Sunteți pe pagina 1din 20

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA

PROIECT PENTRU OBINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENE PROFESIONALE

NIVEL 3 DE CALIFICARE CALIFICARE PROFESIONAL: TEHNICIAN N ACTIVITI DE POT

ndr !"#$r: Pr$() Tr*+" G,-r*&%,

E%&'": N&.r Ad&%*n,

/01/

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA TIMIOARA

PROMOVAREA SERVICIILOR POTALE

ndr !"#$r: Pr$() Tr*+" G,-r*&%,

E%&'": N&.r Ad&%*n,

/01/
2

Cuprins

Argument .............................................................................................. Pag 4 Capitolul I Promovarea serviciilor ........................................... Pag 5


1.1 Mixul de marketing ..................................................................... Pag 5

1.2 Politica de promovare .................................................................. Pag 6 1.3 Comunicarea parte a politicii de promovare ............................. Pag !

1.4 "tructura activitatii promotionale ................................................. Pag # 1.5 $ipologia pu%licitatii .................................................................... Pag 11 1.6 Componentele pu%licitatii ............................................................ Pag 12 1.! Materiale promotionale ................................................................ Pag 13 1.& 'elatii pu%lice .............................................................................. Pag 14

Capitolul II Promovarea serviciilor cu a(utorul C)P'*ului ...... Pag 16 Anexe ....................................................................................... Pag 1& +i%liogra,ie .............................................................................. Pag 2-

Argument

.n acest proiect pentru o%/inerea certi,icatului de competen/e pro,esionale am vor%it despre Promovare "erviciilor Po0tale 1 cuprin2and doua mari capitole. .n primul capitol sunt pre2ente aproximativ opt su%capitole in care se vor%este despre3 *Mixul de marketing * Comunicarea*parte a politicii de promovare * "tructura activitatii promo/ionale * $ipologia pu%licita/ii * Componentele pu%licita/ii * Materiale promo/ionale * 'ela/ii pu%lice .n cel de*al 2*leacapitol este vor%a despre Promovarea "erviciilor cu a(utorul C)P'*ului. Po0ta de pe meleagurile rom4ne0ti este cunoscut5 6nc5 din 7vul Mediu. 7a a ,ost 6n,iin/at5 din nevoia de a transmite poruncile voievo2ilor p4na la limitele teritoriului a,lat 6n stap4nirea lor. Curierii domnului se slu(eau de cai1 pe care locuitorii satelor 0i ora0elor tran2itate erau o%liga/i s5*i pun5 la dispo2i/ie. Primul document privind existen/a serviciilor po0tale pe teritoriul /5rii noastre este 89risovul8 dat de domnitorul Mircea cel +atr4n1 6n anul 13##1 la :iurgiu. Prin acesta1 localit5/ile erau o%ligate s5 pun5 la dispo2i/ia curierilor domne0ti mi(loace de transport1 cai 0i c5ru/e pe dou5 ro/i1 numite olace. ;a 6nceputul ei1 po0ta cuprindea mai ales serviciul de transport al c5l5torilor 0i al coresponden/ei o,iciale a domnilor 0i marilor dreg5tori.

Capitolul I Promovarea serviciilor


1)1 M*2 % d& !,r3&#*n. Marketingul*mix este un termen de origine engle25 <o prescurtare de la termenul =mixture>? ce de,ine0te modalitatea de re2olvare1 6n optica 0i cu instrumentarul marketingului1 a unei anumite pro%leme practice. 7l implic5 alegerea1 com%inarea 0i antrenarea resurselor ,irmei 1 propor/iile1 do2a(ul 6n care aceasta urmea25 a intra 6n e,ortul glo%al pentru a a(unge la e,ectele dorite cu minimum de e,orturi. Mixul de marketing poate ,i de,init ca un instrument de reali2are a politicii de marketing a ,irmei1 care const5 dintr*o com%ina/ie unitar5 a di,eritelor varia%ile de marketing1 6n patru domenii distincte3 Produs@ Pre/@ Aistri%u/ie@ Promovare. $ranspunerea 6n practic5 a mixului de marketing presupune parcurgerea a dou5 etape distincte3 integrarea tuturor in,orma/iilor re,eritoare la pia/5 0i anali2a lor con(ugat5 6n scopul relev5rii activit5/ilor de marketing posi%ile 0i necesare adapt5rii politicii 6ntreprinderii condi/iilor pie/ei@ reunirea strategiilor de marketing 6ntr*un ansam%lu ecBili%rat1 prin do2area corespun25toare a celor patru politici1 pentru a satis,ace orice cerere a pie/ei 6n condi/ii de e,icien/5 maxim5 pentru 6ntreprindere.
5

