Sunteți pe pagina 1din 35

P""$*

d xa*
DOM NrTA CLOITCESCU MOLDOVTA NU

,( "' a.+'*\r
-

{rq.tt

F:-.

'

\q('f

'ir'. ""tt

DE GRE/e

Ilusbalii de

GRESCENCO

Editia a

IV-

I
l
I

F.a.*a*:a

zL
Intr-o zi, Cit ai clipi, Vara se cdlitori, Pe aripe de cocon, Ducind cintece si flori.

ramas mihnit pdmintul Cd i-a ruginit vetmintul ; CA se uscx flodle, Cd-ntirzie zorile, CA h joc nu vin copii $i potecile-s pustii. Toate-s histe, toate tac LingA mnginea de lac. Doar un pui de Greier mic Trece vesel pe cohic. Trece singur, singurel I Cine'i cintdret ca el ? Scripca lui n-are pereche... ,-Di sdfia pe-o ureche, Minecile i9i sumete Si se-ncheie-apoi Ia ghete. Intra-n ierburi, saltd-n sir $i se caldr{ pe-un fir, Potrivindu-9i sus vioara.

Dar ce zumzet Finde !ara? Vede slzde in roi. Zarva lor era in toi. O gramad de eingiilj Inc}.au ierute, sanir. Glrghitde mennte Urci bobul dt un munte. Boii domnuld se-nhdd, Cnd simbui, cad poami. Vine lanlo$ un Bondar, Cu doi saci plini de nectar, Si i ascundi in hambar. Trec Nbinele spre fagud 9i Fumici se-aratn n prasurj Cu och mari, Cr ochelni, 9i m rorl de bucdbd! Croiioru-$i ia nosorul ii Ilenele fuiofrl.
Saps-n scoa4e

.uiburi Carii

Pe cind Fiutmii, sptutad, Cu aipe de ninsori, Duc o sar.ini de flod

Toti s-au strlns in Itrffit, Clldind case sub 1mi9,


Ctr povara,

Shhsd-n vad,

Uite-w Forfecar voidc CII cuoatte


:

Ca s-o

rlnduien cdmad

Trase abia sufllnd un spic. Sare-n {a'td Pui de Greier

Am copn !i am bmic; Nu ne eti cumva un pic? La serbhi noi gtim pea bine Nu-i alt ciDtdrel ca the... Ce ne-an bumra cu to1il... Stai pe glnduri... Sau... nu poli? Las'ca e destuli Eme... Muti la clacl-or s[ te cheme, $i, oriem, te-om auzi. Piil Grozav nFom v6dl Doil tladaposte$ti cu aoi, Ci dn dntui 9i vin p1oi, Fris. ti iamn. ti inshef. cdl cdl -Cril Hit hil hit
_

Ce faci? Trcier.

PuiC ndeatunci senf:

Eu sint Greierl istet $i vioara med-i de Pret I Pe sub frunze nu mi-ndoi r Stau $i singur. Ce-am cu voi

Nitte biete gize mici ! Nu mai cint pe sub aglici. Nu mai vin la vreo serbare. Sint un cinteret prea mare Oamenii md iau in seam6,
Rizdtori copii md chemA... Dar cum a sfirsit de zis, ZArile s-au fost inchis, Norii s-aD involburat.
Rece,

$ia pornit
Cat6-n

hai-hui, vinej. Pui de Greie! prins de-un vrej,

vintul s-a iscat, laturi speriat


!

Gizele unde-au intrat ? Ramud de copaci se fring, Zgribulite ierbud pling. Vintul Rdu nu-l ocole$te I Fu.ios rotind wiette Si la Greier se rdstegte : Ce te-nvirli pe-aici hoinar Si ce-ascunzi in buzunar ? Ia sE ved, ce dai de qol, CA te suflu rostogol ! Pui de Greier, mic, pldpind,' Naltd scripca tremurind. O vioara ?... Ha I ha ! ha I Am sd cint $i eu cu ea ! Piei acum din fata mea ! Si lovind c-un spin in pui, Vintul Rdu fugi tehui. $i-agdle vioara-n piept Si-o lu; spre codri, drept. Cerind iernii tumele SA-$i copere urmele. Turmd albd, tum5 sure, Peste cimpud, pe r5surd.

