Sunteți pe pagina 1din 12

TURISMUL VIITORULUI: E-TURISM

Universitatea Transilvania din Braov Facultatea de tiine Economice An II E.C.T.S.

Abstract
This project tries to offer an assembly image on electronic tourism worldwide, on the development rate of the virtual market in Roumania and we realised a presentation of the diferences (advantages and disadvantages) between the off-line and on-line tourism market. The paper includes a market research with the purpose of studying the features of e-tourism consumers from Roumania. rom the analysis of the en!uiry,we could assert that an e-tourism consumer from Romania has the following features" the age is between #$-#% years, he is a male and he graduated. To conclude our work we tried to find some ways of promoting the e-tourism. Keywords :e-tourism, booking, site,survey, internet Clasificaie JEL: M !

1. Introducere "urismul a devenit una din cele mai mari industrii ale lumii #i de$voltarea sa arat% o cre#tere continu% &n fiecare an' (rgani$aia Mondial% a "urismului )rogno$ea$% c% )*n% &n anul +,+, sosirile de turi#ti din lume vor cre#te cu )*n% la +,,- ' .stfel, turismul a devenit o ramur% economic% destul de com)etitiv%' Com)etitivitatea sa &ns% nu mai este natural%, ci este condus% din ce &n ce mai mult de #tiin%, te/nologia informaiei #i de inovaie' Cu cre#terea e0)onenial% a e0tinderii #i utili$%rii internetului #i a 1orld 1ide 1eb-ului, at*t acas% c*t #i la locul de munc%, au crescut #i o)ortunit%ile )entru furni$orii de turism s% distribuie informaia #i s% )relucre$e re$erv%rile )entru cum)%r%torii )oteniali' 2rocesele de de$voltare din cadrul te/nologiei informaiei #i comunicaiilor #i 3nternetul &n )articular au revoluionat &ntreaga industrie a turismului, gener*nd noi modele de business, sc/imb*nd structura canalelor de distribuie s)ecifice turismului #i re)roiect*nd toate )rodusele ce in de aceast% industrie #i nu &n ultimul r*nd, influen*nd furni$orii de )ac/ete turistice, destinaiile #i skate/olderii' .stfel, at*ta tim) c*t micii o)eratori )ot fi gasii, trendul va cre#te &n direcia lor' 4eoarece 3nternetul este un fel de 5teren de 6oac%7, cu un web site bine )us la )unct, afacerile mici &#i )ot face reclam% la fel de )rofesional )recum com)etitorii lor mai mari' 8n acest conte0t, asist%m la o de$voltare din ce &n ce mai accentuat% a comerului electronic #i, im)licit, a turismului electronic 9sau e-turism:' .m &ncercat, &n aceast% lucrare, s% )re$ent%m e-turismul #i im)ortana de$volt%rii sale'

1"( ; 1orld "ourism (rgani$ation +,,< http"&&www.worldtourism.org($%.'$.#'$')

