Sunteți pe pagina 1din 17

Calul alb apocaliptic

„Și am văzut cerul deschis și iată un cal alb, și Cel ce ședea pe el se numește Credincios
și Adevărat și judecă și se războiește întru dreptate.
Iar ochii Lui sunt ca para focului și pe capul Lui sunt cununi multe și are nume scris pe
care nimeni nu-l înțelege decât numai El.”
Și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele Lui se cheamă: Cuvântul lui Dum-
nezeu.” (Apoc. 19/11-13.)

Calul alb apocaliptic


... Bucurați-vă, că de la răsărit va veni un voinic: Cel ce șade călare pe calul alb, și cu arcul
în mână va nimici pe împotrivitori și va da legi aspre pentru nelegiuiți, și El este Cuvântul lui
Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 02-01-1973
***

Și la tine vin, poporul Meu de azi care Mă aștepți. Acum stau pe nori și îți grăiesc, și în
curând voi sta în mijlocul tău ca și în ziua învierii în mijlocul ucenicilor Mei, căci trupul Meu
iarăși se va vedea de pe pământ, și pe pământ sfințit de cuvântul Meu cel ce vine înaintea Mea,
după cum este scris în Scripturi despre Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine călare pe cal alb.
Și la tine vin, poporul Meu de azi, și îți spun: pace ție, celui ce Mă aștepți să vin! Fericiți cei ce
Mă așteaptă să vin, că aceia sunt credincioși în Domnul Cel înviat.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Învierii Domnului, din 14-04-1996
***

… Tu, Doamne, cu dragoste l-ai făcut pe om ca să-l așezi în dragostea Ta, și omul nu mai
știe ce este dragostea ca să creadă în ea și prin ea. Zdrobită sunt, Doamne, zdrobită de statura lui
Israel, dar Tu ești în mine dragoste, și ea pe toate le suferă, pe toate le poate, pe toate le nădăj-
duiește, și toate Tu ești, Doamne. Tu ești tot și le poți pe toate, dar omul nu mai știe ce este dra-
gostea. Omul pune acest nume pe toate cele făcute de el, că omul s-a pus sieși Dumnezeu. Omul
este fără minte, Doamne, căci mintea omului a fost făcută ca să fii Tu în ea. Iartă-l pe omul care
nu știe ce este minte, ce este știință. Omul prin știință a căzut, căci trufia lui l-a făcut să se vrea
ca Tine, Doamne. Iartă-l, Doamne, pe om de trufia lui, și să se vrea omul ca Tine din dragostea
lui, din credința și din ascultarea lui, nu din trufia lui, Doamne. Cu duhul zdrobit cad înaintea Ta
și mă rog pentru om, căci dragostea pe toate le poate. Iartă-l pe om, că poți să ierți păcatele
omului, Doamne, și ca să umble omul, să umble după Tine, să umble în Tine, că Tu ești calea, și
pe ea trebuie să umble cel ce umblă. E vremea să cobori darurile Tale cele de mântuire. Fă omul
să creadă în Tine prin darul credinței. Dă acest dar oamenilor, Doamne, și vei vedea că totul este
cu putință celui ce crede, și va veni omul să fie cu Tine, Doamne, și Te va cunoaște în cuvântul
acesta, în poporul Tău, Doamne, că Tu ești Cel ce vii, și Te va vedea omul venind în cuvântul
acesta, Doamne. Dar de Israel să ai dragoste, Doamne, că el ca un cal alb Te poartă pe Tine
pe pământ, ca să fii cuvânt peste oameni. El și cu Tine; calul cel alb, iar pe cal, Cuvântul lui
Dumnezeu. Amin. El și cu Tine, viața Ta în el, că deschizi gura cuvântului Tău și grăiești în
pilde, iar Israel își pleacă urechea la graiurile gurii Tale, Doamne. Amin. (Vezi selecția tematică:
„România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google
Drive; scribd; archive; issuu; pubhtml5; joomag, n.r.)

1
Calul alb apocaliptic

– O, Verginico, te iubesc, tată, cum n-am iubit până acum, căci cei mici sunt cei mai iubiți,
cei mai mari întru împărăția Mea. (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5, n.r.) O, că și
tu Mă iubești cum nimeni n-a știut până acum capătul iubirii, fructul iubirii, calul alb și
călărețul lui; Eu, Domnul, pe brațele fiilor cuvântului. Și voi veni și Mă voi vesti la fii ce
înseamnă viață veșnică, împărăția Mea înăuntrul fiilor Mei, Domnul pe brațele fiilor Lui precum
în cer pe heruvimi. În cer stau pe heruvimi, iar pe pământ, pe brațele fiilor cuvântului, căci Eu sunt
trup și cuvânt cu fiii. Voi veni, Verginico, să le spun la fii ce înseamnă pomenirea Mea în fiecare
zi cu fiii, împărăția Mea în fiecare zi, viață veșnică zi după zi. Amin. (Vezi selecția tematică:
„Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jumpshare; edocr; joomag; authorstream;
archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)

… Până acum Gog și Magog loveau calul ca să cadă călărețul, dar a venit vremea adevă-
raților închinători care se închină Tatălui în duh și în adevăr, în Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu,
Care vine pe cal alb, iar Gog și Magog nu știu că Duhul lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumne-
zeu, Care a luat împărăția pe pământ.

Vine Domnul să păstorească neamurile cu toiag de fier, și numele Lui este Cuvântul lui
Dumnezeu. Călare pe cal alb vine Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 01-12-1996
***

… Să-ți gătești fiii, Verginico. E sărbătoare, e mama Mea serbată în cer și în Israel pe
pământ. Ți-am făcut intrare, tată, că avem casă, avem masă, avem scaun de domnie și așternut în
Israel; avem popor, măi Verginico.

– Ai Doamne, ai fii, că bunătatea Ta a adunat din lume pe fiii pe care Tatăl Ți i-a dat din
lume ca să ai fii credincioși pe pământ și să-Ți întocmești venirea, Doamne, și ai dat sfinților Tăi
bucurie ca să aibă cu Tine casă pe pământ și din Tine să lucreze și ei mărturisirea Ta și venirea
Ta întru sfinții Tăi. Sfinții Tăi sunt vii, iar cei credincioși se roagă la sfinți ca să le fie mijlocitori
înaintea Ta pentru mântuire, Doamne, dar poporul Tău face voia Ta, și sfinții își găsesc plăcerea
și puterea ca să le împlinească rugăciunile celor ce se roagă în poporul Tău.

Mă rog pentru poporul Tău, Doamne, ca să-i dai putere să creadă în Tine, să-l umpli de
darul credinței, Doamne, ca să poată fi popor plăcut Ție prin credință, fiindcă totul este cu putință
celui ce crede, și vei putea și Tu prin credința acestui popor, Doamne, că iată, Tu la credința lui
Israel Te faci cuvânt peste pământ, vii cuvânt pe pământ, precum este scris în Scripturi de Cuvân-
tul lui Dumnezeu, Care vine pe cal alb.

O, popor credincios, dacă tu nu credeai, era greu de om, dar omul pe pământ nu cunoaște
Scripturile, nu știe să citească în ele, că în ele se citește cerește, nu omenește, nu pământește, și
de aceea zice Scriptura: «Când va veni Fiul Omului, va mai găsi credință pe pământ?». Iată,
Israele, despre credința omului de azi era vorba, despre credința omului în Cuvântul lui Dumne-
zeu, Care vine azi la tine prin credința ta, popor iubit de Dumnezeu. De aceea ești tu iubit de cer
și de sfinți și de îngeri, măi Israele credincios, că ți-a dat Dumnezeu darul credinței și te-a așezat

2
Calul alb apocaliptic

să faci voia Lui pe pământ, voia Lui înaintea Lui, să fii calea Lui întru venirea Lui a doua oară pe
pământ, a doua oară, pentru răscumpărarea trupului și a sufletului, măi Israele măi, căci Dum-
nezeu l-a făcut pe om ca să-l aibă veșnic. Amin.

