Sunteți pe pagina 1din 7
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI ‘Anul 183 (XVI!) —Nr. 484 PARTEA I : LEGI, DECRETE, HOTARARI $1 ALTE AGTE ei, 2 ile 2015 an. se 424 460. a8, SUMAR Pagine Lat si EGRETE rmodifearas 91 completarea Lagi coy se letra Leg "tg =r om Fins aclgeepraggercaee recat de uae eae Pae ae ts pega nd eae aia pera Sega reise ‘HOTARARIALE GUVERNULUI ROMANIEI sone ne a ie is Teron Several ot em aroee. Soes zanna big tne ct soma es oe doe Bereis ried See cee Sees es eae se peace ee I ERE ae ean See eens rast ou 1846 2 \MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 484/2.VIL2015, LEGI $1 DECRETE PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE pentru modificarea gi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcfi Parlamentul Roméniei adopt prezanta loge. ‘Art. — Logea nr. 10/1995 privind calsta in construct, publicst im Monitorul Ofcial at Romie, Paroa | 12 din 2a ienvarie 1995, cu modiicde uleroars, se modifies gi sa ‘ompleteazs dupa cum uemeaz: “. Artcoll2 20 modifies gi va aves urmtorul cuprins: ‘At. 2. — (1) Provederla prezoniel legl 6 aplca conttrciilor g inetaatilor aforente acestors, denumite in continuare consi, in elapele de proiecar, execule si ‘eceppa 8 constucilr,precim sin elapele de explatare $I inloranGils consttacio extort ide posulizare a acolo, indferent deforma do propritat,destinati,catgorie i lasé de impevtana eau sues de frniare, In seopulprteit vet famenior, 8 bunutior acestore, @ social gi a medi Inconjurtr (2) Install provizute la alin. (1) cuprind instalafilo lectice, senitare, termice, de gaze, de ventilaje, de cimatizarelcondijonsre ser, d@ aimentara ci ape $i do Ganalzare, exclusiv istlait, utlsjle. gi echipamentole tehnologice di inti sau extovonl constuction” 2 Articolul § se modificd gi va avea urmétorul cuprins! “Art 5.— (1) Pent obfineea unor constuch de calles sunt biped reaizrea gi menos, pe Tvaage dita de ‘xston[a constr, @ umétoarr cena uncamentala ‘plete 2) ezistant macanic gi stbitat: 2) secura la incondi: ond, sdndtat modi incojutor 1) sigurnia 9 accestitate ir explatar; 6) protects impotive zgomotui ‘economie de energie izle loi 4) lizae sustonabié resurelo aturle. (2) Aploarea corinjelor fundomentale 0 slabiosle po domeniveubdomen gi catogor de Saneruci gi pe specialta entry instalile afrante construtilor, prin ragulament $1 ‘Paloma trwica in consiuati” JL Aticolul 6 se modified gi va avea urmétorul cupins: “At. 6. — (1) Obigatit.privind asigurarea corinoior ‘undomeniae provazut laa 5 In toate elopte previo la 2702, ravin factor mpc, pot responsable focBia ‘abit in conde log (2) In sensul prezanii log, factor implica prevzu ain (1) sun vested, propritr, aminstator, utzon, fexecutani, coreatsori, proiactanfi, verifcatori de. pois ‘Sloclaf, expr tail alae, autor energetic pani lsd ‘ssi responsabilitericl cu execu eutoiza, digi do enter autorzali, producétorlfacanfit de produse penis Construct, reprozantangi autoraas a! scectore, imporator, ‘Setibutoi do produce pentru constuctl, xgenismele de fevaluare si veriicare @ constanfel parformaniei produsslor Bens consti, orgarismele de evalua lahnca european’ in constrict, organiemela elaboratoare de agremente tebnie in construc, laboratoarela de anditza g incarcér in construct.” 