Sunteți pe pagina 1din 44

AMICULU

[lE I
'l'HEORETIOO PI1AO'J.1IOU
DE
. ALBINU.
BUCURESC',
TYPOGRAPllI A F R. TruEI" LI PSCJINI 11.
1.872.
j 1--.'
AMICULU
1'HEORETIOO PRAOTIOU
DE
A. ALBINU.
Dedicatli DomniI Selle DomnuluI
MANOLACHE COSTACHE EPURENU
(fosti! alu ConsiliuluI de
BUCURESCI,
TYPOGRAPBIA FR. THIEL, LIPSCANI 11.
1972
ne sub-scrise de mine, se vor socoti contra
PREFATA.
Publicndll speru a fi utilu UIlUl ntins tI cercu de
amatorl a-l joculul de Scltach.
Acel ce nu cunoscii de loeu acestu interesantii jocu, citindu
voru de elementare, spre a ncepe
a'lii juca singurI, acel care 'Iti C11nOSCl1 din
facultatea spre complecta prin theorie, practica loru.
Junimea va avea ocasiune occupa cultiva
n momentele salle de cu acestii jocu,
care n totu-d'auna a jucatu rolulu celll mal mare n lume.
Origina acestuI jocii se perde n chaosulu trecutuluI. Nu numaI
Pltilosopht, Artitz, n mare numeru, s'au ocupatu
se cu de acestlt ci mariI ca:
R01/seau, Kant, Hoftinann, ele la Bmwdonais, Jean Paul, Mac-Donnel,
etc. cea mal n acestii jocu.- Principr-
Domnitor'f, ati multe nvragio relative, cu

Nllmerlllii succese la acestu jocu, este infinitu.- De
aceea elu este pusti ntre spirituluI,
Patnmde1'e, Pt'evedere, Re(lecliune,
Ualcula forte.
Cu dreptu se p6te acestu jocu, este joculu Mr-
de spil'itu.- Jean Paul, ele nu cu-
nUSell unti mijlocii mal bunu pentru creerilor ele ctu Schachul"
Leibndz, .Acestu jocu este artisticu, se p6te pune n
nivelulu
Com'adin de Savoia juca n anulU 1268 Schach, pe cndu Cat'ol
de Anjou, ordona se i se osnda ele m6rte.- Otto de Wit-
telsbach, ucise la 1208 pe Regele Philipp la Schach.- Johann Sta-
torniculu de Saxonia, pe cndii Imperatorele Carol V lu cu
decapitarea, spuse adversaruluI seu de Schach Inainte CII j oculii ! "-
IV
Don Fernando, infantulii SpanieI, n 1563 sa de la
m6rte, acestuI jocii.
Nu este aci loculii a enumera multele, variatele interesantele
ane acestuI jocii.
de datoria mea a nota numele mal
care aii excellatii n acestii interesantti jocii.
In Francia In Englitera In Germania
De la Bourdonais Morphy Anderssen
Rouseau
Stannton
Zukertort
Mac-Donnel
Owen
Lange
Descart
Barnes
Paulsen
Lambert Harrwitz
M. Combe
Bird
Loewenthal
MongrediEHl Medley Lichtenhain
Boncourt
Bledonn
Minckwitz
F. de Soyres
Stanley
Falkhee1'
Brien
Lorc1 C1'emorne
Angaier
Mayer Schorn
Dafresne
Green
Kolisch
Vaille1'mett Blackburne Steinitz
Schwarz
Kieseritzy (Polonesii). Vladimiroff (Rusii). Bonetti (Italian li).
In Romania
D-lU M. K. Epunlnu.
L. Wiest (artistii).
Wiest Jr.
Major Scheletti
Theodorescu (Doctorii n

D-lii Andrea, (Translatorii la
Ministeriul de Externe).
Sternfeld (profesore)
L. Rosenzweig
de jJ?ima ordine:
D-lii Banov,
Circa (Profesorii).
(Advocatti).
Col. Zefcari
Haralambie
D-lli Cmpiminu
Sturza A. (Iassy)
M. Waldberg
Schorr.
H. Hornstein.
D-li1 Ad. Buchner, altl nume nu ni-In amintimu.
A. Albinu
Reservndu 'mi dreptulu de autoru
editol'u al acestuI uvragiu.
Partea 1".
Joc u 1 ude Se hac h u.
JvculU. SchachuluI se pe (ca cea ma.l
josu) cu 64 cmpur'i quadl'ate, albe negre, combinate astu-felu, ca
la dl'epta din ambele aUe tableI, fie unll cmpu albiJ..
ambelol'u este de putere deosebindu-se
numaI prin cu16rea 101'11.
Cu16rea liniile 1. 2.
Idem 7. " 8.
A.lphabetnlu se ncepe de la No. 1. spre exemplu;
N" E G- R U.
8
7
6
5
4
3
2
1
A BOn E F G H
.A.LBU.
Fie-care 8 Oficerl 8 cu
numirI ;
Unu Rege.
Una
TurnurI.
Duo'i CurierI.
Duo! CavalerI.
Optu Pi6ne
-6 -
Fie-care din oficer'l au cte unu pionu, care au numirele loru,
s. e. pionulu Regelu'i, alu RegineI, etc .
Pieseloru.
Turnurile albe pe cmpurile A 1 H 1.
negre"
A 8
" H 8.
Cavaleril
alb'(
"
fi 1
" G 1.
negr'l
"
B 8 G 8.
Curieril alb'i , C 1
"
F l.
negr'i
"
C 8 F 8.
Regele albU , E 1
negru, E 8
Ambele Regine sntu consecuente (?) cu16re'iloru, cea pe cmpulu
D 1 i cea pe D 8. Pi6nele avangarda oficeriloru loru.
Piesele din drepta Regelu'i, se numescu piesele RegeluI, iarll celle
din stnga Regine'i, alle RegineI.
Fie-care jocu este compusll de 6 piese.
1. Regele 3. TurnuHi 5. Cavalerulii
2. Regina 4. Curierulu 6. PiOllUHi
Fie-care are sa
REGELE.
Regele face sau diagonale, totu ntr'
cndu piesa adversariuiui seu nu este
fiindu, nu o p6te bate, ca nu eli:i prisonieru, sau
Regele nu p6te fi luatli, ci numa'i omortu prin expresiunea
de Matt! " care n limba ,Mor'f,!" SchachU-
Matt). - Regele p6te face cndll turnulii seu nu a
nicI cndu piesele ntre dnsulu tarnii sntu pe
alte cmpurlj assemenea se "Rochada"

REGINA.
Regina este cea mal forte dintre t6te ceHe-laIte j ea p6te
merge pe t6te cmpurile, dreptu, diagonalu, nainte napoI j ea nu
p6te face cavalerulul. (veg'i Cavalr.ruHi) Regina stndu
pe cnmpuHi D 5 p6te merge pe 20 de cmpurl, 3 la A 8,
-7-
3 la D 8, 3 la G 8, 3 la A 2, 4 la H 1, 4
la D 1, totu ntr'astu-felu de
TURNULU.
TurnulU merge totu ca Regina, numai pe liniile drepte;
de aceea elU are numai parte din puterea Reginei; eHi
din A 1 sau A 8 H 1 sau H 8 patru-spre-gece cmpurl .
CUR.IERULU.
Cnrierulu merge nainte napoi, elU pe cmp urile dia-
gonale, pe care bate (posec1ndu eli1 parte din puterea RegineI)
numai pe cmpurile lUI; s. e. din loculu seu negru, merge totrl
pe cul6re n calea sa, sau piesa adversarului seu
ce-Iu Assemenea celu-Ialtli Ourieru pe cmpulli celU albU.
Fie-care are duo'i Om'iert, unulu pe cmpulu celU albU
celu-Ialtu pe cmpulu negru.
Ourierulu (stndtl pe cmpulli D 4 sau D 5) 13 cmpuri,
3 la A 8, 3 la G 8, 3 la A 2 4 la H 1.
CAVALERULO.
Oavalerulu se de celle-Ialte piese, prin sa, care
nu p6te fi s. e. stndu pe E 4 ncongiuratli de
pi6ne pe cmpurile D 3 4 5, E 3 5, F 3 4 5, p6te merge pe
8 cmpuri, pe cmpurile O 3 5, D 2 6, F 2 6 G 3
5.- sa este pe unu cmpu dreptu unulU diagonalu
vice-versa n totu d'auna de la unu cmpii albU pe unulu negru
sau de la negru pe albU.
Alte piese facu locli mai pionulu dinaintea lor tI,
cavalerulu dupe cumu amu sare peste piese.
PIONULU.
PionulU este cea mai deosebindu-se de celle-lalte prin
lui; elU merge numai unu cmpii naintea sa (putndli
merge de or\', din primitiva sa con-
trariulu mersului seu, diagollalU) s. e. nnu Piontl albU stndli
pe cmpulu D 2 unlllU negru pe E 3, cellu albU p6te bate pe celu
negru vice-versa.
Pionulu bate en passant n
-8-
Pionulu alM stndu pe cmpulu E 2 celu negru pe F 4, celu
albii voindu pe E 4 cmpulli E 3 fiindu atacatu de pio-
nnlu F 4, nu-Iu p6te trage; fiindu pionulli F 4, bate pe celii
albU (lundu'lu de pe cmpulu E 4 punnduse pe cmpulu E 3. posi-
prin
astu-felu de se en passant.
Numai Pi6nele au n assemenea casurl, astu-felu de
Pionulli se p6te face forte (unu oficeru) cndu elu
ajunge pe linia a S-a a adversarului seu, este forciatu a
face unu Oficeru din acelli Pionu, nu p6te remnea pe ultima
linie n a sa specialitate Pionulli nu p6te merge napoi).
PlONE-DUBLE.
Cndu Pi6ne de cul6re, stau unulli dupe altuli1, Re
numesci1 pi6ne, duble este evidentu unlu aru fi
din linie. s. e.
Uni1 Pionu stndu pe C 3.
e 4.
Partea n
a

