Sunteți pe pagina 1din 42
rin continu, prezente lucrsre represinié o eintezi el @ compile ner fs ‘autor Ineplinduvee gl el ‘erature ee opeck ents, inearotnd ef redenstuderpor ce 4a pr fe Sanitrd gt Protectia Meculut st toto isi Agricole, un Inevumert de rain elaborarea pimulu protect de beta rograme do slicu pera ‘dacipine Beton Arma l Precomprimet. Totedati, cuter educ munis! colegilr Cites Menica Beton! simplu poate fi utlizat rational in elementele de construciisupuse la compresiune (fundapi-masive, construct hidrotehnice et.); > Beton! armar vezults din dispunerea unor bare din of eoumite arméturi, in. general eu secjiunes circular, 13 ‘onele tnsnse al lementelor de reistat; > Betomu! precomprimat reprerits o variant supetioart a ‘betonulud amet. Cu ajutorul ucor armituripretesionate de ‘mare rezistenjs se induc ssi de compresiane cu carater [permanent in beton insinte de aplicarea incicirlor.Aceste ‘rmituri transmit efortarle inital Ia beton prin intermediul aderenfl stu prin ancoraje speciale, up denstae pret in tr ea > Beton de densitate normals 82 2200 ka/m? Beton cu agregateujoare avand structuratnchisi 2000 kg/n” 35:<2200 kya? > Beton cu agregate ujoare article sau naturale 5 < 2000, gm’ LALA. Rezstenfele etonalat Defnira cali betoanelor se face prin elasele de beton. Beton este caracterizat de rezistenia relat mare la compresiune, definiti de clasa de recisleni a aestuia, Rezistenelecaractersice ale betonuli la compresione (a), respectiv la intindere (4)masurate la 28 de ile rezult pentru casa de beton dat, conform tabeluli 1 “abel 1 Rezistenelecarateristice ale betonului cu masa volumicl normal, ‘conform SR EN 1992-1 | (et Gas eet rezistentei [Ciais | Cran | Caves [cass0 | own | casas [cwwsy| cases | Cone ‘Rezistenfe caracteristce ale betonul, (Niams*) 5 SC Recitesle de call ale betnuli la ex fa) respective tne Sess elie su nen Sy Sala. re fa Sout Ye unde: “fs -rezisteniacaracteritic¥ a betomulu Ta compresine; “Fxteisteniacaracteristic a betonclu a itindere; ‘901, ~oeficenti care isu in considerareefetele de lung’ dural gi cfecteledefavorsbilerezultate din modal de aplicae a citer; aq et, 10 (valoarerecomandabil in BC2), 1, e0eficont partial do sigueaa pent Beton; ‘7.=15 peaitu situa de proiectare permanente ranzitris 2 penta situ accidental. ‘Tabetul2 Reristenele de calcu! le betonuui cu masa volumicd noma, ‘conform SR EN 1992-1 Tipu ‘Chasa de beton reristentel | CHS | Cren0 | CRORE [C850] C5057 | CUS CHT CRS | Coa, Rexstenfe de calcul ale betoruu, (Nhs) Ta. 3 [ios [Bas [es] 00 [ss [Fao] 307333 | foo 08 os] 1 fis Das [ia Per [as Piss 12, Armitura Armiturile din ofe!utizate la betonal armat sunt bare laminate Is eal 'PC60, PCS2, OB7 yi sirmele teilte STNB, STPB, ‘Tipuri de amitur 2) fn fumetie de rigiitate: > Arméturd lenis caracterizati. prin vigiditate redusi, storathsectunilor tansversale forte mici pentru tungimi wuzvale mari, Greuatea aoestor armituri este susfinutl de coftse In procesul de execute; > Armtura ried caracteriza® prin riiitate dict in port ‘cu hungimea lor Pot fi folosite in cusul procesului de exeeuic a construcieica elemente porate 1) ups mod de fabricare: ofl lamina a ald neted OB37, fs lamina la cal eu prof periodic PCS2, PC6O; sdrmi eas penta beton armat eu suprafatanetecdt STNB. ‘dra tars pentru betonarmat ou suprafata profil STPB. vyy 12, Rezistenfole armaturit Rezistenjelecaracoristice ale ofelalu penta armiturile betomuli amit, respect limita de curpere (fs) si rezistenja de rupere f}eonform tabelu Srunt valoile minime admise. ‘Tabelul3 Rezistentelecaractoristie le stmituilor pentru betonul srmat Diametral | Limita de | Rezistenja de Marea ofel ‘nominal | curgere rupere mmm) | fatNimm?) | fem) as ei 2s 360 233 | 0887 [14.40 235 S555, G14 35 3i0 sus__| pesz [16.28 35 S35 2a 35, ‘$420 6.212 a0 390 s40s__| peso [14.28 405; S95 a 35, 490) 3. 490 390 ‘S40 STNB [457 0 340 5390 8.10 | 390. 430 Recistenta de cael ¢anmteuor pent Beton amt fi) se sabileste curagag ogden bela es unde: n- imita do eurgerecarscoristic a armatuilor pent beton arma; 7, cosficient partial do sigurantt pont armature pentru beton arma; ‘yo M15 pentr situagi de proiectre permanente i traztoni +, 1,00 peatma sui accidental. ‘Tabet 4 Reziseaele de calcul ale armturlo pentru betonal rmst Diametrul | Rezistenfa de Marea ofet nominal caleul coum) _| fiir) Ss 6.12 2217 s235_| O88? [14.40 204.3 S55 6.14 308.7 ssas_| pos2 [16.28 300 3335 za Bis 3220 6.12 365.2 sts | peso [14.28 3522 S95 aad SBS. ‘$490 3.4 26,1 ‘Sa40__| StNB [45.71 3826 3390 8.10 33941 2, _ELEMENTE DE PREDIMENSIONARE $i ARMARE A. ELEMENTELOR 24.Grinsi 2. Predimensionarea grinailor Foma secu tansvesle a rtzlor monte poate _f dreptnghnla 7, tapezmuaa sn ate forme, In ing deschider grizile ‘monolite, au de reguld, Indlsimea constant dar poate fi si variabili (se pot snare sub form de vite) er predmensionae, se determing dienstnte minine pemise de norme;s¢ sabes limitl nears ncdarh cme opime date de Frese cara fx stbilte pet consti wus pe ba do clele ‘Scone, se opie pnts smite dimension mile elite. imensiuae minim nimi seo tensverae hm feetie de deschieres 1 gir, dimestnle opine pent tine 4 aparele ‘ib rcamanate sunt dite fn abel 5. De opus, dimers ize trou sn msl de 50 mim Tabell 5 Dimensiuni pentru grinzi monolite [Dimensiunca] Vipul grizilor | _ Prescriptirecomandrk ea pip E tence [Rae seen ici iio how | Gan eanne gna Pes pn mote ‘eels resem foment Se "eal sped ae sm dah A 0 ws “Tose, dict 80m ee crt | Gent seaae ‘Set eepnive ain pnt beep a ‘lindo om, tea, tani pi viel pe 20 en Ma Mo = 24.2. Armares grinalor 242.4. Armaturlle longitudinale de rezistentt lamesrewilcate i dstanfe Ire armatart iametrul minim este de 10 ram; diametrul maxim edmis este, de segul, 25 mm. La grinzile din betonusor, barele cu dismetrl >12 mm tebuie sb fie din ofl eu profil periodic. Distanfelelibere inte srmitsi weboie st respecte condiile din Bgura 1a, Pentrt @ permite introducerea pervibratoului, unil din spayile dine barcle de la patea superioari a grinzi, de preferingé situa im axul grinzii, twebuie st fie de eel puin $0 mm Distans interax penta barele-din zona) Sntins va fi de maxim 200 mm. Fig | Dissneame berate engi al ize Se recomandi ca armiturile si se along asf, cits ie dispuse pe cel rol: dowi rlnduri, ait in partes inferioar, cit