4, Aticolul 980 modifica gi va avea urmatorul cuprins: Aut. 9. —Sistomul cali in construct se compune din: 2) actvitatoa de raglamentare in construct: ) certificarea porfofmantel gi 2 conformist produsclor pentru construc: ) agromentul ifr in construc; {2} verfcarea gl expertizarea tehnicd a projacalr, ©) verifcarse calif. iuerlor execute, expertizarea tet @ execute lucréto sia construgtilor,precum gi auctul ‘energetic al adic, #) managementul cali in construct 9) aecacitaroa glsau autrizarealaboratoarelor de analiza ‘ncerci in construct pYactvtatea metrologicd in construc; i} recapfia conetructilor; |) urmarirea comport in expoatare i intervengi la ‘onsirucile existonta, procum si posttiizarea consinctilon ) exarcitarea contrlulul de stat al cali In construct | atostarea tohnice-profesionala g aulorizarea specialistior core deetagoard actvitate in construct” 5. Arficolul 10.20 modifi gi va aves urmatorul cuprine: At. 10. — (1) Acthitatea de roglementara in construc cuprinde elaborarea de roglementiri teinice in. domeniy, procum si activitsti specifica, coreative activishi de Feplamentare, procur cercotara, testi, documenta, studi ‘uit, bine da date, realizare de prottput (@) Roglementirile tehnice cuprind prevederi_privind projectaroa gi execttia constructor, efcienta energetica in ‘Aadin, inspectia tohricd in exploatare a echipamantolor st Lllajolor tahnologice, precum si instalalor pentru construc, carinfe $i nivele de performanfa la produse pentru construct, fexploatarea gl intervanti in explostae la construct existent, precum i postutlizarea consiruciler, a céror aplicare ests DSbligatone In vedoroa asigurdii corinjalor fundamentals splcabile conetuefilor Acasta raglementri se apraba prin orcin ‘al ministraul dezvolisri rgionale gi administrafel public gi se Public In Menitorl Oficial l Roménioi, Partoa I" 6. Articolul 11 28 modifies gi va avea urmatorul cuprine: Ad 11. — (1) Catifcarsa performantei produselor penta conatuc{i cu specifica tehnice de refers armanizat, respect’ coriicarea conformitati acestora cu specticai Iohnice de referin{S noarmonizate se efectueaz8, prin gta produoitoruuifabreantuli, do oft organisma oliicateldesemnatelacrodtateabiliste, in conformitate cu regulamenteie gi procedure pestle, (2) Produsele pentru construct webu s& asigue nvelul de caltte corespunzétor cerinjslor fundamentala aplicatile ‘onsirucilorn uncle de uiizarea praconizats a acestora \MoteTORUL OFICALAL ROWAN PRRTEA AOA VIL2015 3 (2) ba rine de coi so teran vtion Ect’ agh 2 gercrantennchy = comer "Aol 3 4 modo va aa urs curin n= tone rar nt sts ‘Frictn rat pe darraachrony ect oct ‘ecalet sara pct verano eat ‘Sosa pat pe oes on 0 Sonsaeiaancr trv orsipton ros ry (De mcamte co ccon un sei stot apr so oor (2) se marcosetzars pier ace ga cette tie, covets 0 Genie an th cacao a Sowa at 5a "erie co ir wea or ema erst gs mtn ars cain fr Sette Inti toe astra to sama nu co ‘Sete, sn aun to esueet co ane ment ‘Seago ae ute, nga spn ‘coment ons! cu sans atotas arenas cna: 1 Soriewes bcd 9 sis sempre Scant elosines do ate oe i Seah Sicemuaeconcn pecan: ‘Ariata 4s modes vaca urs cupine: See te fy kanagurantt ang eet sei mau sot tatu sepia espa nts unorenine alate meabveste 9 noite ‘Bis rr So eps ape vac (2 person scram cr nen eran ce cartes me ret ce cua coer Sarge ‘ements pin gsna opt 9 espns ries ‘trot ag. soar en sen ots rem Tarot so meds piva ea