Sunteți pe pagina 1din 9

CELE MAI CUNOSCUTE SIMBOLURI FOLOSITE N LUME

Simbol = semn, obiect, imagine etc ca!e !e"!e#int$ in%i!ect &'n mo% con(entional sa) 'n
(i!t)tea )nei co!es"on%ente analoge* )n obiect, o +iint$, o noti)ne, o i%ee, o 'ns)si!e, )n
sentiment, Aceasta este %e+initia %e %ictiona! -ent!) cei ca!e le )tili#ea#$ 'ns$,
imbol)!ile s)nt c.ei c) ca!e "ot +i %esc.ise "o!tile an)mito! %imensi)ni s"i!it)ale si ene!gii
Ele !e"!e#int$ inte!+ata l)mii +i#ice c) cea ast!al$ /$ in(it$m s$ c)noasteti c0te(a %int!e
m)lti"lele simbol)!i ale )manit$tii si semni+icatia lo!
OBELISCUL

Obelisc)l este )n "ilon 'nalt, c) "at!) lat)!i ca!e se 'ng)stea#$ la (0!+ s)b +o!ma )nei
"i!ami%e 1e%icat %e egi"teni cel)i mai im"o!tant #e) al lo!, 2e)l Soa!e Ra, acest
mon)ment "$g0n, ca!e !e"!e#int$ ene!gia masc)lin$, "oate +i 'nt0lnit ast$#i 'n +oa!te m)lte
o!ase im"o!tante %in l)mea c!estin$, m)s)lman$, b)%ist$ etc3 Roma, Lon%!a, -a!is,
Istanb)l, 4as.ington, Mont!eal, 1)blin, 1el.i, B)enos Ai!es, 5a6a!ta, Rio %e 5anei!o,
-.enian At)nci c0n% cele mai ma!i o!ase %in l)me si7a) %ecla!at in%e"en%enta, acestea a)
%ecis s$ !i%ice obelisc)!i, ca simbol al ")te!ii lo! %e"line

S/ASTICA

C) %ecenii 'nainte ca 8itle! s7o a%o"te ca emblem$ "olitic$, s(astica e!a %e9a !$s"0n%it$
'n E)!o"a %e /est, ca semn al no!oc)l)i si bog$tiei 8itle! a ales7o c) acelasi g0n%, ca semn
%istincti( al -a!ti%)l)i Na#ist 1e +a"t, s(astica este )n simbol antic, g$sit "e obiecte
(ec.i %e :;;;7<;;;; %e ani 'en -o")latiile %in /alea In%)s)l)i &-a6istan)l %e a#i* si
!eligii ca .in%)ism)l, b)%ism)l si 9ainism)l 'nc$ +olosesc acest simbol, ca!e semni+ic$
+ie "!otectia %i(in$, +ie !a#ele soa!el)i bene+ic n b)%ism, se s")ne c$, 'nainte %e a
+i 'nmo!m0ntat, l)i B)%%.a i7a +ost %esenat$ o s(astic$ "e "ie"t, c)nosc)t$ s)b n)mele %e
Sigili)l inimii Cea mai (ec.e atesta!e a s(asticii "e te!ito!i)l Rom0niei este 'n c)lt)!a
C)c)teni, ac)m =;;; %e ani>

CRUCEA


nainte ca !eligia
c!estin$ s$ o a%o"te
ca emblem$, c!)cea a +ost )n simbol
"$g0n al 2e)l)i
Soa!e Ra, %i(initatea lo!
s)"!em$, si semni+ica )ni)nea
"e!+ect$ %int!e ene!gia
masc)lin$ si cea
+eminin$ Initial, c!)cile a(ea)
a?ele egale, ia! -a"a
'nc$ mai "oa!t$ aceast$
c!)ce %e +o!m$ o!iginal$, +a"t
e?"licabil, %ac$ ne
g0n%im c$ c!estinii 'l
consi%e!$ "e Iis)s +i)l l)i 1)mne#e),
%i(initatea lo!
s)"!em$, ec.i(alent)l
l)i Ra Constantin cel Ma!e, "!im)l
'm"$!at !oman
con(e!tit la c!estinism,
obisn)ia s$ "!actice (ene!a!ea
Soa!el)i, asa c$ este
"osibil ca a%o"ta!ea
c!estinism)l)i ca !eligie "!inci"al$
si a"oi a c!)cii,
ca simbol "!inci"al, s$
n) +ie o coinci%ent$

