Sunteți pe pagina 1din 27

Dreptul mediului

Suport de curs, anul universitar 2011/2012


Laura Bouriaud
Cuprins
Noiuni introductive...................................................................................................................... 3
Act normativ............................................................................................................................. 3
Structuri instituionale............................................................................................................... 4
Principiile dreptului mediului..................................................................................................... 5
Strategii de mediu........................................................................................................................ 5
Regimul juridic al proteciei atmosferei.........................................................................................8
Sediul reglementrii acte normative din domeniul proteciei atmosferei!................................."
Ac#uisul comunitar de mediu $n domeniul proteciei aerului....................................................."
Regimul juridic al apei................................................................................................................ %&
Sediul reglementarii................................................................................................................ %&
'lasificare (i proprietate......................................................................................................... %&
Administrare (i folosin......................................................................................................... %%
Raspunderea juridic $n domeniul proteciei apelor................................................................%)
Protectia vegetatiei si a naturii................................................................................................... %4
'ategorii................................................................................................................................. %4
Sediul reglementarii................................................................................................................ %4
Protectia vegetatiei forestiere prin regimul silvic.....................................................................%4
Proprietate (i administrare...................................................................................................... %5
Protecia animalelor................................................................................................................... %5
%
'ategorii de reglementri....................................................................................................... %5
*egea vanatorii+ 4&,-)&&....................................................................................................... %.
Reglementari internationale cu privire la protectia animalelor.................................................%,
Regimul su/stanelor periculoase (i de(eurilor..........................................................................%8
Rspunderea pentru mediu........................................................................................................ %8
Noiuni generale..................................................................................................................... %8
0undamente juridice ale raspunderii pentru daune de mediu.................................................%"
Raspunderea juridica civila in dreptul mediului.......................................................................)&
Raspunderea contraventional............................................................................................... )%
Rspunderea penal.............................................................................................................. )%
1nstitutii+ atri/utii si competente ale autoritatilor nationale privind mediul...................................))
Autoritati ale administratiei pu/lice centrale............................................................................))
Agentia nationala pentru protectia mediului ...........................................................................))
2arda nationala de mediu ..................................................................................................... )3
3N24urile............................................................................................................................... )3
Proceduri de reglementare......................................................................................................... )3
)
Noiuni introductive
Dreptul subiectiv/obiectiv
Dreptul subiectiv la un mediu sanatos este prezent in Constitutia Romaniei precum si in legislatia
de mediu.
Act normativ
A'56 N3R7A5186 in ordinea importantei!9 lege: 3.2. : 3.;.2.: <.2. emise de guvern pt.
e=ecutarea unei legi. 3rice ordonanta este apro/ata sau modificata de o lege.
Fisa actului apare pe site-ul Camerei Deputatilor (www.cdep.ro) si relecta sintetic intreaga
evolutie a !ctului "ormativ de e# cand a ost propus ca proiect de lege la senat sau la Cam Dep.$
arata legaturile unctionale ale actului cu celelalte acte normative (unctia activa si unctia
pasiva)$ contureaza intregul domeniu al reglementarii de e# ace trimitere la acte normative
generale.
Ex. Act normativ: !DNAN"# DE $!%EN"# nr. 1&' din 22 decem(rie 200' privind
protec)ia mediului
C!%&'(L)L &* %rincipii +i dispozi,ii generale
C!%&'(L)L &&* %rocedura de reglementare
C!%&'(L)L &&&* Regimul substan,elor +i preparatelor periculoase
C!%&'(L)L &-* Regimul de+eurilor
C!%&'(L)L -* Regimul .ngr/+/mintelor c0imice +i al produselor de protec,ie a plantelor
C!%&'(L)L -&* Regimul organismelor modiicate genetic1 ob,inute prin te0nicile
biote0nologiei modern
C!%&'(L)L -&&* Regimul activit/,ilor nucleare
C!%&'(L)L -&&&* Conservarea biodiversit/,ii +i arii natural prote2ate
C!%&'(L)L &3* %rotec,ia apelor +i a ecosistemelor acvatice
C!%&'(L)L 3* %rotec,ia atmoserei1 sc0imb/rile climatice1 gestionarea zgomotului ambiental
C!%&'(L)L 3&* %rotec,ia solului1 subsolului +i a ecosistemelor terestre
C!%&'(L)L 3&&* %rotec,ia a+ez/rilor umane
C!%&'(L)L 3&&&* Comitetul regional pentru protec,ia mediului
C!%&'(L)L 3&-* !tribu,ii +i r/spunderi
C!%&'(L)L 3-* 4anc,iuni
C!%&'(L)L 3-&* Dispozi,ii tranzitorii +i inale
(rice norma 2uridica are 5 parti*
6. &poteza descrie conte#tual1 subiectul1 situatia raportului 2uridic
7. Dispozitia arata cnduita de urmat (actiune sau inactiune)
5. 4anctiunea-consecintele incalcarii regulii de comportament
&n cele mai multe cazuri in legea speciala (cum este si legea mediului) dispozitia se gaseste in
partea inala a legii la capitolul sanctiuni.
3
art. &* alin. 2
+pote,a: %ersoanele izice sau 2uridice care prospecteaz/1 e#ploreaz/ sau e#ploateaz/
resursele subsolului
Dispo,itia: au urm/toarele obliga,ii*
a-s/ eectueze remedierea zonelor .n care solul1 subsolul +i ecosistemele terestre au
ost aectate$
(-s/ anun,e autorit/,ile pentru protec,ia mediului sau pe cele competente1 potrivit
legii1 despre orice situa,ii accidentale care pun .n pericol mediul +i s/ ac,ioneze
pentru reacerea acestuia.
Sanctiunea* este prevazuta la art. 89 alin. 7 subalin. 7:
art. '.
+pote,a* %ersoanele izice +i 2uridice
Dispo,itia* au urm/toarele obliga,ii*
a-s/ e#ecute toate lucr/rile de reacere a resurselor naturale1 de asigurare a migr/rii
aunei acvatice +i de ameliorare a calit/,ii apei1 prev/zute cu termen .n avizul sau
autoriza,ia de gospod/rire a apelor1 precum +i .n autoriza,ia de mediu1 +i s/
monitorizeze zona de impact$
(-s/ se doteze1 .n cazul de,inerii de nave1 platorme plutitoare sau de ora2e marine1
cu instala,ii de stocare sau de tratare a de+eurilor1 instala,ii de epurare a apelor
uzate +i racorduri de desc/rcare a acestora .n instala,ii de mal sau plutitoare$
c-s/ amena2eze porturile cu instala,ii de colectare1 prelucrare1 reciclare sau
neutralizare a de+eurilor petroliere1 mena2ere sau de alt/ natur/1 stocate pe navele
luviale +i maritime1 +i s/ constituie ec0ipe de interven,ie .n caz de poluare
accidental/ a apelor +i a zonelor de coast/$
d-s/ nu evacueze ape uzate de pe nave sau platorme plutitoare direct .n apele
naturale +i s/ nu arunce de pe acestea nici un el de de+euri$
e-s/ nu spele obiecte1 produse1 ambala2e1 materiale care pot produce impuriicarea
apelor de supraa,/$
/-s/ nu deverseze .n apele de supraa,/1 subterane +i maritime ape uzate1 ecaloid
mena2ere1 substan,e petroliere1 substan,e prioritare/prioritar periculoase$
0-s/ nu arunce +i s/ nu depoziteze pe maluri1 .n albiile r;urilor +i .n zonele umede +i
de coast/ de+euri de orice el +i s/ nu introduc/ .n ape substan,e e#plozive1 tensiune
electric/1 narcotice1 substan,e prioritare/prioritar periculoase.
Structuri instituionale
6.<inisterul <ediului si %adurilor
7.!gen=ia de protec=ia mediului1 !gen=ia "a=ional/ pentru arii prote2ate
5.>arda de mediu
?.!lte structuri in unctie de domeniul de reglementare1 care poate i dat de*
Regimul substantelor si preparatelor periculoase
Regimul deseurilor
4
Regimul ingrasamintelor c0imice si al produselor de protectie a plantelor
Regimul organismelor modiicate genetic prin biote0nologie moderna
Regimul activitatilor nucleare
Conservarea biodiversitatii si arii naturale prote2ate
%rotectia apelor si a ecosistemelor acvatice
%rotectia atmoserei.sc0imbarile climatice
>estionarea zgomotului
%rotectia solului1 subsolului si a ecosistemelor terestre
%rotectia asezarilor umane
Principiile dreptului mediului
6. Fiecare persoana are dreptul la un mediu sanatos (art. 5@ Const Rom)
7. Dreptul omului la viata
5. Dreptul omului la integritate si sanatate
Din acestea trei decurg principiile dreptului mediului*
a) principii de drept intern
b) principii de drept international1 criteriul de departa2are iind care legislatie este implementata.
%rincipiul daunatorul plateste AB necesar de dovedit legatura de cauzalitate intre poluator si
eectul negativ asupra mediului. &n cazurile mai usoare acest lucru se stabileste pe baza
e#pertizelor etice dar de cele mai multe ori se a2unge in ata instantelor 2udecatoresti.
%rincipiul precautiei in luarea deciziei
%rincipiul actiunii preventive similar cu cel anterior si o maturizare a acestui principiu este
conditionarea abtinerii autorizatiei de e#istent unui studio de impactA rolul de a evalua riscurile.
