Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea: Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Catedra: Cibernetic i Informatic Economic Disciplina: Integrarea Informaional European

STUDIU DE CAZ

Tema:
Infrastructura Informaional Moldtelecom

A efectuat:

A verificat Conf. universitar acon Tamara

C!i"in#u$%&'(
Cuprins Cuprins......................................................................................................................2 . Caracteristica general a !ntreprin"erii S.A. #$ol"telecom%.........................2
Scurt istoric............................................................................................................................... 2

2. &esursele informaionale....................................................................................'
2.2 Aspectul tipologic al resurselor informaionale....................................................................7 2.3. Aspectul obiectului de gestiune al resurselor informaionale..............................................8 3.1. Relaiile informaionale pe plan intern..............................................................................10 3.2. Relaiile informaionale pe plan extern.............................................................................10

Conclu(ii................................................................................................................. ) *I*+I,-&A.IE....................................................................................................

. Caracteristica general a !ntreprin"erii S.A. #$ol"telecom% Scurt istoric S.A. )Moldtelecom* este Operatorul Na+ional de Telecomunica+ii din ,epu-lica Moldova cu servicii "i produse de cea mai .nalt# calitate. /ntreprinderea de Stat )Moldtelecom* a fost .nfiin+at# .n '001 ca urmare a restructur#rii sectorului de telecomunica+ii din ,epu-lica Moldova. 2a 3 ianuarie
2

'000 /ntreprinderea de Stat)Moldtelecom* a fost reor4ani5at# .n Societate pe Ac+iuni$ Statul fiind fondator "i unic ac+ionar. /n anul %&&6 S.A. )Moldtelecom* a 4estionat o re+ea de telefonie 78# tradi+ional# de 003$' mii linii prin intermediul a (' 7liale$ situate .n unit#+ile teritorial9administrative ale ,epu-licii Moldova "i .n municipiile C!i"in#u "i :#l+i$ .n anul urm#tor /ntreprinderea de Stat a evoluat .nc.t a a;uns s# 4estione5e o re+ea de telefonie 78# de '&6<$0 mii linii prin intermediul a (& 7liale$ iar .n anul %&&= 9 a 4estionat o re+ea de telefonie 78# de '&60$1 mii linii prin intermediul a doar 1< 7liale. /n to+i ace"ti ani$ S.A. )Moldtelecom* a depus eforturi considera-ile pentru de5voltarea "i diversificarea pie+ei de telecomunica+ii. Dep#"ind sfera sa tradi+ional# de activitate > telefonia fi8# "i .ndrept.ndu9se spre pia+a de telefonie mo-il#$ S.A. )Moldtelecom* a lansat la ' martie %&&< operatorul de comunica+ii mo-ile .n standard CDMA%&&& 9 Unit?$ parte component# a familiei )Moldtelecom*. Un alt serviciu -a5at pe te!nolo4ia CDMA "i oferit de S.A.)Moldtelecom* este serviciul de telefonie fi8# 9 Amplus$ care are drept scop asi4urarea accesului la serviciile de telecomunica+ii tuturor cet#+enilor ,epu-licii Moldova$ indiferent de localitate.

Com-ina+ia perfect# de te!nolo4ii moderne "i mana4ement fle8i-il contri-u ie la asi4urarea clien+ilor cu servicii de cel mai .nalt nivel. Implementarea serviciilor Internet "i transport date$ telefonie mo-il#$ I@ telefonie$ Aideo Telefonie$ cartele prepl#tite tBte9C9tBte$ Num#rul Aerde$ Allodin ".a.m.d. sunt o dovad# .n plus a inten+iilor )Moldtelecom* de a promova "i .n continuare tot ce este actual "i util$ pentru a fi .n pas cu cerin+ele pie+ei. To+i .mpreun# "i fiecare .n parte contri-uie la reali5area misiunii )Moldtelecom*$ slo4anul .ntreprinderii fiind: )Clientul "i necesit#+ile acestuia sunt pe primul loc* -enurile "e acti/itate licen0iate a S.A. #$ol"telecom% 1 @restarea serviciilor de telefonie 78# local#. @restarea serviciilor .n domeniul informaticii. @restarea serviciilor de telefonie mo-il# celular# standardul CDMA$.n -anda de frecven+# (3& MD5. @restarea serviciilor de telefonie 78# interur-an# "i interna+ional#. Utili5area frecven+elor "i canalelor radio .n scopul furni5#rii re+elelor "i serviciilor de comunica+ii electronice mo-ile celulare de 4enera+ia a treia E1FG. Aspectul organi(atoric a S.A. Moldtelecom 1 Din punct de vedere or4ani5a+ional Societatea pe Ac+iuni Moldtelecom este constituit# din aparatul central "i filiale. Structura aparatului central este alc#tuit# din urm#toarele su-divi5iuni: '. Departamentul Comercial 9 asi4ur# prestarea "i vHn5area serviciilor de telecomunica+ii$ deservirea clientelei$ ela-orarea "i reali5area politicii tarifare a companiei$ promovarea serviciilor "i produselor.
4

