Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


PROGRAMUL DE STUDIU:ECONOMIA FIRMEI
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF

Managementul
calitatii in
invatamant

STUDENTA : AGIVELI MERAL


PROF. COORDONATOR: FLOREA OANA

1
Cuprins

 Capitolul I: Conceptul de Management al calitatii

1.1. Definiţia şi scopul calitatii


1.2. Domenii. Criterii si Mecanisme de asigurare a calitatii
1.3. Asigurarea calităţii conform standardelor Seria ISO 9000:2001

 Capitolul II:

2.1. Calitatea educatiei in Romania

 Capitolul III:

3.1. Avantajele managementului calitatii


3.2. Instrumente de colectare a feed back-ului
3.3. Concluzii

2
Capitolul I: Conceptul de Management al calitatii
1.1.Definiţia şi scopul calitatii

„Calitatea produsului nu este totul, dar totul nu este nimic fara calitate” (Peters &
Waterman- In search of Excellence)
Calitatea este aptitudinea de utilizare potrivita si valoarea oferit pentru banii cheltuiti
si, mai presus de toate acestea, satisfacerea necesitatilor clientilor.
Conform acestei definitii:
 Calitatea nu este exprimata printr-o singura caracteristica , ci printr-un ansamblu
de caracteristici;
 Calitatea nu este de sine statatoare, ea exista numai in relatia cu nevoile
clientilor;
 Calitatea este o variabila continua si nu discreta;
 Prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar si cele implicite.

Sistemele calitatii sunt mijloace de a ne asigura ca proiectam, producem si livram


produsele si serviciile noastre la o calitate stabilita.
Sistemele de managementul calitatii iau in considerare toate procesele dintr-o
,in scopul de a identifica cat mai timpuriu posibil punctele slabe si a putea exercita un
control permanent asupra lor.

O definiție alternativă care evidențiază necesitatea îndeplinirii condițiilor de calitate


prescrise de standarde internaționale (ISO) a fost propusă în lucrarea [7] ( Ionescu
L., 2007) Sistemul de management al calității poate fi definit ca un ansamblu de
acțiuni și măsuri planificate referitoare la calitate , care garantează că produsul realizat
îndeplinește condițiile de calitate prescrise de o documentatie elaborata in conformitate
cu standardele europene (EN) sau internationale (ISO).

Scop

Managementul calitatii este conceput pentru a informa managerii societatilor care


doresc implementarea unui sistem de management al calitatii despre
avantaje/dezavantaje, resursele financiare si umane necesare si despre complexitatea
unei astfel de activitati.

3
1.2. Domenii. Criterii si Mecanisme de asigurare a calitatii

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizare


internă, din infrastructura disponibilă, definită prin
următoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale;
c) resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a
resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile
legii;
B. Eficacitatea educatională, care constă în mobilizarea de
resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării
prin:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) angajabilitate;
d) activitatea financiară a organizatiei;
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele
criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăsurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor
învăţării;
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea
internă a calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele
privitoare la programele de studii şi, după caz, diplomele şi
calificările oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei,
conform legii;
i) acurateţea raportărilor prevazute de legislaţia în vigoare.

[3] (Cerghit I., 2002)

4
Criterii: Mecanisme:

Conform Cadrului Naţional de Calitatea în educaţie este asigurată prin


Calificări Profesionale, calitatea următoarele procese:
reprezintă nivelul de satisfacţie a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor
pe care îl oferă eficacitatea aşteptate ale învăţării,
ofertei educaţionale din b) monitorizarea rezultatelor,
domeniul învăţământului şi c) evaluarea internă a rezultatelor,
formării profesionale, stabilit d) evaluarea externă a rezultatelor,
prin atingerea unor standarde e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.
cerute şi a unor rezultate
excelente, care sunt solicitate
şi la care contribuie
participanţii la procesul de
învăţare şi ceilalţi factori
interesaţi.

[6](Ezechil L., 2008).

