Sunteți pe pagina 1din 22
Codul proiectului Data evaluiri Regiunea de Dezvoltay Denumirea proiectului: Susfinerea dezvoltirii sectorului privat si procesului de atragere a investifiilor in RDN prin constructia refelelor de apa si canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice | Libere (ZEL) Balti 7767 19.06.2015 Apelul: Prioritatea SDR Nord: Solicitantul: Beneficia Bugetul proiectului, nr, 2: Susjinerea dezvoltarii sectorului munca Primaria mun. Balti 1 milion de locuitori al regiunii de dezvoltare Nord prin eresterea nivelului de viata in regiune. | 15 agenti economici — potentiali rezidengi ai subzonei nr. 3. 1000 potentiali angajati 16 625,1 mii lei Suma alocat Contributia Sol lei: | | = - | 16 625,1 mii lei | Alte surse, lei: Bugetul valorificat: Raportori (numele, prenumele, funcfia) | Violeta Evtodienco, sef Sectie statistic’ regional’, Directia general dezvoliare regional, Ministerul Dezvoltaii Regionale si Constructiilor 16 625,1 mii lei Rodica Rotari, specialist principal, Sectia statistica regionala, Directia generala dezvoltare regional, Ministerul Dezvoltitii Regionale ¢i Construetiilor Angela Dumitrasco, consultant naional in domeniul monitorizatrii, evaluarii si managementului. bazat pe rezultate (RBM), Agentia de Cooperare International a Germaniei (GIZ) Vasile Brasovschi, consultant junior in monitorizare si evaluare, Agentia de Cooperare Internafionala a Germanici (GIZ) eres ee Valerian Binzaru, sef Directie generalé dezvoltare regionald, Prenumele, funcfia) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor aa Corespunde obiectivul Conform cererli de finantare, proiectul se incadreaza in prioritatea general si obiectivele nr. 2 la Strategia de dezvoltare regionala Nord ,Sustinerea specifice ale proiectului dezvoltirii sectorului privat si a piefei fortei de munca”, masura prevederilor strategice, 2.3 cresterea atractivitatii regionale ca locatie pentru investifii prin stipulate in documentele de | crearea infrastructurii de afaceri, conectarea la utilitati publice si politici ce jin de dezvoltarea | cai de acces a parcurilor industriale, ZEL si zonelor industriale din regional / locala (spre regiune, exemplu: SNDR. SDR, © strategiile de dezvoltare | in acest context, obiectivul general gi obiectivele specifice ale social-economicd a proiectului dat in general corespund prevederilor din documentele localitiii / raionului, strategice. Astfel, scopul major al Programului de dezvoltare planurile de actiuni, etc.)? | social-economicd a mun. Balti 2005-2015" este cresterea constant a calitafii vietii. Pentru realizarea scopului dat autorititile publice locale isi propun realizarea mai multor obiective strategice, inclusiv cresterea potenfialului economic al municipiului, in urma céruia isi propun s& imbundtateasc’ climatul investitional gi atragerea investifiilor in dezvoltarea economiei municipiului. {n ce misura confinutul Conform cererii de finantare grupurile fint& constituie: projestanil ccreepume = 12 APL de nivelul Il din RD Nord; necesitatilor specifice ale | _ serviciile desconcentrate in teritoriu din mun. Balfi $i 11 raioane ‘Sroparitor take ale RD Nord; ~ administrafie ZEL Balfis - 10 ONG-uri din domeniul sprijinului businessului din RD Nord. Proiectul propune s& solujioneze problemele specifice identificate. Conform studiului de fezabilitate subzona nr. 3 al ZEL Balti are un potential sporit de atragere a investifiilor. Cu toate acestea s-a constatat ci conectarea subzonei respective la serviciile publice este dependenta de sistemul centralizat oragenesc de alimentare cu apa. Porfiunea de apeduet centralizat, cu o lungime de 1560 m, la care urmeazi a fi conectata subzona, se afla intr-o stare deplorabili, fiind exploatat din anul 1985 si, find uzat in proporfie de 80%. Confinutul proiectului la etapa depunerii cererii de finanjare corespunde si altor necesititi ale grupurilor fintd precum cel al ZEL Balti de atragere a investitiilor in sectorul privat in subzona nr. 3 al ZEL Balti. * acest program nu e plasat pe pagina web al Consiliului Raional al Municipiului Balti sau al APL Balti si e disponibil dar in variant electronics 2 Projectul, aflat in procedura de evaluare, vine fn corelare cu un alt proiect de dezvoltare regional, implementat in ZEL Balti in perioada anilor 2011-2012 din mijloacele FNDR. Prin implementarea proiectului ,Conectarea Zonei economice libere Balji la wilitatile municipale: api, canalizare, electricitate, drumuri de acces”, beneficiar al céruia, de asemenea, a fost Primaria mun. Balti, a fost demonstrata intengia clard a statului si a autoritafilor publice locale de a atrage si a sprijini investitorii in dezvoltarea social-economica a RD Nord. Astfel, au fost efectuate lucrii de constructie fn: Subzona nr. 1 - reconstructia 1,26 km de drum; Subzona nr. 2 - 1,1 km de apeduet. La implementarea proiectului_ mentionat si-au adus aportul si rezidentii ZEL Balti, Din contul mijloacelor financiare ale acestora, au fost construite rejelele de electricitate, gaz, drumul de acces spre subzona nr. 2. Rejeaua de canalizare a fost construité din mijloacele financiare ale Primariei_ mun, Balti, aplicantul proiectului. Conform cererii de finanyare, la finele implementirii proiectului, in subzonele nr. 1 si nr. 2 urmau sa functioneze 15 agenti economici — rezidenti, la care urmau a fii angajati cea 7 mii persoane. Pind la implementarea proiectelor finantate din contul FNDR, in cadrul ZEL Balfi, in subzona nr.1 functionau 2 companii, in care activau 1200 angajaji, in subzona nr. 2 funefionau 7 companii si, respectiv activau 1000 angajati. La etapa de evaluare a impactului proiectului Ia subzonele mentionate functionau 15 companii, la ‘care activau 3200 de angajafi. Astfel, indicatorii au fost atinsi la aspectul rezidentilor, cit fine de angajaji, acestia nu au atins numirul preconizat de 7 mii de persoane. Conform cererii de finanjare proiectul presupune crearea parteneriatelor dintre APL-uri, antreprenori si societatea civil’ pentru facilitarea atragerii investijilor gi dezvoltarea economica a RDN. Existenta cadrului logic al proiectului si calitatea acestuia. Claritatea interveniei logice - in ce misuri activititile propuse pot duce la materializarea rezultatelor, care, prin urmare, vor duce la atingerea scopului proiectului, astfel contribuind la obiectivul general? Cererea de finanjare a proiectului confine cadrul logic. Cadrul logic intruneste elementele necesare conform Instructiunii pentru utilizatori privind inaintarea propunerilor de proiecte pentru finanfare din Fondul national de dezvoltare regionala, aprobata prin decizia CNCDR nr. 4/12 din 23.02.2012. Totodata obiectivul general contine mai multe elemente, cum ar fi: - facilitarea procesului de atragere a investifillor in sectorul privat al RD Nord gi - construcfia infrastructurii de apa si canalizare pentru subzona nr. 3. ZEL Balti. Primul element ar fi putut servi drept obiectiv general al proicctului . Al doilea clement este de fapt o activitate, dar este reflectati