Sunteți pe pagina 1din 104

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU FACULTATEA DE DREPT

INSTITUII POLITICE

1-

CURS PENTRU NVMNTUL LA DISTAN Coordonatorii a ti!it"#i$or% &ro'( )ni!( dr( I( MURARU* $+ tor )ni!( drd( A( MURARU

2-

An )ni!+r,itar 2--.- 2-1-

A +,t /at+ria$ +,t+ d+,tinat )0)$)i ,t)d+n#i$or1 'or/a d+ 2n!"#"/3nt $a di,tan#"( Con#in)t)$ )r,)$)i +,t+ &ro&ri+tat+a int+$+ t)a$" a a)tor)$)i4a)tori$or* d+,i5n)$1 /a 6+tar+a i tran,&)n+r+a 2n 'or/at +$+ troni a&ar#in D+&arta/+nt)$)i d+ n!"#"/3nt $a Di,tan#" a$ Uni!+r,it"#ii din 7) )r+ ti(

AR8UMENTUM

A +,t ,)&ort d+ )r, a 'o,t r+da tat 2n at+n#ia ,t)d+n#i$or 2n, ri i $a 'or/a d+ 2n!"#"/3nt $a di,tan#" i r+&r+0int" o ,int+0" +9tr+/ d+ ,) int" a in'or/a#ii$or +,+n#ia$+ n+ +,ar+ &+ntr) 2n,) ir+a )no tin#+$or d+ :a0" $a di, i&$in+$+ Dr+&t on,tit)#iona$ i In,tit)#ii &o$iti +( E$ +,t+ in,&irat i r+a$i0at d)&" /an)a$)$ )ni!+r,itar ;DREPT CONSTITUIONAL $ INSTITUII POLITICE< &ro'(dr($oan MURARU = &ro'(dr(Si/ina TNSESCU St)di+r+a a +,t)i /an)a$ d+ :a0" +,t+ "$d)ro, r+ o/andat" t)t)ror ,t)d+n#i$or( D+ a,+/+n+a1 +$or ar+ dor+, ," a&ro')nd+0+ &ro:$+/ati a +9&)," $+ +,t+ r+ o/andat" i ,t)di+r+a :i:$io5ra'i+i /+n#ionat+ 2n a +,t ,)&ort d+ )r,1 2n /an)a$)$ a/intit1 &r+ )/ i 2n a$t+ /an)a$+ d+ ,&+ ia$itat+(

CAPITOLUL I - PUTEREA DE STAT


P+ntr) 2n#+$+5+r+a '+no/+n)$)i d+ &)t+r+ +,t+ n+ +,ar ," 'i+ +9a/inat" r+$a#ia - &)t+r+ &o$iti " - ,tat - &)t+r+ d+ ,tat( Uni )$ d+#in"tor a$ &)t+rii &o$iti &o&or)$1 ar+ n) o &oat+ +9+r ita dir+ t1 iar1 &+ a$+ d+ on,+ in#"1 in,tit)#iona$i0+a0" > r++a0"? ,tat)$1 2n a +&#i)n+a ,a d+ ,)/" a a)torit"#i$or &):$i + >,tata$+?( Stat)$1 &+ntr) a- i r+a$i0a , o&)ri$+1 +,t+ 2n0+,trat ) &)t+r+ d+ ,tat( P)t+r+a ,tata$" +,t+ 'or/a d+ or5ani0ar+ ,tata$" a &)t+rii &o&or)$)i >,a) a &)t+rii &o$iti +?( Da " a +a,t" or5ani0ar+ ,+ r+a$i0+a0" &rin /ai /)$t+ 5r)&+ > at+5orii1 a)torit"#i1 &)t+ri? d+ or5an+ d+ ,tat1 ) ')n #ii >2/&)t+rni iri? i tr","t)ri $ar d+'init+ i ara t+ri0at+ &rin a)tono/i+ or5ani0atori " i ')n #iona$"1 &r+ )/ i &rin + 6i$i:r) r+ i&ro i o$a:orar+1 ,)nt+/ 2n &r+0+n#a ,+&ara#i+i4+ 6i$i:r)$)i &)t+ri$or( A +a,t" ,tar+ +,t+ ,&+ i'i " ,i,t+/+$or d+ 5)!+rn"/3nt d+/o rati +( Da " +a ,+ ara t+ri0+a0" &rintr-o +9+r itar+ )nitar" i )ni'or/"1 r+a$i0at" d+ or5an+ d+ ,tat a'$at+ ,): ontro$)$ )n)ia ,in5)r1 d+ r+5)$" in!+,tit ) &)t+ri ,)&r+/+1 n+ a'$"/ 2n &r+0+n#a '+no/+n)$)i d+ )ni itat+ ,a) on')0i+ a &)t+ri$or 2n ,tat( 2n &ro +,)$ d+ +9+r itar+ a &)t+rii d+ ,tat ,+ o:,+r!" o an)/it" ,+&arar+ a ')n #ii$or > o/&+t+n#+$or? a)torit"#i$or &):$i + ar+ n) i/&$i " o ,+&arar+ 2n adr)$ &)t+rii )ni + &o$iti +( A +a,t" ,+&arar+ &r+,)&)n+ + 6i$i:r) i o$a:orar+a dintr+ <&)t+ri$+<1 ar+ r+a$i0+a0" ')n #ii$+ ,+&arat+( Con'or/ t+ori+i ,+&ara#i+i &)t+ri$or 2n ,tat1 +$ ar+ d+#in+ &)t+r+ +,t+ 2n $inat ," a:)0+0+ d+ +a1 d+ a ++a &)t+r+a tr+:)i+ ," 'i+ 2n5r"dit"( 2n5r"dir+a tr+:)i+ '" )t" &rin di!i0ar+a &)t+rii )ni + >a:,o$)t+ /onar6i +?1 2n tr+i &)t+ri >$+5i,$ati!"1 +9+ )ti!" i @)d+ "tor+a, "?1 &+ntr) a <&)t+r+a ," 'i+ 2n'r3nt" d+ &)t+r+<( T+oria a +!o$)at 2n ti/&1 a,t"0i /ani'+,t3nd)-,+ /ai a$+, &rin + 6i$i:r)$ ,i o$a:orar+a dintr+ a)torit"#i$+ ,tat)$)i 2n,"r inat+ ) r+a$i0ar+a +$or tr+i 'or/+ d+ /ani'+,tar+ a &)t+rii d+ ,tat( REPREAENTARE 8RAFIC

Tr","t)ri$+ &)t+rii d+ ,tat

Cara t+r)$ d+ &)t+r+

Cara t+r)$ d+ &)t+r+ d+ on,tr3n5+r+ Cara t+r)$ ,o ia$ N+ +,itat+a d+ a +9&ri/a i r+a$i0a !oin#a 5)!+rnan#i$or a !oin#" 5+n+ra$ - o:$i5atori+

Cara t+r)$ or5ani0at

S)!+ranitat+a
3

A&$i at" $a Con,tit)#ia Ro/3ni+i1 ,+&ara#ia &)t+ri$or 2n ,tat ,+ &r+0int" a,t'+$% a? Ra&ort)ri$+ Par$a/+nt - E9+ )ti! - &r+,)&)n i/&$i ar+a $+5i,$ati!)$)i 2n a ti!itat+a +')$)i d+ ,tat i a 5)!+rn)$)i i1 in!+r,1 i/&$i ar+a +$or do)" a)torit"#i 2n a ti!itat+a ad)n"rii r+&r+0+ntati!+( I/&$i ar+a $+5i,$ati!)$)i 2n a ti!itat+a +9+ )ti!)$)i% 1? 2n ra&ort)ri$+ ) +')$ ,tat)$)i Par$a/+nt)$ 1B &ri/+ t+ @)r"/3nt)$ Pr+ +dint+$)i*>C2 a$in 2? 2B &oat+ &r+$)n5i /andat)$ a +,t)ia1 2n a0 d+ r"0:oi ,a) ata,tro'"* >CD a$in D? DB &oat+ 6ot"r2 &)n+r+a ,): a )0ar+ a +')$)i d+ ,tat &+ntr) 2na$t" tr"dar+* >.E? FB a, )$t" /+,a@+$+ +')$)i d+ ,tat* >EG a$in 2 $it a? GB rati'i " tratat+$+ int+rna#iona$+ 2n 6+iat+ d+ +')$ d+ ,tat 2n n)/+$+ Ro/3ni+i i n+5o iat+ d+ 8)!+rn* >.1 a$in 1? EB a&ro:" d+ $arar+a d+ "tr+ +')$ d+ ,tat a /o:i$i0"rii &ar#ia$+ ,a) 5+n+ra$+ a 'or#+$or ar/at+* >.2 a$in 2? HB 2n )!iin#+a0" in,tit)ir+a ,t"rii d+ a,+di) ,a) a ,t"rii d+ )r5+n#"* >.D a$in 1? CB &oat+ ,),&+nda din ')n #i+ Pr+ +dint+$+ Ro/3ni+i 2n a0)$ ,"!3r irii )nor 'a&t+ 5ra!+ &rin ar+ a +,ta a 2n "$ at &r+!+d+ri$+ Con,tit)#i+i* >.G? .B ,ta:i$+ t+ ind+/ni0a#ia i +$+$a$t+ dr+&t)ri a$+ Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i(>$-$?

2? 2n ra&ort)ri$+ ,a$+ ) 8)!+rn)$ Par$a/+nt)$ 1B a ord" !ot)$ d+ 2n r+d+r+ a,)&ra &ro5ra/)$)i i a 2ntr+5ii $i,t+ a 8)!+rn)$)i* >1-D a$in D? 2B r+tra5+ 2n r+d+r+a a ordat"* >11D a$in 1?* DB &oat+ +r+ in'or/a#ii i do )/+nt+ &ri!ind a ti!itat+a 8)!+rn)$)i >111 a$in 1?* FB &rin d+&)ta#i i ,+natori ,+ &ot &)n+ 2ntr+:"ri i adr+,a int+r&+$"ri >112? * GB a&r+ ia0" a,)&ra r",&)nd+rii &o$iti + a 8)!+rn)$)i1 &oat+ +r+ )r/"rir+a &+na$" a /+/:ri$or 8)!+rn)$)i &+ntr) 'a&t+$+ ,"!3r it+ 2n +9+r i#i)$ ')n #i+i $or* ,ta:i$+ t+ &rin $+5+ a0)ri$+ d+ r",&)nd+r+ i &+d+&,+$+ a&$i a:i$+ /+/:ri$or 8)!+rn)$)i >1-.? * EB a:i$it+a0" 8)!+rn)$ &+ntr) a +/it+ ordonan#+ 2n do/+nii ar+ n) 'a o:i+ t)$ $+5i$or or5ani +( >11G a$in 1? Co/&ati:i$itat+a a$it"#ii &ar$a/+ntar+ ) +a d+ /+/:r) a$ 8)!+rn)$)i +,t+ i +a )n a,&+ t a$ i/&$i "rii r+ i&ro +( >1-G a$in 1?
I/&$i ar+a +9+ )ti!)$)i 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!)$)i%

1? Pr+ +dint+$+ Ro/3ni+i 1B &ro/)$5" $+5i$+1 &)t3nd +r+1 o ,in5)r" dat" r++9a/inar+a $+5ii* >HH? 2B &oat+ di0o$!a Par$a/+nt)$ 2n ondi#ii$+ art(C.( 2? 8)!+rn)$ 1B ar+ ini#iati!" $+5i,$ati!"* >HF? 2B &oat+ ,o$i ita ado&tar+a1 ) &ro +d)r" d+ )r5+n#"1 a &roi+ t+$or ,a) &ro&)n+ri$or $+5i,$ati!+* >HE a$in D? DB 2 i &oat+ an5a@a r",&)nd+r+a 2n 'a#a Par$a/+nt)$)i a,)&ra )n)i &ro5ra/1 d+ $ara#ii d+ &o$iti " 5+n+ra$"1 ,a) &roi+ t d+ $+5+ a +,t+a on,id+r3nd)-,+ a&ro:at+ da " 8)!+rn)$ n) +,t+ d+/i,* >11F?

&oat+ 'i a:i$itat ," +/it" ordonan#+ 2n do/+nii ar+ n) 'a o:i+ t)$ $+5i$or or5ani +1 +t ( >11G a$in 1?

1? Ra&ort)ri$+ dintr+ $+5i,$ati! i &)t+r+a @)d+ "tor+a, " i/&$i "1 2n &ri/)$ r3nd1 &rin i&i)$ ind+&+nd+n#+i @)d+ "tori$or i ,)&)n+rii $or n)/ai $+5ii( Prin )r/ar+1 int+r!+n#ia 2n ,'+ra @),ti#i+i a +$or$a$t+ a)torit"#i a$+ ,tat)$)i ontra!in+ &rin i&i)$)i ,+&ara#i+i &)t+ri$or 2n ,tat( A +a,ta n) +9 $)d+ 2n," an)/it+ ra&ort)ri on,tit)#iona$+% 1B or5ani0ar+a i ')n #ionar+a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti ,+ r+a$i0+a0" &otri!it $+5ii* >12E? 2B Con,tit)#ia no/ina$i0+a0" n)/ai 2na$ta C)rt+ d+ Ca,a#i+ ,i I),ti#i+1 ,i,t+/)$ @)d+ "tor+, 'iind ,ta:i$it &rin $+5+*>12E? DB ont+n io,)$ +$+ tora$ &ar$a/+ntar +,t+ d+ o/&+t+n#a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti d+ dr+&t o/)n* FB a o$o )nd+ @)d+ ar+a +9 +&#i+i d+ n+ on,tit)#iona$itat+ +,t+ d+ o/&+t+n#a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti1 @),ti#ia int+r!in+ &ra ti 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!"(
NTRE7RI I EJERCIII% B E9&$i a#i r+$a#ia &o&or-&)t+r+ &o$iti "1 ,tat - &)t+r+ d+ ,tat( D+'ini#i a +,t+ at+5orii(

1B Id+nti'i a#i i +9&$i a#i &rin i&a$+$+ id+ii a$+ t+oria ,+&ara#i+i &)t+ri$or 2n ,tat( 2B C)/ a +!o$)at 2n ti/& t+oria ,+&ara#i+i &)t+riiK DB Prin i&i)$ ,+&ara#i+i &)t+ri$or 2n ,tat +,t+ ,a) n) 2n, ri, 2n Con,tit)#ia
Ro/3ni+i 2n !i5oar+K

TESTE 8RIL% 1 (Tr","t)ri$+ 5+n+ra$+ a$+ &)t+rii d+ ,tat ,)nt% 1( ara t+r)$ d+ &)t+r+* &)t+r+ &o$iti "* &)t+r+ ,o ia$"* &)t+r+ d+ a +9&ri/a i r+a$i0a !oin#a 5)!+rnan#i$or a !oin#" d+ ,tat* ara t+r)$ or5ani0at* ,)!+ranitat+a &)t+rii d+ ,tat* 2( ,)!+ranitat+a &)t+rii d+ ,tat* ara t+r)$ d+ &)t+r+* &)t+r+ ,o ia$"* &)t+r+ d+ a +9&ri/a i r+a$i0a !oin#a 5)!+rnan#i$or a !oin#" d+ ,tat* ara t+r)$ or5ani0at* &)t+r+ d+ on,tr3n5+r+*
( &)t+r+ &o$iti "* &)t+r+ ,o ia$"* &)t+r+ d+ a +9&ri/a i r+a$i0a !oin#a 5)!+rnan#i$or a !oin#" d+ ,tat* ara t+r)$ or5ani0at* ,)&r+/a#ia &)t+rii d+ ,tat(

2( Cat+5oria &)t+r+ a&ar+ 2n di'+rit+ +9&ri/"ri a% 1( &)t+r+ d+ ,tat1 &)t+r+ &o$iti "1 &)t+r+ &):$i "1 &)t+ri &):$i +1 ,)!+ranitat+ d+ ,tat* 2( &)t+r+ d+ ,tat1 &)t+r+ &o$iti "1 &)t+r+ &):$i "1 a)toritat+ &):$i "1 ,)!+ranitat+ d+ ,tat* D( &)t+r+ d+ ,tat1 &)t+r+ &o$iti "1 &)t+r+ &):$i "1 &)t+ri &):$i +1 i )n+ori ,)!+ranitat+( D( E9+r itar+a &)t+rii &o$iti + +,t+ 2n r+din#at"%

2ntotd+a)na d+ "tr+ ,tat - 2n#+$+, 2n a +&#i)n+a ,a @)ridi " r+,tr3n," - &o&or)$)i* 1( d+ "tr+ &o&or1 ,tat)$)i - 2n#+$+, 2n a +&#i)n+a ,a @)ridi " r+,tr3n," L ) +9 +&#ia a0)ri$or 2n ar+ &o&or)$ o +9+r it" dir+ t1 &rin r+'+r+nd)/* 2( 2ntotd+a)na1 d+ "tr+ &o&or1 ,tat)$)i >2n#+$+, 2n a +&#i)n+a ,a @)ridi " r+,tr3n,"?(

F( Potri!it on +&#i+i $)i Mont+,M)i+) 2ntr+ +$+ tr+i &)t+ri >&)t+r+a $+5i,$ati!"1 &)t+r+a +9+ )ti!" &ri!itoar+ $a 6+,ti)ni ar+ #in d+ dr+&t)$ 5in#i$or i &)t+r+a +9+ )ti!" &ri!itoar+ $a 6+,ti)ni$+ ar+ #in d+ dr+&t)$ i!i$? tr+:)i+ ," +9i,t+ )r/"toar+a r+$a#i+% 1( ," ,+ +9+r it+ ,+&arat1 ind+&+nd+nt i tr+:)i+ ," o$a:or+0+ 2ntr+ +$+* 2( ," ,+ +9+r it+ ,+&arat1 ind+&+nd+nt1 dar ," n) ,+ a)to$i/it+0+1 + 6i$i:r3nd)-,+ i tr+:)i+ ," o$a:or+0+ 2ntr+ +$+* D( ," ,+ +9+r it+ ,+&arat1 dar n) ind+&+nd+nt1 ," ,+ a)to$i/it+0+1 + 6i$i:r3nd)-,+ i tr+:)i+ ," o$a:or+0+ 2ntr+ +$+( G( C+ an)/+ a d+t+r/inat a 2n &r+0+nt ,+&ara#ia 4 + 6i$i:r)$ &)t+ri$or ," n) ,+ /ai r+a$i0+0+ 2ntr+ <&)t+ri<1 i 2ntr+ /a@oritat+ i o&o0i#i+ &ar$a/+ntar" K 1( in,ta)rar+a r+5i/)ri$or &o$iti + tota$itar+* 2( introd) +r+a !ot)$)i )ni!+r,a$1 ,+ r+t1 dir+ t i $i:+r +9&ri/at* D( a&ari#ia &artid+$or &o$iti + i a ro$)$)i $or 2n on'i5)rar+a in,tit)#ii$or &o$iti + i @)ridi +( E( Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+5$+/+nt+a0" 3t+!a ,tr) t)ri n+ +,ar+ 5arant"rii $i:+rt"#i$or &):$i + i :)n+i ')n #ion"ri a a)torit"#i$or ,tata$+( 2n a +,t ,+n,1 ,)nt &r+!"0)t+% 1( Par$a/+nt1 8)!+rn1 2na$ta C)rt+ d+ Ca,a#i+ i I),ti#i+* 2( Con,i$i)$ S)&+rior a$ Ma5i,trat)rii1 Co/i,ia I)ridi " a Ca/+r+$or Par$a/+ntar+* D( A!o at)$ Po&or)$)i1 C)rt+a Con,tit)#iona$"1 C)rt+a d+ Cont)ri( H( Con'or/ Con,tit)#i+i a t)a$+ a Ro/3ni+i i/&$i ar+a +9+ )ti!)$)i 2n a ti!itat+a Par$a/+nt)$)i &oat+ int+r!+ni 2n )r/"toar+$+ ,it)a#ii% 1( &ro/)$5ar+a $+5i$or d+ "tr+ Pr+ +dint+ ar+ &oat+ +r+ o ,in5)r" dat" r++9a/inar+a $+5ii* ini#iati!a $+5i,$ati!"* &oat+ 'i a:i$itat ," +/it" ordonan#+ 2n do/+nii ar+ n) 'a o:i+ t)$ $+5i$or or5ani +1 +t * 2( ontro$+a0" a ti!itat+a Par$a/+nt)$)i* ) &ri$+@)$ &ro/)$5"rii $+5i$or* ini#iati!a d+ r+!i0)ir+ a on,tit)#i+i* D( a&ro:ar+a $+5i$or d+ "tr+ Pr+ +dint+ ar+ &oat+ +r+ o ,in5)r" dat" r++9a/inar+a $+5ii* ini#iati!a $+5i,$ati!"* &oat+ 'i a:i$itat ," +/it" ordonan#+ 2n do/+nii ar+ n) 'a o:i+ t)$ $+5i$or or5ani +1 +t (
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL I

1B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( 2B Ni o$a+ Po&a1 T+oria 5+n+ra$" a dr+&t)$)i1 Ed( A ta/i1 7) )r+ ti1 1..E(

CAPITOLUL II - Partid+$+ &o$iti +

DEFINIIA I FUNCIILE PARTIDULUI POLITIC A&ari#ia &artid+$or &o$iti + +,t+ 2n ,tr3n," or+$a#i+ )% 1B a&ari#ia i d+0!o$tar+a &ar$a/+ntari,/)$)i* 2B id++a d+ r+&r+0+ntar+ 2n !ia#a &o$iti "( Tr","t)ri$+ &artid+$or &o$iti +% 1B a,o ia#ii* 2B $i:+r+* DB on,tit)it+ din +t"#+ni* FB )&rind /+/:ri d+ &artid* GB , o&)$ +,t+ d+ a ) +ri i a +9+r ita &)t+r+a1 &rin +9&ri/ar+a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or( Partid+$+ &o$iti + ,)nt a,o ia#ii 2n'iin#at+ 2n t+/+i)$ dr+&t)$)i ')nda/+nta$ d+ a,o i+r+ >!+0i i Ordonan#a 8)!+rn)$)i nr( 2E42--- &ri!ind a,o ia#ii$+ i ')nda#ii$+1 Monitor)$ O'i ia$ nr(D.4D1 ian)ari+ 2---?( Partid+$+ &o$iti + &ot 'i d+'init+ a a,o ia#ii $i:+r+ a$+ +t"#+ni$or1 &rin ar+ ,+ )r/"r+ t+1 &+ :a0a )n+i &$at'or/+ >&ro5ra/?1 d+'inir+a i +9&ri/ar+a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or1 a,o ia#ii ar+ a) i 2 i a'ir/" $ar i d+, 6i,1 !o a#ia i a&tit)din+a 5)!+rn"rii( F)n #ii$+ &artid+$or &o$iti +% 1B d+'inir+ i +9&ri/ar+ a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or1 r+,&+ t3nd ,)!+ranitat+a na#iona$"1 int+5ritat+a t+ritoria$"1 ordin+a d+ dr+&t i &rin i&ii$+ d+/o ra#i+i* 2B 'or/ar+a o&inii$or1 ,+$+ tar+a andida#i$or1 oordonar+a a$+ i$or DB ')n #ii +$+ tora$+1 ')n #ii d+ ontro$ ,i ')n #ii d+ d+'inir+ ,i +9&ri/ar+ a &o0i#ii$or &o$iti +( CATE8ORII I VARIANTE DE PARTIDE POLITICE%

1B &artid+ on'+,iona$+1 r+$i5ioa,+1 na#iona$+1 d+ $a," i +tni +* 2B &artid+ d+/o rati +1 $i:+ra$+1 on,+r!atoar+1 ,o ia$ - d+/o rat+1 d+ ,t3n5a1 d+ +ntr) i d+ dr+a&ta* DB &artid+ d+ adr+ i d+ /a,+* FB &artid+ ,)&$+ i ri5id+* GB &artid+ d+ )ni +1 )ni'i at+ i do/inant+*
Si,t+/+$+ d+ &artid+% &artid)$ )ni 1 :i&artidi,/)$ i /)$ti&artidi,/)$( n Ro/3nia &artid+$+ &o$iti + a) a!)t o :o5at" i,tori+ 2ntr+ +$+ do)" r"0:oai+ /ondia$+ i d)&" d+ +/:ri+ 1.C.( 2n &r+0+nt1 or5ani0ar+a i ')n #ionar+a &artid+$or &o$iti + 2n Ro/3nia +,t+ r+5$+/+ntat" &rin L+5+a &artid+$or &o$iti + nr( 1F42--D >Monitor)$ O'i ia$ nr(2G41H ian)ari+ 2--D?(

REPREZENTARE GRAFIC

A,o ia#i+ Tr","t)ri$+ &artid+$or &o$iti + Li:+r on,tit)it" Din +t"#+ni


C)&rind /+/:ri d+ &artid

Scopul de a cuceri i e!erci"a pu"erea

Cat+5orii i !ariant+ d+ &artid+ &o$iti +

Con'+,iona$+1 r+$i5ioa,+1 na#iona$+1 d+ $a," i +tni +

D+/o rati +1 $i:+ra$+1 on,+r!atoar+1 ,o ia$d+/o rati +1 d+ ,t3n5a1 d+ +ntr) i d+ dr+a&ta D+ adr+ i d+ /a,+ S)&$+ i ri5id+ Uni +1 )ni'i at+1 do/inant+

NTRE7RI I EJERCIII

1B Id+nti'i a#i tr","t)ri$+ &artid)$)i &o$iti 2ntr+ +$+$a$t+ a,o ia#ii1 &r+ )/ i 'a#" d+ a$t+ 5r)&"ri &o$iti +( 2B D+'ini#i &artid)$ &o$iti ( DB Car+ ,)nt ')n #ii$+ &artid)$)i &o$iti K FB Id+nti'i a#i i +9&$i a#i &+ , )rt at+5orii$+ i !ariant+$+ d+ &artid+ &o$iti +1 i ,i,t+/+$+ d+ &artid+ &o$iti +( GB Ana$i0a#i at+5oria d+ &$)ra$i,/ &o$iti i o/+nta#i a&$i a:i$itat+a ,a d+-a $)n5)$ ti/&)$)i 2n r+5$+/+nt"ri$+ on,tit)#iona$+ a$+ ,tat)$)i ro/3n(

Cin+ ,+ &oat+ &ron)n#a a,)&ra n+ on,tit)#iona$it"#ii ,a) n+$+5a$it"#ii &artid+$or &o$iti +K TESTE 8RIL%

1( Tr","t)ri$+ ,&+ i'i + &artid+$or &o$iti + ,)nt% 1( r+&r+0int" o a,o ia#i+* +,t+ r+0)$tat)$ )n+i a,o i+ri $i:+r+* a,o i+r+a +,t+ 'or/at" n)/ai din +t"#+ni* ')n #ion+a0" &+ :a0a )n+i &$at'or/+ >&ro5ra/?* ar+ dr+&t , o& +9&ri/ar+a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or* 2( +,t+ &+r,oan" @)ridi " d+ dr+&t &):$i * +,t+ 'or/at" n)/ai din +t"#+ni ro/3ni ) do/i i$i)$ 2n #ar"1 ar+ dr+&t , o& +9&ri/ar+a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or* D( r+&r+0int" o a,o ia#i+ >&+r,oan" @)ridi " d+ dr+&t &ri!at?* +,t+ r+0)$tat)$ )n+i a,o i+ri $i:+r+* a,o i+r+a +,t+ 'or/at" n)/ai din +t"#+ni* ')n #ion+a0" &+ :a0a )n+i &$at'or/+ >&ro5ra/?* ar+ dr+&t , o& +9&ri/ar+a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or( 2( 2n, ri+r+a )n+i &+r,oan+ 2ntr-)n a$t &artid &o$iti
on,tit)i+%

1( d+/i,i+ din &artid)$ a$ "r)i /+/:r) a 'o,t1 dar n)/ai d)&" a&ro:ar+a din &art+a a +,t)i &artid* 2( d+ dr+&t d+/i,i+ din &artid)$ a$ "r)i /+/:r) a 'o,t* D( n) on,tit)i+ d+/i,i+1 +$ &)t3nd ," 'i5)r+0+ a /+/:r) a$ a/:+$or &artid+( D( Partid+$+ &o$iti + ,+ or5ani0+a0" i ')n #ion+a0" &+ rit+ri)$% 1( ad/ini,trati!-t+ritoria$* 2( a$ $o )$)i d+ /)n " a$ /+/:ri$or* D( d+,'" )r"rii d+ a ti!it"#i &o$iti + 2n adr)$ a5+n#i$or + ono/i i ,a) a$ in,tit)#ii$or &):$i +1 &r+ )/ i ad/ini,trati!-t+ritoria$( F( Cara t+ri,ti a &artid+$or on'+,iona$+ o r+&r+0int"% 1( +9&ri/" int+r+,+$+ )n+i $a,+ ,o ia$+* 2(
rit+ri) d+ on,tit)ir+1 i an)/+ r+din#+$+ r+$i5ioa,+*

D( int+r+,+$+ r+&r+0+ntat+1 i an)/+ a$+ di'+rit+$or r+5i)ni a$+ )n)i ,tat )nitar ,a) a$+ di'+rit+$or &"r#i a$+ )n)i t+ritori) na#iona$ n+a@)n, 2n " $a )ni'i ar+( G( Partid+$+ &o$iti + 2nd+&$in+, /ai /)$t+ ')n #ii( Con,tit)#ia Ro/3ni+i ,tat)+a0" " ')n #ia +,+n#ia$" a a +,t)ia +,t+% 1( 2(
ontri:)i+ $a d+'inir+a i $a +9&ri/ar+a !oin#+i &o$iti + a +t"#+ni$or* ontri:)i+ $a +d) ar+a &o$iti " a +t"#+ni$or i 2n )ra@+a0" &arti i&ar+a a +,tora $a !ia#a &):$i "*

( ,ti/)$+a0" &arti i&ar+a +t"#+ni$or $a , r)tin)ri i or5ani0+a0" ini#iati!a $+5i,$ati!" a +t"#+ni$or(

7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL II

1B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( 2B P(P( N+5)$+, )1 Partid+$+ Po$iti +1 Edit)ra 8ara/ond1 >r++ditar+ n+datat"?1 Co$+ #ia Eto, i $o5o,( DB Partid+$+ Po$iti +1 +ditat" d+ C+ntr)$ d+ dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti + i R+5ia A)tono/" Monitor)$ O'i ia$1 7) )r+ ti1 1.D( FB L+5+a nr( 1F42--D1 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ a$ Ro/3ni+i1 Part+a I1 nr(2G din 1H ian)ari+ 2--D(

1$

CAPITOLUL III - Stat)$


NOIUNEA DE STAT ntr+ in,tit)#ii$+ &o$iti + a$+ )n+i ,o i+t"#i1 ,tat)$ +,t+ +a /ai i/&ortant"( I/&ortan#a i n+ +,itat+a ,tat)$)i &+ntr) or5ani0ar+a i ond) +r+a ,o i+t"#ii r+0)$t" ) &ri,o,in#" din ara t+r)$ ,") i,tori 1 'or/a ,a d+&in03nd d+ tran,'or/"ri$+ ,o ia$+ i i,tori + ar+ ,a) &rod), d+-a $)n5)$ ti/&)$)i( Stat)$ +,t+ )n in,tr)/+nt d+ or5ani0ar+ i ond) +r+ ,o ia$"1 &rin ar+ 5r)&)ri$+ ,o ia$+ i-a) &ro/o!at int+r+,+$+ i 2n ar+ i-a 5",it +9&r+,ia on +ntrat" 2ntr+a5a ,o i+tat+( Din &)n t d+ !+d+r+ @)ridi ,tat)$ r+&r+0int"% 1B ordin+ @)ridi "1 /ai /)$t ,a) /ai &)#in +ntra$i0at" i ar+ ,+ 5",+ t+ 2n ,tr3n," $+5"t)r" ) ordin+a int+rna#iona$"( C+$ ar+ a ')nda/+ntat ,tat)$ &ri!it din &)n t)$ d+ !+d+r+ @)ridi a 'o,t Oan, P+$,+n1 ,),#in"tor)$ t+ori+i nor/ati!i,t+1 ar+ ara t+ri0a ,tat)$ a 'iind o ordin+ nor/ati!" d+ on,tr3n5+r+1 di'+rit" d+ ordin+a nat)ra$"1 dotat" ) &)t+r+ d+ o/and"1 ar+ +/it+ <i/&+rati!+< 2n !irt)t+a ra&ort)$)i d+ ,):ordonar+1 + +9i,t" 2ntr+ indi!i0i i ,tat i ar+ ar+ o or5ani0ar+ i o !oin#" di,tin t" d+ !oin#a indi!i0i$or i d+a,)&ra $or(

2B &+r,oan" @)ridi "1 tit)$ar" d+ dr+&t)ri i o:$i5a#ii( DB )n on +&t int+rdi, i&$inar >int+r+,+a0" dr+&t)$ &):$i int+rna#iona$?(
int+rn i &+ +$

FB ,):i+ t d+ dr+&t >,+ a +nt)+a0" a&a itat+a d+ ond) +r+ a ,a i o/&+t+n#+$+ ,a$+ nor/ati!+( Stat)$ +,t+ ara t+ri0at1 din a +,t &)n t d+ !+d+r+ &rin a&a itat+a ,a @)ridi "1 adi " &rin a&tit)din+a ,a d+ a 'i ,):i+ t d+ dr+&t 2n di'+rit+ ra&ort)ri @)ridi + d+ dr+&t &):$i ,a) &ri!at?( GB in,tit)#i+ &o$iti " > +a /ai i/&ortant" a ,o i+t"#ii i &rin ar+ &)t+r+a &o$iti " ,+ &oat+ r+a$i0a - Ma)ri + Oa)rio)?(
Din d+'ini#ii$+ dat+ 2n do trin" ,+ &ot d+,&rind+ +$+/+nt+$+ d+ on#in)t a$+ )n+i d+'ini#ii a no#i)nii d+ ,tat > 6iar da " ,tat)$ &oat+ o/&orta o /)$tit)din+ d+ d+'ini#ii? i an)/+%

1B 'or/" d+ or5ani0ar+ &o$iti " a )n+i o$+ ti!it"#i )/an+ on,tit)it" i,tori * 2B t+ritori)$ - a $o a$i0ar+ 5+o5ra'i "* DB +9i,t+n#a )nor 5)!+rnan#i in!+,ti#i ) atri:)#ii d+ ond) +r+ i d+ +9+r itar+ a a)torit"#ii &):$i + 2n n)/+$+ &o&or)$)i >&)t+r+a d+ ,tat?(
S+ &oat+ d+'ini ,tat)$ a 'iind +a /ai i/&ortant" in,tit)#i+ &o$iti " a ,o i+t"#ii1 /oda$itat+ d+ or5ani0ar+ a &)t+rii &o$iti +1 ar+ r+a$i0+a0" &)t+r+a ,a d+ o/and"1 &rin int+r/+di)$ 5)!+rnan#i$or i 2n n)/+$+ &o&or)$)i( A&ari#ia ,tat)$)i /od+rn For/+$+ >ti&)ri$+? ,tat)$)i r+&r+0int" +ta&+ a$+ a&ari#i+i ,tat)$)i /od+rn i ,)nt% 1B ,tat)$ '+)da$ ,)!+ran* 2B ,tat)$ a:,o$)ti,t* DB ,tat)$ d+ dr+&t i na#iona$* FB ,tat)$ d+ dr+&t i ,o ia$(

