Sunteți pe pagina 1din 46

Semnul Fiului Omului

„Pune-ți lucrurile pe umăr în ochii lor și ieși pe întuneric, și fața să ți-o acoperi, ca să
nu vezi pământul, căci te-am pus semn casei lui Israel”.
„Și să le mai spui: Eu sunt un semn pentru voi; ceea ce fac eu,…” (Iez. 12/6, 11.)
*
„Iezechiel va fi semn pentru voi: ceea ce el a făcut, veți face și voi întocmai; și
când se vor împlini acestea, veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.”
„În ziua aceea se va deschide gura ta către cel scăpat și vei grăi și nu vei mai fi mut și
vei fi semn pentru ei, și ei vor afla că Eu sunt Domnul”. (Iez. 24/24, 27.) (primind poruncă
să ilustreze starea Bisericii, n.r.)
*
„Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va
naște fiu și vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia. 7/14.)
*
„Și a zis Domnul: „Precum a umblat robul Meu Isaia gol și desculț vreme de trei ani,
ca semn și prevestire…” (Isaia. 20/3.)
*
„Căci precum a fost Iona un semn pentru Niniviteni așa va fi și Fiul Omului
semn pentru acest neam.” (Luca:11/30)
„Și s-a arătat din cer un semn mare: o femeie (Biserică, n.r.) înveșmântată cu soarele și
luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din douăsprezece stele.”
„Și alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roșu, având șapte capete și zece
coarne, și pe capetele lui, șapte cununi împărătești.” (Apoc. 12/1, 3.)
*
„Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da
lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui.
Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile
pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă.”
(Matei. 24/29-30.)
*
„Iar alții, ispitindu-L, cereau de la El semn din cer.” (Luca. 11/16.)
*
„Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne,
m-ai ajutat și m-ai mângâiat.” (Psalmi: 85/16)

Semnul Fiului Omului

Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

… Ridică-te pe temelia credinței, ridică-te și acum, căci acum vin spre tine și îți vestesc
început de lucru văzut, fiindcă am spus că voi scoate deasupra această fântână de miere, această
1
Semnul Fiului Omului

începătură de lumină văzută, că vine ziua slavei, copil al acestei slave. Am spus că lucrăm să
scoatem crucea deasupra și s-o înfigem în vârful unghiului, ca să știe mulțimile lucrarea semnu-
lui Fiului Omului, Care Se va arăta pe nori după acest semn, căci Fiul Omului va lucra apoi
văzut ca să adune în grădina arătării Sale pe toți aleșii Săi, de la marginile cerului și până la
celelalte margini. Adevăr adevărat grăiesc și acum, că nu va trece neamul acesta, și se va împlini
această lucrare adusă prin cuvânt. Iar de ziua și ceasul acela, iată, copilul Meu, Tatăl știe ziua
aceea, iar Tatăl este în Fiul, și Fiul este împreună cu Tatăl în toți cei care prin Duhul strigă: „Avva,
Părinte!“. Iată taină pecetluită și despecetluită în vremea aceasta! Fericit este slujitorul acela
pe care, Tatăl lucrând și Fiul venind, îl va afla crezând așa, căci adevăr grăiesc, că peste toate va
fi pus. Iar cei ce vor tăgădui acest adevăr, veni-va Stăpânul pe neașteptate pentru aceia și îi va
scoate din dregătorie și îi va pune cu cei fățarnici, acolo unde este plâns și scrâșnire de dinți.

Voi scrie numele tău pe piatra aceasta și voi scrie numele aleșilor Mei, dar vreau să scriu
numele unsului (Regele Mihai, n.r.) cel de la Mine pe piatra aceasta. Fii înțelept de la Mine, căci
înțelepciunea este fiica Mea, cea care a luat ființă de la Mine mai înainte de toate câte s-au făcut
prin cuvânt. Am dat cuvânt servilor Mei prin care vin cu cuvântul, și lucrez prin cuvânt, de la cele
rostite și până la cele împlinite prin cuvânt, dar vreau să-i văd lucrând lucru de credință pe cei spre
care vin să-Mi desăvârșesc taina acestor mărturii, că vine ziua mărturiilor, copilul Meu, vine, și
vom intra apoi în odihna ei, vom intra noi mai întâi, cei care am lucrat la această lucrătură, și fi-va
apoi să chemăm sub această viță pe toți cei care locuiesc în cerurile noastre, căci în cerul inimilor
celor credincioși locuiesc acum mulțimile cele numeroase care va fi să se hrănească și să se
tămăduiască din fructele și din frunzele sădirii vestite, și vor lua viață prin această piatră nouă. Dar
iată, trebuie să facem înscriere, ca să fie cunoscută pe pământ și să rămână de mărturie această
înscriere, căci mărturia ei va lucra, ca să putem apoi să ridicăm această piatră și să înfigem în
vârful ei semnul Fiului Omului, și să se audă cântare îngerească pe pământ, și să cântăm ca
îngerii: «Binecuvântat este Cel ce iarăși vine întru numele Domnului!», căci Eu sunt Alfa și Eu
sunt Omega. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu, din 04-06-1991
***

Saltă cerul de bucurie când vede că mai este pe pământ credință vie și lumină de Duh Sfânt
peste fiii și fiicele care așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Această piatră coborâtă din cer prin cu-
vânt, Eu sunt această piatră; Eu și cei ce au crezut în vremea împlinirilor cele scrise pentru vremea
aceasta. Această iesle binecuvântată este ascunsă de înțelesurile celor ce nu sunt învăluiți de
lumina înțelepciunii curate și neamestecate cu cele din lume.

Iată de ce am așezat acest semn peste România Mea. Am așezat această iesle de cuvânt
ceresc ca să vină omul înapoi la Mine, ca să aduc pe cel credincios la starea cea pe care am
lăsat-o Eu peste cei puțini ai Mei atunci când M-am dus să-Mi iau locul de unde coborâsem
când am luat trup de om văzut, de Dumnezeu văzut între oameni. În lume am venit atunci,
dar lumea nu M-a cunoscut, iubiții Mei. Și iată, iarăși face Domnul o lucrare mare, dar lumea nu
poate să o înțeleagă, și dacă nu poate, hai, iubiții Mei, hai, că Noi suntem în voi, și voi în Noi. Hai
să-l facem pe om să priceapă această vreme cerească. Este scris că cele ce au fost, iarăși vor mai
fi, și iarăși este scris că voi veni și voi fi împlinitor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 22-02-1992
***

2
Semnul Fiului Omului

… Vine, tată, ziua să Mă socotesc cu lucrătorii viei Mele, și le voi cere rodul lor, și le voi
cere culesul și fructul și talanții, și în ziua aceea ei vor fi cu mâinile goale înaintea Mea, iar tu vei
fi pregătit să-ți dau via în primire, și Eu să stau cu tine la masă și să te slujesc, așa cum și tu azi
stai în numele Meu înaintea cuvântului Meu. Voi împlini Scripturile de azi cu tine, popor al Dom-
nului, și le voi da un semn celor necredincioși, dar Eu vă spun că le-am și dat, și ei nu s-au uitat
la tine, și dacă s-au uitat, nu te-au cunoscut al cui ești tu, popor al Domnului, că Eu am stat
cu tine sub obroc până azi, dar azi ies cu voi, măi fiilor, și voi veți fi semne între neamurile
pământului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1994
***

Iată, timpul cel de până acum s-a depănat și și-a sfârșit depănarea, căci voi, măi fiilor,
sunteți numiți în cer începătură nouă, după cum a fost făgăduința în Scripturi despre Paștele cel
nou pe care Domnul îl așează în împărăția Sa, fiindcă aici este împărăție cerească. Împărăție ce-
rească înseamnă acolo unde toți mănâncă Paștele Domnului. Tinerețe fără de bătrânețe și viață fără
de moarte este acolo unde în fiecare zi se mănâncă Paștele Domnului întru sfințenie. E îngrozitoare
pentru duhul rău această taină de viață fără de moarte, căci viața fără de moarte este Domnul Iisus
Hristos fără de oprire în om. Și fiți atenți, copiii mei, ca să arătați bine înviați prin acest veșnic
Paști al sărbătorii Mielului lui Dumnezeu, căci voi prin Sângele Mielului lui Dumnezeu ați biruit.
Voi nu trebuie să fiți pământești, că mare este taina care vă cuprinde pe voi. Voi sunteți
semnul lui Dumnezeu între vremi, și duceți acest semn până la toate marginile, căci judecata
Domnului se scrie de Dumnezeu până la margini. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1994
***

Poporul Meu, nu uita că tu ești mărturie peste timp, că tu ești semn care stârnești
împotrivire peste oamenii cei fără de Duhul Sfânt. Israele, Israele, Duhul Sfânt, Cel Care pur-
cede de la Tatăl, te-a adunat pe dealul cel plin de mărturii. Iată-Mă iar în satul Meu cu poporul
Meu, în satul cuvântului Meu. Acest sat se va numi satul Cuvântului lui Dumnezeu și va purta
numele Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 11-06-1995
***

Poporul Meu, această lucrare de cuvânt din cer este crucea Mea pe care v-am dat-o s-o
purtați prin lume, fiilor. Este semnul Fiului Omului, care era să se arate mai înainte de venirea
Lui cea văzută. (Vezi selecția tematică: „Venirea în chip văzut”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Crucea este viața lui Hristos,
purtată de om, este fața lui Hristos, luată de om, iar cuvântul acesta și fața lui este crucea
Mea, purtată de voi. De aceea această vestire nouă, această cruce purtată este o nebunie pentru
cei ce stau în duhul nepăsării acestui veac, dar pentru voi este puterea lui Dumnezeu. Iată, cuvântul
Meu vădește nebunia înțelepciunii acestui veac, fiindcă dacă înțelepciunea lui Dumnezeu nu l-a
făcut pe om să cunoască prin înțelepciune pe Dumnezeu, de aceea a voit Dumnezeu să mântuiască
pe cei ce cred prin vestirea crucii, după cum este scris: «Iudeii cer semne, elinii, înțelepciunea,
iar cei credincioși Îl vestesc pe Hristos Cel răstignit, Care pentru iudei este sminteală, pentru
neamuri, nebunie, dar pentru cei chemați dintre ei, este Hristos, puterea și înțelepciunea lui
Dumnezeu». Așa este înțelepciunea cea ascunsă a lui Dumnezeu. El ridică pe cele de jos, pe cele

3
Semnul Fiului Omului

ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca nimeni să nu se semețească în fața lui Dumnezeu,


iar cel ce se laudă, în Domnul să se laude. Amin.