%rincipiul retinerii poluantilor la sursaAprima sursa de poluare trebuie sa ia masuri.
%rincipiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor speciic biogeograic naturale.
%rincipiul utilizarii durabile a resurselor nat* apa sol padure aerAButilizate durabil.
%rincipiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale AB consacra trasatura de
legislatie transversal/ pe care o are dreptul mediului.
%rioritatea normelor de mediu inaintea oricaror politici sectoriale.
%rincipii de drept international*
a) %rinc. coop. intern. pt protectia mediuluiAB conventii international ce sunt semnate si ratiicate
de Romania devin automat parte a dreptului national.
Strate0ii de mediu
5
4trategia se dierentiaza de un act normativ oarecare prin termenul sau de actiune. De e# o lege
poate i modiicata de la un la altul sau in unctie de ciclul electoral in timp ce strategia ar trebui
sa asigure continuitatea de actiune pe o perioada mai lunga.
Legea rezulta dintr-un proces legislativ care are loc la nivel de comisii parlamentare sau grup de
discutie din cadrul guvernului si care implica participarea unui nr destul de restrins de persoane
interesate1 mai ales in primele aze de elaborare.
4trategia1 prin deinitie implica participarea tuturor actorilor interesati* autoritati pulblice1
reprezentanti ai agentilor economici (titular de activitati sursa de poluare)1 asociatii patronale
(asociatia producatorilor de mobile din Romania)1 (">-uri1 institute de cercetare si de
monitorizare.
Ex.:
4trategia nationala in domeniul protectiei atmoserei si %lanul national de actiune
%rogramul national de reducere a emisiilor de 4(71 o#izi de azot si pulberi provenite din
instalatii mari de ardere.
%rogramul national de reducere progresiva a emisiilor de 4(71 o#izi de azot1 compusi organic
volatili si amoniac.
4trategia nationala cu privire la sc0imbarile climatice si planul national de actiune (plus alte acte
aditionale de e#. registrul national al emisiilor de carbon si mecanismele de implementare a pietii
carbonului).
%lanul national de actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot.
(biectivele strategiei nationale privind protectia atmoserei*
-mentinerea calitatii aerului acolo unde se incadreaza in indicatorii de calitate
-luarea de masuri pt. imbunatatirea calitatii aerului in zonele in care nu sunt respectate normele
in vigoare pt. indicatorii de calitate
-respectarea conventiilor la care Romania este parte si evitarea eectelor transrontiere ale
poluarii atmoserice
!ceste obiective sunt transpuse in Legea privind calitatea aerului (Legea 6C?/7C66 privind
calitatea aerului) D e#tras din lege (enumerare poluanti)*
!rt. 7@. - (6) En vederea evalu/rii calit/,ii aerului .ncon2ur/tor
pentru dio#id de sul1 dio#id de azot1 o#izi de azot1 particule .n suspensie
%<6C +i %<71@1 plumb1 benzen1 mono#id de carbon1 arsen1 cadmiu1
nic0el1 benzo(a)piren1 .n iecare zon/ sau aglomerare se delimiteaz/ arii
care se clasiic/ .n regimuri de evaluare .n unc,ie de pragurile superior
+i inerior de evaluare1 prev/zute la poz. !.6 din ane#a nr. 51 dup/ cum
urmeaz/*
a) regim de evaluare !1 .n care nivelul este mai mare dec;t pragul
superior de evaluare$
b) regim de evaluare B1 .n care nivelul este mai mic dec;t pragul
superior de evaluare1 dar mai mare dec;t pragul inerior de evaluare$
c) regim de evaluare C1 .n care nivelul este mai mic dec;t pragul
.
inerior de evaluare.
(7) Clasiicarea .n regimuri de evaluare se revizuie+te cel pu,in o
dat/ la @ ani1 .n conormitate cu procedurile prev/zute la poz. !.7 din
ane#a nr. 5.
Ex.: Strate0ia Na)ional1 de %estionare a De2eurilor 3SN%D- 4i 5lanul Na)ional de
%estionare a De2eurilor 35N%D-

(e#tras de pe sit-ul <inisterului <ediului Fi %/durilor*
0ttp*//www.mmediu.ro/protectiaGmediului/strategiiGplanuri.0tm)
Directiva privind de+eurile are o importan,/ deosebit/ pentru Rom;nia av;nd .n vedere
diicult/,ile +i costurile pe care le implic/ acest sector.
Directiva Cadru privind De+eurile a ost transpus/ .n legisla,ia Rom;niei prin*
()> nr. :H/7CCC privind regimul de+eurilor aprobat/ prin Legea nr. ?79/ 7CC61
modiicat/ +i completat/ de ()> nr. 96/7CC91 aprobat/ prin Legea 7:/7CC:$
I> nr. H@9/7CC7 privind eviden,a gestiunii de+eurilor +i pentru aprobarea listei cupriz;nd
de+eurile1 inclusiv de+eurile periculoase D a abrogat I> 6@@/6888.
( consecin=/ a transpunerii +i implement/rii Directivei Cadru a De+eurilor este elaborarea1
promovarea1 implementarea +i monitorizarea implement/rii*
4trategiei "a,ionale de >estionare a De+eurilor (4">D)$
%lanului "a,ional de >estionare a De+eurilor (%">D)$
%lanurilor Regionale de >estionare a De+eurilor (%R>D)$
%lanurilor Jude,ene de >estionare a De+eurilor (%J>D).
4">D +i %">D constituie instrumentele de baz/ prin care se asigur/ implementarea .n Rom;nia
a politicii )niunii Kuropene .n domeniul gestion/rii de+eurilor1 iind aprobate prin I> nr.
6?:C/7CC?1 ane#a 7 iind modiicat/ prin I> nr. 5@H/7CC:.
4">D a ost elaborat/ pentru perioada 7CC5 D 7C651 urm;nd a i revizuit/ periodic .n
conormitate cu progresul te0nic +i cerin,ele de protec,ie a mediului.
%">D a ost elaborat pe baza 4trategiei "a,ionale de >estiune a De+eurilor +i a datelor
reeritoare la de+euri1 precum +i a necesit/,ilor identiicate .n planurile 2ude,ene de gestionare a
de+eurilor elaborate de autorit/,ile teritoriale de protec,ia mediului.
%lanurile regionale de gestionare a de+eurilor au ost elaborate de iecare !gen,ie Regional/
pentru %rotec,ia <ediului .n colaborare cu reprezentan,ii autorit/,ilor de mediu de la nivel local
+i al autorit/,ilor administra,iei publice locale +i 2ude,ene1 aceste planuri iind aprobate prin
(rdinul ministrului mediului si gospodaririi apelor +i ministrului integr/rii europene nr.
659?/6?88/7CC9.
%lanurile regionale de gestionare a de+eurilor se revizuiesc o dat/ la @ ani sau ori de c;te ori e
necesar pe baza raportului de monitorizare anual +i a <etodologiei de elaborare a planurilor
regionale +i 2ude,ene de gestionare a de+eurilor1 aprobat/ prin (rdinul ministrului mediului +i
gospod/ririi apelor nr. 8@6/ C9.C9.7CC:.
4copul planurilor regionale de gestionare a de+eurilor este*
crearea cadrului necesar atingerii obiectivelor de gestionare a de+eurilor$
condi,ie necesar/ pentru asigurarea spri2inului inanciar al )K.
,
!e0imul 6uridic al proteciei atmos/erei
'ermeni care au legatura cu protectia atmoserei* accident ecologic1 audit de mediu1 autoriza,ie
de mediu1 autoriza,ie integrat/ de mediu1
!erul este actorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce avorizeaz/ transportul
poluan,ilor .n mediu. %oluarea aerului are multe +i semniicative eecte adverse asupra s/n/t/,ii
popula,iei +i poate provoca daune lorei +i aunei .n general.
Calitatea aerului este determinat/ de emisiile .n aer provenite de la sursele sta,ionare +i sursele
mobile (traicul rutier)1 cu preponderen,/ .n marile ora+e1 precum +i de transportul poluan,ilor la
lung/ distan,/.
Respect;nd criteriile de clasiicare impuse de )niunea Kuropean/1 pe teritoriul Rom;niei1 .n
cadrul 4istemului na,ional de evaluare +i gestionare integrat/ a calit/,ii aerului1 au ost stabilite
66 aglomer/ri pentru evaluarea +i gestionarea calit/,ii aerului1 respectiv* Bucure+ti1 Craiova1
%ite+ti1 %loie+ti1 Constan,a1 Br/ila - >ala,i1 &a+i1 Baia <are1 Clu2 "apoca1 'imi+oara +i Bra+ov +i
H zone pentru gestionarea calit/,ii aerului conorm prevederilor (< nr. :?@/7CC7.
(e#tras curs Durac1 7CC8). Legisla,ia .n domeniul protec,iei atmoserei are ca scop stabilirea
cadrului 2uridic privind prevenirea1 limitarea deterior/rii +i ameliorarea calit/,ii atmoserei1 .n
scopul evit/rii eectelor negative asupra s/n/t/,ii omului +i asupra mediului ca .ntreg1
asigur;ndu-se astel alinierea la normele 2uridice interna,ionale +i la reglement/rile comunitare.