Greierel predat de furi PIiEgen mirittea de griu $i-i curg lao;mile riu. Tarei singur. Tare-i mic, P;dsit ii de nimic r
Spre

Pe la

marghi de pdduri,

Ld vreu ocb de geam ar bab


...F5r'de scrrpc;... nu se poaie Unde-o fi vioala lui ? Tu, aiDsoee, poF sA-i spui ? Fluturi de omet fogneau ;
r..

poiod ear abate

N{u v6at ti nu Stiau.,. lar uD fulg marunt de dea Cu sbai alb de ctifea lncbeiat in mdrgddnt
Fi botitre de arginl, Mai blaji! ;i mai milos, S-a lasat la Creier jos.

Ffr pe pace, Pui de Greier, Cn pomesc eu si .utreid Tara toat5-n iuns ;in lat Si vioara o s-o cat. lnse vezi, cd nu e vrd! Ia o frunzt, te-nf4oali

Si nu

ADoi

n'itacind 5i

Sjvrodinag:sit..

deged pini-n seara. {uls de nea s-a dus in ios I n sus

a pornit pc-un plins .umPIi Hn5 cind sa istovit lntr un picur cristiln Fnnd.i-a fost vlntul hain )

Trcce-o

zi, trec doui,

noue,

Nod

coama-9i flutud. Stropfr mari ii scuiurd. Rebegit ii picijit, kin tuJig cine-a sdncit? Pd de Greier, negretit I Asti-iarnd n-avea cizme $iacu i plin de reumatisme,

Nici vreo hahn, cit de cit

Ofl

grozav

ll doare'n git.

9i strlnutd ;i tu9e9te... (Frunza nu plea te ptue9te.)

Ud, pnn ploaie-abia se mitcn, Vdnd si sare-un ft de hriici, Dar noroiu-l prinde [p.4.

ttie dea mea scdpci? -Cine Zice bietd, in zadar, N-oi tti tu, Pic de cle;tar? Pi. dr ploaie lalrina ln (Jrtd dc marsea Telegarii tii stmnea
Telegadi inspumali Cu beteals inhinaji 9i din suri cuvinta : vizut vioara tal

il;;..

-N-am

Zif" *"re * pt*., Norii dD ;i norii trec. 9i-ntr o bunt dimineali, Raza mici cea isteali, Fii@ Soarelui Rasare, Pinde mire si pogoare

Lunechid pe-un fir de in. Are ochi de cer seiin. Galben ptu de Coslnzene, si din flori de Slnziene. lnpletitt-i e rochita, Cu ielila.

lar altitr. F oisdi n aur node.


Condurei,

doui petale

Strinse bine pe Picior. Cum o vrd, flodle-nflor, Musurn pe mn tresar gi copiii rid ti sar. Pui de Greier, rngt-un truncb,

Razi mici, bun venit! O vioari n ai gnsit?... Uite ci e pdmivari. Glzele-or ie9i pe-afar5 Si m'or face de ocarn. $ior sd dda-n hohot, zdu, Cum stau tAFde scripcd eu

se

las: ln genunchi

Drept e, m am cam sumelit, InsA cite n-am p;llt ! Stai 9i'asculta ce-am mai tras Pilbegind ldrd pripas... Raza ii zimberte lin : Suie firul meu de in ! Catdr;-te-n graba ma.e Sd urcdm la Tata Soare. Cd ruga-mi-l-om ruga, 5i vioara tio ceta. Ftu subtire, poleit, Urcd Greierel uimit. Se tot naltr5 si-i e fricd. Dar il mina Raza micd. $i se-agal; si se-anind, DDs de raza de luminS. Colo sus, pe jill de foc, Tata Soare tade-n loc:

Pletele-i s cldtinau Sj pe cer striifulgerau, Aruncjnd lucirj pe vai. Ochii tui, dou; vdpdi. Flacerile-i ard pe frunte i Lumineazi culmi de munte Jur in jur scintei vin roi. RazA micA I Vai de noi !

