Sunteți pe pagina 1din 113

Firma de Proiectare si Consultanta

PROIECT INTEGRAT
MODERNIZARE REEA STRADAL,
CONSTRUCIE SISTEM DE ALIMENTARE
CU AP POTABIL, CONSTRUCIE SISTEM
DE CANALIZARE CU STAIE DE EPURARE
APE UZATE MENAJERE, MODERNIZARE
CMIN CULTURAL I CONSTRUCIE I
DOTARE GRDINI, N COMUNA BICAZ,
JUD. MARAMURE
STUDIU DE FEZABILITATE
Const!"#$% s$st%& '% "(n()$*(% "! st(#$% '% %+!(% (+%
!*(t% &%n(,%% -n )o"()$t(t%( B$"(*, "o&!n( B$"(*, ,!'.
M((&!%.
B%n%/$"$(
Co&!n( B$"(*, ,!'. M((&!%s
Firma de Proiectare si Consultanta


CUPRINS
CUPRINS............................................................................................................................... 0
1OAIE DE CAPAT.................................................................................................................. 2
DECLARATIE DE CON1ORMITATE.......................................................................................3
LISTA DE RESPONSABILITATI............................................................................................ 4
MEMORIU TE5NIC................................................................................................................ 6
7. DATE GENERALE.......................................................................................................... 6
1.1. Denumirea obiectului de investitii.........................................................................9
1.2. Amplasament....................................................................................................... 9
1.3. Titularul investitiei................................................................................................. 9
1.4. Beneficiarul investitiei...........................................................................................9
1.5. Elaborator............................................................................................................. 9
0. IN1ORMATII GENERALE PRI8IND PROIECTUL........................................................79
2.1. Situatia actuala si informatii privind entitatea responsabila cu implementarea
proiectului..................................................................................................................... 1
2.2. Descrierea investitiei.......................................................................................... 1!
a. "onclu#ile studiului de prefe#abilitate sau ale planului detaliat de investitii
pe termen lun$.............................................................................................................. 1!
b. Scenarii te%nico&economice prin care obiectivele proiectului de investitii
pot fi atinse................................................................................................................... 1!
c. Descrierea constructiva' functional si te%nolo$ica(............................................22
2.3. Date te%nice ale investitiei..................................................................................4!
a. )ona si amplasamentul.......................................................................................... 4!
b. Statutul *uridic al terenului care urmea#a sa fie ocupat..........................................49
c. Situatia ocuparilor definitve de teren......................................................................5
d. Studii de teren(....................................................................................................... 5
e. "aracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectului de investitii..........52
f. Situatia e+istenta a utilitatilor si anali#a de consum..............................................53
$. "onclu#iile evaluarii impactului asupra mediului....................................................54
2.4. Durata de reali#are' etapele principale si $raficul de reali#are a investitiei.........55
Firma de Proiectare si Consultanta

:. COSTURILE ESTIMATI8E ALE IN8ESTITIEI..............................................................3;
3.1. ,aloarea totala cu detalierea pe structura devi#ului $eneral...............................5-
3.2. Esalonarea costurilor coroborate cu $raficul de reali#are a investitiei................5-
2. ANALIZA COST<BENE1ICIU........................................................................................3;
4.1. .dentificarea investitiei si definirea obiectivelor...................................................5-
4.2. Anali#a optiunilor................................................................................................ 5!
4.3. Anali#a financiar/' inclusiv calcularea indicatorilor de performan0/ financiar/....59
4.4. Anali#a economica............................................................................................. !1
4.5. Anali#a de sensitivitate....................................................................................... !1
4.1. Anali#a de risc.................................................................................................. 1
3. SURSELE DE 1INANTARE A IN8ESTITIEI...............................................................796
=. ESTIMARI PRI8IND 1ORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
IN8ESTITIEI....................................................................................................................... 796
1.1. 2umarul de locuri de munca create in fa#a de e+ecutie...................................19
1.2. 2umarul de locuri de munca create in fa#a de operare....................................19
;. PRINCIPALI INDICATORI TE5NICO<ECONOMICI AI IN8ESTITIEI...........................779
-.1. ,aloarea totala 3.2,4' inclusiv T,A 3mii lei4.......................................................11
-.2. Esalonarea investitiei 3.2,5"674.....................................................................11
-.3. Durata de reali#are a investitiei........................................................................11
-.4. "apacitate 3in unitati fi#ice si valorice4..............................................................11
-.5. Alti indicatori specifici 3calitativi4........................................................................11
4. A8IZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU.........................................................................779
!.1. Avi#ul beneficiarului de investitie privind privind necesitatea si oportunitatea
investitiei..................................................................................................................... 11
!.2. "ertificatul de urbanism....................................................................................11
!.3. Avi#ul de principiu privind asi$urarea utilitatilor................................................11
!.4. Acordul de mediu.............................................................................................. 11
!.5. Alte avi#e si acorduri de principiu specifice.......................................................11
B. PARTI DESENATE

Firma de Proiectare si Consultanta

1OAIE DE CAPT
Proiect nr. PE-SE-144 /2009
D%n!&$%( +o$%"t!)!$ : Proiect integrat
,Mo'%n$*(% %t%( st('()(, "onst!"#$%
s$st%& '% ()$&%nt(% "! (+> +ot(?$)>,
"onst!"t$% s$st%& '% "(n()$*(% "! st(#$% '%
%+!(% (+% !*(t% &%n(,%%, &o'%n$*(%
">&$n "!)t!() .$ "onst!"#$% .$ 'ot(%
@>'$n$#>, $n "o&!n( B$"(*, ,!'%#!)
M((&!%.
Const!"t$% s$st%& '% "(n()$*(% "! st(#$%
'% %+!(% (+% !*(t% &%n(,%% -n )o"()$t(t%(
B$"(*, "o&!n( B$"(*, ,!'%#!) M((&!%.
1(*( : Studiu de fezabilitate
B%n%/$"$( : Couna !icaz
Po$%"t(nt : S.C. P"#EP S.".$.
!aia %are& Str. !-dul 'raian& nr. 12/29
'el/fa(: 0)*2-+1.44.4,
Cod C-E.: ,022
/-cti0itati de con1ultanta 2entru afaceri 1i
anageent3
DIRECTOR A $n@. '$+). L!"$t M$B($
E1 PROIECT A $n@.'$+). 8)(' M$B($
214
Firma de Proiectare si Consultanta

DECLARAIE DE CON1ORMITATE
.oi& S.C. P"#EP S"$ & cu 1ediul !aia %are& 4ud. %araure1 cu nu5rul de 6natriculare la
"egi1trul Coer7ului 8.24/1220/200+& declar5 2e 2ro2rie r512undere& c5 1er0iciul 2re1tat c5tre
beneficiarul Couna !icaz la 2roiectul nr. PE-SE-144/2009 Const!"#$% s$st%& '%
"(n()$*(% "! st(t$% '% %+!(% (+% !*(t% &%n(,%%, $n )o"()$t(t%( B$"(*, "o&!n( B$"(*,
,!'%#!) M((&!%.& la care 1e refer5 acea1t5 declara7ie& e1te 6n conforitate cu 2re0ederile
norelor 9i norati0elor de 12ecialitate 6n 0igoare 9i anue:
- P100-92 : .orati0 2entru 2roiectarea anti1ei1ic5 a con1truc7iilor
- "egulaent 2ri0ind 2rotec7ia 9i igiena uncii 6n con1truc7ii a2robat cu #rdinul
%$P-' nr. 9/./1;.0).199)
- < 22 : 1999 : .orati0 2entru 2roiectarea 9i e(ecutarea conductelor de aduc7iune 9i
a re7elelor de alientare cu a25 9i canalizare ale localit57ilor
- P ** : 2001 : .orati0 2entru 2roiectarea 9i e(ecutarea lucr5rilor de alientare cu
a25 9i canalizare a localit57ilor din ediu rural
- #rdinul %ini1terului S5n5t57ii nr.;)*- 9, 2entru a2robarea .orelor de igien5 9i a
recoand5rilor 2ri0ind ediul de 0ia75 al 2o2ula7iei
- #rdinul %ini1terului =inan7elor Publice nr. 101)/2001 2ri0ind a2robarea 1tructurii&
con7inutului 9i odului de utilizare a >ocuenta7iei 1tandard 2entru elaborarea 9i
2rezentarea ofertei 2entru ac?izi7ia 2ublic5 de 1er0icii
- #rdinul %ini1terului =inan7elor Publice nr. ,*2/ 200; 2entru co2letarea #rdinului
%ini1terului finan7elor 2ublice& tran12orturilor 9i locuin7ei nr. 101)/+,)/2001 2ri0ind
a2robarea 1tructurii& con7inutul 9i odul de utilizare a >ocuenta7iei 1tandard 2entru
elaborarea 9i 2rezentarea ofertei 2entru ac?izi7ia 2ublic5 de 1er0icii
- @ot5rArea de Bu0ern nr. 2+/09.01.200+ 2ri0ind a2robarea continutului cadru al
docuentatiei te?nico-econoice aferente in0e1titiilor 2ublice& 2recu 1i a 1tructurii
1i etodologiei de elaborare a de0izului general 2entru obiecti0e de in0e1titii 1i
lucrari de inter0entii
- @ot5rArea de Bu0ern nr. 11,9/2002 cu 2ri0ire la a2robarea Structurii >e0izului
general 9i a %etodologiei 2ri0ind elaborarea de0izului general 2entru obiecti0e de
in0e1ti7ii 9i lucr5ri de inter0en7ii
Firma de Proiectare si Consultanta

- #CB19;/200; 2ri0ind 2rotec7ia ediului
- $egea a2elor nr.10,/199,
- .'P- 001/199, : Stabilirea liitelor de 6nc5rcare cu 2oluan7i a a2elor uzate
e0acuate 6n re1ur1ele de a25
- .'P- 002/199, : Condi7ii de e0acuare a a2elor uzate 6n re7elele de canalizare ale
localit57ilor
- S'-S *0;4-19,, : 'eren de fundare. -dAncii a(ie de 6ng?e7
- S" +;91-199, : "e7ele edilitare 1ubterane. Condi7ii de a2la1are
- S" 11100/1-199) : Donare 1ei1ic5. %acrozonarea teritoriului "oAniei
- S" 1)4)-1/199; : -lient5ri cu a25. >eterinare cantit57ilor de a25 2otabil5 2entru
localit57i
- S'-S 244+-19+2 : C5ine de 0izitare. Pre1cri27ii de 2roiectare
- S'-S 42,)-19+) : Con1truc7ii ?idrote?nice - Encadrarea 6n cla1e de i2ortan75F
- S'-S 12;94-19+, : Canaliz5ri. Sta7ii de 2o2are. Pre1cri27ii generale de 2roiectare
- S'-S 1+4*-1990 : Canaliz5ri e(terioare. >eterinarea debitelor de a25 de
canalizare
- S'-S 9)12-19+, : Subtra0er15ri de c5i fetrate 9i druuri cu conducte. Pre1cri27ii de
2roiectare
- S'-S )0;1-1991 : Canale ale re7elelor e(terioare de canalizare
- S'-S 2)0+-19+1 : -lient5ri cu a25 9i canaliz5ri. Ca2ace 9i rae 2entru c5ine de
0izitare
- S" 404-1:199+ : Ge0i de o7el f5r5 1udur5 lainate la cald
- S" 404-1:199+- Ge0i de o7el f5r5 1udur5 lainate la cald. %odificarea 1
- S'-S *0+*-19+0- Ge0i 25trate 9i dre2tung?iulare din o7el f5r5 1udur5
- S" *+9+-1:199;- Ge0i de o7el 1udate elicoidal. Partea 1: Ge0i de uz general
Firma de Proiectare si Consultanta

- S'-S ,*;*-1990- Ge0i de o7el 1udate longitudinal 2entru in1tala7ii
- S" <S# 112,-199* : Ge0i de o7el ino(idabil. >ien1iuni& toleran7e 9i a1e liniare
con0en7ionale
- S" <S# 112,-199*/-99:2002 : Ge0i de o7el ino(idabil. >ien1iuni& toleran7e 9i a1e
liniare con0en7ionale
- S'-S 10);+-19++- Ge0i rotunde f5r5 1udur5 tra1e 1au lainate la rece din o7eluri
ino(idabile 1au refractare.
- S'-S **,;/2- 1992- Ge0i din 2oliclorur5 de 0inil /PHC3 ne2la1tifiat5. >ien1iuni
- S'-S 10*1,/2-19+4 : Ge0i de 2olietilen5 de 6nalt5 den1itate. >ien1iuni
- S" <S# ;99*:2000- "obinete cu 1ertar din font5
- S" <S# ,121:199* : "obinete cu 1fer5& de o7el& cu flan9e
- S'-S 1,02-90 : -r5turi indu1triale din font5 9i o7el. "obinete de re7inere cu
cla2et5 9i robinete de re7inere cu 0entil. Condi7ii te?nice de calitate
a2rilie 2014 >irector
ing. di2l. $ucit %i?ai
Ief 2roiect
ing.di2l. Hlad %<?ai
Firma de Proiectare si Consultanta

LISTA DE RESPONSABILITI
D$%"to : ing. di2l. $ucit %i?ai
%/ '% +o$%"t : ing.di2l. Hlad %i?ai
Po$%"t(n#$ '% s+%"$()$t(t% : ing. di2l. 'oa -lin
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 8
Firma de Proiectare si Consultanta


7. DATE GENERALE
7.7. D%n!&$%( +o$%"t!)!$A
Po$%"t $nt%@(t
,Mo'%n$*(% %t%( st('()(, "onst!"#$% s$st%& '%
()$&%nt(% "! (+> +ot(?$)>, "onst!"t$% s$st%& '%
"(n()$*(% "! st(#$% '% %+!(% (+% !*(t% &%n(,%%,
&o'%n$*(% ">&$n "!)t!() .$ "onst!"#$% .$ 'ot(%
@>'$n$#>, $n "o&!n( B$"(*, ,!'%#!) M((&!%.
Const!"t$% s$st%& '% "(n()$*(% "! st(#$% '% %+!(%
(+% !*(t% &%n(,%%, -n )o"()$t(t%( B$"(*, "o&!n( B$"(*,
,!'%#!) M((&!%.
7.0. A&+)(s(&%ntA )o"()$t(t%( B$"(*, "o&!n( B$"(*, ,!'. M((&!%.
7.:. T$t!)( $nC%st$#$%$A Co&!n( B$"(*
7.2. B%n%/$"$(A Co&!n( B$"(*
7.3. Po$%"t(ntA S.C. PROEP S.R.L.
!aia %are& Str. !-dul 'raian& nr. 12/29
'el/fa(: 0)*2-+1.44.4,
Cod C-E.: ,112
Cod C-E.: ,022
/-cti0itati de con1ultanta 2entru afaceri 1i anageent3
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 9
Firma de Proiectare si Consultanta

0. IN1ORMAII GENERALE PRI8IND PROIECTUL
0.7. S$t!(#$( ("t!()> .$ $n/o&(#$$ '%s+% %nt$t(t%( %s+ons(?$)> "!
$&+)%&%nt(%( +o$%"t!)!$.
Entitatea re12on1abil5 cu i2leentarea 2roiectului e1te Couna !icaz .
>ate de12re localitatea 6n care func7ioneaz5 acea1t5 entitate& legate de 2roiectul care face
obiectul 1tudiului& 1unt 2rezentate ai 4o1.
Ginutul i1toric al %araure9ului e1te o zon5 a2arte a "oAniei& cu tradi7ii 1tr50ec?i 9i
obiceiuri bine 251trate& cu oaeni care n-au uitat o9tenirea l51at5 de 6nainta9ii lor.
%araure9ul are un 2oten7ial turi1tic deo1ebit& 6n 2rezent doar 2ar7ial 0alorificat. En trecut 1-
a 2u1 accentul 2e indu1trializare& acu 6n15 area indu1trie e1te 6n declin& 2e cAnd
turi1ul e1te 6n 2lin5 dez0oltare 9i ar 2utea de0eni 1ur1a 2rinci2al5 de 0enituri 6n 4ude7. >in
ce 6n ce ai ul7i roAni 9i 1tr5ini 0iziteaz5 legendarele eleaguri araure9ene.
Comuna Bicaz face parte din zona CODRU care se ntinde pe perimetrul a
doua judete, pe de o parte satele circumscrise n interiorul arcului de cerc
descris de Munii F!etului si care alctuiesc partea maramureseana a zonei, iar
pe de alta parte satele dispuse in e"teriorul arcului de cerc #omorodul de $us,
#omorodul de %os, Crucisori, $oldu&a, Cuta $oconzel, $tana si Ba&ta care apartin
jud' $atu Mare si Bicaz Corni si Ciuta apartin(nd jud' Maramures'
)rima atestare documentara a satului Bicaz pro*ine din anul +,-, c(nd apare
su& denumirea de B./01F0230' ln decursul anilor denumirea localitii sufer
mici sc4im&ari, documentele *remii consemn(nd5o in +,6+ su& numele de
B./0C10, in anul +,785B./01, in +,795B:/0C10, in +9,; <B.C0C#, iar in
+9785B./0C10, B=C0D=U, B=C01' =n anul +;,7 localitatea prime>te numele
!erman F0R:?DORF pe care pro&a&il il pstreaz p(na in +;9, c(nd apare su&
denumirea de B=C01' Din sec''@lA p(na la mijlocul sec' @A= , Bicazul si
imprejurimile fac parte cu mici intermitente din comitatul $O2?OCU2 D: M=%2OC'
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 10
Firma de Proiectare si Consultanta

=n perioada anilor +99+ 5+996 Bicazul si mprejurimile cad su& stapinirea
4a&s&ur!ica' =n perioada e"pansiunii otomane ma"ime +6685+6;; Bicazul
mpreuna cu ntre! Codru si prile C4ioarului sunt administrate de turci prin
intermediul )asei de Oradea' $e atesta documentar faptul ca in cursul anului
+6;- comuna Bicaz este teatrul unor operaiuni militare, Bind incendiata de
ostile austriece, iar locuitorii satului Bicaz fu! in pdurile din mprejurimi'
$ocalitatea !icaz& re9edin75 a counei !icaz& e1te a2la1at5 6n S/SH-ul 4ude7ului
%araure9& la baza colinelor %a1i0ului Codru& 6n albia a4or5 a 05ii Cernii& cu cote
cu2rin1e 6ntre 24; 9i 194d%. 2e direc7ia de curgere E-SE/.-.H 9i go12od5riile
a2la1ate 2e 0er1antul 1tAng al 05ii 6ntre cotele 292-200 d%..
Con/$@!(t$( "o&!n%$, %s+%"t$C ( )o"()$t>#$$ B$"(*A
Relieful este alcatuit din dealuri cu pante intre ; si -8 de !rade' O parte din
aceste dealuri sunt acoperite cu paduri'
)rincipalele tipuri de sol int(lnite sunt soluri &rune de padure, sla& podzolite,
p(na la mediu podzolite, formate din ar!ile si !resii cu o producti*itate nu prea
mare' $olurile din 4otarul comunei Bicaz au p(nza de apa freatica la ad(ncimea
de peste 7 metri'
Clima este continentala cu temperaturi medii anuale 65; !rade, cu luna cea mai
rece5ianuarie5 c(nd temperatura medie este de < +9, 5-8 !rade, iar cea mai
calda < iulie < cu temperaturi medii de C D8 !rade' Durata perioadei de in!4et
este de E9 de zile, media anuala a precipitatiilor este de 6,8 ml, cu ploi mai
frec*ente in lunile iune si noiem&rie'
8idrolo$ia
>in 2unct de 0edere ?idrologic !icazul face 2arte din !azinul rAului Cra1na. <n 2artea de
e1t a ?otarului counei in a2ro2ierea Culii %agura& 1e ga1e1te cu2ana a2elor dintre
!azinul ?idrografic Sala4 cu 2Araiele Halea Cainului 1i Halea %agurii care curg 12re e1t 1i
!azinul ?idrografic Cra1na cu 1curgere 12re 0e1t.
<n Cra1na 1e 0ar1a Halea Cernei care 2orne1te din !icaz 1i in care 1e 0ar1a o 1erie de 0ai
1ecundare /H. Cornilor& H. "uncului 1i H. Ciutii3 care-1i aduna a2ele din 2reci2itatii 1i din
to2irea za2ezilor a0And un debit 0ariabil in cur1ul anului.
Populatia comunei Bicaz are un total de +-E, locuitori Fconform datelor preluate
din recensam(ntul de stat efectuat in anul -888G' )opulaia localitii Bicaz are
un numr de 9;E locuitori'
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 11
Firma de Proiectare si Consultanta

