Sunteți pe pagina 1din 61

23&-92- +)2)6%0)

() 6)*0)<303+-)
'946-27:
-. 23&-92- +)2)6%0) () 6)*0)<303+-).1 (I3RMVIE VI4I\SPSKMIM.1
7GYVX MWXSVMG.1 (MJIVIR'E HMRXVI VI4I\SPSKMI, VI4I\SXIVETMI #M
VI4I\SHMEKRSWXMG.2 9R HMEKRSWXMG GSVIGX.2 1SHYP GYQ EG'MSRIE^
VI4I\SXIVETME.3 >SRIPI VI4I\I.3 4VMRGMTMMPI VI4I\SXIVETMIM.3 %ZERXENIPI
VI4I\SXIVETMIM.4 6IEG'MM TSWMFMPI.4 -RHMGE'MM.5 'SRXVEMRHMGE'MM.5 -QTSVXER'E
WXVMM TWMLMGI.5 7IRWMFMPMXEXIE.6 'EY^IPI HITYRIVMPSV XS\MGI R ^SRIPI VI4I\I #M
GI VITVI^MRX EGIWXIE.6 6IKYPEVMXEXIE #IHMR'IPSV.7 (YVEXE YRIM #IHMR'I.7
0MRMMPI TVMRGMTEPI HI TI QMRM #M TMGMSEVI.7 'SVIPEVIE TMGMSV-GSVT, VIWTIGXMZ
QR-GSVT.8 3VHMRIE QEWVMM TYRGXIPSV VI4I\I.9 -RWXVYQIRXI RIGIWEVI
TIRXVY TVEGXMGEVIE VI4I\SXIVETMIM.9 4S^M'ME R VI4I\SXIVETMI.10 1SHYP HI
QEWEVI E TYRGXIPSV VI4I\I.10 8ILRMGMPI HI QEWEVI.1
-. 6)*0)<38)6%4-% %40-'%8 0% 2-:)090 4-'-3%6)036.12 (IWGVMIVIE
EREXSQMG E TMGMSVYPYM.12 4IVWSREPMXEXIE VI4IGXEX PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV.12
%TEVEXYP VIREP.13 7MWXIQYP RIVZSW.15 7MWXIQYP IRHSGVMR.18 %TEVEXYP
HMKIWXMZ.2 %TEVEXYP VIWTMVEXSV.27 7MWXIQYP GEVHMSZEWGYPEV.30 3VKERIPI HI
WMQ'.32
7MWXIQYP PMQJEXMG.39 7MWXIQYP QYWGYPEV.42 'XIZE QSHEPMX'MM HI
VIPE\EVI E TMGMSEVIPSV.43
-. %*)'&-92- ') 438 *- 86%8%8) '9 %.983690 6)*0)<38)6%4-)-.4
%JIG'MYRM EPI ETEVEXYPYM VIREP.4 %JIG'MYRM EPI ETEVEXYPYM HMKIWXMZ.46 %JIG'MYRM
EPI ETEVEXYPYM GEVHMSZEWGYPEV.50 %JIG'MYRM EPI WRKIPYM #M E SVKERIPSV
LIQEXSJSVQEXSEVI.52 %JIG'MYRM EPI SVKERIPSV KIRMXEPI.53 %JIG'MYRM EPI
ETEVEXYPYM VIWTMVEXSV.5 %JIG'MYRM 3. 6. 0.56 %JIG'MYRM EPI KPERHIPSV
IRHSGVMRI.58 %JIG'MYRM VIYQEXMGI.64 %JIG'MYRM RIYVSTWMLMGI.6 %JIG'MYRM
SJXEQSPSKMGI.68 %JIG'MYRM HIVQEXSPSKMGI.70
-:. %7)126- "- ()37)&-6- 286) 6)*0)<38)6%4-) "-
46)73492'896.72 4VMRGMTMMPI TVIWSTYRGXYVMM.72 %PIKIVIE TYRGXIPSV.73
7YJIVMR'I R GEVI TVIWSTYRGXYVE H VI^YPXEXI VETMHI.73 0SGEPM^EVIE GXSVZE
TYRGXI MQTSVXERXI R TVIWSTYRGXYV.74 )3GEGMXEXIE TYRGXIPSV #M XILRMGM HI
QEWEVI.74
(I3RMVIE VI4I\SPSKMIM.
'E VEQYV E QIHMGMRMM SVMIRXEPI VI4I\SPSKME IWXI #XMMR'E ^SRIPSV
VI4I\SKIRI, EPI SVKERMWQYPYM WMXYEXI TI WYTVEJE'E GSVTYPYM R KIRIVEP PE
HMWXER' JE' HI SVKERIPI TI GEVI PI VITVI^MRX. 3VKERIPI WYRX GSQTSRIRXI
MRWITEVEFMPI R ERWEQFPYP SVKERMWQYPYM YQER, EZRH PIKXYV ZEWGYPEV #M
IRIVKIXMG HMVIGX GY ^SRIPI GSVIWTYR^XSEVI VI4I\SKIRI. )E IWXI EVXE
#XMMR'M3G HI HMEKRSWXMGEVI #M ZMRHIGEVI TVMR ETWEVIE #M WXMQYPEVIE ERYQMXSV
^SRI VI4I\SKIRI HI PE RMZIPYP I\XVIQMX'MPSV SVKERMWQYPYM, GEVI GSVIWTYRH
XYXYVSV SVKERIPSV #M TV'MPSV GSVTYPYM YQER.
6I4I\YP IWXI EGXMZMXEXIE JYRHEQIRXEP E WMWXIQYPYM RIVZSW GY ENYXSVYP
GVYME WI VIKPIE^ VIPE'MMPI HMRXVI SVKERI #M VIPE'MMPI HMRXVI SVKERMWQ #M QIHMYP
RGSRNYVXSV.
7GYVX MWXSVMG.
2Y WI GYRSE#XI GY I\EGXMXEXI SVMKMRIE VI4I\SXIVETMIM, HEV WI #XMI G IE
TVSZMRI HMR SVMIRXYP ERXMG. 'Y QEM QYPX HI 40 HI ERM R YVQ E#E GYQ EVEX
JVIWGE HMR QSVQRXYP QIHMGYPYM HMR 7EUEVE, )KMTX, IVEY HINE GYRSWGYXI
FIRI3GMMPI XIVETIYXMGI EPI QEWVMM YRSV TYRGXI WTIGM3GI HI TI I\XVIQMX'MPI
GSVTYPYM. 7I #XMI G #M GLMRI^MM JSPSWIEY VI4I\SXIVETME R TEVEPIP GY
EGYTYRGXYVE, M^ZSEVIPI EQMRXMRH-YP TI HSGXSVYP ;ERK ;IM R WIGSPYP -: . '.
GEVI HYT GI ETPMGE EGIPI TI HMJIVMXI TYRGXI EPI GSVTYPYM TI QIVMHMERI
IRIVKIXMGI, TVIWE TYXIVRMG R XPTMPI TEGMIR'MPSV GY TSPMGIPI. 6I4I\SXIVETME #M
SGGMHIRXYP.
'IVGIXXSVYP HI JVYRXI GEVI E #M TSTYPEVM^EX EGIEWX XIVETMI R SGGMHIRX,
PE WJV#MXYP WIGSPYPYM <-<-PIE E JSWX QIHMGYP SVIPMWX ;MPPMEQ *MX^KIVEPH. 0E
RXSEVGIVIE PYM HMR )YVSTE R WXEXIPI YRMXI, RGITI W TVSQSZI^I VI4I\SPSKME,
ENYXEX HI HSGXSVYP 6MPI] #M HI 3^MSXIVETIYXE )YRMGI -RKLEQ, EGIEWXE HMR YVQ
MRXVSHYGRH-S R WIG'ME HI 3^MSXIVETMI E WTMXEPYPYM R GEVI PYGVE.
(SGXSVYP *MX^KIVEPH E JSWX GIP GEVI E VIHIWGSTIVMX VI4I\SPSKME, MEV )YRMGI
-RKLEQ, GIE GEVI E TVSQSZEX-S #M HIWZV#MXS, HIWGLM^RHY-#M YR GEFMRIX HI
VI4I\SXIVETMI, MEV QEM XV^MY (R 1930), E WGVMW TVMQE GEVXI HI WTIGMEPMXEXI #M E
R3MR'EX TVMQE #GSEP R HSQIRMY. 6I4I\SXIVETME R 6SQRME IWXI TVSQSZEX
TI WGEV PEVK PE WJV#MXYP ERMPSV 90, HEV IE E JSWX TVEGXMGEX #M REMRXI, RXV-YR
QSH PMQMXEX.
(MJIVIR'E HMRXVI VI4I\SPSKMI, VI4I\SXIVETMI #M VI4I\SHMEKRSWXMG.
6I4I\SPSKME E JSWX HI3RMX QEM WYW #M IE WI QTEVXI R VI4I\SHMEKRSWXMG
#M R VI4I\SXIVETMI. %) 6I4I\SHMEKRSWXMGYP GSRWX R VITIVEVIE TYRGXIPSV
WIRWMFMPI, HYVIVSEWI #M RGVGEXI, HMR ^SRIPI VI4I\I, TYXRHY-WI HIWGSTIVM
EWXJIP S WYJIVMR' QSVJS-JYRG'MSREP E SVKERYPYM VI4I\SKIR, TEPTRH ^SRE
VI4I\SKIR, JSEVXI FSKEX R XIVQMRE'MM RIVZSEWI #M ZEWGYPEVI, R TVSJYR^MQI.
&) 6I4I\SXIVETME IWXI GSQTSRIRXE VI4I\SPSKMIM GEVI WI SGYT GY
XVEXEQIRXYP TVMR QEWEN EP TYRGXIPSV VI4I\SKIRI, HMEKRSWXMGEXI GE 3MRH
WIRWMFMPI. R XMQTYP QEWENYPYM EGIWXI TYRGXI VI4I\I XVIFYMI GSRXVSPEXI R
TIVQERIR' TIRXVY E RY WI XVEYQEXM^E ^SRIPI RZIGMREXI #M E TYXIE JEGI S
IZEPYEVI GSVIGX E HIFPSGVMM GVMWXEPIPSV. (EG RY WI EGSVH EXIR'MI EGIWXSV
HITS^MXI, HMR WXEVIE PSV MRGMTMIRX WI ZSV HIWGSTIVM YPXIVMSV XYPFYVVM PE
HMWXER', R ^SRIPI #M SVKERIPI GSVIWTSRHIRXI.
9R HMEKRSWXMG GSVIGX.
7I VIGSQERH IJIGXYEVIE VI4I\SHMEKRSWXMGYPYM, PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV #M
RY EP QMRMPSV, HISEVIGI EGSPS WI ZSV EGYQYPE GIPI QEM QYPXI XS\MRI, HEXSVMX
TIVMSEHIM QEVM TI GEVI SEQIRMM S TIXVIG R TMGMSEVI WEY #I^RH, EGIWXIE EY
XIRHMR'E HI E GSFSV WTVI ^SRIPI MRJIVMSEVI EPI GSVTYPYM. (MEKRSWXMGEVIE GY
ENYXSVYP TYRGXIPSV VI4I\SKIRI HI PE QMRM IWXI KVISEMI #M QEM TY'MR TVIGMW,
HISEVIGI EGXMZMXEXIE ^MPRMG PE GEVI EGIWXIE WYRX WYTYWI HYGI PE WGHIVIE
WIRWMFMPMX'MM TI GEVI S YVQVMQ.
4IRXVY E JEGI S HMEKRSWXMGEVI GSVIGX RY IWXI WY3GMIRX W GYRSE#XIQ
EQTPEWEVIE TYRGXIPSV VI4I\I, GM IWXI RIGIWEV W WI JEG S I\EQMREVI GSVIGX,
HISEVIGI YRIPI TYRGXI TSX 3 WIRWMFMPI HEXSVMX YRSV EJIG'MYRM PSGEPI. 7XEVIE
HI WRXEXI E TEGMIRXYPYM S IZEPYQ R JYRG'MI HI GERXMXEXIE HITS^MXIPSV
I\MWXIRXI #M HI XSPIVER'E PE HYVIVI TI GEVI EGIWXE S EVI, TYXRH WXEFMPM EWXJIP
HEG RI E4Q R JE'E:
9RYM SVKER FSPREZ EGYQYPVM QYPXI #M HYVIVI QEVI; SVM GEVI E XVIGYX
TVMR WYJIVMR'I HSEV HITS^MXI, HYVIVI HI PSG WEY JSEVXI WG^YX.
% YRYM SVKER TVIHMWTYW PE QFSPRZMVI TVI^IR'E HITS^MXIPSV, RWS'MXI
HI HYVIVM WYVHI; YRYM HI3GMX IRIVKIXMG EP SVKERYPYM VIWTIGXMZ RY I\MWX
HITS^MXI HSEV WIRWMFMPMXEXI, WEY YRISVM S HYVIVI EGYX. 9RIPI TIVWSERI TSX
EGY^E HYVIVM TIWXI XSX R EVME TPERXEV #M TEPQEV, EGIEWXE 3MRH S
LMTIVWIRWMFMPMXEXI, WEY S SFSWIEP EGGIRXYEX #M EXYRGM WI VIGSQERH
JVMG'MSREVIE I\XVIQMX'MPSV TI XSEX WYTVEJE'E, TR HIZMR GEPHI, HYT GEVI WI
RGITI HMEKRSWXMGEVIE, GY ETWVM Y#SEVI. (EG TEGMIR'MM RY VIEG'MSRIE^ PE
TEPTEVI, TYRGXIPI ZSV XVIFYM TVIWEXI GY QEM QYPX JSV'.
1SHYP GYQ EG'MSRIE^ VI4I\SXIVETME.
1EWEVIE ^SRIPSV VI4I\I EJIGXEXI, TI TEVGYVWYP QEM QYPXSV #IHMR'I,
QFYRX'I#XI WYFWXER'MEP GMVGYPE'ME WERKZMR ENYXRH PE XVERWTSVXEVIE
EGIWXSV HITS^MXI HI XS\MRI, WTVI SVKERIPI HI IPMQMREVI, TVIGYQ #M PE
XVERWTSVXYP HI QEXIVMEP RYXVMXMZ, TPEWXMG, LSVQSRM #M ERXMGSVTM WTVI SVKERI #M
'IWYXYVM.
3 EPX QSHEPMXEXI TVMR GEVI VI4I\SXIVETME EG'MSRIE^ EWYTVE
SVKERMWQYPYM IWXI WXMQYPEVIE TYRGXIPSV VI4I\I GSVIWTYR^XSEVI WMWXIQYPYM
RIVZSW #M E GIPYM IRHSGVMR, GEVI EGXMZEXI 3MRH ZSV GSRXVMFYM PE FYRE JYRG'MSREVI
E RXVIKYPYM SVKERMWQ.
>SRIPI VI4I\I.
7I GYRSE#XI JETXYP G EGIWXIE WYRX HMWTYWI R KIRIVEP PE I\XVIQMX'MPI
GSVTYPYM, QMRM TMGMSEVI, HEV S EHIZVEX LEVX E GSVTYPYM SQIRIWG IWXI
VITVI^IRXEX #M PE RMZIPYP YVIGLMPSV #M EP PMQFMM, TVIGYQ #M R EPXI ^SRI EPI
GSVTYPYM: GSPSER ZIVXIFVEP, JE', GET, IXG. 7I TSX WTYRI EXXIE PYGVYVM
HIWTVI S TIVWSER TVMR WMQTPE I\EQMREVI E EGIWXSV ^SRI.
'IP QEM HIW WI PYGVIE^ PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV, HISEVIGI EMGM WI WMQX GIP
QEM FMRI EGIPI EGYQYPVM MQTSVXERXI RXV-S HMEKRSWXMGEVI GSVIGX, HEV #M
TIRXVY G W-E ENYRW PE GSRGPY^ME G PE EGIWX RMZIP XVEXEQIRXYP EVI S QEM QEVI
I3GMIR'. 4MGMSEVIPI WYRX GSRWMHIVEXI GE 3MRH VHGMRMPI GSVTYPYM SQIRIWG #M
HISEVIGI PIKMPI REXYVMM WYRX YRMZIVWEPI #M RMQMG RY PI TSEXI WXE QTSXVMZ, GE
#M TPERXIPI, FYRE JYRG'MSREVI E SQYPYM XVIFYMI GSSVHSREX HI PE VHGMRE WE.
"IHMR'IPI HI VI4I\SXIVETMI WI TSX GSQFMRE #M GY QEWEVIE GIPSVPEPXI
^SRI, E QMRMPSV, YRHI PSGEPM^EVIE TYRGXIPSV IWXI ETVS\MQEXMZ IKEP GY GIE HI
PE TMGMSEVI, (HEV HITS^MXIPI WI WMQX QYPX QEM TY'MR HEXSVMX EGXMZMX'MM QERYEPI
^MPRMGI) #M GY YR QEWEN Y#SV EP YVIGLMPSV (EG'MYRIE HMVIGX EWYTVE 3IGVYM
TYRGX HMR EGIEWX ^SR 3MRH QEM HM3GMP, HISEVIGI EGIWXIE WYR JSEVXI QMGM,
HEV RI TYXIQ JSPSWM HI YR MRWXVYQIRX WYF'MVI #M VSXYRNMX R GETX, GEVI W
WIQIRI GY S QMR HI TM\).
4VMRGMTMMPI VI4I\SXIVETMIM Z 'SVIGXEVIE GIPSV XVIM JEGXSVMM RIKEXMZM
MQTPMGE'M R TVSGIWYP HI FSEP: GSRKIWXME (VIWTSRWEFMP HI ETEVM'ME XYQSVMPSV),
MR4EQE'ME #M XIRWMYRIE (VIWTSRWEFMPI HI HMQMRYEVIE I3GMIR'IM WMWXIQYPYM
MQYRMXEV). : QFYRX'MVIE GMVGYPE'MIM R SVKERMWQ #M IPMQMREVIE VI^MHYYVMPSV
EWXJIP RGX XS\MRIPI W RY WI QEM EGYQYPI^I R GSRGIRXVE'MM HYRXSEVI, R
3GEX VMRMGLM WEY MRXIWXMR. : 7GHIVIE WIR^E'MIM HI HYVIVI, TVMR WXMQYPEVIE
IPMFIVVMM HI IRHSV3RI (EREPKI^MGI REXYVEPI), HI GXVI LMTS3^. :
6I4I\SXIVETME EVI EG'MYRIE GIE QEM I3GMIRX EXYRGM GRH IWXI JSPSWMX TIRXVY
XVEXEVIE RXVIKYPYM SVKERMWQ #M RY RYQEM TIRXVY ERYQMXI EJIG'MYRM. R EGIWX
QSH IE QFYRX'I#XI XSEXI JYRG'MMPI SVKERMWQYPYM GI WXMQYPIE^ TVSGIWYP
REXYVEP HI ZMRHIGEVI JGRH-YP QEM VETMH #M QEM I3GMIRX. : )WXI S QIXSH HI
RXVI'MRIVI TVIZIRXMZ E FYRWXVMM GSVTYPYM.
%ZERXENIPI VI4I\SXIVETMIM
'IP QEM QEVI EZERXEN IWXI G EGIWX KIR HI XVEXEQIRX TSEXI 3
IJIGXYEX XYXYVSV MRHMJIVIRX HI ZVWX, WI\, WXEVI HI WRXEXI, EXX R WGST
GYVEXMZ GX #M GE S FYR TVS3PE\MI. 6I4I\SHMEKRSWXMGYP IWXI I\XVIQ HI
MQTSVXERX HISEVIGI RI ENYX W JEGIQ S ZIVM3GEVI E WXVMM HI WRXEXI E YRYM
MRHMZMH, RXV-YR XMQT JSEVXI WGYVX. 6I4I\SXIVETME EG'MSRIE^ R XSXHIEYRE R
WIRWYP RSVQEPM^VMM, RII\MWXRH RMGM YR TIVMGSP HI EKVEZEVI E YRIM WXVMM HI
WRXEXI. 2Y XVEXIE^ WMQTXSQEXSPSKME FSPMPSV, GM GEY^IPI PSV. 9R QEVI
EZERXEN P VITVI^MRX PMTWE GSQTPIX HI XS\MGMXEXI. 2SVQEPM^EVIE GMVGYPE'MIM
WERKZMRI R SVKERYP WEY ^SRE EJIGXEX IWXI I\XVIQ HI MQTSVXERX HISEVIGI
WRKIPI XVERWTSVX WYFWXER'I HI EWMQMPE'MI, HI^EWMQMPE'MI #M ETVEVI, S FYR
GMVGYPE'MI WERKZMR HYGRH PE EGGIPIVEVIE ZMRHIGVMM #M VIGSRWXMXYMVMM
'IWYXYVMPSV #M SVKERIPSV PI^EXI. 8VEXEVIE GY ENYXSVYP VI4I\SXIVETMIM RY MQTPMG
S HSXEVI WTIGMEP #M TSEXI 3 IJIGXYEX GLMEV #M HI TIVWSERE R GEY^.
6IEG'MM TSWMFMPI.
)JIGXYP GIP QEM HIW RXPRMX IWXI S VIPE\EVI XSXEP, TEGMIR'MM HIWGVMMRH S
WIR^E'MI HI HIWGVGEVI, Y#YVEVI, R WTIGMEP PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV. 9RISVM R
XMQTYP XVEXEQIRXYPYM TEGMIR'MM EGY^ WXVM HI JVMK, WSQR, HEXSVMX VIPE\VMM, WEY
S XVERWTMVE'MI I\GIWMZ, GEY^EX HI IQS'MM.
(YT XVEXEQIRX TEGMIR'MM VIEG'MSRIE^ JIPYVMX, YRM RISFWIVZRH RMGM S
QSHM3GEVI MQIHMEX, 3MRH RIZSMI HI QEM QYPXI #IHMR'I, TIRXVY E RGITI
TVSGIWYP HI TYVM3GEVI. -EV PE EP'M EGIEWXE WI MRWXEPIE^ GLMEV HYT TVMQE
#IHMR'. 4I QWYV GI MIW HMR GSVT VI^MHYYVMPI EV TYXIE GEY^E ZEVMEXI VIEG'MM
GYQ EV 3: WSQRSPIR', MRWSQRMI, QMKVIRI, XVERWTMVE'MM, EKMXE'MI, MVMXEFMPMXEXI,
YR KYWX VY R KYV, TVYVMX, EQI'IEP, KVIE', QMG'MYRM #M WGEYRI QEM
JVIGZIRXI, GLMEV HMEVII.
R GE^YP EGIWXSV VIEG'MM WI VIGSQERH S TEY^ HI YRE HSY ^MPI, R
IJIGXYEVIE XVEXEQIRXYPYM #M GSRWYQ HI PMGLMHI QYPXI, EWXJIP R GX SVKERMWQYP
W TSEX IPMQMRE XS\MRIPI.
(I QYPXI SVM EGIWX KIR HI VIEG'MM TSX ETVIE RG HMR XMQTYP #IHMR'IM, RY
IWXI YR PYGVY HI WTIVMEX, GM HSEV S HSZEH G TEGMIRXYP VIEG'MSRIE^ PE
XVEXEQIRX. %PXI VIEG'MM TSWMFMPI:
GVI#XIVIE R ZSPYQ E ZEVMGIPSV HINE I\MWXIRXI; MR4EQE'MM EVXMGYPEVI,
HEXSVEXI WXE^IPSV PMQJEXMGI;
HIWGLMHIVIE YPGIVIPSV ZEVMGSEWI PE KEQFIPI GY XYPFYVVM GVSRMGI HI
GMVGYPE'MI; ETEVM'ME YRSV IGLMQS^I EXYRGM GRH WI TVIWIE^ MRWMWXIRX TYRGXIPI
GSVIWTYR^XSEVI GMVGYPE'MIM WERKZMRI WEY GRH PE RMZIPYP SVKERMWQYPYM I\MWX
S XYPFYVEVI TVMZMRH EWMQMPEVIE GEPGMYPYM; HYVIVMM ZM R SVKERIPI GSVIWTSRHIRXI
HEXSVMX GVI#XIVMM VETMHI E ZSPYQYPYM WRKIPYM GEVI EWMKYV JYRG'MSREVIE
EGIWXSVE; JIFV, HEG R GSVT I\MWX S MRJIG'MI PEXIRX #M WI WXMQYPIE^
JSVQE'MYRMPI PMQJEXMGI.
-RHMGE'MM.
6I4I\SXIVETME WI VIGSQERH GE: TVS3PE\MI QTSXVMZE SVMGVYM KIR HI
QFSPRZMVI; TIRXVY QIR'MRIVIE YRIM GMVGYPE'MM WERKZMRI #M MQTPMGMX
IRIVKIXMGI FYRI; TIRXVY IPMQMREVIE XS\MRIPSV EGYQYPEXI HMR EPMQIRXI,
FYXYVM #M QIHMGEQIRXI; GE XVEXEQIRX EHNYZERX R EJIG'MYRMPI EGYXI #M
GVSRMGI.
'SRXVEMRHMGE'MM.
%TVSETI G EGIWXIE RY I\MWX, GYQ MGM I\GIT'MM: 2Y WI VIGSQERH
VI4I\SXIVETME R XVSQFS4IFMX TIRXVY E RY JEGMPMXE HITPEWEVIE GLIEKYVMPSV
WERKZMRI, SHEX GY GVI#XIVIE 4Y\YPYM WERKZMR. 0E JIQIMPI RWVGMREXI WI
VIGSQERH IZMXEVIE ^SRIPSV VI4I\I GSVIWTYR^XSEVI SVKERIPSV KIRMXEPI,
TIRXVY E RY TVSZSGE S I\TYP^EVI TVIQEXYV E JXYPYM; HI EWIQIRIE SVKERIPI
KIRMXEPI ZSV 3 IZMXEXI #M PE JIQIMPI E4EXI R TIVMSEHE QIRWXVYE'MIM, TIRXVY E
RY TVSZSGE S LIQSVEKMI. 0E TIVWSERIPI GY XIRWMYRI EVXIVMEP GVIWGYX WI
VIGSQERH E#I^EVIE EGIWXSVE #M RY GYPGEVIE PSV, TIRXVY E IZMXE S #M QEM QEVI
GVI#XIVI E XIRWMYRMM. 9RMM S GSRXVEMRHMG #M PE GIM GY XYQSVM QEPMKRI, HEV
TVEGXMGE RI-E HSZIHMX G IE RY JEGI RMGM YR VY, HMQTSXVMZ QFYRX'I#XI
WXEVIE TWMLMG E FSPREZYPYM #M R JE^IPI QEM EZERWEXI GEPQIE^ HYVIVMPI,
ENYRKRHY-WI GLMEV PE VIRYR'EVIE PE QSV3R. (I EWIQIRIE, EXYRGM GRH
I\MWX PI^MYRM WEY XVEYQEXMWQI PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV, WI ZSV QEWE EPXI ^SRI
VI4I\SKIRI (QMRM, YVIGLM, IXG.).
-QTSVXER'E WXVMM TWMLMGI.
7RXEXIE RSEWXV HITMRHI RXV-S QEVI QWYV #M HI WXEVIE TWMLMG,
XIEQE, IQS'MMPI, WXVIWYP #M WYTVVMPI HYGRH PE QFSPRZMVI. 7-E HIQSRWXVEX
G EGIWXIE TSX QSHM3GE, GSQTS^M'ME #M GMVGYPE'ME WRKIPYM, GVI#XI EGMHMXEXIE
KEWXVMG #M TSX QSHM3GE ZEPSVMPI RSVQEPI EPI YRSV LSVQSRM. 4WMLMEXVM WYW'MR G
SVMGI EJIG'MYRI R TPER 3^MG IWXI KIRIVEX WEY WYW'MRYX HI YRE R TPER TWMLMG,
I\MWXRH S TIVQERIRX GSVIPEVI RXVI QMRXIE #M GSVTYP YRYM MRHMZMH.
4,%6) 203. 7RXEXIE SEQIRMPSV RY WI TSEXI QFYRX'MM TR GRH
EGI#XME RY EY QEM RXM HSVMR'E HI ZMRHIGEVI #M GIVXMXYHMRIE G WXEVIE PSV WI
TSEXI EQIPMSVE. 6I4I\SXIVETME JEZSVM^IE^ RGITIVIE YRYM TVSGIW HI
ZMRHIGEVI, IJIGXYEVIE IM GSVIGX, HYGRH PE S WXEVI HI IGLMPMFVY #M GVIRH
GSRHM'MMPI R GEVI TSEXI W ETEV ZMRHIGEVIE. 8VIFYMI W I\MWXI S TIVQERIRX
GSQYRMGEVI RXVI VI4I\SXIVETIYX #M TEGMIRX, TIRXVY EM MRWY4E EGIWXYME
RGVIHIVIE R WMRI #M EM I\TPMGE QSHYP R GEVI VI4I\SXIVETME EG'MSRIE^,
JGRHY-P W R'IPIEK G HSEV TVMRXV-S FYR GSPEFSVEVI WI ZE ENYRKI QEM
VITIHI PE IJIGXIPI HSVMXI.
7IRWMFMPMXEXIE.
(EG S TIVWSER TEVI E 3 WIRWMFMP PE RMZIPYP XYXYVSV ^SRIPSV
VI4I\SKIRI, HIRSX SVM SFSWIEP 3^MG, SVM WXVIW #M IQS'MM, SVM S TIVXYVFEVI
IRIVKIXMG.
R 9,9% HMR GE^YVM I\MWX YR ERYQMX KVEH HI WIRWMFMPMXEXI R GIIE GI
TVMZI#XI YR VI4I\ WEY EPXYP, GEVI EV TYXIE 3 YR MRHMGMY EP I\MWXIR'IM YRIM
XIRWMYRM, GSRKIWXMM WEY E YRIM JYRG'MSRVM MRGSVIGXI PE RMZIPYP TV'MM
GSVIWTYR^XSEVI E GSVTYPYM, TYXRH RW IZMHIR'ME #M VRMPI, XVEYQIPI WEY
MRXIVZIR'MMPI GLMVYVKMGEPI HMR XVIGYX. (I EWIQIRIE S WIRWMFMPMXEXI TI S ERYQMX
^SR RI TSEXI EVXE YR HI3GMX IRIVKIXMG PE RMZIPYP SVKERYPYM VIWTIGXMZ, GEVI
RY RWIEQR RIETVEX TEXSPSKMI, GM S TVIHMWTS^M'MI PE FSEP, WEY SFSWIEP,
WEY S HIVIKPEVI E GQTYVMPSV IRIVKIXMGI E TEGMIRXYPYM. 'Y EGIWX KIR HI
TVSFPIQI RI GSRJVYRXQ GRH RXV-S ERYQMX ^SR I\MWX HSEV S WIRWMFMPMXEXI
#M RY KWMQ #M HITS^MXI.
4EGMIR'MM ZSV EZIE EGIEWX WIRWMFMPMXEXI GY TVIGHIVI PE RGITYX, IE
HMQMRYRHY-WI TI TEVGYVWYP XVEXEQIRXYPYM, WEY GLMEV HMWTVRH XSXEP. (YT
GXIZE #IHMR'I ZSV VQRI WIRWMFMPI HSEV ^SRIPI TI E GVSV GSVIWTSRHIRXI
I\MWX S EJIG'MYRI GVSRMG.
6IGSQERHQ VIZIRMVIE EWYTVE EGIWXSV TYRGXI R VITIXEXI VRHYVM, TI
TEVGYVWYP YRIM #IHMR'I #M RY TVIWEVIE PSV TVI' HI GXIZE QMRYXI, TIRXVY G
EWXJIP WI HMQMRYIE^ HYVIVIE #M TYXI'M EG'MSRE R QSH GSVIGX EWYTVE PSV.
'EY^IPI HITYRIVMPSV XS\MGI R ^SRIPI VI4I\I #M GI VITVI^MRX EGIWXIE.
*EGXSVM GEVI HIXIVQMR, RXVI'MR #M EKVEZIE^ HITYRIVMPI XS\MGI TIRXVY
SVKERMWQ, R ^SRIPI VI4I\SKIRI WYRX QYPXMTPM #M HITMRH HI:
1SHYP HI ZME' TVMR EPMQIRXE'MI, WXEVI TWMLMG #M WXEVI QIRXEP;
'MVGYPE'MI WERKZMR MRWY3GMIRX RXV-YR ERYQMX SVKER WEY WIKQIRX HMR GSVT.
&XXYVMPI HI PE QMRM WEY TMGMSEVI GSRHYG PE WXE^ GMVGYPEXSVMI ^SREP;
*VEGXYVM GSRWSPMHEXI KVI#MX #M/WEY GEPYWYP ZMGMSW PE QMRM #M TMGMSEVI, ERXVIRIE^
TVIWMYRM ERSVQEPI TI ZEWI #M RIVZM MQTPMGRH TIVXYVFVM GMVGYPEXSVMM ^SREPI,
GEVI, R XMQT, EJIGXIE^ SVKERIPI GSVIWTSRHIRXI TVMR MRWY3GMIR' GMVGYPEXSVMI
WEY RIVZSEW. *SPSWMVIE HI RGP'QMRXI WXVQX #M MRGSQSH GEVI
TIVMGPMXIE^ GMVGYPE'ME WERKZMR PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV. 2Y W-E HSZIHMX GI
VITVI^MRX GY EHIZVEX EGIWXI HITS^MXI, EGYQYPEXI R ^SRIPI VI4I\I, HEV WI
GVIHI G IPI RY WYRX EPXGIZE HIGX EGYQYPVM HI XS\MRI GE HI I\IQTPY: EGM^M
(YVMGM,
4,%6) 203. 4VSXIMGM), KVWMQM XS\MGI, S\EPE'M HI GEPGMY, WVYVM #M EP'M
GSQTSRIR'M GLMQMGM HYRXSVM SVKERMWQYPYM.
6IKYPEVMXEXIE #IHMR'IPSV.
4IVWSERIPSV WRXSEWI, GEVI ETIPIE^ PE VI4I\SXIVETMI R WGST
TVS3PEGXMG, WEY TIRXVY QIR'MRIVIE IGLMPMFVYPYM 3^MG, TWMLMG #M IRIVKIXMG, PM WI
VIGSQERH XSEQRE #M TVMQZEVE YR WIX HI 10 #IHMR'I (^MPRMG WEY QGEV HI
XVIM SVM TI WTXQR), MEV R VIWX YR ETI WTXQR WEY GLMEV PE HSY
WTXQRM.
R GE^YP EJIG'MYRMPSV GVSRMGI XVEXEQIRXYP WI VIGSQERH GY VIKYPEVMXEXI
HI HSY XVIM SVM TI WTXQR, MEV R GE^YP GIPSV EGYXI, WEY HYT S MRXIVZIR'MI
GLMVYVKMGEP, WEY YR EGGMHIRX ZEWGYPEV, WI TSEXI ETIPE PE VI4I\SXIVETMI GLMEV
HI HSY XVIM SVM TI ^M, GY QIR'MYRIE G #IHMR'IPI ZSV 3 QEM WGYVXI #M JV S
TVIWEVI MRXIRW.
(YVEXE YRIM #IHMR'I.
R GE^YP EJIG'MYRMPSV GVSRMGI, WEY E IJIGXYVMM YRYM XVEXEQIRX R WGST
TVS3PEGXMG, GRH QEWENYP WI EHVIWIE^ RYQEM TMGMSEVIPSV, VIGSQERHQ YR
QMRMQ HI TEXVY^IGM HI QMRYXI (HSY^IGM PE 3IGEVI TMGMSV), HYVEXE GVIWGRH
EXYRGM GRH IWXI RIZSMI W WI MRWMWXI QEM QYPX EWYTVE YRYM SVKER, WEY EXYRGM
GRH WI ZSV QEWE #M GIPIPEPXI ^SRI VI4I\I, QMRM, YVIGLM, GSPSER, IXG. 4IRXVY
QMRM WYRX WY3GMIRXI HSY^IGM HI QMRYXI, MEV PE YVIGLMM YRHI IWXI HIWXYP HI
HYVIVSW #M TY'MRI TIVWSERI VI^MWX, GEQ ^IGI QMRYXI.
R GE^YP EJIG'MYRMPSV EGYXI #IHMR'E HI VI4I\SXIVETMI ZE 3 QEM WGYVX,
GEQ 30 HI QMRYXI, TIRXVY E RY SFSWM FSPREZYP #M TIRXVY G SVMGYQ WI
VIGSQERH HSY XVIM #IHMR'I TI ^M.
0MRMMPI TVMRGMTEPI HI TI QMRM #M TMGMSEVI.
%GIWXIE VITVI^MRX RM#XI VITIVI MQEKMREVI, GEVI WIVZIWG PE QTV'MVIE
QMRMPSV, TMGMSEVIPSV #M VIWTIGXMZ E GSVTYPYM R WIGXSEVI WEY ^SRI. 8SEXI
TYRGXIPI VI4I\SKIRI HI TI QMRM #M TMGMSEVI WI E4 HMWTYWI R NYVYP EGIWXSV
PMRMM SVM^SRXEPI, YRE WMRKYV 3MRH XVEWEX TI ZIVXMGEP #M ERYQI GIE E
XIRHSRYPYM, WEY PMKEQIRXEV. 0MRMMPI TVMRGMTEPI HI TI QMRM WYRX QYPX QEM
ETVSTMEXI HIGX GIPI HI TI TMGMSEVI HEXSVMX HMQIRWMYRMPSV HMJIVMXI EPI
EGIWXSVE.
0MRME HMEJVEKQIM IWXI WMXYEX MQIHMEX HIEWYTVE SEWIPSV QIXEGEVTMIRI,
PE QMRM #M HIEWYTVE QIXEXEVWMIRIPSV, PE TMGMSEVI #M IWXI Y#SV HI PSGEPM^EX
HISEVIGI GYPSEVIE XIKYQIRXIPSV HIEWYTVE EGIWXIM PMRMM IWXI QEM RGLMW HIGX
VIWXYP XIKYQIRXYPYM HI PE EGIWX RMZIP. 0MRME XEPMIM WI E4 R QMNPSGYP XPTMM #M E
TEPQIM, VITVI^MRX XEPME YRIM TIVWSERI, 3MRH QEM WYW PE GIM GY XEPME REPX #M
QEM NSW PE GIM GY XEPME NSEW.
0MRME TIPZMWYPYM WEY FE^MRYPYM IWXI WMXYEX PE FE^E GPGMYPYM, TI XPTM
RYQMRHY-WI #M PMRME GPGMYPYM, MEV R TEPQI, PE ETVS\MQEXMZ 2,5 GQ HI
EVXMGYPE'ME TSPMGIPYM GY VIWXYP QMRMM. 0MRME YQIVMPSV (RYQEM TI TEVXIE
TEPQEV #M TPERXEV) IWXI HIRYQMX #M PMRMI WIGYRHEV #M WI E4 PE FE^E
HIKIXIPSV. 0MRME PMKEQIRXEV WEY E XIRHSRYPYM PE RMZIP TPERXEV WI KWI#XI
QTMRKRH LEPYGIPI RETSM #M TEPTRH R WTE'MYP HMRXVI EGIWXE #M EP HSMPIE
HIKIX, YRHI WI ZE WMQ'M YR PMKEQIRX ZIVXMGEP E4EX R XIRWMYRI, HI EMGM IE WI
RXMRHI TR PE GPGM, TI TEPQI PMRME PMKEQIRXEV TPIEG HMRXVI MRHI\ #M
QIHMYW #M 'MRI TR PE EVXMGYPE'ME TVS\MQEP E TSPMGIPYM. %GIWXIE VITVI^MRX
RM#XI VITIVI MQEKMREVI, GEVI WIVZIWG PE QTV'MVIE QMRMPSV, TMGMSEVIPSV #M
VIWTIGXMZ E GSVTYPYM R 'SVIPEVIE TMGMSV-GSVT, VIWTIGXMZ QR-GSVT.
'E #M GIPIPEPXI ^SRI VI4I\I, TMGMSEVIPI #M QMRMPI TSX 3 GSRWMHIVEXI
EHIZVEXI SKPMR^M EPI GSVTYPYM SQIRIWG. 4YWI YRE PRK EPXE VI4IGX GSVTYP
SQIRIWG R RXVIKMQI, E#E GYQ IWXI IP HMWTYW EREXSQMG. %#EHEV TMGMSVYP #M
QRE HVIETX GYTVMRH VI4I\I EPI TV'M HVITXI E GSVTYPYM, MEV TMGMSVYP #M QRE
WXRK GYTVMRH VI4I\I EPI TV'M WXRKM E GSVTYPYM, GY QIR'MYRIE G PE RMZIPYP
GETYPYM TYRGXIPI VI4I\I WYRX HMWTYWI MRZIVW #M ERYQI HIKIXYP QEVI HI PE
QRE #M TMGMSVYP HVITX VI4IGX IQMWJIVE WXRK E GETYPYM, MEV HIKIXYP QEVI HI
PE QRE #M TMGMSVYP WXRK, VI4IGX IQMWJIVE HVIETX E GETYPYM.
7YTVEJE'E TMGMSEVIPSV #M QMRMPSV TSEXI 3 QTV'MX R ^SRI GEVI
GSVIWTYRH GIPSV I\MWXIRXI R RXVIKYP GSVT. %WXJIP:
6I4I\IPI GETYPYM KXYPYM #M E SVKERIPSV HI WMQ' WYRX PSGEPM^EXI TI
WYTVEJE'E GYTVMRW RXVI ZVJYVMPI HIKIXIPSV #M PMRME GYVFYVMM WEY E YQIVMPSV.
6I4I\IPI SVMGVIM TV'M HI PE RMZIPYP GYXMIM XSVEGMGI (MRMQ, TPQR, WR,
YQV, IXG.), WI KWIWG PE RMZIPYP TIVRM'IPSV, RXVI FE^E HIKIXIPSV #M PMRME
GYVFYVMM, WEY EPXJIP WTYW R ^SRE EVXMGYPE'MMPSV MRXIVJEPERKMIRI TVS\MQEPI.
6I4I\IPI SVKERIPSV MRXIVRI WI E4 PE RMZIPYP TMGMSVYPYM TI TEVXIE
TPERXEV HI PE FE^E JEPERKIPSV TR PE GPGM, MEV PE RMZIPYP QMRMPSV R TEPQ.
6I4I\IPI GSPSERIM ZIVXIFVEPI WYRX PSGEPM^EXI TI TEVXIE QIHMER, HI E-
PYRKYP PMRMIM GIRXVEPI E GYVFYVMM EQFIPSV TMGMSEVI #M HI E-PYRKYP TV'MM QIHMERI
E TSPMGIPYM (HIKIXYP QEVI), HI PE ZVJ TR PE FE^.
4IRXVY WMWXIQYP IRHSGVMR WI KWIWG VI4I\I R XSEXI ^SRIPI HIWGVMWI
TR EGYQ, R JYRG'MI HI PSGEPM^EVIE EREXSQMG E KPERHIPSV.
6I4I\IPI ETEVEXYPYM VITVSHYGXSV, WMWXIQYPYM ZEWGYPEV #M PMQJEXMG,
TVIGYQ #M EPI YRSV EVXMGYPE'MM (GS\SJIQYVEPI, KIRYRGLM), WI KWIWG TI TV'MPI
PEXIVEPI, PE TMGMSEVI R NYVYP EVXMGYPE'MMPSV XEPS-GVYVEPI, XMFMEPS-TIVSRMIRI HMWXEPI
#M MRXIVXEVWMIRI, MEV PE QMRM R NYVYP EVXMGYPE'MMPSV MRXIVGEVTMIRI #M VEHMS-
GEVTMER.
4EVXIE HSVWEP E QMRMPSV #M TMGMSEVIPSV GSR'MRI HMZIVWI VI4I\I GYQ EV 3:
WR, YVIGLI MRXIVR, EQMKHEPI, IXG.
4,%6) 203. 4I PRK EGXMZEVIE EGIWXSV ^SRI TIVMJIVMGI (QMRM TMGMSEVI)
QEWENYP VI4I\SKIR WI QEM TSEXI EHVIWE #M EPXSV TV'M EPI GSVTYPYM, QIVKRH
TI TVMRGMTMYP ^SRIPSV GSVIPEXI, GSRJSVQ GVYME WXMQYPEVIE YRIM ^SRI HYGI PE
ZMRHIGEVIE RY RYQEM E IM GM #M E GIPIM E4EXI R GSVIPE'MI GY IE.
>SRIPI GSVIPEXI WYRX: TMGMSV QR: TSPMGI LEPYGI, GIPIPEPXI HIKIXI
EPI TMGMSVYPYM HIKIXIPI QMRMM, KPI^R FE^E QMRM; KEQF ERXIFVE';
GSETW FVE'; GIRXYVE TIPZMER GIRXYVE WGETYPEV; #M ZMGIZIVWE.
3VHMRIE QEWVMM TYRGXIPSV VI4I\I.