Reglementarea activit/,ilor care aecteaz/ sau care pot aecta calitatea atmoserei1 direct sau
indirect1 des/+urate de persoane izice +i 2uridice1 +i strategia na,ional/ .n domeniu urm/resc
asigurarea dreptului iec/rei persoane la un mediu de calitate.
Regimul 2uridic al protec,iei atmoserei are la baz/ principiile generale consacrate de legisla,ia .n
vigoare +i acceptate la nivel interna,ional.
%rincipalele obiective ale strategiei na,ionale privind protec,ia atmoserei sunt urm/toarele*
a) men,inerea calit/,ii aerului .ncon2ur/tor .n zonele .n care se .ncadreaz/ .n limitele
prev/zute de normele .n vigoare pentru indicatorii de calitate$
b) .mbun/t/,irea calit/,ii aerului .ncon2ur/tor .n zonele .n care nu se .ncadreaz/ .n
limitele prev/zute de normele .n vigoare pentru indicatorii de calitate$
c) adoptarea m/surilor necesare .n scopul limit/rii p;n/ la eliminare a eectelor negative
asupra mediului1 .n conte#t transrontier$
d) .ndeplinirea obliga,iilor asumate prin acordurile +i tratatele interna,ionale la care
Rom;nia este parte +i participarea la cooperarea interna,ional/ .n domeniu.
!utorit/,ile publice centrale +i locale au obliga,ia s/ asigure sc0imbul de inorma,ii1 inclusiv al
celor necesare .n activitatea de elaborare +i punere .n aplicare a strategiilor sectoriale legate de
protec,ia atmoserei +i al celor reeritoare la cele mai bune te0nici disponibile care nu implic/
costuri e#cesive.
'itularii activit/,ilor care constituie surse i#e importante de emisii1 au obliga,ia de
elaborare a planurilor pentru situa,ii de urgen,/1 care stabilesc m/surile aplicabile .n interiorul
amplasamentului1 +i de a solicita ob,inerea aprob/rii de c/tre autorit/,ile competente pentru
masurile stabilite a se aplica .n aara amplasamentului.
De asemenea1 este stabilit/1 tot ca obliga,ie e#trem de important/1 oprirea .n caz de pericol ma2or
sau iminent a unc,ionarii instala,iilor care constituie surs/ de pericol cu impact asupra calit/,ii
aerului +i anun,area autoritatilor competente.
8
Sediul reglementrii (acte normative din domeniul proteciei atmosferei)
K#emple de alte acte normative care sunt din domeniul protectiei atmoserei*
Legea nr. 6C?/6@.C9.7C66 privind calitatea aerului .ncon2ur/tor
(. nr.?97/C6-C:-6885 (<.!.%.%.<.)
(RD&" pentru aprobarea Conditiilor te0nice privind protectia atmoserei +i "ormelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmoserici produsi de surse stationare
-
I.>. nr.:56/6?-C@-7CC?
I('LRMRK pentru aprobarea 4trategiei na,ionale privind protec,ia atmoserei
L. nr.7?/C9-C@-688?
LK>K pentru ratiicarea Conventiei-cadru a "atiunilor )nite asupra sc0imbarilor climatice1
semnata la Rio de Janeiro la @ iunie 6887
%rotocol/66-67-688:
%R('(C(L)L de la NOoto la Conven,ia-cadru a "a,iunilor )nite asupra sc0imb/rilor
climatice1 adoptat la 66 decembrie 688:
L. nr.5/C7-C7-7CC6
LK>K pentru ratiicarea %rotocolului de la NOoto la Conven,ia-cadru a "a,iunilor )nite asupra
sc0imb/rilor climatice1 adoptat la 66 decembrie 688:
I.>. nr.576/6?-C?-7CC@
I('LRMRK privind evaluarea +i gestionarea zgomotului ambiental -
Acquisul comunitar de mediu n domeniul proteciei aerului
D&RKC'&-K
Directiva 7CCH/@C/CK privind calitatea aerului .ncon2ur/tor +i un aer mai curat pentru Kuropa
Directiva 7CC?/6C:/CK privind arseniul1 cadmiul1 mercurul1 nic0elul +i 0idrocarburile aromatice
policiclice .n aerul .ncon2ur/tor (directiva iic/ ?)
Directiva 7CC7/5/CK privind ozonul din aerul .ncon2ur/tor (directiva iic/ 5)
Directiva 7CCC/98/CK privind valorile limit/ pentru benzen +i mono#idul de carbon din aerul
.ncon2ur/tor (directiva iic/ 7)
Directiva 6888/5C/CK privind valorile limit/ pentru dio#idul de sul1 dio#idul de azot +i o#izii de
azot1 pulberile .n suspensie +i plumbul din aerul .ncon2ur/tor (directiva iic/ 6)
Directiva 6889/97/CK privind evaluarea +i gestionarea calit/,ii aerului .ncon2ur/tor (directiva-
cadru)
Directiva 688?/95/CK privind controlul emisiilor de compu+i organici volatili (C(-) rezulta,i
"
din depozitarea benzinei +i transportul acesteia de la terminale la sta,iile de benzin/
DKC&P&&
Decizia 7CC?/?:C/CK privind o orientare reeritoare la o metod/ de reerin,/ provizorie pentru
prelevarea de probe +i m/surarea %<71@
Decizia 7CC?/?96/CK de stabilire a unui c0estionar de utilizat pentru raportarea anual/ privind
evaluarea calit/,ii aerului .ncon2ur/tor .n conormitate cu Directivele 89/97/CK +i 6888/5C/CK
ale Consiliului +i cu Directivele7CCC/98/CK +i 7CC7/5/CK ale %arlamentului Kuropean +i ale
Consiliului
Decizia 7CC?/7:8/CK de orientare pentru punerea .n aplicare a Directivei 7CC7/5/CK a
%arlamentului Kuropean +i a Consiliului privind ozonul din aerul .ncon2ur/tor
Decizia 7CC?/77?/CK de stabilire a normelor de transmitere a inorma,iilor privind planurile sau
programele solicitate .n temeiul Directivei 89/97/CK a Consiliului .n ceea ce prive+te valorile
limit/ pentru anumi,i poluan,i .n aerul .ncon2ur/tor
Decizia 7CC6/:@7/CK de modiicare a ane#elor la Decizia 8:/6C6/CK a Consiliului de stabilire a
unui sc0imb reciproc de inorma,ii +i date provenind de la re,ele +i sta,ii individuale de m/surare
a polu/rii aerului .ncon2ur/tor .n statele membre
Decizia 8:/6C6/CK de stabilire a unui sc0imb reciproc de inorma,ii +i date provenind de la re,ele
+i sta,ii individuale de m/surare a polu/rii aerului .ncon2ur/tor .n statele membre
Decizia H6/?97/CK privind .nc0eierea Conven,iei privind poluarea atmoseric/ transrontalier/
pe distan,e lungi (CLR'!%)
RK>)L!<K"'K
Regulamentul 7CCH/6:9/CK de modiicare a Regulamentului 7CC5/6C@8/CK privind instituirea
unui nomenclator comun al unit/,ilor teritoriale de statistic/ (")'4)1 av;nd .n vedere aderarea
Bulgariei +i a Rom;niei la )niunea Kuropean/
Regulamentul 7CC5/6C@8/CK privind instituirea unui nomenclator comun al unit/,ilor teritoriale
de statistic/ (")'4)
!e0imul 6uridic al apei
!pa este o resursa regenerabila1 dar in cantitate limitata iar apa ce poate i olosita pt consumul
uman reprezinta o cantitate inima din intregul volum de apa e#istent pe >lob (Q6R).
Sediul reglementarii
Legea apelor 6C:/68891 directiva ape 7CCC/9CKC implementata in Romania prin Legea
56C/7CC?.
Clasificare i proprietate
!rt. 59 din Const. Rom.* !pele cu potential energetic1 pla2ele1 marea teritoriala sunt proprietate
publica.
%&
Clasiicarea apelor*
Dpdv administrative* ape interne si ape international (conventii si tratate internationale)1 ape
teritoriale.
Dupa asezare* ape de supraata si ape subterane.
Dupa natura proprietatii* ape proprietate publica (cele deinite in art. 59 CR precum si cele
deinite astel de Legea apelor- !pele de supraata cu albiile lor minore care au lungimi mai
mari de @ Sm si cu bazine 0idrograice ce depasesc 6C Sm
7
$ !pele subterane1 malurile si
cuvetele lacurilor1 aleza si pla2a marii1 marea teritoriala si undul apelor maritime.
!pele cu lungimi mai mici de @ Sm si cu bazin mai mic de 6C Sm7 apartin proprietarilor
terenului.
&zvoarele apartin proprietarului terenului(c. Cod Civil)
&ndierent de orma de proprietate1 stabilirea regimului de olosire a apei este un drept e#clusiv
al >uvernului.
Administrare i folosin
!dministrarea apelor*
-!dministratia "ationala !pele Romane prin administratii bazinale de apa. !"%R unctioneaza
c. I> 66:9/7CC@.
-Rezervatia bioserei Delta Dunarii
Folosinta apei*
-libera pt baut adapat udat spalat si alte trebuinte gospodaresti daca se olosesc instalatii cu
capacitate mica (C17 l/s)
- necesita autorizatie* daca este utilizata industrial sau ca apa potabila pt localitati
-restrictii* este interzisa restrangerea utilizarii apei potabile pt. a olosi apa in alte scopuri.