9tilit/0i e+istente(
Drumuri comunale'
.luminat public'
"/i de acces
$egatura dintre 1atele a2artinatoare 1i centrul de couna 1e face 2rin druuri de 2iatra& iar
legatura cu centru de 4udet 1e face 2e >8 10+P !icaz : @ideaga-!aia %are. Cel ai a2ro2iat
ora1 de centru de couna e1te Ce?u Sil0aniei care a2artine 4udetului Sala4. Pe linia !icaz :
!abta : Su2ur 1e face legatura cu Satu %are& Carei 1i #radea. -tAt localitatea !icaz cAt 1i cele
doua 1ate a2artinatoare 1e 2rezinta ca 1ate a2roa2e co2acte& locuintele fiind a2la1ate 2e
locuri 2rielnice 2entru con1tructii 1i la di1tante nu 2rea ari unele de altele. $egatura dintre
diferitele 2arti ale 1atului 1e face 2rin uli7e.
A"t$C$t(t%( %"ono&$"( )( n$C%) '% "o&!n(
#cu2a7iile de baz5 ale locuitorilor counei !icaz 1unt: agricultura& 2relucrarea lennului&
cre9terea anialelor 9i 2oicultura. >e a1eenea ace9tia 2ractic5 9i 0ariate ocu2a7ii
1ecundare& dintre care cele ai i2ortante 1unt: cule1ul din natur5& 0Anatul 9i f5cutul
?orincii. -u tradi7ie 6n coun5 9i anuite e9te9uguri& deterinate de re1ur1ele zonei.
>o0ezi ar?eologice ate1t5 c5 agricultura a fo1t 2racticat5 6n coun5 6nc5 de la 6nteeierea
ei. En func7ie de configura7ia reliefului 9i calitatea 1olului& terenul e1te 625r7it 6n 25Ant
arabil& fAne7e& 0ii& li0ezi 9i 25duri. 'erenurile fertile au fo1t 6n continuu e(tin1e 2rin t5ierea
arbu9tilor 9i a unor 25duri. Solurile 15race au obligat agricultorii 15 fertilizeze terenurile cu
6ngr595inte naturale 9i c?iice 9i 15 alterneze anual culturile. Culturile tradi7ionale 1unt:
grAul& 2orubul& orzul& 1ecara& cartoful& do0leacul& floarea 1oarelui& 1fecla de za?5r& 1fecla
fura4er5 9i lucerna.
Cre9terea anialelor 1-a dez0oltat 6n 1trAn15 leg5tur5 cu agricultura& anialele u9urAnd
uncile cA2ului 9i tran12orturile. 'erenurile cu fAne7e 9i 259uni au ocu2at 1u2rafe7e
6ntin1e 6n ?otarele 1atului& dar 1-au re1trAn1 tre2tat datorit5 12oririi 1u2rafe7elor de1tinate
culturilor de cereale. En coun5 2redoin5 anialele ari: bo0inele 9i cabalinele& deoarece
ele a1igur5 de1f59urarea acti0it57ilor 2roducti0e de baz5 2recu uncile agricole&
tran12orturile 9i dobAndirea 2rodu1elor 2rinci2ale 2entru ?ran5: carnea& la2tele 9i 2rodu1ele
din la2te. $a ace1tea 1e adaug5 9i 2ieile folo1ite la confec7ionarea unor articole de
6br5c5inte. En ultiul ti2 1-a dez0oltat 9i cre9terea anialelor ici: o0ine& ca2rine&
2orcine& ca urare a retroced5rii 25Anturilor 15tenilor.
>atorit5 zonei deluroa1e cu cli5 blAnd5& 2oicultura e1te r512Andit5 6n zon5 din cele ai
0ec?i ti2uri. Cei ai culti0a7i 2oi fructiferi 1unt: 2runii& erii& 2erii& cire9ii& 0i9inii& gutuii 9i
nucii. >e regul5& atAt 2runele& cAt 9i erele recoltate 1e folo1e1c o 2arte 2entru con1u& iar
o alt5 2arte 2entru ob7inerea ?orincii /b5utur5 alcoolic5 fiart5 de dou5 ori3.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 12
Firma de Proiectare si Consultanta

>i12unerea counei 6ntr-o zon5 deluroa15& bogat5 6n aniale 15lbatice& a creat condi7ii
2entru dez0oltarea 0An5torii. P5durile 9i 1tuf5ri9urile e(i1tente din abunden75 ofer5 o are
0arietate cinegetic5: cerbi& ciute& c52rioare& ie2uri& i1tr7i& di?ori& ne051tuici& 0ul2i& ur9i etc.
>intre 2515ri ainti 2orubelul 15lbatic& 2re2eli7a 9i 2otArnic?ea.
Dona fiind foarte bogat5 6n fructe& a deterinat ca a4oritatea 15tenilor 15 1e ocu2e 6n od
1ecundar de f5cutul ?orincii. En ace1t 1co2 localnicii& 6n nu5r foarte are 9i-au 2rocurat
cazane de fiert ?orinca.
%e9te9ugurile 75r5ne9ti au a25rut 6n coun5 odat5 cu con1tituirea ei& i2u1e de cerin7ele
0ie7ii. Cele ai 2racticate e9te9uguri 6n coun5 au fo1t 9i 1unt: tA2l5ria& fier5ritul&
zid5ritul& tor1ul 9i 7e1utul.
Couna fiind a9ezat5 6ntr-o zon5 bogat5 6n a15 lenoa15& a a0anta4at dez0oltarea
tA2l5riei u9urAnd realizarea de con1truc7ii go12od5re9ti de toate ti2urile. Princi2alele
lucr5ri de tA2l5rie 1e rezuau la 6nce2ut la con1truc7ii de ca1e& 9uri 9i alte ane(e& iar ai
tArziu 1-au e(tin1 9i la confec7ionarea de u9i& fere1tre& e1e& 1caune etc.
>atorit5 fa2tului c5 6n 4urul counei e(i1t5 05i bogate 6n ni1i2 9i 2ietri9 9i dealuri bogate 6n
2iatr5& a a25rut ca e9te9ug 9i zid5ritul 2entru con1truirea ca1elor 9i ane(elor. $a fel ca 9i
tA2l5ria& zid5ritul a a25rut odat5 cu 1atul 9i 1-a tran1i1 din genera7ie 6n genera7ie.
Hia7a 1atului& cu ne0oile lui 12ecifice a i2u1 de la 6nce2ut dez0oltarea fier5ritului. En cadrul
fier5riei 1e e(ecutau uratoarele lucr5ri: confec7ionarea de leg5turi etalice 2entru c5ru7e&
confec7ionarea de 2otcoa0e 2entru cai 9i 0ite& 2otco0irea anialelor& confec7ionarea de
unelte agricole& a1cu7irea lor& 1udarea 2rin for4are etc. >e-a lungul anilor& ace1t e9te9ug 9i-
a 2ierdut din i2ortan75 datorit5 reducerii nu5rului de aniale 9i a 6nlocuirii i4loacelor
agricole cu trac7iune anial5 cu cele auto.
Pute afira cu 1iguran75 c5 tor1ul 9i 7e1utul au a25rut ca e9te9uguri odat5 cu a9ezarea&
ca acti0it57i 1trict nece1are 0ie7ii 9i i2u1e de ne0oia fiec5rui locuitor de a 1e 6br5ca 9i
6nc5l7a atAt 2e ti2ul iernii cAt 9i 2e ti2ul 0erii. -ce1t e9te9ug tradi7ional era 2racticat de
toate feeile din coun5& 6nc5 din fraged5 co2il5rie.
.e0oile 0ie7ii au deterinat localnicii 1a-9i confec7ioneze 1inguri diferite in1tala7ii te?nice
75r5ne9ti folo1ite 2entru 2relucrarea nuitor 2rodu1e /ori& ?orincii etc.3. E(i1ten7a ultora
2An5 6n 2rezent do0ede9te nu nuai ?5rnicia& ci 9i in0enti0itatea 75ranilor de 2e ace1te
eleaguri.
Un$t(t$ '% s(n(t(t% s$ (s$st%nt( so"$()(
#crotirea 1anatatii e1te a1igurata in cadrul unui 1ingur di12en1ar& 1ituat in centrul counei&
cu doi edici de failie 1i 1 a1i1tenta.
P$n"$+()%)% (/%"t$!n$ $n%@$st(t% +% t%$to$!) "o&!n%$ s!ntA
>iabet
@e2atita
!oli cardio-0a1culare
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 13
Firma de Proiectare si Consultanta

<n cazuri a4ore de ibolna0ire& a fo1t nece1ar tran12ortul bolna0ilor la S2italul din !aia
%are.
P$n"$+()%)% ?o)$ $n%@$st(t% +% t%$to$!) "o&!n%$ )( (n$&()% s!ntA
Paritoze la toate 12eciileF
!oli ale endeelor la 2orciF
<ndige1tii la toate 12eciileF
<nto(icatii la toate 12eciileF
Enterite la toate 12eciileF
%aite la toate 12eciileF
Un$t(t$ '% $nC(t(&(ntA
$ocuitorii counei !icaz 1unt intere1a7i de educa7ie& ace1t lucru fiind do0edit de fa2tul c5
nuero9i fii ai lor au urat 1tudii 1u2erioare.
Pot%nt$()!) t!$st$" n(t!()A
'uri1tii 1unt atra1i in acea1ta zona datorita aerului ozonat al 2adurilor cu 2ro2rietati curati0e
a1u2ra organi1ului 1i cu actiunea 1a eliberatoare de 1tre1ul cotidian. Pute 12une ca aici
2ot fi adirate o ultie de 2lante-nu nuai 2entru fruu1etea lor naturala& dar 1i 2entru
efectul lor taaduitor.
Pot%nt$()!) t!$st$" "!)t!()A
>in 2unct de 0edere cultural& etnografic& !icazul ca 1i 6ntreaga zon5 codrean5 con1tituie un
iz0or ne1ecat al culturii roane1ti 1i a0e toata con0ingerea ca ace1t tinut 0a fi cercetat 2e
0iitor.
1o&% '% t!$s& +("t$"(t%A
'uri1ul de circulatie 1ub fora turi1ului de tranzit& 2recu 1i turi1ul itinerant cu 0alente
culturale bazat 2e bogatia fondului cultural localF
'uri1ul de recreere 1i odi?na 2racticat ca agroturi1F
'uri1ul cultural legat in 12ecial de anife1tarile 2eriodice ale artei 2o2ulareF
Sezonul turi1tic e1te 2eranent in cur1ul anului dar cu un nuar are de turi1ti din luna
ai 2ana la 1fAr1itul lunii 1e2tebrie& 2erioada de 0arf fiind in lunile iulie-augu1t 1i in ti2ul
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 14
Firma de Proiectare si Consultanta

1arbatorilor de iarna. 'uri1tii a2reciaza 2otentialul turi1tic al zonei dar ar dori o di0er1ificare
a ofertei turi1tice /12atii de di0erti1ent& culturale& etc.3.
In/(st!"t!( t!$st$"(A
Couna nu 2o1eda 12atiu 2entru inforare turi1tica. E(i1ta unitati de alientatie 2ublica.

I'%nt$/$"(%( n%"%s$t(t$)o s$ "onst(n@%$)o +%"%+!t% $n *on(A
>u2a cu rezulta din 2rezentarea generala a counei 2rinci2ala directie de dez0oltare o
re2rezinta turi1ul 2racticat in od agroturi1tic 2recu 9i di0er1e acti0it57i 2roducti0e
legate de re1ur1ele e(i1tente 6n zon5. -ce1te acti0it57i 0alorifica in od 4udicio1 2otentialul
turi1tic natural& cultural& re1ur1ele uane 1i naturale ale counei fiind o acti0itate
aducatoare de beneficii counitatii. Planul de dez0oltare elaborate de catre Con1iliul $ocal
2re0ede dez0oltarea acti0itatilor legate de turi1 2rin crearea de conditii o2tie nece1are
i2leentarii 2roiectelor locale 1i a 2rograelor de finantare inclu1i0 e(ecutarea de retea
de canalizare 1i retele de druuri locale care 1a a1igure acce1ul counei la druurile
4udetene 1i nationale. >ez0oltarea turi1ului 0a facilita 1i dez0oltarea altor 1ectoare
aducatoare de 0enituri& cu ar fi 1er0iciile 2ublice& intre2rinderi de 2rodu1e alientare&
artizanat& e1te1uguri traditionale.
Princi2alele con1trangeri 1e datoreaza fa2tului ca dez0oltarea 1i1teului agroturi1tic e1te
conditionata in 2rinci2al de:
1i1te rutier la 1tandarde euro2ene.
e(i1tenta unei alientari cu a2a 2otabila 6n 1i1te centralizat& care acu li21e9teF
e(i1tenta unui 1i1te de canalizare a a2elor uzate care in oentul de fata li21e1te cu
de1a0ar1ireF
#data cu eliinarea con1trangerilor in localitate 1-ar dez0olta turi1ul 1i c?iar in0e1titorii ar
ga1i in !icaz o localitate in care 1-ar erita 1a faca in0e1titii 0aloroa1e.
En!nt(%( @!+!$)o t$nt(A
Po2ulatia localit57ii ;+9 locuitori&
Cnitati de ica indu1trie 2&
Cnitati 1anitare 1&
Cnitati 1colare ).
J Couna !icaz 6n1ueaz5 o 2o2ula7ie de circa 1294 locuitori din care ;+9 locuitori 1e
ga1e1c 6n localitatea !icaz.
J Po2ula7ia din localit57ile a2ar7in5toare counei& re12ecti0 !icaz& Corni 9i Ciuta 1e
alienteaz5 cu a25 2otabil5 din 1ur1e indi0iduale con1tituite 6n 2rinci2al din fAntAni
1ituate 6n cadrul go12od5riilor 2ro2rii 1au ca2t5ri de iz0oare.-ce1te 1ur1e 1unt ne1igure&
atat din 2unct de 0edere cantitati0 cat 1i calitati0.
J =oarte 2u7ine 1unt in1titu7iile 2ublice 1au go12od5riile indi0iduale care 2o1ed5 in1tala7ii
interioare de a25 2otabil5.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 15
Firma de Proiectare si Consultanta

J -2ele uzate ena4ere 2ro0enite de la con1uatorii care de7in in1tala7ii interioare de a25
2otabil5 1unt de0er1ate fie 6n ni9te fo1e 1e2tice rudientare& fie 1unt l51ate 15 1e 1curg5
6n rigolele 9i 2Araiele ce 1tr5bat localitatea.
J Con1iliul $ocal al counei !icaz con1ider5 nece1ar5 realizarea unui 1i1te centralizat
de alientare cu a25 2otabil5 a localit57ilor a2ar7in5toare counei 9i in 2riul rAnd a
localit57ii !icaz.
J En ace1t 1en1& 1tudiul integrat din care face 2arte 9i 2rezentul 1tudiu& cu2rinde 9i un
1tudiu de fezabilitate care 1e refer5 la con1truc7ia unei re7ele de alientare cu a25
2otabil5 a localita7ii !icaz.
J E(i1ten7a unui 1i1te centralizat de alientare cu a25 nu 1e 2oate conce2e la ora
actual5 f5r5 a fi dublat de un 1i1te centralizat de colectare a a2elor uzate.
J >in ace1te con1iderente rezult5 c5 realizarea unor re7ele de colectare 9i tran12ort a
a2elor uzate ena4ere dea lungul re7elei 1tradale a localit57ilor e1te ab1olut nece1ar5&
ai ale1 datorit5 cre9terii con1uului de a25 2otabil5 datorit5 e(ecu7iei 1i1teului
centralizat de alientare cu a25 2otabil5& dez0olt5rii econoice& 2recocu25rilor ai
1tringente 2ri0ind 2rotec7ia ediului 6ncon4ur5tor 9i cre9terii calit57ii ni0elului de trai.
>ea1eenea a2ele uzate ena4ere colectate 9i tran12ortate trebuie e2urate& 6naintea
de0er15rii 6n ei1ar& 6ntr-un grad care 15 realizeze 2araetrii i2u9i de organele de
12ecialitate. -cea1t5 e2urare trebuie realizat5 6n 1ta7ii de e2urare a2e uzate ena4ere
oderne& cu o e(2loatare 1igur5 9i 6ntre7inere u9oar5.
J Produ1ele 1ecundare rezultate din 2roce1ul de e2urare a a2elor uzate ena4ere&
2recu re7inerile 2e gr5tar& ni1i2ul 9i ai ale1 n5olul rezultat din trea2ta ecanic5 9i
biologic5 de tratare a a2elor uzate& trebuie neutralizate 6ntr-o 51ur5 care 15 2erit5
integrarea lor 6n ediul 6ncon4ur5tor f5r5 a afecta negati0 15n5tatea 2ublic5 9i a
ediului& 9i c?iar tran1forAndu-le 6n 2rodu1e utile& 0alorificabile 2e 2lan local.
T%&(. N%"%s$t(t% .$ o+ot!n$t(t%
Tema
Con1tructie 1i1te de canalizare 9i 1ta7ie de e2urare a a2elor uzate ena4ere& 6n
localitatea !icaz& couna !icaz& 4ud. %araure1.
2ecesitate :i oportunitate
En 2rezent couna !icaz& 4ud. %araure1 nu di12une de un 1i1te centralizat de
alientare cu a25 2otabil5
-lientarea cu a25 2otabil5 a counei !icaz& a9a cu e1te 2re05zut5 a 1e realiza
confor 1tudiului de fezabilitate aferent/care face 2arte din 2rezentul 1tudiu integrat3& 1e 0a
face din 1ur15 de a25 1ubteran5& care core12unde S'-S 1)42/1991 9i $egii nr. 4;+/2002
cu co2let5rile 9i odific5rile din $egea )11/2004 .
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 16
Firma de Proiectare si Consultanta

Si1teul ?idroedilitar 2re05zut a fi 2roiectat 9i e(ecutat 0a a1igura alientarea cu a25
2otabil5 a localit57ii 6n regi de func7ionare 2eranent5.
Si1teul de alientare cu a25 1e 0a co2une din:
Ca2tarea a2ei& re12ecti0 2o2area 12re rezer0oare
Conduct5 de aduc7iune la rezer0oare
"ezer0or co2en1ator dublu
"ezer0oare de ca25t
Conducte de di1tribu7ie
!ran9aente 2ro2rii 2entru con1uatori.
E(i1ten7a unui 1i1te de alientare cu a25 centralizat& 2recu 9i a 1ur1elor indi0iduale
cauzeaz5 forarea unor debite 6n1enate de a2e uzate& 6nc5rcate cu 1ub1tan7e organice&
care de0er1ate liber 6n ediul natural& 6n li21a unui 1i1te centralizat de colectare&
e0acuare 9i e2urare a ace1tor a2e& genereaz5 i2urificarea a2elor de 1u2rafa75 9i
1ubterane& a 1olului& 1ub1olului 9i aerului cu no(e 12ecifice ace1tor a2e.
-1tfel& ar 2utea a25rea e2ideii de boli infec7ioa1e 2recu 9i zone in1alubre& ceea ce ar
degrada a12ectul couna !icaz .
Colectarea 9i e0acuarea ace1tor a2e uzate ena4ere direct 6n ei1ar& Halea Cernii&
re12ecti0 6n afluen7ii lui& ar contribui la cre9terea con7inutului de 2oluan7i 2e1te liitele
adi1e 9i co2roiterea ace1tuia ca ediu de 0ia75 2entru fauna ac0atic5 cAt 9i ca
folo1in75 de a25 2entru localit57ile din a0al.
Couna !icaz nu di12une actualente de un 1i1te centralizat de canalizare a a2elor
uzate ena4ere 9i nici de 1ta7ie de e2urare a ace1tora. $a ora actual5 doar a(iu +K
din go12od5rii 1unt dotate cu fo1e 1e2tice etan9e 2ro2rii.
-2ele uzate din go12od5riile 75r5ne9ti 1unt ab1orbite din latrinele indi0iduale 6n 1ol 1au
e0acuate direct 6n rigolele de colectare 9i 1curgere a a2elor 2lu0iale 12re Halea Cernii loc.
!icaz. -cea1t5 odalitate de e0acuare a a2elor uzate conduce la infe1tarea 1olului 9i a
2Anzei freatice de ic5 adAncie din 0ecin5tatea zonei 2o2ulate& 2recu 9i la degradarea
calit57ii cur1urilor de a25 de 1u2rafa75 ce tra0er1eaz5 zona 6n a0al.
Pentru a e0ita con1truirea nueroa1elor fo1e 1e2tice 6n intra0ilanul localit57ii care ar
con1titui de a1eenea 1ur1e 2oten7iale de 2oluare 2entru ediul 6ncon4ur5tor 1au utilizarea
odalit57ilor enuerate anterior e1te nece1ar5 9i o2ortun5 con1truirea unui 1i1te de
re7ele 2entru colectare a a2elor uzate ena4ere rezultate 9i a unei 1ta7ii de e2urare
2erforante care 15 1ati1fac5 cerin7ele de calitate ale a2ei e2urate i2u1e de Co2ania
.a7ional5 -2ele "oAne S.-.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 17
Firma de Proiectare si Consultanta

E(i1ten7a 1i1teului de alientare cu a25 e1te un arguent 6n 2lu1 6n fa0oarea realiz5rii
ace1tui 2roiect& deoarece legi1la7ia 6n 0igoare i2une 1olu7ionarea 2robleei a2elor uzate
concoitent cu racordarea 2o2ula7iei la re7eaua de alientare cu a25.
$a ace1tea trebuie ad5ugat5 dez0oltarea counei !icaz 2e 2lan 1ocio-cultural 9i turi1tic&
ceea ce arguenteaz5 6nc5 o dat5 nece1itatea 9i o2ortunitatea in0e1ti7iei.
Pentru acea1ta 1e 2re0ede ca la dien1ionarea 1ta7iei de e2urare 15 1e ia 6n con1iderare 9i
e0entualii agen7i econoici afla7i 6n raza counei care 9i-au anife1tat intere1ul 2entru
racordarea la acea1t5 re7ea de canalizare cu condi7ia 15 re12ecte norele .'P- 002/2002&
2ri0ind calitatea a2elor uzate de0er1ate 6n re7eaua de canalizare.
Sta7ia de e2urare 2roiectat5 6n a0al de 6ntreaga coun5& 0a a1igura e0acuarea 6n Halea
Cernii a unei a2e e2urate ai c5rei 2araetri calitati0i 0or re12ecta 2re0ederile norati0elor
.'P- 001/2002 cu 2ri0ire la condi7iile de e0acuare a a2elor uzate e2urate 6n ei1ari
naturali& 6n a9a fel 6ncAt 15 1e a1igure categoria de calitate confor .orati0ului
10/12/2002.
-2ele eteorice 0or fi colectate 2rin rigole 1tradale de1c?i1e 9i e0acuate direct in Halea
Cernii 1au in afluentii ace1teia.
-2ele eteorice de 2e 1u2rafa7a 1ta7iei de e2urare 0or fi colectate 6n rigole de1c?i1e
2re05zute 2rin 2rezentul 2roiect 6n 4urul 1ta7iei de e2urare 9i e0acuate 6n ei1ar& Halea
Cernii.
0.0. D%s"$%%( $nC%st$#$%$.
(D Con")!*$$)% st!'$!)!$ '% +%/%*(?$)$t(t% s(! ()% +)(n!)!$ '%t($)(t
'% $nC%st$t$$ +% t%&%n )!n@E
.u au fo1t elaborate anterior 1tudii de 2refezabilitate 1i 2lan detailat de in0e1titii 2e
teren lung.
<n con1ecinta n-au fo1t 1tabilite concluziile de ai 1u1.
?D S"%n($$)% t%Bn$"o<%"ono&$"% +$n "(% o?$%"t$C%)% +o$%"t!)!$ '% $nC%st$#$$ +ot
/$ (t$ns%
< s"%n($$ +o+!s%
Scenariul 1:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 18
Firma de Proiectare si Consultanta

