Sunteți pe pagina 1din 65

23.10.

2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CONSTRUC IILOR I INSTALA IILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ORENETI Partea I: TREAPTA MECANIC
Indicativ NP 032-1999

Cuprins

Cap. 1. GENERALIT I
1.1. Prezentul normativ con ine prescrip iile i datele necesare proiectrii construc iilor i instala iilor de pe linia apei n care se realizeaz epurarea mecanic a apelor uzate oreneti, precum i elementele de proiectare pentru sta ia de pompare a nmolului primar. 1.2. Apele uzate oreneti definite conform STAS 1846-90 reprezint amestecul dintre apele uzate menajere, apele uzate tehnologice proprii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare i apele uzate industriale, respectiv agrozootehnice preepurate sau nu, astfel nct caracteristicile lor fizice, chimice, biologice i bacteriologice s respecte valorile indicate n NTPA - 002/2002 Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate n re elele de canalizare ale localit ilor i direct n sta iile de epurare", aprobat prin H.G. nr. 188 din 28.02.2002. 1.3. Epurarea mecanic presupune o succesiune de procese fizice prin care are loc ndeprtarea impurit ilor nedizolvate din apele uzate, n principal a materiilor n suspensie i a substan elor nemiscibile separabile gravita ional. n acest scop, schema de, epurare cuprinde pe linia apei, dup caz, func ie de calitatea apelor uzate influente n sta ia de epurare i de indicatorii impui pentru efluentul epurat, obiectele tehnologice specificate la cap. 5, pct. 5.1.2. 1.4. Prin nmol primar se n elege nmolul rezultat din procesul de decantare primar. 1.5. Instala iile de epurare mecanic a apelor uzate oreneti asigur o eficien n separarea i ndeprtarea principalelor substan e poluante con inute n apele uzate influente n sta ia de epurare, dup cum urmeaz: - 40...60% - pentru materii n suspensie; - 20...40% - pentru CBO5; - 20...40% - pentru CCO; - 10...20% - pentru fosfor total i azot organic; - 25...75% - pentru bacteriile coliforme totale. 1.6. Prezentul normativ nu con ine prescrip iile i elementele de proiectare tehnologic pentru construc iile i instala iile de epurare mecano-chimic, epurare biologic natural i artificial, epurare avansat (ter iar), dezinfec ia apelor uzate epurate i pentru prelucrarea nmolurilor re inute n sta ia de epurare. Aceste prescrip ii i elemente de proiectare sunt con inute n documenta ii independente, dup cum urmeaz: - Partea a II-a - Treapta de epurare biologic - Linia apei; - Partea a III-a - Sta ii de epurare pentru debite mici (5 < Q u zi max. 50 l/s) i foarte mici (Q u zi max. 5 l/s); - Partea a IV-a - Treapta de epurare avansat (ter iar) a apelor uzate oreneti; - Partea a V-a - Construc ii i instala ii de prelucrare a nmolurilor re inute n sta iile de epurare. 1.7. Instala iile de epurare mecanic a apelor uzate oreneti trebuie s asigure pentru substan ele re inute, inclusiv nmolurile primare, ob inerea de produse finite, igienice, valorificabile i uor de reintegrat n mediul natural. 1.8. Impurit ile con inute n apele uzate oreneti influente n sta ia de epurare sunt constituite din substan e minerale i organice aflate n stare de materii n suspensie separabile gravita ional, materii coloidale i/sau sub form de substan e dizolvate. Gradul de impurificare a apelor uzate este apreciat n func ie de valorile principalilor indicatori fizico-chimici. Indicatorii de calitate ai apelor uzate oreneti evacuate n re elele de canalizare a localit ilor vor trebui s respecte prevederile NTPA 002/2002 [52]. 1.9. De regul, indicatorii fizico-chimici ai apelor uzate influente n sta ia de epurare precum i cei ai nmolurilor,

F://np032-1999.htm

1/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

prevzu i n STAS 10859-91 Canalizri. Sta ii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate. Studii pentru proiectare", se vor determina pe baz de studii i analize de laborator efectuate de ctre o societate de specialitate abilitat. Pentru localit i n care nu exist canalizare (re ea i sta ie de epurare) i pentru care trebuie ntocmit proiectul aferent, situa ie n care indicatorii fizico-chimici ai apelor uzate influente n sta ia de epurare nu se pot stabili pe baz de studii i analize, acetia se vor aprecia dup datele ob inute la sisteme similare de canalizare din alte localit i, sau utiliznd ncrcrile specifice aferente unui locuitor echivalent, recomandate de literatura tehnic de specialitate. Pentru apele uzate menajere se pot lua n considerare urmtoarele ncrcri specifice per locuitor echivalent (LE): - 65...90 g/LE i zi - pentru materii solide n suspensie; - 54...65g/LE i zi - pentru CBO5; - 6... 14 g/LE i zi - pentru azot total (NTK); - 1 ...4 g/LE i zi - pentru fosfor total. 1.10. Valorile limit admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai efluentului epurat, nainte de evacuarea n emisar (receptor), sunt cuprinse n Hotrrea de Guvern nr. 188/28.02.2002 Anexa nr. 1 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti", indicativ NTPA 011/2002 [53] i n Anexa nr. 3 Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluan i a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturali", indicativ NTPA - 001/2002 [51] (v. tabelele nr. 1 i 2 din ambele normative). 1.11. Gradul de epurare necesar reprezint eficien a de epurare obligatorie pentru ansamblul instala iilor de epurare. El se stabilete pe baza condi iilor de descrcare n receptori, determinate conform normativelor indicate la pct.1.10 de mai sus i a prevederilor cuprinse n avizele i autoriza iile de gospodrire a apelor. 1.12. Emiterea avizului i autoriza iei de gospodrirea apelor se face n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1141 / 06.12.2002 emis de Ministerul Apelor i Protec iei Mediului pentru aprobarea Procedurii i a competen elor de emitere a avizelor i a autoriza iilor de gospodrire a apelor" [62] i a prevederilor Normativului de con inut al documenta iilor tehnice necesare ob inerii avizului de gospodrire a apelor i a autoriza iei de gospodrirea apelor" aprobat prin Ordinul Ministrului Apelor, Pdurilor i Protec iei Mediului nr. 277/11.04 1997 [54]. 1.13. La proiectarea sta iilor de epurare a apelor uzate oreneti, se vor avea n vedere, de asemenea, prevederile standardelor i normativelor indicate n Anexa nr. 1 la prezentul normativ. [top]

Cap. 2. DEBITE CARACTERISTICE ALE APELOR UZATE MENAJERE. DEBITE DE CALCUL I DE VERIFICARE ALE OBIECTELOR TEHNOLOGICE DIN STA IA DE EPURARE
2.1. Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate n re eaua de canalizare a unui centru populat pot fi determinate considernd, de regul, debitele specifice ale restitu iei de ap (q n) egale cu debitele specifice ale necesarului de ap (q u). n calcule preliminare se pot adopta pentru q u valori cuprinse ntre 100 i 300 l/loc, zi i chiar mai reduse n cazul unor mici colectivit i. Cnd se consider necesar (cazul unor localit i importante), calculul debitelor de ape uzate menajere se va efectua analitic pentru diversele categorii de utilizatori de ap. 2.1.1. Debitele caracteristice ale apelor uzate, n situa ia cunoaterii valorii debitului specific al restitu iei de ap qu (debit care cuprinde restitu iile provenite din utilizarea apei pentru consum gospodresc, public, stropit spa ii verzi i industrie local) se pot calcula cu rela iile: (m3/zi) (2.1)

(m3/zi) (2.2) (m3/zi) (2.3)

(m3/zi) (2.4)

unde: p este un coeficient adimensional func ie de numrul de locuitori ai centrului populat, care, pentru calcule preliminare, are valorile din tabelul 2.1.

F://np032-1999.htm

2/65

23.10.2010
Tabelul 2.1

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Valori ale coeficientului p Numr de locuitori p

< 1000 0,18

100110000 0,25

1000150000 0,35

50001100000 0,60

> 100000 0,75

2.1.2. Debitele de ape de canalizare efluente din localitate, pe lng apele uzate menajere sau oreneti (v. defini ia de la Cap. 1, pct. 1.2) mai pot cuprinde: - debitele apelor uzate provenind de la industrii i diverse societ i comerciale (Qind); - debitele de ape subterane infiltrate n re eaua de canalizare (Qinf); - debitele de ape pluviale (Q P ). Drept urmare, valoarea maxim a debitelor de ape de canalizare efluente din localitate (QT), depinde de procedeul de canalizare adoptat pentru re eaua de canalizare a centrului populat (divizor, unitar sau mixt). Astfel, debitul QT este: - n procedeul de canalizare divizor (separativ): QT = Qu orar max + Qind + Qinf - n procedeele unitar i mixt: QT = Qu orar max + Qind + Qinf + Qinf + QP pe timp de ploaie QT = Qu orar max + Qind + Qinf + Qinf pe timp uscat 2.2. Debitele de calcul i de verificare pentru obiectele tehnologice din sta ia de epurare i pentru pr ile componente ale acesteia se stabilesc, pentru fiecare caz n parte, innd seama de fluxul cantitativ i calitativ al apelor de canalizare, de procedeul de canalizare adoptat i de schemele de epurare prevzute. 2.2.1. Pentru sta iile de epurare aferente procedeului de canalizare separativ, debitul de calcul pentru toate obiectele componente situate n amonte de decantoarele primare, exceptnd separatoarele de grsimi, va fi debitul orar maxim al apelor de canalizare (Quoramax ), iar debitul de verificare va fi debitul orar minim al apelor de canalizare (Quorarmin) cu excep ia deznisipatoarelor cuplate cu separatoare de grsimi cu insuflare de aer, la care debitul de verificare este Qv = Quzimax . Pentru separatoarele de grsimi i decantoarele primare, debitul de calcul va fi debitul zilnic maxim ( Qu.zi.max ). iar debitul de verificare, debitul orar maxim (Qu.orar.max ). 2.2.2. Pentru sta iile de epurare aferente localit ilor canalizate n procedeele de canalizare unitar i mixt, debitul de calcul pentru obiectele sta iei de epurare situate n amonte de decantoarele primare, exceptnd separatoarele de grsimi, va fi dublul debitului orar maxim (Qc = nQuorarmax , unde n = 2), iar debitul de verificare, debitul orar minim (Qu.orarmin). Pentru deznisipatoarele cuplate cu separatoare de grsimi cu insuflare de aer debitul de verificare este Qv = Qu.zimax . Pentru separatoarele de grsimi i decantoarele primare debitul de calcul va fi debitul zilnic maxim (Qu.zimax .), iar debitul de verificare Qv = nQu.orarmax , (unde n = 2). 2.2.3. De regul, coeficientul n de majorare a. debitului apelor de canalizare admis n sta ia de epurare pe timp de ploaie se consider n =2. n anumite situa ii, cu justificarea tehnico economic corespunztoare, n scopul protec iei calit ii apei emisarilor, se poate analiza n cazul procedeelor de canalizare unitare sau mixte, introducerea n sta ia de epurare treapta mecanic a unui debit sporit de ape de canalizare (QSE = n Qu.orar.max ) unde n = 34. n tabelul 2.2 se indic debitele de calcul i de verificare pentru elementele componente ale unei sta ii de epurare cu treapt mecanic, deservind localit i canalizate n procedeele separativ (divizor), unitar sau mixt. 2.3. Dac n re eaua public de canalizare a centrului populat se evacueaz ape uzate provenite de la oricare dintre utilizatorii de ap (industrie, unit i agrozootehnice, diverse societ i comerciale etc.), ele trebuie s respecte din punct de vedere calitativ prevederile NTPA-002/2002, prevznd n acest scop, dac este necesar, sta ii de preepurare corespunztoare.

F://np032-1999.htm

3/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Debitele i calitatea apelor uzate provenite de la aceti utilizatori i evacuate n re eaua public de canalizare se determin pe baza unor studii i cercetri de specialitate sau pe baza datelor furnizate de beneficiarul sau proiectantul obiectivului respectiv. 2.4. La determinarea debitelor de ap uzat evacuate de unit ile industriale, se va lua n considerare reutilizarea maxim a apei n procesele tehnologice. 2.5. Din punct de vedere al debitelor, sta iile de epurare se clasific astfel: - Qu.zi.max 5 l/s sta ii de epurare foarte mici: - 5 l/s < Qu.zi.max 50 l/s - sta ii de epurare mici: - 50 l/s < Qu.zi.max 250 l/s - sta ii de epurare medii: - Qu.zi.max > 5 l/s sta ii de epurare mari: Tabelul 2.2 Debitele de calcul i de verificare ale obiectelor tehnologice din treapta mecanic de epurare Procedeul de canalizare Obiectul sau elementul de legtur ntre obiecte Divizor (separativ) Debit de dimensionare (Qc ) Debit de verificare (Qv ) Unitar sau mixt Debit de dimensionare (Qc ) Qd=QT-n Qu.orar.max Debit de verificare (Qv ) QT

Deversorul din amontele sta iei de epurare Canalul de legatur dintre deversor i bazinul de reten ie i de la aceasta la emisar, sau dintre deversor i emisar Canalul de acces la camera grtarelor Grtarele, deznisipatoarele 1, debitmetrul, camera de distrubu ie a debitelor de ap la decantoarele primare i toate canalele i conductele de legtur ntre obiectele tehnologice ale treptei mecanice de epurare Separatorul de grsimi i decantoarele primare Canalul dintre decantoarele primare i emisar Bazinul de reten ie al apelor meteorice

Qd=QT-n Qu.orar.max

QT

Qu.orar.max

Qu.orar.min

n Qu.orar.max

Qu.orar.min

Qu.orar.max

Qu.orar.min*

n Qu.orar.max

Qu.orar.min*

Qu.zi.max Qu.orar.max -

Qu.orar.max Qu.orar.min -

Qu.zi.max n Qu.orar.max Qd=QT nQu.orar.max

n Qu.orar.max Qu.orar.min QT

1 Pentru deznisipatoarele separatoare de grsimi cu insuflare de aer, debitul de verificare este Qv =Qu y i max unde: QT = Qu.orar.max + QP este debitul total al amestecului de ape uzate cu apele de ploaie, care intr n deversorul din amontele sta iei de epurare; n coeficientul de majorare a debitului orar maxim al apelor uzate necesar determinrii debitului maxim admis pe timp de ploaie n sta ia de epurare (conform STAS 1846 - 90), considerat de regul n = 2. n cazuri speciale, cu justificarea corespunztoare din partea proiectantului, se poate considera n = 34. Qd = QT n Qu.orar.max debitul de ap deversat n emisar sau n bazinul de reten ie pe durata ploii. [top]

Cap. 3. GRADUL DE EPURARE NECESAR


3.1. Gradul de epurare necesar reprezint eficien a ce trebuie realizat n mod obligatoriu de ctre sta ia de epurare pentru re inerea unui anumit poluant. 3.2. Gradul de epurare necesar se calculeaz cu o rela ie de forma:

F://np032-1999.htm

4/65

23.10.2010
(3.1)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

unde: Ki - este cantitatea (sau concentra ia) de substan poluant care intr (influent) n sta ia de epurare; Ke - este cantitatea (sau concentra ia) de substan poluant care este evacuat (influent) din sta ia de epurare i care este impus de ctre NTPA 001/2002 i NTPA 011/2002, sau prin avizul ori autoriza ia de gospodrire a apelor ; Eficien a (sau gradul de euprare) ob inut la un moment dat, poate fi mai mare sau mai mic dect gradul de epurare necesar. Cerin ele protec iei mediului nconjurtor impun ca eficien a s fie ntotdeauna mai mare sau cel pu in egal cu gradul de epurare necesar. 3.3. Gradul de epurare (sau eficien a) poate fi determinat n orice moment, cu o rela ie de forma (3.1) pentru mai mul i indicatori, fie pentru toat sta ia de epurare, fie pentru un obiect sau grup de obiecte tehnologice. Valorile eficien elor ob inute pentru sta ia de epurare n timpul exploatrii, trebuie s fie superioare valorii gradului de epurare necesar determinat de ctre proiectantul investi iei i aprobat de ctre organele abilitate. 3.4. Din punct de vedere al epurrii apelor uzate oreneti, gradul de epurare necesar se determin n mod obinuit pentru indicatorii: materii n suspensie, CBO5, oxigen dizolvat, azot, fosfor, substan e toxice etc. Cunoscndu-se concentra iile substan ei poluante la intrarea i la ieirea din sta ia de epurare, gradul de epurare necesar se determin cu rela ia 3.1 de mai sus. n cazul valorii pH, se vor adopta tehnologii care s conduc pentru efluentul epurat la valori pH = 6,5-8,5 (pentru fluviul Dunrea pH = 6,5-9). Pentru substan ele poluante, altele dect cele prevzute n tabelele nr. 1 i 2 din [51] i [53], limitele maxim admisibile se stabilesc prin avizele i autoriza iile de gospodrire a apelor, n func ie de caracteristicile resursei de ap, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate n aceeai resurs, de cerin ele utilizatorilor de ap din aval i n condi iile protec iei mediului nconjurtor. 3.5. La determinarea gradului de epurare necesar pentru indicatorii de mai sus, se va ine seama de capacitatea de autoepurare a emisarilor (receptorilor), de prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 [64], Legii protec iei mediului nr. 137/1995 [65], NTPA 001/2002 [51], NTPA 011/2002[53], de Normativul privind obiectivele de referin pentru clasificarea calit ii apelor de suprafa , aprobat prin Ordinul Ministerului Apelor i Protec iei Mediului nr. 1.146 din 10 Decembrie 2002 [36] i de avizul ori autoriza ia de gospodrire a apelor emise de unit ile abilitate. 3.6. Pentru evacuarea apelor uzate epurate n lacuri sau n ruri caracterizate printr-o curgere lent (zone sensibile) se vor adopta tehnologii de epurare prin care s se re in substan ele fertilizante care pot conduce la eutrofizarea acestora (fosfor, azot i compuii aferen i). 3.7. Valorile limit maxim admisibile ale principalelor substan e poluante din apele uzate nainte de evacuarea acestora n emisar, se stabilesc de ctre proiectantul de specialitate, n conformitate cu prevederile NTPA 011/2002 (tabelele nr. 1 i 2 din Anexa nr. 1) i NTPA 001/2002 (tabelele nr. 1 i 2 din Anexa nr. 3). Aceste valori pot fi modificate prin avizele i autoriza iile de gospodrire a apelor de ctre emitentul acestora pe baza ncrcrii cu poluan i deja existent n resursa de ap n amonte de punctul de evacuare a apelor uzate i inndu-se seama de utilizatorii de ap din aval i de capacitatea de autoepurare a resursei de ap [51], [52] i [53]. 3.8. Calculul gradului de epurare necesar pentru indicatorii men iona i la pct. 3.4, servete pentru alegerea schemei tehnologice de epurare. Astfel, se consider c este suficient treapta de epurare mecanic pentru valorile gradului de epurare necesar indicate la pct. 1.5. 3.9. Pentru valori ale gradului de epurare necesar mai mari dect cele indicate la pct. 1.5, este necesar epurarea mecano-biologic sau mecano-chimic a apelor uzate nainte de evacuarea lor n emisar. 3.10. Pentru valori intermediare ale gradului de epurare necesar (de exemplu ntre 40 i 60 % la materii n suspensie, ntre 20 i 40 % la CBO5 i ntre 10 i 20% la fosfor i azot), necesitatea treptei biologice sau chimice de epurare se stabilete de ctre proiectantul general, cu avizul unit ilor abilitate din domeniul gospodririi apelor, protec iei mediului i inspectoratelor sanitare. 3.11. Toate apele uzate provenite din canalizarea localit ilor n procedeele divizor, unitar sau mixt se supun epurrii mecanice indiferent dac dup aceasta urmeaz epurarea biologic sau chimic i indiferent de emisar. 3.12. Gradul de epurare necesar privind oxigenul dizolvat Const n a verifica dac valoarea concentra iei minime de oxigen dizolvat din apa rului ntr-o sec iune situat aval

F://np032-1999.htm

5/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


), este mai mare sau egal cu concentra ia ), adic:

de punctul de evacuare a apelor uzate epurate n emisar (

minim de oxigen dizolvat normat [36] pentru categoria de calitate a emisarului respectiv ( (3.3)

Concentra ia minim de oxigen dizolvat admis (normat) n apa emisarului, func ie de categoria de calitate a acestora, este [36]: - pentru emisar de categoria I; - pentru emisar de categoria II;

- pentru emisar de categoria III; - pentru emisar de categoria IV; - pentru emisar de categoria V. (mgO2 / I

n fig. 3.1 se prezint schema de principiu cu nota iile necesare pentru determinarea concentra iei ). Nota iile din figura 3.1 reprezint: - q (1/s) - debitul zilnic maxim al apelor uzate; - c uz (mg/l)- concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate la intrarea n sta ia de epurare;

- X5uz (mg/l). - concentra ia materiei organice biodegradabile exprimat n CBO5 a apelor uzate la intrarea n sta ia de epurare; (mg/l) - concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate dup epurare; (mg/l) - concentra ia materiei organice biodegradabile exprimat n CBO5 a apelor uzate dup epurare;

- Qr (1/s) - debitul mediu lunar minim anual al emisarului cu probabilitatea de 95 %; - X5r (mg/l) - concentra ia materiei organice biodegradabile exprimat n CBO5 din apa rului imediat amonte de punctul A de evacuare a apelor epurate; - Or (mgO2/l) - concentra ia de oxigen dizolvat din apa rului imediat amonte de punctul A de evacuare a apelor epurate; - B - punctul de prelevare a apei din ru pentru prima folosin de ap, din aval; - B' - punct situat 1 km amonte de prima folosin , servind pentru verificarea condi iilor de calitate conf. [36]; - L, Lo distan e msurate pe firul apei ntre A i B', respectiv ntre A i B. Calculul trebuie condus etapizat i comport determinarea urmtorilor parametri: - CBO5 al amestecului de ap uzat epurat cu apa emisarului, imediat aval de sec iunea de evacuare A: (3.4)

- CBO20 al amestecului de mai sus: Xam = 1,45 X5am (mg CBO5/l ) (3.5) - deficitul ini ial de oxigen din apa rului, amonte de sec iunea de evacuare A: Da = OS Or (mg O5/l) (3.6) unde Os este concentra ia oxigenului dizolvat de satura ie ale crei valori pentru temperaturi de la 0- 30C i la presiunea atmosferic de 760 mm Hg, sunt indicate n tabelul 3.3. Tabelul 3.3.

F://np032-1999.htm

6/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


Valori ale oxigenului dizolvat de satura ie func ie de temperatura apei

(0C)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabelul 3.4.

OS (mg/l) 14,64 14,23 13,84 13,48 13,13 12,80 12,48 12,17 11,87 11,59 11,33

(0C)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

OS (mg/l) 11,08 10,83 10,60 10,37 10,15 9,95 9,74 9,54 9,35 9,17 8,99

(0C)
22 23 24 25 26 27 28 29 30

OS (mg/l) 8,83 8,68 8,53 8,38 8,22 8,07 7,92 7,77 7,63

Valorile coeficientului Nr. crt. 1 2

pentru diferite categorii de emisari (zile-1) 0,1 0,15

Tipul emisarului

Emisari cu debite i adncimi mari Emisari cu debite mari i cu impurificare puternic Emisari cu debite medii Emisari cu debite mici Emisari cu debite mici i viteze mari

3 4 5

0,2 - 0,25 0,3 0,6

- timpul critic, la care se realizeaz deficitul maxim de oxigen n apa emisarului, se determin cu rela ia:

(3.7)

n care: - este constanta vitezei de consum a oxigenului pentru apele emisarului [9], amonte de sec iunea de evacuare (vezi tabelul 3.4); k 2 - constanta de reaerare a apelor rului (determinat experimental, cu diverse formule empirice, sau orientativ, admi nd valorile din tabelul 3.5). - deficitul critic (sau maxim) de oxigen: (3.8)

Tabelul 3.5.