11

Stat)$ '+)da$ ,+ ara t+ri0+a0" &rin% 1B '"r3/i#ar+ '+)da$" i dorin#a d+ )nitat+ &o$iti "* 2B +9i,t+n#a ra&ort)ri$or d+ d+&+nd+n#" i d+ ,)&) +ni+ dintr+ &o&or i /onar6( Stat)$ a:,o$)ti,t ,+ ara t+ri0+a0" &rin% DB on +ntrar+a &)t+rii $a ni!+$ +ntra$* FB ,)!+ran)$ a:,o$)t &rod) + i i/&)n+ dr+&t)$1 @),ti#ia i n) +,t+ ,)&), r+5)$i$or @)ridi +* GB ,tat)$ d+!in+ tot /ai t+ritoria$i0at1 iar do trin+$+ na#iona$i,t+ ,+di/+nt+a0" &o&)$a#ia* EB +9+r itar+a &)t+rii d+!in+ o &r+o )&ar+ on,tant"* HB on,tit)#ia i $+5+a d+!in +9&r+,ii 'or/a$+ a$+ ,tat)$)i* CB a&ar 5+r/+nii ,+ )$ari0"rii ,tat)$)i i a &)t+rii ,a$+( Stat)$ d+ dr+&t i na#iona$ ara t+ri0at &rin% 1B ,ta:i$ir+a 'ronti+r+$or ,a$+ )$t)ra$+ i na#iona$+ >a&ar+ &rin i&i)$ na#iona$it"#i$or?* 2B ,+ 'or/+a0" na#i)n+a >)nitat+a )$t)ra$"? i ,tat+$+ na#iona$+* DB a&ar+ ,+n,)$ $ar a$ ,)!+ranit"#ii d+ ,tat >$+5at d+ na#i)n+ i d+ +t"#+ni+?* FB a&ar+ d+/o rati0ar+a &)t+rii &o$iti +( Stat)$ d+ dr+&t i ,o ia$ ,+ ara t+ri0+a0" &rin% 1B +9&an,i)n+a &)t+rii &o$iti + i a d+/o ra#i+i* 2B a&ar noi 5+n+ra#ii d+ dr+&t)ri* DB +!o$)#ia ,i,t+/)$)i &o$iti i a&ar+ do/nia $+5ii* FB a&ar+ on,tit)#iona$i,/)$ i on,tit)#iona$i0ar+a ,i,t+/)$)i &o$iti * GB &o$iti a ,+ ir )/, ri+ )nor r+5)$i @)ridi +* EB a&ar+ 5arantar+a dr+&t)ri$or ,o ia$+ i + ono/i +* HB ,tat)$ 2 i a,)/" noi ,ar ini 2n + ono/i+ i 2n &o$iti i$+ ,o ia$+( L+5iti/itat+a i ')n #ii$+ ,tat)$)i Con +&t)$ d+ $+5iti/itat+ a ,tat)$)i &r+,)&)n+ ,ta:i$ir+a &)t+rii on,tit)ant+ ori5inar+ i ar+ ,ta:i$+ t+ < o/&+t+n#a o/&+t+n#+$or<( N) +9i,t" )n rit+ri) &+ntr) ana$i0a $+5iti/it"#ii1 &+ntr) " +9i,t" at3t+a $+5iti/it"#i 3t+ ,tat+ ,)nt( Contra t)$ ,o ia$ , 6i/:" t+/+i)$ $+5iti/it"#ii ,tat)$)i i , o&)ri$+ ,a$+( 2n +&o a /od+rn" $+5iti/itat+a ,tat)$)i r+0)$t" din d+/o ra#i+ >&ro +,)$ +$+ tora$? i &rin i&i)$ /a@orit"#ii( L+5iti/itat+a ,tat)$)i ,+ /ai :a0+a0"1 i &+ &rin i&i)$ $+5a$it"#ii1 &rin in!o ar+a t+ori+i &)t+rii on,tit)ant+ ori5inar+1 ar+ a 'o,t $a 2n +&)t)ri$+ ,tat)$)i >&r+ )/ )!3nt)$ 2n 7i:$i+?( Din &)n t d+ !+d+r+ @)ridi ')n #ii$+ ,tat)$)i% 1B ,+ on r+ti0+a0" &rin a t+ @)ridi +* 2B +9&ri/" $+5"t)ra dintr+ )n ti& d+ a ti!itat+ i 'ina$itat+a ,a i n) &ot 'i ,+&arat+* DB ,)nt di!+r,+ datorit" di!+r,it"#ii +9i5+n#+$or )/an+( S+ &ot 1B 2B DB $a,i'i a d)&" /)$t+ rit+rii i ,)nt% int+rn+ i +9t+rn+* + ono/i +1 )$t)ra$+1 ,o ia$+1 r+&r+,i!+ +t * $+5i,$ati!+1 +9+ )ti!+ i @)ri,di #iona$+ > +a /ai )no, )t"?(

12

E$+/+nt+$+ ,tat)$)i Stat)$ +,t+ ana$i0at1 din &)n t)$ d+ !+d+r+ ,o io$o5i >/ai &)#in @)ridi ? a 'iind o/&), din% 1B &o&)$a#i+* 2B t+ritori)* DB ,)!+ranitat+ >,a) &)t+r+?(

FB GB EB HB CB

.B

Po&)$a#ia% E,t+ )n +$+/+nt a:,o$)t indi,&+n,a:i$ ,tat)$)i1 datorit" ara t+r)$)i ,o ia$ a$ &)t+rii( T+r/+n)$ +,t+ !a5 i n) tr+:)i+ on')ndat ) &o&or)$ ,a) na#i)n+a( Po&or)$ +,t+ o o$+ ti!itat+ )/an" ar+ $o )i+ t+ $a )n /o/+nt dat1 &+ )n t+ritori) ,a) &+ a$t+ t+ritorii i ar+ &r+0int" a ++a i id+ntitat+ $in5!i,ti "1 )$t)ra$"1 +tni " i r+$i5ioa,"( Na#i)n+a +,t+ &o&or)$ d+ i+ri1 d+ a0i i d+ /3in+1 &o&or)$ 2n i,tori+ i ,+ id+nti'i " ) on +&t)$ )$t)ra$1 d+ )nitat+ )$t)ra$"( Ar+ o ,'+r" d+ )&rind+r+ /ai $ar5" d+ 3t &o&or)$ i na#i)n+a1 &+ntr) " &oat+ )&rind+ i a$t+ at+5orii d+ oa/+ni1 n+ )&rin i 2n +$+ do)" at+5orii1 d+ +9+/&$) /inorit"#i$+ na#iona$+1 +5a$i ) +i$a$#i /+/:ri ai &o&)$a#i+i &rin +t"#+nia o/)n"1 &r+ )/ i +t"#+nii ,tr"ini i a&atri0ii( R+5r)&+a0" &+ to#i +t"#+nii )n)i ,tat >a$"t)ri d+ +t"#+nii ,tr"ini i a&atri0ii?1 +t"#+ni ar+%

1Q a) o $+5"t)r" ,&+ i'i " ) &)t+r+a &o$iti " in,tit)#iona$i0at"* 2Q a) )n ,tat)t @)ridi a&art+ >'a#" d+ +t"#+nii ,tr"ini i a&atri0ii?(
T+ritori)$% 1B D+$i/it+a0" adr)$ 5+o5ra'i a$ ,tat)$)i1 2n ar+ ,+ +9+r it" &)t+r+a &o$iti " in,tit)#iona$i0at" >&)t+r+a d+ ,tat?( 2B E,t+ +$+/+nt)$ /at+ria$ a$ ,tat)$)i1 iar &o&)$a#ia +$+/+nt)$ &+r,ona$( DB D+$i/itar+a 5+o5ra'i " a t+ritori)$)i ,+ 'a + &rin int+r/+di)$ 'ronti+r+$or i )&rind+% 1Q ,o$)$* 2Q ,):,o$)$* DQ o$oana d+ a+r1 ar+ ,+ ridi " d+a,)&ra ,o$)$)i1 )&rin, 2ntr+ 'ronti+r+( S)!+ranitat+a% No#i)n+a a a&"r)t o dat" ) ,tat)$ i +,t+ $+5at" d+ &)t+r+a d+ ,tat i d+ ind+&+nd+n#a ,tat)$)i( T+r/+n)$ d+ ,)!+ranitat+a +,t+ &$)ri,+/anti ( 2n d+ )r,)$ i,tori+i a) 'o,t +/i,+ n)/+roa,+ i di'+rit+ on +&#ii ) &ri!ir+ $a ,)!+ranitat+1 ar+ a) /+r, d+ $a a'ir/ar+a i @),ti'i ar+a ,a a r+a$itat+ i &rin i&i)1 &3n" $a n+5ar+a ,a1 &+ntr) " ar 'i +!a 2n!+ 6it1 d+/odat i 6iar &3n" $a on,id+rar+a ,)!+ranit"#ii a o ,)r," d+ on'$i t+( Id+i$+ i on +&#ii$+ d+,&r+ ,)!+ranitat+ ,-a) /at+ria$i0at 2n /ai /)$t+ t+orii% 1B T+orii$+ t+o rati +( 2B T+oria ontra t)$)i ,o ia$ DB T+oria r+'+ritoar+ $a tit)$ar)$ ,)!+ranit"#ii S)!+ranitat+a &o&or)$)i - t+oria a'ir/" " tit)$ar)$ ,)!+ranit"#ii +,t+ &o&or)$ ><&)t+r+a on,tit)ant"<? i &ar$a/+nt)$* &o&or)$ ,+ ,)&)n+ $+5ii ado&tat+ d+ &ar$a/+nt(

13

S)!+ranitat+a na#iona$a - tit)$ar)$ ,)!+ranit"#ii a 'o,t d+ $arat" na#i)n+a( REPREAENTARE 8RAFIC

E$+/+nt+$+ ,tat)$)i >a:ordar+ ,o io$o5i "?

Po&)$a#ia

T+ritori)$

Ina$i+na:i$ Indi!i0i:i$

E,+n#a ,tat)$)i S)!+ranitat+a >tit)$ar)$ ,)!+ranit"#ii?

Mani'+,tar+ d+ In,tr)/+nt d+ on,tr3n5+r+ F)n #ii$+ ,tat)$)i >+9+/&$i'i ati!? E ono/i +1 )$t)ra$+1 ,o ia$+1 r+&r+,i!+ L+5i,$ati!+ E9+ )ti!+ I)d+ "tor+ ti Int+rn+ i +9t+rn+ !oin#" L+5iti/itat+a ,tat)$)i

NOIUNEA DE FORMA DE 8UVERNMNT B For/a d+ 5)!+rn"/3nt +,t+ d+t+r/inat" d+ /od)$ d+ on,tit)ir+1 or5ani0ar+ i ')n #ionar+ a or5an+$or ,)&r+/+ a$+ ,tat)$)i >2n &rin i&a$ +')$ ,tat)$)i?( Ti&)ri$+ 'or/+i d+ 5)!+rn"/3nt Monar6ia - +')$ ,tat)$)i +,t+ )n /onar6 d+,+/nat1 d+ r+5)$"1 &+ a$+ +r+ditar" R+&):$i a - +')$ ,tat)$)i +,t+ d+,+/nat &rin a$+5+ri $i:+r+1 dir+ t+ ,a) indir+ t+

14

REPREAENTARE 8RAFIC Ti&)ri d+ 'or/+ d+ 5)!+rn"/3nt $i/itat" &ar$a/+ntar d)a$i,t" &ar$a/+ntar ont+/&oran" Monar6ia a:,o$)t"

R+&):$i a

&ar$a/+ntar"

&r+0id+n#ia$"

Str) t)r" d+ ,tat Str) t)ra d+ ,tat +,t+ or5ani0ar+a d+ an,a/:$) a &)t+rii d+ ,tat 2n ra&ort ) t+ritori)$( Ea indi " da " )n ,tat +,t+ 'or/at din )n)$ ,a) /ai /)$t+ ,tat+ /+/:r+( Stat)$ )nitar i ,tat)$ '+d+ra$ ,)nt 'or/+$+ ,tr) t)rii d+ ,tat1 ar+ n) tr+:)i+ on')ndat+ ) a,o ia#ii$+ d+ ,tat > on'+d+ra#ii$+1 )ni)ni$+ &+r,ona$+1 )ni)ni$+ r+a$+1 )ni)ni$+ in+5a$+ i a$t+ )ni)ni?( A,o ia#ii$+ d+ ,tat+

1B )ni)ni d+ do)" ,a) /ai /)$t+ ,tat+ ,)!+ran+ i ind+&+nd+nt+*

2B n) r++a0" )n no) ,tat* DB 'or/+ a$+ r+$a#ii$or d+ dr+&t int+rna#iona$* FB ,+ on,tit)i+ &+ :a0a )nor in,tr)/+nt+ int+rna#iona$+*
CARACTERELE CONSTITUIONALE ALE STATULUI ROMN Ro/3nia - ,tat ,)!+ran i ind+&+nd+nt Con,tit)#ii$+ ro/3n+ a) on,a rat 2n 'or/)$"ri din + 2n + /ai $ar+1 ,)!+ranitat+a i ind+&+nd+n#a Ro/3ni+i( 2n Con,tit)#ia Ro/3ni+i din C d+ +/:ri+ 1..1 r+5$+/+ntar+a +i ,+ r+5",+ t+ 2n art( 21 Mr+ 2/:ina ,)!+ranitat+a &o&)$ara ) +a na#iona$a >!+0i +9&$i a#ii ant+rioar+?( Ro/3nia - Stat )nitar i indi!i0i:i$ Ro/3nia ar+ toat+ tr","t)ri$+ )n)i ,tat )nitar%

1B &+ t+ritori)$ ,") 'iind or5ani0at" o ,in5)r" 'or/a#i)n+ ,tata$"*

15

+9i,t3nd )n ,in5)r r3nd d+ a)torit"#i &):$i + +ntra$+ >)n ,in5)r Par$a/+nt1 )n ,in5)r 8)!+rn i o ,in5)r" C)rt+ S)&r+/" d+ I),ti#i+?*

1B +9i,t3nd o ,in5)r" or5ani0ar+ ad/ini,trati! - t+ritoria$"* 2B +9i,t3nd o ,in5)r" +t"#+ni+1 +a ro/3n"( DB ad/ini,tra#ia &):$i " $o a$" ,+ ')nda/+nt+a0" &+ &rin i&i)$ a)tono/i+i $o a$+(
Stat)$ ro/3n i o/&on+nt+$+ ,a$+ ,)nt indi!i0i:i$+1 2n ,+n,)$ "1 n) &ot 'i ,+5/+ntat+ >2/&"r#it+? ,a) di!i0at+1 &ar#ia$ ,a) tota$1 2n ori + , o&( A +,t ara t+r1 ar+ ,+ r+5",+ t+ 2n " din Con,tit)#ia ro/3n" din an)$ 1CEE1 &ri!+ t+ toat+ +$+/+nt+$+ on,tit)ti!+ a$+ ,tat)$)i% t+ritori)$1 &o&)$a#ia i &)t+r+a d+ ,tat >,)!+ranitat+a?( Ro/3nia - Stat na#iona$ Cara t+r)$ na#iona$ id+nti'i " o tr","t)r" a ,tat)$)i ar+ d+'in+ t+ )n)$ din +$+/+nt+$+ ,a$+ o/&on+nt+ - &o&)$a#ia( La :a0a on,tit)irii ,tat)$)i ro/3n a ,tat no#i)n+a d+ na#i)n+1 'or/ar+a ,tat)$)i ro/3n /od+rn 'iind r+0)$tat)$ )n)i 2nd+$)n5at &ro +, i,tori ( P+ t+ritori)$ ,tat)$)i ro/3n ,+ a'$" i /inorit"#i na#iona$+1 ar+ n) 'a &art+ din na#i)n+a ro/3n"1 a$"t)ri d+ ar+ tot) i a) tr"it1 a) $)&tat1 a) /)n it i a) /)rit( S)nt 2n," 'or/at+ din &+r,oan+1 ar+ ,)nt +t"#+ni ai ,tat)$)i 2n ar+ tr"i+, i 'a#" d+ ar+ a +,ta din )r/" tr+:)i+ ," ai:" o:$i5a#ii 'oart+ i/&ortant+1 &r+!"0)t+1 2n Ro/3nia1 2n art( E din Con,tit)#i+( Cara t+r)$ na#iona$ a$ ,tat)$)i ro/3n )r/"r+ t+ ," ,):$ini+0+ ori5ini$+ i,tori + a$+ ,tat)$)i i na#i)nii ro/3n+1 +9i,t+n#a )n+i $+5"t)ri ,tr3n,+ 2ntr+ ,tat i na#i)n+a ro/3n"1 '"r" a ,+ &)t+a ad) + !r+)n &r+@)di i) ni i)n+i &+r,oan+ ar+ d+#in+ +t"#+nia ro/3n"1 indi'+r+nt d+ na#iona$itat+a ,a( Stat)$ d+ dr+&t A a&"r)t /ai t3r0i) 2n i,toria ,o i+t"#ii1 a o r+&$i " $a ,tat)$ d+,&oti 1 at)n i 3nd ,-a on,id+rat " i 5)!+rnan#i$or tr+:)i+ ," $i ,+ o&)n" r+5)$i$+ @)ridi +( F)nda/+ntat 2n ,+ o$)$ JIJ 2n do trina 5+r/an"1 dar +$ a&ar+ 2n," din ,+ o$)$ JVIII1 a o 5aran#i+ a dr+&t)ri$or i $i:+rt"#i$or ')nda/+nta$+( 2n a +,t din )r/" ,+ o$ ,)r,a &ri/ordia$" a ,tat)$)i d+ dr+&t a 'o,t oa$a dr+&t)$)i nat)ra$( 2n d+/o ra#ii$+ a t)a$+1 ,tat)$ d+ dr+&t a d+!+nit ')nda/+nt)$ ,o i+t"#ii( Stat)$ d+ dr+&t ,+/ni'i " ,):ordonar+a ,tat)$)i 'a#" d+ dr+&t( Con#in)t)$ o/&$+9 a$ ,tat)$)i d+ dr+&t on,t" 2n% 1B do/nia dr+&t)$)i* 2B !a$ori'i ar+a $a di/+n,i)ni$+ $or r+a$+ a dr+&t)ri$or i $i:+rt"#i$or ')nda/+nta$+* DB r+a$i0ar+a + 6i$i:r)$)i4 o$a:or"rii r+ i&ro + a a)torit"#i$or &):$i +* FB r+a$i0ar+a a +,)$)i $i:+r $a @),ti#i+( Ro/3nia - Stat ,o ia$ Stat)$ tr+:)i+ ," int+r!in" &+ntr) r+a$i0ar+a int+r+,)$)i 5+n+ra$1 adi " ," ai:" o atit)din+ a ti!" i n) &a,i!"1 )/ +r+ do trina $a,i " $i:+ra$"( Stat)$ tr+:)i+ ," &rot+@+0+ &+ +$ ,$a:* ," ,&ri@in+ ,+ toar+$+ + ono/i + n+ +,ar+ &ro/o!"rii int+r+,)$)i 5+n+ra$* ," a,i5)r+ ')n #ionar+a ,+r!i ii$or &):$i + i a &rot+ #i+i ,o ia$+( Cara t+r)$ d+ ,tat ,o ia$ a$ ,tat)$)i ro/3n r+0)$t" din nat)ra ,tat)$)i i din ')n #ii$+ ,a$+( T+6ni i$+ d+ int+r!+n#i+ a ,tat)$)i ,)nt /)$ti&$+ i ,)nt d+ta$iat+ 2n a$t+ ra/)ri a$+

16

dr+&t)$)i( E,+n#ia$" +,t+ ,ta:i$ir+a 5rad)$)i int+r!+n#i+i 2n 'i+ ar+ +ta&" a d+0!o$t"rii + ono/i + i ,o ia$+1 5rad ar+ n) tr+:)i+ ni i ," +9a +r:+0+ int+r!+n#ia1 dar ni i ," tran,'or/+ ,tat)$ 2ntr-)n ,i/&$) <&art+n+r d+ a'a +ri< ,a) <,i/&$) o:,+r!ator<( Ro/3nia - Stat d+/o rati Pr+,)&)n+ a a)torit"#i$+ &):$i + ," 2 i 2nt+/+i+0+ a ti!itat+a &+ !oin#a &o&or)$)i1 +9&ri/at" &rin a$+5+ri $i:+r+ i or+ t+( I/&$i "% 1B )n ,i,t+/ &$)ra$i,t* 2B r+,&on,a:i$itat+a 5)!+rnan#i$or* DB o:$i5a#ia d+ a ,+ on'or/a $+5i$or* B +9+r itar+a i/&ar#ia$" a @),ti#i+i d+ "tr+ @)d+ "tori ind+&+nd+n#i i ina/o!i:i$i* 1B do/nia dr+&t)$)i* 2B +9+r itar+a ,)!+ranit"#ii d+ "tr+ &o&or* DB a,i5)rar+a &arti i&"rii &o&or)$)i $a r+0o$!ar+a tr+:)ri$or &):$i +* FB a&$i ar+a &rin i&i)$)i ,+&ara#i+i 4 + 6i$i:r)$)i i o$a:or"rii a)torit"#i$or &):$i +( REPREAENTAREA 8RAFIC

S)!+ran i ind+&+nd+nt

Unitar i indi!i0i:i$ Na#iona$ Stat d+ dr+&t So ia$

Cara t+r+$+ on,tit)#iona$+ a$+ ,tat)$)i ro/3n

D+/o rati

NOIUNEA DE OR8ANIAARE ADMINISTRATIV - TERITORIAL Or5ani0ar+a i d+$i/itar+a t+ritori)$)i ,)nt ad/ini,trati!+1 &rin nat)ra $or1 iar &+ &$an $o a$ 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a i a$t+ or5an+ a$+ ,tat)$)i1 a$"t)ri d+ +$+ +9+ )ti!+ i an)/+ +$+ @)d+ "tor+ ti( C+$+ do)" no#i)ni d+ <or5ani0ar+< i d+ <d+$i/itar+< ,)nt 'o$o,it+ d+ Con,tit)#i+ i $+5+ >art( D a$in( D din Con,tit)#i+ i art( D din L+5+a nr( E.41..1?( Pro:$+/a ,ta:i$irii di'+r+n#+i dintr+ or5ani0ar+a ad/ini,trati! - t+ritoria$" i ,tr) t)ra d+ ,tat% B A +,t+a a) 'i+ ar+ )n on#in)t i )n ,+n, &ro&ri)1 dar i )n 'a tor o/)n a$ +$or do)" in,tit)#ii @)ridi + - t+ritori)$(

17

D+o,+:ir+a &rin i&a$" on,t" 2n," <((( 2n 'a&t)$ " &ri/a ,+ r+'+r" $a or5ani0ar+a &)t+rii $a ni!+$)$ ,tat)$)i 2n 2ntr+5)$ ,")1 2n ti/& + or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i ar+ 2n !+d+r+ r+ar+a &+ t+ritori)$ ,tat)$)i a )n)i n)/"r d+ )nit"#i 2n , o&)$ )n+i /ai +'i i+nt+ ond) +ri d+ ,tat &+ &$an $o a$<( P)t+/ d+'ini or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i a 'iind d+$i/itar+a t+ritori)$)i 2n )nit"#i 5+o5ra'i +1 a!3nd1 o an)/it" ,)&ra'a#" d+$i/itat" &rin $+5+ i ondi#ionat" d+ o/&on+nta &o&)$a#i+1 d+ d+0!o$tar+a + ono/i o - ,o ia$"1 d+$i/itar+ r+a$i0at" 2n , o&)$ +9+r it"rii )nitar+ a &)t+rii d+ ,tat1 &+ 2ntr+a5a #ar"( Or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i Ro/3ni+i 2n an)$ 1.EC ,-a ado&tat L+5+a nr( 241.EC &ri!ind or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i1 2n !i5oar+ i a0i1 d+ i a ,)&ortat /ai /)$t+ /odi'i "ri ,) +,i!+( Con'or/ art( D a$in( >D? din Con,tit)#ia Ro/3ni+i i L+5ii nr( 241.EC1 t+ritori)$ Ro/3ni+i +,t+ or5ani0at 2n )r/"toar+$+ )nit"#i% 1B @)d+#)$* 2B ora )$* DB o/)na( I)d+#+$+1 ora +$+ i o/)n+$+ ,)nt &+r,oan+ @)ridi + i 2n a +,t ,+n, a) a&a itat+ @)ridi "1 )n &atri/oni) di,tin t i ini#iati!" 2n ++a + &ri!+ t+ ad/ini,trar+a int+r+,+$or &):$i + $o a$+1 +9+r it3nd)- i a)toritat+a 2n $i/it+$+ ad/ini,trati! -t+ritoria$+ $+5a$ ,ta:i$it+( I)d+#)$ 1B E,t+ o )nitat+ ad/ini,trati!" o/&$+9" din &)n t)$ d+ !+d+r+ + ono/i i ,o ia$ )$t)ra$( 2B For/at" din /ai /)$t+ ora + i o/)n+( DB 2n ,ta:i$ir+a n)/"r)$)i @)d+#+$or a) 'o,t a!)t+ 2n !+d+r+ /ai /)$t+ rit+rii% ,)&ra'a#a1 n)/"r)$ d+ $o )itori1 "i$+ d+ o/)ni a#i+1 &ot+n#ia$)$ + ono/i 1 &o,i:i$itat+a !a$ori'i "rii r+,)r,+$or /at+ria$+ $o a$+( FB 2n &r+0+nt +9i,t" )n n)/"r d+ F- d+ @)d+#+( GB S)&ra'a#a )n)i @)d+# +,t+ 2n /+di+ d+ E1-- N/21 iar &o&)$a#ia 2n /+di+ d+ FG-(--- $o )itori( Ora )$ EB E,t+ )n +ntr) d+ &o&)$a#i+ /ai d+0!o$tat din &)n t)$ d+ !+d+r+ + ono/i 1 ,o ia$ - )$t)ra$ i +di$itar - 5o,&od"r+, ( HB Ora +$+ a) )n n)/"r /ar+ d+ $o )itori1 o 2n,+/n"tat+ d+o,+:it" 2n !ia#a + ono/i " ,o ia$ - &o$iti " i )$t)ra$ - tiin#i'i " a #"rii( CB C+$+ ar+ a) ondi#ii d+ d+0!o$tar+ 2n a +,t+ dir+ #ii ,)nt or5ani0at+ i d+ $arat+ &rin $+5+ a /)ni i&ii( .B M)ni i&ii$+ &ot a!+a ,):di!i0i)n+ ad/ini,trati! - t+ritoria$+( Co/)na 1-B E,t+ )nitat+a ad/ini,trati!"1 &+ t+ritori)$ "r+ia tr"i+ t+ &o&)$a#ia r)ra$" )nit" &rin o/)nitat+ d+ int+r+,+ i tradi#ii* 11Ba$ "t)it" din )n)$ ,a) /ai /)$t+ ,at+ i "t)n+1 2n ')n #i+ d+ ondi#ii$+ + ono/i +1 ,o ia$ - )$t)ra$+1 5+o5ra'i + i d+/o5ra'i +1 on'or/ L+5ii nr( E.41..11 /odi'i at" i r+&):$i at" 2n an)$ 1..E(

1%

Sta#i)ni$+ :a$n+o - $i/at+ri + N) on,tit)i+ )nit"#i ad/ini,trati!+ di,tin t+1 i ,)nt a +$+ ora + i o/)n+ >,at+ i "t)n+?1 ar+ datorit" ondi#ii$or $i/at+ri +1 6idro5ra'i + ,a) a +0"rii $or1 &r+0int" i/&ortan#" &+ntr) o rotir+a ,"n"t"#ii i a,i5)rar+a ordinii +t"#+ni$or( REPREAENTARE 8RAFIC

@)d+#+

Or5ani0ar+a ad/ini,trati!t+ritoria$" a t)a$" a Ro/3ni+i


ora +

o/)n+

NTRE7RI I EJERCIII

1B Car+ +,t+ , o&)$ ,tat)$)iK Id+nti'i a#i &rin i&a$+$+ id+i 'i$o,o'i +( 2B Id+nti'i a#i &rin i&a$+$+ /o/+nt+ a$+ a&ari#i+i ,tat)$)i /od+rn( Car+ ,)nt 'or/+$+ >ti&)ri$+? d+ ,tatK DB Car+ ,)nt &rin i&a$+$+ id+i &ri!ind $+5iti/itat+a ,tat)$)iK FB Id+nti'i a#i i &r+0+nta#i &+ , )rt +$+/+nt+$+ ,tat)$)i( GB E9&$i a#i no#i)n+a d+ &o&)$a#i+( EB E9&$i a#i no#i)n+a d+ t+ritori) i nat)ra ,a @)ridi "( HB E9&$i a#i &+ , )rt no#i)n+a d+ ,)!+ranitat+( Car+ ,)nt &rin i&a$+$+ t+orii r+'+ritoar+ $a ,)!+ranitat+K

CB Id+nti'i a#i i &r+0+nta#i &+ , )rt 'or/+$+ d+ 5)!+rn"/3nt( .B Id+nti'i a#i &rin i&a$+$+ /o/+nt+ a$+ +!o$)#i+i 'or/+i d+ 5)!+rn"/3nt 2n Ro/3nia( 1-B D+'ini#i on +&t)$ d+ ,tr) t)r" d+ ,tat( 11B Id+nti'i a#i d+o,+:iri$+ dintr+ ,tr) t)ra d+ ,tat i a,o ia#ia d+ ,tat+( 12B Id+nti'i a#i i +9&$i a#i &+ , )rt a,o ia#ii$+ d+ ,tat+ i $a,i'i a#i-$+( 1DB Id+nti'i a#i 2n )&rin,)$ Con,tit)#i+i t+9t+$+ + on,a r" ara t+r+$+ ,tat)$)i ro/3n i o/+nta#i-$+ &+ , )rt( 1FB D+ + Ro/3nia +,t+ ,tat ,)!+ran i ind+&+nd+ntK

1#

P$)ra$i,/)$ &o$iti on,tit)i+ o ara t+ri,ti " a ,tat)$)i ro/3n ori o !a$oar+ ,)&r+/" a a +,t)ia K Ar5)/+nta#i(

1B Id+nti'i a#i ro$)$ &o&)$a#i+i 2n or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i( D+'ini#i no#i)n+a d+ or5ani0ar+ ad/ini,trati! t+ritoria$"(
B E9i,t" d+o,+:iri 2ntr+ 2/&"r#ir+a ad/ini,trati! t+ritoria$" a Ro/3ni+i i or5ani0ar+a ad/ini,trati! t+ritoria$"K

TESTE 8RIL

1( Din &)n t d+ !+d+r+ @)ridi ,tat)$ r+&r+0int"% 1( )n &rod), a$ +!o$)#i+i ,o ia$+ a i!i$i0a#ii$or* 2(
o$+ ti!itat+ )/an" i,tori on,tit)it" i or5ani0at" &+ )n an)/it t+ritori)1 ar+ &o$iti ,+ ,tr) t)r+a0" 2ntr+ 5)!+rnan#i i r+,t)$ &o&)$a#i+i*

D( o ordin+ @)ridi " /ai /)$t ,a) /ai &)#in +ntra$i0at" i ar+ ,+ 5",+ t+ 2n ,tr3n," $+5"t)r" ) ordin+a int+rna#iona$"( 2( Stat)$ '+)da$ ,+ ara t+ri0+a0" &rin% 1( '"r3/i#ar+ '+)da$" i dorin#a d+ )nitat+ &o$iti "* +9i,t+n#a ra&ort)ri$or d+ d+&+nd+n#" i d+ ,)&) +ni+ dintr+ &o&or i /onar6* 2(
on +ntrar+a &)t+rii $a ni!+$ +ntra$*

D( +9&an,i)n+a &)t+rii &o$iti + i a d+/o ra#i+i( D( F)n #ii$+ ,tat)$)i a) 'o,t $a,i'i at+ d)&" /)$t+ rit+rii( E$+ ,)nt% 1( int+rn+ i +9t+rn+* + ono/i +1 )$t)ra$+1 ,o ia$+1 r+&r+,i!+ +t * $+5i,$ati!+1 +9+ )ti!+ i @)ri,di #iona$+* 2( intrin,+ i ,i +9trin,+ i ,tat)$)i* D( /ora$+1 &o$iti +1 d+ on,tr3n5+r+( F( Cara t+r+$+ t+ritori)$)i ,tat)$)i ,)nt% 1( ina$i+na:i$itat+a i ,)!+ranitat+a* 2( ina$i+na:i$itat+a ,i indi!i0i:i$itat+a* D( ina$i+na:i$itat+a1 indi!i0i:i$itat+a i ,)!+ranitat+a( G( Prin ,)!+ranitat+ a &o&or)$)i 2n#+$+5+/% 1( dr+&t)$ &o&or)$)i d+ a d+ id+ ,in5)r a,)&ra ,or#ii ,a$+1 d+ a- i ,ta:i$i $inia &o$iti " a ,tat)$)i i a$ "t)i a)torit"#i$+ >or5an+$+? ,a$+1 &r+ )/ i d+ a ontro$a a ti!itat+a a +,tora* 2( dr+&t)$ 'i+ "r+i na#i)ni $a a)tod+t+r/inar+ i $a d+0!o$tar+a ind+&+nd+nt"1 'i+ " &o,+d" ,a) n) o or5ani0ar+ &ro&ri+ a ,tat)$)i* D( dr+&t)$ ,tat)$)i d+ a d+ id+ ,in5)r a,)&ra &o$iti ii ,a$+ int+rn+ i +9t+rn+(

2$

E( R+&):$i a &ar$a/+ntar" ,+ ara t+ri0+a0" &rin%

1( a$+5+r+a +')$)i d+ ,tat d+ "tr+ +t"#+ni1 dir+ t i $i:+r +9&ri/at1 $a '+$ a i a$+5+r+a Par$a/+nt)$)i* 2( a$+5+r+a +')$)i ,tat)$)i &rin int+r/+di)$ o$+5ii$or +$+ tora$+* D( a$+5+r+a +')$)i d+ ,tat d+ "tr+ &ar$a/+nt 2n 'a#a "r)ia d+ a$t'+$ i r",&)nd+1 n)an#at d+,i5)r( H( 2n Ro/3nia 'or/a /onar6i " a 'o,t 2n$o )it" ) 'or/a r+&):$i an" d+ 5)!+rn"/3nt &rin% 1( Con,tit)#ia din 1.DC* 2( L+5+a nr( DED41.FH* D( Con,tit)#ia din 1.FC( C( Stat)$ '+d+rati! ,+ ara t+ri0+a0" &rin% 1( +9i,t+n#a )n+i ,in5)r+ 'or/a#i)ni ,tata$+ )ni + i a )n)i ,in5)r r3nd d+ or5an+ +ntra$+ d+ ,tat* +t"#+nii a) o ,in5)r" +t"#+ni+* 2( ,tat)$ +,t+ 'or/at din do)" ,a) /ai /)$t+ ,tat+ /+/:r+1 din )nir+a "rora a&ar+ )n ,):i+ t )nitar d+ dr+&t* +9i,t" do)" r3nd)ri d+ or5an+ +ntra$+ d+ ,tat* D( ,tat)$ +,t+ 'or/at din )n)$ ,a) /ai /)$t+ ,tat+ /+/:r+ 1 +9i,t" do)" r3nd)ri d+ or5an+ +ntra$+ d+ ,tat1 +t"#+nii &)t3nd a!+a )na1 r+,&+ ti! do)" +t"#+nii( .( A,o ia#ii$+ d+ ,tat+ &ot da na t+r+ $a % 1( ,tat+ noi1 on,tit)ind ,):i+ t+ d+ dr+&t noi* 2( ,tat+ noi 2ntr) 3t on,tit)i+ 'or/+ a$+ ,tr) t)rii d+ ,tat* D( n) &ot da na t+r+ $a ,tat+ noi 2ntr) 3t n) on,tit)i+ 'or/+ a$+ ,tr) t)rii d+ ,tat( 1-( Art( 1 a$ Con,tit)#i+i ro/3n+ &r+!+d+ )r/"toar+$+ ara t+r+ a$+ ,tat)$)i ro/3n% 1( ,tat na#iona$1 ind+&+nd+nt1 )nitar i indi!i0i:i$* 2( ,tat na#iona$1 ,)!+ran1 ind+&+nd+nt i )nitar* D( ,tat na#iona$1 ,)!+ran1 ind+&+nd+nt1 )nitar i indi!i0i:i$1 ,tat d+ dr+&t1 d+/o rati i ,o ia$1 a!3nd 'or/" r+&):$i an" d+ 5)!+rn"/3nt( 11( Cara t+r)$ indi!i0i:i$ a$ ,tat)$)i ,+ r+'+r" $a % 1( t+ritori)1 &o&)$a#i+1 ,)!+ranitat+* 2( t+ritori)1 ori5in+ +tni "1 +t"#+ni+* D( t+ritori)1 ad/ini,tra#i+1 +t"#+ni+(

