i l s a t , o fericite P a v l e ^ lucrul lu D u m n e d e u i n u a p r o p o
v e d u i t E v a n g h e l i a ? B a , d i c e , n u a n i l s a t lucrul lui D u m n e z e i i
p e n t r u a c e s t a , ci o , d i c a c e s t a , c c s e o p r e a p r q p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e , fiind-c T i t n u e r a d e f a ; cc e u cu a d e v r a t i
d o r e a m - m u l t s p r o p o v e d u e s c , n e f i f n a . d e f a n s i l i p s a i u l '
T i t , s ' a fcut p u i n o p r i r e , fiind-c. m u l t a j u t a la a c e s t a , c n d
a r fi fost fa.

Ci lsndu- pre dni am mers n Macedonia.


A d e c n u a m z b o v i t m u l t v r e m e n T r o a d a ,
t o r e a m p e n t r u n e f i i n a lui T i t ; c c i - m a r e u a
d e s c h i s e s e , i l u c r u l , a d e c c e ce. a v e a i s c r e d ,
p e n t r u p r i c i n a l i p s i r e ! lu T i t , m p r e u n t u c r t o r u l

cci m s t r m credinei mi s e
erau muli; ns
su, se o p r e a ) .
2

*) Pentru acesta au dis prinii, c marginile, adec covririle i lip-,


urile faptelor bune snt isprvi ale demonilor; i nelepii ce din afar,
au <is: c. tot lucrul msurat este.m,a bun. i c covririle snt vtmatore adec de a ne feri de ele, dela va.tm i de- a'me'feri. Vecii i sup'tnsemnarea dicere: Iar ntristarea lume raprite lucrez" (11 Corint. VII, 10).
Ved i suptnsemnarea clicere:,, Ctre, meteugirile diavolului'* (Ef. VI, 11);
ca s te nvei c ma muli cad i se -perd din a drepta, adec^ din prute
fapte bune, dect din a stnga i ar,ttatel4 reut.
.
,.
*) Teodorit ns cfice, c fiind-c Tit & fost trimis la Corinteni, pentru
-

30 -

14-'Ins. mulmit lu Dumnedeu


ma. triumf6z cu noi ntru Christos.

celua

ce tot-de-

Fiind-c multe ntristri a p o m e n i t A p o s t o l u l c e i s'a u r m a t ,


i d e c c e e a c e i s ' a f c u t n A s i a , c e a n T r o a d a , i p e l n g
icestea ntristarea c e o a n c e r c a t p e n t r u - c n u a m e r s n C o int, p r e c u m v o i a , p e n t r u a c e s t a , s p r e a n u s e a r t a c p o n e n e t e n t r i s t r i l e a c e s t e a c a c u m p l n g e n d i t n g u i n d u - s e ,
ieritru a c e s t a d i c e a i c e a , c " m u l m e s e l u i ' l ^ u m n e d e u , c l o t - ie-un b i r u e t e cu no, a d e c n e ' f a c e ,slvi,~i btfuitOt'I^i
resji, c t r i u m f s e 4 '
c n d l r i r n p a r a t , saji m r a i u l r o p e -atulu, n t o r c e n d u - s e d e l a r s b o u , b i r u i t o r , i p u r t t o r d e b i r u n , i n t r p r i n m i j l o c u l c e t e c u m a r e p o m p , i s l a v i
KOntrnpinare. i p r e no, dice, n e face Dumne4eu vestii, i
slvii, m p r e u n c u n f r n g e r e a i b i r u i r e a c e a a s u p r a d i a v o ulu, p e n t r u - c n e c i n s t i r i l e c e l e a r t a t e , i d e f i m r i l e c a r e s e
"ac n o u , a c e s t e a s n t s l a v n o u , f i i n d - c a t u n c e a s e b i r u e t e
^i c a d e d i a v o l u l , c n d n o n e n e c i n s t i m . In C h r i s t o s n s a d i s
c s fac a c e s t e a , a d e c p e n t r u C h r i s t o s i p e n t r u p r o p o v e
d u i r e a E v a n g h e l i e i i u i ; s a u a c e s t a , n t r u C h r i s t o s , se- n e l e g e
nc, c n o n t r u C h r i s t o s : b i r u i m i n e s l v i m , c c i n o i p u r
tnd p r e Christos ntru sine-ne, ca o .arm biruit6re, cu slava
a c e l u i a n e s l v i m i n o i carii l p u r t m .
c e

i miresma cunotinei,sale o arat prin no n tot locul.


C mir d e mult pre, 4i >
c u n o t i n a lui D u m n e 4 e u ,
pre care cunotin no o artm la toi o m e n i i ; or m a i b i n e
a 4ice, n u a r t m n s u i m i r u l , ci b u n a m i r e s m a m i r u l u i )
ce

sufletescul lor folos, i nc nu a fost venit, precum acesta artat o cice


Pavel: Ma mult ns forte ne-am bucurat pentru bucuria lu Tit c s'a
odihnit duhul lu de ctre to vo" (11-a Corint. VII, 13);fiind, d j ,
nu a fost venit nc Tit dela Corint, pentru acesta Pavel a lsat pre T r o adeten, i s'a dus, cc nu avea pre Tit ajuttorul lu. Pomenete ns
nc de Tit aicea, pentru-c avea a'l trimite pre el ar Ia Corint, cu
scrisorea acesta, ca s arate fapta b u n a lu cu cuvintele acestea.
) Pentru acesta i dumne4eescul Grigorie al Nise tlcuind c | i
mir deertat este numele teu", 4 * aa: C de vom socoti, 4ice, n u
me cunosctori pre al mirului, dumne4eire tale, n u pre nsui mirul
prin 4icerea celor ce se 4 ' l nsemnm, i puin ce-va miros a d u m necjeete b u n e miresme, cu numirile cele teologhicet artm, precum
de vasele ntru care s'ar deerta mirul acesta, adec de a s a fire mirul
cel deertat din vase nu se tie. ce fel este, ns din ore-care puin,
ceime ce a rmas din aburile lu n vas, nvendu-ne ore-care despre
dertatul mir nelegem" (Vor. I-a la Cnt, Cntrilor).
Iar Teodorit $ice: miros de cunotin pre cunotina cea de acum o
a numit, dou tot o dat nvnd, i cum c ore ce parte mic din cu
notina cea desvrit, i c acum adec aceea n u se tie, ar d u p r e
vreme se va arta, dup nchipuirea tmere, care de multe ori ntru
c

c e r e a

ce

31 -

fiind-c c u n o t i n a Iul D u m n e d e u c e e a c e s e d n v i a a a c s t a ,
h u e s t e p r e a a r t a t i p r i c e p u t , ci s a s m n e z c u c u n o
t i n a c e e a c e s e face p r i n o g l i n d i p r i n g h i c i t u r , a d e c e s t e
n e d e o p o t r i v i p a r t i c u l a r n i c , p r e c u m a d i s a c e s t a A p o s t o
l u l : V e d e m a c u m ca p r i n o g l i n d i n t r u g h i c i t u r (I-a C o r .
XIII, 1 2 ) . D e c p r e c u m c e l a c e m i r o s e t e b u n a m i r e s m a m i
r u l u i , n e l e g e c u a d e v r a t c m i r u l s e afl a p r o p e a c o l o , n u
n e l e g e * n s c e fiin i fire a r e m i r u l a c e l a , c u u n c h i p c a
a c e s t a i n o , c u m c e s t e D u m n e d e u t i m , a r c e e s t e D u m
n e d e u d u p r e fiin n u t i m . D e c noi A p o s t o l i i s n t e m c a o
t r n e t o r e . m p e r t e s c , i or n c e l o c m e r g e m , p u r t m m p r e
u n c u no i b u n a m i r e s m a d u h o v n i c e s c u l u i m i r i a t m e r e , a d e c p r e b u n a m i r e s m a c u n o t i n e i lui D u m n e d e u .
D e c i d u p c e a d i s a c e s t e a d e m a s u s c t r i u m f m , i n e s l v i m
t o t - d e - u n a i n t o t v r e m e a , a c u m a i c e a - d i c e c i b i n e m i r o s i m
o m e n i l o r n
fiete-care
loc, cc
fiete-care
v r e m e i
fiete-car e l e l o c e s t e plin d e d u h o v n i c e t i l e d a r u r i i d e b u n t i l e n o s
t r e a l e A p o s t o l i l o r , n c t p e n t r u a c e s t a s e c u v i n e b r b t e t e
s s u f e r i m . n o n e c a z u r i l e i s c r b e l e c e ni s e p r i c i n u e s c , p e n
t r u - c a t t a m a m u l t n e s l v i m n c i n v i a a a c e s t a m a n
a i n t e d e a v e n i c e e a c e v a s fie.
1 5 . C b u n mir6sm a l u C h r i s t o s s n t e m l u D u m
n e d e u n t r u cel c e s e m n t u e s c , i n t r u ce c e s e p e r d .
. A c s t a o dice P a v e l s a u c no Apostoli n e p r o a d u c e m p r e
s i n e - n e j e r t f a i -murim p e n t r u . C h r i s t o s b i n e m i r o s i n d lu c u
a b u r i i m o r e n d s t r e , s a u c a s u p r a j u n g h i e r i i j e r t f e i lu C h r i s t o s i n o A p o s t o l i i n e p u n e m ca o t m e , i :ot o d a t n e
t m e m i n o i t m e m i p r e c e - l - a l ; i nelegg e r e a c u v n t u lui t o t , e s t e a c e s t - f e l : c d e i s e m n t u e s c u n i i din p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i , i d e i s e p e r d , E v a n g h e l i a n s r m n e
i n t o t - d e - u n a a r e b u n t a t e a i b u n a m i r s m a a s a , i n o i
cel ce o p r o p o v e d u i m , t o t - d e - u n a r m n e m ceea ce s n t e m ,
a d e c b u n a m i r s m a lu C h r i s t o s , i a r c i p i e i , p e n t r u a l o r
n e c r e d i n i r e a s o c o t i n p i e r . C; p r e c u m l u m i n a , d e i n
t u n e c p r e ochiul cel b o l n a v , e a ns t o t - d e - u n a este l u m i n ;
i p r e c u m m i e r e a , d e i s e p a r e a m a r c e l o r c e p t i m e s c d e
o cmar atingendu-se de foc, i afar i slobode bunul miros, ar ce
ce se mprtesc de acesta, aceea nu o ved, ar mirosul l priimesc.
)ice ns i Kiril al Alexandriei tlcuind; 4 i
acesta: Se arat ns
prin sfinii Apostoli Domnul nostru Iisus Christos ca u i miros al cu
notinei lu D u m n e z e u i Printelui, c<de a cunoscut cine-va pre Fiiul, a cunoscut cu adeverat i pre Tatl, pentru firea cea ntocmai
dupre tote ori care de o potriv i neschimbat fiind" (Ckrt. 1-a din Glafireti).
c e r e a

v e n i n , si c a r e i au. g u s t u l s t r i c a t , t o t - d e - u n a n s e s t e m i e r e
d u l c e ; a a i E v a n g h e l i a , t o t - d e - u n a e s t e b i n e m i r o s i t o r e i
de m n t u i r e pricinuttdre, dei unii cari nu c r e d ntr'nsa pier.
A s e m e n e a i n o , ce c e p r o p o v e d u i m E v a n g h e l i a , b u n m i r e s
m s n t e m , i h u m i r e s m a p r o s t , ci b u n m i r e s m lu D u m n e
d e u , iar c n d h o t r t e D u m n e d e u c n o s n t e m b u n m i r e s m ,
c i n e ' p o t e a s e m p r o t i v i c n o n ' a m fi uni c a a c e t i a ) ?
1

[6; Unora adec miros de mdrte, spre mdrte, iar u~


nora, miros de viaa, spre viaa.
' . . F i i n d - c m a l s u s a. d i s ga s n t e m b u n m i r e s m c e l o r , c e
p i e r i s p e r d , p e n t r u c a s n u s o c o t e s c c i n e - v a c i a c e a
'int b i n e priimi la D u m n e d e u , p e n t r u a c e s t a d i c e , d u p r e u r
mare, aicea, c buna miresm acesta a nostr, toi a d e c o pri
i m e s c p e n t r u c a s e m n t u i a s c , n s uni o p r i i m e s c p e n t r u
ca s s e p e r d v c i b u n a m i r e s m a m i r u l u , o p r i i m e s c p o r
cii i . g n d a c i i , n s c a s s e n e c e i s s e o m o r e , p r e c u m
dic i s t o r n i c i ; n c e c h i p i C h r i s t o s s e n u m e t e p e t r a d e s m i n t e l , p e n t r u - c n e c r e d i n c i o i l o r s e afl m p e d e c a r e i c d e r e ,
i focul, a u r u l s t r l u c e t e , Iar spinii a r d e ) .
2

!) Iar mar.' Vasilie tlcu.ind pentru ce n legea veche era oprit alii
ore-care s nu tmeze cu tmea aceea ce se proaducea lu D u m n e
zeu, care era alctuit din patru lucruri: de stactie (adec din oloiul ce
curge- din smirn), de oniha (care latinete se tlmcete unguis), din
rin de ndulcire i de livan limpede, precum mrturisete Scriptura
cjicend: Dupre mestecatura acesta nu ve face voue. Sfinenie va fi
voue Domnului; or carele brbat va face asemenea ca s mirosesc
ntru acesta, se va perde din. norodul seu" (E. XXX, 37). Acesta, d_ic,
tlcuindu-o mar. Vasilie c^ice: Iar u n a ca acesta a oprit de a o face
cine-va lui spre ndulcire, adec s nu- scrii ie nsi isprvile,. ci
la Dumneceu s nali pricina buntilor lor. Dec o tmere ca acesta
era Pavei cel ce elice: Bun miresm.a lu Christos sntem" i ar:
Mulmit ns lu Dumneceu celuia ce tot-de-una triumfez cu no,
i buna mirezm a cunotinei sale o arat ntru no".
) Vrednice de laud snt ns i acelea ce c|ice sf. Grigore al Nisie
la tlcuirea acestei cicer: Dupre ae4area fiete-crua cea de ma na
inte, or de via fcetore se fcea buna mirosire or de morte aducetore, precum acela mir de se p u n e naintea gndacului i a porumbu
lui, nu aceeai lucrare o face la amendo, c porumbul adec se face
ma nsntoat prin buna mirosire a mirulu, ar gndacul piere; aa
i Pavel dumnecjeesca tmia aceea, de era ore cine porumb, ca Tit,
saii Siluan, sau Timote, se mprta mpreun cu el de b u n a miresm
a viee, ntru tote procopsind cu bine, dupre pildele sale, ar de era
cine-va Dimas, sau Alexandru, sau Ermoghen, nesuferind tmia nfrnrei, ca gndacii aii fugit de b u n a miresm".
i Teodorit c|ice: No aducem tuturor b u n a miresm a lu Christos,
ci nu to ci se mprtesc dobndesc mntuire; cc ce ce i afl
avendu- ochii nu sntoi, iumina le este vrmuitre i vatmtore,
dar nu sorele le aduce vtmarea; c spun c i vulturii fug de b u n a
:

Tom. II.

33 S.

i ctre acestea i cine este ndestul?


F i i n d - c P a v e l a d i s m a r i c h i n t e c b i r u i m i n e s l v i m ,
i c s n t e m b u n a m i r e s m , a i c e a i a r i g r e t e s m e r i t e , i d i c e ,
c la m r i r i l e a c e s t e i c e s e f c d e D u m n e d e u n o u , n u e r a
n d e s t u l s l b i c i u n e a n o s t r , d e nui a r fi fost p u t e r e a lui D u m
n e d e u , c a r e l e d e p l i n e t e ; c t o t u l e s t e al lu . . D u m n e d e u , i n u
al v i r t u e i p u t e r e ! n o s t r e ,
, 1 7 . C i i U .slrtteii. ea ce' rauif) c r c r r j | r i n d cuvntul

lu i ^ m n e d e u ,
'--io'a dumne4 ^ J J ^ s v e i Wl-, -pte mirieiUtio-apostolt, c a r i
D a r u l lui D u m n e d e u l d i c e a u c e s t e i s p r a v a l o r ; p e n t r u a c e s t a i d i c e : c p e n t r u a c e s t a a r a d i s , c n u e s t e c i n e - v a n
d e s t u l s p r e a c e s t e a , i t o t u l l a D u m n e d e u l e - a m afierosit, p e n
t r u - c n u s n t c a m i n c u n p - a p o s t o i i i , c a s c r c m r e s c , i s s t r i c
d a r u r i l e i d r u i r e a lu D u m n e d e i i ; cu, d i c e r e a n s c r c m r e s c : ,
g h i c i t o r e t e a r a t c m i n c u n o - a p o s t o l i viclenlaii p r e a d e v r a t a
i n e v i c l e n a n v t u r a E v a n g h e l i e i , c u m i n c u n o s e l e s o f i s m e
a l e n e l e p c i u n e ! cei d i n a f a r ; p r e c u m i c r c m r i v i c l e n e s c
i m e s t e c v i n u l c u a p . i v n d D a r u l lu D u m n e d e u c u b a n i ,
c a r e s e c u v i n e a a'l d a n d a r i fr v o e a veghat ' (fr l u a r e
d e m i t ) , n o n s , d i c e , n u s n t e m unii c a a c e t i a . P e n t r u a c a s t a
dupre urmare adauge:
e

cu

Ci ca din curenie, ci ca dela Dumnedeii, naintea lui


Dumnedeu ntru Christos grim.
A d e c n o t r i m d i n s o c o t e l c u r a t i n e v i e l e n , i c e l e c e
lc g r i m , le d i c e m c a c u m le a v e m d a l a . D u m n e d e u , i n u c a
c u m l e - a m isprvi n o d e l a s i n e - n e , i c u p u t e r e a n o s t r ; i le
g r i m n t r u C h r i s t o s , a d e c n u c u n e l e p c i u n e a n d s t r , ci c u n e
l e p c i u n e a i p u t e r e a l u , C h r i s t o s le glsuirri, i p r e ce-i-al n v
m ; a r a c e s t a n a i n t e a lu D u m n e z e u * a d i s , p e n t r u c a s. a r a t e
d r e p t u l i b u n a c u t e z a r e a i n i m e i s a l e ; a t t a d i c e , e s t e c u r a t i
l i m p e d e i n i m a m e a , n c t o a r t m i n a i n t e a lu D u m n e d e i i ) .
2

miresm a mirulu. Dar ns mirul riflir este, i vulturii se isgonesc, a a


i mntuitorea propoveduire, celor ce- csed adec le negu'oreje m n
tuirea, iar celor ce nu cred, le adupe ioeirea". Iar dumnecjeesciU Maxim
c}ice: C Pavel era miresm de " via* spre via, fiind-c cu pilda s a
fcea pre ce credincioi s se pornesiu ctre buna miresm a faptelor
bune prin lucrri, i din viaa acesta simit, s se mute rj viaa cea
duhovnicesc ce ce se nduplecau cuvptulu Ju. E r a ns i miros de
morte, spre morte, fiind-c le da s sirpasc pre murgea ceea pe v a s
fie, ace ce din mortea necunoscutei q& ajuns la mortea necredinei"
(cap. XXIV al sutei a patra din 5"eooghie).
>) L a Teodorit se scrie: Ca ce-Ual.
*)-Iar cum c curenia ctre D u m n e 4 e i i . s e (Jice, ve4%suptnsemnarea i tlcuirea 4icere: Ca s'fii curai" (Filip. I, 10).
- .

- ,

C A P . III.
I. n c e p e m Iari a ne r e c o m n d u i p r e nine.
F i i n d - c ma sus a dis A p o s t o l u l mar c u v i n t e p e n t r u sine,
pentru acesta a c u m dice: c p o t e ar dice cine-va: ce snt a c e s t e a
<lic, o fericite P a v i e ? T e n a l p r e s i n e - , i t e m n d r e t i ,
i "cu a c e s t e a c a u i a t e r e c o m n d u i la n o n s u i ? ) e c i a c e s t a
improtivire d e s l e g n d u - o dumnedeescUl A p o s t o l r s p u n d e c
n u te, d i c e m a c e s t e a m n i d r j n d o - i j e , i - e ^ cun-,. v r n d _ s n e r e ^ m - n d u i m n i n e la v o c s n t e m f i n ; e i atta n u a v e m t r e b u i n t d e r e c o m a n d a r i s i t o r e s c r i s o r i c t r e v o i , n c t p r e v o
U i - v e v e a v e m in l o c d e r e c o m a n d a r i s i t o r e s c r i s o r e p e n t r u n o ,
fjrecum d u p r e u r m a r e a c e s t e a l e d i c e n p a r t e n t r u c e l e c e s
dic d e a c i a n a i n t e :
c

Au

dor

avem

trebuin

(ca

ore-cari) de

recomandari

s i t o r e s c r i s d r e c t r e v o i , o r i dela v o i de r e c o m a n d a i i ?
C u v i n t e l e a c e s t e a l e d i c e A p o s t o l u l c u n g r e u i a t i n i m , fcend cuvntul mustrtor. Gljicitorete ns arat p r e m i n c u n o p o s t o l l , c a r i i n e a v n d c u m ! s s e fac c u n o s c u i o m e n i l o r d i n
faptele lor c e l e b u n e i din: i s p r v i , f c e a u s c r i s o r i p l z m u i t e i
m i n c u n o s e , i le d u c e a u la a c e i a c e v o i a u , i c u a c e l e a s e r e
c o m a n d u ' a u i s e c u n o t e a u d e b u n i . D e c i a c e e a c e o d i c e a i c e a
Pavel cu g r e a inim e s t e a c e s t a , c nu e s t e n d e s t u l v r e
m e a c e a a t t a c a r e , n e - a r e c o m n d u i t la vo, i n e - a a r t a t
c n u s n t e m m i n c i n o i A p o s t o l i , ci i a c u m i a r i n c e p e m a n e
r e c o m n d u i p r e Ini-ne, c nu s n t e m unii ca a c e t i a ? A u nu
cum-va p o t e a v e m t r e b u i n d e a purta scrisori r e c o m n d u it6re d e l a . alii, carii s n e r e c o m n d u a s c i s n e a r a t e la
voi d e b u n i i a d e v r a i ? S a u d i m p r o u v : aii d o r a v e m t r e b u
in d e a a v e a l n g s i n e - n e r e c o m a n d a i i l e v o s t r e c a r e s n e
r e c o m n d u a s c i s n e a r a t e la c e l - l - a l l c s n t e m b u n i i
adevrai ? Ba, nu a v e m trebuin d e acest-fel d e r e c o m a n d a i e
a v i e e n d s t r e , nic d e l a vo, nic d e l a a l i i ) .
1

') Aa dup chipul ntrebare! vor a se ceti c | i


acesta Icumenie,
i Chrisostom, i Teodorit, i Teofilact. Ins bine este i de se va ceti fr
ntrebare hotrtor, adec, c ncepem iari a ne recomndui pre nine,
ca cum am fi cu totul necunoscui voue afar n u m a de ar d,i cine-va,
.c nu numa no ne recomnduim pre nine la vo, ci nc' avem i
trebuin de ale altora scrisori de recomandaie ctre vo, care lucru este
nepotrivit noue, de a avea trebuin de recomandaii de alii ctre vo.
Iar de se va ceti cu chip ntrebtor acesta, trebue a a : De nu cum-va
'.avem trebuin, ca s fie aa, sau de nu avem trebuin precum uni,
i .-.cele' ceacia" precum i n multe prescrieri aa se afl scrise; i la
Teodorit: cjice ns c cu luare peste picior cfice acesta Pavel ctre dn
i, i dupre Chrisost, ca ma mult s- nfrunteze.
c e r e a

ce

35

2. Scris6rea ndstr vo snte, scris ntru inimile nos


tre, cunoscut i cetit de to omenii.
Pricina, dice, pentru care nu avem t r e b u i n d e scrisori rec o m n d u i t d r e ale altora c t r e voi, este cc ni-ve vo snte
s c r i s o r e r e c o m n d u i t o r e a n o s t r , i c e e a c e a r fi v r u t a o face
r e c o m a n d a i i l e , r e c o m a n d a r i s i n d u - n e p r e n o , i a n e face v r e d
nici d e c i n s t e , a c e s t a o facei n i - v e , v e d e n d u - v e d e t o i
a u d i n d u - v ; i n o r - c a r e l o c m e r g e m n o i , p r e t u t i n d e n e a p r e
vo v p u r t a m m p r e u n c u no c a o c a r t e d e r e c o m a n d a i e a
n o s t r , p e n t r u - c v a v e m p r e t o scril n l u n t i u n i n i m a n o s
t r ; d e s c h i d e n d u - o p r e e a c a p r e o c a r t e i s c r i s 6 r e , a r t m t u
t u r o r f a p t a b u n a v o s t r . D r e p t a c e e a , fiind-c p r e vo n i - v
v a m r e c o m a n d a i e a m e a vie, c a r e m e r e c o m n d u e t e la to
ce c e n u m e t i u , p e n t r u a c e s t a n u a m t r e b u i n d e " n e n s u
fleite r e c o m a n d a i i d e l a voi, c a p r i n a c e l e a .s fiii c u n o s c u t
u n d e n u m c u n o s c . I a r i , fiind-c vo v aflai ri g n d u l i
n t r u p o m e n i r e a m e a , t o t - d e - u n a scri, p e n t r u a c e s t a nu a m
t r e b u i n d e a m r e c o m n d u i alii la voi cu. s c r i s o r i l e l o r ; p e n
t r u - c de* s c r i s o r i a r e t r e b u i n c i n e - v a , c n d m e r g e l a d m e n i
carii riu'l t i u , I a r n u la ce c e ' l t i u ; , i p e n t r u - c , d a c e u v e
a m p r e voi c a r i i m r e c o m n d u i l la c e - l - a l l , c u m a a v e a t r e
b u i n d e s c r i s o r i l e a c e l o r a , c a r e s m r e c o m a n d u a s c l a voi?
V o i n s a t t a s n t e t i p r i i n i n i m a m e a , n c t n u p u t e i a
v t e r g e d e a c o l o . i m r t u r i s e t e c u a c e s t e c u v i n t e P a v e l , C o
r i n t e n i l o r , n u n u m a i c I u b e t e , ci i c e aii f a p t e b u n e i
i s p r v i , fiind-c a r t a la t o v r e d n i c i a lu P a v e l , n v t o r u l u i
lor; cc fapta b u n a a ucenicilor, m p o d o b e t e pre n v t o r u l
lor, p r e c u m i ( r u t a t e a U c e n i c i l o r r u i n z p r e n v t o r u l l o r .
3.
Artndu-ve c s n t e scrisore. a lu Christos.
Cum d i c e , c vo h r i s t i a n i d i n C o r i n t , s n t e s c r i s o r e a lu
C h r i s t o s ? F i i n d - c l e g e a i p o r u n c i l e lui C h r i s t o s r m n c a n i t e
s c r i s o r i s c r i s e i t i p r i t e n l u n t r u n i n i m i l e v o s t r e , i s e p z e s c
n e t e r s e d e v o p r i n l u c r r i i p r i n f a p t e ) .
1

Slujit fiind de ctre no, scris nu cu cern6l, ci cu


Duhul Dumnedeulu celui viu,; nu n lesped de petr, ci
n lespedile inime cei de carne.
De vreme ce

aicea

Apostolul a luat pricin d e a

cumpni

) Dupre Teodorit ns aa se tlcuete d j


acesta: No n u avem trebuin de scrisori; c nsui lucrurile mrturisesc de no, i scri
sore nsufleit avem ceea ce recomnduete pre ale nostre voue, cre
dina vostr, ceea ce n tote prile pmntului i a mre se vestete,
c no scoendu-ve pre vo din rtcire, v'am adus la lumina cunotin
ei de Dumnedeu.
l

c e r e a

36 -

p , - L e g e a c e a ' V e c h e c a E v a n g h e l i a , n c e p e a a i d i c e : C p r e Mosi s ' a f c u t s l u j i t o r al L e g e cei V e c h , a a i n o n e


a m fcut slujitori a p r o p o v e d u i r e E v a n g h e l i e i ; i p r e c u m a c e l a
a cioplit d o u l e s p e d i d e p t r , c e l e d i n u r m a d e c , a a i
r a m c i o p l i t i n i m i l e v o s t r e i l e - a m f c u t n d e m n a t i c e s p r e
p r i i m i r e a E v a n g h e l i e i . i L e g e a a d e c s ' a s c r i s d e Mosi c u c e r
nel, a r E v a n g h e l i a s ' a s c r i s n t r u vo c u D u h Sfnt. D e c L p r e
;t se o s e b e t e D u h u l d e c e r n e l , i n s u f l e i t i n i m a o m u l u
d e n e n s u f l e i t a p e t r , a t t a s e o s e b e t e N o u l T e s t a m e n t al
E v a n g h e l i e i de. cel V e c h u al L e g e i . D i c e r e a n s : n l e s p e d i l e
inime cei d e c a r n e , e s t e . f o r m s r i t o r e i s e c e t e t e ' a a :
.n l e s p e d i d e ' c a r n e ; i a r d i c e r e a a i n i m e e s t e n m i j l o c , s a u
ec s n t i inim d e p e t r , p r e c u m s n t a l e c e l o r m p e t r i i
orbii, a d e c a l e E v r e i l o r i ale p g n i l o r ; p e n t r u a c e s t a p r e
inimile c r e d i n c i o i l o r h r i s t i a n le-a n u m i t d e c a r n e , c a p r e n i t e s i m i t o r e , i m o i , i p r i i m i t o r e d e c u v n t u l E v a n g h e l i e i , d e s p r e c a r e
a p r o r o c i t l e z e c h i l , d i c e n d ; i
i ] a i n i m a c e a d e p e t r din
t r u p u l v o s t r u , i v o u d a v o u i n i m d e c a r n e ( C a p . X X X V I , 2 6 ) ' ) .
,.. 4 . i o n d e j d e c a a c e s t a a v e m p r i n C h r i s t o s c t r e
Dumnedeu.
c

n 0

V Q

5 . N u c d o r n o s n t e m n d e s t u l d e s i n e - n e a n e so
coti c e - v a , c a d i n t r u
no.
Fiind-c a a r t a t p r e cele ale T e s t a m e n t u l u i N o u al E v a n
gheliei m a n a i n t e , i m a l m a r i d e c t a l e V e c h i u l u i T e s t a m e n t ,
u r m t o r e r a a n c h e i a a a i a d i c e : d e c d a r i n o i A p o s t o l i ,
slujitori N o u l u i T e s t a m e n t al E v a n g h e l i e i , m a i m a r i s n t e m . d e
ct Mosi c e l c e a s t t u t s l u j i t o r al V e c h i u l u i T e s t a m e n t . I n s
a c e s t a s ' a r fi p r u t a fi c u v n t d e m n d r i e ; p e n t r u a c s t a P a
vel d i c e , cu s m e r i t a c u g e t a r e , c n o i nic o i s p r a v a v e m , ci
n d e j d e a n o s t r e s t e , a d e c n t r i r e a i l a u d a n o s t r e s t e p r i n
C h r i s t o s c t r e D u m n e d e u ; c c C h r i s t o s e s t e p r i c i n a i p r i c i
n u i t o r u l d e a n e l u d a n o i n t r u D u m n e d e i i ; i nici o i s p r a v
e s t e a n o s t r , nic c e a m a l m i c , c a c e s t a n s e m n e z c e e a
ce a d i s , c n o n u s n t e m n d e s t u l a s o c o t i n i m i c a d e l a s i n e - n e ,
fr d e a j u t o r u l lu D u m n e d e i i ( v e d i i t l c u i r e a s t i h . 1 3 al c a p .
II al cei c t r e F i i p i s e n , i s u p t n s e m n a r e a d e a c o l o ) .
6.

Ci ndestularea

nostr este

dela

Dumnedeu,

carele

') Iar. Mar. Vasilie tlcuind cicerea lu Isaia aceea: Val celor ce scriu
vicleug" (Cap. X, 1), d,ice: C inima celor drepi s'a scris n u cu cer
nel, ci cu Duhul Dumneqeulu celu viu, ar jnima nedrepilor, nu cu
Duhul Dumneqeulu celui viii, ci cu cernel, rudenia ntunereculu i
vrmaa lumine. Drept aceea fiete-carele sau pentru sine scrie, fcnd
r.plfi h i m p .
saii mprotiva sa, fcend manuscrisur ce le pstrez".
37

i tie-a n d e s t u l a t p r e noi, slujitori a N o u l u i T e s t a m e n t ,


P u t e r e a n o s t r , d i c e , e s t e de!,a D u m n e d e u , c c i D u m n e d e u
e s t e c a r e l e n e - a m p u t e r n i c i t i n e - a f c u t iscusii s p r e a fi
slujitori al m a r e l u i i: d u m n e d e e s c u l u l u c r u l u i a c e s t u i a , al Sfo--ului T e s t a m e n t , n u a slovei, ci a D u h u l u i . i L e g e a c e a V e c h e
d u h o v n i c e s c e r a , a d e c d e p u h u l s ' a d a t p r i n Mosi, n s n u
d a i D u h Sfnt, p r e c u m d N o u l T e s t a m e n t al E v a n g h e l i e i ,
A c s t a d a r o d i c e a i c e a P a v e i : G a n o u n u ni s ' a n c r e d i n a t d e l a
D h m r i e d e S , nici a m l u a t d c e a s l o v e i , p r e c u m Moft, c i n i s ' a ,
Itcreditvat d a r e a R u h u l u . l S 4 h t . F i i h d - c j t A p o s t o l i i n u n u m a i ,
n v a u c e l e d u h o v n i c e t i , i d u m n e d e e t i l e d o g m e i t a i n e , ci
i m a n i l e p u i n d p r e s t e ce c e s e b o t e z a u , d a l o r D u h S f i n t .
C s l o v a o m d r , ar D u h u l face viii.
L e g e a c e a V e c h e , d i c e , d e va afla p r e c i n e - v a c a r e l e a p c
t u i t , a d e c c a fcuit i p c a t u l cel c e s ' a r s o c o t i m a i m i c
( p r e c u m e r a a a d u n a cine-va l e m n e n d i u a S m b e t e i ) , l o m o r a
p r e e l ' ) , i a r Sf. D u h al N o u l u i T e s t a m e n t p r i i m e t e p r e c e l a
c e a r p c t u i n e n u m r a t e r e l e , i p r i n m i j l o c i r e a s c l d t o r e l
sfntulu b o t e z l n d r e p t z ) , i p r c e i orrior d e p c a t i
face vii.
2

') Pentru aceea la Numere este scris, c de vreme ce unul a adunat


lemne n djua Smbetei, mprotiva Lege: L'a scos pre el tot a d u n a
rea afar din tabr, i l'a ucis pre el cu petri tot adunarea, afar din
tabr, precum a rnduit Domnul lui Mosi (cap. XV, 36). VedJ ns la
cap. VIII al Evangheliei lu Ioaii, unde legea judeca s se ucid cu peri
femeea aceea ce a fost preacurvit ti i Domnul nu o a osndit pre
ea, ci o. a slobodjt vie. Ved i la cap. IX al cei dela Luca, u n d e Apostoli au cjis: Domne, voet s ^feern s a - s e pogore foc din ceru
i s- topesc pre e (pre Samariteni: adec, ce nu au voit a primi pre
Domnul), precum a fcut llie? Iar Domnul ntorcendU-se iau certat pre
e i a cjis: Nu ti a! cru duh snts vo, c Fiuli o m u l u C h u . a. ve
nit s perd suflete de omeni, ci s le mntuiasc (cap. IX, 54).
) Iar Coresie $ice: c i dumnecjeescul Avgustin, i Orighen, n cu
vntul cel asupra lu Kels i ali prini; 41c c slova omora, adec c
tlmcirea lege cei numa dupre slov; I de nu va lua cine-va i ne-*
legerea, adec cea duhovnicesc: nelegere a lege; c acesta face viu;
acesta mpreun o mrturisete sf. Grigorie al Nisie, aducnd c\\cerea acesta a Apostolului, precum se vece la foea 675 a celor epte cri,
c cu adevrat se afl ore-care .(Jicer h Scriptura cea veche, care de
va cuta cine-va a le tlcui numa "dupre slov, cade ntru necuviin
i dupre urmare s omora cil sufletul;; ns unele s iau acest-fel, i
nu tote. Iar dumnedeescul Maxim
.'SloVa, 'djce, omora, ar Duhul
face viu; pentru acesta trebue ceea,ce este de aj omor, a se omor cu Du
hul cel fctor de via; c a fi mpreuna u n a cu atta i dupre lucrare, i tot
de o dat i socotela cea trupesc a fcge i cea dumne4easc, adec
i slova i duhul, este cu totul cu neputin; cc nic se,pot a se conglsui i a se uni (socotela cea trupesc a lege) cu Duhul cel ce are
s

- . 3a ~~

dac slujba m o r e , c e a nchipuit cu slove nIpfite n petri, s'a fcut ntru slav.
7- I

, D u p ce ma sus a nvat osebirea ce o are T e s t a m e n t u l


:el V e c h u d e cel N o u , fiind-c a c e l a s ' a s c r i s c u c e r n l , I a r
i c e s t a cu D u h u l S f i n t , i a c e l a s ' a t i p r i t n p e t r i i , Iar a c e s t a
n i n i m , i a c e l a a d e c o m o r a , a r a c e s t a f a c e v i u ; d u p r e c e
.e-a a r t a t , a c e s t e a , dic^ a c u m a i c e a v a s a r a t e , c i s l a v a
E v a n g h e l i e i e s t e m a m a r e ' d e c t s l a v a ' " L e g e i ' V e c h i ; "fiind-c.
legea a c e e a a v e a s l a v s i m i - i ' c a r e e e a d i n f a a lu IVJbls, J a r
E v a n g h e l i a a r e s l a v g n ^ ; p r e p a r e n u o ^ v e d e -cjne^y^Tirg i t o r e t e ; p e n t r u a c e s t a P a v e l d i n un d r e p t s i l o g i s m a r a t cov r i r e a s l a v e i E v a n g h e l i e i , i d i c e , c l e g e a a f o s t s l u j i t o r e
n u m a i a m o r e , i n u d i c e c l e g e a ai f o s t f c t o r e i p r i c i n
a m o r e , p e n t r u c a s n u d e a a p u c a r e i p r i c i n e r e t i c i l o r d e
a o p r i h n i ; c c p c a t u l a fost p r i c i n f c t o r e a m o r e , a r
l e g e a d a p e d e p s a m o r e , cei c e s e n t e a d i n p e c a t . C e
nc p r e l n g a c e s t e a l e g e a e r a n u m a i s l o v e ( a d e c l i t e r e ) c a r e ,
nu n u m a i c n u d a u n i c i u n a j u t o r c e l o r c e s n e v o a u m p r o
tiva p c a t u l u i ( p r e c u m a c u m s e d a j u t o r celor, c e s n e v o e s c
n t r u N o u l T e s t a m e n t , d e c t r e sf. b o t e z ) , ci i n c s l o v e l e
acestea pzeau neters p e d e p s a celor ce pctuiaii, p e n t r u ce?
p e n t r u - c e r a t i p r i t , d i c e , in p e t r i v r t o s e s l u j b a m o r e , ad e c T e s t a m e n t u l ce V e c h u . D e c d a c l e g e a a c e s t - f e l
fiind,
s'a f c u t c u s l a v , a d e c s ' a f c u t s l v i t , c u m u l t m a v r t o s
darul E v a n g h e l i e i e s t e slvit, c a r e fr a s e m n a r e c o v r e t e
pre l e g e ? ) .
1

lire, a da dupre fire viaa, slova ceea ce pote a ridica pre via (Cap.
XXXJ.X a sutei a aptea din Teologhie). I?ice ns i Mar. Vasilie: C
slova, adec legea, omora; Iar Duhul, adec graiurile Domnului, fac viu,
precum nsui $ice: Trupul nimica nu folosete, Duhul este cela ce nviaz; graiurile mele Duh snt, i via snt (Cuv. I despre botez cum
se botez cine-va ntru Evanghelia Domnului). Iar sf. Chirii al Alexan
driei 4'ce aa: .C slov numete pre u m b r a ceea ce era n lege, ar
duh ar pre adevrata slujire cea ntru Duhul, 4 ' adec cea evanghelicese, pre care n tot lumea o a noit Christos (Cart. V, din Glafir
despre alegerea lu Iisus).
) i neleptul Teodorit tlcuind 4 '
acesta: Pre slujirea legei
4ice c o a numit slujire de morte, de vreme ce legea pre ce ce o
clca muncea. Dec 4 '
Dac u n d e snt muncii, 'i.morte, i slove
lipite' n petri, Mosi, cel ce le aducea acestea, a primit atta slav n
faa sa, cu mult ma vrtos ce ce slujesc dumne4eesculu Duh, d o b n
desc ma mult slav, pice nc i Marele Vasilie: Frumuse adev
rat i prea iubit i de singur mintea cea curit privit, este a fire
cei dumne4ee i fericite, la care cel ce privete se mprtete 6re-ce
dintr'nsa de strlucirile i darurile e, ca de ore-care vpsea, nchipu
ind, n vederea sa ore-care strlucire nflorit; de u n d e i Mosi, pentruc

c e r e a

c e :

39 -

In ct a nu putea a Se Uita fiii lu Israil n faa lu


Mosi, pentru slava feei lu cea striccos.
Cu aceste cuvinte nesimit prihnete dumnedeescul A p o s t o l
p r e E v r e i , p e n t r u - c e e r a u a t t a d e p r o t i , n c t nic n t r u
s l a v a c e a s i m i t a feei lui M o s i p u t e a u s p r i v s c . N u a
d i s n s c l e g e a i l e s p e d i l e a v e a i i s l a v a , c:i faa lu M o s i ,
celui c e p u r t a l e s p e d i l e , c c Mosi s e v e d e a s l v i t , i n u t a
b l e l e l e g e i , ci ji p r e n s i s l a v a lu Mosi 6 p o g o r A p o s t o
lul, n u m i n d u - o p r e e a s t r i c c o s ; i v e d i c n u a d i s s l a v a c e a
r e a , ci c e a s t r i c c o s , a d e c c e a v e a a fi n e l u c r t o r e , i a lua
sfrt, i n u a r m n e a p e n t r u t o t - d e - u n a .

8. Cum nu mai mult slujba Duhului va fi n slav?


P r e c u m m a s y s a d i s p r e l e g e slujb d e m o r t e , a a e r a d e
u r m a r e a d i c e i E v a n g h e l i a s l u j b d e v i a . A p o s t o l u l n s
l s n d p e fcea m a i d i n p a r t e , a d i s p r e c e a m a m a r e , n u m i n d
a c e s t a s l u j b a Sf. D u h ; c c N o u l T e s t a m e n t al E v a n g h e l i e i ,
nu d n u m a i v i a , ci d i p r e l u c r u l cel m a i m a r e d e c t v i
a a , a d e c p r e Sf. D u h , p r e d t t o r u l d e v i a ; d e c i c u m u l t
m a i m u l t , d i c e , s l u j b a a c s t a a D u h u l u i v v a face cu s l a v ,
d e c t l e g e a , c e e a c e sluja s p r e m 6 r t e .

9 . C dac slujba osndire a fost slav, cu mult mal


vrtos slujba drepte va prisosi n slav.
I a r i a c e e a i n e l e g e r e i a i c e a o d i c e P a v e l C c c a c u m
a r t l c u i , c u m a d i s m a i s u s , c s l o v a l e g e i o m o r a , d i c e i a i c e a
c a c e e a i lege e r a slujitdre osndire, a d e c find-c e r a p e d e p s i t 6 r e a p c a t u l u i , i n u f c t o r e , a d e c c p e d e p s a p r e
c e l c e p c t u a u , i n u c e r a p r i c i n u i t o r e d e a p c t u i o m e
n i i ; Iar s l u j b a d r e p t e a n u m i t p r e E v a n g h e l i e , p e n t r u - c
a c s t a n u n u m a i s l o b o d e p r e o m e n i d i n m u n c , ci i p r e ce
p c t o i i f a c e d r e p i p r i n sf. b o t e z , d r e p t a c e e a , d a c l e g e a
i s l u j b a o s n d i r e m o r e a s t t u t s l v i t , c u m u l t m a v r t o s
E v a n g h e l i a , s l u j b a d r e p t e v a fi s l v i t .

10. C nici s'a slvit ceea ce era slvit ntru acesta


parte, pentru covrit6re slav.
i c e , d i c e , c u m p n e s c p r e T e s t a m e n t u l cel V e c h u c u c e l
N o i i ? A t t a m u l t c o v r i r e a r e N o u l T e s t a m e n t al E v a n g h e
liei d e c t L e g e a c e a V e c h e , n c t n p a r t e a a c e s t a , a d e c n
t r u a s e m n a r e a a c e s t e e a , nic s e v a s o c o t i c a r e c t d e p u
in slav a c e e a c e s'a slvit, a d e c L e g e a cea V e c h e , p e n t r u
covritorea slav a Evangheliei; cci dei L e g e a cea V e c h e
c s'a mprtit de frumuseea aceea, cnd a vorovit cu Dumnecjeu,
s'a slvit la fa" (n tlc. Psalm. XXIX, la qMcerea: Domne ntru voea
ta a dat frumsee mele putere").
40-

este slvit e a d e sine, ns p r e lng covritdrea slav a


E v a n g h e l i e i , se_ a r a t a n e s l v i t ) . V e d i n s c d e i o p o g o r
p r e L e g e a c e a V e c h e , A p o s t o l u l , cu c u v i n t e l e a c e s t e a , d a r ns
ar cu a c e s t a o n t r e t e . P e n t r u - c c u m p n i r i l e i a s e m
n r i l e s e fac, n u c u l u c r u r i c a r e s n t c u t o t u l n e a s e m n a t e i
d e s t r i n fiin, ci n l u c r u r i c a r e s n t r u d i t e i d e o fiin
ntre dnsele, d u p r e meteugul gramaticei.
1

i r . Cc dac ceea ce s'a fcut nelucrtore a fost


prin slav, cu mult ma vrtos ceea ce ''amne, este n

tru ' slav:-

i cu alt silogsim d o v e d e t e a i c e a A p o s t o l u l covrirea T e s t a


m e n t u l u i Nou. p r e s t e cel V e c h u , c c d a c l e g e a , d i c e , c e e a c e
u r m a a c o n t e n i i a r m n e n e l u c r t o r e , s'a d a t c u s l a v a , c u
m u l t m a v r t o s E v a n g h e l i a e s t e n s l a v , c a r e a r e s r m e
t o t - d e - u n a , p n la sfritul a t o t l u m e a .

12. Deci avnd ndejde


ntrebuinm.

ca acesta, mult ndrsnel

F i i n d - c m u l t i c o v r i t o r e s l a v , a m r t u r i s i t A p o s t o l u l c
a r e n o u l T e s t a m e n t a ! E v a n g h e l i e i , i p o t e c c e i c e a u d c u
vintele acestea, d o r e s c s v a d slav simit, ca nite slabi ce
snt ntru c u g e t a r e , p e n t r u a c e s t a dice aicea Pavel, c no hri
s t i a n i ce c e arii c r e d u t i n t r u E v a n g h e l i e , a v e m n d e j d e . C a r e
n d e j d e , n s , i c e fel? C c n e - a m n v r e d n i c i t d e m a i m a r ' d a rur d e c t c e l e c e s ' a n v r e d n i c i t M o s i ; i p e n t r u a c e s t a n o
Apostolii m u l t n d r s n e l n t r e b u i n m c t r e vo hristiani, carii
s n t e u c e n i c i a n o t r i , fr a n e sfii c t d e p u i n i a n e a s
c u n d e d e v o , . i a n e a c o p e r i f e e l e n d s t r e , p r e c u m a t u n c e a
Mosi a a c o p e r i t faa s a , p e n t r u a n u ' l v e d e a o c h i c e s l a b ai
Evreilor; c no nu ne t e m e m c se vor v t m a ochii votrii
d e p r i v i r e a n d s t r , p e n t r u - c a v o t r i i o c h i n u s n t s l a b i i n e
p u t i n c i o i , p r e c u m erari a E v r e i l o r ; c M o s i , d u p r e c e a d o u a
o r a p r i i m i t l e s p e d i l e , i s'a p o g o r t d i n M u n t e l e S i n a , a v e a
faa s a s t r l u c i t , c t n u p u t e a u E v r e i i a s e a p r o p i a d e el i a
voirovi m p r e u n c u d n s u l , p n c e M o s i a p u s a c o p e r e m n t
p r e s t e faa s a , p r e c u m s e v e d e s c r i s n Sf. S c r i p t u r : i a
v d u t A a r o n i t o b t r n i i p r e M o s i , i e r a s l v i t v e d e r e a
feei o b r a z u l u i lu, i s ' a t e m u t a s e a p r o p i a d e e l . . . . i a p u s
a s u p r a feei lu a c o p e r e m n t ; i c n d m e r g e a M o s i n a i n t e a
) Prea potrivit asemnare aduce n tlcuirea djcere acesteea ne
leptul Teodorit: Atta este slava cea cuvenit drepte darului, n ct
nic s'ar potrivi.a elice cine-va c a fost slav ceea ce s'a fcut lu Mosi,
privind la acesta c noptea lumina cea de fclie se pare a fi prea luminos, ar ntru amadji se ascunde i nic se socotete e fi. lumin".
J

41 -

D o m n u l u i c a s v o r b e s c lu, se ridica a c o p e r e m n t u l , p n c e
s e n t o r c e a ; i e i n d g r i a t u t u r o r fiilor lu Israil, c t e a u p o
r u n c i t lu D o m n u l ; i aii v e d u t fiii lui Israil faa lu M o s i c
s'a slvit, i a p u s Mosi a c o p e r e m j n t m p r e j u r u l feei s a e , p n
c e a r i n t r a s g r a s c m p r e u n c u e ( E i r e X X X I V , 3 0 ) .
A c e s t a i s t o r i e n s o p o m e n e t e a i c e a P a v e l , i d u h o v n i c e t i aligorisete ce n s e m n e z .

1 3 . i nu precuaif Moisi punea cbpefemnt preste faa


sa, spre a nu privi pre fiii lU Istail,i sfritul ceiea ce ;era;.
Irectoie.
. j .
A d e c nu e s t e t r e b u i n , d i c e , n o i a n e a c o p e r i d e s p r e voi,"
p r e c u m Mosi i a c o p e r e a faa s a c/u a c o p e r e m n t , p e n t r u a nu-1
v e d e a E v r e i ; fiind-c vo snte p u t e r n i c i s v e d e i s l a v a a c e s t a
gndit a Evangheliei, pre care noi A p o s t o l i i o avem, dei g n
dit e s t e slava Evangheliei, d a r e s t e ma strlucit d e c t slava
lu M o s i , a d e c vo p u t e i a n e l e g e t a i n e l e lu D u m n e d e u , i
E v a n g h e l i a , i n o i A p o s t o l i nu a v e m t r e b u i n a le a c o p e r i ac e s t e a d e s p r e v o i , c a cu a c o p e r e m n t , c u n e d e s l u i r e a i n t u
n e c a r e a c u v i n t e l o r i a n e l e g e r i l o r . Iar E v r e i i fiind g r o i i t r n
d a v i , n u p u t e a u s v a d i s. s o c o t e s c c l e g e a a r e sfrit, i
c va r m n e n e l u c r t o r e ) , c c a c o p e r e m n t u l n s e m n e z p r e
m i n t e a c e a g r o s a E v r e i l o r , p r e c u m v e i n e l e g e i d i n u r m e t 6 r e l e c u v i n t e l e A p o s t o l u l u i . O r e - c a r i l ns. d i c e r e a a c e s t a o aii
n e l e s a a : c i a c e s t a a nu p u t e a E v r e i , s v a d s l a v a lu
1

") Iar neleptul Fotie, ma cu-mult iscodire, tlcuind cucerea Ia sfr


itul cei nelucrtore" djce: C ' s ' a dat porunc lu Adam n rau, i s'a^
oprit i a contenit; s'a dat i lu Noe, ci i aceea a ncetat; s'a daf i
lu Avraam testament, i legea l'a fcut pre el nelucrtor n osebite schim
bri i adogiri. S'a dat i prin Mosi legea, ci i acesta a rmas ne
lucrtore i a ncetat, nu pentru a se da ma mult alt lege i s se fac
acea nelucrtore, ci pentru ca s rme n vc. Dec tote legile cele, de
ma nainte s'au fcut nelucrtore, i a sfritul celor ce s'au fcut nelucr
tore, este legea cea prin Mosi, fiind-c n urma acetiea alta nu s'a ma
fcut nelucrtore; ar dac legea s'a fcut sfrit cei ce a remas nelu
crtore, apo i faa celui ce a adus legea, adec Mosi, artat este c
a fost sfrit al cei striccose, precum c Evanghelia i dttorul
Evangheliei remne n vec.
i Teodorit elice tlcuind ducerea' acesta: No (Apostoli adec) n u
avem trebuin de acoperemnt, precum acela (Mosi adec), cc cu cre
dincioi vorovim. To ce ce cred se ndulcesc de streiucjrea lumine cei
gndite; nsemnez ns cuvntul c dumriecjeescul Mosi povestind ne
credina Evreilor, a pus acoperemnt p r e s t i faa sa, nvend c nu vor
putea vedea sfritul lege; c sfritul lege este Christos spre dreptate
tot celua ce crede" (Rom. X, 4). C acesta s'a djs P *e a nu se uita
fiii lu Israil la siritul cei ce era tr;etore; c trecetore o a djs pre lege,
adec ncettore; ar sfritul cei trscetore a d j pre cel ce se', propovedua de lege, adec pre- Christos.
s

- .42

Mosi, a r t a o s l a v a a c e e a a r e sfrit; c c fiind-c n u s e v e d e a


d e alii, a p o i d u p r e a c e s t a nic s l a v e r a ; i a a s e a r t a , c u m
c e s t e d e p u i n v r e m e , fiind-c n u s e v e d e a nic c e s t e s l a v ,
c a di c n u p u t e a u I s r a i l t e n i s p r i v e s c la sfritul cei c e
r m n e a n e l u c r t o r e , ca c u m a r fi d i s : c fiind-c n u p u t e a u
Israilteni s v a d s l a v a lu M o s i , a p o i a v e a sfrit i a n c e t a t
s l a v a a c e e a , i a fost d e p u i n v r e m e , n c t n d a t c e a n
c e p u t a i n c e t a t .

14. Ci s'a orbit nelegerile lor; c -pn


astk-dvacelai
acoperemnt ntru cetirea Testamentului V e c h i u rmne,
nedescoperindu-se, c ntru Christos se stric ),
1

' a o r b i t , d i c e , i s ' a m p e t r i t i n e s i m i t o r e s ' a f c u t c a


p e t r a c e s n u m e t e P o r t , m i n t e a E v r e i l o r ; i p e n t r u a c e s t a
nic E v r e i i c e c e s e aflau n v r e m e a lu M o s i v e d e a u nic s o
c o t e a u , nic c e l d e a c u m v e d . C a n i t e o r b i i n e s i m i t o r i , i c a
uni c e au. a c e l a a c o p e r e m n t p r e s t e f a a Iui M o s i , a d e c p r e s t e
cetirea lege vechi, c e a n u m a i d u p r e a r t a r e (sau p e fa). C
Mosi n u m e t e D o m n u l p r e l e g e n E v a n g h e l i e , p r e c u m e s t e
a c e e a c e d i c e : . aii p r e M o s i i p r e p r o r o c i ( L u d a , X X I , " 2 9 ) .
i p e n t r u a c e s t a n u s e d e s c o p e r e E v r e i l o r c e l o r d e a c u m , nic
se c u n o t e d e dni n e l e g e r e a a c e s t a , c u m c C h r i s t o s a d e c
era s nceteze p r e legea c e a v e c h e ; n ct p c a t u l lor a c e s t a
e s t e d e b u n v o e a l o r i a s o c o t i n e i l o r cei p i s m t e r i e , c c i
o r b i r e a i m p e t r i r e a i n e s i m i r e a m i n e , e s t e g r e e l n u
firesc,
ci p r o a l e g e r e o m u l u i . N u . y e m i r a i , d i c e , d a c E v r e i cei d e
a c u m n u p o t s v a d s l a v a lu C h r i s t o s i s c r e d ; c nic
s l a v a l e g e cei v e c h i , c e a m a i p u i n d e c t s l a v a lui C h r i s t o s
p u t e a u s o v a d ; d e v r e m e c e , d e a r fi v e d u t s l a v a l e g e , n e
g r e i t a r fi v e d u t . i s l a y a lui C h r i s t o s i a E v a n g h e l i e i ; c c
s l a v a l e g e e s t e a v e d e a c i n e - v a i a c r e d e n C h r i s t o s , c a r e l e
s e v e s t e t e d e l e g e . U n d e n s a d i s M o s i i l e g e a , c l e g e a
nsi a r e a se face n e l u c r t o r e ntru C h r i s t o s , a d e c prin Chri
stos ? Intru A d d u a lege, u n d e dice . p r o r o c va ridica v o u e D o m
nul D u m n e d e u ; d e a c e l a v e i a s c u l t a n t r u t o t e ( C a p . X V I I I , 1 8 ) ,
ri c t , fiind-c E v r e i i fiind-c s p o r u n c e a d e M o s i i d e l e g e ,
c a s a s c u l t e d e C h r i s t o s ; i a r C h r i s t o s d e s l e g a s m b t a i t e r e a m p r e j u r i c e l e - l - a l t e o b i c e i u r i a l e l e g e i , a d e c a c e l e a c t e
p r i v e a u la p r e o e s c a l u c r a r e i s v r i r e a lege, i n u c t e p r i
v e a u la l u c r a r e a c e a m o r a l i c e s c , p r e c u m s n t c e l e d e c e p o r u n c i
i c e l e - l - a l t e ; c c a c e s t e a i d u p E v a n g h e l i e l u c r e z ) . D e c
-

) Form de lips este aici; ar cea deplinit este acesta: nedescope


rindu-se, cc ntru Christos se face nelucrtor Vechiul Testament.
) Vec suptnsemnarea 4 '
: Legea poruncilor cu dogmele stril

c e r e

43

legea n s a p o r u n c e a p r e n e l u c r a r e a s a ; ci i p r e l n g a c e s t e a ,
fiind-c
l e g e a p o r u n c e a a s e face j e r t f e l e n u m a n t r u o b i s e r i c
a I e r u s a l i m u l u i , a r C h r i s t o s ma n a i n t e a ; s p u s c b i s e r i c a s e .
v a r i s i p i ; a p o i cu r i s i p i r e a biserice a o b o r t i j e r t f e l e l e g e
d e s v r i t . n c i D a v i d d i c e d e s p r e C h r i s t o s c : T u e t i p r e o t
n v e c d u p r e r n d u a a lu M e l h i s e d e c ( P s a l m 1 0 9 , S t i h 4 ) , a
a r t a t c l e g e a s'a fcut nelucrtore, c e e a ce p o r u n c e a jertfele
c e l o r n e c u v n t t o r e ; d e c i n e s'a fcut n e l u c r t o r e ? D e C h r i s t o s ,
c a r e l e n u p r i n j e r t f e d e n e c u v n t t 6 r e , ci c u p n e i e u v i n a
p o r u n c i t s svrifn sfinita l u c r a r e c e a fr d e s n g e ; p r e c u m
i P a v e l a i u r e a a . d i : P r e o i a r r i u t n d u - s e , d e n e v o e i l e g e i
s e face m u t a r e ( E v r . c a p . VII). n s u i a c e s t a s e d o v e d e t e i
d i n t r u a l t e d i c e r a l e lui D a v i d , c a t e o d i c e d i n p a r t e a lu C h r i
s t o s , a d e c a c e s t a : Jertf i p u n e r e n a i n t e n u a v o i t , ci t r u p
ai g t i t m i e ( P s a l m X X X I X , 9 ) ) .
1

15. Ci pn ast-di, cnd se cetete Mosi, acopere


mnt pre inima lor zace.
F i i n d - c m a s u s a d i s c se afl a c o p e r e m n t n t r u c e t i r e a
lege vechi, p e n t r u a nu socoti cine-va c a c o p e r e m n t dice p r e
n e n e l e g e r e a i n t u n e c a r e a c e a r e l e g e a s p r e a s e n e l e g e ,
p e n t r u a c e s t a d i c e aici P a v e l c eii a c o p e r e m n t n e l e g i d i c
p r e o r b i r e a i n e s i m i r e a i g r o s i m e a i n i m e E v r e i l o r ; f i i n d - c
i a t u n c e a n faa lui M o s i , a c o p e r e m n t u l n u e r a p e n t r u M o s i ,
ci p e n t r u g r o s i m e a E v r e i l o r c e l o r ce-'l p r i v e a u , i p e n t r u n e s i m
irea ochilor ).
2

16. Iar cnd s'ar ntdrce ctre Domnul, se ridic a coperemntul. Domnul ns Duhul este.
cndu-o (Efes II, 15) i suptnsemnarea djcere: C vo spre ndejde
v'a chemat, frailor (Gal. V, 13), ca s nelegei despre acesta ma bine.
) pice ns i Sf. Chirii al Alexandriei, tlcuind acesta: nedescope
rindu-se spre a cunote e c n Christos se stric legea"; c Christos
stric acoperemntul; c el fiind adevrul, ncetez pre u m b r t ndo
irea lege (La tlcuirea lu Luca la Ieumenie).
) Vrednice de cuvnt ns snt cu adevrat i cele ce $'\ce neleptul
Teodorit n tlc. acestei dicer: Ce nsemnez acoperemntul cel p u s as u p r a feei puitorului de lege? Avem pre tlcuirea Apostolului: C p n
ast-c, d,ice, cnd se cetete Mosi, coperemntul zace preste inima lor,
nedescoperindu-se, c ntru Christos se stric"; ar cnd se ntorce ctre
D o m n u l , se ridic coperemntul; c precum, atuncea faa puitorulu de
lege s'a umplut de dumne4eesc slav, i strlucirea cea de acolo ma
m u l t dect fulgerul eind, nu putea a o vedea ce ce l ntmpinau dect
alt-fel a- schimba feele, sau ochii a- nchide silea; i pentru acesta
trebuina acoperemntul vorovind norodului; ar ctre D u m n e z e u ntorcendu-se, gol avea faa; aa Iudeii, la slova lege .lund aminte, slava
e nu o vd, ci singur acoperemntul l vd; ar ce ce vin la darul prea
Sfntulu Duh scap de acoperemnt, ci privesc slava, de care Mosi se
v

_ 44._

Aicea acum spune Apostolul chipul cu care este cu putina


a se ndrepta Evrei, d e vor voi; cnd s'ar ntorce, dice, ctre,
D o m n u l , a d e c c n d E v r e u l v a l s a L e g e a i s e v a n t o r c e l a
Duhovnicesca E v a n g h e l i e , atunc se ridic d i n mijloc a c o p e r e
m n t u l i g r o s i m e a i n i m e l u ; c c i la Mosi, a a u r m a : c c
cnd s e n t o r c e a Mosi c t r e D u m n e d e u , ridica a c o p e r e m n t u l
d e p e faa s a ; a r a c e s t a e r a o n c h i p u i r e a a c e i c e e r a s f i e ;
cc i c n d E v r e u l s e v a n t o r c e c t r e D u h u l c e l Sfnt ( c
"acesta -este. Domnul.)., a t u n c e a v a v e d e a g o i i d e s c o p e r i t f a a
puitorului de. lege. M o i s t , saii m a b i n e a d i c e : i a c e s t a va.fi
n r n d u l a l a lui M o s i , i s e v a n d u l c i d e s l a v a E v a n g h e l i e i ,
ceea ce c o v r e t e p r e slava lege, p r e c u m a m d i s : cc a c e s t a
s l a v o v a d r u i lu D u h u l , c a c e l ce e D o m n i a - t o t - p u t e r n i c ) .
1

17. Unde este Duhul Domnului ns, acolo este slo


bodenie.
In l e g e , c h >
i g i r o b i e , I a r n l e g e a D u h u l u i , a d e c
n E v a n g h e l i e , e s t e s l o b o d e n i e . D r e p t a c e e a l a a c e s t a p r i v e t e
c i n e - v a fr o p r i r e , i c u s l o b o d e n i e v e d e s l a v a D o m n u l u i ) .
ce

umpluse, c acesta i fericitul Pavel p . d i c e , iar no. toi cu fa desco


perit slava lu Christos oglindindu-o, ne schimbm ntru aceeai slav,
din slav n slav, ca dela Domnul Duh" (Foia 934 a celor cinc cri).
) Mar. Vasilie dice pentru ce s numete Duhul Domn: Fiind-c tot
lucrarea Fiului prin Duhul, se arat, Domn se numete Duhul, cu n u
mele Domnului" (Vor. la Slntul Botez).
*) Zicera.acesta a Apostolului tlcuind-o Coresie cjice: Unde este D u
hul Sfnt, acolo i sloboc-enia, n u este acoperemnt, n u este slov, n u
snt jertfe de dobitoce necuvnttore, fiind-c strlucit este i vederat
propoveduirea prea Sfmte Treim, i a nomenire lu Dumnecjeu cuvntulu; i acesta este cea ma nti slobozenie dupre Christos, adec cea
ntu mergetore. iar cea a doua i urmtore, dupre Sfinitul Avgustin, este
iubirea drepte i a faptei bune, ar dupre ali este slobo4enia Duhului
care se alctuete cu zece ore care: a) Cu puterea Du'hulu i a rvnei,
b) Cu lucrarea cea tare a propoveduire. c) Cu nelepciunea celor viitore. d). Cu sfinenia, e) Cu puterea minunilor, f) Cu slbiciunea a t u s
trei vrjmailor: a trupului i a lume i a stpnitorulu lume. g) Cu
ndejdea nfiuere. h)- Cu fiasca dragoste cea ctre Dumne4eu. i) Cu
mulimea ajuttorilor mijlocitori sfini, j) Cu nendoita ndejde a cti
gare! fericire! Despre slobo4enia acesta a Duhului a 4 ' Domnul: De
ve rmnea vo ntru cuvntul m e u cu adeverat ucenici a mei snte,
i ve cunote adevrul, i adevrul ve v a slobo4i pre vo... Dec de
ve va slobocji pre vo Fiul. cu adeverat slobo4 ve fi (loan, XVIII, 32).
Ve4 ns c precum slobo4ete Fiul,. aa i Duhui cel Sfnt. slobo4ete,
de o fiin dar este cu Fiul Duhul cel Stnt, i dar dac el n e slobode,
cum ar fi slug? Runeze-se dar Macedoniani ce ce hulesc mpotriva
Sfntulu Duh, hul ie srtat. Despre slobo4enia acesta duhovnicesca,
scria Apostolul i Galtenilor 4icend: Dec cu slobo4enia cu care Christos
v'a slobo4it pre voi, stai, i n u ve supunei pe sine-ve j u g u l u i robiei
(Gal. V, 1).
J

45

i 8 . Iar no to cu faa descoperit slava Domnului ca


prin oglind privindu-o ne prefacem ntru acela chip,
din slav n slav, ca clela Domnul D u h ) .
1

A t t a s l o b o d e n i e , d i c e , i e v g h e n i e d o b n d i m , n c t , n u
p r e c u m a t u n c e a u n Mo,si, ci t o noi c r e d i n c i o i i h r i s t i a n , v e d e n d s l a v a D o m n u l u i c u faa d e s c o p e r i t (fiind-c t a h r i s t i
ani c e c e c r e d n u e s t e nici im. a e o p e r e m n t ) , not.;ipi>: idic
v e d e n d s l a v a D o m n u l u i , n e p r e f a c e m t r u .acelas ..chip al -'sla
v e i , i n e . f a c e m c a : o g i i h d ; o ' praim-.adec s l a v -Peftittulu
n t r u ..nine i i a r i m p o t r i v -Strlucim'si n o i d e l a s i n e - n e , c a
o r e s f r n g e r e d e r a z , a l t a , a s e m e n e a s l a v . i p r e c u m a r g i n t u l
c e l c u r a t i s t r l u c i t , c n d s e p u r . e n p r e j m a s o r e l u , p r i i m e t e
a d e c r a z e l e i l u m i n a s d r e l u , s c o t e i n s i el i a r i d e l a s i n e
a l t e r a z e i l u m i n ; c u u n c h i p c a a c e s t a i n o h r i s t i a n i c u r i n d u - n e n t r u Sf. B o t e z p r i n Sf. D u h , i. s t r l u e i n d u - n e d e .
1

') picerea acesta tlcuid-o Mar. Vasilie 4 '


Dec cela. ce desvlete
slova ntru cetirea lege, se ntorce ctre. Domnul, iar Domnul acum D u
hul se jice, i se face asemenea.eu Mosi,, carele ,din artarea lu D u m
nezeu i avea -faa slvit; c precurti lucrurile cele ce se afl lng
ore-care lucruri cu colorur nflprite^ din. raza ceea ce dintr'nsele isvorte, i acelea se vpsesc, aa i cel.ce- cu neeontenire privete ctre
Sf. Duh, din slava aceluia ore-cum se preface spre ma luminos, ca.de
u n color ore-care de adevrul Duhului, artndu-se inima; i acesta
este a se preface din slava Duhului, n a sa slav, n u cu spumpee, nic
ce-va, ci ntru att, ntru ct este potrivit celui ce s luminez de Duhul
(Cap. XXI despre Sf. Duh).
pice ns i neleptul Teodorit c, cu cuvntul acesta ce c i aic P a
vel, Domn numind pre Duhul cel Sfnt, l arat pre el. a fi de o cin
ste cu Dumne4eu i Tatl, fiind-c Mosi ctre Dumne4eu ntorcea faa
sa, precum 4 ' dumne^esca Scriptur: ar no Hristiani ntorcem faa
nostr ctre Duhul, precum c\ice aei Apostolul; i nu ar fi artat aici
Pavel pre Duhul, pentru ca s arate pre Noul Testament mai mare dect
pre cel Vechu, de ar fi tiut c Sf. D u h este 4idire; cc de ar fi Duhul
4idire precum hulesc Arie i Evnomie, i no am veni ctre 4idire, ar
Mosi se apropia ctre Dumne4eu Tatl, ;mult ma mic ar fi dar Noul
Testament dect cel Vechu; ar fiind-c Noul Testament este ma bun, i
mult ma mare dect cel Vechu, Sf. Duh. dar . nu este 4idtre, ci este cu
Dumne4eu i Tatl de o p i t e r e i de o cinste. Iar dei lupttori de
Duh 4ic fr ruinare, c Apostolul aici num,ste pre Domnul D u h i
nu numete pre Duhul Domn, acest cuvnt este fr socotela, cc D u m ne4eescul Apostol tot cumpnirea slovei o face cu Duhul, c Testamen
tul Nou c j i
scris cu cernel ci cu Duhul Dumne4eulu celui
viu. i iari: Nu a slovei, ci a D u h u l u i - i altele. Dec artat este c
Dumne4eescul Apostol pe prea Stntul Duh Fa numit Domn. Iar de ar
fi numit pre Domnul Duh, ar fi 4 ' unde este Dbmnul, dar n u s'a
4is a a : ci s'a
Duhul Domnului, f'md-c prin 'acesta s'a dat da
rul Fiulu, i ca s nu'l socotesc cine-va pre Duhul slujitor, de nevoe
a adaus c, ar Domnul Duhul este.
c e :

ce

c e

ce:

46

azele a c e l u i a n i n i m a , s c o t e m i n o i d i n i n i m a n o s t r O s t r ucire o r e - c a r e g n d i t , i n e p r e f a c e m n t r u a c e l a c h i p d i n
lava D u h u l u i , n t r u s l a v a v o s t r , a d e c o s l a v c a a c e s t a u r n e z a a v e a a c e l a c e s e l u m i n e z d e l a Sf. D u h , c a r e e s t e
3 o m n al t u t u r o r a i n i m r u a s e s u p u n e ; c c n s u i fiind D o m n
ii s t p n a l t o t u l u i , d u p r e u r m a r e a r e i l u m i n a r e a c e a s t p itore i lui D u m n e d e u c u v e n i t , fiind-c t o i h r i s t i a n s e u m )lu d e Sf. D u h - i s t r l u c e t e sufletul l o r
i fiind-c Mosi
, - e d e n d - s l a v a lu D u m n e d e u , ' a s c h i m b a t i n s u i d u p r e s l a v a
i c e c a , i p e n t r u a c e s t a s t r l u c e f a a lu, c a r e e r a n c h i p u i r e a
6str a hristianilor * ) . ' , .
%}) Tote acestea le 4 * i Dumne4eescul Chrisostom, dela carele le a
a t i sfinit. Teofilact; jelete ns sfinit. Chrisost., dupre urmare, i 4ice:
-Vai, c bine este aic a suspina cu amar, c atta lucrare dobndind
no, nic cele ce se 4' ie tim, pentru c ngrab perdem lucrurile i
scm gurile ctre cele simite, c acesta negrit slav, i nfricoat,
pn ntru o 4'. i '
d o u a rmne ntru no; ar deaciia o strngem
pre ea, grmdind a s u p r - p r e viforul lumetilor lucruri, i cu desimea
nourilor mpingnd dela no razele e; c vifor de iarn snt cele ale-vi-,
ee i ale lume, ma posomort dect i a r n a (Vor. 7 la cea a 2-a ctre
Cqrinten). Acestea ns le 4 > sfntul pentru-c n vremea aceea, ma
tot-de-una omenii s botezau ajungnd n vrst mre, i dupre ur
mare de grab cdeau n pcatele cele de proalegere, i stingeau slava aceea i darul ce l luau ntru f. Botez.
) Pentru acesta vrednice de laud snt i acelea ce a 4 ' despre acesta Mar. Vasilie: Dec curindu-se dar de ruinarea cu care s'au mrevit prin rutate, i ctr frumuseea ce din fire ntorcndu-se, i dndu-i-se napo prin curenie chipul cel dintiti ca un chip mprtesc,
acesta este singur de a se putea apropia la Mngitorul, ar cela ce
a luat vedere curat ca sorele, va arta ie ntru sine chipul (adec
pre Fiul), al celui neve4ut (adec al Tatlui), ar ntru fericita privire a
chipului, ve vedea negrita frumusee a ntiului chip (adec al Tatlui)"
(Cp. IX despre Sf. Duh). i iari: Precum trupurile cele strlucite i
strev4ute, c4end ntr'nsele vre o ra4, i ele se fac strlucite, strlu
cind dintr'nsele alt strlucire, aa duhovnicetile suflete strlucindu-se
de Duhul i nsei ele se fac duhovniceti, i darul trimit i la alii" (tij).
Iar Sfinitul Teodorit nu 4ice ma j o s dect Mar. Vasilie despre acesta:
C precum ogliruile cele strv4tore, chipurile celor ce privesc ntr'n
sele le sorb, aa inimile cele curate, pre slava lu Dumnezeu, o priimesc
n ele; pentru aceea dar i Domnul a 4 '
Fericii pe curai cu ini
ma, c aceia vor vedea pre D u m n e 4 e u " . (Mat. V, 8). i precum Iuda a
priimit n sine pre diavolul, i tot rutatea aceluia o a ntiprit ntru
sine, aa cel ce se apropie de Dumne4eescul dar cu strlucirile cele
ce se slobod dintr'nsul ce strlucete, i precum cela ce ede ntru ntunerec chip ntunecat se face, ar cela ce ede n sore, se face n chip
de sore, i n chip de l u m i n ; a a cela ce se apropie de Dumne4eii
priimete haractirur Dumhe4eet. (La pendatevh, foea.934); i ar: Pre
cum apa cea limpede sorbe pre feele celor ce privesc ntr'nsa, i pre
nsu discosul Sorelu, i faa Cerului, aa inima cea curat vorbind
c e

ce

s :

- 47 -

CAP.

IV.

1. Pentru aceea, avend slujba acesta, precum ne-am


miluit, nu slbim.
F i i n d - c m a u s a d i s P a v e l m u l t e i m a r i c u v i n t e , c u m
c A p o s t o l i s n t m a i m a r i d e c t M o s i , cci d a c t o i h r i s t i
ani s n t m a suls d e c t M o s i d u p r e s l a v , c u m u l t m a v r t o s
A p o s t o l i ; p e n t r u a c e s t a a c u m a i c e a v i n d e c c u v n t u l i m r i
m e a c u v n t u l u , i d i c e c" t o t u l e s t e al lu D u m n e d e u d e s
vrit; c c i n o , d i c e , A p o s t o l i i , s n t e m n u m a slujitorii, i i a
r i uic n s i s l u j i r e a - a c e s t a e s t e i s p r a v a n o s t r i f a p t
b u n , ci p r e c u m n e - a m m i l u i t d e l a D u m n e d e u , a a i a m l u a t
slujba a c s t a ; d e a c e e a i n s u i a c e s t a e s t e l u c r u l m i l e i lui
D u m n e d e u , i n u a l f a p t e i b u n e a n o s t r e . I n s aic n t r e b u i n ez A p o s t o l u l form s r i t d r e : c d i c e r e a p e n t r u a c e a , se u n e t e
cu dicerea: nu s l b i m , a d e c p e n t r u c n e - a m nvrednicit a
lua d a r u r i c a a c e s t e a , p e n t r u a c e s t a n u o b o s i m n t r u n e c a z u r i
i n t r u p r i m e j d i i l e c e p t i m i m ; d e v r e m e c e o - d a t n e - a m m i
luit d e D u m n e d e u , i n e - a m r n d u i t a sluji n d a r u l a c e s t a al
Evangheliei.

2. Ci ne-am lepdat de cele ascunse ale ruine!, neumblnd ntru viclenie.


Aicea Apostolul cu chip ghicitoresc arat p e minciuno-apostoli,
c a r i la t o t e s e f r n i c e a u , p e n t r u - c l u n d b a n n a s c u n s , la
c e l e din a f a r s e a r t a u c n u r i i ; i d u p r e c e l e d i n afar s o c o t i n d u - s e sfini, n t r u a s c u n s e r a u n e c u r a i . D e c i n o A p o s t o l i i ,
elice, n e - a m l e p d a t d e a face n i t e l u c r u r i c a a c e s t e a n t u n e
c a t e i f a r n i c e , c a r e c n d s e a r a t r u i n e z p r e cei c e l e f a c ;
p e n t r u a c e e a i d u p r e u r m a r e d i c e : N e u m b l n d n t r u v i c l e n i e ,
c a c e s t e a s n t c e l e c e p r i c i n u e s c r u i n e . c e l o r c e le fac, f a p
t e l e a d e c , c e l e c e s e fac c u f r i e i c u v i c l e n i e ; a r d e
v e i n e l e g e d i c e r e a a c e s t a c o d i c e i p e n t r u f a p t e l e c e l e d e
r u i n e i n e c u r a t e , n i c i o n e p o t r i v i r e e s t e , c c i m i n c i u n o - a p o s
toli ast-fel e r a u , a d e c l u c r t o r i d e c e l e d e r u i n e i n e c u r a i
T

Nic viclenind cuvntul lu Dumnedeu.

N u n u m a i v i a a n o s t r , a A p o s t q l i l o r , d i c e , e s t e s i m p l i
n e v i c l e n i c u r a t , ci i d o g m e l e c r e d i n e i , i c u v n t u l i n
v t u r a , c e o p r o p o v e d u i m , s n t fr v i c l e u g i c u r a t e ; p e n
t r u - c n u m e s t e c m ntru a c e s t e a nic o s o c o t e l a s t r e i n n e ;

I
(

din Dumnecjeeasca slav, ore-cum i oglind se face; djce c din slava


Dumnecfeesculu Duh n slava nostr, n loc de: de acolo o priimim.
) Iar Teodorit a s c u n s e ale ruine" cice pre terea mprejur, pre carea
ce ce din neamuri creejuser o propoveduir.
48
!

epclune cei d i n a f a r , nic v f e u n m o r a l l i n g u i t o r , ci nic b a n i


Lclunm d e l a p r o p o v e d u i r e ; nic u n e - o r n v m a c e s t a , i a l t e - o r
ilta, m p r e u n n c h i p u i n d u - n e d u p r e v r e m i l e i o b r a z e l e c e a f l m ,
precum fac m i n c i u n o - a p o s t o l i , n u ; ci t o t - d e - u n a i c t r e t o
Lcestea le d i c e m i a c e s t e a le n v m .

Ci cu artarea adeverului recomenduindu-ne pre ni-ne


;tre tot contiina dmenilor naintea lu Dumnedeu.
Minciuno-apostoli, dice, se r e c o m e n d u e s c p r e sine-i cu fr
nicie, alii a r t n d u - s e p r e d i n a f a r , i alii c u a d e v r a t fiind
n c e l e din l u n t r u i n i n i m ; Iar e u m . r e c o m e n d u e s c p r e
sioc-mt c u a r t a r e a a d e v r u l u i , a d e c nsei, - l u c r u r i l e , adevrul l n t r e b u i n e z d e m a r t u r . P r e c u m d e p i l d : eii d i c c
nu i a u b a n i , i la a c s t a v e m m a r t u r p r e v o i n i - v ; a s e
m e n e a i l a c e l e - l - a l t e . P e n t r u a c e e a c u u n c h i p c a a c e s t a m
r e c o m e n d u e s c p r e s i n e - m c t r e t o o m e n i , a t t c t r e ce n e
c r e d i n c i o i c t i c t r e c e i c r e d i n c i o i , a r t n d c u r a t v i a a c u
care viez, i a r t n d t u t u r o r p r o p o v e d u i r e a c a r e o p r o p o v e d u e s c ,
pentru ca s o n v e e ; ns fiind-c e s t e cu p u t i n a se dosi
c i n e - v a , i a s e a s c u n d e d e o m e n i , Iar d e D u m n e d e i i e s t e c u
neputin a se a s c u n d e ; pentru acesta dice Pavel, c naintea
lui D u m n e d e u le d i c i l e fac a c e s t e a , p r e c a r e l e D u m n e d e u
m i n c i u n o - a p o s t o l i nici o d a t l v o r p r i i m i m a r t u r , c c s e m u s
tr d e contiina lor.

3 . I a r dei Evanghelia ndstr este acoperit, ntru ce


peritor este acoperit.
F i i n d - c m a s u s a d i s , c m c a r c la E v r e i s e afl a c o p e r e m n t
n t r u c e t i r e a l e g e , iar c r e d i n c i o i i h r i s t i a n c u fa d e s c o p e r i t v d
slava S t . D u h ; a c u m a i c e a d i c e , c d e i E v a n g h e l i a a r fi a c o p e r i t
i n u s*ar n e l e g e , n s n e c r e d i n c i o i l o r e s t e a c o p e r i t , i d e dnii
nu s e n e l e g e ; cc p r e c u m u r m a a t u n c e a la E v r e , i n u p u t e a u
a v e d e a faa lui Mosiy p r e c u m a m d i s , c u u n c h i p c a a c e s t a ur
m e z i a c u m la ce n e c r e d i n c i o i , i n u p o t s v a d E v a n g h e l i a :
ar a c e s t a n u e s t e v i n o v i e i p r i h a n a E v a n g h e l i e i , ci a ne
c r e d i n c i o i l o r , p e n t r u - c d e a r fi v o i t ei s c r d c u a d e v r a t ,
ar fi-vedut i e c u f a d e s c o p e r i t s l a v a lu D u m n e d e u .

4 . Intru care Dumnedeul v6culu acestuia a orbit n


elegerile necredincioilor, spre a nu lumina lor lumina
rea Evangheliei slavei lu Christos.
~:
m p r e u n c u ce m u l i , i o s e b i i p e r i t o r , m p r e u n s e n u m r a
i ce n e c r e d i n c i o i ; i n e l e g e r i l e n e c r e d i n c i o i l o r a c e s t o r a le-ai
o r b i t D u m n e d e u l veculul a c e s t u i a ; aicea ereticii Marchianiti dic
c D u m n e d e u . al v e c u l u l a c e s t u i a a d i s P a v e l p r e f c t o r u l l u m e
p r e c a r e l e l n u m e s c ei d r e p t , i b u n ; c d e s p a r t a c e i a p r e i a c
Tom. II.

49

t o r u l l u m e d e D u m n e d e u ; i a r ereticii M a n i h e d i c i a r i c P a v e l
a d i s D u m n e d e u al v c u l u a c e s t u i a p r e D i a v o l u l ) ; n s nic u n a ,
nici a l t a d i n a c e s t e n e l e g e r i e s t e a d e v r a t , ci P a v e l a d i s
acesta pentru D u m n e d e u l - nostru, ar dei D u m n e d e u se nu
m e t e D u m n e d e u al v e c u l u a c e s t u i a , n u e s t e nic o n e c u v i i n a ,
fiind-c
s e d i c e i D u m n e d e u al c e r i u l u i : C m r t u r i s i i - v ,
d i c e D a v i d , D u m n e d e u l u c e r i u l u;b ( P s a l m C X X X V , 2 6 ) i D u m
n e d e i i n u e s t e n u m a al c e r i u l u i , ci e s t e D u m n e d e u i a l - l u i - A v r a a m , i al lu I s a a c , i al lui I.cov ( M a t . X X I I , 3 2 ) i n u nu-*
m a al s t r m o i l o r a c e l o r a e s t e D u m i i e d e i i , ci i al"- t u t u r o r "i-"
niienilor. D e c i c e rp.ira.re i d e n a r e e s t e , d e i P a v e l a c u m
n p o t r i v i t v r e m e , l'a n u m i t D u m n e d e i i al v e c u l u a c e s t u i a ? C
a c s t a o a f c u t , m a m u l t e a s a r a t e n e c r e d i n c i o i l o r , c
i n s e i f p t u r i l e a c e s t e a ve<iute D u m n e d e u l e - a f c u t p r e t o t e ,
d e c a r e zidiri e d e s f t n d u - s e , ; i odulciri'du-se, s e l e p d i t g d u e s c p e f c t o r u l lor. P o t e n s a s e ceti i a a d i c e r e a a c e s t a ,
c D u m n e d e u a orbit nelegerile necredincioilor veculu a c e s
t u i a ; fiind-c n t r u a c e s t v e c s e ;arl n e c r e d i n c i o i , I a r n t r u
c e l c e v a s fie n u s n t n e c r e d i p d t o ) . D a r c e n s e m n e d aii
o r b i t ? a d e c a e r t a t , i a lsat, D u m n e d e u s fie o r b i n e c r e
d i n c i o i i , p e c u m s e n e l e g e i cea-1 -alt a p o s t o l s e d i c e r e , c a r e
d i c e p e n t r u nii n e c r e d i n c i o i i E l i n i c : I a u d a t p r e e n
p a t i m i d e n e c i n s t e ( R o m . I, 2 8 ) . P r e c u m a m d i s la l c u i r e a
a c e e a , c a r e i c e t e t e - o , c d e v r e m e c e n e c r e d i n c i o i i m a i n
t u s ' a u d e p r t a t i au" p r s i t p r e D u m n e d e u , p e n t r u a c e s t a
i D u m n e d e u d u p r e u r m a r e , - a - l s a t i I-a p r s i t p r e e, fi1

') Ve4 la Tom. II, al celor opt cri numite octatevcon foea 633, ce
dice dumnec|3escul Maxim, -i ascult ce 4ice i Kiril al Alexandriei, Dumne4eu. al veculu acestuia nelegend pye Diavolul (adec precum i Sf.
Maxim): Diavolul a ntunecat nelegerile lor, precum 4 i Pavel, ca s
nu le lumineze luminarea Evangheliei slavei lu Christos, ci nu a nimerit
ticlosul ndejdea" (Vor. V, la Pat). Dic ns sfinii acetia, Dumne4eu
al veculu acestuia pre Diavolul, nu. c unindu-se cu ereticii Manihe, ci
c nu urmez vre o necuviin, i a^a de s'ar nelege apostolesca acesta
4icere.
) Pentru acesta i Teolog. Grigore a 4's la Naterea Domnului: Smintesc-se Iudeii, bajocuresc Elinii, bat- limba ereticii, atuncea vor crede,
cnd vor cuta la ceriu i l vor vedea viS/rd, i ca judector e4end".
Dice ns i Teodorit, ntru tlcuirea 4icere acetia: a artat c n vecul
acesta s'a ngrdit necredina, c n viaa acea-l-alt adevrul se va arta
tuturor gol; a orbit ns pe acetia Dumne4eu, nu nsui puind ntru dn
i necredina, ci necredina lor ve4endu-o, nu -a lsat s vad tainele
cele ascunse: C s. nu da, 4 i , cele snte cnilor, nic s aruncai
mrgritari naintea porcilor" (Mat. VII, 6). .ar: Pentru acesta n pilde
gresc lor, c vexnd nu ved, i au4nd nu "neleg" (Mat. XIII, )l3). Ve4
i siiptnsemnarea -djcere: i ateii .snt n lume" (Efes. II, lfe).
e e

c e

- 60

(bd-c D u m n e 4 e u n u s i l e t e p r e c i n e - v a c a s ' l m n t u i a s c ,
fe.'voete
c a t o s s e m n t u i a s c , i d e n s i v o e a l o r . V e d
fes, o c e t i t o r u l e , c n u a d i s c D u m n e d e i i - a o r b i t p r e ei
s p r e a n u c r e d e , ci s p r e a n u v e d e a n e c u r a i i i n t u n e c a i i
lor o c h i , p r e l u m i n a r e a s l a v e i lu C h r i s t o s , i a E v a n g h e l i e i ;
l u m i n a r e a n s este, s p r e a c r e d e n e c r e d i n c i o i i c C h r i s t o s s ' a
r e s t i g n i t , i c s ' a n l a t la c e r i u , i c v a d a b u n t i l e c e l e
v o r s fie. i p r e c u m o p r e t e c i n e - v a p r e u n u l , c a r e i a r e
cSchn v t m a i , a n u v e d e a s d r e l e , ca- n u m a i m u l t s se v
r a m ^ , c u u n c h i p c a ' a c e s t a i a c e t i a , s ' a u . fGiit/^necfedincp
k e s i n e . i v t m a i i a v e a u o c h i i s u f l e t u l u i l o r ; T a r d e v r e m e
le de s i n e s'aii f c u t uni ca a c e t i a , p e n t r u a c e s t a i D u m j i e d e u a o p r i t r a z e l e d e s p r e d n i i l u m i n a r e a s l a v e i E v a n
g h e l i e i lui C h r i s t o s , p e n t r u ca s n u s e v a t m e m a i m u l t . A a
D o m n u l a p o r u n c i t i n o u e , n E v a n g h e l i a lu M a t e , n u
a r u n c a m c e l e s f i n t e la c n i , i m r g r i t a r i n a i n t e a p o r c i l o r ,
dicnd
N u d a i c e l e s f i n t e c n i l o r , nic a r u n c a i m r g r i t a r i
n a i n t e a p o r c i l o r (]V|at. V I I , 6) *). i b i n e a d i s P a v e l i p o
t r i v i t d i c e r e a a l u m i n a ; fiind-c n v i a a a c e s t a a v e m n u m a i
o luminare mesurat, adec precum este acea puin lumin
a z o r i l o r d i l e , i n u a v e m t o t l u m i n a r e a a n e n s r a t e i d i l e i
c e l e e a a v i i t o r u l u i v e c , i a c e s t a p u i n l u m i n , ce s d a i c i
b u n m i r e s m i a r v u n m a n a i n t e o a n u m i t A p o s t o l u l , p r e
c u m a m d i s (II. C o r . I. 2 1 , i la c a p . II. 15), p e n t r u ca s ar t e c p a r t e a c e a m a i m u l t i t o t u l l u m i n r i i , a c o l o n c e a 1-alt v i a a v e m s d o b n d i m .
c

Carele este; chip al Dumnedeulu celui nevedut.