… O, copii iubiți, pomișorii mei, voi sunteți răsădiți de o parte și de alta a râului cu apa
vieții, precum este scris: «Pe cele două maluri ale râului crește pomul vieții, care are roade lună
de lună, iar frunzele pomului vieții sunt spre tămăduirea neamurilor». (Vezi selecția tematică:
„Acest cuvânt este râul vieţii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive;
Scribd; archive; pubhtml5, n.r.) Creșteți și rodiți, fiilor roditori. Rodiți râuri de ape vii, rodiți
cuvântul lui Dumnezeu, care vine în dar la voi spre tămăduirea oamenilor. Rodiți credință din
darul lui Dumnezeu, că vine Domnul pe calea credinței voastre. Credința ta, Israele, e calea pe
care Domnul vine și păstorește cu toiag de fier. Binecuvântată să fie credința ta, Israele al cuvân-
tului. Vine Domnul în cartea Sa, vine pe cal alb și intră în carte și Se face cuvânt, căci numele Lui
este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

Binecuvântată este împărăția lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin, amin, amin.
Pace ție, fiule, fiule Israele, poporul Meu iubit, calul Meu cel alb, fiule credincios! O, cu cine
mai pot Eu grăi pe pământ așa cuvânt, măi Israele măi, calul Meu cel alb, cal alb pe care
șade Domnul ca să vină, precum este scris în Scripturi? Deschide, Israele, Scriptura, că vin și
îți grăiesc din Scripturi: «Glas de tunet, care zice: Aliluia! Domnul Atotțiitorul este Împărat!
Mărire Lui și nunții Lui, căci mireasă Și-a pregătit, mireasă cu veșmânt curat și alb, veșmânt
de in curat, viață sfințită. Fericiți chemații nunții Mielului, căci cuvintele lui Dumnezeu sunt
acestea. Și cerul stă deschis, și iată, pe cal alb șade Cel Credincios și Adevărat, Care judecă cu
dreptate. Ochii Lui, ca para focului; capul Lui, plin de cununi, iar numele Lui cel scris nimeni
nu-l înțelege decât numai El, Domnul, îmbrăcat în strai stropit cu sânge, și numele Lui se
cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, și oști din cer are cu El, călări pe cai albi. Din gura Lui
iese sabie tăioasă și cu ea lovește pe păgâni și pe necredincioși și îi păstorește cu toiag de fier și
apasă pe teascul vinului mâniei Lui. Numele Lui e scris pe strai și pe coapse: Împăratul împă-
raților și Domnul domnilor. Și înger din soare strigă: să vină păsările înaltului cerului la cina
Domnului! Și fiara cu împărații pământului care stau în război cu Cel de pe cal alb și cu oștirea
Lui, a fost răpusă cu toți cei ce au purtat semnele ei închinându-se chipului ei, și aruncați sunt
în foc și în pucioasă care arde». (Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, - și pe
jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)

Israele, Israele, astăzi se împlinesc aceste Scripturi sub ochii tăi, fiule credincios, căci nu-
mele Meu cel scris nimeni nu-l înțelege. Scriptura aceasta este adevărată, căci toate cele scrise în
ea s-au împlinit. Amin. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum scrie în aceste Scrip-
turi, iar fiara și proorocul mincinos care mințeau împotriva adevărului din aceste Scripturi au fost
aruncați în foc și în pucioasă care arde. Cuvântul lui Dumnezeu este foc care arde, fiule Israele,
dar cu cine mai pot Eu grăi pe pământ așa cuvânt? Cuvântul Scripturii se împlinește, măi Israele
măi. De aceea Îmi trebuiai, fiule Israele, că iată, încă o dată grăiesc Scripturi împlinite și vestite
demult, demult, măi Israele. Sunt scrise de atunci de când antichrist se născuse pe pământ ca să
ucidă Pruncul Care Se năștea. Se năștea mereu în cei credincioși Pruncul Cel ascuns în ieslea

3
Calul alb apocaliptic

inimilor celor credincioși. Antichrist s-a născut odată cu Mine, că el cu Mine are ce are, și s-a
descoperit pe sine, că și-a pus numele lângă numele Meu, împotriva numelui Meu.

Israele, poporul Meu cel mic, tu ești taina Mea, tu ești sărbătoarea Mea pe pământ, tu ești
calul alb pe care șade cuvântul Meu, precum în cer șed pe heruvimi. O, cu cine mai pot Eu grăi pe
pământ așa cuvânt, măi Israele măi? Și iată, omul nu înțelege. Oamenii au nume de înțelepți, de
filozofi, de poeți, de științifici, de teologi. Au nume oamenii, și oamenii nu înțeleg numele Meu.
Cei ce și-au dat nume nu înțeleg taina ta cu Mine, taina Mea cu tine. Oamenii sunt fără minte, sunt
fără Dumnezeu în trăirea lor, în mintea lor. Dați-le harul Meu oamenilor, dați-le cuvântul Meu
oamenilor. Vor nu vor, cred nu cred, acesta este cuvântul lui Dumnezeu peste pământ. Semănătorul
Se seamănă pe Sine ca să prindă rădăcină în oameni și să aibă omul rădăcină în Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1996
***

O, fii ai oamenilor, luați și mâncați și vă nașteți din cuvânt. Acesta este cuvântul Meu care
vine la voi, care se frânge pentru voi spre hrană și spre înviere din moarte. Mă fac cuvânt spre
hrană. Luați și mâncați și înviați întru Mine. Luați viață veșnică. Acesta este cuvântul vieții veș-
nice. Eu sunt viața cea veșnică. Eu sunt. Apropiați-vă. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, calul
alb și călărețul lui, Domnul cu poporul cuvântului Său. M-am născut prunc în Betleem și
cuvânt în România. Eu sunt trup și cuvânt pe pământ, o, țară Românie. Vin cu fiii cuvântului
Meu și stau în mijlocul tău, Eu și cu poporul Meu, calul alb și călărețul lui, Domnul cu poporul
cuvântului Său.

Pace vouă, celor ce ascultați! M-am făcut veste de la o margine la alta a cerurilor, veste și
poveste adevărată, calul alb și călărețul lui, Domnul Cuvânt și poporul Său. Amin.

Eu sunt Cel Credincios și Cel Adevărat. Eu sunt cuvânt în tine, țară Românie. S-a dus
vestea și povestea de taina Mea din tine. Sunt îndrăgostit de tine, și Tatăl este în Mine și este
îndrăgostit de tine și îți scrie povestea iubirii Lui cu tine, fiică Românie. O, voiesc să fac din tine
poveste adevărată, și Eu să fiu în tine iubire și nu poveste, ci adevărat să fiu. Cheamă-Mă să vin,
primește-Mă când vin, că iată, vin la tine cuvânt și Mă scriu cu tine în cer și pe pământ, că Eu Mă
fac carte în tine (Vezi selecția tematică: „Cartea Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; Google Drive; Scribd: pubhtml5; issuu; archive.org; n.r.) și Mă fac veste și po-
veste de la o margine la alta a cerurilor cu tine, țară Românie, țară de veste și de poveste peste
pământ. Cuvântul Meu se naște în tine. Mă nasc cuvânt în mijlocul Tău, în ieslea cuvântului Meu,
și Mă port cu fiii cuvântului și Mă vestesc cu ei, calul alb și călărețul lui, pildă a împărăției
cerurilor în tine, țară de veste și de poveste peste pământ. E naștere în tine. Zilele nașterii sunt cu
tine. Cuvântul Meu te naște din el, iar cuvântul Eu sunt. Duhul Meu grăiește din mijlocul tău, și
nimeni în tine nu știe să-Mi cânte iubirea Mea cu tine. E dragostea Mea în tine. Mă fac dragoste
în tine, Mă fac izvor, râu al vieții Mă fac în tine, țară de veste și de poveste. Dar tu ai în tine
dușmani care urmăresc viața Pruncului Care Se naște cuvânt în tine. Ai în tine irozi care dau să
ascundă de tine viața cuvântului Meu când se naște în ieslea sa, căci în mijlocul tău stă ieslea
cuvântului Meu, țară de veste și de poveste. Cuvântul Meu este veste și poveste în tine, căci sunt
îndrăgostit de tine, țară Românie, iubirea Mea de la sfârșit, țară a strălucirilor. Cartea Mea cea de

