Sunteți pe pagina 1din 10
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire
Prezentarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720
Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă
și evaluare a calității in învățământul
superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță
și standardelor internaționale de calitate
OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul general al acestui proiect il constituie imbunatatirea calitatii ofertei de formare din

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general al acestui proiect il constituie imbunatatirea calitatii ofertei de formare din invatamantul superior din Romania prin formularea, validarea si instituirea unei metodologii si a unor proceduri de monitorizare, imbunatatire si evaluare a invatamantului deschis si la distanta (ID) in conformitate cu standardele internationale specifice de calitate. Acest obiectiv deriva din Agenda Lisabona si pe cerintele societatii bazate pe cunoastere care implica pregatirea unor specialisti cu inalta calificare, capabili sa invete pe tot parcursul vietii (life long learning) si in diverse contexte de formare, adecvate secolului XXI, in care ID ia amploare in intreaga lume universitara, urmand politicile si strategiile europene de dezvoltare, care includ oportunitati de invatare si de promovare a inovarii in sistemele de educatie si invatare continua. Invatamantul superior este varful de lance al acestor schimbari, determinand inovarea treptata a intregului sistem de invatamant si, prin cresterea nivelului de performanta a absolventilor, progresul intregii societati. De aceea, realizarea unor metodologii, standarde si proceduri pentru monitorizarea, imbunatatirea continua si evaluarea calitatii ofertelor de formare din invatamantul la distanta va constitui un pas important care va impulsiona performanta globala a universitatilor in conditii corespunzatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza conceptia, proiectarea, implementarea, testarea si diseminarea unor instrumente eficiente si performante de asigurare a calitatii in invatamântul superior care vor permite satisfacerea obiectivului mai sus mentionat:

(1) Elaborarea unei metodologii de auditare privind calitatea invatamântului la distanta; (2) Definirea unui sistem de indicatori de performanta privind calitatea invatamântului la distanta si a sistemului de benchmarking; (3) Elaborarea unui sistem de auditare a calitatii invatamântului la distanta bazat pe standardele AICC, SCORM si modelul E-xcellence (2009) elaborat de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU); (4) Satisfacerea nevoilor de informare, documentare, a specialistilor in domeniu prin crearea unui centru de resurse online care sa cuprinda informatii si exemple de buna practica privind asigurarea calitatii invatamântului superior la distanta; (5) Elaborarea si implementarea unor programe de formare continua adresate specialistilor din structurile de asigurarea callitatii ale universitatilor cu invatamnt la distanta, din Autoritatea Competenta si din structurile manageriale ale universitatilor; (6) Initirea si implementarea unor cursuri de instruire in vederea formarii unor “reprezentanti ai managementului calitatii” pentru grupele tinta.

ACTIVITĂŢILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI 1.1. Realizarea de studii si analize in vederea unei mai bune

ACTIVITĂŢILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

1.1. Realizarea de studii si analize in vederea unei mai bune corelari intre

invatamântul la distanta si cerintele pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere. 2. Elaborarea unei metodologii unitare de auditare a calitatii invatamântului la distanta 2.1.Elaborarea modelului procesului educational 2.2.Elaborarea metodologiei unitare de auditare, respectiv a check-list-urilor si

metodologiei de interpretare a acestora 2.3.Testarea metodologiei prin audit in situ la partenerul principal universitar 3.Elaborarea unui sistem de indicatori cheie de performanta pentru calitatea invatamantului la distanta si a sistemului aferent de benchmarking 3.1. Elaborarea si descrierea setului de indicatori cheie de performanta. 3.2. Validarea indicatorilor; conferinta internationala.

3.3. Elaborarea metodologiei de benchmarking 3.4. Testare 4. Elaborarea unui

sistem de auditare a calitatii specifice ID bazat pe IT pe baza standardelor AICC, SCORM si E-xcellence (2009) elaborat de EADTU. 5. Elaborarea unei baze de cunostinte cu proceduri de buna practica pentru imbunatatirea calitatii astfel incât ea sa devina conforma cu cerintele mentionate mai sus. 6. Instruirea si formarea continua a specialistilor cu atributiuni in domeniu. Formarea a