C u a c e s t e c u v i n t e a r a t P a v e l , c n e c r e d i n c i o i i n u n u m a i
s l a v a lu C h r i s t o s n u o c u n o s c , ci nici s l a v a P r i n t e l u i , c c i
de v r e m e ce C h r i s t o s ca F i i i i D u m n e d e i i e s t e c h i p al P
r i n t e l u i ) , c n t r u s i n e a r a t p r e P r i n t e l e t o t , p e n t r u a c e e a
2

) Pentru aceea 4'cerea acesta a Domnului tlcuindu-o dumne4eescul


Isidor Pelusiotul, 4ice: Nu trebue a ncredina cele sfinte nic cnilor
ludei, celor ce de multe or dumne4eescul | cuvnt primindu'!, i ar
la bortira lor se ntorc, sau celor ce din eresuri vin ctre adevratul
cuvnt, se ntorc ar ctre socotela cea rea- de ma nainte; nic
tainele a le arunca celor ma dinainte pngrii cu patimile, i car ntrebuinez via porcesc, c nu cum-va s le calce ntru relele lor
meteugr, i pre no s ne rump, carii cu defimare mprtim din
taine'* (Iri irul tlcuire cei dela Mate).
') Pentru aceea Teologul Grigorie 4 : Chip se 4 i Fiul al Prin
telui pentru-c este de o fiin, i c acesta e din acela, ar n u Prin
tele din acesta; c acesta este firea chipului, a fi urmare a ntiului chip
i al cruia se 4 i ; ns i c ma mult este aicea, cc chipul cel zu
grvit este nemictor, al celui ce se mic, ar aicea este chip viu al ceJ

i c e

c e

- 51 -

c e

d i c e : C e l a c e m ' a vec}ut p r e m i n e , a v e d u t p r e T a t l ( o a n
X I V ) . D e c i c e l c e n u v e d e p r e C h r i s t o s , n i c i p r e T a t l l v e d e ,
p r e c u m c e l c e n u v e d e c h i p u l , n i c i p r e c h i p u l cel n t u v e d e .

5 . C nu pre nine ne propoveduim, ci pre Christos


Iisus Domnul, I a r pre nine slugi ale vdstre pentru Chri
stos.
M a i s u s a dis P a v e l c n o i A p o s t o l i i n u u m b l m c u v i c l e
u g c a m i n c u n o - a p o s t o l i ; a p o i n m i j l o c a p u s c e l e d e s p r e ce
n e c r e d i n c i o i c s n t d e s n d e j d u i i n u c u n o s c l u m i n a r e a E . v a n g h e l i e i , Iar a c u m d i c e , c p e n t r u acesta' n u u m b l m c u vi
cleug, cci nu ne p r o p o v e d u i m pre nine, cum c sntem buni,
p r e c u m fac m i n c i u n o - a p o s t o l i , c a c e l a n d u p l e c a u p r e u c e n i c i i
l o r a s e n u m i d e l a dni ( a d e c d e p e n u m e l e lor), p r e c u m a
artat A p o s t o l u l n n t i a t r i m i t e r e , c u c u v n t u l a c e l a c e a d i s :
E u a d e c s n t al lu P a v e l , a r e u al lu A p o l o , i a r e u ai lui
Kif (I C o r i n t . I, 1 2 ) . O r i a a s e n e l e g e d i c e r e a a c e s t a : S
nu socotii vo c n e vrmui p r e no, c nu ne v r m uil p r e n o ; p e n t r u - c n o n u n e p r o p o v e d u i m p r e n i n e , ci
p r e C h r i s t o s , a p o i i v o i n i - v p r e C h r i s t o s l v r m u i p r e
cel c e s e p r o p o v e d u e t e d e . n o , c c i n o i a t t a s n t e m d e p a r t e
d e a n e p r o p o v e d u i p r e n i n e , n c t n u a v e m d e n e c i n s t e a
n o s t r , a fi s l u g i a l e v o s t r e p e n t r u C h r i s t o s , a d e c p e n t r u - c
C h r i s t o s a t t a n e - a ubit, i a f c u t t o t e c e l e s m e r i t e i o m e
neti p e n t r u d r a g o s t e a n o s t r .
v

6. C Dumnedeu carele a dis s lunrneze dintru ntunerec lumina ), acela a strlucit n inimile ndstre, spre
1

lu viu, i ma mult neschimbare avend dect Sit, dect Adam, i dect


tot ce se nate de nsctorul, c acest fel este firea celor proste (adec
seniple), nu ntru u n a a fi potrivit acelai adec ntocmai ar ntru alta
a fi nepotrivit, i a fi chip tot al celu tot, i ma ales dect a s e m n a
rea" (Cuv. II despre Fiul). Ve4 i suptnsemnarea la acesta- 4'cere,
ce se afl la cap. I stih 13, al cei ctre Colas. i ma pre larg fiind de
ct acesta, i ma nsemnat, asemenea i suptnsemnarea.
') nsemnez, c dupre 4 i r e a acesta a lu Pavel, i dupre I cap. al
Facere, ntunerec a urmat ma nainte de lumin, ar lumina s'a fcut
d u p ntunerec ntru nta p u n e r e a facere lume acetiea simite; c
precum nefiina a urmat ma nainte de a fi estimile, aa i ntunerecul
a urmat ma nainte de lumin, c dintru nu fi cjicem c a nfiinat
Dumne4cu estimile, i din ntunerecul cel ma dinainte, c a artat D u m ne4evi lumina. Pentru acesta i biserica lu Christos urmnd Sf. Scripturi,
decuser ncepe ntrega 4'i, cu n6pte, i din' ntunerec as la lumin; i
ve4 suptnsemnarea 4'eere: i c s'a ngropat, i c s'a sculat a treia
<i dupre Scripturi" (I Cor. XV, 4), care este de nevoe la acesta. Dice
n s i sf. Grigorie Nisis: Sptmnescul timp contenind, st nainte,
cjiua a opta dup cea a eptea, a opta adec 4'cendu-se c dup cea a
eptea se face, nu este. ns motenirea numerUlu din acesta priiminc e

luminarea cunotinei slavei lu Dumnedeu, n faa lu


Iisus Christos.
P e n t r u c e dice c no adevraii Apostol nu n e p r o p o v e
d u i m p r e n i n e ? P e n t t u - c D u m n e d e u a s t r l u c i t n i n i m i l e
n o s t r e , i p r e c u m a l u m i n a t i a s l v i t faa lu Mosi, a a i
p r e n o n c - a l u m i n a t i n e - a slvit. I n s , la n o n u a u r m a t ,
p r e c u m a u r m a t la z i d i r e a i f p t u r a c e a nta- c e a d i n n c e
p u t , c n d a d i s D u m n e d e u : f a c - s e l u m i n , i s ' a f c u t l u m i n ,
ele a c o l o u n d e e r a n t u n e r e c : C n t u n e r e c , d i c e , e r a a s u p r a
a d n c u l u i , i a rjis D u m n e d e i i , fac s e l u m i n , i - s ' a f e u t lu
m i n ( F a c . I, 2 ) , n u a u r m a t j a c u m a a , n u . a d i s D u m n e
d e u n u m a c u c u v n t u l , i s'a f c u t l u m i n , ci n s u i c h i a r D u m
n e d e u s'a fcut lumin n o u ; cc nsui a strlucit ntru no,
n faa lu C h r i s t o s , a d e c p r i n C h r i s t o s , c c i p r i n C h r i s t o s s t r
l u c e t e n t r u n o P r i n t e l e , i d r u e t e l u m i n a r e c u n o t i n e i , n u
a fiinei i a fire s a l e , s n u fie! C i c u n o t i n a s l a v e i s a l e cei
.nfiinate, i a l u c r r e s a l e cei fireti, c p e n t r u F i u l s'a d
ruit n o u a d e v r a t a c u n o t i n a P r i n t e l u i , p r e c u m n s u i a
d i s n E v a n g h e l i e A m a r t a t o m e n i l o r n u m e l e teii i E u t e am slvit p r e tine p r e p m e n t (Ioan XVII). V e d i nsui a c u m
p r o p o v e d u i n d u - s e d e P a v e l t e o l o g h i a i s l a v a c e a d e o p o t r i v
a p r e a S f i n t e i T r e i m i , c d e s p r e Sf. D u h a d i s m a i s u s : S l a v a
D o m n u l u i o g l i n d i n d u - o , i a r D o m n u l D u h u l e s t e ( C a p . III stih
16), Iar d e s p r e Filul a d i s : L u m i n a r e a E v a n g h e l i e i s l a v e i lui
C h r i s t o s ( C a p . I V , 4 ) . Iar d e s p r e P r i n t e l e a c u m d i c e : S p r e
l u m i n a r e a c u n o t i n e i s l a v e i lu D u m n e d e i i ) .
1

du-o, cci u n a ntru d'apurur rmne, nicodinior mprindu-se n


ntunerec de nopte, cc alt sore o face pre ea, acel sore care -strlu
cete pre adevrat lumin, carele cnd se va arta o dat nou, pre
cum Z * Apostolul, nu se ma ascunde ntru apusuri, ci pre tote cu lumintore puterea sa cjuprincjendu-le, face pre lumin ntru ce vrednici
necurmat i nemotenit, pre nsui ce ce se mprtesc de lumina
aceea, al sor fcendu-"' (la Psalm. VI).
) Teodorit ns pre Zicerea n faa lu Iisus Christos", aa o tlcu
ete: Iar n faa lu Iisus Christos" acesta nelegere are: fiind-c d u m
nezeiasca fire este nevZut, prin omenirea cea luat mprejur luminndu-se de dumneZeasca lumin, i sloboZind fulgere se vede, n ct se
pote. Iar Simeon Metafr. cele cinc-Zec cuvinte ale Mar. Macarie, tlmcindu-le, arat care este luminarea Darului, i cice: Strlucirea cea de
acest-fel a Duhului, nu este numa ca o descoperire a nelegerilor i
luminare a darului, precum s'a Z's: ci adevrat i necurmat strlucire
n suflete de lumina cea ipostatnic, c cel ce a Zis: din ntunerec lu
min s lumineze" carele a strlucit n inimile nostre spre luminarea cu
notinei slavei lui DumneZeu, i cele-l-alte;acesta urmare a scoposu
lui o arat (Cap. CLVIIf). VeZ i suptnsemnarea djcere: or n trup
nu tiu" (II Cor. XII, 2).'
ce

53

7. i avem comora a c 6 s t a in, vase de lut.


F i i n d - c m u l t e lucruri i m a r a dis p e n t r u n e g r i t a s l a v a
lu D u m n e d e u , p e n t r u a n u d i c e c i n e - v a : i c u m m a r m n e m
n t r u p u l acest muritor no, car a m l u a t n i t e d a r u r i c a a c e s
t e a m a r i , p r e c u m dic t u o fericite P a v l e ? P e n t r u a c e s t a c a r s p u n d e n d dice, c i a c e s t a d e a a v e a n c t r u p s t r i c c o s , n o
ce c e a m d o b n d i t n i t e d a r u r i m a r c a a c e s t e a , i a n u n e
s t r i c a nc. din viaa a c e s t a , i a c e s t a e s t e l u c r u i i s p r a v a
. p u t e r i i lui D u m n e d e i i , ' c - t r u p u l a c e s t d e lut, i d e hrb; i n c p e ,
n t m sine nite c o m o r i c a ~ a c e s t e a d e d a r u r i ) .
- ,. . \
4

Ca covrirea putere s fie a iui Dumnedeu, i nu din


tru no.
i p e n t r u ce se face a c e s t a , d i c e ? P e n t r u c a c o v r i r e a c e e a
c e s a r a t ntru noi a p u t e r e lui D u m n e d e u s fie, i c a s
nu n e s o c o t i m noi d e c t r e alii, c i s p r v i m c e - v a d e l a s i n e - n e ,
ci t o i ce c e n e v e d p r e no s c u n o s c i s d i c , c t o t u l
e s t e al lu D u m n e d e u ; g h i c i t o r e t e n s a r a t P a v e l c u a c e s t e a
p r e minciuno-apostoli, car t o t u l - l s c r i a i l h o t r a n p u
t e r e a i fapta lor.
8. Intru t t i t e n e c j i i f i i n d , dar nu s t r m t o r n d u - n e .
i lucrul n o s t r u , dice, t o t a a d e . m u l t e s t e i s p r a v a a p u t e r e
lu D u m n e d e u , n ct, d e i n o i s $ n t e m d e lut i d e h r b , i
c u t o t e c din t o t e prile n e l o v i m c u a t t e a m u l t e i s p i t e , c u
t o t e a c e s t e a nu ne s f r m m , p r e c u m firesc n s u i r e e s t e , c a
vasul cel d e lut i d e h r b s s e s d r o b e s c , nic c o m o r a d a
rurilor o p e r d e m , care e s t e a s c u n s n l u n t r u n t r u p u l n o s t r u
a c e s t d e h r b ; cci n e n e c j i m c u a d e v e r a t n t o t v r e m e a i
n t o t locul, i n fiete c e l u c r u , : d e
fiete-carele
o b r a z , i
d e p r i e t i n i , i d e v r m a i ; n s a t t e a p t i m i n d n u n e s t r m t o r m , fiind-c D u m n e q e u l e t e i n i m a n o s t r , c a s s e p r i m e s c cu lesnire ispitele dup. p s a l r n i c e s c a d i c e r e : n t r u n e c a z
m ' a d e s f t a t (Psalm IV, 1).
1

L i p s i i fiind, ci n u d e t o t d e s n d e j d u i n d u - n e .
A d e c , c d e m cu a d e v e r a t n m u l t e n e v o i , i n e a j u n g e r , n s
Iar s t m d r e p i , i nu n e d e s n d j c l u i m ; nic n e b i r u i m d e is
p i t e , ci aflm lesnir i chipuri- c u a j u t o r u l lui D u i r i n e d e u , c u
c a r e s c p m i b i r u i m ) .
1

*) nsemnez, c Mar. Macarie a scris vorova sa cea a XVIII din cele


50 cuvinte supra-scriind-o pre acesta despre comora hristianilor lu Chri
stos i a Duhului Sfnt, mprit n i 1 capete; tlcuind ns <|icerea acesta dice: Avnd comora acesta fri vase; de h r b ; adec care n trup
fiind hristiani s'au nvrednicit a o ctiga? ntru sine, adec pro pute
rea Duhului cea sfiinitore" ( C a p . l ) .
' ' >
) i Mar. Vasilie ntrebat fiind ce nsemnez Zicerea apesta, rspunde
!

54

9- Gonii fiind, ci nu prsindu-ne.


O a m e n i i , d i c e , n e g o n e s c p r e noi, d a r D u m n e d e u n u n e p
r s e t e ; p e n t r u - c t o t e a c e s t e a i a r t a n i s e face, n u c a s n e
b i r u i m , ci c a s n e i s c u s i m n r s b o u l i s p i t e l o r , i c a s n e
f a c e m alei i iscusii.
O b o r fiind, d a r nu perii (perdu).
N e o b o r m , dice,. j o s d e c e i c e . j r e v r m e s c , d u p r e t r u p
j d u p r e t r u p e t i l e m p r e j u r r i ; d a r n u p e r i m , nici n e p e r d e m
d t i e . o s r d i e , - i ; d u p r e b r b i a s u f l e t u l u i n o s t r u ; ci i n s u i
d'upre'^rup n e pzim d e c t r e - D u m n e d e u ? ) .

1 0 . Tot-de-una. omorrea Domnului Iisus purtndu-o


n trupul nostru, ca i viaa lu Iisus s se arate n tru
pul nostru.
A d e c m o r i d e t o t e d i l e l e , d i c e , s u f e r i m , i cu a c e s t e a u r
m r i m m o r t e a D o m n u l u i t o t - d e - u n a ; ci p r i n m o r i l e a c e s t e a ar t m i v i a a D o m n u l u i , a d e c n v i e r e a lu, n t r u p u l n o s t r u
acesta, carele tot-de-una ptimind, ns d e patimi ne o m o r n d u - s e ; p e n t r u a c e e a i n t r u I-a t r i m i t e r e a c e s t a P a v e l s c r i a :
In fiete-care d l m o r , p r e l a u d a v d s t r m e j u r (I-a C o r . X V ) .
Cc cela ce nu c r e d e c Christos a nviat, acela v a d - n e p r e
n o i , c n t o t e d i l e i e m u r i m , i c u m n e f a c e m vi n
fiete-care
di, i n e g r e i t nu v a m a fi n e c r e d i n c i o s .

1 1 . C depururea no ce vii la morte ne dm pen


tru Iisus, ca i viaa lu Iisus s se arfe n trupul nostru
acest muritor.
Cu cuvintele a c e s t e a t l c u e t e A p o s t o l u l p e n t r u ce a dis, c
p u r t m n t r u p u l n o s t r u p r e o m o r r e a i p r e m o r t e a D o m n u
lui; p e n t r u - c o m o r r e a a c e s t a , i m d r t e a D o m n u l u i , n u s e d e s lua b i n e cu c u v i n t e l e d e m a s u s ; p e n t r u - c P a v e l o b i c i n u e t e
t o t - d e - u n a a d e s c o p e r i i a t l m a c i c e l e c e le elice n e d e s v l i t e
cjicend: Pre ncredinarea cea desvrit a ndejde sale cei ntru Dum
nezeu, artnd Apostolul dimprotiva alturare a cugetre omeneti fietecare din cele ce stau n loc aa se p u n e : cc c dupre cugetarea omenesc ntru tote ndejduindu-ne, 4 ' , ar dupre ndejdea cea ntru
Dumneceu, 4 , dar nu strmtorndu-ne. i ar: n ct dupre omenesca cugetare nedumerindu-ne (adec lipsii fiind), ar ct dupre n
dejdea cea ntru Dumne4eu, 4ice, ndejduindu-ne i cele-l-alte asemenea.
'.Hotar. CCLXX n scurt).
') Pentru aceea t Teodorit 4ice: Cc dac nimic din acestea ar lovi
ntru no, nu s'ar fi artat mrirea dumne4eete firi; fiind ns c ne
asemenm cu sadurile cele ce se topesc n foc, propoveduim prin cele
ce ptimim, nevtmai pzindu-ne de puterea Dumne4eulu celu ce ne
apr; ar Zicerea: Lipsii fiind, dar nu desndejduindu-ne", se 4ice n
loc de: n lucruri nedumerite aflndu-ne, aflm chipuri de mntuire.
c e

, c e

55

n t u n e c a t e ; a r a c e s t a : C a v i a a lu I i s u s s s e a r a t e , la t l
c u i r e a c e a d e m a i s u s c e o a m f c u t , i a a p o t e a s e n e l e g e :
c p r e c u m noi" A p o s t o l i i a c u m n v i a a a c e s t a s u f e r i m m o r t e a
D o m n u l u i , i vii fiind a l e g e m m a i b i n e i i u b i m s m u r i m p e n
t r u C h r i s t o s , a a i el n e v a i u b i i n e v a face vii, d u p c e
v o m m u r i ; c a r e m o r t e i n alt l o c a r a t a c e s t a P a v e l , d i c e n d :
C d a c m p r e u n m u r i m , m p r e u n i v o m n v i a (Il-a T i m o
te, II, 11).

12. Drept aceea, mortea ntru no se lucrez. ar viaa


ntru voi.
M 6 r t e aicea P a v e l n u m e t e p e ispitele cele a d u c e t o r e d e
m d r t e , c a c u m a r d i c e a a : c n o A p o s t o l i n e aflm n p r i
mejdie a d u c e t o r e d e m o r t e ; ar vo Corintenii d o b n d i i via
din primejdiile n o s t r e ; p e n t r u - c E v a n g h e l i a se p r o p o v e d u e t e
d e n o i la vo, p r i n c a r e vo v i e u i v i a a v e c n i c .

13. Avnd dar acesta Duh al credinei, dupre ceea ce


este scris: Am credut, pentru aceea am i grit (Psalm
CXV, 1), i noi am credut, pentru aceea i grim ).
1

M a s u s a d i s P a v e l d e i s p i t e i d e m o . r ; a p o i a d i s c i
d e a c e s t e a n e - a i z b v i t I i s u s , i face la a c s t a un s i l o g i s m , c
p e n t r u a c e s t a n e s l o b o d e p e n t r u c a s a d e v e r e z e nvierea sa.
Iar a c u m dice c acesta n u t r e b u e t e n u m a s o a d e v e r i m cu
s i l o g i s m u l n o s t r u ^ ci i cU c r e d i n a , c c i p r e c u m D a v i d , n i s p i t e
a f l n d u - s e , i d e s i n g u r . D u m n e d e u i z b v i n d u - s e d i n e l e , d i c e a :
C r e d u t - a m , p e n t r u a c e e a a m i g r i t ; a a i n o i , fiind-c a v e m
a c e l a D u h al c r e d i n e i , p r e c u m a v e a i D a v i d , p e n t r u a c e s t a
c r e d e m i g r i m ; c p r e c u m I i s u s s ' a s c u l a t din m o r , a a i
n o i a c u m v o m b i r u i i s p i t e l e c e l e a d u c e t d r e d e m d r t e , c e ie p
t i m i m , i n e v o m s c u l a m p r e u n cu Iisus. n s e m n e z n s c u v n
t u l a c e s t a , c a d i c a c e s t a D u h e s t e , a t t n T e s t a m e n t u l c e l
V e c h u , c t i n t r u cel N o u , p e n t r u e r e t i c i i a c e i c e c l e v e t e s c
p r e legea cea veche, ca p r e o rea, care snt Manihei ).
8

) Aa tlcuete Teodorit Zicerea acesta: i forte potrivit Zice a a d u s


mrturia acesta; c fericitul David, n psalmul cel ma nainte de acesta,
Zicnd c a izbvit sufletul meu din morte, i ochi mei de lacrimi, i
picorele mele de alunecare, ca s bine-plac naintea Domnului, n lturea celor vii nu se vedea ns laturea acesta, ncepnd psalmul cel
dup acesta a Zis: CreZut-am, pentru aceea am i grit"; acesta duh
ns, Zce, i prin acela a grit i prin no grete.
*) Iar Mar. Vasilie la tlcuirea acestei Ziceri a lu David, care st n
psalm. CXV, acesta Zice: Taina teologhie caut pre nduplecarea ere-,
dine cei neiscoditore.... i sufletul cel ce :va ncepe spre a gri fr de
credin, cu totul n zadar va brfi, mcar de nu ar aduce cuvntul asupra a nic u n u i prochimen.. Dec nceput nelept al cuvntulu este,
credina tare ntrit, fiind n inima celui ce grete. i cu totul puindu

14- tiind c cela ce a ridicat pre Domnul Iisus, i


pre noi prin Iisus ne va ridica i ne vju-pune mpreun
cu voi.
15. C tdte snt pentru vo, ca Darul nmulindu-se pen
tru a ma multora mulmire, s prisosdsc spre slava lu
Dumnedeu.
C e c r e d e m , d i c e , i c e g r i m ? C u m c t i m , a d e c c i
a c u m n e v a s l o b o d i D u m n e d e u d i n p r i m e j d i i , i d u p r e sfritul
a t o t l u m e a , n e v a s c u l a p r e n o i , m p r e u n c u voi la r n p e ria sa, p e n t r u ca s ' ' d o b n d i m vecnicle b u n t i . C u a c e s t e
c u v i n t e n s n v i t i a z A p o s t o l u l p r e C o r i n t e n i la c r e d i n i la
v i a a c e a m b u n t i t . i a r t n d u - l e g h i c i t o r e t e p r e m i n c i u n o a p o s t o l l , c a r i d i c m n d r i n d u - s e , c u m c ei s n t mijlocitori i
soiitor u c e n i c i l o r l o r , p e n t r u b u n t i l e c e l e d e l a D u m n e d e u , d e
a c e s t a d i c e P a v e l a i c e a , c p e n t r u vo, a d e c p e n t r u t o i c e
c e c r e d e i , s n t t d t e b u n t i l e d e l a D u m n e d e u , i n s i nvi
e r e a morilor,' i n u p e n t r u c u t a r e l e i p e n t r u c u t a r e l e ; a c e s t a
n s o face D u m n e d e u i ;o h r z e t e , n u la p u i n i i la c i - v a ,
ci c e l o r m u l i , c a s c r e s e D a r u l acesta,- i d u p r e u r m a r e , s
c r e s c i m u l m i r e a , p r o a d u c e n d u - s e lui D u m n e d e u p r i n m u l i
6 m e n , s p r e s l a v a s a ; m i n c i u n o - a p o s t o l i d a r f i i n d - c i n s u e a u
loru D a r u l lu D u m n e d e u , i d i c c e. snt c a r l e i s p r v e s c
a c e s t e a , i n u D u m n e d e u ; d u p r e u r m a r e e m p u i n e z i p r e
s l a v a lui D u m n e d e u ,

16. Pentru aceea, i nu slbim, ci dei omul cel din


afar al nostru se stric, dar cel din nuntru se nnoete
din di_ n di.
P e n t r u a c s t a , d i c e , fiind-c t i m p u t e r e a lu D u m n e d e u , c
el a c u m n e i s b v e t e d e p r i m e j d i i , i n urma" n e v a s c u l a s t r
lucii, p e n t r u a c e s t a , ~ d i c , n u s l b i m , nici o b o s i m p t i m i n d d e
i s p i t e ; i o m u l cel din a f a r al n o s t r u , t r u p u l a d e c s e s t r i c ,
cu c a r e c h i p ? P e n t r u - c s e b a t e , s e i s g o n e t e , s e t i c l o e t e ,
i a r cel d i n l u n t r u , a d e c sufletul, s e n o e t e ; c u m ? i p e n
t r u c e ? P e n t r u - c a r e b u n e n d e j d i i n d r s n e l , i p r i i m e t e
bucurie, cci ptimete pentru Dumnedeu. ).
msur mine sale ntru estim, nesocotind c este cu lesnire cu un
mic pumn a msura tot marea, sau cu omenesc minte a se apuca de
a cerceta negrita mrire a lu Dumne4eu, ndeert umflndu-se i nlndu-se cu zdrnicia mine sale, unul ca acela nu pote etice acesta:
creejut-am pentru aceea am i grit, fiind-c nic cea deacia pote a-
adauge lui, adec: Iar eu m'am smerit forte", cc vieuete| cu trufie
i cu mndrie, t se bucur de graur dearte, pre ntrirea cea din cre
din nectigndu-o.
.*) Iar Mar. Vasilie tlcuind cicerea acesta 4ice a a : Precum la tabra,
1

17- Cc uurarea cea ndat'a necazului nostru dup


covrire ntru covrire, lucrz ntru no greutate de
slav vecnic.
Aicea t l m c e t e P a v e l c u m c ne-ete o m u l c e l d i n l u n t r u ,
a d e c sufletul i d i c e : p e n t r u a c e s t a s e n o e t e sufletul, p e n
tru-c s o c o t e t e c , n e c a z u l e s t e n d a t , a d e c v r e m e l n i c i
trector; i p e n t r u - c e s t e t r e c t o r , p e n t r u atesta este fi u o r i lesne suferit, a r s l a v a c a r e s e p j i c i n u e t e d i n n e c a z u l c e l
..vremelnic, e s t e v e c q i c i nesfri, i p e n t r t v a c e s t a , : i"pr-e?
lng acestea, a r e i g r e u t a t e d e s l a v , a d e c a r e m r i m e d e
slav covritore, c u c o v r i r e , c a c s t a n s e m n e z d i c e r e a CU"
covrire, n c o v r i r e ) .
1

18. Ne intind noi cele ce se ved, ci cele ce nu se


vd, cci cele ce se vd snt vremelnice, ar cele ce nu
se ved snt vecnice.
Aicea arat P a v e l cU c a r e c h i p e face u o r n e c a z u l , i l e s n e
suferit, cc, d i c e , t o t e lucrurile l u m e c e l e c e s e v d , s n t v r e ote, aliania unua nfrnge pre cel-l-alt, aa cela ce adauge trupului,
se lupt asupra Duhului; i cela ce se otete cu Duhul, robete pre trup.
C acestea una alteea st mprotiva; drep; aceea de voet a face tare
pre minte, domole trupul cu postul, c acesta este ceea ce djce Apos
tolul, c cu ct omul cel din afara se stric, cu atta cel din luntru
se noete; i aceea: Cnd slbesc, atunca snt puternic" (Cuv. I des
pre post). Dice ns i Kiril al Alex. :>;;C ngrindu-se trupul i benchetuind prin acestea (prin mncri), cumplit ore-care sp face, i asu
pra poftelor duhului greu lupttor; ar slbind i neajutndu-se cu ceea
ce e de prisos, de nevoe d duhului biruina. Acesta i fericitul Pavel
nvSndu-ne 'djce a a : C dei omul cel din afar-al nostru se stric,
ci cel din luntru se noete din dj n ci" (Cuv. 1-a la Pati).
Iar Mar. Vasilie djce a a : ascult pre'Apostol cjicend" : Dei omul
cel din afar al nostru se stric, dar cel din luntru se noete din c|i
n dj"- Cum dar vou cunote pre apelai om? Aa, djce, u n u l pre cel ce
se vede, i unul pre cel supt cel vecjut ascuns;, neved_ut pre omul cel
din luntru, pre care i ma char .i ma adeverat l numim om. Dec
nluntru avem om i ore-cum ndoii sntem. i ceea ce este a se djce;
adeverat, c n luntru sntem: c eu, dupre cel din luntru snt om; cele
din afar nu snt eu, ci ale mele. Iar eu snt. cuvntrimea sufletului, drept
aceea cel deplinit ntru cuvntrimea sufletului; trupul dar este al meu,,
unelt a omului, unelt a sufletului, ar cm char este cel dupre nsui;
sufletul (In cuvntul supra scris lu Vasilie despre alctuirea omului).
) Iar dumuecjeescul Chrisost. i Teodorit djc cum c Pavel aicea pune.
n prejm una alteea pre cele de acum cu cele ce vor s fie, adec,',,
n prejma djcere ndat, pune vecnicia, n prejma greute, adec a.
multei cinste, pune pre uurtate; n prejma necazului, pune nu pre
odihn, ci slava, care dect odihna este rr.a mare, i n prejma djcere
cu covrire, pune ducerea ntru covrire, pentru ca s arate cum c
or ct de covritor este necazul cel vr.e^nelnic, de acum i uor, eu'
l

58

melnice. fiind-c s n t v d u t e , c p e n t r u a c e s t a a d i s d e o b t e ,
c t o t e cele ce s e v d s n t v r e m e l n i c e , p e n t r u ca m p r e u n s
c u p r i n d i n e c a z u l i o d i h n a , d e c i nici n o i v o m c d e a i n e
v o m birui d e n e c a z , n i c a r d e o d i h n i d e b u n p t i m i r e
n e v o m t r n d v i , p e n t r u - c a m e n d d u s n t v r e m e l n i c e i t r e c t o r e ; n s d e v r e m e c e c e l e c e le v e d e m s n t a c e s t - f e l d e
v r e m e l n i c e , u r m e z a fi v e c l n i c e i n e s f r i t e c e l e c e n u s e v d ,
a d e c m p r i a c e r u r i l o r , i m u n c a a d u l u , c a m p r i a a d e c
is"ti d o r i m , Iar .de- m u n c s f u g i m ) .
1

"i C A P . V.'

' .

i. C tim, c de se va strica pmntescul nostru lo


caul cortului, zidire dela Dumnedeu avem, cas nefcut
de mn, vecnic, n cerlur.
Fiind-c ma sus a dis Apostolul, c cu c t se stric o m u l
cel d i n a f a r , c u a t t a c e l d i n l u n t r u s e noete-," cu. c a r e c u
v i n t e s e p r e a c d i c e o g h i c i t u r , i u n l u c r u d e n a t , p e n
tru acesta a c u m dice a i c e a c cu m u l t ma vrtos, c n d se va
stfica d e s y r i t t r u p u l a c e s t m u r i t o r , i d e p m e n t , a t u n c e a
se v o r p r i c i n u i n o u n e n u m r a t e b u n t i ) ; d i c e n d n s a c e s t a
2

atta, este ma covritore i slava ceea ce va s fie vecnic i de mult


cinste.
') Pentru aceea i purttorul de Dumne4eu Ignatie, de iubirea cea
ctre Christos arcjendu-se fycea: Atuncea vo fi adeverat ucenic al
lu Christos, cnd nic pre trupul meu l va vedea lumea, c-cele ce-se
ved snt vremelnice, ar .cele ce nu se ved snt vecnice (Epistola ctre
Romani).
*
) Dicerea acesta a Apostolului aa o tlcuete dumne4eescul Grigorie
al Nisie: De se va strica locaul cortului nostru acest pmntesc, a
tuncea ;t vom afla fcut zidire de Dumne4eu, cas nefcut de mn
vecnic n cerur, vrednic de a fi ea locuin a lu Dumne4eu ntru
Duhul, i nu-m nsemneze nimenea vre o nchipuire, i form, i fel,
al casei cei nefcut de m n , dupre asemnarea nchipuirilor celor ce
acum se ved, pre car le desluim no u n a de alta dupre felurile ce au;
c nu numa de nvierea ceea ce se propoveduete noue din dumne4eetile cuvinte, ci i cc trebue a se schimba ce ce se noesc prin n
viere, dumne4easca Scriptur chizluindu-ne de tot nevoea, este c e
ascuns desvrit i necunoscut ntru ce ne vom schimba, pentru-c nici
o pild, este de cele ce se ndejduesc ca s se vad n viaa acesta de
acum.... ar cum c un neam va fi al tuturor, cnd un trup al lu Chri
stos to ne vom face, ntr'un haractir schimbndu-ne, nu ne ndoim
asupra tuturor dupre a s e m n a r e a dumne4eesculu chip strlucind, ar
ce se va ma face noue n locul nsuirilor celor ca acestea ntru schim
barea fire, hotrtor 4icem c este mal pre sus de tot socotitorea n
elegere" (Vor. la ce adormii): '
Cu dreptate ns s'ar nedumeri cine-va aicea, cc dac to ace ce
2

59

n t r u a c e e a v r e m e Iari v o r o v e t e C o r i n t e n i l o r d e s p r e n
v i e r e , m c a r d e i nu atta c u r a t , p r e c u m a v o r o v i t n t r i
m i t e r e a c e a I-a, i acesta o face i n u v o r o v e t e a i c e a a a
c u r a t d e s p r e n v i e r e , p e n t r u c a s n u s e s o c o t e s c c s o
c o t e t e n c n e n d r e p t a i ntru a c e s t a d o g m , i c p e n t r u ac e e a a r fi a v u t t r e b u i n Iari a le v o r o v i i p e n t r u a c e s t a p e
l a r g . I a r l o c a p m n t e s c al c o r t u l u i n u m e t e p e t r u p ; n u m i n du-1 n s p r e a c e s t a cort, a r a t c e s t e v r e m e l n i c i c u l e s n i r e
d e a s e t o p i , cci' acest-el v r e m e l n i c i l e s n e t o p i t e s t e i c o r
t u l . C c i m c a r d e i odihnele c e l e d i n c e M a l e d r e p i l o r s e
n u m e s c d e m u l t e or i c o r t u r i , i n u .prost c o r t u r i , ci c u ad u g i r e c o r t u r i vecnice, p r e c u m d i c e sfinitul L u c a : F a c e i - v
v o u p r i e t e n i din m a m o n a u a n e d r e p t e j ca c n d v e i lipsi, s
v p r i i m e s c p r e voi n corturile c e l e v e c n i c e ( L u c a X V I , 9 ) .
V e d n s c u m a p u s Pavel d u p r e r n d u a l p r e c e l e p r o t i v n i c e ,
c u c e l e p r o t i v n i c e , adec n locul l o c a u l J c e l u i d e p r e p
m n t , a p u s p r e cel ceresc, i n locul c o r t u l u i a p u s c a s a c e a
v e c n i c ; c r e s c n d ns lauda slavei, c a r e va s o ia t r u p u l
n o s t r u , l'a n u m i t p r e acela: c a s n e f c u t d e m n , i n u s p r e
o s e b i r e a t r u p u l u i acestuia, fiind-c i t r u p u l a c e s t v r e m e l n i c
e s t e n e f c u t d e m n . Sau s n e l e g i i a a : fiind-c c a s p r e
t r u p l'a n u m i t , p e n t r u aceea a a d a u s i p r e d i c e r e a : n e f c u t
d e m n , s p r e o s e b i r e a casei o m e n i l o r , c a r e n u e s t e n e f c u t
d e m n , ci d e m a n i l e dmenilor s e face, d u p - e C h r i s o s t o m . O r e
c a r i n s ( d i n t r e c a r e este i F o t i e , i T e o d o r i t , i sf. M e t o d i e
n c u v n t u l cel d e s p r e nviere), c a s fcuta d e m n d i c p r e
v i a a c e e a c e s e afl pre p m n t u l a c e s t a , i a r l o c a p r e t r u p ,
c a l t a e s t e c a s a , i alta cortul a c r e e a e s t e c a s a , i a l t a s n
t e m n o , al c r o r a este locaul n s u i t . D r e p t a c e e a , c e e a c e s e
d i c e , a c e s t - f e l e s t e : d a c se va s t r i c a viaa t r u p u l u n o s t r u c e a
d e p r e p m n t , c a r e se p d t e n u m i i f c u t d e m n , c c s e
au s nvieze (drepii adec) au s se fac un neam i nchipuii cu
un haracter de dumne4eesc chip, cum au - s se cunosc unul de
altul? C Dumnezeu i Christos are s se fac tote ntru to ntru acea slvit nviere a drepilor, precum a djs Pavel ntru cea nta ctre
Corinteni: Ca s fie Dumneceu tote ntru to"; i ar: Ci tote i ntru
to Christos" (Colas. III, 11). No ns deslegnc. nedumerirea acesta
rspundem cum c drepii atuncea vor cunote u i i pre ali, nu dup
haracterurile trupului celui din afar, ci. din descoperitorea putere a
dumne4eete lumini aceiea, cu care vor fi: mprejur revrsate i slvite
trupurile fericiilor acelora, ca precum au cunoscut Petru i lacob i
Ioan pre Mosi i pre Ilie n muntele Tabbrulu, cin descoperitorea p u
tere a neplsmuite tumin aceea ce a strlucit mprejur i pre Apostol
i pre prorocii acea, precum 4'ce Mar. Giigorie al Tesai., aa socotind
i no cicem, c i fericiii acea se vor cunote cu descoperitorea p u
tere a dumne4eete lumini, prin care snt cuprini de strlucire.
60

a l c t u e t e c a d e o r e - c a r e m n (cci p n e a , i vinul, i c e l e l-alte h r a n e a l e t r u p u l u i , p r i n l u c r a r e a m a n i l o r o m e n i l o r s e fac),


deci i v i a a n o s t r c e a d e a c e s t - f e l d e s e v a s t r i c a , v o m d o
b n d i a l t v i a n c e r u r i , n e s t r i c a t i n e f c u t d e m n , c a r e
nu a r e t r e b u i n d e l u c r a r e a m a n i l o r n o s t r e .

2. C de ac6ta suspinm, dorind a ne mbrca ntru


lcaul nostru cel din ceruri.

C a r e l c a d i c e a i c e a A p o s t o l u l ? T r u p u l cel n e s t r i c c o s ; l
d i c e n s p r e a c e s t a c e s t e din c e r i u , n u c d o r din c e r i u s e p o g o r , ci cc din c e r i u ia p r e D a r u l n e s t r i c c u n e l . D e c i a t t a n u
se cuvine a ne ntrista p e n t r u ispitele cele particularnice ale
t r u p u l u , n c t , cu t o t u l d i n p r o t i v , m a m u l t s e c u v i n e a s u s
pina p e n t r u - c nu n e d e s b r c m d e s v r i t i c u t o t u l d e t r u p u l
acesta striccos, p e n t r u ca s n e m b r c m cu acel n e s t r i c
cos i n e m u r i t o r . C p e n t r u a c e s t a p r i c i n , nici c o r t a n u m i t
p r e t r u p u l a c e l n e s t r i c c o s , ci l c a , c a p r e u n m a r m i t o r
i v e c i n i e
.

3 . Dac i dup ce ne v o m mbrca nu ne vom afla goi.


C a s n u s o c o t e s c h r i s t i a n i C o r i n t e n i , c t o a u s ia c e r e s c a . s l v i t n e s t r i c c u n e a t r u p u l u , p e n t r u a c e s t a d u p r e p r e p u n e r e a dis P a v e l a i c e a , c d e i n e - a m m b r c a n t r u n e
s t r i c c u n e , i a m lua t r u p n e s t r i c c o s , a t u n c e a nu n e - a m afla
g o i d e D u m n e d e s c a s l a v i a c o p e r e m n t , p e n t r u - c - n u a m
avea sluenia pcatului, cci to o m e n i i a d e c au s d o b n d e s c n v i e r e , n s n a t o i a u s p r i i m e s c i s l a v i c i n s t e ,
fr n u m a i ce d r e p t s l v i t o r , i d i n t r e a c e t i a ce d r e p i ; ar
ce-l-al t o n e c i n s t i t o r d e D u m n e d e u i p c t o i , c u n e c i n s t e
aii s s e s c o l e d i n m o r i ) .
2

4 . C ce ce sntem n cortul acesta, suspinm ngreuindu-ne, pentru-c nu vrem a ne desbrca, ci a ne m


brca, ca s se nghit cel muritor de via.
Fiind-c

greii

se

prea

cuvntul

acela

ce

l'a

dis ma

sus

*) Iar Teodorit djce c lca din ceriu pre nestriccune o a djs Pavel
i nu' a djs a ne mbrca, ci a ne ma mbrca, fiind-c nu ne von
mbrca cu alt trup afar~de acesta ce l purtm acum, ci acest stric
cos trup al 'nostru, pe de-asupra se" mbrac cu nestriccune, i as
avendu-o, ne mbrcm cu dnsul. Iar Dumneceescul Maxim aa tlcu
ete: Lca ceresc este deprinderea cea neptima dupre fapta bun
i cunotina cea ce nu are nic o gndire de rtcire, care s o lupte'
(Cap. XLIX din a cinca sut din Teologhicet).
) Pentru acea i Teodorit etice: Dec go numete pre cei golii d<
Dumnecjeesca slav, cu care Apostolul mpreun se rnduete, nvnd
i pre Corinteni i pre to omenii-a se smeri..
s

61

P a v e l , c s u s p i n m d o r i n d a n e slojbod d i n t r u p , cc m u l t
i n e g r i t e s t e i n e r e a i a p r o p i e r e a c e a r e sufletul c u t r u p u l ,
i o m e n i i cei m a m u l i s u s p i n i v o r n u c a s m d r , ci e a
s nu m o r ; p e n t r u acesta dice a c u m aicea n d r e p t n d cuvntul
cel d e m a i s u s , c n u s u s p i n m p e n t r u a c e s t a c a s n e s l o bodim
fiete-cum
d e t r u p u l n o s t r u , ci p e n t r u - c v o i m s n e
m b r c m c u el n e s t r i c c o s i s l v i t ; fiindc t r u p al n o s t r u
fiind; nic o d a t v r o i m a n e d e s b r c a d e e l , ci v r e m n u m a i s
n e s j o b o d i m d e s t r i c c i u n e a lui, c a s s e c h e l t u i a s c i s. s e "
p e r d s t r i c c i u n e a t r u p u l u i d e v i a , i n u n s u i t r u p u l , c c i
n u n e n g r e u e m c h i a r d e t r u p , ci p e n t r u s t r i c c i o s u l t r u p , a d e c
p e n t r u - c t r u p u l n o s t r u e s t e s l r i c c o s i v r e m e l n i c . D i n a c e s t e
c u v i n t e ns, c u t o t u l s e a s t u p g u r i l e e r e t i c i l o r ; c c i n u d i c e
A p o s t o l u l a i c e a p e n t r u alt t r u p , i p e n t r u a l t u l , a d e c c u m c altul e s t e t r u p u l , c a r e l e a c u m l p u r t m , i altul a c e l a c u
c a r e a v e m s n e m b r c m d u p n v i e r e ; ci d i c e d e s p r e s t r i
c c i u n e i n e s t r i c c u n e , c a d e c t r u p u l a c e s t a e s t e s t r i c c o s ,
a r a c e l a v a fi n e s t r i c c o s .
5 . Iar cela ce n e - a fcut p r e no spre nsui a c e s t a ,
D u m n e d e u este.
^ D u m n e d e i i , elice, e s t e a c e l a c a t e n e - a f c u t p r e no i n e - a
zidit p e n t r u n s u i a c e s t a , a d e c p e n t r u a n e face n e s t r i c c a ,
i n u a c u m i s'a p r u t p l c u t a c e s t a , ci d i n n c e p u t , i d i n
v e c , n c t c u a d e v e r a t i n e g r e i t a c e s t a s e v a f a c e . "
C a r e l e a i d a t n o u a r a v o n a D u h u l u i .
,
Voet, dice, hristiane, d o v a d c a v e m s n e facem nestric c o d u p n v i e r e ? I a t ii d a u i e i a l t a . C a r e ? C D u m ^
n e d e u d n d u - n e n o u e D u h u l cel Sfnt p r i n b o t e z , t o t o d a t
n e - a d a t n o u e i a r a v o n a n e s t r i c q i j n e l ; p e n t r u - c a sfinit p r e
suflet i p r e t r u p u l n o s t r u , p r e a m e n d d u e l e - a f c u t m a i
d u m n e d e e t , i m a d u h o v n i c e t i ,
fiind-c
ne-a slobodit d e
p c a t , d i n c a r e s e n a t e m o r t e a , i s t r i c c i u n e a . D r e p t a c e e a ,
fiind-c
n e - a d a t D u h Sfnt, a r t a t e s t e c n e - a s l o b o d i t d e
p c a t ; i fiind-c n e - a s l o b o d i t d e p c a t , a r t a t q a fcut n e
lucrtore pre stricciune; pentru-e stricciunea din p c a t se
nate, p r e c u m a m dis. D e c i cu u n chip ca a c e s t a D u h u l c e !
Sfnt e s t e a r a v o n a a nestriccufte, cei c e v a s fie ' ) . I n c
d u p r e alt chip se nelege a c e t a t c i d e v r e m e ce D u m n e d e u
din p a r t e a d a t n o u e p r e D u h y l c e Sfnt, c u a d e v r a t i ore-!
c a r e a r a v o n a n e - a d a t , n c t cel c e n e - a d a t a r a v o n a , a c e l a n e
Pentru acesta c i Mar. Atanaie: ,.C trebue striccosul acesta a
se mbrca ntru nestriccune, i mutifipM acesta a se mbrca ntru
nemurire; c ce ce port pre D u h u | lui Damne4eu, nestriccune porta,
c nestriccune este Dumne4eu" (Ea.Vrienie n Tom. I foea 214).
ce

va d a i t o t u l . D a r c u m n e v a d a t o t u l , d e n u a m a v e a a n e
face n e s t r i c c o i a n e slvi d u p r e s u f l e t i d u p r e t r u p ? D e
v r e m e c e fiind-c t u , h r i s t i a n e , ai l u a t a c u m n v i a a a c e s t a p u i
n u l i a r v o n a , n d j d u e t e c v e i l u a a t u n c e a i t o t u l n t r e g ;
i p r e l n g a c e s t a c e t i n e s t r i c c o s i n e m u r i t o r c u sufle
tul, a t u n c e a a s t e faci n e s t r i c c o s i n e m u r i t o r i c u t r u p u l .

6 . Indrsnind dar tot-de-una, i tiind c petrecnd


n trup, sntem deprtai _dela Domnul.
7.
-.jirla..xjjredi^;.'utnbilm,.nu prin vedere.
:8/N4j4uiny lns^.,i^i>e-TOiii , mai .bine a ne de
prta din trup, i a ne duce ctre Domnul ).
l

i cu a c e s t e c u v i n t e f o r m l u e t e i a d e v e r e a z A p o s t o l u l c e a
c e a d i s m a i s u s , a d e c c u m c n u p u r t m grij p e n t r u p r i
m e j d i i i p e n t r u m o r t e a t r u p u l u , p e n t r u - c p r i m e j d i i l e i m o r
t e a p r i c i n u e s c n o u e l u c r u l cel d o r i t , a d e c s l v i t n e s t r i c c u n e ,
p e n t r u c a r e i s u s p i n m , i p e n t r u - c p r i m e j d i i l e i m o r t e a , m a i
c u r n d n e d u c c t r e D u m n e d e u i s t p n u l . D e c fiind-c t o t d e - u n a n d j d u i m , i t i m c n c t v r e m e n e a f l m u n i i c u
trupul acesta, sntem desprit? d e D u m n e d e u , p e n t r u acesta
nu n e t e m e m nic d e g d n e , nic d e v r m a i i , nic d e - m 6 r t e .
V e d ns, o c e t i t o r u l e , n e l e p c i u n e a lu P a v e l ! p e n t r u c a
a s c u n s n u m e l e m o r e , a p u s n s d e s p r i r e a t r u p u l u i i u n i
rea cu D u m n e d e u ; le-a p u s ns a c e s t e a p e n t r u a n u d o r i cine
va, i a n u s e a t r n a d e v i a a a c e s t a , fiind-c a c e s t a n e d e s
parte dela D o m n u l . A p o i pentru a nu dice cine-va: d a r c e ?
trupul ne d e s p a r t e p r e noi d e D u m n e d e u ? P e n t r u acesta nd r e p t e z c u v n t u l P a v e l i d i c e : C p r i n c r e d i n u m b l m , n u
prin v e d e r e . A d e c a i c e a n v i a a a c s t a c u n o t e m p r e D u m
n e d e i i , p u i n n s , i d i n p a r t e , c a p r i n o g l i n d i g h i c i t u r ;
c a c e s t a a r a t d i c e r e a : p r i n c r e d i n , i n u fa c t r fa, c
a c e s t a n s e m n e z d i c e r e a : n u p r i n v e d e r e ) . D e c fiind-c a2

*)_ Dicerea acesta anagoghicete o tlcuete purttorul de Dumne4eu Ma


xim '.cjicnd: S nstreinez din.trup cela ce se mut ctr deprinderea
cea cunoscetore din cea lucrtore, rpindu-se ca n nite nour de n
elegerile cele ma nalte, n aerul cel strevedut al teoriei, dup care totde-una va putea fi mpreun cu Domnul; i se nstreine4 dela Dom
nul cela ce nu pote nc fr de lucrrile cele dup simire a privi cu
curat minte nelegerile cele dupre dorin, i cuvntul cel simplu despre
Domnul fr de ghicituri nencpndu'l" (Cap. LIX al sutei a doua din
Teologhie).
*) Iar prea sf. i prea trezul Kalist, ma subire i ma teoreticete
tlcuete 4icerea acesta a Apostolului, n Cap. LIX din cele ne date la
lumin ale sale; c mparte acesta credin n d6ue i 4 '
&
credin este care se alctuete de. singur golul cuvnt, i are trebuin
de dovad, i alt credin este care nu are trebuin de deplin dovad
c e :

-63

c e s t e a a a s u n t , p e n t r u acesta b i n e - v o i m , a d e c m u l t d o r i m d e
a ei din t r u p u l a c e s t a striccios, i a fi u n i i c u D o m n u l ; i
nu a d i s c dorim s d o b n d i m n e s t r i c c u n e , ci a d i s l u c r u l
cel mai bun, c d o r i m a d e c s fim m p r e u n cu D o m n u l , p e n t r u
c a c e s t a e s t e m u l t ma m a r e d e c t n e s t r i c c u n e a .

9 . Pentru aceea i ne nevoim, or n trup petrecnd,


or eind din trup, s fim bine plcui lu.
T o t ceea ce se
b u n p l c e r e a lui
a n e , n s t r e i n a r e i
desprirea acesta

c a u t , dice, e s t e a c e s t a , ca s v i e u i m d u p
Dumnedeu, pentru ca s nu aud tu, hristid e s p r i r e d e t r u p , i s o c o t e s c c s i n g u r a
de trpp este destul d e a se m n t u i ; p e n t r u

a lucrului ce se crede, fiind-c nduplec pre cel ce crede din-ore-care


vederate lucruri, care credin se numete i nipostatnic; de pild:'
tu aucj c u n estor formluete n esturile i n pnzele sale, d o
bitoce felurite i osebite; acum tu de nu ve vedea esturile estorului
acelua, de nevoe a trebuin s ab credin, i s cred,! cu un. cuvnt
gol, c este estor ca acesta. Iar de s'ar ntempla a vedea i esturile
acelua, atuncea i fr a- spune ie altul cine-va, din privirea esture
aceea cunoti, c cu adeverat om a alctuit estura aceea; cc nic
de sine putea a se ese estura aceea, nic de vre un. alt dobitoc, fr
numa de om. Dec atuncea alt credin teoreticesc stpnete'pre su
fletul teu, mult ma deosebit dect cea dintu.
Asemenea nc i vederea n dou o mparte acesta sfnt i djce: '
C alt vedere se cice nipostatnic, cnd se djce ve vedea pre un
om c este rou la fa, lung la stat, msurai avendu- ochii, i obra
zul i nasul, i cele-l-alte ipostatnicet nsuiri. Este ns i alt vedere,
care se djce neipostatnic, precum este acea a esture acesteea, .ce o
am cjis ma sus, c nu a vecjut deadreptul faa lu, ci prin estura lu
au neles c are adec chip obtesc i peste tot cuprinztor omenesc
neipostatnic, ns teorindu-se ca fr de ipostasul omului acelua.
Dec to ce teoretici, (djce sf. acesta), cu credin umbl; i ved pre
DumneZeu cu vedere, nu nipostatnic, ci cu neipostatnic, i obtete
teoresit; cc DumneZeu mcar dei dupre fiin i dupre fire este
ma presus de tot vederea, i fel nu are, dupre lucrri ns i dupre
cele-l-alte DumneZeet avuii ale sale, se Zice c are chip gndit (sau
fel) i dumneZeesc cuvincos; cc de nu ar. avea Dumnecjeu nic cum
chip sau fel gndit, negreit nic frumusee se cuvine a se Zice c are,
nic fa, i dupre urmare, trebue a fi cu totul neveZut; ci fiind-c se
Zice c are frumusee, i fa, dupre urmare are i chip, chip ns, precum am Z's, gndit, bine ncuviinat, i prea vrednic de laud, i prea
slvit, i dttor de nspmntare sufletului, umplend mintea de lumin
gndit, i nelegere de DumneZeu dndu-; care i Manoe nlucindu-o,
-am perit, o femee, Zicea, pre DumneZeu am veZut". i Mosi acela ntru
acest chip vedea pre DumneZeu, precum este scris: gur ctr g u r vo
gri lu n vedere, i nu prin ghicituri, i slav o aii vZut" (Nomere XII,
8). Drept aceea, cu acesta pre b u n mprire a vedere! mpreun, se
nvoesc prea binejceea ce ci '
Pavel, c nu umblm prin vedere,
i aceea ce Zice DumneZeu c se arta lu Mosi n vedere n chip adec aevea, i nu .prin ghicituri..
. . .
;

ce

c e a

l
1

acesta d u p r e u r m a r e dice Apostolul, c, srguete-te hristiane


a t e d e s p r i d e t r u p i a t e d u c e c t r e C h r i s t o s b i n e a l e s , p r i n
p l c u t a lui D u m n e d e u v i a a t a n l u m e a a c e s t a .

i o. C to no trebue a ne arta naintea divanului


lui Christos.
A i c e a n s p m n t e z A p o s t o l u l p r e h r i s t i a n , c u a d u c e r e a am i n t e d e nfricoatul d i v a n u l a c e l a al lui C h r i s t o s , i c u c u
v n t u l c e d i c e , c s e c u v i n e i e s t e d e n e v o e a s e a r t a t o i
omenii naintea acelui divan. S nu socoteti, dice, hristiane,
c a t u n c e a a c o l o v o r fi z i d u r i i c o p e r e m n t u r , c a s t e a c o
p e r i i s t e d o s e t i , sau., c a d n c u l i n i m e p o t e s a c o p e r e
faptele sau gndurile o m e n i l o r ; nu, s nu socoteti a c s t a ,
p e n t r u - c t o t e , i f a p t e l e i c u v i n t e l e i g n d u r i l e aii s s e
arate.

Ca fiete-carele s Ia dupre cum a fcut, cele ce au


lucrat prin trup,, sau bine sau ru.
C u a c e s t e c u v i n t e P a v e l , p r e l u c r t o r i i d e f a p t a b u n i p r e
ce c e s e n e v o e s c , face a i b b u n e n d e j d i , p e n t r u - c ac e t i a a u s a d e l a D u m n e d e u r s p l t i r i l e n e v o i n e l o r i ale
f a p t e i b u n e a lor, Iar p r e ce l e n e i i f a c e o s r d u i t o r , c u frica
o s n d i r e ! i a m u n c e . A d e v e r e z n s t o t o d a t c u c u v i n t e l e ac e s t e a i p r e n v i e r e a t r u p u r i l o r d i n m o r i , p e n t r u - c t r u p u l c e l
c e a slujit p r e suflet ori la f a p t e l e c e l e b u n e , or la c e l e r e l e , n e
g r e i t i a c e s t a a r e , s a u s s e n c u n u n e z e , s a u s s e m u n c e s c .
D e c i din a c e s t e c u v i n t e a l e A p o s t o l u l u i s e a s t u p g u r i l e e r e t i c i l o r , c a r e d i c C t r a p u l n u a r e s s e s c o l e d i n m o r i . i
T e o d o r i t n c elice: D r e p t fiind j u d e c t o r u l , p o t r i v i t e v a d a
r s p l t i r i l e f i e t e - c r u i a ; d u p r e c e l e c e s'aii l u c r a t d e el n v i a ;
a a r t a t n s t o t o d a t i p r e s u f l e t e l e c e l e c e s e v o r c i n s t i
ir-pre c e l e c e s e v o r " m u n c i , "c m p r e u n - c u t r u p u r i l e l o r u
i v o r l u a r s p l t i r i l e , - V e d i i - d i c e r e a : D a c n u m a i n v i a a
a c e s t a s n t e m n d j d u i n d n C h r i s t o s (T C o r i n t e n i X V , 19), n
s u p t n s e m n a r e a e.

I I . tiind dar frica lu Dumnedeu, pre dmeni ndu


plecm, ar Iul Dumnedeu artai sntem; ndejduesc ns
c i ntru contiinele vostre sntem artai.
F i i n d - c t i m , d i c e , n f r i c o a t u l d i v a n u l . a c e l a al lu D u m n e
d e u , p e n t r u a c s t a f a c e m t o t felul d e c h i p u r i , p e n t r u c a s n u
smintim pre vre un om, c acesta nsemnz 4 i
P
o m e n i n d u p l e c m , n l o c d e , s m i n t e l e l e le v i n d e c m i r i d i
c m d i n m i j l o c p r i c i n i l e c e l o r c e s e s m i n t e s c , cc m c a r d e i
a m d i c e c nic u n rii f a c e m , d n d n s p r e p u s c l f a c e m ,
n e g r e i t n e o s n d i m , d a c , p u t n d n d r e p t a p r e p u s u l i p r i c i n a
c e r e a :

Tom;

n.

65

r e

5.

s m i n t e l e i n o n u am n d r e p t a . I a r lu D u m n e d e u s n t e m ar t a , i a c e l a tie cum p e t r e c e m , c c p r e D u m n e d e u nu.- s e


c u v i n e a-1 n d u p l e c a i a-1 n c r e d i n a , c c el n e tie p r e n o i
i nu s e s m i n t e t e pentru n o ; i n u n u m a i lu Dum'necleu sn
t e m . a r t a i , ci i voue, fiind-c i vo f o r t e b i n e tii, t o t vi
a a n o s t r i faptele nostre, i d a r n u s e c u v i n e a c u t a n o
s, v e n c r e d i n m despre a c e s t e a , p e n t r u - c vo i:,u v e s m i n ti d e n o .
..-..'"

12. C nu ne recoirienduim vdue pre nine ar, ci


prilej dnd ydue de laud pentr. no.
;

A d e s e o r i l e p d prepusul d e a s e a r t a c s e l a u d A p o s t o l u l ; p e n t r u acesta i a i c e a d i c e , c.' a c e s t e c u v i n t e l e - a m


dis, n u p e n t r u c a s ne r e c o m e n d u i m , a d e c p e n t r u c a s n e
m r i m i s n e l u d m p r e n i n e , ci c a v o u e s. v e d m p r i
cin d e a v e l u d a i a ve m p o d o b i p e n t r u n i n e c t r e m i n c m n o - a p o s t o l , c a r e ne clevetesc i r e n o j i n e p r i h n e s c .

Ca s avei ) ctre ce ce. se laud . n fa i riu "m


inim.
1

P r i l e j , d i c e , d m voue h r i s t i a n i l o r , cu a c e s t e a c e d i c e m , c a
s a v e i , a v e l u d a pentru no, c t r e m i n c u n o - a p o s t o l , car n
fa n u m a i s e l a u d , adec c l u p r e a r t a r e i n faa o m e n i l o r ,
i n u d u p r e a d e v r prin f a p t e ; c c i acest-fel e r a u a c e t i a , f o r m
p r e din a f a r i masc "de e v l a v i e a v n d , i a r d i n l u n t r u n in i m nici un b i n e avend. i v e d q A p o s t o l u l p o r u n c e t e C o
r i n t e n i l o r a nu s e luda t o t - d e - u n a , ci c n d s e v o r l u d a m i n
c i u n o - a p o s t o l i a c e a i se v o r n l a p r e s i n e .

13. C or de ne-am uimit, lu Dumnedeu, or de sin-,


tem ntreg-nelep, v6ue ). .
......
2

N o A p o s t o l i , dice, dei d i c e m c e v a "mare i n a l t p e n t r u


n i n e (c u i m i r e a c e s t a o n u m e t e , p r e c u m i a i u r e a a c e s t a
o n u m e t e n e b u n i e , H-a C o r i n t . X I , 2 1 ) , p e n t r u D u m n e d e u o
d i c e m a c e e a i o facem, p e n t r u c a s . n u n e d e f i m a i vo i
s v o s n d i i , socotindu-ne p r e n o i d e n i m i c a n e v r e d n i c i ;
i a r d e cjicem ce-va s m e r i t i m i c p e n t r u n o , a c e s t a o d i
c e m i o f a c e m p e n t r u vo, a d e c c a s v n v a i vo d e l a
n o a fi s m e r i i cugettori; c n t r e g n e l e p c u p e p r e s m e r i t a
c u g e t a r e o a n u m i t , dupre T e o d o r i t . S a u i d u p r e a l t c h i p s e
:

") Lipsete aicea Zicerea a ve luda, ?4ec: Ca s ave a ve luda",


precum' tlcuete sfinitul Teofilact.
, I
.*) i aic iari form de lips ntre'buinez Apostolul, i din afar"
se nelege: C cea desvrit acesta este, dupre neleptul Fotie, c ori
de ne-am eit de sine-ne, pentru DumneZeu am eit; ori de sntem ntrgi nelepi, pentru vo sntem nelepi
-

66

nelege acesta, d e p r e p u n e cine-va a d e c c no s n t e m ei


din m i n t e , c c i d i c e m o r e - c a r e m a r i p e n t r u s i n e - n e , n o i n d j
d u i m s l u m d e l a D u m n e d e u p l a t a p e n t r u p r e p u s u l i p r i h n i r e a a c e s t a ; i i a r i d e s o c o t e t e c i n e - v a c a v e m m i n t e n
t r e g i s n t o s , a c e l a d o b n d e t e folosul c a r e s e p r i c i n u e t e
din n t r e g n e l e p c i u n e a v o s t r , i d i n s t a t o r n i c i a m i n e ; s e
n e l e g e n s a c e s t a i d u p r e a l t c h i p ; | d e s n t e m n o i n e b u n i
ei d i n m i n t e , p e n t r u D u m n e d e u s n t e m n e b u n i a c e s t - f e l ,
p e n t r i ? c a s v e n f i e m i s vS p r o a d u c e m p r e v o i la D u m qfpptyp n e h u h i - . n s i .eit d i n a i n t e e r a P a v e i , n u c u n e b u
nie p r i h r i i t , ci n e b u n i a l u d a t i fericit, a d e c c u n e b u n i e i
e i r e d i n sine e r o t i c e s c ( a d e c i u b i t o r e s c ) ; f i i n d - c a t t a m u l t
d r a g o s t e a v e a c t r e D u m n e d e i i d e t r e i o r i fericitul a c e s t a , n
c t e r a m u l m i t d e d r a g o s t e a lui D u m n e d e i i i c u s i n g u r i u
b i t u l s e u D u m n e d e u v i e u i a , i t o t a f a r a d i n s i n e fiind i p r i n
d r a g o s t e s ' a m u t a t t o t c t r e D u m n e d e u ; i n u m a t vieuiaviaa
sa, ci v i a a lu D u m n e d e u c e l u i i u b i t d e e l , c a p r e a m u l t e r o t i c e s c i I u b i t o r e s c . P e n t r u a c e s t a i d i c e a : I a r viez n u d e
a c u m e u , ci v i a z n t r u m i n e C h r i s t o s ( G a l . II, 2 0 ) ) . D e c d e i
n e - a m u i m i t , a d e c n e - a m f c u t a f a r d i n s i n e - n e , n e g r e i t lu
D u m n e d e u n e - a m uimit, a d e c p e n t r u D u m n e d e i i n e - a m fcut
unii c a a c e t i a , i p e n t r u i u b i r e a c e a c t r D u m n e d e u i c o vritorea d r a g o s t e .
3

14. C dragostea lu Christos ne ine pre no, judecnd


') Iar Fotie 4 ' i
de vreme ce ma s u s a 4 i Apostolul: ndejduesc c i n contiinele vostre snt artat", i: C nu ar pre ni-ne,
ne recomenduim", c nu avem trebuin de recomendaie ctre vo; pen
tru acesta dupre urmare 4'ce: C or de ne-am eit din simiri pentru
Dumne4e; adec de ar 4ice cine-va, pentru-c sntem ei din sine-ne,
acesta st la Dumne4eu s o judece, i nu la vo; fiind-c precum a
4is n Trimiterea cea dintu: Mie puin mi este a me judeca de vo,
c cela ce me judec pre mine, Domnul este"; i ar: de ne socotim
de cine-va c sntem ntregi nelepi i avem minte ntreg i sntos,
vo ma ales ma mult dect ce-l-al, trebue a o socoti acesta" c avem
minte sntos, cc. vo snte pecetea Apostolie mele, i vo ma bine
ti dect ali cele ale mele; pentru aceea se cuvine nu numa vo acesta a o socoti, ci i ctre mincuno-apostoli a o spune i a ve luda
cu acesta.
) Aceste cuvinte ns le-a adunat sfinitul Teofilact dela ceresca pa
srea aceea, dela Ariopag. Dionisie 41c, care 4iee: Dumne4eesca Iubire
este i umitore, nelsnd pre Iubitorii ei a fi ntru sine, ci ntru cele
ce iubesc... Pentru aceea i Mar. Pavel, stpnit fiind, de dumne4eesca
iubire i prin umitorea putere mprtindu-se de el cu ndumne4eit
gur 4icea: C nu ma viez eii, ci ozz ntru mine Christos ca u n adeverat iubitor i eit din sine, precum nsui 4iee (aicea adec n 4'"
cerea de ma sus), lu DumneZeu, i nu viaa s a vieuindu-o, ci viaa celu
iubit dc el, ca o forte iubit (Cap. IV, despre dumne4eetile numiri).
ce

c a

67

no acesta, c,
fost murit, i
1 5 . Ca ce
ce pentru to

dac unul pentru to a murit, to daf.au


pentru to a murit,
ce viaz, s nu mal vieze loru-, ci celua
a murit i s'a sculat.

Iubirea, d i c e , c e a a r t a t D u m n e d e u c t r e n o , a c e s t a n e
s t r n g e i n e n d m n a n e p r i m e j d u i p e n t r u D u m n e d e u ; fiind-c
am j u d e c a t i a m s o c o t i t a c s t a b i n e i n e l e p e t e , cc, f i i n d - c
Christos a murit p e n t r u toi drneni, a r t a t e s t e c toi no e r a m
mori i peri, i p e n t r u a c s t a C h r i s t o s a m u r i t p e n t r u t o
ce m o r i i p e r i , c a s n e fac vil pre t o i -noi. D e c f i i n d - c
Christos n e - a f c u t vii, p e n t r u a c s t a n u m a i s n t e m d a t o r i a v i
eui ntru sirie-ne, ci a v i e u i n t r u C h r i s t o s , p e n t r u c a r e a v e m
i v i a a ) ; c a r e l e n u n u m a i a m u r i t p e n t r u n o i , ci i a n v i a t
p e n t r u n o i , a d e c p e n t r u c a s s u e la c e r i u p r g a i n c e p
t u r a n d s t r , a d e c o m e n s c a fire a s a i p r i n a c e e a s n e s u e
i. p r e n o i t o i . C c i c e t r e b u i n e r a alt-fel a s e sui C h r i s t o s
n ceriii, d a c n u u r m a a n e sui i no a c o l o ? D r e p t a c e e a , i
p e n t r u - c a m u r i t C h r i s t o s p e n t r u n o i t o i , i p e n t r u - c n e - a
fcut p r e n o i vil, i p e n t r u - c a d a t n o u a r v u n a n e s t r i c c u ne, p e n t r u t o t e a c e s t e a s n t e m d a t o r i s v i e u i m n t r u C h r i s t o s
i nu n t r u p o f t e l e n o s t r e .
1

16. Pentru aceea noi de acum pre nimeni tiind dupre


trup.
D e v r e m e ce to, dice, ma n a i n t e s'au o m o r t d e ctre p c a t ,
ar n u r m s'aii f c u t vii d e c t r e C h r i s t o s , p r i n sf. B o t e z , p e n t r u
a c e s t a cu d r e p t a t e , nic p r e u n u l , d i c e , d i n t r e c r e d i n c i o i i h r i
stian, n u ' l t i m m a i m u l t c v i a z d u p r e t r u p , a d e c d u p r e v e
c h e a i t r u p s c a p e t r e c e r e ; c c i , d e v r e m e c e t o h r i s t i a n i a
d d u a o r s ' a u n s c u t d e c t r e Sf. D u h , p e n t r u a c e s t a d u p r e u r
m a r e i t o s e c u v i n e s v i e z e o n 6 u i d u h o v n i c e s c a v i e u i r e .
.') Din cuvintele acestea ale Apostolului, .richee Mar. Vasilie o datorie,
ce au hristiani cnd se mprtesc cu dumne4eetile taine; cc cei ce
se mprtesc vestesc mortea Domnului prin mprtire, cum djce acesta Pavel ([-a Cor. XI, 26). Iar mortea Domnului s'a fcut pentru
ce ce se mprtesc, i de obte pentru toi omenii, dupre Zicerea de
ma sus a lu Pavel, c adec, dac unul pentru to a murit, to dar
au fost murit. Dec ce ce se mprtesc datori snt s arate pentru dra
goste, i pentru credin, i pentru poruncile lu DumneZeu p n la morte
ascultare; i s nu ma vieze deacia lume, i pecatulu i loru-, ci sin^
gur acelua cu carele s'au mprtit, adec lu DumneZeu, celu ce pen
tru dni au murit i s'au sculat; dupre n s u i Pavel ar: Ca ce ce
viaz, ^ i c e , s nu ma vieze loru, ci celua ce pentru dni a murit i
s'a sculat" ; i acesta o Z i sfntul c este dogm predansit de Pavel
(In cuv. c se cuvine cel ce a d o u a or s'a nscut prin botez a se hrni).
c e

I a r d e i a m c u n o s c u t p r e C h r i s t o s d u p r e t r u p , ci

acum

nu ma cundtem ).
C u a c e s t e c u v i n t e a r a t A p o s t o l u l c h r i s t i a n i s n u m a vi
e u i a s c d u p r e trup., ci d u p r e D u h , la a c e s t a aii n c e p t o r p r e
Christos. Dec dice, c, m c a r dei Christos ntru o v r e m e e r a
d u p r e t r u p , m a i n a i n t e d e n v i e r e , ci a c u m n u m a e s t e d u p r e
t r u p . D a r c e s ' a f c u t ? A i i d o r a l e p d a t t r u p u l . Ba, s n u fie!
p e n t r u - c p r e c u m s'a suit n c e r i u , a a a r e s i v i e , p r e c u m
au d ' Anghelii c t r e A p o s t o l i ; s'a suit d a r cu t r u p , apoi cu
a c e l t r u p a r e s i vie i n t r u a d o u a v e n i r e ; p e n t r u c e d a r d i c e
acesta aicea A p o s t o l u l ? C u m c noi, dmeni cei goi a t u n c e a n e
d i c e m c s n t e m vii d u p r e t r u p , c n d n e aflm n p c a t e i n v o i l e
t r u p u l u , i a t u n c e a n e d i c e m c n u v i e u i m d u p r e t r u p , c n d n u
p c t u i m . I a r C h r i s t o s s e elice c a v i e u i t d u p r e t r u p , c n d v i
e u i a m a n a i n t e d e n v i e r e d u p r e n e p r i h n i t e l e i n e v i n o v a t e l e
p a t i m i ale fire, a d e c m n c n d i b n d i f l m n z i n d i n s e t n d ,
i d o r m i n d i o s t e n i n d . I a r a c u m s e d i c e c n u v i e u e t e d u
p r e t r u p , a d e c c u m c s ' a s l o b o d i t i d e p a t i m i l e c e l e m a s u s
a r t a t e n e p r i h n i t e i n e v i n o v a t e ale fire; i n i c i m n n c , nic
b e a , nic n s e t e z , nic d d r m e , nici o s t e n e t e , i c u m c a r e t r u p
n e p t i m a i n e m u r i t o r ) ; d a r p e n t r u c e a l e p d a t D o m n u l p a
t i m i l e a c e s t e a ? N e g r e i t c a s n e n v e e i p r e no h r i s t i a n i a
u r m a lu, i a n u v i e u i m a m u l t d u p r e t r u p , a d e c c u p c a t e ,
i c u voile t r u p u l u , ci d u p r e D u h , a d e c c u f a p t e b u n e , i p r e
lng acestea, d u p ce n e v o m scula din mori.
1

") Dicerea acesta afegoricete o tlcuete purttorul de DumneZeu


Maxim: nceptura t prga a nveture omenilor, cea ctre b u n a cinstire
de DumneZeu aa fire a se face ctre trup c cu slov ci nu cu duhul,
dupre nta-prolovire a nostr spre buna cinstire de DumneZeu vorovirn. i din parte sporim cu duhul i pre grosimea graiurilor vedendu-o
cu teoriile cele ma subiri, dupre ct se pote omenilor, cu curenie ajungend la curatul Christos, spre a putea no Zice dupre Mar. Apostol:
Dei am cunoscut dupre trup pre Christos, ci acum nu'l ma cunotem,
adec pentru sempla rirosvolirea mine ctre cuvnt, fr de coperemnturile cele asupr- dela trup pre cuvnt "cunOscendu-l, sporind no Spre
slava celua unuia nscut dela- Printele seu (Cap. LXI, suta a doua din
Teologhie).
,
"
) i Climent nc Stromateul, ntr'o' unire.Zice~precum la no dupre
trup este (adec se <me), c este n pecate, i afar de pecate, nu du,pre trup; aa i 'ia Christos dupre trup (se Zice) cnd s e afla n patimile
cele fireti i neprihnite; ar cnd nu este ntru acelea (se Zice) nu du
pre trup i precum Christos, cf'ce, a scpat de acelea, aa i no (Stromat.
Cart. a 4-a, 1). Iar Teodorit dice, nvendu-ne, c cu stpnesca morte
s'a stricat mortea, apo nic pre un om l tim muritor; c dac nsu
stpnul Christos ptifrla avendu- trupul, ci dup patim l'a fcut pre
el nestriccos i nemuritor.
!

69

17- Dec dar, or-carele s'a fcut ntru Christos, fp


tur nou este.
'
Ori-cine, dice, a credut m Christos, acela d e aceea a venit,
n t r u a l t f p t u r , i s'a fcut zidire n o u ; d e u n d e nu; s i n t e m
d a t o r i m a m u l t no hristiani s v i e u i m n v e c h i t a d e p e c a t e
v i a a a c e e a a v e c h i u l u i Adaan, ci n o u a v i a a lu A d a m c e l u
n o u , a d e c a lui C h r i s t o s D u m n e z e u l u i n o s t r u ) .
) Pentru acesta i Mar..Vasilie prea potrivit a'djs aceste vrednice de
lud: Dec Domnul gtindu- ne.pr.e, no ctre viaa cea din nviere, p u n e
'"'IfmitTte tat; evanghelicesca petrecere,$re nemniere, pre nepomenirea de
ru, pre necderea n iubirile de ndulciri i pre neubirea de argint chi
pul leguindu-l; ca, cele ce vecul acela le are dupre fire, acelea no
ma nainte apucnd de voea nostr, s le isprvim. Decide ar'd,ice cine-va
hotrnd, c Evanghelia ar fi pronchspuirea a viee cei din nviere, mi
se pare c nu ar grei mprotiva cuviinei (Cap. XV, despre Sf. Duh).
Iar neleptul Fotie acesta tlcuindu-o _dice: Dic Elinii, i Iudeii: ce se
flete Pavel cicend: Iat s'aii fcut noue tote? Or carele s'aj fcut n
Christos este noue zidire?" Eu <ice nimica ye4 n o u ; no ns rspundem
(Fotie): nu a och ca s le vecji acestea.... Iar de voet, a aminte'.cum
se fac tote noue. Zidire se 4 '
Scriptur, nu numa aducerea din ne
.estime n a fi, ci i prefacerea cea din estime spre ma bine a fi; a zi
dit Dumnezeu ceriul;, acesta este c a fcut din ceea ce nu era; zidete
i cnd pre omul cel ru l face, bun.; ,aicea a zidi este dTh lucruri pre^.
facerea spre ma bine. i asculta pre. David 4'cend: c de vreme ce el I
i inima lu era zidit, s'au fost spurcat ns cu preacurvia i zu uci
derea, i se povrnea sprexstriccune., rog pre Dumne4eu i cjice: mi
nim curat zidete ntru mine, Dumne4eule", nu cc ma nainte nu avea
inim, nic despre fiina inimii 4ice,, ei despre ma buna vieuire ceea ce
mpodobete pre inim.... aa cu'cva'se. .zidete ntreg nelepi, aa mi
lostiv, rpitorul; aa lupul se preface-n 6e, i coroiul n . p o r u m b ; dou
zidiri snt: pentru aceasta i. scl'dtoea (adec durnne4eesc1.il botez),
zidire se 4 i , c desbrcndii-ne de omul cel vechu, i mbrcndu-ne
ntru cel nou, cel noit dupre chipul cejlu ce l'a zidit. Veq c este zi
dire nou? C ce folos ar fi mie de. s'ar face-ceriul nou, i pmntul
nou, i eu m'am nvechit n pcate?. Ceriul este cas, ar eu cel ce m'a
afla petrecnd ntr'nsul fiind bol.aav; ds ar intra doftor n casa bolna
vului, i bolnavul adec nic o purtare de. grij ar priimi, iar doftorul ar
nlbi pereii", i cu aur ar scrie produl casei ore nu a djce lu|: ornule,
ridic pre bolnav; ce mpodobeti casa? Ajut celu ce zace; i Christos
a intrat n lumea acesta, ntru care a aflat pre, .firea mea zcnd de bc-l,.
i spre vindecarea acetia tot nevoina o priimte i noete pre fire
i o ndreptez. Dec ce prihnet prs doftorul, c nu le face acestea,
i pre Christos ar l supui p'rirrnire, cc le face acestea? Aa au
trecut cele vech; aa tote s'au fcut '-n'oui;[ aa, este "Zidire i fptur n o u
(186 din Amfilohic. ntrebri). Tote aces.ea le-au adunat neleptul Fotie
dela dumne4eescul Chrisostom, care se cuprind n tomul 8 al lu Chrisostom, eite din tiparul din Veneia, k. loca 148. nc i Mar. Vasilie
(Jice a a : De s'ar d,ice v r e o zidire cea; a doua or mpodobit aicea,'
spre ma bine dintru ce ce au c4ut n pcate. C se 4ice i aa dupre
obiceiul Scripturei;. precum cnd 4'ce-Pavel or-carele s'a fcut n. iisus
Christos zidire nou este (Cap. XIX, despre Sf. Duh).
1

c e

111

c e

70

Cele vechi au trecut; iat tote s'au fcut nou.


C a r e c e l e v e c h i ? i c e l e a l e p c a t u l u i , i o b i c e i u r i l e E v r e i l o r ;
p e n t r u - c i p c a t u l c e l v e c h u a t r e c u t , i sufletul n o s t r u s ' a f
c u t n o u , i t r u p u l n o s t r u s'a fcut n o u prin d u m n e d e e s c u l b o
t e z . i a r c e l e v e c h i ale E v r e i l o r aii t r e c u t i s ' a u f c u t t o t e
n o u la n o h r i s t i a n i ; n l o c u l l e g e , la n o s ' a u f c u t E v a n g e lia; n locul I e r u s a l i m u l u i , c e r i u l , n l o c u i b i s e r i c e cei s i m i t e ,
c e a rqa d i n l u n t r u a c a t a p e t s m e cei g n d i t e , n t r u c a r e s e afl
d u m n e d e e s c a T r e i m e ; n l o e u l t e r e m p r e j u r , b o t e z u l ; n Io-,
cui m a n e i , t r u p u l iui '.'Christos; 'n.-locul a p e i cei d i n p e t r a c e a
v r t d s ) , s t p n e s c u l s n g e ; n locul t o i a g u l u i lu Mosi saii al
lu A r o n , e s t e c r u c e a ; n locul m i e l u l u i , e s t e F i l u l lu D u m
n e d e i i ; i n l o c u l c e l o r - l - a l t e v e c h i , s n t la n o d a r u r i l e c e l e
n o u ale E v a n g h e l i e i .

18. i tdte dela Dumnedeu, cel c e n e - a mpcat pre


no c u sine prin Iisus Christos.
Tote aceste
dat nou dela
n o i cu siriei,
prin mijlocirea
ci D u m n e d e u
Fiulu sii.

daruri, dice, ce le-am luat no hristiani, s'au


D u m n e z e u i P r i n t e l e , c a r e l e n e - a m p c a t p r e
p r e cei c e e r a m m a n a i n t e v r m a i a lu,
F i u l u l s u , c c i n o i n u a m n z u i t la D u m n e d e u ,
n e - a c h e m a t la sine, p r i n m o r t e a u n u i a n s c u t

i a dat noue slujba mpcre.


O a d n c d e m i l o s t i v i r e a l lu D u m n e d e u ! C a t r i m i s D u m
n e d e i i p r e F u l sii s o l i t o r i m i j l o c i t o r , c a s n e m p a c e p r e
n o o m e n i i cu P r i n t e l e sii
V e d e n d ns p r e Fiul seu c
s e j u n g h i e d e nii o m e n i i a c e a , p e n t r u al c r o r a folos s ' a
t r i m i s p r e p m n t , a c e l a Fini., u n u l n s c u t al sii, n u s^a ma
n i a t , nic a t r e c u t c u v e d e r e a p r e o m e n i , p r e c u m e r a c u d r e p t u l ,
ci s l u j b a a c e s t a a m p c r e m e h i l o r . cu D u m n e d e u , o a d a t ,
) Pentru acesta i purttorul de DumneZeu Maxim a c}is: c acesta
este Evanghelia (adec Buna Vestire) lu DumneZeu, solirea.lu Dum.. heZeii i rugminte ctre omen prin Fiul cel ntrupat i a mpcre
ctre Printele, plat dnd celor ce se nduplec lu pre nefcuta D u m
neZeire; nefcuta ns DumneZeire Zic, pre ipostatnica strlucire, cea
dupre chip, care nu are facerea, cea negndit artare ntru ce vrednici.
Dice ns i Mar. Macarie: Hristiani cunosc pre suflet a fi ma cinstit dect
tote fpturile, ca singur omul s'a fcut dupre chipul i asemnarea lu Dum' neZei; at ceriul ct este de prea mare, i pmntul, i zidirile cele
ntru acestea cinstite i mar vasele lor! Iar omul ma cinstit este dect
tote vasele, fiind-c ntru acesta singur a bine-voit Domnul... Dec veZi-i vrednicia ta, (hristiane), cum et de cinstit, c ma pre sus dect
Ang'neli te-a fcut pre tine DumneZeu, cnd i nsui prin sine a
veni'i.pre pmnt spre solie i spre isbvirea ta (Vor. 15 cap. XLIV). Insu
acesta o Z ' i
Vor. 26, cap. I.
l

c e

- 71 -

d i c e , la no Apostoli, c a n o u m b l n d m p r e j u r n l u m e , i
p r o p o v e d u i n d Evanghelia, s - m i j l o c i m la r e v o l t a n i lu D u m
n e d e i i o m e n i , i aa s- a d u c e m lui D u m n e d e u m p c a i .

19. Pentru-c Dumnezeu e r a ) ntru Christos, lumea


mpcndu-o cu sine, nesocotindu-le lor pecatele lor.
1

A d i s ma sus c D u m n e d e i i n e - a m p c a t p r e n o c u s i n e ,
a p o i p e n t r u c a s nu dic c i n e - v a : i c u m D u m n e d e u i P r i n
t e l e p r e n o , ne-a m p c a t , d e v r e m e c e p e F i u l su. la t r i m i s ?
P e n t r u a c e s t a dice aicea P a v e l , c a a , p r e F i u l sii la t r i m i s ;
n s n u a c h e m a t p r e o m e n s i n g u r F i u l , ci P r i n t e l e p r i n
F i u l s u i ' Christos c h e m a " i m p c a l u m e a cu s i n e , c
a c e s t a n s e m n z dicerea n C h r i s t o s a d e c p r i n C h r i s t o s ; i
a t t a u b i r e d e o m e n a a r t a t c t r e o m e n , n c t , n u n u m a i
nu I-a m u n c i t p r e el, p r e c u m e r a c u d r e p t u l , p e n t r u - c a u o m o r t p r e Fiul, ci n loc d e a-I m u n c i , n c i s'a m p c a t c u
d n i i ; i nu n u m a a e r t a t p r e o m e n , ci nic p e c a t e l e lor c t
d e p u i n le-a s o c o t i t ; cc, n u m a d e a r fi c u t a t s o c o t e l a p e n t r u
p c a t e l e o m e n i l o r , n e g r e i t t o i o m e n i i a r fi p e r i t .

i puind ntitu no cuvntul mpcre.


N u n e - a m ' r n d u i t dice, no A p o s t o l i i , s f a c e m v r e u n l u c r u '
g r e u i n s r c i n t o r v o u h r i s t i a n i l o r , ci c a s l u c r m u n l u c r u
u o r i p r i c i n u i t o r d e b u c u r i e ; a c e s t a n s e s t e a v e m p c a
p r e voi c u D u m n e d e u ; c c i c a c u m a r fi d i s n o u e D u m n e d e u ; .
d e v r e m e c e omenii d e - a - d r e p t u l m i e n u m i s'a n d u p l e c a t , n i c i
Fiiulu m e i i , p e n t r u a c s t a v o i A p o s t o l i i a d e c , t r i m i i i m e i r
m n e i r u g n d p r e o m e n , p n c e I v e n d u p l e c a i v e
m p c a cu mine.

20. Dec pentru Christos solim, ca cum Dumrieceu


rugndu-se prin noi; rugmu-ve ntru Christos, mpcai-ve cu Dumnedeu.
P e n t r u C h r i s t o s , dice, a d e c n locul lu C h r i s t o s s o l i m i
mijlocim c t r e voi; cci m i j l o c i r e a c e e a c e v r a s o fac C h r i s t o s
c t r e vo, a c e s t a n o i A p o s t o l i i a m l u a t ' o a s u p r - n e a c u m i o
p r o a d u c e m v 6 u e ; i p r e c u m P r i n t e l e p r i n C h r i s t o s r u g a p r e
o m e n i s s e m p a c e cu s i n e , a a i . a c u m a s e m e n e a p r i n n o i
A p o s t o l i i , nsui P r i n t e l e v r d g s v m p c a i c u el. N u a
d i s n s P a v e l : m p c a i p r e D u m n e d e u c u . v o i , c i : vo m p c a i-v c u D u m n e d e u ; cci v o i s n t e c a r e v r m s i p r e Dum
n e d e u i v l u p t a i cu e l ; a r D u m n e d e u n i c i o d i n i o r ; v e
) Teodorit djce, c la Zicerea DumneZeu" trebue a se pune stigm;
apoi a se citi acesta n Christos adec, cum c DumneZeu era n. Christos
pe lume, mpcndu-o cu sine; c nsui Zice DumneZeul a tote, prin
Christos a fcut mpcrile cu omenii.
l

72

v r m e t e p r e v o , fiind-c e s t e D u m n e d e u i P r i n t e p r e a
i u b i t o r d e o m e n ; i c a c u m a r fi c r e r ) u t D u m n e d e u o m e n i l o r ,
cu a c e s t c h i p f a c e s o l i r e i m i j l o c i r e a a c e s t a P a v e l , c a s e r t e
o m e n i i p r e D u m n e d e u . O b o g i e d e n d u r a r e al lui D u m n e d e u
si d e c o m p o g o r r e !
' .
1

2 1 . C pre cela ce nu a cunoscut pecat, pentru no


pcat l'a fcut, ca no s ne facem dreptate a lu Duriinedeu ntru dnsul.
P e n t r u c a s n u $\c t o t e c e l e - l - a l t e b u n t i , d i c e , i f a c e
rile d e b i n e c e v ' a fcut D u m n e d e u , a d e c c c i voi ai n e c i n :
stit p r e F c t o r u l v o s t r u d e b i n e i c D u m n e d e i i n u v ' a o s n d i t
p e n t r u n e c i n s t e a a c e s t a c e I-a f c u t i c n s u i m a a l e s n t u
a voit s v m p c a i cu, e l ; d a r n s , d a c p e n t r u t o t e a c e s t e a
nu v r e i a v m p c a cu. D u m n e d e u , d r e p t e s t e i d e c u v i i n
m c a r a v m p c a c u el p e n t r u s i n g u r a c s t a f a c e r e d e b i n e
i h a r c e a f c u t v o u e ; i c a r e e s t e h a r u l a c e s t a ? a c e s t a , c
F i l u l lu, cel c e n u a c u n o s c u t p c a t , i c a r e l e e s t e n s i d r e p
t a t e a , p r e n s u i F i u l eii a c e s t a , d i c , l'a f c u t p c a t , i c a p r e uri
b l e s t e m a t i o m f c t o r d e r i i . C c i b l e s t e m a t e s t e , d i c e S c r i p
t u r a , t o t cel s p n z u r a t p r e l e m n (II L e g e / X X I : 3 ) . i Isaia
d i c e : i c u c e l fr d e l e g e s'a s o c o t i t ( C a p . X X X I I I , 1 2 ) .
N u a d i s n s P a v e l c P r i n t e l e a f c u t p r e F i u l sii p c t o s ,
ci c l'a fcut p c a t , c a r e l u c r u e s t e n c m a m a r e ) . D a r
p e n t r u c e s'a fcut a c e s t a ? P e n t r u c a n o s n e n d r e p t m
p r i n t r ' n s u l , n u d i n f a p t e l e l e g e , ci d i n D a r u l lu D u m n e d e u , c
a c e s t a e s t e d r e p t a t e a lui D u m n e d e u , c n d c i n e - v a s e n d r e p t e z c u D a r u l lui D u t t a e d e u , i c n d n u s e afl nic o n e c u r i e d e p c a t n t t ' n s u l . P e n t r u a c e s t a i P a v e l n u a dis c a
n o i s a v e m d r e p t a t e , ci c a i n o i s n e f a c e m d r e p t a t e a lu
D u m n e d e u , a r t n d cu d '
a c e s t a c o v r i r e a D a r u l u i lu
Dumnedeu.
(

c e r e a

CAP.

