Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA:RELAII INTERNAIONALE TIINE POLITICE SI ADMINISTRATIVE


SPECIALITATEA: Instruire juridica !i "# it# #$ie

REFERAT
La disci" ina: Elitologie Te%a: Elita politic din Republica Moldova

A studentu ui anu ui VI S"ecia itatea: I&'&P& (r&)*+ C#nduc,t#r !tiin-i.ic Lect#r uni/ersitar L& Crudu

C0ISINAU 1**2

P anu :

I. Introducere...........................................................................................................3 II. Elita politic din Republica Moldova .................................................................5 1.1Aspecte generele a elitei politice ....................................................................5 1.2 Aspecte generele privind aparitia elitei politice in Republica Moldova.........6 1.3 Transfor rile !i func"ionalitatea elitei politice #n Republica Moldova........11 III. $nc%eiere ............................................................................................................15 I&. 'ibliografie........................................................................................................1(

I&

Intr#ducere
$n lieratura de specialitate nu e)ist o unitate de preri privind feno enul

elitar luat #n ansa blu i feno enul elitei politice luat #n particular. Totu i* a+oriatea autorilor sunt de accord cu faptul c elita politic deter in* #n are asur* strucura unei societi* ea fiind cea care deter in scopurile i ediate si perspectivele de,voltrii co unitii u ane. Aceste obiective i gasesc reflectare n adoptarea deci,iilor strategice i portante i #n folosirea resurselor puterii de stat pentru reali,area lor* adica intr-o for ula politic fr de care nu poate activa i funciona #n od nor al nici o elit politic1. a+oritatea cercettorilor !tiin" politic #inile crora se afl Elitologia* fiind considerat de

special sau de ra ur* poate fi pre,entat ca un ansa blu de g#ndire* av#nd ca scop s e)plice natura* locul !i rolul grupurilor sociale #n concentrat influen"a politic !i puterea deci,ional. Ter enul .elit/ 0lat. .eligere/ 1 a alege* a tria2 poart un caracter polise antic. 3ac cei neavi,a"i folosesc ter enul dat #n unele # binri de cuvinte pentru a reflecta anu ite trsturi pronun"ate* culturologii #l utili,ea, pentru a eviden"ia unele personalit"i arcante ale culturii* iar repre,entan"ii !tiin"elor ai bun2 din societate care prin statutul !i sociou ane 0politologii* sociologii* filosofii etc.2 folosesc ter enul #n cau, pentru a dese na acel grup de oa eni 0valoros4 cel rolul su constituie .structura de putere/ 0establishment2 !i e)ercit o influen" a+or sau controlea, direct elaborarea !i reali,area deci,iilor politice* econo ice !i sociale #ntr-o co unitate u an2. 5a nivel e brii unei activitate. $n cel de-al
.

ai concret* se poate evoca ter enul de elit pentru a califica

eserii* ai unei profesiuni* ai unei arte* care e)celea, #n sfera lor de

1 2

6olitologie.Manual pentru specialitile nonprofil.7%iinu.89M* 2::;* p.2::(. 6anteli on &ar,ari* . $ntroducere #n elitologie/* 7%i!inu* 2::3* p.6

doilea sens* conceptul de elit nu presupune !i o e)celen"

oral* caracteristic pe

care o presupune* de altfel* integral* un singur concept aferent elitei - conceptul de aristocra"ie. Referindu-ne e)clusiv la conceptul de elit 0politic* econo ic* !tiin"ific* infor a"ional* ilitar etc.2* pute constata c orice societate u an are nevoie de o ptur conductoare 0c#r uitoare* diriguitoare* stp#nitoare* guvernant sau do inant2 #n cadrul divi,iunii organice !i sociale a uncii. A!adar* ter enul . elit/ este utili,at de speciali!ti #n do eniul !tiin"elor sociou ane pentru a conse na oa eni deosebi"i prin pregtire !i talent #n do eniul lor de activitate 0politic* econo ie* cultur* !tiin" etc.2* care se re arc prin crearea de valori pentru societate* au acces la ecanis ele !i tainele puterii* ale do ina"iei 0arcanum imperii2* posed anu ite func"ii de conducere !i un anu it volu de putere 6entru !tiin"ele politice proble a anali,ei feno enului elitei politice a fost !i r #ne de o deosebit i portan". $ntreaga de,voltare istoric a o enirii din ulti ele secole de onstrea, c organi,area !i conducerea de ocratic !i nede ocratic a societ"ii s#nt indisolubil legate de activitatea subiec"ilor politici 0elita politic* liderul politic* partidul politic* politicieni* grupul de presiune etc.2* care +oac diverse roluri #n via"a politic a societ"ii. 6roble a elitei este str#ns legat de proble a divi,iunii sociale a condu!i 0 a+oritate2. Acest aspect al proble ei* #ntr-o anu it to"i indivi,ii pot deveni conductori* diriguitori* organi,atori. uncii* ele entul creia #l constituie diferen"ierea societ"ii #n conductori 0 inoritate2 !i sur* corelea, cu deosebirile biologice* psi%ice !i cu alte diferen"ieri #ntre oa eni* din care re,ult c nu

