Sunteți pe pagina 1din 3

Dimensionarea conductelor de alimentare cu abur [i a liniilor de retur condens

Defini]ii

Conducta de abur sau magistrala


transport` abur de la cazan \ntr-o
zon` \n care sunt instala]i mai mul]i
consumatori de abur.
Liniile de ramifica]ie de abur.
Transport` aburul de la conducta principal` la ansamblul \nc`lzit cu abur.
Liniile de refulare ale oalei de condens - transport` condensul [i aburul
expandat de la oala de condens la o
linie de retur.
Liniile de retur ale condensului primesc condens de la mai multe linii
de refulare ale oalelor de condens [i
transport` condensul \napoi la sala
cazanelor.

Dimensionarea conductelor

Dimensionarea conductelor dintr-un


sistem de abur este determinat` de
doi factori principali.
1. Presiunea ini]ial` la cazan [i p
admisibil al \ntregului sistem. p total
al sistemului nu trebuie s`
dep`[easc` 20% din presiunea total`
maxim` de la cazan. Aceasta include
toate p - pierderile pe linie, coturi,
ventile, etc. Re]ine]i, c`derile de presiune reprezint` o pierdere de
energie.
2. Viteza aburului. Eroziunile [i zgomotul cresc odat` cu viteza. Vitezele
rezonabile pentru aburul de proces
sunt \ntre 30 [i 60 m/s, \ns` sistemele

Tabelul 44-1. Diametre interioare [i exterioare de ]eav` conform DIN 2448.


Racord de
Racord de
Diametrul
Grosimea
Diametrul
conduct` (in) conduct` DN exterior (mm) peretelui (mm) interior (mm)
1/2
15
21.3
2.0
17.3
3/4
20
26.9
2.3
22.3
1
25
33.7
2.6
28.5
1 1/4
32
42.4
2.6
37.2
1 1/2
40
48.3
2.6
43.1
2
50
60.3
2.9
60.3
2 1/2
65
76.1
2.9
70.3
3
80
88.9
3.2
82.5
4
100
114.3
3.6
107.1
5
125
139.7
4.0
131.7
6
150
168.3
4.5
159.3
8
200
209.1
5.9
207.3
250
273.0
6.3
260.4
Temp.
aburului
Presiunea
\n bari

Tabelul 44-3. Factori de capacitate


pentru abur supra\nc`lzit

Presiunea
\n bari

Temp.
aburului

Pentru a determina capacit`]ile de


abur supra^nc`lzit utiliza]i factorii de
corec]ie a coeficientului din tabelul
44-3.

44

Presiunea
\n bari

Temp.
aburului

250
1
3
8
12
20
40
100

106
1,11
1,20
1,20
127
250

1
3
8
12
20
40
100

1,10
1,30
1,15
1,18
1,28
250

1
3
8
12
20
40
100

1,18
1,20
1,26
1,28
1,29
-

de \nc`lzire cu presiune sc`zut` au de


obicei viteze mai mici. Un alt considerent este extinderea ulterioar`.
Dimensiona]i-v` liniile pentru viitorul
previzibil. Dac` ave]i \ndoieli, ve]i
avea mai pu]ine probleme cu liniile
supradimensionate dec^t cu acelea
care sunt la limit`.
Exemplu: Care este capacitatea
maxim` a unei linii de abur cu o presiune
de 4 bari si un diametru de 50 mm?
Citind \n coloana st\ng` a tabelului 45-1
"Presiunea aburului \n bari" la 4 [i apoi
la dreapta p^n` la coloana pentru o
]eav` de abur de 50 mm \n diametru, se
determin` c` ]eava va avea o capacitate de 570 kg/h.