21

Cara t+r)$ d+/o rati +,t+ d+t+r/inat d+%

1( a)torit"#i$+ &):$i + ,+ 2nt+/+ia0" &+ !oin#a &o&or)$)i1 +9&ri/at" 2n a$+5+ri $i:+r+ i or+ t+1 ) &ro $a/ar+a i 5arantar+a $i:+ra$it"#i$or &):$i +* 2( do/nia +!id+nt" a dr+&t)$)i1 r+a$i0ar+a o$a:or"rii i ontro$)$)i r+ i&ro a$ &)t+ri$or &):$i +1 ) &o,i:i$itat+a 2n$"t)r"rii +')$)i ,tat)$)i d+ "tr+ +')$ 8)!+rn)$)i1 at)n i 3nd ,it)a#ia o i/&)n+* D( a ti!itat+a ,tat)$)i d+ &arti i&ant $a r+a$i0ar+a :in+$)i o/)n1 d+ ,),#in+r+a +$or d+0a!anta@a#i d+ d+,tin i an,"1 d+ ,&ri@inir+ a ,+ toar+$or + ono/i + 2n ri0"1 ) ,&ri@inir+a &rioritar" a ,+ tor)$)i d+ ,tat 2n d+tri/+nt)$ +$)i &arti )$ar(

1D( Con,tit)i+ )nitat+ ad/ini,trati!-t+ritoria$"% 1( r+5i)n+a* 2( /)ni i&i)$* D( ,ta#i)n+a :a$n+o- $i/at+ri "( 1F( A t)a$a &r+!+d+r+ on,tit)#iona$" on,id+r" "% 1( t+ritori)$ +,t+ 2/&"r#it 2n @)d+#+1 ora + i o/)n+* 2( t+ritori)$ +,t+ or5ani0at 2n @)d+#+1 ora + i o/)n+* D( t+ritori)$ +,t+ or5ani0at 2n @)d+#+1 ora +1 o/)n+ i ,at+( 1G( Ora )$ r+&r+0int"% 1( o )nitat+ ad/ini,trati!" o/&$+9" din &)n t d+ !+d+r+ + ono/i )$t)ra$1 'or/at" din /ai /)$t+ o/)n+*
i ,o ia$ -

2( )n +ntr) d+ &o&)$a#i+ /ai d+0!o$tat din &)n t d+ !+d+r+ + ono/i 1 ,o ia$ )$t)ra$ i +di$itar - 5o,&od"r+, * D( )nitat+a ad/ini,trati!" &+ t+ritori)$ "r+ia tr"i+ t+ &o&)$a#ia r)ra$" )nit" &rin o/)nitat+ d+ int+r+,+ i tradi#ii(
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL III

1B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( 2B Mi6ai Con,tantin+, )1 Antoni+ Ior5o!an1 Ioan M)rar)1 Si/ina T"n",+, )1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+!i0)it"1 A$$7+ N1 7) )r+ ti1 2--F( DB Ari,tot+$1 Po$iti a1 Ed( Ant+t1 7) )r+ ti1 1..E( FB Ni o$$o Ma 6ia!+$$i1 Prin i&+$+1 Ed( Min+r!a1 7) )r+ ti1 1..F( GB Mont+,M)i+)1 D+,&r+ ,&irit)$ $+5i$or1 I1 ES1 7) )r+ ti1 1.EF( EB Ioan M)rar)1 86+or56+ Ian ) (a(1 Con,tit)#ii$+ ro/3n+1 Ed( RAMO1 1..D(

22

CAPITOLUL IV - Si,t+/)$ +$+ tora$


NOIUNEA DE SISTEM ELECTORAL Nor/+$+ @)ridi + &rin ar+ ,)nt r+5$+/+ntat+ r+$a#ii$+ ,o ia$+ ar+ &ri!+, a$+5+r+a &rin !ot a d+&)ta#i$or ,i ,+natori$or1 a +')$)i d+ ,tat ,i a a)torit"#i$or $o a$+ a$ "t)i+, ,i,t+/)$ +$+ tora$( DREPTURILE EJCLUSIV POLITICE Dr+&t)ri$+ ')nda/+nta$+ +9 $),i! &o$iti +1 dr+&t)ri$or +$+ tora$+ a$+ +t"#+ni$or1 ,)nt% ar+ a) o ,'+r" /ai r+,tr3n," d+ 3t ,'+ra

1B dr+&t)$ d+ !ot* 2B dr+&t)$ d+ a 'i a$+,(


n ,i,t+/)$ @)ridi ro/3n+, n) +,t+ r+5$+/+ntat dr+&t)$ d+ r+!o ar+( Dr+&t)$ d+ !ot Pr+,)&)n+ $"/)rir+a tr","t)ri$or !ot)$)i% B Uni!+r,a$itat+a !ot)$)i - Tr+:)i+ di'+r+n#iat" d+ !ot)$ r+,tr3n,1 ar+ $a r3nd)$ ,") 2/:ra " do)" a,&+ t+% !ot)$ +n0itar i !ot)$ a&a itar( >C+n,)ri$+ &ot 'i% d+ a!+r+* d+ do/i i$i)* d+ ,+9* d+ !3r,t"* &ro'+,iona$ +t ?( >Vot)$ a&a itar a$+5"tor)$ &oat+ &arti i&a $a a$+5+ri doar da " do!+d+a )n an)/it 5rad d+ in,tr)ir+?( O &+r,oan" &oat+ !ota 2n Ro/3nia da "% 1o +,t+ +t"#+an ro/3n* 2o ar+ !3r,ta d+ 1C ani 2/&$ini#i &3n" 2n 0i)a a$+5+ri$or in $),i!* Do +,t+ 2n d+&$in"tat+a 'a )$t"#i$or /inta$+* Fo ar+ a&tit)din+a /ora$" d+ a !ota >,)nt on,id+ra#i a n) a!+a a&tit)dini /ora$+ +i onda/na#i1 &rin 6ot"r3r+ @)d+ "tor+a, " d+'initi!"1 $a &i+rd+r+a dr+&t)ri$or +$+ tora$+1 &+ toat" &+rioada ,ta:i$it" &rin d+&$in"tat+a 6ot"r3r+a @)d+ "tor+a, " d+ onda/nar+?( o ar+ 'a )$t"#i$or /inta$+ >n) a) dr+&t d+ !ot d+:i$ii ,a) a$i+na#ii /inta$i &) i ,): int+rdi #i+1 &rin 6ot"r3r+ @)d+ "tor+a, "1 d+'initi!" i ir+!o a:i$"?( B E5a$itat+a !ot)$)i - on r+ti0ar+ a &rin i&i)$)i on,tit)#iona$ a$ +5a$it"#ii +t"#+ni$or >art( 1E din Con,tit)#i+?( 2n on#in)t &r+,)&)n+% 1o 'i+ ar+ +t"#+an ar+ dr+&t)$ $a )n ,in5)r !ot &+ntr) a$+5+r+a a +$)ia i or5an d+ ,tat >+5a$itat+a d+ !a$oar+ a 'i+ "r)i !ot? 2o ir )/, ri&#ii$+ +$+ tora$+1 &+ntr) a$+5+r+a a +$)ia i or5an d+ ,tat1 ," 'i+ +5a$+ a n)/"r d+ $o )itori ><nor/a d+ r+&r+0+ntar+<?( Pr+,)&)n+ i 2n$"t)rar+a )nor t+6ni i i &ro +d++ +$+ tora$+ ar+ a$t+r+a0" +5a$itat+a !ot)$)i% 1B 8+o5ra'ia +$+ tora$" &r+,)&)n+ r+ar+a )nor ir )/, ri&#ii +$+ tora$+ in+5a$+ a n)/"r d+ $o )itori &+ntr) a$+5+r+a a +$)ia i or5an d+ ,tat( Prin a +,t &ro +d+) ,+ &ot r+a ir )/, ri&#ii /ari a n)/"r d+ $o )itori1 ar+ &ot )&rind+ ad!+r,ari ai &artid+$or d+ 5)!+rn"/3nt i 2n ar+ ,+ a$+5+ )n n)/"r +5a$ ,a) /ai /i d+ &ar$a/+ntari d+ 3t 2n ir )/, ri&#ii /ai /i i(

23

Co$+5ii$+ +$+ tora$+( Con'or/ a +,t)i ,i,t+/1 or&)$ +$+ tora$ +,t+ 5r)&at $+5a$1 2n !+d+r+a a$+5+ri$or1 2n do)" ,a) /ai /)$t+ at+5orii1 2n ')n #i+ d+ a!+r+1 d+n)/it+ o$+5ii +$+ tora$+( A +,t+ o$+5ii +$+ tora$+1 in+5a$+ a n)/"r d+ a$+5"tori1 'i+ a$+5 a +$a i n)/"r d+ &ar$a/+ntari1 'i+ )n n)/"r di'+rit d+ &ar$a/+ntari da " o$+5ii$+ ,)nt +5a$+( 1B Vot)$ &$)ra$ - Con,t" 2n 'a&t)$ " an)/it+ at+5orii d+ +t"#+ni1 2ntr-o ,in5)r" ir )/, ri&#i+1 &+ $3n5" !ot)$ &+ ar+ 2$ a) to#i a$+5"torii1 /ai di,&)n i d+ )n)$ ,a) /ai /)$t+ !ot)ri ,)&$i/+ntar+1 &+ntr) a$+5+r+a a +$)ia i or5an ,a) a)toritat+ d+ ,tat( A +,t+ at+5orii d+ +t"#+ni tr+:)i+ ," 2nd+&$in+a, " an)/it+ ondi#ii d+ a!+r+1 n)/"r d+ o&ii1 tit$)ri tiin#i'i + +t ( &+ntr) a :+n+'i ia d+ !ot)$ &$)ra$( 2B Vot)$ /)$ti&$) - a,+/"n"tor !ot)$)i &$)ra$1 n)/ai "1 &otri!it a +,t)ia1 a$+5"tor)$ ar+ tr+:)i+ ," 2nd+&$in+a, " an)/it+ ondi#ii1 di,&)n+ d+ /ai /)$t+ !ot)ri &+ntr) a +$a i or5an ,a) a)toritat+ d+ ,tat1 dar 2n ir )/, ri&#ii +$+ tora$+ di'+rit+1 &)t3nd a,t'+$ ," !ot+0+ d+ /ai /)$t+ ori 2n a +,t+ ir )/, ri&#ii(

DB Pri/a +$+ tora$" - Pro +nt1 $+5a$ ,ta:i$it1 d+ /andat+ >)n &$), d+ /andat+?1 ar+ ,+ atri:)i+ a)to/at 5r)&"rii d+ $arat+ /a@oritar"1 &+,t+ ++a + i ,+ )!+n+a &ro&or#iona$ ) !ot)ri$+ o:#in)t+ i ar+ a r+a$i0at )n an)/it &ro +nt 2n a$+5+ri1 n) n+a&"rat d+ &+,t+ G-R( 2B Cara t+r)$ dir+ t a$ !ot)$)i - Pr+,)&)n+ " a$+5"tor)$ &oat+ i tr+:)i+ ," 2 i +9&ri/+ o&#i)n+a ,a &+r,ona$ i n) &rin int+r/+diari ,a) r+&r+0+ntan#i( n )n+$+ ,i,t+/+ on,tit)#iona$+1 +,t+ ad/i, i !ot)$ indir+ t1 ) /ai /)$t+ 'a0+1 &rin ar+ a$+5"torii n) 2 i a$+5 +i r+&r+0+ntan#ii >+$+ torii?1 i d+,+/n+a0"1 2n a +,t , o& )n n)/"r d+ int+r/+diari >a$+5"tori d+ 5rad)$ a$ doi$+a?( DB Cara t+r)$ ,+ r+t a$ !ot)$)i - E,t+ tr","t)ra on,tit)#iona$" ar+ d" &o,i:i$itat+a a$+5"tor)$)i d+ a- i /ani'+,ta o&#i)n+a ,a ) &ri!ir+ $a andida#ii &ro&) i a,t'+$ 2n 3t a +a,t" o&#i)n+ ," n) 'i+ )no, )t" d+ a$#ii ,a) ,)&)," !r+)n+i &r+,i)ni( Vot)$ +,t+ &):$i da " , r)tin)$ ,+ r+a$i0+a0" $a !+d+r+a t)t)ror( FB Cara t+r)$ $i:+r a$ !ot)$)i - E,t+ $i:+r +9&ri/at1 2n a0)$ &arti i&"rii $a !ot1 &rin a ++a "1 a$+5"tor)$ ar+ &o,i:i$itat+a d+ a- i /ani'+,ta $i:+r o&#i)n+a &+ntr) o an)/it" $i,t" ,a) )n an)/it andidat( Un+$+ ,i,t+/+ +$+ tora$+ 'o$o,+, !ot)$ o:$i5atori)1 ar+ ,+ ')nda/+nt+a0" &+ id++a a$it"#ii d+ a$+5"tor &ri!it" a o ')n #i+ &):$i " >Ita$ia1 8r+ ia1 L)9+/:)r51 A),tra$ia1 C6i$+1 7ra0i$ia1 7+$5ia?( 2n #ara noa,tr"1 !ot)$ o:$i5atori) a ')n #ionat ,): r+5i/)$ Con,tit)#ii$or din 1.2D(
Dr+&t)$ d+ a 'i a$+,

1B Condi#ii$+ i/&),+ &+ntr) a a +,t dr+&t ," &oat" 'i +9+r itat n) tr+:)i+ on')ndat+ ) in o/&ati:i$it"#i$+( Condi#ii$+ on,tit)#iona$+ ,)nt &r+!"0)t+ 2n art( DH din Con,tit)#i+(

24

SCRUTINUL R+&r+0int" /oda$itat+a &rin ar+ a$+5"torii d+,+/n+a0" a)torit"#i$+ &):$i + r+&r+0+ntati!+( E9i,t" tr+i ti&)ri d+ , r)tin%

1B /a@oritar >)nino/ina$ i d+ $i,t"?* 2B r+&r+0+ntar+a &ro&or#iona$" >$a ni!+$ na#iona$* $a ni!+$ d+ ir )/, ri&#i+1 ,i,t+/)$ dSOondt?* DB /i9t >+ 6i$i:rat1 &r+&ond+r+nt /a@oritar i &r+&ond+r+nt ) r+&r+0+ntar+ &ro&or#iona$"?( OR8ANIAAREA I DESFURAREA ALE8ERILOR
Or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a a$+5+ri$or &ar$a/+ntar+ - O&+ra#i)ni$+ +$+ tora$+ ,)nt%

1B Sta:i$ir+a dat+i a$+5+ri$or* 2B Sta:i$ir+a n)/"r)$)i1 d+$i/itar+a i n)/+rotar+a ir )/, ri&#ii$or +$+ tora$+* DB A$ "t)ir+a $i,t+$or +$+ tora$+ ,i a "r#i$or d+ a$+5"tor% 1Q P+r/an+nt+* 2Q S&+ ia$+( FB Sta:i$ir+a o/&on+nt+i :iro)ri$or +$+ tora$+% 1Q C+ntra$ >7EC?* 2Q D+ ir )/, ri&#i+* DQ A$ ,+ #i+i d+ !otar+( GB Sta:i$ir+a ,+ #ii$or d+ !otar+* EB nr+5i,trar+a andidat)ri$or* HB Sta:i$ir+a :)$+tin+$or d+ !ot1 a ,+/n+$or i ta/&i$+$or +$+ tora$+* CB Ca/&ania +$+ tora$"* .B D+,'" )rar+a !ot"rii* 1-B Sta:i$ir+a r+0)$tat+$or o:#in)t+ 2n a$+5+ri% 1Q La ,+ #ii* 2Q La ir )/, ri&#ii$+ +$+ tora$+ DQ P+ #ar"(
OR8ANIAAREA I DESFURAREA ALE8ERILOR PREAIDENIALE

1B A +$+a i o&+ra#i)ni +$+ tora$+1 ) )n+$+ n)an#"ri $+5at+ d+% 1Q Candidat)ri( 2Q Ro$)$ C)r#ii Con,tit)#iona$+ 2n ,)&ra!+56+r+a a +,tor a$+5+ri( DQ Sta:i$ir+a r+0)$tat+$or a$+5+ri$or(
REPREAENTARE 8RAFIC

Repre&e'"are propor*io'al+

(a 'i)el de *ar+ Apropia"+

25

NTRE7RI I EJERCIII

1B Id+nti'i a#i i +9&$i a#i &+ , )rt dr+&t)ri$+ +$+ tora$+ ')nda/+nta$+( Car+ ,)nt tr","t)ri$+ on,tit)#iona$+ a$+ !ot)$)iK
B Si,t+/)$ d SOondt +,t+ )n , r)tin - r+&r+0+ntar+ &ro&or#iona$" - ,a) o /oda$itat+ d+ r+&arti0ar+ a r+,t)ri$orK

1B n dr+&t)$ ro/3n+, +9i,t" dr+&t d+ r+!o ar+ K E9a/ina#i-1( 2B D+'ini#i on +&t)$ d+ &ra5 +$+ tora$ i ana$i0a#i n+ +,itat+a +9i,t+n#+i ,a$+( Id+nti'i a#i 2n r+5$+/+nt"ri$+ ,i,t+/+$or +$+ tora$+ a$+ ,tat+$or /od+rn+ &r+0+n#a &ra5)$)i +$+ tora$( Co/+nta#i &+ , )rt a +,t+ r+5$+/+nt"ri(
TESTE 8RIL%

1( T+oria /andat)$)i i/&+rati! &r+,)&)n+% 1( &ar$a/+ntarii &ot a #iona n)/ai &otri!it in,tr) #i)ni$or o:$i5atorii dat+ d+ a$+5"torii $or1 iar 2n a0)$ 2n ar+ 2n a$ " a +,t+ in,tr) #i)ni a$+5"torii &ot ,"-I r+!o + d)&" o /oti!ar+ ,o$id"* 2( &ar$a/+ntarii &ri/+, )n /andat dat d+ 2ntr+a5a na#i)n+ '"r" ," $i ,+ ,ta:i$+a, " dinaint+ d+ "tr+ a$+5"tori o:$i5a#ii$+1 +i 'iind a)tori0a#i d+ "tr+ na#i)n+ ," o r+&r+0int+* D( &ar$a/+ntarii &ot a #iona n)/ai &otri!it in,tr) #i)ni$or o:$i5atorii dat+ d+ a$+5"torii $or1 iar 2n a0)$ 2n ar+ 2n a$ " a +,t+ in,tr) #i)ni a$+5"torii &ot ,"-i r+!o + '"r" !r+o /oti!ar+( 2( Si,t+/+$+ +$+ tora$+ a) indi!id)a$i0at tr+i ,i,t+/+ di'+rit+ d+ atri:)ir+ a /andat+$or% 1( ,i,t+/)$ )nino/ina$1 ,i,t+/)$ d+ $i,t" i ,i,t+/+$+ /i9t+* 2( ,i,t+/)$ /a@oritar1 r+&r+0+ntar+a &ro&or#iona$" i ,i,t+/+$+ /i9t+* D( ,i,t+/)$ /a@oritar1 r+&r+0+ntar+a &ro&or#iona$" i ,i,t+/)$ ) do)" t)r)ri d+ , r)tin( D( A$+5+ri$+ &ar$a/+ntar+ ,+ or5ani0+a0" i ,+ d+,'" oar" &+ntr) d+,+/nar+a% 1( &ri/ari$or i on,i$i+ri$or $o a$i* 2( d+&)ta#i$or i a ,+natori$or* D( +')$)i d+ ,tat( F( Li,t+$+ +$+ tora$+ ,)nt d+ do)" '+$)ri% 1( o:i n)it+ i ,&+ ia$+* 2( &+r/an+nt+ i an)a$+* D( &+r/an+nt+ i ,&+ ia$+(

26

E$i:+rar+a "r#i$or d+ a$+5"tor ,+ 'a +%

1( n)/ai &+ntr) a$+5"torii 2n, ri i &+ $i,t+$+ +$+ tora$+ &+r/an+nt+ a$+ $o a$it"#ii )nd+ do/i i$ia0" a + tia1 d+ "tr+ &ri/ari1 &+ntr) a 'i 'o$o,it" n)/ai &+ntr) < on,)$t"ri +$+ tora$+ ) ara t+r na#iona$<* 2( ori "r)i a$+5"tor1 d+ "tr+ &ri/ari1 &+ntr) a 'i 'o$o,it" n)/ai &+ntr) < on,)$t"ri +$+ tora$+ ) ara t+r na#iona$<* D( a$+5"tori$or1 d+ "tr+ &ri/ari1 &+ntr) a 'i 'o$o,it" ) o a0ia ori "ror on,)$t"ri +$+ tora$+( E( 2n +9+r itar+a atri:)#ii$or ,a$+1 7iro)$ E$+ tora$ C+ntra$ $) r+a0" $+5a$ d)&" )/ )r/+a0"% 1( 2n &r+0+n#a /a@orit"#ii a:,o$)t+ /+/:ri$or ,"i* 6ot"r3ri$+ ,+ ia) ) !ot)$ /a@orit"#ii /+/:ri$or &r+0+n#i i ,+ ad) $a )no tin#" 2n +din#" ,+ r+t"* 2( 2n &r+0+n#a /a@orit"#ii /+/:ri$or ,"i* +/it+ 6ot"r3ri1 ar+ ,+ ia) ) !ot)$ /a@orit"#ii /+/:ri$or &r+0+n#i* 6ot"r3ri$+ ,+ ad) $a )no tin#" 2n +din#" &):$i "* D( 2n &r+0+n#a /a@orit"#ii a:,o$)t+ /+/:ri$or ,"i* 6ot"r3ri$+ ,+ ia) ) !ot)$ a G- R &$), )n) dini /+/:ri &r+0+n#i* 6ot"r3ri$+ ,+ ad) $a )no tin#" 2n +din#" &):$i "(
H( L+5+a a$+5+ri$or &ar$a/+ntar+ &r+!+d+ " a$+5+ri$+ &ar#ia$+ ,+ &ot or5ani0a 2n )r/"toar+$+ ,it)a#ii%

1( 2(

3nd r+a$it"#i$+ &o$iti + $+ i/&)n* 3nd )n /andat d+ d+&)tat ,a) d+ ,+nator d+!in+ !a ant 2n &ri/ii tr+i ani ai /andat)$)i1 iar &o,t)$ d+!+nit !a ant n) &oat+ 'i o )&at1 din ori + /oti!+1 d+ ,)&$+ant)$ d+ &+ $i,ta d+ andida#i din a$+5+ri$+ 5+n+ra$+ i 3nd +')$ ,tat)$)i $+ ,o$i it"* 3nd 2n adr)$ a$+5+ri$or 5+n+ra$+1 a$+5+ri$+ dintr-o ir )/, ri&#i+ ,a) /ai /)$t+ a) 'o,t an)$at+ d+ "tr+ 7iro)$ E$+ tora$ C+ntra$ i 3nd )n /andat d+ d+&)tat ,a) d+ ,+nator d+!in+ !a ant 2n &ri/ii tr+i ani ai /andat)$)i1 iar &o,t)$ d+!+nit !a ant n) &oat+ 'i o )&at1 din ori + /oti!+1 d+ ,)&$+ant)$ d+ &+ $i,ta d+ andida#i din a$+5+ri$+ 5+n+ra$+(

D(

C( A$+5+r+a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i ,+ &oat+ d+,'" )ra% 1( 2n do)" t)r)ri d+ , r)tin1 da " 2n &ri/)$ t)r ni i )n andidat n) a o:#in)t /a@oritat+a a:,o$)t" a !ot)$)i a$+5"tori$or 2n, ri i 2n $i,t+$+ +$+ tora$+1 &rin , r)tin d+ $i,t"* 2( 2ntr-)n ,in5)r t)r d+ , r)tin1 'iind d+,+/nat 3 ti5"tor +$ + a o:#in)t +$ /ai /ar+ n)/"r d+ !ot)ri* D( 2n do)" t)r)ri d+ , r)tin1 da " 2n &ri/)$ t)r ni i )n andidat n) a o:#in)t +$ &)#in /a@oritat+a !ot)$)i a$+5"tori$or 2n, ri i 2n $i,t+$+ +$+ tora$+1 &rin , r)tin )nino/ina$(

27

7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL IV

1B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( 2B Si/ina T"n",+, )1 L+5i$+ +$+ tora$+ - o/+ntarii i +9&$i a#ii1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--F DB 86+or56+ Ian )1 Si,t+/)$ +$+ tora$1 Ed( RAMO1 7) )r+ ti1 1..C( FB Ioan M)rar)1 Dr+&t)ri$+ +$+ tora$+ a$+ <Dr+&t)ri$+ o/)$)i<1 nr( 141..2(
+t"#+ni$or ro/3ni1 2n r+!i,ta

2%

CAPITOLUL V - R+'+r+nd)/)$
DEMOCRAIA DIRECT I DEMOCRAIA REPREAENTATIV
Si,t+/)$ +$+ tora$ d+, ri+ r+a$itat+a on'or/ "r+ia +t"#+nii &ot &arti i&a 2n /od n+/i@$o it $a +9+r itar+a &)t+rii d+ ,tat &rin d+,+/nar+a )nor r+&r+0+ntan#i ar+1 o dat" a$+ i1 &+ d)rata /andat)$)i + $+-a 'o,t a ordat1 !or +9+r ita &)t+r+a 2n n)/+$+ i &+ ,+a/a 2ntr+5)$)i &o&or( A +,t /od d+ in,ta)rar+ i +9+r itar+ a &)t+rii d+ ,tat &oart" d+n)/ir+a d+ d+/o ra#i+ r+&r+0+ntati!"1 datorit" 'a&t)$)i " d+#in"tor)$ &)t+rii d+ ,tat1 &o&or)$1 n) o +9+r it" 2n /od dir+ t1 n+/i@$o it1 i d+$+a5" +9+r i#i)$ &)t+rii )n)i 5r)& r+,tr3n, d+ +t"#+ni >5)!+rnan#ii? &rin &ro +d+)$ a$+5+ri$or( D+/o ra#ia r+&r+0+ntati!" n) +,t+ $i&,ita d+ )n+$+ d+0a!anta@+1 +$ /ai d+, itat 'iind a +$a " +9i,t" &o,i:i$itat+a a $a,a 5)!+rnan#i$or ," ,+ di,tan#+0+ at3t d+ /)$t d+ +i 5)!+rna#i 2n 3t ," a@)n5" ," +9+r it+ &)t+r+a d+ ,tat &+ntr) ,in+ i n) &+ntr) &o&or( P+ntr) a &r+!+ni a +,t n+a@)n, a) 'o,t i/a5inat+ /)$ti&$+ in,tit)#ii i /+ ani,/+1 &o$iti + i @)ridi +1 &r+ )/ ,+&ara#ia &)t+ri$or 2n ,tat1 ,a) 'or/+ d+ ontro$ din &art+a &o&or)$)i a,)&ra r+&r+0+ntan#i$or ,"i1 )/ ar 'i r",&)nd+r+a 2n dr+&t)$ &):$i ( A +,t &ro +d+) d+ 5)!+rnar+ n) +,t+ )ni ( A,t'+$1 ,+ )no, ,tat+ ar+ &ra ti " +9+r itar+a dir+ t"1 d+ "tr+ &o&or1 a &)t+rii d+ ,tat doar 2n &ri!in#a ')n #i+i $+5i,$ati!+1 +$+$a$t+ ')n #ii ,tata$+ 'iind d+$+5at+ )nor a)torit"#i d+,+/nat+ d+ 'i+ &rin a$+5+ri1 'i+ &+ a$+a n)/irii(

2ntr-o 2n +r ar+ d+ 2n$"t)rar+ a n+a@)n,)ri$or +$or do)" ,i,t+/+ d+ 5)!+rn"/3nt /+n#ionat+ ant+rior i &+ntr) a !a$ori'i a a,&+ t+$+ $or &o0iti!+1 /ai a$+, d)&" a$ doi$+a r"0:oi /ondia$ ,a) 2n, ri, 2n on,tit)#ii1 a$"t)ri d+ r+5)$i$+ tradi#iona$+ a$+ d+/o ra#i+i r+&r+0+ntati!+ i )n+$+ in,tr)/+nt+ ,&+ i'i + d+/o ra#i+i dir+ t+( In,tr)/+nt)$ d+/o ra#i+i dir+ t+ +$ /ai d+, )ti$i0at a 'o,t i r"/3n+ r+'+r+nd)/)$1 2ntr) 3t +$ r+&r+0int" /od)$ +$ /ai +'i i+nt i $ar d+ on,)$tar+ dir+ t" a !oin#+i &o&)$ar+1 dar /ai &ot 'i itat+ 2n a +$a i ,+n, i &$+:i, it)$ ,a) ini#iati!a &o&)$ar"( Si,t+/)$ d+ 5)!+rn"/3nt n", )t din 2/:inar+a d+/o ra#i+i r+&r+0+ntati!+ ) )n+$+ in,tr)/+nt+ &ro&rii d+/o ra#i+i dir+ t+ a &ri/it 2n do trin" d+n)/ir+a d+ d+/o ra#i+ ,+/i-dir+ t" ,a)1 2n /",)ra 2n ar+ &arti i&ar+a dir+ ta a &o&or)$)i ,+ r+a$i0+a0" n) doar &rin in,tr)/+nt+ @)ridi +1 i i &rin )n+$+ d+ nat)r" +/ina/+nt+ &o$iti " >d+0:at+r+a &):$i " a &roi+ t+$or d+ $+5+1 !+to &o&)$ar1 +t ?1 d+/o ra#i+ &arti i&ati!"( INSTRUMENTELE DEMOCRAIEI SEMI-DIRECTE N CONSTITUIA ROMNIEI Con,tit)#ia Ro/3ni+i ado&tat" 2n 1..1 a r+#in)t at3t r+'+r+nd)/)$1 3t i ini#iati!a &o&)$ar" a /oda$it"#i d+ 'a i$itar+ a &arti i&"rii dir+ t+ a &o&or)$)i $a +9+r itar+a &)t+rii d+ ,tat( D+ ai i r+0)$t" " n) &oat+ +9i,ta o a tr+ia /oda$itat+ &rin ar+ &)t+r+a d+ ,tat ," 'i+ +9+r itata 2n Ro/3nia1 dar i " ori ar+ din +$+ do)" /oda$it"#i /+n#ionat+ &ot 'i )ti$i0at+ ) +5a$" 2ndr+&t"#ir+1 2n ondi#ii $+5a$+1 ni i r+'+r+nd)/)$ i ni i +9+r itar+a &)t+rii &rin or5an+ r+&r+0+ntati!+ n+&)t3nd 'i on,id+rat+ a a!+a nat)r" ,):,idiar" )n)$ 'a#" d+ +$"$a$t( Ini#iati!a &o&)$ar" Ini#iati!a &o&)$ar" r+&r+0int" o &ro +d)r" &rin ar+ &o&)$a#ia )n)i ,tat d" i/&)$,)$ >ini#ia0"? )n &ro +, d+ i0iona$* a +,t 2n +&)t d+ d+ i0i+ ,+ &oat+ 'ina$i0a tot )

2#

int+r!+n#ia &o&or)$)i >r+'+r+nd)/? ,a) &rintr-o d+ i0i+ ado&tat" d+ a)torit"#i$+ $+5a$ d+,+/nat+ d+ a +,ta >$+5+ ado&tat" d+ Par$a/+nt?( R+'+r+nd)/)$
La )n ni!+$ 'oart+ 5+n+ra$1 r+'+r+nd)/)$ +,t+ d+'init 2n do trin" dr+&t o &ro +d)r" d+ on,)$tar+ d+/o rati " a &o&)$a#i+i( Con,)$tar+a &oat+ 'i ini#iat" d+ a)torit"#i$+ ,tat)$)i ,a) 6iar d+ &o&)$a#ia 2n,+ i* +a &oat+ a!+a )n &)r ara t+r in'or/ati!1 ,&r+ o /ai $ar" +9&ri/ar+ a !oin#+i 5+n+ra$+1 ,a) )n ara t+r d+ i0iona$1 ar+ ," ,+ i/&)n" ,i a)torit"#i$or ar+ a) ,o$i itat-o( 2n,"1 datorit" 'a&t)$)i " &rin r+'+r+nd)/1 +$ /ai ad+,+a1 &o&or)$ a&ar+ 2n a$itat+ d+ ar:itr) &+ntr) &ro:$+/+ 'i+ +9tr+/ d+ i/&ortant+1 'i+ +9tr+/ d+ 5+n+ra$+ ,+ on,id+r" " +$ +,t+ &rin +9 +$+n#" )n /od d+ +9+r itar+ dir+ t" a &)t+rii d+ ,tat(
&ro +d)r" d+ ini#i+r+ a )n)i &ro +, d+ i0iona$ d+ "tr+ &o&)$a#ia )n)i ,tat >,+ &oat+ 'ina$i0a ) o no)" int+r!+n#i+ - d+ i0iona$" - din &art+a &o&)$a#i+i? &ro +d)r" d+ on,)$tar+ d+/o rati " a &o&)$a#i+i d+ "tr+ a)torit"#i$+ ,tat)$)i( Po&)$a#ia T ar:itr) UV 5aran#i+ &+ntr) $+5iti/itat+a d+ i0i+i( &ro +d)r" d+ on,)$tar+ a &$+:+i 4 &o&)$a#i+i d+ "tr+ a)torit"#i$+ )n)i ,tat1 d+ r+5)$" &+ntr) on'ir/ar+a 4 2nt"rir+a $+5iti/it"#ii a)torit"#ii ini#iatoar+

Ini#iati!a &o&)$ar"

R+'+r+nd)/ >$at( 5+r)n0i) r+'+ro? P$+:i, it >$at( &$+:, W , ir+?

