Sunteți pe pagina 1din 27

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu

PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

SC Deltarom SRL

DELTAROM

PLAN DE AFACER

Investi ie nou - Pensiune turistic rural


n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI


A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Denumirea / Numele solicitantului:
SC DELTAROM SRL Bucure ti

A.2. Obiectul de activitate:


CAEN 5523 Alte mijloace de cazare

A.3. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al solicitantului


SRL Societate cu R spundere Limitat ,
persoan juridic romn , func ionnd n baza Legii 31 / 1990, republicat .
Autoritatea fiscal tutelar este Direc ia General a Finan elor Publice Bucure ti.
Denumit ini ial SANIMED INTERNATIONAL COM SRL, societatea a fost nfiin at n data de
20.10.1999 cu ncheierea nr. 525/1999 la Tribunalul Jude ean Buz u, nmatriculat

la Registrul

Comer ului Buz u sub nr. J10 / 0469 / 08.11.1999SC.


Ca urmare a activit ii desf urate s-a hot rt n anul 2001 mutarea sediului social n Bucure ti, precum
i modificarea denumirii societ ii n Deltarom SRL, cu num r de ordine n registrul comer ului J40 /
4130 / 17.05.2002.
n toat perioada de la nfiin are pn n prezent, activitatea societ ii a constat n comercializarea de
produse parafarmaceutice, avnd ca principali furnizori cunoscute companii din Turcia i China i ca
principal client Ministerul S n t ii.
ncepnd din anul 2005, conducerea societ ii a hot rt demararea unor investi ii destul de importante
avnd ca scop diversificarea ariei de activitate a societ ii. Au fost achizi ionate astfel 2 terenuri cu
construc iile aferente, investi ia ridicndu-se la aproximativ 200.000 Euro.

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Prin prezentul proiect, SC Deltarom SRL propune construirea n localitatea C lug reni a unei pensiuni
turistice rurale cu o capacitate de cazare de 10 camere / 20 locuri i dotarea corespunz toare a acesteia
pentru a ntruni standardele pentru categoria superioar de clasificare la 5 margarete.
Fondurile vor fi att cele asigurate de asociatul unic al societ ii, ct i atrase prin Programul SAPARD al
UE.

A.4. Structura capitalului social i evolu ia acestuia de la nfiin are


SC Deltarom SRL are capitalul social 100% privat, romnesc, de 2.000.000 lei, subscris i v rsat integral
n numerar.
Tabel A.4.1
Structur ac ionariat
STRUCTUR AC IONARIAT (Societatea) Deltarom SRL
LA DATA: n prezent
Nr.
Crt.

Denumire Ac ionar

1. HIDEG I. Mioara
TOTAL

Nr. de p r i
sociale
de inute
(Buc)

Valoare
nominal
a p r ii sociale
(Lei)

20

100.000

20

Valoare total
(Lei)

Participare
la capital
(%)

2.000.000

2.000.000

100

100
Tabel A.4.2.

Date de identificare ale asocia ilor


DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIA ILOR PERSOANE FIZICE I/SAU JURIDICE
Nr.
Denumire asociat
Crt.
1. HIDEG I. Mioara

BI/CI/PP
CNP
(Persoane fizice autorizate) (Persoane fizice
Cod Unic de nregistrare
autorizate)
(Societ i)
CI: seria RD nr. 101770

Adresa

Str. Prof. Ion Filibiliu Nr.


2490110104960 1 3, Ap. 1, Sector 3,
Bucure ti

TOTAL
(Conform ultimei cereri de nscriere de men iuni la Oficiul Registrului Comer ului).

Participare
la capital
(%)
100

100%

Capitalul social nu a suferit modific ri n cuantum de la nfiin are.

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

A.5. Administratorii societ ii:


Tabel A.5.1.
Administratorii societ ii
BI/CI /PP
Nr.
Nume,
Serie / Nr.
Crt.
prenume
Locul i
data emiterii

1.

HIDEG I.
Mioara

CI: seria RD
nr. 101770
emis
de
SEP la data
15.05.2000

CNP

Locul i data
na terii

Domiciliu

Func ia

2490110104960

Slobozia Bradului,
jud. Vrancea
10.01.1949

Str. Prof. Ion


Filibiliu Nr. 1 3,
Ap. 1, Sector 3,
Bucure ti

Administrator

Tabel A.5.2
Cenzorii societ ii
Nr.
Crt.
1.

Nume, prenume

BI/CI /PP
Serie /Nr.
Locul i
data
emiterii

CNP

Locul i
data na terii

Domiciliu

Func ia

Nu este cazul.

A.6. Informa ii referitoare la locul desf ur rii activit ii solicitantului:


Tabel A.6.1
Puncte de lucru: SC Deltarom SRL
Tip:
Nr.
Sediul social,
Activitate
crt.
punct de lucru,
sucursal , filial

Localizare

Adresa

1.

Sediul social

Activitate de birou
Comercializare de
Bucure ti
produse parafarmaceutice

Str. Prof. Ion Filibiliu Nr. 1


3, Demisol, Ap. 12, Sector 3,
Bucure ti

2.

Punct de lucru
- se va nfiin a

Pensiune turistic rural


cazare i prest ri servicii
Giurgiu
specifice

Loc. C lug reni, Jud. Giurgiu

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

A.7. Litigii (n desf urare) - Nu este cazul.


Tabel A.7.1

n calitate de Reclamant
Nr.
Denumire societate
crt.
1.