STEAUA LUI
1A/I1

1esi .e?ag!ama este
ast$#i simbol)l
"!ima! al stat)l)i Is!ael,
!e"!e#ent0n% Sc)t)l l)i 1a(i%,
o!iginea ei este
m)lt mai (ec.e -!ima consemna!e
isto!ic$ a )tili#$!ii
acest)i simbol %e c$t!e
e(!ei %atea#$ %in an)l <;<@ en
Tem"lele in%iene,
%at0n% c) mii %e ani
'naintea e!ei noast!e, a(ea)
!e"!e#entate .e?ag!ame
&)nele al$t)!i %e
s(astici* ca!e le 'm"o%obea) la
e?te!io! 8in%)sii
)tili#ea#$ .e?ag!ama 'n
man%ala &simbol !it)alic,
!e"!e#ent0n% Uni(e!s)l*, "ent!)
a il)st!a c.a6!a
inimii n Ca!tea tibetan$ a
mo!tilo!, e?ist$
imagini c) s(astici %esenate 'n
inte!io!)l )nei .e?ag!ame, ca!e
simboli#ea#$ +o!ta
c!eatoa!e a Uni(e!s)l)i
Asa%a!, c0n% 8itle! a +olosit
.e?ag!ama "ent!) a7i
!e"!e#enta "e e(!ei ca
male+ici, a g!esit 8e?ag!ama este )n
simbol +olosit 'n
m)lte !eligii %in
'nt!eaga l)me, semni+ic0n%
'ntot%ea)na )n "!inci"i)
"o#iti(

LUNA CRESCATOARE
MUSULMANA

1esi )tili#a!ea
simbol)!ilo! s+inte este
inte!#is$ "!in lege la m)s)lmani,
l)na c!esc$toa!e
'm"o%obeste steag)!ile
c0to!(a nati)ni %e aceast$ !eligie,
si a +ost
a%o"tat$ "ent!) a simboli#a,
neo+icial, c!e%inta islamic$ L)na
c!esc$toa!e este
)n)l %int!e cele mai (ec.i
simbol)!i ale )manit$tii,
!e"!e#ent0n% as"ect)l +eminin
al (ietii, (ene!at s)b
+o!ma #eitei g!ecesti A!temis, al
c$!ei ca" e!a
'ntot%ea)na 'ncon9)!at %e o
l)n$ c!esc$toa!e n tim")l
Im"e!i)l)i Roman, acelasi
simbol a 'nsotit7o "e
1iana, #eita (0n$to!ii si a L)nii,
%es"!e ca!e se
s")ne c$ "!ote9a
+ecioa!ele

OC8IUL LUI
8ORUSOc.i)l l)i 8o!)s,
sa) oc.i)l atot($#$to!,
a+lat %eas)"!a
"o!tii %e la int!a!ea 'n c)!tea
M0n$sti!ii
Neamt,
atestat$
%oc)menta! %in <:;=

Oc.i)l l)i 8o!)s este )n simbol
antic egi"tean, %e "!otectie si
")te!e !egal$ Acest
simbol sac!) se !eg$seste
"e a"!oa"e toate o"e!ele lo! %e a!t$
E!a consi%e!at o
s)!s$ %e +l)i% magic,
oc.i)l7l)min$ ")!i+icato! Ame!icanii
s")n c$ +aimos)l
oc.i %e "e bancnota %e
< %ola! a Statelo! Unite !e"!e#int$
oc.i)l l)i 1)mne#e),
(eg.in% as)"!a
te!ito!i)l)i t$!ii Masonii s")n c$
)tili#ea#$ acest
simbol "ent!) a7si
!eaminti c$ g0n%)!ile si +a"tele
lo! s)nt tot tim")l
(eg.eate %e ma!ele
a!.itect al Uni(e!s)l)i Egi"tenii
l7a) 'n+$tisat "e
8o!)s, #e)l "!otecto! al
t$!ii lo!, c) )n sing)! oc.i,
'ncon9)!at %e !a#e %e
soa!e, 'n tim" ce 'n
b)%ism, oc.i)l l)i 1)mne#e),
'nseamn$ "o!ti)nea
%esc.is$ %in (0!+)l
"i!ami%ei, "oa!ta Soa!el)i, ca!e este
constiinta
%i(init$tii

-E TELE

-estele este, %esig)!,
)n simbol al
element)l)i a"$ n mitologia
in%ian$, el este
c$l$!it %e /a!)na si asociat c)
naste!ea sa) !esta)!a!ea ciclic$
-estele este )n)l
%int!e a(ata!)!ile l)i
/is.n), ca!e7l sal(ea#$ %e la "oto"
"e Man), legi)ito!)l
cicl)l)i act)alB tot
"estele 'i 'nm0nea#$ a"oi /e%ele,
%e#($l)in%)7i
stiinta sac!$ n C.ina,
"estele este simbol)l no!oc)l)i, %a!
si al
+ec)n%it$tii, %ato!it$ )l)itoa!ei
sale ca"acit$ti %e a se !e"!o%)ce
n islamism,
"estele este asociat tot c)
i%eea %e +e!tilitate, +iin% legat si
%e cea %e
"!os"e!itate n iconog!a+ia
"o"oa!elo! in%o7e)!o"ene, "estele
este simbol)l
'ntele"ci)nii -estele
t!$ieste 'n a%0nc)!ile inson%abile
ale c!eatiei,
+iin% )n ")!t$to! %e miste!e
1a! "oate cel mai ele(at simbol
e#ote!ic al "estel)i,
!e"!e#entat "!in %o)$
a!c)!i ce se inte!sectea#$, este
acela %e Sal(ato! sa)
M0nt)ito!, "e ca!e este
+)n%amentat$ !eligia c!estin$
Simbol)l a +ost initial
+olosit %e c!estini ca
)n semn sec!et %e i%enti+ica!e, "ent!)
a e(ita
"e!sec)tiile