unio cup: at) Roar ceria tants eres eat econ go tus semi ores, (Shomvare co sssmarspa Se mus ee azar ‘Sites ering iris a cron (2) Gates tne 2 creat cuca decane pine “proceura, "coomesiass envnd eros ‘Seumenate evden comments rv amanea ‘Segorut in snpone # reaver saps conse so ‘Scoop pn ge Fvenionasce feels pop. neiuajal este Goeavertel ian trees ‘Berta wh nib ec ma (2) Pan crater a ble ot paves 308 cnpkiage 2 Genes tice pve tes rvorat h Sgeaive 9 ‘polar cbgntn corey er saree Seo besos amcure serine, La extn corer, cae eich so Frcavonaenaa Tt)" 'Rawepe consrticr s0 so do eibe naar emia pra acts {osu ‘oecorcnor Se Sse. oa tesanne 38 ara 18 0 osc pon een ton copi bet is — (Urine concn snl 9 cerunetor ae npn cra co mens aan ‘Seance near obo pas care doe at ‘neous eu njocs Go ees peer cpa, Sigu nrpravesriocrsncanonse" (a inerels onde mars saa aerate crate, ona, safe promote = nome a ecient colar pare mito, tite reciting reeds atom Sepsis [Spa meg crete on ‘Sitrgre ok jonas tosuess eas eros tthe inact co an xpos so spe ca, h SSbtiulasgtenets nore sun mtororatopee (edeaeeat aomepoediee senda drop wow Soe meee ewes h coe agi 2 aaa Se raf seu do atin ps cae renee teresuca sain se comereazs ebb cae Shae ecratuc” pat Ch Goel de sat a one ‘ue repel a invasion levis de mcr. 30 bias coeseaaratrae srustare scorns Se (ene szecutes stor att nero (2) Cone dint a eat nna ero cate hapesorond oo Sia conaug 18. cae Taxon ae execs corr sah cote ‘Sita antes overt tule Sora cat Ta) state fe provonsa.) 9 emia er do iat sl neonate co eve IRepodemt Se Sat consach IS, ecuiole ‘Cearline paras erias gompeargt an pret pereatotr fans, sae iy meats ts fm sale ‘erjcare mul orga, ecu ponarce odin put cre ole rane So aie tant 1, Dep tcl 29m ron om now ok ioe 20 | Mika Dnoetd Rosomie s ‘Apevonies ubne” agencona sasase ance Ptesonels « secaister cara cocgous Svs Ih Senshi sete ce praase ower htc se reels pot sae ps comaniosamen! ¢ sxe ‘cru pe soe pet ene seria (Shaver lege etc cori cu ‘Grrr mic pv ener Sep poo A Pied et Cost 18 prin 3 nectoes mommabier thes meni 8 seg earn cores pach as ‘ MowTORU OPCIAL AL ROMANE PaRTEAL Ne 4832015 {ata enn taste autres aba yn cr ern dani ogee» odrinba seo ‘pos dopo ernie” "a secnmt 2, cups tara o invodue dou met, ea hare) 9 curator oops “fbvangwere soso iice cnn, aus "Sao ace moat veaves utr cupine: Dente) Specs oven Se pocse asst san ma ic ae Pee 2 Roepeneait one co oxaata aust pars, eof aan rash parr tsar ‘atu cospuntio crf tnaaretns, me ong cro rk ome "Elcapat recede Snaaa prev ecponzaaltor pecans, hast de contuoh eer conaeat eng Seat pann se inmate tis concur oe coos Since ssw oreo 15 Spd soni 38 cde dou ao cl, tn 2991298 cura eas He 20 ico spa sis ora peer av aaah povatblaar sau saeeha ‘ince miprat cn parce onl pean 2 ‘etait drt omc ctl de pcles (NZ Pal recom spas io rector! eau sre peru at au Sgt fires cucongseranoraerepomenarenion xen! {cmsiuch sre ace Soseenie sca ‘hace big cn ewe "Arcot nea piva ave utr crn: eT apes se Se Const 1S sucota sonra aul hes Im shcses Unt Storesero tye coer cal erat na ‘tiple st concenrile seta! colt Ph ororuch, Slaw feapee cptesnetdarrntiae neoeepcaer™ efenaa ‘ontoncnre, Suvead Ae reer efecto ame, Sere ae Recaro pure Senta te Pash Pm eet cone otic ato spicata soar ge ‘Gren oleate ners opeoprnenose ‘mucin crea cota ort Sled ‘Sapnls pov Ge og