Cod Unic
nregistrare,
Adresa

de Valoarea
prejudiciului
(Lei)

Nu este cazul.
TOTAL

Tabel A.7.2

n calitate de Prt
Nr. Denumire societate sau
crt. persoan fizic autorizat

Cod Unic de
nregistrare, Adresa

Nu este cazul.
TOTAL

1.

Observa ii
(n curs de solu ionare,
n executare, faliment,
etc.)

Valoarea
Observa ii
prejudiciului (n curs de solu ionare, n
(Lei)
executare, faliment, etc.)

Tabel A.7.3
Revendic ri

Nr. Denumire societate sau


crt. persoan fizic autorizat

1.

Nu este cazul.
TOTAL

Obiectul
revendic rii (cu
men ionarea
sensului
revendic rii: de
c tre sau de la
solicitant)

Valoarea
estimat a
activului
revendicat

Observa ii
(n curs de solu ionare, n
executare, faliment, etc.)

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

B. DESCRIEREA ACTIVIT

II CURENTE

B.1. Istoricul activit ii:


Denumit ini ial SANIMED INTERNATIONAL COM SRL, societatea a fost nfiin at n data de
20.10.1999 cu ncheierea nr. 525/1999 la Tribunalul Jude ean Buz u, nmatriculat

la Registrul

Comer ului Buz u sub nr. J10 / 0469 / 08.11.1999SC.


Ca urmare a activit ii desf urate s-a hot rt n anul 2001 mutarea sediului social n Bucure ti, precum
i modificarea denumirii societ ii n Deltarom SRL, cu num r de ordine n registrul comer ului J40 /
4130 / 17.05.2002.
n toat perioada de la nfiin are pn n prezent, activitaea societ ii a constat n comercializarea de
produse parafarmaceutice, avnd ca principali furnizori cunoscute companii din Turcia i China.
Principalul client al SC Deltarom SRL este Ministerul S n t ii, pe care l aprovizioneaz cu produse
parafarmaceutice n urma c tig rii de licita ii. Capacitatea logistic a societ ii permite rezolvarea cu
promtitudine a tuturor comenzilor primite.
ncepnd din anul 2005, conducerea societ ii a hot rt demararea unor investi ii destul de importante
avnd ca scop diversificarea ariei de activitate a societ ii. Au fost achizi ionate astfel 2 terenuri n
localitatea C lug reni, mpreun cu construc iile aferente, investi ia ridicndu-se la aproximativ 200.000
Euro.
Prin prezentul proiect, SC Deltarom SRL propune construirea n localitatea C lug reni a unei pensiuni
turistice rurale cu o capacitate de cazare de 10 camere / 20 locuri i dotarea corespunz toare a acesteia
pentru a ntruni standardele pentru categoria superioar de clasificare la 5 margarete.
Fondurile vor fi att cele asigurate de asociatul unic al societ ii, ct i atrase prin Programul SAPARD al
UE.

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :


Descrierea mijloacelor fixe aflate n proprietatea SC Deltarom SRL:
Denumire mijloc fix
1. Cl dire i teren aferent n com. Podgoria, jud.

Valoare
(mii lei)
3.000.000

Vechime

Starea actual

5 ani

Foarte bun

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Buz u
2. Imobil situat n com. C lug reni, jud. Giurgiu
(format din teren - 3.259 mp i construc ii
aferente - 469,9 mp)
3. Imobil situat n com. C lug reni, jud. Giurgiu
(format din teren 29.954 mp i construc ii
aferente)
4. Autoturism
5. Autoturism
6. Autoutilitar
TOTAL

3.610.000

35 ani

Bun

3.610.000

35 ani

Bun

445.000
298.000
250.000
11.213.000

1 an
1 an i 6 luni
1 an i 6 luni

Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun

Mijloacele fixe relevante pentru prezentul proiect.


Tabel B.2.1
Mijloace fixe, cu excep ia terenurilor, aflate n patrimoniul societ ii n prezent
Data

Valoarea r mas la data


ultimului bilan contabil
- Lei -

Buc

27.04.2005

3.303.150.000

Nr.
Denumire mijloc fix
Crt.
Construc ie 469,9 mp
C lug reni 804/2/2

TOTAL

3.303.150.000

C lug reni

TOTAL

3.259
3.259

exclusiv

CERTIFICAT

NR.

CERTIFICAT

SERIE

(LEI)

CONTABI

VALOAREA

(MP)

EXCLUSIV

INDIVIZ /

(MP)

TOTAL

SUPRAFA A

LOCALITATE

Nr.Crt.
1.

EMITERII

Tabel B.2.2

Terenuri

DATA

1.

306.850.000
306.850.000

Obiectul prezentului proiect l reprezint imobilul situat n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu, format
din teren n suprafa

de 3.259 mp i construc ii aferente n suprafa

de 469,9 mp cu num r cadastral

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

804/2/2, aflat n proprietatea SC Deltarom SRL, dobndit prin Contractul de vnzare-cump rare,
ncheiere de autentificare nr. 1162 din data 27.04.2005.
Compara i textual gradul actual de uzur , fizic

i moral , a respectivelor mijloace fixe, prin

compara ie cu tendin ele actuale ale sectorului.


Construc ia existent a fost realizat n perioada anilor 1968 1970 i a avut destina ia de locuin
(c min). Plan eele cl dirii sunt n stare relativ bun , cu excep ia unor nc peri n care s-au deteriorat
din cauza infiltra iilor de ap de ploaie. De asemenea, cl direa are mici fisuri datorit tas rilor sau
cutremurelor.

B.3. Descrierea activit ilor agricole i a tehnologiilor aplicate:


Nu este cazul.

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.


Nu este cazul.