F://np032-1999.htm

7/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


Valorile coeficientului de reaerare k2 pentru diferite categorii de emisari [9] Valoarea k 2 (zile-1) la temperatura apei 50C 100C 150C 200C 250C 300C

Caracteristicile emisarului

Emisari cu vitez foarte mic de curgere sau aproape sta ionar Emisari cu vitez mic de curgere Emisari cu vitez mare de curgere Emisari cu vitez foarte mare de curgere

0,11

0,15

0,16

0,17

0,18

0,20

0,21

0,24

0,38

0,42

0,46

0,50

0,54

0,58

0,68

0,74

0,80

0,86

0,92

- oxigenul dizolvat minim din apa rului (v. fig. 3.2): (3.9) - se verific rela ia (3.3). Dac rela ia (3.3) este satisfcut, atunci concentra ia materiei organice biodegradabile exprimat n CBO5 a efluentului epurat ( ) corect calculat. ) pn

n caz contrar, se recalculeaz gradul de epurare necesar privind CBO5, reducndu-se valoarea ( cnd se va respecta condi ia (3.3). [top]

Cap. 4. AMPLASAMENTUL STA IILOR DE EPURARE


4.1. Sta iile de epurare se amplaseaz ntotdeauna n aval de aezarea omeneasc pentru care se realizeaz sistemul de canalizare, n afara vetrei locuibile i la distan de aceasta, fixat prin regulamentele i legile sanitare n vigoare. n acest sens se va ine seama de prevederile din Norme de igien i recomandri privind mediul de via al popula iei", aprobate prin Ordinul Ministrului Snt ii Nr. 1935/13.09.1996 [55], precum i de Norme metodolo-gice privind avizul de amplasament" - aprobate cu Ordinul M.A.P.M. nr. 279 / 11.04.1997, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 100 bis [61]. n conformitate cu aceste norme, atunci cnd prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distan e, distan ele minime de protec ie sanitar recomandate ntre zonele protejate i amplasamentul sta iilor de epurare sunt: - 1 000 m - pentru sta ii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine sub 10.000 de capete; - 300 m - pentru sta ii de epurare a apelor uzate oreneti; - 200 m - pentru sta ii de epurare a apelor uzate industriale; - 300 m - pentru platforme (paturi) de uscare a nmolurilor; - 300 m - pentru cmpuri de irigare cu ape uzate; - 500 m - pentru cmpuri de infiltrare a apelor uzate i bazine deschise pentru fermentarea nmolurilor. Aceleai distan e minime se impun i fa de arterele de mare circula ie. Pentru sta iile de epurare a apelor uzate oreneti aceste distan e pot fi reduse pe baza studiilor de impact avizate de institute de specialitate. Alegerea amplasamentului se face pe baza unui calcul tehnico-economic comparativ, innd seama de condi iile hidraulice ale canalizrii, de relieful i natura terenului de funda ie, de folosin a actual a terenului, posibilit ile de extindere viitoare, distan ele de protec ie sanitar n cazul trecerii n viitor la epurarea biologic, de posibilitatea folosirii apelor epurate mecanic la irigarea culturilor agricole i de nivelul terenului fa de apele mari ale emisarului, respectiv necesitatea construc iilor pentru aprarea terenurilor i a malurilor din apropierea acestuia

F://np032-1999.htm

8/65

23.10.2010
[49].

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

4.2. n legtur cu condi iile de stabilire a amplasamentelor se vor avea n vedere urmtoarele: - utilizarea ca amplasament pentru sta ia de epurare a unui teren neproductiv, care nu poate fi utilizat n condi ii avantajoase n alte scopuri i care nu ridic probleme dificile din punct de vedere al propriet ii; - pentru nivelul de aezare a diverselor elemente ale sta iei de epurare fa de cota terenului natural, se vor face studii comparative tehnico-economice ntre solu ia aezrii la cot joas i pomparea continu sau intermitent n emisari i solu ia aezrii pe platforma nalt, implicnd pomparea permanent a apei neepurate, cu avantajul de a putea executa construc iile aferente sta iei n suprateran, deci mai uor, mai ieftin i fr epuizmente sau procedee de funda ie costisitoare; - la amplasamente cu posibilit i de evacuare gravita ional permanent se va plasa nivelul maxim al apelor uzate la sosirea n sta ia de epurare ct se poate de aproape de suprafa a terenului sau platformei, pentru a evita supranl ri inutile ale pere ilor laterali i amplasarea construc iilor la adncimi mari n pmnt; - gura de vrsare a apelor epurate n emisar se va realiza, prin construc ii corespunztoare, ct mai aproape de firul sau cursul permanent al emisarului, astfel nct s se asigure amestecul apelor epurate cu cele ale emisarului ct mai repede i mai complet. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s i care se evacueaz n resurse de ap cu debite de cel pu in trei ori mai mari dect cele ale apelor uzate, n punctul de evacuare se vor prevedea sisteme de dispersie/difuzie [51]; - extinderea viitoare a sta iei de epurare mecanic care poate fi realizat uneori numai prin adugarea de elemente noi pentru prelucrarea nmolului (rezervoare de fermentare sau metantancuri, bazine deschise de fermentare) sau prin adugarea unei sta ii de pompare a apei epurate spre terenurile cultivabile, n cazul epurrii biologice naturale prin folosirea apei la iriga ii; - la prevederile pentru extinderea viitoare a sta iei de epurare se va ine seama de schimbrile n capacitatea de autoepurare a emisarului ce vor interveni prin amenajrile hidrotehnice ulterioare, ns numai n msura n care lucrrile de amenajare a emisarului sunt aprobate a se executa ntr-un termen care s se ncadreze n perioada n care trebuie executat extinderea sta iei respective [top]

Cap. 5. PROIECTAREA CONSTRUC IILOR I INSTALA IILOR DE EPURARE TREAPTA MECANIC


5.1. Obiectele tehnologice componente ale treptei de epurare mecanic Epurarea mecanic a apelor uzate const n ndeprtarea prin procedee fizice, n special, a materiilor n suspensie ct i a celor nemiscibile cu apa, separabile gravita ional. Odat cu aceste substan e sunt re inute par ial i substan e organice, dar eficien a treptei mecanice asupra acestora este mic (20 - 40 %). n treapta de epurare mecanic procedeele utilizate au drept scop [9]: - re inerea materiilor n suspensie de dimensiuni mari, care se face n grtare, site, cominutoare etc; - re inerea materiilor nemiscibile cu apa (grsimi, produse petroliere), realizat n separatoare de grsimi; - sedimentarea materiilor n suspensie separabile prin decantare, care are loc n deznisipatoare, decantoare, fose septice etc; - prelucrarea nmolurilor. n practic, obiectele tehnologice de pe linia apei care alctuiesc treapta de epurare mecanic, cu excep ia decantoarelor i a separatoarelor de grsimi, constituie aa numita treapt de degrosisare. 5.1.1.Treapta mecanic a unei sta ii de epurare este alctuit n principal din: - linia (sau fluxul) apei; - linia (sau fluxul) nmolului; - construc ii i instala ii auxiliare. 5.1.2. Obiectele componente ale treptei mecanice sunt: a. Linia apei - deversorul din amontele sta iei de epurare; - bazinul de reten ie;

F://np032-1999.htm

9/65

23.10.2010
- grtar; - deznisipator;

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

- dispozitive de msur a debitelor de ap uzat i de nmol; - separator de grsimi; - decantor primar; - sta ie de pompare ape uzate; - conducte i canale tehnologice de legtur; - conduct (sau canal) de evacuare a .apelor uzate epurate n resursa de ap (emisar); - gur de evacuare a apelor uzate epurate n emisar. Deznisipatorul i separatorul de grsimi sunt, n unele scheme de epurare, obiecte tehnologice independente. Ele pot fi cuplate ntr-un singur obiect tehnologic denumit deznisipator - separator de grsimi cu insuflare de aer sau deznisipator cuplat cu separator de grsimi cu insuflare de aer. b. Linia nmolului - sta ie de pompare nmol primar; - instala ii de sitare a nmolului; - instala ii de condi ionare chimic a nmolului; - concentrator (sau ngrotor) de nmol; - instala ii de stabilizare a nmolului: rezervoare de fermentare a nmolului sau metantancuri, n care are loc fermentarea anaerob, bazine de stabilizare aerob a nmolului sau stabilizatoare de nmol; - instala ii de deshidratare a nmolului: deshidratare natural pe platforme (paturi) de uscare, deshidratare artificial sau deshidratare mecanic; - depozit de nmol deshidratat; - conducte i canale tehnologice de legtur. c. Construc ii i instala ii auxiliare - pavilion tehnologic; - sta ie de suflante; - central termic; - atelier mecanic; - remiz utilaje; - drum de acces; - drumuri, alei i platforme interioare; - mprejmuiri i por i; - sistematizare pe vertical; - instala ii de alimentare cu energie electric; - instala ii electrice de for , iluminat i protec ie; - instala ii de automatizare i AMCR; - instala ii de telefonie; - canale termice; - re ele electrice n incint;

F://np032-1999.htm

10/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

- re ele de ap potabil, pentru incendiu, de canalizare, - gaze .a.; - lucrri de ndiguire, aprri de maluri, lucrri n albie etc. 5.1.3. Linia nmolului, respectiv construc iile i instala iile auxiliare nu fac obiectul prezentului normativ. Linia nmolului constituie etapa a V-a de elaborare a normativului, iar construc iile i instala iile auxiliare se proiecteaz dup norme i prescrip ii specifice. 5.2. Schema tehnologic a sta iei de epurare - treapta mecanic 5.2.1. Schema tehnologic a treptei mecanice de epurare se ntocmete avnd n vedere urmtoarele: - prevederea pe linia apei a unor obiecte tehnologice care s asigure realizarea unor grade de epurare necesare cel pu in egale cu valorile indicate la pct. 1.5; - pentru un anumit obiect tehnologic se va propune tipul de instala ie cel mai avantajos tehnic i economic i care se poate adapta cel mai uor condi iilor locale de spa iu, relief, posibilit i de fundare, de execu ie etc; - posibilitatea extinderii viitoare a treptei mecanice att pe linia apei ct i pe linia nmolului; - utilajele i echipamentele aferente obiectelor tehnologice s fie performante tehnic i energetic, fiabile, avantajoase din punct de vedere al investi iei i cheltuielilor de exploatare. 5.2.2. Se recomand ca amplasarea obiectelor n profilul tehnologic al sta iei de epurare s conduc la o curgere pe ct posibil gravita ional, cu pierderi de sarcin reduse i la volume de beton i terasamente minime. 5.2.3. Se va avea n vedere ca dispozi ia n plan a sta iei de epurare s conduc la un grad de utilizare maxim a terenului avut la dispozi ie, la un flux tehnologic optim pe linia apei i a nmolului att pentru execu ie ct mai ales pentru exploatare. 5.3. Deversorul din amontele sta iei de epurare 5.3.1. Este o construc ie care se prevede numai n cazul localit ilor canalizate n procedeele unitar i mixt. Servete pentru limitarea debitului de ap de canalizare admis n sta ia de epurare pe timp de ploaie. 5.3.2. Debitul maxim de ap care ajunge pe timp de ploaie de la re eaua de canalizare a localit ii la deversor este: QT = Quormax + QP (l/s) (5.1) n care: QT - debitul total pe timp de ploaie al apelor de canalizare care intr n camera deversorului (efluentul localit ii); Quornax - debitul orar maxim al apelor uzate, pe timp uscat; Qp - debitul apelor de ploaie, calculat n conformitate cu prevederile STAS 1846-90, aferent ultimului tronson al colectorului principal (de la ieirea din localitate, la deversor). 5.3.3. Debitul maxim de ape de canalizare admis n sta ia de epurare pe timp de ploaie este: QSE = n Quormax (5.2) n care: n = 2 este un coeficient de majorare a debitului admis n sta ia de epurare pe timp de ploaie. n conformitate cu STAS 1846-90, acest coeficient poate lua valori mai mari (n = 3.. .4), n cazuri bine justificate tehnico-economic. 5.3.4. Debitul de calcul al deversorului este: Qd = QT QS (l/s), unde QSE = n Quoramax (5.3) Pentru situa iile curente, cnd n = 2, rela ia (5.3) devine: Qd = QP Quoramax n anumite situa ii bine justificate, deversorul permite prin manevrarea corespunztoare a unor stavile, devierea ntregului debit QT spre un bazin de reten ie sau spre emisar (cu respectarea prevederilor NTPA 001/2002), n scopul ocolirii sta iei de epurare.

F://np032-1999.htm

11/65

23.10.2010
Qv = QT = QP + Quormax (5.4)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

n aceast situa ie debitul de verificare al deversorului i al canalului de ocolire este:

5.3.5. nl imea pragului deversor p se consider egal cu adncimea apei n canalul de legtur dintre deversor i camera grtarelor (H2), determinat pentru debitul QSE = 2 Quormax i pentru un grad de umplere maximum 0,70, n care Hc2 reprezint nl imea total a canalului dintre deversor i camera grtarelor. 5.3.6. Lungimea pragului deversor, considerat ca deversor lateral cu perete sub ire, nenecat, n ipoteza unei lame deversante triunghiulare, se determin din rela ia: (5.5) n care: Qd = debitul deversat este calculat cu rela ia (5.3); m = 0,42 - coeficient de debit; Ld = lungimea pragului deversor asimilat ca deversor lateral; de

= coeficient de contrac ie lateral; n= coeficient de necare;


g = 9,81 m/s 2 - accelera ia gravita ional; hm = nl imea medie a lamei deversante; k = 1,10... 1,20 - coeficient de majorare a lungimii deversorului, pentru a ine seama c deversarea este lateral. 5.3.7. Coeficientul de contrac ie lateral are expresia: (5.6)

unde: n = numrul de contrac ii laterale ale lamei n dreptul pilelor i culeilor;

= coeficient de form al pilei sau culeii, considerat n mod acoperitor 0,7... 1,0
5.3.8. nl imea medie a lamei deversante (considerat triunghiular pe lungimea Ld) se determin cu rela ia: (5.7)

n care: Hx este nl imea apei n canalul din amontele deversorului, 1,0) pentru dimensionat la plin"(gradul de umplere ) debitul QT dat de rela ia (5.1). n rela ia gradului de umplere, Hcl reprezint nl imea

total a canalului amonte. 5.3.9. Coeficientul de necare se consider n = 1,00 deoarece deversorul trebuie s func ioneze nenecat. n acest scop, camera i colectorul de evacuare a debitului deversat Qd spre bazinul de reten ie sau spre emisar se vor dimensiona astfel, nct nivelul maxim al apei aval de pragul deversor s fie situat la minim 15...20 cm sub cota crestei deversante. 5.3.10. Orientativ, la dimensionarea deversorului se va urmri ca debitul specific deversat s se ncadreze n domeniul: (m3/s, m) (5.8)

unde: Qd este debitul deversat determinat cu rela ia (5.3), iar L'd este lungimea deversorului frontal, avnd expresia: (m) (5.9)

F://np032-1999.htm

12/65

23.10.2010
n care Ld i k au semnifica ia de la pct. 5.3.6.

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.3.11. n cazul n care lungimea deversorului lateral Ld < 10m se va prevedea prag deversor cu o singur lam deversant (deversare pe o singur parte). Dac Ld > 10 m, se prevede deversor cu dou lame deversante (deversare pe dou laturi), astfel nct lungimea camerei deversoare va fi: (m) (5.10)

5.3.12. Pentru simplificarea calculului lungimii deversorului se poate utiliza diagrama din fig. 5.1 n care, func ie de nl imea medie a lamei deversante hm - calculat cu rela ia (5.7), se determin debitul specific deversat aferent deversorului frontal qd (m3/s, m), respectiv lungimea acestuia: (m) (5.11)

Lungimea deversorului lateral rezult din rela ia (5.9): Ld = k.L'd (m) (5.12) unde k = 1,10...1,20. 5.4. Bazin de reten ie 5.4.1. Bazinul de retentie se amplaseaz, dup deversorul din amontele sta iei de epurare pe/sau alturat canalului care evacueaz apele deversate spre emisar. 5.4.2. Rolul bazinelor de retentie este diferit, n func ie de scopul pentru care sunt utilizate. Astfel, ele pot fi prevzute pentru: a) nmagazinarea cantit ii de ap uzat pe o anumit perioad de timp, cnd nu este posibil descrcarea gravita ional a acestora n emisar, datorit nivelelor ridicate ale apei emisarului; b) nmagazinarea pe timp de ploaie a cantit ii de ap de canalizare (amestec ntre apa uzat i apa de ploaie) ce reprezint diferen a dintre debitul deversat Qd definit ca la pct. 5.3.4 i debitul amestecului admis a se descrca n emisar fr epurare (Qdr ). c) nmagazinarea pe timp de ploaie a amestecului dintre apa i apa de ploaie materializat prin debitul deversat Qd, n vederea epurrii ulterioare a cantit ii de ap ce reprezint diferen a dintre debitele de ape uzate sosite n sta ie (Quz ) i capacitatea maxim de epurare a acesteia pe timp de ploaie ( QSE = 2 Quormax ). d) nmagazinarea cantit ilor de ape uzate a cror evacuare n emisar nu se poate face dect prin pompare, n scopul reducerii cheltuielilor de investi ie i exploatare a sta iei de pompare. Bazinele de reten ie de tipul a) i d) se prevd n cazul localit ilor canalizate n procedeul divizor. Pentru sta iile de epurare aferente localit ilor mici, canalizate, de regul, n procedeul divizor, mai ales n schemele de epurare fr decantor primar, este recomandabil prevederea unui bazin de uniformizare i omogenizare a cantit ii i calit ii apei uzate ce se va trata n treapta biologic. Bazinele de reten ie de tipul b. i c. se prevd n cazul localit ilor canalizate n procedeele unitar sau mixt. 5.4.3. Debitul de calcul al bazinelor de reten ie de tipul b. i c, cazurile cele mai frecvent ntlnite, este dat de rela ia: Qb = Qd Qdr (m3/s) (5.13) unde: Qb= debitul de calcul al bazinului de reten ie (m3/s); Qd = debitul amestecului de ape uzate cu ape de ploaie, definit la pct. 5.3.4; Qdr = debitul amestecului de ape uzate cu ape de ploaie ce poate fi evacuat n emisar fr epurare. 5.4.4. Regimul hidraulic al emisarului i categoria de calitate a acestuia pot impune capacit i mari pentru nmagazinarea apelor de canalizare care nu pot fi evacuate (n anumite perioade) neepurate i gravita ional n emisar, n acest caz, solu ia cu bazin de reten ie se va studia comparativ, tehnic i economic, cu solu ia mixt

F://np032-1999.htm

13/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

bazin de reten ie - sta ie de pompare" sau cu cea care implic numai sta ia de pompare. 5.4.5. n cadrul proiectului aferent bazinelor de reten ie se va preciza modul de cur ire, splare i evacuare a sedimentelor re inute n aceste bazine n func ie de tipul adoptat. 5.4.6. n scopul evitrii producerilor de sedimente pe radierul bazinelor de reten ie se va propune o form geometric adecvat i echiparea cu mixere pozi ionate corespunztor i n numr suficient realizrii scopului propus. 5.5. Grtare 5.5.1. Grtarele sunt obiecte tehnologice care au rolul de a re ine din apele de canalizare suspensiile i corpurile mari, grosiere. 5.5.2. Grtarele sunt amplasate la intrarea apelor uzate n sta ia de epurare. Cnd schema sta iei de epurare prevede pomparea apelor uzate provenite de la localitate, grtarele vor fi amplasate n amontele sta iei de pompare. Dac sta ia de pompare este echipat cu transportoare hidraulice (necuri), grtarele se pot amplasa i aval de acestea. 5.5.3. Din punct de vedere al distan ei dintre bare, notat cu b, grtarele se pot clasifica n: - grtare rare, cu b = 50 ... 100 mm; - grtare dese: cur ite manual, cu b = 30 ... 40 mm (de evitat, pe ct posibil); cur ite mecanic, cu b = 10 ... 20 mm; - grtare fine: cur ite mecanic, cu b = 0,50 ... 6 mm. 5.5.4. Din punct de vedere al formei, grtarele pot fi: - grtare plane nclinate, cu 60-70 fa de orizontal; - grtare curbe; - grtare (site) cilindrice fixe sau mobile, nclinate cu 25- 45 fa de orizontal; - grtare pitoare" sau site elevator. 5.5.5. Dup modul de cur ire, grtarele pot avea: - cur ire manual (de evitat, pe ct posibil); - cur ire mecanic; - autocur ire (grtarele pitoare"). La sta iile de epurare aferente localit ilor sub 5.000 locuitori se prevd de regul grtare fine (b = 2-3 mm) avnd cur ire mecanic i automatizat, fr personal de deservire. Pentru localit i cu mai mult de 5.000 locuitori, se prevd ambele tipuri de grtare, grtarele rare fiind amplasate n amontele grtarelor dese. Pentru sta iile de epurare medii i mari, cur irea mecanic a grtarelor dese se prevede atunci cnd cantit ile de re ineri depesc 0,1-0,2 m3/zi, respectiv cnd localitatea deservit de sta ia de epurare are mai mult de 10.000 locuitori. La sta iile mici de epurare, cu numr sub 10.000 locuitori, complet automatizate, se poate prevedea numai grtar fin cur at mecanic. 5.5.6. Umiditatea re inerilor dup presare se consider, n medie, de 70-80 %, iar greutatea specific de 0,75-0,95 tf / m3. n calculul cantit ilor de re ineri pe grtare se va ine seama de valorile medii specifice indicate n tabelul 5.1, precum i de faptul c aceste cantit i pot fi de cteva ori mai mari. n acest sens, se va considera un coeficient de varia ie zilnic K = 2 ... 5. Rela ia de calcul a volumului zilnic de substan e re inute pe grtare cu umiditate w = 80 % este:

F://np032-1999.htm

14/65

23.10.2010
(m3/zi) (5.14) unde:

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

a - este cantitatea de re ineri specific, indicat n tabelul 5.1, n l/om, an; NL - numrul de locuitori; K - 2 ... 5 coeficient de varia ie zilnic. Cantitatea zilnic de re ineri pe grtare se calculeaz cu formula: Gr = r . Vr (kg f/zi) (5.15) unde: r = 750... 950 kg f / m3 - greutatea specific a re inerilor cu umiditatea w = 70... 80 %. Volumul zilnic de substan uscat (umiditate W = 0) din re ineri este: (m3/zi) (5.16)

unde: w = 80 % este umiditatea re inerilor. Tabelul 5.1. Cantit i specifice de re ineri pe grtare Cantitatea de re ineri specific a (l/om, an) La cur ire manual 2,5 2,0 1,5 La cur ire mecanic 25,0 20,0 18,0 15,0 12,0 8,0 5,0 -

Nr. crt.

Distan a (interspa iul) dintre barele grtarului (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,5 2 3 6 10 16 20 25 30 40 50

Cantitatea zilnic de substan uscat din re ineri rezult: Gru = ru . Vru (kg f/zi) (5.17) unde: ru = 1600.. 2000 kg f/m3 - greutatea specific a substan elor re inute, n stare uscat. 5.5.7. Numrul minim de grtare active va fi n = 2, fr grtare de rezerv. La sta iile de epurare mici, se poate proiecta un singur grtar, prevzndu-se ns canal de ocolire. 5.5.8. Camerele grtarelor se vor prevedea cu tvilare i batardouri amonte i aval, n scopul izolrii fiecrui grtar n parte n caz de repara ii, revizii etc. Pentru cur irea grtarelor i manevrarea stvilarelor i batardourilor, sunt necesare pasarele, a cror l ime variaz ntre 80... 150 cm.

F://np032-1999.htm

15/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.5.9. Pentru prevenirea depunerilor, canalele pe. care sunt amplasate grtarele (de obicei de sec iune transversal dreptunghiular) vor fi construite cu o pant de minim 1. n por iunea amonte a camerei grtarelor, de form divergent, se va realiza o pant a radierului de minim 1 % n scopul evitrii depunerilor, iar radierul se va construi din beton rezistent la uzur. 5.5.10. Cota radierului canalului n aval de grtar se recomand a fi sub cota radierului amonte cu 10... 15 cm. 5.5.11. Grtarele se confec ioneaz din bare metalice care pot avea n sec iune transversal diferite forme. Mai des utilizate sunt barele cu sec iunea transversal dreptunghiular (n special pentru grtarele rare) care prezint simplitate n confec ionare, iar pierderea de sarcin fa de celelalte tipuri nu difer sensibil. Aceste bare au grosimea s = 8 ... 10 mm i l imea l = 40 ... 60 mm (din punct de vedere hidraulic se recomand raportul l/s 5). Grtarele dese i n mod deosebit cele fine, se execut din bare cu sec iunea transversal trapezoidal sau de form apropiat (cu muchii rotunjite). 5.5.12. Pierderea de sarcin prin grtar se determin cu rela ia: (m) (5.18)

unde:

g - este coeficientul de rezisten local al grtarului, calculat cu formula lui O. Kirschmer [18]:
(5.19)

v - viteza medie pe sec iune n canalul din amontele grtarului, m/s; g - accelera ia gravita ional, m /s 2; P - coeficient de form al barei, cu valoarea 2,42 pentru bare cu sec iunea transversal dreptunghiular; s grosimea barei, mm; b - distan a (interspa iul) dintre barele grtarului, mm;

= 60...70 - unghiul de nclinare al grtarului fa de orizontal.


Formula (5.19) poate fi aplicat numai dac este ndeplinit condi ia: (5.20)

n care: Re - este numrul Reynolds la micarea apei printre barele grtarului; vg - viteza medie a apei printre barele grtarului la debitul de calcul, cm/s;

- coeficientul cinematic de vscozitate la temperatura medie anual a apelor uzate, cm2/s (v. fig. 5.18).
5.5.13. Pentru a se ine seama de nfudarea par ial a grtarului, se majoreaz de trei ori pierderea de sarcin teoretic determinat cu rela ia (5.18), astfel nct n practic se consider pierderea de sarcin: hr = 3.hw (5.21) dar minimum 10 cm. La grtarele cilindrice fine, pierderea de sarcin minim poate fi I considerat hr = 7 cm. 5.5.14. Debitele de calcul i de verificare a grtarelor sunt (v. tabelul 2.2): n procedeul de canalizare divizor: Qc = Quoramax

F://np032-1999.htm

16/65

23.10.2010
Qv = Quoramin n procedeul de canalizare unitar i mixt: Qc = n Quoramax Qv = Quoramin unde: n = 2.. .4 (v. STAS 1846-90).