in cadrul logie si ca obiectiv specific nr. 1 al proiectului. Obiectivul specific 3 are o formulare necalitativa. in cea ce priveste activitaile proiectului, la compartimentul construcjiei infrastructurii de apa si canalizare pentru subzona nr. 3 acestea sunt suficiente pentru atingerea rezultatului propus. In acelasi timp, pentru atingerea rezultatului si obiectivului general la ‘compartimentul de facilitare a procesului de atragere a investitiilor pentru ZEL Balj, activitatile propuse, atit la nivel national, cit $i international sunt insuficiente. Daca indicatorii de performanta corespund criteriilor SMART? Specific Masurabil Realizabil R—realist, T—misurabil in timp Indicatorii propusi atit la nivel de obiectiv general, cit $i obiective specifice, rezultate si produse nu corespund in totalitate criteriilor SMART. Tofi indicatorii nu au specificate valorile initiale $i fintele pe ani. Indicatorii de genul: numarul dosarelor de achizitii, caietelor de sarcini elaborate, contractelor de lucrari pentru oferirea de servicii, nu pot fi calificafi_ca si indicatori la nivel de rezultat. Ei sunt mai degraba indicatori de activitati sau cel mult de produse. Th ce misura riscurile gi ipotezele au fost analizate gi uate in considernfie? Exist are un mecanism de ‘manegement al riscurilor? {fn cadrul logic au fost menfionate 4 riscuri la rubrica presupuneri. Cu toate acestea riscurile identificate nu sunt cele mai relevante pentru proiectul dat si nici nu sunt formulate calitativ. Un mecanism de management, inclusiv de monitorizare gi evaluare al riscurilor mu exista, Pe parcursul implementirii proiectului riscurile si ipotezele nu au fost analizate in masura cuvenita. Responsabilitatile parfilor pentru managementul riscurilor nu au fost identificate si definite atit la initierea proiectului, eit si pe parcursul implementitrii lui, La unele activitati planificate ale proiectului din matricea cadrului Togic (de exemplu: activitajile de cooperare interraionala si intersectoriald intre administratiile publice locale, serviciile desconcentrate, ZEL Balti si societatea civila din mun, Balti si din taioanele din RD Nord in domeniu! atragerii investitiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti; ¢i activitajile pentru realizarea rezultatului Capacititi consolidate ai principalilor actori regionali_in Sprijinirea atragerii investitiilor in RD Nord”), care nu au fost ofganizate, riscurile nu au fost analizate si diminuate pe parcursul implementatii proiectului, ceea ce a dus la nerealizarea rezultatelor propuse in matricea cadrului logic. Au fost introduse careva_ modificiri in cadrul proiectului? Daca da, in ce misura acestea au dus la imbunatitirea proiectului? Obiectul ,,Apeductul de Ja r. Raut, pe strazile Stefan cel Mare, ‘Aerodromului, pina la postul de politic rutierd, mun, Balji”, cu lungimea de 1,56 km, avea multe cotituri si trascul devenea unul neliniar cu probabilitatea de aparitie a scurgerilor. Plus la acesta, amplasarea acestuia este intr-o zon de circulatie rutieré destul de intens&. Din aceste considerente M ,,Regia Apa — Canal Balji” a solicitat modificarea documentafiei tehnice pentru a substitui fevile din fibra de sticli cu cele din polietilend ca fiind mai flexibile. Modificirile au fost efectuate conform Acordului_aditional_nr.1 din 18.11.2013 la Contractul de antrepriz& nr.15 din 27.05.2013, incheiat cu SRL .Soldi”. Conform aceluiasi Acord aditional, a fost modifieat termenul de executie a lucririlor de constructie a obiectului ,,Apeductul de la r. Raut pe str. Stefan cel Mare, Aerodromului, pint la postul Politia rutier, mun. Balfi” de la 4 la 7 luni, Motivul a fost esigurarea parfiali a finanjarii Iucririlor de constructii in anul 2013. Finanfarea lucririlor pentru obiectul menjionat a fost reluata in anul 2014. Concomitent, prin Acordul adifional nr.1 la contractul nr. 7 din 26.05.2014 (operatorul economic SRL ,Valis”) au fost aprobate modificarile la devizul de cheltuieli pentru stafia de pompare a apelor reziduale, care a prevenit construcfia incorectl a obiectului. Astfel, conform proieetului tehnic, conducta de canalizare sub presiune PE 80 SDR 17,6 PN6 D=140x8,0 cu L=522 m a fost prevazut in doud linii paralele. in caietul de sarcini acest fapt nua fost inclus, find inclust doar o singura linie a conductei de canalizare sub presiune D=140. 4 De asemenea, a fost depistat un volum de luerari neprevazute care nu au fost incluse in devizul de cheltuieli initial, dar care au fost necesare pentru efectuarea lucrarilor in conformitate cu normele in constructii. Conform calculelor efectuate valoarea lucrarilor neprevazute a constituit 106 482,94 lei. in rezultatul acestor modificdri valoarea contractuali a fost majorati de la 4 997 456,14 lei la 5 085 708,2 lei Dacd exist un plan de Un plan de durabilitate, parte componentii a proiectului nu existi. durabilitate ca parte integrala a designului Cu toate acestea, in cererea de finanjare se menfioneazi proiectului? urmatoarele: - Dupi finalizarea proiectului, refelele de apeduct gi canalizare vor fi transmise de citre Beneficiar (primaria mun, Balti) in gestiune Intreprinderii Municipale Regia Apa Canal Balti”, care prin mijloacele materiale, tebnice, umane gi financiare aflate la dispozitia sa si, in baza atributiilor, se va ocupa de intrejinerea ulterioara a Obiectelor Utilitatile construite prin proiect ( refelele de apeduct si canalizare) vor fi preluate la gestionare de cftre intreprindere municipala specializati care poseda experienta necesara si resurse pentru gestionarea eficienta a acestor obiecte. - Durabilitatee, in plan institutional, va fi asigurata prin transmiterea obiectelor construite la gestionare cAtre intreprinderea municipala specializata, care poseda experienta necesara si resurse pentru gestionarea eficienta a acestor obiecte. Disponibilitatea resurselor Documentatia tehnicd pentru obiectul ,Apeductul de la r. Raut pe sir. Stefan cel Mare, Aerodromului, pind la postul Polifia rutiera, mun. Balti” a fost elaborata de citre IM Regia Ap’-Canal Balti” cu suportul financiar al BERD, Elaborarea documentatici tehnice pentru refelele interioare de apeduct si canalizare si stajia de pompare pentru canalizare a fost suportati de c&tre Zona economic’ liber’ Balti. Costul aproximativ find de 168,62 mii lei wnecesare $i modul de utilizare a acestora? Terenul pentru subzona nr. 3, a fost atribuit ZEL Balji de catre Primaria mun. Balti, de eca 136, 49 ha. Dac ne referim la partea de infrastructura atunci sursele financiare necesare pentru implementarea proiectului de infrastructura au fost mobilizate la timp gi in volumul necesar. Costul total al proiectului de infrastructura constituie 16 625,1 mii lei, fiind 100% valorificat din mijloacele financiare ale FNDR. Contractul de antreprizA nr. 15 pentru executarea lucrarilor de construcfie a apeductului de Ia riul Raut pe str. Stefan cel Mare, Acrodromului, pind la postul Politia rutierd, mun. Balfi, a fost incheiat cu SRL ,Soldi” la 27 mai 2013 Valoarea