Sunteți pe pagina 1din 108

Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

1 - Despre sfârşitul lumii

Profeţii despre sfârşitul lumii

Văzând preocuparea multor oameni, despre „destinele lumii”, dar în special cea referi-
toare la „sfârşitul” ei, am considerat util ca în acest „ghiveci” de informaţii şi tot felul de „pro-
feţii” pe această temă, să supun atenţiei celor interesaţi, câteva informaţii, profeţii şi desluşirea
lor, sau mai bine spus, să încercăm să vedem „sensul” spiritual, comparativ cu cel literal, ceea
ce - după cum vom vedea - ne va pune în lumină altă realitate decât cea pe care o găsim şi vedem
în media electronică şi TV, dar în special vom vedea o altă realitate faţă de cea „propovăduită”
de tot felul de organizaţii şi culte creştine şi ne-creştine.
În prezentarea acestor profeţii (în marea majoritate a lor, doar părţi din ele) am lăsat
deoparte aspectele sociale, economice, politice, ecologice, a dezastrelor şi a multor alte aspecte,
deoarece fiecare în parte dacă l-am analiza ar rezulta câte o carte, rămânând ca cei interesaţi să
cerceteze şi alte aspecte, căutând profeţiile complete.
Ne vom apleca atenţia în special asupra datării în timp a acestui „sfârşit”, şi a semnifi-
caţiei lui, deoarece aproape toată lumea doreşte să ştie CÂND se va produce acest eveniment?
În selecţia şi analiza textelor profetice, trebuie să pornim de la idea că această selecţie se
adresează vorbitorilor de limba română de oriunde şi, după cum se ştie, aceştia sunt în marea
majoritate creştini.
Aşadar profeţiile selectate sunt în ordine cronologică, de la sfinţii plăcuţi Domnului prin
care a găsit de cuviinţă să lase credincioşilor mărturii despre vremea de pe urmă.
Mai doresc să subliniez că nu se va putea trage o concluzie decât după parcurgerea între-
gului document, deoarece vom formula concluzii intermediare, pe etape, şi la urmă, vom încerca
formularea concluziei finale.

Înainte de toate trebuie să vedem ce ne învaţă Domnul Iisus Însuşi despre sfârşitul lumii.

Ce ne învaţă Domnul Iisus Hristos despre sfârşitul lumii?

Cea mai completă învăţătură lăsată în Cartea Sfântă de Domnului nostru Iisus Hristos
despre sfârşitul lumii o aflăm la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, capitolul 24, la Sfântul
Apostol şi Evanghelist Marcu, capitolul 13, şi la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, capitolul 21:

Evanghelia după Matei 24/14-30:

3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune


nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?
4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.

14. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea, spre mărturie la
toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.

1
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

15. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în
locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă.
16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă.
18. Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-şi ia haina.
19. Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
20. Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.

23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.

26. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu
credeţi.
27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea
Fiului Omului.
28. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
29. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da
lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor zgudui.
30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pă-
mântului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.

36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci
numai Tatăl.
37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului.
38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau
şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului
Omului.

44. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.

Evanghelia după Marcu Capitolul 13, despre sfârşitul lumii:

3. Şi şezând pe Muntele Măslinilor, în faţa templului, Îl întrebau, de o parte, Petru, Ia-


cov, Ioan şi cu Andrei:
4. Spune-ne nouă când vor fi acestea? Şi care va fi semnul când va fi să se împlinească
toate acestea?
5. Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva.

14. Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine — cine citeşte să
înţeleagă - atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi,
15. Şi cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din casa
sa.
16. Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt, ca să-şi ia haina.
17. Dar vai celor ce vor avea în pântece şi ce lor ce vor alăpta în zilele acelea!
18. Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna.

2
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

19. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii,
pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi.

21. Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi.

24. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da
lumina ei.
25. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina.
26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă.

Evanghelia după Luca Capitolul 21, despre sfârşitul lumii:

8. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu
sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.
9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea
trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.
10. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.
11. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari
din cer vor fi.
12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-
vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu.
13. Şi va fi vouă spre mărturie.
14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde;
15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i
răspundă toţi potrivnicii voştri.
16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre
voi.
17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu.
18. Şi păr din capul vostru nu va pieri.
19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi
nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.
26. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci
puterile cerurilor se vor clătina.
27. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.
28. Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru
că răscumpărarea voastră se apropie.

33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
34. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de bău-
tură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,
35. Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.
36. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate aces-
tea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.

În alte scrieri din Biblie mai aflăm despre sfârşitul lumii următoarele:

3
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

În Evanghelia după Matei Capitolul 13:

37. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului.
38. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui
rău.
39. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerăto-
rii sunt îngerii.
40. Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului.
41. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile
şi pe cei ce fac fărădelegea,
42. Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
43. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de
auzit să audă.

49. Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul
celor drepţi.

De reţinut şi următorul lucru:

„În gura a doi sau trei martori va sta tot cuvântul.” (2Cor. 13/1.)

„…orice pricină să se dovedească prin spusa a doi sau trei martori.” (Deut. 19/15.)

În continuare, să vedem ce a mai transmis Domnul Iisus oamenilor prin mai mult de trei
martori plăcuţi lui, profeţii ce le puteţi găsi în „Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de
acum”, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2008, sau pe net:

Profeţia Sfântului Moisi (Moise) Arapul


(sec al IV-lea)
(Despre călugării din neamul cel de pe urmă)

Sfântul Moisi Arapul a profeţit, zicând: în zilele cele de pe urmă ale veacului al şaptelea
şi jumătate, viaţa monahicească se va defăima cu totul şi monahii nu vor mai ţine socoteală de
mântuirea sufletului. Ei vor umbla prin mijlocul tulburărilor şi al gâlcevilor, întunecaţi, fără nici
un folos şi leneşi, neîngrijindu-se nicidecum de fapta bună, robiţi de patimile păcatului, pentru că
de acolo de unde l-au ars pe satana nevoitorii cei dintâi, tot de acolo şi el are să ardă şi să pârjo-
lească. Şi de unde s-a biruit, va birui şi el pe monahii cei leneşi şi defăimători. Unde a sporit
dreptatea, acolo va prisosi mai mult păcatul şi fărădelegea, pentru că se va răci dragostea multora
şi monahii vor petrece prin mijlocul lumii şi a mirenilor fără frică, cu mâncări şi băuturi, amăgindu-
se de poftele trupului, prin deşertăciuni, în necuraţii şi fapte ruşinoase. În acele zile va fi urâciune,
zavistie, sfezi şi bătăi în mânăstirile de obşte până la sânge, tot aşa şi în lavre, unde nu este viaţă
de obşte, din răutatea unuia asupra celuilalt şi pentru că s-au defăimat sfintele canoane şi nevoinţa
cea duhovnicească, se vor pune egumeni şi stareţi oameni neîncercaţi în fapta bună, fără credinţă,
nepricepuţi, de nici un folos şi simpli, nedeosebind binele de rău, leneşi, fără fapte bune, îngrijindu-
se numai de cele pământeşti, purtându-se cu neruşinare în slujbe.

4
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Răpind cu sila egumeniile, cu daruri, şi neştiind să înveţe şi să povăţuiască turma şi frăţi-


mea, neştiind că ei sunt chip şi pildă de folos pentru cei care urmează fapta bună şi neînţelegând
că ei au să dea seamă lui Dumnezeu în ziua judecăţii pentru turma lor. Şi din pricina nepăsării
egumenilor care nu poartă grijă de turmă, se vor pierde, se vor osândi nu numai cei leneşi şi trân-
davi, ci şi fraţii cei cu viaţă bună şi înfrânaţi.
După aceea, robul lui Dumnezeu, Moisi, a văzut că nor şi vârtej, negură întunecoasă şi
ispite foarte înfricoşate au venit asupra monahilor din partea de la miazănoapte, căci îi alerga pe
monahi şi cinul cel monahicesc se împrăştia de blestematele eresuri şi sileau pe mulţi să lepede
hainele monahiceşti şi să se însoare. Atunci, puţini nevoitori care vor fi încercaţi ca aurul şi argintul
în cuptor în necazuri multe, în prigoană şi strâmtorare, se vor lămuri. Şi câţi se vor afla încercaţi
şi vor birui atâtea ispite înfricoşate, se vor preamări, se vor preaslăvi şi se vor cinsti de Dumnezeu
mai mult decât acei care au răbdat căldura şi zăduful zilei şi gerul nopţii.
După aceea, robul lui Dumnezeu, Moisi, a văzut că a trecut iarna aceea a necazurilor
şi ispitelor şi prigoana acelor înfricoşate eresuri şi s-a făcut linişte. Şi după ce vor trece câţiva
ani; iarăşi se va dispreţui ceata monahilor cea îngerească şi vor veni iarăşi ispite asupra lor mai
multe şi mai silnice. A văzut că monahii vor petrece împreună cu călugăriţele şi împreună cu pofta
cea rea va veni şi tirania, căci şi cei ce nu vor voi, se vor batjocori cu sila.
Preoţii se vor spurca prin păcatul desfrâului şi preotesele lor vor preacurvi, asemenea şi ei
vor preacurvi cu altele. Atunci va veni mânia cea mare a lui Dumnezeu şi va distruge tot neamul
acela viclean şi-l va trimite în focul cel veşnic.
Deci, fericiţi vor fi câţi nu se vor pleca la cea mai mare fărădelege a necurăţiei, care este
mai silnică şi mai grea decât uciderea, ci se vor împotrivi şi vor mustra fărădelegea ca Sfântul Ioan
Botezătorul şi vor stărui, mustrând amestecarea de sânge. Şi vor fi ucişi de cei prea fărădelege,
spurcaţi şi prea necuraţi oameni din vremea aceea şi apoi se vor odihni în sânul lui Avraam, Isaac
şi Iacob prea slăviţilor Patriarhi şi vor locui în împărăţia cerurilor cu toţi Sfinţii, bucurându-se şi
veselindu-se, de care bucurie să ne învrednicească Dumnezeu şi pe, noi, cu darul Lui cel Sfânt.
AMIN.

Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei


(sec al IV-lea)
(Vedenie despre înfricoşata Judecată)

…Cuvintele acestea pe care Domnul le-a rostit cu glas de tunet către Arhanghelul Mihail
au umplut de spaimă nenumăratele puteri îngereşti.
Apoi a poruncit să-i aducă cele şapte veacuri de la facerea lumii. Mihail a primit po-
runcă să îndeplinească şi acest lucru. De aceea a mers degrabă la casa testamentului şi le-a adus.
Erau ca nişte cărţi mari, pe care le-a pus în faţa Judecătorului. Apoi a stat de o parte privind cu
respect, cum răsfoieşte Domnul istoria veacurilor. Şi a luat primul veac, l-a deschis şi a zis: „Aici
scrie, în primul rând: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, un Dumnezeu în trei feţe. Din Tatăl S-a născut
Fiul şi Făcătorul veacurilor, deoarece cu Cuvântul Tatălui, prin Fiul, s-au făcut veacurile, s-au
creat netrupeştile puteri, s-au întărit cerurile, pământul, adâncurile, marea, râurile şi toate cele ce
sunt într-însele”.
Apoi, după ce a citit puţin mai jos, a zis: „Chip al Nevăzutului Dumnezeu este primul om,
Adam, cu femeia lui, Eva. Atotputernicul Dumnezeu şi Făcătorul tuturor celor văzute şi celor ne-
văzute, a dat lui Adam o poruncă. Aceasta era legea care trebuia ţinută cu toată puterea şi scum-
pătatea, spre cinstea Făcătorului său şi ca să nu uite că Dumnezeu se află deasupra lui”.

5
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

După puţin, a citit mai departe: „Nelegiuirea în care a căzut chipul lui Dumnezeu prin înşe-
lăciune sau mai bine zis din neatenţie şi din neglijenţă. A căzut omul şi a fost izgonit din rai, cu
dreaptă judecată şi hotărâre a lui Dumnezeu. Nu putea să stea în aceste bunătăţi începătorul nele-
giuirii!” Mai jos a citit: „Cain s-a aruncat asupra lui Abel şi l-a omorât, după voia diavolului. Se
cade să ardă în focul gheenei, pentru că nu s-a pocăit. Iar Abel va trăi în veşnicie”.
În acelaşi chip a răsfoit cele şapte cărţi ale veacurilor. În sfârşit, a luat a şaptea carte şi a
citit: „Începutul veacului al 7-lea înseamnă sfârşitul veacurilor. Începe să se generalizeze răul,
desfrânarea, nemilostivirea. Oamenii veacului al VII-lea sunt răi, invidioşi, mincinoşi, cu dragoste
făţarnică, iubitori de stăpânire şi de argint, robiţi de păcatele sodomiceşti şi de celelalte păcate”.
A mers puţin mai departe, a citit ceva şi îndată şi-a ridicat în sus privirea mâhnită; a sprijinit
o mână pe genunchi şi cu cealaltă şi-a acoperit faţa şi ochii şi a stat aşa cugetând în sine multă
vreme, apoi a şoptit: „Într-adevăr, acest veac a întrecut cu nedreptatea şi cu răutatea pe toate cele-
lalte”.
A citit mai jos: „Grecii cu idolii lor au fost spânzuraţi cu lemnul, cu suliţa şi cu cuiele care
au pironit trupul Meu, de viaţă purtătorul”. A tăcut câteva clipe şi iarăşi S-a aplecat asupra cărţii:
„Doisprezece comandanţi ai Marelui Împărat, albi ca lumina, au tulburat marea, au închis gurile
fiarelor, au înecat balaurii cei gânditori, au luminat pe orbi, au săturat pe cei flămânzi şi au sărăcit
pe cei bogaţi. Au pescuit multe suflete moarte, dându-le din nou viaţă. Mare este plata lor...”. Şi
apoi, după puţin a adăugat: „Eu, Iubitorul de oameni, am ales şi mărturisitori, care au fost biruitori
cu ajutorul Meu”. Prietenia lor a ajuns până la cer şi iubirea lor până la tronul Meu! Dorul lor până
la inima Mea şi jertfa lor Mă arde cu putere. Slava şi puterea Mea este cu ei!”.
După ce a întors multe file, a şoptit cu un zâmbet de mulţumire: „Omul care a ţinut cu
cinste cârma celor şapte coline (Constantinopolul) şi a devenit împăratul lor a fost slujitorul dra-
gostei Mele. I se cuvine împărăţia cerurilor pentru că a fost râvnitor şi următor Domnului Său”.
Apoi, trecând peste multe file, a zis: „O, Preafrumoasă şi Preacinstită Mireasă! Câţi vrăj-
maşi s-au străduit să te murdărească. Dar nu M-ai trădat pe Mine, Mirele Tău! Nenumărate erezii
te-au ameninţat, dar piatra pe care ai fost zidită nu s-a mişcat, pentru că „porţile iadului nu au
biruit-o”.
Mai jos erau scrise toate păcatele oamenilor, pe care moartea le-a găsit neşterse prin pocă-
inţă. Şi erau aşa de multe, ca nisipul mării... Le-a citit Domnul nemulţumit şi a dat din cap suspi-
nând. Nenumărata mulţime a îngerilor stătea tremurând de frica dreptei mânii a Judecătorului.
Când Domnul a ajuns la jumătatea acestui veac, a zis: „Sfârşitul lui este plin de pu-
toarea păcatului, de lucrurile omeneşti, care sunt toate mincinoase şi întinate: invidie, ură,
minciună, hulă, duşmănie, chefuri, beţii, desfrânări, ucideri, avorturi, lăcomie, iubire de argint,
ţinere de minte a răului. Dar ajunge! Îl voi curma la jumătate! Să înceteze stăpânirea păcatu-
lui! Şi zicând aceste cuvinte pline de mânie, Domnul a dat Arhanghelului Mihail semnalul pentru
judecată. Imediat, acela cu ceata lui au luat prea strălucitul şi negrăitul tron şi au plecat.
Era aşa de numeroasă ceata aceea încât pământul nu o încăpea. Şi fugind, strigau cu glas
de tunet: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin este cerul şi pământul de slava Lui. Şi de acest
înfricoşat strigăt se cutremura cerul şi pământul. Sfânt, Sfânt, Sfânt, mare şi înfricoşat, minunat şi
proslăvit este Domnul în vecii vecilor.

Proorociile Cuviosului Andrei cel nebun pentru Hristos


(care a fost în vremea împăratului Leon cel înţelept al Ţarigradului, la anii 882)

ODATĂ, liniştindu-se, Epifanie cu Cuviosul Andrei, l-a întrebat ucenicul pe acesta, zi-
cându-i: „Spune-mi, părinte, te rog, cum are să fie sfârşitul lumii acesteia? Când are să fie începutul

6
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

durerilor? Şi cum vor cunoaşte oamenii că este aproape sfârşitul lumii şi prin ce semne vor fi
arătările?
Iară Cuviosul a zis: „Ascultă, fiule, pentru începutul durerilor şi sfârşitul lumii şi celelalte:
… Aşadar, fiul meu Epifanie, oraşul nostru se va pierde, pentru mulţimea răutăţilor şi a
fărădelegilor, de care ţi-am spus că vor urma în lume, precum Domnul nostru Iisus Hristos a zis
că este începutul relelor. După această desfiinţare a oraşului nostru, sfârşitul lumii fiind aproape,
după cum am mai zis, şi după împlinirea vremii tuturor neamurilor, care la rândul lor, în diferite
vremi au împărăţit, va ridica Dumnezeu şi sceptrul israilitenilor (prin Antihrist), ca să împă-
răţească în al şaptelea veac spre al optulea, pentru care a mărturisit Proorocul Isaia, zicând aşa:
„Va ridica Dumnezeu semn spre plinirea neamurilor, ce au stăpânit pe oile cele risipite ale lui Israil
(adică pe creştini) printre neamuri şi va aduna pe Israilul cel rătăcit (adică pe evreii cei înşelaţi de
Antihrist) în sfânta cetate a Ierusalimului.” Şi va fi atunci Israil ca şi când au ieşit din Egipt, după
cum mărturiseşte şi Sfântul Apostol Pavel, care zice: Când se vor împlini ieşirile neamurilor,
atunci se va mântui tot Israilul.
Acestea amândouă, de mai sus, se unesc cu cele spuse de Sfinţitul Mucenic Ipolit (papă al
Romei), care zice de venirea lui Antihrist, că întâi evreii se vor înşela. Şi Domnul nostru Iisus
Hristos mărturiseşte aceasta, zicând: ,,Eu am venit în numele Tatălui Meu şi nu M-aţi primit; iar
acela va veni în numele lui şi îl veţi primi pe el. ”
… — Explică-mi mai adânc, a spus Epifanie, care este ipostasul veacurilor.
— Este nesfârşita lor prelungire, adică neîntrerupta succesiune a timpurilor şi ne-
mărginirea anilor. Esenţa lor este un duh foarte frumos şi minunat, care se fixează pe toată
întinderea sa în şapte semne (puncte) (adică se împarte în opt perioade de timp).
De la veacuri au luat minte oamenii şi îngerii. Şi veacurilor le-a dat Domnul pornirea pentru
călătoria neîntreruptă, în timp ce nouă şi îngerilor ne-a dăruit viaţa. Astfel, prin călătoria lor neîn-
treruptă, veacurile ne îndeamnă să umblăm şi noi în acelaşi chip.
Această călătorie a lor are început, sfârşit însă niciodată. A luat şi Adam de la început
acest drum al veacurilor, dar până astăzi nu a putut depăşi veacul al şaptelea. Nu a putut din pricina
noastră, deoarece, ca urmaşi ai săi cu acelaşi sânge, suntem la fel cu acela şi călătoria noastră este
comună. Până astăzi adică nu s-au împlinit cele şapte veacuri ale acestei lumi, pe care noi le mă-
surăm cu anii. Când se vor împlini, Cel Prea Înalt va ridica un vânt înfricoşător în toată lumea.
Atunci se vor împreuna oasele oamenilor şi se vor lipi în chip armonios unul cu altul. Peste ele se
vor întinde nervii şi după aceea cărnurile; şi fiecare suflet, care a fost dezlegat de trupul său cel
stricăcios, îl va primi nestricăcios.
Atunci va trâmbiţa un înger cu o trâmbiţă înfricoşătoare şi se va cutremura lumea. Mor-
mintele se vor deschide, morţii vor învia întru clipeala ochiului şi va coborî Judecătorul, Care va
răsplăti fiecăruia potrivit cu faptele sale. Atunci va începe veacul al optulea, precum zice Solo-
mon: „Fă parte la şapte şi la opt” (Eclesiasticul 11, 2). Acest veac nu va avea sfârşit. Pe cei
drepţi îi va aduce în veselia cea nespusă şi în odihna cea veşnică, în timp ce pe cei păcătoşi în
pedeapsa cea nesfârşită. După învierea morţilor, oamenii vor deveni nestricăcioşi şi nemuritori,
raiul - veşnic, iadul - nesfârşit şi veacul acela, netrecut.

Profeţiile Sfântului Nil Athonitul


(1612-1692)
Înmulţirea fărădelegii

7
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Când se va înmulţi fărădelegea se vor aduna toate prihănirile şi necurăţiile lumii şi se vor
învistieri într-o necurată fiică a desfrânării, care va fi locaş al preadesfrânării. Că precum Doamna
noastră de Dumnezeu Născătoarea a fost Preacurată mai înainte de naştere şi prin naştere şi după
naştere, Preasfântă Fecioară, şi a născut pe Emanuel, care n-a ştiut de păcat; aşa dimpotrivă, acea
necurată fiică, mama fărădelegilor va fi, că şi mai înainte de naştere şi în naştere şi după naşterea
spurcatului antihrist va fi desfrânată, necurată şi preadesfrânată în toată viaţa ei.
La această necurată se vor aduna toate fărădelegile şi o să nască pe fiul pierzării. Şi din
pricina lipsirii Darului Sfântului Duh la oameni, pentru păcatele şi fărădelegile lor, atunci se vor
aduna şi vor învia toate fărădelegile oamenilor în pântecele ei. Şi după naşterea fiului păcatului o
să vină toată lipsa la oameni.
Întâi se vor lipsi de dragoste, de unire, de curăţenie. Apoi, tot locul şi oraşul se vor lipsi de
păstori temători de Dumnezeu şi de proiestoşi credincioşi; al treilea, bisericile lui Dumnezeu se
vor lipsi de arhierei, de duhovnici şi de preoţi evlavioşi, precum de pe acum au început a se lipsi.
După aceea o să se arate şi acest necurat, după creşterea vârstei lui şi o să se umple de putere
satanicească şi o să facă semne şi minuni înaintea ochilor oamenilor celor pătimaşi, precum a făcut
Chinops mincinoasă înviere şi altele; fiindcă la sfinţi nu are lucrare înşelăciunea, ci numai la cei
întunecaţi de patimi (precum Marele Macarie vedea pe femeie în firea ei, iar oamenii o vedeau ca
pe o iapă). Şi o să se făţărnicească cu blândeţea, ca să plece pe popoare la înşelăciunea lui şi ca să
se facă împărat.
De asemenea, se va arăta paşnic şi smerit, ca să i se închine toţi. Hrana lui va fi tulburarea
oamenilor; când se vor tulbura oamenii, el se va bucura. Aceasta este uitarea credinţei, a fricii lui
Dumnezeu, desfrânarea, preadesfrânarea, sodomia, iubirea de avuţii, iubirea de argint, pomenirea
de rău, zavistia, osândirea, minciuna, clevetirea şi celelalte răutăţi. Cu acestea o să se hrănească şi
o să stăpânească toate cetăţile. Fiindcă nu va găsi altă persoană vrednică să stăpânească cetăţile,
pentru aceea şi toată lumea o va stăpâni şi o să-1 aibă pe acesta atotţiitor. Atunci, pe cât vor păcătui,
vor socoti că-şi lucrează mântuirea. Atunci o să se defaime Sfânta Evanghelie şi Biserica lui Hris-
tos şi o să fie multă lipsă în lume, semne şi arătări de la Dumnezeu în mijlocul lipsirii, foame
îndoită: gândită şi simţită.
Simţită, pentru că se va închide cerul ca în zilele lui Ilie, din pricina fărădelegilor oameni-
lor, şi nu va da ploaie; vor fi oamenii flămânzi şi de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu se va
mai găsi nici un drept cu fapte bune care să-i înveţe cuvântul mântuirii. Se va ridica binecuvântarea
lui Dumnezeu de la mâncare şi de la băutură, pentru că, pe cât vor mânca mai mult, pe atât mai
mult vor flămânzi. Atunci cei bogaţi îşi vor deschide comorile lor; aurul şi argintul atunci vor fi
defăimate, şi se vor călca pe drumuri ca pietrele. Atunci o să se zămislească răutatea luceafărului
în inimile oamenilor şi o să vieţuiască păgânătatea cu pecetea lui antihrist. Şi se va ridica harul lui
Dumnezeu de la oameni, precum Scriptura zice: Nu va locui Duhul lui Dumnezeu în oamenii
aceştia, fiindcă sunt trupuri. Se vor împuţina şi oamenii; vor slăbi şi vor muri pe drumuri ca păsă-
rile; cei pecetluiţi de antihrist vor mânca cărnuri de oameni morţi, neputând suferi foamea şi leşi-
narea, şi, mâncând trupuri moarte, vor muri şi ei.
Iar înţelesul peceţii lui antihrist este aşa: Al meu eşti şi al tău sunt, de bună voie vin, nu de
silă. Vai şi amar celor pecetluiţi! O să se facă tulburare mare în lume şi auzind oamenii în altă
parte de pace se vor muta acolo, dar vor găsi acolo lipsă şi mai multă. Şi vor auzi de la locuitori:
„O, cum aţi venit în acest blestemat loc, unde n-a rămas la noi înţelegerea omenească?".
Atunci, văzând Dumnezeu tulburarea omenească, o să poruncească mării să-şi ia starea cea
dintâi. Şi o să se urce focul cel de sub pământ din care se înfierbântă apele cele calde şi o să fiarbă
apa mării, precum fierbe apa de la foc şi atunci vor înceta oamenii de a se muta din loc în loc; din
fierberea mării o să se ardă faţa pământului şi o să se usuce pământul; nu va mai răsări iarbă şi

8
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

copacii nu vor mai odrăsli vlăstare; izvoarele apelor se vor usca, dobitoacele şi păsările vor muri
de aburii mării şi a pucioasei. Şi iată, vremea se apropie şi voi nu înţelegeţi!
Deci, Dumnezeu, purtând grijă de mântuirea oamenilor celor cu bună voinţă, o să trimită
atunci pe Enoh, pe Ilie şi pe Ioan Teologul să propovăduiască şi să întărească în mărturisire pe cei
puţini care se vor mântui şi să înveţe că cei care nu se vor pecetlui cu pecetea lui antihrist, se vor
mântui; şi să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci, fiindcă semnul Sfintei Cruci izbăveşte pe om
de osânda iadului; iar pecetea lui antihrist îl dă osândei iadului.
De flămânziţi, răbdaţi, că Domnul vă va trimite ajutor dintru înălţime. Iar oamenii vor zice:
„Iată câţi s-au pecetluit, s-au mulţumit". Şi le vor zice: „Oamenii nu s-au mulţumit la însemnarea
peceţii pierzării, ci înşelăciunea i-a făcut nesimţitori şi nu cunosc mântuirea lor". Oamenii cei ma-
terialnici s-au făcut diavoli şi nu simt foamea, nici setea, pentru că s-au făcut într-o unire cu dânşii;
dar flămânzesc şi însetoşează mai mult decât voi de şapte ori câte şapte. Răbdaţi puţin şi veţi vedea
pe cei pecetluiţi murind sufleteşte şi trupeşte. Aceia dintre voi care vor răbda, vor trăi viaţă veşnică.
Atunci antihrist, văzând pe cei trei Prooroci propovăduind adevărul şi vădindu-i înşelăciu-
nea lui, o să se mânie şi o să poruncească să-i aducă înaintea lui. Întâi o să-i momească, zicând:
„Pentru ce voi nu vă pecetluiţi cu pecetea cea împărătească?". Atunci ei o să-l dojenească în faţă
pentru înşelăciunea lui, zicându-i: „O, înşelătorule şi amăgitorule antihrist! Nu-ţi ajunge că ai
pierdut atâtea suflete, ci ne amăgeşti şi pe noi să te ascultăm? Blestemată este pecetea ta şi slava
ta şi cu pierzarea ta a venit şi sfârşitul lumii".
Iar spurcatul, auzind dojana şi blestemurile care i-au făcut Sfinţii, singur o să ia sabia şi o
să-i taie. Şi după moartea lor o să poruncească la ai săi să facă mulţime de răutăţi, zic: desfrânări,
preadesfrânări, sodomii, ucideri, răpiri, minciuni, furtişaguri, tiranii, vânzări de oameni şi cumpă-
rări de copii, parte bărbătească şi femeiască, şi o să facă desfrânare pe drumuri, la vedere, ca şi
câinii.
Iar oamenii, având slobozenia celui spurcat, o să stingă firea omenească cu multe chipuri
ale răutăţii, silindu-se simţitor şi gânditor, şi din multă răutatea lor o să se prăpădească buna cuvi-
inţă a oamenilor şi o să-şi iasă din minţile lor din multa neastâmpărare şi se vor face scurţi la
trupuri ca diavolii.

Alte profeţii ale Sfântului Nil1

Mare nerecunoştinţa s-a arătat şi se arată, şi încă şi mai mare se va arăta din partea mona-
hilor din muntele acesta (Athos). Şi în special se va arăta nerecunoştinţa către Maica Domnului.
Pentru aceasta zic: când va veni de patru ori câte 25 ani, adică 100 de ani, de la 1775 până la 1875,
oare atunci la ce stare o să ajungă viaţa monahicească? Şi după aceasta când vor mai trece de trei
ori câte 25 ani, adică de la 1875 la 1950, care este în mijlocul celui de-al optulea veac de la facerea
lumii, adică 7500, oare câtă tulburare are să se facă de la 7400 până la 7500? Ce răpiri o să se
facă? Amestecări de sânge, (adică se vor căsători rudeniile între ele), stricări de copii, sodomii,
curvii, preacurvii şi toate alte fărădelegi pierzătoare. Şi o să se certe neîncetat, şi nu o să găsească
nici începutul nici sfârşitul. Şi pe urmă are să vină şi sfârşitul agarenilor (turcilor), cea mai de pe
urmă şi amară iarnă. Căci atunci are să fie scârbă şi strâmtorare în toată lumea...
Sunt 25 de ani de când s-a întors sfera spre mai rău, adică de la anul 1785 încoace pierzarea
a stăpânit. Dar când vor trece alţi 25 de ani, la care ticăloasă stare are să înainteze lumea? Adică
la 1835, şi după aceea până la anul de la facerea lumii 7500, vor fi toate răutăţile lui Anti-

1
Profeţii despre Antihrist - Dimitriu K. Skartsiuni - Editura Credinţa strămoşească 2003 pag.99-100.

9
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

hrist... Fiindcă veacul deşartei vieţuiri şi rânduiala monahiceştii aşezări, se desparte: Cei de dimi-
neaţă se aseamănă cu flacăra focului, cei de amiazăzi cu cărbunii cei aprinşi, iar cei de seară cu
spuza cea amestecată cu cenuşa care rămâne de la cărbunii cei aprinşi... Că iubirea de argint îl face
pe călugăr a urî calea cea strâmtă şi a iubi mai mult odihna şi lenevirea, care este povăţuitoare şi
învăţătoare a toată răutatea. De la patriarhi până la împăraţi şi până la monahi şi la cei mai de pe
urmă săraci, aceasta nu ne lasă să intrăm prin uşa cea strâmtă. Pentru că iubim cele ale lumii şi
suntem pătimaşi la ele, şi cel dintâi este pântecele.
Vai, vai, o, părinţilor! Plâng şi mă vait după refacerea stării dintâi a acestui munte.
Fiindcă după 1913 trecând 79 de ani se vor face toate răutăţile profeţite despre venirea lui
Antihrist, ani de la facerea lumii 7500...

Sfântul Cosma Etolianul2


(1714-1779)
Sfârşitul lumii

Dar ce să aşteptăm? E trist să v-o spun, dar v-o spun: azi-mâine, aşteptăm secete, foamete
mare, când vom da mii de galbeni (florini) şi nu vom găsi o bucată de pâine şi apă. Azi-mâine
aşteptăm morţi, boli mari, când cei vii nu vor ajunge să-i îngroape pe cei morţi. Va fi un cutremur
a toată lumea, care va face să cadă toate casele, şi toţi munţii şi toată lumea se va face un loc şes,
marea va urca mai sus decât munţii cei mai înalţi, încât va fi cu cincisprezece coţi peste lume,
stelele vor cădea din cer, soarele şi luna se vor întuneca. Cerul care se vede, pământul şi toate vor
arde şi lumea va muri. Când se vor face acestea? Hristosul meu spune că acum ele se apropie
repede, a ajuns cuţitul la os. Se vor face dintr-odată, ar putea să se facă şi în noaptea asta. Oare n-
au şi început deja? Nu vedeţi cum au pierit animalele voastre, recoltele voastre? Cum izvoarele şi
râurile s-au întors? Azi ne lipseşte una, mâine alta, şi Dumnezeu ni le dă tot mai puţin, iar noi, ca
nişte nesimţiţi, nu ne gândim la ele.
Vă spun iarăşi acest lucru şi vă îndemn: chiar dacă cerul s-ar coborî jos şi pământul ar urca
sus, chiar dacă lumea întreagă va pieri, cum are să piară azi-mâine, să nu vă îngrijiţi ce va face
Dumnezeu. De vă va arde trupul vostru, de vi-l va prăji, dacă vă va lua lucrurile voastre, să nu vă
îngrijiţi: daţi-le, nu sunt ale voastre. De suflet şi de Hristos aveţi nevoie. Chiar dacă lumea întreagă
ar cădea, nu vă va putea lua acestea două, numai dacă nu le veţi da de bunăvoie. Acestea două să
le păziţi, ca să nu se întâmple să le pierdeţi.
*
În vechime, atunci când oamenii voiau să pedepsească pe cineva, făceau jurământ şi spu-
neau: „Să-ţi dea Dumnezeu să te pună împreună cu preoţii ce se vor afla în veacul al optulea
(mileniul al optulea de la facerea lumii)!". De aceea, fraţii mei, cu anevoie pot astăzi să se mân-
tuiască patriarhii, preoţii, duhovnicii şi dascălii, fiindcă acum suntem în veacul al optulea (mi-
leniul al optulea) din care au trecut şi două sute optzeci de ani (anul 7280 = 1772). De aceea
vă sfătuiesc, sfinţiţi părinţi, acum cât mai aveţi timp, să şedeţi şi să citiţi ca să înţelegeţi câtuşi de
puţin ce spune Sfânta Evanghelie.

Proorocirea unui Sfânt care s-a găsit în Mănăstirea Decapoliei, cu hramul Sfântului
Benedict, la anul 1775

2
Viaţa şi Învăţăturile Cuviosului şi Sfinţitului Mucenic Cosma Etolianul, Luminătorul Greciei şi Apostolul săraci-
lor, Editura Deisis, Sibiu, 2001, pag. 139, 141, 173-175, 180.

10
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

A FOST găsită într-un mormânt, în mâna unui Sfânt, scrisă pe tablă de plumb, însă când a
fost proorocită nu se ştie.
Era scrisă aşa:
„Cutremur mare va fi în toată lumea la anul 1740. La anul 1760 Africa va arde cu foc şi
Roma sânge va vedea (cine va voi ca să ştie despre Roma să caute în Istoria cea mică bisericească
şi va găsi pentru aceasta, la anul amintit, lupta papilor de la apus cu calvinii, când mult sânge s-a
vărsat). La anul 1790 mânia lui Dumnezeu în tot pământul şi nu va fi dragoste. La anul 1800 puţini
vor cunoaşte pe Dumnezeu. La anul 1845 va fi numai un păzitor. La anul 1860 sfărâmarea leului,
a părţii răsăritului şi a Austriei. La anul 1880 se va scula un bărbat mare şi va smeri pe ursul
crivăţului şi va smulge penele vulturului Austriei. La anul 1990 luminile se vor stinge şi va fi o
turmă.”
Făcându-se socoteală din anii cei vechi de la facerea lumii, avem anul 7498, iar de la Hris-
tos 1298*. Şi avem acum, de la Hristos anul 1900. La greci am găsit scris, că crivăţul este Germa-
nia, iar nu Rusia, căci Rusia este la miazănoapte.
* Probabil este o greşeală de tipar. 7498 – 5508 = 1990, adică anului 7498 de la facerea
lumii şi corespunde anul 1990 după Hristos. Acum după ce multe evenimente s-au consumat şi
anul 1990 a trecut, ne este uşor să înţelegem că la anul 1990 s-a pus început unei noi ere anti-
creştine. De aceea se zice că luminile (credinţei) se vor stinge.
(Din cartea „Sfârşitul omului” de Monah Zosima Pascal-Prodromitul din Sfânta Mănăstire
Neamţu, la 1905, pag. 67, Editura Tehnopress 2004)

Tâlcuire
După cum se zice mai sus, la anul 1880 se va scula un bărbat mare şi va smeri pe ursul
crivăţului, mi se pare că are să fie Japonia, fiindcă cu adevărat Japonia a smerit Rusia. Japonia,
acesta are să fie bărbatul cel mare, fiindcă toţi câţi au venit au robit tot creştinismul. Tătarii şi alte
naţii, tot dintracolo au venit, şi au să mai vină, după cum zic Scripturile despre Gog şi Magog, care
este China; aceştia au să vină în zilele cele mai de pe urmă, după cum zice Proorocul Iezechil la
cap. 34 şi 39.

O mărturie a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica


(1787-1868)

Sfântul Calinic a trăit mai aproape de noi, între anii 1787-1868, şi este ctitorul mănăstirii
Cernica din apropierea oraşului Bucureşti, capitala României, căreia i-a fost stareţ timp de 31 de
ani.3 .
Stareţul Calinic4, fiind om sfânt, mare nevoitor şi cu alese daruri duhovniceşti, în jurul lui
se adunaseră mulţi monahi şi chiliile din insula Sfântului Nicolae erau neîncăpătoare, fiind trebu-
inţă de noi chilii. De aceea se gândea să facă o mânăstire mai mare, în cealaltă insulă a Sfântului
Gheorghe. Nu-i mai rămânea acum decât să înceapă lucrul, însă stareţul Calinic stătea la îndoială
şi amâna începutul. Ce se întamplase ? Un zvon circula în ţară că nu peste mult timp, adică în
1848, aveau să aibă loc mari evenimente, un sfârşit de lume, un început de lume nouă. Fră-
mântat de aceste gânduri, într-una din nopţi, întorcându-se la chilie de la slujba utreniei şi aşe-
zându-se ca de obicei pe scaunul său - căci aşa obişnuia să se odihnească cuviosul, şezând pe un
3
Dimitriu K. Skartsiouni Profeţii despre Antihrist, Editura Credinţa Strămoşească, 2003, pag. 102.
4
Arhimandritul Atanasie Baldovin, Viaţa şi nevoinţele cele monahale ale Preacuviosului Episcop al Râmnicului
Noului Severin D. D. Calinic, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1899, în Revista Biserica Ortodoxă Ro-
mână,(Anul 22), 1898-1899, pag. 1019-1020.

11
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

scaun şi niciodată întins pe pat -, în acel moment s-a aflat cu trupul în picioare, aievea nu în vis, în
cealaltă insulă a Sfântului Gheorghe, având de-a dreapta pe Sf. Ierarh Nicolae si de-a stânga pe Sf.
Mare Mucenic Gheorghe, care îl mustrau de ce nu a început zidirea mânăstirii în această insulă,
pentru care deja primise bani. Cuprins de frică şi de cutremur, stareţul Calinic a răspuns: „Iertaţi-
mă, sfinţilor ai lui Dumnezeu, dar citind eu unele prevestiri despre viitor, am crezut că la anul
1848 va fi sfârşitul lumii”. Atunci sfinţii i-au zis: „Uită-te spre răsărit”. Şi ridicând cuviosul ochii
spre răsărit, nu se mai vedea cerul, ci numai o mare lumină dumnezeiască, iar el spăimântându-se,
a căzut la pământ zicându-i: „Priveşte acum la răsărit si vei vedea taina cea mare a Providenţei”.
Şi fiind întărit de darul lui Dumnezeu, Sf. Calinic a văzut pe cer pe Sf. Treime, aşa cum este
zugrăvită pe sfintele icoane, iar dedesupt, pe un mare pergament luminos era scris cu litere
mari: 7500 ani de la Adam. Atunci sfinţii care îl susţineau pe braţe, i-au zis: „Vezi că nu la 1848
va fi sfârşitul lumii, ci sfârşitul lumii va fi când se vor împlini 7500 de ani de la Adam ?
Aşadar, au adăugat sfinţii, începe îndată a zidi marea mânăstire a Sf. M. Mc. Gheorghe”.

***

Din aceste profeţii de până aici putem trage o primă concluzie: Sfârşitul lumii va fi la
jumătatea veacului al optulea, adică la anul 7500 de la Adam şi/sau la anul 1992 de la Iisus
Hristos. Totodată, ceea ce va începe după acest sfârşit, nu va mai avea sfârşit, de aici înainte
„va fi o turmă şi Un Păstor”
Dar cum acest an a trecut, ba chiar am intrat de ceva timp în mileniul trei, neîntâmplându-
se ceea ce se aştepta lumea la intrarea în anul 2000, ba chiar, iată, acum când am definitivat acest
document, am trecut şi de sfârşitul lumii al maiaşilor din 12.12.2012, ne putem întreba: oare au
greşit aceşti profeţi prin care Domnul a vorbit? Puţin probabil. Chiar foarte puţin probabil, fiind
„mai mult de doi sau trei” care mărturisesc aceeaşi dată.
Atunci ce s-a putut întâmpla în acel an, sau ce eveniment deosebit ar fi avut loc şi care a
fost trecut cu vederea de creştini, dar în special de „păstorii” creştinilor, şi în mod deosebit de
„păstorii dreptei credinţe”?
Fără îndoială, atâta timp cât Terra nu s-a făcut ţăndări, iar oamenii nu au murit sau dis-
părut în totalitate, ba din contră s-au mai înmulţit făcând „precum a fost în zilele lui Noe…,
mâncau, beau, se însurau, se măritau” sau ca „în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vin-
deau, sădeau, şi zideau,…”, fără îndoială deci, trebuie să căutăm un alt eveniment deosebit de
importat, chiar crucial pentru omenire.
Sau, poate, acest mare eveniment nu a fost la o scară şi amplitudine care să fie „în chip
văzut” de media şi de cei care au ochi şi nu văd, sau nu vor să vadă.
Pentru a ne dumeri ce s-ar fi putut întâmpla la această dată, va trebui să vedem de ce
eveniment profeţit în Biblie va fi însoţit acest sfârşit biblic.
În aceleaşi capitole citate la început aflăm:
„Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pămân-
tului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.” (Mat:
24/30.)
„Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă.” (Marcu:
13/26.)
„Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.” (Luca:
21/27.)
Cred că nu există un lucru mai explicit cum că acest sfârşit va fi însoţit de venirea „Fiul
Omului” „pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.”

12
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Oricum, pentru o analiză şi înţelegere mai profundă, recomand să urmaţi şi link-urile din
document, eventual salvarea şi studierea celorlalte documente.
Dar să nu anticipăm şi să vedem mai departe ce ne spune Domnul Iisus Hristos în cel mai
recent cuvânt, despre acest sfârşit, rămânând să concluzionăm ce, cum, când şi unde, după par-
curgerea Cuvântului:
***

... Port în mână un steguleţ pe care scrie: „Sfârşitul tuturor“. De când M-am născut am
vestit acest cuvânt, această veste. Să nu creadă cineva că e minciună acest cuvânt. Nu a rămas sfânt
sau înger în cer să nu vină cu mătura să măture calea voastră; mai ales proorocii, care mătură să
veniţi mai curând.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1964
***

O, copii ai Ierusalimului, o, copii ai cetăţii care vine! Duhovniceşte s-a spus că va veni
iarăşi vremea când vom fi liberi. O, să nu cauţi fără această lucrare, căci cu tine vreau să descui.
Tu eşti un bulgăre de sare, care va săra tot pământul acesta. Tu eşti cheia veacului de la sfârşit.
Domnul o poartă. Dar cui am dat această cheie? Vedeţi că nu ştiţi dacă nu citiţi legea? Că este
scris un calendar mare, pe care l-am lăsat.

Veniţi-vă în fire, căci această lucrare nu se vede bine, dar va veni vremea când se va vedea
mare şi se va vedea bine, căci aceasta este casa lui Zaheu, şi să ştiţi că unii din voi veţi intra, şi
unii nu veţi intra, că Domnul va pregăti un loc care nu va fi ca pe pământ, căci vine vremea de pe
urmă. Dacă nu credeţi, să ştiţi că nu veţi moşteni pământul acesta.

... Fiule, dezbracă-te de hainele cele vechi şi îmbracă-te cu cele noi, că va sosi Domnul la
voi şi vă va ridica pe norii cerului. De vei fi în casă, ieşi din casă la auzirea acestor cuvinte. De
vei fi la câmp, lasă câmpul la auzirea acestei şoapte. Ridică-te şi vino după Mine. De vei fi sus pe
casă, să nu te cobori să-ţi iei nimica pe tine din casa ta. Vino! La ale Mele şoapte, ridică-te! Fiule,
grăbeşte şi vino după Mine! De vei fi în slujbele Mele, atâta îţi îngădui, să ceri de la Mine binecu-
vântare în călătoria ta, căci la şoaptele Mele tot iadul geme, şi la cuvintele Mele tot iadul se teme,
căci la chemarea Mea tot iadul se va scula. Dar să fii atent, creştine, cum vei pleca, că-ţi vor ieşi
în cale neamurile tale şi te vor opri. Nimic să nu le spui de şoaptele Mele. Tu vino după Mine. Tu
cunoşti cum va fi timpul acela, că şi cel mai iubit prieten te va ţine pe tine ca să întârzii. Să nu fii
codaş, căci Eu te voi numi pe tine fiu după inima Mea şi te voi iubi cum n-am mai iubit pe nimeni.
Mai presus de ziua de înviere te voi numi. Mai presus de ziua de naştere te voi numi. Mai presus
de naşterea omului dintâi te voi numi pe tine. Vino la Mine, cel din plan, omule din simbol, omule
din vremea de acum, care n-ai uitat toate câte s-au lucrat, care nu L-ai uitat pe Tatăl tău, ce Se
cheamă Dumnezeu, şi Mi-ai urmat Mie cu tot ce ai avut şi nimic nu te-a rupt de la adevărul sfânt.
Vino la Mine, că ce bine-ţi va părea ţie când te voi chema!

Astăzi am luat altoaie din toate lucrările ce s-au lucrat la început, ca să le unesc una
cu alta, adică începutul cu sfârşitul, dar greu Îmi este ca să le unesc una cu alta, căci străin
s-a făcut sfârşitul de început.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-01-1966
***

13
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

... Este vremea de sfârşit şi nimeni nu se va mai învrednici ca să-ţi facă ţie bine, că a venit
un om urât şi a şoptit la urechea lumii de astăzi că morţii nu mai mănâncă, că aici este raiul şi
iadul, dar Eu vă zic vouă să nu credeţi, şi veşnic să staţi cu Mine, că prin voi, mulţime mare de
păcate voi spăla.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-01-1966
***

O, câţi vor veni şi vor căuta să nimicească această lucrare! Dar nu vor putea, că vor veni
de la răsărit şi de la apus şi de la miazăzi şi de la miazănoapte făpturi care Mă vor căuta atunci.

O, fericit vei fi, creştine care vei apuca sfârşitul veacului cu Mine! Tu eşti munca Mea de
la începutul şi sfârşitul veacului. Fiule, nu va fi pământ şi loc să nu fie al tău dacă vei asculta, că
Dumnezeu va chema toată făptura Sa şi va trece ce este bun la dreapta, şi ce este rău la stânga, iar
cei buni vor moşteni pământul.

Fiilor, nu trupul acesta este Dumnezeu, ci aceasta este trâmbiţa lui Dumnezeu. A venit
Domnul din cerul sfânt şi S-a plecat la voi până la pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-02-1966
***

Am zis „În numele Tatălui" , pentru că e început şi sfârşit. Amin. Am zis „şi al Fiului",
pentru că toţi vor lua Duh, cum la început, şi la sfârşit. Amin. Am zis: „Amin!", aşa să fie. Amin.

Nimic fără Dumnezeu, că Dumnezeu este Tatăl tău. Nimeni nu va intra întru împărăţia Mea
după voia sa. Eu sunt Alfa şi Omega. Cine Mă caută pe Mine acum, şi Eu îl voi căuta pe el.

O, creştine, am venit să aduc bucuria Mea, de sus, căci totul sfârşitu-s-a.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-04-1967
***

Ia deschide ochii, fiule, că am ajuns la un sfârşit şi voi nu-l cunoaşteţi. Dureros este
pentru cel ce nu a învăţat cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vine fuga păcătoşilor; să se ascundă
în peşteri şi în crăpăturile munţilor. Dureros este că n-ai luat în seamă învăţăturile Mele. Tu trăieşti
şi zici că mori, dar Eu pentru ce am vărsat Sângele Meu? Vei răspunde dacă mori!

Avem un punct, fiilor, dar nimenea nu-l cunoaşte. „De ce n-o mai fi venit Duhul Sfânt ca
să ne mai dea povaţă?", zic unii. „Ce bine este, că fac acum ce poftesc eu!" , zic alţii. Ah, ce
durere grea ne va arăta punctul acesta! Suntem într-un loc necunoscut, şi ar fi să fie cunoscut. Dacă
aţi şti ce punct stă în faţa voastră, n-aţi mai bea şi n-aţi mai mânca. Fiilor, ne întâlnim cu caii lui
antichrist, cu caii din Apocalipsă. Ne întâlnim cu balaurul care înghite totul şi te înghite şi pe
tine dacă nu eşti credincios cu Mine.

... Adevăr vă spun că mulţi dintre voi nu veţi primi moartea, ci cu trupul veţi primi pe
Domnul.

14
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

... Ce frumoasă e ziua sfârşitului când se va întâlni cerul cu pământul şi se va face primirea
unul altuia! Şi ce jale va fi când se vor despărţi neascultătorii de tine şi de Mine şi vor pune capetele
în jos!

... Daniele, caută în sfânta Scriptură şi vezi ce punct avem în faţă. Punctul acesta este un
simbol, punctul care a fost în faţa femeii însărcinate, care stătea cu picioarele pe lună şi avea să
nască, şi cineva urmărea ca să ştie când va naşte, ca să înghită pruncul, ca să nu se mai lucreze ce
s-a lucrat prin Domnul Iisus Hristos. Acest punct e pus, şi cineva urmăreşte ca şi acum proo-
rocia să fie astupată. După aceasta se vor înmulţi proorocii. Vei auzi că acolo lucrează Dumne-
zeu; să nu te duci. Dincolo, vei auzi că înviază morţii; să nu te duci, că aceştia nu sunt proorocii
Mei, şi aceia vă amăgesc pe voi. Ţineţi minte, că nu mai e lucrarea. A fost la Vladimireşti, (Mă-
năstirea Vladimireşti, prin preotul-proroc Ioan şi după aceea prim Maica Veronica, n.r.) a fost la
Maglavit, (Prin Petrache Lupu, n.r.) a fost şi este aici şi a mai fost la Arsenie Boca, dar acolo ce
a făcut? Luaţi bine seama, căci mulţi s-au abătut de la proorocia dreaptă şi nu mai spun adevărul.
Ca această profeţie nu a fost şi nici nu va mai fi. Fiţi credincioşi şi lucrători până la vremea cea
mai de pe urmă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-03-1971
***

... Iată ce vine: cum leapădă naşul pe finul său, de satana, aşa şi pe tine te va chema şi îţi
va spune: „Te-ai lepădat de Dumnezeu?". Dar dacă vei fi cu Mine, nu te vei uda nici pe picioare,
aşa cum a scăpat şi Moise prin Marea Roşie. Cine are credinţă puternică, acela scapă. Cine are
credinţă slabă, acela se atacă. Vine lepădarea de Dumnezeu. (A celor ce trec prin Marea Roşie a
epocii comuniste, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1971
***

... Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voi
sunteţi mai mult decât aceştia, măi tată. Sunteţi cei de pe urmă, sunteţi sfârşitul acestui veac.