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribu ie


Nu este cazul.

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI


C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului.
Apari ia unei pensiuni n aceast zon , precum i amenajarea i dotarea corespunz toare pentru categoria
de clasificare la 5 margarete, va nsemna practic integrarea acestei zone n circuitul turistic na ional i
interna ional sofisticat, cu preten ii.
Prezentul Proiect are n vedere urm toarele obiective opera ionale ale Programului SAPARD Romnia,
M sura 3.4:
Sus inerea activit ilor specifice turismului rural, silvoturismului i a ecoturismului.
Cre terea veniturilor alternative i a oportunit ilor de angajare pentru tinerii i femeile din
mediul rural.
Sus inerea proiectelor ini iate de tineri i femei
Proiectul va fi n m sur s aib o contribu ie nsemnat att direct prin nfiin area unei noi unit i de
cazare n mediul rural ce va oferi servicii turistice la standarde occidentale, precum i prin ocuparea for ei
de munc tinere din zon (implicit contribuind la stoparea depopul rii satelor), ct i indirect - prin
sus inerea diversific rii activit ilor tradi ionale n zon .
De asemenea, reprezentantul legal al proiectul este d-na Hideg Mioara, iar reprezentantul tehnic d-l
Dedu Nicu or are vrsta de 34 ani, proiectul de nfiin are a unei noi pensiuni turistice n localitatea
C lug reni, jude ul Giurgiu fiind astfel ini iat astfel de femei i tineri.

Principalul obiectiv al pensiunii turistice rurale ce face obiectul prezentului proiect l va reprezenta
prestarea c tre clien i a unor servicii la cele mai ridicate standarde profesionale n domeniu,
ndeplinirea acestui obiectiv contribuind la realizarea unui obiectiv mai larg, cu efecte asupra ntregii
zone turistice, acela de promovare a zonei, att pe plan na ional ct i interna ional, drept o destina ie
turistic cu un poten ial natural i amenajat ridicat, situat la standarde corespunz toare.

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

C.2. Descrierea tehnic

a proiectului :

Turism rural
Pe terenul n suprafa

de 3.259 mp, proprietate a SC Deltarom SRL, amplasat n localitatea

C lug reni, jude ul Giurgiu, urmeaz s se consolideze, extind , supraetajeze cu Sp+P+1E, modifice
n interior i amenajeze construc ia existent cu regim de n l ime parter.
Pentru reamenajrea cl dirii se inten ioneaz demolarea unor pere i interiori n zona buc t riei propuse
i a s lii de mese, pastrnd n rest compartiment rile ini iale. Se va realiza o extindere care va con ine
i un subsol ALA. Supraetajarea se va face pe un plan eu de beton armat.
Infrastructur :

- funda ii beton, eleva ii de beton i c r mid tradi ionala pe zona subsolului.

Suprastructur :

- structur de zid rie portant cu smburi de b.a., zonele de portic - stlpi de


lemn.

Plan ee:

- plan ee peste parter din b.a.;

Mansard :

- zid rie, arpant lemn;

Pardoseli:

- gresie antiderapant n zona diurn (b i, buc t rii, holuri);


- mochet n apartamente i camerele de cazare, n s lile de petrece a timpului
liber.

Finisajele interioare la pere i i tavane:


- vopsea lavabil n nc perile de locuit, baie, buc t rie, holuri;
- placaj faian n buc t rii i b i.
La exterior se vor aplica tencuieli simple, driscuite, pe care se va aplica finisaj n culori pastel.
Tmpl ria va fi propus a fi din aluminiu cu geam termopan.
Pentru finisaje se ncearc folosirea ct mai mult a unor materiale tradi ionale, cele moderne fiind
folosite doar n zonele n care cele tradi ionale nu corespund.
Destina ia nc perilor propuse separat pe nivele este prezentat n cele ce urmeaz :
Subsol par ial: ad post ALA.

10

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Parter: recep ie - hol intrare; hol; casa sc rii; sal mese / restaurant; oficiu ; vestiare + gr. sanitare;
sp l tor vase; buc t rie rece + cald ; prepar ri carne + legume + pe te; magazie marf ; depozitare
gunoi, ambalaje; platform descarcare marf ; central termic ; depozitare lemne; sal hobby; grup
sanitar; sal fitness + gr. sanitar; saun + gr. sanitar; sal masaj + gr. sanitar; 4 camere cazare duble +
gr. sanitar; teras acoperit .
Etaj: hol; hol etaj; casa sc rii; oficiu; sal multifunc ional ; sal biliard; bar + depozit + grup sanitar;
2 apartamente cazare; 4 camere cazare duble; teras .

Aria construit :
Aria construit

existent

este de cca.

Aria construit

propusa este

Aria construit

total

de cca.

este de cca.

474,58 mp
131,51 mp
606,09 mp

Aria desf urat :


Aria desf urat

subsol este

Aria desf urat

parter

Aria desf urat

etaj este

Aria desf urat

total

de cca.

este de cca.
de cca.

este de cca.

58,90 mp
606,09 mp
577,27 mp
1.242,26 mp

Num rul de niveluri: Subsol + Parter + Etaj 1

Suprafe ele utile stabilite de c tre beneficiar i detaliate n Studiul de Fezabilitate sunt n conformitate cu
Ordinul Ministerului Turismului nr. 510/2002, pentru o categorie de clasificare a pensiunii turistice
propuse la 5 margarete.