*MI G QEWENYP WI IJIGXYIE^ PE TMGMSEVI WEY PE QMRM, WTIGMEPM#XMM
VIGSQERH YVQXSEVIE SVHMRI:
R TVMQYP VRH ZE 3 WXMQYPEX ETEVEXYP YVMREV (VMRMGLM, YVIXIV, ZI^MG,
YVIXV), TIRXVY EP TVIKXMM R ZIHIVIE IPMQMRVMM XS\MRIPSV HMR GSVT, JV S
WYTVERGVGEVI E GMVGYPE'MIM WERKZMRI (GMVGE 3-5 QMRYXI 3IGEVI XVEWIY).
7I ZE XVIGI ETSM PE QEWEVIE TYRGXIPSV GSVIWTSRHIRXI GETYPYM (GEQ 3
QMRYXI PE 3IGEVI IQMWJIV) GIIE GI ZE HIXIVQMRE S FYR GSSVHSREVI #M
EHETXEVI E SVKERMWQYPYM PE XVEXEQIRX.
9VQIE^ WMWXIQYP IRHSGVMR, GEVI VIEPM^IE^ #M GSSVHSRIE^ TI GEPI
YQSVEP JYRG'MMPI SVKERMWQYPYM, WYF GSRXVSP TIVQERIRX EP WMWXIQYPYM RIVZSW
ETVS\MQEXMZ 5 QMRYXI.
7I GSRXMRY GY SVKERIPI QIXEFSPMGI #M HI HIXS\M3IVI (WXSQEG, 3GEX,
ZI^MG FMPMEV, MRXIWXMR WYF'MVI #M KVSW), XMQT HI 5-7 QMRYXI.
%TVS\MQEXMZ 5 QMRYXI WI EGSVH TYRGXIPSV GSVIWTSRHIRXI GMVGYPE'MIM
WERKZMRI #M PMQJEXMGI, WRKIPI 3MRH QIHMYP TVMRGMTEP HI XVERWTSVX EP
RYXVMIR'MPSV #M S\MKIRYPYM RIGIWEV GIPYPIPSV QIXEFSPMEGXMZI EPI GSVTYPYM TVIGYQ
#M XVERWTSVXSVYP HMS\MHYPYM HI GEVFSR TIRXVY IPMQMREVI, MEV PMQJE EZRH VSP R
LVRMVIE 'IWYXYVMPSV EGSPS YRHI RY ENYRKI WRKIPI #M R GSPIG'MSREVIE #M
XVERWTSVXEVIE HI#IYVMPSV. 6IWXYP HI XMQT WI EGSVH GIPSVPEPXI SVKERI #M ^SRI
EPI GSVTYPYM, MRWMWXRHY-WI R QSH WTIGMEP EWYTVE GIPSV EJIGXEXI.
-RWXVYQIRXI RIGIWEVI TIRXVY TVEGXMGEVIE VI4I\SXIVETMIM.
'IPI QEM FYRI #M QEM Y^MXEXI MRWXVYQIRXI WYRX QMRMPI, GEVI PE RGITYX
ZSV HE WIQRI HI SFSWIEP, RW EWIQIRIE SVMGVYM QY#GLM #M GIM EM
ERXIFVE'YPYM, QMRMM #M HIKIXIPSV, ZSV HIZIRM QEM TYXIVRMGM, TI QWYV GI WYRX
JSPSWM'M QEM MRXIRW. -RWXVYQIRXYP TVMRGMTEP ZE 3 HIGM TSPMGIPI WEY YRISVM MRHI\YP
XIVETIYXYPYM, YRKLMMPI PYRKMM 3MRH WXVMGX MRXIV^MWI.
R GIIE GI TVMZI#XI JSPSWMVIE YRSV MRWXVYQIRXI ENYXXSEVI (HMWTS^MXMZI
HMR PIQR, QIXEP WEY TPEWXMG), VQRI PE PEXMXYHMRIE 3IGVYM XIVETIYX,
VIGSQERHQ RW, TIRXVY RGITXSVM JSPSWMVIE HIKIXIPSV TIRXVY E PSGEPM^E QEM
FMRI TYRGXIPI #M E RY XVEYQEXM^E TEGMIR'MM. (I EWIQIRIE RY XVIFYMI RIKPMNEX
JETXYP G QMRMPI WYRX EHIZVEXI ERXIRI, GETXEXSEVI #M IQM'XSEVI HI IRIVKMI
#M G YR GSRXEGX HMVIGX P-EV EZERXENE TI GIP GVYME M WI EHVIWIE^ XVEXEQIRXYP.
3 EPX TVSFPIQ QYPX HMWGYXEX IWXI JSPSWMVIE, WEY RY, E GVIQIPSV,
PS'MYRMPSV #M FEPWEQYPYM, TIRXVY QMRM #M TMGMSEVI. 'SRWMHIVQ G YXMPM^EVIE
EGIWXSVE IWXI TI HITPMR NYWXM3GEX, RIMR4YIR'RH R RMGM YR JIP XVEXEQIRXYP,
YRKYIRXIPI JEGMPMXIE^ HSEV GSRXEGXYP HMRXVI HIKIXIPI XIVETIYXYPYM #M
TMGMSEVIPI WEY QMRMPI TEGMIRXYPYM. (EG PI JSPSWMQ EZIQ RIZSMI #M HI YR
TVSWST (HI TVIJIVMR' HMR R WEY GRIT), TIRXVY E #XIVKI #M E QEWE Y#SV
TMGMSEVIPI WEY QMRMPI PE WJV#MXYP #IHMR'IM. :E 3 S VIPE\EVI #M S WXEVI HI FMRI
EHYW R TPYW TEGMIR'MPSV.
4S^M'ME R VI4I\SXIVETMI.
(I TVIJIVMR' GE TEGMIRXYP W 3I RXMRW TI YR TEX HI QEWEN, (GY JE'E R
WYW, GRH QEWENYP WI EHVIWIE^ TYRGXIPSV HI TI QMRM, TMGMSEVI #M YVIGLM #M GY
JE'E R NSW GRH WI PYGVIE^ TI GSPSERE ZIVXIFVEP), GE W TSEX WXE GX QEM
VIPE\EX R XMQTYP XVEXEQIRXYPYM. 7I QEM TSEXI STXE #M TIRXVY YR JSXSPMY, GRH
XVEXEQIRXYP WI IJIGXYIE^ EWYTVE QMRMPSV WEY GLMEV #M TIRXVY TMGMSEVI, R
PMTWE EPXIM EPXIVREXMZI. "M XIVETIYXYP XVIFYMI W 3I E#I^EX TI YR WGEYR, QEM NSW
HIGX JSXSPMYP WEY TEXYP TEGMIRXYPYM, RXV-S TS^M'MI GSQSH, TIRXVY G
XVEXEQIRXYP HYVIE^ #M EPXJIP IJSVXYP EV 3 QYPX TVIE QEVI.
(EG WI PYGVIE^ TI QMRM, EGIWXIE ZSV 3 E#I^EXI TI S TIVR TYW TI
KIRYRGLMM TEGMIRXYPYM, MEV TIRXVY TMGMSEVI, EXYRGM GRH RY EZIQ YR TEX, IPI WI
E#IE^ XSX TI S TIVR HEV TI KIRYRGLMM XIVETIYXYPYM.
R GE^YP EYXS-QEWENYPYM TS^M'ME XVIFYMI W 3I PE JIP HI VIPE\ERX #M GX
QEM GSVIGX, TIRXVY E RY WYTVEWSPMGMXE GSPSERE ZIVXIFVEP. 7I TSEXI STXE XSX
TIRXVY YR JSXSPMY WEY TIRXVY YR WGEYR GY WTXEV.
1SHYP HI QEWEVI E TYRGXIPSV VI4I\I.
(I SFMGIM YRE HMRXVI QMRM IWXI EGXMZ MEV GIEPEPX MREGXMZ, GIE HMRXM
XVIFYMRH W IJIGXYI^I QEWENYP, MEV GIE HMR YVQ W WYW'MR QRE WEY TMGMSVYP
TEGMIRXYPYM. 4IRXVY E EZIE S QE\MQ PMFIVXEXI HI QM#GEVI RY GSRXIE^ GEVI
HMR QMRM IWXI EGXMZ #M GEVI MREGXMZ, EGIWXIE WI TSX WGLMQFE R JYRG'MI HI
TS^M'MI.
3VHMRIE #M XILRMGMPI HI QEWEVI E TYRGXIPSV VI4I\I ZSV 3 EGIPIE#M EXX
TIRXVY QMRM GX #M TIRXVY TMGMSEVI, EGIWXIE TYXRH 3 EGXMZEXI WMQYPXER WEY
EPXIVREXMZ (WI TSEXI EG'MSRE HIGM, QEM RXM EWYTVE YRYM TMGMSV #M HYT
XIVQMREVI EWYTVE GIPYMPEPX, WEY EWYTVE YRIM ^SRI HI PE TMGMSVYP HVITX, ETSM WI
XVIGI PE EGIPE#M TYRGX HI TI TMGMSVYP WXRK.
7I RGITI TVMR TS^M'MSREVIE TSPMGIPYM TI TYRGXYP VI4I\SKIR. 2Y WI
YXMPM^IE^ GLMEV ZVJYP HIKIXYPYM GM TYPTE EGIWXYME, WEY TIRXVY S QEM TYXIVRMG
TVIWMYRI WI TSEXI ETIPE #M PE EVXMGYPE'ME MRXIVJEPERKMER HMWXEP, R GE^YP
EGIWXE HIKIXYP 3MRH RHSMX.
(MVIG'ME HI QM#GEVI E TSPMGIPYM (WEY E MRHI\YPYM) IWXI REMRXI, RETSM, WEY
GMVGYPEV, HEV WI IZMX EPYRIGVMPI TIRXVY E RY TMIVHI TYRGXIPI VI4I\I. 1M#GVMPI
XVIFYMI W 3I PIRXI #M TVIGMWI.
7I TSEXI ETIPE #M PE TVIWEVIE TYRGXIPSV, TVMR ETWEVIE #M VIXVEKIVIE R
QSH VITIXEX E HIKIXYPYM. %TWEVIE XVIFYMI W 3I R PMQMXI WYTSVXEFMPI TIRXVY
TEGMIRX. -RXIRWMXEXIE QEWENYPYM ZE 3 PE RGITYX Y#SEV, GVIWGRHY-WI
TVIWMYRIE XVITXEX #M SFWIVZRHY-WI VIEG'ME TEGMIRXYPYM.
8ILRMGMPI HI QEWEVI.
7I YXMPM^IE^ XILRMGM HMJIVMXI R JYRG'MI HI PSGEPM^EVIE TYRGXYPYM QEWEX MEV
QM#GEVIE WI TSEXI IJIGXYE EXX GY TYPTE HIKIXYPYM GX #M GY EVXMGYPE'ME HMWXEP,
EZRH HIKIXYP RHSMX:
%TWEVI #M VIXVEKIVI WI JSPSWI#XI R GE^YP EG'MYRMM EWYTVE YRYM WMRKYV
TYRGX VI4I\ GEVI RIGIWMX S ETWEVI TVSJYRH #M MRHMZMHYEPM^EX (HI I\IQTPY
LMTS3^, ITM3^, ZI^MG FMPMEV, IXG.). 4I QWYV GI WI ETEW HIKIXYP TSEXI 3
Y#SV XVEW WTVI TEPQ, MEV MRXIRWMXEXIE IWXI GVIWGYX R QSQIRXYP TVIWVMM #M
WGEHI R XMQTYP XVEKIVMM HIKIXYPYM. 6MHMGEVI #M ETWEVI WI TSEXI YXMPM^E QEM
EPIW EXYRGM GRH RY EZIQ S GVIQ WEY S PS'MYRI GEVI W RI JEGMPMXI^I
QM#GEVIE TI YR TYRGX VI4I\SKIR, WEY GRH HIKIXIPI WYRX HINE SFSWMXI.
(IKIXYP QMRMM EGXMZI ETEW TYRGXYP, MEV GIE MREGXMZ WYW'MRI #M VMHMG TMGMSVYP
(WEY QRE TEGMIRXYPYM). 4I QWYV GI ETWEVIE WI VITIX WI #M EQTPM3G.
8VEKIVIE REMRXI #M RETSM VITVI^MRX S QM#GEVI HI TVIWEVI #M XVEKIVI E
HIKIXYPYM, TI YR TYRGX WEY QEM QYPXI, TYXRH 3 IJIGXYEX REMRXI, RETSM, WEY
GSQFMREX. R GE^YP SVKERIPSV I\GVIXSEVI RY WI VIGSQERH HIGX R WIRWYP
IZEGYVMM. 1EWEVIE GMVGYPEV WI ETPMG TI TYRGXI QEM QEVM #M FMRI
MRHMZMHYEPM^EXI (3GEX, ZI^MG FMPMEV WEY YVMREV, IXG.). R ^MK-^EK WI JSPSWI#XI
TIRXVY E EGSTIVMM HMR XSEXI YRKLMYVMPI S ^SR RXMRW, (MRXIWXMR WYF'MVI).
6)*0)<38)6%4-% %40-'%8 0% 2-:)090 4-'-3%6)036.
(IWGVMIVIE EREXSQMG E TMGMSVYPYM E)
7GLIPIXYP TMGMSVYPYM IWXI EPGXYMX HMR: 3EWIPI XEVWMIRI WYRX 7: GEPGERIY,
EWXVEKEP (XEPYW), REZMGYPEV, GYFSMH #M 3 SEWI GYRIMJSVQI. &) 1IXEXEVWMIRIPI
WYRX 5 1, 2, 3, 4, 5; G) *EPERKI WYRX 14, HSY PE RMZIPYP LEPYGIPYM (HIKIXYP
QEVI) #M 3 PE GIPIPEPXI. %VXMGYPE'MMPI TMGMSVYPYM WYRX: EVXMGYPE'ME KPI^RIM, WEY
XEPSGVYVEP.
%VXMGYPE'MMPI XEVWSQIXEXEVWMIRI.
%VXMGYPE'MMPI QIXEXEVWSJEPERKMIRI.
%VXMGYPE'MMPI MRXIVJEPERKMIRI. 1Y#GLMM TMGMSVYPYM WYRX:
%) F) G) QIHMEP: EFHYGXSV EP LEPYGIPYM, 4I\SV WGYVX EP LEPYGIPYM #M
EHHYGXSV EP LEPYGIPYM.
0EXIVEP: EFHYGXSV EP HIKIXYPYM QMG #M 4I\SV WGYVX EP HIKIXYPYM QMG.
-RXIVQIHMEVM QMNPSGMM: 4I\SV WGYVX EP HIKIXIPSV, TXVEX TPERXEV, 4 QY#GLM
PSQFVMGEVM, 7 QY#GLM MRXIVSWS#M HMRXVI GEVI: 3 TPERXEVM #M 4 HSVWEPM.
4IVWSREPMXEXIE VI4IGXEX PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV.
4Y'MRM HMRXVI RSM RI-EQ KRHMX G TMGMSEVIPI TSX VI4IGXE TI PRK WXEVIE
RSEWXV HI WRXEXI #M TIVWSREPMXEXIE, (I#M HMR TYRGX HI ZIHIVI XILRMG
EGIEWX EREPM^ E TIVWSREPMX'MM RY MRXV R GEHVYP VI4I\SPSKMIM, IWXI FMRI W S
EZIQ R ZIHIVI, GE TI PRK HIWGSTIVMVMPI HIWTVI WXEVIE 3^MG E TEGMIR'MPSV W
TYXIQ GSRWXEXE HI PE RGITYX GY GI JIP HI WYFMIG'M ZSQ STIVE. 2Y XVIFYMI
PYEX RIETVEX GE S GYVMS^MXEXI E RSEWXV, E XIVETIY'MPSV, GM GE TI YR PYGVY YXMP
R QSHYP RSWXVY HI GSQTSVXEVI, HI R'IPIKIVI #M HI ENYXEVI E TEGMIR'MPSV,
'MRRH GSRX G HI QYPXI SVM HMWGY'MMPI TSX MR4YIR'E QSHYP HI IZSPY'MI E
XVEXEQIRXYPYM, TVMR MQTEGXYP TI GEVI P EY EWYTVE TWMLMGYPYM FSPREZYPYM.
%WXJIP WXYHMMRH PMRMMPI, JSVQIPI #M WXEVIE TMGMSEVIPSV TYXIQ HIWGSTIVMM G:
&SPXE TPERXEV REPX VITVI^MRX ZMWXSVYP, MRZIRXEXSVYP, KRHMXSVYP
SQYP GY GETYP R RSVM. %GIWXSV SEQIRM PI TPEG GPXSVMMPI GY EZMSRYP, TIXVIG
QYPX XMQT R EIV PMFIV, WYRX MRKIRMS#M TYXRH RWGSGMM PYGVYVM TI GEVI EP'MM RY #M
PI TSX MQEKMRE, ZH HMRGSPS HI ERWEQFPY #M WYRX GY QYPX REMRXIE XMQTYPYM PSV.
8PTMPI TPEXI RIEVGYMXI (TPEXJYWYP) GY TMGMSEVIPI TI TQRX, MYFIWG
REXYVE, THYVIE R WTIGMEP #M WIR^E'ME HI E EZIE TQRXYP WYF TMGMSEVI. 7YRX
FYRM GSSVHSREXSVM, WI XVERWJSVQ R QEVXMVM TYRRHY-#M WMRKYVM TSZIVM TI
YQIVM #M 3MRH HSVRMGM HI VIEPM^EVI.
(IKIXIPI TVIE GYVFEXI I\TVMQ JVMGE #M RGIVGEVIE HI EYXSETVEVI.
8PTMPI FXXSVMXI MRHMG S TIVWSREPMXEXI HYV, EWTV, HEV TYXIVRMG #M
VI^MWXIRX, EXX R TPER 3^MG GX #M TWMLMG.
4MGMSEVIPI YQ4EXI TI PRK JETXYP G VIXIR'ME HI ET IWXI S EJIG'MYRI
R TPER 3^MG, EGIWX KIR HI TMGMSEVI TSX I\TVMQE, IQS'MM, RIWMKYVER', MQTPMGVM
EJIGXMZI, XIRHMR'E HI E HVEQEXM^E PYGVYVMPI #M HI E WI WMQ'MM NMKRM'MM.
4MGMSEVIPI 3IVFMR'MM PI EY SEQIRM MY'M PE QMRXI, R4GVE'M #M GY WY4IX
QEVI. (I EWIQIRIE EGI#XME WYRX TEWMSREPM, TPMRM HI ZSMR', ET'M HI E JEGI FERM
VITIHI, RIVFHXSVM, WYTVGMS#M RW HSEV HI QSQIRX.
4MGMSEVIPI VIGM TSX MRHMGE TIVWSERIPI GI VI'MR IQS'MM TVSJYRHI, WYRX
RGPMRE'MM WTVI MRXIVMSVM^EVI #M VI4IG'MI #M EY XIRHMR'E W-#M TWXVI^I GEPQYP #M
WRKIPI VIGI.
4MGMSEVIPI YQIHI EVEX RIWMKYVER'E, MRHMJIVIR'E JE' HI ZME', HEV TSX
I\TVMQE #M EKMXE'ME, HSVMR'E HI QTVX#MVI E WIRXMQIRXIPSV.
4MGMSEVIPI GY TMIPI YWGEX WYRX PIKEXI HI YR WMWXIQ MQYRMXEV WPFMX, WEY
XYPFYVVM QIRXEPI.
4MGMSEVIPI QSM #M 4I\MFMPI MRHMG S TIVWSER JSEVXI QSEPI #M 4I\MFMP,
GEVI WI PEW R ZSME PYGVYVMPSV, RXV^MI PE RXPRMVM JV W-#M JEG TVIE QEVM
TVSFPIQI, ME PYGVYVMPI E#E GYQ WYRX #M WI R'IPIKI FMRI GY XSEX PYQIE.
4MGMSEVIPI VMKMHI TSX MRHMGE S KRHMVI VMKMH #M JSEVXI WXVYGXYVEX.
%GI#XM SEQIRM EY XIRHMR'E HI E 3 TVEKQEXMGM, WXEFMPM, PI PMTWI#XI GETEGMXEXIE
HI E PWE PYGVYVMPI HMR QR, VH TY'MR #M RY #XMY W WI FYGYVI HI ZME'. 3FW:
%GIWXI GEVEGXIVMWXMGM WYRX ZEPEFMPI #M TIRXVY QMRM.
%4%6%890 6)2%0.
(IWGVMIVI EREXSQMG 7MWXIQYP YVMREV IWXI EPGXYMX HMR HSM VMRMGLM (GEVI
TVSHYG YVMRE #M WYRX MRHMWTIRWEFMPM ZMI'MM) #M GMPI I\GVIXSEVI EPI YVMRIM GEVI
WYRX: GEPMGIPI QMGM, GEPMGIPI QEVM, TIPZMWYP VIREP, HSY GEREPI YVIXVEPI
(GSRHYGXI TVMR GEVI YVMRE IWXI XVERWTSVXEX HI PE VMRMGLM PE ZI^MG), ZI^MGE
YVMREV (YR VI^IVZSV YRHI WI HITS^MXIE^ XIQTSVEV YVMRE) #M YVIXVE (YR
GSRHYGX GI TPIEG HI PE ZI^MG #M TVMR GEVI YVMRE IWXI IPMQMREX R I\XIVMSV).
6MRMGLMM.
7YRX R RYQV HI HSM #M WYRX WMXYE'M R JSWE PSQFS-HMEJVEKQEXMG E
EFHSQIRYPYM. %Y HMQIRWMYRM #M KVIYXEXI ZEVMEFMPI R JYRG'MI HI ZVWX #M
WXEVIE JYRG'MSREP (10-P3 K PE FIFIPY#M #M 15-P50 PE EHYP'M, MEV PE FXVRM WYJIV
YR TVSGIW HI EXVS3IVI 3MRH QEM QMGM). %Y GYPSEVI VS#MIFVYR #M JSVQ
GSQTEVEFMP GY GIE E FSFYPYM HI JEWSPI. 7YRX RZIPM'M RXV-S GETWYP VIREP #M
GSR'MR WYFWXER' TIVMJIVMG RYQMX GSVXMGEP #M S WYFWXER' TVSJYRH, RYQMX
QIHYPEV. 9RMXEXIE QSVJSPSKMG #M JYRG'MSREP E VMRMGLMYPYM IWXI RIJVSRYP.
9VIXIVYP )WXI YR GEREP YVMREV PYRK, RXMRW HI PE TIPZMWYP VIREP TR PE
ZI^MGE YVMREV. )P WXVFEXI GEZMXEXIE EFHSQMREP #M GIE TIPZMER 3MRH WMXYEX
I\XVETIVMXSRIEP. %VI PYRKMQIE HI 25-30 GYQ #M KVSWMQIE HI 5-P0 QQ, MEV GRH
I KSP WIEQR GY S ZIR KSEP. 8VEMIGXYP YVIXIVYPYM RY IWXI VIGXMPMRMY GM IP
GSFSEV R NSW, SFPMG #M QIHMEP.
:I^MGE YVMREV )WXI YR VI^IVZSV QYWGYPS-QIQFVERSW R GEVI YVMRE WI
EGYQYPIE^ R MRXIVZEPYP HMRXVI QMG'MYRM. )WXI WMXYEX I\XVETIVSRIEP, RETSME
SEWIPSV TYFMIRI #M HIEWYTVE HMEJVEKQIM TIPZMIRI, MEV JSVQE, HMQIRWMYRMPI #M
GETEGMXEXIE ZI^MGMM, ZEVME^ HI PE YR MRHMZMH PE EPXYP.
9VIXVE 6ITVI^MRX GEREPYP TVMR GEVI YVMRE IWXI I\TYP^EX HMR ZI^MG PE
I\XIVMSV #M IWXI HMJIVMX PE GIPI HSY WI\I, GIE JIQMRMR 3MRH QEM WGYVX.
*YRG'MMPI ETEVEXYPYM VIREP: TYVM3GEVIE #M 3PXVEVIE WRKIPYM;
IPMQMREVIE TVSHY#MPSV VI^MHYEPM; QIR'MRIVIE IGLMPMFVYPYM LMHVMG TVMR
IPMQMREVIE GERXMX'MM HI ET E4EXI R I\GIW; VIGMGPEVIE ETIM, E QMRIVEPIPSV #M
E WYFWXER'IPSV RYXVMXMZI; VMRMGLMM TVSHYG LSVQSRMM VIRMR (GEVI VIKPIE^
XIRWMYRIE EVXIVMEP) #M IVMXVSTSIXMR (GEVI WXMQYPIE^ TVSHYGIVIE LIQEXMMPSV
HI GXVI QHYZE VS#MI).
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT *YRG'MSREVIE ETEVEXYP VIREP IWXI #M MR4YIR'EX
HI: VIWTIGXYP HI WMRI, HI WIR^E'MM HI I#IG WEY HI VY#MRI, RIPMRM#XI HI SVHMR
WI\YEP, QRMI WEY XIRHMR' HI EGY^EVI JE' HI WI\YP STYW, TVIGYQ #M HI
EK'EVIE HI XVMVM #M MHIM RZIGLMXI.
(IWGVMIVIE ^SRIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV E)
6MRMGLMM WI WMXYIE^ PE QMNPSGYP XPTMM, HI S TEVXI #M HI EPXE E PMRMIM XEPMIM,
R HVITXYP HIKIXYPYM HSM, WYF WYTVEVIREPI #M HIEWYTVE YVIXIVIPSV. 4IRXVY
QEWEVIE PSV WI TSEXI JSPSWM SVMGEVI HMR QMRM, 'MRRH TVM^ JSPSWMQ 3I TSPMGIPI
EGIPIE#M QMRM 3I E GIPIMPEPXI, IJIGXYRH QM#GVM GMVGYPEVI WEY HI ETWEVI.
&)
9VIXIVIPI WI KWIWG RXVI PMRME XEPMIM #M GIE E GPGMYPYM, JGRH YR XVEWIY
GI GSFSEV SFPMG, HI WYF VMRMGLM, TR PE ZI^MGE YVMREV. 1IXSHE HI PYGVY IWXI
PE JIP GE PE VMRMGLM, HSEV G QM#GEVIE ZE 3 HI ETWEVI #M XVEKIVI SFPMG R NSW,
WTVI ZI^MG.
:I^MGE YVMREV IWXI WMXYEX TI TEVXIE QIHMER E TMGMSVYPYM, HIEWYTVE
PMRMIM GPGMYPYM, R ^SRE FSP'MM TPERXEVI. 7I TVMRHI KPI^RE TMGMSVYPYM, MRHMJIVIRX
GY GEVI HMR QMRM #M WI QEWIE^ EGIWX TYRGX TVMR ETWVM WEY QM#GVM GMVGYPEVI
GY TSPMGIPI QMRM VIWTIGXMZI.
') H)
9VIXVE IWXI VITVI^IRXEX HI YR TYRGX QMG #M WI E4 TI TEVXIE QIHMER
E TMGMSVYPYM, MQIHMEX WYF ZI^MGE YVMREV, MEV QIXSHIPI HI QEWEVI WYRX EGIPIE#M
GE PE EGIEWXE, IPI 3MRH HI QYPXI SVM PYGVEXI QTVIYR.
7-78)190 2)6:37.
(IWGVMIVI EREXSQMG 7MWXIQYP RIVZSW (72) IWXI YR WMWXIQ HI MRXIKVEVI
E ZMI'MM WSQEXMGI, ZIKIXEXMZI #M IRHSGVMRI. %ZIQ EWXJIP:
7MWXIQ RIVZSW WSQEXMG (727) TVMR GEVI WI EWMKYV PIKXYVE GY QIHMYP
RGSRNYVXSV.
"M WMWXIQ RIVZSW ZIKIXEXMZ (72:) TVMR GEVI WI EWMKYV GSRHYGIVIE #M
JYRG'MSREVIE SVKERIPSV MRXIVRI. 7. 2. GSR'MRI: ET, WYFWXER'I QMRIVEPI,
WYFWXER'I SVKERMGI (PMTMHI GSQTPI\I, RYGPISTVSXIMRI #M TY'MR KPMGSKIR),
RIYVSLSVQSRM (SGMXSGMRE #M ZEWSTVIWMRE) TVIGYQ #M WYFWXER'I RIWTIGM3GI
(EGMH VMFSRYGPIMG R GERXMX'M QEVM),
1IGERMWQYP JYRG'MSREP HI FE^ EP 7. 2. IWXI EGXYP VI4I\, GEVI RWIEQR
VIEG'ME HI VWTYRW E SVKERMWQYPYM PE YR WXMQYP MRXIVR WEY I\XIVR, MEV WYTSVXYP
EGXYPYM VI4I\ IWXI EVGYP VI4I\ JSVQEX HMR: VIGITXSV, GIRXVMM RIVZS#M, GM HI
GSRHYGIVI #M EJIVIRXE'ME MRZIVW WEY QIGERMWQYP HI 3XFEGO.
9RMXEXIE QSVJSPSKMG #M JYRG'MSREP E WMWXIQYPYM RIVZSW IWXI RIYVSRYP,
JSVQEX HMRXVYR GSVT GIPYPEV RYQMX TIVMGEVMSR, S TVIPYRKMVI PYRK RYQMX E\SR
#M RM#XI TVIPYRKMVM WGYVXI RYQMXI HIRHVMXI. 'SVTMM RIYVSREPM GSRWXMXYMI
WYFWXER'E GIRY#MI E 72 MEV TVIPYRKMVMPI, WYFWXER'E EPF.
4VMRXVI GSVTMM RIYVSREPM WI KWIWG GIPYPI GI YQTPY WTE'MY HMRXVI RIYVSRM
RIZVSKPMM, 6IPE'MMPI HMRXVI RIYVSRM, TSEVX RYQIPI HI WMRETWI, IPI 3MRH EGIPIE
GEVI HIXIVQMR TVSTEKEVIE YRM HMVIG'MSREX E MR4Y\YPYM RIVZSW R SVKERMWQ.
(YT MQTSVXER'E WE #M QSHYP R GEVI IWXI HMWTYW, WMWXIQYP RIVZSW WI QTEVXI
R WMWXIQ RIVZSW GIRXVEP (72') #M WMWXIQ RIVZSW TIVMJIVMG (724).
7MWXIQYP RIVZSW GIRXVEP 72' GYTVMRHI IRGIJEPYP #M QHYZE WTMRVMM. 1.
)RGIJEPYP IWXI TEVXIE 72'-YPYM GEVI WI KWI#XI EHTSWXMX R RIYVSGVERMY #M
TSEXI 3 QTV'MX R 3 VIKMYRM HMWXMRGXI:
%)
&)
')
8VYRGLMY GIVIFVEP E#I^EX R GSRXMRYEVIE GEREPYPYM QIHYPEV IWXI EPGXYMX
HMR: FYPFYP VELMHMER, TYRXIE PYM :EVSPMS #M QI^IRGIJEP GI GYTVMRHI XYFIVGYPM
GZEHVMKIQIRM #M TIHYRGYPMM GIVIFVEPM. 'IVIFIPYP WEY GVIMIVYP QMG EGSTIV
TSWXIVMSV FYPFYP #M IWXI EGSTIVMX TEV'MEP HI IQMWJIVIPI GIVIFVEPI. %REXSQMG
TVI^MRX PEXIVEP HSY IQMWJIVI GIVIFIPEVI, MEV QIHMER YR PSF QEM QMG RYQMX
ZIVQMW. 'VIMIVYP TVSTVMY ^MW IWXI VIKMYRIE WYTVETYW XVYRGLMYPYM GIVIFVEP #M
GIVIFIPYPYM, WMXYEX R GSQTEVXMQIRXYP WYTIVMSV EP GYXMIM GVERMIRI. )WXI
EPGXYMX HMR HMIRGIJEP #M IQMWJIVIPI GIVIFVEPI. %) (MIRGIJEPYP IWXI IXENYP RIVZSW
GEVI WI KWI#XI HMWTYW R GSRXMRYEVIE #M F) HIEWYTVE QI^IRGIJEPYPYM, EGSTIVMX
3MRH HI IQMWJIVIPI GIVIFVEPI. %#I^EX HI S TEVXI #M HI EPXE E ZIRXVMGYPYPYM 3,
GEVI IWXI GTXY#MX GY S TR^ GSVSMHMER, GI WIGVIX PMGLMHYP GIJEPSVELMHMER.
(MIRGIJEPYP GYTVMRHI HSY QEWI RIVZSEWI MQTSVXERXI: XEPEQYWYP #M
LMTSXEPEQYWYP. )QMWJIVIPI GIVIFVEPI GSRWXMXYMI WGSEV'E GIVIFVEP. 7YRX R
RYQV HI HSY, WITEVEXI HI 3WYVE MRXIV-IQMWJIVMG, PIKEXI TVMR WYFWXER'E
EPF #M GSR'MR ZIRXVMGYPMM (GEZMX'M) PEXIVEPM (1 #M 2), GEVI TVI^MRX TI WYTVEJE'E
PSV JI'I, WGM^YVM #M PSFM. %MGM IWXI WIHMYP EREPM^IM, WMRXI^IM #M QIQSVMIM. R EGIPE#M
XMQT GIRXVMM GSVXMGEPM GSRXVSPIE^ GIRXVM WYFGSVXMGEPM.
1HYZE WTMRVMM EVI JSVQE YRYM GMPMRHVY, Y#SV XYVXMX, HSVWS-ZIVXIFVEP,
WMXYEX R GEREPYP ZIVXIFVEP. 'E RXVIK WMWXIQYP RIVZSW IWXI JSVQEX HMR
WYFWXER' GIRY#MI GI GSR'MRI GIRXVMM WSQEXMGM, GIRXVM ZIKIXEXMZM #M RIYVSRM
QSXSVM; #M WYFWXER' EPF GI JYVRM^IE^ GM, JEWGMGYPI, GSVHSERI, GY XVEWIY
EWGIRHIRX #M XVEWIY HIWGIRHIRX, GXVI GIPIPEPXI IXENI EPI 72'.
7MWXIQYP RIVZSW TIVMJIVMG 4SV'MYRIE TIVMJIVMG IWXI JSVQEX HMR RIVZM #M
KERKPMSRM. %) 2IVZMM WYRX HI HSY JIPYVM WTMREPM WEY VELMHMIRM #M GVERMIRM
)\MWX 31 HI TIVIGLM HI RIVZM WTMREPM, QMG#XM HMWTY#M, HI E-PYRKYP GSPSERIM
ZIVXIFVEPI GI ZSV JSVQE TPI\YVM QIXEQIVMGI GY I\GIT'ME GIPSV HMR VIKMYRIE
XSVEGMG GI ZSV JSVQE RIVZMM MRXIVGSWXEPM.
2IVZM GVERMIRM WYRX R RYQV HI 12 #M GY I\GIT'ME TVMQMPSV 2, VITVI^MRX
TSV'MYRIE TIVMJIVMG E IRGIJEPYPYM. +ERKPMSRMM WYRX VITVI^IRXE'M HI GSVTMM
RIYVSREPM #M WI E4 HMWTY#M HI S TEVXI #M HI EPXE E QHYZIM R PER'YP
KERKPMSREV ZIKIXEXMZ WMQTEXMG #M R ETVSTMIVIE SVKERIPSV ZMWGIVEPI WEY R
TIVIXIPI ZMWGIVIPSV #M WI RYQIWG KERKPMSRM ZMWGIVEPM WEY TEVEWMQTEXMGM.
&)
*YRG'MMPI WMWXIQYPYM RIVZSW 'SSVHSRIE^ XSEXI JYRG'MMPI SVKERMWQYPYM
ZSPYRXEVI #M MRZSPYRXEVI.
4VSGIWIE^ MRJSVQE'MMPI TVMQMXI HMR PYQIE I\XIVMSEV XVMQM'RHY-PI
XYXYVSV TV'MPSV GSVTYPYM, HI YRHI EGIWXIE WI RXSVG R GVIMIV #M QHYZE
WTMRVMM. 4VMR WMRETWI GSRWXMXYMI YR WMWXIQ HI GSQYRMGEVI HMRXVI IP #M RXVIK
SVKERMWQYP.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT 'VIMIVYP VITVI^MRX GSQTYXIVYP SVKERMWQYPYM
KIRIVRH EGXMZMX'MPI STIVEXSVMM #M HI TVSKVEQEVI EPI QMR'MM. 2IVZMM VITVI^MRX
GSQYRMGEVIE GY RSM R#MRI #M GY GIMPEP'M. 1HYZE WTMRVMM GSVIPIE^ GY
KRHYVMPI #M GY QSHIPIPI RSEWXVI HI GSQTSVXEQIRX. 7MWXIQYP RIVZSW IWXI
RIKEXMZ MR4YIR'EX HI QSHIPIPI RZIGLMXI.
(IWGVMIVIE ^SRIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV 7MWXIQYP RIVZSW HI #M
I\XVIQ HI GSQTPI\ #M HI MQTSVXERX R FYRE JYRG'MSREVI E SVKERMWQYPYM EVI PE
RMZIPYP LV'MPSV VI4I\SKIRI TY'MRI VITVI^IRXVM.
%) 6I4I\IPI GIVIFIPYPYM WI KWIWG XSX TI LEPYGI, WYF GIPI EPI ITM3^IM #M
WYW WXRKE JE' HI GIPI EPI GIJIM. 8ILRMGE HI QEWEN IWXI MHIRXMG GY GIE
TIRXVY LMTS3^ #M ITM3^ #M ERYQI WI TSEXI PYGVE GY TSPMGIPI SVMGVIM QMRM,
'MRRH TVM^ GY EGIIE#M QR WEY GY QRE STYW, TVMR ETWEVIVMHMGEVI WEY
QM#GVM GMVGYPEVI. &) )RGIJEPYP RY IWXI VITVI^IRXEX WIG'MSREX GM R RXVIKMQI #M
WI KWI#XI TI TEVXIE TPERXEV PE RMZIPYP LEPYGIPSV, RXVI TYRGXYP TEVEPIP GY GIP
EP REWYPYM, HIHIWYFX HVIETXE JE' HI WMRYWYVMPI JVSRXEPI #M WYTIVMSV HVIETXE
JE' HI ^SRE GIJIM (E4EX PE FE^E HIKIXYPYM TI PMRME YQIVMPSV). %ZRH R ZIHIVI
G VI4I\IPI WMRYWYVMPSV JVSRXEPI WI KWIWG PE ZVJYP LEPYGIPYM, GIPI EPI REWYPYM
TI TEVXIE WE PEXIVEP, MEV LMTS3^E IWXI YR TYRGX R QMNPSGYP HIKIXYPYM, TYRGXYP
VI4I\ EP IRGIJEPYPYM ZE EVXE GE S PMRMI ZIVXMGEP GI TPIEG HI WYF TYRGXYP
WMRYWYVMPSV, EZRH RWTVI I\XIVMSV TYRGXYP REWYPYM #M XIVQMRRHY-WI PE ^SRE
GIJIM. R QEWEVIE VI4I\YPYM IRGIJEPYPYM EG'MSRQ PE JIP GE R E GIVIFIPYPYM
HSEV G QM#GVMPI ZSV 3 HI ETWEVIXVEKIVI. ') 4YRGXIPI VI4I\I EPI RIVZYPYM
XVMKIQIR (RIVZY 5, QM\X), WYRX HMWTYWI TI TEVXIE MRXIVR E LEPYGIPYM, HI PE
EVXMGYPE'ME MRXIVJEPERKMER PE FE^E PYM. )WXI YR TYRGX MQTSVXERX R XVEXEVIE
EJIG'MYRMPSV HIRXEVI HISEVIGI XVMKIQIRYP IRIVZIE^ HMR'MM. (EX 3MRH JETXYP G
VI4I\IPI IQMWJIVIPSV GVERMIRI WYRX HMWTYWI MRZIVW TIRXVY XVEXEVIE YRIM
EJIG'MYRM PSGEPM^EXI R TEVXIE HVIETX ZSQ PYGVE TI TYRGXYP HI PE TMGMSVYP
WXRK #M MRZIVW. 1SHYP HI QEWEVI IWXI MHIRXMG GY GIP EP LMTS3^IM, GIVIFIPYPYM,
ITM3^IM #M IRGIJEPYPYM, HSEV G TYXIQ JSPSWM #M TEVXIE PEXIVEP E TSPMGIPYM. ()
2IVZYP WGMEXMG IWXI GIP QEM ZSPYQMRSW RIVZ HMR SVKERMWQ, GY JYRG'MI QM\X, GI
H RE#XIVI PE VEQYVM GSPEXIVEPI #M XIVQMREPI. 4IRXVY EM KWM TYRGXYP VI4I\, PE
EQFIPI TMGMSEVI PYQ GE VITIV XIRHSRYP PYM %LMPI, GSFSVQ TI EGIWXE WTVI
GEPGERIY #M EPYRIGQ SFPMG TI QEVKMRIE EGIWXYME. 1EWENYP EGIWXYM TYRGX WI
JEGI TVMR^RH TMGMSVYP R TEPQ #M JGRH QM#GVM HI ETWEVIXVEKIVI HI-E
PYRKYP PYM.
)) J)
(ISEVIGI QHYZE WTMRVMM WI KWI#XI R GEREPYP ZIVXIFVEP, VI4I\YP IM ZE
3 MHIRXMG GY GIP EP GSPSERIM ZIVXIFVEPI (HMWGYXEX R GEHVYP WMWXIQYPYM SWSW).
4IRXVY WMWXIQYP RIVZSW R ERWEQFPY EZIQ PE 3IGEVI TMGMSV HSY TYRGXI
VI4I\I, HISTEVXI #M HI EPXE E TV'MM MRJIVS-TSWXIVMSEVI E SWYPYM GEPGERIY. 0I
TYXIQ EGXMZE TVMR^RH TMGMSVYP RXVI TSPMGI #M MRHI\ #M QEWRH GMVGYPEV WEY TVMR
ETWEVIVMHMGEVI, GY FYVMGIPI EGIWXSVE. +) 9R TYRGX VI4I\ TI GEVI P QEM TYXIQ
HIWGVMI EMGM IWXI GIP TIRXVY ^SRIPI XIQTSVEPI EPI GETYPYM, XQTPIPI, I3GMIRX R
XVEXEVIE GIJEPIIM #M E QMKVIRIPSV. 7I E4 HMWTYW TI TEVXIE MRXIVR E LEPYGIPSV,
MQIHMEX HIEWYTVE TYRGXYPYM VI4I\ TIRXVY RIVZYP XVMKIQIR #M HIGM WI ZE EGXMZE
R EGIPE#M QSH. 4PI\YP WSPEV #M EVI VI4I\IPI XSX PE RMZIP TPERXEV, WYF PMRME
HMEJVEKQIM, PE ETVS\MQEXMZ YR GQ HYT XIVQMREVIE ^SRIM IWSJEKYPYM. 4IRXVY
QEWEVIE EGIWXIM ^SRI WI TSX JSPSWM EPXIVREXMZ TSPMGIPI EQFIPSV QMRM. &MRRH
TVM^ GY GIPIPEPXI HIKIXI TI TEVXIE ERXIVMSEV E TMGMSVYPYM, IJIGXYQ QM#GVM
HI ETWEVI #M XVEKIVI, TSPMGIPI EPYRIGRH YRYP HYT GIPPEPX. (MR EGIIE#M
TS^M'MI WI TSEXI JSPSWM HSEV QRE HI TI TEVXIE GY TMGMSVYP R PYGVY, HI EWX
HEX TSPMGIPI IJIGXYRH QM#GVM HI ETWEVIVMHMGEVI WEY QM#GVM GMVGYPEVI.
%GIWX TYRGX IWXI I\XVIQ HI MQTSVXERX R XVEXEVIE EJIG'MYRMPSV SVKERIPSV HMR
GEZMXEXIE EFHSQMREP, MEV HITS^MXIPI RXPRMXI EMGM RI EVEX S TVSFPIQ PE
EGIWX RMZIP.
,)
7-78)190 )2(3'6-2.
(IWGVMIVI EREXSQMG +PERHIPI IRHSGVMRI (GY WIGVI'MI MRXIVR), WYRX
EPGXYMXI HMR ITMXIPMM WIGVIXSVMM, RY EY GEREP I\GVIXSV, TVSHYWYP PSV TSEVX
RYQIPI HI LSVQSRM, WI WIGVIX R GERXMX'M JSEVXI QMGM #M WI IPMFIVIE^ HMVIGX
R WRKI #M EG'MYRIE PSV IWXI TI XIVQIR PYRK. %GIWXIE WYRX:
,MTS3^E KPERHE TMXYMXEV 7I KWI#XI PE FE^E IRGIJEPYPYM, R #EYE
XYVGIEWG E SWYPYM WJIRSMH, EVI PIKXYVM GY LMTSXEPEQYWYP, EREXSQMG (TVMR XMNE
TMXYMXEV), ZEWGYPEVI (TVMR WMWXIQYP TSVX) #M RIVZSEWI (TVMR XVEGXYP RIVZSW
LMTSXEPEQS3TS3^EV). ,MTS3^E EVI XVIM PSFM: ERXIVMSV QMNPSGMY #M TSWXIVMSV 0SFYP
1 #M 2 QTVIYR JSVQIE^ EHIRSLMTS3^E, GEVI IWXI QTV'MX R PSFM TVMR
WITXYVM (WEY TIVI'M) GSRNYRGXMZM, 'IWYX GSRNYRGXMZ GEVI WI HIWTVMRHI HMR
GETWYPE 3FVSEW GEVI RGSRNSEV KPERHE. 'SR'MRI GIPYPI EGMHS3PI #M FE^S3PI.