>ospodarirea apelor (cunoasterea planiicarea si reglementarea resurselor de apa1 realizarea de
investitii1 de inrastructura1 inspectia si controlul)*
-principiul poluatorul plateste
-principiul solidaritatii umane si interesului comun
%rotectia apelor* calitativa si cantitativa
-cantitativa* detinatorii retelelor de distributie sunt obligati sa reduca pierderile.
%oluarea apei este interzisa. Distingem intre poluari accidentale si poluare permanenta.
%oluarea este introducerea in mediu a unei substante cu capacitatea de a inluenta negativ
sanatatea omului sau conditiile de viata ale ecosistemelor acvatice.
4ursele de poluare pot i dispersate atunci cand poluarea se ace prin scurgerea apelor de
supraata pe terenuri agricole sau pe alte terenuri care prezinta o concentratie ridicata de
substante poluante (c0imice)- ertilizanti1 pesticice1 itocide.
4urse de poluare concentrate* deversari la punct i# cu ape industrial uzate sau ape provenite de
la statii de epurare.
&n privinta apelor subterane poluare provine din ape saline gaze sau 0idrocarburi ca urmare a
%%
unor lucrari miniere sau de ora2$ poluare prin scurgere din instalatii(canalizare in orase) sau
instalatii industriale ingropate$ (rd 68@/7CC@ precizeaza la art. @H obligatiile tuturor persoanelor
izice si 2uridice*sa nu spele instalatii sau materiale1 sa nu deverseze ape uzate1 sa nu arunce si sa
nu depoziteze deseuri si substante de orice el.
Raspunderea juridic n domeniul proteciei apelor
Raspunderea 2uridica pt. incalcari ale legislatiei apelor
-raspunderea contraventionala* legea 6C:/6889 prevede peste HC de sanctiuni contraventionale
sanctionate cu amenda. Cuantumul amenzii se actualizeaza prin 0otarare de guvern. Constatarea
lor se ace de catre inspectorii autoritatii publice central1 directorii si salariatii imputerniciti ai
directiilor de ape1 comisarii garzii de mediu.
-penala*inractiuni la regimul de protective a apei prevazute in art. 87-6C@ sunt inractiuni de
pericol (social deosebit)* se pedepseste atat apta acuta cu intentie cat si cea din culpa iar
sanctiunea este inc0isoare sau amenda penala.
(rd. 68@/7CC@ prevede ca inractiune cu inc0isoare de la 5 luni la un an sau amneda de la 5CCCC
la 9CCCC poluarea accidentala.
%oluarea prin evacuarea cu stiinta se pedepseste mai grav.
4i mai grav este pedepsita inractiunea de descarcare a apelor uzate si a deseurilor de pe nave
sau platorme (inc0isoare de la 6 la @ ani)
Continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia se pedepseste cu inc0isoare de la 7 la :
ani.
K#ista si o orma agravata atunci cand poluarea a produs pagube material importante sau a pus
in pericol sanatatea si integritatea unui nr. mare de persoane ( inc0isoare de la 5 la 6C ani).
! doua orma agravata* atunci cand poluarea a dus la moartea mai multor persoane sau la
pagube importante pt economia nationala (inc0isoare :-7C ani).
'entativa se pedepseste
4tructura actului normativ principal din domeniul protec=iei apelor
LK>K! nr. 6C: / 68891 LK>K! !%KL(R
C!%&'(L)L & Dispozi,ii generale
C!%&'(L)L && Regimul de olosire a apelor +i a albiilor
4ec,iunea 6 Regimul de olosire a apelor
4ec,iunea a 7.a Regimul de olosire a albiilor
4ec,iunea a 5.a Regimul de servitu,i +i de e#propriere
C!%&'(L)L &&& >ospod/rirea apelor
4ec,iunea 6 Cunoa+terea resurselor de ap/
4ec,iunea a 7-a %rotec,ia albiilor minore1 a malurilor +i a lucr/rilor de gospod/rire a apelor
4ec,iunea a 5-a !mena2area bazinelor 0idrograice
4ec,iunea a ?-a Regimul lucr/rilor care se construiesc pe ape sau care au leg/tur/ cu apele
4ec,iunea a @-a !p/rarea .mpotriva inunda,iilor1 enomenelor meteorologice periculoase +i
%)
accidentelor la construc,ii 0idrote0nice
4ec,iunea a 9-a %articiparea publicului
C!%&'(L)L &- Controlul activit/,ii de gospod/rire a apelor
C!%&'(L)L - <ecanismul economic .n domeniul apelor
C!%&'(L)L -& 4anc,iuni
C!%&'(L)L -&& Dispozi,ii tranzitorii +i inale
!rt. 87. . (6) Kvacuarea1 aruncarea sau in2ectarea .n apele de supraa,/ sau subterane1 .n apele
maritime interioare sau .n apele m/rii teritoriale de ape uzate1 de+euri1 reziduuri sau produse de
orice el1 care con,in substan,e .n stare solid/1 lic0id/ sau gazoas/1 bacterii sau microbi1 .n
cantit/,i sau concentra,ii care pot sc0imba caracteristicile apei
!rt. 85. . (6) K#ecutarea1 modiicarea sau e#tinderea lucr/rilor1 construc,iilor sau instala,iilor pe
ape sau care au leg/tur/ cu apele1
!rt. 8?. . (6) )tilizarea resurselor de ap/ .n dierite scopuri /r/ autoriza,ia de gospod/rire a
apelor
!rt. 8@. . (6) K#ploatarea sau .ntre,inerea lucr/rilor construite pe ape sau care au leg/tur/ cu
apele1 des/+urarea activit/,ilor de topire a teiului1 c;nepii1 inului +i a altor plante te#tile1 de
t/b/cire a pieilor +i de e#tragere a agregatelor minerale1
!rt. 89. . (6) K#ploatarea de agregate minerale .n zonele de protec,ie sanitar/ a surselor de ap/1
.n zonele de protec,ie a albiilor1 malurilor1 construc,iilor 0idrote0nice1 construc,iilor +i
instala,iilor 0idrometrice sau instala,iilor de m/surare automat/ a calit/,ii apelor
!rt. 8:. . (6) )tilizarea /r/ autoriza,ia de gospod/rire a apelor a albiilor minore1 precum +i a
pla2ei +i ,/rmului m/rii .n alte scopuri dec;t cele de .mb/iere sau plimbare constituie
!rt. 8H. . (6) Continuarea activit/,ii
!rt. 88. . (6) Restr;ngerea utiliz/rii apei potabile pentru popula,ie .n olosul altor activit/,i sau
dep/+irea cantit/,ii de ap/ alocate
!rt. 6CC. . (6) %oluarea .n orice mod a resurselor de ap/
!rt. 6C6. . (6) Depozitarea +i olosirea de .ngr/+/minte c0imice1 pesticide sau alte substan,e
to#ice periculoase .n zonele de protec,ie
!rt. 6C7. . (6) Depozitarea .n albia ma2or/ a combustibilului nuclear sau a de+eurilor rezultate
!rt. 6C5. . (6) Distrugerea1 deteriorarea +i manevrarea de c/tre persoane izice neautorizate a
st/vilarelor1 gr/tarelor1 vanelor1 barierelor1 altor construc,ii +i instala,ii 0idrote0nice
!rt. 6C?. . (6) Kectuarea de s/p/turi1 gropi sau +an,uri .n bara2e1 diguri sau
.n zonele de protec,ie a acestor lucr/ri
!rt. 6C@. . (6) Fapta s/v;r+it/ contra unei colectivit/,i1 prin otr/vire .n mas/1 provocare de
epidemii sau de alte consecin,e deosebit de grave1 ca urmare a otr/virii sau a inect/rii apei1 se
pedepse+te potrivit Codului penal.
"orme de calitate ale apei*
LK>K nr.?@H din H iulie 7CC7 privind calitatea apei potabile
Iotarare nr. @?9/7CCH privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
Ca,uri de poluare accidentala a apelor si sanctiuni
6. 4.C. !urul 4.!. Baia <are -6: ianuarie 7CC6-cianuri
%3
7. 4.C. <etadet 4.!. Falticeni- deseuri c0imice (aceton-cian0idrina1 sulat de aceton-
cian0idrina) si azot- !gentia pentru %rotectia <ediului- 4uceava cu o amenda de 6@
milioane lei1 cu un dosar penal si cu despagubirea proprietarului celor 6C oi care au murit
dupa ce au pascut iarba imbibata cu cianuri.
5rotectia ve0etatiei si a naturii
Categorii
!. -egetatia orestiera (paduri) -91? mil 0a sau 7: R din supraata Romaniei.