Art(.- din Con,tit)#i+ on,a r" )n r+'+r+nd)/ d+ ti& on,)$tati!1 'a )$tati!1 r+'+ritor $a 6+,ti)ni d+ &rin i&i) i &rin ar+ ,+ )r/"r+ t+ o ,i/&$" on,)$tar+ &o&)$ar" i n) $)ar+a )n+i d+ i0ii1 ar+ ar+1 a adar1 toat+ tr","t)ri$+ )n)i &$+:i, it( Art(.G din Con,tit)#i+ on,a r" )n r+'+r+nd)/ o:$i5atori)1 d+ nat)r" d+ i0iona$"1 dar ar+ !i0+a0" )n an)/it aran@a/+nt in,tit)#iona$ i n) ado&tar+a ,a) a:ro5ar+a )n)i a t nor/ati!( Prin a +a,t" on,)$tar+ &o&)$ar" ,+ r+a$i0+a0" )na din ,in5)$ar+$+ 'or/+ a$+ /andat)$)i i/&+rati!1 &rin a ++a " r+'+r+nd)/)$ or5ani0at )$t+rior ,),&+nd"rii din ')n #i+ a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i &+ntr) a d+ id+ r+!o ar+a ,a) n) a /andat)$)i ,")1 ar+ d):$a di/+n,i)n+ a )n+i 'or/+ d+ r",&)nd+r+ ,&+ i'i " dr+&t)$)i &):$i 1 'iind 2n a +$a i ti/& i o /ani'+,tar+ a &arti )$arit"#i$or ,an #i)ni$or nor/+$or d+ dr+&t on,tit)#iona$( Art(1G1 din Con,tit)#i+ on,a r" )n r+'+r+nd)/ d+ ti& o:$i5atori)1 d+ i0iona$1 nor/ati! $a ni!+$ on,tit)#iona$( D+ i0ia a,t'+$ ado&tat" +,t+ )na d+ o i/&ortan#" ar+ @),ti'i " r+ )r,)$ $a +9+r itar+a dir+ t" a &)t+rii d+ ,tat d+ "tr+ &o&or1 $+5iti/itat+a +i 'iind a,t'+$ &)," 2n a'ara ori "r+i 2ndoi+$i( R+5$+/+ntar+a @)ridi " a r+'+r+nd)/)$)i ,+ r+5",+ t+ 2n Con,tit)#i+ i 2n $+5+a or5ani " or+,&)n0"toar+( L+5+a ,ta:i$+ t+ d+ta$iat /od)$ d+ or5ani0ar+ i d+,'" )rar+ a$ r+'+r+nd)/)ri$or1 at3t na#iona$+1 d+'init+ a 'or/a i /i@$o )$ d+ on,)$tar+ dir+ t" i d+ +9&ri/ar+ a !oin#+i ,)!+ran+ a &o&or)$)i ro/3n1 3t i $o a$+1 + &ot 'i or5ani0at+ ) &ri!ir+ $a &ro:$+/+ d+ int+r+, d+o,+:it &+ntr) )nit"#i$+ ad/ini,trati!-t+ritoria$+(

3$

REPREAENTARE 8RAFIC

E'+ t +
d+ i0i ona$ @)ridi +

' or a"i ). a /r o 0 a"i )

a$ on !+n #io na$

o n , t i t o:$i5atori) ) # Ini#iati i !a o n

on,)$ta ti!

'a )$tati!

a $ $ + 5

Mani'+ , t a r + d + ! o i n # " a ) n + i a , a ) / a i / ) $ t o r a ) t o r i t

+$+ to rat)$) iX Mani'+,tar+ d+ ini#ia !oin#" a ti!"

"#i

&o &) $ar "

d a#i+i + dir+ / t+ 1B de Parla-e'" Te!"e apro/a"e o r+5$+ r 1/i at+ 2n a ec" Con, # tit)# Proiec" i Propu'ere co'cre"+ ia + C2e "iu'e de pri'cipiu Ro/ r 3ni+i( + 2B Car+ & +,t+ r + di'+r+ Condi 0 n#a #ii + 'or/a dintr+ n $+ UV &$+:i, t M)or) a it i / d+ &arti t r+'+r+ i&ar+ i nd)/ ! K n+r+ a
o/an dat d >d+t+ + ntor)$ &)t+ri t i? i

/+nt

DB n ,i,t+ /)$ @)ridi

d+ & a&ro:ar+ r+ o/anda:i$ >$+5iti/itat+a d+ i0i+i? & a r Contr t o$ i @)ri,d i #io i na$ & a,)&r a a t dr+&t i )$)i !

ro/3 n+, +9i,t " on,a rat dr+&t )$ d+ r+!o ar+ a /and at)$)i K d+ !ot E9a >+9+r K /ina itar+? r+5)$arit"#ii &ro +d)rii #i-1( Y)id N ro$)$ T &ar$a R /+nt E )$)i 2ntr-o 7
!a$idit"#ii o:i+ t)$)i !a$idit"#ii r+0)$tat)$)i >K? >di, )ta:i$? 31

TESTE 8RIL%

1( 2n ')n #i+ d+ o:i+ t)$ a,)&ra "r)ia &oart" d+ i0ia $)at" d+ "tr+ &o&or1 ,+ di,tin5+ 2ntr+% 1? r+'+r+nd)/)$ o:$i5atori) i r+'+r+nd)/)$ 'a )$tati!* 2? r+'+r+nd)/)$ nor/ati! i r+'+r+nd)/)$ a:ro5ati!* D? r+'+r+nd)/)$ d+ i0iona$ i r+'+r+nd)/)$ on,)$tati!* F? r+'+r+nd)/)$ on,tit)#iona$1 r+'+r+nd)/)$ $+5a$ i r+'+r+nd)/)$ on!+n#iona$( 2( N) r+&r+0int" ni iodat" o &ro +d)r" ) ara t+r d+ i0iona$% 1? 2? D?
ini#iati!a &o&)$ar" on,tit)#iona$"* r+'+r+nd)/)$* &$+:i, it)$(

D( 2n ')n #i+ d+ ti&)$ d+ d+ i0i+ ado&tat" 2n adr)$ r+'+r+nd)/)$)i1 ,+ 'a + di,tin #ia 2ntr+% 1? r+'+r+nd)/)$ o:$i5atori) i r+'+r+nd)/)$ 'a )$tati!* 2? r+'+r+nd)/)$ nor/ati! i r+'+r+nd)/)$ a:ro5ati!* D? r+'+r+nd)/)$ d+ i0iona$ i r+'+r+nd)/)$ on,)$tati!* F? r+'+r+nd)/)$ on,tit)#iona$1 r+'+r+nd)/)$ $+5a$ i r+'+r+nd)/)$ on!+n#iona$( F( R+'+r+nd)/)$ na#iona$ or5ani0at 2n ondi#ii$+ art( .- din Con,tit)#i+ +,t+% 1?
on,)$tati! i o:$i5atori)*

2? d+ i0iona$ i 'a )$tati!* D? d+ i0iona$ i o:$i5atori)* F?


on,)$tati! i 'a )$tati!(

G( R+'+r+nd)/)$ &ri!ind r+!i0)ir+a Con,tit)#i+i Ro/3ni+i +,t+ !a$a:i$ da " $a a +,ta &arti i&"% 1? +$ &)#in @)/"tat+ &$), )n)$ din n)/"r)$ &+r,oan+$or 2n, ri,+ 2n $i,t+$+ +$+ tora$+* 2? /a@oritat+a a:,o$)t" a &+r,oan+$or 2n, ri,+ 2n $i,t+$+ +$+ tora$+ ,&+ ia$+* D? +$ &)#in do)" tr+i/i din n)/"r)$ &+r,oan+$or ) dr+&t d+ !ot* F? +$ &)#in tr+i &"tri/i din n)/"r)$ &+r,oan+$or 2n, ri,+ 2n $i,t+$+ +$+ tora$+* G? @)/"tat+ din n)/"r)$ &+r,oan+$or 2n, ri,+ 2n $i,t+$+ +$+ tora$+(

32

2n Ro/3nia1 or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a r+'+r+nd)/)$)i +,t+ r+5$+/+ntat" &rin%

1? 2? D? F?

$+5+ or5ani "* $+5+ ordinar"* ordonan#" ,i/&$"* 6ot"r3r+ a 8)!+rn)$)i Ro/3ni+i(

7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL V

1( T)dor Dr"5an)1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +( Tratat +$+/+ntar1 !o$(I1 L)/ina LEJ1 1..C1 7) )r+ ti1 &(2DG( 2( Ion D+$+an)1 In,tit)#ii i &ro +d)ri on,tit)#iona$+1 +dit)ra S+r!o-SAT1 1...1 Arad1 &(D.D( D( L+5+a nr(D42--- &ri!ind or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a r+'+r+nd)/)$)i1 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ Part+a I1 nr(CF din 2F '+:r)ari+ 2---1 ) /odi'i "ri$+ )$t+rioar+( F( F$orin Co/an-P)nd1 Con,id+ra#ii &ri!ind r+'+r+nd)/)$ $o a$ 2n Ro/3nia1 R+!i,ta d+ Dr+&t P):$i nr(D42--F1 &(DC(

33

CAPITOLUL VI - Par$a/+nt)$

FUNCIILE PARLAMENTULUI /&)t+rni iri$+ &ar$a/+nt)$)i tr+:)i+ ," !a$ori'i + &o0i#ia ,tata$" &+ ar+ a +,ta o o )&" i tr+:)i+ ," 'i+ ,&+ i'i + 2n'"&t)irii1 $a +$ /ai 2na$t ni!+$1 a ond) +rii ,tata$+1 &+ntr) " +,t+ a$+, dir+ t d+ "tr+ +t"#+ni* r+&r+0int" !oin#a &o&or)$)i( Ca )r/ar+1 ')n #ii$+ &ar$a/+nt)$)i ,)nt d+ ond) +r+ >d+$i:+rati!+?( Par$a/+nt)$ +,t+ &)t+r+a $+5i,$ati!"1 )ni )$ or5an $+5i)itor( A) 'o,t +9&ri/at+ ,i r+0+r!+ &+ntr) "1 Par$a/+nt)$ n) +,t+ ,in5)r)$ ar+ <'a +< $+5i1 +$ 2/&art+ a +a,t" ')n #i+ ) 5)!+rn)$ >ini#iati!a $+5i,$ati!"1 $+5i,$a#ia d+$+5at"?1 >$i/it+ a$+ ')n #ii$or &ar$a/+nt)$)i?( Par$a/+nt)$ ar+ ')n #ii d+ ontro$( S+ &)n+ 2ntr+:ar+a da " &ar$a/+nt)$ &oat+ a!+a ')n #ia d+ on,tit)ant"1 &r+ )/ i ')n #ii @)ri,di #iona$+( F)n #ia on,tit)ant" i ')n #ia $+5i,$ati!" n) ,+ on')nd"1 &+ntr) " &ar$a/+nt)$ doar $+5i'+r+a0"( Par$a/+nt)$ &oat+ a!+a ')n #ii on,tit)ant+1 dar da " $+ &ri/+ t+ n)/ai &rin di,&o0i#ii on,tit)#iona$+ +9&r+,+( O a$t" &ro:$+/" +,t+ da " &ar$a/+nt)$ ar+ o ')n #i+ @)ri,di #iona$"( R",&)nd+r+a +')$)i d+ ,tat ,a) /ini tri$or1 )r/at" d+ &o,i:i$itat+a ,),&+nd"rii ,a) d+/it+rii $or din ')n #i+1 ar+ &rin +9 +$+n#"1 )n ara t+r &o$iti ( P+ a$+ d+ on,+ in#"1 &ar$a/+nt)$ n) ar+ ')n #ii @)ri,di #iona$+( Par$a/+nt)$ ar+ o o/&+t+n#" 2n &rin i&i) n+$i/itat"( A +a,t" o&ini+ ,+ ')nda/+nt+a0" &+ ara t+r)$ ,") $ar5 i dir+ t r+&r+0+ntati!1 adi " &rin a ++a " +,t+ in!+,tit ) 2/&)t+rni iri dir+ t d+ "tr+ &o&or( A +a,t" o/&+t+n#" tr+:)i+ 2n," ," 'i+ &r+!"0)t" 2n on,tit)#i+( F)n #ii$+ &ar$a/+nt)$)i &ot 'i $a,i'i at+ 2n ')n #i+ d+ rit+ri)$ on#in)t)$)i a +,tora 2n% 1B $+5i,$ati!" >ado&tar+a $+5i$or?* 2B ,ta:i$ir+a &rin i&a$+$or dir+ #ii a$+ a ti!it"#ii ,o ia$ - + ono/i +1 )$t)ra$+1 ,tata$+ i @)ridi +* DB a$+5+r+a1 'or/ar+a1 a!i0ar+a 'or/"rii1 n)/ir+a ,a) r+!o ar+a )nor a)torit"#i ,tata$+* FB ontro$)$ &ar$a/+ntar* GB +9+r itar+a ond) +rii 2n &o$iti a +9t+rn"* EB or5ani0ar+a i ')n #ionar+a &ro&ri+( F)n #ia $+5i,$ati!" - L+5i'+rar+a r"/3n+ ')n #ia &rin i&a$" a &ar$a/+nt)$)i( A +a,t" ')n #i+ $+5i,$ati!" on,t" 2n +di tar+a d+ nor/+ @)ridi +1 o:$i5atorii &+ntr) +9+ )ti! iar1 2n a0 d+ $iti5ii i &+ntr) &)t+r+a @)ri,di #iona$"( L+5+a ar+ do)" a +&#i)ni% 1B )na $ar5" a a t @)ridi nor/ati!* 2B )na r+,tr3n," a a t a$ &ar$a/+nt)$)i1 $a ar+ tr+:)i+ ," n+ r+'+ri/( 2n a +a,t" a +&#i)n+ ado&tar+a $+5i$or a&ar#in+ n)/ai &ar$a/+nt)$)i a )ni a a)toritat+ $+5i)itoar+ a #"rii >art( GC din Con,tit)#i+?( E9+ )ti!)$ ,+ i/&$i " 2n ')n #ia $+5i,$ati!"1 2n di'+rit+ /oda$it"#i1 iar a +,t+ i/&$i "ri i on,id+r" $i/it"ri a$+ &)t+rii $+5i)itoar+( Li/it"ri$+ &ar$a/+nt)$)i r+0)$t" i din d+t+r/inar+a do/+ni)$)i r+0+r!at $+5ii >$i,t+ d+ /at+rii1 ar+ &rin nat)ra $or tr+:)i+ r+5$+/+ntat+ n)/ai &rin $+5+?(

34

F)n #ia d+ ,ta:i$ir+ a &rin i&a$+$or dir+ #ii a$+ a ti!it"#ii ,o ia$ - + ono/i +1 )$t)ra$+1 ,tata$+ i @)ridi + - Par$a/+nt)$ &oat+ d+ id+ 2n &ro:$+/+$+ +$+ /ai i/&ortant+1 &r+!"0)t+ 2n Con,tit)#i+( A +a,t" ')n #i+ ,+ r+a$i0+a0" &rin $+5+ i ,+ +9+r it"%

1B 'i+ d+ &ar$a/+nt 2n 2ntr+5)$ ,")* 2B 'i+ d+ )na din ad)n"ri$+ >Ca/+r+$+? &ar$a/+nt)$)i1 2n a0)$ ,tr) t)rii :i a/+ra$+(
n r+a$i0ar+a a +,t+i ')n #ii &ar$a/+nt)$)i 2i r+!in )r/"toar+$+ atri:)#ii% 1B ado&tar+a :)5+t)$)i* 2B a&ro:ar+a &ro5ra/)$)i 5)!+rn)$)i* DB d+ $arar+a /o:i$i0"rii 5+n+ra$+ ,a) &ar#ia$+* FB r+5$+/+ntar+a a$+5+ri$or* GB r+5$+/+ntar+a or5ani0"rii i d+,'" )r"rii r+'+r+nd)/)$)i* EB or5ani0ar+a i ')n #ionar+a or5an+$or d+ ,tat1 &r+ )/ i a &artid+$or &o$iti +* HB or5ani0ar+a 'or#+$or ar/at+ i a a&"r"rii na#iona$+* CB ,ta:i$ir+a r+5i/)$)i @)ridi a$ ,t"rii d+ a,+di) i a +$+i d+ )r5+n#"* .B ,ta:i$ir+a in'ra #i)ni$or i &+d+&,+$or* 1-B a ordar+a a/ni,ti+i* 11Br+5$+/+ntar+a +t"#+ni+i* 12B ,ta:i$ir+a r+5)$i$or &ri!ind ,tat)t)$ i a&a itat+a &+r,oan+$or 'i0i + i @)ridi +* 1DB ,ta:i$ir+a ,i,t+/)$)i 5+n+ra$ a$ i/&o0it+$or i ta9+$or* 1FB +/i,i)n+a d+ /on+d"* 1GB ,ta:i$ir+a r+5i/)$)i &ro&ri+t"#ii i a$ /o t+nirii* 1EB ,ta:i$ir+a r+5)$i$or 5+n+ra$+ &ri!ind ra&ort)ri$+ d+ /)n "1 ,indi at+$+ ,+ )ritat+a ,o ia$"* 1HB or5ani0ar+a 2n!"#"/3nt)$)i* 1CB or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i* 1.B ,ta:i$ir+a ,tat)t)$)i ')n #ionari$or &):$i i* 2-B ,ta:i$ir+a &ro +d)ri$or @)ri,di #iona$+ +t (

F)n #ia d+ a$+5+r+1 'or/ar+1 a!i0ar+ a 'or/"rii1 n)/ir+ ,a) r+!o ar+ a )nor a)torit"#i ,tata$+ - E9&ri/" o an)/it" &r++/in+n#" a &ar$a/+nt)$)i 'a#" d+ a$t+ a)torit"#i &):$i +1 2n ,&+ ia$ 'a#" d+ +9+ )ti!( Par$a/+nt+$+% 1B a$+5 i r+!o " +'i d+ ,tat+ >r+&):$i a &ar$a/+ntar"?1 +'i d+ 5)!+rn+* 2B a&ro:" o/&on+n#a 5)!+rn+$or ,a) r+!o " 5)!+rn+ >/o#i)ni d+ 2n r+d+r+1 /o#i)ni d+ +n0)r"?* DB n)/+, 2n ')n #ii 2na$#ii ')n #ionari1 a$+5 i r+!o " @)d+ "tori( F)n #ia d+ ontro$ &ar$a/+ntar - Contro$)$ &ar$a/+ntar +,t+ n+ +,ar1 d+&$in i di'+r+n#iat( S+ +9+r it" 'i+ dir+ t1 d+ "tr+ 2ntr+5)$ &ar$a/+nt1 'i+ d+ )na din a/+r+$+ ,a$+ >2n ,i,t+/)$ :i a/+ra$?1 'i+ &rin a$t+ /i@$oa + i 'or/+ d+ ontro$( E$ +,t+% 1B n+ +,ar d+oar+ + &ar$a/+nt)$1 "r)ia &o&or)$ 2i d+$+a5" ')n #ia d+$i:+rati!"1 tr+:)i+ ," on,tat+ dir+ t1 )/ ,)nt r+,&+ tat+ i a&$i at+ on,tit)#ia i $+5i$+1 )/ a)torit"#i$+ &):$i + 2 i r+a$i0+a0" ro$)$ +-1 a) 2n /+ ani,/)$ ,tata$* 2B d+&$in1 &+ntr) " ,+ 2ntind+ a,)&ra 2ntr+5ii a ti!it"#i d+,'" )rat+1 &otri!it on,tit)#i+i i $+5i$or*

35

di'+r+n#iat at3t 2n ')n #i+ d+ nat)ra a ti!it"#ii ontro$at+ 3t i d+ &o0i#ia 2n ,i,t+/)$ ,tata$ a a)torit"#ii ontro$at+( A +a,ta +9&$i " n)an#"ri$+ din di,&o0i#ii$+ on,tit)#iona$+1 &r+ )/ i di!+r,itat+a 'or/+$or i /i@$oa +$or d+ ontro$( F)n #ia d+ ond) +r+ 2n &o$iti a +9t+rn" - Par$a/+nt)$ +,t+ o/&+t+nt ,"% 1B rati'i + i d+n)n#+ tratat+$+ int+rna#iona$+* 2B d+ $ar+ ,tar+a d+ r"0:oi* DB ,),&+nd+ ,a) 2n +t+0+ o,ti$it"#i$+ /i$itar+( F)n #ia d+ or5ani0ar+ int+rn" i ')n #ionar+ a)tono/"% - Par$a/+nt)$ ar+ )r/"toar+$+ &rin i&a$+ atri:)#ii% 1B Va$idar+a ,a) an)$ar+a a$+5+rii &ar$a/+ntari$or* 2B Ado&tar+a r+5)$a/+nt)$)i d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+* DB A$+5+r+a or5an+$or int+rn+ a$+ a/+r+$or &ar$a/+nt)$)i* FB A&ro:ar+a :)5+t)$)i &ro&ri)* GB A$t+ atri:)#ii &ri!ind ,tat)t)$ d+&)ta#i$or ,a) ,+natori$or(

36

REPREAENTARE 8RAFIC

$+5i,$ati!" F)n #ii$+ Par$a/+nt)$)i

d+ ,ta:i$ir+ a &rin i&$a$+$or dir+ #ii a$+ a ti!it"#ii ,o ia$-+ ono/i +1 )$t)ra$+1 ,tata$+ i @)ridi + d+ ontro$ &ar$a/+ntar &rin d"ri d+ ,+a/"1 /+,a@+1 ra&oart+

&rin o/i,ii &ar$a/+ntar+

&rin 2ntr+:"ri i int+r&+$"ri

&rin dr+&t)$ &ar$a/+ntari$or d+ a +r+ i o:#in+ in'or/a#ii$+ n+ +,ar+

&rin r+0o$!ar+a d+ &+ti#ii

&rin A!o at)$ Po&or)$)i d+ ond) +r+ 2n &o$iti a +9t+rn" d+ or5ani0ar+ int+rn" &ro&ri+ i ')n #ionar+ !a$idar+a ,a) an)$ar+a a$+5+rii &ar$a/+ntari$or ado&tar+a r+5)$a/+nt+$or a$+5+r+a or5an+$or int+rn+ a$+ a/+r+$or Par$a/+nt)$)i a&ro:ar+a :)5+t)$)i &ro&ri) a$t+ atri:)#ii &ri!ind ,tat)t)$ &ar$a/+ntari$or

STRUCTURA PARLAMENTULUI Par$a/+nt+$+ &ot 'i 'or/at+% 1B 'i+ dintr-o ,in5)r" ad)nar+ >,tr) t)ra )ni a/+ra$"?* 2B 'i+ din do)" ,a) /ai /)$t+ ad)n"ri >,tr) t)ra :i a/+ra$" ,a) /)$ti a/+ra$"?( Str) t)ra &ar$a/+nt)$)i +,t+ 2n ,tr3n," $+5"t)r" ) ,tr) t)ra d+ ,tat( 2n )n+$+ ,i,t+/+ on,tit)#iona$+1 on,id+r3nd)-,+ in)ti$" i '"r" i/&ortan#" o a do)a a/+r" a &ar$a/+nt)$)i1 a +a,ta a 'o,t ,)&ri/at" >Dan+/ar a 1.GD1 S)+dia 1.E.?( 2ntr-)n ,i,t+/ :i a/+ra$1 a/+r+$+ &ot a!+a a ++a i $+5iti/itat+1 &r+ )/ i a ++a i o/&+t+n#" ,a) o/&+t+n#+ di'+rit+( C+a d+ a do)a a/+r" ,+ &oat+ &r+0+nta ,): &atr) i&o,ta0+%
37

a/+ra ari,to ra#i+i* 1B a/+ra '+d+ra$"* 2B a/+ra d+/o rati "* DB a/+ra + ono/i "( I),ti'i ar+a i riti i$+ :i a/+ra$i,/)$)i 2n ,tat+$+ )nitar+

1B C3t &ri!+ t+ @),ti'i ar+a :i a/+ra$i,/)$)i 2n ,tat+$+ )nitar+% Q in5+nio0itat+a on,tit)#iona$"* Q &ond+rar+ 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!"1 t+/&+r+a0" a!3nt)$ a/+r+i r+&r+0+ntati!+1 d+ d+&)ta#i >a$+a," &rin !ot )ni!+r,a$ i dir+ t?* 1Q ontra&ond+r+1 :a$an#"1 6iar 'r3n"* 2Q ,+ 2n$"t)r" d+,&oti,/)$ &ar$a/+nt)$)i* DQ 6i:0)in#" 2n ado&tar+a $+5ii* FQ ,+ +!it" ,)r&ri0a1 !otar+a &ri&it"* GQ ,+ a,i5)r" ti/&)$ &+ntr) a o&inia &):$i " ," ia )no tin#" i ," r+a #ion+0+* EQ r+d) + on'$i t+$+ dintr+ &ar$a/+nt i 5)!+rn( 2B C3t &ri!+ t+ riti i$+ 2n $+5"t)r" ) ,i,t+/)$ :i a/+ra$ 2n ,tat+$+ )nitar+% 1Q +,t+ i$o5i " 'a#" d+ )nitat+a ,tat)$)i i a na#i)nii* 2Q &oat+ 2n/)$#i on'$i t+$+ on,tit)#iona$+( DQ 2n o&inia noa,tr" ,tr) t)ra :i a/+ra$" a &ar$a/+nt)$)i 2n ,tat+$+ )nitar+% FQ tr+:)i+ ," 'i+ o 5aran#i+ ,o$id" " &ar$a/+nt)$ n) ,+ !a 2nd+&"rta d+ $a /andat)$ dat* GQ tr+:)i+ 5",it+ rit+rii ar+ ," )n+a, " +$+ do)" a/+r+1 dar ," $+ i di'+r+n#i+0+1 on'+rind)-$+ 'i+ "r+i a/+r+ )n ,tat)t &ro&ri)(

Par$a/+nt)$ Ro/3ni+i +,t+ 'or/at din do)" a/+r+1 Ca/+ra D+&)ta#i$or i S+nat)$1 a/:+$+ a$+,+ &rin !ot )ni!+r,a$1 +5a$1 dir+ t i $i:+r +9&ri/at i1 2n &rin i&i)1 a) a +$+a i atri:)#ii ) )n+$+ n)an#"ri( Ur/ar+ a r+!i0)irii Con,tit)#i+i din 2--D o/&+t+n#+$+ $+5i,$ati!+ a$+ +$or do)" a/+r+ a$+ Par$a/+nt)$)i ,)nt di'+r+n#iat+ d)&" )/ r+0)$t" din ta:+$)$ a$"t)rat%

3%

L+5i or5ani +
COMPETENA DECIAIONAL COMPETENA DECIAIONAL CAMERA DEPUTAILOR 1 ( SENAT EDIN COMUN COMPETENA DECIAIONA L

Art( D a$in( 2 R+5i/)$ 'ronti+r+i Fronti+r+$+ #"rii ,)nt on,'in#it+ &rin $+5+ or5ani "1 ) r+,&+ tar+a &rin i&ii$or i a +$or$a$t+ nor/+ 5+n+ra$ ad/i,+ a$+ dr+&t)$)i int+rna#iona$(

Art( D1 a$in( G S+r!i ii &):$i + d+ radio i TV S+r!i ii$+ &):$i + d+ radio i d+ t+$+!i0i)n+ ,)nt a)tono/+( E$+ tr+:)i+ ," 5arant+0+ 5r)&)ri$or ,o ia$+ i &o$iti + i/&ortant+ +9+r itar+a dr+&t)$)i $a ant+n"( Or5ani0ar+a a +,tor ,+r!i ii i ontro$)$ &ar$a/+ntar a,)&ra a ti!it"#ii $or ,+ r+5$+/+nt+a0" &rin $+5+ or5ani "(

Art( EH a$in( 1 I)r"/3nt)$ &ar$a/+ntari$or D+&)ta#ii i ,+natorii intr" 2n +9+r i#i)$ /andat)$)i d+ $a data 2ntr)nirii $+5a$+ a Ca/+r+i din ar+ 'a &art+1 ,): ondi#ia !a$id"rii a$+5+rii i a d+&)n+rii @)r"/3nt)$)i( I)r"/3nt)$ ,+ ,ta:i$+ t+ &rin $+5+ or5ani "(

2 (

Art( G a$in( 1 R+5i/)$ +t"#+ni+i C+t"#+nia ro/3na ,+ do:3nd+ t+1 ,+ &",tr+a0" ,a) ,+ &i+rd+ 2n ondi#ii$+ &r+!"0)t+ d+ $+5+a or5ani "(

Art( DH a$in( D >2n $+5i$+ ) ara t+r in,tit)#iona$? In o/&ati:i$it"#i $a a,o i+r+a 2n &artid+ &o$iti + N) &ot 'a + &art+ din &artid+ &o$iti + @)d+ "torii C)r#ii Con,tit)#iona$+1 a!o a#ii &o&or)$)i1 /a5i,tra#ii1 /+/:rii a ti!i ai ar/at+i1 &o$i#i tii ,i a$t+ at+5orii d+ ')n #ionari &):$i i ,ta:i$it+ &rin $+5+ or5ani "(

Art( EC a$in( D In o/&ati:i$it"#i &+ntr) &ar$a/+ntari A$t+ in o/&ati:i$it"#i ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "(

D (

Art( 12 a$in( F St+/a i ,i5i$i)$ #"rii St+/a #"rii i ,i5i$i)$ ,tat)$)i ,)nt ,ta:i$it+ &rin $+5i or5ani +(

Art( GG a$in( 1 R+5i/)$ in,tit)#i+i A!o at)$)i Po&or)$)i A!o at)$ Po&or)$)i +,t+ n)/it d+ S+nat1 &+ o d)rat" d+ F ani1 &+ntr) a&"rar+a dr+&t)ri$or i a $i:+rt"#i$or +t"#+ni$or( Or5ani0ar+a i ')n #ionar+a in,tit)#i+i A!o at)$)i Po&or)$)i ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "(

Art( H2 a$in( D $it( ? Stat)t)$ d+&)ta#i$or i a$ ,+natori$or1 ,ta:i$ir+a ind+/ni0a#i+i i a +$or$a$t+ dr+&t)ri a$+ a +,tora

F (

Art( F1 a$in( 2 Prot+ #ia &ro&ri+t"#ii &ri!at+ Pro&ri+tat+a &ri!at" +,t+ 5arantat" i o rotit" 2n /od +5a$ d+ $+5+1 indi'+r+nt d+ tit)$ar( C+t"#+nii ,tr"ini i a&atri0ii &ot do:3ndi dr+&t)$ d+ &ro&ri+tat+ a,)&ra t+r+n)ri$or n)/ai 2n ondi#ii$+ r+0)$tat+ din ad+rar+a Ro/3ni+i $a Uni)n+a E)ro&+an" i din a$t+ tratat+ int+rna#iona$+ $a ar+ Ro/3nia +,t+ &art+1 &+ :a0" d+ r+ i&ro itat+1 2n ondi#ii$+ &r+!"0)t+ &rin $+5+a or5ani "1 &r+ )/ i &rin /o t+nir+ $+5a$"(

Art( H2 a$in( D( $it( +? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" or5ani0ar+a 8)!+rn)$)i i a Con,i$i)$)i S)&r+/ d+ A&"rar+ a "rii*

G (

Art( FC a$in( 2 R+5i/)$ dr+&t)$)i &+r,oan+i !"t"/at+ d+ o a)toritat+ &):$i " Condi#ii$+ i $i/it+$+ +9+r it"rii a +,t)i dr+&t ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "(

Art( H2 a$in( D( $it( N? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" or5ani0ar+a i ')n #ionar+a Con,i$i)$)i S)&+rior a$ Ma5i,trat)rii1 a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti1 a Mini,t+r)$)i P):$i i a C)r#ii d+ Cont)ri*

E (

Art( E- a$in( 1 Pr+$)n5ir+a /andat)$)i Ca/+r+$or Ca/+ra D+&)ta#i$or i S+nat)$ ,)nt a$+,+ &+ntr)

Art( H2 a$in( D( $it( @$? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" ont+n io,)$ ad/ini,trati!*

)n /andat d+ F ani1 ar+ &oat+ 'i &r+$)n5it1 &rin

$+5+ or5ani "1 2n a0 d+ r"0:oi ,a) d+ ata,tro'"( H ( Art( H2 a$in( D( $it( a? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" ,i,t+/)$ +$+ tora$* or5ani0ar+a i ')n #ionar+a A)torit"#ii E$+ tora$+ P+r/an+nt+ C ( Art( H2 a$in( D( $it( :? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" or5ani0ar+a1 ')n #ionar+a i 'inan#ar+a &artid+$or &o$iti +* Art( H2 a$in( D( $it( n? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" or5ani0ar+a ad/ini,tra#i+i $o a$+1 a t+ritori)$)i1 &r+ )/ i r+5i/)$ 5+n+ra$ &ri!ind a)tono/ia $o a$" . ( Art( H2 a$in( D( $it( /? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" or5ani0ar+a 5+n+ra$" a 2n!"#"/3nt)$)i*

Art( H2 a$in( D( $it( d? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a r+'+r+nd)/)$)i*

Art( H. a$in( 2 Con,i$i)$ L+5i,$ati! 2n'iin#ar+a1 or5ani0ar+a i ')n #ionar+a Con,i$i)$)i L+5i,$ati! ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "(

1 -

Art( H2 a$in( D( $it( '? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" r+5i/)$ ,t"rii d+ /o:i$i0ar+ &ar#ia$" ,a) tota$" a 'or#+$or ar/at+ i a$ ,t"rii d+ r"0:oi*

Art( 1-1 a$in( D Co/&on+n#a 8)!+rn)$)i 8)!+rn)$ +,t+ a$ "t)it din &ri/-/ini,tr)1 /ini tri i a$#i /+/:ri ,ta:i$i#i &rin $+5+ or5ani "(

3#

COMPETENA DECIAIONAL

COMPETENA DECIAIONAL

COMPETENA DECIAIONAL

CAMERA DEPUTAILOR 11 Art( H2 a$in( D( $it( 5? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" r+5i/)$ ,t"rii d+ a,+di) i a$ ,t"rii d+ )r5+n#"*

SENAT Art( 1-F a$in( 2 In o/&ati:i$it"#i a$+ ')n #i+i d+ /+:r) a$ 8)!+rn)$)i A$t+ in o/&ati:i$it"#i ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "( Art( 11E a$in( D 2n'iin#ar+a d+ a)torit"#i ad/ini,trati!+ a)tono/+ A)torit"#i ad/ini,trati!+ a)tono/+ ,+ &ot 2n'iin#a &rin $+5+ or5ani "( Art( 11H a$in( 2 Si,t+/)$ d+ a&"rar+ Str) t)ra ,i,t+/)$)i na#iona$ d+ a&"rar+1 or5ani0ar+a ar/at+i1 &r+5"tir+a &o&)$a#i+i1 a + ono/i+i i a t+ritori)$)i &+ntr) a&"rar+1 &r+ )/ i ,tat)t)$ adr+$or /i$itar+1 ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "( Art( 11H a$in( D S+r!i ii$+ ,+ r+t+1 d+ &o$i#i+ i a$t+ o/&on+nt+ a$+ 'or#+$or ar/at+ Pr+!+d+ri$+ a$in+at+$or >1? i >2? ,+ a&$i "1 2n /od or+,&)n0"tor1 &o$i#i+i i ,+r!i ii$or d+ in'or/a#ii a$+ ,tat)$)i1 &r+ )/ i +$or$a$t+ o/&on+nt+ a$+ 'or#+$or ar/at+( Art( 12G a$in( D >&+ntr) &ro +d)r" - Ca/+ra D+&)ta#i$or? Or5ani0ar+a i ')n #ionar+a 2na$t+i C)r#i d+ Ca,a#i+ i I),ti#i+ Co/&)n+r+a 2na$t+i C)r#i d+ Ca,a#i+ i I),ti#i+1 r+5)$i$+ d+ ')n #ionar+1 o/&+t+n#a i &ro +d)ra d+ @)d+ at" ,+ ,ta:i$+, &rin $+5+ or5ani "( ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Art( 12G a$in( F 2n'iin#ar+a d+ in,tan#+ ,&+ ia$i0at+ E,t+ int+r0i," 2n'iin#ar+a d+ in,tan#+ +9traordinar+( Prin $+5+ or5ani " &ot 'i 2n'iin#at+ in,tan#+ ,&+ ia$i0at+ 2n an)/it+ /at+rii1 ) &o,i:i$itat+a &arti i&"rii1 d)&" a01 a )nor &+r,oan+ din a'ara /a5i,trat)rii( Art( 1F- a$in( F Or5ani0ar+a i ')n #ionar+a C)r#ii Con,tit)#iona$+ C)rt+a Con,tit)#iona$" ,+ 2nnoi+ t+ ) o tr+i/+ din @)d+ "torii +i1 din D 2n D ani1 2n ondi#ii$+ &r+!"0)t+ d+ $+5+a or5ani " a C)r#ii(

EDIN COMUN

1 2

Art( H2 a$in( D( $it( 6? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" in'ra #i)ni$+1 &+d+&,+$+ i r+5i/)$ +9+ )t"rii a +,tora*

1D Art( H2 a$in( D( $it( i? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" a ordar+a a/ni,ti+i ,a) a 5ra#i+rii o$+ ti!+*

1 F

Art( H2 a$in( D( $it( @? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" ,tat)t)$ ')n #ionari$or &):$i i*

1G Art(H2 a$in( D( $it( 1? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" r+5i/)$ @)ridi a$ &ro&ri+t"#ii ,i a$ /o t+nirii

1 E

Art(H2 a$in( D( $it( o? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" r+5i/)$ 5+n+ra$ &ri!ind ra&ort)ri$+ d+ /)n "1 ,indi at+$+1 &atronat+$+ i &rot+ #ia ,o ia$"

1 H

Art( H2 a$in( D( $it&? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" ,tat)t)$ /inorit"#i$or na#iona$+ din Ro/3nia

1C Art( H2 a$in( D( $itr? Prin $+5+ or5ani " ,+ r+5$+/+nt+a0" r+5i/)$ 5+n+ra$ a$ )$t+$or

1.