Scopult1 joculuI de Schachu.
Dupe terminarea date asupra
piese, credu este necessariu a descri loru, precumu
n ce finitulu scopului de ambii
Unul din deschide partida, prin uneI piese, conformu
reguleloru ce are a face fie-care (regule
n partea I-a a acesteI adversarulu respunde totu
prin uneI piese.- astli-felu de se
nu se potu face; ele se facu succesi-
vamente (fie-care dupe rndulu seu).
Scopulli joculuI este, de a aduce pe Regele adversarului seu
n care nu se mal Regele se p6te lua pri-
-9
sonierii, darii legile Schachulul, aii adoptatii principiulU celii nobili'i
(care ari'i trebui adopte Imperatoril, RegiI Principl etc.)
ca Regele mal bine de-ctu prisonierii, prin pronun-
cuvntului: Schach-Matt " (lJIlorlf, Rege!!). - Prin urmare, n
assemenea joculu este perdutu de acella alU
Rege este omortu, mai cu joculii este deja perdutu cu
mal 'nainte de acea

In t6te unde Regele nu p6te face nicl
a fi expusu, se Mcdt .
'
"
Ideea a da Matt adversaruluI seu, este centrulU tutuloru combi-
a acestuI jocii.
In astu-felU de n multe altele) Regele este Matt:
A.
albii. negru.
Regele stndii pe U 7. Regele stndii pe
Regina

B 7 . Regina
B.
albi], negru.
Regele pe C 7. Regele pe A 7.
Turnulii A 5.
albu.
C.
Regele pe C 8.
Cavalerulii C 7.
albii.
D.
negru.
Regele pe A 8.
PionulU. A 7.
negru.
Regele pe H l.
A 7.
A 4.
Regele pe H 7.
Cavaleru]ii " F 2. 2 Pi6ne G 2 H 2.
Turnul. G l.
"Schachulul."
cuvntuluI .Schachu, este unu avertismenti'i datii Re-
geluI adversaru, de cte-orI este atacatii prin piese.
In n altele) se RegeluI .Schachil.
albU.
A.
Regele pe C 5.
Curierulii C 7.
negru.
Regele pe A 5.
- 10 -
B.
albii. negru.
Regele pe F 2.
PionulU G 3.
Regele pe li 4.
In A Schach CurierulU, iaru n B Pionulu.
Remis.
(Jocu ne-resolutu).
De Schach-Matt este joculuI, daru n totu d'auna este
posibilu, ca unulU din ambele nu la dnsa, joculll
r6te deveni neresolutu cndu unulu din pe Regele
adversaruluI seu ntr'unu continuu Schach. s. e. n posi-
n altele).
albu.
Regele pe A 7.
Regina. G 3.
A.
negru.
Regele pe li 1.
Regina F 7.
3 Pi6ne D 7 E 6 F 6.
In Regina e a da RegeluI adversaru ne-
contenitli Schach, adversarulU (negru) care este mal forte prin
ceHe treI Pi6ne, p6te lesne crea treI OficerI prin avansarea Pi6-
nelorrt n linia No. 1. astu-felu pc negru mereu n Schach
pe liniile li 3 G 3 F 3 E 3 D 3 O 3 B 3 A 3, adversarulu nu-lU
pate face Matt, astu-felti. partida remnndil se nu-
Remis.
lI.
Cndu ambele remllu numaI cu Regil loru sau cu cte
de natura sau putere s. e.
'rllrnulu contra Turnului.
Regina
etc.
Cavalerllllll.
Gurierulul.
Reginel.
etc.
C.
Cl1dtt ul1ulrt din ambele spre a da Matt
adversllrulul sell, nu cumu s'o sart face una
din Scbachj n acestu ca1u, acesta este
-11-
supusii avndli dreptii a face 50 daca dupe
<tcelle nu-lli p6te pune Matt, joculli remne Remis.
D.
Cndii unulli din ambiI Regl este pusli Patt.
Patt.

Cndtl Regelui adversarii nu i se Schach) nU-l
remne nici din causa ce i se face de
piesele adversarului seu, atunci <tcelli jocli remne ne-resolutli (Patt
sau Remis) de acela care nu mal p6te face vr'o
gice: sntu .Patt" s. c.
A.
albiI. negru.
Regele pe B 3. Regele pe B 1.
Pionulli B 2.
B.
albu. negru.
Regele pe B ;3.
Curierul C 2.
Regele pe A 1.
Ro chad1l:.
RegeluI l este permisu, n fie-care a face
n partea sa sau a RegineI, mutndu Turnulu din parte-,i
sau din partea Reginei punndu Tarnulu elul. com-
a piese, ce
Rochada elin partea RegeluI, se cea din
partea RigineI, mare.
inaintea esecutiiri' Rochadeloru.
A.
albU.
Regele stndu pe E 1 TurnulU pe H 1.
B. mare.
Regele stndu pe E 1 TurnulU pe A 1.
- 12 -
n urma esecutliri'i R.ocbadeloru.
A. mica.
Regele stndu pe G 1 Turnulu pe F 1.
B. mare.
Regele stlldu pe C 1 Turnulu pe D 1.
Rochada este urmet6reloru conditiuni:
1. Regele nu stea n Schach nu fie atacatu de a ad-
versaruluI seu).
II. Regele nu fi
III. 'l'urllulu nu fi elU
IV. Hegelul nU-l este permisii a trece unu cmpii unde arii putea fi
de vr'o advers.
V. Intre Rege Turnu nu stea dintr' ale saJle saii aHe
inamiculuI setl. s. e.
..
albii negru.
Regele stndu pe E 1. Curiernlu stndu pe D 3.
TurnulU R1.
B.
albii. negru.
ca Uurierulll pe D 3.
C.
albii.
Regele pe E 1. TUl'l1ulu pe R 1. Cavalerulu pe G 1.
A Rochada, pentru i se Schach
RegeluI, de Curieru.
B. pentru CurierulU adversaruluI care pe cm-
D 3, aru bate pe Rege, daca aru trece peste smpulti F 1.
C n fine, din causa Cavalerullll dintre Rege
si Turnu.
Partea IIIa,
Diverse

