Sunteți pe pagina 1din 12

3.Bilant energetic pe sarja http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/PROIECT-LA-UOEE-Cuptoare-cuar !.

php

3.1. Date generale despre sarja "-a#ales#sar$a#%#pentru#ela&orarea#&ilantului#energetic 'asa#sar$ei#este#(e#)**+g ,urata#sar$ei#este#(e##-. #h#.-*/#min0 Temperatura#(e#topire#otel# Temperatura#(e#supraincal1ire# C C

Energie#electrica#a&sor&ita#este#(e# *-.%!#+2h Cantitatea#(e#apa#in#sar$a# --./#+g#in#umi(itate#in#sar$a -*.)#+g#apa#(e#cristali1are#in#o3i1ii#(e#fier Cantitatea#(e#o3i1i#(e#fier#in#incarcatura#(e#)+g4#(in#care: -%.5#+g#. --./#+g#. /#6e0 /#6eO04

Cantitatea#(e#electro(#consumata#prin#ar(ere#-.7/#+g

3.2 Calculul pierderilor 3.2.1. Pierderile prin conductie si convectie prin peretii exteriori ai cuptorului 8ona#cuptor ;olta Im&inare#&olta# =#perete#lateral Perete#lateral Cu>a#=#1ona# conica Cu>a-#1ona# inferioara "uprafata# 9mp: /.5 -. 7 5. %. -.-! Tme(9 -!/ --* -/* --* --* : #9 : -).*7 -!.*7 -!.<7 -!.*7 --.5 7.<7 !.7) -7./< 7.*5 /.)2p#9+2h/sar$a:

3.2.2. Pierderi prin radiatie 8ona#ra(iatie ?ura#(e# incarcare ?ura#e>acuare Locasuri# electro1i "uprafata#9mp: *./ *.* *.*7% tme(9 -%** -%** -%** : #9coef# (iafragmare: *.)/ *.!! *./ 2p#9+2h/sar$a: 7<.5- . / -%.-*

3.2.3.Pierderi electrice a0#####,ate#pentru#calculul#pier(erilor#electrice @r.Crt . / ! % < ) Parametru#electric U' +AA A +2 +2 +2 Aaloare )!* )*** -./< 5./ /5.%*5.)

+AAr 5 7 -* --/ -! -% -< &0#####Pier(eri#electrice# @r.Crt . -.-. -./. / ! Tip#(e#pier(eri Pier(eri#in#transformator Pier(eri#in#fier Pier(eri#in#cupru Pier(eri#in#ca&luri#si#electro1i Pier(eri#in#&o&ina#(e#reactanta Total#pier(eri U' +2h +2h +2h +2h +2h +2h ,urata#conectare#&o&ina#(e#reactanta BAA A A h C C

/77. <*). *.5 *. 7 % ./% -!/) *./< *.*!/ *.***%

Aaloare .! /.-/ <./< !.<5 *.!) --.!-

3.2.4. Pierderi prin caldura evacuate prin apa de racire ,e&it#apa#racire#D#-<#***#litri/ora Temperatura#apa#intrare##// Temperatura#apa#iesire#!Energie#e>acuate#in#apa##/)).5)#+2h 3.3. Calculul energiilor utile 3.3.1. Energia necesara topirii si supraincalzirii otelului D# 9 #9+2h:#

-#masa#sar$ei#(e#otelE -#cal(ura#specifica#(e#topire#a#oteluluiE # -#cal(ura#latenta#(e#supraincal1ire#a#otelului#topitE# -#cal(ura#latenta#(e#topireE #D#-<**# -#temperatura#(e#topire#a#oteluluiE

3.3.2. Energia necesara topirii si supraincalzirii zgurei D# 9 #9Bwh: -#masa#1gurei#formate#E -#cal(ura#specifica#(e#topire#a#1gureiE E-#cal(ura#latenta#(e#topire#a#1gureiE D#-!<* #-#temperatura#(e#e>acuare#a#1gureiE

