Sunteți pe pagina 1din 8

PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE

1. Erori de msur

a) Cal cul ul erori l or n msurtori l e di recte

A msura o mri me X nseamn a compara acea mri me cu al t a
de aceeai nat ur, [X], al eas pri n conven i e ca uni t at e de msur. In
urma acest ei compara i i se poat e scri e
X=x[X] (1)
unde x est e val oarea numeri c a mri mi i de msurat .
n general , val oarea adevrat a unei mri mi de msurat nu
poat e fi cunoscut . Opera i i l e de msurare sunt afect at e nt odeauna de
erori . Di n aceast cauz prezent area rezul t at ul ui unei msurt ori
t rebui e s fi e nso i t de preci zi a cu care a fost ob i nut .
Erori l e de msur se pot cl asi fi ca n dou cat egori i :
- si st emat i ce
- nt mpl t oare (al eat oare)
Cel e di nt i , n general se repet i dent i c l a fi ecare msurt oare;
el e sunt condi i onat e de o aceeai cauz care ac i oneaz n acel ai sens
(de ex. et al onarea grei t a i nst rument ul ui de msur). n pri nci pi u
acest gen de erori poat e fi el i mi nat pri nt r-o anal i z at ent a condi i i l or
i met odel or de msurare.
Erori l e nt mpl t oare nu pot fi nl t urat e compl et . El e se
dat oresc unor cauze di verse care ac i oneaz n sensuri di feri t e de l a o
msurt oare l a al t a.
Pe l ng acest ea, n t i mpul unor msurt ori pot aprea erori
grosol ane: rezul t at ul msurt ori i afect at e de o ast fel de eroare di fer
mul t de marea maj ori t at e a cel orl al t e msurt ori . El e sunt provocat e de
o cauz obi ect i v care nu se repet sau de negl i j en a cercet t orul ui .
Aadar, est i marea preci zi ei unei msurt ori est e l egat de
st udi ul erori l or nt mpl t oare.
Dac x
1
, x
2
, . . . , x
n
sunt rezul t at el e n cel e n msurt ori efect uat e
asupra mri mi i X, at unci se admi t e c val oarea medi e

=
n
i
x
n
x
1
1
(2)
se apropi e cel mai bi ne de val oarea adevrat x.

Se numet e eroare (abat ere) absol ut mri mea
x x x
i i
= (3)
Evi dent erori l e absol ut e apar cu semnul + sau - i

=
n
i
x
1
0 (4)
Se cal cul eaz val oarea medi e a modul ul ui erori i absol ut e pri n rel a i a:

=
=
n
i
i
x
n
x
1
1
(5)
Eroarea rel at i v n msurt oarea i se defi net e pri n:
i
i
r
x
x
i

= (6)
i ar eroarea rel at i v medi e est e:


x
x
r

= (7)
i se expri m, de obi cei , n procent e. Inversul erori i rel at i ve reprezi nt
preci zi a msurt ori i . Rezul t at ul unei msurt ori se va prezent a n
forma x x x = sau
r
x x = .
Dac di n cel e n experi en e, de n
i
(f recven a absol ut ) ori , se
ob i ne val oarea x
i
, at unci f recven a rel at i v a acest ei a est e

n
n
i
i
= . (8)
Cnd n t i nde ct re i nfi ni t , frecven a
i
t i nde l a probabi l i t at ea
i
p de
real i zare a eveni ment ul ui
i
x .
Dac se efect ueaz un set de n msurt ori (n dest ul de mare)
at unci probabi l i t at ea ca s se ob i n de n
i
ori rezul t at e cupri nse nt re
x
i
i x
i
+x est e dat de
( ) x x f
n
n
p
i
i
i
=

= (9)
n care func i a ) (
i
x f se numet e f unc i e de repart i i e (sau de
di st ri bu i e) i reprezi nt densi t at ea de probabi l i t at e, adi c
probabi l i t at ea corespunzt oare uni t i i de i nt erval a vari abi l ei
al eat oare x. La l i mi t , pent ru x 0 i n rel a i a se t ransform
n( ) x d x f
n
dn
dp = = . (10)
Probabi l i t at ea de a gsi val ori x n i nt erval ul (x
1
, x
2
) est e dat
de
( )