Ciecare dintre cele patru dimensiuni ale vectorului mix poate ,i aleas5 0i manipulat5 6n ,unc/ie de o%iectivele pe care 6ntreprinderea 0i le*a sta%ilit1 la un moment dat. Marketingul mix ocup5 6n pre2ent o po2i/ie central5 6n teoria 0i practica marketingului1 av4nd 6n vedere 0i condi/iile economice 0i sociale concrete 6n care ac/ionea25 agen/ii economici1 indi,erent de domeniul lor de activitate@ el spri(in5 reali2area o%iectivelor 0i a strategiilor de marketing 6n practica economic51 ,orm4nd componenta operativ5 a conceptului de marketing1 repre2ent4nd1 6n acela0i timp1 sistemul instrumentelor de marketing orientat o%iectivului 0i adecvat strategiei. "peciali0tii consider5 c5 lipsa de corelare care s*ar putea mani,esta 6ntre elementele mixului de marketing1 la un moment dat1 ar putea periclita reali2area o%iectivelor organi2a/iei . .n acest context1 sunt inventariate o serie de principii menite s5 asigure %una do2are 0i coeren/a ac/iunilor de marketing ale ,irmei1 0i anume3 asigurarea unei coeren/e 6ntre ac/iunile de marketing 0i mediul 6ntreprinderii@ asigurarea unei coeren/e 6ntre ac/iunile 6ntreprinderii 0i poten/ialul s5u uman1 teBnic1 ,inanciar etc.@ asigurarea unui do2a( al interac/iunilor ac/iunilor de marketing@ asigurarea unei coeren/e 6n timp a ac/iunilor de marketing etc. 1)/) P$%*#*+, d& 4r$!$',r& $ermenul de promovare 60i are originea 6n cuv4ntul latinesc Dpromovere> care 6nseamn5 a mi0ca 6nainte. Ae,ini/ia cuprins5 6n Aic/ionarul explicativ al lim%ii rom4ne ne indic5 pentru cuv4ntul a promova urm5toarele sensuri3 Da ridica1 a sus/ine1 a spri(ini ,5c4nd s5 progrese2e1 s5 se de2volte>. Promovarea repre2int5 acea parte a procesului de comunica/ie al ,irmei prin care aceasta1 ,olosind un ansam%lu de metode 0i teBnici speci,ice <concreti2ate 6n activit5/i promo/ionale?1 6ncearc5 s5 in,luen/e2e comportamentul clien/ilor s5i actuali 0i poten/iali 6n vederea o%/inerii unor re2ultate c4t mai %une <pro,ituri? pe o perioad5 mai lung5 de timp. Aceast5 de,inire a complexului proces promo/ional 6ncearc5 s5 explice ,aptul c5 numai anumite activit5/i de comunicare ale ,irmei1 reali2ate cu scopul clar de a modi,ica ceva 6n comportamentul clien/ilor poten/iali <de regul51 6m%un5t5/irea imaginii ,irmei 0i a produselor sale1 concreti2at5 p4n5 la urm5 6ntr* un volum mai mare de v4n25ri?1 pot ,i considerate drept activit5/i promo/ionale des,50urate 6n vederea atingerii o%iectivelor strategice ale politicii promo/ionale pe care 0i*a sta%ilit*o ,irma. Av4nd ca o%iectiv principal o mai %un5 in,ormare a clien/ilor actuali 0i poten/iali1 6n vederea satis,acerii 6n cele mai %une condi/ii a nevoilor acestora1 ,irma urm5re0te 6n acela0i timp s5*0i asigure pro,ituri c4t mai su%stan/iale pentru
6