VI.

i. i mpreun lucrnd, i ve rugm ca nu ndeert


Darul Iul D u m n e z e u s'l priimi vo.
*) Ali ns aa au tlcuit: c ic pecat se Zice jertfa ce se proaduce
lu DumneZeu pentru pecate, dup Zicerea aceea a lu Osie ce se Zice
pentru preoi: Pecatele norodului meu vor mnca" (preoii adec, la
cap. IV stih. 8), adec jertfele ce se proaduc pentru pecate. Fiind dar
c i Fiul lu DumneZeu s'a proadus jertf lu DumneZeu i Printelui
seu pentru pecatele omenilor, pentru acesta 4 i Pavel c Printele a
fcut pre Fiul seu pcat, adec a bine-voit s se fac jertf pentru p
catele lume. Dice ns i Teodorit c slobod fiind de pcat, mortea
c e

73

m p r e u n l u c r m no Apostolii.;, d i c e , i c u v o , i c u D u m
n e d e u ; c u voi "adec, ca s ; v r a n t u i l , a r cu D u m n e d e u ,
p e n t r u ca s plinesc D u m n e d e u . - s i l u i t a . s a v o e , c a r e e s t e , c a
s v e m n t u i a s c ) ; i nu n u m a i ; m p r e u n l u c r m , ci i v e
r u g m n locul lui C h r i s t o s , p n la a d o u a v e n i r e a l u , i
p n c e . n e aflm n viaa a c e s t a . P e n t r u l . e e n s v e r u g m ?
C a s n u priimi a d e c n d e s e n P a r u l cel m a s u s a r t a t al
lui D u m n e d e u . C ce folos ;r fi d e n e - a m s l o b o d i t d e p e c a t e
Cu D a r u l lu D u l n n e d e i i , a p o i d e . f e n e v i r c a n d s t r s n e u m
p l e m , I a r i d e pcatele... a c e s t e a ? . C c <cu'., c h i p u l a c e s t a a r
s e face v r a j b n t r e no i n t r e D u m n e d e u ; i*apo D a r u l m
p c a r e ! lu D u m n e d e u p e c a r e F a m d o b n d i t , s e f a c e z a d a r n i c
i n d e e r t i nefolositor ) . P e n t r u a c e e a s n u s p c o t i , d i c e ,
c a c r e d e ntru D u m n e d e u . a c e s t a s i n g u r e s t e d e s t u l a v
m p c a c u D u m n e z e u , n u ; ci e s t e . t r e b u i n s a v e i n c i
via mbuntit.
1

2. C dice: n vreme priipiit te-am ascultat pre tine,


i n diua mntuire! am ajutat ie (Isaia X L I X , 8). Iat
acum vreme bine priimit; Iat acum di de mntuire.
Care este vremea cea bine priimit? A c e s t a a Darului E v a n
g h e l i e i , n c a r e v r e m e s'a fcut r t a r e a p c a t e l o r i d a r e a d r e p
t e a p c t o i l o r , a c e s t a e s t e v r e m e a c e a b i n e p r i i m i t , n
c a r e n e p r i i m e t e D u m n e d e u i n e a s c u l t i n e m n t u e t e ;
c n v r e m e a j u d e c a t e i a t u n c e a n u n e v a m a l a s c u l t a D u m n e pectoilor a suferit, ca s deslege pecatele omenilor, i acesta liumindu-se, care eram no, ne-a numi,t prs no ceea ce era el: c bogia
drepte o a druit noue.
') C dice Sf. Dionisie Ariopag: Voete ml mult dect tote prea
Dumneceesca ncepetorie, c'uvntresca mntuire att a nostr a ome
nilor ct i a sfinilor, celor ma pre sus de no cu fericire" (Cap. I. a bisericete Ierarhii). Conglsuit djce i Sf. Grigore al' Nisie: Voea ns
(a lu Dumnezeii) este mntuirea omenilor" (Cuv. IV la Tatl nostru).
) De aceea i Teodorit elice aa: Fiind-c a c|is Apostolul: pentru
Christos solim", de nevoe nva, cum c mpreun cu nii ce rugai
lucrez i ce ce solesc, ca ctigul .JCmneieesculu Dar s'l dobndesc, i s nu arate deart i zadarnic iconomia, via protivnic c u
acesta artnd". Iar Meletie Pigas #ice pentru aceea i Pavel poruncete
Corintenilor, s nu a darul ndeert, c se ntmpl acesta celor ce
nu arat potrivit via din partea, lor. i este acesta a nu cdea mpro
tiva, sau a lovi cu piciorul n boia. Deci ce ce nu rspund etre Duritne4ul cel ce- cham, i nu aduc sg{& din partea iqr, care acelea
snt nateri ale darului, pmnt credincos numai cernd spre odrslire,
nu se face darul zadarnic, precum se pote vedea la Apostolul, carete
preuind darul, i cu darul luqrnd, aciec lucrnd pre dar, ticea c. nu
s'a fcut ntru dnsul zadarnic, darul, j acesta este chemarea ceea ce
se (|ice sfnt (Despre hristianism., caii.- I-a). .
a

d e u , nici n e v a m a a j u t a , nic n e v a m n t u i . D e c , n t r u ac e s t v r e m e a D a r u l u i , s n t e m d a t o r i i n o a n e n e v o i p e n t r u
c a fim a s c u l t a i d e D u m n e d e u , i c u l e s n i r e s n e n o r o c i m
d e b u n e l e r s p l t i r i i d e c u n u n i l e c h e m r e ceii d e s u s . P e n
tru acesta a dis Mar. Vasilie: A c u m este v r e m e b i n e priimit,
dice Apostolu, a c u m d i - d e m n t u i r e , aqesta e s t e vecul p o
c i n e i , ar a c e l a al r s p l t i r e ! ; a c e s t a al l u c r r e , a r a c e l a al
d r e de, p l a t ; a c e s t a al r b d r e , a c e l a 'al m n g e r e ! a c u m
D u m n e d e u este: a j u t o r "a1 c e l o r ~ee s e n t o r c d i n x a l e a c e a rea.,
a t u n c e a nfricoat- i n e a n t g j t c e r c e t t o r v a fi al " o m e n e t i l o r
l u c r r i i g n d u r i ; a c u m ' d o b n d i m n d e l u n g r b d a r e , a t u n c e a
v o m c u n o t e d r p t a j u d e c a t , c n d n e v o m s c u l a , uni a d e c
s p r e m u n c a v e c n i c , Iar alii s p r e v i a a v e c n i c , i v a l u a f i e t e c a r e l e d u p r e f a p t a s a (In p r e c u v n t a r e a h o t r r e c e l o r p r e l a r g ) .

3 . Nic o mpedecare ntru nimic dnd, ca slujba nos


tr s nu se prihnesc ).
1

F i i n d - c ma sus a dis A p o s t o l u l , c no m p r e u n l u c r m
cu D u m n e d e u i y e r u g m p r e vo, a c u m d i c e , i c u c e c h i p
m p r e u n l u c r e z i r o g , . a d e c p e n t r u - c v i e u i m n o A p o s t o l i ,
fr a d a v r e o m p e d e c a r e i s m i n t l . P o v e s t i n d n s A p o s t o l u l
v i a a sa, n r n d u a l d e p o v e s t i r e , s f t u e t e p r e cei-l-al h r i s
tian a p r i v i i e la p i l d a s a , i s u r m e z e v i e e lu; c n u
n u m a , d i c e , nic o p r i c i n d , c a s-1 p r i h n e s c p e n t r u v i n o
vii m a r , nic m c a r s m e p r i h n s c i s m e n v i n o v e s c
p e n t r u cea ma mic greal. P e n t r u a c e s t a nu a dis, ca s nu
s e p r i h n e s c slujba, ci c a s n u s e p r e p u e , a d e c p e n t r u c a
s n u a nic c e a m a m i c p r e p u n e r e d e p r i h n i r e , l u c r u l i
slujba apostolete m e l e p r o p o v e d u i r ) . O r e - c a r e ns aa a tlc u i t d i c e r e a a c e s t a - c a d e c e u n u d a i i nic o p r i c i n d e s m i n 8

V) Aa este scris la ,dumne4eescul Chrisost. i la Teodorit i la T e


ofilact, djcerea acesta cu a nostr", adec a nu se prihni slujba nos
tr. Iar ntru alte prescrierea acesta nu se afl, ns ma potrivit este a
se seri aa: slujba nostr" fiind-c cuvintele ce urmez dup cj'cerea
acesta se dau la sf. Apostol, nu la faa Corintenilor, precum nsi acest de sine adeverez acesta i. tlcuitori acestora.
) Cc dupre Chrisost. alta este nevinovat (a se dj )> ' '
nepri
hnit, c nevinovat este cel ce se pfihnete n ore-care mar greele,
jar fr prihan sau neprihnit, cela ce nu se prihnete nic n cele
ma mici, c aa djce tlcuind ceea ce s'a d j despre Iov: i omul
acela era adeverat, i fr prihan"'(Iov I, 1). Pentru ce nu a djs
~
vinovat, ci neprihnit? Cc vinovia s u p u n e la greelele cele ma mar,
Iar prihana la cele mic i prea mic. Iar Sirah n loc de neprihnit, a
djs negrit de ru, care tlcuindu-o Chrisost, djce: Negrit de reu este
cel nelipsit de aic u n a din bunti, cela ce- petrece viaa sa neatins
de nic o rutate" (la tlc. lu Iov).
ce

t a

n e

- - 75

tel i d e prihnire, ca n u p r i h n i r e a a c e e a s s e d e a Ia p r o
p o v e d u i r e a m e a , c a c e s t a o n u m e t e s l u j b , c c c n d e u A p o s t o l u l cel ce p r o p o v e d u e s c v o u v i e u i v i a r e a , n e g r e i t ,
a p o s t o l e s c a mea p r o p o v e d u i r e s e v a p r i h n i i s e v a d e f i m a
c a o r e a . Ins cu u n c h i p a s c u n s i g h i c i t o r e s c a r a t A p o s t o l u l
p r i n c u v i n t e l e acestea h r i s t i a n i l o r c e l o r din C o r i n t , c a c u m l e - a r
elice: c i vo, c n d vieuii v i a r e a i p r i h n i t , h u l a i p r i
h a n a viee v o s t r e a c e e a s e d la C h r i s t o s i la c r e d i n .

4 . C ntru tdte recomenduindu-ne pre nine, ca slu


jitori a lu Dumnezeu,
A c e s t a , dice, e s t e i s p r a v a c e a m a m a r e a n o s t r a A p o s
tolilor, a d e c c nu n u m a n e p z i m p r e n i n e c u r a i d e t o t
p r i h a n a i p r e p u s u l , ci c i a r t m n c a c e s t - f e l d e n e p r i
h n i t via, n ct p r i n a c e s t - f e l d e v i e u i r e a n o s t r . n e ar t m c sntem d r e p i i slujitori a lui D u m n e d e u ; d a r n u a
dis c n e a r t m , ci c n e r e c o m e n d u i m , a d e c p r i n f a p t e l e
n o s t r e d o b n d i m , i p r i n l u c r r i , c u m c s n t e m a c e s t - f e l d e
slujitori al lui D u m n e d e u .

In rbdare mult.
A i c e a dice P a v e l cu c e c h i p d o v e d e a p e s i n e c e s t e s l u
j i t o r al lu D u m n e d e u , i c u c e c h i p s'a f c u t u n u l c a a c e s t a ,
i nu pricinuia smintel, c p r i n r b d a r e a d e c s ' a f c u t a a ,
i nu p r o s t prin r b d a r e , ci p r i n r b d a r e m u l t ; c c n u e s t e
d e s t u l a r b d a cine-va o d a t s a u i d e d 6 u o r i , nic n t r ' u n
lucru a r b d a i n t r u a l t u l n u , ci a r b d a p n n sfrit i
n t r u t o t e relele c e i s e n t m p l .

In necazuri, n'nevoi.

A c e s t a e s t e cu a d e v e r a t c o v r i r e d e n e c a z , c n d n e c a z u l
e s t e ntovrit cu n e v o e a , a d e c c n d o m u l v o e t e i c a u t
i nu p d t e s s c a p e d e m p r e j u r r i l e i p r i m e j d i i l e ce- u r m z
p e n t r u n e v o e a c e aii p r i m e j d i i l e , c n d d i n t o t e p r i l e s e
s t r m t o r e t e i s e n d u .

In strmtorri.
A d e c eu P a v e l , d i c e , m a r t p r e s i n e - m c s n t s l u j i t o r
al lui D u m n e d e u cu s t r m t o r r i l e a c e l e a , c e u r m e z m i e d e
o b t e din t o t e ispitele.
\ .

5 . In bti, n nchisori.

'

D a c n u m a i b t i l e i s i n g u r e n c h i s o r i l e ,
fiete-care
d i n ac e s t e a n deosebi c e r c n d u - s e , e s t e p r e a g r e a , d a r c n d s n t
i unite m p r e u n b t i l e i n c h i s o r i l e i c u l e g t u r i , s o c o t e t e
a p o i tu, iubitule, c t e s t e d e m a r e i n e s u f e r i t r u l , a c e s t e a
t o t e le ispitea a p o s t o l e s c u l suflet al f e r i c i t u l u i P a v e l .
;

Intru nestatornicii.
76

A d e c e u P a v e l m a r t p r e s i n e m s l u j i t o r al lu D u m n e d e u ,
cu g d n e l e i c u s t r m u t r i l e i fugile d i n l o c n l o c , c n e
s t a t o r n i c i t e s t e c n d n u a r e c i n e - v a loc u n d e s s t e a , i s e i z g o
n e t e din fiete-care c e t a t e i a r , i nic n t r ' u n l o c i s e a r t
a se odihni.

Intra ostenele, n privigher, n posturi.


D u p c e m a l s u s a a p u s A p o s t o l u l r e l e l e a c e l e a , c a r e le p
t i m e a , fr a voi, d e l a ali o m e n i i d e l a g o n a c i i cei d i n afar,
a c u m a i c e a s p u n e i c e l e n e c j i c o s e c e i p r i c i n u i a n s u i lui,
n e c j i n d u - i t r u p u l cu p e t r e c e r e a s p r , i c u r e u a p t i m i r e d e
b u n v o e , a d e c slujind c u o s t e n e l e i l u c r r i l e m a n i l o r s a l e ,
p r i n c a r e o s t e n e l e s e h r n e a i p r e s i n e i p r e c e e a - l - a l c e
e r a u cu d n s u l , i a s u p r a t u t u r o r o s t e n e l e l o r a c e s t o r a a d o g e a i p r i v i g h e r i l e i p o s t u r i l e , p o s t i n d a d e c i p r i v e g h i n d i u s cndu- trupul.

6. Intru curenie.
Curenie aicea numete Apostolul pre" ntreg nelepciune,
s a u i p r e c u r e n i a c e a n t o t e l u c r r i l e s a l e , a d e c a n u p r i imi d a r u r i d e l a c i n e - v a , i a p r o p o v e d u i E v a n g h e l i a fr" d e
v r e o p l a t i l e f ) .
1

Intru cunotin.
A d e c eii P a v e l m e a r t p r e s i n c - m l slujitor al lui D u m n e
d e u cu d u m n e d e e s c nelepciune, c a r e este cunotin adev
r a t , i n u cu n e l e p c i u n e a c e a din a f a r , c a r e e s t e c u n o t i n
mineinps, p r e care p intrebuinez mincuno-apostoli. Iar T e
odorit cunotin nelege pre nvtur, care este ostenicos
i d u r e r d s .

Intru ndelunga rbdare, ntru buntate..


n s u i r e d e d i a m a n t i c e s c suflet cu a d e v r a t e s t e , a s e n t r i t
c i n e - v a i a s e m b o l d i d e fiete-carele o m , p e n t r u e a s s e - m n i e a s u p r a a c e l u i a , i el n u n u m a a r b d a n d e l u n g i _a n u _ s c
m n i a a s u p r a m b o l d i t o r u l u s u , ci n c a-1 I u b i i a- f a c e b i n e ) .
2

Intru Duhul Sfnt.


Cu cuvntul acesta arat Apostolul cu ce ajutor a u - i s p r v i t
t o t e c e l e d e m a s u s , a d e c cu a j u t o r u l Sf. D u h . V e d f n s ,
c c c n d a a r t a t el c e l e p u t i n c i o s e p r o a l e g e r e i s a l e , a t u n c e a
a p u s p r e a j u t o r u l S f m t u l u i D u h ; s e n e l e g e n s d i c e r e a : In
t r u Sf. D u h , n loc. d e : n t r u d u h o v n i c e t i l e D a r u r i , c c i i
1

') Ci i neleptul Teodorit, n tlcuirea Zicere! acesteea Zice: C cu


renie nelege pre defimarea banilor i cc nu lua cele de nevOe tre
buinei sale dela Corinteni, precum i Teofilact aa tlcuete.
*) Iar Teodorit tyce c buntate arat Pavel la a s e , J a r ndelung
rbdare la ce streini.

- 77 -

c u a c e s t e D a r u r i d u h o v n i c e t i a r t m noi, d i c e , c s n t e m s l u
jitori a lu D u m n e d e u , f c n d minu.nl p r i n t r ' n s e l e ; s a u s e n
e l e g e c u m c n u a m p r i c i n u i t s r a i n t e l cu D a r u r i l e Sf. D u h ,
p e n t r u - c m u l alii m n d r i n d u - s e c u D a r u r i l e a c e s t e a ( p r e c u m
s e m n d r e a u ce c e v o r o v e a u . n l i m b i o s e b i t e ) n u n t r e b u i n z
d u m n e d e e t i l e D a r u r i p r e c u m , s e c u v i n e ; d a r P a v e l n u le n
t r e b u i n a cu a c e s t chip.
;
,,.

I n t r u dragoste n e f a r n i e j . .

Dragostea c e a , T s e f V i \ , a d e v e r a t c t r e - f r a i , a c e s t a e s t e
p r i c i n a - t u t u r e r ^ b u n t i l o r , . ' i ' " c e s i t a i'cea s r e m e Sf. Duh
t o t - d e - u n a n P a v e l .
7. I n c u v n t u l a d e v e r u l u i .
A d e c n o A p o s t o l i D o m n u l u i n u v i c l e n i m C u v n t u l lu D u m
n e d e u c u m i n c i u n a , ci l p r o p o v e d u i m a d e v e r a t i fr a m g i r e .
I n t r u p u t e r e a lu D u m n e c l e f j . '
N i m i c a , d i c e , e s t e al v o s t r u , ci t o t e a c e s t e a s ' a u fcut c u p u - t e r e a lui D u m n e d e u ; s a u s n e l e g i i a a d i c e r e a a c e s t a : c
t o t e a c e s t e a s ' a u fcut c u s e m n e i c u m i n u n i i cu p m t e r e a
.lu D u m n e d e i i , c a r e e v e r g h e t f s . e t e , ( u m p l e d e b i n e f a c e r i ) p r e
ce c e s e n d u p l e c E v a n g h e l i e i , i a r p r e c e c e nu, s e n d u p l e c
l p e d e p s e a i i o s n d e a .
n

P r i n a r m e l e d r e p t e c e l e d e - a d r e p t a i c e l e d e - a
stnga.
^ ,
A r m e d e - a s t n g a ale d r e p t e s n t t o t e , l u c r u r i l e c e l e p r o
tivnice i s c r b e l n i c e a l e v i e e ; ,t s n u m e s c a r m e a c e s t e a ,
p e n t r u - c p l e s c p r e cei c e le a u i fac siguri d e s p r e p e
c a t e . D e - a s t n g a n s a r s e n u m e s c a c e s t e a , cc a a l e
p r o p u n i le s o c o t e s c o m e n i i c e l a a m u l i . P e n t r u a c e s t a i
D o m n u l a p o r u n c i t s n e r u g m , p e n t r u ca;; s n u i n t r m n
i s p i t e : i s n u n e b a g i p r e n o n i s p i t (Mat. VI, 1 3 ) . I a r
d e - a d r e p t a s e n u m e s c l u c r u r i l e c e l e . b i n e n o r o c i t e i p r i c i n u i tore de bucurie ale viee. Deci P a v e l a m n d o u a c e s t e a d o b n d i n d u - l e i c e r c n d u H e , s e a r t a n e p r i h n i t , c nic d e c e l e
s c r b e l n i c e , i d e i s p i t e , s e s m e r e a , nic c d e a , nic d e c e l e p r i c i n u i t o r e d e b u c u r i e s e m n d r e a , ci a m n d o u le "ntrebuinat
a r m e d e d r e p t a t e i d e f a p t b u n .
8 . P r i n s l a v , i n e c i n s t e .
..
A i c e a o s e b e t e P a v e l , c a r e s n t c e l e d e - a d r e p t a i c a r e c e l e
d e - a s t n g a c e l e - a d i s m a s u s , a d e c , c s l a v a i c i n t e a s n t
d e - a d r e p t a , Iar n e - s l a v a i n e - c i n s t e d e - a s t n g a . Curii n s
s l a v a i c i n s t e a s e fac a r m d e d r e p t a t e i d e f a p t b u n ?
P e n t r u - c p r e m u l n d e m n la b u n c i n s t i r e d e D u m n e d e u .
i la c r e d i n , c n d s e c i n s t e s c i s e s l v e s c n v t o r i i t m n e t
:

7-8

c i n s t e r e d e D u m n e d e u i a c r e d i n e i . D a r c e ? A c e s t a a s e
slvi, i s p r a v i f a p t b u n e r a a lu P a v e l ? - A a ; p e n t r u - c
cu t o t e c s e s l v e a i s c i n s t e a , n s n u s e t r n d v e a , nic
s e b i r u e a d e s l a v ; i i a r i n e - s l a v a i n e - c i n s t e a , fiind-c p r i
c i n u i a u lui P a v e l r b d a r e , l fceau p r e el b i n e ales, i a a c r e t e a
s l e a p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i p r i n a m e n d d u e a c e s t e a ,
protivnice una alteea.
' P r i n gfaire 'rJe.M-'fcv -l- ' ^ r n -laud. _
..Mare-, lucru e s t e i. acesta;, a sUfexi c i n e - v a nurnir pcrtdre
' p r i h n i t o r e ; pihtru--e' nu'mlre cele- Ocrtdre tare: l o v e s c - i
;

r n e s c p r e sufletul o m u l u i . P e n t r u a c e s t a i D o m n u l f e r i c e t e
p r e ce c e s u f e r o c r i l e i n e c i n s t i r i l e , d i c e n d : F e r i c i i v e fi
c n d v e v o r u r p r e vo o m e n i i , i c n d v v o r d e s p r p r e
vo i v e v o r o c r a , l e p d n d n u m e l e v o s t r e c a u n reii ( L u c a ,
VI, 2 2 ) . C c la m u n c i l e i p e d e p s e l e c e l e t r u p e t i , m p a r t e
sufletul m p r e u n cu t r u p u l d u r e r i l e ; a r la o c r i i g r i r i l e d e
reii, s i n g u r sufletul Ia t d t . d u r e r e a i g r e u t a t e a . P e n t r u a c e s t a
i lui Iov m a l g r e l e i s ' a p r u t g r i r i l e d e r e u i p r i h n i r i l e c e
-a fcut p r i e t e n i i se, d e c t t o t e c e l e - l - a l t e n t m p l r i r e l e c e
i-aii u r m a t ' ) . V e d d e s p r e Iov la t l c u i r e a i s u p t n s e m n a r e a d i cefi: C u b u c u r i e m u l m i m P r i n t e l u i ( C o l o s I, 1 2 ) .

C pite amgitori, i adevera.

A c e s t a e s t e t l m c i r e i t l c u i r e d e c e e a c e a d i s m a s u s
A p o s t o l u l , a d e c , p r i n g r i r e d e r e i i i p r i n g r i r e d e b i n e .

9 . Ca nite necunoscui i ma cunoscui.


A c e s t a o dice Pavel, cc altor omen e r a u Apostoli dorii
i c u n o s c u i ; ; i a r a l t o r a , a t t e r a i i d e u r i , n c t a c e a nic
v o i a u s- t i e ; a c e s t a n s e s t e a s e m e n e a c u c e e a c e a d i s
m a i s u s , p r i n s l a v i n e c i n s t e .
*) Pentru acesta i cnd a nceput ce trei prieteni a lu Iov a- atinge cinstea i a- <\ice c l'a pedepsit Dumneceu pentru pecatele lu,
atuncea Iov se vede c se jelua ca un om ce era, i- numea pre_ dni
mngitor de rele, cicend: Mngitor de rele snte to" (Iov, XVI
2). Le cicea nemilostiy: i s'a suit asupra mea cu nemilostivire" (Iov
XXX, 21). i a- povesti faptele sale cele b u n e (Iov. XXIX 30, 31),
i a cice nc tote aceste jeluiri. Pentru acesta a c}is i Solomon: Iar
vestea bun ngra ose" (Pilde, XVI, 2). Pricina ns pentru care gr
irile de reu i prihnirile se par ma grele omului dect cele-l-alte rele
ntmplri este, pentru-c firete omul este iubitor de sine, i dupre
urmare este i iubitor de slav; pentru acesta iubire de slav se nu
mete de Sf. Prini haina cea ma dupre urm a patimilor, care ma r
urm, dect tote as. Pentru acesta a cps Ilie Ecdicul: Mul s'au desbrcat de tote hainele cele de pele, ar de cea ma de pre. urm, acees
a slavei dearte, singuri ce ce au urt pre maica acetia, adec pre pl
cerea de sine" (Gap. CXXXI d\n cele practicet i teoreticet).
79 -

Ca cum murind, i iat vieuim.


A d e c n o i A p o s t o l i i s n t e m c a o s n d i i s p r e m o r t e , i n c t
dupre s o c o t i n a a c e l o r a , c e n e v r m e s c , s n t e m o m o r i ; pen:ru p u t e r e a i a j u t o r u l lui D u m n e d e u n s , i a t v i e u i m i n p
nurim.
. ...

Ca pedepsindu-ne i nu omorndu-ne.

- .

A c e s t e a , d i c e , l a s D u m n e d e u s vie a s u p r a n o s t r a p o s :oli!or, p e n t r u c a s n e p e d e p s e s c i s n e n v e e c a l e a M n .uire, n c t i m a i n a i n t e n c d e a l u a n o p l i l e c e l e d e


icolo ae v e c n i c u l u v e c , nu e s t e p u i n c t i g i folosul c e i
urn n v i a a a c e s t a , a d e c p e d e p s i r e a a c e s t a i n v t u r a ce
ie nvm. A c s t a ns o a m p r u m u t a t Pavel dela p r o r o c u l
David, c a r e l e d i c e : C e r t n d u - m m ' a c e r t a t D o m n u l , si m o r e
i u m'a dat ( P s a l m . C X V I I , 1 8 ) .

1 0 . Ca ntristndu-ne, pururea ns bucurndu-ne.

O m e n i l o r c e l o r din a f a r , d i c e , li s e p a r e c s n t e m n t r i s :ai; no n s a v e m n d u l c i r e i b u c u r i e n t r e g i t i n e r e s c n
nima n o s t r , c c n u n e b u c u r m u n e - o r i , nici n o r e - c a r e v r e T>\, i n a l t e l e n u , ci t o t - d e - u n a i n f i e t e - c a r e v r e m e .

C sraci, pre mul ns mbogind.


Apostolul P a v e l nu e r a n u m a i b o g a t d u p d u h o v n i c e s c a b o
gie, cu c a r e f c e a b o g a i p r e alii, ci e r a b o g a t n c i c u
simit b o g i e , c c , d e s c h i s e a v e n d lui- t d t e c a s e l e c e l o r b o
gai, cu a c e s t c h i p e r a p r e a b o g a t i p u t e a a d a i a l t o r a
i- hrni, p r e c u m h r n e a p r e s r a c i i sfinii h r i s t i a n , ce d i n
Ierusalim, c u m i l o s t e n i i l e h r i s t i a n i l o r . A c e s t a n s o a r a t i c u
urmtdrele c u v i n t e :
.

C nimic avnd, i tdte avendu-le.


Cu a c e s t e c u v i n t e a r a t P a v e l , c nu a v e a n i m i c i c I a r i
tote le a v e a , p e n t r u - c c e l c e n u e s t e m p i r o n i t i r o b i t d e v r e
m lucru al l u m e a c e t i e a , a c e l a p e n t r u n e - p t i m i r e a s a , t o t e a vuiile l u m e le a r e . P e n t r u a c e s t a d i c e a c e s t a , c a t t a d r a
goste a v e a G a l a t e n i i c t r e e l , n c t d e a r fi fost c u p u t i n
ochii lor a r fi s c o s i l - a r fi d a t lu P a v e l : D e a r fi c u p u
tin, ochii v o t r i i s c o n d u - i i-a fi d a t m i e ( G a l . I V , 1 5 ) . P e n - ,
tru a c e s t a a t t a d r a g o s t e a v e n d c t r e P a v e l , c u m s ' a r fi s c r b i t ,
p e n t r u b a n i i n u a r fi d a t lui o r c t a r fi c e r u t ? A c e s t e a t o t e
ns le d i c e C o r i n t e n i l o r , p e n t r u c a s n u s e t u r b u r e e l d e nic
una din c e l e d i m p r o t i v i s c r b e n i c e c e i u r m a i i l u i .

1 1 . Gura nstr s'a deschis ctre voi, o Corintenilor;


inima ndstr s'a lit.
D u p c e a p o v e s t i t . A p o s t o l u l n e v o i n e l e s a l e i a a r t a t C o
rintenilor c s e c u v i n e s - i u r m e z e , a r e s- p r i h n e s c c u m c a .
-

80 -

nu-l i u b e s c p r e e l . M l n a i n t e n s d e a o face a c e s t a , l e ar a t d r a g o s t e a c e a r e el c t r e dni i elice: c t o t - d e - u n a v o e s c


i 'iubesc a v o r o v i m p r e u n c u v o i , fraii m i e i i s v e g r e s c c u
n d r s n e l , fr d e v r e o sfial; c a c e s t a n s e m n e z c s ' a d e s
chis gura m e a ctre, v o ) ,
D i c e ns a c e s t e ubitoret c u v i n t e lor, p e n t r u - c va s- c e r c e
i s . l e a r a t e c m a r a l e s a c e s t a e s t e s e m n d e d r a g o s t e n d r z n e cea. c t r e dnii. N u n u m a , d i c e , c u g u r a a r t d r a g o s t e a
c e a m c t r e voi,, ci-i c u i n i m a m e a , c c o a m r s f a t i b i n e
h c p t o r e p e n t r u v o i ; fiind-c. c o v r i t d r e a f e r b i n l (a) d r a g o s
tei m e l e c e i c t r e " v o i a c e s t a i g u r a m e a "o d e s c h i d e i i n i m a
m e a o l e t e i o face a t t a b i n e n c p t o r e n c t p r e vo t o i
s v n c a p n s i n e , p e n t r u a c e e a i d u p r e u r m a r e d i c e :
1

12. N u v e strrritori ntru noi, ci strimtorii-ve ntru


mruntaele vdstre.
V o , d i c e , n i n i m a m e a c e a l a t v aflai i n c p e i t o i fr
v r e o s t r m t o r a r e , c u t o t e c v aflai a t t a m u l t la n u m r ,
eu n s n t r u c e l e d i n l u n t r u a l e v o s t r e i n i n i m a v o s t r a m
m u l t s t r m t o r a r e n u . p o c u a n c p e a c u n d e s t u l a r e i c u l
i r e , m c a r c s n t u n u l s i n g u r , a d e c eii v i u b e s c c u c o v r
i r e , voi n s m i u b i i i m a v e i n t r u s i n e - v ; d a r n s c u
s t r m t o r a r e m a v e i i n u c u l i r e i c u b u n n c p e r e .

13. i aceeai rspltire ) ca unor fii dic: lii-ve i vo..


2

') Fotie n scote i alt nelegere din Zicerea: Gura nostr s'a
deschis ctre voi o Corintenilor" cjicud Fotie: c n loc de mult
materie daf mie de a 'm deschide gura i a gri voue"; cc cnd snt
do prieteni, i unul iubete pre cela-l-alt cu covrire, ar acela nu'l Iu
bete pre el asemenea, cel dintu are mult materie i mbelugare i
ndreptri de cuvinte a- gri i a se jlui ctre.prietenul cel ce nu'l iu
bete asemenea. Drept aceea, dupre urmare i Pavel spune drepte cu
vintele sale, c el avea pre dni n inima sa i se lea i nu se strmtorea, ar Corinteni se strmtoreau i nu se lrgeau aa. Iar Teodorit Zice
aa: De Iubirea ceea ce am ctre vo snt silit a le Zice acestea: c prct o v o ve port ntru sinem. C acest-fel este firea dragostei, bine n
cptore face pre inimile cele ce o au". Iar Chrisostom aiurea tlcuinc
Zicerea acesta Zice aa: adec a ascunde i cu tcere a-m opri dragos
tea nu pocu;. ci tot-de-una. pre vo i pretutindenea i n gnd i pre
limba ve port" (la tlc. psalm. XII).
*) nsemnez c dupre Fotie lipsete aicea Z'cerea artai-ve sau ntro
ducei", adec aceeai rspltire artai-o i vo; se ndreptez ns alc
. tuirea i de se va ridica conlegtura (crinjucia) i", ca u n a ce abate
e. de prisos. Iar este nelegerea aa: V strmtori ntru cele din.luntn
ale vostre"; i atunci n ce? Intru acesta rspltire, c nedrept lucru est
la acesta rspltite de dragostea mea fr strmtorire, vo a ve strm
. tori, pentru acesta ca unor fii Zic vou: lii-ve i vo ntru acesta-
rspltire i ubii-ne ' pre no fr strmtorare precum i no ve ubir
pre voi fr strmtorare. Iar Kiril al Alexand. Zice aa: C DumneZei
81 TM. U.

A c e e a i r s p l t i r e d i c e , t a s e m n a r e d e d r a g o s t e , c e a m e u
c t r e v o , a r t a i i vo c t r e m i n e i l i i - v e i v o n t r u m i n e ,
p r e c u m i eu. m e l e s c c t r e voL A r a t n s c r s p l t i r e a i
a s e m n a r e a a c s t a a d r a g o s t e i , e s t e d a t o r i e lor, c c i e a u n o r fii
d i c a c s t a ; adecTTU c e r v r e u n m a r e l u c r u d e l a voi, p e n t r u - c
eii s n t p r i n t e d u h o v n i c e s c ai. v o s t r u , i vo fii d u h o v n i c e t i a
m e i ; p e n t r u a c e e a c a o d a o r i e T c e i u c a i e u t a t l s fiu I u b i t
d e fii? m e i , fird-e fiii firete s n t d t b r a I u b i p r e t a t l l o r .
14. Na.: fif rejjt.-njugai cu cei n e c r e d i n c i o i .
Pentru .a . n C ^ ; . ^ ^ a ^ ^ P 0 - ' A p o s ^ u t " i J ^ e de mai sus' p e n
t r u s i n e , a r a t a i c e a c p e n t r u folosul l o r c e r e i a r c t r e b u i n
d e d r a g o s t e a l o r i c a c u m le-r d i c e a a : o h r i s t i a n i l o r , a c e s t a
e s t e a m i u b i vo p r e m i n e d e a n u v a m e s t e c a c u c e n e
c r e d i n c i o i i a n u v p l e c a n p a r t e a lor, n u a d i s n s ; n u v
m e s t e c a i , c i : n u v njugai n j u g s t r i n , a d e c n u n e d r e p t i i
d r e p t a t e a , n u v p l e c a i i nu v e m p t i m i i c u c e n e c r e d i n
cioi n l u c r u r i l e a c e l e a c e nu s ? n r 1 e g u i t e i c u d r e p t c u v n t ;
c c a s e n j u g a n j u g strein
d i c e la c u m p n i r e a c e a n e d r e p t , c n d o p a r t e a c u m p e n e i s p l e c i a t r n ' n u s t
h a s e m n a r e i n d r e p t a t e ) . V e d ' i s u p t n s e m n a r e a d ' c e r e l : c a
s fi c u r a i i fr p r i h a n (Eitip I, 1 0 ) .
J

gria Iudeilor prin glasul lu Isaia: assulta cuvntul Dqmnului brbai


necjii. i ar: nveai-ve a asculta stri'mtorinclu-ve (Is.'c, XXVIII,! 14).
PJind i Pavel din strmtorirea lege gria ore-orora dintre ce ce attinc e a crezur cjicend: Gura . nost" 'a d e s c h i s a t r e v o Corintenilor;
inima nostr s'a lit; nu ve strmtn^ 'ntru 'no, dat ve strmtori n
tru cele din luntru ale vostre. Insi* flssta rspltire, o ' djc vou -ea
fiilor, lii-ve i vo i nu fi njug;lndt;-v n jug strein c u ce necre
dincioi; c nc urma poruncilor fucaic-Sijitt i nebunetilor zadarnice s f a
turi" (Cartea I).
. . .
;..
'*) Iar Fotie cjice c cicerea njfiga;:e pa ce streini" cjice c acesta n
semnez, dupre nelegerea de ma sus' dupre c a r e a tlcuit-o acesta :i
Sfinitul Teofilact i acesta nc adec: Cum c nu se cuvine a se mes
teca cu ce necredincioi ca cu y lor i cu ce streini, precum i legea
cea veche a lu Mosi poruncete, djeead: nu ve. p u n e dobitocul n j u g
strin" (11 lege X I X , 1 9 ) cu c a r e .cuvinte poruncete c nu se cuvine a
mesteca dobitocele nostre cu dobitocele cele de alt n e a m , nic pentru a
nate nic spre a face alt ore-care lucrare. Ins prin necuvnttorele d o
bitoce leguete c no omenii cei cuvntltor i hristiani ce drept, -sl
vi tor se cuvine a ne feri cu tot chipul de unirea i mprtirea-celor
de alt credin i de alt neam j n'x a n e nsoi prin nunt cu dnii,
nic s- lum ajutor la vre o lucrare duhovnicesca, fiind-c ma mult au s'
strice uni ca acetia ostenelele nostre dect a le folosi, cc ce trebuin
este s mesteci tu drept slvitorul hristian evghenia credinei tale cu
mincinosele i neadeveratele odraslele, relei credirtfe? (Din Amfiloh. n
trebri 2 4 2 ) . I a r Teodorit aa tlcuete: Nu u r m a i celor c e njugau boi
cu cele streine i cu ce ce atrn cumpna, amgirea necredincioilor
cinstindu-o ma mult dect dreptatea nostr".
1

82

: C ce mprtire are dreptatea i nelegiuirea ?


A i c e a A p o s t o l u l n u face a s e m n a r e a lui i a n e c r e d i n c i o i
lor, ci c u m p n e t e f a p t a b u n i e v g h e n i a C o r i n t e n i l o r c u r u t a
t e a n e c r e d i n c i o i l o r ; i p r e c u m u n p r i n t e v d e n d p r e fiul s u
c m p r e u n s e n t l n e t e i p e t r e c e c u o m e n i r i i s t r i c a i ,
d i c e lu: fiule, c e i m p r i r e i u n i r e a r e e v g h e n i a t a c u n e t r e b
nicia o m e n i l o r a c e l o r a ? C u u n c h i p c a a c e s t a i P a v e l d i c e c - ,
t r e C o r i n t e n i : v o o d u h o v n i c e t i i m e i fii, s n t e a e v e a i c u to-r
tuiul t o t d r e p t a t e i f a p t b u n . lr^necrfeincipji a c e i a , snt;cu t o t u l u i t o t r u t a t e i nelegiuire.'" Deet ^^g*art$ir6V|t m
p r e u n p e t r e c e r e a y e s facei vo c u a c e i a ?

1 5 . i c e rriprtire. este lumine c u ntunerecul, sau ce


unire" este lu Christos cu veliar? )
1

V r n d A p o s t o l u l cu t o t chipul s d e s p a r t p r e hristian d e
cel n e c r e d i n c i o i , n u a d i s c e m p r t i r e i u n i r e a u fiii l u m i
n e c u fiii n t u n e r e c u l u , ci n s e i l u c r r i l e a c e s t e n e n s u f l e i t e , ad e c l u m i n a i n t u n e r e c u l l e - a p u s n l o c d e o b r a z e , c a r e l u c r u
e s t e m a m a r e i m a l u c r t o r c a s n d u p l e c e p r e a s c u l t t o r i ;
aii p u s n s i p r e C h r i s t o s i p r e veliar, c a r e h u m e n s e m n e z
e v r e e t e a p o s t a t , c a r e l e e s t e d i a v o l u l i p e n t r u a c e s t a a f c u t
c u v n t u l m a n f r i c o a t i m a n d u p l e c t o r .

S a u ' c e parte este credinciosului

cu cel

necredincios?

) Injru altele se scrie velial; ar mult nvatul Coresie avend tiin


de limba Evree, cjice: c veliar va s cjic fr jug, fr stpnire, ca unul '.pe nu s'a s u p u s . j u g u l u i i stpnire! lu DumneZeu: C pune-vou,
dice, s c a u n u l meii d'asupra nourilor i vo fi asemenea celu prea nalt".
Iar vielzevul s tlcuete DumneZeu al mutelor adec al celor nepu
tincioi i care alerg ctre putorile patimilor ca mutile. Iar demon se
numete dela Deio, adec nv, cc dupre prorocul: Este nelept de
a face rii saii de a fi speculator i a nfricoa, dup Evsevie. Iar Sa
tana va s Zic protivnic, sau curgere a nope. Iar Asmodeu se tlcuete,
judecat a zidire, fiind-c muncete pre ce ve. Iar diavol se Z i dela
; clevetesc, pentru-c clevetete pre DumneZeu ctre omen i pre omen
ctre DumneZeu. Iar c-um-c cele ce snt protivnice, nic odinior se pot
uni, adeverez i DumneZeu prin Ieremia cicend : Ce e paul ctre gru ?
(Cap. XXIII, 28). Dice i neleptul Sirah: Ce mprtise-va lupul cu mie
lul? Aa pctosul cu cel bine cinstitor de DumneZeii. Ce pace va fi ntre
hien i ntre c n e ; i pace bogatului ctre srac? (Sir XIII, 18) i ar: ce
se va mprti 61a cu cldarea, acesta va grei 61a se va strica. Dice ns
i Marele Vasilie tlcuind Zicerea lu Isaia aceea: i se va lua dela dn
i (dela. IsraeUten) jugul lor (Asirienilor adec) (Isaia XXV, 24). Acesta
tlcuindu-o Sfntul Zice: Trebue dar noi curat a ne lepda de pcat
ca s avem grumazul nostru slobod de jugul Asirienilor (adec al de
monilor i al patimilor) i s putem a ne face supt jugul lu Christos;
" c cu neputin este grumazului nostru a se s u p u n e la doue juguri, la cel
al Domnului i al Asirianului (adec al diavolului), c ce cuminecaie are
dreptatea cu fr-de-legea ? Sau ce mprtire are lumina cu ntunerecul;
l

c e

83

A i c e a a a r t a t i h o t r t o r a p u s o b r a z e l e c r e d i n c i o s u l u i i
a l e n e c r e d i n c i o s u l u i , p e n t r u c a s n u s e a r a t e c p r i h n e t e p r o s t
i h o t r t o r p r e r u t a t e i c l a u d p r e f a p t a ' b u n .
;

16. Sau ce nvoire este biserice lui Dumnedeu cu U


doli? C vo snte biserica Dumnedeulu celu viu.
]
N e c r e d i n c i o i i , d i c e , s n t c a p i t e a l e idolilor, saii i idolii a e v e a ;
i a r vo c r e d i n c i o i i h r i s t i a n s n t e b i s e r i c a lui D u m n e d e u ; i
nu a unui d u m n e d e u ca acelua p r e c u m mitologhisesc bsnuindu-1
E l i n i i , c a r i i slujesc i s e n c h i n u n o r (el m o r i i idoli n e n ^
suflei, ci snte b i s e r i c a viului D u m n e d e u . D e c i c e n v o i r e
a d e c p o t r i v i r e i u n i r e e s t e n t r e v o i b i s e r i c i l e viului D u m
n e d e u , i n t r e m o r i i i n e s i m i t o r i i idoli ).
1

Precum a dis Dumnedeu, c vou lcui ntru dnii i


vou umbla i vou fi al lor Dumnedeu, i el vor fi mie
norod (Levi X X V I , 12).
P e n t r u a nu se a r t a d u m n e d e e s c u l A p o s t o l c r n u l c o m e t e
(linguete) pre Corinteni, p e n t r u acesta a d u c e a c u m m r t u
rie d i n S c r i p t u r i , c u m c h r i s t i a n i s n t b i s e r i c a lui D u m n e
z e i i . D e c i a lcui D u m n e d e u n l u n t r u l n o s t r u , n h r i s t i a n ,
a c e s t a o p r i c i n u e t e c u r i a v i e e n o s t r e cei d e m a n a i n t e .
Iar i a u m b l a nsui D u m n e d e u n l u n t r u n t r u n o i , a c e s t a
') nsemnm aicea, c de vreme ce hristiani snt biseric a D u m n e d,eulu celu viu, precum djce aicea Apostolul, pentru acesta, precum sim
it biseric cea din Ierusalim avea reele naintea uilor sale, pentru a nu
intra nluntru ntr'nsa mute i necurate insecte saii vieti, c aa cjice
lezechiil: Uile i ferestrele (biserice adec) s fie cu reele" (lez. XVI, 16).
Cu un chip ca acesta i hristiani, bisericile lu Dumneceu cele gndite
i nsufleite, trebue s aib la ferestrele biserice lor, adec la cele cinci
simiri ale lor, reele; va s djc s ab la dnsele frica lu D u m n e z e u
i pomenirea judecatei ce va s fie i a muticei i cu reelele acetia s
opresc teoriile (privirile) cele ndulcitore i aucjurile cele necuviinciose i
n scurt tote nchipuirile cele mptimitore s le deprteze dela simirile
lor i s nu le lase s intre n inima lor, ca s nu spurce biserica lu
DumneZeu. Aa poruncete nelept. Nil djpend: Apostolul dice: bise
rica lu DumneZeu snte; dec ca s nu se trasc nimic din nchipu
irile cele necurate, s intre n mintea ta, mpletete reele la ferestrele
trupulu de gndurile judece ce va s fie,_ngrdindu-f mintea despre
cele ce obinuesc a intra prin simiri (la tom. 2 din octateuh).. Biserica
ns a lu DumneZeu ma ales se face cela ce are tot-de-una nchegat
pre pomenirea lu DumneZeu n inima sa i gnditor se rog precum'
Z'ice Marele Vasilie: c aa ne facem biseric a lu DumneZeu, Cnd
nu se curm desa aducere aminte cu ngrijiri pmnteti, nic se turbur
mintea de neateptatele patimi" (Epist. 1).; Se Z'ce ns la Varin, c bi
seric a lu DumneZeu este privitorul sfintei unim, adec cela ce s e
face pre sine nenduplecat i, nenchipuit ntru rugciune i ntru te
oria unateculu DumneZeu.

o pricinuete m b u n t i t petrecerea nostr cea d u p r e ce a


lcuit D u m n e d e i i n t r u no. C c c n d s e v a c u r a i o m u l d e p a
timi, a t u n c e a l c u e t e D u m n e d e u n t r ' n s u l , i a r c n d d u p
a c e e a s e p o r n e t e o m u l i s p o r e t e n f a p t e p l c u t e lu D u m
n e z e i i , a t u n c e a s e d i c e c D u m n e d e u u m b l n i n i m a a c e l u a
a r t n d u - c u c u n o t i n c l u c r e z d a r u l lu n t r u d n s u l i ar a c u d u h o v n i c e t i m i c r i i cu d u m n e d e e t nsuflri sfnta
sa v o e ; c a t u n c e a o b t e s c u l D u m n e d e u l t u t u r o r n e a m u r i l o r
i ai t u t u r o r f p t u r i l o r , c u m a i a l e s i c u m a i d e o s e b i t c h i p s e
face D u m n e d e i i n s u i t al o m u l u i a c e l u a ; p e n t r u a c e e a i o m u l
a c e l a s e r i d i c la r n d u i a l a m e s u r a v e c h i l o r p a t r i a r h i , a lu
A v r a a m , a lu I s a a c a lu I a c o v , al c r o r D u m n e d e u l a t o t e
cu o s e b i t c h i p s e d i c e a D u m n e d e i i : C e u s n t a d i s ( c t r e
Mosi) D u m n e c l e u l lui A v r a a m i D u m n e d e u l lu I s a a c i D u m
n e d e u l lu I a c o v ( E i . III, 6 M a t . X X X I I , 32). V e d i i s u p ' t n s e m n a r e a d i c e r e i : D e a lcu C h r i s t o s p r i n c r e d i n a n t r u inimile
v o s t r e ( E f e s III, 1 7 ) .
__.

1 7 . Pentru acesta ei din mijlocul nostru i osebii-ve


i de necurat nu ve atingei; i eu v e vou priimi pre vo,
dice Domnul (Isaia L l l ^ r ' r ) . '
N u a d i s : n u f a c e i l u c r u r i n e c u v e n i t e i n e c u r a t e , ci a d i s
cea m a m a r e : s n u v e a t i n g e d e E l i n i . N e c u r i a n s e s t e
d e d o u feluri: u n a a - t r u p u l u i a l t a a s u f l e t u l u i ; i n e c u r i e
a sufletului e s t e g n d u r i l e c e l e d e r u i n e i t r u p e t i , p o m e n i
rile d e reii, v i c l e u g u r i l e , n d u p l e c r i l e i n v o i r i l e p c a t u l u i , a
privi c i n e - v a c u p o f t feele c e l e f r u m o s e , a s e n d u l c i d e c u
vintele cele d e ruine, a s p u r c a cele-l-alte simiri ale sale cu
n d u l c i r i l e p t i m a e i v t m t o r e . tar n e c u r i e a t r u p u l u a r
e s t e c u r v i r e a , p r e a c u r v i a i o r i c a r e a l t n v e r u n a r e , c e s e face
p r i n f a p t e . P e n t r u a c e s t a v o i a i D u m n e d e u i d u m n e d e e s c u l
A p o s t o l u l l u , c a , n o h r i s t i a n i s fim c u r a i d e t o t e a c e s t e a i -eu
sufletul i c u t r u p u l . D e c i ei, d i c e , v o hristiani d i n m p r e u n a
p e t r e c e r e a o m e n i l o r n e c r e d i n c i o i i d i n m p r t i r e a faptelor
c e l o r r e l e i osebii~Ve, a d e c s t a i o s e b i i d e s i n e - v e d e s p r e
dnii i c u r a i - v e i a t u n c e a v e voiu. p r i i m i ; c c c n d t u hris t i a n u l t e v e i o s e b i d e o m e n i i ce r i i v i c l e n i i d e faptele
c e l e r e l e , a t u n c e a t e vei u n i c u D u m n e d e u .

18. i vou fi v6ue de tat, i vo ve fi mie de fi


i fiice, dice Domnul a-tot-tiutorul (Ev. X X X I , 1)."
Vedi Iubite
n c e p u t p r e a.
fii c a r e a v e m
ore urm ? C

c e t i t o r l u l e c u m a p r o r o c i t p r o r o c u l I e r e m i a dir
d o u a n a t e r e a Sfntulu B o t e z i p r e p u n e r e a d<
s o . d o b n d i m no h r i s t i a n i n anii cel m a i :d<
a c e s t a o n s e m n e z d i c e r e a a c e s t a a lu.
85

C A P , VII.

1. Dec aceste fgduine avendu-le, Iubiilor, s ne


curim pre ni-ne de tot spurcciunea trupulu i a du
hului.
C a r e fgduine dice aicea Pavel, c a v e m noi hristiani ? A c e s t e a a d e c de a fi n o i b i s e r i c i a e l u i D u m n e z e u , d e a a v e a n o
p r e D u m n e d e u \i P r i n t e l e l c u i n d i u m b l n d n l u n t r u ! n o s
t r u i -de a fi - r&% f t f . -rTjiirQs:! al l y Du^oe^eii^ P e n t r u a c e s t a
d a r s ne. c u r i m |>e ni-ne^ d e n e c u r a t e l e f a p t e , p e n t r u - e ac e s t e a s p u r c t r u p u l n o s t r u ; s n e c u r i m n s i d e c u g e t e l e
cele d e r u i n e i h u l i t o r e i p t ; m a e , p e n t r u - c a c e s t e a s p u r c
p r e d u h u l a d e c sufletul nostru
Svrind sfinenie pentru frica lui D u m n e d e u .
N u e d e s t u l , d'ce, n u m a a s e d e p r t a c i n e - v a d e n e c u r i i l e
i d e p e c a t , ci s e c u v i n e p r e l n g a c e s t e a a face b u n t a t e i
s f i n e n i e , a d e c s d o b n d e s c c u r e n i a i n t r e g n e l e p c i u n e ;
a a d a u s n c i I n t r u frica lu D i T m n e d e u s a u p e n t r u - c s e face
n t r e g n e l e p c i u n e i m e t e u g i t , a d e c a c e e a c e n t r e b u i n e z
c i n e - v a n a d i n s , p e n t r u c a s "plac o m e n i l o r i n u p e n t r u frica
.lu D u m n e d e u ; sau. c u a c e s t a a r a t n o u e P a v e i cu c e c h i p p u
t e m s s v r i m n t r e g n e l e p c i u n e , a d e c c u frica lui D u m n e
deu, cc m c a r dei pofta trupulu tiranisete p r e o m , dar ns
cel c e a r e frica lu n i n i m a s a , a c e l a v a p o t o l i t u r b a r e a p o f t e i .
P e n t r u a c e s t a a d i s i D a v i d : I m p i r - o n e t e c u frica a c r n u r i l e
mele, c d e judecile tale m'aro temut (Psalm CXVIII, 19).
S nu socoteti ns, o cetitoriule, c sfinenia nsemnez n u m a i
p r e n t r e g n e l e p c i u n e , n u , cc a c e s t a n s e m n e z d e o p t e
p r e t o t c u r e n i a viee.

2. ncpei-ne pre no, pie ni nmea am nedreptit, pre


niminea am stricat, dela, nunnv a ne-am- lcomii.
) Marele Vasilie ns, ntrebat fcind c e este spurcciunea trupuiu*' i
ce spurcciunea duhului? rspunde, ca spurcciunea trupului este a se
mesteca cine-va cu omenii acea ce fac .:aptei cele de ruine i fr+
de-lege i oprite de Scripturi; iar otn j u u n e a ruhuluf,,adecj a suflet
tulu, este a se arta cine-va n e u r a l t it e acei ce cugetez i fac fap
tele cele oprite ca acestea; atuncea n :-<a s s tace curat de cele ca' acestea,cnd nic mnnc mpreun cu ce ce cugetez cele ca acestea i cu cari
le fac sau cnd se mhnete n inimg; sa_pantru dni, precum'cicea David,i
ntristarea m'a cuprins pentru p&ztt i ce ce au pssit legea ia".
i cnd va arta pentru dnii > ciUfel de mare ntristare, n e
fel au artat i Corint, pentru cel ce cwvea. cu mateha sa, ntru tote fe~
rindu-se pre sine de dnsul c toi erau curai de pcatul acelua. Iar
sfinenie este cnd cine-va se afiero cf sie sine sfntulu Dumneceu
cu tot sufletul su i este nedesprit in. tata vremea (Hot. LIII pe scurt).'l

A i c e a a r p o r n e t e A p o s t o l u l c u v n t u l d e s p r e d r a g o s t e ; fi
ind-c a r n i t C o r i n t e n i d i c e n d lor, c fug d e d i n s u l i a l e r g
i s e u n e s c c u ce n e c r e d i n c i o i i n e c u r a , a c u m n d u l c e t e
i d ' c e : I n c p e i - n e p r e n o , a d e c p r i i m i i - n e cu d e s f t a r e n
inimile v o s t r e i s n u m e s t r m t o r e s c n s u f l e t e l e v o s t r e ; g h i c i t o r e t e n s a r t n d p r e m i n c u n o - a p o s t o l i d i c e : c p r e nic
unul d i n v o a m n e d r e p t i t n b a n i , a d e c b a n i n i m r u a m
l u a t c u n e d r e p t a t e , nic arii-stricat., j a d e c .nici . a m an]#git p r e
c i n e - v a , nici m i n t e a c u - v a o a m s t r i c a t c u d o g m e p g n e t ;
iiic ne-ayfv l c o m i t s p r e avvii]^ ^<^p^ jxu amvpii.,
u t e r a m a-,
dunat argini pentru pricina p r o p o v e u i r e ) .
1

' 3 . ' Nu spre osndire dic, c mal nainte am dds, cum c


ntru inimile ndtre snte ca mpreun.s murim i mpre
un s viem.
N u d i c v d u e fraii m e i ; a c e s t e a , d i c e ' P a v e l , p e n t r u c a s v e
o s n d e s c ; ci d e u n d e e s t e a r t a t , r s p u n d e, c n u l e d i c i ac e s t e a ca s n e o s n d e t i , o fericite P a v l e ? D i n d r a g o s t e , dice,
n t r u c a r e v e afn, p e n t r u - c vo v e aflai n i n i m a m e a ; c c i
e s t e cu p u t i n a i u b i c i n e - v a p r e a l t u l , a, n u v o i i n s s s e
m p r t e s c d e p r i m e j d i i l e i r e l e l e n t m p l r i a l e i u b i t u l u i s e u ,
p e n t r u , a c e s t a a i c e a d i c e P a v e l , c e u a t t a v e I u b e s c p r e vo
n c t g a t a s n t i a m u r i m p r e u n cu v o . I n s I a r i , fiind
c m u l i n u s e b u c u r m p r e u n p e n t r u p i z m a i z a v i s t i a , c n d
prietenii; lor s b i n e n o r o c e s c , p e n t r u a c e s t a a a d a u s P a v e l i
pre dicerea a m p r e u n vieui, a d e c eu cu d r a g o s t e m e b u ._

') Aa ore cnd i prorocul Samuil cnd a mbtrnit, a cjis ctre tot
norodul lu Israil,: Iat eu, rspundei asupra mea naintea Domnului
i naintea unsului lui; al cruia viel am luat, sau asinul cu am luat?
Sau pre cine am silnicit din vo? Sau pre cine am nghesuit sau din
mna cu am luat plat de mpcare sau nclminte? Rspundei asu
pra mea i vo ritorce voue. i a cjis ctre Samuil; nu ne-a nedreptit
i hu ne-a silnicit i nu ne-a necjit i nu a luat din m n a nimru
nimic (1 Impar. XII, 3). Ma acestea le-a cji ' Mosi ctre Dumnecjeft, cnd s'a necjit forte pentru starea mprotiva a lu Datan i a lu
Aviron: i s'a suprat Mosi forte i a cis ctre Domnul, s nu a a
aminte la jertfa lor, pofta nimru dintr'ni nu am luat nic rutate vre
unuia dintr'ni am fcut" (Num. XVI, 25). i David asemenea cicea:
s,Fr de nelegiuire am alergat i m'am ndreptat" (Psalm LVIII, 4). i
''..'-&ral: De este nedreptate n manile mele" (Psalm VII, 3). Iat cum se
cuvine a fi slobod de tot nedreptatea i luare de mit judectorii i
aprtorii norodului i ma ales ce ierosi adec arhiereu i preoii:
'.cci cel. ce a darur, cu neputin este pot dice a face judecat drepi
> ji a 'pzi neclcate dumnecieetile legi. Pentru acesta este scris: i da
ruri iiu ve l u a , ' c darurile orbesc ochi celor ce vd i stric graiurile
cele drepte" (E. XXIII, 8). i ar: S'a perdut pre sine lutorul de
mit. Iar cela ce urte, luarea darurilor, se mnuiete" (Pild. XV, 27)
s

_ 87 -

cur mpreun d e b u n a n o r o c i r e i d e v i a a v o s t r . I a r n e l e
gerea atot cuvntul este acesta, c eu,
d e p r i m e j d i i l e v d s t r e v o u fugi, nic d e
vOu zavistui, ci la a m n d o u v o u fi
p r i m e j d i i l e v o s t r e i d e b i n e n o r o c i r i l e

i u b i n d u - v e p r e v o , nici;
b u n e norocirile vostre!
m p r e u n p r t a i d e .
vostre.

4 . Mult mi este ndrznela ctre voi, mult m. este


lauda pentru voi.
Fiind-c Pavel se arat c nfrunta ma sus pre Corinteni,
c c i l e - a f o s t d i s , c s e s t r m t o r e s c i s-1 n c a p n i n i m i l e
lor cu d e s f t a r e ; p e n t r u a c e s t a a c u m s e d e s v i n o v e t e , nd u l c i n d u - i v i n d e c n d u - I , c d j c e : C n u v ' a m d i s c u v i n t e l e
c e l e d e m a l sus,*frailor, c a p r i h n i n d u - v , ci le-am, d '
pentru
m u l t a n d r z n e l a c e a m c t r e v o i p e n t r u - c v o e s c s s p o
rii n t r u fapta b u n , c c c u m c n u v p r i h n e s c , a r t a t e s t e
i din a c e s t a c e u c t r e ce-l-al m e l a u d p e n t r u vo..
s

M'am umplut de mngere, prea de prisosit am bucurie


ntru tot necazul nostru.
F i i n d - c v ' a n d r e p t a t , d i c e , p e n t r u - c v ' a m p r i h n i t n t r i
miterea cea dintiii, p e n t r u a c e s t a m ' a l u m p l u t d e t o t m n
g e r e a , i n u n u m a a i p r i c i n u i t m i e m n g e r e , ci m ' a s l o b o d i t
i d e t d t m h n i c l u n e a , ci n c m ' a u m p l u t c u m b e l u g a t e d e
t o t b u c u r i a . I a r m b e l u g a r e a i m u l i m e a b u c u r i e i o a r a t n ;
d i c e r e a : P r e a d e p r i s o s i t i a t t a , d i
m u l t b u c u r i e a p r i
cinuit mie n ct a c e s t a b u c u r i e ntru t o t necazul m e u cel m a r e :
c e a v e a m l-a s t i n s . A c e s t e a n s c e l e d i s e a i c e a , s e p a r c
s n t p r o t i v n i c e c e l o r c e a <is c u p u i n m a n a i n t e d e s p r e C o - ;
r i n t e n . N u s n t n s p r o t i v n i c e , p e n t r u - c i a c e s t e a c e le d i c e
a i c e a i c e l e c e l e - a cjis m a s u s s n t cUvinte n s e i d e p r i
e t e n i i u b i t , a r n u d e v r m a . C a c e l e a l e - a d i s c a m u s - ;
trnd p r e Corinteni, iar a c e s t e a le-a dis ca adeverindu- c n u ,
a fost d i n v r a j b m u s t r r i l e a c e l e a , ci d i n m u l t d r a g o s t e c e / ;
a r e c t r e dnii.
"
c e

5 . C viind noi n Machedonia,. nic o odihn a avut.


trupul nostru.
A i c e a p o v e s t e t e n e c a z u l c e a a v u t d u m n e d e e s c u l P a v e l i
n M a c h e d o n i a i l a r a t c u c u v n t u l m a r e , p e n t r u c a d u p r e
u r m a r e s a r a t e m a r e i p r e b u c u r i a c e o aii p r i c i n u i t lui C o
r i n t e n i i , p r i n c a r e b u c u r i e a d e p r t a t n e c a z u l cel m a r e ; p o t r i v i t
n s a d i s c t r u p u l s u n u a l u a t v r e o o d i h n , fiind-c su^- .
fletiil lui P a v e l e r a n e b i r u i t i d e nic u n n e c a z i r e a n t m
plare nu cdea.

Ci ntru t6te necjindu^ne, din afar resbou.


88

D i n afar, d i c e , d e l a n e c r e d i n c i o i i E l i n i , u r m a n o u e
i m p r o t i v i r .

resboe

Din luntrul temeri.


D e l a h r i s t i a n i cel n e p u t i n c i o i I a r i ; c p r e a c e t i a n u
m e t e din l u n t r u ; u r m e z n o u e t e m e r i , dice, p e n t r u - c n e t e
m e m n u c u m - v a e l s s e a m g s c i s s e r t c e s c d e c t r e
m i n c u n o - a p o s t o l i LdeL. c t r e frai c e l n e a d e v e r a .

6. Ci cela ce mnge pre ce smerii, ne-a mngiat


pre noi, Dumnecjeu, cu venirea lu Tit.
Fiind-c mai sus mar laude a mrturisit Apostolul Corin
tenilor d e s p r e Tit, p e n t r u a c s t a aicea a d u c e lor m r t u r i e p r e
T i t . i c i n e e s t e a c e l a ce, m n g e p r e c e i s m e r i i ? R s p u n d e
c e s t e D u m n e d e u , c a r e l e n e - a m n g i a t i p r e n o i , fiind-c
ne-a trimis p r e Tit, a cruia venire a sttut ndestul spre a
risipi t o t m h n i c u n e a d i n i n i m a m e a i a m m n g i a ; c u
a c e s t e c u v i n t e n s v o e t e A p o s t o l u l , p r e l n g a c e s t e a s fac
p r e T i t v r e d n i c d e c i n s t e i d e r e s p e c t c t r e C o r i n t e n i , p e n
t r u a c s t a i l a u d c a u n l u c r u m a r e v e n i r e a lu *).

7. i mi numai cu venirea lu, ci i cu mngerea cu


care s'a mngiat de vo.
N u m ' a m n g i a t T i t n u m a , d i c e , i m i - a p r i c i n u i t b u c u r i e
cu v e n i r e a s a , c u a c e s t a , fiind-c a v e n i t n V r e m e a c n d a v e a m
n e c a z i s c r b n s u f l e t u l m e u ; ci i c c m i - a a r t a t f a p t a
b u n a v o s t r c e a a t t a d e m a r e d e c a r e i e l s ' a m n g i a t
i s ' a b u c u r a t p e n t r u v o i , l u d n d i p r e v o i i i s p r v i l e v d s t r e .
C u a c e s t e c u v i n t e n s u n e t e i m p r i e t e n e t e p r e T i t c u C o
r i n t e n i i , p e n t r u - c T i t l ' a l u d a t p r e e c t r e P a v e l .

Vestind noue" dorirea yostr, plngerea vdstr, rvna


vdstr cea pentru mine ).
2

D e v r e m e ce, u r i n a s fi., p l n s C o r i n t e n i i i m u l t s s e fi n
t r i s t a t 1 p e n t r u Pavel- d c e n d : p e n t r u c e a a ^ l a fost n t r i s t a t p e n
t r u n o , n v t o r i u l n o s t r u P a v e l ? P e n t r u c e a t t a v r e m e a lipsit
i n u a v e n i t s n e c e r c e t e z e ? A c e s t e a d a r v r n d a le a r t a
A p o s t o l u l , n u a d i s c C o r i n t e n i l c r m a u a a p r o s t , ci c s e
t n g u i a u i p l i i g e a u p e n t r u , e l . Nic a d i s c p r o s t d o r e a u s ' l
v a d , ci c a v e a i i d o r i r e a , a d e c t a r e i c o v r i t d r e . N i c i aii
>) Aa dar recomenduete i laud Pavel pre Tit, fiind-c cu dnsul
a trimis scrisorea acesta, dupre Teodorit. nsemnez c i aicea form
sritore ntrebuinez Apostolul, care se ndreptez aa: ci DumneZeu,
care mnge pre ce smerii, ne-a mngiat pre no cu venirea lu Tit.
*) i aicea ar form sritore ntrebuinez Apostolul n loc de:
rvna vostr cea pentru mine; saii form de lips a se nelege din afar: cu rvna vostr. ceea-ce se fcea pentru mine.
89

d i s c aii a r t a t n u m a u r g i e i m n i e a s u p r a celu c e . c u r v e a
c u m a t e h a s a , ci c aii artat: rvna, i c o v r i t d r e a p r i n d e r e ;
P e n t r u m i n e , d i c e , v ' a n f i e r b n t a t frailor i v ' a a p r i n s , p e n t r u c a
s m p l i n i i p o r u n c a m e a , s a u : c a l u a t r v n n f o c a t m4
p o t r i v a m i n c i u n o - a p o s t o l i l o r p e n t r u m i n e , a p r n d n u m e l e meii
i c i n s t e a m e a i d r a g o s t e m e a . A c e s t e a n s le d
Apostolul
n u numa pentru ca s vindece cestrile cele d e ma nainte, ce
le~a ffeut a s u p r a C o r i n t e n i l o r . .ei. ^ i n t r u a d e v r c a s l a u d e
p r e ce c e s'afi n d r e p t a t i: s'iii schimbat i n t r u f a p t a bftu;c c m c a r d e t ' m u i i erau- - n t e ' Q r i n t e n -c'a ''rele , n f v t k i
n e t r e b n i c i i n e v r e d n i c i d e l a u d e l e c e l e d e m a s u s , n s P a v e l
n u d e s p a r t e p r e c e i ri d e c e i b u n i , ci a t t l a u d e l e c t i
p r i h n i r i l e i c e r t r i l e o b t e t i , le face p r e a m n d o u d e o b t e
a s u p r a t u t u r o r i a s u p r a c e l o r b u n i a s u p r a c e l o r ' r e , l s n d
la c o n t i i n a f i e - c r u i a s a l e g d i n a c e s t e a c e l e c e lu s e c u v i n ,
a d e c d e e s t e c i n e - v a reii, s p r i i r t e s c c e r t r i l e i p r i h n i r i l e ,
i a r d e e s t e b u n s p r i i m e s c l a u d e l e .
1

l c e

nct ma mult a me bucura.

' " ,

.'

M ' a m b u c u r a t , - d i c e , i d e v e n i r e a lu T i t , i m a m u l t m ' a m
b u c u r a t cc el m - a v e s t i t i rn-a s p u s c e l e d e m a l s u s , a d e c
c o v r i t o r e a r v n a v o s t r i tnguirea c e o a v e i p e n t r u m i n e .

8. Drept aceea dei v'am. mhnit pre vo prin episto


lie, nu m cesc, dei me calam.
M c a r , d i c e , d e i v ' a m s c r i s a t t d e n f r u n t t o r c u v i n t e n
T r i m i t e r e a c e a d i n t i n c t a m t r e c u t m s u r a n f r u n t r i i p e n t r u
acesta m ' a m cit c preste m s u r v'am nfruntat; ns a c u m
s o c o t i n d folosul c e l m u l t i d o b n d a c e a c t i g a t d i n n f r u n
t a r e a m e a c e a p r e s t e m s u r , n u ~ m e c e s c . A c e s t e a n s le
d i c e P a v e l , n u c d o r cu a d e v e r a t fr"'-"msur a m h n i t p r e
C o r i n t e n , ci p e n t r u - c v o e t e a a d a u g e l a u d e l o r .

C ved, c epistolia aceea, mcar de v'a mhnit a b vreme *) pre voi,


9 . A c u m me bucur, nu cc v'a mhnit, ci cci v'a
mhnit spre pocin, c v'a mhnit dupre Dumnedeu.
L a o v r e m e , d i c e , v ' a m h n i t p r e vo n t a m e a T r i m i t e r e
a c e e a , d a r c t i g u l i folosul c e a l u a t d i n t r ' n s a e s t e p e n t r u
t o t - d e - u n a . D e a c e s t a i e u f n , pu.cur, n u p e n t r u - c v ' a
m h n i t (cc c e folos a fi a v u t e u d e v ' a Ii m h n i t n u m a ? ) ,
*) nsemnez, c la cucerea dei la o vreme" se cuvine a se face pu
in stare i a nu se ceti unit cu ducerea V'm ntristat", ,c este de lips
nelegerea, de se va ceti unit, ar d. a se va deosebi, atuncea este de
svrit nelegerea, adec ved cum-c scrisorea mea aceea, v'a ntris
tat pre vo, dei la o vreme v'a ntristat adec. ,
i /. j-i.' '
1

ci trie b u c u r p e n t r u - c clin m h n i c u n e a a c e s t a v ' a n d e m n a t


a v e p o c i i a v e n d r e p t a ' ) . V e d i n s , o c e t i t o r u l e , c m h
n i c u n e a o Cjice P a v e l c o a p r i c i n u i t T r i m i t e r e a lu, ar f o l o
sul n u d i
^ l ' pricinuit scrisorea care a fost cu a d e v e r a t ,
ci face d r e - c u m l u c r u l i. folosul a c e s t a c s ' a f c u t din f a p t a
b u n a lor; pentru acsta dice c v'a m h n i t dupre_DumnecJeu.
C a lutru n i m i c a s v e p g u b i i Ide n o i .
D e v r e m e c e vo, d i c e , v ' a c e r t a t d e n o i , p e n t r u a c e s t a
i v ' a m h n i t d u p r e D u m n e d e u ' ; ,mhnind_u>-v-n d u p r e D u m
n e d e u , n u v ' a p g u b i t . d e . no. ' n t r u ' nic u n l u c r u ; cci p e n
t r u n t r i s t a r e a a c e s t a c e o a i s u f e r i t d i n c e r t a r e a m e a vo t o
i n s u i a c e l a c e a p e c t u i t c e a f o s t l u a t p r e m a t e h a s a ,
v ' a n d r e p t a t ; fiind-c a t u n c e a p g u b e t e n v t o r u l p r e u c e
n i c c n d l v e d e c p e c t u e t e i n u l c a r t , c c d e s ' a r
fi c e r t a t el d e n v t o r u l sii, n e g r e i t a r fi c t i g a t n d r e p
t a r e a i m n t u i r e a s a .
c e

' i o . C n t r i s t a r e a c e a dupre Dumnedeu p o c i n a spre


mntuire necit lucreaz; ar ntristarea lume
morte

-lucreaz.

'

"_"

'

A i c e a filosofete P a v e l i face t e o r i a d e s p r e n t r i s t a r e ; c
a d e c n t r i s t a r e a n u e s t e t o t - d e - u n a r e a , i n u m a c n d _ s e _ f a c e
dupre lume, adec cnd se ntristez cine-va pentru bani, sau
p e n t u u s l a v , s a u p e n t r u r u d e n i i l e s a l e c e a u m u r i t ; cc a c e s t a
ntristare pricihuete m o r t e sufletsc cci p o g o r pre suflet
s p r e n p t i m i r e i s p r e i u b i r e a a c e l o r a d e c a r e s'a l i p s i t ; d e
m u l t e - o r l n s p r i c i n u e t e m o r t e t r u p e s c ; fiind-c m u l n r i t n d u - s c u c o v r i r e p e n t r u - c i-au p e r d u t b a n i i , s a u s l a v a
- lor, saii p r e r u d e l e lor, d i n m u l t n t r i s t a r e aii m u r i t , uni n c
s'aii a r u n c a t i n m a r e a i s'aii n e c a t , s a u s ' a u s p n z u r a t , s a u
s ' a u a r u n c a t n p r p s t i i , saii i c u a l t c h i p s ' a u ucis p r e s i n e
. D e a c e e a a d i s S i r a h : D i n n t r i s t a r e i a s m o r t e a i n t r i s
t a r e a inime va p l e c a tria ( C a p . X X X V I I I , 18). n s cel-ce
v o e t e a s ntrista p e n t r u p c a t e l e sale, acela s ntristz
') Pentru aceea i Marele Vasilie tlcuind cicerea aceea a lu Isaia
care elice: ctr. tine plngnd se vor sui (Cap. XV, 5) cjice: ncepui
de veselie este a plnge cine-va bine, i de suire i de sporire a cei;
ctre cele de sus, ntristarea cea dupre Dumneceu.
Pentru aceea i Apostolul se veselea pentru cea-ce se ntristau, v
d i n d c cuvintele sale aduc spre contiin i c lucreaz lor ntris
tarea cea dupre Dumnecjeu, pocin spre mntuire necit; cc ce-a
plng pentru faptele lor cele rele, i pentru gndurile lor cele necurate
nu se vor ma pogor, nic vor intra ntru cele ma din luntru ale p
mentulu; se vor sui ns ntrebuinnd ntristarea cea dupre Dumnecei
ca pre, poveuitore de m n la nlimea cea de s u s .
-

91

d u p r e D u m n e d e u ) , c c d o f t o r i a a c e s t a a n t r i s t a r e ! n u m a la
s i n g u r a b o i a a c e s t a s p o t r i v e t e , a d e c p e n t r u p e c a t e , i a c e s t a
o folosete, p e n t r u - c pricinuete mntuire, d e care mntuire,
n i m i n e a nic o d a t s e c e t e (cci n i m i n e a s e p r i h n e t e c n d
v a p r e s i n e c s ' a n t r i s t a t p e n t r u p c a t e l e s a l e ) i c c n
tristarea acesta dupre D u m n e d e u izbvete pre om d e mortea
cea sufletesc. D e c i d d u b u n t i pricinuete ntristarea cea
dupre Dumnedeu, dupre dumnedeescul Hrisostom, una adec,
a n u s e c i c i n e - v a , nici a s e p r i h n i p r e s i n e , c c i s'a n
t r i s t a t , i a l t a n c , a a j u n g e n t r i s t a r e a a c s t a a lu la m n
t u i r e a s u f l e t u l u i s u ; Iar n t r i s t a r e a c e a p e n t r u l u c r u r i l u m e t i ,
d e a m n d o u a c e s t e b u n t i e s t e lipsit, a) p e n t r u - c c e l c e
s e n t r i s t e z p e n t r u l u c r u r i l u m e t i , s e c e t e , i s e p r i h n e t e
p r e s i n e c c i s ' a n t r i s t a t , p e n t r u a c e e a i m u l i p r i n i , n t r i s t n d u - s e c u c o v r i r e d e m o r t e a v r e u n u l fiu al lor, d u p
c e a t r e c u t v r e m e a plngerel se cesc pentru-c s'au ntristat
a t t a . i al b ) p e n t r u - c n t r i s t a r e a c e a d e a c e s t - f e l nici u n
f o l o s p r i c i n u e t e c e l o r c e s e n t r i s t a r , i m a i a l e s i v t m a r e
prea mare ).
1

*) Pentru acesta cjice Sf. Grigorie al Nise: De trebue .i a n e ntrista, .


ntristarea acea ludat s o alegem i virtuos sau mbuntit; c
precum patima ndulcire este i dobitocesc i fr cuvnty ar alta.este
i curat i nematerialnic, aa i cea mprotivitore ndulcire, spre rutate se osebete i spre fapta bun. Dec este i u n fel de plngere, care
s e fericete i ctr ctigarea faptelor bune, nu de lepdat, carea este
mprotiva ntristri acei necuvnttore i a posomorre cei de rob, c
cela ce a ajuns la acesta, ca prin cin n urm de sine se atinge ca.
u n u l ce a ajuns a fi afar de cuviin, cnd se face ma mic dect patima/ar plngerea ceea ce se fericete, este fr cin i are_posomorre
neruinat... Asculta ce ce cu nlesnire cdei n patima ntristre, c
n u oprim ntristarea, ci n locul cei desndejduitore sftuim pre cea
b u n . Nu ve ntristai dar de ntristarea lume ceea ce lucrez morte,
p r e c u m cjice Apostolul, ci de cea dupre DumneZeu, al creia sfritul
este mntuirea sufletului, c lacrima, ceea ce se vars n adar i n de
ert pentru ce adormii, pote se face pricin i de osndire celu ce
r e u iconomisete pre cea trebnic" (vor. la ce adormii). Zice ns i
Teologul Grigorie: Este ore-care ntristare ma trebuitore i ma cins
tit dect bucuria". i dumnecjeescul Chrisostom cjice: Vreme de ntristare
este, nu cnd ptimim reu, ci cnd facem reu". A cjis ns i cuviosul
Ioan al Sf. Varsanufie, carele se n u m e a proroc:- Nu trebue pentru lu-.
crurile lume acesteea a ne ntrista nic cum, ci pentru singur pcatul":
*) Iar Marele Vasilie ntrebat fiind: Care este ntristarea cea dupre
DumneZeu, i care cea dupre lume? r s p u n d e : cea dupre DumneZeu este
cnd vre o porunc a lu DumneZeu se trece ,cu vederea i se ntris
tez cine-va dupre ceea ce este scris: ntristarea m'a cuprins pentru
pctoii ce-ce au prsit l e g e a ' t a . Iar cea a lume este cnd 6re-ce omenesc i al lume lucru ar fi-vrednic de ntristare (din Hotrrile cele
n scurt 152). Despre ntristarea cea dupre lume i aiurea a Z'S Sirah:
1

92

I I . C at acesta a v e ntrista voi dupre Dumnedeu,


:t srguin a lucrat ntre vo.
N u d o v e d e s c , d i c e , d e l a alii c t folos p r i c i n u e t e n t r i s t a r e a
; e a d u p r e D u m n e d e u : , ci d e l a v o n i v ; c c i voi n u n u m a
nu v ' a c i t c c i v ' a n t r i s t a t i c u m u l t m a v r t o s d i n n t r i s
t a r e a a c e s t a v ' a fcut m a l l u t o r l a m i n t e i m a o s r d n i c s p r e
fapta b u n .
-

Ci

rspundere.

ntristarea acesta, dice, a d a t pricina

voue a rspunde mie

prin pocina ' ee-al artat.


Ci mnie.
A c e s t a ntristare a vostr, dice, v'a d a t pricin s v m
niai a s u p r a c e l u i c e eury e a c u m a t e h a s a i a v e d e s p r i d e
m p r e u n p e t r e c e r e a cu e l .

Ci fric.
A c e s t a n t r i s t a r e , d i c e , a v o s t r a p r i c i n u i t m i e fric; c c
acesta aa d e n g r a b n d r e p t a r e c e a luat s'a pricinuit vou
din frica m e a i d e frica lui D u m n e d e u , d u p r e T e o d o r i t .

Ci dorin,.
Nu da sufletul "teu' 'spre ntristare i nu te ncji pre sine ntru s u
fletul teii" (Str. XXX, 22). Ci ins ntristarea cea dupre DumneZeu,
cnd este covritore, vtma pre cel ce se pocate, cc l aduce Ia
dezn'dejduire i din dezndej'duire pricinuete lu morte; pentru aceea i
ntristarea cea acest-fel covritore, trebue a o goni dela sine cel-ce se
pocate; de acesta a cjis i Sirah: mnge- inima ta i ntristarea lung
(adec covritore sau i de mult vreme) deprtez-o dela tine, c pre
mul 'a amort ntristarea" (Sir. XXX, 23). i Cuv. Casian Zice c u n a
din cele opt cugetri ale rute este i ntristarea. i pre acesta cu
getare dupre rndual o numr a cinca, Z'cend aa: Dec ma nti
se cuvine a ne nevoi asupra duhului ntristre, celu ce bag sufletul
n dezndejduire, pentru-ca s'o izgonim pre. ea din inima nostr, c acesta a oprit pre Cain neertdu-1 pentru uciderea de frate a se poci;
i pre Iuda dupre vn^area Domnului; cu singur ntristarea acesta ne
nevotm, ce este pentru cina pcatelor i se face cu bun ndejde, des
pre care a Z ' Apostolul: Cum-c ntristarea cea dupre Dumneceu, lucrez pocin spre mntuire necit; c ntristarea cea dupre Dumne
Zeu hrnind sufletul cu ndejdea mntuire! se afl mestecat cu bucurie:
pentru aceea i face pre om*' osardnic i s u p u s asculttor spre tot lu
crarea bun. Filoclie foia 72. Dice ns i Sf. Marcu Schitianul, c o r
carele va cdea n vre u n pecat, se cuvine a se ntrista dupre analoghk
pcatului ce a fcut, adec de este pcatul lu mare, mare s- fie
ntristarea lu; i de este pcatul lu mic, mic s- fie i ntristarea lu
pentru-c de nu se v a ntrista omul dup msura pcatului sii, cr
lesnire ar cade ntru acela. pecat: De va cdea cine-va or n ce fe
de pecat s'ar ntmpla i n u s'ar ntrista dupre msura greele, cu les
nire ar cade ntru aceeai curs" (Cap. CXV, Despre ce ce li si
pare c se ndreptez din fapte).
s

93 -

ntristarea acsta a pricinuit mie m a r e dor, c d e vreme ce


m a l s u s a (Ms^fric^^ca^ n u = s e a r a t e c d o m n e t e i s t p
n e t e p r e e, p e n t r u a c e s t a n seurl: a n d r e p t a t c u v n t u l i a a d a u s d o r i n a , c a r e e s t e a r t t o r e d e d r a g o s t e i nu d e s t p n i r e .

Ci rvn.

'

A c e s t a n t r i s t a r e a v o s t r , aice, v ' a p r i c i n u i t i r v n a , a d e c
v ' a fcut s r v n i i p e n t r u D u m n e d e i i , i p e n t r u d r a g o s t e a lui
Dumnedeu.

Ci izbnd.

...

A c e s t a ' v ' a " f c u t " . s i^^ni^:^(Smn


legile lui D i m m e d e - t i ,
c a r e legi s ' a u o c r t i s ' a u n e c i p M k d e a c e l - c e a. c u r v i t cu
m a t e h a sa.

Intru tdte v'a recomenduit pe ni-ve, a fi curai de


tot lucrul.
C u t o t e a c e s t e b u n t i , d i c e , c e 'A l u a t d i n n t r i s t a r e , n u
n u m a a a r t a t c n u a f c u t v r e u n p e c a t c a a c e s t a p r e
c u m l'a f c u t c e l - c e s'a m p r e u n a t e ? : m a t e h a s a , ci a i a r t a t
n c i c n u v ' a i n d u l c i t , nici ?i'a f o s t p l c u t ' u n p e c a t c a
a c e l a ; c d e v r e m e c e n n t i a T r i m i t e r e a d i s c v o i s'jnte
umflai d e m n d r i e , care cuvnt a r t a c Corintenii erai p r
t a i p c a t u l u i a c e l u i a , p e n t r u a c e s t a elice a i c e a , c v o , frailor,
a c u m a risipit p r e p u s u l a c e s t a defa~~voi, i a a r t a t c s n
te cura d e prihnirea acesta.

12 D e am i scris dar vdtie, 'nu pentru cel-ce. a ne


dreptit, nic pentru cel-ce .s'a nedreptit ), ci c a s a s e
arate srguina ndstr cea pentru vo, ctre 'voi, naintea
lui Dumnedeu.
" '. '
1

P e n t r u c a s n u d i c lu C o r i n t e n i i : i d a c n o i s n t e m c u r a i
i n e a t i n i d e p c a t u l a c e s t a , p e n t r u - c e d a r n e n f r u n t a i i n e
certai? P e n t r u acesta dice aicea Pavel, c atta m u l m e s c p e n
t r u c e l e - c e a m s c r i s a t u n c e a , i p e n t r u c e r t a r e a c e v ' a m f c u t ,
n c t i d i c , c n a d i n s i p e n t r u n s i a c s t a a m s c r i s c a d r a
g o s t e a i s r g u i n a c e a m p e n t r u -voi s s e a r a t e v o u , n a
i n t e a lu D u m n e d e i i ; a d e c p r i v i n d i v d e n d . D u m n e d e u ; c
d r a g o s t e a i s r g u i n a m e a a c e s t a e t e a d e v r a t i c u r a t i
n u m i n c i n d s i v i c l e n i t ; c m ' a m t e m u t n u c u m - v a p c a t u l
a c e s t a i v t m a r e a c e a d i n t r ' n s u l s s e l a s c i n t r u voi,
c a c i u m a ; p r e c a r e l e n s l d i c e c a n e d r e p t i t ? P r e b r b a
t u l a c e l - c e c u r v e a c u m a t e h a s a ; i p r e c i n e c s ' a n e d r e p ) i aicea lipsete Zicerea am scris
sa fie tot" deci dar dei a m
scris voue, nu pentru cel ce a nedreptii:, nic pentru cel ce s'a, ne
dreptit am scris.
-

94 -

tt? P r e m u e r e a i m a t e h a lu, cu c a r e el c u r v e a c c i a m n
doi unul p r e altul s'au n e d r e p t i t ) . P e n t r u - c e ns dice c n u
a m s c r i s p e n t r u a c e t i a ? Saii. o d i c e a c e s t a , c a m s c r i s a d e c
p e n t r u diii, n s n u c u d i n a d i n s u l p e n t r u dnii, ci p e n t r u vo,
s r g u i n d u - m e a d e c i t e m n d u - m n u c u m - v a t o t c e t a t e a s
se v a t m e d e p c a t u l acela.
i a c e s t a e s t e a s e m e n e a c u a c e e a c e d i c e : Aii d o r d e b o i
p a s lui D u m n e d e i i (I C o r . I X , 1 5 ) . C a r e n u o d i c e c
j i u - ' i p a lui D u m n e d e u d e b o i , cc d e n u a r p r o n o i s i ..:Dumnedeu-""fi'"peni.ru. b o l , c u m s ' a r r p s r a i a r r m n e a n t r u ^ f i ?
Ci o (dice a c e s t a , fiind-c n u c h i a r p e n t r u b o i l e g u e t e D u m
n e d e u , ci p e n t r u o m e n i al c r o r b o i i s n t a v u i i .
l

13. Pentru acesta ne-am mngiat.


P e n t r u - c s r g u i n a m e a , d i c e , i o s i r d i a s ' a a r t a t c s ' a f c u t
p e n t r u v p l i n d e j d i l e m e l e n u s ' a u a r t a t m i n c n d s e , p e n t r u
acesta a m luat prea mare mngere.

i pentru mngerea vdstr, nc ma mult m'am bu


curat pentru bucuria lui T i t ) .
2

A c u m n s , d i c e , p r e l n g m n g e r e a i b u c u r i a c e a m pri~.
i m i t d e l a v o i , p r e c u m a m dis m a n a i n t e , n c m a m u l t m ' a m
b u c u r a t , p e n t r u b u c u r i a lu T i t . Ci i a c e s t a b u c u r i e a lu T i t
i m n g e r e a d e l a v o a u r m a t i p e n t r u voi, p e n t r u a c e e a d u
pre urmare dice:

C s'a odihnit duhul lui de ctre toi vo.


1 4 . C ori de ce m'am ludat naintea lu pentru vo,
nu m'am ruinat.

P e n t r u a c e s t a , d i c e , m ' a m b u c u r a t c T i t v ' a aflat a c e s t fel


d e sfini p r e c u m e u s p u n e a m lu c s n t e . D e a c e e a i n s u i
s ' a o d i h n i t c v ' a aflat a c e s t - f e l i n u a p t i m i t d e l a voi nic
o s c r b i n e p l c e r e . I a r l u d n d u - s e P a v e l p e n t r u u c e n i c i i
se, a r a t c i u c e n i c i i d e s p r e o p a r t e s n t n b u n t i i el
d e s p r e a l t p a r t e e s t e n v t o r i u b i t o r d e u c e n i c i , i p r i n t e
i u b i t o r d e fii. U n i i c a a c e t i a s e c u v i n e a fi i u c e n i c i i v r e m e i
n o s t r e i n v t o r i m b u n t i i a d e c i iubii n t r e d n i i .