2. E-tourismul e lan mondial Comerul electronic este definit ca fiind activitatea de v*n$are-cum)%rare #i marketing )entru )roduse #i servicii )rintr-un sistem electronic cum ar fi, de e0em)lu, internetul' El im)lic% transferul electronic de date, managementul distribuiei, e-marketing, marketing online, tran$acii online, sc/imburi electronice de date, inventarul automat al sistemelor de management utili$ate #i colectarea automat% a datelor' "urismul electronic 9electronic tourism sau e-tourism &n engle$%: este )arte a comerului electronic #i une#te unele din cele mai ra)ide te/nologii &n de$voltare, cum sunt cea a comunicaiilor #i te/nologiei informaiilor, industria os)italit%ii #i cea a managementului= marketingului= )lanific%rii strategice' .ctivit%ile s)ecifice turismului electronic )resu)un e0istena turo)eratorilor, a ageniilor de turism #i a altor entit%i cu interese &n domeniul turismului &n s)aiul virtual )rin intermediul unui )ortal s)eciali$at' >enomenul &n sine are im)licaii at*t )entru consumatorul de servicii turistice, c*t #i )entru cei enumerai mai sus' "urismul electronic im)lic% )entru consumatorii finali urm%toarele as)ecte: einformare, e-re$ervare 9/oteluri, mi6loace de trans)ort etc': #i )lata electronic%' E-in!ormare. Eta)a de e-informare )resu)une oferirea de informaii &n cadrul )ortal-urilor s)eciali$ate, bro#uri electronice, g/iduri turistice audio, albume foto 9imagini statice #i )anorame:, imagini &n tim) real sau cli)uri video, #i c/iar 6urnale de c%l%torie )rin intermediul blo"urilor sau c/iar comunit%i virtuale s)eciali$ate, gen (irtual Tourist, #i de ce nu, ghidurile oferite )rin intermediul ora)elor virtuale' E-re#er$are. ?e$erv%rile on-line sunt utili$ate cel mai mult &n domeniul /otelier, al trans)orturilor aeriene #i )entru serviciile de &nc/iriere autoturisme' @erviciile de re$erv%ri on-line, ca servicii ale societ%ii informaionale, trebuie s% se conforme$e e0igenelor legale care &#i au i$vorul &n actele normative ce fac referire la serviciile de internet, &n general, #i la cele de comer% electronic #i &nc/eierea contractelor la distan%, &n )articular' &lata electronic'. Consumatorii )ot folosi c%ri de credit, cecuri electronice, bani digitali 9digital cas/ &n engle$%: sau c/iar microcas/, c*nd )l%ile &nsumea$% doar c*iva ceni' Multe din sistemele electronice de )lat% )e internet sunt ec/ivalentul electronic al sistemelor folosite $i de $i, cum sunt c%rile de credit, cecurile etc' 2*n% #i banii digitali, menii s% re)re$inte moneda forte, sunt dis)onibili2' Eficacitatea marketingului )e 3nternet )oate fi determinat% relativ re)ede #i )recis )rin furni$area statisticilor, obinute )rin intermediul te/nologiilor online, )rin intermediul c%rora se reali$ea$% conturarea )rofilului #i a aciunilor clienilor conduc*nd &n final la o mai bun% cunoa#tere #i ada)tare a necesit%ilor segmentului vi$atA' "urismul online se ba$ea$% &n )rimul r*nd )e distribuia de informaie, &ns% )rinci)ala finalitate este v*n$area direct%, elimin*nd barierele fi$ice #i de tim) a)el*nd la te/nologiile comerului electronic' 4e e0em)lu, &n industria /otelier% se )oate vorbi des)re mi6loacele de re$ervare )rin intermediul sistemelor de re$ervare funcionabile )recum #i des)re sistemele de re$erv%ri &n tim) real' 2otenialul v*n$arii directe este unul mare, ba$at )e o serie de avanta6e )entru furni$orii de turism, cum ar fi: automati$are, eliminarea comisionului agentului de turism, reducerea costurilor de re$ervare )rin internet fa% de metodele tradiionale, &n acela#i tim) cre#terea volumului re$erv%rilor datorate noilor metode de accesare a 1eb-ului 924.-uri, telefonie mobil% etc':B'
+ A

Cistoreanu, 2', *anagement +n turism, Editura .'@'E', Ducure#ti +,,+, )' +++' 1alle, .', Tourism and the ,nternet"opportunities for direct marketing, !!E, )' F+-FF' B Maedc/e, .', @taab, @', -pplying .emantic/eb Technologies forTourism ,nformation .ystems, ?esearc/ Center for 3nformation "ec/nologies at t/e Gniversity of Karlsru/e, +,,E

Conform Centrului ?egional de Cercet%ri &n turism din 4anemarca, dimensiunile )ieei turistice euro)ene on-line au crescut de la +,< miliarde Euro &n +,,, la H,+ miliarde Euro &n +,,B, ating*nd +H,< miliarde Euro &n +,,E, &n tim) ce v*n$%rile turistice on-line &n @G. au atins ++ miliarde I &n anul +,,!, cu BH- mai mult fa% de anul +,,E< ' 4e asemenea, &n anul +, , )e )iaa turistic% american% mai mult de B<- din re$erv%rile turistice vor fi efecutuate cu a6utorul internetului
"abel "rendul )ieei online turistice ;Euro)a +,,<-+,,H cu )revi$ionare )e +,,!E
2iaa totala 9mld euro: Euro)a 9an: +,,A +,,B +,,< +,,E +,,F +,,H +,,! + < ++, +A< +BF +<B +E, +<B 2iaa online 9mld euro: B', + '+ A,'B B,'A B!'H <H'B E<'B 2iaa online in ra)ort cu )iata totala 9)rocente: E'< !'E +'! E'A !'E ++'B +<'F