... În curând se va da pe faţă că un singur Dumnezeu este şi o singură lucrare şi un singur


plan este.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-04-1973
***

... Deschide inima, că vine focul din Sodoma şi Gomora. Ca mâine dimineaţă vei vedea
focul cum va arde casa ta şi cum zbiară vitele toate şi fug îngrozite cu focul pe spatele lor. (Vezi
selecția tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive; Jumpshare;
Scribd; Google Drive; pubhtml5; n.r.) Uită-te bine, că acelea pe care le vezi goale şi vorbind cu
băieţii, nu le vei mai vedea, că acelea au adus sfârşitul pe pământ. Fiilor, nu lăsaţi lucrurile
acestea să intre în casele voastre. Nu lăsaţi să intre focul în casa voastră. Să vadă Dumnezeu semnul
la fereastra voastră ca să scăpaţi. Iar dacă în casa ta vei lăsa să intre fiicele tale goale şi fiii tăi ca
ai Sodomei, ai lumii, atunci nu vei avea scăpare, şi casa ta şi vaca ta şi lucrurile tale vor arde.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-09-1973
***

15
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Veniţi la Mine, veniţi din toate unghiurile! Pământul se va schimba, mulţi se vor schimba
şi se vor ierta, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta, că Dumnezeu a botezat în fiecare
an pământul, dar hulitorii împotriva Duhului Sfânt nu s-au înmuiat. Auziţi? că şi morţii din pământ
aud. Auziţi şi vă înfricoşaţi şi vă opriţi de la păcate! (Vezi selecția tematică: „Morţii aud glasul
Meu”, - și pe jumpshare; authorstream; my.edocr; Issuu; Google Drive; archive; Scribd; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) Auziţi, că e fericită urechea care aude, veţi fi fericiţi. Şi opriţi-vă, aşa cum
s-a oprit Zaheu, aşa cum s-a oprit cel ce a băgat suliţa în coasta Mea, care astăzi e mucenicul Meu.

... E început sfârşitul, dar nimeni nu vrea să creadă.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-01-1974
***

... Se spune prin lume că s-a prelungit veacul, dar să nu credeţi, că e minciună, că
veacul îl face Dumnezeu. Vino de stai lângă Mine, că vei vedea că nu este aşa. Stai cu Mine şi
călătoreşte cu Mine, să nu te dărâme. O, poporul Meu, cine va fi când Eu voi veni? Cine va rămâne?
O, poporul Meu, tare este greu să fii ucenicul Meu în ziua când voi veni Eu, că bate vântul şi îl
mătură şi nimic nu mai rămâne pe el. Poporul Meu, cine te va ţine pe tine ca vântul să nu te dărâme?
că nu va rămâne piatră pe piatră. Cine te va ţine pe tine ca să nu te dărâmi?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-03-1974
***

... Este vremea de sfârşit şi nimeni nu se va mai învrednici ca să-ţi facă ţie bine. Nimeni
nu se va mai învrednici să se mai ostenească pentru tine, căci a venit un om urât şi ţi-a şoptit la
ureche şi ţi-a spus că morţii nu mai mănâncă, dar Eu îţi spun: să stai veşnic cu Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-08-1974
***

Israele, fiul Meu, fii uşor, nu fi greoi. Fii uşor, ca să pluteşti în văzduhurile cereşti. Israele
tată, toate timpurile au sfârşit, de la început şi până la vremile de astăzi. Câte vremuri au
trecut, şi toate s-au sfârşit. Nu va mai fi această zi cu orele şi secundele ei, şi se va scurta. Domnul
vorbeşte duhovniceşte.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 23-08-1974
***

... Între cer şi pământ se pregăteşte un loc pentru poporul Meu, că aici, pe pământ, e ursit
totul spre nimicire. Voi nu ştiţi. Se va usca pământul acesta şi toată tulpina plantelor şi izvoarele.
Lipsiţi-vă de toate mădularele, lipsiţi-vă, tată, măcar că suferiţi. Copilaşii Mei, învăţaţi-vă unul
pe altul să cunoaşteţi semnele sfârşitului. Şi copilul din braţe să ştie semnele sfârşitului, şi în-
văţaţi copiii să ştie zilele de post şi să nu-i audă vecinii voştri pe copiii voştri plângând că le e
foame. Să ştie de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască şi că fiecare trebuie să trăiască duhovniceşte.
Nu acum s-au făcut zilele de post, nu acum s-a făcut lunea, nu acum s-a făcut miercurea, nu acum
s-a făcut vinerea.

... Fiilor, să ştiţi cu toţii că lumii i-a sosit ceasul morţii, căci a căzut lumea în păcate
grele. Babilonul, cetatea cea mare, va fi îmbrăcată în haine de jale.

16
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

... Fiilor, copilaşii Mei, învăţaţi Scripturile, că veţi fi urâţi de neamuri, veţi fi urâţi de copii,
veţi fi urâţi de nepoţi, dar Dumnezeu n-o să vă urască, şi mai mult o să vă iubească, şi mai mult o
să vă dăruiască. Copilaşii Mei, s-a umplut pământul de fermecătoare, de vrăjitoare, dar fiţi desă-
vârşiţi, şi pe unde mergeţi voi, să luminaţi ca soarele pe cer. Nu vă mai întristaţi de vremea de
astăzi. Voi sunteţi biserica cea vie, biserica lui Iisus cea vie. (Vezi selecția tematică: „Adevărata
biserică”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org;
pubhtml5; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-09-1974
***

... Pune mereu mâna şi caută vremea, ca să nu zici că n-ai ştiut că vine sfârşitul. Dum-
nezeu n-a ascuns nimic despre sfârşit şi nici nu e om pe pământ să nu ştie despre sfârşit. Ştiu,
tată, toţi, dar nu vor să se pregătească şi să se pocăiască şi să se umilească. Se duc până în foc.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-10-1974
***

... Israele, poporul Meu, Israele, spală-te bine, să nu ai tină pe tine, că sfârşitul vine;
nu sfârşit să mai rămână cineva în urma Mea, ci sfârşitu-s-a!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-01-1975
***

... Este vremea de pe urmă şi nu se ştie aceasta, că s-a ascuns dreptatea şi s-a acoperit
adevărul. Nu vrea să vă spună. Şi să ştiţi că nu mai e mult şi vă veţi muta în veacul al doilea şi
altul nu va mai fi, dar feriţi-vă de moarte.

... Priviţi bine şi cercetaţi bine, că sunteţi în vremurile din urmă. Se vede după vreme.
Afară e cald şi soare şi pace în lume, dar între creştini e vreme rea şi ucidere. Scrieţi pe hârtie.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-01-1975
***

... Copilaşii Mei, nu mai vine nimeni să mai spună: „Vine sfârşitul!“, şi aceasta e trâmbiţa
prin care te anunţ, trâmbiţa Domnului Iisus Hristos. (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apo-
caliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; issuu;
pubhtml5, n.r.) Fiilor, copilaşilor, bătrânilor care aveţi copii, veţi suferi pentru copii, că în ziua de
judecată Domnul Iisus Hristos te ceartă de ce ai dat drumul copilului tău în lume. Şi pe tine, creştine
care ai dat frâu liber femeii tale, te va judeca şi te va pedepsi, că iată, vine Cel ce pedepseşte.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-01-1975
***

O, lume, lume, amară lume, cum râvnesc toţi la tine, la masa ta, la purtarea ta! Tată, ce vezi
tu la lume? Tată, ce râvneşti la ea? De ce, fiilor? Fiţi încredinţaţi că veţi vedea cu ochii pieirea
lumii acesteia, fuga la munte şi la morminte.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-02-1975
***

... Creştine, vei vedea pieirea lumii, vei vedea fuga lumii şi vei auzi strigătul lumii. Dacă
vei fi cu Mine, creştine, şi vei fi cu lumina în mână, până la al miilea neam vei scăpa pe poporul

17
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

tău. Vei spune: „Doamne, iată pe mama mea, iată-l pe fiul meu“, şi Dumnezeu va împlini cuvântul
tău şi îţi va spune: „Să-ţi alegi neamul tău şi îl vei răscumpăra, dar prin rugăciune“.

... Nu mai poftiţi mesele lumeşti. Deosebire au avut de lume moşii şi strămoşii voştri. Mulţi
n-au mai voit să privească faţă femeiască.

... Românie, Românie, Românie! Nu te lăsa, Românie! Am zidit în tine un zid şi nu se


termină. Românie, oare, nu ştii poruncile şi minunile? Românie, Românie, cum te calcă în pici-
oare! De ce a slăbit în putere duhovnicească această ţară? De ce, tată, copilaşii Mei, de ce toţi
doresc să viziteze această ţară? De ce toţi doresc să se împrietenească cu această ţară? Din toate
ţările au vizitat, şi toate s-au înspăimântat că în România e asprime pentru rugăciune. România
era cea mai curată şi frumoasă ţară.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-02-1975
***

... Dacă vei căuta cuvântul acesta să-l vezi, vei greşi. Să-l vezi, e un lucru minunat la Dom-
nul Iisus. Se pogoară în vremea de la sfârşit, nevăzut, dar auzit. De vei zice că e pe munte şi îl
vei căuta, nu-l vei găsi. De-l vei căuta în trupul acesta, nu-l vei găsi, căci precum vezi trupul tău
într-un vas cu apă şi îl cauţi vărsând apa, nu-l găseşti, şi greşeşti. Dar credeţi cuvintelor Mele, că
sunt adevărate.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-06-1975
***

... Ţine minte, creştine, că este scris în legea lui Dumnezeu că cel care astăzi e creştin, cu
el este veacul de azi încheiat. Voi sunteţi cheia.

... Inundaţiile şi toate câte se întâmplă sunt din băutură, sunt din curvie şi din fumatul lumii
acesteia. Copilaşii Mei, mânia lui Dumnezeu s-a aşternut deasupra lumii. Dumnezeu a hotă-
rât inundaţii mari şi dărâmături mari ca să nimicească această lume. Aceasta ce s-a văzut, e
numai un semn. Nu plânge de ce se întâmplă la lumea aceasta, nu plânge Babilonul acesta. Fereşte-
te, că vine vremea ca astăzi să te culci, şi când te vei scula, nu vei mai cunoaşte. Ai să te uiţi
să vezi locul vecinului şi n-ai să-l mai cunoşti. Să nu-ţi fie frică.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 05-07-1975
***

... Israele, vine sfârşitul! Să nu te rătăceşti. Israele, vine lumea înspăimântată, din răsărit,
din miazăzi şi din miazănoapte. Când strigam la tine, râdeai de Mine.

Opreşte-te, lume! Opreşte-te, lume, că la Mine nu este bine, nu este de tine. Opreşte-te,
lume, întoarce-te la Mine înapoi, că nu te voi băga aşa întru împărăţia Mea. Parcă a dat cineva cu
sare pe tine, aşa eşti de înăbuşită. Opreşte-te, lume! Parcă spuneai că sunt un mincinos, că nu sunt
Domnul Iisus Hristos. Mă voi ascunde de la faţa ta şi te voi lăsa să te mănânce focurile. Opreşte-
te, lume! Cine te-a speriat? Cine te-a anunţat că vei pieri? Mâine te voi judeca pentru ce ai lăsat.
Unde îţi sunt fiii şi fiicele?

... Ai dorit să porţi un copil la şcoala de preoţie. Copilul tău, fiule, cât a fost la tine, a fost
creştin, dar acolo, la şcoala de preoţie, s-a făcut păgân. Şcoala de preoţi se învaţă astăzi după

18
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

lume, nu după Mine. Pe vremea moşilor şi strămoşilor, nu slujea preotul cu ceas la mână, şi nici
după ceas, ci după har slujea.

... Sunteţi obligaţi de Domnul Iisus să căutaţi lacrimi pentru rugăciune, căci vine vremea,
cu un gram de lacrimi să speli o albie de rufe, pentru tot neamul viu şi răposat. Şi mai umblaţi
şi mai căutaţi şi înţelepciune, că moşii şi strămoşii n-au luat înţelepciunea cu ei, ci căutaţi-o.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-12-1975
***

... Sunteţi în vremea în care este război în casele voastre. Îşi ucide soţul soţia pe sub ascuns.
Îşi ucide soţia soţul, şi aceasta e că vine sfârşitul. Se aude că nu mai rămâne nici bob de credinţă,
nici bob de preoţie, nici un bob de bisericuţă. Da. Dacă nu mai are cine sluji, de aceea se va
pustii.

... Se aude prin lume că vor pieri creştinii. Să nu credeţi. Nu vă înspăimântaţi, că aceste
zvonuri vin de la duhul necurat. Zvonul este pe tot pământul, dar este scris că toţi păcătoşii vor
pieri de la sine, pentru că s-a profeţit de mii de ori despre pieirea păcătoşilor, şi nu s-au
înfricoşat. Dar te vei culca, şi când te vei scula, nu vei mai vedea pe acela ce te hulea, nu vei
mai vedea pe acela ce te vindea, şi nici locul lui nu-l vei mai cunoaşte. Ca într-un vis vor pieri
păcătoşii, că Dumnezeu nu mai poate suporta.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-12-1975
***

Nu vă temeţi şi nu vă înfricoşaţi de ştiinţa lumii de azi, că ştiinţa lumii de azi e ca omul


care moare fără lumânare. Toate profeţiile din Vechiul şi Noul Testament s-au împlinit, şi
sfârşitul bate la uşă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-02-1976
***

... Toţi diavolii au ieşit pe pământ şi pun la cale această lume să facă păcate, că aceste
păcate care se fac astăzi în această ţară, s-au făcut şi în Sodoma şi în Gomora, s-au făcut şi
în vremea lui Noe. Dacă voi veţi asculta, nici nu veţi vedea pieirea lumii acesteia, că Domnul
vă va lua. (Vezi selecția tematică: „Răpirea bisericii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-09-1976
***

... Vine vremea, dar nu te întrista. Scrie la carte că suntem la sfârşitul Apocalipsei. Mai
e un pic de vreme de trecut, dar se scurtează prin slăbiciunea voastră, că mulţi creştini îşi vor
lepăda sfinţenia şi se vor da de partea aceluia care nu crede în Dumnezeu. O, fii secret, poporul
Meu, că dacă ai căzut, Dumnezeu te ridică. Dar nu vinde pe fratele tău, (La Securitate, n.r.) de ţi-
ar sta capul unde-ţi stau picioarele. Dacă tu ai căzut şi el nu a căzut, tu să te bucuri. Nu da durere
altuia din pricina căderii tale. Nu duşmăni, nu pârî, nu urî când ţi s-au descoperit păcatele. Ai auzit?
Să plângi, să uzi pământul.

19
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Domnul Iisus nu a venit din cer pe pământ ca să-Şi piardă vremea, ci ca să sfârşească
Scriptura. Bucură-te că te-ai născut astăzi şi te-am chemat! Când va veni vremea să ştii să altoieşti
vieţile celor necredincioşi?

... O, poporul Meu iubit, pe moşii şi strămoşii voştri i-am pedepsit, i-am băgat în chinuri
grele, pentru că şi-au bătut joc de minunile Mele. De ce nu citiţi şi voi în carte toate acestea? De
ce? De ce, tată? Florile Mele, de ce? Vin îngerii să vă culeagă, florile Mele, pe cele duhovniceşti,
că e scris să-Şi ia Dumnezeu partea Sa, iar partea rea, să toarne focul peste ea.

... Să ştiţi că orice preoţime care este contra voastră, nu sunt unşii Mei, nu-i cunosc.
Când se vor întâlni cu Mine, vor zice: „N-am lucrat eu Ţie?“. Nu te cunosc, că Trupul şi Sângele
Meu l-ai risipit, l-ai jefuit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-12-1976
***

... Tu, care ai avut darul să stai de vorbă cu Mine, prin rugăciune vei scoate până la al miilea
neam. Dumnezeu a dat putere Fiului Său, cum şi robului Său cel mai mic, tată. Să ştii că nu vei fi
tu mai mare, şi altul mai mic, ci toţi deopotrivă veţi fi măsuraţi. Că vei zice la munte: „Fă-te uşă,
să trec prin tine!", şi se va face, creştine. Şi vei zice la munte: „Mută-te!", şi se va muta, creştine.
Şi vei zice la munte: „Sfărâmă-te!", şi se va sfărâma, căci adevăr îţi grăiesc: Dumnezeu, prin
credinţa ta va lucra încheierea veacului acesta. Nu te face vinovat, căci este păcat. Creştine, de ce
te chem să vii la Mine? Te-am chemat nu demult şi ţi-am zis: „Vino!". Şi de ce veniţi şi vă întoar-
ceţi înapoi? De ce nu staţi lângă Mine? Ce zici când Mă vei vedea? Ce zici, tată, când vei sta în
faţa Mea? Vei avea curajul să vorbeşti, sau vei amuţi? Vei avea curajul, sau te vei îngălbeni şi te
vei întrista? Poporul Meu, Dumnezeu nu voieşte întristarea ta, ci voieşte să stai în faţa Sa ca cel
mai preţios copil al Său. De ce te încânţi, creştine? De ce te amăgeşti? Ştii prea bine că totul şi
toate au un sfârşit, dar să ştii că va veni sfârşitul păcatului. Dar dacă tu faci, pui sfârşit la lucrul
sfânt, şi lucrul rău îl prelungeşti mereu. Pică un măr din pom. De ce nu stă în pom un măr care a
putrezit? Aşa şi tu, dacă vei face mereu păcat, vei pica şi nu vei mai sta. Am venit din cerul sfânt
să vă fac cunoscut acest cuvânt. Israele, vreau să fii sarea. Cu tine voi săra şi trecutul, şi sfârşitul.
Cu tine voi săra tot veacul acesta.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-05-1977
***

... Ţine minte, că va veni în faţa ta omul acela, antichrist, şi va spune: „Eu sunt anti-
christ, şi această lume merge cu mine“. (Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apocalip-
tică”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pu-
bhtml5; n.r.) Să ştii, creştine, chiar dacă tu nu vei trăi să-l vezi, îl vei vedea, că sfârşitul nu-
l va avea înainte de învierea ta, ca să vadă şi morţii, şi viii pe antichrist. Şi te vei
mira şi vei lua în braţe pe îngerii lui Dumnezeu ca să te scape dacă tu ai fost prietenul lui. El ştie
că mult nu mai are şi aleargă ca un leu să distrugă lucrul lui Dumnezeu. Mai e un pic de loc unde
nu a intrat, dar rugaţi-vă cu lacrimi.

... Fiilor, faceţi rugăciune. Vine vremea şi bună şi rea, dar trece ca părerea. Aşa va trece,
până va veni ziua să te prezinţi în faţa lui Dumnezeu.

20
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

... Fiţi creştini desăvârşiţi, că toate secundele vieţii se scriu; nimic nu se şterge.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-07-1977
***

... În curând totul sfârşitu-s-a. Sfârşeşte şi Domnul de binecuvântat şi de proorocit şi


de profeţit. Toate le împlinesc. Atât mai e: să judece.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 26-12-1977
***

... Israele, în tot felul M-am trudit cu tine, dar iată, a sosit sfârşitul şi n-am reuşit ce am
scris în carte să se împlinească. Israele tată, ţi-am spus că tu eşti şi vei fi sarea pământului şi am
căutat sare în inima ta, dar n-am găsit sare. Israele, nu se stinge numele lui Israel, că e scris în
carte că unul dacă va rămâne, Israel i se spune.

... Fugiţi din lume, că moare lumea! Dezlegaţi-vă de firul lumii, că moare lumea! Şi în
cap cercetaţi-vă să nu fie un pic fir din lume, că moare lumea, împreună cu preoţii şi cu
protopopii ei! Moare lumea! Moare lumea! Moare lumea! Tată, fugiţi din lume! Nu se va
mai cunoaşte unde a fost lumea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-03-1978
***

... Când voi pleca din casa ta, va rămâne semnul, şi acest semn îl vei purta ca Isaac La-
chedem, care nu M-a primit când treceam pe Golgota, şi va fi lipsit omul acela de tot lucrul Meu.
O, poporul Meu, uite pustia. E scris în cartea sfântă acest lucru: «Şi când va intra pustietatea
în locul sfânt şi va înghiţi pe mulţi dintre ucenici, atunci a venit sfârşitul». Cunoaşteţi acest
semn prin morţii care mor şi prin bolnavii din spitale.

... O, iubitul Meu popor întru care am voit să am un viitor pentru cer, să fac din tine ucenici
şi mucenici sfinţi, şi ce a făcut Dumnezeu prin Ioan şi prin poporul Său cel de la început! Scrie în
carte că atunci când pustietatea va intra în locul sfânt, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu a
sosit. Şi împărăţia lui Dumnezeu nu vine prin beţivi, nu vine prin curvari, nu vine prin hulitori sau
vânzători, ci vine prin creştini, vine prin faptele bune. O vei vedea cu ochii tăi în faţa ta, iar dacă
vei fi vrednic, vei intra, căci uşa se va deschide, se va da în lături şi vei auzi glas părintesc: „Vino,
slugă, să te servesc!".
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-05-1978
***

... Veniţi-vă în fire, că toate sunt la sfârşit. Nu se mai adaugă nimic. Toate au ajuns la
sfârşit. Fiţi pregătiţi, că Domnul Iisus Hristos bate la uşi. Duhovniceşte Domnul vorbeşte.
Nu e începutul, ci e sfârşitul, că multe se vor lucra pentru timpul acesta care mai este, multe se
vor vedea. Fericit de mii de ori care nu a văzut şi a crezut, că a sosit vremea să i se plătească
credinţa duhovnicească, a venit vremea să i se plătească purtarea duhovnicească, a venit vremea
să ia fiecare munca sa dintru ale sale.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 26-08-1978
***

21
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

... Nu este nici preot, nu este nici prooroc, nu este nici proorocie în care să nu se fi tras cu
arma. Acest moment în care vă aflaţi, este cel din urmă, când e scris că în vremurile de apoi
Mă voi întoarce la voi şi lua-voi cu Mine pe cel al Meu. Voi despărţi oaia de capră; voi despărţi
mielul de oaia cea rea. Nu vă despărţiţi de Mine, că vine vremea să se crape fierul, să se crape
piatra, să se crape lemnul, şi tu nu vei crăpa dacă vei fi cu Mine.

... Cuvântul care se strecoară prin acest trup, e ca o sfoară ce leagă cerul cu poporul Său.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-09-1978
***

Fiilor, fiilor, apropiaţi-vă de Mine, apropiaţi-vă de Dumnezeu, că aproape e sfârşitul


acestui veac; nu sfârşitul pământului, că pământul nu se sfârşeşte, ci se curăţeşte. Precum eşti
azi pe pământ, aşa vei fi şi după mormânt, că atunci nu vei mai avea hotar, ci va fi o grădină sădită
de mâna dumnezeiască. Vei avea ce mânca şi ce bea, nu băutură îmbătătoare, ci vei bea băutură
scumpă, binecuvântată şi sfinţită şi nu te vei mai sătura de gustarea sa. Nu fiţi fără minte, fără
cunoştinţă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-09-1978
***

... Vine sfârşitul, dar mai întâi de sfârşit vine sfârşitul beţivilor, al curvarilor, al fu-
mătorilor, al vânzătorilor şi al tâlharilor.

... Când trece conducătorul Ceauşescu, cei din lume stau în cale şi strigă osanale. Dacă un
om pământesc are aceste osanale, atunci cu cât mai mult un creştin e întâmpinat de cerul
sfânt.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-06-1979
***

... Sfârşitul acestui veac se încheie cu nunta Mirelui ceresc, şi vrea Dumnezeu mai mulţi.
De aceea pregăteşte lucrătorii viei Sale. Puţini mai are Tatăl dintre cei ce au sădit via. (Vezi selecția
tematică: „Nunta Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; ar-
chive; pubhtml5; joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-04-1987
***

... E momentul să trăieşti cu soţia ta ca şi cu o soră, că e sfârşitul şi nu mai ai loc dacă


nu faci aşa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-06-1987
***

... Cobor cu toată încrederea că voi culege şi Eu ceva pentru fericire. E la fel cum cobori
într-o grădină şi priveşti florile sădite şi culegi de colea una, de colea una şi faci un buchet de flori
care-ţi sunt dragi, ca să le ai pe masă. Aşa şi Eu vreau să culeg de pe pământ numai pe cine-Mi
place, numai pe cine-l văd că l-aş putea face vrednic să stea cu Dumnezeu la masă, pentru că îi
aduce Dumnezeu de veste că odată cu sfârşitul acestui veac se întocmeşte nunta

22
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Mirelui ceresc, şi a plecat pe pământ după meseni. Nu cheamă la nuntă învăţaţii sau bogaţii sau
pe cei care nu-L vor pe Dumnezeu. Îi cheamă pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu.

... Toată omenirea de pe pământ este ca într-o pânză de păianjen a pierzării. Acest păianjen
al lăcomiei umple tot iadul cu zidirea lui Dumnezeu.

Pământul e îndopat până la ras de armele focului. Când vor izbucni, vor întoarce
pământul pe dos. (Vezi selecția tematică: „Necazul cel mare”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare;
authorstream; Google Drive; archive; pubhtml5; joomag; Issuu; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-08-1987
***

Am spus că sfârşitul veacului e cu nunta Mielului. Mirele e şi Judecătorul. Mireasa


Sa e bisericuţa cu cei ce o slujesc şi cu toţi cei ce au slujit-o şi au iubit-o. Tot cerul aşteaptă
întâi să intre cei de pe pământ la masă, şi pe urmă să intre şi ei. La nunta pământească dai bani ca
să stai la masă. La nunta cerească trebuie pregătire, să fii curat, ca să te îmbrac cu haină strălucită.
De acolo nu mai pleci; e pe veci.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-03-1988
***

... De acum încolo o să vedeţi fel de fel de semne ale sfârşitului. Aţi pus pasul pe anii
sfârşitului. Lucraţi în aşa fel să nu se lipească de voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 29-10-1989
***

Toată îngerimea şi tot cerul sfânt este cu privirea şi cu urechea la tot ce am dat să se lucreze
aici.

Începutul durerilor sfârşitului este anul acesta. Cine aleargă după Dumnezeu, va scăpa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-11-1989 (Înainte de Revoluţia din România,
n.r.)
***

Fiţi atenţi, că acum este prag de sfârşit de veac. România va deveni Noul Ierusalim şi
veţi vedea cu ochii că Dumnezeu a fost şi este cu voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989 (La trei zile după revoluție, n.r.)
***

Ridică-te, măi creştine, ridică-te cu dragoste ca să nu fii ridicat cu tăria lui Dumnezeu, că
tu ştii ce scrie în Scriptura aceea: «Sluga aceea care a ştiut de la stăpânul ei ce să facă şi n-a
făcut, acea slugă va fi bătută mult». Împacă-te cu Domnul, măi poporul meu, ca nu cumva pârâşul
tău cel din veac rău să te dea pe mâna temnicerului ca să nu poţi scăpa de acolo până ce nu vei
plăti şi ultimul bănuţ. Am venit întru întâmpinarea ta, şi am putere să te ridic într-o clipă şi să te
împac cu Domnul într-o clipă, numai să vrei, creştine, că uită-te tu că vine Domnul şi Se împacă
cu tine; vine şi îţi iartă totul şi nu te nimiceşte; vine să facă din tine lumină pe pământ; vine să Se
aşeze în tine, să intre în tine cu împărăţia Sa, căci aşa stă scris cuvânt din timpul trupului Dom-
nului: «Împărăţia Sa nu vine vădit; ea este în voi», dar a venit vremea Scripturii care zice: «Vine
23
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Domnul să strângă la un loc popoare şi limbi ca să vadă slava Sa», (Vezi selecția tematică:
„Slava Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Scribd; Archive.org; Google Drive;
issuu; pubhtml5; joomag, n.r.) şi când acest pământ binecuvântat şi ales şi numit cu nume
nou, rostit de gura Domnului, va fi ridicat întru mărire, şi fericit va fi acela care va crede
cuvintelor proorociilor din cartea acestei lucrări lucrate la sfârşitul veacurilor, că aceste cu-
vinte sunt adevărate, căci Domnul duhurilor proorocilor le-a trimis şi le-a scris spre mărturie. A
trimis Domnul cuvintele cele care s-au scris, ca să mărturisească aceste cuvinte despre cele ce
trebuie să se întâmple în curând, aşa cum scrie în Cartea Adevărului.

… Copii ai lui Iisus Hristos, voi sunteţi martorii Săi, şi va trebui să mărturisiţi despre lu-
crarea de mântuire a Duhului Sfânt, Care întreieşte întreita lucrare a Preasfintei Treimi. Duhul
Sfânt este Dumnezeul Sfintei Treimi, Cel din vremea de sfârşit. Vine sfârşitul lumii, măi
creştine. Vine sfârşitul duhului lumii. Scoate din tine duhul lumii, şi vei fi viu şi vei face
parte dintre cei scăpaţi cu viaţă, vei face parte din numărul cel pecetluit de Dumnezeu. Se întoc-
meşte numărătoarea cea nouă a poporului cel nou, că va fi nou, va fi nestricăcios, va fi ceresc acest
popor şi va moşteni pământul cel nou, căci în curând va fi nou, va fi de două ori nou acest pământ
al făgăduinţei, căci în el şi din el va răsuna cântarea Noului Ierusalim. De aceea vreau, creştine,
să te fac nestricăcios şi ceresc, căci acest nou popor al Ierusalimului nou se va uni cu cel
ceresc şi se va auzi cântarea cea nouă: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ
pace!». Şi se va auzi cântând: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot, Cel ce iarăşi
vine!». Amin.

Să se scrie această zi şi de tine, cetate înviată, că iată, se scrie şi de cer. Amin, amin zic
vouă, mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei în zilele ce vor urma decât celor ce strigă Domnul
acum la ei, şi ei vor tăgădui pe Domnul.
Extras din Trâmbiţarea Domnului şi a sfintei Virginia peste creştinii din cetatea Măneşti,
din 26-12-1990
***

Iată zilele în care aşez din nou Ierusalimul. Dumnezeu lucrează azi mai ascuns ca pe vremea
trupului Său şi lucrează minuni mai mari decât atunci, minuni cu anevoie de înţeles, pentru că
Domnul a scris sfârşit pentru lume, pentru duhul lumii, pentru fărădelege, şi vine să ridice efa între
cer şi pământ ca s-o aşeze la locul ei, căci din ea s-au înfruptat nelegiuiţii Babilonului, şi Domnul
a scris sfârşit, şi a scris început de împărăţie nestricăcioasă. Iată, aşa am spus atunci: «Cel ce va
crede Mie, acela nu acestea, şi mai mari decât acestea va lucra, căci vremea este aproape».

Toate neamurile, şi de departe şi de aproape, vor vedea strălucirea României, căci ea este
cea aleasă, «cea cu bărbat» şi întru ea binevoieşte Domnul, şi va numi-o cu nume nou, cu numele
Ierusalimului cel nou. Şi fi-va apoi ca acest Ierusalim să-şi lărgească cortul său, şi multe popoare
vor veni să vadă şi să se adauge, şi va fi să despecetluiesc fântânile Mele şi din ele să bea mulţimile
şi să învieze.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 29-12-1990
***

24
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Copilul Meu iubit, iată, mare trebuie să fie credinţa din vremea aceasta, căci aceasta este
vremea când Dumnezeu rosteşte sfârşit pentru fărădelege, pentru deşertăciune şi pentru du-
hul lumii, căci lumea a ajuns la sfârşit. Şi precum Domnul, la glasul trâmbiţelor preoţilor şi la
strigătul poporului, a dat Ierihonul în mâna aleşilor Săi, aşa va fi în vremea aceasta, că scris este:
«Bucuraţi-vă, că Domnul voieşte să vă dea vouă împărăţia!». Amin

Am trimis carte regelui României ca să-l bucur şi să-l întăresc şi să-l fac credincios lucrului
ce-l lucrez în vremea aceasta. Am dat de ştire unsului Meu Mihail şi i-am spus că va avea stăpâni-
rea peste noroade, prin puterea Mea, şi i-am spus că va fi un rege sfânt, după cum scrie în Scripturi.
I-am spus să se aşeze întru voile şi poruncile Mele şi i-am dat de ştire despre tine că te pregătesc
să fii una cu el, şi să fie pace între voi, ca să putem lucra întru voi lucrul cel pentru sfârşit de
fărădelege şi pentru început de împărăţie cerească întru acest pământ al Noului Ierusalim.
I-am spus că voi aşeza Duhul Meu în inima poporului său, ca să iubească acest popor pe unsul cel
de la Mine.
Extras din Cuvântul Domnului către alesul Său Irineu, din 16-01-1991
***

Pace vouă, servii Mei, lucrătorii Mei, neuitaţii Mei cu care am vorbit odinioară prin această
lucrare, prin acest fir, prin această rază coborâtă de la cer pe pământ! Pace şi unire între Mine şi
voi, precum la început aşa şi la sfârşit, că Dumnezeu rosteşte sfârşit pentru fărădelegea de pe
pământ şi pentru duhul lumii, căci lumea a ajuns la sfârşit. Amin.
Extras din Cuvântul Domnului peste trâmbiţele apocaliptice: preotul Ioan şi maica Vero-
nica de la Vladimireşti, din 16-01-1991
***

Coboară Dumnezeu învăţătura Sa şi aduce sfatul voii Sale peste acest popor, şi iată, sună
din trâmbiţă cu putere, ca să se ridice acest popor şi să iubească viaţa şi aşezarea care este cerută
de Dumnezeu pentru această vreme, pentru plinirea vremurilor. Scrie în Cartea Adevărului că
nimic întinat, nimic spurcat, nimic stricat nu va intra la Dumnezeu, şi iată, iubiţii Mei, vârful
urcuşului veacurilor, căci vremea şi lumea şi duhul lumii, toate se vor sfârşi, şi Dumnezeu
Îşi va începe împărăţia, şi va începe masa Paştelui cel veşnic, masa nunţii cea aşteptată şi de
cei din cer, şi de cei de pe pământ, căci şi aceia, şi aceştia aşteaptă răscumpărarea şi plata cea
desăvârşită, care se va împărţi în vremea aceasta de biruinţă.
Extras din Trâmbiţarea Domnului şi a sfintei Virginia peste creştinii din cetatea Viişoara,
din 24-01-1991
***

Am spus apostolilor Mei aşa: «Nu vă mai numesc slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul,
ci vă numesc prietenii Mei». Tu eşti prietenul Meu, eşti copilul Meu, eşti iubitul Meu, eşti cu
Mine şi de partea Mea, aşa cum a fost Nicodim de pe vremea trupului Meu. Era şi el din soborul
care era sub Anna şi Caiafa, dar era cu Mine Nicodim, şi după ce Eu am trecut prin moarte, s-a
dus la Pilat şi a cerut trupul Meu ca să-l ia de pe cruce. S-au dus Iosif şi Nicodim cu miresme şi au
făcut aceia cele spre îngropăciunea Mea, căci ei aşteptau împărăţia lui Dumnezeu şi nădăjduiau s-
o vadă. Au rămas aceştia cu Mine, căci au crezut în Mine. Ei au fost cu trupul pe vremea trupului
Meu, au fost în vremea pătimirii şi a morţii şi a învierii trupului Meu, şi iată, voi sunteţi în vremea
biruinţei şi a arătării şi a slavei Duhului Meu prin voi, sunteţi în vremea în care Eu lucrez
sfârşitul plinirii vremurilor, după sfatul voii Mele.
25
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Am venit acum cu libertate pentru cei credincioşi Mie, dar iată, fiii lumii se zbat şi se
jertfesc pentru libertatea vieţii pământeşti, iar fiii Sionului Meu nu se ridică să lupte pentru învierea
din moartea păcatelor. Plânge cerul, plâng sfinţii şi mucenicii care şi-au vărsat sângele de dragul
Celui ce S-a dat pe Sine jertfă pentru lume. Dar azi când se apropie sfârşitul şi plinirea vremu-
rilor, azi nu se mai împotriveşte nimeni până la sânge de dragul lui Iisus Hristos.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu5, din 23-02-1991
***

Ridică-te pe temelia credinţei, ridică-te şi acum, căci acum vin spre tine şi îţi vestesc înce-
put de lucru văzut, fiindcă am spus că voi scoate deasupra această fântână de miere, această înce-
pătură de lumină văzută, că vine ziua slavei, copil al acestei slave. Am spus că lucrăm să scoatem
crucea deasupra şi s-o înfigem în vârful unghiului, ca să ştie mulţimile lucrarea semnului Fiului
Omului, Care Se va arăta pe nori după acest semn, (Vezi selecția tematică: „Semnul Fiului Omu-
lui”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag;
archive.org; n.r.) căci Fiul Omului va lucra apoi văzut ca să adune în grădina arătării Sale pe toţi
aleşii Săi, de la marginile cerului şi până la celelalte margini. Adevăr adevărat grăiesc şi acum, că
nu va trece neamul acesta, şi se va împlini această lucrare adusă prin cuvânt. Iar de ziua şi ceasul
acela, iată, copilul Meu, Tatăl ştie ziua aceea, iar Tatăl este în Fiul, şi Fiul este împreună cu
Tatăl în toţi cei care prin Duhul strigă: „Avva, Părinte!“. Iată taină pecetluită şi despecetluită
în vremea aceasta! Fericit este slujitorul acela pe care, Tatăl lucrând şi Fiul venind, îl va afla
crezând aşa, căci adevăr grăiesc, că peste toate va fi pus. Iar cei ce vor tăgădui acest adevăr, veni-
va Stăpânul pe neaşteptate pentru aceia şi îi va scoate din dregătorie şi îi va pune cu cei făţarnici,
acolo unde este plâns şi scrâşnire de dinţi.

Întăreşte-te cu cuvântul Meu, căci Eu sunt Cuvântul, şi voi fi împlinitor prin lucrul credinţei
celor din vremea aceasta.

Iată, vom aşeza piatra de mărturie a cuvântului Meu, care a lucrat şi care lucrează până la
sfârşitul tainei plinirii sale, şi vom scrie pe această piatră numele cel nou al cetăţii Ierusalimului
cel nou, care se va arăta de la această piatră şi din care vor curge râuri de apă vie, pe ale căror laturi
vom sădi pomi, şi frunzele lor nu se vor veşteji, şi fructele din ei nu se vor mai isprăvi, căci lună
de lună se vor coace fructe noi, fiindcă pomii vor primi apă din această piatră, iar seminţiile pă-
mântului se vor hrăni din fructele pomilor, şi din frunzele lor vor primi tămăduiri. Amin. (Vezi
selecția tematică: „Acest cuvânt este râul vieţii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag;
Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5, n.r.)

Pace şi mir sfânt şi ungere sfântă peste cei aleşi ai Mei cu care voi ridica această piatră de
mărturie, şi vom ieşi cu lucrul acestei vremi de biruinţă! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu, din 04-06-1991
***

Aşează-te lângă Mine, căci vreau să însemnez pe piatra aceasta şi să sap numele tău. Iată,
pun această piatră înaintea ta, rege al României, şi fi-va apoi ca într-o singură zi să îndepărtez
nedreptatea din ţara Mea şi a ta, şi voi împlini. Fii credincios, că voi fi împlinitor în ziua aceea,

5
Arhiereul Irineu-Bistriţeanul

26
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

căci ziua aceasta este hotărâtă, iubitul Meu, dar credinţă ca a ta să nu mai fi fost vreodată în neamul
celor credincioşi, căci vom lucra biruinţa cea pentru sfârşit de Babilon şi cea pentru început
de veac nou, şi voi începe cu neamul Meu cel sfânt, cu slava acestui neam nou ales. Am zis, şi
voi împlini, şi voi alege din nou Ierusalimul, şi aceasta va fi în zile de strâmtorare. O, e mare
întunericul acestei vremi, şi aceasta este strâmtorare pentru Domnul celor credincioşi, dar iată, la
sfârşitul plinirii nelegiuirii voi aşeza un împărat care va fi întru Mine, şi prin el voi aşeza
împărăţia păcii. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai, din 05-06-1991
***

Pacea Duhului Sfânt şi binecuvântarea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh! Pace şi bună-
voire şi duh de credinţă să fie coborâte în clipa ascultării acestui sfat ceresc! Amin.

Dumnezeul Preasfintei Treimi grăieşte prin cuvântul Duhului Sfânt, şi toate sunt lucrate
prin cuvânt, dintru început şi până la sfârşitul acestui început, că iată, se lucrează taină cerească de
început nou.

Scris este în Cartea Adevărului că în vremea aceasta vine sfârşit de lume şi de fără-
delege şi de necredinţă, şi vine început de cer nou şi de pământ nou, vine început dumneze-
iesc, aşa cum este scris prin prooroci. (Vezi selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie, pă-
mântul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit”, - și pe Jumpshare; edocr; joomag; author-
stream; archive; pubhtml5; Google Drive; Scribd, n.r.) Vine ceasul să Se preaslăvească Fiul Omu-
lui, şi de aceea a început Domnul în acest locaş începătura cea nouă a lucrului cel nou, care va
lumina de la voi din loc în loc şi peste tot pământul, ca să fie nou pământul, şi de aceea a început
Domnul în acest locaş viaţă înviată şi trăire vie şi curată, şi de aceea a început cu voi lucrătura de
pământ nou, care va lucra prin voi din loc în loc, şi peste tot apoi, ca să fie cer nou fiecare
suflet, fiecare inimă care va fi nouă întru cele nou lucrate , că Domnul întoarce în
vremea aceasta pe om în viaţa cea din Eden, în grădina Edenului în care a fost aşezat omul întru
început. Se lucrează Ierusalim nou, şi se aşează din cer lucrătura Ierusalimului nou, şi se lucrează
grăbit şi minunat, şi toată făptura va amuţi la vederea acestei minuni care va răsări cu grabă peste
acest neam, căci România este pământul cel proorocit peste care Domnul Iisus Hristos va coborî
cu slavă văzută în vremea aceasta. (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul
Canaan”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; issuu; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) Aceasta este vremea să se aşeze la loc împărăţia lui Israel, căci Israel
înseamnă popor credincios, popor ales, popor iubit, şi înseamnă popor chemat
şi binecuvântat. Aceasta este vremea când Dumnezeu lucrează tainic începătura cea nouă, care
se va arăta apoi peste toate înălţimile vremilor de până acum, căci iată, Domnul Îşi anunţă împă-
răţia. Amin.
Acesta este locul mărturiei începutului împărăţiei lui Dumnezeu, căci Domnul
este în acest locaş sfânt, şi grăieşte de aici, şi Se aude peste pământ, şi pământul tresaltă şi se
înnoieşte din loc în loc la glasul Domnului. Şi vor veni şi vor curge mulţimi din toate părţile, ca să
vadă şi să cunoască slava Domnului care se va arăta peste acest Ierusalim ales, peste acest Ierusa-
lim ceresc, căci este coborâtă din cer în acest locaş această taină care se lucrează prin cuvânt.

Dumnezeu, dintru început a lucrat totul prin cuvânt, şi nimic n-a lucrat până n-a făcut
cunoscut mai dinainte, şi apoi S-a aşezat să lucreze, şi a lucrat cu cuvântul Său prin prooroci, şi nu

27
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

s-a lucrat nimic fără să fi vestit prin prooroci lucrările Sale. Este scris în cartea proorociilor şi
despre zilele acestea în care Domnul Se ridică să aleagă din nou Ierusalimul, să aleagă din nou
pe toţi cei credincioşi şi să Se aşeze întru ei şi să fie Dumnezeul lor şi să meargă cu ei să-i arate
lumină peste lume, şi lumea să învieze sub această lumină.

Acest acoperământ este taina cea pecetluită a celor şapte tunete care au
vorbit în auzul evanghelistului Ioan în timpul vedeniei apocaliptice, care este
scrisă în Cartea Adevărului. Această taină a fost pecetluită până în vremea aceasta, după
cum a fost scris, şi iată, vine ceasul să se despecetluiască această fântână, acest izvor de cuvânt
care curge din cer în mijlocul acestui neam, căci România este noul Canaan, care va răsări acum
în ochii tuturor neamurilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru numirea pământului grădinii Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim, din 08-07-1991
***

Iată, taină nouă îţi spun, căci cei care au crezut în Mine până acum, cei care M-au mărturisit
în faţa împăraţilor şi a stăpânilor lumii, care slujeau la dumnezei străini, aceia au suferit muceni-
cie cu trupul şi au ajuns de-a dreapta Mirelui ceresc. Dar aceştia de acum, care sunt ai lu-
crului cel pentru sfârşitul răutăţii şi cel pentru începutul cel nou, aceştia sunt mucenici cu
duhul, şi suspină aceştia cu duhul şi suferă pentru toată făptura. Iată, acum lumea se bucură
în duhul ei, iar copiii cei purtători de Dumnezeu suspină în Duhul lui Dumnezeu, dar mai este
scrisă şi Scriptura aceea care spune că «Toate neamurile se vor boci, iar voi vă veţi bucura atunci»
şi «Când veţi vedea cele ce vor veni peste lume, voi bucuraţi-vă, că se apropie izbăvirea voastră».

… Vom lucra lucruri mari şi vom fi mari, şi va fi Domnul mare peste cei mici, căci cei mai
mici vor fi cei mai mari întru împărăţia care vine de la Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu 21-07-1991
***

Aşa am spus apostolilor Mei: «Mergeţi în toată lumea şi vestiţi împărăţia cerurilor, şi
cine va crede şi se va boteza, acela va fi izbăvit. Mergeţi, şi în orice cetate veţi intra, vestiţi pace,
şi dacă veţi fi primiţi, pacea Mea să rămână peste cetatea aceea». Şi iată taină cerească peste
România, taină neînţeleasă, taină pecetluită şi despecetluită, căci pe pământul acestui neam
a venit Andrei, apostolul cel întâi chemat la apostolie, şi acesta a fost curat cu trupul, a fost
neîntinat, şi a venit şi a adus peste România credinţa şi botezul credinţei, şi a fost întâiul
chemat al lui Iisus Hristos, iar România este întâia chemată, şi aşa s-a născut România cea
creştină, aceea a fost naşterea ei, şi Domnul a numit-o regină peste pământ, şi iată, vine vremea să
Se preaslăvească Dumnezeu peste ea şi să-i pună haină de neprihănire, căci este aleasă şi este
regină peste noroade. Aceasta este alegerea acestui pământ, şi scris este în Cartea Adevărului că
Domnul va alege din nou Ierusalimul, şi va fi Ierusalim nou. Acest pământ este sfânt, şi dacă este
sfânt, iată, vine vremea să Se aşeze Domnul peste el şi să-Şi plinească făgăduinţele cele scrise
pentru vremea aceasta.

Duhul Preasfintei Treimi lucrează cu cuvântul în România, şi oamenii cei sfinţi ai lui
Dumnezeu grăiesc cuvântul Domnului, purtaţi fiind de Duhul Sfânt, căci aşa zice Domnul în cartea
cea din cer coborâtă: «În zilele acelea vărsa-voi din Duhul Meu, şi vor prooroci fii şi fiice, bătrâni

28
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

şi tineri, robi şi roabe, şi vor vorbi de la Dumnezeu» şi cuvântul lui Dumnezeu se va întrupa, căci
Domnul a zis şi s-a făcut, şi este Domnul prin prooroci, şi Domnul zice şi împlineşte apoi. România
este proorocită de proorocii cei de la Dumnezeu, şi ea va fi Sionul cel nou şi neprihănit, ea va fi
Canaanul plinirii vremurilor, ea va fi sfârşit de Babilon şi de fărădelege şi de strică-
ciune, căci cerul lui Dumnezeu va fi cu slavă văzută peste acest pământ şi va arde toată murdăria
care a împroşcat veşmântul fiicei Sionului cel nou ales spre sfârşitul vremii fărădelegii, şi nu
va mai fi întinăciune şi spurcăciune şi desfrânare, şi nu va mai fi închinare la idoli şi necre-
dinţă, şi nu va mai intra în ea nimic necurat, nimic stricat, şi Domnul va scoate din ea pe cei
făţarnici, pe cei străini de adevăr, pe cei rătăcitori. Şi va fi acest munte ridicat deasupra tuturor
înălţimilor de pe pământ, căci Domnul va coborî legile Sale pentru cea aleasă şi curată şi sfântă,
pentru cea neprihănită, căci voi coborî şi voi rosti cuvântul, şi cuvântul va lucra şi va curăţi toată
murdăria de pe ea, şi nu vor mai intra pe porţile ei decât cei curaţi şi neîntinaţi şi sfinţi. Şi va fi
acest pământ Eden nou, împărăţie sfântă, început de împărăţie cerească, început de cer
nou şi de pământ nou, şi de la acest început nou se va răspândi lumina şi viaţa lui Dumnezeu,
căci mulţimi numeroase vor curge să asculte înţelepciunea care va lucra peste fiii şi fiicele acestui
neam ales. Şi va curge izvor de dreptate, izvor de iubire, izvor de înviere din mijlocul acestui
pământ sfânt, şi va fi acesta izvorul vieţii, izvorul care va curge din mijlocul cetăţii şi care-şi va
face cursuri de apă vie prin Ierusalim, căci România va fi Noul Ierusalim, iar Domnul va fi cu
cuvântul Său spre slava Ierusalimului nou. Şi se vor împlini în vremea aceasta cele proorocite, căci
voi aduce pe unsul Meu, şi el va cârmui întru Mine şi nu fără Mine, căci peste cea binecuvântată
este Dumnezeu cu cuvântul Său, spre plinirea slavei cea aşteptată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu în ziua punerii pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim, din 22-07-1991
***

Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul născut din Tatăl Treimii cereşti, Cel Unul născut mai
înainte de veci, Cel născut Lumină din Lumină, şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Cel de o fiinţă cu Tatăl, Cel prin Care s-au făcut cele văzute şi nevăzute. Eu sunt Fiul Treimii
cereşti, Care M-am coborât din cer, şi prin cuvânt M-am întrupat în pântecele Fecioarei cea proo-
rocită, ca să iau trup şi să fiu Dumnezeu şi Om, şi ca să fiu răstignit, în numele păcatelor făpturii
lui Dumnezeu, şi ca să înviez după trei zile, în numele învierii făpturii lui Dumnezeu; trei zile,
după numărul celui de trei ori neamul lui Dumnezeu, de la Adam şi până la întruparea în om a
Fiului Treimii cereşti. Şi, iarăşi, Eu sunt Fiul Treimii cereşti, Care M-am coborât din cer ca să Mă
înalţ după înviere iarăşi la cer, ca să stau iarăşi de-a dreapta Tatălui, şi apoi iarăşi să vin să cercetez
viii şi morţii, şi să aduc cu Mine împărăţia fără de sfârşit apoi. Şi iată, Eu sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu, Cel prin Duhul Sfânt făcător de viaţă; Eu sunt Cuvântul Duhului Sfânt, Care purcede din
Tatăl şi Care S-a lăsat peste prooroci şi peste apostoli ca să ia trup acest cuvânt şi ca să se împli-
nească prin puterea Sa.

Eu sunt capul bisericii cea întocmită în sobor de apostoli, căci apostoli am lăsat ca să fie în
numele Meu, şi prooroci am lăsat în mijlocul lor, ca să fie cuvântul Meu în soborul bisericii apos-
tolice cu care am ajuns până la vremea aceasta de împliniri cereşti, căci iată vremea cea pro-
misă prin prooroci, cea făgăduită ca să fie. Şi iată, Domnul este credincios întru făgădu-
inţele Sale, căci vremea este să se deschidă ochii orbilor ca să vadă împlinirile cele vestite din
vreme.

29
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Iată aici început de împărăţie a Domnului Iisus Hristos, precum în cer


aşa şi pe pământ, căci de aceea am rostit cuvânt şi am zis că aceasta se va numi Biserica
neadormiţilor şi a neprihăniţilor, precum în cer aşa şi pe pământ, şi de aceea am zis să fie lucrare
de cuvânt şi să fie împlinire şi să fie rugăciune de slavă şi de jertfă plăcută fără de sfârşit, precum
în cer aşa şi pe pământ. Precum în cer, căci în cer este jertfă neîntreruptă de slavă şi de rugăciune;
de slavă pentru cele din cer, şi de rugăciune pentru cele de pe pământ, şi de aceea a aşezat Domnul
aşa aici, ca să se poată spune acestei aşezări „precum în cer aşa şi pe pământ, amin“. Dar acest
„amin“, amin să fie, precum în cer aşa şi întru cele aşezate aici de Dumnezeu. Amin.