8AMSA
ARABA

8amsa este )n simbol
)tili#at 'n
"!o%)ce!ea %e am)lete, obiecte %e
%eco! sa) bi9)te!ii
M)s)lmanii o n)mesc
m0na Fatimei,, ia! c!estinii,
m0na Fecioa!ei
Ma!ia, Re"!e#int$ o "alm$
%esc.is$, 'n mi9loc)l c$!eia se
g$seste )n oc.i
&e(!eii 'nloc)iesc )neo!i
oc.i)l c) Stea)a l)i 1a(i%*
8amsa, 'n limba a!ab$
'nseamn$ cinci,, %)"$
n)m$!)l %egetelo! %e la m0n$ S)b
+o!m$ %e am)let$,
este +olosit$ ca "!otectie
'm"ot!i(a %eoc.i)l)i Simbol)l
m0inii %esc.ise a +ost
+olosit 'n mai m)lte
c)lt)!i (ec.i n b)%ism 'nseamn$ a
t!ansmite
'n($t$t)!i, 'n tim" ce 'n
.in%)ism, "alma %esc.is$ c) %egetele
'n 9os semni+ic$
a %$!)i,

AR-ELE

n g!$%ina Rai)l)i,
L)ci+e! a l)at
legen%a!a +o!m$ %e sa!"e,
st!ec)!0n%)7se "e l0ng$
"om)l c)noaste!ii si
'n%emn0n%7o "e E(a s$ m)ste %in
+!)ct)l o"!it %e
1)mne#e) Aceasta, la !0n%)l
ei, l7a con(ins "e A%am s$ +ac$
acelasi l)c!) si, ca
)!ma!e, a) +ost al)ngati
%in -a!a%is ns$ 'nainte ca
/ec.i)l Testament si
ca!tea To!a s$ %emoni#e#e
sa!"ele "ent!) tot%ea)na, acesta e!a
)n simbol sac!) 'n
!eligiile gnostice,
semni+ic0n% 'ntele"ci)ne
Cnosticism)l a 'm"!)m)tat %e
la .in%)ism conce"t)l
%e ene!gie 6)n%alini n .in%)ism
e?ist$ c!e%inta c$
cei %oi ne!(i %e la ba#a
coloanei (e!teb!ale "ot o+e!i
e?"e!ienta il)min$!ii Cea
mai !ecent$
!e"!e#enta!e a %oi se!"i
'ncol$citi este cea a
A1N7)l)i )man, oglin%in%
simbol)l s)me!ian simila! Un al
simbol mo%e!n al
se!"ilo! 'ncol$citi 'n 9)!)l
)n)i baston 'na!i"at este ca%)ce)l
n antic.itate, e!a
)n simbol al
come!t)l)i, asociat #e)l)i 8e!mes,
mesage!)l #eilo!
Ca%)ce)l este +olosit 'n
Ame!ica %e No!% ca simbol al
me%icinii, 'n tim" ce
simbol)l e)!o"ean,
t!a%itional, este toiag)l l)i
Esc)la",, c) )n sing)!
sa!"e si +$!$
a!i"i

-ENTACRAMA

-entag!ama este o stea
c) D colt)!i,
!eali#at$ %in D linii %!e"te 1esi
l)mea mo%e!n$ o
asocia#$ c) (ene!a!ea
%ia(ol)l)i, "entag!ama se
'nt0lneste "!et)tin%eni 'n
isto!ia )manit$tii si n)
a +ost nicio%at$ asociat$ c)
+o!tele !$)l)i Cea mai
(ec.e atesta!e a acest)i
simbol este cea %in 9)!)l an)l)i ED;;
'en, %in
o!as)l U!, 'n (ec.ea
Meso"otamie Re"!e#enta ")te!ea
im"e!ial$ si c) acest
sens s7a !$s"0n%it
)lte!io! 'n !est)l l)mii n S)me!,
cele D ")ncte ale
"entag!amei e!a) legate
%e cele D "lanete c)nosc)te, ia!
g!ecii %in (!emea l)i
-itago!a a+i!ma) c$
este o "e!+ecti)ne matematic$ si
c.eia c$t!e o
c)noaste!e s)"e!ioa!$
-entag!ama este )n simbol "!ec!estin,
asociat (ene!$!ii
nat)!ii Este
!e"!e#entati($ "ent!) com"onenta
+eminin$ a l)c!)!ilo!,
)n conce"t n)mit 'n
!eligii +eminin)l sac!),
-entag!ama in(e!sat$, c)
)n ca" %e ta" 'n inte!io!
&Ba".omet*, c$!)ia i se 'nc.ina)
ca(ale!ii tem"lie!i,
este )n simbol +olosit
'n tim")!ile mo%e!ne %e c$t!e
satanisti

77