gi tn partea superioard a ‘rinilor. Dick sunt necesare armituri i pe rindul al telea, aestea se ‘spun la distanfe intorax duble fash de cele admise pentm barele de pe primele dows rinduri, Armiturile se plaseazh pe acceai vertical; nu este permis intercalarea lor, deoarece immpiedica ptrundereabetonului (Hg. 1.6). Procente de armare Procentele de artnare miniene pent zonele Itinse sunt date {ar procentele medi fa tabelul 7 abel 6, ‘Tabet 6 Procente minime de armare pentru grnzi (pain%) in zone fninse Tipal de ginat i, ‘Gia cars ea pede a hc roel de mae reli in ce exe 108 08spaetisp 0a [Rise deca marian a streams: 10 ‘Tabelul 7 Procente mei de armare pentrs rin (pps) fn zone intnse pul de rina Pe ‘Ovsevai Gis: meno Ba ase romands une nar ‘Gris poibeate Wha] proces de amare ere epee iss Conform normativulu P 100/ 2006, procentele minime de amare ale grnzilor participant la actin seismice sunt replementate in funetie de ‘laa de ductltate. tn consecnsa pentru elasa de duetilitate Hse impun: ‘Condit goometrice ‘+ Litimen grinzilor va ce putin 200 mm, ‘Report inte litimea by i nalimes seciunl emu va fi mai mic ocd ‘+ Excontictaten exclu grnzi in raport cu al stall ls nodur va fi cel mut 1 dia aime ba stalpului normale a axa grinzi, Asigararen ceringelor de duetiiate local Zone dela extremitiil grinzlor eu lungimea le ~ 1 yy sure ela fa stlplr, precum si zonele eu aceast ngime, situate deo parte side alta a une secfuni din empul grinzi unde poate {interven cargerea in cazulcomabinafe seismice de proicctare, se considera zane exiie (disipatve), ‘Cringe de ductiliate in zonele crtce ale grinzlor se considera satisficute dack sunt indeplinite conde de armare date tn continuare I alinatcle Cel puja jumitae din sectiunea de armitur ints se prevede stn 01a comprimath *» Coeficintul de armareLongitdinal din 2onstnins 4, Po bd satistace conditia ‘Valoarea minim a coficemtlui de amare trebuie espectati pe tout eschideresgrinzi ‘+ Ammituile longitudinale se vor dimensiona atl ind Snaimea zone x, si nu se depijeasct valoaea de 0,254. La calcula se va fine seama § de contibutia armiturilor din zona comprimats ‘+ Se prevede armare contina pe toats daschideren grin Aste: (@) _laparteasuperoar si inferioar a grinvilorse prev cel putin ete dou bare cu suprafafaprofilati cu éiametrul 274 mom, (©) cel putin un ser din armatura maxima de Isparta superioars a ‘srinilr se prevede contin’ pe toatéIungimea grinzi ‘© Brriei previzufi in zona crtcd trebui st respecte coneiile: (@)— diametrutetrientor de 26 mm; (©) istanta dite etre’ s va fast neat mints; ssmin(e150nm7dy)} Sn car dy, este diametrul minim al armiturilor longitudinale. ‘Conform normativui P 1002006, procentsle minime de amare ale grazlorpatcipanelaactiuniseismice sunt reglementate in functie de clase de ductlitate, fn consecinta pentru elasa de duciitate Me impun: ‘Condit geometrice ‘+ Lajimea grnzior va fi cl putin 200 mm. + Raporal ine afimea By 5 nalimesseciuni hema va fimai mic deci Asigurarea cerintelor de ductlitate local ‘© Zooele dela extremiilegrinzilor cu langimea Ly misurate de ‘a fata stipior, precum si zonele eu aeast lungime, situate de © parte side ata a une secfiun din cémpal grinzt unde poate ‘interven curgerea in cazul combinatiet seismic de proiectare, se ‘considera zone entice (disipative). + Cerne de deta a zee ste aegis considers Satsfeat ct sunt indeplne consi de sme dts contimare a alneatle 9 Cel pin juan seus arta ins se proved nF compra * Coefceul de anmaré longitudinal in zona ais 4 ? bd sista condita 0,5 frm pees fy \alosre minim coefcentul de sme tba respect pe tat deschiderea grinzii. Ait longittiass vor dimesion ste init ina zoel yah se deplyate valonea de 025d La ‘ale. e vain eam g de conti armdtror din ona comprinal. + Seprevde mare contin toa dscieen iz Ast (©) _laparea speroat i inferoara a grinilor se previ el puncte dow bare cu soprefnts prot camel > 14mm {cet porinunsfer in amie mex de apres superior ‘inilor se prevede continua pe oats lngimeagrna 2 Brier preva 2ona cited ebue st respecte conde @) — diametrul etrieritor dow 26 mm; (©) distanja dintre etrieris va fi astfel incat + T00 mm, la diane de cel malt 400 ‘mm; aceste bare se leaps intre ele in sens tansversl cu agrafe avand deshist = one cate solctaren hier este nesemiicativ jn care Ia parca superiosri a grinzii sunt dispuse consiuctiv armitri de mont (Fig. 3 Fig Fors eer «bao wasted ni > inchist - pe toatt lungimen grinzilor independente fick placd parte superoars in zonele ia care exstharmaturi de vezistent sila partca superioars a grinzlor care de parte din planjee, sau au plack latalpa ‘uperioas (SeefiuniT) (fig. 38); ~ in zonele din spropiereareazemeloe (de regulé pe eproximativ in deschidere, dar el putin 2b, de fccare parte a reazerauli) Diametreearmitariteransvercale Diameirele mining ale ettierilor sunt: > in cazul careaselor legate cu sdrma (PCS2, PC60, OB37), cel putin 1/4 in diametrul maxim al armitwrilor longitudinale, respectv cel pun (6mm pent grinzi ou es $00 mm 8mm pentru grinzi cn #800 mm, >>Mncazul barelor ransversale ae carcaselor sudate (STNB): 4 tun Diametralmaxim se limiteazi de regult i 12 mm. Sina0754(1+ctga) > Distanfa maxim span pe diretia longitudinal fntre bare inclinate ‘Ser =, 6041+) > Distata maxima pe dicectia transversal Syax dint ramurile de cern sau agrafe mu va dep: Sue “0,75600mm > Distana maxima dine etiri la grinzile care fae parte din strectusi antsesmice San: Sine: Sin: 150mam; Td} pentru clasa ce ductittate HE SiaaSminh/4;200mm: 8s) pentru clasa de ductiltate M 22, Compartimentaea pe verticala a constructilor este asigurata de catre plangee. Plangeul este elementul stuotral de suprafta, orizontl, avind ‘oul de a preluaTneartrile care apr in timpul explotinitconstucie si de ale preda elementelor structurale verticale. La structure participant Ia preluarea actinilor seismice, planseele au rol de saiba rigida, find nedeformsbile in plan orizontal si avand capacitatea de a tansmite incarcarileorizontale elementelor structurale verticale. ee linga rol de rezisteata si functional, de izolare temic st seusticd, planseele peste ultimul nivel, pot avea rol de element de anvelopa, 22.1, Predimensionarea plicilor Gosimea pllclor, i functc de tipul de planseu din care fae parte, se lege cel pusin cea previznta