Art( CD a$in( D Pr+$)n5ir+a /andat)$)i Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i Mandat)$ Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i &oat+ 'i &r+$)n5it1 &rin $+5+ or5ani "1 2n a0 d+ r"0:oi ,a) d+ ata,tro'"(

4$

REPREAENTARE 8RAFICA - STRUCTURA PARLAMENTULUI

Str) t)ra

)ni a/+r a$"

Ca/+ra ari,to rati " :i a/+ra$" Ca/+ra '+d+ra$"

Ca/+ra d+/o rati " Ca/+ra + ono/i "

OR8ANIAAREA INTERN A PARLAMENTULUI Ca/+r+$+ &ar$a/+nt)$)i ,)nt or5ani,/+ o$+5ia$+1 ) o o/&o0i#i+ n)/+roa,"1 ar+ $) r+a0" i d+ id n)/ai 2n &$+n)$ $or( Ca /)n a &ar$a/+ntar" ," 'i+ +'i i+nt" i a ti!itat+a ," 'i+ &r+5"tit" ,+ or5ani0+a0" i 'or/a#i)ni r+,tr3n,+ d+ $) r)1 &ar#ia$+ i 2n 6i,+1 ar+ on,tit)i+ or5ani0ar+a int+rn" a a/+r+$or( C)&rind+% 1B :iro)ri* 2B o/it+t+* DB o/i,ii* FB 5r)&)ri( Str) t)ra int+rn" ,+ or5ani0+a0" &otri!it r+5)$a/+nt)$)i 'i+ "r+i a/+r+( E$+ ,)nt a$+,+1 n)/it+1 'or/at+ d+ "tr+ 'i+ ar+ a/+r"1 '"r" a/+,t+ )$ +9+ )ti!)$)i >5)!+rn)$?( Or5ani0ar+a int+rn" a a/+r+$or &ar$a/+nt)$)i )&rind+% 1B :iro)ri* 2B o/it+t+* DB o/i,ii( 8r)&)ri$+ &o$iti + &ar$a/+ntar+ Partid+$+ ,)nt r+,ort)$ +,+n#ia$ i &rin i&a$ a$ &ar$a/+nt)$)i i '"r" &artid+ n) +9i,t" )n r+5i/ &ar$a/+ntar( 8r)&"ri$+ &o$iti + r+)n+, &ar$a/+ntari ai a +$)ia i &artid ,a) &ro'+r3nd a +$+a i id+i( Con,tit)ir+a 5r)&)ri$or &ar$a/+ntar+ +,t+1 2n 5+n+ra$1 o 'a )$tat+( Con,tit)ir+a 5r)&)ri$or &o$iti + &ar$a/+ntar+ i/&$i " i a ordar+a d+ dr+&t)ri ,a) 2n$+,niri &+ntr) /+/:rii a +,tora( 8r)&)ri$+ &ar$a/+ntar+ ')n #ion+a0" &+ :a0a )nor r+5)$i )t)/iar+1 ,ta:i$it+ &rin ,tat)t+ ,a) &rin r+5)$a/+nt+ &ar$a/+ntar+( 2n Par$a/+nt)$ Ro/3ni+i1 d+&)ta#ii i ,+natorii ,+ &ot or5ani0a 2n 5r)&)ri &ar$a/+ntar+ &otri!it r+5)$a/+nt)$)i 'i+ "r+i Ca/+r+ >art( E1 din Con,tit)#i+?( O&o0i#ia &ar$a/+ntar" Un ,i,t+/ d+/o rati &+r/it+ 2n," r+'$+ tar+a1 2n d+ i0ii$+ &ar$a/+ntar+ i a o&o0i#i+i( O&o0i#ia1 ar+ &oat+ 'i /a@oritat+a d+ /3in+1 o )&" )n ro$ o'i ia$ 2n adr)$ &ar$a/+nt)$)i( 2n )n+$+ ,i,t+/+ on,tit)#iona$+ +')$ o&o0i#i+i +,t+ o !+rita:i$" ')n #i+1 'iind on,id+rat o/o$o5)$ &ri/)$)i - /ini,tr)( Minoritat+a &ar$a/+ntar" tr+:)i+ ," 'i+ &rot+@at"1 iar int+r!+n#ii$+ ,a$+ ," 'i+ +9&ri/at+ 2n on#in)t)$ d+ i0ii$or $)at+ d+ "tr+

41

Par$a/+nt( 7iro)ri$+ i o/it+t+$+ Fi+ ar+ a/+r" ,a) &ar$a/+nt)$ 2n 2ntr+5)$ ,") 2 i a$+5 :iro)ri d+n)/it+ )n+ori &+r/an+nt+% 1B S)nt 'or/at+ din d+&)ta#i1 r+,&+ ti! ,+natori( 2B S)nt a$+,+ &+ d)rata )n+i $+5i,$at)ri ,a) n)/ai a )n+i ,+,i)ni( DB C)&rind1 d+ r+5)$"1 )n &r+ +dint+1 !i +&r+ +din#i1 ,+ r+tari i 6+,tori( FB A) atri:)#ii r+'+ritoar+ $a :)na or5ani0ar+ i d+,'" )rar+ a $) r"ri$or a/+r+i1 ,&ri@inir+a a ti!it"#ii d+&)ta#i$or ,a) ,+natori$or( Co/i,ii$+ &ar$a/+ntar+ A) ro$ d+ &r+5"tir+ a $) r"ri$or1 &r+ )/ i 2n +9+r itar+a ')n #ii$or &ar$a/+ntar+1 2n ,&+ ia$ a +$or $+5i,$ati!+ i a +$or d+ ontro$( 2n ra&ort)ri$+ $or ) a/+ra &ar$a/+ntar" d+ i0ia a&ar#in+ n)/ai a/+r+i ,a) &ar$a/+nt)$)i1 ar+ n) &ot 'i 2n$o )it+ d+ ni/+ni( C$a,i'i ar+a o/i,ii$or &ar$a/+ntar+

1B Co/i,ii$+ &ar$a/+ntar+ &ot 'i $a,i'i at+ &+ rit+ri)$ ti/&)$)i1 &+ntr) ar+ ,)nt a$+,+% 1Q P+r/an+nt+ - a$+,+ &+ d)rata /andat)$)i a/+r+i >&ar$a/+nt)$)i? ,a) a ,+,i)nii* ,&+ ia$i0at+ &+ do/+nii d+ a ti!itat+ or+,&)n0"tor )nor /ini,t+r+ ,a) d+&arta/+nt+( 2Q T+/&orar+ >ad - 6o ? - &ot 'i a$+,+ &+ntr) ori + &ro:$+/+ d+t+r/inat+ ,a) do/+nii d+ a ti!itat+( Atri:)#ii$+ $or ,+ $i/it+a0" $a , o&)$ 2n'iin#"rii( D+ r+5)$" ,)nt a$+,+ o/i,ii t+/&orar+ &+ntr) r+da tar+a )nor &roi+ t+ d+ $+5i ,a) &+ntr) +9+r itar+a )n)i ontro$ a&ro')ndat 2n an)/it+ do/+nii d+ a ti!itat+ >+$+ ,+ r+5",+, ai i ,): d+n)/iri a <d+ an 6+t"<1 <,&+ ia$+< +t ?( Tr+:)i+ ," $i ,+ ,ta:i$+a, " at3t atri:)#ii$+ 3t i /od)$ d+ $) r)( 2n $i&,a )nor di,&o0i#ii +9&r+,+1 o/i,ii$+ t+/&orar+ $i ,+ a&$i " a +$+a i r+5)$i a i o/i,ii$or &+r/an+nt+( 2B E9i,t" o/i,ii &ar$a/+ntar+ o/)n+1 &+ntr) a/:+$+ a/+r+ i &ro&rii 'i+ "r+i a/+r+ > o/i,ii ,&+ ia$+1 o/i,ii d+ an 6+t"1 o/i,ii d+ /+di+r+?( DB 2n )n+$+ ,tat+ +,t+ &r+!"0)t" o:$i5a#ia d+ a 'a + &art+ dintr-o o/i,i+1 2n a$t+$+ 2n ar+ &ar$a/+ntarii &ot 'a + &art+ n)/ai din +$ /)$t do)" o/i,ii( D+ a,+/+n+a1 2n )n+$+ ,i,t+/+ +9i,t" i /+/:ri ,)&$+an#i( FB R+5)$i &ri!ind ')n #ionar+a o/i,ii$or &ar$a/+ntar+ - 2n, ri,+ 2n r+5)$a/+nt+$+ Ca/+r+$or% 1Q Pri!+, o/i,ii$+ &+r/an+nt+1 &+ntr) " a +,t+a a) ro$)$ +$ /ai i/&ortant( 2Q R+5)$i ,&+ i'i + o/i,ii$or t+/&orar+1 dar n)/ai 2n /",)ra 2n ar+ +$+ d+ro5" ,a) o/&$+t+a0" &+ +$+ &ri!ind o/i,ii$+ &+r/an+nt+( DQ +din#+$+ o/i,i+i ,)nt on!o at+ d+ "tr+ &r+ +dint+$+ ,a) !i +&r+ +dint+$+ a +,t+ia1 ) o &+rioad" &r+,ta:i$it" 2naint+(

42

D+&)ta#ii i ,+natorii ,)nt o:$i5a#i ," &arti i&+ $a a +,t+ +din#+( 1Q +din#+$+ n) ,)nt &):$i +1 dar &ot 'i in!itat+ ," &arti i&+ i a$t+ &+r,oan+( Co/i,ia 2n," &oat+ 6ot"r2 a +din#a ," 'i+ &):$i "( 2Q C!or)/)$ d+ $) r) +,t+ +$ &)#in @)/"tat+ &$), )n) din /+/:rii ,"i i ,+ 6ot"r" t+ ) !ot)$ a +$ &)#in @)/"tat+ &$), )n) din n)/"r)$ /+/:ri$or ,"i( DQ Vot)$ +,t+1 d+ r+5)$"1 d+, 6i,1 dar o/i,ia &oat+ 6ot"r2 i !ot ,+ r+t( FQ R+5)$a/+nt+$+ &r+!"d " 0i$+$+ r+0+r!at+ a ti!it"#ii 2n o/i,i+ ,+ ,ta:i$+, d+ Ca/+r+1 on'or/ &ro5ra/)$)i ,"&t"/3na$( GQ S+,i0ar+a o/i,ii$or ,+ 'a + d+ "tr+ :iro)$ &+r/an+nt a$ a/+r+i( EQ Co/i,ii$+ &ot #in+ +din#+ o/)n+ ) a&ro:ar+a a/+r+$or( REPREAENTARE 8RAFIC L OR8ANIAAREA INTERN A PARLAMENTULUI
8r)&)ri$+

/i,ii$+ &ar$a/+ ntar+

Or5ani0ar+a int+rn" a Par$a/+nt)$)i

o0i#ia &ar$a /+ntar "

o)ri$+ i o/it +t+$+

&+r/an+nt+ Co/i,ia 2ntr+5ii a/+r+ Co/i,ii ,&+ ia$+ Co/i,ii '"r" ,&+ ia$i0ar+ Co/i,ii o/)n+ Co/i,ii d+ an 6+t" Co/i,ii d+ /+di+r+

t+/&orar+

4 3

FUNCIONAREA PARLAMENTULUI L+5i,$at)ra Prin $+5i,$at)r" ,+ 2n#+$+5+ &+rioada d+ ti/&1 &+ntr) ar+ +,t+ a$+, &ar$a/+nt)$ >,a) a/+r+$+? i 2n ar+ 2 i +9+r it" 2/&)t+rni iri$+ ,a$+( L+5i,$at)ri$+ &ot 'i d+ F ,a) G ani( Un+$+ a/+r+ a$+ &ar$a/+nt)$)i ,+ &ot r+2nnoi $a 2 ,a) D ani1 3t+ o tr+i/+1 >S+nat)$ SUA?( 2n 5+n+ra$ $+5i,$at)ra 2n +&+ ) data 3nd a) $o a$+5+ri$+ d+ d+&)ta#i i ,+natori i 2n +t+a0" $a data +'+ t)"rii a$+5+ri$or &+ntr) no)$ &ar$a/+nt( S+ 2n 6+i+ $a +9&irar+a t+r/+n)$)i1 a'ar" d+ a0)$ 3nd a/+r+$+ ,)nt di0o$!at+ /ai 2naint+ ,a) ,+ a)todi0o$!"( Un+$+ on,tit)#ii &r+!"d &o,i:i$itat+a &r+$)n5irii $+5i,$at)rii d+ "tr+ &ar$a/+nt1 2n a0)$ 2n ar+ ,+ on,tat" +9i,t+n#a )nor 2/&r+@)r"ri ar+ 'a i/&o,i:i$" +'+ t)ar+a a$+5+ri$or >,tar+a d+ r"0:oi1 ,tar+a d+ a,+di)1 a$a/it"#i nat)ra$+?( S+,i)n+a Ca/+r+$+ &ar$a/+ntar+ 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a &+riodi 2n ,+,i)ni% 1B ordinar+ 2n ar+ a/+ra >ad)nar+a1 &ar$a/+nt)$? +,t+ o:$i5at" a ,+ 2ntr)ni >art( E1>1? din Con,tit)#i+?* 2B +9traordinar+1 ar+ ,+ &ot #in+ ori d+ 3t+ ori +,t+ n+!oi+1 2n a'ara ,+,i)ni$or ordinar+ >art( ED>2? din Con,tit)#i+?( Con!o ar+a 2n ,+,i)ni i d)rata $or%

1B Dr+&t)$ d+ a on!o a a +,t+ ,+,i)ni a a&ar#in)t 5)!+rn)$)i >+9+ )ti!)$)i 2n 5+n+ra$?( P+ &ar )r,1 &ar$a/+nt)$ i-a do:3ndit dr+&t)$ d+ a d+ id+ ,in5)r 3nd ," ,+ r+)n+a, " 2n ,+,i)n+( Ad)n"ri$+ &ot 'i on!o at+ 2n ,+,i)ni 'i+ d+ "tr+ &r+ +din#ii a/+r+$or1 'i+ d+ "tr+ a$t+ or5ani,/+ >:iro)ri1 o/it+t+?( Con!o "ri$+ &ot 'i% 1Q $a dat+$+ ,ta:i$it+ d+ &ar$a/+nt1 d+ $+5+ ,a) d+ on,tit)#i+ >)n+ori o:$i5atori)1 on'or/ art( 11F din Con,tit)#i+?* 2Q $a +r+r+a >d+ r+5)$" a +')$)i ,tat)$)i1 2n &ri/a +din#"1 d)&" a$+5+ri?* DQ d+ dr+&t1 2n ,it)a#ii +9 +&#iona$+ >,tar+ d+ a,+di) i ,tar+ d+ )r5+n#"?( 2B Con!o ar+a ,+,i)ni$or ,+ &oat+ 'a + i d+ "tr+ +')$ d+ ,tat1 iar a +a,ta a&ar+ a o i/i9ti)n+ 2n a)tono/ia &ar$a/+ntar"( DB D)rata ,+,i)ni$or +,t+% 1Q 'i+ ,ta:i$it" +9&$i it &rin $+5+* 2Q 'i+1 d+ r+5)$"1 d)r+a0" &3n" $a +&)i0ar+a &ro:$+/+$or 2n, ri,+ &+ ordin+a d+ 0i( +din#+$+ 1B 2n adr)$ ,+,i)ni$or1 a/+r+$+ &ar$a/+nt)$)i $) r+a0" 2n +din#+ >,+&arat+ i o/)n+?( Con,tit)#ia no/ina$i0+a0" ,it)a#ii$+ 2n ar+ Ca/+r+$+ $) r+a0" 2n +din#+ o/)n+( 2B +din#+$+ ,)nt &):$i + ) +9 +&#ia ,it)a#ii$or 3nd ,+ 6ot"r" t+ +din#" ,+ r+t"(
Ordin+a d+ 0i i &ro5ra/)$ d+ a ti!it"#i a$ a/+r+$or DB Ordin+a d+ 0i +,t+ a&ro:at" d+ &ar$a/+nt1 datorit" a)tono/i+i ,a$+ ')n #iona$+(

FB Con'or/ R+5)$a/+nt)$)i S+nat)$)i &roi+ t)$ ordinii d+ 0i i &ro5ra/)$ ,+

44

2nto /+, d+ 7iro)$ &+r/an+nt( Con'or/ R+5)$a/+nt)$)i Ca/+r+i D+&)ta#i$or1 &roi+ t)$ ordinii d+ 0i i &ro5ra/)$ ,+ 2nto /+, d+ 7iro)$ &+r/an+nt a$ a/+r+i D+&)ta#i$or i ,+ ,)&)n a&ro:"rii Co/it+t)$)i ordinii d+ 0i( Si,t+/)$ d+ !ot A,)&ra &ro:$+/+$or di, )tat+1 a/+r+$+ &ar$a/+nt)$)i 6ot"r", &rin !ot1 ar+ &oat+ 'i% 1B D+, 6i, - ,+ +9&ri/" &rin%

1Q ridi ar+a d+ /3ini* 2Q a&+$ no/ina$* DQ ridi ar+ 2n &i ioar+* FQ !ot +$+ troni ( 2B S+ r+t% 1Q :)$+tin+ d+ !ot* 2Q &rin :i$+* DQ +$+ troni ( S+ ,ta:i$+ t+ &+ntr) 'i+ ar+ &ro:$+/" 2n &art+ i '+$)$ !ot)$)i1 a'ar" d+ a0)$ 2n ar+ 6iar &rin r+5)$a/+nt+$+ d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+ n) ,+ ,ta:i$+ t+ i ara t+r)$ !ot)$)i1 >+9+/&$) art( DF din R+5)$a/+nt)$ +din#+$or o/)n+ a$+ Ca/+r+i d+&)ta#i$or i S+nat)$)i1 &r+!+d+ !ot)$ ,+ r+t ) :i$+ &+ntr) a ordar+a !ot)$)i d+ 2n r+d+r+ 8)!+rn)$)i?(
REPREAENTARE 8RAFIC - FUNCIONAREA PARLAMENTULUI

L+5i,$at)ra
F)n #ionar+a

>/andat?

Par$a/+nt)$)i

S+,i)n+a

+din#+$+ DEPUTAII I SENATORII M+/:rii &ar$a/+nt)$)i &oart"1 d+ r+5)$"1 d+n)/ir+a d+ d+&)ta#i ,a) ,+natori( 2n ,tr) t)ra :i a/+ra$"1 o a/+r" +,t+ d+n)/it" ad)nar+a ,a) a/+ra d+&)ta#i$or1 a/+ra r+&r+0+ntan#i$or i +a$a$t" ,+nat( D+&)ta#ii i ,+natorii ,)nt a$+ i &rin !ot )ni!+r,a$1 dir+ t1 ,+ r+t i $i:+r +9&ri/at1 n)/i#i ,a) &ot r+&r+0+nta )n+$+ at+5orii ,o ia$+ /inoritar+ >art( F din L+5+a &ri!ind a$+5+r+a Par$a/+nt)$)i i a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i?1 ,o$)#i+ &r+$)at" d+ "tr+ Con,tit)#i+ 2n art( G.>2?( S+natorii &ot 'i a$+ i1

d+ dr+&t1 i n)/i#i( A$+5+r+a &ar$a/+ntari$or $+ on'+r" o /ai /ar+ ind+&+nd+n#" 'a#" d+ +9+ )ti!1 )n &r+,ti5i) a&art+1 +i ,)nt /ai a&roa&+ d+ ,)r,a &)t+rii d+ 3t /ini trii1 iar a/+ra din ar+ 'a &art+ ar+ atri:)#ii /ai i/&ortant+( 2n Ro/3nia > i a +a,ta +,t+ r+5)$a? d+&)ta#ii i ,+natorii intr" 2n d+&$in"tat+a dr+&t)ri$or i 2ndatoriri$or d+ $a data a$+5+rii1 on'ir/at" &rin +rti'i at+$+ do!+ditoar+ a a$+5+rii1 ,): r+0+r!a !a$id"rii a$+5+rii( Ca$itat+a d+ d+&)tat ,a) d+ ,+nator 2n +t+a0" $a data 2ntr)niri$or $+5a$+ a

45

Ca/+r+$or no) a$+,+ ,a) 2n a0 d+ d+/i,i+1 d+ &i+rd+r+ a dr+&t)ri$or +$+ tora$+1 d+ in o/&ati:i$itat+ ori d+ d+ +,( Dr+&t)ri$+ i 2ndatoriri$+ &ar$a/+ntari$or Dr+&t)ri$+ i 2ndatoriri$+ &ar$a/+ntari$or ,)nt ,ta:i$it+ at3t &rin on,tit)#i+ 3t i &rin r+5)$a/+nt+$+ a/+r+$or( 2n ')n #i+ d+ on#in)t)$ $or &ot 'i 5r)&at+ 2n%

1B dr+&t)ri i 2ndatoriri1 ar+ &ri!+, or5ani0ar+a int+rn" a ad)n"ri$or* 2B +$+ &+ ar+ $+ a) 2n adr)$ ra&ort)$)i d+ r+&r+0+ntar+ i a r+,&on,a:i$it"#i$or 'a#" d+ a$+5"tori(
2n ')n #i+ d+ ti/&)$ 2n ar+ &ot 'i +9+r itat+1 dr+&t)ri$+ i 2ndatoriri$+ d+&)ta#i$or i ,+natori$or &ot 'i $a,i'i at+ 2n%

1B dr+&t)ri i 2ndatoriri1 &+ ar+ d+&)ta#ii $+ +9+r it" 2n ti/&)$ +din#+$or* 2B +$+ &+ ar+ $+ +9+r it" 2ntr+ +din#+(
2n ')n #i+ d+ a t)$ nor/ati! 2n ar+ ,)nt )&rin,+ a +,t+a ,+ &ot $a,i'i a 2n%

1B dr+&t)ri i 2ndatoriri &r+!"0)t+ d+ Con,tit)#i+* 2B +$+ &r+!"0)t+ 2n $+5i(


In o/&ati:i$it"#i i i/)nit"#i In o/&ati:i$it"#i$+ on,ta) 2n% i/&o,i:i$itat+a +9+r it"rii on o/it+nt+ a )nor ')n #ii ,a) d+/nit"#i* &ar$a/+ntar)$ tr+:)i+ ," ,+ on +ntr+0+ n)/ai a,)&ra a ti!it"#ii &ar$a/+ntar+( I/)nitat+a &ar$a/+ntar" )r/"r+ t+ &)n+r+a &ar$a/+ntar)$)i $a ad"&o,t 2/&otri!a )nor )r/"riri @)di iar+ a:)0i!+ ,a) i anatorii i n) &+ntr) 2n$"t)rar+a r",&)nd+rii &ar$a/+ntar)$)i( E9i,t" do)" at+5orii d+ i/)nit"#i &ar$a/+ntar+%

1B in+9i,t+n#a r",&)nd+rii >ir+,&on,a:i$it+?1 ar+ &ri!+ t+ a ti!itat+a $+5a$" d+ +9+r itar+ a /andat)$)i ,") >di, )r,)ri1 o&inii1 !ot?* 2B in!io$a:i$itat+a1 ar+ )&rind r+5)$i ,&+ ia$+ &ri!ind &+r 6+0i#ia1 r+#in+r+a1 ar+,tar+a ,a) tri/it+r+a 2n @)d+ at"1 &+na$" ,a) ontra!+n#iona$"1 a d+&)ta#i$or ,a) ,+natori$or(
R",&)nd+r+a i ,an #i)ni$+ &ar$a/+ntari$or D+&)ta#ii i ,+natorii a) o ,+ri+ d+ o:$i5a#ii r+'+ritoar+ $a r+,&+ tar+a r+5)$a/+nt+$or1 2n a0)$ 2n "$ "rii a +,tora &ot 'i ,an #iona#i &otri!it r+5)$a/+nt+$or( Pro +d)ra d+ a&$i ar+ a ,an #i)ni$or +,t+ &r+!"0)t" tot d+ r+5)$a/+nt+( ACTELE PARLAMENTULUI Par$a/+nt)$ ado&t"% 1B $+5i* 2B r+5)$a/+nt+* DB 6ot"r3ri* FB d+ $ara#ii* GB /o#i)ni* EB /+,a@+*

46

a&+$)ri( ntr+ a t+$+ &ar$a/+nt)$)i +9i,t" d+o,+:iri% 1B d+ d+n)/ir+* 2B d+ on#in)t* DB d+ 'or#" @)ridi "* FB &ri!ind &ro +d)ri$+ d+ ado&tar+(
Con,tit)#ia ,ta:i$+ t+ doar a t+$+ &rin ar+ or5an+$+ ,tat)$)i 2 i +9+r it" atri:)#ii$+ n) i ara t+r)$ a +,tor a t+ ,a) $a,i'i ar+a $or( 2n a ti!itat+a &ar$a/+nt+$or ,+ 2nt3$n+, )n+$+ /ani'+,t"ri d+ !oin#" $i&,it+ d+ +'+ t+ @)ridi + i ar+ n) ,+ 2n adr+a0" 2n at+5oria a t+$or @)ridi +( A +,t+a ,)nt a t+ ) ara t+r +9 $),i! &o$iti ( E$+ )&rind /ani'+,t"ri d+ !oin#"1 2n , o&)$ d+ a &rod) + an)/it+ +'+ t+ ,o ia$+1 a'ir/a#ii d+ &rin i&i) ,a) $)"ri d+ atit)din+1 $i&,it+ d+ +'+ t @)ridi i/+diat1 dar ar+1 &rin 'a&t)$ " +/an" d+ $a or5an+$+ ,it)at+ &+ +$+ /ai 2na$t+ tr+&t+ a$+ a&arat)$)i d+ ,tat1 ,+ :) )r" d+ )n d+o,+:it &r+,ti5i) i d+ o $ar5" in'$)+n#" 2n !ia#a ,o ia$" i &o$iti "( A +,t+ a t+ ,)nt% 1B d+ $ara#ia* 2B /+,a@)$* DB a&+$)$(

C$a,i'i ar+a a t+$or @)ridi + a$+ Par$a/+nt)$)i Prin Con,tit)#ii ,)nt no/ina$i0at+ )r/"toar+$+ a t+ @)ridi + a$+ Par$a/+nt)$)i% 1B $+5i$+* 2B r+5)$a/+nt+$+ Ca/+r+$or* DB 6ot"r3ri$+* FB /o#i)ni$+( 2n ')n #i+ d+ 'a&t)$ da " on#in ,a) n) nor/+ @)ridi +1 a t+$+ &ot 'i $a,i'i at+ 2n do)" at+5orii i an)/+%

1B a t+ @)ridi + ) ara t+r nor/ati! - $+5i$+ i r+5)$a/+nt+$+ Ca/+r+$or1 '"r" +9 +&#i+1 &r+ )/ i 6ot"r3ri$+ ) ara t+r nor/ati!( 2B a t+ @)ridi + ) ara t+r indi!id)a$ >n+nor/ati!? - 6ot"r3ri$+ indi!id)a$+ > ar+ )&rind dr+&t)ri i o:$i5a#ii 2n ,ar ina )nor ,):i+ t+ d+ dr+&t d+t+r/inat+? i /o#i)ni$+(
LE8EA CA ACT IURIDIC AL PARLAMENTULUI T+r/+n)$ d+ $+5+ +,t+ 'o$o,it 2n do)" a +&#i)ni%

1B o a +&#i)n+ $ar5" [$ato ,+n,)?1 ar+ +9&ri/" ori + a t nor/ati!* 2B o a +&#i)n+ r+,tr3n," [,tri to ,+n,)?1 &rin ar+ ,+ d+,+/n+a0" a t)$ @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i( A/:+$+ a +&#i)ni ,)nt or+ t+ i 2n /od )r+nt )ti$i0at+(
2n d+'inir+a $+5ii ,+ a) 2n !+d+r+ do)" a,&+ t+ i an)/+ on#in)t)$ a t)$)i nor/ati! > rit+ri)$ /at+ria$? i &ro +d)ra ,a d+ ado&tar+ > rit+ri)$ 'or/a$?( D+'ini#ia $+5ii a a t @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i ond) + $a id+nti'i ar+a do/+ni)$)i r+0+r!at $+5ii( L+5+a r+5$+/+nt+a0" +$+ /ai 5+n+ra$+ i /ai i/&ortant+ r+$a#ii ,o ia$+( Pra ti $+5+a n) &oat+ r+5$+/+nta tota$itat+a r+$a#ii$or ,o ia$+1 d+ i id+a$ a a ar tr+:)i ," 'i+( S-a i/&), d+ i o ,+$+ #i+ !a$ori " a r+$a#ii$or + r+!in ,&r+ r+5$+/+ntar+ $+5ii1 ,a) n)/ai $+5ii1

47

,+$+ #i+ + a i/&), 2n ti/& at+5oria d+ do/+ni) r+0+r!at $+5ii( C$a,i'i ar+a $+5i$or Tradi#iona$ $+5i$+ ,)nt $a,i'i at+ 2n% 1B $+5i on,tit)#iona$+ - d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i ,)nt a +$+ $+5i1 ar+ on#in r+5$+/+nt"ri a$+ r+$a#ii$or ,o ia$+ ')nda/+nta$+ i +,+n#ia$+ &+ntr) in,ta)rar+a1 /+n#in+r+a i +9+r itar+a &)t+rii d+ ,tat( S): a,&+ t &ro +d)ra$ +$+ ,+ ado&t" ) +$ &)#in do)" tr+i/i din n)/"r)$ /+/:ri$or 'i+ "r+i Ca/+r+ i ,)nt a&ro:at+ &rin r+'+r+nd)/* 2B $+5i or5ani + - ar+ r+5$+/+nt+a0" 2n do/+nii$+ &r+!"0)t+ d+ art( HD1 &r+ )/ i 2n a$t+ do/+nii din Con,tit)#i+( S): a,&+ t &ro +d)ra$ +$+ ,+ ado&t" ) !ot)$ /a@orit"#ii /+/:ri$or 'i+ "r+i Ca/+r+(* DB ordinar+ - r+5$+/+nt+a0" r+$a#ii ,o ia$+ d+ /ai /i " i/&ortan#"1 iar &ro +d)ra$ ,)nt ado&tat+ ) !ot)$ /a@orit"#ii /+/:ri$or &r+0+n#i 2n 'i+ ar+ Ca/+r"( Introd) +r+a r+'+r+nd)/)$)i a /od d+ ado&tar+ a )nor $+5i1 a d), $a $a,i'i ar+a $+5i$or 2n &atr) at+5orii% 1B $+5i on,tit)#iona$+* 2B $+5i r+'+r+nd)/ >ado&tat+ &rin r+'+r+nd)/?* DB $+5i or5ani +* FB $+5i o:i n)it+1 ordinar+( S)&r+/a#ia $+5ii <A +a ara t+ri,ti " a +i ar+ 2 i 5",+ t+ +9&r+,ia 2n 'a&t)$ " nor/+$+ &+ ar+ $+ ,ta:i$+ t+ n) tr+:)i+ ," or+,&)nd" ni i )nor a$t+ nor/+ 2n a'ar" d+ +$+ on,tit)#iona$+1 iar +$+$a$t+ a t+ @)ridi + +/i,+ d+ or5an+$+ ,tat)$)i 2i ,)nt ,):ordonat+ din &)n t)$ d+ !+d+r+ a$ +'i a it"#ii $or @)ridi +(< S)&r+/a#ia $+5ii r+&r+0int" o ondi#i+ a )nit"#ii 2ntr+5)$)i ,i,t+/ d+ i0!oar+ a$+ dr+&t)$)i( F)nda/+ntar+a tiin#i'i " a ,)&r+/a#i+i $+5ii O&inii +9&ri/at+ 2n do trin"% 1B F)nda/+ntar+a tiin#i'i " a ,)&r+/a#i+i $+5ii &rin ara t+r+$+ 5+n+ra$+ a$+ &)t+rii i 2nd+o,+:i &rin d+&$in"tat+ i ,)!+ranitat+(

2B F)nda/+ntar+a tiin#i'i " a ,)&r+/a#i+i $+5ii &rin &o0i#ia 2n ,i,t+/)$ ,tata$ a a)torit"#ii +/in+nt+ >&ar$a/+nt)$?( DB F)nda/+ntar+a tiin#i'i " a ,)&r+/a#i+i $+5ii &rin ,)&r+/a#ia Con,tit)#i+i( E,t+ +9a t"1 dar n) +,t+ /oti!at"( FB F)nda/+ntar+a tiin#i'i " a ,)&r+/a#i+i $+5ii &rin a)0+$+ ar+ o d+t+r/in" i o +9&$i " i ar+ 5+n+r+a0" on#in)t)$ i 'or/a $+5ii1 &r+ )/ i &o0i#ia ,a ,)&raordonat" 2n ,i,t+/)$ nor/ati!1 o&inia &+ ar+ o 2/&"rt" i/(
S)&r+/a#ia $+5ii 2n ra&ort ) ,)&r+/a#ia on,tit)#i+i Ar5)/+nt+ ar+ @),ti'i " +9a/inar+a ,)&r+/a#i+i $+5ii% 1B n) 2ntotd+a)na i &+,t+ tot ,-a '" )t di,tin #i+ > 3t &ri!+ t+ ,)&r+/a#ia? 2ntr+ Con,tit)#ia i $+5+*

2B on,tit)#ia +,t+ do )/+nt)$ &o$iti i @)ridi ')nda/+nta$1 ar+ )&rind+ &rin i&ii$+ 2ntr+5ii !i+#i + ono/i +1 &o$iti +1 ,o ia$+1 )$t)ra$+ i @)ridi +( L+5+a d" r+5$+/+nt"ri )nor r+$a#ii ,o ia$+ din an)/it+ o/&arti/+nt+ a$+

4%

!i+#ii*

1B !a,ta r+#+a d+ nor/+ @)ridi + ,+ +$a:or+a0" 2n :a0a1 2n a&$i ar+a i +9+ )tar+a $+5ii1 ,+ ra&ort+a0" dir+ t1 /ai 2nt3i $a $+5+1 )r/"rind)-,+ &+r/an+nt on'or/itat+a ) +a* 2B 2n &ra ti " i 2n t+ori+ r+'+riri$+ ,+ 'a + n)/ai $a $+5+(
Con,+ in#+ @)ridi + a$+ ,)&r+/a#i+i $+5ii Din ,)&r+/a#ia $+5ii 2n ,i,t+/)$ nor/ati! r+0)$t" o ,+ri+ d+ on,+ in#+ @)ridi +1 &ri!ind $+5+a a atar+1 ar+ !or 'i +9&$i at+ i ar+ ,)nt% 1Q +$a:orar+a $+5ii* 2Q /odi'i ar+a1 ,),&+ndar+a i a:ro5ar+a $+5ii* DQ on'or/itat+a ) $+5+a a +$or$a$t+ a t+ +/i,+ d+ or5an+$+ ,tat)$)i i &ri!ind nor/+$+ +9i,t+nt+ 2n ,i,t+/)$ on,tit)#iona$( REPREAENTARE 8RAFIC - ACTELE PARLAMENTULUI