- dogoarei M:

Zice Raza. Cu ocheanul Tata Soare de se-aratA, Tot necazul ti se gate.


Raza mic6 se ruga,

Lasa-aleann

GreieruI mocnit ofta, Soarele ocheanu-9i lua. Si cind iscodea o da6, Strdbatea pddurea toatd. Atintea de doux ori,

$i cotrobdia prin nori

I A.md _ pdjl hbi ra (ra.).

--l

ori privea din nalt celdlalt Riserea vioara-n h6u, Pitulafi de Vint-RAu.
De trei

$in t;rimul

Fir sublire iar s-a tors.

l;i tocmegte-ntii opinci, Iar toiege, patru, cinci. Buzdugane, ferd numdr, $i desagi de dus pe umdr.

Greierel pe trunchi s-a-ntors, Frecind ochii buimdcit $iacud std Ia socotit.

;i trezit Ia Cintaiori. rL da luga .arre rorr, Inttebhd dn floare n floare S*-i ,rate o ctrarcUnde i celilalt tndn, - Vint RAU sb mts1 f.1n-m. Pe sa-mr rat scrrp a rndpor / ,Flori tumoase, nu rtili 1'oi? Florile i.lipeFc d rcui In bitaia lud, noun,
9i tecute se iDclins, Sirprin somn abia suspind.
'Ircserind sc.deitepta ..Sii.spunea, mni, spunea,

ff1n qi iisi dinirirn


P.

sa1l

Jtuimul celelait.

Acolo da.d-a ajuns,

A bdtut ii i-cu rdspuns Mitteri mari ti merten miLi Fiurarii .ei pitici,
Sirejuind pe Ia portici.

rt-

StatrPald5-BarbA-Cot,
Aducea

daiul tot,

$ia thut ${ cuviat;re Peniru bm,S-ntht inaie. I. Auit-am aeit C-ai fi clnttret vestiti Lumea-ntrepge.ai fi unjiil r'J Ia atei-te puih , ., S: ti lnchin paharul plin., Ori... Ia spEnebe, ce F, ,
J

rizbatj ? Greiesl pe:glnd nu'stet. Spus p&!1 pe-ndel;te, ., pereier ' . $i indatd un
Pina-aicea de

'l rr
,l'

De zdpadl

i de foc Des{ecutu s-e pe loc: Kepezr, drn6r6tuL dS, Vin pe umd spiridD$ii C-un ciocan ciocnhd ln stlnct, $i-unde Jao o borti-qdlncx
$i ua dfrm intortoddat;' '
Pine

piti qr palat

I ;

.'i

1..1,

'.

..,,

t3L

Uite casa Vintului ! - te-alterne drumului Mi Scotoceite, ia-li vioara Sd cintri vesel toatA vara. Tamd n"ai. cA Vintul nu-i. Astdzi, a plecat hai-hui ! Greierul asculta toate. La palat in poartA bate. Porli de-arame rdsunau, R6sunau si se_nelFu Ziduri pinla cer cre9teau, Sa rAspund; nimeni nu e Sinoui lacatul se-ncuie . ' creipnrl mirat se suie 5i se-aburcA ti se saltA Pesle gratia inalte lnsa cum se ridica,
Poarta iutei scutura $i vuia, Si se surpa. Ziduri prind 5d se ddrime, Vor pe Greier sdrl firime,

Dar el sare ill picioare is-a lovit nitel ri"l doare). Cind il vdd cd-i viu $i treaz, Tipa spinii de necaz. Groase scorburi cad de-a dula Si se sparq vdrsindu'5i ura. P6zilori cu trup de iasca Ies din ele s;.l goneasch. Se subiie, se intitrd, Bice-n plesnte rotind.
Cremenele scapdr5.

Greierul se apdrd.
Crcmenele se izbesc, Ddr pe Greier nu-l strivesc Iasca s-a aprins sEl frig6, Stilpii auie $i strtgd i Se-nconvoaie, se ciocnesc gi palatul mil vestesc.

Bottile incp si mugi Ptiu ! palatu-o id la fugd Uite-l ici, uite-l colea, Fulger iute-l coperea,

Uitel iaraii. Unde-o fi

Pdntre neguri mai sclipi $i departe se piti.