Eu te cuprind cu mare iubire, Eu și toți sfinții Mei. E dragostea Mea cu tine și te mângâi și
te binecuvintez, ca să fii tu bucuria Mea, poporul Meu. E pacea Mea cu tine; întărește-te din duhul
păcii Mele. Cuvântul e pacea cea din cer și de pe pământ. Cuvântul Meu e slava Mea în mijlocul
tău, și Mă slăvesc în el înaintea ta. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt te binecuvintează pe tine, Israele. Să
fii copil credincios, fiule, căci prin credința ta lucrez și Mă slăvesc înaintea ta prin cuvânt. Cuvântul
este Dumnezeu. Pace ție, popor al Domnului, căci Unul este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1996
***

Am spus noroadelor de pe pământ că tu ești poporul Meu; am spus că Eu sunt Dumnezeul


tău; am spus că glasul cuvântului Meu este slava lui Dumnezeu în mijlocul tău, este semnul
Meu înaintea venirii Mele, este crucea slavei Mele, care vine înaintea Mea, este viața Mea
peste viața ta, căci am venit și te-am ales dintre neamuri ca să pun peste tine ființa cuvântului Meu,
împlinirea cuvântului Meu. La Mine totul este cu putință, și am adăugat că totul este cu putință
celui ce crede în Mine și în cuvântul Meu. Cuvântul Meu te paște, te crește și te umple de ființa
lui, poporul Meu. Pe Israel pe care l-am avut de popor l-am învățat prin Duhul Meu în prooroci,
dar el prea mult s-a iubit pe sine și n-a stat înaintea Mea ca să Mă aibă de Dumnezeu, și M-a scos
afară din ale lui. Eu când dădeam să-Mi fac loc cu împărăția Mea în el, am ales din el vestitori de
la Mine și le-am spus: «Mergeți, și pe căile păgânilor să nu mergeți, în cetăți de samarineni să
nu intrați, și mai degrabă la oile cele pierdute; mergeți la Israel, cel ce a pierdut calea», căci
păgânii și samarinenii credeau în Dumnezeu, credeau în Cel ce vine, în Cel ce era așteptat să vină,
dar Israel nu mai credea nimic, nu mai voia nimic. Samarinenii erau urâți de iudei, dar erau cre-
dincioși în Cel ce trebuia să vină de la Tatăl, iar când am venit, M-au primit și Mi-au ieșit înainte
ca să Mă ia în casa lor, nu ca iudeii care M-au scos din casa lor. Să Mă primești, poporul Meu, așa
cum M-au primit samarinenii, fiule, și să faci ființă din cuvântul Meu, că și Eu fac ființă din toate
făgăduințele Mele dacă tu faci ființă din cuvântul Meu.

Cuvântul Meu e lapte și miere din cer. Cuvântul Meu să-l mănânci cu dulceață, copile
scump, să-l pui pe pâine ca pe dulceață și să mănânci și să crești dulce, o, copile Israele, ca să Mă
îndulcesc cu tine, fiule scump. Iudeii Mi-au dat fiere, Israel cel de atunci Mi-a dat oțet și fiere chiar
și în clipa Mea cea mai grea, dar tu, Israele de azi, fă-te dulce Mie și dă-Mi să beau din apa ta, dă-
Mi apă dulce, dă-Mi, poporul Meu, dă-Mi, și fii ager la lucru, că lenea e păcat de moarte, poporul
Meu. Tu să nu stai în această moarte, că Eu voi veni curând, și va fi să te găsesc lucrând venirea
Mea, căci venirea Mea, cu tine Eu o lucrez.

Verginica Mă roagă și Îmi spune: „Mărește, Doamne, credința lui Israel!“. O, Israele, Isra-
ele, de ce crezi tu că M-am întrebat Eu atunci când am zis de venirea Mea? că așa am zis: «Când
va veni Fiul Omului, va mai găsi credință pe pământ?». O, pe pământ nu voi mai găsi credință,
dar voi găsi la tine, poporul Meu, că Eu te-am luat din lume ca să nu mai fii din lume, și să fii
născut de sus, din Mine să fii, nu din lume, ca să pot să-ți măresc credința în Mine, poporul Meu.

4
Semnul Fiului Omului

E praznic în tine, poporul Meu. Eu te-am pus semn pe tine înaintea Mea și am scris pe
creștetul tău numele Meu și te-am însemnat cu pecete cerească și te cunosc prin unșii Mei,
care stau înaintea Mea pentru tine, că tu prin uși poți să fii poporul Meu, căci așa este orânduiala
dumnezeiască. Eu prin porți intru la tine. Tu tot așa să intri și tu la Mine, prin porți, poporul Meu,
prin porți, fiule, căci cine sare peste porți, acela este duh de Lucifer, nu este duh de oaie în staulul
cel nou de nou Ierusalim, venit de la Mine peste tine. De aceea mereu ți-am spus, și mereu îți spun:
stai în duhul ascultării, poporul Meu, și mergi, fiule, cu călăuza în față, căci duhul rău când vede
călăuza cea pusă de Mine, fuge duhul rău de așezarea Mea, iar dacă tu nu mergi după călăuză, vine
duhul rău și îți strică înțelegerea, și te faci Lucifer și tu nu știi ce faci, și scris este: «Dacă nu știi,
nu ai păcat». Dar iată, îți spun ca să nu faci păcat și să te ții departe de neorânduiala despre care
scrie în Scripturi și în cuvântul Meu cel proaspăt peste tine, că neorânduiala nu e bună, fiule.

E Duhul Sfânt învățător peste tine, ca să fii tu învățat de Duhul Sfânt, poporul Meu, după
cum este scris: «Și vor fi învățați de Dumnezeu». Am pe cineva din porțile tale care din copilărie
Îmi spune mereu: „O, Doamne, să nu fiu eu în gândul meu și în inima mea, ci Tu să fii, Doamne,
Tu, cu voia Ta, iar când vezi micșorarea Ta în mine, scoate-mă din voia mea cu voia Ta și mă
deprinde să fiu voia Ta, Doamne, că voia mea este să fiu voia Ta, voia Ta înaintea Ta“. O, Solomon
Mi-a cerut înțelepciune, altul ca el Mi-a cerut altceva, altul, iarăși, altceva, dar mare lucru este
când aud Eu că-Mi spune cineva: „Doamne, să fiu eu voia Ta înaintea Ta, Doamne“. O, ferice ție,
suflețel și inimioară care spui așa, căci voia Mea este mântuirea neamului omenesc. Voia Mea
în om e mare minune. Un așa om este o minune lucrată de Mine pentru mântuirea omului, a nea-
mului omenesc. Voia Mea e numai bine, voia Mea e bună, voia Mea este să biruiesc în om pe
omul cel vechi și să-L nasc în el pe Cel nou, pe Hristos, pe Mine să Mă nasc în om; asta este
voia Mea în om și iubirea Mea în om. Ferice de cel ce se face voia Mea ca s-o lucreze pe ea, căci
Eu lucrez răscumpărare din moarte și Mă fac cale pentru cel ce umblă să Mă găsească.

Israele, să fii, tată, voia Mea. Să fii tu voia Mea, că lumea, fiule, e voia duhului rău. Dacă
dai să te duci în lume, te faci voie a duhului lumii, dar să nu voiești așa voie, fiule, ci tu să fii voia
Mea, ca să fiu Eu voia ta, și unul în altul să fim, Eu în tine, și tu în Mine, fiule din Israel. Israele,
Israele, nu te mai trage, fiule, la voile tale. Eu fi-va să vin văzut, și să te găsesc voia Mea pe tine,
poporul Meu. Crești, tată, întru voia Mea și te roagă zicând: „Facă-se, Doamne, voia Ta ca și în
cer peste pământ, și peste mine, Doamne“. Cine se trage în voile lui, acela nu știe ce este viața,
unul ca acela nu știe ce înseamnă să aibă viață. E voia Mea deasupra ta, poporul Meu. Să intru,
fiule, în tine cu ea. Voia Mea este să nu ai alți dumnezei afară de Mine. Voia Mea este să nu-ți fii
ție dumnezeu, și să-ți fiu Eu Dumnezeul tău prin toate câte îți cer Eu din Mine peste tine. Cel ce
ascultă, acela face voia Mea. Cel ce nu face voia Mea, acela este dumnezeu mincinos. Cel ce face
voia lui, acela nu face voia Mea. Tu să fii voia Mea, fiule Israele, că te-am numit, tată, cu numele
Meu, ca să te cunosc că faci voia Mea. Viața Mea și semnul vieții Mele să le porți înaintea Mea,
ca să vin și Eu înaintea ta, și să ne întâlnim în fața tuturor neamurilor de pe pământ, că unul pe
altul ne așteptăm, Israele iubit, Eu pe tine, și tu pe Mine, poporul Meu. O, fericit este cel credincios
din Israel, că acela este voia Mea înaintea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-1996
***

O, Verginico, se împlinesc toate cuvintele Mele rostite de Mine din tine, tată, nuntă de veac
nou pe pământ, cer nou și pământ nou în poporul tău, veste peste pământ, Evanghelie vestită de la

5
Semnul Fiului Omului

o margine la alta ca să vin apoi văzut, Verginico; Evanghelie vestită, semnul Fiului Omului, Cu-
vântul, semn înaintea venirii Mele, crucea Mea, viața Mea în creștin, poporul Meu, crucea Mea
cea ușor de dus din loc în loc. Și Îmi voi arăta tot mai mult slava Mea și a cuvântului Meu cu
poporul Meu, și se vor plânge toate neamurile pământului văzând pe Fiul Omului venind cu norii
cerului cu putere și cu slavă multă, că iată, Eu trimit pe îngerii Mei cu poporul Meu, cu sunet mare
de trâmbiță și voi aduna la trâmbița Mea pe cei aleși ai Mei din cele patru vânturi, de la o margine
a cerurilor până la celelalte margini, precum am spus Eu prin Scripturi. Iată, «propovăduirea cru-
cii, a Evangheliei, este nebunie pentru cei nebuni, dar pentru cei mântuiți este puterea lui Dum-
nezeu», după cum este scris. Se împlinește nunta de veac nou, nunta Fiului de Împărat, și cei sfinți
se vor sfinți încă și se vor albi și se vor lămuri, iar cei înțelepți vor fi ca stelele cerului. Amin. Iar
tu, Verginico, trâmbița Mea cea de apoi, să te bucuri, tată, că toate cele vestite de Mine din tine se
împlinesc, și poporul Meu născut din tine naște fii pentru Dumnezeu, căci cuvântul Meu din mij-
locul lui naște, naște fii. Cel ce Se naște cuvânt în ieslea Sa, naște fii, și cei născuți se vor scrie în
Cartea Vieții, iar poporul cel dezrădăcinat din tine – că tu ești rădăcina – poporul cel ce s-a smuls
să știe și să audă că pentru orice cuvânt spus în deșert, Eu, Domnul, îi voi cere socoteală. Eu, Cel
ce am stat cuvânt în Israel, voi sta cu cuvântul acesta față în față cu cei dezrădăcinați din rădăcină,
din tine, Verginico, și din fiii tăi. Tu ești rădăcina, și fiii de azi ai tăi sunt ramurile, tată, ramurile
tale, Verginico, și «ramurile cresc și dau peste ziduri», precum scrie în Scripturi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-1997
***

Iată, fiule Ierusalime, cuvântul Meu cu tine ridică pe mulți, și cade pe mulți. A venit vremea
ridicării multora și a căderii multora după cum este scris. Se vor prăbuși cei ce n-au fost păstori de
oi sub cojoc de păstori. Eu nu Mă las înșelat așa cum se lasă omul. Iată, nici urmă de pocăință nu
văd la preoți și la arhierei, nici vorbă de umilință nu văd, iar cuvântul Meu lucrează spre ridicarea
multora și spre căderea multora. Eu de aceea merg cu tine, că tu ești semn, poporul Meu. Nici
un semn nu le dau la cei ce au fost fățarnici, nici un semn decât cuvântul Meu și pe tine semn,
că trec cu tine peste pământ, și binecuvintez acolo unde sunt primit cu credință, și scutur praful de
pe picioare spre mărturie acolo unde nu sunt primit cu credință.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1997
***

E sărbătoarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, căci Tatăl a mărturisit din cer pe Fiul
Său Cel de pe pământ, iar Duhul Sfânt a întărit adevărul cuvântului cel rostit de Tatăl peste Mine.
În zilele acelea Ioan a fost trimisul Tatălui către oameni ca să vestească arătarea Mea în mijlocul
oamenilor, și să creadă oamenii în Fiul Tatălui și să se boteze cu apa spălării păcatului strămoșesc,
și cu Duhul Sfânt, Care mărturisește pe Tatăl și pe Fiul. Iar în zilele acestea, în zilele cele de apoi,
te trimit pe tine între oameni, pe tine, poporul Meu, ca pe un trimis al Meu, că am făcut din tine
semn pe pământ, semn înaintea venirii Mele a doua oară pe pământ, precum Ioan a fost semn
de la Tatăl înaintea arătării Mele întâia oară între oameni.