Cnd Il eRte trebue parndu cu alta,
pentru ca n cag.ulu cndu adversarulU luao, lua elii
lina din piesele adversaruluI seu. se
Se unu Schctch, prin pnnerea uneI piese ntre Regele seu
piesa s. e.
.
albU. negru.
Cavalerulu pe H 3. pe H 8.
Curierulu F 1.
A, arat eRte
fiindu de Cllrieru, 'l'nrnulu
lua CavalerulU.
B.
albU. negru. .
Regele pe E 1. Regina pe E 5.
Cavaleru E 2.
atacati de Turnulu inamicu,
se p6te perde cndu elu aru
B pe Regele prin Cavalerulii seu de
Schachnll1 Hegiue'L
Sacriftciulu.
A sacrifica este a o da cu inamicu-
lUI seu, cu scopulu de deschide cu care la rndnlu seu
aruputea bate difinitivi1 pe adversarll.
Celu mal bunu exempl u se pate vedea n partida No. 1 n care
albulU la a 10-3 astu-feli1
unea a pune pe adversarii, n 10 lJIlatt.
Pl'ofttulu
Cndu se ocasiunea spre a putea lua Turnulu inamicii
contra unuI Cnrierll sau Cavaleru, este a profita n cualitate,
TurnulU este mal forte de figurI. s. e.
albU. negru.
Regele pe il 4. Turnul pe U 4. Regele pe A 1. Cavalerulu pe B 2.
In CavalerlllU bate 'l'urnulu n cllalitate.
};u prise.
En p1'ise, se c,ndu fiindu, u nn-
adversarul Il l-o pate lua.
- 14-
Schach-deschisil.
Intre diversele Schachur'l, SchachulU-deschisu care este f6rte
pericolosu j prin elu se care Schach
care mal are ntre dnsa Regele adversar, cnd
din acelu locu, Regele adversaru remne de cea dintiu ata-
(fiindu Regele trebue se apere mal ntiU de SclwchU) prin
urmare acea (care loculu celeI-lalte a da Schach) p6te
unde va voi, nicI nn p6te fi
ci p6te profita de piesele ceHe mal forte alle inamiculuI s. e.
A.
Schach simplu.
albU. negru.
Regele pe 11 6. Regele pe H 1.
Regina " D 5. Regina" B 1.
Cavaler" F 3. rrnmul" G 1.
Pionll " H 2.
B.
Schach duhln.
albi1. negru.
Regele pe H 6. Regele pe H 1.
Regilla" D 5.
Turnul" E 4.
Regina" B 3.
'l'urnurile C 1 G 3.
Pionul " H 2.
A Cavalerultl G 3 care intre Regina
Regele negru, vine pe E 1 Regele H 1 remne n Schach (ataca tu
de Regina D 5) adversarulu nu p6te lua Cavalerulu G 3 pentru mal
ntiU trebue se apere de SchachulU datu de Regina D 5 ne-avndi1
de ctu mutndll TurnulU pe G 2 apoi Regina ba-
pe Cavalerulu, l'urnnlU G 2 adversarului Schach-
Matt. De aceea trebue jucatu n totu d'auna cu astu-felu de
gare de ca adversarulu nu-I da unu asemenaa Sclutcht't-
deschisu.
B unu avantagiu mllltu mai forte de Cttl A,
n adversarulU nu se p6te albU trage
l'urnulil seu pe E 1. De Regina fiindu de Regina
TurnulU albU assemenea, ele llU potu fi lllate, pentru
dau Schach n ambele caSUrl Regele are unu Dublu-Schach,
a este Matt.
Partea IV-.
REGULE GENERALE.
asupra val6rei pieselol'u.
REGEIJE.
Este forte avantagiosu, n generalU, ca Regele Rochada, mai
de timpuriu, de 6re-ce elU pusu fiindu n mijloculu liniei saIle, prin
Rochada ce face, elu se (se pune suptu apoI celle-
Ialte piese mai cu se Turnurile,
este la differite trebue a se observa n
totu d'auna ca RegeluI dupe nu fie mai peri-
ca cea din'aintea Rochadei.
Mai n totu d'auna este de preferaM Rochada cea adesea-ori
Rochada cea mare este f6rte cnc1u pi6nele liegelui
sllntu pentru atacu sau cnc1u prin Rochada cea
este expusu unui atacu pericolosu.
Deosebite dau n totu d'auna resultatulu,
decisiunea partic1eloru dubi6se, resolvndu-Ie justamente.
Cndu Regele a tu Rochada este mai n totu c1'auna pe-
ricolosu a la atacuri Pionul H sau G pentru Hegele
remne ne-acoperiM p6te mai lesne fi expusu la atacul Il
iuamicului seu; c1aru este la numer6se restric-
aceste Pi6ne potu face, singure, atacurI
decisorii, n interesulU trebue
Pe la nceputulU sau pe la mijloculU jocului, Regele nu se ntre-
ca ci n differite urgente casurl, elu trece
n mijloculU cmpuriloru; la finitulU jocului puterea sa
ca puterea unuI Oficel'u, pentru elU Pi6nele, protejndu-le n
uaintarea loru, spre a se transfurma n Oliceri.
Inaintarea liegelui n mijlocnlu tablei, este, (mai cu cndu
Reginele nu suntu schimbate) n t6te casurile unu ce forte
riu desavantagiosu; totu de desavantagiosii este cndu la finele
jocului, prin a sa energie, nu se de jocu; n alte casuri
este pericolosu ca Regele pe unu cmpii, unde arii fi su-
pusii diferitelorii Schachuri deschise (vegi Pagina 14 ).
- 16-
Cndu pe la finitulu joculuI, ambele remne cu Pionurl, atuncI,
partideI sau ne-resolvarea el (Remis sau Patt) nu-
mal de ce Regele va s'o s'o contra
adversaruluI: seu.
REGINA.
Regina, dupe cumu amu gisu, este cea mal: forte
totu Turnulnl alle Curierulul j a o aduce de la
nceputu n jocu, adesea nu este bine, f6rte lesne p6te fi ata-
chiaru, de figurele adversaruluI, sau, spre desavan-
tagiulu joculul ei, Momentele in care ea se mal
multu, sntu pe la mijloculu joculuI. NumaI: n cunoscutele partide de
Gambitur!(, este bine a da Schach adversarulul seu la deschiderea jo-
culUI, pe cmpulu H 5 sau H 4 partida No. 9 ).
Cu pierderea RegineI: se decide mal n totu d'aune 2/3 alU
resultatulul perderel sau joculuI. De aceea trebue n totu
d'auna ne bine la atacurl
In casulu cndu Regina este a fi cu orl:-ce
trebue caute a n loculu el figure alle
adversaruluI seu sau ambele luI: Turnur', TurnunI, va-
mal: multu c1e-ctu Regina.