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.5.15. Dimensionarea grtarelor se conduce astfel, nct pentru debitul de calcul al apelor uzate, viteza medie a apei s fie: - 0,7-0,9 m/s n canalul din amontele grtarului; - 1,0-1,4 m/s printre barele grtarului 5.5.16. Pentru debitul de verificare al apelor uzate (Quorannin), viteza medie a apei n canalul din amontele grtarului trebuie s fie de minim 0,4 m/s n scopul evitrii depunerilor pe radierul canalului. 5.5.17. Sec iunea transversal a canalului pe care este amplasat grtarul poate avea form dreptunghiular sau mixt (triunghiular la partea inferioar i dreptunghiular la partea superioar). L imea canalului pe care se amplaseaz grtarul se va alege dintre dimensiunile [45]: B1 = 0,60; 0,80; 1,00; 1,25 i 1,60 m. Cnd adncimea canalului H = cot coronament - cot radier este sub 0,80 m, l imea B1, a canalului poate avea valori i sub 0,60 m i anume: 0,30; 0,40 i 0,50 m. L imea canalului se poate exprima prin formula: B1=n1 b + n1 s (5.22) unde: n1 este numrul de interspa ii; n2 este numrul de bare. ntre n1, i n2 poate exista o rela ie fie de forma (5.23), fie de forma (5.23'), n func ie de confec ia metalic a panoului de grtar (cu, respectiv fr interspa iu lng perete): n1 = n2 + 1 (5.23) n1 = n2 - 1 (5.23) Formulele (5.22), (5.23) sau (5.23'), permit determinarea numrului de bare i interspa ii, atunci cnd se cunosc B1,s i b. 5.5.19. Dispozitivele de cur ire mecanic a re inerilor de pe grtare pot fi automatizate n func ie de pierderea de sarcin admis la trecerea apei printre berele grtarului (7-25cm). Acest lucru se realizeaz de regul prin intermediul unor senzori de nivel. Automatizarea poate fi realizat i prin relee de timp. 5.5.20. Re inerile sunt evacuate spre a fi ngropate, depozitate, fermentate, compostate cu gunoaiele menajere, incinerate sau, sunt tocate ori frmi ate cu ajutorul unor dispozitive speciale n curent (griductoare, comminutoare, dilaceratoare) sau n afara curentului (toctoare, dezintegratoare) i reintroduse n ap n aval sau n amonte de grtar. 5.5.21. Pentru micorarea volumului de re ineri la grtare, se recomand ca odat scoase din ap, re inerile s fie presate n instala ii speciale (fcnd parte din grtarul propriu-zis sau fiind independente de grtar) sau presate i splate. Umiditatea re inerilor presate scade pn la 55-60 %. n acest fel cheltuielile de manipulare, transport i depozitare a re inerilor de pe grtare vor fi mult diminuate. 5.5.22. Pasarelele de acces la dispozitivele de tocare a re inerilor sau la batardouri i stvilare vor fi amplasate cu min. 50 cm deasupra nivelului maxim al apelor din canalul grtarelor. Se va lsa un spa iu de minim 70 cm pentru circula ie n jurul dispozitivelor de cur ire i tocare. 5.5.23. Pentru evitarea accidentelor n toate locurile unde exist pericol de cdere se vor prevedea parapete de minimum 80 cm nl ime, realizate din evi metalice (orizontale) cu diametrul = 20...25 mm, aezate la 40 cm distan pe vertical i din stlpi amplasa i la max. l,5m distan ntre ei.

F://np032-1999.htm

17/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.5.24. n general grtarele sunt amplasate n aer liber. Pentru grtarele cur ite mecanic, n special n zonele cu temperaturi medii anuale ale aerului sub 10C, se recomand amplasarea lor n cldire. 5.5.25. Realizarea unei eficiente ridicate n re inerea materiilor n suspensie i materiilor grosiere conduce la randamente sporite pentru construc iile i instala iile de epurare a apei din aval de grtare, precum i pentru construc iile de prelucrare a nmolurilor. n acest scop sunt de preferat grtarele sau sitele fixe sau mobile, prevzute cu nec nclinat cu func ionare continu i automatizat care efectueaz practic patru opera iuni importante: - re in corpurile grosiere; - extrag din ap re inerile de pe grtar i le spal de substan ele fine de natur organic (op ional); - preseaz re inerile micorndu-le volumul i umiditatea; - le transport la suprafa , n containere; 5.6. Dispozitive pentru msurarea debitelor de ap din sta iile de epurare 5.6.1. Msurarea debitelor n sta iile de epurare este necesar pentru eviden a cantit ilor de ap ce se trateaz la un moment dat sau ntr-un anumit interval de timp, precum i pentru a dirija corespunztor procesele tehnologice. 5.6.2. Msurarea debitului se poate efectua att global, pentru ntreaga sta ie , ct i par ial, pe anumite linii tehnologice sau pentru anumite obiecte tehnologice. 5.6.3. Dispozitivele de msurare se recomand a fi amplasate pe canale deschise n care curgerea are loc cu nivel liber, n scopul accesului uor pentru degajare n zonele de posibile mpotmoliri, depuneri, obturri etc. Calitatea apei al crui debit urmeaz a fi msurat, din cauza con inutului mare de impurit i, impune utilizarea numai acelor tipuri de debitmetre care nu au de suferit de peairma depunerilor n sec iunea de msurare. Aceste tipuri de debitmetre sunt: - canale de msur cu trangularea (ngustarea) sec iunii de curgere de tip Venturi; - deversoare propor ionale sau cu caracteristic liniar; - debitmetre electromagnetice sau cu ultrasunete, amplasate numai pe conducte care func ioneaz sub presiune. 5.6.4. Dispozitivele de msurare alese trebuie s conduc la pierderi de sarcin reduse i s nu permit erori mai mari de 2 - 3 % n indicarea debitelor. 5.6.5. Canalele de msurare ob inute prin ngustarea n plan a sec iunii canalului de la l imea B la o l ime b < B i lrgirea spre aval a sec iunii printr-un divergent de la l imea b la l imea ini ial B, se numesc simplu canale Venturi prin analogie cu tuburile de msur Venturi. Cnd suprafe ele verticale de racordare sunt plane, canalul de msur este cunoscut sub denumirea de canal Parshall. 5.6.6. ngustarea canalului produce o accelerare a micrii lichidului i o coborre a nivelului apei. Dac datorit ngustrii n plan sau modificrii fundului canalului adncimea apei trece prin hcr., atunci canalul de msurare se numete cu curgere rapid sau toren ial (v. fig. 5.2). Regimul lent din amonte de debitmetru se transform ntr-un regim de curgere rapid (Fr > 1) i aval de ngustare, racordarea cu suprafa a apei din canalul aval se realizeaz printr-un salt hidraulic. Atta timp ct adncimile apei din canalul aval conduc la un salt hidraulic nenecat (perfect sau ndeprtat), curgerea pe canalul din amontele debitmetrului nu este influen at de curgerea din canalul aval, astfel nct debitul poate fi determinat prin msurarea unui singur parametru i anume adncimea apei amonte hm. Acest lucru poate fi exprimat matematic printr-o rela ie de forma: Q = f . ( hm ) Msurarea adncimii apei din amontele debitmetrului se recomand a se realiza cu dispozitive cu ultrasunete care permit convertirea adncimii respective n debit, cu indicarea local sau transmiterea la distan a acestuia (la dispecer), citirea instantanee sau/i contorizarea debitului, corectitudinea msurtorilor nefiind influen at de impurit ile existente n apa uzat. 5.6.7. Orientativ i acoperitor se poate considera c saltul hidraulic este nenecat, atunci cnd este ndeplinit condi ia: hv1 0,70 . hm unde: hvl este adncimea limit a apei (n micare uniform) din canalul aval pentru care saltul este nenecat.

F://np032-1999.htm

18/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Prin realizarea de racordri curbe corespunztoare i a unor dimensiuni geometrice alese ra ional, adncimea limit din aval care asigur nenecarea saltului hidraulic poate atinge valori de pn la 0,75hm. 5.6.8. Dup modul n care se realizeaz ngustarea, canalele de msur pot fi [57]: a. - cu ngustare (fant) rectangular (v. fig. 5.3, a); b. - cu ngustare trapezoidal (v. fig. 5.3, b); c. - cu ngustare n form de U, respectiv cu fund rotunjit (v. fig. 5.3, c). Canalul de msurare cu ngustare trapezoidal este preferat n cazul unor valori mari a debitelor ce trebuie msurate. Pentru apele uzate menajere sunt indicate canalele Venturi cu fant rectangular, sau form de U, care sunt mult mai sensibile la varia iile i valorile mai reduse ale debitelor. n practic, se prefer canalele Venturi cu fant rectangular deoarece sunt mai simplu de executat dect cele cu ngustare n form de U. 5.6.9. Indiferent de tipul de canal de msur, la execu ie trebuie respectate cu stricte e dimensiunile indicate n proiect pentru a nu genera la msurare erori mari n evaluarea debitelor. n acest sens sunt recomandate rigolele prefabricate confec ionate din material plastic de tip Khafagi - Venturi, care se execut n uzin, la dimensiuni precise i se monteaz pe antier n canalul de beton prevzut n acest scop. 5.6.10. Metoda bazat pe ncercri pe model Canalele de msur tip Venturi cu ngustare rectangular utilizate cu precdere n sta iile de epurare a apelor uzate oreneti, sunt de dou tipuri: - tipul I, cu fundul cobort sau cu treapt (v. fig. 5.4); - tipul II, cu fundul orizontal (v. fig. 5.5). 5.6.11. Pentru fiecare din cele dou canale de msur s-au efectuat studii de laborator [57], canalul experimental avnd l imea B* = 30,175 cm (to i parametrii aferen i modelului vor fi nota i cu stelu a,,*"). S-au efectuatncercri pentru trei coeficien i de trangulare (ngustare) .

Caracteristicile de debit aferente celor dou tipuri de canale Venturi, pentru cei trei coeficien i de trangulare, sunt prezentate pentru modelele studiate n fig. 5.6, fig. 5.7 i fig. 5.8. 5.6.12. Elementele geometrice caracteristice, necesare trasrii debitmetrelor, sunt dup cum urmeaz (v. fig. 5.4 i fig. 5.5): (5.24)

R2 = 1,6 . R1 (5.25) (5.26)

D=B

CE = B (5.27) (5.28) (5.29) (5.30)

L0 = C0 + Cm + CE + CD (5.31) (5.32)

Cu s-a notat adncimea maxim a apei n canalul amonte de debitmetru pentru debitul de calcul Qc . Cu s-a notat adncimea normal a apei n canalul aval de debitmetru pentru Qc .

F://np032-1999.htm

19/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


n amonte i n aval de debitmetru.

La debitul de verificare Qv , corespund adncimile

5.6.13. Dimensionarea debitmetrului Venturi cu trangulare rectangular se va face inndu-se seama i de urmtoarele recomandri [58]: - adncimea apei n amonte de debitmetru va fi astfel nct: hm>0,05 sau hm>0,05 CD, dar n orice caz sub 2 m; - l imea b va fi astfel nct: (5.33) b > 0,10 m (5.34) (5.35)

5.6.14. Debitmetrul tip canal Venturi trebuie amplasat pe un aliniament de canal (axul debitmetrului s coincid cu axul canalului) astfe nct s se asigure distan ele (v. fig. 5.5) : - n amonte (de la orificiul cminului de msurare): L2 = (6 16) . B - n aval, L3 = (5 10) . B 5.6.15. Pierderile de sarcin sunt cu att mai mici cu ct coeficientul de trangulare are o valoare mai mare. 5.6.16. Sensibilitatea cea mai mare n ceea ce privete msurarea lui hm este dat de debitmetrele cu raportul de tangulare mic ( =0,30). 5.6.17. Amplasarea debitmetrului n profilul tehnologic al sta iei de epurare va urmri ca nici un obiect sau obstacol situat n aval s nu produc remuu care ar putea conduce la necarea debitmetrului i, de asemenea, ca nivelurile din amonte generate de mijlocul de msurare s nu influen eze defavorabil curgerea n obiectele din amonte. 5.6.18. n schema tehnologic a sta iei de epurare debitmetrul tip canal Venturi se amplaseaz de obicei dup deznisipatoare, el avnd un dublu scop: - msurarea debitelor de ap; - pstrarea constant a vitezei medii orizontale a apei n deznisipator, indiferent de debitul care trece prin acesta. Men inerea constant a vitezei orizontale d deznisipator impune egalitatea dintre adncimea apei amonte de debitmetru hm i adncimea apei din deznisipator H, precum i forma parabolic pentru sec iunea transversal a deznisipatorului (sau, pentru uurin a execu iei, o form poligonal apropiat de parabol). 5.6.19. Dimensionarea canalelor Venturi trebuie fcut n strns legtur cu aparatele auxiliare de msurare a nivelului amonte de care se dispune. Limitele extreme de indicare a nivelului trebuie s ofere o scal de msurare care s cuprind toat gama adncimilor hm ce se pot realiza n canalul respectiv pentru Qmax , respectiv Qmin. Necesitatea msurrii continue a debitului, a nregistrrii, transmiterii la distan i eventual a contorizrii lui, este o chestiune strns legat de o exploatare corect i modern a sta iei de epurare. 5.6.20. Dimensionarea canalelor de msurare se face la debitul maxim ce trebuie msurat i anume: Qc = 2 Quoramax - procedeul de canalizare unitar i mixt; Qc = Quoramax - procedeul de canalizare separativ; astfel nct curgerea aval de ngustare s fie nenecat. Trebuie fcute totui cteva verificri deoarece s-ar putea ntmpla ca pentru debite mai mici curgerea s fie necat. n acest caz se prefer canale Venturi cu prag, cu treapt, sau cu prag i treapt. 5.6.21. Canalele amonte i aval de debitmetru trebuie, de asemenea, dimensionate astfel nct vitezele medii de curgere s fie superioare vitezei de autocur ire. 5.6.22. Determinarea elementelor de calcul pentru debitmetrul din natur (cel real, care se dimensioneaz) se face n func ie de elementele de pe model prin intermediul coeficientului de similitudine geometric l,

F://np032-1999.htm

20/65

23.10.2010
(similitudine Froude), astfel: (5.36) (5.37) (5.38)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

unde: - hm, hv , i Q sunt adncimile amonte i aval de debitmetru, respectiv debitul aferent debitmetrului din natur; - h*m , h*v i Q* sunt parametri analogi de pe model; (5.39)

Coeficientul modelului.

l, de similitudine geometric reprezint raportul dintre lungimile omoloage din natur i cele ale

L imea canalului studiat pe model a fost B* = 30,175 cm. 5.6.23. Aliniamentul aval L3 = (5 10).B poate fi eliminat dac exist posibilitatea realizrii imediat dup debitmetru a unei cderi sau trepte (v. fig. 5.9). Debitmetrul va func iona nenecat atta vreme ct cota apei din aval de cdere Cav va fi sub cota Ccr aferent adncimii critice. Pentru msurarea adncimii de ap n amonte de debitmetru hm se recomand prevederea unor dispozitive de msur cu ultrasunete, a cror func ionare are avantajul c nu este influen at de impurit ile existente n apa uzat. 5.6.24. Metoda analitic (ISO') 5.6.24.1. Teoretic, debitul care trece printr-un canal Venturi cu ngustare rectangular se poate determina cu rela ia: (5.40) n care [58]: Cv - este coeficientul de vitez, adimensional, care ine seama de influen a vitezei de apropiere asupra nivelului msurat n amonte de debitmetru. Pentru canalele Venturi de tip II, radier orizontal, valorile lui Cv func ie de se indic n tabelul 5.2

Ce - este coeficientul de debit, ale crui valori sunt indicate n tabelul 5.3, func ie de rapoartele CD /b i hm /CD (v. fig. 5.4); CD - lungimea por iunii ngustate; b - l imea ngustrii; hm - adncimea apei n canalul amonte de debitmetru. Tabelul 5.2. Valori ale coeficientului Cv func ie de

Cv 0,10 0,15 0,20 0,25 1,002 1,005 1,009 1,014 0,1002 0,1507 0,2018 0,2535

F://np032-1999.htm

21/65

23.10.2010
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,68 0,70

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


1,021 1,029 1,039 1,050 1,063 1,079 1,098 1,120 1,135 1,147 0,3063 0,3601 0,4156 0,4725 0,5320 0,5934 0,6588 0,7280 0,7718 0,8029

5.6.24.2. Coeficientul Ce poate fi calculat i cu rela ia: (5.41)

5.6.24.3. Deoarece coeficien ii Cu i Ce sunt func ie de b i hm calculele privind determinarea l imii b sau adncimii hm se conduc prin ncercri. 5.6.24.4. Se va avea grij ca la debitul de verificare Qv = Quoramin nl imile hm i hv s fie astfel nct viteza medie a apei n canalele amonte i aval de debitmetru s fie superioar vitezei de autocur ire pentru apa deznisipat ( 0,4 m/s). Tabelul 5.3. Valori ale coeficientului Ce func ie de raportul i

0,70 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 0,992 0,991 0,990 0,989 0,988 0,986 0,985 0,984 0,983 0,982 0,981 0,979 0,978

0,50 0,990 0,989 0,987 0,986 0,985 0,984 0,983 0,982 0,980 0,979 0,978 0,977 0,976

0,40 0,988 0,986 0,985 0,984 0,983 0,982 0,980 0,979 0,978 0,977 0,976 0,975 0,974

0,30 0,984 0,983 0,981 0,980 0,979 0,978 0,977 0,976 0,975 0,973 0,972 0,971 0,970

0,20 0,976 0,975 0,974 0,973 0,972 0,971 0,969 0,968 0,967 0,966 0,965 0,964 0,963

0,15 0,969 0,968 0,967 0,966 0,964 0,963 0,962 0,961 0,960 0,959 0,958 0,956 0,955

0,10 0,954 0,953 0,952 0,950 0,949 0,948 0,947 0,946 0,945 0,944 0,943 0,942 0,941

F://np032-1999.htm

22/65

23.10.2010
2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 0,977 0,976 0,975 0,974 0,973 0,971 0,970 0,969 0,968 0,967 0,966 0,965 0,975 0,973 0,972 0,971 0,970 0,969 0,968 0,967 0,965 0,964 0,963 0,962

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


0,973 0,971 0,970 0,969 0,968 0,967 0,966 0,964 0,963 0,962 0,961 0,960 0,969 0,968 0,966 0,965 0,964 0,963 0,962 0,961 0,960 0,958 0,957 0,956 0,961 0,960 0,959 0,958 0,957 0,956 0,955 0,953 0,952 0,951 0,950 0,949 0,954 0,953 0,952 0,951 0,950 0,948 0,947 0,946 0,945 0,944 0,943 0,942 0,940 0,938 0,937 0,936 0,935 0,934 0,933 0,932 0,931 0,930 0,928 0,927

5.6.25. Deversoare propor ionale sau cu caracteristic liniar 5.6.25.1. Se numesc astfel deoarece debitul variaz liniar cu lama de ap pe deversor, caracteristica de debit fiind o dreapt de forma Q=Ah (v. fig. 5.10) n care: A - este un coeficient care depinde de dimensiunile deversorului i de modul de prelucrare a muchiei deversante; h - lama de ap pe deversor (msurat deasupra crestei). 5.6.25.2. Pentru deversorul din fig. 5.10, Di Rocco a indicat formula debitului: (5.42)

respectiv a profilului hiberbolic a deversorului: (5.43)

n care:

- este coeficientul de debit;


a nl imea deversorului rectangular de la partea inferioar (se ia minim 3 cm); b l imea ls baz a deversorului; x/2 i y coordonatele unui punct de pe conturul hiperbolic al deversorului. Formulele de mai sus sunt valabile pentru h > a. 5.6.25.3. Acest tip de deversor se realizeaz prin decupare n peretele aval al deznisipatorului i servete pentru msurarea debitului. Cuplat cu un deznisipator cu sec iunea transversal dreptunghiular, la care debitul este tot o func ie de gradul nti de adncimea H a apei n bazin i considernd egal aceast adncime cu lama de ap pe deversor h, debitmetrul permite totodat men inerea unei viteze medii orizontale constante n deznisipator, indiferent de debit. 5.6.25.4. Deversorul propor ional este un dispozitiv de msur cu sensibilitate ridicat (varia ii mari ale lamei pentru varia ii mici de debit) i prezint avantajul utilizrii unor aparate de indicare i contorizare a debitului simple, func ie numai de lama h, atta vreme ct deversarea este nenecat. n aceleai condi ii, se elimin aliniamentele lungi de canal aval pe care le necesit debitmetrul tip canal Venturi. Prezint ns dezavantajul unei pierderi de sarcin mari, cel pu in egal cu lama de ap pe deversor (hr h). n acelai timp, la toate construc iile din aval se va cobor radierul corespunztor pierderii de sarcin respective. Acest lucru este, dup cum se tie neindicat n cazul sta iilor de epurare construite de obicei n lunca rurilor, n terenuri cu ap subteran apropiat de suprafa , elemente ce conduc la dificult i de execu ie i la scumpirea lucrrii.

F://np032-1999.htm

23/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Chiar n situa ia mririi limitei aval de necare la care debitul este (nc) func ie numai de lama de ap h, acest tip de deversor conduce la pierderi de sarcin care nu justific utilizarea lui n sta iile de epurare dect n cazurile n care se dispune de cdere suficient, iar parte din construc ii sunt construite suprateran. 5.6.25.5. Cnd n peretele aval al deznisipatorului se decupeaz jumtate din deversorul propor ional indicat n fig. 5.10, a, el este tot cu caracteristic liniar i poart denumirea de deversor Sutro. 5.6.26. Debitmetre electromagnetice (sau inductive) 5.6.26.1. Servesc pentru msurarea debitelor de fluide (ap uzat, nmol etc). Folosirea debitmetrului electromagnetic este legat de asigurarea unei conductivit i minime a fluidului, n condi ii de laborator ntre 0,1 i 1 s/cm (microsiemens/cm), iar n industrie de cel pu in 100 s/cm [20]. 5.6.26.2. Debitmetrul const dintr-un segment de conduct prevzut, n principal, cu un electromagnet i doi electrozi n contact cu fluidul care curge prin interiorul conductei (v. fig. 5.11). For a electromotoare indus de fluidul care traverseaz cmpul magnetic (al electromagnetului) este convertit n debit prin intermediul unui aparat special cu care este echipat contorul. 5.6.26.3. Acest debitmetru se monteaz pe conducta care transport fluidul prin intermediul unor flane. El prezint urmtoarele avantaje: - nu apar pierderi de presiune n locul msurrii, conducta neprezentnd nici o trangulare; - debitul nu depinde de densitatea i vscozitatea fluidului; - se pot msura fluide agresive sau cu concentra ii mari de materii n suspensie; - plaja de debite este foarte mare, de la 0,18 m3/h la 10.000 m3/h (0,05 l/s...2700 l/s); deoarece cei doi electrozi trebuie s fie permanent n contact cu fluidul, amplasarea debitmetrului se face numai pe conducte func ionnd la plin" sau sub presiune; - precizia msurtorii este echivalent i chiar mai bun dect a altor debitmetre utilizate n prezent. 5.6.26.4. Subansamblul principal este traductorul de debit n care ia natere un semnal electric, specific mrimii debitului, semnal care, dup amplificare, ajunge ntr-un contor unde este afiat sau nregistrat n unit i de debit. Traductoral func ioneaz ca generator de curent alternativ, fluxul de fluid ndeplinind rolul de conductor. Acest lucru impune ca fluidul s con in un minim de sruri minerale care s-i confere conductibilitate electric. Prin deplasarea fluidului (conductorul) n cmpul magnetic al traductorului (v. fig. 5.11) ia natere un curent electric, propor ional cu mrimea debitului. 5.6.26.5. Alegerea debitmetrului electromagnetic se face func ie de plaja de debite care intereseaz. Fiecare debitmetru are afectat un contor cu cadran pentru indicarea debitului. Debitul vehiculat prin debitmetru se determin ca raport ntre constanta k 0 indicat pe cadranul contorului i factorul nominal de calibrare k nserat pe corpul debitmetrului: (l/s) (5.44)

Constanta k 0 corespunde debitului maxim ce se dorete a fi msurat, respectiv indica iei de 100 % pe cadranul contorului. 5.6.26.6. Pentru msurarea debitelor de ap uzat pot fi utilizate i alte tipuri de debitmetre, cu condi ia ca acestea s fie atestate de ctre o unitate de specialitate abilitat. 5.6.27.7. n schema sta iilor de epurare func ie de mrimea i importan a acestora, amplasarea debitmetrelor se poate face: - n aval de deznisipatoare; - pe canalul (conducta) de evacuare a apelor epurate; - n alte sec iuni de pe linia apei, a nmolului sau biogazului unde tehnologia de epurare impune cunoaterea permanent a debitelor respective. 5.7. Deznisipatoare

F://np032-1999.htm

24/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.7.1. Deznisipatoarele sunt construc ii descoperite care re in particulele grosiere din apele uzate, n special nisipul, cu diametrul granulelor mai mare ca 0,20.. .0,25 mm. 5.7.2. Deznisipatoarele utilizate n mod curent n sta iile de epurare a apelor uzate sunt: - deznisipatoare orizontale longitudinale; - deznisipatoare tangen iale; - deznisipatoare cu insuflare de aer (sau aerate); - deznisipatoare - separatoare de grsimi cu insuflare de aer. 5.7.3. Amplasarea deznisipatoarelor se face n mod curent dup grtare i naintea separatoarelor de grsimi, a decantoarelor primare sau a sta iei de pompare a apelor uzate brute, dac necesitatea acesteia nu poate fi evitat. n cazul n care sta ia de pompare este echipat cu transportoare hidraulice, deznisipatoarele pot fi amplasate i n avalul acesteia. 5.7.4. Indiferent de tipul deznisipatorului, exist o serie de prescrip ii i recomandri comune, dintre care se men ioneaz: - numrul minim de compartimente: n = 2; n caz c este necesar un singur compartiment, la sta iile de epurare mici (5 l/s Qu.zl.max < 50 l/s) i foarte mici (0u.zi.max < 5 l/s) se va prevedea un canal de ocolire; - mrimea hidraulic u0 a particulelor de nisip (viteza de sedimentare a unei particule solide ntr-un fluid aflat n repaos sau n regim de curgere laminar) i viteza de sedimentare n curent u, pentru particule de nisip cu = 2,65tf/m3, viteza orizontal v0=0,3m/s i diverse diametre d, se consider ca n tabelul 5.4 [18]. Valori ale mrimii hidraulice i ale vitezei de sedimentare n curent pentru particule de nisip cu = 2,65tf/m3. Tabelul 5.4. d (mm) u0 (mm/s) u (mm/s) 0,20 23 16 0,25 32 23 0,30 40 30 0,40 56 45

Viteza de sedimentare n curent u este valoarea vitezei la care particula de nisip sedimenteaz chiar n condi iile unui regim de curgere turbulent. - viteza orizontal a apei n deznisipator (medie pe sec iune): v0 = 0,10..0,30m/s La intrarea i ieirea din compartimentele deznisipatoare se vor prevedea stavile de nchidere n scopul izolrii fiecrui compartiment n caz de revizii, avarii sau repara ii. Pentru manevrarea acestora se vor realiza pasarele de acces cu l imea de 0,80... 1,20 m, prevzute cu balustrade. - debitul de calcul (v. tabelul 2.2); - n procedeul de canalizare unitar i mixt, Qc = 2 Quorarmax ; - n procedeul de canalizare separativ, Qc = Quorarmax ; - debitul de verificare n toate procedeele de canalizare: Qv = Quorarmin; ncrcarea superficial us (parametru a crui valoare poate fi dictat de proiectant prin adoptarea unei valori corespunztoare pentru suprafa a orizontal A0) va trebui s respecte condi ia: (5.45)

n care A0 este suprafa a orizontal a luciului de ap la debitul de calcul. Deznisipatoarele se prevd la canalizrile n procedeu unitar sau mixt pentru debite Quorarmax 10 l/s.