II& E ita "# itic, din Re"u3 ica M# d#/a


4&4& As"ecte $enere e "ri/ind a"aritia e itei "# itice in R&M
7onstat absen"a unei vi,iuni teoretice coerente #n ceea ce prive!te actorii i plica"i #n lupta pentru cucerirea !i e)ercitarea puterii politice. Ter enii folosi"i
<

pentru denu irea acestora* la fel* sunt diferi"i= elita politic* elita conductoare* clasa politic* clasa conductoare* clasa do inant etc. 7ercet>nd elita politic* trebuie s porni de la abordarea proble ei de ocra"iei. 3e ocra"ia atribuie rolul de conducere poporului* dar conducerea este e)ercitat* de fapt* de ctre elit. Elita poate s "in cont de dolean"ele poporului sau s ur reasc scopuri proprii* poate s concure,e sau nu* s fie unificat sau de,binat* s repre,inte o pira id* #n v>rful creia se afl cei abilita"i cu putere a)i de deci,ie* sau s fie pluralist* reparti,>nd puterea diferitor grupuri elitare. Republica Moldova fiind #n proces de constituire ca stat de drept* procesele de ocratice ce au loc #n "ar pot fi percepute elitelor. Elita politic are o i portan" se nificativ #n procesul de transfor are a regi ului politic din Republica Moldova* la apari"ia* for area !i de,voltarea statului. Anali,a participrii elitei #n procesul de luare a deci,iilor !i influen"a sc%i bului de genera"ii asupra concep"iilor politice ale grupurilor conductoare ofer posibilitatea definirii elitei politice #n conte)tul evolu"iei vie"ii politice oldovene!ti #n perioada post-totalitar !i presupune luarea #n considerare a dou caracteristici= re,isten"a la sc%i bare !i #nnoirea. 9iste ul de recrutare a elitei politice are un rol i portant #n de,voltarea societ"ii. Regi ul de ocratic presupune selectarea guvernan"ilor #n ba,a alegerilor* iar siste ul !i para etrii de recrutare a elitei sunt inerente procesului de de ocrati,are. Astfel* este necesar cunoa!terea suportului !i a de reali,are a criteriilor confor odalit"ilor de accedere la putere. 6rocesul de circula"ie a elitei este i portant pentru de,voltarea siste ului politic. $n acest conte)t* vite,a de circula"ie a elitelor !i raportul dintre ele sunt deter inate de condi"iile istorice concrete. Anali,a acestui raport per ite o ai bun #n"elegere a procesului de sc%i bare care a avut loc #ntr-o societate care tinde spre o de ocra"ie veritabil. Actual ente* c>nd arena politic este disputat de o ul"i e de partide !i for a"iuni politice* devine i perativ necesitatea de a
5

ai clar din punct de vedere al teoriei

ecanis ului

crora are loc #nrolarea #n corpul politic !i a

cunoa!te cine e)ercit de facto conducerea #n Republica Moldova* care este ponderea influen"ea, asei !i a elitei #n luarea deci,iilor vitale pentru societate* cu se adaptea, elita la asa asupra puterii deci,ionale !i cu

transfor rile de ocratice ce au loc #n societate. Aceast di%oto ie ?elit 1 as/* in linii generale* constituie pilonul conceptual al teoriei elitelor. Actualitatea te ei investigate este dictat !i de faptul c esen"a for rii !i de,voltrii elitelor #n societate este studiat insuficient de !tiin"a politic din Republica Moldova. 7ercetrile #n acest do eniu au un caracter frag entar* difu,* iar uneori c%iar contradictoriu* care nu per it crearea unei repre,entri unice !i co plete asupra feno enului cercetat3. 6rocesele politice din ulti ul deceniu au adus #n spa"iul !tiin"ific oldovenesc o proble pu"in de,btut= locul !i rolul elitelor #n societate . 7onstat absen"a unei vi,iuni teoretice coerente asupra actorilor i plica"i #n !i e)ercitarea puterii politice. Ter enii folosi"i confruntarea pentru cucerirea