Binecuvântat să fie praznicul punerii pietrei de temelie a altarului Sfintei Sfintelor


Noului Ierusalim, şi va fi România Ierusalimul nou, cel pe care-l alege Dumnezeu
în vremea aceasta, căci aşa este scris în Scripturi: «Încă o dată voi alege Ierusalimul». Este
scris, dar nu este înţeleasă această Scriptură şi în zadar au căutat mai-marii legii bisericii şi cărtu-
rarii lumii să scrie cărţi peste cărţi şi să-şi însuşească ei dreptul la cuvânt peste mulţimile cele arse
de sete, căci setea mulţimilor nu poate fi stinsă de nimic şi de nimeni, ci poate fi stinsă de cuvântul
Duhului Sfânt, Care vine din cer în locuri curate, în inimi curate şi sărace în duhul lor, fiindcă
Duhul Sfânt nu Se apropie de cei semeţi cu duhul, de cei cunoscători ai literei, şi aceia, dacă
vor să slujească Duhului Sfânt, să se aplece şi să se facă tălmăcitori ai limbilor Duhului Sfânt, care
iau naştere în cei săraci în duhul lor. Aceasta este orânduiala lui Dumnezeu, orânduiala Duhu-
lui Sfânt, de la început şi până la sfârşit, dar Dumnezeu este fără de început şi fără de sfârşit,
iar Duhul Sfânt este întru Sfânta şi nedespărţita Treime, Care Se numeşte Dumnezeu.

… şi iată, iubiţii Mei, voi sunteţi fiii bisericii cea dintâi, şi am ajuns cu ea până la voi, şi
voi sunteţi cei mai mici, şi v-a aşteptat cerul, iubiţii Mei. Fiţi tari şi fiţi dârji întru cele dintâi, căci
voi n-aveţi a vă teme de cele ce s-au stricat din duh de semeţie şi de slavă deşartă, căci iată ce fac
Eu: fac un lucru nou ca să se vadă în el cei dintâi ai Mei şi să încapă în acest nou toate
seminţiile Mele care au fost întâi şi care au început întâi, iar când va ieşi această carte, va fi
iarăşi trupul bisericii Mele aşa cum l-am lăsat să fie. Va ieşi această carte, căci vrednic este
Mielul lui Dumnezeu să ia această carte şi să-i desfacă peceţile ei şi să se vadă începutul cel
nou, (Vezi selecția tematică: „Cartea Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag;
Google Drive; Scribd: pubhtml5; issuu; archive.org; n.r.) cel de atunci şi cel de acum, căci am
făcut început nou, început tainic, după rânduiala lui Melchisedec, şi am aşezat în această
grădină troiţă vie, ca să se aducă întreită jertfă vie şi curată, precum Eu curat sunt.

Această aşezare este lucrată de cer şi nimeni din cei ce sunt pământ nu o poate birui
pe ea, căci aceasta este simbolul crucii, căreia i se rostesc cuvintele: în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh. Fiecare din cei trei fii lucrează în numele acestei puteri, iar toţi trei laolaltă
sunt semnul numelui crucii Fiului lui Dumnezeu, semnul care va să se arate înaintea venirii Dom-
nului ei. Şi iată, mai întâi a fost cuvântul, şi apoi lucrarea cuvântului, şi apoi semnul care este pe
vârful acestei pietre ca să fie văzut şi apoi să fie crezut şi apoi să fie înţeleasă taina lui
Dumnezeu care lucrează în mijlocul acestor hotare, căci Domnul n-a înălţat semnul
venirii Sale pe această piatră până ce mai întâi nu le-a făcut noi pe toate prin această troiţă lucră-
toare în numele tainelor lui Dumnezeu care vor fi lucrate în zilele ce vin.

Să staţi bine, să staţi cu frică şi să luaţi aminte, voi, cei ce staţi aşezaţi întru taina începutului
cel nou, căci dacă voi veţi sta aşa, aşa va fi să stea în curând România cea binecredincioasă, iar

30
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

cea necredincioasă va primi veste pentru pocăinţă, şi dacă nu se va pocăi de fărădelegile ei, va fi
să fie dată deoparte de pe pământul cel sfânt al ei, căci scris este prin cuvântul Duhului Sfânt, şi
cele scrise se vor împlini.

Iară şi iară vă spun: nu vă fie milă de lupi, nu vă fie teamă de lupi, căci voi aveţi putere de
leu şi de pui de leu, şi această putere va face dreptate peste făptura Mea. Voi sunteţi cei din să-
mânţa lui Iuda şi a lui Iosif, dar din voi se va ridica tot neamul acesta, de la început şi până la
plinirea neamului acesta. Umiliţi-vă şi plecaţi-vă inimile la cuvântul Duhului Sfânt, căci mare şi
înfricoşătoare este taina în care sunteţi aşezaţi. Umiliţi-vă şi nu vă lăsaţi robi nici unui duh străin,
căci duhul cel străin de Dumnezeu a ajuns la sfârşitul său.

… Acesta se va numi muntele cel sfânt al vremii plinirii cereşti, şi va fi să fie cinstit şi
slăvit cu mult mai mult decât muntele în care vorbea Dumnezeu cu glasul Său ceresc din
pară de foc atunci când Moise a trebuit să se suie şi să aducă cuvintele Domnului către Isra-
elul cel de atunci. Nimeni nu s-a suit atunci acolo, ci numai Moise s-a suit, şi a rămas Moise
sfântul lui Dumnezeu după aceea, şi s-a coborât la Israel şi l-a făcut pe Aaron preot peste Israel, şi
asculta Aaron pe Moise, căci Moise venea de la Dumnezeu. Şi iată, acum va fi mai mult decât
atunci, şi voi lucra minuni cereşti, ca să cunoască cei ce se apropie să vină, să cunoască toţi taina
acestui munte ceresc, căci acest munte se numeşte: Cuvântul lui Dumnezeu, şi această cetate se
va numi: „Acolo este Domnul“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la un an de la punerii pietrei de temelie a Sfintei Sfin-
telor Noului Ierusalim, din 22-07-1992
***

Împreună cu sfinţii voievozi care sunt astăzi serbaţi, iată, cu ei vă spune mama Gigi: staţi
bine şi cu frică şi cu luare-aminte, că vine proba cea grea peste lume, vine schimbarea, şi se va
schimba faţa lumii şi va fi de groază faţa lumii. Dar vine schimbarea la faţă a slavei Domnului,
şi se va vedea pe faţă slava Domnului, şi orice strălucire de pe pământ îşi va pierde faţa sub stră-
lucirea slavei lui Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-
11-1992
***

Voi sufla cu Duhul Sfânt ca să întrupez cerul sfânt în cei curaţi ai neamului României, ca
să aibă Domnul stâlpi curaţi şi adevăraţi în preajma ta. Voi depărta din preajma ta pe toţi cei ce se
iubesc pe sine mai mult decât pe România. Voi lucra să deosebesc adevărul de neadevăr şi voi
întări scaunul României şi îi voi da sfetnici buni şi cu inima curată şi cu iubire nefăţarnică. Nimic
nu este mai plăcut înaintea Mea ca şi omul bun şi curat în gândurile şi în lucrările sale. Şi voi lucra
această lucrare în jurul tău şi voi întări calea Mea printre oameni şi le voi da pe Duhul Sfânt,
căci duhul lumii a ajuns la sfârşit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai, din 12-06-1993
***

O, copiii Mei, Eu vin cu slava Mea şi voi da iar înfăţişare cerului pe pământ şi voi sfârşi
cu duhul lumii, că lumea a ajuns la sfârşit. Ai grijă, fiule tată, ai grijă să nu ai în tine duhul
lumii, ca nu cumva când Mă voi atinge, să tragă la tine unealta de curăţire. Ai grijă să n-ai în casa
ta nici un pic de moarte, şi dacă ai, strigă la Dumnezeu fără răgaz, strigă cu inima zdrobită, să

31
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

dea din casa ta duhul lumii, că iată, şi între voi am case în care doi sunt împotriva a trei, şi trei
împotriva a doi.

… Iată, iar îţi spun, precum ţi-am mai spus: dă de la tine mila cea dăunătoare şi deosebeşte-
te de cel ce nu vrea ca Mine şi ca tine, şi nu sta părtaş la îngăduinţa păcatului, şi curăţă de moarte
ograda ta. Nu-ţi mai lua în braţe copilul greşit, care cheltuie în fărădelegi sufletul său, că te scrie
duhul rău şi pe tine, tată, şi îţi găseşte casa întinată, şi nu mai este vremea să te întinezi. Şi va fi
iar ca în vremea lui Noe, şi tu să fii ca Noe, cu toată casa ta, că iată, precum atunci oamenii
mâncau şi beau, se însurau şi se măritau şi nu credeau pe Noe, aidoma şi acum este, şi tot aşa
se va întâmpla, (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) dar tu îndeletniceşte-ţi toată
casa să fie găsită aşa cum a fost casa lui Noe, sub curăţenie, sub ascultare şi plină de credinţă şi de
lumină cerească. Fii aşa cum a fost Iov şi nu sta nepăsător şi roagă-te Domnului pentru cei ce nu
ascultă din casa ta, şi dacă Domnul vede că nu se ridică spre sfinţenie şi spre ieşire din duhul lumii,
vine ceasul alegerii, şi va fi tras fiecare acolo unde trage, şi voi lucra prin rugăciunea ta şi voi
scoate de la tine pe cel ce nu ascultă de legea sfinţeniei, care pregăteşte slava lui Dumnezeu, că
vremea este aşa cum scrie: «Cel ce este sfânt, să se sfinţească încă, iar cel ce se spurcă, să se
spurce încă».

… O, copilul meu, caută să strângi numai ce-I place lui Dumnezeu, numai ce seamănă cu
legea cea cerească şi nouă, care va rămâne stăpână peste cele noi care vin de la Tatăl. Domnul
iarăşi vine, şi vine cu legea sfinţeniei, şi nu vine cu altă lege aşa cum dai tu să spui, că în afară
de legea sfinţeniei nu va mai fi altă lege. Cele vechi trec şi se şterg, şi se aştern în locul lor cer
nou şi pământ nou, şi nimic necurat, nimic vechi, nimic omenesc nu va mai rămâne între cele
noi. Şi va fi hrană îngerească, aşa cum a fost la început, şi sfârşitul merge să se apropie de
începutul cel dintâi. Iată, cei ce sunt furaţi de frumosul cel de azi şi de minunile cele rele de
azi, aceia niciodată nu vor putea cunoaşte adevărul, că faţa lumii a acoperit pe cele ce sunt
din lume, şi lumea s-a ascuns de adevăr.

Amin, amin zic vouă, că s-a coborât la voi împărăţia lui Dumnezeu şi
slava care vine cu ea, şi tu, Ierusalime, vei fi poporul Domnului, căci Eu sunt Dumnezeul tău.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1993
***

Eu sunt Cel ce am cheile morţii şi ale iadului; le am de atunci de când l-am legat pe cel rău
ţie, iar ţie ţi-am dat cheia împărăţiei Mele ca să stai în ea şi să nu ieşi din ea şi să nu te duci să
lucrezi la alt stăpân. Dar iată, duhul potrivnic a fost slobozit la vremea sa şi a înconjurat cetatea ta,
dar Eu vin iar şi ca şi atunci voi birui pentru tine, biserica Mea cea de la sfârşit. Dar străină eşti
tu de început, străin e omul de la sfârşit, străin este de început, căci cel de la sfârşit nu s-a jertfit cu
trupul şi nu a cunoscut pe cel ce ucide duhul său, pe cel ce a înconjurat cetatea duhului său. Dar
iată, Eu sunt în mijlocul tău, şi tu nu cunoşti vremea cercetării tale, care vine cu Mine la tine, căci
Eu am început să sun din trâmbiţe (prima trâmbiţă apocaliptică: prooroc preot Iosif Trifa, n.r.)
odată cu dezlegarea celui rău (anul 1921: înfiinţarea Partidului Comunist din România, n.r.) şi am
lucrat lucrarea Mea, şi voi birui prin ea, căci din tine, Românie, am ridicat lăstari şi am sunat în

32
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

toată vremea cea roşie, şi a fost treaz Duhul Meu în mijlocul tău. Şi va învia în tine biserica cea
dintâi şi se va zidi din nou, căci Dumnezeu lucrează şi uneşte sfârşitul cu începutul,
şi va fi Ierusalim ceresc pe pământ.
… Iată, Eu fac un lucru nou, un lucru ceresc în mijlocul tău, un timp ceresc şi un trup
ceresc peste biserica Mea din tine, Românie blagoslovită de Tatăl Meu. Şi voi fi împlinitor prin
cuvânt, şi sfârşitul se uneşte cu începutul, şi pământul se uneşte cu cerul în lucru văzut. Eu
bat la uşă, Eu stau la uşă şi bat. De va deschide cineva glasului Meu, voi cina cu el prin cuvânt
şi Mă voi arăta lui, că Eu pe cei smeriţi îi iubesc, iar pe cei semeţi în duhul lor îi voi pleca, şi se
va auzi Scriptura care spune: «Unde este înţeleptul acestui veac?». Iată, cei mari nu-Mi deschid,
dar pruncii aud glasul Meu şi se bucură văzând ziua aceasta şi vremea aceasta.

O, dacă Eu nu aş fi scurtat apăsarea acestor zile, nu ar mai sta nici un trup înaintea Mea,
dar pentru cei cu duhul smerit, Eu ascund faţa urgiilor care sunt peste lume ca să încerce pe toţi
câţi locuiesc pe pământ. Iar tu, Românie, vei fi Mie domnie, şi cel necurat va fi luat din tine.
Scoală-te, ca să-Mi auzi glasul şi ca să cinez cu tine, căci Tatăl Meu aşează în tine nuntă cerească
şi biserică curată, şi va da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-
11-1993
***

Poporule de la sfârşit, dă-i voie inimii tale să fie cu Mine de-acum. Fă aşa cum au făcut
Petru şi Pavel după ce Domnul a frământat inima lor. Eu am lucrat trei ani şi jumătate peste ei, dar
peste tine am lucrat patruzeci de ani, Israele al harului. E vremea harului, tată. Aprinde-ţi inima
cu harul vremii de acum, căci Noe, după ce şi-a sfârşit lucrarea ce i-am dat-o, a mai lăsat şapte zile
de har pentru cei ce ar fi voit să fie ai Domnului şi ai biruinţei, şi nimeni din ei n-a crezut ca să
scape prin credinţă şi să fie viu.

… Omul din păcate se naşte, şi Eu n-am rostit binecuvântare pentru păcat, că nu se putea
aşa ceva, dar am binecuvântat pe omul care, născut din om, a căutat spre Domnul, urmându-I Lui.
Şi acum prin tine, popor al harului Meu, vreau să sfârşesc ce mai am de lucrat şi de reparat
peste om. Nu Mă lăsa fără mâini şi fără picioare peste pământul tău, peste ogorul tău, că vreau să
dau viaţă fără de moarte ogorului tău, ca să binecuvintez apoi această lucrare întru terminarea
ei. Tu eşti poporul cel de la sfârşitul lucrării Mele. Nu te lua după omul care lungeşte boala, că
vine Domnul, tată, vine şi vindecă ce mai este neînviat, şi se întocmeşte spre vedere profeţia cea
de viaţă fără de moarte, profeţia cea pentru răscumpărarea trupurilor, tată, căci la naşterea
din nou a lumii când pântecele cel dintâi va lucra iar, multă făptură se va ridica spre chinuire
în trup, că multă făptură s-a dus din cele din care a fost luată, s-a dus fără viaţă, fără cer, fără
Dumnezeu, şi aceea va lua trup spre chinuire, şi nu va sfârşi chinuirea până ce nu va plăti cel
din urmă ban, cea din urmă datorie. Dar Eu lucrez, tată, lucrez şi iar lucrez pentru uşurarea
făpturii Mele, şi poporul Meu nu mai ştie ce face Dumnezeu. Şi iată, se vor arăta cei de sus, adică
Ierusalimul cel de sus, cei ce au plecat cu viaţă vie, şi care sunt vii întru întoarcerea lor la Domnul.
Se va arăta Ierusalimul cel de sus, care este mama celor credincioşi, celor chemaţi, aleşi şi credin-
cioşi, şi va mărturisi această mamă pe fiii ei, măi copii ai Noului Ierusalim cel întocmit prin cu-
vântul cel de sus.

33
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Am venit să te iert, iubitul Meu popor, şi voiesc să iert prin tine şi prin cuvântul tău păcatele
făpturii, tată, aşa cum Eu am făgăduit peste toate câte se vor dezlega pe pământ ca să fie dezlegate
în cer. Această lucrare se primeşte la Domnul din lucrarea celor chemaţi, aleşi şi credincioşi ai
vremii de sfârşit. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan,
din 09-01-1994
***

Măi Israele, nu te potrivi cu veacul acesta, că iată, vine sfârşitul veacului acesta şi începe
începutul cel de la început, căci cele ce au fost la început iarăşi vin şi se încep, şi cu tine începe
Domnul unirea sfârşitului cu începutul cel curat. Să stai cu Duhul Sfânt, iubitul Meu popor,
şi El te va învăţa veşnicia, care începe cu tine, că nu mai este altcineva care să fi avut alegerea
ta, Israele al harului, Israele al trupului slavei Mele întru întoarcerea Mea cea plină de slava Mea.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi, din 06-
03-1994
***

Israele, învaţă harul, tată. Nu te mira că lumea nu înţelege cele dintru început. De ce să te
miri? Lumea îşi alege pământul, iar tu ţi-ai ales cerul, şi dacă vei stărui cu cerul pe pământ,
pământul se va face cer prin lucrarea ta, şi cerul va lupta pentru pământ. Nu te mira de nimic,
nu te supăra de nimic, şi lucrează lucrare de cer nou şi de pământ nou, că pentru asta eşti tu ales
din lume, ca să fii cu Dumnezeu, şi vei fi de ajutor pentru vremea nemângâierii care va veni
peste cei din lume, că lumea a ajuns la sfârşit, iar Domnul, la început. A ajuns Domnul la
început cu tine, Israele. Te bucuri, tată? Îţi place cu începutul? Se bucură Adam şi Eva de vitejia
duhului tău şi a trupului tău, măi Israele care eşti pentru Duhul Sfânt. Vino, tată, în dragostea cea
dintâi, cea din Eden, cea fără de moarte, şi fii copil supus, Israele, şi nu fi curios, şi nu fi pofticios,
şi nu te mări ca să treci peste Dumnezeu, că Adam te are pe tine ca să-i repari grădina şi viaţa şi
greşeala, dar tu nu mai ai pe altul după tine. Nu cumva să te iei după lumea care lungeşte veacul.
Citeşte în Scripturi şi vezi ce scrie de venirea Mea, dar vezi cum citeşti.

… O, Israele, nu cumva să te iei după omul care lungeşte suferinţa, care lungeşte veacul
cel rău, care nu vrea să vină Domnul cu împărăţia Sa cea fără de veac, cea fără de sfârşit. Uită-te
tu, că dacă pui zece dascăli să-ţi arate drumul şi Scriptura, nu se potrivesc unul
cu altul. Şi cum mai vine asta? Şi iată, lumea nu se trezeşte ca să vadă că străjerii ei nu străjuiesc
de la Domnul, şi străjuiesc de la ei. Să nu mai zică lumea că este cu Mine, că mai mare păcat are
dacă zice aşa. Şi iar vă zic vouă: una este să zici biserică cu slujitori, şi alta este să zici biserică
a lui Iisus Hristos, cu slujitori ca Iisus Hristos, ca Învăţătorul ei, Iisus Hristos.

Pace ţie, Israele! căci Domnul este Dumnezeul tău. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 09-06-1994
***

Împărăţia Mea Eu am asemănat-o şi cu pildele cele fireşti, dar pildele fireşti nu sunt
veşnice, tată, sunt doar închipuirea celor veşnice. Aţi văzut ce a făcut prinţul lumii, că l-a lipit
pe om de cele văzute ale sale, ale prinţului lumii, măi copii. Şi acum, la sfârşitul său, prinţul

34
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

lumii şi-a făcut o maşinărie şi a deschis o fereastră a celor văzute (Computerul şi internetul,
n.r.) şi a încântat cu ea toată făptura, şi se uită omul la această fereastră şi uită de cer omul,
şi se uită la încurcarea limbilor de pe pământ, care se văd prin această fereastră. Dar Eu îl
voi păcăli şi voi întoarce această armă împotriva lui, că Mă voi folosi de arma lui şi de fereastra
lui, şi voi strecura prin ea lucrarea Duhului Sfânt (Prin Cuvântul lui Dumnezeu care se găseşte
pe internet venind „precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus”, adică în toată
lumea, n.r.) şi vederea vieţii cereşti pe care o lucrez peste tine şi o întocmesc peste tine, Israele,
poporul Meu de azi. (Vezi selecția tematică: „Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea
Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; issuu; ar-
chive; pubhtml5, n.r.) Iată, am venit să-ţi arăt prin fereastra aceasta, să-ţi arăt mărturia sărbătorii
tale cu Mine la praznicul Înălţării, la praznicul lui Verginica şi al satului lui Verginica. Eu am de
întors pe toate spre cele ce nu se vor mai strica în veac, dar stai la şcoala Duhului Sfânt, măi
poporul Meu, stai, fiule, şi învaţă bine, ca să iei coroniţă şi dar şi premiu de mântuire, Israele.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 19-06-1994
***

O, poporul Meu, de câte ori ţi-am spus să mănânci hrană curată şi binecuvântată, hrană
făcută de tine! pentru că tu eşti binecuvântat pe pământ. De câte ori te-am pus să mănânci cu
mâinile curate, cu mâini spălate de lume! Dar nu aveai cum să te îndeletniceşti bine, că iar o luai
cu cele dinainte, iar te lăsai şi iar mâncai din mâna lumii pâine făcută de mâini necurate, hrană
străină de binecuvântarea ta. De două mii de ani voiesc să aşez pe pământ hrana cea din Eden, dar
puţini au voit să semene cu cei dintru începutul cel curat. De şapte mii de ani mănâncă omul carne
şi nu se mai satură de ea. De şapte mii de ani stă omul căzut, şi nu se mai scoală să stea din nou
întru început. De aceea voiesc să te ridic pe tine, poporul Meu Israel, şi să te numesc Israel în locul
celui care n-a ascultat de Dumnezeu. De şapte mii de ani mănâncă omul animale şi păsări şi trupuri
cu suflare de viaţă în ele, şi zice că aşa a lăsat Dumnezeu. O, poporul Meu, Mă tângui şi Eu ţie, că
omul zice că aşa a lăsat Dumnezeu, nu zice că omul a lăsat aşa, că omul a făcut aşa, şi că Dumnezeu
l-a răbdat pe om şi îl rabdă de şapte mii de ani şi îl binecuvintează aşa cum este el de şapte mii de
ani, doar se va lipi de om binecuvântarea Mea. Ce să-i fac? Să-l blestem? Dar omul e blestemat
prin ceea ce face pe pământ şi peste trupul lui. Să-l mai blestem şi Eu? Eu aştept să se prindă de
om binecuvântarea Mea, să se prindă de-acum, că veacul e pe sfârşit. Veacul înseamnă omul,
tată, veacul omului, timpul omului, voia omului, asta înseamnă veacul acesta. Dar veacul ce
va să vină nu mai este al omului, şi este al omului îndumnezeit din tălpi şi până-n creştet, al
omului născut din cer, al omului cel nou, care este după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
Iisus Hristos, Care S-a arătat oamenilor, Care S-a dat spre răscumpărarea oamenilor care
vor crede în El.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinţilor, din 26-06-1994
***

Omul care-şi consumă trupul, acela îmbătrâneşte şi se urâţeşte şi trece, dar iată ce am făcut,
Ierusalime! Te-am întocmit şi te-am pus hotar între iad şi rai şi te-am învăţat să pui oprire morţii
şi vremelniciei. Am despărţit veacurile şi am scris început şi sfârşit. Eu sunt Alfa şi
Omega, Eu sunt, Ierusalime, şi am scris început şi sfârşit, şi vreau ca tu să fii zi de odihnă
pentru Mine, că omul nu mai ştie ce înseamnă zi de odihnă. Zi de odihnă înseamnă odihna Mea
în om, înseamnă om după chipul şi asemănarea Mea, în care lucrare Eu Mă odihnesc.

35
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Măi fiilor, cum se mai poate vorbi de zi de odihnă? căci iată, Eu lucrez, şi Tatăl Meu lu-
crează, după cum vedeţi că Tatăl vorbeşte în Mine. Nu te sminti, Israele, dacă vezi că Tatăl vor-
beşte în Mine odată cu Mine, căci taina aceasta vine spre arătare, după cum va veni spre arătare şi
taina Mea în Verginica, fiindcă Eu vorbeam în ea. Eu eram în ea, şi ea întru Mine, şi vei vedea în
curând, Israele, ce a fost trupul acesta, căci a fost ziua Mea de odihnă, şi n-a fost o zi sau două, şi
a fost multă vreme, căci ce înseamnă la Dumnezeu o zi sau zece ani sau o sută sau o mie de ani?
Dar Scriptura nu este înţeleasă de om, şi omul de aceea s-a împărţit în multe tâlcuiri. Şi, de unde?
că e numai o singură tâlcuire, căci când va trâmbiţa al şaptelea înger, sfârşi-se-va orice tâl-
cuire şi vom intra iar în odihnă. Dar Eu vă spun vouă, fiilor din Ierusalim, că am şi intrat, că
iată, am loc în care să Mă odihnesc şi din care lucrez ca să întocmesc peste tot rai şi râu care să
izvorască şi să ude raiul, că iată, din această grădină izvorăşte un râu, şi râul acesta prinde acum
vene şi braţe şi se împarte în patru părţi şi udă pământul, udă raiul, şi iată, udă pământul. Am
întocmit această grădină şi această piatră şi am scris pe ea Alfa şi Omega, început şi sfârşit,
şi lucrez să sfârşesc fărădelegea şi moartea, şi încep veac nou, şi încep cu tine, Ierusalime,
popor lucrat de Mine şi născut prin cuvântul Meu, rostit peste tine din cer. Eu prin cuvânt lucrez,
ca la început lucrez, dar omul nu ştie, nu vrea să ştie. Numai când oamenii vor vrea cu adevărat să
fie fiii bisericii lui Iisus Hristos şi se vor pregăti după porunci ca să lucreze fructul vieţii şi să-l
mănânce fiii bisericii, numai atunci când biserica nu va mai avea fii nepregătiţi, numai atunci
când toţi vor iubi sfinţenia, atunci va rămâne un singur izvor şi o singură învăţătură şi o
singură vie şi o singură turmă şi un singur Păstor, şi nu va mai fi omul păstor, şi va fi Domnul,
şi va fi toiagul Său, cuvântul Său. Aşa ceva vreau Eu să pregătesc pentru tine, Israele, poporul
Meu, ca să nu mai mănânci din mâini străine, fiule, şi să mănânci din casa ta şi să înţelegi ce
înseamnă casa ta, căci preoţii bisericii care sunt amestecaţi cu lumea şi cu călcarea poruncilor
Mele, pe aceia Eu nu-i cunosc, Eu nu ştiu de unde sunt aceia, că aceia nu se învaţă pe ei înşişi,
dară să mai înveţe pe alţii!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1994
***

Eu sunt Domnul, Cel ce umplu pământul şi cerul de glasul cuvântului Meu, dar cine, tată,
Mă aude? că nu are nimeni urechi de auzit, nu are lumea credinţă în lucrarea lui Dumnezeu
cea dintre început şi sfârşit, cea de şapte veacuri şi mai bine, şi iată, această profeţie de şapte
vremi s-a împlinit, şi dacă s-a împlinit, s-a sfârşit, şi Eu am luat-o de la capăt şi aşez nestri-
căciune pe pământ, aşez om nou pe pământ, om născut din cuvânt. Nu mai aşez om făcut, şi
aşez de data aceasta om născut prin cuvânt. Eu număr din nou de la capăt, încă un pic mai
număr, un pic, un pic, şi nu mai număr apoi, căci timpul se face sul şi nu se mai numeşte
timpul timp.

Măi fiilor, de când a început să se numere timpul? Iată taină vă spun vouă azi, că
timpul s-a numărat de om şi şi-a început numărătoarea după ce omul a fost aşezat pe pă-
mânt, după ce Eu l-am luat pe om din Eden, după ce omul a luat ştiinţă. În Eden era altfel
omul, nu era cum este acum, măi fiilor, şi e mare taină omul din Eden. De aceea vin mereu şi te
rog, fiule de azi, să nu mai cauţi să ştii nimic din cele de pe pământ, din cele de la om, căci
omul era altfel în Eden şi nu ştia ce ştie omul de pe pământ. Altfel a fost omul întocmit, nu cum
este el acum. Şi numai după ce s-a făcut altfel decât era în Eden, numai după aceea a fost să numere
omul, şi şi-a numărat timpul său; ba a numărat şi timpul său din Eden, dar după aceea, tată,
căci după ce a gustat din cele oprite, omul a ştiut ce ştia Dumnezeu.

36
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Timpul, măi fiilor, s-a numărat începând cu ieşirea omului din rai, şi iată, una este
legea raiului, şi alta este legea omului de pe pământ.

Iată, timpul cel de până acum s-a depănat şi şi-a sfârşit depănarea, căci
voi, măi fiilor, sunteţi numiţi în cer începătură nouă, după cum a fost făgăduinţa în Scripturi
despre Paştele cel nou pe care Domnul îl aşează în împărăţia Sa, fiindcă aici este împărăţie
cerească. Împărăţie cerească înseamnă acolo unde toţi mănâncă Paştele Domnului. Tinereţe
fără de bătrâneţe şi viaţă fără de moarte este acolo unde în fiecare zi se mănâncă Paştele
Domnului întru sfinţenie. E îngrozitoare pentru duhul rău această taină de viaţă fără de
moarte, căci viaţa fără de moarte este Domnul Iisus Hristos fără de oprire în om. Şi fiţi atenţi,
copiii mei, ca să arătaţi bine înviaţi prin acest veşnic Paşti al sărbătorii Mielului lui Dumnezeu,
căci voi prin Sângele Mielului lui Dumnezeu aţi biruit. Voi nu trebuie să fiţi pământeşti, că mare
este taina care vă cuprinde pe voi. Voi sunteţi semnul lui Dumnezeu între vremi, şi duceţi acest
semn până la toate marginile, căci judecata Domnului se scrie de Dumnezeu până la margini.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1994
***

Pace vouă, copii şi bătrâni, tineri şi vârstnici, că iată, pământul cântă cerului, şi cerul cântă
pământului Meu cel nou, şi se înnoieşte cerul întru bucurie nouă. De şapte veacuri aşteaptă cerul
să se arate Ierusalimul cel de la sfârşit, cel născut de sus prin cuvânt, la glasul trâmbiţei Mele.
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi peste voi pace şi bunăvoire şi mulţumire întru Duhul Sfânt!

Lumea zice „La mulţi ani!“ la sărbătoarea Crăciunului, şi îşi fac daruri unii altora fiii lumii,
iar Eu, Domnul, vă aduc veşnicie, tată, şi tinereţe fără bătrâneţe şi început fără de sfârşit.
Iată Eu şi copiii Mei şi bucuria Mea cu ei!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Domnului, din 07-01-1995
***

O, fiilor, nu Mă daţi afară din voi. Vine sfârşitul lumii, tată. Nu vă voi putea ocroti de
sfârşit dacă nu veţi fi Mie fii curaţi. Nu minte Scriptura care spune: «Unul va fi luat, şi altul,
lăsat». Fiţi treji şi atenţi la aceste cuvinte.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru România, din 04-03-1995
***

Iubiţii Mei care vă numiţi grâu! Purtaţi, fiilor, acest nume al Meu, că Eu am fost bob de
grâu şi am fost semănat pe pământ şi am adus rod de mântuire şi de iubire şi de cer veşnic în omul
cel creat de Tatăl, de Fiul şi de Duhul Sfânt. Nu tot omul este al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, şi este numai acela care are pe Fiul Tatălui ceresc în el, prin asemănare cu Fiul. Acela este
om creat de Dumnezeu. Oamenii de azi au alt creator şi i se închină creatorului de azi. Oamenii de
azi au înfăţişarea sfârşitului lumii, şi omul nu ştie ce înseamnă sfârşitul lumii şi ce înseamnă
lume. Lume înseamnă omul de azi şi creatorul căruia îi slujeşte, duhului lumesc şi trupesc care
stă în omul de azi, duhul cel de la sfârşit care ţine în el pe fiii săi. Israele, omul de azi poartă în el
şi pe el semnul sfârşitului lumii, căci duhul lumii l-a sfârşit pe om şi l-a legat de împărăţia lumii,
care înseamnă sfârşitul lumii. Sfârşitul lumii înseamnă începutul duhului lumii în om, care-l

37
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

sfârşeşte pe om şi îl dezmoşteneşte de Dumnezeu. Sfârşitul lumii este omul care slujeşte tru-
pului şi poftelor şi lucrurilor care trec, care ard, care sunt lumeşti şi trupeşti, care sunt de
folosinţă pentru trup.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din
06-05-1995
***

O, fiule român, stau înaintea ta cu începutul cel dintâi, şi unesc sfârşitul cu începutul
şi grăiesc cu cuvântul din cele cereşti, şi fac cer nou şi pământ nou, şi voiesc să-ţi dau de veste
ce fac. De patruzeci de ani se scriu pe pământ cele ce Eu grăiesc din cer, şi am poruncit martorilor
Mei să pună pe masa ta cuvânt din masa Mea, Românie, poporul Meu cel de două mii de ani.
Ungerea ta de la Mine are două mii de ani. Ungerea ta cea tainică, cea după rânduiala lui Mel-
chisedec, aşa precum este rânduiala Mea, ungerea ta te cheamă la Mine, ţară română. Aş voi să
vin să-ţi spun ce înseamnă ţară română, dar vreau şi tu să vii. Eu vin, dar vino şi tu, iubito, şi să fii
ca Avraam, care a crezut în Dumnezeu şi care s-a numit părintele credinţei. Trec cu cuvântul
Meu prin tine şi iar îţi zic: scoală-te! Ascultă şoapta Mea. Scoală-te, iubito, vino, Românie, şi ia
apă cerească din râul vieţii şi spală-ţi urechile ca să Mă auzi, precum fiii grădinii cuvântului Meu
aud glasul Meu care vine pe nori! Ia apă din acest râu al vieţii cea fără de moarte şi spală-ţi şi ochii,
ca să-ţi cadă solzii de pe ei şi să Mă vezi, şi spală-ţi şi faţa, şi spală-ţi şi trupul, şi ia pe tine veşmân-
tul cel frumos de român şi scoală-te înaintea Mea, că Eu te vestesc că vin spre tine şi tu Mă vei
vedea că vin, dar învaţă-te să Mă vezi cu ochi cereşti, şi nu mai fi pământ, şi să fii pământ şi
cer, aşa cum Eu te-am lucrat la început. Eu sunt Creatorul tău. La început am făcut cerul şi pămân-
tul, şi la sfârşit te-am făcut pe tine, Israele român, ca să te pregătesc să stai cu cer nou şi cu
pământ nou înaintea Mea la venirea Mea. Vreau să aşez peste tine cer nou şi pământ nou, lu-
crate prin cuvânt. La început a fost Cuvântul. Eu am fost Cuvântul la început, şi tot Eu sunt
şi acum, la acest sfârşit. La începutul sfârşitului Eu M-am născut din Fecioara mama Mea, ca să
fiu Om şi ca să-l fac Dumnezeu pe om, şi te-am întocmit pe tine popor şi te-am numit român, fiule.
Şi iată, precum din Israel Mi-am ridicat o mână de ucenici şi am făcut din ei sare pe pământ,
aşa şi din tine, popor român, Mi-am întocmit martori ucenici care poartă cuvântul Meu cel
venit pe nori, ca să am martori şi acum, la întoarcerea Mea pe nori, că am făgăduit că Mă
întorc. Şi iată-Mă prin cuvânt peste tine, fiule român, şi vreau să te scoli ca şi apostolii Mei de
atunci şi să fii tu fiu de samarinean, românule, poporul Meu. Ia cuvântul Meu şi uită-te în el, ca
să Mă vezi şi ca să Mă cunoşti că sunt venit prin cuvânt, căci îţi dau cartea Mea din vremea
aceasta. Iată, Eu stau şi bat la uşa ta, popor iubit de Dumnezeu. M-am dus în casa Tatălui Meu cu
cuvântul Meu, (La Biserica Ortodoxă, n.r.) dar nu M-au cunoscut străjerii casei, (Sinedriul actual
în frunte cu Patriarhul, n.r.) n-au deschis cuvântului Meu. Iată, Eu stau la uşă şi bat, şi nimeni nu
răspunde Celui ce strigă. Am venit la tine, Românie, aşa cum am venit la Avraam când i-am vestit
nimicirea Sodomei şi a Gomorei, şi n-am nimicit nimic până n-am vestit mai întâi. Nimic nu lucrez
până nu vestesc cuvânt mai întâi, aşa cum am lucrat prin prooroci în toate vremurile.

38
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului, din
14-05-1995
***

Te-am aşezat prin cuvânt pe pământ, ca să fii popor al credinţei în Dumnezeu, să fii lumină
şi cărare pentru oamenii fără sfinţenie în trup, şi cine se leapădă de tine, acela se leapădă de Mine,
şi nimeni nu înţelege Scriptura aceea care spune despre lepădarea de credinţă din vremea
de sfârşit. (Vezi selecția tematică: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și pe
edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 11-06-1995
***

Iată, fiilor, lumea se va naşte din nou, lumea se va înnoi, după cum este scris. Lumea
va lua înfăţişarea cea dintâi, cea de la facerea ei. Lumea cea văzută va fi cuprinsă iar în cea
nevăzută, ca să se poată vedea cea nevăzută în cea văzută, lumea cea creată de Dumnezeu şi
nu de om. Omul care s-a născut din om a intrat iar în pământ, şi iar va ieşi din pământ omul, ca şi
la început, la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrul mâinii lui Dumnezeu. Omul se va întocmi iar, din
pământ. Tot omul care a ştiut pe Dumnezeu se va scula cu trup nestricăcios şi va sta înaintea
Domnului. Omul lui Dumnezeu se va întoarce în Eden. Scris este în Scripturi despre naşterea
din nou a lumii, despre înnoirea lumii. Să nu te mai clatini tu, poporul Meu, că mare lucrare este
de la Dumnezeu prin tine, cel ce eşti azi în trup, cel ce eşti azi cu Dumnezeu şi care ai cojoc de la
Dumnezeu. Te voi pune faţă în faţă cu Ilie proorocul, că se uneşte începutul cu sfârşitul, se
unesc cele dintâi cu cele din urmă şi vom fi cu toţii un singur trup. Amin. (Vezi selecția tema-
tică: „Enoh şi Ilie”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Google Drive;
Scribd; pubhtml5, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995
***

Poporul Meu, intru, tată, pe porţi ca să strig omul. Poporul Meu, copilul Meu, stai în poartă
şi dă fiinţă cuvântului care strigă la om. Eu sunt Cuvântul. Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă numesc
Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu de la Dumnezeu venit între oa-
meni. La început l-am avut pe Israel de popor, şi vorbeam deasupra lui, şi Moise Mă auzea
şi lucra ca să-i dau lui Israel veşnicia şi fecioria şi Canaanul, şi n-a vrut nici atunci omul să
se întoarcă în Dumnezeu. La sfârşit am iarăşi pe Israel, şi l-am numit român pe Israel. Israel
înseamnă popor al Domnului. Israel este numele poporului Domnului. O, Israele român, la
sfârşit, iată, te-am făcut pe tine popor al Meu şi te-am numit român, Israele nou ales, şi ţi-
am spus: «Pace ţie!». Israele, Israele, Domnul Dumnezeu te strigă să te faci popor al fericirii ce-
reşti. Israele român, te strigă Făcătorul tău, că iată, am născut în tine cuvântul Meu, şi îl nasc
mereu, că mereu Mă fac cuvânt înaintea ta şi te chem să mergi înainte şi să nu te mai întorci înapoi.
Priveşte, Israele, cum Îmi pasc Eu oile născute din cuvântul Meu cel nou, şi ţine, tată, urma oilor
Mele, că am pus turma Mea înaintea ta, şi Eu sunt Păstorul şi Învăţătorul. Ţine, Israele, urma
oilor Mele şi mănâncă şi tu, ca să te faci măricel la înţelepciune şi să înveţi lecţia împărăţiei
cerurilor pe pământ şi să te faci zidar, fiule român, zidar de împărăţie cerească între cer şi
pământ. Cele ce a zidit omul şapte mii de ani nu sunt bune, tată. Sunt bune numai cele făcute de
Dumnezeu. Vino în lucrare de zidărie cerească pe pământ! Vino, omule român, vino, tată, că
românul este poporul cel ales la sfârşit. Vino să zidim împărăţia cerurilor, că aşa am făcut şi
cu Adam. L-am făcut ca să zidească împărăţia cerurilor, şi el şi-a zidit neascultare. Prima piatră a

39
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

fost neascultarea, şi pe ea se zideşte tot ce se zideşte de şapte mii de ani. Şi ce s-a zidit pe ea? S-
a zidit pofta pe ea, şi pofta a zămislit şi s-a făcut păcat, şi păcatul l-a învinuit pe om şi stă
împotriva lui de şapte veacuri. Dar Eu am făcut în al şaselea veac o lucrare mare, rostită de Mine
prin prooroci. Am venit şi M-am însămânţat în Fecioară, şi sămânţa Eu am fost, Eu, venit din cer;
şi M-am înfiinţat Om în Fecioară şi M-am născut prunc şi am crescut Om desăvârşit, şi apoi cu
multă iubire M-am aşezat să gust moartea ca un om şi să frâng puterea ei prin învierea Mea din
moarte.

Poporul Meu, să fii iubire, fiule, şi să se nască din tine fii ai iubirii. Poporul Meu, să fii
făclie, tată, şi să se poarte după tine spre Mine toţi cei care vor crede în venirea Mea şi în naşterea
cea de sus. Poporul Meu, să fii cărare pentru omul din lume, că lumea a ajuns la sfârşit.
Poporul Meu, să fii pâine pentru cei ce vor flămânzi după venirea Mea şi să înmulţeşti cuvântul
Meu şi să-l dai de pâine pentru cei ce nu ştiu că este pâine cuvântul, fiule. Lumea nu ştie, dar tu
ştii ce este pâinea cea din cer, căci din cuvânt se fac toate, toate, şi pâine se face, şi apă se face, şi
pace se face, şi lumină se face prin cuvânt. Poporul Meu, să fii cuvânt. Poporul Meu, să fii veşmânt
de Duh Sfânt pentru cei ce n-au veşmânt, pentru omul cel gol de şapte mii de ani, căci strig omul,
şi omul se ascunde, că este gol. Aşa a zis Adam când l-am strigat după ce a greşit: «Unde eşti,
Adame?», iar el a zis: «Doamne, m-am ascuns, că sunt gol».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1995
***

Israele, Israele, să nu fie, tată, în biserica ta ca în biserica din lume. Dacă în biserica ta este
vreun fiu care nu este fratele lui Hristos, care nu este una cu Iisus Hristos, vezi, tată, ce este scris
în Scripturi despre unul ca acela şi fii atent, Israele, că tu eşti la sfârşit, nu eşti la început. Tu
să nu dai drumul în biserica ta la cel ce nu este împlinit întru Hristos. Tu să fii una, Israele,
biserica Mea cea de la sfârşit. A venit vremea lucrării pocăinţei desăvârşite, dar cine să înţe-
leagă pe pământ venirea Mea?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la patru ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, din 12-12-1995
***

Copilaşi, copii ai poporului Meu Israel de la sfârşitul timpului! Măi copilaşi, vă alint şi
vă mângâi pe voi şi vă vorbesc despre taina rugăciunii, căci vorbind peste voi va lua şi omul din
lume, fiindcă sămânţa Eu v-o dau vouă, şi voi o semănaţi, căci mai văd pe ici, pe colo şi pământ
moale şi cald pentru sămânţă, nu numai drum, nu numai spini, nu numai piatră. Mai am dintre
cei care suspină după Domnul, şi îi voi adăuga cu cei înviaţi prin cuvânt, cu cei ce se nasc la
sfârşit din cuvântul Meu care vine la voi ca să spele păcatele lumii şi ca să vină cel înviat la
cina cea tainică a Mielului lui Dumnezeu.

Iară şi iară rostesc: biserică înseamnă Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos, luat şi mân-
cat de toţi cei adunaţi întru biserică cerească pe pământ. Numai acolo Eu sunt întreg, numai
acolo Eu vin întreg, acolo unde toţi cei adunaţi la masă iau şi mănâncă din cină, din Miel,
din Paşti, fiilor. Dar nici la început n-am avut ce am azi pe pământ, căci azi te-am pregătit,
Israele, pentru cină fără de sfârşit, şi ţi-am spus, tată, cum să te îmbraci, cum să te speli, cum să
stai şi cum să mănânci, ca să iei mereu, mereu din cina Mea, după fiecare dimineaţă şi seară, după

40
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

fiecare măsură de ziuă, fiule Israele, căci focul nu trebuie să se stingă, şi Mielul nu trebuie să fie
luat de pe masă. De aceea ţi-am zis Eu ţie, copile Israele, că tu eşti o taină, tată, o cină de taină
înaintea Mea, că tu nu dai vrăjmaşilor Mei taina Mea, cina Mea, şi nu Mă vinzi pe sărutări
aşa cum face Iuda de atunci şi până azi. Tu nu stai fără Mine nici o zi. Tu iei cina Mea veşnic,
şi te faci veşnic, mâncând pe Cel veşnic, pentru că tu te-ai pregătit de nuntă, fiule scump, şi toate
mădularele tale stau la masa cea de cină a nunţii Mielului ceresc pe pământ. Tu eşti taina Mea de
la capătul timpului, şi Eu stau, stau cu drag şi cu dor la masa cea de cină cu tine. În tine nu mai
stau întru răstignire, în tine nu mai intru ca într-un mormânt, ci intru în lumină, pentru că te-am
făcut lumină din lumina Mea, pentru că te-ai luminat la cuvântul Meu, care stă şi veghează de
deasupra ta. Cuvânt şi pâine este Dumnezeu pe masa ta. Duh şi trup sunt cu tine şi în tine, şi tu
eşti taina Mea, popor scump, tu eşti cel ce Mă iubeşti pe pământ, căci omul de pe pământ nu ştie
ce este iubirea. Omul schimbă locul la toate cuvintele sfinte, şi nu mai ştie omul unde se potriveşte
cuvântul pace, cuvântul iubire, cuvântul biserică, cuvântul creştin, cuvântul fiu al lui Dumnezeu şi
cuvântul viaţă. A luat omul cuvintele sfinte şi le-a pus peste lucrarea lui, şi omul citeşte de la om.
Dar iată, vin să iau ce este al Meu, că nu voi da nimănui slava cuvântului cel sfânt, căci slava
lui Dumnezeu nu este slava oamenilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1995
***

Vin la tine cu sărbătoare, Israele, vin cu lumină. Să fie lumină! Amin, amin, amin. Să fie
lumină şi să rămână această zi. La început a făcut Dumnezeu lumină, şi la sfârşit a venit lumină
Domnul, ca să aibă omul lumină din Lumină, cuvânt din Cuvânt, căci Cuvântul este lumină.
Să fie cuvânt, să fie lumină ca la început. La început era Cuvântul, iar la sfârşit Cuvântul
este Cel ce era la început. La început şi la sfârşit este lumină, căci începutul este la sfârşit.

… M-a trimis Tatăl pe pământ ca să te întocmesc pe tine, Israele de la sfârşit, să merg


cu tine lumină în lume, fiule, şi să chem la fiinţă pe cele ce încă nu sunt; şi te-am numit vas ales,
căci am pus peste tine naştere de sus, ca să fii de sus pe pământ, şi să aibă pământul lumină, şi să
se vadă în întuneric.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-
11-1996
***

Ierusalime, poporul Meu, Ierusalime, popor al harului, Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi
şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul. Mă odihnesc în sânul Tatălui, şi Tatăl în sânul Meu, înce-
put şi sfârşit, căci Eu sunt începutul şi sfârşitul. Începutul a fost făcut, şi Dumnezeu S-a odihnit
în el, iar sfârşitul, tot la fel, şi Dumnezeu Se va odihni apoi. «La început era Cuvântul, şi
Dumnezeu era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi toate prin El s-au făcut, şi în El era
viaţă», precum este scris.

Ierusalime, locul Meu de odihnă, să ştii, fiule, că toate prin cuvânt s-au făcut. Eu sunt Alfa
şi Omega, Cuvântul lui Dumnezeu. La început am fost cuvânt, şi toate prin Mine le-a făcut Tatăl,
iar la sfârşit tot aşa sunt, cuvânt sunt, căci sfârşitul tot prin cuvânt se face, şi cine nu înţelege
începutul şi sfârşitul, acela nu crede lucrarea cuvântului Meu. La început a fost Cuvântul, şi
la sfârşit iarăşi este Cuvântul. Eu sunt Cuvântul, dar cei îngâmfaţi nu înţeleg şi nu iau aminte ca să
nu vină peste ei ceea ce s-a zis în prooroci, că scris este: «Vedeţi, îngâmfaţilor, fiţi cu băgare de
seamă şi înspăimântaţi-vă, căci în zilele voastre se îndeplineşte un lucru pe care nu-l veţi crede

41
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

dacă vă va spune cineva». La început era Cuvântul, şi Eu eram Cuvântul lui Dumnezeu întru
început, şi toate prin Mine s-au făcut, şi fără Mine nu s-a făcut tot ce s-a făcut. La sfârşit iarăşi este
Cuvântul, şi Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu întru sfârşit, şi toate prin Mine se fac, şi fără Mine
nu se fac din toate câte se fac. Eu sunt Alfa şi Omega, căci Cel dintâi este şi Cel de pe urmă, este
începutul şi sfârşitul. La început a fost Cuvântul, şi la sfârşit iarăşi este Cuvântul, şi de aceea zice
Scriptura: «Eu sunt Alfa şi Omega».

Ierusalime, poporul Meu, Eu sunt Cel ce eram la început, căci scris este: «La început era
Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul, şi toate prin El s-au făcut
din câte s-au făcut». De aceea am venit şi am spus: «Eu sunt Alfa şi Omega, Cel ce este, Cel ce
era şi Cel ce vine». Iată, fiule care crezi, Eu sunt cuvânt la sfârşit precum am fost şi la început,
iar cine crede în Scripturi, acela crede cuvântul Meu cu care lucrez la sfârşit ca şi la început.
Lucram la început, lucram cele ce nu se vedeau, că nu avea cine să vadă când lucram. Şi după ce
le-am făcut pe toate câte sunt, l-am făcut apoi pe om, şi l-am făcut ca să vadă, şi a văzut pe cele ce
nu se vedeau, şi pe care omul le-a văzut şi le-a pus nume. Şi iată taină nevăzută, că şi la sfârşit
lucrez cele ce nu se văd, că nu are cine să vadă când lucrez, şi de aceea îl fac pe om ca să vadă
cele ce nu se văd. De aceea am grăit Eu ţie, Israele, în cartea Mea cu tine şi am zis: «Să nu te
pierzi, Israele, că vine ce n-ai văzut de când te-ai născut; vine facerea pământului şi a raiului şi a
Noului Ierusalim, care nu sunt încă pe pământ». Aşa grăiam Eu la începutul lucrării Mele cu tine,
Ierusalime de azi, şi îţi ziceam despre cărturarii şi fariseii cei aşezaţi la colţul străzii ca să te
oprească pe tine să nu vii la Mine, şi iată, nu te-am minţit, şi pe toate ţi le-am spus mai dinainte,
iar cuvântul Meu este adevăr.

O, Ierusalime, pământul României poartă pe el taina cea dintru început, cuvântul


Meu cel făcător. De ce poartă pe el această taină? Pentru că România este pământul Meu ales şi
neamul Meu ales din nou. Şi de ce am ales Eu acest pământ? O, nu l-am ales. El era pământ ales,
şi am aşezat pe el neam ales, născut odată cu Mine, închegat la cuvântul Meu, căci am trimis pe
unsul Meu ca să pună peste acest pământ semnul Meu, pământ ales cu semn pe el şi om născut din
Mine, neam al Meu, născut din cuvântul Meu, din creştin născut, duh şi trup, om încreştinat de
creştin, de unsul Meu, de apostolul Meu cel întâi chemat.