F://np032-1999.htm

25/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

La canalizrile n procedeu separativ, se prevd deznisipatoare pentru debite 0uorarmax> 35 l/s. Alegerea tipului de deznisipator se face pe criterii tehnico-economice, recomandndu-se ns deznisipatorul tangen ial pentru debite Quorarmax sub 50 l/s n procedeul separativ i sub 100 l/s n procedeele unitar sau mixt. 5.7.5. Deznisipator orizontal longitudinal cu sec iune transversal parabolic 5.7.5.1. Parametrii de proiectare specifici deznisipatorului orizontal longitudinal cu sec iune transversal parabolic sunt: - timpul mediu de trecere a apei prin bazin: t = 30 65 s - adncimea apei n deznisipator se recomand H=0,401,50 m. Avnd sec iunea transversal parabolic, deznisipatorul se poate cupla n aval cu debitmetrul de tip canal Venturi. n acest fel, adncimea H a apei n deznisipator la debitul de calcul, se va considera egal cu adncimea apei din canalul amonte de debitmetrul Venturi ( ).

- l imea B1 a compartimentelor va respecta dimensiunile recomandate pentru utilajul de evacuare a nisipului (podul cur itor); - ecua ia parabolei, (5.46)

unde: b este l imea la oglinda apei; 2p parametrul parabolei; h adncimea apei n deznisipator. 5.7.5.2. Parametrul parabolei se determin punnd condi iile la limit: B1 i h=H (5.47) unde: B1 i H sunt l imea la oglinda apei i adncimea apei n deznisipator pentru debitul de calcul (v. fig. 5.12). 5.7.5.3. Lungimea deznisipatorului se poate determina din rela iile: (m) (5.48)

(m) (5.49)

unde: n este numrul de compartimente , iar A0 = n.B1.L (m) (5.50) 5.7.5.4. Cantitatea specific de nisip ce trebuie evacuat se va considera: - c = 4...6 m3 nisip/100.000 m3 ap uzat, zi - n procedeul separativ; - c = 8...12 m3 nisip/100.000 m3 ap uzat, zi - n procedeele unitar i mixt; Debitul la care se raporteaz cantit ile specifice de nisip este Qu. zimax . 5.7.5.5. Rigola longitudinal de colectare a nisipului, va avea n sec iunea transversal, dimensiuni de minim 0,40 m l ime i 0,25 m adncime. 5.7.5.6. Evacuarea nisipului din cuve se poate face n mai multe moduri i anume: - cu ajutorul unei lope i racloare profilat dup forma rigolei longitudinale, montat pe grinda mobil ce se deplaseaz n lungul bazinului. Nisipul este mpins de lopat ntr-o ba amonte de unde, cu ajutorul unui air-lift sau al unei pompe este extras din bazin i dirijat fie pe o platform de drenare a nisipului, fie ntr-o instala ie de separare (clasare) i splare a acestuia de particulele i impurit ile fine de natur organic; - cu ajutorul unui air-lift sau unei pompe montate pe o grind mobil care se deplaseaz n lungul deznisipatorului.

F://np032-1999.htm

26/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Amestecul de ap i nisip extras din deznisipator este refulat ntr-un jghiab longitudinal adiacent bazinului, care are prevzut la captul amonte un radier drenant (v. fig. 5.12). Apa drenat din nisip este reintrodus n fluxul apei, iar nisipul deshidratat este evacuat periodic manual sau mecanic. Amestecul de ap i nisip poate fi dirijat, atunci cnd amplasarea pe vertical a obiectelor tehnologice permite acest lucru, spre o instala ie de separare (clasare) i splare a nisipului. 5.7.5.7. Aerul necesar pentru func ionarea air-lifturilor se va asigura de la suflante (una n func iune i una de rezerv) amplasate pe podul cur itor. 5.7.5.8. Pentru evitarea inundrii sta iei n caz de colmatare a sistemului de drenaj, se prevd n peretele dintre deznisipator i rigol, ferestre de preaplin. 5.7.5.9. Nisipul evacuat de pe platforma de nisip poate fi splat i utilizat dup aceea pentru funda ii de drumuri, alei, ca material de construc ie pentru mortar i betoane etc. 5.7.6. Deznisipator orizontal tangen ial 5.7.6.1. Este alctuit dintr-o cuv circular n care accesul apei se face tangen ial printr-o fereastr lateral prevzut n perete, de l ime F(v. fig. 5.13 i fig. 5.14). Micarea circular care se realizeaz este men inut i la debite mici cu ajutorul unor palete fixate rigid de un tub mobil care este ac ionat ntr-o micare de rota ie de un grup electromotor - reductor de tura ie. Micarea circular imprimat apei admis tangen ial, este men inut la o vitez periferic de 0,30 m/s, aceasta fiind controlat prin accelerarea sau ncetinirea rota iei paletelor. Prin interiorul tubului mobil trece conducta air-liftului care evacueaz nisipul pe o platform de drenaj amplasat adiacent bazinului. 5.7.6.2. Pentru cazul unei eventuale ntriri a nisipului din spa iul de colectare, se prevede o conduct de ap epurat, sub presiune, care disloc local nisipul, l afuiaz i permite o mai bun func ionare a air-liftului. 5.7.6.3. In micarea lui descendent, nisipul ntlnete peretele tronconic (nclinat cu unghiul orizontal) i se prelinge n zona inferioar de colectare a nisipului.

= 300fa de

5.7.6.4. Apa deznisipat este evacuat printr-o deschidere prevzut n peretele deznisipatorului, n apropierea ferestrei de intrare. 5.7.6.5. Deznisipatorul poate fi alctuit dintr-o singur cuv, deoarece prin jocul unor stvilare se poate realiza ocolirea bazinului, sau din module de cte dou cuve cuplate i amplasate simetric. Pentru proiectare, n afara prescrip iilor comune de la pct. 5.7.4, se recomand urmtoarele elemente specifice: - suprafa a orizontal a luciului de ap: (5.51)

- adncimea util la debitul de calcul (v. 6g. 5.13): (5.52)

- diferen a adncimilor C se determin cu rela ia: C = hmax - hmin (5.53) unde: hmax i hmin sunt adncimile normale ale apei n canalul de acces pentru debitul de calcul i debitul de verificare. Aceste adncimi se ob in din cheia limnimetric a canalului de acces. Rezult: B = E+ hmin, n care E = 0,30.. .0,40 m. 5.7.6.7. Diametrele caracteristice ale cuvei sunt: do =0,6...1,5 m Do = 1,0... 6,0, cu pas de 0,5 m. 5.7.6.8. Celelalte elemente geometrice se vor lua constructiv ca mai jos:

F://np032-1999.htm

27/65

23.10.2010
k =0,30... 0,40m

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

450 i 300
D = 0.30...0.50 m, D' = 0,40...0,50 m 5.7.6.9. nl imea de refulare a air-liftului va fi: L = C + D + D' L0 = 0,55 M (5.55) unde M - este nl imea de aspira ie a dispozitivului: M = H1 + G + B (5.56) Pentru = 450 rezult , i G = P.tg .

5.7.6.10. Cantitatea de nisip ce trebuie evacuat se va considera ca la-pct. 5.7.5. - 5.7.6.11. Timpul de sta ionare a nisipului n spa iul de colectare ntre dou evacuri va fi: 0,5 zile T 2 zile 5.7.6.12. Volumul de nisip re inut zilnic se determin cu rela ia: (m3/zi) (5.57)

5.7.6.13. Volumul de colectare a nisipului ce trebuie asigurat n zona inferioar a cuvei, de nl ime H, ntre dou evacuri este: Vn = T . Vn.zi (m3) (5.58) Expresia geometric a acestui volum (v. fg. 5.13), va fi: (5.59)

unde,

Din expresia (5.59) se determin de obicei H1. Aceast dimensiune nu trebuie s fie prea mare deoarece conduce la o adncime de fundare neeconomic i la greut i n execu ie. Se recomand pentru H, valori n limitele: 0,50.. .2,30 m. 5.7.7. Deznisipator cu insuflare de aer 5.7.7.1. Se mai numete deznisipator aerat i const dintr-un canal longitudinal n care se insufl aer comprimat sub form de bule fine prin intermediul unor evi perforate, discuri sau plci cu membran elastic perforat, dispozitivul de insuflare fiind amplasat asimetric n sec iunea transversal, n apropierea unuia dintre pere ii bazinului. 5.7.7.2. Micarea apei n bazin este de tip elicoidal, nisipul con inut n apa uzat fiind proiectat pe peretele opus zonei de insuflare a aerului. El cade de-a lungul acestui perete spre partea inferioar a bazinului unde este re inut ntr-o rigol longitudinal al crui ax este amplasat la o treime din l imea B1 a compartimentului (msurat de la peretele lng care se insufl aerul). 5.7.7.3. Insuflarea aerului se face pe toat lungimea L a bazinului. 5.7.7.4. Evacuarea nisipului re inut n rigola longitudinal se face prin intermediul unui air-lift sau unei pompe amplasate pe un pod cur itor [18] care se mic n lungul bazinului. Amestecul de ap cu nisip este refulat ntr-o rigol adiacent deznisipatorului, cu panta radier spre captul amonte, zon n care este amenajat o por iune cu fundul drenant care permite re inerea nisipului i returnarea apei drenate n deznisipator. Evacuarea nisipului se mai poate realiza cu ajutorul unei lope i racloare mobile, montat pe o grind rulant care se deplaseaz n lungul deznisipatorului. Lopata mpinge nisipul din rigola de colectare ntr-o ba amonte de unde, un air-lift sau o pomp refuleaz apa cu nisip pe o platform drenant sau ntr-o instala ie de splare a nisipului de impurit ile fine de natur organic, n vederea refolosirii lui (v. fig. 5.15).

F://np032-1999.htm

28/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.7.7.5. mbunt irea separrii nisipului se face prin prevederea la 1/3 L i 2/3 L a unor ecrane transversale submersate (min. 30-50 cm) i a unor ecrane longitudinale amplasate n treimile mijlocie i final, de asemenea submersate [18]. 5.7.7.6. Evacuarea apei deznisipate se face printr-un orificiu decupat n timpanul aval. 5.7.7.7. Parametri de proiectare recomanda i sunt: Debitul de calcul: Qc = 2Quorarmax - n procedeul unitar i mixt; Qc = Quoramax - procedeul divizor; Debitul de verificare: Qv = Quzimax ncrcarea superficial; pentru separarea nisipului cu d 0,25 mm la o eficien de peste 85 % se va considera: - pentru debitul de calcul (5.60)

- pentru debitul zilnic maxim (5.61)

n cazul deznisipatoarelor aerate, ncrcarea superficial us trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu viteza de sedimentare u a unei particule de diametrul d care sedimenteaz chiar n condi iile turbulen ei sporite existente n bazin. Viteza medie orizontal: (5.62)

unde: n este numrul de compartimente; B1 - l imea unui compartiment, H - adncimea util, msurat ntre nivelul apei i cota superioar a dispozitivului de insuflare a aerului. Raportul dintre l ime i adncime:

Se recomand [11] ca suprafa a sec iunii transversale S1 = B1 . H < 15 m2 Raportul dintre lungimea deznisipatorului i l imea sa: (5.64) Orientativ, lungimea bazinului se poate determina i cu rela ia (m) (5.65)

Distan a dintre difuzoarele pentru insuflarea aerului: d = 0,5 ... 0,6 m 5.7.7.8. Aerul poate fi insuflat i prin evi perforate din inox sau material plastic n care se practic orificii avnd diametrul = 2,0... 2,5 mm, amplasate la 5... 10 cm unul de altul. Viteza de circula ie a aerului prin conducte se va considera ntre 8 i 20 m/s.

F://np032-1999.htm

29/65

23.10.2010
Timpul mediu de sta ionare a apei n bazin: t = 13 min la Qc = 2 Quorarmax t = 510 min la Quzimax Debitul specific de aer: qaer = 0,51,5 aer / h, m3 volum util

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.7.7.9. Viteza periferic de rulare"a apei de 0,3 m/s, necesar antrenrii nisipului depus pe radierul cu pant mai lin, poate fi men inut prin reglarea debitului de aer insuflat func ie de debitul de ap vehiculat prin bazin, respectndu-se rela ia: (5.66)

5.7.7.10. L imea unui compartiment de deznisipator B1 se alege func ie de deschiderea podului cur itor [46]. 5.7.7.11. Aerul necesar se va asigura de la o sta ie de suflante. 5.7.8. Deznisipator - separator de grsimi cu insuflare de aer 5.7.8.1. Este o instala ie care reunete dou obiecte tehnologice distincte (deznisipatorul i separatorul de grsimi) ntr-unul singur. Avantajele rezultate sunt multiple i anume: economie de investi ie i de spa iu ocupat, cheltuieli de exploatare, volum de beton, cantitate de armtur mai reduse etc. 5.7.8.2. Const dintr-un deznisipator aerat asemntor cu cel descris la pct. 5.7.7. la care ecranul longitudinal care separ zona de deznisipare de zona de separare a grsimilor este prevzut la partea inferioar cu un grtar din bare verticale pentru disiparea energiei curentului transversal de ap (v. fig. 5.15 i fig. 5.16). 5.7.8.3. ncrcarea superficial recomandat [18]: - u 67 mm/s pentru debitul de calcul; - us 45 mm/s pentru debitul Quzimax Debitul de calcul este: - Qc = 2 Quorarmax pentru sta iile de epurare aferente localit ilor canalizate n procedeul unitar sau mixt; - Qc = Quorarmax pentru sta iile de epurare aferente localit ilor canalizate n procedeul divizor (separativ). Debitul de verificare este: Qv = Quzimax 5.7.8.4. Timpul mediu de sta ionare n bazin: - t = 2.. .5 min la debitul de calcul; - t = 10... 15 min la debitul Quzimax . 5.7.8.5. Debitul specific de aer: q = 0,5... 1,5m3 aer/h, m3 volum util 5.7.8.6. Raportul debitelor de aer i ap: (5.67)

(5.68)

5.7.8.7. Grsimile separate din ap se colecteaz ntr-un compartiment situat n zona amonte de unde sunt evacuate gravita ional sau prin pompare ntr-un cmin de colectare a grsimilor, n bazinul de aspira ie al sta iei de pompare a nmolului sau direct la fermentare, dac sunt biodegradabile. 5.8. Separatoare de grsimi

F://np032-1999.htm

30/65

23.10.2010
5.8.1. Elemente generale

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.8.1.1. Separatoarele de grsimi sunt construc ii descoperite, prevzute curent n practica epurrii apelor uzate oreneti, care utilizeaz principiul fizic al flota iei naturale i artificiale de separare din ap a grsimilor, uleiurilor, produselor petroliere i a altor substan e nemiscibile i mai uoare dect apa. Aceste tipuri de separatoare re in grsimile aflate n ap sub form liber (pelicul sau film) ori sub form de particule independente formnd cu apa emulsii mecanice de tip mediu sau grosier (diametrul particulelor de grsime dp > 50m). 5.8.1.2. Prevederea separatoarelor de grsimi n sta iile de epurare a apelor uzate oreneti este obligatorie n urmtoarele cazuri: - cnd concentra ia grsimilor din apa uzat exprimat prin substan ele extractibile n eter de petrol, este 20 mg/dm3 (se vor avea n vedere ocurile de ncrcare cu grsimi, previzibile sau accidentale ale influentului sta iei de epurare); - cnd schema tehnologic a sta iei de epurare cuprinde treapt biologic artificial sau natural. Separatoarele de grsimi trebuie prevzute cu minimum dou compartimente n func iune. n cazul unor debite de ap uzat sub 50 dm3/s, se poate admite un singur compartiment, cu obligativitatea prevederii unui canal de ocolire. 5.8.1.4. n schema tehnologic a sta iei de epurare, separatorul de grsimi se amplaseaz ntre deznisipatoare i decantoarele primare. Deznisiparea apelor uzate n amonte de separatoarele de grsimi este obligatorie. La sta iile de epurare medii (Qu.zimax = 50...250 l/s) i mari (Qu.zimax > 250 l/s) se recomand utilizarea deznisipatorului - separator de grsimi cu insuflare de aer. 5.8.1.5. Principiul fizic de separare al grsimilor din apele uzate are ca aplica ii practice flota ia natural i artificial. Flota ia natural const n separarea independent a particulelor de grsime n mediu linitit, datorit diferen ei de densitate dintre ap i grsime. Flota ia artificial const n introducerea n masa de ap uzat a aerului sub form de bule fine (1...3 mm diametru) i foarte fine (sub 1 mm) care, adernd la particulele de grsime, formeaz mpreun cu acestea ansambluri bul-pictur", cu densitatea suficient de redus pentru a se ridica singure la suprafa a apei. 5.8.1.6. Principiul fizico-chimic de separare const n tratarea apelor uzate cu reactivi chimici n scopul distrugerii emulsiilor, spre a favoriza coalescen a particulelor de grsime i separarea ulterioar a acestora n bazine care utilizeaz flota ia artificial sau natural. 5.8.1.7. n sta iile de epurare a apelor uzate oreneti se utilizeaz frecvent urmtoarele tipuri de separatoare de grsimi: - deznisipatoare-separatoare de grsimi cu insuflare de aer (v. pct. 5.7.8.); - separatoare de grsimi cu insuflare de aer la joas presiune (0,5 + 0,7 at.); - separatoare de grsimi cu plci paralele sau cu tuburi nclinate. 5.8.1.8. La proiectarea separatoarelor de grsimi se va ine seama de prevederile STAS 12268-91 Canalizri. Separatoare de uleiuri i grsimi la sta iile de epurare oreneti" [42]. 5.8.2. Separator de grsimi cu insuflare de aer la joas presiune (0,5 -s- 0,7 at.) 5.8.2.1. Parametri tehnologici i rela iile de dimensionare sunt: Debitele de calcul i de verificare: Qc = Quzi max - n toate procedeele de canalizare; Qv = 2 Quorarmax n procedeele de canalizare unitar i mixt; Qv = Quorarmax n procedeul separativ; Viteza de ridicare a particulelor de grsime vr = 815 m/h. ncrcarea superficial;

F://np032-1999.htm

31/65

23.10.2010
(5.69)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

n care: A0 = este aria suprefe ei orizontale (la oglinda apei, pentru debitul de calcul), n m2; B1 = 2,04,5 m l imea unui compartiment msurat la oglinda apei, pentru debitul de calcul, n m; n = numrul de compartimente n func iune; L = lungimea util a separatorului, n m (v. fig. 5.17); Se recomand raportul .

Tipul mediu de trecere a apei prin separator: (5.70)

unde: V - este volumul util al separatorului de grsimi (m3); - aria sec iunii transversale a unui compartiment (m2);

b - l imea compartimentului la partea inferioar, determinat din condi iile respectrii adncimii apei n separator H, a unghiului = 600 ... 700 de nclinare a pere ilor fa de orizontal (la interior) i a asigurrii spa iului necesar realzrii sistemului de distribu ie a aerului comprimat sub form de bule fine sau medii; H = 1,23,0 m adncimea apei n separator msurat ntre oglinda apei pentru debitul de calcul i nivelul superior al dispozitevelor de distribu ie a aerului comprimat. 5.8.2.2. Viteza longitudinal de curgere a apei prin separator (valoarea medie pe sec iune) se calculeaz cu rela ia: (cm / s) (5.71)

Ea trebuie s ndeplineasc condi ia: vL 15 us (5.72) 5.8.2.3. Supranl area hv a pere ilor deversori ai jgheaburilor de colectare a grsimilor peste nivelul apei aferent debitului de calcul, se determin din condi ia ca la debitul de verificare, apa s nu depeasc creasta acestor pere i deversori iar timpul mediu de trecere a apei prin separator s respecte condi ia: (5.73)

5.8.2.4. Cantitatea de aer insuflat este func ie de debitul de ap care se epureaz la un moment dat, astfel nct pentru ob inerea unei eficiente ridicate i constante, este necesar reglarea debitului de aer insuflat func ie de mrimea debitului de ap tratat. Se vor prevedea n acest sens dispozitive de reglare automat, corespunztoare. Debitul specific de aer ce trebuie insuflat se va considera (raportarea se face la Quzimax ): - qaer = 0,3 m3/h aer/m3/h ap uzat n cazul insufirii aerului sub form de bule fine i medii prin materiale poroase sau prin dispozitive cu membran elastic perforat; - qaer = 0,6 m3/h aer/m3/h ap uzat n cazul insufirii aerului prin conducte perforate. Alegerea utilajului de producere a aerului comprimat (suflante) se va face pentru o presiune relativ de 0,5-0,7 at. i pentru un debit de aer: Qaer = qaer . Qc (m3/h) (5.74) unde Qc = Quzimax se introduce n m3/h.

F://np032-1999.htm

32/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.8.2.5. Eficien a re inerii grsimilor din apele uzate oreneti este de 50-85 %. 5.8.2.6. La insuflarea aerului prin materiale poroase, este obligatorie filtrarea aerului furnizat de ctre suflante, pentru a se evita colmatarea materialelor poroase. Insuflarea aerului n ap poate fi realizat prin: - plci poroase de tip Arcuda, acoperite cu dou straturi de pietri sortat, stratul inferior de 10 cm grosime din pietri cu granule de 15 30 mm, iar stratul superior de 5 cm grosime din pietri cu granule de 7 15 mm; - blocuri M" acoperite cu dou straturi de pietri sortat, identice cu cele recomandate la solu ia precedent; - plci poroase din sticl sinterizat cu diametrul porilor 200 400 microni; - difuzoare, tuburi sau panouri cu membran elastic perforat, dispozitive care nu necesit filtrarea aerului insuflat i prezint avantaje nete fa de solu iile precedente. 5.8.2.7. Evacuarea apei degresate se poate face fie prin canale deschise, fie prin conducte. 5.8.2.8. Pentru colectarea uniform a grsimilor, se recomand prevederea, n lungul pere ilor deversan i ai jgheaburilor de colectare a grsimilor, de plci metalice sau din material plastic cu din i triunghiulari sau trapezoidali, reglabile pe vertical. 5.8.2.9. n scopul disiprii energiei apei aerate la trecerea acesteia din zona activ n zona de linitire, se vor prevedea grtare din ipci de lemn sau bare de metal ori din plastic, sprijinite pe ecranele longitudinale submersate existente n fiecare compartiment (lumina dintre bare b = 2-5 cm). 5.8.2.10. Evacuarea grsimilor colectate la suprafa a apei din zonele de linitire se face prin realizarea unui remuu pozitiv ntr-unui dintre compartimente, ca urmare a nchiderii gradate a stvilarului din aval aferent compartimentului respectiv. Pentru ob inerea unei eficiente optime n re inerea grsimilor, acest tip de separator impune realizarea continu a insuflrii aerului n ap. 5.8.3. Separator de grsimi cu plci paralele sau cu tuburi nclinate 5.8.3.1. Separatorul este de tip gravita ional, utiliznd principiul fizic al flota iei naturale. Acest tip de separator este alctuit dintr-un sistem de plci paralele sau tuburi orientate (fa de direc ia curentului de ap), nclinate (fa de orizontal) i distan ate (ntre ele) astfel nct s favorizeze separarea grsimilor spre suprafa a apei. n acelai timp ele permit curgerea nmolului depus pe plci spre partea inferioar a bazinului. 5.8.3.2. Separatorul de grsimi poate fi echipat cu pachete din plci plane paralele (PPP), cu pachete din plci ondulate paralele (PPO), sau cu pachete din tuburi (PT). Parametri tehnologici i rela iile de dimensionare pentru toate tipurile de pachete de mai sus sunt [18]: - Debitele de calcul i de verificare sunt aceleai ca la separatorul de grsimi cu insufiare de aer la joas presiune (0,5 + 0,7 at). - Viteza de ridicare a particulelor de grsime se calculeaz cu rela ia lui Stokes: (5.75)

dac regimul de curgere prin parchet este laminar, adic sunt respctate condi iile, (5.76)

(5.77) n care: g - este accelera ia gravita ional (cm/s2);

a- densitatea apei (g/cm3); G - densitatea grsimii (g/cm3);


D - diametrul particulei de grsime (cm);

F://np032-1999.htm

33/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

vL- viteza longitudinal, medie pe sec iune, a curentului de ap care strbate pachetul (cm/s); R - raza hidraulic a sec iunii de curgere (cm); Re- numrul Reynolds al curentului de ap ce strbate pachetul; Re* - numrul Reynolds al micrii picturii de grsime n ap;

- coeficientul dinamic de vscozitate al mediului fluid (g/cm s) - coeficientul cinematic de vscozitate al mediului fluid (cm2/s);
Coeficien ii

i sunt func ie de temperatura apelor uzate, variind "invers propor ional cu aceasta (v. fig. 5.18).