2200 de specialisti de la nivel national, incluzand manageri de calitate si responsabili cu calitatea din universitati, personal din autoritatile competente precum si studenti care sa devina“reprezentanti ai calitatii”. 7. Management 11. Autorizarea/ acreditarea/ menţinerea acreditării programelor de studii de licenţă la universităţile sprijinite prin proiect, folosind pentru evaluare Sistemul de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate dezvoltat şi implementat în cadrul proiectului. Activitatea constă în elaborarea documentaţiei de autoevaluare şi implicarea în procesul de evaluare în vederea autorizării/ acreditării/ menţinerii acreditării a 4 programe de studii de licenţă- forma de învăţământ la distanţă (ID), urmată de elaborarea documentaţiei de autoevaluare şi implicarea în procesul de evaluare în vederea acreditării/ menţinerii acreditării la nivel instituţional a celor 4 universităţi la care se implementează programele de studii de licenţă- forma de învăţământ la distanţă (ID) pentru care s-a obţinut autorizare/ acreditare/ menţinere acreditare în cadrul programului.

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI (Implementarea proiectului se face în parteneriat.) 1. Fundatia ACADEMIA

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI (Implementarea proiectului se face în parteneriat.)

1. Fundatia ACADEMIA COMERCIALA din SATU MARE (P1)

P1 contribuie la realizarea de studii si analize pentru o mai buna corelare intre calitatea invatamantului si cerintele pietei muncii (activitatea 1 si 5). Participă la activitatea 2.3 Testarea metodologiei obtinute prin audit in situ la parteneri universitari. Elaborarea unui sistem de indicatori cheie de performanta pentru calitatea ID; Testarea metodologiei obtinute; Participă la Activitatea 6-Instruirea si formarea continua a specialistilor cu atributiiindomeniu.Asigurăexpertizăsiresurseumanepentruimplementareaproiectului, acolo unde este necesar, în afară de implicarea sa directă în realizarea activităţilor; Realizează împreună cu SO, P1 şi P3 - 3.3. Elaborarea metodologiei de benchmarking Participă la 2.3.Testarea metodologiei prin audit in situ la partenerii universitari Participă la activitatea nr.6- Instruirea si formarea continua a specialistilor cu atributii in domeniu. Asigură expertiză si resurse umane pentru implementarea proiectului, acolo unde este necesar, în afară de implicarea sa directă în realizarea activităţilor.

2. TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat TEHNE coordonează activitatea de elaborare a sistemului de evaluare al invatamantului la distanta de tip e-learning si participă la realizarea bazei de cunostinte cu proceduri de buna practica (Activitatea 3). De asemenea, TEHNE contribuie la (Activitatea 1)

Elaborarea unei metodologii de auditare privind calitatea invatamântului la distanta si la (Activitatea 2) Definirea unui sistem de indicatori de performanta privind calitatea invatamântului la distanta si a sistemului de benchmarking. Participa la elaborarea unui sistem de auditare a calităţii specifice invatamantului deschis si la distanta bazat pe IT pe baza standardelor AICC şi SCORM (Activitatea 4) Coordoneaza elaborarea unei baze de cunostinte cu proceduri de bună practică pentru imbunătătirea calitătii astfel încât ea să devină conformă cu cerintele mentionate mai sus. Baza de cunostinte va urmări punctele slabe identificate de auditul sistemului de calitate si pentru fiecare punct slab va oferi solutii care să asiste procesul decizional al managementului universitar pentru asigurarea conformitătii (Activitatea 6).

3. TÜV AUSTRIA ROMANIA Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Implicat în pregătirea proiectului. Certifică sistemele de evaluare a calităţii învăţământului de tip ID implementate pentru a fi testate la So, P1 şi P2 pentru un număr de maximum 15 centre, asigurând certificare TUV recunoscută la nivel European şi internaţional. Contribuie la formarea permanentă în domeniul certificării calităţii învăţământului si acorda certificari cursantilor.