Ci precum tote ntru adever le-am grit vdue, aa i


lauda ndstr cea ctre Tit s'a fcut adeverat.
1 5 . i inima lui ma mult este la vo.
Cu

aceste

cuvinte

recomenduete

Apostolul pre Tit

ctre

') Iar Teodorit nedreptit cice pre tatl celu ce curvea cu mateha
sa, cc dei acela murise s'a nedreptit ns, pentru-c s'a ocrt i
s'a ncinstit muerea sa de ctr nsui fiul seu.
>) Intre altele se elice: pentru mngerea vostr, ma mult ns prea
m'am bucurat pentru bucuria lu Tit, care lucru l i socotesc a fi ma bun.

Corinteni, pentru -C s-1 ftibesc i e p r e T i t , c a r e l e m u l t


u b e a p r e e i s a r d e a p e n t r u d n i ; c p e n t r u a c e s t a . d i s :
i n i m a lui, c a c u cjicerea a c e s t a s a r a t e d r a g o s t e a c e a d i n
i n i m i c u r a t , c e a v e a T i t c t r e C o r i n t e n i .

Aducndu- aminte de ascultarea vdstr a tuturor, c


cu fric i cu cutremur l'a priimit pre el.
A i c e a s p u n e Pavel pricinile p e n t r u c a r e Tit ubea a t t a p r e
C o r i n t e n i i a r a t n t u c n c e p u t u l d r a g o s t e i a c e t i a a lu T i t ,
d e l a dni s ' a n s c u t , i a l t a n c c n d e m n , p r e C o r i n t e n i
c a s a i b i e i c t r d n s u l a s e m e n e a d r a g o s t e , c c i d i c e : n u
p r o s t ai a r t a t lui T i t d r a g o s t e a , ci a s c u l t a r e a fiind-c l'a pri
i m i t c u o a e d a r e sufleteasc c a a c e s t a p r e c u m fii p r i m e s c p r e
p r i n t e l e lor, ci n c s u p u i i p r i m e s c p r e n c e p t o r u l , i s t p
n u l lor, c d i c e c l ' a p r i i m i t p r e el c u fric i c u c u t r e m u r ;
d e a c e e a m r t u r i s e t e c d d u e f a p t e a a r t a t lui C o r i n t e n i i :
d r a g o s t e a c a l a p r i n t e i fric c a u n u i s t p n i t o r , c a nic d r a
g o s t e a s s e t m p e s c i s s e s l b e s c fiind fr d e t e m e r e ,
nic t e m e r e a s r m e p o s o m o r t i fr h a r , fiind fr d e
d r a g o s t e ').

16. Dec me bucur c eu ntru tdte cutez la vo.


N u m e b u c u r , d i c e , a t t a p e n t r u T i t c s ' a c i n s t i t d e vo, c t
m b u c u r p e n t r u c v aflu a c e s t - f e l d e v r e d n i c i , n c t n u
m r u i n a i , ci m facei n d r z n e s c i s c u t e z p e n t r u v o ,
o r i i n c e i u c r u i n fiete-care v r e m e . i d u p r e a l t c h i p n c
a m n d r z n e l a p e n t r u v o , c c i o r i c t e a face s a u a d i c e
v o u c u b u c u r i e l e p r i i m i i p e n t r u al v o s t r u folos i n d r e p
t a r e l e l u a i , i d e e s t e t r e b u i n a v n f r u n t a s a u a v l u d a ,
s a u alt c e - v a g r e u a p o r u n c i i s u p r t o r .
C A P . VIII.

i. Facem ns cunoscut v6u6, frailor, Darul lui D u m


nedeu carele s'a dat n bisericile Machedoniel.
Nu n z a d a r a cjis A p o s t o l u l l a u d e l e c e l e d e m a n a i n t e
C o r i n t e n i l o r , ci l e - a d i s p e n t r u c a s-1 p r o n e t e z e s c i s-i n i u l p e s c fiind-c u r m a s- n d e m n e , s p r e i u b i r e a d e s r a c i i
; p r e m i l o s t e n i e , c p e n t r u a c s t a a d i s i

> c p e n t r u
e t e - c e lucru n d r s n e s c n t r u voi, a d e c or c e a voi a v e dice,
:6te le f a c e i . D e c n u a 4* n d a t l o r : d a i m i l o s t e n i e , ci rnim

s u s

') Pentru acesta i Isidor Pilusiotul ma acesta o d / i : trebue. ucerici a ub pre nvtorii lor ca pre prin i a se cucernici lor ca.
.tpnitorilor i nic pentru dragoste a lipsi frica, nic pentru fric a se
nnegri dragostea.
ce

90 -

l o s t e n i i e a c e l e a c e l e f c e a u c e l e - l - a l t e b i s e r i c i , a c e l e a ie a d u c e
i a mijloc i i n d e m n p r e e s p r e a s e m e n e a r v n a c e l o r a . V e d i
n s , o c e t i t o r l u l e , c d a r s.l lui D u m n e d e u n u m e t e p r e s o c o
tela c e a d e m i l o s t e n i e , n t u c a s fac c u v n t u l n e z a v i s t u i t , ad e c ca s fac p r e C o r i n t e n i - s d e a m i l o s t e n i e fr c r t i r e i
m b e l u g a t , c a u n a c e e s t e d a r al lui D u m n e d e u . i al d o i l e a
p e n t r u c a s n d u p l e c e s a p u c e m a n a i n t e i e a r p i a c e s t
d u m n e d e e s c d a r ; nu a l u d a t n s o c e t a t e , saii d o u e , ci n
t r e g p r e t o t M a c h e d o n i a , c a i a c e t i a s u r m e z e a c e l o r a i
s fac a s e m e n e a - *).

2. C prisosina bucuriei lor este ntru mult cercare


de necaz.
Adec., m c a r d e i b i s e r i c i l e M a c h e d o n i e a u p t i m i t a t t e a
m u l t e r e l e i a i i .suferit a t t e a n e c a z u r i , n c t p r i n r b d a r e a l o r
'aii a r t a t a l e s e n c r e d i n a i n d r a g o s t e a Iul C h r i s t o s , c u t d t e
a c e s t e a , i a r i n u aii c d u t nic aii b i r u i t , ci ' m a l a l e s m u l t
b u c u r i e aii p r i i m i t din. n e c a z u l cel d e a c e s t fel, i n u p r o s t b u
c u r i e , ci b u c u r i e c u p r i s o s i n .

i srcia lor cea ntru adnc, a prisosit ntru b o g


ia prostime lor.
;

A d e c , p r e c u m n e c a z u l l o r cel m u l t le-a p r i c i n u i t i m u l t
b u c u r i e , a a i m u l t a s r c i e c e a n t r u a d n c a lor n u n u m a i
nu I-a o p r i t d e a d a m i l o s t e n i e , ci i m u l t m a l m u l t -a n d u
plecat s p r e prisosi ntru m b e l u g a r e , n u m b e l u g a r e a b a
nilor c e l o r d a i d e d n i i , ci n t r u m b e l u g a r e a n e s c u m p e t e i
a s o c o t i n e i lor cei b i n e d t t o r e ; a d e c c u c t s n t el m u l t
s r a c i , c u a t t a d u p r e u r m a r e aii m u l t i m b e l u g a t v o e d e
a milui. i a m p r t i , c c i m i l o s t e n i a i filotimia m p r t i r e
n u s e j u d e c d e l a m u l i m e a c e l o r c e s e d a u , ci d e l a s l o b o d a
p r o a l e g e r e a celor ce d. D e c i a c e s t a e s t e r d e m i r a r e c hris
tiani c e i - c e e r a i i n M a c h e d o n i a m c a r d e e r a u a a a t t a s r a c i
(fiind-c l e - a u r p i t a v e r i l e lor nii c o m p a t r i o i i l o r i c e i d e
u n n e a m ) , n s a u a r t a t a t t a m u l t filotimie n t r u m i l o s t e n i e .

3 . Cc dupre putere, mrturisesc, i preste putere, de


nsi voea lor avi dat.
4. Cu mult rugminte, rugndu-ne pre no.
Aicea tlmcete
curn-c. n c t p u t e a u
l o s t e n i a o aii a r t a t ,
aii m i l u i t , c a c e s t a

A p o s t o l u l c e e a - c e a d i s m a s u s i d i c e ,
h r i s t r a n i i c e l din M a c h e d o n i a , a t t a i m i
sau. m a i b i n e a d i c e i p r e s t e p u t i n a l o r
n s e m n e z p r i s o s i n a p r o s t i m e Ce o aii

- ) Biserici ale Machedonie ns rice Pavel i pre cele-l-alte biserici care


se afla n Machedonia l. mat ales pre cea din Tesalonic i ma'vrtos,
pre prea milostivnica biserica a Filipsnilor.
1

Tom. n.

- - 97

cjis m a s u s a d e c , d e a d a m i l o s t e n i e m a m u l t d e c t p u t e r e a
l o r . i l u c r u l c e l m a l m a r e e s t e , c fr a s e n d e m n a d e m i n e ,
s p r e a milui, aii d a t m i l o s t e n i e p r e s t e p u t e r e a lor, c c nu s ' a
n d e m n a t d e m i n e , ci nii el n c p r e m i n e m ' a i i n d e m n a t i
m ' a u r u g a t c a s d e a m i l o s t e n i e p e n t r u s r a c i i h r i s t i a n ce din
I e r u s a l i m . A c e s t e a n s le d i c e P a v e l p e n t r u - c a s n d e m n e p r e
h r i s t i a n i ce din C o r i n t n u a t t a s p r e a d a m u l t m i l o s t e n i e ,
ci s p r e a o d a p r e e a cu o s r d i e i cu b u c u r i e ; p e n t r u a c e s t a
i z b o v e t e n. p r i c i n a a c e s t a i l a b g e t e n d e m n a r e a e t r m u l t e
cuvinte spre acesta.

Darul i mprtirea slujbei celei ctre sfini.


A i c e a lipsete d i c e r e a : s priimim n o i ) , a d e c n e rugau p r e
n o i h r i s t i a n i ce d i n M a c h e d o n i a s p r i i m i m d a r u l i m p r t i r e a
s l u j b e i , a d e c m i l o s t e n i a c e o aii d a t p e n t r u sfinii s r a c i i h r i s
t i a n ce c e e r a u n I e r u s a l i m *). D a r i n s a u n u m i t p r e m i l o s
t e n i e p e n t r u a c e s t a p r i c i n , c a , fiind-ci C o r i n t e n i i e r a u r v n i t o r
i fierbini i u b i t o r i d e d u h o v n i c e i l e - d a r u r i , a u d i n d c i' mi
l o s t e n i a e s t e d a r , s a l e r g e , la dr.sa ca la u n d u h o v n i c e s c d a r ,
p r e c u m i m a s u s a m d ' - I a r m p r t i r e i a r i p r e milosterjne
o a n u m i t p e n t r u - c a s s e nvee-, c e l - c e m i l u e s c , c n u n u m a
d a u ci i i a u , c d n d b a n i i a u d e l a '"sracii h r i s t i a n r u g c i u n i
i b l a g o s l o v e n i , i d n d l u c r u r i v r e m e l n i c e , i a u d e l a D i . u m e
d e ii p e n t r u m i l o s t e n i i p l a t y e c i n i c . ' '
'
1

h:

5. i nu precum am ndejduit.
No, dice, ndjduiam cc Maqhedoneni hristian aflndu se
n t r u m u l t a s r c i e i n t r u a t t a m u l t n e c a z , n u v o r face a t t a
b o g a t m i l o s t e n i e . E n s b l a g o s l o v i i i , n u n u m a cu m b e l s u g a r e aii miluit, ci i p r e m i n e m ' a i r u g a t s p r i i m e s c m i l o s
t e n i a lor a c e s t a .
'
r

Ci pre sine s'a dat ma ntr Pomnulu i noue prin


v o e a lu Dumnedeu.
C u a c e s t e c u v i n t e m r t u r i s e t e P a v e i , c h r i s t i a n i cei d i n
M a c h e d o n i a nu a v e a i i n u m a m i l o s t e n i a , ci a v e a i i i a l t e f a p t e
b u n e , c c n u s e m n d r i s e r p e n t c u - c e r a i i m i l o s t i v i i d i n ac
e a s t a s s e l e n e v e s c d e s p r e cele-l-al :e f a p t e b u n e , ci t o t p u
t i n a lor o a d a t D o m n u l u i , i nii p r e . sine, p e n t r u c a s
f a c t o t e f a p t e l e c e l e p l c u t e lu D u m n e d e u , la a c e s t a u l t n d u - s e c u t o t sufletul l o r i n u c u n d o i a l i cu s t n j e n r e , ci
i n o u d i c e , s ' a u d a t p r e s i n e a d e c s'ai s u p u s i aii a r t a t
) Acesta ns se afla i adugit ntr'alte is.vode n Kimenu (textul)
Apostolului.
*) Veci despre acesta tlcuire i supttisernnarea djcere: numai ca s ne
aducem aminte de sraci, care i m'am srguit o face acesta (Gal. II. 10).
J

9 -

d r a g o s t e prin v o e a iul D u m n e d e u , a d e c p r e c u m
n u l u i i n u p r e c u m e p l c u t c u g e t u l u i o m e n e s c .

place

Dom

6. In ct no a ruga ) pre Tit, c precum mal nainta^


a nceput ntru vo aa s covresc i darul acesta.
1

A t t a mult, dice, hristiani c e i din M a c h e d o n i a s'au d a t p r e "


s i n e i a u a r t a t m a r e o s r d i e n t r u m i l o s t e n i e , n c t e i i v d n d
a t t a adunare d e milostenia lor m ' a m ngrijat p e n t r u vo, nu
c u m - i a v o C o r i n t e n i i s v e m a i m i c o r a i i s v e a r t a i m a l
_jsi _dct clnil' h r u a c e s t a f a p t b u n , p e n t r u a c e e a i a m
r u g a t p r T i t c a s v i e l a . - v o , c a r e l e i m a l n a i n t e n c d e
a-1 r u g a e i i , s i n g u r a f c u t n c e p u t m a i n t u i a a r t a t
osrdie ca s vie s v e n d e m n e spre d a r e a milosteniei; atta
d e o s r d n i c i n f o c a t s u f l e t a r e . p i c e n s a c e s t e l a u d e P a v e l
p e n t r u T i t , p e n t r u c a m a l m u l t s-1 m p r i e t e n e s c i s-1 a p r o p i e d e C o r i n t e n i c a m e r g e n d n C o r i n t i n d e m n n d p r e
hristian s p r e a d a m i l o s t e n i e m a l e s n e s se n d u p l e c e la n
d e m n a r e a l u i , f i i n d - c e s t e v o i t o r d e b i n e l e l o r ; i a i c e a a r
dar a numit pre milostenie, fiind-c cu a d e v r a t milostenia este
m a r e ' b u n t a t e i d a r c u a d e v e r a t al- l u D u m n e d e u ,
fiind-c
f a c e p r e o m a s e m e n e a c u D u m n e d e u . P e n t r u a c e s t a i P a r i m i a s t u l ; d i c e a i M a r e l u c r u e s t e o m u l , i c i n s t i t d a r e s t e b r
batul-milostiv (Pild. X X , 6) ).
:

J) Intru altele se cjiee: spre a v e r u g a " , n s mie mi s e pare c m a


bine este aa: n ct a ne r u g a pre n o i ; i n alte izvode Zicerea; ,,ntru
yc nu se afl, ci la sfinitul Teofilact, se unete, nu cu Zicerea ma n
tu a dat pricin, ci cu Zicerea s deplinesc".
) Acestea ns le Z'ce i Chrisostom, dela care le-a luai sfinitul T e
ofilact, adauge ns i acesta mare oraie a milosteniei ritorul biserice
cei. cu limba de aur, d^icend-. A c e s t a e ma mare dar dect a nvia m o r 'ii; c dect a scula pre ce mori, cu numele lu Iisus, mult mai mare
lucru este flmnd fiind Christos a-1 hrni, c cu acesta adec tu faci
bine lu Christos. Iar cu aceea, el ie, i plata n c ntru a face bine
nu celua ce se atl bine; c aicea adec, la faceri de s e m n e Zic, tu
eti dator lu DumneZeu, ar la milostenie pre D u m n e Z e u l a datornic
(Vor. X V I la cea a doua ctre Corinteni) i Sirah Zice: Fratele i a j u torul n vremea necazului se cunote i ma pre s u s de a m e n d o u e mi
lostenia va izbvi din nevoi (cap.- X L , 24). i teolog. Grigorie Zice: 6tnehi cu nimic alt s asmnez lu D u m n e Z e u dect cu a face bine.
i l a c o b fratele lu DumneZeu Zice: j u d e c a t a v a fi nemilostiv celu ce
nu a fcut milostenie i milostenia se laud asupra judecatei (lcob II, 13).
Iar sf. Grigorie al Niei voete c milostenia este o ntindere i c o
vrire a dragostei; pentru acesta i cel milostiv, c a c u m a v e n d pre
dragoste fericit se numete de D o m n u l , care a Z
Fericii ce milos
tivi c aceia se vor milui" (Mat. V , 7). Mil este ajutorul cel a s u p r a
celor ce ptimesc reu, de neputin ubitore mpreun aeZare;*i de v a
cerceta cine-va cu amruntul nsuirea milei v a afla, c este ntindere
de aedare iubitoresc mpreun njugat c u patima mhnicune; dar
1

l s :

99

^ Ci precum ntru t6te prisosii cu credina, cu cuvn


tul,'cu cunotina, cu tdt srguina, i cu dragostea cea
dela vo ntru no, ca i ntru acest dar s prisosii.
Cu oraii i c u l a u d e n d e m n s p r e m i l o s t e n i e p r e C o r i n t e n i
d u m n e 4 e e s c u l P a v e l i d i
p r e c u m t d t e cele-l-alte fapte
b u n e le a v e i c u p r i s o s i n i c u c o v r i r e , a a i n t r u f a p t a
b u n a m i l o s t e n i e i s r g u i i - v e , n u c a s d a i p r o s t , ci s p r i s o
sii; a d e c , s a u c a s d a i c u p r i s o s i n i c u m b e l u g a r e , saii
i ca s n t r e c e i p r e M a c h e d o n e n i n t r u d a r e a m i l o s t e n i e i . D i c e
ns 'lor, c vo p r i s o s i i i s n t e b o g a i cu c r e d i n a c e a fr
d e ndoial a d a r u r i l o r , c u c u v n t u l n e l e p c i u n e ! , c u c u n o t i n a
d o g m e l o r i c u t o t o s r d i a i s r g u i n a , c a r e a r t a i c t r c e l e l-alte fapte b u n e i c u . d r a g o s t e a , c e a v e i c t r e m i n e , c a d i s
ma sus, c a a r t a t lu T i t d r a g o s t e a lor p e n t r u P a v e l , c c
a u rvnit p e n t r u n u m e l e i c i n s t e a lu.
c e :

8. Nu ca cum a" porunci dic.


A d e c nu v e s i l e s c , d i c e , n i c i
dai milostenie,

stpnete

ve

poruncesc

Ci prin srguina altora cercnd i curenia dragostei


vdstre.
Adec, pentru acesta
g a t milostenie c a p r i n
ire s d o v e d e s c i p r e
sracii sfinii hristian, a
d o n c n i l o r i m a m a r e .

l a u d p r e M a c h e d o n e n i c aii fcut b o
o s r d i a a c e l o r a i m b e l u g a t a m p r t
a v o s t r d r a g o s t e i a e d a r e c e a c t r e
fi m a s t r l u c i t d e c t a c e e a a M a c h e -

9 . C ti darul Domnului nostru Iisus Christos, c


pentru vo a srcit bogat fiind, ca vo cu srcia, acestuia
s ve mbogii.
A d u c e i - v a m i n t e , d i c e , i s o c o t i i b i n e frailor t a i n a c e a m a r e
a n o m e n i r e i D o m n u l u i n o s t r u i c u a d e v e r a t n u v e v e s c u m p i
nic ntru un l u c r u ; c c i , d a c t u , h r i s t i a n u l e , n u c r e d , c u m c~
srcia p r i c i n u e t e b o g i e , s o c o t e t e p r e S t p n u l a t o t e i n e
g r e i t ve c r e d e cc d e n u a r fi s r c i t el, a d e c d e nii a r fi l u a t
a s u p r a s a s m e r i t a i s r a c a i n e c i n s t i t a firea o m e n i l o r ) i n u a r fi
1

a u nu se mrturisete dragostea a fi ma mare i ma puternic dect


tote buntile i ntindere a dragostei este mila; cu adeverat dar feri-,
cit este cela ce are sufletul ntru a e z a r e : ca acesta, fiind-c se atinge de cea ma de margine fapt b u n (Omilia V la fericiri N, E.)
") nsemnez c Domnul nu n u m a se djce srac pentru-c a luat
firea omenesc cea srac, i cci cu srcia au petrecut viaa n lumea
icesta, i mrturisete dumnecjeescul David despre faa Domnului cficend:
ar eii scptat snt i srac (Psalm XXXIX, 23). Care tlcuind Marele
Vasile cjice: aducendu-m aminte de Apostol, ce djce pentru Domnul ca

suferit t o t e ceie-L-alte p a t i m i d e f i m a t e , p e n t r u n o i v r m a i i lu i
s r a c i i , n e g r e i t no n u : . n e - a m fi m b o g i t , d a r c u c a r e b o g i e ,
dice, c n e - a m m b o g i t , a d e c c u b o g i a b u n e i c i n s t i r e ! d e
.

pentru noi a srcit adec a scptat, bogat fiind, socotesc ca scptat


adec este cel ce din bogie se'pogor la srcie; ar srac cela ce din
nceput a fost n srcie i-..n b u n plcerea Domnului chivernisind sta
rea mprejur cea de acest fel. Iar David scptat i srac mrturisete
c era i acesta pote despre faa Domnului o cjice:-scptat, adec du
pre acesta c pentru no s'a scptat, bogat fiind, ar srac fiind, nu al
vre unui bogat, ci. al u n u i teslar fiu a fost dupre trup (din Hotar, 272din cele .pre scurt). i cu - adeverat de nu. s'ar socoti cjicerea acesta ca
despre faa Domnului, David, nu ar Zice adeverat dupre slov cjicend c
este scptat i srac; ea. mprat fiind cnd scria psalmii cum ar cjice
adevrul djcend c este srac? i ar acest sfnt printe Vasilie ntru
a patra aschiticesc rndual cjice pentru prinii Domnului: C omeni
fiind drepi cu adevrat i bine cinstitori de Dumnecjeu, ns srac,
i de cele trebuincose nu bine ndestulai (i martur este eslea pentru
cinstita natere i slujirea) potrivit cu ostenelele trupulu petuecea tot-deuna. Ci i ravi Samuil n cartea cea numit de aur (oea 39) adugnd Zi
cerea aceea a lu Zaharia: Bucur-te forte fic Sioane, propoveduete
fiic IerusaKme, Iat mpratul, tu vine la tine drept i mntuind, acesta blnd 'i clare pre cel: de supt j u g i mnz nod" (Zah. IX; 9),
cjice: c n xartea cea aravicesc se afl aa: lat vine nvtorul
teu srac i clare pre mgar". Vecj la cartea numit Dodecavivlon la
Dosoteiu Patr. Ierusalim, foea 13, ca s tii c tote rudeniile Domnu
lui aii fost omeni tare sraci, mncau pnea lor cu ostenel i cu sudorea fee lor, i spre dovada acelui lucru aveaii manele lor pline de neg
i de beic sau btturi, care se.fceau pre manile lor din lucrurile cele
grose i ostehicose de mni care le slujea, precum le arta naintea m
pratului Dometian, carele' miluindu- pre e pentru multa lor srcie i
nevoe, -au lsat slobodj i nu -au omort.
Dar nc i cuvntul acela care l'a cjis Domnul ctre crturarul du
pre slov tlcuindu-se, arat srcia cea mare a lu Iisus, ce a cjis: Vul
pile au vizunii i paserile ceriului cubur, ar fiul omulu nu are u n d e
a- pleca capul (Mat. VIII; 20). Care tlcuind'o dumnecjeescul Chrisostom, Zice: c ce atepi avuii s aduni urmnd mie? Apo,nu_.veZ c
mie nic lca mi s afl, nici atta ct unor paseri, sau vulpilor? i vedfi
c ntru acesta mult msur se arat; c nu a Zis c am adec, ns
defam, ci c nu m. t. nsi mbrcmintea Domnului adec cea de
s u s esut pre srcia lu o-arata; c acest-fel-de mbrcminte purta
sracii Galileen, precum dfice dumneZeescul Isidor Pilusiotul c acesta
scrie ctre Caton monahul acestea: Cum c gingia i supirtatea i
buna ntrebuinare a rrTrJacmintelor nu plinete canonul nevoine cei
dupre DumneZeu; ntreb pre Ioan Teologul, pre cela ce scrie hana
Domnului i 'i va spun ie, ar hana lu era ne cusut de sus pn
j o s sut, i cine nu tie prostimea mbrcmintei aceiea care o ntre
buinau sracii Galileemtor,, la cari ma ales se obinuete a se face m
brcmintea c e a . d e acest fel, cu ore-care meteug, ca legturile cele
de pept, adec mpletit? (Dec de doreti-de acestea urmez mbrc
mintea lu Iisus cea pror. Epist. LXXIV, ctre Caton monah).
Ci i Teodorit Zicerea acsta a Apostolului tlcuind'o Zice: C u ioi

Dumnedeu
renia, cu
l-alte t o t e
c t e ni l e
i

o. i

i a c u n o t i n e i d e D u m n e d e u i a D a r u l u i , c u c u
sfinenia, c u p u n e r e a d e fii saii nfiere i c u c e l e b u n t i l e c t e le-a d r u i t n d u e n v i a a a c e s t a i
va drui n v i a a c e v a s v i e .
-

d m socotin

ntnr

acesta; c acesta voue

fo

losete.
'
V e d i , o cetitorule, c u m n d e m n n d A p o s t o l u l p r e C o r i n t e n i
s p r e milui s e s r g u e t e a ha s e arata s u p r t o r l g r e u l o r ,
p e n t r u a c e s t a i d t e e , x ' socotin 'jcati y p u desprfe a c e s t a ,
ta-vda fcetorul a tote i stpnul, la Uhul nscut Fiul lu Dumne
Zeu, carele pentru & nostr mntuire, srcia cea ma de pre urm b
a urmat, negutorind noue pre bogia ceea c din srcie rsare. Ins
din Zicerile acestea ale sfinilor ce ncheiam? C adec fiind-c Domnul
avea acesta ma de pre urm srcie, precum mrturisete aicea Apostolul
i dumnecjeeti prin, apoi avea trebuin a lucra i meteug pn
la vrsta .sa de 30 de an pentru ca s hrnesc i pre sine i pre prea
sfnta maca sa, srac fiind, i pentru a. milui i pre sraci, .ca pn
la vrsta de 30 de an, era necunoscut de omeni Domnul; pentru acea
ntru artare vieuia i nsi dupre aceeai via ce vieuiaii arrieni; Iar
dupre 30 de ani cunoscendu-se n hune-nvetor, se hrnea din.avuiile-bogatelor feme celor ce urmau n urma lui precum elice Evang-, Luca,
i fiind-c acestea snt aa, me mir pentru ce uni prihnesc de ce s'a
scris n duhovnicetile nevoin c Do in nu! lucra meteugul teslrie pre
cum mrturisete sfinitul Marcu (dar trebue s tim c dupre iconomie
prea nelept lucra Domnul teslrie i hi; v r e u n alt meteug) pentru-c
precum se cjice, i este teslar i arhitecton al lume tote Domnul, fiind-c
este DumneZeu; c deeri c}ice snt to arienii firete ce ce din bu
ntile cele vecjute nu au putut a cunoje .pre cela ce este, nic din lu
crri lund aminte, au cunoscut pre meterul (Ineep. XIII, 1).
Aa urma a fi teslar nsui Domnul i ca un om. Iar cum c: Domnul
lucra teslria mrturisete i sf. Iustin Filosofjl i mucenicul djc-end %a:'
Iar lucrurile acestea teslret le 'lucra .Domnul, ntru omen fiind,, plu
guri i juguri; prin acestea i simbolele '.drpte hvefndu-,e i viaa o
lucrez (In dialog, cel ctre Trifoii, foea -l9)3 a cre tiprit n Veneia'
n anul 1747). Dec ce ce prihnesc fnveis-se, or i care ar fi, c n u
Zic drept i c acestea snt cugetri lame pre care ca s le surpe aii
venit Domnul; c uni ca acetia pa v;;n.h.cr^ necinstit i prihnit soco
tind de a lucra cine-va lucrare de mn- gtu-, i prost, dupr# 'urmare
mpreun socotesc c a fost nepotrivit E'ornnulu de a lucra un me
teug ca acesta. i precum se vede, asefc vieuesc nelucrnd, pentru
aceea voiau c ar fi fost i Domnul .seirieaea lor...., dar eu l s n d , p r e
uni ca acetia la o parte me ntorc la sl*tv:> cuvntare, i djc: islav ie
D o m n e Iisuse Christose Mntuitorul nostru c a, ntrebuinat atta covritore smerenie nu numa slujind sfinilor te ucenici i splndu-le
picorele i a suferit patimi i mortea prea necinstit de cruce, ci i lu
crnd meteugul teslresc, n ct a. n u se crede n-u numa d'e ce necre
dincioi,' ci i de nii ce ce cred ntru ine; slav scptcune i s
rciei tale cei ma de pre urm i compOgor;re, tale ceea ce pentru noi.
s'a fcut ar de ctre a notri nu se crede. Vecii i supnsemnarea Zice
re!, c aducei-ve aminte frailor de osteneli, i truda nostr (I T e s a l . i l , 9).
s

102

d e c v e s f t u e s c i n u p u n a s u p r a v d s t r s i l ; n c i n s i
s f t u i r e a a c e s t a o fac p e n t r u - c m i l o s t e n i a m a m u l t p r e voi fo
losete, c a r e o d a i d e c t p r e ce c e a u s o Ia.

Carii nu numai a o face, ci i a voi ai nceput din anul trecut.


n . Acum dar isprvii i a o face.
Nn ia d e m n m a m u l t A p o s t o l u l p r e C o r i n t e n s p r e m i l o s t e
n i e din. s r g u i n a c e aii a r t a t la a c e s t a h r i s t i a n i i ce din M a 'chje&Qnfo.t Oi n d e m n d e l a s r g u i n a l o r i d i c e : c vot d e
b u n vde d e sine-ve v'a pornit din-'anul'.trecut s p r e a milui
p r e s r a c i i h r i s t i a n ce d i n I e r u s a l i m i n u n u m a i f c u t n
c e p u t s p r e a m i l u i c u l u c r u l , ci a i n c e p u t i a voi c u t o t u l s
miluii fr a v e n d e m n a c i n e - v a . P e n t r u a c e s t a a c u m s o c o t i n
v d a u i v e s f t u e s c p e n t r u a i plini l u c r u l cel c e - l ' a n c e p u t
a d e c ca s a d u n a i m i l o s t e n i a a c e s t a c a r e n i - v e a i v o i t a o f a c e .

C precum a fost osrdia de a voi, aa s fie i de a


plini pentru cele ce avei ).
1

V e s f t u e s c , d i c e , s i s p r v i i i l u c r u l m i l o s t e n i e i v o s t r e ac e t i a i a s r g u i n e , c a s n u s t e a b i n e l e a c e s t a p n la s i n
g u r s r g u i n a v o s t r , ci p e n t r u c a s s e fac m a d e p l i n i t n
tru mplinirea faptei, cci, p r e c u m v o i n a v o s t r a n s c u t p r e
s r g u i n a s p r e a milui, a a i l u c r u l a c e s t a i f a p t a m i l o s t e n i e i
s e v a n a i e d i n p u t e r e a i din c h i p u l c e a v e i . D e c i cel c e a r e
p u t e r e i c h i p p e n t r u a m i l u i , a c e l a fac i l u c r u l a c e s t a , a d e c
a c e l a d e a i m i l o s t e n i a c e p o t e , c c i c e l a c e n u a r e p u t e r e d e
a milui cu f a p t a , a c e l a p l i n e t e m i l o s t e n i a c u s i n g u r p r o a l e g e r e a
i c u o s r d i a .

12, C^c de st nainte osrdia, dupre ct are cine-va,


bine priimit este, nu dupre ct-nu are,
V e d n e l e p c i u n e a a M a r e l u i P a v e l a i c e a ; p e n t r u - c el a l u d a t
p r e M a c h e d o n e n , a d e c p r e F i l i p s e n I i T e s a l o n i c h e n i i p r e
cei-l-al h r i s t i a n c a r i s e aflau n M a c h e d o n i a , c f c e a u m i l o s
t e n i e m a p r e ' s u s d e p u t e r e a l o r , Iar d e l a C o r i n t e n c e r e s
fac m i l o s t e n i i d u p r e p u t e r e a lor i n u m a p r e s u s d e p u t e r e .
D e c , d i c e , d e a v e i o s r d i e s p r e a m i l u i , d a c e e a c e a v e i , i
o priimete acesta Dumnedeii ).
2

') Form de lips ntrebuinez aicea Apostolul; c deplinirea cuprin


dere! (frase) acetia pote aa ar fi: c precum osrdia de a voi este, sau
a fost, aa i de a plini dintru cele ce snt, aa s fie sau sa se fac.
) Pentru acesta i cuv. Isidor Pilusiotul $\cv: i s nu te minunezi
daca cel ce d ap, nu o face acesta fr plata, cci i milostenie dela
proalegere i dela voe se judec, cnd i cuvntul de priimire se nvred
nicete; c Iat (cjice Sira'h. n. 17) i cuvntul este ma bun dect darea;
s

103 -

.13- C nu a l t e r a odihn, iar v d u e necaz


Nu se cuvine, d i >
d a vo m i l o s t e n i e m a i p r e s u s d e
p u t e r e a v d s t r , c a n u alii a d e c d i n a v d s t r m i l o s t e n i e s
a b o d i h n i f e e - c e r e p a u s , i a r v o , d i n p r i c i n a d r e cei
p r e s t e p u t e r e a m i l o s t e n i e i s suferii n e v o e i l i p s i s v
s t r m t o r a . i c u t o t e c D o m n u l n E v a n g h e l i e a l u d a t p r e
v e d u v a a c e e a c a r e a d a t t d t b o g i a s a la c o r v a n a u a b i s e r i c e l
i a r e m a s l i p s i t i s t r m t o r i t ( M a t . 12), ci P a vel n u o face
a c d s t a , nici n d e m n p r e C o r i n t e n s d e a m a p r e s u s d e p u
t e r e a lor, u n a a d e c fiind-c e r a u s l a b n c r e d i n i n c u g e
t a r e a lor, a r a l t a , p e n t r u - c erau. b o g a i . i d e a r fi d a t d u p r e
p u t e r e a c e a v e a u , n e g r e i t s ' a r fi f c u t o d a r e i o a d u n a r e
p r e a b o g a t . i p r e l n g a c e s t e a fiind-c n d j d u i a c C o r i n t e n i d e s i n e s e v o r n f o c a i s e v o r o s r d u i d i n p i l d a F i l i p s e n i l o r i a T i s a l o n i c h e n i l o r i p e n t r u a c e s t a l a s l u c r u l n s t
p n i r e a l o r . I n s n u r m e t d r e l e c u v i n t e , c a p r i n g h i c i t u r n
d e m n s m i l u i a s c , n u n u m a i d u p r e p u t e r e a l o r , ci i m a p r e
s u s d e p u t e r e a lor.
c e

c nu se caut atta ceea ce se d pre ct se caut avuia i pryalegerea, adec voina celui ce d ; pentru; acesta i ceea ce a. adus ce doi
b a n i a ntrecut pre toi ce ce aduceau cele multe (La ir. Evang. lu Mat.
C. X, 1). pice nc i Teologul Grigorie: Surpnd conlegtura i hiro
tonia (tatl. Sf. Grigorie adec) care mie mi se pote, scumpetea i cercarea
celui ce Ia i carele ar fi vrednic i carele nu ar fi. i graiul de crtire
d u p r e dare, care muli o ptimesc acesta dnd adec, ns nu cu osrdie
dnd, care osrdie este ma mare dect a"da i ma desevrita, c mult
m a bine este, ce vrednici a da celor vrednici, dect pre ce vrednici a-
lipsi pentru temerea celor nevrednici (cuv. la Pr. seu). Pentru acesta a
.cjis i Sf. Grig. Nisis, c milostenia nu st n darea banilor, ci n bun
voina a celui ce d, djc^nd cu aceste cuvinte i nimenea nu teorisesc
acesta fapt b u n ntru singure materiile, c de ar fi aa cu adevrat
nici ar fi isprava acesta fr a avea ore-care putere spre facerea de bine,
d a r mie mi se pare c u n a ca acesta se vede ma cu dreptate ntru
bun-voin; ca cela ce n u m a i a voit spre bine, oprit fiind despre acest
bine pentru-c nu pote ntru nimic s micurez pentru aezarea sufle
tului, dect cel ce a artat voea sa prin lucruri" (Vor. V, la Fericiri),
p i c e n s i Teodorit tlcuind cieerea acesta: Osrdia adec se cuvine
a f desvrit, ar cele ce se dau a le mesura cu puterea obinuete
Dum.ne4eul a tote; ca nu ctimea, ci ceimea ; voinei o vede. Vec| i
suptnsemnarea djcere: cela ce miluete cu blnde" (Rom. XII, 8). i
sfinitul Avgustin nc d l
Nimenea e vrednic de prihnire, sau'.de
m u n c , carele nu face ceea ce nu pote face; au -nu le djc acestea i p s tori ce de prin muni, i poeticii n Teatre, i ,ce nenvea ntru adu
nrile lor i ce nvai n bibliotecile lor i ocrmuitori n casele cele
de purtri de grij i proestoi ntru sf. biserici? (Cart. despre ndoitul
suflet Cap. XI).
*) Lipsete graiul: s se fac, precum ma j o s acesta o dice Apostolul.
c e :

104

14- Ci dintru asemnare ) n vremea de acum, pri


sosina vostr s fie spre lipsa acestora, ca i prisosina acelora s se fac spre Hpsa v6str.
1

nelegerea cuvintelor acestora ale Apostolului e s t e acesta:


voi snte b o g a i i plin d e b a n i ; ar s r a c i h r i s t i a n I a r i ,
p r e c a r i a v e i s- m i l u i i , s n t b o g a i i plin d e n d r z n e l
c e a c t r D u m n e d e i i . D e c i d a vo a c e l o r a d i n b a n i i c e v e
p r i s o s e s c , c a r i a c e l a n u aii, p e n t r u - c a s l u a i voi d e l a n
d r z n e l c e a c t r D u m n e d e i i , c a r i a c e l a o aii, I a r v o s n t e
lipsii ) . V e d i n s c u m p r e a s c u n s i fr a s i m i C o r i n t e n i
n c h i p u e t e P a v e l ' c a s d e a ei i p r e s t e p u t i n ; c c i d e ' v o et, d i c e , s a d i n p r i s o s u l n d r z n e l e l c t r e D u m n e d e i i c e aii
s r a c i i h r i s t i a n , d i. t u lor p r i s o s u l b o g i e i c e a ; Iar d e v o e t i s a n t r e g a r s p l t i r e a i n d r z n e l a c e aii a c e l a c t r
D u m n e d e i i , d i t u l o r t o t b o g i a t a , c a r e a c e s t a e s t e p r e s t e
p u t i n , f i i n d - c e s t e diri l i p s ; ci a c 6 s t a p r e c u m a m <\s, p r e
a s c u n s o a r t P a v e i fr s o n e l g e l ; Iar n t r u a r t a r e
n s l s f t u e t e s m i l u i a s c d u p r e p u t e r e a l o r .
s

15. Ca potrivirea s fie, precum este scris: Celui cu


multul, nu -a prisosit; i celui cu puinul, nu i s'a mpu
inat (E. X V I , 18 ).
s

C u m p u t e a a s e face p o t r i v i r e ? D a c i v o i ce c e miluii,
d i c e , i c e c e s e m i i u e s c d e v o i , v e i d a unii a l t o r a c e l e c e
v e p r i s o s e s c , i d u p r e u r m a r e , d e v e i plini unii a l t o r a lip
s u r i l e ; i c a r e p o t r i v i r e e s t e a c e s t a a d a c i n e - v a b u n t i d u ') Aiderea i aicea .lipsete djcerea: s se fac.
, ) Acesta cjicere o tlcue.te tropologhicete Marele Macarie, att pen
tru ce ce se linitesc i se ndeletnicesc ntru rugciune, ct i pentru
ce ce snt n Chinovie, i pentru fraii ce ce slujesc pre ce ce se li
nitesc i c j '
C pT'su-siria -linititorilor i a ndeletnicitorilor ntru
rugciuni plinete lipsa celor chinoviacet i a celor ce slujesc pre dni;
aiderea i prisosina celor chinoviacet i a celor ce slujesc pre l i n i
titori, plinete lipsa linititorilor i aa prin plinirea lipsei i a unei 'pri
i a cele-l-aite se face potrivire. Aici cela-ce struete cu necurmare
ntru rugciuni' s nu se, riale preste cela-ce nu o pote face acesta,
nici cela-ce se ,d pre sine la slujire s crtesc asupra celua ce se
ndeletnicete ntru rugciune; ca dac cu prostimea i cu aezarea cea
de acest-fel ntru dni s'ar purta, se face prisosina celor ce struesc
ntru rugciuni spre iipsa celor ce- slujesc i ar prisosina celor ce-
slujesc spre lipsa celor-ce se ndeletnicesc n rugciuni; i aa ma ales
se face potrivirea* (Cap. IX, despre rugciune).
) Adec Cela-ce adUn m u n c mult n u -a prisosit, celua ce a adunat puin nu i s'a mpuinat. C aa se scrie la Eire cicend; i a
adunat unul ma mult i altul ma puin i mesurnd cu gomorul nu
a ntrecut cel cu mult, i ce! cu puin nu s'a mpuinat" (E. c. 16; 18).
s

c e :

105

h o v n i c e t i a lua b u n t i trupei:)'} P o t r i v i r e a a i c e a n u s e
n e l e g e d u p r e c e e a - c e a r fi m a i d e m u l t p r e c e l e - c e s e d a u ,
saii m a i d e p u i n p r e , a s e m e n e a si.-.cele-ce' s e ' i a u . Ci nsui'
d e sine a d e c c e e a - c e v e p r i s o s e t e v o u e o d a i s r a c i l o r , i
a c e i a iari c e p r i s o s e t e s r a c i l o r , t e m e n e a i a c e a o d a u
v o u e . i d i n p o t r i v d e a c e e a - c e v o r b o g a i i v e lipsii, p l u a i
d e l a s r a c i . i ar a c e e a - c e sracii s e i p s e s c o iau d e l a v o i
ce b o g a i , d u p r e a c e s t a d a r s e face p o t r i v i r e a m e n d o t t e
p r i l e i la p a / t e a b o g a i l o r c e l o r - c e m i l u e s c i la a sracitrir
carii ..e .miluesc 4- ' cjwpre.-.'lt ,.cfaip' n c ^ p o t r i v i r e a a c e s t a , '
d i c e / s e face n u m a i n v e c u i a c e s t a , a r n v c u l cel v i i t o r
m u l t c o v r e s c c e l e - c e a u s dea, b o g a i l o r s r a c i i ; fiind-c ac e l a a u s d e a c e l o r - c e m i l u e s c b u n t i v e n i c e , n l o c u l v r e
m e l n i c i l o r b a n i carii au, i ay s le d e a s l a u r i l e l o r c e l e d i n
c e r u r i : C facei-v p r i e t e n i , d i c e D o m n u l , v 6 u e , din m a m o n a u a n e d r e p t a t e ! , ca, c n d vei lipsi s v e p r i i m e s c n s l a u
rile lor c e l e v e n i c e ( L u c a X V I , 9 ) .
D r e p t a c e e a sfiii-ve i s m e r i i - v e v o i b o g a i i , fiind-c s r a c i i
v e c o v r e s c d u p r e b u n t i l e c e l e d u h o v n i c e t i i s t a t o r n i c e
c a r e aii s v dea.' i a d u c e " P a v e l s p r e p i l d a c e e a c e u r m a
c n d E v r e i a d u n a u m a n n p u s t i e , u n a a d e c , c a s a r a t e c u m
s e face p o t r i v i r e a ; cc c n d b o g a t u l c e l c e a r e m u l t , v a d a
p r i s o s u l c e l u l a c e a r e p u i n , nic b o g a t u l n m u l e t e i i
c r e t e b o g i a sa, p e n t r u - c d p r i s o s u l , nic cel c e a r e p u i n
i s e m p u i n z i s e l i p s e t e , p e n t r u - c a c e e a c e n u a r e d e
la cel b o g a t . A s e m e n e a a c e s t a u r m e z i la n d r z n e l a s r a
cilor c e a c t r e D u m n e d e u , din c a r e ei d a i i b o g a i l o r c e l o r c e
N

') pice ns i dumnecjeescul Grigorie al Tesal. acestea: pote cine-va


prin aceste pmnteti i josite trebuine .ale trupulu, dupre stpnsca
porunc i sftuire, de va da cele de prisos celor ce au faptele cele
bune (c sracii ma de multe ori simt acestea de trebuinele cele tru-,
peti), prin mprtirea acesta, s- plinesc lipsa cea de fapte bune,
i de pedepsa cea pentru lipsa, acestora sa scape.
;
i acesta nsemnnd Marele Pavel, ctre Corinteni scriind, mprtire
numete pre darea acesta ctre sfini (II Cer. VIII, .4). i mai trecnd nnainte, adauge: prisosina vostr spre lipsa acelora, ca i prisosina ace
lora s se fac spre lipsa vostr (Cuv. la'Evn. bogatului i a luiLazr).
Iar Teodorit aa cjice: Dumnecjeescuj Apostol nu leguete, cele mar,
ci cu slbiciunea socotinei mesor legtle; pentru care i a cjis, nu c
altora s pricinuiasc odihn, ar voue necas, i din cele de prisos Iea poruncit s mpart, i folosul cel pe ~<1.=ire din acesta, l'a vartat
ca i prisosul acelora djce s se fac spre ILpsa vostr; prea bun. rs
pltire, djce, se va face i cele ma mici dpv-le cele ma mari ve lua:
c de vrednica de laud rbdarea lor ve:viei" mprti. Iar mai ales n
b u n vreme i mrturia a adaus: c i Ist adunarea manei potrivirea
acesta o a artat stpnul a tote, c nimic ir,: a ctigat, ma nililt cel-ce
a adunat-ma,mult, c. msura marele d;i\ii|er o a nsoit cu 3area.,
f

106 -

'.

m i l u e s c . i p e n t r u a l t p r i c i n n c a a d u s - a c e s t a p i l d a
m a n e i , p e n t r u ca s i s p r v e s c alt lucru m a i m a r e , a d e c p e n
t r u c a s a r a t e b o g a i l o r , c p r e c u m u r m a u la m a n i cei c e
a d u n a u m a m u l t s a u m a p u i n m a n s e aflaii a v n d u n a i
c s e a ntocma mesur, pentru ca s p e d e p s e s c D u m n e d e i i
l c o m i a i n e s a i u l a c e l o r c e a d u n a u m a i m u l t , c u u n c h i p c a
a c e s t a i a c u m , n u s e c u v i n e a i u b i c i n e - v a cu, l c o m i e m a
nuli / b a r i l , 4ec.t. a c e i c e il t r e b u e c .

celui ce a dat acesta


osrdie-pentru v o i IuitSroa'Tu Tilt.
Dup, ce a vorovit Apostolul Corintenilor cte se cuvenea
d e s p r e milostenie, app a c u m aicea l a u d p r e a c e i a c a r e s'ati
t r i m i s c a s a d u n e i s i a m i l o s t e n i a a c e s t a , c a c u l a u d e l e ac e s t e a , . e i n d a c e i a d i n t o t p r e p u s u l , s b a g e n i n i m i l e C o r i n
tenilor osrdie ca s dea fiete-carele milostenia d u p r e p u t e r e a
s a . i fiind-c n t r e ce t r i m i i c e l ' m a l n t i a e r a T i t , p e n t r u
a c e s t a i A p o s t o l u l n t u p r e el l l a u d , i q h
a fost
i s p r a v a d a r u l u i lui D u m n e d e i i , s p r e a s e n d e m n a el c a s
s l u j e s c n t r u a d u n a r e a m i l o s t e n i e i a c e s t e e a ; -cc D u m n e d e i i ,
elice, a p u s n i n i m a lui o s r d i a i s r g u i n a , a c e s t a c a r e i ei
o a m s p r e acest lucru. Cu a c e s t e cuvinte ns n d e m n p r e
C o r i n t e n P a v e l c a s fac m i l o s t e n i e m b e l u g a t i d a r e m i
l o s t e n i e v r e d n i c d e c u v n t ; p e n t r u - c i D u m n e d e u , cjice, a
c h e m a t p r e T i t la a c e s t a , a r t a t e c i D u m n e d e u e s t e c a
r e l e c e r e m i l o s t e n i a a c e s t a d e l a vo, d e c i i d a t o r i s n t e s
facei d a r e a v r e d n i c d e D u m n e d e u .
c e

1 7 . Cci rugciunea o au priimit, mai srguitor ns


fiind, de bunii voe a eit ctre voi.
D e u n d e s ' a a r t a t , o fericite P a v l e ; c D u m n e d e u a n
d e m n a t p r e T i t c a s m e r g la C o r i n t p e n t r u c a . s a d u n e m i
lostenia? Din a c e s t a , cci ndat, dice, d e sine s'a n d e m n a t
T i t s p r e a c e s t a , a p r i i m i t c u o s r d i e n d e m n a r e a i n u a c r t i t ,
ci "i n s u i d e b u n v o e d e s i n e a e i t i a v e n i t c t r e v o . In
c t i d e n u l'a fi n d e m n a t ei, n s u i a r fi a r t a t d e s i n e
o s r d i a lui s p r e a c e s t a .

18. A m trimis mpreun cu el i pre fratele, a cruia


lauda este n Evanghelie prin t6te bisericile.
Unii d i
fratele a c e s t a c e s ' a t r i m i s m p r e u n c u
T i t a r fi E v a n g h e l i s t u l L u c a , p e n t r u E v a n g h e l i a c e a s c r i s ; a r
alii i a r i d i c , c a r fi V a r n a v a , c c i i p r o p o v e d u i r e a c e a n u
nscris, care o p r o p o v e d u a V a r n a v a , E v a n g h e l i e se n u m e t e .
N u a d a u g e n s nici l e t e P a v e l l a u d e l e a c e s t e a c a a l e lui
Tit,: p o t e c n u e r a c u n o s c u t C o r i n t e n i l o r , a r T i t e r a c u n o s c

107 -

CUt lor. I n s i a c e s t u i a n d e s t u l l a u d l m p l e t e t e , p e n t r u c d i c e c a c e s t a n u p r o s t p r o p o v e d u a E v a n g h e l i a , ci c s e
l u d a p r i n E v a n g h e l i e , n u d e d o i saii t r e i o m e n , ci d e t o t e
bisericile hristianilor.

19. i nu numa, ci i hirotonisit este de biserici spre


a fi mpreun cleor cu no, mpreun cu darul acesta
ce se slujete de noi.
A i c e a l a u d P a v e l p r e fratele a c e l t r i m i s , o r i p r e L u c a , o r i
p r e V a r n a v a , d e l a j u d e c a t a h o t r r e a c a r e o a fcut cei c e
l'au ales. Nu numai, dice, acesta p r o p o v e d u e t e E v a n g h e l i a ca
un p r o c o p s i t i ales,' c p r e l n g a c e s t e a i s ' a h i r o t o n i s i t d e
c t r e b i s e r i c i l e c r e d i n c i o i l o r a fi m p r e u n c l t o r c u n o i a d e c p e n t r u c a s u m b l e la p r o p o v e d u i r e m p r e u n c u m i n e ,
c p r e c u m e s t e p r t a al p r o p o v e d u i r e l , a a s fie p r t a m
p r e u n i d e i s p i t e l e i primejdiile c e u r m e z la p r o p o v e d u i r e .
C u v i n t e l e a c e s t e a n s m a l m u l t s e p o t r i v e s c la V a r n a v a , d e c t
l a L u c a , c c V a r n a v a s'a o s e b i t d e Sfntul D u h s p r e a fi m
p r e u n c l t o r c u P a v e l : C a d i s D u h u l Sfnt, d i c e , o s e b i i
m i e p r e V a r n a v a i p r e S a u l s p r e l u c r u l c e l - a m c h e m a t p r e
e ( F a p t . X I I I , 2). S a h i r o t o n i s i t n s i s ' a h o t r t p e n t r u c a
s s l u j a s c m p r e u n c u m i n e la D a r u l a c e s t a , a d e c la s l u j b a
m i l o s t e n i e i p e n t r u s r a c i i din I e r u s a l i m ' ) .

Spre slava a nsi Domnului i osrdia vostr.


A d e c p e n t r u c a s s e slvesc. D u m n e d e u , i p e n t r u c a s
v e facei i v o i m a l v r e d n i c i ; fiind-q c e c e aii s p r i i m e s c
b a n i i m i l o s t e n i e i v o s t r e , p r e c u m e r a a d e c T i t , i V a r n a v a , s n t
a l e i i n i m e n e a p o t e a p u n e p r e p u s r i i a s u p r a lor, c a r v e a a d e c s c h e l t u i a s c d i n t r ' n i saii s - o p r e s c l o r u i
c e - v a din b a n i .
' ;

20. Ferindu-ne de acesta ca s nu ne prihnesc pre


no cine-va ntru acesta ndestulat i mare strnsore ce
s e slujete de no.
C u a d e v r a t v r e d n i c e s t e c u v n t u l a c e s t a d e sfntul sufletul, lui
') Vec despre acesta la cap.. II al cei ctre Galat. u n d e se scrie: i
cunoscnd darul cel dat mie lacov i Chifa i Ioan, ce ce se socoteau
a fi stlp, drepta a dat mie i lu Varnava de, mprtire, ca no la.
n-eamur, ar e la terea mprejur. Numa desvrit s ne aducem aminte, care i m'am srguit a face nsu acesta" (Galat. II, 9). i T e
odorit. nc Z'ce tlcuind Zicerea acesta: pre de; trei-or fericitul Varnava
l haractirisesc acesta Z'se: c acesta n Antiohia npreun cu fericitul
Pavel s'a norocit de'hirotonie. i n Ierusalim la u r m mpreun cu dns u l ctre dumneZeeti Apostoli a fcut nvoirile, i aduce spre mrtu
rie Z'cerile cele de ma sus ale Faptelor Apostolet i ale cei ctre
Galateni.
108

P a v e l i d e p r o v e d e n i a c e a m u l t a lu i c o n p o g o r r e ; p e n t r i i
a c e s t a , d i c e , a m t r i m i s p r e fraii a c e t i a , i n u p r e u n u l , ci m a
muli,' fiind-c n e sfiim, a d e c n e t e m e m , p e n t r u c a s n u n e
p r e p u e c i n e - v a c r i u i m i l u m d i n b a n i i m i l o s t e n i e i ; i n u
a d i s c rie t e m e m n u c u m - v a v o i s n e prihnij:! c a m
a v e a s- l u m , c i alt o r e c i n e , p e n t r u c a s n u s e m n i e C o r i n t e n i c i p r e p u n e P a v e l , c a r c u g e t a o r e - c a r e n e p o t r i v i t e
ca a c e s t e a p e n t r u e l . Ci i n s i m b e l u g a r e a s n u d e a p r e
p u s i s c o d i t o r i l o r i viclenilor, c . aii B s e r l u a s c b a n i i d e
nu a m face s i g u r a n i e i a d e v e r i r e la a c e s t e a .

2 1 . Ma nainte -purtnd grij bine, nu numai naintea


Domnului, ei i naintea meni.lor ).
1

V e d I sfntul suflet al fericitului P a v e l c u m s e n g r i j e t e a n u


p r i c i n u i prilej d e zmnteT v r e u n u i o m , c c n u a d i s : ei s n t
c u r a t d e p r e p u s u l a c e s t a ; a p o i : cel c e v o e t e , b r f e s c p e n t r u
m i n e ; ci a d i s , c p r e c a r a n e ngrijim n a i n t e a lu D u m n e d e u ,
c a s n e a r t m n e v i n o v a i i n e p r i h n i i n a i n t e a lui D u m n e
deii, c u u n c h i p c a a c e s t a m e n g r i j e s c p e n t r u c a s m a r t
n e v i n o v a t i n e p r i h n i t si n a i n t e a o m e n i l o r . i m a l ales c u c t
o m e n i i s n t m a i n e p u t i n c i o i n t r u c u g e t a r e i p r e p u n i s e s m i n
tesc cu a t t a mai mult se; cuvine cine-va a se c o m p o g o r p e n
t r u dni, i a n u l e d a p r i c i n d e ' z m i n t e l ; c c i la copiii
cei mici f a c e m c o m p o g e r r e i d e m u l t e ori f a c e m c e e a c e ei
v o e c , d a c v o i m s p u r t m i s i c o n o m i s i m s l b i c i u n e a i
pruncesca lor socotin.

, 2 2 . mpreun ns cu acetia am trimis pre fratele nos


tru, pre careie de multe ori ntru multe l'am cercat, osrd
nic fiind, iar acum mult mai osrdnic cu mult ncredin
area cea ctre voi,
,

P r e i n g frai ce d o i d e m a s u s , c e a t r i m i s P a v e l p e n
t r u m i l o s t e n i e p r e l n g i t , d i c , i p r e l n g V a r n a v a , m a
a d a u g e n c i p r e u n a l t u l al t r e i l e a , n u m i n d u - 1 frate p r e e l .
l r e c o m e n d u e t e n s p r e el C o r i n t e n i l o r , f i i n d - c qlice c l'a
c e r c a t i l'a aflat p r e el a fi o s r d n i c i m b u n t i t la m u l t e
l u c r u r i i d e m u l t e o r i ; n t i n d e r e n s d e l a u d e s t e a p o f t o r i
n u m e l e fratelui a c e s t u i a d i c e n d u - 1 p r e el o s r d n i c i m a o s r d
n i c ; c a c u m , elice, i m a o s r d n i c s'a f c u t , p e n t r u - c n d e j d a e t e , c v o i v e i . f a c e m a m b e l u g a t m i l o s t e n i a la c a r e a r e
s slujesc i e l ) .
2

') nsu acesta o 4 i e i Parimiastul: i pronoisete bine naintea Dom


nului i a omenilor (Pild. 3, 4) dela carele o a mprumutat Apostolul.
i n cea ctre Romani nc a cji.s acesta Pavel: Pronoisnd bine na
intea tuturor omenilor (12, 17).
*) Insemnez, c Teodorit, di > cum c fratele acesta ce s'a trimis m.'
109 c

ce

23- Sau pentru Tit ) prta a meu i intru vor mpre


un lucrtor.
1

A d e c d e se cuvine, d i c e , _ a dic vre o l a u d p e n t r u T i t


( c f o r m d e l i p s a n t r e b u i n a t a x e a Pa'rel) a c s t a arp s
d i c p e n t r u el c u m c e s t e p r t a al m e i i i c m p r e u n k?.~
c r e z s p r e n v t u r a v o s t r i folosul. S a u i a a s e n e l e g e ,
c d e ve face i v r e u n h a r , i m a m u l t e m i l o s t e n i i . p e n . t r u n f i a r e a lu Tit,- s ' t i i c nu facei Harul a c e s t a u n u i o m
ce~ s ' a r Mutempl,, ci . t o v a r u l u i i p r t a u l u i m e u .
.. Sa.i,-.d.e ' f r i i ) notri. ;;>
A d e c d e se c u v i n e a v d
vre
l a u d i p e n t r u c e e a 1-al d o i fra, m p r e u n c u T i t trimii (c i a i c e a f o r m d e
l i p s a n t r e b u i n a t , p r e c u m d i c e F o t i e n E p i s t . 1 6 7 c t r e G h e o r g h i e al N i c o m i d i e ) i a c e t i a au. m a r t d r e p t i a s e s o c o t i d e
v o i c s n t v r e d n i c i d e c r e d i n , c c i snt fra a m e i d u p r e
d u h , c u r a i i a d e v r a i .
.
.
5

; :

i c e

Apostoli a bisericilor.
A d e c fraii a c e t i d o i c e vin Tiu T i t s'ai a l e s i s ' a u
mis d e ctre bisericile credincioilor hristian.
, -

S l a v a lu Christos.

tri

L a u d a c e a m a m a r e a i c e a o a p s t r a t P a v e l i o p u s n
u r m ; fraii a c e t i a , d i c e , ce m p r e u M t r i m i i cu T i t
slav,
a lu C h r i s t o s , d e c i c i n s t e a \ a c e e a F a s c u l t a r e a c e o v e i a r t a
c t r e dni, c t r e n s u i C h r i s t o s o a r t a i .
s

2 4 . Dec dovada dragostei vdstre i lauda ndstr pen


tru vo, arta-o lor, n faa bisericilor.;
A c u m , d i c e , voi Corinte'ni, a r t a i C m i u b i i p r e m i n e i
c n u n z a d a r m l a u d e u i m i n c u n o s p e n t r u v o ci n t r u
a d e v r i u n i t cu l u c r r i l e . V e i ' a r t a a s d r a g o s t e a c e a c t r e
m i n e d e v e a r t a d r a g o s t e c t r e a c e t i a , ce-i t r i m i t , c c d r a
g o s t e a c e a c t r e dnii, la m i n e s e a d u c e ; i n u n u m a i l a ^ m i n e
s e a d u c e d r a g o s t e a c e a c t r e dni, ci i la faa b i s e r i c i l o r lui
C h r i s t o s . n c s e v a a d u c e c i n s t e a a c e e a i a s c u l t a r e a i d r a f

p r e u n cu Tit t cu Varnava, ar fi Apolo, precum cjic ore-cari; fiind-c


fgduia Pavel ntru cea nta ctre Corinteni a-1 trimite pre Apolo, cjicend. ntru aceea: Iar despre fratele Apolo, m'ut fam rugat pfe el ca
s vie mpreun cu fraii, i cu adevrat nu a;fost voea (lu Dumnecjeu.
adec) ca s vie; va veni ns cnd v'a avea vreme (I Cor. XVI, 5 2), ar
acum, fiind-c precum. se vede, a avu:: vreme,,- s'a trimis:
) Plinirea lipsei acestei r)icer este acesta: or pentru Tit de trebue a
cjice, prta al meu este acesta i la vo mpreun lucrtor.
) i plinirea acestei Ziceri de lips acesta este: ori pentru ce-l-al
doi de trebue a cice, frai a mei snt e.:

- 110,

"

g o s t e a ce vei arata c t r e dtnii a d e c , ntru cinstea bisericilor


c r e e a s'a t r i m i s .
C A P . IX.

i. C pentru slujba cea ctre sfini, de prisos este mie


a scrie voue.
M c a r c "Pavel a t t e a ' m u l t e e b v i n t e a"dis, p e n t r u t a s n -

;d-'ernive-' pr|5:C0jfiB(fc^}a s d e a m i l o s e p e , i m c a r c i a r i a r e
..s$ d j c p e n t r u a c e s t a , , cu-6tb-^icet^a,4''e;.''iceaj c e s t e d u d e
p r i s o s a s c r i e p e n t r u a c e s t a ; a c e s t a ns o face n e l e p e t e ,
p e n t r u c a s a p o t a-i t r a g e p r e ei m a m u l t la c e e a c e v o e t e
i p e n t r u c a m a b i n e s- n d u p l e c e ; p e n t r u - c e s e v o r r u
ina, d a c a r ti c P a v e l a r e s o c o t i n p e n t r u dni. c n u aii
t r e b u i n d e sftuire s p r e a m i l u i , i e s ' a r a r t a m a i j o s i d e c t
socotina marelui Pavel.
:

2.j C tiu osrdia vostr cu care me laud ctre Ma


chedonen pentru voi, c Ahaea s'a gtit din an.
t i u e u o s r d i a c e a v e i , frai m e i , s p r e a m i l u i ; i n u n u m a i
e u o t i u , ci i c t r e M a c h e d o n e n a d e c c t r e F i l i p s e n i c
t r e T e s a l o n i c h e n m e l a u d c u a c e s t a , c n u n u m a i C o r i n t u l , ci
i A h a e a ) e s t e g a t a s d e a m i l o s t e n i e ; i alt c e - v a n u l i p s e t e ,
fr n u m a i a v e n i frai c a s p r i i m e s c b a n i i ce a d u n a i d e
milostenie. n c t m a r e ruine mi s'ar pricinui, d e m ' a a r t a c
m e l a u d n z a d a r i c u m i n c i u n c t r e M a c h e d o n e n , i d e n u
ar ef lauda m e a a d e v r a t , a d e c a m s m ruinez d e nu s'ar
a r t a m i l o s t e n i a v o s t r m b e l u g a t i v r e d n i c d e l a u d a m e a .
1

i rvna cea din voi a ndemnat pre cei ma muli.


i c u m ma sus a dis P a v e l c M a c h e d o n e n i d e sine s'au
n d e m n a t a d a m i l o s t e n i e i c l ' a u r u g a t s o p r i i m e s c , a r a c u m
d i c e c 'l-aii n d e m n a t p r e ei la a c e s t a r v n a C o r i n t e n i l o r ? D e s l e g a r e a n e d u m e r i r e e s t e p e n t r u - c nu dice aicea P a v e l c rvna
Corintenilor a ndemnat spre milostenie pre toi Machedoneni,
c c i a a a r fi fost m p r o t i v a d i c e r e l d e m a l s u s ; ci d i c e c a u
n d e m n a t p r e ce m a m u l i d i n t r ' n i ; c c i alii d i n M a c h e d o
n e n , d e s i n e s'ai n d e m n a t s p r e a milui i ali n c s ' a u n
d e m n a t d i n r v n a C o r i n t e n i l o r ; fiind-c ce m a m u l i d i n o m e n i ,
a u t r e b u i n d e b o l d i d e n d e m n a r e s p r e b i n e i n u t o i d e
s i n e s e n d u p l e c s p r e a face b i n e i f a p t a ( b u n ) , s a u s n
elegi' i a a c i
c n u a m n d e m n a t nici a m r u g a t p r e M a
c h e d o n e n s m i l u i a s c , ci n u m a i v ' a m l u d a t p r e vo C o r i n t e n i i ,
c e r e a :

') Care parte ns se numete, Ahaea, vedj-o la suptnsemnarea Stih. 26


al Cap. XV, ctre Romani.
.' "

c s n t e g a t a s miluiy i s i n g u r l a u d a a c s t a a fost n d e s t u l
c a s- n d e m n e . V e d i , " o c e t ' t o r u l e , n e l e p c i u n e a a m ( r e l u )
P a v e l ? C i p r e M a c h e d o n e n L . ' i - a u n d e m n a t s p r e a c e s t a c u , m i j
l o c i r e a C o r i n t e n i l o r , u p r e / i ^ ^ r i t e n a r '-au n d e m n a t c u
m i j l o c i r e a M a c h e d o n e n i f o f ? T n v e t o r i , d i c e , v ' a f c u t vo C o
rintenii Machedonenilotf.i pild d e b u n t a t e a milosteniei, apoi
s nu ve artai voi nvtori cu m i l o s t e n i a ma josii d e c t
ucenicii votri, a d e c d e c t Machedoneni.

3 . i am trimis pre frai, ca nu lauda ndstr cea pen


t r u voi s zdrnicesc n partea acesta, ca ( p r e c u m d i ceam) s fi gtii.
..
--'->
L

A i c e a A p o s t o l u l c a c u m s ' a r face p r e sine c e s t e unul d i n t r e


C o r i n t e n i i p e n t r u a c e s t a s e t e m e i s e n e v o e t e p e n t r u d n
i i ; cc d i c e c u m c , d e v r e m e c e m ' a m l u d a t p e n t r u v o i c
t r e M a c h e d o n e n i , n|i'amile.mut nu c u m - v a se m art m i n c u n o s
n l a u d a c e a m f c u t L.s m r u i n e z ; p e n t r u a c e s t a a m t r i
m i s p r e fra p e n t r u c a r s n u s a r a t e l a u d a m e a c e o a m d i s
p e n t r u v o i , z a d a r n i c i d e a r t , a d e c m i n c i n o s , c c u fl i n d u - m p e n t r u voi, m ' a m ludat c t r e toi M a c h e d o n e n i ; n
c t d e v v e a r t a v.oi a c u m m a i j o s i i d e c t M a c h e d o n e n i ,
d u p r e c t i m e a m i l o s t e n i e i , o b t e s c v a fi r u i n e a , i a m e a c
m ' a m l u d a t i a v d s t r ^ p e n t r u c a r e m ' a m l u d a t ; n s m t e m ,
d i c e , s n u m e r u i n e z m i .n fiete-ce p r i c i n , ci n p a r t e a a- '
c e s t a , a d e c n p r i c i n a m i l o s t n i e l . A c e s t e a n s t o t e l e - a m fcut,
p e n t r u c a s fii g a t a a ^ m i l u i p r e c u m d i c e a m M a c h e d o n e n i l o r ,
c t o i h r i s t i a n i d i n A h a e a "snt g a t a i n i m i c l i p s e t e la dni.

4. N u cum-va de t'brverii mpreun cu mine Mache


doneni i v vor afla pre voi negtii, s ne ruinm noi
(ca s nu dicem: voi) ntru acest ipostas al laudei'). -<;
I a r i a c e l e a dice a i c e a P a v e l , -i c r e t e m a i m u l t t e m e r e a
i n e v o i n a c e o a v e a p e n t r u C o r i n t e n i i I n d e m n cu silo' g h i s m u r i o m e n e t i c a sfi fie;-'ga3fea--spre m i l o s t e n i e ; c le d i c e :
p d t e c n d j d u i i c e i > v p v o i i e r t a i p e n t r u a c e s t a n u v
ruinai d e nu v vei afl. gtii s p r e milostenie, dar d e se va
n t e m p l a a veni n C o r i n t m p r e u n c u m i n e i . d i n M a c h e d o - . ,
n e n i , c a r e p o t e u r m a , i d e \;e v o r afla e i n e g a t a s p r e m i l o s t e n i e ,
c t n e v o m r u i n a si n k s m b r ^ P e n t r u ^ c m a i m a r e r u i n e u r m e z a fi t o t - d e - u n a , c ^ d ^ r i "fa s t r e i n i i d m e n i n e c u n o s
c u i , d e c t c n d s n t a j l o i S ^ ^ ' X . u n o s e u . N u a dis n s c
d e v e v o r afla c n u - ^ o i ' - ^ - ^ - i H i i o s i e n i e , ci d e v e v o r afla
n e g a t a s p r e m i l o s t e n i e ; -xci^'dfe*~este r u i n e i d o g o r i r e a n u
^

s"

.-l^'t'-'y^..:

-.

'

, A i c e a lipsete Zicerea:''vB-ye^.YuiPS^Tadec ca s nu cjicem nu cum


v a vo ve ve ruina.
. -s-*^^*"
- 112

fi g t i i i a h u da, m a i n g r a b i fr n t r d i e r e m i l o s t e n i a , cu
c t m a i m u l t a r fi r u i n e a v o s t r nici d e c u m a d a m i l o s t e n i e ?
saii a o d a m a p u i n d e c t s e c u v i n e , i_ d e i p o l i p s u l (opin i u n e a ) n t r u c a r e v e a v e m ? D o m o l e t e Ans. i - m e s o r c u v n t u l
d i c e n d : e u m e v o u r u i n a ( p e n t r u c a s n u $ic c i v o i v e
v e i r u i n a ) n i p o s t a s u ' , a c e s t a , a d e c n p r i c i n a l a u d e i ; n u n
t r u a l t p r i c i n , ci n u m a i n t r u a c s t a p e n t r u m i l o s t e n i e , fiind-c
n t r u t o t e c e l e - l - a l t e s n t e l u d a i i n e p r i h n i i . A c s t a n s
o d>ee P a v e l n u p e n t r u c a s- m g u l ^ s c , ci m a i a l e s p e n t r u
c a s-' fac m a osrdrrie s p r e m i l o s t e n i e , c a unii c e s n t v r e d n i c i
i a l e i n t r u t o t e cieled-alte' f a p t e b u n e , s n u s e a r e t e n e t r e b
nici i n e v r e d n i c i n t r u s i n g u r a c e s t a f a p t b u n a m i l o s t e n i e i ,
i m a josi n c i n s t e a i i p o l i p s i s c e aii. p i c n d n s c , p e n
t r u c a s h u d i c c i v c v e v e i r u i n a , J j u a c e s t c u v n t a r a t ,
c e s e v o r r i n a m a m u l t d e c t P a v e l , c c i a l o r v a fi g r e a l a . i n u a iui P a v e l ; Iar i p o s t a s n u m e t e p r e n s u i p r i c i n a
i - p r e lucrul laudei.
_-
.- - :

5. D e c i d e n e v o e am s o c o t i t a r u g a p r e f r a i , c a m a
n a i n t e s v i e l a vo> i s p r o g t 6 s c b l a g o s l o v e n i a v d s t r c e a m a i n a i n t e g t i t , c a s fie a c e s t a g a t a a a c a
o b l a g o s l o v e n i e i n u . ca', o l c o m i e . .
;'._
P e n t r u c a s n u s e a r a t e A p o s t o l u l c <dice c e l e d i m p r o t i v ,
fiind-c m a s u s a dis; c n c e s t e d e p r i s o s a s c r i e v o u e d e s
p r e m i l o s t e n i e , i a p o i I a r i s c r i e d e s p r e d n s a ; p e n t r u a c e s t e a
aicea a c u m vorovete despre mbelugarea milosteniei, ce vrea
s s e fac i d e s p r e a c e s t a c s e c u v i n e a o face c u o s r d i e .
i p e n t r u a c e s t a d a r , d i c e , a m t r i m i s p r e frai, f i i n d - c n d e m n
p r e C o r i n t e n la d o u e l u c r u r i p r o t i v n i c e u n u l a l t u i a : i la a m i l u i
cu m b e l u g a r e , i la a m i l u i c u ^osrdiajj, p e r i t r u a c e s t a p r e a
n e l e p e t e n t r e b u i n e z c u v n t u l . i m a n t u -cice, c s e
c u v i n e a m i l u i c u o s r d i e , ar al d o i l e a , c s e c u v i n e a milui
i c u m b e l u g a r e . D e c i , d i c e d e s p r e ~ c e a ; ' d i n t l u c e s t e b l a
g o s l o v e n i e i c r e t e r e a v u i i l o r v o s t r e c e e a ' c e d a i i c e l a c e d
b l a g o s l o v e n i e i a d u g i r e a v u i i l o r s a l e , a c e l a n u s e m h n e t e .
i a r a t c u a c e s t a P a v e l c r o d u l m i l o s t e n i e i d o r n d a t a r e s
o d r s l e s c , i c a c e i c e m i l u e s c s n t plini ;de f o t a b l a g o s l o v e n i a
i d e m b e l u g a r e a ; i n u s'a n d e s t u l a t riuigast! n c u v i n t e l e a c e s
t e a , ci a a d a u s i a c e s t a , c , s n u d a i m i l o s t e n i a c a o l c o m i e ,
c s nu socotii, dice, c lum banii milosteniei vostre pen
tru ea s n e lcomim d e averea v d s t r L s ve .pgubim, nu;
ci p e n t r u - c v o i m m a a l e s s v e p r i c i n u i n r ; b l a g o s l o v e n i e i
^ . c r e t e r e a v u i i l o r v o s t r e ; d r e p t a c e e a , cel c e d m i l o s t e n i a d e
sil, a c e l a s e v e d e c i s e a c u l c o m i e - - i ^ s e p g u b e t e , i
-

113

nu ca c u m ca s a blagoslovenia
r e a avuiilor s a l e .

dela D u m n e d e u

i c r e t e

6. i acesta') cela ce s6men cu scumpete, cu scum


pete i v a secera, iar cela ce semeha ntru blagosloveni,
ntru blagosloveni va i secera.
" :
A c u m a i c e a s e m u t _ P a v e l ia. a d,6ua p r i c i n d e s p r e c a r e
>am "dis .mai s&, a d e c . s p r . e a frdemna p r e C o r i n t e n s r h i .
J u a s c cu m b e l u g a r e i d i c e : -i a c e s t a , n c o a d a u g , p r e
. ' l * $ f c g - c e W ' - ' ^ . ^ m ^ . u s , 'Adec .^rirn; c n u s e c u v i n e a
miliii v o i h r i s t i a n i i c u c r u a r e ' i c u B c a m ^ e t e , ci c u m b e l u
g a r e * ) . N u a d i s n s , c a s n u milui c a - s c u m p e t e , i c t e
p u i n , ci a p u s u n n u m e m a d e Iau ;, p r e c e l al c r u a r e ! i
al s c u m p e t e ; a n u m i t n s p r e rriiostenie s e m e a , p e n t r u c a
s n e l e g c e l c e m i l u e t e , c m a ix.idt la; d e c t d , p r e c u m
i c e l c e s e m e n , m a m u l t e s e c e r - d e c t s e m n a . D u p f r ' c e . a.
d i s ns P a v e l c t r e b u e a milui' hrisriani c u m b e l u g a r e . , d a r
d i c e c t r e b u e a milui e l i c u ' osndie, cci a s e m n a c;,ne-va
1

>) Aiceaiipsete 4'icerea: adaug pre lng, csle ^ise" adec acesta nb.
o adaug pe lng cele cjise, cci ceea.es semen crundu-se i c. (. .
*) Pentru acesta 4ice dumned,eesou.l Ipan Chrisostom, c cu ct are
cine-va ma mult bogie, cu .atta ei-daifrr i ma mult a milui: Pen
tru nsi acesta dar i bogaii ma nalt dect sracii se numesc, r e !
fiind, cci n mbelugare aflndu-se qu c-e. fac blnej, ca s nu-jp 4'ic
c au dat milostenie, c de nu o au claLcupre cuviin, nici a a vor
scpa de munc; c milostenia nu se judec diipre mesura celor ce n u
vor, ci dupre mbelugarea socotinei, c l C h r i s t o s a poruncit s prisosesc dreptatea nostr ma mult dect , crturarilor i a fariseilor, n
ct i milostenia, de se d nu. ma mult nc dect a acelora, .nu vel
intra ntru mpria certurilor; i acela ct milostenia da? Din tote, cele
ce aveau cJScutala, i Iari alt 4ecuial; i dupre acesta a trea, n
-ct din nic una, da o a trea din avefe, c trei 4ecuele mpreun puindu-se acesta fac; i dup acestea i prg i cele ntia nscute, i. aiteie
ma multe. Iar cela ce d a trea, ar ma ales jumtate din cele ce snt
(cnd mpreun cu acestea, acelea puindu-se n jumtate este), deci dac
cela ce d jumtate nimica lucrez, apoi cela ce nici a 4ecea d, de ce
va fi vrednic? Potrivit dar 4icea (Domnul adec) puini snt ce ce se
mntuesc" (Vor. LXIV la Matei). i Iari 4ice: Pentru acesta de mult
mil este trebuin nc i de mbelugat iubire de omeni. C ascult
"ce 4ice prorocul: Miluete-me Dumnezeule dupre mare mila.ta". Drept
aceea i pre noi ce bogaf, aa trebue ,a. ne milui, dupre mare mila
cea dela no. C ce fel am fi ctre ce mpreun rob cu noi,, acel fel
n e vom noroci de stpnul. Dar care este mila cea mare? Cnd n u vom
d a din prisos, ci din lips" (Vor. LX la Mate). i aiurea acesta 4ice:
C ce folos este, spunem, cnd avend mur bogie, atta dai, ct ar
d a cine-va dintr'un noan u n pahar i nic a rvni mrimea sufletului
une muer vduve? i cum vel 4ice: Miluete-me Dumne4eule dupre
mare mila ta i dupre mulimea ndurrilor tale terge fr de legile
mele", nsui ne miluind dupre mila cea mare i pote nic dupre cea mic,
114

i n t r u , b l a g o s l o v e n i , a c e s t a a r a t , a d e c c cel c e m i l u e t e , c u
o s r d i e t r e b u e s m i l u i a s c , p r e c u m i cel c e s e m n a c u n
d e j d e c a r e s s e c e r e m a l m u l t , c u o s r d i e s e m n a .
7. F i e t e - c a r e l e p r e c u m s e n d u r c u i n i m a , n u d i n t r u
m h n i r e s a u d e sil, c p r e linul ( b i n e v o i t o r u l ) d t t o r
l i u b e t e D u m n e d e u ( P i l d . X X I I , 8).
A i c e a l u n g e t e ^ . a p o s t o l u l . m u l t cuyintul, c u m d s e . c u
v i n e s m i j u i a s c h r i s t j a n i Coririei c u .QSrdie, ,i n u l u n g e t e
c u v n t u l c.'s."TOlrMc. c u m b e | u g a r e , p e n t r u - c tia c ; p i l d a
M ' a e h e d o n e m i o r i a T e s a l o n c h e n i l o r e r a n d e s t u l ' s'l n d e m n e
p r e e s m i l u i a s c c u m b e l u g a r e , p e n t r u c a s fie-dapt b u n
m i l o s t e n i a , c e e a c e s e v a face d e d n i ; p e n t r u - c c e s e f a c e
d e sil jnu e s t e f a p t b u n ) .
Deci, P a v e l n v t o r d e f a p t a b u n fiind, v o e t e c a u c e n i c i i
se hristiani s fac f a p t a b u n a , p r e c u m o c e r e n u m e l e e i
d r e p t u l c u v n t . i p r e l n g a c e s t e a v o e t e c a p l a t a m i l o s t e
niei C o r i n t e n i l o r s l e fie d e p l i n i t i n t r e g , f c e n d u o d e b u n
v o e ; p e n t r u - c b u n t a t e a i f a p t a b u n c e s e face d e sil a r e
i p l a t a c i n s t e i cu l i p s i n e d e p l i n i t . P e n t r u a c e s t a d i c e , c
fiete-carele d i n v o i s fac m i l o s t e n i a p r e c u m v o e t e i s e n
d u r , i n u cu s c r b a s a saii cu n e v o e a s a . A d u c e n c i m r t u r i e
d e l a S o l o m o n c e d i c e : C p r e linul d t t o r l i u b e t e D u m n e
deii*) i m c a r c S o l o m o n a c s t a o a d i s , p r e a d a c i n e - v a c u m
belugare, Pavel ns a luat dicerea acsta s p r e a d a cine-va
c u b u c u r i e i cu o s r d i e s u f l e t s c . I a r d e v o e t , n e l e g e - o c
s e p o t r i v e t e la a m n d o u : i la m b e l u g a r e a m i l o s t i v i la o s r d i a sufletului celui c e d m i l o s t e n i a .
1

) C, pentru acesta i se cjice fapt bun (saii virtute), pentru-c este


de sine ales i voit, de acesta a cjis dumnecjeescul Ioari Damaschineanul: Virtutea ori fapta bun se numete ns pentru-c se alege,
cci este ales i voit, cc cu alegere i de nsu voea se cade a
face no binele, nu fr voe i de sil" (In cuv. despre faptele bune i
reut), Pentru ce ns este fapta b u n de voe, pentru-c este i ludat,
c ceea ce se face de sil, nu este ludat. )ice nc i Grigore al Nise,
c fapta bun e ore-care lucru nestpnit i de voe; ar cea silnicit i
silit, nu pote a fi fapt b u n (despre alctuirea omului cap. XVI).
) Dicerea acesta aa o scrie Solomon: Pre brbatul blnd i dt
torii blagoslovete Dumnecjeu" (Pild. XXII, 28). Asemenea ns cu acesta
este i ceea ce cjice neleptul Sirah: Intru tot darea alinez- faa ta"
(XXXII, 8). Iar cum c alinarea s'a neles de Sirah la osrdie i b u c u
ria sufletului, cu care se cuvine a face milostenia cine-va, vederat arat
ceea ce se aduce dup Zicerea de ma s u s : i ntru veselie sfinete
zcuala (tij); ns cnd un suflet miluete| cu osrdie i.cu bucurie, bu
curia acesta i osrdia l ndemn pre suflet s miluiasc i cu mbel
ugare. Vecj i suptnsemnarea 'djcere: cel ce miluete ntru blnde"
(Rom. XII, 8).'
a

115 -

8. Puternic ns este Dumnedeu,. tot darul s prisosesc.


ntru vo.
Cu a c e s t e c u v i n t e s u r p A p o s t o l u l c u v n t u l c a r e o b i n u e s c
a-1 d i c e o r e - c a r i p u i n i c r e d i n c i o i h r i s t i a n f : eii d e voii d a m u l t ,
m e tem n u c u m - v a s s r c e s c . D e c i dice u n o r a c a a c e s t o r a P a
v e l : H r i s t i a n i l o r , D u m n e d e u p o t e a v e face a t t a n e l i p s i i d e
c e l e t r e b u i n c i o s e n c t s p u t e i face f e t e - c e h a r , a d e c s fa
c e i tot m b e l u g a t a m i l o s t e n i e c t r e sraci. Dec d a i cu m
b e l u g a r e i fr c r t i r e c a i f i e t e - c a r e l e d a r a l lu D u m
n e d e u s p r i s o s e s c n t r u v o i , c a i d i n d a r u l cel d e a c e s t - f e l
a! lui D u m n e d e i i s c r s c a r i p r i s o s e s c t o t - d e - u n a m i
lostenia vostr cea ctre sraci.

Ca; ntru totul tot-de-una. tdt ndestularea avnd s


prisosii spre tot lucrul bun.
V e d i , h r i s t i a n e , c e d i c e a i c e a P a v e l ? P e n t r u - c el n u s e r o g
p e n t r u C o r i n t e n i c a s a i b b o g i e ^ m u l t , ci c a s a i b c t e
le s n t d e a j u n s i s p r e n d e s t u l a r e a - t r u p e t i l o r t r e b u i n e l o r lor.
D j c e n d n s a c e s t a , a r t c nu-i s i l e t e nici n d a t o r e t e s
d e a milostenie din lipsa lor;
fiind-c'de
vor da din lips, nu
v o r a v e a c e l e s p r e n d e s t u l a r e , ci v o r , a v e a lips d e c e l e d e
n e v o e ; m a i n v a n c i a c s t a , cum ~s ntrebuineze
cine-va
darurile

buntile

lui

Dumnedeu'

cum

se cuvine,

n t r e b u i n e z e s p r e a jprisosi n t r u t o t , l u c r u l

a d e c s

le

bun.

P e n t r u c e l e t r u p e t i , d i c e , r o g s a v e i c t e v s n t s p r e n
d e s t u l a r e a t r e b u i n e i v o s t r e , Iar p e n t r u c e l e . d u h o v n i c e t i (c a c e s t a nsemnez dicerea spre t o t lucrul b u h ) r o g s avei p r i
s o s i n i m b e l u g a r e , n u n u m a c s m i l u i i c u p r i s o s i n i
c u m b e l u g a r e , ci i c a .s facei c u n d e s t u l a r e i c u
filotimie
t o t a l t l u c r u b u n i p l c u t lu D u m n e d e u . ;
".
"7:

g. Precum este scris: mprtia%4u, dat-au sracilor,


dreptatea lui remne .n vec (Psalm. CXI, 5).
F i i n d - c m a i s u s a "dfs P a v e l , c p e n t r u c a s p r i s o s i i , p e n
t r u a c e s t a a c u m f o r m l u i n d i a r t n d u - o a c e s t a , a d u c e m r
t u r i e d e l a p r o r o c u l D a v i d c a r e l e d i c e a u m p r t i a t ; Iar d i c e r e a
a m p r t i a t n s e m n z p r e p r i s o s i n i p r e . m b e l u g a r e , c c i
b a n i i cei c e se d a u milostenie nu r o m n , ar d r e p t a t e a , a d e c
i u b i r e a d e o m e n i i n d e m n a r e a c e a c t r e " s r a c i , c a r e s ' a r C
t i g a d i n b a n i i ce c e s ' a r d a ( d r e p t a t e - -ns n u m e t e p r e i u b i
r e a d e o m e n i a c e s t a , p e n t r u - c f a c e d f e j p t p r t e cel c e m i l u e t e
i t e r g e pc%tele lui), a c e s t a d r e p t a t e , - d i c , i i u b i r e a d e o m e n
r m n e n v c , a d e c i n t r u a c e s t a i n .cel c e v a s
fie ).
1

1) Pentru aceea a djs Marele Vasilie: Dan ns pote se va prea ;e


d e n a t ceea ce voesc a cjice, ci dect tote~%ste mai adevrat, c m~

P e n t r u a c e s t a i o m u l c e i m i l o s t i v e s t e b l a g o s l o v i t i i u b i t d e t o i .
P e n t r u acesta, a d i s ' . S o l o m o n : B l a g o s l o v e n i e e s t e p r e s t e c a
p u l celui c e m p a r t e (Pild. X I , 2 6 ) . i fiii i s t r n e p o i i m i l o s
tivului s n t Iubii i b i n e c u v n t a d e c e u r m t o r i , p r e c u m e s t e
s c r i s : t o t d i u a m i l u e t e i m p r u m u t d r e p t u l i s m n a lu n
t r u b l a g o s l o v e n i e v a fi ( P s a l m . X X X V I , 2 3 ) :
1

.10, I a r cela ce d semn semntorului i p n e s p r e

mncare va da i v a 'nmuli smna v 6 s t r i va crete


fodurile drepte vostre. ..