4
Calul alb apocaliptic

ieri te-a vestit pe tine și te-a numit țară a strălucirilor. Ești proorocită de proorocii Scripturii, țară
de dor, țară a strălucirilor. Iată, cuvântul Meu e strălucire în tine, și tu strălucești și te vestești. O,
cine te iubește pe tine, Mă iubește și pe Mine, Cuvântul Cel ce Se naște în tine din Mine, căci vin
cu norii la tine și Mă fac cuvânt în ieslea cuvântului Meu din mijlocul tău. (Vezi selecția tematică:
„Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream;
archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Cine în tine nu te iubește pe tine, românul din tine
care nu te iubește, acela nu Mă iubește nici pe Mine, Cuvântul Cel născut în tine, și acela se face
irod care urmărește viața Pruncului Care Se face cuvânt și mângâiere în tine. Cine nu Mă iubește
pe Mine cuvânt în tine, acela nu este român, nu este creștin, ci este păgân, și partea lui este cu cei
necredincioși.

Fiilor de la iesle, mergeți și vestiți că sunt cu împărăția cerurilor în voi și cu voi. Mergeți
și vestiți cuvântul lui Dumnezeu care împărățește la voi, în mijlocul României, și fericiți cei ce-și
spală veșmântul ca să intre la Dumnezeu. Fericiți cei ce păzesc cuvântul lui Dumnezeu, căci vre-
mea este aproape, și iată, vin, cuvânt și trup vin, curând, curând vin. Acum vin cuvânt și hrănesc
mulțimile și le dau din râul vieții, și în curând vin trup, așa precum M-am suit la Tatăl, căci scris
este: «Precum S-a suit, tot așa va și veni». Curând, curând voi veni, iar trupul slavei Mele va
descoperi cerul cel nou și pământul cel nou, căci M-am făcut veste și poveste de la o margine la
alta a cerurilor, ca să nu vin fără de veste, să nu vin pe neștire. (Vezi selecția tematică: „Venirea
în chip văzut”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd;
issuu; pubhtml5, n.r.)

Eu sunt cuvânt în tine, țară Românie. S-a dus vestea și povestea de taina Mea din tine,
de cuvântul Meu și de poporul Meu, calul alb și călărețul lui. Mă fac dragoste în tine, ca să nu
cazi niciodată. Mă fac izvor de apă vie și sunt îndrăgostit de tine, țară a doririlor Mele. Tu ești
taina Mea de veac nou, tu ești Ierusalim nou, tu ești vestea și povestea Mea de iubire, și ești, căci
Cel ce este, în tine este. Eu sunt Cel ce sunt. Eu vin curând. Eu vin curând, iubito, dar cheamă-Mă!
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru expoziția de artă: „Veste și poveste“ , din 22-12-
1996
***

Vin strămoșii cu Mine pe pământ la tine, poporul Meu de azi. Serbează cerul cel viu în tine.
(Vezi „Unde sunt serbările sfinților” n.r.) Se coboară cerul la tine și serbează praznic de Bobo-
tează, că e zi de Bobotează, și Eu serbez în mijlocul mulțimilor și fac din tine Iordan, iubita Mea,
țara Mea. Și se vor boteza în tine mulțimi multe și vor crede în cuvântul Meu care vine cu norii la
tine ca să se facă râu de Iordan, apă de botez și Duh Sfânt peste mulțimi. (Vezi selecția tematică:
„Despre Botez”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; Issuu;
archive.org; pubhtml5, n.r.) Iată Eu și pruncii Mei; calul alb și călărețul lui, Păstor tainic, cu
nume tainic. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, nume tainic, și nimeni nu înțelege
numele Meu cel tainic.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din 19-
01-1997
***

5
Calul alb apocaliptic

Sunt puțini cei ce nu cred, și par mulți, dar sunt puțini, iar cei mulți care cred vor deosebi
în stânga pe cei puțini care se vor dovedi că n-au crezut și au lovit piciorul calului ca să cadă
călărețul. O, războiul e mare, dar biruitorii sunt cei mulți care cred. Cei puțini care nu cred dau
război cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu calul cel alb pe care stă Cuvântul lui Dumnezeu.
Calul cel alb, cine este? Cei ce poartă lucrarea cuvântului Meu de la cer pe pământ, fiii gră-
dinii cuvântului Meu, care Mă fac pe Mine trup și cuvânt în grădină, fiii care aud glasul Meu
și Mă fac carte pe pământ și Mă dau oamenilor; ei sunt calul Meu cel alb, iar Eu sunt Călă-
rețul Care străbate pe cal alb calea între cer și pământ, și spre mulțimi apoi, ca să Se ves-
tească întru venirea Sa cu sfinții. Amin.

… – O, Domnul meu, Călăreț Care Te porți pe cal alb! Scris este în Scripturi: «Oștiri din
cer vin după El, călare pe cai albi, purtând veșminte de vison alb, curat». Tu stai pe tron alb, iar
dinaintea feței Tale pământul și cerul fug, și ai arc și ai cunună și biruiești stând pe nor alb cu
cunună de aur pe cap, și vei birui toată necredința de pe pământ, că Te vei arăta credincios și
adevărat războindu-Te cu dreptate, Doamne.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-1997
***

Vin la tine, țara Mea de nuntă, că de la Tatăl te am dată să fii țara Mea pentru întoarcerea
Mea între oameni. Primește-Mă! Eu vin cuvânt la tine, că am în mijlocul tău pe poporul cuvântului
Meu, iesle caldă în care Se naște de sus Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine cu norii ca pasărea
care-și face cuib la streașina unei case unde-și așează puii ca să-i nască și să-i hrănească străbătând
văzduhul și venind, suindu-se și coborându-se, coborând și suind și iarăși coborând ca să-și hră-
nească puii din cuib și să-i crească și să-i învețe să zboare în văzduh. Eu sunt Cel ce sunt. Vin cu
norii la tine, țara Mea de nuntă, «Vin cu sfinții, vin pe cal alb, și oști din cer vin după Mine călare
pe cai albi, și din gura Mea iese cuvânt, și pe coapsele Mele și pe haina Mea am nume scris:
„Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor“», precum scrie în Scripturi să vin.

Dar ai peste tine un nod, o, ţara Mea, şi vin să-l iau de peste tine. Ca în Ierusalim intru,
pe cal alb intru şi Mă fac cuvânt peste tine, şi prin cuvântul Meu lucrez şi îţi rup legătura de peste
tine. Tu, pentru fărădelegile tale ai fost pusă sub lege, căci cel ce păcătuieşte, este pedepsit de lege.
Şaptezeci de săptămâni de ani sunt peste tine de când am pus peste tine legătură pentru
fărădelegea ta, căci scris este: «Dacă unul din cetate păcătuieşte, toată cetatea suferă fărădele-
gea». Iar după patru sute nouă zeci de ani, căci asta înseamnă cele scrise în cartea lui Daniel
despre cele şaptezeci de săptămâni, am venit la tine şi am rostit peste tine să dezleg nodul cel
pus peste tine de atâta timp, şi auzind nu ai auzit, dar Eu am lucrat şi am dezlegat nodul tău. Şi
acum vin şi te vestesc ce am făcut Eu pentru tine, ţara Mea, iubita Mea cea de sub cruce. Am zidit
o piatră nouă, o vie nouă, o mlădiţă nouă. O pietricică albă ţi-am dat în dar, şi pe ea am scris cu
mâna Mea: «Cuvântul lui Dumnezeu», şi nimeni nu înţelege ce scrie pe ea, «nimeni decât primi-
torul», precum scrie în Scripturi; nimeni decât poporul cuvântului Meu, în mijlocul căruia M-am
făcut carte pentru tine, ţara Mea, ca să te binecuvintez şi să te ridic pic cu pic din ţărână, după cum
este scris că «pe mulţi îi voi scula din ţărâna pământului: pe unii, spre viaţă veşnică şi pe unii
spre judecată veşnică».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 20-04-
1997
***