Lzt - lungimea zonei de tranzi ie, situat n partea amonte a pachetului, de-a lungul creia se face trecerea de la regimul turbulent de curgere la regimul laminar (cm). 5.8.3.4. Diametrul celei mai mici particule ce se impune a fi separat: D 100 - 150 m 5.8.3.5. Timpul de ridicare pe vertical a unei particule de grsime tr trebuie s fie inferior sau cel mult egal cu timpul mediu t de parcurgere a lungimii efective de separare L, astfel nct se impune respectarea condi iei: t r t (5.78) unde: (5.79)

(5.80)

d = 3...4 cm este distan a dintre dou plci paralele sau diametrul interior al tubului (cm);

= unghiul de nclinare al pachetului fa de orizontal care se adopt de 30 pentru ape uzate cu o concentra ie
redus a materiilor n suspensie (sub 40 50 mg/dm3) i de 45 pentru ape uzate cu o concentra ie a materiilor n suspensie peste 40 50 mg/dm3; L 1,25 m - lungimea efectiv de separare de-a lungul creia o particul de grsime care se deplaseaz ntr-un regim de curgere laminar i care se afl situat pe placa inferioar (sau pe generatoarea inferioar n cazul tuburilor) este interceptat de placa superioar (cm). 5.8.3.6. Lungimea total a pachetului se determin cu rela ia: LT = L + Lzt (m) (5.81) Lungimea efectiv de separare sau de interceptare L se determin cu rela iile: pentru pachetele din plci ondulate (v. fig. 5.19), (cm) (5.82)

pentru pachetele din tuburi (v. fig. 5.20), (cm) (5.83)

n care, lungimea zonei de tranzi ie se calculeaz cu formula: Lzt = 0,1 . d . Re 50cm (5.84) n mod curent lungimea total a pachetului se adopt de 1,75 m. 5.8.3.7. Debitul specific de ap uzat deversat din canalul de acces n camera de ncrcare nu va depi 22 dm3/s i m.

F://np032-1999.htm

34/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.8.3.8. Debitul capabil al unui pachet se determin cu rela ia: qP = S . vL (dm3/s, pachet) (5.85) n care S este aria net a sec iunii transversale de curgere (cm2). 5.8.3.9. Numrul de pachete necesar: (5.86)

5.8.3.10. Alctuirea constructiv a separatoarelor cu plci ondulate sau tuburi este ca n fig. 5.21. 5.8.3.11. Eficien a n re inerea grsimilor din apele uzate oreneti a acestor tipuri de separatoare este de 80-99 %. 5.8.3.12. Plcile paralele sau tuburile sunt introduse n bazin grupate sub forma unor pachete paralelipipedice, de diverse dimensiuni. Sec iunea transversal a pachetului se recomand de form ptrat cu l imea b = 1,0 m i nl imea H= 1,00 m. Pachetul este introdus ntr-un cadru de protec ie de forma unei cutii paralelipipedice, care are fe ele laterale din materiale rezistente la coroziune (tabl zincat, tabl de inox, poliesteri arma i cu fibr de sticl etc). Pe lng rolul de protec ie, cadrul respectiv permite manipularea pachetului n scopul montrii sau demontrii lui n bazin cu ajutorul automacaralelor. 5.8.3.13. Alimentarea cu ap uzat a pachetelor se face innd seama de sensul de micare a apei fa de sensul de micare al grsimilor separate, n contra-curent (sensuri contrare) n co-curent (acelai sens) i lateral. Pentru separarea grsimilor se recomand adoptarea sistemului de alimentare n contra-curent, apa brut fiind admis pe la partea superioar a pachetelor. 5.8.3.14. Separatorul de grsimi este alctuit din trei compartimente: - camera de intrare n care este admis apa brut i n care se face reparti ia uniform a debitului spre pachetele din plci sau tuburi. Linitirea i uniformizarea curentului de fluid la intrarea n pachete se realizeaz prin intermediul unui grtar de distribu ie; - camera de amplasare a pachetelor din plci paralele sau tuburi, n care are loc fenomenul de separare a grsimilor din ap; - camera de evacuare a apei degresate, din care apa este colectat uniform ntr-o rigol ce dirijeaz apa spre decantoarele primare. 5.8.3.15. Pachetele sunt prevzute amonte i aval cu grtare de dirijare din jgheaburi curbate care conduc grsimile separate n pachet spre suprafa a apei, respectiv nmolul ce alunec pe plci spre zona de colectare de la partea inferioara a bazinului (v. fig. 5.21). Distan a dintre planul grtarului de dirijare a grsimilor i sec iunea de intrare n pachet, se va adopta e = 5... 10 cm. 5.8.3.16. Unghiul de nclinare fa de orizontal al grtarului de uniformizare a curgerii (de distribu ie) situat n camera de intrare, se determin cu rela ia:

= 900 - (5.87)
5.8.3.17. Nmolul depus la partea inferioar a bazinului va trebui evacuat la max. 6 ore pentru a se evita intrarea lui n putrefac ie. Evacuarea lui poate fi fcut hidraulic, prin sifonare sau prin pompare, opera iuni ce pot fi automatizate. 5.8.3.18. La proiectarea separatoarelor de grsimi echipate cu pachete de tip PPO sau PT, se pot utiliza caracteristicile geometrice indicate n tabelele 5.5 i 5.6. 5.8.3.19. n anexele nr. 2 i 3 se prezint rela ii specifice de calcul pentru pachetele din plci ondulate i din tuburi Tabelul 5.5. Caracteristicile geometrice pentru pachetele din plci ondulate

F://np032-1999.htm

35/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


nl imea (cm) L imea (cm) real a plcii ondulate br Suprafa a De separare orizont A (m2) 64,95

Tipul de pachet

d (cm)

Nr. de plci n1

Nr. de intersp n

brut H

net h

pachetului b

Transvnet S (cm2)

Raza hidraulic R (cm)

300 450 600 300 450 600 300 450 600 1,93 1,46 0,982

PPO1

2,0

46

45

100

91,8

100

111

9132

55,03 37,50 44,74

PPO2

3,0

32

31

100,24

94,8

100

111

9420

36,52 25,83 33,20

PPO3

4,0

24

23

100

93,8

100

111

9547

27,10 19,17

Lungimea total a pachetului: LT = 175 cm Tabelul 5.6. Caracteristicile geometrice pentru pachetele din tuburi cu sec iune circular Diametrul tubului (cm) Tipul de pachet Dimensiuni pachet (cm) Nr. de tuburi N

Suprafa a De separare orizont. A (m2) 38,84

Interior d

Exterior de

nl ime H

L ime b

Transv. net S (cm2)

Raza hidraulic R (cm)

300 450 600 300 450 600 300 450 600 1,125 0,9 0,7

PT1

2,8

3,2

100

100

961

8189

31,70 22,40 32,475

PT2

3,6

4,0

100

100

625

8508

26,51 18,75 25,98

PT3

4,5

5,0

100

100

400

8508

21,21 15,00

Lungimea total a pachetului: LT = 175 cm

5.9. Decantoare primare 5.9.1. Elemente generale 5.9.1.1. Decantoarele primare sunt construc ii descoperite care au rolul de a re ine din apele uzate oreneti sau

F://np032-1999.htm

36/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

industriale cu caracteristici similare, substan ele n suspensie sedimentabile gravimetric care au trecut de deznisipatoare i separatoare de grsimi. Decantoarele primare orizontale longitudinale i radiale, decantoarele verticale i jgheaburile de sedimentare a decantoarelor cu etaj, se proiecteaz n conformitate cu prevederile STAS 4162/1-89 Canalizri. Decantoare primare. Prescrip ii de proiectare". 5.9.1.2. Decantoarele primare sunt amplasate n aval de separatoarele de grsimi sau de treapta de degrosisare atunci cnd separatoarele lipsesc din schema de epurare. 5.9.1.3. Substan ele re inute poart denumirea de nmoluri primare. Umiditatea acestor nmoluri este wp = 95...96 %. n aceste nmoluri sunt con inute i o parte din substan ele organice din apele uzate, astfel nct decantoarele primare re in odat cu materiile n suspensie i substan e organice. Orientativ, se indic mai jos eficien a re inerii prin decantare primar a substan elor n suspensie (es ) i a substan elor organice exprimate prin consumul biochimic de oxigen la 5 zile (ex): es = 40...60% ex = 20...30% 5.9.1.4: n anumite cazuri, justificate tehnic i economic, decantoarele primare pot lipsi din schema tehnologic a sta iei de epurare i anume [34]: - cnd epurarea se realizeaz n instala ii biologice compacte de capacitate mic (solu ie cu bazine de aerare); - cnd apele uzate ce urmeaz a fi epurate au provenien exclusiv menajer i debite Qu, zimax pn la 200 dm3/s, iar epurarea biologic se realizeaz n solu ia cu bazine de aerare; - cnd eficien a decantrii prin sedimentare gravimetric es (re inerea materiilor n suspensie) este sub 40 %. 5.9.1.5. Decantoarele primare se pot clasifica astfel [34]: a) dup modul n care se face sedimentarea: - decantoare cu sedimentare gravimetric; - decantoare cu sedimentare gravimetric activat cu coagulan i; b) dup direc ia de curgere a apei prin decantor: - decantoare orizontale longitudinale (se cuprind i jgheaburile decantoarelor cu etaj); - decantoare orizontale radiale; - decantoare verticale; - decantoare de tip special (cu module lamelare ciclatoare etc); c) dup modul de cur ire a depunerilor: - decantoare cu cur ire manual; - decantoare cu sisteme de cur ire mecanic; - decantoare cu sisteme de cur ire hidraulic. Prevederile prezentului normativ nu se aplic n cazul decantoarelor de tip special. 5.9.1.6. Numrul de decantoare va fi de minimum dou unit i (compartimente), ambele utile, fiecare putnd func iona independent. 5.9.1.7. Debitul de calcul al decantoarelor este Qc = Qu zimax n ambele procedee de canalizare, iar debitul de verificare este Qv = 2 Quorarmax n procedeele de canalizare unitar i mixt i Qv = Quorarmax n procedeul separativ (v. tabelul 2.2). 5.9.1.8. Pentru func ionarea corect a unit ilor de decantare se impune distribu ia egal a debitelor ntre unit ile respective, lucru care se realizeaz prin prevederea n amonte de decantoare a unei camere de distribu ie a debitelor (denumite i distribuitoare). Camera de distribu ie trebuie s asigure echireparti ia debitelor (sau, dac este necesar, o distribu ie inegal) prin realizarea unei deversri, nenecate i a unei alctuiri constructive care s conduc la evitarea depunerilor n compartimentele camerei respective.

F://np032-1999.htm

37/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.9.1.9. Ansamblul instala iei de decantare va fi prevzut cu un canal de ocolire care s asigure scoaterea din func iune, n caz de necesitate, a fiecrei unit i de decantare. n acest sens, intrarea i ieirea apei din fiecare compartiment de decantare va fi comandat de un dispozitiv de nchidere (van, stavil, etc.) care s permit izolarea din flux a unui compartiment n caz de revizii, avarii sau repara ii. 9.1.10. n cazul sta iilor de epurare deservind o canalizare n procedeu unitar sau mixt decantoarele vor fi precedate obligatoriu de deznisipatoare, lucru ce se impune i n procedeul separativ pentru debite ce depesc 3000 m3/zi (Q . ).
u zimax

5.9.1.11. Principalii parametri de dimensionare ai decantoarelor primare sunt: - debitul apelor uzate; - viteza de sedimentare a particulelor (u); - viteza de curgere a apei prin bazin; timpul de decantare de calcul (t c ) i de verificare (t v ). 5.9.1.12. n lipsa unor date experimentale, viteza de sedimentare (u) se va stabili func ie de eficien a dorit n re inerea suspensiilor (es) i de concentra ia ini ial n suspensii a apelor uzate ( c uz ) conform tabelului 5.7. Tabelul 5.7. Valori ale vitezei de sedimentare u Eficien a re inerii suspensiilor n decantor es (%) 40...45 46...50 51...55 56...60 Concentra ia ini ial a suspensiilor (cuz ) cuz < 200 200 c uz < 300 c uz 300

Viteza de sedimentare (u) m/h 2,3 1,8 1,2 0,7 2,7 2,3 1,5 1,1 3,0 2,6 1,9 1,5

5.9.1.13. Pentru apele uzate industriale cu caracteristici diferite de cele oreneti, parametri de dimensionare se vor stabili pe baz de studii. 5.9.1.14. Viteza maxim de curgere a apei prin decantor este de: - 10 mm/s - la decantoarele orizontale; - 0,7 mm/s - la decantoarele verticale 5.9.1.15. ncrcarea superficial us realizat prin proiectare trebuie s respecte ntotdeauna condi ia (la debitul de calcul): (5.88)

n care: A0 este suprafa a orizontal a luciului de ap din decantoare, iar u este viteza de sedimentare conform tabel 5.7. La debitul de verificare, ncrcarea poate ajunge, n special la canalizrile din procedeul unitar sau mixt, la valori de 4-6 m/h [9]. 5.9.1.16. Timpul de decantare corespunztor debitului de calcul tc se recomand s fie de minim 1,5 ore. La debitul de verificare, timpul de decantare tv va fi de minim: - 0,5 ore n cazul n care sta ia de epurare are numai treapta mecanic sau cnd decantoarele primare sunt urmate de bazine cu nmol activat iar procedeul de canalizare este unitar sau mixt;

F://np032-1999.htm

38/65

23.10.2010
- 1,0 or, n cazul procedeului separativ;

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

- 1,0 or, n cazul n care decantoarele primare sunt urmate de filtre biologice, indiferent de procedeul de canalizare. 5.9.1.17. Accesul i evacuarea apei n i din decantor prezint mare importan pentru eficien a procesului de sedimentare. Pentru acces se recomand prevederea de deflectoare sau ecrane semiscufundate ori realizarea unor orificii n peretele frontal amonte care s permit reparti ia ct mai uniform a firelor de curent pe ntreaga sec iune transversal de curgere. Determinarea numrului de deflectoare se face pe baza debitului aferent unui deflector qd = 4...7 l/s, deflector i a distan ei dintre ele a = 0,75 ... 1,00 m, att pe vertical ct i pe orizontal. 5.9.1.18. Evacuarea apei se face de obicei prin deversare peste unul sau ambii pere i ai rigolelor de colectare a apei decantate. Pentru realizarea unei colectri uniforme pe toat lungimea de deversare, se prevd deversoare metalice cu din i triunghiulari, mobile pe vertical, a cror montare se face astfel nct lama de ap pentru fiecare dinte s fie egal. Amonte de peretele deversor al rigolei de colectare a apei limpezite, la cea. 0,30...0,40 m se prevede un ecran semiscufundat cu muchia inferioar la 0,25 m sub nivelul minim al apei i muchia superioar la cel pu in 0,20 m deasupra nivelului maxim al apei. Evacuarea apei decantate se poate realiza i printr-un colector alctuit din conduct submersat, cu fante (orificii), care are avantajul de a elimina influen a vntului i peretele (ecranul) semiscufundat i de a reduce substan ial abaterile de la orizontalitate a sistemului de colectare. 5.9.1.19. Lungimea deversoarelor trebuie s fie astfel nct debitul specific de ap pentru 1 m lungime de deversor s nu depeasc valorile de mai jos: 60 m3/h.m, la debitul de calcul; 180 m3/h.m, la debitul de verificare. Cnd valorile de mai sus sunt depite, se recomand mrirea lungimii de deversare prin realizarea de rigole paralele sau, la decantoarele radiale i verticale, prin prevederea de rigole radiale suplimentare. 5.9.1.20. Alegerea tipului de decantor, a numrului de compartimente i a dimensiunilor acestora se face pe baza unor calcule tehnico-economice comparative, a cantit ii i calit ii apei brute i a parametrilor de proiectare recomanda i pentru fiecare caz n parte. 5.9.1.21. Determinarea pierderilor de sarcin prin decantor se va face att pentru debitul de calcul ct i pentru cel de verificare, adoptndu-se pentru profilul tehnologic valorile cele mai dezavantajoase. 5.9.1.22. Decantoarele primare sunt alctuite n principal din: - compartimentele de decantare propriu-zise; - sistemele de admisie i distribu ie a apei brute; - sistemele de colectare i evacuare a apei decantate; - echipamentele mecanice necesare colectrii i evacurii nmolului, precum i dispozitivele de nchidere pe accesul i evacuarea apei n i din decantor, necesare izolrii fiecrui compartiment n parte n caz de necesitate (avarii, revizii, repara ii etc); - conducte de evacuare a nmolului primar i de golire a decantorului; - sistem de evacuare a materiilor plutitoare 5.9.1.23. nl imea de siguran (garda hidraulic) a pere ilor decantorului deasupra nivelului maxim al apei va fi de minim 0,3 m. 5.9.2. Decantoare orizontale longitudinale 5.9.2.1. Sunt bazine din beton armat, de regul descoperite, cu sec iune transversal dreptunghiular, avnd l imea unui compartiment b1 adncimea util hu i lungimea L (v. fig. 5.22). 5.9.2.2. Admisia apei n decantor se face prin deflectoare sau orificii practicate n peretele despr itor dintre camera de intrare i compartimentul decantor, sau prin deversare uniform pe toat l imea decantorului peste peretele rigolei de aduc iune a apei. 5.9.2.3. n partea amonte a bazinului este prevzut o plnie (ba) pentru colectarea nmolului din care acesta

F://np032-1999.htm

39/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

este evacuat hidraulic, prin sifonare sau pompare, continuu sau intermitent, spre construc iile de prelucrare a nmolului. Intervalul de timp dintre dou evacuri se stabilete func ie de tehnologia de epurare adoptat, de caracteristicile nmolului etc, recomandndu-se a nu se depi 4 6 ore, n scopul evitrii intrrii n fermentare a nmolului. 5.9.2.4 ndeprtarea nmolului din plnie se face prin conducte cu diametrul de minim 200 mm, viteza minim admi ndu-se de 0,70 m/s. 5.9.2.5. Nmolul depus pe radierul bazinului este dirijat ctre plnia de nmol din amonte, prin intermediul unui pod cu lam racloare a crui vitez de deplasare se ia de 2...5 cm/s, astfel nct ciclul tur-retur s nu depeasc 45 minute i deplasarea podului raclor s nu repun n stare de suspensie nmolul depus pe radier. 5.9.2.6. Cur irea nmolului de pe radier i transportul acestuia spre plnia colectoare amonte poate fi realizat i de racloare submersate de tip lan fr sfrit, (lan cu racle i). Lamele racloare sunt aezate la distan a de cea. 2,0 m una de alta, iar viteza de micare a lan ului este de 1,5...4,0 cm/s. 5.9.2.7. Pentru l imi ale compartimentelor de decantare b1 > 6 m se vor realiza dou plnii de colectare a nmolului. L imea unui compartiment nu va depi 9 m. 5.9.2.8. Pentru evitarea antrenrii spumei i uneori a grsimilor odat cu apa decantat, n avalul decantoarelor se prevd pere i semiscufunda i amplasa i la 0,30 0,50 m n fa a deversoarelor i la 0,25 0,30 m sub nivelul minim al apei. Muchia superioar a acestor pere i se plaseaz cu minim 0,20 m deasupra nivelului maxim al apei din decantor. 5.9.2.9. Grsimile i alte materii plutitoare sunt mpinse de lame de suprafa prinse de podul raclor sau de lan ul fr sfrit i colectate ntr-un jgheab pentru grsimi, aezat n partea aval a decantorului. De aici, printr-o conduct, grsimile ajung ntr-un cmin (rezervor) pentru grsimi amplasat n vecintatea decantorului, fiind apoi evacuate prin vidanjare sau pompare. 5.9.2.10. Dimensionarea decantoarelor orizontale longitudinale se face utilizndu-se urmtoarele rela ii de calcul: Volumul decantorului; Vd = Qc . tc (m3) (5.89) Vd = Qv . tv (m3) (5.90) unde; Qc - este debitul de calcul; Qv - debitul de verificare; t c - timpul de decantare la Qc ; t v - timpul de decantare la Qv . n calcule se va considera valoarea cea mai mare pentru Vd rezultat din rela iile (5.89) i (5.90). Sec iunea orizontal a decantorului; (m2) (5.91)

A0 = n.b1.L (m2) (5.92) unde; us - este ncrcarea superficial considerat egal cu viteza de sedimentare stabilit experimental sau, n lipsa datelor experimentale, conform tabelului 5.7 func ie de eficien a dorit es i de concentra ia ini ial n materii n suspensie a apelor uzate c uz ; n - numrul de compartimente de decantare; L - lungimea decantorului; b1 - l imea unui compartiment. Sec iunea transversal a decantorului:

F://np032-1999.htm

40/65

23.10.2010
(m2) (5.93)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

(m2) (5.94) S = n . b1 . hu (m2) (5.95) n care; hu - este adncimea util a decantorului; v0 - viteza orizontal a apei n decantor, medie pe sec iune, care nu trebuie s depeasc 10 mm/s. Lungimea decantorului: L = v0 . tc (m) (5.96) L imea decantorului: (m) (5.97)

cu valori recomandate de 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;-7,0; 8,0 i 9,0 m (v. tabelul 5.8). Raportul L/b1 trebuie s respecte rela ia: (5.98)

Adncimea util a spa iului de decantare. hu = u . tc (m) (5.99) va trebui s satisfac condi ia, (5.100)

Debitul specific al deversorului de la ieire (de evacuare a apei limpezite) sau ncrcarea hidraulic a deversorului", va respecta condi iile de mai jos, (m3/h, m) (5.101)

(m3/h, m) (5.102)

unde Ld = n . b1 reprezint lungimea de deversare. Dac aceste condi ii nu sunt respectate, se vor prevedea lungimi de deversare suplimentare. Tabelul 5.8. Dimensiuni caracteristice ale decantoarelor orizontale longitudinale b1 m 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 L m 20...30 25...40 30...50 40...55 45...60 A*01=b1L m2 60...90 100...160 150...250 240...330 315...420 b2 m 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 b3 m 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 b4 m 0,20 0,45 0,70 0,85 1,20 hu m 1,80 2,00 2,20 2,50 2,65 hs m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 hn m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 hd m 0,20 0,20 0,20 0,30 0,35 H m 2,60 2,80 3,00 3,40 3,60 Ec m 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 S=b1h m2 5,40 8,00 11,00 15,00 18,55 Vu= A*01hu m3 108...162 195...312 322...537 540...835 835...1130 a1 m 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 a2 m 0,97 0,97 0,97 1,175 1,38

F://np032-1999.htm

41/65

23.10.2010
8,0 9,0 50...65 55...70 400...520 495...630 7,3 8,3 3,6 4,1

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


1,45 1,70 2,80 2,95 0,4 0,4 0,2 0,2 0,40 0,45 3,80 4,00 7,90 8,90 22,40 26,55 1120...1456 1460...1860 0,23 0,23 1,69 1,69

*) A0 este aria orizontl util a unui compartiment de decantare 5.9.2.11. Cantitatea zilnic de materii solide, exprimat n substan uscat, n greutate, din nmolul primar (rezultat din re inerea n decantorul primar a materiilor n suspensie) este: Np = es . c uz . Qc (kgf/zi) (5.103) 5.9.2.12. Volumul de nmol primar cu umiditatea wp: (m3/zi) (5.104)

n care n= 1008... 1200 kgf/m3 - greutatea specific a nmolului pentru o umiditate wp = 95... 96 %. 5.9.2.13. Volumele de nmol re inute n decantorul primar trebuie sporite n schemele de epurare n care se folosete coagulant (de 2-3 ori chiar) sau cnd se trimite n decantor nmol biologic din decantoarele secundare. 5.9.2.14. Volumul plniilor de nmol se stabilete astfel nct volumul geometric care se realizeaz (Vpg) s fie mai mare sau cel pu in egal cu volumul de nmol dintre dou evacuri. Evacuarea poate fi realizat continuu dac nmolul rezult n cantit i mari, sau intermitent, la maximum 4 6 ore spre a se evita intrarea n fermentare a nmolului. Notnd cu t ev (ore) timpul dintre dou evacuri, rezult numrul de evacuri (arje): (5.105) Volumul de nmol dintre dou evacuri aferent unui compartiment de decantare: (m3/evacuare) (5.106)

unde: n este numrul de compartimente de decantare. Se verific, n final, prin alegerea corespunztoarea dimensiunilor geometrice ale plniei dac: Vpg Vev (5.107) n care Vpg este volumul geometric al plniei. 5.9.2.15. Dac n decantorul primar se trimite nmol n exces din decantoarele secundare (n schemele cu bazine cu nmol activat) sau nmol biologic (n schemele cu filtre biologice), atunci volumul plniei de nmol Vpg se va majora corespunztor. 5.9.2.16. Adncimea total a decantorului, msurat n sec iunea mijlocie (la distan a L/2 de intrarea apei n decantor) este [9]: H = hs + hu + hn + hd (m) (5.108) unde: hs .- este nl imea zonei de siguran care se ia egal cu 0,30 - 1,00 m, n func ie de nl imea lamei racloare, n cazul n care aceasta, n cursa pasiv, este deasupra nivelului apei i de influen a valurilor func ie de intensitatea vnturilor, conform STAS 946-71; hu - adncimea util a decantorului stabilit cu rela ia (5.99); hn - nl imea stratului neutru, care desparte spa iul de sedimentare de cel de depunere a nmolului i care se ia de obicei de-0,30m; hd- nl imea stratului de depunere, considerat n calcule de 0,20...0,30 m. 5.9.2.17. Rigolele de colectare a apei limpezite se vor dimensiona la debitul de verificare Qv astfel nct n