Cu aceste suyinte Apostolul rog pre D u m n e d e u , pentru C o


r i n t e n , t o t o d a t i p e n t r u b u n t i l e c e l e t r u p e t i i p e n t r u
c e l e d u h o v n i c e t i ; i a d e v e r e z c u v n t u l i r u g c i u n e a d e l a l u
crtorii d e p m e n t acela ce s m e n , d i e e n d : i. d a c . D u m n e
d e i i d h r a n a c e l o r a carii h r n e s c t r u p u l , c u m u l t m a v r t o s
va d a b u n t i l e cele -duhovniceti celora ce plugresc ceriul
i h r n e s c s u f l e t e l e , a t t p r e ale lor - c t i p r e ale c e l o r d e ap r o p e . Ins cu a c e s t e c u v i n t e c e d i c e A p o s t o l u l , r u g n d p r e D u m
n e d e u s d e a i s n m u l e s c s m n a v o s t r , a r a t c b o g i a
c e a s i m i t , s e face s m n d u h o v n i c e s c c n d s e d la s r a c i ;
cci din s e m e n a acesta duhovnicesc, a d e c din b o g i a c e e a
c e s e m p a r t e la s r a c i , c r e t e t o t l u c r u l b u n la c e l milostivi
i s e n m u l e s c h o l d e l e d r e p t e l o r i a l e f a p t e i b u n e a l o r . P e n
t r u a c e s t a i d u p r e u r m a r e d i c e , c D u m n e d e u s c r s c r o d u r i l e
d r e p t e v o s t r e ) . I n s e m n e z n s i a c e s t a a i c e a , c A p o s t o l u l
r o g p r e D u m n e d e u s d e a c e l o r m i l o s t i v i , n u r e s f a r e , ci h r a n ;
a d e c nu m u l t e fefurirn i n d u l c i t o r e m n c r i , c a r e - p r i v e s c s p r e
b e n c h e t u i r e , ci m n c r i p r o s t e i d e u n fel, c a r e p r i v e s c s p r e
2

prtiindu-se bogia, durere chipul ce l p u n e nainte Domnul,- are fire


de a rmnea, ar iindu-se strns se nstreinez; de o vei pzi, nu o
vel avea, ar de o ve mprtia, nu o perd/; c a mprtiat, cjice, i au
dat sracilor, dreptatea lu r m n e n vec" (Cuvnt ctre -ce" bogai).
) Acesta ma cu osebire a urmat la fiii i strnepoii sfntulu aceluia.i
milostivului Filret, pentru-c tot lumea cnd vedea pre fiii lu i ma ales
ce miluii de dnsul, obicnua a cice cu dragoste i cu blagoslovenie cuvin
tele acestea: Iat blagosloviii fiii milostivului Filaret. i dar se plinete la fiii
celu milostiv ceea ce a fgduit Dumnezeu lu Isaia: E u vou pune duhul
meu preste seminia ta i blgosloveniile mele preste fiii t (Isaia XLIV, 3).
) Teodorit ns cjice. c pentru acesta Pavel a u n i t rugciunea cu
ndemnarea milosteniei, pentru ca s nvee s cunosc hristiani bog
ia dumne4eete puteri; i c Dumnezeu pote a da cu mbelugare tu
turor sracilor, cele bune; pentru-c el este carele dintru nceput" a dat
omenilor semena i ei o hrnete dup ce se arunc n pment i n
sui este carele d hrana trupului cea din semen; ns pentru folosul
omenilor voete ca sracii prin omeni s- a hrana vieelor; i semen
cu adevrat numete Pavel pre milostenia, ar rodur ale drepte a n u
mit pre folosul cel ce odfslete din milostenie.
- '
1

117 -

i n e r e a i t r e b u i n a t r u p u l u i , c p n e , elice, s p r e m n c a r e ; a c e s t a
ins o a luat Apostolul dela proxaeuLlgaia ce dice: C p r e
c u m d e s ' a r p o g o r p l o e a s a u z p a d a d i n c e r i u , i n u s ' a r n
t o r c e , p n c e a r m b e t a p m n t u l i ar n a t e i a r o d r s l i i a r
d a s e m e n s e m e n t o r l u l u i p n e s p r e m n c a r e (Isaia X V , 1 0 ) .

1 1 . Intru tote mbogindu-ve ntru tot prostimea, care


lucrez prin noi mulmirea lu Dumnedeu.
n c i a i c e a a r a t A p o s t o l u l c u m s e c u v i n e c i n e - v a a n t r e ?
.P.pin b p g i - ; e j d i c e c n i i se c u v i n e S p a c i n e - v a p m e n - '
tiil -i o n g r o p a 7 c e a o -avea ntru... t d p r o s t i m e a , - a d e c a
d a c u t d t m b e l u g a r e a ) . I n s fiind-c m u l d a u b o g i a lor
c u m b e l u g a r e la c u r v e i la m s c r i c i i la t e a t r e i la j u
crii, pentru acesta d u p r e u r m a r e dice Pavel, c m b e l u g a t a
d a r e a b o g i e i s e c u v i n e a se face, n a la n i t e r e u t c a ac e s t e a i la a l t e l e a s e m e n e a , ci la l u c r u r i l e c e t e b u n e i p l c u t e
lui D u m n e d e u , d i n c a r e s e p r i c i n u e t e m u l m i r e i s l a v o c u v n t a r e lu D u m n e d e u , i nu n u m a m u l m i r e lui D u m n e d e u , ci
i a l t e m u l t e l u c r u r i folositore d e suflet i m n t u i t o r c , p r e c a r e
l e d i c e m a j o s . L e s c r i e n s a c e s t e a P a v e l , p e n t r u c a s a r a t e
b i n e l e c a r e s e face d i n b o g a t a d a r e m i l o s t e n i e i i d u p r e u r m a r e
p e n t r u c a s fac p r e C o r i n t e n i s m i l u i a s c c u m b e l u g a r e .
1

12. C slujba slujre acesteea nu este numai mpli


nind lipsurile sfinilor, ci r-prisosind prin multele multmiri lu Dumnedeu.
" ~
13. Prin cercarea slujbei acestfcea, slvim pre Durrw
nedeu pentru supunerea mrturisire! vostre, ntru E v a n
ghelia lu Christos i pentru mprtirea cea ctre dni
i ctre toi.
14. i pentru rugciunea lor ce. /pentru vo, dorinduv e pre vo pentru covritorul darul.' dul Dumnezeu n
tru vo ).
8

) Veci i Zicerea cela ce mparte ntru prostime" (Rom. XVI, 8). i


suptnsemnarea la acesta.
) neleptul Fotie, ns Z' > ^ d j ' * acestea ale Apostolului i par
tea acsta este adunat i cu lipsuri i eii.adugiri i cu covrir impestrite i formluite; ar deplintatea graiurilor este acest fel: sfinii
s e afl slvind pre Dumneceu pentru supunerea mrturisire! vostre cei
n t r u Evanghelia lu Christos i pentru prostimea mprtire! cei ctre,
dni i ctre to. Ins se afl slvind pre DumneZeu i pentru rug
ciunea lor cea pentru vo, acelora ce p e doresc pre vo pentru darul
l u Dumnezeu cel covritor ntru voi. i de voet veZ cum mpreun
s ' a abtut partea acesta i s'a lipsit i , s ' a cuprins, c nu de multe av e a trebuin de dinafar i de nite mic graiuri a t f d u p r e lips c
l

ce

cer,

118

Slujba acesta, dice, adec darea milosteniei vostre multe


b u n t i i s p r v e t e , c c i v o c u a c e s t a n u n u m a i plinii n e v o e a
i t r e b u i n a c a r e o aii s r a c i i h r i s t i a n ce d i n I e r u s a l i m , ci n c
i p r i s o s i i , a d e c m a i m u l t d e c t t r e b u i n a l o r l e d a i , p e n t r u
c a r e i m u l t e m u l m r s e a d u c d i n p a r t e a lor lu D u m n e d e u
p r i n m i j l o c i r e a l u d a t e i i m r t u r i s i t e ! m i l o s t e n i e i v o s t r e a c e s t e i
p e n t r u I u b i r e a d e frai; c sracii hristian ce d i n Ierusalim
- c a r i i a u m i l o s t e n i a v o s t r a c e s t a , syefe^jr-6-Dumn.e.ideft-c-.atta
i u l t y ' a s u p u s E v a n g h e l i e i k t l Clirisio. i n c- s v r j t poxtjnc i i e - l u c u tot' ' o s r d i a .i prispsftafclfeTiiiDx^g^ia''tf-v&^flMs..
l o s t e h a i n d e m n p r e c e Ce aii s m i l u i a s c p r e s r a c i ; "c
fericii, d i c e , s n t c e i m i l o s t i v i , c a c e i a s e v o r m i l u i ( M a t .
V, 7); ma slvesc p r e D u m n e d e u ce ce au milostenia vdstr,
i p e n t r u - c I u b i r e a d e frai i m b e l u g a r e a m i l o s t e n i e i v o s t r e ,
nu s e r e v a r s n u m a i la d n i l , ci d e o b t e i la t o i s r a c i i h r i s
t i a n , c d a i i la alii, i m a a l e s m u l m e s c lu D u m n e d e u ,
c c i m i l u i i i p r e ce-l-all s r a c i , c a r e l u c r u e s t e s e m n d e i n i
m n e c r t i t o r e i d e I u b i r e a , f r e s c i d e f a p t a b u n a l o r
c e a m a r e . D r e p t a c e e a m a i m u l t s e c u v i n e a le d a a c e s t o r a ,
c a r i i s n t a t t d e I u b i t o r i d e frai i a t t d e d e p a r t e d e c r
t i r e i a t t a d e m b u n t i i ; i nu' n u m a i m u l m e s c lu D u m n e
d e u p e n t r u m i l o s t e n i a v o s t r s r a c i i c e d i n I e r u s a l i m , c i i l
r o g p r e D u m n e d e u c a s i n v r e d n i c e s c s v e v a d i s e
v e c t i g e n u p e n t r u b a n i i p e n t r u m i l o s t e n i a c e l e d a i , ci
p e n t r u d a r u l lu D u m n e d e i i , c a r e s ' a d a t v o u c u covrire
Iari aicea dar n u m e t e p r e milostenie pentru c a totul faptei
b u n e a c e s t e e a s-1 d e a l a D u m n e d e u i p e n t r u c a s n u s e
m n d r c s c C o r i n t e n i n t r u a c e s t a , p i c n d n s d a r al lu D u m
n e d e u c o v r i t p r , n d e m n p r e e s fac m i l o s t e n i a m a m
b e l u g a t , c a n u c e - l ' a l h r i s t i a n s - I n t r e c i s - b i r u i a s c
dupre mbelugarea milosteniei.
15.

M u l m i t ns lui D u m n e d e u p e n t r u

nepovestitul

darul lu.
Dar n u m e t e p r e buntile ce se nasc din milostenie, att
c e l o r c e m i l u e s c i d a u , c t i c e l o r c e s e m i l u e s c i I a u ; s a u
d a r n e l e g e p r e b u n t i l e c e n e - a m n v r e d n i c i t a le l u a p r i n
n t r u p e s c a i c o n o m i e a lu C h r i s t o s , c a c u m a r d i c e : s n u s o
c o t i i , I u b i i l o r , c facei v r e o m a r e i s p r a v p e n t r u - c d a i m i
l o s t e n i e , f i i n d - c b u n t i l e i f a c e r i l e d e b i n e c e a l u a t v o d e l a
D u m n e d e u , s n t n e p o v e s t i t e i p e n t r u m u l i m e i p e n t r u m r i
i din afar a se ma lua i sritura lundu- locul cel de rnd n de
obte i n ma descoperirea, ticuire ndreptndu-se, a urmat cuvntul
(Epist CLXVII ctre Gheorghje al Nicomidiei).
-

119 -

mea ce aii ele. Ce l u c r u m a r e d a r facei, d a c v o d a i p u i n e


i s t r i c c o s e b u n t i , n locul a a t t e a m u l t e i n e s t r i c c i o s e
b u n t i ce ai luat dela D u m n e d e i i ?
CAP. X. ; "
i.

n s u m i eu

Pavel

dar

ve

rog

pre

voi

pentru

bln-

d e a i l i n i t i r e a l u C h r i s t o s .
D u p c e a sfrit c u v i n t e l e c e l e p e n t r u m i l o s t e n i e , d u m n e d e e s c u l Pavel a c u m n c e p e a gri mai a s p r e Corintenilor m
p r o t i v a m i n c I u n o - - p b s t o l i l o r , car l'au c l e v e t i t p r e el c a r fi
p r o s t i n e c r t u f a r i c n z a d a r s ' a r fi m n d r i n d i fr a
av-ea a p o s t o l e t l d a r u r i . D e c a r e e s t e i silit a e r e c o m e n d u i
p r e sine, n u p e n t r u s i n e , c i p e n t r u a n u s e d e f i m a a p o s t o l e s c a s a p r o p o v e d u i r e i e p a n g h e l m . D e c n i r i s p r v i l e s a l e
i d a r u l c e i s ' a d a t d e l a D u m n e d e u , n c t n u a r g r e i c i n e
v a d e a r numi scrisorea acesta trimis oraie (adec laud) a
lui P a v e l . I n s n c e p u t u l c u v i n t e l o r a c e s t o r a a r e a c e s t fel d e
n e l e g e r e p e n t r u cei c e l n u m e a u p r e el n e p u t i n c i o s i m n
d r u . D e c i , d i c e , v e r o g p r e voi n s u - m i eii a c e s t a P a v e l , a d e c
e i i n v t o r u l l u m e , c c i c u v n t u l a c e s t a c e clife: n s u m i e u
P a v e l , a r a t v r e d n i c i e , p r e c u m i c u v n t u l a c e l a c e a di: I a t
e u P a v e l d i c v d u e ( G a l . V , 2 ) , p r e v r e d n i c i a i p r e s t p n i
r e a lu P a v e l b n s e m n e z . V e r o g , d i c e , eii P a v e l , s n u m e
s i l e s c ce c e m p r i h n e s c d e n e p u t i n c i o s , c a s n t r e b u i n e z '
a s u p r a l o r d u h o v n i c e s c a , s t p n i r e i p u t e r e a c e o a m l u a t d e
la D u m n e d e u . i m c a r c m a r e e s t e , c o m p o g o r r e a , c e o f a c e
P a v e l , a r u g a n s u i p r e C o r i n t e n i , d a r n s el n u s t p r
a i c e a , ci p u n e n c i m i j l o c i t o r al r u g c u n e Sale "pre b l n d e a lu C h r i s t o s i c a c u m l e - a r d i c e : r u i n a i - v d a r d e b l n - '
d e a i d e l i n i t i r e a | u l I i s u s C h r i s t o s , p r i n c a r e v e r o g ; c u
a c e s t a n s a r a t t o t o d a t c e s t e m i l i hu- p e d e p s e t e ,
p e n t r u c a s u r m e z e b l n d e a i n d e l u n g a r b d a r e a M n t u i t o - '
r u l u C h r i s t o s i n u p e n t r u - C e s t e n e p u t i n c i o s -i s l a b . D e c
n u m e sili, d i c e , l a s b l n d e a a c e s t a lu Iisus C h r i s t o s , ;
p e c a r e a t t a o I u b e s c , n c t o p u i i m i j l o c i t d r e c a n u . ,
ntrebuinez asprimea.
;

C a r e l e de f a a d e c , s m e r i t
cutez la voi.

ntre vo,

Iar nefiind f a '

A c e s t c u v n t o r i c u i r o n i e ( a d e c c u l u a r e p r e s t e p i c i o r ) l
d i c e P a v e l , n t r e b u i n n d n s e i c u v i n t e l e a c e l o r a ce'J'l c l e v e t e a u ,
c a p r e u n n e p u t i n c i o s , cc d i c e r e a a c e e a c u m c P a v e l c n d
e s t e d e f a n i c i d e u n c u v n t e s t e v r e d n i c i e s t e s m e r i t i l e s n e
120

-7-

d e f i m a t , a r c n d l i p s e t e , a t u n c e a s e umfl i s e m n d r e t e
i n d r z n e t e a s u p r a n o s t r i n e s p m n t e z ; sai <Iice q u v n t u l a c e s t a c u a d e v r u l p e n t r u s i n e , a d e c c u m c ei cel c e
m e a r t s m e r i t i b l n d c t r e voi. c n d s n t d e fa, a c u m c n d
l i p s e s c d e i d i c c u v i n t e m a r i , ci n u l e d i c din m n d r i e , ci din'
n d r s n e l a c e a m c t r e vo.

2 . Me rog ns, ca de fa fiind s nu ndrznesc cu


ndrznirea ), cu carea snt socotit c ndrznesc asupra 6 r e
crora, care ne socotesc pre noi, ca cum umblnd dupre trup.
1

V e r o g , d i e e , s n u m silii a - m n t r e b u i n a c u c u t e z a r e p u
t e r e a (c p r e a c s t a o n u m e t e n d r z n i t e ) p r e c a r e s o c o t e s c
a o n t r e b u i n a , c a s a r t m p r o t i v a a c e l o r a carii m p r i h n e s c
c u m b l u d u p r e t r u p , a d e c c s n t f a r n i c i m n d r u . V e d n s ,
o cetitorule, c u m n u m e t e Pavel cutezarea d e a izbndi ce-va
i d e a p e d e p s i p r e c i n e - v a i m c a r c u r m a a i s b n d i i a
p e d e p s i cu d r e p t a t e , d a r n s m a n s u i t l u c r u i m a l p o t r i v i t
e s t e u n u l A p o s t o l i n v t o r a z b o v i d e a p e d e p s i p r e c i n e - v a
d e c t a n t r e b u i n a n g r a b p e d e p s e l e .

3. C n trup umblnd, nu ne otim dupre t r u p .


A d e c , dei p u r t m trup, ns n u ntrebuinm a r m e trupeti;
despre p r o p o v e d u i r e g r e t e aicea ns; cci acsta nu este trup e s c i. o m e n e s c nici a r e t r e b u i n d e a j u t o r u l cel d e l a o m e n i ,
ci e s t e d u m n e d e e s c i d u h o v n i c e s c i c e r s c . D i c e n d n s c a
nu n e o t i m d u p r e t r u p , a r a t c u d i c e r e a a c e s t a c n o A postoli a m p r i i m i t s f a c e m o t i r e i l u p t c u o m e n i i i c u
demonii.

4. C armele otire ndstre nu snt trupeti.

A r m e l e , (ice, ale r e s b o u l u n o s t r u , n u snt t r u p e t i , a d e c


n u s n t b o g i e i s l a v b u n a l i m b u i e i linguiri i f a r n i c i i , '
c acest-fel snt a r m e l e cele trupeti, n u ; d a r ce s n t ? D u p r e
urmare spune:

Ci puternice lui Dumnedeu, spre surparea triilor.


N u a d i s P a v e l , -c a r m e l e o t i r e n d s t r e s n t . d u h o v n i c e t i
(cci a a s e c u v i n e a d i c e s p r e o s e b i r e a c e l o r t r u p e t i , c e l e - a
<Jis m a s u s ) , ci le-a d i s p r e a c e s t e a p u t e r n i c e , a r t n d c u d i
c e r e a a c s t a , c a r m e l e a c e l o r a c e l'ai c l e v e t i t p r e P a v e l , erai.
s l a b e i n e p u t i n c d s e ; i. v e d i n e m n d r i a i s m e r i t a c u g e t a r e a
fericitului P a v e l ; n u a d i s c n o s n t e m p u t e r n i c i , ci c a r
m e l e o t i r e n s t r e s n t p u t e r n i c e lui D u m n e d e u , a d e c D u m n e !) Form de "ips i, sritore ntrebuinez aicea Apostolul, care pote
aa s'ar deplini i s'ar ndrepta: Rogu-me ns, da (sau druii) aceste
de fa fiind, s. nu ab (am) trebuin a ndrzni cu ndrznirea cu c a r e
snt socotit c ndrznesc asupra 6re-crora, i cele-l-alte,
-

121 -

d e u le-a fcut p r e e l e p u t e r n i c j _ G c r 6 i n d - c s e g o n e a u A postolii i s e b t e a u d e c t r e ce n e c r e d i n c i o i , i o m e n i i c e l


t r u p e t i le s o c o t e a u a c e s t e a a fi s l b i c i u n i i n e p u t i n e , p e n
t r u a c e s t a d i c e P a v e l a i c e a c e a d i m p r o v , c u m c b t i l e ac e s t e a i g o n e l e i c e l e - l - a l t e p r i m e j d i i , e r a i i a r m e p u t e r n i c e c u
ajutorul lui D u m n e d e u : p e n t r u - c p u t e r e a lu D u m n e d e u p r i n
slbiciunile a c e l e a s e a r a t i D u m n e d e u e s t e c a r e l e l u c r e z i
b a e rzboia c u a r m e l e " a c e s t e a , m c a r d e i n o A p o s t o l i i n e
atr/1-' aveXdu-l
.fcift{^ile asupra nostr-. D a r i n ce. s n t
p u t e r n i c e C r m e l e - a c e s t e a ? ; , S p r e - a r i s i p i ' z i d u r i n t r i t e ; i c a r
snt zidurile a c e s t e a ? Ma j o s le s p u n e .

Cugetri surpnd.

ntriri, d i c e , i ziduri t a r i , p r e c a r e l e r i s i p e s c a r m e l e n o s
t r e snt silogismurile n e l e p c i u n e ! cei d i n afar a Elinilor i m n
d r i a i d e a r t slava l o r ; s a u d i c e , c c u p u t e r n i c i l e a r m e l e n o s
t r e risipim r t c i r e a , p o l i t h e i a ( a d e c m u l i m e a zeilor) d e c a r e
s e s t p n e a u c u g e t r i l e i sufletele E l i n i l o r i s u p u n e m p r e e.
la a d e v r u l c u n o t i n e i d e D u m n e d e u i al c r e d i n e i ; p r e c u m ,
d e - o pild, c u g e t a r e a i m i n t e a c e a m a r e a lui D i o n i s i e A r i o p a g h i t u l s'a rsipit din p g n t a t e c u v o r d v a lui P a v e l i s ' a s u p u s .bu-r
n e i cinstiri d e D u m n e d e u . V e d n s , o c e t i t o r l u l e , c n u a d i s
P a v e l c p u n e m n a i n t e a E l i n i l o r m e c a n i c e i a r m e p e n t r u ca;
s ' biruim, ci c n d a t risipim; a r t n d c u a c e s t a le-snirea
c u c a r e A p o s t o l i a u b i r u i t p r e E l i n i i p u t e r e a c e o a v e a u d u h o v n i c e t i l e a r m e i s g e i l e A p o s t o l i l o r a c e s t o r a .

5. i tot nlimea ce se ridic mprotiva cunotinei


de Dumnedeu.
F i i n d - c m a s u s a cjis A p o s t o l u l , d u p r e m e t a f o r , o t i r e i
n t r i r e i a r m e , p e n t r u a c e s t a s t r u e t : : n m e t a f o r a u a a c e s t a ,
p e n t r u c a s d o v e d e s c m a i l m u r i t c6pa c e v o e t e . D e c dice
a i c e a c or n l i m e d e a d i c e , or t u r n , o r i c e t a t e n a l t , c a r e
a r s t a m p r o t i v a a d e v r a t e i c u n o t i n e i Itf D u m n e d e u , ori E v a n
g h e l i e , i p r e a c e e a o b i r u i m i :o o b c r m c u d u h o v n i c e t i l e
nostre arme ).
> i
1

) Iar Marele Vasilie nlime nelege pre Ctsezarea i mndria hristiani


lor acelora, ce de voe pectuesc i defimnd calc poruncile lu Dum
neZeu; c tlcuind acesta: Sufletul or carels va-face cu mn de mndrie,
ntrit pre Dumnecjeu acela" (Numeri XV, 30) idjce: mn de mndrie
numete pre cutezarea celor ce de voe pectuesc, pre care Apostolul o
numete nlime, ce s ridic asupra cunotinei de DumneZeu. Deci Zice
c'sufletul acelua ce pectuete cu un CHIP c acesta de voe, i cu de
fimare, de nu se va certa precum porunc;:r?-DumneZeii, pcatul aceiu
suflet nu se afl. numa la dnsul, ci nc i la acei ce nu vor arta rvna
lor spre a se certa omul acela (Foea 126o din cele cinci pri). Iar P r o ]

122 -

i r o b i n d t o t n e l e g e r e a s p r e a s c u l t a r e a lu C h r i s t o s .
N u m e l e r o b i e i d o u e l u c r u r i a r a t : i a p e r d e c i n e - v a s l o b o d e n i a s a , i d e s v r i t a s e r o b i d e v r m a i n c t a n u m a i
p u t e a a le s t a m p r o t i v . A i c e a n s P a v e l a c u m d u p r e a d o u a
n s e m n a r e nelege p r e dicerea robiei, cci d i c e : nu n u m a i bi
r u i m p r e f i e t e - c a r e m i n t e i c u n o t i n d e o m , ci i o r o b i m
a t t a n c t n u m a p o t e d e a c i a a n e s t a m p r o t i v ; c a r e acesta e s t e -robia cea p r e a desvrit, A p o fiind-c n u m e l e - r o
b i e i ; e s t e n u m e g r e u i n e p l c u t , -pentru a c e s t a ja .t a d a u s P a v e i ,
c r o b i m t d t nelegerea o m e n i l o r s p r e a s c u l t a r e a l o f C h t i s t o s ,
a d e c o s p u n e m r o b i e i lui C h r i s t o s , c a r e r o b i e e s t e m a i c i n s t i t
d e c t t o t s l o b o d e n i a , c c i s l o b o d i m p r e o m e n i d i n p e i r e i
r o b i m s l o b o z e n i e i ; s l o b o d i m d e l a m o r t e i r o b i m viee
fiind-c s p u n e m lu C h r i s t o s , c a r e l e e s t e m n t u i r e a i v i a a .
A d u - a m i n t e n s , o c e t i t o r u l e d e d m e n i cei d i n E f e s , carii - a u
a r s c r i l e l o r c e l e v r j i t o r e t i , c a r e p r e u i a u c i n c - d e c i d e mii
d e lei, p r e c u m i s t o r i s e s c F a p t e l e A p o s t o l i l o r ( C a p . X , S t i h 18)
i a t u n c e a ve n e l e g e c u m a r o b i t P a v e l lu C h r i s t o s p r e n. e l e g e r i l e o m e n i l o r . P e n t r u a c e e a i F a p t e l e A p o s t o l i l o r c a c u m
a r fi v o i t s a r a t e d u h o v n i c e s c r o b i e a c e s t a d u p r e u r m a r e ad a u g , c d u p r e ce a u ars cei mai d e sus artai crile cele
v r j i t o r e t i , d i c c a a d e s v r i t c u v n t u l D o m n u l u i c r e t e a i
s e n t r e a (tij 1 9 ) .
1

6. i g a t a a v n d
se v a plini a s c u l t a r e a
Aicea nspmntez
p r e v o vfe a t e p t m c a

a pedepsi tot neascultarea,


cnd
vostr.
pre Corinten dumhedeescul Apostol:
d u p r e c e y e v o m n d r e p t a p r e v o cu

copiu nlime i ntrime ce se ridic .mprotiv lu Dumnecjeu, numete


pre ce ce cu nduplecare de cuvnt pot a amgi (Foea 77 al tom. II, din
cele 8' cri). Despre aceste nlimi c j i ghicitorete Solomon: Preste
ceti tari s'a suit cel nelept i a obort ntritura, asupra creea se ndejduau necinstitori de Dumnecjeu" (Pild. XXI, 22). Pentru acesta cjicea
t blagoslovitul acela Haleb, ctre lisus al lu Navi: i acum alde Anachim
snt acolo ceti tari i mar; ci de va fi Domnul cu mine, voiu perde,
n ce chip a c|is mie Domnul" (lisus XIV, 11). Dice ns i dumned/eescul
Chrisostom: Fgduim voue a nu Qice nimic din cugetri; ca armele
nostr'e nu snt trupeti, ci duhovniceti cugetri surpnd i tot nli
mea ce se ridic mprotiv cunotinei de Dumnecjeu; deci a- surpa pre
el nu a ne nla asupr-le sntem poruncii, c cugetrile muritorilor,
cjice, snt fricose. Ce este fricos? Fricosul i de ar merge asupra unul
loc. cu siguranie, nic o dat ndrznete, ci se teme i tremur, aa i
a. e ridica asupra cugetrilor, i adevrate de ar fi,- nic o dat d s u
fletului seu ndestul credare. Deci fiind-c atta este slbiciunea cuge
trilor, aduce.dela Scripturi: Vino s ne apucm de rezboul cela supr proivnicilor".
ce

123 -

n v t u r a n o s t r i v v o m o s e b i d e m i n c i u n o - a p o s t o l i , a t u n
c e a vom p e d e p s i p r e singuri acela, d e v o r r m n e a n e v i n d e
c a i i n e n d r e p t a i . G a t a d a r a v e m p e d p s a c e a a s u p r a a c e l o r a ;
ci fiind-c el s n t m e s t e c a i cu vo, n e o p r i m i n u l p e d e p s i m ,
c a n u c u m - v a s s e a t i n g p e d e p s a i d e v o . p i c n d n s : c c i
c n d s e v a plini a s c u l t a r e a v o s t r , c u a c s t a g h i c i t o r e t e a r a t
c i a c u m a s c u l t la. a c e s t e a C o r i n t e n i i , n s n u d e s v r i t , ci
n p a r t e . C u a c e s t e a n s n p m n t z A p o s t o l u l ca. i C o r i n
t e n i i i m i n c i u n o - a p o s t o l i s s e i n d r e p t e z e i s nu s e p e d e p
seasc nici u n u l ) . S e n e l e g n s c e l e d e m a s u s d i s e d e P a v e l
i i . i o p o i o g h i c e t e c u a c e s t a r t i d u l , C mai' n t u ni s e fac
n 6 u e p r o t i v n i c d e c u g e t r i rele, d e c t r e d e m o n , a p o i s e f a c e
l u p t a , relele cugetri luptndu-se cu cele b u n e , a p o i din l u p t
r e l e l e c u g e t r i s e fac nlimi, a d e c n a l t e fiind-c b i r u e s c p r e
c e l e b u n e i s e m n d r e s c a s u p r a c u n o t i n e i lui D u m n e d e u a t t a ,
n c t s e fac c a n i t e n e l e g e r i fireti a l e o m u l u i i c a n i t e
e n t u s i a s m u r i p e n t r u - c fac p r e o m u l cel c e le a r e , c a c u m s ' a r
e n t u z i a s i , i a r fi afar d e sine; c c i e s t e n e l e g e r e c a r e s e f a c e
d i n c u r e n i e i d i n d a r u l lui D u m n e z e u , c a r e e s t e o s i m p l a g e - .
r i m e a m i n e , fr s i l o g h i z m ; i a r a t l u c r u r i l e c e l e g n d i t e , m a i
l m u r i t e i m a i c u s c u m p t a t e m a m u l t d e c t fiete c e s i l o g h i z m
i d o v a d ; d a r s n t i a l t e n e l e g e r i la cei c e s e a m g e s c d e
d e m o n i , c a r e s e p a r c a r f\ a s e m e n e a c u c e l e d e m a i s u s n
e l e g e r i , c a r e s e fac d i n c u r i e , n s n u s n t . D e c a c e s t e d r
c e t i n e l e g e r i , P a v e l i cel c e s n t a s e m e n e a c a P a v e l , le r o
b e s c i le s u p u n a s c u l t a r e ! i n e r t c i t e i c u n o t i n e i lui i s u s
Christos.
1

7. Cele de fa le vedei.
Cu aceste cuvinte nu npmntz A p o s t o l u l n u m r p r e
m i n c i u n o - a p o s t o l i , car a m g e a u p r e c e l - l - a l , ci n f r u n t e z i
p r e Corinteni, c se a m g e a u de acea. P e n t r u acsta dice, voi
C o r i n t e n i i j u d e c a i l u c r u r i l e p r e d i n afar, i n u m a i d u p r e - c e l e
c e s e v d i n u d u p r e c e l e d i n l u n t r u i c a r e n u s e v d , p r e ') Marele Vasilie ns aa tlcuete acesta: Gata fiind de a izbndi,
tot neascultarea". i aicea ar nu ceea saii ceea, ci tot neascultarea;
ne-ai amgit dar pre no obiceiul cel prea reii; pricin dar de mar ruti '
s ' a fcut noue resvrtita predanisire a omenilor, care predanisire de unele
din pecate lepdndu-se, ar pre unele cu nebgare de sem alegendu-le,
i asupra unora forte cp. mnie artndu-se, precum asupra ucidere! i '
a preacurvie i a celor ca acestea, ar altele, nic de cea ma subire
certare judecndu-le vrednice; precum urgia, ocara, beia", lcomia de averi
i cte ca acestea; asupra crora tuturor i aiurea a dat acesta otrre
Pavel, cel ce grete cu Christos, cjicend: c cei ce fac unele ca acestea-,
snt vrednici de morte (n procuvntarea vorove despre judecata lu D u m
neZeu).
.124 - -

c u m d e p i l d vo privi i j u d e c a i , n u m a d e d i c e c i n e - v a c u
v i n t e m a r p e n t r u sine,' d e a r e b o g i e i d e e s t e c i n e - v a m
b r c a t n u m a cu c h i p u l i cu o b r z a r d e f a p t a b u n i n u l u
crul i u r m a r e a fapte b u n e , c a r e l u c r u n u t r e b u e s-1 facei.

D e se ndejduete cine-va pentru sine a fi al lui Chri


stos, acesta socotesc'o ar dela sine c precum el este
-al lu Christos, aa i noi.
M i n c u n o - a p o s t o l i t a r e s e fleau i d i c e a u , c e a d e c a r
fi u c e n i c i i a p o s t o l i a lui C h r i s t o s i nii v d t o r ai l u ;
p e n t r u a c s t a d i c e a i c e a A p o s t o l u l c or c a r e l e s o c o t e t e n
t r u s i n e C e s t e a p o s t o l i p r i e t e n l lui C h r i s t o s , a c e l a d e
s i n e s o c o t s c , c p r e c u m e s t e el p r i e t e n al lu C h r i s t o s i
a p o s t o l , a a s n t e m i n o i . A d i s n s , c s o c o t e s c d e l a si
ne, a d e c n u a t e p t e s d o v e d e s c e u p e n t r u a c e s t a , ci n e l e g c , d u p r e c e e a - c e n s u i d i c e , c e s t e n s u i t al lui C h r i
stos, d u p r e nsui a c e e a nu are ce-va ma m u l t d e c t mine, cci
n u e s t e el al lui C h r i s t o s , Iar e u al a l t u i a c u - v a , ci al u n u i a i
al a c e l u a C h r i s t o s s n t e m a m n d o i . Ci a c e s t a o d i c e c u c h i p
c o m p o g o r t o r , cc m e r g n d ma nainte, d o v e d e t e ct covr e t e el m a l m u l t dect: alii.
:

8. C de me vou luda ce-va ma mult despre st


pnirea care o a dat mie Domnul spre zidire i nu spre
risipire, nu me vou ruina.
N u a d i s P a v e l cil a m s t p n i r e d e l a D u m n e d e u s p e d e p
s e s c i s s c h i n g i u e s c j r m i n c u n o - a p o s t o l i a c e l a n u a u , ci"
cu sfial i cu m s u r a r e a d i s , c a m c e - v a m a m u l t d e c t
a c e a . i n u a dis c d e m l a u d , ci c d e m v o u l u d a ,
a d e c d e ai voi s m e l a u d p e n t r u s t p n i r e a c e a d a t m i e
D o m n u l , t o t u l d n d u - i i afierosindu-1 la D o m n u l . A c s t s t
p n i r e n s o am l u a t , d i c e , d e l a D u m n e d e u , p e n t r u c a s z i
d e s c p r e o m e n i n c r e d i n , b i n e f c e n d u - l e l o r , i n u p e n t r u
c a s- p e d e p s e s c i s~ s c h i n g i u e s c . D a r c u m m a i s u s ai d i s ,
o f e r i c i t e P a vie,' c u m c n o s t r i c m i s u r p m c u g e t r i l e c e l e
r e l e ? R s p u n d e c a c e s t e a le d i c e , c a s r i s i p e s c r e l e l e c u g e
t r i c e l e c a a c e s t e a a l e d r n e n i l o r , a c s t a m a a l e s e s t e c zi
d e t e p r e d m e n ; i a p o i c u m i n g r o z e t i , d a c , p r e c u m d i c ,
n u a l u a t s t p n i r e d e l a D u m n e d e u c a s-i risipeti ci c a s-I
zideti? C, r s p u n d e , cu deadinsul adec acesta stpnire o
a m l u a t , c a s z i d e s c c u facerile d e b i n e i c u d a r u r i ; d e r
m n e n s c i n e - v a n e n d r e p a t , n t r e b u i n e z d u p r e u r m a r e i a
risipi r e l e l e c u g e t r i a l e a c e l u i a c u p e d e p s a i c u c e r t a r e a . D e c
de ai voi e u a m l u d a c D u m n e d e u a d a t mie ma m u l t
s t p n i r e d e c t c e l o r - l - a l i s p r e a face b i n e m a i cu d i n a d i n s u l ,

- m

a r d u p r e u r m a r e i a p e d e p s i c n d a li silit; d e m ' a l u d a
aa, dic, nu m'a ruina p e n t r u acesta, a d e c n u m e voiu a r t a
m i n c i n o s , sau c snt m n d r u p e n t r u - c e s t e a d e v r a t l a u d a
m e a i a m p u t e r e d e l a D u m n e d e u i s p r e a p e d e p s i .

9 . Ca s nu me preputi c ve nspmentez pre v o i


prin scrisori.
. iOi-C-ct scrisorile, dice,. snt -grele. i tr; dar mfj-.
sarea trupului slab i cuvntul dH-'imat
. I I . ipar acesta socotesc'o_unul c;< < ceti, c c e ' M ^ ' *
tem cu cuvntul prin scrisori, net .inc iat, unii ca acetia
sntem i fa fiind cu lucrul.
nelegerea ce o dice aicea Apostolul e s t e acest-fel: p u t e a m ,
d i c e , a m l u d a , d a r n s n u m e laud, p e n t r u c a s; n u m e
a r t c v e nfricoez c u s c r i s o r i l e m e l e p r e c u m d i c a d e c m i n c u n o - a p o s t o l i a c e l a , cari m e p r i h n e s c v - c P a v e l s e m n d r e t e
c u s c r i s o r i l e s a l e i nfricoez c u d n s e l e , a r c n d v i n e d e fa,
e s t e v r e d n i c d e d e f i m a r e , i p r i n c u v i n t e s e a r a t c nu e s t e
a c e s t - f e l - p r e c u m s c r i e , s t i e d a r , dicfe, u n u l c a a c e l a c e le
4 i c e a c e s t e a , ori c a r e l e a r fi, c nu n u m a i p r i n s c r i s o r i nfrico
m g r e u , c n d n u s n t e m d e fa, ci c p u t e r e a v e m , c n d
s n t e m d e fa, s p u n e m n l u c r a r e i n i s p r a v n g r o z i r i l e c e
le scriem.

1 2 . C nu cutezm a ne judeca i a ne mpreun


mesura pre ni-ne cu orc-car dintre ce ce se recomenduesc pre sine.
A i c e a cu c u v i n t e l e a c e s t e a a r a t P a v e l c m i n c u n o - a p o s t o l i l
c r a i i m n d r i i p e n t r u a c e s t a s e f l e a u c u o d r e - c a r e m a r i lu
c r u r i p e n t r u sine. D e c i , d i c e , c eu. n u c u t e z a m e j u d e c a ,
a d e c a m e m p r e u n n u m r a , sal m p r e u n a m e c u m p n i i
a m msura p r e sinem cu ore-carii din acel ce se r e c o m n d u e s c s i n g u r i i s e l a u d p r e s i n e ) .
1

Ci aceia ntre sine pre sine mesurndu-se' i conj


judecndu-se pre nsui cu sine, nu pricep.
M i n c u n o - a p o s t o l i a c e l a , d i c e , n u j u d e c a s e c u v e n i s se
m s o r e i s s e a s e m n e z e p r e sine cm ali o m e n i o r e - c r
ci ni c u m p n i u d u - s e i a l t u r n d u - s e i a r i p r e s i n e c u . s i
n e n u s i m e s c ticloii c s n t n e b u n i i v r e d n i c i d e rs, pen
t r u - c se m n d r e s c , acest-fel: C o m u l n e b u n , dice, s e b a
)' Fotie ns tlcuind (Jicerea acesta, djce: C-8. Apostolul cutezare nu
mete a se face pre sine ca unul din i^ihcuno-apost-ol, i a avea m
car asemnare cu dni, artnd cu acesta ct: de uri i neplcut: erai
acela lu Dumnecjeu.

c u r d e sine (Pild. X V I , 19); cci


fiete-carele
dintPnl,
d i c n d c e s t e m a l b u n d e c t cei-l-al, c u a c e s t a n u r e c o m e n d u e t e , ci r i s i p e t e p r e cel a l t u l a s e m e n e a lu i a a t o m i n
c u n o - a p o s t o l i , u n u l p r i n a l t u l s e a r a t a l e i i l u d a i . i Iarj u n u l p r e a l t u l s e a r a t n e t r e b n i c i i p r i h n i i , c a r e a c e s t a
cu t e t e c e s t e lucru vrednic d e rs nu o p r i c e p ) .
1

13. No ns nu ntru cele fr mesur ne vom luda.


Fiind-c minciuno-apostoli aceia m n d r i n d u - s e p o t e se fleau
c noi a m m e r s la i ^ a r g i f f l l l e ' ~ p . f f i ^ 1 ^ 1 u ; : an" i h t o r f ; ,la' '-c're-'
""dina pire.to o m e n i i d i n " l u m e , p e n t r u a c e s t a " d i c e P a v e l e
n o a d e v r a i i A p o s t o l i lu C h r i s t o s , n u n e l u d m a a .
:

Ci dupre msura canonului, mesurel aceea ce ne-a m


surat ndue Dumnedeu, a veni pn i la vo.
P r e c u m u n s t p n al u n e i vii, m p a r t e v i a s a la l u c r t o r i i
ce-I a r e , d n d
fiete-cruia
s lucreze cte un p o g o n sau parte
d i n v i e , d u p r e p u t e r e a lu, c u u n c h i p c a a c e s t a d i c e , i D u m
n e d e u a m p r i t l u m e a la n o A p o s t o l i s i , d n d
fiete-crua
d i n n o i o p a r t e d e l u m e , c a s p r o p o v e d u i m n t r ' n s a i s
n t o r c e m la c r e d i n p r e o m e n i i c e i d i n p a r t e a a c e e a . D e c n o i
n e v o m , l u d a p n la m s u r a c a n o n u l u i , c e a m p r i t n o u
D u m n e d e i i i n u afar d e m s u r , c a r e n u o a d a t n o u D u m
nedeii. Dar care este msura ce o a dat nou D u m n e d e u ? A c e s t a a d e c d e a a j u n g e s v e n i m p r o p o v e d u i n d p n i la
v o i C o r i n t e n i i . D e c fiind-c a c s t a e s t e m s u r a n o s t r , p e n t r u
a c s t a i n o i n t r u a c e s t a m s u r a d e c p n la v o u c e n i c i i
n o t r i n e l u d m ) i n u m a i n c o l o , la c a r n u s ' a u n v a t
de noi.
8

) Dice. nse Fotie, c acea ntru sine pre sine m e s u r n d u - s e " o


nelege spre nta fa, adec noi Apostoli nu cutezm a ne judeca
sau ne mesura pre ni-ne cu aceia ce se recomenduesc pre sine;
ci nine ne mesurm pre no, adec cu amruntul ne cercetm pre n
ine i contiina nostr, -nu cum-va am fcut sau am gndit vre o ne
cuviin.. i,ar ne mesurm pre ni-ne cu insu no, nu cum-va
adec facem ce-va mprotiva de cele ce propoveduim i poruncim; i nu
. ne asemnm pre, ni-ne cu ce ce mpreun se adun, adec cu mul
imea, ceea ce se adun din afar, nic facem pre e judector i desluitor cumpnire nostre; ci nine pre no ne facem judector i desluitor; dare lucru este nsuit, al neamgite judeci. Iar mincuno-a
postoli ce ce se recomenduesc pre sine fac cu totul dimprotiv, i tote
le lucrez spre a se arta i spre a plcea mulime cei ce se adun
mpreun; pentru acesta, e nic se mesor pre sine, nic se cercetez,
ci .le ajunge, lor numa i recomandaia lor i bunei norociri ca s fie
plcui celor' ce mpreun alerg la dni.
', -) De acesta i Teodorit chce: Mesur de canon dat de D u m n e z e u
a numit pre dar, c acesta l'a mprit marele druitor celor ce cred.
Acestea i Romanilor scriind a d i
Fiete-crua precum D u m n e z e u
s

s :

127

I 4 - C nu ca cum nu am fi ajuns la vo, n e ma n


tindem pre ni-ne, c pn i la vo am ajuns ntru E vanghelia lu Christos,
P o t e s fi u r m a t m i n c u n o - a p o s t o l i s fi m e r s la m u l t e l o c u r i ,
f r s p r o p o v e d u i a s c E v a n g h e l i a , i n u m a i d i n z a d a r n i c a m e r
g e r e a lor s s e fi m n d r i t , s o c o t i n d c e a u n t o r s la c r e d i n p r e
o m e n i i ce d e p r i n l o c u r i l e ' a c e l e a . D e c i d i c e A p o s t o l u l "c no,
a d e v r a i i A p o s t o l i i lu C h r i s t o s , n u ne m a n t i n d e m p r e ni-ne
m a l p r e s u s d e m s u r a h d s t r a , c a c u m n u a m fi a j u n s p n la
v o i ; cci a m a j u n s i a m v e n i t Ja v o i n u p r o s t i cu o g o i
v e n i r e , c a m i n c u n o - a p o s t o l i , ci c u b u n a - v e s t i r e i E v a n g h e l i a lut
C h r i s t o s , a d e c a m v e n i t p r o p o v e d u i n d E v a n g h e l i a lu C h r i s t o s .

1 5 . N u ntru cele fr de msur ludndu-ne ntru


streinele ostenele, ci ndejde avnd c, crescnd credina
v6str, ne v o m mri ntru vo dupre canonul nostru de
prisos.
1 6 . Ca i n prile cele ma departe de vo- s binevestim, nu n canonul strin, a ne luda ntru cele gata.
Cu aceste cuvinte arat Apostolul, c mincuno-apostoli se
m p o d o b e a u c u s t r i n i l e o s t e n e l e a l e a d e v r a i l o r A p o s t o l i i p e n
t r u a c 6 s t a s e fleau n t r u c e l e a f a r d e m s u r , a d e c c u c o v r i r e i n u n o s t e n e l e l e l o r . N o n s a d e v e r a i A p o s t o l i , nu fa
c e m a a , ci c a m a j u n s p n la v o i a m v e n i t p r o p o v e d u i n d
E v a n g h e l i a , p n l a v o i i n e l u d a m i n d r z n i m ; c n d j
d u i m n t r u D u m n e d e u (fiind-c P a v e l o b i n u e t e t o t e a le a t r n a
p r i n n d e j d e la D u m n e d e u , i a n u h o t r s fac d e s i n e c e v a ) ,
c d u p c e v ' a m n v a t p r e v o n d e s t u l i a m c r e s c u t c r e
d i n a v o s t r , a v e m s n e m r i m i s n e s l v i m n t r u v o ; c
a t u n c e a s e m r e t e i s e s l v e t e d a s c l u l , c n d s p o r e s c i p r o
c o p s e s c u c e n i c i lu i c n d c a n o n u l lu c r e t e n m a m u l t m
rime, a d e c c n d p a r t e a a c e e a c e i s'a s o r t i t m a m u l t p f o c o p s e t e i s e m r e t e . i c e n d j d u i m ? C a d e c v o m p r o p o v e d u i
E v a n g h e l i a i n p r i l e c e l e m a d e p r t a t e i p o t e n e v o m l u d a
i n t r e o m e n i i c e i d i n p r i l e a c e l e a , d a c v o m folosi i n
fiete-care
p a r t e , d i c e P a v e l , c u m b l c u c a n o n u l i m s u r a ;
i a r c a n o n u l i m s u r a s n t i n s t r u m e n t e a l e z i d i t o r i l o r i a l e a r
h i t e c i l o r , c a p r i n a c e s t a s s e a r a t e , ntia,- c i P a v e l e r a
z i d i t o r i a r h i t e c t al l u m e i a l t a n c c t o t u l d e s v r i t e s t e al
l u D u m n e c j e u , c a r e l e a d a t lui P a v e l c a n o n u l ( s a u c o t u l ) i m
s u r a a c s t a ; p e n t r u a c e s t a i d u p r e u r m a r e d i c e ;
- a mprit mesura credinei (Rom. XII, 3). pice ns c tem. nemesurarea cugetre, i privim la darul cel dat noue.
128

17. I a r cela ce se l a u d ntru Domnul Iaude-se (I I m


par.. I I , i o ) .
M c a r d e i n o i a d e v r a i i A p o s t o l i i lui C h r i s t o s , d i c e , a v e m
l u c r u r i c a a c e s t e a i i s p r v i , n s n u n e m n d r i m , n i c i s o c o t i m
v r e o f a p t b u n a n o s t r , ci t o t u l l s o c o t i m a fi al lui D u m n e
d e u i n s i m s u r a a c e s t a la c a r e a m a j u n s i n t r u s i n g u r D u m
n e d e i i n e l u d m ; p e n t r u " a c e s t a i m i n c u n o - a p o s t o l i la D u m n e
d e i i s e c u v i n e a s o c o t i t o t u l ' i n t r u D u m n e d e u a s e l u d a i
nu ntru sine.

i8< C nu cela c e s : recomenduete pre sine, acela


este ales, ci acela pre care Domnul l recomenduete.
N u a d ^ c n o a d e v r a i i A p o s t o l i s n t e m a l e i i v r e d n i c i
d e l a u d e , ci a c e l a p r e c a r e l e D o m n u l l r e c o m e n d u e t e , a d e c
a c e l a p r e c a r e l e a d e v r u l f a p t e l o r i al o s t e n e l e l o r lu m p r e u n
c u D a r u l lui D u m n e d e u l d o v e d e s c a fi a l e s i v r e d n i c ) .
1

C A P . XI.

.. i . : 0 de a suferi puin, ce-va nenelepiel; ci i me


suferii.
,;

V a s i n t r e A p o s t o l u l : n l a u d e l e s a l e i n t r e b u i n z m a i
n t u m u l t e p r o n d r e p t r i c h i p u r i , p e n t r u c a s fug d e r
u t a t e a i s a r c i n a c e u r m e z , . ; d i n t r u a s e a r t a c i n e - v a c s e
l a u d p r e sine . I n s n e v o e a a a d u s p r e P a v e l s p r e a s e l
u d a n s u i i frica c e a v e a , c a r e s u r m e z e v t m a r e u c e
nicilor lu h r i s t i a n , d a c el s ' a r d e f i m a i s ' a r n i m i c i , a r m i n
c i u n o - a p o s t o l i ' s ' a r a r t a c snt ore-car mar. Ins Pavel d e
m u l t sil i m a r e nevoe., c a r e e r a folosul u c e n i c i l o r lu h r i s
tiani, a a j u n s n t r u l a u d e l e ; s a l e . A c s t a e s t e a r t a t i t u t u
r o r c e l o r m u l fr d e m i n t e , p e n t r u - c d a c i a d u c e a a m i n t e
t o t - d e - u n a P a v e l i d u p b o t e z d e p c a t e l e c e a f o s t f c u t
m a i n a i n t e d e sfntul b o t e z , , c a r e i s ' a f o s t e r t a t p r i n sfntul
b o t e z ; i d a c el s e s o c o t e a p r e s i n e n e v r e d n i c d e a s e n u m i
A p o s t o l : C n u snt, d i > vrednic a m n u m i A p o s t o l , p e n
t r u - c a m g o n i t b i s e r i c a lui D u m n e d e u (I C o r . X V , 5), c u m
s ' a r fi l u d a t a c u m p r e s i n e , fr a s i m i m a r e n e v o e ? D e c i
d i c e C o r i n t e n i l o r : o , d e a suferi n e b u n i a i n e s o c o t i n a m e a )
s a u m a b i n e a d i c e , i suferii-o a c e s t a , d i > fiiud-c, n d j d u e s c c m Iubii i p e n t r u a c e s t a suferii t d t e m e t e h n e l e m e l e .
1

c e

c e

-)
ne
*)
mai
1

Iar Teodorit djce: Ca. nu se cuvine a mrturisi cine-va pentru si


fapta bun, ci a atepta dumnezeiasca hotrre.
Nebunie ns djce Pavel pre lauda ce urmez a o face pentra sine
ncolo.

Tom. H.

129 -

2 . C ve rvnesc pre vo cii rtvna Iul Dumnedeu.

N u a d i s c ve I u b e s c , ci a d i s , ceea c e e m u l t mal m a r e
d e c t d r a g o s t e a ^ a d e c c v e r v n e s c , c c i r v n a s e n a t e n
t r e d o i , c a r i s e I u b e s c u n u l cu a k u l , cu m u l t i c o y ' i r i t d r e
d r a g o s t e , c c i c a s nu s o c o t e s c c, p e n t r u o r e - c a r l u c r u o m e n e s c i r v n e t e : a d e c p e n t r u bgtnl, s a u p e n t r u s l a v , p e n
t r u a c e s t a d i c e lor c i r v n e t e c u r v n a lui D u m n e d e u ; c c i
i .Dumnedeii se d i c e c n e r v n e t e pre.; n o l m e n i l : E u s n t ,
d i c e , D o m n u l DfrrVned^eu rvntorv>;|i:. 20^, ; . ; i lr:---'jRtvta
\Qc;jmfljilu { a V a d t ^ t e ' va-Hiee ;4cet-ea:>> (Is,~ ' J i l ^ ^ V i , -'32)\ -i la-,
r l : A m r v n i t I e r u s a l i m u l i Sioniil cu r v n m a r e { Z a h . I,
1 4 ) . N e r v n e t e n s D u m n e d e u p r e n o , p e n t r u - c m u l t ne
I u b e t e ; n u c a n s u i s c t i g e ce-va lui, ci p e n t r u ca s ne
m n t u i a s c p r e n o u n i n d u - n e c u s i n e i l i p s i n d u - n e ' p r e n o
d e dragostea sa; una ca acesta, dice, d u m n e d e l a s c este rvna,
c u c a r e v e r v n e s c e u P a v e l p r e vo sristiani, n u c a s c t i g
ce-va, ci c a voi s n u v e s t r i c a i de m i n c u n o - a p o s t o l i . ,

C v'am logodit pre voi cu ur* brbat, ca s ve pun


fecdr curat naintea lu Chsistos.
V ' a m - l o g o d i t , d i c e , p r e vo hristiariil e u P a v e l i d u h o v n i c e t e v ' a m u n i t c u C h r i s t o s , d e c i perwru C h r i s t o s v e r v n e s c
i n u p e n t r u m i n e ; c e u n u s n t b r b a t al v o s t r u c a s v e
r v n e s c , ci C h r i s t o s e s t e . I a r eu snt. n u m a i u n p o v u i t o r d e
m i c r i i p e i t o r ' ) . V e d n s ci n u a d i s A p o s t o l u l , c s n t
n v t o r u l v o s t r u i p e n t r u a c e s t a s n t e d a t o r i a m e s u f e r i ;
i p r e h r i s t i a n i d i n C o r i n t ' a u p u s . n r n d u a l d e r n i r e s ,
a r p r e sine s'a r n d u i t n loc d e p e i t o r e p e n t r u c a s- m ') pice ns i Coresie c fiete-carele suflet este fecor i mires,
Iar Christos este mirele, i Pavel' este lng, mirele, ar nunta se face
prin credin, prin ndejde i prin dragoste i prin cele-l-alte fapte bune;
cci precum a cjis dumnecjeescul Avgustiti ntru tlcuirea lu loan, cu
rirea mine este credina cea desvfeit, ndejde statornic i dragoste
deplinit. Iar cele dimprotiva acestora le ars purva, adec sufletul. Pen
tru acesta i Origen n vor. XII la cap. II din cea Levit. cjis: De ve
priimi omule n aternutul sufletului teu. pre diavolul, curv a fcut pre
sufletul teu". i Iari acesta n Vor. la Numere d j - Cnd se nvoete sufletul cu mirele seu Christos, i ascu ft graiurile acelua. fr n
doial, l primete i pre acela i dela acela priimete smn duhov
nicesc, dupre chcerea lu Isaia:, Pentru friea ta Domne am luat n pn-5
tece i am chinuit i am nscut dih de mntuirea ta" (ls. XXVI, 18).
Dice ns i marele Vasilie: precum a fcut Dumne4eu ceriuli p m n
tul spre a lcui omenii, aa i trupul i, sufletul omului a zidit, spre a
s a locuin, ca s locuiasc i s se odihneasc n trup ca n casa sa,
avend mires frumos pre Iubitul suflet, pre cel fcut dupre chipul seu
c v'am logodit, cice Apostolul, unul brbat fecor curat, ca, s ve
p u n naintea lu Christos (vor. XLIX, cap. 4),
c e

- 130

r e c i s - I ' c i h s t s c p r e e. D e n a t l u c r u . e s t e c u a d e v r a t
c e e a c e u r m e z l a b i s e r i c , l a d u h o v n i c e s c a m i r e s a lu C h r i
s t o s ; c c la n u n t a c e a t r u p s c i l u m s c c e l nsoii' n u r
m n n f e c i o r i e , d u p c e s e n s o e s c c u n u n t . I a r a i c e a la n u n t a
a c s t a d u h o v n i c e s c a a b i s e r i c e i a lu C h r i s t o s i c e i c e n u
aii fost n f e c i o r i e m a n a i n t e , n u r m d u p u n i r e a c e a c u C h r i
s t o s se, fac i s e afl n t r u feciorie. C u o d u h o v n i c s c n u n t
c a c s t a fiete-care. b i s e r i c .'a h r i s t i a n i l o r se 'nu,riiete ~i e s t e
fecor, d e v r e m e c e a c e s t e a l e s c r i e Paye). d e o b t e l t o i
i b r b i c e l c s t o r i i h r i s t i a n .i l a ' t d t 6 fenieile firistiarje eele ,
m r i t a t e . D a r c u c a r e l o g o d n e i c u c e z e s t r e s'a l o g o d i t C h r i
stos cu biserica? C u buntile mpriei cerurilor. nchipuire
a n u n e cei d u h o v n i c e t i a b i s e r i c e c u C h r i s t o s , a fost a c e e a
c e a u r m a t n v r e m e a p a t r i a r h u l u i A v r a a m ; c c i , p r e c u m A v r a a m , a t r i m i s p r e s l u g a s a s m r g n M e s o p o t a m i a p e n t r u
c a s, l o g o d e s c fiului s u I s a a c , p r e f e c o r a R e b e c a d i n n e a
muri, u n chip ca a c e s t a D u m n e d e u P r i n t e l e a trimis p r e slu~gile s a l e , p r e P r o r o c i i p r e A p o s t o l i , c a s l o g o d e s c c u F i u l
s e u , c u Iisus, p r e b i s e r i c ; a a a t r i m i s p r e p r o r o c u l D a v i d ,
c a r e l e p e n t r u a c e s t a d i c e a c t r e m i r s a lui C h r i s t o s b i s e r i c a
a c e s t e a : A s c u l t fiic, i v e d i , i u i t p r e n o r o d u l t u , i c a s a
p r i n t e l u i t e u , i v a pofti m p r a t u l f r u m s e a t a ( P s . X L I V , 1 1 ) .
A a a t r i m i s p r e fericitul a c e s t a P a v e l , c a r e l e p e n t r u a c e s t a
d i c e a c t r e d u m n e d e e s c a m i r e s : P e n t r u C h r i s t o s s o l i m (II
C o r . V , 2 0 ) ; a s e m e n e a d i c e a i c u v i n t e l e c e l e d e m a s u s : v ' a m
l o g o d i t p r e voi u n u i b r b a t , f e c d r c u r a t , a v p u n e n a i n t e a
lu C h r i s t o s . D e c v r e m e a v e c u l u a c e s t u i a e s t e v r e m e d e l o
g o d i r e c u C h r i s t o s . I a r v e c u l v i i t o r e s t e v r e m e a n u n e ; c at u n c e a s e v a svri d u h o v n i c s c n u n t c e l o r fericii c u C h r i
s t o s i n t r u m p r i a c e r u r i l o r . P e n t r u a c s t a a t u n c i s e v a face
g l a s u l a c e s t a c e d i c e f e c i o r e t i l o r s u f l e t e : I a t m i r e l e v i n e , ei
n t r u n t i m p i n a r e a lu ( M a t . X X V , 2) ).
c

*) Despre nunta acesta duhovnicesca i despre mires i despre mi


rele Christos d j
Isaia: Ca pre o mires m'a mpodobit cu podob"
(cap. LXI, 10). i ar: Va fi n ce chip se veselete mirele de mires, se
va veseli Domnul cu tine" (Cap. LXII, 5). i ar: Nu c a p r e o muere p
rsit i puin de suflet te-a ales pre tine Domnul, nic ca pre o muere din
tineref urt, a djs Dumnezeul teu, puin vreme te-am prsit pre tine i
cu mil mare te vou milui pre tine" (cap. LIV, 6). Dice nc ileremia pen
tru desprirea nune cei de acest-fel: nc precum nu bag n sem m u
erea pre cel ce se mpreun cu ea, aa nu m'a bgat n sem pre mine
. casa lu Israil" (Ier. III, 20). Ma cu osebire ns Solomon grete des
pre duhovnicesca acesta n u n t n Cntarea Cntrilor, de multe or n u . mind pre biseric mires: Vino dela Liban rnireso (cap. IV, 8), sora
mea mires" (cap. IV, 10). i pentru nunta gnditului Solomon, Chri
stos, djce: Ei i privii pre mpratul Solomon. Cu cununaeu care
c e a

-I -

3- ^
tem ns nu curri-Va precum erpele a amgit
pre E v a cu vicleugul lui, aa s se strice i nelegerile
vostre dela prostimea cea ntru Christos.
Me t e m , dice, nu cum-va p r e c u m erpele-a amgit pre Eva,
a a i v o i h r i s t i a n i s v e a m g i i d e m i n c u n o - a p o s t o l i i s
s t r i c a i n e l e g e r i l e v o s t r e , c c i m c a r d e i p a g u b a i p e i r e a a r
fi a v o s t r , d a r n s frica p a g u b e i v o s t r e cei d e a c e s t fel ar
fi a m e a . N u o d i c e n s h o t r t o r c v ' a s t r i c a t , m c a r c
a d e v e r a t e r a s t r i c a i , ci o dice a c s t a cu n d o i a l , n u c u m v a ,
p r e c u h e r p e l e a a m g i t p r e E v a , c c i i e r p e l e a t u n c e a f
g d u i n d a d a E v e l i liiIVAdarn m a i m a r i b u n t i d e c t c e l e c e
a v e a i i , c v e i fi le-a d i , c a n i t e d u m n e a e i , c u n o s c n d b i n e l e
i r u l ( F a c . III, 5 ) ; a c e s t e a , d i c , f g d u i n d u - l e , o a a m g i t p r e
e a m a n t u i p r i n t r ' n s a i p r e A d a m ; cu u n c h i p c a a c e s t a
i m i n c i u n o - a p o s t o l i , m n d r i n d u - s e i f g d u i n d c a u s d e a
v o u d r e - c a r e m a r d a r u r i v a m g e s c c u v i c l e u g u l lor. Ci p r e
c u m a t u n c e a nic v i c l e u g u l e r p e l u , n i c i p r o s t i a E v e , a s t t u t
n d e s t u l pricin ca s pricinuiasc e r t a r e greale lor; cu a c e s t
c h i p , nic v o i v e i l u a e r t a r e d e g r e l e l e v d s t r e , m c a r d e i
vo v amgii din p r o s t i m e a vostr, ar mincuno-apostoli v
a m g e s c c u v i c l e u g u l l o r . Vedjl n s , o c e t i t o r l u l e , c n u a d i s
P a v e l c s'a a m g i t A d a m d e l a e r p e , p e n t r u c a s a r a t e , c a
s e a m g i , e s t e nsuire a m u r e l , fiind-c firete e s t e m a i m o l e
i n u e s t e n s u i r e a b r b a t u l u i ) . i n u a d i s , m t e m c a n u
c u m - v a s v a m g i i , ci a d i s n u c u m - v a s s e s t r i c e n e l e
g e r i l e v o s t r e , s t r u i n d n m e t a f o r a u a c e o a n t r e b u i n a t m a i s u s ,
p r e b i s e r i c n u m i n d u - o f e c i o r , f i i n d - c s t r i c c i u n e c h a r la fec i 6 r e s e dice. M t e m , dice, n u c u m - v a s se strice nelegerile
v 6 s t r e p e n t r u p r o s t i m e a i n e v i c l e a n a s o c o t i n c e a v e n t r u
C h r i s t o s , a d e c nu cum-va s v amgii d e n e r e u t a t e a vostr.
U n i i n s a a t l c u e s c a c s t a , d ' c n d : M t e m n u c u m - v a s
v n t 6 r c e d e l a c r e d i n a a c e a s e m p l a lu C h r i s t o s la g r e u t a
t e a i v i c l e n i a E l i n i l o r c e a d i n a f a r ; c a c e s t a e s t e s t r i c c i u n e a
c e a p r e a m a r e a u n u i suflet c e e s t e l o g o d i t c u C h r i s t o s .
1

4 . C de ar propovedui cela ce vine pre alt Iisus, pre


carele nu l'am propoveduit noi; sau de luai alt duh, pre
care nu l'a luat, sau evanghelie alta, care nu o ai pri
imit, bine l'a suferi.
.'a ncununat pfe el maica sa, n d j
nune; sale i n 4iua veseliei
nime lu" (cap. III, 11). VedJ i cap. III al lui; Ieremia.
) Pentru acesta a cjis i Teologul Grigorie: Iar de vreme ce de pizma
diavolului i de intuirea femee, a ptimit, ca o ma mole i pe care o
i'dus ca ma nduplectore (Cuv. la Naterea Domnului).
u a

132

C e dic, o fericite P a v l e r n s u i e t i c a r e l e scrii G a l a t e n i l o r :


d e b i n e - v e s t e t e v d u e cine-va, a f a r d e c e e a c e a i l u a t , a n a
t e m a fie ( G a l . I, 8 ) , i a c u m c u m dic, c d e p r o p o v e d u a i i p r e
a l t lisus m i n c u n o - a p o s t o l i a c e l a , b i n e a i fi s u f e r i t ? A s c u l t d e s l e g a r e a n e d u m e r i r e ! a c e t i a , I u b i t u l e , i n e l e g e p r i c i n a p e n t r u
c a r e P a v e l a d i s a c e s t e a . M i n c u n o - a p o s t o l i s e m n d r a u c e
aii p r i c i u n i t C o r i n t e n i l o r m a m a r e folos d e c t a d e v r a i i A p o s
toli. D e c i f i i n d - c brfiaiL m u l t e i n e b u n e t i c u v i n t e , n t r e b u i n
n d g r e u t a t e a n e l e p c i u n e ! ceii d i n a f a r , p e n t r u a c e s t a P a v e l
cjice a i c e a , duvEC p r e p u n c r e : C d e a r fi p r o p o v d u i t el p r e a l t
C h r i s t o s c a r e l e t r e b u i a . a fse p r o p o v e d u i , i n o i s n t e m lipsii d e
o p r o p o v e d u i r e c a a c e s t a , b i n e -ai fi s u f e r i t s d i c u n e l e c a
acestea ).
:

; C p e n t r u a c e s t a a a d a o s i a c e s t a p r e c a r e l e n u l ' a m p r o
p o v e d u i t . I a r fiind-c p r e a c e s t a C h r i s t o s , c e n o i l ' a m p r o p o v e d u i t , l p r o p o v e d u e s c i e i a c e s t e a c a p e t e a l e c r e d i n e i ;
c e aii e m a m u l t d e c t n o i ? C u a d e v r a t n i m i c . i v e d , o
cetitorule, c n u a dis c d a c cela ce vine, a d e c mincunoa p o s t o l u l , c a r e l e v i n e la n o din a f a r , p r o p o v e d u e t e c e - v a m a
m u l t d e c t n o i (fiind-c a c e a p r o p o v e d u a u m a l c u m u l t s t
p n i r e d e c t A p o s t o l i i i c u m a m u l t f r u m s e i c u r i t o r i c e t c u v i n t e ) , ci a d i s : d a c c e l c e v i n e p r e a l t l i s u s p r o p o v e
d u e t e , p r e carele no nu l'am p r o p o v e d u i t , care acst p r o
p o v e d u i r e n u a r e t r e b u i n d e ritoricsc limbuie. D e luai alt
duh, a d e c d a c prin mincuno-apostoli priimil alt duh, c a r e
v face m a l b o g a i n d u h o v n i c e t i l e d a r u r i , ci i a c e s t a n u a r e
t r e b u i n d e c u v i n t e r i t o r i c e t i ; sau. d e p r i i m i a l t E v a n g h e l i e ,
c a r e i a c e s t a n u a r e t r e b u i n d e r i t o r i c . P r e t u t i n d e n e a n s
a r a t P a v e l c n u se cuvine s luai a m i n t e c u m s'ar n t m p l a
i p r o s t d a c m i n c u n o - a p o s t o l i a c e t i a d i c o r e c e m a m u l t d e c t
n o a d e v r a i i A p o s t o l i . Ci s s o c o t i i , d e s p u n e v r e o a l t i
nfiinat d e n e v o e d o g m , c a r e a r fi c u a d e v r a t t r e b u i t d r e d e a
s e g r i , i n o o a m l s a t i n u o a m s p u s v o u . P e n t r u a c e s t a
a d i s alt l i s u s , p r e c a r e n u l ' a m p r o p o v e d u i t ; a l t D u h , p r e
*) Fotie ns acesta bine '(-ai fi suferit", tlcuind'o 4'ce: C Pavel
nu a d_is acesta ca cum ludnd pre Corinten, ci nfruntndu- pre e
ndestul; fiind-c ma s u s stricare n u m e a 7 c c se nvinovau e, lund
aminte la mincuno-aposioii. Dar ce este ceea ce nfruntez? Netgduit
este, c}i > dragostea ce o artai vo pentru mincuno-apostoli, cc de
vreme ce i no adeverii!, Apostoli i acea acesta se arat c le cjic
mpreun cu no, pentru ce vo. ve osebi de no, i ve lipii de acea?
Pentru-c nu avei pricin de a 4
& ri iubii pentru n o u a nvtur
i pentru schimbarea dogmelor i a propoveduire!; c se putea n o u a n
vtur a gdeli i a trage pre ce ma proti la vo, ns nic acesta
pricin de nou nvtur se afl.
ce

i c e

133

c a r e l e n u l'a l u a t ; a l t E v a n g h e l i e , p r e c a r e n u a p r i i m i t .
D r e p t a c e e a fiind-c i e d j nsui c e l e c e le d ^ c e m i no,
c e c s c a i g u r i l e a a i l u a i a m i n t e la d n i ? D a r , o fericite
P a v l e , d e v r e m e c e m i n c i u n o - a p o s t o l i i a c e l e a i , le d i c c a r i n
sui le dici) p e n t r u c e o p r e t i s n u g r i a s c ? P e n t r u - c , d i c e ,
n t r e b u i n n d f r n i c i e , i a r t n d u - s b c d i c l u c r u r i b u n e , m e s
t e c c u c e l e b u n e i p r e c e l e r e l e i d o g m a t i z e z a l t e d o g m e .
c

5. (S -eu socotesc a nu fi lipsit-de-.rinric dectf;Apostoli c e m l * jfrl s.j-.- -X~'/^


^- '- n
;

' ' " ^ ' K

A i c e a s e c o m p n e t e p f e s i n e P a v e l c u Vrfelnicul P e t r u ,
i c u ce d e p r e l n g el m a alei A p o s t o l i . V o e t e n s s
dic c u a c e s t a , c d e s e flesc m i n c i u n o - a p o s t o l i a c e a a ti
c e - v a m a p r e s u s d e c t m i n e , s a u d e aii l u a t d a r u r m a m a r
d e c t m i n e , a p o i i d e c t Vrfelnicul P e t r u i d e c t A p o s t o l i i
c e i m a i alei m a m u l t e tiu i d u p r e p r i m a r e s n t m a m a r e . i .
d e c t a c e i a . I n s c u c h i p u l a c e s t a a d u c e c u v n t u l la n e c u v i i n
i la n e p u t i n . V e d i n s o c e t i t o r u l e , s m e r i t a c u g e t a r e a l u i
P a v e l ; s o c o t e s c , d i c e , a d e c g n d e s c i mi s e p c . r e i n u h o
t r t o r n t r e s c a c e s t a i o d o g m a t i s e c ; c a r e ? C n u s n t rna
j o s i t a d e c , n u d e o p t e d e c t A p o s t o l i i , ci d e c t ce m a i ' m a r i ;
a r t n d g h i c i t o r e t e c u a c e s t c u v n t p r e P e t r u , p r e I o a n i p r e
I a c o v . I n s l a u d e l e a c e s t e a a c u m le dice P a v e l , p e n t r u - c e r a t r e
b u i n i n e v o e a le d i c e , p r e c i i m m a n a i n t e a m s p u s ;
fiind-c
ntru alt p a r t e , c n d acesta t r e b u i n nu era, d i c e , c nu e s t e
v r e d n i c a s e n u m i A p o s t o l : C a r e l e nu-iv-ndestul a m e c h e m a
A p o s t o l ( C o r . X V , 9).
!

6. Iar dei snt prost cu cuvntul, dar nu cu cunotina ).


1

F i i n d - c n a c e s t a s e m p o d o b e a u i s e fleau m i n c i u n o - a p o s ) nsemnez, c dupre Fotie, la Apostolul Pavel cuvntul are trei nsemntur, i cunotina trei: i a) adec, cuvntul este semplu cei ce
se vorovete; ar cunotina-tiina cea n dogme; despre care cjice: V'a
mbogit cu acesta ntru tot cuvntul (adec n f.e,te-ce limb) i n tot
cunotina (I Cor. 1). b) Iar al doilea cuvnt se cjice a avea darul nvetoresc, iar cunotina a doua, a nelege cuvfntul propoveduire nu
ns i a putea s nvee i pre alii s folosesc; despre care a cjis: C
unuia se d cuvnt de nelepciune, ar altuia cuvnt de cunotin (I
Cor. XII). i c) cuvnt une-or se cjice a fi cine-va iscusit ntru elinesca
nelepciune i a nu fi mprtit de cea dumnecjeesca i numa a fi bine
limbut i guraliv spre a vorovi; iar cunotina a tfea este a fi cine-va desvrit ntru dumnecjeesca nelepciune, nct i nsui a ti cu a m r u n
tul i pre alii ar putea s- nvee i s- aduc ,1a, Christos; despre care
djce aicea Pavel acesta: Iar dei snt prost eu cuvntul, dar n u cu cu
notina; drept aceea cj'ce Pavel: c dei eti hu snt iscusit nic m'am
nveat b u n a limbuie cea elinesc, i istoricescul cuvnt, snt ns depiiriit
ntru dumnecjeesca nelepciune i pot a rivea -i pre alii i a- pro
aduce pre e la Christos.
]

134

toli, a d e c , c n u s n t p r o t i fterivea d u p r e c u v n t u l i d u
p r e b u n a i m b u i e c e a din a f a r , c a P a v e l ; p e n t r u a c e s t a a r a t
a i c e a A p o s t o l u l c n u s e f e r e t e d e p r o s t i m l e a i n e n v t u r a
a c e s t a , p e n t r u c a r e l p r i h n e s c , ci m a i a l e s i s e m p o d o b e t e
n t r u d n s a , i n u d i c e , c d e i s n t p r o s t , s n t n s i cei-l-al
-VrfelnicI A p o s t o l i , p e n t r u c a s n u s e p a r c i e l i p r i h n e t e ;
ci p r e n s u i l u c r u l g o l al n e l e p c u n e l ceii din a f a r i al b u n e i
l i m b u i i i - o b o r i l r s t d r n p r e c u m o a d o v e d i t a c e s t a i
n n t i a epistolie., c u m c e s t e n u n u m a i n e f o l o s i t o r e , ci n c
i v e t r n n d s l a v a t l a u d a c r u c e l j ^ u p r e c u v p t u l i Iftoficesc
b u n a i m b u i e , c h > s n t p r o s t i
rienvea ),
d a r nu i . d u p r e
cunotin. Cu acest cuvnt ns, ghicitorete arat pre mincunoa p o s t o l i , carii c u c t s e m n d r e a u c u z a d a r n i c a i m b u i e , c u at t a e r a i i lipsii d e a d e v r a t a c u n o t i n a lui D u m n e d e u , i c u
a d e v r a t ei- e r a i i p r o t i fr t i i n l a a c e s t a .
C i n t r u t o t a r t n d u - n e ) tuturor v o u e .
ce

') Aicea s nate o nedumerire, pentru-c dumne4eescul Chrisostom.


n epistolia cea ritu ctre Corinten cjice ctre hristian: Cnd prih
nesc Elinii pre ucenici de prot, no ma mult prihnim pre dni,
. nic s djc cine-va c Pavel era nelept, ci nlnd pentru nelepciune
pre ce mari la acea i pre ce ludai pentru buna imbuie, pre toi
a notri jMcJicem c au fost prot c nu puin cu acesta pre ace m n
dri oboftm c aa va fi strlucit biruina (Vor. III, la' cea ctre Co rinten)/Iar n cuvntul al patrulea despre preoie 4 > despre Pavel a. cestea: Deci' cnd se vede i ma nainte de facerea semnelor i n mij
locul' minunilor .mult cuvnt ntrebuinnd, cum vor ma cuteza a-1 4ice
prost pre cel ce i m nainte de a vorovi i cnd vorovea ma ales
era rnirat de ctre to? C pentru-ce Licaoneni l'au prepus pre el a fi
E,mi? C a-1'numi Dumne4eu, dela minuni.s'a fcut; ar a-1 4 i
Ermi
nu ma urma dela minuni, ci dela cuvnt. i ar: De u n d e a biruit
pre Elini? Au ftu c desvrit biruia cu cuvntul? i ntru atta -a
nvluit pre e, nct ne suferind a se vedea biruin s'au ntrtat spre
a-1 ucide? Ci i neleptul Fotie dovedete c Pavel nu a fost prost i n e nvat dupre cuvntul i limbuia ritoricesc i ntru alte pri, ar m a
ales n scrisorile lu Fotie cele ctre Grigorie al Nicomidie. Iar nedu
merirea acesta o desleg Iari nsui Chrisostom. In acela c u v n t ' d e s
pre preoie 4icend: C Pavel era prost cu cuvntul fiind-c nu s'a is
cusit ntru agerimea cuvintelor celor din afar i cc limbuia nu o avea
din meteug, i din cetire precum 4 ' Fotie, ci din darul cel de s u s
i din stpnirea i puterea cea n sine sdit a mine sale, cc cte
la ritori' ce din afar a, isprvit, meteugurile i cetirile, acestea lu
Pavel erau ndemnatice i lesnicose, pentru-c Pavel din cuget aces
tea, le ntrebuina. Iar n epistolia cea ctre Georgie episcop. Nicomidie
(CLXV) acesta Fotie 4ice c Pavel pentru smerenie se numete pre si
ne prost cu cuvntul precum se numete pre sine i ntiul pecto. ilor i cel ma de pre urm al Apostolilor, i lepdtur i spltur a
lurhe. i lepdare a tuturor. Vec\i i suptnsemnarea 4icere ori slujb n
tru sSujire" (Rom. XII, 7) i n precuvntarea_ cea ctre ce ce vor ceti.
*) Aicea lipsete 4icerear-sntem adec: intru tote sntem artndu-ne,
ce

c e

c e

135 -

l\Oi, d i c e , n u s n t e m c a m i n c u n o - a p o s t o l i , alii a d e c fiind


d u p r e f a p t e i alii a n e a r t a d u p r e f r n i c i e ; ci s n t e m a r
t a i v o u e d u p r e t d t e , i d u p r e c t e f a c e m i d u p r e c e l e c e d i c e m .
i nic o c u n o t i n n d o i t e afl n t r u n o , saii f r n i c i e , p r e
c u m s e afl n t r u m i n c u n o - a p o s t o l i , c a r i i m b r c a i fiind p r e
d i n a f a r c u c h i p i c u o b r z a r d e e v l a v i e fac t o t e f a p t e l e c e l e
m a rele.

7. Aii dor pecat am fcut smerindu-me pre sine-m,


ca voi s v e nlai, cc n dar Evanghelia lu Dumne
deii 6 am bine-yetit v6ue ?

S i n g u r p c a t n ] a c e s t a , dice, l ' m f c u t , p e n t r u c a r e p u t e i s
m e p r i h n i i i s v e m n d r i i a s u p r a m e a , v o i C o r i n t e n i i , c c i
m ' a m s m e r i t p r e s i n e - m n e c e r n d d e l a n i m i n e a d i n v o i , i fl
m n d fiind, p e n t r u c a v o i s v e n l a i a d e c p e n t r u c a s v e
z i d i i n t r u c r e d i n i s n u l u a i nic o p r i c i n d e s m i n t e l .
C c i e s ' a r fi s m i n t i t d e a r fi v e d u t p r e P a v e l c e r n d d e l a
d n i c e l e s p r e t r e b u i n a s a , i n t r ' a l t c h i p n u s ' a r fi z i d i t fr
n u m a i v d n d p r e fericitul P a v e l s u g r u m n d u - s e i p r i m e j d u i n d u - s e d e fome (care acesta era p r e a mare. prihan a Corinten
i l o r i s e m n d e o e o v r i t o r e n e m i l o s t i v i r e a l o r ) . I n s fiind-c l
p r i h n i a u p r e P a v e l , c c i c n d d e f a n p e r s d n e s t e s m e r i t , i a r
c n d n u e s t e d e f a , s e f l e t e i s e m n d r e t e : d e a c e e a a i c e a
d e s v i n o v i n d u - s e d e s p r e a c s t a l o v e t e i l c a r t d i c e n d : c
e u p e n t r u a c s t a m ' a m smerit p e n t r u ca vo s v nlai.

8 . Alte biserici am jfuit lund cheltuial spre slujba


vdstr.
i m c a r c p u t e a A p o s t o l u l a d i c e , c din l u c r u l m a n i l o r
m e i e m n e a m i m h r n e a m , n s p e n t r u c a s n u fac c u
v n t u l m a n f r u n t t o r , d i c e c e u l u a m d e l a alii c e l e d e t r e
b u i n , p e n t r u c a s s l u j e s c v o u i s v p r o p o v e d u e s c E v a n
g h e l i a lu C h r i s t o s .
I a r clicerea a m j f u i t , n s e m n z c a m d e z b r c a t i c
p r e ali h r i s t i a n a m s r c i t : a r a t n s p r e M a c h e d o n e n i i p r e
F i l i p s e n I , c a r e c u t d t e c e r a i i c u t o t u l s r a c i n s m a v e a u i
p r e m i n e s u p r n d u - , m c a r c n u l u m d e p r i s o s i p r e s t e t r e
b u i n , ci s i n g u r e c e l e d e n e v o e a d e c m e r t i c u l cel d e n e v o e d e
t o t d i * ) i c u t o t e a c e s t e a nici c e l e d e n e v o e a i d a t m i e ,
u a

p r e c u m djce Fotie; i Teodorit tlcuind djeerea acesta dice: Iar de acestea i vo snte martur c artat s'aii fcut voue, cele ale nostre".
) Iar Teodorit alice: C de vreme ce ma nainte a pomenit Pavel. de
otire i de resbou djeend c armele otire nostre nu snt trupeti"'
(II C o r . X , .4), pentru acesta urmnd n metaforaua acesta a numit merindea de hran trebuina sa cea de nevoe; c acesta char s djce ail

136

o C o r i n t e n i l o r , c a r e e s t e p r e a m a r e p r i h n i r e a v o s t r i c e e s t e
m a r e u c i a c e s t e a l e l u a m d e l a alii p e n t r u a v d s t r s l u j b
i f o l o s ; c c i d e ! v r e m e c e p r o p o v e d u a m v o u e i p u r t a m grija
p e n t r u m n t u i r e a v d s t r rn< h r n e a m d e l a alii ( V e d S t i h . 1 0 ,
1 5 , 1 6 , al C a p . I V , ceif c t r e F i l i p s e n i ) .

a. i de fa lajvo t lipsii fiind, nu am amorit (n


greuiat) pre niminea. ., ,
T r e i v i n o v i i , d i c e , a v e i v o i , o C o r i n t e n i l o r : a) p e n t r u - c
m e a f l a m nsu-ni fa l a v o ; b ) c slujesc i p r o p o v e d u e s c v o u
E v a n g h e l i a , i c) c cu o t e c e r a m lipsii d e c e l e d e n e v o e ,
i a r i n u ne-am. n v r e d n i c i t a lua d e l a v o i v r e o, p u r t a r e d e grij"
i a j u t o r , c c i v o , n u n u m a i c n d e r a m l a a l t l o c , n u a i t r i
mis m i e nimic din cele trebuincose, p r e c u m mi trimitea M a c h e d o n e n i ; ci nic c n d e r a m fa n C o r i n t , m e h r n e a i ; I a r
a c e s t a : n u a m a m o r i t nici p r e u n u l , n s e m n e ' z a c s t a c n u a m
ngreuiat p r e v r e unul d i n v o i ; ns arat cu acesta dicere, c
C o r i n t e n i d a m i l o s t e n i e la. s r a c i c u l e n e v i r e i c u a m o r i r e .
C a m o r i r e a s e face ia o p a r t e d e t r u p . S e c h
n s i u n
p e t e m i c , c a r e l e c n d l o v e t e p r e o m , face d e - a m o r t e m n a
lu. I n s unii ( d i n c a r e e s t e . i n e l e p t u l T e o d o r i t , d i c : c ac e s t a : n u a m a m o r i t , n s e m n e z n l o c d e n u m ' a m l e n e v i t , nici
m ' a m f c u t t r n d a v n t r u p r o p o v e d u i r e ; ci c t e a u fost t r e b u
i n a s e face p e n t r u a v o s t r m n t u i r e , t o t e s'aii f c u t d e m i n e
fr a v e n g r e u a p r e voii, c c i ei n t r u l i p s a f l n d u - m e , n u
a m c e r u t d e l a n i m i n e a a j u t o r nici a m s l b i t n t r u r b d a r e , a m o r
i n d o r e c u m i l e n e v i n d u - m e n t r u p r o p o v e d u i r e a m e a .
C l i p s a m e a o au plinit f r a i viind d e l a M a c h e d o n i a .
C u a c e s t e c u v i n t e p u n e n r v n p r e C o r i n t e n , p e n t r u c a s -
n d e m n e m a mult spre milostenie, a nu priimi s s e biruiasc
c a m a l n a i n t e d e M a c h e d o n e n d e s p r e h r a n a v i e e lui P a v e l ,
s s e b i r u i a s c i a c u m d e dni d u p r e m i l o s t e n i e ; ducnd n s
l i p s , a r a t o n i m i c a. l u a t p r e s t e t r e b u i n a s a ; i F i l i p s e n i ! aii
f o s t a c e a c e l'au. h r n i t , p r e c u m i m a n a i n t e a d i s .
c e

i ntru tote m'am inut pre sine-m ne ngreuetor vdue,


i me vou inea.
Arat cu aceste cuvinte Apostolul, c Corinteni socoteau d e
n g r e u e r e i a c e s t a , a d a h r a n a c e a d e n e v o e lu P a v e l ; b i n e
a d i s n s c n u n u m a i m ' a m p z i t p r e s i n e - m i n u a m p r i naturile ostailor de u n d e mergtorul nainte Ioan cjice ctre ostai
i s ve ndestulai cu leflle vostre" (Luca III, 14). Dec arat Pavel cu
cuvntul acesta pre sine osta, i cum c osta fiind avea dreptate a'
lua hrana sa i n u a se lipsi i a se hrni dela s i n e ; c cine merge la.
oaste, 4*ce, cu leafa sa ? (I Cor. IX, 7).

c i n u i t v r e o g r e u t a t e v o u , ci i d e a c u m n a i n t e a c e s t a o v o u
p z i . S n u s o c o t i i , dice, c a c e s t e a l e - a m d i s p e n t r u ca, d e
a c u m s a u c e - v a d e l a v o ; b a , ci p r e c u m p n a c u m n u v ' a m
n g r e u i a t , a a i d e a i c e a n a i n t e n u v e . v o u n g r e u a ; c a r e ac e s t c u v n t e s t e o m a r e r a n m p r o t i v a C o r i n t e n i l o r , fiind-c. nic
d e aici n a i n t e n d e j d u e t e la dni, ci d e p r e l o c s'a d e z n
d j d u i t , c n u a r e s ia n i m i c d e l a dni.

i o . Este adeverul lu Christos ntru mine, c lauda a cesta nu se va. ngrdi-mie in laturile Ah|e>>
P e n t r u n u s o c o t i C o r i n t e n i i c p e n t r u a c s t a a dis P a v e l
c m e vou" pzi i n v i i t o r i m e n e n g r e u i t o r , p e n t r u c a s t r a g
m a m u l t s p r e a- d a , p e n t r u a c e s t a d i c e a i c e a , d u p r e a d e v
r u l cel n Iisus C h r i s t o s , d i c v o u c . c i t a d e ' v e r a t n u vou lua
d e l a vo nic un l u c r u t r e b u i t o r m i e , i a j u t o r . i a r p e n t r u
a n u s o c o t i c i n e - v a c el m h n i t , saii m n i o s le d i c e a c e s t e a ,
p e n t r u a c e s t a p r e l u c r u l n u m e t e l a u d , a d e c a n u lua c e - v a
d e l a dni fiind-c n i m i n e a s e m h n e t e nic s e m n i e c n d - v a
p e n t r u lucrul c e l a r e d e l a u d a a i d e m i n u n i , c c i a pro.p o v e d u i P a v e l E v a n g h e l i a n d a r Li t r d e nic o p l a t , ' a c e s t a
e r a lu m a r e l a u d , fiind-c t r e c e a p r e s t e h o t a r e l e i rndual,
p u s d e C h r i s t o s , c n d a poruncit: A p o s t o l i l o r s s e h r n e s c
d i n p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i . n c i d i c e r e a N u s e v a n
g r d i d e l a m e t a f o r a u a o a d i s , i dela a s e m n a r e a rurilor, c
d e v r e m e c e v e s t e a c u m c P a v e l nu i a h r a n a s a d e l a p r o p o
v e d u i r e a sa, c u r g e a c a u n r u n tot. IqcuI i s e v o r o v e a ; - p e n
t r u a c e s t a d i c e a i c e a c c u r s u l cei l u d a t i s l v i t i a l e r g a r e a :
v e s t e i a c e t i a , n u s e v a n g r d i , nic s e va o p r i ; fiind-c eii n.u
a m s i a u n i m i c ; c c d e vou lua, n d a t i a c e s t a s e v a n g r d i .
n c i c u v n t u l c e d i c e : n laturile
prile Ahaei ) m u s
t r a r e e s t e ; c c a n u l u a P a v e l ce';e d e t r e b u i n a s a d e l a p r o
p o v e d u i r e a sa e r a l a u d a lui i t r e b u i a a- pzi l a u d a a c e s t a
n f i e t e - c a r e l o c i a n u l u a ce-va. d e - a c i n e - v a , a r fiind-c n
A h a i a - M o r e e o p z e a a c e s t a , a r t a t e s t e c s i n g u r A h a a n u
s e s m i n t e a d e a r fi l u a t P a v e l c e - v a i m.i e r a u s l o b o d p r e c u m
e r a i i M a c h e d o n e n i a d e c FilipisenuS; p e n t r u a c e s t a i P a v e l s p r e
s u r p a r e a s m i n t e l e , s e p z e a d e a l u a d e l a dnii c e - v a ) . '
1

) Iar care parte a Moree se cjice Ahaa, vej a suptnsemnarea stih. .