De asemenea, pentru ndeplinirea func iunilor de pensiune turistic rural clasificat la un nivel
superior de 5 margarete se prev d i amenaj ri exterioare ce vor consta n realizare alei pietonale,

11

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

organizare spa ii verzi, amenajare cu mobilier de gr din , spa iu de joac pentru copii, parcare auto,
e.t.c.
Din punct de vedere al accesului la infrastructura de baz , investi ia va beneficia de acces la DN 5,
energie electric

de la re eaua electric

din localitate, telefonie fix

prin racordare la re eaua

Romtelecom, alimentare cu ap din pu propriu. Canalizarea menajer se va face ntr-o fos vidanjabil ,
apele ce provin de la buc t rie find trecute printr-un separator de gr simi nainte de a fi evacuate la fos .

n concluzie, din punct de vedere tehnic pensiunea va beneficia de tehnologii moderne de construc ii,
arhitectura adaptat la peisajul nconjur tor, acces la toate utilit ile necesare unui astfel de obiectiv i nu
n ultimul rnd va genera un impact minim asupra mediului nconjur tor.

C.3. Managementul proiectului


Responsabilul legal de proiect este d-na Hideg Miora, asociat cu 100% al SC Deltarom SRL, ce
ndepline te func ia de Administrator al societ ii. Va reprezenta legal prezentul Proiect n raporturile cu
Agen ia SAPARD Romnia i n raport cu orice alte ter e persoane fizice sau juridice.
Nume: Hideg
Prenume: Mioara
Func ia: Administrator
Studii: CECAR Buz u Diplom de Contabil autorizat
coala Tehnic Financiar Bucure ti Diplom de Contabil
Experien :
CV Responsabilul legal: HIDEG MIOARA
ntreprinderea
Func ia avut i principalele ndatoriri
Contabil ef:
- Eviden a financiar contabil ;
MEDILINE EXIM SRL
- Verificare balan e;
Bucure ti
- Decontur;
- Bilan .
PHARMA PACKAGING SRL
Contabil:
Bucure ti
- Eviden a financiar contabil ;

Perioada
07.2005-prezent

02.2005-06.2005

12

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

- Verificare balan e;
- Deconturi;
- Bilan .
Contabil:
- Eviden a financiar contabil ;
SANIMED INTERNATIONAL
- Verificare balan e;
2000 SRL Bucure ti
- Deconturi;
- Bilan .

01.2003-02.2005

Responsabilul tehnic de proiect este d-l Dedu Nicu or - Veronel


Nume: Dedu
Prenume: Nicu or - Veronel
Func ia: Director Executiv
Studii: 2002 2004 - Universitatea Ecologic Bucure ti, Management Finaciar Contabil
1998 2002 - Universitatea Spiru Haret, Marketing Comer Exterior
Eperien :
CV Responsabilul tehnic : DEDU NICU OR
ntreprinderea
Func ia avut i principalele ndatoriri
Director General:
ALFA COM GRUP SRL
- Organizare i coordonare activitate de distribu ie;
Bucure ti
- Rela ii clien i furnizori.
Director vnz ri:
- Organizare i coordonare activitate de distribu ie;
TRACIA Mizil
- Rela ii clien i furnizori;
- Politici de marketing.
Administrator:
- Organizare i coordonare activitate de produc ie i
GAN SERVICE 2000 SRL
vnzare;
Bucure ti
- Rela ia clien i furnizori;
- Contract ri.
Administrator:
- Organizare i coordonare activitate de produc ie i
GDS
CONSTRUCT
SRL
vnzare;
Bucure ti
- Rela ia clien i furnizori;
- Contract ri.
Director aprovizionare:
- Coordonarea aprovizion rii;
ELVILA
INTERNATIONAL
- Rela ii furnizori materii prime i materiale;
SRL Bucure ti
- Asigurarea continuit ii aprovizion rii pentru
produc ie i vnzare.

Perioada
2004-2005

1997-2004

1991-1997

13

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

C.4. Lista de achizi ii i sursele de achizi ii pentru: activele ce fac obiectul proiectului /
materiile prime pentru punerea n func iune a proiectului
Furnizorii pentru activele ce fac obiectul proiectului, ct i cei pentru materiile prime pentru punerea n
func iune a proiectului, vor fi ale i pe baza celui mai bun raport calitate/pre al perioadei, plecnd de la
standardul cerut de cele 5 flori i de la pozi ionarea pensiunii pe pia a sa specific : categorie superioar
de confort, beneficiind de dot ri corespunz toare standardelor de 5 margarete.
Tabelul C.4.1 con ine valorile estimative ale principalelor elemente ce constituie Utilajele

echipamentele, precum i Dot rile pensiunii turistice rurale din localitatea C lug reni, plecnd de la
oferta principalilor comercian i n domeniu la data ntocmirii prezentului studiu. Achizi ionarea
Utilajelor i echipamentelor este programat

pentru lunile 5 i 6 de implementare a proiectului.

Achizi ionarea Dot rilor este programat pentru ultimele trei luni de implementare a Proiectului.
Tabel C.4.1
Lista de achizi ii active
Furnizor
Nr.
(dac este cunoscut la
momentul depunerii
crt.
cererii de finan are)

Date
furnizor

Produs

Utilaje i echipamente
1.
2.

Valoare
estimat f r
TVA
(EUR)

Central termic
Hidrofor

% din total
valoare
eligibil

15.000
2.056

Dot ri
3.
4.
4.