Mergi, poporul Meu, semn nou în mijlocul oamenilor, că te-am vestit că ești și că vei
fi. Mergi, Ierusalime nou, mergi și întinde harul cuvântului Meu deasupra pământului. Amin.
Mergi, poporul Meu, mergi, că Eu sunt Cel ce sunt, și te cuprind cu puterea harului Meu din toate
laturile, că tu ești cel micuț și cel ocrotit, și ești semnul Meu, ești trimisul Meu, așa cum a fost

6
Semnul Fiului Omului

Ioan. Să audă toate neamurile pământului: Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, și Mă numesc Cu-
vântul lui Dumnezeu, Care vine din cer pe pământ în mijlocul neamului român ca să Se
anunțe întru cea de a doua venire cu trupul pe pământ. Amin.

Amin, amin zic ție, poporul Meu român: vine vremea, dar a și venit, să Mă arăt din mijlocul
tău cuvânt, și apoi trup întru cea de a doua venire a Mea, precum mărturisesc Scripturile Mele din
vremea trupului Meu în mijlocul poporului Israel care M-a lepădat, dar Eu îl aștept să se întoarcă
la Mine. Adevăr adevărat grăiesc din cer peste pământ: Eu sunt Cuvânt în mijlocul neamului ro-
mân. Eu vin curând după acest cuvânt. Cel ce voiește să vină după Mine, să-și ia crucea sa și să-
Mi urmeze Mie. Eu vin curând, curând și voi fi cu toți cei ce-Mi urmează Mie și ție, țara Mea de
nuntă, iar tu să fii pe voia Mea, că ești cea dintâi. Cei ce nu cred în adevărul cuvântului Meu, nu-l
vor vedea venind, că Eu voi da din calea Mea pe cel necredincios, pe cel tare la cerbice, care nu se
uită ca să vadă că Eu sunt cu cei credincioși și curați.

În zilele acelea mergea Ioan înaintea Mea, iar în zilele acestea mergi tu, poporul Meu cel
credincios. Cel ce va crede și se va boteza în râul vieții, care curge cuvânt din Mine în mijlocul
tău, acela va vedea pe Cel ce vine a doua oară din cer pe pământ. Mergi, Ierusalime, și stropește
pământul cu apa și cu harul cuvântului Meu. Mergi, poporul Meu, că Eu vin și tu mergi înaintea
Mea ca să Mă vestești că vin. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Botezului Domnului, din 19-01-1998
***

În tine M-am făcut praznic, poporul Meu, și în tine voi coborî praznicul venirii Mele a
doua oară pe pământ, și tu vei fi poporul întâmpinării Mele, și te voi face semn în mijlocul
popoarelor, așa cum l-am făcut pe Israel în vremea lui Moise cel blând și credincios.

Ține minte, poporul Meu, că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu în cer sus și pe pă-
mânt jos, și nu mai este altul în afară de El ca să-ți facă ție bine. Ține minte, poporul Meu, că tu
ești semnul Meu mai înainte de venirea Mea cea mare, că scris este: «După zilele cele de strâm-
torare soarele se va întuneca, și luna nu va mai lumina, și stelele vor cădea, și se vor clătina
puterile cerurilor, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, și se vor tângui toate
neamurile de pe pământ și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu
slavă multă». Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului din 15-02-1998
***

Poporul Meu, le spun românilor să semene cu Mine la port și la hrană și la băutură și la


faptă, că altfel nu vor mai fi români, căci numele de român este numele lui Israel cel nou, cel după
chipul și asemănarea Mea. Le spun românilor să țină minte că Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Cel
Bun și Drept, și am venit la ei cuvânt pentru ei și pentru toate neamurile de pe pământ, și Îmi
pregătesc ziua venirii Mele, Mi-o pregătesc prin cuvânt și o fac prin cuvânt, căci Eu pe toate
le fac cu cuvântul, de la început și până la venirea Mea cu trup slăvit. La prima Mea venire
trupul Meu a fost fără slavă, dar acum vin cu trupul plin de slavă văzută și voi sta în mijlocul tău,
poporul Meu, și vei face parte din slava Mea și te voi purta din slavă în slavă, precum este scris în
Scripturi despre cei de la venirea Mea care vor fi găsiți lângă Mine. (Vezi selecția tematică: „Slava

7
Semnul Fiului Omului

Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Scribd; Archive.org; Google Drive; pu-


bhtml5; joomag, n.r.) Ai grijă mare să fii lângă Mine, Israele român, că tu ești mijlocitor pentru
neamul român.

Ține minte, poporul Meu, ține minte că Eu, Domnul Iisus Hristos, vin mereu la tine și Mă
fac cuvânt peste tine și te numesc poporul Meu. (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusa-
lim - Noul Canaan”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) Amin. Te-am învățat să fii pildă și semn al Meu în mijlocul oamenilor.
Mare-Mi este grija pentru tine, că tu trebuie să poți și să voiești prin puterea și prin voința Mea
peste pământ. Antichrist Mă încurcă de peste tot, ca să nu-i aleg pe cei buni dintre cei răi, dar Eu
Mă grăbesc să-i dau de-a dreapta Mea pe cei plăcuți Mie. (Vezi selecția tematică: „Antichrist și
fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; Google Drive; Scribd; archive.org;
pubhtml5; joomag, n.r.) El se face văzut cu momeala lui peste tot, și omul se lasă momit de cele
ce se văd. El a îmbrăcat haină sfântă și se strecoară peste tot, dar el nu face voia Mea, și nu
este oaie, chiar dacă are deasupra lui pielea oii.

Poporul Meu, ține minte că antichrist nu face voia Mea, și prin aceasta este vădit și
este prins în însăși cursa lui cea ascunsă, și prin aceasta a fost și este judecat. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoșatei judecăți, din 22-02-1998
***

Poporul Meu, poporul Meu, să stai mereu pe calea iubirii Mele cu tine. Să stai mereu,
mereu pe calea venirii Mele la tine, că tu ești calea Mea de la cer la pământ. Și dacă nu te-aș avea
pe tine cale a Mea, pe ce drum aș mai veni Eu întru venirea cea de acum? Poporul Meu, tu ești
semnul Meu cel de dinaintea venirii Mele, fiindcă Eu am făcut din tine semn pe pământ, și
altceva tu nu ești decât semnul Meu, chipul Meu cel de dinaintea venirii Mele cuvânt și chip.
Poporul Meu, tu ești chipul Meu. Ce este acest cuvânt? O, tu Mă porți pe Mine în tine, tu Mă
arăți pe Mine oamenilor, tu dai celor ce vor să ia, ca și tine, chipul Meu. Ce este chipul Meu?
Chipul Meu este viața Mea în om, în cugetul și în inima și în sufletul și în trupul și în fapta
omului. Chipul Meu în om este iubirea omului, iubirea lui de Dumnezeu. Amin. Poporul Meu, tu
ești cel ce ai înțeles taina chipului Meu, și de aceea trăiești în ea și ești cuprins în ea, iar cel ce este
cuprins în ea, nu mai are nevoie de credință în Mine, că acela este om împlinit întru Mine și trăiește
în Mine și este fiu al lui Dumnezeu, fiind fiu al învierii. Amin.

E sărbătoare de sfinți, coborâtă cu Mine în grădina cuvântului Meu, că la tine, poporul


Meu, stă cerul în sărbătoare și își găsește plăcerea în tine. Tu ești semnul Meu cel de dinaintea
venirii Mele. Tu ești chipul Meu cel de dinaintea arătării Mele. Tu Mă arăți pe Mine oamenilor.
Tu dai celor ce vor să ia în ei, ca și tine, chipul Meu. Poporul Meu, tu ești cel ce ai înțeles taina
chipului Meu în om și trăiești în ea și ești cuprins în ea, că ai fost credincios venirii Mele și ți-am
dat pietricica cea albă pe care Eu am scris numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, și am
scris peste tine numele lui Dumnezeu și numele cetății lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se
coboară din cer, de la Dumnezeu și cu Dumnezeu, și numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu știu oamenii bisericii lumii, nu știu nici oamenii bisericii din România, nu știu aceștia să
înțeleagă cuvântul Meu cel din Scripturi pentru vremea venirii Mele a doua oară pe pământ. Ei au
scris cu mâna lor în Scripturi vreme lungă până la venirea Mea, și lumea a fost înșelată de înșiși
învățătorii care stau peste ea în numele Meu.

8
Semnul Fiului Omului

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din
06-05-1998
***

O, poporul Meu cel nou, o, fiilor scumpi lui Dumnezeu! Pe ucenicii Mei cei de atunci i-am
trimis peste pământ să-Mi fie martorii învierii Mele, care a urmat după răstignirea Mea, iar pe voi
v-am făcut ucenicii venirii Mele și din mijlocul vostru Mă împart cuvânt peste oameni, că am
făcut din voi semnul Meu pe pământ și în cer, semnul cel de dinaintea venirii Mele cu trupul
în slavă. Dacă Eu nu M-aș fi ascuns de ochii oamenilor, s-ar fi pierdut dumnezeirea Mea din
mintea oamenilor. Dar M-am ascuns cu mare slavă, cu mare taină, că mare taină este înălțarea
Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului din 28-05-1998
***