F://np032-1999.htm

42/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

sec iunea cea mai solicitat viteza s fie de minimum 0,7 m/s. Sistemul de colectare a apei limpezite trebuie s asigure o colectare uniform prin deversare n regim nennecat. 5.9.3. Decantoare orizontale radiale 5.9.3.1. Sunt bazine cu forma circular n plan, n care apa este admis central prin intermediul unei conducte prevzut la debuare cu o plnie (difuzor) a crei muchie superioar este situat la 20 ;30 cm sub planul de ap. Apa limpezit este evacuat printr-o rigol perimetral (v. fig. 5.23) sau prin conduct submersat cu fante. 5.9.3.2. Circula ia apei se face orizontal i radial, de la centru periferie. Din conducta de acces, apa iese pe sub un cilindru central semiscufundat, cu muchia inferioar situat la o adncime sub planul de ap egal cu 2/3 din nl imea zonei de sedimentare hu. n alte variante, apa iese din cilindrul central prin intermediul unor orificii cu deflectoare practicate n peretele acestuia, sau: printr-un grtar de uniformizare cu bare verticale. Distribu ia uniform a apei de la centru spre periferie se poate realiza i prin intermediul unui dispozitiv de tip lalea Coand care prezint avantaje hidraulice i tehnologice deosebite. 5.9.3.3. Cilindrul central, al crui diametru este de 10 20% din diametrul decantorului, sprijin pe radierul bazinului prin intermediul unor stlpi. 5.9.3.4. La partea superioar a cilindrului central se prevede o structur de rezisten capabil s preia for ele generate de podul raclor al crui pivot este amplasat pe structura de rezisten respectiv. Cellalt capt al podului raclor sprijin prin intermediul unor ro i echipate cu bandaje din poliuretan pe peretele exterior al bazinului. Calea de rulare poate fi realizat i din in metalic, ro ile fiind prevzute n mod corespunztor acestui tip de rulare. 5.9.3.5. Podul raclor este alctuit dintr-o grind solidar cu mai mul i montan i prevzu i la partea inferioar cu lame racloare. Acestea cur nmolul de pe radier i l conduc ctre conul central care constituie plnia de colectare a nmolului. De aici, nmolul este evacuat prin diferen de presiune hidrostatic, prin sifonare sau prin pompare, spre treapta de prelucrare ulterioar a nmolului. 5.9.3.6. De podul raclor este prins, de asemenea, un bra metalic prevzut cu o lam racloare de suprafa care mpinge grsimile i spuma de la suprafa a apei spre periferie, ctre un cmin sau alt dispozitiv de colectare a acestora. Prevederile punctelor 5.9.3.4. i 5.9.3.5. nu exclud posibilitatea utilizrii de poduri racloare submersate. 5.9.3.7. Rigola de colectare a apei decantate poate fi aezat n afara suprafe ei de decantare (amplasat n afara peretelui exterior, pe circumferin a bazinului), sau n interiorul acesteia la 1,0 1,5 m de perete. n primul caz, n peretele exterior al decantorului se practic ferestre prevzute pe muchia interioar cu deversoare metalice cu din i triunghiulari, reglabile pe vertical. n fa a acestor deversoare, la cea. 30 50 cm distan se prevede un perete semiscufundat, de form circular n plan, a crui muchie inferioar este la minim 25 30 cm sub planul de ap. n cel de-al doilea caz, peretele rigolei dinspre centrul bazinului are coronamentul deasupra nivelului apei, el servind drept perete obstacol pentru spuma i grsimile de la suprafa a apei. Apa decantat trece pe sub rigol i deverseaz peste peretele circular exterior al rigolei, prevzut i el cu plcu e metalice cu din i triunghiulari reglabile pe vertical (v. detaliul A" din fig. 5.23). Colectarea n rigol a apei limpezite se face prin deversare nennecat. Colectarea apei limpezite se poate face i prin conduct submersat cu fante, care prezint multiple avantaje (v. pct. 5.9.1.18). 5.9.3.8. Radierul decantorului are o pant de 6 8 % spre centru, iar radierul plniei de nmol o pant de 2 : 1. 5.9.3.9. Diametrul decantoarelor radiale este cuprins ntre 16 i 50 m, iar adncimea util hu ntre 1,2 i 4,0 m. 5.9.3.10. Viteza periferic a podului raclor variaz ntre 10 i 60 mm/s, realiznd 1 3 rota ii complete pe or. 5.9.3.11. Evacuarea nmolului se poate face continuu n cazul unor volume mari de nmol, sau la intervale de maxim 4 6 h, prin conducte cu Dn 200 mm prin care viteza nmolului s fie minim 0,7 m/s. 5.9.3.12. Dimensionarea decantoarelor orizontale radiale se face utiliznd urmtoarele rela ii: Volumul decantorului: Vd = Qc . tc (m3) (5.109) sau

F://np032-1999.htm

43/65

23.10.2010
Vd = Qv . tv (m3) (5.110) Se consider valoarea cea mai mare. Sec iunea orizontal: (m2) (5.111)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Adncimea util a spa iului de decantare: hu = u . tc (m) (5.112) Cu aceste elemente se intr n tabelul 5.9 i se stabilesc dimensiunile principale efective: D, d3 , hu , A0 i Vd , precum i numrul de unit i de decantare. Se verific apoi dac sunt respectate condi iile de mai jos: , pentru decantoare cu diametrul D = 16-30 m; (5.113)

, pentru decantoare cu diametrul D = 30-50 m; (5.114)

5.9.3.13. Volumul zilnic de nmol primar se determin cu rela ia (5.104) i apoi se stabilesc ca la pct. 5.9.2.14. durata dintre dou evacuri, dimensiunile necesare pentru plnia de nmol, conductele i modul de evacuare a nmolului (prin diferen de presiune hidrostatic, prin pompare) etc. Se verific debitul specific deversat pe conturul rigolei de colectare a apei limpezite: m3/h, m (5.115)

m3/h, m (5.116)

n care Dr este diametrul aferent peretelui deversor al rigolei. 5.9.3.14. Dimensiunile rigolei de colectare a apei limpezite se stabilesc pentru debitul de verificare Qv punnd condi ia ca n sec iunea cea mai solicitat viteza minim s fie de 0,7 m/s. 5.9.3.15. Adncimea decantorului la perete (Hp) i la centru (Hc ): Hp = hs + hu (m) (5.117) Hc = hs + hu + hp + hn (m) (5.118) unde: hs - nl imea de siguran ; hu- adncimea util; hp- diferen a de nl ime datorit pantei; hn- nl imea plniei de nmol (obinuit 2.. .3 m). Tabelul 5.9. Dimensiuni caracteristice ale decantoarelor orizontale radiale D m D2 m d1 m A*01=0,785 ( ) m2 165 214 264 d2 m d3 m hs m hu m hd m H m D1 m b m Vu=A*01h m3 264 343 423

16 18 20

14,7 16,7 18,5

3,0 3,0 3,0

2,6 2,6 2,6

3,0 3,0 3,0

0,3 0,3 0,3

1,6 1,6 1,6

0,43 0,50 0,57

1,90 1,90 1,90

16,14 18,14 20,14

0,50 0,50 0,50

F://np032-1999.htm

44/65

23.10.2010
22 25 28 30 32 35 40 45 20,5 23,5 26,1 28,1 30,1 33,1 37,7 42,7 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 320 423 524 610 695 843 1091 1407 3,6 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 5,6 5,6

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 0,60 0,70 0,80 0,87 0,90 1,00 1,13 1,30 1,90 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,90 2,90 22,14 25,14 28,14 30,14 32,14 35,14 40,14 45,14
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60

512 846 1048 1220 1390 1686 2728 3518

*) A01 este aria orizontl util a unui compartiment de decantare Observa ie: Pentru diametre D > 45 m, trebuie ntocmite studii prealabile privind regimul de curgere i sistemele de colectare. 5.9.4. Decantoare verticale 5.9.4.1. Sunt construc ii cu forma n plan circular sau ptrat, n care micarea apei se face pe vertical, n sens ascendent. Se utilizeaz mai rar, n general pentru debite zilnice maxime sub 10.000 m3/zi, recomandndu-se n special ca decantoare secundare dup bazine cu nmol activat sau filtre biologice, datorit avantajului prezentat de stratul gros de flocoane care mrete eficien a decantrii. 5.9.4.2. Se construiesc pentru diametre pn la 10 m i deoarece rezult de adncimi mari (chiar 10 m uneori), utilizarea lor este limitat din cauza dificult ilor de execu ie. 5.9.4.3. Apa este introdus ntr-un tub central (v. fig. 5.24) prin care curge n sens descendent cu o vitez vt 0,10 m/s. La ieirea din tub se prevede un deflector (la cea. 50 cm de marginea inferioar a tubului) care are rolul de a realiza o distribu ie ct mai uniform a apei n camera de decantare propriu-zis (de form inelar n plan). Diametrul defiectorului va fi cu 20... 100 % mai mare ca diametrul d al tubului central. n aceast camer, apa se ridic spre suprafa unde este colectat ntr-o rigol perimetral sau suplimentar, n rigole radiale debund n cea perimetral n cazul n care debitul specific deversat este depit sau cnd suprafa a orizontal a decantorului este mai mare dect 12,0 m2. Colectarea apei decantate se poate face i cu ajutorul unor conducte radiale submersate, realizate din tuburi de plastic perforate pe generatoarea superioar, debund ntr-un colector perimetral (rigol sau conduct perforat). Se elimin astfel accesul spumei, grsimilor i plutitorilor n efluentul decantoarelor verticale. 5.9.4.4. Nmolul se depune n partea inferioar a bazinului, amenajat sub forma unui trunchi de con cu pere ii nclina i fa de orizontal cu mai mult de 50. Din plnia de nmol, acesta este evacuat prin diferen de presiune hidrostatic, prin sifonare sau pompare spre instala iile de prelucrare ulterioar. 5.9.4.5. n scopul re inerii grsimilor, spumei i a altor substan e plutitoare se prevd pere i semiscufunda i n fa a rigolelor de colectare a ,apei decantate. 5.9.4.6. Dimensionarea decantoarelor verticale se face utiliznd urmtoarele rela ii de calcul: Volumul decantorului se calculeaz cu rela iile (5.89) i (5.90) considerndu-se valoarea cea mai mare; Suprafa a orizontal i adncimea util a decantorului se calculeaz cu rela iile (5.91) i (5.99) cu men iunea c adncimea util hu nu trebuie s depeasc 4 m; Sec iunea tubului central: (m) (5.119)

Se propune un numr de unit i de decantare i se urmrete ca diametrul fiecrei unit ii s fie sub 10 m. Se verific apoi rela ia:

F://np032-1999.htm

45/65

23.10.2010
(5.120)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

n care D este diametrul decantorului, iar d - diametrul tubului central. Dac rela ia (5.120) nu este verificat se va mri adncimea hu. nl imea tubului central: Ht = 0,8 . hu (m) (5.121) Adncimea total a decantorului: H = hs + hu + hn + hd (m) (5.122) n care: hs - nl imea de siguran (0,3 0,5 m); hu - adncimea util; hn- nl imea zonei neutre (0,4.. .0,6 m); hd - nl imea depunerilor (a trunchiului de con). nl imea plniei de nmol hd se stabilete func ie de debitul de calcul (Quzimax ), de concentra ia n materii n suspensie a apelor. uzate la intrarea n sta ia de epurare (c uz ), de eficien a re inerii materiilor n suspensie prin decantare (es ) i de modul de evacuare continuu sau intermitent a nmolului. 5.9.4.7. Func ie de volumul zilnic de nmol primar, de durata i volumul de nmol dintre dou evacuri, aferent unei unit i de decantare, se stabilesc dimensiunile geometrice ale plniei de nmol i modul de evacuare a nmolului. 5.9.4.8. Deversorul rigolei de colectare a apei limpezite se; dimensioneaz la debitul de verificare Qv astfel nct s fie respectate condi iile impuse prin rela iile 5.101 i 5.102. Rigola de evacuare a apei limpezite se calculeaz din condi ia respectrii vitezei de minim 0,7 m/s la debitul de verificare n sec iunea cea mai solicitat. 5.9.4.9. Viteza ascensional a apei n spa iul de decantare inelar, n lipsa unor date experimentale, se va lua de maximum 0,7 mm/s. Diametrul bazei mici a plniei tronconice pentru colectarea nmolului se va considera de 0,3... 1,0 m, pentru a permite o evacuare eficient a acestuia avnd n vedere raza de influen relativ mic a conductei Dn 200 mm de evacuare a nmolului. 5.9.5. Decantoare cu etaj 5.9.5.1. Sunt cunoscute i sub denumirea de decantoare Imhoff, dup numele inventatorului lor, sau decantoare Emscher, dup denumirea regiunii n care au fost aplicate pentru prima oar. 5.9.5.2. Sunt utilizate pentru colectivit i sub 20.000 locuitorii sau debite Qu.zimax 1000 l/s. 5.9.5.3. n general, se cupleaz cte dou unit i de decantare. 5.9.5.4. Decantoarele cu etaj constau din construc ii cu forma n plan circular sau ptrat care au rolul att de decantare a apei ct i de fermentare a nmolului re inut. 5.9.5.5. Decantarea se face n longitudinale cu sec iunea transversal de forma indicat n fig. 5.25. Fermentarea se realizeaz n zona situat sub jgheaburi, de form cilindric i n partea inferioar tronconic, fermentarea fiind de tip anaerob n regim criofil (la temperatura mediului ambiant). Dimensiunile recomandate pentru jgheaburi sunt: - b = 1,0.. .2,5 m pentru hu = 2,0 m i - b = 3,0 m pentru hu=2,30m. nclinarea fa de orizontal a pere ilor jgheabului:

= 50. Pentru elementele date i cu nota iile din fig. 5.25,


46/65

F://np032-1999.htm

23.10.2010
rezult: h2 = 0,6 . b (m) (5.123) h1 = hu - 0,6 . b (m) (5.124) S1 = b . (h1 + 0,3 . b) (m2) (5.125)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

n care S1 este suprafa a sec iunii transversale a unui jgheab. Suprafa a i volumul jgheaburilor de decantare pot fi majorate prin evazarea pere ilor laterali de la partea superioar a cuvelor, situa i ntre zona neutr i suprafa a liber a apei. 5.9.5.6. Dimensionarea jgheaburilor se face dup metodologia i pentru parametri recomanda i la decantoarele orizontale longitudinale. 5.9.5.7. Diametrul unei unit i de decantare D variaz ntre 5,0 i 12,0 m; n calcule, lungimea jgheabului se consider egal cu diametrul de mai sus ( Lj = D). 5.9.5.8. Suprafa a luciului de ap neocupat de jgheaburi (aria liber Aj) trebuie s fie de peste 20 % din suprafa a orizontal total a unit ii de decantare. n cazul sta iilor de epurare a localit ilor rurale, prevzute cu decantoare cu etaj, prin nchiderea cu planee a zonelor neocupate de jgheaburi, se poate capta i colecta gazul de fermentare (biogazul). Acesta va putea fi folosit pentru nclzirea pavilionului tehnologic din sta ia de epurare sau a unor gospodrii individuale din apropierea sta iei. 5.9.5.9. La partea inferioar a jgheaburilor, se las prin construc ie o fant longitudinal de cea. 15...25 cm l ime, pere ii fiind petrecu i pe o distan de 15 cm. Nmolul depus n jgheaburi curge prin aceast fant n zona inferioar de colectare i fermentare. Eventualele gaze de fermentare care se degaj din masa de nmol, n drumul lor spre suprafa sunt mpiedicate s ptrund n jgheaburi prin fant datorit acelei petreceri de 15 cm a pere ilor. n acest fel, fluxul gazelor, de sens contrar procesului de decantare, nu deranjeaz acest important proces. 5.9.5.10. Admisia i evacuarea apei n i din jgheaburi se face peste pere ii frontali prevzu i cu plcu e deversoare metalice cu din i triunghiulari, reglabile pe vertical n scopul uniformizrii curgerii. 5.9.5.11. Adncimea total a decantorului rezult n general peste 6 m, limitndu-se ns din considerente constructive la 8... 10 m. Func ie de natura terenului de funda ie i de prezen a apei subterane ele pot fi construite sub form de cuv sau cheson, utilizndu-se n ambele cazuri ca material de construc ie betonul armat. 5.9.5.12. Dimensionarea decantoarelor cu etaj se face folosind urmtoarele rela ii de calcul: Volumul, suprafa a orizontal i suprafa a sec iunii transversale a jgheabului se determin inndu-se seama de debitele de calcul i de verificare, de timpii de decantare recomanda i, de viteza de sedimentare indicat n tabelul 5.7 i de viteza orizontal a apei v0 < 10 mm/s. Se utilizeaz n acest sens rela iile (5.89), (5.90), (5.91) i (5.93). Suprafa a transversal a unui jgheab se determin cu rela ia (5.125). Suprafa a transversal a celor dou jgheaburi cu care este echipat de obicei o unitate de decantare va fi: Sj = 2 . S1 (m2) (5.126) Volumul celor dou jgheaburi dintr-o unitate de decantare, pentru o lungime de jgheab Lj = D, diametrul D alegndu-se ntre 5 i 12 m, rezult: Vj = 2 . S1. Lj (m3) (5.127) Lungimea Lj se alege cu 0,5... 1,0 m mai mare n cazul a dou unit i de decantare alturate, cnd jgheaburile celor dou unit i sunt prevzute n prelungire (v, fig. 5.26). Numrul de unit i de decantare va fi: (5.128)

ncrcarea superficial se calculeaz cu rela ia,

F://np032-1999.htm

47/65

23.10.2010
(m/h) (5.129)

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

i se verific condi ia us u, n care viteza de sedimentare u este luat din tabelul 5.7. Viteza orizontal efectiv se calculeaz cu rela ia: (5.131)

i se verific dac v0 < 10 mm/s. Debitul capabil al unei unit i de decantare rezult: (l/s, unitate) (5.132)

5.9.5.13. n tabelul 5.11 se indic volumul i debitul capabil al unei unit i de decantare prevzute cu dou jgheaburi avnd dimensiunea b din coloana 0" i diametrele D cuprinse ntre 5 i 12 m (pentru tc = 1,5 h). 5.9.5.14. Se determin timpii de decantare la debitul de calcul i de verificare din rela iile (5.89) i (5.90) verificndu-se dac se respect recomandrile (minim 1,5 h la Qc i minim 0,5 h la Qv ). Se calculeaz aria liber, neocupat de jgheaburi: (m2) (5.133) i se verific dac: (5.134)

5.9.5.16.n lipsa datelor privind cantit ile de nmol aferente spa iului de fermentare determinate prin efectuarea bilan ului de substan din sta ia de epurare, volumul spa iului de fermentare se determin cu rela ia: (m2) (5.135) unde: NL este numrul de locuitori; m - capacitatea specific de fermentare, conform tabelului 5.10. Tabelul 5.10. Capacitatea specific i durata de fermentare func ie de tempertura medie anual a aerului Temperatura medie anual a aerului (0C) 7 8 10 Capacitatea specific m (l/loc) 75 65 50 Timpil de fermentare Tf (zile) 150 120 90

Capacitatea specific de fermentare m se majoreaz n unele cazuri astfel [9]: - cu 20 % cnd temperatura medie anual a aerului este sub 7C; - cu 20 %.. .50 % cnd numrul locuitorilor este sub 5.000; - cu 50 % cnd decantorul cu etaj este urmat de treapt de epurare biologic. 5.9.5.17. Cnd se cunoate cantitatea de substan uscat re inut n decantorul primar Np (v. pct. 5.9.2.11), respectiv volumul zilnic de nmol Vnp atunci, func ie de durata de fermentare Tf din tabelul 5.10 rezult volumul de

F://np032-1999.htm

48/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

fermentare ce trebuie asigurat ntr-o unitate de decantare: (m3/unitate) (5.136)

Egalndu-se volumul Vf1 cu volumul geometric al spa iului de fermentare, se calculeaz nl imea cilindrului hc din rela ia (v. fig. 5.26): (5.137) unde: D - diametrul unit ii de decantare; htc - nl imea pr ii tronconice a spa iului de fermentare; R = D/2 - raza unit ii de decantare; r = d/2- raza. bazei mici a trunchiului de con, pentru d = 0,4-1,0m. nl imea trunchiului de con htc . se calculeaz cu rela ia: htc = (R-r).tg (m) (5.138) n care =15...30. Spa iul de fermentare va fi majorat corespunztor n cazul n care nmolul n exces provenit din treapta biologic este trimis la fermentare n decantorul cu etaj. 5.9.5.18. Evacuarea nmolului se face printr-o conduct Dn 200 mm (v. fig. 5.27) prin diferen de presiune hidrostatic (minim 1,5 m) ntr-un cmin alturat, alctuit din dou compartimente: - un compartiment uscat pentru vane; - un compartiment umed n care se poate vedea nmolul ce se evacueaz (pentru a nu evacua eventual ap n loc de nmol) i din care acesta este dirijat, de regul, spre sta ia de pompare a nmolului i de aici spre deshidratare. Tabelul 5.11. Debitul capabil al unei unit i de decantare cu dou jgheaburi de sedimentare Volum jgheaburi Debit capabil Vj (m3) 1,00 1,70 3,40 q1 (l/s) Vj (m3) 1,50 2,325 4,65 q1 (l/s) Vj (m3) 2,00 2,80 5,60 q1 (l/s) Vj (m3) 2,50 3,12 6,24 q1 (l/s) Vj (m3) 3,00 4,20 8,40 q1 (l/s) 7,80 9,33 10,90 12,50 14,00 15,50 18,50 5,80 42,00 6,95 50,40 8,07 58,80 9,25 67,20 10,40 75,50 11,50 84,00 13,90 100,00 5,20 31,20 6,22 37,50 7,25 43,60 8,30 50,00 9,33 56,10 10,40 62,40 12,50 75,00 4,30 28,00 5,16 33,60 6,00 39,20 6,90 44,80 7,75 50,40 8,62 56,00 10,35 67,20 3,15 23,30 3,78 27,90 4,41 32,50 5,03 37,20 5,66 41,80 6,30 46,50 7,55 55,80 5,00 17,00 6,00 20,40

B (m)

S1 (m2)

2S1 (m2)

Diametrul unit ii de decantare D (m)

7,00 23,80

8,00 27,20

9,00 30,60

10,00 34,00

12,00 40,80

F://np032-1999.htm

49/65

23.10.2010
Determinrile s-au fcut utiliznd rela iile: Vj = 2 . S1. L1 ; Lj = D ;

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

; tc = 1,5 . h ; S = b . (h1 + 0,3 . b); h1 = hu - 0,6 . b

5.9.5.19. Adncimea total a decantorului: H = hs + hu + hn + hf (5.139) unde: hs = 0,30.. .0,50 m - nl imea de siguran hu = 2,00.. .2,30 m - adncimea util a jgheabului de decantare; hn = 0,50 m - adncimea spa iului neutru dintre partea inferioar a jgheabului i partea superioar a spa iului de fermentare; hf = hc + htc adncimea spa iului de fermentare. 5.9.5.20. n tabelul 5.12 se indic volumul total al spa iului de fermentare, pentru o unitate de decantare, func ie de diametrul D i nl imea hc a spa iului de fermentare cilindric. Tabelul 5.12. Volumul total al spa iului de fermentare, pentru o unitate de decantare, func ie de diametrul D i nl imea hc D (m) 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 A0 (m2) 19,60 28,20 38,40 50,30 63,60 78,54 113,00 htc (m) 0,60 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,50 Vtc (m3) 4,60 7,60 12,10 18,00 25,50 35,20 60,80 1,00 24,20 35,80 50,50 68,30 89,10 113,70 173,80 Volumul total al spa iului de fermentare (m3) pentru hc (m) de: 1,50 34,00 49,90 69,70 93,50 120,70 153,20 230,20 2,00 43,80 64,00 88,90 124,00 152,70 192,20 286,80 2,50 53,60 78,10 108,10 144,00 184,50 231,70 342,80 3,00 63,40 92,20 127,10 168,90 216,50 271,20 399,80 3,50 73,20 106,20 146,60 194,00 248,00 310,20 455,80 4,00 83,00 120,60 165,60 230,00 279,90 350,20 512,80 4,50 92,80 134,60 185,10 244,00 311,50 389,20 569,80 5,00 102,60 148,60 204,10 269,50 343,50 428,20 625,80

Calculul s-a efectuat utilizndu-se rela iile de mai jos: ; d = 0,70 m ; r = d/2 ; R = D/2 ;

htc = (R-r).tg ,

= 150

5.10. Sta ii de pompare a apelor uzate sau epurate 5.10.1. Elemente generale 5.10.1.1. Sta iile de pompare se folosesc n sta iile de epurare I pentru ridicarea apelor uzate sau epurate la cote care s permit curgerea gravita ional ntre obiectele tehnologice de pe linia apei sau n emisar, atunci cnd datorit reliefului zonei n care este amplasat sta ia de epurare sau varia iei nivelurilor de ap n emisar nu se dispune n permanen de diferen a de nivel necesar. 5.10.1.2. Prezentul normativ se aplic pentru sta iile de pompare echipate cu pompe cu ax orizontal, cu pompe cu ax vertical, cu pompe submersibile i cu transportoare hidraulice (necuri). 5.10.1.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplic la sta iile de pompare echipate cu alt fel de pompe dect cele precizate la pct 5.10.1.2. i nici la sta iile de pompare provizorii.