pentru denu irea acestora* la fel* sunt diferi"i= elita politic* elita conductoare* clasa politic* clasa conductoare* clasa do inant etc. Ideea de elit politic pune #n discu"ie proble a de ocra"iei. 3e ocra"ia atribuie rolul de conducere poporului* dar conducerea este e)ercitat* de fapt* de ctre elit. Elita poate s "in cont de dolean"ele poporului sau s ur reasc scopuri proprii* poate s concure,e sau nu* s fie unificat sau de,binat* s repre,inte o pira id* #n v>rful creia se afl cei abilita"i cu putere a)i de deci,ie* sau s fie pluralist* reparti,>nd od procesele de ocratice ce au loc #n ai clar din punct de vedere al teoriei elitelor. !i !i puterea diferitor grupuri elitare. $n acest Republica Moldova pot fi percepute

Elita politic are o i portan" !i un rol se nificativ #n procesul de transfor are a regi ului politic din Republica Moldova* #n special* apari"ia* for area de,voltarea ei. Anali,a participrii elitei #n procesul de luare a deci,iilor

influen"a sc%i bului de genera"ii asupra concep"iilor politice ale grupurilor conductoare ofer posibilitatea definirii elitei politice #n conte)tul evolu"iei vie"ii politice oldovene!ti #n perioada posttotalitar !i presupune luarea #n considerare
6

a dou caracteristici= re,isten"a la sc%i bare !i #nnoirea.

3. Margarint Ana* .elita politic din republica doctor #n !tiin"e politice* 7%i!inu* 2::3* p.<

oldova aspecte ale for rii !i de,voltrii =/Autoreferat al te,ei de

I portan"a recrutrii elitei politice se e)pri prin procesul sc%i brilor politice* care apar #n dou di ensiuni. 6ri a este circula"ia e brilor elitei la posturile de conducere #n acele institu"ii politice care !i-au pstrat puterea sa #n structura de ba, pe parcursul sc%i brii regi urilor. A doua di ensiune a sc%i brilor politice este raportul de putere #ntre institu"ii !i organi,a"ii !i@sau for area institu"iilor noi - crearea de noi ale puterii. $n Republica Moldova a avut loc o transfor are a elitei politice. 6otrivit esti rilor cercettorului auto%ton al elitei politice 6.&ar,ari sesi, proces desf!ur>ndu-se #n ase ntor pute o ente cruciale ale societ"ii/* #ntr-un c od transfor area elitelor de la un tip de ba, la altul este rar #n istoria unei "ri* acest spune c nu orice transfor are este o sc%i bare* deci #n doar o c procesul inistere* departa ente !i alte structuri

principiu* #n reorgani,area elitei politice din Republica Moldova depist deriva"ie de la elita vec%e. $n aceea!i ordine de idei* afir transfor rii nu este finisat !i elita va suferi !i alte transfor ri<.

4&1& Trans.#r%,ri e !i .unc-i#na itatea e itei "# itice 5n Re"u3 ica M# d#/a
7>teva decenii #n ur * cercetarea elitei politice era un tabu #n societatea oldoveneasc. Evolu"ia istoric a contribuit la sc%i barea atitudinilor fa" de aceast proble . Adat cu for area noilor structuri de putere !i de ocrati,area societ"ii oldovene!ti* devine inerent !i necesitatea studierii subiec"ilor politici.

<. Blorian A. Elitele !i revolu"ia* 9ocietate !i cultur.* Coua alternativ. nr. <<* 1@1DD(. p. 3-<.