Sistem centrali#at de canali#are a apelor u#ate' cu canal colector pe o sin$ur/
parte a drumului comunal :i bran:area $ospod/riilor de pe partea opus/ prin
subtravers/ri ale drumului comunal.
Sta0ie de epurare mecano&biolo$ic/ de tip modular cu modul biolo$ic suprateran.
En 1cenariul 1 1e 2ro2une e(ecu7ia ur5toarelor obiecti0e:
-3"e7ea de canalizare a a2elor uzate con1tituit5 din:
-13 conduct5 din PP S.10& cu dien1iunea >E 2;0& 6n lungie total5 de
)+;+.2* &
-23 c5ine de 0izitare 6n nu5r de +) buc&
-)3 1ta7ii de 2o2are : 2 buc.
!3Sta7ie de e2urare con1titut5 din:
!13Sta7ie de 2o2are a0And dou5 2o2e& din care una acti05 9i una de rezer05&
!23Cl5dire SLP 1tructurat5 a1tfel:
la Sub1ol/S3
- !azin oogenizare& 1tocare 9i 2o2are a25 uzat5 ec?i2at cu:
-dou5 2o2e 1uber1ibile din care una acti05 9i una de rezer05&
-i(er.
- !azin 2entru n5ol 6n e(ce1& ec?i2at cu:
-2o25 de n5ol&
-i(er.
- C5in 1tocare a25 e2urat5& ec?i2at cu:
-2o25 1uber1ibil5.
la Parter/P3
- @ala te?nologic5 ec?i2at5 cu:
-in1tala7ie autoat5 de 1itare& dezni1i2are 9i degre1are&
-container 2entru ni1i2 9i re7ineri de la 1it5&
-rezer0or 2entru gr51ii&
-in1tala7ie de 2re2arare 9i dozare 2olielectrolit&
-in1tala7ie de de1?idratare cu 1aci&
-rezer0or 2entru a2a e2urat5&
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 19
Firma de Proiectare si Consultanta

-in1tala7ie de 1terilizare a a2ei e2urate.
!)3%odul 2entru trea2ta de tratare biologic5& ontat 1u2rateran 2e o 2latfor5
betonat5.
!43C5in 2entru colectare 9i diri4are a25 e2urat5 12re ei1ar.
!;3Container teroizolat a0And ca de1tina7ie: 0e1tiar 9i gru2 1anitar.
!*3Platfor5 betonat5 aco2erit5 2entru de2ozitare 9i u1care n5ol de1?idratat.
!,3Conducte te?nologice de leg5tur5.
!+3E2re4uire.
Haloarea total5 a obiecti0elor 2ro2u1e 6n ace1t 1cenariu 1e ridic5 la a2ro(iati0
;)2.)20 Euro.
Elaborarea obiecti0elor aferente ace1tui 1cenariu 1unt cu2rin1e 6n 2lan9ele
ane(ate.
Scenariul 2:
Sistem centrali#at de canali#are a apelor u#ate' cu dou/ canale colectoare de&a
lun$ul drumului comunal pentru evitarea subtravers/rii ;n prea multe puncte a
drumului comunal.
Sta0ie de epurare mecano&biolo$ic/ cu ba#in3modul4 biolo$ic betonat' subteran.
En 1cenariul 2 1e 2ro2une e(ecu7ia ur5toarelor obiecti0e:
-M3"e7ea de canalizare a a2elor uzate con1tituit5 din:
-M13 conduct5 din PP S.10& cu dien1iunea >E 2;0&
6n lungie total5 de ;,*0&
-M23 c5ine de 0izitare 6n nu5r de 140 buc&
-M)3 1ta7ii de 2o2are : 2 buc.
!M3Sta7ie de e2urare con1titut5 din:
!M13Sta7ie de 2o2are a0And dou5 2o2e& din care una acti05 9i una de rezer05&
!M23Cl5dire SLP 1tructurat5 a1tfel:
la Sub1ol/S3
-!azin oogenizare& 1tocare 9i 2o2are a25 uzat5 ec?i2at cu:
-dou5 2o2e 1uber1ibile din care una acti05 9i una de rezer05&
-i(er.
-!azin 2entru n5ol 6n e(ce1& ec?i2at cu:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 20
Firma de Proiectare si Consultanta

-2o25 de n5ol&
-i(er.
-C5in 1tocare a25 e2urat5& ec?i2at cu:
-2o25 1uber1ibil5.
la Parter/P3
-@ala te?nologic5 ec?i2at5 cu:
-in1tala7ie autoat5 de 1itare& dezni1i2are 9i degre1are&
-container 2entru ni1i2 9i re7ineri de la 1it5&
-rezer0or 2entru gr51ii&
-in1tala7ie de 2re2arare 9i dozare 2olielectrolit&
-in1tala7ie de de1?idratare cu 1aci&
-rezer0or 2entru a2a e2urat5&
-in1tala7ie de 1terilizare a a2ei e2urate&
-1uflante /2 buc.3 2entru furnizarea aerului nece1ar trat5rii biologice
!M)3!azin 2entru tratare biologic5& betonat& 1ubteran& ec?i2at cu:
-1elector&
-ec?i2aent de aerare cu bule fine&
-biofiltru fi(&
-i(er 2entru denitrificare&
-e(tractor/de0er1or3 a25 e2urat5.
!M43C5in 2entru colectare 9i diri4are a25 e2urat5 12re ei1ar.
!M;3Container teroizolat a0And ca de1tina7ie: 0e1tiar 9i gru2 1anitar.
!M*3Platfor5 betonat5 aco2erit5 2entru de2ozitare 9i u1care n5ol de1?idratat.
!M,3Conducte te?nologice de leg5tur5.
!M+3E2re4uire.
Haloarea total5 a ace1tor obiecti0e e1te a2ro(iati0 *+;.000 EC"#.
- S"%n($!) %"o&(n'(t '% ">t% %)(?o(toA
Scenariul recoandat de c5tre elaborator e1te 1cenariul 1.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 21
Firma de Proiectare si Consultanta

< AC(nt(,%)% s"%n($!)!$ %"o&(n'(tA
0aloarea in0e1ti7iei e1te ai ic5 6n 1cenariul 1 decAt 6n cazul 1cenariului 2 &
datorit5: 0oluului ai ic de lucr5ri nece1are a fi e(ecutate& co2le(it57ii ai
redu1e a lucr5rilor& atAt 2entru 2artea de canalizare cAt 9i 2entru 2artea de 1ta7ie de
e2urare&
c?eltuieli de 2roduc7ie ai ici&
6ntre7inere ai u9oar5 a re7elei de canalizare 9i a co2onentelor 1ta7iei&
durata e(ecu7iei e1te ai redu15.
"D D%s"$%%( "onst!"t$C>, /!n"#$on()> .$ t%Bno)o@$">
<n0e1ti7ia e1te alc5tuit5 din ur5toarele obiecti0e ari:
-3 Si1te centralizat de canalizare a a2elor uzate cu canal colector 2e o 1ingur5
2arte a druului counal 9i bran9area go12od5riilor de 2e 2artea o2u15 2rin
1ubtra0er15ri ale druului counal.
!3 Sta7ie de e2urare ecano-biologic5 de ti2 odular cu odul biologic
1u2rateran.
Situa7ia e(i1tent5
E(i1ten7a unui 1i1te de alientare cu a25 centralizat& 2recu 9i a 1ur1elor indi0iduale
cauzeaz5 forarea unor debite 6n1enate de a2e uzate& 6nc5rcate cu 1ub1tan7e organice&
care de0er1ate liber 6n ediul natural& 6n li21a unui 1i1te centralizat de colectare&
e0acuare 9i e2urare a ace1tor a2e& genereaz5 i2urificarea a2elor de 1u2rafa75 9i
1ubterane& a 1olului& 1ub1olului 9i aerului cu no(e 12ecifice ace1tor a2e.
-1tfel& ar 2utea a25rea e2ideii de boli infec7ioa1e 2recu 9i zone in1alubre& ceea ce ar
degrada a12ectul counei !icaz.
Colectarea 9i e0acuarea ace1tor a2e uzate ena4ere direct 6n ei1ar& Halea Cernii& ar
contribui la cre9terea con7inutului ace1tuia 6n 2oluan7i 2e1te liitele adi1e 9i
co2roiterea ace1tuia ca ediu de 0ia75 2entru fauna ac0atic5 cAt 9i ca folo1in75 de a25
2entru localit57ile din a0al.

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 22
Firma de Proiectare si Consultanta

Couna !icaz nu di12une actualente de un 1i1te centralizat de canalizare a a2elor
uzate ena4ere 9i nici de 1ta7ie de e2urare a ace1tora. $a ora actual5 doar a(iu + K
din go12od5rii 1unt dotate cu fo1e 1e2tice etan9e 2ro2rii.
-2ele uzate din go12od5riile 75r5ne9ti 1unt ab1orbite din latrinele indi0iduale 6n 1ol 1au
e0acuate direct 6n rigolele de colectare 9i 1curgere a a2elor 2lu0iale 12re Halea Cernii.
-cea1t5 odalitate de e0acuare a a2elor uzate conduce la infe1tarea 1olului 9i a 2Anzei
freatice de ic5 adAncie din 0ecin5tatea zonei 2o2ulate& 2recu 9i la degradarea calit57ii
cur1urilor de a25 de 1u2rafa75 ce tra0er1eaz5 zona 6n a0al.
Pentru a e0ita con1truirea nueroa1elor fo1e 1e2tice 6n intra0ilanul localit57ii care ar
con1titui de a1eenea 1ur1e 2oten7iale de 2oluare 2entru ediul 6ncon4ur5tor 1au utilizarea
odalit57ilor enuerate anterior e1te nece1ar5 9i o2ortun5 con1truirea unui 1i1te de
re7ele 2entru colectare a a2elor uzate ena4ere rezultate 9i a unei 1ta7ii de e2urare
2erforante care 15 1ati1fac5 cerin7ele de calitate ale a2ei e2urate i2u1e de Co2ania
.a7ional5 -2ele "oAne S.-.
E(i1ten7a 1i1teului de alientare cu a25 e1te un arguent 6n 2lu1 6n fa0oarea realiz5rii
ace1tui 2roiect& deoarece legi1la7ia 6n 0igoare i2une 1olu7ionarea 2robleei a2elor uzate
concoitent cu racordarea 2o2ula7iei la re7eaua de alientare cu a25.
$a ace1tea trebuie ad5ugat5 dez0oltarea counei !icaz 2e 2lan 1ocio-cultural 9i turi1tic&
ceea ce arguenteaz5 6nc5 o dat5 nece1itatea 9i o2ortunitatea in0e1ti7iei.
Pentru acea1ta 1e 2re0ede ca la dien1ionarea 1ta7iei de e2urare 15 1e ia 6n con1iderare 9i
e0entualii agen7i econoici afla7i 6n raza counei care 9i-au anife1tat intere1ul 2entru
racordarea la acea1t5 re7ea de canalizare cu condi7ia 15 re12ecte norele .'P- 002/2002&
2ri0ind calitatea a2elor uzate de0er1ate 6n re7eaua de canalizare.
Sta7iile de e2urare 2roiectate 6n a0al de 6ntreaga localitate& 0a a1igura e0acuarea 6n Halea
Cernii& a unei a2e e2urate ai c5rei 2araetri calitati0i 0or re12ecta 2re0ederile norati0elor
.'P- 001/2002 cu 2ri0ire la condi7iile de e0acuare a a2elor uzate e2urate 6n ei1ari
naturali& 6n a9a fel 6ncAt 15 1e a1igure categoria de calitate confor .orati0ului
10/12/2002.
-2ele eteorice 0or fi colectate 2rin rigole 1tradale de1c?i1e 9i e0acuate 6n Halea Cernii.
-2ele eteorice de 2e 1u2rafa7ele 1ta7iilor de e2urare 0or fi colectate 6n rigole de1c?i1e
2re05zute 2rin 2rezentul 2roiect 6n 4urul 1ta7iei de e2urare 9i e0acuate 6n ei1ar.
<arametri dimensionali ai lucr/rilor
$a 1tabilirea debitului de dien1ionare a re7elei de colectare 9i a configura7iei generale& a
ace1teia 1-au a0ut 6n 0edere:
a3 Con1uatori actuali / ),) locuitori L in1titu7iile 1ocio-culturale 9i econoice 3
b3 Po2ula7ia aflat5 2e 1tr5zile cu re7ele de di1tribu7ie a a2ei 2otabile
c3 Po2ula7ia counei aflat5 6n afara zonei de di1tribu7ie a a2ei 2otabile
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 23
Firma de Proiectare si Consultanta

d3 Enc5rc5ri a2e uzate confor norati0elor de 2roiectare 9i caracteri1tici a2e uzate
1iilare
e3 <ncadrarea efluentului 6n 2araetrii de calitate confor .'P- 001/2002.
>ebitul total luat 6n con1iderare 2entru dien1ionarea re7elei de colectare e1te Nuz.o.a(
O 2.24 l/1 /+.0+
)
/?3.
-ce1t debit a fo1t con1iderat unifor di1tribuit 2e 6ntreaga re7ea 1tradal5 indicat5 de
Pri5ria counei !icaz incluzAnd 9i e(tinderile de re7ea 2entru alientarea cu a25 a
localit57ilor 6n0ecinate.
Sta7ia de e2urare a fo1t dien1ionat5 func7ie de debitul de a25 uzat5 a(i zilnic /Nuz zi
a( O *4.*;
)
/zi3.
Descrierea lucr/rilor propuse
R%#%( '% "(n()$*(%
>ebitele de dien1ionare ale re7elei de canalizare& confor bre0iarului de calcul& 1unt
ur5toarele:
=ocalitate =ocuitori
Debit orar ma+im
l5s m
3
5%
!icaz ),) 2.24 +.0+
R%#%(!( '% "(n()$*(% +o$%"t(t> %st% '% t$+ s%+((t$C, a2ele eteorice urAnd a fi
colectate 2rin rigole 1tradale de1c?i1e 9i e0acuate 6n cur1urile de a25 e(i1tente 6n zon5.
Pe a4oritatea 1tr5zilor 2e care 1e 0or e(ecuta lucr5ri de di1tribu7ie a a2ei 2otabile 1e
2re0ede e(ecutarea unei re7ele de canalizare 2entru colectarea 9i tran12ortul a2elor uzate
ena4ere de la go12od5riile 2o2ula7iei& agen7ii econoici intere1a7i 2recu 9i de la
in1titu7iile 1ocial-culturale de 2e raza counei. En 2er12ecti0a& c6nd alientarea cu a25 0a
aco2eri 6ntreaga localitate& re7eaua de canalizare 1e 0a e(tinde core12unz5tor.
'ran12ortul a2ei uzate ena4ere de la go12od5riile indi0iduale 2An5 la 1ta7ia de e2urare
a2la1at5 6n e(tra0ilanul localit57ii !icaz& 1e 0a face 2rin interediul unor re7ele de
canalizare din tuburi de PP S.10 cu uf5 9i 6binate cu inel de cauciuc& ontate 1ubteran
6n 1525tur5 de1c?i15& a0And diaetrele > 2;0 .
Ebinarea tuburilor cu inel de cauciuc realizeaz5 o etan9are ridicat5 a conductelor
diinuAnd a1tfel ri1cul alunec5rilor de teren datorate e(filtra7iilor din re7eaua de canalizare
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 24
Firma de Proiectare si Consultanta

1au al 2r5bu9irilor de 2a0a4e datorit5 infiltra7ii. $ucr5rile de tera1aente 1e 0or e(ecuta
i(t& ecanic 9i anual.
"e7eaua de canalizare 0a a0ea o 2ant5 1uficient5 2entru realizarea& la debitul a(i orar&
a 0itezei de autocur57ire de 0&, /1. >e a1eenea 1e 0a e0ita atingerea 0itezei a(ie de
; /1 a a2ei uzate 2entru a eliina eroziunea canalelor datorit5 frec5rii ni1i2urilor 1au a
altor aterii cu duritate ridicat5 antrenate de a2a uzat5.
Pe 2or7iunile unde 0iteza de autocur57ire nu 2oate fi a1igurat5& 1e 2re05d c5ine de
125lare. E1te cazul ca2etelor de re7ea 9i a tron1oanelor 1ecundare cu debite foarte ici
unde e1te nece1ar un 2rogra riguro1 de cur57are a re7elei.
Pentru ca 0iteza a2ei 2e canale 15 nu de259ea1c5 0alorile a(ie adi1e 1e 0or 2re0edea
c5ine de ru2ere de 2ant5 /dac5 la faza ur5toare a 2roiectului 1e 0a con1tata c5 1unt
nece1are3.
"e7eaua de canalizare ena4er5 0a fi 2ozat5 la ini ) de conducta de a25 2otabil5
atunci cAnd au tra1ee 2aralele 1au la o adAncie de in. 0&4 6ntre ele 2e 0ertical5.
Se 2re0ede de a1eenea 6n1crierea re7elei 6n 1ec7iunea tran10er1al5 a 1tr5zilor& cu
re12ectarea di1tan7elor 2re1cri1e 6n S" +;91-1991.
'ra1eele re7elei de canalizare ena4er5 0or fi 2aralele cu 1tr5zile 2e care 1e 2ozeaz5& de
2referin75 6n 12a7iul 0erde& 6n aco1taente 9i trotuare.
Colectorul 2rinci2al al counei 0a fi a2la1at de-a lungul druurilor counale 1i a
druului 4ude7ean >8 109B 9i 0a fi forat din tuburi de PP S.10&>E2;0.
Pe re7elele de canalizare 1-au 2re05zut +) c5ine de 0izitare la di1tan7e de a(i *0 6n
aliniaent& 2recu 9i la orice 1c?ibare a direc7iei canalului 6n 2lan 9i 6n 2unctele de
inter1ec7ie cu canalele locale& confor S'-S )0;1-1991.
$ungiea total5 a re7elelor de canalizare 2ro2u1e e1te )+;+.2* .
Colectorul 2rinci2al 1e 0a a2la1a 2e 2artea o2u1a celei 2e care e1te a2la1at5 conducta
de a2a 2otabila.
Centralizare reele de canalizare proiectate
Structura re7elei de canalizare 2entru )o"()$t(t%( B$"(* 1e 2rezint5 a1tfel:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 25
Firma de Proiectare si Consultanta

'"#.S#.
%-'E"<-$ PP S.10
>E 2;0
1 P 2 42+.+1
2 P ) 10+.+)
) P 4 );+.,+
4 P ; 1,,.*)
; P * 1;+.+0
* P , 94.,
, P + 2+*.21
+ P 9 1,0.*4
9 P 10 120.1*
10 P 11 2,0.9;
11 P 12 4,0.)2
) P )M );).90
4 P 4M 414.,0
'"#.S#.
%-'E"<-$ PP S.10
>E ,;
) P )M 20+.1;
4 P 4M 2);.*+
L!n@$&%( tot()> ( %#%)%$ '% "(n()$*(% +o+!s> +%nt! )o"()$t(t%( B$"(*, %st% '%
:434.0= &. P% %#%( (! /ost +%C>*!t% 4: ">&$n% '% C$*$t(%.P% )!n@$&%( tot()( (
%t%)%$ '% "(n()$*(% s!nt (&+)(s(t% 0 ?!". st(t$$ '% +o&+(%.
BRE8IAR DE CALCUL
S<S'E% CE.'"-$<D-' >E C-.-$<D-"E I< S'-G<E >E EPC"-"E
1. Con1uatori
Confor datelor furnizate de c5tre Pri5ria !icaz 9i 7inAnd 1eaa de 2reiza de e0olu7ie a
2o2ula7iei& locuitorii localit57ii !ucaz& 1unt 6n nu5r de ),).
2. .ece1arul de a25 2otabil5 /N3
.ece1arul de a25 2otabil5 a fo1t calculat 7inAnd cont de 2re1cri27iile P**-2001.
>ebitul 12ecific de a25 luat 6n calcul: Q
1
O 1)0 l/o zi : 2entru zone cu go12od5rii a0And
in1tala7ii interioare de a25 rece 9i canalizare
Q
g
O 100 l/o.zi : debitul de a25 2entru ne0oi go12od5re9ti
Q
2
O )0 l/o.zi : debitul de a25 2entru ne0oi 2ublice
=orulele de calcul 2entru debitele de a25:
N
zi ed
O
1000
1

=
n
k 1

=
m
i
s
i q i N
1
) ( ) ( R
)
/ziS
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 26
Firma de Proiectare si Consultanta