Mobilier
Electronice/Electrocasnice
Alte dot ri - Vesel ,
Furnituri

TOTAL

14.833
5.746
10.020
49.598

Cheltuielile cu utilajele i echipamanetle, precum i dot rile pentru pensiune au fost prev zute n
bugetul proiectului ca i cheltuieli neeligibile.
n ceea ce prive te materiile prime, aprovizionarea, excep ie f cnd produsele tradi ionale locale, se va
face de la re ele de tip cash&carry i supermarket, n cea mai mare parte.
Produsele alimentare de baz , i cu prec dere cele tradi ionale (carne, pine, brnz , lapte, fructe i
legume etc.) se achizi ioneaz pe plan local, de la produc tori tradi ionali sau de la comercian i din zon .

14

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Lista de achizi ii materii prime


Furnizor
Nr.
(dac este cunoscut la
Crt.
momentul depunerii cererii de
finan are)
1.

Re ele de tip cash&carry


supermarket din Bucure ti

2.

Produc tori i comercian i locali

Date
furnizor
i

Valoare
estimat
(EUR)

Produs

% din total
necesar de
materii prime

Alimente,
art. igien ,
consumabile
Produse
alimentare de
baz

60%
40%

TOTAL

C.5. Personal i instruire


Tabel C.5.1
Grafic angajare personal la nivelul Pensiunii C lug reni
Nr.
Crt.

Specialitate

Num r
2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Administrator pensiune / Recep ioner

2.

Maseur

3.

Buc tar

4.

Osp tar / Ajutor osp tar

5.

Barman

6.

Personal ntre inere / Camerist

TOTAL

Prin construirea i operarea pensiunii vor fi nfiin ate 8 noi locuri de munc , noii angaja i provenind n
special dintre locuitorii localit ii C lug reni i cei ai localit ilor nvecinate.
n localitatea C lug reni for a de munc disponibil pentru activit i de turism (incluznd aici i
alimenta ia public ) va r mne abundent practic n permanen , oferind posibilitatea firmei de a fi
selectiv . Firma va promova selectarea personalului n condi ii nedicriminatorii referitoare la sex, religie,
ras . Personalul va fi selectat din rndul persoanelor tinere i din rndul femeilor, contribuind astfel la
depopularea satelor.
Personalul va fi instruit prin cursurile autorizate de c tre MTCT si ANTREC.

15

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

SC Deltarom SRL i-a propus o gril de salarizare de nivel semnificativ peste nivelul de salarizare din
zon practicat n diferite domenii, avnd n vedere categoria superioar la care se pozi ioneaz pensiunea
ca nivel al dot rilor i prestare a serviciilor, ca i categoria vizat de clientel cu preten ii. Acestea sunt
considerente ce stau la baza nevoii societ ii i a pensiunii operate de aceasta de a promova un standard
nalt i de a putea s atrag

i s men in pe posturi oamenii cei mai buni n domeniu.

La nivelul personalului angajat vor fi aplicate metode de management i motiva ie moderne - n afaceri n
general i n turism n special. Astfel, promovarea i primele se vor institui dup reguli clare de tip
meritocratic contnd mai pu in vrsta i vechimea n munc . Politica de recompensare suplimentar a
personalului va pleca invariabil de la satisfac ia generat clien ilor, axndu-se pe principiul binecunoscut
n domeniul serviciilor, potrivit c ruia este de cinci ori mai ieftin s men ii un client dect s fidelizezi
unul nou, iar mesajul transmis din gur n gur poate fi o metoda de promovare foarte valoroas

eficient .
Astfel, satisfac ia generat clien ilor va putea fi m surat cu prec dere prin gradul de revenire al turi tilor
(propor ia celor care se ntorc la pensiune i n anii / lunile urm toare, eventual aducnd cu ei grupuri noi
de prieteni i cuno tin e), dar i prin nsemn rile din Cartea de oaspe i sau completarea unor
chestionare concepute special n acest scop, pentru a determina gradul de mul umire i satisfac ie a
turi tilor vis--vis de serviciile oferite de pensiune, dot rile acesteia, presta ia personalului.
Al turi de oferirea unui salariu bun, preg tirea continu

n domeniu, recunoa terea meritelor

promovarea contribuie la oferirea unui mediu de lucru s n tos, constituind factorii motiva ionali ce vor
conta foarte mult n modul de desf urare al activit ii pensiunii turistice rurale din localitatea
C lug reni, activitate n care fidelizarea clien ilor porne te practic de la personalul angajat, ce intr
primul n contact cu ace tia.
Pentru derularea Programelor speciale, se va recurge la colaborarea cu personal nalt-calificat de la
firme partenere i din zon :
Ghizi specializa i n obiectivele turistice culturale din zon .
P durari de la ocolul silvic local.
Traineri specializa i n programe motiva ionale i de team building.
Me te ugari tradi ionali: prelucrarea lemnului, r zboi de esut, coacerea pinii pe vatr .
Arti ti populari i ansambluri folclorice din zon sau din alte ar .

16

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

C.6. Graficul estimat al proiectului


Nr.
crt

Denumirea activit ilor


(cheltuielilor)

1. Organizare antier
Reabilitare cl dire, extindere
2.
recompartiment ri
3. Re ele i racorduri instala ii
Procurare utilaje, echipamente
4.
tehnologice i func ionale cu montaj
5. Montaj utilaj tehnologic
6. Amenaj ri exterioare
7. Dot ri
8. Refacere spa ii verzi
TOTAL

Durata (luni)
L1
Oct.

L2
Nov.

L3
Dec.

L4
Ian.

L5
Fev.

L6
Mar.

L7
Apr.

L8
Mai

Durata de realizare a investi iei: 8 luni.