un interval de timp c4t mai mare <ideal ar ,i pentru toat5 perioada c4t ,irma este pre2ent5 pe pia/5?. E%iectivele urm5rite a ,i reali2ate prin intermediul activit5/ii promo/ionale pot ,i 6n principal dou53 promovarea produselor 0i promovarea imaginii organi2a/iei. Crecven/a cu care se pot des,50ura activit5/ile promo/ionale di,er5 6n ,unc/ie de numeroase elemente. +ugetul promo/ional1 nivelul concuren/ei pe pia/51 se2onalitatea pie/ei sunt c4teva dintre elementele care determin5 o ,recven/5 mai mic5 sau mai mare cu care se des,50oar5 activitatea promo/ional5. "e poate avea 6n vedere o strategie a activit5/ii promo/ionale permanente1 atunci c4nd ,recven/a este ridicat51 sau o strategie a activit5/ii promo/ionale intermitente atunci c4nd ,recven/a este mic5. Modalit5/ile de organi2are a activit5/ii promo/ionale ar putea constitui poate cel mai important criteriu al alegerii strategiei promo/ionale 0i aceasta pentru c5 de ,apt de modul 6n care este transpus5 6n practic5 deci2ia1 luat5 6n s,era politicii promo/ionale1 depinde succesul ac/iunilor promo/ionale ce se vor des,50ura. .n ,unc/ie de acest criteriu strategia aleas5 poate ,i cea a organi25rii 6n cadrul ,irmei cu ,or/e proprii sau a organi25rii 6n a,ara acesteia cu a(utorul ,irmelor speciali2ate. 1)3) C$! n*+,r&, 5 4,r#& , 4$%*#*+** d& 4r$!$',r& "e poate considera c5 o mare parte dintre pro%lemele cu care se con,runt51 6n pre2ent1 organi2a/iile1 sunt datorate unei comunic5ri de,ectuoase1 neadecvate cu mediul 6n care acestea evoluea25. .n consecin/51 reali2area o%iectivelor strategice ale oric5rei organi2a/ii nu poate ,i conceput5 ,5r5 a acorda o aten/ie deose%it5 comunic5rii. Comunicarea este de,init5 drept un proces ce permite scBim%ul de in,orma/ii <mesa(e? 6ntre dou5 p5r/i1 dintre care una o,er51 iar cealalt5 cere in,orma/iile <mesa(ele?. Comunicarea poate ,i3 personal51 atunci c4nd o,ertantul se adresea25 unei singure persoane1 <ca2ul v4n25rii personale1 de exemplu? masiv51 atunci c4nd o,ertantul se adresea25 unui ansam%lu de persoane <ca2ul pu%licit5/ii?. .n consecin/51 se mani,est5 un proces de comunicare atunci c4nd o persoan5 in,luen/ea25 o alta1 ceea ce provoac5 un anumit tip de reac/ie din partea acesteia. 'eac/ia respectiv5 poate ,i sau nu perceput5 la prima vedere1 se poate concreti2a 6ntr*o scBim%are de atitudine sau 6ntr*o scBim%are de comportament etc.1 dar1 6n sensul strict al conceptului1 comunicarea presupune un scBim% de

mesa(e 6ntre emitent 0i receptor1 sau1 alt,el spus1 mani,estarea posi%ilit5/ii de reac/ie a receptorului la mesa(ul emitentului. 'eali2area e,ectiv5 a procesului de comunicare nu presupune1 6n mod o%ligatoriu1 ca cele dou5 persoane s5 se a,le una 6n ,a/a celeilalte. Comunicarea se poate sta%ili 6ntre un v4n25tor care discut5 la tele,on cu clientul s5u1 6ntre un v4n25tor care trimite o o,ert5 clientului s5u etc. Procesele de comunicare ce se mani,est5 6n interiorul ,irmei repre2int5 comunicarea intern51 iar procesele de comunicare ce pornesc din ,irmei 0i sunt 6ndreptate c5tre exteriorul acesteia poart5 numele de comunicare extern5. Comunicarea extern5 are1 6n pre2ent1 o importan/5 din ce 6n ce mai mare pentru orice ,irm5 1 av4nd 6n vedere ampli,icarea 0i extinderea rela/iilor acesteia cu exteriorul. .n marketing1 procesul de comunicare presupune existen/a unui num5r de patru elemente ,undamentale3 F emitentul in,orma/iei@ F mesa(ul sau ideea care urmea25 s5 ,ie transmise@ F mediul <sau canalul? prin intermediul c5ruia se transmite mesa(ul@ F receptorul <sau destinatarul? mesa(ului. Emitentul este acea persoan5 sau entitate care ini/ia251 plani,ic5 0i reali2ea25 procesul de comunicare. 7,icien/a procesului de comunicare depinde1 6ntr*o m5sur5 6nsemnat5 de credi%ilitatea emitentului1 care se %a2ea251 6n mod concret pe3 F notorietatea acestuia@ F prestigiul de care se %ucur5 6ntr*un anumit domeniu@ F 6ncrederea pe care pu%licul i*o acord5 etc. 7vident1 e,icien/a mesa(ului nu depinde doar de credi%ilitatea emitentului1 ci 0i de o serie de al/i ,actori1 6ntre care se remarc53 F elementele mesa(ului care pre2int5 interes din punctul de vedere al receptorului@ F alegerea unui mesa( adecvat@ F dorin/a de a comunica mesa(ul@ F alegerea unei oca2ii ,avora%ile pentru transmiterea mesa(ului. Mesajul 6nsumea251 6ntr*o ,orm5 concis51 toate ideile pe care emitentul dore0te s5 le comunice. Mesa(ul tre%uie s5 ,ie adaptat receptorului acestuia@ 6n consecin/51 6n ca2ul comunic5rii masive1 se mani,est5 di,icultatea alegerii celui mai potrivit mesa(. "peciali0tii consider5 c5 aceast5 alegere tre%uie s5 se %a2e2e pe3
8