in tabelul 9. De regu, grosimen pltcilor trebuie sfc multiphu de 10 mm. Tabotul 9 Grosimi minime pentru plicile plangeclor, hyn ‘Tipul plangeutui gain Tame ae “plist ameie pee dee: l + Snplarezemate fe | comm pe lice moot; 50] “Som or pede pete: secu etic Serecomsni 1s 70 mam, pat ple plaster ner 9p mim pens ple peel ine reads sli nde, 0 peta planele carol = Es SO a po ployee eo cores “om pnts plang Hk Hocer e Phar poser cuca! dep cw copie fi sw 5 elewdall é + player sp alt Ammarea plicilor se face 2.22, Armarea planseelor pe dous drei perpendiculae, forma plas Figura 4 redaarmaceaunei plac’ de beton independent, amare dupa doua direct, evidentiind dispunerearectangulare ‘ acestora respectv pe cele doua drei superioara ae plac, calereti si cacasele grinzilor: Cal igh, Amaze paso ple est ‘Cae In figure nr. S sunt redate exemple de inaltator (capre) pentru sustineres amaturilor dela perteasuperioara a plailor (slaretior), iar in figura nr. 6 ‘sunt date exemple de distanter) atilizati pentru asigurarea atralui de oper ou beton &armatur + plase legate on sirmé, alcstuite din bare montate individual, din ofc! C60, PCS2 sau OB37; in cazul elementelor executate monolit. Ba de tip OB37 sunt ulliaate cind amnitura de rezstenth rezulti din condi constructive (Gamewe minime, numir minim de bare, procente rinime de amare). + plase sudate, in general din ofl STNB, wilizate stat penta plicile prefabicae, ot gi pentru cele monolite Dlametre Diemetrle minime care pot fi wlzate pentru armeturile de rezstona plasele legate cu stirma sua ‘© G mm, dack barele sunt din ofel PCO saa PCS2; + 6 mm, pentrabarele depte de la partoa inferioar a plici; § mm, pent barele din partea superioara gi pentra bacele telinatc, dacd ‘rmlturile sunt realizate din oje] OB37. Se poate accepta ca diametral maxim al aur de ezstenl st se determine ou reais dog = Oty +2, expat a mma ‘Diametre mnie alice Dy plaslesudate cn oe! STNB sunt: + pentna armiturile de rezistent, 5 mm (plici monalte) sau 4 mm (pliciprefabrcate); Diatanyle dintre armaturi Distanfele maxime admise iotre anmiturile de rezstenfa sunt date de ‘mums minim de bate necesar tn zonele ntns, in fuel de grosimea fy a pit ‘© Stare pe metra, dacdy $300 mm; ‘4 are pe metrs, daca 300mm < hy = 400 ram; ‘+ Sbare pe metry, dav > 400 mm. istanja minima face arrostrile realizate din bare laminate la cald este 80mm. acd ntre dout bare n este respectatsdistanta minim preseris, se ia ‘in considerare tn eal nomai sia seojuni nei bare ‘Procentle de armare Procentele de armare minime sat cele date ia tabell 9. Procentul medi de armaretobuie s8 se incadreze in urmitoarle limite economice: sub 0,8 % la plicile armate pe o direcie gi sub 0,5% la cele ‘rmate pe dou dire, varie optime fin dat in abel 10, Tabelut 10. Procente optime de armare pentru plik % Modal de armatecu ate gt din ele | Pua frmare [rasa opine amare, 7 Kas) Ons SE Teodingie | 025.08 | 030.08 | oap..0a0 [028.050 Ped diet [20.040 | 025..050 | 030.080 | 020.099 ‘Tabelul 108, Procente optime de armare pentru pli % Most de procente optime de armare, % =) Fea - Naa Fein Doe Trodiesie 025.050 025.050 Be doa ree 030.00 920.040 2.22.2. Armature de repartitie Diamete ‘* 6 mm, penta armare cu plse legate, iniferent de ipl de ol, ‘+ 4-mm (pldci monolite) sau 3 mm (ple prefsbreate), penta armare ‘ou pase sudate Procentele de armare min 0,154, fa cazal plicilor obigmuite (A, este aria armiturii de recistonghdispust dupa directa sur, pe met ina, ‘+ min 0,20 4,, conform SREN 1992-1-1 / cap. 9; ‘© min 0254, in cazul plcilor eu incre concentrate mari Distante maxime © 25 hye 300 mm 3. CALCULUL ELEMENTELOR INCOVOIATE IN STAREA LIMITA DE REZISTENTA 31, Klemente eu sesflune dreptunghiulardsimplu armati {n condi wilizarit simpli ami, sectuea activin stad I de Iucru se compune din setiunea de beton comprimath ys armétur fntinsi A(6.7) Fig, 7, Sten depnghisla sip stat ‘Schema logicS pentru proicctarea elementelor incovoiateseetiune “dreptunghiulardsimplu armati Sea iicbay secon (nach S.Secteer Sse | oie a "soe — 3, Tae ma fe aka Ee x z ~ Fem ot-c)| Pec an eau crack 2 ies F ts me deeb =a he secret] se ate Ea, sme) flit TE ‘der ith smaa) ashes 7a. 155: am ef Be] 2 sBy =Bl-058): S3-05.035)=038 Tar a sae IsSesbiee din e so ean pecedaee 3b rlon Aplcia1. Sectunes dreprunghiulra simpia mat — deerminarea sein ce beton gi de armas Se cere dimensionarea grinzit din beton armat monolit, de $m Fungime, cunosein: M=120 kN; matrialele folosite:C12/15 gi ofel PCS2, et20bior 20 0h ‘uot Ni! atl) esto Na) r ar L 5 Seabee dn bln al dee i p= ered 2 ation? = maa? aaberasen? tL Aplicatia 2. Seeiunea dreprunghialas simpla anmati determinarea sectiuit de Beton gi de armitu Se cere dimensionarea grnzi din beton armat monolit e 7,5 m lungime,cunoscdnd: M=200 kim: msterialele flosite: C1620 s fel PCS2. ‘Mean ine 200 CPN a0 Nest?) 30 Ne ng AL 2 Sea pi Disutee 1 ‘Schema logicd pentra verifiarea elementelor ncovoiate ea secfiune 2 See gee dreptunghiaiaré, simp armatt sea Ae a, Bb anes Seeere: Men | es ee : 2as0a8 5 om t f wD ta mot | =a, f('-088)= ea i $f) -0,5-0,53)~ 0,399. a peta || AB} 100= esesabaegecinnivewn | P| yy,” Sod } peckctaes |) sae sarah r — . weet PY tpsoxm |” . matt ses |! » | ge resis ate |? ee poceres = ats Aplicafia 3, Sootuea dreprongular simp armata ~ determinarea capaci portante Secereverificarea grnai din beton armat monoit, avind earateisticile 'br250mn, h=400me, Av-3020, Material foloite C16/20 si ofl PCS2 'Ar2000-9.4 om fart s7 Nero?) fyci00Nimm abs) ‘asm seme May 2 e251 Basen L__,__] Lod 103,300 i ao TED ORT Sees Ney: fa =0348.250.62-1 1:10 m= 8130 Mog cal a 2 aa sto me BRI SSS [a 5 ras 3.2, Elemente cu sesfiune dreptunghiulard dubla erm Diabla armare, ls care fa afr do srmtura Tins exist dspusd gi armiturt de rezstenfi A! fn zona comprimaté a secjuni transverse (i. £8), $e utlizea fn urmatearle cazar: ‘rini supuse la solicit altenante de incoviere; fn seciuile de reazem ale grinzilor cadrelorantiseismice; ‘in seciuile de reszem ale grinzlor continue, dack armitura din 2008 ‘comprimatl este ancora sficent; secfiunea este insuficientd si mu poate fi marth, din eonsiderente constructive sau aritecturale Fig 8 Sete Graptnghinars dba armas Schema lgiea pentru proiectara elementelor incovolate cu setlune reptunghialari dublu arma T Sedu Mas