$n Republica Moldova* ca !i #n #ntreg spa"iul e)-sovietic* studierea procesului de for are !i de,voltare a elitei politice !i a i pactului ei asupra
;

sc%i brilor din societate este #n stadiu nascendi* cercetrile #n acest do eniu fiind sporadice. Bunda entul teoretic* episte iologic elitei A.Eavtur* Fr. 6>r"ac. Transfor area este privit drept un sc%i b succesor a c>torva valuri a elitei conductoare. 5a fiecare etap de transfor are valul precedent al elitei conductoare #naintea, la conducere ur torul val* iar el* la r>ndul su* devine gropar politic pentru cei ce l-au #naintat. Mai si plu spus* elita lui 'odiul 0I2 a #naintat-o pe cea a lui Frossu 0II2* iar ea a sub inat-o 0a de isionat-o24 .elita lui Frossu/ 0II2 a sus"inut-o pe cea a lui 9negur 0III2* 0a c%e at-o la conducere politic2* !i .elita lui 9negur/ 0III2 a substituit-o. 6ri ele au #nceput s se sc%i be elitele politice care au co pletat destul de repede cele dou ni!e noi - a noilor elite politice !i econo ice. A bun parte din no enclatura politic* utili,>nd puterea politic* printre pri ele a asi ilat ecanis ele privati,rii propriet"ii de stat !i #n re,ultatul unor ac"iuni succesorii 0planificate* bine g>ndite2 a for at grosul noii elite financiare* a noii elite antreprenoriale !i par"ial a u plut noile institu"ii politice. A parte a politicienilor conductori din R99M s-a transfor at #n proprietarii din Republica Moldova. Transfor area puterii politice s-a efectuat prin transferul puterii politice de la organele de partid #n cele ale sovietelor !i ai apoi #n putere parla entar. $n sfera econo ic are loc sc%i bul treptat al puterii pe proprietate 0transfor area inisterelor #n concerne* a structurilor bancare de stat #n bnci co erciale* privati,area #ntreprinderilor ce aduc venit etc.2. 6otrivit adep"ilor odelului .capitalis ului politic/ ast,i este o entul oldovean unui proces opus= conversia propriet"ii #n putere. 6olitologul !i opera"ional aplicativ ale elitologiei #l pune profesorul !i cercettorul 6.&ar,ari. 9-au preocupat de proble a

7.9olo on este de prerea c siste ul sovietic are o natur irefor abil cci anii 1D((-1D(D #n fosta 8niune 9ovietic sub devi,ele ?accelerare/* ?glasnosti/* ?de ocra"ie/* ? entalitate nou/ etc. se desf!ura restructurarea. 3ar un siste ba,at pe onopolul unui partid la putere este* #n principiu irefor abil
(

!i

restructurarea nu avea sor" de i,b>nd. 9-au i pus cu necesitate

odificri ale

ideologiei politice a restructurrii* deoarece critica general a ?stalinis ului/* ?bre+nevis ului/ !i a altor nereguli ale trecutului nu pentru ase5. $n Republica Moldova la sf>r!itul anilor (:* li ba intelectualii !i anu i"i oldoveneasc sau ai pre,enta de+a interes

ro >n* identitatea na"ional au repre,entat ini"ial o proble asupra creia e bri ai elitei politice au reu!it s ating un acord. ai erau privite ca o putere de ai 7entrul sovietic* conducerea local de partid de+a nu

neclintit. Actorii politici din Moldova au for at un front co un cu genera"ia

t>nr de intelectuali. 8niunea aceasta de interese era evident= o parte din intelectuali* scriitori* poie"i* pedagogi sperau c va rena!te cultura na"ional* politicienii priveau i!carea na"ional ca o odalitate de a se afir a la un nivel ai superior* despr"i de centru !i de a-i #nltura pe conductorii partidului

co unist for a"i #nc de pe ti pul lui C.Gru!ciov !i 5.'re+nev. 6rocesul de sc%i bare a siste ului politic !i cel de transfor are a elitei politice din Republica Moldova este ele ente specifice la posturile politice cele ult ai co ple) !i include o serie de odelelor descrise. 6uterea #n Moldova !i-au plasat oa enii lor ai i portante* for >nd elita politico-ad inistrativ.

Trasarea refor elor econo ice #n Republica Moldova a #nse nat o nou ideologie legiti it"ii* o alt for de guvernare. 7ondi"iile politice #n care se
5.9olo on 7.* Aspecte ale vie"ii politice #n Republica Moldova* 01D(D-2::22.*@7E 89M. 7%i!inu* 2::2. p.1;(.