N
zi a(
O
1000
1

=
n
k 1

=
) ( ) ( ) (
1
i k i q i N
zi
m
i
s
R
)
/ziS
N
or a(
O
1000
1
24
1

=
n
k 1

=
) ( ) ( ) ( ) (
1
i k i k i q i N
or zi
m
i
s
R
)
/?S
). Cerin7a de a25
Confor S" 1)4)-1/9; 2entru calculul cerin7ei de a25 1e folo1e1c rela7iile:
N
1 zi ed
O T
1
( T
2
( N
zi ed
R
)
/ziS
N
1 zi a(
O T
zi
( N
1

zi ed
R
)
/ziS
N
1

or a(
O T
or
( N
1 zi a(
R
)
/?S
Pentru calculul cerin7ei de a25 1-au ado2tat& cf S" 1)4)-1/9;& ur5torii coeficien7i:
T
1
O 1&0; - coeficient de tratare a a2ei
T
2
O 1&10 - coeficient de 2ierderi 6n 1i1teul de alientare cu a25
T
zi
O 1&)) - coeficient 2entru 0aria7iile zilnice
T
o
O ) - 2entru 2o2ula7ie de ;+9 locuitori
3.1. "erin0a de ap/ pentru popula0ia localit/0ii Bica#
>ebitul zilnic ediu:
N
zi.ed
O T
1
( T
2
( N
1
O 1&0; ( 1&10 ( 1&)2 l/1 O 1&;2 l/1 O 4+&49
)
/zi
>ebitul zilnic a(i:
N
zi.a(
O T
zi
( N
zi.ed
O 1&;0 ( 4+&49
)
/zi O *4&*;
)
/zi
>ebitul orar a(i:
N
o.a(
O T
o
( N
zi.a(
O 4.+4 ( ,2&,4
)
/zi O +&1
)
/?
3.2. "erin0a de ap/ pentru a$en0ii economici ai localit/0ii Bica#
Confor infora7iilor furnizate de beneficiar& nece1arul de a25 2entru in1titu7iile 2ublice 9i
agen7ii econoici e1te 2rezentat 6n tabelul ur5tor:
>enuire agent econoic
>oeniu de
acti0itate
>ebit de
a25
con1uat
#b1er0a7ii
Pri5ria !icaz adini1tra7ie 1&0
)
/ zi
!irou de 2oli7ie !icaz
adini1tra7ie 0.;
)
/ zi
Po9ta "oAn5 2o9t5 0.;
)
/ zi
Cain cultural educatie 2&0
)
/ zi
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 27
Firma de Proiectare si Consultanta

>enuire agent econoic
>oeniu de
acti0itate
>ebit de
a25
con1uat
#b1er0a7ii
Pri5ria !icaz adini1tra7ie 1&0
)
/ zi
>i12en1arul 0eterinar 1anitar- 0eterinar 1&0
)
/ zi
>i12en1arul uan 15n5tate 1&;
)
/ zi
Scoala cu cla1ele <-H<<< educatie )&0
)
/zi
Br5dini75 educa7ie 1&0
)
/ zi
!ibliotec5 educa7ie 0&;
)
/ zi
Co2le(e coerciale
2&0
)
/zi
Pre1tari 1er0icii 1.4
)
/ zi
Cnitati de
2roductie/lactate& carne&
inclu1i0 1ta7ia de e2urare3
14&2
)
/
zi
TOTAL 04.= &
:
F*$ 9,:: )Fs
3.3."erin0a de ap/ pentru localitatea Bica#
>ebitul zilnic ediu:
N
zi.ed
O 1&;2 l/1 L 0& )) l/1 O 1&+; l/1 O1;9&+4
)
/zi
>ebitul zilnic a(i:
N
zi.a(
O 1&+) l/1 L 0&)) l/1 O 2&1* l/1 O 1+*&*2
)
/zi
>ebitul orar a(i:
N
o.a(
O 4&02l/1 L 0&)) l/1 O 4&); l/1 O 1;&**
)
/?
3.4.>ecapitula0ie debite de ap/ potabil/ ptr. loc. Bica#
4.Debitele de ap/ de canali#are
>ebitele de a25 de canalizare 1e deterin5 confor S'-S 1+4*-90:
4.1.Debite de ap/ de canali#are pentru intrea$a localitate Bica#
>ebitul zilnic ediu:
N
zi.ed
O T
1
( T
2
( N
1
O 1&0; ( 1&10 ( 1&)2 l/1 O 1&;2 l/1 O 4+&49
)
/zi
>ebitul zilnic a(i:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 28
$ocalitate C%
>ebite a25 2otabil5
Dilnic ediu Dilnic a(i #rar a(i
!icaz
l/1 1&+; 2&1* 4&);

)
/zi 1;9&+4 1+*&*2 1;&**
)
/?
Firma de Proiectare si Consultanta

N
zi.a(
O T
zi
( N
zi.ed
O 1&;0 ( 4+&49
)
/zi O ,2&,4
)
/zi
>ebitul orar a(i:
N
o.a(
O T
o
( N
zi.a(
O 4.+4 ( ,2&,4
)
/zi O 14&,
)
/?
4.2.>ecapitula0ie debite de ap/ u#at/ mena*er/
$ocalitate C%
>ebite a25 uzat5
Dilnic ediu Dilnic a(i #rar a(i
!icaz
l/1 0&;* 0&,; 2&24

)
/zi 4+&49 *4&*; +&1
)
/?
Si1teul de canalizare e1te de ti2 1e2arati0. -2ele eteorice 0or fi colectate 2rin rigole
1tradale de1c?i1e 9i e0acuate 6n ei1ar.
5.Dimensionarea conductelor de canali#are
5.1."alculul debitului ma+im(
2 / 1 3 / 2
i KxSxR Q = /
)
/13
unde N - debitul de calcul
U - coeficient adien1ional func7ie de aterial /U O 90& 2entru PP3
S - aria 1ec7iunii de curgere R
2
S
"OS/2- raza ?idraulica RS
S - aria 1ec7iunii de curgere R
2
S
2 - 2erietrul udat RS
i - 2ant5 radier conducta
Calculul a fo1t efectuat 2entru 2antele inie utilizate 2e diferite tron1oane de canalizare
la diaetrul de V2;0 .
Pentru i O 0&00)
'ub PPS.10 V2;0
$ O )414.4)
G H0.02 )Fs
'ub PPS.10 V,; /refulare3
$ O 44).+)
G H9.= )Fs
$a dien1ionare au fo1t lua7i 6n calcul 9i ur5torii 2araetri: nu5rul con1uatorilor de
a25 2otabil5& nu5rul de go12od5rii& di1tribu7ia generatorilor de a2e uzate ena4ere&
2recu 9i gradele de 1iultaneitate 6n diferitele 2erioade ale zilei 9i 2e durata unui an.
>iaetrele conductelor de canalizare au fo1t ale1e func7ie de debitele a(ie calculate.
>ebitele orare a(ie calculate 2entru 2o2ula7ia counei 2ot fi 0e?iculate de conducte cu
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 29
Firma de Proiectare si Consultanta

diaetre de >2;0 & la 2ante inie de 0&00). 'otu9i 7inAnd cont de condi7iile i2u1e
2entru diaetrul ini al conductelor de canalizare& 1-au ale1 tuburi cu diaetre >E2;0
.
"e7eaua de canalizare a fo1t dien1ionat5 9i 7inAnd cont de dez0oltarea 1ocio-econoic5
0iitoare& deci 2o1ibilitatea de a 2relua noi debite de a2e uzate ena4ere.
Pentru re7eaua de canalizare au fo1t 2re05zute tuburi din PP cu uf5 9i etan9are cu inel de
cauciuc.
Subtra0er15rile druului counal cu re7eaua de canalizare 1e 0or e(ecuta confor S'-S
9)12-+,. Pentru 1ubtra0er15ri au fo1t 2re05zute tuburi de 2rotec7ie din 7ea05 din o7el f5r5
1udur5 lainat la cald& S" 404-1:199+.
Structura re7elei de canalizare 2entru )o"()$t(t%( B$"(* 1e 2rezint5 a1tfel:
'"#.S#.
%-'E"<-$ PP S.10
>E 2;0
1 P 2 42+.+1
2 P ) 10+.+)
) P 4 );+.,+
4 P ; 1,,.*)
; P * 1;+.+0
* P , 94.,
, P + 2+*.21
+ P 9 1,0.*4
9 P 10 120.1*
10 P 11 2,0.9;
11 P 12 4,0.)2
) P )M );).90
4 P 4M 414.,0
'"#.S#.
%-'E"<-$ PP S.10
>E ,;
) P )M 20+.1;
4 P 4M 2);.*+
$ungiea total5 a re7elei de canalizare 2ro2u15 2entru localitatea !icaz e1te )+;+.2* .
Pe re7ea au fo1t 2re05zute +) c5ine de 0izitare.
Pe lungiea totala a retelei de canalizare 1unt a2la1ate doua 1ta7ii de 2o2are.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 30
Firma de Proiectare si Consultanta

=.D$&%ns$on(%( st(#$%$ '% %+!(%
1.1.Debitele de dimensionare ale sta0iei de epurare
Sta7ia de e2urare 1e 0a dien1iona la debitul de a25 uzat5 zilnic a(i& core12unz5tor
localit57ii !icaz:
N
uz

zi a(
0&,; l/1 *4&*;
)
/zi
1.2.?nc/rc/rile ma+ime ale apei u#ate' conform <2!&!4 :i literaturii de specialitate' la
intrarea ;n sta0ia de epurare
?nc/rc/ri specifice
?nc/rc/ri calculate
@$5#i m$5l
%SS O ,0 g/loc zi 4*&9, )14&*
C!#
;
O *0 g/loc zi 40&2* 2*9&*
.t O 11 g/loc zi ,&)+ 49&4
Pt O 1&+ g/loc zi 1&20 +&1
%aterii e(tractibile cu 1ol0en7i
organici O * g/loc zi
4&02 2*&9
2@ *&; P +
1.3."alitatea apei u#ate :i epurate
"andaentele de e2urare ale 1ta7iei de e2urare au fo1t calculate 7inAnd cont de condi7iile
de calitate 12ecificate 6n .'P- 001/2002.
Concentra7ia 9i cantitatea 2oluan7ilor 6n a2a uzat5 la intrarea 6n 1ta7ia de e2urare 9i
condi7iile i2u1e la e0acuarea a2elor e2urate 6n rece2tor 1unt 2rezentate 6n tabelul
ur5tor.
.ndicatori de calitate
?nc/rcarea apei
la intrare ;n SE
3m$5l4
=imite de
evacuare
3m$5l4
>andament
necesar
3A4
%SS )14&* *0&00 +0&9
C!#
;
2*9&* 2;&00 90&,
.t 49&4 1;&00 *9&*
Pt +&0 2&00 ,;&0
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 31
Firma de Proiectare si Consultanta

.ndicatori de calitate
?nc/rcarea apei
la intrare ;n SE
3m$5l4
=imite de
evacuare
3m$5l4
>andament
necesar
3A4
%aterii e(tractibile
cu 1ol0en7i organici
2*&9 20&00 2;&*
2@ *&; P + *&; P + -
1.4.Sc%ema te%nolo$ic/ propus/ pentru sta0ia de epurare
Pentru 6ncadrarea a2ei e2urate 6n liitele en7ionate ai 1u1 9i deci atingerea
randaentelor i2u1e& 1e 2ro2une un flu( de e2urare ecano-biologic.
!"!1!Treapt# de epurare mecanic# compu$# din:

1ta7ie autoat5 de 2o2are a25 uzat5

1itare cu cur57are anual5- 1it5 co9 6n 1ta7ia de 2o2are

in1tala7ie autoat5 de 1itare&dezni1i2are 9i 1e2arare gra1ii

1ta7ie de dozare bio2re2arate 2entru de1co2unere gr51ii


!"!2!Treapta de epurare %iolo&ic# compu$# din:
%odul biologic co2act& care include

"eactoare de biodegradare folo1ind S%- /Su2ort %obil -erat3& cu nitrificare-


denitrificare

ec?i2aente de aerare cu bule gro1iere

i(er de denitrificare

decantor 1ecundar laelar de are eficienta


1uflanta 2entru furnizare aer
!"!'!Treapta de prelucrare a n#molului $ta%ilizat aero%( compu$# din:

bazin 1tocare& 6ngro9are& 2o2are autoat5 n5ol 6n e(ce1

in1tala7ie de de1?idratat n5ol


!"!"!)odul de comand# *i de$er+ire $taie de epurare
!"!,!Staie de m#$ur# parametrii ap# epurat#
;. D$&%ns$on(% o?$%"t%
-.1.Treapta mecanic/
-!1!1!Staie automat# de pompare ap# uzat#
>ien1ionarea 2o2elor 1e face 7inAnd cont de durata edie de alientare cu a25: 20
ore/zi
Sta7ia de 2o2are e1te 2re05zut5 cu 1enzori de ni0el ini 9i a(i
1
9i a(i
2
Po2a de rezer05 e1te folo1it5 9i ca 2o25 de bW-2a11 6n cazul 6n care ni0elul a2ei a4unge
la 1enzorul de ni0el a(i
2
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 32
Firma de Proiectare si Consultanta

Perioad5 de func7ionare 2o25: 10&0 ?

>ebitul de dien1ionare: N
c
O 12&;)
)
/? O )&4+ l/1

En5l7ie de 2o2are nece1ar5 + @


2
#
Se 2ro2une o 1ta7ie de 2o2are dotat5 cu 2o2e 1uber1ibile cu toc5tor& cu ur5toarele
caracteri1tici:

.u5r 6n o2erare: 1&00

.u5r 6n rezer05: 1&00

Ca2acitate 2ro2u15: 20
)
/?

En5l7ie de 2o2are 2ro2u15: + @


2
#

>urat5 de func7ionare: 10 ?

Holu c?e1on 1ta7ie de 2o2are nece1ar: 20


)

Holu c?e1on 1ta7ie de 2o2are 2ro2u1: 20


)

Putere in1talat5 1.;L1.; TX


C5inul 1ta7iei de 2o2are 0a fi dotat cu 1it5 co9& cu oc?iuri de 10 & cu cur57ire
anual5.
-!1!2!In$talaie automat# de $itare(dezni$ipare( $eparare &ra$imi *i pompare ap#
uzat# din %azin omo&enizare
;.7.:.8o)!& s+%"$/$" %#$n%$ +% s$t>A 79 )Fo& .$ (n

Holu re7inerilor 2e 1it5: 0&02


)
/zi

=ant5 1it5 Ye: )

>iaetru elc: V )00

$ungie 1it5: 2.;90

Putere in1talat5: 2&20 TX

Ca2acitate container aterial re7inut: 1&10


)

>ebit de dien1ionare: 1)
)
/ ?

'i2 de oogenizare: 4 ?

Holu bazin oogenizare: *0


)

"e7ineri ni1i2: 0&02 l/o& zi

Cantitatea de ni1i2: 19&00 Tg/zi

Holu ni1i2: 12&0 l/zi

Cantitatea de gr51ii 1e2arat5 zilnic: 1&0 Tg/ zi

Holu de gr51ii: 10&00 l/zi


E(tragere a25 uzat5 2rin 2o2are 9i de0er1are 6n odulul biologic& cu 2o25 1uber1ibil5
cu ur5toarele caracteri1tici:

>ebit: 10
)
/ ?

En5l7ie de 2o2are: + @
2
#

Putere in1talat5: 1&2 TX.


Br51iile 1e 0or de0er1a 9i 1toca 6n container care 1e 0a goli 2eriodic 1au o27ional 1e
introduc bio2re2arate 2entru de1co2unere
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 33
Firma de Proiectare si Consultanta

-!1!"!Calitatea apelor uzate la ie*irea din treapta mecanic#
.ndicatori de
calitate
97
?nc/rcarea
apei la
intrare ;n
SE
Eficien0a
treptei
mecanic
e
?nc/rc/ri
la intrarea
;n biolo$ie
%SS
g/l
)14&*
;0K
1;,&)0
Tg/zi
4*&9, 2)&4+
C!#
;
g/l
2*9&*
2;K
202&20
Tg/zi
40&2* )0&19
.
t

g/l
49&40
9K
44&9;
Tg/zi
,&)+ *&,1
P
t
g/l
+&1
11K
,&20
Tg/zi
1&20 1&0*
E(tractibile
g/l
2*&9
40K
1*&14
Tg/zi
4&02 2&41
-.2.Treapta biolo$ic/
Eficien7a de e2urare nece1ar5
.ndicatori de
calitate
97
=imite impuse
la evacuare
?nc/rcarea apei
la intrare ;n
trapta biolo$ic/
Eficien0a
treptei
biolo$ice
%SS g/l
*0&00 1;,&)0 *1&+0K
C!#
; g/l
2;&00 202&20 +,&*0K
.
t
g/l
1;&00 44&9; **&*0K
P
t g/l
2&00 ,&20 ,2&20K
E(tractibile g/l
20&00 1*&14 -2)&90K
#biectele tre2tei biologice 1e 0or dien1iona 2entru:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 34
Firma de Proiectare si Consultanta

Ca2acitate: *00 E$S

>ebit de calcul: N
c
O 1;0
)
/zi

C!#
;
229&*0 g/l

Enc5rcarea zilnic5 cu C!#


;
1+9&00 Tg/zi

'e2eratura a2ei: 12ZC


-!2!1!)odulul %iolo&ic
-1igur5:
de1co2unerea co2u9ilor carbon
nitrificare& denitrificare 9i defo1forizare biologic5
Pentru a realiza randaentul i2u1& 1e ado2t5 confor 1tandardelor 9i literaturii de
12ecialitate roAne9ti 9i interna7ionale& ur5toarele 6nc5rc5ri:

Enc5rcarea organic5 a bazinului: 0&;0 Tg/


)
zi

Enc5rcarea organic5 a n5olului: 0&10 Tg/Tg zi

Concentra7ia n5olului 6n bazin: *&)0 Tg/


)

HAr1ta n5olului: 1,&00 zile

<ndicele n5olului: ,0 l/g


Pentru a 5ri ca2acitatea bazinelor cu n5ol acti0at 6n zona de nitrificare 1e introduce
o27ional biofiltru fi(.

Cantitate de biofiltru/
)
de bazin 100
2
/
)

Enc5rcarea organic5 a biofiltrului )&00 g C!#


;
/
2

Enc5rcarea organic5 a bazinului 0&,0 Tg/


)
zi

Cantitate de biofiltru/ bazin 4&;0


)
En cazul odulului biologic de ti2 S%- 1u2rafa7a de e(2unere fi(are e1te de +;0
2
/
)
"ezult5:

Holuul total al bazinului cu n5ol acti0at nece1ar: );&00


)

Holuul de denitrificare: +&,;


)

Holuul de nitrificare: 1,&;0


)

Ca2acitatea de denitrificare: azot de denitrificat/ C!#


;
: 0&10

Holu denitrificare / 0olu nitrificare: 0&;0


%odulul biologic:

Holuul 1electat: );
)

$ungie nece1ar5: *

En5l7ie total5: ).000

En5l7ie a25: 2.,00

$57ie: 2.)00

$ungie 1electat5: *

.u5r bazine nece1are: 1 buc.


Po'!"#$( '% n>&o) "()"!)(t>A 03,29 I@F*$
=' O 1&0,2
/'-1;3
0&+0
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 35
Firma de Proiectare si Consultanta

Produc7ie n5ol: 0&+0 Tg/Tg C!#
;
Produc7ie n5ol total5: 2;&40 Tg/zi
C(nt$t(t%( '% oJ$@%n n%"%s(> +o"%s%)o ?$o)o@$"%& confor literaturii de 12ecialitate
2entru dien1ionarea e2ur5rii biologice cu n5ol acti0at& 7inAnd cont de liitele i2u1e la
e0acuarea efluentului din 1ta7ie e1te:

.ece1arul de o(igen: 2;&00 Tg #


2
/?

Coeficientul [ 0&,0

Ca2acitatea de o(igenare Co )+&;0 Tg #


2
/?

'ran1ferul de o(igen 6n a2a curat5 -c 20 g #


2
/
)

D%?$t '% (% n%"%s(
N
aer
O C
#
( 10
)
/ c ( /?
a
-0&23

?
a
: 2&*0

>ebit de aer nece1ar N


aer
O 149.4
)
/?

C5derea de 2re1iune: 2 O );0 bari


-!2!2!)i.ere pentru denitri/icare

Puterea 12ecific5 O 4 X /
)
de bazin

Putere nece1ar5 / i(er: 1&0 TX

.u5r bazine: 1

Putere 1electat5 / i(er: 1&10 TX

'ura7ie i(er: )00 rot/ in.


%odulul biologic de ti2 S%- include i(erele nece1are.
-!2!'!Staie de $u/lante

>ebit de aer nece1ar Naer O 1;0


)
/?

C5derea de 2re1iune: 2 O );0 bar


Se 2ro2une o 1ta7ie de 1uflante dotat5 cu 1uflante cu rotoare 2rofilate& cu ur5toarele
caracteri1tici:

>ebit nece1ar: N O 1;0


)
/?

>ebit 1electat: N O 1;0


)
/?

>iferen75 de 2re1iune: \2 O 400 bari

Putere in1talat5: P
i
O )&0 TX

Putere con1uat5: P
c
O 2&40 TX

.r.buc. 1-L1"
%odulul de ti2 S%- include 1uflantele nece1are.
-!2!"!Decantor $ecundar

>ebit de calcul: N
c
O 1)&10
)
/?

>ebit n5ol recirculat: 1)&1


)
/ ?

Su2rafa7a nece1ar5: 4
2

'i2 de decantare: 2&,0 ?


Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 36
Firma de Proiectare si Consultanta

Enc5rcarea 1u2erficial5 cu aterii 6n 1u12en1ie: 102&40 Tg/


2
zi

Holu decantor 1ecundar nece1ar: 10&;0


)
C(nt$t(t%( '% n>&o) -n %J"%s +o'!s>

Cantitatea de n5ol 6n e(ce1: 10&40 Tg/zi

Holuul n5olului 6n e(ce1 cu 2KSC: 0&)


)
/zi
E(tragere n5ol 2rin 2o2are 9i de0er1are 6n bazinul de 1tocare- 1tabilizare n5ol& cu
2o25 1uber1ibil5 cu ur5toarele caracteri1tici:

>ebit: 0&;
)
/ ?

En5l7ie de 2o2are: ;&); @


2
#

Putere in1talat5: 0&;; TX.


-.3.Treapta de prelucrare a n/molului stabili#at aerob
-!'!1!Staie de pompare n#mol

Cantitate total5 de n5ol ;0&20 Tg/ zi

Holu total n5ol 1&20


)
/ zi

>ebit de dien1ionare: 1&20


)
/zi

>ebit de 2o2are nece1ar: 0&;0


)
/?

En5l7ie de 2o2are nece1ar5: 10P 20 @


2
#
Pentru 2o2area n5olului 6n in1tala7ia de de1?idratare 1e 2re0ede o 2o25
autoaor1ant5 cu 9urub e(centric& cu ur5toarele caracteri1tici:

>ebit 2o25: N O 1&20


)
/?

'ura7ie: )20 rot/ in

En5l7ie de refulare: @ O 10P 20 @


2
#

'i2 de func7ionare: 2&0 ?/zi

Putere in1talat5: 0&;; TX

.r. buc: 1-
-!'!2!In$talaie automat# de de$0idratat n#mol 1n e.ce$
Pentru a a1igura o bun5 de1?idratare& n5olul 1e trateaz5 c?iic 2rin floculare cu
2olielectrolit.

.ece1ar 12ecific 2olielectrolit: ; g / Tg de 1ub1tan75 u1cat5

.ece1ar zilnic 2olielectrolit: 0&;0 Tg/zi

Concentra7ie 1olu7ie 2olielectrolit: 0&10K

>en1itate: 1000 Tg/


)

Holu 1olu7ie 2olielectrolit: 0&0;


)
/zi

Ca2acitate 1electat5: 200 l


Pentru de1?idratarea n5olului 6n e(ce1 2ro2une o in1tala7ie de de1?idratat n5ol cu
1aci:

Ca2acitate 0oluic5: 0&; P 2


)
/?

'e2eratura a(i5 n5ol: L )0ZC


.5olul de1?idratat 1e e0acueaz5 1e de2oziteaz5 2e 2latfora de 1tocare n5ol
de1?idratat.
Pentru e0acuarea n5olului de1?idratat 1e 2ro2un 1aci cu ur5toarele caracteri1tici:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 37
Firma de Proiectare si Consultanta

Ca2acitate: 0.)
)

.u5r 1aci: ) buc.

+. Calitatea efluentului la ie9irea din 1ta7ia de e2urare


.ndicatori de calitate
=imite impuse la
evacuare 3m$5l4
=imite propuse
3m$5l4
%SS *0 *0
C!#
;
2; 2;
.t 1; 1;
Pt 2 2
%aterii e(tractibile cu 1ol0en7i
organici
20 ;
2@ *&; P +
St(#$( '% %+!(%
Pentru e2urarea a2elor uzate ena4ere colectate 1e 2ro2une realizarea unei 1ta7ii de
e2urare 2erforante care 15 a1igure e0acuarea 6n rece2tor a unei a2e e2urate ai c5rei
2araetrii 15 1e 6ncadreze 6n liitele i2u1e de .'P- 001/2002.
"ece2torul a2elor uzate ena4ere e1te PArAul Halea Cernii& care confor .orati0ului din
10/12/2002 2ri0ind obiecti0ele de referin75 2entru cla1ificarea calit57ii a2elor de 1u2rafa75 1e
6ncadreaz5 6n cla1a de calitate < 2ri0ind liitele a(ie de 6nc5rcare cu 2oluan7i.
>ebitele de dien1ionare ale 1ta7iilor de e2urare& confor bre0iarului de calcul& 1unt
ur5toarele:
Nuz zi a( 1.,2 l/1 149&29
)
/zi
Caracteri1ticile a2elor uzate brute& re12ecti0 6nc5rc5rile cu 2oluan7i& confor bre0iarului de
calcul ane(at 1unt ur5toarele:
?nc/rc/ri specifice
?nc/rc/ri calculate
@$5#i m$5l
%SS O ,0 g/loc zi 4*&9, )14&*
C!#
;
O *0 g/loc zi 40&2* 2*9.*
.t O 11 g/loc zi ,.)+ 49.4
Pt O 1&+ g/loc zi 1&2 +&1
%aterii e(tractibile cu 1ol0en7i
organici O * g/loc zi
4&02 2*&9
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 38
Firma de Proiectare si Consultanta

2@ *&; P +
<ndicatorii de calitate ce trebuie atin9i& confor .'P-001/2002& 1unt ur5torii:
.ndicatori de calitate
?nc/rcarea apei
la intrare ;n SE
3m$5l4
=imite de
evacuare
3m$5l4
>andament
necesar
3A4
%SS )14&* *0&00 +0&9
C!#
;
2*9&* 2;&00 90&,
.t 49&4 1;&00 *9&*
Pt +.1 2&00 ,;&0
%aterii e(tractibile
cu 1ol0entii organici
2*&9 20 2;&*
2@ *.;-+
En 0ederea atingerii eficien7elor de e2urare de ai 1u1& 1e 2ro2une realizarea unei 1ta7ii de
e2urare ecano-biologic5.
=lu(ul te?nologic 2ro2u1 2entru e2urarea a2elor uzate ena4ere 1e co2une din
ur5toarele tre2te 9i obiecte aferente ace1tora:
A. Treapt/ de epurare mecanic/ compus/ din(

1ta7ie autoat5 de 2o2are a25 uzat5

1itare cu cur57are anual5- 1it5 co9 6n 1ta7ia de 2o2are

in1tala7ie autoat5 de 1itare& dezni1i2are 9i degre1are

bazin oogenizare& 1tocare 9i 2o2are a25 uzat5

1ta7ie de dozare bio2re2arate 2entru de1co2unere gr51ii- o27ional


B. Treapta de epurare biolo$ic/ compus/ din(
%odul biologic co2act& care include

"eactoare de biodegradare folo1ind S%- /Su2ort %obil -erat3& cu nitrificare- denitrificare

ec?i2aente de aerare cu bule gro1iere

i(er de denitrificare

decantor 1ecundar laelar de are eficienta

1uflant5 2entru furnizare aer

ec?i2aent de coand5 9i autoatizare


Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 39
Firma de Proiectare si Consultanta

2o25 2entru n5ol 6n e(ce1


%odulul e1te i2artit in 4 co2artiente:

Co2artientele 11i 2 - contin S%- /Su2ort %obil -erat3 care e1te aerat inten1i0 cu
a4utorul unui 1i1te de aerare cu bule gro1iere. En co2artientul 1 au loc fenoene
co2le(e de nitrificare-denitrificare& concoitent cu o(idarea ateriei organice din a2a
uzat5.En co2artientul 2 are loc fini1area a2ei uzate tratate 6n 2riul co2artient.

Co2artientul ) contine un i(er lent 1i S%-& aici realizAndu-1e tratarea anaerob5

Co2artientul 4 are un decantor laelar unde 1e realizeaza 1edientarea finala.

'oate cele 4 co2artiente au fora conica &facilitand colectarea naolului in 2artea


inferioara.Periodic& in od autoat naolul e1te colectat 1iultan din cele 4
co2artiente 1i diri4at catre ]@idrocWcloane^unde e1te 1e2arat in doua faze in functie de
den1itate.
.aolul den1&ineralizat& ingro1at&e1te trii1 catre in1talatia de de1?idratare a naolului.
.aolul cu den1itate ica&in1uficient ineralizat&acti0 & e1te diri4at ina2oi in
bioreactoare&urand un nou ciclu de trataent biologic.
<ntregul 2roce1 e1te co2let autoatizat.
". Treapta de tratare a n/molului compus/ din(

bazin 2entru n5ol 6n e(ce1& dotat cu 2o25 9i i(er

in1tala7ie de 2re2arare 9i dozare 2olielectrolit

reactor de floculare

in1tala7ie de de1?idratat n5ol cu 1aci

2latfora de de2ozitare 9i u1care n5ol.


D. Treapta de stocare' epurare ter0iar/ :i sterili#are ap/ epurat/ compus/ din(

bazin 2entru 1tocare a25 e2urat5

2o25 2entru a2a e2urat5

in1tala7ie de filtrare 9i 1terilizare


E. 7odul de comand/ :i automati#are sta0ie de epurare
B. Sta0ie de m/sur/ parametrii ap/ epurat/
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 40
Firma de Proiectare si Consultanta

a2 De$crierea /uncion#rii
-2a uzat5 din re7eaua de canalizare e1te 2o2at5 6ntr-o in1tala7ie de 1itare& dezni1i2are 9i
degre1are unde are loc 1e2ararea 1u12en1iilor gro1iere& gr51iilor& uleiurilor 9i ni1i2ului&
acea1ta con1tituind eta2a de 2ree2urare. .i1i2ul 9i re7inerile 1olide 1unt 1tocate 6ntr-un
container iar gr51iile 6ntr-un rezer0or 1e2arat.
>u25 eta2a de e2urare ecanic5& a2a uzat5 curge gra0ita7ional 6n bazinul de oogenizare&
1tocare 9i 2o2are unde e1te ae1tecat5 9i 2reg5tit5 2entru trecerea 6n eta2a de tratare
biologic5.
>in bazinul de oogenizare& a2a e1te 2o2at5 6n odulul de tratare biologic5& unde
folo1ind te?nologia de e2urare 2e baz5 de S%- /Su22ort %obil -erat3 cobinat5 cu
te?nologia de 1e2arare a n5olului cu ec?i2aente de ti2 Y@WdrocWclone& au loc 2roce1ele
2oenite ai 1u1/nitrificare-denitrificare concoitent cu o(idarea ateriei organice&
fini1area a2ei tratate& tratarea anaerob5 9i 1edientarea final53. >in 2roce1ele care au loc
6n odulul de tratare biologic5 rezult5: a2a e2urat5 9i n5olul 2recu 9i bio(idul de carbon
9i azotul care 1e elibereaz5 6n ato1fer5.
-2a e2urat5 trece ai de2arte 2rin 2roce1ul de tratare ter7iar5 9i 1terilizare du25 care
6nde2line9te condi7iile de e0acuare 6n ei1ar& confor .'P-001/2002. # 2arte din a25 e1te
folo1it5 2entru 125larea utila4elor te?nologice din 2roce1& re12ecti0: 1ita& filtru&etc.
.5olul 6n e(ce1 e1te e(tra1 6ntr-un bazin 12ecial 2re05zut unde are loc 1tabilizarea
ace1tuia 9i de unde 1e 2o2eaz5 6n in1tala7ia de de1?idratare cu 1aci. Enainte de a fi
introdu1 6n in1tala7ia de de1?idratare& n5olul e1te ae1tecat cu 2olielectrolit 2ro0enit din
in1tala7ia de 2re2arare 9i dozare.
-2a de n5ol e1te diri4at5 6na2oi 12re bazinul de oogenizare.
.5olul de1?idratat e1te de2ozitat 2e 2latfora de u1care.
%2 De$crierea ec0ipamentelor $taiei
Treapta de epurare mecanic#
Staie automat# de pompare ap# uzat#
-lientarea tre2tei de e2urare 1e realizeaz5 2rin interediul unei 1ta7ii de 2o2are dotat5
cu 2o2e 1uber1ibile cu toc5tor. En c5inul de 2o2are 1e onteaz5 o 1it5 co9& cu
oc?iuri de 10 & cu cur57ire anual5& cu rolul de 2rotec7ie a 2o2elor de aterialele
gro1iere cu dien1iuni ai ari de 10 .
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 41
Firma de Proiectare si Consultanta

=unc7ionarea 2o2elor 0a fi reglat5 cu a4utorul 1enzorilor de ni0el: ini& a(i
1
9i
a(i
2
. Po2a de rezer05 intr5 6n func7iune 6n cazul deterior5rii 2o2ei 2rinci2ale.
Po2a de rezer05 e1te folo1it5 9i ca 2o25 de bW-2a11 6n cazul 6n care ni0elul a2ei a4unge
la 1enzorul de ni0el a(i
2
.
Caracteri1ticile 1ta7iei de 2o2are 1unt ur5toarele:

'i2 2o2e: 1uber1ibile cu toc5tor

>ebit 2o25: N O 20
)
/?

En5l7ie de refulare: @ O + @
2
#

>urat5 de func7ionare: 10 ?

Putere in1talat5: 1&;L1&; TX

Holu c?e1on 2o2e: +0


)

.r. buc: 1-L1"


In$talaie automat# de $itare( dezni$ipare *i de&re$are
<n1tala7ia 1e co2une din ur5toarele 25r7i 2rinci2ale: 2artea de 1itare& 2artea de
dezni1i2are 9i 2artea de degre1are.
-2a uzat5 e1te 2o2at5 6n 2artea de 1itare& dotat5 cu 2re15 2entru aterial re7inut& care
are ur5toarea func7ie:

Sitare a25 uzat5 cu 2re1are aterial re7inut 9i e0acuare aterial de 2e 1it5 direct 6n
container
-2a uzat5 tranziteaz5 1u2rafa7a de 1itare rezultAnd o 1e2arare o2ti5 a aterialului 2lutitor
9i 6n 1u12en1ie cu dien1iuni ai ari decAt fantele ace1teia. %aterialul re7inut e1te 2reluat
de 12irele arborelui elicoidal 9i tran12ortat 2An5 6n zona de 2re1are. En acea1t5 zon5
aterialul e1te 2re1at& co2actat 9i de1?idratat& iar a2a rezultat5 1e 1curge 2rin orificiile
2re05zute 6n cor2ul in1tala7iei& 1e acuuleaz5 6ntr-o caer5 de colectare de unde 2rintr-o
conduct5 e1te diri4at5 6n in1talatia de 1e2arare gra1ii& 1u12en1ii 1i ni1i2.
%aterialul co2actat a4unge 6n zona de e0acuare 9i e1te de0er1at 2rin gura de e0acuare 6n
container.
Cur57area 1u2rafe7ei 1itei 1e realizeaz5 2rin 2eriile ontate 2e 2artea frontal5 a elcului.
%elcul 2orne9te cur57area 1itei la coanda dat5 de un releu de ti2 1au 1enzori de ni0el
aonte-a0al.
-rborele elicoidal al in1tala7iei 1e rote9te un anuit ti2 2re1tabilit& ti2 6n care 2reia
aterialele de2u1e 2e 1it5& le tran12ort5& 2re1eaz5 9i e0acueaz5& cur57ind 9i 1ita 2rin
interediul 2eriilor ontate la 2eriferia 12irelor. -tunci cAnd arborele nu 1e rote9te& a2a 1e
1curge liber 2rin 1it5& aterialele 1e de2un 2e 1it5 obturAnd 1ec7iunea de trecere a a2ei. Ca
urare a2are o diferen75 de ni0el 6ntre a2a din aonte 9i cea din a0al de in1tala7ia de
1itare& 1e1izat5 de 1enzorii de ni0el 9i la o anuit5 0aloare 1tabilit5& coand5 autoat
rotirea arborelui. Ciclul 1e re2et5 autoat.
Cur57area in1tala7iei de 1itare 1e realizeaz5 cu a4utorul 2eriilor ontate 2e circuferin7a
12irelor 6n zona de 1itare.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 42
Firma de Proiectare si Consultanta

<n1tala7ia de 1itare are tablou 2ro2riu de coand5 9i autoatizare de1tinat 15 coande
func7ionarea autoat5 a 6ntregului ec?i2aent 2e baza 1enalelor 2riite de la 1enzorii de
ni0el. E1te ec?i2at cu toate co2onentele de autoatizare 9i de 2rotec7ie la 1u2ra1arcin5.
-2a uzat5 1itat5 curge gra0ita7ional 6n 2artea de dezni1i2are 9i degre1are& care are
ur5toarele func7ii:

Se2arare gr51ii la 2artea 1u2erioar5& colectare 9i de0er1are 6ntr-un bazin de colectare

Se2arare ni1i2 & 2reluare cu tran12ortor elicoidal 9i de0er1are 6n container


En interiorul in1tala7iei are loc un 2roce1 co2le( de 1e2arare 2e baz5 de diferen75
gra0ietric5& diferen7e de 0iteze 9i 1tiulare 2rin aerare.
-2a uzat5 cade gra0ita7ional din in1tala7ie 6n bazinul de oogenizare 9i 1tocare aflat
dede1ubt.
Caracteri1ticile in1tala7iei 2ro2u1e 1unt ur5toarele:

Ca2acitate: 4 l/1

Putere in1talat5: 2&2 TX

Ca2acitate container aterial re7inut: 1&10


)
)i.erul in1talat 6n bazin 2e o coloan5& 6nde2line9te func7ia de ae1tecare 9i oogenizare
a a2ei uzate 1tocate 9i are ur5toarele caracteri1tici 2rinci2ale:

Putere in1talat5: 2 TX
3ompele din interiorul bazinului de oogenizare& au rolul de a tran1fera a2ele uzate din
bazin 6n odulul de tratare biologic5 9i au ur5toarele caracteri1tici:

'i2 2o2e: 1uber1ibile

>ebit 2o25: N O 10
)
/?

En5l7ie de refulare: @ O + @
2
#

Putere in1talat5: 1&2L1&2 TX

.r. buc: 1-L1"


Treapta de epurare %iolo&ic#
)odul de tratare %iolo&ic#
Entregul 2roce1 de tratare biologic5 a a2ei uzate are loc 6ntr-un odul de for5
2araleli2i2edic5 ontat 1u2rateran& a06nd dien1iunile: $(l(?O*&4(2&4(2&9.
=unc7iunile 2e care le 6nde2line9te ace1t odul 1unt cele 12ecificate ai 1u1& re12ecti0:
2reluare a25 uzat5& aerare& nitrificare-denitrificare concoitent cu o(idarea ateriei
organice& tratarea anaerob5 9i tran1ferul n5olului 9i a a2ei e2urate 6n eta2ele ur5toare
ale flu(ului te?nologic.
P5r7ile 2rinci2ale ale odulului 1unt cele de ai 4o1:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 43
Firma de Proiectare si Consultanta

"eactoare de biodegradare folo1ind S%- /Su2ort %obil -erat3& cu nitrificare- denitrificare

ec?i2aente de aerare cu bule gro1iere

i(er de denitrificare

decantor 1ecundar laelar de are eficienta

1uflant5 2entru furnizare aer

2o2e de n5ol

ec?i2aent de coand5 9i autoatizare


Caracteri1ticile 2rinci2ale 1unt ur5toarele:

Ca2acitate:1;0c/zi

Putere in1talat5: +.; TX

<zola7ie teric5 din 2anouri ti2 1and_ic?


Treapta de epurare teriar i sterilizare
Co2onentele care realizeaz5 acea1t5 trea2t5 1unt cele de ai 4o1:

Po25 1uber1ibil5 ontat5 6n bazinul de 1tocare a a2ei e2urate& a0And caracteri1ticile:


>ebitO10c/?& @O20& PO2UX&

!azin filtrare a25 e2urat5/tratare ter7iar53& cu ca2acitatea de )l/1&

<n1tala7ie de 1terilizare cu ?i2oclorit.


Treapta de tratare a n#molului
Princi2alele ec?i2aente 1unt ur5toarele:

Po25 1uber1ibil5 ontat5 6n bazinul de n5ol 6n e(ce1& a0And caracteri1ticile:


>ebitO1&2c/?& @O;& PO0&;;UX&

%i(er ontat 6n bazinul de n5ol

<n1tala7ie de 2re2arare-dozare 2olielectrolit

"eactor de floculare cu i(er lent

>i12oziti0 de in4ec7ie 9i i(are

>ula2 de coand5

Conducte 9i fitinguri
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 44
Firma de Proiectare si Consultanta

Enainte de de1?idratare n5olul 6n e(ce1 9i 1edientele 1unt tratate cu o 1olu7ie de
2olielectrolit 2entru floculare 9i 6bun5t57irea de1?idrat5rii. -e1tecul 1olu7iei de
2olielectrolit /0&1K3 cu n5olul 6n e(ce1 9i 1ediententele 1e realizeaz5 6ntr-un reactor de
floculare cu i(er lent.
<n1tala7ia de 2re2arare dozare 2olielectrolit 1e 2ro2une cu ur5toarele caracteri1tici:
-Holu 1olu7ie 2olielectrolit: 0.,;
)
/zi
-Ca2acitate 1electat5: 100 l

<n1tala7ie de de1?idratare n5ol &


cu ur5toarele caracteri1tici:
-dou5 odule a cAte 2 1aci
-1aci biodegradabili
.5olul de1?idratat 1e e0acueaz5 2e 2latfora de de2ozitare 9i u1care n5ol.
Ta%lou de comand# *i automatizare $taie de epurare
'ablou de coand5 9i de1er0ire are 6n co2onen75 dula2ul de coand5 9i autoatizare cu
ur5toarele func7iuni:

alientarea cu energie electric5 a ec?i2aentelor 1ta7iei

2ornirea / o2rirea in1tala7iei de 1itare&dezni1i2are& degre1are

2ornirea / o2rirea 2o2elor de a25 uzat5 9i n5ol& autoat& func7ie de 1enzorii de ni0el
ini 9i a(i

2ornirea / o2rirea 6n ciclu autoat - 2rograabil a 1uflantelor& reglare func7ie de 1enzorii de


o(igen dizol0at

2ornire / o2rire i(ere.