70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

m ld. E uro m ld.E uro

>ig' ' "rendul )ieei online &n Euro)a


sursa " 0arl 1. *arcussen, 0entre for Regional and Tourism Reasearch,martie #''2

8ntregul )roces de )romovare online are ca )unct de )ornire c%utarile )e 3nternet, &ns% utili$atorii rareori de)%#esc )rimele )agini de re$ultate &n vederea desco)eririi coninutului dorit' .sadar, )entru ca un o)erator turistic s% )oat% deveni vi$ibil, trebuie s% a)ar% &n to) , sau < )agini de re$ultate afi#ate )entru cuvintele utili$ate' 2otrivit (ne@tat'com utili$atorii tind s% utili$e$e dou% sau trei cuvinte atunci c*nd efectuea$% o c%utare online 9num%rul cel mai )o)ular de cuvinte utili$ate &ntr-o e0)resie de c%utare : dou% cuvinte -+H'AH- - trei cuvinte -+F' <- - )atru cuvinte - E'B+-F :' 2ornind de la aceste statistici, interesant% este reali$area unei corel%ri cu date )rivind cuvintele c/eie utili$ate &n domeniul turismului' 2otrivit Joogle .d1ords ierar/ia )rimelor )atru cuvinte c/eie utili$ate &n cadrul c%utarilor &n anul +,,!, sortate du)% volumul de c%utare lunar global, este urm%toarea: o /otel=/otels 9!+A',,,',,,- cu cel mai mare volum a)%rut &n luna iulie: o resort 9 , ',,,',,,- cu cel mai mare volum a)%rut &n luna iulie: o tourism 9+,'B,,',,,- cu cel mai mare volum a)%rut &n luna noiembrie: o accomodation 9A,'B,,',,,- cu cel mai mare volum a)%rut &n luna iulie: o rooms 9A,'B,,',,,- cu cel mai mare volum a)%rut &n luna iulie:H'
< E

"ravel industry .ssociation of .merica9"3.: /tt):== www'tia'org9 <', '+, ,: Centre for ?egional and "ourism ?esearc/ www'crt'dk=uk=staff=c/m=trends'/tm F http"&&www'onestat'com ( $3.'$.#'$') H /tt)s:==adwords'google'com=select=Keyword"oolE0ternal9 E', '+, ,:

Gtili$area motoarelor de c%utare )entru sco)uri de turism a devenit tot mai im)ortant% )e internet' ( c%utare i)otetic% se ilustrea$% )ornind de la c%utarea iniial% a informaiei )*n% la re$ervarea )ro)riu-$is%'

>ig' +' 2a#ii )entru o re$ervare online


@ursa : .da)tare du)% Dender, 4', Gsing t/e 1eb to market t/e /os)itality, travel and tourism )roduct or service, !!F'

(. E- turismul in Rom)nia La nivelul %rii noastre, nu e0ist% o evaluare oficial% a )ieei de turism online, dar estim%rile conduc c%tre o )ondere de ma0im - din )ia% la ora actual%, dar cu )revi$iuni foarte o)timiste' 4in ce &n ce mai muli rom*ni au acces la internet, la sf*r#itul anului +,,! internetul av*nd o rat% de )enetrare de a)ro0imativ AA-, la 6um%tatea mediei euro)ene, dar cu o cre#tere de ,,- fa% de anul )recedent' 2iaa rom*neasc% de turism este dominat% de ageniile clasice care o)erea$% )rin sisteme de v*n$are offline, dar care &ncet-&ncet )ar c% se orientea$% #i s)re v*n$area )rin internet, investind mai mult &n aceast% direcie' Cu se )oate s)une &ns% c% este vorba de o reorientare strategic%, ci mai degrab% de o com)letare a veniturilor, ageniile de turism e0clusiv online fiind la &nce)ut &n ?om*nia' Cu toate acestea, )onderea re$erv%rilor efectuate de rom*ni este &n continu% cre#tere' 8n +,,F re$erv%rile f%cute direct de )e site-urile /otelurilor re)re$entau +A-, &n +,,H au crescut )*n% la AA-, iar &n +,,! au a6uns la AE-, din totalul re$erv%rilor &nregistrate!' 8n ?om*nia, multe dintre site-urile ageniilor de turism sau /otelurilor ofer% )osibilitatea re$erv%rilor electronice' .stfel, de e0em)lu, dintr-un total de F! de membri ai .C." 9.sociaia Caional% a .geniilor de "urism:, F!, 9adic% !!,HF-: au o adres% de e-mail, iar EH 9adic% HE,,!-: au site-uri'