F://np032-1999.htm

50/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.10.1.4. n cazul n care cota radierului colectorului principal la intrarea n sta ia de epurare impune fundarea n ap subteran a construc iilor, trebuie s se analizeze tehnico-economic i o variant cu pomparea apei. 5.10.1.5. Amplasarea sta iei de pompare pentru ape uzate n cadrul unei sta ii de epurare se poate face la intrarea n sta ie, ntr-una din sec iunile fluxului tehnologic sau la ieirea din sta ie, nainte de vrsarea apelor epurate n emisar. Amplasamentul optim se definitiveaz n urma unui calcul tehnico-economic comparativ. 5.10.1.6. n interiorul sta iilor de epurare mijlocii i mari se recomand cel mult o pompare a apelor uzate, exceptnd sta iile de epurare mici i foarte mici unde pot exista solu ii optime i cu mai multe pompri pe linia apei. 5.10.1.7. Cnd sta ia de pompare este impus de nivelurile ridicate ale apei emisarului, ea trebuie conceput astfel nct s permit evacuarea gravita ional a apei, epurate ori de cte ori nivelurile apei din emisar permit acest lucru. 5.10.1.8. Dac sta ia de pompare este amplasat la intrarea n sta ia de epurare i este echipat cu: pompe cu ax orizontal, pompe cu ax vertical sau pompe submersibile, ea trebuie precedat de grtare, deznisipatoare i dac tehnic i economic se dovedete avantajos, i de separatoare de grsimi. Dac sta ia de pompare este echipat cu transportoare hidraulice, ea poate fi amplasat i n amonte de grtare. 5.10.2. Prescrip ii de proiectare 5.10.2.1.Proiectarea sta iilor de pompare pentru apele uzate din cadrul sta iei de epurare se va face cu respectarea prevederilor STAS 12594-87 Canalizri. Sta ii de pompare. Prescrip ii generale de proiectare". 5.10.2.2. Sta iile de pompare constituie un ansamblu de construc ii i instala ii alctuite, n principal, din: - agregatele de pompare (pomp - motor electric); - instala ia hidraulic (conduce de aspira ie i refulare, piese speciale aferente, armturi de nchidere i reglare, instala ii de golire, preaplin i epuizmente .a.); - echipament electric de for , iluminat i protec ie; - echipament de automatizare i aparatur de msur i control; - echipament mecanic pentru manevrarea agregatelor de pompare i a pieselor grele n timpul execu iei i exploatrii; - instala ii sanitare, termice i de ventila ie; - construc ia propriu-zis a sta iei de pompare care adpostete echipamentele i instala iile, a bazinului de recep ie i a ncperilor auxiliare, dac este cazul. 5.10.2.3. Parametri principali de proiectare tehnologic a sta iei de pompare sunt: - debitul ce trebuie pompat Qp; - nl imea de pompare, reprezentnd suma dintre nl imea geodezic, pierderile de sarcin pe conductele de aspira ie i refulare i diferen a dintre nl imile cinetice la ieirea i intrarea n pomp; - calitatea apei ce trebuie pompat (temperatura, con inutul n materii n suspensie, vscozitatea, etc). 5.10.2.4. Cnd sta ia este echipat cu transportoare hidraulice, nl imea de pompare este egal cu nl imea geodezic. 5.10.2.5. Prin nl ime geodezic se n elege diferen a dintre nivelul maxim al apei din bazinul de refulare i nivelul minim al apei din bazinul de recep ie. 5.10.2.6. Numrul agregatelor de pompare n func iune depinde n principal de gama de varia ie a debitelor care trebuie pompate, de debitul nominal al pompelor care asigur nl imea de pompare necesar i de gradul de automatizare al procesului de pompare. 5.10.2.7. Programul de func ionare automat a sta iei de pompare va urmri realizarea unui grafic de func ionare a pompelor propuse ct mai apropiat de graficul de varia ie a debitului influent, astfel nct volumul util al bazinului de recep ie s rezulte minim. Intervalul de timp dintre dou porniri ale aceleiai pompe trebuie s fie de minim 10 minute. Micorarea acestui interval se va face numai dac furnizorul pompei garanteaz prin fia utilajului, acest lucru. 5.10.2.8. Timpul de acumulare a apelor uzate corespunztor debitului orar maxim n bazinul de recep ie n cazul n

F://np032-1999.htm

51/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

care nu se cunoate graficul de varia ie a debitului influent, se va considera dup cum urmeaz: - 2... 10 min la sta iile de pompare automatizate; - 0,5... 1,0 h la sta iile de pompare neautomatizate. Se recomand ca sta iile de pompare neautomatizate s fie prevzute pe ct posibil numai n cazuri izolate. 5.10.2.9. Numrul agregatelor de rezerv se va considera astfel: - pn la 3 pompe n func iune, 1 pomp de rezerv; - de la 4 la 7 pompe n func iune, dou pompe de rezerv; - peste 7 pompe n func iune, trei pompe de rezerv. n cazul pompelor submersibile glisnd pe tije verticale, n func ie de greutatea pompelor, a importan ei procesului tehnologic etc, pompa de rezerv poate fi montat n sta ia de pompare, sau pstrat ca rezerv rece" n magazie. 5.10.2.10. Cnd sta ia este echipat cu pompe de capacit i diferite, numrul agregatelor de rezerv se stabilete conform pct 5.10.2.9., lund n considerare agregatele cele mai mari. 5.10.2.11. Alegerea pompelor se face n func ie de debitul necesar a fi pompat, de nl imea de pompare necesar, de domeniul de utilizare a pompelor recomandat e furnizorul acestora, de caracteristicile pompelor i de caracteristica conductei de refulare, de eventualele extinderi etc. La sta iile de pompare echipate cu transportoare hidraulice, alegerea acestora se face din catalogul firmelor productoare n func ie de debitul necesar a fi pompat i de nl imea de pompare necesar. 5.10.2.12. Sta iile de pompare echipate cu pompe cu ax orizontal, cu ax vertical sau submersibile sunt, de regul, construc ii nchise, cu excep ia bazinului de recep ie care poate fi n unele cazuri o construc ie deschis. La sta iile de pompare echipate cu transportoare hidraulice, bazinele de recep ie i jgheaburile transportoarelor sunt construc ii deschise, recomandndu-se o construc ie nchis numai pentru protec ia electromotoarelor de ac ionare a transportoarelor. 5.10.2.13. Sta iile de pompare pot fi realizate n construc ie ngropat sau semingropat, n func ie de nivelul apei subterane i de caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, de tipul pompei i de cota de amplasare a pompelor n profilul tehnologic al sta iei de epurare. 5.10.2.14. Sta iile de pompare a apelor uzate sau epurate se prevd obligatoriu cu func ionarea necat a pompelor, exceptnd cazurile n care pompele sunt autoamorsante (centrifugale, cu lobi, cu urub). 5.10.2.15. La pompele submersibile sau la cele cu ax vertical, se va respecta necarea minim prescris de furnizorul pompelor respective. n lipsa acestei indica ii, se recomand ca ntreg, corpul pompei s fie sub nivelul minim al apei din bazinul de recep ie. 5.10.2.16.n cazul pompelor cu ax orizontal, cota axului pompei se va stabili sub nivelul minim al apei din bazinul de recep ie dar, n orice caz, astfel nct ntreg corpul pompei s fie sub nivelul maxim. 5.10.2.17. Amplasarea agregatelor n interiorul construc iei sta iei de pompare .se face cu respectarea distan elor minime dintre agregate, ntre acestea i pere i sau tablourile electrice i cu asigurarea unor spa ii de circula ie n interiorul sta iei (v. tabelul 5.13). Aceste distan e permit proiectantului stabilirea gabaritelor necesare pentru cldirea sta iei de pompare. n acelai scop, se va ine seama i de spa iile necesare realizrii instala iei hidraulice pe aspira ia i refularea pompelor. Tabelul 5.13. Distan ele minime recomandate Pomp cu ax orizontal Pomp cu ax vertical Pomp submersibil

Distan a

Distan a minim (m) ntre perete i pr ile proeminente ale agregatelor de pompare

0,8

0,8

0,8

F://np032-1999.htm

52/65

23.10.2010
ntre perete i postamentul agregatului de pompare ntre postamentele agregatelor de pompare aezate paralel

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


1,0 -

L imea postamentului agregatului de pompare, dar min. 1 m

ntre agregatul de pompare i tabloul electric, n cazul alimentrii: - pe tensiune de 380 V - pe tensiune de 6 kV L imea spa iului de circula ie la sta iile de pompare cu debite: - sub 1 m3/s - peste 1 m3/s 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,0 1,5 2,0 -

5.10.2.18. La proiectarea construc iei sta iilor de pompare se vor prevedea golurile necesare n planee i pere i avnd laturile cu cel pu in 20 cm mai mari dect dimensiunile agregatului sau subansamblului care se introduce sau se scoate din sta ie n scop de montaj, repara ii sau nlocuire. 5.10.2.19. Dac sta ia de pompare este prevzut cu instala ii de ridicat, nl imea slii pompelor sau slii motoarelor se va determina astfel nct ntre piesa ridicat i celelalte agregate s existe n timpul transportului sau manevrrii o distan de siguran de cel pu in 0,50 m. 5.10.2.20. nl imea slii pompelor sau slii motoarelor de Ia sta iile de pompare echipate cu pompe cu ax orizontal sau ax vertical, unde nu exist instala ii de ridicat, va fi de minimum 3,0 m. 5.10.2.21. La sta iile de pompare echipate cu pompe submersibile, suprastructura (sala pompelor sau sala motoarelor) poate lipsi. 5.10.2.22. n cazurile n care greutatea G a celui mai greu agregat sau subansamblu component depete 0,1 t, instala iile de ridicat se vor prevedea dup cum urmeaz: - dispozitiv mobil demontabil, pentru 0,1t < G 0,3 t; - monoin cu palan manual, pentru 0,3 t < G 2,0t; - grind rulant cu crucior i palan manual, pentru G > 2,0 t. 5.10.2.23. Distan ele instala iilor de ridicat fa de pere i, planeu i agregatele de pompare trebuie s respecte prescrip iile I.S.C.I.R. 5.10.2.24. Postamentul pompelor cu ax orizontal va trebui s aib nl imea de min. 25 cm peste pardoseal, n scopul protec iei motorului electric de eventualele scurgeri de ap datorate neetaneit ii mbinrilor sau trecerilor conductelor prin pere i. 5.10.2.25. Pentru colectarea pierderilor de ap din instala ii pardoseala va fi amenajat cu pantele i rigolele de scurgere necesare. Apa va fi condus spre o ba de unde, o pomp de epuizment va refula apa n bazinul de recep ie, n conducta de preaplin sau n conducta de golire a bazinului de recep ie n caz de avarii. 5.10.2.26. La proiectarea instala iilor hidraulice aferente sta iilor de pompare trebuie avute n vedere urmtoarele: - conductele de aspira ie i refulare trebuie rezemate sau sus inute corespunztor pentru a nu produce solicitri mecanice n flanele de racordare a agregatelor de pompare; - instala ia hidraulic s fie astfel conceput nct n timpul exploatrii s se permit un acces uor la pompe, s se poat demonta un agregat fr a demonta conductele i fr a opri func ionarea restului de agregate; - pentru a nlesni demontarea pompelor se va prevedea cel pu in un compensator de montaj pe conducta general de refulare. Pe refularea fiecrei pompe se va monta obligatoriu, n sensul refulrii, robinet de re inere (clapet) i

F://np032-1999.htm

53/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

robinet de nchidere (van de izolare). n cazul pompelor cu func ionare independent (avnd conducte de refulare individuale de nl ime i lungime redus), robinetul de re inere i robinetul de nchidere, pot lipsi. - lungimea conductelor de aspira ie s fie ct mai scurt, n scopul reducerii la minimum a pierderilor de sarcin pe aspira ie (se recomand ca acestea s nu depeasc 1,0 m); - conductele de aspira ie se vor realiza n pant de cel pu in 50/ 00 spre pompe, racordarea cu pompele cu ax orizontal sau cu ax vertical amplasate n camer uscat fcndu-se cu reduc ii asimetrice n scopul evitrii formrii pungilor de aer; - pozarea conductelor de aspira ie i refulare se recomand a se face deasupra pardoselii. n cazul pozrii sub nivelul pardoselii, conductele se vor amplasa n canale acoperite cu dale sau grtare demontabile. Dimensiunile interioare ale acestor canale cu l imea B sr adncimea H se stabilesc func ie de diametrul conductelor, astfel: - pentru Dn 400 mm, B= Dn + 600 mm, H= Dn+400mm; - pentru Dn > 400 mm, B = Dn + 800 mm, H = Dn + 600mm; La montarea mai multor conducte n paralel, n acelai canal distan a dintre pere ii conductelor va fi: a) la mbinarea cuflane: - minim 500 mm pentru Dn 400 mm; - minim 700 mm pentru Dn > 400 mm; b) la mbinarea prin sudur: - minim 600 mm pentru Dn 400 mm; - minim 700 mm pentru Dn > 400 mm. 5.10.2.27. Dimensionarea hidraulic a conductelor instala iei de pompare se va face pentru urmtoarele valori ale vitezei apei prin conducte: Tabelul 5.14. Viteze recomandate pe conductele de aspira ie i refulare Viteza apei (m/s) Conducte de aspira ie 0,70,8 0,91,0 Conducte de refulare 1,01,1 1,21,3

Diametrul conductei (mm) pn la 250 peste 250

5.10.2.28. Pentru evitarea nghe rii apei n conductele instala iei de pompare n perioadele de ntrerupere a func ionrii sta iei, se va prevedea posibilitatea de golire a tuturor conductelor. 5.10.2.29. Alimentarea cu energie electric a sta iilor de pompare pentru ape uzate se face din sistemul energetic na ional prin linii electrice i posturi de transformare comune i pentru celelalte obiecte tehnologice ale sta iei de epurare. Instala iile electrice aferente bazinelor de aspira ie se proiecteaz conform reglementrilor tehnice specifice n vigoare privind protec ia antiexploziv i antideflagrant. n spa iile cu umiditate ridicat, instala iile electrice de iluminat se vor realiza pentru tensiune nepericuloas (12...24 V). 5.10.2.30. Necesitatea i gradul de automatizare a fiecrei sta ii de pompare se analizeaz pentru fiecare caz n parte, urmrindu-se aspectul calitativ al supravegherii i al conducerii procesului tehnologic, precum i cel de eficien . 5.10.2.31. n cazul prevederii automatizrii func ionrii agregatelor de pompare, trebuie s se aib n vedere corelarea regimului tehnologic de func ionare a sta iei de pompare cu regimul de func ionare pentru care sunt construite motoarele de antrenare a pompelor, astfel nct acestea s nu fie suprasolicitate n cazul pornirii lor la

F://np032-1999.htm

54/65

23.10.2010
intervale scurte.

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

5.10.2.32. Sala pompelor se prevede, n general, fr instala ii de nclzire. Acestea se prevd numai n situa ii speciale, precizate n reglementrile tehnice specifice dup care se face i proiectarea lor. n aceste cazuri, nclzirea se face cu ap cald sau cu aburi de joas presiune. Nu se admite nclzirea local cu sobe. Conductele de transport a agentului termic nu trebuie s fie amplasate n zone n care se pot acumula gaze cu pericol de explozie. 5.10.2.33. n cazul sta iilor de pompare care au ncperi anexe (atelier de ntre inere, grup sanitar, ncperi separate pentru instala ii electrice) trebuie asigurate prin nclzire temperaturile normate. 5.10.2.34. Sta iile de pompare, cu excep ia celor echipate cu transportoare hidraulice, se prevd cu instala ii de ventila ie separate pentru sala pompelor i pentru bazinul de aspira ie. Instala ia de ventila ie la sala pompelor trebuie s asigure 20...25 schimburi de aer pe or, n perioada n care personalul de exploatare lucreaz n sta ie. 5.10.2.35. Pentru evitarea accidentelor n situa iile ocazionale n care personalul de ntre inere i exploatare trebuie s intervin n interiorul bazinului de aspira ie deschis sau nchis (acoperit), trebuie prevzut o instala ie de ventila ie mobil pentru introducere de aer proaspt la locul de interven ie i posibilitatea de evacuare a aerului viciat n atmosfer. Pentru bazinele de aspira ie nchise, pot fi prevzute suplimentar i instala ii de exhaustare fixe, n afara instala iei de ventila ie natural i a instala iilor de ventila ie mobile. Ventilatoarele pentru exhaustare se amplaseaz numai n exterior. 5.10.2.36. Proiectarea instala iilor de ventila ie se face cu respectarea prevederilor reglementrilor tehnice specifice privind protec ia antiexploziv i antidefiagrant. 5.10.2.37. La sta iile de pompare din cadrul sta iilor de epurare nu e prevd spa ii pentru depozitare i repara ii, acestea prevzndu-se n cadrul depozitului i atelierului pentru ntreaga sta ie de epurare. 5.10.2.38. Proiectul de execu ie al sta iei de pompare trebuie s con in msurile necesare pentru protec ia muncii ca: balustrade, legarea la pmnt a pr ilor metalice care ar putea intra accidental sub tensiune, instala ii de iluminat la tensiune nepericuloas, instala ii de ventila ie mecanic etc, precum i prevederile din reglementrile specifice de protec ie a muncii pe care executantul i beneficiarul trebuie s le respecte n timpul execu iei i exploatrii. 5.10.2.39. Exploatarea sta iilor de pompare se face conform instruc iunilor de exploatare, care trebuie s con in i msurile de protec ia muncii, indicndu-se, n detaliu, toate opera iile pe care personalul trebuie s le efectueze n acest sens. 5.10.2.40. Pentru eviden a continu a debitelor de ape uzate sau epurate pompate i pentru indicarea nivelului apei n bazinul de recep ie, se vor prevedea aparate de msur i control corespunztoare. 5.11. Sta ii de pompare a nmolului primar 5.11.1. Sta ia de pompare a nmolului primar are rolul de a ridica nmolul provenit din decantoarele primare la o cot suficient pentru transportul acestuia n instala iile de prelucrare a nmolului, dup caz, n bazinul de amestec cu nmolul biologic, n instala iile de sitare, de concentrare sau fermentare a nmolului. 5.11.2. Nivelul maxim al nmolului n bazinul de recep ie se determin din condi ia evacurii e t posibil gravita ionale a nmolului din decantorul primar n bazinul de recep ie. 5.11.3. Prescrip iile de proiectare de la pct. 5.10.2. pentru sta iile de pompare a apelor uzate sau epurate sunt valabile i pentru sta ia de pompare a nmolului primar (cu excep ia unor prevederi specifice numai apelor uzate sau epurate). 5.11.4. Sta ia de pompare a nmolului primar se amplaseaz n apropierea decantoarelor primare n scopul realizrii unui traseu ct mai scurt i cu minimum de schimbri de direc ie n plan a conductelor de racord ntre decantoarele primare i bazinul de recep ie a sta iei de pompare. 5.11.5. La sta iile de epurare mici se va studia gruparea pompelor pentru nmol n aceeai ncpere cu pompele pentru ape uzate brute sau epurate. 5.11.6. n scopul simplificrii execu iei i exploatrii se recomand echiparea sta iilor de pompare pentru nmol primar cu pompe submersibile func ionnd n camer umed. 5.11.7. Caracteristicile pompelor de, nmol i volumul bazinelor de recep ie se vor stabili n func ie de volumele de nmol colectate i de modul de evacuare a acestora spre prelucrrile ulterioare (continuu sau intermitent). 5.11.8. Se vor prevedea aparate de msur i control a debitelor vehiculate prin sta ia de pompare i eventual, a

F://np032-1999.htm

55/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

nivelurilor nmolului n bazinul de recep ie, precum i instala iile specifice necesare func ionrii automate a sta iei de pompare. 5.11.9. Se va acorda o aten ie deosebit instala iilor de ventila ie, programului de exploatare i msurilor de protec ie a muncii, avnd n vedere, n cazul unei exploatri necorespunztoare, gradul mare de periculozitate prezentat de intrarea n fermentare a nmolului cu producerea de gaze nocive pentru sntatea oamenilor. 5.11.10. Viteza nmolului n conductele de refulare trebuie s fie mai mare sau egal cu 1,0 m/s, pentru umidit i ale nmolului de 90-97 %, n scopul evitrii depunerilor i cimentrii nmolului pe pere ii interiori ai conductelor. Diametrul minim admis pe conductele care transport nmol este Dn 200 mm. 5.11.11. n cazul scoaterii din func iune pe o durat mai mare de 8 ore a sta iei de pompare, se va prevedea posibilitatea golirii complete de nmol a bazinului de recep ie, a conductelor de aspira ie i refulare i a corpului pompei. 5.11.12. Bazinul de recep ie poate fi realizat n construc ie deschis, situa ie n care se vor prevedea balustrade de protec ie n toate zonele unde exist pericol de cdere. 5.11.13. Radierul bazinului de recep ie se va amenaja astfel 'nct nmolul s fie dirijat spre zonele de aspira ie a pompelor, n scopul evitrii producerii de depuneri. 5.12. Sta ia de suflante 5.12.1. Asigurarea debitelor de aer necesar separatoarelor de grsimi i deznisipatoarelor aerate se va face cu suflante a cror presiune pe refulare se ncadreaz, de regul, ntre 0,3 i 0,6 bar. 5.12.2. Presiunea necesar la flana de refulare va trebui s fie mai mare sau egal cu suma dintre adncimea de imersie sub planul de ap a dispozitivelor de insuflare a aerului, pierderea de sarcin distribuit pe traseul suflant - dispozitiv de insuflare i pierderea de sarcin local prin dispozitivul de insuflare. 5.12.3. Alegerea numrului de suflante n func iune se face n func ie de debitul de aer ce trebuie furnizat i presiunea necesar la flana de refulare. 5.12.4. Numrul de agregate de rezerv se va considera astfel: - pn la 3 suflante n func iune, un agregat de rezerv; - de la 4 la 7 suflante n func iune, dou agregate de rezerv; - peste 7 suflante n func iune, trei agregate de rezerv. 5.12.5. Amplasarea suflantelor se poate face n cldire sau n containere, pe ct posibil n apropierea obiectului deservit. 5.12.6. Viteza recomandat pentru dimensionarea conductelor de transport a aerului este de 8... 20 m/s. 5.12.7. Cldirea sta iei de suflante (sau containerul) se va izola fonic astfel nct intensitatea zgomotului produs de electrosuflante s se situeze sub pragul de 80 decibeli pentru a nu duna snt ii oamenilor. 5.12.8. Pentru msurarea i eviden a debitelor de aer furnizate de suflante se vor prevedea dispozitive de msurare a debitului de aer, a presiunii i a temperaturii. 5.12.9 Pe lng prevederile de mai sus, la proiectarea sta iilor de suflante se vor respecta i indica iile de la pct. 5.10.2 cu referire n principal la: instala iile de ridicat, distan a de amplasare a agregatelor, lucrri de automatizare, msurile de protec ia muncii n exploatare .a. 5.12.10. Pe conducta de aspira ie a fiecrei suflante se vor prevedea amortizoare de zgomot i filtre de aer. 5.12.11. Pe conducta general de refulare, se va prevedea o supap de siguran . 5.13. Elemente tehnologice de legtur ntre obiectele treptei de epurare mecanic 5.13.1. Elementele tehnologice de legtur ntre obiectele treptei de epurare mecanic constau din: - canale (jgheaburi) i conducte de ap, nmol, aer, gaze de fermentare; - camere de distribu ie egal sau inegal a debitelor de ap i de nmol; - cmine de vane pe canalele i conductele de ap uzat i nmol; - cmine de vizitare pe conductele de ap uzat i nmol. Jgheaburile (canalele) servesc la curgerea apelor uzate, a nmolului precum i a apelor epurate. Prin jgheaburi se

F://np032-1999.htm

56/65

23.10.2010
realizeaz curgere cu nivel liber.