Staie de m#$ur# automat#
Sta7ia de 51ur5 autoat5 2entru 2araetrii a2ei e2urate are 6n co2onen75:

1enzori de o(igen dizol0at : onta4 6n bazinele de e2urare biologic5

debitetru electroagnetic 2entru a2a e2urat5 : onta4 2e conducta de e0acuare a25


e2urat5
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 45
Firma de Proiectare si Consultanta

Container pentru de$er+ire per$onal
Containerul 0a fi confec7ionat din 2anouri de tabl5 ondulat5 cu teroizola7ie din 12u5
2oliuretanic5 9i ec?i2at 2entru a oferi ur5toarele 12a7ii 9i dot5ri cu func7iile lor 12ecifice:

0e1tiar

in1tala7ie 1anitar5

in1tala7ie de 0entila7ie

in1tala7ie de 6nc5lzire

racord la re7eaua de energie electric5

racord la re7eaua de alientare cu a25 2otabil5


>e a1eenea 0a cu2rinde 9i in1tala7iile electrice nece1are bunei func7ion5ri:

in1tala7ii electrice de iluinat


Conduct# e+acuare ap# epurat# 4 &ur# de +#r$are
-2a e2urat5 0a fi e0acuat5 2rintr-o conduct5 din PHC S.4 >200 6n ei1ar dea1u2ra
ni0elului a(i de a1igurare de ;K. $ungiea conductei de e0acuare a25 e2urat5&
$ O 2; .
Conducta 1e 0a 2oza 1ubteran 1ub adAnciea a(i5 de 6ng?e7 /0&9 3. Conducta 0a fi
2re05zut5 cu cla2et5 uni1en1 2entru e0itarea inund5rii 1ta7iei de e2urare 6n 2erioadele de
a25 ari.
E0acuarea a2elor 6n ei1ar 1e 0a realiza 2rin interediul unei guri de 05r1are con1truit5
din beton.
En aonte 9i 6n a0al de gura de 05r1are& 0er1antul 0a fi 2ereat cu un 2ereu din dale de
beton 2refabricate 2entru 2rotec7ia albiei /; 6n aonte 9i ; 6n a0al3.
5mpre6muirea $taiei de epurare
Sta7ia de e2urare 0a fi 62re4uit5 cu 2anouri ti2 %etro ontat5 2e 1tAl2i etalici cu
6n5l7iea de 2&00 & cu lungiea de a2ro(iati0 90 .
Pentru acce1ul 2er1onalului de e(2loatare 9i 6ntre7inere 1e 0or 2re0edea 2or7i de acce1&
inclu1i0 2entru i4loacele de tran12ort& 2or7i care 0or a0ea 2o1ibilitatea de a 1e 6ncuia.
"/i de acces
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 46
Firma de Proiectare si Consultanta

-cce1ul 6n 1ta7ia de e2urare 1e 0a realiza de la >810+P 2rintr-un dru de 7ar5.
En interiorul 1ta7iei de e2urare 0or fi realizate druuri betonate 2entru acce1 auto 9i alei
2ietonale.
0.:. D(t% t%Bn$"% ()% $nC%st$#$%$
(D Zon( .$ (&+)(s(&%nt!)
$ocalitatea !icaz& re9edin75 a counei !icaz& e1te a2la1at5 6n S/SH-ul 4ude7ului
%araure9& la baza colinelor %a1i0ului Codru& 6n albia a4or5 a 05ii Cernii& cu cote
cu2rin1e 6ntre 24; 9i 194d%. 2e direc7ia de curgere E-SE/.-.H 9i go12od5riile
a2la1ate 2e 0er1antul 1tAng al 05ii 6ntre cotele 292-200 d%..

Relieful este alcatuit din dealuri cu pante intre ; si -8 de !rade' O parte din
aceste dealuri sunt acoperite cu paduri'
)rincipalele tipuri de sol int(lnite sunt soluri &rune de padure, sla& podzolite,
p(na la mediu podzolite, formate din ar!ile si !resii cu o producti*itate nu prea
mare' $olurile din 4otarul comunei Bicaz au p(nza de apa freatica la
ad(ncimea de peste 7 metri'
Clima este continentala cu temperaturi medii anuale 65; !rade, cu luna cea mai
rece5ianuarie5 c(nd temperatura medie este de < +9, 5-8 !rade, iar cea mai
calda < iulie < cu temperaturi medii de C D8 !rade' Durata perioadei de in!4et
este de E9 de zile, media anuala a precipitatiilor este de 6,8 ml, cu ploi mai
frec*ente in lunile iune si noiem&rie'
>in 2unct de 0edere ?idrologic !icazul face 2arte din !azinul rAului Cra1na. <n 2artea de
e1t a ?otarului counei in a2ro2ierea Culii %agura& 1e ga1e1te cu2ana a2elor dintre
!azinul ?idrografic Sala4 cu 2Araiele Halea Cainului 1i Halea %agurii care curg 12re e1t 1i
!azinul ?idrografic Cra1na cu 1curgere 12re 0e1t.
<n Cra1na 1e 0ar1a Halea Cernei care 2orne1te din !icaz 1i in care 1e 0ar1a o 1erie de 0ai
1ecundare /H. Cornilor& H. "uncului 1i H. Ciutii3 care-1i aduna a2ele din 2reci2itatii 1i din
to2irea za2ezilor a0And un debit 0ariabil in cur1ul anului.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 47
Firma de Proiectare si Consultanta

Populatia comunei Bicaz are un total de +-E, locuitori Fconform datelor preluate
din recensam(ntul de stat efectuat in anul -888G' )opulaia localitii Bicaz are
un numr de 67+ locuitori'
?D St(t!t!) ,!$'$" () t%%n!)!$ "(% !&%(*> s> /$% o"!+(t
-2la1aentele in0e1ti7iei au fo1t 1tabilite 62reun5 cu beneficiarul& Couna !icaz&
re12ecti0 re2rezentan7ii ace1teia.
Su2rafa7a ocu2at5 de re7elele de canalizare 9i 1ta7ia de e2urare care fac 2arte din
obiecti0ul de in0e1ti7ii a2ar7ine counei !icaz& fiind 2ro2rietatea doeniului 2ublic& din
2unct de 0edere 4uridic& fiind 6n adini1tra7ia 2ri5riei.
'erenul ocu2at te2orar de re7elele de canalizare 1e 1itueaz5 6n intra0ilanul localit57ii
counei !icaz.
"D S$t!(#$( o"!+>$)o '%/$n$t$C% '% t%%nA s!+(/(#( tot()>, %+%*%ntKn' t%%n!$
'$n $nt(C$)(nF%Jt(C$)(n
Pentru realizarea in0e1ti7iei e1te nece1ar5 ocu2area ur5toarelor 1u2rafe7e de teren:
definiti0
Se con1ider5 ocu2are definiti05 1u2rafa7a ocu2at5 efecti0 de 1ta7ia de e2urare& druurile 9i
aleile din incint5 2An5 la liita 62re4uirii.
>ien1iuni
1ta7ie de
e2urare
Su2rafa75 afectat5 'otal
1u2rafa75
ocu2at5
definiti0
/
2
3
Sta7ie de
e2urare
/
2
3
>ruuri
9i alei
/
2
3
2*&0 ( 1;

)90 1)0 )90


te2orar
"ealizarea re7elei de canalizare nu i2lic5 ocu2area definiti05 a unor terenuri.
"e7eaua 1tradal5 2e care 1e a2la1eaz5 re7eaua& e1te 6n 2ro2rietate counitar5 a1tfel
6ncAt e1te nece1ar5 ob7inerea a0izului Con1iliului $ocal 2entru realizarea lucr5rilor 2ro2u1e.
Su2rafa7a de teren ocu2at5& nece1ar5 2entru zonele de lucru 9i organizarea de 9antier&
re2rezint5 1u2rafa7a ocu2at5 te2orar 2e 2erioada de e(ecu7ie a lucr5rii.
Se con1ider5 c5 12a7iul 1tradal afectat de 2ozarea conductelor e1te de ) l57ie.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 48
Firma de Proiectare si Consultanta

Pentru organizarea de 9antier 1e con1ider5 o 1u2rafa75 de 2;00
2
2entru 6ntreaga
localitate.
Su2rafa7a total5 afectat5 te2orar e1te:
$ungie total5
conducte /3
Su2rafa75 afectat5 'otal 1u2rafa75
ocu2at5 te2orar
/
2
3
Conducte /
2
3 #rganizare de
9antier /
2
3
).+;+&2* 10.);* 2.;00 12.+;*
'D St!'$$ '% t%%n
< st!'$! to+o@(/$"A e1te 2rezentat ane(at 1tudiul to2ografic 2entru reteaua de canalizare&
realizat de catre !C"- <-C#! - P.=.& to2ograf autorizat
>in 2unct de 0edere to2ografic& terenul de a2la1are al 1ta7iei de e2urare 1e 2rezint5
relati0 2lan. Sta7ia de e2urare 0a fi a2la1at5 in intra0ilanul localit5tii& re12ectand di1tanta
inia de 2rotectie 1anitara de )00 1tabilita 2rin #%S ;)*-199,. Cota terenului 6n zon5
1e 1itueaz5 6n 4urul 0alorii 200
< st!'$! @%ot%Bn$"
Prezentul 1tudiu a fo1t intocit de catre S.C. %##>` S.".$. !aia %are 1i e1te
ane(at 2rezentului 1tudiu de fezabilitate.
-2la1aentul cercetat din 2unct de 0edere geologic a2artine bazinului baiarean care
face 2arte dintr-un golf de 1edientare tertiara.-ce1t golf de 1edientare 1e dez0olta
din12re %area Panonica 1i 1e in1ira intre cri1talinul Car2atilor #rientali 1i cel al %untilor
-2u1eni.
Sub actiunea agentilor e(terni rocile andezitice au fo1t alterate 1i erodate 1i 1-au forat
de2ozite alu0iale 1i delu0iale&care fac trecerea la de2ozite de tera1e 1u2erioare ale raurilor.
Sedientarul din de2re1iunea !aia %are e1te re2rezentat 2rin arne cenu1ii-0inete&argile
arnoa1e 1i ni1i2uri cu orizonturi gre1ificate.Ca 0ar1ta ace1te foratiuni a2artin
2ontianului. >ea1u2ra ace1tui 1edientar a2are 2ac?etul de bolo0ani1uri 1i 2ietri1uri cu
inter12atiile u2lute cu ni1i2 /argile 2e alocuri3 cu o gro1ie de 4-* .
Pe1te ace1t 2ac?et alu0ionar ocro-granular ureaza 1tratele de :
- argila 2rafoa1a
-argila gra1a galben-cenu1ie 1lab ni1i2oa1a&0artoa1a 1au 2la1tica 2ro0enita din
12alarea 1i de2unerea aterialului rezultat din alterarea a1i0elor andezitice.
<n ceea ce 2ri0e1te ?idrologia bazinului !aia %are 1e 2oate entiona ca 2anza de a2a
freatica e1te cantonata in foratiunile acro-granulare de tera1a raurilor /bolo0ani1uri cu
2ietri1uri 1i ni1i2uri 1au argila3. E1te in legatura directa cu raurile& a0and fluctuatii de ni0el in
functie de fluctuatiile ni0elului raurilor& care la randul ei de2inde de regiul 2reci2itatiilor.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 49
Firma de Proiectare si Consultanta

-2ele de 2ro0enienta eteorica balte1c la 1u2rafata 1au 1e infiltreaza in u2luturile 1ituate
dea1u2ra 1tratului de argila.
-danciea de ing?et in zona& confor S'-S e1te de -0&+0 de la cota terenului natural .
S-au e(ecutat fora4e geote?nice 2entru a2la1aentul 1ta7iei de e2urare 9i 2entru re7eaua
de canalizare.

Pre1iunea con0entionala are 0aloarea de Pcon0O)00 TPa.-danciea de fundare 1e
0a alege a1tfel ca 2re1iunea efecti0a 1a fie ai ica decat cea con0entionala. Se
recoanda fundarea la adanciea de iniu 1&2 .
%D C(("t%$st$"$)% +$n"$+()% ()% "onst!"#$$)o '$n "('!) o?$%"t$C!)!$ '%
$nC%st$#$%, s+%"$/$"% 'o&%n$!)!$ '% ("t$C$t(t%, .$ C($(nt% "onst!"t$C% '%
%()$*(% ( $nC%st$#$%$, "! %"o&(n'(%( C($(nt%$ o+t$&% +%nt! (+o?(%.
P$n t%&( '% +o$%"t(% s% so)$"$t>A
Canalizare a2e ena4ere 2entru locuitorii 9i agen7ii econoici care 2e 0iitor 0or fi
conecta7i la re7eaua de a25 2otabil5 & 6n localitatea !icaz& a2ar7in5toare de couna
!icazF
Sta7ie de e2urare a a2elor uzate ena4ere colectate 2rin 1i1teul de canalizare a
a2elor uzate ena4ere.
C(("t%$st$"$)% +$n"$+()% ()% +o$%"t!)!$A
"e7ea de canalizare a a2elor uzate a2la1at5 2e o 2arte druului counal&
con1tituit5 din:
conduct5 din PP S.10& 6n lungie total5 de ).+;+&2* &
-c5ine de 0izitare 6n nu5r de +) buc&
Sta7ie de e2urare ecano-biologic5 de ti2 odular cu odul biologic ontat
1u2rateran& care realizeaz5 e2urarea a2elor uzate 6n trei tre2te/ecanic5&
biologic5& ter7iar53& 2recu 9i tratarea n5olului& 2entru un debit de 1;0 c/zi/*00
E$S3& con1tituit5 din:
-1ta7ie de 2o2are
-cl5dire SLP 1tructurat5 a1tfel:
la Sub1ol/S3:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 50
Firma de Proiectare si Consultanta

-bazin oogenizare& 1tocare 9i 2o2are a25 uzat5
-bazin 2entru n5ol 6n e(ce1& ec?i2at cu:
-c5in 1tocare a25 e2urat5& ec?i2at cu:
la Parter/P3:
-?ala te?nologic5 2entru:1itare& de1ni1i2are& degre1are& 2re2arare 9i dozare
2olielectrolit& de1?idratare n5ol& filtrare 9i 1terilizare
-odul 2entru trea2ta de tratare biologic5& ontat 1u2rateran 2e o 2latfor5
betonat5.
-c5in 2entru colectare 9i diri4are a25 e2urat5 12re ei1ar.
-container teroizolat a0And ca de1tina7ie: 0e1tiar 9i gru2 1anitar.
-2latfor5 betonat5 aco2erit5 2entru de2ozitare 9i u1care n5ol de1?idratat.
-conducte te?nologice de leg5tur5.
-dru 9i alei betonate
-62re4uire.
R%"o&(n'(%( C($(nt%$ o+t$&% +%nt! (+o?(% A
$a baza 1tudiului de fezabilitate au 1tat 2 0ariante de realizare a obiecti0elor
2ro2u1e& a9a cu 1-a 2rezentat la ca2. 2.a.
Harianta recoandat5 e1te 2ria 0ariant5& care 1e refer5 la:
S$st%& "%nt()$*(t '% "(n()$*(% ( (+%)o !*(t%, "! "(n() "o)%"to +% o s$n@!>
+(t% ( '!&!)!$ "o&!n() .$ ?(n.(%( @os+o'>$$)o '% +% +(t%( o+!s> +$n
s!?t(C%s>$ ()% '!&!)!$ "o&!n().
St(#$% '% %+!(% &%"(no<?$o)o@$"> '% t$+ &o'!)( "! &o'!) ?$o)o@$"
s!+(t%(n%L"ont($n%%D.
/D S$t!(#$( %J$st%nt> ( !t$)$t>#$)o .$ (n()$*( '% "ons!&
Situaia e.i$tent# a utilit#ilor
Couna !icaz beneficiaz5 de ur5toarele utilit57i:
-lientare cu energie electric5
'elefonie
-lientare cu a25 din 1ur1e indi0iduale
$a ora actual5 a2a uzat5 ena4er5 e1te colectat5 6n latrine indi0iduale. .u 1e realizeaz5
0idan4area ace1tora. Sur2lu1ul e1te de0er1at 6n cur1urile de a25 e(i1tente 6n regiune.
-cea1t5 odalitate influen7eaz5 negati0 factorii de ediu.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 51
Firma de Proiectare si Consultanta

7ece$arul de utilit#i pentru +arianta propu$# promo+#rii
Pentru func7ionarea unei 1ta7ii de e2urare 1unt nece1are ur5toarele utilit57i:
- -lientare cu a25 la un con1u de a(. ) c/zi&
- -lientare cu energie electric5& curent electric trifazat la )+0H& 2entru o 2utere in1talat5
de 2).+1 UX& con1u zilnic de a2ro(iati0 22+&; UX/zi&
- Enc5lzire 9i 0entila7ie 6n containerul 2entru 2er1onal.
Soluii te0nice de a$i&urare cu utilit#i
Pe a2la1aentul 1tudiat 2entru 1ta7ia de e2urare& nu e(i1t5 6n 2rezent bran9aent de
a25 9i racord 2entru alientare cu energie electric5& ace1tea urAnd a fi realizate de la
re7elele 2ublice aflate 6n zon5.
-lientarea cu a25 a in0e1ti7iei 1e 0a realiza 2rin interediul unui bran9aent de a25
realizat dintr-o conduct5 din Pe +0& >n ;0 & din re7eaua 2ublic5 de alientare cu a25
2re05zut5 a 1e con1trui& re12ecti0 din 1ta7ia de 2o2are aflat5 6n zona de ca2tare a a2ei& la
a2ro(iati0 1000 6n aonte.
Cantit57ile de a25 rece con1uate 0or fi 6nregi1trate cu a4utorul unui contor agreat& ontat
6n c5inul de a2oetru.
Pentru alientarea cu a25 a con1uatorilor interiori& 1-a 2re05zut o re7ea& cu di1tribu7ie
inferioar5& din 7e0i de PP"& ontat5 a2arent la ni0elul 2arterului 2e 1tructura de rezi1ten75
a 2ere7ilor cu br575ri de dien1iunea tron1onului calibrat.
$a intrarea conductei 6n ?ala te?nologic5 9i la gru2ul 1anitar 1e 0a onta un filtru de
i2urit57i autocur57itor care 0a fi 6ncadrat de doi robine7i de 1e2ara7ie.
-2a cald5 de con1u 0a fi a1igurat5 de un boiler.
Enc5lzirea 12a7iului a0And ca de1tina7ie 0e1tiar 9i gru2 1anitar/ti2 container3 1e 0a face cu
radiatoare electrice& iar 0entila7ia 1e 0a face cu un 0entilator a(ial& electric.
Se i2une realizarea unui bran9aent care 0a alienta cu energie electric5 con1uatorii
in1tala7i& de la 1ta7ia de tran1forare cea ai a2ro2iat5& ca2abil5 15 a1igure alientarea
1ta7iei.
Puterea in1talat5 a 1ta7iei de e2urare e1te de 2).+1 UX.
Inst()(#$( %)%"t$"> 1e co2une din:
- tabloul de di1tribu7ie general5 a2la1at 6n ?ala te?nologic5F
- tablou general de coand5 9i autoatizare a2la1at 6n ?ala te?nologic5& interconectat cu
tabloul de autoatizare 2ro2riu odulului biologicF
- tabloul de coand5 9i autoatizare care de1er0e9te odulul biologic li0rat 62reun5 cu
ace1taF
- in1tala7ia electric5 de iluinat 9i 2rize& 2re05zut5 cu tablou de 1iguran7e& care de1er0e1te
containerul 2entru 2er1onalF
- in1tala7ia de iluinat e(teriorF
- in1tala7ia de 2rotec7ie contra electrocut5rilor 2rin legare la 25AntF
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 52
Firma de Proiectare si Consultanta

- in1talatia de 2aratraznet.
Protec7ia circuitelor de iluinat 9i de 2rize 1-a f5cut cu 6ntreru25toare autoate de 10 9i 1*-.
En tablouri 1e 0or l51a rezer0e 2entru circuite 1u2lientare.
@D Con")!*$$)% %C()!>$$ $&+("t!)!$ (s!+( &%'$!)!$
$ucr5rile 2ro2u1e 2rin 2rezentul 2roiect 0izeaz5 realizarea unui 1i1te de colectare&
tran12ort& e2urare a2e uzate ena4ere. En abele 0ariante analizate i2actul lucr5rilor
2ro2u1e 0a fi ini.
'ra1eele conductelor de canalizare 1unt localizate 6n zona con1truit5 a localit57ii. $ucr5rile
de 2ozare a conductelor de canalizare au fo1t 2re05zute de-a lungul traei 1tradale& 6n
12a7ii 0erzi 9i doar 2e alocuri 6n caro1abil. >u25 finalizarea lucr5rilor de canalizare& tra1eele
afectare 0or fi ref5cute la 1tarea ini7ial5.
Prin aterialele 9i 1i1teul de 6binare 2ro2u1 2entru conductele de canalizare 9i c5inele
de 0izitare 1e e(clude 2o1ibilitatea 2ierderilor de a25 uzat5 din conducte 6n 1ol& fa2t ce nu
0a afecta calitatea ace1tuia.
$a ora actual5 locuitorii counei de7in 6n 2u7ine cazuri fo1e 1e2tice indi0iduale /a2ro(iati0
+K din 2o2ula7ia localit57ii3& dar f5r5 2o1ibilitate de 0idan4are /6n zon5 nu e1te a1igurat ace1t
1er0iciu3. E0acuarea indi0idual5 9i necontrolat5 a a2elor uzate ena4ere are un efect
negati0 a1u2ra ediului.
"ealizarea 1ta7iilor de e2urare 6n a0al de localitate 0a eliina ace1te nea4un1uri 2rin fa2tul
c5 a2ele 0or fi colectate 9i tran12ortate 6n 1ta7ia de e2urare unde 0or fi e2urate 2An5 la
6nde2linirea con1trAngerilor legi1lati0e.
$ucr5rile 2roiectate nu 1e 1itueaz5 2e arii 2rote4ate 1au eco1i1tee 1en1ibile.
En ace1t conte(t& nu 1e e1tieaz5 a2ari7ia unui i2act negati0 a1u2ra ediului.
<2actul 2oten7ial a1u2ra ediului e1te redu1 9i acce2tabil 6n 2erioada de e(ecu7ie a
lucr5rilor datorit5 anuitor factori cu ar fi: zgoot& 0ibra7ii& 2oluare ato1feric5& 1curgeri
accidentale de cobu1tibili cauzate de i4loacele de tran12ort 9i e(ecu7ie a lucr5rii.
$a ace1tea 1e 2ot ad5uga factorii de 1tre1 cauza7i de 1i1tarea te2orar5 a acce1ului auto 9i
2ietonal& di1confort 6n zonele reziden7iale.
-ce1t i2act a1u2ra ediului 9i a1u2ra factorului uan e1te 6n15 de 1curt5 durat5& adic5
2e 2erioada de e(ecu7ie a lucr5rilor. $a finalizarea ace1tora& cadrul natural 9i zonele
1i1teatizate 0or fi ref5cute.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 53
Firma de Proiectare si Consultanta