contractual, reiesind din modificirile produse si aprobate conform legislatiei in vigoare a fost modificat de la 7242676.0 lei la 8 500 967.0 lei si, respectiv fa 8 483 501.0 lei (din contul economiilor objinute in marime de 17,5 mii lei la prepararea si tumarea betonului in fundafia canalelor). Termenul de execufie a lucriilor a constituit 7 hmi Contractul de antrepriza nr, 12 pentru executarea Iucratilor de construcfie a refelelor magistrale interne de apa si canalizare pe sectorul de teren cu suprafata de 136,49 ha din Zona Economica Liber mun, Balfi, a fost incheiat cu operatorul economic SA Promtehgaz” la 28.05.2014. Valoarea contractuali a constituit 2.938 518,13 lei. Durata de executie a lucrarilor contractuale a fost 5 huni, Contractul de antreprizi nr. 7 pentru executarea lucririlor de constructie a stafiei de pompare la canalizare pe terenul subzonei-3 al ZEL Balti, a fost incheiat cu FPC ,,Valis” SRL la 26.05.2014. Valoarea contractual, cu ulterioarele modificari aprobate conform legislajiei in vigoare, s-a majorat de la 4997 456,14 lei la 5 085 708,20 lei. Termenul de executie a lucrarilor a fost de 5 luni $i 2 saptamini Serviciile de supraveghere tehnici a luerdrilor de constructie ta toate 3 subproiecte au fost asigurate de cdtre Directia de construcfii capitale comanditar unic mun. Bali, dup& cum urmeazi: 1, Apeductul de la r. Réut pe str. Stefan cel Mare, Aerodromului, pind la postul Polifia rutieri, mun. Balfi, conform contractului de servicii nr. 11 din 24.04.2013. Valoarea contractuala constituie 0.9% din suma contractului de antrepriz nr.15 din 27.05.2013 (antreprenor SRL ,Soldi”); 2. Construcfia refelelor magistrale interne de apa si canalizare pe sectorul de teren cu suprafafa de 136,49 ha din ZEL mun. Balti, conform contactului de servicii nr. 13 din 13.06.2014, Valoarea contractual’ constituie 0.81% din suma contractului de antrepriza nr. 12 din 28.05.2014 (antreprenor S.A. ,.Promtehgaz”); 3. Constructia refelelor magistrale interne de apa si canalizare pe sectorul de teren cu suprafaja de 136,49 ha din ZEL mun. Balti (Statia de pompare de canalizare), conform contactului de servici nr. 14 din 16.06.2014. Valoarea contractual constituie 1,0% din costul Iueririlor de montare a stafiei de pompare de canalizare. Este important de mentionat, e& in conformitate cu pet. 2.1. din Acordul de parteneriat, Primaria mun. Bilfi, beneficiatul proicctului si/sau partenerii proiectului s-au obligat s& aloce pentru implementarea proiectului 5% din costul acestuia. Cu regret, aceasti obligajiune nu a fost indepliniti. $i in consecinfa toate cheltuiclile au fost suportate din FNDR. Nu toate activitajile din planul de actiuni au fost pe deplin estimate, Nu au fost stabilite nici sursele de finantare a acestora. Pe parcursul implementarii au aparut situajii cind partenerii nu au organizat activitatile planificate deoarece nu dispuneau de resursele necesare. Astfel, din considerentele menjionate, activitifile de cooperare interraionala si intersectoriala intre administraiile publice locale, serviciile desconcentrate, ZEL Balti si societatea civild din mun, Balti si din raioanele din RD Nord in domeniul atragerii investifiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti, precum si activitajile pentru tealizarea rezultatului Capacitagi consolidate ai principalilor actori regionali in sprijinirea atragerii investitiilor in RD Nord” nu au fost realizate, Respectarea implementtiii activititilor in conformitate cu planul de activitate propus? Conform planului de implementare propus in cererea de finanjare, proiectul urma sf fie realizat in 18 luni, Totodati, analizind planul de implementare, se observa ca activitiile propuse au inceput cu intirziere, termenii de realizare deplasindu-se cu doua luni, Astfel, acordul de parteneriat cu aplicantul si partenerii acestuia a fost semnat la 03.05.2013, contrar termenului planificat — luna martie 2013. Din motival tergiversarii procedurilor de achizitii, si anume repetarea acestora, cauzati de lipsa operatorilor calificafi, a avut loc 0 deplasare a termenilor de executate a activititilor specificate in planul propus. Incheierea contractelor de antreprizi pentru Iucririle de constructii, care, la fel, contrat termenilor propusi, luna martie 2013, a avut loc la: - 27.05.2013 (operator economic - SRL ,,Soldi”); ~ 28.05.2014 (operator economic - S.A. ,,Promtehgaz”); - 26.05.2014 (operator economic - SRL ,,Valis”). jntr-acelasi timp, lucrarile de constructie a infrastructutii fizice au fost finalizate conform termenilor contractuali. Astfel, lucrarile de constructie a Apeductul de la r, Raut pe str. Stefan cel Mare, Aerodromului, pind la postul Polifia rutiera, mun. Balti, potrivit contractului nr.15 din 27.05.2013 (operator economic SRL .,Soldi”), au fost executate in termenul prevazut - 7 Juni, Demararea lucriilor, conform e&rfii tehnice, a avut loc cu 2 Juni mai tirziu de incheierea contractului - la 09.09.2013. In intervalul de timp respectiv s-au produs modificdri in documentatia tehnica, privind substituirea materialului fevilor din fibra de sticla in tevi de polietilend, ca find unul mai durabil. in perioada rece a anului, conform inscripfiilor in cartea tehnict si ingtiingirii_operatorului economic, Iueririle au fost stopate la 23.12.2013 si reluate la 10.03.2014. Lucrarile au fost finalizate 1a 26.06.2014, potrivit scrisorii de instiingare a operatorului economic nr. 68/14 din 26.06.2014, exact in corespundere cu prevederile contractuale. Recepfia finala a lucrarilor a avut loc la 20.11.2014. Lucrarile de constructie a refelelor magistrale inteme de apa gi canalizare pe sectorul de teren cu suprafaja de 136,49 ha din Zona Economica Liber’ mun. Balti, executate de cdtre SA Promtchgaz”, au fost efectuate in termenul previizut de contract - 5 luni. Autorizatia de constructie nr, 122 a fost objinut’ la 20.06.2014. Receptia final a lucrailor a avut loc la 20.11.2014. Stafia de pompare pentru canalizare, construiti de eltre SRL .