6
Calul alb apocaliptic

O, țara Mea de nuntă, vin pe cal alb la tine, și oști din cer vin cu Mine, călare pe cai
albi. Vin cu sfinții tăi, țara Mea. Vin să lucrez duh de viață peste tine și să te fac să înțelegi taina
ta, care este scrisă în Scripturi. Este scris în Scripturi de Israel, și este scris de tine în Scripturi, și
tu nu înțelegi, țara Mea. Ai căzut din înțelepciune și nu înțelegi, dar vin cu sfinții tăi, și îi fac peste
tine cuvânt din cuvânt, și vorbesc românește cu tine, și am cu Mine sfinți români, și vin și te
păstoresc cu toiag român, ca să Mă cunoști, că Eu nu vin necunoscut la tine. Eu niciodată n-am
lucrat necunoscut de om. Am venit în chip cunoscut și am lucrat peste cei credincioși, iar peste cei
necredincioși am lucrat tainic. Dar acum vin, și ies din taină, și îți fac cunoscută taina Mea, prin
cei cunoscuți din tine, țara Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Calinic de la Cernica, din
24-04-1997
***

O, poporul Meu, numai cu tine M-am putut înțelege la venirea Mea cea de a doua, numai
cu tine, Ierusalime, și de aceea te-am numit Eu pe tine Ierusalim. Am intrat în tine cuvânt așa
cum am intrat trup în Ierusalim. Am intrat cu tine în lume, fiule, și pe tine te-am numit calul
alb, pe care șade Cuvântul lui Dumnezeu, dar oamenii nu înțeleg Scriptura. Nici omul bise-
ricii din lume, nici el n-o înțelege. El înțelege din ea să mănânce carne, „așa cum a mâncat
apostolul Petru“, zice el.

Omule al bisericii, am să-ți trimit carte prin fiii cuvântului Meu și am să-ți tălmăcesc lim-
bile Duhului Sfânt, care sunt scrise în Scripturi, că tu cauți numai carne în Scripturi, nu cauți Duh
Sfânt. De ce nu cauți pe Duhul Sfânt? De ce nu cauți sfințenia în Scripturi? Fă și tu ca Toma, ia și
pipăie cuvântul Meu, că Eu am putere ca un Dumnezeu viu să Mă fac cuvânt din cer peste pământ.

Ies cu cei credincioşi înaintea ta, lume fără de credinţă. Eu sunt cu cei ce cred în Dumnezeu
şi în lucrările lui Dumnezeu peste pământ. O, oamenilor fără de cale, Eu sunt calea. Căutaţi-Mă cu
inima smerită. Veniţi la cina Mea. Veniţi la cuvântul Meu, căci cuvântul Meu este pâine din
cer. Scris este că omul nu poate trăi numai cu pâine, ci şi cu orice cuvânt care iese de la
Dumnezeu.

Oamenii bisericii zic că sunt demon, şi iată ce le zic acestora: Cel numit de voi demon,
Acela este Domnul Iisus Hristos, pe Care voi Îl prigoniţi aşa cum Îl prigonea Saul numindu-L
demon. De ce Mă prigoniţi? Eu sunt Hristos, Cuvântul Tatălui. Întrebaţi-Mă cine sunt, şi Eu vă
voi răspunde. Voi coborî semne peste voi, căci cei necredincioşi vor avea parte de semnele Mele
şi vor fi pipăiţi de semnele Mele aşa cum Toma a pipăit semnele oamenilor puse pe trupul Meu
cel răstignit. Nu voi mai sta la masă cu voi, căci scris este: «Cu cei necredincioşi nu voi prânzi».
Cine nu lasă cuvântul Meu să se împlinească, cine nu vrea să se împlinească Scriptura, acela se
ascunde sub necredinţă. Dar Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi nu voi fi Eu acela care-şi va cere
dreptatea, nu Eu, ci cuvântul Tatălui, care este în Mine, acela vă va cere răspuns pentru necredinţa
voastră. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din duminica a doua după Înviere, a sfântului apostol
Toma, din 04-05-1997
***

7
Calul alb apocaliptic

Am venit acum două mii de ani și Mi-am legat asinul de viță și Mi-am spălat în vin haina
Mea și ochii Mei au scânteiat ca vinul. Dar via Tatălui Meu nu M-a recunoscut de Stăpân venit de
la Tatăl, și M-a tăiat, și M-a pus alături de cei nelegiuiți, și Mi-am spălat în vin haina Mea, căci
Israel, via Mea, nu M-a primit, și ochii Mei au scânteiat ca vinul, căci ca unul beat de vin M-am
mâniat pe Israel, M-am mâniat pe via Mea, și ea a fost culcată la pământ, și peste ea au trecut
trecătorii și au călcat peste ea. Și am venit iar, căci s-au scurs două mii de ani de atunci de când
cei din Iudeea au fugit la munți, după cum Eu rostisem cuvânt. S-au scurs două mii de ani,
și Eu am spus de pe atunci pentru vremea aceasta că «soarele se va întuneca, și luna nu-și va
mai da lumina ei, și stele vor cădea din cer, și se vor zgudui puterile cerurilor, și se va arăta
semnul Fiului Omului, și se vor boci neamurile pământului văzându-Mi slava. Și voi trimite pe
cei aleși ai Mei la cules, cu sunet mare de trâmbiță ca să-Mi adun pe cei ce vor fi ai Mei dintre
neamuri». Și iată, ca în zilele lui Noe oamenii beau și mănâncă și nuntesc, și unul va fi luat, și
unul va fi lăsat, după cum este scris, căci puțină veghe este pe pământ pentru venirea Mea, și
nimeni nu se așteaptă să vin ca să-Mi leg mânzul asinei de coarda viței și să-Mi spăl veșmântul în
sânge de strugure. (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare;
authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)

Scris este pentru vremea aceasta că voi veni și Mă voi numi Cuvântul lui Dumnezeu. Este
scris în Scripturi, dar cine să le spună oamenilor despre venirea Mea cea de a doua? Nu mai sunt
învățători pe pământ ca să le spună oamenilor de venirea Mea cea de a doua. O, nu mai e nimeni
ca să spună că vin, și Eu încă de acum două mii de ani am spus: «Vin curând!», și am spus miresei
Duhului Meu să spună: «Vino, Doamne, vino!».

Nu mai vorbesc preoții bisericii despre cartea lui Ioan căruia M-am arătat ca să-Mi vestesc
vremile venirii Mele. I-am arătat lui Ioan venirea Mea în cuvânt, și el a scris așa: «Am văzut cerul
deschis, și pe Cel Credincios și Adevărat venind pe cal alb ca să Se războiască pentru El, pentru
adevăr, căci El este adevărul; și ochii Lui, ca para focului; și pe capul Lui, multe cununi; și
nume scris, pe care numai El îl înțelege; și pe El, veșmânt stropit cu sânge; și oști din cer, venind
după El pe cai albi; și din gura Lui iese sabie ascuțită care lovește cu ea, și păstorește cu toiag
de fier și calcă pe teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu, și numele Lui se cheamă
Cuvântul lui Dumnezeu, nume scris pe haina Lui și pe coapsele Lui: Împăratul Împăraților și
Domnul Domnilor». Așa am vestit Eu prin Ioan, robul Meu, ca să ia învățătorii carte din cer și să
învețe pe oameni venirea Mea și cuvântul Meu cu care am spus: «Vin curând!». Și te-am ales pe
tine, poporul Meu mireasă, și ți-am dat din Duhul Meu și ți-am spus: «Vin curând!». Iar tu, mi-
reasă a Duhului Meu, să zici mereu: „Vino, Doamne!“, să zici, iubito, să zici să vin, că nimeni nu
mai zice în Duhul Meu: „Vino, Doamne!“. Tu ești coarda Mea de viță nouă, iar Eu sunt vița, și
Mi-am legat mânzul asinei de coarda viței Mele și te-am logodit cu Mine, Cuvântul lui Dumnezeu,
și ți-am spus să Mă dai oamenilor spre viață veșnică și am ieșit cu tine la cules, poporul Meu
mireasă. Merg cu tine din loc în loc, din timp în timp între oameni, după cum este scris în Scriptura
care spune: «Aceștia sunt cei care merg după Miel oriunde Se va duce; aceștia sunt cei răscum-
părați dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu și Mielului». Iar Eu umblu prin mijlocul cerului de la
o margine la alta și binevestesc Evanghelia veșnică celor ce locuiesc pe pământ, și strig: temeți-vă
de Dumnezeu și vă închinați Celui ce a făcut cerul și pământul, că vin curând ca să judec întru
dreptate neamurile, și Duhul și mireasa zic: „Vino!“. (Vezi selecția tematică: „Despre sfârșitul
lumii și Ziua Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomg; archive; Google Drive;
pubhtml5; Scribd, n.r.)