1.3. Asigurarea calităţii conform standardelor Seria ISO 9000:2000

Conform ISO (International Standardization Organization) – Organizaţia


Internaţională de Standardizare de la Geneva, standardul este un document
stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut ce furnizează,
pentru folosinţa comună şi repetată, reguli, linii directoare sau caracteristici
pentru activităţi sau rezultate, garantând un nivel optim al acestora şi pentru
comunitate în ansamblul ei.
Standardele Internaţionale ISO 9000 descriu elementele Sistemului calităţii,
fără să specifice cum să fie implementate de către o anumită întreprindere.
Modalitatea concretă de proiectare şi aplicare a unui sistem al calităţii depinde
de „obiectivele, procesele şi practicile specifice” ale fiecărei întreprinderi. Aceste
standarde nu sunt specifice nici unui produs sau serviciu în particular, fiind
generice şi cu aplicare atât în industriile producătoare, cât şi în sfera prestărilor
de servicii.

Familia ISO 9000, abordează diferite aspecte ale managementului


calității și conține unele dintre cele mai cunoscute standarde.
Standardele oferă un ghid precum și instrumente pentru companiile
și organizațiile care doresc să se asigure că produsele și serviciile lor
îndeplinesc în mod constant cerințele clientului, iar calitatea este
îmbunătățită în mod permanent.(tabel nr.1)

5
Tabelul nr. 1 –Principiile sistemului de management al calitatii ISO 9000:2001

Standard actual

1. Orientarea catre 5.Abordarea


client managementului ca sistem
2. Conducerea
(leadership) 6. Imbunatarire continua

3. Implicarea 7. Decizii bazate pe fapte


personalului

4. Abordarea bazata 8. Relatii bune cu


pe proces furnizorii

[2] Akademos.asm.md(2008-2015)

Capitolul II:

2.1. Calitatea educatiei in Romania


In anul 2006, cadrul asigurării calității la nivel național este validat
prin lege, iar pentru învățământul preuniversitar, Agenția pentru
Asigurarea Calității in Învățământul Preuniversitar( ARACIP), devine
instituția cu rol cheie in crearea culturii calității și îmbunătățirea
rezultatelor învățării.

Această agenţie
răspunde de:

evaluarea externă a
autorizarea, calităţii educaţiei
acreditarea şi oferite de unităţile de
evaluarea unităţilor de învăţământ
învăţământ preuniversitar;

[5] (Europa.eu-Asigurarea calitatii, 2019)


6
CALITATEA ÎN EDUCATIE ESTE ASIGURATĂ DE:

Actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii,


părinţii, conducerea şcolii etc.) – cu rol în producerea
şi generarea educaţiei de calitate;
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care are rol în
asigurarea calităţii şi în evaluarea internă a calităţii educaţiei;

Inspectoratul şcolar, care are rol în controlul


calităţii;

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul


Preuniversitar, care are rolul de evaluare externă a calităţii
educaţiei.

Unitatile de invatamant au nevoie de calitate in educatie pentru:

 A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev impuse de
procesul de descentralizare;
 A se bucura de prestigiu în plan local,regional, naţional, european;
 A obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceeaşi
categorie;
 A revigora încrederea în şcoala si în educaţia din România, ca mijloc de promovare
socială.
Elevii au nevoie de calitate in educatie pentru:
A juca, prin competenţele obţinute, un rol activ pe piaţa forţei de muncă;
A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a candida cu succes pentru
continuarea studiilor;
A se integra cu succes în societatea cunoasterii si a face faţă schimbării.

Metodele de evaluare se impart in: metode traditionale de evaluare si metode


moderne, alternative si complementare de evaluare. Caracterul complementar al noilor
metode „implica faptul ca acestea completeaza arsenalul instrumentar traditional (metode orale,
scrise, practice) si se pot utiliza simultan in procesul evaluativ. Caracterul alternativ presupune o
inlocuire cvasitotala a metodelor clasice cu cele moderne.“ [4](Cucos, C., 2002, p. 384)

7
Calitatea in educație este asigurata prin următoarele procese:

Planificarea și relizarea Monitorizarea rezultatelor


efectivă a rezultatelor
așteptate ale învățăriiți
Evaluarea interna a rezultatelor

Îmbunătățirea continua a Evaluarea externa a rezultatelor


rezultatelor in educație

[9] (Scribd.com,2007)

Proiecte care asigura un invatamant de calitate

In domeniul educatiei se disting 3 tipuri de proiecte :

 Proiectul educational , cu activitate de interes


general ce configureaza orientarile esentiale ale
educatiei: conceptia despre om, idealul educational,
valorile societatii. El tine de politica educationala si
se concretizeaza in programe de reforma sau de
dezvoltare a sistemului educational ca intreg.