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Conductele servesc la transportul apelor uzate n cazul pomprilor,) a nmolului proaspt sau fermentat i lucreaz sub presiune. 5.13.2. Jgheaburile sau canalele deschise se construiesc din beton armat, monolit sau prefabricat, avnd sec iunea dreptunghiular. La sta iile de epurare cu debite mici canalele pot avea radierul de forma circular fie din construc ie, fie prin prelucrarea ulterioar cu beton de umplutur. La proiectarea canalelor deschise sau a jgheaburilor de ape uzate brute sau nmol, n func ie de dimensiunile acestora, se vor alege astfel pantele nct s se asigure o vitez minim de autocur ire de 0,7 m/s. 5.13.3. Pe jgheaburi sau canale deschise, n punctele de ramifica ie sau n zonele de acces n obiecte, se vor prevedea stavile de nchidere, dimensionate corespunztor, care vor asigura curgerea apelor i a nmolului conform nevoilor proceselor tehnologice, precum i posibilitatea de cur ire i revizuire a diferitelor obiecte ale sta iei de epurare. 5.13.4. Cnd adncimea jgheaburilor (canalelor) este mai mare de 80 cm l imea liber ntre pere ii laterali trebuie s fie minimum 60 cm pentru a rmne vizitabile. 5.13.5 Cnd obiectele sta iei de epurare sunt supraterane conductele i canalele vor fi sprijinite pe stlpi sau diafragme cu funda ii izolate amplasate n teren sntos. 5.13.6. La schimbrile de direc ie ale jgheaburilor sau canalelor deschise, se vor prevedea curbe executate monolit, care vor avea raz de curbur de minimum 3.. .5 ori l imea acestora. 5.13.7. Conductele de legtur, pentru ap i nmol, se pot executa din tuburi de beton armat, mase plastice i numai n cazuri speciale din o el sau font. 5.13.8 La ramifica ii sau la tronsoane mai lungi de 200 m ale conductelor de nmol precum i la curbele la 90 pe conducte de diametre mici(Dn 100... Dn200 mm) se prevd piese de cur ire amplasate ntr-un cmin de vizitare. 5.13.9. Camerele de distribu ie sunt construc ii, de preferin circulare, care se amplaseaz pe canalele i conductele de legtur din incinta sta iilor de epurare n scopul repartizrii egale sau inegale a apei sau nmolului spre diferite obiecte ale sta iei de epurare. 5.13.10. Camerele de distribu ie se prevd cu dispozitive de nchidere care pot fi de tipul stavilelor plane (n cazul canalelor deschise) sau de tipul vanelor (n cazul conductelor). 5.13.11. La dimensionarea camerelor de distribu ie se va considera deversarea nenecat peste pere i de lungime egal (sau inegal, dup caz). Amplasarea camerelor de distribu ie n profilul tehnologic se va fece astfel nct s fie asigurat, la orice debit, deversarea nenecat. Garda de nenecare se va considera de min 5-10 cm. Se recomand ca la sta iile mari de epurare, camerele de distribu ie s fie definitivate n urma unor ncercri pe model. 5.13.12. Func ie de amplasarea lor pe vertical, camerele de distribu ie trebuie prevzute cu balustrade de protec ie n scopul evitrii accidentelor. [top]

ANEXA 1

Lista principalelor standarde i normative care reglementeaz proiectarea tehnologic a sta iilor tehnologic a sta iilor de epurare treapta mecanic
Nr. STAS 1343/0-89 Titlul documenta iei Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare. Prescrip ii generale. Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru centre populate. Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru unit i industriale. Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru unit i zootehnice. Observa ii

1343/1-95

1343/2-89

1343/3-86

F://np032-1999.htm

57/65

23.10.2010
1343/4-86

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


Alimentri cu ap. Determinrea cantit ilor de ap de alimentare pentru amenajri de iriga ii. Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru unit i piscicole. Sisteme de canalizare. Canale ale re elelor exterioare de canalizare. Prescrip ii fundamentale de proiectare. Debite i volume maxime de ap. Probabilit ile anuale ale debitelor i volumelor maxime n condi ii normale i speciale de exploatare. Canalizri. Decantoare primare. Prescrip ii de proiectare. Construc ii hidrotehnice. ncadrarea n clase de importan . Normativ privind obiectivele de referin pentru clasificarea calit ii apelor de suprafa , aprobat prin Ordinul Ministerului Apelor i Protec iei Mediului nr. 1.146 din 10 Decembrie 2002. Canalizri. Gazometre la sta iile de epurare oreneti. Prescrip ii de proiectare. Canalizri. Bazine pentru uniformizarea debitelor i calit ii apelor uzate industriale. Prescrip ii de proiectare. Canalizri. Sta ii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate. Studii pentru proiectare. Alimentri cu ap i canalizri; Terminologie. Canalizri. Platforme pentru uscarea nmolului fermentat din sta iile de epurare oreneti. Prescrip ii de proiectare. Canalizri. Separatoare de uleiuri i grsimi la sta iile de epurare oreneti. Canalizri. Grtare pentru sta ii de epurare a apelor uzate oreneti. Prescrip ii generale de proiectare. Canalizri. Sta ii de pompare. Prescrip ii generale de proiectare. Canalizri. Rezervoare de fermentare a nmolurilor din sta iile de epurare. Prescrip ii generale de proiectare. Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluan i a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturali -aprobat prin H.G. nr. 188 / 28.02.2002 Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate n re elele de canalizare ale localit ilor i direct n sta iile de epurare - aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002 Norme tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti aprobate prin H.G. nr. 188/28.02.2002 Normativ de con inut al documenta iilor tehnice necesare ob inerii avizului de gospodrire a apelor i a autoriza iei de gospodrire a apelor aprobat prin Ordinul Ministrului Apelor, Pdurilor i Protec iei Mediului nr. 277 /11.04.1997. Norme de igien i recomandri privind mediul de via al popula iei, aprobate de Ministrul Snt ii prin Ordinul Nr! 1935/13.09.1996. Norme speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protec ie sanitar, aprobate prin Hotrrea de Guvern nr. 101/03.04.1997. Norma tehnic republican privind msurarea debitelor de ap N.T.R.Q. 0-1-84. Determinarea debitelor de ap n sisteme de curgere cu nivel liber. Metoda modificrii locale a sec iunii de curgere. Canale de msurare. Prescrip ii generale. Bucureti, 1985.

1343/5-86

3051/91

4068/2-87

4162/1-89 4273/83 ***

10178 10686/76

10859/91

10898/85 11565/90

12264/91 12431/90

12594/87 12278/96

NTPA 001/2002

NTPA 002/2002

NTPA 011/2002

***

***

***

***

[top]

F://np032-1999.htm

58/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C


ANEXA 2

Rela ii de calcul pentru pachetele cu plci ondulate sau plane paralele


Cu nota iile din fig. 5.15 rezult: H = n . d + n1 . S + h0 (m) (A 1) h = H - n1 . S = n . d + h0 (m) (A 2) unde: H este nl imea total a pachetului (m); n numrul de interspa ii; n1 numrul de plci; S grosimea plcii ondulate (m); h0 nl imea unui onduleu (m); h nl imea net a pachetului (m); Numrul de plci necesare: (A 3)

n care

este distan a dintre plci.

Aria net a sec iunii transversale de curgere: S = S0 - n1 .

. b . S = b . (H - n1 . S . ) (m2) (A 4)

unde: S0 = b . H - este aria brut a sec iunii transversale de curgere (cm2); - raportul dintre l imea real a unei plci ondulate i l imea proiectat pe orizontal a plcii;

Raza hidraulic: (A 5)

Lungimea efectiv de separare a particulei de grsime de densitate pG i diametrul D, se determin cu rela ia: (cm) (A 6)

ncrcarea superficial: (A 7)

unde: (m2) (A 8)

c 0 = 1,05 coeficient de siguran L imea bazinului n care se amplaseaz pachetele se calcule cu rela ia: B0 = np . bc + (np + 1) . S0 (m) (A 9) n care:

F://np032-1999.htm

59/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

bc = b + 0,06 - este l imea cadrului de protec ie a unui pachet (m); S0 = 0,02 ... 0,03 - distan a dintre dou cadre de protec ie a pachetelor, sau dintre cadre i pere ii bazinului (m). [top]

ANEXA 3

Rela ii de calcul pentru pachetele din tuburi


Cu nota iile din fig. 5.16, rezult nl imea total (H) a pachetului, respectiv numrul de tuburi de pe un rnd (n): H = b = n . de =n . (d + 2 . s) (m) (A 10) unde: d - este diametrul nominal (interior) al tubului (cm); de- diametrul exterior al tubului (cm); s - grosimea pere ilor tubului (cm). Tuburile au sec iune transversal circular. Aria net a sec iunii transversale a pachetului: (cm2) (A 11) Raza hidraulic a sec iunii de curgere: (cm) Lungimea efectiv de separare: (cm) (A 12)

ncrcarea superficial: (A 13)

unde: (m2) (A 14)

c 0 = 1,05 coeficient de siguran N = n2 este numrul total de tuburi din pachet. [top]

ANEXA 4

Nota ii privind principalii parametrii utiliza i n calcule de dimensionare


c uz - concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate la intrarea n sta ia de epurare (mg/dm3); X5uz - concentra ia materiei organice biodegradabile, exprimat prin CBO5 a apelor uzate la intrarea n sta ia de epurare (mg/dm3); - concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate degrosisate (efluente din treapta de degrosisare) (mg/dm3);

F://np032-1999.htm

60/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

- concentra ia materiei organice biodegradabile, exprimat prin CBO5 a apelor uzate degrosisate (mg/dm3); - concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate care intr n treapta de epurare biologic (mg/dm3); - concentra ia materiei organice biodegradabile, exprimat prin CBO5 a apelor uzate care intr n treapta de epurare biologic (mg/dm3); - concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate decantate primar (mg/dm3); - concentra ia materiei organice biodegradabile, exprimat prini CBO5 a apelor uzate decantate primar (mg/dm3); - concentra ia n materii n suspensie a apelor uzate epurate, care sunt evacuate n emisar, conform NTPA 001/2002 i NTPA 011/2002 (mg/dm3); - concentra ia materiei organice biodegradabil, exprimat prin CBO5 a apelor uzate epurate, care sunt evacuate n emisar, conform NTPA 001/2002 (mg/dm3) i NTPA 011/2002; c r - concentra ia n materii n suspensie a apei emisarului, amonte de sec iunea de evacuare a apelor uzate epurate (mg/dm3); X5r - concentra ia materiei organice biodegradabile, exprimat prin CBO5 a apei emisarului, amonte de sec iunea de evacuare a apelor uzate epurate (mg/dm3); XN - concentra ia normat a materiei organice biodegradabile, exprimat prin CBO5 a amestecului de ape uzate epurare i ale emisarului, n sec iunea de control situat amonte 1 km de folosin a considerat, conf. [13], (mg/dm3); Or - concentra ia oxigenului dizolvat n apa emisarului, amonte de sec iunea de evacuare a apelor uzate epurate (mgO2/dm3), la emperatura (C); Os - concentra ia oxigenului dizolvat de satura ie (mgO2/dm3) la temperatura 760 mm col. Hg;

(C) i la presiunea atmosferic de

- concentra ia minim efectiv a oxigenului dizolvat n apa rului, n sec iunea n care se realizeaz deficitul critic de oxigen (mgO2/dm3); - concentra ia minim normat a oxigenului (conf. [13]) care se admite n apa emisarului func ie de categoria de calitate a acestuia (mgO2 /dm3); Da - deficitul ini ial de oxigen din apa emisarului, calculat n sec iunea situat amonte de evacuarea apelor uzate epurate (mgO2/dm3); Dcr - deficitul critic (sau maxim) de oxigen din apa emisarului, calculat pentru sec iunea critic de pe ru, aval de punctul de evacuare a apelor epurate (mgO 2 /dm3); t cr - timpul la care se realizeaz deficitul critic de oxigen n apa emisarului (zile); Qu zi med - debitul zilnic mediu al apelor uzate; Qu zi max - debitul zilnic maxim al apelor uzate; Qu ora max - debitul orar maxim al apelor uzate; Qu ora min - debitul orar minim al apelor uzate; Qc - debitul de calcul; Qv - debitul de verificare; Qinf - debitul provenit din infiltra iile de ap subteran n re eaua de canalizare;

F://np032-1999.htm

61/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Qind - debitul de ape uzate provenit de la industrii i societ i comerciale i introdus n re eaua public de canalizare; Ni - cantitatea de materii solide n suspensie exprimat n substan uscat, care intr zilnic n sta ia de epurare (kg/zi); Ndg - cantitatea de materii solide n suspensie exprimat n substan uscat, evacuat zilnic din treapta de degrosisare (kg/zi); Np - cantitatea de materii solide n suspensie exprimat n substan uscat, care este re inut zilnic n decantorul primar (kg/zi); Ndp - cantitatea de materii solide n suspensie exprimat n substan uscat, evacuat zilnic din decantorul primar (kg/zi); Nev - cantitatea de materii solide n suspensie exprimat n substan uscat, evacuat zilnic n emisar cu efluentul epurat mecano-biologic (kg/zi); Ci - cantitatea de substan organic biodegradabil exprimat prin CBO5, care intr zilnic n sta ia de epurare (kg CBO5 / zi); Cdg - cantitatea de substan organic biodegradabil exprimat prin CBO5, care este evacuat zilnic din treapta de degrosisare (kgCBO5/zi); Cdp - cantitatea de substan organic biodegradabil exprimat prin CBO5, care este evacuat zilnic din decantorul primar (kgCBO5/zi); Cev - cantitatea de substan organic biodegradabil exprimat prin CBO5, care este evacuat zilnic n emisar cu efluentul epurat mecano-biologic (kg CBO5/zi); esd - eficien a treptei de degrosisare privind re inerea materiilor solide n suspensie (%); exd - eficien a treptei de degrosisare privind re inerea materiei organice biodegradabile, exprimat prin CBO5 (%); es - eficien a decantomlui primar privind re inerea materiilor solide n suspensie (%); ex - eficien a decantorului primar privind re inerea materiei organice biodegradabile exprimat prin CBO5; ds - gradul de epurare necesar din punct de vedere al materiilor solide n suspensie pentru ntreaga sta ie de epurare (%); dx - gradul de epurare necesar din punct de vedere al materiilor organice biodegradabile exprimate prin CBO5 pentru ntreaga sta ie de epurare (%); Nc - cantitatea de materii solide, exprimat n substan uscat, din nmolul concentrat (ngroat) evacuat spre fermentare (kg/zi); Vf - cantitatea de materii solide, exprimat n substan uscat, din nmolul fermentat anaerob evacuat spre deshidratare sau prelucrare ulterioar (kg/zi); Ns - cantitatea de materii solide, exprimat n substan uscat, din nmolul fermentat (stabilizat) aerob evacuat spre deshidratare sau prelucrare ulterioar (kg/zi); Nd - cantitatea de materii solide, exprimat n substan uscat, din nmolul deshidratat (kg/zi); w - umiditatea nmolului (%); Vnp - volumul de nmol re inut zilnic n decantorul primar (nmol primar) (mg/dm3); Vnc - volumul zilnic de nmol concentrat (ngroat) evacuat zilnic din concentratorul de nmol spre fermentare (mg/dm3); Vnf - volumul zilnic de nmol fermentat anaerob evacuat spre deshidratare (mg/dm3); Vns - volumul zilnic de nmol fermentat (stabilizat) aerob evacuat spre deshidratare (mg/dm3); Vnd - volumul zilnic de nmol deshidratat evacuat din sta ia de epurare (mg/dm3);

F://np032-1999.htm

62/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

Qnp - debitul de nmol primar evacuat din decantorul primar (m3/zi, m3/h etc); Qnc - debitul de nmol concentrat (ngroat) evacuat din concentratorul de nmol (m3/zi, m3/h etc); Qnf - debitul de nmol fermentat anaerob evacuat spre deshidratare (m3/zi, m3/h etc); Qns - debitul de nmol fermentat (stabilizat) aerob evacuat spre deshidratare (m3/zi, m3/h etc); wp - umiditatea nmolului primar (%); wnc - umiditatea nmolului concentrat evacuat din concentrator (ngrotor) (%); wf - umiditatea nmolului fermentat anaerob evacuat spre deshidratare ws - umiditatea nmolului fermentat (stabilizat) aerob evacuat spre deshidratare (%); lf - limita tehnic de fermentare anaerob a nmolului (%); ls - limita tehnic de fermentare (stabilizare) aerob a nmolului (%). [top]

Bibliografie
1. Degrmont Mmnto technique de leau. Editura Degrmont, Paris, 1989. 2. Hammer, I. Mark Water and Wasterwater Technology. Second edition. Pretince Career & Technology, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991. 3. Meinck, F., Stooff, H. Les eaux residuales industrielles. Editura Masson et Cie, Paris, 1970. 4. Munoz, A. Hernandez Depuracion de Aguas Residuales. Segunda edicion revisada y ampliada. Coleccion Senior nr. 9, Madrid, 1992. 5. Parker, H. Wasterwater Systems Engineering. Prentuce Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1985. 6. Quasim, R. Syed Wasterwater Treatment Plants. Planning, Desining and Operation. Holt, Rinehart and Winston, New York, London, Tokyo, 1985. 7. Tchobanoglous, G. Wasterwater Engineering: Treatment, Disposal, Reuce. Second Edition. Metcalf & Eddy Inc., McGraw Hill Book Co., New York, 1993. 8. Vaillant, J.R. Perfectionnements et Nouveauts pour lpuration des eaux rsiduaires. Editura Eyrolles, Paris, 1974. 9. Negulescu, M. Epurarea apelor uzate oreneti. Editura Tehnic, Bucureti, 1978. 10. Negulescu, M. Minicipal Watewater Treatment. Elseiver, Amsterdam, Oxford, New Zork, Tokzo, 1985. 11. Pallasch, O. .a. Lehr und Handbuch der Abwassertechnik. Berlin, Mnchen, 1990. 12. Arlyn, E. Aerated grit operation design and chamber. Georgia, 1966. 13. Cioc, D. Hidraulic. Editura didactic i pedagogic, Edi ia a II-a, Bucureti, 1983. 14. Iamandi, C. .a. Mecanica fluidelor. Element de calcul i aplica ii. Editura I. C. B., Bucureti, 1975. 15. Ianuli, V. Hidraulic i amenajri hidrotehnice. Aplica ii. Editura I. C. B., Bucureti, 1976. 16. Ianuli, V. Camere de distribu ie a debitelor n sta iile de epurare (distribuitoare). Buletinul tin ific al I. C. B. nr. 2/1970. 17. Ianuli, V. Contribu ii la calculul hidraului i tehnologic al separatoarelor de grsimi din sta iile de epurare a apelor uzate. Tez de doctorat. Bucureti, 1981. 18. Ianuli, V., Rusu, Gh. Sta ii de epurare a apelor uzate oreneti. Exemple de calcul. Partea I. Editura I. C. B., Bucureti, 1983. 19. Idelcik, I. E. Mmnto des pertes de charge. Editura Eyrolle, Paris, 1968. 20. Gabriel, Gh. Msurarea debitelor de fluide. Editura Tehnic, Bucureti, 1978. 21. Emrath, E. Deznisipator rectangular cu sec iune parabolic. La technique de leau et de lassainissement

F://np032-1999.htm

63/65

23.10.2010
nr. 216/1964.

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

22. Troskolansky, A. Theorie et pratique des mesures hidrauliques. Editura Dunod, Paris, 1966. 23. Collection Moniteur La pratique de leau. Usages domestiques collectifs Techique et industriells. Edition du Monitor, Paris, 1981. 24. I. R. S. STAS 737/1-91 Sistemul Interna ional de unit i (SI) Unit i fundamentale i suplimentare. 25. I. R. S. STAS 737/2-82 Sistemul Interna ional de unit i (SI) Unit i derivate adoptate la Conferin a General de Msuri i Greut i (CGPM). 26. I. R. S. STAS 1343/0-89 Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare. Prescrip ii generale. 27. I. R. S. STAS 1343/1-95 Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru centre populate. 28. I. R. S. STAS 1343/2-89 Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru unit i industriale. 29. I. R. S. STAS 1343/3-86 Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru unit i zootehnice. 30. I. R. S. STAS 1343/4-86 Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru amenajri de iriga ii. 31. I. R. S. STAS 1343/5-86 Alimentri cu ap. Determinarea cantit ilor de ap de alimentare pentru unit i piscicole. 32. I. R. S. - STAS 3051/91 - Sisteme de canalizare. Canale ale re elelor exterioare de canalizare. Prescrip ii fundamentale de proiectare. 33. I. R. S. - STAS 4068/1-82 - Debite i volume maxime de ap. Probabilit ile anuale ale debitelor i volumelor maxime n condi ii normale i speciale de exploatare. 34. I. R. S. - STAS 4162/1-89 - Canalizri. Decantoare primare. Prescrip ii de proiectare. 35. I. R. S. - STAS 4273/83 - Construc ii hidrotehnice. ncadrarea n clase de importan . 36. * * * - Normativ privind obiectivele de referin pentru clasificarea calit ii apelor de suprafa , aprobat prin Ordinul Ministerului Apelor i Protec iei Mediului nr. 1.146 din 10 Decembrie 2002. 37. I. R. S. - STAS 10178 - Canalizri. Gazometre la sta iile de epurare oreneti. Prescrip ii de proiectare. 38. I. R. S. - STAS 10686/76 - Canalizri. Bazine pentru uniformizarea debitelor i calit ii apelor uzate industriale. Prescrip ii de proiectare. 39. I. R. S. - STAS 10859/91 - Canalizri. Sta ii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate. Studii pentru proiectare. 40. I. R. S. - STAS 10898/85 - Alimentri cu ap i canalizri. Terminologie. 41. I. R. S. - STAS 11565/90 - Canalizri. Platforme pentru uscarea nmolului fermentat din sta iile de epurare oreneti. Prescrip ii de proiectare. 42. I. R. S. - STAS 12264/91 - Canalizri. Separatoare de uleiuri i grsimi la sta iile de epurare oreneti. 43. I. R. S. - STAS 12431/90-Canalizri. Grtare pentru sta ii de epurare a apelor uzate oreneti. Prescrip ii generale de proiectare. 44. I. R. S. - STAS 12594/87 - Canalizri. Sta ii de pompare. Prescrip ii generale de proiectare. 45. I. S. L. G. C. - Catalog de utilaje i echipamente pentru alimentri cu ap i canalizri. Voi. I i II. 46. I. S. L. G. C. - Alimentri cu ap i canalizri. Catalog de proiecte tip. Bucureti, 1985. 47. I. C. B. - Cercetri privind proiectarea unui nou tip de deznisipator cu insuflare de aer i compartimente pentru separarea grsimilor. Etapa a V-a. Dec. 1979. 48. C. S. C. A. S. - Normativ pentru proiectarea sta iilor de epurare mecanic a apelor uzate oreneti. Indicativ P 28-64. 49. I. S. L. G. C. - Normativ pentru proiectarea tehnologic a sta iilor de epurare a apelor uzate oreneti, treptele de epurare mecanic i biologic i linia de prelucrare i valorificare a nmolurilor. Indicativ P28-84. 50. I. S. L. G. C. - Normativ pentru proiectarea tehnologic a sta iilor de epurare a apelor uzate oreneti. Treapta de epurare ter iar. Indicativ P28/2-88.

F://np032-1999.htm

64/65

23.10.2010

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA C

51.* * *- Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluan i a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturali, NTPA - 001 / 2002, aprobat prin H.G. nr.188/ 28.02.2002. 52. * * * - Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate n re elele de canalizare ale localit ilor i direct n sta iile de epurare - NTPA - 002 / 2002, aprobat prin H.G. nr. 188 / 28.02.2002. 53. * * * - Norme tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti, NTPA 011/ 2002, aprobate prin H.G. nr.188/28.02.2002. 54. * * * - Normativ de con inut al documenta iilor tehnice necesare ob inerii avizului de gospodrire a apelor i a autoriza iei de gospodrire a apelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Apelor, Pdurilor i Protec iei Mediului nr. 277/11.04.1997. 55. * * * - Norme de igien i recomandri privind mediul de via al popula iei, aprobate de Ministrul Snt ii prin Ordinul Nr. 1935/13.09.1996. 56. * * * - Norme speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protec ie sanitar, aprobate prin Hotrrea de Guvern nr. 101/03.04.1997. 57. I.C.P.G.A. - Canale de msur. Prescrip ii generale de calcul, proiectare i execu ie. Bucureti, 1983. 58. I.C.P.G.A.- Norma tehnic republican privind msurarea debitelor de ap NTRQ. 0-1-84. Determinarea debitelor de ap n sisteme de curgere cu nivel liber. Metoda modificrii locale a sec iunii de curgere. Canale de msurare. Prescrip ii generale. Bucureti, 1985. 59. M.A.P.P.M. - Norme metodologice privind instituirea regimului de supraveghere special n caz de nerespectare a msurilor stabilite pentru asigurarea condi iilor nscrise n autoriza ia de gospodrire a apelor aprobate cu Ordinul nr. 275 / 11,04.1997 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 100 bis. 60. M.A.P.P.M. - Metodologie - cadru de elaborare a planurilor de prevenire i combatere a polurilor accidentale la folosin ele de ap poten ial poluatoare - aprobat cu Ordinul nr. 278 / 11.04.1997 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 100 bis. 61. M.A.P.P.M. - Norme metodologice privind avizul de amplasament - aprobate cu Ordinul nr. 279 / 11.04.1997 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 100 bis. 62. M.A.P.M. - Ordinul 1141 / 06.12.2002 - pentru aprobarea Procedurii i a competen elor de emitere a avizelor i autoriza iilor de gospodrire a apelor". 63. Parlamentul Romniei - Lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 34 / 2002 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii - publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 901 / 12.12.2002. 64. M.A.P.P.M. - Legea Apelor, nr. 107 / 25.09.1996 - publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 244 / 08.10.1996. 65. M.A.P.P.M. - Legea nr. 137 / 1995 privind protec ia mediului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70/17.02.2000. [top]

F://np032-1999.htm

65/65