F o%iectivele mesa(ului1 ,iecare mesa( urm5rind un o%iectiv concret 6n cadrul procesului de comunicare@ F structura acestuia3 mesa(ul tre%uie s5 ,ie concret1 s5 con/in5 idei po2itive 0i aspecte care s5 atrag5 aten/ia receptorului@ F ,recven/a transmiterii1 care depinde de durata mesa(ului1 de mediul care se utili2ea25 pentru transmiterea acestuia 0i de caracteristicile receptorului. Mediul sau canalul de di,u2are sunt de dou5 tipuri3 F personale1 cele care men/in un contact direct 6ntre emitent 0i receptorul mesa(ului 0i F nonpersonale1 care nu presupun existen/a contactului direct. Indi,erent de natura lor1 personale sau nonpersonale1 canalele de di,u2are sunt controla%ile sau necontrola%ile3 F canalele personale controla%ile sunt cele care apar/in organi2a/iilor o,ertan/ilor3 v4n25tori1 detaili0ti etc.@ F canalele personale necontrola%ile pot ,i repre2entate de ,amilie1 prieteni etc.@ F canalele nonpersonale controla%ile pot ,i3 televi2iune1 radioul1 presa scris51 cinematogra,ul etc.@ F canalele nonpersonale necontrola%ile se pot concreti2a 6n di,erite evenimente ce pot ,i utili2ate pentru a transmite mesa(ele. Receptorul poate ,i o persoan5 sau un grup de persoane care primesc mesa(ul transmis de emitent. 7l are o importan/5 deose%it5 6n procesul de comunicare1 el condi/ion4nd nu doar caracteristicile mesa(ului transmis1 ci 0i alegerea canalului de comunicare. Pro,esorul american Gotler consider5 c51 al5turi de cele patru elemente componente ale procesului de comunicare pre2entate anterior1 tre%uie ad5ugate 0i urm5toarele3 F codificarea procesul de sim%oli2are a comunic5rii@ F decodificarea procesul invers codi,ic5rii1 prin intermediul c5ruia receptorul sim%oli2ea25 mesa(ele transmise de emitent@ F rspunsul ansam%lu de reac/ii ale audien/ei la expunerea mesa(ului@ F feed-back-ul parte a r5spunsului receptorului1 pe care el 6nsu0i o transmite emitentului@ F =zgomotul> orice distorsiune1 neplani,icat5 de emitent1 produs5 6n procesul de comunicare. 1)6) S#r +# r, ,+#*'*#"7** 4r$!$7*$n,%&
9

Comunicarea 0i promovarea sunt dou5 concepte a,late 6ntr*o str4ns5 rela/ie3 F promovarea repre2int51 de ,apt1 comunicare@ F ca instrument de marketing1 promovarea are drept o%iectiv comunicarea@ F comunicarea are ca scop ,inal convingerea consumatorului1 alt,el spus stimularea cererii. Principalele elemente componente ale activit5/ii promo/ionale sunt3 F pu%licitatea@ F promovarea v4n25rilor@ F rela/iile pu%lice@ F marketingul direct@ F mani,est5rile promo/ionale. Publicitatea este o ,orm5 de comunicare pe care marketingul o utili2ea25 su% ,orma unui instrument promo/ional. )o/iunea de pu%licitate a ,ost de,init5 su% diverse ,orme1 dintre care amintim 6n cele ce urmea25 doar c4teva3 F arta de a convinge consumatorii@ F orice ,orm5 de transmitere impersonal5 0i remunerat5 a in,orma/iei1 e,ectuat5 prin intermediul mediilor de comunicare1 6ndreptat5 c5tre un pu%lic /int5 0i 6n care se identi,ic5 un emitent al c5rui scop este stimularea cererii ,a/5 de un produs sau scBim%area opiniei H comportamentului consumatorilor 6n leg5tur5 cu acesta@ F orice ,orm5 pl5tit5 de pre2entare impersonal5 0i promovare a ideilor1 %unurilor sau serviciilor de c5tre un =anun/5tor> identi,icat Caracteristicile pu%licit5/ii sunt urm5toarele3 F pu%licitatea este un instrument promo/ional care se poate utili2a 6n scopul in,orm5rii1 persuasiunii 0i amintiriiHreamintirii@ F pu%licitatea este o ,orm5 speci,ic5 de comunicare1 ale c5rei atri%ute de %a25 sunt urm5toarele3 unilateralitate1 av4nd 6n vedere ,aptul c5 nu se produce un contact direct 6ntre emi/5torul mesa(ului 0i receptorul acestuia@ impersonalitate1 pentru c5 /inta pu%licit5/ii este un pu%lic anonim1 neidenti,icat@ masivitate1 pentru c5 utili2ea25 mediile de comunicare 6n mas5@ F emi/5torul mesa(ului1 cel care controlea25 ce se spune1 cum se spune1 c4nd se spune@ el decide con/inutul mesa(ului1 mediile de comunicare utili2ate1 ,recven/a campaniei etc.@ F pu%licitatea este o ,orm5 de comunicare pl5tit5. Mediile care se utili2ea25 sunt remunerate@