Pui de Greier cali-n van Casa Vintului viclean... Tot alea.gd $i, de truda, .Fruntea-n boabe mari iasud;, Ostenit; ar sta pe-o piatrA Pietrele s-ascut $i latrd. $iar gusta un strop de ap; Sar ciulinii Si-l inieapA. G.eieml nu se lEsa. Buzduganele rotea. Si pe calq se-ntuma.

\t

Lingd slinca fermecat;, Spiridu$ii se aratd Cu c6ciuli motat, ro$ii. {Dau zor mare inimoqii !) Se tot duc $i v;n pe rind, Pictre rare-n saci cdrind.

Bilbn-Cd Ia ei clipi, 9i d ochii de scintei Toti se stdng si vaald ce-;. Puiul sufli istovit, Cltredt Si obidit, $i suspinS:-A pieritl

Greiercl de se ivi,

'Feurari se string, popoare. $i din {ire de aryint Fac un lan' ti-l tot lntind
Peste zare ca pe-un bdu

Cx ciocane, ou topoare,

Pini pdnd palatu-n fttu. El se smulge, chip sn scape;


fum, revarsd ape. Ies pe coeuri vlhdtdj, Joace imprejur vipdi. Turnuri 1iuie, blesteame...
Scoate

Fdumdi nu au teami

Il atei,-l

priponesc

Ma; departe plec doir eu... Barbi-Cot std pe-un butuc i Sin$r nu te ducit Md ducl Intru... gi apoi ls'pe- mine, e5-mi cunosc vioara bine. Spiridutij-s muli ntr-i numri. lnsi tac ti dau din umsi, Apoi fac anume sem, Cad obloanele de lehn

$i-n piroane I tintuiesc. Mai la ume stlnjeni bat. Grele stinci au rezemat... Cum stirgsc de ciocenit, Greierul a $i stuit : Pjn-acu a fost mai treu.

$i la (ele

Uti de aur s-au deschjs... ...Du piticii, unde hi-s?

nouA catui, FdAstruici se dau in laturi.

Ci-i bttut cr nctemate


Cel Falat.

Ochi de pdminted la el? Vai de bietur Greiddl... Ba de fricI, Iaca-i pid Bwdqane qi toiese. Prd dn ele se degel Speriat, d ma sd id, Dar to ju prind sd se lese Ruele ca phzele, $i el stfrs htr-hsele. Ar lovi, dd m mai poate, Ce-i cu niide legate. ii-ar gipa, dar n-ile cum, Parc5 e-necat de ftm. Se tot zbate-ata h le 9i-l ard plnzele de Ioc. Geme-ncet, neputincis, De-o mai sta lnci nilel, Scrom e micd Greiselt

9i cm

sd cate

Ijdffid

{ht

fotos.

Ici aprcape h dzo!, FIEuii sed ciopor.


Deodate

iau aminte La dlvorea dinainte, 9i se-ncMtn uruiti, Unul stdsi :

H.i <lifi

Pui de Gdd a lost pri;s!


RMele t-au 9i lncinsl Lasal sn senvele mintet Ce se liuda-naiote? Zice u spiddug posc, Cocothdu-se pe-m sac.

-hea-i Ba prca-i truJatl Alhl sae; Da...i fi ln ld.rn ftri?


Bietul pui,

pozna9l

ln grffiadd
Iese sfade.

Unii n-ar mai vrea sa-l vadd


Pe acdl

gturlubatic r, zvepdiat. Cei bdtrini atuci le zic : E nepr iceput ii mic ; SE-l mar dju6m un prc. De-o gdsi acM vioara, O sd cinte toatd vara Si-o fi iarS$i bucurie In pddure, pe cimpie.,.

infuurat,

ietem?

- dezlege Vine grabtric s6-l


Statu-Palmd'Barbd-Cot,

Se intelege !...