~Valis”, a fost finalizata in 4 luni gi 17 zile, termenii contractuali fiind - 5 luni gi 2 saptimini. Lucrarile de constructie au ineeput la 24.06.2014 dup’ incheierea contractului de antreprizi Ia 26.05.2014, primirea autorizatiei de constructie nr. 121 din 20.06.2014 si inscriptiilor in cartea tehnicd. Conform termenilor contractuali, lucrdrile urmau a fi finisate la 08.12.2014, La 11.11.2014, prin scrisoarea nr. 102, operatorul economic a anuntat despre finalizarea lucritilor, solicitind convocarea comisiei de recepfie. Astfel, lucrarile de constructie au fost efectuate inainte de termen, in 4 luni si 17 zile. Recepfia finali a avut loc la 28.11.2014. Transmiterea bunurilor catre Primaria Balji, _beneficiarul proiectului, conform actelor de primire-predare a patrimoniutui, fost realizatd la 24.04.2015. Activititile de implementare a proiectului au fost promovate in presa locala si regionals, Pentru promovarea potentialului economic al RD Nord al Republicii Moldova, ADR Nord a orgenizat Forumul economic interregional moldo-roman ,,Promovarea potenfialului economic si crearea oportunitijilor de atragere a investifiilor in RD Nord”, in luna martie 2012, in mun. Balti. La Forum s-au reunit peste 200 de participanti, printre care reprezentanfi ai mediului de afaceri din Roméniei si din Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanti ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor regionale pentru dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanti ai Consulatului General al Romiéniei din Balj, reprezentanji ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord ete. Alt eveniment de importanti major a fost Conferinja internationale ,Oportunitati de dezvoltare socio-economica a RD Nord pind in anul 2020”, din luna mai 2013. ADR Nord a dat start unei noi perioade de planificare strategica pind in 2020. Agentia a urmérit si demonstreze angajamentul siiu de a accelera si a asigura procesul de dezvoltare socio-economic’ echilibrata si durabild a RD Nord, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare in interiorul regiunii, axindu-se pe direcfiile principale: facilitarea dezvolt&rii mediului de afaceri si promovarea exportului; dezvoltarea performarilor si capacitajilor competitive a forjei de munca din RD Nord. La eveniment au fost prezenfi cca 180 persoane: parteneri internajionali, najionali si regionali, care au pus in- discufie oportunitajile de dezvoltare a RDN reiesind din politicile nationale, internationale si necesititile regionale/locale. Este de mentionat, ci din motivul mijloacelor financiare limitate ale beneficiarului proiectului si ai partenerilor sai, in cadrul proiectului au fost finanfate doar hucrarile de constructie a refelei exterioare de apa si a sistemului interior de apa si canalizare a subzonei nr. 3 a ZEL Balti, care au fost finantate din FNDR. Astfel, conform cererii de finantare, pentru inifierea colabordvii intersectoriale i interdepartamentale, Ministerul Economiei, partenerul nr, 1, in luna a patra a proiectului, uma si organizeze 0 Masa Rotunda, cu reprezentanii APL, serviciile desconcentrate, ZEL Balfi si socictatea civila din mun. Balti si raioanele din RD Nord. Scopul acestui eveniment se preconiza s& fie: informarea privind misiunea si activitatea ZBL Balji si crearea Platformei de sprijinire a atragerii investitiilor pentru subzona nr.3 ZEL Bali, care va oferi, tuturor doritorilor de a sprijini procesul de atragere a investifiilor in subzona nr.3, schimbul de informatii si experiente, planificarea comuna si colaborarea in cadrul proiectelor concrete. Un alt partener al proiectului, Consiliul raional Riscani, in a 5 luna a proiectului, urma si organizeze Seminarului informativ pentru participantii Platformei de sprijinire a atragerii investitilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti. Scopul evenimentului se preconiza sa fie cresterea capacitatilor actorilor regionali de planificare comuna a atragerii investiillor pentru subzona nr.3 ZEL Balti. Consifiul raional Rigcani urma si expuni experienja acumulati in cadrul realizarii proiectalui pilot ,Aprovizionarea cu servicii de api si canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costesti, raionul Riscani”, implementat de citre ADR Nord cu suportul financiar al Agentiei de cooperare intemafionala a Germaniei in cadrul proiectutui de asistent tehnick , Modernizarea serviciilor publice locale in Republica Moldova”. Activititile menfionate, conform scopului propus, au avut posibilitatea si influenteze semnificativ impactul proiectului. Cu regret, nu au fost realizate. Produsele de proiect - {in urma implementirii proiectului au fost realizate urmatoarele cantitatea si calitatea produse: acestora? - 1,56 km din apeductul magistral municipal a fost renovat; - 2,5 km refeaua de apeduct interior al subzonei nr. 3 a ZEL Balfi construitd si conectatd la portiunea de apeduct magistral renovat; + sistem intern de canalizare al subzonei nr. 3 construit si conectat la sistemul municipal respectiv. Acesta este constituit din: - 2,63 km refele interne de canalizare; ia de pompare de canalizare WILO EMUPORT, de o capacitate de 36,0 m3/ora. - 3 emisiuni radio/TV efectuate la posturile locale, regionale si nafionale, in cadrul cérora s-a vorbit despre toate proiectele de dezvoltare regionala implementate sau in curs de implementare in RD Nord, inclusiv si despre proiectul .Sustinerea dezvoltarii sectorului privat si procesul de atragere a investifiilor in RD Nord prin construetia refelelor de apa si canalizare pentru subzona nr. 3 a ZEL Balti”; 6 publicatii in pres locala si nafionala efectuate. De asemenea, au fost puse in discutie, la rind cu toate proiectele implementate in RD Nord, si proiectele privind susfinerea businessului mic si mijlociu; 1 conferinfa de pres realizata in cadrul evenimentului de lansare a proiectului. Conferinta la finalizarea proiectului nu a fost efectuati 2 panouri informative instalate Ja locuri vizibile: 1 - in locul implementirii proiectului; 1 ~ la Primaria mun. Balji. Panourile confin informatia despre denumirea proiectului, beneficiarul proiectului, sursa si marimea finanfirii, implementatorul proiectului, in bugetul proiectului nu au fost prevazute mijloace financiare necesare pentru realizarea urmAtoarelor produse expuse in cererea de finantare si nici beneficiarul proiectului nu a depus efort pentru realizarea acestora: ~ Imasi rotunda; ~ 1 seminar de consolidare a capacititilor, ~ | festivitate de inaugurare a proiectului; ~ 1000 buclete informationele; ~ 10 postere informationale. In cererea de finanfare la produsele proiectului au fost inclusi si indicatori care reflect mai mult activititile pentru realizarea proiectului. Acestia sunt: 1 grup de implementare a proiectului creat, 1 dosar de achizifie pentru lucririle de execufie la constructie, 1 caict de sarcini, 1 contract pentru executarea Iueririlor de constructie semnat, 2 liste a participantilor la lansarea si inchiderea proiectului, Se _constata_greseli_la_identificarea 10 produselor proiectului in cererea de finanfare, unele produscle ‘mentionate in cererea de finanare sunt produsele unor activitai (de exemplu: un Grup de implementare a proiectului creat, 1 dosar de achizitie pentru lucririle de execufie la constructie, 1 caiet de sarcini, 1 contract pentru executarea Iueririlor de constructic semmat) si nu au un rol important dupa finalizarea implementirii proiectului dat. Sistemul de apeduet si canalizare intern a subzonei nr. 3. gi apeductul magistral extern construite si conectate la sistemul respect municipal sunt efectuate conform normelor previzute de legislatia in vigoare, fapt confirmat prin procesele vetbale de receptie final a lucrarilor de constructie. Este de mentionat faptul, cd la momentul efectudrii misiunii de evaluare a impactului proiectului, nu existau rezidenti amplasafi in subzona nr. 3. in cazul dat persist pericolul de aparitie a cheltuielilor aditionale de intrefinere deoarece investitia efectuata si neutilizata in timp, poate si se deterioreze