Amin, amin grăiesc vouă, fiilor miruiți de mâna Mea, de izvorul care curge din coasta Mea,
de două mii de ani: veniți și prânziți! Pâine și pește de la Mine este cuvântul Meu; lapte și miere
în pustiu fără hrană; apă din stâncă, izvor în veci nesecat. Veniți și prânziți! Eu Însumi stau în
mijlocul vostru ca pe țărmul mării. Lumea este mare fără margini. În ea se îneacă toți cei care
se încearcă cu ea. Voi însă sunteți oaza cea de scăpare, țărmul mării. Curând, curând marea nu va
mai fi, căci este scris în Scripturi: «Am văzut cer nou și pământ nou, căci cerul cel dintâi și
pământul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este; și am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim,
din cer coborând cu Dumnezeu, împodobită mireasă pentru Mirele ei». «Noi le fac pe toate.»
Amin. Și iarăși zic: «Făcutu-s-a!». Amin. Iar cel ce însetează, să vină să bea, și în dar să bea din
izvorul apei vieții. (Vezi selecția tematică: „Acest cuvânt este râul vieții”, - și pe edocr; jum-
pshare; authorstream; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r. Dar cu cei fricoși
și necredincioși și spurcați și ucigași și desfrânați și fermecători și idolatri și în tot felul mincinoși,
este moartea cea de a doua partea lor, foc și cu pucioasă arzând în iezer. Dar iată râul și apa vieții,
limpede cum e cleștarul; pe țărmul lui crește pomul vieții. Cei ce beau au numele scris pe
frunțile lor. Aceste cuvinte sunt credincioase și adevărate, și Eu, Domnul, am trimis pe îngerul
Meu ca să vestească cele ce vor fi, căci vin curând, iar înaintea Mea merge cuvântul, semnul
Fiului Omului, poporul cuvântului lui Dumnezeu, care scoate demonii din oameni, căci scris
este despre cei miruiți și trimiși cu trimitere: «În numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi și
cerești vor grăi, șerpi vor nimici și moartea o vor birui, și pe cei neputincioși îi vor scula și îi vor
întări pe picioarele lor».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Paști, a sfântului apostol
Toma, din 18-04-1999
***

... – O, fiilor, toate sunt scrise în Scripturi, dar omul se face că nu le știe. Așa face omul și
cu cuvântul Meu cel de azi, pe care Eu, Domnul, îl scriu pe pământ prin mânuțele voastre. Este
scris în Scripturi că «necredincioșii vor fi șterși de pe pământ», dar omul s-a învățat să piară și
zice că așa este legea de când lumea. O, nu asta este legea! Asta nu e lege, omule. Asta este plata
păcatului tău, omule învățat cu pieirea. Omule, omul cel ieșit din tine este plata păcatelor tale, nu
este lege. Vezi tu la ce spui lege? Tu spui lege la păcat, căci l-ai pus lege peste tine ca s-o împlinești.
Împlinește-o dacă așa vrei, dar să știi că Eu pe om îl fac tot din pământ, așa cum l-am făcut
întâi, căci cel ieșit din tine este păcatul tău, nu este omul. Ce să-ți fac dacă tu ai voit ca femeia

9
Semnul Fiului Omului

să fie femeia ta? Dacă tu rămâneai al Meu, rămânea și femeia a Mea, și rămâneai omul lui Dum-
nezeu, că Eu pentru asta te-am creat. Eu nu te-am creat ca să te dau păcatului, ci te-am creat ca să
te rodesc și ca să te înveți lucrul rodirii, dar dacă tu ai făcut femeie a ta din femeie, ai uitat pe
Dumnezeu și te-ai alipit de femeia ta, și n-ai mai știut taina trupului cel făcut de Dumnezeu, care
spune că nu sunt doi cei doi, ci sunt unul, împreună cu Dumnezeu, precum Unul este Dumnezeu
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. (Vezi selecția tematică: „Taina omului şi a femeii”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive, n.r.)

Acum am venit pe pământ cuvânt ca să-ți fac judecata, omule. O, dacă te-ai pocăi de fapta
ta cea adâncită în timp! O, dacă ai vrea să fii credincios și nu necredincios! O, omule necredincios,
care nu împlinești cuvântul Meu! Împlinește-l, că vin din cer și îți spun acest cuvânt. Ești bătrân
de șapte mii de ani, omule. Când erai în rai, grăiam cu tine și tu Mă auzeai. După ce ai ieșit din rai
pentru neascultare și pentru păcat, L-ai dat pe Dumnezeu pentru păcat și ai ascultat glasul păcatu-
lui. O, glasul păcatului îl auzi și îl crezi, dar glasul Meu nu-l mai auzi și nu-l mai crezi. Urechea ta
e poartă a fărădelegii; la fel și ochii; la fel și credința; la fel și înțelepciunea, căci tu ai schimbat
cursul înțelepciunii tale odată cu ieșirea ta din rai când te-ai împotrivit Făcătorului tău. Dar Eu am
deschis porțile raiului, ca să Mă vezi și să Mă auzi, căci am venit după tine cu vindecare, și voiesc
să-ți întocmesc din nou urechea și ochii și tot trupul tău. Stau în ușa cortului Meu, și am pus îna-
intea ta semn ca să Mă cunoști. Cuvântul Meu este semnul. El este izvor de apă vie în pământ
fără de apă. Eu sunt cuvântul cel din cer, prin care Mi-am născut copilași pentru Tatăl, ca să stau
cu ei înaintea ta, omule hoinar și fără cale. O, când te-am întocmit din pământ, a fost ușor. Acum
ești carne și sânge, dar acestea nu moștenesc împărăția cerurilor, căci se împotrivesc prin duhul
lor cel potrivnic vieții, fiindcă scris este: «Ce este din trup, trup este, carne și sânge este». O, greu
Îmi este să te întocmesc din nou, căci tu ești potrivnicul Meu, ca și diavolul, dar iată ce cuvânt am
rostit pentru ca să-l împlinesc: tot ce a făcut omul pe pământ, se va întoarce împotriva omului.
Tot ce a făcut omul pe pământ, sunt pietre de aducere-aminte ale păcatelor omului care s-a
făcut potrivnicul lui Dumnezeu pe pământ.

Îi voi arăta omului că Eu, Domnul, tot din pământ îl voi zidi pe om, căci învierea morților
va fi judecata omului care a făcut din păcat om. (Vezi selecția tematică: „Învierea morților”, -
și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.)
Eu pe om l-am întors în pământ ca să-l rușinez și ca să știe că tot ce a făcut el, nu este, și ca să-l
fac tot Eu apoi, și tot din pământ să-l fac, căci au fost și sunt pe pământ oameni care s-au lăsat cu
Mine pentru facerea din nou a omului, și cu aceștia voi lucra pe om, așa cum am voit să lucrez cu
omul cel întâi zidit, iar Eu, Domnul, voi rosti cu cuvântul Meu prin gura celor ce s-au lăsat
lucrați de Mine, și voi ridica din pământ neamul omenesc, spre judecata duhurilor potrivnice
lui Dumnezeu. Și voi fi Dumnezeu drept, și voi așeza pe cei drepți moștenitorii cerului și ai pă-
mântului, «cer nou și pământ nou», după cum este scris în Scripturi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Rusalii din 04-07-1999
***

Stăm cu cartea deschisă și scriem în ea, că e zi cerească, fiilor. E zi pentru trâmbița Mea,
ziua când Eu, Domnul, am venit și am luat-o lângă Mine în cer, că vremea era grea. (Vezi selecția
tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive;
Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Voi ați rămas în urma ei, și vremea era grea. Voi ați luat să
duceți mai departe crucea Mea, și vremea era grea, și voi erați micuți, fiilor mici. Atunci am venit
și am lucrat cu putere și v-am făcut loc pe pământ cu crucea Mea, cu venirea Mea, și am

10
Semnul Fiului Omului

făcut din voi crucea venirii Mele, semnul cel de dinaintea arătării slavei Mele venind cu sfinții
și cu îngerii întru slăvită venire, și v-am înfășurat în lucrare de taină ca într-un veșmânt, iar
Eu, Domnul, M-am făcut cuvânt de deasupra voastră și v-am așezat să-Mi sfârșiți de scris cartea
venirii Mele cu judecata pentru fiecare faptă, cartea judecății făpturii, cartea înnoirii facerii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1999
***

O, Mă uit peste pământ și suspin cu jale. Mă uit peste locurile în care Eu am venit acum
două mii de ani prunc prin Fecioară, după cum era scris în prooroci să vin. Când am venit atunci,
toți mai-marii pământului M-au prigonit, toți M-au pândit ca să nu-și piardă slava lor din pricina
slavei Mele. Așa este și astăzi, și iată, Mă uit peste locul în care M-am născut acum două mii de
ani. S-au strâns oameni cu vază și își măresc slava lor și își dau daruri și nume unii altora
zicându-și între ei că s-au adunat la aniversarea nașterii Mele în Betleem. Ei se bucură, și Eu
suspin în cer cu Tatăl și cu sfinții, căci acolo nu este vorba de slavă pentru Mine, și oamenii
Mă folosesc pentru slava numelui lor și nu fac altceva decât să netezească întronarea anti-
christului peste tot pe unde Eu am lucrat și Mi-am lăsat urmele spre mărturie împotriva
celor ce se folosesc de numele lui Dumnezeu pentru slava lor cea omenească. Iată, Eu după
două mii de ani sunt bun pentru omul vremii de azi numai pentru slava lui, dar nu și pentru a Mea.
Eu nu Mă bucur de așa sărbători, și Mă bucur de sărbătoarea venirii Mele la cei ce Mă iubesc cu
viața lor cea sfântă, și petrec cu ei și Mă bucur. Acum îngerul Meu stă gata să sufle în lumina
bucuriilor oamenilor mari de pe pământ, care-și fac nume între oameni mărindu-se cu slavă ome-
nească, cu slavă care trece ca iarba.

Iată minciuna. Ea se întinde de la margini la margini. Iat-o: «Femeie care șade pe fiară
roșie, plină cu nume de hulă, având șapte capete și zece coarne, cu cupa plină de urâciunile
și de pângărelile desfrânării ei, iar pe frunte are scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama
desfrânatelor și a urâciunilor pământului, beată de sângele sfinților și al martorilor Mei. Și
se va sui din adânc și va merge spre pieire, căci toate sfârșitu-s-au», și așa este scris. Glasul
îngerului Meu a strigat mereu și a zis: «Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu vă împărtășiți din
păcatele ei și să nu luați din bătăile ei». Păcatele ei au ajuns până la cer, și îi vom da înapoi
precum ne-a dat ea, îi vom măsura îndoit. În cupa în care ne-a turnat ea îi vom turna de două ori.
Ea este împărăteasă, iar Eu sunt Judecătorul ei. Împărații pământului care au făcut voia ei se vor
bate în piept și vor zice: „Vai!“, iar cerul se va veseli, și sfinții și apostolii și proorocii vor vedea
dreptatea Mea de partea lor, precum este scris în Scripturi. Amin.

S-au strâns oamenii mari ai pământului ca să facă sărbătoare pentru nașterea Mea în Be-
tleem, dar după două mii de ani de la nașterea Mea între oameni, iată, Eu vin iar, și nu găsesc om
sfânt pe pământ, om care să Mă sărbătorească pe Mine, Cel Sfânt. De aceea M-am ascuns și lucrez
tainic și Îmi pregătesc venirea Mea cea cu slavă pe pământ împotriva minciunii care vrea să se
facă hristos pentru om, hristos mincinos, care înșeală cu venirea lui pe toți, mari și mici, bogați și
săraci, robi și slobozi, împărați și ostași, botezați și nebotezați, căci minciuna e minciună, ca și
omul. Eu însă sun din cuvânt, ca să se audă venirea Mea, și iată-i pe toți, că se ascund în peșteri și
în stânci de teama venirii Mele, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea.