'IPI EGMHS3PI WIGVIX LSVQSRM RSRKPERHYRSXVSTM (RY EG'MSRIE^ EWYTVE EPXSV
KPERHI). %GI#XM LSVQSRMM ZSV 3:
78, (LSVQSR WSQEXSXVST, GY VSP MQTSVXERX R GVI#XIVI, SWXISKIRI^,
VI'MRIVIE HI ET #M WVYVM QMRIVEPI, R WXMQYPEVIE #M QSFMPM^EVIE EGM^MPSV KVE#M
PMFIVM, IXG.); #M TVSPETXMRE (GEVI PE JIQIM WXMQYPIE^ WIGVI'ME PETXIPYM #M MRLMF
KSREHIPI). 'IPYPIPI FE^S3PI WIGVIX LSVQSRM KPERHYPSXVSTM, GEVI 'MR WYF
GSRXVSPYP PSV EPXI KPERHI IRHSGVMRI:
%'8,, GSRXVSPIE^ WYTVEVIREPIPI, WXMQYPIE^ QIPERSKIRI^E,
MR4YIR'IE^ QIXEFSPMWQYP KPYGMHMG, TVSXMHMG #M PMTMHMG #M EGXMZMXEXIE RIVZSEW,
IXG.
87,, WXMQYPIE^ WIGVI'ME LSVQSRMPSV XMVSMHMIRM.
,SVQSRMM KSREHSXVSTM *7, (JSPMGYPSWXMQYPERX) #M 0, (LSVQSR
KPYXIMRM^ERX), GSRXVSPIE^ JYRG'MMPI KSREHIPSV.
17, IWXI LSVQSR QIPERSGMXSWXMQYPEXSV. %P XVIMPIE PSF LMTS3^EV WI
RYQI#XI RIYVSLMTS3^, GSR'MRI RIYVSWIGVI'MM, SGMXSGMRE (WEY SGMXSGMRE) #M
ZEWSTVIWMRE (LSVQSR ERXMHMYVIXMG), GEVI WYRX WIGVIXE'MM PE RMZIPYP
LMTSXEPEQYWYPYM. 3GMXSGMRE WXMQYPIE^ GSRXVEG'ME QYWGYPEXYVMM RIXIHI, MEV
ZEWSTVIWMRE GSRXVSPIE^ IGLMPMFVYP LMHVMG #M TVMR EGIEWXE GSRXVSPIE^
XIRWMYRIE EVXIVMEP.
)TM3^E WEY TMRIEPE 7I KWI#XI R RIYVSGVERMY, R MRXIVHITIRHIR' GY
HMIRGIJEPYP, EVI JSVQ GSRMG #M GSRWMWXIR' QSEPI #M 3FVMPEV. 'SVTYP TMRIEP
TVI^MRX PE I\XIVMSV S GETWYP MEV R MRXIVMSV S WIVMI HI WITXYVM GSRNYRGXMZI GI
S HIPMQMXIE^ R PSFYPM. )E IWXI ERXEKSRMWX EHIRSLMTS3^IM, MRLMFRH
EGXMZMXEXIE KSREHIPSV. ,SVQSRYP WIGVIXEX, QIPEXSRMR EVI VSP R
HITMKQIRXEVI, R RSVQEPM^EVIE GMGPYPYM QIRWXVYEP, R MRXYM'MI. 4EVXMGMT PE
QIXEFSPMWQYP QMRIVEPIPSV #M PE GIP EP KPYGMHIPSV #M EPXYVM HI LMTSXEPEQYW EVI
VSP R GMGPYP HI WSQR/XVI^MVI.
+PERHE XMVSMH )WXI WMXYEX TI PEXYVMPI PEVMRKIPYM R HVITXYP GEVXMPENYPYM
XMVSMH, R TEVXIE WYTIVMSEV E XVELIMM. 4VI^MRX HSM PSFM YRM'M HI YR EP XVIMPIE,
QMG, RYQMX MWX. 0SFMM WYRX QTV'M'M R PSFYPM TVMR WITXYVM GSRNYRGXMZI HIWTVMRWI
HMR GETWYPE TMXVSEW, GEVI RGSRNSEV KPERHE.
7XVYGXYVEP GSR'MRI JSPMGYPM XMVSMHMIRM, GY TIVI'MM ITMXIPMEPM YRMWXVEXM3GE'M,
GEVI GSR'MR TVSHY#M MSHE'M, E4E'M RXV-S WYFWXER' GSVSMHEP. RXVI JSPMGYPMM
XMVSMHMIRM WI KWIWG GIPYPI TEVEJSPMGYPEVI (REJEVE JSPMGYPIM, ', GEVI WIGVIX
GEPGMXSRMRE). 8SX R PSFYPMM XMVSMHMIRM RXPRMQ ZEWI WERKZMRI #M PMQJEXMGI TVIGYQ
#M 3FVI RIVZSEWI.
,SVQSRYP TVMRGMTEP WIGVIXEX HI KPERHE XMVSMH IWXI XMVS\MRE, GEVI:
MR4YIR'IE^ GVI#XIVIE SVKERMWQYPYM, WXMQYPIE^ GEXEFSPMWQYP, QIXEFSPMWQYP
QMRIVEP, WGLMQFYVMPI VIWTMVEXSVMM, XIVQSKIRI^E, WGSEV'E GIVIFVEP,
EJIGXMZMXEXIE, MQEKMRE'ME #M KRHMVIE. %GGIPIVIE^ QEXYVM^EVIE WI\YEP, GVI#XI
I\GMXEFMPMXEXIE RIVZSEW, IXG. %VI IJIGX #M EWYTVE EPXSV KPERHI IRHSGVMRI GYQ
EV 3: KSREHIPI, WYTVEVIREPIPI, LMTS3^E, TEVEXMVSMHIPI.
+PERHIPI TEVEXMVSMHI 7YRX WYF JSVQE YRSV KPERHI QMGM, R RYQV HI 4,
GLMEV TI XMVSMH, HSY WYTIVMSEVI #M HSY MRJIVMSEVI. )PI TSX 3 #M QEM QYPXI #M
ERYQI, R MRXIVMSVYP XMVSMHIM, R XMQYW, R 'IWYXYP GSRNYRGXMZ HI PE FE^E KXYPYM
WEY R QIHMEWXMR.
,SVQSRYP WIGVIXEX HI TEVEXMVSMHI WI RYQI#XI TEVELSVQSR, GEVI IWXI
WIGVIXEX HI GIPYPI RYQMXI TVMRGMTEPI, JSPMGYPEVI. 'IPYPI TEVEJSPMGYPEVI ',
WMQMPEVI GY GIPI HI PE XMVSMH, WIGVIX GEPGMXSRMRE, GY EG'MYRI MRZIVW,
TEVELSVQSRYPYM.
4EVELSVQSRYP EVI IJIGX: EWYTVE WMWXIQYPYM SWSW, EWYTVE VMRMGLMYPYM,
GSRXVSPIE^ WIGVI'ME ZMXEQMRIM (, WXMQYPIE^ VIWSVF'ME XYFYPEV E GEPGMYPYM #M
QEKRI^MYPYM, MRLMF VIWSVF'ME XYFYPEV.
4,%6) 203.HI WSHMY, HI TSXEWMY #M HI EQMRSEGM^M, EVI #M EGXMZMXEXI
ERXMXS\MG, R WIRWYP G RIYXVEPM^IE^ S WIVMI HI XS\MRI.
+PERHIPI WYTVEVIREPI 7YRX R RYQV HI HSY #M WI KWIWG R PSNE VIREP
HIEWYTVE VMRMGLMPSV, 3MRH R WXVRW PIKXYV XSTSKVE3G GY EGI#XME. *MIGEVI
IZMHIR'ME^ I\MWXIR'E YRYM GSVXI\ WYTVEVIREPMER, GEVI IWXI IWIR'MEP ZMI'MM #M
GEVI EVI VSP QENSV R WXVMPI HI WXVIW. 'IPI HSY KPERHI EY S ^SR GSVXMGEP, GI
VITVI^MRX 80-90% HMR KPERHI #M GEVI WIGVIX LSVQSRM, HIVMZE'M HMR GSPIWXIVSP,
GEVI ENYRK R WRKI #M WYRX:
1MRIVEPSGSVXMGSM^M GY VSP R QIXEFSPMWQYP ETIM #M EP IPIGXVSPM'MPSV, I\:
EPHSWXIVSRYP KPYGSGSVXMGSM^M GY VSP R QIXEFSPMWQYP KPYGMHMG #M VSP
ERXMMR4EQEXSV R WTIGMEP GSVXM^SP LSVQSRMM WI\SM^M GY VSP R QIXEFSPMWQYP
TVSXMHMG #M R TVSGIWYP HI WI\YEPM^EVI, R WTIGMEP ERHVSKIRM #M IWXVSKIRM
7YTVEVIREPIPI TVI^MRX S ^SR QIHYPEV QIHYPSWYTVEVIREPE, GEVI IWXI HI
SVMKMRI RIVZSEW #M GEVI WIGVIX GEXIGSPEQMRIPI.
8MQYWYP 7I KWI#XI VIXVSWXIVREP. 7I HI^ZSPX TR PE TYFIVXEXI, GRH
VIKVIWIE^. )WXI EPGXYMX HMR 2 PSFM QTV'M'M R PSFYPM, PE GEVI HMWXMRKIQ S ^SR
GSVXMGEP #M S ^SR QIHYPEV.
*YRG'MSREP, I\XVEGXIPI GLMQMGI (WYRX R PSG HI LSVQSRM #M GSR'MR R
WXVYGXYV YR KVYT QEM QMG WEY QEM QEVI HI EQMRSEGM^M).
(IXIVQMR: JVREVIE HI^ZSPXVMM KSREHIPSV.
7XMQYPIE^ GVI#XIVIE, WXMQYPIE^ QMRIVEPM^EVIE SEWIPSV, PE TYFIVXEXI
VIKVIWIE^, TIRXVY G W-E HI^ZSPXEX JYRG'ME KSREHMG (RGITI EGXMZMXEXIE
WI\YEP) #M VQRI GE SVKER GY VSP R ETVEVIE MQYRMXEV.
4ERGVIEWYP IRHSGVMR 4ERGVIEWYP E JSWX HIWGVMW PE WMWXIQYP HMKIWXMZ, EGSPS
YRHI EQ ZSVFMX HI JYRG'ME W-E IRHSGVMR.
*YRG'ME IRHSGVMR E TERGVIEWYPYM IWXI TVSHYW HI GXVI GIPYPIPI
0ERKIVLERW, GEVI WYRX GIPYPI KPERHYPEVI WIGVIXSEVI #M GEVI GSR'MR: GIPYPI %,
GEVI WIGVIX KPYGEKSR, GIPYPI &, GEVI WIGVIX MRWYPMRE, GIPYPI (, GEVI WIGVIX
WXSQEXSWXEXMRYP #M GIPYPI *, GEVI WIGVIX YR TSPMTITXMH TERGVIEXMG. -RWYPMRE
QVI#XI TIVQIEFMPMXEXIE GIPYPIPSV TIRXVY KPYGS^, EQMRSEGM^M, TSXEWMY,
QEKRI^MY #M JSWJE'M. 1SHM3G EGXMZMXEXIE YRSV IR^MQI. )WXI WMRKYVYP LSVQSR
GY IJIGX EREFSPM^ERX TIRXVY XSEXI QIXEFSPMWQIPI MRXIVQIHMEVI. +PYGEKSRYP
EVI EG'MYRI GSRXVEV MRWYPMRIM.
+PERHIPI WI\YEPI 7YRX VITVI^IRXEXI HI SZEVI, PE JIQIM #M HI XIWXMGYPI, PE
FVFE'MM, HEV ZSV 3 TVI^IRXEXI R GEHVYP ETEVEXYPYM KIRMXEP.
*YRG'MMPI WMWXIQYPYM IRHSGVMR 6IEPM^IE^ #M GSSVHSRIE^ TI GEPI
YQSVEP (TVMR MRXIVQIHMYP WRKIPYM), JYRG'MMPI SVKERMWQYPYM, WYF GSRXVSP
TIVQERIRX EP WMWXIQYPYM RIVZSW.
%WMKYV LSQISWXE^ME SVKERMWQYPYM (GEXIGSPEQMRIPI, QMRIVEPMMGSVXMGSM^M,
TEVELSVQSRM).
-RXIVZMR R TVSGIWIPI HI GVI#XIVI #M HI^ZSPXEVI (LSVQSRMM XMVSMHMIRM
(XMVS\MRE, XVMSHSXMVSQMRE) WSQEXSXVSTYP EP LMTS3^IM, LSVQSRMM WI\YEPM #M
XMQYWYP (TR PE TYFIVXEXI EVI VSP R GVI#XIVI #M HI^ZSPXEVI, ETSM EGXMZMXEXIE I
HI MRLMFM'MI).
,SVQSRMM MRXIVZMR R VITVSHYGIVI TVMR KEQIXSKIRI^ GSRXVSPRH
JIVXMPM^EVIE, LVRMVIE JXYPYM, HIGM EWMKYVRH TIVTIXYEVIE WTIGMIM.
%WMKYV VWTYRWYP SVKERMWQYPYM PE WXVIW 3^MG, PE MRIV'MM, PE XVEYQI, PE
MRERM'MI, PE WXVIW TWMLMG (GSVXM^SRYP #M GEXIGSPEQMRIPI) -R4YIR'IE^ WMWXIQYP
RIVZSW (LSVQSRMM XMVSMHMIRM, ERHVSKIRM (EM QEWGYPMRMX'MM) #M IWXVSKIRM (EM
JIQMRMX'MM).
6SP QIXEFSPMG EGXMZ, 3IGEVI KPERH EG'MSRIE^ EWYTVE YRYM XMT HI
QIXEFSPMWQ.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT (I3GMIR'IPI KPERHIPSV EV TYXIE EZIE PIKXYV
GY TVSFPIQI GEVI 'MR HI GSRXVSP, HI VIWTIGXYP HI WMRI, GY WIR^E'MM HI
RHITVXEVI, HI VITVMQEVI, HI YQMPMVI #M HI RIPMRM#XI,
(IWGVMIVIE ^SRIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV E)
6I4I\IPI LMTS3^IM WI E4 TI TEVXIE TPERXEV E EQFIPSV TMGMSEVI, I\EGX
PE QMNPSGYP JEPERKIM HMWXEPI E LEPYGIPYM EPXJIP WTYW R QMNPSGYP TIVRY'IM
HIKIXYPYM QEVI. 7I TSEXI PYGVE GY TSPMGIPI SVMGVIM QMRM, 'MRRH TVM^ GY
EGIIE#M QR WEY GY QRE STYW, TVMR ETWEVI WEY QM#GVM GMVGYPEVI. &)
4YRGXIPI VI4I\I EPI ITM3^IM WI KWIWG XSX PE RMZIPYP LEPYGIPSV, R MQIHMEXE
ZIGMRXEXI G) GY GIP EP LMTS3^IM, GYQ TVMZMQ XEPTE, P KWMQ SFPMG R WYW
HVIETXE JE' HI EGIWXE. 7I PYGVIE^ TVMR EGIPIE#M QIXSHI GE LMTS3^E.
4EVEXMVSMHIPI #M EY TYRGXIPI VI4I\I RWTVI TEVXIE QIHMER E TPERXIPSV,
TSVRMRH HI PE I\XVIQMXEXIE PMRMIM YQIVMPSV PE GIE E HMEJVEKQIM, TI QEVKMRIE
JEPERKIM TVS\MQEPI E LEPYGIPYM. 4VMRHIQ TEVXIE ERXIVMSEV E TMGMSVYPYM, GY
QRE HI EGIIE#M TEVXI #M GY TSPMGIPI IJIGXYQ QM#GVM HI ETWEVI #M XVEKIVI
R NSW.
()
8MVSMHE WI KWI#XI XSX TI TPERXI, HIEWYTVE PMRMIM HMEJVEKQIM, WYF
TEVEXMVSMH, EVXRH GE S WGYVX PMRMI SVM^SRXEP XVEWEX TI EVXMGYPE'ME
QIXEXEVWSJEPERKMER E LEPYGIPYM.
4,%6) 203. 1IXSHE HI QEWEVI IWXI PE JIP GE PE TEVEXMVSMH, HSEV G HI
EGIEWX HEX QM#GVMPI ZSV 3 HI XVEKIVI WXRKE-HVIETXE. )) 7YTVEVIREPIPI WI
KWIWG PE ETVS\MQEXMZ 2-3 GIRXMQIXVM WYF PMRME HMEJVEKQIM, R QMNPSGYP XPTMPSV,
MQIHMEX HIEWYTVE VMRMGLMPSV, HI EGIIE WI PYGVIE^ PE JIP GE EGI#XME, HEV
TYRGXIPI WI TSX QEWE GLMEV HISHEX. 4YRGXIPI VI4I\I EPI XMQYWYPYM WYRX QMGM
#M WMXYEXI TI TEVXIE QIHMER E TMGMSEVIPSV, WYF EVXMGYPE'ME
QIXEXEVWSJEPERKMER E LEPYGIPYM, TI QYGLME TVMQYPYM SW QIXEXEVWMER, WEY
EPXJIP WTYW R GSP'YP HMR NSW-HVIETXE, WYF PMRME HMEJVEKQIM. 'IE QEM WMQTP
QIXSH HI EGXMZEVI E PSV IWXI TVMR TVMRHIVIE TMGMSVYPYM HMRWTVI TEVXIE
TPERXEV, GY QRE STYW #M ETWEVIE TYRGXYPYM GY TSPMGIPI.
*)
%4%6%890 (-+)78-:.
(IWGVMIVI EREXSQMG 8VEGXYP HMKIWXMZ IWXI HIWGLMW PE EQFIPI GETIXI TVMR
GEZMXEXIE FYGEP #M ERYW. (I PE MRXIVMSV WTVI I\XIVMSV EVI TIVIXIPI JSVQEX HMR
4 WXVEXYVM: QYGSEW, WYFQYGSEW, WXVEXYP QYWGYPEV #M EHZIRXMGIE (GRH WI
E4 HIEWYTVE HMEJVEKQYPYM) #M WIVSEWE (GRH WI E4 WYF HMEJVEKQ).
6IKMYRMPI XVEGXYPYM HMKIWXMZ WYRX: GEZMXEXIE FYGEP, JEVMRKIPI, IWSJEKYP,
WXSQEGYP, MRXIWXMRYP WYF'MVI #M MRXIWXMRYP KVSW/8VEGXYP HMKIWXMZ TVI^MRX #M S
WIVMI HI KPERHI ERI\I: KPERHI WEPMZEVI, 3GEXYP TERGVIEWYP I\SGVMR.
'EZMXEXIE FYGEP 7I KWI#XI R TEVXIE MRJIVMSEV E JI'IM WYF JSWIPI
RE^EPI, QVKMRMX ERXIVMSV HI FY^I #M TI TV'MPI PEXIVEPI HI SFVENM; EVI HSY
SVM3GMM GI GSQYRMG ERXIVMSV GY I\XIVMSVYP #M TSWXIVMSV GY JEVMRKIPI. )WXI
QTV'MX TVMR EVGEHIPI EPZISPS-HIRXEVI R ZIWXMFYPYP FYGEP #M GEZMXEXIE FYGEP
TVSTVMY ^MW GEVI GSR'MRI PMQFE IWXI SVKER QYWGYPS-QIQFVERSW, JSEVXI QSFMP
GEVI TEVXMGMT PE QEWXMGE'MI, HIKPYXM'MI #M HIGIPEVIE KYWXYPYM).
+PERHIPI WEPMZEVI (YT ZSPYQYP PSV, YRIPI WI RYQIWG KPERHI WEPMZEVI
QMGM, MEV EPXIPI QEVM (KPERHIPI TVSTVMY-^MWI). +PERHIPI WEPMZEVI QEVM WYRX:
TEVSXMHE, WYFQERHMFYPEVE #M WYFPMRKYEPE. %Y VSP R TVSHYGIVIE IR^MQIPSV GEVI
RGIT HIWGSQTYRIVIE EPMQIRXIPSV.
*EVMRKIPI )WXI YR GSRHYGX QYWGYPS-QIQFVERSW, S VWTRXMI YRHI WI
RGVYGM#IE^ GEPIE VIWTMVEXSVMI GY GIE EPMQIRXEV. 1EM WIVZI#XI PE: JSRE'MI #M
PE ZIRXMPEVIE YVIGLMM QIHMM. R WYW WI RXMRHI TR PE FE^E GVERMYPYM, MEV R NSW
WI GSRXMRY GY PEVMRKIPI #M IWSJEKYP.
)WSJEKYP )WXI YR GSRHYGX QYWGYPS-QIQFVERSW TVMR GEVI XVIG EPMQIRXIPI
HMR JEVMRKI R WXSQEG #M GEVI R QIHMI EVI 25 GQ. )WXI QSEPI #M WI PVKI#XI GY
Y#YVMR', HEV IWXI TY'MR I\XIRWMFMP R WIRW PSRKMXYHMREP.
7XSQEGYP )WXI TEVXIE GIE QEM HMPEXEX E XYFYPYM HMKIWXMZ. 7I E4 WMXYEX
R TEVXIE WXRK E ITMKEWXVYPYM #M IWXI EWGYRW R GIE QEM QEVI TEVXI HI
HMEJVEKQ #M 3GEX.
%VI S JSVQ WEGYPEV, WIQRRH GY YR . EZRH I\XVIQMXEXIE
ZSPYQMRSEW, GEVHME, R WYW #M GIE RKYWX, TMPSV, R NSW, VIGYVFEX WTVI
HVIETXE. 0MRME HI WITEVE'MI RXVI IWSJEK #M WXSQEG IWXI HEX HI SVM3GMYP
GEVHMEP, MEV RXVI WXSQEG #M HYSHIR HI SVM3GMYP TMPSVMG. %VI GETEGMXEXIE HI 1,30
GQG #M JYRG'ME HI VI^IVZSV EP EPMQIRXIPSV GY IZEGYEVI MRXIVQMXIRX #M JYRG'MI
HI HMKIWXMI EWMKYVEX HI WYGYP KEWXVMG.
-RXIWXMRYP WYF'MVI 7I RXMRHI RXVI SVM3GMYP TMPSVMG #M ZEPZYPE MPIS-GIGEP.
)WXI QTV'MX R XVIM WIKQIRXI: HYSHIRYP (TSV'MYRIE 3\), NINYRYP #M MPISRYP
GEVI (GSRWXMXYMI QTVIYR TSV'MYRIE QSFMP). 7YTVEJE'E MRXIVR TVI^MRX
TPMGIPI GMVGYPEVI #M ZMPS^MX'MPI MRXIWXMREPI.
(YSHIRYP EVI JSVQE YRIM TSXGSEZI, PYRKMQIE HI 25 GQ #M WI KWI#XI
EXX R TEVXIE WYTIVMSEV GX #M R GIE MRJIVMSEV E EFHSQIRYPYM, TVSJYRH,
RGSRNYVRH GETYP TERGVIEWYPYM. 'SR'MRYXYP WXSQEGEP ENYRW R HYSHIR IWXI
WYTYW EG'MYRMM WYGYPYM TERGVIEXMG #M EP FMPIM, GEVI ENYRK PE EGIWX RMZIP TVMR
HYGXYP TERGVIEXMG #M GEREPYP GSPIHSG. .INYRSMPISRYP IWXI GYTVMRW RXVI 4I\YVE
HYSHIRS-NINYREP #M ZEPZYPE MPIS-GIGEP. %VI PYRKMQIE ZEVMEFMP HI 5-6 QIXVMM
#M HIWGVMI YR RYQV HI 14-P6 GYVFYVM HI WIQMGIVGYVM, SGYTRH GIE QEM QEVI
TEVXI E EFHSQIRYPYM. 0E EGIWX RMZIP RYXVMIR'MM EPMQIRXEVM TVMR MRXIVQIHMYP
ZIRIM TSVXI WYRX XVERWTSVXE'M GXVI 3GEX TIRXVY E 3 TVIPYGVE'M.
-RXIWXMRYP KVSW )WXI GYTVMRW RXVI ZEPZYPE MPIS-GIGEP #M SVM3GMYP EREP,
RGSRNSEV GE S VEQ MRXIWXMRYP WYF'MVI, EZRH PYRKMQIE HI 1,60 QIXVM. %VI
VSPYP HI HITS^MXEVI #M HI IPMQMREVI E WYFWXER'IPSV XS\MGI HMR SVKERMWQ. (YT
GVMXIVMYP E#I^VMM XSTSKVE3GI WI QTEVXI R: GIG, GSPSR #M VIGX.
:EPZYPE MPIS-GIGEP IWXI S ZEPZYP GMVGYPEV, GEVI R GSRHM'MM RSVQEPI IWXI
RGLMW TIRXVY E QIR'MRI FSPYP EPMQIRXEV R NINYRSMPISR #M QMGVS-SVKERMWQIPI
R GSPSR, HEV GEVI WI HIWGLMHI HYT HMKIWXMI #M EFWSVF'MI, MEV TIVMWXEPXMWQYP
HIXIVQMR QMKVEVIE VI^MHYYVMPSV EPMQIRXEVI R GIG.
'IGYP IWXI PIKEX HI ETIRHMGIPI ZIVQMJSVQ, GY VSP MQTSVXERX R TEXSPSKME
EFHSQMREP #M XVERWJSVQEX R SVKER PMQJSMH.
'SPSRYP GYTVMRW RXVI ZEPZYPE MPIS-GIGEP #M VIGX IWXI QTV'MX R GSPSR
EWGIRHIRX, XVERWZIVW, HIWGIRHIRX, WMKQSMHMER.
6IGXYP IWXI TSV'MYRIE XIVQMRERX E WMKQSMHYPYM, GSFSEV TVMR TIPZMW,
WXVFEXI TIVMRIYP #M WI HIWGLMHI PE I\XIVMSV TVMR ERYW, YRHI JIGEPIPI WYRX
IPMQMREXI HMR SVKERMWQ.
*MGEXYP )WXI GIE QEM QEVI TEVXI ERI\ E XYFYPYM HMKIWXMZ, PSGEPM^EX R
VIKMYRIE ITMKEWXVMG EFHSQMREP: R TEVXIE HVIETX, WYF HMEJVEKQ, HIEWYTVE
GSPSRYPYM XVERWZIVW #M QI^SGSPSRYPYM, PE HVIETXE WXSQEGYPYM. %VI 3 #ER'YVM
GEVI QTEVX JE'E ZMWGIVEP E 3GEXYPYM, R 4 PSFM: WXRK, HVITX, TXVEX #M YR PSF
GEYHEP. 0E I\XIVMSV, 3GEXYP IWXI EGSTIVMX HI TIVMXSRIYP ZMWGIVEP, WYF GEVI WI
E4 S GETWYP 3FVSEW, HMR GEVI WI HIWTVMRH WITXYVM GSRNYRGXMZS-ZEWGYPEVI,
GEVI TXVYRH R TEVILMQYP LITEXMG (QEWE 3GEXYPYM), QTV'MRHY-P R PSFYPM
LITEXMGM, GEVI WYRX YRMX'M QSVJSPSKMGI #M JYRG'MSREPI EPI 3GEXYPYM. R WTE'MYP
HMRXVI XVIM PSFYPM, I\MWX E#E RYQMXYP WTE'MY TSVXEP, GEVI GSR'MRI TVMRXVI EPXIPI
GEREPYP FMPMEV TIVMPSFYPEV. *YRG'MMPI 3GEXYPYM.
(SVMQ W PI WYFPMRMIQ HISEVIGI 3GEXYP NSEG YR VSP MQTSVXERX R QYPXI
EGXMZMX'MM HI PE RMZIPYP SVKERMWQYPYM YQER #M IWXI FMRI GE TVMR VI4I\SXIVETMI
W WI MRWMWXI EWYTVE PYM, GLMEV #M EXYRGM GRH RY IWXI FSPREZ.
*YRG'MI HI WIGVI'MI WIGVIX FMPE.
7MRXI^ HI WVYVM FMPMEVI.
7MRXI^ HI TVSXIMRI TPEWQEXMGI EPFYQMR, 3FVMRSKIR, KPSFYPMRI (GY
I\GIT'ME MQYRSKPSFYPMRIPSV) #M JEGXSVM HI GSEKYPEVI, HI WXSGEN WXSGLIE^
KPYGS^E WYF JSVQ HI KPMGSKIR, MSH, ZMXEQMRE %, &12, (, ), /, TVIGYQ #M 3IVYP
RIGIWEV WMRXI^IM HI LIQSKPSFMR.
(IXS\M3GEVI.
)\GVI'MI LSVQSRM, QIHMGEQIRXI, GSPIWXIVSP, TMKQIR'M FMPMEVM WYRX
I\GVIXE'M TVMR FMP.
1IXEFSPMWQ MRXIVZMRI R QIXEFSPMWQYP: GEVFSLMHVEX, PMTMHMG, TVSXMHMG.
4VMR GIPYPIPI /YTJIIV, HMR 3GEX (HI PE RMZIPYP WMRYWSMHIPSV) WGSX FEGXIVMMPI
#M GIPYPI VS#MM, HIKVEHEXI EPI WRKIPYM.
*YRG'MI XIVQSVIKPEXSEVI.
,IQEXSTSIXMG PE JX.
6IKPIE^ IGLMPMFVY EGMHS-FE^MG #M ZSPYQYP HI WRKI GMVGYPERX.
-RXIVZMRI R GSEKYPEVI #M LIQSWXE^.
4ERGVIEWYP )WXI S KPERH ZSPYQMRSEW GY HYFP WIGVI'MI ERI\EX
HYSHIRYPYM, JSVQEX HMR: GET, GSVT #M GSEH. *YRG'ME I\SGVMR IWXI EGIIE HI E
IPMFIVE IR^MQI GY VSP R HMKIWXMI #M GRH EPMQIRXIPI XVIG HMR WXSQEG R MRXIWXMR
TVMQIPI IR^MQI GEVI RGIT W HIKVEHI^I TVMRGMTMMPI EPMQIRXEVI, GEVI EY PSG PE
RMZIP MRXIWXMREP, WYRX IR^MQIPI TERGVIEXMGI.
:I^MGE FMPMEV WEY GSPIGMWXYP )WXI YR VI^IVZSV R JSVQ HI TEV GY
PYRKMQI HI 10 GQ, ERI\EX GMPSV HI I\GVI'MI E FMPIM, R GEVI EGIEWXE WI
EGYQYPIE^, R MRXIVZEPYP HMRXVI QIWI. )E IWXI WMXYEX R JSWE ZI^MGMM FMPMEVI HI
TI JE'E ZMWGIVEP E 3GEXYPYM. 8VEGXYP FMPMEV PIEK 3GEXYP HI ZI^MGE FMPMEV #M TI
EGIEWXE HI HYSHIR YRHI PMGLMHYP FMPMEV IWXI JSPSWMX R HIWGSQTYRIVIE
EPMQIRXIPSV.
*YRG'MMPI ETEVEXYPYM HMKIWXMZ: LVRMVIE SVKERMWQYPYM; HIWGSQTYRIVIE
EPMQIRXIPSV R GSQTSRIRXIPI PSV GLMQMGI; EFWSVF'ME PMGLMHIPSV #M E
WYFWXER'IPSV RYXVMXMZI TIRXVY E JYVRM^E IRIVKME RIGIWEV ZMI'MM; IPMQMREVIE
SVKERMWQIPSV WEY WYFWXER'IPSV RSGMZI GEVI EV TYXIE 3 MRKIVEXI; EWMKYV
TIVMWXEPXMWQYP; VIWXEFMPMVIE ETIM #M VIGMGPEVIE IM R GEHVYP WMWXIQYPYM;
IPMQMREVIE VI^MHYYVMPSV.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT %TEVEXYP HMKIWXMZ IWXI EJIGXEX HI WXVIW. )QS'MMPI,
JVMGE, QRME, TEWMYRIE EQSVSEW TSX EZIE IJIGXI HIZEWXEXSEVI EWYTVE XYFYPYM
HMKIWXMZ. -RKIVEVIE EPMQIRXIPSV IWXI GSVIPEX EWMKYVVMM MHIMPSV #M TVSGIWVMM
MRJSVQE'MMPSV. 'SRJY^ME, RILSXVVIE, WYTVERGVGEVIE #M KRHMVIE VMKMH TSX
MR4YIR'E XSEXI TV'MPI ETEVEXYPYM HMKIWXMZ.
%) F)
(IWGVMIVIE ^SRIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV 3VM3GMYP FYGEP SGYT R
LEVXE VI4I\SKIR E TMGMSVYPYM, TEVXIE WYTIVMSEV E HIKIXIPSV, HI WYF YRKLMM
TR PE NYQXEXIE GIPIM HI-E XVIME JEPERKI, PE HIKIXIPI 2, 3, 4 #M 5 #M TR PE
NYQXEXIE GIPIM HI E HSYE JEPERKI PE LEPYGI. 0E RMZIPYP HIKIXIPSV 2, 3, 4 #M 5
IWXI VITVI^IRXEX HERXYVE, MEV PE RMZIPYP LEPYGIPYM EZIQ: TI JEPERKE HMWXEP,
WYF FE^E YRKLMIM, QE\MPEVYP WYTIVMSV #M TI GIE TVS\MQEP, WYF EVXMGYPE'ME
MRXIVJEPERKMER, QE\MPEVYP MRJIVMSV; HI S TEVXI #M HI EPXE E EVXMGYPE'MIM
MRXIVJEPERKMIRI WYRX HMWTYWI EQMKHEPIPI. 4YRGXIPI VI4I\I EPI JEVMRKIPYM WI
KWIWG XSX TI TEVXIE ERXIVMSEV E TMGMSVYPYM, RXVI SEWIPI QIXEXEVWMIRI 1 #M 2,
MQIHMEX WYF EVXMGYPE'MMPI EGIWXSVE GY JEPERKIPI, WEY EPXJIP WTYW MQIHMEX WYF
TYRGXYP VI4I\ EP PEVMRKIPYM. R EGIWXI ^SRI QEWENYP WI JEGI GY TSPMGIPI SVMGEVI
HMR QMRM, I\IGYXRHY-WI QM#GVM HI ETWEVI #M XVEKIVI R NSW, TI HIKIXIPI 2.
3. 4 #M 5, MEV TI LEPYGI WI TSX JEGI ETWVM WEY QM#GVM SVM^SRXEPI PE RMZIPYP
QE\MPEVYPYM WYTIVMSV #M MRJIVMSV #M GMVGYPEVI TI TYRGXIPI EQMKHEPIPSV. 4IRXVY
TVIWEVIE ^SRIPSV GSVIWTY^XSEVI HMR'MPSV WI TSEXI JSPSWMM #M TEVXIE PEXIVS-
I\XIVR E TSPMGIPYM. ') 6I4I\YP IWSJEKYPYM WI E4 TI EQFIPI TPERXI, RXVI PMRME
YQIVMPSV #M GIE E HMEJVEKQIM, WYF JSVQE YRIM PMRMM ZIVXMGEPI, WMXYEXI RXVI
EVXMGYPE'MMPI QIXEXEVWSJEPERKMIRI 1 #M 2. &MRRH ERXIVMSV TMGMSVYP, GY QRE HI
EGIIE#M TEVXI TYXIQ IJIGXYE ETWEVIVMHMGEVI WEY ETWEVI #M XVEKIVI, GY
TSPMGIPI EGIPIE#M QMRM. () 4YRGXIPI VI4I\I EPI WXSQEGYPYM WI KWIWG TI
EQFIPI TMGMSEVI, TI FSPXE TPERXEV, WYF EVXMGYPE'ME QIXEXEVWSJEPERKMER E
LEPYGIPYM, RXVI PMRME PMKEQIRXEV #M I\XVIQMXEXIE QIHMER E TMGMSVYPYM. R GE^YP
EJIG'MYRMPSV WXSQEGYPYM WIRWMFMPMXEXIE IWXI QEM QEVI PE TMGMSVYP WXRK
HISEVIGI GSVTYP WXSQEGYPYM IWXI PSGEPM^EX R EFHSQIR Y#SV WTVI WXRKE JE'
HI ITMKEWXVY.
*) I)
R EGIIE#M ^SR MQIHMEX WYF TYRGXIPI VITVI^IRXEXMZI TIRXVY WXSQEG, WI
E4 GIPI EPI TERGVIEWYPYM. 4YRGXIPI VI4I\I EPI HYSHIRYPYM WYRX HMWTYWI RXVI
PMRME PMKEQIRXEV #M I\XVIQMXEXIE QIHMER E TMGMSEVIPSV, WYF TERGVIEW #M SFPMG
WYW HVIETXE (VIWTIGXMZ SFPMG WYW WXRKE), JE' HI ^SRE NINYRSMPISRYPYM. 3FW:
4IRXVY EGIWXI XVIM TYRGXI XILRMGE HI PYGVY IWXI EGIIE#M. &MRRH TMGMSVYP GY
QRE HI EGIIE#M TEVXI, TEPQE TI TEVXIE QIHMER E EGIWXYME #M HIKIXIPI TI
GIE ERXIVMSEV, TSPMGIPI IJIGXYIE^ QM#GVM HI ETWEVIVMHMGEVI, WEY QM#GVM
GMVGYPEVI, TI TYRGXYP R PYGVY. 7I TSX EGXMZE #M XSEXI GIPI XVIM TYRGXI HISHEX,
HMR EGIIE#M TS^M'MI TSPMGIPI IJIGXYIE^ QM#GVM HI ETWEVI #M XVEKIVI, HI WYF
PMRME HMEJVEKQIM PE GIE E GPGMYPYM. +) .INYRSMPISRYP SGYT S RXMRW ^SR R
GIRXVY TPERXIPSV, HMWTYW HIEWYTVE GPGMYPYM, RXVI PMRME TIPZMR #M GIE E XEPMIM,
HI PE I\XVIQMXEXIE QIHMER, PE ^SRE HMRXVI QIXEXEVWMIRIPI 3 #M 4. 4IRXVY
QEWEN 'MRIQ TVM^ GY QRE HI EGIIE#M TEVXI #M JSPSWMQ TSPMGIPI GIPIMPEPXI
JGRH QM#GVM HI ETWEVI R ^MK^EK, HISEVIGI WYTVEJE'E IWXI QEVI #M RI
TIVQMXI EGIWX PYGVY. 7I TSEXI JSPSWMM #M EVXMGYPE'ME HMWXEP E TSPMGIPYM, WEY GIE
HI E HSYE EVXMGYPE'MI E MRHI\YPYM. *MGEXYP #M EVI TYRGXYP VI4I\ HSEV PE TMGMSVYP
HVITX, TI TEVXIE TPERXEV, WYF PMRME HMEJVEKQIM, TPIGRH HI PE WTE'MYP HMRXVI
GIPI HSY EVXMGYPE'MM QIXEXEVWSJEPERKMIRI #M QIVKRH WTVI TEVXIE QIHMEP E
TMGMSVYPYM, WYF HIKIXYP 4. 4IRXVY QEWEVIE EGIWXYM TYRGX WI JSPSWI#XI TSPMGIPI
QMRM HVITXI, 'MRRH TVM^ GY TEPQE WTVMNMRMX TI QEVKMRIE I\XIVMSEV E
TMGMSVYPYM #M GY HIKIXIPI TS^M'MSREXI TI TEVXIE ERXIVMSEV E EGIWXYME, WI TSX
I\IGYXE QM#GVM HI ETWEVIXVEKIVI, GMVGYPEVI WEY ETWEVI VMHMGEVI. -) 4YRGXYP
VI4I\ EP ZI^MGMM FMPMEVI WI E4 XSX TI TMGMSVYP HVITX #M R ZIGMRXEXIE GIPYM E
3GEXYPYM, XSX MQIHMEX WYF PMRME HMEJVEKQIM, HEV WYF EVXMGYPE'ME
QIXEXEVWSJEPERKMER E HIKIXYPYM 5. 1EWENYP VI4I\SKIR EWYTVE EGIWXYM TYRGX
WI IJIGXYIE^ PE JIP GE GIP TIRXVY VI4I\YP 3GEXYPYM. .) -RXIWXMRYP KVSW RGITI PE
TMGMSVYP HVITX GY GIGYP #M ZEPZYPE MPIS-GIGEP. "M WI XIVQMR L) PE GIP WXRK GY
ERYWYP. 4VMZMRH TPERXIPI YRE PRK GIEPEPX, EQ TYXIE HIWGVMI MRXIWXMRYP KVSW
GE TI YR HVITXYRKLM, GY PEXYVMPI WGYVXI HMWTYWI, WXRKE-HVIETXE #M GIPI PYRKM,
WYTIVMSV-PRJIVMSV, GIE MRJIVMSEV 3MRH RXVIVYTX.
6I4I\YP GIGYPYM WI KWI#XI TI TPERXE HVIETX, PE RMZIPYP PMRMIM GPGMYPYM,
R ^SRE QIXEXEVWMERYPYM 3 #M GSFSEV SFPMG WTVI ETIRHMGI. 1EWEVIE EGIWXYM
TYRGX WI TSEXI JEGI PE JIP GE E ETIRHMGIPYM, WEY WI MRGPYHI R XVEWIYP
MRXIWXMRYPYM KVSW.
6I4I\YP ZEPZYPIM MPIS-GIGEPI WI E4 TI TPERXE HVIETX, HIEWYTVE PMRMIM
GPGMYPYM, RXVI QIXEXEVWMIRIPI 2 #M 3.
(IEWYTVE TYRGXYPYM ZEPZYPIM MPIS-GIGEPI, WYF JSVQE YRIM PMRMM ZIVXMGEPI
XVEWEX TR PE PMRME XEPMIM, WI E4 TYRGXYP VI4I\ EP GSPSRYPYM EWGIRHIRX.
4SVRMRH HI PE TEVXIE WYTIVMSEV E GSPSRYPYM EWGIRHIRX, HI E-PYRKYP PMRMIM
XEPMIM WTVI I\XVIQMXEXIE QIHMEP E TMGMSVYPYM HVITX #M GSRXMRYRH PE GIP WXRK,
TI EGIIE#M PMRMI, TR
R ^SRE HMRXVI QIXEXEVWMIRIPI 3 #M 4 E EGIWXYME, WI RXMRHI ^SRE VI4I\
E GSPSRYPYM XVERWZIVW.
4I TMGMSVYP WXRK, HI PE TEVXIE XIVQMREP E GSPSRYPYM XVERWZIVW, (HI WYF
PMRME XEPMIM, WTE'MYP HMRXVI QIXEXEVWMIRIPI 3 #M 4), WI E4 TYRGXYP VI4I\ EP
GSPSRYPYM HIWGIRHIRX, WYF JSVQE YRIM PMRMM ZIVXMGEPI XVEWEX TR PE PMRME
GPGMYPYM.