Forcia Turnului este atuJ1cea mare, cndu peste linil li-
bere, acesta pe la finitulU joculuI j la nceputu este n totu d'a-
une ne-folositoru, Rochada, mal: n totii d'auna servil. a pune ambele
TurnurI n j cndu ele sntu legate, cndu domi-
linie ntre ele nu se loru este atuncea
mal: mare de ctii cndu arll sta pe lini'i separate j n totu d'auna este
bine ca Turnurile stea unulU altulu pe liniile D E pentru
ajutorulu sau unuI atacu j el: ac1ucu n totu d'auna printr'a-
casta avantagiulu, de cte-od Pionulu (spre alu
adversaruluI: seu se pune n facu pericol6se n rn-
durile armateI inamice.
Puterea TurnulnI, cresce pe la mijloculU joculuI j este evielentu
pe Regina, este cea mal forte de mal folos ii
n cu CurierulU care nu este pe terellulli seu dia-
gonalu de Pi6nele inamice sau cu Cavalerulu care sare peste piesele
salle sau alle inamiculuI: sell.
- 17-
TurnulU, pe la mijloculu sali pe la finitulu joculuI este bine a fi
pusu pe a duoa linie din loculU seu spre Pi6neloru pe acea
linie sau a acelora a de celle n urma loru;
la finitulu joculuI (daca este posibilu) trebue adusu pe a duoa linie a
RegeluI inamicu, n cndu acea linie este de cte-va
Pi6ne aUe saUe. TurnulU este de mare folosu la conquiste, a-
n totu d'auna Pi6ne; la finitulu joculuI elu este mal forte
de Cavalerulu sau Curierulu, cu ajutorulu RegeluI p6te
da Matt adversaruluI, ceea ce Cavaieruiul sau CurieruluI;
de acestea, elu nchide totalmente linie, pe Regele
inamicu a trece peste ea, care n totu d'auna este n a-
vantagiulu resultatului favoritoru alu joculuI seu.
Turnulu este apr6pe cu jumetate mai tare de ctu Cava-
lerulu Curierulu. Unu Cavaleru cu unll Pionu sau unu Curieru cu
unu Pionu, nu sntu n generaill de tarI ca unu Turnu; Cavalerulli
cu Pi6ne sau CurierulU cu Pi6ne, lu ntrecu n
unu Cavaleru unu Curieru, sau duoi Cavaleri mai cu duoI
Cm'ierI, Slltl1 de unui Turnu. Aceste aprecieri a
val6rel loru, sntu n generalU extrase din jo-
cului trebue a fi n totu d'auna consultate constatate, daca nu con-
care din regula
Cel mal mari a-I acestui jocu inteliginte, au
a descrie valarea pieseloru prin cifre spre a face loru
daru acesti1 calculu illusoriu, alI la elu,
pentru nu au pututu nu se pate) aprecia de valorI
micI salI marI posedate de piese n diferitele fase. Prin theorie daru,
este imposibilu a le aprecia, condusu de singuru
p6te a.junge la exactitatea aprecieril loru.
CURTERULU.
In CurierulU - RegelnI se pentru atacu,
alU RegineI pentru cndll ambele Pi6ne aUe Regiloru au trasu
pe cmpurl, RegelnI trage apoI pe cmpulu C 4 fiind-
de aci pate face atacu n contra Pion uluI F 7 n ca(lulu cndu
acelu Pionu dupe acelu cmpu, Curierulli Rochada ina-
miculuI; adversarulli elu se trage napoI pe cm-
pulU D 3 de aci ataculu n contra Pion uluI H 7 care este
2
- 18-
numai de Rege; pe acestu cmpu D 3 singurii
developarea jocului seu, daca PionulU Reginei D 2 nu a fostu trasu
de mai 'nainte.
Activitatea Curierului Regelui inamicu se ntrerupe, puindu naintea
lui Curierulu RegineI, n unele Curierulu Reginei
f6rte pe cmpulu A 3 (s. e. n Gam-
bitulU lui Evan) Rochada oprindn-lU de
a o face, la mpreunarea sa cu alte piese care i-aru facilita a da
inamicului seu ast-felu de prin ataculU lorn, de la care
aru depinde s6rta jocului.
Este f6rte avantagiosu ca amnduoi Curieril ntreprinde
unu atacu n atacu care mai n totu d'auna jocului
inamicu unu caracteru iresistibilU.
Cndu pe la finitulU jocului remnu duoi Curied singuri cu Re-
gele, fiindu bine joculu de Remis, contra Reginei inamice.
CA V ALERULU.
Cavalerulu, umcu III felulu seu, de la primele n ac-
tivitate daca cmpurile snUl sau nu libere; elU sare
nicI data mai mnlte piese (ve(li E 4);
de aceea trebue f6rte multtt ngrijitu ca Cavalerulu adversaruluI,
nu atacu Regelui RegineI Regele forciattl
se apere mal ntiIl, Regina este fatalmente n
joculU compromistl; assemenea trebue a se feri de Cavalerulll adver-
saru ca nu-I dea nUll D
la Schach-Matt).
Atacurile CavaleruluI ncepe imediattl la deschiderea jocului; elu
face pe cmpulu G 5 n totll d'auna, atacurI contra Rochadel ata-
curile lUI snUl la finitulU j oculuI forte pericol6se ; la finitulil. jo-
culuI elU este f6rte slabu singuril. nu p6te da Matt.
PIONULU.
Dintre Pi6ne, PionulU RegeluI alU RegineI snUl mal tari de
ctu celle-lalte, ceHe de la sntlt mai slabe; prin formarea fron-
tieril loru, ele opresci1 pe inamictt de a face multe atacurI; de la Pio-
nulu din la celu din mijlocu puterea loru n cir-
egale, este mai avantagiosu ca Pi6nele din spre
- 19-
mijlocu nu spre marginI. Pi6nele duble singuratice sntu pericol6se,
pentru ele nu se potu unulU pe altulu, ci din m-
avansarea loru. In casulU cndu ele se la mijlocu,
nu trebue a dispera de f6rte lesne se p6te resolva spre
folosulU seu. La finitulu joculu'i, Pi6nele legate (mpreunate) sntu pe-
ricol6se, legate ast-felu ajutate n naintarea lorli,
putere care ntrece nu numa'i pe aceea a une'i figure (Cava-
lerli sau Curierli) ci a TurnuluI.
Regele cu unii Pionii, nu p6te ajunge la nici unii resultatu contra
Regelu'i adversarii singuru, daca acesta face oportune.
Nic'i Curierulii nic'i CavalerulU cu unii Pionii, nu potii n unele
partida contra Regelui adversarii singurii.
Cndii figure staii pe linie n de unu cmpu,
ele se potii f6rte lesne ataca de unii Pionii n una din
ele a fi perdereI.
Pa.rtea. va.
Legea Reglementele joculUI de Schach.
Val6rea urmet6re' leg'i a fostii cu dreptii u t6te Clu-
burile de Schach din Europa, parte dintr' nsa a fostii
din natura joculur parte, pe pTincipiulU equititli't.
De unele din Regulele acestei Legi, sintu deja n unele
precedente, le publicu spre a lorli complectare.
Legea Schachulul.
1. Tabla de Schach, trebue ast-felU ca fie-care
la drepta sa unu cmpii albiI. Daca ace s'a
din vedere n casulli cndu ambii nu arii fi
mal multii de 4 atunci, fie-care p6te cere e'i
conformu regule!.
2. este cndti piesele au fostii reii

- 20-
3. Cndii unii a uitatu pe
daca nu s'a 4 se re-ncepe din nou joculu.
4. Prima se decide prin j celei de a duoa a
urmet6reloru partide, reciprocamentej la partide ne-resolute
(Remis sau Patt) prima remne de dreptu a aceluia care
a avut'o mal 'nainte.
5. Acela care adversarului seii nainte, are dreptulii
primei
6. de Piollulii CUl'ierulul din partea Regelui, nu se altulU
adversarului seu, n casulU de a i se da unu Pionu
nainte.
7. OrI-ce trebue jucaU. La atingerea sau la
el, se pe cuvntulu: j' adoube" (atingu numaI).
8. Cndii lInu a atil1su o p6te pune pe orI ce
cmpu, de acela unde a statu, piesa din
nu o mai p6te retrage.
9. Cndii unu atinge a adversaruluI seu, a gice
j' adoube" adversarulU lu p6te forcia a-i lua acea cndu
dupe regula joculul nu este posibilii ca acea fie
acelu care a comisu e1'6rea trebue cu Regele seu
n .cag.ulu cndu Regele nu aru avea nicI atuncI
nu i se mal p6te da nicI penalitate.
10. La cagu cndu unu din er6re, face cu piesa
adversaruluI, acela lu pate forcia, I-iu a pune la locu piesa a
face cu Regele, II-lea a pune la locu piesa a-l o lua
III-lea a piesa n loculu unde a pus'o, cOl1siderndu
ca justu
11. Cndu unu ia cu sa a adversaruluI seu cu
care a face nu este n a o lua, adversa-
riulU lu p6te forcia a-l lua acea (se ClI
conformu regulel l este permisu a lua) sau a trage piesa
12. Cndii unu bate singuru din ale salIe, adver-
sarulu lu p6te forcia a trage una din ambele piese atinse.
13. Cndu unu face adversarulu seu, lu
p6te supune la
I. Ca piesa n loculu n care a pus 'o.
- 21-
II. A pune piesa pe cmpulii unde arii putea merge.
III. A pune piesa la locul ii seii a trage cu Regele.
14. La ca\:lli cndii unii arii face una dupe alta,
adversarulli illi p6te forcia, sau a ambele la loculn. lorii
san. a lua a duoa napoi
15. Unli Pionli p6te trage de la prima sa pe unulli sali
cmpuri, daru n celU din adversarulli lli p6te bate
en passant cu unu Pionu daca arli trece pe unu cmpli pe care
Pionulu seu, cnd li arii face numai 'l-arli putea lua.
Pionulii nu p6te fi en passant, de unii Oficierli.
16. Rochada nu se p6te face n
1. Cnd ii Regele sali Turnulu, s'arli fi ii din loculii lorii.
II. Cndii Regele n Schach.
III. Cndli ntre Rege Turnu, arii sta
IV. Cndli Regele n arii trebui unIi cmpii
atacatii de in La cagu cnd ii unii
torii arll aceste alIe Rochadei, adversari ulii
lii p6te forcia (dupe cumli l va fi 'n avantagiulli seii mal
bine) la:
1. Perderea Rochadel.
II. Facerea unei cu Regele.
III. " " Turnulli.
17. Cndii unii atinge care la cndii arii face
cu dnsa Regele seu l-aflI rcmnea n Schach, atunci,
piesa remne n locu Regele trebue
18. Cndu unu pe Regele inamicll,
cuvntulu "Schach" adversarulli nu este obligatii a observa acesta
ca unii atacii.
19. Cndii Regele a statli mai multe n Sehach, a se
cndu s'a comisll acea er6re, alU Rege n
Schach, trebue ia ultima napoi Regele
atacatlt; la cagu cndii se p6te cndli s'a comisli er6rea
cte a statli Regele n Schach, atunc'l t6te
cute trebue luate napoI.
20. In cndii unii adversarului seii cuvntulli
de Schach, a-i-lii da, adversarulii acestil atacii
- 22-
Regele sau atuncI, acela care a datii unu
assemenea Schach eronatu, p6te lua napoI, daca
adversarulu terminatii pe a sa.
21. Fie-care Pionii, ajunsii pe ultima linie a adversaruluI seu se
sau (dupe chiar cndu
prin acea schimbare redubla sau tripla Oficeril ce deja l
are pe
22. Daca la finele joculuI, remne unuia din unu Turnu
unu Curieru, contra unul Turnu, saii duol Curieri sau unu Ca-
valerii unii Curieru, trebue a se pune unu1i1 pe altulu n 50
de JJ1att, saii joculii remne ne-resolutu (Remis).
23. Cndii unii se a da Matt cu
sau a forcia pe adversarulu seii a'lii pune Patt sau Matt, atunci
elii nu e a decide
24. Cndii unu face adicit Rochadit contra
Regulelorii citate, acesta trebue fie observatit de mal-nainte de
ctre adversaru cndu el(1 nu fi ntcuttl singlll'U
n acestii cag.ii perde elreptulII ele a supune pe adversaru
la una elin la art. 16.
25. Remis Patt, Slltu partide ne-resolllte.
Controversele de orI-ce ivite la acestii jocu
a resolvare nu n ace lege reglemelltti, resolvarea
loru, trebue la aprecierea privitorilori.'t a de-
cisiune trebue ca lege.
CON"CLUSIUN"E_
Scopulu joculUI dupe-cumii amu mal g.isu, este a pune lJIlatt pe
Regele inamicii j t6te spre a ajunge la acelU scopu j
profituli1 pieseloru natnralmente la fortificarea sa, nles-
nindu-I nvingeri'f j cnelii acelii profitu este n desavanta-
giulU salle, nu trebue a se din vedere naltuli1 scopu
alii joculuI. Se pate ela f6rte lesne uit perdere cndi.'t
printr'nsa se p6te unii avantagiu f6rte mare n assemenea