Mă nasc cuvânt în ieslea Mea din mijlocul României, țara strălucirii, locul întoarcerii Mele
după două mii de ani, locul nașterii din nou a lumii. Îmi voi înnoi toată facerea, și pe om, căci am
zis: «Noi le fac pe toate». Amin. Toți cei mari sunt prinși în cursa măririi lor, și nimeni nu este cu

11
Semnul Fiului Omului

mărirea Mea, cu mărirea sfinților Mei, dar cel ce nu este sfânt nu va mai fi. Amin. Fac totul nou,
ca la începutul facerii. Suflarea gurii Mele naște ca la început, căci scris este despre Mine: «El a
zis, și s-a făcut». Amin. Lucrez tainic, ca și acum două mii de ani. Am dat pe Fecioară spre logodire
ca să fie ocrotită de moarte, căci în Israel, cel desfrânat trebuia omorât cu pietre. Cine ar fi fost să
înțeleagă taina nașterii Mele din Fecioară? Nici azi nu înțelege nimeni, căci dacă ar înțelege s-ar
înfricoșa pentru nașterea Mea din Fecioara căreia nu i s-a stricat fecioria prin naștere. Merge omul
la biserică și cântă zicând: „Bucură-te, Maică, pururea Fecioară!“, dar nu se înfioară omul de
această taină, și stă liniștit în păcatele lui, dar el este judecat de nașterea Mea din Fecioară și din
Maică pururea Fecioară. Eu am venit din cer pe pământ ca să-l iert pe om și să-l înviez pentru cer,
dar omul nu se pocăiește. O, cel ce nu mai face nici un păcat, acela este cel ce s-a pocăit de păcate
înviind prin unirea lui cu Mine, făcându-se un trup cu Mine. Altfel nu se pocăiește omul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2000
***

Își pune omul înțelept întrebarea: „Cum poate să vorbească Dumnezeu atât de mult?“.
O, dacă oamenii au stricat toate lucrările Mele ca să le facă pe ale lor, oare, Eu, Domnul, să nu Mă
ridic ca un Creator ce sunt și să lucrez?

Am stat două zile în mormânt, și a treia zi am înviat și M-am sculat și am lucrat și am


înființat împărăția Mea pe pământ. Dacă omul Mi-a stricat-o și Mi-o strică mereu, oare, Eu să nu
Mă ridic ca un Făcător ce sunt și s-o lucrez la loc? Oare, n-a venit vremea să așez la loc împărăția
Mea cea zidită acum două mii de ani? Și iarăși zic: am stat două zile în mormânt, iar a treia zi
am înviat și am așezat împărăția Mea. Am stat două mii de ani așteptând învierea făpturii pentru
care am murit Eu, iar a treia mie de ani este ziua învierii, ziua Domnului. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
joomg; archive; Google Drive; pubhtml5; Scribd, și „Împărăţia de o mie de ani”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; archive; pubhtml5; Google Drive; Scribd; joomag; n.r.)

Iată taina cea despre veacuri, că la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani. Această taină
nu mai este ascunsă, că o zi înaintea Mea este ca o mie de ani, și o mie de ani, ca o singură zi,
și Eu nu zăbovesc cu făgăduința Mea, dar am răbdat mult, după socoteala omului, căci am voit
ca tot omul să vină la pocăință. I-am dat timp omului, dar omul s-a tot depărtat de început și a
ajuns la sfârșit, căci el a mers înainte în loc să se întoarcă la Mine și să aștepte învierea. Iată de ce
Eu, Domnul, vorbesc mult, de i se pare omului că n-oi fi Eu Cel ce grăiesc.

Două mii de ani am tăcut ca în mormânt, iar a treia mie de ani este învierea, iar Eu
sunt începătura învierii, precum este scris despre Mine și despre înviere în Scripturi. Două
mii de ani sunt ca cele două zile în care Eu am stat ascuns în mormânt, iar a treia mie de ani este
ca ziua a treia în care Eu am înviat și M-am arătat ucenicilor Mei. Aceasta este taina vorbirii Mele
lungi și fără de capăt, căci Eu, Domnul, am suflat și am cuvântat peste pământ, și cuvântul
Meu a înviat și dă viață celor din morminte, căci scrie în cuvântul Meu cel de acum două mii
de ani: «Vine ceasul când morții din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei ce
vor auzi vor învia». (Vezi selecția tematică: „Morţii aud glasul Meu”, - și pe jumpshare; author-
stream; my.edocr; joomag; archive; Scribd; Google Drive; pubhtml5, n.r.) Aceasta este taina cu-
vântului Meu și a glasului Meu din zilele acestea, iar cei ce îl aud înviază pentru nestricăciune și
se îmbracă în nemurire pentru întâmpinarea Mea, căci vin cu nunta cea din cer pe pământ, cu taina
cea adevărată a nunții, taina pe care omul pe pământ a închis-o sub păcat atâtea mii de ani numind-

12
Semnul Fiului Omului

o taină și asemănând-o cu adevărata taină a nunții. Nunta este mântuirea care se plătește cu viața,
și altceva nu înseamnă nuntă.

Eu sunt, și ziua învierii este cu Mine, iar din gura Mea iese cuvântul vieții. Am stat
două zile în mormânt, iar a treia zi am înviat și am așezat împărăția Mea. Și am stat două
mii de ani așteptând, iar a treia mie de ani este ziua Domnului. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului Antonie cel mare, din 30-01-
2000
***

Am venit de la Tatăl să păstoresc oile; am venit să le adun și să le păstoresc. Sun din


trâmbiță, că așa este scris să fac. Cuvântul acesta este trâmbița cu care sun, și sun să se audă,
și se aude, dar cei ce sunt evrei la inimă și la cuget Îmi zic „demonul“ și Îmi zic că Eu hulesc, și
Îmi zic „omul“, căci ei sunt evrei răstignitori. O, nu e omul, căci am zis că omul nu poate fi păstor,
nu poate fi învățător, fiindcă Eu sunt Păstorul, nu omul. Dar de unde să aibă omul înțelepciune ca
să înțeleagă cu ea dacă el este prihănit în toată clipa și nu se scutură ca să se umilească și să rămână
apoi în umilință? Omul nu poate fi păstor, căci Păstorul este Cel răstignit pentru viața oilor. Peste
tot Eu sunt Cel răstignit ca să miluiesc pe oi. Nu e loc pe pământ să nu fiu răstignit în toată clipa
de fiecare om. Peste tot stau răstignit, și omul își face voia sa peste tot. Pe nicăieri nu Mă pot da
jos de pe cruce ca să cinez cu omul în zi de odihnă, căci omul e învățat să fie el liber, iar Eu,
răstignit. Omul Îmi scoate ochii cu jertfe pentru Mine, dar Eu milă voiesc, că jertfa sunt Eu și nu
jertfa omului e jertfă. Se duce omul la Ierusalim în loc să facă voia Mea peste el oriunde este
el ca să vin Eu la el și să Mă bucur de el. Dar el se duce la Ierusalim și zadarnic se duce, că
nu atinge duhul și adevărul cu dusul lui la Ierusalim. Se duce omul și în alte părți ca să Mă
găsească, dar ca să facă voia Mea nu se duce nicăieri omul. Nimeni nu-și cheltuiește averea ca
să facă voia Mea, ci și-o cheltuiește ca să vadă pe unde am trecut Eu, și atât; pe unde am
lucrat Eu, și atât, și apoi se fălește că a dat de urmele Mele, că a călcat omul pe urmele Mele.

Fac din tine pildă de iubire, pildă de ascultare prin darul temerii de Dumnezeu, iar tu să fii
puterea Mea pe pământ, poporul Meu, și să se hrănească din tine popoarele cu viață, cu viața Mea
din tine, căci te-am pus pildă a Mea înaintea neamului omenesc și am făcut din tine semn înain-
temergător pentru venirea Mea, că Eu, ca un bun Păstor știind semeția omului, am găsit cu cale
să-l judec prin tine pe om, pe tot omul care trăiește în el fără voile Mele; iar omul auzind de tine
sau văzându-te să vină spre umilință, să lase hrana cea amară și să vină să se îndulcească din masa
Mea cu tine, poporul Meu, și să Mă cunoască prin izvorul acesta. Și zic: cine bea din apa aceasta
are viață veșnică. Amin. Cine Mă ia pe Mine din acest izvor se lasă pe el și Mă ia pe Mine de viață
a lui, și apoi se întoarce la Tatăl, se întoarce cu umilință la Tatăl. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor, din 27-
02-2000
***

Mă jelesc în calea omului, doar, doar vor cădea porțile cele spre om. Voiesc să Mă vindec
de durerea cea de la om, căci omul este plin de temeri și de tristeți, fiilor de la ieslea Mea de cuvânt.
Doctorii de pe pământ vindecă trupurile, dar sufletele, ba. Fiți voi doctori din cer, fiilor, doctori
pe pământ cu cele din cer vindecătoare, și faceți-l pe om să vină la Mine, să vină spre vindecare.
Cu voi e veacul Domnului, cu voi deschid ușa omului ca să intru și să-i vorbesc de Mine. Grăiesc
cu voi mereu. Grăiesc apoi cu cei ce se alipesc cu Mine prin cuvântul care curge din Mine la voi,

13
Semnul Fiului Omului

și grăiesc și pentru omul care Mi-a închis ușa ca să fie el dumnezeu peste el și peste cei ce sunt ai
lui. Iarbă de leac am făcut din voi în calea omului neputincios care nu se mai scoală din stricăciune.
V-am așezat înaintea neamului omenesc ca să vină omul după Mine și după voi. V-am așezat
semn prin care să se conducă omul spre Mine, și să Mă găsească la voi grăind peste om și
chemându-l și umplându-l de iubire pentru Dumnezeu, căci omul se teme să se întoarcă în rai.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
12-03-2000
***

O, aud minți fără de pricepere, inimi răzvrătite împotriva venirii Mele cuvânt pe pământ,
împotriva cărții venirii Mele, carte pe care o scriu Eu cu voi, căci venirea Mea este cuvântul, iar
numele Meu acesta este: Cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-am făcut Eu lumea cu cuvântul? N-am
scris Eu Scripturile Mele cu cuvântul? Și dacă Eu sunt Cuvântul, să tac? Să nu mai vorbesc? Să nu
mai vin? Aud pe oameni fără de credință și fără de pricepere răzvrătindu-se împotriva cărții Mele
din zilele acestea. Ei zic: „Ce ne trebuie nouă altă Scriptură în afară de cea pe care o avem?
Nu mai trebuie adăugată alta“. Iată, așa zic cei răzvrătiți împotriva venirii Mele la voi, așa zic
cei ce zic că stau peste ale Mele. Dar Eu am zis că cei puși de Mine peste ale Mele sunt cei sfinți,
nu sunt cei păcătoși. Eu nu Mă bizui pe cei păcătoși pentru cele ce sunt ale Mele, și de aceea am
zis pentru cei ce vor cu Mine: fiți credincioși, le-am zis, fiți ochi și urechi pentru cele din cer, care
vin acum peste voi ca să vă înțelepțească auzul și văzul, căci cei mari de pe pământ vă țin departe
de venirea Mea, dar voi veniți, veniți aproape, căci iată-Mă ca să-l învăț pe tot omul taina venirii
Mele după două mii de ani.