E praznic de sfânt Andrei în mijlocul tău, Ierusalime, popor al prăznuirii cerului pe pământ,
căci Eu sunt cu sfinţii în venirea Mea la tine. Andrei, apostolul Meu, binecuvintează pe România.
Din Mine binecuvintează apostolul Meu:

– Din Tine, Doamne, Ierusalimul cel de sus, căci în Tine se odihnesc toţi sfinţii Tăi,
Doamne. Şi dacă Tu eşti cu împărăţia cuvântului Tău în România, sfinţii Tăi cu Tine sunt, şi se
adună la praznicul Tău, la cuvântul Tău, Doamne, şi grăiesc sfinţii din Tine şi Te mărturisesc din
România, neam ales pe pământ ales, ales dintru început, Doamne, pecetluit dintru început ca să
fie ales spre întocmirea plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi întru Tine, cele din ceruri şi cele de
pe pământ, toate în Tine.

Binecuvântat să fii, Doamne, Cel ce eşti, Cel ce erai şi Cel ce vii, că ai ales neamul român
mai înainte de întemeierea lumii mai înainte rânduindu-l în a Ta iubire, ca să fie fiu al Tău, potrivit
sfatului voii Tale, spre lauda măririi Tale, Doamne, ca toate să fie iarăşi întru Tine, cele din ceruri
cu cele de pe pământ, toate întru Tine, căci în ţara Ta regină ai unit pe cele din ceruri cu cele de
pe pământ, s-a unit cerul cu pământul în România, ţara Ta regină, ţara Ta mireasă, ţară cu Rege,

42
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

o, Rege cu regină, Rege cu mireasă! Nimeni nu ştie de ajuns taina pământului ales în care ai venit
cuvânt la sfârşit, Tu, Cel ce eşti Alfa şi Omega. Nu înţelege omul lucrarea cuvântului Tău în Ro-
mânia, facerea Ta cea nouă, lucrarea Ta de facere, cuvântul Tău, Doamne. Eu am fost trimisul
Tău, ca să pun numele Tău şi viaţa Ta peste neamul român, şi nu ştiam atunci ce este acest pământ,
dar acum mă închin Ţie în el şi îl sărut, că atunci nu ştiam, nu-i ştiam taina lui cea dintru început.
El era taina Ta, venirea Ta, cuvântul Tău, ieslea Ta în care Te faci cuvânt la sfârşit precum erai
la început. Mă închin şi sărut acest pământ precum Tu îl săruţi mereu cu cel mai dulce cuvânt, că
Tu când ai lucrat cuvântul pentru facerea cerului şi a pământului, aşa ai zis: «Să fie o tărie în
mijlocul apelor, care să despartă apele de ape», şi aşa a fost, precum a fost cuvântul Tău. Şi s-a
făcut tăria cerului, şi a despărţit apele de dedesubtul tăriei şi de deasupra tăriei, şi tăria ai numit-
o cer. Şi ai zis să se adune apele de sub cer la un loc şi să se ivească uscatul, şi s-a ivit şi l-ai
numit pământ. Iar când uscatul s-a ivit din apă, primul uscat a fost pământul român,
primul ieşit din apă, şi din el ai luat pământ când l-ai făcut pe om. Şi i-ai zidit omului
o grădină spre răsărit şi l-ai aşezat în ea, şi ai numit fericire grădina aceea, fericirea omului ai
numit-o, grădina fericirii, precum omul are casă şi grădină. Când Noe a dat drumul porumbelului
ca să aducă semnul împăcării, ramura de măslin, tot aşa a fost. Pământul acesta a fost primul
uscat care s-a ivit din apă după ce a trecut potopul cu apă, prima oază verde a fost, şi din ea a
rupt porumbelul ramura verde şi a zburat cu ea la Noe.
… O, slavă Ţie, Cel ce ai făcut cerul şi pământul la început şi la sfârşit, căci Tu eşti Alfa
şi Omega şi lucrezi la sfârşit ca la început. Slavă Ţie, Cel ce ai făcut cerul şi pământul român spre
slava cuvântului Tău peste pământ, Doamne, căci sfinţii Tăi Îţi dau slavă din România, pământul
strălucirilor Tale, iar seminţia lui va fi ca stelele cerului înaintea Ta, om nou înaintea Ta, Doamne.
Amin.

– O, fericit eşti, apostolul Meu care M-ai văzut şi M-ai iubit şi M-ai urmat de atunci şi până
acum! Dar mai fericiţi sunt cei ce nu Mă văd şi Mă iubesc şi Mă cred şi Mă urmează crezând
în cuvântul Meu. Fericiţi sunteţi voi, cei ce M-aţi văzut şi M-aţi crezut, dar mai fericiţi sunt cei
ce cred în cuvântul Meu, în Păstorul Cel învăluit de taina Sa, căci ţara română a avut peste ea
ungere de Duh Sfânt, şi Duhul Sfânt a vestit în ea pildele împărăţiei cerurilor, care vor fi adevăr în
ea, căci Eu aşa am spus: «Voiesc să fac din voi poveste adevărată, fii ai lui Israel, fiilor români
din români, ca să fiţi, fiilor, să fiţi adevăraţi, să fiţi cu adevărat», şi cel tare să fie, din locul lui cel
tare, şi cel slab să fie, din locul lui cel slab, dar să fie, căci fericiţi sunt cei ce cred şi cei ce vor
crede prin mărturisirea celor credincioşi, şi vor fi şi vor crede, aşa cum în Israel cei slabi ai lui cred
prin lucrarea celor credincioşi din el, căci cei credincioşi lucrează, iar cei slabi cu lucrul lor cred
prin lucrarea celor credincioşi din Israel; cred cei slabi, cred în Dumnezeul celor credincioşi. Amin.
Cred cei slabi, cred, şi se aşează jertfă de iubire, aşa cum îi învaţă cei credincioşi, aşa cum cuvântul
Meu se face hrană spre viaţă veşnică, spre împlinirea sfinţeniei în omul cel credincios.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1996
***

La început am luat lut şi l-am lucrat pe om şi am suflat peste el, şi după toată lucrarea cea
de şase zile, abia că M-am odihnit. Dar acum, la sfârşit, după şapte mii de ani, abia, abia mai
pot şi Eu, şi Mă muncesc, că omul e tare la cerbice şi M-a obosit, şi trag din greu, că lucrez
prin om ca să Mă ajut, şi greu găsesc la om înţelegere, că omul e prins cu ale sale şi pe ici pe colo
abia găsesc căldură şi casă şi pâine şi apă şi cale în om şi ajutor în truda Mea. Dar am cuvântat şi
voi împlini şi împlinesc, că e vremea să împlinesc.

43
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi
Ioan, din 12-02-1997
***

Când a trebuit să ridic din nou Ierusalimul, care se stricase pentru păcatele lui, am auzit de
pe pământ strigare ca să vin să-l izbăvesc pe Israel cel apăsat de plata fărădelegilor lui. Am auzit
pe Daniel, care Mi-a amintit de făgăduinţele Mele pentru Israel, mărturisind înaintea Mea păcatele
poporului său şi umilindu-se pentru Israel, şi Eu am coborât la el şi i-am vestit: «Şaptezeci de
săptămâni de ani sunt hotărâte pentru Ierusalim până ce fărădelegea va întrece marginile ei,
până ce va veni Sfântul Sfinţilor ca să pătimească pentru om, şi va dărâma cetatea, şi până la
capăt va fi greu. Dar la capăt voi veni şi voi încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână, şi
mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula, şi cei înţelepţi vor lumina». Şi Daniel
se ruga, zicând: «Stăpâne, când?». Dar Eu i-am spus: «Daniele, sunt pecetluite toate cuvintele
acestea până la sfârşit, iar la sfârşit mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, şi nici unul din cei
fără de lege nu va pricepe cuvintele Mele, ci numai cei înţelepţi vor înţelege, căci cei înţelepţi se
dau deoparte din calea fărădelegii şi stau cu Duhul Cel Sfânt, Povăţuitorul oamenilor înţelepţi.
Iar tu, Daniele, te vei scula, şi vei primi moştenirea ta, în vremea cea de apoi. Amin».

Fiilor unşi, Eu voiesc prin voi să lucrez, că în voi binevoiesc şi vă iubesc, că şi voi Mă
iubiţi împlinind poruncile Mele, căci scris este: «Cel ce păzeşte poruncile Mele, acela este cel ce
Mă iubeşte». În numele Meu, ridicaţi mâinile spre Tatăl şi rostiţi odată cu Mine, Arhiereul cerului:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, se rupe şi se dezleagă cele legate peste
România ca să fie dezlegate şi în cer şi pe pământ. Amin.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, se binecuvintează ţara română cu bine-


cuvântările cerului, cu binecuvântările văzduhului, cu binecuvântările pământului cel ales de Dum-
nezeu, cu binecuvântările înălţimilor cele veşnice, cu binecuvântările sânurilor cerului. Amin. Eu
sunt Cel ce sunt, şi binecuvintez prin cuvânt venit cu norii:

Se binecuvintează ţara română, cu darul credinţei sfinte, şi prin credinţă să se umple de


darurile Mele cele veşnice, că vin cu veacul cel nou, cel fără de sfârşit, vin cu cerul şi cu pă-
mântul cel nou peste cele vechi, iar fărădelegea să fie aruncată în foc, şi omul să se ridice spre
cele binecuvântate ale darurilor cereşti. Eu sunt Cel ce împac pe Tatăl cu omul. Eu sunt Cel ce
împac pe omul cel credincios cu Tatăl. Eu sunt Cel ce sunt. Amin.

Eu sunt venit cu norii şi cu sfinţii şi am cu Mine pe arhiereul Meu, pe patriarhul Nifon, a


toată lumea. Eu sunt în el, şi el este în Mine, şi din Mine rosteşte cuvânt din cuvânt peste tine, ţara
Mea:

– O, Doamne, Dumnezeul celor vii, al lui Avraam, Isaac şi Iacov! O, Doamne, Dumnezeul
celor vii din neamul român! Eu, român sunt trecut în cer, căci aici am avut ultima chemare, şi Tu
m-ai chemat să mă fac român şi să fiu numit sfânt de neamul român şi de toată lumea cea credin-
cioasă.

44
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

O, Doamne, Arhiereule, Care stai de-a dreapta scaunului măririi în ceruri! Au trecut peste
România şaptezeci de săptămâni de ani până ce s-a împlinit numărul anilor, iar spre sfârşitul
acestor ani Tu ai făcut în România popor plăcut Ţie, şi Te-ai făcut cuvânt peste el.

Ai intrat cu praznic de florii în cetatea de scaun a României, (Târgovişte n.r.) Doamne, şi


cu Tine sunt şi eu între zecile de mii de sfinţi cu care vii. Binecuvânteaz-o pe România şi împlineşte
cu ea cer nou şi pământ nou şi cuvânt nou şi Paşti nou, că ai popor nou în ea. Fiii cuvântului Tău
s-au rugat Ţie aşa cum s-a rugat proorocul Daniel pentru Ierusalim. Binecuvintez şi eu, în numele
Tău, pe fiii cuvântului Tău, ca să ştie neamul român că ei sunt trimişii Tăi pentru România. Ajut-
o pe România şi dă-i darul credinţei sfinte, şi prin credinţă să facă voia Ta şi să împlinească
Scripturile Tale cele de apoi, Doamne, că Tu în ea Te împlineşti cu venirea Ta, căci vii venind, şi
te faci cuvânt peste ea şi străluceşti prin cuvânt, şi ea străluceşte sub lumina cuvântului Tău, şi
cele profeţite pentru ea vin peste ea.

O, ţară a Domnului, scoală-te şi primeşte slava lui Dumnezeu! Ţie îţi zic: scoală-te şi în-
viază, că am venit cu Domnul la tine şi mă ating de creştetul tău şi îţi rostesc binecuvântare şi
dezleg de peste tine pe cele legate ca să fie dezlegate şi în cer. S-a auzit la cer rugăciunea fiilor
din grădina cuvântului Domnului, şi vin cu Domnul şi împlinesc binecuvântare peste tine.

Iar Tu, Doamne, slăveşte-Te în poporul Tău iubit întru care ai binevoit. Amin.

– O, arhiereule, ceea ce tu ai legat în numele Meu, legat a fost, şi ceea ce tu dezlegi în


numele Meu, Eu dezleg şi pun binecuvântare şi sfinţenie peste cele curăţate prin cuvânt.
Amin.

Iar voi, fiilor unşi peste vremea aceasta, ridicaţi încă o dată mâinile şi ziceţi odată cu Mine:
„Tată, Îţi mulţumim că ne-ai ascultat“. Amin.

(Acest cuvânt de dezlegare a blestemului sfântului Nifon s-a citit în întregime la Poarta
cetăţii Târgoviştei înaintea mulţimilor adunate la această sărbătoare mai înainte vestită.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 20-04-
1997
***

M-am făcut peste tine zi de înviere, zi de iubire, zi de împăcare, ţara Mea. Vin cu zile
cereşti peste tine şi îţi iert fărădelegea şi te ridic din ţărână şi te slăvesc ca pe ţara Mea înaintea
oamenilor, şi prin tine voiesc să-Mi trezesc şi pe poporul Meu Israel, cel care nu M-a cunoscut
că am venit de la Tatăl prin Fecioară aşa cum era scris în Scripturile Mele cele din vreme
rostite. Vin cu sfinţii tăi, ţara Mea. Vin cu arhierei luaţi din tine şi ridicaţi de Mine pentru tine.
Am venit la tine cu praznic de florii şi ţi-am adus pe arhiereul tău Nifon, şi el, ca un sfânt român,
te-a ridicat pe tine înaintea Mea, căci s-au împlinit zilele, ţara Mea. Am venit şi am făcut în tine
serbare de împăcare, act de împăcare între tine şi Mine, că şi azi am ridicat din tine arhiereu
martor, care a ridicat înaintea Mea biserică curată, biserică după voia Mea, ca prin ea să
rostesc peste tine binecuvântare, ţara Mea. Dar azi zilele sunt grele, şi puţin ajutor primesc cei
ce sunt trimişii Mei prin care Îmi întocmesc planul peste pământ.

45
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Vin cu sfinţii tăi la tine, ţara Mea. Vin cu serbare de arhierei sfinţi, luaţi din tine. Vin cu
ierarhul Calinic Cernicanul, care este viu. (Vezi profeţia de la începutul documentului, n.r.) Vin
să-ţi despecetluiesc tainele Mele cele din tine, căci tu eşti pământul Meu cel ales din nou, pământul
Meu cel nou, căci Israel nu Mi-a dat sălaş, şi Eu Mi-am făcut din tine pământ nou şi cer nou şi vin
cu cerul tău de sfinţi şi lucrez peste tine. Sfinţii tăi se fac cuvânt peste tine şi îţi despecetluiesc
tainele Mele cu tine, ţara Mea cea nouă, căci am încheiat în tine un legământ nou, un legământ
de iubire ca să te aleg şi ca să te scriu a Mea. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul tău.
Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt cu tine, şi vin cu sfinţii tăi şi îi fac peste tine cuvânt din cuvântul Meu,
că am grăit cu ei pe pământul tău aşa cum am grăit cu Daniel în vremea lui Israel. Amin.

– Vii, Doamne, vii cu sfinţii Tăi. Amin. Vii grăind, şi sfinţii Tăi grăiesc din Tine, locaşul
sfinţilor, Doamne. Sfinţii Tăi se fac cuvânt din Tine, şi se fac lumină peste România, ţara sfinţilor
ei, ţara sfinţilor, Doamne. Toţi sfinţii au luat vestea cea nouă, Doamne, şi sfinţii români sunt iubiţi
de tot cerul sfânt, pentru că Tu o ai pe România în planul Scripturilor Tale, şi ai încheiat cu ea
legământ şi Te-ai făcut cuvânt peste ea şi sufli înviere peste ea şi peste multe noroade care vor lua
din ea lumina Ta.

Eu am profeţit, în vremea trupului meu lucrarea Ta de nou Ierusalim şi sfârşitul cel rău şi
începutul cel nou, iar în anul 1955 când ai început să Te faci cuvânt în România, eu am cuvântat
din mormânt şi am strigat să fiu scos, căci am auzit cuvântul Tău în mijlocul României, ţara în-
toarcerii Tale, şi s-a împlinit Scriptura Ta care spune că «Cei din mormânt vor auzi glasul Fiului
lui Dumnezeu, şi se vor scula», şi m-am ridicat şi m-am făcut sfântul românilor ca să se roage
românii la mine să mijlocesc la Tine pentru români. Dar acum mijlocesc din cer, din partea Ta
peste români, ca să audă şi să creadă ei cuvântul Tău, aşa cum l-am auzit eu din mormânt şi am
ieşit deasupra ca să ajut pe oameni. Vin din cer cu Tine şi mă fac cuvânt din Tine peste români,
peste neamul meu, şi îi spun că aceasta este lucrarea cuvântului Tău prin care Tu binevoieşti cu
poporul cuvântului Tău care stă martor înaintea Ta, Doamne, că nu prin puterea, nici prin tăria
lui stă martor Ţie acest popor micuţ, ci prin harul Tău stă, Doamne, şi românii vor lua duh de
viaţă şi se vor face fii ai lui Dumnezeu, născuţi de sus, din cuvântul Tău, născuţi la credinţa lor în
cuvântul Tău care vine cu norii, precum este scris.

O, neamul meu român, ţie îţi zic: crede tu în cuvântul lui Dumnezeu care vine la tine pe
nori. Eu am profeţit în vremea trupului meu pacea lui Dumnezeu care va veni peste pământ. Cu-
vântul acesta este împlinirea profeţiei mele, dar oamenii cei mari au ascuns cuvintele mele, şi iată,
ele se adeveresc şi se împlinesc şi ies de sub obroc. Amin.

Iar Tu, Doamne Cuvinte, trezeşte-i din somn pe cei ce dorm şi paşte-Ţi turma, Doamne, şi
dă-i cuvântul Tău, căci Tu eşti trup şi cuvânt în biserică. Tu eşti Cel ce grăieşti peste România şi
Te vesteşti venind cu norii. Amin.

– O, arhiereul Meu Calinic! O, sobor de arhierei care serbaţi pe ierarhul Calinic! Binecu-
vântaţi din Mine pe fiii grădiniţei cuvântului Meu, ca să aibă ei să dea peste ţara Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Calinic de la Cernica, din
24-04-1997
***

46
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Amin, amin zic ţie, poporul Meu: cel ce crede în Mine are viaţă veşnică şi nu moare, iar
cel ce moare nu crede în Mine. Cel ce crede în Mine înviază şi este viu şi crede, iar cel ce nu mai
crede nu mai este viu. I-am spus omului cel dintâi, i-am spus lui Adam: «Dacă nu vei asculta,
dacă vei lua ce ţi-am spus să nu iei, vei muri în ziua aceea», pentru că cel ce nu crede ce-i spun
Eu, acela nu mai este viu, şi nimeni nu înţelege ce înseamnă sfârşitul lumii, nimeni, poporul
Meu. Cel ce nu crede în Mine, acela nu este viu. Cuvântul acesta cu care vin Eu pe pământ de
patruzeci de ani, ba chiar de patruzeci şi cinci de ani, aşa cum scrie în Scripturi şi în prooroci, acest
cuvânt este judecata necredinţei, căci oamenii nu ştiu ce înseamnă sfârşitul lumii, iar necre-
dinţa se întinde peste oameni până la toate marginile, dar şi cuvântul Meu se duce ca săgeata
care se opreşte deodată la locul unde cade ea, şi sfârşitul lumii înseamnă necredinţa în
Dumnezeu.
… O, Israele, tu, fiule, să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert, căci necredinţa asta
înseamnă. Să nu iei cuvântul lui Dumnezeu în deşert, că necredinţa înseamnă sfârşitul lumii,
fiule. Tu să nu faci ca omul cel de la început. Tu să faci ca Mine, fiule, căci Eu am ascultat pe
Tatăl Meu mereu, dar omul cel de la început n-a ascultat pe Tatăl său şi n-a voit să aibă tată şi
mamă, şi a voit să aibă femeie; şi n-a voit să fie un trup cu tatăl şi cu mama lui, şi a voit să fie un
trup cu femeia. O, cum să nu se despartă omul de tatăl şi de mama lui ca să-şi ia femeie dacă omul
s-a despărţit şi de Dumnezeu pentru femeie!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti, a orbului, din 01-06-
1997
***

Amin, amin zic ţie, cel ce stai în fruntea bisericii: (Teoctist, patriarhul, n.r.) ai doi lupi pe
lângă tine, ba chiar trei ai, care voiesc să te dea din locul tău. Dar nu fugi ca păstorul cel plătit, şi
stai atent pentru viaţa oilor tale, căci oile tale sunt neamul cel ales de Mine la sfârşit, că e vremea
cea de sfârşit şi de început şi de naştere din nou a lumii, căci duhul lumii a ajuns la sfârşit,
iar Duhul Meu, la început, şi sfârşitul se uneşte cu începutul şi iarăşi lucrez prin cuvânt ca
să vină cele ce vor rămâne. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământului Maicii Domnului, din 14-
10-1997
***

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, binecuvintez începutul lucrului din deal,
prima căsuţă din jurul acestui aşezământ sfinţit de numele Meu, prima căsuţă binecuvântată de
cuvântul Meu prin voi, fiilor unşi cu ungerea Mea cea nouă. Toate căsuţele binecuvântate de cu-
vântul Meu care este cu voi, să aibă în ele fii pe potriva Mea, fii după chipul şi asemănarea Mea,
fii numiţi de cuvântul Meu. Această căsuţă să fie un mărgăritar din şirul de mărgăritare care va
înconjura aşezământul începutului Meu cel nou, prin care am început naşterea din nou a lumii,
înnoirea lumii, fiilor unşi. Începem din nou lumea, şi încep cu voi. Amin, amin, amin. Nimeni
dintre cei ce vă întâlnesc pe voi în numele Meu, nu pricepe adâncimea tainei Mele în voi, ba unii
se scoală şi vă hulesc, şi pentru aceia Eu nu pot spune că n-au ştiut ce fac ei prin hula lor. Acum
s-a aşezat pe pământ sfârşitul răului şi începutul celor sfinte peste om, şi nu mai e vreme de
aşteptat, că toate sfârşitu-s-au. Amin. Sfârşitu-s-au toate şi nu mai e nimic bun pentru Dum-
nezeu pe pământ. Totul e deşertăciune şi goană după vânt, după cum spune Scriptura, dar
voi sunteţi planul Meu în mâna Mea, schiţa Mea cea pentru naşterea din nou a lumii. Nimic

47
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

nu pot să-i mai dau lumii decât suferinţă. Lumea e lacomă după vânt şi după deşertăciune, e
lacomă şi nu se mai satură de păcatul lăcomiei. Tot omul şi-a pierdut mintea şi nu şi-o mai adună
ca să se uite la deşertăciunea minţii lui. Omul care se iubeşte pe sine, omul care Îl duce pe Dum-
nezeu cu vorba, acela nu cunoaşte nimic din taina numelui de creştin.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, vă închin pe voi şi tot lucrul vostru cel
sfânt, care va sta înaintea Mea şi va rodi veac dumnezeiesc între cer şi pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei Cruci, din 27-09-1998
***

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt semnul venirii Mele, căci toate prin cuvânt le-am
lucrat. Iar tu, Românie, eşti cea dintâi, şi eşti întâia la sfârşit, şi vei fi ţara sfinţilor Mei şi ai
tăi, Noul Ierusalim, steagul Meu de biruinţă peste popoare, arvuna Duhului Meu Cel Sfânt
peste pământ, tronul pe care stă Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru expoziţia de artă: „Azimile“, din 22-12-1998
***

«Vine Domnul!», aşa zice Scriptura, dar cei ce-şi zic biserică a Mea, numai de venirea
Mea nu le arde lor, numai de Mine nu le arde inima din ei. S-au aşezat mai mari peste turma Mea
oameni trufaşi, care nu au Duhul, şi cei mulţi se pleacă lor, şi nimeni nu se mai scoală ca să stea
înaintea Mea la venirea Mea. «Vine Domnul!», aşa zice Scriptura venirii Mele, şi Eu vin, şi Mă
vestesc că vin, ca să Mă spăl de sângele celor netemători de Dumnezeu, care nu Mă aşteaptă să
vin, căci scris este: «Vine Domnul întru zeci de mii de sfinţi ai Săi ca să facă judecată împotriva
tuturor şi să mustre pe toţi necredincioşii de toate faptele păgânătăţii lor întru care au făcut
fărădelege, şi de toate cuvintele de înfruntare pe care ei, păcătoşi şi netemători de Dumnezeu,
le-au rostit împotriva Lui».

Acum, copilaşi din grădina Mea, să lucrăm sărbătoare de cuvânt, căci cuvântul Meu s-a
făcut sărbătoare cerească peste voi, sărbătoare pentru sfinţi în cer şi pe pământ. Cuvântul Meu cel
de peste voi este cuvânt nou, este zidit acum, şi se bucură sfinţii de venirea Mea la voi, şi ascultă
cuvântul Meu cel de peste voi, şi aşteptarea lor a ajuns la sfârşitul ei. Sfinţii Mei au trudit pe
pământ pentru Ierusalimul cel de sus, şi Eu cobor cu ei din cer în lucrare de nou Ierusalim pe
pământ, căci aceasta este plata sfinţilor Mei, care M-au întrebat mereu: «Doamne, până când?».
Iată, până acum, le răspund. Iată, noi le fac pe toate, aşa le răspund. Dar omul este împietrit,
şi Eu lucrez greu, şi voi lucraţi greu, sfinţi ai Mei, căci omul nu vă mai cheamă ca să lucraţi prin
viaţa omului sfânt, prin credinţa omului credincios, dar Eu rostesc cuvânt nou şi zic: iată, noi le
fac pe toate, căci aşa este scris în Scripturi despre Domnul, Care şade pe tron şi grăieşte lucrarea
Noului Ierusalim, zicând: «Iată, noi le fac pe toate». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-1999.
***

Iată, fiilor din grădina din care hrănesc pe cei aplecaţi spre Mine, iată, în vremea aceasta
am făcut din voi cofiţă şi cănuţă pentru cei ce se apleacă să bea apa cuvântului Meu din vremea
aceasta. Fluvii de har voiesc să croiesc prin voi peste pământ. Amin. Curând, curând vin cu
începutul şi cu sfârşitul cărţii. Iau de la început şi de la sfârşit şi împlinesc, căci scris este întru
început: «Un fluviu ieşea din Eden ca să ude grădina, şi de acolo se despărţea în patru braţe»;
şi, iarăşi, aşa este scris pentru sfârşit: «Iată râul vieţii, limpede cum e cleştarul, şi care izvorăşte
48
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului şi curge prin mijlocul cetăţii. Iar pe cele două maluri ale
râului creşte pomul vieţii, făcând douăsprezece feluri de roade, în fiecare lună dându-şi rodul
său; şi frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. Şi scaunul lui Dumnezeu şi al Mie-
lului va fi într-însa, şi slujitorii Lui Îi vor sluji şi vor vedea faţa Lui, şi numele Lui va fi pe
frunţile lor. Şi aceste cuvinte sunt adevărate şi pecetluite cu pecetea adevărului». Amin, amin,
amin.

În vremea aceasta Eu Însumi deschid cartea la început şi la sfârşit, şi iau din ea şi împlinesc
ce am grăit prin ea. Amin. Iar voi aşa aţi grăit zicând: „Smerenia minţii face loc priceperii de la
Dumnezeu, şi omul înţelege voia Domnului prin smerenia minţii împlinindu-I cuvintele“. Amin.

Fiilor, vă întâmpin şi Mă dau vouă cuvânt dulce. Înscriu în cartea Mea cu voi începutul
anului 2000. Eu scriu ca Dumnezeu, şi omul scrie ca omul. Eu scriu ca la sfârşit, şi omul scrie
ca el. O, copilaşi ai Duhului Meu, Mă adâncesc cu voi în taina veacului cel nou, veacul ce va
să fie, veacul Meu cu omul, Eu şi poruncile Mele scrise pe inima omului, Eu şi sfinţii Mei
prin care-Mi aştern venirea Mea biruitor cu veacul cel nou, cu viaţa veacului ce va să fie. Eu,
şi cei de la început, şi cei de la sfârşit, lucrăm pentru mărturia cuvintelor Mele cele de la început
şi cele de la sfârşit. Curând, curând va fi cer nou şi pământ nou, dar pentru sfinţi, nu pentru
păcătoşi, căci Eu, Mielul Cel junghiat, sunt de-a pururi străpuns de duhul îngâmfării în care stă
omul păcătos.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului sfinţitului mucenic Ignatie, din
02-01-2000
***

O, nu mai sunt păstori de suflete, nu mai sunt pe nicăieri, şi e sfârşitul lumii, căci
biserica nu mai este biserică, şi este altceva. Cei ce-şi zic păstori iată ce fac: le fac pe ale lor şi
nu pe ale Mele, nu pe ale bisericii, şi numai vorba e că ei miluiesc pe săraci şi pe văduve după cum
se ascund ei sub vorbe. O, iată ce fac ei: se adună pe furiş şi îşi fac supuşi şi plămădesc planuri
împotriva luminii şi se unesc cu neamuri pe calea lor şi nu pe calea Mea, şi au ca povaţă viclenia
şi făţărnicia, şi iau cei supuşi din ele şi se duc toţi pe apa sâmbetei şi nimeni nu mai caută lumina
Mea.

Când Eu l-am scos pe poporul Israel din lume, adică din Egipt, i-am spus în drum spre
Canaan să nu se unească cu neamurile de pe cale, şi mai bine să le omoare decât să-Mi strice
seminţia Mea. Şi dacă el n-a ascultat, a pierit tot numărul lui Israel cu care am plecat din Egipt, în
afară de doi oameni cu care Eu Mi-am continuat drumul spre Canaan cu cei născuţi pe cale. Acum
ceea ce a fost iarăşi este, după cum scrie în Scripturi. Biserica s-a stricat prin amestecare cu
cei ce nu sunt biserică a Mea, şi cine o strică, o strică mereu şi nu o zideşte; strică peste tot şi
se întinde stricăciunea, căci omul bisericii conduce el după capul lui peste tot, şi nu mai sunt
păstori de suflete pe nicăieri, şi e sfârşitul lumii peste tot, iar păstorii de azi, în loc să lumineze
turma lor, se ascund de ea în locuri întunecoase şi beau şi mănâncă şi fac planuri lumeşti trăgând
de partea lor pe mai-marii de peste oameni, şi îngâmfarea a omorât tot trupul, şi e plin pământul
de trupuri fără duh. Banul face cu ochiul lui diavolesc la tot omul, iar biserica s-a lăsat vândută
pe bani, şi e sfârşitul lumii, căci biserica nu mai e biserică, ci e altceva. Pe nicăieri nu se mai
vede nici un drum spre cer, că e sfârşitul lumii pe pământ. Nu mai e nimeni în biserică, nimeni
ca să se mucenicească pentru viaţa ei, pentru iertarea ei. Toţi păstorii ei şi-o păstrează lor, ca să
aibă ei peste cine să fie domni. Apostolul Meu Ştefan a zidit biserica Mea acum două mii de ani

49
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

mucenicindu-se pentru viaţa Mea în ea, şi pentru credinţa ei în Mine, Mântuitorul bisericii. Când
el s-a lăsat jertfă pentru Mine pe pământ, Eu am deschis numaidecât cerurile şi am venit să-l iau
lângă Mine, de-a dreapta Tatălui, aşa cum el a mărturisit că Eu sunt de-a dreapta Tatălui. Mucenicii
numelui Meu n-au părăsit biserica de frica morţii şi a chinurilor, ci au rămas în ea, şi au murit
pentru ea în mijlocul ei. Ei au murit pentru mărirea numelui Meu peste pământ, iar cei de după ei
şi cei de azi biserică nici să trăiască pentru numele Meu nu vor, şi stau domnind de la ei citire, de
la ei putere, de la ei voinţă peste oameni, peste turma lor, nu peste turma Mea. Când omul M-a
mucenicit pe Mine, M-a mucenicit ca să domnească el peste turma Mea, şi iată, domneşte şi se
făleşte cu ea şi îşi zice „biserică-mamă“. Dar mamă numai Eu sunt, căci Eu nasc biserica, iar
ea Îmi este Mie podoabă şi trup sfânt, rupt din Trupul Meu, căci am frânt Trupul Meu şi i
l-am dat de hrană, ca să fie ea Trupul Meu. Amin.

Vine ziua care va arde de şapte ori mai mult ca un cuptor de foc, şi voi încerca cu foc
tot trupul care-şi zice biserică a Mea, şi apoi îi voi arăta biserica Mea. (Vezi selecția tematică:
„Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive; Jumpshare; Scribd; Google
Drive; pubhtml5; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan,
din 09-01-2000
***

Sunt îmbrăcat în veşmântul judecăţii, căci duhul omului stă cu putere împotriva venirii
Mele. Mânia la care Mă îndeamnă omul cel potrivnic Îmi biruieşte mila, că e vremea să vin,
fiindcă totul s-a sfârşit pe pământ, şi s-a sfârşit şi pământul de putere şi nu mai poate. Nu
mai e nimeni să-l curăţească şi să-l sfinţească prin curăţie, şi geme pământul sub păcatele omului,
iar Eu aud suspinurile şi gemetele lui, că omul e mai greu decât pământul de sub el. Numai păcate
pe pământ, numai oameni surzi, ca în vremea lui Noe. Dar şi Eu strig, şi iarăşi strig, ca în vremea
lui Noe strig. Strig până voi veni văzut, şi tot omul Mă va vedea. Strig să Mă audă cei morţi şi cei
vii, şi morţii Mă vor ajuta şi vor mărturisi venirea Mea odată cu învierea lor. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi, din 05-
03-2000
***

O, ţară a întoarcerii Mele, o, ţară dulce, Mă îndulcesc în tine cu cuvântul venirii Mele şi te
fac dulce pentru cer, ba chiar şi pentru cei de pe pământ. O, ţara Mea frumoasă, M-am întors la
începutul tău. Tu eşti începutul pământului, iar Eu stau în vârful tău şi cuvintez peste pământ din
vârful lui, din locul cel sfânt al Meu, din muntele Meu cel sfânt din tine. Neamul tău nu-şi cu-
noaşte obârşia, dar Eu vin să-l vestesc şi să-l fac iar pe om din locul din care l-am făcut pe
cel întâi zidit. Iată ieslea cuvântului Meu cu care încep să fac din nou lumea şi pe om ca şi la
început. La început am început de aici, iar la sfârşit tot de aici am început, şi am unit înce-
putul cu sfârşitul ca să întocmesc Scriptura naşterii din nou a lumii. Să vină românul să ia de
la Mine să înveţe ce înseamnă să fie românul român! Să vină românul şi să ia naştere din nou din
cuvântul Meu! Să vină! Amin. Şi vine, şi va veni, şi tot mai mult va veni. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua întâi, din
26-08-2000
***

50
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

O, fii ai oamenilor, auzit-aţi voi de Scriptura descoperirii fiilor lui Dumnezeu? Dar voi, cei
care v-aţi aşezat peste oameni în numele Meu, mai ştiţi voi că aţi citit în Scripturi despre taina
fiilor lui Dumnezeu, care sunt aşteptaţi de toată făptura cea dintre început şi sfârşit? O, în zadar
fugiţi voi de venirea Mea, că iată împlinirea Scripturii descoperirii fiilor lui Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea
Creştinătăţii Româneşti, ziua a treia, din 28-08-2000
***

Dau să te învăţ, dau să te deprind să vorbeşti cu Mine, omule ieşit din om. La botezul Meu
a vorbit cu Mine apa Iordanului şi Tatăl din cer, şi voiesc să ştii ce înseamnă botez şi naşterea ta
de sus, ca să fii apoi, că iată, nu eşti, şi mori mereu şi nu eşti, căci iubeşti moartea şi nu viaţa. O,
Eu pentru tine am venit de la Tatăl şi M-am făcut Om, şi am trecut întru totul prin cele omeneşti,
ca să le zdrobesc în trupul Meu şi să auzi tu câte am făcut Eu pentru tine. Vino să auzi învăţătura
Mea de la sfârşitul timpului, că iarăşi lucrez pentru viaţa ta, omule. Iarăşi vin de la Tatăl şi cu
Tatăl ca să-ţi dau mâna şi să înveţi să vii la viaţă, că Eu ţie Mi-am dat viaţa, şi mereu ţi-o dau ca
să iei din ea şi să fii. Cufundă-te în cuvântul Meu cel de facere nouă şi botează-te în el, omule, că-
ţi grăiesc cuvânt de naştere din nou, fiindcă Eu nu voiesc moartea ta, ci să te întorci şi să fii viu.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, din 19-01-2001
***

O, copii ai venirii Mele! V-am făcut mângâierea Mea. Dacă Mă iubiți, mângâiați-Mă, fiilor.
Când era omul în rai, era cuvântul între Mine și om. Iată, încă o dată, la sfârșitul timpului omu-
lui, iarăși este cuvântul Meu între Mine și om. Taina raiului este cuvântul, mângâierea care vine
prin cuvânt. Cuvântul este iubirea cea din rai, dintre Mine și om. Fără cuvânt nu este iubire. Iubirea
este numai din cuvânt, și unde nu este iubire, nu este nici fapta ei, și dacă este faptă fără de cuvânt
cu ea mereu, fără de iubire, aceea nu este fapta iubirii, căci faptele iubirii sunt chiar raiul, iar
taina raiului este cuvântul, fiilor, cuvântul iubirii. Iubirea cuvântului are ca faptă mângâierea
omului, iar omul poate, și este frumos prin iubire și poate pentru el și pentru cei din jurul lui care
seamănă cu el. Dacă omul stă între cei ce nu seamănă cu el, el nu poate, căci puterea vine de la
mângâierea raiului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2001
***

Faţa ta, poporul Meu, să fie chipul Meu cel înviat din răstignire. Ţi-am spus să te aşezi
la oglindă şi să te găteşti frumos, că-ţi trebuie gătire aleasă. Ai auzit, poporul Meu? Ţi-am spus că
tu eşti Evanghelia Mea cea de azi. Ai auzit, poporul Meu? Iată, iar îţi spun aceasta, şi aşa îţi spun:
când faţa Mea va fi pe faţa ta pe deplin, atunci va veni sfârşitul şi începutul, şi toate se vor
naşte din nou, din chipul tău cel nou, că Eu pentru asta te-am ales, poporul Meu. Atunci Eu voi
rosti din gura ta facerea cea din nou a toate câte au fost la început, şi voi face prin tine cuvânt de
facere, şi totul va veni spre înnoire, şi apoi voi zice: «Făcutu-s-a!». Amin. Prin chipul tău cel nou
voi zice: «Făcutu-s-a!». Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-2001
***

Se scoală sfinţii din odihna lor ca să-şi primească plata. Venirea Mea acum, la sfârşit de
timp, aceasta e plata tuturor sfinţilor pe pământ. Sfinţii trebuie să-şi primească plata pe pământ,

51
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

căci ei aici au trudit. Fiecare om se duce să-şi ia plata de acolo de unde a lucrat, şi iată de ce
trebuia să vin Eu pe pământ acum, la sfârşit de timp. Vin cu venirea Mea ca să le-o dau la toţi
sfinţii care-şi aşteaptă răscumpărarea prin Mine şi prin cei de la sfârşit. Sângele Meu pe care l-am
dat pentru viaţa a toate câte au fost şi câte sunt, l-am dat ca să răscumpăr cu el toată făptura, şi
făptura suspină încă, suspină până ce Eu voi fi desăvârşit venit pe pământ. Amin.

… Eu din veac şi până în veac am semănat sămânţă bună, dar omul a adormit, şi diavolul
a venit şi a semănat neghină şi s-a dus. Când ucenicii Mei M-au rugat să le desluşesc lor pilda
neghinei, Eu le-am spus: «Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului, iar ţarina este
lumea. Fiii împărăţiei sunt sămânţa cea bună, iar neghina sunt fiii celui rău, şi duşmanul care
a semănat-o este diavolul». Şi le-am mai spus: «Nu trebuie smulsă neghina din grâu, ca nu
cumva fiind smulsă să se smulgă şi grâul, ci trebuie să crească împreună până la seceriş, şi
atunci Eu voi zice secerătorilor: adunaţi întâi neghina în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-
l în jitniţa Mea». Le-am spus lor: «Secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii, îngerii. Şi aşa
cum se adună neghina şi se aruncă în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului, căci Fiul Omului Îşi
va trimite îngerii şi aceştia vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei care fac fără-
delegea şi îi vor arunca în foc, şi apoi cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor».
Amin.

Eu vreau să pun fiinţa Mea în om şi să strălucesc în el ca soarele. Aceasta este ce vreau


Eu să fac prin venirea Mea la tine, poporul Meu, iar chipul sfinţilor Mei tot după tine aşteaptă.
Iată, serbez cu tine în duh de biserică sfântă pe cel între prooroci Daniel, cel preaiubit şi scump
Mie. Când el era pe pământ, M-a întrebat: «Stăpâne, care va fi sfârşitul a toate acestea?». Iar Eu
i-am spus aşa: «Du-te, Daniele, mergi spre sfârşitul tău şi te odihneşte, şi te vei scula ca să
primeşti moştenirea ta în vremea cea de apoi».

O, poporul Meu, chipul sfinţilor te aşteaptă pe tine ca să săvârşeşti lucrarea venirii Mele,
şi Eu să vin apoi să le dau moştenirea cea deplină. Cei mai mici sunt cei mai iubiţi, dar şi cei
mai învăţaţi de Dumnezeu. Eu lui Daniel i-am spus aşa: «Daniele, sunt închise şi pecetluite
tainele şi cuvintele până la sfârşit. Cei fără de lege nu vor pricepe atunci, dar vor înţelege cei
înţelepţi. Iar tu ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte cartea până la sfârşitul vremii, şi mulţi o
vor cerceta amănunţit şi ştiinţa va creşte». Amin.

… Dau cerul şi pământul pe iubire, poporul Meu! Le dau pe omul iubitor care caută cu dor
şi cu înţelepciune după Mine, iubindu-Mă cu foc, căci acesta are putere să-Mi facă Mie calea şi să
vin curând, cât mai curând, că plâng sfinţii după venirea Mea şi după toată slava Mea cea de
la sfârşit de timp, iar slava Mea petrece cu tine, poporul Meu, şi te doresc sfinţii ca pe purtă-
torul de trofeu pentru slava zilelor Mele de acum, căci cuvântul Meu care te leagănă pe tine în
mângâierile lui e slava Mea cea de la venirea Mea la sfârşit de timp. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Slava Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Scribd; Archive.org; Goo-
gle Drive; issuu; pubhtml5; joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Daniel, din 30-12-2001
***

Nu e om să nu se teamă de sfârşitul lumii, de acest cuvânt care spune în el sfârşitul


lumii. Dar dacă omul ar voi să citească vestea aceasta pe care Eu am spus-o acum două mii de ani,
ar vedea că Eu am spus că iarăşi va să vin să-Mi aşez la loc împărăţia Mea cea stricată de om. O,

52
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

ce bine ar fi să vrea omul să aştepte sfârşitul lumii şi învierea morţilor şi venirea Mea şi viaţa
veacului ce va să fie! Ce bine ar fi, poporul Meu!

… Naşterea din nou a lumii se va face prin pocăinţă şi prin iubirea care nu se va lua
de la om. Numai iubirea şi dorul care o face pe ea poate aduce chipul cel frumos pe faţa omului,
pocăinţa inimii, care arătându-şi faţa îi face omului faţă dulce şi frumoasă. Dacă M-ar întreba omul
ce este naşterea din nou a lumii şi cum va fi ea, Eu i-aş răspunde că pocăinţa cea dulce şi dorul
din inima omului, aceasta înseamnă naşterea care va să vină să înnoiască lumea. Iubirea care
Mă aşteaptă să vin, aceasta aduce cu ea naşterea din nou a lumii şi pe născătorii ei, şi pe
Mine, Domnul şi Mirele nunţii, în taina iubirii care Mă aşteaptă să vin, căci tot şi toate
aşteaptă venirea Mea, venirea Fiului Omului. Amin.

Iar tu, cel aşezat de Mine la iesle, ia cu tine pe poporul Meu şi te du să colinzi naşterea din
nou şi să vesteşti la săteni sărbătoarea naşterii Mele prunc din Fecioară acum două mii de ani,
şi cuvânt din cuvânt acum, la sfârşit de timp, acum când Eu am venit şi vin. Amin, amin,
amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Domnului, din 07-01-2002
***

O, popor iubit de cer, să te înveţi cu duhul sărbătorilor cerului mai mult decât cu orice
îndeletnicire a trupului şi a sufletului şi a duhului tău. Să te înveţi să petreci cu cerul mereu,
mereu, copilule de la sfârşit de timp. Când Domnul vine pe pământ, nu mai este timpul, ci
este Domnul, al şaptelea înger Care sună peste pământ, căci scris este: «Când va trâmbiţa al
şaptelea înger, timp nu mai este, ci este Domnul; Domnul învăluit în nor, şi pe cap cu curcubeu,
şi cu faţa strălucind ca soarele, şi cu picioarele ca stâlpii de foc, strigând cu glas puternic, ca
un leu, ridicând dreapta către cer şi jurând pe Cel Viu în veci că timp nu mai este, ci este Domnul
cu taina Lui săvârşită pe deplin, precum bine a vestit în timp robilor Săi proorocii». Amin, amin,
amin.

… O, poporul Meu, tu să-Mi simţi fiorul iubirii Mele de la sfârşit de timp. Să-l simţi pe
deplin şi să fii un sânge cu Mine, că v-am dat nume mai presus decât fii şi fiice înaintea Tatălui
Meu, şi voiesc să fiţi ca Mine pe deplin, în muntele Meu cel sfânt, şi să străluciţi la fel peste
pământ, luând din strălucirea Mea pe deplin, şi din unul în altul să ne deşertăm şi să-i dăm facerii
soarta pentru care a fost ea făcută. Amin.

Taina Mea cea păstrată în vecii pentru la sfârşit de timp, aşa te numesc Eu pe tine,
popor mititel. Taina de nou Ierusalim poartă în ea cerul cel nou şi pământul cel nou pe pă-
mânt la sfârşit de timp, şi popor nou, din sămânţă nouă răsărit, din cuvânt proaspăt, înviere tai-
nică, duh de înviere peste oameni, poporul Meu. Vreau să Mă port cu tine printre oameni şi să
plutească pe urma Mea şi a ta duhul învierii făpturii, Duhul Domnului, Care pluteşte ca la început
când plutea pe deasupra apelor şi când Eu am zis să fie lumină, şi ea a fost şi s-a făcut. Amin. Iată,
Duhul Domnului la sfârşit de timp pluteşte peste ape şi peste pământ cu duh de facere nouă,
cu cuvânt proaspăt, întocmit acum, ca să zidească cu el acum cerul cel nou şi pământul cel
nou, în taina de nou Ierusalim coborât de la Dumnezeu, coborât cu Dumnezeu cu tot pentru
vecia care iarăşi vine. Amin. Unde este Domnul, acolo este şi vecia. Unde sunt Eu cu voi, voiesc
să fie vecia. Voiesc, poporul Meu, să aşez vecia pe pământ nou. Amin.

53
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

O, ce frumoasă a fost Boboteaza pământului când el a ieşit din ape la început de timp! O,
ce frumoasă va fi Boboteaza pământului nou, în taină de cer nou şi de pământ nou, în taina
de nou Ierusalim, păstrată în vecii pentru la sfârşit de timp! Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din 19-
01-2002
***

Caută să vorbeşti, poporul Meu, că iată Eu cât îţi vorbesc. Caută să primeşti, fiule, şi să
crezi bine. Caută să ai temelie tare în inima ta pentru lucrarea Mea cea de peste tine, că e Domnul
cuvântând de deasupra ta ca la începutul cel dintâi cu omul, poporul Meu, şi mult mai mult decât
atunci, fiule mic. La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra apelor, iar la sfârşit, pe
deasupra ta. La început am scos cerul şi pământul din ape, iar la sfârşit, din lucrarea Mea
cea din mijlocul tău, poporul Meu. Când am făcut cerul şi pământul, le-am făcut în lumină şi la
lumină, căci mai întâi lumina am făcut-o şi am numit-o ziuă, ziua întâi. Apoi le-am spus apelor să
se despartă ape de ape, şi dacă s-au despărţit, s-a făcut cerul. Cerul a străpuns apele pe la mijloc,
în sus şi în jos, şi aşa le-a ţinut, şi această putere, această tărie s-a numit cer, cerul între ape; cerul
din ape ivit, şi apoi pământul după ce apele au primit cuvânt să se adune la un loc şi din ele să iasă
uscatul pe care Dumnezeu l-a botezat numindu-l pământ, iar pe ape numindu-le mări. Cerul şi
pământul, şi după aceea toată facerea de pe ele, toată frumuseţea, toată viaţa, şi ele au prins viaţă,
şi viaţa s-a ivit şi a grăit când omul a fost aşezat pe pământ după ce Dumnezeu l-a făcut pe el.
Pământul le-a dat trup la toate, iar cerul le-a dat viaţă şi le-a dat soartă. Cerul şi pământul, şi pentru
ele, omul. Amin. Omul, şi pentru el, cerul şi pământul. Amin, amin, amin.

La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra apelor, poporul Meu, şi Îşi pregătea cu-
vântul pentru facerea cerului şi a pământului şi a toată frumuseţea şi viaţa de pe ele, şi a omului,
poporul Meu. Iar la sfârşit Duhul Domnului Se poartă pe deasupra ta pregătindu-Şi cuvântul
pentru facerea cerului nou şi a pământului nou. La început am scos cerul şi pământul din
ape, şi la sfârşit, din tine, popor născut din Dumnezeu şi din cuvântul Său cel făcător. Am
despărţit apele de ape cu tine şi te-am numit cer, poporul Meu. Tu eşti unealta cu care Eu
lucrez cerul cel nou şi pământul cel nou. Duhul Meu Se poartă pe deasupra ta şi Se face
cuvânt, cuvânt de facere a cerului nou şi a pământului nou.

… O, Ierusalime, tu ai ca soartă lumina, fiule mic. Întuneric este peste tot, întuneric adânc,
iar Duhul Meu Se poartă pe deasupra ta, şi am zis ca tu să fii lumină, căci Eu în ziua întâi a facerii
aşa am zis: «Să fie lumină!», şi ea a fost; a fost şi s-a arătat peste întuneric, poporul Meu, şi s-a
numit lumina ziuă, ziua întâi. Aşa ţi-am spus şi ţie, şi la sfârşit ţi-am spus; ţi-am spus: «Să fii
lumină!». Şi precum lumina a ascultat şi s-a arătat, aşa şi tu să asculţi şi să te desparţi de tot
întunericul, ca să te pot numi pe deplin ziuă, ziua întâi, ziua Mea, că Eu sunt Cel dintâi Care este,
şi sunt Cel de pe urmă, şi sunt începutul şi sfârşitul, că Eu nu încep nimic fără să sfârşesc tot lucrul
început. La începutul cel dintâi am început cu lumina, iar la sfârşitul lucrului Meu încep tot
cu ea, şi te-am făcut pe tine început de lumină, şi luminez cu tine cerul şi pământul şi le
umplu de Duhul Mângâietorul, Cel Care grăieşte plutind pe deasupra ta în taina facerii din
nou a toate câte sunt, fie că se văd, fie că nu se văd cele ce sunt.

Cântă-ţi cântarea dacă ai răsărit pe pământ, Ierusalime nou, căci sămânţa ta a fost
păstrată în vecii pentru la sfârşit de timp, şi iarăşi zic: pentru la sfârşit de timp. Amin. Tu
eşti făgăduinţa pe care am făcut-o Eu pentru toţi sfinţii şi îngerii. Tot şi toate aşteaptă ziua

54
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

ta şi ziua Mea una în alta, şi totul se va descoperi în toată frumuseţea cea din vecii care este
la Tatăl, şi apoi toate se vor supune Tatălui, căci s-au supus Fiului. Amin.