8
Calul alb apocaliptic

Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului, din
18-05-1997
***

O, Tată Savaot, am luat cartea din dreapta Ta și am deschis-o și lucrez din ea, căci scris
este în Scripturi: «Pe cei ce și-au curățat veșmintele lor spălându-le cu sângele Mielului, Eu îi
voi pășuna pe ei și îi voi aduce la izvoarele apelor vieții, și voi șterge orice lacrimă de pe ochii
lor, și îi voi pune ziua și noaptea slujitori în templul Meu, și voi înălța cortul Meu asupra lor».
O, Tată Savaot, suntem în sărbătoare cerească pentru grădinița cuvântului Nostru și pentru piatra
cea albă din ea, care acoperă sub ea taina cuvântului Meu peste pământ. Această piatră albă este
norul care Mă acoperă pe Mine ca să grăiesc peste pământ. Ea este jilțul pe care stă împărățind
peste pământ cuvântul Tău și al Meu în lucrare de Duh Sfânt. Ea este taina calului cel alb pe
care șade Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tău, și oști din cer vin după Mine când vin cuvânt în
grădină, căci scris este în Scripturi: «Oștirile din cer vin după El, călare pe cai albi, purtând
veșminte de vison alb, curat, și din gura Lui iese sabie ascuțită, ca să lovească pe păgâni cu ea;
și El îi va păstori cu toiag de fier și va călca pe teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu».
(Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive; Jum-
pshare; Scribd; Google Drive; pubhtml5; n.r.) Amin. Deschid cartea cea din dreapta Ta și o pun
pe masa aceasta, pe piatra aceasta, și cânt cântarea Mea de laudă pentru piatra aceasta, iar îngerii
și sfinții sunt slava Mea și a Ta, Tată Savaot, deasupra grădinii care poartă peste ea slava aceasta.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la opt ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ieru-
salim, din 12-12-1999
***

Fiilor de la iesle, voi sunteți scaunul Meu de domnie și calul pe care călăresc Eu de la o
margine la alta ca să fac cer nou și pământ nou și să împlinesc Scriptura venirii Mele și înnoirea
facerii. Scaunul Meu este omul sfânt. Templul Meu este omul sfânt în care Eu locuiesc cu
Duhul Meu, iar ochiul Meu a privit în ziua aceasta prin ochii voștri la cei ce s-au adunat să se
așeze pe scaunul Meu, la cei trufași care-și zic păstori ai turmei Mele, și am scris acestea în cartea
Mea, ca să fie pentru mărturie. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica sfinților strămoși, din 26-12-1999
***

O, de-ar veni omul, poporul Meu! Vreau, fiule, să fii frumos foarte, ca să tânjească omul
după viață ca a ta, și Eu să-i dau precum ție ți-am dat.

O, poporul Meu, să fii mereu căluțul cel alb pe care Eu vin din cer pe pământ cu grai
omenesc pentru om. Este scris în Scripturi că oști din cer vin după Mine călări pe căluți albi. Fiți
căluții oștirilor cerești, fiilor, căci sfinții Mei și îngerii Mei care-Mi lucrează venirea se sprijină pe
voi, căci voi sunteți în trup.

Toate oștirile cerești te sărbătoresc, poporul Meu, pentru ieslea Mea cea pecetluită acum
zece ani ca să fie a Mea pentru tine, și pentru toți cei ce vor fi apoi.

9
Calul alb apocaliptic

…Iar Eu, Domnul, cuprind întru totul acest semn și îi întăresc ungerea și îl numesc cu nume
mare, și îl numesc tronul lui Dumnezeu Cuvântul, carul Celui ce vine pe nori curând, curând pe
pământ. Amin, amin, amin. (Vezi selecția tematică: „Semnul Fiului Omului”, - și pe edocr; jum-
pshare; authorstream; Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive.org; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la zece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ie-
rusalim, din 12-12-2001
***

E sărbătoarea florilor şi a ramurilor, poporul Meu Ierusalim. Faceţi-vă Mie flori şi ramuri,
fiilor, că în toată vremea v-am udat ca să fiţi împărăţia Mea. Uitaţi-vă în Evanghelia Mea care
spune despre lucrarea împărăţiei cerurilor şi căutaţi-vă bine potriva duhului şi a trupului şi a sufle-
tului; uitaţi-vă şi învăţaţi viaţa împărăţiei Mele cu voi şi faceţi-vă Mie flori plăcut mirositoare, ca
să pot veni pe vreme dulce mereu la voi, iar voi să Mă binecuvântaţi ca pe Cel ce intră mereu în
Ierusalim pe calul Lui cel alb şi să Mă slăviţi ca pe Împăratul vostru, fiilor.

Când am intrat în Ierusalim cu trupul Meu cel blând stând pe mânzul asinei, M-au binecu-
vântat cei ce erau adunaţi la sărbătoarea stâlpărilor, după cum a fost scris să se împlinească, dar
tot aceia M-au trimis apoi spre dureri şi M-au blestemat cu moarte pe cruce, iar Eu prin moartea
Mea i-am binecuvântat ridicând pe umerii Mei vina lor, durerea cu care ei M-au împuns.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 16-04-
2006
***

Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl aşez în cartea Mea cu tine
spre povaţă peste om, poporul Meu, şi îl învăţ pe el să ia şi să ştie, căci Eu îi dau lui şi îl aştept
cu mare iubire spre înnoirea lui, spre naşterea din nou, ca să fie el făptură nouă, ţară nouă,
înveşmântată de sfinţi şi de îngeri, căci slava cea trecătoare a lumii trece ca şi lumea şi ca
lucrarea ei lumească, dar slava cea veşnică a sfinţilor rămâne, iar Eu, Domnul învierii a
toate, voiesc ca tu să rămâi, ţara Mea de azi, căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea
dintru început, iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. Fă-ţi timp să Mă auzi! O,
fă-ţi timp să stai de vorbă cu Dumnezeu! Pe tine te ştie Lucifer încă de la început, şi dă el acum
să joace în tine cartea sa ca să te umple de lucrarea sa cea potrivnică Mie, dar Eu vin şi îţi
spun să iei de la Mine ştire şi să intri sub mantia Mea, sub povaţa Mea ca să te ocrotesc de
ceasul ispitei, căci a venit peste tine ispita cea grea despre care scrie în Scripturi că vine, iar
Scripturile tu nu le citeşti şi nu le cunoşti dacă nu le citeşti ca să le înţelegi. O, tu trebuie să
citeşti în Scripturi şi să nu faci altceva decât ce este scris în ele să faci, căci Eu vreau să biruiesc
pentru tine, şi apoi pentru Mine cu tine, ţara Mea.