hy Ea a seem «baat te T Diuiee TCS SBIR Ee HE | De snp en int 12 Seep fap fe ame S00 Aplicatia4. Sectiunea dreptunghialarédublu rats — determinarea setiunit de beton gi de amar Se cere dimensionare grinzi din beton armat monolit eunosein: 'b=300mm, h=500mm, M=140 kNe: materiale: C1620 gi oel PCS2.. Tea Mero a0 108m risen fyrat0 Ne? T Da TER al) ys 05.058)= 0399 Ey [F e-myag, | | ssemapeanya — Aplcaa 5 Sectunes dreptunghiulrd dbl armat8 ~determinare sriet de ‘amanurt Se cere dimensionarea grnzi din beton armat monolitcunoseand: ‘250mm, he$S0anm, M=225 kN: materiale foosie: C12/15 gi oe sn, Tea 5225.10 om iss me fot-8 Nin? Si Ran? AeA TOTTI Bt = 0-058)= ost 0s.0s8) 0399 fone Seaman mee ‘Schema logic pentra prolectare elementelor incovoiate eu setiume Aplicfia 6, Secjiumea dreptunghiulas dul armstt — determinarea are de repinghiard dbl arma id Asse dt mln ins Tae MSR Se ere determine ri ama ins dep xz ‘fee, ft, A's ‘grinzi continue din beton armat monolit, cunosend: b=250mm, h=550mm, UT ‘M=225 kNm; materialele folosite: C12/15 gi ofel PCS2. Armiitura inferioar’, compa ced 3018, Teesierss ure Somes a =p Mande ttre rowla iE I bd see mus 3M =M—M, Tree esa Tyo my __Gismnea Naa a ery = ba? fos “ su fas . i = oe Be ves [a nen seinen 1080-108 om seaman Sl sams afghan a a a 1M | eetbe fm ans 1097108 153-0 no z r aad ae ae 2 2 al BSB (Cisse —] epincnas = om oa tain | ow o ae nese dine soelbnded eo sia a “ena 7. zagdnoaisantzaem 30 a 1 p49. as0.siavTe2~ 0249 8 250-514476= | og 1615240? 5922-19 00m? 6m ‘inn Foam 33. Blemente eu sestiane'T simplu armate si dublu armate Secfiunile in form de T se Sntlnescffecveat Ia grnzi independent, ta salle planscelor monoit sl ako elemente de reste cu sectuni i orm de, sau chesonate, care sunt asimilabile ca secfunile informs de T. ‘Seeiunea se consider in form& de T dac8inima grin i place, dispasi {n zona comprimati, sunt legate monolit, find capebile si conlucreze soidar ‘pita Ta rupere. Grosimea plici trebuic i fie cel putin $% din tnshimea ‘nimi, aes: 4, 2005 {In situate in eare condiia nu este Indeptinit, sparta plicit se poate cglije si sootunle se vor calla ca seefunl dreptanghiulare obiguite, ex Aimensiuaie 6 gi atorti conlurisi ce existh fate inima grinzii i plac, aceasta nmireyte deformatile inimii, Deformatia plicit se stenueszi pe misurs Indopartri do inima, deoarce rgiitatca pci este mult mai mica dec a ini ig. 9). — be ig. 9 Sean frm de Tsim matt 2 ‘De aceea distribute efrtrilorunitare de compresiune pe lajimea pci * este neuniforms, avind intensiates maxim in rept inimit (ig. 9). lig. 10 Seine ofr dT da amass ‘Schema lgied pentru proiectareaelementelor incovoate cu sectiune T Sean wb By EB] Seem Au At alana ca fp — 9s ag, wlbe=P) eft = ses LM SMy Aap = oar ah I hy fet B= R5ig] cae) M=Maa Oe fat I eae a Ream asy-aiom | | sil re et T z patil [fae 6 a sama avd x I L FE-aseny AA ap Eon ome Aplicatia 7. Sectiunea in formé de simplu armati~determinareaatiei de ‘armiuck Si se dimensioneze grinds de beton armat la moment incovoieto, ccunoseind urmitoarele: 250mm, h=SO0enm, by=250 mm, by=80 mm, (M=170 km materiale foosite:beton C1215 gi ofe!PCS2 sedi M70 eet 7010°%e Sam Aig =tp hy: es W-89-hyk= =0 6.8.665-05.80)~ T Rarer] __p eee ts steph de ro orn £28 20 tne Apticetin 8 Scfiunea in formi de Tsimplu armatt- determinares ari’ de armates ‘Si se dimeasioneze grinda de beton armat la moment Incovoietor, ‘cunoscind urmitoarele: b-300mm, b=1100mm, by=450 mm, by=125 mm, |M=860 lbNm; materilele folosit:beton C1620 fel PC6O. 1 Seda Mastin Bese" stem 100 a sme em ‘08 Kin 35.2 Ne| 25S 6051-005 100-55 cn2 2am 2 r 38 | Motor: fr -05 pe ‘Schema logied pentrn verifcareaelementelor incovelate ‘eu secfune T'- determinareacapecitii portante co t= rea) 6047 10 Ne [ae Ea coc we t TMS Me, eke sown Sfp [Sasa i ona aR TE (a toh28 1997. 0065-05 29 ime eT = 2006-108 po tot ; ermine’ IH . sisort amet contim | Feaaea]NU t = ae poeegiaaa] | 8 Am Aner ie mo (asa) oe Da_[ 75 BEB fll O58)= ‘eSemmteet ater ss 05-059)-0399 aecos Ta yi 35 i-Ta 0a FFSeaaaten * Sanus [nase T m= efi-0:58) ‘pencra OB37 arg S Pere Bigs rast et pase! = 2532040mm? = 25,3360" a Meee povta 8) [5 Magy => ” plc, Sse nfm sph rahe aps 4A Celell ie eftnes fre tore tn stare int de rezients porate Sii se verifice grinda de beton armat, cunoscdnd unnitoarele: b=300mm, Calculul in sectiuni inclinate este obligatoriu pentru toate clementele de i gay, 30 mm y-80 mm, M170 in; trl te: 12S rexsea supe le neovolee dnd se tm cl sci \ etm eR: formate si vind labaza o armare longitudinal preliminar3. ||P SE breestiotem lena tebe acl tn seo tala a acnea fons a thar din cleal eld arta transversal de reitenh,Gapus, de vonmaeen fel, sub fod de bare nite ctor De asemence in tele sb Snr Na? poriclare, armdfnleinrecate Ge sectunes inl Se Vek ila cfunea momenta tneovoietor. [Btpele de calcul Ia fort tctoare a elementelorarmate eu etre 4, Caleta sate al grincit Se caleuleard eforurile M_(aioment incovoietor) si V (fort ‘tietoar). 2 Caloulul capacitatit portante a elementulad fara armaturas sransversla specified Vag Fave? Vane 5. padi? 100 72,986 Va [Erdem 000 p1 ex}! 3 +h ep |= Frain bain *h 2p) ed Ait Syd _ 1169 2043 934 fog 1 nde: Cue = 0418/7, pent beton grew: Cars = O51 7, pentr beton sor f TED RSS OGT 12 = 015! 7. ent so Fair 1 =Lopenina beton greu; fz Dar Ir= et -0.58) a [txoxi— 05 06m ans pieces 9 =-somn—coeticenul de amare longa t np in cae naka wil este dtd tn mm; rere 85 0155200. 