- 23-
Joculu aru fi mal nobilii, mal strategicu, cndu scopulu s'aru pu-
tea ajunge, avndu n posesiune figuri.
ntre forcia avantagi6se (quali-
tative) a unul bunu de Schach.
Nu trebue concuista unul Turnu sau unul Pionu,
cndu printr'nsa, Regele aru remnea
n casulu cndii prin acea nu se nicI per-
dere, ocasiunea de a profita chiaru de celu mal micu avantagiu, nu
trebue
Mar 'nainte de t6te, trebue calculeze ctu se p6te
de forte nicI nu se intimideze a esecuta pe
care elu a este n contra cellel avantagi6se
a adversaruluI seu.
Apreciarea de a saUe, este prima
ce se cere unul bunu
NiCl nu trebue ca fasel joculUI; din
contra, orl-ce trebue ca unu Problemu, a
resolvare n a aduce pe inamicu ctii se p6te
de n assemenea trebue ca
nu, erore, se t6te avantagiele beneficiate
mal 'nainte.
Assemenea nu trebue. ca n forciate, se in-
timicleze sau gndirea, refugiurl, care adesea-
Orl vinu pe spre a da joculul cu totul
este forte n casulli unul atacu,
numal n casurile forciate bine-motivate, sau
indiferente, potu fi dispensate de
ntre duol Artitr, este unu de atacurl
contra-atacuri.
avansare a Pioneloru spre cmpulu inamicu, este de mare
la finele joculUI, spre a printr'nsa
care a preschimba unu Pionii ntr'unu Oficieru,
este mal multii de-ctii probabilu, va joculU, trebue daru
ca la fie-care consulte Pi6nelorii salle pe
aUe inamiculul seu, de nu trebue me-
nagieze sacrificarea loru, cndu printr'nsele, aru putea compromite jo-
- 24-
culu adversaruluI seu, avndu totu de prevederea la finitulu
joculuI, de asigura mal curndu Victoria
Pi6neloru salle.
Remne totu d'auna de calculatu daca prin sacrificiulu Pi6ne-
loru salle, inamiculuI este daca nu are
destule ajut6re spre Pi6neloru salle.
Terminndu, cu conclusiune, alle le-amu
din care m'amu cregutu datorii a le pune n
vederea amatoriloru acestuI jocu, credu a respunde lInel legitime do-
dndu aci, cte-va Partide Problemur't, parte culese din celle
maY interesante uvragie alle acestuI jocu.
A. Albinu.
DESCHIDEREA JOCULUI.
JoculU de Schach, are categori'i de desclliderY, regulate ne-
regulate. Deschiderile regulate sn tu ace1le, n care Pionele Regiloru
facu ne-regulate, tote acelea, ce nu facu assemenea
deschiderI.
La ntrebarea : Care din ambele categoriY de deschiderI pre-
respunsulu pn!L acuma este ne-cunoscutii.
Naturalmente, este bine se ocupe mal ntiu cu
deschiderY regulate, pentru printr'fnsele, gravitatea combina-
acestuI jocu, ajullgndii n timpii la justa lUI
trundere complectare.
Finiturilc mal multort'l partide care aci, (dupe cele 10 par-
tide), sntlt de mare a fi studiate de fiind(i forte
bogate n lorii putndii printr'fnsele jo-
culuI, spre il putea profita de erorile adversarulUI seu.
Semnele JoculuI.
T TurnulU
Cv. CavalerulU
C C!lrieruJti
D D,Lma (Regina)
R Hcgele
p
00
Pionulu