4PIGRH HI PE TSV'MYRIE XIVQMREP E GSPSRYPYM HIWGIRHIRX, WTVI TEVXIE
QIHMER E TMGMSVYPYM, GLMEV TI PMRME GPGMYPYM, PE RMZIPYP QIXEXEVWMIRIPSV 3 #M 2,
WI E4 TYRGXYP VI4I\ EP WMKQSMHYPYM. -QIHMEX PE XIVQMREVIE TYRGXYPYM VI4I\ EP
WMKQSMHYPYM, TI EGIIE#M PMRMI E GPGMYPYM, PE RMZIPYP QIXEXEVWMERYPYM 1 #M
GSFSVRH SFPMG WTVI TEVXIE QIHMER E TMGMSVYPYM, HIT#MRH PE WJV#MX TY'MR PMRME
GPGMYPYM, WI E4 ^SRE VI4I\ TIRXVY VIGX #M ERYW. (I#M MRXIWXMRYP KVSW
VITVI^MRX S ^SR I\XMRW, HMWTYW TI EQFIPI TMGMSEVI, WI VIGSQERH
QEWEVIE WE GE TI YR XSX, TIRXVY E JEGMPMXE IZEGYEVIE MRXIWXMREP, MRWMWXRHY-WI
EWYTVE TYRGXIPSV VITVI^IRXEXMZI YRSV ERYQMXI TSV'MYRM RYQEM EXYRGM GRH
IWXI GE^YP. 1EWENYP WI RGITI PE TMGMSVYP HVITX, HI TI TYRGXYP VI4I\ EP ZEPZYPIM
MPIS-GIGEPI, WEY GLMEV EP ETIRHMGIPYM, 'MRRH TVM^ GY QRE HI EGIIE#M TEVXI
RI JSPSWMQ HI TSPMGIPI IM TIRXVY ETWEVI #M XVEKIVI, QEM RXM WTVI TEVXIE
PEXIVEP E TMGMSVYPYM, TR R ^SRE HMRXVI QIXEXEVWMIRIPI 3 #M 4. 9RHI RGITI
^SRE GSPSRYPYM EWGIRHIRX, ETSM YVGQ TI EGIWXE, TR PE PMRME XEPMIM, JEGIQ
HVIETXE, WTVI TEVXIE QIHMER E TMGMSVYPYM, WGLMQFRH QMRMPI XVIGIQ PE
GIPPEPX TMGMSV, HI YRHI TSVRMQ GY EGIIE#M QM#GEVI XVKRH WTVI PEXIVEP TI
GSPSRYP XVERWZIVW, R ^SRE HMRXVI QIXEXEVWMIRIPI 3 #M 4 GSFSVQ WTVI PMRME
GPGMYPYM, TI GIP HIWGIRHIRX, YRHI ENYRKRH JEGIQ WXRKE WTVI TEVXIE
QIHMER E TMGMSVYPYM, TI VIWXYP TSV'MYRMM MRXIWXMRYPYM. 1M#GEVIE WI TSEXI JEGI #M
GY TSPMGIPI QMRMM HI TI TEVXIE STYW #M GLMEV JSPSWMRHY-RI HI EVXMGYPE'ME
HMWXEP E EGIWXYME, WEY HI EGIIE#M EVXMGYPE'MI E MRHI\YPYM. R GE^YP
GSRWXMTE'MMPSV WI MRWMWX TI TEVXIE XIVQMREP E MRXIWXMRYPYM.
%4%6%890 6)74-6%836.
(IWGVMIVI EREXSQMG 7I QTEVXI R:
8VEGXYP VIWTMVEXSV WYTIVMSV HMR GEVI JEG TEVXI: REWYP, WMRYWYVMPI
TEVERE^EPI, GEZMXEXIE RE^EP (R QSH EGGIWSVMY), JEVMRKIPI #M PEVMRKIPI; XVEGXYP
VIWTMVEXSV MRJIVMSV, VITVI^IRXEX HI: XVELII, EVFSVIPI FVSR#MG #M TPQRM.
2EWYP %PGXYMX HMR REWYP I\XIVR #M GEZMXEXIE RE^EP.
2EWYP I\XIVR IWXI WMXYEX PE QMNPSGYP JI'IM #M EVI JSVQE YRIM TMVEQMHI
XVMYRKLMYPEVI GY ZVJYP R WYW, 3MRH GSQTYW HMR: TMIPI, 'IWYX WYFGYXEREX, WXVEX
QYWGYPEV #M WGLIPIXYP EPGXYMX HMR SEWI (RE^EPI, QE\MPI #M TVSGIWIPI JVSRXEPI),
GEVXMPENI #M PEQE 3FVSEW.
'EZMXEXIE RE^EP IWXI WMXYEX R GIRXVYP QE\MPEVYPYM, HIEWYTVE GEZMX'MM
FYGEPI. )WXI HMZM^EX R HSY JSWI RE^EPI #M GSQYRMG GY WMRYWYVMPI TEVERE^EPI
WMXYEXI R NYVYP IM.
7MRYWYVMPI 7YRX TEXVY TIVIGLM HI GSQTEVXMQIRXI TRIYQEXMGI, TPMRI GY
EIV, GI QMG#SVIE^ KVIYXEXIE WGLIPIXYPYM GETYPYM QVMRH XSXSHEX VI^MWXIR'E
EGIWXYME, HEV EY #M VSP HI M^SPEXSVM XIVQMGM #M HI VI^SREXSVM EM WYRIXIPSV. R
JYRG'MI HI SWYP R GEVI WYRX WTEXI EZIQ WMRYWYVM: JVSRXEPI, QE\MPEVI,
IXQSMHEPI #M WJIRSMHMIRI.
0EVMRKIPI )WXI YR SVKER XYFYPEV, WMXYEX R VIKMYRIE ERXIVS-QIHMER E
KXYPYM, R JSVQ HI TMVEQMH XVMYRKLMYPEV (SVMIRXEX GY FE^E R WYW), GI
GVI#XI SHEX GY REMRXEVIE R ZVWX. 'EZMXEXIE MRXIVR E PEVMRKIPYM RY
WIEQR GY TEVXIE I\XIVR, IE 3MRH RZIPMX HI S XYRMG QYGSEW #M TSEXI 3
GSQTEVEX GY HSY TPRMM GI WI TVMZIWG GY ZVJYVMPI R WYW. R WXVYGXYVE PYM WI
RXPRIWG: WGLIPIXYP GEVXMPEKMRSW, ETEVEXYP HI YRMVI E GEVXMPENIPSV, QY#GLM
XYRMGE (QYGSEW #M WYFQYGSEW), ZEWI #M RIVZM.
8VELIIE )WXI #M IE YR SVKER XYFYPEV, GI GSRXMRY PEVMRKIPI #M WI RXMRHI
HI PE ZIVXIFVE E #EWIE GIVZMGEP TR PE E TEXVE XSVEGEP, YRHI WI HMZMHI R
GIPI HSY FVSRLMM. )WXI JSVQEX HMRXVYR WGLIPIX 3FVSGEVXMPEKMRSW, RZIPMX HI
EHZIRXMGI #M GTXY#MX HI QYGSEW.
&VSRLMMPI 'IPI TVMRGMTEPI WYRX R RYQV HI HSY (HVIETX #M WXRK) #M
GSFSEV R NSW, PE LMPYP TYPQSREV, YRHI WI HMZMH JSVQRH EVFSVIPI FVSR#MG.
*SVQE I\XIVMSEV IWXI EWIQRXSEVI GY GIE E XVELIMM, HSEV G IPI WYRX QEM
WYF'MVM #M QEM QMGM, GIE HVIETX 3MRH TY'MR QEM ZSPYQMRSEW HIGX GIE WXRK.
4PQRMM 7YRX R RYQV HI 2, WMXYE'M R GEZMXEXIE XSVEGMG, EGSTIVM'M HI
S TPIYV HVIETX #M YRE WXRK, GI RY GSQYRMG RXVI IPI WITEVEXI TVMR
QIHMEWXMR (VIKMYRIE MRXIVQIHMER E GEZMX'MM XSVEGMGI) #M VITVI^MRX SVKERIPI
TVMRGMTEPI EPI VIWTMVE'MIM, PE RMZIPYP PSV EZRH PSG WGLMQFYP EPZISPEV HI KE^I.
4VMR LMPYP TYPQSREV MRXV #M MIW HMR TPQRM JSVQE'MYRM, GEVI EPGXYMIWG
TIHMGYPYP TYPQSREV HMR GEVI JEG TEVXI: HSY ZIRI TYPQSREVI, S FVSRLMI
TVMRGMTEP, S EVXIV TYPQSREV, ZEWI PMQJEXMGI #M RIVZM. 7YTVEJE'E TPQRMPSV
IWXI XVEZIVWEX HI 3WYVM EHRGM GEVI QTEVX TPQRYP HVITX R XVIM PSFM
(WYTIVMSV, MRJIVMSV #M QMNPSGMY), MEV TPQRYP WXRK R HSM PSFM. 0SFMM TYPQSREVM
PE VRHYP PSV WYRX QTV'M'M R WIKQIRXI TI GVMXIVMM ZEWGYPEVI #M TVMR VEQM3GE'MM
FVSR#MGI, GEVI EY EYXSRSQMI QSVJS-JYRG'MSREP TVSTVMI. R MRXIVMSVYP
WIKQIRXYPYM FVSRLMMPI WIKQIRXEVI WI VEQM3G, HI 10 TR PE 15 SVM, YPXMQE
VEQM3GE'MI RI EZRH WGLIPIX GEVXMPEKMRSW #M TSEVX RYQIPI HI FVSRLMSP, GEVI
ZE EWMKYVE ZIRXMPE'ME YRYM PSFYP TYPQSREV. R PSFYP FVSRLMSPIPI WI QEM VEQM3G
HI QYPXI SVM TR PE RMZIP HI GEREPI EPZISPEVI, R GEVI WI HIWGLMH WEGM
EPZISPEVM YQTPY'M GY EIV. 0SFYPYP ZE 3 HIGM YRMXEXIE QSVJSPSKMG #M JYRG'MSREP
E TPQRYPYM.
1Y#GLMYP HMEJVEKQIM )WXI GIP GEVI WITEV GEZMXEXIE XSVEGMG HI GIE
EFHSQMREP, JE'E WYTIVMSEV GSRZI\ JSVQRH FE^E GYXMIM XSVEGMGI, MEV GIE
MRJIVMSEV, GSRGEZ, JSVQIE^ TPEJSRYP EFHSQMREP. %VI VSP MQTSVXERX R
VIWTMVE'MI, EXX R GIE RSVQEP, QY#GLMYP HMEJVEKQIM GSFSVRH GY 1,2 TR PE
2,5 GQ, GX #M R GIE JSV'EX QY#GLMYP GSFSVRH GY 7,5 TR PE 10 GQ, MEV
EXYRGM GRH WI VIPE\IE^ EIVYP ZE 3 QTMRW EJEV HMR TPQRM.
*YRG'MMPI ETEVEXYPYM VIWTMVEXSV 4VMRGMTEPE JYRG'MI E ETEVEXYPYM VIWTMVEXSV
IWXI VIWTMVE'ME GEVI MRGPYHI: ZIRXMPE'ME, VIWTMVE'ME I\XIVR, XVERWTSVXYP HI
KE^I, VIWTMVE'ME MRXIVR #M VIWTMVE'ME GIPYPEV. 4VSGIWYP VIWTMVEXSV IWXI JSEVXI
MQTSVXERX HISEVIGI S\MKIRYP (IWIR'MEP ZMI'MM MRXVEGIPYPEVI) IWXI MRWTMVEX #M
HMWXVMFYMX XYXYVSV GIPYPIPSV, TVSHYWYP VI^MHYEP (FMS\MHYP HI GEVFSR) IWXI
XVERWTSVXEX PE TPQRM #M IPMQMREX, 3IGEVI TEVXI E ETEVEXYPYM VIWTMVEXSV EZRH
YR VSP FMRI WXEFMPMX.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT 4PQRMM EY PIKXYV GY GETEGMXEXIE HI E XVM
TPIREV #M HI E WMQ'M EGIWX PYGVY, GY TVSFPIQIPI GEVI 'MR HI VIWTIGXYP HI WMRI.
4RIYQSRME WI TEVI G EVI PIKXYV GY WYJIVMR'E, GY TMIVHIVIE #M GY
HMWTIVEVIE. &VSR#MXE TSEXI 3 GEY^EX HI YR QIHMY JEQMPMEP XIRWMSREX. %WXQYP
WI TEVI G EVI PIKXYV GY WIR^E'MMPI HI VITVMQEVI, WIRXMQIRXYP HI ZMRSZ'MI
WEY TPRWYP RFY#MX. 4VSFPIQIPI HI WMRYWYVM EV TYXIE ETVIE TIRXVY G RI
WMQ'MQ WYJSGE'M HI S TIVWSER ETVSTMEX.
(IWGVMIVIE TYRGXIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV.
'EZMXEXIE XSVEGMG IWXI VITVI^IRXEX PE RMZIPYP TMGMSVYPYM, RXVI PMRME
YQIVMPSV #M GIE E HMEJVEKQIM, EXX TI TEVXIE TPERXEV GX #M TI GIE ERXIVMSEV.
%)
2EWYP #M EVI TYRGXYP VI4I\ PE EQFIPI TMGMSEVI, TI TEVXIE QIHMER E
EGIWXSVE, R TEVXIE I\XIVR E LEPYGIPYM, PRK YRKLMI, TSVRMRH HI PE ZVJYP, PE
FE^E EGIWXIME. 4IRXVY E EG'MSRE EWYTVE VI4I\YPYM REWYPYM, TVMRHIQ TMGMSVYP GY
QRE HI EGIIE#M TEVXI #M GY TEVXIE PEXIVEP MRXIVR E TSPMGIPYM IJIGXYQ
QM#GVM HI XVEKIVI WEY HI TVIWEVI. &) 4YRGXIPI VI4I\I EPI WMRYWYVMPSV WYRX:
ZVJYP LEPYGIPYM, HI-E PYRKYP XIVQMRE'MIM YRKLMIM, TIRXVY WMRYWYVMPI JVSRXEPI;
TEVXIE TSWXIVMSEV E JEPERKIPSV HMWXEPI E HIKIXIPSV 2 #M 3 (TIVRM'IPI WEY
FYVMGIPI HIKIXIPSV), TIRXVY WMRYWYVMPI QE\MPEVI; TEVXIE TSWXIVMSEV E
JEPERKIM HMWXEPI 4, TIRXVY PEFMVMRXYP IXQSMHEP; MEV TEVXIE TSWXIVMSEV E
JEPERKIM HMWXEPI 5, TIRXVY WMRYWYP WJIRSMHEP. 7MRYWYVMPI TSX 3 QEWEXI 'MRRH
TMGMSVYP GY QRE HI EGIIE#M TEVXI JSPSWMQ TSPMGIPI TIRXVY TVIWVM #M QM#GVM
GMVGYPEVI, WEY 'MRRH TVM^ GY QRE STYW I\IGYXQ QM#GVM HI TVIWEVI WEY
XVEKIVI R WYW GY TSPMGIPI QMRM HI EGIIE#M TEVXI. 7MRYWYVMPI WI TSX WXMQYPE #M
TPMR WMQTPE XVEKIVI HI HIKIXI.
')
0EVMRKIPI #M XVELIIE #M EY TYRGXIPI VI4I\I TI TEVXIE ERXIVMSEV E
TMGMSEVIPSV, RXVI EVXMGYPE'MMPI QIXEXEVWSJEPERKMIRI EPI LEPYGIPYM #M GIPYM HI EP
HSMPIE HIKIX, FMRI R'IPIW PEVMRKIPI 3MRH WMXYEX WYTIVMSV #M XVELIIE MRJIVMSV.
%WYTVE TYRGXIPSV TIRXVY PEVMRKI #M XVELII WI EG'MSRIE^ TVMR^RH TMGMSVYP GY
SVMGEVI HMR QMRM #M JSPSWMRH TSPMGIPI EGIPIE#M TIRXVY TVIWVM WEY XVEKIVM WYW-
NSW. () &VSRLMMPI #M TPQRM WI KWIWG, TI TPERXIPI TMGMSEVIPSV, RXVI PMRME
YQIVMPSV #M GIE E HMEJVEKQIM, R NYVYP EVXMGYPE'MPSV QIXEXEVWSJEPERKMIRI E
HIKIXIPSV 1, 2 #M 3, (EPXJIP WTYW PE RMZIPYP TIVRM'IPSV TMGMSEVIPSV), FVSRLMMPI 3MRH
HIEWYTVE (MQIHMEX WYF PMRME YQIVMPSV) MEV TPQRM HIHIWYFX (MQIHMEX HIEWYTVE
PMRMIM HMEJVEKQIM). 4PQRM #M FVSRLMMPI WI PYGVIE^ WTVMNMRMRH TMGMSVYP GY QRE
STYW, MEV GY TSPMGIPI WEY GY EVXMGYPE'ME HMWXEP E EGIWXYME WI TSX IJIGXYE
QM#GVM GMVGYPEVI, HI XVEKIVI WEY R ^MK^EK. )) 1Y#GLMYP HMEJVEKQIM IWXI HMWTYW
SVM^SRXEP, TEVEPIP GY PMRME MQEKMREV E HMEJVEKQIM, TI TEVXIE ERXIVMSEV E
TMGMSEVIPSV, PE FE^E EVXMGYPE'MMPSV QIXEXEVWSJEPERKMIRI. (MEJVEKQE WI TSEXI
QEWE 'MRRH TVM^ GY S QR WEY GY EQFIPI #M JSPSWMRH TSPMGIPI TIRXVY
QM#GVM SVM^SRXEPI HI-E PYRKYP IM.
7-78)190 '%6(-3:%7'90%6.
(IWGVMIVI EREXSQMG 4V'MPI GSQTSRIRXI EPI WMWXIQYPYM GEVHMSZEWGYPEV
WYRX; MRMQE, WRKIPI #M ZEWIPI HI WRKI.
-RMQE.
4VI^MRX S JSVQ TMVEQMHEP XVMYRKLMYPEV GYPGEX TI HMEJVEKQ, E\YP
MRMQM 3MRH SVMIRXEX R NSW PE WXRKE #M REMRXI. 4VI^MRX 4 GEZMX'M: HSY
WYTIVMSEVI RYQMXI EXVMM #M HSY MRJIVMSEVI RYQMXI ZIRXVMGYPI (GY TIVI'MM QEM
KVS#M). %XVMMPI RY GSQYRMG RXVI IPI HIGX R ZME'E MRXVEYXIVMR MEV ZIRXVMGYPIPI
RMGMSHEX. 'SQYRMGEVIE RXVI EXVMM #M ZIRXVMGYPI IWXI HMVMNEX TVMR TVI^IR'E YRSV
ZEPZI RYQMXI GYW3HI (3 TI TEVXIE HVIETX HSY TI TEVXIE WXRK), R JSVQ
HI GYMF HI VRHYRMG.
-RMQE IWXI EPGXYMX HMR XVIM XYRMGM GEVI HMR WTVI I\XIVMSV WTVI MRXIVMSV
WYRX: ITMGEVHYP QMSGEVHYP #M IRHSGEVHYP. 1MSGEVHYP VITVI^MRX QY#GLMYP MRMQM
#M IWXI JSVQEX HMR QMSGEVHYP EHRG GSRXVEGXMP #M 'IWYXYP RSHEP WEY IQFVMSREP.
-RMQE EWMKYV GMVGYPE'ME R ZEWIPI HI WRKI.
)E FEXI RXV-YR GMGPY VMXQMG, HI GSRXVEG'MI #M VIPE\EVI, GEVI EVI PSG HI
40-70 HI SVM TI QMRYX, HIXIVQMRRH GMVGYPE'ME WERKZMR. 'MVGYPE'ME WRKIPYM
TVMR MRMQ.
7RKIPI GMVGYP HMR ZIRXVMGYPYP WXRK TVMR ZEWI WERKZMRI EVXIVMEPI,
EVXIV ESVX, HMR GEVI WI HIWTVMRH ZEWI EPI GMVGYPE'MIM WMWXIQMGI, GEVI HYG
WRKIPI GXVI GETMPEVIPI HMR 'IWYXYVM 7RKIPI WI RXSEVGI R MRMQ TVMR EXVMYP
HVITX, ZIRE GEZ JSVQRH QEVIE GMVGYPE'MI. 7YTIVMSEV #M ZIRE GEZ
MRJIVMSEV, HI YRHI TVMR GSRXVEG'ME ZIRXVMGYPYPYM HVITX ENYRKI R TPQRMM, PEW
'32 WI RGEVG GY S\MKIR #M WI RXSEVGI PE MRMQ R EXVMYP WXRK, TVMR 4 ZIRI
TYPQSREVI JSVQRH QMGE GMVGYPE'MI WEY GMVGYPE'ME TYPQSREV.
7RKIPI )WXI QIHMYP TVMRGMTEP HI XVERWTSVX EP RYXVMIR'MPSV #M EP
S\MKIRYPYM RIGIWEV GIPYPIPSV QIXEFSPMEGXMZI EPI GSVTYPYM SQIRIWG. :SPYQYP
IWXI HI 4-5 PMXVM PE JIQIM, 5-6 PMXVM PE FVFE'M #M SGYT GEQ 8% HMR KVIYXEXIE
GSVTYPYM.
7RKIPI IWXI YR 'IWYX GSRNYRGXMZ PMGLMH. 'SR'MRI GIPYPI #M JVEKQIRXI HI
GIPYPI E4EXI RXVYR QEXVM\ MRXIVGIPYPEV RYQMX TPEWQ WERKZMR. 4PEWQE
VITVI^MRX TSV'MYRIE PMGLMH E WRKIPYM #M GSR'MRI ETVS\MQEXMZ 90% ET #M 10%
IPIQIRXI SVKERMGI #M ERSVKERMGI HM^SPZEXI R ET: 4VSXIMRI (3FVMRSKIRYP GY
VSP R GSEKYPEVI, EPFYQMRE, KPSFYPMRIPI #M MQYRSKPSFYPMRIPI), KPYGMHI (KPYGS^E),
PMTMHI (XVMKPMGIVMHI #M GSPIWXIVSP), IPIGXVSPM'M (GEPGMY, WSHMY, TSXEWMY, QEKRI^MY,
IXG.). )PIQIRXIPI 3KYVEXI WYRX VITVI^IRXEXI HI IVMXVSGMXI, PIYGSGMXI #M
XVSQFSGMXI.
7XVYGXYVE ZEWIPSV WERKZMRI :EWIPI GEVI TPIEG HI PE MRMQ WI RYQIWG
EVXIVI #M ZEWIPI GEVI ZMR PE MRMQ WI RYQIWG ZIRI, MEV ZEWIPI PE RMZIPYP GVSVE
EY PSG WGLMQFYVM HI WYFWXER'I WI RYQIWG GETMPEVI. %VXIVIPI QEVM WI ZSV
VEQM3GE R EVXIVI QMNPSGMM #M QMGM RYQMXI EVXIVMSPI GEVI WI GSRXMRY GY ZIRYPI
GI WI ZSV HIWGLMHI R ZIRI QMNPSGMM #M ZIRI QEVM.
RXVI EVXIVMSPI #M ZIRYPI WI MRXIVGEPIE^ GETMPEVIPI PSGYP HI WGLMQF RXVI
WRKI #M 'IWYXYVM.
*YRG'MMPI WRKIPYM XVERWTSVXSV, RYXVMXMZ, VIWTMVEXSVMI, I\GVIXSEVI,
HI ETVEVI, LSQISWXE^MG (QIR'MRI LSQISWXE^ME), M^SXIVQMG.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT -RMQE XVMQMXI MYFMVI, MEV WRKIPI VITVI^MRX
FYGYVME, EXEGYP HI GSVH STYRRHY-WI FYGYVMIM HI E XVMM. ,MTIVXIRWMYRIE
EVXIVMEP, IWXI GSVIPEX IQS'MMPSV RI I\TVMQEXI, WEY TVSFPIQIPSV IQS'MSREPI
RI VI^SPZEXI, MEV LMTSXIRWMYRIE I\TVMQ XVMWXI'I, HITVIWMI WEY TMIVHIVM.
:EVMGIPI WYRX PIKEXI HI HIWGYVENVM #M WIR^E'MI HI WYTVERGVGEVI.
%)
(IWGVMIVIE ^SRIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV :EWIPI WERKZMRI RY
WYRX VITVI^IRXEXI 3IGEVI R TEVXI (EV 3 MQTSWMFMP EGIWX PYGVY), HEX 3MRH
JETXYPYM G IPI QTR^IWG XSX GSVTYP, EZIQ R WGLMQF HSY TYRGXI MQTSVXERXI
HI S TEVXI #M HI EPXE E EVXMGYPE'MIM XMFMSXEVWMIRI, TI TEVXIE MRXIVR TIRXVY
GMVGYPE'ME HMR NYQXEXIE MRJIVMSEV #M TI TEVXIE I\XIVR GMVGYPE'ME HMR
NYQXEXIE WYTIVMSEV. 4YRGXYP TIRXVY GMVGYPE'ME HMR TEVXIE MRJIVMSEV WI
QEWIE^ GY TSPMGIPI, 'MRRH QRE WTVMNMRMX TI ^SRE QIXEXEVWMER, WEY
MRHI\YP QMRMM STYWI, 'MRRH TVM^ GY QRE HI EGIIE#M
TEVXI, TI TEVXIE I\XIVR E TMGMSVYPYM. 0E JIP WI EG'MSRIE^ #M TIRXVY
TYRGXYP HMR TEVXIE I\XIVR, HSEV G WI ZE JSPSWM TSPMGIPI QMRMM STYWI WEY
MRHI\YP QMRMM HI EGIIE#M TEVXI. 1M#GVMPI TSX 3 HI ETWEVI WEY HI XVEKIVI R
WYW TI QEVKMRIE XMFMIM, 2-3 GQ. F) 4YRGXYP VI4I\SKIR EP MRMQM WI E4 HSEV TI
TMGMSVYP WXRK, TI TEVXIE TPERXEV, HIEWYTVE PMRMIM HMEJVEKQIM, RXVI
EVXMGYPE'MMPI QIXEXEVWSJEPERKMIRI 4 #M 5. 7I WTVMNMR TMGMSVYP WXRK GY QRE
HVIETX, TEPQE 3MRH ETPMGEX TI QEVKMRIE PEXIVEP E EGIWXYME #M HIKIXIPI TI
TEVXIE ERXIVMSEV #M GY TSPMGIPI QMRMM WXRKM WI I\IGYX QM#GVM GMVGYPEVI, HI
ETWEVIVMHMGEVI, WEY HI ETWEVIXVEKIVI. -RHMJIVIRX HI EJIG'MYRIE GI XVIFYMI
XVEXEX TI TYRGXYP VI4I\SKIR EP MRMQMM RY WI EG'MSRIE^ QEM QYPX HI YR QMRYX,
TIRXVY E IZMXE LMTIVXIRWMYRIE EVXIVMEP #M XELMGEVHME.
(IWGVMIVI EREXSQMG.
36+%2)0) () 7-1&.
8IKYQIRXYP WEY TMIPIE *SVQEX HMR ITMHIVQ (PE I\XIVMSV), HIVQ (WXVEXYP
MRXIVR) #M 'IWYX WYFGYXEREX (EPGXYMX R WTIGMEP HMR 'IWYX GSRNYRGXMZ, GI EGSTIV
QY#GLMM), IWXI SVKERYP GY GIE QEM QEVI HMQIRWMYRI HI TI WYTVEJE'E GSVTYPYM
EVI ETVS\MQEXMZ 1,5 Q2 #M P-4 QQ KVSWMQI, R JYRG'MI HI ^SR. 0E RMZIPYP
ITMHIVQYPYM #M HIVQYPYM WI E4 XIVQMRE'MM RIVZSEWI PMFIVI #M RGETWYPEXI, GI
VITVI^MRX VIGITXSVM TIRXVY GPHYV, VGIEP, EXMRKIVI, TVIWMYRI #M HYVIVI.
*YRG'MMPI XIKYQIRXYPYM WYRX:
(I TVSXIG'MI 'SRXVE: PSZMXYVMPSV, QMGVSFMPSV, VEHME'MMPSV WSPEVI, JE' HI
YRIPI PMGLMHI WEY KE^I; PE RMZIPYP IM EVI PSG S Y#SEV VIWTMVE'MI GYXEREX;
JYRG'MI HI I\GVI'MI TVMR KPERHIPI WYHSVMTEVI; HI XIVQSVIKPEVI; IWXI YR SVKER
EP WIRWMFMPMX'MM GYXEREXI, XEGXMPI, XIVQMGI #M HYVIVSEWI; HITS^MXIE^ 'IWYXYP
EHMTSW; TVMR WIGVI'ME WYHSVMM MRXIVZMRI R QIXEFSPMWQYP ETIM #M EP MSRMPSV
QMRIVEPM; JYRG'MI HI EFWSVF'MI.
3GLMM E)
7YRX JSVQE'MM HMR KPSFMM SGYPEVM #M SVKERIPI ERI\I EPI EGIWXSVE. +PSFMM
SGYPEVM, E#I^E'M R SVFMXI, EY S JSVQ WJIVMG WYRX JSVQE'M HMR QIHMM VIJVMRKIRXI
#M 3 XYRMGM EGSTIVMXI HI S QIQFVER GETWYPEV. 8YRMGE I\XIVR TVI^MRX HSY
TSV'MYRM: WGPIVSXMGE (TEVXIE EPFMGMSEW E KPSFYPYM SGYPEV) #M GSVRIIE (S
QIQFVER JSVQEX HMR 5 WXVEXYVM).
8YRMGE QMNPSGMI IWXI VITVI^IRXEX TVMR: GSVSMH, GSVTYP GMPMEV #M MVMWYP GEVI
WIVZI#XI PE HS^EVIE PYQMRMM GEVI ENYRKI PE VIXMR,
8YRMGE MRXIVR IWXI VITVI^IRXEX HI VIXMR JSVQEX HMRXV-S JSM' I\XIVR,
GI GSR'MRI YR WXVEX HI GIPYPI TMKQIRXEVI; #M YRE MRXIVR GEVI R XSXEPMXEXI R
VIXMR JSVQIE^ 10 WXVEXYVM #M YRHI WI KWIWG GIPYPIPI WIR^SVMEPI ZM^YEPI
JSXSVIGITXSEVI (R JSVQ HI GSRYVM #M FEWXSRE#I). 4I VIXMR I\MWX S ^SR
RYQMX TEX KEPFIR, PE RMZIPYP GVIME RXV-S ^SR RYQMX JSZIME GIRXVEPMW, GY
EGYMXEXI ZM^YEP QE\MQ #M EMGM RXPRMQ RYQEM GIPYPI R JSVQ HI GSRYVM. 8SX
TI VIXMR I\MWX S ^SR TI YRHI MIWI RIVZYP STXMG RYQMX TEX SEVF.
') 1IHMMPI VIJVMRKIRXI EPI KPSFYPYM SGYPEV JSVQIE^ WMWXIQYP HMSTXVMG EP
SGLMYPYM #M WYRX VITVI^IRXEXI TVMR: GSVRII, GVMWXEPMR, YQSEVIE ETSEW #M GSVTYP
ZMXVSW. 3VKERIPI ERI\I EPI KPSFYPYM SGYPEV WYRX VITVI^IRXEXI HI GIM 6 QY#GLM
EM KPSFYPYM SGYPEV #M HI WTVRGIRI, TPISETI #M ETEVEXYP PGVMQEV.
()
9VIGLMPI 9VIGLIE IWXI QTV'MX R 3 TV'M, I\XIVR QIHMI #M MRXIVR.
9VIGLIE I\XIVR IWXI JSVQEX HMR TEZMPMSRYP YVIGLMM, GEVI EVI YR WGLIPIX
3FVSGEVXMPEKMRSW GI M H S JSVQ RIVIKYPEX; #M GSRHYGXYP EYHMXMZ I\XIVR, YR
GEREP HI 2-3 GQ GI ENYRKI PE YVIGLIE QIHMI.
9VIGLIE QIHMI IWXI S GEQIV TPMR GY EIV, JSVQEX HMR: GEZMXEXIE
XMQTERMG GI GSR'MRI XMQTERYP #M GIPI XVIM SEWI EPI YVIGLMM, RYQMXI HYT JSVQE
PSV: GMSGER, RMGSZEP #M WGVM'; GEZMX'MPI QEWXSMHMIRI RIVIKYPEXI; XYFE
MRXIVR WEY 8VSQTE PYM )YWXEGLMS, TVMR GEVI WI JEGI PIKXYVE RXVI GEZMXEXIE
XMQTERMG #M RE^SJEVMRKI. 9VIGLIE MRXIVR WEY PEFMVMRXYP IWXI GIE QEM
MQTSVXERX TIRXVY SVKERYP EGYWXMGSZIWXMFYPEV, MRXIVZIRMRH #M R QIR'MRIVIE
IGLMPMFVYPYM. )WXI EPGXYMX HMRXVYR PEFMVMRX SWSW #M YRYP QIQFVERSW.
0EFMVMRXYP SWSW IWXI JSVQEX HMR: ZIWXMFYP, GEREPI WIQMGMVGYPEVI #M QIPG.
0EFMVMRXYP QIQFVERSW WI E4 R MRXIVMSVYP GIPYM SWSW #M TVI^MRX EGIPIE#M
JSVQE'MYRM.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT 3VKERIPI HI WMQ' EY PIKXYV GY ZM^MYRIE TI
GEVI S EZIQ EWYTVE RSEWXV #M GY RIZSME HI E RI TVSXINE. -VMXEVIE, RIPMRM#XIE,
JVMGE #M EPXI IQS'MM WI TSX VI4IGXE PE RMZIPYP PSV.
(IWGVMIVIE TYRGXIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV (ISEVIGI
XIKYQIRXYP IWXI RXMRW TI XSEX WYTVEJE'E GSVTYPYM, RY ZE EZIE S ^SR VI4I\
ERYQI.
4ETMPIPI KYWXEXMZI WI KWIWG R MRXIVMSVYP GEZMX'MM FYGEPI E#E G ZSV 3
EGXMZEXI TVMR QEWENYP TYRGXIPSV VI4I\I EPI EGIWXIE.
2EWYP GEVI RI ENYX R HIGIPEVIE QMVSWYPYM E JSWX TVI^IRXEX R GETMXSPYP
GY ETEVEXYP VIWTMVEXSV.
(ISEVIGI EQ WXEFMPMX HINE G VI4I\IPSV IQMWJIVIM HVITXI E GETYPYM M
GSVIWTYRH TMGMSVYPYM WXRK #M VIWTIGXMZ MRZIVW, TYRGXIPI VI4I\I EPI SGLMYPYM #M
YVIGLMM HVITXI WI ZSV E4E TI TMGMSVYP WXRK #M GIPI EPI YVIGLMM #M SGLMYPYM WXRK,
TI TMGMSVYP HVITX. %WXJIP EZIQ:
%) 6I4I\IPI SGLMPSV HMWTYWI PE RMZIPYP TPERXIPSV, TI PMRME YQIVMPSV, I\EGX
PE FE^E HIKIXIPSV 2 #M 3. &) 6I4I\IPI YVIGLMPSV HMWTYWI GE #M GIPI EPI SGLMPSV,
HSEV G PE FE^E HIKIXYPYM 4 #M 5. 1EWEVIE EGIWXSV TYRGXI WI ZE JEGI PE JIP #M
ERYQI TVMR ETWEVIVMHMGEVI WEY ETWEVIXVEKIVI, GY TSPMGIPI SVMGVIM HMR GIPI
HSY QMRM #M 'MRRH TVM^ TI TEVXIE PEXIVEP WEY QIHMER E TMGMSEVIPSV, R
JYRG'MI HI QRE TI GEVI S JSPSWMQ. ') 9VIGLIE MRXIVR WEY GIRXVY HI IGLMPMFVY
IWXI VITVI^IRXEX TI TEVXIE ERXIVMSEV E TMGMSEVIPSV, RXVI JEPERKIPI TVS\MQIPI
EPI HIKIXIPSV 4 #M 5. 'RH TEGMIR'MM EGY^ TIVXYVFVM HI IGLMPMFVY TI S ERYQMX
TEVXI, WI ZE MRWMWXE EWYTVE TYRGXYPYM VI4I\ HI TI TMGMSVYP STYW. %GIWXI TYRGXI
WI TSX QEWE EXX GY TSPMGIPI GX #M GY MRHI\YP SVMGVIM QMRMM, 'MRRH TVM^ HI
TI TEVXIE PEXIVEP WEY QIHMER E TMGMSVYPYM, (R JYRG'MI HI QRE JSPSWMX) #M
IJIGXYRH QM#GVMM HI ETWEVIXVEKIVI WEY ETWEVIVMHMGEVI.
7-78)190 3737.
(IWGVMIVI EREXSQMG &IWYXYP SWSW MRXV R EPGXYMVIE WMWXIQYPYM SWSW,
JSVQRH SEWIPI, TMIWI EREXSQSJYRG'MSREPI, GEVI MRXV R EPGXYMVIE WGLIPIXYPYM
YQER. (MR WMWXIQYP SWSW QEM JEG TEVXI GEVXMPENIPI HI GVI#XIVI EVXMGYPEVI,
PMKEQIRXIPI #M XIRHSERIPI. %GIWXIE VITVI^MRX HI JETX RM#XI SVKERI ZMM GY
WYTSVX RIVZSW, WERKYMR #M PMQJEXMG TVSTVMY. 'SR'MR #M QMRIVEPI TVIGYQ: JSWJEX #M
GEVFSREX HI GEPGMY, QEKRI^MY, WSHMY, TSXEWMY, IXG. *SVQE SEWIPSV IWXI ZEVMEX.
)PI TSX 3: PYRKM, WGYVXI, PEXI, RIVIKYPEXI #M WIWEQSMHI (MRGPYWI R 'IWYXYVM
QSM). %VXMGYPE'MMPI WYRX GSRWXMXYMXI TVMR XSXEPMXEXIE IPIQIRXIPSV TVMR GEVI SEWIPI
WI YRIWG RXVI IPI, (YT JYRG'ME #M QM#GEVIE TI GEVI S HIXIVQMR IPI TSX 3:
EVXMGYPE'MM 3FVSEWI, YRHI QM#GEVIE IWXI VIHYW WEY MRI\MWXIRX #M WMRSZMEPI
(WYRX GIPI QEM QYPXI #M PE RMZIPYP PSV WI TVSHYG QM#GVM QYPXMTPI.
*YRG'MMPI WMWXIQYPYM SWSW 7GLIPIXYP EWMKYV JSVQE GSVTYPYM, TVSXIG'ME
TIRXVY TV'MPI QSM, TVSXIG'ME HEX HI JSV'I ERXMKVEZMXE'MSREPI. 4IVQMX
EXE#EVIE WEY MRWIV'ME QY#GLMPSV #M JSVQIE^ TVKLMM, GEVI EG'MSREXI HI QY#GLM
TIVQMX QM#GEVIE. &IWYXYP SWSW EVI #M JYRG'MI QIXEFSPMG GIIE GI-P GSRHYGI
PE WXSGEVIE IPIQIRXIPSV QMRIVEPI, GEVI PE RIZSMI TIRXVY SVKERMWQ, TSX 3
WGSEWI HMR 'IWYXYP SWSW, R ZIHIVIE VIWXEFMPM^VMM LSQISWXE^MIM. R EGIPE#M
XMQT QEM HITS^MXIE^ S WIVMI HI IPIQIRXI XS\MGI: TPYQF, EVWIRMG: EZRH
EWXJIP S JYRG'MI ERXMXS\MG.
&IWYXYP SWSW EVI JYRG'MI LIQEXSKIR JSVQEVI E IPIQIRXIPSV 3KYVEXI
WERKZMRI, JYRG'MI RHITPMRMX HI QHYZE VS#MI, E SEWIPSV, GEVI IWXI RXPRMX PE
IQFVMSRM, MEV PE EHYP'M HSEV PE ERYQMXI SEWI (GSEWXIPI, WXIVRYP, ERYQMXI SEWI
EPI GETYPYM #M FE^MRYPYM. R VIWX QHYZE VS#MI WI XVERWJSVQ R QHYZ
KEPFIR, JV VSP LIQEXSKIR.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT 3EWIPI VITVI^MRX WXVYGXYV #M WTVMNMR, MEV
PMKEQIRXIPI, Y#YVMR'E QM#GVMM, JIRSQIRYP WGLMQFVMM, JIPYP #M VMXQYP R GEVI RI
EHETXQ EGIWXIME, TVIGYQ #M QSHYP R GEVI IZSPYQ RXV-S ERYQMX HMVIG'MI R
ZME'. %VXMGYPE'MMPI TSX VITVI^IRXE IYP #M XIRHMR'IPI EGIWXYME HI E 3 MR4I\MFMP.
(IWGVMIVIE TYRGXIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV R LV'MPI
VI4I\SKIRI SEWIPI RY EY S VITVI^IRXEVI TVSTVMI, GM HSEV EVXMGYPE'MMPI. %XX R
TVS3PE\MI GX #M R XVEXEVIE YRSV EJIG'MYRM TVMR VI4I\SXIVETMI WI MRWMWX EWYTVE
EVXMGYPE'MMPSV, E KPERHIPSV (R WTIGMEP XMVSMH #M TEVEXMVSMH) #M E ^SRIPSV
WERKZMRI #M PMQJEXMGI. 'SPSERE ZIVXIFVEP IWXI WMRKYVE GSQTSRIRX E
WMWXIQYPYM SWSW GEVI SGYT S ^SR MQTSVXERX R LV'MPI VI4I\I, TVSFEFMP
HEXSVMX JYRG'MMPSV QYPXMTPI, E QYPXMXYHMRMM HI EVXMGYPE'MM I\MWXIRXI #M E JETXYPYM
G IE EHTSWXI#XI QHYZE WTMRVMM.
2MGM EVXMGYPE'MMPI RY WYRX VITVI^IRXEXI R XSXEPMXEXI GM HSEV GIPI QEM
MQTSVXERXI, QEM QEVM #M QEM QSFMPI, %WXJIP ZSQ RXPRM TI PRK GSPSERE
ZIVXIFVEP #M EVXMGYPE'MMPI EGIWXIE, ^SRIPI GIJIM, YRHI WI EVXMGYPIE^ GVERMYP GY
GSPSERE ZIVXIFVEP, EVXMGYPE'MMPI WGETYPSLYQIVEPI (GI PIEK QIQFVIPI
WYTIVMSEVI PMFIVI HI XVYRGLM), EVXMGYPE'MMPI GS\SJIQYVEPI (GEVI PIEK QIQFVIPI
MRJIVMSEVI HI XVYRGLM) #M EVXMGYPE'MMPI GSXYPYM VIWTIGXMZ KIRYRGLMYPYM ('MRRH
GSRX HI ^SRIPI GSVIPEXI).
%)
>SRE VI4I\ E GSPSERIM ZIVXIFVEPI IWXI WMXYEX TI TEVXIE QIHMER E
TMGMSEVIPSV, HI PE PMRME YQIVMPSV TR PE GIE TIPZMR TI GEVI S HIT#I#XI
TY'MR), E#I^EVI PSKMG HEG RI KRHMQ G XPTMPI YRMXI VITVI^MRX SKPMRHE
GSVTYPYM. 8VIFYMI SFWIVZEX TIVJIGX TEVEPIPMWQYP HMRXVI GSPSERE ZIVXIFVEP #M
PMRME QIHMER E TMGMSEVIPSV, EWXJIP #M ^SRIPI GSPSERIM ZSV 3 VITVI^IRXEXI
3IGEVI HI E-PYRKYP EGIWXIME, TYXRH 3 PYGVEXI MRHMZMHYEP EXYRGM GRH I GE^YP.
(I E-PYRKYP TV'MM QIHMERI E TMGMSEVIPSV HMWXMRKIQ:
'IPI 7 ZIVXIFVI EPI ^SRIM GIVZMGEPI, WYRX VITVI^IRXEXI TI TEVXIE
PEXIVEP E JEPERKIM.
4VS\MQEPI E LEPYGIPYM. -QIHMEX WYF IE YVQIE^ VI4I\YP GIPSV 12
ZIVXIFVI XSVEGEPI GI WI RXMRHI HI E-PYRKYP TVMQYPYM QIXEXEVW, RXVI EVXMGYPE'ME
EGIWXYME GY JEPERKE TVS\MQEP E LEPYGIPYM #M GY GIE XEVWSQIXEXEVWMER.
(I E-PYRKYP TVMQYPYM SW XEVWMER, XVIGRH TI WYF QEPISPE MRXIVR, TR
HQ HI SWYP.
'EPGERIY, WI KWI#XI ^SRE VI4I\ E GIPSV 5 ZIVXIFVI PSQFEVI. -QIHMEX
WYF MIPI, GSFSVRH TI QEVKMRIE GEPGERIYPYM WTVI TPERX, PE PMRME GPGMYPYM,
KWMQ VI4I\YP SWYPYM WEGVY.
4YRGXYP VI4I\ EP GSGGMWYPYM IWXI VITVI^IRXEX XSX TI TEVXIE QIHMER E
TMGMSVYPYM, GSRXMRYRHY-P TI GIP EP WEGVYPYM GEQ P-2 GQ TI QEVKMRIE
GEPGERIYPYM.