=
2
1
x
x
x d x f p (11)
crei a i corespunde ari a haurat pe fi g. 2. 1. Probabi l i t at ea ca
mri mea msurat s i a val ori nt re - i + devi ne cert i t udi ne, ast fel
c ari a t ot al de sub curb est e egal cu uni t at ea.

x
x
x
1
x
2
f(x)

Fi g. 2. 1Cunoat erea func i ei de di st ri bu i e permi t e cal cul ul val ori l or
medi i al e unei mri mi . Int r-adevr, dac di n cel e n experi en e, de n
i

ori se ob i ne val oarea x
i
, at unci val oarea medi e est e
n
x n
x
i i
= (12)
care, pent ru un numr mare de msurt ori i vari a i a cont i nu a
vari abi l ei al eat oare, devi ne

= = dx x xf
n
xdn
x ) ( (13)
O di st ri bu i e normal (Gauss) a erori l or nt mpl t oare se
caract eri zeaz pri n fapt ul c erori l e absol ut e de acel ai modul au
aceeai frecven de apari i e cu semnul + ca i cu semnul -, i ar erori l ede modul mare apar rar. Asemenea comport are est e descri s de o
func i e de di st ri bu i e de forma
( )
( )
2
2
2
2
1


x x
e x f

= (14)
Const ant a di n func i a de di st ri bu i e f reprezi nt eroarea medi e
pt rat i c (abat erea st andard):
( ) ( )

+

= x d x f x x
2 2
(15)

Pent ru un numr fi ni t , n, de msurt ori ea se cal cul eaz cu rel a i a:
( )
1
1
2

=

n
x x
n
i
(16)

Abat erea st andard a medi ei
( )
( ) 1
1
2

=

n n
x x
n
i
m
(17)

permi t e s se afi rme cu probabi l i t at e de cca 68% c val oarea adevrat
x est e si t uat n j urul val ori i medi i x nu mai depart e n pl us sau n
mi nus dect cu
m
.

b) Cal cul ul erori l or pentru mri mi l e msurate i ndi rect.

Fi e o mri me y care rezul t di nt r-un cal cul efect uat cu aj ut orul
unor mri mi di rect msurabi l e x
1
, x
2
, , x
N
:
) ,..., , (
2 1 N
x x x f y = (18)
Erori l e comi se l a msurarea vari abi l el or x
i
afect eaz val oarea
cal cul at a mri mi i y. Se poat e art a c eroarea cea mai mare, n
val oare absol ut , pent ru y est e dat de
N
N
x
x
f
x
x
f
x
x
f
y

+ +

= ...
2
2
1
1
0
(19)
i ar eroarea rel at i v


N
N
x
x
f
x
x
f
x
x
f
y
y

+ +

=
) (ln
...
) (ln ) (ln
2
2
1
1
0
(20)

Val oarea real a mri mi i y va sat i sface condi i a
0 0
y y y y y +
unde ) ,..., , (
2 1 N
x x x f y = (21)
Teori a arat c n cazul n care asupra fi ecrei mri mi care i nt r
n (18) se face un numr mare de msurt ori , eroarea medi e pt rat i c a
medi ei ari t met i ce (abat erea st andard a medi ei ) est e dat de rel a i a:
2 2
2
2
2
1
1
...

+ +

=
mN
N
m m m
x
f
x
f
x
f
(22)
n care
mi
se cal cul eaz cu rel a i a (17) i ar n deri vat el e par i al e se
nl ocui esc, n cal cul e, vari abi l el e x
i
pri n val ori l e l or medi i
i
x .