Le spun și celor ce sunt împotriva cărții Mele de azi, cu care pregătesc omul pentru venirea
Mea, și le spun așa: dacă vă este de ajuns Scriptura care este, de ce nu împliniți ce scrie în
ea? De ce nu vă uitați ce scrie în ea? În ea scrie despre venirea Mea, despre cuvântul Meu
cel de azi, cu care vin în grădina aceasta. Am spus atunci prin Evanghelie: «Încă multe am a
vă spune, dar acum nu puteți să le purtați, iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va
învăța tot adevărul, căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi, și cele viitoare vesti-vă-
va vouă. El Mă va preamări pe Mine, căci din ce este al Meu va lua ca să vă vestească vouă».
Iată, voi, cei necredincioși cuvântului cărții pe care o aduc Eu în vremea aceasta, nu aveți cuvânt
de dezvinovățire pentru necredința voastră, că vă stă înainte cuvântul Scripturilor Mele de atunci.
Amin. Răzvrătirea este arma împotriva adevărului cel curat, ca să-l umbrească, dar el iese la lumină
și se așează față în față cu omul cel fără de minte. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea
Creștinătății Românești, ziua a treia, din 28-08-2000
***

Iată-Mă ca să vă dau har și mângâiere, vouă și celor veniți la izvor. Sunt Eu Însumi. Tru-
pul Meu este acoperit de ochii voștri, dar din el curge cuvântul Meu și se aude, și hrănesc cu el
și îl fac venirea Mea, că a venit vremea aceasta, și tot omul va fi luat ca pe neștire, că nu vrea omul
de pe pământ să stea din mersul lui și să asculte șoapta venirii Mele, cuvântul Meu care se face
cale pentru venirea Mea. Dacă Scripturile Mele cele de acum două mii de ani sunt mincinoase, Eu
nu voi veni. Dar ele sunt adevărate, și de aceea vin, și vin să le împlinesc. Amin.

Am spus ucenicilor Mei să înțeleagă de la smochin semnul venirii Mele. Și iată, el a dat
mlădițe fragede, căci s-a apropiat venirea Mea. Eu sunt smochinul, căci smochinul de pe pământ

14
Semnul Fiului Omului

s-a uscat și nu mai pot mânca din roadele lui. Eu Însumi am venit și am dat rod și am dat mlădițe
noi, căci venirea Mea este aproape. Smochinul cel uscat se crede verde și nu înțelege semnele
vremii Mele, semnele venirii Mele. Voi, copii de la iesle, sunteți semnele venirii Mele. Eu sunt
smochinul, iar voi, mlădițele, și venirea Mea este cu voi. Amin, amin, amin. Din nou am lucrat
tainic, ca și acum două mii de ani. Ca și atunci, oamenii nici acum nu vor să priceapă din semnele
vremii venirea Mea de la Tatăl. Duhul potrivnic Mie este împărat peste om și îi șoptește omului la
ureche să nu se așeze în veghe pentru venirea Mea, ci să-și petreacă cele ale nopții omul. Și iată,
venirea Mea ia omul pe neștire și omul n-o vede, căci scris este: «Ochi au și nu văd; urechi au și
nu aud; și cine nu crede nu ajunge să vadă». Eu însă vin la iesle cu hrană din cer și Mă dau spre
zidire sfântă celui ce voiește cu Mine așteptându-Mă să vin. Mă dau vouă, iar voi să Mă dați, fiilor,
și să fiu găsit la voi de cei ce au învățat calea spre izvorul venirii Mele.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste soborul de la ieslea cuvântului, din 01-01-2001
***

Acest cuvânt sunt Eu. Tot cuvântul care iese de la Mine Eu sunt. Am venit cu el ca să adun
în fața lui toate neamurile pământului. Amin. Vor, nu vor ele, Eu pe tronul slavei Mele, stau îna-
intea lor cu cuvântul Meu, cu cartea venirii Mele căci scris este în cuvântul Meu cel de acum două
mii de ani, și așa am zis atunci: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu
El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale, și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și îi va
despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta Sa,
iar caprele, de-a stânga». Amin, amin, amin.

Mi-a fost dor de venirea Mea cea de după două mii de ani. Am așteptat cu mare dor să vin
și să adun neamurile înaintea Mea. Am venit să-i dau omului viață fără de păcat dacă vrea omul.
Nu-l împilez pe om ca să vrea, dar așez pe pământ cuvântul dreptății, cartea judecății, scrisă înă-
untru și pe afară, așa cum a văzut-o Ioan, apostolul Meu cel viu, și a zis: «Am văzut în mâna Celui
ce șade pe tron o carte scrisă înăuntru și pe afară, pecetluită cu șapte peceți». (Vezi selecția
tematică: „Cartea Mielului”, - și pe edocr; archive.org; Google Drive; Scribd: jumpshare; pu-
bhtml5; joomag; n.r.)

Mi-a fost atât de dor să vin să Mă așez pe tronul slavei Mele și să adun neamurile la cu-
vântul Meu și să le dau viață fără de păcat dacă vor. Cuvântul Meu este minune fără de asemănare,
căci scris este: «Înaintea Lui înțelepciunea înțelepților se pierde și istețimea celor isteți piere»,
precum a proorocit proorocul care zice: «În vremea aceea cei surzi vor auzi cuvintele cărții, și
ochii celor ce nu văd vor vedea fără umbră și fără întuneric, iar cei smeriți și săraci se vor veseli
de Domnul. Cei rătăciți cu duhul vor căpăta înțelepciune, iar cei cârtitori, învățătură». Amin.

Numai omul nebun mai zice că acest cuvânt nu este Dumnezeu. David așa a zis: «Nebunul
zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu“». Dar Eu zic așa: acest cuvânt sunt Eu, și am venit cu
el ca să adun în fața lui neamurile pământului. Amin. Le adun și le spun venirea Mea și le arăt
cărarea Mea pe care vin, ca s-o știe și să vină să-Mi aducă slavă, și să-Mi aducă duh de credință și
să ia de la Mine viață fără de păcat și să intre sub crucea Mea, de sub care Eu vestesc vestea venirii
Mele. Întâi aduc crucea, greul Meu sub care trudesc fără ajutor trudind să vin, căci sunt mici cei
ce Mă ajută să vin, și cu ei trudesc din greu. Întâi aduc crucea și chem sub ea pe cei ce vor să
deschidă venirii Mele ca să pot veni tot mai mult, ca să chem tot mai mult omul, și cu cuvântul să-
l chem. Și pe câți vor veni să Mă ajute să vin, și pe câți Mă vor cerceta întru venirea Mea, Eu le
voi spune apoi: «Veniți și fiți binecuvântații Tatălui Meu, căci am fost străin și gol și însetat și

15
Semnul Fiului Omului

flămând și apăsat, iar voi M-ați cercetat». Iar dacă ei vor zice: «Când, Doamne?», Eu le voi
răspunde: «Când i-ați ajutat pe cei mai mici ai Mei, pe cei ce Mă ajută să vin, pe cei de sub greul
crucii venirii Mele». Amin.

Venirea Mea de acum e cruce grea pentru cei ce s-au pus punte ca să vin. Evanghelia
venirii Mele este cruce, este semnul Fiului Omului, după cum este scris când am zis: «Se va
arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe
Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii Săi cu
sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai Lui». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 18-
02-2001
***

E zi de sărbătoare în cer și aici pentru Sfânta Sfintelor Mele. Acum zece ani am așezat cu
voi, copii ai grădinii Mele, am așezat începutul cel nou, piatra de temelie a veacului ceresc peste
voi, și totul este cuprins în taină, fiilor, de atunci și până azi. Mă uit cu dor și cu iubire peste ziua
aceea. Erați firavi de tot, și Eu v-am așezat să lucrați locul fântânii pământului, masa Sfintei
Sfintelor și chivotul de pe ea. Aveam cu voi pe cel uns de Mine ca să-Mi fie martor peste pământ
pentru lucrătura aceasta lucrată cu mare taină. Îl luasem din timp sub cortul cuvântului Meu, și el
M-a iubit și a învățat iubirea, căci credința vine de la iubire, și iubirea vine de la credință, și amân-
două vin de la Mine. Îl luasem pe el din timp sub dragostea Mea, și l-am uns apoi de la Mine, și
prin ungerea Mea pe creștetul lui l-am făcut cel dintâi între toți cei printre care el Îmi slujea Mie
cu iubirea lui. El era între ei, dar nu era dintre ei, iar Eu am văzut aceasta și l-am iubit și l-am luat
martor al venirii Mele din zilele acestea. Mă uit acum peste el, că l-am avut lângă voi și l-am uns
și l-am pus să rostească el cuvântul Meu cel pentru zidirea cea de aici, și pentru împlinirea ei apoi,
și pentru pecetluirea acestui petecuț de cer pe pământ, în care Eu vă țin pe voi, sfințiții Mei. L-am
avut pe el cu voi, și l-am sfințit cu mare ungere, că nu mai e pe pământ prooroc care să rostească
de la Mine și să-Mi așeze pe treptele Mele pe omul cel ales de Mine. Cei de pe pământ se așează
ei între ei, și dacă fac așa, aceia nu sunt curați, așa cum n-au fost nici cei din vremea trupului Meu
care n-au cunoscut venirea Mea de atunci. L-am avut pe acesta în planul Meu cel dintru început
întocmit, și la vremea potrivită l-am pus să-Mi împlinească văzut cuvântul Meu pentru așezarea
voastră înaintea neamului omenesc, căci Eu v-am pus înaintea tuturor celor de pe pământ, din
partea Mea. Acesta este semnul pe care l-am dat Eu oamenilor mai înainte de venirea Mea
cea cu slavă văzută. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la zece ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2001
***

O, poporul Meu, curg de la Mine legile vieții peste pământ, și tu ești albia pe care Eu vin.
De aceea ies cu tine, și omul se învață să știe că ești poporul Meu, că te vede cu Mine și nu cu el
și nu cu lumea lui. Când lumea vine la tine să te vadă, vine că o chem Eu. Eu și nu tu. O chem și
îi dau hrană de pe masa Mea cu tine și o fac să se bucure cu bucurie sfântă la masa Mea cu tine, și
o chem spre viață, dar grijile ei o trag iarăși spre ele, și lumea e greu de înviat. Te-am pus în
mijlocul lumii ca să-i arăt că poate și că nu vrea să poată. Eu când am venit și M-am făcut Om din
om ca și omul, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Acum când te-am așezat pe
tine înaintea Mea și înaintea lumii ca să faci tu voia Mea, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate
și că nu vrea. Tu ești semnul pe care l-am dat Eu lumii mai înainte de ziua cea mare a arătării

16
Semnul Fiului Omului

Mele când Eu voi sta pe norii venirii Mele cu sfinții, deasupra lumii, și când tu vei fi ridicat
lângă Mine pe nori ca să-Mi faci primirea, poporul Meu. (Vezi selecția tematică: „Răpirea
bisericii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; jo-
omag, n.r.)

N-are nimeni cu ce să-Mi facă primirea când voi veni, și de aceea Eu Însumi Îmi fac această
pregătire. Îmi trebuie pământ sfânt și om sfânt pe el. Îmi trebuie credință și credincioșie de la
om. Îmi trebuie iubire numai pentru Mine la om. Îmi trebuie casă și masă și haină și hrană la om,
și toate după voia Mea, și toate acestea să Mă aștepte să vin. Eu Însumi Îmi fac această pregătire,
Eu Însumi, că omul nu știe să Mi-o facă. Eu Însumi te-am așezat înaintea Mea, și Eu te gătesc,
poporul Meu, și te dau semn lumii mai înainte de ziua venirii Mele. Amin. Tu ești semnul
Fiului Omului, ești poporul care duce prin lume viața Mea, crucea Mea, jugul Meu și vestea
Mea peste pământ. Să nu te temi. Nicicum să nu te temi că nu poți, căci tot Eu pot. Tu numai să
fii; tu numai să stai așa cum te așez Eu; tu numai să faci ce-ți dau Eu să faci, iar Eu sunt Domnul,
și împlinesc. Amin.