4,%6) 203. (I SFMGIM WI EG'MSRIE^ EWYTVE RXVIKMM ^SRIM VI4I\I E
GSPSERIM ZIVXIFVEPI, WYW'MRRH TMGMSVYP HVITX GY QRE WXRK #M TI GIP WXRK
GY QRE HVIETX, RI JSPSWMQ HI TSPMGI TIRXVY E IJIGXYE S QM#GEVI HI ETWEVI
#M XVEKIVI HI-E PYRKYP EGIWXIE. 1EM TYXIQ 'MRI TVM^ TI TEVXIE PEXIVEP E
TMGMSVYPYM #M JSPSWM TIRXVY TVIWEVI TEVXIE PEXIVEP E TSPMGIPYM HI PE GIEPEPX
QR. 'RH IWXI RIGIWEV MRWMWXIR'E EWYTVE ERYQMXIM ^SRI E GSPSERIM, QSHYP
HI PYGVY IWXI EGIPE#M HSEV G HITPEWEVIE ZE 3 WGYVX #M VITIXEX TI PSGYP
VIWTIGXMZ. &) 4YRGXIPI VI4I\I GSVIWTYR^XSEVI GIJIM WI KWIWG TI TEVXIE
TPERXEV, MQIHMEX WYF EVXMGYPE'ME MRXIVJEPERKMER E LEPYGIPYM, HI-E PYRKYP PMRMIM
YQIVMPSV. 1M#GEVIE GIE QEM MRHMGEX EMGM IWXI HI ETWEVIVMHMGEVI WEY
ETWEVIXVEKIVI R WIRW SVM^SRXEP. 7I TSEXI JEGI 'MRRH TVM^ TI TEVXIE
PEXIVEP E TMGMSVYPYM JSPSWMQ TSPMGIPI QMRMM STYWI, WEY JSPSWMRHY-RI HI SVMGEVI
HMRXVI HIKIXIPI QEVM HEV TVMR^RH R TEPQ, HIKIXIPI TMGMSVYPYM R PYGVY.
4YRGXIPI VI4I\I EPI EVXMGYPE'MIM WGETYPSLYQIVEPI WI KWIWG TI TPERXIPI
TMGMSEVIPSV, WYF PMRME YQIVMPSV, TI JEPERKE TVS\MQEP E HIKIXYPYM 5 %G'MYRIE
EWYTVE PSV IWXI MHIRXMG GY GIE EWYTVE ZI^MGMM FMPMEVI, WTPMRIM, 3GEXYPYM #M MRMQMM,
EHMG 'MRRH TVM^ GY TEPQE WTVMNMRMX TI QEVKMRIE I\XIVMSEV E TMGMSVYPYM #M GY
HIKIXIPI TS^M'MSREXI TI TEVXIE ERXIVMSEV E EGIWXYME, WI TSX I\IGYXE QM#GVM
HI ETWEVIXVEKIVI, GMVGYPEVI WEY ETWEVIVMHMGEVI.
') H) 6I4I\IPI EVXMGYPE'MMPSV GS\SJIQYVEPI WYRX TVSFEFMP GIPI QEM Y#SV
HI HITMWXEX HISEVIGI WI KWIWG PE EQFIPI TMGMSEVI R NYVYP QEPISPIPSV.
1M#GVMPI WYRX JGYXI HI TSPMGI 3MRH GMVGYPEVI R NYVYP EGIWXSVE, WYW'MRRH
TMGMSVYP GY QRE WTVMNMRMX TI TEVXIE W-E ERXIVMSEV. )ZMHIRX G TIRXVY QEWENYP
R NYVYP QEPISPIM I\XIVRI E TMGMSVYPYM HVITX #M TIRXVY GIE MRXIVR E TMGMSVYPYM
WXRK, JSPSWMQ QRE HVIETX, MEV TIRXVY GIE MRXIVR E TMGMSVYPYM HVITX #M GIE
I\XIVR E TMGMSVYPYM WXRK, QRE WXRK. )) 4I TEVXIE PEXIVEP E TMGMSEVIPSV,
WYF EVXMGYPE'ME XEVWSQIXEXEVWMER KWMQ GE S GYVFYV TI QEVKMRIE YPXMQYPYM
SW XEVWMER #M E GEPGERIYPYM. 0E 3IGEVI TMGMSV EGIWXE VITVI^MRX TYRGXYP VI4I\ EP
EVXMGYPE'MIM GSXYPYM #M KIRYRGLMYPYM, E QMRMM #M VIWTIGXMZ TMGMSVYPYM HI EGIIE#M
TEVXI. 'Y TMGMSVYP E#I^EX R QRE HI TI EGIIE#M TEVXI JSPSWMQ TSPMGIPI TIRXVY
QM#GVM HI ETWEVIXVEKIVI HI-E PYRKYP EGIWXIM ^SRI. 4YXIQ W RI JSPSWMQ #M
HI QRE HI TI TEVXIE STYW, QM#GVMPI 3MRH EGIPIE#M HEV WYW'MRIVIE TMGMSVYPYM
WI JEGI TVMR^RH-YP HMRWTVI TEVXIE TPERXEV. 3FW: 4IRXVY EJIG'MYRM PE RMZIPYP
EVXMGYPE'MMPSV QMRMM RY I\MWX YR TYRGX VI4I\, GYQ RMGM TIRXVY GIPI EPI
TMGMSEVIPSV, FIRI3G R XVEXEVIE EJIG'MYRMPSV HMR EGIWXI ^SRI 3MRH QEWENYP
VI4I\SKIR HI ERWEQFPY. &MRRH GSRX #M HI GSVIPE'ME HMRXVI EGIWXIE. 4VMRGMTMYP
XVEXVMM TVMR GSVIPEVI JYRG'MSRIE^ #M TIRXVY GIPIPEPXI EVXMGYPE'MM.
%4%6%890 6)463(9'836.
(IWGVMIVI EREXSQMG.
4,%6) 203.1. 3VKERIPI KIRMXEPI JIQMRMRI.
3ZEVIPI, XVSQTIPI YXIVMRI, YXIVYP #M ZEKMRYP GSRWXMXYMI SVKERIPI KIRMXEPI
MRXIVRI, MEV JSVQE'MYRMPI ZYPZIM, TI GIPI I\XIVRI. 1EQIPIPI #M GSQTPI\YP
QYWGYPS-JEWGMEP VITVI^MRX KPERHI ERI\I.
3ZEVIPI WYRX KPERHI WI\YEPI EPI JIQMRMX'MM GI TVSHYG SZSGMXIPI #M
RHITPMRIWG YR MQTSVXERX VSP HI KPERH IRHSGVMR TVMR WIGVI'ME HI LSVQSRMM
WI\YEPM JIQMRMRM (TVSKIWXIVSR, IWXVSKIRM #M EP'MM, MQTSVXER'M EM GMGPYPYM
VITVSHYGXSV). 7YRX R RYQV HI HSY, WMXYEXI R GSQTEVXMQIRXYP GEZMX'MM
TIPZMIRI, VIXVS-YXIVMR, EY JSVQ SZEP, GYPSEVI EPFMGMSEW, GSRWMWXIR' IPEWXMG
#M WI HI^ZSPX SHEX GY ZVWXE, PE JIQIMPI EHYPXI ENYRKRH PE 6-8 K.
8VSQTIPI YXIVMRI WYRX HSY GSRHYGXI QYWGYPS-QIQFVERSEWI, GEVI WI
RXMRH HI PE GSEVRIPI YXIVMRI TR PE SZEVI. %Y VSP MQTSVXERX R GETXEVIE #M
ZILMGYPEVIE SZYPIPSV #M WTIVQMPSV. 7YRX PYRKM HI 10-P2 GQ #M TVI^MRX TEXVY
WIKQIRXI, MEV TIVI'MM WYRX JSVQE'MM HMR XVIM XYRMGM.
9XIVYP IWXI YR SVKER QIHMER, RITIVIGLI, QYWGYPSW #M GEZMXEV, R GEVI WI
HI^ZSPX SZYPYP. )WXI WMXYEX R TEVXIE MRJIVMSEV E EFHSQIRYPYM EZRH R JE'
ZI^MGE YVMREV. )WXI EPGXYMX HMRXVYR GSVT WMXYEX TSWXIVMSV #M GSPYP YXIVYPYM
WMXYEX MRJIVMSV. %VI JSVQE YRYM XVYRGLM HI GSR XYVXMX ERXIVSTSWXIVMSV, HI
GSRWMWXIR' JIVQ HEV IPEWXMG, TIVI'MM EPGXYM'M HMR XVIM XYRMGM #M HMQIRWMYRM
ZEVMEFMPI. R MRXIVMSVYP WY WI HI^ZSPX JXYP, MEV QYGSEWE KPERHYEV JSVQIE^
S TPEGIRX GI TVSXINIE^ #M LVRI#XI JXYP.
:EKMRYP IWXI YR GSRHYGX QYWGYPS-GSRNYRGXMZ, QIHMER #M RITIVIGLI, GI
TVMR I\XVIQMXEXIE WYTIVMSEV WI MRWIV TI GSPYP YXIVMR, MEV TVMR GIE MRJIVMSEV
WI HIWGLMHI R ZYPZ.
:YPZE VITVI^MRX XSEXI SVKERIPI KIRMXEPI I\XIVRI EPI JIQIMM (QYRXIPI
TYFIPYM, JSVQE'MYRMPI PEFMEPI, ZIWXMFYPYP ZEKMRYPYM #M ETEVEXYP IVIGXMP).
1EQIPIPI WEY WRM E#I^E'M WMQIXVMG R VIKMYRIE XSVEGMG ERXIVMSEV, JEG
TEVXI HMR HIVMZEXIPI XIKYQIRXEVI, WYRX VYHMQIRXEVI #M PMTWMXI HI JYRG'MM PE
FVFE'MM, HEV HISWIFMX HI MQTSVXERXI PE JIQIM. %Y VSP R PEGXE'MI.
3VKERIPI KIRMXEPI QEWGYPMRI 7YRX VITVI^IRXEXI HI XIWXMGYPI, HI
GSRHYGXI #M KPERHI WIQMREPI, TIRMW #M WGVSX. 8IWXMGYPIPI WYRX KPERHIPI KIRMXEPI
QEWGYPMRI GI RHITPMRIWG S WIVMI HI JYRG'MM IRHSGVMRI, TVMR LSVQSRMM GEVI
MQTVMQ GEVEGXIVIPI WI\YEPI QEWGYPMRI (XIWXSWXIVSR) #M ENYX PE HI^ZSPXEVIE
WMWXIQYPYM SWSW: #M WYRX VIWTSRWEFMPI HI WTIVQEXSKIRI^. (I 3IGEVI XIWXMGYP
IWXI ERI\EX ITMHMQMYP, GEVI VITVI^MRX TVMQYP WIKQIRX I\XVEXIWXMGYPEV EP
GSRHYGXIPSV WTIVQEXMGI.
'MPI WTIVQEXMGI WYRX GM MRXVEXIWXMGYPEVI #M I\XVEXIWXMGYPEVI GI
XVERWTSVX PMGLMHYP WTIVQEXMG.
7GVSXYP IWXI YR WEG QIHMER, RITIVIGLI, JSVQEX HMR 7 XYRMGM, WMXYEX R
TEVXIE ERXIVMSEV E TIRMWYPYM, GI GSR'MRI XIWXMGYPIPI GY ITMHMQMYP #M TSV'MYRMPI
MRM'MEPI EPI JYRG'MMPSV WTIVQEXMGI.
4IRMWYP IWXI SVKERYP GSTYPEXSV QEWGYPMR, GI WIVZI#XI PE RWQR'EVI #M
GSR'MRI TSV'MYRIE WTSRKMSEW E YVIXVIM, EZRH EWXJIP VSP #M R QMG'MYRI.
:I^MGYPE WIQMRSEW IWXI S KPERH ERI\EX SVKERIPSV KIRMXEPI
QEWGYPMRI, VITVI^IRXEX TVMRXV-YR SVKER TIVIGLI, TVSHYWYP PSV EHYKRHY-WI
PMGLMHYPYM WIQMREP. 7YRX WMXYEXI HIEWYTVE TVSWXEXIM, RXVI ZI^MGE YVMREV #M VIGX.
4VSWXEXE IWXI #M IE S KPERH ERI\EX SVKERIPSV KIRMXEPI QEWGYPMRI,
WMXYEX HIHIWYFXYP ZI^MGMM YVMREVI, RETSME WMQ3^IM TYFMIRI #M HI^ZSPXEX R
NYVYP TSV'MYRMM MRM'MEPI E YVIXVIM. )WXI IPEWXMG, EVI GYPSEVIE GIRY#MI-VS#GEX #M
WI HI^ZSPX SHEX GY ZVWXE, PE FXVRM TYXRHY-WI EXVS3E. %VI VSP R
TVSHYGIVIE WYFWXER'IM RYXVMXMZI EPI PMGLMHYPYM WTIVQEXMG, E YRSV WYFWXER'I GI
RIYXVEPM^IE^ EGMHMXEXIE WIGVI'MIM ZEKMREPI.
+PERHIPI FYPFS-YVIXVEPI WYRX R RYQV HI HSY, WMXYEXI R YRKLMYP HMRXVI
FYPFYP TIRMWYPYM #M WIKQIRXYP QIQFVERSW EP YVIXVIM. %Y GEQ EGIPIE#M JYRG'MM
GE EPI ZI^MGYPIM WIQMRSEWI.
*YRG'MMPI ETEVEXYPYM VITVSHYGXSV: VITVSHYGIVIE YQER; GSRGIT'ME
ZMI'MM YXIVMRI; HI^ZSPXEVIE JXYPYM; RE#XIVIE, LVRMVIE GSTMPYPYM HYT
RE#XIVI;
'SVIPEVIE QMRXI/GSVT %VI PIKXYV GY QSHYP R GEVI RI VETSVXQ PE
QEWGYPMRMXEXIE WEY PE JIQMRMXEXIE RSEWXV, GY TIVWSREPMXEXIE RSEWXV WI\YEP,
GY VIPE'MMPI RSEWXVI GY TVMR'MM #M GY TVSFPIQIPI HI IHYGE'MI.
(IWGVMIVIE ^SRIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV 4YRGXIPI VI4I\I EPI
ETEVEXYPYM KIRMXEP WI KWIWG HMWTYWI WYF PMRME GPGMYPYM, TI WYTVEJE'E
EGIWXYME, TVIGYQ #M HI S TEVXI #M HI EPXE E SWYPYM GEPGERIY. %WXJIP EZIQ:
%) %TEVEXYP KIRMXEP, R ERWEQFPY IWXI VITVI^IRXEX PE RMZIPYP GPGMYPYM,
MQIHMEX WYF PMRME EGIWXYME, YRHI WI E4 HI EPXJIP ^SRE TIPZMR. -RHMJIVIRX HI
TMGMSVYP R PYGVY, WI TSX JSPSWM EQFIPI QMRM TIRXVY E QEWE EGIEWX ^SR. *MMRH
WY3GMIRX HI RXMRW TYXIQ JSPSWM EQFIPI TSPMGI SHEX WEY GLMEV EVXMGYPE'ME
MRXIVJEPERKMER HMWXEP E EGIWXSVE, TVMR QM#GVM HI ETWEVI #M XVEKIVI, WEY
JSPSWMRHY-RI HI YR WMRKYV TSPMGI WI TSX JEGI QM#GVM GMVGYPEVI SVM R ^MK^EK. &)
3ZEVIPI PE JIQIM #M XIWXMGYPIPI PE FVFE'M WYRX PSGEPM^EXI TI TEVXIE PEXIVEP E
TMGMSEVIPSV, TI QEVKMRIE PEXIVEP E SWYPYM GEPGERIY. %WYTVE EGIWXSV TYRGXI
TYXIQ EG'MSRE WTVMNMRMRH TMGMSVYP TEGMIRXYPYM R TEPQE QMRMM HI EGIIE#M TEVXI,
MEV GY TSPMGIPI, E4EX WTVI PEXIVEP, IJIGXYQ QM#GVM GMVGYPEVI WEY HI ETWEVI
TI ^SRE SZEV/XIWXMGYPI.
') 9XIVYP #M VIWTIGXMZ TVSWXEXE WYRX VITVI^IRXEXI I\EGX STYW JE' HI
TYRGXIPI SZEVIPSV #M TIRMWYPYM #M ERYQI TI TEVXIE MRXIVR E TMGMSEVIPSV,
SGYTRH QEVKMRIE PEXIVS-PRXIVR E SWYPYM GEPGERIY.
4,%6) 203. 1SHYP HI PYGVY EWYTVE EGIWXSV ^SRI IWXI MHIRXMG GY GIP
EWYTVE SZEVIPSV/XIWXMGYPIPSV, HSEV G TIRXVY E EZIE TSPMGIPI R HVITXYP
TYRGXYPYM HI MRXIVIW, RI JSPSWMQ HI QRE E4EX R WIRW STYW JE' HI TMGMSVYP
TEGMIRXYPYM.
() 4YRGXIPI VI4I\I EPI ZEKMRYPYM #M VIWTIGXMZ TIRMWYPYM WI E4 XSX TI
JE'E MRXIVR E TMGMSEVIPSV WYF QEPISPE MRXIVR, R HMEKSREP HI PE ^SRE VI4I\
E YXIVYPYM, WTVI GIE E YVIXVIM #M ZI^MGMM YVMREVI. (MR EGIIE#M TS^M'MI GE TIRXVY
QEWEVIE ^SRIPSV YXIVYPYM/TVSWXEXIM RI JSPSWMQ HI TSPMGI TIRXVY QM#GVM HI
ETWEVI #M XVEKIVI TI XVEWIYP VI4I\YPYM ZEKMRYPYM/TIRMWYPYM.
)) 6I4I\YP WRMPSV WI KWI#XI TI S ^SR HIWXYP HI RXMRW TI TEVXIE
ERXIVMSEV E TMGMSEVIPSV, PE RMZIPYP HIKIXIPSV 2, 3 #M 4, ETVS\MQEXMZ 2 GQ WYF
EVXMGYPE'MMPI QIXEXEVWSJEPERKMIRI #M RG YR GIRXMQIXVY HIEWYTVE PSV. 'E #M
TIRXVY QEWEVIE ^SRIM GPGMYPYM, RI TYXIQ JSPSWM HI EQFIPI TSPMGI R EGIPE#M
XMQT, WEY HI 3IGEVI TI VRH, 'MRRH TVM^ GY SVMGEVI HMR QMRM. 1M#GVMPI WYRX
HI ETWEVI #M XVEKIVI, (TYXRHY-WI IJIGXYE #M GY TEVXIE PEXIVEP E TSPMGIPYM),
ETWEVI VMHMGEVI, GMVGYPEV WEY R ^MK^EK.
7-78)190 0-1*%8-'.
(IWGVMIVI EREXSQMG )WXI S ERI\ E WMWXIQYPYM GEVHMSZEWGYPEV. (MR
WMWXIQYP PMQJEXMG JEG TEVXI ZEWIPI PMQJEXMGI #M SVKERIPI PMQJSMHI (KERKPMSRMM
PMQJEXMGM). 0MGLMHYP PMQJEXMG GSR'MRI EXX WYFWXER'I RYXVMXMZI GX #M VI^MHYYVM #M
VITVI^MRX 36% HMR XSXEPMXEXIE 4YMHIPSV HMR GSVT, MEV WRKIPI RYQEM 12%.
7MWXIQYP GMVGYPEXSV PMQJEXMG RY IWXI YR WMWXIQ HI XMT GMVGYMX E#E GYQ E
JSWX WMWXIQYP WERKZMR. )P RGITI TVMR GETMPEVI PMQJEXMGI PE RMZIPYP 'IWYXYVMPSV #M
WI XIVQMR R ZEWI HI GEPMFVY QEVI GEVI WI HIWGLMH R ZIRI.
'ETMPEVIPI PMQJEXMGI JSVQIE^ S ZEWX VI'IE PE RMZIPYP 'IWYXYVMPSV. )PI
RGIT R JSVQ HI HIKIXI HI QRY#. %GIWXI ZEWI GETMPEVI TVIMEY QSPIGYPIPI
QEVM HMR WTE'MYP MRXIVGIPYPEV, MEV PE RMZIPYP XYFYPYM HMKIWXMZ ZEWIPI PMQJEXMGI
TVIMEY #M KVWMQMPI IQYPWMSREXI. 'ETMPEVIPI GSRZIVK #M HEY RE#XIVI YRSV ZEWI
GSPIGXSEVI HMR GI R GI QEM QEVM.
'IP QEM MQTSVXERX ZEW PMQJEXMG WI RYQI#XI GEREPYP XSVEGMG, IP WI
JSVQIE^ R EFHSQIR HMR YRMVIE E HSY XVYRGLMYVM PSQFEVI GY YR XVYRGLM
MRXIWXMREP. 'EREPYP XSVEGMG YVG ETSM R XSVEGI, ERXIVMSV HI GSPSERE ZIVXIFVEP
#M ENYRKI R JSWE WYTVEGPEZMGYPEV WXRK. (YT GI TVMQI#XI PMQJE HI PE
QIQFVYP WYTIVMSV WXRK #M TEVXIE WXRK E GETYPYM #M E KXYPYM WI ZEVW R
ZIRE WYFGPEZMI WXRK.
0MQJE HMR NYQXEXIE WYTVEHMEJVEKQEXMG HVIETX E XVYRGLMYPYM HI PE
QIQFVYP WYTIVMSV HVITX #M NYQXEXIE HVIETX E GETYPYM #M KXYPYM IWXI
TVIPYEX R QEVIE ZIR PMQJEXMG GEVI WI ZEVW R ZIRE WYFGPEZMI HVIETX.
+ERKPMSRMM PMQJEXMGM WYRX QMGM, RGETWYPE'M, JSVQE'M HMR 'IWYX PMQJSMH.
7XVYGXYVEP KERKPMSRYP IWXI JSVQEX HMRXV-S VI'IE HI 3FVI VIXMGYPEVI R GEVI WI
KWIWG PMQJSGMXI R HMJIVMXI WXEHMM HI IZSPY'MI.
+ERKPMSRMM PMQJEXMGM EY MQTSVXER' R ETVEVIE KIRIVEP E SVKERMWQYPYM
3MRH MQTPMGE'M R KIRI^E ERXMGSVTMPSV. R EGIPE#M XMQT KERKPMSRMM VITVI^MRX
SFWXEGSPI VIPEXMZI R GEPIE TVSTEKVMM MRJIG'MMPSV WEY E QIXEWXE^VMM
GERGIVSEWI. +ERKPMSRM PMQJEXMGM RSVQEPM RY WYRX IZMHIR'M PE TEPTEVI.
%QMKHEPIPI #M TSPMTMM WYRX KERKPMSRM PMQJEXMGM HI HMQIRWMYRM QEVM GEVI WI
WMXYIE^ R TEVXIE TSWXIVMSEV E GEZMX'MM FYGEPI #M VIWTIGXMZ RE^EPI, 3PXVRH
WYFWXER'IPI RSGMZI #M TVSXINRH TEVXIE WYTIVMSEV E KXYPYM #M EVFSVIPI
FVSR#MG.
7TPMRE %VI VSP R TVSHYGIVIE HI PMQJSGMXI, 3MRH YR SVKER PMQJSMH. %VI
JSVQ SZEP #M S GYPSEVI VS#MI GVQM^MI, 3MRH EFYRHIRX ZEWGYPEVM^EX. 7I E4
E#I^EX R TEVXIE WYTIVMSEV WXRK E GEZMX'MM EFHSQMREPI R PSNE WTPIRMG.
)WXI YR MQTSVXERX SVKER LIQEXSTSIXMG (R ZME'E IQFVMSREV), MEV R
SVKERMWQYP EHYPX EVI VSP R HMWXVYKIVIE IVMXVSGMXIPSV #M XVSQFSGMXIPSV ENYRWI PE
PMQMXE JYRG'MSRVMM. )WXI YR VI^IVZSV HI IVMXVSGMXI TI GEVI PI XVMQMXI R GMVGYPE'ME
WERKZMR. %VI VSP R TVSHYGIVIE HI ERXMGSVTM #M R JEKSGMXEVIE QMGVSFMPSV.
6IKPIE^ GSQTS^M'ME WRKIPYM GMVGYPERX.
*YRG'MMPI WMWXIQYPYM PMQJEXMG 6ITVI^MRX WMWXIQYP RSWXVY HI ETVEVI #M
TYVM3GEVI. 4VSXINIE^ SVKERMWQYP HI MRJIG'MM: 3PXVIE^ FEGXIVMMPI KIRIVEXSEVI
HI FSEP, TVSHYGI PIYGSGMXI #M ERXMGSVTM. (MWXVMFYMI PMGLMHI R XSX GSVTYP #M
IGLMPMFVIE^ GERXMXEXIE EGIWXSVE. RHITVXIE^ TVSXIMRIPI RIHIWGSQTYWI
HMR 'IWYXYVM TIVQM'RH IPMQMREVIE EGIWXSVE. %G'MSRIE^ EWIQIRIE YRYM
ETEVEX EY\MPMEV WMWXIQYPYM GEVHMSZEWGYPEV LVRMRH GIPYPIPI #M RHITVXRH
VI^MHYYVMPI EGSPS YRHI WRKIPI RY TSEXI ENYRKI.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT +RHYVMPI #M WIRXMQIRXIPI TYVI EP GVSV 4Y\ IWXI
RIWXMRKLIVMX KIRIVIE^ YR WMWXIQ PMQJEXMG WRXSW. 4VSFPIQIPI PMQJEXMGI TSX
WYKIVE G EZIQ RIZSMI HI MYFMVI #M FYGYVMI. %XYRGM GRH 4YMHIPI WYRX VI'MRYXI
R GSVT, KRHYVMPI EV TYXIE 3 SFXYVEXI WEY ETWXSEVI.
(IWGVMIVIE TYRGXIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV 7TVI HISWIFMVI HI
WMWXIQYP ZEWGYPEV, GIP PMQJEXMG EVI PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV QYPXI VITVI^IRXVMM:
%) 1EVIE PMQJ IWXI VITVI^IRXEX TI TEVXIE ERXIVMSEV E TMGMSEVIPSV,
MQIHMEX WYF TYRGXYP XVELIMM #M HIEWYTVE HMEJVEKQIM, EHMG RXVI EVXMGYPE'MMPI
QIXEXEVWSJEPERKMIRI EPI LEPYGIPYM #M HIKIXYPYM 2. 4YRGXYP VI4I\ E PMQJIM HMR
NYQXEXIE WYTIVMSEV E GSVTYPYM, P KWMQ TI EQFIPI TMGMSEVI, R HVIETXE WYW
JE' HI QEPISPE I\XIVR, TI RGITYXYP QYGLMIM PEXIVEPI E F)
XMFMIM, 3MRH EGIPE#M GY TYRGXYP VI4I\ EP GMVGYPE'MIM WERKZMRI HMR
NYQXEXIE WYTIVMSEV E GSVTYPYM #M EGXMZRHY-WI R EGIPE#M QSH: 7I QEWIE^
GY TSPMGIPI QMRM HI EGIIE#M TEVXI, 'MRRH TEPQE WTVMNMRMX TI ^SRE
QIXEXEVWMER, WEY MRHI\YP QMRMM STYWI, 'MRRH TVM^ GY QRE HI EGIIE#M
TEVXI, TI TEVXIE I\XIVR E TMGMSVYPYM.
') )\EGX TI TEVXIE STYW E EGIWXYME #M ERYQI PE HVIETXE WYW JE' HI
QEPISPE MRXIVR, VIWTIGXMZ TI RGITYXYP QYGLMIM MRXIVRI E XMFMIM, WI E4
VITVI^IRXEX TYRGXYP VI4I\ TIRXVY PMQJE HMR NYQXEXIE MRJIVMSEV E GSVTYPYM,
MHIRXMG GY GIP EP GMVGYPE'MIM WERKZMRI HMR TEVXIE WYTIVMSEV E GSVTYPYM,
EGXMZRHY-WI R EGIPE#M QSH. 8ILRMGE QEWVMM TIRXVY EGIWX TYRGX IWXI MHIRXMG
GY GIE TIRXVY TYRGXYP HMR TEVXIE I\XIVR, HSEV G WI ZE JSPSWM TSPMGIPI QMRMM
STYWI WEY MRHI\YP QMRMM HI EGIIE#M TEVXI. 1M#GVMPI TSX 3 HI ETWEVI WEY HI
XVEKIVI R WYW TI QEVKMRIE XMFMIM, 2-3 GQ. H) 6I4I\YP KERKPMSRMPSV PMQJEXMGM HMR
^SRE WYFE\MPEV WI KWI#XI TI TEVXIE PEXIVEP E TMGMSEVIPSV, TI QYGLME
QIXEXEVWYPYM 5, MQIHMEX WYF EVXMGYPE'ME EGIWXYME GY JEPERKE HIKIXYPYM 5.
&MRRH TVM^ GY QRE WXRK TIRXVY TMGMSVYP HVITX #M GY GIE HVIETX TIRXVY
TMGMSVYP WXRK, RI JSPSWMQ HI TSPMGIPI WEY MRHI\YP GIPIMPEPXI TIRXVY E IJIGXYE
QM#GVM HI ETWEVIVMHMGEVI WEY QM#GVM GMVGYPEVI. )) +ERKPMSRMM PMQJEXMGM HMR
^SRE MRKLMREP WYRX #M IM VITVI^IRXE'M PE RMZIPYP TMGMSEVIPSV TI TEVXIE
ERXIVMSEV E EGIWXSVE, RXVI QEPISPE MRXIVR #M GIE I\XIVR PE ETVS\MQEXMZ 2
GQ JE' HI EGIWXIE. %GIWXI TYRGXI WI TSX EGXMZE JSPSWMRHY-RI HI SVMGEVI HMR
GIPI HSY TSPMGI, WEY HI EQFIPI R EGIPE#M XMQT. 7TVMNMRMRH TEVXIE PEXIVEP WEY
QIHMER E TMGMSVYPYM GY TEPQE QMRMM R PYGVY TYXIQ JEGI QM#GVM GMVGYPEVI
WEY HI ETWEVI #M XVEKIVI HMRWTVI S QEPISP WTVI GIEPEPX. *) 4YRGXIPI VI4I\I
EPI PMQJIM TIPZMIRI WYRX HMWTYWI TI TEVXIE QIHMER E TMGMSEVIPSV, TSVRMRH HI
WYW HVIETXE JE' HI QEPISPE MRXIVR, R WYW TI KEQF, ETVS\MQEXMZ 2-3 GQ.
4YRGXYP IWXI I\XVIQ HI YXMP R XVEXEVIE LIQSVSM^MPSV #M HI EGIIE P KWMQ R
YRIPI GV'M WYF RYQIPI HI TYRGXYP VI4I\ TIRXVY LIQSVSM^M. 7I EG'MSRIE^
EWYTVE EGIWXSV TYRGXI GE #M EWYTVE GIPSV VITVI^IRXEXMZI TIRXVY GMVGYPE'ME #M
PMQJE HMR ^SRE MRJIVMSEV E GSVTYPYM. +) 4I TEVXIE PEXIVEP E TMGMSEVIPSV, TEVEPIP
GY TYRGXIPI VI4I\I EPI PMQJIM TIPZMIRI WI KWIWG VI4I\IPI PMQJIM EFHSQMREPI,
EHMG TSVRMRH HI WYW HVIETXE JE' HI QEPISPE I\XIVR, ETVS\MQEXMZ 2-3 GQ, TI
QEVKMRIE 3FYPIM. 4YRGXIPI EGIWXIE WYRX I\XVIQ HI MQTSVXERXI R GSQFEXIVIE
HYVIVMPSV QIRWXVYEPI WEY E HYVIVMM EFHSQMREPI R KIRIVEP, HI EGIIE R
ERYQMXI GV'M WI KWIWG WYF RYQIPI HI TYRGXI VI4I\I MQTSVXERXI R
QIRWXVYE'MI. %GXMZEVIE EGIWXSV TYRGXI IWXI MHIRXMG, GY GIE E TYRGXIPSV
TIRXVY PMQJE HMR NYQXEXIE WYTIVMSEV, VIWTIGXMZ GMVGYPE'ME HMR NYQXEXIE
WYTIVMSEV E GSVTYPYM. ,) 4I TEVXIE TPERXEV WYF TIVRM'IPI HIKIXIPSV 2, 3, 4 #M
5 (YRHI WI KWIWG TYRGXIPI VI4I\I EPI WMRYWYVMPSV QE\MPEVI) #M TR PE PMRME
YQIVMPSV WI KWIWG VI4I\IPI PMQJIM HMR ^SRE GETYPYM. 9RMM QEM RYQIWG EGIWXI
TYRGXI #M PMQJIPI SGLMYPYM (PE HIKIXYP 2 #M 3) #M PMQJIPI YVIGLMM (PE HIKIXIPI 4 #M
5), HISEVIGI VI4I\IPI EGIWXSV SVKERI HI WMQ' WI
KWIWG MQIHMEX WYF EPI PMQJIPSV QIR'MSREXI. %GIWXIE ZSV 3 WIRWMFMPI R
GE^YP TEXSPSKMMPSV SGLMPSV #M YVIGLMPSV. 4S^M'ME #M QM#GVMPI TIRXVY QEWEVIE
EGIWXSV TYRGXI IWXI MHIRXMG GY GIE E QEWVMM VI4I\IPSV SGLMPSV #M YVIGLMPSV,
HI GIPI QEM QYPXI SVM IPI 3MRH EGXMZEXI QTVIYR GY EGIWXIE. -) %TIRHMGIPI #M
EVI TYRGXYP VI4I\ TI TMGMSVYP HVITX, PE RMZIPYP QIXEXEVWYPYM 3, MQIHMEX WYF PMRME
GPGMYPYM. %GIWX TYRGX WI TSEXI QEWE QTVIYR GY ^SRE MRXIWXMRYPYM KVSW, WEY
WITEVEX 'MRRH TVM^ GY QRE HI EGIIE#M TEVXI, JSPSWMQ TSPMGIPI GIPIMPEPXI
TIRXVY QM#GVM HI ETWEVIVMHMGEVI. .) 6I4I\YP WTPMRIM IWXI Y#SV HI KWMX EXYRGM
GRH P GYRSE#XIQ HINE TI GIP EP ZI^MGMM FMPMEVI, HISEVIGI WI E4 HMWTYW PE JIP,
HEV TI TMGMSVYP WXRK (ZI^MGE FMPMEV EZRH TYRGXYP VI4I\ HSEV TI TMGMSVYP
HVITX) #M ERYQI WYF PMRME HMEJVEKQIM WYF EVXMGYPE'ME QIXEXEVWSJEPERKMER E
HIKIXYPYM 5. %G'MYRIE EWYTVE PYM IWXI WMQMPEV GY GIE E MRMQMM, 3GEXYPYM #M
ZI^MGMM FMPMEVI, EHMG, WI WTVMNMR TMGMSVYP WXRK GY QRE HVIETX, TEPQE 3MRH
ETPMGEX TI QEVKMRIE PEXIVEP E EGIWXYME #M HIKIXIPI TI TEVXIE ERXIVMSEV #M
GY TSPMGIPI QMRMM WXRKM WI I\IGYX QM#GVM GMVGYPEVI, HI ETWEVIVMHMGEVI, WEY
HI ETWEVIXVEKIVI.
7-78)190 197'90%6.
(IWGVMIVI EREXSQMG R RYQV HI TIWXI 60, QY#GLMM VITVI^MRX GEQ
40% HMR KVIYXEXIE GSVTYPYM. &IWYXYP QYWGYPEV GE SVMGI 'IWYX IWXI EPGXYMX HMR
GIPYPI, 3FVI #M WYFWXER' JYRHEQIRXEP. 'IPYPIPI QYWGYPEVI 3MRH EPYRKMXI WI
RYQIWG 3FVI QYWGYPEVI. 1YWGYPEXYVE TSEXI 3 HI QEM QYPXI JIPYVM:
1YWGYPEXYV WXVMEX QY#GLMM WGLIPIXMGM; QYWGYPEXYV RIXIH
ZMWGIVEP, QMSGEVHYP QY#GLMYP GEVHMEG. 9R QY#GLM GSR'MRI EXX 3FVI EPFI,
GEVI HIXIVQMR GSRXVEG'ME VETMH, GX #M 3FVI VS#MM, GVSVE PI IWXI WTIGM3G S
GSRXVEG'MI PIRX.
%) F)
(MR TYRGX HI ZIHIVI GLMQMG, QY#GLMYP GSR'MRI QEM QYPXI WYFWXER'I:
7YFWXER'I ERSVKERMGI WEY QMRIVEPI: TSXEWMY, WSHMY, GEPGMY, QEKRI^MY.
7YFWXER'I SVKERMGI: PMTMHIPI (JSWJSPMTMHI, W3RKSPMTMHI #M GSPIWXIVSP.
+PYGMHI WYF JSVQ HI KPMGSKIR.
4VSXIMRI WSPYFMPI: QMSKIR, QMSKPSFYPMR #M KPSFYPMR; #M MRWSPYFMPI
EGXMR, QMS^MR, XVSTSQMS^MR #M EGXSQMS^MR EGIWXIE HMR YVQ 3MRH
VIWTSRWEFMPI HI GSRXVEG'ME QYWGYPEV, WYFWXER'I SVKERMGI GY E^SX RITVSXIMG:
JSWJSGVIEXMRE, GVIEXMRMRE, EGMH YVMG, %14, %(4 #M %84.
*YRG'MMPI QY#GLMPSV 4IVQMX SVKERMWQYPYM W IJIGXYI^I QM#GVM 3^MGI HI
RYQIVSEWI JIPYVM. +IRIVIE^ QM#GEVIE TVMR GSRXVEG'MI #M VIPE\EVI. 4VSHYG
GPHYVE #M QIR'MRI XIQTIVEXYVE GSVTYPYM TVMR MRXIVQIHMYP GSRXVEG'MMPSV
QYWGYPEVI. 7XSGLIE^ S GERXMXEXI HI S\MKIR IPIQIRXI SVKERMGI #M
ERSVKERMGI.
'SRI\MYRIE QMRXI/GSVT *PI\MFMPMXEXIE 3^MG IWXI MR4YIR'EX HI EGIE E
GVIHMR'IPSV #M E EXMXYHMRMPSV RSEWXVI. 'VEQTIPI QYWGYPEVI TSX 3 GEY^EXI HI
XIRWMYRI #M JVMG. %JIG'MYRM QYWGYPEVI TSX ETVIE #M HEXSVMX YRYM QSH TVIE
GVMXMG HI VETSVXEVI PE WMRI #M PE GIMPEP'M.
(IWGVMIVIE TYRGXIPSV VI4I\I #M EG'MYRIE EWYTVE PSV 4IRXVY 'IWYXYP
QYWGYPEV RY EZIQ R LEVXE VI4I\SKIR RMGM YR TYRGX VITVI^IRXEXMZ, HEV
EJIG'MYRMPI EGIWXYME WI TSX XVEXE, R JYRG'MI HI REXYVE PSV, TVMR QEWEN EWYTVE
QY#GLMYPYM VIWTIGXMZ, PE GIM WGLIPIXMGM #M TVMR EG'MYRIE EWYTVE SVKERYPYM
GSVIWTSRHIRX, PE GIM ZMWGIVEPM.
'XIZE QSHEPMX'MM HI VIPE\EVI E TMGMSEVIPSV.
7YRX I\IVGM'MM TEWMZI (XIVETIYXYP PI ETPMG TEGMIRXYPYM) QIRMXI W
GVIEWG QSFMPMXEXIE TMGMSEVIPSV, W PI VIPE\I^I #M W PI EHETXI^I PE QEWEN,
EXYRGM GRH IWXI GE^YP. R KIRIVEP WI IJIGXYIE^ PE WJV#MXYP XVEXEQIRXYPYM
TIRXVY E GVIE S WIR^E'MI TPGYX GIPYM R GEY^, HEV RI TYXIQ JSPSWM HI IPI #M
PE RGITYX, EXYRGM GRH WIRWMFMPMXEXIE IWXI QYPX TVIE QEVI #M TEGMIRXYP EVI
RIZSMI HI S EHETXEVI PE QEWEN. )\IVGM'MMPI WYRX EGIPIE#M TIRXVY EQFIPI
TMGMSEVI #M WI ETPMG QEM RXM TMGMSVYPYM HVITX #M ETSM GIPYM WXRK.
7I TSX JEGI JVMG'MSRVM GY HIKIXIPI QEVM QMKVRH TI RXVIEKE WYTVEJE'
TPERXEV #M ETSM RIXI^MRH #M TEVXIE ERXIVMSEV. *M\RHY-RI TSPMGIPI TI PMRME
HMEJVEKQIM (R ^SRE TPI\YPYM WSPEV), JEGIQ QM#GVM SVM^SRXEPI #M R EGIPE#M XMQT
GY GIEPEPX QR TVMRHIQ HIKIXIPI #M PI 4IGXQ TIWXI TSPMGIPI RSWXVY. 7I
TSX JEGI I\XIRWMM EPI HIKIXIPSV, GY QRE STYW 'MRRH TVM^ TI TEVXIE
ERXIVMSEV E TMGMSEVIPSV. 8VEWYP HI HIKIXI IWXI JSEVXI VIPE\ERX #M IRIVKM^ERX
R EGIPE#M XMQT, HISEVIGI TVMR HIKIXI XVIG QIVMHMERI IRIVKIXMGI. 4VMRHIQ
TV'MPI PEXIVEPI EPI TMGMSVYPYM RXVI TEPQI #M JEGIQ VWYGMVM MRXIVRI-I\XIVRI,
QEM RXM PE RMZIPYP JEPERKIPSV #M ETSM HIEWYTVE KPI^RIM, PE RMZIPYP SEWIPSV
QIXEXEVWMIRI.
*PI\ME #M I\XIRWME TMGMSVYPYM IWXI RIQEMTSQIRMX TIRXVY GIM GY KPI^RI
VMKMHI. 'Y S QR WTVMNMRMX TI KPI^RE TEGMIRXYPYM, EWXJIP R GX TSPMGIPI IWXI
SVMIRXEX WTVI I\XIVMSV, RI JSPSWMQ HI GIEPEPX TIRXVY E I\IGYXE QM#GVM HI
XVEKIVI E TMGMSVYPYM, VSXMRHYP MRXIVR WEY I\XIVR. 6SXMVM WI TSX JEGI #M GY
GPGMYP WYW'MRYX R TEPQ. 4VMR^RH TMGMSVYP ERXIVSTSWXIVMSV, TYXIQ IJIGXYE
QM#GVM HI WXVRKIVI #M VIPE\EVI, QIVKRH R WTVI KPI^R. 4VMR^RH HI S
TEVXI #M HI EPXE KPI^RE TYXIQ JEGI QM#GVMM WYF JSVQ HI WGYXYVEVI PEXIVEP E
TMGMSVYPYM, EWXJIP R GX TEGMIRXYP W EMF MQTVIWME G EGIEWXE W-E HIWTVMRW.
'Y TSPMGIPI E#I^EXI TI TEVXIE TPERXEV #M GY GIPIPEPXI TI TEVXIE ERXIVMSEV,
TVMRXV-S QM#GEVI HI ETWEVI WI JEG RHSMVM RWTVI GIRXVYP XPTMM. 1YXRH
QMRMPI TYXIQ IJIGXYE QM#GEVIE HI E-PYRKYP RXVIKMM XPTM. XILRMGE
QYPWYPYM GSRWX R TVMRHIVIE TMGMSVYPYM ERXIVSTSWXIVMSV #M WXSEVGIVIE PYM,
HMRWTVI HIKIXI WTVI KPI^R. R GE^YP JSPSWMVMM GVIQIPSV #M PS'MYRMPSV TMGMSEVIPI
WI TSX #XIVKI TVMRXV-YR QEWEN Y#SV GY YR TVSWST HI MR, GRIT WEY FYQFEG #M
TEGMIR'MM ZSV 3M QKYPM'MM #M HITPMR VIPE\E'MM.
%*)'&-92- ') 438 *- 86%8%8) '9 %.983690 6)*0)<38)6%4-)-.
%*)'&-92- %0) %4%6%8909- 6)2%0.
6I4I\SXIVETME XVIFYMI W EGSVHI EXIR'MI WTIGMEP EGIWXYM WMWXIQ RY QY-
QEM R GE^YP TEXSPSKMMPSV WTIGM3GI GM #M R EPXIPI, HEV #M TIRXVY G VMRMGLMM ENYX
PE QIR'MRIVIE WRX'MM STXMQI, TVMR MQTPMGEVIE TI GEVI S EY EWYTVE WXVMM HI
IGLMPMFVY E SVKERMWQYPYM. 3 QEVI GERXMXEXI HI XS\MRI IWXI IPMQMREX TVMR YVMR,
HI EGIIE XVEWIYP VIREP IWXI TVMQYP TI GEVI P EGXMZQ R XMQTYP YRYM XVEXEQIRX
VI4I\SKIR.
2IJVMXE.
)WXI S EJIG'MYRI MR4EQEXSVMI E KPSQIVYPYPYM VIREP, GEVI XVEXEX
WYTIV3GMEP WI TSEXI GVSRMGM^E R XMQT. 7IQRIPI GPMRMGI WYRX: LIQEXYVMI,
IHIQI (PE TPSTI, ETSM PE JE' #M PE TMGMSEVI), XIRWMYRI EVXIVMEP QVMX, FSPREZMM
EGY^RH HYVIVM PSQFEVI, GIJEPII EWXIRMI.