REZULTATE ANTICIPATE Rezultatele calitative principale urmarite de proiect sunt reprezentate de dezvoltarea

REZULTATE ANTICIPATE

Rezultatele calitative principale urmarite de proiect sunt reprezentate de dezvoltarea capabilitatilor de evaluare a calitatii pentru cea mai moderna si mai eficienta forma de invatamânt, invatamântul deschis si la distanta (ID), cu particularizare pe e-learning, având in obiectivul final cresterea continua a capacitatii de a asimila cunostinte si posibilitatea de a realiza acest deziderat intr-un spatiu virtual de invatare, asigurând astfel formarea profesionala continua si trecerea catre o economie bazata pe cunoastere, obiectiv fundamental al agendei Lisabona. Ca rezultate de impact ar trebui mentionat faptul ca unul din cele mai importante atribute ale ID, respectiv imaginea acestuia atât in ochii viitorilor studenti, beneficiari ai serviciului educational, cât si in ochii opiniei publice, va fi evaluata in mod corect si obiectiv, pe baza criteriilor unanim recunoscute referitoare la calitatea serviciului prestat. Astfel, e-learning-ul românesc poate sa-si ia locul care i se cuvine in ceea ce se numeste e-society sau societatea de mâine, fiind recunoscut si valorizat ca o componenta calitativa importanta in formarea continua a specialistilor. Punctual, rezultatele proiectului sunt urmatoarele: - R1 (Activitatea 1) „Cartea alba” a calitatii invatamântului la distanta românesc, asa cum este ea vazuta de principalii beneficiari, studentii, si de catre cadrele

didactice. „Cartea alba” va cuprinde si o lista de cerinte si asteptari formulate de catre beneficiarii acestei forme de invatamânt, ca document de referinta pentru ameliorarea calitatii sistemului ID. - R2 (Activitatea 2) Sistem de audit si self-audit al calitatii in invatamântul la distanta cu particularizare pentru e-learning. Sistemul va fi implementat in cadrul universităţilor sprijinite prin proiect, fiind disponibil si Autoritatii Competente, ca instrument de referinta. - R3 (Activitatea 3) Sistem de benchmarking a calitatii invatamântului la distanta pe baza indicatorilor cheie de performanta. Sistemul va fi implementat in cadrul universităţilor sprijinite prin proiect, fiind disponibil si Autoritatii Competente, ca instrument de referinta. - R4 (Activitatea 4) Sistem de auditare a calitatii e-learning-ului pe baza standardelor AICC si SCORM, cu particularizare pe e-learning dupa modelul E-xecellence (EUADTU, 2009). Sistemul va fi implementat in cadrul universităţilor sprijinite prin proiect: prin instruirea studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice în calitatea educaţiei şi in utilizarea sistemului de management al calităţii ID şi a bazei de date de cunoştinţe cu proceduri de bună practică pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului ID dezvoltate şi implementate în cadrul proiectului; prin autorizarea/ acreditarea/ menţinerea

acreditării programelor de studii de licenţă- forma de învăţământ la distanţă (ID); prin acreditarea/ menţinerii acreditării la nivel instituţional; sistemul fiind disponibil si Autoritatii Competente, ca instrument de referinta. - R5 (Activitatea 5) Un centru de resurse online adresat specialistilor in domeniu, care sa cuprinda informatii si exemple de buna practica privind asigurarea calitatii invatamântului superior deschis si la distanta. - R6 (Activitatea 6) Program de formare continua adresat specialistilor din compartimentele AQ ale universitatilor cu ID, din Autoritatea Competenta si din structurile manageriale ale universitatilor. …R11 (Activitatea 11). 4 programe de studii de licenţă - forma de învăţământ la distanţă (ID) de la universităţile sprijinite prin proiect autorizate/ acreditate/ menţinere acreditare obţinută ca urmare evaluării în vederea autorizării/ acreditării/ menţinerii acreditării programelor de studii de licenţă- forma de învăţământ la distanţă (ID) la universităţile sprijinite prin proiect, folosind Sistemul de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardeplor internaţionale de calitate dezvoltat şi implementat; 4 universităţi acreditare/ menţinere acreditare obţinută în cadrul proiectului.

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Asigurarea calitatii in invatamântul universitar si postuniversitar