2. Reprezentri grafi ce

In fi zi ca experi ment al se fol oset e adesea reprezent area grafi c
a dat el or msurat e experi ment al . Reprezent area dat el or pri n grafi ce
permi t e st abi l i rea dependen ei func i onal e di nt re
dou mri mi i a unor caract eri st i ci cum ar fi punct el e de i nt ersec i e
al e curbei experi ment al e cu axel e, punct el e de maxi m i de mi ni m,
punct el e de i nfl exi une, pant a curbei , caract eri st i ci de peri odi ci t at e et c.
S consi derm cazul n care se cercet eaz dependen a unei
mri mi y de o anumi t mri me x, adi c func i a y(x).
Pent ru un i r de val ori al ese de experi ment at or pent ru vari abi l a x
se ob i ne un set de val ori pent ru mri mea y, care se aranj eaz, de
obi cei , nt r-un t abel de dat e.
Se t raseaz un si st em de axe rect angul are xOy; pe fi ecare ax se
preci zeaz ce mri me se reprezi nt i uni t i l e de msur fol osi t e
(fi g. 2. 2).
Se al eg scri l e de reprezent are pe cel e dou axe ast fel nct hrt i a
mi l i met ri c ut i l i zat s poat cupri nde nt regul domeni u de vari a i e
al mri mi l or msurat e. Dac mri mi l e msurat e vari az cu mai
mul t e ordi ne de mri me, ceea ce ar face i mposi bi l reprezent area l a
o scar l i ni ar, se recurge l a reprezent area l ogari t mul ui acest or
mri mi , adi c se al ege o scar l ogari t mi c (fi e pe o si ngur ax, fi e
pe amndou). Scara al eas pe o ax nu condi i oneaz n ni ci un fel
scara de pe ceal al t ax, mri mi l e reprezent at e pe cel e dou axe
fi i nd, n general chi ar de nat uri di feri t e.
Pe axe, l a i nt erval e de obi cei egal e (l a 1 sau 2 cm) se scri u val ori l e
numeri ce corespunzt oare mri mi i reprezent at e ( care expri m
scara) i nu coordonatel e punctel or experi mental e.
Se reprezi nt perechi l e de val ori di n t abel ul de dat e pri n punct e de
coordonat e (x, y). In cazul n care se pot apreci a erori l e absol ut e
comi se n fi ecare msurt oare, acest ea se pot reprezent a grafi c, n
fi ecare punct experi ment al , pri n bare vert i cal e i ori zont al e
(corespunznd mri mi l or de pe fi ecare ax), de l ungi me
propor i onal cu eroarea respect i v.
Dat ori t erori l or de msur, punct el e experi ment al e nu se aaz pe
o curb net ed dar est e recomandabi l s se t raseze o curb pri nt re
punct e, sugerat de ansambl ul punct el or; pri n aceast a se ob i ne o
medi ere a erori l or experi ment al e. Nu se unesc punctel e pri ntr-o
l i ni e frnt!
10
20
30
40
50
60
I(A)
2 4 6 8 10 12
U(V)
U
I


Fi g. 2. 2

Curb net ed ast fel ob i nut reprezi nt f i t area (pot ri vi rea)
graf i c (t o fi t =a pot ri vi ) a dependen ei y(x) i poat e fol osi l a gsi rea
func i ei y(x).

De exempl u, dac punct el e det ermi nat e experi ment al conduc l a
un grafi c sub forma unei drept e, at unci se caut o func i e de forma
b mx y + = (23)

n care const ant el e m i b se det ermi n di n grafi c. Pent ru det ermi narea
pant ei m, se al eg pe dreapt a ob i nut experi ment al dou punct e ( n
general , al t el e dect cel e ob i nut e experi ment al ), ct mai ndeprt at e
unel e de al t el e pent ru a di mi nua erori l e rel at i ve, i se ci t esc pe grafi c
vari a i i l e x i y corespunzt oare acest or punct e; at unci x y m = / .
Ordonat a l a ori gi ne b se ob i ne ci t i nd pe grafi c ordonat a punct ul ui n
care dreapt a t ai e axa ordonat el or. Ateni e! Spre deosebi re de cazul
di n geometri e, constantel e m i b di n formul el e fi zi ce au, n
general , uni ti de msur!
Dac curba experi ment al nu est e o dreapt , at unci gsi rea
func i ei care s o descri e est e o probl em mai compl i cat , dar n mul t e
cazuri rezol vabi l .

3. Metoda cel or mai mi ci ptrate

Dup cum s-a art at mai sus, reprezent area grafi c a
det ermi nri l or experi ment al e poat e sugera forma func i ei de
dependen a mri mi i y de mri mea x, y(c
1
, c
2
, . . . , c
k
, x) , dar rmne
deschi s probl ema gsi ri i const ant el or care i nt r n func i e ( n


formul ). Pent ru rezol varea acest ei probl eme se fol oset e met oda cel or
mai mi ci pt rat e.
Formul el e de forma y= y(c
1
, c
2
, . . . , c
k
, x), deduse pe cal e t eoret i c
(ra i onal ), care con i n const ant e ce depi nd de paramet ri fi zi ci bi ne
det ermi na i , se numesc formul e ra i onal e (de exempl u, formul a de
vari a i e a densi t i i unui corp sol i d cu
t emperat ura, ( ) t + = 1 /
0
n care const ant a
0
est e densi t at ea
corpul ui l a 0
o
C i ar est e coefi ci ent ul de di l at are vol umi c al
mat eri al ul ui corpul ui ). Dac o ast fel de formul rezul t numai n urma
experi en ei , care st abi l et e doar val ori l e numeri ce al e const ant el or,
at unci vorbi m de o formul empi ri c (de exempl u, dependen a de
t emperat ur a coefi ci ent ul ui de di l at are pent ru mercur
t
8 4
10 2 10 801 . 1