1EWENYP VI4I\SKIR WI EHVIWIE^ R QSH WTIGMEP: VMRMGLMPSV #M RXVIKYPYM
ETEVEX VIREP, KPERHIPSV WYTVEVIREPI (TIRXVY E KIRIVE GSVXM^SR) #M WMWXIQYPYM
PMQJEXMG, TIRXVY E WXSTE TVSGIWYP MR4EQEXSV. 7I VIGSQERH ETVS\MQEXMZ 30-40
#IHMR'I.
%PXI VIQIHMM EHNYZERXI WYRX GIEMYVMPI HI YV^MG QSEVX, XVSWGSX, WEY
QXEWI HI TSVYQF, TVITEVEXI GE MRJY^MI.
'MWXMXIPI.
7YRX MR4EQE'MM EPI QYGSEWIPSV GMPSV YVMREVI, JEZSVM^EXI HI JVMK,
GSRWXMTE'MI #M EJIG'MYRM KMRIGSPSKMGI. 7I QERMJIWX TVMR QMG'MYRM JVIGZIRXI,
HMWYVMI, YVMR XYPFYVI WEY GLMEV LIQEXYVMG, FSEPE 3MRH QEM JVIGZIRX PE JIQIM
#M R WTIGMEP PE KVEZMHI.
6I4I\SXIVETME IWXI JSEVXI I3GMIRX R XVEXEVIE EGIWXSV FSPM, VI^YPXEXIPI
ETVRH HYT 2-3 #IHMR'I. 7I MRWMWX TI: XVEMIGXYP YVMREV (VMRMGLM, YVIXIV,
ZI^MG, YVIXV), WYTVEVIREPI #M ^SRIPI PMQJEXMGI (TIRXVY GSQFEXIVIE
MR4EQE'MIM) #M TI SVKERIPI ZIGMRI (YXIV WEY TVSWXEX). 4YRGXYP VI4I\ EP ZI^MGMM
YVMREVI IWXI I\XVIQ HI WIRWMFMP TYXRH W WI RVS#IEWG #M W WI YQ4I R
XMQTYP XVEXEQIRXYPYM.
4I PRK GIEMYVMPI GI WI VIGSQERH R RIJVMXI, QEM WYRX RIGIWEVI FM
GEPHI PE #I^YX #M TMGMSEVI, TVIGYQ #M WYG TVSEWTX HI QIVI THYVI'I, WEY GYVI
HI ZMXEQMRE '. *SEVXI FYR R GSQFEXIVIE MRJIG'MMPSV ZI^MGMM YVMREVI IWXI #M
WYGYP HI E3RI.
9VIXVMXE.
)WXI S MR4EQE'MI YVIXVIPSV EWSGMEX HI SFMGIM GY MR4EQE'ME ZI^MGMM
YVMREVI EZRH WMQTXSQIPI JSEVXI EWIQRXSEVI, TSEXI HYGI PE RKYWXEVIE
XYFYPYM YVIXVEP #M HIGM PE TIVXYVFVM HI IPMQMREVI #M QMG'MSREVI. 7I EY R ZIHIVI
^SRIPI VI4I\I XVEXEXI #M R GE^YP GMWXMXIPSV, GY MRWMWXIR' TI YVIXIVI, VI^YPXEXIPI
3MRH PE JIP HI VETMHI.
0MXME^E VIREP.
4VMR PMXME^ VIREP WI R'IPIKI TVI^IR'E YRSV GEPGYPM R FE^MRIX (TEVXIE
MRJIVMSEV E VMRMGLMYPYM), WEY HI-E PYRKYP GMPSV YVMREVI, HEXSVEX R WTIGMEP
GSRGIRXVE'MIM HI WVYVM HMR YVMR, HEV #M YRSV WXE^I WEY MRJIG'MM PSGEPI. (I
EWIQIRIE FSEPE IWXI JEZSVM^EX HI: EZMXEQMRS^ %, LMTIVTEVEXMVSMHMWQ, S
EPMQIRXE'MI FSKEX R GEVRI (HYGI PE EGYQYPVM HI EGMH YVMG). &SPREZMM EGY^
KVI'YVM, ZVWXYVM, YRISVM LIQEXYVMI #M GSPMGM VIREPI JVIGZIRXI, GY HYVIVM EXVSGI
R ^SRE PSQFEV GI MVEHME^ R NSW (WTVI GSETW) #M R JE' (WTVI SVKERIPI
KIRMXEPI). 'EPGYPMM QMGM TSX GSFSV WTVI ZI^MG #M GEY^E HYVIVM ZMM TVMR R3KIVIE
PSV R TIVI'M YVIXIVIPSV. 0MXME^E VIREP TSEXI KIRIVE MRJIG'MM KVEZI EPI
VMRMGLMYPYM, HISEVIGI RY TIVQMXI YVMRIM W WI IZEGYI^I R QSH GSVIGX.
'IE QEM MQTSVXERX ^SR HI QEWEX IWXI GIE E XVEMIGXYPYM VIREP, HEV
HISEVIGI EMGM WIRWMFMPMXEXIE IWXI I\XVIQ HI GVIWGYX WI VIGSQERH EPXIVREVIE
GY GIPIPEPXI TYRGXI, WEY GSQFMREVIE TVIWVMM GY QIXSHI HI VIPE\EVI. R WGST
TVS3PEGXMG #M RY RYQEM WI MRWMWX #M EWYTVE TEVEXMVSMHIPSV. 8VEXEQIRXYP WI JEGI
TR PE IPMQMREVIE GEPGYVMPSV 10-P5 #IHMR'I, R TIVMSEHE GVM^IPSV
VIGSQERHRHY-WI ^MPRMG WEY GLMEV HI HSY SVM TI ^M. 2Y H VI^YPXEXI R GE^YP
GEPGYPMPSV QEVM, EGI#XME XVIFYMRH IPMQMRE'M TI GEPI GLMVYVKMGEP.
)WXI I\XVIQ HI MQTSVXERX GSRWYQYP HI PMGLMHI TIRXVY E JEZSVM^E
IPMQMREVIE. 7I VIGSQERH R QSH WTIGMEP GIEM HI GSEHE #SVMGIPYPYM, GSEHE
GEPYPYM, QXEWI HI TSVYQF, GS^M HI GMVI#I, XYVM' QEVI GY 4SVM KEPFIRI #M
JVYR^I #M 4SVM HI LSVXIRWMI. 7I TSEXI ETIPE #M PE FMPI GEPHI HI #I^YX.
-RGSRXMRIR'E YVMREV.
7I RXPRI#XI R WTIGMEP PE TIVWSERIPI RZVWX (HEXSVMX WPFMVMM
QYWGYPEXYVMM ZI^MGMM), PE KVEZMHI (YRHI YXIVYP ETEW TI ZI^MG), PE JIQIMPI GY
TVSPETW KIRMXEP, (E GVSV ZI^MG YVMREV E GSFSVX R XMQTYP WEVGMRMM IWXI
TVIWEX HI SVKERIPI KIRMXEPI), WEY PE GIM GY PI^MYRM PE RMZIPYP QHYZIM WTMRVMM
(EGSPS YRHI EY JSWX PI^E'M GIRXVM ZIKIXEXMZM).
7I VIGSQERH QEWEVIE MRWMWXIRX E: ZI^MGMM YVMREVI #M E RXVIKYPYM
ETEVEX VIREP, WYTVEVIREPIPSV, TPI\YPYM WSPEV #M E GSPSERIM ZIVXIFVEPI.
8VEXEQIRXYP EVI I3GMIR' HEV HYT QYPXI #IHMR'I (30-40), IJIGXYEXI VIKYPEX,
GEQ HI XVIM SVM TI WTXQR.
6IGSQERHEX IWXI #M KMQREWXMGE TIRXVY ZI^MGE YVMREV, TVMR GSRXVEG'ME
ZSPYRXEV E QY#GLMPSV HMR ^SRE TIPZMR MRJIVMSEV.
%*)'&-92- %0) %4%6%8909- (-+)78-:.
+EWXVMXE.
%GYXI WEY GVSRMGI, KEWXVMXIPI WYRX EJIG'MYRM GEY^EXI HI JEGXSVM: MRJIG'MS#M
(ZMVEPM, FEGXIVMIRM, QMGSXMGM), GLMQMGM (I\SKIRM: QIHMGEQIRXI, WYFWXER'I XS\MGI,
EPGSSP #M IRHSKIRM (YVIQMI, EGMHS^), 3^MGM (MVEHMIVI), QIGERMGM, EPIVKMGM,
RYXVM'MSREPM (GEVIR'I TVSXIMGI, ZMXEQMRMGI #M QMRIVEPMGI). +EWXVMXIPI EGYXI ETEV
R YVQE YRSV EKVIWMYRM SGE^MSREPI, MEV GIPI GVSRMGI HEXSVMX EG'MYRMPSV VITIXEXI
#M TVIPYRKMXI E YRSVE HMRXVI JEGXSVMM EQMRXM'M. 7I QERMJIWX GY HYVIVM R
ITMKEWXVY EGGIRXYEXI HYT QIWIPI FSKEXI, FEPSRVM, TSWXTVERHMEPI, KYWX
RITPGYX, KVIE', VIKYVKMXVM, YRISVM ZVWXYVM #M HMEVII. 'VIWGRH GERXMXEXIE
HI EGMH GPSVLMHVMG HMR WXSQEG, ETEV EVWYVM R VIKMYRIE ITMKEWXVYPYM #M TI
XVEMIGXYP IWSJEKMER. 6I4I\SXIVETME YVQVI#XI QFYRX'MVIE GMVGYPE'MIM PE
RMZIPYP QYGSEWIM KEWXVMGI TIRXVY VIJEGIVIE IM, GSQFEXIVIE JEGXSVMPSV EPIVKMGM
ERMLMPEVIE JEGXSVMPSV GI TVSHYG FSEPE, 7I VIGSQERH QEWEVIE ^SRIPSV
WXSQEGYPYM, ZI^MGMM FMPMEVI, XVEMIGXYPYM VIREP #M KPERHIPSV WYTVEVIREPI. R JE^E
EGYX WI IJIGXYIE^ HSY, XVIM #IHMR'I TI ^M MEV R GIE GVSRMG YRE TI ^M,
WMQTXSQEXSPSKME HMWTVRH HYT ETVS\MQEXMZ HSY^IGM HI #IHMR'I.
7I TSX FIE GIEMYVM HI MEVF-QEVI, XXRIEW, MEVFE XPLEVYPYM, WYRXSEVI
#M KPFIRIPI.
9PGIVYP KEWXVS-HYSHIREP.
9PGIVYP KEWXVMG #M GIP HYSHIREP WYRX PI^MYRM EPI TIVIXIPYM WXSQEGYPYM #M
VIWTIGXMZ HYSHIRYPYM GEY^EXI HI WIGVI'ME KEWXVMG, HI EGMHYP GPSVLMHVMG #M
TITWMR. (I JSEVXI QYPXI SVM HEXSVEXI FMPIM ERSVQEPI WIGVIXEXI HI 3GEX. 7I
QERMJIWX GY: HYVIVI, EVWYVM, ZVWXYVM, 4EXYPIR'I, HMEVII WEY GSRWXMTE'MI,
ER\MIXEXI, R WTIGMEP XSEQRE #M TVMQZEVE.
6I4I\SXIVETME YVQVI#XI RHITVXEVIE HYVIVMM, RGLMHIVIE YPGIVE'MIM,
TVIZIRMVIE GSQTPMGE'MMPSV. 7I PYGVIE^ R WTIGMEP ^SRIPI WXSQEGYPYM,
HYSHIRYPYM (GEVI WYRX I\XVIQ HI WIRWMFMPI), TPI\YPYM WSPEV, ZI^MG FMPMEV,
WYTVEVIREPI #M WMWXIQ PMQJEXMG. 9RISVM R ^SRE VI4I\, WXSQEG WEY HYSHIR,
HIWGSTIVMQ S QEW HYV HI HMQIRWMYRIE YRIM EPYRI I\XVIQ HI HYVIVSEWI PE
QEWEN. R JE^E EGYX E FSPMM WI TSX IJIGXYE YRE, HSY #IHMR'I TI ^M, MEV PE GIE
GVSRMG YRE TI ^M WEY PE HSY ^MPI XMQT HI HSY PYRM.
4I PRK VIKMQ EPMQIRXEV WI TSX FIE EGIPI GIEMYVM MRHMGEXI QEM WYW
TIRXVY KEWXVMXI.
7MRHVSQYP HMEVIMG.
'SRWIGMR'E QEM QYPXSV EJIG'MYRM IWXI IQMWME HI WGEYRI JVIGZIRXI, RI
JSVQEXI, GY VIWXYVM EPMQIRXEVI, MRGSQTPIX HMKIVEXI. 7I QERMJIWX TVMR:
WGHIVI TSRHIVEP, TEPMHMXEXI, EWXIRMI, VIHYGIVIE GETEGMX'MM HI IJSVX,
LMTSXIRWMYRI EVXIVMEP #M HITVIWMI TWMLMG.
'Y ENYXSVYP QEWENYPYM VI4I\ WI ENYRKI PE RGIXMRMVIE XVER^MXYPYM, WXSTEVIE
TVSGIWYPYM MR4EQEXSV, GSVIGXEVIE HI3GMIR'IPSV RYXVM'MSREPI. 7I MRWMWX TI
^SRIPI: MRXIWXMR WYF'MVI, MRXIWXMR KVSW, WMWXIQ PMQJEXMG, ZI^MG FMPMEV, TERGVIEW,
XMVSMH #M TPI\ WSPEV.
%PXYVM HI VIKMQYP EPMQIRXEV WI TSX FIE GIEMYVM HI YV^MGM, GSNM HI GIET
#M MRJY^MI HI JVYR^I HI E3R.
7MRHVSQYP HI GSRWXMTE'MI.
7I HI3RI#XI TVMR IZEGYVM MRXIWXMREPI PE MRXIVZEPI QEM QEVM HI 48 HI
SVI, WGEYRI HI GSRWMWXIR' GVIWGYX, IZEGYVM MRGSQTPIXI. )WXI GEY^EX HI:
WIHIRXEVMWQ, QIWI VIHYWI, EPMQIRXI YWGEXI, PI^MYRM EPI XYFYPYM HMKIWXMZ,
XYQSVM MRXIWXMREPI, LMTSXMVSMHMWQ, RIYVSJYRG'MYRM (GSRWXMTE'MI WTEWXMG) #M
WGLMQFEVIE QSHYPYM HI ZME'.
8VEXEQIRXYP TVMR VI4I\SXIVETMI ZM^IE^: HI^ZSPXEVIE YRIM FYRI GMVGYPE'MM
R ^SRE MRXIWXMREP, GVI#XIVIE XSRYWYPYM MRXIWXMREP #M HMWTEVM'ME MR4EQE'MMPSV
PSGEPI MRWMWXRHY-WI TI ^SRIPI VI4I\I EPI MRXIWXMRYPYM KVSW, PMQJEXMGI #M GIPI
EPI SVKERYPYM GEVI GEY^IE^ FSEPE. "IHMR'IPI WI IJIGXYIE^ HI HSY XVIM SVM
TI ^M, R TVMQ JE^, ETSM ^MPRMG, TR PE RSVQEPM^EVIE XVER^MXYPYM, VI^YPXEXIPI
ETVRH HYT 5-8 #IHMR'I.
)WXI RIGIWEV GSRWYQYP HI PMGLMHI, JVYGXI #M PIKYQI TVSEWTIXI, ^IEQ
HI ZEV^ QYVEX, TVYRI YWGEXI IXG.
)RXIVSGSPMXIPI GVSRMGI.
7YRX EJIG'MYRM MR4EQEXSVMM EPI MRXIWXMRYPYM GY WGEYRI JVIGZIRXI #M QSM,
HISWIFMRHY-WI HI HMEVII TVMR TVI^IR'E QYGYWYPYM, TYVSMYPYM, WRKIPYM #M
EFWIR'E EPMQIRXIPSV RI HMKIVEXI, HMR WGEYR. 4I PRK WMQTXSQIPI HMEVIMM
TEGMIR'MM QEM VIGPEQ ^KSQSXI LMHVSEIVMGI #M EPXIVREVIE WGEYRIPSV QSM GY
GIPI XEVM.
8VEXEQIRXYP VI4I\SKIR YVQVI#XI VIJEGIVIE QYGSEWIM MRXIWXMREPI
EJIGXEXI, VIKPEVIE JYRG'MMPSV TERGVIEXMGI #M FMPMEVI. 7I MRWMWX TI ^SRIPI VI4I\I:
MRXIWXMR WYF'MVI, MRXIWXMR KVSW, ZI^MG FMPMEV, TERGVIEW, PMQJ TIPZMR #M PMQJ
GSVT MRJIVMSV. 'SRGSQMXIRX GY YR VIKMQ EPMQIRXEV EHIGZEX VI4I\SXIVETME H
VI^YPXEXI HYT 15-20 #IHMR'I IJIGXYEXI ^MPRMG.
9R XVEXEQIRX REXYVMWX I3GMIRX IWXI ETE GY XV'I HI KVY.
,ITEXMXE GVSRMG.
)WXI S MR4EQEVI E 'IWYXYPYM LITEXMG #M HEG WIQRIPI TIVWMWX HYT 10-
P2 PYRM TSEXI 3 WSGSXMX LITEXMX GVSRMG. 'EVEGXIVMWXMGE TIRXVY LITEXMXE
GVSRMG IWXI IZSPY'ME MRXIVQMXIRX R TYWIYVM IZSPYXMZI GY TSWMFMPMX'M HI
ZMRHIGEVI WEY EKVEZEVI. 'EY^IPI WYRX: LITEXMXE ITMHIQMG MGXIVMG WEY
ERMGXIVMG, WIVMG, PMTWE ZMXEQMRIM ' #M E TVSXIMRIPSV HMR EPMQIRXE'MI, EFY^YP
TVIPYRKMX HI FYXYVM EPGSSPMGI #M WYFWXER'I XS\MGI. 7IQRIPI GPMRMGI WYRX
EWXIRME, WSQRSPIR'E, WGHIVIE R KVIYXEXI, IHIQIPI, NIR ITMKEWXVMG,
FEPSRVM, XYPFYVVM HMWGLMRIXMGI FMPMEVI, HYSHIREPI IXG.
8VEXEQIRXYP VI4I\SXIVETIYXMG EVI GE WGST WXMQYPEVIE ^SRIM 3GEXYPYM
TIRXVY E-P QFYRX'M GMVGYPE'ME, TERGVIEW, ZI^MG FMPMEV, TPI\ WSPEV (TIRXVY
VIKIRIVEVIE WMWXIQYPYM RIVZSW ZIKIXEXMZ (, WTPMR #M PMQJEXMGI (TIRXVY
HMWTEVM'ME TVSGIWYPYM MR4EQEXSV #M HIWGSRKIWXMSREVIE 3GEXYPYM). "IHMR'IPI WI
TSX JEGI S HEX WEY HI HSY SVM TI ^M, TR PE RSVQEPM^EVIE JYRG'MMPSV
LITEXMGI, R QIHMI 3MRH RIGIWEVI 25-40 #IHMR'I.
'MVS^E LITEXMG.
)WXI S EJIG'MYRI LITEXMG, GVSRMG, TVSKVIWMZ, HMJIVMX HI LITEXMXE
GVSRMG, TVMR JETXYP G IE TVSZSEG WGPIVS^E 'IWYXYPYM LITEXMG, GSQFMREX GY
EPXIVEVIE XYXYVSV JYRG'MMPSV EGIWXYME HEXSVMX ITYM^VMM WSHMYPYM HMR 3GEX. &SEPE
WI QERMJIWX TVMR KVI'YVM FEPSRVM, SFSWIEP EGGIRXYEX #M WRKIVVM JVIGZIRXI
HMR REW #M KMRKMM.
4VMR VI4I\SXIVETMI, 3GEXYP WI VIGYTIVIE^ R ETVS\MQEXMZ HSY PYRM GY
YRE TR PE XVIM #IHMR'I TI ^M, R GEVI WI MRWMWX TI ^SRIPI MRHMGEXI #M R
LITEXMXE GVSRMG.
)JIGXI FIRI3GI EY #M GIEMYVMPI HI ERKLMREVI, JVYGXI HI EVQYVEVMY,
VSWXSTEWG, TTHMI #M TIHMGY'.
'SPIGMWXMXIPI.
7YRX MR4EQE'MM EPI ZI^MGMM FMPMEVI GI WI QERMJIWX R JSVQ EGYX WEY
GVSRMG, TVMR HYVIVM ZMM R VIKMYRIE 3GEXYPYM #M E ZI^MGMM FMPMEVI, JIFV #M JVMWSERI.
'VM^IPI ETEV R WTIGMEP HYT GSRWYQEVIE XSGXYVMPSV, KVWMQMPSV, SYPSV,
WSWYVMPSV #M VRXE#YVMPSV.
4IRXVY XVEXEVI IWXI RIGIWEV W WI MRWMWXI TI TYRGXIPI 3GEXYPYM,
GSPIGMWXYPYM, HYSHIRYPYM #M PMQJE EFHSQMREP. (I GIPI QEM QYPXI SVM MR4EQE'ME
HMWTEVI HYT 10-P5 #IHMR'I JGYXI ^MPRMG.
6IGSQERHEX IWXI #M WEPEXE HMR XYPTMR HI TTHMI TVSEWTX.
,ITEXMXE GVSRMG.
7YRX TVSGIWI MR4EQEXSVMM EPI GMPSV FMPMEVI MRXVELITEXMGI GI WI QERMJIWX
TVMR LITEXSQIKEPMI #M WXVM WYFJIFVMPI, YVEXE EJIG'MYRMM 3MRH HI P-3 WTXQRM.
4IRXVY E-P WGYVXE TIVMSEHE WI VIGSQERH S #IHMR', HSY, TI ^M, XMQT HI 8-P0
^MPI, MRWMWXRHY-WI TI ^SRIPI 3GEXYPYM, GSPIGMWXYPYM #M PMQJIM EFHSQMREPI.
(MWGLMRI^ME FMPMEV.
)WXI S EJIG'MYRI E GMPSV FMPMEVI I\XVELITEXMGI, GY XYPFYVVM HI XSRYW #M
QSXMPMXEXI, XVEHYW TVMR TIVXYVFVM HI IZEGYEVI E FMPIM, GI TSEXI ETVIE R
GEHVYP YRSV XYPFYVVM HMKIWXMZI. 4EGMIR'MM EGY^ NIR R VIKMYRIE 3GEXYPYM,
FEPSREVI, IVYGXE'MM, KVI'YVM, KYWX EQEV, HYVIVIE WI TSEXI QERMJIWXE WYF JSVQE
YRIM GSPMGM FMPMEVI. 4SEXI W 3I LMTS WEY LMTIVXSR.
7I ZSV QEWE GY MRWMWXIR' TYRGXIPI 3GEXYPYM, ZI^MGMM FMPMEVI #M GRH
VIEG'MMPI WYRX TVSGIWI MR4EQEXSVMM #M TYRGXIPI PMQJEXMGI. 7MQTXSQEXSPSKME WI
EXIRYIE^ HYT 5-P0 #IHMR'I #M HMWTEVI HYT 15-20 IJIGXYEXI ^MPRMG.
&IRI3G IWXI #M YPIMYP HI QWPMRI GY ^IEQ HI PQMI PYEX REMRXI HI
QEW.
0MXME^E FMPMEV.
%TEVI GY TVMSVMXEXI R GSPIGMWXMXI WEY HMWGLMRI^MM. 7IQRIPI GPMRMGI WYRX
GSPMGM FMPMEVI, KVIE', ZVWXYVM, JIFV (GRH PMXME^E WI HI^ZSPX TI YR XIVIR
MRJIG'MSW). 'RH GEPGYPMM GSFSEV R GSPIHSG WI FPSGLIE^ IZEGYEVIE FMPIM R
HYSHIR GSRHYGRH PE MGXIV, QEXIVMMPI JIGEPI 3MRH JSEVXI HIGSPSVEXI. &SEPE WI
RXPRI#XI QEM HIW PE JIQIM HEXSVMX XYPFYVVMPSV R QIXEFSPMWQYP PMTMHIPSV.
R VI4I\SXIVETMI WI EY R ZIHIVI R QSH WTIGMEP ^SRIPI 3GEXYPYM,
GSPIGMWXYPYM, HYSHIRYPYM #M PMQJIM EFHSQMREPI. 7I VIGSQERH S #IHMR' ^MPRMG,
VI^YPXEXIPI ETVRH HYT S PYR, HSY.
-QTSVXERX R PMXME^E FMPMEV IWXI #M GSRWYQYP HI WYG HI QIVI, KVITJVYX #M
YPIM HI QWPMRI GY PQMI (HI HSY SVM TI ^M PE SVI 3\I).
4ERGVIEXMXE.
6ITVI^MRX MR4EQE'ME TERGVIEWYPYM, RWS'MX HI QSHM3GVM HIKIRIVEXMZI,
3FVS^ERXI EPI EGIWXYME. (I VIKYP WI EWSGME^ GY EPXI EJIG'MYRM HMKIWXMZI WEY
LITEXSFMPMEVI #M WI QERMJIWX TVMR WGHIVI R KVIYXEXI, WGEYRI EFYRHIRXI
PYGMSEWI, KVWSEWI, 4EXYPIR', HYVIVI ITMKEWXVMG WEY R LMTSGSRHVYP WXRK,
HYT QIWI.
4YRGXYP VI4I\ EP TERGVIEWYPYM IWXI I\XVIQ HI WIRWMFMP PE TEPTEVI. 7I
EGSVH EXIR'MI HISWIFMX TYRGXIPSV VI4I\I EPI: TERGVIEWYPYM, WXSQEGYPYM,
LMTS3^IM, HYSHIRYPYM #M ^SRIPSV PMQJEXMGI. 6I^YPXEXIPI ETEV HYT ETVS\MQEXMZ
3 WTXQRM HI #IHMR'I JGYXI ^MPRMG.
(I PYEX R WIEQ WYRX EPMQIRXIPI FSKEXI R TSXEWMY, TVIGYQ #M GIEMYP HI
VHGMR HI SFPMKIR.
4EVEHSRXS^E.
)WXI S FSEP GEVI EJIGXIE^ QYGSEWE KMRKMZEP #M 'IWYXYVMPI HI
WYW'MRIVI E HMRXIPYM. (MR'M WI HI^KSPIWG HI RZIPM#YP KMRKMZEP #M HIZMR WIRWMFMPM
PE VIGI, GEPH #M HYPGI, GPXMRRHY-WI R EGIPE#M XMQT. 4VMR QEWENYP VI4I\SKIR WI
MRWMWX R WTIGMEP TI TYRGXIPI RIVZYPYM XVMKIQIR #M EP HMR'MPSV, VI^YPXEXIPI
ETVRH HIWXYP HI KVIY HYT S PYR HSY HI MRWMWXIR' ^MPRMG.
%*)'&-92-0) %4%6%8909- '%6(-3:%7'90%6.
4EPTMXE'MM.
6ITVI^MRX EGGIPIVEVIE FXMPSV MRMQMM. 9RISVM VITVI^MRX YR WMQTXSQ EPI
YRSV EJIG'MYRM GEVHMEGI, EPXISVM MRGPYH EPIVKMMPI EPMQIRXEVI (I\GIWYP HI GSJIMR
WEY EPGSSP), HEV GIP QEM JVIGZIRX ETEV HMR GEY^E WXVIWYPYM WEY ER\MIX'MM.
8VEXEQIRXYP VI4I\SKIR WI IJIGXYIE^ GY FYRI VI^YPXEXI EG'MSRRH
EWYTVE TYRGXIPSV VI4I\SKIRI EPI MRMQMM, GSPSERIM ZIVXIFVEPI (HISEVIGI PE
RMZIPYP QHYZIM WTMRVMM WI RGLMH VI4I\IPI ZIKIXEXMZI GEVHMSZEWGYPEVI) #M E
GVMIVYPYM (MRMQE 3MRH R WXVRW PIKXYV GY WMWXIQYP RIVZSW).
%RKMRE TIGXSVEP.
4VSHYGI HIXIVMSVEVIE TIVI'MPSV EVXIVIPSV GY ETEVM'ME YRIM XIRWMYRM
GVIWGYXI #M HYVIVM XSVEGMGI WIZIVI, (GI MVEHME^ TR R HIKIXIPI QMRMM WXRKM)
#M WI HIGPER#IE^ HI VIKYP HYT YR IJSVX 3^MG, IQS'MM WEY QIWI GSTMSEWI.
6I^YPXEXIPI JEZSVEFMPI ETEV JSEVXI VITIHI, YRISVM WMQTXSQIPI HMWTEV #M
RY WI QEM VITIX HYT HSY, XVIM #IHMR'I, WI ZSV IJIGXYE XSXY#M 10-P5 #IHMR'I
MRWMWXRHY-WI TI TYRGXIPI GSVIWTSRHIRXI WMWXIQYPYM GEVHMSZEWGYPEV TIRXVY S
QEM FYR MVMKEVI E ZEWIPSV GSVSREVMIRI.
7I VIGSQERH YR VIKMQ EPMQIRXEV PMTWMX HI GEVRI, MRJY^MI HMR TPERXI HI
GSEHE #SVMGIPYPYM #M I\XVEGX VIGI HMR JVYR^I HI ZWG.
7MRHVSQYP HI MWGLIQMI TIVMJIVMG GVSRMG.
7I TVSHYGI TVMR SFWXVYEVIE EVXIVMEP TIVMJIVMG, GY XYPFYVVM HI MVMKE'MI
R ^SRE VIWTIGXMZ. &SPREZYP TVI^MRX SFSWIEP PE HITPEWVM SFM#RYMXI,
TEVIWXI^MM (EQSV'IPM), GSRXVEG'MM EPI QY#GLMPSV KEQFIM, GRH FSEPE IWXI QEM
EZERWEX HYVIVIE ETEVI #M R VITEYW.
6IWXEFMPMVIE RSVQEP E GMVGYPE'MIM EVXIVMEPI WSPMGMX S #IHMR' TI ^M XMQT
HI GIP TY'MR S PYR, MRWMWXRH GY TVIGHIVI TI TYRGXIPI: TIRXVY GMVGYPE'ME HMR
NYQXEXIE MRJIVMSEV, TEVEXMVSMHI #M XVEMIGX VIREP.
1EM TYXIQ ENYXE VIPYEVIE RSVQEP E GMVGYPE'MIM WERKZMRI TVMR FM GPHY'I
GY 3IVXYV HI 'IPMR, HSY TELEVI HI ET GY GXI S PMRKYVM' HI S'IX HI QIVI
#M S PMRKYVM' HI QMIVI HI EPFMR R 3IGEVI ^M, NSG HI KPI^RI RXV-S GHM' GY
ET VIGI 2-3 QMRYXI, IXG.
2IZVS^E GEVHMEG.
)WXI S XYPFYVEVI JYRG'MSREP E MRMQMM JV PI^MYRMM SVKERMGI ETEVIRXI. 7I
QERMJIWX TVMR: HYVIVM TVIGSVHMEPI, TEPTMXE'MM, WIR^E'MM HI WYJSGEVI, EWXIRMI,
SFSWIEP. 1EWRH ^SRE VI4I\ E MRMQMM, ZSQ QFYRX'MM 4Y\YP WERKZMR R
EVXIVIPI GSVSREVMIRI #M GIP EP XMVSMHIM TIRXVY E GSQFEXI EWXIRME #M WXVMPI HI
WYJSGEVI.
%XIVSWGPIVS^E.
)WXI S EJIG'MYRI GVSRMG E EVXIVIPSV, R GEVI EGIWXIE WI RKVSE#, #M
TMIVH IPEWXMGMXEXIE #M WI SFWXVYG'MSRIE^ #M HYG PE RKVIYREVIE GMVGYPE'MIM
WERKZMRI. )WXI GEY^EX HI I\GIWYP HI KVWMQM, GEJIE, XYXYR, EPGSSP, TVIGYQ #M
HI PMTWE I\IVGM'MYPYM EIVSFMG. 7I QERMJIWX TVMR QMRM #M TMGMSEVI VIGM, XYPFYVVM
HI ZIHIVI, LMTIVXIRWMYRI EVXIVMEP HM3GYPXEXI R KRHMVI #M R VIWTMVE'MI.
6I4I\SXIVETME WI ZE EHVIWE R QSH WTIGMEP, TYRGXIPSV TIRXVY GMVGYPE'ME
WERKZMR, TIRXVY E S QFYRX'MM #M E XVEMIGXYPYM VIREP TIRXVY IPMQMREVIE
XS\MRIPSV. 8VEXEQIRXYP H VI^YPXEXI GEQ HYT HSY PYRM R GEVI #IHMR'IPI WI
IJIGXYIE^ ^MPRMG WEY SHEX TI ^M, GSQFMREX GY VIKMQ EPMQIRXEV PMTWMX HI
KVWMQM, EPGSSP, XYXYR, GEJIE,
&SEPE ZEVMGSEW.
:EVMGIPI WYRX HMPEXVM TIVQERIRXI EPI ZIRIPSV, R WTIGMEP PE QIQFVIPI
MRJIVMSEVI GI ETEV GY TVIGHIVI RXVI 20 #M 40 HI ERM QEM EPIW PE JIQIM. R
KIRIVEP WYRX GEY^EXI HI WXEXYP TVIPYRKMX R TMGMSEVI, GEVI RKVIYRIE^
GMVGYPE'ME R TEVXIE MRJIVMSEV E GSVTYPYM. 9RISVM ZEVMGIPI WYRX WYTSVXEXI FMRI,
EPXISVM TVSHYG SFSWIEP #M WIR^E'ME HI KVIYXEXI PE RMZIPYP KEQFIPSV, IHIQ,
GMERS^, TYXRH-WI ENYRKI PE LIQSVEKMM TVMR VYTXYVM HI ZEWI.
(ITMWXEXI PE XMQT, ZEVMGIPI TSX 3 EQIPMSVEXI GY ENYXSVYP VI4I\SXIVETMIM.
7I MRWMWX TI XVEMIGXYP VIREP, TIRXVY IPMQMREVIE XS\MRIPSV #M E WYVTPYWYPYM HI
ET HMR GSVT, HMWTVRH EWXJIP IHIQIPI KEQFIPSV, ^SRE GMVGYPE'MIM, GSVT
MRJIVMSV, TIRXVY E QFYRX'MM GMVGYPE'ME ZIRSEW. 7I VIGSQERH #M QEWEVIE
WIKQIRXYPYM GSVIWTYR^XSV KEQFIM FSPREZI #M ERYQI ERXIFVE'YP HI TI
EGIIE#M TEVXI.
2YQVYP #IHMR'IPSV ZE 3 HI YRE TI ^M, 20-30 HI ^MPI. 7I QEM TSX JEGI,
HY#YVMPI WGS'MIRI (EPXIVRVM HI FM GEPHI GY FM VIGM), FM GY MRJY^MI HI JVYR^I
HI EPYR WEY GSEHE GEPYPYM, GSQTVIWI GY ET HI PYX WEY GY HIGSGX HMR 4SVM HI
JR.
,MTIV #M LMTSXIRWMYRIE EVXIVMEP.
4VMR LMTIVXIRWMYRI WI R'IPIKI GVI#XIVIE XIRWMYRMM EVXIVMEPI QE\MQI #M/
WEY QMRMQI, HI VITEYW TIWXI ZEPSVMPI RSVQEPI GSVIWTYR^XSEVI ZVWXIM, MEV
LMTSXIRWMYRIE IWXI I\EGX STYWYP LMTIVXIRWMYRMM. R GE^YP LMTIVXIRWMYRMM
TEGMIR'MM EGY^ HYVIVM R ^SRE SGGMTMXEP, EQI'IPM #M WIR^E'MM HI GEPH
RINYWXM3GEX, MEV R GE^YP LMTSXIRWMYRM, EQI'IPM, HYVIVM R ^SRE JVSRXEP, EWXIRMI
#M MRETIXIR'.
7I VIGSQERH MRWMWXIR' TI ^SRIPI VI4I\I EPI WMWXIQYPYM GEVHMSZEWGYPEV
WYTVEVIREPIPSV #M VMRMGLMPSV. 6MRMGLMM TWXVIE^ IGLMPMFVYP WVYVMPSV QMRIVEPI HMR
SVKERMWQ 3MRH MQTPMGE'M R QIR'MRIVIE RSVQEPMX'MM XIRWMYRMM EVXIVMEPI, MEV
WYTVEVIREPIPI WIGVIX LSVQSRM GI MRXIVZMR R RSVQEPM^EVIE EGIWXIME. "IHMR'IPI
WI VIGSQERH ^MPRMG, TIRXVY IGLMPMFVEVI MEV R TYWIY HI 2-3 SVM TI ^M.
)WXI IWIR'MEP GSRWYQYP HI JVYGXI #M PIKYQI TVSEWTIXI TVIGYQ #M
WYTPMQIRXI GY PYGIVR, GPSVS3P PMGLMH, QMRIVEPI, YWXYVSM R LMTIVXIRWMYRI #M
ZMRYP VS#Y R LMTSXIRWMYRI.
&SEPE LIQSVSMHEP.
,IQSVSM^MM WYRX ZEVMGI EPI ZIRIPI ERSVIGXEPI #M TSX 3 MRXIVRM WEY I\XIVRM.
'IM I\XIVRM WI QERMJIWX TVMR TVYVMX, HYVIVM EREPI #M ETEVM'ME YRSV VMHMGXYVM QSM
HI GYPSEVI ZMSPEGII R NYVYP SVM3GMYPYM EREP #M YRISVM WRKIVVM. WI ZSV QEWE GY
KVMN, ^SRIPI VI4I\I EPI: GSPSRYPYM, R WTIGMEP WMKQSMH, ERYW #M VIGX, ZI^MGMM
FMPMEVI, TIRXVY E TVIZIRMM #M XVEXE GSRWXMTE'ME, TYRGXIPI PMQJIM TIPZMIRI, TI GEVI
QYP'M PI GSRWMHIV TYRGXI WTIGMEPI TIRXVY LIQSVSM^M, TYRGXIPI TIRXVY
GMVGYPE'ME WERKZMR #M PMQJE HMR NYQXEXIE MRJIVMSEV E GSVTYPYM, TIRXVY E
TVIZIRMM MR4EQE'ME. -R4EQE'ME PSGEP, HYVIVMPI #M WRKIVVMPI HMWTEV HYT
ETVS\MQEXMZ 3-5 #IHMR'I, HEV XVEXEQIRXYP GSRXMRY GEQ HSY XVIM WTXQRM
GY S #IHMR' TI ^M. 0E RGITYX QEWENYP WI JEGI JSEVXI Y#SV HISEVIGI TYRGXIPI
WYRX I\XVIQ HI HYVIVSEWI, MRXIRWMXEXIE GVIWGRH HYT 3 WEY 4 #IHMR'I.
7I QEM MRHMG GSRWYQ VMHMGEX HI PMGLMHI, FM GPHY'I GY TIVQERKEREX HI
TSXEWMY EPXIVREX GY FM HI GSEN HI WXINEV #M WI IZMX GSRWYQYP HI EPGSSP #M
GSRHMQIRXI.
%*)'&-92- %0) 72+)090-9- "- 36+%2)036 ,)1%83*361%83%6).
%RIQMMPI.
R GE^YP ERIQMMPSV WGEHI GERXMXEXIE KPSFYPIPSV VS#MM, GERXMXEXIE HI
LIQSKPSFMR #M E LIQEXSGVMXYPYM. 'EY^IPI TSX 3 QYPXMTPI: LIQSVEKMM EGYXI,
MRJIG'MM, GERGIV, WEVGMR, PMTWE 3IVYPYM.
4,%6) 203. (MR EPMQIRXI #M GEY^I LIQS3PMXMGI. 7MQTXSQI WYRX GYPSEVIE
Y#SV EPFWXVYMI E TMIPMM, VGMVIE I\XVIQMX'MPSV, XELMGEVHMI #M YRISVM WXVM HI
PMTSXMQMI (TMIVHIVIE GYRS#XMR'IM).
8VEXEQIRXYP VI4I\SXIVETIYXMG XVIFYMI W EMF R ZIHIVI GEY^IPI GI EY
TVSHYW FSEPE, HEV R TVMRGMTMY ZE WXMQYPE ^SRIPI 3GEXYPYM, WTPMRIM,
WYTVEVIREPIPSV #M MRXIWXMRYPYM KVSW, GY S JVIGZIR' HI 3 SVM TI WTXQR.
-QTSVXERXI WYRX #M GSRWYQYP HI WYGYVM HMR QSVGSZM #M WJIGP VS#MI,
HVSNHME HI FIVI, MRJY^MMPI HI YV^MGM, HI GVI'M#SEV #M HI XYVM' QEVI.
0IYGIQME.
)WXI S EJIG'MYRI TVSZSGEX HI QYPXMTPMGEVIE I\EKIVEX E PIYGSGMXIPSV
3MRH HI QEM QYPXI JIPYVM R JYRG'MI HI PIYGSGMXIPI GEVI S HIXIVQMR. 7IQRIPI
MRGMTMIRXI EPI FSPMM RY WYRX GEVEGXIVMWXMGI #M GSRWXEY R HYVIVM EVXMGYPEVI,
MRETIXIR', SFSWIEP, HYGRH QEM XV^MY PE WRKIVVM EPI KMRKMMPSV, MRJIG'MM,
WTPIRSQIKEPMI, QVMVIE KERKPMSRMPSV PMQJEXMGM, NIR EFHSQMREP, TEPSEVI,
EQI'IEP, WPFMVI.
(I TVIGM^EX G XVEXEQIRXYP VI4I\SXIVETIYXMG RY HYGI PE ZMRHIGEVIE
EGIWXIM EJIG'MYRM, GM PE EQIPMSVEVIE #M WXSTEVIE IZSPY'MIM IM. >SRIPI MRXIVIWEXI
WYRX GIPI HMR GE^YP ERIQMMPSV TPYW ^SRIPI PMQJEXMGI #M WERKZMRI. "IHMR'IPI WI
VIGSQERH ^MPRMG.
8IVETMMPI REXYVMWXI WYW'MR G EHNYZERX IWXI GSRWYQYP HI ZSXG WEY EPKSP
HI 40 HI KVEHI GY TMGXYVM HI 3IVI HI PE ERMQEPI WPFEXMGI.
%HIRSTEXMMPI.
(I3RIWG EJIG'MYRM EPI KERKPMSRMPSV PMQJEXMGM EZRH GE TVMRGMTEP WMQTXSQ
GVI#XIVIE PSV R ZSPYQ. 'EY^IPI WYRX QYPXMTPI, MEV PSGEPM^EVIE TSEXI 3
VIKMSREP WEY KIRIVEP.
4IRXVY GE XVEXEQIRXYP VI4I\SXIVETIYXMG W HIE VI^YPXEXI IWXI
HIWGSTIVMVIE GEY^IPSV #M MRWMWXIR'E QEWVM TYRGXIPSV VMRMGLMPSV, WYTVEVIREPIPSV,
PMQJEXMGIPSV, WTPMRIM #M EPI SVKERIPSV R GEY^. "IHMR'IPI WI ZSV JEGI HI HSY
XVIM SVM TI ^M TR PE VIXVEKIVIE MR4EQE'MMPSV.
4IRXVY GYV'MVIE WMWXIQYPYM PMQJEXMG WI VIGSQERH GSRWYQYP HI WYGYVM
TVSEWTIXI HMR GMXVMGI #M YR GIEM GSQFMREX HI GSEHE GEPYPYM, KPFIRIPI,
XXRIEW, GSEHE #SVMGIPYPYM.
7TPIRSQIKEPME.
6ITVI^MRX QVMVIE WTPMRIM GI WI HEXSVIE^ EJIG'MYRMPSV MRJIG'MSEWI,
PIYGIQMMPSV #M GIPSV LITEXMGI. 4IRXVY E VIWXEFMPMM ZSPYQYP WTPMRIM TVMR
VI4I\SXIVETMI MRWMWXQ EWYTVE WTPMRIM, 3GEXYPYM, TERGVIEWYPYM, MRXIWXMRYPYM KVSW
#M E ^SRIPSV PMQJEXMGI #M WERKZMRI. 7TPMRE VIZMRI PE ZSPYQ RSVQEP HYT GMVGE
20-25 #IHMR'I IJIGXYEXI ^MPRMG WEY PE HSY ^MPI.
%TIRHMGMXE.
)WXI MR4EQEVIE ETIRHMGIPYM GIGEP, GI WI QERMJIWX TVMR: HYVIVM WYF
JSVQ HI EVWYV R JSWE MPMEG HVIETX HYT IJSVX, QIVW WEY PE 5-6 SVI HYT
QIWI, KVI'YVM QEXMREPI, WEY TSWXEPMQIRXEVI, ZVWXYVM #M HMEVII GI EPXIVRIE^
GY GSRWXMTE'MM.