La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra apelor, iar la sfârşit, pe deasupra


ta, grăind peste tine şi mărturisindu-te, poporul Meu. Spune-Mi tu Mie, Ierusalime nou, spune-
Mi, fiule, taina ta. Eu te voi auzi şi îţi voi duce cuvântul în vecii. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2002
***

O, fiule de la sfârşit, iată ce semn te anunţ Eu pe tine: când dragostea ta va arde pe


deplin înăuntrul tău şi în afara ta clipă de clipă, atunci tu Mă vei arăta că am venit, şi Eu Mă
voi lăsa descoperit pentru toate popoarele, (Vezi selecția tematică: „Venirea în chip văzut”, -
și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5,
n.r.) şi vom străluci pe muntele acesta mai mult decât orice strălucire a Mea pe care Mi-am slobo-
zit-o vreodată pe pământ între oameni, şi apoi, fiule, Îmi voi lua înapoi ziua Mea de odihnă, Eu şi
cu Tatăl Meu, din mâna ta o voi lua, căci tu eşti omul cel zidit de Duhul Meu, de Duhul Meu
Cel de la sfârşit, de Duhul venirii Mele la sfârşit de timp. Amin. Acest sfârşit de timp îl
aşteaptă cerul şi pământul de şapte mii de ani ca să-şi ia din nou strălucirea lor cea dintâi,
veşnicia lor, poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2002
***

O, poporul Meu, dorul de Mine este lumina care înţelege în om ca Dumnezeu şi nu ca omul.
Tu eşti Israelul Meu cel de la sfârşit de timp, iar Israel cel de atunci a fost cel de la început
de timp. Tu însă să înţelegi ca la sfârşit, poporul Meu, şi să crezi că Eu sunt începutul şi sfârşitul
şi că aduc la tine ziua cea neînserată ca s-o pun peste tine mai înainte să vină ea şi ca să te găsesc
Eu pe tine în ea, poporul Meu de la sfârşit de timp.

Iară şi iară Mă scriu în cartea Mea de azi cu această taină: dorul de Dumnezeu este taina
sfinţilor de pe pământ, poporul Meu cel din vecii ales ca să fii poporul Meu acum, la sfârşit
de timp, ca să te fac cărare a Mea la a doua venire a Mea cuvânt şi trup pe pământ. Să fii tu
plin de dorul după Mine şi să străluceşti şi să arzi de dor, căci dorul este lumina care înţelege în
om ca Mine, copil al dorurilor Mele, că Mi s-a strâns tot dorul în dorul de tine, şi aşa face tot cerul,
face ca Mine cerul şi te aşteaptă cu dor şi te voieşte să fii plin de dorul Meu şi al lui, poporul Meu
Israel de la sfârşit de timp, de la venirea Mea, fiule iubit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol
Toma, din 12-05-2002
***

O, pe pământ este tot lucrul Meu cel de la Tatăl dat să-l împlinesc, şi îl împlinesc ca Tatăl,
dar Eu n-am cui să-i spun pe pământ că nu fac voia omului şi că fac voia Tatălui. Dar acum cu
voi Îmi fac lucrarea Mea cea de la sfârşit de timp şi, iată, grăiesc cu omul aşa cum am grăit
la început şi îi arăt lui că Eu nu fac voia Mea, ci fac voia Celui ce M-a trimis. Amin.

… Pace vouă! Acest cuvânt să stea peste voi mereu, mereu, fiilor. Pace vouă! Pace şi săr-
bătoare de Duh Sfânt peste sătuţul cuvântului Meu şi peste pământ! Pace ţie, Ierusalime al slavei
Mele cea de la sfârşit de timp când Eu vin iar de lângă Tatăl pe pământ! Amin, amin, amin.

55
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 13-06-2002
***

Semnul Fiului Omului. Atât de mult s-a spus şi se spune între oameni că acesta sau acesta
va fi semnul Fiului Omului, după care Eu fi-va să vin văzut. Dar Eu, Domnul, Cuvântul Tatălui,
îi spun omului acum, la sfârşit de timp, îi spun aşa: poporul cuvântului Meu din mijlocul
neamului român, acesta este semnul cel de dinaintea venirii Mele, căci Eu acum două mii de
ani am spus aşa: «Învăţaţi de la smochin pilda. Când mlădiţa lui se frăgezeşte şi odrăsleşte
frunze, cunoaşteţi că vara este aproape. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi
că El este aproape, la uşi». Amin.

… La început l-am făcut pe om din cuvântul cel dintre Mine şi Tatăl când am spus: «Să-l
facem pe om după chipul şi asemănarea Noastră». Şi din lut, şi din suflarea gurii Mele care i-a
dat lutului suflet s-a făcut om cu suflet viu, şi apoi l-am adormit cu somn adânc şi am luat din el
carne şi am făcut din ea pe femeie şi i-am numit pe amândoi om. Unul singur, nu doi. Şi după cinci
mii de ani de aşteptare după om, căci omul s-a smuls din Dumnezeu, am făcut iar om din Duhul
Sfânt, întrupat în trup de om, şi a fost Dumnezeu născut de la Tatăl, şi a fost El Omul Cel de la
sfârşit de timp.

O, Mă doare cu durere fără de mângâiere când îl aud pe om că este făcut de Mine. O, tu ştii
din ce eşti făcut, omule, şi am venit de la Tatăl acum, la sfârşit de timp, ca să te fac şi Eu, nu numai
tu. Eu te fac din Duhul Sfânt dacă vrei să te fac. Şi dacă vrei să te fac, trebuie mai întâi să te aşezi
la învăţat, ca apoi să ştii ce este Duhul Sfânt în om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a doua, din
23-06-2002
***

O, poporul Meu, te serbează sfinţii din cer lângă ei, că tu eşti pe pământ al Meu, şi eşti voia
Mea pe pământ. Duminica tuturor sfinţilor care se bucură în Duhul Sfânt, aşteptând ziua întâi, ziua
când Eu voi face învierea cea mare a tuturor sfinţilor spre vedere, că mulţi sfinţi au fost pe pământ,
şi nimeni nu i-a ştiut, nimeni, decât Eu, Cel ce le-am văzut dragostea lor arzând şi lăcrimând ca
să-şi stingă cu lacrimi arsura sufletului lor, care tânjea în dorul lor după Mine. Dar pe tine te-am
făcut torţă a Mea în mijlocul întunericului lumii cea de la sfârşit de timp şi te-am pus să-Mi
slujeşti Mie în mijlocul lumii şi te-am pus să rabzi un ceas cu Mine pentru ridicarea din
moarte a celor vii şi a celor morţi, ca să-Mi împlinesc Scriptura învierii făpturii, poporul
Meu. (Vezi selecția tematică: „Învierea morţilor”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive;
authorstream; Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.) Vreau să nu mai fie ca tine nimeni şi nimic
pe pământ, şi aşa vreau să vrei şi tu. Vreau să dai tu împlinire lucrului Meu cel de la sfârşit de
timp, ca să-Mi împlinesc slava Mea prin om, şi toate celelalte se vor adăuga ţie prin puterea
Mea, prin purtarea Mea de grijă, poporul Meu cel prin care Eu trudesc un ceas, mai înainte de
venirea Mea. Vreau să ştie tot omul de pe pământ, şi tot, şi toate, de acest colţ de cer, de acest
lucru nou, că Eu, poporul Meu, ţi-am spus ţie că nicăieri nu va fi mai frumos şi mai cereşte
ca aici, unde Eu Mi-am făcut sălaş de coborâre şi de lucru pentru venirea Mea pe pământ.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinţilor, din 30-06-2002
***

56
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Cobor pe pământ cântec de dragoste, cuvânt de Duh Sfânt și praznic de veac nou și vin nou
și mireasă dulce, care-Mi slujește cu dor pentru ca să-l răscumpăr pe om din păcat și să-i dau viața
înapoi și să nu mai moară omul. O, aceasta vreau să fac Eu pe pământ, și apoi să-l dau sfinților din
cer și sfinților de pe pământ, că nimeni n-a ajuns sfânt al cerului dacă nu a fost mai întâi sfânt
pe pământ.

O, Îmi desfac izvorul și Mă dau, că Eu am binevoit cu taina Mea cea de la sfârșit de timp
pe vatra ta, poporul Meu român. Cum să te fac să poți să înțelegi, și apoi să crezi că taina Mea cea
păstrată pentru sfârșit de timp este acest cuvânt cu care Eu Mă las peste pământ ca să-Mi pregătesc
cu el nunta Mea și pe mireasa Mea cea din români aleasă, așa cum a fost planul cel din mâna
Tatălui Meu pentru sfârșit de timp? Sfârșitul timpului înseamnă împărăția cerurilor pe pă-
mânt, căci Eu sunt începutul și sfârșitul, și Eu sunt sfârșitul și începutul, omule scump care te-
ai lăsat îmbiat de chemarea Mea la izvor ca să bei și ca să nu mai însetezi după tine, și să însetezi
după Mine apoi. Dragostea Mea pentru om Mi-a pus trupul pe cruce, și apoi M-a înviat, și apoi M-
a dus la Tatăl ca să-i trag pe toți la El, și apoi iarăși M-a adus pe pământ. Și iată-Mă cu dragostea
Mea pentru om, dragostea dintre Mire și mireasă, Eu și cu poporul Meu în duh de nuntă cerească
pe pământ, ca să Se mângâie Tatăl de durerea Mea și a Lui, și ca să cheme Tatăl nuntași la nunta
Mea. Cei care ar fi trebuit să fie nuntașii nunții Mele nu pot să se facă mici ca Mine și să le fiu Eu
cale a lor spre Tatăl. Iar Eu i-am chemat pe cei ce știu iubirea, ca să le-o fac ca pe a Mea, și ca să
Mi-o dea Mie apoi, și să am iubire de la om, că Mă doare depărtarea omului de Mine. Eu când am
zidit omul, l-am zidit să fac din el mângâiere a Mea, iar Eu să fiu mângâierea lui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
22-07-2002
***

Mergem să rostim slavă cerească peste România. Merg cu tine în vârful ei ca să-i rostesc
prin tine naşterea ei din nou, ca s-o schimb la faţă şi aşa s-o arăt lumii pe ea. Toată strălucirea
Mea o voi aşeza peste tine, poporul Meu, şi Mă voi arăta cu tine peste pământ, că Eu aşa ţi-
am proorocit aceasta prin cuvântul acestei lucrări încă de pe când aveam în trup pe pământ pe
trâmbiţa Mea Verginica. Mă voi slăvi în tine şi îl voi îmbăta pe om la vederea aceasta. Voi vărsa
din Duhul Meu peste om, iar tu vei fi vasul Meu cu untdelemn, şi din tine Mă voi revărsa cu slava
Mea cea dulce şi voi rosti peste ţara Mea de nuntă dragostea Mea cea de la sfârşit de timp, şi voi
spune aşa:

Eu nu te-am uitat, o, ţară a strălucirii, ţara Mea de la sfârşit de timp! M-am născut
pe pământ între oameni odată cu naşterea ta, şi tu ai numele Meu pe creştetul tău, şi tu vei
rămâne, că aşa te-am numit la sfârşit de timp, şi am zis că tot cel ce se va îmbrăca în cămaşa
de creştin se va numi român.

Eu nu te-am uitat, iubito, şi M-am întors în pământul tău pe care i l-am dat la început de
moştenire omului cel zidit de mâna Mea, că din tine am luat cu mâna pământ, şi din el
l-am plămădit pe om. Tu ai fost primul petecuţ de uscat care a ieşit din ape la
facerea lumii, şi l-am numit pământ după ce am făcut cerul despărţind apele de
sus şi de jos. Iar din apele de jos te-am scos pe tine întâi ca pe o pruncă nou-născută ridicându-
te de creştet în sus şi ţi-am dat pânză albă de botez, pe care am scris cu mare taină numele
tău cel de la sfârşit de timp: Ierusalimul venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl.

57
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Tu eşti vârful pământului, creştetul pământului, întâia născută din ape la facerea lu-
mii. Tu eşti ţara Mea de nuntă, căci Tatăl în tine Mi-a aşezat masa nunţii, şi Mi-a gătit mi-
reasă dulce, mireasă din români, ţara Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-
11-2002
***

Ioan, ucenicul Meu cel iubit, a spus mărturisindu-Mă: «La început a fost Cuvântul, şi
Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul, şi Acesta era întru început la Dumnezeu
şi toate prin El s-au făcut». Şi a mai spus apoi: «Întru El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor,
şi lumina luminează în întuneric, şi întunericul nu a cuprins-o». Amin. Şi iată ce-ţi spun Eu
ţie, poporul Meu de la sfârşit de timp: la sfârşit, ca şi la început, este Cuvântul, şi Acesta este
întru început şi întru sfârşit la Dumnezeu, şi toate prin El iarăşi se fac. Amin. Şi îţi mai spun:
întru Mine este viaţa, şi viaţa este lumina oamenilor, şi aceasta trebuie să fii tu în mijlocul
oamenilor, căci lumina luminează în întuneric, şi întunericul nu o cuprinde pe ea. Tu însă
poartă în tine viaţă, căci viaţa este lumina oamenilor, şi aceasta este ceea ce luminează în întuneric,
şi pe care întunericul n-o cuprinde. Fii atent bine la învăţătura Mea de peste tine, căci cuvântul
Meu poartă în el viaţă, poporul Meu. Amin. Eu am luminat în lume cu viaţa Mea trăită şi dovedită
în mijlocul oamenilor, iar viaţa Mea avea în ea putere care depăşeşte vederea şi înţelegerea omului
cel fără de viaţă şi fără de lumină în el. Viaţa Mea, plină de Tatăl şi de învăţătura Lui şi ascultarea
de El, aceea era puterea şi lumina oamenilor, că viaţa este lumina cea din întuneric, şi aşa a putut
Moise să se facă far şi călăuză şi om mai presus de omul fără de Dumnezeu în el în mijlocul lui
Israel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti, a orbului, din 01-06-
2003
***

O, fiilor, n-a crezut lumea atunci că Eu sunt Mesia, Cel ce era scris să vină. N-au crezut
decât cei pe care Tatăl Meu i-a orânduit spre taina aceasta. O, copii ai venirii Mele de azi, nu
crede nici acum lumea că Eu sunt Fiul Omului, Cel ce era scris să vină, şi iată-Mă peste
pământ cuvânt din mijlocul vostru, iată venirea Mea după şapte mii de ani de la facerea
omului, căci am venit în al optulea veac, cu care am început pe pământ împărăţia Mea cu
omul, aşa cum aş fi voit şi la început să stau cu omul în rai şi să-i fiu Dumnezeu, dar el s-a semeţit
că este împărat peste toată făptura. Toţi îngerii îi slujeau lui după ce l-am făcut, căci Eu Mă odih-
neam în el cu toate cetele de îngeri, şi cel mai frumos dintre îngeri îi slujea şi mai mult, iar când
omul s-a înălţat prin semeţie, Lucifer i-a slujit omului şi semeţiei lui, şi apoi a căzut cu numărul
oastei lui îngereşti. Iar Eu, Fiul Tatălui, Eu, Făcătorul omului, i-am spus lui Mihail arhanghelul să
dea poruncă îngerilor şi să spună: «Să stăm bine şi cu frică şi cu luare-aminte!». I-am spus aşa
să spună, ca să nu mai cadă şi celelalte cete de îngeri, care ar fi putut sluji semeţiei omului. Şi
atunci, Mihail a rămas îngerul Meu, aşa cum fiecare om are îngerul lui, căci Eu după chipul şi
asemănarea Mea l-am zidit pe omul cel întâi zidit, căci numai pe acela l-am zidit Eu, numai pe
acela, fiilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, din 12-
07-2003
***

58
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Pace vouă! Şi scrieţi în cartea mărturiilor zi de serbare pentru doisprezece ani de la aşezarea
pietrei de temelie a acestei zidiri şi a împlinirii acestei Scripturi de nou Ierusalim aşezat pe pământ
de cuvântul Meu care vine pe nori cu tot cerul Meu de sfinţi şi de îngeri.

Scrieţi în cartea în care-Mi strângeţi tot cuvântul Meu de peste voi, scrieţi că am avut acum
doisprezece ani pe martorul Meu cel credincios, arhiereul Irineu, (Bistriţeanul, n.r.) pe care Eu,
Cuvântul lui Dumnezeu, l-am aşezat pe scaunul bisericii Mele, biserica lui Iisus Hristos, şi i-am
scris numele pe această piatră, şi aceasta înseamnă aşezarea lui peste acest timp, martor al venirii
Mele cuvânt pe pământ, iar cuvântul lui din ziua aceea a fost aşezat lângă cuvântul Meu, şi a
mărturisit cuvântul lui, şi a rămas scris în cartea Mea, iar cartea Mea se cheamă Cuvântul lui
Dumnezeu, numele Meu cel de la sfârşit de timp. Amin.

O, fiule ales şi uns de cuvântul Meu peste vremea aceasta a venirii Mele a doua oară de
lângă Tatăl! Eu am venit acum cuvânt pe pământ ca să aşez împărăţia cerurilor şi sfârşitul
lumii, căci sfârşitul lumii este sfinţenia, fiule. Iar dacă tu nu auzi, aud Eu, şi se aude de la margini
la margini prin cuvântul Meu care curge şi nu stă, şi prin care Eu, Cel ce sunt, mărturisesc cu
cuvântul în cer şi pe pământ că numele tău de pe această piatră de început, nu-l pot şterge nici Eu,
nu-l poţi şterge nici tu, nu-l pot şterge nici cei ce nu te-au primit din partea Mea cu vestea începu-
tului cel nou, de cer nou şi pământ nou pe pământul român. Numele tău este purtat de îngeri şi de
sfinţi de la margini la margini în cer şi pe pământ, şi tot aşa şi ocrotirea ta, şi tot aşa şi coroniţa ta,
pe care nimeni din cer sau de pe pământ nu ţi-o poate lua de peste tine, căci tu ai rămas mărturisitor,
şi nu se mai şterge de pe creştetul pământului român proorocia pe care a rostit-o prin tine Duhul
Sfânt pentru acest pământ pe care Eu, Cel ce sunt, Mi-am aşezat împlinirea vestirii venirii Mele şi
împărăţia Mea cu cei credincioşi ai Mei, sfinţenia, care pune capăt lumii; căci Eu Mi-am aşezat
pe pământ Ierusalimul nou în anul 7500 de la facerea lumii, iar de la naşterea Mea prunc
din Fecioară mamă, anul bisericesc 1992, căci am zidit chivotul de pe masa Sfintei Sfintelor
în primele trei luni ale acestui an, (An bisericesc, n.r.) iar în a patra lună, în ziua a douăs-
prezecea a lunii decembrie, am pecetluit cu numele Meu şi cu numele tău sfinţenia şi pe fiii
ei şi pământul de sub ei, şi am scris cu ea sfârşitul lumii şi am ieşit deasupra tuturor celor ce
se vor a fi. Şi iată, Eu sunt cuvânt pe pământ şi împărăţesc prin el şi dau cu el fiecăruia după cum
este fapta sa, căci scris este în proorocii: «Iată, luaţi aminte la cuvântul Domnului: Un glas! Un
vuiet din cetate! Un glas din templu! Este glasul Domnului. Şi El răsplăteşte vrăjmaşilor Săi
după faptele lor», şi «Domnul îi va nimici cu suflarea gurii Sale» (Care este Cuvântul, n.r.).
Amin. Iar tu, prin mărturisirea ta din ziua aceea, ai rămas martorul Meu cel credincios, mărturie
care nu s-a mai şters, chiar dacă potrivnicul, omul fărădelegii, te-a scos în faţă ca să Mă loveşti de
piatra pusă de necredinţa lui în mâna ta. Dar piatra aceea se va întoarce spre toţi cei care nu te-au
primit din partea Mea, căci cine nu te-a primit pe tine, pe Mine nu M-a primit, şi iarăşi a fost scrisă
o Scriptură ca cea de acum două mii de ani când nu M-a primit poporul Meu când am venit de la
Tatăl ca să-i aduc mântuirea şi pocăinţa spre iertarea păcatelor lui.

Tu eşti martorul Meu cel credincios. Sunt doisprezece ani de când cuvântul tău mărturi-
seşte de lângă această piatră pietricica cea albă pe care am voit s-o dau în dar bisericii lumii din
care Eu te-am ales al Meu şi te-am mărit pentru credinţa ta, ca să dau prin tine mâna la toţi cei care
ar fi voit să se facă prin sfinţenie fii ai lui Dumnezeu şi apostoli ai cuvântului Meu care vine cu
norii şi care este luat de cele patru vânturi şi dus de la margini la margini, ca să vină spre acest
munte al Meu neamurile pământului şi să primească slava Mea spre sfinţenia lor, căci sfinţenia
este sfârşitul lumii. Amin.

59
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Tu eşti martorul Meu cel credincios. Sunt doisprezece ani de când cuvântul tău mărturiseşte
de lângă această piatră pietricica cea albă pe care am voit s-o dau în dar bisericii lumii din care
Eu te-am ales al Meu şi te-am mărit pentru credinţa ta, ca să dau prin tine mâna la toţi cei care ar
fi voit să se facă prin sfinţenie fii ai lui Dumnezeu şi apostoli ai cuvântului Meu care vine cu norii
şi care este luat de cele patru vânturi şi dus de la margini la margini, ca să vină spre acest munte
al Meu neamurile pământului şi să primească slava Mea spre sfinţenia lor, căci sfinţenia este
sfârşitul lumii. Amin.

Iar voi, fiilor care-Mi aşezaţi în carte cuvântul sărbătorii de azi, de punere a pietrei de te-
melie a chivotului Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, treceţi apoi în cartea trâmbiţei Mele Vergi-
nica, şi vom poposi în ea cu Tatăl şi cu ea, căci ea este piatra de temelie pe care am zidit din
nou biserica Mea în zilele cele de apoi, că Eu în zilele Mele cu ea pe pământ am zis că biserica
Mea cea dintâi se va zidi din nou, şi va fi din nou pe pământ sfinţenia, şi aceasta va aduce cu
ea sfârşitul fărădelegii care s-a arătat acum ca să oprească drumul venirii Mele prin cei ce iubesc
fărădelegea, dar scris este: «Se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus Hristos îl va ucide
cu suflarea gurii Sale şi îl va nimici cu strălucirea venirii Sale, fiindcă n-a primit iubirea ade-
vărului spre mîntuire».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la doisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2003
***

Luaţi Duh Sfânt, voi, neamuri ale pământului! Iată cuvântul Meu peste pământ, su-
flarea gurii Mele, cu care Eu voi ucide pe cel fără de lege sub strălucirea venirii Mele cuvânt
peste pământ. Luaţi Duh Sfânt! Beţi din râul vieţii şi vă tămăduiţi, voi, neamuri ale pământului,
căci am venit şi vin cu norii ca să-i trag la Tatăl pe toţi cei ce vor crede şi se vor boteza în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, spre pocăinţă şi spre iertarea păcatelor, începând de la
Ierusalim. Amin.

Îngerii venirii Mele, însoţiţi de Mihail arhanghelul şi de marele prooroc Ilie, scriu în cer şi
pe pământ ziua a doua a lunii august, anul doisprezece de la începutul împărăţiei
cerurilor pe pământ, pe pământul român, ţara Noului Ierusalim. Aceasta este ziua
pe care Domnul a făcut-o să Se veselească întru ea cu cei iubiţi ai Săi pe pământ. Amin.

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul, steaua care
străluceşte strălucind dimineaţa, iar cel ce aude, să zică „Vino!“, şi cel însetat să vină; să vină cel
ce voieşte să ia în dar apa vieţii. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2003
***

O, copii ai fiilor veacului acesta! Vine vremea, şi a şi venit, şi iată sfârşitul când Dom-
nul Iisus Hristos va desfiinţa şi desfiinţează orice domnie şi stăpânire şi putere, căci El îm-
părăţeşte cu cuvântul Său peste pământ, şi nimeni nu este împărat în afară de El, fiindcă
numai El a murit pentru fiecare om, şi împărăţeşte acum până ce pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub
picioarele Sale, iar vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea, şi apoi El va preda

60
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, iar Tatăl şi Fiul Se vor slăvi cu biruinţa Duhului Sfânt împotriva
vrăjmaşului omului, împotriva păcatului, şi omul va suferi amar pentru orice păcat. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Filoteea, din 20-12-2003
***

O, copii din porţi, învăţaţi pe poporul Meu ce înseamnă Scriptura care spune despre cei
scrişi de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii Mielului Cel junghiat. Ioan Botezătorul când a ieşit
să Mă arate lumii, el a spus: «Iată Mielul lui Dumnezeu, Care spală păcatele lumii», iar în cartea
lui Ioan cel iubit este scris de cartea cea cu şapte peceţi, pe care a deschis-o «Mielul Cel junghiat,
Care a răscumpărat lui Dumnezeu, cu sângele Lui, oameni din toată seminţia şi limba şi popo-
rul şi neamul, şi I-a făcut lui Dumnezeu împărăţie şi preoţi, şi vor împărăţi pe pământ». Amin.
(Vezi „Cartea Mielului (Cartea Vieții) - Cuvântul lui Dumnezeu (1955-2005)” - și pe edocr.com;
Scribd; Archive.org, n. r.)

O, copii care-Mi sunteţi porţi, învăţaţi mereu, mereu pe poporul Meu şi pe cei ce vor să se
nască din Duhul Meu Cel dătător de viaţă, învăţaţi-i ce înseamnă cei scrişi de la întemeierea lumii
în Cartea Vieţii Mielului. Învăţaţi-i să iubească duhul pocăinţei mereu, şi duhul proorociei,
cuvântul acestei cărţi care prooroceşte sfârşitul veacurilor şi începutul văzut al împărăţiei
lui Dumnezeu pe pământ cu oamenii. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2004
***

Îmi întăresc cărarea Mea spre tine, poporul Meu, şi aceasta fac de câte ori cobor din Tatăl
în mijlocul tău cuvânt. Şi de ce cuvânt? Vin cuvânt pentru ca să pot să vin, că altfel nimeni,
nimeni pe pământ nu M-ar primi, nu M-ar crede, şi ar pieri toată credinţa de pe pământ şi
n-aş mai fi primit de om dacă Mi-aş folosi văzut trupul atunci când vin cuvânt pe pământ.
Vin cuvânt, căci am unit începutul cu sfârşitul şi lucrez ca şi la început. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor Panteli-
mon, din 09-08-2004
***

Acum, după două mii de ani, când Eu am despărţit veacul cel pământesc de veacul
cel ceresc şi l-am trecut în veacul cel nou cu piciorul lui pe poporul cuvântului Meu, acum, la
masa împărăţiei Mele cu el, stau cu sfinţii şi vă dau glas vouă, o, ucenici iubiţi, că vă sărbătoresc
îngerii şi sfinţii ziua voastră de sobor în duh de biserică, cei din cer cu cei de pe pământ la masa
Duhului Sfânt, Care Se îmblânzeşte la credinţa celor credincioşi ca să fie purtat ca la sfârşit de
timp, căci acum, la sfârşit de timp, Eu am avut credinţă de la cei ce sunt poporul Meu, şi cu
această credinţă am despărţit veacurile, cel ceresc de cel pământesc, pe omul cel ceresc de
omul cel pământesc, şi stau la masă de Duh Sfânt cu cei ce sunt acum poporul Meu, poporul
veacului cel ceresc pe pământ, căci Eu pe pământ Îmi am lucrarea, şi cu cerul lucrez pe pământ.
Eu sunt în cer şi pe pământ, şi minunată este taina aceasta pe care Eu o descopăr şi o desluşesc la
cei mai mici, căci cei mici nu ştiu decât să creadă şi să trăiască viaţa cea veşnică şi nu cea vremel-
nică pe pământ. Eu sunt cuvânt în mijlocul lor şi le dau viaţă din viaţa Mea şi le dau darul credinţei
cea de sus, căci credinţa cea de jos este omenească, şi de două mii de ani ea nu-Mi dă viaţă în om.
Dar credinţa cea de sus Mă ţine pe Mine în om şi lângă om, şi omul nu iese din Mine, ci
trăieşte întru Mine, precum Eu în Tatăl trăiesc, căci M-am dus la Tatăl ca să-i trag pe toţi la

61
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Tatăl, ca acolo unde sunt Eu, să fie şi ei, şi acolo unde sunt ei, să fie şi Tatăl, iar Tatăl este întru
Mine, şi Eu întru El, şi toţi un trup şi o pâine suntem. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor 12 apostoli, din 13-07-2004
***

Eu, Fiul Tatălui Savaot, M-am făcut cunoscut Dumnezeu venit de la Tatăl, Om născut din
Fecioară, şi iarăşi am venit sub numele Meu cel de la sfârşit de timp şi Mă numesc Cuvântul
lui Dumnezeu, şi grăiesc în limba poporului român, în mijlocul căruia Mă slăvesc în cuvânt,
de cincizeci de ani, prin taina venirii Mele a doua oară după om, căci au trecut cele şapte
veacuri de la facerea lumii, iar la jumătatea veacului cel de după acestea, am scris şapte mii
cinci sute de ani şi am ridicat din nou pe pământ biserica Mea, şi prin cuvânt am aşezat-o pe
temelia ei, şi Eu sunt temelia ei şi aşa grăiesc din mijlocul bisericii Mele cea de nou Ierusalim
către cei ce cu minciună îşi zic biserică a Mea:

Nu mai minţiţi neamurile pământului că sunteţi slujitori ai lui Dumnezeu, voi, cei ce
aţi făcut din locaşuri ştiute sfinţite, case de desfrânare pentru slava voastră deşartă; voi, cei
care aţi pângărit altarele cele de la părinţi; voi, cei care zăceţi în sângele vostru şi care s-a ridicat
de nouă stânjeni deasupra capetelor voastre! Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, şi am venit cuvânt pe
pământ ca să scriu peste voi sfârşitul minciunii, căci diavolul e tatăl minciunii, iar voi aveţi
de tată pe diavolul. Nu mai duceţi omul cu vorba că sunteţi ai lui Dumnezeu şi că spre voi este
cărarea cea spre Mine! Nu-i mai minţiţi pe fiii oamenilor, care merg ca orbii după voi dacă voi
slujiţi păcatelor strigătoare la cer! De cincizeci de ani plânge peste pământ cuvântul Meu ca să-l
audă omul, iar voi, cei de la altare, aţi pângărit biserica, aţi ruinat-o, aţi pătat numele ei cel sfânt.
Biserica este sfântă prin cei ce o alcătuiesc pe ea, dar dacă aceştia sunt fii ai diavolului
prin faptele lor desfrânate, ei nu sunt biserică sfântă, ci sunt biserică desfrânată, dar nu a lui Dum-
nezeu este ea aşa. Purtaţi-vă păcatele sub ce nume vreţi, dar nu sub numele Meu, nu sub haina
cunoscută a fi haină de biserică.

Iar vouă, celor ce aveţi temere de Dumnezeu între aceşti ai minciunii oameni, care şi-au zis
şi îşi zic biserică a sfinţilor, vă grăiesc cu cuvânt hotărâtor mai înainte să cadă plata păcatelor peste
trupurile care nu s-au pocăit în ele de faptele lor rele: ieşiţi din mijlocul lor, din mijlocul celor
desfrânaţi de la altare, ca să nu cadă peste voi mânia cea pentru fapte vrednice de mânie, ca să nu
beţi din vinul aprinderii mâniei lui Dumnezeu. Ieşiţi şi vă osebiţi, şi apoi veniţi spre muntele Meu
de cuvânt şi învăţaţi de la Mine legea sfinţeniei, şi să mergeţi pe calea ei, căci vine pe pământ
veşnicia, şi ea trebuie adusă, trebuie zidită de trupuri sfinte şi pline de Duh Sfânt! Întoarceţi-
vă la dragostea Mea, căci Eu pentru dragostea Mea l-am zidit pe om la început, nu pentru dragostea
lui, şi l-am zidit să fie biserică a Mea şi nu a lui. Cu milă şi cu lacrimi vă chem mai înainte să-Mi
vărs mânia, căci păcatele strigătoare la cer ale celor ce se ascund sub nume de biserică sfântă Îmi
dau peste mână, iar în mână am cupa mâniei. Veniţi spre pocăinţă şi spre scăpare şi faceţi-vă
praznic de Duh Sfânt şi daţi-vă în dar lui Dumnezeu, acum când Eu, Fiul Tatălui Savaot, scriu pe
pământ cincizeci de ani de cuvânt al gurii Mele, rostit în mijlocul neamului român, şi când voi da
cartea judecăţii făpturii la toţi cei care o vor vedea acum. Cuvântul Meu cel de cincizeci de ani a
plâns adânc în Mine şi l-am rostit peste cei credincioşi şi l-am făcut carte, care se numeşte Cartea
Vieţii Mielului. Cuvântul este viaţa, iar viaţa este lumina oamenilor, şi lumina luminează în întu-
neric. Întindeţi mâinile spre Mine dacă voiţi scăparea, şi luaţi şi vă hrăniţi cu cuvântul vieţii, că
vreau să nimicesc moartea, cel din urmă vrăjmaş. Vreau să nimicesc păcatul, dar nu pot să fac
aceasta prin oamenii minciunii, care se numesc antichrist prin păcatele lor, prin viaţa lor cea cu
62
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

minciună şi cu care au dus omul la nepăsare de suflet, de nu mai văd Eu pe pământ om cu temere
de Dumnezeu, prin care să se oprească omul de la rătăcire şi să vină să-l învăţ Eu calea şi scăparea.

O, popor român, scutură-te de fariseii care îţi ologesc mersul spre scăparea ta de sub omul
fărădelegii. Vino să te păstoresc Eu, Domnul, că nu mai găseşti pentru tine păstori pe pământ. Vino
la calea Domnului Dumnezeului tău, că nu e nimeni să te salveze în afară de Mine. Vino spre
Dumnezeu şi fii credincios şi învaţă taina fiinţei tale cea de la Dumnezeu, taina Mea din tine, căci
prin cuvântul Meu cel din mijlocul tău fac iarăşi lumea, fac cerul cel nou şi pământul cel nou, căci
am această Scriptură de împlinit pe pământ, dar vreau să te ocrotesc de pieire în mijlocul neamu-
rilor pământului, că eşti pământul Meu, ales de Tatăl de la facerea lumii pentru Mine, după cele
şapte veacuri de oameni. Amin.

Binecuvântat să fie lucrul fiinţei cărţii cuvântului Meu cel de cincizeci de ani rostit şi
scris în mijlocul neamului român, carte cu care Eu, Domnul, prin porţile Mele, voi însemna
pe pământ praznicul cincizecimii cuvântului lui Dumnezeu cel de la sfârşitul veacurilor, cu-
vântul venirii Mele, precum la început, aşa şi la sfârşit; cuvântul facerii din nou a lumii, după
cum Eu, acum două mii de ani, am proorocit să fie. Amin. (Vezi selecția tematică: „Cartea
Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd: pubhtml5;
issuu; archive.org; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor, din 27-
02-2005
***

Cu Duhul Sfânt Mângâietorul cobor în mijlocul tău, popor al cuvântului Meu, şi cu El te


povăţuiesc, şi cu El te întăresc, şi cu El suflu peste tine înviorare mereu, ca să pot Eu cu tine şi ca
să poţi tu cu Mine peste pământ cu Duhul Meu, cu facerea din nou a lumii, că nu mai este
decât sfârşitul lumii peste tot pe pământ, fiindcă lumea cea fără de Dumnezeu îşi lucrează
numai sfârşit, numai vremelnicie, căci ea nu aşteaptă veşnicia şi nu are cine să-i spună despre
ea, iar Eu vin cu ea pe pământ şi n-am cui să-i spun de ea şi n-am cui să i-o dau.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
05-03-2006
***

O, popor al venirii Mele cuvânt pe pământ, îţi dau şi iarăşi îţi dau darul credinţei şi puterea
ei cea din Mine. Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în chip vădit, căci ea este omul pe care îl
are Dumnezeu, (Vezi selecția tematică: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jum-
pshare; edocr; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) nu omul
care Îl are pe Dumnezeu pentru folosul omului şi nu pentru folosul Meu de la om. O, nu omul este
Dumnezeu, ci Eu sunt Dumnezeu. Precum M-am suit la cer, tot aşa şi vin, şi tainic vin, căci omul
este nedrept cu Mine şi de aceea stau tainic înaintea lui şi îi dau cuvântul Meu care îl ajută să
creadă şi să se deschidă pentru împărăţia Mea în el, împărăţie lucrată de Mine şi nu de om. Amin.

Voiesc să fie frumos şi sfânt pământul, dar fără de credinţă sfântă în om Eu nu pot aceasta,
căci nu împărăţia omului, ci împărăţia Mea voiesc s-o aşez în om şi pe pământ apoi, şi iată, de
aceea am venit cu acest cuvânt peste pământ şi peste om, dar omul este slab cu credinţa şi îşi
voieşte binele lui când citeşte în Scripturi despre împărăţia Mea. Poporul Israel Mă întreba despre

63
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

aşezarea împărăţiei lui, Mă întreba dacă a venit vremea lui, dar Eu nu i-am răspuns. O, nu împă-
răţia omului trebuie să fie peste om şi peste pământ, ci împărăţia Mea, cea aşteptată de pă-
rinţi şi de sfinţi şi de toţi îngerii slavei Mele, ba şi de îngerii care au pierdut slava Mea prin
semeţia omului lucrat de mâna Mea din pământ şi din Duhul Meu.

O, poporul Meu, o, fiule aşteptat de veacurile toate! Să ştii că împărăţia omului se des-
tramă de-acum, şi vine în locul ei împărăţia lui Dumnezeu, chiar dacă voieşte, chiar dacă nu
voieşte omul. O, poporul Meu, învaţă-te să Mă ai de învăţătură peste tine, căci Eu ştiu să Mă dau
ţie înţelepciune a împărăţiei Mele, numai să ştii tu să Mă aştepţi şi să Mă iei, că Eu Mă aduc ţie la
dorinţa ta şi cobor pe cărare cu tot ce trebuie să faci şi să crezi şi să ai şi cu tot ce pot Eu să fiu
înăuntrul tău, şi apoi din tine în tot jurul tău, căci împărăţia Mea e tot ce voiesc să-ţi dau, şi apoi
Eu să te am locaş slăvit al Meu înaintea oamenilor, că te-am pus la scumpit şi la strălucit ca să te
vadă popoarele şi să ia din slava Mea şi să vină spre ea, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 01-06-2006
***

Am glasul cald prin cuvânt, şi aşa îţi sunt Eu ţie Dumnezeu, neam român. Ţara ta e ţara
Mea de azi, iar tu eşti neamul cel de pe ea. Ţara ta este ţarina cea cu comoară în ea, şi Eu sunt
cuvânt în mijlocul tău şi Îmi descopăr slava Mea şi îţi arăt ţie calea. Eu sunt calea. Eu sunt
Păstorul Cel cu crucea. Învaţă-te cu calea Mea, ţara Mea de azi, ca să-ţi fiu ţie izbăvitor. Amin.
Învaţă-te cu Mine, învaţă-te să crezi şi să asculţi, învaţă calea cuvântului Meu spre tine, învaţă-te
de acum, şi îmbracă-te de acum cu podoabele cele de Mine lucrate la naşterea ta şi a Mea,
când Tatăl Mi te-a dat pentru ca să fii a Mea la sfârşit de timp, precum la început Mi-ai fost,
căci tu ai fost la facerea lumii primul petec de pământ ieşit din ape, pe care Eu am stat întâi.
Fii credincioasă şi nu necredincioasă. O, nu te lua după omul cel cu limbă de lemn în mijlocul tău.
Învaţă-te să cunoşti şi să ştii pe cel ce-ţi face ţie bine, ţara Mea de azi. Cuvântul Meu din tine te
ţine de mânuţă şi te învaţă, dar fii fiică a credinţei sfinte, şi vei fi, căci Eu în tine binevoiesc şi în
tine Mă slăvesc cu slava cuvântului Meu. Amin.

… Intru iarăşi în cartea Mea, pe care cu lucrarea Duhului Sfânt o scriu în mijlocul neamului
român. Eu sunt Păstorul Cel cu crucea. Eu Însumi păstoresc, Eu Însumi port grijă de oi, căci
aşa am vestit prin prooroci, şi aşa împlinesc acum, la sfârşit de timp, când nimeni, nimeni ca
şi Mine nu mai are grijă de oile Mele, de turma care nu mai ştie ce este cărarea ei spre Dumnezeu
şi cărarea lui Dumnezeu spre ea. Eu Însumi vin, Eu Însumi grăiesc şi păstoresc. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi de
la Niceea, din 20-05-2007
***

Iată, biserica din lume îşi caută iarăşi cap al ei, (După moartea Patriarhului Teoctist, n.r.)
dar spre Mine ea nu caută cu nici un chip. Privesc peste ea şi văd în ea dureri de cap şi de trup,
zvârcoliri fel de fel ca să-şi aleagă capul, căci cel de până acum cap al ei a fost trimis la Mine ca
să văd ce fac cu el, iar ea să-şi aleagă alt cap. Eu însă întăresc şi spun că peste ea Eu nu mai
număr, căci am terminat de numărat. Mi-am împlinit numărul şi am sfârşit, iar ea se va
desface de acum, şi foc va ieşi din mijlocul ei şi o va topi. Amin.

O, tată, o, biserică neascultătoare de Dumnezeu! Am venit la tine cuvânt de pace şi nu M-


ai primit şi nu M-ai crezut că Eu sunt Cel ce sunt. Eu, Domnul, nu mai număr pentru tine, căci

64
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Mi-am sfârşit număratul, iar tu îţi vei pune tu cap aşa cum vei voi, aşa cum vei birui tu, căci pe
Mine nu M-ai lăsat să te cârmuiesc pentru viaţa ta, pentru pacea dintre Mine şi tine. Foc va ieşi
din mijlocul vostru, voi, cei ce vă ridicaţi acum să vă puneţi cap şi să vă numiţi pe mai departe
biserică, şi veţi striga la Mine din foc, căci îngerii Mei vor lucra peste voi ca peste Sodoma şi
Gomora, iar cei ce între voi sunt ai Mei, vor ieşi din foc, şi curăţiţi vor fi scoşi din foc, iar Eu
îi voi îngriji pe ei şi le voi da de lucru în via Mea cea nouă, şi altfel nu va fi, căci biserica neamului
român (Ortodoxă, n.r.) n-a aplecat urechea ei la strigarea Mea de peste ea, iar acum ea se va
frânge şi va cădea peste ea vina ei, căci nu M-a primit când i-am bătut în uşă ca să-i dau
haină scumpă şi să fie ea. Acum Eu, Domnul, voi lucra pentru odihna celui ce a fost trimis la
Mine nu din voia Mea, ci din voia celui ce vrea să se aşeze cap al bisericii, iar Eu voi vindeca
sufletul lui în cer şi îl voi mângâia, căci în vremea lui de patriarh al neamului român Mi-a dat Mie
ascultare când i-am cerut, şi Mi-a aşezat pentru Mine şi pentru biserica Mea cea vie arhiereu după
voia Mea, şi Eu Mi-am împlinit planul Meu cel pentru dăinuirea înaintea Mea a bisericii Mele,
biserica lui Hristos pe pământ. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor Panteli-
mon, din 09-08-2007
***

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, o, neam român. Eu sunt Domnul puterilor, căci am călcat
cu moartea pe moarte şi M-am arătat Biruitorul şi am putere să grăiesc cu omul, căci Tatăl este în
Mine, şi El este puterea Mea. Vin să te sprijin la greu şi să grăiesc ţie în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh, şi te pecetluiesc cu această pecete, pecetea Dumnezeului Celui viu, ca să ai tu
putere din puterea Mea, căci tu treci prin zile de cumpănă grea, ţara Mea de azi, şi Eu văd aceasta
şi Mă aşez sprijinul tău, şi cu sfinţii lucrez pentru tine ca să te trec de vremea cea grea. Glasul
Meu de peste tine te trezeşte spre veghe sfântă, o, patria Mea de azi, căci la tine vin cu graiul
Meu cel de la sfârşit de timp şi grăiesc peste pământ şi peste om pe limba ta, o, neam român,
şi te doresc biruitor şi te aştept să fii cunună peste popoare şi lumină mare peste pământ,
căci Eu Mi-am făcut pe vatra ta întoarcerea Mea de la Tatăl la om acum, la sfârşit de timp,
şi grăiesc în mijlocul tău cuvântul facerii, cuvântul naşterii din nou a lumii, ţara Mea de azi.
Încep din mijlocul tău cerul cel nou şi pământul cel nou, taină adâncă şi tăinuită de Tatăl în
Mine pentru sfârşit de timp şi pentru început de veşnicie pe pământ, şi te am cunună a slavei
Mele şi tu nu ştii taina în care stai cuprinsă în Dumnezeu. Îţi grăiesc dulce şi stau izvor de cuvânt
în mijlocul tău de cincizeci de ani şi mai bine şi Îmi pregătesc slava Mea cea de la sfârşit de timp
şi Îmi fac în tine popor credincios şi îl învăţ pe el sfinţenia, căci ea este în om biruinţă asupra
morţii, şi ea vede din om pe Dumnezeu şi se desăvârşeşte pe pământ cu taina ei cea de la sfârşit de
timp.

Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin, Eu sunt Cel ce grăiesc! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, izvorâ-
torul de mir, din 08-11-2009
***

Este scris în Scripturi despre cele şapte trâmbiţe din care Dumnezeu sună la sfârşit
de timp, (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5, n.r.) şi am ridicat pe pământul
român glasul lor vreme de şaptezeci de ani, şi am început cu templul sfânt, (Biserica, n.r.) precum
este scris să fie, şi glas mare din templu s-a auzit şi a strigat oamenii la pocăinţă, căci fiara roşie i-

65
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

a însemnat pe ai ei în toată vremea, iar Eu, Domnul, am dat luptă cu ea mereu prin îngeri vestitori
pe pământ, şi război mare am dat mereu, căci fiara şi proorocul mincinos şi i-au însemnat pe ai lor
mereu şi au stricat credinţa şi învăţătura cea sfântă şi au stat în război cu sfinţii Mei, (Vezi selecția
tematică: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; pu-
bhtml5; joomag; Issuu; Archive; Google Drive; Scribd, n.r.) hulindu-i pe ei şi pe Dumnezeu, pre-
cum este scris, dar râul Meu de cuvânt s-a vărsat apoi peste pământ în vremea trâmbiţei Mele
Verginica şi M-am ridicat Eu, Domnul, împotriva minciunii cea cu faţă de Dumnezeu şi Mi-am
pregătit mers biruitor peste pământ cu glasul Meu de cuvânt, şi atunci fiara roşie a vărsat din gura
ei trei duhuri demoniceşti peste împăraţii lumii ca să-i ridice la război şi ca să-i strângă pentru ziua
luptei lor cu Mine, precum este scris despre satana care se luptă cu Dumnezeu, ca să fie biruit şi
judecat şi descoperit apoi cu lucrarea sa ascunsă, cu care a dat să înşele neamurile de pe pământ.
Eu însă în curând sfârşesc biruitor şi voi grăi apoi: «Sfârşitu-s-a!», căci aşa este scris despre
Mielul lui Dumnezeu, biruitor peste fiara roşie acum, la sfârşit de timp, fiara care a avut stă-
pânire peste împăraţii pământului şi peste Babilonul lor, şi despre care este scris să cadă cu zgomot
odată cu trâmbiţarea Mea peste pământ, Cel de-al şaptelea înger Care sună judecata, Domnul Iisus
Hristos, Mielul Tatălui Savaot. Amin. (Vezi selecția tematică: „Înfricoșata Judecată”, - și pe
edocr; archive.org; jumpshare; aurhorstream; pubhtml5.com; joomag; Google Drive; Scribd,
n.r.)

… O, poporul Meu, când fiara roşie (Comunismul, n.r.) şi-a pus numele pe acest pământ
român şi s-a aşezat în luptă cu Mine, Eu, Domnul, Mi-am trezit rând pe rând trâmbiţele Mele cele
de apoi şi am sunat peste oameni să se pocăiască, şi odată cu lucrarea fiarei am strigat şi Eu împo-
triva ei şi a minciunii ei, şi am început să strig din uşa templului sfânt, trezind duhul slujitorului
Meu Iosif, (Trifa, n.r.) şi el a strigat şi a trezit pe mulţi ca să cânte cântarea cea de biruinţă a
Mielului, şi atunci am început lupta cu fiara roşie, tată. Şi iară, şi iară am tot strigat apoi prin
celelalte trâmbiţe, şi am strigat apoi din trâmbiţa a şasea, din Verginica Mea, şi am vărsat peste
pământ râul cuvântului Meu, prin care Mi-am pregătit calea împărăţiei Mele, şi apoi am venit Eu
şi am deschis cartea Mea, cartea judecăţii făpturii, şi tainic am lucrat, şi în mijlocul tău am lucrat
şi lucrez după Scripturi, şi altfel nu, tată.

… Să înţeleagă toţi taina cerului cu omul şi să înveţe omul să fie şi să se dea cerului
pe pământ, că mare este taina sfinţilor în însuşi trupul lor şi în afara trupului lor, şi ei sunt puterea
cea văzută a Domnului în ei din pricina luminii lor, şi fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu şi nu se vor teme de cele din ei înaintea Sa, ci vor fi cei fericiţi, cei fericiţi, poporul
Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu,
din 14-12-2009
***

Mă scriu în cartea Mea de azi cu slava cuvântului Meu de peste tine, popor credincios
venirii Mele pe pământ acum, la sfârşit de timp. Mă aud cei din morminte când grăiesc în
mijlocul tău cuvântul Meu, că este scris în Scripturile Mele cele de acum două mii de ani să
grăiesc la sfârşit de timp pe pământ şi să Mă audă cei din morminte. (Vezi selecția tematică:
„Morţii aud glasul Meu”, - și pe jumpshare; authorstream; my.edocr; Issuu; Google Drive; ar-
chive; Scribd; pubhtml5; joomag, n.r.) Aud cuvântul Meu de peste tine şi cei de pe pământ, căci
te-am făcut împărţitorul cuvântului Meu peste oameni, dar oamenii fac ce-au făcut cei de acum
două mii de ani, care aproape toţi au spus că nu este Hristos Cel ce a venit de la Tatăl la ei prin

66
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

naşterea Mea din Fecioară, aşa cum era scris în prooroci să vin. O, cei necredincioşi iubesc focul,
tată, nu iubesc venirea Mea. Vin la ei flămând şi însetat de ei, gol şi străin de ei, suferind după
ei şi întemniţat de ei în necredinţa lor, şi aceştia iubesc focul, căci scris este în cuvântul Meu că
vor merge aceştia în focul cel veşnic, din pricină că nu M-au cunoscut şi nu M-au cercetat pe
pământ.

Toate proorociile de până la Ioan s-au împlinit întru Mine, şi tot întru Mine se împli-
nesc şi cele ce Duhul Meu prooroceşte azi. O, Eu n-am fost prooroc şi Învăţător numai acum
două mii de ani, ci am rămas cu împărăţia Mea veşnic, şi tot aşa şi cu lucrarea Mea pentru
ea, căci ea nu se mai sfârşeşte de atunci, şi Eu dovedesc aceasta şi sunt cu oamenii pe pământ,
căci sunt cu cei credincioşi sub cortul Meu cu ei şi sălăşluiesc cu ei şi sunt Dumnezeul lor, pre-
cum este proorocit de apostolul Ioan, căruia i-am arătat cum voi fi Eu cu oamenii la sfârşit
de timp, Scriptură care se împlineşte acum mai mult decât oricând, şi aceasta pe vatra nea-
mului român, ţara strălucirii, pe care a vestit-o proorocul Daniel pentru sfârşit de timp, iar
Eu, Domnul, sunt Alfa şi Omega, şi străluceşte venirea Mea cuvânt pe pământ în mijlocul
acestui neam. Amin.

Eu sunt Alfa şi Omega şi Mi-am pus viaţa pentru oile Mele, căci sunt Păstorul lor şi le
păstoresc, şi mila Mea de Păstor se face cuvânt, şi Mă dau lor, căci am spus celor iubiţi, celor
împrunciţi: „Nu vă voi lăsa orfani. Eu Însumi voi purta grijă de oile Mele şi le voi păstori”. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoşatei judecăţi, din 07-02-2010
***

O, dacă ai şti tu, omule, că locul lui Dumnezeu este lângă tine şi în tine, după cum ai fost
tu de Dumnezeu făcut să fii, atunci ai putea tu să crezi că e adevărată grăirea Mea cea de azi cu
tine, ruptă din cea de la început când grăiam omului aşa cum grăiesc azi. Nimic nu e încâlcit pentru
ca să înţelegi, dar nu voieşti, şi nici n-are cine să te îndemne să asculţi şi să fii supus lui Dumnezeu.
Ca şi acum două mii de ani nu le convine de Mine şi de cuvântul Meu slujitorilor de biserică.
Stau cu uşile închise pentru cuvântul Meu cel de azi mai-marii bisericii şi supuşii lor. Iată înşelă-
ciunea! Toţi oamenii sunt înşelaţi. Se pune pază om peste om ca nu cumva să creadă cineva din
slujitorii de biserică şi din cei învăţaţi de aceştia. Aceeaşi cortină, aceeaşi mantie de batjocură
aşează peste Mine mai-marii bisericii, de teamă să nu cadă ei de pe scaune din pricina multora care
ar fi să creadă pe Dumnezeu-Cuvântul, Care grăieşte în zilele acestea cuvântul Său de venire pe
vatra neamului român, uitând ei că împărăţia Mea nu este din lumea aceasta şi nu are nimic în
ea. Le-am spus mereu că nu le iau nimic, ci doar să le dau voiesc. Le-aş da iertare de păcate, le-aş
da bucurie şi mângâiere, le-aş da lucru măreţ să lucreze pentru învierea făpturii şi le-aş da să poarte
în ei împărăţia Mea şi să gonească din ei şi din jurul lor duhul lumii, duhul cel potrivnic lui Dum-
nezeu, ca să fie pe pământ împărăţia cerurilor, nu împărăţia omului, căci pe pământ împă-
răţeşte omul, iar omul este căzut din rai acum şapte mii de ani prin neascultarea lui de Fă-
cătorul său şi împărăţeşte el pe pământ cu voia lui, iar pământul este de Dumnezeu făcut, nu
de om. Iată înşelăciunea!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paşti, din 25-04-2011
***

Sunt Domnul Iisus Hristos şi Mă las tainic peste pământ sub numele Meu cel de la
sfârşit de timp. Sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui Savaot, Cuvântul Tatălui sunt.