C.7. Impactul proiectului asupra dezvolt rii zonei i a mediului de afaceri


n practica mondial a turismului, i n ultimii ani i n Romnia, se constat o ndreptare a popula iei
ora elor spre recreere n mediul rural. Se remarc faptul c formele de turism organizate n mari centre
aglomerate, cu programe fixe, rigide, monotone, cu deplas ri dintr-un mediu aglomerat n altul (adeseori
mai aglomerat i mai trepidant) nu mai satisfac aspira iile, motiva iile, op iunile turi tilor. Rezultatul l
reprezint tendin a din partea unei nsemnate p r i din rndul popula iei urbane de a c uta mediul rural
pentru odihn

i recreere.

nscriindu-se n oportunit ile de dezvoltare a perimetrelor rurale din Romnia, turismul rural reprezint
i pentru localitatea C lug reni o posibilitate concret de dezvoltare.
Proiectul n cauz reprezint o ans real asupra dezvolt rii zonei i a mediului de afaceri local prin:
mbun t irea ofertei unit ilor turistice din jude ul Giurgiu prin apari ia unei pensiuni avnd
standarde de 5 margarete i stimularea concuren ei ntr-o zon cu poten ial deosebit, lipsit ns
de pensiuni turistice;
introducerea unei noi localit i, C lug reni, n lista localit ilor din jude ul Giurgiu i implicit din
ar , ce ofer capacitate de cazare;

17

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

crearea de noi locuri de munc durabile n domeniul serviciilor, contribuind implicit la stoparea
depopul rii satelor;
cre terea contribu iei la bugetul local;
valorificarea unui bogat poten ial turistic natural i cultural-folcloric;
decongestionarea zonelor turistice aglomerate.
Proiectul va aduce n zona turistic a localit ii C lug reni, jude ul Giurgiu, o nou pensiune turistic
rural ce va fi clasificat la o categorie superioar de confort, contribuind astfel la dezvoltarea ofertei
turistice att cantitativ , dar mai ales calitativ a zonei. n urma realiz rii proiectului, pensiunea turistic
rural va oferi cele mai bune condi ii de cazare, facilit i i amenaj ri pentru petrecerea timpului liber i
de recreere, dublate de prestarea c tre clien i a unor servicii la cele mai ridicate standarde profesionale.
Rezultatul direct va fi sporirea prestigiului zonei i includerea acesteia n traseul i preferin ele unor
clien i sofistica i din ar

i str in tate, mai ales dintre cei cu preten ii i venituri ridicate.

Proiectul va genera n mod direct 8 noi locuri de munc n zon . Proiectul va genera i cerere pentru
serviciile unor persoane cu calificare nalt : ghizi specializa i n turismul cultural, p durari, traineri
pentru programe motiva ionale i de nt rire a coeziunii echipei n cadrul firmelor etc.
n paralel, proiectul va sus ine activitatea me te ugarilor tradi ionali i arti ti populari locali, ca i
fermierii ce utilizeaz metode tradi ionale, ce vor fi coopta i cu ritmicitate pentru realizarea de Programe
speciale destinate att turi tilor str ini ct i celor romni. Proiectul va contribui i la dezvoltarea
activit ilor tradi ionale din zon , cum sunt: artizanatul, apicultura, culesul ciupercilor, fructelor de
p dure, plantelor medicinale, ca i produsele alimentare produse local dup metode tradi ionale i, dup
caz, biologice.
Proiectul va fi a adar n m sur s aib o contribu ie nsemnat la dezvoltarea localit ii C lug reni i a
zonei nvecinate n ansamblu att direct prin ocuparea for ei de munc tinere din zon , ct i indirect prin sus inerea diversific rii activit ilor tradi ionale n zon .
Investi ia vizat prin actualul proiect nu distorsioneaz n vreun fel specificul zonei, ci dimpotriv - se
ncadreaz n mod ideal n spiritul turismului rural, aducnd cu sine cre terea i mbun t irea capacit ii
de cazare, n ton cu accentuata cre tere a preferin elor turi tilor pentru destina iile rurale.
Construirea unei noi pensiuni turistice rurale la nivelul de 5 margarete n zon va stimula concuren a i
va determina: diversificarea serviciilor oferite de c tre acestea, preg tirea i calificarea angaja ilor,
18

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

cre terea gradului de ocupare al camerelor n urma cre terii gradului de mul umire a clien ilor i deci al
satisfac iei ob inute, lucru foarte important din moment ce este foarte bine tiut c satisfac ia este factorul
determinant al fideliz rii clien ilor.
Proiectul va avea i un impact pozitiv asupra bugetului local i prin extensie asupra celui na ional prin taxele i impozitele care vor fi pl tite de pensiune, clien i, salaria i i furnizori.
Nu va exista un impact nociv asupra mediului, singurii factori poluan i posibili la aceast investi ie
putnd fi apele uzate i apele pluviale. Pentru ace ti factori de poluare att a solului ct i a subsolului,
dar i a aerului se prevede colectarea apelor uzate la o fos septic vidanjabil . Apele ce provin de la
buc t rie vor fi trecute printr-un separator de gr simi nainte de a fi evacuate la fos . Apele de suprafa
provenite din sistemul de scurgeri pluviale sunt dirijate spre rigola stradal .