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Asigurarea calitatii in invatamântul universitar si postuniversitar reprezinta cheia atât pentru un invatamânt la nivel european cât si pentru acceptarea anumitor forme specifice de invatamânt universitar (invatamântul deschis si la distanta-ID) de catre comunitatea academica si din mediul de afaceri. Asigurarea calitatii in invatamântul superior cu forma “invatamant la distanta” reprezinta calea atât catre un invatamânt performant pe plan intern cât si catre integrarea invatamântului românesc in cel European si recunoasterea acestuia la nivel European. Tot acest deziderat depinde in proportie de 100% de sistemul de formare profesionala continua a specialistilor. Invatamântul la distanta- in general- si e-learning-ul- in particular sunt forme moderne si eficiente de educatie care: -asigura accesul la cunoastere, respectiv invatare tuturor celor interesati chiar daca acestia din considerente de ordin geografic, restrictii financiare sau de timp nu pot fi prezenti in clasa pentru invatamântul traditional; -asigura posibilitatea lucrului in ritmul individual, propriu fiecarui student. In invatamantul la distanta vârfurile, cât si ceilalti cursanti, actioneaza in ritmul propriu; -presupun o “prezenta virtuala” la orice ora din zi când cursantul poate accesa sistemul- neconditionându-l pe acesta temporal; -presupun un proces de invatare care-l elibereaza pe profesor de necesitatea discursului expozitiv, lasându-i timpul de a perfectiona si optimiza continuu atât capabilitatile cursantilor cât si propriile capabilitati. Prin calitate in procesul de invatamânt la distanta intelegem:

-calitatea de forma care include si managementul general al procesului de invatare, asigurat de LMS (Learning Management System) care arata când intra cursantul in sistem, ce lectii acceseaza, la ce teste raspunde si de asemenea include si calitatea si trasabilitatea documentelor generate (documente de studii, harti de parcurs, etc.).

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Sustenabilitatea proiectului se bazeazape 3 axe de sustenabilitate: 1) axa de sustenabilitate student si viitor student: un student la invatamant la distanta va avea in permanenta nevoia sa aiba garantii de calitate referitoare la programul de studiu (licenta/masterat/ post-universitar) pe care-l sustine. In plus, in conditiile deschiderii pietei Europene de munca si accesului nestingherit la aceasta piata- acces bazat pe criterii calitative, pentru studentul sau viitorul student va conta atât diploma dar mai ales calitatea cunostintelor puse la dispozitie si eficientizarea procesului de asimilare. 2) axa de sustenabilitate profesor. In postura de mediator de servicii profesorul va fi interesat sa foloseasca un astfel de sistem: - pentru a-si auto-evalua calitatea continutului educational predat si eficacitatea suportului de fixare al cunoasterii (exercitii, studii de caz, aplicatii interactive); - pentru a solicita evaluarea cursurilor sale (pentru o pozitie superioara, accesul la o universitate europeana, pentru a se compara cu realizari similare ale colegilor sai, prin benchmarking etc.). In acest mod va contribui la progresul invatamântului românesc datorita competitiei care se va crea. 3) axa de sustenabilitate universitate: ca furnizor de servicii universitatea e interesata: - sa realizeze conformitatea cu prevederile europene si internationale referitoare la calitate; - sa faca un marketing eficace ca sa atraga cât mai multi viitori clienti- in acest sens componenta de calitate va fi o componenta determinanta in atragerea acestor clienti, ca peste tot in Europa si pe plan international.

ALTE INFORMAŢII RELEVANTE
ALTE INFORMAŢII RELEVANTE

Se poate estima ca la 1 student sau viitor student la forma de invatamânt de zi- cursuri de licenta sau masterat- corespund minim 10 doritori de formare profesionala superioara- care opteaza sa urmeze forma de invatamânt ID. Chestiunea diplomei propriu-zise este nesemnificativa, important este procesul de formare profesionala continua, la niveluri din ce in ce mai ridicate, a populatiei active a României. De aceea forma de invatamânt ID si in principal e-learning-ul vor capata din ce in ce mai mare amploare. Ideea traditionala ca trebuie sa existe un profesor la un numar fix de studenti a fost respinsa de practica inca din anii 80 ai secolului trecut. Aptitudinile si capabilitatile profesionale pot fi formate in ritm individual la forma ID, cu medierea autorizata a unui tutore doar atunci când este cazul. Practic, o serie de specializari- mai ales din domeniul militar, dar si din celelalte domenii- beneficiaza de e-learning si de invatamântul virtual. Pâna sa se urce

in avion pilotul se antreneaza pe simulator- poate de aceea cel mai cunoscut standard in domeniul CBT (Computer Based Training- Instruire bazata pe calculator) e realizat de catre Asociatia Aviatiei Civile din America (standardul AICC). Conducatorul de tanc- sau de proces industrial- face antrenamente tot in mod simulat- pâna sa intre pe sistemul real. De aceea, indiferent de ideile politicianiste diseminate in mass media a celor care manipuleaza opinia publica in mod distructiv pentru Romania, invatamântul la distanta se va dezvolta. Principala problema o reprezinta insa asigurarea calitatii si imbunatatirea continua a acesteia, ca un proces dinamic, flexibil si masurabil. In acest sens, modelul de maturizare al capabilitatilor folosit in mod curent in lume atât pentru managementul proiectelor cât si pentru imbunatatirea continua a calitatii proiectelor “sensibile” va fi implementat odata cu acest proiect.