193 108 Nas! Ae £02fe eforal unitar media sub efectl foi axisle Nex \ a (Nru> O pentru compresione in Nin; anton. ag 8 O3SH* (4% pentru beton grou [aah | x» { » an =0,0308" pentru Beton us; > Doct, 2¥ salud ermB de dere nu este necesayarmaturile wansverae se leg constuctvs > Daca, Va, caleulul armdturit de dire exe ncesar se rece la pasul 3 3. Capacteta portant a dagonalelor comprimate de Beton Vasa Vee Vrana Veg Ved max Gown 2™ Sed (C08 +189) nde: ‘r= penta beton arma, 9-a(dack na exist forth exils)- bral de plrghie st ertelor pea Beton aes 8n{1-2,) pet bet won Yea < Vea Pea $ Vpag As Sy 80 ‘Avy ~ ari setiunil armatuilwansversale, egal eu suma ari armurilor ecierilor din sectinne = distanja dine eter; > Decl conditiay,, < Vqy,muesterespectaté se miese dimensiunile secu de beton; 4. Calcul armaturilor de tere *Eoieri se determing sub forma rportului (atts vote ‘Auraria ej emi ransves gH ss ari amulor cclcor dn tine Srainys dite ees F” Scooen etter eermiath cslajsanteins mu va. Sept valores cou | CS + Alegere cists dt ie ie ei fe ms mic edt: ‘imme “075A ecg) + Deters ave secuni araturi tanserse As f Ase ao), unde: (4)(2)— numiral braelor de forecare fa funcieéetpel de eter ales ‘© Alegerea diametafu etierilor din tabel ‘+ Secjtunesetnerilor determinsti:an va dep valoaea maxim’ care rezalth din conitiaVpss $ Veamac 4). Aw cAthats, Ta Incarcae FeGH NG ‘Galeton ‘Salt ora ioeows ] fet Stout Fig. 11 Acts fr ntoare asp wel gi snp eenate | f +) Verifearenanmitustor de ee Coeficenul de amare tanivesalt penta etre calcula > coefieatlminim de arma Ia ire Pu® Pain Are Fiona 2 OO TE Vise nde: ’p, ~eveficental de amare transversal pete eer eaeulatis Point mines de anata ie. In figera nz, 12 este exemplificata amarea unei grnzi simply rezemate avand dispusa armature inelinata pentru preuarea forts taetare. GRINDA SIMPLU REZEMATA 25 X 50 i Derncesren smuromsencion Qrowrce See os ig 124. Exempla mae mei rin! sila eet, sete longa 2 Sectiunea 1-1 LP Armas teaver de elsen Brier 8000337 Fig 128, Exel de aae ue gi simpla erate, ete tansesls 4. EXEMPLU DE PROIECTARE PENTRU 0 STRUCTURA DIN BETON ARMAT 4.1. Date de proicctare ‘Se vor proigeta penrao cide de tip hala umitoaree elements structural! = placapeste parte; * grinda secidard curenta ale una plang istermediar din beton ‘anmat monois; Date nile: {ahimea parterlui hale “nifimea caja hale deschideres(nterax) teavecs(iterax) ‘ncdrcareatehnologie8 normatl lust in calcul Beton €20/25 __clasa betonului flosit (Oye penta armltura: PCS2, respectiv OB37 pentru repati, tir et, ‘Cadeul transversal eurent va aves doua deschideri egal, L = 60 m si S Fig 1, Sreustle 4 a Fig 1S. Cala lugs ‘Structura spajials, va aven plaaseele de sip plangeu cu grinzi principale, secundare si placa armat pe o dice, grinzile cacrului fransversal vor fi grinzile principale pe care se vor descarea grinzile secupdare (nerve). NOTE DE CALCUL ~ Predimensionareaelementelor de ezsteng a structari * Cale static gi dimensionarea pci planyeului peste pater = Caleutal static gi dimensionarea grinai seandare curate IESE DESENATE = planal cof si ammarea plicii_planjeului (1:50), seofumea ‘eral tansversala prin plac (1:20), extras de rmituris + planal-cofraj si armarea’grinit secundare, extras de-armatur (1:20, 1:10) 42, Caleulul rezistentelor pentru beton sf armatura ezstentala.compresite a Betomulut:beton C2025 resons Senos Sat 0g TB Dar fgo.95 15(6 gsi tabelae) Ren puget Sono 8 Mod de elastictateofbtoaneloveton C2028 Seexmagednstel p00" Armia penta betonul armat fel PCS2 Fg 2385 shez 385 sog 2 tan hese 43, Predimensionares elementelor 43.1, Predimensionarea planseulul pest parter ‘Se csleulca distanta dine nervri prin impatiea L la un ume {ntregn en respectares urmatoarelor condi: akon by2e2+ FaSaro>2 2 => avern armare peo singurl diceti; | grind socundsr ‘Caleta grosimi lide baton arma, ) 1 2). Condi de gia (placa ete incasbat last pe conti) i ), Condi tehnologic (penta ple’ monoite) | Din punetul de vedere al rezstetei In foc, pentru consiuctile industrial, grosimea minima recomandatS pentru plac 6S i, -80nm; 6. Conia de exten = yon A > fndlsimes utila a placid .. a i ss 0 ime cde cel in plc Li sins pce es FAL3S. Ig 78-8 # BST 7y BY 13S ig 7 BLS BB Sncares.35-hy-yb reprezint greutatea plicit (1.35 -coeficientul de sigurani la tnetreari permanente); "135 ~ coeficental de siguranyi la tlreiri rermanerte, "iy -Stkimen pi +74 25 KN geen specifi btn +b Im itimea fe de clea din plac 135 hy: bereits ret sep “135 -coeticientul de siguransi Is. factreari permanente; "4 Bem 30m fame gap 7, = 24 Nim? - greutatea specific a saps 1.35-by-7m-bToprezntigrenttea mozacului, '*13S.coeficiental de siguranji la incre permanente = 2em = 20 mum -inlhime mazaic; *7.= 24kNim- greutatea specifics a mozsiculus 1.5 p breprezintSinciccarea uid let calcul, *1,5~2oeficiontl e sigurangs la inert variable; ‘yr Mncrearea il; P= 1350.09.25 + 1,35-0.0324 + 1235-00224 41.512 =2.04-+0972 + 0.688 + 18 = 22.66 kNim FB nn66.2 wie 14st (20 ‘in car: ~fnlfimearelativa a zonei comprimate 2 coset de arma: Fogt =08 > post 700 Pag 1.57 ta rine % Acoperirea cu beton nominaléc,.. - reprezini® distanta dine suprafsa exterioar8 a armiturit “incuzind etrer- i suprafata ‘propia a betonuls Ce Ct egy fmeare: Cy -acoperiea minim; ind fe =I in cninar ery ~Birt Seder fy diame ecomandat al arti de eiegh plci #= 10 am 2 sn” enn ii ar eon ea * windur -A€opertea minim datrith condor de medin; indar =10mm = Gin Hon * Seq -S0efcintsuplimentar de siguranf; fn ipsa mor nore spe se poate coasidera 0; * deny” FO4UCE a copii minime datrithfolosii ofelurlorneoxidste; {in carrie obiguite este 0; * aeaaad-Feduoere a acoperisi minim, datrta protetiei suplimentare (de ex. tencuial; fa lips unorprevederi suplimentare, valoarea recomandats ee. nig fe =I in =| incr * Bey ~ Bt Ser me ‘jr tolernfa sdeisirecomandaté 10mm. ‘rom =Sain +A = Assy, ve yw opm 86520652 Se va aloge 77 {ndltimea utilé a grinzii secundared, GA agg WHA O75" 22.6631 350 300-0.08)0.252 65:38 Sn care: g° ~incircrea pe placd ng nal nervuti s~kimea plicit 21.8 se ent ify “151g ae 25:1334.10.0384) > Acoperires cu beton nominal py nom = Sin +80! mins = nin | eine =tnm = Agadar,avem: adn yam ft = 968630510 0mm Se va alege [ig =550e] 6). Vest portal B80. 23) (2B es = 433. Predimensonare grin principale Inciircirile ce revin grinzit principale sant greutatea proprie si inci uncial transmis de rine secandae infra de predmensonare se post admte tn mod simpliicat co Incite transnise concert Ge stv se aproxmeaza pit nce til dria ‘Tames de plac oe revine wei riz principal xt egal xT (Calcul! dimensiunlorgrnai secundare 2), Condifa de sigiitae tes ). Condiile tehnologice ‘rg mtiplu de5Omm pentrs hyp < 800mm ‘tip de 100mm penta hyp > 800mm. bgp 220020 = y+ 100me3=65 0mm - Hl 6 Conti de exist = depron A > inakimea util a grinzi principale dg, s [_Mapmed gp far 0-2 ince: Mepmed = Ty SpE Tb Op) EN3S ag h 7 -22.656+1-025(055009)25135 55135034065. 0.09)28-148 sim Tne nia pl 138A) opener alo aeoneza pe QS; ‘reprisal ginal scuae (est egal 1) ri ‘pe grnda principals (GP) In-osingurk deschidere notataL~ 6mm; > lites grin principales, ~300mm Mapmed~ #558. = 476480 = 224 = 0.0167. 