Sunteți pe pagina 1din 13

F.

DE M. DE
W'..' '-.,.4
/-4

i
lr.-

., l2-'

i
,*,r**
oARA cREMEN,

t'iL Or'btl"UO

Ceisnegnwe

-1ts5,!" t'l bk

l({9-

,,rr

$\r Vt

t
3

'\rs it'
\! ^l \,

tl

ta\

\.

\> 'a?r ''1'r r tl 1r 'ts'l

s.' 'l

l"

# ,d
a

n& i\

t'.o to\ a\
b

# w!,

,i
,t'

lr (

Trecu ii-o Sirafi (Petati Pe git li Pe ceafi). Dar n-a vrut si stea nici atlt, Futea de Parct voia cineva s-o spele pe glt'

l, ot'

zbleri:
<<

Cei trei se-ntilniri Ei cu elefdntui cel mare, citre amiazi. El insi Cine n-are permis de vinitoare, nu mi vineazi!! De unde permis ?> Dar iui i:au rispuns cu voce sfioasi. Avem, da!.., l-am uitat,.. acasi...

- Mi rog, eu trebuie se vid autorizalia, mormii elefantul greoi. Daci ayeli, prea bine; dar daci minrili, yai de voi.,. vi-nsolesc, suili-vi-n spinare la mine... $i deli sint strasnici ci!iritori cei trei biieli s-au pomenit cI suie firA ostenealS, ;i f;re ascensor.

\ \

lat5-i acum la drum inapoi in sar, cu automobilul.gigant, nu de-un cal putere, ci de puterea unui elefant.., in jungli (nu ftiu daci srili; dar a9a e), nu intilnjti nici mafini, r'(i !ramvaie. Si ro!Lsi se-ntimpli si vi ciocni!i!

ti

Ciocnire cu tigrul! Birrr, troaza me-apuc!! mie, cind scriu pe hirtie, pSrul miciuce!

Vi jur, mi se

face

!{s _-:
7-.-

ttr :*
W!'e-

t\

J^L
u-*

,i{,

Ei, dar dupi o zi petrecuti in asemenea chlp, oricui ii e foame (chiar cind e situl de peripeliil) ;i-i bine cind crelte mincarea-n nlsip. . . ln Africa se-ntimplt ca-n acelali cuibufor si afli trei oul singu-

ratice, mari fiecare,

cit un negritor,..

Dar pizea.., clogtile ouilor istora, sint cam silbaticel.,. -fra.tilor, o vedeqi ? A ripar unul dinrre bdieli. Mai in[clepr - ne si facem nevdzuli, closca se supara poate...

+
w
Sg'
.. . S; fi ficut insolalie ? De unde, culoarea cea noui ? $i-apoi, mifci I Ciud ate senza{ie ! Cred ci puji sint gata se iasi din oui !. . .

!t

de ce

o"
g
't4

4F

v \

uti

utl

;$#:' rl"

rt

,,ih
l.
I

,... Dar cit sint de negri! Se-i f; ajuns soarelel Sau a ouat in -. curbul meu un pinguinl Fuge mama_strug, cit o lin picioarele tiDind: -Afria nu-s puii mei, sint pui srriini!...

: =-= -<l

zH.tls
ilr(

ln sfir;it se intorc cu tolii in sat... Dupi aceasti ultimS intlmplare (se-nsereazi... e ora clnd tolii copiii se duc la culcare), Timpul trece gi cei trel curajoli, cu elefantul, prietenul lor, sint ti ei somnorofi. !

EDITURA TINERETUI.UI

S-ar putea să vă placă și