+ = ).

Pent ru a vedea n ce const met oda cel or mai mi ci pt rat e, s
consi derm c erori l e comi se l a msurarea mri mi l or x
i
sunt
negl i j abi l e fa de erori l e care afect eaz val ori l e y
i
(i =1, 2, . . . , n; n
numrul de msurt ori ). Urmri m s gsi m val ori l e const ant el or c
k

ast fel nct func i a y(c
1
, c
2
, . . . , c
k
, x) s reproduc cel mai bi ne dat el e
experi ment al e. Fi e abat eri l e
( )
i k i i
x c c c y y y , ,..., ,
2 1
= (24)
o msur a devi a i ei val ori l or func i ei cut at e fa de dat el e
experi ment al e. Vom spune c func i a cut at reproduce cel mai bi ne
dat el e experi ment al e dac suma pt rat el or acest or abat eri
( ) [ ]

=
=
n
i
i k i
x c c c y y S
1
2
2 1
, ,..., , (25)
est e mi ni m. Impunnd condi i a de mi ni m pent ru S, adi c anul area
deri vat el or sal e n raport cu const ant el e c
k
, se ob i ne un si st em de k
ecua i i di n care se pot ob i ne const ant el e cut at e. Vom exempl i fi ca
apl i carea met odei cel or mai mi ci pt rat e, referi ndu-ne , di n nou, l a
cazul dependen ei l i ni are de forma (23). In acest caz, suma pt rat el or
abat eri l or se scri e
( )

=
=
n
i
i i
b mx y S
1
2
(26)
i ar mi ni mul su se real i zeaz dac se anul eaz deri vat el e:

( ) [ ] 0 2
1
= =

=
n
i
i i i
b mx y x
m
S
(27)

( ) [ ] 0 2
1
= =

=
n
i
i i
b mx y
b
S
(28)
Di n ecua i i l e (27) i (28) ob i nem si st emul :


= =
= +
n
i
n
i
i i
y nb x m
1 1
(29)
= = =
= +
n
i
i i
n
i
n
i
i i
y x x b x m
1 1 1
2
(30)di n care rezul t const ant el e cut at e b i m.
Dac se i ne seam c
x x
n
n
i
i
=

=1
1
(31)
i
y y
n
n
i
i
=

=1
1
(32)
sunt val ori l e medi i al e vari abi l el or respect i ve, at unci sol u i a
si st emul ui (29)+(30) se poat e scri e:
( )
( )=
=
= =
= = =


=
n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
x x
y x x
x x n
y x y x n
m
1
2
1
2
1 1
2
1 1 1
(33)

x m y b = (34)
Dup cum se vede, apl i carea met odei cel or mai mi ci pt rat e
necesi t anumi t e cal cul e care pot descuraj a experi ment at orul , de aceea
est e de preferat s se det ermi ne pant a drept ei m i ordonat a l a ori gi ne
b di n grafi c, aa cum s-a art at l a sfri t ul paragraful ui precedent .
Pent ru apl i carea met odei grafi ce (t rasarea drept ei pri n punct el e
experi ment al e), est e ut i l s se observe c rel a i a (34) ne spune c
punct ul de coordonat e ( ). , y x se afl pe dreapt a care fi t eaz cel mai
bi ne (sat i sface ecua i a drept ei b x m y + = ).