3887 = 0386 ra isa Puters cals: y= [—Migmed = [ttn gp fa-e0-B Ya aBH 10 03866 } Acoperire cu beton nominal a, nom = in * etal ‘Asadar, aver: ut hep = ay énom Seva alge (f= 700m] ), Verificatn raportul ae, 700 . 5 45 €[2..3}. Be-Bieanveta) 618+32+11 = 661mm Pigg = 30th] respect [gp = 7000] 434, Predimensionarea stlpilor ‘Calouul dimeasiunilorstilpior hb, - dimensiunile seotunl wansversale 2). Condi tchalogice 250mm 2, 2250mm (> bp lime grin principale) = 300mm 1). Conditia de reistnt I foe es 200mm | in primele dout condi rezult ose aleg urmitoarele dimensiuni ale secfuni transversal: = 300man; 8, = 300mm, 6). Conia de rezistenya Aceasta condiie se tratesz& separat penins stip marginal gi pentru tpi central, > Revistenta stills marginal Inoiretrile aferenestlpuls marginal su: 1. hredretile ransmise de acoperis Deoarece mu sa ict o evalua a furor din acopeiy se impune © ‘nciecare uniform distibuti pe toa suprafaja scoperguhui egal cu s qa ~2kN im? Astfel, rezulti cBincirearea din acoperis ce revine unui stélp Srp sot, ee: 0, 13805-2745 n13805-6.6.2— 186TH 2. Ince rooms de planjeu este porter Gplaa=tpagy 7 L-03=2.666-05 = 073 3. Dingrestcea neva dela planea pet porter ‘in acest caz, numiirul de grinzi secundare ce ii revin stilpului esten, = 1.5 Gynt 35 yyy hp) Tg LL SOS (055.008) 625 —3493KN 4 Din geste ria principale de plone peste parer gy “13g hg ~¥g) 9719503 07-08) $25= 18 5 Din grit opi asp wat =.) 35h QH hy) = 1.380.302 (8-009) 25» 24.058N Gu, Agodar, neircareatotalipentr still marginal ese 0 =Gy+Gn Gpleca* Ggp + Gut 48.674-407 85434.95-18 53426 03°534.041N, Incdrcarileaferentestalpului central sunt 1. Incdrcrile transmis de acoperis Gq =135:E:T gq =135:6-6-2=97.29 2 Incr raromise depleneu peste paver Gplaca =A jgg'T = 22.66:6:6= 8157608 3. Din grewatea grinilorsecundare dela plangeul peste parter Jn acest caz, numa! de grnz\secundare esi revi stilpulu est » Gin =135-1y by “Un hp )-T- 76> 3520.25: (0.55-0.09) 625 ~ 46 581N 4, Din grewateagrinil principale dela plangeul peste parter Gy =138-byy hey hp) L76= 13503 (0.70.08) 625 ~ 37.06KN 5. Dingrewate propria stall (pe toataainea 1,1) Gi =135 be (H ~ig) 79> 1350303: (6008) 28 = 203KN Agodar, netrcarea totalipentr stlpul central este: Ga*Gn* Gploca *Ggp + t= 97.2815.16¥46,58+37,06424,03°1020.631N Sip stuctari sunt soticitai la compresiune excentrid, Se accepts penirs predimensionare 88 se considere stlpi solicits la compresiine ‘eatie, Pentra a ine seams de efectul momentelor incovoictoare, se ia in ‘aleul 0 rezisfenta la compresiune a betonului din stflp inferioard cei fective, De assmenes, rezistenta la compresiune va fi redustsi de ‘cocfiieni condor de iru, care in cazl nostru sunt: m,= 0:85 Asadar, valoile echivalene ale rezistenjelor la compresiune ale ‘betopniu se vor tua atl pena stp marginals 0.3m fog 03°0.85'13.3410* 3401.7 = peau stp central: 04 me: fa Sectiunie stpilor rez: - spi marginal: [2254 — 396.2m mies tet out + stip ental: ga yga [2 Sti marginal Stipi central 44. Dimensionarea pli peste parter 441, Rvaluareaincircisilor Deoarece pet dine deschiderile pls" $«222rezlt placa Ineresci dupa o singurdizecie. CCalulul static se ralizeaza considerind o fie de plac cu Bijimea de Im, rezemati contin pe nervun ‘Lime grin secundare: j= 28tum = fp=27S ‘Am determinat: jy n3on «nap fntimea pli peste partr; Amales: dg ten=003n n8imea sapei, nq ~2on~ O62 nijmea satu de mozaic; ss sin tie aim ce ‘priate ‘meio nx Fig 17, Stet panei de pace Din ipoteca noast avem fnetrearee wil: yy Folosim formulele: gn." + pentru greustea propre pacl: hy b:7p = pentragreutatea gapeis hy y's = penta grewiatea moraicli> by ym = penta ncircarea uli: "2 ‘nciccarea total: g° = 4° = p° INCARCARI “EZ a emer TRCARCKRI PERMANENTE “Greuate prope placa | 22567 | 135] 30 Grout sph one, | 13s | osTay” ‘Greuate movaie oaeRy, [13s | ORR, ‘oval elie permanente aA INCARCARI TEMPORARE Tncrcarea wil may, | so | TRY, TOTAL iNCARCARI PERMANENTE + UTILE fae A 56 ‘Caleuta stake ‘au consideratincarcari mari pe placa, find un exemplu scolastic; pentru aavearezltateelocvente, ‘fore fn secfinile eritice le vom determina dups vechie norme, folosind calcul simplitiat in domenul plastic prevezut In normatival STAS 1010772 din 1997, Malena Meals wean ease OHH mae " aS BS vege wate ip 17a, Diagam de moments infsunoure~ isi place ®. Diagama efor were Conform acestui STAS, momentele de calcul fm seciunilecritce ale pliclor continue din beton arma, ralizate monolt, cu 3 sau mai multe eschidert egale, slicitate cu incirciri permanente’ si temporare aplicate ‘uniform distibui, vor f determinate atl: ‘Momenteleincovoietoare: {in prima deschidere: sche mete esi: gg aeape tb 8. snc et yyy Forfa tifetoare: fn prim reazem: yg 045g =088-2266-275= 280481 «in primal reazem intermediae Vedat" 085 gf hy =-065 22.65.2950 ASO + in primal reazem intermedi: 75. =085-g°- =085-2266-23 ‘27k Pent detemminarea soliiarilr la plieile plangeslor obisnuite am efecruat un caleul static simpifcat (metods echlibralui limits), metoda folosita deoarce aver in aestcaz placi continu cx cel puin 3 deschideri, jar incireinle sunt uniform distibuite. Vom calcula spomentele ‘ncovoietoare maxime Mesia valoare absolut, ca relaile stabilite mai us. Daci observim ch deschiderle de calcul difertntre ele cu mai mult de 10%, entra calcul momeatelor Incovoietoae in cimpuri se ue cu feschiderea respectiv8, iar penlea veazeme ca cea mai mare dintre eschideile adinceate, 443, Dimensionarea armaturilor de rezstenti ¥- Dimensionsres la moment incovnieior Se cunoaste grosimea defsitiva a pci, i momentele in seetunile ‘cle mai soictate ale pli, determinate din calculul static de mai sus Pentru ca armitura de reziscenia si corespundA stride soliitare a plicli, s€ determind aia de armturi necesara, cel pufin In seefiumile pentru care sau calculat momentele incovoietone: ‘+ in zonele de cimpuri, sproximativ Ja milocul deschideri, unde ‘anmatunle vor fi dispse la arta inferioar a pli, © in zonele de reazeme, unde armaturile vor fi dspuse la partes superiara a pleis se vor mumi cBlirefi- Aledtuira plici. Alegeres si dspunerea armsturlor. In cazulplicilor armate pe diectie, dei si tn cazul nostra, se dispun ‘unpatoarele armatu = amature de rezistenta principale se dispun pe directa scum plicit (Gtectia de