19

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

D. PROIECTII FINANCIARE i INDICATORI FINANCIARI


Prezum iile estim rilor financiare din Planul de Afaceri
Gradul de ocupare al pensiunii turistice rurale din localitatea C lug reni
Avnd n vedere standardul superior (5 margarete) al pensiunii turistice rurale construit

i operat de

c tre SC Deltarom SRL n zona turistic a localit ii C lug reni, cu un nsemnat poten ial turistic natural
i cultural, ca i investi iile preconizate n promovarea proactiv (detaliat n Strategia de marketing), se
estimeaz a fi realizat urm torul grad de ocupare a capacit ii pentru primul an, ob inndu-se o medie
anual de cca. 44%.
Grad ocupare n primul an realizat de Pensiunea turistica rural C lug reni
Trimestrul

Q1

Q2

Q3

Q4

Grad ocupare

33%

51%

39%

53%

Indice de notorietate

60%

85%

60%

75%

Sezonalitate

55%

60%

65%

70%

Indicele de notorietate luat n considerare n calculul gradului de ocupare realizat de pensiune este un
indice empiric, relativ, gndit ca perioada de 2-3 ani pn cnd pensiunea va ajunge suficient de
cunoscut n cadrul unei p r i a segmentului int vizat, n a a fel nct rata venirilor i a revenirilor
turi tilor fideli s asigure un grad de maxim nc rcare, afectat numai de sezonalitatea dat natural de
perioada concediilor, respectiv a lipsei zilelor libere.
Pentru urm torii cei 5 ani, datorit n principal cre terii indicelui de notorietate, se va realiza urm torul
grad de ocupare:
Anul

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Gradul Utilizare

44%

64%

68%

71%

75%

Indice de Notorietate

70%

71%

72%

74%

75%

Varia ie Grad Ocupare

63%

90%

95%

97%

100%

20

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Perioada extra-sezon este acoperit n cea mai mare parte prin parteneriatele cu agen ii de turism i prin
oferirea de Programe speciale, inclusiv training firme.
Cre terea de la 44%, n primul an, pn la 75%, n anul 5, a gradului de ocupare este bazat pe
Programele speciale cu specific cultural, tradi ional, ecologic, ca i pe Programele motiva ionale de
tip team-building destinate firmelor. Aceste programe sunt concepute pentru a reduce sezonalitatea, a
num rului i duratei a a-ziselor perioade moarte, inclusiv dintre week-end-uri (a se vedea sec iunea
Oferte pausal din Strategia de marketing).

Liniile de venituri principale i capacitatea maxim de servicii turistice


n derularea activit ii pensiunii turistice rurale din localitatea C lug reni, vom considera 4 linii
generatoare de venituri principale, dup cum urmeaz :
1.

Cazare camere double (n scopul caz rii vor fi puse la dispozi ia turi tilor un num r de 8 camere

x 2 locuri).
2.

Cazare apartamente (2 apartamente x 2 locuri).

3.

Alimenta ie public (restaurant& bar & teras ).

4.

Programe speciale (destinate firmelor, organizare trasee turistice)

(acei turi ti caza i la pensiune a c ror cerere este i pentru programe suplimentare speciale 60%,
realizat datorit parteneriatelor cu agen ii de turism i firme).
Tarifele care vor fi practicate pentru cele 4 linii de venituri principale vor la un nivel mediu pentru
pensiunile turistice rurale clasificate la 5 margarete.
Tarife i Capacitate maxim de servicii - Pensiunea turistic rural C lug reni
Sevicii - Structura
annual
Cazare camera double
Cazare apartament
TOTl CAZARE
Alimenta ie public
(restaurant & bar)

Capacitate
maxim
anual

UM

Tarif serviciu/
UM
- RON -

2.920
730
3.650

camere
apartamente

100
120

7.300

mese/turist

40

Venituri
% in
potential la
total
capac. max.
venituri
- RON 292.000,00
31%
87.600,00
9%
379.600,00
41%
292.000,00

31%

21

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Programe speciale
(destinate firmelor,
tratament, organizare
trasee)
TOTAL

7.300

programe/turist

35

18.250

255.500,00

28%

927.100,00

100%

Pragul de rentabilitate: Soliditatea afacerii se poate proba i analiznd Pragul de rentabilitate al


activit ii desf urate la nivelul pensiunii, care se situeaz la 28% din capacitatea total maxim de a
genera servicii turistice.
Pragul de Rentabilitate - Pensiunea turistic rural C lug reni
Ch. Fixe
Amortizarea
Utilit i
Materiale
Personal
Impozite
Servicii ter i
TOTAL Ch. Fixe
TOTAL Produc ie
TOTAL Vnz ri
TOTAL Ch. Variabile
Materii
prime+Consumabile+Utilit i
Servicii ter i
TOTAL Ch. Variabile
Prag de rentabilitate

RON
61.200,00
19.680,00
1.500,00
53.400,00
2.500,00
25.200,00
163.480,00
18.250,00
927.100,00
161.980,00
185.420,00
347.400,00
28%

Aceasta nsemn ca i n perioadele extra-sezon pensiunea poate opera profitabil, durabilitatea afacerii
fiind de bun augur pentru locurile de munc nou-create n zon .
Capacitatea de a realiza profit chiar n condi ii neprielnice de pia

sau n luni cu sezonalitate slab a

proiectului de investi ii propus, durabilitatea rezultant , vor avea un impact benefic asupra zonei i sub
aspectul comenzilor pentru alimente i servicii adresate fermelor i firmelor din mprejurimi, arti tilor
populari i speciali tilor implica i.

22

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Cheltuielile Pensiunii au fost calculate minu ios dup metoda cea mai utilizat cea detaliat

i n

calculul Pragului de Rentabilitate - n Fixe i Variabile.

