Sunteți pe pagina 1din 2

Cum se instaleaza oalele de condens la echipamentele de \nc`lzire cu convec]ie

Echipamentele de \nc`lzire cu convec]ie, cum ar fi instala]iile de \nc`lzire, pre\nc`lzitoarele de aer [i serpentinele din ]evi se afl` practic \n toate industriile. Acest tip de echipament este destul de elementar [i va necesita o \ntre]inere de rutin` redus`. |n consecin]`, oalele de condens sunt neglijate perioade \ndelungate de timp. Una din problemele care rezult` \n urma acestei neglijen]e este condensul rezidual din serpentina de \nc`lzire care poate provoca pagube datorate \nghe]ului, coroziunii [i loviturilor de berbec. - utiliza]i un coeficient de siguran]` de 3:1 la presiunile diferen]iale de lucru. 2. Presiune de abur variabil` Oale de condens F&T [i oale de condens cu clopot prev`zute cu aerisire cu bimetal. - abur de 0-1 bar - coeficient de siguran]` de 2:1 la o presiune diferen]ial` de 0,1 bar. - abur de 1-2 bari - 2:1 la p de 0,2 bar. - abur peste 2 bari - 3:1 la 1/2 p max pe oala de condens Oale de condens cu clopot f`r` clopot termostat La abur numai peste 2 bari - 3:1 la 1/2 din p max pe oala de condens. este produc]ia de Kcal cu o presiune de abur de 1,15 bari \n instala]ie [i o temperatur` de intrare a aerului de 15C. Pentru a transforma valoarea standard \n cea real`, utiliza]i factorii de conversie din tabelul 24-1. Odat` cunoscute condi]iile reale de temperatur`, \nmul]i]i cantitatea de condens cu coeficientul de siguran]` coresunzator. 2. Metoda m/min [i cre[terea temperaturii aerului Acolo unde se cunosc numai m/min de capacitate a ventilatorului [i cre[terea de temperatur` a aerului, produc]ia real` \n Kcal se poate afla utiliz^ndu-se formula urmatoare: Kcal/h = m/min x 18 x cre[terea de temperatur` \n C Exemplu: Ce dimensiune de oal` de condens va goli un pre\nc`lzitor de 100 m/min care produce o cre[tere de temperatur` de 30C? Presiunea aburului este de 5 bari. Utiliz^nd formula: 100 x 18 x 30 = 54.000 Kcal/kg Acum,\mp`r]ind 54.000 Kcal/h la 503,4 Kcal/kg (c`ldura latent` a aburului) pentru a ob]ine 107,3 Kg/h condens [i \nmul]ind cu coeficientul de siguran]` recomandat de 3, se determin` c` este necesar` o oal` de condens cu o capacitate de 322 Kg/h. Factorul 18 din formula de mai sus este ob]inut dup` cum urmeaz`: 1 m/min x 60 = 60 m/h 60 m/h x 1,25 (greutatea specific` a aerului la 5C) = 75 kg/h 75 kg/h x 0,24 (c`ldura specific` a aerului \n Kcal/Kg/C)=18 Kcal/h/C 3. Metoda condensului Odat` determinat` produc]ia \n Kcal: 1. Se \mparte Kcal la c`ldura latent` a aburului la presiunea aburului utilizat`. Vezi coloana 2 a tabelului 24-1 sau Tabelele de abur. Aceasta va da greutatea reala a aburului condensat. Pentru o aproximare str^ns` se poate aplica o regul` empiric` utilizat` \n mod obi[nuit \n care produc]ia de Kcal este \mpar]it` la 500. 2. Se \nmul]e[te greutatea real` a aburului care condenseaz` cu un coeficient de siguran]` de 3 pentru a ob]ine capacitatea de evacuare continu` a oalei de condens.

Tipul [i dimensiunea oalelor de condens care se vor utiliza, va fi determinat` \n func]ie de diversele cerin]e ale aplica]iilor implic^nd presiune de abur constant` sau variabil`. Exist` dou` metode standard pentru dimensionarea oalelor de condens pentru serpentine. 1. Presiune constant` de abur Oale de condens cu clopot [i oale de condens cu plutitor [i termostatic` (F& T)

Selec]ia oalelor de condens [i coeficien]ii de siguran]`

Alegerea oalelor de condens pentru instala]ii de \nc`lzire [i pre\nc`lzitoare de aer

Pentru a calcula cantitatea de condens se pot utiliza trei metode. Condi]iile de operare cunoscute vor determina metoda care se va utiliza. 1. Metoda Kcal Evaluarea standard a instala]iilor de \nc`lzire [i a altor serpentine de aer

Grafic 22-1. COEFICIEN}II DE MULTIPLICARE PENTRU DIMENSIONAREA OALELOR DE CONDENS |N CAZUL SERPENTINELOR CU }EVI MULTIPLE
COEFICIENT MULTIPLICARE

20 17 15 12 10 8 7 6 5 4

Circula ]ie de a er for]a t` Uscare - argil` Uscare atmosfe r` ume d` nc`lzir i spa]ii
1,2 1,3 1,4 1,5 1,75 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 18