10

F pu%licitatea este 6ndreptat5 c5tre un pu%lic /int51 dar ea a(unge la un num5r mult mai mare de persoane@ F pu%licitatea poate ,i utili2at5 at4t pentru produse tangi%ile1 c4t 0i pentru produse intangi%ile1 at4t pentru entit5/i economice1 c4t 0i pentru entit5/i cu scop nelucrativ.

1)8 T*4$%$.*, 4 -%*+*#"7** 7xist51 6n pre2ent1 o multitudine de criterii prin intermediul c5rora poate ,i clasi,icat5 pu%licitatea. Cele mai utili2ate sunt urm5toarele3 F natura mesa(ului1 6n ,unc/ie de care delimit5m3 F pu%licitatea de produs F pu%licitatea institu/ional5@ F o%iectivele de %a25 ale pu%licit5/ii3 F pu%licitatea in,ormativ5 F pu%licitatea persuasiv5 F pu%licitatea de reamintire@ F natura produsului F pu%licitatea produselor F pu%licitatea serviciilor F destina/ia produsului3 F pu%licitatea destinat5 pie/elor de consum F pu%licitatea destinat5 pie/elor institu/ionale F structura anun/ului3 F pu%licitatea comparativ5 F pu%licitatea necomparativ5 F mediul utili2at3 F pu%licitatea prin presa scris5 F pu%licitatea radio F pu%licitatea prin televi2iune F spa/iul geogra,ic3 F pu%licitatea local5 sau regional5
11

F pu%licitatea na/ional5 F pu%licitatea interna/ional5 F stilul comunic5rii3 F pu%licitatea educativ5 F pu%licitatea umoristic5 etc.

1)9 C$!4$n&n#&%& 4 -%*+*#"7** 1. Mediile publicitare sunt repre2entate de di,eritele canale de comunicare prin intermediul c5rora pot ,i transmise mesa(ele pu%licitare. Medii pu%licitare sau mi(loacele pu%licitare sunt pre2entate 6n ta%elul de mai (os1 cu avanta(ele 0i de2avanta(ele ,iec5ruia 6n parte3 M*:%$+ % Iiarele A',n#,:& J ,lexi%ilitate J %un5 acoperire a pie/ei locale J acceptare larg5 de c5tre pu%lic J 6nalt nivel de credi%ilitate J ,iind scris1 se poate reciti oric4nd J ie,tin5 J 6nalt5 selectivitate a clien/ilor J credi%ilitate 0i prestigiu J reproduceri de calitate J via/5 6ndelungat5 J utili2are de mas5 J 6nalt5 selectivitate a clien/ilor D&;,',n#,:& - timp de via/5 scurt - sla%5 calitate a imaginilor - impact redus al reclamelor1 mai ales dac5 B4rtia e de calitate in,erioar5 - sla%5 transmitere a 2iarului de la o persoan5 la alta - timp de a0teptare mai mare pentru acBi2i/ionarea unei reclame - costuri mai ridicate ,a/5 de 2iar - pre2entare exclusiv auditiv5 - nivel de aten/ie mai sc52ut
12

'evistele

'adio

$elevi2iunea

J cost redus J ,ace apel la toate sim/urile1 6m%in4nd imaginea1 sunetul 0i mi0carea J s,er5 ,oarte larg5 de cuprindere J 6nalt nivel de aten/ie J selectivitate a clien/ilor J costuri reduse J impact puternic prin imagine1 sunet1 mi0care

Internet KKK.posta* romana.ro

- expunere pasager5 - cost mare - creea25 impresii trec5toare - risc de con,u2ie din cau2a aglomera/iei de in,orma/ii - selectivitate mai sla%5 a auditoriului - pu%lic mai retr4ns datorit5 accesului la internet

2. Mesajul publicitar repre2int5 ceea ce tre%uie transmis. Prin pu%licitate nu se poate spune totul despre produsul1 serviciul sau ,irma care se promovea25. !. "#ul promo$ional este ideea central5 a pu%licit5/ii. .n (urul axului promo/ional se construie0te mesa(ul. Are un rol psiBologic ,oarte pronun/at. 7ste elementul care tre%uie s5 conving5. %. &loganul3 este o expresie alc5tuit5 din maxim & cuvinte1 din care unul repre2int5 marca produsului sau a ,irmei. "loganul tre%uie s5 ,ie u0or de re/inut1 sugestiv1 eventual ritmat.