Concomitent, produsele realizate intru promovarea proiectului, sunt efectuate doar la nivel local si nafional. La nivel international nu a fost promovat proiectul. in concluzie, unul din principalul rezultatul preconizat de atragere a investitorilor straini/rezidengi in zona respectiva, la final de proiect nu a fost atins, Care sunt rezultatele ‘obginute pana in prezent? Din cele 4 rezultatele preconizate pentru a fi atinse, in urma vizitei in teren la momentul evaluarii impactului proiectului finalizat a fost atins doar unul: - Infrastructura de apa gi canalizare externa gi intend a subzonei nr.3 a ZEL Balti, care este amplasata pe o suprafata de 136 ha teren liber. a fost construiti. Constructia infrastructurii fizice a permis crearea condijiilor reale pentru sporirea atractivitatea investifionala a ZEL Balti si a RD ‘Nord cu posibilitatea de a angajare a persoanelor interesate. in acelasi timp, celelalte 3 rezultate preconizate nu au fost realizate: ~ Atractivitatea investifional& ridicati a ZEL Balfi si a RD Nord in ansamblu, posibilitatea de angajare pentru circa 1000 de persoane; ~ Un nivel sporit de cooperare interraionala si intersectoriala intre administrajiile publice locale, serviciile desconcentrate, ZEL Bali si societatea civilé din mun, Balti si din raioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord in domeniul atragerii investifiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti; ~Capacitati consolidate ai principalilor actori regionali in sprijinirea atragerii investitiilor in Regiunea de Dezvoltare Nord. ct La data de 19,06.2015 in subzona nr. 3 a ZEL Balti nu era amplasat nici un rezident, desi era planificatd atragerea a 15 rezidenti pind la finele proiectului. Un motiv pentru care nu a fost realizat rezultatul acesta poate fi considerat implicarea pasiva atit a beneficiarului proiectului cit si a partenerilor acestuia de a realiza toate activitatile propuse. Un alt motiv este planificarea incorecta a activititilor si a mijloacelor financiare pentru realizarea activitatilor, in cazul dat beneficiarul a contat doar pe mijloacele financiare din FNDR. Nu mai putin’ influent are si instabilitatea politica, fapt ce reduce atractivitatea investitionala a Republicii Moldova. Din interviul cu reprezentantul ZEL Bali, exist intenjia a 10 agenti economici, care planifica si-si deschida afaceri in subzona respectiva. Printre acestea sunt: 1. Ecofactor SRL, activitate de prelucrare a deseurilor menajere; 2. ICS GG Cables &Wires EE SRL, activitatea de producere a cablului electric izolat; 3, Marcharcon SRL, activitatea servicii de arenda 4, Elitconstruct ERL, activitate comercial extern 5, Secolul XXI SRL, activitate de servicii brokeraj vamal; 6, Reglatrans SRL, activitate de servicii brokeraj vamal; 7. ICT Taddei Engineering SRL, activitate de producere a articolelor prefabricate de beton armat; 8. Bip-Manole SRL, activitate de prestare a serviciilor de expeditie, transport gi logistic’; 9. Climanera SRL, producerea unitiilor de tratare a aerului; 10. Traiden CZC Grup SRL, producerea recipientelor din fibra de sticld pentru spatiile de epurare si pastrarea lichidelor. ‘Uni din acestia sunt amplasati gi in alte subzone ale ZBL Balti Se observa deficienje in mecanismul de coordonare dintre partenerii implicaji in acest proiect responsabili de partea proiectului de infrastructura si partea de promovare si atragere investitiilor. Daca toate grupurile finta au acces la / pot utiliza rezultatele / serviciile proiectului? Tinind cont de faptul ca la etapa de evaluare a impactului numai un rezultat din 4 a fost realizat, doar Administratia ZEL Balti poate beneficia de rezultatele proiectului. Cit priveste celelalte grupuri tinta, precum sunt: - 12 APL de nivelul II din RD Nord; - serviciile desconcentrate in teritoriu din mun. Balti: = 11 raioane ale RD Nord; 10 ONG-uri din domeniul sprijinului businessului din RD Nord Este greu de estimat accesul acestor grupuri finti la serviciile create in cadrul acestui proiect reiesind din faptul c& acestea nu sunt neaparat beneficiari direct ai serviciile proiectului, Schimbarile calitative majore produse de rezultatele proiectului? Contributia rezultatelor la atingerea scopurilor (sau a obiectivelor specifice) ale proiectului? Schimbarea majora care a avut loc in rezultatul implementarii proiectului a fost reparatia unei artere principale din apeductul magistral municipal a operatorului municipal Apa Canal. Acesta a contribuit la diminuarea pierderilor de api in refeaua municipal, provocate de scurgerile excesive prin conducta wzati de timp. Astfel, 1a 01.01.2014, pind la implementarea proiectului, pierderile {in sistem, inregistrate de cétre S.A. Regia Apa-Canal”, au constituit 43,6%, iar la 01.01.2015, dupa finisarea si darea in exploatare a segmentuhti de apeduct menfionat, acestea au fost de 35.7%, diminuindu-se aproximativ eu 8 puncte procentuale, Consumatorii finali din preaima portiunii date de apeduet dispun de apa in regim non-stop. Deoarece la momentul evaluarii proiectului fn subzona nr. 3a ZEL Balfi inci nu sunt amplasafi nici unul din cei 15 rezidenti, Preconizafi conform cererii de finanjare, nu se observa schimbii majore, Accasta sarcina de a atrage rezideni si investitii in ZEL Balti revine exclusiy administratorilor ZEL Balti impreund cu coordonatorii sii -Ministerul Economiei care nu au depus eforturi suficiente in acest sens. Care este impactul global al proiectului deja observat si cel potential? Contributia proiectului la atingerea obiectivului general? Un impact deja observat este cdi subzona nr. 3 a ZEL Balti este asigurata cu infrastructura fizic& minim necesara cu potential de atragere a investitorilor rezidenti interesafi. A fost imbunatafit accesul la sursa de apa potabili a benéficiarilor finali din preajma subzonei nr. 3 a ZEL Balti, Cu toate ch a-fost renovatd doar o portiune din apeductul magistral de 1,56 km, sa observat diminuarea pierderilor in sistemul municipal de apa potabilé. Astfel, la 01.01.2014, pind Ia renovarea portiunii de apeduct mentionat, pierderile in sistem, inregistrate de catre S.A. »Regia Apa-Canal”, au constituit 43,6%, iar la 01.01.2015, dupa darea in exploatare a porfiunii de apeduct renovat, acestea au fost de 35,7%, diminuindu-se aproximativ cu 8 puncte procentuale. Din discufiile cu reprezentantii ZEL Balti, existé intenfia a 10 agenfi economici de a deveni rezidenti ai ZEL Balti, menfionali in compartimentul de mai sus. Cu toate acestea crearea conditiilor favorabile prin imbundtafirea infrastructurii ar putea contribui la atragerea investiiilor ceca ce ulterior ar putea contribui la cresterea economica Ia RDN, inst acestea necesita eforturi considerabile din partea primiriei mun, Balti, beneficiarul proiectului, cu partenerii sti, in deosebi cu Ministerul Economici, intru realizarea activitijilor nerealizate si promovarea intereselor ZEL Balti atit pe plan national cit si pe plan international, Factorii externi eventuali, ce ar putea pune in_pericol {i Un factor