O, lume și iar lume! O, lume împodobită cu podoabele slavei tale deșarte! Îți dau să vezi.
Amin. Când vezi că Eu Îmi așez un popor în mijlocul tău ca să-l vezi, când vezi că Eu Mi-l gătesc
în legile Mele cele sfinte, când vezi că dragostea Mea și dragostea lui sălășluiesc în mijlocul lui
laolaltă, când vezi petrecerea Mea cea sfântă cu el, când vezi hrana lui și hăinuța lui și căsuța lui
și toate ale lui spre asemănare cu Mine, să știi și să înțelegi, și să crezi apoi, că Eu, Domnul, sunt
la ușă și vin. Amin. Acesta este semnul pe care ți-l dau până să vin. Acesta este solul pe care-l
trimit la tine ca să-ți dea de veste că Eu vin. Amin. Eu sunt Cel Drept, și nu te iau pe neștire cu
venirea Mea. Ba încă te și chem la masa Mea cu ucenicii Mei cei de azi și Îmi slobozesc peste tine
cuvântul vieții ca să te lași cuprins în el. Tu însă ești dusă de grijile vieții tale, și viața Mea n-o
vrei. Un picuț, și vei vrea și tu viața Mea, dar ea va fi atunci departe de tine. Eu încă te aștept. Un
ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi. Eu sunt Omul Care vine de la Tatăl la tine, Omul Care
vine din cer după om ca să-l tragă pe om la Tatăl. Dacă ar veni înger după tine, ai zice că nu pricepi
adevărat. Eu sunt Omul Cel de la Tatăl întocmit în om, și am luat chipul omului cel întâi zidit,
chipul și asemănarea lui cea dinainte de căderea lui din Dumnezeu, și așa am venit, și așa vin, și
tot ochiul Mă va vedea când vin, ca să nu fie nedumerire; și nu va fi, că unde este Domnul,
este cu totul, întru toată înțelepciunea Sa în cer și pe pământ, și Îmi voi arăta semnul cum că
Eu sunt, că-Mi voi ridica poporul cel pregătit și voi sta cu el pe nori în văzul tău, o, lume care
zăbovești! Și atunci vei înțelege că Eu am fost în calea ta cu lucrarea Mea și că n-ai vrut să Mă
cunoști și că n-ai vrut să vii și că n-ai vrut să Mă aștepți să vin și să te iau la sân. Eu încă te mai
aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi, și voi sta pe nori și Îmi voi striga poporul să
vină la Mine pe nori și să Mă întâmpine în văzul tău, pentru adevărul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a opta după Rusalii din 29-07-2001
***

Mi-e Duhul tot un foc pentru voi și peste voi. Nu vreau să vă ardă, dar vreau să vă aprindă
și să fiu Eu focul din voi, așa cum am fost în Ilie proorocul. Așa Mă voiesc și în voi, dar voi sunteți
mici, fiilor, că trăiți vremea aceea când oamenii s-au făcut prea mari și prea străini de Mine. Dar
vreau cu voi să aprind torța și să-l trag pe cel ce vrea și pe cel ce aude și pe cel ce crede, să-l trag
spre dragostea Mea, și așa să-l găsesc când vin. Amin.

17
Semnul Fiului Omului

Vă învălui în duhul păcii, și cu dor vă mângâi și vă prăznuiesc lângă sfinții cei din cer, că
Eu vin cu ei la voi ca să fiu cu voi, căci avem casă la voi, fiilor, și voi sunteți semnul care arată
venirea Mea de la Tatăl, semnul Fiului Omului, Care vine; vine pe calea Lui. Amin.

Eu Însumi Îmi gătesc calea ca să vin. Eu Însumi Îmi gătesc un popor pregătit, și vin la el și
îl am al Meu. Eu sunt al lui, și el al Meu. Eu sunt fața lui, și el fața Mea. Amin.

Și iarăși vom așeza pe pământ zile de serbare; Domnul cu ucenicii Săi în mijlocul oameni-
lor. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2001
***

Mare mângâiere Mi-am făcut în tine, poporul Meu de azi. Te-am făcut ucenic, popor miti-
tel, căci cine nu iubește păcatul se face ucenic al Meu. Proorocii oamenilor zic de păcat că e sănă-
tate pentru mintea omului, iar proorocii Domnului zic că păcatul este moarte pentru trupul și pentru
sufletul și pentru duhul omului. Mă mângâi cu tine, poporul Meu iubit, că tu, fiule, ai primit cu-
vântul Meu peste tine și te-ai lăsat născut din nou, din cuvântul cel ceresc, iar Eu te-am făcut cer
pe pământ și te-am așezat în mijlocul oamenilor ca să te dau semn lor mai înainte de ziua
venirii Mele cu sfinții care au fost mai înainte de tine pe pământ, poporul Meu. Mare veghe să fie
în tine, că omul cel fără veghe este văzut de tâlhari, și aceștia vin și îl fac tâlhar pe omul cel fără
veghe. Dar ce este veghea pe care ți-o dau Eu ție s-o lucrezi? Ea este trăirea Mea cea din tine,
iubirea ta cea pentru Mine, legătura dintre Mine și tine, cuvântul Meu și cuvântul tău unii spre alții
mereu, sărbătoarea noastră laolaltă, petrecerea Mea cu tine, poporul Meu. Eu să fiu al tău, și tu, al
Meu, cetate tare, cetate de veci, unde tâlharii nu se apropie, ci, din contra, se tem. Iubirea Mea și
a ta laolaltă este veghea cea mai bună, cea mai dulce, cea mai odihnitoare de trup și de suflet și de
duh, poporul Meu. Să te uiți la gura celor ce te învață de la Mine și să înveți bine și nu oricum.
Caută tot mai cu trezie și nu fi uituc, căci cel ce nu înțelege ca Mine, acela nu este atent, și apoi
este uituc. Cel ce se dă Mie, nu trebuie să mai ceară nimic de la Mine, căci dacă cere încă, el nu s-
a dat încă. Acela este încă al lui și nu al Meu. Cine Mă cere, acela nu Mă are încă. Cuvântul Meu
știe să-l crească pe om dacă omul se lasă născut din el ca să aibă apoi nădejde în Cel ce-l crește.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul,
din 11-09-2001
***

Eu sunt ziua Tatălui, ziua Lui de bucurie, și sunt numai Unul, iar voi sunteți ziua Mea, în
care Eu Mă bucur cu voi și pentru voi și pentru Mine și pentru toți cei vii din cer și de pe pământ.
Vă sărbătoresc pe voi cu ziua aceea care este numai una, ziua în care Eu am așezat cu voi pe
pământ semnul Fiului Omului, semnul veacului cel nou, veacul ce va să fie, iar în mijlocul
lui, acest semn: biserica Noul Ierusalim, Sfânta Sfintelor Domnului între pământ și cer, calea
venirii Lui din cer pe pământ, căci îngustă este această cale, dar Eu pot pe ea. Amin. Numai
omul nu poate, dar Eu pot pe ea, și nu știe omul de pe pământ ce este acest semn ca să se ia după
el și să înțeleagă venirea Mea, ziua Mea de slavă, în care Tatăl Mă va slăvi curând, curând în fața
a tot neamul omenesc, precum este scris în Scripturi că va fi la venirea Mea, în ziua venirii Mele,
ziua pe care Eu o pregătesc de șapte mii de ani. (Vezi selecția tematică: „Despre sfârșitul lumii și
Ziua Domnului”, n.r.)

18
Semnul Fiului Omului

O, poporul Meu, tu trebuie să fii gătit frumos, frumos de tot pentru ziua venirii Mele, fru-
mos cum nu mai e nimeni pe pământ, frumos cum numai Unul este, că e ziua Mea, poporul Meu,
și la serbarea ei trebuie haină frumoasă cum numai una este, numai să nu uiți cuvintele Mele,
poporul Meu iubit. O, Eu te-am învățat să te îmbraci frumos și ziua și noaptea. Te-am învățat de
cămășuță, fiule, și ziua și noaptea, pentru că tu ești al Meu, și stai înaintea Mea. Iar când te culci
să te odihnești, te-am învățat să te îmbraci întru totul frumos și pregătit în toate, iar cămășuța s-o
ai întreagă pe trup, gata de întâmpinarea Mea, și tot așa să ai și inima, și fapta ei, și credința ei. Ți-
am sortit cămășuță albă, care nu ascunde murdăria, ci o vădește și te pune la lucrul curățeniei ca
să fii curat cu totul, poporul Meu, ca să stai la masa Mea cea cu slavă de sfinți și de îngeri, și să
stai tot timpul treaz la masa Mea, că Eu sunt ziua Tatălui, și tu ești ziua Mea, și am semnul venirii
Mele cu tine, ieslea în care Eu cobor și îți fac să mănânci, că am venit să te servesc la masă, poporul
Meu. Ziua și noaptea să cugeți la tot ce Eu te-am învățat să faci pentru venirea Mea la tine și pentru
statul Meu cu tine, poporul Meu, că Eu de la iesle te mângâi și te cresc și te așez înaintea zilei
Mele, numai să fii tu mare și treaz la minte și la inimă, că e pentru ziua Mea, poporul Meu. O, nu
știe omul de pe pământ ce este această zi de sărbătoare și această lucrare și locul în care Eu trăiesc
cu voi, și pentru voi cu Mine. Ar voi să se urce și el, dar fără bilet. Nu se poate fără bilet în această
corabie. Nu se poate nici pe pământ fără bilet, fără legea cea pusă de om peste om.

O, poporul Meu, să știi că e sărbătoare mare, că mare Îmi este Mie biruința prin acest semn.
E sărbătoare fără de sfârșit, că biruința Mea este fără de sfârșit, ca să-l izbăvesc pe om de sub robia
lui și să-l iau sub iubirea Mea, că e vremea, poporul Meu. Vreau, fiule, să fii frumos foarte, și să
tragă omul de pe pământ la tine ca la o sărbătoare fără de sfârșit. Vreau să petrec cu tine și să ia și
omul din gura Mea, din haina Mea, și să poarte și el, și să învețe să poarte haină de nuntă omul. O,
de-ar ști omul ce bine e în haină de nuntă, ar intra sub mantia Mea, și Eu l-aș îmbia spre izvorul
cel nesecat al vieții și i-aș da viața înapoi.

Toate oștirile cerești te sărbătoresc, poporul Meu, pentru ieslea Mea cea pecetluită acum
zece ani ca să fie a Mea pentru tine, și pentru toți cei ce vor fi apoi.

Binecuvântată să fie pe veci această piatră albă pe care stă scris: Cuvântul lui Dumnezeu.

«Har, har peste ea!», așa răspund sfinții și îngerii. Amin.