Cheltuieli cu materiile prime:


Consum
max. / an
7.300
7.300
7.300

Ch. materii prime alimenta ie public


Mic dejun
Dejun + Desert
Cin + Desert
TOTAL

Cost unitar
- RON 3,50
5,40
6,50
15,4

Cheltuieli cu materialele consumabile:


Cost mediu /
turist
- RON -

Consum
max. / an
Materiale consumabile variabile cazare & buc t rie ( ampon, s pun,
consumabile cur enie )
Alte consumabile fixe (administrativ) - anuale

7.300

0,50
1.500

Cheltuielile cu utilit ile:


Tarif / UM
- RON 0,40
0,40
1,00
600,00
0,40

Consum mediu / lun


Energie electric (kW) - ch. Variabile
Energie electric (kW) - ch. Fixe
Ap (mc)
Combustibil nc lzire (mc)
Telecomunica ii

1.000
400
1,5
500

Cheltuieli cu personalul
Pensiunea turistic rural va genera n mod direct 8 noi locuri de munc n zon , care vor fi stabile - de
tip permanent. Cheltuielile salariale vor fi de tipul cheltuielilor fixe.
Personalul angajat i cheltuieli specifice Pensiunea turistic rural C lug reni
Salariu brut lunar
- RON Administrator pensiune / Recep ioner
Maseur
Buc tar
Osp tar / Ajutor osp tar

950
750
750
400

Nr. angaja i
1
1
1
2
23

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

Barman
Personal ntre inere / Camerist

400
400

1
2
8

Cheltuieli cu amortiz rile:


Amortiz rile au fost calculate pe baza legii 15/94 i HG 964/98.

Construc ii
Alte Dot ri & Utilaje & Echipamente

Valoare
- RON 280.000
40.000

Durata normat de
func ionare
40
4

D.1. Bazele de produc ie


Bazele de produc ie sunt mp r ite n 3 categorii:
o For a de munc : 8 angaja i ai pensiunii;
o Utilaje: central termic ; pomp - hidrofor;
o Cl direa pensiunii
D.2. Proiec ia contul de profit i pierdere
Vezi sec iunea economic a Cererii de finan are Proiec ia contului de profit i pierdere activitate cu
proiect

D.3. Proiec ia fluxului de numerar


Vezi sec iunea economic a Cererii de finan are Flux de numerar previziuni

24

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

D.4. Valorile indicatorilor financiari


1. Valoarea investi iei (Vi) = valoarea total a proiectului f r TVA
277.101,34 EURO (997.564,81 RON)
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curent , conform obiectului de
activitate al solicitantului. Se calculeaz pornind de la fizic (cantit i de produse, volumul produc iei,
servicii) innd cont de pre uri / tarife pe unitatea de m sur diferen iat pentru fiecare obiect de activitate
(m sur / subm sur )
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

RON

1.163.586,07

1.331.954,87

1.374.372,20

1.398.781,39

1.430.020,10

EUR

323.218,35

369.987,46

381.770,06

388.550,39

397.227,81

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activit ii curente.


Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n func ie de domeniul de activitate,
consumuri specifice pentru fiecare subm sur n parte.
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

RON

999.428,83

1.033.629,48

1.039.977,86

1.044.882,42

1.051.159,25

EUR

277.619,12

287.119,30

288.882,74

290.245,12

291.988,68

An 4

An 5

4. Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul din activitatea curent .


Se calculeaz : Re = Ve Ce trebuie sa fie minim 10% din Ve
An 1

An 2

An 3

RON

164.157,24

298.325,38

334.394,34

353.898,97

378.860,85

EUR

45.599,23

82.868,16

92.887,32

98.305,27

105.239,13

14,11%

22,40%

24,33%

25,30%

26,49%

* Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare (Re/Ve*100) > 10%

25

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exerci iului financiar (anual) din care s-a sc zut impozitul pe
profit.
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

RON

137.892,08

250.593,32

280.891,25

297.275,13

318.243,11

EUR

38.303,36

69.609,26

78.025,35

82.576,43

88.400,87

6. Durata de recuperare a investi iei (Dr) = indicator ce exprim durata de recuperare a investi iei
(exprimat n ani). Se calculeaz Dr= Vi /Pn mediu, unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de
prognoza.

Dr trebuie s fie maxim 10 ani.


4 ANI 1 lun

i 5 zile

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%) trebuie s fie minim 5%
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

13,82%

25,12%

28,16%

29,80%

31,90%

8. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuielile cu dobnzile la creditele contractate pentru orizontul de timp
prognozat (exprimat n lei)
- NU ESTE CAZUL
9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = modul n care cheltuielile financiare (dobnzi
bancare la creditele contractate) pot fi acoperite din rezultatul activit ii curente Ga = Re/Cf trebuie sa
fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dup ncheierea investi iei
- NU ESTE CAZUL
10. Rata ndator rii (RI) = total datorii / total active
Trebuie s fie maximum 60%
- NU ESTE CAZUL
11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intr ri numerar / (dobnzi + pl i leasing +
rambursarea datoriilor) RAFN 120% (pentru fiecare an de prognoz )
- NU ESTE CAZUL

26

Investi ie nou - Pensiune turistic rural n localitatea C lug reni, jude ul Giurgiu
PLAN DE AFACERI
BENEFICIAR: SC DELTAROM SRL

12. Valoarea net actualizat (VNA)= FNi/(1+r)I +FN5/r-Vi, VNA>0,


i=1

unde: r = rata de actualizare = 8%, r = rata dobnzii de refinan are BCE (2%) + marja de risc pe ar (6%)
evaluat de c tre Agen ie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe m sura ce condi iile Pie ei
monetare europene se schimb . Se impune introducerea unei aproxim ri unitare.
3.146.463,60 RON (874.017,67 EUR)

27