desf!oar refor ele econo ice !i sociale +oac un rol deter inant. 6oliticul este c%iar ai i portant dec>t econo icul #n pri ii ani de sc%i bri* deoarece acrosocial este cea care gestionea, #ntregul proces de conducerea politic

refor e. 3escentrali,area !i de ocrati,area* reorgani,area institu"iilor statului sunt procese funda entale* care depind* #n pri ul r>nd* de conduita noilor actori politici. $n aceast perioad se intensific frag entarea politic. $ns* consolidarea elitei conductoare nu a precedat trasarea refor elor* ceea ce !i a deter inat con"inutul de ba, a celei de a treia etap de transfor are a siste ului. 7ercettorul auto%ton F%.7o+ocaru en"ionea, c referindu-se la eveni entul
D

Marii Adunri Ca"ionale* pri ul secretar 09.Frossu2 observ c* din pcate* de

ulte ori de!teptarea senti entelor na"ionale este subordonat intereselor de grup pentru a">"area spiritelor* pentru a le for a oa enilor concep"ii gre!ite 6. Asigur>ndu-!i victoria #n 1DD1 noua elit politic ce-i unea. $ns!i elitele politice na"ionale care au contribuit la adoptarea 3eclara"iei de Independen" dup 2; august s-au scindat* opt>nd pentru evolu"ie a statului odalit"i diferite de oldovean independent. 8n seg ent anu e al acestor elite* oldoveneasc* for at !i unit pe ba,a negrii fostei conduceri* #ncepe s se de,integre,e o dat ce dispare cau,a

#n"eleg>nd independen"a ca una #n raport doar cu Moscova nu !i fa" de 'ucure!ti* #n cadrul crora se disting grupri radicale 0cer>nd procla area unirii cu Ro >nia i ediat !i oderate consider>nd c unirea este un proces care trebuie pregtit cu luciditate* iar afir area independen"ei este o cale opti pentru reali,area acestui obiectiv2 conduse de idealurile reunificrii na"ionale* dar neafi!>nd un proiect deslu!it al #nfptuirii acestor de,iderate ar fi dorit reali,area reintegrrii statului ro >n #ntr-un viitor ai ult sau ai pu"in apropiat. A alt parte a elitelor* ai nu eroase grupuri etnice tributare #n c%estiunea Independen"eiD. spri+inite !i de unii repre,entan"i ai celor pro ovat ideea organi,rii unui referendu

Moscovei* tulburate de perspectiva dispari"iei t>nrului stat independent* au

(. 7o+ocaru F.E. 1D(D la Est de 6rut. * 6rut International.* 7%i!inu* 2::1. p. 36 D. 7i+ocaru F.E.* 6olitica e)tern a Republicii Moldova. 9tudii.*7ivitas. 7%i!inu* 2::1.* p. 33-3<.

7onte)tul #n care are loc de,voltarea elitei politice este consolidarea po,i"iei sale* respectiv se for ea, principalele ra uri ale siste ului elitar= ad inistra"ia pre!edintelui* guvernul* parla entul* elita econo ic. $n acea perioad* conflictul derula #n li itele contradic"iilor dintre puterea legislativ !i e)ecutiv. 9tructurile puterii e)ecutive* ad inistra"ia pre!edintelui* guvernul devine locul consolidrii a unei pr"i ale elitei* iar o parte din elita parla entar devine centrul cristali,rii !i for rii organi,ate al opo,i"iei. 9e produce o polari,are a puterilor* se co pune o nou configurare a grupurilor elitare. 7on"inutul de ba, a refor elor sociale #n Moldova "ine de procesul distribuirii !i privati,rii propriet"ii. $n condi"iile unei noi re# pr"iri* c>nd puterea continu s genere,e proprietatea* trecerea #n opo,i"ie
1:

deseori #nsea n doar faptul c anu ite grupe elitare sau sociale sau un repre,entant concret al elitei politice ori nu a pri it posibilitatea s participe #n procesele distribuirii* ori interesele lor nu se "ine cont #n sura dorit de ei. 9trategia opo,i"iei a fost ba,at pe tendin"a de a transfor a siste ul de organi,are a puterii de stat #n Moldova astfel #nc>t centrele de luare a deci,iilor s-ar transfera #n parla ent4 #n final s-a produs o slbire a structurilor pre,iden"iale !i ale institu"iei 6re!edintelui* instalarea controlului parla entar asupra guvernului1:.