ealeul,tascul acestor ermdturi urmrind diagrama de momenie incovoitoare, semiturile de rezistent find agezate in zonee ntnse: "© in cimpusi la partes inferioaraaplacis © pe reazeme, la parteasuperioara a plac armature e repaiie sau secundare, situate perpendicular pe armatuile Ge rezistena si pe tot raseulacesors; “ perpendicalar pe grinzile principale in parteasuperioarl a plici, se ageazi 5:7 bare g6/m, avind rolul de a prohia momentele incovoietoare de pe refia lung a pci, momente neglijatein metoda sproximativé de caleul ‘(a predimessionare), Ca olute de armare, vom utiliza barle drepte CCaleulim filmes ul, pe baza grosimil definitive epic = hg ~ Crom $e!» ‘unde: nom = ein * ett» fin 4-100 n= tr = ‘Om (d= hy ~ (Coe (2) 90m (15*S)mM=TOm=0.07 1 ‘Cum momentele iacovoietoare cele mai mici sunt in cémpul 2, vom ineepe sdimensionaes armaturilor din acest imp. ‘Dimensionarea arma de recistenta din edmpul a-2 $9), Deine moment ose 28122 yl PEHEEPCD) be fa ‘wn Aven ya 07 DaP a33e10 =0.164< im =0403 (Pentru PCS2) »), Determinarea procenului de amare 133818 4_ A= Eaie%y 1000.76 3087.10 p= Fed. a JF 100: Syd (9, Dotorminares cant necesare de armitura bed 0781007 se 49 100 8 leg [dap = 5650» armtura de rezistenga Ae ZA. Nee - = 1000mm | oa srmiturl de reste dn fn 2), Determinarea momenta redus < nim =040s(P004 PCS2) 58 30.238 hy =0405 (penta PCS2) Tease 1), Deteminare procentai de anmare p= Leh fF 100-228 g_ AEDT 10061196 td 308 ©), Deteminaren cant ocesare de emus pobed 119-1007 2 rear) 3500! 100 "foo ateg [dsr = 8 790m?) samara de reaistent @AAZSD.AS cmp PCH Aa LI, Dimensionarea armturi de rezistents din reazemul 2). Deteinaren momenta reds ew ME < pigg = 0.403(PentTa PCS2) Bd fed avn na Poor. 3308 0.187 < pigg =0403 (entra PCS2) +), Detminaresprocenti de amsare Ted, 13418 4 6 JFHpy100= BI 9 FTI 100=090% Sod 308.710 ©). Deerminatea cant nce de rit _Bibd 090.1007 p> 4000-100 “83 alegem [je = 6460] armatura de reristents su 010037 OI emp PCS IV, Dimensionarsa arm de resisted reazemul 2 *), Determinarea momentelui redus 2 EEE g.aatentu PCS2) bd fod Avem yo —_17! 164 joi 0403 (pentru PCS2) oa ').Determinare procentlui de armare 1336108 q_ §-FOTEH 100 3087-107 Led i po fT <), Detemninarea canta necesare de armitura _Bebed 0731007 6 ge 00” 100" a varmatura de rezistent sled aes = 8650 (TOIT S-68 cmp PCE Deoarooe placa propust de noi va lucra pe o singurd directe, vom ispune mitt de repattie (constwctive), perpendicular pe diecia armaturilor principale calculate, care vor reprezeta cel pulin 20% din ata, ‘amituriloe principale caleulate ‘Asif, din calcu (i consulting tabelee) reese cS pent armiturile ‘principale (2¢ rezistett) dispuse in parea infrioa’ plicit, precum si pentru armaturilesupeioare, de pe reazeme (clére) vom alege o anmitura secundari din B37-06/20, dispse tn spets jo, dari fn parte superiard, in zona calartilr, unde este nevoie. Cave (armature de rezistent superioar) vor avea prelungiri deo pane si de alts a nervurilor de cite 7Oem, respect la marginile simple ~ coefcientl de sigurant pentru cele dous ncircri permanente este 1.35; = increarea ule p= 915 ~ coeficiental de siguranl pentru incre temporare este 1.5 evemate ale plici, se vor extinde tn interiorul pci peo distant de fn general, in cazul plicilor subsii obigmite, armarea reat din caleulul Ia incoveiere, deoarece elemental dia beionarmat e capabil sB preia fora thitoae, firta fi nevoie de suplimentarea cu annituri “de tere” Nivea sols afore itoar dle ate ge ilasta 1050 Vig = Ee =058<0.75 Eid fad oar Cam se veifcs rei, res flosiea tase insite Ie 45° no exe recesari pent preluarea fotelor tictoare, verificarea ficindu-se pentra ‘oma tietoare maxim, 45. Dimensionaren griniisecundare 45.1, Rvalvarea incdrcirilor Inctrcrie sunt calle abel de ma jos, ono formula: = greutate proprie nervir’: by (ha hp) 753 Inciraren tani de pled: 4:15 Tnclreare | Coefiient de | Ynsiveare de ‘Tipalincéretrit |_normath_—_ | sigueanpi ale fbn) a Fiera) TNCARCHRIERNONENTE Grease pomie | 2.88247 135 TREY, | Tacirearea rnsmist | 1035 K4/ 135 13STAY, epiat Tn A "Total nice permanente Tas, TNCARCARI TERIPORARE Tpelreaes wis] 368, 130 wy, TOTAL INCARCARI PERMANENTE + TILE Ea TERY, 452 Calcall sate In faza de predimensionare, s-an ales umitoarcle dimensiuni ale arinsilor sunt y = 02581 respec 3, ~05sn Deschieren de call cS: oT -hyp=60-025~575ntlumia dink pazle principale) Grnga secundart se va cacala ca 0 rind contin ou 5 decider, le care reszeme sunt grin principale. Se ve cer calcul ste simpifct fa domenisl plc, prin smetoda cb limita. Fiesare cinp al grin oss simp rezemate ‘afiimpsitin interval, conform sebemel statics. Per grnaile co mai mate scheme de inka, fnfiprtosrea moments ieovietere de aleal se determin conform STAS 1010772- 1977, in fone de cotccai de inven, atl Momeniee pie: Mapa = AGE + 0) TB i open Momeni negative: Mision = 0+, unde: A, reprezinti coeficientul de influengiin funcsie de poziia in care se tering momen nsovoitor , seein coat einstein ee de aor 2. = ‘Vator astra se extant, Peat objnre nor valor cease (In Cecil mentor din puncte 78 respec 12, se vor execu iar neal able ale ners de tees Dense sna ui clocarh dap me at scheme de ners pe nds sonia (nr ne) impr termed ae {ncovoietore pot deveni negative, velo ler depinzind de poral 2° ¢ Datorits simulator de inctrare (cele mai defsvorsbile), vom ave. si smomente negative in elim, prin urmare va fi necesar sk arm grinda gifs partes superioatl = acestis ‘), Moments pazitive ‘Mpa fay a® +p°)-73=0091-71.858.78%216.17 Nm (5412-13 ~ A796" + p°)-7B=0ODST85S.7F=14847 Wm Meda 5). Momenteenezative Mas = Pay + 0°) =0091-71.85°5. 