Tabela 44-2. Viteza aburului \n m/sec


Diametrul
conductei
inch mm

Presiunea aburului
\n bari (g)
1
12
25 100

1/2
2
4
6

17
19
21
22

15
50
100
150

Dimensiunea conductei 32
300
350
400

33
38
41
44

37
44
47
50

50
50
50
50

450

500

1,04
1,17
1,06
1,06
1,06
1,10
1,17

1,05
1,17
1,06
1,06
1,06
1,04
1,06

1,06
1,15
1,06
1,04
1,03
1,00
0,98

Dimensiunea conductei 100


300
350
400

450

500

1,13
1,11
1,10
1,09
1,09
1,11
1,14

1,13
1,30
1,09
1,10
1,09
1,05
1,06

1,15
1,30
1,10
1,09
1,08
1,02
0,97

Dimensiunea conductei 200


300
350
400

450

500

1,19
1,16
1,12
1,10
1,06
1,00
0,98

1,30
1,16
1,12
1,09
1,05
1,00
0,95

1,02
1,17
1,14
1,14
1,19
1,30
-

1,08
1,08
1,09
1,15
1,19
1,25
-

1,19
1,20
1,23
1,23
1,21
1,23
-

1,04
1,17
1,09
1,09
1,11
1,17
1,52

1,12
1,00
1,08
1,09
1,11
1,14
1,47

1,20
1,20
1,18
1,16
1,13
1,13
1,40

1,20
1,17
1,14
1,11
1,04
1,06
1,01

Tabela 45-1 poate fi de asemenea utilizat` pentru determinarea presiunii


necesare pentru manipularea unei
cantit`]i cunoscute de condens. Dac`
o ]eav` de abur de 65 mm trebuie s`
transporte 4100 kg/h de condens, ce
presiune va fi necesar`? Citind pe
coloana pentru o ]eav` de abur
m`sur^nd DN 65 p^n` se ajunge la
4100 [i apoi spre st^nga, se determin` c` presiunea de abur necesar`
pentru a face fa]` cantit`]ii de condens este de 16 bari (g).
Pentru determinarea rapid` a vitezei
aburului, vezi Tabelul 44-2. Pentru o
m`sur`toare exact`, se poate utiliza
formula:
V=

Q
3600 x S

unde:
V= viteza \n m/s
Q= Cantitatea de abur in m/h
S= Suprafa]a interioar` a ]evii \n m
(vezi tabelul 44-1)
C^nd este cazul, putem afla p \ntr-o
linie de abur utiliz^nd graficul 46-1.
Exemplu: Ce c`dere de presiune va fi
prezent` \ntr-o linie de abur dreapt`,
DN 80, cu lungime de 150m cu un
debit de 2000 kg/h [i o presiune de 6
bari (g) [i care va fi presiunea la
cap`tul liniei?
S` presupunem o presiune medie \n

linie de 5,5 bar (g). Din tabele afl`m o


c`dere de presiune de 38mm H2O/m
astfel \nc^t p total va fi de
150 x 38 = 5700 mm H2O/m x 0,57
bar.
Presiunea la cap`tul conductei va fi 6
- 0,57 = 5,43 bar (g).
Liniile de refulare ale oalelor de
condens
Liniile de refulare ale oalelor de condens sunt de obicei scurte.
Presupun^ndu-se c` oala este
dimensionat` corect pentru aplica]ie,
utiliza]i o linie de refulare de aceea[i
dimensiune ca [i leg`turile la oala de
condens. La un p foarte mic \ntre
oala de condens [i linia de retur de
condens, liniile de refulare ale oalei de
condens pot fi m`rite cu o m`rime de
]eav`.
Liniile de retur de condens
Pentru instala]iile de m`rime medie [i
mare se va apela la serviciile unui
consultant pentru proiectarea ]evii
sau ]evilor de retur pentru condens.
De obicei se consider` c` este bine
s` se selecteze o ]eav` de retur o
dat` sau de dou` ori mai mare pentru:
1) m`rirea capacit`]ii instala]iei, [i 2)
eventuala colmatare a ]evii cu n`mol
[i piatr`.
Exemplu: care este p \ntr-o linie de

retur de condens de DN 40 cu o
capacitate de 400 kg/h, c^nd presiunea aburului este de 2 bari iar linia
de retur condens \n atmosfer` este de
150 m lungime?
Din tabelul 46-1 lua]i factorul de
capacitate corespunz`tor cu 2 bar =
0,256 [i apoi \mp`r]i]i debitul dat la
acest factor:
400/0,256=1562 kg/h
Oale de condens [i contrapresiune
mare
Contrapresiunile excesive fa]` de
standardele normale pot apare
datorit` colmat`rii liniilor de retur,
m`rimii debitului de condens sau
func]ion`rii defectuoase a a oalei de
condens. |n func]ie de func]ionarea
oalei de condens, contrapresiunea
poate fi o problem` sau nu. Vezi
tabelul de recomand`ri de pe coperta
B. Dac` exist` posibilitatea existen]ei
unei contrapresiuni \n liniile de retur,
ave]i grij` ca oala selectat` s` poat`
lucra \n aceste condi]ii. Contrapresiunea coboar` presiunea diferen]ial`
[i. deci, capacitatea oalei de condens
este mic[orat`. |n cazuri severe,
reducerea capacit`]ii ar putea face
necesar` utilizarea de oale de condens mai mari pentru a compensa
sc`derea presiunii diferen]iale de
lucru.