'.&uportul publicitar este repre2entat de un anumit 2iar sau revist5 atunci c4nd mediul pu%licitar ales este presa@ emisiunea =L> de la televi2or sau radio <eventual un anumit post de radio sau $M?@ un anumit site atunci c4nd alegem internetul ca mediu de pu%licitate. 1)<) M,#&r*,%& 4r$!$7*$n,%& Pliantele pre2int5 o,erta unei ,irme1 pe o ,oaie pu%licitar5 cu mai multe ,e/e1 care se 6mp5ture0te. 94rtia utili2at5 tre%uie s5 ,ie de %un5 calitate.
13

E,er5 mai pu/ine in,orma/ii 0i sunt economice. Pot ,i distri%uite la col/ul str52ii1 pe par%ri2e1 cu prile(ul unor evenimente. "unt mai e,iciente atunci c4nd anun/5 o,erirea unui premiu1 pre2int5 o o,ert5 limitat5 6n timp sau sunt legate de o campanie de promovare de(a lansat5. (ro)ura o,er5 mai multe detalii despre produsele o,erite. .n general1 6ntr*o %ro0ur5 sunt pre2entate produsele o,erite de o ,irm5 la un moment dat1 acestea constituind o,erta special5 a ,irmei1 reducerile de pre/1 produsele noi. Catalogul este un re2umat al tuturor articolelor o,erite de ,irm51 preci24nd caracteristicile lor 0i pre/urile de v4n2are. Catalogul este o adev5rat5 vitrin5 a produc5torului sau prestatorului de servicii 0i are rolul unui gBid pentru clien/ii poten/iali. *lutura)ii cuprind mai pu/ine in,orma/ii1 dar esen/iale pentru atragerea poten/ialilor clien/i 6n unitatea comercial5 promovat5. "e ,olosesc 6ndeose%i pentru anun/area unor evenimente 0i au o via/5 scurt51 limitat5 6n timp. "fi)ul (oac5 un rol important 6n pu%licitatea comercial5. 'olul a,i0ului este de a 6ncerca s5 imprime o idee 6n su%con0tient sau s*o reaminteasc5..n ca2ul a,i0ului imaginea este cea mai important5. 7a tre%uie s5 ,ie repre2entativ5 pentru produsul sau serviciul promovat.

1) = R&%,7** 4 -%*+& 'ela/ii pu%lice repre2int5 o teBnic5 ce are 6n vedere ,ormarea 0i consolidarea unei imagini ,avora%ile a ,irmei 0i produselor o,erite de aceasta. 7xist5 dou5 categorii de teBnici privind rela/iile pu%lice 3 1. ac$iuni destinate publicului intern
14

seminare de in,ormare c5l5torii de studii stimularea 0i populari2area per,orman/elor 2. ac$iuni destinate publicului e#tern interviuri con,erin/e de pres5 de(unuri o,iciale spon2ori25ri ac/iuni de voluntariat social Po0ta 'om4n5 ades,50oar5 o mul/ime de ast,el de rela/ii cu pu%licul. As,el3 C.). Po0ta 'om4n5 ".A. a ,inali2at ac/iunea de colectare de (uc5rii1 (ocuri educative 0i recBi2ite 0colare Cu prile(ul "5r%5torilor Pascale * 2-121 C.). Po0ta 'om4n5 ".A. a organi2at 6n perioada 14 martie *15 aprilie a.c. campania na/ional5 =Po0ta0uN Iepura0uN1 prietenul tuturor copiilor> prin care s*a urm5rit colectarea de (uc5rii1 (ocuri educative 0i recBi2ite 0colare pentru copiii or,ani1 precum 0i pentru copiii proveni/i din ,amilii de,avori2ate. Curs despre Istoria Po0tei pentru elevii din toat5 /ara. Campania DPlant5m pentru 'omania> 6n plin5 des,50urare Patru din cele 0ase etape ale campaniei DPlant5m pentru 'om4nia>1 ac/iune de responsa%ili2are social5 organi2at5 de C.). Po0ta 'om4n5 ".A. 6n cola%orare cu 'egia )a/ional5 a P5durilor * 'omsilva. C.). Po0ta 'om4n5 ".A. a organi2at evenimente culturale 0i umanitare1 prin care a urm5rit sus/inerea tinerilor arti0ti 0i str4ngerea de ,onduri pentru rea%ilitarea unor 0coli din Moldova1 a,ectate de inunda/ii1 pentru re,acerea s5lii ,estive a ;iceului Ion Midu din $imi0oara care a ,ost ars5. Po0ta 'om4n5 a donat 2eci de mii de c5r/i1 colectate 6n urma campaniei =E carte descBide o lume nou5>1 6n cadrul unor evenimente ,estive organi2ate 6n 4- de 0coli din mediul rural. .n urma campaniei DCuria apelor oprit5 cu su,let>1 ini/iat5 de C.). Po0ta 'om4n51 6n data de 5 iulie 2-1-1 au ,ost str4nse 114 tone de %unuri materiale destinate a(utor5rii persoanelor din 2onele grav a,ectate de inunda/ii.