7216.17 kN Mga,e= Poy +99) =DO62ST1 855.7148. em Jn caleule am consderetvalonile momentsor negative in modu ‘Momentele negative tn cmp (datos tng) vor Mey = Pag « 9) TOOK 855.758 $8.3 Nm Mgag~ Baga + p*)-73-0.0195671.885.15% 46.47 kN Baga + 9°) 73=0.00856-71.85'5.75% 2035 RNa May art ‘maxim Va ~ OAS + 2°) Ty=DAS-TL8S-S.75 185.91 KN Veayaet =-085(g° + p®)-Ty06571 855.15=-268.54 kN Vea, ae = Vpa,Cu = VB dr = 0586 + p°) TOSS 8SS.IS= ‘22722 KN 453. Dimensionarea armaturilor de rezistent longitudinale) Forma secu transversle de cael grinzi la planyscle monoite este sub forma de "T” eénd placa e fn zona comprimats (in cim), respesiv sub forma dreptunghivla’ cd placa e in zona Taint (pe reazeme). ‘Dimes moment esiieat AL Cimoull "Yolen aor lc debt arate pri area momen teow in cp (ona conprms Se demi ines ftv de cael pe et parte rvs acre moment novi. Acasa Se determi pi inpinenwmsionrlor con ort sOE MR. g25.98595. ty iy stvety seas tore fata 0-52 34,-13%m Calcul momenta eapabi al pled beton arma (M,) ct momentul prluat de plat cu formula: My wp hy fad -05rhp)~133:009-133618051-05:000) 702.51 Xn, ‘wan cll ate ia clement (8 ast bon ~$4/2=0.3-003-0.01-05Im-Stem Dar, aver Mpg Fora tietoare capabili a elementului fied ammiturs transversal specifies: 1 Yrase = Chg. fg)3 b-d “0121.6 (100001220) 25°51=706.1KN wade: ke, PB PB es ky (Bo (21.62 At 1829 9912<002 ba" 35.51 °"" 035.16 20) 25-5 Reault che 2 Vn, min te 0 Conic ndeplinit era neces), Deoarece soicitarea de caleu nu ese mi mare decitcapacitatea portant @ arin fra armitora specificd: Vy sy Sage» FEA ci este nevoie de fanmliurt transversal specified pentea prelurea fore Hitoare Armatura ‘asversal va fi dispuck construct, respetiv g/200887] 2.2 Reazemul B stings Forta tiotoare de calcul se objne in conforritate cu urmatoarele preveder: Vea, astred ~ Ved, ~¢° -d-268.54-71.85°0519231.9 kN > Fosa tiictoore capabila a elementuui fra amiturt transversal 1 Vase Chae"#-\00-p5- fox) -b-d0.121.6 100.0012-207 . Bc 1520 Opa" 2581 fren Cae =O UE me SSO Vaan ~Ynin-b-4 =0028:075.f.34-0-e~00351%4.207 25.51 «403914 cult 8 Vege 2 Vine © conde Indeplinth (ea necesat. Deoarece solicitares de calcul mu este mai mare deciteapacitaten portant a rial fib emitura specified: Vg $Vqyos Tzu cB ma este nevoie de nnituré trassversla specifica pena preluarea fol tictoare. Armatara transversal va fi dispusi coastructv, respec B53, Reazemul B, dreapta orga tietoare de clea se obfine in conformitate cu umtoarle prevederis Vea, Bér.red ~VEd,B ~ 8° -4~22722-T1,85051=190.6 kN n > Forfa tlicoere cepabild a clementulai fc arminu transversal specifi Vagg® Crag B00 P,-Sa)' P= 6<2 121.6100 0009-26} -2551-641.56KN a Ail «140 9.909 id= 25.31 OOO 228, 918 912 nag eS ria =n B-8 =0038:679- 34 -bod ~0028:.078 2074.25-51= 403940 Remit ck Yngc 2 Va eng 0 cont Indplnit (ea neces). Deoarece solcitaea de caleul mu ste mai mare dect capacitates portanth a grin feb armature speciie8: Vy yy Vays Truth i ete revoie de armanu8 transversal specific® pectu preluarca care. ‘Armitura rans versa Va fi spas construct, respect 5. PIESE DESENATE, Inpiesele desente sunt date exemple de armare a placlor concepute «a plansee din beton armat monolit, amate pe o singura direct, avand ‘ochiurle de placa rezemate pe grimzle secundare care, la rand lor, se ‘descarca pe grinzile principale ale cadrelor mansversal. “Totodata sunt redate si planse de execuie pentru grinda secundare si cadrul wansversal respect pentru grinds princiala si peniru sal. 6. ANEXE, 6.1 Seefiunen armfturllntinse I plac armate cu plase legate exein [Distant smetral bardlor, mam intre bare | 6 | 8 | | a | 4 | a6 0 | 353) om | om2 | ara [sae | 258 as | 333 | sor | 924 | isan | isin | 23.66 90 559 | a73 | iast | rio | 2234 95 529 | g27 | 1190 | 1620 | 2017 100 sos | 7as | wat | 1539 | 2011 105 479 | 148 | 10,77 | 13,66 | 1915 uo | 257 | 437 | 714 | 1028 | i399 | 1828 ans | 246) 437 | 683 | 984 | 1339 | 1749 azo | 236 | 419 | 654 | 942 | ings | 16.76 ws | 226 | 402 | 628 | 905 | 12:32 | 1609 ago | 217 | 387 | gos | go | 1184 | 1547 ass | 209 | 32 | saz | s38 | 140 | 1390 ago | 202 | 359 | Sei | gos | 1100 | 1336 ags | 9s | 347 | sao | 780 | 10.62 | 13867 aso | uso | 33s | S24 | ais¢ | 1026 | 1341 ags | ts2 | 324 | S07 | 730 | 993 | 1297 awa} 77 | ana | aor | 707 | 9.62 | 1257 as | imi | 308 | 476 ) 68s | 9.33 | 129 ato | 66 | 298 | 462 | 65 | 905 | 1183 as | ne | 27 | 449 | 646 | 379 | a9 ago | us7 | 279 | 436 | 628 | sss | ni ass | iss | 272 | 425 | ei | sz | 1087 130 | 149 | 265 | 413 | S95 | sto | 1058 ays | us | 258 | 40x | sso | 789 | 1031 zoo | ual 1 | 393 | 565 | 769 | 10005 n ate a on 00 Fe e500 wo [0 sob tae Se Feeerminel a} | +] “penguin ae . mle (Ele fe is : = eraser lone yewqune 2209 upp sojamypurse wsew 6 oyess94sue) AoyUNya9s gL OPNAUING 7 ra = saz wt ez ce we ee si oz we ence ro cou} we ovo we 00) ra oy er 0) st oar ae ce We | 3 ore we sore] a1 [eo] iro] ort fore sva| er [oie ero) rr [oe satu [it [oreo esr] ert [orc serv oft [oseo | 860 ao por wo fo er wi pao for oft [ao f or oe fae fa wo fore fa | 90 wo] 0 0 | wo soo [oso a ie_[ Fo, ao we_| 60 a) we [wo | a) 50 [wo sso | wo wre | wo | co oro [ sto | 0 wre ero | 0, (64. Valor ff Bo pentre secant drephunghiatare se steal, | area pu | —emtas Ts CS ou By Be A CT chant | FOREST oss | ano | aso | ose Beever ost basso twee [ROE To Tow | | TBIBLIOGRAFE, ‘STAs 10107/0-90 ‘SR EN 1992 ~ 1-1 ; 2004, Prolectarea soucturilor de beton, partea 1-1, Raul generale pentru cla (¥AC:2008); SR'EN 1992 ~ 1 -IINB 2008, Proicctarea strctrilr de Beton, parte 1-1, Reguli gozrale pentrclaliri Anexa National: ‘EN 1992 ~1~ 1; 2004; Design of Concrete Structures ~ Part I-1 General rales and rules for builings SREN 199} 1-1; 2004, Actin ovupra structilor. Partea 1-1, Act generale (+NA: 2006) P100-1/2005; Cod de prolectore seismic, Partea I:Prevederi de proiectare pentru cléari, Hlangan M.— Construct dn beton armat, ET Bucuresti 1963 FFilimon I. - Cars de beton armat si precomprimat IPTV, Tinisoara 1984) Tertea 1, Onet T. - Proiectarea betomull structural, Casa Cixi de Stina, Cluj-Napoca, 1996 Cadar'T, Clipit T, Tudor A. = Beton armat (ediia a Ha), Bd Orizontti Universita, Timigoare, 2008 KissZ., One} 'T, Muntean G. — Indrumator pentru proiectarea Detoruld avmat, Ea, UT Press, Cluj-Napoca, 2004 KissZ,, One| T. ~ Projectarea soucnuilar din Beton dupa SR EN 1092-1, Ba, Abel, Cj-Napoce, 2008 hpi ytimg.com/viL MmnWatX6Y30/mqdefaultpg -puhiww nalstor solimages/producte_hidrodistanieri jpg hitp:seww-distantere rovimages/dstnter-box jpg -nup www spatulconstuit o/cachepubthumbaailsi/an/673%567_f sank 69344 10_distantier_pentru_armatur_cu_protectie impotriva i neeadior jpg -nup: fw blog noiconstruimro/sp-contentuploads!201/0L/treri- orttaictoarel pg ‘Tamas Nagy — Gyorgy, Florat Codrut, Protect beton armat ~ Indrumator,201 Lip: iwww et up xohusers TamasNagyGyorgy/Beto ‘a_armav03 Indrum PROI BA Nagy-Gyorgy T2013 04 09.pdf hip vasilemaradin bloyspot eo/2000/02/armare-lacs im!