67
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Am pe pământ ieslea naşterii cuvântului Meu cel de azi şi Mă las în ea cuvânt şi cresc în ea cât
râul şi-Mi croiesc albie şi merg curgând din cer pe pământ, şi de pe pământ din loc în loc peste tot,
de aici, de la grădiniţa cuvântului Meu, în mijlocul neamului român întocmită de Dumnezeu acum,
pentru ca să fie ea şi să lucreze ea sub taina ei cea dintru început, de când Domnul păstrează acest
cuibuşor pentru venirea Sa cuvânt pe pământ spre sfârşit de timp ca să se împartă cuvântul Său şi
să-l trăiască oamenii, căci lumină am venit să aduc şi să fie lumină pe pământ. Să Mă audă tot
întunericul dintre Mine şi om, căci Eu, Domnul, rostesc cuvânt nou şi spun: să fie lumină pe
pământ! Să fie Dumnezeu pe pământ cu oamenii şi să se audă în lung şi în lat cuvântul venirii
Lui! Amin.

… În ziua aceasta Eu, Domnul, am grăit aici, în grădina cuvântului Meu, şi am avut în
grăire cu Mine pe omul cel de la început, şi însemnez azi sărbătoarea cea de douăzeci de ani de
când am aşezat la lucrul cel sfânt al cuvântului Meu peste pământ grădiniţa cuvântului Meu,
locul din care am grăit la început cu Tatăl să facem om după chipul şi asemănarea Noastră
şi să împărăţim în el. Tot de aici grăiesc acum, la sfârşit de timp, ca să unesc începutul cu
sfârşitul şi să fac început de facere nouă prin cuvânt, tot prin cuvânt să fac şi să lucrez, căci
vreme multă am vestit prin prooroci ceea ce Eu lucrez în zilele acestea, zilele cele de apoi
când Eu de pe acest munte de cuvânt dau oamenilor legile facerii pentru viaţă sfântă în om
şi dau cuvântul acesta peste pământ şi lucrez cu el din grădiniţa cuvântului Meu cel de azi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de douăzeci de ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, din 12-12-2011
***

Este scris în Scripturi despre o săptămână binecuvântată, despre un legământ încheiat


la mijlocul ei şi despre un început iarăşi apoi, pentru întregirea tainei acestei săptămâni apoi. În
anul 1955 am aşezat pe pământ începutul unei săptămâni de ani şi am început atunci lucrarea
de trâmbiţare a cuvântului Meu prin vasul Meu cel ales, care se cheamă trâmbiţa lui Dumnezeu şi
Mi-am început trâmbiţarea prin trâmbiţa Mea Verginica. Apoi ea după treizeci şi cinci de ani a
fost pregătită să treacă la Mine între sfinţi şi a trecut, la mijlocul acestei vremi sfinte a trecut. Apoi
M-am pregătit cu mare taină şi am lucrat tainic ca să închei un legământ nou, căci jertfa cea de-a
pururi şi prinosul au fost călcate prin păcatul uriciunii pustiirii aşezat în templul slujirii
celor sfinte, precum este scris, căci prinţul lumii, antichrist, s-a sculat să dărâme de pe teme-
lia ei biserica cea din părinţi şi caută să-i facă sfârşitul, căci păcatul ei stă împotriva ei şi s-a
umplut cupa lui, căci mai-marii bisericii s-au lepădat acum de cuvântul lui Dumnezeu, de
venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ, ba au dat să facă întuneric pentru calea cuvântului
Meu spre oameni şi s-au ascuns, zic ei, dar Eu merg cu taina Mea înainte, şi în taină merg, şi-i
plâng pe toţi cei ce se leapădă de Cel ce le grăieşte din ceruri şi strig după ei să-şi întărească
credinţa şi să n-o lepede, căci Mă ţin după ei cu slava cuvântului Meu şi îi ajung şi le pedepsesc
necredinţa, care le atrage lor mânie din cer, după cum este scris.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei‚ cel întâi chemat,
din 13-12-2012
***

— O, când a fost începutul a fost şi cuvântul, şi Dumnezeu era Cuvântul, o, mama Mea, şi
Eu eram Cuvântul, şi iată, s-a aşezat iarăşi începutul, căci Eu Mă fac cuvânt între cer şi pă-
mânt şi zidesc Ierusalimul, mamă, dar Mă doare de la om şi am rane la mâini şi la picioare şi la
frunte şi sunt încins peste rană, dar aşa lucrez şi aşa zidesc, căci tămăduire nu este pentru Domnul.

68
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Când omul are o suferinţă se duce fuguţa la doctor pentru vindecare, dar suferinţa Mea nu mai are
leac, nu mai are doctor, căci omul ar fi să-Mi fie vindecător.

… O, neam român, neamul Meu cel de la sfârşit de timp, în tine Mi-am zidit acum şi
Betleemul şi Nazaretul şi cuvântul cel pentru a doua Mea venire şi toată lucrarea Mea cea
pentru sfârşit de timp, şi de pe vatra ta veghez şi priveghez peste tine şi peste popoare prin îngerii
Mei şi pun sigiliul Meu, al numelui Meu peste actul naşterii tale prin cuvântul Meu cel de sus şi
nu te vei putea ascunde dinaintea Mea şi dinaintea popoarelor cu obârşia ta cea de la Mine, că de
la început şi până la sfârşit te-am aşteptat să fii tu ţara Mea cea de azi, în care să vin şi să-
Mi aşez tronul judecăţii făpturii şi împărăţia şi înnoirea a toate apoi prin cuvânt, ca şi la
început când la cuvântul Meu s-au zidit cerul şi pământul sub privirea lui Dumnezeu şi a
îngerilor Lui.

O, neam român, n-ai înţeles de ajuns vremea cercetării tale, dar vom da mâna tot mai strâns
şi vom citi de pe înălţimi cartea iubirii dintre Mine şi tine şi te vor căuta popoarele îndepărtate de
Mine şi vor lua de pe vatra ta mana cea ascunsă şi vor afla taina salvării şi a mântuirii şi vor afla
legea iubirii şi a iertării, căci Eu te-am iubit de la început şi până la sfârşit şi te-am aşteptat
aici, la sfârşit de timp, şi am slava Mea în tine acum, şi cu iubire ca focul Mă scriu pe vatra ta
şi Mă înfiinţez în cartea Mea cea de azi şi este ea tronul judecăţii făpturii şi totul se va naşte într-
o clipă prin cuvântul Meu, care înnoieşte lumea. O, Mi-e dor de tine şi voiesc să crezi venirea
Mea la tine, că Mi-e dor. Regii şi stăpânii te vor a lor, că au aflat taina ta cea de la Mine hărăzită
ţie, dar Eu te doresc a Mea, şi dorul Meu te ţine în Mine, şi Eu veghez peste tine cu cetele îngereşti,
ţara Mea cea de azi. O, e praznic de naştere în mijlocul tău, şi Eu la ieslea Mea de cuvânt grăiesc
peste tine şi-ţi trimit să Mă auzi şi să nu mai trăieşti tu păgâneşte, o, ţară creştină, căci sărbătorile
sfinte tu le petreci păgâneşte de tot şi n-are cine să-ţi spună că greşeşti lui Dumnezeu, iar Eu,
Domnul, vin şi-ţi spun greşeala ta, şi-ţi mai spun că omul poate fi mai fericit decât îşi face el
fericire pe pământ cu slujirile lui din sărbători. O, ţară scumpă a Mea, să te doară de Dumnezeu şi
să-I alini Lui rana, iar El îţi va pregăti sărbători şi slavă în sărbători, că nu aşa trebuie să sărbăto-
rească omul, ci cu slavă cerească în mijlocul lui, că fără Domnul e pustiu şi e iad pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Domnului, din 07-01-2013
***

— O, sunt cu grija Mea pentru ei, ucenicule mare, numai să se ferească ei de păcatul îndo-
ielii, care M-a dat pe Mine la batjocură şi la răstignire. Îi aşez la lucru sfânt, ca să ne gătească ei
praznicul cel de peste şapte zile când vom fi aici cu mironosiţele Mele, şi cu voi, ucenicii Mei cei
de atunci, şi vom avea bucurie între cei din cer la masă cu toţi cei ce au iubire acum de cuvântul
venirii Mele cu sfinţii, aşa cum este scris în Scripturi să împlinesc, căci şi acum două mii de ani
am împlinit cu voi Scripturile cele pentru atunci scrise, iar acum împlinesc din mijlocul lor Scrip-
turile cele scrise pentru acum, pentru sfârşit de timp omenesc şi pentru început de timp ce-
resc pe pământ, întru taină de cer nou şi de pământ nou, loc al dreptăţii şi al păcii, loc pentru
Domnul şi pentru cei ce Îl iubesc pe El. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Sfintele Paşti‚ a sfântului
apostol Toma, din 12-05-2013
***

O, fii români, Eu, Tatăl Savaot, trimit la voi pe Fiul Meu Iisus Hristos, al Cărui nume
mare este acum Cuvântul lui Dumnezeu. (Apoc: 19/13) Voi de El să ascultați, și nu de cei ce

69
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

dau să vă strivească pe voi pentru voia lor, și întru care Eu nu binevoiesc. O, cum să binevoiască
Dumnezeu în cei ce slujesc stăpânitorului acestui veac lumesc? Cum, când ei iubesc minciuna și
trufia și răutatea și dorul lor de mărire, de care toți s-au îmbolnăvit, după ce cu nedreptate au luat
scaunele din capul țării ca să domnească peste voi și să vă aducă în umilință, o, fii români? Iată,
Eu, Tatăl Savaot, trimit la voi Cuvântul Meu, pe Fiul Meu, pe Iisus Hristos Cuvântul, ca să vă fie
vouă Învățător în vreme grea, iar voi să ascultați de El, căci Dumnezeu vă voiește vouă izbăvirea
și lucrează pentru ea cu tot cerul de sfinți și de îngeri, dar este musai să vă alăturați voi oștirilor
cerești cu toată credința în cuvântul Fiului Meu, căci El este Mântuitorul, Păstorul Cel cu crucea,
Păstorul oilor Mele. Amin.

— O, Tatăl Meu Savaot, Eu sunt puterea Ta, iar ei sunt puterea Mea, precum Noi suntem
puterea lor, Tată, căci Noi iubim aparte între neamuri pe fiii pământului român, țara pe care Tu
Mi-ai arătat-o acum două mii de ani și Mi-ai binecuvântat-o să fie ea țara Mea la sfârșit de
timp, țara întoarcerii Mele după două mii de ani, și iată, am staul de cuvânt în mijlocul ei, și
am popor așezat la veghe înaintea cuvântului Meu când el se lasă peste pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălţării Domnului, din 21-05-2015
***

O, pace ție, popor al cuvântului Meu! Ai venit la izvor și ne-am adunat în grădină și e plină
grădina de slavă și de sfinții Mei în cete-cete, și iată de ce am pus Eu acestei grădini nume de
grădină a întâlnirii între mărgăritarele din jurul grădiniței cuvântului Meu, cu care Mi-am început
acum douăzeci și cinci de ani așezarea pe pământ a cetății Domnului, cetate de Nou Ierusalim
pe vatra neamului român, după zece ani de la ridicarea între sfinții Mei a trâmbiței Mele
Verginica, cea în care Eu, Domnul, Mi-am așezat sălaș și cale ca să vin cuvânt pe pământ
acum, la sfârșit de timp, și să împlinesc așa Scriptura venirii Mele cu sfinții în zeci de mii și
să-Mi scriu pe cer și pe pământ numele Meu cel nou și cel mult: Cuvântul lui Dumnezeu, pe care
atât de puțini îl înțeleg, căci el se face râu de cuvânt pe pământ, și aduce cu el tot ce este în cer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi după Rusalii‚ a tuturor sfinţilor, din
07-06-2015
***

O, bucurați-vă că vă am ai Mei acum, la sfârșit de timp, și că lucrez cu voi după planul


Meu cel de sus, că pe pământ sunt numai oameni care nu vor să fie cu Dumnezeu, să fie Dumnezeu
cu ei în toate și mereu, iar de sus vin Eu cu lucrul Meu și-Mi stați voi în întâmpinare, că v-am dat
darul credinței în venirea Mea cea de acum, fiilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul,
din 11-09-2015
***

O, tu nu știi în ce cinste te-a așezat pe tine Dumnezeul tău, popor iubit de Dumnezeu pentru
istoria ta. Ești ales aparte de Tatăl Meu să fii tu la sfârșitul timpului țara Domnului, cetatea
în care, iată, vine Domnul în cuvânt pe pământ și Se împarte, și știu popoarele de taina Mea
cu tine, o, țara Mea de azi. O, nu te îndoi, nu te întreba de ce așa, de ce ești tu acum țara Mea. Tu
știi ce am pățit Eu, Domnul, acum două mii de ani de la poporul la care am venit din dreapta
Tatălui, că M-a scos din mijlocul lui prin moarte pe cruce, și l-am plâns mult pe Israel atunci și-i
spuneam mereu așa: «Am voit să te adun sub aripile Mele, popor ales, și apoi atât de încăpățânat
pentru alegerea ta. Mi-am trimis spre tine toată bogăția din cer și ți-am dat hrană îngerească să

70
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

mănânci în vreme de foamete, dar tu n-ai voit să rămâi poporul Meu, că nu L-ai ascultat pe
Dumnezeu, și iată, ți se lasă casa pustie, pustie de Mine, și nu Mă vei mai avea sau vedea în
mijlocul tău cu lucrul Meu ceresc până nu va fi să vină timpul să spui: Binecuvântat este Cel
ce vine întru numele Domnului».

O, Eu te-am strigat îndelung, îndelung prin glasul cuvântului Meu și te tot strig, popor
român. Ești scris în planul cel pentru azi al lui Dumnezeu și ai scrisă în dreptul numelui tău proo-
rocie măreață. Ești scris să fii lumina popoarelor și a limbilor de pe pământ, din pricina luminii
cuvântului gurii Mele, care izvorăște ca râul din munte, coborând la vale ca să ude în cale pământul
și omul și ca să crească cer pe pământ și ca să se îmbrățișeze cerul cu pământul pe vatra ta. E multă
și lungă grăirea Mea din tine. O, caută-Mă, și Mă vei afla cu toată slava cuvântului Meu, prin care-
Mi întocmesc și Îmi călăuzesc un popor credincios și sfânt, pentru ca să te sprijin pe tine, popor
pecetluit de Dumnezeu încă de la nașterea Mea între oameni, când Tatăl te-a întocmit și pe tine
și te-a botezat cu credința cea pentru Mine și ți-a dat o soartă dulce pentru sfârșit de timp,
și te-a ales încă de pe atunci să fii tu azi țara întoarcerii Mele după două mii de ani, casă
primitoare pentru Hristos, Cel ce vine din ceruri pe pământ cuvânt ca să-Și pregătească ziua slavei
și un popor ales pentru slavă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie‚ izvo-
râtorul de mir, din 08-11-2015
***

În zi de sărbătoare de sfinți Mă fac Păstor blând peste neamul român și-i dau darul credinței
ca să Mă poată lua în inimă dacă-Mi las peste el cuvântul. Îmi cer sfinții să întăresc la veghe acest
neam dacă Tatăl Meu Savaot l-a ales să-Mi fie casă de primire pentru cuvântul Meu, care se lasă
peste pământ, și iată, e țara română întâia între popoare prin această alegere a Tatălui, căci pă-
mântul pe care stai tu acum, neam român, a fost el primul petecuț de pământ ieșit din ape la
facerea lumii, și, iarăși, tu te-ai înființat ca neam creștin odată cu nașterea Mea pe pământ
și ai două mii de ani cât Fiul lui Dumnezeu de când ești tu creștin, neam creștin. O, și ce
frumos, că și acum, la sfârșit de timp, tot tu ai darul de a coborî peste tine glasul cuvântului
Meu, grăirea Mea, venirea Mea cuvânt peste pământ, că sunt cu zeci de mii de sfinți în cete-cete
în văzduhul tău, pe cerul tău, popor român, și-Mi scriu pe vatra ta cuvântul iubirii, căci din marea
lui Dumnezeu iubire se petrece între cer și pământ această minune pe așternutul tău, care s-a făcut
popas lui Dumnezeu și sfinților Săi, iar cerul cel de deasupra ta, la fel.

Am pus pe masa ta cuvântul Meu și lucrarea sa, popor român. O, treziți-vă unii pe alții,
fiilor români! Antichrist și slujitorii lui dau să stingă de pe pământ numele și urmele de creștin
și să așeze în loc lucrarea cea vopsită în alb a întunericului lor cel fără Dumnezeu. O, sculați-
vă la veghe pentru datinile sfinte și pentru ascultarea de ele, fiilor români, căci voi sunteți un popor
credincios și mare prin binecuvântarea Mea cea mare peste acest petec de pământ, pe care, iată,
cobor cu cuvântul pe el acum, la sfârșit și la început de timp, că iarăși zidesc cetate pentru
Mine, așa cum am avut cetate și popor acum două mii de ani în Israel, poporul care M-a scos
afară din mijlocul lui și M-a prigonit și M-a răstignit, dar Eu am înviat, și am plecat din mijlocul
lui, iar Tatăl Mi-a dat încă de pe atunci în dar pământul român și neamul de pe el ca să fie el neam
creștinesc, neamul Meu, neamul lui Hristos până la sfârșitul timpului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile‚ Grigorie şi
Ioan, din 12-02-2016

71
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

***

O, pământ român, o, țara Mea cea de azi, Îmi scriu cuvântul cel din vremea aceasta pe vatra
ta. Ești țara venirii Mele cuvânt pe pământ acum, la sfârșit de timp. Este scris în Scripturi
despre tine să fii țara strălucirii, și vei fi, să știi că vei fi, că iată cum strălucește lumina
cuvântului Meu din tine peste pământ și peste popoare și cum strălucești tu cu darul Meu de
peste tine! Rostesc cuvânt peste îngeri și peste sfinți să te ajute ei să fii curată, iar pentru aceasta
trebuie să fii curățată, o, țara Mea de azi. Iată, te doare lucrarea curățirii, dar ce să-ți fac dacă nu
asculți de poruncile lui Dumnezeu, care sunt tainele vieții și-ți înviază viața? O, cât aș vrea să te
văd că iubești pe Dumnezeu! Să nu-Mi spui că Mă iubești. Cine Mă iubește împlinește poruncile
Mele date omului să le lucreze cu ascultare.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare‚ a dreptei credinţe,
din 20-03-2016
***

O, nu vă mirați voi, cârmuitori de peste popoare, nu vă întrebați de unde vine la voi cuvântul
lui Dumnezeu și vă povățuiește. Căutați izvorul Meu de cuvânt pe vatra neamului român, țara pe
care Tatăl Savaot Mi-a sortit-o odată cu nașterea Mea pe pământ să-Mi fie casă și ogradă și
adăpost pentru venirea Mea cea de la sfârșit de timp pământesc, când este scris să vin cuvânt
pe pământ și să păstoresc cu el popoarele și pe împărații lor și să aduc pace și mângâiere și iubire
din cer, cu care să zidesc veacul cel nou, veacul Meu cu oamenii pe pământ, și iată, s-au împlinit
șaizeci de ani de când Mi-am început aici, la români, lucrarea cuvântului Meu peste pământ și am
staul curat, unde-Mi scriu cartea cuvântului Meu, și pe care îngerii Mi-o scriu în cer, ca să fie ea
și în cer și pe pământ deodată scrisă și să stau cu ea înaintea oamenilor și să le dau mângâiere și
povață și salvare să le dau.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Cu-
vântul lui Dumnezeu peste popoare și peste cârmuitorii de peste popoare, din 07-07-2016
***

Așez pe masa cea de azi cuvântul păcii Mele lângă simțământul durerii la amintirea lui 22
iulie din an, când Eu, Domnul, cu o mânuță de fii am așezat cu slujire bisericească piatra de
temelie, pe care s-a zidit apoi la vedere trupul pietricelei albe, scrisă în Scripturi să se ivească,
sub formă de chivot în mijlocul grădiniței scoasă de sub taina ei cea dintru început și vestită peste
pământ munte înalt, din care curge izvorul cuvântului Meu, cu care Mi-am scris și Mi-am
așezat pe pământ cartea iubirii Mele pentru neamul cel de la sfârșit de timp, din care Mi-am
cules un buchețel de copii credincioși și miloși cu Dumnezeu și i-am crescut cu cuvântul facerii
Mele de azi peste om și i-am înhămat la carul Meu de biruință ca să Mă poarte ei peste pământ cu
taina cuvântului Meu de azi, prin care fac chemare la masa Mea de pregătire pentru bucuria care
va rămâne între pământ și cer ca mângâiere pentru cei ce au răbdat până la sfârșit iubind pe Domnul
și neobosind pentru această iubire, căci singura cale pe care trebuie să-și poarte omul viața este
iubirea pentru Dumnezeu, lucrarea pentru care Eu l-am zidit pe om și i-am dat raiul, peste care el
a călcat apoi și M-a părăsit pentru iubirea de sine, și în clipa aceea omul a murit, a murit iubirea
de Dumnezeu în el, căci numai Dumnezeu este viața când omul este, când înseamnă că este el.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de douăzeci și cinci de ani de la sfințirea
pietrei de temelie a Sfintei Sfinte-lor Noului Ierusalim, din 22-07-2016
***

72
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Mă aplec și sărut pământul român, locul în care Îmi așez cuvântul Meu, cetatea pe
care am arătat-o la vedere și în care-Mi am așternut acum, la sfârșit de timp, și iată, precum
M-am dus la Tatăl acum două mii de ani după ce Mi-am sfârșit lucrarea pentru care am venit Om
născut pe pământ, o, tot așa și cobor, după cuvântul cel profețit de cei din cer în ziua Mea de
înălțare la Tatăl.

O, pun sărutul Meu pe fruntea ta, țara Mea cea de azi. Ești țara venirii Mele cuvânt pe
pământ acum, la sfârșit de timp, iar în această zi de serbare bisericească stă deasupra pe cerul
tău Maica Domnului, mama Mea Fecioara cu alai de heruvimi și de serafimi și cu sfinți în zeci de
mii acoperământ peste tine, că e zi de sărbătoare între sfinți pentru ea, pentru scumpă mama Mea,
pe care o am de-a dreapta Mea între cei din cer, și are ea de la Mine dat prin rugăciunea ei veghe
cerească peste tine zi și noapte, și aceasta pentru că tu ești țara Mea aleasă pentru acum, pentru
venirea Mea cuvânt pe pământ, ca să pregătesc credință pe pământ, că fără credința care Mă cu-
noaște și Mă așteaptă și-Mi deschide când vin, o, cum aș fi putut să vin și să-Mi așez pe pământ
calea cuvântului Meu din acest timp?

Iar și iar vă binecuvintez, și binecuvintez fața așternutului înnoit, până ce ea se va arăta cu


tot întregul ei. Mă uit la fața lui cea deplină și facem minuni pentru aceasta, o, numai minuni facem,
căci lucrarea Mea cu voi este minunea cea de la sfârșit de timp, minune sub care va cădea orice
înălțime, și fața Mea va însemna atunci lucrarea Mea cu voi, minunea Mea cu voi, o, fiilor. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din 14-
10-2016
***

O, pace ție, neam român! Și pace vouă, cetăți și țări cu nume de creștin-ortodoxe așa
cum Îi place Domnului și sfinților Lui! O, înmulțiți-vă credința și veghea cea pentru ea, că e prea
puternic vântul care bate ca să vă șteargă de pe față și de pe inimi credința creștin-ortodoxă, bise-
rica cea bine plăcută Mie încă din vremea trupului Meu pe pământ și până azi și până mâine,
o, copii iubiți ai Tatălui Meu Savaot! Grăiesc vouă cuvântul Meu, cuvântul lui Dumnezeu, o, cetăți
creștine după datina cea dintru început, că e zi de sărbătoare în numele acestei credințe în care a
trăit și a iubit cuvioasa Parascheva, martoră văzută stând de veghe între cer și pământ în cetatea
românească Moldova, una dintre cele trei țări române, în numele Treimii lui Dumnezeu Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt cele trei într-o singură țară, țara Mea cea de azi, țara cuvântului Meu la
sfârșit de timp, căci deasupra pe cerul ei stau Eu, Domnul, și sfinții Mei și grăiesc de șaizeci
de ani pe vatra acestui neam ca să-Mi întocmesc carte și să-Mi pregătesc prin ea un popor cre-
dincios și sfânt precum Eu sunt, că nu mai e pe nicăieri sfințenie și loc sfânt pe pământ, iar Eu,
Domnul, plâng cu sfinții după popasuri sfinte ca să Mă odihnesc de jale, că jale Ne este fără de
turmă sfântă, pe care s-o putem păstori cu cele dulci din cer și veșnice ca Dumnezeu, și nu trecă-
toare ca omul, căci omul trece ca iarba și nu are loc pregătit dacă n-a iubit pe Domnul pe pământ
ca să-L aibă de Părinte și în cer.

O, țara Mea cea de azi, țara Mea creștină, Eu, Domnul, te am în mare veghe cerească, căci
toți sfinții te veghează și te înmiresmează cu miresmele cerului dacă Tatăl te-a ales Mie masă de
praznic de nuntă acum, la sfârșit de timp. O, am pe masă de hrană cuvântul gurii Mele și-ți dau
cu el viață și povață și împărțim la toate țările din el, și mai ales la toți cei ce au în mijlocul lor
biserică și credință creștin-ortodoxă.

73
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul rus și către bisericile ortodoxe din lume.
Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea Sfintei Cuvioasei Parascheva, din 27-10-2016
***

Voiesc să vă dau o inimă nouă, o iubire nouă, o virtute sfântă cu care să iubiți pe Dumnezeu
și pe cei din jur, iar iubirea este sfântă, căci este din cer, nu vine din om, ci din cer vine ea. Așadar,
luați în voi glasul Domnului, care sfărâmă munții, și fiți pământ bun pentru sămânța cuvântului
Meu. Grăiesc vouă de pe vatra neamului român. Am șaizeci de ani de cuvânt pe vatra acestui neam.
Acest pământ român este taina Mea cea de la sfârșit de timp, în care pregătesc biruința cea
mare, cer nou și pământ nou pentru cei mântuiți prin credință, și chem la masa Mea popoarele
toate, să vină toate să ia cuvântul Meu și să se hrănească din gura Mea ca pruncii hrăniți de părinți,
căci Eu, Domnul, sunt Împărat pe acest pământ și am popor agonisit pentru slava cea de azi a
cuvântului Meu, în fața căruia amuțește orice limbă, orice știință, că vine Domnul și le face noi pe
toate, precum este scris.

O, apropiați-vă cu duhul de glasul Meu, care vă cheamă și vă învață dreptatea și pacea și


viața, căci Eu sunt Adevărul și am pe mama Mea Fecioara, o am așezată în văzduhul pământului
român și-Mi ocrotește ea din toate părțile acest pământ și neam pentru taina cuvântului Meu adă-
postit de Mine pe această vatră sfântă, pe care Mi-am așezat făgăduințele cele pentru sfârșit
și pentru început de timp, și pe care am pecetluit-o acum două mii de ani cu pecetea Viului
Dumnezeu și i-am însemnat hotarele ca s-o am de casă și de masă acum când vin Învățător și Mă
împart de aici peste pământ, și de unde vă strig și vă împart și vă spun iar și iar: Pace vouă, popoa-
relor de pe pământ, și vouă, stăpâni peste popoare, și aduceți-le pe ele la pășune și la apă, că iată,
vă cercetează Dumnezeu și vă cheamă la masa Sa! Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-2016
***

M-am aplecat deasupra ta din timp în timp, neam român, și te-am povățuit să crezi de la
Mine cartea spre tine trimisă și să te așezi de veghe, ca să nu plângi pentru neascultare la vreme
sau pentru necredință. O, iată cât de mult, cât de îndurerat te-ai sculat acum la postul de veghe de
zi și de noapte și de nădejde cu veghe! Iată, împlinești tu acum vrând-nevrând cuvântul Meu pus
peste tine mereu, că de multă vreme îți trimit de pe acest munte cuvânt de împlinit ca să faci tu
voia lui Dumnezeu pentru viața ta și să-ți fie ție bine, ție și Mie, că am staul de cuvânt pe vatra ta,
și se numește munte înalt locul izvorului cuvântului Meu, că de șaizeci de ani și mai bine Îmi
scriu cartea cuvântului Meu în vreme aceasta în țara ta, popor român, și cale cu suferință am stră-
bătut și am răbdat cu cei pe care M-am sprijinit pentru întocmirea cărții cuvântului Meu, și fru-
moasă foarte este istoria Mea acum, la sfârșit de timp pe vatra ta. Se scrie în cer și pe pământ
deodată spre mărturie cuvântul cărții Mele de azi. Vin îngerii din cer și aud și scriu cuvântul Meu
de la ieslea Mea de aici, iar cei de pe pământ aud glasul Meu cuvânt cu cuvânt și Mi-l pun în carte,
căci scris este că Domnul va da cuvântul Său celor ce vestesc cu putere multă, și, iarăși scris este
că numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, și în acest nume împlinesc voia Tatălui
Meu pe pământ, dacă El M-a trimis.

O, am venit să-ți fiu Păstor, popor român, căci vai oilor fără păstor, și mai ales în vreme de
cumpănă! O, pier popoare din loc în loc, pier din lipsă de înțelepciune de sus, precum este scris
despre cei ce pier, iar înțelepciunea înseamnă dragoste, pace, dreptate, curăție, sfințenie, toate prin

74
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

credință lucrate și împărtășite cu toată lucrarea lor. Înțelepciunea trebuie învățată și pusă apoi să
lucreze cu fapta, dar unde să se găsească pe pământ înțelepciune ca în cer? O, Eu sunt Calea, și
oricât s-ar zbate omul să afle o cale sau să se facă el cale altora, zadarnic este totul, totul, pentru
că Eu sunt Calea, și nu orice înseamnă cale, și vin Eu să te păstoresc și să te învăț calea, popor
român, popor iubit de Dumnezeu. Tu ești poporul și țara Mea cea de azi, că așa a voit Tatăl
Meu Savaot să-ți împartă ție soarta cea de la sfârșit de timp, iar Eu te veghez, și în vreme cu
soare și în vreme de furtună te veghez cu toate puterile cerești, că am în tine Scriptura cea de la
sfârșit de timp pentru împlinit, și tu nu pricepi aceasta dacă nu citești în Scripturi și în cuvântul
Meu cel de azi, cu care dau să te țin de mânuță de aproape și să te ajut să te înveți cu Dumnezeu,
că e greu fără Dumnezeu pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Vameşului şi a Fariseului, din 05-02-
2017
***

O, cum să nu vin pe pământ cu slavă de cuvânt, dacă este scris să vin așa? Și cum să nu vin
cu voi, sfinți iubiți ai Mei, dacă voi pe pământ nu v-ați temut de stăpânitorul întunericului și ați
călcat peste temeri și v-ați îmbrăcat în putere, în Hristos, iubiții Mei, fiii Mei? Iată împărăția cu
care Ne purtăm și pentru care ați ales! Mergem cu ea purtați pe cai albi, precum este scris
de venirea Mea cu sfinții, și toți suntem înveșmântați în cămășuțe de in alb și împlinim Scrip-
turile de sfârșit de timp. Se întreabă cei de pe pământ despre Noi și despre cămășuțele de in
alb, ca și de caii albi, care Ne poartă în văzduh cu slavă cerească, și pe care omul n-o poate
arăta nici în filme așa cum este ea, că nu poate omul să facă ce face Dumnezeu nici când crede el
că poate și că face atunci când duhul întunericului și stăpânitorul lui îi fac vise omului că poate și
că știe și că face. (Vezi selecția tematică: „Calul alb apocaliptic” - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; Scribd; Google Drive; archive.org; Issuu; pubhtml5; n.r.) Omul are pământul
sub picioare, iar Noi avem cerul și nori de slavă cerească sub pași, și așa coborâm și venim, căci
așa este scris, iar dacă așa este scris să fie, așa trebuie și omul să creadă și să întărească lucrarea
credinței și să coboare cu mintea sa, căci cine nu face aceasta, cine nu se leapădă de sine nu poate
să înțeleagă pe cele de sus, și care țin pământul și cerul întru a lor orânduială, după ce a fost facerea
lor și așezarea lor la locul lor, iar sfinții Mei sunt cei ce mărturisesc pe Făcătorul și facerea toată
și toată slava cea nevăzută a facerii lui Dumnezeu, și care veșnic rămâne ca și Dumnezeu și este
ea casa sfinților Mei și desfătarea lor, pentru care au luptat pe pământ. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea Sfinţilor patruzeci de Mucenici din Se-
vasta, din 22-03-2017
***

Sunt învăluit în cuvânt, și Mă dovedesc cine sunt așezându-Mi în scris cuvântul în cartea
sa cea de azi pe vatra neamului român, înființată cu toată grăirea Mea din ea din anul 1955 și până
azi, și încă Îmi așez în ea cuvântul pe mai departe, căci lucrez după hartă, Mă uit în Scripturi și
lucrez așa cum este scris să lucreze Dumnezeu peste pământ acum, la sfârșit de timp, căci
cerul și pământul pot trece, dar cuvântul Meu nu se poate, o, nu se poate să nu se împlinească iotă
cu iotă, și iată, Eu, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, am istorie scrisă, am lucrare de cuvânt așezată pe
pământ, și s-a făcut carte scrisă cuvântul Meu și o țin deschisă și dau din ea și pun în ea și-Mi
semăn sămânța, și stau pe nori de îngeri deasupra locului Meu ales de staul pentru așezarea
Mea cuvânt pe pământ, precum este scris să vin să Mă fac cuvânt și să Mă împart de la margini
la margini cu lucrul și cu numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu.

75
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru cârmuitorii de biserici din toată lumea. Cuvântul
lui Dumnezeu la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, din 04-12-2017
***

Vă voi opri să mai faceți războaie. Voiți să vă spun cum voi face aceasta? O, nu! Veți
înțelege singuri, și veți vedea că sunteți oameni și că omul este neputincios, și aceasta ca să fie
numai Domnul tare și drept și Împărat peste făpturi, iar voi să fiți cei miluiți și cei mângâiați, după
ce Eu, Domnul, Îmi voi îndrepta spre voi privirea și mila, iar Scripturile toate, toate, va fi să se
împlinească, precum este scris în ele, căci Eu, Domnul, sunt începutul și sfârșitul, Eu sunt Alfa
și Omega, Eu, numai Eu. Eu sunt, iată, și la sfârșit, și cu omul voi lucra ca să așez pe pământ
împărăția Mea, așa cum este scris despre acest adevăr.

O, auziți pe Domnul, popoarelor! Amin, amin, amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu peste popoare și conducătorii
lor. Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, din 19-12-2017
***

O, fiilor, Mi-am zidit prin voi biserica Mea cea de la sfârșit de timp ca să am biserică
nebiruită, ca să găsesc în ea credință pentru venirea Mea și ca să pot veni, fiilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-2018
***

O, neam român, o, popor binecuvântat de cuvântul Meu între popoare, nu te lepăda de Cel
ce cuvintează în mijlocul tău de mai bine de șaizeci de ani taina venirii Lui în lucrare de cuvânt
peste pământ ca să-Și netezească și să-Și curețe calea și să-Și gătească o mireasă în tine și ziua
slavei Lui și biruința asupra lui satana, dușmanul lui Dumnezeu și al omului. Îți scriu epistolă
sfântă și te îndemn la veghe și-ți spun: o, nu uita, nu uita pe Domnul Dumnezeul tău, nu Mă
uita, popor român! Eu nu te uit, Eu nu te pot uita, căci Tatăl Meu te-a promis Mie de țară de
venire a Mea la sfârșit de timp, loc de poposire a Fiului lui Dumnezeu ca să vină pentru vii și
pentru morți, precum este scris, căci poporul Israel M-a lepădat acum două mii de ani, și am rămas
din el cu câțiva ucenici martori pentru Mine, care ca și Mine au fost omorâți de ei, iar Tatăl te-a
sortit cu soartă sfântă ca să fii tu țara Mea de la sfârșit de timp, și iată, îți trimit epistolă și-ți
cer credincioșie și te rog, scoală-te spre lucrarea păcii și a înțelepciunii care pătrunde tot răul din
mijlocul tău ca să-l depărtezi și să te ridici la lucrul cel cu lumină peste întuneric, căci cele ascunse
sunt întunericul din mijlocul tău, acoperite de lucrarea minciunii, iar Eu îți amintesc, țara Mea, și-
ți spun că tatăl minciunii este diavolul, care de la început a mințit și a lucrat așa și a biruit omul,
și a ajuns slab omul, și de slab ce a ajuns în fața lui satana el spune minciuni, spune mereu, și nu
mai are curaj și putere de partea adevărului a toate în toată clipa, că adevărul aduce durere celor
ce iubesc minciuna.

… Voi, cei ce stați pe scaune de stăpânitori, o, auziți și voi pe Domnul și aplecați-vă și


voi spre strigarea Sa, ca să învățați de la El dreptatea, pacea și lumina a toate, și dacă puteți, fiți
creștini, căci creștinii țin din răsputeri la dragostea dintre ei, și dacă puteți, iubiți adevărul a toate
ca și Dumnezeu, că neamul român e neamul Meu de la sfârșit de timp și grăiesc în mijlocul
lui cuvântul venirii Mele pe limba lui, limba românului, și știu aceasta neamurile pământu-
lui, iar prin cuvântul Meu rostit de deasupra ocrotesc acest pământ și neam, care-Mi servește

76
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

de așternut când vin și grăiesc acum, la sfârșit de timp, că e timpul la sfârșit, nu e la început.
O, veniți spre Mine, veniți și voi cu credință, cu iubire, că Eu vin spre voi cu înțelepciunea și cu
mila și voiesc mărire scumpă peste acest pământ și neam, pe care-l aștept spre voile Mele pentru
slava cea de sus peste vatra neamului român, cu soarta pecetluită să fie el popor al lui Dumnezeu.

În zi de duminică, întâia duminică a postului mare, am scris ție epistolă cerească, neam
român. În ziua cercetării pe tot românul îl voi întreba de acest cuvânt al Meu, așternut de
gura Mea în cartea sa pe vatra acestui neam, pe care azi îl îndemn cu putere să aibă și să-și
înmulțească credința și faptele ei, voia Tatălui, precum în cer așa și pe pământ, căci Eu sunt
Domnul Dumnezeul tău, popor român, popor cu nume de dreaptă credință pe fruntea ta, peste
turma ta.

Și las acum peste acest cuvânt numele Meu: Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Ortodoxiei, din 25-02-2018
***

O, intru la tine, intru iar, Israele, popor cu nume mare între popoare. O, pace ție! Aceasta
este pecetea Mea când intru într-o casă, într-o cetate.

O, fii ai lui Israel, ca să Mă primiți, vă dau salutul cel pentru ucenici: Pace vouă, pace vouă,
fiilor de demult! Pace vouă în zi de aducere-aminte a lucrărilor lui Dumnezeu în mijlocul vostru,
fii ai lui Israel! O, iată ce fac în ziua aceasta de mare amintire! Îi iau aici cu Mine, aici, la izvorul
Meu de cuvânt din mijlocul neamului român, unde am tras cu calul Meu cel tainic, căci așa a
rânduit Tatăl Meu Savaot să am acum, la sfârșit, o nouă țară de venire cuvânt pe pământ, și
îi iau la masa aceasta plină de cuvânt, îi iau pe cei de atunci din Israel care au ales să nu fiu primit
de la Tatăl între ei în chipul lui Mesia, și care Mi-au semnat actul morții Mele pe cruce, îi iau și le
arăt și le grăiesc ceea ce ei n-au dat să vadă și să audă cât au fost pe pământ în vremea Mea, și ar
fi putut să creadă și ei, dar ei și-au întors fața și urechea ca să nu vadă, ca să nu audă pe Mesia,
Care, iată-L, grăiește acum aici cuvântul Său la sfârșit de timp, precum este scris să se împlinească
în vremea aceasta venirea Lui pe pământ sub numele de Cuvântul lui Dumnezeu, (Apoc:
19/13) Domnul învăluit în nor de cuvânt grăind pământului.

Mă așez cu tine la masă de cuvânt, Israele de atunci și de acum. Iată-Mă împlinit pe pământ
cu două mii de ani de popor de sfinți în cer, dar și pe pământ în vremea aceasta, și până la sfârșit
vremea Mea cu popor de sfinți, cărora Eu le-am spus prin profeți: «Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt!».

O, Israele, M-au mărturisit diavolii și Mă numeau Fiul lui Dumnezeu și se înfricoșau când
Mă întâlneau, și toate sunt scrise câte au fost. Trebuie crezute aceste mărturisiri văzute atunci când
se înfăptuiau la vedere, iar tu nu ești scutit de răspuns pentru tot ce s-a petrecut cu Mine
atunci, mai înainte de învierea Mea, și după aceea, până la a patruzecea zi, când M-am lăsat aco-
perit de nor și Mi-am așezat statul în dreapta Tatălui, făgăduind că de acolo și de lângă ei voi fi cu
ai Mei până la sfârșitul timpului, căci taina Mea cu oamenii e mare, măi Israele, măi, o, și Mi-e
dor de tine și-ți spun că Mi-e dor și că te aștept spre dragostea Mea, spre biserica Mea și spre taina
ei, iar Eu îți dau putere să crezi, Eu vin spre tine să Mă auzi, Eu aștept după tine de două mii de
ani ca să-ți șterg vina și să Mă îmbrățișez cu tine prin biserică, fiule Israel.

77
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul Israel cel de demult. Cuvântul lui Dum-
nezeu din Duminica Floriilor. Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 01-04-2018
***

Întâi Îmi mângâi țara Mea cea de azi. Ea e de mare preț la Dumnezeu, că e frumoasa
Mea, gazda Mea de la sfârșit de timp.

O, sculați-vă și scoateți-vă țara din clește, fii români. Ridicați-vă și sunați trezirea și biru-
ința ei, căci Eu, Domnul sunt în mijlocul ei cuvânt, și de aceea este ea frumoasa Mea, alinul Meu,
credința cea de la sfârșit de timp în ea, și am venit la ea.

O, pace ție, țara Mea de azi. Eu, Domnul, sunt străjerul tău. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 27-05-2018
***

Acum două mii de ani am venit de la Tatăl pe pământ prin nașterea Mea din Fecioară mamă
și am lucrat atunci lucrarea răscumpărării din păcat a omului zidit de mâna Mea și a urmașilor lui,
iar după treizeci și trei de ani M-am așezat biruitor de-a dreapta Tatălui Meu în cer, unde-Mi este
locul din veșnicie. Acum iarăși M-a trimis Tatăl pe pământ după om, iar slava Mea este cuvântul,
ca și numele Meu cel nou, scris în Scripturi să-l port acum, la sfârșit de timp, căci numele
Meu este Cuvântul lui Dumnezeu.

Cobor cu cetele de sfinți și de îngeri, Eu, Domnul, cobor la voi cu oștirile de sus și mângâi
lunga voastră despărțire de țară, o, fii români, fii pribegi de țară. O, fiilor, nimic nu este frumos
pe pământ fără Dumnezeu în toate. O, cum să facem să fiu și Eu Cel iubit de om și urmat de om
după voia Mea pentru fericirea omului? O, nu mai știe omul de Făcătorul cerului și al pământului
și al omului. Fiilor, fiilor, sunt și Eu ca și voi, sunt și Eu pribeag de casă și de neam, căci casa Mea
ar fi să fie biserica, iar neamul să-Mi fie creștinii cei iubitori de Dumnezeu și de poruncile vieții,
numai că slujitorii bisericii Mele s-au amestecat de tot cu cele străine de sfinți și de părinți,
iar neamul creștinesc nu mai are iubire de Dumnezeu, și nici povățuitor peste el pentru mer-
sul lui cu Domnul. O, de s-ar așeza în țara română pacea între Mine și neamul român! Țara
română e țara Mea cea de azi, la care M-a trimis Tatăl să-Mi fac cetate și să-Mi așez pe vatra
ei cartea cuvântului gurii Mele, toiagul de cârmuire peste popoare și peste regi și peste limbi.
O, frumoasă este în cer scrisă povestea acestui neam și a pământului ei! Ea este taina lui Dum-
nezeu cea de la începutul facerii lumii și cea de la sfârșit de timp, iar Tatăl M-a trimis cuvânt
în ea și mângâi mereu cu cuvântul glia ei, și pe cei ce cred venirii Mele de azi cuvânt peste pământ,
ba și peste cei ce nu cred Îmi cobor cuvântul mângâierii.

Eu, Domnul, veghez cu oștirile cerești deasupra pământului român și suflu peste fiii acestui
neam dulce mângâiere și duhul înțelepciunii sfinte. Eu stau la cârmă și port cu mare taină prin
valuri această arcă, țara română, țara Mea de venire a doua oară de la Tatăl acum, la sfârșit
de timp, și aștept, aștept schimbarea la față a neamului român, pe vatra celei frumoasă și atâta de
frumoasă țară, țara voastră, țara Mea cu voi, o, fiilor români. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor
Pantelimon, din 09-08-2018
***

78
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Dar azi așezăm zi de praznic sfânt pentru mama Mea Fecioara, cea care a ascultat de Dum-
nezeu clipă de clipă, și tot așa L-a și iubit, iar Eu am iubit lucrarea pentru care ea s-a născut și a
crescut, și am păstrat acest cămin în lumină mare, în petrecere sfântă încă de la nașterea ei, și apoi
tot timpul, iar odată cu sosirea ei în cer lângă Mine, sub vederea și uimirea tuturor sfinților cerului
Meu, i-am dat slujbă înaltă, i-am dat țara Mea de venire acum, la sfârșit de timp, încă de pe
atunci i-am dat-o spre pază, și sub binecuvântarea ei și a Mea s-o vadă duhul rău vrăjmaș pe
Dumnezeu, și sub mâini de sus să fie ea ocrotită între neamuri și s-o am cu nume mare la venirea
Mea cea de acum, că voi ascunde numele de creștin sub numele de român, căci cetatea Mea
de scaun din mijlocul pământului neamului român poartă nume mare, nume de nou Ierusa-
lim, iar Scripturile o numesc pe ea mai înainte de toate cetate cu numele Meu pe ea și i se spune
ei „Acolo este Domnul”.

O, așa te învăț Eu, Domnul, fiu român, că vreau să fii un popor de fii frumoși la chip și la
faptă, spre fericirea ta și a Mea, că aștept să stau cu tine în lucru sfânt, popor român. Eu, Domnul,
te am în schița Mea cea de la sfârșit de timp ca să te fac lumina Mea peste popoare, iar tu
trebuie să-Mi semeni, neam român, și vin să te învăț aceasta, fiule creștin, fiule român.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2018
***

În loc de concluzie, o recapitulare a principalelor idei care definesc acest sfârșit …

„... Sfârşitul acestui veac se încheie cu nunta Mirelui ceresc, …” (20-04-1987)

„ … aproape e sfârşitul acestui veac; nu sfârşitul pământului, că pământul nu se


sfârşeşte, ci se curăţeşte.” (22-09-1978)

„ … aduce Dumnezeu de veste că odată cu sfârşitul acestui veac se întocmeşte nunta


Mirelui ceresc …” 22-08-1987

„Fiţi atenţi, că acum este prag de sfârşit de veac.” (25-12-1989) (La trei zile după re-
voluție, n.r.)

„Vine sfârşitul lumii, măi creştine. Vine sfârşitul duhului lumii.” (26-12-1990)

„ … să putem lucra întru voi lucrul cel pentru sfârşit de fărădelege şi pentru început
de împărăţie cerească întru acest pământ al Noului Ierusalim.” (16-01-1991)

„ … iată, iubiţii Mei, vârful urcuşului veacurilor, căci vremea şi lumea şi duhul lumii,
toate se vor sfârşi, şi Dumnezeu Îşi va începe împărăţia, şi va începe masa Paştelui cel veşnic,
masa nunţii cea aşteptată şi de cei din cer, şi de cei de pe pământ, …” (24-01-1991)

„ … sunteţi în vremea în care Eu lucrez sfârşitul plinirii vremurilor, …” (23-02-1991)

79
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

„Scris este în Cartea Adevărului că în vremea aceasta vine sfârşit de lume şi de fără-
delege şi de necredinţă, şi vine început de cer nou şi de pământ nou, vine început dumneze-
iesc, aşa cum este scris prin prooroci.
… ca să fie cer nou fiecare suflet, fiecare inimă care va fi nouă întru cele nou lucrate,
căci Israel înseamnă popor credincios, popor ales, popor iubit, şi înseamnă popor che-
mat şi binecuvântat.
Acesta este locul mărturiei începutului împărăţiei lui Dumnezeu, căci Domnul
este în acest locaş sfânt, …
Acest acoperământ este taina cea pecetluită a celor şapte tunete care au
vorbit în auzul evanghelistului Ioan în timpul vedeniei apocaliptice, care este
scrisă în Cartea Adevărului.” (08-07-1991)

„România este proorocită de proorocii cei de la Dumnezeu, … ea va fi sfârşit de Ba-


bilon şi de fărădelege şi de stricăciune, … început de împărăţie cerească, înce-
put de cer nou şi de pământ nou, …” (22-07-1991)

„ … iată vremea cea promisă prin prooroci, cea făgăduită ca să fie.


Iată aici început de împărăţie a Domnului Iisus Hristos, precum în cer
aşa şi pe pământ, … şi va fi România Ierusalimul nou, cel pe care-l alege Dum-
nezeu în vremea aceasta, … căci duhul cel străin de Dumnezeu a ajuns la sfârşitul său.
… Acesta se va numi muntele cel sfânt al vremii plinirii cereşti, … Cuvântul lui Dum-
nezeu, şi această cetate se va numi: „Acolo este Domnul“. (22-07-1992)

„ … şi sfârşitul merge să se apropie de începutul cel dintâi.