0.2. D!(t( '% %()$*(% .$ %t(+%)% +$n"$+()%E @(/$"!) '% %()$*(% (
$nC%st$#$%$
>urata de realizare a 2roiectului 2e faze de lucru 0a fi du25 cu ureaz5:

#rganizare licita7ie de 2roiectare : faz5 P'& >E 1 lun5

Proiectul te?nic& caietul de 1arcini& docuenta7ie 2entru ob7inerea autoriza7iei de


con1truc7ie& 2reg5tire licita7iei de e(ecu7ie ) luni

"ealizarea re7elei de canalizare couna !icaz& loc. !icaz 4 luni

"ealizare 1ta7ie de e2urare ; luni


/concoitent cu realizarea re7elelor de canalizare3
TOTAL 70 )!n$
$a 1tabilirea duratei de e(ecu7ie a lucr5rii 1-a e1tiat c5 1ta7ia de e2urare 0a fi e(ecutat5
concoitent cu realizarea re7elei de canalizare.
-cti0itate 1 2 ) 4 ; * , + 9 10 11
12
#rganizare licita7ie de
2roiectare
a
Entocire Proiect
'e?nic
a a
=inalizare Proiect
'e?nic
#rganizare 2roceduri
de ac?izi7ie
a
Entocire docuen7ii
2entru ob7inerea
autoriza7iilor nece1are
a
Contractarea lucr5rilor
de canalizare 9i
e(ecu7ie 1ta7ie de
e2urare
a
Contractarea utila4elor a a
E(ecu7ie utiala4e 6n
uzin5
a a a a
E(ecu7ie funda7ii a a
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 54
Firma de Proiectare si Consultanta

%ontarea utila4elor 9i
ec?i2aentelor 2e
9antier- conectarea lor
la utilit57i
a a
Probe te?nologice
1ta7ie de e2urare
a
"e7ea de canalizare a a a a
Probe te?nologice
re7ea de canalizare
a
Herificarea te?nic5 a
lucr5rii& 2robe 9i te1te
a
"ece27ia final5 a
lucr5rii
a
Perfec7ionarea
2er1onalului de o2erare
a a
b luna 1 re2rezint5 luna 6n care 1e deareaz5 organizarea licita7iei de 2roiectare
:. COSTURILE ESTIMATI8E ALE IN8ESTIIEI
:.7. 8()o(%( tot()> "! '%t()$%%( +% st!"t!( '%C$*!)!$ @%n%()
Haloarea total5 a in0e1ti7iei e1te de 2.210.120 "#.& re12ecti0 *02.4*0 EC"#
/detalierea e1te 2rezentat5 6n cadrul de0izului general& 0ezi analiza co1t-beneficiu&
2ct )3.
:.0. E.()on(%( "ost!$)o "oo?o(t% "! @(/$"!) '% %()$*(% ( $nC%st$#$%$

8ra/icul de e*alonare a co$turilor
Nr.
crt.
Etapele principale
Costuri
ealonate
(euro)
Lunile(perioa
da aferent)
1 Organizare licitaie de proiectare - I
2 Studii de teren - -
3 Proiect tehnic 17!"" II-III
# O$inere a%ize& acorduri& etc #3'" I(
! Organizare procedur) de achiziie 13'" (
' *mena+)ri ptr protecia mediului&
cheltuieli ptr asigurarea utilit)ilor&
organizare de ,antier
#'"! (I
7 -ucr)ri de construcii monta+
a.erente canaliz)rii ,i staiei de
epurare
-unar
'11'#
/otal
(I-0
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 55
Firma de Proiectare si Consultanta

3"!12" pe
! luni
1 Procurare utila+e 1#72"" (I-0
2 *sisten) tehnic) /otal 3!""
3salonat
pe ' luni
(I-0II
1" Preg)tire personal ,i pro$e
tehnologice
321" 0I-0II
11 Cheltuieli di%erse nepre%)zute /otal
1!1!"
II-0II
2. ANALIZA COST<BENE1ICIU
2.7. I'%nt$/$"(%( $nC%st$#$%$ .$ '%/$n$%( o?$%"t$C%)o
O?$%"t$C%)% st!'$!)!$ '% /%*(?$)$t(t% A
O?$%"t$C% '$%"t%A
- Colectarea a2elor uzate ena4ere 2ro0enite din go12od5riile
indi0iduale& in1titu7ii 2ublice 9i de la agen7ii econoici de 2e raza
localit57ii !icaz& a2ar7in5toare counei !icaz&
- E2urarea a2elor uzate colectate a1tfel 6ncAt 15 1ati1fac5 cerin7ele de
calitate ale a2ei e2urate i2u1e de Co2ania .a7ional5 -2ele "oAne
S.-.
Proiectul 0a a1igura un control riguro1 al calit57ii a2ei e2urate care la
de0er1are 0a re12ecta condi7iile i2u1e de .'P- 001/2002.
- >e0er1area a2elor e2urate 6n ei1ar 6n a0al de localitatea !icaz
- Prelucrarea 9i tratarea n5olului rezultat& 0izAnd utilizarea lui 6n
agricultura local5
O?$%"t$C% $n'$%"t%
- 6bun5t57irea gradului de ci0iliza7ie 9i confort al 2o2ula7iei din couna
!icaz
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 56
Firma de Proiectare si Consultanta

- 6bun5t57irea calit57ii ediului.
2.0. An()$*( o+#$!n$)o
- ,arianta #ero : 2re1u2une c5 obiecti0ele in0e1ti7iei 15 nu 1e e(ecute.
En ace1t caz nu 1-ar atinge nici unul din obiecti0ele de ai 1u1. -cea1t5
0ariant5 nu e1te dorit5 de beneficiar deoarece a1tfel nu 1-ar ai
elabora docuenta7ia 2entru ob7inerea fondurilor nece1are in0e1ti7iei.
- ,arianta medie : 2re1u2une realizarea a 4u5tate din obiecti0ele
2ro2u1e 6n 2rezen7a docuenta7ie. .ici acea1t5 0ariant5 nu e1te dorit5
deoarece in0e1ti7ia cu2rinde ai ulte obiecti0e care 1unt de2endente
unul de altul /canalizare& 1ta7ie de e2urare3 din 2unct de 0edere al
func7ion5rii 9i utilit57ii.
- ,arianta ma+im/ : e1te 0arianta dorit5 de beneficiar deoarece cu o
in0e1ti7ie a(i5 1e 2ot realiza toate obiecti0ele 2ro2u1e& care au 6n
0edere 9i e0olu7ia counei 6n 0iitor. %ai ult& beneficiarul dore9te ca
acea1t5 in0e1ti7ie 15 1e 2oat5 ridica la 1tandarde euro2ene.
2.:. An()$*( /$n(n"$(>, $n")!s$C "()"!)(%( $n'$"(to$)o '% +%/o&(n#>
/$n(n"$(>A /)!J!) "!&!)(t, C()o(%( ("t!()> n%t>, (t( $nt%n> '%
%nt(?$)$t(t% .$ (+ot!) "ost<?%n%/$"$!
Calculul c?eltuielilor 1i 0eniturilor 2e durata de e(ecutie 1i e(2loatare a
in0e1titiei:
Durata de +ia# economic# a proiectului
Confor art. + din $egea nr. 1;/1994 2ri0ind aortizarea ca2italului iobilizat
6n acti0e cor2orale 9i necor2orale& co2letat5 cu @ot5rArea Bu0ernului nr.
2.1)9/2004& durata de func7ionare noral5 a unei Sta7ii de e2urare e1te de 24
P )* de ani& iar a unei re7ele de canalizare tot de )2 P 4+ de ani.
Co$turile capitale ale con$truciei
Co1turile ca2itale ale con1truc7iilor 1unt detaliate trecAnd 6n ca1cad5 de la
>EH<DC$ BE.E"-$& 2rin >EH<DE$E PE #!<EC'E 9i a2oi la EH-$C-"E-
>E'-$<-'c PE #!<EC'E 9i 1unt 2rezentate ai 4o1:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 57
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 58
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 59
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 60
Firma de Proiectare si Consultanta


Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 61
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 62
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 63
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 64
Firma de Proiectare si Consultanta

Co$turile de 1ntreinere *i operare pe 1ntrea&a durat# de +ia# a
proiectului
"osturi anuale de operare
Cost!$ "! %n%@$( %)%"t$"> LC57MD

Puterea in1talat5: Pi O 2)&+1 TX?F

Con1u: +).4)0&24 TX/ anF


+).4)0&24 TX/ an ( 0&40) "#./TX O )).*+9&9* "#. /an.
Cost!$ '% -nt%#$n%% LC50MD
Se con1ider5 c5 1e 0a c?eltui anual cu 6ntre7inerea& cca.0&42 K din c?eltuielile
cu in0e1ti7ia de baz5 /total ca2itolul 4 din >EH<D3:
1.+22.910 "#. ( 0&0042 O ,.*92&) "#. / an.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 65
Firma de Proiectare si Consultanta

Cost!) '%C%s>$$ (+%$ %+!(t% -n %&$s( LC5:MD
0&02; "#. /
)
( 1;0
)
/ zi ( )*; zile/ anO 1.40*.91"#./an.
CB%)t!$%)$ "! %("t$C$$ LC52MD

co1tul 2olielectrolitului:
11&01"#. / Tg ( 0&;0 Tg/ zi ( )*; zile/ an O 2.009&+, "#. / anF

co1tul reacti0ilor cu tran12ort cu tot- 1e con1ider5 c5 tran12ortul e1te 10K


din 0aloarea reacti0ilor:
2.009&+, "#. / an ( 1&10O 2.210&+;"#. / an.
CB%)t!$%)$ o+%(#$on()% tot()%A
C
o2
O )).*+9&9* L ,.*92&) L 1.40*.91 L 2.210&+; O 44.999.94 "#./ an.
"osturile anuale totale cu for0a de munc/ LC53MD
Se con1ider5 c5 2entru Sta7ia de e2urare autoatizat5 9i 2entru re7eaua de
canalizare 1e 0or anga4a 2 o2eratori 1au 1e 0or recalifica din 2er1onalul actual
al 2ri5riei. Se 0a face calculul 1alariilor 2entru ace1te 2 2er1oane a c5ror :
C
1al
O ,00 "#. / o/lun5 ( 2 oaeni ( 12 luni O 1*.+00"#./ an.
"osturile anuale de poduc0ie &sunt costurile opera0ionale 6 costurile cu salarii

co1turile o2era7ionale 1unt co1turile de 6ntre7inere L co1turile a2ei e2urate

co1turile a2ei e2urate 1e co2un din : co1t energie electic5 L c?eltuieli


ateriale de e(2laotare fi(e L co1t reacti0

co1t de 2roduc7ie O 44.999&94 L 1*.+00O *1.,99&94 "#./an

co1t a25 O *1.,99&94 "#./an / ;4.,;0


)
/anO 1&1)"#./
)

0oluul de a25 uzat5 O 1;0


)
/zi a )*;zile O ;4.,;0
)
/an

2re7ul de facturare al a2ei e2urate 1-a deterinat 6n ) 0ariante:

0arianta 1& 2re7 de facturare 1&; "#./


)

0arianta 2& 2re7 de facturare 1&+ "#. /


)
& care re2rezint5 ni0elul
a(i de 1u2ortabilitate al 2o2ula7iei

0arianta )& 2re7 de facturare 2&1 "#. /


)
.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 66
Firma de Proiectare si Consultanta

6nca15ri 6n 0arianta 1 O 1&; ( ;4.,;0 O +2.12; "#./ an

6nca15ri 6n 0arianta 2 O 1&+ ( ;4.,;0 O 9+.;;0 "#. / an

6nca15ri 6n 0arianta ) O 2&1 ( ;4.,;0 O 114.9,; "#. / an

2rofit 6n 0arianta 1 O +2.12; : *1.,99&94 O 20.)2;&0* "#. / an

2rofit 6n 0arianta 2 O 9+.;;0 : *1.,99&94 O )*.,;0&0* "#. / an

2rofit 6n 0arianta ) O 114.9,; : *1.,99&94 O ;).1,;&0* "#. / an

"
2
O 2rofit ( 100/co1turi de 2roductieF

"
2
O 20.)2;&0* (100/*1.,99&94 O )2&+9 K /0arianta 13

"
2
O )*.,;0&0* ( 100/*1.,99&94 O ;9&4, K /0arianta 23

"
2
O ;).1,;&0* ( 100/*1.,99&94 O +*&04K /0arianta )3
#!S: Centralizatoarele 2entru c?eltuieli 1i 0enituri 2entru cele trei 0ariante 1e 2ot urari la ane(ele
: -.1-H.1& -.1-H.2 1i -.1-H.).
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 67
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 68
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 69
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 70
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 71
Firma de Proiectare si Consultanta

An()$*( B.I.R.D. A
a3 Calculul indicatorilor 2entru H-"<-.'- 1:
"atele de actualizare 2entru care 1-au calculat indicatorii 1unt 0K 1i 1K :
^ 2entru aO0K a0e:
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H :.724,;=9 &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H 0.;::,249 &$$ RON
- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 9,4=4 N 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H < 273,049 &$$ RON LC%*$ (n%J( A0<87D
o 2entru aO1K a0e :
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H 0.4=7,9== &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H 0.:04,07: &$$ RON

- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 9,472 N 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H < 3:0,43: &$$ RON LC%*$ (n%J( A:<87D
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 72
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 73
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 74
Firma de Proiectare si Consultanta

b3 Calculul indicatorilor 2entru H-"<-.'- 2:
"atele de actualizare 2entru care 1-au calculat indicatorii 1unt 0K& 1K 1i 2K :
-^ 2entru aO0K a0e:
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H :.724,;=9 &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H :.00=,0:9 &$$ RON

- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 7,902 O 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H ;;,2;9 &$$ RON LC%*$ (n%J( A0<80D
o 2entru aO1K a0e :
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H 0.4=7,9== &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H 0.;2;,694 &$$ RON

- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 9,6=9 N 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H < 77:,734 &$$ RON LC%*$ (n%J( A:<80D
o 2entru aO2K a0e :
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H 0.=0=,::2 &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H 0.:=7,:77 &$$ RON

- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 9,466 N 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H < 0=3,90: &$$ RON LC%*$ (n%J( A2<80D
- "ata interna de rentabilitate:
RIR H 9,:3=P LC%*$ (n%J( A=D
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 75
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 76
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 77
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 78
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 79
Firma de Proiectare si Consultanta

c3 Calculul indicatorilor 2entru H-"<-.'- ):
"atele de actualizare 2entru care 1-au calculat indicatorii 1unt 0K& 1K& 2K 1i )K :
-^ 2entru aO0K a0e:
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H :.724,;=9 &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H :.;74.649 &$$ RON

- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 7,747 O 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H 3;9,009 &$$ RON LC%*$ (n%J( A0<8:D
o 2entru aO1K a0e :
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H 0.4=7,9== &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H :.7=;,=90 &$$ RON

- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 7,79; O 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H :9=,3:; &$$ RON LC%*$ (n%J( A:<8:D
o 2entru aO2K a0e :
- 'otal c?eltuieli actualizate :
CA H 0.=0=,::2 &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H 0.;07,6=9 &$$ RON
- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 7,9:= O 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H 63,=0= &$$ RON LC%*$ (n%J( A2<8:D
o 2entru aO)K a0e :
'otal c?eltuieli actualizate :
CA H 0.2::,9;3 &$$ RON
- 'otal 0enituri actualizate :
8A H 0.:36,974 &$$ RON
- "a2ortul dintre 0enituri 9i c?eltuieli actualizate:
R H 9,6;9 N 7.99
- Henitul net actualizat:
8NA H < ;2,93; &$$ RON LC%*$ (n%J( A3<8:D
- "ata interna de rentabilitate:
RIR H 0,323 P LC%*$ (n%J( A;D
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 80
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 81
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 82
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 83
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 84
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 85
Firma de Proiectare si Consultanta

2.2. An()$*( %"ono&$">
>eoarece in0e1ti7ia nu 1e 6ncadreaz5 6n categoria in0e1ti7iilor 2ublice
a4ore& ace1t ca2itol nu a fo1t dez0oltat.
2.3. An()$*( '% s%n*$t$C$t(t%
Pentru analiza de 1enziti0itate 1e ia in calcul 2araetrul critic co1tul
energiei electrice. S-au efectuat calculele 2entru o cre1tere a co1tului
energiei electrice cu 2K 2e an /ane(a -.+-H.1 : 0arianta 1& ane(a -.+-
H.2 : 0arianta 2& ane(a -.+-H.) : 0arianta )3 1i cu ).;K 2e an /ane(a
-.9-H.1 : 0arianta 1& ane(a -.9-H.2 : 0arianta 2& ane(a -.9-H.) :
0arianta )3.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 86
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 87
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 88
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 89
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 90
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 91
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 92
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 93
Firma de Proiectare si Consultanta

Pentru a 1e 2utea ob1er0a fluctuatia indicatorilor econoici 1-a luat in calcul 1i
2araetrul critic tarifarea a2ei. S-au efectuat calculele 2entru o cre1tere a tarifului
cu 1K /ane(a -.10-H.1 : 0arianta 1& ane(a -.10-H.2 : 0arianta 2& ane(a -.10-H.) :
0arianta )3 1i o 1cadere de 1K /ane(a -.11-H.1 : 0arianta 1& ane(a -.11-H.2 :
0arianta 2& ane(a -.11-H.) : 0arianta )3.