?a)ortul -Re4erv5rile online in hotelurile din Romania intre#''6-#''2, 323K ?omania, februarie +, ,

"abel + @ituaia &n$estr%rii membrilor .C." cu site-uri #i adrese de e-mail &n luna se)tembrie,

+,,! ,
?egiunea Cord-Est @ud-Est @ud @ud-vest Cord-vest Lest Centru Ducuresti 3n strainatate TOTAL Cumarul membrilor B, F, BF +A F, B, H B + H *+1 .drese de e-mail B, F, BF +A F, B, H B H *+, @ite-uri +! <B AF < <H A EE AHA H -.1

.ursa" -sociatia 7ationala a -gentiilor de Turism www.anat.ro

4in site-urile oficiale ale asociaiilor #i federaiilor de turism, constat%m c% ma6oritatea membrilor afiliai au fie un site )ro)riu de )re$entare, fie sunt )romovai )rin intermediul site-ului asociaiei=federaiei la care s-au afiliat, astfel &nc*t oferta lor de servicii este )re$ent% )e 3nternet' Cu alte cuvinte, re$ervarea unui se6ur, /otel, bilet de avion sau a unei ma#ini )oate fi facut% online c/iar dac% )lata se efectuea$% off-line &n lumea real%, la g/i#eu' 2entru un turist rom*n care va )leca &n ar%, acest de$avanta6 )oate )%rea relativ minor, &ns% )entru un turist str%in care dore#te s% &#i )etreac% o vacan% &n ?om*nia este un real obstacol' 8n )lus, ine0istena )osibilit%ii de )lat% online conduce efectiv la )ierderea de clieni de c%tre ageniile de turism din ?om*nia #i afectea$% negativ )otenialul de cre#tere al afacerii acestora' 8n urma discuiilor )urtate cu re)re$entanii ageniilor de turism, a re$ultat c% )onderea comen$ilor care vin online &n total comen$i este &n )re$ent cu)rins% &ntre H- #i !,-' 4e remarcat c% cea mai mare )ondere a v*n$%rilor online &n total v*n$%ri )entru un site care acce)t% )lata )rin card a a6uns de6a la E,- #i &n ?om*nia' "urismul #i serviciile de trans)ort re)re$int% AH- din cele FHB',,, tran$acii &n valoare de )este E< milioane euro )rin )latforma e2ayment &n )rimele nou% luni din +,,! ' Managerii com)aniilor de turism consider% c% &n viitor va cre#te )onderea v*n$%rilor online &n volumul total al v*n$%rilor, comerul electronic urm*nd s% aib% o #i mai mare influen% benefic% asu)ra evoluiei cifrei de afaceri' /.Tr's'turile consumatorului rom)n de e-turism 0cercetare de ia%'1 (biectivul s)ecific al acestei eta)e de cercetare este : @tudierea caracteristicilor consumatorilor de e-turism 8n ceea ce )rive#te metodologia, cercetarea s-a desf%#urat )e )arcursul a + $ile consecutive, &n luna a)rilie +, ,, iar instrumentul utili$at a fost c/estionarul on-line' C/estionarul este com)us din + &ntreb%ri diferite din )unct de vedere ti)ologic 9A &ntreb%ri au fost cu variante multi)le de ras)uns, ! &ntreb%ri &nc/ise:' 2rima 6um%tate a c/estionarului on-line are rolul de a anali$a frecvena folosirii internetului &n )lanificarea
.sociatia Cationala a .gentiilor de "urism www'anat'ro /tt):==www'wall-street'ro=articol=3"-C-"e/nologie=F< !E=Jecad-e2ayment-+, ,-va-fi-anul-turismului-incomertul-electronic'/tm
,

concediilor=vacanelor dar #i de a studia com)ortamentul consumatorilor de e-turism' Cea de-a doua )arte a c/estionarului urm%re#te caracteristicile res)ondenilor' E#antionul de res)ondeni a fost de ,! )ersoane din r*ndul reelelor de sociali$are' E#antionul nu este re)re$entativ' "abel A' Cote de a)licare a interviurilor
se0 Larsta E-+, ani + -+< ani +E-A, ani A -A< ani )este A< ani "otal feminin H F E A A BF masculin +, E ! E E+ "otal AH AA F + ! ,!