Amin, amin zic vouă, că s-a coborât la voi împărăţia lui Dumnezeu şi
slava care vine cu ea, …” (28-08-1993)

„Dumnezeu lucrează şi uneşte sfârşitul cu începutul, şi va fi Ierusalim


ceresc pe pământ.
… şi sfârşitul se uneşte cu începutul, şi pământul se uneşte cu cerul în lucru văzut.”
(21-11-1993)

„Măi Israele, nu te potrivi cu veacul acesta, că iată, vine sfârşitul veacului acesta şi în-
cepe începutul cel de la început, căci cele ce au fost la început iarăşi vin şi se încep, şi cu tine
începe Domnul unirea sfârşitului cu începutul cel curat. Să stai cu Duhul Sfânt, iubitul Meu
popor, şi El te va învăţa veşnicia, care începe cu tine, …” (06-03-1994)

„ … că veacul e pe sfârşit. Veacul înseamnă omul, tată, veacul omului, timpul omului,
voia omului, asta înseamnă veacul acesta. Dar veacul ce va să vină nu mai este al omului, şi
este al omului îndumnezeit din tălpi şi până-n creştet, al omului născut din cer, al omului cel
nou, care este după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu Iisus Hristos, Care S-a arătat oame-
nilor, Care S-a dat spre răscumpărarea oamenilor care vor crede în El.” (26-06-1994)

80
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

„Am despărţit veacurile şi am scris început şi sfârşit. Eu sunt Alfa şi Omega,


Eu sunt, Ierusalime, şi am scris început şi sfârşit, …” (04-12-1994)

„Iată, timpul cel de până acum s-a depănat şi şi-a sfârşit depănarea, căci
voi, măi fiilor, sunteţi numiţi în cer începătură nouă, după cum a fost făgăduinţa în Scripturi
despre Paştele cel nou pe care Domnul îl aşează în împărăţia Sa, fiindcă aici este împărăţie
cerească. Împărăţie cerească înseamnă acolo unde toţi mănâncă Paştele Domnului. Tinereţe
fără de bătrâneţe şi viaţă fără de moarte este acolo unde în fiecare zi se mănâncă Paştele
Domnului întru sfinţenie.” (14-12-1994)

„De şapte veacuri aşteaptă cerul să se arate Ierusalimul cel de la sfârşit,


Eu, Domnul, vă aduc veşnicie, tată, şi tinereţe fără bătrâneţe şi început fără de
sfârşit.” (07-01-1995)

„La început a făcut Dumnezeu lumină, şi la sfârşit a venit lumină Domnul, ca să aibă
omul lumină din Lumină, cuvânt din Cuvânt, căci Cuvântul este lumină. Să fie cuvânt, să fie
lumină ca la început. La început era Cuvântul, iar la sfârşit Cuvântul este Cel ce era la înce-
put. La început şi la sfârşit este lumină, căci începutul este la sfârşit.” (21-11-1996)

„Acum s-a aşezat pe pământ sfârşitul răului şi începutul celor sfinte peste om, şi nu
mai e vreme de aşteptat, că toate sfârşitu-s-au. Amin. Sfârşitu-s-au toate şi nu mai e nimic
bun pentru Dumnezeu pe pământ. Totul e deşertăciune şi goană după vânt, după cum spune
Scriptura, dar voi sunteţi planul Meu în mâna Mea, schiţa Mea cea pentru naşterea din nou
a lumii. Nimic nu pot să-i mai dau lumii decât suferinţă.” (27-09-1998)

„La început am început de aici, iar la sfârşit tot de aici am început, şi am unit începu-
tul cu sfârşitul ca să întocmesc Scriptura naşterii din nou a lumii.” (26-08-2000)

„Să te înveţi să petreci cu cerul mereu, mereu, copilule de la sfârşit de timp. Când
Domnul vine pe pământ, nu mai este timpul, ci este Domnul, al şaptelea înger Care sună
peste pământ, …
Taina Mea cea păstrată în vecii pentru la sfârşit de timp, aşa te numesc Eu pe tine,
popor mititel. Taina de nou Ierusalim poartă în ea cerul cel nou şi pământul cel nou pe pă-
mânt la sfârşit de timp, …
Iată, Duhul Domnului la sfârşit de timp pluteşte peste ape şi peste pământ cu duh de
facere nouă, cu cuvânt proaspăt, întocmit acum, ca să zidească cu el acum cerul cel nou şi
pământul cel nou, în taina de nou Ierusalim coborât de la Dumnezeu, coborât cu Dumnezeu
cu tot pentru vecia care iarăşi vine. Amin.” (19-01-2002)

„ … iată venirea Mea după şapte mii de ani de la facerea omului, căci am venit în al
optulea veac, cu care am început pe pământ împărăţia Mea cu omul, …” (12-07-2003)

„Eu am venit acum cuvânt pe pământ ca să aşez împărăţia cerurilor şi sfârşitul lumii,
căci sfârşitul lumii este sfinţenia, fiule.
… căci Eu Mi-am aşezat pe pământ Ierusalimul nou în anul 7500 de la facerea lumii,
iar de la naşterea Mea prunc din Fecioară mamă, anul bisericesc 1992, căci am zidit chivotul

81
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

de pe masa Sfintei Sfintelor în primele trei luni ale acestui an, (An bisericesc, cu îceputul la 01
septembrie, n.r.) iar în a patra lună, în ziua a douăsprezecea a lunii decembrie, (12.12.1992)
am pecetluit cu numele Meu şi cu numele tău sfinţenia şi pe fiii ei şi pământul de sub ei, şi
am scris cu ea sfârşitul lumii şi am ieşit deasupra tuturor celor ce se vor a fi.” (22-07-2003)

„ … cuvântul acestei cărţi care prooroceşte sfârşitul veacurilor şi începutul văzut al


împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ cu oamenii. Amin.” (20-01-2004)

„Eu, Fiul Tatălui Savaot, M-am făcut cunoscut Dumnezeu venit de la Tatăl, Om născut din
Fecioară, şi iarăşi am venit sub numele Meu cel de la sfârşit de timp şi Mă numesc Cuvântul
lui Dumnezeu, şi grăiesc în limba poporului român, în mijlocul căruia Mă slăvesc în cuvânt,
de cincizeci de ani, prin taina venirii Mele a doua oară după om, căci au trecut cele şapte
veacuri de la facerea lumii, iar la jumătatea veacului cel de după acestea, am scris şapte mii
cinci sute de ani şi am ridicat din nou pe pământ biserica Mea, şi prin cuvânt am aşezat-o pe
temelia ei, şi Eu sunt temelia ei …
… căci vine pe pământ veşnicia, şi ea trebuie adusă, trebuie zidită de trupuri sfinte şi
pline de Duh Sfânt!” (27-02-2005)

„O, nu împărăţia omului trebuie să fie peste om şi peste pământ, ci împărăţia Mea,
cea aşteptată de părinţi şi de sfinţi şi de toţi îngerii slavei Mele, …
Să ştii că împărăţia omului se destramă de-acum, şi vine în locul ei împărăţia lui
Dumnezeu, …” (01-06-2006)

„Glasul Meu de peste tine te trezeşte spre veghe sfântă, o, patria Mea de azi, căci la
tine vin cu graiul Meu cel de la sfârşit de timp şi grăiesc peste pământ şi peste om pe limba
ta, o, neam român, …
… şi grăiesc în mijlocul tău cuvântul facerii, cuvântul naşterii din nou a lumii, ţara
Mea de azi. Încep din mijlocul tău cerul cel nou şi pământul cel nou, taină adâncă şi tăinuită
de Tatăl în Mine pentru sfârşit de timp şi pentru început de veşnicie pe pământ, …” (08-11-
2009)

„ … ca să fie pe pământ împărăţia cerurilor, nu împărăţia omului, căci pe pământ


împărăţeşte omul, iar omul este căzut din rai acum şapte mii de ani prin neascultarea lui de
Făcătorul său şi împărăţeşte el pe pământ cu voia lui, iar pământul este de Dumnezeu făcut,
nu de om. Iată înşelăciunea!” (25-04-2011)

„ … iar acum împlinesc din mijlocul lor Scripturile cele scrise pentru acum, pentru
sfârşit de timp omenesc şi pentru început de timp ceresc pe pământ, întru taină de cer nou
şi de pământ nou, loc al dreptăţii şi al păcii, loc pentru Domnul şi pentru cei ce Îl iubesc pe
El. Amin.” (12-05-2013)

„Acest pământ român este taina Mea cea de la sfârșit de timp, …


… cer nou și pământ nou …
… pe această vatră sfântă, pe care Mi-am așezat făgăduințele cele pentru sfârșit și
pentru început de timp, …” (04-12-2016)

82
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

„Eu sunt, iată, și la sfârșit, și cu omul voi lucra ca să așez pe pământ împărăția Mea,
așa cum este scris despre acest adevăr.
O, auziți pe Domnul, popoarelor! Amin, amin, amin.” (19-12-2017)

„ … slava Mea este cuvântul, ca și numele Meu cel nou, scris în Scripturi să-l port
acum, la sfârșit de timp, căci numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu.
Țara română e țara Mea cea de azi, la care M-a trimis Tatăl să-Mi fac cetate și să-Mi
așez pe vatra ei cartea cuvântului gurii Mele, toiagul de cârmuire peste popoare și peste regi
și peste limbi.
Ea este taina lui Dumnezeu cea de la începutul facerii lumii și cea de la sfârșit de timp,

… țara română, țara Mea de venire a doua oară de la Tatăl acum, la sfârșit de timp,
…” (09-08-2018)

… o recapitulare a principalelor idei care definesc acest sfârșit … și acest început: „Anul
7500 de la facerea lumii și/sau 1992 după Hristos, a însemnat începutul sfârșitului împărăției
omului peste om și începutul împărăției lui Dumnezeu în inima omului în mod deplin.”
***

Pe aceeași temă din alte durse:


Sfârşitul lumii. Promisiunea întoarcerii lui Hristos

Judecata generală va fi asemănătoare cu cea de pe timpul lui Noe. Iubirea va dispărea şi se


va răci complet; credinţa în revelaţiile cerului şi în cunoaşterea lui Dumnezeu transmisă umanităţii
va cădea pradă minciunilor, înşelătoriilor şi superstiţiei, întreţinută şi exploatată de cei puternici,
care se vor folosi de oameni ca de nişte animale, şi vor lăsa să fie masacraţi, cu răceală, fără nici
un pic de conştiinţă. Va trebui ca toţi să se supună, fără să crâcnească, puterii lor pompoase. Săracii
vor fi chinuiţi prin tot felul de presiuni, spiritele libere vor fi persecutate prin tot felul de mijloace,
vor fi zdrobite. Umanitatea va trece prin frământări groaznice, cum nu au mai fost vreodată. Dar
acele zile nefericite vor fi scurtate datorită numeroşilor aleşi ce se vor afla printre săraci, pentru
că, dacă aceste zile nu ar fi scurtate, chiar şi cei aleşi vor cădea.
Până atunci vor trece o mie de ani şi încă aproape o mie de ani; atunci îi voi trimite
printre săraci pe Îngerii Mei, cu trâmbiţele lor, (Vezi tema “Trâmbiţele apocaliptice”,n.r.) pentru
ca şi oamenii cei mai decăzuţi, atinşi de moartea spirituală, să iasă din noaptea lor; ca o tornadă de
foc care se va rostogoli de la un capăt al lumii la altul, milioane de oameni care vor fi treziţi (din
punct de vedere spiritual) se vor năpusti asupra puterilor lumii şi nimeni nu le va putea rezista.
În continaure pământul va deveni un nou paradis, iar Eu îmi voi ghida copiii pe calea cea
bună.

Ultima ispită a Satanei

83
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

După încă o mie de ani, (Vezi ”Împărăţia de o mie de ani”, n.r.) prinţul nopţii va fi din nou
eliberat, timp de o scurtă perioadă de şapte ani, câteva luni şi câteva zile, fie pentru a cădea defi-
nitiv, fie pentru a reveni la Tatăl.
În primul caz, interiorul pământului va deveni închisoarea lui veşnică, în timp ce suprafaţa
pământului va deveni un paradis. În al doilea caz pământul va deveni cerul, iar moartea cărnii
(trupului) şi a sufletului vor dispărea. Cum şi de ce? Nici măcar primul înger din cer nu trebuie s-
o ştie. Numai Dumnezeu ştie aceasta. (Vezi tema: ”Taina de mântuire a omenirii, taina nestrică-
ciunii”, n.r.)
(Extrase din „Marea Evanghelie a lui Ioan.)

Pentru o și mai bună înțelegere a sfîrșitului lumii recoman studierea următoarelor scrieri:

Capitolul 207, din Marea Evanghelia a lui Ioan, Vol.6;


Capitolul 49, 51, 56 și 57, din Marea Evanghelia a lui Ioan, Vol.8.

______________________________________________________________________

-2-
„Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii
voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri
vise vor visa.
Încă și peste slugile Mele și peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu
și vor prooroci.
Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ semne: sânge, foc și fumegare de fum.
Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului,
cea mare și strălucită.
Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui”. (Fapte. 2/17-21.)
*
„Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile,
arzând, se vor desface, și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui.”
(1 Petru. 3/10.)
*
„Căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea.
Atunci când vor zice: pace și liniște, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca și
durerile peste cea însărcinată, și scăpare nu vor avea.” (1 Tes. 5/2-3.)
*
„Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce
mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării,
Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește
cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumne-
zeu.” (2 Tes. 2/3-4.)
*
„Privegheați deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru.” (Matei. 24/42.)

84
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Nu știți ziua și ceasul - Ziua Domnului


Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult,
Doamne?“. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom
împărți darurile.“ Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă
cerul cu pompă. (Vezi selecția tematică: „Necazul cel mare”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; Issuu; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 03-09-1980
***

Să fii un duh cu Mine, ca să pot sta Eu întru tine, copile din Israel, să am sălaş în tine, tată,
şi să te întăresc în locaşul tău, în trupul tău, în templul Meu din tine. Lasă, tată, să piară toate,
numai tu să nu pieri, că tu le vei aduce pe toate întru nestricăciune, le vei aduce iar la locul lor
cel dintâi, că Eu, cu tine sunt în lucru, şi iată, iarăşi îl fac pe om. Această lucrare este împărăţia
lui Dumnezeu, este locul şi timpul unde se face omul, omul cel din cer, lucrat prin cuvântul Meu,
prin lucrarea cuvântului Meu. Şi vine, tată, ziua de odihnă apoi, şi România va fi pentru Mine şi
pentru tine o zi de odihnă, va fi ziua Domnului România.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creştin, din 16-10-1994
***

O, nu ştie omul ce este ziua Mea de odihnă. Dacă Eu nu Mă pot odihni în om, omul nu
ştie să înţeleagă pe cele de la Domnul. Eu am lucrat şase zile pe cele ale facerii, şi pe toate le-am
făcut bine, şi privind peste ele M-am odihnit cu mulţumire în ziua a şaptea. Zilele Mele sunt ale
Mele, şi ziua Mea de odihnă este a Mea. Zilele omului sunt ale omului, şi ziua lui de odihnă este
a lui. Omul lucrează şase zile pe cele ale lui, pe cele pentru el, iar în ziua a şaptea se odihneşte de
cele ale lui, zicând că în ziua a şaptea Mă cinsteşte pe Mine. Eu în ziua a şaptea M-am bucurat de
toate cele bune pe care le-am făcut pentru om în şase zile, dar omul, până în ziua a şaptea poate să
facă ce am făcut Eu timp de şase zile? Omul lucrează pentru el şase zile, nu pentru Mine, iar a
şaptea zi zice că Mi-o dă Mie şi că o sfinţeşte. Nici poporul Israel n-a înţeles zilele Mele şi cinstirea
lor, şi cinstirea zilei a şaptea, că el făcea numai rău pe calea lui. Eu îi ziceam lui Moise: «Du-te şi
du poporul în Canaan, dar Eu nu voi merge în mijlocul poporului, ca să nu pierd pe cale popo-
rul, pentru că este popor îndărătnic. De voi merge în mijlocul lui, îl voi pierde într-o clipă»; şi
Domnul venea la cortul întâlnirii, afară din tabăra corturilor lui Israel, şi acolo grăia lui Moise faţă
către faţă aşa cum grăieşte cineva cu prietenul său, şi Moise scria toate cuvintele Domnului, pentru
că Domnul aşa îi spunea: «Scrie acestea în carte spre pomenire».

Nu înţelegea Israel ce este odihna Domnului, că era popor îndărătnic, şi Domnul nu Se


putea odihni în el. Dar cu Moise a făcut Dumnezeu odihna Sa, şi îl învăţa ce să grăiască peste
Israel şi deschidea gura lui Moise. Când s-a suit Moise a doua oară pe Muntele Sinai ca să-i dea
Domnul rânduieli peste Israel şi să le împlinească Israel ca să Se odihnească Domnul în Israel de
lucrarea Sa peste el, când a ajuns Moise pe munte, s-a coborât norul slavei Domnului, acoperind
muntele timp de şase zile, iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului, şi a

85
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

stat Moise în mijlocul norului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi i-a dat Domnul rânduieli
peste Israel. Ziua a şaptea s-a lungit până la patruzeci de zile, şi S-a odihnit Domnul peste
Moise patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi omul nu ştie ce înseamnă ziua de odihnă a
Domnului. Eu Mă odihneam peste Moise cu cele bune ale Mele pe care voiam să le fac şi să le
pun peste Israel, şi Mă uitam peste ele şi erau toate bune foarte, dar când venea Moise cu ele la
Israel ca să le pună peste el şi să Mă pot Eu odihni de cele ale Mele peste el, Israel rămânea popor
îndărătnic, şi Eu nu Mă puteam odihni peste el. Nu M-a primit Israel să Mă odihnesc peste el, şi îi
zicea lui Moise: «Du-te tu şi grăieşte cu Domnul, şi tu să ne spui ce grăieşte Domnul peste noi».
Eu aşa am zis: «Israele, adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o sfinţeşte pe ea», că Eu am lucrat
şase zile pentru tine ca să-ţi fac fericirea, şi în ziua a şaptea M-am odihnit. Eu am lucrat cerul şi
pământul şi pe toate câte le-am făcut pentru om, şi apoi M-am odihnit, şi am sfinţit ziua a şaptea
şi am binecuvântat-o aşa cum binecuvintează omul o biserică şi o sfinţeşte după ce o face.

Omul ar trebui să facă din el biserică timp de şase zile, iar în a şaptea zi să o sfinţească
şi să o binecuvinteze, aşa cum am lucrat Eu. Biserică înseamnă cerul şi pământul lui Dumnezeu
între oameni, cuvântul şi trupul Domnului, facerea omului nou. Eu am făcut cerul şi pământul timp
de şase zile, dar omul ce face timp de şase zile? Am zis între porunci: «Omule, adu-ţi aminte de
ziua Domnului şi o sfinţeşte pe ea». Dar am mai zis şi aşa în porunci: «Omule, să nu ucizi, să nu
fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să nu fii lacom». O, cine le calcă pe acestea,
calcă şi ziua Domnului prin acestea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica sfinţilor părinţi de la soborul din Niceea,
din 08-07-1997
***

Am spus pe vremea trupului Meu că dacă omul nu se va naște de sus, nu va intra în împă-
răția cerurilor. (Vezi selecția tematică: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jum-
pshare; edocr; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Și iată, așa
este, căci cei ce nu sunt născuți de sus, din nou născuți din Mine, Cel ce sunt de sus, aceia nu iau
în ei cuvântul Meu cu care vin azi pe pământ, împărăția Mea cea prin cuvânt peste om. Pe vremea
trupului Meu am descoperit multe taine cerești, iar pe altele le-am acoperit, le-am pecetluit
până în vremea de azi. Am spus atunci despre venirea Mea cea de a doua, că nimeni n-o va ști
decât Tatăl Meu, iar oamenii de pe pământ și-au făcut din acest cuvânt scăpare, ca să-și amâne
veghea și pregătirea lor pentru Domnul. Fiilor, fiilor, de ce am spus Eu acest cuvânt? Căci așa am
spus: «Despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl». Am
spus așa ca să întăresc veghea în omul cel credincios, care știe că ziua Domnului va veni ca un fur,
ca o cursă, ca să prindă sub ea pe cei necredincioși. Cuvântul acesta, spus de Mine atunci, ar fi
trebuit să-l facă sfânt pe omul care așteaptă pe Domnul, și nicidecum să se ascundă sub acest
cuvânt și să-Mi ascundă venirea Mea cea de la Tatăl.

O, fii ai oamenilor, Mi-e milă de voi, că nimeni nu vă învață venirea Mea. Preoții voștri M-
au ascuns ca să nu mai vin și să nu vă pregătesc pentru venirea Mea. Ei se ascund sub cuvântul
Meu cel din vremea trupului Meu când am spus: «Nu știu nici îngerii din ceruri, nu știe nici Fiul,
ci numai Tatăl știe venirea Mea și ziua aceea». Atunci eram cu trup pe pământ, atunci lucram
văzut, dar acum sunt de-a dreapta Tatălui în ceruri, și Tatăl este una cu Mine în cer și pe
pământ. Amin. Dar voi veni cuvânt peste pământ, și voi veni cu Tatăl în cuvântul Meu, căci
cuvântul Meu este Tatăl. Amin, amin, amin.

86
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Vine Tatăl Meu în cuvânt, și va grăi peste pământ despre cuvântul acesta sub care se as-
cunde omul ca să nu aștepte venirea Mea, și ca să zăbovească omul cel vechi pe pământ. Omul cel
vechi e burduf vechi și nu încap cele noi în burdufuri vechi. Pentru cuvânt nou trebuie om nou,
care este pentru cele noi și nu mai este pentru cele vechi, căci Eu așa am spus: «Nu poți pune vin
nou în burdufuri vechi, că vinul nou crește și sparge burduful cel vechi». Învățătura Mea cea
nouă este pentru oameni noi, care se pregătesc pentru venirea Mea în toată vremea, căci Eu vin ca
un fur, când nimeni nu se așteaptă să vin.

O, fiilor din grădina cuvântului Meu, iată, adevărat a fost cuvântul Meu cel de atunci: «Ni-
meni nu se așteaptă să vin». De aceea vin Eu la voi, că n-am unde să mai vin, și e vremea venirii
Mele, dar nimeni nu Mă așteaptă să vin. Și am să vin cu Tatăl cuvânt peste pământ, că voiește
Tatăl să despecetluiască tainele cuvântului Meu cel din vremea trupului Meu. Și am să vin cu Ioan,
apostolul dragostei, că și pe el l-au ascuns oamenii, căci oamenii învață de la oameni, nu de la
Dumnezeu. Numai un singur Ioan a fost între apostolii Mei, iar cartea Apocalipsei e carte
dictată de Mine lui Ioan, apostolul Meu cel iubit, Ioan cuvântătorul de Dumnezeu, care în-
seamnă Ioan teologul, așa cum au scris oamenii cei sfinți în dreptul numelui lui Ioan, apos-
tolul Meu cel iubit de Mine și de Tatăl. Acest apostol n-a murit, căci cine iubește pe Dumne-
zeu nu moare, și are viață veșnică. Acest ucenic al Meu spunea mereu tuturor: «Iubiți-vă unii
pe alții, căci așa a poruncit Tatăl».

… Fiilor, fiți vii, fiți sfinți. Învățătura Mea are în ea viață veșnică. Învățătura Mea este
împărăția Mea cu oamenii pe pământ. Învățătura Mea este venirea Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste soborul de la ieslea cuvântului, din 16-08-1998
***

Eu sunt Cel ce am fost, și sunt Cel ce sunt, iar Tatăl este cuvântul Meu în tot ceea ce
împlinesc. Când eram cu trupul văzut pe pământ, am dat cuvânt la cei ce M-au întrebat: «Doamne,
când va fi venirea Ta și ziua aceea?». Eu le-am spus că «Despre ziua aceea nu știu nici îngerii
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl; de aceea, privegheați!». Dacă nu le-aș fi răspuns așa, nu le-
aș fi putut spune: «Privegheați, că nu știți ziua când vine Fiul Omului». Am spus că numai Tatăl
știe. O, dacă numai Tatăl știe, Eu nu mai vin? Ce vrea să zică omul care se ascunde de venirea Mea
zicând că numai Tatăl știe? O, Tată al Meu, ce vrea, oare, omul să zică?

O, Tată Savaot, am spus celor unși în grădina Noastră că voi veni cu Tine cuvânt peste
pământ, cuvântul Tău, Tată. Oamenii care se ascund de venirea Mea știu numai că Eu le-am spus
atunci că numai Tatăl știe ziua aceea a venirii Mele, și din aceasta nu vor să iasă, și stau fără să
Mă aștepte veghind întru venirea Mea. Oamenii dau să uite că Eu le-am spus că «Tatăl este în
Mine, și Eu în Tatăl, căci cel ce Mă vede pe Mine, vede și pe Tatăl». O, Tatăl Meu Savaot, Eu
sunt cuvântul Tău, și Tu ești cuvântul Meu, dar oamenii Mă despart în inima lor de Tine și zic că
numai Tu știi, și Eu nu.

O, fii ai oamenilor, iată-L pe Tatăl Meu în cuvânt peste voi, grăind despre cuvântul acesta
sub care se ascunde omul necredincios ca să nu Mă aștepte să vin, și ca să zăbovească omul cel
vechi pe pământ. Omul cel vechi e burduf vechi, și nu încape vinul nou în burduf vechi. Învă-
țătura Mea cea nouă este pentru oameni noi, care stau pregătiți întru venirea Mea în toată vremea,
că Eu sunt în toată vremea și vin în toată vremea, și vin ca un fur, când nimeni nu se așteaptă să
vin. Amin, amin, amin.

87
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Tată Savaot, Mă fac punte pentru Tine. Tată, scoală-Te în cuvânt pentru Fiul Tău. Eu n-am
grăit de la Mine Însumi când am spus: «Nu știu nici îngerii, nu știe nici Fiul, ci numai Tatăl știe
despre venirea acelei zile». Tu ești Dumnezeu Tatăl, iar Eu sunt Dumnezeu Cuvântul, Fiul Tău,
Cuvântul Tău, Tată. Amin, amin, amin.

– O, Fiule Emanuel, Tu ești Fiul Meu Cel Unul născut din Mine înainte de veci, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, prin Care toate s-au făcut. O, Fiule scump, nimic n-am făcut
decât prin Tine. Și cele ce sunt și cele ce nu sunt le-am făcut prin Tine, căci Tu ești cuvântul Meu,
și prin Tine se împlinesc toate. Amin, amin, amin. Nu prin Mine, ci prin Tine, Fiule, căci Tu ești
Fiul Meu, și Eu le-am spus oamenilor să asculte de Tine, tată. Așa le-am spus: «Acesta este Fiul
Meu Cel iubit; de El să ascultați!».

În toate nu Te ascultă oamenii, dar iată în ce s-au găsit să Te asculte, Fiule durut. Cei ce
nu iubesc și nu voiesc venirea Ta au găsit acest cuvânt al Tău și s-au făcut credincioși împotriva
venirii Tale. Dar Eu sunt Tatăl, și știu mereu venirea Ta pe pământ. Cuvântul acesta: «Nu știe
Fiul, ci numai Tatăl», acest cuvânt l-ai spus Tu, Fiule. De ce-l spune și omul? Pentru ce-l spune
omul? Ca să-Mi dea Mie mai multă mărire decât Ție? O, câte cuvinte vii ai spus Tu, Fiule, Cuvân-
tule al Meu! De ce, oare, pe acelea nu le spune omul? Dar cui ai spus Tu cuvântul acela? Tu vorbeai
cu ucenicii Tăi, ca să rămână vorbirea Ta peste oameni, așa cum vorbești Tu azi pentru oameni,
vorbind cu fiii cuvântului Meu, iar cuvântul Meu Tu ești, Fiule. Amin.

O, fii ai oamenilor, Eu sunt Tatăl Savaot. Nu așa trebuiesc citite Scripturile Fiului Meu.
Cine citește, să înțeleagă! Amin, amin, amin. Cine citește, să nu răstălmăcească, ci să înțeleagă
cuvântul Fiului Meu. Ucenicii Fiului Meu L-au întrebat plini de dorul venirii zilei Fiului Meu, dar
voi nu aveți dor de această venire. O, fii ai oamenilor, și voi, slujitori ai bisericii oamenilor, a spus
Fiul Meu că nu știe nimeni venirea Lui în afară de Tatăl. Iată, iau în mâini Scriptura aceasta și o
citesc vouă și găsesc în ea că Fiul Meu v-a spus toată taina acelei zilei ca s-o cunoașteți, și a zis:
«Iată, v-am spus de mai înainte. Învățați pildă de la smochin, care vestește vara». Fiul Meu a
spus că nu știe nimeni decât Tatăl, și va fi ca în vremea lui Noe când cei necredincioși au băut și
au mâncat, s-au însurat și s-au măritat până în ziua când Noe a intrat în corabie, și n-au știut că e
adevărat cuvântul Meu spus peste Noe până ce a venit potopul, și, luându-i pe toți, au știut atunci
că e adevărat. (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) Dar Dumnezeu a venit din
vreme, și nimeni nu L-a primit în afară de Noe. O, fii ai oamenilor, la fel va fi și venirea Fiului
Meu. Venirea Lui este în vremea când oamenii nu priveghează. Dumnezeu era venit la Noe și lucra
cu el salvare, dar pentru ceilalți oameni nu era venit Dumnezeu. Slujitorul cel înțelept și credincios
este pus de Dumnezeu peste slugile Sale ca să le dea hrana din cer la timp, și pe acela îl găsește
Fiul Meu făcând așa, și nu este luat pe neștire, ci este gata pentru venirea Stăpânului său. Dar dacă
acel slujitor, rău fiind, va zice în inima sa: «Stăpânul întârzie», el nu numai că nu va mai da
hrană bună, dar va și începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, forțându-i să mănânce
și să bea cu bețivii și cu desfrânații. Și atunci, în ziua pe care n-o cunoaște și pe care n-o
așteaptă, va veni Stăpânul și îl va tăia pentru fățărnicie.

Furul când vine sparge casa că e fur, și stăpânul casei nu știe vremea furului, dar
furul o știe. Diavolul a furat acest cuvânt al Fiului Meu, și dacă l-a furat, l-a făcut pe om să

88
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

spună așa: «Nu știe Fiul, ci numai Tatăl». Dar slujitorul cel înțelept dă hrană la timp peste slugi,
și el nu spune: «Stăpânul întârzie», căci el este cu Stăpânul său în toată vremea.

O, Fiule Emanuel, o, tată, o, Fiule alungat! Eu, Tatăl Savaot, așa grăiesc: Eu n-am ascuns
în Mine ziua aceea despre care Te-au întrebat îndeosebi ucenicii Tăi de atunci. Nu Eu, ci Tu ai
ascuns-o în Mine, ca să întărești veghea și credința și răbdarea ucenicilor Tăi, și aceasta ai făcut-
o înainte de moartea și de învierea Ta, Fiule scump. Atunci vorbeai de pe pământ și pentru
cei de pe pământ, iar acum vorbești din cer peste cei cerești pe pământ, care au apucat în
trup ziua Ta, venirea Ta, cuvânt de viață veșnică pentru cei credincioși care stau de veghe îna-
intea Ta, Fiule, ziua Mea de odihnă. În Tine Mă odihnesc, în Tine binevoiesc, în Tine lucrez și din
Tine spun peste tot neamul omenesc: Tatăl și Fiul una sunt. Amin. Nimeni nu știe ziua aceea decât
Tatăl. Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât Tatăl, și cel care voiește Fiul să-i descopere. Amin, amin,
amin.

– O, Tată, Tată Savaot, Eu sunt Fiul Tău, ziua Ta de odihnă, și întru Mine Tu Te odihnești
și voiești. Cum să înțeleagă omul ce înseamnă ziua aceea când el se ascunde în întunericul din el?
Omul fuge de ziua aceea, Tată. Fuge omul, și ziua aceea fuge cu el odată, și omul nu poate fugi de
ea. Eu am ascuns în Tine taina Mea, că nici ucenicii Mei nu știau taina Mea, dar au știut ei despre
ziua aceea în ziua când Eu am înviat dintre morți. De atunci ziua aceea este pentru toți, dar
nu sunt toți oamenii pentru ea. Ziua învierii omului este ziua învierii Mele, dar puțini oameni
iubesc ziua aceea, învierea omului prin Mine, Cel înviat dintre oamenii cei morți. Dar cei cre-
dincioși Ție și Mie nu zic niciodată: «Stăpânul întârzie», ci se hrănesc în toată vremea cu învierea
Mea în ei, cu ziua când Eu, Domnul, l-am răscumpărat pe omul cel credincios. Amin. O, Tată
Savaot, Eu sunt născut din Tine, dar Tu M-ai născut și din Fecioară, Om născut mai presus de fire,
ca să-i dau nădejde omului căzut, că e căzut omul de șapte mii de ani. Dar Eu am venit după el pe
pământ, și Fecioara mama Mea Mi-a fost cărare între cer și pământ.

… – Iată vremea! Eu, Domnul, am unit cerul și pământul când M-am născut Om din
Fecioară. Eu, Domnul, iarăși am unit cerul cu pământul când M-am coborât în anul 1955 în
România cuvânt întru a doua Mea venire. Eu sunt Cel ce sunt, și am venit ca să fiu, ca să vadă
oamenii cei necredincioși că sunt. Dar ce cred oamenii că înseamnă venirea Domnului? Ea nu
se așteaptă, ea se trăiește; ea nu se pregătește, ci este, căci Eu sunt Cel ce sunt, pentru cei ce sunt
întru Mine, iar pentru cei necredincioși, Eu nu sunt, Eu nu vin, că ei nu Mă așteaptă să vin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1998
***

Am venit, fiilor din grădină. Amin, amin, amin. Sunt cu norii slavei Mele deasupra voastră,
că scris este: «El vine cu norii». (Vezi selecția tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii
vine”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5,
n.r.)

Nimeni nu mai așteaptă venirea Mea, că Scripturile cerului nu mai sunt citite și crezute. Eu
sunt mereu peste voi cu venirea Mea, dar oamenii sunt iubitori de sine de șapte mii de ani și nu
mai cheamă venirea Mea, nu vor să fiu cu ei și să stau cu ei; și dacă vor, Eu nu pot să vin cum vor
ei, și vin precum scrie în Scripturi, vin cu ziua slavei Mele, și ea este zi înfricoșătoare peste oameni,

89
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

că oamenii au traiul lor, plăcut lor, iar cuvântul Meu cel cu voi este ziua Mea cea mare și înfri-
coșată. Iată, se tem de ea toți oamenii și fug de cuvântul Meu cel ce este cu Mine peste voi, căci
Eu dacă vin, grăiesc cuvântul zilei venirii Mele.

Amin, amin zic vouă: cuvântul cel rostit de Mine peste voi este ziua Mea cea mare și
înfricoșată, este râvna Mea și durerea Mea, care plânge din Mine de dorul omului care nu mai
vrea să aibă Dumnezeu adevărat peste el. Omul nu vrea să domnesc Eu peste el ca un Dumnezeu
mare și adevărat, și Eu plâng, căci cuvântul Meu așa a spus la îngeri: «Pe cei care n-au voit să
domnesc peste ei luați-i și tăiați-i și aruncați-i». Oamenii se tem de venirea Mea, și iată, se tem
de cuvântul Meu care vine cu Mine, care vine cu norii și pe care îl vede tot ochiul, și omul închide
ochii înaintea Mea ca să nu Mă vadă.

… Fiilor, vin la voi cu sărbătoarea cuvântului Meu și cu sfinții Mei la praznic de cuvânt
peste voi, căci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul este așternut picioarelor Mele. (Vezi
selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumne-
zeit”, - și pe Jumpshare; edocr; joomag; authorstream; archive; pubhtml5; Google Drive; Scribd,
n.r.) Vin la voi, căci v-am făcut credincioși cuvântului Meu. Vin și Mă desăvârșesc în voi, și vă
împlinesc întru Mine și întru venirea Mea, căci cuvântul Meu cel de peste voi este ziua venirii
Mele. Amin, amin, amin.

Binecuvântată să fie biruința voastră cu Mine. Sfinții și îngerii sunt în toată vremea cu voi
și cu cei ce-Mi lucrează Mie lângă voi și cu voi pentru numele Meu. Eu sunt mereu cu voi, și sunt
arma voastră de biruință pentru libertatea împărăției cerurilor între cer și pământ. Amin, amin,
amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1998
***

Mă nasc cuvânt la ieslea cuvântului Meu din România, țara venirii Mele cu sfinții, țara
întoarcerii Mele după două mii de ani. (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul
Canaan”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; issuu; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) Numele ei este „țara strălucirii“, nume rostit prin prooroci, și adevărată este
proorocia aceasta, căci Eu strălucesc de pe cerul ei peste pământ de la margini la margini. Ea este
dimineața Mea. Dis-de-dimineață aleargă cuvântul Meu spre ea, căci scris este în Scripturi: «Eu
sunt steaua strălucitoare cea de dimineață», și vin la ea să Mă fac binevestire în ea, și duhul ei
și mireasa din ea zic: „Vino!“. Amin, amin, amin.

Iată, vin, și sunt întru venirea Mea peste ea, și Mi-am așezat în ea scaunul de judecată,
cuvântul Meu care Mă vestește venind pentru vii și pentru morți, căci împărăția Mea va fi fără de
sfârșit, și vin să Mi-o pregătesc. Vin cu cei din cer, căci cei de pe pământ își pregătesc venirea lor,
nu pe a Mea. Este scrisă în Scripturi venirea Mea, și se tem oamenii de ea și nu Mi-o pregătesc, și
nu vor să se pregătească pentru ea. Dar Eu sunt întru venirea Mea și vin venind, căci cine poate
opri fulgerul ca să nu se vadă când el taie cerul și vine și se vede tăind întunericul cu strălucirea
lui cea de foc, de șapte ori mai strălucitor decât lumina zilei, precum scrie în Scripturi? (Vezi
selecția tematică: „Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; issuu; archive; pubhtml5, n.r.) Iată țara
venirii Mele! Ea strălucește pe pământ de șapte ori mai mult decât ziua, căci lumina ei sunt Eu,
Domnul; Eu și cuvântul Meu. Ea este pântecele în care Eu Îmi însămânțez cuvântul Meu, ca să

90
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

răsar din ea cu venirea Mea. Ea este nașterea din nou a lumii, și zic din ea popoarelor: veniți la
ieslea cuvântului Meu din România și luați din ea nașterea din nou, nașterea cea de sus, căci cu-
vântul Meu aceasta zice: «Cine nu se va naște din cer, de sus, acela nu va fi cu împărăția Mea».
Iată legea cea nouă. Ea este venirea Mea cu sfinții și pentru sfinți. Sfințenia din om va ieși întru
întâmpinarea Mea și Îmi va deschide, și omul Mă va vedea, căci scris este în Scripturi: «Fără
sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul». Amin.

Mă vestesc venind, copilași de la iesle. O, fiilor, de ce vin Eu la voi? De ce nu vin la cei


mari, la cei vestiți de pe pământ? O, aceștia n-au ochi și urechi pentru venirea Mea. Când am venit
acum două mii de ani prin Fecioară prunc în Betleem, n-a fost nimeni să-Mi aștepte venirea, dar
Eu am venit și M-am aciuat în loc smerit, și îngerul Meu le-a vestit săracilor că am venit, căci cei
mari de pe pământ nu aveau ochi și urechi pentru Mine. Eu cu cei umiliți Mi-am găsit mereu
plăcerea, și i-am numit mari înaintea Mea și M-am slăvit prin ei și Mi-am înființat la ei împărăția
Mea și am cinat cu ei masă cerească.

Iată glasul cuvântului Meu care binevestește venirea Mea și împărăția Mea și nașterea din
nou a lumii. Vai celor ce nu aud vestea venirii Mele cu sfinții, ca să-și lase păcatele și să se
sfințească pentru împărăția Mea, pentru venirea Mea cea adevărată! Iată ce fac oamenii cei
mari ai pământului. Ei vor să facă ei venirea Mea, nu Eu. Ei au uitat că Eu sunt cu cei umiliți și cu
ei Îmi lucrez lucrarea și îi ajut cu puterea Mea să fie sfinți, sfinții venirii Mele, căci «fără sfințenie
nimeni nu va vedea pe Domnul». Amin.

O, Mă uit peste pământ și suspin cu jale. Mă uit peste locurile în care Eu am venit acum
două mii de ani prunc prin Fecioară, după cum era scris în prooroci să vin. Când am venit atunci,
toți mai-marii pământului M-au prigonit, toți M-au pândit ca să nu-și piardă slava lor din pricina
slavei Mele. Așa este și astăzi, și iată, Mă uit peste locul în care M-am născut acum două mii de
ani. S-au strâns oameni cu vază și își măresc slava lor și își dau daruri și nume unii altora
zicându-și între ei că s-au adunat la aniversarea nașterii Mele în Betleem. Ei se bucură, și Eu
suspin în cer cu Tatăl și cu sfinții, căci acolo nu este vorba de slavă pentru Mine, și oamenii
Mă folosesc pentru slava numelui lor și nu fac altceva decât să netezească întronarea anti-
christului peste tot pe unde Eu am lucrat și Mi-am lăsat urmele spre mărturie împotriva
celor ce se folosesc de numele lui Dumnezeu pentru slava lor cea omenească. (Vezi selecția
tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Go-
ogle Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) Iată, Eu după două mii de ani sunt bun pentru
omul vremii de azi numai pentru slava lui, dar nu și pentru a Mea. Eu nu Mă bucur de așa sărbători,
și Mă bucur de sărbătoarea venirii Mele la cei ce Mă iubesc cu viața lor cea sfântă, și petrec cu ei
și Mă bucur. Acum îngerul Meu stă gata să sufle în lumina bucuriilor oamenilor mari de pe pământ,
care-și fac nume între oameni mărindu-se cu slavă omenească, cu slavă care trece ca iarba.

Iată minciuna. Ea se întinde de la margini la margini. Iat-o: «Femeie care șade pe fiară
roșie, plină cu nume de hulă, având șapte capete și zece coarne, cu cupa plină de urâciunile
și de pângărelile desfrânării ei, iar pe frunte are scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama
desfrânatelor și a urâciunilor pământului, beată de sângele sfinților și al martorilor Mei. Și
se va sui din adânc și va merge spre pieire, căci toate sfârșitu-s-au», și așa este scris. Glasul
îngerului Meu a strigat mereu și a zis: «Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu vă împărtășiți din
păcatele ei și să nu luați din bătăile ei». Păcatele ei au ajuns până la cer, și îi vom da înapoi
precum ne-a dat ea, îi vom măsura îndoit. În cupa în care ne-a turnat ea îi vom turna de două ori.

91
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Ea este împărăteasă, iar Eu sunt Judecătorul ei. Împărații pământului care au făcut voia ei se vor
bate în piept și vor zice: „Vai!“, iar cerul se va veseli, și sfinții și apostolii și proorocii vor vedea
dreptatea Mea de partea lor, precum este scris în Scripturi. Amin.

S-au strâns oamenii mari ai pământului ca să facă sărbătoare pentru nașterea Mea în Be-
tleem, dar după două mii de ani de la nașterea Mea între oameni, iată, Eu vin iar, și nu găsesc om
sfânt pe pământ, om care să Mă sărbătorească pe Mine, Cel Sfânt. (Vezi selecția tematică: „Schim-
barea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google
Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) De aceea M-am ascuns și lucrez tainic și
Îmi pregătesc venirea Mea cea cu slavă pe pământ împotriva minciunii care vrea să se facă hristos
pentru om, hristos mincinos, care înșeală cu venirea lui pe toți, mari și mici, bogați și săraci, robi
și slobozi, împărați și ostași, botezați și nebotezați, căci minciuna e minciună, ca și omul. Eu însă
sun din cuvânt, ca să se audă venirea Mea, și iată-i pe toți, că se ascund în peșteri și în stânci de
teama venirii Mele, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea.

Mă nasc cuvânt în ieslea Mea din mijlocul României, țara strălucirii, locul întoarcerii Mele
după două mii de ani, locul nașterii din nou a lumii. Îmi voi înnoi toată facerea, și pe om, căci am
zis: «Noi le fac pe toate». Amin. Toți cei mari sunt prinși în cursa măririi lor, și nimeni nu este cu
mărirea Mea, cu mărirea sfinților Mei, dar cel ce nu este sfânt nu va mai fi. Amin. Fac totul nou,
ca la începutul facerii. Suflarea gurii Mele naște ca la început, căci scris este despre Mine: «El a
zis, și s-a făcut». Amin. Lucrez tainic, ca și acum două mii de ani. Am dat pe Fecioară spre logodire
ca să fie ocrotită de moarte, căci în Israel, cel desfrânat trebuia omorât cu pietre. Cine ar fi fost să
înțeleagă taina nașterii Mele din Fecioară? Nici azi nu înțelege nimeni, căci dacă ar înțelege s-ar
înfricoșa pentru nașterea Mea din Fecioara căreia nu i s-a stricat fecioria prin naștere. Merge omul
la biserică și cântă zicând: „Bucură-te, Maică, pururea Fecioară!“, dar nu se înfioară omul de
această taină, și stă liniștit în păcatele lui, dar el este judecat de nașterea Mea din Fecioară și din
Maică pururea Fecioară. Eu am venit din cer pe pământ ca să-l iert pe om și să-l înviez pentru cer,
dar omul nu se pocăiește. O, cel ce nu mai face nici un păcat, acela este cel ce s-a pocăit de
păcate înviind prin unirea lui cu Mine, făcându-se un trup cu Mine. Altfel nu se pocăiește
omul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2000.
***

Își pune omul înțelept întrebarea: „Cum poate să vorbească Dumnezeu atât de mult?“.
O, dacă oamenii au stricat toate lucrările Mele ca să le facă pe ale lor, oare, Eu, Domnul, să nu Mă
ridic ca un Creator ce sunt și să lucrez?

Am stat două zile în mormânt, și a treia zi am înviat și M-am sculat și am lucrat și am


înființat împărăția Mea pe pământ. Dacă omul Mi-a stricat-o și Mi-o strică mereu, oare, Eu să
nu Mă ridic ca un Făcător ce sunt și s-o lucrez la loc? Oare, n-a venit vremea să așez la loc împă-
răția Mea cea zidită acum două mii de ani? Și iarăși zic: am stat două zile în mormânt, iar a treia
zi am înviat și am așezat împărăția Mea. Am stat două mii de ani așteptând învierea făpturii
pentru care am murit Eu, iar a treia mie de ani este ziua învierii, ziua Domnului. Amin.

Iată taina cea despre veacuri, că la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani. Această taină
nu mai este ascunsă, că o zi înaintea Mea este ca o mie de ani, și o mie de ani, ca o singură zi,
și Eu nu zăbovesc cu făgăduința Mea, dar am răbdat mult, după socoteala omului, căci am voit

92
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

ca tot omul să vină la pocăință. I-am dat timp omului, dar omul s-a tot depărtat de început și a
ajuns la sfârșit, căci el a mers înainte în loc să se întoarcă la Mine și să aștepte învierea. Iată de ce
Eu, Domnul, vorbesc mult, de i se pare omului că n-oi fi Eu Cel ce grăiesc.

Două mii de ani am tăcut ca în mormânt, iar a treia mie de ani este învierea, iar Eu sunt
începătura învierii, precum este scris despre Mine și despre înviere în Scripturi. Două mii de ani
sunt ca cele două zile în care Eu am stat ascuns în mormânt, iar a treia mie de ani este ca ziua a
treia în care Eu am înviat și M-am arătat ucenicilor Mei. Aceasta este taina vorbirii Mele lungi și
fără de capăt, căci Eu, Domnul, am suflat și am cuvântat peste pământ, și cuvântul Meu a înviat și
dă viață celor din morminte, căci scrie în cuvântul Meu cel de acum două mii de ani: «Vine ceasul
când morții din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei ce vor auzi vor în-
via».(Vezi tema: „Morții aud glasul Meu” și „Învierea morților”, n.r.) Aceasta este taina cuvân-
tului Meu și a glasului Meu din zilele acestea, iar cei ce îl aud înviază pentru nestricăciune și
se îmbracă în nemurire pentru întâmpinarea Mea, căci vin cu nunta cea din cer pe pământ, cu
taina cea adevărată a nunții, taina pe care omul pe pământ a închis-o sub păcat atâtea mii de ani
numind-o taină și asemănând-o cu adevărata taină a nunții. Nunta este mântuirea care se plătește
cu viața, și altceva nu înseamnă nuntă. (Vezi selecția tematică: „Taina de mântuire a omenirii -
taina nestricăciunii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; issuu; pu-
bhtml5; joomag; archive; n.r.)

Eu sunt, și ziua învierii este cu Mine, iar din gura Mea iese cuvântul vieții. (Vezi tema:
„Acest cuvânt este râul vieții”, n.r.) Am stat două zile în mormânt, iar a treia zi am înviat și am
așezat împărăția Mea. Și am stat două mii de ani așteptând, iar a treia mie de ani este ziua Dom-
nului. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului Antonie cel mare, din 30-01-
2000
***

Pe pământ se dă citire în ziua aceasta din cartea Evangheliei Mele cea despre a doua Mea
venire, dar omul care aude această Evanghelie nu se apropie de ziua venirii Mele, ci, din contra, o
depărtează de el chiar prin îndemnul preoților, căci preotul peste tot zice că nu știu nici Eu, Fiul,
de ziua venirii Mele.

Fiilor de la iesle, Eu am zis prin Evanghelia Mea: «De ziua aceea și de ceasul acela nimeni
nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl», dar am mai zis și aceasta: «Precum a
fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și precum în zilele acelea dinainte de
potop mâncau oamenii și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în cora-
bie și n-au știut până ce n-a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și cu venirea Fiului
Omului».

O, fiilor străjeri, de ce, tată, zic preoții așa? Aceasta am zis Eu. De ce zic și ei așa? De ce
nu zic ei ca Mine, căci Eu am mers până la capăt cu zisul prin Evanghelia Mea despre ziua venirii
Mele. Dar voi, fiilor unși pentru vremea venirii Mele, voi, tată, cum ziceți despre cuvintele Mele
de atunci?

– Dacă Tu ai zis: «De ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul,
ci numai Tatăl», ai zis așa ca să întărești omul pentru veghe în toată clipa, Doamne, de vreme ce

93
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

pe neașteptate vii. Iar omul care Te așteaptă trebuie să fie îmbrăcat și încălțat, ca și cum Tu vii în
orice clipă, că Tu ai zis: «Fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului vine». Amin.

– O, de ce nu zic și preoții din lume, de ce nu zic și ei tot așa, ca să întărească pe oameni


pentru venirea Mea? Eu iată, vin și iar vin, și ei dorm dimpreună cu cei de sub ei, iar venirea Mea
iat-o, căci am descoperit-o sfinților și părinților prin îngeri, ca să pun omul la veghe. Antichrist
însă zice că vrea să Mă aducă el cu pace, ca să aduc trai omenesc pe pământ, și așa l-a învățat pe
om să Mă aștepte și să nu se teamă omul de venirea Mea. El a uitat că Eu sunt cu cei ce se tem de
Mine și că întru ei Îmi gătesc calea și plăcerea, iar el va rămâne rușinat cu toate minunile lui
mincinoase, minuni care ar vrea ele să aducă oamenilor viață lumească și libertate ca la oameni,
nu ca la Dumnezeu. Iar venirea Mea iat-o, și nimeni nu știe să se uite la Mine și să Mă vadă.
Cuvântul Meu este alifie de ochi, dar cel ce nu se pocăiește lăsându-se de păcate ca să-Mi deschidă
și să stea îmbrăcat și încălțat întru venirea Mea, acela nu deschide ochii ca să vadă și să audă
venirea Mea și să înțeleagă cuvântul Meu și calea lui spre oameni, cale cu lumină, cale cu înviere
din moartea păcatelor, calea venirii Mele cu judecata prin cuvânt și cu învierea prin cuvânt, căci
prin cuvânt am lucrat dintru început.

Am făcut la început cerul și pământul ca să le pun în slujba omului și ca să-L slăvească


omul pe Făcătorul lui și să-L aibă mereu înaintea sa și să lucreze cu El la împărăția cerurilor pe
pământ. Dar omul n-a stat cu temere de Dumnezeu pe pământ nici după căderea lui din rai, și așa
s-a înmulțit neamul omenesc pe pământ, iar Eu, Domnul, îl rabd așa de șapte mii de ani. Dar acum
am venit iar cuvânt deasupra pământului; am venit pentru învierea morților; am venit ca să fac din
pământ cer, și din mort, viu, și voi cere rodul celor ce s-au așezat în numele Meu lucrători peste
oameni, și fiecare va culege ce a semănat; ce a pus în pământ, aceea va culege; vii sau morți va
culege. Amin.

Ziua venirii Mele cea de a doua este numită de sfinții Mei ziua înfricoșatei judecăți. Zadar-
nic dă omul să fugă de ea. Mai bine să se apropie de ea omul, că nimeni nu scapă de ea, nici morții,
nici viii. Dacă ți-e teamă, omule, de ea, scoală-te și te pregătește pentru ea, ca să nu pieri prin ea,
ci să fii apoi fiul învierii, fiul veacului ce va să fie. Scoală-te și te scutură de pământ și de tot ce e
pe el, și te spală apoi, că iată, apa curge în ploaie din cer pe pământ ca să te curețe din creștet până
în tălpi pentru venirea Mea, iar apoi Eu te îmbrac și te încalț și îți pun coroana venirii Mele și te
bag la masa Mea de nuntă, te bag la sărbătoarea venirii Mele, la praznicul împărăției cerurilor pe
pământ, omule.

Eu sun din trâmbiță învierea morților. Ei așteaptă de șapte mii de ani trâmbița învi-
erii lor, iar Eu le spun: un picuț, și totul și toate vor primi haina nestricăciunii, așa cum Eu
le-am întocmit la facerea lor. Amin. Puțin, puțin, și totul se întoarce în viața cea fără de moarte,
și morții înviază și mărturisesc pe Dumnezeu și lucrarea Sa cea de șapte mii de ani, lucrarea de
răscumpărare a trupurilor. Amin.