15

Po0ta 'om4n5 a lansat1 su% sloganul 87xist5 un drum c5tre o via/5 normal581 o campanie de colectare de ,onduri pentru a(utorarea copiilor diagnostica/i cu "indrom AoKn. .n 3.--- de o,icii po0tale din 6ntreaga tar5 se comerciali2ea25 %r5/5ri de silicon1 6nscrip/ionate cu sloganul campaniei1 pre2en/a acestora 6n re/eaua postal5 ,iind semnalat5 prin intermediul a,i0elor. C) PEO$A 'om4n5 "A a aderat la Carta 7uropean5 a "iguran/ei 'utiere 6n 2--&1 urm4nd s5 implemente2e1 pentru o perioad5 de trei ani de la data semn5rii1 un set de m5suri1 ce are drept scop prevenirea 0i reducerea num5rului accidentelor rutiere. Po0ta 'om4n5 ini/ia251 6ncep4nd din aceast5 lun51 un program de educa/ie ecologic5 prin 6ncura(area voluntariatului 6n r4ndul salaria/ilor Po0tei 'om4ne. 'ela/iile pu%lice se caracteri2ea25 prin gradul 6nalt de credi%ilitate 0i lipsa reticen/ei pu%licului1 6ntruc4t mesa(ul a(unge la cump5r5tori ca o 0tire mult mai autentic5 dec4t reclamele.

C,4*#$% % II Pr$!$',r&, >&r'*+**%$r + ,: #$r % CNPR? % *


Compania )a/ional5 Po0ta 'om4n5 1 pe l4ng5 ,aptul c5*0i promovea25 propria imagine1 o,er5 servicii de promovare care permit utili2atorilor1 ma(oritatea personae ,i2ice sau (uridice 1comunicarea directa cu clienti si poten/iali clien/i prin distri%uirea de material promo/ional1a,i0e1cataloage1 2iare 0i reviste pu%licitare 6n 'omania1CA*uri1discBete1casete etc. la nivel local1regional sau na/ional. "erviciile de marketing direct o,erite de Posta 'omana sunt 3 I)CAA'7" are ca o%iect imprimatele care repre2inta servicii de marketing direct. Acestea contin acelasi mesa(1 cu exceptia numelui destinatarului si a adresei acestuia. $rimiterile In,adres sint transportate si distri%uite la adresa indicata de expeditor pe trimitere sau pe am%ala(ul ei <imprimate adresate?. PE"$M7"A:7' P;P" include imprimate care sunt distri%uite unui anumit segment de destinatari1 selectat de expeditor <imprimate semiadresate?. PE"$M7"A:7'1 <care %ene,icia2a de servicii suplimentare precum CE'7"PE)A7)$A 'A"PP)"*C'? repre2int5 imprimate care sunt distri%uite persoanelor ,i2ice sau (uridice din tara1 ,ara ca expeditorul sa le mentione2e adresa <imprimate neadresate?.
16