INDICATORI

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

217

Număr de universităţi sprijinite

5

219

Număr de calificări dezvoltate/actualizate - învăţământul superior

0

220

Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior

2300

221

Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- învăţământ superior

0

ID Indicatori [2 result] Valoare 218 Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

218

Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii (%)

100

222

Număr de calificări validate

0

223

Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCIS (%)

0

224

Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior

2000

225

Număr de programe de licenţă/ masterat conform CNCIS implementate -învăţământ superior

0

226

Număr de universităţi acreditate conform standardelor de calitate - învăţământ superior

4

227

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – învăţământ superior

0

ID

Indicatori adiţionali [output]

Valoare

1

Număr de studenţi constientizati în asigurarea calităţii în studiile la ID

30000

2

Număr de cadre didactice formate si constientizate în asigurarea calitătii în ID

5000

3

Număr de întâlniri studenţi-profesori pentru stabilirea \\\"Parteneriatului pentru calitate în ID\\\"

15

4

Număr materiale publicitare diseminate (minim) buc.

50000

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare 6 Studiu privind cerintele de calitate ale ID(valoare estimată

ID

Indicatori adiţionali [result]

Valoare

6

Studiu privind cerintele de calitate ale ID(valoare estimată lei)

1

7

Metodă de audit şi self-audit a calitătii din ID pe baza ISO 9001 WE(valoare estimată lei)

1

8

Metodă de benchmarking pe baza indicatorilor de performantă ce definesc calitatea în ID(valoare estimată lei)

1

9

Metodă de evaluare a proceselor de tip e-learning pe baza standardelor internationale AICC si SCORM(valoare estimată lei)

1

10

Bază de cunoştinte cu proceduri de bună practică pentru asigurarea calităţii ID(valoare estimată lei)

1

 

GRUP ȚINTĂ

ID

Grup ţintă

Valoare

28

Experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional

1

48

Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate

170

50

Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi

16

101

Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior

1

112

Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem

1

113

Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior

1

117

Personal implicat în dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate

10

ID

Grup ţintă

Valoare

129

Studenţi

2000

137

Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

100

147

Personal al membrilor comitetelor sectoriale

0

165

Membri ai partenerilor sociali în educaţie

0

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

Titlul proiectului: Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate (POSDRU/86/1.2/S/60720)

Editorul materialului: Universitatea Spiru Haret

Iulie 2013

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

SEDIUL CENTRAL AL PROIECTULUI Adresă: Str. Italiană, nr. 28, mansardă, camera 01, sector 2, București Tel. 021.455.1705 | E-mail: odeqa@spiruharet.ro | Web: www.odeqa.spiruharet.ro

SOLICITANT UNIVERSITATEA SPIRU HARET Adresă: Ion Ghica, nr.13, sect. 3, Bucureşti | Tel: 021.455.10.00; 021.314.00.75; 021.314.00.76 Fax: 021.314.39.08 | E-mail: info@spiruharet.ro | Web: www.spiruharet.ro

PARTENERI ACSM - FUNDAȚIA ACADEMIA COMERCIALĂ DIN SATU MARE Adresă: Str. Mihai Eminescu nr. 5, Satu Mare | Tel. 0261-732310 | E-mail: academiacomerciala@yahoo.com | Web: www.academiacomerciala.ro

TEHNE – CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE ŞI INOVARE ÎN EDUCAŢIE Adresă: Str. Dr. Louis Pasteur, nr. 54, sect. 5, București | Tel.: 021.410.43.32; 0723.58.34.56; 0722.458.000 | E-mail: office@tehne.ro | Web: tehne.ro

TUV AUSTRIA ROMÂNIA Adresă: Calea Plevnei nr.139, Corp C, Et.1, Sect. 6, București | Tel.: 021-315.32.95 | E-mail: office@tuv-austria.ro | Web: www.tuv-austria.ro