3.3.3. Energia necesara desfasurarii reactiilor endotermice ardere oxizi de fier! D#9 F :/5)*

3.3.4. Energia necesara eliminarii apei din sarja #apa#=#umi(itate#in#sar$a #apa#(e#cristali1are#=#in#o3i1ii#(e#fierE

3.3.".Energii exoterme # generate de arderea electrozilor D# /5)*#9+2h: E# 3.4. Pierderile prin conductive si convective prin peretii exteriori ai cuptorului dupa vopsirea cu lac de aluminiu 8ona# cuptor Aria# 9mp: tme(9 : -!/ --* 9 6ara#lac#Al ;olta Im&inare# &oltaperete# lateral Perete# lateral Cu>a#= 1ona# conica /.5 -. 7 -).*7 -!.*7 : Cu#Lac#Al 7.!7 .*/ 2p#9+2h/sar$a: 6ara#lac#Al 7.<7 !.7) Cu#Lac#Al <.<7 /.-/

!. -.

5. %. -/*

-!.<7 -!.*7

./! .*/

-7./< 7.*5

-*./< %.5)

%4

Cu>a#=# 1ona# inferioa-ra Total

-.-!

--*

--.5

<.5

/.)-

-./

-4

%%.%7

/%.*7

/*

3.". Pierderile prin radiatie # calcule de reducere !.<.-.#?ura#(e#incarcare#=#prin#re(ucerea#timpului#(e#(eschi(ere#(e#la#-. #h#la#*. #h 8ona# ra(iatie ?ura#(e# incarcare tme(#9 : -%** " 9mp: *./ *.)/ 2p.-. h0 9+2h: 7<.52p.*. h0 9+2h: !7.%<

9+2h: "$.3$

!.<./.#?ura#(e#e>acuare#prin#acoperire#practic#totala#. 8ona# ra(iatie ?ura#(e# incarcare tme(# 9 : -%** 9mp: *.* *.!! 2p 9+2h: - . / 9mp: *.**.2p 9+2h: *. )

9+2h: 1$.%$

9+2h: 1$.&1

Prin#suprafata#(e#*.*)#mp#=#aria#o&turata#se#pier(#prin#con>ecti>e#si#con(ucti>e# s-a#(efinit# 4. Bilant electroenergetic real 4.1.Prezentare ta'elara detaliata Denumire componenta /otal energie intrata Energie electrica intrata in contur Energie exoterma ardere electrozi! /otal energie utila Energie#necesara#topirii#si#supraincal1irii#otelului Energie#necesara#topirii#si#supraincal1irii#1gurei Energie#necesara#(esfasurarii#reactiilor#en(oterme#.ar(ere# (aloare )*+,01%."% 011.43 1&.1$ 2$&.3$ 2"2.21 $.41 .<< Pondere ).111 %0.40 2."2 30.2% 3".14 1.&% -.*%

o3i1i#(e#fier0 Energia#necesara#eliminarii#apei#(in#sar$a /otal pierderi Pierderi prin conductie si convectie -prin#suprafata#&oltii -prin#suprafata#im&inarii#&olta-perete#lateral -prin#suprafata#peretului#lateral -prin#suprafata#cu>ei4#1ona#conica -prin#suprafata#cu>ei4#1ona#inferioara Pierderi prin radiatie -prin#gura#(e#incarcare -prin#gura#(e#e>acuare -prin#(eschi(erile#intre#electro1i#si#&olta Pierderi electrice -in#transformator -in#reactanta -in#&are4#ca&luri#si#electro1i Pierderi prin caldura evacuate cu apa de racire Eroare inc,idere 'ilant 4.1. Prezentare ta'elara simplificata Denumire componenta Total#energie#intrata#in# contur Total#energie#utila Total#pier(eri# Pier(eri#prin#con(uctie#si# con>ecti>e Pier(eri#prin#ra(iatie Pier(eri#electrice Pier(eri#prin#cal(ura# e>acuata#cu#apa#(e#racire Eroare#inchi(ere#&ilant 4.2. Diagrama 2an*e3 (aloare )*+,01%."% /)5.!) %<*./) %%.%7 -/ .)* --.!/)).5) *.7

/./* 4"1.2$ 44.4% 7.<7 !.7) -7./< 7.*5 /.)120.$1 7<.5- . / -%.-* 11.31 .! *.!) !.<5 2$$.&$ 1.%0

*.!* $2."0 $.1& -.!! *.<< /.) -./) *.!) 10.03 -!.!/.%) -.7) 1."0 -.*/ *.*< *.%7 30.1& 1.13

Pondere ).111 ! ./7 )/.< ).-5 - . ! -.< ! .*5 *.-!