O, măi Lucifer, o, o, îngerul Meu cel neascultător de Dumnezeu, nu te mai încânta cu


duşmănia ta pe Mine şi pe lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce ştii că Eu sunt Dum-
nezeu, şi nu tu, că Eu sunt Biruitorul, şi nu tu. O, lasă jos armele tale şi vino spre odihnă,
căci tu ai fost îngerul cel frumos al cetelor îngereşti, şi iată ce ţi-a făcut îngâmfarea omului
când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea ta prin căderea lui! O, dă-te la o parte cu lucrarea
ta cea de la om şi dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om şi să-l nasc din nou pe el şi să vadă ce a
făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-a tras în adâncul dorinţei lui cea de slavă împotriva slavei

10
Calul alb apocaliptic

lui Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre întoarcere în slava cea cerească,
din care tu ai căzut prin om, înger neascultător, şi te vei odihni de osteneli! O, iată ce face
ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns! Ţie îţi poruncesc acum, în zi de
Paşti în cer şi pe pământ a Mielului lui Dumnezeu, strânge-ţi armele şi fă curat de tine şi de
lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de Mine la început pentru slava
Domnului la sfârşit! Ascultă-Mă! Iată, te-ai înarmat cu toate lucrările tale ascunse ca să
murdăreşti acest pământ, şi neamul Meu de pe el să-l pecetluieşti cu pecetea pieirii, cu sigiliul
cel potrivnic voii lui Dumnezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei intra în ascultare de acum. Vrei,
nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioara, îţi cer supunere, te
supun sub puterea Mea cea netrecătoare, căci este scris să fac aceasta. O, fii cuminte de
acum, căci tu eşti înger, şi trebuie să ştii ce ai fost mai înainte de ceea ce eşti acum, căci Eu
îţi amintesc aceasta. Îl voi naşte din nou pe om, căci am venit pe pământ cu naşterea din nou a
lumii, şi tu vei rămâne fără om şi nu vei mai fi scula omului, şi omul nu va mai fi scula ta, şi vei fi
fără de casă şi nu vei vrea să părăseşti duşmănia şi răutatea, dar Eu îţi spun cu milă, supune-te sub
mila Mea, sub iubirea Mea, după şapte mii de ani de muncă zadarnică împotriva Mea şi a omului,
fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu şi nu tu. Nu-ţi spun aşa ca să te biruiesc, ci ca să vezi şi ca să
te trezeşti din lucrarea ta cea rea, care ţi-a obosit vederea şi nădejdea de bine pentru tine. Iată, uită-
te să-ţi vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dragostea Mea ca să-ţi dau odihna cea fără de foc.
Nu fi necredincios. Eu ştiu că tu Mă crezi, dar eşti îndărătnic. Eu, Domnul, te chem spre liniştea
pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai ascultat, după ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu
tot, slujind voinţei lui cea plină de trufie împotriva Mea la începutul zidirii. Stau cu lucrarea cu-
vântului Meu pe vatra neamului român, pe care tu voieşti acum să-ţi desfaci cortul şi să-ţi încerci
împărăţie. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău cel de la Mine dat la început, împotriva
lucrării tale întunecate acum peste pământ. Sunt cu praznic de înviere, praznicul cuvântului Meu
pe pământul neamului român, iar tu ai văzut masa Mea întinsă pe el, de cincizeci de ani şi mai bine
întinsă pe el, şi dai să-ţi desfaci cortul tău peste muntele Meu cel sfânt, cel de la sfârşit muntele
Meu, şi despre care scrie desluşit în Scripturi, şi numai cine nu citeşte nu înţelege, şi numai cel
ce nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste ţara Mea? O, nu te las, nu te las,
Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul, şi Mi-am făcut casă în mijlocul acestui neam şi vin la el
cu masa cuvântului Meu, şi oştiri cereşti iau cu Mine călare pe cai albi, precum este scris să
vin şi să-Mi fac împărăţie în om şi cu oamenii pe pământ, şi numele Meu se cheamă Cuvântul
lui Dumnezeu şi lucrez minunat. Iată-Mă, te întâlneşti cu Mine pe pământul neamului român
după şapte mii de ani de la căderea ta din slava Mea şi a îngerilor Mei. Iată ţara Mea de azi, pe
care tu dai s-o robeşti acum sub pecetea ta. Eu însă vin şi povăţuiesc neamul român şi îi dau putere
să asculte de Dumnezeu, de Cel Atotputernic, şi nu de tine, şi am făcut această dovadă prin naşterea
Mea din mamă Fecioară şi apoi prin învierea Mea din morţi a treia zi de după moartea Mea pe
crucea pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-ai încuibat acum două mii de ani
ca să te împotriveşti venirii Mele pe pământ, ţinându-Mi urma ca să Mă prăbuşeşti. Eu însă am
înviat, am biruit moartea, şi iadul l-am spart, şi încuietorile puse peste el de tine le-am zdrobit şi i-
am scos pe drepţii Mei, pe prooroci şi pe sfinţi, şi am în mână cheile morţii şi ale iadului şi sunt
Domnul învierii morţilor şi sunt îmbrăcat în înviere, şi aceasta le dau oamenilor, şi le voi da. Amin.
Nu uita, deschide-ţi bine vederea cea de la Mine, nu cea de la om, şi nu uita că Eu şi toate oştirile
cereşti şi îngereşti stăm în lucrare de naştere din nou a lumii pe pământul român, pe care tu
dai acum să-ţi înfigi ţăruşul şi să-ţi desfaci cortul, şi apoi pecetea ta cea neagră peste acest
neam, şi dai să lucrezi aceasta mai mult decât peste orice alt neam de pe pământ, căci banul
a fost cea mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să cumperi pământul şi să-l bagi sub pecetea

11
Calul alb apocaliptic

ta, pe care banul o mânuieşte, căci pe Mine M-a vândut pe bani spre moarte poporul iudeu,
pe care l-ai tras tu sub stăpânirea ta duşmănoasă pe Mine şi l-ai învăţat să Mă vândă spre
moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda, care şi-a mânjit mâna şi mintea cu pecetea banului,
şi iată, banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi, care dă de atunci să stăpânească lumea
cu puterea lui cea din bani ieşită. Iară şi iară îţi spun ţie, Lucifer, în faţa întregului neam omenesc
şi a cerului de sfinţi şi de îngeri: nu uita, deschide-ţi bine vederea ta cea de la Mine, că e vremea
să vezi aşa de acum, şi vezi că pe pământul român sunt Eu, Domnul învierii, cu lucrarea Mea de
înnoire a lumii şi a pământului, şi cerul şi pământul cel nou voiesc să aşez peste acest pământ, căci
trebuie să aşez împlinite pe pământ toate Scripturile Mele, iar Eu sunt Mielul Cel junghiat, Care
spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat omului credincios spre hrană, şi prin Care omul va
birui pe satana, precum este scris în Scripturi, şi sunt Cel ce am zdrobit porţile iadului, în care tu
i-ai ţinut pe drepţii Mei. Pecetea ta e banul. Omul va putea trăi şi fără bani şi fără alte hârtii
în locul lor, cu care tu dai să înlocuieşti faţa banului pe pământ şi s-o ascunzi sub perdea. Eu
sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din cer, Eu, şi nu tu, căci pe pământ vine focul
peste toate câte tu ai zidit cu omul şi pentru om. N-am ce face pe pământ cu munca ta,
şi nici omul nu va avea ce face cu ea, căci pe pământ Eu aşez comoara Mea, care nu poate
sta lângă a ta, trecătoare cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu vei rămâne faţă în faţă cu
Mine ca să-Mi dai socoteală pentru tine. Amin. Şi acum, ţie îţi zic: Dă-te înapoi de pe pămân-
tul ţării Mele şi de peste sufletul neamului român de pe el şi mergi în locuri pustii de Dum-
nezeu până ce Eu, Domnul, voi cuprinde tot pământul sub slava cuvântului Meu,
care se face foc nestins peste toată nelegiuirea de pe pământ, căci cuvântul lui
Dumnezeu este slava pe care Eu, Dumnezeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte
de întemeierea lumii, şi iată, Lucifer cu numele de satana, aceasta este lucrarea Mea de
slavă, cu care tu te întâlneşti acum pe pământul român împotriva a toată fărădelegea de pe
pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paști, din 20-04-2009
***