%. Departamentul Te2nic 9 asi4ur# func+ionarea fia-il#$ de5voltarea "i moderni5area mi;loacelor de telecomunica+ii "i calitatea serviciilor. 1. Departamentul .inan0e 9 asi4ur# strate4ia unic# .n domeniul economiei "i finan+elor necesare 4estiunii efective a patrimoniului$ stoc#rii "i anali5ei re5ultatelor o-+inute. (. Departamentul +ogistic 9 asi4ur# or4ani5area lucr#rilor de construc+ie$ reconstruc+ie "i repara+ie capital# a o-iectelor de telecomunica+ii "i civile$ e8ploat#rii transportului "i aprovi5ion#rii cu materiale "i utila;. 3. Departamentul &esurse Umane 9 asi4ur# politica de cadre$ salari5area an4a;a+ilor$ protec+ia muncii. /n fi4ura ' este pre5entat# or4ani4rama S.A. Moldtelecom.

Figura 1. Organigrama S.A. Moldtelecom

2. Resursele informaionale /n perioada actual#$ resursele informa+ionale repre5int# resursele strate4ice ale societ#+ii Epe lHn4# resursele te!nico9materiale$ ener4etice "i umaneG "i constituie principalul element al infrastructurii informa+ionale. /n 4eneral$ se poate afirma ca resursele informa+ionale repre5int# un sistem comple8 "i dinamic ce include ansam-lu de elemente intercondi+ionate destinate s# asi4ure reali5area "i de5voltarea proceselor "i fenomenelor informa+ionale ce au loc .n societate. IO definire mai complet# a resursele informa+ionale impune anali5a "i cara9 cteri5area acestora su- diverse aspecte$ principalele fiind cel or4ani5atoric$ cel tipolo4ic "i cel al o-iectului de 4estiune. 2.1 Aspectul organizatoric al RI Din punct de vedere or4ani5atoric $ resursele informa+ionale includ .n componen+a lor urm#toarele elemente: 9 :a5a informa+ional#J 9 :a5a "tiin+ifico 9 metodolo4ic#J 9 :a5a te!nico 9 material#J 9 ,esursele umaneJ 9 ,esursele financiareJ 9 Cadrul le4islativ9normativJ 9 Te!nolo4ii informa+ionale "i telecomunica+ii. Aom e8amina unele din aceste aspecte .n cadrul Moldtelecom. /n primul r.nd vom e8amina resursele umane$ far# de care celelalte sunt inutile. Moldtelecomul are .n pre5ent 6=&& de an4a;ai. ,aport.nd acest numar la numarul de a-onai > apro8imativ ' milion$ o-serv#m c# nu este o or4ani5are destul de eficient#$ cel puin .n comparaie cu alte companii din domeniu. Dac# ne vom compara s# 5icem cu operatorul 4erman *DoiceTelecom*$ unde la fiecare
!