000 mare
Tragerea
Luarea
Schach
Schach-Matt
(de spirit)
rea
EXPLICATIUNEA VALOAREI TRASURELORU
A
PRIMEI PARTIDE.
albe la celle negre la dnlpta).
1. P. E 2 - E 4. *)
prin care se face locu Curierului Regelui Re-
gineI, formndu unu centru prin ce Pionulu n
mijloculi1 tablei.
1. P. E 7 - E 5.
Unu respunsu justu, prin care negru deschide terenu Curierului
Reginei salle, formndu Pionului albii.
2. Cv. G 1 - F 3.
Cavalerulu albii deschide unu atacu contra Pion ului E 5. Pe cm-
pulu F 3. f6rte bine, pate face atacuri energice pe cmp urile
E 5 sau G 5 asupra punctului F 7 sau asupra Rochadei inamiculuI
pe cmpulu H 7. Cmpurile E 2 sau H 3 nu sntu de recomandatu
de la primele Cndu adversaruli1
dupe acea aru face atunci Cavalerulu
F 3 aru bate Pionulu E 5.
2. Cv. B 8 - C 6.
Cavalerulu RegineI, prin Pionulu Regelui,
pentru ca n cndu Cav. F 3 arll bate Pionull1 E 5,
elU bate pe cmpulu E 5 unu oficeru, de 6re-ce Cav.
albii aru lua numai unu Pionu.
Scopulu acestei este prevederea de a putea respunde adver-
sarului seu cndu acesta aru avea a'lu ataca.
Cndu este de mai multe piese inamice, ea trebue
caute a fi mai multu n contra tutuloru aceloru atacuri,
pentru ca, n eventualu cndu inamiculu l-aru luao,
cu mal n desavantagiulu seu.
3. C. F 1 - C 4.
Pe acestu cmpu CurierulU albu PiOllUlU F 7 care este
*) Albi P E 2 - E 4 Pionulu din linia ENo. 2 trage - n
linia N o. 4.
- 27-
celii ma' slabil n jocu, fiindu numa' de Rege. Acestii punctii
(F 7) este centrulii tutuloru importanteloru n cele ma'
multe partide ma' cu n jocurI regulate.
Cu CurierulU naintarea Pionulu' D 7
pe D 5.
3. C. F 8 - C 5.
are precedente' a adversaruluI.
4. P. C 2 - C 3.
Albii, are aci n vedere a trage Pionulii RegineI pe cmpuri,
spre a Pi6nele salle la mijlocii a limita pe Cl1rierulii C 5 n
unea sa contra Pionulul F 2.
4. Cv. G 8 - F 6.
Negru nu compti1 de ataculii viitorii (P. D 2 - D 4) alu
adversaruluI seu, momentulu favorabilu ii un contra atacii.
5. P. D 2 - D 4.
Prin ace albu planulii seii.
5. P. E 5 - D 4:
Negru putea respunde n diferite modurI spre a retrage pe Curieru
din ataculU Piouului D 4, I-iu pentru Curierulll putea merge pe
D 6, arii fi fostu f6rte rea (de ea Pio-
nulu E 5) darii n timpii, naintarea Pionului D 7
libertatea Curierului Reginei, prin care aripa
n naintarea sa; II-lea pe B 6 E 7 sau F 8 putea face
chiaru daca albil aru lua pe E 5 prin Cv. F 6
- E 4: darii acesta arii fi fost unu ii reu planii, pentru
Curierulii C 4 arii lua Pionulu F 7, arii da .Schach" la
cndu Regele aru lua Cllrierulii, albu arii da atuncea Schach
prin Cv. F 3 - E 5 profitndii
6. P. C 3 - D 4:
Prin albu, formati1 n acelii moment Centrulit,
prin celoru Pi6ne n mijloculU TableI.
6. C. C 5 - B 4 t
J trebue cu
cuvntulul Schach!"
Negru crede prin acest CI Schach va forcia aquistarea Pionului E 4,
daru mal trziii se va constata luarea acelui Pionii, este
- 28-
7. Cv. B 1 - C 3.
Albu s'ar fi pututu de acestli Schach cu ClIrierlllU C 1
- D 2, daru e11i printr' acea are intenFunea a ncuragia pe
adversarii a-I lua Pionulu E 4.
7. Cv. }<' 6 - E 4:
Negru lundii, face dupe-cUmlt se va constata
mal
8. O-O
Din cansa RochadeI, Regele albU s'a departatrt din linia de Schach
a CurieruluI adversarii, prin urmare Cavalerulu C 3 fiindii libern, arn
putea lua pe CavalerulU E 4 n viit6rea
8. Cv. E 4 - C 3:
9. P. B 2 - C 3: 9. C. B 4 - C 3:
a negruluI este er6ro de la care joculU.
Dupe cumn s'a mal trebue a se observa, mal cu din
positiuneI prin profitulu unul Pionu, negru
din vedere posibilitatea
10. D. D 1 - B 3.
Prin albu, Turnulu seu cu inten-
de a putea deschide uni1 atacu contra PionuluI F. 7.
10. C. C 3 - Al:
11. C. C 4 - F 7: t 11. R. E 8 - F 8.
Daca Regele negru s'aru duce pe E 7, atuncI Curierulu C 1 s'arii
plasa pe G 5, dndtt Schach Regina.
12. C. C 1 - G 5.
Prin albu, Regina forcinclu pe negru
a-o prin punerea Cavalerului naintea el, Regina sin-
n'are nicI
12. Cv. C 6 - E 7.
13. Cv. F 3 - E 5.
Cavalerulii albii face spre a face locu RegineI salle
cu care are a se duce pe cmpulu F 3, spre a prepara din
acelii locn, m6rtea RegeluI inamiclt.
13. C. A 1 - D 4:
Negru, prin are asupra inamiculul seu
cu unu Turnu, darii Regele seu este supusu celorll mal pericol6se ata-
curi, avndii n contra-I pe Regina de treI Oficer'!.
- 29-
14. C. F 7 - G 6.
Prin albn, punctulu F 7 spre a da Schach-
MaU, inamiculU seu.
AlbU, CurierulU CavalerulU en prise (ambele figuri atacate),
a fi expuse acesta din causa Mattulu'i.
14. P. D 7 - D 5.
Prin ace negru, a mpiedica mersulu Reginei albe
pe cmpullt F 7 (ne-avndu mpiedicare,
este succesu.
15. D. B 3 - F 3 t
Albu unu Schach decisivu.
16. C. G 6 - F G :
15. C. C 8 - F 5.
Albu, negru o se apere de Schach, prin punerea
Curierului seu pe F 5, Clll'ierulU mal 'nainte pe G 6.
16. C. D 4 - E 5:
Negru face snccesu, pentru elU nu mal
nicI uit provine din causa profituluI
unul Turnu, alu l preparase m61'tea de elu)
cu 10 mal 'nainte.
17. C. F 5 - E 6 t 17. C. E 5 - F 6.
18. C. G 5 - F 6: 18. P. G 7 - F 6:
19. D. F 3 - F 6: t 19. R. F 8 - E 8.
20. D. F 6 - F 7 tt (Matt).
(precumu ceHe la No. 3) se nu-
Jocul,it Cavalerulu't Regel1/'t" este de Gioco-Piano.
care deschiderea precedentel partide, sntu :
1. P. E 2 - E 4. 1. P. R 7 - E 5.
2. Cv. G 1 - F 3. 2. Cv. B R - C 6.
3, C. F 1 - C 4. 3. C. F 8 - C 5.
Albi:\.
1. P. E 2 - E 4.
2. Cv. G 1 - F 3.
8. C. F 1 - C 4.
4. P. C 2 -- C 3.
Partida No. 2.
Negru
1. P. E 7 - E 5.
2. Cv. B 8 - C 6.
3. C. F 8 - C 5.
4. Cv. G 8 - F 6.
- 30-
5. P. D 2 - D 4. 5. P. E 5 - D 4:
6. P. C 3 - D 4: 6. C. C 5 - B 4t
7. Cv. B 1 - C 3. 7. Cv. F 6 - E 4 :
8. O-O 8. Cv. E 4 - C 3:
9. P. B 2 - C 3: 9. C. B 4 - C 3:
10. D. D 1 - B 3. 10. C. C 3 - Al:
11. C. C 4 - F 7 t 11. R. E 8 - 1<' 8.
12. C. C 1 - G 5. 12. Cv. C 6 - E 7.
13. Cv. F 3 - E 5. 13. P. D 6 - D 5. (*)
14. D. B 3 - F 3. 14. C. C 8 - 1<' 5.
15. C. F 7 -- E 6. 15. P. G 7 - G 6.
16. C. G 5 - H 6 t 16. R. F 8 - E 8.
17. C. E 6 - F 7 ti-
Partida No. 3.
1. P. E 2 - E 4. 1. P. E 7 - E 5.
2. Cv. G 1 - F 3. 2. Cv. B 8 - C 6.
3. C. F 1 - C 4. 3. C. F 8 - C 5.
4. P. C 2 - C 3. 4. Cv. G 8 - F 6.
5. P. D 2 - D 4. 5. P. E 5 - D 4:
6. P. C 3 - D 4: 6. C. C 5 - B 4t
7. Cv. B 1 - C 3. 7. Cv. 1<' 6 - E 4:
8. O-O 8. Cv. E 4 - C 3 :
9. P. B 2 - C 3: 9. C. B 4 - C 3:
10. D. D 1 - B 3. 10. C. C 3 - D 4:
11. C. C 4 - F 7: i- 11. R. E 8 - F 8.
12. C. C 1 - G 5. 12. C. D 4 - F 6.
13. T. A 1 - E 1. Albu conquistarea Reginei negre
cu T. E 1 - E 8 t
13. Cv. C 6 - E 7.
14. C. F 7 - H 5 spre a da 1Jlatt pe cmpulu F 7.
14. P. D 7 - D 5.
15. T. E 1 - E 7: cu all.nl qualitatea.
15. R. 1<' 8 - E 7:
(sau a),.
(*) la joculu are ca I-a prin
negru se Intr'altii modii.
- 31
16. T. F 1 - E 1 t 16. R. E 7 - F 8.
(sau b, c.)
17. D. B 3 - - B 4 t 17. R. F 8 - G 8.
18. T. E 1 - E 8 t cu negru perde Regina.
a.
15. T. E 1 - E 7: 15. D. D 8 - E 7:
16. T. F 1 - E 1. 16. D. E 7 - D 7.
17.D. B3 - B4t 17.R.E8-G8.
18. T. E 1 - E 8 t 18. D. D 7 - E 8:
19. C. H 5 - E 8: regina (naturalmellte joculu).
16. T. F 1 - E 1 t
17. D. B 3 - D 5 tt
16. T. F 1 - E 1 t
17. C. G 5 - F 4t
18. T. E 1 - CIt
19. D. B 3 - D 5: t
20. D. D 5 - F 7 tt
b.
c.
16. R. E 7 - D 7.
16. R. E 7 - D 6.
17, R. D 6 - C 6.
18. R. C 6 - D 7.
19. R. D 7 - E 7.
Partida No. 4.
AlbU.
1. P. E 2 - E 4.
2. C. F 1 - C 4. (*)
3. D. D 1 - H 5.
4. Cv. B 1 - C 3.
5. Cv. G 1 - F 3.
6. D. H 5 - E 5.
7. R. E 1 - F 2:
(sau a)
3. R. F 2 - J;' 1.
Negru.
1. P. E 7 - E 5.
2. C. F 8 - C 5.
3. D. D 8 - E 7.
4. P. C 7 - C 6.
5. Cv. G 8 - F 6.
6. C. C 5 - F 2: t
7.Cv.F6-G4:t
8. Cv. G 4 - E 5.
Negru a Regina.
a.
7. R. E 1 - F 1. 7. D. E 7 - E 5:
8. Cv. F 3 - E 5: 8. C. F 2 - D 4.
(*) se joculii Curierulul RegeluI.
9. Cv. E 5 - F 7:
10. Cv. F 7 - R 8 :
11. Cv. C 3 - E 2.
12. Cv. E 2 - - D 4.
13. P. D 2 - D 3.
14. C. C 1 - F 4.
15. C. F 4 -E 5.
16. C. E 5 - G 3.
18. R. F 1 - E 2.
- 32-
9. P. D 7 - D 5.
10. P. D 5 - C 4:
11. P. C G - C 5.
12. P. C 5 - D 4:
13. C. C 8 - E G.
14. R.. E 8 - F 8.
1 G. Cv. B 8 - C G.
1 G. R. F 8 - G 8.
17. TI.. G 8 - R 8:
A douc piese pentrn unll turnu.
J OCUlti Gambitii.
Cuvntulu Gambitil, este Hellenu. Attacii. In limba
se .dare il gambetto" a pune cuiva uit (uit
prin care In JOCll, se clldll la deschiderea sa, se
(se unu Pionu, prin a crlrUI perdere se p6tlL face atacurI:
perico16se n rndurile inamice.
Generalmente, acestu scopu esLe tutuloru partidelori1; dari1
Gambiturile snLu numaI acele n care la deschidere se unu
Pioni1 en )ll'ise.
Sj'ntll diferite Gambiturl.
Gambitulu RegeluI, RegineI, Evan, etc.
GambituUi, RegeluI, este cnc1u ambele selle Pi6ne au trasi1
cmpuri cndi1 la a duoa se trage Pionuli1 Curierullll Re-
geluI pe cmpurl, pentru ca Pionulrl adversaruluI bate.
Gambitulu RegineI, se face ntocmai ca GambitulU Regelul,
pentru ca Pionulti CurieruluI RegineI, p6ti"t fi Mtntu de Pionuli1
RegineI inamice.
Gambitulil Evan (descoperi tu de unu al Marinei Engleze, cu
acestii nume) se face n aripa stnga, trilgndli Pionulu B 2 pe cmpulii B
4; prin se inamiculul atacurI forte pericol6se.
care acestll. jocu, sunLil:
Albii Negru
P. E 2 - E 4. P. E 7 - E 5.
Cv. G 1 - F 3. Cv. B 8 - C G.
C. F 1 - C 4. C. F S - C 5.
P. B 2 - B 4.
-33-
Jocurile de Gambitii sntii f6rte interesante. Acela care Gambiti1,
acela care offerlt a i se bate Pionulii, prin acestii
sacrificiii, unii t erenii liber ii la mal multe din piesele sale, prin care
p6te deschide atacurI vii; adversarulii este forciatii a sacrifica mal
multe piese, spre a de acele atacurI premeditate; lupta este
acela care a daM. unu assemenea Gambitu
asupra adversaruluI seii prin infatigabilele atacurI ce-I face, iaru celil-
l-altu remne slaM prin continuele totu atacuri ce
trebue
Opiniunele asupra acestuI jocu sntu diverse, care din duoI
de prima va triumfulu asupra celuI-I-altu, sau
va face partida
La Bourdonais, acela care Gambitulu,
acela care unu Pionu, trebue