1,14

PRESIUNE ABUR BAR

Tabel de recomand`ri (vezi tabela de la pag. B)


Echipamentul de drenat Prima alegere [i codul B,C,E,K,N Alternativ` B,C,E,K,N Alternativ` Presiune constant` 0-2 bar peste 2 bar IB *F&T IB *F&T IB IB IB IB Prima alegere [i codul B,C,G,H,L Alternativ` B,C,G,H,L Alternativ` B,C,G,H,L Alternativ` Presiune variabil` 0-2 bar peste 2 bar F&T IBLV F&T IBLV F&T IBLV *F&T IBLV *F&T IBLV *F&T IBLV

Instala]ii de \nc`lzire Instala]ii de pre\nc`lzire aer Serpentine cu aripioare de radia]ie

B,C,E,K,N IB IB Alternativ` Termo- Termostatic static

* Utiliza]i IBLV peste limit`rile de temperatur`/presiune ale F&T DE NOTAT: 1. asigura]i ruptor de vid ori de c^te ori apar presiuni subatmosferice. 2. Nu utiliza]i oale de condens F&T la abur supra\nc`lzit.

22

Alegerea oalelor de condens la serpentine

|n masura \n care este posibil, fiecare ]eav` va fi prev`zut` cu o oal` de condens individual` pentru evitarea scurtcircuit`rii. Serpentine cu o singur` teav` Pentru dimensionarea oalelor de condens pentru o singur` ]eav` sau ]evi drenate individual, g`si]i rata de condensare pe m \n tabelul 24-2. |nmul]i]i rata de condensare pe m cu lungimea \n m [i cu m/m a ]evii din tabelul 24-3 pentru a ob]ine cantitatea normal` de condens. Pentru \nc`lzire rapid`, aplica]i un coeficient de siguran]` de 3:1 pentru selec]ia oalei de condens [i utiliza]i o oal` de condens cu clopot cu o aerisire termic`. Acolo unde nu este necesar` o \nc`lzire rapid`, se utilizeaz` un coeficient de siguran]` de 2:1 pentru selec]ia oalei de condens [i selecta]i o oal` de condens cu clopot standard. Serpentine cu ]evi multiple Pentru dimensionarea oalelor de condens pentru drenarea serpentinelor formate din mai multe ]evi, proceda]i \n felul urm`tor:

1. Determina]i m ]evii \nmul]ind lungimea ]evii cu suprafa]a exterioar`, m/m (Tabelul 24-3) 2. |nmul]i]i m de ]eav` cu viteza de condensare dat` \n tabelul 24-2. Aceasta d` cantitatea normal` de condens. 3. Din graficul 22-1, g`si]i coeficientul pentru condi]iile dvs. de func]ionare. 4. |nmul]i]i cantitatea normal` de condens cu coeficientul pentru a ob]ine capacitatea necesar` de drenare continu` a oalei de condens. De notat c` coefieientul de siguran]` este inclus \n coficientul de multiplicare. Recomand`rile privind coeficientul de siguran]` sunt date pentru: 1. Dep`[irea pericolului de scurtcircuitare creat de ]evile multiple din echipament. 2. Asigurarea unei capacit`]i adecvate a oalei de condens \n condi]ii severe de func]ionare. Pe vreme extrem de rece temperatura de intrare a aerului poate fi mai mic` dec^t cea calculat` iar cererea crescut` de abur \n toat` fabrica poate conduce la o presiune sc`zuta de abur [i la o cre[tere a presiunii \n conducta de abur condensat. Toate conduc la

mic[orarea capacit`]ii sale de drenare. 3. Asigur` eliminarea aerului [i a altor necondensabile.

ATENTIE !

Pentru \nc`lzire la presiune redus`, utiliza]i un coeficient de siguran]` la presiunea diferen]ial` real`, nu neap`rat presiunea de alimentare cu abur, re]in^nd c` oala de condens trebuie de asemenea s` poat` func]iona la presiunea diferen]ial` maxim` \nt^lnit`. Instalarea |n general, urma]i recomand`rile produc`torului. Fig. 23-1, 23-2, 23-3 [i 23-4 reprezint` consumul produc`torilor de elemente de \nc`lzire cu convec]ie.

Fig. 23-1. Drenarea [i aerisirea serpentinei de \nc`lzire a aerului

Fig. 23-3. Metoda general aprobat` de drenare [i pozare a conductelor pentru instala]iile de \nc`lzire de \nalt` presiune (peste 1 bar) cu refulare orizontal`. Colectoarele de pic`turi de la fig. 23-3 [i 23-4 trebuie s` fie de minimum 250-300 mm.

Fig. 23-2. Captarea [i aerisirea serpentinei de \nc`lzire a aerului

Fig. 23-4. Metod` general aprobat` pentru conducte [i oale de condens la instala]iile de \nc`lzire de joas` presiune (sub 1 bar) cu refulare vertical`.

23