extern care ar putea pune in pericol impactul direct al | proiectului sunt emisiile de la cimpurile de filtrare ale SA .Vindria 23 ‘impactul direct? din Vale&Co”, producator de alcool etilic amplasat in mun. Balfi ip Emisiile respective afecteaza negativ atit locuitorii mun, Balti, cit Saueninneso si producfia rezidenfilor ZEL Balti, Astfel, compania DRA potentiale si/sau deja Draextm ier Automoti' SRL, s-a_adresat catre Guvernul Pesihanicaniteee: Republieii Moldova privind solujionarea problemei date, intrucit Pet ear epuir substanfele nocive eliminate provoacd oxidarea parfilor de cabluri neacoperite cu carcasi de plastic. Pind in prezent s-a contatat c& nimic nu a fost intreprins pentru solutionarea acestei probleme. Instabilitatea politicd, de asemenea, constituie un obstacol in calea atractivitatii investitionale atit a RD Nord cit sia intregii fri, dat fiind faptul cd investitorii nu rise s& investeased intr-o zon’ instabild atit din punct de vedere economic, cit si politic Durabilitatea rezultatelor | Projectul de creare a infastructurii in cadrul subzonei nr 3 din proiectului (daca sunt ZEL Balti a fost executat in timpul planificat si acoperit suficient Prevazute / alocate resursele } cy resursele necesare. Dar perioada de garantie pentru lucrarile de necesare pentru mentinere?) | constructie a stafiei de pompare pentru canalizare, responsabil este SRL ,,Valis” pentru o perioada de 2 ani. Astfel existd riscul ca si J nu intre in functiune in acest timp. Conform Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27.07.2001, Administratia ZEL are obligatia de a mentine in stare de Iucru sistemele de aprovizionare cu electricitate, ap si energie termica. Aceasta se afla la autofinantare. Principalele surse financiare ale administratiei sunt: playile si taxele achitate pentru participarea la concurs de objinere a dreptului de rezident, inregistrarea calititii de rezident, eliberarea eutorizatillor de desfiisurare a activititii in zona liber’, plifile i taxele zonale; fncastrile de la darea in arendi a bunurilor si terenurilor, cotizatiile benevole ale rezidenfilor zonei libere. in cazul refelelor inteme de apa si canalizare, precum gi a statiei de ompare la canalizare, durabilitatea financiard conform acordului de parteneriat din 3 mai 2013 va fi asigurata de cdtre Administratia ZBL Balti. Transmiterea bunurilor edtre aceasta a avut loc in baza a facturii fiscale din 29.07.2015. Concomitent este de mentionat, ci de calitatea tucrarilor de construcfie efectuate, pentru o perioadi de 5 ani de la momentul recepfiei finale, responsabili se fac antreprenorii lucririlor conform contractelor de antreprizt: SRL ,Soldi” pentru Apeductul de la r. Raut pe str. $tefan cel Mare, Aerodromului pind la post PR mun. Balfi, de o lungime de 1, 56 km; S.A ,.Promtehgaz” pentru Rejelele magistrale interne de apa gi canalizare pe sectorul de teren cu suprafaja de 136,49 ha din ZEL Balti, ici de _pompare pentru pentru perioad’ de 2 Pentru lucriirile de construcfie a canalizare, responsabil este SRL ,,Vali ani, Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea 14 ee ee Se see Tuerdtilor si pind la expirarea termenulul previizut de contractele respective, Durabilitatea financiard a rezultatelor objinute va fi asiguratd de cdtre Primaria mun, Balfi, prin intermediul IM ,.Regia Apa-Canal Balti”, in cazul Apeductului de ta r, Raut pe str. Stefan cel Mare, Acrodromului pind la postul Politiei Rutiere mun. Balti, de o hungime de 1,56 km. IM »Regia Api-Canal Balyi” dispune de Licenfa AC nr, 000522 pe genul de activitate ,Fumizarea serviciului public de alimentate cu api la nivel de municipiu si furnizarea serviciului public de canalizare la nivel de sat”, eliberata de citre Agentia Nafionali pentru Reglementare in Energeticd pentru o perioadi de 25 de ani, Bunurile c&tre intreprinderea municipal, la etapa elabordrii raportului, se afl in proces de transmitere. Asumarea responsabilitajii beneficiarilor fata de rezultatele objinute? Consiliul municipal Balji a primit cu titlu gratuit in proprietatea municipala la bilantul Primtiriei mun. Balti de la bilantul ADR Nord: = apeductul de Ia r. Raut pe str. Stefan cel Mare, Aerodromuhui pin la post PR mun, Balti, de o lungime de 1, 56 km, cu ulterioara transmitere a acestuia in gestiune IM Regia Apa- Canal Balti", conform Deciziei nr 11/49 din 29.12.2014 ~ refelele magistrale interne de apa (2,5 km) gi canalizare (2,63 km) de pe sectorul de teren cu suprafata de 136,49 ha din ZEL Balji si statia de pompare de canalizare pentru refelele interne de canalizare, cu transmiterea ulterioara in proprietatea ZEL Balti, conform Deciziei nr 2/30 din 02.04.2015. ADR Nord, ulterior, prin actele de primire-predare a patrimoniului din 24.04.2015, a transmis cu titlu gratuit in proprictatea public& a municipiului Balti obiectivele construite in cadrul proiectului. Concomitent, este de mentionat cf la etapa de evaluare, in subzona nr. 3 nu erau amplasafi careva rezidenfi. $i in cazul in care Primaria mun. Balti, ZEL Balji, precum si Ministerul Economiei, ca parteneri principali, nu vor intreprinde de urgenfi masurile cuvenite de a atrage rezidenti, este pusi in pericol investitia. Neutilizarea refelelor inteme gi a stafiei de pompare a canalizatici pe o perioadi mai indelungati, poate demara procesul de deteriorare ale acestora. Existenta cadrului de politici adeovat pentru mentinerea corespunzatoare arezultatelor proiectului? Cadrul de politici existent este favorabil pentra implementarea proiectului. Astfel, Programul de dezvoltare social-economicé a mun, Balfi 2005-2015, elaborat in corespundere cu documentele nafionale de planificare strategicd, prevede crearea condifiilor pentru dezvoltarea in perspectiva a directiilor social-economice. Strategia de dezvoltare regional Nord mentioneazi_ prin prioritatea nr. 2 ,,Sustinerea dezvoltarii sectorului privat si a piefei forfei de munca” cresterea atractivitajii regionale ca locatie pentra investitii_prin_crearea infrastructurii_de afaceri, conectarea la Utilitafi publice si e&i de acces a Parcurilor industriale, ZEL si zonele industriale din regiune. Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pind in anul 2015, aprobatii prin HG nr. 1149 din 05.10.2006 indie’ dezvoltarea bussinesului prin crearea conditiilor preferenfiale de atragere a investifiilor in tehnologii si producfii principial noi cu valoarea adiugati inalta gi cu potential de absorbfie a unui numa sporit de braje de munca, Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 201: 2018 specificd susfinerea sectoarelor productive ale economi prin crearea si dezvoltarea instrumentelor _infrastructurii antreprenoriale, si anume: economice libere, parcuri st afaceri si de inovare. arcuri industriale, clustere, zone {ifico-tehnologice, incubatoare de Existenja capacitajilor institujionale si manageriale pentru asigurarea durabilitifii rezultatelor? Apeduetul de la r, Raut pe str. Stefan cel Mare, Aerodromutui pind la post PR mun. Balfi, de o lungime de 1, 56 km, va fi preluat in gestiune de citre IM Regia Apa-Canal Balti”. Intreprinderea specializatd, care dispune de personal calificat, tehnic’ si utilaj necesar pentru prestarea serviciilor. Din relatarile reprezentantului ZEL Balti, dup transmiterea de cAtre Primaria mun, Balti etre ZEL Balti, a bunurilor construite in cadrul proiectului, vor fi incheiate contracte de mentenan{a si deservire cu iM Regia Apd-Canal Balti” pentru deservirea refelelor interioare de api, Pentru deservirea refelelor de canalizare sia stafiei de pompare pentru canalizare, vor incheia contractele respective cu SRL .Glorin Inginering”, intreprindere specializata in evacuarea apelor uzate, care in baza acordului de concesionare asigura funefionarea sistemului de evacuare a apelor reziduale in municipiul Balti, Egalitatea de gen, in mod direct, nu este abordati de proiect. Totodati de rezultatele proiectului vor beneficia atat barbatii, cat si Daca interesele practice, ce | femeile, care vor activa pe teritoriul subzonei nr. 3 ZEL Balti eae Prin constructia unei portiuni de apeduct care face parte din consideratie in ‘cedval sistemul de aprovizionare cu ap potabild municipal, consumatorii Seneca? finali au acces la serviciu calitativ non-stop. La etapa de evaluare, in subzona nr. 3 nu erau amplasafi anumiti rezidenti cu edificii concrete, pentru care sunt necesare de respectat principiile de incluziune sociala. Respectarea principiului de ineluziune social? 6.2 Respectarea necesitatilor La etapa de elaborare a proiectului au fost analizate toate aspectele privind protectia ecologice, fiind objinute avizele necesare de la institufiile mediului: responsabile in domeniu. De la Avize, care confirma respectarea = Daca aspectele ecologice | protectiei mediului inconjurdtor conform parametrilor solicitai, au au fost analizate in modul ‘corespunziitor Ia etapa de elaborare a proiectului? - Influenta proiectului asupra stirii mediului pozitiva sau negativ gi ‘masurile prevaizute pentru ameliorarea acestora? fost obtinute de la: = Centrul de sainatate public mun. Balti privind supravegherea de stat a sinatitii publice; -Expertizei ecologice de stat privind indeplinirea cerintelor privind protectia mediului si folosirea rafionali a resurselor naturale, eliberat de Inspectoratul ecologic de stat; = Agentia ecologicd Balti de acordare a terenului pentru amplasarea gi proiectatea obiectului, in proiect au fost utilizate solufii tehnice performante atit pentru protejarea_mediului inconjurdtor cit si pentru economisirea resurselor naturale si financiare. In sistemul intern de canalizare a fost utilizati stafia de pompare de canalizare de tip WILO EMUPORT. Aceasta este 0 stafie de pompare a apelor uzate, complet submersibilé (adaptati pentru a fi scufundata in apa), cu sistem de separare a substanjelor solide gi un colector ermetic gi rezistent la gaze si apa, functioneazi in regim alternativ. Prin utilizarea rezervorului de separare a substantelor solide, pompele nu intra in contact cu substanjele solide continute in agent. Durati lunga de viaya si rezistenfa la coroziune a stafiilor respective se datoreazi materialului din care sunt confectionate - PE-HD (polietilena de inalta densitate). Durata de viafii a tevilor din PE HD este de minim 50 de ani. 6.3 Gradul de afiliere la pmaeticile de buna guvemare: = Daca da, atunei cum? Daca nu, atunci de ce? = Transparenta gi regularitatea raportarii financiare si de performanf’; existenja unui sistem adecvat de monitorizare interna? Proiectul, pe Iangd Iuerari tehnice, prevede gi efectuarea anumitor acfiuni, menite s& imbuniitijeascd calitatea unui serviciu comunitar de o importanja major’. Procesul de implementare si monitorizare a proiectului cu regularitate se publicd pe pagina web a ADR Nord, precum gi mediatizaté in presa local, regional si nationale. ADR Nord, in baza Metodologiei de monitorizare gi evaluare a misurilor de susfinere a dezvoltirii regionale, aprobata prin ordinul MDRC, prezint trimestrial rapoarte Ia MDRC privind procesul de implementare si utilizare a mijloacelor financiare in cadrul proiectului. Informafia respectiva de asemenea este prezentati Consiliului regional pentru dezvoltare Nord si Consiliului nafional de coordonare a dezvoltarii regionale. © monitorizarea mai activa a acestui proiect putea si atragi atenfia c& partenerii nu executa activitafile agreate, cea ce poate pune in pericol atingerea unor rezultate, Aceste lucruri nu sunt descrise nici in rapoartele ADR Nord. in discugii cu managerul proiectului, a fost menfionat ci din lipsa de resurse financiare mu au fost efectuate toate activitatile preconizate. 7 6.4 Respectarea Dreptutilor | projectul nu prevede implementarea unor activitati specifice legate Omului: de promovarea drepturilor omului. Cu toate acestea proiectul -Dacé proiectul contribuie | contribuie la realizarea unui drept fundamental-accesul la apa activ la promovarea potabila. a in cazul in care, in subzona nr. 3 vor fi create structuri industriale, ~ Daca s-a facut analiza de la rezultatele proiectului vor beneficia toate grupurile finta, prin referitor la grupurile fintt | angajarea populatiei !a locurile de munca noi create, prin achitarea care au (ayut) de castigat impozitelor la bugetele locale, in acelasi timp punerea deplina in sau de pierdut? exploatare a subzonei nr 3, poate contribui la cresterea poluarii mediului. 1. Proiectul dat este unul relevant si intruneste interesele grupurilor finta. Acest proiect ar putea avea un impact regional, efectele cliruia ar putea fi resimtite dupa o anumiti perioada de timp. in acelasi timp, solicitantul nu a formulat comprehensiv interventia logicA a proiectului. Obiectivele general si specifice, pentru care urmau a fi obfinute rezultate concrete, nu sunt clar definite. . Impactul principal al rezultatelor preconizate tine de inlesnirea procesului de atragere a investifiilor in sectoral privat in RD Nord. Este dificil de coneluzionat ca acest proiect a atins 0 eficienfa maxima in acest sens, din considerentele ci doar activitiile ce fin de constructia infrastructurii au fost finalizate, Neimplementarea activititilor ce tin de componenta de atragere a investifiilor pun la indoialé atingerea impactului scontat, precum si asigurarea durabilititii proiectului. . Pe parcursul evaluirii s-a constatat ca a existat o conlucrare ineficienté a beneficiarului proiectului cu parteneri si, ceea ce a contribuit partial la neatingerea rezultatclor i obiectivelor scontate, Implicarea Ministerului Economiei, ca partener principal al proiectului, precum si ca promotor al politicii nationale in domeniile atragerii investifiilor si ‘macroeconomic, a fost insuficientd pentru asigurarea atingerii rezultatelor proiectului. . Aspecte de durabilitate a proiectului vor fi asigurate, ins suecesul deplin va depinde de: (i) capacitatea autoritijilor publice locale de a promova ZEL Balti la toate nivelele, prin conlucrare cu Ministerul Economiei si potenfiali investitori pentru a atrage investifii in subzona nr.3; (ii) capacitatea de management adecvat al Administratiei ZEL Balti, in gestionarea cdreia va fi subzona nr, 3 cu sistemul interior de apa si canalizare 1, Se recomanda consiliul municipal Balti: = si intreprindd masuri, de comun acord cu Ministerul Economiei, partenerul nr, 1, de a promova subzona nr. 3 ZEL Balti in mediu investifional atit pe plan national cit gi pe plan international in decurs de maxim 1 an « sii elaboreze si si prezente cite ADR Nord planul de asigurare a durabilitayii proiectului pentru o perioada de durabilitate de 5 ani cu implicarea partenerilor relevani timp de 1 lund. 18 2. Se recomanda ADR Nord: ~ si monitorizeze perioada de post implementare a rezultatelor proiectului in baza rapoartelor de asigurare a durabilitatii, prezentate de citre beneficiar: ~ va prezenta etre CRD Nord, apoi cate MDRC rezultatele si provocarile observate pe parcursul perioadei de post implementare. 