A t+$+ Par$a/+nt) $)i

&o$iti +

d+ $ara# ia

/+,a @)$

a&+$) $

on,tit)#ion a$+ @)ridi + nor/ati!+ $+5i$+

or5ani +

ordinar +

n+nor/ati!+

r+'+r+ndar+

6ot"r3ri$+

r+5)$a/+nt+$+

/o#i)ni$+ 6ot"r3

ri$+

,i/&$+

d+ +n0)r"

E$a:orar+a $+5ii E,t+ &r+,ta:i$it" &rin Con,tit)#i+ i $+5+( 2n &ro +d)ra d+ +$a:orar+ a $+5ii1 int+r!in1 ) tit$)ri di'+rit+1 or5ani,/+ &o$iti +1 ,o ia$+ i ,tata$+1 &r+ )/ i +t"#+nii( D+t+r/inant" +,t+ &arti i&ar+a &ar$a/+nt)$)i1 ar+ +,t+ d+ 'a&t a)toritat+ $+5i)itoar+( Pro +d)ra d+ +$a:orar+ a $+5i$or +,t+ 2n dir+ t" $+5"t)r" ) $a,i'i ar+a $+5i$or( n &ro +d)ra d+ +$a:orar+ a $+5i$or tr+:)i+ no/ina$i0at+ n)/ai o&+ra#i)ni$+
4#

d+ ar+ &ar$a/+nt)$ ia )no tin#" dir+ t1 a,t'+$ ,&), n)/ai a +$+a &r+!"0)t+ d+ Con,tit)#i+ i r+5)$a/+nt+$+ Ca/+r+$or Par$a/+nt)$)i i an)/+%

1B ini#iati!a $+5i,$ati!" - C)&rind+ &o,i:i$itat+a d+ a &ro&)n+ &roi+ t+ d+ $+5i ,a) &ro&)n+ri d+ $+5i1 or+$at" ) o:$i5a#ia &ar$a/+nt)$)i d+ a $+ +9a/ina1 d+0:at+ i a ,+ &ron)n#a a,)&ra $or( Prin L+5+a nr( 2F42--- ,)nt r+5$+/+ntat+ r+5)$i$+ d+ t+6ni " - $+5i,$ati!" &+ntr) 2nto /ir+a i d+&)n+r+a ini#iati!+$or $+5i,$ati!+( 2B ,+,i0ar+a Ca/+r+i o/&+t+nt+ - !+0i ta:+$)$ d+ /ai ,),( DB +9a/inar+a i a!i0ar+a &roi+ t)$)i d+ $+5+ d+ "tr+ o/i,ii$+ &ar$a/+ntar+ - Co/i,ii$+ &ar$a/+ntar+ +9a/in+a0" ini#iati!a $+5i,$ati!" i &ot &ro&)n+ ado&tar+a ,a1 +!+nt)a$ ) a/+nda/+nt+ ,a) r+,&in5+r+a &roi+ t)$)i( E$+ n) &ot 2n," &ro&)n+ )n a$t t+9t d+ 3t +$ &r+0+ntat d+ "tr+ ini#iatori( A,)&ra ini#iati!+i $+5i,$ati!+ 6ot"r" t+ n)/ai Par$a/+nt)$( FB in $)d+r+a &roi+ t)$)i d+ $+5+ &+ ordin+a d+ 0i a +din#+$or a/+r+$or Ini#iati!a $+5i,$ati!" i/&$i " o:$i5a#ia in $)d+r+a +i &+ ordin+a d+ 0i a +din#+$or Ca/+r+i( La 2nto /ir+a &roi+ t)$)i ordinii d+ 0i1 :iro)$ a/+r+i tr+:)i+ ," ai:" 2n !+d+r+ &roi+ t+$+ d+ $+5i i &ro&)n+ri$+ $+5i,$ati!+ 2nr+5i,trat+( GB d+0:at+r+a &roi+ t)$)i d+ $+5+ 2n P$+n)$ 'i+ "r+i Ca/+r+ - D)&" !otar+ ,a) d)&" +9&irar+a t+r/+n)$)i &r+!"0)t &+ntr) +9a/inar+a &roi+ t)$)i ,a) &ro&)n+rii $+5i,$ati!+ d+ a/+ra &ri/a ,+,i0ata &roi+ t)$ ,a) &ro&)n+r+a ,+ tri/it+ +$+i$a$t+ Ca/+r+ a Par$a/+nt)$)i( EB !otar+a &roi+ t)$)i d+ $+5+ 2n 'i+ ar+ Ca/+r" - Votar+a int+r!in+ 2n 'i+ ar+ Ca/+r" d)&" di, )tar+a a/+nda/+nt+$or1 r+0+r!+$or ,a) d+ $ara#ii$or1 d)&" a01 ori d)&" on,tatar+a "1 $a a +a ini#iati!"1 n) a) 'o,t 'or/)$at+ a,+/+n+a &ro&)n+ri HB >/+di+r+a i on i$i+r+a? - Si,t+/)$ &ar$a/+ntar :i a/+ra$ i/&$i " !otar+a )n+i $+5i d+ "tr+ a/:+$+ a/+r+1 2n on#in)t i 'or/" id+nti +( CB ,+/nar+a $+5ii d+ "tr+ &r+ +din#ii Ca/+r+$or - S+/n"t)ra at+,t" r+,&+ tar+a &ro +d)rii d+ +$a:orar+ a $+5i$or( .B &ro/)$5ar+a i &):$i ar+a $+5ii - $+5+a +,t+ 2naintat" +')$)i d+ ,tat &+ntr) &ro/)$5ar+( +')$ ,tat)$)i1 &r+ +dint+ d+ r+&):$i "1 +,t+ o:$i5at ," &ro/)$5+ $+5+a da " +a a 'o,t ado&tat" r+5)$a/+ntar( P):$i ar+a $+5i$or +,t+ o&+ra#i)n+a &rin ar+ a +,t+a1 d+ r+5)$"1 intr" 2n !i5oar+( L+5+a &oat+ ," &r+!ad" o a$t" dat" d+ intrar+ 2n !i5oar+1 dar ) r+,&+ tar+a &rin i&i)$)i n+r+troa ti!it"#ii $+5ii( 1-B a&ro:ar+a $+5ii &rin r+'+r+nd)/ - 2n &ro +d)ra d+ $+5i'+rar+1 )n+$+ ,i,t+/+ on,tit)#iona$+ a) in,tit)#iona$i0at r+'+r+nd)/)$( R+'+r+nd)/)$ +,t+ $+5i,$ati! ,a) on,tit)#iona$1 iar 'i+ ar+ $a r3nd)$ ,") &oat+ 'i a&ro:ati!1 a:ro5ati!1 d+ /odi'i ar+ ori d+ o/&$+tar+ a a t)$)i nor/ati! r+,&+ ti!( E9&$i a#ia r+'+r+nd)/)$)i on,t" 2n a ++a "1 $+5i'+rar+a tr+:)i+ ," ,+ d+,'" oar+ ,): ontro$)$ &+r/an+nt a$ &o&or)$)i(
A$t+ r+5)$i on,tit)#iona$+ &ri!ind +$a:orar+a $+5ii Din Con,tit)#i+ i din r+5)$a/+nt+$+ Ca/+r+$or r+0)$t" )n+$+ ,it)a#ii1 2n ar+ &ro +d)ra d+ +$a:orar+ a $+5ii1 a a )/ a/ &r+0+ntat-o1 )noa t+ an)/it+ n)an#"ri%

5$

ado&tar+a &roi+ t+$or d+ $+5i ,a) &ro&)n+ri$+ $+5i,$ati!+ ) &ro +d)r" d+ )r5+n#"(

1o an5a@ar+a r",&)nd+rii 8)!+rn)$)i - &ro +d)ra ,+ d+,'" oar" on'or/ R+5)$a/+nt)$)i +din#+$or o/)n+ a$+ Ca/+r+i D+&)ta#i$or i S+nat)$)i( 2o $+5i$+ ado&tat+ 2n +din#+ o/)n+(
A$t+ a,&+ t+ &ri!ind $+5+a a a t @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i Modi'i ar+a1 ,),&+ndar+a i a:ro5ar+a $+5ii - Pro +d)ri$+ d+ /odi'i ar+1 ,),&+ndar+ i a:ro5ar+ a $+5ii tr+:)i+ ," &)n" 2n !a$oar+ ,)&r+/a#ia a +,t+ia( Modi'i ar+a1 ,),&+ndar+a i a:ro5ar+a $+5ii ,+ r+a$i0+a0" tot &rintr-o $+5+1 ado&tat" $a r3nd)$ ,") ) /a@oritat+a &r+!"0)t" d+ Con,tit)#i+1 on'or/ &rin i&i)$)i ,i/+tri+i 2n dr+&t( D+o,+:iri$+ dintr+ on,tit)#i+ i $+5i%

1B d+ on#in)t* 2B d+ 'or/"* DB d+ 'or#" @)ridi "(


Con'or/itat+a ) $+5+a a +$or$a$t+ a t+ +/i,+ d+ "tr+ or5an+$+ ,tat)$)i S)&r+/a#ia $+5ii ')nda/+nt+a0" > i ,+ ')nda/+nt+a0"? 6iar &+ &rin i&i)$ $+5a$it"#ii1 &+ntr) "1 2ntr-o a +&#i)n+ r+,tr3n,"1 $+5a$itat+a 2n,+a/n" r+,&+ tar+a $+5ii1 a a t @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i(

1B Con'or/itat+a ) $+5+a a t)t)ror a t+$or @)ridi + +,t+ o ,)&r+/a#i+i $+5ii(

on,+ in#" a

2B Con'or/itat+a t)t)ror a t+$or @)ridi + ) $+5+a +,t+ a,i5)rat" &rin o ,+ri+ d+ 5aran#ii >2ndatorir+a on,tit)#iona$" d+ r+,&+ tar+ a $+5ii1 ontro$)$ @)d+ "tor+, a$ $+5a$it"#ii?(
RE8ULAMENTELE PARLAMENTARE Potri!it &rin i&i)$)i a)tono/i+i r+5)$a/+ntar+1 'i+ ar+ Ca/+r" a Par$a/+nt)$)i 2 i ado&t" 3t+ )n r+5)$a/+nt &ro&ri) d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+1 &r+ )/ i )n r+5)$a/+nt a$ +din#+$or o/)n+( R+5)$a/+nt)$ +,t+ ,)&), o:$i5a#i+i d+ &):$i ar+1 ,): ,+/n"t)ra &r+ +dint+$)i a/+r+i1 ,a) a a/:i$or &r+ +din#i1 2n a0)$ +$)i a$ +din#+$or o/)n+( R+5)$a/+nt)$ &oat+ 'a + o:i+ t)$ ontro$)$)i d+ on,tit)#iona$itat+( OOTRREA1 CA ACT IURIDIC AL PARLAMENTULUI Oot"r3ri$+ &ot a!+a at3t ara t+r nor/ati! 3t i ara t+r n+nor/ati!( MOIUNILE I ACTELE STRUCTURILOR PARLAMENTARE Mo#i)ni$+ Mo#i)ni$+ &ri!+, 1 2n 5+n+ra$1 &o0i#ia 'a#" d+ 5)!+rn 2n adr)$ ra&ort)ri$or &ar$a/+nt - 5)!+rn i dr+&t)$ &ar$a/+nt)$)i d+ a ontro$ a ti!itat+a 5)!+rn)$)i( Mo#i)ni$+ ,)nt

51

,i/&$+ >art( 111>2? - din Con,tit)#i+? i d+ +n0)r" >art( 112 i 11D din Con,tit)#i+?( A t+$+

,tr) t)ri$or &ar$a/+ntar+ A +,t+ a t+ ,)nt a$+ ,tr) t)ri$or din adr)$ or5ani0"rii int+rn+ a &ar$a/+nt)$)i( 2n Ro/3nia &r+ +din#ii Ca/+r+$or +/it d+ i0ii &+ntr) on!o ar+a 2n ,+,i)n+ a Ca/+r+$or ,a) &+ntr) a,i5)rar+a ond) +rii Ca/+r+i &+ &+rioada $i&,+i &r+ +dint+$)i a +,t+ia( C3t &ri!+ t+ o/i,ii$+ &+r/an+nt+1 a a )/ a/ /ai ar"tat d+@a1 +$+ +/it% 1B a!i0+* 2B ra&oart+( NTRE7RI I EJERCIII%

1B Id+nti'i a#i ')n #ii$+ Par$a/+nt)$)i i +9&$i a#i ')n #ia $+5i,$ati!"( 2B Car+ ,)nt ara t+ri,ti i$+ ontro$)$)i &ar$a/+ntar1 'or/+$+ i /i@$oa +$+ &rin ar+ ,+ r+a$i0+a0" K DB D+'ini#i ro$)$ o&o0i#i+i &ar$a/+ntar+( FB C$a,i'i a#i o/i,ii$+ &ar$a/+ntar+( GB D+'ini#i $+5i,$at)ra i ,+,i)ni$+( EB Car+ ,)nt dr+&t)ri$+ i o:$i5a#ii$+ d+&)ta#i$or i ,+natori$or 2n Par$a/+nt)$ Ro/3ni+iK HB D+'ini#i in o/&ati:i$itat+a i i/)nitat+a &ar$a/+ntar" i id+nti'i a#i 'or/+$+ a +,t+ia 2n Con,tit)#ia Ro/3ni+i( CB Car+ +,t+ nat)ra @)ridi " a R+5)$a/+nt+$or &ar$a/+ntar+ K .B Id+nti'i a#i i +9&$i a#i r+5)$i$+ on,tit)#iona$+ r+'+ritoar+ $a /o#i)n+a d+ +n0)r"(
TESTE 8RIL% 1( Contro$)$ &ar$a/+ntar 2n Ro/3nia &oat+ 'i +9+r itat &rin )na din )r/"toar+$+ 'or/+%

1( 2(

ontro$ +9+r itat &rin d"ri d+ ,+a/"1 /+,a@+1 ra&oart+1 &ro5ra/+ &r+0+ntat+ &ar$a/+nt)$)i* ontro$ +9+r itat &rin o/i,ii$+ &ar$a/+ntar+ a,)&ra a ti!it"#ii &r+ +dint+$)i Ro/3ni+i* ontro$ +9+r itat &rin 2ntr+:"ri &o&or)$)i* i int+r&+$"ri* ontro$ +9+r itat &rin a!o at)$

( dr+&t)$ d+&)ta#i$or d+ a +r+ i o:#in+ in'or/a#ii$+ n+ +,ar+ d+ $a ,+natori* ontro$ +9+r itat &rin r+0o$!ar+a &+ti#ii$or +t"#+ni$or* ontro$ +9+r itat &rin A!o at)$ Po&or)$)i(

2( Contro$)$ &ar$a/+ntar &r+0int" )r/"toar+$+ ara t+ri,ti i% 1( +,t+ n+ +,ar1 d+&$in1 di'+r+n#iat* 2( +,t+ &o$iti 1 indir+ t i ,)&raordonat*

52

+,t+ &o$iti o-@)ri,di #iona$1 dir+ t i d+&$in(

D( M+nir+a on,tit)#iona$" a A!o at)$)i Po&or)$)i +,t+% 1( d+ a a&"ra dr+&t)ri$+ i $i:+rt"#i$+ +t"#+n+ ti1 2nd+o,+:i 2n ra&ort ) a)torit"#i$+ &):$i + i 2n ,&+ ia$ ) +$+ +9+ )ti!+* 2( d+ a a&"ra dr+&t)ri$+ i $i:+rt"#i$+ +t"#+n+ ti1 2nd+o,+:i 2n ra&ort ) a)torit"#i$+ @)d+ "tor+ ti* D( d+ a /+dia on'$i t+$+ + &ot ," a&ar" 2ntr+ ,tat i +t"#+ni( F( Ca/+r+$+ &ar$a/+nt)$)i r+&r+0int"% 1( or5an+ d+ $) r) a$+ &ar$a/+nt)$)i* 2( or5ani,/+ o$+5ia$+1 ) o o/&o0i#i+ n)/+roa,"1 ar+ $) r+a0" i d+ id n)/ai 2n &$+n)$ $or* D( 5r)&"ri &ar$a/+ntar+1 ) o o/&o0i#i+ n)/+roa,"1 ar+ $) r+a0" i d+ id n)/ai 2n &$+n)$ $or( G( I/)nitat+a &ar$a/+ntar" ar+ dr+&t , o&% 1( 2n$"t)rar+a r",&)nd+rii &o$iti + a &ar$a/+ntar)$)i* 2( &)n+r+a &ar$a/+ntar)$)i $a ad"&o,t 2/&otri!a )nor )r/"riri @)di iar+ a:)0i!+ ,a) i anatorii i n) 2n$"t)rar+a r",&)nd+rii &ar$a/+ntar)$)i* D( &)n+r+a &ar$a/+ntar)$)i $a ad"&o,t 2/&otri!a )nor )r/"riri @)di iar+ a:)0i!+ ,a) i anatorii &+ &+rioada +9+r it"rii /andat)$)i( E( In+9i,t+n#a r",&)nd+rii r+&r+0int" )na dintr+ 'or/+$+ i/)nit"#ii &ar$a/+ntar+ ar+% 1(
)&rind+ r+5)$i ,&+ ia$+ &ri!ind r+#in+r+a1 ar+,tar+a1 &+r 6+0i#ionar+a ,a) tri/it+r+a 2n @)d+ at" &+na$"1 2n a0)$ 2n ar+ d+&)ta#ii ,a) ,+natorii ,)nt 2n!in)i#ii d+ ri/+ ,a) d+$i t+*

2( &)n+ &ar$a/+ntar)$ $a ad"&o,t &+ntr) tot + &ri!+ t+ a ti!itat+a $+5at" d+ +9+r itar+a /andat)$)i ,") >di, )r,)ri1 o&inii1 !ot?* D( )&rind+ r+5)$i ,&+ ia$+ &ri!ind tri/it+r+a 2n @)d+ at" i!i$" a &ar$a/+ntari$or( H( C$a,i'i ar+a $+5i$or ro/3n+ 2n $+5i d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i1 $+5i or5ani + i $+5i ordinar+ ,+ r+a$i0+a0" 2n :a0a a tr+i rit+rii( A +,t+a ,)nt% 1( 2(
on#in)t)$ a t)$)i nor/ati!1 'or#a @)ridi " a nor/+$or ,a$+1 &ro +d)ra d+ ado&tar+* on#in)t)$ a t)$)i nor/ati!1 or5an)$ o/&+t+nt ," ado&t+ a t)$ nor/ati!1 'or#a @)ridi " a nor/+$or ,a$+*

D( or5an)$ "r)ia 2i a&ar#in+ ini#iati!a $+5i,$ati!"1 or5an)$ o/&+t+nt ," ado&t+ a t)$ nor/ati!1 &ro +d)ra d+ ado&tar+(

53

Par$a/+nt)$ ado&t" n)/ai%

1( $+5i1 r+5)$a/+nt+1 6ot"r3ri* 2( $+5i1 r+5)$a/+nt+1 ordonan#+1 /o#i)ni1 /+,a@+1 a&+$)ri* D( $+5i1 r+5)$a/+nt+1 6ot"r3ri1 d+ $ara#ii1 /o#i)ni1 /+,a@+1 a&+$)ri(
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL VI

1B Ioan M)rar)1 E$+na Si/ina T"n",+, ) > oord(?1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i( Co/+ntari) &+ arti o$+1 CO 7+ N1 2--C( 2B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( DB Mi6ai Con,tantin+, )1 Antoni+ Ior5o!an1 Ioan M)rar)1 Si/ina T"n",+, )1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+!i0)it"1 A$$7+ N1 7) )r+ ti1 2--F( FB Ioan M)rar)1 Mi6ai Con,tantin+, )1 Ordonan#a 5)!+rna/+nta$"( Do trin" i @)ri,&r)d+n#"1 Ed( L)/ina L+91 7) )r+ ti1 2---( GB Ioan M)rar)1 Mi6ai Con,tantin+, )1 Dr+&t &ar$a/+ntar ro/3n+, 1 Edit)ra A ta/i1 7) )r+ ti1 1...( EB L+5+a nr( DG41..H &ri!ind or5ani0ar+a i ')n #ionar+a in,tit)#i+i A!o at)$ Po&or)$)i1 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ nr( FC din 2- /arti+ 1..H1 /odi'i at" i o/&$+tat" &rin L+5+a nr( 1C142--21 r+&):$i at"( HB L+5+a nr( 2F42--- &ri!ind nor/+$+ d+ t+6ni " $+5i,$ati!" &+ntr) +$a:orar+a a t+$or nor/ati!+1 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ nr( 1D. din D1 /ai 2---(
B L+5+a nr( D42--- &ri!ind or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a r+'+r+nd)/)$)i( P):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ a$ Ro/3ni+i1 nr( CF42---(

1B L+5+a nr( 1C.41... &ri!ind +9+r itar+a ini#iati!+i $+5i,$ati!+ d+ "tr+ +t"#+ni1 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ a$ Ro/3ni+i1 nr( E11 din 1F d+ +/:ri+ 1...( 2B L+5+a nr( 11G41... &ri!ind r+,&on,a:i$itat+a 5)!+rna/+nta$"1 &):$i at" 2n Monitor)$ o'i ia$ nr( D-- din 2C i)ni+ 1...1 /odi'i at" i o/&$+tat" &rin L+5+a nr( 2GD42--21 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ nr( DDF din 2-/ai 2--2(

54

CAPITOLUL VII - P)t+r+a +9+ )ti!"


CONSIDERAII 8ENERALE I TERMINOLO8ICE A ti!itat+a a)torit"#i$or +9+ )ti!+ >ad/ini,trati!+? on,t" 2n or5ani0ar+a +9+ )t"rii i +9+ )tar+a 2n on r+t a $+5i$or i ond) +r+a &o$iti ii na#iona$+1 &+ntr) ar+ di,&)n d+ a&arat)$ ad/ini,trati!( Dr+&t)$ on,tit)#iona$ int+r+,+a0"1 2n ++a + &ri!+ t+ ,tr) t)ra +9+ )ti!)$)i1 doar% 1B id+nti'i ar+a /ari$or ,tr) t)ri +9+ )ti!+1 din ,i,t+/)$ ,tata$*

2B ra&ort)ri$+ on,tit)#iona$+ ) +$+$a$t+ a)torit"#i(


IDENTIFICAREA MARILOR STRUCTURI ALE EJECUTIVULUI Mari$+ ,tr) t)ri a$+ +9+ )ti!)$)i ,)nt% 1B +')$ d+ ,tat* 2B 5)!+rn)$* DB /ini,t+r+$+ i +$+$a$t+ a)torit"#i a$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + +ntra$+* FB a)torit"#i$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + $o a$+1 $a ar+ ,+ ada)5" a&arat)$ ad/ini,trati! 2n,"r inat ," &r+5"t+a, " i ," +9+ )t+ d+ i0ii1 $a ni!+$)$ 'i+ "r+i ,tr) t)ri +9+ )ti!+( +')$ d+ ,tat +')$ d+ ,tat !a 'i +9&$i at di,tin t1 2ntr-)n a$t a&ito$( 8)!+rn)$ T+r/ino$o5i +9i,t" d+n)/iri di'+rit+ &+ntr) a +,ta1 &r+ )/ +$+ d+ a:in+t1 5)!+rn1 on,i$i) d+ /ini tri1 2n ')n #i+ d+ ,i,t+/)$ on,tit)#iona$( 8)!+rn)$ ar+ do)" o/&on+nt+% 1B +')$ 5)!+rn)$)i >a o$o )nd+ +9i,t"? - +$ +9i,t" ,): d+n)/iri di'+rit+1 &r+ )/ d+ &ri/ - /ini,tr)1 &r+ +dint+1 2n ')n #i+ d+ d+n)/ir+a 5)!+rn)$)i( 2B /ini tri i ,+ r+tari d+ ,tat( Mini,t+r+$+ i +$+$a$t+ a)torit"#i a$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + +ntra$+ +9+ )t" $+5i$+ 2n do/+nii$+ $or d+ a ti!itat+( S)nt d+n)/it+ d+ do/+ni) ,a) d+ r+,ort i ,+ ,):ordon+a0" 5)!+rn)$)i( A)torit"#i$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + $o a$+ 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a 2n )nit"#i$+ ad/ini,trati! - t+ritoria$+( E$+ )no, %

1B o ,):ordonar+ i+rar6i " >&+ !+rti a$"? 'a#" d+ a)torit"#i$+ +9+ )ti!+ ,)&+rioar+* 2B o ,):ordonar+ &+ ori0onta$" 'a#" d+ a)torit"#i$+ $o a$+ a$+,+ &rin !ot d+ "tr+ +t"#+ni(
RAPORTURILE DINTRE LE8ISLATIV I EJECUTIV Ra&ort)ri$+ dintr+ $+5i,$ati! i +9+ )ti! &r+,)&)n%

1B +9&$i ar+a i/&$i "rii $+5i,$ati!)$)i 2n 'or/ar+a i a ti!itat+a +9+ )ti!)$)i* 2B o/&ati:i$itat+a ')n #i+i &ar$a/+ntar+ i ')n #i+i +9+ )ti!+* DB t+ndin#a d+ r+ t+r+ a ro$)$)i +9+ )ti!)$)i 2n ra&ort ) &ar$a/+nt)$(

55

Ro$)$ $+5i,$ati!)$)i 2n 'or/ar+a +9+ )ti!)$)i D+,+/nar+a +')$)i +9+ )ti!)$)i 1B 2n 'or/a d+ 5)!+rn"/3nt /onar6i " >+r+ditar"? int+r!+n#ia &ar$a/+nt)$)i +,t+ rar" i doar 2n a0)$ , 6i/:"rii dina,ti+i(

2B 2n r+&):$i a &r+0id+n#ia$" +')$ ,tat)$)i 'iind a$+, &rin !ot )ni!+r,a$ i dir+ t1 ro$)$ &ar$a/+nt)$)i +,t+ r+d), doar $a ,o$+/nitat+a d+&)n+rii @)r"/3nt)$)i i &r+$)"rii ')n #i+i( DB 2n r+&):$i a &ar$a/+ntar" +')$ ,tat)$)i +,t+ a$+, d+ &ar$a/+nt1 iar ro$)$ $+5i,$ati!)$)i +,t+ 'oart+ /ar+( D+,+/nar+a +')$)i d+ 5)!+rn i a /+/:ri$or a +,t)ia FB +')$ 5)!+rn)$)i +,t+ 'i5)r" @)ridi " di,tin t" 2n adr)$ ori "r)i 5)!+rn > ) +9 +&#ia ,it)a#ii$or1 2n ar+ ')n #ia +,t+ +9+r itat" n+/i@$o it d+ "tr+ +')$ d+ ,tat?( D+ r+5)$"1 +')$ 5)!+rn)$)i +,t+ d+,+/nat &+ rit+rii 'oart+ $ar+1 iar +$ &r+0int" $i,ta /+/:ri$or 5)!+rn)$)i1 2n ')n #i+ d+ r+5i/)$ &o$iti ( GB n r+5i/)ri$+ &o$iti + &r+0id+n#ia$+ >7ra0i$ia1 SUA1 M+9i ? ')n #ii$+ d+ +' d+ ,tat i d+ +' d+ 5)!+rn ,)nt 2nd+&$init+ d+ a ++a i &+r,oan"1 +')$ d+ ,tat1 d+,+/nat d+ na#i)n+( N)/ir+a /ini tri$or r+!in+ +')$)i d+ ,tat '"r" int+r!+n#ia &ar$a/+nt)$)i +,t+ r+a$i0at" d+ "tr+ +')$ d+ ,tat1 ) a!i0)$ ,a) a ord)$ S+nat)$)i( EB n r+5i/)ri$+ &o$iti + ,+/i&r+0id+n#ia$+ i 2n +$+ &ar$a/+ntar+ ,)nt /ai /)$t+ ,it)a#ii(
o 2ntr-o &ri/" ,it)a#i+ ,+ 'o$o,+ t+ 'or/)$a a$+5+rii dir+ t+ a &ri/)$)i /ini,tr) d+ "tr+ &ar$a/+nt+ ) o /a@oritat+ a:,o$)t"( M+/:rii 5)!+rn)$)i ,)nt d+,+/na#i &otri!it a +$+ia i &ro +d)ri $a &ro&)n+r+a +')$)i 5)!+rn)$)i >&ro +d+)$ ,-a &ra ti at 2n ,tat+$+ din E,t)$ E)ro&+i?( o 2ntr-o a do)a ,it)a#i+ ,)nt ,tat+$+ >A),tra$ia1 India1 An5$ia? 2n ar+ +')$ &artid)$)i /a@oritar a$ a/+r+i &o&)$ar+ +,t+ in!itat1 d+ "tr+ +')$ d+ ,tat1 ," 'or/+0+ 5)!+rn)$1 a r+0)$tat a$ !ot)$)i din a$+5+ri( M+/:rii 5)!+rn)$)i1 $a &ro&)n+r+a &ri/)$)i - /ini,tr)1 ,)nt n)/i#i d+ +')$ ,tat)$)i1 d)&" ar+ !a o:#in+ 2n!+,tit)ra din &art+a &ar$a/+nt)$)i( o 2ntr-o a tr+ia ,it)a#ia ,)nt ,tat+$+1 2n ar+ o:#in+r+a )n+i /a@orit"#i &ar$a/+ntar+ +,t+ di'i i$" >7+$5ia1 Ita$ia?( +')$ ,tat)$)i 2n,"r in+a0" ) 'or/ar+a 5)!+rn)$)i )n /+/:r) a$ &ar$a/+nt)$)i on,id+rat a a!+a an,+ r+a$+ 2n o:#in+r+a 2n!+,tit)rii &ar$a/+ntar+( M+/:rii 5)!+rn)$)i ,)nt a$+ i d+ &artid)$ $or i n)/i#i d+ +')$ ,tat)$)i( Pro&)n+ri$+ ,)nt dinaint+ n+5o iat+ i a +&tat+( o 2ntr-o a &atra ,it)a#i+ ,)nt ,tat+$+ 2n ar+ &ar$a/+nt)$ ar+ )n ro$ r+d), 2n d+,+/nar+a +')$)i 5)!+rn)$)i >Mona o1 Tai$anda1 Aa/:ia?(

1B +')$ ,tat)$)i d+,+/n+a0" &ri/)$ /ini,tr)1 d)&" )n+$+ on,)$t"ri i a&oi +$ 2$ n)/+ t+ &rin d+ r+t1 ar+ n) /ai +,t+ ,)&), ni i )n+i a&ro:"ri din &art+a &ar$a/+nt)$)i( Tot +')$ ,tat)$)i1 d)&" on,)$t"ri1 6+a/" 2n 5)!+rn /+/:ri ai &ar$a/+nt)$)i i a$t+ &+r,ona$it"#i(

56

Ra&ort)ri$+ $+5i,$ati! - +9+ )ti! 2n $+5"t)r" ) a ti!itat+a a +,tora Ro$)$ a)torit"#i$or +9+ )ti!+ +,t+ d+ a $)a d+ i0ii1 d+ a r+a$i0a &ro5ra/+1 d+a an5a@a i r+a$i0a n+5o i+ri1 d+ a r+ o/&+n,a &+ +i d+!ota#i1 d+ a ,an #iona 2n "$ "ri$+1 d+ a r+5$+/+nta a'a +ri$+ i &ro:$+/+$+ )r+nt+1 ++a + n) &oat+ 'a + o ad)nar+ &ar$a/+ntar"( A)torit"#i$+ +9+ )ti!+ ,)nt 2nar/at+ din &)n t)$ d+ !+d+r+ t+6ni >oa/+ni d+ d+ i0i+1 i+rar6i0a#i?1 din &)n t)$ d+ !+d+r+ &o$iti >/+/:rii +9+ )ti!)$)i ,)nt $id+ri ai &artid)$)i /a@oritar?1 din &)n t)$ d+ !+d+r+ in,tit)#iona$ >di,&)n+ d+ /i@$oa +$+ n+ +,ar+ +9+ )t"rii $+5i$or? 'a#" d+ &ar$a/+nt( R+0)$t" )n ra&ort 'a!ora:i$ +9+ )ti!)$)i 'a#" d+ &ar$a/+nt( Partid)$ 2n!in5"tor 2n a$+5+ri ar+ &o,i:i$itat+a d+ a- i i/&)n+ o&#i)n+a ,a &o$iti " at3t &rin &ar$a/+nt 3t i &rin 5)!+rn( Int+r!+n#ia $+5i,$ati!)$)i 2n a ti!itat+a +9+ )ti!)$)i S+ r+a$i0+a0" &rin% 1B ,ta:i$ir+a $+5i$or1 &+ ar+ +9+ )ti!)$ tr+:)i+ ," $+ &)n" 2n +9+ )tar+* 2B a&ro:ar+a &ro5ra/)$)i +9+ )ti!)$)i >a ,+ !+d+a &+ntr) Ro/3nia1 art( 1-2 din Con,tit)#i+?* DB a&ro:ar+a d+$+5"rii $+5i,$ati!+ >a ,+ !+d+a &+ntr) Ro/3nia art( 11F din Con,tit)#i+?* FB ontro$ar+a a ti!it"#ii 5)!+rn)$)i( S+ r+a$i0+a0" a,t'+$ ontro$)$ &ar$a/+ntar1 ar+ &i+rd+ din ,+/ni'i a#ii da " 5)!+rn)$)i 2i or+,&)nd+ o /a@oritat+ on'orta:i$" 2n &ar$a/+nt( 2n ,tat+$+ ) in,ta:i$itat+ &o$iti " 5)!+rn)$ n) d+#in+ o a,t'+$ d+ /a@oritat+ &ar$a/+ntar" 'id+$"1 iar a/+nin#ar+a ontro$)$)i +,t+ r+a$"1 dar datorit" d+ i0ii$or $)at+ d+ ,tat+$+ /a@or+ a$+ &artid+$or &o$iti + i a a$tor a)0+( Int+r!+n#ia +9+ )ti!)$)i 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!)$)i O a,t'+$ d+ int+r!+n#i+ +,t+ on'or/" on#in)t)$)i t+ori+i ,+&ara#i+i 4 + 6i$i:r)$)i i a ontro$)$)i r+ i&ro a$ &)t+ri$or 2n ,tat( Int+r!+n#ia ,+ /ani'+,t" &rin% 1B ini#iati!a $+5i,$ati!"* 2B &ro/)$5ar+a $+5i$or* DB r+'+r+nd)/( Co/&ati:i$itat+a ')n #i+i &ar$a/+ntar+ i ')n #i+i +9+ )ti!+ 2n )n+$+ ,i,t+/+ on,tit)#iona$+ +9+r itar+a )n+i d+/nit"#i d+ /ini,tr) +,t+ in o/&ati:i$" ) +9+r i#i)$ )n)i /andat 2n &ar$a/+nt >SUA1 Fran#a?( Da " )n &ar$a/+ntar dor+ t+ ," a +&t+ o )&ar+a )n)i &o,t d+ /ini,tr) tr+:)i+ ," d+/i,ion+0+ din &ar$a/+nt( Un a$t ,i,t+/ &+r/it+ )/)$ar+a +$or do)" ')n #ii >/andat+?( 2ntr-)n a$ tr+i$+a ,i,t+/ /ini trii n) ,)nt o:$i5a#i ," 'i+ i &ar$a/+ntari1 dar ) toat+ a +,t+a +i tr+:)i+ ," 2nd+&$in+a, " ondi#ii$+ d+ +$i5i:i$itat+ >Li+ 6t+n,t+in?( 2n Ro/3nia1 &otri!it Con,tit)#i+i1 ')n #ia d+ /+/:r) a$ 5)!+rn)$)i +,t+ o/&ati:i$" ) +a d+ &ar$a/+ntar( Ar5)/+nt+ &+ntr) o/&ati:i$itat+% 1B o id+ntitat+ d+ atit)dini a$+ /a@orit"#ii &ar$a/+ntar+ i 5)!+rn)$)i* 2B /a@oritat+a &ar$a/+ntar" i 5)!+rn)$ a) a ++a i ,)r," a $+5iti/it"#ii i a'init"#ii i an)/+ a /a@oritat+a +$+ torat)$)i1 DB ,+ 2n$"t)r" on'$i t+$+ on,tit)#iona$+ 2ntr+ &)t+ri* FB &+r/it+ )noa t+r+a dir+ t" a &ro:$+/+$or $+5i,$ati!+ i +9+ )ti!+ >o&+rati!itat+ i +'i i+n#"?(