an4a;at revin c.te =&& de a-onai. Cu alte cuvinte compar.nd Moldtelecom9ul cu operatorii europeni ar tre-ui s# reducem costurile de personal de < ori K Moldtelecom este avanta;at de ali ;ucatori pe piaa serviciilor de cadrul legislativ. Cu toate c# a trecut mult timp de la destr#marea U,SS i economia planificat#$ am trecut la economia de pia#$ statul totui continu# s# satisfac# .n primul r.nd necesit#ile proprii. i aceasta se reali5ea5# .n mare parte prin ela-orarea actelor le4islative$ cel mai semnificativ i eficient instrument de influen#. Dup# cum am menionat mai sus$ Moldtelecom este o companie de stat. Totui o pro-lem# a cadrului le4islativ este lipsa unui cadru ;uridic cu privire la posi-ilitatea i capacitatea de ap#rare a drepturilor de autor .n domeniu$ dar i posi-ilitatea utili5atorului de a se ap#ra .n fa# informaiilor eronate care pot cau5a pre;udicii. /n ceea ce privete cadrul Tehnologii informaionale i telecomunicaii$ lucrurile stau destul de -ine pentru Moldtelecom$ acesta fiind domeniul s#u de activitate. /n afar# de aceasta prin intermediul Moldtelecom sunt implementate cele mai noi te!nolo4ii. 2.2 Aspectul tipologic al resurselor informaionale Din punct de vedere tipolo4ic resursele informa+ionale includ toate tipurile de informa+ii necesare de5volt#rii activit#+ilor socio9economice "i anume: informa+ia economic#$ te!nico9"tiin+ific#$ te!nolo4ic#$ comercial#$ informa+ia mass9media "i utilitar#. Informaiile economice utili5ate .n cadrul activit#+ilor social9 economice sunt deose-it de comple8e. Ele pot fi clasificate .n func+ie de mai multe criterii. /ns#$ pentru a releva semnifica+iile informa+iei economice pentru mana4ementul 4eneral$ pot fi men+ionate$ .n primul rHnd$ cate4oriile caracteristice activit#+ilor de -a5#$ ca de e8emplu: informa+ia conta-il#$ financiar#$ previ5iune$ marLetin4$ etc.
7

@olitica de marketing a S.A.MMoldtelecomM este a8ata pe principiul satisfacerii solicitarilor clientilor$ intentia sa este de a contri-ui si in continuare la de5voltarea telecomunicatiilor nationale prin aplicarea te!nolo4iilor performante si prin e8tinderea Nomenclatorului de servicii catre populatie. Apropierea Sistemul de Calitate la Standarde europene implica reali5area urmatoarelor o-iective: N diversificarea serviciilor prestateJ N asi4urarea competitivitatii preturilorJ N atin4erea raportului optimal pretOcalitate la serviciile prestateJ N implementarea si intretinerea sistemului de Mana4ement al Calitatii conform cerintelor ISO 0&&'9%&&%. Ceea ce priveste starea financiar$ .n %&&0$ operatorul de telefonie fi8# a acumulat %.130$( milioane de lei$ mai pu+in cu =$6P decHt .n %&&=. De"i .n %&'& vHn5#rile au crescut$ tot au fost mai mici cu '=3 de milioane fa+# de cele din %&&=. /n sc!im-$ c!eltuielile companiei n9au fost afectate de cri5#. Numai anul trecut$ Moldtelecom a investit 0<6 de milioane de lei$ iar .n ultimii doi ani cifra s9a ridicat la '$<3 miliarde de lei$ compania fiind cel mai mare investitor .n economia na+ional#.

2.3. Aspectul obiectului "e gestiune al resurselor informaionale Su- aspectul o-iectului de 4estiune$ resursele informa+ionale repre5int# urm#toarele tipuri de informaii : 9 produse .n e8terior i utili5ate .n USEJ Dat fiind specificul activit#ii SA Moldtelecom$ produsele principale pe care aceasta le folosete .n procesul de produciei sunt ec!ipamentele informatice. Aceste produse au o pondere enorma .n totalul c!eltuielilor$ nu numai din cau5a c# sunt mai scumpe .n 4eneral fa# de alte resurse$ dar i de aceea ca nu se produc la noi .n ar#. 9 produse .n USE pentru u5 internJ
8

este asi4urat de Departamentele ,esurse Umane i Finane i are rolul de a diri;a toate activit#ile funcionale din .ntreprindere. 9 produse .n USE cu u5 e8terior. Acestea repre5int# .nsui produsele i serviciile pe care le o-ine USE .n re5ultatul utili5#rii tuturor resurselor disponi-ile. Moldtelecom i9a .nceput activitatea prin prestarea serviciilor de telefonie fi8#. /n acest domeniu ram.ne a fi un lider incontesta-il Efi4ura %G.