26 al Cap. XV, cea ctre Romani.
*) Vecj ns i. pricina ma pre larg ns" la Cap. IV al cei ctre Fi- \,
lipsen Stih 10, pentru care Pavel lua niilcsten'le dela -Machedoneni .iFilipsen; ar dela Corinteni, nu lua. Teodori'': uns Zicerea acesta: S a " ,
va ngrdi", o tlcuete n loc de niminea v.a ngrdi gura mea despre
a s e luda pentru filotimia acesta, c nu a -nimica dela Ahaen.
J

;;

138 -

1 1 . Pentru ce? C ddr nu v iubesc pre vo? D u m


necjeu tie!
V r e n d Apostolul s s p u e pricina, pentru care n u voia a lua
d e l a C o r i n t e n , c a d e c e r a p e n t r u m i n c u n o - a p o s t o l i , carii
d i c e a u c P a v e l p e n t r u a c e s t a p r o p o v e d u e t e p e n t r u c a s ad u n e b a n i ; a c s t a vrend a o s p u n e Pavel, m a ntu surp
p r e p u s u l C o r i n t e n i l o r , pari d i c e a u n t r u s i n e c p r e c u m s e
v e d e , t u o P a v l e n u joriimeti d e l a .no n i m i c a , p e n t r u - c n e
^ f e t ^ . d e - a c e s t a i. r e s p u n d e s p r e a c e s t a A p o s t o l u l d i c e n d :
C c ' p n t r u c n u -iau, p e n t r u a c e s t a m a i m u l t v e I u b e s c ; c
n u v o e s c a v e v t m a vo cu acesta, fiind-c c u lesnire v e
s m i n t i i , ci n u o d i c e a a a r t a t p e n t r u c a s n u n f r u n t e z e
n e p u t i n a s o c o t i n e i l o r , ci n t o r c e p r i c i n a la alii i d i c e :

12. i ceea ce fac i o voiu face, ca s tal prilejul


celor ce vor prilej, ca ntru ceea ce se laud e, s se
afle precum i no.;
_
.
Aicea prea artat spune Apostolul pricina pentru c e nu lua
n i m i c a d e l a C o r i n t e n , c c de v r e m e ce t i a d i a v o l u l c 6 m e ni c e I u b i t o r i d e b o g i e m a m u l t d e a c s t a s e m u l m e s c
i s e slujesc c n d n v t o r i i l o r n u i a u n i m i c a d e l a d n i ; p e n
t r u a c e s t a el a n v a t p r e m i n c u n o - a p o s t o l i s s e f r n i c e s c
la a c e s t a i s n u a n i m i c . > A m d i s n s c a s s e f r n i c e s c
la a c s t a , fiind-c n t r u a d e v r n u i s p r v e a u f a p t a b u n a c e s t a
a n u l u a a d e c , c u t o t e c e r a u b o g a i i n u a v e a u t r e b u i n ,
ci s e a r t a u i s e f r n i c e a u c n u I a u , n s c u a d e v r u l luaii.
P e n t r u a c e s t a n u a d i s P a v e l c n t r u c e e a c e i s p r v e s c , ci
i n t r u c e e a c e s e l a u d j c a r e - e r a i s e m n al m n d r i e i lor, c c
c u t o t e c luaii s e .fleai n s i s e m n d r e a u c n u i a u . A c e s t a d a r dicendu-o P a v e l a h o t r t I n t r u sine a n u l u a n i
m i c d e l a n i m e n i i c u t o t e c e r a s r a c i a v e a t r e b u i n , p e n
t r u c a s t a e prilejul m i n c u n o - a p o s t o l i l o r a c e l o r a ; i p e n t r u
c a s e n u afle e loc d e a'l p r i h n i ) i c u t o t e c a c e s t a n u
era prihnire a Apostolului, d e v r e m e c e e r a legiuire a lu
C h r i s t o s , d a r ns f i i n d - c C o r i n t e n i s e s m i n t e a u d e a c e s t a c a
n i t e n e p u t i n c i o i n t r u s o c o t i n , p e n t r u a c e s t a s'a p z i t A p o
stolul i n u l u a ; m i n c u n o - a p o s t o l i d a r , p r e c u m n t r u c e l e - l - a l t e
f a p t e b u n e e r a u m a i j o s i d e c t P a v e l , a a i n t r u a c e s t a , ad e c ntru a n u lua, n u a v e a u ce-va m a mult d e c t P a v e l , afar
d e a r v o i c i n e - v a a d i c e c i n t r u a c e s t a s'a a r t a t m a l j o 1

*.) Pentru acesta i purttorul de Dumnedeu Ignatie ma nsui acesta


o scrie cjicend: Nimenea din vo s aib ce-va asupra apropelu. Nu
dai .prilejuri neamurilor, ca nu pentru puini nebun, mulime"a cea dum
nezeiasc s- se- strice.
-

139 -

s i d e c t P a v e l . C c a c e a b o g a i fiind n u l u a u , i a r P a v e l s
r a c fiind i t r e b u i n a v e n d m u l t , n u l u a . i p r e l n g a c e s t e a
fiind-c
acela nu o isprveau acesta cu adevrul a d e c a n u
l u a , ci cu f r n i c i a n u m a s e a r t a u c n u i a u , I a r P a v e l c u
a d e v e r a t o i s p r v e a a c e s t a , c c i n u l u a n i m i c d e l a nici u n C o rintean.

13. C mincuno-apostoli ce de acest fel snt lucr


tori vicleni nchtpuindu-se n apostolii lu Christos.
C e dic o f e r i c i t e P a v l e ? A c e i c e p r o p o v e d u e s c p r e C h r i s t o s ,
acea ce nu nva alt Evanghelie o s e b i t d e a ta, p r e c u m
n s u i tu a d i s m a i s u s , a c e t i a a c u m s n t m i n c u n o - a p o s t o l i ?
A a , dice, p e n t r u nsei cele ce am dis snt minciuno-apostol;
c c i e i , f r n i c i n d u - s e c p r o p o v e d u e s c i n v a acestea-, n
t r u a s c u n s n s m e s t e c n t r u n v t u r a l o r s t r i n e i n e a d e
v r a t e d o g m e a l e c r e d i n e i lui C h r i s t o s ; i l u c r t o r i v i c l e n i s n t ,
c c s e a r a t a d e c c l u c r e z n via e v a n g h e l i e i i a c r e d i n e i ,
s m u l g ns d i n r d c i n p o m i i c e i s d i i i n r d c i n a i i n u
m a c h i p p r e d i n a f a r aii d e a p o s t o l i i p e l e d e o i e , d a r n t r u
e d e v r a t s n t l u p i .

1 4 . i nu este de mirare; c i nsui satana se pre


face n anghe de lumin.
D a c n v t o r u l m i n c u n o - a p o s t o l i l o r d i a v o l u l , d i c e , i satana"
n d r z n e t e i face a c e s t e a , ntt e s t e nic o m i r a r e d a c i u c e
n i c i i lu u r m e z n v t o r u l u i lor. I a r a n g h e l d e l u m i n n u m e t e
p r e a c e l a , c a r e l e a r e n f i a r e la D u m n e d e u i s t n t r u a d e
v r a t a l u m i n a lu Dumnecjleu i p r e a c e i a c e v e s t e t e , a d e c
s p u n e , c D u m n e d e i i e s t e l u m i n , fiind-c i n s u i e s t e l u m i n .
I n t r u a c e s t fel d e A n g h e l d e l u m i n s e p r e f a c e n u m a i i d i a
v o l u l , d a r n u s e face i a c e s t - f e l c u a d e v r a t , fiind-c el e s t e
n t u n e r e c ) . D e c c u u n c h i p c a a c e s t a i m i n c u n o - a p o s t o l i a1

') De acesta i Sf. Efrem scrie la. viaa Cuv. Avrarnie cum ca diavolul
vroind s amgesc pre cuv. Avrarnie acolo u n d e cnta n miezul nope
cuviosul, a strlucit chilia sa i a audjt glas djcend: fericit et Avrarnie,
c niminea este asemenea ie, c tote poruncile mele le-ai svrit. Iar
Avrarnie a r s p u n s : Intunerecimea ta fie cu tine ntru petre, plinule de
minciun i de amgire, c eu om pctos snt. Iar la Simion stlpnicul
s'a artat diavolul plin de lumin cu caii roi djcend: Domnul m'a trimis
pre mine, anghelul seu, ca s te rpesc precum a rpit pre Hie; dec iri:r n car ca s mergem la ceriu fiind-c to angheli i sfinii vor s
ie vad i fiind-c a voit s se sue, -a fcut' semnul cruce i niat diavolul s'a fcut neveclut, precum povestete Antonie ucenicul lu.
e n t r u acesta i ava Arsenie, fiind-c a aucit dela diavolul djcend c eii
snt Christos, -a r s p u n s : i eu nu vroii s ved pre Christos n lumea
icesta, ci n cea viitore. i Cuv. Ioan (carele ma nainte a spus mpeatulu Teodosie biruina ce urma s o fac asupra varvarilor) a vetjut
3

140

c e t l a , c h i p aii n u m a i d e a p o s t o l i , d a r n u l u c r u i i u c r a r e a p o s t o l i l o r . N e n v m n s d i n a c s t a , c a face c i n e - v a f a p
t e l e c e l e b u n e n u m a i p e n t r u " a r t a r e i n u n t r u a d e v r , a c e s t a
e s t e nsuire a diavolului ma potrivit d e c t t o t e cele-l-alte.

15. Deci nu e lucru mare de se prefac i slujitorii Iul


ca slujitorii drepte al crora sfritul va fi dupre fap
tele lor.
N u e s t e , c i i s l u c r u m a r e i d e m i r a r e , d a c i slujitorii d i
a v o l u l u i s e n c h i p u e s e i s e a r a t c s n t slujitori al d r e p t e ,
a d e c ai E v a n g h e l i e i ceiJ " e p r e d r e p t a t e o a r e , s a u d i c e
p r e e c a slujitori a d r e p t e , fiind-c r n i n c l u n o - a p o s t o i i l s e
m b r a c p r e d i n a f a r i d o b n d e s c i p o l i p s i s d e l a cel m u l , c
ce

car i cai cu totul strlucind i' a aucHt glas. 4icendu-. Omule tote ,le-a
fcut bine, cunote-me acum pre mine mpratul i slujete mie. Iar Ioan a
cjis: Domnului Dumnecfeulu meu me nchin i singur aceluia slujesc".
i Marelui Pahomie s'a artat diavolul n chip de Christos i a 4is:
Pahomie, eu snt Christos i am venit ctre tine prietenul meu. Iar Pa
homie -a rspuns c Christos este pacea, ar tu m'a umplut pre mine
cu totul de turburare, de acesta^fcehdu- cruce, diavolul s'a fcut neve4ut. Acesta ns o povestete n viaa lu u n Dionisie. nc i pre m o
nah. Valent l'a amgit diavolul i de multe-or i s'a artat ca un anghel,
ar apoi lund chipul lui Christos blestematul, i avend cu sine pre mul
diavoli strlucind -a 4 ' s : Iat a venit Christos ctre tine". i aa tic
losul Valent a slujit diavolulu. Fiind ns c a venit vremea de a se
mprti prinii i toi s'au mprtit, Valent a c|is: Nu vou s m m
prtesc, c eu am vedut pre Christos", i aa l'a legat frai ca pre un
nebun i eit din minte, precum acesta o povestete Paladie (la Coresie).
Insemnez nc,, c Marele Macarie Egiptenul ntrebat fiind, c de vreme
ce diavolul se preface n anghel" de lumin i . s fac cele ale rtcire!,
asemenea cu cele ale Darului, cum pote cine-va a nelege i a osebi
lucrurile cele ale Darului de ,cele ale rtcire!? Dec la acesta ntrebare
rspunde sfntul i 4> > & l
' Darului au bucurie, aii pace, au
dragoste, au adevr i acest adevr silete pre om a cuta adevrul,
ar felurile pcatului snt urburtore i nu au dragoste i bucurie c
tre Dumne4eu, c precum amrciunea adec ppdia, i andidi snt asemenea cu marolele, iina adec dulce ar cea-l-alt amar, i ntru n
sui Darul, este .asemenea adevrul, i este ntr'nsul ipostasul adevrului
(ntreb, a III la Vor. VIII). Dec! precum gustul'este carele desluete i
osebete pre andidi ca amar, de marolele cele dulci, aa i tulburarea
sau pacea'inime snt care desluesc i osebesc pre artrile rtcire!,
de cele ale Darului.
Iar Sf. Pavel cel din muntele Latro ntrebat fiind de ucenicul su: ce
osebire are lumina diavolulu de lumina Darului,"a r s p u n s : C lumina
putere cei protivnico este n chip de foc i fumegtor t asemenea cu
focul cel simit i cnd se vede aceea de u n suflet smerit i curit, fr
gust se afl ctre dnsa. i o urte, ar b u n a lumina a celui b u n este
nc pricinuitore de bucurie i ntreg i atrgndu-se sfinete i umple
pre suflet de lumin l de bucurie i de bunee i l face pre el blnd
i iubitor de omen (Gap LXIII a Sf. Calist.). ,
ce

c e

-141

s n t d m e n i d r e p i , n s p n n sfrit n u : v o r s c p a , c c i d u p r e
f a p t e l e lor v a fi i sfritul lor, a d e c p r e c u m s n t f a p t e l e l o r
v i c l e n e i r e l e , a a i sfritul l o r va fi c u m p l i t i r e u , n c t
d i n f a p t e l e l o r i v o m c u n o t e , c c | sfritul l o r v a fi u n i t c u
f a p t e l e lor d e i p o t e n u s n t c u n o s c u i d e n o i , n s d e o c h i u l
c e l n e a d o r m i t al lu D u m n e d e u , ruv s e v o r a s c u n d e i aii s
se p e d e p s e s e de acela, p r e c u m dice F o t i e ) .
1

1 6 . ar dij s nu cum-va s rne socotesc qiae-ya


c snt fr de ipinte, ar de nu, mcar ca pre uu_ fr
de minte priimii-me vca
eu puin- ee~va s ra$ laud.
Mcar, dei a m ntrebuinat mai rkinte, dice, dre-care p r o n d r e p t r i la voi p e n t r u l a u d e l e c e a m s e d i c ; d a r n s n u m e
n d e s t u l e z n u m a i n t r u a c e l e a i , ci a r v e d i c c a s n u s o
c o t e s c c i n e - v a d i n v o i c s n t n e b u n i fr d e m i n t e , c c a
s e l u d a c i n e - v a p r o s t i c u m s ' a r n t m p l a fr a a v e a v r e o sil
la a c e s t a , c u a d e v e r a t e s t e s e m n d e n e b u n i e i d e n e s o c o t i n * )
eii n s n u o fac a c e s t a , a m e l u d a c a u n n e b u n i fr d e
m i n t e , fr a a v e a p r i c i n i n e v o e ; d a r silit fiind o fac a c e s t a .
P e n t r u a c e s t a t r e b u e a fi s o c o t i t i c a n e l e p t , d a r n s d e fiu
o v e i e r t a m i e a c e s t a vo, nici m e s o c o t i i d e n e l e p t , ci c a
n e b u n (cu t d t e c d e n e v o e m e l a u d ) , nic d e a c e s t a m e l e
p d i p r i i m e s c a m e s o c o t i v o i d e n e b u n . D e c suferii-mfe
c a p r e u n n e b u n p e n t r u a m e l u d a i e u p r e c u m i m i n c u
no-apostoli a d e c se laud, ns pentru a m e luda p u i n
c e - v a i p r e a m i c .
_
r

1 7 . Ceea ce gresc, nu gresc dupre Domnul, ci ca n


tru nenelepie, n starea acesta a laudei.
C e e a Ce dic, a d e c c u v i n t e l e s i n g u r e i g r a i u r i l e l a u d e i g o l e
n u snt d u p r e voea Domnului, pentru-c se arat de mndrie ).
S c o p o s u l n s i sfritul p e n t r u c a r e d i c c u v i n t e l e i g r a i u r i l e
8

>) Iar Marele Vasilie tlcuind pre. Isaia cjice. c. diavolul se preface n
anghel de lumin nc i la to ace ce socotesc de bun norocire i de
fericire bogia, slava, ndulcirile cele trupeti, frumuseile trupurilor i
lucrurile cele pmnteti; pentru acesta i pioocul David pre desftare
i pre benchetuire le socotea de luminare, care .era cu adevrul ncpte
i ntunerec; pentru acesta i 4'ce: i noptea luminare ntru desftarea
mea" (Psalm. CXXXVIII), care cjicere aa o tlcuete Teologul Grigorie,
c p r e desftare o socotesc a fi luminare.
",
*) Vecj despre acesta supnsemnarea ducere! G precum este scris,
cel ce se laud n Domnul laude-se" (I Cor. I, 3-:.).
*) De acesta i Teodorit cjice: Lege stpriesc; este, nvnd, cc
cnd tote acestea le ve face s cjice: Ca rolb netrebnici sntem, c
ceea ce am fost datori a face am fcut" (Luca' X.VJII, 10). Pentru acesta
i dumnecjeescul Pavel cjice: Ceea ce gresc iu o gresc dupre Dom
nul, n loc de afar de legea lu, le c|k acestea. '

a c e s t e a , e s t e p r e a unit. cu v o e a D o m n u l u i ; n u a
ntru nebu
n i e i c a n t r u n e n e l e p i e ; c c i l a u d a m e a , - d i c e , ' s p o t r i v e t e
c u n e b u n i a i c u n e c u n o t i n a , n s n u e s t e cu a d e v r a t n e
b u n a . P e n t r u c a s n u s o c o t e t i n s t u , o c e t i t o r u l e , c n-.;
tr;u t o t c u p r i n s u l s c r i s o r e a c e t i a , g r e t e P a v e l c u n e n e l e p i e
i n u d u p r e v o e a D o m n u l u i , p e n t r u a c e s t a a a d a u s n s t a r e a
l a u d e i , a d e c n p a r t e a a c s t a i n p r i c i n a l a u d e i , a d e c n
s i n g u r p a r t e a l a u d e i m e l e m c a r a fi . n e b u n i c u t o t e c n u
-snt, n u n s i n t r u a l t e d r e ^ c a r e .

1,6. I^ilncl-c muli se lud dupre trup, me vpl.


uda i eu.

j- '

F i i n d , ciice, c m u l s e l a u d d u p r e t r u p , a d e c d i n l u c r u
rile c e l e din afar ale lume, dice, din nobilitate, d e l a t e r e a
m p r e j u r , c e o a u i p e n t r u - c s t r m o i i l o r s n t E v r e i , c acesta este aceea ce a dis ma sus Pavel, c nu grete d u p r e
D o m n u l a s e l u d a , a d e c n o r e c a r e . p r i v i l e g i i , c a a c e s t e a a l e
t r u p u l u i , cc c e folos e s t e s u f l e t u l u i a fi c i n e - v a d i n s t r m o i
E v r e i ? N e g r e i t nic u n u l ; n u s o c o t e s c , d i c e , ei a c e s t e a c a d e
f a p t b u n , ci fiind-c m i n c u n o - a p o s t o l i a c e l a s e l a u d n t r u
a c e s t e a , p e n t r u a c e s t a i e u s n t silit a i c e a a m a s e m n a c u
dnii i a m l u d a .
1

19. i cu dulce suferii pre ce nenelep, nelepi


fiind v-q.
V o i , qU > & silii a m l u d a i a d i c e a c e s t e a , c c i d e
n u a i prii mi v o p r e m i n c u n o - a p o s t o l i a c e a s s e l a u d e i
d e n u a i v e d e a c vo v e v t m a i i v p g u b i i d i n l a u d e l e ac e l o r c e l e d e a c e s t - f e l , nici o d a t a fi v o i t a face a c e s t a , a d e c
a m e l u d a . N e n e l e p i n e c u n o s c e t o r n u m e t e p r e a c a
c e s e l a u d cu p r o n o r n i i l e c e l e t r u p e t i , a d e c a l e t r u p u l u i
a l e n e a m u l u i ; c c i d a c a s e l u d a c i n e - v a i n t r u c e l e d u h o v
n i c e t i , e s t e n r u i n e d e n e b u n i e i d e n e c u n o t i n a , c u c t
mai vrtos a se luda cu totul cine-va, ntru cele ce nu snt
d u h o v n i c e t i ? I a r c u v n t u l -cel c e l d i c e lor, c s n t e n e l e p i ,
s e v e d e a d e c a fi b l n d i l u d t o r , n s m a m u l t e s t e p r i ce
h n i t o r i c e r t t o r fiind-c, di > v o i n t r u c u n o t i n p c t u i i ,
c a unii c e s n t e n e l e p i , c c d e a fi n e b u n i i fr d e m i n t e
a i fi v r e d n i c i de e r t a r e .
ce

2 0 . C suferii, de v robete pre vo cine-va.


Vedi, c e t i t o r u l e , c t c u v i i n d e r o b i d i c e P a v e l c a v e a u
Corinteni cu c a r e eraii robii cu coVrirea mincuno-apostolilor.

D e v e mnnc cine-va, de v e a cine-va.


Ved I u b i t u l e , c A p o s t o l u l d o v e d e t e cu a c e s t e c u v i n t e p r e
m i n c u n o - a p o s t o l i , c u m c l u a u b a n i i c I luau c u c o v r i r e ?
-143

Cc dicerea: v e m n n c , a c e s t a a r a t m u l t a l o r r p i r e i c
m n c a u p r e C o r i n t e n i . In c t c e e a c e a dis m a i s u s d e s p r e d n i ,
a d e c c n t r u c e e a c e s e l a u d e l , c u a d e v e r a t i p o t r i v i t o
a d i s ; c c i n u m a i c a o l a u d o q"iceau a c e l a , d a r n u o a v e a u
a c e a i c u a d e v r a t ; c c c u f r n i c i e e a r a t c n u a u , i a r
cu a d e v r a t luau.

D e se sumeete cine-va.
A d e c v o i suferii d e s e s u m e e t e c i n e - v a a s u p r a v d s t r i
v s t p n e t e c u c h i p t i r a n i c e s c ; c c i d o m n i i i s t p n i t o r i l
v o t r i m i n c i u n o - a p o s t o l i , v.srit v o u n g r e u e t o r i i n s r c i n t o r . ;

D e ve bate cine-va preste obraz, dupre necinste o .dic.


V e d u i c o v r i r e dp n e c i n s t e i d e o c a r , c e n t r e b u i n a u m i n cuno-apostoli ctre Corinteni ? Cci ca pre nite robi c u m p r a i
l n t r e b u i n a u . L e d i c e n s a c e s t e a P a v e l , nu d o r c s e b t e a u
p r e s t e o b r a z C o r i n t e n i i d e m i n c i u n o - a p o s t o l i , ci c c i n u m a l
p u i n e rele p t i m e a u d e l a dnii d e c t cei ce se b a t p r e s t e o b r a z
r o b ; c s p r e o c a r i n e c i n s t e C o r i n t e n i l o r o d i c e : c c i c e a l t
afar d e c t a c s t a e s t e m a necinstit, c n d mincuno-apostoli v
i a u b a n i i v o t r i , iau i s l o b o d e n i a v o s t r i c i n s t e a i a p o i v n trebuinz ca pre nite robi.

2 1 . Ca cum c noi am slbit.


P e n t r u c a r e p r i c i n , d i c e , v o C o r i n t e n i i suferii p r e m i n c i u n o a p o s t o l i d e v fac u n e l e c a a c e s t e a ? P e n t r u - c n o i a d e v r a i i
A p o s t o l i i lui C h r i s t o s a m s l b i t i n u a m p u t e a s n t r e b u i n m
a s u p r a v d s t r a c e s t - f e l d e s t p n i r e i c h i p t i r a n i c e s c ? Ba )> p e n
t r u - c i n o i p u t e m c u a d e v r a t c u o c a r i c u c h i p s t p n e s c
a ne p u r t a c t r e voi, d a r nu voim a n e purta aa, m c a r det
v o i s o c o t i i , c n u p u t e m , p r e c u m dice T e o d o r i t . D e c t o t p r i
c i n a m n d r i e i m i n c u n o - a p o s t o l i l o r , 0 d P a v e l la c u v i i n a c e a
d e r o b i i la s u p u n e r e a C o r i n t e n i l o r ; v o i , dice, f i i n d - c v s u
p u n e i mincuno-apostolilor cu o r o b e s c cuviin, p e n t r u a c e s t a
v f a c e i p r i i m i t o r i a d e c l o r , s p r e a v n e c i n s t i a a i m i e s p r e ,
a v s c r i e c u v i n t e l e a c e s t e a i p r i h n i r i l e .
1

Iar ntru ceea ce ar ndrzni cine-va (ntru nenelepie dic), ndrznesc i eii.
Vedj c a i c e a P a v e l l a u d a o n u m e t e n d r z n i r e i n e s o c o
t i n , i m a d i c e c d e n e v o e fiind silit viii i e u s v e l a u d
i c u t o t e c m a i n a i n t e a s p u s a t t e a c u v i n t e , m a l n a i n t e n d r e p t t d r e i p r o v i n d e c t d r e d e l a u d a c e a d e a c e s t - f e l , p r e c u m
a a r t a t . A c e s t e a n s l e f a c e A p o s t o l u l c a ii p r e n o s n e
') D u p r e tlcuirea acesta s vede c se cuvine se ceti cu chip n
trebtor, aa, ca cum c no am fi slbit? Ba, nu am slbit, mcar c
pretutindenea hotrtor se scrie.

nvee, s nu intrm n nite cuvinte c acestea iudtore, fr


a fi n e v o e . D e c i , d i c e , c o r i in c e l u c r u n d r z n e t e c i n e - v a a
s e l u d a , n t r u n s i a c e l a n d r z n e s c i ei a m e l u d a ( c l i p
s e s c a c e s t e c u v i n t e i d i n a f a r s e n e l e g m p r e u n ) a d e c , c t e
d r e p t i a i i m i n c u n o - a p o s t o l i a c e i a , a c e l e a n u l i p s e s c i d e l a
n o i ; i d u p r e u r m a r e s p u n e i d r e p t i l e a c e s t e a c a r e s n t :

2 2 . Evrei snt ei? i e u ; Israilten snt? i e u ; semn


a lui Avraam snt? i eu.
F i i n d - c t o i E v r e i i n u e r a i i i I s r a i l t e n , p e n t r u - c i M o a b i t e n i i i A r n m a n i t e n i l fiii lu L o t , E v r e i erjiu a d e c * ) d a r n u e r a u i Israiliten, a d e c d i n n e a m u l lui I a c o v , e e i u c e n ur-m s ' a n u m i t I s r a i l ; p e n t r u a c e s t a c u r i n d P a v e l s n g e l e i
e v g h e n i a n e a m u l u i s e u , d u p r e u r m a r e elice, c d a c m i n c u n o a p o s t o l i c e c e s e l a u d s n t Israiliten, i d i n s m n a Iui
A v r a a m , a d e c din Isaac cel din fgdual, unul c a a c e s t a snt
i ei i m e p o t l u d a n a c e s t e a .

; 2 3 . Slujitori a lu Christos snt? (ca un nenelept gresc) mal mult ei.


: D i c d r e - c a r i c u m c n u s e c u v i n e a A p o s t o l u l s fac c u v n t a l d u p r e a s e m n a r e , ci c s ' a r fi c u v e n i t c u t o t u l a t g d u i
c m i n c u n o - a p o s t o l i a r f. f o s t slujitori a lu C h r i s t o s . N o i
ns d i c e a m , c m a sus c u o d c e r e -a a r t a t p r e e c n u
s n t slujitori a lu C h r i s t o s , fiind-c - a n u m i t m i n c u n o - a p o stoll, a r a c u m n c e p n d a s e c u m p n i p r e sine c u dni, ad u c e d o v a d a c e a p r i n l u c r u r i i d c e t i t o r l u l u s n e l g , c
el c u a d e v r a t e s t e slujitor a l lu C h r i s t o s , i a r a c e l a n u s n t .
D e c , d i c e , c i d e i s ' a r p r e p u n e m i n c u n o - a p o s t o l i a fi s l u
j i t o r i ai lu C h r i s t o s , d a r n s ei d u p r e a c s t a snt m a l p r e
s u s d e dni, i I a r i n e n e l e p i e n u m e t e d u m n e d e e s c u l P a
v e l i n e b u n i e p r e l a u d i a c e s t a , p e n t r u n o i a n u l s m e r i t e i s a l e
cugetri ). "
2

*) Iar Coresie 4u >


' numit Evrei sau dela aver, carele nsemneza
c a trecut, fiind-c din pmntul Haldeilor artndu-se, a trecut preste
rui Evfratulu, pentru ca s Palestina.' Pentru acesta i Avraam ntu dupre trecerea Evfratulu s'a. numit Evre, adec trector; pentru
acesta i Scriptura dk > Sk viind ore-carele din ce scpai a vestit lu
Avraam; trectorului (Fac. XIV, 17), ar trecetor n limba sirienesc se
djice Evreu, precum i Achila a tlcuit i Ghenadie i Acachie cjic, tlcuind 4 i
de ma s u s ; sau s'au numit Evre dela strmoul lor Ever, car n mestecarea limbilor din Babei, singuri acetia au inut limbt
evreiasc.
) Iar Teodorit 4i > c ntru darurile cele de ma s u s fireti ale mincuno-apostolilor adec evghenia, i ntru a fi din semena lu Avraam s';
artat Pavel pre sine asemenea cu dni; ar ntru isprvile cele de voe
adec ntru slujirea lu Christos se arat pre sine ma presus de acea
ce

c e r e a

Tom. n.

ce

146

10.

Intru ostenele ma mult; ntru bti cu asupra, n nchi


sori preste mesur.
A i c e a n u m r P a v e l p r e a c e l e c e h a r a c t i r i s e s c i fac a r t a i
p r e a d e v r a i i A p o s t o l i al lui C h r i s t o s , i l s a d s e m n e l e i m i
n u n i l e c e l e n s u i t e a l e A p o s t o l i l o r , n c e p e a-I r.rta d e l a i s p i t e l e
i n e c a z u r i l e c e s u f e r e a u i d i c e : c eii a d e v r a t u l A p o s t o l u l lut
C h r i s t o s i o s t e n e l e m a l m u l t e sufer, u m b l n d _din loc n l o c
i n v n d n o p t e a i d i u a i p r e l n g a c e s t e a n c i slujid
l u c r u l c u m a n i l e m e l e . I a r c e a m a i m a i e e s t e , "c i f^hfe p r e
l n g a c e s t e a : ' i : b t i sufer. -i b t i h'u p u i n e , ci multe,,Ji";cu
c o v r i r e i r u l cel m u l t m a mare, e s t e c a p r e l n g b t i m
a r u n c i n t e m n i e .
I n s d i c e r e a cu c o v r i r e , i m a i m u l t a s e m n t d r e a d e c
s n t i s e d i c c a c t r e m i n c u n o - a p o s t q l u , n s s e d i c d u p r e
p r e p u n e r e , a d e c fie c a r fi o s t e n i n d i a c e a , ci e u m a m u l t
i m a c u c o v r i r e d e c t dni o s t e n e s c Iar uni d i c , c a c e s
t e a n u s e d i c d u p r e a s e m n a r e m i n c u n o - a p o s t o l i l o r , ci c u r a t s n t
a r t t o r e d e m u l t a c o v r i r e i n t i n d e r e a o s t e n e l e l o r i a b
t i l o r i a n c h i d e r e ! fericitului Pavel
... .,

: In mori de multe ori.


N u n u m a i n s u - m i , d i c e , d u p r e p r o a l e g e r e a m e a n t o t e d i l e l e m o r , p r e c u m d i c e a n t r i m i t e r e a c e a n t a c t r e C o r i n t e n i
( C a p . X V , 3 1 ) , ci i n p r i m e j d i i m b a g , c a r e c u a d e v r a t s n t
aductore de morte.

24. Dela Iude de cinci or cte patru-dec fr. una


am luat.
P e n t r u e e fr u n a ? L e g e e r a l' cei c e a r fi l u a t m a m u l t e
lovituri de cele patru-dec, acela ra o m ne cinstit ).
P e n t r u a c e s t a d a r a r n d u i t Mcsi c e l u g r e i t s- d e a p a
t r u - d e c fr u n a d e l o v i t u r i , a d e c t r e - d e e l i n o u , c u s o c o
t e l a ca cela ce b a t e , d e mnie p o r n i n d u - s e , de ar d a vre o lo
v i t u r m a l m u l t s d e a n u m a i p n la p a t r u - d e c i n u m a i m u l t ;
c a a s n u s e n e c i n s t e s c cel c e s b a t e , fiind-c n u i s'a
d a t m a m u l t e l o v i t u r i afar d e c t e n u m r l e g e a , a d e c d e
p a t r u - d e c i . D e c i P a v e l d e cinci o r i a fost b t u t d e l u d e i i a
l u a t o s u t n o u - d e c i cinci l o v i t u r i .
1

25. D e trei ori am fost btut cu toege; o dat cu petri


am fost mprocat.
') C aa rnduete A doua lege: i va fi, de va fi vrednic de bti
.cel c e a greit, puindu-1 jos pre el naintea judectorilor, l vor bate na
i n t e dupre greala lu i n numer de patnircjep l vor bate; nu vor ad a u g e ; ar dac adognd a-1 bate mai mult preste p a t r u z e c i de lovi
turi, se va ruina fratele teu naintea te. (II Lege XXV. 2).

Sfinitul L u c a , n A p o s t o l e t i l e F a p t e " n u "le a r a t t d t e , . c t e


a p t i m i t fericitul P a v e l , c c i v e d c m u l t e d i n a c e l e c e le
n i r a i c e a P a v e l n u l e a r a t a c o l o d u m n e d e e s c u l L u c a ) , fi
i n d - c s c r i e r e a F a p t e l o r n u o a f c u t c a s a r a t e filotimie i
l a u d n c t a le s p u n e t d t e i a n u l s a n i m i c a , d e c t c a s a r a t e
p r e c e l e m a m u l t e i m a d e n e v o e .
1

D e trei ori s'a sfrmat corabia cu mine, o ndpte i


o . d i am fost ntru adnc.
.'~:"^'6,-''n- Etorit de miUteor ).; .:'
2

C t r e a c e s t e a a r d i c e c i n e - v a : i d a c n s u i o f e r i c i t e P a v i e ,
t e - a n v l u i t d e f u r t u n i s ' a s t r i c a t e b r a b i a Cu t i n e n n o i a n ,
c e a r e a face la a c e s t e a E v a n g h e l i a ? R s p u n d e A p o s t o l u l d i c n d : c p e n t r u p r i c i n a E v a n g h e l i e i , eu. c l t o r i n d i n c l
t o r i i n d e l u n g a t e p r e p m e n t i p r e m a r e fiind t r i m i s s ' a s t r i c a t
c o r a b i a c u m i n e ; o n o p t e i o di a p e t r e c u t n o t n d n m a r e a
p n c e a e i t la u s c a t . I a r unii d i c c P a v e l d u p c e a s c
p a t d e primejdia ce a u r m a t n Listra, s'a p o g o r t ntru u n p u
u s c a t i s ' a a s c u n s , p r e c a r e l n u m e t e a d n c , i d e s p r e c a r e
dicca aicea ).
3

') Aa c}i sfinitul Teofilact, ar sfinitul Luca pomenete la Fapte


pre amndou orile acestea, n care'' s'a btut, cu toege Pavel. i mpro
carea cu petrii ntia o r , a d e c la Filipseni, pentru care cjice: ,i s'a
sculat norodul asupra lor i cpitanii otilor i rupndu-le hainele, lor
au poruncit s- bata cu toege, multe puind a s u p r a lor (asupra lu Pa
vel. i asupra lu Sila) lovituri, -au aruncat n temni (Fapt. XII, 22).
lat a doua or cnd cpitanul cel. despre o mie a dis celui preste o
ut s-1 cerce cu bti; ctre carele a cis Pavel: De este voue slobod
a bate om roman i ne judecat" (Fapt. XXII, 24). Se- vede ns c- i
de trei ori s'a btut cu toege Pavel de ctre ce de alt neam i Elini,
cu lovituri nenumrate i afar de cele dela ludei, c pentru acelea a
cjis ma s u s : O d a t ' n s s'a mprocat cu petrii Pavel n Listra i n
Dervi, ceti ale Licaonie, despre care cjice sfinitul Luca: c aii -venit
Iudei din Antiohia i din Iconia i nduplecnd'-pre glote i mprocnd cu petrii pre Pavel l'a trt afar de cetate socotindu-1 c a murit
(Fapt. XIV, 19).
). Adec n cltorie de multe ori snt, dupre lips, sau cltorii de
multe or ntrebuinez.
) Iar Ioan Damaschinul aligoricete le-a tlcuit acestea, adec c omeriesca fire de tre ori s'a rsturnat cu corabia; o dat n rau prin cl
carea dumnecjeete porunci, a doua or n potop i a trea or dup ce
a priimit legea i c o nopte i o cji f acesta (firea omenesc). n
tru adnc i nopte adec cjic pre petrecerea cea mi nainte de venirea
lu Christos, ntru ntunecata'rtcire, ar cjfua. pre petrecerea cea lumi
nat cu Christos a botezului. Iar Teodorit acesta o nopte i O cji am fost
ntru adnc", aa o tlcuete, adec stricndu-se corabia,- tot noptea i
cjiua o ' a m petrecut ncoce i ncolo de valuri purtndu-me,
ce

_ 'Xil -

s t

In primejdii de rur ).
1

N u n u m a i n m a r e s ' a p r i m e j d u i t d e t r e i o r i fericitul P a v e l ,
c i i n r u r c n d e r a silit a le t r e c e c u n i t e m i c i l u n t r i d r e
i c u alt c e - v a .
|

In primejdii de tlhari; n primejdii de neamul m e u ; n


primejdii de ctre neamurile streine; n primejdii n c e t a t e ;
n primejdii n pustie; n primejdii n mare.
In t o t e p r i l e i n t o t l o c u l , p r e u n d e u m b l a p u r u r e a p o
m e n i t u l P a v e l i p e t r e c e a i d i a v o l u l d a r z b o u , c n d c u
o m i j l o c i r e i c n d c u a l t a i - i a r i C h r i s t o s l a r t a p r e e l b i
r u i t o r a s u p r a t u t u r o r i s p i t e l o r " i 11 n c u n u n a , c c i i t l h a r i i s ' a u
s c u l a t a s u p r a lui i l p r i n d e a u p r e d r u m u r i i c e l d e n e a m u r i l e
c e l e d e a l t e s e m i n i i ; i d e l a E l i n i c e r c a p r i m e j d i i m u l t e , a s e
m e n e a i d e l a cel d e o s e m i n i e c u el d e l a I u d e i , c a r i i i m a i
m u l t d e c t ce-l-all l v r m a u i a u , s l b t c i n d u - s e a s u p r a lui
c a n i t e h a r e , p e n t r u v r m i a i p i z m a c e a v e a u a s u p r a - i , c c i
E v r e u fiind a c r e d u t n C h r i s t o s i p r o p p v e d u i a n u m e l e lu.
D a r o r e c n d s e afla n l u n t r u n v r e o c e t a t e , e r a f r p r i m e j
d i e d e t r e i o r i fericitul A p o s t o l u l D o m n u l u i ? B a . S a i i c n d s e
afla n v r e - u n l o c p u s t i u , o r e i a c o l o r m n e a fr p r i m e j d i e ?
N i c a c o l o c e l v r e d n i c d e c e r u r i afla o d i h n i d e fugia d e p r e
p m n t i s c p a l m o t e n e a u p r e e l p r i m e j d i i l e m r e .

In primejdii ntre mincluno-apostol.


A c e s t a Iari e s t e , alt-fel d e i s p i t m u l t m a l s u p r t o r e , a d e c
a s e p r i m e j d u i i a s e g o n i c i n e - v a d e c t r e c e i c e s e a r a t
a d e c c a r fi frai c u r a i i a d e v r a i , a r ei s n t m i n e l u n o - f r a i
i v r m a i i f a r n i c i , p r e c u m s v r j m u a d e c t r e uni c a
a c e t i a f e r i c i t u l P a v e l ; p e n t r u c a r e r u t a t e a a c s t a i p r o r o c u l
D a v i d s e p l n g e j l u i n d u - s e : D e m ' a r fi o c r i t v r j m a u l a fi
s u f e r i t , i a r t u o o m u l e c e l d e u n suflet c u m i n e , p o v u i t o r u l m e u
i c u n o s c u t u l m e u ? ( P s a l m . L I V , 1 4 ) . i a r : O m u l p c e l s p r e
carele a m ndjduit, a mrit a s u p r a m e a vicleug (Psalm. X L , 9 ) .

2 7 . Intru
multe o r i .

ostenel

i ntru

obosire, n p r i v e g h e r i
1

de

N u e r a d e s t u l lui P a v e l i s p i t e l e c e le s u f e r e a dala c e i d i n
a f a r n s i l , ci n s u i d e s i n e , v r n d , s d o s d e a p r e s i n e
c u a s p r i m e i c u o s t e n e l e i c u t r u d i c u p r i v e g h e r i , v r e d
n i c u l d e fericire*).
*) A d e c n primejdii d e rur s n t ; a s e m e n e a i c u primejdii d e tlhari
i n primejdii d e n e a m , a s e m e n e a i la cele-l-alte d u p r e lips s e n e l e g e ;
s a u c ntirnpin primejdii, s a u alt grai ore-care c a acesta.
*) Cc d u p r e T e o d o r i t i n luntru n t e m n i a f l n d u - s e d e trei or
fericitul A p o s t o l u l D o m n u l u i m a n i l e l e g a t e a v e n d u - l e e u p r e a grele

In fonie i n sete, n postii de multe or, n frig i n


gotate.
28. Fr de cele din afar.
i c u t o t e c fericitul P a v e l p t i m e a a t t e a i a t t e a r e l e ,
n c nici h r a n a c e a d e n e v o e o a v e a c a s-I m n g e f d m e a
lu, nici h a i n e l e c e l e d e n e v o e , i a c o p e r e m n t u r i l e lu p e n t r u
a'i a c o p e r i t r u p u l eii c e l c e s e t i c l o e a ; ci i flmnd fiind
i g o l n v t o r u l I m n e s e n e v o e a i s e l u p t a c u t d t l u m e a ,
m c a r c nu a nirat t d t e cele m h n i c i 6 s e c t e le cerca su
fletul a c e l d e d i a m a n t ' al jui, ci c e l e m a i m u l t e l e - a i s a t , c
a c s t a n s e r h n e z d i c e i e a fr d e c e l e - d i n a f a r a , a d e c o sebit d e cele-l-alte r e l e ce le sufer, p r e c a r e l e - a m lsat afar
d e c u v n t i n u l e - a m p o v e s t i t ) . I a r m a l a l e s i a c e s t e a p u irie c e l e - a d i s , n u . l e - a d i s d u p r e fel i c u d e a m r u n t u l , ci
n u m a i num&rul c e e r a m a i l e s n e d e neles al relelor c t e a
p t i m i t , a c e l e a l e - a n i r a t d i c n d : d e c i n c i o r i i d e t r e i ori
i O- d a t , iar al r e l e l o r al c t o r a n u m r u l e r a c u a n e v o e d e
c u p r i n s , a c e l e a l e - a l s a t f r h o t r r e i fr n u m r , d i c e n d
n u m a i d e m u l t e 4t:i i m a m u l t i c u c o v r i r e . V e d n s , c e
t i t o r u l e , c u m a d i s P a v e l c t e r e l e c e r c a i n u a d i s i c t e
n e a m u r i a n t o r s la c r e d i n a lu C h r i s t o s . n t i a a d e c p e n t r u
n e m r g i n i t a s m e r i t a s a c u g e t a r e i a l d o i l e a c a i p r e no s
1

lanuri de fer i pieorele avendu-le n butuc, somn dulce i odihnitor


nu dobndea, ci priveghea cea ma mult parte a nope ntru slavo-cuvntarea lu Dumnecjeu, prea sfinii i prea v e c t o r i i de Dumnedeu ochii
lu. Mrturisete acestea i ntmplarea ceea ce s'a fcut n Filipi pre care
o povestesc sfinitele Apostolet Fapte: C n mecjul nope Pavel i Sila
rugndu-se ludau pre Dumnedeu i ascultau pre e legai" (Cap. XVI, 25).
. >) i Teodorit nc aa tlcuete d j
acesta: Afar de cele ma
multe" puine cice din cele multe am fost silit a povesti, cjice ns acesta, c a fi n forne i n sete" acesta era patim a lu Pavel, ne_. vrut, ar a fi .n post, de multe or acesta era fapt b u n a Apostolu
lui, de b u n voe. Nu se dumerete ns Marele Vasilie pentru ce cjice
Solomon c Nu va pedepsi Domnul cu fomete pre sufletele drepilor"
(Pild. X 7), car
Pavel ptimea de fomete i de fome? i dezlegnd ne
e :
dumerirea 4' " -C nu de fometea cea trupesc-cjice Solomon, cc aa
ar fi jis trupurile drepilor" ci pentru fometea cea sufletesc c nu va
pedepsi cu Tomete sufletele drepilor, c aa" era mprotivire ctre viaa
celor fericii.
Dac Pavel ntre laudele sale numera i acesta, n posturi de multe
or i acesta n fomete i n sete, ar mprotiv fomete se rog prorocul pentru drepi, i ma bine este ca fiete-care din acestea despre lips
dupre nelegerea cea ma nalt a se lua. Una ca acesta este i aceea:
nu am vecjut pre dreptul prsit nic semna lu cernd pne". C ne
aducem aminte de Ilie cernd pne dela Sidonenca i de semna drep
tului Iacov, care cuta p a n e n Eghipt (tlc. la djcerea: postul i prive
gherea vostr le urte sufletul meu). (Isaia I, 17).
c e r e a

149

ne n v e e , c c e l a c e se n e v o e t e a folosi prj& c u v n t i p r i n
n v t u r p r e fraii se, m c a r d e i nici unul d i n t r ' n i s ' a r
folosi, el n s a r e s-i a d e l a D u m n e d e u , d e s v r i t p l a t a
n e v o i n e i a o s t e n e l e s a l e ) ,
j
N v l i r e asupra m e a c e a n fiete-care c|i.
! A d e c o s e b i t d e t o t e c e l e - l - a l t e g r e u t i c e sufer, c e a m a
r e a e s t e a c e s t a d e h a r i n d r c i t p o r n i r e i r i d i c a r e , ce o
|fac. a s u p r a -mea n t o t e di\e\e t o t e g l o t e l e i n o r d d e l c e t i
l o r c u o b t e s c s o c o t i n i c o n g i s u i r e .
.
'
1

' ^drtafe de grij a tuturor bisericilor.

A c e s t a e s t e c a p u l i c o r o n a i vrful t u t u r o r o s t e n e l e l o r P a v e l u l u i m e u , a a v e a p u r t a r e d e g r i j d e t o t e sfintele b i s e r i c i l e
lui D u m n e d e i i , c c i d a c u n i c o n o m , c e ' a r e p u r t a r e d e grij
a iconomisi o singur cas, n u p o t e avea rsuflare d e ngrijirea
ji p u r t a r e a d e grij, c u t o t e c a r e i slugi _i.a't i d o n o m a
jcase s a l e , c e u r m z s n c h e e m c p t i m e a u n suflet al fe
ricitului P a v e l ? C a r e l e m p r e u n c u a t t e a i a t t e a i s p i t e i
p r i m e j d i i c e p t i m e a , p u r t a grij n c i d e i o t k t m e a i p e n t r u
sufletele t u t u r o r o m e n i l o r ? C u ' a d e v r a t d e i i u . ti i fi f o s t a l t
g r e u t a t e d i n afar' c a r e s o fi p t i m i t d u r n n e d e e s c u l P a v e l , n
d e s t u l e r a s i n g u r r e s b o u l a c e s t din l u n t r u - c a r e l s u f e r e a , d u
p r e C h r i s o s t o m j i n d e s t u l e r a i i v a l u r i l e p ; e l umil p r e s t e a l t u l
a l e c u g e t r i l o r si ngrijirilor d e a-1 r u m p e p r e . s f n t u l sufletul
lui i a'I s f r m a i n i m a i g n d u l lui n n e n u r n e r a t e b u c i ) .
2

29. Cine este neputincios, i eu s r.u -fiu neputincios?

| P e n t r u a n u d i c e c i n e - v a c P a v e l p u r t a d e grij i s n g r i j a p r o s t n s i fr a c e r c a v r e u n lucru, s e r b e l n i c , p e n t r u
a c s t a d i c e a i c e a i r e l e l e i s p r v i c e p t i m e a d i n a c s t p u r
t a r e d e g r i j . C a r e l e , d i c e , e s t e n e p u t i n c i o s ' i e u s n u fiu
i e p u t i n c i o s m p r e u n c u d n s u l ? i v e d i , I u b i t u l e , c n u a d i
c i eu m m p r t e s c - d e m h n i c i u n e a b o l n a v u l u i , ci c i
eii a a m aflu c u sufletul i c u i n i m a m e a , ' c a c u m a fi i
n s u m i b o l n a v . C n e p u t i n ve n e l e g e a i c e a - n u n u m a i p r e b d l a
s

') Pentru acesta d j


i dumne4eescut Chrisoom aceste cu adeverat
kpostolet i ubitore de fra cuvinte: Iari vou dice, Iari vou gri
dei nu me vor au4i toi, ce n jumtate me vor au4i; dei i nu
vor au4| acei jumtate, a trea parte o va au4i; dei nici a treia, o a
patra;, dei nic a patra, mcar 4ece; dac nic 4ce, mcar cinc; dac
jric cinc m c a r u n u l ; dac nic unul, eu plata o am deplin (Cuv. cnd
f afla Evtropie afar de biseric i s'a rpit). nsemneze., c la tlcu
i r e a sfinitului Teofilact, 4icerea: n fome i n sete" n u ; se afl scris...
J) De. acesta i neleptul Teodorit aa a tlcuit. 4icerea acesta: Dei
pand-ya af ri'ceta ce ce ne gonesc, acesta ngrijire a bisericilor me to
pete, c ngrijirea a lume t6t ntru mine o port".
c e

150

t r u p u l u i , ci m a a l e s p r e c e a a s u f l e t u l u i ; Iar a c e s t a C i n e e s t e
neputincios (adec cine se bolnvete) o a dis, ca s a r a t e
c o r i m a r e d e a r fi, o r i n d r e g t o r i e , o r i b o g a t , a c e l a c e s e
b o l n v e t e saii m c a r cel m a m i c i s r a c i p r o s t , fericitul
P a v e l n s fr o s e b i r e i d e o p o t r i v m p r e u n s e b o l n v e a
a c u u n u l c i c u a l t u l .
C i n e se smintete i e u s n u me a p r i n d ?
..Ved a i c e a , o, c e t i t o r u l e , c u m a a r t a t s f n t u l A p o s t o l p r e
^oyfj^f^a-.iiiurere^. -pe- 0 s u f e r e a n sufletul s e u . M e a p r i n d d i c e
a d e c n i e r d jr jm~ " t o p e s c d d u r e r e a i - m h n i c u n e a .xxpa,.
c n d v r e un hristian se s m i n t e t e ) . i c t p e n t r u cele-l-lte
r e l e i i s p i t e c e p t i m e a d u m n e d e e s c u l P a v e l , s e b u c u r a fiind
c l e p t i m e a a c e l e a p e n t r u s t p n u l su. C h r i s t o s . I a r p e n t r u
s m i n t e l e l e i i s p i t e l e , c e le p t i m e a u frai lui, h r i s t i a n i , i m a a l e s
c n d a c e a e r a i i s r a c i i a r u n c a i , p e n t r u a c e l e a , d i c s e r n e a
fericitul eii suflet i din- i n i m s e m h n e a . - I a r p r o r o c u l D a v i d
ne d s nelegem c dicerea m aprind ce o dice aicea P a
vel, e s t e n l o c d e m s m i n t e s c , c p r e c u m m a s u s a d i s A p o s t o l u l C i n e e s t e n e p u t i n c i o s i e u s n u fiu n e p u t i n c i o s ?
a a i a i c e a d i c e , c d e i s e s m i n t e t e c i n e - v a i eii m a r t
c m e s m i n t e s c i m e silesc s v i n d e c p a t i m a a c e l u i a i s m i n tja, c a c u m a r fi s m i n t e l a m e a . U n d e n s d n o u D a v i d
s n e l e g e m a c e s t a ? In P s a l m u l I X u n d e d i c e c n d s e m n
drete necinstitorul d e Dumnedeii, se aprinde sracul (Psalm.
1%, 2 2 ) a d e c s e s m i n t e t e s r a c u l v d e n d i s o c o t i n d c p
c t o i i i n e c i n s t i t o r i d e D u m n e d e u i n e v r e d n i c i i s n t b o g a i
i d r e g t o r i i s m n d r e s c ,
:

! ') De acesta i Teologul Grigorie scria n desvinovitorul seu cuvnt:


aucjim ce c}ice nsui Pavel pentru Pavel, las d e - a cice ostenelele,.
privegherile, temerile, rele ptimiri cele n fome i n sete, cele n frig,
cele ntru, goltate, pre vrmuitori ce din afar, pre mprotivitori cel
din lunfru, las gonele, adunrile, temniele, legturile, pri, judeurile,
btile cele cu toege de tote d/rtele, ncungurarea, primejdiile cele de pre
pment i cele de pre mare, adncul, stricarea corbiei, primejdiile de
riur, primejdiile de tlhari,. primejdiile de. neamul seu, primejdiile ntru
mincuno-apostoli, viaa cea din lucrul manilor sale, propoveduirea. E vanghelie cea fr plat, c privelite era i anghelilor i omenilor, ntre
Dumnedeu i ntre omeni stnd, pentru acetia adec nevoindu-se, ar
lui Dumne4eu proaducend norod i apropiat norod ales, afar de cele
de. aceste, c cine ar fi vrednic a povesti epistaia lu cea de tote cailele,
adec purtarea de grij a lu cea pentru fiete-carele? ngrijirea lu cea pentru
tote bisericile, comptimirea i Iubirea de frai cea ctre toi? De se p o
ticnea cine-va, Pavel se bolnvea; altul se smintea i Pavel era ar4endu-se". Insemnez, c din aceste cuvinte ale Teologului a a d u n a t sf. An
drei acele doue tropare ale litie ia praznicul Sfinilor Apostoli Petru i
Pavel.
.
-

151 -

3 0 . De se cuvine a me luda de neputinele mele,-rne.


vou luda.
N e p u t i n a i c e a n u m e t e c e r e s c u l c l t o r P a v e l g o n e l e i c e l e l - a l t e m p r e j u r r i i i s p i t e l e c e u r m a u , ; c c c n d c i n e - v a e s t e
flmnd
i s e b a t e i s e s t r i c c o r a b i a c u d n s u l i s e i z g o
n e t e i p t i m e t e t o t e c e l e - l - a l t e r e l e , a t u n c e a s e a r a t i o m e n 6 s c n e p u t i n , Iar m i n u n i a i c e a , nici c a c u m p o m e n e t e
P a v e l p e n t r u - c a c e l e a e r a i i v e d e r a t d a r i p u t e r e a lui D u m
n e d e u . a r g r e u t i l e a c e s t e a c e le p o m e n e t e p e l n g a c e e a
c a r a t i p r e a j u t o r u l i - p u t e r e a lu D u m n e d e u , a r a t n c
i m r i m e a d e suflet a c e l u i a c e l e r a b d .
"

3 1 . Dumnedeu i Printele Domnului nostru Iisus Chri


stos tie (cel ce este binecuvntat n veci) c nu mint.
I n t r u nic u n a d i n c t e a p r o d i s fericitul P a v e l , n u face nici
O m r t u r i e , nici p r e D u m n e d e u a d u c e la m i j l o c s p r e a d e v e r i
r e a c u v i n t e l o r s a l e , i n u m a i a i c e a o face a c s t a i a d e v e r z
i n c r e d i n z a c e l e a c e a r e s s p u e , m a r t u r a d u c n d p r e D u m
n e d e u , p d t e n s o face a c e s t a , p e n t r u - c a c e e a c e v a s s p u e
c a p t i m i t e r a m a i v e c h e i m a i n e t i u t C o r i n t e n i l o r , fiind
c cele-l-alte c e le-a s p u s c le p t i m e a , a d e c ngrijirea bi
s e r i c i l o r i r i d i c a r e a n o r o d e l o r a s u p r - I i c e l e - l - a l t e , e r a i i c u
n o s c u t e i a r t a t e C o r i n t e n i l o r ) .
1

3 2 . In Damasc mal marele neamului Areta mpratu


lui "strejula cetatea Damaschinenilor vrnd a m prinde.
Ved, o cetitorlule, ct d e m a r e era vrmia ce o cerca
p r e a v i t e z u l P a v e l , c c i p e n t r u e l s i n g u r p z e a din t d t e p r
ile c e t a t e a t o t a D a m a s c u l u i cu c e t e o s t e n e t i , a d e c c e e a
ce a c u m se dice t u r c e t e Sami, m a i marele cete a c e s t e e a
i s t p n i t o r u l i c u a d e v r a t n u s ' a r fi p u s a a , nic s ' a r fi
p o r n i t c u a t t a t u r b a r e i sil i p r o p i r e m a i m a r e l e n e a m u
lui i s t p n i t o r u l D a m a s c u l u i , d a c i r v n a c e a p e n t r u C h r i
s t o s a Ini P a v e l , n u a r fi a p r i n s t d t e p r i l e a c e l e a i' n u a r
fi n t o r s la c r e d i n a lui C h r i s t o s m u l t m u l i m e d e n o r o d .
I a r A r e t a m p r a t u l e r a s o c r u lui I r o d al p a t r u l e a s t p n i t o r u l ,
celu c e a o m o r t p r e M e r g t o r u l - n a i n t e .

3 3 . i pre ferestr n coni m'am slobodit preste zid


i am scpat din manile lui.
A s c p a t P a v e l i a z b u r a t d i n m a n i l e s t p n i t o r u l u D a m a s
c u l u i p z i n d i l e g e a s t p n u l u i C h r i s t o s i n s u i p i l d a l u i ; c c

') Pentru ce Apostolul, ndat ce a pomenit aicea numele lu Dum-"


neceti i Printelui a fcut slav-cuvntare tjicend:/ Cel ce este binecu
vntat n veci, vecj suptnsemnarea cj'cere: Iar lui Dumnedeii i Prin
telui nostru slav n vecurile vecurilor amin (Filips. IV; 20).
' 152

D o m r u l n u n u m a i a p o r u n c i t u c e n i c i l o r se d i c e n d : C n d v e
v o r g o n i d i n c e t a t e a a c e s t a fugii n c e a - l - a l t ( M a t . X , 2 3 ) ;
ci i c n d a a u d i t c a n c h i s n t e m n i I r o d p r e I o a n , a d a t
l o c i s ' a d u s n p r i l e G a l i l e e : C a u d i n d , d i c e , Iisus, c I o a n
s'a d a t , s ' a d u s j n G a l i l e e a (Mat. I V , 1 2 ) . C u u n c h i p c a a c e s t a
P a v e l b i n e f c n d e l , a fugit d i n m a n i l e s t p n i t o r u l ui D a
m a s c u l u i , fiind-c n u s e c u v i n e d e ~ s i n e - n e a n e a r u n c a n i s p i t e ) .
C c a c o l o u n d e i s p i t e l e i r e l e l e c e a v e m s l e p t i m i m s n t
n e s c p a t e i n u p u t e m a fugi d e e l e , a t u n c e a e s t e t r e b u i n
d e s i n g u r D u m n e d e u a n e s c p a d e e l e i d e l a s i n g u r el s e
c u v i n e s c e r e m i s a t e p t m i z b v i r e a ; iar c n d i s p i t a e s i e
m e s u r a t i n u e s t e a t t a d e n e s c p a t , a t u n c e a i n o d e n i - n e
s e c u v i n e a afla m e t e u g u r i i m e h a n i c e p e n t r u c a s s c p m ;
n s i a t u n c e a la s i n g u r D u m n e d e u s d m t o t u l , p r e c u m a
f c u t i P a v e l , c a aflat m e t e u g d e a s c p a , c s'a p o g o r t c u
c o n i p r e s t e zidul D a m a s c u l u i i a a a s c p a t d e p r i m e j d i i ) ;
c c i m c a r c i n s u i d o r e a a fi c u C h r i s t o s n c e l e c e r e t i ,
ci d o r e a ' n c ir d e m n t u i r e a o m e n i l o r i s e p z e a p r e sine
c a s p r o p o v e d u a s c la n e a m u r i i s n t d r c m u l t e s u f l e t e la
1

) )ice ns i Teolog. Grigorie; lege de mrturie este o nici de voe


a veni ctre nevoin pentru cruarea gonitorilor i acelor ma neputin
cioi, nic afndu-ne n nevoin s ne ferim, c cea dintu este lucru
de obrznicie, ar acesta al doilea este de nebrbie (Asupra nmormntre Mar. Vasilie). Vecj i canonul XIII al sfntulu mucenic Petru al
Alexandriei, pre larg vorovind despre acesta. Iar.n canonul X ai seu ma
cu deosebire cjice despre Apost. Pavel a a : C i cela ce a suferit multe
gone i multe nevoine de lupte' a artat, fericitul .Apostol Pavel cjic, cu... noscend c ma bine este a se topi i a fi mpreun cu Christos, adauge
cjicerd: Iar a ma remnea n trup ma de nevoe este pentru vo (Filip. I).
C pndind n u folosul seu ci pre cel al multora, ca s se mntuesc
ma de nevoe socotea dect-odihna sa, a remnea lng fra i purta
grij de e. Ijice ns i dumnecjeescul Chrisostom: Trebue tiind aces
tea, s.jizim msurile i nic de sine-ne a ne da cnd-va spre morte,
mcar nenumrate greuti de am avea, nic trai fiind pentru cele ce se
socotesc ale lu Dumnecjeu, a ne lepda i a ne lenevi, i cuteznd.s
ne sprintenim (adec s n e gtim spre mrturisire), protimisind viaa cea
viitore mai mult dect pre acesta (Vor. LXXXV la Evang. lu Ioan).
) Despre acesta cice "Marele Macarie c i Apostoli nu li se erta s
fac cte minuni voeaii, ei numai cte erau de folos le cerea iconomia
lu Dumnecjeu"; asemenea i Pavel cnd se pndea de mai marele neamu
lui de ar fi voit Darul cel ce era mpreun eu el, ar fi fcut pre ma marele neamului i zidul a se-rumpe, om carele avea pre Mngitorul (a dec pre Duhul Sfnt)., ci prin coni s slobode Apostolul i u n d e era
dumnecjeesca putere ceea ce era mpreun cu dnsul? Acestea se fceau
iconornicete; a face e semne i minuni la ore-care lucruri i la unele
a fi e neputincioi spre a deslui ntru dni credina necredincioilor
i a celor credincioi i a se ispiti i a se arta stpnirea de sine (Vor,
XXVI, Cap. 6).
s

153

C h r i s t o s i ; p r e l n g a c e s t e a a fcut c h i p i a s c p a t , c c i n c
n u e r a v r e m e a s m r t u r i s e s c i s moY p e n t r u C h r i s t o s , fi
i n d - c a c e s t a i s'a n t m p l a t la n c e p u t u l n t o r c e r e l s a l e c t r e
C h r i s t o s , p r e c u m m r t u r i s e s c F a p t e l e d : c e n d a a : i n d a t ( d u p r e
n t o r c e r e a s a a d e c ) n s i n a g o g u r i In a d u o r i p r o p o v e d u a p r e
C h r i s t o s . S a v l u n s m a i m u l t s e n t r e a i t u l b u r a p r e I u d e i i
ce c e l o c u i a u n D a m a s c , a d e v e r i n d c a c e s t a e s t e C h r i s t o s . Iar
d u p r e - c e s'a plinit n d e s t u l e dile, s'u s f t u i t I u d e i i s-l orildfe
i s'a f c u t c u n o s c u t v r j m i a lor iul S a v l u , ci p z e a u p o r i l e
cetate?. d ' U . i n o p t e a c a s - l . p m d r e p r e el. I n s u c e n i c i i u n d u l ndp'cea, l ' a u s l o b o d i t p r e el p r e s t e z i d , p o g o r n d u - 1 n t r u
o c o n i ( F a p t . I X , 22).'
-')
..'

C A P . XII.
i

i. Ins a me luda nu-mi este de folos; c vou veni


ntru vedeniile i descoperirile Domnului.
F i i n d - c fericitul P a v e l la a l t c h i p d e l a u d s e m u t , la ce
d e s c o p e r i t o r , c a r e l e n u a r e a t t a p l a t i' a c e s t a l f c e a p r e
el slvit i s t r l u c i t n a i n t e a m u l t o r a t n u ia ce c e c e r c e t a u c u
d e a m r u n t u l ; p e n t r u a c e s t a d i c e , c h u - m e s t e d e folos a m
l u d a m a m u l t n t r u i s p i t e i r e l e l e c e i s p i t e s c p e n t r u C h r i s t o s ,
c a c e s t e a snt c u a d e v r a t l a u d e l e c e l e m a r i . N u - m e s t e d e
folos n s a m l u d a n t r u a c e s t e a , u n a a d e c c a s n u c a d
n m n d r i e , ar a l t a p e n t r u - c a m i a l t e l&ide
spun, cele ale
d e s c o p e r i r i l o r , c a r e i a c e s t e a n u - m e s t e d e folos a le s p u n e
p e n t r u m n d r i e , s n t silit n s s le s p u n . ' D a r d e n u vei s p u n e
a l t o r a d e s c o p e r i r i l e a c e s t e a , o fericite P a v e l e , n u le tii s i n g u r ?
i t i i n d u - l e , n u t e m n d r e t i ? A a , _ i d i c e , ' a a ; ci n s n u n e
m n d r i m a t t a o m e n i i , c n d s i n g u r i no n e sinj f a p t e l e c e l e b u n e ,
i d a r u r i l e n o s t r e c n d n e m n d r i m , c n d ' e s p u n e m a c e s t e a i
le a r t m la alii, p i c e n s P a v e l c l u d a d e s c o p e r i r i l o r l ad u c e la m n d r i e , n u d o r c n s u i a v e a s s e m n d r e s c , ci p e n
t r u c a p r e n o i s n e n v e e c a s- nu a r t c;j a l t o r a d a r u r i l e c e
le l u m d e l a D u m n e d e u , ci s le pzit n i n e - n e a s c u n s e i
t i n u i t e . i d u p r e alt c h i p n u e s t e d e folos- a s e l u d a P a v e l
n t r u d e s c o p e r i r i l e s a l e , p e n t r u pa s n u s o c o f e s c c i n e - v a , c
el s ' a f c u t m a p r e s u s d e c e e a c e s e v e d e a , a d e c m a l p r e s u s
d e o m , p r e c u m a c e s t a m a j o s a d i s - o . Iar m i n c u n o - a p o s t o l i
i f r a a v e a v r e u n d u m n e d e e s c d a r i d e s c o p e r i r e s f l e a u
c a i i ; Iar P a v e l c u . t d t e c a v e a a s p u n e a t t e a i a t t e a d e s
c o p e r i r i a l e D o m n u l u i , d e c a r e s'a n v r e d n i c i t , n s u n a sin
g u r o p o m e n e t e i o a r a t a i c e a , i a c e s t a i a r i o a r a t silit
fiind i fr a v o i . S tii n s , o c e t i t o r u l e , c d e s c o p e r i r e a
s

154

a r e o s e t n f e ^ e ^ e d e n i e ; cc d e s c o p e r i r e a a r e c e - v a m a l m u l t
d e c t v e d e n i a ; fiind-c v e d e n i a , d n u m a s v a d o r e - c a r e t a n e
a c e l a c e v e d e , a r d e s c o p e r i r e a , a r a t i 6 r e - c a r e m a a d n c .
d e c t cele c e s v e d ) .
1

2. tiu pre un orn ntru Christos mal nainte cu patruspre-dece ani.


N i c t o t e d e s c o p e r i r i l e c t e l e - a v e d u t fericitul P a v e l le a r a t
a i c e a , p r e c u m a m d i s (fiind-c s ' a r fi f c u t n s r c i n t o r i g r e u
.puvihiui^nuiSd..
rijmtj^.hicH^f^.-dt'e
le t a c e , ci a r a t n u m a p r e
u n a , p e n t r u c a s* iidVedies'c. c.'' sift' iiuS. a r a t i - a c e s t a . A
a d a u s n s P a v e l a d i c e n C h r i s t o s c a s n u d i c m i n c u n o a p o s t o l i c s ' r p i t d e d e m o n i c a S i m o n . p i c e n s i c , c u
p a t r u - s p r e - d e c e ani ma nainte a v e d u t descoperirea acesta, nu
f.ir c u v n t i fr p r i c i n , p e n t r u c a s t e n v e i t u c e t t o r i u l e
a) c a c e s t a c e a t c u t i a a s c u n s v e d e n i a a c e s t a p a t r u - s p r e d e c e a n i , n e g r e i t nic a c u m n u a r fi v o i t a o a r t a , d e n u a r
fi fost silit d e n e v o e , i b ) c d a c P a v e l c u p a t r u - s p r e - d e c e .
ani mal nainte s'a nvrednicit d e nite descoperiri ca a c e s t e a ,
c t d e r n a r e e r a a c u m i d e c t e d a r u r i s ' a f o s t n v r e d n i c i t , d u
p r e ce a suferit p e n t r u C h r i s t o s a t t e a i a t t e a p r i m e j d i i ? N u
d i c e n s n faa n t a a d e c c e u a m v d u t , ci n a t r e i a fa
t i u u n o m c a c u m a r fi fost a l t u l , c a r e l e a v e d u t d e s c o p e r i r e a
a c e s t a : n t u a d e c p e n t r u s m e r i t a c u g e t a r e p r e c u m i e v a n g h e
listul I o a n n a r e a fa a d i s d e s p r e s i n e : D e c a e i t c e l 1-alt u c e n i c , c a r e l e e r a c u n o s c u t a r h i e r e u l u i ( I o a n X V I I I , 1 6 ) ,
i. a r i c e l a c e a v e d u t a m r t u r i s i t i a d e v r a t e s t e m r
t u r i a lu ( I o a n X I X , 3 5 ) ; i a l t a n s , p e n t r u - c e s t e o b i c i n u i t
l a m u l i la ce d i n a f a r i l a .cel d i n l u n t r u , a p o v e t i i s
p r v i l e l o r n a t r e i a fa, c a c u m l e - a r fi f c u t alii.
1

Sau, n trup, nu tiu, saii afar de trup, nu tiu (Dumre4eu. tie), c s'a rpit unul ca acesta pn la al treilea
ceriu.
*). Aa vedem c Teologul Ioan multele minuni ce le vedea n Apo
calips (adec ntru descoperire) i netiind ce snt, i se descopereau acestea
de Arighelul, carele arta descoperirea; c a "cis mie Angholul: pentru
ce te-a mirat? Eu vou spune ie tana femee i a hare, ce o ine pre dnsa,
cei ce are epte capete i cele cjece corne" (Cap. XVII, 7). >ice ns i sf.
Macarie, c alta este vedenia i alta luminarea i descoperirea: Este sim
ire i.este vedenie i este luminare i cel ce are luminare este ma mare
dect cel ce are simirea, c i s'a luminat mintea lu, cc c a luat orecare parte ma mare dect cela ce are simire, fiind-c a vecut ntru dnsa
ore-care ncredinare de vedeni, ns alta este apocalipsis (adec desco
perirea),: c lucruri mar i tane ale lu Dumnezeu se descoper sufletului"
(Vor. VII, rspuns 5). Despre Apocalips vedj la tlcuirea (|icere: De
vou gri voue ntru descoperire (I Cor. XIV,6).
-

155 -

V e d i s m e r i t a c u g e t a r e a c e r e s c u l u i cltor, Pavel, c u m m r
t u r i s e t e c n u t i e , saii d e e r a n t r u o s a u f r d e t r u p , c n d
s'a r p i t ) .
1

') Nu n u m a pentru smerita cugetare mrturisea Pavel aicea, c nu


tia cnd s'a rpit de era cu trup saii afar de trup, ci cu adevrul nu
tia; i char de ar fi voit s spue, nu tia ce se spue; cc precum T e
ologul acela i strvecetorul dumne4eescul Grigorie al Tesaloniculu scrie
ntru u n a din surprile cele asupra lu Achindin, carele prin ispit tia
tana dragostei ctre Dumnecjeu, cei ma pre sus de cunotin i ma
pre sus de fire, i carele nu numai s'a nvat din cele cercate, oi i
ptimind, i ispitindu-se. precum <ice nsui el scrie^icend- dumnezeiasca
rpire aa se face ctre ce vrednici de tana acesta: ce ce ptimesc
acesta, 4 > n vremea cnd au s se rpesc, se nvrednicesc de o
dumne4easc i negrit strlucire ma ntu, care se socotete de e,
c vine de s u s i acesta negrit strlucire, ndat prin mintea acestora
rpind'o i din tote estimile cele simite i gndite i pre nsui ridicndu-1 ma pre s u s de dnsul l face pre el cu totului tot al ei (adec al dumneceete strluciri); n ct cela ce ptimete acesta fericit
schimbare i luminare ma pre sus de nelegere din tote fiind ei, acum
nc i din sine, nu tie de este ntru acea vreme cu trup saii fr de
t r u p ; c ptimind atuncea mintea de ctre cea ma mare (adec de dum^
necjeasca strlucire) i ma pre s u s i ma b u n i ma pre s u s de fire,'
n u pote a lucra cele al|e fire sale, adec, nu pote a nelege ce-va din
cele ce snt, nic nsui pre sine aflndu-se atuncea subt negrita i-,
nere aceea dumnezeiasc; c de ar nelege ce-va din cele ce snt, safi
starea sa, numa este ntru Dumnecjeu, nic s'a rpit ctre acea u n a j
a s c u n s ma pre s u s de minte; ar dup ce se las iconomicete de
luminarea aceea negrit i se ntorce ntru sine, atuncea cunote c.
ntru acea vreme era afar de sine i c ptimea 6re-ce strein i mat;
p r e s u s de firea sa i cum c cu adeverat nu tia, sau de era n trup?
s a u afar de trup. nsemnez c acestea le-am scris dupre singur n4J
elegerea cuvintelor sfntulu de care m aduceam aminte i nu din c u
vnt n cuvnt; cc nu aveam fa cartea dumnecjeesculu printe i a-|
-cesta nc ma nsemnez-o c mintea rpindu-se de dumne4eescu. a^tr|
mcar c se face ma pre sus de firea sa, ns nu se tulbur nici "'parii
timete vre o schimbare spre ma reu, ce fel ptimesc mincuno-proroci;
i vrjitorii ce ce se mprelestesc de demoni; ci remind curat i ne*
tulburat ptimete schimbare ntru ma bun i ma pre s u s de fire"
flndu-se ntru uimire i n mirare. i ve4 suptnsemnrile 4icere tii
cc cnd erai p g n i " (I Cor. XII, 2). Despre rpirea acesta scrie acesta printe Grigorie ctre monahia Xehia aceste vrednice de laud
4icend: Diua ns strlucind i lucefrul cel d e l u m i n purttor rs
rind n inimile nostre, dupre vrfelnicul cel ntre Apostoli, vine dupre
prorocescul cuvntul acela, adevratul om la adevrata lucrarea sa i cu.
lumina ntrebuinnd calea se duce s a u se ridica pre muni veciniei i
ctre lucrurile cele ma pre s u s de lume, ce snt ntru lumina aceea (o
minune!), se face v4tdr nedesnsoindu-se sau desnsoindu-se (desprindu-se) de materia cu care din nceput era; mpreunat, precum tie
calea (care acesta este cu Zicerea cea apostolieesc sau n trup sau
afar de trup, nu tiu, Dumne4eu tie") c n u se las aripilor celor fanazicet ale mine, sau pre tote le ncunjur mintea ca b orb, nic
ice

im

I a r al. t r e i l e a c e r i u , a a p o i a-1 n e l e g e : a) c e r i u n u m e t e
la m u l t e p r i Sfnta S c r i p t u r p r e * a e r : i v e i s t p n i p r e s t e
p a s e r i l e c e r i u l u i , a d e c a l e a e r u l u i s a u a l e v z d u h u l u i ( F a c . I, 1 8 ) .
i p a s e r i l e c e r i u l u i ( P s a l m . VIII, 8 ) . i : D e a i e D o m n u l d i n
de cele simite ce nu-s de fa apucndu-se, nic de priceperea cea amhunit i. neajuns a nelegerilor cea prea nalt; ci ntru adevr se
sue>cu puterea Duhului Cea negrit i c u , duhovnicesc i dumne<JeeSc aprare aude graiuri negrite i vede cele nevecjute i de aicea
se face i este cu totul al minune i. de s'ar duce de acolo. i nsemnez c dupre sfntul acesta i dupre.to prinii ce detepi (achimii), dc
nu s'ar nvrednici cine-va de luminarea cea n inim (care se numete
i nipostatnic, pentru-c rmne n suflet dupre deprindere i nu ca
din nelegere fcendu-se i desfcemdu-se), de nu se va lumina 4 '
inima ma ntu, ca s se rpesc ctre Dumne4eu, nu pote mintea;
c do luminarea aceea ce se nmulete n inim i se revars precum
4ice losif Calotheti, mintea poveuindu-se, se urc sau se ridic spre
dumne4eet descoperiri ale putere lu Dumne4eu i ale nelepciune!
i ale buntate! lu. i se rpete ctre nsuirile cele pururea vecuitore
i fireti ale lu Dumne4"eu, cele ma.nainte de facerea zidire i nplinirile celor ce vor s se fac le vede i alte tainice i negrite tane le
privete, cte ar voi a le descoperi Duhuf Sfnt mine, msurat dupre cu
renia e (ve4 i la filocalia la Calistrii fugarul dela cap. LII pn la
LXIX). A cjis i Simeon Metafrastul tlcuind cuvintele Marelui Macarie:
i lumina, ceea ce a strlucit, <ice, mprejurul fericitului Pavel pre cale
prin carea spune s'a suit i n al treilea ceriu i s'a fcut aucjitor de
taine negrite, c nu a. fost ore-care luminare de nelegeri i de cu
notine, ci strelucir^Bk\ suflet a putere Duhului celu bun dupre ipostas, pre a cruia c o v W j ^ a strlucire! ochi! ce trupeti, nu putend a
o privi, s'a orbit, prin care to cunotina se descopere i Dumne4eu
cu adevrat se cunote de sufletul cel. vrednic i Iubit lu (Cap. CXXX1X).
Dec! dumne4eesca Iubire, ceea ce se numete mspmnttore, ce este
n inim, nspmntez i uimete pre cel cuprins de Iubire, numai pre
puterile sufletului, nu l scote ns i din simiri dupre Sinaitul Grigorie"
(cap. LVIII i LIX).
Iar rpirea dup care se face iubirea ceea ce se numete nspmentare (cap. LIX, 118) i din nsi simirea scote pre mintea cea pur
tat de Dumne4eu i singur rsuflarea rmne n om. -Drept'aceea cel
rpit las atuncea trupul su resuflndu-se i viu nesimit ns. Pentru
acesta a cjis dumne4eescul Nil, c este, o ntia povuitore rugciune a
celor desvri ore-care rpire mihe i ntreg eire din simiri. Pen*tru acesta i Mar. Atanasie (cuv. IV. mprotiv Arienilor) 4ice: tiu c
s'a rpit Pavel ar cum s'a rpit nu tiu". i' dumne4eescul Maxim 4ice
c: cnd i nsu chipul, dupre care Dumne4eu vrend ntrebuinez, r
mne tot-de-una tuturor nespus.
Iar Teologul Grigorie 4ice aa: Lu Pavel ns de -a fost eirea din
simire cele ce avea ceriul al treilea i cltoria p n la acela, sau su
irea sau nlarea pote ina mult pentru Dumne4eu le-am cunote de
vreme ce acesta era taina rpire!" (cuv. II pentru Teolog.). Insemnez
ns c tana acesta la forte piiin sfini prini, s'a dat i abia din neam
n neam, cu darul lui Christos, precum 4ice sf. Isaac (n cuv. XXXII, foea 200).
Peritru acesta i sf. Grigorie a l Tesat. o a numit acesta n viaa atonic

roua ceriului ( F a c . X X V I I , 2 8 ) . t a r b) c e r i u n u m e t e p r e t r i e ,
c d i c e Mosi, c a n u m i t D u m n e d e u t r i a c e r i u ( F a c . I, 8). i c)
c e r i u n u m e t e p r e n t i n s u l ceriu, c a r e l e s'a fcut la n c e p u t u l
l u m e m p r e u n c u p m n t u l i c u c e l e - l - a l t e s t i h i i : C ntru
n c e p u t , d i c e , D u m n e d e i i a fcut: ceriul i p m n t u l ( F a c . I, l p ) .

3. i tiu pre un om ca
sau afar de trup, nu tiu,
4. C s'a rpit n rau, i
nu este slobod omului a le

acesta (sau n trup, nu tiu;


Dumnedeu tie) ),
a audit graiuri negrite, care
gri.
2

tuluTT'etru: Cu.anevoe de' greit, cagarea i cu ane'voe de grit i cu


afevoe de dobndit". Cnd ns se nvrednicete cine-va de rpirea tainei
cesteea? Sf. Isaac rspunde c n vremea- rugciune!" (cuv. XXXII, foea
206). De aceea a cjis pre lng acesta_i dumnecjeescul Grigorie Rug
ciunea este curia mine, carea se curm de singur lumina Sfintei
Treimi cu nspmentare". i sf. Nil cjice; aecjare a rugciune! este de
prinderea neptima cu iubire prea nemrginit, rpind pre mintea cea
ubitore de nelepciune la nlime gndij* (cap. LUI despre rugciune).
) nsemnez, c dupre Coresie unul esf.e ceriul dupre totul, ar unele
ceruri snt pri ale ceriului tot, pentru acesta i Platon ceriul l a s e j
mena cu un dobitoc, carele este unul tot are ns mdulr multe.
*) De mhnire lucrul mi s'a pru* s nu adaug aicea nalta tcuire, qj
.0 face purttorul de DumneZeu Maxim, cel ce port nume de prea mare
la Zicerea cea de ma sus a Teologului Grigorie, adec la acesta de ^
fost lu Pavel rpire" i cum tlcuete maintirea lu Pavel saii suirea sa
nlarea"... Dec Zice aa cum dar i scite din om DumneZeirea pre ca
ce s ndumneZeete de se cuprinde acesta ntru hotarele fire"? Nu pd!
s o neleg pentru acesta nainte mergtor pre acesta adec pre Teolo
gul Grigorie l socotesc, c se Z'ce pre ceea ce fcut pre f. Aposto.
afar din flresca nevoe, din fapta b u n dupre deprinsa neptimire, dc
pre care nu voa a avea nic o atrnai-e de bun voe ctre fire; precinr
i nsu fcendu-se afar de firesca lucrare cea dupre simire. Iar m,
ales i.a9esta o prefcea ctre duhovnicesca deprindere. Iar suire nelege
pre lipsa tuturor celor simite, care numai lucra, saii s lucra la dhsu
dupre simire i covrirea cunoscetore' teori cei despre acestea ntri,
duhul dupre fire. Iar nlarea nelege pre ceea ce s'a fcut lu ntru Dum
neZeu, n urm singur i statornic, care. potrivit nvtorul (Grigorii
adec) o a Z ' nlare, fiind-c mai! mult a. ptimit Apostolul dect. ..a h i
crat artnd nlarea; c nlarea, patimi* este acelua ce s a la nl
ime, ar lucrare a celu ce-1 a; drept aceea din numirile cele fireti
atrntore Apostolul era Domn, att dupre fire, < i dupre atrnare a co
vrit chemarea ma pre sus de fire , d fapta bun i de omenesc!
.cunotin fcendu-se. Nic a trecui ma. mult cu nemrginire de durn
neZeescul nume de acesta dupre dar mprtindu-se de chemare. Nu
mele DumneZeu. fiind n loc de tot or care alt nume, ar fi i firesc
sheticesc adec atrntor, dupre nlime! fcendu-se i numindu-se. A
. cestea adec nalt le. vorovete i le teolcghisete cel cu adeverat purt
tor de DumneZeu i gritor de DuTnnecjSu Maxim, Iar eu acestea seri
' indu-le mi vine a me mira i a <Jide: Cum c; un Teolog i un tlcuio
ca acesta se cuvine a-l avea Teolog. Grigorie ca Teolog pre cele ale Teolo
gi teologhicete s le teologhisesc.
l

A i c e a , d i c e , c d i n al t r e i l e a c e r i u i a r i s V r p i t P a v e l n
rau. P e n t r u c e n s s ' a r p i t n c e r i u , u n d e e s t e C h r i s t o s ? P e n
tru ca nu s fie m a l j o s i t d e c t cei-l-all A p o s t o l i , c a r i i au p e
t r e c u t m p r e u n cu C h r i s t o s ; s'a r p i t n s i n r a u ,
fiind-c
n u m e l e loculu a c e s t u i a al ralului, e r a f o r t e l u d a t ; p e n t r u a c e s t a
i D o m n u l a f g d u i t t l h a r u l u i s i-1 d e a i a a u d i t P a v e l g r a
iuri n e g r i t e , c a r e n u e s t e e r t a t a le g r i a c e l a , c a r i c u g e t e z
o m e n e t i i t r u p e t i , i n u a u c u g e t a r e d u h o v n i c e s c . D i n a c e s t a
rts e s t e a r t a t c a p o c a l i p s i s c e e a c e s e d i c e a lui Pa,vel e s t e
c a l p i c i.minctuflo*^up;'f'ascr|s^,jp^'Otru-c P,avel p.u d i c e a i c e a
c c e l e c e a a u d i t , e r a n e g r i t e i n e p o v e s t i t e .
Iar a c e a s u p r a s c r i s a p o c J | ^ | , le p o v e s t e t e a c e l e a ) . D e c i
d u p r e s l o v a d e c altul e s t e 'certul i a l t u l e s t e r u l ; iar d u
p r e aligorie i a n a g o g h i e p o t e e s t e a c e l a s a u p o t e n u e s t e ac e l a , ci altul, d e v r e m e c e m u l t e s e d i c a n a g o g h i c e t e d e s p r e
acesta dicere de muli prini, noi ns vom spune aicea p u i n e
p r e c e l e m a l e s n e d e n e l e s . D e c i ntiul c e r n i , d u p r e Sfintul.
M a x i m , e s t e sfritul i n g r d i r e a m o r a l i c e t e l i l u c r t o r e t e l
.filosofii, cu c a r e n d r e p t e z c i n e - v a m o r a l u r i l e i d e p l i n e t e v i r
tuile aii faptele c e l e b u n e ; al d o i l e a c e r i u e s t e firesca t e o r i e
a e s t i m e l o r , cu c a r e a i n g r d e t e c i n e - v a g n d u l eii, n c t s
p o t e , i c u n o t i n a i c u v i n t e l e fire e s t i m e l o r i a l e c e l o r s i m
i t e i a c e l o r g n d i t e ; iar al t r e i l e a c e r i u , e s t e t e o l o g h i a , c u c a
r e a a j u n g e c i n e - v a prin d u m n e d e e s c u l D a r i p r i n r p i r e a m i n e ,
la r h e s u r a c e e a c e s e p o t e a n e l e g e r e ! t a i n e l o r lui D u m n e c j e u ,
celor m a l p r e s u s d e c u n o t i n ) .
Deci.-i P a v e l s ' a s u i t la t e o r i a l o c u r i l o r c e l o r m a p r e s u s
1

V) Dice ns i Coresie acestea: c Pavel a aucjit n vremea rpire!


rndurile angelilor i a neles acestea i le-a predanisit dumnecjeesculu
Dieqisie Ariopaghitul, precum cjice Dialogul (Vor. IV, la lezechiil). .Iar
aii (Jic a aucjit cuvintele "cele despre _prohotrre, i cele despre slo
bozenia Evangheliei i laudele cele negrite. Iar despre cele ce a vecjut
P a v e l a t u n c e a cjice Avgustin (Epist. CXII) c ar fi vecjut fiina lu Dum
necjeu; dar acesta este cu neputin la tot zidirea cea nscut, cc n
sui Pavel a cjis: Pre carele niminea din omeni l'a vecjut nici pote a-1
vedea (ctre Timot) i Dumnecjeu nc a cjis ctre Mosi: Niminea va
vedea faa mea i s fie viu. Ma bine este dar s cjicem c a vecjut str
lucirea i'slava lu Dumnecjeu, precum au vecjut i ce-l-al Apostoli n
muntele Taborulu; cc fiina lu DumnecJeJ este nemrginit i nu se
ppte mrgini, ar strlucirea lu Dumnecjevi se mrginete de mintea celui
ce s mprtete. Iar Teodorit cjice c Pavel n'-a cjis c nu e cu pu
tin omului a aucji i a le gri, c de nu ar fi fost cu putin omului
a, le aucji, cum el le-ar fi aucjit? Ci a le spune nu a cutezat. Iar unii
.ic, c graiurile ar fi lucruri.
,{:'*) Iar Pomerie cjice ca Pavel s'a rpit la al treilea ceriu, adec la cel
nfocat, unde se prepune a fi scaunul lui Dumnecjeu.
c

- im -

d e lume a l e Sfintei Treimi, r p i t fiind c u a d e v r a t la a c e i e a d e


c t r e n e g r i t a p u t e r e a Sfntulul D u h i t r e c n d p r e s t e t d t e s i m i t e l e zidiri i e s t i m i i p r e s t e n s e i c e t e l e a n g h e l i l o r i nic n
t r u p u l eii era n v r e m e a r p i r e ! a c e i e a , fiind-c n u l u c r a a t u n c e a simirile t r u p u l u i s u , n i c i i a r i e r a a f a r d e t r u p , fiind-c
ar fi n c e t a t i n s i n e l e g e r e a i l u c r a r e a m i n e i n u a r fi
l u c r a t nic cele-I-alte p u t e r i i l u c r r i a l e sufletului i d u p r e ur
m a r e n u i - a r fi c u n o s c u t s t a r e a s a , c e fel e s t e . C c i n l u c r u
rile c e l e d u m n e d e e t , r m n e n e l u c r t o r e o m e n e s c a n e l e g e r e ,
fiind-c s e r p e t e a t u n c e a m i n t e a o m u l u i d e D u m n e d e u i d e
a c e l a s e p o r t i s e l u c r e z , p r e c u m i u n d e i n c t e . t a i n e
a c e l a v o e t e . I n s a d e v r e m e c e i la l o c u r i l e a c e l e a m a l p r e s u s
d e l u m e ale Sfintei T r e i m i , s n t t r e p t e i s u i u r i m a i n a l t e i
m a j o s i t e , p e n t r u a c s t a P a v e l r p i n d u - s e n t u n t r u al t r e i l e a
cerlii s'a r p i t Iari n r a u ) i s'a s u i t l a privirile c e l e m a i ta1

') Unii ns cHc c Pavel s'a rpit n rau, fiind-c i s'a vestit cuvin
tele cele tainice i negrite despre rau, care l pn ast-c snt ascunse
despre no, adec carele este pomul viee cel n mijlocul ralului; ce a
fost pomul cunotinei; ce a fost heruvimii i sabia cea de vpae, care
(c?) pzia ua Edemului; ce a fost pomii din carii a rnduit Dumnecjeu
lu Adam s mnnce i cele-l-alte tote, care mcar dei dumnecjeeti
prini au voit a le tlcui, dar ns nu le-aii artat cu amruntul. Pen
tru acesta cetim la pricinile care le-aii adunat Ioan al Antiohie, care se
pzesc n manuscrisur cum c Sf. Ioan Vostrinos, carele avea stpnire
asupra duhurilor celor necurate, a certat ntru numele Domnului pre de
monii ce gonii de dnsul i a spus lui silii fiind e de duminecjeesca
putere despre pomul viee i despre cel al cunotinei binelui i rului
i altele multe pentru rau, care scrie istoria c nu a fost de folos a le
arta .sfntulul n scrisorel i pote acesta, ce se c } ' aicea despre Pavel
c a s ' a rpit n rau i a aUrJit graiuri negrite, care nu este slobod omu
lui a le gri, pote cjic, d J
n
slobod" acesta se nelegi c nu
era ertat omului a le gri, pentru-c nu era de folos celor ce le-ar fi au
cjit. Iar paradis este ducerea persienesc i vrea s cjic grdin plin de
saduri de pom de multe feluri dupre lexiconul numit onomasticon (adec numit nominativ) al lu Polideviu i dupre Xenofonte. Iar Evreete
se numete Partes dela .cjicerea para, care nsemnez au rodit i dela
antar care nsemnez mersina dupre Coresie.
Care alta ins a fost pricina de a spune Pavel c a fost silit a d/i
c s'a rpit, o cjice Sf. Isaac: Fiind-c ore-cari omeni stricai de de
moni ntru fantazie au vrut s strice nvtura fericiilor Apostoli, a fos;
silit dumnedeescul Apostol s strice lauda ereticilor celora ce s ludat
ntru umbra lucrare! demonilor i a celor ce se arta lor, cnd poves
tete dumnecjeesca teorie a sa ntru smerenie i mult fric n faa aitu
artndu-o acesta: C am vecjut, tyce, u n om ntru^ Christos ma na
inte cu patru-spre-cjece-an sau afar de trup s'au n trup, nu tiu, c s'i
rpit, 4 , i nu c de bun voe s'a suit n gndirea acesta i ntru te
oria n al treilea ceriu, c a vecjut Teorii, a scris i c a au4it gratur
a spus; care snt ns cuvintele ai chipurile Teoriilor, nu a putut a 1<
ce

c e r e a

n u

e s t e

i c e

16p

n i c e i h d e s c o p e r i r i m a i a d n c i a l e D u m n e z e i r e ! celei m a i p r e
sus d e 'iin, c a r e t d t e snt n e c u n o s c u t e d e m i n t e i n e g r i t e
d e c u v n t i n u p o t e c i n e - v a a le priimi i a le n e l e g e d e n u
v a ei afar din o m e n e s c a i firesca p r o s t i m e i s m e r e n i e i a
s sui la c e a m a i p r e s u s d e fire c u p u t e r e a c e a n e g r i t a
Sfntulu D u h .