B. -egetatia orestiera din aara ondului orestier (arbori care cresc compact in aara ondului
orestier)
C. %asunile impadurite
D. %asuni si anete
K. 'erenuri degradate (716: mil 0a-eroziune.alunecari)
F. 'erenuri agricole
>. %erdele orestiere de protectie
I. 4upraete cuprinse in ariile prote2ate in cadrul retelei "atura7CCC
Sediul reglementarii
()> 68@/7CC@ (cap. H DConservarea biodiversitatii si arii naturale prote2ate$ Cap.66-
Kcosisteme terestre1 art.98 obligatii ale detinatorilor de teren$ Legea ?9/7CCH- Codul silvic$
Legea 6CC/7C6C privind impadurirea terenurilor degradate$ (> 7?:/7CC@ privind ariile natural
prote2ate). !cte cu privire la protectia plantelor1 crearea perdelelor orestiere de protective1
impaduriri1 utilizarea produselor itocide etc.
Protectia vegetatiei forestiere prin regimul silvic
&n sensul legislatiei orestiere din Codul silvic1 sunt considerate paduri terenuri acoperite cu
arbori pe cel putin C17@ 0a care ating la maturitate o inaltime minima de @ m.
Fondul orestier reprezinta totalitatea padurilor si a terenurilor ce servesc legislatiei silvice
indierent de orma de proprietate.
Regimul silvic reprezinta regimul 2uridic aplicabil intregului ond orestier indierent de orma
de proprietate.
Caracterele regimului silvic
-institutie derogatorie de la dreptul comun (e#. ata de codul civil1 dreptul de olosinta si posesie
al proprietarului este mult diminuat1 lucru conirmat si prin decizii ale curtii constitutionale care
intaresc aptul ca proprietarul de paduri nu are voie sa taie arbori nemarcati. &n caz contrar se
ace vinovat de inractiunea de taiere ilegala de arbori.
%4
-este indivizibil adica se aplica in integritatea lui$ toate regulile sunt obligatorii
-este unitar* se aplica unitarO pe tot tritoriul tarii
-este obligatoriu* detinatorii de paduri nu au posibilitatea de a adera voluntar la regimul silvic1 el
aplicandu-se automat ondului orestier si oricarei orme de vegetatie incadrata la categoria
padure.
Codul silvic din 7CCH a instituit obligativitatea de includere in ondul orestier si a supraetelor
de pasuni impadurite pe care se alau palcuri de arbori cu consistent mai mare de C1? (proiectia
coroanelor ocupa ?C R din sol)- de la 91? a a2uns la 91:
Proprietate i administrare
%roprietatea asupra terenurilor orestiere*
-proprietate asupra terenurilor orestiere*51?8 mil 0a
-ond orestier gestionat de Regia "ationala a %adurilor R(<4&L-!
-unitati administrativ-teritoriale* C189 mil 0a
-proprietati ale unitatilor de cult* C165 mil 0a
-orme associative* ale composesoratelor1 paduri graniceresti1 obsti de mosneni in 'ara
Romaneasca si obsti de razesi in <oldova C1:7 mil 0a.
-persoane izice* 616H mil 0a sic ca 617 mil proprietari cu proprietati ce variaza de la C1@9 0a
impartite in mai multe locatii (8C R dintre proprietarO pana la supraete cv mai mai mari pana la
@CCC-:CCC 0a (apro# 7@C proprietari in toata tara)
Kste obligatorie administrarea padurilor private de catre ocolul silvic 8de stat D adic/ Romsilva1
sau privat).
!dministrarea ondului orestier* potrivit Codului 4ilvic administrarea padurilor se ace prin
(coale 4ilvice indierent de orma de proprietate$ supraata minima a unui (col 4ilvic este de
5CCC 0a la campie1 @CCC la deal si :CCC la munte.&n present ondul silvic este administrat de
Romsilva ( 51?8 paduri apartinand statului si restul pana la @ mil 0a administrate prin contract)
(coalele silvice private adm cca 61@ mil 0a$ sunt in nr de 67? localizate mai cu seama in
'ransilvania. )n ocol silvic e#ecuta lucrarile de cultura si ingri2ire a arboretelor. 4e ocupa de
amena2area padurilor si marc0eaza arborii destinati taierii.K#ecuta paza.
!mena2ament-planiicarea pe 6C ani a modului de recoltare a masei lemnoase pentru a asigura
continuitatea padurii. (coalele silvice sunt veriicate de inspectorii silvici1 garda de mediu1
corpul de control al ministrului si de structurile ierar0ice superioare.
5rotecia animalelor
Categorii de reglementri
%rotectia animalelor D cuprinde cateva categorii de reglementari distincte*
%5
6) %rotectia animalelor in general
7) %rotectia aunei cinegetice
5) %rotectia animalelor tinute in captivitate
?) %rotectia ondului piscicol
@) %rotectia speciilor alate pe cale de disparitie
9) %rotectia animalelor olosite in scopuri stiintiice sau e#perimentale
Legea 7C@/7CC? D se adreseaza in primul rand detinatorilor de animale pentru a-i impiedica de a
practica asupra acestora cruzimi si rele tratamente (cruzimea asupra animalelor* uciderea
voluntara$ organizarea de lupte intre animale$ olosirea de animale vii pentru dresa2ul cainilor$
practicarea tirului pe animale vii$ abandonul animalelor$ despartirea puilor de mama1 mai mult de
H saptamani$ maltratarea si sc0ingiuriea$ interventii c0irurgicale pentru modiicarea aspectului)
!utoritatea publica de stat in domeniul protectiei animalelor este !utoritatea "ationala 4anitara
-eterinara1 cu directii 2udetene. !nimalele salbatice pot i detinute doar pe baza de autorizatie1
emisa de aceste directii. &n cazul sanctiunilor1 in plus de amenda aplicata1 se procedeaza si la
coniscarea animalelor. K#emple de inractiuni*
- Faptele de cruzime
- Folosirea animalelor pentru cersetorie
- Detinerea si comercializarea de animale salbatice ara autorizatie1 cu e#ceptia gradinilor
zoologice
4copul legii*
61 %revenirea diuzarii bolilor1 cele transmisibile la animale care pot genera epizoii1 transmiterii
bolilor transmisible de la animale la om.
71 %rotectia animalelor salbatice si in special a celor din auna cinegetica.
egea vanatorii! "#$%&##'
4e ocupa de *
6) !dministrarea si gestionarea ondului cinegetic
7) (bligatii ce revin detinatorului de terenuri1 arondate ondului cinegetic
5) Raspunderea in caz de incalcare a legii
?) Reguli cu privire la e#ercitarea vantorii
%rincipii*
6) -anatul este bun public de interes national1 proprietatea asupra vanatului apartine statului
si nu detinatorului terenului unde vanatul traieste sau este capturat sau ucis.
7) %racticarea vantorii este transerata de catre stat catre asociatii care au in primul rand
%.
obligatia de a gestiona ondul de vanatoare pentru a conserva conditiile de viata ale
vanatului
5) %racticarea vanatorii se ace in scopul asiguraii ec0ilibrului populatiilor de vanat
Fondul cinegetic* - deinitii* unitatea de gospodarire alcatuita din auna de interes cinegetic si
supraata de teren1 indierent de proprietatea asupra terenului si trebuie sa asigure o supraata
minima pentru stabilitatea vanatului.
!dministratea si gestionarea ondurilor de vanatoare* ondurile de vanatoare constituite se
atribuie spre gestionare prin licitatie sau atribuire directa. Caz de atribuire directa D atunci cand
statul detine mai mult de @6R din supraata ondului cinegetic1 acesta se atribuie gestionarului
public al acestor terenuri1 R"%1 gestioneaza in prezent :@R din ondurile de vanatoare. Restul
este gestionat de asociatii1 !>-%4 si alte asociatii private create in ultimii 7C de ani. 4e inc0eie
contract de gestionare pe o perioada de 6C ani care se distribuie astel* H6R din tariul de
gestionare incasat revine proprietarului terenului1 69R din tari bugetului de stat si 5R ondului
pentru mediu. -anatul mort si e#epmlarele moarte apartin*
6) >estionarului1 daca acestea sunt gasite pe onduri cinegetice si se incadreaza in cota de
recolta aprobata
7) 4tatului1 daca sunt gasite pe supraete situate in perimetrul construit din intravilanul
localitatilor sau in arii prote2ate sau daca s-a depasit cota de recolta.
-anatoarea* - deinitie* actiunea de pandire1 cautare1 starnire1 urmarire1 0aituire sau orice alta
activitate avand ca inalitate capturarea sau uciderea e#emplarelor din speciile vizate in ane#ele 6
si 7 ale legii alate in stare de libertate. "ecesare autorizatii de vanatoare individuale1 si colective
si regimul armelor si munitiilor. -anatoarea ara permis este bracona2 si se pedepseste cu
incg0isoare 5-: ani sau amenda.
Reglementari internationale cu privire la protectia animalelor
&n ultimele 7 secole au disparut 67@ specii de pasari si 8@ de mamiere.
Regimul international are ca act principal asa numitul act C&'K4* Conventia asupra comertului
international cu specii sal(atice de /lora si /auna amenintate cu disparitia D 68:51 ratiicata
de Romania in 688?.
Conventia de la 7erna 8 1&9&1 privind conservarea vietii salbatice si a 0abitatelor naturale din
Kuropa.
Conventia privind diversitatea (iolo0ica D 6887
!e0lementari internationale re/eritoare la vanarea (alenelor. &n 68H@ s-a interzis vanarea
celor mai multe specii de balene1 Japonia si "orvegia.