III& 6nc7eiere
9tudiind etapele transfor rii elitei politice noi #n Republica Moldova pute eviden"ia c #n cercetrile ti purii transfor area elitelor !i a societ"ilor era anali,at prin pris a trecerii de la siste ul sovietic .neveritabil/ 0#n acela!i r>nd !i siste ul elitar2 la siste ul .veritabil/ sau altfel ,is la de ocra"ie. Autorii odelelor #ncercau s reconstruiasc .structura/ perioadei de tran,i"ie* concep>nd tran,i"ia drept obiect de ba, #n studierea transfor rii elitelor. 6ute anali, #ncerca s panora a transfor rii din alt punct de vedere* conferind prioritate #n
oldova aspecte ale for rii !i de,voltrii =/Te,a de doctor #n

1:. Margarint Ana* .elita politic din republica !tiin"e politice* 7%i!inu* 2::3* p.53

cercetare strilor stabile ale siste ului social 0anu e ele sunt supuse cunoa!terii ra"ionale2* iar tran,i"ia va fi cercetat drept entropie dintre dou stri siste ice. $n aceast perioad* a avut loc sc%i barea rela"iilor de proprietate* precu !i sc%i barea statutului social al grupelor elitare. Elitele politice s-au legali,at. Ele s-au transfor at #n subiectul de ba, a activit"ii social-politice din sfera politicii publice. Au aprut noi participan"i 0tipul politicului public* .actorul politic/2* rela"iile intraelitare devin ai co plicate* ai co ple)e 0grupele elitare* grupele od de presiune* grupele de interese* grupele politico-financiare2. Elitele #n

de onstrativ au preluat rolul principal #n procesul distribuirii resurselor* propriet"ii !i controlului asupra lor.6entru finisarea transfor rii elitelor este
11

nevoie de re#nnoirea co andan"ilor politici ale societ"ii* adic a grupurilor elitare* care reali,ea, puterea politic #n Republica Moldova. $n acela!i ti p* nu a avut loc un sc%i b al tipului elitelor oldovene!ti. are Transfor rile social-politice !i econo ice ale oricrei societ"i* #n c%iar sunt condi"ionate de sc%i barea elitei conductoare. A dat ce #n

sur* depind de starea !i co porta entul elitei politice* iar #n unele ca,uri* a+oritatea ca,urilor la func"iile de conducere au fost folosite* c%iar de la bun #nceput* cadrele vec%i* repre,entan"ii elitei politice vec%i !i-au pstrat po,i"iile lor privilegiate #n noile structuri politice. A bun parte din elitele vec%i* co uniste* a trecut #n afaceri !i #n alte sectoare ale societ"ii civile. Coua elit postco unist avea surse diverse de for are !i consolidare* principala fiind reconversia unor grupuri ale elitei partidului unic 0no enclaturiste2 repre,entau prin sine preelita sau* ediu %rnitor* #n care trebuia s se for e,e elita politic a Moldovei. $n pre,ent* #n Republica Moldova elita politic este co pus din dou categorii de actori si se afla partidul co unist l!a putere cu !eful statului ai aflat la putere !i &ladi ir &oronin. 6ri a este alctuit din oa eni care s-au ai e)act* un

au activat #n cadrul regi ului sovietic 0no enclatura2. A doua categorie sunt oa enii care au fost ridica"i pe creasta de val a de ocra"iei. Mul"i dintre ei nu erau pregti"i de a fi conductori* doar erau si pli cet"eni care credeau #n de ocra"ie. A vre e* astfel de oa eni au nutrit ilu,ia c evolu"ia eveni entelor va face i posibil re#ntoarcerea pe scena politic a celor din pri a categorie 3ar nici tea a celor dint>i* nici ilu,iile celorlal"i* nu au "inut prea politicului sunt ceva ai co plicate dec>t %>r+oana #ntre tea !i ilu,ii. en"ionat. ult* cci legile

12

IV& 8i3 i#$ra.ie


1. Forincioi Radu .3e ocrati,area Republicii Moldova #n conte)tul proceselor de globali,are / 7%i!inu 2::5. 2. Margarint Ana ?Elita politic din Republica Moldova aspecte ale for rii !i de,voltrii/ Autoreferat al te,ei de doctor #n !tiin"e politice* 7%i!inu* 2::<. 3. 6anteli on &ar,ari ?$ntroducere #n elitologie / 7%i!inu 2::3. <. Margarint Ana* .elita politic din republica oldova aspecte ale for rii !i de,voltrii =/Te,a de doctor #n !tiin"e politice* 7%i!inu*2::3.
13

5. 7i+ocaru F.E.* 6olitica e)tern a Republicii Moldova. 9tudii.*7ivitas. 7%i!inu* 2::1

1<