?%s)unsurile la &ntrebarea 9MCat de des folosii internetulN7: )ot fi utili$ate &n ilustrarea frecvenei folosirii internetului &n r*ndul )o)ulaiei intervievate' .stfel, &n )ro)orie de !+- au declarat ca folosesc internetul o dat% )e $i sau mai des'

>ig' A >recventa utili$arii internetului

8ntrebarea + 95 Ce site-uri accesati de obiceiN7: a ilustrat c% internauii nu se a0ea$% numai )e un anumit gen de site, cele mai accesate site-uri fiind cele de turism, comunit%i online #i site-uri cu locuri de munc%' ?%s)unsurile la &ntrebarea A 958nainte de a )leca &n concediu v% informai de locaia &n care urmea$% s% a6ungeiN: relev% c% !B- dintre intervievai a)elea$% la sursele de informare, iar &n )ro)orie de HH- dintre cei care au r%s)uns la &ntrebarea B 9 5Care sunt sursele de informareN7: susin c% sursa de informare )rinci)al% este internetul, urmat% de recomand%rile )rietenilor'

>ig' B 3nternetul sursa )rinci)ala de informare 8ntrebarea < 95.)elai la serviciile online )t re$erv%riN9 bilete de avion, re$ervare la /otel:7: are rolul de a evidenia atitudinea )o)ulaiei cu )rivire la serviciile online' 8n urma corel%rii &ntreb%rii < cu &ntrebarea + care se refer% la v*rsta intervievailor remarc%m c% res)ondenii cu v*rsta cu)rins% &ntre + -+< de ani &n )ro)orie de +F- a)elea$% la seviciile online de re$ervare' "abel B' Categorii de v*rs% care a)elea$% la e-turism
<' .)elai la serviciile online )t re$erv%ri N9 bilete de avion, re$ervare la /otel: da nu "otal +F AH B ! AA A B F , + + A E ! < <H ,!

+' Ce v*rst% aveiN E-+, ani + -+< ani +E-A, ani A -A< ani )este A< ani "otal

?%s)unsurile la &ntrebarea E 9M2referai s% )lecai &n concediu )e cont )ro)riu sau )rintr-o agenie de turismN7: relev% c% &n )ro)orie de EF- dintre res)ondeni &#i )lanific% vacana )e cont )ro)riu #i doar AA- dintre ace#tia a)elea$% la o agenie de turism' La &ntrebarea F 9M8n ce ar%= %ri ai fost &n concediu &n ultimul anN: r%s)unsurile au fost variate, iar &n )ro)orie de <B- dintre res)ondei au declarat c% &n ultimul an #i-au )etrecut concediul &n ?om*nia'

>ig' < 4estinaiile alese de turi#tii rom*ni &n +,,! "ot &n urma anali$%rii c/estionarelor )rin corelarea &ntreb%rilor ! 9MCare este venitul net lunar al familiei tale 9inclusiv salarii= )ensii= a6utor de #oma6, dob*n$i, alocaii, )rofituri din diverse afaceri, dividende etc':7: #i E observ%m c% un )rocent de E+- din cei care a)elea$% la serviciile unei agenii de turism au un venit mai mare de +<,, ?(C, iar AF- din cei care )refer% s% &#i )lanifice vacana )e cont )ro)riu au un venit cu)rins &ntre <,,- <,, ?(C' "abel <' 3nfluena venitului asu)ra modului de )lanificare a c%l%toriei
Care este venitul net lunar al familiei taleN <,,-+<,,?(C <,,- <,, ?(C mai )utin de <,, ?(C )este +<,, ?(C "otal 2referai s% )lecai &n concediul )e cont )ro)riu sau )rintr-o agenie de turismN agenie de )e cont "otal turism )ro)riu E F +A < +H AA + H , ++ + BA A< FB ,!

4in cei care a)elea$% la serviciile de re$ervare on-line B - au absolvit o facultate, iar &n )ro)orie de <<- din cei care nu a)elea$% la re$ervarile on-line ultima form% de &nv%%m*nt absolvit% a fost liceul'
"abel E'Consumatorii de e-turism &n ra)ort cu nivelul de )reg%tire
.)elai la serviciile online )entru re$erv%riN Gltima forma de &nv%%m*nt absolvit% , clase=Ocoala )rofesional% H clase sau mai )uin >acultate Liceu Master "otal 4a nu B B A A+ < <H "otal < < AB <+ A ,!