%rotectia internationala a ocilor$ protectia ursilor polari (in prezent appro#imativ 6@-7CS de
e#emplare de ursi$ prote2area unor specii de lame/vigonii D in 6898 s-a interzis pt 78 de ani
vanarea si comertul iar in ultimul timp se accepta vanarea unui numar limitat de animale.
5rotectia /ondului piscicol D ordonanta de urgenta 75/7CCH
%,
!e0imul su(stanelor periculoase 4i de4eurilor
K#ista un numar oarte mare de acte normative care reglementeaza gestionarea1 abricarea1
introducerea pe piata1 clasiicarea1 ambalarea1 etic0etarea1 transportul1 manipularea si eliminarea
substantelor. (rice substanta nou produsa trebuie analizata sub aspectele eectelor nocive asupra
sanatatii oamenilor si a mediului. 'ipul acesta de inormatii sunt regasite in isa te0nica de
securitate pe care orice producator. Kste obligat sa o trimita destinatarului. %rincipiile activitatilor
substantelor periculoase*
- %rincipiul precautiei
- %rincipiul transparentei ata de consumator
- %. 4ecuritatii operatiunilor de gestionare
4ubstante periculoase* sunt cele e#plozive1 o#idante1 inlamabile1 corozive1 to#ice1 nocive1
iritante1 cancerigene1 mutagene.
%entru importul produselor periculoase trebuie sa e#iste certiicatul de reabilitare (persoana
2uridica importatoare sa ie abilitata pentru asa ceva)sa e#iste declaratia de conormitate cu
normele )K inscriptionata termen de valabilitate1 operatorul are obligatia notiicarii autoritatilor
publice. Regimul deseurilor este parte a acTuisului comunitar.
Deseu este orice substanta1 preparat sau obiect pe care detinatorul il arunca1 are aintentia1 sau are
obligatia de a-l arunca.
<ai multe detalii* 4trategia nationala si planul national de gestionare a deseurilor.
Regimul 2uridic al deseurilor nu se aplica deseurilor radioactive1 celor rezultate din e#ploatari
miniere1 cadavrelor animaliere1 de2ectiilor si alte substante periculoase rezultate din agricultura.
%entru aceste deseuri e#ista legislatie speciala.
Depozitarea deseurilor* necesit/ ob=inerea autorizatiei de mediu conorm I> 5?8/7CC@ privind
depozitarea deseurilor.
!1spunderea pentru mediu
(oiuni generale
&ntinderea daunelor ecologice depaseste de oarte multe ori orice posibilitate a individului de a
repara pre2udiciul (e#. depoluarea unui sit sau compensarea victimelor). &n ()> 68@/7CC@ sunt
enumerate ca tipuri de daune urmatoarele*
- %re2udiciu asupra calitatii mediului sau sanatatii umane (produs prin poluare)
- Daune asupra bunurilor materiale (e#plozie sau deversarea unor substante corozive)
- Deteriorarea sau impiedicarea utilizarii mediului in scop recreativ (iniintatarea unei
%8
gropi de gunoi) sau in alte scopuri (poluarea unui teren agricol)
Deinirea pre2udiciului in ordonanta* eectul cuantiicabil in cost al daunelor asupra sanatatii
oamenilor1 asupra bunurilor sau mediului1 provocat prin poluanti1 activitati daunatoare1 sau
dezastre (atunci cand poluarea se ace pe scara oarte mare D poluare radiactiva este permanenta1
un dezastru sau catastroa ecologica) &n stabilirea raspunderii este oarte important de demonstrat
legatura cauzala dintre actiunea aptuitorului sau a organizatiei si pre2udiciul produs.
Caracterele raspunderii pentru mediu (art 8@ din 68@/7CC@)
6. !re caracter obiectiv1 indierent de culpa1 orma de vinovatie (intentie directa1
indirecta1 culpa cu prevedere sau neglienta) nu are nicio relevanta pentru a stabili daca se
anga2eaza sau nu raspunderea.
7. &n cazul pluralitatii autorilor (mai multi vinovati)1 raspunderea este solidara
(raspund in grup pana la recuperarea completa a pagubei).
5. Raspunderea 2uridica este legala1 deoarece este prevazuta in acte normative si nu
este rezultat al vreunei conventii intre partile implicate$
?. &n mod e#ceptional1 raspunderea este subiectiva1 depinde de orma de vinovatie1
atunci cand pre2udiciile sunt cauzate speciilor si 0abitatelor naturale.
)undamente juridice ale raspunderii pentru daune de mediu
De ce ar trebui poluatorul sa raspunda 2uridic1 din moment ce isi desasoara activitatea legalU
6. 'eoria bunei vecinatati1 dezvoltata in doctrina ranceza1 teoria arata ca orice activitate
poate i desasurata cu conditia de a nu pre2udicia interesele altor persoane. %oluatorul este
asadar tinut sa repare orice pre2udiciu care constituie un inconvenient pentru ceilalti membri ai
sociatatii
7. 'eoria riscurilor spune ca orice persoana care proita de anumite avanta2e prin
desasurarea unei actvitati1 trebuie sa isi asume si riscurile asociate. &n prima teorie pre2udiciul
trebuia sa apara ca un inconvenient1 in cel de-al doilea caz1 este suicient sa e#iste riscul
producerii lui. Cu alte cuvinte1 o irma este responsabila 2uridic c0iar si prin simplul apt al
desasurarii unei activitati de risc.
5. 'eoria garantiei D daca statul autorizeaza desasurarea unor activitati potential
daunatoare1 pentru mediu1 tot el trebuie sa constituie garantii ca eventualele pre2udicii vor
i recuperate. %rin urmare1 sa instituie raspunderea 2uridica1 pentru daune de mediu ca o
garantie a repararii eventualelor pre2udicii.
?. &n dreptul romanesc undamentele raspunderii 2uridice au ost gasite in dreptul civil1 in
articolele reeritoare la raspunderea obiectiva (ara culpa1 greseala). !stel1 se instituie
raspunderea directorului pentru subalternii sai1 privind riscul de activitate. 4copul
principal nu este pedepsirea cat repararea pagubei.
Fata de materia dreptului civil1 sau penal1 raspunderea 2uridica civila pentru daune de mediu are
caracter mai amplu1 din doua motive*
6. Cuprinde si aspectele de prevenire1 prin intregul sistem de proceduri privind evaluarea
%"
riscului1 prin masurile de inormare si educare a publicului si prin aplicarea unor
instrumente cu caracter stimulativ (politica de preturi in avoarea irmelor responsabile cu
mediul) sau de piata (permise negociabile pentru vanzarea unor eecte de diminuare a
poluarii)
7. Raspunderea 2uridica priveste atat subiectii de dreptul mediului (persoane si institutii) cat
si pe unctionarii publici1 care ar incalca prevederile legale sau procedurile obligatorii.
5. !re caracter reparatoriu1 in acest sens iind constituite mecanisme de reparare/recuperare
a pagubei1 dar si mecanisme cu rol preventiv sau de ond de rezerva pentru ameliorarea
actorilor de mediu. D ondul national de mediu1 ondul apelor1 ondul de ameliorare a
terenurilor1 primele pentru impadurirea terenurilor
4ubiectele raspunderii 2uridice
6. <inisterul mediului si padurilor$
7. !utoritati si agentii publice care gestioneaza sau administreaza actori de mediu$
5. !dministratii publice locale (primarii1 consilii1 preecturi)$
?. (rganizatiile neguvernamentale cu activitate in protectia mediului$
@. %oluatorii.
9. -ictima actului de poluare1 activitatii daunatoare sau dezastrului.
R/spunderea 2uridic/ are trei orme* civil1 (recuperarea pagubei)1 contravenional1 sau
administrativ/ (amenzi sau interdic=ii sau restric=ii administrative de des/Furare a activit/=ii)1 Fi
penal1 (privarea de libertate1 amenda penal/).
Raspunderea juridica civila in dreptul mediului
&n dreptul civil1 raspunderea 2uridica obiectiva (indierent de vinov/=ie) este descrisa sub trei
aspecte* raspunderea pentru pre2udiciile cauzate de lucrurile ce sunt in paza noastra$ raspunderea
pentru pre2udiciile cauzate de subalternii nostri$ pentru ruina ediiciului$ pentru animalele din
paza noastra.
Conditi pentru anga2area raspunderii civile D sa e#iste o apta ilicita1 inegala$ sa se produca un
pre2udiciu$ intre pre2udiciu si apta sa e#iste un raport de cauzalitate$ apta se poate maniesta in
orma de actiune sau inactiune si nu trebuie sa ie acuta neaparat cu intentia de a produce daune
cuiva. %re2udiciul trebuie evaluat pecuniar (in bani)1 in cele mai multe cazuri reparatia in natura
neiind posibila$ pre2udiul trebuie sa ie cert1 determinat in mod clar1 cuprinzand suportarea
costului pentru repararea daunei1 pentru inlaturarea urmarilor produse si pentru restaurarea
ec0ilibrului ecologic1 conorm principiului D Vpoluatorul platesteW.
( solutie alternativa1 este reprezentata de recursul la ondurile de asigurare pentru risc1 sau
pentru desasurarea unor activitati proesionale. &n aceste conditii* ondul de risc sau de asigurari
ar acoperi valoarea pagubei insa irma ar putea sa isi continie activitatea ( se evita costul social al
inc0iderii unor irme). Firmele asigurate sunt interesate sa isi desasoare activitatea legal si sa
evite producerea riscurilor pentru a nu plati prime de asigurare marite. &ndemnizatiile platite in
caz de pre2udiciu trebuie sa ie astel calculate incat sa stimuleze irma la o atitudine
)&
responsabila.