4VMR VI4I\SXIVETMI WI YVQVI#XI HIGSRKIWXMSREVIE ETIRHMGIPYM MR4EQEX
#M VIPYEVIE RSVQEP E GMVGYPE'MIM WERKZMRI R ^SRE VIWTIGXMZ.
7YRX RIGIWEVI 6-P0 #IHMR'I IJIGXYEXI HI HSY XVIM SVM TI ^M.
%*)'&-92- %0) 36+%2)036 +)2-8%0).
:EKMRMXE.
)WXI MR4EQE'ME ZEKMRYPYM GEVI HI GIPI QEM QYPXI SVM TVMRHI #M ZYPZE.
'EY^IPI WYRX MKMIRE MRWY3GMIRX, YQMHMXEXIE VIKMYRMM, RXVIFYMR'EVIE YRSV
ERXMWITXMGI, I\MWXIR'E HMJIVMXIPSV MRJIG'MM, HMEFIXYP, IXG.; MEV WMQTXSQIPI:
WGYVKIVM EFYRHIRXI HI GYPSEVI EPF KPFYMI, YWXYVMQI, TVYVMX #M HYVIVM ZEKMREPI.
4VMR QEWENYP VI4I\ EP ^SRIPSV ZEKMRYPYM, PMQJEXMGI #M XVEWIYPYM VIREP,
MR4EQE'ME ZE GIHE HYT 10-P5 #IHMR'I JGYXI ^MPRMG.
7I VIGSQERH WMQYPXER FM HI #I^YX GY QY#I'IP, GSEHE #SVMGIPYPYM #M
GSRWYQYP HI MRJY^MI HI GVI'M#SEV.
%RI\MXE.
)WXI MR4EQEVIE ERI\IPSV (SZEVI, XVSQTI YXIVMRI), MEV QIXVSERI\MXE IWXI
MR4EQEVIE QYGSEWIM QY#GLMYPYM YXIVMR #M ERI\IPSV. )WXI GEY^EX HI
WXVITXSGSGM, WXE3PSGSGM, KSRSGSGM #M GSPMFEGMPM. R JE^E EGYX WI QERMJIWX TVMR
JIFV #M HYVIVM R JSWIPI MPMEGI, MEV R GIE GVSRMG TVMR HYVIVM TIVGITYXI R
HISWIFM PE TEPTEVIE EFHSQIRYPYM MRJIVMSV.
6I4I\SXIVETME WI VIGSQERH HI HSY, XVIM SVM TI ^M R JE^E EGYX #M PE
HSY ^MPI R GIE GVSRMG GY MRWMWXIR' TI YXIV, ERI\I #M PMQJ GSVT MRJIVMSV.
&IRI3GI WYRX #M GIEMYVMPI HI YV^MG QSEVX, GSEHE #SVMGIPYPYM, WEPZMI,
KPFIRIPI #M GVI'M#SEV.
1IXVSVEKMM.
7YRX WGYVKIVM HI WRKI HMR YXIV R EJEVE QIRWXVYE'MIM. 2IGIWEVI 8-P5
#IHMR'I GY MRWMWXIR' TI TYRGXIPI YXIVYPYM. 8VEXEQIRXYP WI TSEXI GSQFMRE GY
GIEMYVM HI YV^MG, GSEHE GEPYPYM #M XVEMWXE GMSFERYPYM.
4IRXVY STVMVIE WRKIVVMM WYRX.
(MWQIRSVIE.
)WXI QIRWXVYE'ME RWS'MX HI HYVIVM R ^SRE EFHSQMREP #M PSQFEV.
'EY^IPI WYRX XYPFYVVM LSVQSREPI, 3FVSEQI YXIVMRI, MR4EQE'MM EPI ERI\IPSV
WEY/#M EPI YXIVYPYM.
7YRX RIGIWEVI 15-25 HI #IHMR'I GY MRWMWXIR' TI VI4I\IPI SVKERIPSV
KIRMXEPI, XMVSMH #M PMQJ EFHSQMREP (TYRGX GLIMI R QIRWXVYE'MI). 7I TSX FIE
GIEMYVM HI YV^MG QSEVX #M MRJY^MI HI 4SVM HI KPFIRIPI.
%QIRSVIME.
)WXI PMTWE XSXEP E QIRWXVYE'MIM HEXSVEX HI WXVM TEXSPSKMGI EPI
SZEVIPSV, YXIVYPYM #M KPERHIPSV IRHSGVMRI. 7YRX RIGIWEVI 15-25 #IHMR'I TR PE
ETEVM'ME QIRWXVYE'MIM GY MRWMWXIR' TI YXIV, SZEVI, XMVSMH, LMTS3^ #M PMQJ
EFHSQMREP. %HNYZERXI WYRX #M MRJY^ME HI GSEHE GEPYPYM #M QY#I'IP.
4VSWXEXMXE #M LMTIVXVS3E HI TVSWXEX.
)WXI MR4EQE'ME #M GVI#XIVIE R ZSPYQ E TVSWXEXIM, GEY^EX HI KSRSGSG,
WXVITXSGSG, WXE3PSGSG, GSPMFEGMP, IXG. 7MQTXSQIPI WYRX: HYVIVM QEVM TIVMEREPI,
INEGYPVM TVIGSGI WEY RXV^MEXI GY GERXMX'M VIHYWI HI PMGLMH WTIVQEXMG,
QMG'MYRM JVIGZIRXI (R WTIGMEP RSETXIE) TVIWMYRIE NIXYPYM HI YVMR 3MRH
WG^YX.
7I VIGSQERH VI4I\SXIVETME, SHEX WEY GLMEV HI HSY SVM TI ^M,
VI^YPXEXIPI ETVRH HYT 10-P5 #IHMR'I. 7I MRWMWX TI: TVSWXEX, TIRXVY EM
QFYRX'MM GMVGYPE'ME WERKZMR #M E KIRIVE VIZIRMVIE PE ZSPYQ RSVQEP,
WYTVEVIREPI, TIRXVY HIKENEVIE HI GSVXM^SR #M XVEIGXYP VIREP, TIRXVY IPMQMREVIE
HMR SVKERMWQ E TVSHY#MPSV XS\MGM.
(I EWIQIRIE WI TSX FIE GIEM HI TYJYVM' (GY 4SVM QMGM), YV^MG QSEVX
EPF, GXI S GIE#G REMRXI HI QMG HINYR #M GMR. 7I TSX JEGI FM HI #I^YX GY
GIEM HI: 4SVM HI MEVF RIEKV, 4SVM HI THYGIP, 4SVM HI PMQFE QMIPYPYM, JVYR^I
HI VSWXSTEWG TVSEWTX #M REPF. -RHMWTIRWEFMP IWXI #M IPMQMREVIE HMR
EPMQIRXE'MI E EPGSSPYPYM.
%*)'&-92- %0) %4%6%8909- 6)74-6%836.
7MQTPIPI VGIPM #M KYXYVEMYP.
7I XVEXIE^ EGXMZRH TYRGXIPI GSVIWTYR^XSEVI: REWYPYM, WMRYWYVMPSV,
PEVMRKI, PMQJIPSV, ZEPZYPIM MPIS-GIGEPI, VMRMGLMPSV #M WYTVEVIREPIPSV. 7I
VIGSQERH R EGIPE#M XMQT FM 3IVFMR'M GY QYP WEVI KVYRNSEW #M RZIPMVIE
ETSM RXVYR GIEV#EJ HI FYQFEG, GIEMYVM GEPHI, QYPX QMIVI #M WYGYVM TVSEWTIXI
HI JVYGXI #M PIKYQI, TVIGYQ #M MRLEPE'MM GY GIEM HI QY#I'IP WEY ET GY WEVI.
8YWIE #M WXVRYXYP 7YRX QIGERMWQI HI VIWTMRKIVI EPI WMWXIQYPYM
VIWTMVEXSV, QTSXVMZE ZMVY#MPSV, FEGXIVMMPSV #M QMGMPI TEVXMGYPI HI TVEJ WEY TSPIR,
EGIWXIE 3MRH I\TYP^EXI SHEX GY XYWIE WEY WXVRYXYP. 6I4I\SXIVETME WI
EHVIWIE^ RXVIKYPYM ETEVEX VIWTMVEXSV #M WMWXIQYPYM MQYRMXEV, HEV RY.
0EVMRKMXE.
)WXI MR4EQE'ME PEVMRKMER, HEX JVIGZIRX HI GEY^I ZMVEPI, YVQEX HI S
MR4EQE'MI WIGYRHEV, FEGXIVMER. 4I PRK QEWEVIE ^SRIPSV PEVMRKIPYM WI
VIGSQERH #M EG'MYRIE EWYTVE WMWXIQYPYM PMQJEXMG WYTIVMSV #M E WYTVEVIREPIPSV
7I TSEXI GSQFMRE GY QMIVI HI EPFMR, GIEMYVM GEPHI #M QYPX ZMXEQMRE '.
&VSR#MXE EGYX #M GVSRMG.
)WXI S FSEP MR4EQEXSVMI TVSKVIWMZ, HEXSVEX I\TYRIVMM PE JEGXSVM
MVMXER'M (YQI^MXEXI). 1IQFVERIPI QYGSEWI WYRX PI^EXI, HIXIVQMRRH YQ4EVIE
#M WIGVI'ME HI 4YMHI. %GXMZMXEXIE VIHYW E GMPMPSV, TIVQMXI GSPIGXEVIE R I\GIW E
QYGYWYPYM, ETEV KVIYX'MM R VIWTMVE'MI, FEGXIVMMPI TSX MRJIGXE QYGYWYP WXEKREX,
XVERWJSVQRHY-P R TYVSM. 7I QERMJIWX TVMR XYWI TVIPYRKMX (HI GIP TY'MR 3
PYRM TI ER), XMQT HI GIP TY'MR 2 ERM.
8VEXEQIRXYP VI4I\SKIR ZM^IE^ GSQFEXIVIE MRJIG'MIM, E LMTIVWIGVI'MIM,
WTEWQYPYM #M IHIQYPYM FVSR#MG. 8VIFYMI QEWEXI MRWMWXIRX ^SRIPI: TPQRMPSV #M
FVSRLMMPSV (EGIWXIE 3MRH JSEVXI WIRWMFMPI #M HYVIVSEWI), PEVMRKIPYM #M XVELIMM
TEVEXMVSMHIPSV #M WYTVEVIREPIPSV #M ^SRE PMQJEXMG (GSVT WYTIVMSV). R GE^YP
FVSR#MXIPSV EGYXI QEWENYP WI JEGI HI HSY XVIM SVM TI ^M XMQT HI S WTXQR
MEV R GIPI GVSRMGI, WI VIGSQERH 20 30 HI #IHMR'I, YRE R 3IGEVI ^M.
'SRGSQMXIRX WI TSX PYE GIEMYVM #M WMVSTYVM I\TIGXSVERXI (HMR V#MR HI
FVEH, MRJY^MI HI GMQFVY, TXPEKMR, TSHFEP WSG), MRLEPE'MM (HMRXVYR HIGSGX HI
JVYR^I TSHFEP), IXG.
%WXQYP FVSR#MG.
)WXI HIXIVQMREX HI SFWXVYG'ME FVSR#MG, TVMR IHIQ, LMTIVWIGVI'MI WEY
HST HI QYGYW #M WI QERMJIWX TVMR HMWTRII WIR^E'MM HI PMTW HI EIV #M R GVM^I
HM3GYPX'M R I\TMVE'MI. 7MQTXSQIPI WI EGYXM^IE^ R TVI^IR'E YRYM JEGXSV
EPIVKIR #M QEM EPIW R XMQTYP RST'MM.
6I4I\SXIVETME ZM^IE^ QEM EPIW ^SRIPI GSVIWTSRHIRXI: TPQRMPSV #M
FVSRLMMPSV (YVQVMRH HIWGSRKIWXMSREVIE #M 4YMHM^EVIE PMGLMHYPYM FVSR#MG),
TEVEXMVSMHIPI (TIRXVY HIGPER#EVIE HI GEPGMY), WYTVEVIREPIPI (TIRXVY E IPMFIVE
GSVXM^SR #M EHVIREPMR), XVEWIYP VIREP (TIRXVY IPMFIVEVIE TVSHY#MPSV XS\MGM).
7I TSX GSQFMRE GY GSRWYQYP HI: WYG HI PQMI GY YWXYVSM TMWEX, PETXI
HI GETV 3IVX GY 4SVM HI JVYR^I HI TWXVREG, GIEMYVM HI VHGMR HI MEVF-
QEVI WEY HMR JVYR^I HI MR, TVIGYQ #M GY FEME WTERMSP (QFVGEVIE RXV-S
GQE# PYRK HI R WEY GRIT GI E JSWX QYMEX RXV-S 3IVXYV HI TEMI HI
SZ^ WEY WGYXYVXYV HI JR #M EGSTIVMX FMRI WI WX E#E GEQ HSY XVIM SVI)
)Q3^IQYP.
)WXI GSVIPEX GY JYQYP #M GY EP'M JEGXSVM HI TSPYEVI, GEVI WXMQYPIE^
IPMFIVEVIE IR^MQIPSV, HMR GIPYPIPI QEWXSGMXI, HMR TPQRM, TIVQM'RH GE
IR^MQIPI VIWTIGXMZI, W HMKIVI TIVI'MM EPZISPEVM, KIRIVRH QEVM GEZMX'MM. R
JIPYP EGIWXE WYTVEJE'E EGXMZ E TPQRYPYM WGEHI, HIXIVQMRRH VIHYGIVIE
S\MKIRVMM WRKIPYM. 6IWTMVE'ME IWXI I\XVIQ HI RKVIYREX TEGMIR'M HI EGIWX
KIR KJMRH PE SVM GI QMG IJSVX, MEV MRMQE IWXI WYTYW YRYM IJSVX GVIWGYX.
6I4I\SXIVETME #M TVSTYRI S EQIPMSVEVI E MRJIG'MIM #M S QFYRX'MVI E
VIWTMVE'MIM TVMR QEWEN MRWMWXIRX EWYTVE; TPQRMPSV #M FVSRLMMPSV, MRMQM
WMWXIQYPYM PMQJEXMG, KPERHIPI WYTVEVIREPI TIRXVY WIGVI'ME HI GSVXM^SR.
%*)'&-92- 3. 6. 0. 7YRX QYPXI EJIG'MYRM HI EGIWX KIR RW S TEVXI HMRXVI
IPI VWTYRH JEZSVEFMP #M VIPEXMZ VITIHI PE VI4I\SXIVETMI.
6MRMXE.
6MRMXE EGYX ETEVI HI SFMGIM R WI^SRYP VIGI EZRH GEY^ ZMVSXMG GI WI
TSEXI GSQTPMGE QMGVSFMER. 7IQRIPI WYRX: WXVRYXYP, WIGVI'MI RE^EP, YWXYVMQM
PE REW, TMIVHIVIE XIQTSVEV E QMVSWYPYM #M YRISVM WXVM JIFVMPI WEY WYFJIFVMPI.
6MRMXE GVSRMG IWXI GEY^EX HI WYFWXER'I MVMXERXI, TVEJ, JYQ, IXG. &SPREZMM EY
QEM XSX XMQTYP REWYP RJYRHEX #M QMVSWYP HMQMRYEX. 6MRMXE EPIVKMG TSEXI 3
TIVMSHMG, ETIVMSHMG, WEY WI^SRMIV #M IWXI GEY^EX HI GSRXEGXYP GY JEGXSVMM
EPIVKIRM (TVEJ, TSPIR, HIXIVKIR'MM, JMR, IXG.).
R GE^YP VMRMXIPSV EGYXI IWXI RIGIWEV QEWENYP VI4I\SKIR HI HSY-XVIM SVM
TI ^M TR PE RGIXEVI, MEV R GE^YP GIPSV GVSRMGI #M EPIVKMGI WI TSX JEGI HI
HSY-XVIM SVM TI WTXQR, VI^YPXEXIPI ETVRH HYT 3-4 WTXQRM.
4YRGXIPI ZM^EXI WYRX GIPI EPI REWYPYM, WMRYWYVMPSV, XVEMIGXYPYM VIREP,
WYTVEVIREPIPSV #M GMVGYPE'MIM WERKZMRI #M PMQJEXMGI, (GSVT WYTIVMSV).
2Y XVIFYMI RIKPMNEX GSRWYQYP HI MRJY^MI HMR: JVYGXI HI QGI#, JVYR^I HI
TXVYRNIP, FYWYMSG, GYM#SEVI, XVIM-JVE'M-TXVE'M, IXG. "M MRLEPE'MMPI PE ZETSVMM
GIEMYPYM HI QY#I'IP WEY E ETIM GY WEVI.
7MRY^MXE.
)WXI S MR4EQE'MI E QYGSEWIM WMRYWYVMPSV, GI WI RXPRI#XI PE XSEXI
ZVWXIPI #M TSEXI 3 EGYX, GVSRMG, TYVYPIRX WEY RI TYVYPIRX. 7MRY^MXIPI TSX
3 JVSRXEPI WEY QE\MPEVI. 7I QERMJIWX TVMR GIJEPII, HYVIVM R ^SRE WMRYWYVMPSV,
JIFV R JE^E EGYX #M YRISVM TMIVHIVIE QMVSWYPYM.
4VMR VI4I\SXIVETMI EGXMZQ R QSH WTIGMEP VI4I\IPI: REWYPYM, WMRYWYVMPSV,
(JVSRXEPI WEY QE\MPEVI), WYTVEVIREPIPSV, PMQJIM #M GMVGYPE'MI, GSVT WYTIVMSV. R
GE^YP GIPSV EGYXI WI JEG 3-4 #IHMR'I TI ^M, IPI GIHRH HYT 3-5 ^MPI, MEV R
GE^YP GIPSV GVSRMGI XVEXEQIRXYP WI IJIGXYIE^ HI 3 SVM TI WTXQR XMQT HI
GIP TY'MR S PYR.
*EVMRKS-EQMKHEPMXE.
)WXI MR4EQEVIE QYGSEWIPSV JEVMRKIPYM #M EQMKHEPIPSV GI WI HEXSVIE^
MRXS\MGVMPSV GY EGM^M HI TVSXIMRI, YQI^IPMM, JVMKYPYM, JYQYPYM, TVEJYPYM,
GSRWYQVMM EPMQIRXIPSV VIGMM WEY IJSVXYPYM ZSGEP.
&MRIR'IPIW G R VI4I\SXIVETMI GIPI QEM MRXIVIWEXI ^SRI WYRX GIPI EPI
JEVMRKIPYM #M EQMKHEPIPSV, HEV XVIFYMI MRWMWXEX #M TI: WYTVEVIREPI, GMVGYPE'MI
PMQJEXMG #M WERKZMR, (GSVT WYTIVMSV). R JE^IPI EGYXI QEWENYP WI TSEXI JEGI
HI 2-3 SVM TI ^M, MEV R VIWX ^MPRMG, 10-P5 ^MPI.
7I TSX FIE #M GIEMYVM HMR YVQXSEVIPI TPERXI: WEPZMI, GSEHE-GEPYPYM,
TSXFEP, GE#YP TSTMM, IXG. R JE^E EGYX WI VIGSQERH QYPXI PMGLMHI, KEVKEV GY
WYG HI PQMI WEY ET GY S'IX HI QIVI,
3XMXE.
4SEXI 3 EGYX WEY GVSRMG #M IWXI VITVI^IRXEX HI S MR4EQE'MI E YVIGLMM
I\XIVRI #M/WEY QIHMI. 'EY^IPI WYRX MR4EQE'MM R ^SRIPI ZIGMRI YVIGLMM
(VMRSJEVMRKMXI, WMRY^MXIPI), HIZME'MM HI WITX, TSPMTM RE^EPM, IXG. 7I QERMJIWX TVMR
LMTSEGY^MI, ^ZGRMXYVMM, HYVIVMM, WGYVKIVM TYVYPIRXI #M JIFV. 2I XVEXEXI GSVIGX
IPI WI GVSRMGM^IE^ EJIGXRH YVIGLIE QIHMI.
8VEXEQIRXYP TVMR VI4I\SXIVETMI WI RHVIETX R QSH WTIGMEP GXVI
VI4I\IPI YVIGLMM, WMRYWYVMPSV, 3GEXYPYM, WYTVEVIREPIPSV #M GMVGYPE'MIM WERKZMRI #M
PMQJEXMGI (GSVT WYTIVMSV). R JE^E EGYX QEWENYP WI JEGI HI HSY-XVIM SVM TI ^M,
XMQT HI 5-7 ^MPI, HYT GEVI #IHMR'IPI WI VIHYG PE YRE XMQT HI 10-P5 ^MPI.
7I TSX MRXVSHYGI R YVIGLM XEQTSERI GY XMRGXYV HI TVSTSPMW, WYF
WYTVEZIKLIVIE QIHMGYPYM.
7PFMVIE EGYMX'MM EYHMXMZI.
(ISEVIGI GEY^IPI WYRX R KIRIVEP EJIG'MYRM EPI ETEVEXYPYM EYHMXMZ WI
GSRWYPX YR SVIPMWX, HEV R TEVEPIP WI TSX JEGI #IHMR'I HI VI4I\SXIVETMI, GY
MRWMWXIR' TI: YVIGLMM, XSEXI VI4I\IPI GETYPYM #M WYTVEVIREPI. 7I VIGSQERH S
JVIGZIR' E #IHMR'IPSV HI GIP TY'MR XVIM SVM TI WTXQR, XMQT HI GXIZE PYRM.
%GYMXEXIE EYHMXMZ ZE 3 QFYRX'MX WEY GIP TY'MR QTMIHIGEX W WGEH.
%*)'&-92- %0) +0%2()036 )2(3'6-2).
%JIG'MYRM EPI LMTS3^IM.
,MTIVWIGVI'ME HI 78,, PE TYFIVXEXI HIXIVQMR KMKERXMWQ, MEV PE EHYPX
EGVSQIKEPME GVI#XIVIE I\XVIQMX'MPSV.
8SX R LMTIVWIGVI'MI, GRH EVI PSG S GVI#XIVI E RYQVYPYM HI GIPYPI
FE^S3PI WI TVSHYGI &SEPE PYM 'YWLMRK, QERMJIWXEX TVMR SFI^MXEXI,
TSPMKPSFYPMI, LMTIVXIRWMYRI, SWXISTSVS^ #M LMTIVKPMGIQMI.
,MTSWIGVI'ME HI 7,8, PE TYFIVXEXI HIXIVQMR RERMWQYP LMTS3^EV, JV
EJIGXEVIE EGXMZMX'MM MRXIPIGXYEPI.
&SEPE 7MQSRHW WEY GE#I\ME LMTS3^EV ETEVI PE EHYPX R MRWY3GMIR'
EHIRSLMTS3^EV. R EGIEWX FSEP VIHVIWIE^ SVKERIPI KIRMXEPI, GEHI TVYP
TYFMER #M E\MPEV, ETEVI WXIVMPMXEXIE, GEH HMR'MM #M YRKLMMPI, MEV TMIPI WI ^FVGI#XI.
R LMTSWIGVI'MI HI %(, (EHMYVIXMR), ETEVI HMEFIXYP MRWMTMH, GI WI
QERMJIWX TVMR GVI#XIVIE IPMQMRVMM HI YVMR PE 10-20 PMXVM R 24 SVI #M GVI#XIVIE
XIRWMYRM EVXIVMEPI. %WYTVE LMTS3^IM WI QEM MRWMWX R:
'LMWXYVM, 3FVSEQI, RIKM, XYQSVM, WEY ^SRI YRHI EY JSWX XYQSVM (LMTS3^
#M ^SRE YRHI WI E4 XYQSVE); QFYRX'MVIE JYRG'MSRVMM SVMGVIM EPXI KPERHI,
(LMTS3^ #M KPERHE MRXIVIWEX); HI^ZSPXEVIE #M GVI#XIVIE SVKERMWQYPYM
(MRWMWXRH #M TI GIPIPEPXI KPERHI); HMWJYRG'MM EPI MRMQM (R TEVEPIP GY VI4I\YP
MRMQMM); HYVIVM R GVI#XIVI, (LMTS3^, XMVSMH, TEVEXMVSMHI #M WMWXIQ SWSW);
HMWJYRG'MM VIREPI, (LMTS3^, WYTVEVIREPI, VMRMGLM); GERGIV; ITMPITWMI (LMTS3^
#M RXVIK WMWXIQ RIVZSW); GIJEPII WEY QMKVIRI (LMTS3^, TYRGXIPI TIRXVY
PMQJI #M GMVGYPE'MI, TYRGXIPI TIRXVY GVIMIV) 0I#MR; *IFV (HMR 5 R 5 QMRYXI,
HI GIP TY'MR 6 SVM); >KVMIXYVM, WRKIVVM (MRXIVRI WEY I\XIVRI) #M GLMEV
LIQS3PMI, (RY WI PYGVIE^ R JSV' TVMR ETWEVI GM GY QM#GVM GMVGYPEVI).
%JIG'MYRM EPI ITM3^IM.
0E JIP GE R XVEXEQIRXYP TIRXVY LMTS3^ VI^YPXEXIPI WYRX #M ETEV VIPEXMZ
VITIHI, HEV XVIFYMI GE #IHMR'IPI W EMF S VIKYPEVMXEXI, ETVS\MQEXMZ 3 TI
WTXQR #M W WI MRWMWXI #M TI LMTS3^. 7I EG'MSRIE^ EWYTVE TMRIEPIM
TIRXVY E MR4YIR'E:
1IQSVME.
8SRYWYP QYWGYPEV.
*YRG'MSREPMXEXIE QMSGEVHYVM,
%JIG'MYRM EPI XMVSMHIM.
6I4I\I ENYXXSEVI WYRX GIPI EPI LMTS3^IM, WYTVEVIREPIPSV, TEVEXMVSMHIPSV,
KSREHIPSV, GVIMIVYPYM, ETEVEXYPYM VIREP #M GSPSERIM GIVZMGEPI, R JYRG'MI HI
KVEZMXEXIE EJIG'MYRMM, VIGSQERHQ S #IHMR' ^MPRMG WEY PE HSY ^MPI, XMQT HI
8-P0 WTXQRM.
R LMTIVWIGVI'MI WI MRWXEPIE^ &SEPE PYM &E^IHSZ, EHMG KY# I\SJXEPQMG
(GY FYPFYGEVIE SGLMPSV) EZRH PSG S LMTIVXVS3I JYRG'MSREP E KPERHIM XMVSMHI.
7I QERMJIWX TVMR XYPFYVVM TWMLMGI #M RIYVSTWMLMGI (IQS'MM #M XVIQYVXYVM),
XYPFYVVM HMKIWXMZI (XVER^MX MRXIWXMREP EGGIRXYEX), GEVHMSZEWGYPEVI (XELMGEVHMI)
#M ZIKIXEXMZI (XVERWTMVE'MM, YRKLMM JVEKMPI, TMIPI VS^EPMI #M JSEVXI GEPH, WSQR
EKMXEX), TVIGYQ #M GY MRWY3GMIR' KSREHMG (LMTSXVS3I QEQEV PE JIQIM #M
XIWXMGYPEV PE FVFE'M) #M TEVEXMVSMHMER. 8VEXEQIRXYP VI4I\SKIR ZM^IE^
VIHYGIVIE GMVGYPE'MIM XMVSMHMIRI, GSRHYGRH EXX PE RSVQEPM^EVIE GERXMXEXMZ #M
GEPMXEXMZ LSVQSREP, GX #M PE RSVQEPM^EVIE WXVYGXYVMPSV XMVSMHMIRI. 8VEXEQIRXYP
WI VIGSQERH HI GIP TY'MR HSY SVM TI WTXQR XMQT HI 30-40 #IHMR'I, R
GSQFMRE'MI GY ZMXEQMRI %; & #M ', R GSQFMRE'MI GY VIKMQ LMTIVTVSXMHMG #M
LMTIVKPYGMHMG.
R LMTSWIGVI'MI, PE GSTMM EVI PSG RERMWQYP XMVSMHMER RWS'MX HI GVIXMRMWQ,
MEV PE EHYP'M WI TVSHYGI KY#E IHIQMG (WI LMTIVXVS3E^ TEVXIE RIJYRG'MSREP
E KPERHIM. 4SEXI 3 HIXIVQMREX HI MRJIG'MM EGYXI (WGEVPEXMRE, VYNISPE,
VIYQEXMWQYP TSPMEVXMGYPEV EGYX) WEY GVSRMGI (XYFIVGYPS^, WM3PMW) #M WI
QERMJIWX 4VMR: TMIPI YWGEX #M GMERSXMG PE I\XVIQMX'MM, YRKLMM GEWERXI, GLIPMI,
JE' VSXYRH GY SGLMM RJYRHE'M R SVFMXI, REW XYVXMX, FY^I KVSEWI, MRJERXMPMWQ
KIRMXEP #M WXIVMPMXEXI PE JIQIM, WXVM HITVIWMZI, IXG. 'E #M R LMTIVXMVSMHMWQ
QEWENYP VI4I\SKIR #M TVSTYRI VIJEGIVIE JYRG'MIM KPERHYPEVI 7I VIGSQERH
YR XVEXEQIRX PYRK HI HSY XVIM PYRM, S #IHMR' PE HSY ^MPI.
7I QEM MRWMWX EWYTVE XMVSMHIM R: TVSFPIQI HI KVIYXEXI; TEPTMXE'MM;
QMRM #M TMGMSEVI VIGM, (XMVSMH #M TYRGXIPI TIRXVY WMWXIQYP ZEWGYPEV); TMIPI
YWGEX, YRKLMM #M TV HIKVEHEX (R TEVEPIP GY WYTVEVIREPIPI); GVEQTI WEY
HIKIVVM QYWGYPEVI; MRWSQRMM; WIR^E'MM HI WPFMGMYRI 3^MG #M QIRXEP;
GSPIWXIVSP VMHMGEX (R EWSGMIVI GY 3GEXYP, ZI^MGE FMPMEV #M WYTVEVIREPIPI);
LMTIVXIRWMYRI (EXYRGM GRH IWXI GEY^EX HI HMWJYRG'MMPI XMVSMHIM);
%JIG'MYRM EPI TEVEXMVSMHIPSV.
8IXERME #M WTEWQS3PME -RWY3GMIR'E TEVELSVQSRYPYM WI XVEHYGI TVMR
HI^IGLMPMFVY JSWJS-GEPGMG, RMZIPYP JSWJSVYPYM TPEWQEXMG GVIWGRH MEV EP GEPGMYPYM
WG^RH, TVMRGMTEPE HI3GMIR' 3MRH XIXERME WEY WTEWQS3PME, GEVI WI RXPRI#XI
GIP QEM HIW PE JIQIMPI XMRIVI. )WXI GEY^EX HI MVEHMIVM, LIQSVEKMM #M MRJIG'MM
GEY^EXI PE RMZIPYP TEVEXMVSMHIPSV #M WI QERMJIWX TVMR: GSRXVEG'MM XSRMGI EPI
QYWGYPEXYVMM WSQEXMGI, MVEWGMFMPMXEXI, TV #M YRKLMM JVEKMPI, IXG. 7I VIGSQERH
HI EWIQIRIE WYTPMQIRXI GY GEPGMY. 6I4I\SXIVETME H VI^YPXEXI HIWXYP HI
VETMHI, VIGSQERHRHY-WI 10-P5 #IHMR'I ^MPRMG #M HSY XVIM #IHMR'I RXV-S ^M GY
GVM^.
7I QEM MRWMWX EWYTVE TEVEXMVSMHIPSV R; WTEWQI #M GVEQTI QYWGYPEVI;
FYVWMXI; VIYQEXMWQ MR4EQEXSVMY (EVXVMXI) TEVEXMVSMHI, GMVGYPE'MI WERKZMR,
PMQJ #M EVXMGYPE'MM); TEVEHSRXS^; SEWI JVEKMPI WEY GLMEV JVEGXYVM; PMXME^
VIREP (EZRH R ZIHIVI VMRMGLMM #M XSX ETEVEXYP VIREP); MRWSQRMI;
TEVOMRWSR, HMWXVS3E QYWGYPEV #M WGPIVS^I QYPXMTPI (TEVEXMVSMHI, GVIMIV,
GSPSER ZIVXIFVEP).
%JIG'MYRM EPI WYTVEVIREPIPSV.
4I PRK EGXMZEVIE ^SRIPSV GSVIWTYR^XSEVI WYTVEVIREPIPSV, WI QEM
MRWMWX TI LMTS3^ #M WMWXIQ PMQJEXMG. "IHMR'IPI WI ZSV JEGI SHEX TI ^M
VIWTIGXMZ SHEX PE HSY ^MPI XMQT HI S PYR WEY HSY R JYRG'MI HI KVEZMXEXIE
EJIG'MYRMM. 7I VIGSQERH GSRWYQYP HI KPFIRY# HI SY GVYH.
&SEPE PYM %HHMWSR ETEVI R LMTIVJYRG'MI GSVXMGEP GI WI QERMJIWX TVMR
QIPERSHIVQMI, EWXIRMI RIYVSQYWGYPEV, XYPFYVVM GEVHMSZEWGYPEVI
LMTIVXIRWMYRI EVXIVMEP, IXG.
R LMTIVJYRG'MI GSVXMGEP ETEV FSPM QIXEFSPMGI GI WI QERMJIWX TVMR
SFI^MXEXI XYPFYVVM GEVHMSZEWGYPEVI #M RIYVSTWMLMGI, XYPFYVEVIE GEVEGXIVIPSV
QSVJSPSKMGI #M JYRG'MSREPI WI\YEPI (ETEVM'ME HI GEVEGXIVI JIQMRMRI PE FVFE'M
#M MRZIVW)
7MRHVSQYP HI LMTIVJYRG'MI E WYFWXER'IM QIHYPEVI WI QERMJIWX TVMR
QRMI, SWGMPVM QEVM HI XIRWMYRI #M TSEXI HYGI PE LIQSVEKMI GIVIFVEP. 2Y WI
GYRSWG GE^YVM HI LMTSJYRG'MI QIHYPEV. 7I QEM EG'MSRIE^ EWYTVE
WYTVEVIREPIPSV R:
%JIG'MYRM EPI XMQYWYPYM.
0E GSTMMM WI EG'MSRIE^ EWYTVE XMQYWYPYM TIRXVY HI HIWZV#MVIE
GVI#XIVMM #M TIRXVY QMRIVEPM^EVIE SWSEW, R TEVEPIP GY QEWEVIE TYRGXIPSV
TIRXVY EVXMGYPE'MM.
0E EHYP'M, WI MRWMWX EWYTVE EGIWXYM TYRGX TIRXVY E GVI#XI MQYRMXEXIE
SVKERMWQYPYM, QEWEVIE PYM 3MRH JSEVXI MQTSVXERX R:
GERGIVI; 7-(%; KVMT; EPIVKMM (EPXYVM HI WYTVEVIREPI, 3GEX #M
ETEVEXYP VIREP); WXVIW.
%JIG'MYRM EPI TERGVIEWYPYM IRHSGVMR.
(MEFIXYP ^ELEVEX )WXI S EJIG'MYRI GVSRMG TVSZSGEX HI MRWY3GMIR'E HI
MRWYPMR EGXMZ. %WXJIP ETEV XYPFYVVMPI HMR QIXEFSPMWQYP KPYGMHMG (GVI#XI
KPMGIQME) #M KPMGS^YVME (IPMQMREVIE ^ELVYPYM TVMR YVMR). 7MQTXSQIPI WYRX:
TSPMJEKME, TSPMYVME, TSPMHMTWME, PE JIQIM TYXRHY-WI EHYKE #M TVYVMXYP ZYPZS-
ZEKMREP.
6I4I\SXIVETME XVIFYMI W WXMQYPI^I EXX ^SRIPI TERGVIEWYPYM) TIRXVY
WXMQYPEVIE TVSHYGIVMM MRWYPMRIM), GX #M E 3GEXYPYM, LMTS3^IM, XMVSMHIM,
WYTVEVIREPIPSV #M E KPERHIPSV WI\YEPI. 8VEXEQIRXYP WI VIGSQERH HI GIP TY'MR
XVIM SVM TI WTXQR, R TEVEPIP GY GIP QIHMGEQIRXSW, TR PE RSVQEPM^EVI.
2MZIPYP KPMGIQMIM XVIFYMI 'MRYX WYF SFWIVZE'MI #M GRH WI SFWIVZ S WGHIVI
XVIFYMI WG^YX #M HS^E HI MRWYPMR.
%JIG'MYRM EPI KPERHIPSV WI\YEPI.
,MTIVJSPMGYPMQME.
)WXI S EJIG'MYRI GEVI WI QERMJIWX TVMR I\GIWYP HI JSPMGYPMR GI HYGI PE
TIVXYVFVM R HI^ZSPXEVIE #M JYRG'MSREVIE SZEVIPSV, QEQIPIPSV #M E
GSQTSVXEQIRXYPYM JIQMRMR. 4IRXVY VIKPEVIE JYRG'MIM SZEVMIRI, VI4I\SXIVETME
WI EHVIWIE^ TYRGXIPSV VI4I\SKIRI EPI SZEVIPSV, LMTS3^IM, WRMPSV XMVSMHIM #M
PMQJIM. 1EWENYP WI VIGSQERH ^MPRMG, XMQT HI 20-30 ^MPI, ETSM WI GSRXMRY GY
HSY #IHMR'I WTXQREP HSY WEY XVIM PYRM.
-QTSXIR'E WI\YEP.
7I GEVEGXIVM^IE^ TVMR MQTSWMFMPMXEXIE HIWJ#YVVMM EGXYPYM WI\YEP HI
GXVI FVFEX. )VIG'ME 3MRH MRGSQTPIX WEY RYP, INEGYPEVIE TVIGSGI. 'EY^I
QEM MQTSVXERXI WYRX PI^MYRM PE RMZIPYP QHYZIM WTMRVMM, EFY^YP HI EPGSSP,
EFWXMRIR'I TVIPYRKMXI, FSPM EPI KPERHIPSV IRHSGVMRI (XIWXMGYPI WEY LMTS3^) #M
GEY^I PSGEPI (MR4EQEXSVMM).
6I4I\SXIVETME XVEXIE^ GY WYGGIW EGIEWX EJIG'MYRI, #IHMR'IPI
VIGSQERHRHY-WI ^MPRMG WEY PE HSY ^MPI, TVMQIPI WIQRI ETVRH HYT 10
#IHMR'I. 4YRGXIPI MQTSVXERXI WYRX GIPI XIWXMGYPEVI, TVSWXEX, TIRMW, XMVSMHMIRI,
LMTS3^EVI #M VIKMYRIE PSQFSWEGVEP.
7I VIGSQERH GSRGSQMXIRX WYGYP HI 'IPMR, GIEMYP HI WGLMRHYJ, FM PE
TMGMSEVI GY ET VIGI #M S'IX.
*VMKMHMXEXIE.
7I HI3RI#XI TVMR PMTWE ETIXMXYPYM WI\YEP GSVIPEX GY MRGETEGMXEXIE JIQIMM
HI E XIVQMRE EGXYP WI\YEP TVMR SVKEWQ. 'EY^IPI TSX 3 EJIG'MYRM KMRIGSPSKMGI
(QEPJSVQE'MM, MRJERXMPMWQ KIRMXEP, GMGEXVMGM HYVIVSEWI, IXG.), IRHSGVMRSTEXMM,
(LMTSXMVSMHMI, HI^IGLMPMFVY WYTVEVIREPMER, MRWY3GMIR' LMTS3^EV), PI^MYRM
QIHYPEVI #M GIVIFVEPI, EPGSSPMWQYP, FSPM RIYVSTWMLMGI, PMTWE IHYGE'MIM WI\YEPI
#M GSR4MGXIPI GSRNYKEPI.
4I PRK VI4I\IPI SVKERIPSV KIRMXEPI WI EGSVH EXIR'MI GEY^IPSV #M HIGM
GSVIWTSRHIRXIPSV EGIWXSVE. 8VEXEQIRXYP WI TSEXI JEGI ^MPRMG WEY PE HSY ^MPI,
VI^YPXEXIPI TYXRH ETVIE HYT 5-P0 WEY 2030 #IHMR'I.
,MTSZEVME TYFIVEP.
4VMR VI4I\SXIVETMI WI WXMQYPIE^ R QSH HISWIFMX LMTS3^E, SZEVIPI,
YXIVYP, WRMM, XMVSMHE #M ^SRIPI PMQJEXMGI. 6IKYPEVMXEXIE #IHMR'IPSV IWXI HI 3-5
SVM TI WTXQR XMQT HI 4-6 PYRM.
7XIVMPMXEXIE.
7I TSEXI MRWXEPE HEXSVMX EJIG'MYRMPSV SZEVIPSV, XMVSMHIM, WYTVEVIREPIPSV #M
TERGVIEWYPYM IRHSGVMR.
8VEXEQIRXYP VI4I\SXIVETIYXMG #M TVSTYRI W VIGYTIVI^I GIP TY'MR
TEV'MEP JYRG'ME SVKERIPSV #M KPERHIPSV EJIGXEXI, MRWMWXRH R QSH WTIGMEP TI
ETEVEXYP KIRMXEP, LMTS3^, XMVSMH #M PMQJ. 7I ZSV TVEGXMGE #IHMR'I ^MPRMG TR
PE SF'MRIVIE IJIGXYPYM HSVMX.
'IEMYVM EHNYZERXI WYRX GIPI HI QYKYVM HI ^QIYV, SFPMKIR, WEPZMI #M
XVSWGSX.
&SPM QIXEFSPMGI #M HI RYXVM'MI.
3FI^MXEXIE.
)WXI GEVEGXIVM^EX TVMR GVI#XIVIE KVIYX'MM GSVTSVEPI GY 15-20% JE' HI
GIE MHIEP. 4SEXI 3 GEY^EX SVM HI GSRWYQYP RIGSRXVSPEX HI EPMQIRXI,
WIHIRXEVMWQYP, HMWJYRG'MM IRHSGVMRI GI HYG PE HITS^MXI HI 'IWYX EHMTSW #M PE
VIXIR'ME HI ET ERSVQEP. 3FI^MM WYRX EWXIRMGM #M SFSWIWG VITIHI PE IJSVX.
'SQFMREX GY WTSVXYP #M VIKMQYP EPMQIRXEV, VI4I\SXIVETME H VI^YPXEXI
R GIPI QEM QYPXI GE^YVM, HEV IWXI RIGIWEV MRWMWXIR'E TI TYRGXIPI:
WXSQEGYPYM, TERGVIEWYPYM, HYSHIRYPYM, LMTS3^IM, WYTVEVIREPIM, XMVSMH #M
ETEVEXYPYM VIREP.
'E EHNYZERX WI TSX JSPSWM: MRJY^MM HMR GIEMYVM HI GVI'M#SEV, GMGSEVI, 4SVM
HI WSG, WYGYP HI 'IPMR #M QYPXI EPXI VI'IXI REXYVMWXI.
7PFMVIE I\GIWMZ.
9R SVKERMWQ TSEXI 3 EHYW GY ENYXSVYP VI4I\SXIVETMIM PE S KVIYXEXI
RSVQEP HEV TIRXVY E #XM TI GI 4YRGXI XVIFYMI W MRWMWXQ IWXI MQTSVXERX HI
E4EX GEVI WYRX GEY^IPI WPFMVMM. )E TSEXI 3 KIRIVEX HMR GEY^E: GEVIR'IPSV
EPMQIRXEVI #M EXYRGM WI QIVKI R TEVEPIP GY YR VIKMQ LMTIVGEPSVMG;
EPGSSPMWQYPYM, JYQEXYPYM WEY E YRSV QIHMGEQIRXI #M EXYRGM MRWMWXQ TI 3GEX #M
ETEVEXYP VIREP TIRXVY HIXS\M3IVI; FSPMPSV WSQEXMGI #M TWMLMEXVMGI #M EXYRGM
EZIQ R ZIHIVI WMWXIQYP RIVZSW; WEY E YRSV EJIG'MYRMM HMKIWXMZI, IRHSGVMRI #M
EXYRGM RI SGYTQ R QSH WTIGMEP HI SVKERYP EJIGXEX. 6IKYPEVMXEXIE #IHMR'IPSV
IWXI HI ETVS\MQEXMZ XVIM SVM TI WTXQR #M WI JEG TR PE RSVQEPM^EVIE WXVMM
TEGMIRXYPYM.
+YXE.
)WXI S FSEP QIXEFSPMG GEVEGXIVM^EX TVMR HYVIVM R WTIGMEP PE
EVXMGYPE'MMPI QIXEGEVTSJEPERKMIRI #M QIXEXEVWSJEPERKMIRI, GI WI QERMJIWX GY
HYVIVM RSGXYVRI, RWS'MXI HI HIJSVQVMM EVXMGYPEVI #M MR4EQE'MM PSGEPI. )WXI
KIRIVEX HI XYPFYVVM QIXEFSPMGI EPI RYGPISTVSXIMRIPSV.