Aducind alaiul tot Si se-ndurd, Si de gur5. Umbrele ci se l5sau, Pietrele nu mai luceau. Pui de Grcier cm scdpa, Miinile la ochi ducea Si plingea, Si se caia, lnima ii se rupea ! Spiridugii se-mbunau gi pe dat;-l deruiau Tot cu suliti, buzdugane,
Fennecate, nezdrdvane, Tot cu arcuri ti sdgeti, Si infringd pe procleF. Chiar piticul cel posac Scoate-un palot cit utr ac : Cui vei vrea, sd-i dai de hac $i-acel stra$nic meiter faurr li di chivdri de aur Sd infrunte Si-un balaur.

Adunindu'se din straturi Se intrec dpoi in sfdturi


' ,'. ner*indrar, zburdalnic ln.
a.l

Vezi acum, p5;e$te lin, - pe-acolo-i loc strdin... Cd Zgripluroaica cea bdtrind Std de veghe intr-o fine. DacE dai de ea in tind5, Fugi-napoi se nu te prindA.
Dacd Sade-ntinsd-n peme, lnspre noi la drum t-aSteme, De s-a-nchis in vreufi celar, Se n-ai fricd, nici habar, lnsd umbli-ncet ti rar, Ca sA nu-ii lie amar. Pui de Greier mul[dmea Si alaiul se-ntuma Pe podeluri, peste punte, $i pe cdrdrui de mute.

Cd mil prididesc din nalttrriFiii Vintului hain,

In pr-latul de clegtar. Peste prasri de-a cdlcat El povetele-a uitat. 9i nu {ace mnlte salturi,

Greienl seri sprinld

$i cnmrea i-o alin. Cali la ei $i te tot miri... Tare-s iui, tare subjid-..
Mai

Dar de Greier se agald. Unul patii-i impletegte,

cit firele de

a!X,

Altul vljlie urzici,

Cd abia se mai umegt.

Pe obraji loYindu-l: plicil thinpi in sin ii tot strecodd. Ins; nu-I pot scoate-aId.

|',t
I"-ing{oad;
PraJ le tacel - Dace ved cid s-au spetit $-ncl nu l-au binit. Piuie

Vh cu

Se d6face,
ace,

st-l asurzemd. ...Dir e zurn mi se cscet? , Ne44, luci, solitt... , r ; Limbapddecoclitd. Dhlii ruginili, de fier... (Or fi rs ddei, pips...) ...Maina Vintultri tubatl ' Cm de F fi dqteptat? . AIei, Greier, alelei... Ce ai cu nepotii mei? I Indrenet mai lj-a f6t gindul Sd patrozi ude stl Vintul I Ntr;ai scaDit Sht mam lui!'r, tn shrfundid te incuil... Si clnd scopia sufla, . :. Budugmelei z&obea, l Chivrra-i rostogolea, , Pals' i-I zdmmica. i 'i'l . Pln-a nu * dumiri, Grcierol se 9i trezi : ': ' Strlns b lantuile mi, Amcat b fud de beci .

Si chide irt ne ce

t seni! de vse, :r1'" Ptu&i chti, flului zbose. Nnmai mro,l Greierd ' Ptlna singu, singurel.r . Jl I i
Pe sulj
r

ii,

,r i.;.,t 'iii"tr l !'


i.
,

ir':r,,

,
l,:
,

rl

.i

.ri;l

,i

ll\r, 'l t,rl\ , l,r i.:,

ln adincu-ntunecat. Socotea c; seamdtr n_are, C ar li cintdrel Prea mare Sr dcun ujt-l in Pierzare N-diunqed cii a PAtit ?

Ferecat gincetusat

Viniuletele-a stirnit, Zqripluroaica I a simlit ...Si cum plinge, lacrimi Pic5, Si pemintul il despicd, Pe sub zidud sA se scwga, Limpede izvor sd curga' Sprridusii-or inreta
sr

vcnivor cu cola,

Lacrime de greierel, Care plinge singurel ! Spiridusii stau s-auda Si nici buzele nu-$i udd. Le-o fi sete, gura ame Dar s'adund toli ti sar sx Scape idr pe bietul pui, C-a ajuns al nfin;nui.