Raspunderea contraventional
contraventia este o apta ilicita care prezinta un grad de pericol social mai redus decat
inractiunea. Contraventiile sunt relementate in*
- Legea mediului (68@/7CC@)$
- &n legi speciale cu privire la protectia dieritilor actori de mediu (ape1 sol1 biodiversitate1
deseuri$
K#ista contraventii descrise in dierite acte normative care privesc indirect si protectia mediului.
%rocedurile generale de constatare a contraventiilor sunt descrise in ordonanta de guvern 7/7CC6.
K#ecutarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 7 ani de la data aplicarii
sau de un an de la ramanerea irevocabila a 0otararii 2udecatoresti in caz de contestatii. Caracterul
contraventional poate i inlaturat de instanta de 2udecata daca se constata legitima aparare1 starea
de necesitate1 constrangerea1 iresponsabilitatea1 betia involuntara completa1 eroarea de apt si
inirmitatea. Contraventiile se constata de catre anumite persoane care se numesc agenti
constatatori si se inscriu intr-un proces verbal. &mpotriva acestuia se poate ace plangere in
termen de 6@ zile de la data inmanarii sau comunicarii. %langerile se solutioneaza de catre
instanta de 2udecata in a carei raza a ost savarsita contraventia. Raspunderea penala intervine
atunci cand apta savarsita este prevazuta ca inractiunem este savarsita cu vinovatie si prezinta
periol social.
Rspunderea penal
!pare .n cazul s/v;rFirii unor apte caliicate drept inrac=iuni.
Dou/ categorii* &nractiuni cu privire la protectia naturii si a 0abitatelor si intractiuni cu privire la
desasurarea unor activitati. !cestea la randul lor sunt inractiuni de poluare si inractiuni de
neconormare care intervin atunci cand aptuitorul a incalcat procedurile de minimizare a riscului
sau atunci cand nu se supune obligatiei de a inceta activitatea. K#emple de inractiuni din
ordinanta 68@/7CC@. !rt. 8H are ? alineate si clasiica drept inractiuni o serie de actiuni1 daca au
ost de natura sa puna in pericol viata umana1 animala1 sau1 vegetala. &nractiunea de poluare
accidentala apoi poluarea cu buna siinta prin evacuarea de deseuri sau substante periculoase.
%rovocarea datorita nesupraveg0erii surselor de radiatii inonizante a contaminarii medului.
Descarcarea intentionata de pe nave in apa marii. Cel mai grav grad de poluare D provocarea de
poluare prin evacuarea intentionata in apa marii a unor deseuri periculoase. &nractiuni de
protectia naturii. D pescuitul cu mi2loace electrice1 bracona2ul1 nerespectarea restrictiilor din ariile
prote2ate. &nractiuni de neconormare. Reuzul de a inceta desasurarea activitatii. "erespectarea
restrictiilor de utilizare a substantelor c0imice in agricultura. (misiunea de a raporta despre orice
accident ma2or. &mportul si e#portul unor substante si deseuri periculoase.
'entativa la inractiunile de mediu se pedepseste.
Forme agravate ale inractiunilor de mediu*
6. !u pus in pericol sanatatea si integritatea unui numar mare de persoane1
)%
7. %agube materiale importante
5. 4-au produs pagube importante economiei nationale
-aloarea pre2udiciului nu conditioneaza e#istenta inractiunii ci doar regimul de sanctionare.
!lineatul 8H/88 se mai utilizeaza si termenul de inractiuni ecologice.
+nstitutii, atri(utii si competente ale autoritatilor nationale privind mediul
&n 68:7 doar 6C state aveau structuri de administra=ie speciice pt protectia mediului. !zi e#ista
peste 6:C de state cu structuri speciice pt prot med. &n Romania prima structura a aparut in 68:5
D consiliul national pentru protectia mediului incon2urator. En prezent avem urm/toarele structuri*
Autoritati ale administratiei pu*lice centrale
6. <inisterul mediului si padurilor1 iniintat prin 0otararea de guvern 695@/7CC8. <mp realizeaza
politica in domeniile mediului 1 gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile1 asigura implementarea
politicior guvernamentale1 elaboreaza proiecte de acte normative si avizeaza proiecte de acte
normative elaborate de alte ministere si asigura la nivel national controlul respectarii legislatiei
din domeniul mediului. <mp este autoritate de management pentru programul operational pentru
mediu (gestionarea ondurilor puse la dispozitie de )K pentru proiecte de protectia mediului
pentru unitati care unctioneaza in subordinea ministerului.
.n subordonarea ministerului*
!gentia nationala pentru protectia mediului
!dministratia Rezervatiei Bioserei Delta Dunarii. !cestea dou/ sunt
!utoritati care unctioneaza sub autoritatea ministerului* - !dministratia nationala de
meteorologie
&n coordonarea ministerului* institul national de cercetare D dezvoltare pentru protectia mediului$
administratia ondului pentru mediu$ administratia nationala apele romane
(rganisme consultative pe langa minister* Comitetul ministerial pt coordonarea integrarii
protectiei mediului in politicile si strategiile nationale$ Comitetul ministerial pentru situatii de
urgenta$ Consiliul interministerial al apelor
Agentia nationala pentru protectia mediului
este institutie publica cu personalitae 2uridica in subordinea ministerului1 organizata prin I>
?@8/7CC@. !re in subordine agentii regionale si 2udetene pentru protectia mediului. Constata
neconormitatile si inormeaza autoritatea de inspectie. !sigura unctionarea laboratoarelor
nationale de reerinta pentru aer1 deseuri1 zgomot1 radioactivitate. 4upraveg0eaza activitatile
legate de conservarea naturii. Klaboreaza rapoarte de sinteza privind starea mediului.
(rganizeaza si coordoneaza doua sisteme* inormational national de mediu si sistemul national
de monitorizare integrata a mediului.
))
+arda nationala de mediu
este institutie publica de inspectie si control. !plica politica guvernului in domeniul prevenirii si
sanctionarii incalcarii prevederilor legale din domeniile* poluarii industriale1 managementul
riscului1 substante si preparate periculoase1 biodiversitate si arii naturale prote2ate1 ondul de
mediu... iniintata in urma I> 66:9/7CC@ si a () 689/7CC@ institutie publica in coordonarea
ministerului1 raspunde de gestionarea ondului pentru mediu1 intocmeste planul anual de lucru si
bugetul de venituri si c0eltuieli1 analizeaza1 selecteaza si inanteaza proiectele pentru protectia
mediului (pt utilizarea de te0nologii curate1 gestionarea deseurilor1 statiile de tratare a apei1 de
epurare1 inc0iderea iazurilor de decantare din sectorul minier si educarea si constientizarea
publicului). Kste un venit public alcatuit din ta#e si contributii
,(+-urile
&n prevenirea si sanctionarea aptelor de incalcarea a legii mediului un rol important il au si
organizatiile neguvernamentale ((">). (ng se iniinteaza conorm ()> 79/7CCC cu privire la
asociatii si undatii1 au caracter de miscare sociala1 de participare a publicului la politica de
protectia mediului. %ot beneicia de concesionarea unor servicii publice ara caracter comercial.
&nsa de prin anii 7CCC1 ong-urile au inceput sa aiba un rol activ in proiecte privind activitati de
educare a publicului si ormare a constiintei ecologice. K#ista un caz special al implicarii ong-
urilor in constatarea inractiunilor ecologice. !u dreptul de a adresa petitii pentru dezvoltarea
unor probleme de mediu. (ng-urilor li s-a recunoscut calitatea procesuala activa1 au dreptul la
actiune in 2ustitie in vederea conservarii calitatii mediului1 indierent daca s-a produs sau nu un
pre2udiciuX (ng-urile coopereaza cu garda nationala de mediu1 in baza unor protocoale de
cooperare1 astel se organizeaza actiuni de voluntariat care constau in observarea si inormarea
operativa asupra incalcarii unor reguli de protectia mediului. !ctivitati in atentia ecologic1 modul
de gospodarire al spatiilor verzi1 depozitarea deseurilor mena2ere si industriale1 administrarea
ariilor prote2ate1 activitatea operatorilor economici care polueaza mediul sau olosesc nerational
resursele naturale. Costurile de deplasare sunt acoperite de dierite onduri bugetare la el ca si
eectuarea de instruiri si acordarea de premii si stimulente. Corpul voluntarilor de mediu este o
structura asociativa ara personalitate 2uridica in coordonarea comisariatulii garzii nationale de
mediu. !ctivitatile lor sunt sustinute de politia comunitara
5roceduri de re0lementare
4e supun reglementarii orice activitati cu potential de aectare a mediului1 dupa cum sunt inscrise
in listele de activitati elaborate de minister. De asemeni1 se supun reglementarii orice plan1
program1 sau proiect inclusiv cele co-inantate de )K. !ctivitatile persoanelor izice pot necesita
indeplinirea unor proceduri de reglementare. !utoritatea pentru protectia mediului (cu e#ceptia
>arzii "ationale de <ediu1 care controleaza). %entru activitati miniere care privesc e#tragerea a
mai mult de @ mil tone pe an sau care aecteaza mai mult de 6CCC 0a1 reglementarea apartine
guvernului1 prin 0otarare de guvern se elibereaza acordul de mediu sau se respinge solicitarea
pentru autorizatia de mediu.