 Proiectul curricular , ca actiune de configurare si


anticipare a activitatilor si procesele educationale
concrete privind indeosebi activitatea educatorilor si
a educabililor precum si relatiile intre acestia.

 Proiectul institutional , ca instrument al politicii


manageriale a directorului, centrat pe schimbare, pe
inovarea si dezvoltarea scolii in plan structural si
functionale, fiind un instrument de coordonare a
tuturor activitatilor din scoala.

[1](Academia.edu, 2019)

Principiile educaţiei de
calitate în România

8
Capitolul III:

3.1. Avantaje managementului calitatii:

Avantajele oferite

Scade costul defectelor si creste


beneficiul

Mareste nivelul increderii si


satisfactiei

Recunoastere international

Diferentierea fata de concurenta


[8] (M. Olaru, 1987)

3.2. Instrumente de colectare


a feed back-ului:

9
Colectarea feed back-ului de la elevi/părinţi/angajatori/comunitate locală (beneficiari direcţi şi indirecţi)
reprezintă elementul cheie pentru funcţionarea sistemului de management al calităţii pentru că, pe de-o parte
[10](Untrr.ro, 2019)

3.3. Concluzii

Asigurarea calitatii in invatamant reprezinta deja o politica europeana coerenta si consistenta,


promovata printr-o serie de documente oficiale asumate de ministrii educatiei din toate tarile membre.
Mai mult, nu este doar un continut declarativ, ci acesta este deja operationalizat in standarde si
adoptate de fiecare stat in parte.
Preocuparile pentru asigurarea calitatii in invatamant au pe termen lung si consecinte in
dezvoltarea sociala a unei comunitati , prin construirea unor profiluri profesionale solide in randul
absolventilor, pentru asigurarea unei rate ridicate de angajabilitate, sprijinirea dezvoltarii personale si
crearea unei baze largi de cunostinte avansate.

Bibliografie:
10
[1] Academia.edu(2019)- Managementul_calitatii_invatamant[ online] Available
at<www./ didactica/didactica-pedagogie/Asigurarea-calitatii-educatiei424.php>>
[ Accessed 21November 2019]

[2] Akademos.asm.md(2008-2015)- Asigurarea calitatii [ online] Available at


<http://www.akademos.asm.md/files/Asigurarea%20calitatii%20produselor
%20pomicole.pdf> [ Accessed 21November 2019]

[3] Cerghit, I.(2002)-Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri,


stiluri şi strategii. Bucureşti: Editura Aramis.

[4] Cucos, C. (2002)- Pedagogie. Iasi: Editura Polirom.

[5] Europa.eu (2019) -Asigurarea calitatii, [ online] Available


at<https://edict.ro/asigurarea-calitatii />[ Accessed 21November 2019]

[6]Ezechil, L. (2008)-Calitate în educaţie. Piteşti: Editura Paralela 45.

[7] Ionescu Luca, Cornelia (2007)-Legislația și auditarea sistemelor calității, Iași: Editura
Performantica.

[8] M. Olaru, 1987 – Managementul calităţii, Bucureşti: Editura Economică.

[9] Scribd.com (2007)-Rolul Calitatii in Educatie[ online] Available at


<https://ro.scribd.com/doc/256168111/Rolul-Calitatii-in-Educatie> [ Accessed 25November
2019]

[10] Untrr.ro (2019) Managementul calitatii– NU O MODĂ, CI O STRATEGIE DE


SUPRAVIEŢUIRE [ online] Available at < https://www.untrr.ro/info-untrr-anul-ii-nr-4-14-
aprilie-2005/managementul-calitatii-8211-nu-o-moda-ci-o-strategie-de-
supravietuire.html#.Xe0bfugzY2y > [ Accessed 21November 2019]

11