Spe a. Gopun Seen Iusarier ialise secwarursio, potty crcl, SForqaasyiresines Seats osachey mews sess ‘masea oumane' torre 0 sutees pm re ot ‘pA egaodc wore wd cu Harsh be ows esr og eae oreo ror fon fers mtorr sl on pout el uate asap ec coporsd oy mci de mete cosh of denen sent ch came rome hn sees ‘Sonus soaee Troster. co ose vanetense. moder cepa reve teat ie epeciat sens ory {fessor ages care pl esta cue uncomarne Siose eames plea coon pave in ‘eee banca scm tec 1 Gites ao conus ta sro Conducta melee perotlr teers e oie ‘tremarta atei ‘Vimerceres ams obabucforaea oct conto calein coat rarer eater 9 alt ‘Slotao so gucoonee so avbut costo ikaw do ‘Stone compar, efor prove poo NONTORUL CFCIALALROWANEL puRreAL 4842 VL2D15: . 2 rescue Yrs nec Lerner ce coat tn epocage igo ast autora tas coe oe ‘ecias etetrtsmcrbnnan neon ag ‘rgreoe mcmsnestne inmate 1 anaes ta. pos eaeuse do saat ‘SS aposatsrrponod une fu exons Sonat a (See dep omen eonvzaia rceaeua hong latipes ocdveveta de romse tec. et end eit au oneal pei daa esa ‘pore bc cecil digas ‘einughtwe oor clr pal ener 2 neinsptnos state abla ora pail reenter in hates etna Tag pd ‘Sekares rendre ctr nent top ‘eeuwe ondusies. de wooaure grrr le ‘Savoie sant st oposite scons do ‘re cov imoian sor rexsoeannaer ncaa 2) ptr care one ocean treet reas omsrmnaia phi promos ‘oumemto beved sweet orcas fe oman Uren or cSamantaja and espa secant and oats comer psa ee ors (acaulescent cha oman mec geht re rons eect ‘lots a creme do sorplua 9 moore, coe, free Is cats reanertis Tut “irwcrehem pete cite cota ‘nresecoares cpa sve umatens compo eee oes eet ‘ nwmonsjree tera ccapele trae park ‘aieetea rb sate Pl Is mare ero "Dogar de cave scent» rsh, sons ago pcecon au npr ee sos pore ‘econees rosy, cxecebr or reco arisbt {bio nmol oneal vrat i omc» art crisartols canrtiocute Sl pmciaven pret» xtgt do incr = ‘Qostcninrercgrba pomcena r= sabi sf gine nai mate mt hnsonenes repartee Conch 18 in dae proaicen ta anders tree & rerun e ‘ease eos snco henge yarkaspreesieron ata afar nes Sah ecient nsf namn ‘Stat cas sacpes ir soto Pepecorad de Seth Comat is "7 Oup arcobll 35 inocuca un now arto, ten 39 cx worl ca VA () Oia ay ieeree ener, de te sewn ete sg dacs apr 2 13 ure Dest Magorak armistice feale asin’ py ge sina co machine CSrghnear.‘uspadore Supt de peice a ‘Sodotplr oa ore caotcrd sta in arch. fen stand eras rs i (lum, otostes ats amanstaseaa 2m unse sara > pomaion a. 1) hepa ce Set hy Contr — 18. fat spine ce aerchine corponerink. cla) elon sreneipmtyeartwaniiacraiele@ ,sineeroe ‘Sesion cnawot pen obecods cote otal {2OR popered eld earl ope phe ingest opi rou prea nse age eabiae tania Pen ‘iD. ~ () Sendurto otaraionae pencaae snc3 oe tl hat poco cton cat Pomcante pias Sr mie acne Ss pn ces e 0.28 papcat crcprtr te eo teas decors Gn cabs rect de St Goretefi 18 oni pve 30 ‘Sis peter rgumeta co urisers war hepa, Mente Ainswtr thea Adenia, Mors 2 Pantera, Sen Ronn Se nena, Sel 2a 56. Contanmiter prin ae 33 ellie digo rene aml 22071 end ‘piel el oreo, apc ase ‘atid orm Logea T0002 s0 mediate S Spee srr” Seca egal @hrnntbr bes genase . MONITOR OFICIAL ROMANE PARTEA| Ne 48422015 @yPeceds ent pean nares sec sun tig apneae ari nope soso en ops fan oun amnaris anoui opera f asnetate fone aro nx vs ana umtio ci 3 = hi teat date mt. owas ones loca oma rer 9 