Cu cofila, cu ulcior, Sd bea apd din izvor' Cind se apropie de aPe, Slropii sar, cofa 1 scape, Si ulcioare dacA-ntind, Pi.url zboare licurind I Nu ne punetri in ulcior Ca pe apa de izvor, Sin galeti titr stropitoare, Cd noi sintem ldcrdmioare,

$i se-Dcinge-o luptd crunt;, Pe pitici grAbit i-nfruntd


Vintulete
$ugubeie Cu nuiele ti cu beie Fii de Vint, nepoli de Vint, Fluierind $i $uierind. Zgripluroaica cea batrine Le aruncA-n ochi trdrind. Dd cu pietre.coliurate S;-i loveascd pe La spate, Zangine din solzii grei, Zvircolindu-se spre ei. Si prdvale bolovanii Doar, doar, sa le curme anii.

Id apoi rienind in

goane,

Culmile de munli rdstoms Se-i vestescl pe jeciori Se b-adune pe nnori. Din atund de vegune
Iese

vajnic o Ftrune.

Tipd Yijeliile, Ntvdlesc Stihile $i dau buna Viscol, Ger, Clenlerind dinlii de fier.:.

I I

Tda:Cot din palme

Spindutii ni-i ripun. Spiddugii mii supun. Vine lnsugi Tarta-Cot Ca si i lege cot la cot. Iar pe scdpia cea rea, In stra{undud o dna.

bate, Cad cttuge, cad l5cate. Sare-afar[ micul Pui,

Zgdptu.oaica-n locd lui...

Iar pe Greier il mingiie $i-ar vrea catinel sal miie, Sd-i dea tihnd Si odihna,
Pdtucean Pemd

$ed acm piticii roati SA socoatd Cum sE poata Scdpca din phlat s-o scoatd.

De Maghiran, lnfAFtd-n flori de Natbd. Insd Greierel suspind, De genunchii lor se-anin4: Vin Si eu cu voi sd caut Unde parcd suna-a flaut.
Unde harpele adie.,. Cine 5tie, cin Stie De cEmara dauritd, Ca sd-mi iau intr-o clipite Scripca tintuitd-n cui Cit e vintul dus tehui ? De-a$ avea vioara mea, Zi ti noapte aF cinta, Vara-n lanul de cicoare, Iama colo la serbare, De cu seari piaA-n zori

albi

Pentru gize, pentru flod...

$i cum a stir'it de zis, C;miruia s-a deschis


CloDotrel

Luminind, strdluminind, Greirel p;leste pragul : Ce-a mai strins Vintul pribeagul Rdu mai e Si plin de uri : Cintul tuturor il furd ! Uite harpe, uite lire, Uite flautul subtire... Fluiere, din toatd ,ara. Printre ele, si vioara.

d+argint sunind.

Criereloia,ovede' Si parc6 nu-i vine-a crede


Lecrima 5i mu1[6mi Cri ! cri i cri I
:

Cdl cd! cril Sisi lud (cercindu-$i struna)


R6mas bun, pe totdeauna. Un salut, Si sA te fi !... Se opri cdtre cimpii !...

Florile in drum r;sa. Ura ! O se cinte iar... Gizele l-or asculta 9i pe urmd... I-or ierta...

Vitrtul Rdu creqtea zburlit


Lunge mantie de praf, 9i pe cap cu lurlui-Eat.

Dar ce guier s-a stirnit

Cu scaieiii pdn$i in barbA, Peste gene, smoc de iarbe,

$i venea, venea, venea, Frig + foc pe nnd zvirlea ii pe Greier mi-l pdndea.
Fata scofilcitd-ti
Scripca in fd.dme-o mpse; O ddicn pind-n nori, $io aroncd-n patru zAri. Iar pe Greier, cu necaz, Mi-l ptsne$ie pe obru, Pe obr& ii pe gmmz, $i-n virtejud mri rotind Piere
supse,

Vintul vijlind.

Pd de creid sta buimac: Le sa nci Le sa ma lacl Pe gingdnii cum le-mpac ?

Llng5 marginea de lac,

Astd-ioarnnA hohoteam, N-aveam zor, nii suneieam, Ce m-dgieapti, nu ttiam I Cite-apoi am pdtimit 1... iar cu scripca... s a sfir$ii I Cun s; nai imi cer ieriare ? SA mai cint la vreo serbare ? Nu rnai e nici o sc;pdre. .