57

Ar5)/+nt+ ontra o/&ati:i$it"#ii% 1B o/&ati:i$itat+a +,t+ ontrar" ,+&ara#i+i &)t+ri$or 2n ,tat1 int+r&r+tar+a ,a ,)&$"* 2B +a ar 'i o a$+ d+ on +ntrar+ a &)t+rii 2n /3na +9+ )ti!)$)i* DB 'a + in+'i i+nt ontro$)$ &ar$a/+ntar( Cr+ t+r+a ro$)$)i +9+ )ti!)$)i

6iar 2n

T+ndin#a d+ r+ t+r+ a ro$)$)i +9+ )ti!)$)i1 ++a + ,+ +9&$i " &rin ro$)$ 6ot"r3tor a$ &artid+$or &o$iti + 2n r+ar+a +$or /ai i/&ortant+ in,tit)#ii ,tata$+( 8)!+rn)$)i <+$+/+nt /otor i dina/i a$ 2ntr+5)$)i ,i,t+/ &o$iti < >Pi+rr+ Pa t+t? i ,-a r+0+r!at &o,i:i$itat+a $)"rii /ari$or d+ i0ii &o$iti +1 ar+ ,+ trad) &rin /",)ri$+ +9+ )ti!+1 $+5i)itor)$ r+0+r!3nd)- i ro$)$ d+ r+'$+ #i+ i d+ ontro$ a$ 5)!+rn)$)i( Cr+ t+r+a ro$)$)i 5)!+rn)$)i +,t+ d+@a in,tit)#iona$i0at" d)&" )/ )r/+a0"% 1B +')$ d+ ,tat +,t+ a$+, &rin !ot )ni!+r,a$ >SUA1 Fran#a1 Ro/3nia?( A +a,ta $+5iti/+a0" o &o0i#i+ ,tata$" +5a$" ) a &ar$a/+nt)$)i* 2B +')$ 5)!+rn)$)i +,t+ n)/it d+ "tr+ +')$ ,tat)$)i* DB datorit" $+5i,$a#i+i d+$+5at+ >Fran#a1 Ro/3nia?( REPREAENTARE 8RAFIC - PUTEREA EJECUTIV

Mari$+ ,tr) t)ri a$+ +9+ )ti!)$)i

+')$ ,tat)$)i

+')$ 8)!+rn)$)i Co/&on+n# a Mini tri i ,+ r+tari d+ ,tat

8)!+rn)l

Str) t)ra

/oni,t

Mini,t+r+$+ i +$+$a$t+ a)torit"#i a$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + +ntra$+

d)a$i,t

A)torit"#i$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + $o a$+

NTRE7RI I EJERCIII

1B Car+ ,)nt o/&on+nt+$+ 8)!+rn)$)i i d+ 3t+ '+$)ri +,t+ +9+ )ti!)$K

2B E9&$i a#i &+ , )rt ro$)$ $+5i,$ati!)$)i 2n 'or/ar+a i a ti!itat+a +9+ )ti!)$)i( DB E9+ )ti!)$ &oat+ int+r!+ni 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!)$)i K Co/+nta#i(

5%

TESTE 8RIL%

1( A ti!itat+a a)torit"#i$or +9+ )ti!+ >ad/ini,trati!+? on,t" 2n% 1( &)n+r+a 2n +9+ )tar+ a $+5i$or ado&tat+ d+ Par$a/+nt* 2( or5ani0ar+a +9+ )t"rii i +9+ )tar+a 2n on r+t a $+5i$or1 ond) +r+a &o$iti ii na#iona$+ &+ntr) ar+ di,&)n d+ )n a&arat ad/ini,trati!* D( a ti!itat+a d+ a&"rar+ a dr+&t)ri$or i $i:+rt"#i$or +t"#+n+ ti1 2nd+o,+:i 2n ra&ort ) a)torit"#i$+ &):$i + i 2n ,&+ ia$ ) +$+ +9+ )ti!+( 2( Str) t)ri$+ +9+ )ti!)$)i ,)nt% 1( 2(
+')$ d+ ,tat* 5)!+rn)$* /ini,t+r+$+ i +$+$a$t+ a)torit"#i a$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + +ntra$+* +')$ d+ ,tat* 5)!+rn)$* /ini,t+r+$+ i +$+$a$t+ a)torit"#i a$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + +ntra$+* a)torit"#i$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + $o a$+1 $a ar+ ,+ ada)5" a&arat)$ ad/ini,trati! 2n,"r inat ," &r+5"t+a, " i ," +9+ )t+ d+ i0ii1 $a ni!+$)$ 'i+ "r+i ,tr) t)ri +9+ )ti!+*

D( &ri/ /ini,tr)* 5)!+rn)$* /ini,t+r+$+ i +$+$a$t+ a)torit"#i a$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + +ntra$+* a)torit"#i$+ ad/ini,tra#i+i &):$i + $o a$+1 $a ar+ ,+ ada)5" a&arat)$ ad/ini,trati! 2n,"r inat ," &r+5"t+a, " i ," +9+ )t+ d+ i0ii1 $a ni!+$)$ 'i+ "r+i ,tr) t)ri +9+ )ti!+( D( Int+r!+n#ia $+5i,$ati!)$)i 2n a ti!itat+a +9+ )ti!)$)i ,+ r+a$i0+a0" &rin% 1( ini#iati!a $+5i,$ati!"* &ro/)$5ar+a $+5i$or* r+'+r+nd)/* 2( ,ta:i$ir+a $+5i$or &+ ar+ &)t+r+a +9+ )ti!" tr+:)i+ ," $+ &)n" 2n +9+ )tar+* n)/ir+a &ri/)$)i /ini,tr)* ontro$ar+a a ti!it"#ii 5)!+rn)$)i* D( ,ta:i$ir+a $+5i$or &+ ar+ &)t+r+a +9+ )ti!" tr+:)i+ ," $+ &)n" 2n +9+ )tar+* &ro5ra/)$ +9+ )ti!)$)i a&ro:ar+ d+$+5"ri $+5i,$ati a&ro:ar+a )i * a i !+* ontro$ar+a a ti!it"#ii 5)!+rn)$)i( F( 2n Ro/3nia ')n #ia d+ /+/:r) a$ 5)!+rn)$)i% 1( +,t+ o/&ati:i$" ) +a d+ &ar$a/+ntar* 2( n) +,t+ o/&ati:i$" ) ni i o a$t" ')n #i+ &):$i " ,a) &ri!at"* D( +,t+ o/&ati:i$" ) ')n #ia d+ &ar$a/+ntar i adr) dida ti )ni!+r,itar( G( P+ntr) a&ro:ar+a &ro5ra/)$)i i $i,t+i 8)!+rn)$)i +,t+ n+ +,ar !ot)$% 1( /a@orit"#ii d+&)ta#i$or i ,+natori$or* 2( a 24D din n)/"r)$ d+&)ta#i$or i ,+natori$or* D( /a@orit"#ii /+/:ri$or &r+0+n#i 2n +din#a o/)n" a +$or do)" a/+r+( E( D+,+/nar+a andidat)$)i $a ')n #ia d+ &ri/-/ini,tr) ,+ 'a + d+ "tr+%

5#

Pr+ +dint+$+ S+nat)$)i*

1( Pr+ +dint+$+ &artid)$)i ar+ a 3 ti5at a$+5+ri$+* 2( Pr+ +dint+$+ Ro/3ni+i( H( Pri/)$-/ini,tr) int+ri/ar +,t+ n)/it d+ % 1( Pr+ +dint+$+ Ro/3ni+i1 da " &ri/)$ /ini,tr) ,+ a'$" 2n i/&o,i:i$itat+ d+ a- i +9+r ita atri:)#ii$+* 2( Pr+ +dint+$+ S+nat)$)i da " &ri/)$-/ini,tr) d+/i,ion+a0"* D( Pr+ +dint+$+ Ca/+r+i D+&)ta#i$or1 da " &ri/)$ /ini,tr) +,t+ r+!o at(
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL VII

1B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( 2B Mi6ai Con,tantin+, )1 Antoni+ Ior5o!an1 Ioan M)rar)1 Si/ina T"n",+, )1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+!i0)it"1 AU7+ N1 7) )r+ ti1 2--F( DB Ioan M)rar)1 Mi6ai Con,tantin+, )1 Ordonan#a 5)!+rna/+nta$"( Do trin" i @)ri,&r)d+n#"1 Ed( L)/ina L+91 7) )r+ ti1 2---( FB Ioan M)rar)1 Mi6ai Con,tantin+, )1 Dr+&t &ar$a/+ntar ro/3n+, 1 Edit)ra A ta/i1 7) )r+ ti1 1...(

6$

CAPITOLUL VIII - In,tit)#ia +')$)i d+ ,tat


CONSIDERAII 8ENERALE E9&$i ar+a in,tit)#i+i +')$)i d+ ,tat tr+:)i+ r+a$i0at" 2n ')n #i+ d+ ,tr) t)ra +9+ )ti!)$)i i d+ $o )$ +')$)i d+ ,tat 2n a +,t +9+ )ti!( A +,t $o +9&ri/" i r+$a#ia &o&or1 &ar$a/+nt1 +' d+ ,tat( A/ ar"tat d+@a " 2n )n+$+ ,tat+ +9+ )ti!)$ +,t+ 'or/at dintr-)n or5an ,tata$ )ni 1 ad+,+ori )n &r+ +dint+1 ar+- i $+5iti/+a0" 2/&)t+rni iri$+ &+ !ot)$ )ni!+r,a$( S)nt+/ +!id+nt 2n r+5i/)ri$+ &r+0id+n#ia$+ &)r+1 2n ar+ &r+ +dint+$+ di,&)n+ d+ o + 6i&" ar+-1 a@)t" 2n atri:)#ii$+ ,a$+ d+ 5)!+rnar+1 dar /+/:rii a +,t+i + 6i&+ ,)nt d+ 'a&t ')n #ionari i n) 5)!+rnan#i( 2ntr-)n a$ doi$+a 5r)& d+ ,tat+ &)t+r+a +9+ )ti!" +,t+ r+a$i0at" d+ do)" or5an+ d+ ,tat - +' d+ ,tat i 5)!+rn( A +,t ,i,t+/ +,t+ $+5at d+ d+0!o$tar+a r+5i/)$)i &ar$a/+ntar 2n An5$ia( E$ a r+0)$tat din ,$":ir+a &ro5r+,i!" a oroan+i i din r+ t+r+a or+$ati!" a &)t+rii /ini tri$or ar+ n) +ra) $a ori5in+ d+ 3t ,i/&$i a)9i$iari ai /onar6)$)i( A$"t)ri d+ +')$ d+ ,tat1 ar+ &+r,oni'i " na#i)n+a1 a a&"r)t a:in+t)$1 /ai +9a t ,&), )n 5r)& d+ ')n #ionari ) /i,i)n+a d+ a a,i5)ra on r+t 5+,ti)n+a a'a +ri$or &):$i +( A +a,t" ,tr) t)r" a &)t+rii +9+ )ti!+1 d+!+nit" d+,+ori d)a$i,t"1 ,+ r+5",+ t+ 2n /)$t+ #"ri on,id+rat+ a a!+a )n <r+5i/ d+ a:in+t<( E!o$)#ia a:in+t)$)i +,t+ d+'initi!" a o$o i at)n i 3nd1 )n)$ dintr+ /+/:rii a +,t)ia o )&" o &o0i#i+ @)ridi " ,)&+rioar" i 3nd a$"t)ri d+ +')$ d+ ,tat +9i,t" i )n +' d+ 5)!+rn >&ri/-/ini,tr)1 &r+ +dint+?( 2n )n+$+ #"ri1 ')n #ia d+ +' d+ ,tat a 'o,t 2nd+&$init" d+ or5an+ o$+5ia$+1 d+n)/it+ &r+0idii1 on,i$ii d+ ,tat1 on,i$ii &r+0id+n#ia$+( A,+/+n+a or5ani,/+ a) +9i,tat 2n Ro/3nia >1.FH-1.HF? 2n a$t+ #"ri 'o,t+ ,o ia$i,t+ >7)$5aria1 Un5aria1 Po$onia?( P+ntr) #ara noa,tr" !o/ da +9&$i a#ii$+ )!+nit+( P+ntr) +$+$a$t+ ,tat+ !o/ o:,+r!a "1 ')nda/+ntat+ &+ )ni itat+a &)t+rii1 or5ani,/+$+ /+n#ionat+ +ra) on,id+rat+ or5an+ a$+ &)t+rii d+ ,tat i n) or5an+ +9+ )ti!+( 2n 'in+1 )n +9+/&$) d+ r+5i/ o$+5ia$1 on,id+rat )ni 1 +,t+ r+5i/)$ +$!+#ian( EVOLUIA INSTITUIEI EFULUI DE STAT N ROMNIA 2n i,toria ,tata$" ro/3n+a, " a) +9i,tat tr+i at+5orii d+ +' d+ ,tat% 1B do/n >,&+ i'i #"rii noa,tr+?* 2B r+5+* DB &r+ +dint+( 2ntr-o an)/it" &+rioad" d+ ti/& >1.FC - 1.HF? a +a,t" d+/nitat+ a a!)t ara t+r o$+5ia$( Do/n)$ a 'o,t on,id+rat +' d+ ,tat ,): i/&+ri)$ on,tit)#ii$or d+ $a 1CEF i 1CEE >&3n" 2n an)$ 1CCF?( R+5+$+ a 'o,t +')$ ,tat)$)i ro/3n ,): i/&+ri)$ on,tit)#ii$or d+ $a 1CEE >d)&" an)$ 1CCF?1 1.2D i 1.DC1 &3n" $a D- d+ +/:ri+ 1.FH( 2n :a0a L+5ii nr( DED41.FH ,+ in,ta)r+a0" )n +' d+ ,tat o$+5ia$( Con,tit)#ia din 1.FC1 2n r+din#+a0" ')n #ia d+ +' d+ ,tat )n)i a$t or5an o$+5ia$1 Pr+0idi)$)i Marii Ad)n"ri Na#iona$+1 /+n#in)t i d+ Con,tit)#ia din 1.G2( 2n an)$ 1.HF ,-a r+at ')n #ia d+ &r+ +dint+ d+ r+&):$i "1 2nd+&$init" d+ o ,in5)r" &+r,oan"( D)&" r+!o$)#ia din d+ +/:ri+ 1.C.1 &rin D+ r+t)$ L+5+ nr( 241.C. &ri!ind on,tit)ir+a1 or5ani0ar+a i ')n #ionar+a Con,i$i)$)i Front)$)i Sa$!"rii Na#iona$+ ,+ r++a0" ')n #ia d+ &r+ +dint+ a$ on,i$i)$)i( D+ r+t)$ - L+5+ 2n r+din#+a0" atri:)#ii$+ d+ +' d+ ,tat &r+ +dint+$+ on,i$i)$)i( Prin D+ r+t)$ - L+5+ nr( .241..- &ri!ind a$+5+r+a &ar$a/+nt)$)i i a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i1 ')n #ia d+ +' d+ ,tat +,t+ 2n r+din#at" Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i1 a$+, &rin !ot )ni!+r,a$1 +5a$1 dir+ t1 ,+ r+t i $i:+r +9&ri/at( A +a,t"

61

,o$)#i+ +,t+ on,a rat" i &rin Con,tit)#ia a t)a$" a Ro/3ni+i( ROLUL1 FUNCIILE I ATRI7UIILE EFULUI DE STAT N ALTE SISTEME CONSTITUIONALE Atri:)#ii$+ +')$)i d+ ,tat >2/&)t+rni iri$+? d+&ind d+ ,tr) t)ra1 ')n #ii$+ i ra&ort)ri$+ dintr+ &)t+ri$+ &):$i +1 5aran#ii$+ on,tit)#iona$+1 d)rata /andat)$)i or5an+$or r+&r+0+ntati!+1 /od)$ d+ d+,+/nar+ a +')$)i d+ ,tat >+r+ditar1 a$+5+r+?1 r+,&on,a:i$itat+a a +,t)ia >Ioan M)rar)?( Atri:)#ii$+ +')$)i d+ ,tat ar &)t+a 'i )r/"toar+$+%

1B r+&r+0+ntar+a ,tat)$)i* 2B ,+/nar+a tratat+$or* DB a&ro:ar+a )nor a t+ nor/ati!+ +$a:orat+ d+ an)/it+ or5an+ d+ ,tat* FB ,+/nar+a $+5i$or i a a$tor a t+ 2n !+d+r+a &):$i "rii* GB &r+0idar+a +din#+$or )nor or5an+ d+ ,tat* EB a ordar+a )nor a$it"#i i tit$)ri* HB n)/iri 2n ')n #ii ,)&+rioar+* CB a ordar+a 5ra#i+rii >d+ r+5)$" indi!id)a$"?* .B &ro $a/ar+a ,t"rii d+ a,+di) ,a) d+ )r5+n#"* 1-B &ri/ir+a , ri,ori$or d+ a r+ditar+ +t (
A +a,t" +n)/+rar+ n) +,t+ $i/itati!"1 +a 'iind d+o,+:it d+ )ti$" i &+ntr) ,ta:i$ir+a do/+nii$or 2n ar+ +')$ d+ ,tat int+r!in+ &rin a t+ @)ridi + ) ara t+r nor/ati! ,a) indi!id)a$( ROLUL1 FUNCIILE I ATRI7UIILE PREEDINTELUI ROMNIEI Ro$)$ i ')n #ii$+ Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i r+0)$t" din Con,tit)#i+( C$a,i'i at+ d)&" on#in)t)$ a +,tora1 atri:)#ii$+ Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i ,)nt )r/"toar+$+% 1B Atri:)#ii &ri!ind $+5i'+rar+a* 2B Atri:)#ii &ri!ind or5ani0ar+a i ')n #ionar+a &)t+ri$or &):$i +* DB Atri:)#ii &ri!ind a$+5+r+a1 'or/ar+a1 a!i0ar+a 'or/"rii1 n)/ir+a ,a) r+!o ar+a )nor a)torit"#i &):$i + FB Atri:)#ii 2n do/+ni)$ a&"r"rii #"rii i a,i5)r"rii ordinii &):$i +* GB Atri:)#ii 2n do/+ni)$ &o$iti ii +9t+rn+* EB A$t+ atri:)#ii( DESEMNAREA EFULUI DE STAT D+,+/nar+a +')$)i d+ ,tat ,+ 'a + 2n ')n #i+ d+ 'or/a d+ 5)!+rn"/3nt i +,t+ $+5at" d+ ')n #ii$+ i ra&ort)ri$or +')$)i ,tat)$)i ) +$+$a$t+ a)torit"#i &):$i +( E9i,t" &atr) /od)ri d+ d+,+/nar+ a +')$)i d+ ,tat% 1B &+ a$+ +r+ditar"* 2B &rin a$+5+r+ d+ "tr+ &ar$a/+nt* DB &rin a$+5+r+ d+ "tr+ )n o$+5i) +$+ tora$* FB &rin a$+5+r+ &rin !ot )ni!+r,a$( DURATA MANDATULUI EFULUI DE STAT( NUMRUL MANDATELOR 2n 'or/+$+ d+ 5)!+rn"/3nt /onar6i + </andat)$< +,t+ &+ !ia#"( 2n +$+$a$t+ 'or/+ d+ 5)!+rn"/3nt1 /andat)$ +')$)i d+ ,tat +,t+ $i/itat( D+ r+5)$" a ++a i &+r,oan" &oat+ o )&a ')n #ia d+ +' d+ ,tat &+ntr) +$ /)$t do)" /andat+(

62

PROCEDURI1 SOLEMNITI1 PROTOCOL In!+,tir+a )n+i &+r,oan+ ) a$itat+a d+ +' d+ ,tat &r+,)&)n+ d+&)n+r+a @)r"/3nt)$)i( RSPUNDEREA EFULUI DE STAT R",&)nd+r+a +')$)i ,tat)$)i n) +,t+ )no, )t" 2n 'or/+$+ d+ 5)!+rn"/3nt /onar6i +1 datorit"1 2n &ri/)$ r3nd &ro +d)rii d+ ontra,+/nar+ a a t+$or nor/ati!+ >art( CH din Con,tit)#ia ro/3n" din 1.2D i art( FF din Con,tit)#ia ro/3n" din 1.DC?( 2n 'or/+$+ d+ 5)!+rn"/3nt r+&):$i an+1 +')$ ,tat)$)i n) +,t+ 2n a'ara r+,&on,a:i$it"#ii1 6iar 2n ondi#ii$+ +9i,t+n#+i ontra,+/n"t)rii1 r",&)nd+r+a &)t3nd)-,+ an5a@a &+ntr) a$t+ /oti!+( I/)nitat+a( +'ii d+ ,tat ,+ :) )r" d+ i/)nitat+ 2n ondi#ii$+ &r+!"0)t+ d+ on,tit)#ii( 2n Ro/3nia Pr+ +dint+$+ ,+ :) )r" d+ in+9i,t+n#a r",&)nd+rii i d+ in!io$a:i$itat+( R",&)nd+r+a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i +,t+% 1B &o$iti " - ,+ an5a@+a0" &+ntr) 'a&t+ 5ra!+1 &rin ar+ ,+ 2n a$ " Con,tit)#ia* a&ar#in+ i Pr+ +dint+$)i int+ri/ar* da a &ro&)n+r+a d+ ,),&+ndar+ din ')n #i+ +,t+ a&ro:at"1 d+/it+r+a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i ,+ &oat+ d+ id+ n)/ai d+ "tr+ )n r+'+r+nd)/ i ar+ ,+ or5ani0+a0" 2n +$ /)$t D- d+ 0i$+( 2B @)ridi " - +,t+ &+na$" ,i i!i$" >,+ an5a@+a0" 2n a +$+a i ondi#ii a &+ntr) ori + +t"#+an a$ Ro/3ni+i?( ACTELE EFULUI DE STAT A t+$+ &rin ar+ +')$ ,tat)$)i 2 i +9+r it" atri:)#ii$+ ,)nt d+n)/it+ d+ r+t+( E$+ &ot 'i ) ara t+r nor/ati! ,a) ara t+r indi!id)a$( D+ r+t+$+ tr+:)i+ ontra,+/nat+1 +$ ar+ ontra,+/n+a0" $)3nd)- i r",&)nd+r+a 2nd+&$inirii &r+!+d+ri$or a +$)i a t ontra,+/nat( Contra,+/nar+a +,t+ o ondi#i+ d+ !a$a:i$itat+ a a t)$)i( Con,tit)#ia Ro/3ni+i &r+!+d+ r+5)$i r+'+ritoar+ $a ontra,+/n"t)r" 2n art( ..>2?( REPREAENTARE 8RAFIC - INSTITUIA EFULUI DE STAT
R+&r+0+ntar+a ,tat)$)i Atri:)#ii$+ +')$)i d+ ,tat

S+/nar+a tratat+$or A&ro:ar+a )nor a t+ nor/ati!+ +$a:orat+ d+ an)/it+ or5an+ d+ ,tat S+/nar+a $+5i$or i a a$or a t+ 2n !+d+r+a &):$i "rii Pr+0idar+a +din#+$or )nor or5an+ d+ ,tat A ordar+a )nor a$it"#i i tit$)ri N)/iri 2n ')n #ii ,)&+rioar+ A ordar+a 5ra#i+rii >d+ r+5)$" indi!id)a$"? Pro $a/ar+a ,t"rii d+ a,+di) ,a) d+ )r5+n#" Pri/ir+a , ri,ori$or d+ a r+ditar+
63

Atri:)#ii$+ Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i

Atri:)#ii &ri!ind $+5i'+rar+a

Atri:)#ii &ri!ind or5ani0ar+a i ')n #ionar+a &)t+ri$or &):$i +

Atri:)#ii &ri!ind a$+5+r+a1 'or/ar+a1 a!i0ar+a 'or/"rii1 n)/ir+a ,a) r+!o ar+a )nor a)torit"#i &):$i + Atri:)#ii 2n do/+ni)$ a&"r"rii #"rii i a,i5)r"rii ordinii &):$i +

Atri:)#ii 2n do/+ni)$ &o$iti ii +9t+rn+

A$t+ atri:)#ii

NTRE7RI I EJERCIII%

1B E9&$i a#i &+ , )rt ro$)$1 ')n #ii$+ i atri:)#ii$+ &r+ +dint+$)i 2n Ro/3nia( 2B Car+ ,)nt /oda$it"#i$+ d+ d+,+/nar+ a +')$)i d+ ,tatK DB Un +' d+ ,tat1 &r+ +dint+1 &oat+ 'i '" )t r",&)n0"tor K Da " da1 2n + ondi#iiK FB D+0:at+#i &+ , )rt ro$)$ Pr+ +dint+$)i d+ /+diator 2ntr+ &)t+ri$+ ,tat)$)i( E9+/&$i'i a#i ,it)a#ii 2n ar+ Pr+ +dint+$+ i-a +9+r itat ')n #ia d+ /+diator 2ntr+ &)t+ri$+ ,tat)$)i(
TESTE 8RIL%

1( 2n i,toria ,tata$" ro/3n+a, " a) +9i,tat )r/"toar+$+ at+5orii d+ +' d+ ,tat% 1( do/nitor i &r+ +dint+* 2( do/n1 r+5+ i &r+ +dint+* D( do/n1 &rin i&+1 r+5+ i &r+ +dint+( 2( Pr+ +dint+$+ Ro/3ni+i ar+ )r/"toar+$+ atri:)#ii% 1( r+&r+0+ntar+a ,tat)$)i* ,+/nar+a tratat+$or* a&ro:ar+a )nor a t+ nor/ati!+ +$a:orat+ d+ an)/it+ or5an+ d+ ,tat* 2( atri:)#ii &ri!ind $+5i'+rar+a* atri:)#ii &ri!ind or5ani0ar+a i ')n #ionar+a &)t+ri$or &):$i +* atri:)#ii &ri!ind a$+5+r+a1 'or/ar+a1 a!i0ar+a 'or/"rii1 n)/ir+a ,a) r+!o ar+a )nor a)torit"#i &):$i +* atri:)#ii 2n do/+ni)$ a&"r"rii #"rii i a,i5)r"rii ordinii &):$i +* atri:)#ii 2n do/+ni)$ &o$iti ii +9t+rn+* D( d+ r+&r+0+ntar+* d+ a&"rar+* d+ ordin +r+/onia$* d+ ar:itra@(

64

R+0)$tat)$ a$+5+ri$or &+ntr) ')n #ia d+ &r+ +dint+ +,t+ !a$idat d+%

1( C)rt+a d+ Cont)ri* 2( Ca/+ra D+&)ta#i$or i S+nat1 2n +din#" o/)n"* D( C)rt+a Con,tit)#iona$"( F( D)rata /andat)$)i d+ &r+ +dint+ 2n Ro/3nia +,t+ d+ % 1( d+ G ani1 ) &o,i:i$itat+a d+ &r+$)n5ir+1 &rin $+5+ or5ani "1 2n a0 d+ r"0:oi ,a) d+ ata,tro'"* 2( &+ &ar )r,)$ a do)" /andat+ d+ G ani* D(
+$ /)$t C ani1 ) &o,i:i$itat+ d+ &r+$)n5ir+ &rin $+5+ or5ani " 2n a0 d+ r"0:oi ,a) ata,tro'"(

G( Pr+ +dint+$+ &oat+ +/it+ )r/"toar+$+ a t+% 1( ordonan#+ &r+ +din#ia$+* 2( d+ r+t+ ) ara t+r nor/ati! ,a) indi!id)a$* D( 6ot"r3ri d+ a&$i ar+ a $+5i$or( E( R",&)nd+r+a &+na$" a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i int+r!in+% 1( &+ntr) ri/a d+ 2na$t" tr"dar+* 2( &+ntr) ri/a d+ 5+no id* D( &+ntr) ri/+ d+ r"0:oi(
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL VIII

1B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--. 2B Mi6ai Con,tantin+, )1 Antoni+ Ior5o!an1 Ioan M)rar)1 Si/ina T"n",+, )1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+!i0)it"1 A$$7+ N1 7) )r+ ti1 2--F(

65

CAPITOLUL IJ - A)toritat+a @)d+ "tor+a, "


CONSIDERAII 8ENERALE I TERMINOLO8IE D+n)/ir+a d+ a)toritat+ @)d+ "tor+a, " +!o " 'oart+ $ar @),ti#ia1 a ')n #i+ >a ti!itat+? i a ,i,t+/( Prin @),ti#i+ tradi#iona$ ,+ 2n#+$+5+%

F( ,i,t+/)$ or5an+$or @)d+ "tor+ ti* G( a ti!itat+a d+ ,o$)#ionar+ a &ro +,+$or i!i$+1 ad/ini,trati!+1 o/+r ia$+1 &+na$+1 d+ /)n " +t (
2n ti/&1 'a#" d+ ,+n,)$ tradi#iona$1 @),ti#ia i-a 2/:o5"#it on#in)t)$ 2n ,+n,)$ +'+ t)"rii ontro$)$)i a,)&ra /od)$)i )/ 5)!+rnan#ii a #ion+a0" 2n $i/it+$+ on,tit)#i+i i dr+&t)$)i1 adi " 2n r+a$i0ar+a &rin i&i)$)i $+5a$it"#ii( Stat)$ d+ dr+&t a d+!+nit d+ n+ on +&)t '"r" @),ti#i+( F)n #ii$+ @),ti#i+i a) 'o,t i ,)nt 2n r+din#at+ )nor a)torit"#i di,tin t+1 in!+,tit+ ) &)t+ri ,tata$+ ar+-i da) +'i i+n#" i ar+ tr+:)i+ ," 'i+ ind+&+nd+nt+ i i/&ar#ia$+1 in,tan#+$+ @)d+ "tor+ ti( S-a) d+0!o$tat i a ti!it"#i 2n'"&t)it+ i d+ a$t+ or5ani,/+ d+ 3t in,tan#+$+ @)d+ "tor+ ti ar+ &r+,)&)n 'o$o,ir+a a +$+a i &ro +d)ri @)d+ "tor+ ti( P+ntr) a $+5a a +,t+ a ti!it"#i ) @),ti#ia ,+ )ti$i0+a0" >2n $+5i,$a#i+ i do trin"? d+n)/ir+a d+ a ti!itat+ @)ri,di #iona$"1 ar+ )&rind+ at3t a +,t+ a ti!it"#i 3t i @),ti#ia( I),ti#ia r"/3n+ 2n," &art+a ,):,tan#ia$" a a ti!it"#ii @)ri,di #iona$+( E,t+ n+ +,ar" indi!id)a$i0ar+a @),ti#i+i1 'a#" d+ r+,t)$ a ti!it"#ii @)ri,di #iona$+ > ar+ 2/&r)/)t" tr","t)ri$+ i &rin i&ii$+ @),ti#i+i?(

An,a/:$)$ @)d+ "#i$or >6ot"r3ri$or @)d+ "tori$or? 'or/+a0" @)ri,&r)d+n#a1 ar+ $i/&+0+ t+ t+9t+$+ o:, )r+( 2ntr+:ar+a +,t+ &3n" )nd+ &oat+ /+r5+ @)ri,&r)d+n#a 2n int+r&r+tar+a t+9t+$or o:, )r+ a$+ $+5ii( Ro$)$ @),ti#i+i +,t+ d+ a a&$i a dr+&t)$ i n) d+ a r+a dr+&t( 2n )r/a @)d+ "#ii ,+ da) 6ot"r3ri1 2n ar+ ,+ ,ta:i$+, dr+&t)ri i o:$i5a#ii &+ntr) ,):i+ t+$+ d+ dr+&t >&arti i&an#i 2n &ro +,?1 ,+ a&$i " ,an #i)ni1 ,+ ,ta:i$+, d+,&"5):iri1 ,+ da) ordin+ d+ +9+ )tar+ at3t &"r#i$or 2n &ro +,1 3t i a)torit"#i$or &):$i +( Oot"r3ri$+ @)d+ "tor+ ti tr+:)i+ ," 'i+ r+,&+ tat+ i +9+ )tat+ d+ "tr+ +t"#+ni i a)torit"#i$+ &):$i +( SPECIFICUL ACTIVITII IURISDICIONALE I),ti#ia >2n 5+n+ra$ a ti!itat+a @)ri,di #iona$"? +,t+ o a ti!itat+ d+ r+0o$!ar+ a $iti5ii$or1 2n $it+ra i ,&irit)$ on,tit)#i+i1 $+5i$or1 o:i +i)$)i1 on!+n#ii$or i ontra t+$or( I)d+ "tor)$ ar+ 2n'"&t)i+ t+ @),ti#ia a)t" ," a'$+ ad+!"r)$1 2n &ro +,)$ r+,&+ ti!1 &+ntr) a id+nti'i a +9a t 2n "$ ar+a $+5ii1 !i ti/+$+1 a)0a$itat+a1 r",&)nd+r+a i r+,&on,a:i$ii( PRINCIPIILE CONSTITUIONALE DE REALIAARE A IUSTIIEI

1B Prin i&i)$ $+5a$it"#ii - A +,t &rin i&i) +,t+ d+ +,+n#a ,tat)$)i d+ dr+&t i )&rind+ do)" a,&+ t+% $+5a$itat+a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti i $+5a$itat+a in'ra #i)ni$or i a &+d+&,+$or( 2B I),ti#ia +,t+ )ni " i +5a$" &+ntr) to#i DB Fo$o,ir+a $i/:ii o'i ia$+ i a $i/:ii /at+rn+ 2n @),ti#i+ FB Dr+&t)$ $a a&"rar+ GB Pr+0)/#ia d+ n+!ino!"#i+ EB Ind+&+nd+n#a @)d+ "tor)$)i i ,)&)n+r+a $)i n)/ai $+5ii

66

8aran#ii a$+ ind+&+nd+n#+i @)d+ "tori$or ,)nt% 1B ondi#ii$+ d+ r+ r)tar+* 2B ina/o!i:i$itat+a* DB a!an,ar+a* FB ontro$)$ a ti!it"#ii @)d+ "tori$or( OR8ANELE IUDECTORETI Or5an+$+ @)d+ "tor+ ti ,)nt% 1B in,tan#+$+ @)d+ "tor+ ti 2B Mini,t+r)$ &):$i 1 ar+ )&rind+ &ro )rorii1 or5ani0a#i 2n &ar 6+t+ i ar+ 2n /od 5+n+ri intr" 2n at+5oria /a5i,tra#i$or* DB Con,i$i)$ S)&+rior a$ Ma5i,trat)rii1 ar+ +,t+ a)toritat+a r+at" 2n !+d+r+a +9+r it"rii a do)" ')n #ii1 &r+!"0)t+ d+ Con,tit)#i+( Si,t+/)$ in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti +,t+ 'or/at 2n 5+n+ra$ din% 1B @)d+ "torii* 2B tri:)na$+* DB )r#i d+ a&+$* FB )r#i ,)&r+/+ +t ( Or5ani0ar+a i ')n #ionar+a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti ,)nt ,ta:i$it+ &rin $+5+( RAPORTURILE CU LE8ISLATIVUL I EJECUTIVUL Ra&ort)ri$+ a)torit"#ii @)ri,di #iona$+ ) Par$a/+nt)$%

1B or5ani0ar+a i ')n #ionar+a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti ,+ r+a$i0+a0" n)/ai &otri!it $+5ii1 &rin ar+ ,+ ,ta:i$+ t+ o/&+t+n#a i &ro +d)ra &otri!it "r+ia 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a* 2B &rin $+5+ ,+ ,ta:i$+, in'ra #i)ni$+ i &+d+&,+$+( DB 2n )n+$+ ,tat+ a)toritat+a @)d+ "tor+a, " >@),ti#ia? &oat+ int+r!+ni 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!" &rin ontro$)$ on,tit)#iona$it"#ii $+5i$or(
Ra&ort)ri$+ a)torit"#ii @)d+ "tor+ ti ) +9+ )ti!)$%

1B n)/ir+a i a!an,ar+a /a5i,tra#i$or a&ar#in+ +9+ )ti!)$)i > +')$)i d+ ,tat1 /ini,tr)$)i @),ti#i+i +t ?1 &rin &ro +d)ri ar+ ," &)n" 2n +!id+n#" n)/ai o/&+t+n#a &ro'+,iona$" a +$or 2n a)0"* 2B ontro$)$ $+5a$it"#ii a t+$or ad/ini,trati!+ d+ "tr+ @),ti#i+

67

REPREAENTARE 8RAFIC

Prin i&ii$+ on,tit)#iona$+ d+

Prin i&i)$ $+5a$it"#ii

r+a$i0ar+ a @),ti#i+i I),ti#ia +,t+ )ni " i +5a$" &+ntr) to#i

Fo$o,ir+a $i/:ii o'i ia$+ i a $i/:ii /at+rn+ 2n @),ti#i+

Dr+&t)$ $a a&"rar+

Or5ani0ar+a a ti!it"#ii @)ri,di #iona$+ &+ tr+i 5rad+ d+ @)ri,di #i+ >'ond1 a&+$ i r+ )r,?