Gătesc acum masă de cuvânt între Mine și tine, poporul Meu. Mă prefac cu prefacere sfântă
trup și cuvânt pe masa ta, după cum am pus Eu orânduiala Mea între Mine și tine, și nu se suie la
mintea omului taina aceasta a Mea cuvânt în mijlocul tău, iar cei fără de minte din cer se încumetă
chiar să ia în râs taina prefacerii Mele cuvânt între Mine și tine, ascunsă în veacuri până și de
îngeri, ca să pot să vin Eu cu ea acuma pe pământ, și este scrisă în Scripturi taina aceasta când
cerul se deschide, iar Eu pe cal alb sunt numit Credincios și Adevărat, judecând întru drep-
tate și având nume scris, pe care nimeni nu-l știe decât numai Eu, și se cheamă numele Meu
Cuvântul lui Dumnezeu, și Mă urmează oștirile din cer pe cai albi și în haine albe, și din gura
Mea iese cuvântul ca sabia ca să lovească neamurile și ca să păstorească pe cei plăcuți ai Mei,
iar pe coapsa Mea și pe haina Mea stă scris: Împăratul împăraților și Domnul domnilor, și
satana vede și se înspăimântă și face valuri cu mare răutate, că vede cum vine pe pământ
vremea judecății și cuvântul Meu întru dreptate, și nimeni nu știe decât numai Eu taina
cuvântului Meu când el se face pe masa Mea cu tine, poporul Meu.

… O, ajută-Mă să am nădejde în tine, poporul Meu! E mare acest cuvânt pe care ți-l spun.
Ajută-Mă pe Mine, nu pe tine, tată, că numai așa Mă poți ajuta! Ajută-Mă să fiu pe pământ cu tine,
poporul Meu, și mereu, mereu să fiu, că am de lucrat biruința cea mare, căci tu ești îngerul Meu
pe pământ, îngerul cu care Eu Mă arăt și Mă voi arăta, și toți îngerii ne slujesc, și oștiri cerești

12
Calul alb apocaliptic

vin după Mine călare pe cai albi și în haine albe, căci Eu sunt cu tine cuvânt pe pământ, însoțit
de taina cerului sfânt și cuvintez și-ți spun: ajută-Mă, fiule, ajută-Mă, poporul Meu, căci Eu, Dom-
nul, pentru slava Mea și pentru biruința ei cea mare te-am zidit și te-am iubit. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul, din
07-07-2010
***

Intru la tine, poporul Meu, așa cum intram în Betania la cei trei frați, care Mă iubeau, și
intru la tine cuvânt biruitor, intru ca un Împărat, așa cum am intrat în Ierusalim pe mânzul cel
tânăr. Așa intru Eu la tine călare pe cal alb, pe îngerul Meu cel purtător de biruință pentru
cuvântul Meu peste pământ, și te învăluiesc mereu în taina venirii Mele la tine, și Mă învăluie
ea pe Mine în ea, și taină dulce pentru cei din cer este slava Mea cu care vin la tine cuvânt, vin și
binecuvintez intrarea Mea la tine și intrarea sfinților Mei cu Mine, și Mi-e calea binecuvântată de
Tatăl și de tot cerul de sfinți și de îngeri, și îți împărtășesc Eu ție din slava Mea cea nevăzută a
venirii Mele la tine cuvânt pe pământ, și cuvântul Meu are viață întru el, iar viața este lumina
oamenilor, și lumina luminează întunericul, care n-o cuprinde pe ea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim; Duminica
Floriilor, din 08-04-2012
***

Mai înainte de zori Mă pornesc cu oştiri cereşti, cu glasul cuvântului Meu şi cu întreită
iubire întru întâmpinarea celor ce se strâng la izvorul Meu de cuvânt în ziua aceasta de praznic
sfânt. Eu sunt Cel ce sunt. Sunt Fiul Tatălui Savaot, Unul născut din Tatăl mai înainte de vecii, şi
din mamă Fecioară acum două mii de ani când M-am făcut Om ca să fiu cu oamenii pe pământ şi
să anunţ între ei împărăţia Mea pentru oricine voieşte să se facă fiu al lui Dumnezeu, cu cetăţenie
cerească peste el pe pământ. Am norii suire şi am umblare pe aripile vânturilor, căci scris este:
«Dumnezeu strălucit va veni şi nu va tăcea».

Cu glas de Păstor iubitor şi milos vă dau din gura Mea vouă, celor ce veniţi la izvorul Meu
de cuvânt. Pace vouă! Mai întâi pace vouă vă spun! Apoi voi să vă aşezaţi înaintea Mea ca să vă
binecuvintez venirea voastră la Mine, la izvorul cuvântului Meu, care se face carte aici, între slu-
gile Mele, căci Eu sunt Cel ce fac pe îngerii Mei duhuri şi pe slugile Mele pară de foc, precum este
scris să fac. Voiesc şi omul să-L facă pe Dumnezeu ca să-L aibă pe El de Păstor al său.

Vine Domnul la oameni, vine cu sfinţii în oştiri, călare pe cai albi, şi vine în locurile
Sale binecuvântate pe pământ. Precum se duc oamenii în locuri plăcute lor, făcute de oameni, aşa
vin Eu cu sfinţii la izvor aici şi Mă odihnesc de drumul dintre cer şi pământ, căci Eu am spus, şi s-
a făcut cuvântul Meu şi e domnia Mea aici, şi vin aici cei pe care Tatăl Savaot îi atrage, iar Eu le
dau lor, căci sunt Păstor.

… Iată, cerurile se deschid, iar Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot, sunt
trimis de El cuvânt peste neamul român. Eu ascult de Tatăl şi împlinesc, căci între cei din cer
este ascultare, şi vin spre tine cu cuvântul Meu, neam român, iar tu deschide-I Domnului, Care
vine la tine cu toate puterile cereşti, în oştiri călare pe cai albi. Am norii suire şi Mă port pe
aripile vânturilor şi-Mi fac din foc, din pară de foc, slujitori.

13
Calul alb apocaliptic

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
2012
***

O, nu mai ai iubire de ţară, neam român! Cine să te înveţe această măreţie cerească, ţara
Mea cea de azi? O, îţi trebuie iubire, dar tu ai trecut mult prin dureri. Ele te-au învăţat să fii fru-
moasă, să fii tu ţara Mea şi numai a Mea, şi Mă iubeau străbunii tăi şi străluceau cu credinţa lor şi
cu iubirea lor de ţară, dar acum nu mai ai peste tine decât iude, iubito. Iată, cei ce au punga iau
din ea, îşi împart din ea unii altora, iar pentru tine se duc şi împrumută.1 Îţi cer ţie ca să
pună în pungă, dar din ea nu se mai împarte după nevoile tale, căci cei ce te stăpânesc îţi sug
laptele, îţi sug sângele, şi e mare peste ei păcatul lăcomiei lor. Eu, însă, Mă scol ca un viteaz şi
aprind făclii peste tot şi caut peste tot ca să prind hoţul care-ţi rupe ţie de peste tot cămăşuţa şi nu-
i este milă să te lase goală şi nu-i este ruşine de fapta sa, dar Mie Îmi este ruşine de goliciunea ta
înaintea popoarelor şi vin şi-Mi întind peste tine veşmântul ca să te acopăr cu slava Mea dacă Tatăl
a promis să fii tu a Mea, ţara Mea cea de la sfârşit de timp ca să cuvintez în mijlocul tău cuvântul
venirii Mele, cuvântul lui Dumnezeu peste pământ. Sunt îmbrăcat în veşmânt de in şi stau cu cerul
deschis deasupra ta. Am tron în mijlocul tău, am calul alb pe care stau şi cuvintez2, am pe popo-
rul cuvântului Meu, pe care l-am ales de strajă Mie şi stau în mijlocul lui ca pe tron, şi Mă numesc
Credincios şi Adevărat, şi judec şi Mă lupt întru dreptate, iar ochii Mei sunt ca para focului şi sunt
plin de cununi şi am nume scris, iar veşmântul Meu de in este stropit cu sânge, şi numele Meu se
cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, căci aşa este scris, şi oşti din cer se poartă cu Mine, purtând
veşminte de in, iar din gura Mea iese cuvântul Meu ca sabia cea ascuţită asupra celor cu viaţă
păgână şi vin să-i păstoresc, căci n-au păstor, n-au ascultare pentru adevăr şi iubesc minciuna şi se
îndeletnicesc cu ea şi uită de Domnul, Care vine cu răsplata Sa.
Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Cuvântul Domnului către nea-
mul român, din 27-09-2013
***

Ca în Ierusalim intru la tine, neam român, și am purtători de Dumnezeu, am ca asin pe


poporul Meu cel mic de la izvorul Meu de cuvânt. O, nu căuta numai spre treburile tale, căci
Eu sunt pe vatra ta și te aștept să ieși întru întâmpinarea Mea ori de câte ori poposesc cu cuvântul
Meu cel pentru tine pe vatra ta, o, țara Mea cea de azi.