PE"$ACI" prin care se asigura reclama in o,iciile postale prin expunerea de a,ise pu%licitare sau panouri cu a,isa( electronic. P'EMEP;IC este serviciul prin care se o,era posi%ilitatea promovarii ,irmei1 produselor sau serviciilor prin tiparirea unor imagini sau texte pe anvelopa trimiterii. In,adres1 Postmesager Plus si Postmesager %ene,icia2a de serviciul suplimentar CE'7"PE)A7)$A 'A"PP)"*C'1 un serviciu util pentru a monitori2a impactul si care se poate e,ectua numai pe %a2a de contract. Corespondenta raspuns se poate pre2enta su% ,orma de plic sau carte postala si poate insoti o,erte de servicii1 anunturi pu%licitare1 ,ormulare pentru sonda( de opinie1 prospecte1 cataloage si altele. Posta 'omana o,era mai multe sisteme de ,rancare a trimiterilor1 si anume3 tim%ru postal1 taxe platite <$P?1 imprimarea cu masina de ,rancat. Compania este organi2at5 6n opt centre regionale re/ea po0tal5 0i 2ece sucursale1 respectiv3 Ca%rica de $im%re1 "ervicii Integrate1 Po0ta 'apid51 "ervicii Cinanciare1 Mu2eul )a/ional Cilatelic1 "ervicii Po0tale1 'e/ea Po0tal51 $ransport1 Imo%iliar51 I$QC 0i Centrul de Per,ec/ionare. ;a nivelul 6ntregii /5ri exist5 nou5 centre regionale de tran2it. Compania este condus5 de directorul general1 care ocup5 0i ,unc/ia de pre0edinte al Consiliului de Administratie. Acesta este ,ormat din repre2entan/i ai Ministerului Comunica/iilor 0i "ociet5/ii In,orma/ionale1 Ministerul Cinan/elor Pu%lice 0i Ministerul Muncii1 "olidarit5/ii "ociale 0i Camiliei. Po0ta 'om4n5 de/ine 6n pre2ent o re/ea de peste !.1-- de su%unit5/i po0tale la nivel na/ional1 distri%uind s5pt5m4nal peste 11 milioane de trimiteri po0tale. Peste 5&- de o,icii po0tale din totalul de 1.2-- su%unit5/i po0tale in,ormati2ate sunt incluse 6n MP) <Mirtual Private )etKok?. 'e/eaua in,ormati2at5 permite e,ectuarea de opera/iuni 6n condi/ii optime de siguran/51 ,iind utili2ate sisteme in,ormatice securi2ate 0i re/ele private de comunica/ii. Aeci2ia Po0tei 'om4ne de a implementa unul dintre cele mai sigure sisteme in,ormatice a ,ost determinat5 0i de competi/ia acer%5 pe unele segmente pe pia/51 aceast5 m5sur5 duc4nd la extinderea paletei de servicii o,erite clien/ilor. Pe l4nga serviciile tradi/ionale1 clien/ii au acces la servicii noi1 %a2ate pe cele mai noi teBnologii1 precum3 serviciile ,inanciare interne 0i externe <mandat on*line1 mandat electronic1 Restern Pnion 0i 7urogiro?1 7*post <asigur5 transmiterea de mesa(e prin intermediul re/elei Internet1 inclusiv de la c5su/e de e*mail la adrese po0tale? sau $rackQ$race <o,er5 clien/ilor posi%ilitatea de a urm5ri electronic trimiterile po0tale 6nregistrate?. 7xtinderea re/elei de o,icii po0tale care operea25 6n timp real a dus 0i la 6ncBeierea de parteneriate cu institu/iile %ancare sau de asigur5ri care activea25 pe pia/a autoBton51 companiile de tele,onie ,ix5 0i

17

mo%il51 dar 0i cu administra/iile pu%lice locale. Po0ta 'om4na a do%4ndit o experien/5 solid5 6n 6ncasarea ratelor acordate de %5ncile partenere1 a impo2itelor 0i a taxelor locale1 a ,acturilor la utilit5/i <electricitate1 tele,onie ,ix5 0i mo%il51 ga2e? 0i 6n 6ncBeierea asigur5rilor 'CA 0i de locuin/e.)um5r de 6nmatriculare la E,iciul 'egistrului Comer/ului al Municipiului +ucure0ti SH4-H&636H1##&1 CPI 42!41-1 atri%ut ,iscal 'E1 CEA I+A) 'E 23 +PE" &5-- 2!1! !#- 'E; -2 +A)C PE"$ '7P'7I7)$A)TU. C.). Po0ta 'om4n5 are sediul central 6n +ucure0ti1 +*dul Aacia nr. 14-1 sector 2. Pe scurt3 Anga(a/i peste 35.--- persoane E,icii po0tale peste !.1-E,icii po0tale in,ormati2ate peste 1.2--

An&2&

Iiua Mondial5 a Po0tei

18

Campania de a(utorare a sinistra/ilor 6n urma inunda/iilor

Mar0ul po0ta0ilor * eveniment local1 regional 0i na/ional1 ce se des,50oar5 anual

19

+i%liogra,ie
+alaure1 M. <coordonator?3 Marketing1 7ditura Pranus1 +ucure0ti1 2--Aemetrescu1 M.C.3 Metode de analiz +n marketing, 7ditura $eora1 +ucure0ti, 2--Clorescu1 C.3Marketing1 7ditura Independent5 7conomic51 +ucure0ti1 1##! Gotler1 PB.3 Managementul marketingului1 7ditura $eora1 +ucure0ti1 1##! Maxim1 7.1 :Berasim1 $.3Marketing1 7ditura 7conomic51 +ucure0ti 2 --Pop1 ). Al. <coordonator?3 Marketing strategic1 7ditura 7conomic51 +ucure0ti1 2--KKK. Posta*romana.ro

20