3, Se recomandi MDRC si revizuiasca procedurile de conditionare si cooperare a debursatilor in baza rezultatelor objinute, Raportori: VioletaEviodienco , y , 9 _sef Sectic Statistica Regionala, z-~ Directia general dezvoltare regional, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Construetiilor Rodica Roti PQ. specialist principal Secfia statisticd regional, Directia general dezvoltare regional, Ministerul Dezvoltarii |_) Regionale si Constructiilor Angela Dumitraset consultant national in domeniul monitorizarii, evaluari si managementului bazat pe rezultate (RBM), Agentia de Cooperare International a Germaniei (GIZ) Vasile Bragovschi ~ consultant junior in monitorizare si evaluare, Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ) Supervizor: . Valerian Binzar’ Dol: ‘$c Directie general dezvoltare regional’, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Construcjiilor 19 & & Anexa I, Realizarea indicatorilor de produs si rezultat in cadrul proiectului tori pl Rezultatele principale atinse la finele proicctului Notii explicativa Indicatori de produs 1 [Rnealiigi benefictare — ae Indicatorul a fost realizat 100% catap BAO in urma implementitii proieetului: constructia Peer a a cat Sein a, jd oi stl aloonl Ragcani sistemului de apeduct, sistemul de canalizare si statiei nee de pompare beneficiaz’ mun. Balti i localitatle invecinate cu mun. Balti in raza a 30 km Tungimea rejalelor noi 2 | construite, inclusiy In procesul constructiei la cererea Beneficiarului si dupa coordonarea cu Institutul de Proiectare de Stat 4,06 km rejele apeduct 4,06 km refele apeduct construite “IPROCOM” a fost exclus o porfiune din refeaua de 2,63 km refele canalizare 2.49 km refele canalizare construite canalizare cu lungimea de 150 m. Indicatorul a fost realizat 100% Capacitaten sistemelor de 3 Aaprovizionare cu apa si servicii canalizare, inelusiy Peal ceveninis deems Staal eam aaion as ine soe Indicatorul a fost realizat 100% 330m3/2i capacitatea statiei de | 36m3/ora capacitatea stafiei de pompare al apelor reziduale dm | > : aoe aimee Indicator a fost realizat 100% 4 | Statie depompare Indicatorul a fost realizat 100%. A fost moniata statia de pompare prefabricatl, WILO EMUPORT. Statia | statie de pompare | statie de pompare montata fost fumnizati in set cu echipamentul utilajului tehnologic. Capacitatea de pompare al apei este de 36,0m3/ora. S| Volumul de apa 10000m3/luna_ 10000m3/luna volum de apa livrat Indicatorul a fost realizat 100% © | Persoane informate 147000 147000 Indicatorul a fost realizat 100 % din valoarea initial prin__intermediul panourilor de _informare si & & a 7. | Campania de a consfientizare, emisiunilor radio gi televizate. 3 emisiuni radio/TV ‘3 emisiuni radio/T'V realizate Indicatorul a fost realizat 100%. 6 publicatii in presi 6 publicafii in presi Indicatorul a fost realizat 100% ‘Au fost organizate 1 conferinte de presi, Conferinga a Salted teed ‘ ciadbian dy ah de presi a fost organizati la lansarea proiectului, anul torul a fost_realizat 50% torul buclete informafionale nu a fost realizat 1 Oto tides tnkrenitoiais 5 deoarece beneficiarul n-a dispus de surse financiare, dar in sursele FNDR aceste cheltuieli nu au fost planificate initia, 10 postere informationale Indicatorul postere informationale nu a fost realizat deoarece beneficiarul n-a dispus de surse financiare, dar in sursele FNDR aceste cheltuieli nu au fost planificate initial 2 panouri de informare 2 panouri de informare in sursele FNDR au fost confectionate gi plasate 2 panouri de informare. Indicatorul a fost reali 4 articole Pagina web Farticole pagina web: Lhttp://www.calm.md/libview.php?k ERVICIUL-PRESA/Noutati/Retele-de-apa-i-eanalizare-in- constructie-la-Zona-Eeonomica-Libera-Balti/ 2.http://www.moldpres.md/news/2014/1 1/04/14000682 3. http://www.admnord.md/libview.php?I=ro&i 4.http/vww.adrmord.md/libview php?l=ro& S.http://adrnord.md/libview.php?!-ro&ide=419&id=1804 6. http://curentul.md/business/retele-de-apa-si-canalizare-in- constructie-la-zona-economica-libera-balti.htm! Thtp:/iwww.noi.md/md/news id/50840 Indicatori de rezultat 1. | Loeuri noi de muncit 1 Joc de munca (pe termen scurt) 1 loc de munca noi create (pe termen scurt) A fost angajaté managerul de proiect. Indicatorul a fost realizat 100% 2a Anexa 2 Lista persoanelor intervievate: Data [Organizafia /Localitatea_[ Numele, Prenumele | Functia 18.06.2015 _| ZEL Balti oldan Vasile Viceadministrator 19.06.2015 | ADR Nord Bandiu Constantin [Sef Sectie management proiecte Ojog Liviu Specialist. in __‘Secfia management proiecte 19.06.2015 |IM__ Regia Apa-Canal | Petrov Veaceslav ef seofie tehnic& 23.07.2015 _| Balti” Babii Veaceslav | Economist sef 19.06.2015 __| SRL ,Valis™ Herdie Mihai Inginer sef 19.06.2015 | Priméria mun. Bali Culibaba Serghei | manager de project, Specialist pentru atragerea investifilor 02.07.2015 | SRL ,Uralis® ‘Alaiba Larisa Director economic o Lista persoanclor neintervievate Data Organizatia / Localitatea | Numele, Prenumele/Funefia__| Nota NF NE Anexa 3 Lista documentelor analizate 1, Nota conceptuati, 2. Cererea de finantare, 3. Matricea cadrului logic. 4, Rapoartele trimestriale de monitorizare a proiectului. 5. Matricea generalizatoare a indicatorilor la nivel de rezultat si produs 6. Raportul final 7. Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului. 8. Legea eu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001 9. Legea privind Zona Economica Libera ,.Balfi” nr. 26 din 04.03.2010 10. Programul de dezvoltare social-economica al municipiului Balti pentru anii 2005-2015, aprobat prin Decizia Consiliului municipal nr, 8/3 din 23.12.2004. 11, Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pind in anul 2015, aprobata prin HG nr. 1149 din 05.10.2006. 12, Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018. 13, Strategia de dezvoltare regional Nord, 14, Contractele de antreprizi. 15, Deciziile de primire a patrimoniului in proprietate municipal. 16, Actele de primire-predare a patrimoniului, 17. Avize eliberate pentru proiectele de executie gi la receptia finala a lucrarilor de construcfic.