amie uso de ‘opntne pourra, sha rede ong oa paca mannan» orapacr rom Horenule ‘ovo poe cae se et ena ear ‘Spurl anita peste Ail se neal va are ur citi eta) inant abs pops bits ob stn ce repeatdse Stingcranch— SE oar ‘Shosona crecasco toh anvonoe surest oT, Storer pons rlsveconencger rtp ance 3 ‘taverfe ie occ etre ports ew toe ‘Snape wok ssp Go cehimocnonar, os orepe Sonu coectae sane et nash ons 32 (2) Sona errs in 008% vinta) 58 sfmaginweas stebepeaar sane wet suotans neh” delve eet ant eter —LSC 2 sive pans eapan ueioe ‘Seat saci ens outa og a pn ‘te carr: do oe, an, ounce gro rr Ssmermttsea Stent Sry mine ote its cob sptaiovand tse WaT acts nando S ‘scenes are Cite pe ae tte pn emtor ste 2h a) gb ne enced oO Sh ge ere ‘Winsudornd ds St Contagt “8.6 each sof tn ad et cna gone aoe sate frit pemcetoringae setszs una tana one Se tee a Rare sata 1) Sano vite repaid Sl Cons — |S, memati pecorat ig ce conse Mventi era te Kinet Cac Regent Marie! Poe Shieescoceena cena cae hee echt de rene onc. cand conten scr de eaner isd eV) ‘eaten oder cpssmimep crete ema neta ‘Spratsconaen ren pa sci Sathana etc nya mec mere ST onto costars bro do dia sxe sovnd Sonus rogemenans nen erenarele ‘oticecooweemaccawtea® pote pots ‘Soar seca ss ace h Set act ‘Stim-potsens (5) igen oH a vette rio rnpocees nar umaor au azeoycoteate sidpare 2 seceigbor ncaa a, rar ay Sees enorme Seckrear spigot Sonarasraieence ceca Zea Sa nena re eter poss Seecemie iy aopeceenmey seat a ses ctetmy see aah me ea Seams Sees meeresenyecs Seeganree senna Sage ceaomeee ates Speceieeeneee ess Pati eehatatemarneranars it cae ecco cece aaa ena eee scleriaeaatees cg a Roar nanvemnts its si Pe ea Scorn kates ears en! oe St eet aaent $e ee ieetpeete settee coe eee get Rory ea pea agea a ners i le ator, eee mb lr ae Aare eeteet = Se meitiraeracs neem is eee anit, aay Fe eerie ta 2 ee othe eae eee eee ee Feeceeaceppapatonnions WONITORUL OFICIAL ROMANE PARTE Nr 48422015 1 ctr atte See ees cao oe ee Soosie ee Se eer ageeracesat terete, panies intlieautege tangs Sao eee orn Se ae eve ere ree Teas Serco Soe pecremestone nannarenraee cas pone eel eae eet eer Fe Siva ss mn entre meas nage Seater sserateciorocr rane ‘Grats maccigcs pan oat gra ss & Seer con nde are ech hed ate cenar se itatuawe fe pas a poses pores ‘Shen, pues nck corpse ree 1) Hotness 202008 pend erm nirthicns,atosmeneim aiececremi seats Iter pein procure» medio So thors 2 devas gonerl sone stotve Sonne iSeanerem i) nomares Cine 62012 pnd sais ceulu resujores qa ut neat pon, Seas [Bers Reare Ql) Seazoi pacer Exton #oGonahan GAS moe 201 de ate sot fis mez ei comeroatnng sua Sets ‘sual peo evcratas oct woTueceee Cul 1 hoeraon Goyer S2S201 ony ete setur snare ¢ epost, 2 smn ures es ‘rus anna, acim parewaa prc ‘medical gi corpetinie adios pin prazeta loge, 20 ¥6 ‘psc nan otea Romane, Pome Sa eo reno rue ‘Acs ne totals de Potato apace pve at 78 ae a 78a (2) Ccorsnge Roms cute PREpeDNTELE MERE DEPUTATIOR ‘VALERU-GTEFAN ZOONER uc, 20 ui 2018, cocomens canara ‘CAUN-CONGTANTHLANTOM POPESCU-TARICEANU PRESEONTELE ROMANE DECRET rvind promulgarea Leal pentru moddearea gl complatarea {gi or 10/4995 privind calitatea in construc tana pretoaer at 77 nile 100 (1) Conte ewan wp Prada Ramin! dace etna Ark une — Se omg goa pn monitor gt est nel ann ac on ar lone oh scavenene nanan em sin 5