+ +, H <

4intre cei care a)elea$% la serviciile on-line )entru re$erv%ri <H'H- sunt de gen masculin' ?e$ultatul acestei cercet%ri a ar%tat c% )rofilul consumatorului de e-turism are o v*rst% cu)rins% &ntre + -+< ani, este de gen masculin, iar ultima form% de &nv%%m*nt absolvit% este facultatea' 2. A"en%ii de turism $s internet boo3in" 2entru )lanificarea concediului se folosesc, &n general, fie contractarea direct% a serviciilor )rintr-o agenie de turism, fie )rin internet booking'

.genia de turism este &ntre)rinderea, cu sco) comercial, care )rocur% #i furni$ea$% turi#tilor sau c%l%torilor servicii sub form% de se6ururi #i de)las%ri, mai concret, v*n$area sau distribuirea biletelor de trans)ort, informarea )rivind mi6loacele de trans)ort, trans)ortul baga6elor #i al autoturismelor, furni$area serviciilor /oteliere, re$ervarea camerelor, distribuirea cecurilor de c%l%torie, organi$area vi$itelor #i a e0cursiilor, servicii de g/i$i, traducere, &nsoire #i curierat' 53nternet booking7 )oate fi definit ca fiind o a)licaie su)ort )entru re$ervarea )rin intermediul internetului' .6ut% consumatorii s% re$erve bilete de avion, camere la /otel, )ac/ete turistice, asigur%ri #i s% foloseasca altfel de servicii online' 8n continuare vor fi )re$entate at*t avanta6e c*t #i de$avanta6e ale acestor dou% modalit%i de )lanificare a unei vacane' -spectele po4itive )e care le )re$int% )lanificarea concediului )rintr-o a"en%ie de turism sunt diverse #i le-am )utea considera /ot%r*toare +: ' 2ersonalul autori$at din domeniu face o )re$entare detaliat% #i )unctual% a facilit%ilor )e care le )re$int% diverse )ac/ete turistice' .stfel, informaiile sunt )re$entate clar #i concis' +' .genia de turism este obligat% s% )re$inte #i inconvenientele sau )unctele mai )uin atractive ale unei destinaii, detalii care nu ar )utea fi sesi$ate la o sim)l% navigare )e internet' A' "uri#tii sunt )u#i la curent cu toate sc/imb%rile de ultim moment' Cimeni nu vrea s% a6ung% la destinaie #i s% aib% su)ri$e ne)l%cute ce &i )ot strica se6urul, a#a c% este im)ortant ca turistul s% )oat% ine leg%tura cu agenia de turism' 8n ca$ul &n care condiiile de la faa locului nu sunt cele la care el se a#te)ta, va avea )e cine s% trag% la r%s)undere' B' ( agenie de turism )oate obine un )re mai bun de avion )entru c%, de regul%, &nc/eie contracte cu com)aniile aeriene ce ofer% astfel de discounturi' "uristul nu va fi )rivit ca un client individual, ci va fi asociat cu acea agenie de turism, fa)t ce &i va aduce avanta6e' 4e asemenea, )reul unui bilet re$ervat )rintr-o agenie de turism r%m*ne constant, &n tim) ce )e cont )ro)riu, el )oate varia de la o $i la alta' <' 4e asemenea, o vacan% organi$at% de o agenie de turism ofer% multi)le beneficii cum ar fi: g/i$i turistici, circuite e0otice, e0cursii de aventur%, safari etc' 2re$ena unui re)re$entant al ageniei &n staiunea res)ectiv%, fie c% ne referim la o sucursal%, fie c% este vorba des)re un g/id, re)re$int% o garanie &n )lus )entru fa)tul c% turistul va avea unele facilit%i' E' 3n ca$ul &n care un manager dore#te s% le ofere anga6ailor s%i o mini vacan% de neuitat, o agenie de turism &i va fi din nou de a6utor )entru c% aceasta organi$ea$% #i team building-uri cu diverse activit%i rela0ante' F' .genia de turism s-a lovit &n trecut cu anumite situaii, #tiind acum mult mai bine cum s% gestione$e lucrurile' La destinaie turistul nu va fi singur' 2entru orice informaie 9 adresa unui s)ital, )robleme cu co)iii, neres)ectarea condiiilor de ca$are etc': agenia &i va furni$a datele necesare' H' Gn turist )oate face )ro)riile cercet%ri )e internet des)re vacana de vis )e care #i-o doreste' El )oate s% caute cele mai bune oferte )e care a)oi s% le )re$inte agentului s%u de turism' .geniile )ot furni$a turistului o list% a com)aniilor aeriene cu care lucrea$%, a $onelor )e care le )oate vi$ita &n concediu, bine&neles la diverse )reuri' 4in aceste oferte el o )oate alege )e cea mai bun%, dar la fel de bine ar )utea s% com)are cu ceea ce gase#te )e internet, )entru a se convinge dac% varianta ageniei de turism este cea mai avanta6oas%' !' 3n )rivina )reului este )osibil ca tot turistul s% fie cel c*#tigat, de#i &n a)aren% suma de )e oferta ageniei )are s% fie mai mare dec*t ceea ce el a g%sit )e internet' 4ar dac% )une
+