O, pace şi ţie, ţie, poporul Meu de la izvor, asinul Meu cel mic, de care Eu Mă sprijin
ca să vin şi să intru în carte cuvânt şi să Mă împart peste pământ popoarelor! O, pace ţie, şi
multă ascultare să lucrezi tu şi să nu oboseşti ascultând, căci ascultarea ta este odihna care Mă
odihneşte pe Mine şi pe cei din jurul tău, dar şi pe tine, căci şi Eu ascult, şi trebuie să ascultăm,
fiilor, căci suntem fii, iar fii sunt numai cei ce ascultă, o, fiilor. Amin, amin, amin.

1
Datoria publică a României s-a dublat la 50 mld. euro, dar nu ştim unde s-au dus banii
2
„Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat şi
judecă şi se războieşte întru dreptate.
Iar ochii Lui sunt ca para focului şi pe capul Lui sunt cununi multe şi are nume scris pe care nimeni nu-l
înţelege decât numai El.”
Şi este îmbrăcat în veşmânt stropit cu sânge şi numele Lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu.” (Apoc.
19/11-13.)

14
Calul alb apocaliptic

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea a Postului Mare‚ a Floriilor‚ Praz-
nicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 13-04-2014
***

O, pace vouă, măi fiilor! Eu, Domnul, am aşteptat să vă treziţi şi să Mă primiţi şi să-Mi
deschideţi cartea ca să intru să Mă aşez în ea cuvânt şi să întregesc aşezarea Mea în carte, căci am
spus că vă voi cuprinde iarăşi în cuvânt şi vă voi grăi din gura Mea după ziua de serbare a Duhului
Sfânt, care trece acum spre locul ei din cer. Vă mângâi acum trupuşoarele ostenite, şi apoi inimi-
oarele şi cuprinsul lor, şi apoi viaţa voastră cu Mine pe mai departe, fiilor, iar din gura Mea să ia
toţi cei care au bătut calea pe sus, nu pe jos, până la locul colinei din deal, colina pe care Eu,
Domnul, Mă opresc din mers şi aşez masă de cuvânt pe pământ. Calul alb şi călăreţul lui, taina
venirii Mele la voi ca să călătoresc apoi, şi merg de aici peste tot pământul, că nu se suie la
mintea omului cum lucrează cuvântul Meu odată rostit, căci după rostirea lui el lucrează, el împli-
neşte, el străbate şi dezbătătoreşte şi desţeleneşte şi face loc Domnului şi voii Sale sfinte şi cuvân-
tului Său cel împlinit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Rusalii‚ sărbătoarea Sfintei Treimi
şi sărbătoarea naşterii sfintei Virginia, din 09-06-2014
***

O, n-am putut, atât de lungă vreme n-am putut, n-am putut să Mă folosesc Eu de ei, de
cineva din ei aşa cum se foloseşte un om gospodar de un căluţ care poartă sarcinile stăpânului său
şi se bagă sub ham la glasul stăpânului şi se supune cu iubire voii lui, voii stăpânului său, iar dacă
se întâmplă să-l dea de la el stăpânul său, sau să se piardă de el, suferă mult căluţul şi plânge cu
glas plâns de dorul şi de lipsa stăpânului său, iar dacă dorul îi creşte prea mult copleşindu-l, îşi dă
sufletul de durerea dorului, de dorul celui ce cu credincioşie i-a slujit. Dar tu, popor al vremii
cuvântului Meu de azi, vreme de şaizeci de ani câtă a trecut cu cuvântul Meu în mijlocul tău, tu nu
numai că nu-Mi porţi sarcinile Mele grele, sub care Eu cad mereu şi singur de tine, ba tu Mă mai
şi pedepseşti, Mă mai şi părăseşti pentru calea cea cu satana pe ea şi ţi se stinge dorul şi tânjirea şi
Mă uiţi ca pe unul de la care ai suferit, sau în care tu te-ai împiedicat cu mersul tău. Eu însă am
voit să te ocrotesc şi să nu te părăsesc. Am voit să te hrănesc ca să nu mori, şi am adus mereu pe
masa ta, la urechea ta cuvântul vieţii, dar tu n-ai înţeles grija Mea de tine şi răbdarea Mea cea plină
de durere după tine, şi te-ai semeţit ca şi Adam în rai şi ai rămas mai mare ca Dumnezeu şi L-ai
părăsit, că n-ai căutat să înţelegi ocrotirea Mea, care dădea să te pregătească pentru viaţă, pentru
vecii cu Domnul. O, când omul îşi duce vita la păscut, stă cu ea, n-o lasă de capul ei, sau o dă cuiva
în grijă ca să pască ea vegheată şi să nu i se întâmple ceva rău, dar tu n-ai făcut şi nu faci tot aşa şi
pentru tine. O, stai tu sub grija sau sub ochii cuiva ca să nu pieri, ca să nu vină satana şi să te afle
fără veghetor şi să înţeleagă că dai să fii al lui? O, n-ai voit să stai sub grija Mea, sub veghea Mea,
sub povaţa Mea, sub dojana Mea, sub mila Mea de tine, n-ai voit, dar Eu am lucrat mereu şi Mi-
am ţinut treaz cuvântul şi l-am dat peste pământ acum şi Mi-am întocmit cărare bine aşezată şi am
acum înaintea Mea fii cu milă de Dumnezeu, fii care-Mi deschid ca să vin şi ca să Mă ajute să-Mi
duc sarcina, să-Mi duc la sfârşit bun lucrarea care Mi-a mai rămas s-o săvârşesc pentru mântuirea
celor ce au atragere spre Dumnezeu, şi-i voi ocroti pe cei ce Mă iubesc.

Îi spun omului că nu numai prin suferinţă mai poate Domnul să-l cureţe de păcat şi să-i
pregătească scăpare şi mântuire şi viaţă de veci, dar şi prin pocăinţă poate omul să-L dobân-
dească pe Domnul de iubire a sa, de milă şi de iertare a sa. De aceea vin şi vă îndemn spre

15
Calul alb apocaliptic

pocăinţă, o, fii ai oamenilor. Vin cu sfinţii Mei şi strig la voi: Pocăiţi-vă! O, pocăiţi-vă, căci proo-
rocul Ilie i-a ocrotit de sabie şi de foc pe cei care s-au apropiat de el cu pocăinţă, dar nu i-a cruţat
pe cei care au căutat după el cu vicleşug.

… — Eu, Domnul, împrăştii cuvântul Meu peste pământ, iar cine îl cunoaşte şi nu-l împli-
neşte, el va vedea. Amin. Voi, însă împărţiţi-Mă peste tot, fii ai cuvântului Meu, şi căutaţi cu
multul să fiţi voi căluţul Meu, cu care să-Mi port sarcina Mea cea de azi şi tot ce am de lucrat.
Învăţaţi de la credincioşia şi supunerea şi slujirea unui căluţ, care poartă sarcinile stăpânului său
în toată ascultarea de voia stăpânului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, din
02-08-2014
***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
(Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv )

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă

16
Calul alb apocaliptic

Semnul Fiului Omului


Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

17

S-ar putea să vă placă și