Dar in zbor sosi acut Spdnten micul Cdribut Cu ilice cafenii, ti pe cap doud tichii. 9i-ntrebatuf-a ntrebare :

Pui de Greier, mi ie doarc?

De rutine bietul pui Ta.e milc. Ce poli si spui? 9tie bine vina lui. Plinge-s ar, dil si se pllngd, Cind i a fost mintea netinge? Gizele s au niniai Aste-toamn5! N-au uitatl
.

Il ti

.hse Bjza .u 1tc rnrngrie un pic

$i dA sfoard-n toatA iara. Ce gi-a prdpddit vioara Bietul Pui, fdr-de pdrinli, $i-o se-ti iasd acum din mintj

CM

Poztra Fi petdniile

aud ginqhniile.

Greierelului smet $i cA scripca lui de pret Pdns-a sd se spulbere, O pomesc pdn pulbere, Si priD ierburi Fi prin fin, Prunc, $ tiDdr, gi betdn, $i prin frunze si prin flori, Pind peste mdri $i lbri, Si din pdnz pir-la trdmiezi Mdrc, doame, ce sd vezi Un Buhai si o Rdda$cd

lnhimaji trag Ia calea$cEIn caleascd, aduate, Fetele viorii toate I

Coarda Sol ti coarda Vin cu Libelulele. la $i Mi, vibritrd in

Re, aer,

Prinse-s de Ilene-n caer. Cuiele de abanos.

Pureci ve*i le-mping pe jos. Iar C:lueul

$i Prdgu$ul

Le aduce Cdribusul. (Fuge c a uitat arcu$ul l) Tii ! Furmca cea cuminte Pme gorlul dinainte ! Cere ceara la Albine. Matca lor, cu faqud vine. Chiar Tinlarul iscusit Se apucd de lipit, Cadi, toti de ciocAtrit. Pind cind se lasa seara. Gata e, la loc, vioara I Cd I cri I cri Ce minune I - mai greFi I Gize dragi, n-oi
!

Iar acum sub olar de lund,


Ce mai haz, ce voie buna
!

Pdn tuJituri, prin r&zoare, Trece-abia suflind o boare. Cariul suni viu din toacA CheamA gizele la claca.

Mmurul s-a ti zvonit Clnd, Lecustele-au ssit Nasdincom, in graba mde, Scaun de b fiecare.
Trei llme
Torc a1me,

In rizboi, Tes un roi

Si se uitt pe sub eene,

De Pdienjmi, phze noi. Croitori, catinle cc, Licurici ca-lcd fmos.


Se pdpsc lucrlnd a.ttite. Tot Funica ia minte Sd. aduci-n blid pldcinte $i licoare de nectu. Fluturii toamd-n pahil. (Gizele si ospdtse, Sd ciomedcA, str arez.)

Hmicele Gdrgnrile

Da pe marginea de Luca largd amuli. cri... ai... -Cri... Cri... cri... cri...

Iac Ce se-aude? Toate tac.

-Cdl... crii... Cd-crit...

Greisl in@tinel Tremurind de sliicime, Trece-dcugul peste stme. De-asti-tomn5 n-a cintat. Doamne, de n-ar fi uitatl... 9i deodati-ncepe lin, Cintul vechi 9i .ristalin. Firul fmged se ml5.die, Cue plin de bucuie. Cri-Cril...

Flod albastre cad pe glnduri

$i se pleacd, finduri, rinduri.

r
lutrgl pe ochi coboarii. Macii meni se-nfiodd, Iarba nu.se mai clhti. Cri t... Cri-Cd 1...
GeDe

cd

Se avintd-apoi in cor Lumea micd-a gizelor. (Fmicar de gize mriCite s-au gdtit cu ii !) Brotdceii le dau tonul ti Boddarii lin isonul. Un Buhat 4lce dln nil,

!.-.

cd-cd

t...

ZMzuientregu-alai.

$iau cintat, au tot cintat...


Flutudi au tqt jucat..,
N-avea fote
Luna s-a opdt in loc, $i-ar fi vrut sd intr+n ioc
:

ti

cojoc

ki

5,2,

S-ar putea să vă placă și