- Philodor
Unu Gambitu n care atacurile sntu egale, joculu
remine Remis' . Allgaier, se .Constatii acumu,
n contra joculuI Gambitu, mI este
Indelungatulii meu studiu cu acestu jocu, m'au con-
vinsu acestu jocu de Gambitu, jucatu cu adversarulu, camu
rar ii p6te din assemenea unu jocu Remis nicI
nu-Iu p6te numaI daca se va descoperi
rare mal pe urmel e me care sperii a o face
n a doa a acestuI uvragiu, daca prima va
fi de amatorI a-1 acestuI jocii.
P .!RTIDE DE PROBE
1 P E 2 - E 4.
2 CV. G 1 - F 3.
3 C F 1 - C 4.
No.5.
GAMBITU EWAN.
1 P E 7 - E 5.
2 Cv.B 8 - C 6.
3 C F 8 - C 5.
4 P B 2 - B 4. este GamlJitulU Ewan. spre a
se deschide unii atacu forte, se sacrifica pi-
ollulil B 2.
5 P C 2 - C 3.
4CC5-B4:
5 C B 4 - C 5.
3
6 O-O.
7 P D 2 - D 4.
8PD4-E5:
9PE5 - D6 :
10 D D 1 - F 3:
llCC4 - B5t
12 D F 3 - G 3.
13 C B 5 - E 2.
14 R G 1 - H 1.
15 P F 2 - F 4.
16Cv.Bl- A 3.
17 Cv. A 3 - C 2.
18 C E 2 - C 4t
19 P E 4 - E 5.
20 Cv. C 2 - D 4.
21 C C 1 - A 3.
22 C A 3 - E 7:
23 Cv. D 4 - E G.
24 C C 4 - B 3.
-34-
6 C C 5 - B 6.
7 P D 7 - D 6.
8 C C 8 - G 4.
9CG4 - F3:
10 Cv. C 6 - E 5.
11 P C 7 - C 6.
12 D D 8 - D 6:
13 Cv. G 8 - E 7.
14 O - O.
15 Cv. E 5 - G 6.
16 C B 6 - C 7.
17 P F 7 - F 5.
18 R G 8 - H 8.
19 D D 6 - D 8.
20 D D 8 - C 8.
21 P B 7 - B 5.
22 Cv.G 6 - E 7:
23 Cv. E 7 - G 6.
24 T F 8 - E 8.
25 Cv. E 6 - C 7: 25 D C 8 - C 7:
26 D G 3 - G 6: joculu, unu finitu magnifique;
la casti cndu negru aru lua pe regina cmpulU G 6. cu
pionuli:i H 7. urmndi:i T F 1 - F 3 spre a da Math pe H 3.
care nu mal este de
1 P E 2 - E 4.
2 Cv.G 1 - F 3.
3 C F 1 - C 4.
4 O-O.
5 P B 2 - B 4.
6 P C 2 - C 3.
7 P D 2 - D 4.
8P C3-D4:
NO.6.
GAlI1BITU EWAN.
1 P E 7 - E 5.
2 Cv.B 8 - C 6.
3 C F 8 - C 5.
4 Cv.G 8 - F G.
5CC5-B4:
6 C B 4 - E 7.
7PE5-D4:
8 Cv.F G - E 4:
9 P D 4 - D 5.
10 C C 4 - D 3.
11 C C 1 - A 3.
12 D D 1 - D 3:
13 P D 5 - D 6.
14 Cv. B 1 - C 3.
15 Cv. C 3 - D 5.
16 C A 3 - B 2.
17 D D 3 -:- E 3.
18 Cv. F 3 - D 4.
-35-
9 Cv.C 6 - A 5.
10 Cv. E 4 - C 5.
11 Cv. C 5 - D 3:
12 O - O.
13 P C 7 - D 6: mal bi-
ne artl fi C E 7 - D 6:
14 P B 7 - B 6.
15Cv.A 5 - C 7.
16 Cv. B 7 - C 5.
17 Cv. C 5 - E 6.
18 C E 7 - F 6.
19 Cv. D 4 - C 6. un sacrifiici\1 artiscicu, calculat forte departe.
19 P D 7 - C (l:
20 Cv. D 5 - F 6: t
21 D E 3 - H 6.
22 C B 2 - F 6:
23 P F 2 - F 4.
20 P G 7 - F 6:
21 P D 6 - D 5.
22 D D 8 - D 6.
23 T F 8 - E 8.
24 T F 1 - F 3. Negru nu se mal pote
NO.7.
JOCULU SCOTIANU.
1 P E 2 - E 4.
2 Cv. G 1 - F 3.
3 P D 2 - D 4*
4 Cv. F 3 - D 4:
5 C C 1 - E 3.
6 P C 2 - C 3.
7 CEI - E 2.
8 O-O.
9 Cv. D 4 - B 5.
10 C E 3 - B 6:
11 D D 1 - D 6:
12 Cv. B 5 - C 7.
13 D D ti - G 3.
14 P F 2 - F 4.
*) jocul
1 P E 7 - E 5.
2 Cv. B 8 - C 6.
3P E5-D4:
4 D D 8 - F 6.
5 C F 8 - C 5.
6 C C 5 - B 6.
7 P D 7 - D 6.
8 Cv. G 8 - E 7.
9 O-O.
10 P C 7 - B 6:
11 C C 8 - E 6.
12 T A 8 - D 8.
13 Cv. E 7 - G 6.
14 C E 6 - C 8.
15 Cv. C 7 - D 5.
16 Cv. B 1 - A 3.
17 TAI - D 1.
18 R G 1 - H l.
19 Cv. D 5 - B 6.
20 Cv. B 6 - C 8:
21 C E 2 - D l.
22 Cv. A 3 - C 4.
23 C D 1 - C 2.
24 C C 1 - E 4:
25 C E 4 - D 3:
26 P C 3 - D 4:
27 D G 3 - II 3:
28 P F 4 - F 5.
29 T F 1 - F 3.
30 P G 2 - G 4.
31 D H 3 - H 5.
32 P F 5 - F 6.
33 D II 5 - II 6.
34 D H ti - H 7:-r
35 T F 3 - II 3 tt
-36 -
15 D F 6 - D 6.
16 P F 7 - F 5.
17 P F 5 - E 4:
18 R G 8 - H 8.
l!:) D
D 6 - E 6.
20 T D8-Dl.
21 D E 6 - C 8.
22 D C 8 - C 7.
23 Cv. C 6 - D 4
de care adver-
sarnlU e capabilli a se apara.
2,1 D C 7 - C 4:
25 D C 4 - A 2:
26 D A 2 - B 2:
27 D B 2 - B 6.
28 D B ti - F ti
nea este acuma f6rte
29 Cv. G ti - E 7.
30 T F 8 - C 8.
31 D F ti - D 4:
32 P G 7 - G 6.
i:l0 T C 8 - G 8.
34 It II 8 - H 7.
No.8.
JOCULU .LOPEZ, (UNU EPISCOPU SPANIOLU).
1 P E 2 - E 4.
2 Cv. G 1 - F 3.
3 C F 1 - B 5.
4 O-O.
5TFI-El.
6 Cv. F 3 - E 5:
7TEI-E5t
1 P E 7 - E 5.
2 Cv. B 8 - C 6.
joculU Lopez.
3 Cv. G 8 - F G.
4 Cv. F 6 - E 4:
5 Cv. E 4 - D 6.
6 Cv. C 6 - E 5:
7 C F 8 - E 7.
-37-
8 P D 2 - D 4. 8 P F 7 - F 6.
\) T
E5-El. \) Cv. D 6 - B 5.
10 D D 1 - H 5t 10 P G 7 - G 6.
llD D5-B5: llP C 7 - C 6.
12 D B 5 - B 3. 12 P D 7 - D 5.
13 P C 2 - C 4. Cea mai urmare spre a ataca.
li3 li E 8 - F 7.
so face numai spre a suscine pionuli:i D 5, care s'ar
de cavaleruli:i B 1 - C 3 qllndli negru ar face
14 Cv. B 1 - C 3. 14 P D 5 - C 4:
15 D B 3 - C 4: t 15 R F 7 - G 7.
16 P D 4 - D 5. 16 P C 6 - D 5.
17 Cv. C 3 - C 5: 17 C E 7 - F 8.
18 Cv. D 5
- ]<' (3 :
calculatli f6rte departe care
Victoria la <tIM.
18 D D 8 - F 6.
19 C C 1 - D 2. 19 P B 7 - B 5.
20 D C 4 - D 5. 20 P B 5 - B 4.
21 T Al-CI. 21 D F 6 - F 7.
22 D D5-A 8: 22 C C 8 - E 6.
23 D A8-E 1. 23 C E 6 - A 2:
24 D E4-E5t 24 li G 7 - G 8.
25 T C 1 - C 7. 25 D F 7 - D 5.
26 D E5 - D5t
26 C A 2 - D 5:
27 T E 1 - E 8 prin C. D 2 - H 6.
FinitulU partideI ntre D-nir G. Friedrich R. Braune.
*)
F' Il 1 F. D ]( 1 C il. B RAU N E.
P A 7.
C A 6.
TAI.
P B 2.
D B 3.
P C 2.
RD1.
*) A se piesele confurm(i
R A 8.
P B 6.
T C 8.
Cv.D 7.
P D 6.
C E 7.
P F 7.
P D 5.
P E 4.
P H 2.
THl.
-38 -
Cv. F 3.
D F 2.
P G 7.
P H 7.
Albu este la negru lii n viit6re cu
Matt; albu voesce effectuese planulii spe a da elii Matt si-
mulndii l face totii unu atacu.
AlbiI.
D B 3 - C 3! *)
CA6-B7t
PA 7 - A 8tD.
TAI - A 7-rt
Astfelii :
Negru.
TC8-C3:
RA8-B7:
R B 7 - C 7.
Finitul partideI de D-nir C. Stanley P. Morphy.