Figura . Structura !ieei serviciilor de telefonie fi" #n $e!u%lica Moldova /ns# specificul te!nolo4iilor infomaionale presupune o cretere verti4inoas# a serviciilor oferite Eve5i fi4ura 1G. Moldtelecom .ncearc# s# in# pas acestor te!nolo4ii ciocnindu9se .n ca5ul acestora cu concureni puternici : Starnet Eservicii InternetG$ Oran4e$ Moldcell Eservicii de telefoniei mo-il#G.

Fi4ura 1. Fama de servicii oferite de S.A. Moldtelecom 3. Anali(a relaiilor informaionale1


"

3. . Relaiile informaionale pe plan intern Moldtelecom are un aport enorm .n aa numitul concept Infrastructura Informaional &aional 9 sistem de elemente intercondi+ionate "i interconectate$ care cuprind resursele informa+ionale$ cadrul or4ani5atoric "i rela+iile func+ionale "i care asi4ur# suportul necesar pentru reali5area politicii "i func+iilor de mana4ement informa+ional orientat la .ndeplinirea o-iectivelor propuse vi5Hnd crearea unui spa+iu comun informa+ional "i edificarea societ#+ii informa+ionale. 3.2. Relaiile informaionale pe plan extern Ela-orarea unei strate4ii naionale privind edificarea Infrastructurii Informaionale Naionale i respectiv a societ#ii informaionale este una din condiiile de aderare la Uniunea European#. Totodat#$ este i o cerin# strict# pentru reali5area eficient# a reformei socio9economice i includerea ,epu-licii Moldova .n circulaia mondial# de -unuri i valori. Moldtelecom "i Foo4le au sta-ilit un parteneriat de e8cep+ie pentru a de5volta serviciile Internet Moldtelecom "i a optimi5a rutarea traficului e8tern.Acum Moldtelecom -eneficia5# de facilit#+ile Serviciului Foo4le Flo-al Cac!e EFFCG 9 cea mai performant# solu+ie de optimi5are a cantit#+ilor mari de trafic propriu pe -a5a platformei CDN EContent DeliverQ NetRorLG$ ca urmare a num#rului sporit de utili5atori Internet Moldtelecom.

Conclu(ii S.A. Moldtelecom e o puternic# companie pe piaa serviciilor informaionale. Ea repre5int# deasemenea un instrument puternic al statului .n vederea .nf#ptuirii informati5#rii societ#ii. @entru a o-+ine "i amplifica efectul siner4etic$ +inHnd cont de sc!im-#rile care au loc .n sectorul telefoniei fi8e "i imposi-ilitatea delimit#rii te!nice stricte a
10

sectoarelor din telecomunica+ii consider necesar de a men+ine "i de5volta .n continuare )Moldtelecom*9ul anume ca entitate economic# comple8# unitar# care prestea5# un set lar4 de servicii de telecomunica+ii ce .n4lo-ea5# telefonia fi8#$ mo-il# "i transportul de date etc. @entru impulsionarea unor ela-or #ri inova+ionale proprii propun crearea .n cadrul operatorului na+ional SA *Moldtelecom* a unui departament de inovare "i competitivitate care va avea ca scop ela-orarea proiectelor de inovare$ selec+ia acestora"i implementarea .n practic# a inova+iilor ela-orate. Activit#+ile de inovare pentru S.A. *Moldtelecom* tre-uie s# fie orientate .n direc+ia implement#rii unor servicii suplimentare .n vederea utili5#rii .ntre4ului poten+ial te!nic de care dispune .ntreprinderea la moment$ intensificarea activit#+ii de pu-licitate .n vedere inform#rii "i atra4erii unui num#r ma8im de clien+i. Controlul "i diminuarea eventualelor c!eltuieli ale statului le4ate de edificarea societ#+ii informa+ionale poate fi reali5at prin utili5area infrastructurii te!nice "i te!nolo4ice proprii$ .n acest sens consider#m inoportun# privati5area total# "i pierderea controlului direct asupra S.A. )Moldtelecom*$ care la moment posed# ma8im Enivel na+ionalG arsenal de ec!ipament "i te!nolo4ie necesar#.

*I*+I,-&A.IE . Zacon Tamara, 4ote "e curs la "isciplina %Integrarea Informaional European%, .ormat elelectronic 2. Costa I., C2ire/ 5., Zacon T. %Infrastructura informa0ional !n &epublica $ol"o/a% 1. !ttp:OORRR.moldtelecom.mdO

11