)3
!cordul de mediu - un act administrativ prin care sunt stabilite conditiile si masurile pentru
protectia mediului in cazul realizarii unui proiect$
!uditul de mediu D o evaluare sistematica documentata periodica si obiectiva$
!utorizatia de mediu D apare la stabilirea conditiilor si parametrilor de unctionare ai unei
activitati$
!utorizatia integrata de mediu D acorda dreptul de a e#ploata o instalatie daca se respecta
regulile de control integrat al poluarii$
!vizul de mediu D in general conirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul
sau programul supus avizarii$
!vizul "atura 7CCC D evalueaza proiectul din punctul de vedere al impactului asupra ariilor
naturale prote2ate
!vizul de mediu pentru produse de protectia plantelor si autorizarea ingrasamintelor c0imice.
K#emplu de legisla=ie .n domeniul procedurilor de reglementare
(e#tras de pe sit-ul <inisterului <ediului Fi %/durilor1
0ttp*//www.mmediu.ro/protectiaGmediului/legislatieGorizontala.0tm)
LK>&4L!Y&! 4%KC&F&CL
.n vigoare din domeniul protec,iei mediului pentru tipurile de documenta,ii (R<1 R&<1 B<1 R!1
R41 K!) pentru care se solicit/ .nregistrarea este urm/toarea*
%entru Raport de mediu (R<)*
I> nr. 6C:9/7CC? privind stabilirea procedurii de realizare a evalu/rii de mediu pentru
planuri +i programe
%entru Raport privind impactul asupra mediului (R&<)*
I> nr. ??@/7CC8 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice +i private asupra
mediului
(rdinul comun <<%/<!&/<!DDR/<DR' nr. 65@/7C6C privind aprobarea
<etodologiei de aplicare a evalu/rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice
+i private
(rdinul <!%< nr. H95/7CC7 privind aprobarea g0idurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
%entru Bilan, de mediu (B<)*
(rdinul <!%%< nr. 6H?/688: pentru aprobarea procedurii de realizare a bilan,urilor de
mediu
%entru Raport de amplasament (R!)*
()> nr. 6@7/7CC@ privind prevenirea +i controlul integrat al polu/rii1 cu modiic/rile +i
complet/rile ulterioare
(rdinul <!%!< nr. 59/7CC? privind aprobarea >0idului te0nic general pentru aplicarea
procedurii de emitere a autoriza,iei integrate de mediu
%entru Raport de securitate (R4)*
I> nr. HC?/7CC: privind controlul asupra pericolelor de accident ma2or .n care sunt
implicate substan,e periculoase1 cu modiic/rile +i complet/rile ulterioare
%entru Kvaluare adecvat/ (K!)*
()> nr. @:/7CC: privind regimul ariilor naturale prote2ate1 conservarea 0abitatelor
)4
naturale1 a lorei +i aunei s/lbatice1 cu modiic/rile +i complet/rile ulterioare1 aprobat/
prin Legea nr. ?8/7C66
(rdin <<% nr. 68/7C6C pentru aprobarea >0idului metodologic privind evaluarea
adecvat/ a eectelor poten,iale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
prote2ate de interes comunitar
4olicitarile privind .nscrierea .n Registrul "a,ional al persoanelor izice +i 2uridice care
elaboreaz/ Raportul de mediu (R<)1 Raportul privind impactul asupra mediului (R&<)1 Bilan,ul
de mediu (B<)1 Raportul de amplasament (B<)1 Raportul de securitate (R4) +i 4tudiul de
evaluare adecvat/ (K!)1 se primesc la registratura <inisterului <ediului +i %/durilor1 B-dul
Libert/,ii nr. 671 sector @1 Bucure+ti.
&n scopul obtinerii autorizatiei de mediu se elaboreaza Bilantul de <ediu D analiza te0nica1
detaliata1 si comple#a a conditiilor de desasurare a activitatii1 asupra eectelor negative1 in
vederea cuantiicarii impactului de mediu eectiv de pe un amplasament. Daca se identiica un
impact semniicativ1 bilantul de mediu se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului
'a#ele pentru elaborarea autorizatiilor1 avizelor si acordurilor de mediu din suma carora 7@R se
pot retine ca ond de stimulare al personalului iar :@R a2ung in bugetul de stat1 la ondul pentru
mediu.
Daca evaluarea nu este corecta1 autoritatea poate solicita reacerea raportului privind impactul
asupra mediului sau a bilantului de mediu. %entru aceasta autoritatea competenta stabileste cu
titularul proprietatii stabileste programul de conormare. &n cazul in care nu sunt respectate
masurile prevazute in acordul de mediu sau autorizatia de mediu1 acestea1 se suspenda dupa o
notiicare prealabila prin care se acorda 9C de zile pentru indeplinirea obligatiilor. 4uspendarea
se mentine pana la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de 9 luni1 pe perioada suspendarii
desasurarea activitatii este interzisa.
Dispozitia de suspendare a activitatii este e#ecutorie de plin dept. (nu e nevoie sa treaca prin ata
unei instante 2udecatoresti).
Clauzele reeritoare la mediu din actele prevazute pentru autorizare au caracter public.
'itularul activitatii are obligatia de a inorma autoritatile publice teritoriale competente cu privire
la* rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati$ cu privire la accidente sau
pericole de accidente$ cu privire la modiicarea oricaror conditii care au stat la baza emiterii
actelor de reglementare$ interventia unor elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de
reglementare. -alabilitatea actelor de reglementare* avizul de mediu si acordul de mediu sunt
valabile pe toata perioada planului1 programului sau proiectului. !utorizatia de mediu si
autorizatia integrata de mediu sunt valabile 6C ani. %rin e#ceptie1 autorizatiile de mediu emise cu
program pentru conormare sunt valabile pe perioada programului de conormare si cel mult 9C
de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri. Daca titlularul activitatii notiica
e#istenta unor modiicari sau a unor elemente noi1 autoritatea decide dupa caz1 mentinerea
actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora autoritatea poate solicita reacerea
raportului privind impactul sau bilantul de mediu. Litigiile cu privire la emiterea1 revizuirea1
suspendarea sau anularea actelor de reglementare se solutioneaza in instante de contencios
administrativ. Raportul de mediu1 bilantul de mediu1 raportul de amplasament1 raportul de
)5
securitate si studiul de evaluare al riscului se realizeaza de catre persoane izice si 2uridice
autorizate. %e c0eltuiala titularului planului1 proiectului1 sau activitatii. Raspunderea pentru
corectitudinea lucrarilor revine autorului raportului1 iar raspunderea pentru corectitudintea
inormatiilor revine titularului activitatilor.
+nstruciuni de redactare 4i evaluare a re/eratului de sinte,1 asupra unui
domeniu de re0lementare din dreptul mediului
Cuprins:
6. &ntroducere
7. Lista legilor cu relevan=/ pe domeniul ales
5. &nstitu=ii1 atribu=ii1 competen=e
?. Reglement/ri speciice domeniului studiat
@. 4anc=iuni Fi r/spunderi
:e(;site;uri recomandate pentru le0islaia de mediu naional1:
%entru documentare asupra actelor normative* 0ttp*//www.cdep.ro/pls/legis/legisGpcS.rame
0ttp*//www.anpm.ro/legislations/inde#/slug*Legisla,ie
%entru acte Fi proceduri speciice unui domeniu* sit-urile dieritelor institutii de mediu*
<inisterul <ediului Fi %/durilor 0ttp*//www.mmediu.ro/
!gen=ia "uclear/ Fi pentru DeFeuri Radioactive 0ttp*//www.andrad.ro/
!gen,ia "a,ional/ pentru %rotec,ia <ediului www.anpm.ro
>arda "a,ional/ de <ediu www.gnm.ro
!dministra,ia "a,ional/ !pele Rom;ne www.rowater.ro
Criterii de evaluare a re/eratului:
"ota minim/ (9)* simpl/ copiere a unor articole din lege sau din actul normativ ales.
%entru nota 8* actul normativ este sintetizat D este prezentat sub orma unui rezumat al
principalelor reguli$ se studiaz/ sau se men=ioneaz/ mai multe acte normative .n vigoare
(reeratul nu se limiteaz/ la studierea unui singur act normativ).
%entru nota 6C* trei condi=ii* sunt studiate/men=ionate/sintetizate mai multe acte normative/legi$
este acut/ reerire Fi la legisla=ia european/ din domeniul respectiv (Directiv/ sau regulament)
sau la istoricul dezvoltarii legislatiei din acel domeniu1 sau la surse de inormatii din media1 situri
guvernamentale1 (">-uri1 etc.$ reeratul are in plus un capitol de concluzii.
Nota /inal1:
Reprezint/ media dintre nota ob=inut/ la reerat Fi la evaluare D cu condi=ia s/ ie am;ndou/ de
minim @. "ota va =ine cont Fi de prezen=a la cursuri Fi seminarii.
).
Kvaluarea se va ace .n scris1 cu .ntreb/ri din lista de subiecte transmis/.
),