STANLEY.
TA 4.
P B 2.
P B 4.
C C l.
P C 2.
C C 4.
P D 4.
P E 4.
Cv. G l.
RHl.
P G 2.
P H 3.
D G 4.
Aci Morphy partida ca
i\IORPHY.
TA 8.
PA 7.
Cv.A 8.
P C 6.
P D 6.
R E 8.
P F 7.
P F 4.
C G 5.
P G 3.
T H 8.
P H 7.
D H 6.
Recomandii studiarea acestei partide, n care negru este la
*) in momentu sc de Matt pe
ad versaru cu
-39 -
P ROB 1, E M E.
In Probleme are alblt fie-care prima n
wMatt" n mai atuncea
Problemulu este n caQu cndu s'ar n mai multe
deslegarea nu e

Cv. B 1.
D B 6.
C D 1.
Cv. D 3.
T E 6.
R F 4.
P G 2.
P G 5.
P G 6.
P H 3.
No. 1.
DE P. LOYD.

Cv. A 1.
T A 2.
R A 4.
P B 3.
P B 7.
Cv. C 2.
P D 4.
P D 6.
P E 7.
C F S.
P G 7.
P H 4.
AlbU trage n 2 Matt.
No.2.
DE OXONIENSIS.


D C 2.
C B 2.
Cv. D 3.
D C 3.
P D 5.
P D 7.
C D 6. T E 4.
T E 7. P F 4.
R H 6. Cv. F 3.
R H 8.
AIM trage n 2 Matt.
-40-
No.3.
DE FERRANTE IN FI.ORENZA.

R C 2.
P E 2.
Cv. F 4.
T G 7.

R F 1.
P F 2.
Albil trage n 3 Matt.
No.4.


PA 2. R C 4.
TBl. P C 5.
Cv. D 1. P C G.
D D 2. Cv.C 8.
R D 8. C D 4.
P F 3. P F 5.
C F 4. P F 6.
T G 2.
Cv. F 7.
Albu trage n 3 Matt.

P B 4.
RD1.
D D 3.
C D 7.
P F 4.
No.5.

P B 5.
C D 4.
R D 5.
P D 6.
P F 5.
Albu trage n 4 Matt.
Este de pi6nele n probleme astfelu:
Albu din linia No. 1 spre No. 8.
Negru "
" 8
1.
-41-
Resolvarea Problemelor.
Albii.
l Cv. B l-A 3.
2 D sau Cv. Matt.
l Cv. D 3 - E 5.
2 D sau Turnu Matt.
1 T G 7 - G 2.
2 T G 2 - H 2.
2 Cv. F 4 - D 3 t t
l T G 2 - G 6.
2 Cv.D 1 - E 3 t
3 Cv. F 7 - G 5 t t
1 . . . . . .
2 Cv.D l - F 2:
3DD2-D3tt
l ...... .
2 Cv. D l - E 3 t
3 Cv. F 7 - D 6 t t
1 D D 3 - D 2.
2 R D l - C 2.
3 R C 2 - D 3.
No. 1.
No.2.
No.3.
No. 4:.
a.
b.
No. o.
4 D D 2 - G 2 sau A 2 tt
A.
2 .. . ... .
3 D D 2 - C 3t
4 D C 3 - D 3tt
Negru.

pHlcere.
RFI-El.
P F 2 - F 1. se face
Regina.
R C 4 - D 5. sau (a b).
R D 5 - E 6.
C D 4 - F 2.

l Cv. C 8 -
2 C D 4 - E 3:
l R D 5 - C 4 sau c.
2 R C 4 - D 5 sau a b

2 C D 4 - C 3.
3 R C 4 - D 5.
2 ...... .
30D7-E6t
40 E6-D5tt
1 .
-42-
B.
c.
2 O
3 P D 6 - D 5.
1 R D 5 - E 4.
2 R D 1 - E 2 ca n prima deslegare.
Preciul unul esemplar 4 Lel nuo!.