4. Mri mi aproxi mati ve. Regul i de rotunji re a numerel or.

Pri n msurt ori experi ment al e asupra mri mi l or fi zi ce, nu put em
cunoat e val oarea adevrat a acest ora ci doar val oarea l or
aproxi mat i v, afect at de o anumi t eroare. Const ant el e fi zi ce, dat e n
t abel e, sunt det ermi nat e, l a rndul l or, cu o anumi t preci zi e. S-a
art at c rezul t at ul unei msurt ori se expri m n forma x x x = . De
exempl u, n t abel e de const ant e se gset e c sarci na el ement ar est e
C ) 10 46 10 6021892 , 1 (
28 19
= e sau, cu un al t mod de scri ere,
C 10 ) 46 ( 6021892 , 1
19
= e , acest a di n urm art nd c eroarea absol ut
medi e est e C 10 46
28
= e . Se observ c n modul de scri ere t i i n i f i c,
val oarea numeri c a unei mri mi se expri m pri nt r-un numr a crui

part e nt reag are una-dou ci fre, nmul i t cu o put ere corespunzt oare
a l ui zece.
Rezul t at el e unor cal cul e mat emat i ce (l ogari t mare, rdci na
pat rat , mpr i re et c) reprezi nt val ori cu un numr mare de zeci mal e
i se i mpune, de asemenea, aproxi marea rezul t at el or. Necesi t at ea
aproxi mri i apare i n cazuri l e cnd i nt ervi n numere cum sunt sau e
(baza l ogari t mi l or nat ural i ).
De regul , nt r-o formul i nt ervi n mri mi cu preci zi i di feri t e.
Eroarea rezul t at ul ui fi nal va depi nde de eroarea de det ermi nare a
t ut uror mri mi l or care i nt r n formul . Dac unel e mri mi di nt r-o
formul fi zi c sunt det ermi nat e cu preci zi e mi c, nu are sens ca
cel el at e mri mi s fi e l uat e cu preci zi i mul t mai mari , ast fel c val ori l e
acest or mri mi vor fi rot unj i t e. Trebui e ns ca eroarea rel at i v a


val ori i rot unj i t e s nu f i e mai mare ca eroarea rel at i v a mri mi i
det ermi nat e cu preci zi a cea mai mi c. Val oarea numeri c a unei
mri mi se expri m pri nt r-un anumi t numr de ci f re semni f i cat i ve.
Ci frel e 1, 2, . . . , 9 al e unui numr sunt ci fre semni fi cat i ve; ci fra 0 se
consi der semni fi cat i v dac se afl n i nt eri orul numrul ui sau l a
dreapt a acest ui a. De exempl u, coefi ci ent ul de di l at are l i ni ar pent ru
al umi ni u sub forma
-1
K 000024 , 0 = est e prezent at cu dou ci fre
semni fi cat i ve, pri mel e ci nci ci fre de zero nu sunt ci fre semni fi cat i ve,
i ar scri erea corect , n not a i e t i i n i fi c, est e
-1 5
K 10 4 , 2

= . Dac
ns, scri em g=9, 80 m/ s
2
, ci fra zero est e ci fr semni fi cat i v, ea arat a
ct a zeci mal est e consi derat exact n aproxi marea val ori i l ui g.
Dac un numr t rebui e rot unj i t l a un anumi t numr de ci fre
semni fi cat i ve, aceast a se face dup urmt oarel e regul i :
- Dac pri ma ci fr care t rebui e negl i j at est e mai mi c dect ci nci ,
at unci ci fra men i nut rmne neschi mbat ;
01 , 23 0129 , 23
- Dac pri ma ci fr care t rebui e negl i j at est e mai mare ca ci nci sau
est e urmat de ci fre di feri t e de zero, ul t i ma ci fr pst rat se
mret e cu o uni t at e;

02 , 23 0153 , 23
02 , 23 0173 , 23


- Dac ci fra ce t rebui e negl i j at est e ci nci urmat numai de zerouri ,
numrul se rot unj et e l a cea mai apropi at val oare par.

02 , 23 0250 , 23
02 , 23 0150 , 23n cal cul e se vor l ua numai ci frel e semni fi cat i ve care pot fi
consi derat e exact e. Cnd se nmul esc sau se mpart dou numere,
rezul t at ul se va l ua cu at t ea ci fre semni fi cat i ve ct e are fact orul cu
cel e mai pu i ne ci fre semni fi cat i ve. De exempl u, l a nmul i rea di nt re
4, 7 i 5, 93, di n cal cul e se ob i ne 27, 871 dar rezul t at ul t rebui e rot unj i t
l a dou ci fre semni fi cat i ve, adi c l a 28. La adunare sau scdere se
pst reaz t oat e ci frel e.