". 4naliza 'ilantului energetic real si a datelor 'ilantului -.#,in#&ilant#re1ulta#ca#pier(erile#(e#energie#cele#mai#importante#sunt: -pier(erile#prin#cal(ura#e>acuate#an#apa#(e#racire#=#/)).5)#+2h#.! .*5G0 -pier(erile#prin#ra(iatia#(eschi(erilor#cuptorului#=#-/ .)*#+2h#.- . !G0 #######Pier(eri#prin#ra(iatia#gurii#(e#incarcare####-#7<.5-#+2h#.-!.!-G0 #######Pier(eri#prin#ra(iatia#gurii#(e#golire##########-#- . /#+2h#./.%)G0 #######Pier(eri#prin#(eschi(erile#electro1ilor########-#-%.-*#+2h#.-.7)G0 #######Pier(eri#con(ucti>e#si#con>ecti>e#prin#pereti##-#%%.%7#+2h#.).-5G0 #######Prin#suprafata#&oltii#######################################-#7.<7#+2h#.-.!!G0 #######Prin#suprafata#im&inarii#&olta#=#perete#lateral###-#!.7)#+2h#.*.<<G0 #######Prin#suprafata#peretului#lateral###########################-#-7./<#+2h#./.) G0

#######Prin#suprafata#cu>ei4#1ona#conica#######################-#7.*5#+2h#.-./)G0 #######Prin#suprafata#cu>ei4#1ona#inferioara###################-#/.)-#+2h#.*.!)G0 /.#Pier(erile#care#pot#fi#(iminuate#sunt: ########## Pier(erile # prin # ra(iatia # (eschi(erilor # cuptorului4 # prin # re(ucerea # timpului # (e# (eschi(ere#ale#acestora:#gura#(e#incarcare#si#(e#e>acuare.#Prin#o&turarea#gurii#(e#e>acuare# pe#perioa(a#sar$ei#se#re(uc#pier(erile#cu#minim #1$ *+, #pentru#sar$a4#(urata#egala#sau# economie # orara # (e #%.4 *+,4 # cu # luarea # in # consi(erare # a # pier(erilor # # con(ucti>e # si# con>ecti>e#care#apar#prin#gura#o&turata.#Prin#re(ucerea#timpului#(e#(eschi(ere#a#gurii#(e# incarcare#cu#<*#G4#economia#este#(e#minim# 41*+,5sarja cu#(urata#egala#sau#economie# orara#(e#23."*+,. ########## Pier(erile#con(ucti>e#si#con>ecti>e#prin#pereti#=#prin#acoperire#cu#lac#(e#aluminiu#a# suprafetelor#metalice#e3terioare#a#cuptorului#se#economisesc#2163% *+,5sarja.# !. # Asa # cum # s-a # mentionat # la # anali1a # parametrilor # sar$elor # 4 # apar # (iferente # mari # intre# consumurile#(e#energie#la#sar$e#cu#timpi#(e#ela&orare#relati>i#egaliE#ca#posi&ile#cau1e#ar#fi# calitatea#materialului#si#(ispunerea#materialului#incarcaturii#in#cu>a. Pentru#o#e>aluare#corecta#a#factorilor#care#influentea1a#consumul#(e#energie#este#necesara# monitori1area#com&inata#a#parametrilor#tehnologici#si#electrici#ai#cuptoarelor#si#corelarea# acestora. %.O#mare#cantitate#(e#energie#=#/)).)#+2h#=#energie#se#pier(e#prin#apa#(e#racire#care#nu# se#poate#recupera#(ecat#prin#utili1area#unei#pompe#(e#cal(ura.Implementarea#unei#pompe# (e#cal(ura#implica#o#anali1a#tehnico-economica#riguroasa#pentru#sta&ilirea#eficientei# economice. $. Plan de masuri pentru reducerea consumului de energie -.'onitori1area # com&inata # a # parametrilor # tehnologici # si # electrici # ai # cuptoarelor # si# corelarea # acestora # pentru # sta&ilirea # factorilor # care # influentea1a # consumul # (e # energie4#