/tt):==www'afla'ro=articole=<FE=agentiile-de-turism-vs-internet-booking'/tml

&n balan% facilit%ile )e care le are, sigurana )e care i-o d% o agenie de &ncredere, informaiile oferite cu acuratee, va desco)eri c% iese &n avanta6' ,' Cei ce &#i re$erv% biletele de avion de )e internet susin fa)tul c% le-au ac/i$iionat mult mai ieftin dec*t ar fi )utut-o face )rintr-o agenie' .dev%rul este c% niciodat% nu )oi fi sigur de acest lucru' Gn agent de turism bun anali$ea$% toate variantele, av*nd &n vedere diferite com)anii aeriene e0terne dar #i interne )entru diverse e0cursii ale vacanei, )reul curselor ce varia$% &n funcie de momentul $ilei, de $ilele s%)t%m*nii, durata #ederii, aero)orturi etc' Dine&neles c% trebuie menionate #i de4avantajele alegerii unei agenii de turism )entru vacan%: ' Libertatea este oarecum &ngr%dit% de activit%ile sau e0cursiile oferite de agenie' +' 4ac% turistul nu se adresea$% unei agenii de &ncredere, recomandat% eventual de )rieteni, serviciile ar )utea s% nu se ridice la a#te)t%rile sale, #i multe din avanta6ele )re$entate mai sus s% nu se a)lice &n ca$ul s%u' A' "uristul trebuie s% se asigure c% nu e nevoie s% )l%teasc% ta0e su)limentare' Gnele agenii de turism iau )e lang% comisioane, #i diferite ta0e ce )ot sau nu s% fie &ndre)t%tite' Este datoria turistului s% discute cu ei #i s% decid% daca se merit% sau nu' 2entru cei ce au c%l%torit )rin intermediul unei agenii de turism #i au avut e0)eriene reu#ite, aceast% )rim% variant% este cea mai bun%, dar unii nu au fost la fel de noroco#i, d*nd o gr%mad% de bani )e o vacan% ratat%' Ei au &ncercat, )robabil varianta re#er$'rii online #i au fost mulumii' 3at% c*teva dintre avantajele acestui ti) de )lanificare a vacanei: ' Cel care )leac% &n vacan% are mai mult% libertate )entru c% vi$itea$% ce dore#te, c*nd dore#te #i &#i )oate sc/imba /otelul dac% nu este mulumit de condiii' +' "uristul caut% )e internet )*n% gase#te o variant% accesibil% #i din )unct de vedere al )reului, dar #i al facilit%ilor' A' "uristul )oate desco)eri alte locuri interesante la destinaie )e care, &n mod normal, nu le-ar fi g%sit' B' 2e internet, turistul cite#te comentarii #i )%reri ale )ersoanelor care au mai re$ervat )rintr-un anume site, &i )oate &ntreba dac% descrierea de acolo se )otrive#te cu realitatea etc' .sta )oate face #i atunci c*nd se documentea$% )entru a-i e0)une agentului s%u de turism doleanele sale' <' "uristul vede locurile )e care le va vi$ita, condiiile camerelor &n care va fi ca$at &n mult mai multe )o$e dec*t ar )utea vedea &ntr-un )liant' E' Ma6oritatea com)aniilor aeriene sau a /otelurilor au )ro)riul site de )e care turistul )oate re$erva la un )re mai mic' F' Gn site online este accesibil +B din +B de ore, astfel se reduce tim)ul de )lanificare a vacanei f%r% ca turistul s% trebuiasc% s% mearg% la o agenie de turism' "uristul cite#te, alege #i re$erv%' H' Diletele re$ervate se )ot )rinta de )e internet fiind mult mai comod #i ra)id astfel' !' Ma6oritatea acestor site-uri au un serviciu de contact cu clienii ce funcionea$% du)% regula non- sto)' .stfel, )entru nel%muriri turistul )oate suna #i afla mai multe detalii' "otu#i, nici internet booking-ul nu este ferit de inconveniente: ' "uristul are mai mult de c%utat, de verificat, de antici)at #i de f%cut' .#adar, uneori tim)ul )e care turistul crede c% l-a scutit re$erv*nd )e internet, )oate fi de fa)t intervalul alocat researc/-ului' +' .)ar anumite riscuri' ( vacan% )lanificat% )rin intermediul unei agenii de turism, ofer% turistului un alt statut, evenimentele ne)rev%$ute a)ar rar, c/iar #i atunci g%sindu-se soluii mai ra)ide cu a6utorul unui re)re$entant al acelei agenii' A' 4atele nu )ot fi ,,- sigure'