5. Pentru unul ca acesta me vou luda.


V e d i n e m n d r i a lui P a v e l i c u g e t a r e a c e a s m e r i t c u m
p o v e s t e t e d e s c o p e r i r e a c a c u m o a r fi v d u t alt c i n e - v a , p r e
cum am ma dis; c p e n t r u unul ca acesta, dice, m vou luda.
i d a c a l t o m s'a r p i t i a v e d u t d e s c o p e r i r e a a c e s t a , n s u i
o fericite P a v e l e , c e t e l a u d i ? D e u n d e a r t a t e s t e c p e n t r u
sine le d i c e a c e s t e a i p e n t r u a c e s t a s e l a u d .

Iar pentru sine-m nu me vou luda.


A d e c fr a fi n e v o e , ' eu n u v o e s c a m l u d a a a p r o s t
i c u m s'ar n t m p l a p e n t r u s i n e - m , ci a d i c e c a m vcjut o
d e s c o p e r i r e ca a c e s t a ; s a u o d i c e a c e s t a p e n t r u c a s . a c o p e r e ,
n c t s e p o t e c u v n t u l i s s e a s c u n d p r e s i n e ) .
1

Fr numa ntru neputinele mele.


A d e c p e n t r u -.sine-m-nu ..am s m l a u d afar d e
n e c a z u r i l e i g o n e l e i i s p i t e l e c e le p t i m e s c .

singure

6. C de voiu voi a. me luda, nu vou fi fr de minte,


c adevrul voiu dice. \
P e n t r u ce Pavel mai ntu a dis, c a se luda cine-va e s t e
n e n e l e p i e i n e c u n o t i n , a r a c u m d i c e c d e m v o i u l u d a
n u voiu fi fr d e m i n t e ? " ~ R s p u n d e m : cT a c u m d i c e c n u
vbu fi fr d e m i n t e nu d u p r e l a u d , ci d u p r e a m i n i , cc d i c e
scrie, c mintea n vremea cnd era ntru Duhul descoperire! le-a vecjut
acestea n locul lor, nu a priimit ncpere .de a te gri pre ele n locul ce
nu era nsuit al l o f r i nic a voit a le gri, ca ar" fi putut; cc nu
le-a vecjut pre ele ntru prile simire fiind, pomenete dar numa c
le-a vecut cum ns descoperit, a le povesti nu cunote (Epist. a 4, foea 578).
*) Pote cjice ns c, pentris darul cel de acest-fel adec pentru dumneceesca vedenie cea de acestl-fel i descoperire, me vou luda ntru
Domnul i nu pentru sine-m, c pentru aceea me laud c totul a fost
ah nsui Darului i al putere lu DumneZeu celu ce nvrednicete pre
om de nite vedenii ca acestea ma pre sus de fire, ar pentru sine-m
nimic am de a me luda c a fi-lucrat la acesta, .cc descoperirea i
rpirea acesta, nic ca cum a fost isprav i fapt bun a mea, cci cum
omul cel firesc ar putea de sine a se face ma pre s u s de fire i a se
nvrednici de nite tane ca acestea fr de puterea Sfntulu Duh cea
ma pre sus de fire? Pentru sine-m dar nu am alta a me luda fr nu
mai de ispitele cele ce cerc la care se vede i ajutorul lu DumneZeu,
se vede ns i rbdarea mea i la care i Dumnezeu are.parte clar i
eu am parte.
Tom. II.

161

11.

d u p r e urmare, c va dice adevrul; d r e p t a c e e a nind-c aceste


l a u d e c e le d i c e s n t a d e v e r a t e ^ _ p e n t r u a c e s t a n u m vou s o
c o t i n e b u n i fr c u n o t i n .

Cru ns ca nu cum-va 6re-clne. s socotdsc de mine


ma pre sus de ceea ce me vede, sau, aude ce-va dela mine.
A c e s t a e s t e a r t a t a i t o t a l n i c a p r i c i n p e n t r u c a r e P a v e l n u
v o e a a s e l u d a i a- a r t a d a r u r i l e c e l e d e l a D u m n e d e u : i
d e s c o p e r i r i l e i r p i r i l e d e c a r e s'a fost n v r e d n i c i t , a d e c p e n i r u ' c s n u d fac p m e n i p r e el O u t r i n e d e u i s-l s o c o t e s c
c a e i C ^ m firea o m e n e s c , p e n t r u a o 4 t a i t o t - d e - u n a t c e a
l a u d e l e sale i d e e r a . s i l i t c t e o d a t a s p u n e p e n t r u sine
6 r e ce. nalt, i a r i a c o p e r e a i a s c u n d e a , p e n t r u c a s nu ia 6 m e n i cei ce-1 v e d e a u i l a u d e a i i , v r e o i d e e d e m a m a r e v r e d
n i c i e , i d e D u m n e d e u cuviinclos p e n t r u d n s u l , p e n t r u - c n u
a d ' c m c r u i m e p z e s c d e a m e l u d a i a s p u n e cele
n a l t e ca s n u d i c c i n e - v a l a u d e -de D u m n e d e u n c u v i i n a t e
p e n t r u m i n e , ci a d i s p e n t r u c a s nu s o c o t e s c c i n e - v a nici
d e c u m p e n t r u m i n e v r e u n c e mal m a r e d e c t v r e d n i c i a m e a ,
c c i d a c o m e n i i cel d i n L i c a o n i a l'-a t e o p i i s i t ( c r e d u t D u m n e
cjeu) p r e P a v e l s o c o t i n d u - 1 c e s t e E r m i i a u v r u t s- j e r t f e s c
t a u r c a u n u d u m n e c j e u , p e n t r u m i n u n e a c e a fcut d e a s c u l a t
p r e u n o l o g , p r e c u m s e v e d e la F a p t e i ( X I V , 1 3 ) ; c e n u a r fi
f c u t d a r o m e n i i p e n t r u el, d e ar fi a r t a t lor d e s c o p e r i r i l e d e
c a r e s'a v r e d n i c i t ?
s

7. i pentru covrirea descoperirilor ca s nu me nal


mi s'au dat mbolditor trupului anghelul lui Satana, ca s
me bat preste obraz, pentru ca s-nu me nal.
Unii aii s o c o t i t , c a n g h e l u l lui S a t a n a i m b o l d i t o r u l e r a d u
r e r e a d e c a p c e a r fi p t i m i n d P a v e l din l u c r a r e a d i a v o l u l u i ) .
D a r s n u fie a c e s t a n e l e g e r e ! C c i c u m s ' a r fi d a t t r u p u l
lu P a v e l diavolului d e v r e m e c e P a v e l m a v r t o s p o r u n c e a d i
a v o l u l u i i h o t a r p u n e a , c n d I-a d a t p r e cel c e c u r v e a c u
1

Iar Coresie cjice, c mbolditor al trupulu't, leronim (la Cap. IV, ctre
Galat.) i alii vor s fie fost neputina trupesc a lu Pavel i adec
durere de cap. Iar Nichita ntru un cuvnt a" Teologului Grigorie $ice
s fi fost podagra; i alii slbiciunea .stomacului i boia, unit cu Avgustin la tlc. Psalmilor i cu Mar. Vasilie ce elice: Am aflat ns i
alt pricin ce se ntmpl sfinilor de "rjole precum la Apost. Pavel ca
s nu s socotesc c trece preste hotarul omenete! firi i s nu gndesc cine-va de el c ntru firesca alctuire are ce-va mal mult, ntru
artarea fire omeneti se afla adese-or n bot (Hptr. pe larg 55). Iar
Fotie cjice c anghelul lu Satana, ar fi omul cel ce slujete protivncul u demon i diavolulu. Iar mbolditor &1 u-upuluHspitele i necazurile
ce le pricinuiau lu Pavel omenii cei pornit; de diavolul.
16g

ntatejia s a n C o r i n t , h o t i n d u - I c t s-i p e d e p s e s c , i h o t a
r e l e a c e l e a n u a c u t e z a t d i a v o l u l a le t r e c e ? C a r e d a r e s t e n
elegerea dicere? S a t a n a d u p r e limba evreesc se dice protivn i c u l ) . D e c i t o i c e i c e e r a u p r o t i v n i c p r o p o v e d u i r e l lui P a v e l
e r a u a n g h e l al lu S a t a n a , p r e c u m e r a i A l e x a n d r u a r m a r u l ,
E l i m a v r j i t o r u l , I m e n e u , F i l i t i ce-l-al carii l n e c j e a i i i
l fceau rii, fiind-c a c e t i a f c e a u l u c r r i l e lui ' S a t a n a . D e c i
elice P a v e l c u m c D u m n e d e i i n u a l s a t p r o p o v e d u i r e a s c r e s c
i :-si:/ s^f$$&'%i'- t n ^ f c ;
;-4eC|>rijbe}diI i fr d e i s p i t e .
'feSfifc* c # ? ! ' ? - $ t i ^ ca" a^hudii m n d r e s c eii, d j c e , p e n t r u m u l
t e l e d e s c o p e r i r i i d u m n e d e e t i l e r p i r i , d e c a r e m ' a m n v r e d
nicit. D a r p e n t r u c e n u a di > c i s ' a d a t lui a n g h e l a lu
S a t a n a n n u m r d e muli, ci a n g h e l u n a t i c ? P o t e c n f i e t e c a r e l o c s s e fi aflat c t e u n u l c a r e l e s fie s t t u t m p r o t i v a
p r o p o v e d u i r e ! lu P a v e l i u n u l s t n d m p r o t i v a n d e m n a i p r e
n o r o d ; s a u ( c a r e a c e s t a e s t e i m a l p o t r i v i t ) n s u i l u c r u l , a-,
d e c m p r o t i v i r e a i s t a r e a m p r o t i v a c e o fcea S a t a n a p r o
p o v e d u i r e l i n p d i r e a p r i m e j d i i l o r , a c e s t a s o fi n u m i t P a .vel a n g h e l a l . J u i S a t a n a . ! D a r n s u i a n g h e l u l lui S a t a n a i m
p r o t i v i r e a a s u p r a p r o p o v e d u i r e ! d e c i n e s'a d a t lui P a v e l ? D e
D u i r m e d e u s'a s l o b o d i t p r e c u m s i n g u r o d i c e : c g r a i u l a c e s t a
c e l d i c e a i c e a : mi s ' a d a t , s n e l e g i c s ' a e r t a t ; i n u s ' a
e r t a t s m b a t p r e s t e o b r a z i s m r n e s c o d a t , ci t o t d e - u n a ; p e n t r u a c e s t a n u a d i s c o d a t s m l o v e s c , ci c a
s m b a t m a i n d e l u n g . Uni n s ) a c e s t a : C a s n u m
n a l , o a neles c n s e m n e z c a s nu m s l v e s c d e m e n ;
ci n u o d i c e a c s t a P a v e l a i c e a m c a r d e i m a s u s o a \s
a c e s t a , ci p r e c u m e s t e , a a o d i c e , a d e c s n u m e s l v e s c
n d e r t d e v r e m e c e o m e r a i e l .
1

8. Pentru acsta de trei or a ml rugat pre Domnul ca


s se deprteze dela mine.
9 . i a dis mie: destul este ie Darul meii.
D e trei o r i , d i c e , a d e c d e m u l t e o r i , a m r u g a t p r e D o m n u l
): Pentru acesta 4 ' Sf. Scriptur: i a ridicat domnul Satana asu
pra lu Solomon pre Ader Idumeul i pre Ezrom fiul lu Eliadae" (A
trea Imper. XI, 14). i ar: i era Satana (adec mprotivitbr vr
ma, protivnic) lu Israil, n tote djlele lu Solomon" (tij 25). nc i n
sui Pavel aiurea desluete c era anghel a lu Satana, adec mprotivitOr, to acei ce stau mprotiva propoveduire! lu; c Zice: C u
mare mi s'a deschis mie i lucrtore i mprotivnic m snt mul" (I
Cor, XVI, 8). Aa ntru un glas tlcuesc Zicerea cea de ma s u s i dumneZeescul Chrisotom i Teodorit i Icumenie i Amvrosie.
) Fotie este acesta, carele i Zice, c acesta nelegere este ma bun
fiind-c sufletul .lu Pavel nu avea trebuin de zbal, adec de neca.zur i de ispite, pentru ca s nu se mndresc.
c e

163

p e n t r u ca s m s l o b o d e s c de mprotivirile p r o p o v e d u i r e ! meta
i n u a m fost a s c u l t a t . l a c s t a n s e s t e n s u i r e a s m e r i t e i
c u g e t r e lu P a v e l a m r t u r i s i c n u s u f e r e a v r m i i l e i n e
c a z u r i l e c e u r m a u la p r o p o v e d u i r e i p e n t r u a c e s t a r u g a p r e
D u m n e d e i i , s d s l o b o d e s c d e a c e s t e a . D e c i a dis, d i c e , C h r i
s t o s m i e : d e ajuns e s t e i e , o P a v l e , c a m d a t i e D a r u l a c e s t a
a t t d e m a r e , m o r i a s c u l a i feluri d e m i n u n i a face i n u
c e r e s s p o r s c i s c r s c i p r o p o v e d u i r e a t a fr p r i m e j d i i
i fr i s p i t e ; c d e p r i s o s e s t e i e i fr folos a c s t a ; iar c e e a
c e e r a . d e a j u n s s p r e a t e n t r i , o a l u a t .
C p u t e r e a m e a n t r u n e p u t i n s e f a c e d e s n v r i t ' ) . -<
C i p o l e t e d o r e i t e n t r i s t e z i , o P a v l e (i elice D o m n u l ) ,
n u c u m - v a m p r o t i v i r e a i i s p i t e l e c e u r m e z la p r o p o v e d u i r e
s e v o r s o c o t i c s e n a s c din n e p u t i n a m e a , a d e c c u m c e u
n u a m p u t e r e d e a-i r i d i c a din mijloc p r e a c e t i a , d a c p e n ) Iar Coresie dicerea acesta tlcuindu-o dice: Darul se face desvrit
ntru ispite i ntru rbdri. Fiind-c atuncea se arat brbia i ntreg
nelepciune ntru ostaul lu. Christos, precum s'a artat ntru Iosif i
n Sosana, i ma ales smerenia; cc dupre Teolog. Grigorie: Sufletul
slbind, aprope este de Dumnecjeu; i !a trebuin se ntorce ctre acel
ce pote a da, i a defima pre cel ntmpltor mbelugat de dar" (Cu
vnt ctre cetenii Nazianzulu). i ar cjice: De ntregi nelepi br
bai ns este lucru, care se pedepsesc cu ntmplrile, i ca aurul n
foc curindu-se, a cjice: bine este mie ~c m'a smerit ca s me nv ndreptile tale; ca una ce smerenia nate pre a cunote dreptile; i Pe
tru cnd ptimea chemnd mntuire cnd vrea s se afunde, ca ma mult
s se apropie de Dumnecjeu prin durere i s dobndesc pre Fcetoriul prin necaz" (tij). Cc dac dupre Aristotel, puterea iscusindu-se e
crete negreit, i ntreg nelepciune, i smerenia ntru ispite se crete.
Pentru acesta a cjis ore-care c puterea nostr este cunotina neputinei
i a smereniei nostre. Pentru acesta Ieronim a scris ctre Ctesifont, c de
plintatea viee acetia se face prin cunotina nedeplinte nostre prin
care ne apropiem de Dumnecjeu. A cjis ns i Sf. Maxim, c i cel ne
putincios prin neputina sa s arate mrime de suflet cu mulmirea cea
ctre DumneZeu; i de ar fi fier, adec pctos, lepd sgura prin-focul
bole; iar de ar fi aur, rmne curat i strlucit prin rbdare i prin br
bie i prin smerenie i ndejde; de vreme ce i Pavel pentru acesta
nu s'a artat mai njosit lect ntii Apostoli fiind-c nu s'a socotit-a
fi ce-va pentru multele neputine ce ptimea. Pentru acesta i sf. Dionisie Ariopag. despre puterea lu DumneZeu acestea teologhisete n
Cap. VIII cel despre dumneZeetile numiri: Dec Zicem c DumneZeu
este putere fiind-c tot puterea ntru sine o are, i ma pre sus avendu-o
i c a pricinuitorul a tot puterea i pentru-c este negrit i necunos
cut i neneles pentru puterea sa ceea ce le covrete pre tote; care
prin covrirea puternicului i pre neputina o mpurernicete i pre cele
ma de pre urm din cele deprtate de dnsa le ine i Ie ntrete, pre
c u m vedem i la puterile cele dupre simire c luminile cele ma pre sus
strelucitore ajung i pn la privirile cele tmpe, i cele mari din lume
ajung i la urechile celu ce nu prea cu nlesnire pot a priimi rsunrile.
x

-164

titu a c e s t a t e n t r i s t e z ! , d i c c u t e z , p e n t r u - c a t u n c e a m a m u l t
s e a r a t m a m a r e p u t e r e a m e a c n d t u A p o s t o l u l m e i i cel c e
eti g o n i t i d e i s p i t e c u p r i n s , b i r u e t p r e g o n a c i i p r e cel
c t e i s p i t e s c . V e d ns, o c e t i t o r u l e , c P a v e l a d i s c p e n
t r u a c e s t a p r i c i n s'a e r t a t s p t i m e s c i s p i t e i n e c a z u r i , ad e c p e n t r u c a s n u s e m n d r e s c . I a r D u m n e z e i i '-a d i s c
a l t a e s t e p r i c i n a lucrului a c e s t u i a , a d e c p e n t r u c a s s e a r a t e
c a t u n c e a d u m n e d e s c a sa p u t e r e s e a r a t d e s v r i t c n d A postoli se s e afla n t r u n e p u t i n , a d e c n g o n e i n p r i m e j d i i .

Mult mai cu dulcea dar m voi luda ntru nepu


tinele mele ca s locuiasc ntru mine puterea Iul Christos.
D e v r e m e c e a m a u d i t a c e s t e a , d i c e , c p u t e r e a Iui C h r i
s t o s n t r u n e p u t i n s e face d e s v r i t , a p o i i ei m a i m u l t m
VQU l u d a n t r u n e p u t i n e l e m e l e , c c , c u c t n e p u t i n e l e m e l e
snt m a m u l t e , c u a t t a i m a l m u l t mi p r i c i n u e s c p u t e r e a lu
C h r i s t o s . P e n t r u a c e s t a nu socotii, frailor, c m h n i n d u - m e
a m $is m a i s u s d e s p r e m b o l d i t o r ! i d e s p r e o m e n i i m p r o t i vitor p r o p o v e d u i r e m e l e , ci m a a l e s o a m d i s b u c u r n d u - m ,
p e n t r u - c c u mijlocirea lor t r a g la s i n e - m m a i m a r e p r e p u t e r e a
lu C h r i s t o s .
*

i o . Pentru aceea bine voesc ntru neputin, ntru ocri, n nevoi, n gbne,,, n strmtorrl pentru Christos.
D o r e a m , d i c e , c a u a o m i c a u n u l c e snt n e p u t i n c i o s c u
firea, s s c a p d e g r e u t i l e a c e s t e a i d e i s p i t e i cu s l o b o d e nje s s p o r e s c n t r u c r e t e r e a p r o p o v e d u i r e ! m e l e , ns d e v r e m e
ce am audit p r e Christos dicendu-mi cuvintele cele de mai sus,
p e n t r u a c e s t a d e a t u n c i n c o c e m l a u d i b i n e v o e s c , a d e c
m v e s e l e s c i mi p l a c e a fi n t r u n e p u t i n ' ) ; a p o c a s n u
s o c o t e s c c i n e - v a c d i c e n e p u t i n e a l e t r u p u l u i , a d e c friguri
sau dureri de cap, sau alte bdle, pentru acsta tlcuete, ce
snt. n e p u t i n e l e a c e s t e a , a d e c c s n t o c r i l e , h r a n e l e c e l e d e
n e v o e a viee, g d n e l e i c e l e - l - a l t e s t r i m t o r i r i n e c a z u r i , a c e s
t e a ns ntru aceeai v r e m e ruinz p r e mincuno-apostoli
cari c a n i t e p f o t i v n i c d u m n e d e a n t i h r i t s e l u d a u n t r u c e l e
d i m p r o t i v a a c e s t o r a a d e c n t r u slav, n t r u b u n e l e n o r o c i r i i
n o d i h n e , i a r m n g e a c e s t e a p r e . h r i s t i a n p r e ucenicii lu
P a v e l i I fac p r e e s n u s e r u i n e z e , c c p t i m e t e P a v e l
d a s c l u l lor, ci m a i a l e s s s e b u c u r e i s s e l a u d e c u p t i
mirile n v t o r i u l u l lor, fiind-c a c e s t e a D u m n e d e i i le v o e t e
i s e fac p e n t r u d r a g o s t e a lui C h r i s t o s .
') Pentru acesta i Teodorit tlcuind 4 ' ' e a bine voesc", 4" : Nu
a 4is: sufer, ci: bine voesc, adec me bucur i me veselesc, cu veselie
priimesc cele ce cad asupr-m".
cei

105

lce

Cci cnd slbesc, atunci snt puternic.


C e t e miri, d i c e , h r i s t i a n e fratele m e u , d a c p u t e r e a lu D u m
n e d e u s e a r a t i s e face d e s v r i t n t r u n e p u t i n a n o s t r i
n t r u ispite? i n s u - m e u P a v e l , a t u n c e a snt p u t e r n i c , cxtd
p t i m e s c slbiciunile i i s p i t e l e c e l e c a a c e s t e a , p e n t r u - c at u n c e a v i n e m i e m a l m u l t D a r i p u t e r e a lui D u m n e d e u , p r e
c u m a u r m a t n e p a r h i a F i l i p s e n i l o r ; c c i _cnd a fost b t u t i
nchis n t e m n i - P a v e l , a t u n c e a a d e z l e g a t l e g t u r i l e c e l o r n-,
"chi i catihisit p r e .pzitorul t e m n i e i , i l'a b o t e z a t ( F a p t .
;XVi-31). i c n d ' s ' a s t r i c a t c o r a b i a cu' el, as\?ta P a v e l , la'
M a l t a a c n d u - s e o v i p e r d e m n a ' 'sa, a t u n c e a p r e v a r v a r i i .
cei c e e r a u n M a l t a -a n s p i m n t a t . ( F a p t . X X V I I I , 7 ) . i
c n d l e g a t fiind s'a nfiat n a i n t e a m p r a t u l u i A g r i p a i a
lui F i s t I g h e m o n u l u l , a t u n c e a 'i-a biruit p r e e, i p r e a e e c e
l p r a u a t t a , n c t a fcut i p r e m p r a t u l A g r i p a s dic
c u v n t u l a c e s t a : I n t r u p u i n m e pleci P a v e l e a m face h r i s
t i a n ( F a p t . X X V I , 2 8 ) . i n s c u r t a 'dice, c n d s e afla P a v e l
n e p u t i n c i o s i s l a b , a d e c c n d e r a n p r i m e j d i i i n n e c i n s t e ,
a t u n c e a e r a p u t e r n i c i slbit i strlucit ),!'
11

i i . M ' a m fcut fr de minte-ludandu-me, voi m'a


silit.
A i c e a iari s e d e s v i n o v e t e A p o s t o l u l p e n t r u l a u d a c e face
i m a sus n c d i c e a : ca p r e u n fr d e m i n t e p r i i m i i - m ;
i c a n t r u n e n e l e p i e g r e s c ; ar a c u m r i d i c d i n mijloc
p r e ca i g o l fr d e m i n t e s e n u m e t e p r e sine, c d e
v r e m e c e a formluit c e e a ce a voit, a d e c d e a s e l u d a , ap o i . a c u m p r i h n e t e m e t h n a l a u d e i , i n v n d u - n e p r e n o cu
- a m r u n t u l , nic o d i n i d r a n e l u d a fr a fi n e v o e ; eu t o t e
c i nsui c n d a a v u t n e v o e a s e l u d a , a r s'a n u m i t p r e
s i n e n e b u n i fr d e m i n t e , p i c e n s , c vo m ' a silit s
m l a u d p e n t r u - c eu d e m n t u i r e a v o s t r p u r t n d grij m a
n a i n t e , m ' a m l u d a t cu a c e s t e a ; c d e v r e m e a c e v e d e a m p r e
m i n c u n o - a p o s t o l i c c u l a u d e l e , ce- fac m i n c i n o s e , v a m
g e s c i v stric p r e vo, c a r luai a m i n t e i c s c a i g u r i l e la
d n i i , p e n t r u a c s t a i e u a m j u d e c a t a m l u d a cu a d e v r u l
c t r e voi, p e n t r u a v d s t r m n t u i r e ) . ^
C eu se c u v e n e a de vo a m e r e c o m e n d u i .
T r e b u e a , d i c e , m a l m u l t vo s n u m r a i i s p r v i l e m e l e
l a u d e l e m e l e i s le p o v e s t i i i s le l u d a i , i n u e u ; fiinc
1

) Vec} i. suptnsetrmarea 4icere: Dei omul nostru cel din afar


se stric" (II Cor. IV, 16).
.
'
) Ve4 i-suptnsemnarea 4 ' ' e : C precum este scris: cela ce s<
laud, ntru Domnul laude-se" (I Corint. I, 31).
'
]

cei

166

n s c vo n u o a i fcut a c e s t a , i luai a m i n t e i c s c a i g u
rile la m i n c u n o - a p o s t o l i , p e n t r u a c e s t a i eii l e - a m s p u s a c e s t e a
p e n t r u ca s n u v e a m g i i d e dni.

C cu nimica snt mal lipsit dect Apostolii ce ma


mari, dei nimica snt.
Ma s u s a d ' P a v e l cu n d o i t s o c o t e l , c eii s o c o t e s c c
.nu m ' a m m i c o r a t n t r u nici u n . l u c r u d e c t A p o s t o l i i ce m a
m a r (II C o r . X I , 5 ) ; a r a c u m m a i h o t r t o r i a d i s c n u m ' a m
lipsit n t r u hcl g n - l u c r u , a d e c rju a m r m a s ma n u r m ,
n i c i m ! a m artat"' m a i j o s i t d e c t - A p o s t o l i i ce mari- i Vtfelnic, d e c t P e t r u , clic, i I o a n i I a c o v . I n s i a c e s t e a d i c e n d u - l e Iari n u a u i t a t fericitul P a v e l sfntul s e u obicelii al ad n c e s m e r e n i i n d a t a a d a u s , m c a r d e i n u snt n i m i c a
dei n i m i c a s n t . V e d ns, o c e t i t o r u l e , p r i c e p e r e a i n
e l e p c i u n e a M a r e l u i P a v e l ; c c i n u se m a l a s e m e n e z p r e s i n e
c u m i n c u n o - a p o s t o l i , ci p r e a c e t i a nic d e c u v n t n v r e d n i c i n d u -
adeveirez c e s t e n s u i c u c e ntii A p o s t o l i a s e m e n e a , i
a a a r a t p r e sine c s t p n e t e i c o v r e t e c u a d e v r a t p r e
m i n c r u n d - a p o s t o l i i i c u c o v r i r e . i p r e l n g a c e s t e a a r a t
cu a c e s t e c u v i n t e c u m c C o r i n t e n i o c r s c p r e vrfelnicil A p o s t o l , d e v r e m e c e i p r e P a v e l c e l a s e m e n e a c u a c e e a l aii
ma josit d e c t p r e mincuno-apostdlilJ
s

12. i semnele Apostolului s'a lucrat ntru vo.


Eii, d ' >
n i m i c a ; Iar v o o C o r i n t e n i l o r , n u c u t a i
a c e s t a ci s o c o t i i c nici u n s e m n din a c e l e c e h a r a c t i r i s e s c i
r e c o m e n d u e s c p r e a d e v e r a i A p o s t o l i , n u a r m a s a nu-1 a v e a
i e u ; c c i v o i ni-v snte m a r t u r i , c t d t e s e m n e l e a d e v
r a i l o r A p o s t o l i , l e - a m fcut i le^am a r t a t v o u .
c e

s u l t

Intru tdt rbdarea.


n t i u l h a r a c t i r i s i t o r s e m n al a d e v r a t u l u i A p o s t o l e s t e r b
d a r e a i a suferi v i t e j e t e t d t e g r e u t i l e c e i s e n t m p l a u lu.
V e d n s , o c e t i t o r u l e , s m e r i t a c u g e t a r e a Marelui P a v e l , p e n
t r u - c cu o d i c e r e a r b d r e , g h i c i t o r e t e a a r t a t i a t r e c u t
a t t e a p r i m e j d i i i g d n e i a t t e a r z b o e i a l e h r i s t i a n i l o r c e
lor d i n l u n t r u i a l e n e c r e d i n c i o i l o r c e l o r d i n afar, c t e l e - a
c e r c a t . i c e e a c e e r a i s p r a v i f a p t b u n a s a , a d e c r b
d a r e a s n t r u t o t e ispitele c u o s i n g u r d i c e r e o a a r t a t . I a r
s e m n e l e i m i n u n i l e , c a r e n u e r a u i s p r v i a l e s a l e ci a l e D a
rului lu D u m n e d e u , a c e l e a d i c c u m a i m u l t e dicer i n u m i r i
le-a a r t a t , c a s c u l t c e d i c e :

Prin semne i minuni i puteri.


C e o s e b i r e a r e s e m n u l d e m i n u n e , a m s p u s la e p i s t o l i a c e a
c t r e R o m a n i ( C a p . X V , 1 9 ) , i ved a c o l o . P e n t r u c a s n u

s o c o t e t i n s c s e m n e l e a c e s t e a i m i n u n i l e le-a fcut A p o s t o l u l
c a s fac b i n e n u m a i c e l o r b i n e s u p u i , p e n t r u a c s t a a a d a u s
i a c e s t a p r i n p u t e r i ; cci p u t e r e a n s e m n e z p r e m i n u n i l e ac e l e a c e le-a fcut A p o s t o l u l , s p r e a p e d e p s i p r e cei n e n d u
p l e c a i , a d e c n c e c h i p a o r b i t p r e E l i m m a vrjitorul i a l t e l e .
V e d i n s i a i c e a , c c u p u i n e c u v i n t e a a r t a t P a v e l p r e a t i a
m o r i , a t i a l e p r o i , a t i a o r b i , a t i a n d r c i i i a t i a alii
c r o r a li s ' a u fcut b i n e p r i n facerile sale d e m i n u n i ; a s e m e n e a
i a t i a , car s ' a u n e l e p i t c u p e d e p s i t o r e a p u t e r e a s a .

13. C ce este de care s fii mai lipsii dect cele-,


1-alte biserici?
P e n t r u a nu dice cine-va, c cu a d e v r a t m r e eti, o P a
v e l e , n s n u ai fcut a t t e a , c t e a u fcut ceia-l-al A p o s t o l i
la c e l e - l - a l t e b i s e r i c i ale h r i s t i a n i l o r , p e n t r u a c s t a r s p u n d e
a i c e a i d i c e A p o s t o l u l : c e e s t e d e c a r e s fii m a lipsii?
A d e c ce ave mai puin voi Corintenii d e c t cele-l-alte bise
rici? A u d o r m a i p u i n e d a r u r i a l u a t , d e c t e a u l u a t c e i a l-al hristian, c e a u c r e d u t ? N u , c u a d e v r a t , ci ai l u a t n t o c m a i a s e m e n e a d a r u r i c u ceia-l-al.

Fr.numai c nsumi eii nu v'am amorit (ngreuiat)


pre vo, druii mie acesta nedreptate.
C u ngreuiat inim, nfruntz aicea A p o s t o l u l p r e Corin
t e n i , d i n d c d e i p r i h n i i , o C o r i n t e n i l o r , p e n t r u - c n u v ' a m
a m o r i t , a d e c n u v ' a m n g r e u i a t ca' s i a u c e - v a c h e l t u i a l d e
la v o i p e n t r u t r e b u i n e l e m e l e , ci a m p r o p o v e d u i t E v a n g h e l i a
lu C h r i s t o s la voi fr nici o p l a t , p e n t r u a c s t a c e r e r t c u n e d e l a v o ; e r t a i - m i a c e s t a g r e a l i n e d r e p t a t e c e v ' a m
f c u t . C u p r i n d e n s cuvntul a c e s t a m p r e u n i l a u d a C o
r i n t e n i l o r , fiind-c e s o c o t e a u c s e n e d r e p t e s c , p e n t r u - c
P a v e l nu a p r i i m i t s ia nic u n l u c r u d e l a d n i i .
c e

1 4 . Iat a treia 6r am, gata fiind de a veni la voi


i nu ca s v e amoresc pre voi, c nu caut cele ale v 6 tre, ci pre voi.
P e n t r u a nu se arta c adese-orl dice Pavel Corintenilor,
c n i m i c a l u a t d e l a dnii, c u s o c o t e l a c a d e a c u m s a , p e n
t r u a c e s t a d i c e , , n u cci n u I a u d e l a v o i n i m i c a , p e n t r u ac e s t a n u viu i la vo, ci i a d d u a o r a m v e n i t la v o ) .
i a c u m a r g a t a . s n t s viu, n s n u c a s v n g r e u e z i
s I a u c e - v a d e l a v o i i p e u t r u - c n u a m s i u , n u p e n t r u - c
c

>) Adec precum a fgduit ntru nta trimitere la cap. XVI c are
s merg la Corint i a mplinit fgduiala sa i a mers a doua or.
Am cjis ns a doua or, jpentru-c cea ntu a mers Pavel n Corint
cnd a propoveduit lor Evanghelia i -a ntors la credin.
-

168.

vo v ' a m h n i , ' s ' a u c volii p r e c u p e i , n s o c o t e l a v o s t r c


e u a m Iau d e l a vo, c i , ' p e n t r u - c e u p r e v o i ni-v v e celi
i n u b a n i i s a u l u c r u r i l e v o s t r e ; ei c a u t sufletele i m n t u i r e a
v o s t r i n u b a n i i v o t r i .
1

C nu fiii snt datori; a nvistieri nsctorilor, ci nscetori fiilor.


F i i n d - c u r m t o r i i erai, a cjice C o r i n t e n i , i c u m ? N u e s t e
d r e p t , o. fericite P a v e l e , tot o d a t i p r e n o a n e a v e a i
b a n i i n o t r i a-X .avea, a d e c a c e s t a e s t e c u d r e p t a t e . D r e p t a c e e a
c u a c e s t e a c e faci t u d e nu^ v o e t l a lua b a n i i n o t r i , a r c
n u n e i u b e t i ; p e n t r u a c e s t a , dic, a d u c e P a v e l u n silogism firesc
i d i c e lor c n s c t o r i i . . s n t d a t o r i a d a fiilor i n u fiii n s - '
c t o r i l o r . n e l e g e n s n s c t o r i p r e n v t o r i , a d e c p r e si
n e , ar fii, p r e u c e n i c i / a d e c p r e dni, i a r a t cu p i l d a
a c e s t a , c n s u i p l i n e t e d a t o r i a s a i face l u c r u n e a p r a t , c n d
n u Ia d e l a dni ) .
1 5 . Eu ns prea cu dulc6 me vou cheltui pentru su
;

fletele vdstre.
E i i , d i c e , n u n u m a i n u volii l u a n i m i c d e l a vo, ci n c volii
i d a v o u ; c a c e s t a m s e m n & z d i c e r e a vou c h e l t u i . D a r c e ,
dic c volii c h e l t u i b n i p e n t r u v o ? ci n s u - m eii, d i c e , m vou
c h e l t u i p r e s i n e - m , a d e c d e v a c e r e t r e b u i n a i t r u p u l m e i i
a-1 c h e l t u i , n u m e v o u m h n i , ci p r e a c u d u l e l vou c h e l t u i
i l. volii d a m o r e l , p e n t r u m n t u i r e a s u f l e t e l o r v d s t r e .

Dei ma mult ubindu-ve pre vo i ma puin ubindu-me.


i a c e s t c u v n t l d i c e P a v e l c u p r i h n i r e , n s i c u d r a
g o s t e ; cc c e d i c e ? m c a r d e i ei t d t e a c e s t e a le fac, a d e c
i b a n i n u aii i t r u p u l meu. l c h e l t u e s c p e n t r u vo, n s voi
v Iubii d e c t r e m i n e m a m u l t , Iar p r e m i n e voi m lubi
m a p u i n , i n u m a m u l t , p r e c u m d a t o r i a d r a g o s t e c e r e , c a r e
s e h o t r t e c e s t e a e d a r e c e s e d n l o c u l a e d r e . V e d
ns, u b i t u l e , c t e t r e p t e a r e l u c r u i i f a p t a b u n a M a r e l u i
P a v e l : a) S e c u v i n e a , P a v e l a lua d e l a C o r i n t e n , i .nu a l u a t ;
b) c i c u t o t e c e r a lipsit i a v e a t r e b u i n , n u l u a ; c) c
n u a l u a t i n v r e m e a c n d e r a d e fa i p r o p o v e d u a lor
i nic c n d e r a la a l t p a r t e i p r o p o v e d u a ; d ) c nu n u m a
c n u lua, ci n c i d a ; e) i n u p r o s t d a , ci i cu filotimie,
p e n t r u - c d a lor d i n l i p s ; f) c d a , n u n u m a b a n i , ci i n
s u i p r e s i n e ; g) c s e d a p r e s i n e , c e l o r c e n u l ubai p r e
el a t t a ; h) c m c a r d e i e n u l ubai p r e el a t t a , el ns
>) Ins i fii snt datori s nvistieresc pentru nsctorii lor, adec,
a odihni btrneea lor -i a-t hrni, cnd vor avea trebuin,
169

i u b i a p r e ei cu c o v r i r e . P e n t r u a c e s t a , b i n e a dis p u r t
t o r u l d D u m n e d e u M a x i m c H r i s t i a n i lui C h r i s t o s a d e c ,
p r e t o i I i u b e s c c i r c u r i e , n s n u d e t o s e I u b e s c , a r ,
p r i e t e n i i lume, nici d e t o s e i u b e s c ; i cei c e snt a lu
C h r i s t o s , p n la sfrit p z e s c i n e r e a d r a g o s t e i n e c u r m a t ; iar
cei a l u m e , p n c e u n u l altuia p r i n l u m e i g r e e s c ( C a p .
L V I I I al s u t e i a p a t r a d i n c e l e p e n t r u d r a g o s t e ) .
e

'r iBi i r i s ' fie, e u nu y ' a r n n g r e u i a t p r e v o i ; e i me-..


'f^gj^|.Miiid," c u a m g i r e v'am l u a t p r e vo ).
';'Ji'7V fe'"cum-*v -prin' a n e - v a d i n cel- ce am tritms/Ia
1

v o v'am j e f u i t p r e , . v o ?
n e l e g e r e a d i c e r e l a c e t i a d e fa e s t e a c e s t a : fie, d i c e , c
eii n u v ' a m jefuit nic a m l u a t c e - v a d e l a vo, ci p o t e a r p r o
p u n e c i n e - v a , c e u n e l u n d n i m i c a d e l a vo, c u a c e s t a a m
nformluit ca u n p r e a viclen, ca cu faa m e a s c e r s a
) -nsemnez, c Marele Vasilie cicerea , cu amgitur pre vo v'am luat"
simplu lundu-o, n.loc de: cu amgitur am venit la vo i cu acesta
c nimic lund dela vo, cu metodul acesta, v'am amgit i am propo
veduit la vo Evanghelia lu Christos, acesta dj.c aa lundu-o cjice - deobtie c vicleugul i minciuna i obiceiul cel' amgitor este urt lu
Dumnecjeu i omenilor, cnd cine-va formluete o vrmie, i min
ciun i amgitur, nu pentru folosul seu, 'sau pentru facerea ele bine
a altora, saii pentru vre o alt iubitore de cmen iconomie, ci pentru
vtmarea i paguba altora precum diavolul- g. ntrebuinat asupra 6menilor acest fel de amgitur i de minciun, .i precum Cain asupra
fratelui seu i Iesavel asupra lu Navute, i pre;;um Iudeii asupra Dom
nului. Au ntrebuinat ns i mul drepi i sfini amgitur i minciun
saii ma bine a cjice, au ntrebuinat metod drept cu carele cu dreptate
i nelepete au ascuns pre adevrul, au fcut ns cele mprotiva vr
mailor i a amgirilor i a minciunilor; cc i pre sine s'au folosit
prin metodul. aesta i pre ce-l-al precum Mc (si, carele a-djs lu Fa
raon, c are s scot pre norod n pustie pentru ca s slujesc lu
DumneZeu; i mcar c scoposul era de a-'.lobocji desvrit din ro
bia Eghiptulu; i precum Samuil, cruia poriineindu-i-se de Dumnezeii
s ung pre David, s'a fcut c se duce ridice jertf lu Dumne
Zeu, pentru ca s nu se primejduiasc de Saul; precum i David a
Zis ctre preotul Avemeleh, c s'a trimis de ctre Saul pentru o pricin
de nevoe, ca prin amgitur acesta s se mntuiasc pre sine ase
menea i cnd a mers la mpratul Anhus, s'a fcut c este nebun,
pentru ca s scape de. ce de alt neam; precum laii a adpat cu lapte
pre Sisara i l'a priimit pre el n cortul seu i apo l'a omort; ai
derea i Iudit s'a dus n cortul lui Olofern -i cui amgire l'a omort
pre el pentru ca s scape pre Israiliten. Deci asemenea aa Z
i
Apostolul Pavel, cu amgire a mers la ude ca Iudeu ca pre ludei s
ctige; pentru acesta i Z ' J meteugare fiind no cu amgire pre
vo v'am luat, dei pentru amgiturile cele d acest fel i minunile nu
mincuno, Zice, nic amgitori trebue a numi pre sfini, ci nelepi spre
bine i proti spre rutate (la Anastase Sinaitul ntreb. 6).
J

i c e

c e

170

d e l a v o fraii a c e a , p r e c a r e i - a m t r i m e s l a v o , i a a cu a c e s t
fel d e b u n m e t o d e u s s c o t d e l a v o i a r s m e a r t c n u
a m l u a t . S o c o t i i d a r i v e d e i d a c a c s t a c e d i c , s ' a fcut
i e s t e a d e v r a t , c c i a r t a t e s t e c n u e a d e v r a t , nic a m
n t r e b u i n a t eii u n m e t o d c a a c e s t a d e v i c l e n i r e . Jefuire n s
ar n u m e t e p r e a l u a c e - v a d e l a C o r i n t e n p r i h n i n d u - i
r u i n n d u - i p r e e i i a r t n d c d e ar fi i l u a t c e - v a d e l a dni
PaVel, e u s i l a f n* d a t , i>qk.-Brah -B!ar'"ft"-jefiiin.d. -i s ' r fi, n e
d r e p t i t ; - c - a c e s t a se i i u i ^ e W jefuire, "a Ty-a c i n e - v a lucrul
a l t u i a f r - d e - a v o i *acela,i cSle-aCta " e r a p r e m a r e p r i h a n
C o r i n t e n i l o r , d e *ar fi s o c o t i t c s j e f u e s c p e n t r u c a r fi h r
nit p r e n v t o r u l lor.

18. A m rugat pre Tit i am trimis mpreun pre fra


tele; nu cum-va v'a jefuit ce-va Tit pre voi?
i a c e s t c u v n t c u o c a r l d i c e P a v e l ; n u a m t r i m i s , d i c e ,
i a m r u g a t p r e T i t s v i e la vo, a r t n d c u a c e s t c u v n t , c ,
i d e a r fi l u a t T i t c e - v a d e l a dni, c u d r e p t a t e a r fi luat,
fiind-c r u g a t a m e r s , d a r n s i c u t o t e c a fost r u g a t i a
m e r s , Iari a r m a s c u r a t i n u a l u a t n i m i c a ; a t r i m i s n s
P a v e l i p r e a l t frate m p r e u n c u T i t , p r e c u m a d i s l a C a p .
VIII s t i h . 2 8 , p r e c a r e l e unii l d i c s fi fost. L u c a , saii m a i
adevrat Varnava.

Aii nu cu acelai duh am umblat no?


A d e c n u a m p e t r e c u t l v o t o i , i eii i a c e a c u a c e l d u h o v n i c e s c d a r ? D a r , n s , n u m e t e p r e s t r m t o r a r e a a d e c
c e o suferia i n s u i i cel-l-all, n e v o e a v e n d i t r e b u i n , i
a n u l u a n i m i c a . i c u t o t e c i s p r a v a a c e s t a a fost a lu P a v e l
i a celor-l-all, d a r n s t o t u l l d l a D u m n e d e u , c a p r e u n
d a r l lu, fiind-c p r i n d a r u l i p u t e r e a lui D u m n e d e u , o a
isprvit.

Au nu pre aceleai urme?.


N i c i p u i n c e - v a , d i c e , a u e i t d i n d r u m u l m e i i , T i t i frai
cei m p r e u n c u dnsul, ci n t r u t o t e aii a r t a t i a u p z i t ac e e a l a m n u n i m e c a i eu.,' i p e t r e c e r e . V e d n s , I u b i t u l e , c
P a v e l n u n u m a p r e sine-l s e p o v u l a a u m b l a c u o a m n u n
i m e c a a c s t a , ci n v a i p r e A p o s t o l i i c e l c e e r a i i c u d n s u l
s n u Ia n i m i c a i s s e s p u r c e c u l u a r e a nici a u n u i o r - c e
lucru m c a r i d r e p t d e a r . f i .

19. Iari socotii c ne desvinovim la vo? naintea


lu Dumnezeu, ntru Christps grim.
S'a t e m u t P a v e l n u c u m - v a s s e p r e p u e c c o l o c h e v s t e
( l i n g u e t e ) p r e dni f p e n t r u a c s t a <Jice, c n u le d i c e m ac e s t e a p e n t r u h a t r u l v o s t r u i d u p r e n v o i r e , nici l e d i c e m a-

171 -

c e s t e a p e n t r u c a s n e d e s v i n o v i m i s n e r e c o m e n d u i m p r e
n i - n e la vo, n u ; ci le g r i m i le d i c e m a c e s t e a , a t t a cu n e p t i m i r e i c u a d e v r u l , c a c u m l e - a m d i c e n a i n t e a lu D u m n e
z e u , celu c e v e d e i a u d e t o t e n t r u C h r i s t o s , a d e c p r i n Iisus
Christos ).
I n c t n u m a i c e l e c e s ' a u f c u t le d i c e m i p r e c u m s ' a u f
c u t , fr a d o g i r e , s a u s c d e r e , i a c e l e a c e s c u n o s c d e n e
a m g i t u l o c h i u l lui D u m n e d e u i n u c a s m e r e c o m n d u e s c
e u p r e s i n e - m , p r e c u m i la n c e p u t u l t r i m i t e r e ! , nsu-i a c s t a
o a cjis.
1

Iar tdte Iubiilor, pentru a vdstr zidire ).


?

N u a dis, c p e n t r u a c e s t a a m fcut t d t e a c e s t e a i n u o a m
l u a t d e l a vo n i m i c a , p e n t r u - c vo s n t e n e p u t i n c i o i la c u g e
t a r e i s c u m p i , c c i a a s e f c e a c u v n t u l m a n f r u n t t o r ; ci
l e - a m fcut, d i c e , t d t e a c e s t e a p e n t r u a v d s t r z i d i r e , a d e c ,
p e n t r u a n u v z m i n t i d e m i n e i s d i c e c e u p r o p o v e d u
e s c c a s a d u n b a n i i p e n t r u a c e s t a n u a u , p e n t r u n e z m i n t i r e a . v o s t r i p e n t r u folosul v o s t r u .

2 0 . C me tem, ca nu cum-va viind s ve aflu pre


vo precum nu v e voesc i eu s me aflu voue precum
nu me vrei.
V e d i , o c e t i t o r u l e , c e fel d e p u r t a r e d e grij i p r i n t e s c
d r a g o s t e a v e a M a r e l e P a v e l c t r e h r i s t i a n ? Alii g r e a u i a c e s t a
d e t r e i or fericitul s e t e m e a p e n t r u dni. N u a d i s n s h o t
r t o r , ci n c n d o i n d u - s ; , n u c u m - v a , d i c e , s viu la C o r i n t
i s v aflu p r e vo acest-fel p r e c u m n u v v o e s c a d e c s
v aflu p c t u i n d i s t r i c a i i d u p r e u r m a r e s fiu silit a m
afla i e u v o u acest-fel, p r e c u m n u m v r e i , a d e c s m
aflu la vo c e r t t o r i p e d e p s i t o r i s v p e d e p s e s c cu p u t e
r e a Sfntulu D u h c e a c e r t t o r e .

N u cum-va glcev, pizme, mnii, ntrtrl, grirl de


reu, optir, mndrii, nestatornicii ).
3

M a i n t u s e c u v i n e a p u n e A p o s t o l u l la c a l e umflrile i
m n d r i i l e , cc p r i n a c e s t e a s e m n d r e a u C o r i n t e n i i m p r o t i v a
lu P a v e l i c i n s t e a u p r e m i n c u n o - a p o s t o l i . D a r n s p e n t r u a
') Teodorit ns aa tlcuete cjieend: Pote c i desvinovirea s
socotete dovad de prostime; ci no, DumneZeu e. martor, c acestea
le Zicem de poruncile stpnului Christos; c Zicerea n Christos" este
n loc de: dupre legile lui Christos; c lege a lu este: C aa s lu
mineze lumina vostr naintea omenilor ca s vad faptele vostre cele
b u n e i s slvesc pre Printele vostru, carele este n ceruri" (Mat. V, 16).
*) Lipsete aicea Zicerea facem", dupre Teofilact adec: Iar tote, iubi
ilor, pentru zidirea vostr ie facem sau le lucrm, dupre Teodorit".
) Aicea lipsete Zicerea: ntru vo vor fi.
3

172

n u s e p r e a c c a u t folosul s u i i s b n d i r e a s a p e n t r u c e s t a , m a i ntu a p u s la c a l e d e s p r e rul cel d e o b t e la


t o i , a d e c d e s p r e p r i g o n i r i i p i z m e , p e n t r u - c d i n p r i g o n i r i
i d i n p i z m s e n t e a u a C o r i n t e n t o t e c e l e - l - a l t e r e l e . i Ia
ri d i n a c e l e - l - a l t e r e l e , s a p r i n d e a u i c r e t e a u m a l m u l t p r i
gonirile a c e s t e a i p i z m e l e . I n t r t a r e n s s n u m e t e , c n d
c i n e - v a cu c h i p p r i g o n i t o r c h a m p r e c i n e - v la v r e u n l u c r u ) .
Iar o p t i r e n u m e t e p r e c l e v e t i r e i p r e d i a v o l i e , a r m n d r i i
p r e m o r a l u r i l e cele-, m n d r e i n g m f a t e ; s a u n g m f a r e i u m
flare s. n u m e t e , c n d m n d r i a i s l a v a d e a r t a j u n g e c u n
d e l u n g a t a v r e m e a s e fac a d o u a fire.
1

2 1 . Nu cum-va iari viind eu s me smerdsc Duranedeul meu ctre vo.


A d e c d e s t u l e sint, d i c e , p e d e p s i r i l e c e l e d e m a i n a i n t e i
c e r t r i l e c e a m fcut, m t e m ns i a c u m n u c u m - v a viind
la voi s fiii silit a v n t r e b u i n a ( t r a t a ) c u a s p r i m e i a v
p e d e p s i , c s m e r i r e n u m e t e P a v e l a c e r t a -pre c i n e - v a m c a r ,
c u t o t e c mul a c e s t a o a u d e s l a v l o r -a p e d e p s i i p r e ce
c e g r e e s c i p r e ce n e s u p u i , cu p u t e r e a Sfintului D u h . N u a
d i s n s ; mi c u m - v a s m s m e r e s c , c i : n u c u m - v a s m e s m e r s c D u m n e d e u , p e n t r u c a s a r t c u a c s t a c i p e d e p s a
p e n t r u D u m n e d e u a v e a s o fac i n u p e n t r u sine i p e n ') Mar. Vasilie ns ntrebat fiind: Ce este glceava i ce este ntrtarea", rspunde: Glceava adec este cnd cine-va pentru a nu se arta ma
mic dect cine-va se silete a face ce-va, ar ntrtarea este a face cine-va
din cele ce snt cu dovedire, sau cu slav deart acoperindu-se i a
ntrit pre ali la cele asemenea, c i Apostolul, une-or adec de ntrtare pomenind pre. slava deart o unete, cjicend: nimica dupre gl
ceava, sau slava deart s fie, ar alte or, ma ntia" pre slava puindu-o, dupre. dnsa i pre ntrtare cu alt numire o aduge cjicend: S
nu ne facem Iubitori de slava deart, unii pre ali ntrtndu-ne (Gal. V,
2 6 ; Hotar. LXVI, pre scurt). VerJ i tlcuirea jJicere:"C nu unul s se
umfle ma- mult dect cei-l-alt" (I Cor. IV, 6). i cjicerea: i vo umflai
snte" (I Cor. V, 2).
Dice ns Teodorit c pentru nsei patimile acestea PaveLprihnete
pre Corinten i ntru cea ntia;Trimitere (Cap.TU, 1), c pomenete Apostolul aicea i despre grirea de ru care este tot cuvntul ce-nU" se
cutez a se gri naintea fratelui, precum o hotrte acesta un desluitor n Pateric : A djs un btrn, c tot graiul ce nu pote a-1 gri cine-va
naintea fratelui su, grirea de ru este". Iar Mar. Vasilie cjice: cc cnd
-cine-va spune greela celu4-alt saii pentru-c pre nsui acela s-l ndrepteze, sau pre altul s-l folosesc, precum i Pavel scria ctre Timote: Alexandru, asemenea multe rele a pricinuit mie, de carele i tu pzte-te" atuncea, cic este ertat a spune cine-va asupra altuia. Iar afar
de acesta de ar spune cine-va greala altuia, pentru ca s-l vdesc pre
el, gritor de reu este, mcar de ar fi i adevrat ce se djce de el (Ho
tar. XXV, pre scurt)".
y

173

t r u a s a i z b n d i r e . i d e n u a r fi fost D u m n e d e u n mijloc i
p o r u n c a lui D u m n e d e u , P a v e l nici o d i n i d r a r fi voit a s e
a r t a a s p r u i p e d e p s i t o r ; d i c ^ n d n s : I J u r n n e d e u l meii, i\ ar a t fericitul c o v r i t o r e a d r a g o s t e c e a v e a Ctre D u m n e d e u ,
fiind-c p r e D u m n e d e u l c e l o b t e s c a l j t u t u r o r o m e n i l o r , el p e n
t r u d r a g o s t e a l n s u e t e i l d i c e al s i i ) .
1

i s plng pre muli dintre cei ce aii pectuit ma


nainte i"nu^ s'au pocit pentru necurenie i reutatea i
irtVr^n^re^..Care o ar f i ' - f c u f e > ,>''<
Vecii) d c e t i t o r u l e , a p d s t o l e t i l e i p r i n t e t e l e n d u r r i l e lu
P a v e l , p e n t r u - c el p l n g e i s t n g u e t e p e n t r u p c a t e l e c e
le-aii fcut alii. N u a d i s n s , c a r e s p l n g p r e t o i , ci
p r e m u l . i n u c a r e s p l n g pre c e i c e a u p e c t u i t p r o s t
i d e o b t e , ci p r e c e i c e n u s.'au p o c i t , c c i c u a d e v r a t a c e i a
e r a u v r e d n i c i d e p l n s i d e t n g u i r e , fiind-c a u r m a s n r a n a
p c a t u l u i i n u s e v i n d e c a u . Vedi n s c nic p r e a c e t i nepo
cii p c t o i a r a t a n u m e cari snt, p e n t r u c a s fac; c u
c h i p u l a c e s t a l o r l e s n i c i o s n t o r c e r e a i p o c i n a , cc c n d
s n f r u n t z c i n e - v a a r t a t , s e o b r z n i c e t e i fuge d e p o c
i n . D r e p t a c e e a , p e n t r u a c e s t a p o m e n e t e i p o c i n a aicea
p e n t r u c a s o n t r e b u i n e z e e i o J u b e s c c e i c e a u p
c t u i t i a a , c n d v a m e r g e P a v e l n C o r i n t s n u - pedeps e s c , nic s- c e r t e , nici s - i p l n g , a d e c s n u s e n t r i s t e z e
p r e s t e m s u r p e n t r u dni. nsemnar a i c e a d i c e r e a a c s t a d e s
p r e pocin p e n t r u schizmaticil Novaianl, cari n u priimeau
pocina acelora ce dupre botez pctuiau,' neaudind nebunii cu
v i n t e l e a c e s t e a a l e lui P a v e l , c u c a r e p r i i m e t e p r e t o p c t o
ii l a p o c i n . N e c u r i e n s vei n e l e g , i u b i t u l e , c e s t e t o t
p c a t u l , fiind-c fiete-carele p c a t d e v r i t face n e c u r a t p r e
a c e l a c e l f a c e ) s a u s n l e g i n e c u r i e c u o s e b i t c h i p , fietec a r e r e a fapt d i n t r u p e t i l e m e s t e c r i i m p r e u n r i , c c i n
t r e C o r i n t e n i n u e r a n u m a i u n u l c a r e l e c u r v i s e ( p r e c u m e r a cel
c e c u r v e a eii m a t e h a s a ) , ci m u l i i n m u l t e feluri d e n v e r
u n r i aflndu-se.
. .
. ,
a

*) Vecii despre acesta la cap I al cei' ctr Roni, Stih 8 i la suptnsemnarea acestuia.
) Pentru acesta i Solomon dice: Omul. nebun i fr-de-lege, ,.se
b u c u r de cele ce urte DumneZeu se sdrobete ns pentru necuria
sufletului" (Pild. VI, .16). i ar Ne curat.e-ite naintea,Domnului,tot
cel fr-de-lege" (Pild. III, 32). i ar Ne curat este la Dumnecjeu tot
cel nnalt cu inima" (Pild. XVI, 6).
2

174.

C A P . XIII.

1. Iat acsta a trea 6f vin la vo, pre gura a doi


martur i a trei va sta tot graiul (II L e g e XIX, 15).
P r e c u m D u m n e d e u n g r o z e t e i n s p m n t e z p r i n c u v i n t e ,
c a r e s fac m u l t e r e l e , n s t o t - d e - r j n a z b o v e t e d e a le
p u n e n l u c r a r e , a c e l e a cu c a r e n g r o z e t e ' ) , c u un c h i p c a ac e s t a i P a v e l u r m t o r u l lu D u m n e d e u , m i n a i n t e m r t u r i
s e t e i n g r o z e t e m u l t e , j 'deie.: ca,.jpj?efiuni e s t e scris c h t a - ~
i n t e a ,a 2 i a 3 m a r t u r s e a d e v e r e t e : i t a -ntritur t o t p r i
c i n a c e a cu n d o i a l , cu a s e m e n e a c h i p , i n a i n t e a a t r u s t r e l e
v e n i r i l o r m e l e , a d o u a c a r e a m v e n i t , i a u n e e a c a r e voui s
o fac a c u m , v a s t a i s e va a d e v e r i fiete-care n g r o z i t o r c u
vnt c e l-am g r i t m p r o t i v v o s t r , d e n u v v e i p o c i , c
n loc d e m a r t u r p u n e p r e a l u d a t u l A p o s t o l nfierile s a l e .

2 . A m promis, i prodic, ca cum a fi fost fa a doua


or i nefiind acum scriu celor ce mal nainte aii p
ctuit i celora-l-al tuturor, c de vou veni ar, nu
voi ti crua.
i m a n a i n t e , d i c e , a m s p u s v o u , i a c u m i a r i m a n a
i n t e s p u n v o u ; cc, p r e c u m c n d a d d u a o r a m fost v e n i t
n C o r i n t i e r a m fa, v ' a m p r o d i s , a a i a c u m l i p s i n d d e l a
voi, m a l n a i n t e dic p r i n s c r i s o r e a i t r i m i t e r e a m e a a c e s t a . C
r o r a n s l e p r o d i c ? A c e l o r a c e aii p c t u i t m a n a i n t e , le d i c ,
p e n t r u - c Ie t r e b u e n d r e p t a r e ; iar c e l o r a - l - a l , c e n u a u p
c t u i t m a n a i n t e , le d i c p e n t r u c a s fie m a r t u r a c u v i n t e
l o r m e l e a c e s t o r a , i c e p r o d i c ? C d e voii v e n i Iari a t r e a
o r n C o r i n t , n u voii c r u a , nici m vojfj milostivi a s u p r a c e
l o r c e aii p c t u i t i n u s ' a u p o c i t ; i n u a <Jis c l volii p e
d e p s i , ci a n t r e b u i n a t o p r i n t s c d ' c e r e d e c r u a r e i d e
m i l o s t i v i r e , n u voii c r u a , Jice: c d e v o i afla, d i c e , p e a c e t i a
n e n d r e p t a i , m a l m u l t n u vou n t i a , ci n d a t voii c e r t a .

3. D e vreme ce cutai cercare de Christos cel ce gr


ete ntru mine.
Cu mult mnie cu adevrat, ns drept, d i
acestea Ap o s t o l n l , c e l o r c e l d e f i m a ca p r e u n n e p u t i n c i o s i d e n i
mica, 4icnd: d e v r e m e ce voii s cercai d e locuete Chric e

*) Aa adec a ngrozit Dumne4eu pre Adam, c va muri ndat ce


,va mnca din pomul cunotinei reulu i al binelui, a murit ns prin
fapte, dup 930 ani; a ngrozit c va da potop pre pment n vremea
lu Noe, ci a trecut dupre ngrozirea acesta 100 an i s'a fcut poto
pul prin fapte, pentru ca prin ntr4ierea acesta s dea vreme de poc
in omenilor.

-.176-

s t o s n t r u m i n e , i p e n t r u a c s t a m e luai n rs c a p r e Un n e
p u t i n c i o s , i c a p u s t i u d e d a r u l i p u t e r e a lu C h r i s t o s , a t u n c e a
m e ve cunote cu a d e v r a t , d e ve r m n e a n e n d r e p t a .
A r a t ns Pavel cu acsta, c cuvintele a c e s t e a ngrozitore,
s n t c u v i n t e ale Sfntulu D u h , c e l u i c e l o c u e t e n t r ' n s u l , i d a r s e
c u v i n e a s e t e m e d e el, fiind-c le g r e t e C h r i s t o s i D u h u l
lu C h r i s t o s ) . I n s n u a r fi p e d e p s i t p r e C o r i n t e n i P a v e l , p e n
t r u c a s- fac s c e r c e d a r u l i p u t e r e a lu C h r i s t o s , c a r e
e r a n t r u d n s u l , ci fiind-c a c e i a f g d u i a u fr v i n d e c a r e i
f r p o c i n , p e n t r u a c s t a le d i c e , c , d e v o u fi silit s v
p e d e p s e s c , a t u n c e a v e i n e l e g e p r i n f a p t e i p r i n l u c r u r i , c e r
carea ce o cutai, d e locuete Christos ntru m i n e .
1

C a r e l e l a voi n u e s t e n e p u t i n c i o s , ci p 6 t e i n t r u v o i .
P e n t r u c e P a v e l a a d a u s i a d i s , c C h r i s t o s e s t e p u t e r n i c
n t r u C o r i n t e n i i c u t o t e c el p r e t u t i n d e n e a e s t e i la t o
p u t e r n i c ? P e n t r u - c u r m a s fi c e r c a t C o r i n t e n i i i m a i n a i n t e
p u t e r e a lu C h r i s t o s . P e n t r u a c e s t a d i c e : c d i n c e l e c e p n
a c u m a a i c e r c a t , frailor, s c u n o t e c u a d e v r a t , c la vo n u
e s t e n e p u t i n c i o s C h r i s t o s ci p 6 t e , a d e c p o t e i face m u l t e m i
n u n i i p u t e r i , s a u i a a s n e l e g i , c C h r i s t o s n v i a a ac s t a a r a t v o u p u t e r e a s a p e d e p s i n d i m u n c i n d p r e a c e i a
c e p o t a s e n d r e p t a (i n u v o r a d e c ) , p e n t r u c a s nu v
p e d e p s c n c e a - l - a l t v i a . I a r la c e i n e c r e d i n c i o i n v i a a
a c e s t a n u i a r a t p u t e r e a s a c e a s c h i n g i u i t a r e , a r n t r u c e a 1-alt v i a , o v a a r t a a c s t a a s u p r a a c e l o r a ) . A r a t n s p r e
l n g a c e s t e a i c u a c e s t e c u v i n t e P a v e l c u m c d e i a r e s
p e d e p s s c p r e c i n e - v a , n u v a p e d e p s i nsui, ci C h r i s t o s cel
c e n t r u d n s u l l c u e t e , i g r e t e , i l u c r z .
8

4. C i d e s ' a r e s t i g n i t d i n n e p u t i n , c i v i a z d i n
p u t e r e a lu D u m n e d e u .
Mul s e s m i n t e s c d e d i c e r e a a c s t a a lu P a v e l , d a r n v a - t e ,
t u , c e l a c e c e t e t a c s t a , c s e elice n e p u t i n a a) b o i a c e a a
t r u p u l u , s (|ice b) n e p u t i n a , p u t r e j u n e a c e a n c r e d i n i n e *) Pentru acesta i dumne4eescul Chrisotom cjice: C de acesta adese
ori ma mult dect la tote la sfntul sufletul acela (al lui Pavel) alerg, cc
trebnice ore-care i dumnecjeet legi snt graiurile lu Pavel, c nu Pavel
este cel ce grete, ci Christos cela ce mica pre sufletul lu; c prin
acela grete tote cte acela le a cjis" (Cuv. cum c lucrul de primej
die e a vorbi spre har, tom. VIII). Ve4 i 4'cerear. Eu 4 , nu Dom
n u l " (I Corint. VII, 12), n suptnsemnare. Ve4 i 4icerea: De se pare
cu-va a fi proroc sau. duhovnicesc, cunosc cele ce scrie voue, c po
runcile Domnului snt" (I Corint. XIV, 37). Ve4 i la nceputul cre
ctre cetitor.
,
'
*) Ve4 4 i
a : Judecndu-ne ns, de Domnul ne pedepsim" (1 Cor.
XI, 32).
i c

c e r e

176

deplintatea, p r e c u m dicerea ce postolesc, a d e c : p r e cel


s l a b n c r e d i n sprijinii-l ( R o m . X I V , 1 ) ; s e elice i c) n e p u t i n :
v r m i i l e i p r i m e j d i i l e i n e c i n s t e l e i c e l e a s e m e n e a , d e s
p r e care a dis ma sus Pavel c : Bine-voesc ntru neputine,
i n n e c a z u r i (II C o r . X I I , 10). D e c i d u p r e a t r e i a n s e m
n a r e a n e p u t i n e i , s e d i c e c d e n e p u t i n s'a r s t i g n i t , fiind-c
a suferit v r m i a i p r i m e j d i a i o c r i l e i p a t i m i l e ; c c a c e s t e a
t o t e s e p a r c e l o r m a i m u l i o m e n i , c s e fac d i n n e p u t i n a o m u l u i
ce le ptimete. Deci p r e c u m n e b u n i e n u m e t e Pavel p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i , n u c d o r cu a d e v r u l e s t e n e b u n i e , ci
c c i a a s e n u m e t e d e ce n e c r e d i n c i o i i d e E l i n i , c u u n c h i p
ca- a c e s t a d i c e i a i c e a , c D o m n u l l i s u s C h r i s t o s s'a r s t i g n i t
d e n e p u t i n din c e e a c e s e s o c o t e t e d e n e c r e d i n c i o i i d e
I u d e i (c p e n t r u a c e s t a d i c e a u e p r e ali a m n t u i t , Iar p r e
sine n u p o t e a s e m n t u i M a t . X X V I I ) . N e fiind n s n e p u
t i n c u a d e v r a t ) v i a z n s C h r i s t o s din p u t e r e a lu D u m
n e d e i i , a d e c a T a t l u i , n t o c m a a d i c e din p u t e r e a s a . C c
t o t e ale T a t l u i s n t i a l e F i u l u i ; i d e a ' n d r p t u l : t o t e a l e
Fiulu snt i a l e T a t l u i , i ale nsui lui C h r i s t o s , saii m a
b i n e a d i c e : i n s u i F i i u l d u p r e D u m n e d e i r e e s t e p u t e r e a
T a t l u i , p r e c u m d ' c e P a v e l : P r e C h r i s t o s p u t e r e a lui D u m
n e d e u i n e l e p c i u n e a lui D u m n e d e u (I C o r . I, 2 4 ) . D e c i i
C h r i s t o s n s u i p r e sine s'a s c u l a t , p r e c u m a i d i s m a l n a i n t e :
s t r i c a i l c a u l a c e s t a , i n t r e i dile l vou. r i d i c a (Ioan II, 19).
A c e s t e a t d t e n s P a v e l ie d i c e , fiind-c l d e f i m a u c a p r e u m i l
c e e r a g o n i t , i se v r m u a i s e p r i m e j d u a i fiind-c e l
s o c o t e a u , c t o t e a c e s t e a l e p t i m e t e d i n s l b i c i u n e i din
n e p u t i n ; a r a t a p o i , c i C h r i s t o s n u s'a v t m a t n i m i c din
p r u t a s l b i c i u n e i n e p u t i n a a c e s t a .
1

) C dei se cjice neputin, compogorrea lu Dumnecjeu Cuvntulu,


dupre care i s'a rstignit, ns nu prost neputin, ci neputin cu ne
mrginire putehic i dumnecjeesc stpnitore; de acesta Sf. Dionisie
Ariopag. compogorrea acesta o a numit nemrginit puternic buntatea
dumnecjeete stpnitore neputine (Cap. III, despre dumnecjeetile nu
miri). Iar Fotis aa tlcue'te ci rea: Pentru neputinele nostre i p
catele, cel tari i fr de pcat s'a rstignit sau de neputin precum
cjiceau Iudeii, c pre alii a mntuit, iar pre sine nu pote a se mntui"
(Mat). Iar Theodorit cjice: ,>Din neputin s'a rstignit, precum de vo
urmez a se socoti: c de cutai cercare, apo i crucea socotii c de
neputin o a suferit". i ar acesta: C dei patima cruce o-a su
ferit, pentru muritorea Are; ci viaz, i via este, ca Dumnecjeu, i Fiu.'
al lu Dumnecjeu. i n scurt a cjice, fiind-c Christos era Dumnecjeu
i om, dupre ceea ce era om s'a rstignit pentru neputina omeniei sale
cei'ptimitore i muritore, iar ca Dumnecjeu s'a sculat i viaz, pentru,
puterea i lucrarea a-tot-puternice Dumnecjeire sale. Despre care' vecj la .
suptnsemnarea cjicere; C nu am judecat de a vedea ce-va ntru vo"
(I Cor. II, 2), ceea ce i\ice acolo dumnecjeescul Maxim.
ce

Tom. n.

177

icUc i no n e p u t i n c i o i s n t e m n t r u d n s m . ci vom
i p r e u n cu d n s u l d i n p u t e r e a l u D u m n e d - e u I n t r e voi.
i o I A p o s t o l i i lui C h r i s t o s , d i c e , s n t e m n e p u t i n i i c i n t r u
, a d e c n e izgonim i n e v r m u i m i n e p r i a i e j d u i m ;
e s t e a s n t n e p u t i n a c e o d i c e , ar ntru d n s u l > a d i s , ap e n t r u n s u i C h r i s t o s i p e n t r u p r o p o v e d u i r e a lui, le p i acestea; Q - p r e c u m el n i m i c s'a p g u b i t d i n v r m a i e
.1 v n d a r e i d i n patimile c a r e a s u f e r i t ; a a nici n o i A )l Ju, dintre ace&e nic urt j eu. :yphi l u 8 . , C i m a i a l e s
v i e u i i n t r u "dnsM, -adec .ne r ? o m -/aja'-s4ebjrui$ ' d e n o t e .
tile c u p u t e r e a nsui lui C h r i s t o s . P e n t r u c e ? P e n t r u v o i
jbntru folosul v o s t r u . C a c e s t a n s e m n z d i c e r e a : I n t r e
. P o t e n s i eii a c e s t e c u v i n t e n s p i m n t e z p r e C o r i n , A p o s t o l u l : c d e i s o c o t i i v o i c n o i sin tern n e p u t i n c i o i
i a b l , d a r s tii c s n t e m vil i p u t e r n i c i ntru''vo, a d e c
i a v e p e d e p s i d e nu v e v e n d r e p t a ) ,
5. P r e n i - v e i s p i t i i - v e d e s n t e n t r u c r e d i n ) , , p r e
v

-ve c e r c a i - y e ) .

, i

Bi c e d i c p e n t r u slne-mi, c C h r i s t o s l o c u e t e i g r e t e n . m i n e , i c a m p u t e r e s v e p e d e p s e s c , i a r celua c e s ' a


itignit n s u r m n d u - , n u v e p e d e p s e s c ? i v o i ni-ve, d e
v o i , s v c e r c e t a p r e ni-ve, ve v e d e a i v e i c u n o t e
C h r i s t o s l c u e t e n inimile v o s t r e , d e avei' c r e d i n n t r ' n [1 (c c e c e c r e d e a u a t u n c i , fceau m i n u n i si luaii d a r u r i o s e t e ale Sfntulu D u h n d a t c e s e b o t e z a u , i d u p r e c u r m a r e ei
i n o t e a u c u a d e v r u l , i c u s i m i r e d u h o v n i c e s j . s i m e a u , c u m
*) i. Fotie tlcuind cicerea acesta 4ice: Nu ne defimai pre no, cc
s vedei izgonindu-ne i nenumrate rele ptimind, c i Christos s ' a
fmat restignindu-se, ci sculhdu-se din mori, hpte cte a vrut a
acut. i no nc, cele ce ptimim, pentru el le ptimimy nc dei pimim, el ns viaz, i pote, i no mpreun cu dnsul.,,i viem, i p u fcrnic sntem a face, ceea ce voim ntru voi,; c chul drepti avem
[supra vostr de ve fi nesupui.
*). La altele se cjiee: De stai n credin".
- :
_ ) Iar neleptul Fotie acesta voete a se ceti ntrebtorete, adec:
},Ore nu cum-va pre ni-ve ve ispitii de snte n credin? 6re nu
bum-va pre ni-ve ve cercai? Cc de a caut nc, ceccj&T a de Christos
cel ce grete ntru mine, i nc a nu fi desevrit n c r e d i n a i c ntru
mine nvtorul vostru grete Christos ce este alta, fr numai s cjeifca i pre ni-ve de snte credincioi, i se ve ndoii pentru voi ni-ve?
jSau ma bine a 4'ce, c nic ca cum tii de se "afl Christos; ntru vo ?
'Cci de nu este Christos nluntru n nvtorul vostru, precum soco
tii, cu mult ma vrtos nu este ntru vo, ntru ueemeii mei?. Dar pen, tru ce, djce, nu cunofe c este ntru vo Christos Ucex v'&,*mbogi
cu feluri d e daruri, fr numa c pentru relele vostre fapte y'a fcu
netrebnici pre sine-ve i v'a lipsit de darurile ce. v'a dat Christos.
3

178 -

c D a r u l i C h r i s t o s t o c u e t e i l u c r e z n l u n t r u , h inimile l o r ) J
saii p r 6 s t a i o b t e s c a c r e d i n n t r u t o i , saii c r e d i n a s e m n e l o r
i a m i n u n e l o r , c a r e e s t e m a i o s e b i t i m a i ale" s , c e s e d a
la u n i i ; n c t d e .locuete n t r u voi i l u c r e z C h r i s t o s , n t r u
vo c a r i s n t e u c e n i c i i m e i , cu m u l t m a l v r t o s l o c u e t e i l u
crez ntru mine, carele snt nvtorul vostru.
A u nu v e cundste pre sine-v6, c lisus Christos este
ntaru yoI?'"Flr~nutaal dfc"1sftfc6$I n e t r e b n i c i .
. ' i ' n u Ve sti,.dicje,'. pre-. 'sine-ve., - c . ' C h r i s t o s l o c u e t e n
l u n t r u h i n i m i l e v6stre?,^AFar ImpXoi, d e -snte n e t r e b n i c i ,
a d e c afar n u m a i d e . a i p e r d u t d a r u l s e m n e l o r i a l m i n u n i l o r
c e l e fceai, c a r e l e D a r fr d e a l o c u i C h r i s t o s n l u n t r u , n u
se d ; - g h i c i t o r e t e ns a r a t aicea Apostolul, c u m - c Corin
t e n i eraii s t r i c a i la v i a , cc m u l i d i n t r e dhi a v e a u c r e
d i n , n u aveaii n s p r e l u c r a r e a i p u t e r e a m i n u n i l o r , fiind-c
i s t r i c a s e r v i a a lor i curia, c u p c a t e l e . P e n t r u a c e s t a d i c e
A p o s t o u l , c p r e c u m s e v e d e , n u v c u n d t e p r e s i n e - v , c
C h r i s t o s l o c u e t e ntru v o i ; i n u l o c u e t e C h r i s t o s n t r u v o ,
fiind-c v ' a i fcut n e t r e b n i c i i s t r i c a i , c u v i a a , d e p c a t e .
N u a cjis n s h o t r t o r c s n t e n e t r e b n i c i , p e n t r u c a s n u -
n f r u n t e z e , ci o a dis a c s t a c u n d o i a l i c u m a b l n d c h i p :
d e n u cum-va snte n e t r e b n i c i ' ) .
;

6. N d j d u e s c n s
netrebnici.

c ve

cundte c noi nu

sntem

M u l t s e v e d e n f r i c o a r e a lui P a v e l i n t r u a c e s t e c u v i n t e ;
cc d e v r e m e c e vo v r e i s l u a i c e r c a r e , d i >
pedepsa
c e a face v o u , d e l o c u e t e C h r i s t o s n t r u m i n e i d e n u snt
e u n e t r e b n i c i s t r i c a t ; fiind, $ic, c o v o i i a c e s t a , n d e j d u e s c
c m volii a r t a fr lips s p r e a v face d o v a d a a c s t a ,
c e u a d e c , n u snt n e t r e b n i c , nic a m p e r d u t d a r u l i p u
t e r e a m i n u n i l o r , saii p e n t r u c a s d i c m a v e d e r a t , voii d o v e d i
v o u c u m - c eii n u m i ' a m s t r i c a t v i a a c u p c a t e , c a s e
d e p r t e z e C h r i s t o s d e l a m i n e , ci a m v i a a l s c u f a p t e b u n e
c e

') ar Teodorit djcerea netrebnici" o a tlcuit, n loc de pustiii sn


te d e credin, c aa Qice, c se cuvine vo a ti c pre nsui st-:
pnul .Christos l avei locuind ntru vo, c cela ce nu ..are acesta cu
notin, este pustiu de credin; c acesta o au 4's netrebnici", c de
vreme ce cu puin ma nainte a 4's c ntru dnsul grete Christos, -
nvat pre e c ntru dni locuete i umbl, dupre' prorocesca vestire
adec acesta: Vo snte lcaul lu Dumne4eu celu viii, precum a 4'
Dmtine4 u, c vou locui ntru dni, i vou umbla" (II. Cor. VI, 16)
;Ve4 si suptnsemnarea 4icere: A locui Christos cu credina n inimilf
vostre" (Efes. IO, 17).
"
!

179

si p e n t r u a c s t a C h r i s t o s l o c u e t e I n t r u m i n e , c a r e l p r i n m i n e
va p e d e p s i p r e cel n e s u p u i d i n t r e v o i .

7. Me rog ns lu Dumnedeu ca s nu facei vo nici


un refl, nu ea no s ne artm trebnic, ci ca voi s
facei binele, ar noi s fim ca netrebnici.
V e d i , o c e t f t o r i u l e , n d u r a r e p r i n t e s c i d r a g o s t e a lu P a
v e l , u r m t o r u l u i lui C h r i s t o s ! E l s e d e f i m a d e c t r e C o r i n t e n i
i s e : lua n rs, c n u a r fi a v u t nic o p u t e r e i d a r al Sfntulu.
D u h , ci c n u m a i p r i n s c r i s o r i i p r i n t r i m i t e r i s e m n d r e t e , *
i c u o t e a c e s t e a P a v e l , p r e a i u b i t o r u l d e fii, n l o c d e a-
p e d e p s i i d e a-I s c h i n g i u i n d a t , el ns n u n u m a i n t r d i a z
i z b o v e t e p e d p s a , ci n c s e r d g lui D u m n e d e u , nici C o
r i n t e n i i s p c t u l a s c , nic el s a j u n g n n e v o e d e a-i p e d e p s i ,
p e n t r u ca e , dice, nu m srguesc d e a m a r t a ales ntru
p u t e r e a c e a m c a s v p e d e p s e s c , ci a c s t a m s r g u e s c , c a
vo s facei b i n e l e t o t - d e - u n a , i d e a i p c t u i t v r e o d a t ,
a r s v p o c i , i d e v e i face vo b u n t i l e a c e s t e a , e u
i u b e s c a fi n e t r e b n i c , a d e c eii i u b e s c s m s o c o t e s c d e voi,
c s n t n e p u t i n c i o s i n u a m p u t e r e , n e a f l n d p r i c i n v r e d n i c a
p e n t r u c a s -v p e d e p s e s c i s a r t p u t e r e a m e a . i b i n e a
d i s c a n o i s fim n u n e t r e b n i c i , ci c a n e t r e b n i c i , fiind-c c u
a d e v r a t c u c h i p u l a c e s t a P a v e l n u u r m a a s e s o c o t i d e ce
n e l e p i n e t r e b n i c i n e p u t i n c i o s , ci m a l m u l t t r e b n i c i p u t e r
n i c , c ce n e l e p i a v e a u a d i c e c P a v e l a t t a p o v u e t e i
n v a pre ucenicii si, nct acetia nimica greesc. Ins p e n
t r u s o c o t i n a c e l o r mul i f r m i n t e a d i s , c voi facei b i n e l e
i f a p t a b u n , i no s n e s o c o t i m , c a n e t r e b n i c i ').

8 . C nu putem ce-va mprotiva adeverulu, ci pentru


ade.ver.
P e n t r u ca s n u s e a r a t e A p o s t o l u l c a c e s t e a le g r e t e
s p r e h a r u l lor. p e n t r u a c s t a dice: e u a c e s t e a le g r e s c i le
fac cu s o c o t l n u u b i t d r e d e s l a v a d e a r t , i fr m p t i m i r e ; c a d e c , d e v v o i u afla n d r e p t a i i n e g r e i n d , n u v o i u
p u t e a c a s v p e d e p s e s c ; ci i d a c m vou a p u c a e u s v
p e d e p s e s c , D u m n e d e u n u va a j u t a n e d r e p t e l m e l e s o c o t i n e
i a p u c t u r i , fiind-c D u m n e d e u m i e m - a d a t p u t e r e c a s
fac h o t r r e i s j u d e c c u a d e v r a t , i n u s h o t r s c m p r o
t i v a a d e v r u l u i *). i face h o t r r e i j u d e c a c u a d e v r , a c e l a c e
' ) Aceste ns le c p ' neleptul Fotie.
*) Din cuvintele acestea ale Apostolului ne nvem c Dumnecjeii n u .
ajut, nic nu urmez la pornirile cele fr cuvnt, ale arhiereilor ace
lor ce pedepsesc i. afurisesc, cu crile cele bisericeti numite de blesterri, ce ce pedepsesc cu afurisenii i cu bisericeti certri pre ce ce .
c e

J80

b a t e i p e d e p s e t e p r e cel v r e d n i c d e p e d p s i d e btae'.
I a r m p r o t i v a d e v r u l u i h o t r t e cel c e . s e a p u c s p e d e p s e s c p r e cel c e n u a g r e i t , nici e s t e v r e d n i c d e p e d e p s .

9 . C ne bucurm cnd noi adec sntem slabi, Jar vo


snte puternici.
Iari s e a r a t P a v e l p r e s i n e p r i e t e n i a p r o p i a t C o r i n t e n i l o r
c u c u v i n t e l e a c e s t e a , p e n t r u - c le d i c e : s n u s o c o t i i frailor
c m e m h n e s c p e n t r u - c nu p o t s a r t p e d e p s i t d r e a m e a
p u t e r e n t r u v o i , c n d . vo n u p c t u ; b a , nu m e m h n e s c
p e n t r u a c s t a , ci m a i a l e s m b u c u r c n d e u snt s o c o t i t d e
s l a b i d e n e p u t i n c i o s , cci n u p o t a ' m i a r t a p u t e r e a m e a
s p r e a p e d e p s i p r e v r e u n p c t o s d i n t r e v o i ; a r vo v e fi
p u t e r n i c i , a d e c cxid voi n u ve g r e i , i v e fi m b u n t i i ,
i p e n t r u a c s t a n u ai i s u p u i p e d e p s e i .

Acsta nc o i rog, a vostr ntregime.


N u v o e s c i i u b e s c n u m a , d i c e , . e u a fi s o c o t i t d e n e p u t i n
c i o s , i vo hristianil s fii p u t e r n i c i i n e v i n o v a i , ci i p r e
l n g a c e s t e a r o g i Cer d e l a D u m n e d e i i c a s fii n e v i n o v a i
i n t r e g i a d e c deplinii n t r u faptele c e l e b u n e , i nici a p u
c t u r i p r i c i n s d a i c a s v p e d e p s i i .