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 94
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 95
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 96
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 97
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 98
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 99
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 100
Firma de Proiectare si Consultanta

Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 101
Firma de Proiectare si Consultanta

2.=. An()$*( '% $s"
Ipoteze la di/erite ni+ele
=lu(ul de derulare a 2roiectului e1te co2u1 dintr-o ga5 larg5 de acti0it57i& care 1e
finalizeaz5 cu ob7inerea unor rezultate nece1are atingerii obiecti0elor 2roiectului.
-cti0it57ile 2roiectului au la baz5 o 1erie de i2oteze 1au 2rezu7ii care trebuie1c 6n
2realabil 1olu7ionate 2entru derularea 6n bune condi7ii a 2roiectului.
<2otezele a2ar ca factori ai 2re1u1 de controlul direct al 2roiectului& care 1unt
nece1are 15 a2ar5 2entru ca 2roiectul 15 1e 2oat5 6nde2linii& factori defini7i 2oziti0 9i
6n tereni 51urabili& iar incertitudinile a2ar ca 9i odific5ri 2o1ibile a eleentelor
2roiectului& dar a c5ror 2robabilitate de a2ari7ie nu e1te cuno1cut5.
<2otezele forulate 6n legatur5 cu 2roiectul Y"e7ea de canalizare 9i 1ta7ie de e2urare
a2e uzate ena4ere 6n couna !icaz& loc. !icaz& 8ude7ul %araure9& 2ot fi
diferen7iate 2e trei faze:
1. faza de 2reg5tire 9i elaborare 2roiectF
2. faza de i2leentare a 2roiectului 9i realizare efecti05 a lucr5rilorF
). faza de ge1tionare 9i onitorizare a 2roiectului.
Ba#a de pre$/tire :i elaborare proiect
resurse umane cu e+perien0/ ;n implementarea proiectului
performan0a consultantului
Elaborarea docuenta7iei de finan7are a fo1t contractat5 cu o fir5 de
12ecialitate 6n doeniu& iar a2ortul de re1ur1e uane a ora9ului direct i2licat
6n 2roiect e1te forat din e(2er7i te?nici 9i financiari din 2ri5rie.
asi$urarea surselor de finan0are e+terne
asi$urarea surselor de finan0are interne de la "omuna Bica# implicata ;n proiect
:i eventual de la "onsiliul Cude0ean
natura propriet/0ii este clarificat/
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 102
Firma de Proiectare si Consultanta

Ba#a de implementare a proiectului :i reali#area efectiv/ a lucr/rilor
infla0ia este cea pronosticat/
cre:terea economic/ este cea previ#ionat/
evolu0ia ratelor de sc%imb :i a dobDn#ilor sunt cele stabilite
modific/rile le$islative sunt cele previ#ibile
armoni#area le$isla0iei >omDniei cu le$isla0ia 9niunii Europene
climat normal pe durata reali#/rii fi#ice a lucr/rilor
planul de finan0are va fi respectat
costul celorlalte utilit/0i este cel preconi#at' 0inDndu&se cont de poten0ialele
investi0ii :i ;n aceste infrastructuri
cre:terea demo$rafic/ este cea estimat/
personalul instruit este disponibil
nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconi#at
previ#iunea asupra cererii de ap/ se confirm/
Ba#a de $estionare :i monitori#are a proiectului
mana$ement performant al operatorului
practici de munc/ eficiente
continuarea de#volt/rii strate$iei lucr/rilor
cre:terea ;ncrederii ;n calitatea serviciilor
cre:terea tarifului va fi *ustificat/ de cre:terea calit/0ii serviciilor
9i$curi *i /le.i%ilitate! Structura ri$curilor
"i1curile 1e 2ot definii ca 9i 2robabilit57i de 2roducere a unor 2ierderi 6n 2roiect.
Pentru a 2rote4a rezultatele 2roiectului de ac7iunea ri1curilor& 1e i2une 2arcurgerea
ur5toarelor trei eta2e:
identificarea riscurilor pe ba#a surselor de risc
estimarea :i evaluarea riscurilor pe ba#a matricei impact5 probabilitate
$estionarea riscului :i ;mbun/t/0irea conceptului proiectului' pe ba#a Eraficului
de 7ana$ement al >iscului
<dentificarea ri1curilor 1e realizeaz5 2rin:

analiza 2lanului de i2leentare


Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 103
Firma de Proiectare si Consultanta

brain1toring

e(2erien7a 12eciali9tilor 9i a ec?i2ei de i2leentare

etode analitice /acolo unde e1te 2o1ibil3


Se identific5 6n 1tructura 2roiectului dou5 ari 1ur1e de ri1c 9i anue :

ri1c de realizare a 2roiectului cu efecte directe a1u2ra i2leent5rii 2roiectului

ri1c 2ri0ind beneficiile 1contate cu efecte a1u2ra duratei de 0ia75 a in0e1ti7iei


"i1curile identificate 6n cadrul 2rezentului 2roiect 2rin etodele ai 1u1 en7ionate
de identificare a ri1curilor 1unt:
1. "i1curi coerciale 9i 1trategice:
sc%imb/rile te%nolo$ice
proprietatea asupra utilit/0ilor
2. "i1curi econoice:
cre:terea ratei de actuali#are
cre:terea pre0ului la ener$ie
sc%imbarea ratelor de sc%imb
cre:terea accelerat/ a infla0iei
cre:terea costului celorlalte utilit/0i
cre:terea demo$rafic/
). "i1curi contractuale:
;ntDr#ieri ;n e+ecutarea lucr/rilor
for0a ma*or/
probleme neprev/#ute ale furni#orilor de materiale :i ec%ipamente
4. "i1curi financiare :
modificarea ratelor dobDn#ii
lipsa surselor interne de finan0are
lipsa surselor e+terne de finan0are
ma*orarea impo#itelor
sc/derea ratei de colectare a ta+elor
cre:terea c%eltuielilor de capital
dificult/0i la rambursare a ;mprumutului
;. "i1curi de ediu
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 104
Firma de Proiectare si Consultanta

;ntDr#ieri ale proceselor de avi#are
*. "i1curi 2olitice
retra$erea spri*inului politic local
sc%imb/ri politice ma*ore
renun0area la derularea proiectului ;n urma presiunilor politice sau a reorient/rii
investi0ionale
,. "i1curi 1ociale :
apari0ia $rupurilor de presiune
;n:elarea a:tept/rilor comunit/0ii
r/spuns ne$ativ la consultarea comunit/0ii
+. "i1curi naturale :
cutremure
alunec/ri de teren
incendii
inunda0ii
9. "i1curi in1titu7ionale 9i organiza7ionale:
mana$ement de proiect neadecvat
$reve
retra$erea spri*inului acordat de c/tre "omuna
an$a*area celor interesa0i ;n alte ;mprumuturi
lipsa de resurse :i de planificare
10. "i1curi o2era7ionale 9i de 1i1te:
probleme de comunicare
estim/ri $re:ite ale pierderilor
11. "i1curi deterinate de factorul uan:
erori de estimare
erori de operare
sabota*
vandalism
12. "i1curi te?nice:
lipsa de personal speciali#at :i calificat
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 105
Firma de Proiectare si Consultanta

nerespectarea re$lement/rilor :i standardelor te%nice de e+ecu0ie
erori ;n documenta0ia de licita0ie
evalu/ri $eote%nice neadecvate
control defectuos al calit/0ii
lipsa de ritmicitate ;n livrarea de utila*e
;ntDr#ieri de finali#are
>u25 identificarea ri1curilor 2e baza 1ur1elor de ri1c 1e 2une 2roblea e0alu5rii
i2actului 2e care l-ar a0ea ri1curile re12ecti0e a1u2ra 2roiectului 6n cazul
2roducerii lor 2recu 9i a e1ti5rii 2robabilit57ii 2roducerii ri1curilor. E0aluarea
ri1curilor ofer5 1olu7ii 6n ceea ce 2ri0e9te 51urile care trebuie1c luate 2entru
ge1tionarea ri1curilor.
-bordarea analizei ri1curilor 1e bazeaz5 a1tfel 2e:

dien1ionarea ri1cului : 1e deterin5 i2actul& 5riea ri1cului

51urarea ri1cului : 1e deterin5 2robabilitatea 2roducerii ri1cului


-bordarea ri1curilor 2e baza atricei <2act / Probabilitate
<2act
Probabilitate
Sc5zut %ediu %are
Sc5zut5 1 2 )
%edie 4 ; *
%are , + 9
E0aluarea ri1curilor:
R$s"
P!n"t(, "on/o&
&(t$"% '%
%C()!(%
1c?ib5rile te?nologice 2
2ro2rietatea a1u2ra utilit57ilor )
cre9terea ratei de actualizare )
cre9terea 2re7ului la energie 2
1c?ibarea ratelor de 1c?ib *
cre9terea accelerat5 a infla7iei )
cre9terea co1tului celorlalte utilit57i 2
cre9terea deografic5 1
6ntArzieri 6n e(ecutarea lucr5rilor *
for7a a4or5 )
2roblee ne2re05zute ale furnizorilor de
ec?i2aente
2
odificarea ratelor dobAnzii )
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 106
Firma de Proiectare si Consultanta

R$s"
P!n"t(, "on/o&
&(t$"% '%
%C()!(%
li21a 1ur1elor interne de finan7are *
li21a 1ur1elor e(terne de finan7are )
a4orarea i2ozitelor 2
1c5derea ratei de colectare a ta(elor 2
cre9terea c?eltuielilor de ca2ital 2
dificult57i la rabur1area 62ruutului )
retragerea 12ri4inului 2olitic local )
6ntArzieri ale 2roce1elor de a0izare 2
1c?ib5ri 2olitice a4ore )
renun7area la derularea 2roiectului 6n ura
2re1iunilor 2olitice 1au a reorient5rii in0e1ti7ionale
2
a2ari7ia gru2urilor de 2re1iune 2
6n9elarea a9te2t5rilor counit57ii 2
r512un1 negati0 la con1ultarea counit57ii )
cutreure 1
alunec5ri de teren )
incendii 1
inunda7ii 1
anageent de 2roiect neadec0at 2
gre0e 1
retragerea 12ri4inului acordat de c5tre Couna
!icaz
)
anga4area celor intere1a7i 6n alte 62ruuturi 1
li21a de re1ur1e 9i de 2lanificare 1
2roblee de counicare 1
e1ti5ri gre9ite ale 2ierderilor 2
erori de e1tiare 2
erori de o2erare 2
1abota4 2
0andali1 2
li21a de 2er1onal 12ecializat 9i calificat 2
nere12ectarea regleent5rilor 9i 1tandardelor
te?nice de e(ecu7ie
)
e0alu5ri geote?nice neadec0ate 1
control defectuo1 al calit57ii )
li21a de riticitate 6n li0rarea de utila4e )
6ntArzieri de finalizare 2
erori 6n docuenta7ia de licita7ie 2
Ca 9i o concluzie general5 a e0alu5rii ri1curilor& 1e 2ot afira ur5toarele :
ri1curile care 2ot a25rea 6n derularea 2roiectului au 6n general un i2act are
la 2roducere& dar o 2robabilitate redu15 de a2ari7ie 9i declan9are
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 107
Firma de Proiectare si Consultanta

ri1curile a4ore care 2ot afecta 2roiectul 1unt ri1curile financiare 9i econoice
2robabilitatea de a2ari7ie a ri1curilor te?nice a fo1t 2uternic contrat5 2rin
contractarea lucr5rilor de con1ultan75 /9i ulterior de e(ecu7ie3 cu fire de
12ecialitate.
8e$tionarea ri$curilor
<n func7ie de 1tructura ri1curilor 1e 0or lua 51urile nece1are unei ge1tion5ri
eficiente 9i corecte a ri1curilor. Be1tionarea ri1curilor 1e realizeaz5 2e baza a 2atru
o2era7iuni di1tinte :

2lanificarea /o2era7iune care intra 6n 1arcina Counei !icaz 9i a con1ultantului


de1enat 6n ura licita7iei de 2re1t5ri 1er0icii 2entru acea1t5 eta253

onitorizare&o2era7iune care intra 6n 1arcina& Counei !icaz

alocarea re1ur1elor nece1are 2re0enirii 1au 6nl5tur5rii efectelor ri1curilor


2rodu1e /o2era7iune care intr5 6n 1arcina Counei !icaz& direct i2licata 6n
2roiect 9i alte in1titu7ii financiare 1au 2olitice a c5ror rol e1te de 12ri4inire a
2roiectului3

control /o2era7iune care intr5 6n 1arcina Counei !icaz3


Pentru a deterina re1ur1ele nece1are 2re0enirii 2roducerii ri1curilor de 2roiect 9i
2entru a realiza o ge1tionare eficient5 a ri1curilor 1e i2une realizarea unor analize
co2le(e:
anali#a factorilor interesa0i F factorii intere1a7i 1unt: Couna !icaz& Con1iliul
8ude7ean
anali#a social/ F analiza a fo1t realizat5 de catre Couna !icaz& iar 6n ura
ace1tei analize 1-a deterinat gardul de 1u2ortabilitate a 2o2ula7iei& gradul de
i2licare ci0ic5 a cet57enilor& reac7ia 1ocial5 la obiecti0ele in0e1ti7ionale ale
2roiectului& creerea de noi locuri de unc5.
anali#a institu0ional/ F 2roiectul 2oate fi i2leentat din 2unct de 0edere
legi1lati0& dar 6n func7ie de e0olu7ia 2roiectului trebuie regleentat odul de
func7ionare al Ser0iciului de -25- Canal din cadrul Pri5riei counei !icaz. Pot
fi f5cute de a1eenea odific5ri de regleentare la ni0el local 2entru
6bun5t57irea ca2acit57ii in1titu7ionale 9i anageriale.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 108
Firma de Proiectare si Consultanta

anali#a te%nic/ : analiza care 6n 2rezent 1e reg51e9te 6n 1tudiul de fezabilitate
9i furnizeaz5 infora7ii cu 2ri0ire la calculul 9i dien1ionarea 1ta7iei de e2urare&
1olu7ii te?nice nece1are 6n atingerea obiecti0elor.
anali#a economic/ : analiza care 1e reg51e9te tot 6n 1tudiul de fezabilitate 9i
furnizeaz5 infora7ii legate de rentabilitatea 2roiectului& gradul de aco2erire a
creditului /dac5 e1te cazul3& 1tructura 9i e0olu7ia co1turilor 9i a tarifelor. En
analiza econoic5 1-au luat 6n con1iderare co1turi 2entru fiecare eta25 a
ciclului de 0ia75 /2lanificare& 2roiectare& con1truc7ie& o2erare 9i 6ntre7inere 3
anali#a de mediu : realizat5 6n 1trAn15 leg5tur5 cu -gen7ia de Protec7ie a
%ediului !aia %are furnizeaz5 infora7ii cu 2ri0ire la integrarea 2rezentului
2roiect 6n 1trategia na7ional5 9i regional5 de ediu& 51uri de re12ectare a
regleent5rilor de ediu na7ionale 9i interna7ionale
'oate ace1te analize dien1ioneaz5 1olu7ii 9i i2licit obiecti0e& dar ace1tea la rAndul lor
1unt 6n1o7ite de ri1curi. Pentru ge1tionarea ri1curilor 1e i2un& 6nc5 din faza de
elaborare a 2roiectului& luarea unor 51uri de 2re0enire 9i 2rotec7ie a 2roiectului:
includerea de c?eltuieli ne2re05zute 6n bugetul 2roiectului& 51ur5 care 2oate
1olu7iona a2ari7ia unor ri1curi naturale& te?nice 9i c?iar financiar : econoice
/1ur25ri de teren& inunda7ii& for7a a4or5& erori de e(ecu7ie& 6ntArzieri& odific5ri
ale ratei dobAnzii& odific5ri ale cur1ului 0alutar& etc3
includerea 6n 2roiect a acti0it57ilor de atenuare a ri1curilor /un e(e2lu ar fi
2reg5tirea 9i 12ecializarea o2eratorului 6n 0ederea ob7inerii unui anageent
de onitorizare 9i control adec0at3
2roiecte co2leentare& 1u17inute din fonduri locale 1au din alte 1ur1e& care au
ca 9i obiecti0 con1olidarea rezultatelor 2rezentului 2roiect
corelarea obiecti05 6ntre obiecti0ele& 1co2urile 9i rezultatele 2roiectului
atenuarea ri1curilor 2e 2erioada de i2leentare 2rintr-o atent5 onitorizare
angrenarea factorilor intere1a7i 6n toate eta2ele de derulare a 2roiectului.
Pentru o ai bun5 e0iden7iere 9i ur5rire a ri1curilor la care 2roiectul e1te 1u2u1&
2recu 9i 2entru o corect5 1electare a ac7iunilor de ge1tionare a ri1curilor& 1e 0a
folo1i Braficul de %anageent al "i1cului:
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 109
Firma de Proiectare si Consultanta

EC()!(% $s"
L"on/o& &(t$"% "('!
)o@$"D
M(n(@%&%nt $s"
L&(s!$ '% +%C%n$% D
O?s%C(#$$
L+o?(?$)$t(t%
$&+("t<
(t$n@ D
<nfla7ia e1te ai are decAt
cea 2rono1ticat5
-2ro0izionare ritic5&
contracte fere cu
furnizorii
%
%odific5rile legi1lati0e 1unt
altele decAt cele 2rono1ticate
<2licare Ser0iciul de
-25- Canal din cadrul
Pri5riei counei !icaz
6n dezbateri de legi 9i
nore legi1lati0e& lobbW&
ad0ocacW
%
Se 6ntArzie aronizarea
legi1la7iei "oAniei cu
legi1la7ia Cniunii Euro2ene
S2ri4inirea i2leent5rii
legi1la7iei la ni0el local 9i
regional
@
Condi7iile de ediu
6ngreuneaz5 realizarea fizic5
a lucr5rilor
"e2rograarea
acti0it57ilor& corelarea lor
cu 2rognozele <.%@
%
Planul de finan7are 0a fi
odificat
C5utarea unor 1ur1e
alternati0e
$
$i21e9te 2er1onalul
12ecializat in1truit
#rganizare de 2rograe
9i cur1uri de in1truire
@
Cererea de a25 e1te ai
ic5 decAt cea 2re05zut5
E(tinderea re7elei c5tre
noii con1uatori
@
.i0elul de 1u2ortabilitate al
con1uatorilor e1te de259it
<nforarea&
con9tientizarea&
educarea 2o2ula7iei.
"educerea co1turilor 2rin
eficientizarea acti0it57ii
o2eratorului
$
Cre9terea tarifului nu 0a fi
4u1tificat5 de cre9terea
calit57ii 1er0iciilor
<2leentarea
%anageentului Calit57ii
la o2erator
%
.u e(i1t5 o continuare a
dez0olt5rii 1trategiei lucr5rilor
"efacerea 1trategiei 6n
concordan75 cu
dez0oltarea 1ocio :
econoic5 local5 9i
regional5
$
Sc5derea 6ncrederii 6n
calitatea 1er0iciilor
Cre9terea tran12aren7ei
acti0it57ii o2eratorului.
Ebun5t57irea
counic5rii cu
con1uatorii
%
%anageentul ne2erforant
al o2eratorului
Progra de in1truire
adec0at 2entru to2
anageent
%
$egend5 : @- "<><C-'& %- %E><C& $ : SCcDC'
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 110
Firma de Proiectare si Consultanta

>in analiza ai 1u1 en7ionat5& factorii critici care 2ot influen7a durabilitatea 9i
0iabilitatea beneficiilor 2roiectului 1unt:
anageentul o2eratorului de utilit57i / % 3
1u2ortabilitatea con1uatorilor / @ 3
co-intere1area 9i i2licarea factorilor locali /in1titu7ii& adini1tra7ie& a1ocia7ii&
oaeni 2olitici3 / % 3
tran12aren7a 9i counicarea 6ntre 2rinci2alii factori locali i2lica7i: adini1tra7ie&
o2erator& utilit57i 9i 2o2ula7ie / $ 3
1inergia cu 2rograele locale& regionale 9i na7ionale / $ 3.
3. SURSELE DE 1INANARE A IN8ESTIIEI
Sur1a de finan7are 2entru care 1e o2teaz5 e1te =ondul Euro2ean -gricol
2entru >ez0oltare "ural5/=E->"3 2rin Prograul .a7ional de >ez0oltare
"ural5/P.>"3 51ura )22& "eno0area 9i >ez0oltarea Satelor.
=. ESTIMRI PRI8IND 1ORA DE MUNC
OCUPAT PRIN REALIZAREA IN8ESTIIEI
=.7. N. '% )o"!$ '% &!n"( "%(t% $n /(*( '% %J%"!t$%
=unc7ie de 2er1onalul di12onibil& Couna !icaz decide crearea de noi locuri de
unc5 atAt 2e 2erioada e(ecu7iei& cAt 9i 6n 2erioada de o2erare.
Pe 2erioada de e(ecu7ie a lucr5rilor& Couna !icaz 0a de1ena un colecti0 de lucru
ce 1e 0a ocu2a cu i2leentarea 2roiectului. Pro2une ca ace1t colecti0 15 fie
forat din: un re12on1abil te?nicF un re12on1abil econoico-financiarF un 1ecretar
/core12onden75& ar?i0are docuenta7ii& leg5turi 6ntre finan7ator& beneficiar& e(ecutant
9i 2roiectant& etc.3.
!eneficiarul 0a in1trui 2er1onal /din cadrul 2ri5riei 1au nou anga4at3 6n 2erioada de
e(ecu7ie 2entru a 2utea 2relua o2erarea noii in0e1ti7ii.
=.0. N. '% )o"!$ '% &!n"( "%(t% $n /(*( '% o+%(%
$a lucr5rile de in12ec7ie& re0izie 9i re2ara7ii curente e1te nece1ar5 2rezen7a
2eranent5 a unui lucr5tor /in1talator3 care la inter0ale 1tabilite 2entru efectuarea
lucr5rilor 0a fi a4utat obligatoriu de 6nc5 un uncitor. Ca urare 0or fi nece1ari doi
anga4a7i.
Pentru de1er0irea 1ta7iei de e2urare 1e 2ro2une crearea a dou5 locuri de unc5.
Per1oanele de1enate de c5tre Ser0iciul de a25-canal din cadrul 2ri5riei 0or fi
in1truite core12unz5tor 2entru a 2utea ur5ri 9i 0erifica func7ionarea o2ti5 a 1ta7iei
de e2urare.
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 111
Firma de Proiectare si Consultanta

;. PRINCIPALII INDICATORI TE5NICO<ECONOMICI
;.7. 8()o(%( tot()( LIN8D, $n")!s$C T8A L&$$ )%$D
Haloarea net5 re2rezint5 *))&4, ii Euro& din care CL% re2rezint5 1ua de )*)&92
ii Euro.
- 1 euro O 4&2))+ "#. /iunie& 20093.
;.0. E.()on(%( $nC%st$#$%$ LIN8FCQMD
-n < : 100K
,.) D!(t( '% %()$*(% L)!n$D
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 112
Firma de Proiectare si Consultanta

>urata de realizare a 2roiectului e1te e1tiat5 la 12 luni de zile.
,.4. C(+("$t>#$ L-n !n$t>#$ /$*$"% .$ C()o$"%D
"e7ea de canalizare 6n lungie totala de ).4;2 &
6n 0aloare de 2))&;, ii Euro /inclu1i0 'H-3 re12ecti0&
Statie de e2urare de 1;0 c/zi& 6n 0aloare de 2,+&+0 ii Euro /inclu1i0 'H-3 .
,.;. A)t$ $n'$"(to$ s+%"$/$"$ 'o&%n$!)!$ '% ("t$C$t(t%
.u e1te cazul
8.AVIZE I ACORDURI
1.1.-0izul beneficiarului de in0e1ti7ie 2ri0ind nece1itatea 9i o2ortunitatea in0e1ti7ieiF
1.2. Certificatul de urbani1F
1.).-0ize de 2rinci2iu 2ri0ind a1igurarea utilit57ilor
1.4.-cordul de ediuF
1.;.-lte a0ize 9i acorduri
B. Piese desenate:
Plan de 6ncadrare 6n 4ude7 Plan9a -0
Plan de 1itua7ie general Plan9a -1
Plan de 1itua7ie 1ta7ie de e2urare 1cenariul 1 Plan9a -2
Plan de 1itua7ie 1ta7ie de e2urare 1cenariul 2 Plan9a -)
Sc?ea te?nologic5 a 1ta7iei de e2urare Plan9a -4
<ntocit&
<ng. >i2l. Salatiuan %ircea
Cconstructie sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate menajere, n localitatea
Bicaz, comuna Bicaz , jud. Maramure
Pagina 113

S-ar putea să vă placă și