B' Este )osibil ca res)ectivul site s% nu mearg% atunci c*nd turistul vrea s% re$erve, sau mai r%u, &n momentul &n care are nevoie de asisten%' .#adar, at*t agenia de turism, c*t #i internet bookingul )re$int% avanta6e #i de$avanta6e' 8n funcie de )riorit%ile #i doleanele sale, turistul va )utea face alegerea corect% )entru a )etrece o vacan% de neuitat, li)sit% de gri6i #i de )robleme' -. &ro uneri si conclu#ii 8n viitor de$voltarea e-turismului se va reali$a #i )rin reelele de sociali$are cum ar fi >acebook, in*nd cont c% tot mai multe com)anii im)licate &n turism au o astfel de )agin% )entru a se )romova' 2rin )aginile create, re)re$entanii unitailor )ot )osta fotografii, anuna evenimentele ce au loc &n cadrul unit%ii, #i r%s)und la &ntreb%rile adresate de )otenialii clienti, altfel s)us Mcomunic%M &n tim) real' ?eelele de sociali$are ofer% )osibilitatea celori interesai s% fie la curent cu ultimele nout%i des)re )roduse, )ac/ete s)eciale, evenimente, dar #i de a crea un sentiment de comunitate, ceea ce este foarte im)ortant )entru industria serviciilor' >acebook-ul este foarte )otrivit )entru aceast% comunicare )entru c% ofer% #i )osibilitatea &nc%rc%rii de imagini, care a6ut% &n e0)rimarea unor conce)te #i )roiecte mai elaborate' .vanta6ul acestei )romov%ri este acela c% totul este gratuit' Consider%m c% succesul e-turismului se ba$ea$% &n mare m%sur% )e educaia utili$atorilor' 4e aceea, )entru ca e-turismul s% P)rind%7 trebuie im)lementat% )ublicului o anumit% cultur% informaional%' 8n ?om*nia, aceast% cultur% nu este de$voltat%, #i de aceea e-turismul rom*nesc este doar un conce)t de marketing, de )romovare #i nu &nseamn% servicii mai eficiente' .geniile de turism rom*ne#ti trebuie s% reali$e$e c% oferirea unor informaii foarte u#or accesibile &ntr-un tim) scurt, informaii actuale #i relevante, duce la cre#terea &ncrederii clienilor &n agenie #i la cre#terea num%rului de clieni' 4e aceea, firmele rom*ne#ti trebuie s% ofere o mai mare mobilitate clienilor lor, )rin oferirea de facilit%i acestora 9)lata on-line, service )ost-v*n$are:' 2rin aceast% lucrare am &ncercat s% oferim o imagine de ansamblu asu)ra eturismului la nivel modial, gradul de de$voltare a )ieei virtuale &n ?om*nia #i o )re$entare a avanta6elor #i de$avanta6elor dintre )iaa turismului off-line #i online'

4iblio"ra!ie

'

' Maedc/e, .', @taab, @', .))lying @emantic1eb "ec/nologies for"ourism 3nformation @ystems, ?esearc/ Center for 3nformation "ec/nologies at t/e Gniversity of Karlsru/e, +,,E

+' Cistoreanu, 2', *anagement in turism, Editura .@E, Ducure#ti, +,,+' A' 1alle, .', "ourism and t/e 3nternet))ortunities for direct marketing, Journal of Lacation Marketing, Lol' +, !!E B' Q Q Q www'adworsd'google'com <' Q Q Q www'afla'ro E' Q Q Q www'anat'ro F' Q Q Q www'crt'dk H' Q Q Q www' onestat'com !' Q Q Q www'wall-street'ro ,' Q Q Q www'worldtourism'org