legati # (e # materailul # utili1at4 # (e # factorul # uman4 # (e # instalatiile # (in # a>al.capacitatea # (e# turanrea#pregatita04#(e#particularitatile#tehnice#ale#cuptoarelor. /.Anali1a#posi&ilitatii#(e#oprire#a#functionarii#pompei#(e#la#circuitul#apei#(e#racier#pe# perioa(a#(e#oprire#in#schim&ul#/#a#cuptoarelorE#o#ora#(e#functionare#a#pompei#pentru#apa# (e # racier # este # echi>alenta # cu # un # consum # (e # energie # (e # 7. ! # +2h. # In # afara # (e # acest# consum#suplimentar#tre&uie#luata#in#consi(erare#si#pier(erea#(e#energie#al#primei#sar$e# prin#apa#(e#racire#care#se#gaseste#in#consumul#suplimentar#(e#energie#al#primei#sar$e#(upa# oprire.Practic4#prin#acti>area#circuitulu##apei#(e#racire#se#raceste#accelerat#cuptorul. !.#Acoperirea#cu#lac#(e#aluminu#a#suprafetelor#metalice#ale#peretilor#cuptoruluiE# economia realizata este de 21.3% *+,5sarja sau 11.%%*+,5ora de functionare cuptor. %.#O&turarea#gurii#(e#golire#a#cuptorului#pe#perioa(a#fnctionarii#si#a#schim&ului#/#can(# cuptorul # este # in # asteptareE #economia realizata este de 1$.&1 *+,5sarja sau %.&&*+E,5ora de functionare cuptor. <.#Re(ucerea#timpului#(e#(eschi(ere#a#gurii#(e#incarcare#la#%*#G#(in#timpul#ela&orarii# sar$eiE #economia de energie realizata este "$.3$ *+,5sarja sau 33.1" *+,5ora de functionare cuptor 0. Bilantul energetic real si optim # prezentare ta'elara comparativa Denumire componenta /otal energie intrata Energie electrica intrata in contur Energie exoterma ardere electrozi! /otal energie utila Energie#necesara#topirii#si#supraincal1irii#otelului Energie#necesara#topirii#si#supraincal1irii#1gurei Energie#necesara#(esfasurarii#reactiilor#en(oterme# .ar(ere#o3i1i#(e#fier0 Energia#necesara#eliminarii#apei#(in#sar$a Bilant real (aloare )*+,01%."% 011.43 1&.1$ 2$&.3$ /</./* ).%.<< /./* Bilant optim (aloare )*+,$2$.1" $1$.%2 1&.1$ 2$&.3$ /</./* ).%.<< /./*

/otal pierderi Pierderi prin conductie si convectie -prin#suprafata#&oltii -prin#suprafata#im&inarii#&olta-perete#lateral -prin#suprafata#peretului#lateral -prin#suprafata#cu>ei4#1ona#conica -prin#suprafata#cu>ei4#1ona#inferioara Pierderi prin radiatie -prin#gura#(e#incarcare -prin#gura#(e#e>acuare -prin#(eschi(erile#intre#electro1i#si#&olta Pierderi electrice -in#transformator -in#reactanta -in#&are4#ca&luri#si#electro1i Pierderi prin caldura evacuate cu apa de racire Eroare inc,idere 'ilant #### &. Bilant electroenergetic optim &.1. Prezentarea ta'elara simplificata ,enumire#componenta#energetica Total#energie#intrata Total#energie#utila Total#pier(eri Pier(eri#prin#con(uctie#si#con>ectie Pier(eri#prin#ra(iatie Pier(eri#electrice Pier(eri#prin#cal(ura#e>acuate#cu#apa#(e#racire Eroare#inchi(ere#&ilant &.2 Diagrama 2an*e3

4"1.2$ 44.4% 7.<7 !.7) -7./< 7.*5 /.)120.$1 7<.5- . / -%.-* 11.31 .! *.!) !.<5 2$$.&$ 1.%0

!<). / 24.1% <.<7 /.-/ -*./< %.5) -./ "4.4$ !7.%< *.7-%.-* 11.31 .! *.!) !.<5 2$$.&$ 1.%0

Aaloare# 9+2h: )/).*< /)5.!) !<). / /%.*7 <%.%) --.!/)).5) *.7

Aaloare# 9+2h: -** %/.5) <).75 !.5% 5.)7 -.5* %/.)/ *.-<