10. Pentru acsta, ne fiind fa, acestea le scriu, ca


nu fa fiind cu asprime's v ntrebuinez, dupre st
pnirea care o a dat mie Domnul spre zidire i nu spre
risipire.
F i i n d - c m l s u s cu c o v r i r e -a r n i t i i-a n s p m n t a t p r e
Corinten dumnedeescul; Apostol, pentru acsta acum se desv i n o v e t e i d i c e , c p e n t r u a c s t a v ' a m scris a a c u nfrunr
t a r e i n s p m r i t a r e , p e n t r u - c v o e s c s r m e n f r u n t a r e a i
n s p m n t a r e a m e a , p n n s i n g u r e g o t e l e s l o v e i c u v i n t e , i
s n u vie n t r u l u c r a r e i n f a p t ; c c , d e nu v v e i n d r e p t a
vo, n e g r e i t v vou c e r t a c u n e m i l o s t i v i r e , fiind-c a d a t m i e
stpnire ca acesta D o m n u l ; cu acest cuvnt ns arat c
nimica aii nedreptit; de acesta a cjis sfntul Dionisie Ariopag: Aa
au i arhiereii puteri afurisitore (adec desparitore dela biseric) ca
ce ce snt gritori a Dumnerjeetilor drepti, nu c dor Dumnecjeesca
inceptorie cea ntru tot nelept, bine a ci >
urma slujitorete por
nirilor lor celor fr cuvnt, ci c e cu chip vestitor, micndu-se de
Duhul, nceptorul lucrrilor, pre cei judecai de Dumne4eu dupre cuviin
s- despart. C luai, 4 i , Duhul cel Stnt;"or crora ve lsa pca
tele, se vor lsa lor, or crora le ve inea, inute vor fi; i celui str
lucit cu Dumne4eesca descoperire (lu Petru) a ntru tot bunului P
rinte, 4ice cuvintele: or ce ve lega pre pment, legat va fi n cerur,
vei deslega pre pment, deslegat va fi i n Cerur (despre bisericesca
i ori ce ierarhie).
~~
ce

ce

a r

D o m n u l p e d e p s e t e i c e r t p r e ce c e p e c t u e s c fr n d r e p
t a r e p r i n P a v e l , i n u nsui P a v e l s i n g u r . Ins. p e n t r u e a s
a r a t e iari, c n u d o r e t e a- ntfebuitaa s t p n i r e a a c e s t a ,
s p r e a certa p r e Corinteni, pentru_ceesta a adaus, c a luat
s t p n i r e a a c e s t a , n s n u s p r e risipire, ci s p r e zidire, a d e c '
c u m c D o m n u l n u v o e t e c h a r cu d i n a d i n s u l c a s r i s i p e s c ,
a d e c s c e r t e p n n mihfe p r e o m e n i , fci v o e t e s ^ z i d e s c ,
ad,ec
l e fee bine, n s i, a certa pre c e i c e r m n nen
d r e p t i , i ' - a c e s t a ^ f e 203Q-' i'-^^ere.-'-''binie.-'
-i"'>.'.;
I I . D e c i frailor b u c u r a i - v e .
:

E i i , d i c e , a m fcut lucrul m e u , n c t a m p u t u t i v ' a m c e r t a t ,


i v ' a m n s p i m n t a t c a s v e n d r e p t a i , r m n e n s d e a c i l a
v o i s facei lucrul v o s t r u i s v n d r e p t a i , c c i d e v v e
n d r e p t a , v e i d o b n d i s t a t o r n i c i n e v e t e j i t b u c u r i a c e a d i n
c o n t i i n a v o s t r ; m c a r dei v ' a m h n i t p e n t r u n t r i s t t o r e l e
cuvinte ce ma nainte le-am dis vou.
Gtii-v<5.
A d e c facei-v d e p l i n , s a u n d e p l i n i i - v a t t n d r e p t e l e
d o g m e l e c r e d i n e i , c t i n v i a a i p e t r e c e r e a c e a n b u n t i t , i c t e i s p r v i i f a p t e b u n e l i p s e s c d e l a v o i , silii-v a
le deplini.
^
Mngai-ve.
F i i n d - c eraii n C o r i n t m u l t e i s p i t e i p r i m e j d i i , p e n t r u c e s t a le d i c e a i c e a P a v e l s s e m n g e f i e t e - c a r e l e i d e s i
n e , i uni c u alii n t r e d n i ; ci p r e l n g a c s t a s s e m n g e
p e n t r u nsi d e p r t a r e a r u l u i i d o b n d i r e a faptei b u n e ; c c i
m a r e m n g e r e e s t e a s e l s a c i n e - v a d e r u t a t e i a l u c r a f a p t a
b u n , pentru m n g e r e a c e o pricinuete contiina c e a b u n ) .
A c e e a i c u g e t a i - o , p a c e s avei.,
n s u i a c s t a o a p o r u n c i t l o r s o i a c i; n e p i s t o l i a c e a
n t a , a d e c a fi m p r e u n c u g e t t o r i i p a c n i c i , fiind-c e r a i i
m p r i i i a v e a u d e s b i n r l n t r e dni. Este c u p u t i n n s
a c u g e t a c i n e - v a u n a i a c e e a i c u a l t u l , d u p r e d o g m i d u
p r e c r e d i n , i a n u a v e a p a c e c u cel-l-alt, d u p r e d r a g o s t e
i d u p r e p e t r e c e r e . P a v e l n s c e r e c u n d a t o r i r e d e l a dni
a m e n d o u , a d e c i m p r e u n c u g e t t o r i a fi d u p r e c r e d i n i
p a c n i c i a fi n t r e dni d u p r e d r a g o s t e , i d u p r e v i a .
i D u m n e d . e u l p c e i a l d r a g o s t e i va fi c u v o i .
1

*) Pentru acesta a djs i dumneceescul -Gsgorie al Nise: nimica rt,greuez pre suflet aa, i l obor jos, precum contiiiro pecatuki, nici
a a l naripez i l sue la cele prea nalte ca cdgarea drepjte~i
a faptei bune (la tlc. Evangheliei lu Mat., cap. XL, 10).
j

182

'Nu n u m a P a v e l s f t u e t e i p o r u n c e t e c e l e d e c u v i i n h r i s tianilor d i n C o r i n t , ci i ie r o g d e l a D u m n e d e u p r i n c u v n t u l
a c e s t a , saii c u v n t u l a c e s t a n u e s t e r u g c i u n e , ci e s t e o m a l
n a i n t e v e s t i r e , c elice lor, c d e v e i a v e a p a c e , n e g r e i t D u m
n e d e u v a fi c u v o . C s e d i c e D u m n e d e u , D u m n e d e u al d r a g o s t e , saii c e s t e p r i c i n a i isyorul d r a g o s t e i , fiind-c D u m
n e z e u a 'artat d r a g o s t e ctre, rib cu c a v j f j r e ; s a u p e n t r u - c
u n d e e s t e d r a g o s t e sfnt, a c o l o este. i l ^ . u n ; m e d e u r " i s e p a r a t
c s t p n i D o m n al d r a g o s t e i . A d e m e n e a ..i Dmrrmede-vs& ~
elice, D u m n e d e u al p c e , sau. p e n t r u - c e s t e p r i c i n u i t o r i i z v o r
al p c e , saii p e n t r u - c a m p c a t p r e c e l e c e r e t i i p r e c e l e
p m n t e t i , saii p e n t r u - c e s t e s t p n i D o m n al fiinei p c e ) .
12. I m b r i a i - v 6 u n u l c u a l t u l c u s r u t a r e s f n t .
I m b r i a i - v e , d ' c e , u n u l c u a l t u l c u s r u t a r e sfnt, p r e c u m
fraii s r u t p r e frai, i n s c t o r i i p r e fii, i fii p r e n s
c t o r i , i n u c u s r u t a r e v i c l n i a m g i t o r e , p r e c u m I u d a
a s r u t a t p r e C h r i s t o s ) ; fiind-c p e n t r u a c e s t a s r u t m u n u l
p r e altul, c a c u s r u t a r e a c e a d i n a f a r a t r u p u l u i , s a p r i n
d e m pre dragostea c e a din luntru a inimel mal mult; cci
din tote mdulrile cele-l-alte ale omului, g u r a este care ma
m u l t u n e t e i m p r e u n Sufletele c e l o r c e s e I u b e s c ; p e n t r u
a c e s t a i c n d 6 r e - c a r l p r i e t e n i l i p s e s c n Ioc d e p r t a t la m u l t
v r e m e , i n t o r c e n d u - s e s e n t l n e s c , s e s r u t u n u l c u altul
,n g u r , p e n t r u c a s a r a t e c u s r u t a r e a c e a d i n afar a g u r e ,
p r e u n i r e a c e o a l u a t d i n l u n t r u s u f l e t e l e l o r . n c i d u p r e
alte n e l e g e r i , fac hristiani sfnt s r u t a r e a a c e s t a , p r e c u m le
poruncete Apostolul; d e vreme ce, p r e e n m dice d u m n e d e e s c u l
CHrisostom,
fiete-carele
h r i s t i a n e s t e l c a d u h o v n i c e s c al lu
D u m n e d e u i sfnt, p r e c u m d i c e a i u r e a fericitul P a v e l : V o i
Snte l c a al D u m n e d e u l u c e l u i viii (II C o r i n t . VI, 16),
fiind-c a r e n l u n t r u n i n i m a s a f i e t e - c a r e l e h r i s t i a n p r e d a r u l
fintul D u h , Iar u a i f e r s t r a l c a u l u i a c e s t u i a d u h o v n i c e s c ,
adec a inimel hristianulu e s t e g u r a ; d r e p t aceea p r e c u m hris
tiani o b i c n u e s c d i n a f a r , a s r u t a uile i f e r e s t r e l e ale sfinitei
biserici, c n d o afl p r e e a n c u i a t , ' ali a d e c p l e c n d u - s e
i s r u t n d d e - a d r e p t u l uile, Iar ali, p r i n d n d uile b i s e r i c e
-

) Vecj i djeerea Dumnecjeul pce va fi cu vo" (Filipseni IV, 9)


i suptnsemnarea de acolo.
) Pecum i Ioav voevodul otilor lu David, cu vicleug cernd sru
tarea lu Amesa, n loc de a-1 sruta 1-a omort cu cuitul care l i
nea ascuns n mn: i a djs Ioav lu Amesa, de et sntos frate?
, i a inut drept lu Ioav barba lu Amesa ca s'l srut pre el; i Amesa
! nu- s'a pzit de cuitul cel din mna lu Ioav, i a lovit pre el Ioav n
pntece i s'au versat maele lu pre pment, i nu a poftorit (a lovi) ntr'nsul i a murit" (II. Imper. XX, 9).
..
l

183 -

c u m a n i l e , i c e l e d i n a i n t e a u i l o r , a p o i s r u t n d u - i m a n i l e
c u c a r i a u a t i n s uile, p e n t r u s f i n e n i e a l o r ; c u u n c h i p c a ac e s t a fiind-c i d u h o v n i c e s c u l l o c a , a d e c i n i m a h r i s t i a n i l o r ,
e s t e n c h i s , p e n t r u a c e s t a s e s r u t unii cu alii cu gurile c e l e
d e p r e d i n afar, p e n t r u c a s s e s f i n e s c ; fiind-c g u r a e s t e '
u a i p d r t a p r i n c a r e i n t r C h r i s t o s n d u h o v n i c e s c u l l o c a ,
a d e c n l u n t r u n i n i m a h r i s t i a n i l o r , c n d s e m p r t e s c cu
D u m n e d e e t i l e T a i n e , a d e c c u T r u p u l i S n g e l e lu C h r i s t o s ,
P o r u n c e t e ns p r e lng acsta Pavel hristianilor, s se s
r u t e c a s r u t a r e sfn, a d e c l i m p e d e i c u r a t d e t o t . p a
t i m a , i n u c u s r u t a r e t r u p e s c , n e c u r a t i s p u r c a t , p r e c u m
e s t e c e a p t i m a i e r o t i c e s c ) ,
1

V e mbriaz pre voi sfinii to.


P e cel c e eraii fa a d e c , I u n e t e P a v e l p r i n sfnta s r u
t a r e a g u r e i ; a r p r e c e i c e l i p s e a u , I u n e t e p r i n o r a i e ; c i i
p r e a c e t i a g u r a l o r u n e t e , p e n t r u - c d i n g u r I a s o r a i a .

13. Darul Domnului nostru Iisus Christos, i dragostea


lui Dumnedeu i Printelui, i mprtirea Sfntulu Duh,
fie cu toi vo, amin ).
2

*) Pentru acesta diee auritul ritorul biserice, Ioan cel cu nume de dar:
Fiind-c nu precum s'ar fi ntmplat, gura nostr se cinstete priimind
trupul cel stpnesc; pentru acesta ma ales aicea srutm; aud ce-ce
gresc cele de ruine, car din inim scot ocrile i nfricoez-se ce
n u m e l fac de ruine; asculte ce ce srut cu necuvincoie; - asculte
. ce a ntrebuinat prin gura ta DumneZeu, i pzete-o pre ea nespur
cat. De acesta i biserica lu Christos are obiceu din nceput, a se sruta
to hristiani care se afl la liturghie, cu srutare sfnt. C Zice, Cap.
LVII al cre a dou a apostoletilor aeZemntur: S Zic diaconul
cel ce st lng arhiereu: nu cum-va ore carele are ce-va asupra, ore
cruia, nu cum-va cine-va este cu frnicie. i ar srutai-ve unii cu
alii brbaii; i femeile unele cu altele cu srutare ntru Domnul". nsui
acesta o Zice i Canon 19 al soborului din Laodichea. Dupre ce presviteri dau episcopului pacea (adec srutarea cea ntru Christos), atuncea
s se dea narodnicilor pacea; i aa s svresc sfnta proaducere". Ci
i dumneZeescul Iustin acesta mpreun o mrturisete n a doua Desvinovire (Apologhie). i Climent Alexandrenul n a doua poveuire.(adec n Pedagog, Cap. II). Iar sfntul Chirii al Ierusalimului, n Catichiis
al cincilea Zice, c srutarea este semn c sufletele celor ce se srut
snt unite, i c au izgonit dintr'nsele tot pomenirea de reu: Srutarea
este semn c sufletele s'au curit i c au lepdat t6t pomenirea de
reii". Pentru acesta se scrie n Pateric: a Zis un btrn c. de multe or
Zicend diaconul: srutafi-v uni cu ali, am vZut pre Duhul Sfnt n
g u r a frailor" (veZ i pe Evstratie Argentul foea 275). Dar acest prea sfnt
i prea vechu obiceu a lipstit acum din biserica lu Christos i numa
n Z
nyiere se face (VeZ i sfinitul catichiis foea 117). Scrie ns i
Xemfont n nta nvtur a lu Chiru c i Elinii cu srutare se m
briau unii cu ali. nsi acesta o Zice i Irodot n cartea sa.
*) Inse cuvintele acestea ale Apostolului le-au luat i DumneZeescul
m a

F i i n d - c m a s u s a u n i t P a v e l p r e t o h r i s t i a n i in C o r i n t ,
p r e unii adec,- cu s r u t a r e a , Iar p r e ali cu o r a i a , a r a c u m a
r o g l o r d u p r e o b i c e i u l c e a r e a face n t o t e t r i m i t e r i l e sale,
le r o g , d ' )
fie cu. dni D a r u l Fiulul p r i n c a r e l e n e - a
m n t u i t p r e n o i , i nu prin faptele n d s t r e , c d u p r e H a r u l s e u
cel o s e b i t ; i n u d u p r e d a t o r i e s'a j u n g h i a t l i s u s C h r j s t o s
p e n t r u m n t u i r e a n o s t r . L e r o g s fie n t r e dni i d r a g o s t e a
iui D u m n e d e u i P r i n t e l u i , c u c a r e n e - a i u b i t p r e noi, i a d a t
p r e u n u l n s c u t F i l e i s6fc p e n t r u n o . C a c u m a r fi fost n t r e b a t
n s , d e u n d e s e p n c i n u e t e D r u i Fiulu ? R s p u n d e c s e p r i c i n u e t e d i n d r a g o s t e a P r i n t e l u i ; i c e a i s p r v i t D a r u l a c e s t a
al Fiulu? i c e a d a t n o u ? P r e m p r t i r e a Sfntulu D u h ,
d i c e , p r i n c a r e n e sfiiriim c u v e n i r e a Sfntulu D u h , f c e n d u n e p r t a i lu, i f c e n d u - n e i n o d u h , n u d u p r e fiina, ci
d u p r e m p r t i r e a Sfntulul D u h . U n d e s n t d a r , ce c e t g d u e s c p r e D u m n e d e i r e a Sfntulul D u h , i d i c c n u e s t e D u m
n e d e i i , p e n t r u - c P a v e l la n c e p u t u r i l e s c r i s o r i l o r s a l e , n u m
p r e u n n u m r p r e el c u P r i n t e l e i cu F i u l ? C Iat a i c e a
a r t a t 1-a c o n u m r a t m p r e u n c u T a t l i c u F i u l , i d a r
Sfnt T r e i m e deplin s-'a n u m r a t d e c t r P a v e l ) , d e c a r e Sfnt
0

Chrisostom i Marele Vasilie i le-ati scris pre ele n sfinitele Litur


ghiile lor, cu care preotul n fiele-care Liturghie rog pre Dumnedeii
pentru hristian cjicend: Darul Domnului nostru lisus Christos, i dra
gostea lu Dumnecjeu. i. Printelui, i mprtirea Sfntulu Duh s
fie cu vo cu to.
) Teodorit ns tlcuind acesta cjice: Nu dupre desprire le-a pus
acestea, nici unele adec, le-a dat lu Christos, ar altele Printelui i
altele Duhului; d de multe or dragostea o a pus la Duhul i mpr- .
tirea la Fiul, i Darul la Dumnecjeu i Printele; aa i n trimiterea
cea de ma nainte, lucrarea la Printele puindu-o, dupre puine cuvinte
pre acesta o a cjis Ia Duhul; alt-fel nc a pus i rnduala feelor
nu rsturnnd pre rnduala cea pus de Domnul (pote cnd a cjis el
ucenicilor s merg s propoveduasc i s boteze n numele Tatlui,
i al Fiulu, i al Sfntulu Duh) ci nvnd, c rnduala numelor nu
. nsemnez strintatea fire, sau osebirea putere, saii a vredniciei lor".
Intr'un glas ns cu Teodorit-cjice i Teologul Grigorie: Acestea (fee
adec ale Sfintei Treimi) i ma nainte se numr, i n urm se nu
mr, i mpreun se numr-la Sfnt Scriptur pentru ntocmai cin
stea a fire" (Cuv. despre Sfntul - Duh). i Iari c j i
mpreun cu
Pavel s teologhisim cu cela ce s'a rpit ntru al treilea ceni, carele m
preun numrnd pre cele 3 ipostasur, i acesta cu chip schimbtor,
nu cu pzirea rnduelilor, pronumernd, numrnd, n urm numrnd
pre acela, pentru ca s arate pre cinstea cea ntocmai a fire". Ci i
Marele Atanasie, punend nainte, nsui djeerea acesta a lu Pavel, aa
o tlcuete n epistolia cea ctre Serapion: C Darul cela ce se d, n
dar, n Treime se d, dela Printele, prin Fiul, ntru Sfntul Duh; pre
cum din Printele as prin Fiul Darul cel ce se d, aa nu s'ar face
mprtirea dre ntre no afar dect ntru Sfntl Duh, c de acesta
J

ce:

185 -

T r e i m e , o ! d e n e - a m p z i i no, iind d o g m e l e c r e d i n e i , i
p r i n fapte a r t n d v i e u i r e c u r a t i n e s t r i c a t , p e n t r u c a s fim
d e s v r i cu a d e v e r a t , fiind b i n e i s n t o i d u p r e a m n d o u ,
i r o b i d e s v r i i a r t n d u - n e _ a t ^ l e s v r i t u l u i D u m n e d e u n
T r e i m e , c r u i a s l a v fie n v e c u r e l e vcurilor. A m i n ) 1

mprtindu-ne, avem dragostea Printelui, i Darul Fiulu, i mpr


tirea a nsu Sfntulu Duh. Una dar se arat i lucrarea Treime din
acestea;, c nu arat Apostolul a fiete-crua ipostas desprite ose
bite cele ce se dau, ci c cele ce se dg.u, de Treime se dau i tote
dela unul DumneZeu snt" (la Tom. I a lu Vrienie, Cuv. IV, foea 68).
nsemnez nc i acesta, c Zicerea: Datul Domnului nostru Iisus Chris
tos i cele-l-alte este o oraie a lu Pavel, care cu nsu m n a sa o scria
n tote epistolele, dupre Teodorit; i este ,n lc/p dfe obicinuita djcere:
fi sntoi, care i no o scrim la sfirituf epistoliilor .nostre". i vedf
Ia sfritul celei a II ctre Tesalonichen.
/
) Epistolia acesta a doua ctre Corinteu s'a scris din. Filip Mache
donie, prin Tit i prin Luca, su" ma bine a diee prin Varnava. i yec\i
la Cap. VIII Stih. 19 al acestua.
l

186

A lui Teofilact Arhiepiscopului Bulgariei tlcuire la trimiterea Apostolului Pavel


cea ctre Galaten, tlmcit din tlmcirea pe prost a cuviosului printe
Nicodim Atonitulul pe romnie.
Pricina

trimit erei

cei

Teodorit,

ctre

Galateni ),

Teofilact

dupre

Chrisostom,

Tcumenie..

Pricina
pentru
care scria
Apostolul"
Pavel
trimiterea'-acesta,
este acesta:
Galateni )
mai ntiH
s aii nvat
de ctre
Pavel
i a credut
n
Christos,
iar dupre
ce s'a dus Pavel
dela
dn
ii, acei cari
din Evrei
creaser,
iind nc legea
cea veche,
i
voind mpreun
a fi i a se numi nvtori,
nvau pre
cei-l-al
hristian
Galaten,
cum c trebue
a se tia
mprejur,
i a
pzi
serbrile
smbetelor,
i lunile
noui, precum
nva
legea,
puind
naintea
lor, c i vrfelnicul
Petru
i Apostolii
ce ce snt
cu
dnsul,
nu opresc
aceste luri
aminte
ale legei
i obiceiuri.
i
cu adeverat
aceia nu le opreau
acestea,
nu dr c
dogmatiseau
i diceau
c snt bune acestea,
i vrednice
de a se pzi,
ci
pen
tru-c fceau
compagorre
la neputina
Evreilor
celor de
curnd
lumina
la cari propoveduiaii
Evanghelice
lut Christos.
Iar
Pa
vel,
fiind-c
propovedua
la neamuri,
nu avea trebuin
de
acestfel de compogorre,
ar. cnd a avut trebuin,
atunca
i el a
fcut
acesta
compogorre,
i a tiat
mprejur
pre
Timote
(Fapt.
X V I , j ) i nsu
el s'a curit
dupre
Legea
Veche
(Fapt,
XI,
26). Dar
amgitorii
aceia,
adec cei ce crezuser
Evrei,
nespuina
pricinile
acestea ale compogorrei,
pentru
care Petru i
Apostolii
cei mpreun
cu^el nu opreau obicinuirele
cele dupre lege,
amgeau
pre cei mai proti
Galaten,
i prihneau
pre Pavel
dicend,
c
el une or tae mprejur,
alte ori iari
surp
terea
mprejur,
<
alte or altele
propoveduete,
z

i
Pavel,

asupra
carele

tuturor
aliceau,
c nu se cuvine
a ne
nici pre
Christos
l-a vdut trupete,

ncredina
nici a

%
statui

) Acesta s'a scris, dupre Meletie, n anul 23 dupre nlare,


puh
ce-va mal nainte dect cea ctre Romani,
sau dupre alii
altmintre
lea (La biser.
Istorie).
*) nsemnez,
c Galateni
se numeau dela Galatia,
ceea ce se afl t
Asia, ar Galatia
ar
s'a numit dela Gali ce dela apus, adec delc
ce ce acum se foc Franez,
cc Galii
eind din Galia, povuitor
fi
ind lor Vren, s'au mutat n Galatia
cea din Asia, i ntru alte locuri
pentru acesta Galatia
acesta, ma nainte se numea Galo-Grechia,
sat
Greco-Galia,
i n urm
s'a numit
Galatia
(Meletie
n
gheographit
foea 67). nc i acesta ma nsemnez,
c Galatiile
acestea, Galatia
s
numesc dupre ce grei din afar, precum 4ioe Teodorit, ctre care
(Ga
laiie) a mers Crisc (II Timot. IV,
10).
x

-187.--

ucenic

al lui

Christos de-a rephd, ci este ucenic al ucenicilor i


Christos, iar lu Petru i Apostolilor celor cu dnsul,
se cuvine s urmm, i cele ce se fac de dni s le
prilmim.
Deci pentru tote acestea, aprindndu-se
cu sufletul, fericitul
Pa
vel, de rvna, a scris trimiterea
acesta, nu cu manile altora,
dictluindu-o, precum a dictluit tote cele-l-alte ale sale trimiteri,
ci
cu nsi sfnt mna sa, precum singur o 4^
acesta: Vedei
ce fel ele slove am scris voue cu mna mea (Gal.
VI, II) ).
i
procuvnfarea
adec, dupre Teodorit i Teofilactj o scrie cu -mult
mnie,-i
mai 'tat- epistolia,
cci a se arta cine-va tol~de~iin
blnd i blajin ctre ucenicii ce ce au trebuin
de certare, nu
este nsuire a unui nvetor adeverat
ce voete a'i folosi
pre
ucenicii
se. Pentru
Acesta i Domnul mai ntiu fericind
pre
Petru,
n urm l-a certat dicend: Mergi n urma mea
Satana,
c nu cugetezi
cele ale lui Dumnedeii,
ci cele ale
omenilor
(Mat.
XVI,
16). Aiderea
i pre ce-l-ali ucenici ai se,
fr
pricepere
-a numit, dicend: nc i voi fr pricepere
snte
(Mat.
XV, 16). Deci cu un chip ca acesta i Pavel mai cu as
prime a scris i Corintenilor
mai nlu, i ctre Galatenii
acetia actim. i mai ntiu respunde la ceea ce diceai
amgitorii
aceia, pentru ca s surpe ipolipsul cel bun si numele lui Pavel,
c adec, cei-l-ali Apostoli snt ucenici ai lui Christos, iar
Pa
vel este al ucenicilor i Apostolilor
lui Christos ucenic, i nu al
lu Christos, apoi i laud pre ei pentru curata credin i dra
goste ce au n Christos, i apoi prihnete,
pentru ce ca nite
lipsii de minte s'aii.
schimbat.
Scrie ns i despre lege, i despre credina cea dupre
Avram,
i dovedete att din lege, ct i din femeile
tui Avram, c terea mprejur
i tote ale legei, s'au dat pn la ore-care
vreme
i apoi aii ncetat dupre artarea
lu Christos, i acestea
dovedindu-le,
i sfluete pre ei s nu a aminte la cuvintele
-am
gitorilor
acelora, ci s pzesc credina cea ntru Christos i da
rul, carele dar stric pre terea mprejur
cea dupre trup, i aa
sftuindu-i
pre ei ntru bunele mor aluri, i Id via,
sfrete
trimiterea
J.
. ,/

Apostolilor lui

ce

*) i nu numai acesta epistolie, ci i pre cea ctre Filimon cu mna


o a scris dumnedeescul Pavel, i arat acesta: Eii Pavel am scris
cu mna mea, eii voM rsplti (ctre Filimon
XIX).
) nsemnez ca acesta epistolie este a 8-a dupre rnduala i anii
n care a scris Pavel trimiterile sale, adec dupre cele doue ctre Tesal. i dupre cele doue. ctre Corint, i dupre cea I-a ctre Timote, i dupre cea ctre Tit i dupre cea ctre Rom., precum dice Teo
dorit n procuvntarea trimiterilor lui Pavel.

sa

>KJ

188

TLCUIRE. IA CEA CTRE RUTENI.


C A P . 1.
KIMEN (ADEC TEXTUL

EPISTOLIEI).

i. Pavel Apostolul, nu dela dmen, nic prin om.


"

T L C UI R E .

n d a t la n c e p u t u l e p i s t o l i e i a c e t i a s u r p P a v e l c n u e s t e
u c e n i c i A p o s t o l (trimis) d e o m e n i , p e n t r u - c , d i c e , c n u a fost
c h e m a t d e o m e n i , ci d e s u s , i d e l a ceriii, i n u p r i n v r e d r e - c a r e l e
o m , ci p r i n Iisus C h r i s t o s , fiind-c 1-a b o t e z a t p r e el A p o s t o l u l
A n a n i a , d a r n u i i - a . c h e m a t a c e l a la c r e d i n i la a p o s t o - ,
l e s c a e p a n g h e l m ' ci C h r i s t o s 1-a c h e m a t d i n c e r i u n v r e m e
d e a m l a z - d i , p r i n nfricoata a c e e a v e d e r e c e a s t r l u c i t m a i
mult dect sdrele {Fapt. IX). P e n t r u c e ns nu a dis P a v e l :
c h e m a t u l , p r e c u m s c r i e n c e a c t r e R o m . i c t r e C o r i n t e n i
T r i m i t e r e , ci a d i s : P a v e l A p o s t o l u l , p e n t r u - c d e s p r e a c e s t a
e r a t o t p r i c i n a cuvntulu, fiind-c d i c e a u cel c e d e c u r n d c r e
z u s e r d i n E v r e i , c P a v e l d e c t r e o m e n s ' a a l e s A p o s t o l , i
n u d e C h r i s t o s d e - a d r e p t u l , p r e c u m m a i n a i n t e a m d i s la n
c e p u t u l p r i c i n e i epistoliei a c e t i a . D e c la "cuvntul a c e s t a m p r o t i v i n d u - s e P a v e l , a scris a c e s t a : A p o s t o l , a r t n d c u a c e s t a ,
c n u e s t e u c e n i c al o m e n i l o r , nic d e o m e n a fost a l e s A postol.

Ci prin Iisus Christos i prin Dumnedeu Printele, ca


rele 1-a sculat pre el, din mor.
F a p t e l e A p o s t o l i l o r a r a t a d e c , c u m c P a v e l d e c t r e Sfn
ce
tul D u h s ' a r n d u i t A p o s t o l c slujind, 4i >
D o m n u l u i i
postindu-se, a dis D u h u l cel Sfnt: osebii m i e d a r p r e V a r n a v a
i p r e S a v l u la l u c r u l c a r e e u c h e m p r e e ( F a p t . XIII, 2 ) .
Aicea ns dice Pavel, c s'a r n d u i t A p o s t o l d e ctre Prin
t e l e i d e F i u l , p e n t r u c a s n e n v m n o i , c u n a e s t e s t
p n i r e a a T a t l u i , a F i u l u i a Sfntulu Duh, a Sfintei Treime!
-

189 -

cei n e d e s p r i t e i d e o fiin- Iar m a a l e s c i d e F i u l s'a


t r i m i s , c nsui a dis c t r e d n s u l : M e r g c efi la n e a m u r i
d e p a r t e t e trimit ( F a p t . XXII, 21). n s e m n e z ns c p r o p u
n e r e a , p r i n , s e afl a i c e a i la T a t l , i c m a i n t i u s'a r n
d u i t d e P a v e l Fiul p e n t r u ereticii a c e i a , c a r e l e i s c o d e s c a c e s
t e a , c fr o s e b i r e s n t la P a v e l r n d u e l i l e p r o p u n e r i l o r i ale
d u m n e d e e t i l o r fee a l e Sfinte T r e i m i , p e n t r u - c n t o c m a i snt
d e o fiin, m c a r c firesca r n d u a l a a l o r s e c u v i n e a s e p z i
fr s c h i m b a r e , p r e c u m o a p r e d a n i s i t ; i o u e nsui D o m n u l la
b o t e z , p r e c u m -scrii M a r . Vasilie, p r e c u m i a i u r e a a m dis.1),.
I n s n c u y i i n c d a \ vren^'-apom)Sn,ete.'P^vei d e m d r t e a i n
v i e r e a lu C h r i s t o s , p e n t r u c a s n d u p l e c e p r e G a l a t e n i s n u
m a a a m i n t e la l e g e i la o b i c e i u r i l e l e g e , fiind-c l e g e a nic
u n folos a p r i c i n u i t l o r , ci s a a m i n t e i s s e s u p u e lu C h r i
s t o s , c a r e l e a m u r i t i s'a s c u l a t din m o r i p e n t r u m n t u i r e a lor.
i c a s e d e s p r i e i a s e d e p r t a d e u n f c e t o r d e b i n e
ca acesta, d e Christos adec, este o fapt d e prea m a r e - n e m u l m i r e . i d i c e P a v e l , c T a t l a s c u l a t d i n m o r i p r e C h r i s t o s ,
u n a a d e c p e n t r u n e p u t i n a s o c o t i n e i G a l a t e p l l o r , i a l t a iari
p e n t r u - c la T a t l s e d a u , c a la r d c i n a i p r i c i n a D u m n e d e i r e i , c t e Fiul l e l u c r e z i l e - a fcut, fiind-c Fiul n u e r a
n e p u t i n c i o s d e a' s e scula p r e sine d i n . m o r , c a r e l e a d a t
p u t e r e i a l t o r a c a r e a c r e d u t n el s n v i e z e m o r i c u s i n g u r
u m b r a t r u p u r i l o r l o r . P e n t r u a c e s t a i a d i
Stricai biserica
a c e s t a i n t r e i dile eii o voii ridica p r e e a . . . . E l n s o cHcea
p e n t r u lcaul t r u p u l u i s e u (Ioan II, 1 9 ) .
s :

;<

2. i frai to ce mpreun cu mine.


D e v r e m e c e a c e l c e c r e d u s e r din E v r e i p r i h n e a u p r e P a v e l ,
c . s i n g u r p r o p o v e d u e t e d e a s e s t r i c a L e g e a V e c h e i o b i c e
i u r i l e cele a l e L e g e , p e n t r u a c e s t a a r a t a c u m a i c e a , c a r e p r e
m u l i ali frai i m p r e u n A p o s t o l i , m p r e u n p r t a i al a c e s t e e a s o c o t i n e i conglsUirl n t r u c t e scrie n t r u a c e s t a e pistolie.

Bisericilor Galatie.
Ved.I, o cetitorule, m n i a i d u r e r e a fericitului P a v e l ! P e n
t r u - c n u a ' d i s c e l o r Iubii, celor sfinii, nici b i s e r i c i l o r lu
D u m n e d e u , p r e c u m o b i c i n u e t e a s c r i e n ce,le-l-alte epistolii,
ci p r o s t d i s : bisericilor Galatie.. F i i n d n s c a v e a i i d e s b i n r l ei i .se o s e b e a i u n u l d e altul, p e r s t r u a c e s t a d u p r e c u
v i i n biserici m u l t e l n u m e t e p r e e, i n u o b i s e r i c , m
p r e u n n s i r u i n n d u - I p r e el, c u n u m i r e a b i s e r i c e , l n 11

^.Vec despre aqesta la nsemnarea djc ?- Iar acelai Dumnezeu


lucrez tote ntru to" (I Corint. XII, 6).
er<

190

d e m n s v i e n u n i r e i , n c o n g l s u i r e , d e v r e m e c e ce c e
snt d e s b i n a i d e s p r i i n m u l t e p r , n u p o t a s e n u m i
cu a c e s t n u m e al b i s e r i c e , cci b i s e r i c a v o e t e s fie u n i r e i
c o n g l s u i r e i a d u n a r e n t r u u n a ; i vecii d e s p r e a c e s t a i la
c e a I c t r e C o r i n t . C a p . I, stih 2.
3. Har v6ue i p a c e .
F i i n d - c G a l a t e n i s e p r i m e j d u i a u a c d e a d i n d a r u l lu D u m
n e d e i i , fiind-c l u a u a m i n t e la L e g e a c e a V e c h e i la p n d i rile l e g e i , p e n t r u a c e s t a P a v e l a i c e a r o g l o r D a r u l d e l a D u m
nedeii* i i a r i , fiind-c G a l a t e n i s ' a u fcut p r e s i h e i v r m a i
c t r e D u m n e d e u , v o i n d s n t r s c o b i c e i u r i l e lege, p r e c a r e
D u m n e d e u le-a s t r i c a t i le-a c o n t e n i t , p e n t r u a c e s t a c u n u m i
r e a p c e i n t o r c e ar p r e ei P a v e l la p a c e a c e a c u D u m
n e d e u ( V e d i i t l c u i r e a d i c e r e i H a r fie v o u e l a c e a I c t r e
C o r i n t . I, 3 ) .

Dela Dumnedeu Printele.


D u m n e d e u , dice, s ' a fcut P r i n t e al n o s t r u ; p e n t r u c a r e
p r i c i n ? D e l a l e g e o r e ? la c a r e voi G a l a t e n i lua a m i n t e c s e n d gurile, ori d e l a b o t e z u l lui C h r i s t o s ? A r t a t c d e l a b o
tezul lui C h r i s t o s ; d e c i c u m voi v e n t d r c e d e c t r e f c t o r u l
vostru d e bine Christos? nsemnez ns a c s t a : Dela D u m
n e d e u P r i n t e l e , c e scris fr a r t i c o l , p e n t r u cei c e d i c
p r e Fiul m a j o s i t , fiind-c l d i c e p r e el E v a n g h e l i s t u l I o a n
D u m n e d e u fr a r t i c o l , d i c e n d : i D u m n e d e u e r a C u v n t u l
(Ioan I, 1).

Si dela Domnul nostru Iisus Christos.


N u e s t e , d i c e , o G a l a t e n i l o r , d o m n al n o s t r u al h r i s t i a n i l o r
L e g e a la c a r e vo lua a m i n t e , ci e s t e D o m n al n o s t r u Iisus
C h r i s t o s . i nsei n u m i r i l e a c e s t e a n c a l e D o m n u l u i snt ar t t d r e i nfiitore ale facere d e b i n e c e a fcut n o u , c
Iisus s e n u m e t e p e n t r u - c n e - a m n t u i t d e p c a t e , p r e c u m a
dis A n g h e l u l c t r e F e c d r a M a i c : C a c e s t a v a m n t u i p r e
n o r o d u l s u d e p c a t e l e lor ( M a t . I, 21). i C h r i s t o s n c s e
n u m e t e d e l a u n g e r e a Sfntulu D u h , c u c a r e s ' a u n s p e n t r u
noi, sfinind p r e t o t firea n o s t r p r i n l u a r e a sa,* i d r u i n d
n o u e d e a n e n u m i d e l a al s u n u m e h r i s t i a n ) .
1

. 4. Celua ce s'a dat pre sine pentru pecatele nostre.


I a t c a i c e a d i c e P a v e l c C h r i s t o s s ' a d a t p r e sine d e
b u n a v o e i s t p n i t o r e t e p e n t r u p c a t e l e n o s t r e ; n u a slujit
d a r la i c o n o m i e p r e c u m d i c e a u A r i a n i i , c a u n r o b . D e c c n d
ve a u d i t u c C h r i s t o s s ' a d a t d e c t r e P r i n t e l e , c p r u n c ,
*) Despre numirea lu Christos vecj la cap. I, 10 al cele ctre Rom.,
la suptnsemnare.
-

191

d i c e , s'a n s c u t n d u e F i u l i s ' a d a t p e n t r u n o (Isaia I X , 6),


s n e l e g i p r i n d a r e a a c s t a b u n a v o i n i p r i i m i r e a ' T a t l u i ,
p r e c u m i T e o l o g u l G r i g o r i e a d d C b u n a v o i n a P r i n t e l u i
s o c o t e t e - o a fi trimitere ' ( C u v n t l'a N a t e r e i la P a s h a ) . D e c i
C h r i s t o s s'a d a t p r e sine d e b u n v o e p e n t r u c a s n e s l o b o d s c p r e no d e p c a t e , d e c a r e l e g e a n u p u t e a a n e s l o b o d i . D e c i c u m vo G a l a t e n i a l s a t p r e sloboclitorul v o s t r u
C h r i s t o s i luai a m i n t e la l e g e , c a r e n i m i c a v ' a folosit p r e v o .
C a s n e sc6t p r e n o d i n v6cul a c e s t r e u d e a c u m .
A i c e a la a c s t a d i
e r e t i c i i M a n i h e i d i c , c I a t
c'.-Apostolul- a n u m i t rii p r e v e c u l a c e s t d e a c u m , a d e c p r e
v i a a - a c e s t a , a n d s t r . Ins nu e s t e nelegerea aa p r e c u m
s t r i c a i i d e m i n t e a c e t i a d i c , c c nic dilele a c e s t e a d e si
n e snt r e l e , cc 4e r u t a t e a r e d r u m u l i m i c a r e a s o r e l u ,
c e l u a c e face d i l e l e i v r e m i l e ? S a i i c a r e r u t a t e p o t e a v e a t r e c e r e a d i l e l o r ? C u a d e v r a t nic u n a . Nici d i l e l e , d i c , s n t r e l e
d e sine, nic v i a a n o s t r e s t e r e a d e sine, c c c u m a r fi.
e a r e a , d e v r e m e c e c u a c e s t a c u n o t e m p r e D u m n e d e i i i c u
a c s t a l u c r m p o r u n c i l e lu, i filosofim p e n t r u l u c r u r i viitore?
D e c i v c rii n u m e t e P a v e l p r e f a p t e l e c e l e r e l e i p r e p r o a l e g e r e a o m u l u i c e a r e a i s t r i c a t din c a r e s e fac l u c r u r i l e ;
cc noi aa obicnuim a d '
dd a m a v u t a s t - d , p r i h n i n d cu a c e s t a j n u d i u a i v r e m e a ^ ci n t m p l a r e a i f a p t a i
r e u a n o r o c i r e , c e ni s'a n t m p l a t n d i u a a c e e a ) . P e n t r u ac e s t a C h r i s t o s n ' a m u r i t c a s n e o m o r e i s n e s c o t d i n
v i a a a c e s t a , prefeum b r f e s c M a n i h e i l , . ci p e n t r u c a s n e s l o b o d s c d e faptele c e l e r e l e . C d e v r e m e c e m a s u s a d i s ,
c C h r i s t o s s'a d a t p r e sine p e n t r u c a s n e s l o b o d s c d e
p c a t e l e c e l e m a i n a i n t e f c u t e d e n o i i t r e c u t e , p e n t r u ac e s t a elice a c u m a i c e a , c i n v i i t o r i m e n e - a s i p g u r i s i t p r e
n o s n u p c t u i m i n e - a s l o d i t d e v i a a c e a p n g r i t i
r e a . I a r l e g e a , la c a r e v o i G a l a t e n i luai a m i n t e , nic p c a t e l e
n o s t r e c e l e t r e c u t e le-a t e r s , nici ne-axi n t r i t a n u m a p
c t u i n v i i t o r i m e ) .
'
D u p r e v o e a lui D u m n e d e u i P r i n t e l u i n o s t r u .
Fiind-c Galateni socoteau c d e vor lsa L e g e a V e c h e se
v o r face n e a s c u l t t o r i lu D u m n e d e i i , p e n t r u a c e s t a n d r p t
P a v e l a i c e a p r e p u s u l a c e s t a , i a r a t c v o e lu D u m n e z e u P
r i n t e l u i e s t e c a s n e s l o b o d i m d e p c a t e i d e m d r t e , p r i n F i u l
s i i i mi p r i n l e g e . Vecii n s c n u a d i c u m c F i u l n e - a
s l o b o d i t d u p r e p o r u n c a lui D u m n e d e u P r i n t e l e , ci d u p r e v o e a
s :

c e r e

c e :

) Vecj i tlcuirea djcere: C cplele rele" (Efesen V, 16).


?) Vecj i tlcuirea i suptnsemnare cjicere: /C pecatul pre vo nu.
v e va stpni, c nu snte sub lege, ci sub dar" (Rom. VII, 15).
J

192

lui, a d e c d u p r e b u n a - v o l n ; d i c n d ins, P r i n t e al n o s t r u p r e
Dumnedeii, ar n e a d u c e a m i n t e d e fctorul n o s t r u d e b i n e
C h r i s t o s , c a r e p r e P r i n t e l e sii cel firesc l'a f c u t i al; n o s
tru P r i n t e d u p r e dar. Dec c u m voi, o Galatenilor, v d e p r
tai dela un fctor d e bine ca acesta ?
:

5. Cruia slava, n vecurile vecurilor, Amin.


L a nic al u n e e a a l t e e a epistolii n c e p u t a p u s P a v e l p r e A m i n ,
fr n u m a la s i n g u r a a c e s t a , p e n t r u c a s a r a t e c c u v n t u l
sii 1-a sfrit i c d e s t u l e snt c t e a dis s p r e p r i h n i r e a G a l a
t e n i l o r ; c a d u c e n d u - i e a m i n t e m a s u s d e n e n u m r a t e l e faceri
d e b i n e ale lu D u m n e d e u , d e - c t r e . c a r e s e ' o s n d e a u G a l a t e n i ,
fiind-c l s a s e r p r e d t t o r u l a c e s t o r a i f c t o r u l d e b i n e all o r
C h r i s t o s , a p o i m i r n d u - s e i n s p m n t n d u - s e p e n t r u a c e t i a , i
n e a v e n d c e a l t s p r e l a u d a a c e s t o r a a d i c e , a sfrit a p o i c u v n t u l
c u s l a v o - c u v n t a r e a i m u l m i r e a lu D u m n e d e i i , i s l a v o - c u v h t a r e a a c s t a o a p e c e t l u i t , c u m e s t e o b i c e i u l cu d i c e r e a A m i n ) .
1

6. Me mir cum aa n grab ve muta dela cela ce v'a


chemat pre vo n Darul lu Christos.
Cu aceste cuvinte arat Pavel c a v e a 6re-care m a r e n d e j d e
p e n t r u G a l a t e n , p e n t r u a c s t a i d i c e : m m i r i n u m d u m e
r e s c d a c v o i G a l a t e n i , c a r e a t t d e m u l t a i o s t e n i t n c r e d i n a
lu C h r i s t o s a t t a m u i t n g r a b - v n t d r c e dela, a c e s t a . d D o u
prihnir ale G a l a t e n i l o r n s a r a t a i c e a : u n a a d e c , c s'aii n t o r s
dela c r e d i n a lu C h r i s t o s , ar a l t a n c , c c u r n d s'au. n t o r s ,
n c t , nici aii a v u t t r e b u i n d e m u l t v r e m e , cel c e i-aii a m g i t
p r e . e , s p r e a-' r t c i , c a r e a c s t a a r a t p r e G a l a t e n , c s n t
d e e r i i u o r i la s o c o t i n , i n u a d i s c v ' a n t o r s d e l a c r e
d i n a lui C h r i s t o s d i n v r e m e a t r e c u t i sfrit, ci v n t o r c e i
n t i m p u l d e fa i nesfrit, a d e c n c n u c r e d , nic s o c o t e s c ,
c v ' a r t c i t desvrit V e d i n s , o c e t i t o r l u l e , , n e l e p c i u n e a
lu Pavel._ F i i n d - c G a l a t e n i i i n d L e g e a V e c h e , s o c o t e a u c c u j
a c e s t a slujesc i b i a e p l a c lu D u m n e d e u i T a t l u i , p e n t r u a c s t a
P a v e l d o v e d e t e Cu t o t u l d i n p r o t i v , c ce c e i a u a m i n t e d e
L e g e a V e c h e , n u n u m a i n u b i n e p l a c lui D u m n e d e i i P r i n t e l u i ,
ci i s e m u t i s e d e p r t z d e l a el, c a dis l o r c : V m u
t a i d e l a cel c e v ' a c h e m a t p r e voi, a d e c d e l a T a t l , n t r u D a r u l
Iul C h r i s t o s , a d e c d e T a t l v ' a c h e m a t , p e n t r u c a s v n
d r e p t a i d e l a C h r i s t o s n u cu f a p t e l e v o s t r e , ci c u D a r u l l u ; c
T a t l v ' a c h e m a t p r e vo s p r e a l u a e r t a r e a p c a t e l o r v o s t r e ,
Iar C h r i s t o s a d a t v o u e r t a r e a a c s t a cu D a r u l sii.
*) Despre amin vedj la suptnsemnrile Cap. II al celei ctre Rom. Stih 25
pentru ce Apostolul cnd a pomenit de DumneZeu Printele, slavo-cuvintez i mulmete. Vedj i la suptnsemnarea Stih 20 Cap. IV al cei
ctre Filipsen.
' - '
"
Tom. II.

193

7- La alt Evanghelie, care nu este alta, fr numai


snt dre-cari, ce ve tulbur pre v o i i voesc s strmute
Evanghelia lui Christos.
f

D e v r e m e c e a m g i t o r i i acela, car a m g e a u p r e G a l a t e n ,
E v a n g h e l i e n u m e a u p r e r t c i r e a lor., p e n t r u a c s t a P a v e l i n
t r u s i n g u r gol n u m e l e E v a n g h e l i e i a c e l o r a , s e m p r o t i v e t e i s e
' l u p t ) ; c d i c e : c n u e s t e a l t E v a n g h e l i e afar d e c e e a c e v o i
G a l a t e n i o ai priimit d e l a m i n e , cc u a a e s t e E v a n g h e l i a , c a r e
Cuprinde p r e d r e p t a s l v i r e , a c e e a a d e c c e e u o a m p r o p o
v e d u i t v o u , a f a r n u m a t - . d e 'sfitrSr^^criT, ce ye t i i r b u f i ve
a m e e s c ochii sufletului v o s t r u cei g n d i t o r i , i d u p r e u r m a r e
v fac s v e d e i altele n loc d e a l t e i a , c u s o c o t e l a p e n t r u c a
s s t r m u t e E v a n g h e l i a lu C h r i s t o s , c a i a c e l c e cu d e g e t u l
l o r cltindu-l g e n e l e lor, i fac o c h i u l s v a d p r e u n a d o u
i p r e d o u s le v a d c a m u l t e . ^ M c a r n s c E v r e i c e i c e
c r e d u s e r n G a l a t i a , n u s t r m u t a u t o t E v a n g h e l i a , ci nvai
n u m a i s s e p z s c p o r u n c a cea- d e s p r e S m b t , i d e s p r e
t e r e a m p r e j u r , y d a r n s P a v e l a r a t c i p u i n c e - v a a clti
c i n e - v a d i n E v a n g h e l i e , acel p u i n c l t e t e i r s t o r n t d t . E v a n g h e l i a , p r e c u m i cela c e p u i n c e - v a p a r t e t a e djn m o
n e d a m p r t s c , p r e t o t m o n e d a o face t u n s i n e t r e b n i c ,
n s e m n e z n s a c e s t a p e n t r u ce c e c u g e t e z cu n e b g a r e d e
s e m i dic, c a c e s t a e s t e u n mic p c a t i p u i n c l c a r e d e p o
r u n c i p e n t r u acesta, s e c u v i n e a s e e r t a s s e fac ).;Iar
1

) Despre Evanghelie vedj la Cap. XIV al cei ctre Rom. Stih. 24 la


suptnsemnr.
) Ct reu este nebgarea de sem, se arat-de Canonul V al Mar.
Vasilie, n carele rog sfntul a nu se afla rul acesta ntru episcopii
lu djcend: Me rog lu Dumneceu a nu, se afla ntru vo". i dumne
cjeescul Isidor Pilusiotul 4'ce: >,A cice c ds acesta nu e. nimic, a fcui
a glumi rutatea asupra viee" (Epist. 1235')- i dumnecieescul Chrisostorr
cjice: Acesta dar i no s o facem i ruta;;ea ceea ce este ntru n o
s o deprtm cu mare grab, ca nu spiri ;:. s cresc boia; c ranei:
pcatelor, lenevindu-se (ne cutndi-se) se fac ma mar" i nu. stau pn
la rane cele ale. bole i ale nesntae, ci fac i morte celu nemuritor
C precum din nceput de vom strica pre;&ele mic nic cele.mari s e fac'
(Tlc. la Psalm VI). i ar 4ice: i "pentru pcatele cele ce se p a
a fi mic i proste, or n cuvnt, or n luc'.rur, s, ne srguim a le de
prta; c aa nic o dinior vom cdea rt pasatele cele mar, de ne von
deprta de cele mic" (Cuv. XIV la Natere). i d, umnec}eescul Isidor Pi
' lusiot. ar djce: Firete urmez ca'pcatele cele prea mari a se nat
din cele ma. mic" (Epist. IX ctre Aetie). i ar Chrisostom 4'ce: C
cumplit este a da ncpere patimelor <aceste*' rele. Pentru acesta trebu
cu tot chipul a opri i a nchide Intrarea lor. Cc cnd se vor apuc
de suflet i l vor stpni, ca cum ar cdea foc n materie, aa nfrice
at vpae aprinde. Pentru acesta, rogu-me-; tote s facei, ca se nch
x

194 - -

ereticii M o r c h i o n i a p u c cjicerea a c s t a a lu P a v e i i cUc,


din a c e s t a s e a r t a , c n u s e c u v i n e a p r i i m i E v a n g h e l i e l e c e l e
4 ale d u m n e d e e t i l o r E v a n g h e l i t , ci n u m a u n a ; a c e s t a u n a
ns m e s t e c n d u - o e i c u r m n d u - o la m u l t e p r i , o a a l c
t u i t a a i o c e t e s c ; c I a t , d ' c el, c P a v e l v o e t e a-fi o E - /
v a n g h e l i e . C t r e carii n o r s p u n d e m , c c e a r e a face c u v n
t u l lui P a v e l c u n e l e g e r e a a c e s t a c e vo o f a c e i . i n o c t e
4 E v a n g h e l i e l e c e le p r i m i m , d i c e m c o E v a n g h e l i e e s t e , i n
t r u o c 6 n g l s u i f e c e a u , c c nic P a v e l v b r o v e t e a i c e a d e s p r e
. rjurneful i q t i m a E v a n g h e l i i l o r , ci d e s p r e o s e b i r e a glsuire!"
i d e o s e b i r e a E v a n g h e l i e l o r ; c d e v r e m e c e , d i c e , E v a n g h e l i a i.
p r o p o v e d u i r e a a m g i t o r i l o r i n e l t o r i l o r e s t e p r o t v n i c i o sebit de Evanghelia ceea ce se p r o p o v e d u e t e d e Apostoli, p e n
t r u a c s t a a c e e a nu e s t e E v a n g h e l i e , cc d e a r fi d e u n g l a s
cu a c e e a , n e g r e i t i a c e s t a a r fi fost E v a n g h e l i e , a d e c p r o p o
v e d u i r e a p o s t o l e s c , n c t c u v i n t e l e M o r c h i o n i i l o r s n t brfir.
c

8. C i m c a r n o i , s a u a n g h e l d i n cervl d e a r b i n e - v e s t i
v o u e a f a r d e c e e a c e a m b i n e - v e s t i t n o v d u e , a n a t e m a fie ).
1

P e n t r u a nu d i c e cine-va cum c p e n t r u Iubirea d e slav P a v e l


r e c o m n d u e t e i a d e v e r e z i d o g m e l e s a l e , p e n t r u a c e s t a a n a t e m a t i s e t e a i c e a , i n s u i p r e sine. F i i n d n s c G a l a t e n i n
zuiau la d e r e g t o r i i d e o m e n i , i p r o p u n e a u p r e vrfelnicul P e t r u ,
i p r e l a c o v , i p r e A p o s t o l i i c e i m a a l e i , c e eraii m p r e u n
cu dni, p e n t r u a c s t a P a v e l d i c e i p r e a n g h e l . A i i a d a u s
ns i d i n ceriu fiind-c i p r e o i i , a n g h e l s e n u m e s c , d u p r e
d i c e r e a a c e e a a lu M a l a h i a ; B u z e l e p r e o t u l u i v o r p z i c u n o
t i n a . . . cci a n g h e l al D o m n u l u i a t o t - i i t o r u l u e s t e ( C a p . II, 7 ) .
D r e p t a c e e a ca s nu socotesc cine-va c dice acesta p e n t r u
prost, p e n t r u acesta cu adugirea dicere!: din ceriu, a artat c
o d i c e p e n t r u c e r e t i i a n g h e l . i n u a dis, c d e p r o p o v e d u e s c c e l e d i m p r o t i v , ci c d e a r b i n e - v e s t i p u i n c e - v a a f a r
de intrarea lor. Nic cu cugetul cel percjtor de suflet s ve mngiai
ni-ve a grmdi tot rutatea cjicend: ce e de acesta i ce e de aceea.
C ne numeratee rele din acesta se nasc, c diavolul spurcat mult r
utate i putere ntrebuinez i compogorre spre percjarea omenilor i
din cele ma mic prolovete. Pentru acesta trebue tote a le face c n
ceputurile lor s le strici, c s nu caui la firea pcatului c este mic.
ci cc lenevindu-se se face pricin de mare pcat" (Vor. LXXXVI la
Matei). Vecj i suptnsemnarea cjicere: Intru Darul cel n Christos lisus"
(II Tirn. II, 1).
*) Acesta neputincos pricin i covrire o a ntrebuinat Pavel :
n cjicerea: C ndejduesc c nic mortea, nic viaa, nic angheli, nic
nceptorii, nic puteri.... nici alt fptur va putea pre no a ne despart
de dragostea lu Dumnecjeu (Rom. VIII, 38).
-

195 -

d e c e l e c e n o i l e - a m b i n e - v e s t i t v o u e , s fie a n a t e m a ) . i c u
t o t e c artghelii cei b u n i , p r e c u m d i c e C h r i s o s t o m , n u e s t e c u
p u t i n c n d - v a s b i n e - v e s t e s c afar d e E v a n g h e l i a iui C h r i
s t o s , cu t d t e acestea P a v e l a c e s t a cu n e p u t i n o a dis d u p r e
p r e p u n e r e , p e n t r u c a s o p r s c cu. t o t d i n a d i n s u l i cu c o v r i r e ,
o r i p r e c a r e l e a r fi i a r c u t a s n v e e afar d e c e l e r n d u i t e .
Deci a n a t e m a t i s i n d p r e anghel cu p r e p u s d e c u m - v a ar nva
e a l t e l e a f a r d e E v a n g h e l i e , c u a c s t a d e p r t z p r e
fiete-ce
d r e g t o r i e i p e r s o n a j s l v i t , \ a c e r s c c t i p m n t s c .
A n a t i m a t i s i n d u - s e n s i p r e s i n e d e c u m - v a c u p r e p u s i el
ar nva cele dimprptiva Evangheliei, cu acsta l e p d afar
i p r e fiete-care p e r s d n a p r o p i a t a lu, c a c u m a r d i c e : S
n u - m i cjic t u , o G a l a t e n u l e , c i a t P e t r u , i ce-l-ali m p r e u n
c u el A p o s t o l i , n v a alt o s e b i t d e c e l e c e t u p r o p o v e d u et, c eii nici p r e sine m c r u , ci m a n a t e m a t i s e s c , d a c
v ' a p r o p o v e d u i a l t e l e afar d e c e l e c e v ' a m p r o p o v e d u i t n t i u .
I n s n u le d i c e a c e s t e a P a v e l , p e n t r u c a s p r i h n e s c p r e A p o s t p l , ci p e n t r u c a s a s t u p e g u r i l e a m g i t o r i l o r c e l o r c e am g e a u p r e G a l a t e n , i s a r a t e c n u s e r u i n e z d e nici o
deregtorie omensc, c n d este cuvntul d e s p r e d o g m e l e c r e
dinei.
1

9 . Precum ma nainte am dus. i acum ar dic: de


bine-vestete cine-va v 6 u e \ afar de ceea ce a priimit,
anatema fie.
P e n t r u c a s n u s o c o t s c Galateni., c P a v e l t u r b u r a t fiind
d e m n i e , c a din r p i r e a r fi dus c e l e d e m a s u s , p e n t r u a c e s t a
i a d d u a o r a i c e a a c e l e a i le d i c e , p e n t r u c a s a r a t e c nic
a c e l e a l e - a d i s fr j u d e c a t , ci n t r i n d u - l e p r e ele n t r u s i n e
cu a d e v e r i r e i n s t a t o r n i c i e ) a a le-a d i s h o t r t o r .
2

10. C ati d6r| acum 6meni nduplec sau pre Dumne


deu? Sau caut dmenilor s plac?
. V a s se desvinovesc Pavel de cele cu care se p r i h n e a ,
a d e c c n u e s t e u c e n i c al lui C h r i s t o s , ci al A p o s t o l i l o r , d e
c t r e a m g i t o r i . i d a r c a s n u s e m n d r s c G a l a t e n i , c u m c
s e j u d e c c u n v t o r u l l o r i c aii p r i c i n cu d n s u l , p e n
t r u a c s t a djce P a v e l : n u s o c o t i i c e u m d e s v i n o v e s c , i
c m j u d e c la vo, saii c a u c s v n c r e d i n e z c snt u c e n i c
al lu C h r i s t o s i n u a l o m e n i l o r ; c t r e D u m n e d e i i fac t o t j u !) Iar ce va s <Jic anatema, i cum c nu jse cuvine a anatematisi
cine-va, vecj la tlc. i suptnsemnarea cjicere:; C m'a ruga nsu-m
eu anatema a fi dela Christos (Rom. IX, 3).
'*) C semn de adeverire este, a cjice cine-va de 2 or acelai cuvnt,
dupre ritor.
-

196 -

d e c a t a i d e s v i n o v i r e a m e a . D e c n u le scriu a c e s t e a c Iu
b e s c a d o b n d i d e l a vo slav, s a u p e n t r u a v6 a v e a u c e n i c i
a m e i ; b a , ci le s c r i u a c e s t e a d e s v i n o v i n d u - m e c t r e D u m
n e d e u p e n t r u d o g m e l e c r e d i n e i , c e le p r o p o v e d u e s c , i n u
p e n t r u - c v o e s c s p l a c o m e n i l o r ) . S a u i a a s e n e l e g e : d e
v r e m e c e cel c e c r e d u s e r d i n E v r e i n G a l a t i a p r i h n e a u p r e
P a v e l , c a l t e l e p r o p o v e d u e t e la alii, i a l t e l e l a alii, i d u p r e
o m e n i a a s e p r e f a c e i e l ; p e n t r u a c e s t a d i c e , c o r e eu m e
s r g u e s c a n c r e d i n a p r e o m e n i , i a p l c e a l o r i n u lui D u m
n e d e u ? S n u fie! P e n t r u c d e a fi v o i t s p l a c o m e n i l o r ,
n e g r e i t a fi f c u t - a c e s t a , " "ce d i c e , i a fi s c h i m b a t p r o p o
v e d u i r e a d u p r e o m e n c e a fi aflat.
1

C de a plcea nc dmenilor, nu a fi sluga lu Christos.


A i c e a f o r m l u e t e c u a c e s t c u v n t P a v e l i d i c e , c n u s e
silete a p l c e a o m e n i l o r i c nici p r e G a l a t e n i m g u l e t e ,
nic a l t e l e a l t o r a p r o p o v e d u e t e , c c , d e m ' a sili, d i c e , s
plac o m e n i l o r , n u a l s a c e l e l e g i u i t e i p n d i r i l e E v r e i l o r i
a a l e r g a la C h r i s t o s ; nici a d e f i m a p r e n e a m u r i l e i p r i e t e n i i
i a t t a s l a v c e o a v e a m n t r e I u d e i , i s e a l e g m a i b i n e a
suferi g d n e i p r i m e j d i i i n e c i n s t e p e n t r u C h r i s t o s .

i i . i cunoscut fac voue, frailor, c Evanghelia cea


bine vestit de mine,, nu este dupre om.
Fiind-c voete durnnedeescul A p o s t o l s a r a t e Galatenilor
c u m c c u a d e v e r a t a l s a t l e g e a i c e l e ale lege, i s'a n
t o r s cu t o t u l la C h r i s t o s , p e n t r u a c e s t a a r a t a i c e a viaa s a
') nsemnez, c dupre Mar. Vasilie: Cela ce face porunca lu Dum
necjeu se cuvine a avea gndul seu vrednic de isprav, c se nfruntez cela ce vrea s plac omenilor, cnd ar arta celor ce se laud
srguina; ar la ce ce i prihnesc, s'ar face lene; c de voete a place
Domnului, tot-de-una i pretutindenea acela s fie, plinind ceea ce s'a
cjis: Prin omul drepte cele de a drepta i cele de a stnga (Hotar.
XXXIII. Pe scurt). Dar curn ar putea cine-va scpa de omenesc pl
cere? Respunde acesta Vasilie: Aa va scap, cu deplina ncredinare
c Dumnezeu este fa, i cu nerspndit purtare de grij pentru buna
plcere cea ctre Dumnecjeu i cu nfocat dor de fericirile cele djse de
Domnul, c nimenea n , vederea stpnului nu face spre plcerea robu
lui', celu mpreun cu e spre necinstea stpnului, i s amgete spre
osnda sa (Tij. 34). i alta este iubitorul de slav deart, i alta cel ce
va s plac omenilor, dupre acesta Vasilie ce djce: Socotesc c iubi
torul de slav deart este cela ce face i djce ce-va pentru o gol slav
de lume, dela ceea ce ved i aud, iar cela ce va s plac omenilor
este, carele face spre voea vre unui om, spre plcerea lu, mcar de ar
fi lucrul ce se face vrednic de necinste (Tij. 52). Vedj-ns c Apostolul
aicea djce, c cela ce este plcut omenilor, acela nu este sluga lu Chri
stos, precum i aurea o djce acesta: Nu dupre slujire numa naintea
ochilor, ca ce ce vor s plac omenilor, ci ca robii lu Christos" (Efes. VI, 6).
-

197 -

c e a d e m a n a i n t e , i g r a b n i c a a c e e a a s a s c h i m b a r e n t r u
C h r i s t o s , p e n t r u c a s a r a t e , c n u s ' a r fi s c h i m b a t atta. n
g r a b , d e n u a r fi l u a t o ore-ca're d u m n e d e e s c i c e r s c d e
p l i n n c r e d i n a r e n i n i m a s a ; p e n t r u a c s t a i d i c e , c E v a n g h e l i a m e a n u e s t e d u p r e o m , a d e c c eii n u a m luat n
v t o r o m , ci m ' a m fcut u c e n i c c h i a r al n s u i lu C h r i s t o s .

12. C nic eu dela om o am luat acsta, nic m'am


nvat, ci prin descoperirea lu lisus Christos.
,
F i i n d - c c e i . c e p r i h u e a u p r e P a v e l diceau.. ei nu a'fost
' nsui' v z t o r i nsui a s c u l t t o r u c e r n c - a l lui C h ' i s t b s fca ce-a1-al A p o s t o l i , ci d e l a o m e n i a l u a t t d t e c t e p r o p o v e d u e t e ,
p e n t r u a c s t a d i c e i P a v e l aicea t o t e c e l e m p r o t i v Celor c e
d i c e a u a c e a , i c nsui c h i a r C h r i s t o s , c a r e l e a n v a t p r e
P e t r u i p r e ce d e p r e l n g P e t r u m a alei A p o s t o l i , a c e s t a
i m i e m - a d e s c o p e r i t E v a n g h e l i a i a p o s t o l s c a a c s t p r o
poveduire, ce o p r o p o v e d u e s c .

13. C ai aucjit petrecerea-mea. cea 6re-cnd n iu


daism.
D e u n d e e s t e a r t a t c cu d u m n e d e e s c d e s c o p e r i r e a m
p r i i m i t eii P a v e l E v a n g h e l i a ? D e l a v i a a i p e t r e c e r e a m e a c e a
d e m a l n a i n t e ; cci eii g o n i t o r u l cel a t t d e m a r e al h r i s t i anilor, c u m a a d e n g r a b m'si fi s c h i m b a t n c r e d i n a l u
C h r i s t o s , d e nu m ' a r fi t r a s la d n i j l ' o d u m n e d e e s c i m a l
p r e s u s d e fire d e s c o p e r i r e ? C u m c e r a m m a r e i nferbnfcat:
g o n a c i u al lui C h r i s t o s i al hristianilor, e s t e a r t a t i, dela.
ni-v voi G a l a t e n i , c a r i c u t o t e c snte d e p r t a i de I e r u
salim, c u a t t a m u l t d e p r t a r e de. lo.e, a i au<Jit n s 'nfrico
a t a g d n c e f c e a m eii m p r o t i v Ijrjsrianior, p r e c u m t l c u e t e .
Severian ).
1

C cu covrire goneam teerca lui Dumnedeu i


stricam pre ea.

V e d c u m a p u s a i c e a A p o s t o l u l fiete-care d i
cu a d
u g i r e ; cc n u a dis p r o s t c goneat'n b i s e r i c a lu D u m n e d e u , ,
ci c o g o n e a m cu t o t c o v r i r e a , i n u s'a n d e s t u l a t n u n i a
c u a c s t a , ci a a d a u s i c o s t r i c a m p r e ea, a d e c m a p u
c a m s o r s t o r n d i n t e m e l i e i s o p e r d , c a c e s t a e s t e
lucrul c e l u l a c e s t r i c v r e o c e t a t e : a o r s t u r n a d i n t e m e l i e
i a o p e r d e .
c e r e

') Acesta o cji ' Teodorit: nimica n u este necunoscut voue din
cele ale mele, c dei cu multe stadii snte deprtai de Iudeea, dar ns
vestea a alergat pretutindenea i cele despre mine artate le-a fcut tu
turor, c din vechu cumplit i artat vrma eram al biserice, cu prav
a o rsturna pre ea din adncurile temeliei.
ce

19

14- i spoream in iudaism mai mult dect muli din cei


de o vrsta cu mine ntru neamul (meu), fdrte rvnitor: ffs.
ind printetilor mele predanisir.
Mai m u l t , d i c e , d e c t t o i E v r e i i a c e a i -rvnitori legej. d&
e r a u d e o v r s t a c u m i n e , i d e a t i a a n i c a i m i n e , euv-a-.
r a t a m ferbinel. i r v n m a i m u l t n l e g e , i s p o r e a m , adec*
c r e t e a m in r s b o u l cel a s u p r a h r i s t i a n i l o r ; s a u - d i c e r e a : s p o
r e a m . n t r u i u d a i s m , n s e m n z , c e r a m cinstit n t r u I u d e i , c a
p a : Irivat n l e g e , i ^p_*|tor ~#jw&$tor^1 -legei. 'Si. - n u s o
c o t e t i n s , o cetitorule", c a c e s t a p o r n i r e a s u p r a h r i s t i a n i l o r
a lui P a v e l a r fi fost i s p r a v a slavei d e a r t e , s a u a m n i e i lui,
n u ; ci a fost l u c r u al rvne c e a v e a n L e g e a c e a V e c h e a
lu D u m n e d e u . D e c , d i c e , d a c e u m a i n a i n t e g o n e a m b i s e
r i c a lui C h r i s t o s , n u c a s p l a c d m e n i l o r , s a u p e n t r u v r e u n
alt sfrit o m e n e s c , ci n u m a i p e n t r u rvna lui D u m n e d e u , m c a r
de era rvna rtcit, c u m acum dupre ce a m cunoscut adevrul,
a p r o p o v e d u i a l t e l e i altele p e n t r u p l c e r e a o m e n s c ? S a u
i p e n t r u I u b i r e a d e s l a v o m e n s c ? S a u c u m ai n v a a l t e l e ,
afar d e a d e v r , i afar <i c e l e c e C h r i s t o s m ' a n v a t ? A c e s t a e s t e c u t o t u l d e n e u r m a r e i d e n e c r e d a r e .
e

15. Iar cnd a bine-vpit Dumnedeu, cela ce m'a ales


pre mine din pntecele mlce mele.
D a c fericitul P a v e l s ' a r n d u i t s p r e b u n a v e s t i r e a lu C h r i
s t o s din p n t e c e l e m a c e s a l e ) i d a c s'a a l e s s p r e a c s t a d e
1

') nsemnez, c dumne4eescul Avgustin djce, cum-c djcendu-se des


pre Boteztorul Ioan, i despre Proroocul Ieremia, cum-c s'au sfinit
din-pntecele mace lor, s nu se socotesc sfiinenia acesta pentru
strmoescul pecat, adec s nu se socotesc c aceta au fost curai
de strmoescul pcat (c singur Domnul nostru Iisus Christos a fost
ma pre sus de acest pcat, ca unul ce nu s'a zmislit din smn), ci
la dni numa se socotete sfinenia acesta, pentru dumne4eesca prohotrre, precum fericitul Pavel adeverez despre sine 4icend: Iar cnd
a bine-voit Dumne4eu cel ce m'a osebit din pntecele mace mele i
m'a chemat prin Darul su" (Foaea VII din dodecavivlon a lu Dositeu).
Dec din acest cuvnt al sfinitului Avgustin pote cine-va a ncheia, cc
fiiind-c ce sfinii din pntecele mace lor pentru acesta se 4 ' sfinii,
pentru-c s'a prohotrt de Dumne4eu cu deosebit chip din pntecele
mace lor. Iar Pavel 4'ce aicea c s'a prohotrt de Dumne4eu din pn
tecele mace sale, dec nu este nic o necuviin s 4icem c i acesta
. s'a sfinit din pntecele mace sale; c dac patriarhul lacov a fost
sfinit din pntece, dupre Amvrosie, i dupre lacov fratele lu Dumne
z e u , ' i dupre Ighisip i dupre Epifanie, i logodnicul Iosif dupre Gherson, i dupre erusalimicescul tipic, i Mosi dupre Efrem irul, i Samson dupre Evsevie, i Marele Nicolae, i Sava dupre ore-care istornic,
ce lucru de mirare este dec c j_Pavel Marele Apostol s fi fost sfinit
din pntecele mace sale.
c

199

D u m n e d e u , n e g r e i t p e n t r u o r e - c a r e a l t i c o n o m i e a fost r m a s
n I u d a i s m n v r e m e a a c e e a d i n mijloc ( a d e c p n la d e s c o
p e r i r e a c e i s'a fcut). D a r c a r e s fi fost i c o n o m i a a c e s t a ?
C a n p r a s n i c a i d e n a t a lu s c h i m b a r e n t r u c r e d i n a lui
C h r i s t o s s n c r e d i n e z e p r e mul E v r e i s'I t r a g la .cre
d i n a lu C h r i s t o s . A r n d u i t n s p r e P a v e l D u m n e d e u s p r e
b u n a v e s t i r e a lui C h r i s t o s n u d u p r e n t m p l a r e i n e s o r t i r e , ci
p e n t r u - c m a l n a i n t e l'a c u n o s c u t c e s t e vrednic.; .

i m'a chemat prin Darul s e u .


D u m n e d e i i p e n t r u f a p t a b u n , i v r e d n i c i a iui P a v e l c u a d e v e r a t l'a chemat 'pre ej la evangheliscT p r o p o v e d u i r e , c a
clis c t r e A n a n i a : V a s a l e s e s t e ' m i e a c e s t a ( F a p t e l e X , 15),
a r P a v e l s m e r i t c u g e t n d a cji >
P
D a r u l lu D u m n e z e i i
s ' a c h e m a t , i n u p e n t r u v r e d n i c i a s a , ci p e n t r u m i l a lui D u m
nedeii.
s

1 6 . Ca s descopere pre Fiul sfii ntru mine ).


1

N u a dis P a v e l c D u m n e d e u T a t l a d e s c o p e r i t m i e p r e
F i u l si, ci n t r u m i n e a d e c n l u n t r u , n m i n e , p e n t r u c a s
a r a t e cu a c e s t a c n u s ' a n v a t n u m a cu c u v n t u l d e l a D u m n e
d e u , ci i a u m p l u t i n i m a lu d e m u l t d a r i p u t e r e a Sfntulu
D u h , fiind-c s'a v p s i t c u n o t i n a lui C h r i s t o s n o m u l cel d i n
l u n t r u , i C h r i s t o s g r i a n t r u dnsul*).

Ca s-1 bine-vestesc pre el ntru neamuri.


A d e s c o p e r i t , d d > D u m n e d e u P r i n t e l e i a a r t a t m i e c u
c h i p i c u s t r l u c i r e a m a i p r e s u s d e fire p r e F i u l s e u , n u
c a s i n g u r eii s-1 v d i s-1 a s c u n d n i n i m a m e a , ci p e n t r u
c a s-l a r t i la ce-l-al p r i n p r o p o v e d u i r e a E v a n g h e l i e i ; c c i
p r i n d u n e d e s c a v e d e n i e i d e s c o p e r i r e a a c e e a , d e c a r e s'a n
v r e d n i c i t P a v e l , n u n u m a s i n g u r el a c r e d u t , ci i s'a h i r o
t o n i s i t d e D u m n e < I e u s p r e a p r o p v e d u i l n e a m u r i ' ) . D e c i d a c
ce

') Vecj c mcar c Fiul s'a descoperit pre sine lu Pavel, prin
vedenia ce a strlucit ma mult dect sorelec C eu snt, -a cjis, lisus,
pre carele tu goneti" (Fapt. IX, 5), cu tote acestea Pavel aicea c\ice,
c Tatl -a descoperit pre Fiul, fiind-c tote ale Fiulu snt i ale T a
tlui, pentru-c snt de o fiin. De acesta i Teodorit a cjis: ar aicea
a mpreunat pre Fiul cu Tatl i pre acesta 1-a cjis c ma nainte de
vecur a vecjut cele despre dnsul, i n urm l'a chemat, n vremea n
care l'a cercat.
) Iar Procopie aa tlcuete c j i
acesta cjicehd: Acesta: Iat loc
la mine, pre Tatl s'I nelegem; c precum Fiul descopere pre Tatl,
a a lu Petru i lui Pavel Tatl a descoperit pre Fiul; c cel dintu ca
dela Tatl cunoscnd pre Fiul, se fericete; ar cel al doilea cjice: Cnd
a bine-voit Dumnecjeu a me osebi din pntecele niace mele, ca s des
copere pre Fiul seu ntru mine! (Foea 927 la cele 5 cri).
) C vas ales cjice este mie acesta, de a purta numele meu naintea
J

c e r e a

200

e u m ' a m n v a t d e D u m n e 4 e u , c u m vo G a l a t e n i cjice c m ' a m


n v a t d e l a o m e n i ? i d e v r e m e c e m ' a m a l e s d e D u m n e d e u
p e n t r u c a s p r o p v e d u ' e s c nu p r o s t , ci la n e a m u r i , c u m p o t
m a i m u l t s p r o p v e d u e s c t e r e a m p r e j u r la n e a m u r i l e c e l e
netate mprejur?

ndat nu m'am lipit de trup i de snge.


A d e c dup ce Dumnecleu Tatl prin strlucirea cea ma
p r e s u s d e fire, d i c e , a d e s c o p e r i t n l u n t r u n i n i m a m e a p r e
Fiul seu, n d a t n u a n i v e n i t n c u v n t i n m p r e u n v o r o v i r e
cu A p o s t o l i i D o m n u l u i ; c p r e a c e t i a i n u m e t e t r u p i s n g e ,
n u m i n d u - p r e e" a a d e l a firescul e v r e e s c u l n e a m i r u d e n i e ;
s a u t r u p i s n g e n u m e t e d e o b t e p r e t o o m e n i i , c a c u m
a m d i c e , c d e l a nici u n o m n ' a m n v a t c e - v a d e s p r e c r e
d i n a c e a n C h r i s t o s , ' ci m ' a m n d e s t u l a t n t r u s i n g u r a d u m nedesca descoperire ).
1

1 7 . Nici m'am suit la Ierusalim ctre Apostoli ce


ma nainte de mine.
C e e a - c e m a i s u s a o d i s n t u n e c a t , c n u m ' a m lipit d e tirup
i d e s n g e , a c e s t a a i c e a o d i c e m a l d e s c o p e r i t , c a d e c n u
s'a d u s la I e r u s a l i m p e n t r u c a s v o r o v e s c cu ce-l-all A p o s
toli. P e n t r u - c e p r i c i n n s le d i c e a c e s t e a P a v e l ? O r e a t t d e
m n d r u e r a n c t s e s o c o t e a p r e s i n e a fi n s u i n d e s t u l a t d e
s i n e i n u a r e t r e b u i n d e a l t s f t u i t o r ? i c u m n u a a u d i t
p r e P a r e m i a s t u l c e dice: Nu fii n e l e p t d e sinei (Pild. III,
7 ) ; nic p r e I s a i a d i c e n d : V a i c e l o r n e l e p i n t r u sine, i
n a i n t e a loru t i u t o r i (Isaia V , 2 1 ) ? S n u fie d a r , s fi fost
acest-fel d e m n d r u P a v e l ! Ci fiind-c ce c e l p r i h n e a u d i c e a u ,
c s e c u v i n e s urmrii celor-l-ali, c a r i a u fost m a i n a i n t e d e
P a v e l , i rm lu P a v e l . c a r e l e a fost p r e u r m ; p e n t r u a c e s t a ,
silit a fost A p o s t o l u l s le d i c a c e s t e a , p e n t r u c a s a s t u p e
g u r i l e a m g i t o r i l o r a c e l o r a c e le d i c e a u a c e s t e a , fiind-c fr
c u v n t a r fi fost i c u t o t u l n e p o t r i v i t , c e l a - c e s'a n v a t fr
mijlocire d e l a D u m n e 4 e u ( a d e c d e - a d r e p t u l ) a d e c P a v e l , s
neamurilor i, a inperailor i a fiilor lu Israil (Fapt. IX, 15). i ar:
Mergi, c eu "la neamuri departe te vou trimite" (Tij. XXII, 21).
) Iecumenie tlcuind d j e a : ndat nu m'am lipit de trup i snge"
djce: ndat nu m',4m plecat spre odihn i ndulcire, nic ca 6re-ce
mare isprvind a m ccut n lenevire i n nelucrare, ci cu dinadinsul
m'am apucat de calea Evangheliei; sau aa: nu am protimisit a vedea
rudele, sau casa, sau pre ce obicinuii, sau patria, ci tote lsndu-le,
c nic ntru aceste,?, me micorez dect Petru i Ioan, ndat m'am
dus n Aravia i Damasc, i alergam la propoveduire. VecJ i suptnsemnarea djcere: Dupre* nt gonesc, ctre darul chemre cei de
s u s " (Filipsen III, 13), c s vedj cum alerga Pavel ca un grabnic c
ltor, dupre Vasilie.
s

c e r

201 -

m a a a m i n t e la n v t u r i l e d m e n j j o n d l i e c l n u le cjice a c e s t e a .
P a v e l m n d r i n d u - s e , ci p e n t r u c a s a r ^ t e v r e d n i c i a p r o p o v e
d u i r e ! s a l e . A a a m e r s P a v e l d e l a D a m a s c n ;Ierw>lim i prin
V a r n a v a s'a n t l n i t c u A p o s t o l i i , p r e c u m m r t u r i s e s c F a p t e l e .
( C a p . IX), n s n u c a s s e n v e e ce-va, ci p e n t r u c a s n
c r e d i n e z e p r e ce-l-al, c c e l e - c e p r p o ! / e d u e t e snt i l a A p o s t o l i c e . din I e r u s a l i m priirnite , p f e c p t e ; a p o i n s i d e
a m e r s ' l a Ierusalim'' i s ' a n t l n i t ucu- Apostolii, n u a - m e r s
n d a t . c e a c r e d u t , ' di m a n u r m ; i a t u n c e a , . p e n t r u c a s
n c r e d i n e z e , p r e c u m a d i s , p r e pe-1-a.lfj i n u p e n t r u c a s s e
n v e e ce-va dela Apostoli.
C i m ' a m d u s la A r a v i a i a r m ' a m n t o r s n D a m a s c .
P a v e l ndat ce a c r e d u t umbla prin_Jpcurile cele nelinte
i n e a r a t e d e e v a n g h e l e s c a p r o p o v e d u i r e , 'cci d e ar fi fost el
m p r e u n cu A p o s t o l i i , s ' a r fi o p r i t p r c - p o v e d u i r e a i n u s'ar fi
lit a t t a n g r a b n locurile cele s l b a t i c e i d e p r t a t e . Iar
fiind-c
e r a s i n g u r P a v e l , p e n t r u a c e s t a a l e r g a p r e la n e a m u
rile c e l e m a l v a r v a r e , p r e c u m e r a u A r a v i . V e d n s s m e r i t c u
g e t a r e a lu P a v e l , c c i el n u m r n d c e t i l e i e p a r h i i l e p r e
u n d e a p r o p o v e d u i t , n u a r a t i p r e c i o m e n i -a n t o r s la
c r e d i n . M c a r c i n s i n g u r D a m a s c u l , a d e c n cel c e a c u m
s e d i c e S a m i , a t t a m u l t a t u r b u r a t i a a m e i t p r e E v r e i i , ce c e
s e aflau a c o l o , n c t a fost v r a m u i t i c u t a u d e a-1 p r i n d e d e
c t r e m a m a r e l e n e a m u l u i i s t p n i t o r u l D a m a s c u l u i , p r e c a r e l e
l p u s e s e m p r a t u l A r e t a a c o l o , p r e c u m o d i c e s i n g u r la sfr i t u l C a p . X I al ceil I-a c t r e Corinten., D e c a a P a v e l c e l e c e
s e p a r m a r i a le d i c e p e n t r u sine, n u le d i c e p e n t r u i u b i r e a
d e c i n s t e i slav, ci p e n t r u a n u s e v t m a p r o p o v e d u i r e a ,
p r e c u m la C a p . X I i XII al cei a Il-a c t r e C o r i n t . ,
fiind-c
n u s e c r e d e a d e c t r e ce-l-al s e c o t i n d u - s e d e m a p r o s t i
c a u c e n i c al u c e n i c i l o r i al A p o s t o l i l o r lu C h r i s t o s .
18. A p o i d u p r e 3 a n i m ' a m . s u i t n I e r u s a l i m s i s t o r i s e s c
(cercetez) pre Petru ).
1

'

>) ndoial se vede n ducere ntre Fapte j ntre cuvintele acestea ale
Apostolului, c Faptele arat c dupre ntorcerea sa dela Damasc's'a dus
la Ierusalim: C viind, cjice, Savlu n Ierusalim, cerca a e lipi de ucenici
i to se temeau de el, necreejend c. este ucenic. Iar Varnava lundu-1
1-a dus ctre Apostoli i a povestit lor, cum pre cale a vecjut pre Dom
nul, i cele-l-alte (Fapt. IX, 26); ar aicea cjice' Pavel c dupre 3 ani dela
ntorcerea sa a mers n Ierusalim, dar. dela. ce loc a mers nu arat, ci
fiind-c ma sus a cjis, c dupre ntorcerea sa s'a dus n Aravia i a
r s'a ntors n Damasc, pote zbvind n alte locuri ace 3 ani 'ce
cjice aicea, ar s'a ntors n Damasc, i,'dela Damasc a mers la Ieru
salim, i atunci prin Varnava s'a adus a, apostoli, precum cjic Faptele;
c alm'interea a se. ntocmi acestea nu se po;'-;,, precum i Icumenie la tl-

i a c e s t a e s t e s e m n al m a r e s m e r i t e i c u g e t r i a lu P a v e l ,
cc a c e s t a c e a i s p r v i t a t t e a , i a p r o p o v e d u i t l a a t t e a
locuri, a m e r s la P e t r u , n u p e n t r u c a s n v e e c e - v a i s
s e folosesc d e e l , ci n u m a p e n t r u c a s ' l i s t o r i s e s c i s-1
v a d c i n s t i n d u - 1 p r e el c a p r e u n vrfelnic i c a m a i m a r e d e
c t e l ; p e n t r u a c e s t a n u a d i s c s ' a d u s n I e r u s a l i m s v a d
p r e Petrusj ci p e n t r u c a s-i i s t o r i s e s c , p r e c u m o b i c i n u e s c a
dice; voiajri l u m e i a c e i a , c e i s t o r i s e s c i afl c e t i l e c e l e m a r i
i..r]uc'it.e i' a r h e o l o g h i i l e l u m e , 'sau p r e c u m i ..no - 'drce'ni
c n d mergeini s n t l n i m p r e d r e - c a r m a r i i sfini b r b a i . Ci
n o i m e r g e m la a c e i a p e n t r u folosul sufletului n o s t r u , iar.Pavel
a m e r s l a P e t r u p e n t r u s i n g u r c i n s t e a lui P e t r u , i n u p e n t r u
folosul eii.

i am rmas la el 1 5 dile.
D i c e r e a c a s istorisesc Pavel p r e P e t r u , a c e s t a a fost s e m n
d e c i n s t e c t r e P e t r u , i a r a r m n e la d n s u l , a c e s t a a fost
d e p r i e t e n i e i d e d r a g o s t e m u l t . i n u a dis, c m ' a m n
v a t d e l a P e t r u , ci n u m a i c a m r m a s l a d n s u l , a d e c m
p r e u n cu dnsul.
!

1.9. i.pre altul din'Apostoli nu am vedut, afar nu


mai pre lacov fratele Domnului ).
1

cuirea Faptelor se nevoete i se silete cu 56 chipuri ca s.nvoasc


venirele lu Pavel n Ierusalim, att cele ce se arat n Fapte, ct i cele
ce se cuprind n .trimiterea acesta ctre Galaten i nu pote; i n sfrit
'cjice, c Pavel aicea djce o alt vreme, care Luca la Fapte n u arat, fi ind-c prea n scurt scrie, i multe vremi ntru u n a le unete.
') Pote aceti 2 Apostoli a u fost aceia, - ctre care Varnava a d u s pre
Pavel, precum istorisise Faptele. Trei Iacov ns au fost; unul fratele
lui' Ioan, pre carele 1-a omort Irod; al II-lea fiul lu Alfeu, car aceti 2
. Apostoli erau i din ce 12, i al IlI-lea fratele Domnului, carele s'a po
menit aicea, i nu era din ce 12 Apostoli, precum d j Ieronim n tl
cuirea epistolei acetia ctre Galaten i n cartea cea despre conscriitori
bisericeti (la Coressie). Acest lacov se djeea mic, dupre Teofilact, spre
osebirea lu lacov fiul lu Zevede, carele se djeea mare, ca unul ce era
.'.din cel 12 i ma ales, despre carele a-dis-Marco Evanghelistul: Era
ns i femei departe privind, ntre care era Mria Magdalina, i Mria
..lu lacov celu mic, imaica lu Iosi (Cap. XV stih. 40), unde Mria se
: djce, Nscetorea de Dumnecjeu, sau ca o mac ce se socotea a lu lacov
' acestuia i a i u i Iosi fiilor lu losif. Iar cum c lacov acesta era sfinit din
pntecele mace sale i vin i rachiu nu a beut cnd-va ca u n Nazireu
i carne n u a mncat, nic s'a ras cnd-va, nic cu untdelemn s'a u n s
- (precum atunci era obiceu spre netezirea trupulu), nic n bae s'a scl
dat; o scrie Pamfil Evreul Cap, II al Biser. istorii, aducend martur pre
. ' Climent Stromateul. i pre Ighisip, car scriu c nic n picorele sale a
pus sandale pururea pomenitul acesta, ci umbla cu picorele gole, i totI de-una purta haine albe i=de in. Pentru acesta 4jce i Epfanie i Ieronim,
c acesta ar fi fost tenerul acela, care n vremea patime Mntuitorului
c e

203

A m e r s c u a d e v e r a t P a v e t la I e r u s a l i m p e n t r u c a s. i s t o r i
s e s c i s v a d p r e P e t r u , fiind-c a t t a l c i n s t e a i l d o r e a ;
a v e d u t n s i p r e l a c o v , n u p r e fratele lu I o a n , ci p r e fra
t e l e D o m n u l u i , c u c i n s t e n s l p o m e n e t e p r e el i-1 d i c e ; at t a s l o b o d e r a d e 3 or fericitul P a v e l d e t o t a zavistia i p i s m a ,
i c u t o t e c d e a r fi v o i t s a r a t e p r e l a c o v c i n e e r a , nu-1
n u m e a frate al D o m n u l u i , ci s a u fiu al lui C l e o p a d u p r e l e g e ,
saii fiii al lui Iosif d u p r e fire, fiind-c l a c o v nu e r a frate d u
p r e t r u p al D o m n u l u i , ci s e s o c o t e a n u m a a fi. D a r c u m e r a
fiu d u p r e i e g e al lu C l e o p a ? A s c u l t a : C l e o p a i Iosif l o g o d n i
cul N s c e t o r e d e D u m n e c j e u a fost fra t r u p e t i , i
fiindc
C l e o p a a m u r i t fr fiii, Iosif a l u a t p r e T e m e e a fratelui eii al
lu C l e o p a i a r i d i c a t s m n a a c e l u i a , n s c e n d p r e a c e s t l a
c o v i p r e ali 3 fra, p r e Iosi, p r e I u d a i p r e S i m o n i o
fiica n u m i t M r i a , p r e c a r e sfntu E v a n g . o n u m e t e s o r a N s ^
a lsat gulgul seu (adec prostirea), care purta asupr, i a fugit,
precum scrie Evang. Marco, Cap. XIV, 5 1 , fiind-c numa acesta ntre
Apostol purta alb. (Pentru acesta dupre urmarea acestuia s'a apucat obiceu a purta to patriarchi Ierusalimului, motenitorii fericitului lacov
a p u r t a haine albe de mtas, pentru acesta i sf. Eftimie dela mbr
cmintea cea alb i strlucit a provcjut, cum c Anastase presviterul
u r m a a se face patriarh al Ierusalimului, precum cp adeverat t S'a ntemplat,, foea 402 din dodecavivlu). A pzit nc i feciorie de 3 or fe
ricitul lacov n tat viaa sa, i din ade.sele plecri de genunchi ce fcea,
i s'a umflat genunchile i s'a fcut vnjose ca ale cmilei, adaoge ns i
Chrisostom, c fiind-c adese-or i btea fruntea de pmnt, i s'a um
flat i s'a fcut negr, ar polele hainei sale se ntreceau mic i mar
ca s le srute, dupre Ieronim; ci i ntru sfintele sfintelor intra i acolo
se r u g a pentru ertarea netiinelor norodulu, de unde i s'a numit Olvie
adec drept i potcova cea de aur arhiereului lege o purta pre capul
seu, precum mrturisesc Climent i Epifanie. Iar Chrisostom cjice tlcjuind
cjicerea, apo s'a artat lu lacov, cum c pre acesta ma ntu 1-a hi
rotonisit Domnul episcop al Ierusalimului (Vor. XXXVIII, la I Cor.). i
Epifanie la eresul 78 i Evsevie nsi acesta o cjic, mcar c Climent
Stromateul cjice, c dupre nlarea Domnului Petru i lacov i Ioan cei
mai ntu ale a Apostolilor a ales pre acest lacov, s fie episcop al
Ierusalimului. i episcop fiind 29 an n Ierusalim, s'a nvrednicit de mucenicesc sfrit de 3 or fericitul, cc suindu-1 pre aripa biserice nele
giuiii preoi i crturari, fiind-c de acolo au strigat n aucul tutulor
cjicend: ce me ntrebai pentru Iisus Fiul Omului? Acesta ade de-a drepta
a tot puternicului Dumnecjeu i pre nourii cerulu va s vie s fac ju
decat i rspltire, fiind dar ca acestea de acolo a strigat, ndat au
nvlit asupra lu acolo crturarii i preoii i l-au dbort pre el jos de
pre aripa biserice, i s'a fcut e vrstori de snge.'El ns plecndu-
genunchele i sfintele picore i pentru ucigaii se rugndu-se, a fost
mpr