… O, fiilor străjeri, spuneți în lung și în lat că vine ziua Domnului. Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt coboară pe pământ ploaie de cuvânt, ziua Domnului. Cine este cel ce se ascunde sub cuvân-
tul Meu care a spus acum două mii de ani: «De ziua aceea și de ceasul acela nimeni nu știe, nici
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl»? Iată ziua Domnului! Dumnezeu plouă cu ea pe
pământ, și omul trece prin ea, și ea trece prin om, și omul nu vede și nu aude și nu cunoaște ziua

94
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

venirii Mele. Dar voi, cei aleși dintre oameni cu mâna Mea cea tare, dați veste peste pământ că
vine ziua Domnului, și fiecare om să se pregătească pentru ea, că ea vine. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 05-
03-2000
***

Mare va fi ocrotirea Mea pentru cei care au primit iubirea Mea cu care vin azi să-l fac pe
om. Am venit să-l fac pe om, om nou, zidire veșnică, precum Eu sunt. Eu trebuie să Mă supun
Tatălui cu această lucrare, cu omul cel nou, înnoit prin Duhul, căci scris este: «Moartea a fost
înghițită de biruință». Când cel din urmă vrăjmaș va fi biruit, atunci se va auzi glasul cel de
biruință al îngerilor și al sfinților care vor zice: „Moartea a fost înghițită de biruință!“. Amin,
amin, amin. Atunci, Eu Mă voi supune Tatălui, căci voi supune pe ultimul vrăjmaș, și apoi, pe om
Tatălui, și apoi Mă voi odihni cu zi dulce de odihnă, că voi da Tatălui înapoi pe om. Curând,
curând, fiilor, curând, curând tot și toate Mi se vor supune desăvârșit, și atunci și ultimul vrăjmaș
va fi doborât, și va fi apoi în cer și pe pământ Ierusalim nou, veac nou și om nou, că aceasta
am venit să împlinesc. Voiesc să audă omul pentru ce am venit Eu la voi și am împlinit grădinița
de la voi și chivotul cuvântului Meu din ea și ieșirea Mea spre oameni cu cuvântul. Am venit
pentru că trebuie să Mi se supună Mie tot și toate, și voi împărăți până la această împlinire, până
ce voi nimici pe cel din urmă vrăjmaș al omului, și apoi îl voi da pe om Tatălui, și Mă voi odihni
de lucru, și Mă voi supune Tatălui cu lucrul împlinit. Tânjesc după ziua acestei împliniri, tânjesc
după om, și în ziua aceea omul se va numi ziua Domnului. Amin.

Grăiesc vouă, copii din grădina sărbătorită azi de cei din cer și de voi. Mi-e tare dor de ziua
Mea de odihnă și tânjesc după odihna Mea în om. Vreau să dau înapoi omului viața cea veșnică
și să-l dau Tatălui, și atunci el se va numi ziua Domnului, ziua odihnei Tatălui și a Fiului și
a Sfântului Duh. La început Eu și cu Tatăl le-am făcut pe toate câte sunt, și apoi l-am făcut pe
om, și apoi Ne-am odihnit, și a fost ziua Domnului odihna aceasta. La sfârșit iarăși se lucrează
tot așa. Le fac pe toate câte vor fi, cer nou și pământ nou, Ierusalim nou, și apoi om nou, om
înveșnicit, și apoi, ziua Domnului, odihna Mea și a Tatălui, omul cel fără de moarte, căci
«Moartea a fost înghițită de biruință», după cum a fost rostită această Scriptură a lucrului Meu
de la Tatăl.

Eu, Domnul și Mângâietorul vostru, vă mângâi în lucrul vostru cu Mine. Vă mângâi, că e


greu de tot, e greu ce avem de lucrat. O, dacă Eu v-aș lăsa pătrunși pe deplin de greutatea slavei
Mele care lucrează cu voi, v-ați prăbuși cu trupul și cu inima de spaimă, că omul e slab și mic,
fiilor, dar Eu Mă îmblânzesc după cum este omul plămădit, și port Eu în taină toată slava lucru-
lui Meu cu omul, și vă voi arăta-o, fiilor, după ce voi birui pe cel din urmă vrăjmaș de pe
pământ. Viața veacului ce va să fie va aduce cerul cel nou și pământul cel nou, și nu va mai fi
atunci durere și lacrimi și greu, și va fi viață fără de moarte, și va fi ziua Domnului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la nouă ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, din 12-12-2000
***

Venirea Mea cheamă la ea pe tot omul, căci scris este: «Se vor aduna înaintea Lui toate
neamurile», dar cuvântul Meu cel de atunci adaugă și spune: «Va despărți pe unii de alții precum
desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele, de-a stânga». Amin.

95
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Venirea Mea îl îndeamnă pe om de-a dreapta Mea, dar întunericul din lume îi aduce omului nepă-
sare și îl minte pe om că Domnul nu vine. Și dacă nu vine Domnul, omul trebuie să stea în întune-
ric? Cel mai mare întuneric este păcatul, iar întunericul este din iad. Dacă nu vine Domnul cu
cerul, e numai iadul pe pământ.

De ce, oare, zice omul că Domnul nu vine? Ca să aibă vreme pentru păcat? De aceea zice
așa? Durerea venirii Mele e fără de margini, căci cel ce-i zice omului că nu vine Domnul, este
chiar cel ce s-a făcut slujitor în numele Meu peste oameni. El zice: „Nu știe nimeni când vine ziua
Domnului. Ea va veni ca un fur. Nu știe nimeni decât Tatăl. Nu știe nici Fiul“. Iată, așa repetă
omul slujitor în numele Meu, așa zice el la om, iar omul rămâne în întuneric, căci Eu am zis: «Vine
noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze».

O, nimeni nu mai lucrează venirea Mea. Nimeni nu mai spune de ea. Nimeni. Nu vrea
nimeni să vin. Nu vrea omul să audă așa ceva, că el iubește întunericul, el iubește păcatul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 18-
02-2001
***

Să caute în Scripturi omul care-și zice deștept și teolog, să caute bine, să vină la voi să vă
întrebe ca să știe să caute în Scripturi cartea aceasta în care sunteți voi scriși, că Eu cu voi vorbesc
prin cartea aceasta, și așa o dau omului de pe pământ, și ea este drumul venirii Mele după două
mii de ani. În zadar a pus omul care-și zice teolog, în zadar a pus în calea venirii Mele timp lungit
ca să aibă omul necredință întru venirea Mea. Eu am venit, așa cum a fost scris în cartea lui Ioan,
așa cum a fost scris în cartea proorocilor Mei din Scripturi. Iată, lipsa înțelepciunii îl face pe om
să se lase înșelat de om, îl face pe om necredincios și păcătos până la venirea Mea, căci omul nu
se lasă de păcat, iar venirea Mea este în prag. Să deschidă omul Scriptura și să vadă bine în ea
cuvântul Meu care a spus: «Privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când va să vină Mirele și
nunta Lui». Amin.

… O, mititeii Mei, lucrul Meu cu voi e greu de tot. Timpul omului presează peste venirea
Mea ca să Mi-o înăbușe, dar Eu vă am pe voi și Îmi croiesc cu putere drumul și vin și adun pe cei
ce vin la izvor, și Eu iau din izvor și împart. Să deschidă omul Scriptura și să vadă ce scrie în ea
despre acest izvor care curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul ca să adape pământul. Să citească
omul cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, că în el spune așa: «Privegheați, că nu știți ziua,
nici ceasul în care va veni Fiul Omului, Mirele nunții». Ferice de omul căruia Eu îi sunt Mire,
că acela așa Mă așteaptă, căci bucuria nunții e mare bucurie, iar dragostea dintre Mire și mireasă
e cea mai mare bucurie de suflet. Dacă M-ar avea omul de Mire, M-ar și aștepta să vin și să aduc
bucuria nunții veșnice, și cu ea, desfătarea bunătăților cele de veci. Dar nu știe omul cine sunt Eu,
căci Lumina Mea este băgată sub obroc, fiindcă este scris în cartea Mea cea de acum două mii de
ani: «Soarele și luna se vor întuneca și nu-și vor mai da lumina, iar stelele vor cădea din cer și
puterile cerurilor se vor zgudui». Cei ce s-au pus soare și lună peste oameni, aceia nu lumi-
nează pe oameni, fiindcă Eu sunt lumina, nu ei. O, nu știe omul cine este Dumnezeu, căci lumina
este băgată sub obroc, este băgată sub haină, iar haina Mea s-a făcut minciună din pricina celui
mincinos care îmbracă haina Mea, lumina care nu ține lumină. Umblă omul prin acest întuneric și
nu mai vede drumul bietul om. Eu cum să nu fi venit acum când omul nu mai dă decât de lumina
care nu ține lumină? Dacă așa a fost scris în Scripturile Mele, Eu așa am făcut. Am venit, că am
găsit scris să vin, și așa am găsit scris: «Vor ieși hristoși mincinoși și vor da să amăgească, de va

96
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

fi cu putință, chiar și pe cei aleși, care Mă așteaptă să vin. Și îndată după strâmtorarea acelor
zile soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și
puterile cerurilor se vor zgudui, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, și vor plânge
toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu
slavă multă, și va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai
Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerului până la celelalte margini». Amin. Eu așa am
rostit prin Scripturi acum două mii de ani, și am adăugat zicând: «Învățați de la smochin. Când
mlădița lui se face fragedă și odrăslește, cunoașteți că vara este aproape. Așa și voi, când veți
vedea acestea, să știți că este aproape, la uși. Privegheați, fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți
vine Fiul Omului». Amin. (Vezi selecția tematică: „Semnul Fiului Omului”, - și pe edocr; jum-
pshare; authorstream; Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive.org; n.r.)

Citesc Eu Scripturile împreună cu omul, că este ceasul în care omul nu mai gândește, nu
mai citește, nu mai aude venirea Mea și Evanghelia Mea, și când omul minciunii, îmbrăcat în haina
Mea, zice: „Nu știe nimeni când va fi venirea Domnului; nu știu nici îngerii, nu știe nici Fiul,
darămite omul!“, iar când omul aude așa, nu mai gândește la venirea Mea. Numai că Eu am spus
atunci: «În ceasul în care nu gândiți, vine Domnul», și am spus despre lucrarea Mea de azi, și
așa am spus: «Când mlădița smochinului se face fragedă și odrăslește, vara este aproape, la uși.
Învățați de la smochin pilda». Amin.

Cine este smochinul? Eu sunt, iar smochinul de pe pământ e fără roade. Eu sunt Smochinul
Cel fraged, că a venit vremea frăgezelii Lui și El a odrăslit, și vara este aproape. Am așezat preoție
nouă, am făcut totul nou. Muguri noi am făcut, căci smochinul de pe pământ este uscat și nu
găsesc în el hrană pentru Mine. Nu mai vede omul calea, că nu mai sunt preoți de-ai Mei ca să-i
arate omului venirea Mea și veghea pentru ea. Preotul i-a luat omului gândirea la venirea Mea, că
el nu caută venirea Mea; el caută bani, bietul de el, și caută să nu aibă omul gândire la veghea cea
pentru venirea Mea. Dacă omul ar avea minte, ar gândi la Mine, dar nu mai are omul minte pentru
Mine.

Am făcut totul nou. Muguri noi am făcut, căci smochinul de pe pământ e uscat, și din el nu
ies decât uscături. Când Petru punea mâinile peste cei botezați, aceia luau Duh Sfânt, iar Simon,
care fusese vrăjitor, a adus bani ca să i se dea și lui puterea punerii mâinilor. Iar Petru i-a zis așa:
«Banii tăi să fie cu tine spre pierzare, că ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani.
Tu nu ai moștenire la chemarea aceasta, că nu este dreaptă inima ta pentru Dumnezeu. Roagă-
te și te pocăiește de răutatea ta, doară ți se va ierta cugetul inimii tale».

Iată de ce am spus Eu că biserica omului este prăvălie pe care scrie „Dumnezeu“, de unde
Se cumpără Dumnezeu și darurile Lui așa cum crede omul, așa cum este învățat omul să caute la
darul lui Dumnezeu. De două mii de ani această minciună cu față de biserică a Mea vinde pe bani
trepte și ranguri de preoți la cei care vor să cumpere. Așa sunt cei ce-și zic preoți ai lui Hristos, așa
se fac ei preoți, iar Eu zic pentru ei: banii lor să fie cu ei spre pierzare, că au socotit că darul lui
Dumnezeu se agonisește cu bani. Aceștia n-au moștenire la chemarea Mea. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Adevărata biserică”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive;
Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)

Cei ce s-au făcut soare și lună peste neamurile de pe pământ, nu luminează pe oameni,
fiindcă Eu sunt Lumina, nu ei, iar ei au băgat lumina sub obroc, sub haina lor care seamănă cu

97
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

haina Mea, și își zic că pot să vândă lumină, dar lumina lor nu ține de lumină, căci viața este lumina
oamenilor. Oamenii însă n-au viață, că nimeni nu le-o dă, nimeni nu-i învață ce este viața, viața
fără de moarte, viața fără de păcat. Nu este nimeni pe pământ să-l învețe pe om să se întoarcă în
rai, să se întoarcă la viața cea fără de moarte. Numai Eu sunt fără de moarte și numai Eu pot să-l
învăț pe om, căci învățător este cel care face el mai întâi cele ce învață pe om să facă. De aceea am
făcut totul nou, căci smochinul de pe pământ e uscat, și soarele și luna s-au făcut ca un sac de păr
și ca sângele, și cad stelele de pe cer, cad creștinii din cer, cad din Dumnezeu, că n-are cine-i
lumina pe ei ca să nu cadă. Ca un sac de păr s-au făcut preoții, și slujitorii lor s-au murdărit de
sânge și sunt plini de silnicie, și Eu nu-i aud pe ei, după cum este scris în Scripturile proorocilor
despre aceștia: «Când ridicați mâinile voastre spre Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, și când
înmulțiți rugăciunile voastre, nu voiesc să le ascult, căci mâinile voastre sunt mânjite de sânge,
iar prăznuirile voastre au ajuns pentru Mine povară».

Dar Eu ies ca un Păstor milos în calea oilor fără păstor, și le chem la izvor și așa le zic lor:
haideți la înviere! Veniți de luați lumină! Amin. Haideți către cei ce i-am pus împărțitori de la
Mine vouă! Le-am dat acestora lumina Mea ca să v-o dea. Ei n-au luat de la om nici darul, nici
lumina. La aceștia le-am dat Eu, le-am dat ca să dea fără să ia plată pe Dumnezeu. Veniți de luați
lumina Mea de la ei, că am făcut totul nou, fiindcă smochinul de pe pământ este uscat și nu poate
rodi decât uscături și zgârieturi și răni, căci uscăturile zgârie. Cei ce s-au făcut apostoli sunt din
lume, și s-au făcut cu bani, și pentru bani jupoaie oile cele bicisnice și sug grăsimea și laptele lor.
Dar Eu îi voi hrăni pe aceștia cu pelin, fiindcă Eu așa am profețit pentru ei prin prooroci și am zis:
«Îi voi hrăni cu pelin, căci de la ei s-a întins necredința peste tot».

Nu au Duh Sfânt cei ce lucrează peste om punerea mâinilor. Aceia au bani, nu Duh Sfânt.
Aceia vor bani, iar Duhul Sfânt nu Se dă pe bani de către cei ce zic că-L au și că-L dau. Și dacă-L
dau, de ce n-au Duh Sfânt cei cărora ei le dau? De ce nu se arată botezați cei botezați de cei ce
botează plătind bani? Apostolii Mei le ziceau la cei botezați: «Luați Duh Sfânt!», și luau cei
botezați, și se vedea că luau. Iar cel ce n-a luat, văzând cum iau Duh Sfânt cei botezați peste care
apostolii își puneau mâinile, a venit cu bani la apostoli și le-a zis să-i dea și lui puterea aceasta, ca
pe oricine va pune mâinile lui, să primească aceia Duh Sfânt. Dar Petru a rostit lui și a zis: «Banii
tăi, odată cu tine să fie de pierzare, că nu se câștigă cu bani darul lui Dumnezeu, iar tu n-ai
parte și nici sorți la chemarea aceasta, căci inima ta nu este dreaptă pentru Dumnezeu». (Vezi
selecția tematică: „Despre Botez”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Google
Drive; Scribd; Issuu; archive.org; pubhtml5, n.r.)

Cuvântul Meu este scump, fiilor care auziți cuvântul Meu. El va fi căutat ca aurul cel mai
de preț curând, curând de toate neamurile pământului. Pământul pe care stați voi, pământul pe care
vi-l dau să-l stăpâniți va rămâne ca o corabie, și Eu Mă voi preaslăvi pe el în fața a tot pământul.
Amin. Cartea Mea cu voi Eu sunt, iar locul pe care stați voi este tronul cărții Mele. (Vezi selecția
tematică: „Cartea Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive;
Scribd: pubhtml5; issuu; archive.org; n.r.) Mi-a fost tare dor s-o iau din mâna Tatălui și s-o pun
pe pământ, pe tronul ei, și să judec cu ea toate neamurile pământului. Să caute în Scripturi omul
care-și zice deștept și învățător și teolog; să caute bine în ele cartea aceasta în care Eu Mă scriu cu
voi peste pământ, că Eu cu voi vorbesc prin cartea aceasta așa cum grăiam și cu proorocii prin
cartea proorociei din vremea lor. Cu voi grăiesc în ea, și o dau omului de pe pământ ca să ia din
ea Duh Sfânt, și să vadă omul venirea Mea cea de după două mii de ani, căci omul nu se lasă de
păcat că nu știe unde sunt Eu cu venirea Mea, iar păstorii de peste ei Îmi lungesc timpul venirii.

98
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Eu însă vin, și am venit, și zic tuturor: privegheați, că iată ziua venirii Mele și cartea ei care
judecă făptura! Învățați de la smochin pilda. Mlădița lui a odrăslit, și vara este aproape.
Privegheați, fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Eu vin.

Și am venit. Și vin ca un Mire sau ca un Judecător, după cum îl voi afla pe fiecare om în
ceasul acela. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
25-02-2001
***

Fiecare om îşi sărbătoreşte o zi a lui şi îşi face pregătire şi se găteşte, şi apoi cheamă meseni
la masa lui şi se bucură o zi, şi apoi trece ziua. Eu am şi Eu o zi a Mea pe care o pregătesc de când
M-am născut din Tatăl, nu două-trei zile cât se pregăteşte omul pentru o zi a lui. Cei vii aşteaptă
ziua Mea în cer şi pe pământ de şapte mii de ani. Ziua Mea nu este în toată ziua sau în tot anul ca
la om. Eu nu fac ca omul, căci ziua Mea e scumpă de tot şi e numai una şi are mare preţ, că e una.
Amin. Aşa e şi cu biserica Mea. Ea este scumpă de tot, şi e numai una, şi are mare preţ, că e una.
Amin.

Vă sărbătoresc pe voi, copii străjeri la iesle, că voi sunteţi biserica Mea. Până să vă am pe
voi n-am putut să-Mi fac aşternut în mijlocul oamenilor ca să fiu văzut cu el. Voi sunteţi ieslea
Mea; voi, şi locul pe care v-am aşezat să fiţi şi să staţi înaintea Mea pentru Mine şi pentru cei din
cer şi pentru voi şi pentru cei vii de pe pământ, dar pe pământ sunt prea puţini oameni vii şi n-am
avut ce culege pentru cer şi pentru venirea Mea pe pământ.

Eu sunt ziua Tatălui, ziua Lui de bucurie, şi sunt numai Unul, iar voi sunteţi ziua Mea, în
care Eu Mă bucur cu voi şi pentru voi şi pentru Mine şi pentru toţi cei vii din cer şi de pe pământ.
Vă sărbătoresc pe voi cu ziua aceea care este numai una, ziua în care Eu am aşezat cu voi pe
pământ semnul Fiului Omului, semnul veacului cel nou, veacul ce va să fie, iar în mijlocul
lui, acest semn: biserica Noul Ierusalim, Sfânta Sfintelor Domnului între pământ şi cer, calea
venirii Lui din cer pe pământ, căci îngustă este această cale, dar Eu pot pe ea. Amin. Numai
omul nu poate, dar Eu pot pe ea, şi nu ştie omul de pe pământ ce este acest semn ca să se ia după
el şi să înţeleagă venirea Mea, ziua Mea de slavă, în care Tatăl Mă va slăvi curând, curând în faţa
a tot neamul omenesc, precum este scris în Scripturi că va fi la venirea Mea, în ziua venirii Mele,
ziua pe care Eu o pregătesc de şapte mii de ani.

O, poporul Meu, tu trebuie să fii gătit frumos, frumos de tot pentru ziua venirii Mele, fru-
mos cum nu mai e nimeni pe pământ, frumos cum numai Unul este, că e ziua Mea, poporul Meu,
şi la serbarea ei trebuie haină frumoasă cum numai una este, numai să nu uiţi cuvintele Mele,
poporul Meu iubit. O, Eu te-am învăţat să te îmbraci frumos şi ziua şi noaptea. Te-am învăţat de
cămăşuţă, fiule, şi ziua şi noaptea, pentru că tu eşti al Meu, şi stai înaintea Mea. Iar când te culci
să te odihneşti, te-am învăţat să te îmbraci întru totul frumos şi pregătit în toate, iar cămăşuţa s-o
ai întreagă pe trup, gata de întâmpinarea Mea, şi tot aşa să ai şi inima, şi fapta ei, şi credinţa ei. Ţi-
am sortit cămăşuţă albă, care nu ascunde murdăria, ci o vădeşte şi te pune la lucrul curăţeniei ca
să fii curat cu totul, poporul Meu, ca să stai la masa Mea cea cu slavă de sfinţi şi de îngeri, şi să
stai tot timpul treaz la masa Mea, că Eu sunt ziua Tatălui, şi tu eşti ziua Mea, şi am semnul venirii
Mele cu tine, ieslea în care Eu cobor şi îţi fac să mănânci, că am venit să te servesc la masă, poporul
Meu. Ziua şi noaptea să cugeţi la tot ce Eu te-am învăţat să faci pentru venirea Mea la tine şi pentru

99
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

statul Meu cu tine, poporul Meu, că Eu de la iesle te mângâi şi te cresc şi te aşez înaintea zilei
Mele, numai să fii tu mare şi treaz la minte şi la inimă, că e pentru ziua Mea, poporul Meu. O, nu
ştie omul de pe pământ ce este această zi de sărbătoare şi această lucrare şi locul în care Eu trăiesc
cu voi, şi pentru voi cu Mine. Ar voi să se urce şi el, dar fără bilet. Nu se poate fără bilet în această
corabie. Nu se poate nici pe pământ fără bilet, fără legea cea pusă de om peste om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la zece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ie-
rusalim, din 12-12-2001
***

– Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vă binecuvintează pe voi, cei ce aveți ungerea arhierească cea
pentru sfârșit de timp, peste fiii lui Dumnezeu cei așteptați de toată făptura care suspină după
răscumpărare așteptându-i pe ei. Amin.

… Se împlinesc Scripturile venirii Tale și nu știe nimeni să le vadă. Nu mai deschide nimeni
Scriptura cea pentru venirea Ta și cărțile proorocilor cei de dinaintea Ta pe pământ, și în care
scrie despre venirea Ta de azi, despre vremea de azi și despre lucrul Tău din zilele venirii Tale.
Îți închide omul ușa în față, că zice că Tu ai spus că nu știe nimeni când vei veni; nimeni, decât
Tatăl.

– O clipă, Eu, Tatăl, voiesc să grăiesc de lângă Tine și de lângă sfinții Tăi care grăiesc azi
poporului Tău de la venirea Ta, Fiule, Care vii venind.

Eu, Tatăl Savaot, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevă-
zutelor, L-am mărturisit pe Fiul Meu la Iordan, și apoi L-am dat oamenilor, și El era împărăția
cerurilor, căci toți și toate trăiesc în El. Amin.

Eu, Tatăl Savaot, o clipă grăiesc, și le spun la toți cei care se acoperă cu Scriptura Fiului
Meu care zice prin ea că nu știe nimeni ziua venirii Fiului Meu, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci
numai Tatăl. Eu, Tatăl, grăiesc și le spun așa la aceștia: dacă nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul
Tatălui, voi de unde știți să nu așteptați venirea Fiului Meu și să nu auziți că vine? V-a spus El că
nu vine? V-a spus El? Ba nu v-a spus. El v-a spus să privegheați, că nu știți când El va veni. V-a
spus să privegheați pentru venirea Lui. Și acum vă întreb: dacă voi rostiți această Scriptură, că nu
știe nici Fiul când vine, ați ascultat voi de El dacă v-a spus să privegheați pentru venirea Lui?
Răspundeți! Și veți răspunde când nu vă veți aștepta, precum este scris despre cei ce nu veghează
pentru venirea Fiului Meu, Care, iată-L cum vine pentru cei ce priveghează pentru venirea Mirelui!
Iată-L! Acesta este, și Se numește Cuvântul lui Dumnezeu, precum este scris în cartea lui
Ioan cel iubit despre numele Fiului Meu la sfârșit de timp, și Căruia cei ce-L primesc cuvânt
peste ei Îi zic Lui: „Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului“. Amin.

Eu, Tatăl Savaot, rostesc după două mii de ani de la mărturisirea Mea pentru Fiul Meu la
Iordan, rostesc din mijlocul poporului Meu de azi, din români, și zic: aceasta este venirea Fiului
Omului, venirea Mirelui la mireasă și, precum se arată fulgerul care taie cu lumina lui văzduhul
de la răsărit și până la apus într-o clipeală de ochi, iată venirea Lui cu putere și cu slavă multă
făcându-Se râu de cuvânt peste pământ, cuvântul vieții veșnice, râul vieții din care beau cei însetați
după El. Aceasta este venirea Fiului Meu, Fiul Omului, Cuvântul Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh, Care așează la loc împărăția lui Israel, împărăția lui Dumnezeu, omul cel nou, cer nou și

100
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

pământ nou, facere din nou, nașterea din nou a lumii, care s-a făcut prin cuvânt la început precum
și la sfârșit. Amin.

Eu, Tatăl Savaot, am grăit și am mărturisit pentru cei ce vor să audă, și de la Tatăl să știe,
iar Fiul Meu este în Mine, și Eu în El când grăiesc și când El grăiește. Amin, amin, amin.

– O, Tată Savaot, al Fiului Tău și al nostru și al celor ce sunt ai Lui pe pământ acum, la
sfârșit de timp! Nu știu oamenii de pe pământ și nici apostolii care se zic pe ei înșiși că sunt ucenici
ai Fiului Tău, nu știu aceștia nici să creadă, dară să mai aștepte pe Fiul Tău și tot ce este scris în
Scripturile venirii Lui! Noi știm ce le urmează celor ce cred în Fiul Tău. Știm că urmarea cea mai
mare este credința în El și în venirea Lui și în lucrarea Lui cea de șapte mii de ani peste om. Dar
noi, sfinții Tăi, am vrut să credem, și am crezut și am văzut și am mărturisit. Amin. Nimeni nu
crede în Dumnezeu decât după ce El trece lăsând semnele Lui în urma Lui. Nimeni nu crede în
sfinți decât după ce ei trec lăsând semnele lor și ale credinței lor în urma lor. Dar împărăția Fiului
Tău, care este acum pe pământul român, va fi pe veci de veci, căci este scris în Scripturile Duhului
Sfânt aceasta ce mărturisim noi acum, și «Toate neamurile de pe pământ Îi vor sluji Lui». Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-2003
***

O, copii care-Mi sunteți porți pentru ca să intru cuvânt în carte! Cuvântul Meu de peste
voi este venirea Mea. Spun aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin. Amin.
Acum două mii de ani când a venit vremea să vin de la Tatăl și să Mă fac Fiul Omului, n-au vrut
nici cărturarii, nici fariseii, nici învățătorii legii, nici poporul Israel n-a vrut să înțeleagă venirea
Mea care era scrisă în prooroci, și îl aud și azi pe Israel că va să vină Mesia. Dar Eu am venit
atunci, și nu M-au crezut decât câțiva, începând cu Zaharia și Elisabeta, care pregătiseră pe Feci-
oara în care Eu, Fiul Tatălui Savaot, trebuia să cobor cu sămânță de Duh Sfânt și să Mă nasc Om
între oameni, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat fiind. Și M-a cunoscut Ioan Boteză-
torul apoi, care era cu puțin înainte de Mine întrupat de la Dumnezeu prin cuvânt, având de
părinți pe pământ pe Zaharia și Elisabeta. Și M-a cunoscut Fecioara mama Mea, și M-au cunoscut
apoi frații Mei, cei ce erau fiii lui Iosif, iar când eram prunc micuț, M-au cunoscut păstorii cei trei
de la oi, și magii cei trei, și Simeon cel bătrân de zile, și Ana proorocița. Și apoi, fiilor, M-au
cunoscut ucenicii Mei cei doisprezece, și de la ei, M-au cunoscut iarăși câțiva pe care-i trimiteam
prin cetăți ca să pot intra Eu apoi cu ucenicii și ca să pot sta cu ei în mijlocul mulțimilor adesea, și
ca să-Mi fac lucrarea cea de trei ani și jumătate, chemarea omului spre împărăția cerurilor cu care
venisem pe pământ în veacul al șaselea după ce l-am zidit pe om, și apoi poporul Israel M-a pus
pe cruce ca să mor și ca să nu mai fiu. Dar dacă Eu sunt Cel ce sunt, tot așa am fost și atunci, și
moartea și iadul au fost biruite de Mine, și M-am sculat dintre morți și am împlinit lucrarea mân-
tuirii lumii, și apoi M-am așezat din nou în cele ce nu se văd, de-a dreapta Tatălui Meu, locul Fiului
Său. Amin.

O, fiilor, n-a crezut lumea atunci că Eu sunt Mesia, Cel ce era scris să vină. N-au crezut
decât cei pe care Tatăl Meu i-a orânduit spre taina aceasta. O, copii ai venirii Mele de azi, nu
crede nici acum lumea că Eu sunt Fiul Omului, Cel ce era scris să vină, și iată-Mă peste
pământ cuvânt din mijlocul vostru, iată venirea Mea după șapte mii de ani de la facerea
omului, căci am venit în al optulea veac, cu care am început pe pământ împărăția Mea cu omul,

101
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

așa cum aș fi voit și la început să stau cu omul în rai și să-i fiu Dumnezeu, dar el s-a semețit că
este împărat peste toată făptura. Toți îngerii îi slujeau lui după ce l-am făcut, căci Eu Mă odihneam
în el cu toate cetele de îngeri, și cel mai frumos dintre îngeri îi slujea și mai mult, iar când omul s-
a înălțat prin semeție, Lucifer i-a slujit omului și semeției lui, și apoi a căzut cu numărul oastei lui
îngerești. Iar Eu, Fiul Tatălui, Eu, Făcătorul omului, i-am spus lui Mihail arhanghelul să dea po-
runcă îngerilor și să spună: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-aminte!». I-am spus așa să spună,
ca să nu mai cadă și celelalte cete de îngeri, care ar fi putut sluji semeției omului. Și atunci, Mihail
a rămas îngerul Meu, așa cum fiecare om are îngerul lui, căci Eu după chipul și asemănarea Mea
l-am zidit pe omul cel întâi zidit, căci numai pe acela l-am zidit Eu, numai pe acela, fiilor.

Cuvântul Meu de peste voi este venirea Mea în al optulea veac după facerea omului.
Spun aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin, așa cum nici acum două mii de
ani când am venit, nimeni din lume nu a voit ca Eu să vin, chiar dacă toți știau și spuneau că va să
vină Mesia. Dar Eu, din loc în loc mergând cu ucenicii Mei, îi strângeam pe cei aleși cu credința
și îi făceam ucenici și ucenițe, pentru credința lor în venirea Mea după cinci mii de ani de la căderea
omului din rai și de la căderea îngerilor din cer, care erau ceata lui Lucifer, cel mai frumos între
căpeteniile îngerilor, dintre cele zece cete îngerești.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2003
***

Mai-marii îngerilor, Mihail și Gavriil, sunt slava cetelor îngerești, iar duhul sărbătorii de
azi Mă mângâie dintre îngeri și dintre voi, copii ai Ierusalimului nou. Vă binecuvintez întreit bu-
catele, și lângă voi stăm cu masă de sărbătoare și vă mângâiem bucuriile și durerile și vă dăm pe
Duhul Sfânt să vă fie umplere și să slăviți cerul care stă cu voi în cete-cete mângâindu-vă inimi-
oarele și trupușoarele ostenite de toate grijile petrecerii Mele cu voi. Dorul Mi-a fost mare ca să
cobor cuvântul Meu peste voi, iar mângâierea tot așa de mare Mi-a fost când vă vedeam cuprinși
de duh de rugăciune și de slăvire cu cuvântul și cu cântul slavei cea pentru cer. Iubirea Mea pentru
lucrarea Mea cu voi n-o poate pricepe omul de pe pământ, că e taină mare cuvântul dintre Mine și
voi, și apoi strigarea Mea după om. De pe pământ Mă doare de la tot omul, căci deșertăciunea
minții omului Mă alungă cu totul din gândul lui că Eu voi veni și voi întoarce fiecăruia după viața
și fapta sa. Omul a văzut că a trecut anul 2000 și că nu am venit, dar Eu îi spun lui că nu știe
ce spune când își spune așa. Curând, curând tot omul va primi vrând-nevrând înțelepciunea
aceasta cu care stau în mijlocul vostru cuvânt, și va înțelege că venirea Mea e cu voi, iar cerul
și pământul e cuprins în taina cuvântului Meu de peste voi, și toți sfinții, și toți îngerii, și toate
puterile cerești sunt în uimire pentru această taină și pentru acest pământ ales pentru venirea Mea
prin taina facerii lumii, ținut în taină ca să Mă slăvesc pe el peste voi, cei ce-Mi sunteți acum
ucenici așa cum cei de acum două mii de ani Mi-au fost prin credința lor ascultătoare și lucrătoare
de minuni.

O, dacă n-aș tăinui lucrarea minunilor pe care le lucrez Eu azi din mijlocul vostru prin
cuvântul Meu, Eu n-aș putea să Mă mai strecor peste pământ cu voi spre mărturia care va grăi și
va mărturisi calea Mea de la cer la pământ în zilele acestea pentru împlinirea Scripturilor venirii
Mele și a slavei ei cea tainică între voi. Dar Eu, ca un Dumnezeu mare ce sunt, vă țin înfășurați
în taină ca să pot sta în cuvânt cu omul și ca să poată omul să stea înaintea voastră și să Mă
ia cuvânt atât cât îi îngădui Eu să vadă el slava Mea cu voi.

102
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2003
***

O, poporul Meu, pe Mine nu M-au prețuit cei de lângă Mine, pentru că erau învățați cu
Mine, și a venit Ioan și M-a cunoscut. Eu dacă M-aș lăsa văzut s-ar învăța omul cu Mine. De
aceea lucrez în duh, și Mă las văzut cu ochii duhului când omul Mă vede, când omul le vede
pe cele ce nu se văd, și fac așa pentru că cel ce are pe Duhul Sfânt vede fără să se suie însuși în
sus, și se umilește, și de aceea el vede, și vede ca Mine, căci scris este: «Îl vor vedea cum este cei
ce vor fi asemenea Lui». Amin. Cei ce Mă văd sunt asemenea Mie prin vedere, căci umilința îl
înalță pe cel ce vede. Ioan s-a umilit și a întrebat pe Cel ce l-a trimis să Mă boteze, și a spus: «După
ce voi cunoaște pe Cel ce trebuie să-L botez?». (Vezi selecția tematică: „Venirea în chip văzut”,
- și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5,
n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan,
din 19-01-2004
***

Lucrarea Mea de cuvânt pe pământ este salvarea făpturii căzute din viață, este scoaterea
omului din locuința morților, și venirea Mea apoi în văzul omului, ca să-și ia de la Mine toată
firea, toată facerea să-și ia viața ei cea de dinaintea morții care s-a așezat pe pământ când omul a
murit, căci omul cel făcut de cuvântul Meu și de mâna Mea cea lucrătoare a murit; a murit omul
cel făcut de Dumnezeu.

Cei ce nu au nădejde în Dumnezeu se întristează pentru viața lor care trece, pentru că ei
uită sau nu pun preț pe Mine, Cel Care am binevoit să Mă nasc ca omul pe pământ, ca să mor ca
omul și ca să înviez pentru fiecare om care se naște din om și moare apoi, și să-i aduc pe toți înapoi
în viață, după cum este scris în Scripturi de strigarea Mea, de coborârea Mea din cer întru trâm-
bița Mea ca să înviez pe morți la strigarea Mea, iar ei, apoi, împreună cu cei vii cu trupul, se
vor răpi în nori așa cum am fost Eu răpit la înălțarea Mea la cer din ochii ucenicilor Mei,
(Vezi selecția tematică: „Răpirea bisericii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google
Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.) și ne vom întâmpina în văzduh, și pururea apoi
vom fi unii cu alții, căci așa este scris. Dar Eu vreau să-l învăț pe om să creadă aceasta. Amin,
amin, amin.

… O, fiilor, nu va fi venirea Domnului, ci va fi venirea omului, învierea omului, căci


Domnul este, și îl așteaptă pe om să vină. Amin. Mai întâi este învierea morților, și apoi Eu,
cu slava arătării Mele din nori, așa precum am lucrat de M-am înălțat pe nor din ochii celor ce
Mă priveau întrebându-Mă de împărăția lui Israel. Eu aveam de desăvârșit pe pământ împărăția
Mea, nu pe a lui Israel, dar ei neînțelegând pe Dumnezeu nu au priceput taina împărăției Mele
până ce nu a venit peste ei Duhul Sfânt, Care a mărturisit prin ei împărăția Mea peste pământ.

O, e mare bucurie, e mare sărbătoare între cei ce așteaptă în locuința morților! O, e mare
bucurie pe sfinții care așteaptă de la Mine răsplata iubirii lor de Dumnezeu! Binecuvântată să fie
la voi pomenirea celor ce așteaptă așteptându-vă pe voi să le rostiți scularea pe care toți păcătoșii
o vor rosti, darămite cei ce cred grăbind ziua Mea! Se vor duce păcătoșii la morminte și vor zice:

103
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

«Ieșiți, voi, cei din morminte, ca să intrăm noi, cei care nu mai putem purta mânia lui Dumne-
zeu!», dar cei credincioși învierii morților care va fi mai înainte de arătarea Mea pe nori, vor
rosti învierea lor și se vor scula cei adormiți și vor învia, și această Scriptură este de lucrat, ca
să mărturisească apoi cei adormiți care se vor îmbrăca în trup vestind lucrarea cuvântului Meu,
glasul Fiului lui Dumnezeu, auzit de cei din morminte ca să se scoale ei la glasul Lui, după cum
este scris în Scripturile Mele despre învierea morților și despre viața cea de după învierea lor, viața
veacului ce va să fie. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu în sâmbăta pomenirii celor adormiți, din 14-02-2004
***

Pomenim în cartea Mea din ziua aceasta înfricoșata judecată când Eu, Domnul, Eu, Fiul
Omului, în care chip Mă voi arăta și toți sfinții îngeri cu Mine vor fi, Îmi voi face tron de slavă și
voi ședea și vor sta înaintea Mea toate neamurile pământului, și le voi pune în dreapta Mea și în
stânga Mea și voi da fiecăruia după cum le este fapta. Cei ce și-au strâns la Mine, aceia vor auzi
din gura Mea: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu; moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la
întemeierea lumii!», iar cei ce și-au strâns lor, Eu le voi spune lor: «Duceți-vă de la Mine în focul
cel veșnic, care este gătit diavolilor și îngerilor lui!». Aceasta este lucrarea pe care o fac Eu
prin venirea Mea de azi. Cei ce au fapte și viață plăcută Mie, Eu pe aceia îi îndemn chemându-
i spre voi, frații Mei prea micii Mei, ca să vă facă vouă bine, iar voi, Mie și lor, ca să pot să
vin mereu, mereu cu grija Mea de mântuirea lor și a voastră. Aceia sunt binecuvântații Mei cărora
Eu le voi spune: «Întrucât ați făcut bine unuia dintre acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați
făcut». Amin. Iar cei ce nu au faptă și viață plăcută Mie, Eu pe aceia nu-i aduc spre voi, că aceia
își strâng lor și poftelor lor și deșertăciunii pământești, dar le voi spune de pe tronul slavei, după
cum și fac: «Întrucât nu ați făcut bine unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut».
Atunci, cei ce și-au lucrat viață vor avea viață veșnică, iar cei ce și-au lucrat osândă vor avea
osândă veșnică, și așa se vor alege de-a dreapta Mea și de-a stânga Mea oile de capre, și vor auzi
fiecare cuvintele Mele cele pentru fapte, căci Eu voi da fiecăruia după cum îi este fapta sa. Amin.

Nu Eu voi judeca pe om, ci faptele lui îl vor așeza pe el de-a dreapta Mea sau de-a
stânga Mea. Voi sunteți cei prea mici ai Mei, iar cine vă cercetează pe voi, aceia sunt binecuvântați
de Tatăl Meu, și nu este peste ei o mai bună și mai mare binecuvântare ca aceea că pot ei să vă
facă vouă, celor prea mici ai Mei, bine și ajutorare pe calea Mea cu voi, pe calea voastră cu Mine,
căci calea aceasta este lucrarea venirii Mele cuvânt pentru orice faptă a omului de pe pământ pe
care îl strig îmbiindu-l spre învățătura vieții ca să nu fiu Eu vinovat de fapta cea fără de Dumnezeu
a omului. Eu sunt Judecătorul Cel drept, și de aceea îi arăt omului calea cea dreaptă venind spre el
cu cuvântul Meu cel învățător de viață și de cale dreaptă, iar dacă omul nu vrea cu viața, Eu nu
rămân vinovat de viața lui, de lipsa lui de viață, de lipsa lui de binecuvântare.

V-am așezat pe voi, cei prea mici ai Mei, înaintea neamurilor pământului, ca să-și aleagă
singur omul locul lui cel de-a dreapta Mea sau locul lui cel de-a stânga Mea, și așa se face ziua
judecății omului. Eu, Domnul, o fac punându-vă pe voi, cei ce-Mi faceți venirea pe pământ, îna-
intea făpturii de pe el și înaintea neamului omenesc de pe el, căci făptura v-a așteptat și vă așteaptă,
și prin acest semn care sunteți voi cu crucea venirii Mele pe umerii voștri mici, Eu pot să fac
judecata neamurilor, procesul neamurilor; și după ce voi sfârși să le încerc prin voi, Eu voi străluci
din voi, că Mi-ați purtat pe umerii voștri mici crucea venirii Mele peste pământ, cuvânt de viață
peste oameni. Și după ce voi străluci din voi ca semn al Meu între pământ și cer, vor plânge
toate neamurile pământului și Mă vor vedea cu voi pe nori de slavă, cu putere și cu multă slavă de

104
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

îngeri. Și atunci cei ce v-au făcut vouă bine vor fi aleșii Mei și cu glas de trâmbiță îi voi aduna,
și nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea așa. Amin. Iar cei ce nu v-au făcut vouă
bine după ce Eu v-am așezat ca semn al venirii Mele cuvânt peste pământ pentru judecata făpturii,
aceia vor păți ca și cei din vremea lui Noe care nu au crezut, și care mănâncă și beau și se însoară
și se mărită, după cum și fac, până în ziua când Eu voi străluci din voi, și apoi, mai înainte de plata
lor, ei își vor ști plata care-i va lua pe toți la stânga Mea pentru plata aceasta, și nu va trece neamul
acesta până ce nu vor fi toate acestea. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți. Praznicul
Întâmpinării Domnului, din 15-02-2004
***

O, fii ai lumii, sculați-vă și voi, tată, din așternutul vostru și căutați-vă trezirea, că vine
plata pentru orice faptă, iar voi sunteți neveghetori pentru ziua aceea. Grăiesc cu voi ca un tată, că
Mi-e milă de voi. Numele Meu cel mare este tot mai pitit acum dinaintea oamenilor prin cei care
le spun că nu este Dumnezeu și că sunt numai ei. Fiara cea roșie și proorocul mincinos sunt și
mai tari acum împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului, (Vezi selecția tematică: „Anti-
christ şi fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Google Drive;
Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) căci necredința e tot ce a mai rămas pe pământ în urma nebu-
niei omului cel căutător de putere și de slavă pe pământ. Sculați-vă, voi, fii ai lumii, și căutați pe
Dumnezeu, Care vă poate salva din întuneric! Vine ziua Domnului și se vor face mormane peste
mormane casele oamenilor și trupurile lor, case una peste alta, oameni unii peste alții, și
aceste făcături ale fărădelegii se vor desface și vor cădea peste oameni și-i vor strivi, și tot ce
stă împotriva vederii omului ca să nu-L vadă omul pe Dumnezeu, totul va cădea, și va ră-
mâne Domnul față în față cu omul, și Mi-e milă de om și îl strig pe el: Vino, omule, afară,
vino la lumină, tată, și te fă prunc la iubire și la faptă, căci tu stai numai în păcate! Vino să
te iert și să te împruncesc prin iertare, căci scris este: «Până nu veți fi ca pruncii nu veți intra
în împărăția lui Dumnezeu», iar prunc aceasta înseamnă: nerăutate și iubire, iertare și pace, Dum-
nezeu cu omul, tată și fiu, căci pruncii sunt cei ce au tată și îi spun lui tată al lor. Amin.

Veniți, voi, fii ai lumii! Ieșiți din lume și faceți-vă popor al lui Dumnezeu, și apoi voi veți
vedea, și veți vedea că Dumnezeu v-a spus vouă acest cuvânt de dor, strigându-vă pe voi spre El.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica vameșului și a fariseului, din 17-02-2008
***

O, poporul Meu de la izvor, îți mulțumesc, tată, că te apleci să asculți de glasul Meu cel
din mijlocul tău și să aduci înaintea Mea zile de post pentru biruința Mea și a ta pe pământ, căci
zilele sunt pline de întuneric, fiule, și diavolul lucrează și el, și e supărat pe tine diavolul. O, învață-
te, fiule, din zi în zi mai mult și mai bine și mai credincios să înveți să crezi că precum Tatăl este
în Mine, tot așa sunt și Eu în cei ce Mă poartă în mijlocul tău, și în care Eu pun cuvântul Meu ca
să-l rostească ei ție, că le-am șoptit lor să te așezi înaintea Mea cu zile de jertfă și de strigare,
ca să Mă ajuți în biruința Mea asupra șarpelui cu capete multe și cu coarne multe și pe care
Eu trebuie să i le tai unul câte unul când el le scoate iar și iar, dar fără de unealtă n-aș avea
cum să lucrez lucrarea Mea. Eu, Domnul, îți trimit ție cuvânt și îți dau și putere să-l împlinești,
dar și tu trebuie să-Mi dai atunci duhul tău ca să-l umplu Eu de dragostea Mea, care ține loc
de toate, căci fără dragostea Mea nu poți nimic, tată. Le-am spus la ucenici acum două mii de
ani: «Fără Mine nu puteți face nimic!», și tot așa vă spun și vouă azi, dar vă mai spun, cu multă

105
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

umilință vă spun că fără voi nici Eu nu pot să lucrez și să împlinesc, și că v-am dat putere să vă
faceți fii ai lui Dumnezeu ca să aibă Domnul cum să lucreze pe pământ lucrarea Sa, biruința cea
pentru împărăția cerurilor cu oamenii, după ce mânia va trece și va rămâne credința, (Vezi
selecția tematică: „Necazul cel mare”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; archive; Google
Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; Issuu; n.r.) căci credința nu va trece, fiindcă este unealta lui
Dumnezeu înaintea Sa pe pământ și cu ea Își curăță aria de necredință și de necredincioși, și așa
va fi ziua Domnului, iar cei ce așteaptă să vină Domnul cu ziua Sa în alt chip,
aceia nu știu ce zic și nu știu ce așteaptă. Cei credincioși însă așteaptă făgăduința Mea
cea pentru ei: cer nou și pământ nou, și îndelung rabdă ei, nepierzându-și răbdarea ca și cei care
pier așa apoi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2010
***

— Amin, amin, zic vouă Eu, Domnul, ucenici ai Mei de acum două mii de ani, și voi,
ucenici ai Mei de acum, de la sfârșit de timp: numai ochi să fie cel ce se dă Mie pentru împărăția
Mea în el. Așa să fiți voi, cei pe care Eu, Domnul, Mă sprijin ca să fiu pe pământ cu oamenii acum
și să-Mi pregătesc prin cuvânt ziua slavei Mele, ziua pieirii oamenilor necredincioși, și cer și
pământ nou pentru cei ce cred venirii Mele de ieri și de azi ca să dau fiecăruia după cum este fapta
sa. Amin.

Vine ziua Domnului, ziua Mea de slavă peste morți și peste vii! Vine Domnul! Eu
Însumi Mă vestesc și vin. Vin la tine, poporul Meu, și stau la masă cu tine și lumea e lume și
nu vrea să știe venirea Mea la tine, iar când va face ea ochii mari ca să vadă, va vedea lumea
toată că Eu, Domnul, am sălășluit în mijlocul tău, smerit ca Dumnezeu și plin de slava sme-
reniei Mele, ca lumea să vină la viață, să vină să vadă slava Mea, nepricepută de mintea
omului, slava smereniei Domnului, slava Mea cu voi pe pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2011
***

O, pace vouă, fii ai trudei pentru lucrarea Mea de azi prin voi peste pământ! Deschideţi-vă
ca să Mă deşert în voi, fiilor, cu puterea Mea, căci voi sunteţi plăpânzi, dar Eu vă întăresc mereu,
mereu, că sunt şi Eu atât de ostenit, dar în sărbători aici la voi Îmi creşte vlaga şi nădejdea că
se apropie pic cu pic biruinţa cea mare, ziua Domnului, o, fiilor, ziua când va fi între cer şi
pământ binecuvântarea Mea şi numai ea şi rodul ei, şi când Eu, Domnul, le voi da la cei ce
iubesc, le voi da frumuseţea cea mare, împărăţia cerurilor, iubirea Mea pe pământ şi numai
ea.

O, pace vouă, celor ce sunteţi cu Mine, măi fiilor! Mă pregătesc cu dulce cuvânt, cu dulce
sărbătoare şi vin şi petrecem cu îngerii, fiilor, şi totul, totul va fi în ziua aceea ca în cer pe
pământ aici. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie‚ izvo-
râtorul de mir, din 08-11-2014
***

106
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

O, vă spun vouă, oameni de pe pământ, care spuneți cu gura voastră că va veni Dom-
nul și că-I așteptați venirea, vă spun vouă, nu mai așteptați, o, nu mai așteptați cum știți voi
să așteptați și să spuneți că așteptați. Eu nici n-am plecat, ci doar Mi-am așezat în taină ființa,
în nor de taină, și le-am spus ucenicilor și la toți care vor fi ca ei: «Sunt cu voi până la sfârșit».
Iar dacă veți spune că este scris în Scripturi că va veni Fiul Omului, Eu, Fiul Omului, Eu vă spun:
Am venit. Și dacă am venit grăiesc și dovedesc că am venit, precum este scris, dar credință pe
pământ găsesc numai unde Eu pun ca să găsesc, căci omul credință pentru venirea Mea nu are, și
se vede că nu are și că nici nu caută să aibă, chiar dacă Eu, Domnul, caut la inima omului și tot
caut să pun credință în om și să găsesc ce pun, de vreme ce Eu vin cuvânt pe pământ și grăiesc cu
omul ca să-i ajut credința, dar iată, omul nici în Scripturi nu știe să citească. O, cum să știe dacă
nimeni nu-l învață ca la școală pe om ca să știe el apoi carte, cartea lui Dumnezeu s-o știe omul?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, din 02-
08-2016
***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
(Vezi reportaj Noul Ierusalim http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv n.r.)

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii

107
Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului

România - Noul Ierusalim - Noul Canaan


Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

Pe aceeași temă din alte surse:


Domnul:
„Degeaba aștepți «ziua cea din urmă», căci această zi durează continuu. Pentru oamenii
drepți, care trăiesc în iubire, această zi este ziua învierii la viața veșnică, care nu înseamnă altceva
decât renașterea deplină a spiritului lor. Pentru cei care nu doresc să Mă primească în inima lor,
cu sinceritate și cu iubire, această zi este o zi a judecății continue”.
(Soarele spiritual I/64, 15)

108

S-ar putea să vă placă și