Tabela 45-1. Grafic de capacit`]i \n kg/h (Viteza 30m/sec)


Presiunea
aburului
bar (g)
0.1
0.3
0.5
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
50
60
70
80
100

Diametrul conductei de abur aburului


15
7.5
10
11
15
25
35
45
55
66
88
115
130
160
180
200
230
270
300
370
450
520
650
840
970
1300
1500

20
13
17
19
26
44
62
83
100
120
165
210
250
290
350
380
430
490
560
630
830
970
1200
1500
1700
2400
2760

25
22
28
32
46
72
100
135
165
200
270
340
400
470
550
610
700
770
900
1100
1350
1550
1950
2400
2900
3700
4500

32
35
46
52
74
122
170
220
270
330
430
570
650
770
920
1050
1150
1300
1500
1840
2250
2600
3300
4250
5000
6600
7900

40
55
72
81
115
190
270
360
440
520
690
910
1060
1200
1450
1650
1850
2050
2400
3000
3600
4350
5300
6800
7800
10500
12500

50
90
120
130
190
310
440
570
700
830
1100
1450
1700
2000
2400
2600
3000
3400
3900
4800
5800
6800
8500
11000
12500
16800
20000

65
150
200
220
320
520
750
980
1200
1300
1950
2460
2900
3400
4100
4600
5100
5800
6600
8300
10000
11700
14500
18700
22000
29000
34000

80
240
315
370
500
820
1180
1570
1900
2300
3100
3900
4600
5400
6500
7200
8000
9000
10500
13000
15500
18100
23000
29000
24000
46000
54000

100
400
520
575
790
1330
1850
2450
3000
3600
4900
6100
7300
8500
10000
11500
12600
14400
16500
20500
25000
29000
37000
47000
53000
74000
87000

125
620
810
900
1300
2100
2900
3900
4900
5900
7950
10100
11500
13500
16300
18000
20000
23000
25500
33000
40000
46000
57000
74000
85000
115000
138000

150
930
1200
1350
1900
3100
3400
5680
7200
8400
11400
14300
17000
20000
24000
26000
30000
33000
38000
48000
58000
67000
84000
111000
127000
167000
275000

45

Tabelul 46-1. Grafic de capacit`]i pentru liniile de condens


p \n
mm H20
pe m
liniar de
conduct`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Diametrul conductei \n mm
10

20

25

32

40

50

65

80

100

150

CAPACITATEA DE CONDENS \n kg/h


67
95
116
134
150
164
177
190
201
212
232
251
268
285
300
315
329
342
355
368
380
392
403
414
425
435
446
456
465
475

153
217
266
307
343
376
406
434
461
486
532
575
615
652
687
721
753
784
813
842
869
896
922
947
972
996
1020
1042
1065
1087

310
438
537
620
693
759
820
877
930
980
1074
1160
1240
1315
1387
1454
1519
1581
1641
1698
1754
1808
1861
1912
1961
2010
2057
2103
2148
2193

677
958
1174
1355
1516
1660
1793
1917
2033
2143
2348
2536
2711
2876
3032
3180
3321
3457
3587
3713
3835
3953
4067
4179
4287
4393
4497
4598
4697
4794

1048
1483
1816
2097
2345
2569
2775
2966
3146
3317
3633
3924
4195
4450
4691
4920
5138
5348
5550
5745
5933
6116
6293
6466
6634
6798
6958
7114
7267
7417

2149
3040
3723
4299
4807
5265
5687
6080
6449
6798
7447
8043
8599
9120
9614
10083
10531
10961
11375
11774
12160
12535
12898
13252
13596
13932
14260
14580
14894
15201

3597
5087
6230
7194
8044
8811
9715
10175
10792
11375
12461
13460
14389
15262
16088
16873
17623
18343
19035
19703
20350
20976
21584
22175
22751
23313
23862
24398
24923
25437

6413
9070
11108
12827
14341
15710
16968
18140
19240
20281
22217
23997
25654
27210
28682
30082
31420
32702
33937
35128
36280
37397
38481
39535
40563
41564
42542
43499
44434
45350

13527
19130
23430
27055
30248
33135
35790
38261
40582
42777
46860
50615
54110
57392
60496
63449
66270
68976
71580
74093
76523
78878
81165
83389
85555
87668
89731
91747
93721
95653

Capacitatea de condens expandat \n kg/h \ntr-un retur de condens la presiune atmosferic`.


Capacit`]ile de mai sus au fost calculate cu o presiune primar` = 0,35 bar (g).
Pentru alte presiuni \nmul]i]i capacit`]ile de mai sus cu urm`torii coeficien]i
1 bar: 0,415
12 bari: 0,09
2 bari: 0,256
17 bari: 0,07
4 bari: 0,162
31 bari: 0,06
7 bari: 0,124
42 bari: 0,055
9 bari: 0,108
Graficul 4-1. C`derea de presiune a aburului \n linii de abur saturat

s
re

iu

ne

de

ab

ur

(g

C`derea de presiune a aburului

46

125

Cantitatea de abur \n kg/h

25410
40485
35935
57255
44012
70123
50821
80971
56819
90529
62242
99169
67230 107115
71871 114511
76231 121457
80355 128027
88024 140247
95077 151484
101642 161943
107807 171767
113639 181058
119186 189896
124485 198339
129568 206438
134460 214231
139179 2217502
143743 229023
148167 236071
152463 2429152
156641 249572
160710 256055
164679 262379
168554 268533
173342 274589
176049 280494
179679 286279