6I4I\SXIVETME GSQFMREX GY YR VIKMQ LMTSGEPSVMG #M PEGXS-ZIKIXEVMER,
TVIGYQ #M GY YR QEWEN EP WIKQIRXIPSV EJIGXEXI, H VI^YPXEXI HI GIPI QEM
QYPXI SVM, HYT 4-6 WTXQRM R GEVI #IHMR'IPI WI IJIGXYIE^ HI GIP TY'MR 3-
SVM TI WTXQR, GY MRWMWXIR' TI VI4I\IPI: WYTVEVIREPIPSV, VMRMGLMPSV #M E
PMQJIPSV.
6IGSQERHEXI WYRX #M MRJY^MMPI HI GSEHE-GEPYPYM, YV^MGM #M WYGYVMPI
TVSEWTIXI HI JVYGXI #M PIKYQI.
%*)'&-92- 6)91%8-').
7YRX PI^MYRM MR4EQEXSVMM WEY HIKIRIVEXMZI EPI 'IWYXYPYM GSRNYRGXMZ. 4SX
3: MR4EQEXSVMM, HIKIRIVEXMZI, EFEVXMGYPEVI, WEY TIVMJIVMGI #M QERMJIWXVM HI XMT
VIYQEXMG R EPXI EJIG'MYRM.
4SPMEVXVMXE VIYQEXSMH.
)WXI S EJIG'MYRI MR4EQEXSVMI GI ZM^IE^ GY TVIHMPIG'MI EVXMGYPE'MMPI HI PE
QMRM #M HI PE TMGMSEVI. (IFYXIE^ PIRX #M IWXI QEM JVIGZIRX RXPRMX PE JIQIM,
HEV EVI S IZSPY'MI PYRK, HYGRH R 3REP PE ERGLMPS^I #M HIJSVQE'MM EVXMGYPEVI.
7I QERMJIWX TVMR HYVIVM EVXMGYPEVI #M QYWGYPEVI, RIVZS^MXEXI, MRWSQRMM,
XVERWTMVE'MM PE I\XVIQMX'M #M JIFV QSHIVEX R JE^ EGYX.
8VEXEQIRXYP VI4I\SKIR ZE 3 E\EX R TVMQYP VRH TI QEWENYP XVEWIYPYM
VIREP, E ^SRIPSV PMQJEXMGI, KPERHIPSV WYTVEVIREPI #M EP EVXMGYPE'MPSV. 7I JEGI S
#IHMR' PE HSY ^MPI XMQT HI 4-8 WTXQRM, TVMQIPI WIQRI ETVRH HYT 10-
P2 #IHMR'I.
4EVEPIP WI TSX FIE GIEMYVM HI: TTHMI, GMYFS'MGE GYGYPYM #M TIHMGY'.
7TSRHMPMXE ERGLMPS^ERX.
)WXI S EJIG'MYRI MR4EQEXSVMI VIYQEXMWQEP, RXPRMX QEM EPIW PE
TIVWSERI HI WI\ QEWGYPMR, RXVI 20 #M 40 HI ERM EZRH PSGEPM^EVI PE RMZIPYP
GSPSERIM ZIVXIFVEPI. %VI S IZSPY'MI TVSKVIWMZ, GEVI GYTVMRHI YRISVM #M
EVXMGYPE'MMPI YQIVMPSV, KIRYRGLMPSV #M GS\SJIQYVEPI. &SPREZMM EGY^ HYVIVM R
^SRE PSQFEV HEV GY XMQTYP WI I\XMRH TI RXVIEKE GSPSER HYGRH PE
KMFS^MXEXI.
6I4I\SXIVETME H VI^YPXEXI R JE^IPI MRGMTMIRXI #M RGIXMRI#XI WEY
STVI#XI IZSPY'ME R GIPI EZERWEXI. "IHMR'IPI WI JEG ^MPRMG MRWMWXRHY-WI TI:
WYTVEVIREPI, XVEWIY VIREP, TEVEXMVSMHI, GSPSER ZIVXIFVEP #M ^SRIPI PMQJEXMGI.
7I QEM TSX JEGI FM VIGM GY ET #M S'IX, GSQTVIWI GY JVYR^I HI ZEV^ #M
QEGIVEXI HMR VHGMR HI QGMI# WEY QMIVI GY S'IX HI QIVI.
%VXVS^IPI.
7YRX EJIG'MYRM EVXMGYPEVI GVSRMGI GEVEGXIVM^EXI TVMR HIXIVMSVEVIE
GEVXMPENYPYM EVXMGYPEV #M YRISVM JSVQEVIE YRSV I\GVIWGIR'I HEXI HI VIEG'ME
TIVMSWXEP. %TEVI HI VIKYP R E HSYE NYQXEXI E ZMI'MM, TVMR^RH QEM JVIGZIRX
EVXMGYPE'MMPI GSPSERIM #M EPI QIQFVIPSV MRJIVMSEVI. %ZIQ EWXJIP: WTSRHMPS^I,
GS\EVXVS^I, KSREVXVS^I #M EVXVS^I EPI YQVYPYM, TYQRYPYM #M KPI^RIM. 'EY^IPI
TSX 3 XVEYQEXMWQI Y#SEVI HEV VITIXEXI, TVSJIWMSREPI WEY JEGXSVM IVIHMXEVM,
IRHSGVMRM, XYPFYVVM GMVGYPEXSVMM, SFI^MXEXI, JVMKYP #M YQI^IEPE. 7MQTXSQEXSPSKME
WI MRWXEPIE^ XVITXEX GY HYVIVM PE WGLMQFEVIE ZVIQMM, HMQMRIE'E WEY R
QM#GEVI.
-RHMJIVIRX HI PSGEPM^EVIE EVXVS^IM VI4I\SXIVETME WI VIGSQERH ^MPRMG R
TYWIMI HYVIVSEWI #M HI HSY WEY HI XVIM SVM TI WTXQR R VIWX, MRWMWXRHY-
WI TI ^SRE VI4I\ E EVXMGYPE'MMPSV EJIGXEXI, WYTVEVIREPI, XVEWIY VIREP,
TEVEXMVSMHI #M ^SRIPI GMVGYPE'MIM WERKZMRI.
&IRI3GI WYRX #M GIEMYP HI YV^MGM, VHGMR HI QGMI#, XVEMWXE GMSFERYPYM,
QYKYVM HI QIWXIEGR, TVIGYQ #M QIVWYP HIWGYP', KMQREWXMGE QIHMGEP #M
QERXEYE WTERMSP.
4IVMEVXVMXEWGETYPSLYQIVEP.
6ITVI^MRX TVSGIWYP MR4EQEXSV EP EVXMGYPE'MIM YQVYPYM, GI WI QERMJIWX
TVMR HYVIVM EGYXI #M PMQMXEVIE QM#GVMPSV QIQFVYPYM WYTIVMSV, HYGRH YRISVM
TR PE MQSFMPM^EVI.
R JE^IPI EGYXI VI4I\SXIVETME WI VIGSQERH HI HSY XVIM SVM TI ^M, MEV R
VIWX HI HSY XVIM SVM TI WTXQR GY MRWMWXIR' TI TYRGXIPI VI4I\I EPI
YQVYPYM, GSPSERIM GIVZMGEPI, WYTVEVIREPIPSV, XVEWIYPYM VIREP #M E ^SRIPSV
PMQJEXMGI. R TIVMSEHIPI EGYXI WI VIGSQERH QEWENIPI GY KLIE' R ^SRE
EJIGXEX.
6IYQEXMWQYP EFEVXMGYPEV.
)WXI S EJIG'MYRI GI TVMRHI 'IWYXYVM TIVMEVXMGYPEVI GE: QY#GLM XIRHSERI,
XIRHSERI, FYVWI, XIGM WEY RIVZM, HRH FYVWMXI, RIZVMXI, QMS^MXI #M EZRH GE
TVMRGMTEP WMQTXSQ HYVIVIE. 'EY^IPI TSX 3 EXX MR4EQEXSVMM GX #M
HIKIRIVEXMZI. 6I4I\SXIVETME WI EHVIWIE^ ^SRIPSV EJIGXEXI, WERKZMRI #M
PMQJEXMGI VI^YPXEXIPI ETVRH R JYRG'MI HI WXEHMYP FSPMM.
%*)'&-92- 2)96347-,-').
2IZVS^IPI.
7YRX XYPFYVVM EPI HMREQMGM JYRG'MMPSV TWMLMGI TVSZSGEXI HI HM3GYPX'MPI HI
EHETXEVI EPI MRHMZMHYPYM PE VIEPMXEXI GY XSEXI G TVSGIWIPI HI GYRSE#XIVI,
GEVEGXIVYP #M TIVWSREPMXEXIE FSPREZYPYM RY WYRX EJIGXEXI. 'EY^IPI WYRX: JEGXSVM
HI QIHMY WSGMEP, GSR4MGXI R JEQMPMI #M WSGMIXEXI, WEY GSRWIGMR'I EPI YRSV
EJIG'MYRM. R JYRG'MI HI WMQTXSQYP TWMLMG TVIHSQMRERX WI QTEVX R: RIZVS^
EWXIRMG (GIE QEM JVIGZIRX #M TSEXI 3 GEVHMEG, WI\YEP WEY QM\X), MWXIVMG,
8VEXEQIRXYP TVMR QEWEN VI4I\SKIR KIRIVIE^ VI^YPXEXI FYRI TVMR
MRWMWXIR'E TI YVQXSEVIPI TYRGXI: MRMQ, LMTS3^, XMVSMH, WMWXIQ RIVZSW, 3GEX
#M SVKERI KIRMXEPI. 7I VIGSQERH S #IHMR' ^MPRMG XMQT HI 10 ^MPI, ETSM HI
HSY SVM TI WTXQR TR PE RSVQEPM^EVI.
%PXI VIQIHMM REXYVMWXI WYRX QERXEYE WTERMSP, QIVWYP HIWGYP' TVMR ET
GYVKXSEVI #M MRJY^MMPI HMR GSRYVM HI LEQIM, ZIRXVMPMG, TVIGYQ #M FMPI HI
TPERXI. 1MKVIRIPI.
7YRX EJIG'MYRM GI WI QERMJIWX TVMR GIJEPII, RWS'MXI, HI KVI'YVM,
ZVWXYVM #M XYPFYVVM HI ZIHIVI. 'EY^IPI TSX 3 XYPFYVVM HMKIWXMZI, IRHSGVMRI,
TWMLMGI WEY EGGMHIRXI. 1EWENYP VI4I\SXIVETIYXMG ZE 3 E\EX TI ^SRIPI VI4I\I
EPI SVKERIPI GEY^EXSEVI EPI WMWXIQYPYM RIVZSW, TEVEXMVSMHIPSV #M
WYTVEVIREPIPSV. 1EWENYP WI JEGI HI HSY, XVIM SVM R ^MPIPI HI GVM^I #M HI HSY,
XVIM SVM TI WTXQR TR PE HMWTEVM'ME QMKVIRIPSV.
)RYVI^MW.
)WXI S EJIG'MYRI GEVI WI QERMJIWX TVMR TMIVHIVM MRGSR#XMIRXI HI YVMR GI
WYVZMR HI SFMGIM R XMQTYP WSQRYPYM. %TEVI R YVQE YRSV XVEYQI TWMLMGI WEY
TSEXI 3 YR WMQTXSQ EP HMEFIXYPYM MRWMTMH, WEY EP YRSV ERSQEPMM PE RMZIPYP
ETEVEXYPYM YVSKIRMXEP.
R VI4I\SXIVETMI ^SRIPI ZM^EXI ZSV 3 GIPI EPI WMWXIQYPYM RIVZSW,
ETEVEXYPYM VIREP #M LMTS3^IM. 8VEXEQIRXYP HRH VI^YPXEXI HYT 10-P5 ^MPI R
GEVI XVEXEQIRXYP WI IJIGXYIE^ HI HSY, XVIM SVM.
7I TSX FIE R TEVEPIP MRJY^MM HI MIRYTV, GSEHE GEPYPYM #M GSEHE
#SVMGIPYPYM.
)TMPITWME.
7I QERMJIWX TVMR GVM^I HI TMIVHIVI E GYRS#XMR'IM, RWS'MXI HI WTEWQI
QYWGYPEVI #M YRISVM WTYQI PE KYV. 'EY^IPI TSX 3 FSPM HIKIRIVEXMZI WEY
MR4EQEXSVMM EPI IRGIJEPYPYM, XYQSVM GIVIFVEPI, JEGXSVM XS\MGM #M LMTSKPMGIQMI.
6I4I\SXIVETME H VI^YPXEXI R JVE^IPI MRGMTMIRXI. 7I MRWMWX TI ^SRIPI
WMWXIQYPYM RIVZSW, WYTVEVIREPIPSV #M PMQJIPSV. 1EWENIPI WI JEG ^MPRMG 10-P4 ^MPI,
ETSM WI GSRXMRY GY XVIM #IHMR'I WTXQREP GMVGE NYQXEXI HI ER.
7I MRHMG YR VIKMQ PEGXS-ZIKIXEVMER, QEGIVEX HI ZWG #M FM KIRIVEPI GY
MRJY^MI HI VSWXSTEWG.
4PIKMMPI.
4SX 3 LIQMM, XIXVE WEY TEVETPIKMM, WTEWXMGI WEY 4E#XI #M WI HEXSVIE^
YRSV PI^MYRM RIYVSPSKMGI, MRJIG'MSEWI WEY XVEYQEXMGI, WMXYEXI R IRGIJEP WEY PE
RMZIPYP QHYZIM WTMRVMM.
7I VIGSQERH #M QEWEN GSVTSVEP, KMQREWXMG QIHMGEP #M FM KIRIVEPI
GY VS^QEVMR, GMQFVY WEY 4SVM HI JR.
2IZVEPKMMPI.
7YRX HYVIVM GI WI QERMJIWX TI XVEMIGXYP #M/WEY R XIVMXSVMYP HI HMWXVMFY'MI
E YRYME WEY QEM QYPXSV RIVZM WIR^MXMZM, QSXSVM WEY QMG#XM. (YVIVIE RIZVEPKMG
EVI MRXIRWMXEXI ZEVMEFMP, HI PE S HYVIVI WYVH (RIZVEPKME SGGMTMXEP), TR PE
YRE EXVSGI (RIZVEPKME HI XVMKIQIR). 4SEXI W 3I HI WGYVX WEY HI PYRK
HYVEX #M IWXI KIRIVEX HI MVMXE'ME 3FVIPSV RIVZSEWI HI GXVI HMZIV#M JEGXSVM
MRXIVRM WEY I\XIVRM. 'IPI QEM RXPRMXI WYRX RIZVEPKMMPI HI XVMKIQIR,
MRXIVGSWXEP, GIVZMGSFVELMEP #M WGMEXMG.
>SRIPI VI4I\I TI GEVI WI MRWMWX WYRX GIPI EPI WMWXIQYPYM RIVZSW, KPERHI
WYTVEVIREPI, GSPSER ZIVXIFVEP, ^SRI WERKZMRI #M PMQJEXMGI. R TIVMSEHE HI
GVM^ #IHMR'IPI WI TSX JEGI HI XVIM, TEXVY SVM TI ^M.
(ITVIWME.
7I TSEXI MRWXEYVE R YVQE WEVGMRMM, RE#XIVMM, WGLMQFYVM QENSVI TVSHYWI R
ZME'E RSEWXV WEY E YRSV TMIVHIVM MQTSVXERXI, PMTWE PYQMRS^MX'MM R XMQTYP
MIVRMM WEY R WTE'MYP R GEVI XVMQ WEY VIEG'MMPI GLMQMGI GEVI EY PSG R SVKERMWQ.
R VI4I\SXIVETMI, RY IWXI MQTSVXERX RYQEM EG'MYRIE EWYTVE WMWXIQYPYM
RIVZSW, GM E XYXYVSV ETEVEXIPSV #M WMWXIQIPSV, HISEVIGI SVKERMWQYP XVIFYMI
VIEHYW RXV-S WXEVI HI IGLMPMFVY. 6IKYPEVMXEXIE #IHMR'IPSV IWXI HI ETVS\MQEXMZ
XVIM TI WTXQR. 8IVETIYXYP XVIFYMI W MRWY4I TEGMIRXYPYM HSVMR'E #M
RGVIHIVIE R GETEGMXEXIE SVKERMWQYPYM HI ZMRHIGEVI.
%*)'&-92- 3*8%1303+-').
7GHIVIE EGYMX'MM ZM^YEPI.
4SEXI 3 HITMWXEX R HMZIVWI WXEHMM HI IZSPY'MI #M IWXI GEY^EX EXX HI
EJIG'MYRM SJXEQSPSKMGI (QMSTMI, LMTIVQIXVSTMI, TVI^FM'MI, GEXEVEGX, KPEYGSQ,
IXG.), GX #M HI EJIG'MYRM RIYVSPSKMGI, IRHSGVMRI (HMEFIXYP), GMVGYPEXSVMM, GEVIR'I
EPMQIRXEVI #M MRXS\MGE'MM.
4I PRK QEWENYP ^SRIPSV VI4I\I EPI SGLMPSV, VI4I\SXIVETME WI ZE EHVIWE
#M SVKERYPYM GEY^EXSV EP FSPMM, VIKYPEVMXEXIE #IHMR'IPSV #M VI^YPXEXIPI SF'MRYXI
HITMR^RH HI KVEZMXEXIE #M ZIGLMQIE EJIG'MYRMM.
'SRNYRGXMZMXE.
)WXI S MR4EQE'MI E QYGSEWIM GSRNYRGXMZEPI GI GTXY#I#XI JE'E
TSWXIVMSEV E TPISETIPSV #M JE'E ERXIVMSEV E KPSFMPSV SGYPEVM. 'EY^IPI WYRX
EKIR'MM TEXSKIRM, JEGXSVM 3^MGM #M GLMQMGM WEY HI REXYV EPIVKMG. (I SFMGIM WYRX
EGYXI, HEV WI TSX GVSRMGM^E HEG RY WYRX XVEXEXI PE XMQT.
4VMR VI4I\SXIVETMI MRWMWXQ EWYTVE SGLMPSV, PMQJIPSV EGIWXSVE #M
WYTVEVIREPIPSV. 1EWENYP WI VIGSQERH HI HSY, XVIM SVM TI ^M, ZMRHIGEVIE
ETVRH HYT 5-7 ^MPI.
7I QEM TSX ETPMGE GSQTVIWI GY MRJY^MI HI WYP3R, JIRMGYP WEY TXPEKMR.
7XVEFMWQYP.
)WXI S EJIG'MYRI HI REXYV QSXSVMI GEVEGXIVM^EX TVMR HIZME'ME E\IPSV
ZM^YEPI, JV QSHM3GVM SGYPEVI. %PXI GEY^I EV TYXIE 3 MR4EQE'MM SGYPEVI, FSPM
EPI TPISETIPSV WEY FSPM KPERHYPEVI. %GIEWX EJIG'MYRI TSEXI FIRI3GME HI
IJIGXIPI VI4I\SXIVETMIM TVMRXV-YR XVEXEQIRX RHIPYRKEX HI 6-8 PYRM GY
ETVS\MQEXMZ 3 #IHMR'I TI WTXQR.
4EVEPM^MM SGYPS-QSXSVMM.
7I QERMJIWX TVMR WMQTXSQI WYFMIGXMZI (HMTPSTME, JEPWE TVSIG'MI, IXG.) #M
SFMIGXMZ (MQTSXIR' JYRG'MSREP #M EXMXYHMRI ZMGMSEW E GETYPYM GY HIZMIVI R
HMVIG'ME QY#GLMYPYM EJIGXEX).
4I PRK QEWEN JEGMEP #M EPXI XVEXEQIRXI RIYVSPSKMGI WI TSEXI MRXIVZIRMM
#M GY VI4I\SXIVETMI, ^SRIPI ZM^EXI 3MRH GIPI EPI SGLMPSV #M WMWXIQYPYM RIVZSW.
8VEXEQIRXYP WI JEGI ^MPRMG, XMQT HI 30-40 HI ^MPI.
1MKVIRE SJXEPQMG.
7I QERMJIWX TVMR HYVIVM SGYPEVI TYXIVRMGI GSQFMREXI GY GIJEPII
YRMPEXIVEP, GY XYPFYVVM ZM^YEPI #M YRISVM ZVWXYVM. 4SEXI 3 GEY^EX HI
KPEYGSQ, XYPFYVVM HMKIWXMZI, IRHSGVMRI, ZEWGYPEVI WEY RIYVSZIKIXEXMZI.
4I PRK ^SRE SGLMPSV QEWENYP VI4I\SKIR XVIFYMI W ZM^I^I R QSH
WTIGMEP VI4I\IPI RXVIKYPYM GET, E TPI\YPYM WSPEV #M E PMQJIPSV SGLMPSV. *MMRH
ZSVFE HI S GVM^ EGYX QEWENYP WI JEGI HI XVIM, TEXVY SVM R EGIME#M ^M WEY GX
IWXI GE^YP.
)JIGXI FYRI TSX MRHYGI #M MRJY^MMPI HI GSEHE #SVMGIPYPYM, WEPZMI, GMYFS'MGE
GYGYPYM #M GSQTVIWI GY ET VIGI.
+PEYGSQYP.
)WXI S EJIG'MYRI E SGLMPSV GI TSEXI HYGI PE TMIVHIVIE ZIHIVM #M GEVI I
GEY^EX R TVMRGMTEP HI S TVIWMYRI MRXVESGYPEV GEVI RY TIVQMXI XVIGIVIE
YQSVMM ETSEWI HMR GEQIVE ERXIVMSEV R GIE TSWXIVMSEV. 7MQTXSQIPI WYRX:
XYPFYVVM HI ZIHIVI, EQI'IPM, GIJEPII, WIR^E'MM HI TVIWMYRI R SGLM, MEV YR TVMQ
WIQR GPMRMG IWXI XIRWMYRIE MRXVESGYPEV GVIWGYX.
4VMR VI4I\SXIVETMI TYXIQ EZIE YR GSRXVSP EWYTVE FSPMM. 3GLMM WYRX PYGVE'M
TIRXVY RSVQEPM^EVIE GMVGYPE'MIM, GETYP, TIRXVY WXMQYPEVIE GM HI GSRHYGIVI E
EREPM^EXSVYPYM ZM^YEP (RIVZYP STXMG) #M E WIHMYPYM GIRXVEP EP EGIWXYME (EVME
WIR^MXMZ HMR PSFYP SGGMTMXEP), WYTVEVIREPIPI #M VMRMGLM, HISEVIGI EGIWXIE
MR4YIR'IE^ XIRWMYRIE EVXIVMEP #M RMZIPYP 4YMHIPSV HMR GSVT, TVIGYQ #M
TYRGXIPI GSVIWTYR^XSEVI PMQJIM. 8VEXEQIRXYP WI VIGSQERH TI TIVMSEH
JSEVXI RHIPYRKEX #M HSEV GE XIVETMI EPXIVREXMZ, HISEVIGI EGIEWX EJIG'MYRI
XVIFYMI 'MRYX WYF SFWIVZE'ME SJXEQSPSKYPYM.
'SRWYQYP HI JEWSPI FSEFI QGMREX, GEQ 4 PMRKYVM TI ^M #M '3146)7)
GY KLIE' ETPMGEXI R TYWII HI XIRWMYRI.
%KRIIE.
%*)'&-92- ()61%8303+-').
)WXI S HIVQEXS^ GEVEGXIVM^EX TVMR MR4EQE'ME TYVYPIRX E JSPMGYPYPYM
TMPSWIFEGIY RWS'MX HI WIGVI'MI I\EKIVEX E KPERHIPSV WIFEGII.
(ISEVIGI GEY^IPI TSX 3 ZEVMEXI TVMR VI4I\SXIVETMI WI MRWMWX EWYTVE
VMRMGLMPSV, WYTVEVIREPIPSV, LMTS3^IM, 3GEXYPYM #M E GMVGYPE'MIM PMQJEXMGI #M
WERKZMRI. 7I ZE TVEGXMGE S #IHMR' TI ^M TR PE HMWTEVM'ME WMQTXSQEXSPSKMIM,
ETSM WI GSRXMRY HI HSY SVM WTXQREP.
7I TSX JEGI GYVI MRXIVRI GY MRJY^MI HI TTHMI, 4SVM HI WSG, YV^MGM #M
I\XIVR WTPXYVM WEY GSQTVIWI GY MRJY^MI HMR 4SVM HI KPFIRIPI, VHGMR HI
FVYWXYVI, WYG TVSEWTX HI ZEV^, S'IX HI QIVI GSQFMREX GY LVIER, IXG. 7I
IZMX QRGEVIE KVEW, GSRHMQIRXIPI, XSGXYVMPI, EJYQXYVMPI, GSRWIVZIPI,
QI^IPYVMPI #M HYPGMYVMPI.
4WSVME^MW.
)WXI S EJIG'MYRI RIGSRXEKMSEW PSGEPM^EX GY TVIGHIVI TI WGEPT, YQIVM,
GSEXI #M KIRYRGLM WYF JSVQE YRSV TIXI VS#MEXMGI EGSTIVMX HI WGYEQI. 'EY^IPI
FSPMM WYRX MRWY3GMIRX GPEVM3GEXI.
1EWENYP VI4I\ EVI IJIGXI JSEVXI FYRI JGRHY-WI ^MPRMG TI ^SRIPI
XVEMIGXYPYM VIREP, TEVEXMVSMHMIRI, WYTVEVIREPIPSV, ETEVEXYPYM HMKIWXMZ, PMQJ #M
GMVGYPE'MI GSVT WYTIVMSV. 4VMQIPI WIQRI HI ZMRHIGEVI ETEV HYT HSY XVIM
WTXQRM.
%PXI VIQIHMM REXYVMWXI WYRX JVMG'MSREVIE ^SRIPSV EJIGXEXI GY WYG HI
VSWXSTEWG WEY TIXEPI HI RYJV HI FEPX, FM HMR MRJY^MI HI GSEHE GEPYPYM #M
REPF, WTPXYVM WEY GSQTVIWI GY YVQXSEVIPI MRJY^MM: GSEN HI WXINEV, GSEN
HI WEPGMI, WIQMR'I HI R #M 4SVM HI EQMGE, KPFIRIPI, PYQRVMG, JVYGXI HI
MIRYTV, IXG.
,MTIVLMHVS^E.
)WXI VITVI^IRXEX HI XVERWTMVE'ME I\GIWMZ GI WI QERMJIWX HI VIKYP R
EJIG'MYRMPI RIVZSEWI #M IRHSGVMRI. %FYRHIR'E XVERWTMVE'MIM WI TSEXI VIHYGI
TVMR QEWVM MRWMWXIRXI TI XVEWIYP VIREP, KPERHI WYTVEVIREPI, KPERHE EJIGXEX,
TPI\ WSPEV #M PMQJEXMGI. "IHMR'IPI WI VIGSQERH ^MPRMG XMQT HI 10-P5 ^MPI.
*MWYVMPI EREPI.
7YRX YPGIVE'MM PMRMEVI WMXYEXI R TPMYVMPI VIKMYRMM EREPI, HIXIVQMREXI R
KIRIVEP HI GSRWXMTE'MI #M LIQSVSM^M.
7I VIGSQERH VIKMQ EPMQIRXEV FE^EX R WTIGMEP TI PMGLMHI #M YRKIVM GY
EPM3M HMR QYKYVM HI FVEH WEY KPFIRIPI.
%7)126- "- ()37)&-6- 286) 6)*0)<38)6%4-) "- 46)73492'896.
1YP'M HMRXVI RSM WYRX XIRXE'M W GVIEH G VI4I\SXIVETME #M
TVIWSTYRGXYVE VITVI^MRX EGIPE#M PYGVY, TSEXI TIRXVY G EGIWXIE WYRX HSY
XILRMGM SVMIRXEPI QMPIREVI, WEY TIRXVY G R EQFIPI GE^YVM WI EG'MSRIE^ TVMR
TVIWEVIE YRSV TYRGXI HI TI GSVT. "M WGSTYP TI GEVI EGIWXIE #M-P TVSTYR IWXI
MHIRXMG #M ERYQI QIR'MRIVIE WEY VIHSFRHMVIE WRX'MM TVMR EHYGIVIE
SVKERMWQYPYM RXV-S WXEVI HI IGLMPMFVY.
'E #M VI4I\SXIVETME TVIWSTYRGXYVE IWXI YR TVSGIHIY XMTMG HI
EYXSXIVETMI, HISEVIGI RY RIGIWMX MRWXVYQIRXI ENYXXSEVI, TSEXI 3 RZ'EX
Y#SV #M TVEGXMGEX SVMYRHI, WMQTPY, VITIHI, JV IJIGXI WIGYRHEVI. (I EGIIE,
R 'LMRE #M R .ETSRME, IE SGYT YR PSG MQTSVXERX R EWMWXIR'E QIHMGEP
EGSVHEX TSTYPE'MIM, VIRYR'RHY-WI PE MRXS\MGEVIE, EHIWISVM MRYXMP, GY
QIHMGEQIRXI.
(MJIVIR'E GSRWX RW R QSHYP HI EG'MYRI E 3IGVIME. (EG
VI4I\SXIVETME EQ WXEFMPMX G WI EHVIWIE^ TYRGXIPSV VI4I\I, HMR ^SRIPI
VI4I\I E4EXI PE I\XVIQMX'MPI GSVTYPYM, TVIWSTYRGXYVE WI JEGI TI TYRGXI
VITEVXM^EXI TI RXVIKYP GSVT, FE^RHY-WI TI EGIPIE#M TVMRGMTMM #M R EGIPE#M QSH
GE EGYTYRGXYVE. GY HMJIVIR'E G R TVIWSTYRGXYV TYRGXIPI WI ETEW MEV R
EGYTYRGXYV, PE RMZIPYP PSV WI MRXVSHYG RM#XI EGI, JSEVXI WYF'MVM, HMR QIXEP (S'IP
HI SFMGIM), GEVI RY TVSHYG WRKIVVM WEY PI^MYRM GYXEREXI. %XX TVIWSTYRGXYVE
GX #M EGYTYRGXYVE VITVI^MRX XILRMGM QMPIREVI E QIHMGMRMM GLMRI^I#XM, GI WI
FE^IE^ TI RM#XI TVMRGMTMM KVIY HI TXVYRW TIRXVY RSM SGGMHIRXEPMM, GEVI
KRHMQ TVEKQEXMG #M RGIVGQ W KWMQ I\TPMGE'MM PSKMGI.
4VMRGMTMMPI TVIWSTYRGXYVMM.
7I TPIEG HI PE MHIIE G TI PRK GSVTYP 3^MG, TEPTEFMP WYRXIQ EPGXYM'M
#M HMR GSVT IRIVKIXMG #M G S HMWJYRG'MI R TPER IRIVKIXMG H TEXSPSKMI R TPER
3^MG. 4VIWSTYRGXYVE GSRWX R ETWEVIE GY ZVJYP WEY GY I\XVIQMXEXIE
HIKIXIPSV TI EGIPIE#M TYRGXI JSPSWMXI #M R EGYTYRGXYV. R EQFIPI GE^YVM, I
ZSVFE HI PSGYVM TVIGMWI, E4EXI TI QIVMHMERIPI IRIVKIXMGI EPI GSVTYPYM
SQIRIWG, GLMRI^MM #M NETSRI^MM 3MRH GSRZMR#M GSRJSVQ QIHMGMRMM PSV
XVEHM'MSREPI G SVKERMWQYP I WXVFXYX HI RM#XI VI'IPI HI IRIVKMI E4EXI R
TIVQERIRX GSRI\MYRI GY IRIVKME GSWQMG. %GIEWXE PI EPMQIRXIE^ GSRXMRYY,
GE YR EHIZVEX GEVFYVERX.
'RH YRYP HMR EGIWXI GEREPI HI MVMKE'MI GEVI RI 'IW RXV-S TPEW HI
VI'IPI HI GMVGYPE'MI, RYQMXI QIVMHMERI, WI FPSGLIE^, ETEVI FSEPE. 4IRXVY GE
IE W 3I RPXYVEX, ETIPQ PE ETWEVIE GY HIKIXIPI EWYTVE YRSV TYRGXI
TVIGMWI, HIFPSGEVIE TVSHYGRHY-WI MQIHMEX. 7MQTXSQIPI RITPGYXI WYRX
IPMQMREXI, VIWXEFMPMRHY-WI IGLMPMFVYP 3^MG #M TWMLMG. )\MWX 12 QIVMHMERI
IRIVKIXMGI GEVI XVIG TVMR GSVT #M GEVI ETEV'MR 3IGEVI YRYM SVKER. "EWI HMR
EGIWXI QIVMHMERI WYRX -2 #M #EWI -%2+ (-2 WMQFSPM^IE^ JIQMRMXEXIE #M -%2+
QEWGYPMRMXEXIE). (I E-PYRKYP PSV #M RY RYQEM WYRX HMWTYWI TYRGXI IRIVKIXMGI.
9R SVKER EVI QYPXI TYRGXI GSVIWTYR^XSEVI (WXSQEGYP HI I\IQTPY EVI 38),
GEVI RY WYRX RIETVEX PSGEPM^EXI TI QIVMHMERYP EGIPYME#M SVKER #M EWYTVE
GVSVE PYGVRH TYXIQ QSHM3GE #M WXEVIE HI JYRG'MSREVI E YRIM EPXI TV'M HMR
SVKERMWQ, GI WI E4 GY SVKERYP VIWTIGXMZ R MRXIVHITIRHIR' IRIVKIXMG. 7I
GVIHI G HI3GMIR'E IRIVKIXMG TI.
4YRGXIPI WI EGXMZIE^: R WIRWYP EGIPSV HI GIEWSVRMG TIRXVY XSRM3IVI;
R WIRW MRZIVW EGIPSV HI GIEWSVRMG TIRXVY HMWTIVWMI.
R HMVIG'ME QIVMHMERYPYM. 4I PRK QIVMHMERIPI #M TYRGXIPI IRIVKIXMGI
TVIWSTYRGXYVE #M EGYTYRGXYVE WI FE^IE^ #M TI GIPI GMRGM IPIQIRXI: ET, JSG,
TQRX, PIQR #M QIXEP. *MIGEVI HMRXVI RSM EZIQ GEVEGXIVMWXMGM, QEM QYPX WEY
QEM TY'MR, TVIHSQMREXI HI YRYP WEY QEM QYPXI HMR EGIWXI IPIQIRXI, WEY
TYXIQ EZIE HI3GMXI HI YRYP WEY QEM QYPXI HMR EGIWXI IPIQIRXI, EGIEWXE
HYGRH PE HMZIVWI TEXSPSKMM.
%PIKIVIE TYRGXIPSV.
)\MWX S QYPXMXYHMRI HI TYRGXI HI TVIWSTYRGXYV, GEVI TSX HIGPER#E
VIEG'MM I\XVIQ HI HMZIVWI. 'RH 7YRX HYVIVM, WI VIGSQERH W 'MRI'M WIEQE HI
HMVIG'ME QIVMHMERYPYM, RXVYGX, EHIWIE #M HYVIVMPI WI TVSTEK R EGIWX WIRW.
-RXIRWMXEXIE #M HYVEXE ETWVMM 4VIWMYRIE ETPMGEX R QEWEN HMJIV R
JYRG'MI HI TS^M'ME TYRGXIPSV HI TVIWSTYRGXYV. 4YRGXIPI E4EXI PE RMZIPYP
QY#GLMPSV TSX 3 QEWEXI ZMKYVSW, R XMQT GI TYRGXIPI HI TI WYTVEJE'E JI'IM WEY
HMR ^SRIPI SWSEWI XVIFYMI XVEXEXI GY TVYHIR'. 4I PRK EGIEWXE, IWXI HI
VI'MRYX JETXYP G TIVWSERIPI VSFYWXI, VI^MWXIRXI, WYTSVX YR XVEXEQIRX QEM
IRIVKMG HIGX TEGMIR'MM WPFM'M #M WIRWMFMPM.
(EG RI SGYTQ HI YR TYRGX ETVSTMEX HI VIKMYRIE FSPREZ, RY-P ZSQ
XVEXE HIGX 30 TERE PE 60 HI WIGYRHI, TI GRH TYRGXIPI HI PE I\XVIQMX'M,
EHMG HI TI FVE'I #M TMGMSEVI, TSX 3 QEWEXI P-2 QMRYXI.
7YJIVMR'I R GEVI TVIWSTYRGXYVE H VI^YPXEXI VETMHI.
4VMRGMTEPE MRHMGE'MI WI VIJIV PE XVEXEVIE HYVIVMPSV Y#SEVI #M HI
MRXIRWMXEXI QIHMI, GYQ WYRX HYVIVMPI HI GET, GIPI JEGMEPI #M HI HMR'M, HYVIVMPI
HMR ^SRE GIJIM #M E YQIVMPSV, GE #M RIZVEPKMMPI. "M MRWSQRME, RIVZS^MXEXIE,
EKMXE'ME, KVI'YVMPI, ZVWXYVMPI, VYP HI QEVI, GSRWXMTE'ME #M HIVIKPVMPI GMGPYPYM
QIRWXVYEP TSX FIRI3GME HMR TPMR HI ENYXSVYP TVIWSTYRGXYVMM. R EGIWXI GE^YVM,
TVIWSTYRGXYVE WI TSEXI JSPSWM GSRGSQMXIRX GY EGYTYRGXYVE.
0SGEPM^EVIE GXSVZE TYRGXI MQTSVXERXI R TVIWSTYRGXYV.
(M 4-,IKY (4SZEVWRMWYP) ZI'M KWM EGIWX TYRGX, EPMTMRH HIKIXYP QEVI HI
QR. 7I JSVQIE^ S QMG TVSXYFIVER' QYWGYPSEW, MEV TYRGXYP GYXEX WI
E4 GLMEV PE FE^E IM.
(Y 26-6IR^LSRK (.KLIEFYP) EGIWX TYRGX IWXI TPEWEX TI PMRME HMRXVI REW
#M FY^E HI WYW, PE S XVIMQI HI REW #M HSYE XVIMQM HI FY^.
,I 7-7LIRQIR (4SEVXE ^IMPSV) -TYRGXYP WI E4 TI GYXE JSVQEX GRH
RHSM'M RGLIMIXYVE QMRMM, PE QEVKMRIE HMR EJEV E XIRHSRYPYM I\XIVR.
0I 3-8EMGLSRK (%XEGYP WYTVIQ) EGIWX TYRGX IWXI WMXYEX R YRKLMYP
JSVQEX HI SEWIPI TVMQYPYM #M EP GIPYM HI-EP HSMPIE HIKIX EP PEFIM TMGMSVYPYM.
1E 36->YWERPM (4EGIE HMZMRE) TYRGXYP WI KWI#XI TI PEXYVE HMR EJEV E
XMFMIM, PE ETVS\MQEXMZ XVIM HIKIXI WYF EHRGMXYVE EVXMGYPE'MIM KIRYRGLMYPYM.
1E 4 2IMXMRK ('YVXIE MRXIVMSEVE) TYRGXYP WI E4E MRXVI EP HSMPIE #M EP
XVIMPIE HIKIX HI PE TMGMSV, QEM WYW GY S NYQXEXI HI HIKIX HI WTE'MYP
MRXIVHMKMXEP.
14 6-7ER]MRNMES (0SGYP HI RXPRMVI E GIPSV XVIM ]MR) ZI'M HIWGSTIVM
EGIWX TYRGX TI PEXYVE HMRWTVI MRXIVMSV E XMFMIM, GEQ PE TEXVY HIKIXI QEM WYW HI
QEVKMRIE WYTIVMSEVE E KPI^RIM.
4I 6-2IMKYER ((MKYP MRXIVMSV) KWM'M EGIWX TYRGX, TEPTRH GIPI HSY
XIRHSERI.
4VMRGMTEPI #M HITVXRHY-Z HI RGLIMIXYVE QMRMM GY HSY HIKIXI #M
NYQXEXI R WYW.
6IR 4-+YER]YER (3GIERYP IRIVKMIM) GYXE'M TYRGXYP TI PMRME QIHMERE
E EFHSQIRYPYM, PE TEXVY HIKIXI WYF SQFMPMG.
6IR 12 >LSRK[ER ('IRXVYP WXSQEGYPYM) EGIWX TYRGX TSEXI 3 KWMX TI
PMRME QIHMERE E EFHSQIRYPYM, PE ETVS\MQEXMZ S TEPQE HIEWYTVE SQFMPMGYPYM.
6IR 17-7LER^LSRK ('SEHE HI TSVYQFIP) TYRGXYP WI E4 TI PMRME
QIHMERE E XSVEGIPYM, PE QMNPSGYP WXIVRYPYM, MRXVI QEQIPSERI.
7. 5-;EMKYER (8VIGXSEVIE I\XIVMSEVE) EGIWX TYRGX IWXI TPEWEX RXVI
SEWIPI VEHMYW #M GYFMXYW, TI TEVXIE WYTIVMSEV E ERXIFVE'YPYM, PE HSY HIKIXI
#M NYQXEXI HMWXER' HI RGLIMIXYVE QMRMM.
)3GEGMXEXIE TYRGXIPSV #M XILRMGM HI QEWEVI.
(M 4-,IKY GEPQEVIE KIRIVEPE E HYVIVMPSV, HYVIVM HI SGLM #M HI HMR'M,
VGIPM. 7I QEWIE^ RXVI HIKIXYP QEVI #M EVXXSV, HMRWTVI HIKIXI WTVI FVE',
60-P20 WIG.
(Y 26-6IR^LSRK EGGMHIRXI, PI#MRYVM, XYPFYVVM HI GMVGYPE'MI, HYVIVM HI
HMR'M. 1EWENYP WI JEGI GY ZVJYP HIKIXYPYM EVXXSV WEY E HIKIXYPYM QEVI,
GIRXVEP, GMVGE 30 WIG.
1EWENYP WI JEGI GY ZVJYP EVXXSVYPYM, HMRWTVI FVE' WTVI QERE, GMVGE 60
WIG.
0I 3-8EMGLSRK HYVIVM KIRIVEPI, HYVIVM HI TMGMSEVI, GSPMGM FMPMEVI, GVEQTI
EFHSQMREPI, HYVIVM HI GET. 1EWENYP WI JEGI GY ZVJYP EVXXSVYPYM, HMRWTVI PEFE
TMGMSVYPYM WTVI KPI^RE, GMVGE 60 WIG.
1E 36->YWERPM KVI'YVM, HMEVII, GSRWXMTE'MI, R KIRIVEP EJIG'MYRM EPI
XVEGXYPYM HMKIWXMZ, HYVIVM HI TMGMSEVI. 1EWENYP WI JEGI GY EVXXSVYP, HMRWTVI
KIRYRGLM WTVI PEFE TMGMSVYPYM, 60-90 WIG.
1E 4-2IMXMRK HYVIVM HI GET, HI HMR'M, VGIPM. )WXI TVMRGMTEPYP TYRGX GY
EG'MYRI HI GEPQEVI E HYVIVMPSV HI PE RMZIPYP TMGMSVYPYM. 1EWENYP WI JEGI GY
ZVJYP EVXXSVYPYM WEY E HIKIXYPYM QEVI, HMRWTVI KPI^R WTVI PEFE TMGMSVYPYM,
30-60 WIG.
14 6-7ER]MRNMES HIVIKPVM EPI GMGPYPYM QIRWXVYEP, YVMRVM RSGXYVRI
MRZSPYRXEVI, MRWSQRMI. 1EWENYP WI JEGI GY EVXXSVYP, HMRWTVI PEFE TMGMSVYPYM
WTVI KIRYRGLM, 60-90 WIG.
4I 6-2IMKYER KVI'YVM, ZVWXYVM, WYKLM', VY HI QEVI. 7I QEWIE^ GY
EVXXSVYP, HMRWTVI FVE' WTVI QR, GMVGE 60 WIG.
6IR 4-+YER]YER HIVIKPVM EPI GMGPYPYM QIRWXVYEP, HMEVII, WYJIVMR'I EPI
TVSWXEXIM.
1EWENYP WI JEGI GY EVXXSVYP, R HMVIG'ME SQFMPMGYPYM, GMVGE 60 WIG.
6IR 12->LSRK[ER EJIG'MYRM KEWXVMGI, KVI'YVM, PMTWE TSJXIM HI QRGEVI,
VY HI GPXSVMI.
7I JEGI QEWEN GY EVXXSVYP, R HMVIG'ME WXIVRYPYM, GMVGE 30 WIG.
6IR 17-7LER^LSRK EJIG'MYRM TYPQSREVI, RIZSMI HI VIPE\EVI. 7I JEGI
QEWEN TI WXIVR GY EVXXSVYP, GMVGE 60 WIG.
7. 5-;EMKYER HYVIVM HI GET, VGIPM. 1EWENYP WI JEGI GY EVXXSVYP,
HMRWTVI QR WTVI GSVT, GMVGE 60 WIG.
7*6"-8