Pr+0)/#ia d+ n+!ino!a#i+

Ind+&+nd+n#a @)d+ "tor)$)i i ,)&)n+r+a $)i n)/ai $+5ii

Si,t+/)$ or5an+$or @)d+ "tor+ ti

In,tan#+$+ @)d+ "tor+ ti

I)d+ "torii

Tri:)na$+

C)r#i

D+ a&+$

S)&r+ /+ Mini,t+r)$ P):$i Par 6+t+

Con,i)$)$ S)&orior a$ Ma5i,trat)rii

NTRE7RI I EJERCIII%

1B Pr+0+nta#i ra&ort)$ dintr+ @),ti#i+ i a ti!itat+a @)ri,di #iona$"( 2B Car+ +,t+ ro$)$ @)ri,&r)d+nt+i 2n a o&+rir+a $a )n+$or $+5ii K DB Car+ ,)nt 5aran#ii$+ ind+&+nd+n#+i @)d+ "tori$orK FB A)toritat+a @)d+ "tor+a, " ,+ &oat+ i/&$i a 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!)$)i i +9+ )ti!)$)i1 da " da1 )/K GB Par$a/+nt)$ &oat+ a!+a atri:)#ii @)ri,di #iona$+K

6%

TESTE 8RIL% 1( Prin i&i)$ $+5a$it"#ii% a( +,t+ d+ +,+n#a ,tat)$)i d+ dr+&t i )&rind+ do)" a,&+ t+% $+5a$itat+a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti i $+5a$itat+a in'ra #i)ni$or i a &+d+&,+$or*

2( n) +9 +d+ @),ti#i+i1 a!3nd a&$i ar+ 2n &rin i&a$ 2n do/+ni)$ i!i$* D( n) +9 +d+ @),ti#i+i1 a!3nd a&$i ar+ 2n &rin i&a$ 2n do/+ni)$ &+na$( 2( Con,id+rar+a )n+i &+r,oan+ n+!ino!at+ at3t ti/& 3t n) ,-a &ron)n#at o 6ot"r3r+ @)d+ "tor+a, " d+'initi!" d+ onda/nar+ r+&r+0int" on#in)t)$% 1( &rin i&i)$ dr+&t)$)i $a a&"rar+* 2( &rin i&i)$ @),ti#i+i )ni + i +5a$+ &+ntr) to#i* D( &rin i&i)$ &r+0)/#i+i d+ n+!ino!"#i+( D( Prin i&i)$ ind+&+nd+n#+i @)d+ "tor)$)i i ,)&)n+r+a $)i n)/ai $+5ii &r+,)&)n+ "% 1( @)d+ "tor)$ ,+ ,)&)n+ n)/ai $+5ii i on tiin#+i ,a$+* 2( @)d+ "tor)$ ,+ ,)&)n+ n)/ai $+5ii i ,o$)#ii$or dat+ 2n &ro +,+$+ ant+rioar+* D( @)d+ "tor)$ ,+ ,)&)n+ n)/ai $+5ii i ordin+$or dat+ d+ /ini,tr)$ @),ti#i+i( F( Ina/o!i:i$itat+a on,t" 2n % 1( r+ r)tar+a @)d+ "tori$or n)/ai &+ :a0" d+ on )r,* 2( r+ r)tar+a @)d+ "tori$or &rin n)/ir+ d+ "tr+ /ini,tr)$ d+ @),ti#i+* D( @)d+ "tor)$ n) &oat+ 'i ni i r+!o at1 ni i r+tro5radat1 ni i tran,'+rat &+ )n &o,t + 6i!a$+nt1 ni i a!an,at '"r" on,i/#"/3nt)$ ,")( G( Contro$)$ 6ot"r3ri$or @)d+ "tor+ ti tr+:)i+ +'+ t)at 2n )r/"toar+$+ ondi#ii% 1( n)/ai d+ "tr+ 2na$ta C)rt+ d+ Ca,a#i+ ,i I),ti#i+ i n)/ai d)&" &ro +d)ri @)ri,di #iona$+* 2( n)/ai d+ "tr+ in,tan#+ @)d+ "tor+ ti @)ri,di #iona$+*
i n)/ai d)&" &ro +d)ri

D( n)/ai d+ "tr+ /ini,tr)$ @),ti#i+i 2n on'or/itat+ ) &r+!+d+ri$+ +9&r+,+ a$+ $+5ii( E( Or5an+$+ @)d+ "tor+ ti r+5$+/+ntat+ d+ Con,tit)#ia Ro/3ni+i ,)nt% 1( 2na$ta C)rt+ d+ Ca,a#i+ ,i I),ti#i+ i +$+$a$t+ in,tan#+ &r+!"0)t+ d+ $+5+* 2( in,tan#+$+ @)d+ "tor+ ti i &ar 6+t+$+*

6#

in,tan#+$+ @)d+ "tor+ ti* Mini,t+r)$ &):$i ar+ )&rind+ &ro )rorii1 2n &ar 6+t+1 ar+ 2n /od 5+n+ri intr" 2n at+5oria /a5i,tra#i$or* Con,i$i)$ S)&+rior a$ Ma5i,trat)rii(

H( 2ntr+ a)toritat+a @)ri,di #iona$" i Par$a/+nt ,+ ,ta:i$+ t+ )r/"toar+a r+$a#i+% 1( n)/ir+a i a!an,ar+a /a5i,tra#i$or a&ar#in+ &ar$a/+nt)$)i1 &rin &ro +d)ri ar+ ," &)n" 2n +!id+n#" n)/ai o/&+t+n#a &ro'+,iona$" a +$or 2n a)0"* ontro$)$ $+5a$it"#ii a t+$or &ar$a/+nt)$)i d+ "tr+ @),ti#i+* 2( or5ani0ar+a i ')n #ionar+a in,tan#+$or @)d+ "tor+ ti ,+ r+a$i0+a0" n)/ai &otri!it $+5ii1 &rin ar+ ,+ ,ta:i$+ t+ o/&+t+n#a i &ro +d)ra &otri!it "r+ia 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a* &rin $+5+ ,+ ,ta:i$+, in'ra #i)ni$+ i &+d+&,+$+* D( &rin $+5+ ,+ ,ta:i$+, in'ra #i)ni$+ i &+d+&,+$+* ontro$)$ $+5a$it"#ii a t+$or &ar$a/+nt)$)i d+ "tr+ @),ti#i+(
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL IJ

1B Mi6ai Con,tantin+, )1 Antoni+ Ior5o!an1 Ioan M)rar)1 Si/ina T"n",+, )1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+!i0)it"1 A$$7+ N1 7) )r+ ti1 2--F( 2B Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( DB Vior+$ Cio:an)1 Tratat t+or+ti i &ra ti d+ &ro +d)r" i!i$"1 !o$)/)$ I1 T+oria 5+n+ra$"1 Edit)ra Na#iona$1 7) )r+ ti1 1..E(

7$

CAPITOLUL J - Contro$)$ on,tit)#iona$it"#ii $+5i$or 2n Ro/3nia


TRSTURILE CURII CONSTITUIONALE( Contro$)$ on,tit)#iona$it"#ii $+5i$or +,t+ 2n r+din#at d+ Con,tit)#ia Ro/3ni+i )n+i a)torit"#i &):$i + d+n)/it" C)rt+ Con,tit)#iona$"( Din Con,tit)#i+ i $+5+a d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+ a C)r#ii Con,tit)#iona$+ r+0)$t" tr","t)ri$+ + o ara t+ri0+a0"% 1B +,t+ o a)toritat+ &):$i "( C)rt+a +,t+ o a)toritat+ &):$i " >'"r" 2n," ," 'i+ o <&)t+r+< 2n ,tat?1 6iar da " n) +,t+ )&rin,"1 'ir+, 1 &rintr+ a)torit"#i$+ &):$i + +n)/+rat+ 2n Tit$)$ III a$ Con,tit)#i+i* 2B +,t+ )ni a a)toritat+ d+ @)ri,di #i+ on,tit)#iona$" din Ro/3nia* DB +,t+ ind+&+nd+nt" 'a#" d+ ori + a)toritat+ &):$i "( 2n a ti!itat+a ,a C)rt+a Con,tit)#iona$" ,+ ,)&)n+ n)/ai Con,tit)#i+i i $+5ii ,a$+ d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+* FB , o&)$ )r#ii +,t+ d+ a 5aranta ,)&r+/a#ia Con,tit)#i+i* Poat+ 'i on,id+rat" <o a)toritat+ &):$i " &o$iti o - @)ri,di #iona$"( Cara t+r)$ &o$iti r+0)$t" din /od)$ d+ d+,+/nar+ a /+/:ri$or C)r#ii Con,tit)#iona$+1 &r+ )/ i din nat)ra )nor atri:)#ii( Cara t+r)$ @)ri,di #iona$ r+0)$t" din &rin i&ii$+ d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+ >(((?1 &r+ )/ i din a$t+ atri:)#ii i &ro +d)ri(< OR8ANIAAREA CURII CONSTITUIONALE
C)rt+a Con,tit)#iona$" +,t+ 'or/at" din . @)d+ "tori( N)/ir+a @)d+ "tori$or ,+ 'a + d+ Ca/+ra D+&)ta#i$or >tr+i?1 d+ S+nat >tr+i? i d+ Pr+ +dint+$+ Ro/3ni+i >tr+i?1 n)/ai ) a ord)$ &r+a$a:i$ +9&ri/at 2n , ri, a$ andidat)$)i( C)rt+a ,+ r+2nnoi+ t+ ) o tr+i/+ din @)d+ "tori din D 2n D ani( Mandat)$ @)d+ "tori$or +,t+ d+ . ani i n) &oat+ 'i ni i &r+$)n5it i ni i r+2nnoit( I)d+ "torii r",&)nd di, i&$inar &+ntr) 2n "$ ar+a ) !ino!"#i+ a o:$i5a#ii$or +9&r+, &r+!"0)t+ d+ art( F- din L+5+a nr( FH41..2( I)d+ "torii C)r#ii n) &ot 'i ar+,ta#i ,a) tri/i i 2n @)d+ at" ontra!+n#iona$" ,a) &+na$" d+ 3t ) a&ro:ar+a 7iro)$)i &+r/an+nt a$ Ca/+r+i ar+ i-a) a$+, ,a) a Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i1 d)&" a01 i $a +r+r+a &ro )ror)$)i 5+n+ra$(

Pr+ +dint+$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ I ,+ a&$i " &r+!+d+ri$+ $+5a$+ r+'+ritoar+ $a @)d+ "tori1 ) )n+$+ ir )/,tan#i+ri( E,t+ a$+, dintr+ /+/:rii C)r#ii d+ a + tia( Pr+ +dint+$+ C)r#ii ar+ atri:)#ii$+ &r+!"0)t+ d+ art( 11 din L+5+a nr( FH41..2 i art( E din R+5)$a/+nt( P$+n)$ C)r#ii Con,tit)#iona$+ C)rt+a Con,tit)#iona$" 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a @)ri,di #iona$" 2n &$+n( C!or)/)$ d+ $) r) +,t+ d+ do)" tr+i/i din n)/"r)$ @)d+ "tori$or C)r#ii( P$+n)$ ado&t" a t+ ) !ot)$ /a@orit"#ii @)d+ "tori$or( +din#+$+ &$+n)$)i ,+ on!oa " i ,)nt ond),+ d+ &r+ +dint+$+ C)r#ii( +din#+$+ d+ @)d+ at" ,)nt 2n &rin i&i) &):$i +1 ) +9 +&#ia a0)ri$or 2n ar+ ,-a 6ot"r3t d+ &$+n1 " +din#a +,t+ ,+ r+t"( ACTELE SUPUSE CONTROLULUI DE CONSTITUIONALITATE

1B 2B DB FB

$+5i$+* ini#iati!+$+ d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i* r+5)$a/+nt+$+ Ca/+r+$or Par$a/+nt)$)i* ordonan#+$+(

71

PROCEDURA N FAA CURII CONSTITUIONALE Sta:i$it"1 &+ $ar51 2n L+5+a nr( FH41..2 i 2n R+5)$a/+nt)$ d+ or5ani0ar+ i ')n #ionar+ a C)r#ii Con,tit)#iona$+( Potri!it art( 1E din $+5+1 &ro +d)ra ,+ o/&$+t+a0" ) r+5)$i$+ din Cod)$ d+ &ro +d)r" i!i$"1 2n /",)ra 2n ar+ +$+ ,)nt o/&ati:i$+ ) nat)ra &ro +d)rii 2n 'a#a C)r#ii Con,tit)#iona$+1 o/&ati:i$itat+a 6ot"r3nd)-,+ +9 $),i! d+ "tr+ C)rt+( C3t+!a r+5)$i 5+n+ra$+ d+ &ro +d)r"%

1B ,+,i0ar+a C)r#ii Con,tit)#iona$+ ,+ 'a + n)/ai 2n , ri, i /oti!at* 2B &$+n)$ C)r#ii 6ot"r" t+ +din#a ,+ r+t"* DB &"r#i$+ a) a +, $a $) r"ri$+ do,ar)$)i* a)torit"#i$+ &):$i +1 in,tit)#ii$+1 r+5ii$+ a)tono/+1 ,o i+t"#i$+ o/+r ia$+ i ori + a$t+ or5ani0a#ii a) o:$i5a#ia ," o/)ni + C)r#ii $a +r+r+a a +,t+ia1 in'or/a#ii$+1 do )/+nt+$+ i dat+$+ &+ ar+ $+ d+#in* FB +r+ri$+ adr+,at+ C)r#ii ,)nt , )tit+ d+ ta9a d+ ti/:r)(
ACTELE CURII CONSTITUIONALE Con,tit)#ia no/ina$i0+a0" do)" a t+ @)ridi + i an)/+ d+ i0ia i a!i0)$ on,)$tati!( L+5+a or5ani a &r+ i0+a0" d+ i0ii$+* 6ot"r3ri$+* a!i0+$+( EFECTE IURIDICE ALE ACTELOR CURII CONSTITUIONALE D+ i0ii$+ +/i,+ 2n +9+r itar+a ontro$)$)i d+ on,tit)#iona$itat+ a $+5i$or ,)nt o:$i5atorii &+ntr) toat+ ,):i+ t+$+ d+ dr+&t( C3t &ri!+ t+ ini#iati!a d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i1 d+ i0ia C)r#ii Con,tit)#iona$+ n) &oat+ d+&" i 'or#a @)ridi " a )n)i a!i0( 2n ,it)a#ia o:i+ #i+i d+ n+ on,tit)#iona$itat+ $+5+a ar+ ar 'i d+ $arat" n+ on,tit)#iona$" +,t+ o:$i5atori) r+t)rnat" 2n Par$a/+nt &+ntr) a 'i &)," d+ a ord ) &r+!+d+ri$+ Con,tit)#i+i( 2n ,it)a#ia +9 +&#i+i d+ n+ on,tit)#iona$itat+1 d+ i0ia C)r#ii Con,tit)#iona$+ +,t+ d+ a,+/+n+a d+'initi!" i o:$i5atori+* a )r/ar+1 &r+!+d+r+a $+5a$" d+ $arat" n+ on,tit)#iona$" n) /ai &oat+ 'i a&$i at"1 iar $+5+a ,+ tran,/it+ $a Par$a/+nt &+ntr) a 'i &)," d+ a ord ) &r+!+d+ri$+ Con,tit)#i+i 2n t+r/+n d+ /a9i/ FG d+ 0i$+( D+ i0ii$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ &ri!ind n+ on,tit)#iona$itat+a Par$a/+nt)$)i ,+ o/)ni " o:$i5atori) a +,t)ia &+ntr) a 'i r++9a/inat+( r+5)$a/+nt+$or

E'+ t+$+ @)ridi + a$+ d+ i0i+i C)r#ii Con,tit)#iona$+ &ri!ind n+ on,tit)#iona$itat+a )n)i &artid &o$iti on,ta) 2n radi+r+a &artid)$)i &o$iti din +!id+n#a &artid+$or $+5a$ on,tit)it+1 d+ $a Tri:)na$)$ 7) )r+ ti( Oot"r3ri$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ tr+:)i+ a&r+ iat+ n)an#at1 2n ')n #i+ d+ ,it)a#ii$+ 2n ar+ int+r!in( Un+$+ n) &ot d+&" i +'+ t+$+ @)ridi + a$+ )n)i a!i0( NTRE7RI I EJERCIII%

1B Id+nti'i a#i Ro/3ni+i(

i +9&$i a#i &+ , )rt tr","t)ri$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ a

2B n + on,t" ind+&+nd+n#a C)r#ii Con,tit)#iona$+ a Ro/3ni+i i ar+ +,t+ , o&)$ a +,t+ia K DB R+a$i0a#i o o/&ara#i+ 2ntr+ +$+ do)" /oda$it"#i a$+ on,tit)#iona$it"#ii $+5i$or% ant+rior i &o,t+rior &ro/)$5"rii(
ontro$)$)i

72

1B n + on,t" /od+$)$ +)ro&+an on,tit)#iona$it"#ii $+5i$orK

+$ a/+ri an d+

ontro$ a$

2B Car+ ,)nt +'+ t+$+ @)ridi + a$+ a t+$or C)r#ii Con,tit)#iona$+K Ar5)/+ntai!" &o0i#ia 'a#" d+ +'+ t+$+ d+ i0i+i C)r#ii Con,tit)#iona$+ 2n adr)$ ontro$)$)i ant+rior &ro/)$5"rii $+5ii(
TESTE 8RIL%

1( Co/&+t+n#a C)r#ii Con,tit)#iona$+ &oat+ 'i ,ta:i$it" a,t'+$% 1( d+ "tr+ &ar$a/+nt* 2( n) &oat+ 'i ont+,tat" d+ ni i o a)toritat+ &):$i "1 a +a,ta 'iind ,in5)ra 2n dr+&t ," 6ot"ra, " a,)&ra o/&+t+n#+i ,a$+* D( d+ "tr+ in,tan#+$+ d+ dr+&t o/)n( 2( A t+$+ + &ot 'i ,)&),+ ontro$)$)i d+ on,tit)#iona$itat+ +9+r itat d+ C)rt+a Con,tit)#iona$" ,)nt% 1( $+5i$+1 ini#iati!a d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i1 r+5)$a/+nt+$+ Par$a/+nt)$)i1 ordonan#+$+ i 6ot"r3ri$+ 8)!+rn)$)i* 2( $+5i$+1 ini#iati!a d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i1 6ot"r3ri$+ Par$a/+nt)$)i1 ordonan#+$+ i 6ot"r3ri$+ 8)!+rn)$)i* D( $+5i$+1 ini#iati!a d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i1 r+5)$a/+nt+$+ Par$a/+nt)$)i1 ordonan#+$+ 8)!+rn)$)i1 ini#iati!+$+ $+5i,$ati!+ &o&)$ar+( D( E9 +&#ia d+ n+ on,tit)#iona$itat+ ,+ @)d+ "% 1( &+ do)" 5rad+ d+ @)ri,di #i+1 2n &ri/" in,tan#" 2n o/&$+t 'or/at din D @)d+ "tori i 2n r+ )r, 2n o/&$+t 'or/at din G @)d+ "tori* 2( d+ "tr+ &$+n)$ C)r#ii Con,tit)#iona$+1 ) !ot)$ /a@orit"#ii @)d+ "tori$or* D( d+ "tr+ &$+n)$ C)r#ii Con,tit)#iona$+1 ) !ot)$ /a@orit"#ii a$i'i at+ a @)d+ "tori$or( F( C)rt+a Con,tit)#iona$" 2n +9+r itar+a atri:)#ii$or ,a$+% 1( 2ntotd+a)na tr+:)i+ ," 'i+ ,+,i0at"1 +a n) ,+ &oat+ ,+,i0a din o'i i)* 2( ori 3nd ,+ &oat+ ,+,i0a i din o'i i)*
( tr+:)i+ ," 'i+ ,+,i0at"1 +9i,t3nd o ,in5)r" +9 +&#i+ - ontro$)$ on,tit)#iona$it"#ii ini#iati!+$or d+ r+!i0)ir+ a Con,tit)#i+i - ,it)a#i+ 2n ar+ C)rt+a ,+ &oat+ ,+,i0a din o'i i)(

G( A t+$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ ,)nt% 1( d+ i0ii1 a!i0+ o:$i5atorii1 6ot"r3ri* 2( d+ i0ii1 6ot"r3rii1 a!i0+ on,)$tati!+* D( 6ot"r3rii1 d+ r+t+1 d+ i0ii(
73

E( D+ i0ia d+ n+ on,tit)tiona$itat+ a )nor &r+!+d+ri dat" 2n adr)$ ontro$)$)i +9 +&#i+i d+ n+ on,tit)tiona$itat+ &rod) + )r/"toar+$+ +'+ t+%

1( , oat+ din !i5oar+ &r+!+d+ri$+ on,id+rat+ n+ on,tit)#iona$+* 2( d+t+r/in" n+a&$i ar+a &r+!+d+ri$or $+5a$+ on,id+rat+ n+ on,tit)#iona$+* D( o:$i5" $a r++9a/inar+a d+ "tr+ Par$a/+nt a &r+!+d+ri$or $+5a$+ on,id+rat+ n+ on,tit)#iona$+(
7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL J

1B Ioan M)rar)1 Mi6ai Con,tantin+, )1 C)rt+a Con,tit)#iona$" a Ro/3ni+i1 Ed( A$:atro,1 7) )r+ ti1 1..H( 2B Ioan M)rar)1 Mi6ai Con,tantin+, )1 Si/ina T"n",+, )1 Marian Ena 6+1 86+or56+ Ian )1 Int+r&r+tar+a Con,tit)#i+i1 Ed( L)/ina L+91 7) )r+ ti1 2--2( DB Mi6ai Con,tantin+, )1 Antoni+ Ior5o!an1 Ioan M)rar)1 Si/ina T"n",+, )1 Con,tit)#ia Ro/3ni+i r+!i0)it"1 A$$7+ N1 7) )r+ ti1 2--F( FB Ioan M)rar) i Si/ina T"n",+, )1 Dr+&t on,tit)#iona$ i in,tit)#ii &o$iti +1 !o$(II1 AII 7+ N1 7) )r+ ti1 2--.( GB L+5+a nr( FH41..2 &ri!ind or5ani0ar+a i ')n #ionar+a C)r#ii Con,tit)#iona$+1 &):$i at" 2n Monitor)$ O'i ia$ a$ Ro/3ni+i nr( 1-1 din 22 /ai 1..21 r+&):$i at"(

74

TA7LA DE MATERII
CAPITOLUL I-PUTEREA DE STAT D R+&r+0+ntar+ 5ra'i " D 2ntr+:"ri i +9+r i#ii% G T+,t+ 5ri$"% G 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ 1 E CAPITOLUL II - Partid+$+ &o$iti + H D+'ini#ia i ')n #ii$+ &artid)$)i &o$iti H Cat+5orii i !ariant+ d+ &artid+ &o$iti +% H R+&r+0+ntar+ 5ra'i " C 2ntr+:"ri i +9+r i#ii C T+,t+ 5ri$"% . 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ II 1CAPITOLUL III - Stat)$ 11 No#i)n+a d+ ,tat 11 A&ari#ia ,tat)$)i /od+rn 11 L+5iti/itat+a i ')n #ii$+ ,tat)$)i 12 E$+/+nt+$+ ,tat)$)i 1D Po&)$a#ia% 1D T+ritori)$% 1D S)!+ranitat+a% 1D R+&r+0+ntar+ 5ra'i " 1F No#i)n+a d+ 'or/" d+ 5)!+rn"/3nt 1F Ti&)ri$+ 'or/+i d+ 5)!+rn"/3nt 1F R+&r+0+ntar+ 5ra'i " 1G Str) t)r" d+ ,tat 1G A,o ia#ii$+ d+ ,tat+ 1G Cara t+r+$+ on,tit)#iona$+ a$+ ,tat)$)i ro/3n 1G Ro/3nia - ,tat ,)!+ran i ind+&+nd+nt 1G Ro/3nia - Stat )nitar i indi!i0i:i$ 1G Ro/3nia - Stat na#iona$ 1E Stat)$ d+ dr+&t 1E Ro/3nia- Stat ,o ia$ 1E Ro/3nia - Stat d+/o rati 1H R+&r+0+ntar+a 5ra'i " 1H No#i)n+a d+ or5ani0ar+ ad/ini,trati!- t+ritoria$" 1H Or5ani0ar+a ad/ini,trati!" a t+ritori)$)i Ro/3ni+i 1C I)d+#)$ 1C Ora )$ 1C Co/)na 1C Sta#i)ni$+ :a$n+o - $i/at+ri + 1. R+&r+0+ntar+ 5ra'i " 1. 2ntr+:"ri i +9+r i#i 1. T+,t+ 5ri$" 27i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ III 22 CAPITOLUL IV - Si,t+/)$ +$+ tora$ 2D No#i)n+a d+ ,i,t+/ +$+ tora$ 2D Dr+&t)ri$+ +9 $),i! &o$iti + 2D Dr+&t)$ d+ !ot 2D Dr+&t)$ d+ a 'i a$+, 2F S r)tin)$ 2G Or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a a$+5+ri$or 2G

Or5ani0ar+a i d+,'" )rar+a a$+5+ri$or &r+0id+n#ia$+ R+&r+0+ntar+ 5ra'i " 2G 2ntr+:"ri i +9+r i#ii 2E T+,t+ 5ri$"% 2E 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ IV 2C CAPITOLUL V - R+'+r+nd)/)$ 2. D+/o ra#ia dir+ t" i d+/o ra#ia r+&r+0+ntati!"

2G

2.

75

In,tr)/+nt+$+ d+/o ra#i+i ,+/i-dir+ t+ 2n Con,tit)#ia Ro/3ni+i 2. Ini#iati!a &o&)$ar" 2. R+'+r+nd)/)$ DR+&r+0+ntar+ 5ra'i " D1 2ntr+:"ri i +9+r i#ii D1 T+,t+ 5ri$"% D2 7I7LIO8RAFIE LA CAPITOLUL V DD CAPITOLUL VI - Par$a/+nt)$ DF F)n #ii$+ Par$a/+nt)$)i DF R+&r+0+ntar+ 5ra'i " DH Str) t)ra &ar$a/+nt)$)i DH I),ti'i ar+a i riti i$+ :i a/+ra$i,/)$)i 2n ,tat+$+ )nitar+ DC L+5i or5ani + D. R+&r+0+ntar+ 5ra'i " - Str) t)ra Par$a/+nt)$)i F1 Or5ani0ar+a int+rn" a &ar$a/+nt)$)i F1 8r)&)ri$+ &o$iti + &ar$a/+ntar+ F1 O&o0i#ia &ar$a/+ntar"F1 7iro)ri$+ i o/it+t+$+ F2 Co/i,ii$+ &ar$a/+ntar+F2 C$a,i'i ar+a o/i,ii$or &ar$a/+ntar+ F2 R+&r+0+ntar+ 5ra'i " - Or5ani0ar+a int+rn" a &ar$a/+nt)$)i FD F)n #ionar+a &ar$a/+nt)$)i FF L+5i,$at)ra FF S+,i)n+a FF Ca/+r+$+ &ar$a/+ntar+ 2 i d+,'" oar" a ti!itat+a &+riodi 2n ,+,i)ni% FF Con!o ar+a 2n ,+,i)ni i d)rata $or% FF +din#+$+ FF Ordin+a d+ 0i i &ro5ra/)$ d+ a ti!it"#i a$ a/+r+$or FF Si,t+/)$ d+ !ot FG R+&r+0+ntar+ 5ra'i " - F)n #ionar+a &ar$a/+nt)$)i FG D+&)ta#ii i ,+natorii FG Dr+&t)ri$+ i 2ndatoriri$+ &ar$a/+ntari$or FE In o/&ati:i$it"#i i i/)nit"#i FE R",&)nd+r+a i ,an #i)ni$+ &ar$a/+ntari$or FE A t+$+ Par$a/+nt)$)i FE C$a,i'i ar+a a t+$or @)ridi + a$+ Par$a/+nt)$)i FH L+5+a a a t @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i FH C$a,i'i ar+a $+5i$or FC S)&r+/a#ia $+5ii FC F)nda/+ntar+a tiin#i'i " a ,)&r+/a#i+i $+5ii FC S)&r+/a#ia $+5ii 2n ra&ort ) ,)&r+/a#ia on,tit)#i+i FC Con,+ in#+ @)ridi + a$+ ,)&r+/a#i+i $+5ii F. R+&r+0+ntar+ 5ra'i " - A t+$+ &ar$a/+nt)$)i F. E$a:orar+a $+5ii F. A$t+ r+5)$i on,tit)#iona$+ &ri!ind +$a:orar+a $+5ii GA$t+ a,&+ t+ &ri!ind $+5+a a a t @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i G1 D+o,+:iri$+ dintr+ on,tit)#i+ i $+5i% G1 Con'or/itat+a ) $+5+a a +$or$a$t+ a t+ +/i,+ d+ "tr+ or5an+$+ ,tat)$)i R+5)$a/+nt+$+ &ar$a/+ntar+ G1 Oot"r3r+a1 a a t @)ridi a$ &ar$a/+nt)$)i G1 Mo#i)ni$+ i a t+$+ ,tr) t)ri$or &ar$a/+ntar+ G1 Mo#i)ni$+ G1

G1

A t+$+ ,tr) t)ri$or &ar$a/+ntar+ G2 2ntr+:"ri i +9+r i#ii% G2 T+,t+ 5ri$"% G2 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ VI GF CAPITOLUL VII - P)t+r+a +9+ )ti!" GG Con,id+ra#ii 5+n+ra$+ i t+r/ino$o5i + GG Id+nti'i ar+a /ari$or ,tr) t)ri a$+ +9+ )ti!)$)i +')$ d+ ,tat GG

GG

76

8)!+rn)$GG Ra&ort)ri$+ dintr+ $+5i,$ati! i +9+ )ti! GG Ro$)$ $+5i,$ati!)$)i 2n 'or/ar+a +9+ )ti!)$)i GE D+,+/nar+a +')$)i +9+ )ti!)$)i GE D+,+/nar+a +')$)i d+ 5)!+rn i a /+/:ri$or a +,t)ia GE Ra&ort)ri$+ $+5i,$ati! - +9+ )ti! 2n $+5"t)r" ) a ti!itat+a a +,tora GH Int+r!+n#ia $+5i,$ati!)$)i 2n a ti!itat+a +9+ )ti!)$)iGH Int+r!+n#ia +9+ )ti!)$)i 2n a ti!itat+a $+5i,$ati!)$)iGH Co/&ati:i$itat+a ')n #i+i &ar$a/+ntar+ i ')n #i+i +9+ )ti!+ GH Cr+ t+r+a ro$)$)i +9+ )ti!)$)i GC R+&r+0+ntar+ 5ra'i " - P)t+r+a +9+ )ti!" GC 2ntr+:"ri i +9+r i#ii GC T+,t+ 5ri$"% G. 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ VII ECAPITOLUL VIII - In,tit)#ia +')$)i d+ ,tat E1 Con,id+ra#ii 5+n+ra$+ E1 E!o$)#ia in,tit)#i+i +')$)i d+ ,tat 2n Ro/3nia E1 Ro$)$1 ')n #ii$+ i atri:)#ii$+ +')$)i d+ ,tat 2n a$t+ ,i,t+/+ on,tit)#iona$+ Ro$)$1 ')n #ii$+ i atri:)#ii$+ Pr+ +dint+$)i Ro/3ni+i E2 D+,+/nar+a +')$)i d+ ,tat E2 D)rata /andat)$)i +')$)i d+ ,tat( N)/"r)$ /andat+$or E2 Pro +d)ri1 ,o$+/nit"#i1 &roto o$ ED R",&)nd+r+a +')$)i d+ ,tat ED A t+$+ +')$)i d+ ,tat ED R+&r+0+ntar+ 5ra'i " - In,tit)#ia +')$)i d+ ,tat ED 2ntr+:"ri i +9+r i#ii% EF T+,t+ 5ri$"% EF 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ VIII EG CAPITOLUL IJ - A)toritat+a @)d+ "tor+a, " EE Con,id+ra#ii 5+n+ra$+ i t+r/ino$o5i+ EE S&+ i'i )$ a ti!it"#ii @)ri,di #iona$+ EE Prin i&ii$+ on,tit)#iona$+ d+ r+a$i0ar+ a @),ti#i+i EE Or5an+$+ @)d+ "tor+ ti EH Ra&ort)ri$+ ) $+5i,$ati!)$ i +9+ )ti!)$ EH Ra&ort)ri$+ a)torit"#ii @)ri,di #iona$+ ) Par$a/+nt)$% EH Ra&ort)ri$+ a)torit"#ii @)d+ "tor+ ti ) +9+ )ti!)$% EH R+&r+0+ntar+ 5ra'i " EC 2ntr+:"ri i +9+r i#ii% EC 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ DC HCAPITOLUL J - Contro$)$ on,tit)#iona$it"#ii $+5i$or 2n Ro/3nia H1 Tr","t)ri$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ H1 Or5ani0ar+a C)r#ii Con,tit)#iona$+ H1 Pr+ +dint+$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ H1 P$+n)$ C)r#ii Con,tit)#iona$+ H1 A t+$+ ,)&),+ ontro$)$)i d+ on,tit)#iona$itat+ H1 Pro +d)ra 2n 'a#a C)r#ii Con,tit)#iona$+ H2 A t+$+ C)r#ii Con,tit)#iona$+ H2 E'+ t+ @)ridi + a$+ a t+$or C)r#ii Con,tit)#iona$+ H2 T+,t+ 5ri$"% HD 7i:$io5ra'i+ $a Ca&ito$)$ J HF

E2

77