Iar Eu, Domnul, cuprind întru totul acest semn și îi întăresc ungerea și îl numesc cu nume
mare, și îl numesc tronul lui Dumnezeu Cuvântul, carul Celui ce vine pe nori curând, curând pe
pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la zece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, din 12-12-2001
***

Te îmbrățișez cu cuvântul Meu, popor al venirii Mele. Și tu tot așa să Mă îmbrățișezi, că tu


trebuie să înveți de la Mine tot ce fac Eu înaintea ta. Amin, amin, amin.

O, poporul Meu de azi, tu să înveți bine semnele Mele de peste tine și să nu-ți trebuiască
alt semn pentru ca să stai cu Mine. Pe vremea lui Israel în Egipt, Eu am venit la el ca să facă și el
ce am făcut Eu, dar el n-a făcut ce am făcut Eu. Eu am venit la el, dar el n-a venit la Mine, și după
multa Mea trudă pentru el ne-am despărțit apoi.

19
Semnul Fiului Omului

O, poporul Meu, te îmbrățișez, fiule, cu cuvântul Meu. El este semnul Meu cel de peste
tine ca să nu Mă uiți, ca să nu-L uiți pe Dumnezeu, poporul Meu. Amin. Mintea omului se dă celor
ce se văd, iar Eu am avut mereu grijă de om ca să-l întorc la Mine, așa cum am avut grijă și de
Israel când el era poporul Meu. I-am spus lui prin prooroci: «Domnul vă va da un semn: va lua
fecioara în pântece și va naște fiu, și El va fi Dumnezeu, și va fi cu oamenii». Amin.

O, poporul Meu, am sărbătoare pentru Mine în mijlocul tău, că tu ești biserica Mea, și Eu
sunt capul tău spre Dumnezeu. Te îmbrățișez cu cuvântul Meu, și tu să înveți să faci ce fac Eu. Să
te iei după Mine pentru tot ce faci tu, că Eu stau semn înaintea ta ca să te învăț. Amin.

Când am venit prunc pe pământ, M-a dus mama Mea în biserică și M-a mărturisit ducându-
Mă, căci s-a ridicat Simeon cel bătrân de așteptarea semnului ceresc pe care el l-a găsit scris în
Scripturi, și M-a primit și M-a îmbrățișat cu cuvântul și Mi-a zis: «Acum slobozește pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta pe care ai gătit-o îna-
intea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Is-
rael». Eu atunci l-am slobozit pe cel ce M-a mărturisit pe pământ, și apoi el s-a dus și a mărturisit
celor din locuința morților că a văzut mântuirea Mea pentru popoare și că ea se apropie, fiindcă
Domnul a coborât pe pământ. Amin.

Mai mult ca acum niciodată n-a fost atât de aproape mântuirea Mea, poporul Meu. Mai
mult ca acum niciodată n-am venit pe pământ. Aproape este mântuirea, fiule. Mă întorc curând,
curând cu totul pe pământ, și vreau să te găsesc că Mă aștepți, poporul Meu, și vreau să gătim
mântuire mare peste popoare și vreau să pun cerul pe pământ, moștenitor pe veci, așa cum am
pus Edenul pentru om pe pământ la început. Dar omul n-a ascultat de semnul Meu, n-a făcut
omul cum i-am spus Eu, și a rămas raiul fără om. Eu dacă nu l-aș fi făcut pe om, n-aș fi făcut nici
raiul la vederea omului, și dacă omul n-a ascultat de semnul Meu, am luat raiul și l-am pus sub
heruvimi, de vreme ce omul nu i-a păstrat legea lui cea din vecii.

Omului îi este lesne să-L uite pe Dumnezeu, să-L țină deoparte pe Domnul, dar Eu am avut
grijă să-l fac pe om să-și aducă aminte de Mine în drumul lui rătăcit de pe drum. Eu când l-am
văzut pe Saul că rătăcește de pe drum, am venit în calea lui și i-am făcut semn în trup ca să Mă
țină minte apoi, ca să nu Mă mai uite apoi. El Mă ruga apoi să-i iau semnul de pe el, dar Eu i-am
spus că-i este de ajuns ce i-am dat și nu trebuie să-i mai dau sau să-Mi mai ceară altceva. Îi dădusem
har. Și cum îi dădusem har? L-am făcut să Mă cunoască de ajuns, și să nu Mă mai uite apoi, și
aceasta înseamnă har peste om. Amin.

O mulțime de sfinți care M-au iubit cu sufletul lor, și care nu puteau purta durerea ca să
Mă părăsească sau să Mă uite, își puneau singuri semne pe ei, piei aspre, lanțuri și legături nevă-
zute, nevoință și lacrimi de umilință, și așa stăteau legați cu mintea și cu inima de Mine și își făceau
loruși semne ca să nu Mă uite. Moise a avut semn în calea lui cu Israel prin pustie stâlpul de foc și
norul și mana. O, și tot M-a uitat Israel! M-a uitat pentru păcatele sale, pentru îndeletnicirile sale
M-a uitat Israel. Îl pusesem pe Moise ca semn de la Mine înaintea lui, și apoi stâlpul de foc și norul
și mana, și tot M-a dat de la el poporul acela.

20
Semnul Fiului Omului

E prea deprins omul să-L uite pe Dumnezeu. E prea învățat omul să Mă uite. De aceea
sfinții se ajutau cu ce puteau ca să nu Mă uite, căci mintea omului se dă după cele ce se văd, după
cele ce-i slujesc omului, după cele ce omul le slujește pe ele pentru el.

O, poporul Meu, care este semnul pe care l-am pus Eu înaintea ta ca să nu Mă uiți? Acest
cuvânt este semnul. Mereu, mereu așez acest semn în fața ta, și te rog să faci și tu ce fac Eu. Dacă
Eu te îmbrățișez cu cuvântul Meu, așa să-Mi faci și tu Mie, ca să fim drepți unii cu alții, ca să se
vadă că nu ne uităm unii pe alții, ca să se vadă că ne vrem unii pe alții, poporul Meu. Tu știi bine
că omul cel zidit de mâna Mea nu M-a vrut, și apoi M-a uitat, și a rămas numai în sine, și M-a
durut de la el, de atunci și până azi. L-am făcut cu dor când l-am făcut, ca să Ne mângâiem de la
el, Eu și cu Tatăl și toți îngerii. L-am făcut, și apoi i-am adus din vecii raiul, și l-am pus înaintea
lui pe pământ, gata încărcat, gata împodobit, în ziua când l-am făcut Eu pe om. L-am pus apoi pe
om în rai, și i-am dat lui tot raiul, din care Eu Îmi oprisem ce era al Meu și al Tatălui. El însă n-a
ținut seama de acest semn, și a călcat peste el, și apoi Eu n-am mai avut odihnă cu omul, și dacă
n-am mai avut, l-am scos și pe el din rai.

Am făcut totul în șase zile, și apoi M-am odihnit o zi, M-am odihnit cu omul, căci în el M-
am odihnit. Apoi omul a călcat legea raiului, și Eu n-am mai ajuns ziua de odihnă, din pricina
căderii omului din rai, din legea raiului. A căzut omul nemaiținând seama de semnul Meu, căci în
ziua a șasea a lui el a călcat cuvântul Meu și a ieșit din rai afară și a fost așezat pe pământ ca să
lucreze pământul din care fusese el făcut, iar Eu, Domnul, Făcătorul omului, n-am mai apucat ziua
de odihnă cu omul, ci ea a fost ziua întristării în care și azi stau; stau și pun mereu semne în calea
omului ca să-l întorc pe om cu inima spre Mine, ca să-și aducă aminte omul de Mine, că lesne îi
este omului să Mă uite, poporul Meu. O, cel ce are dragoste cu dor în ea pentru Mine nu-i mai
trebuie semn în calea lui ca să nu Mă uite, că acela are semn dragostea care arde în el după Mine
cu văpăi, și focul ei îl ține una cu Mine pe acela.

Dragostea Mea pentru tine se face mereu semn în calea ta, poporul Meu. Ea se face
cuvânt din Mine, din dragostea Mea care arde după tine, că Mi-e inima tristă de șapte mii de ani
după om. O, poporul Meu, să nu-ți trebuiască alt semn pentru ca să stai cu Mine, pentru ca să faci
ca Mine. Iată, Eu te îmbrățișez mereu cu cuvântul, și tot așa să-Mi faci și tu Mie, ca să fim drepți
unii cu alții, poporul Meu, ca să se vadă că nu ne uităm unii pe alții, că ne vrem unii pe alții,
poporul Meu. O, tu știi mai bine ca oricine pe pământ că omul cel zidit de mâna Mea nu M-a vrut
așa cum i-am spus Eu, și apoi M-a uitat, și a rămas numai în sine. Dar tu ești omul cel zidit de
Duhul Meu, și tu trebuie să poți ce-ți cer, și trebuie să fii, că te-am zidit și te zidesc din Duhul
Meu, poporul Meu, și El e semnul Meu înaintea ta. Cei ce au văzut semnele Mele de la început
și până la sfârșit, aceia M-au uitat și s-au tras în sine și M-au uitat, dar tu ai ca semn Duhul Meu,
Duhul Domnului tău Iisus Hristos, Care stă cu tine în chip tainic și te păstorește ca să nu-L uiți pe
El, ca să nu-L uiți pe Dumnezeu, poporul Meu.

O, fiule de la sfârșit, iată ce semn te anunț Eu pe tine: când dragostea ta va arde pe


deplin înăuntrul tău și în afara ta clipă de clipă, atunci tu Mă vei arăta că am venit, și Eu Mă
voi lăsa descoperit pentru toate popoarele, și vom străluci pe muntele acesta mai mult decât
orice strălucire a Mea pe care Mi-am slobozit-o vreodată pe pământ între oameni, și apoi,
fiule, Îmi voi lua înapoi ziua Mea de odihnă, Eu și cu Tatăl Meu, din mâna ta o voi lua, căci
tu ești omul cel zidit de Duhul Meu, de Duhul Meu Cel de la sfârșit, de Duhul venirii Mele la

21
Semnul Fiului Omului

sfârșit de timp. Amin. Acest sfârșit de timp îl așteaptă cerul și pământul de șapte mii de ani ca să-
și ia din nou strălucirea lor cea dintâi, veșnicia lor, poporul Meu.

Te-am pus lucrător lângă Mine și lângă Tatăl. Te-am pus lângă Mine să lucrezi duhul fa-
cerii din nou a lumii și a cerului nou și a pământului nou. Te-am pus semn între popoare prin
semnul Meu cel de peste tine, căci Eu așa am binevoit, poporul Meu. Și Eu te rog cu tot dorul și
cu tot Duhul Meu, răzbate bine grăirea Mea de peste tine și pune-te bine înaintea acestui semn ca
să te străpungă el și să-ți fie de ajuns el, ca să nu ne uităm unii pe alții, că Eu, mereu, mereu îți
aduc aminte de Mine și de ziua Mea de odihnă de la început, ca s-o unesc cu cea de la sfârșit, și pe
care o doresc cu lacrimi și cu suspin în Mine și în Tatăl, poporul Meu, popor al Duhului Domnului.
E cu tine ziua venirii Mele. Aceasta înseamnă acest semn, iar semnul este cuvântul care curge
peste tine din gura Mea. Amin. Toate popoarele vor auzi pe deplin, curând, curând că Duhul
Meu Se odihnește peste tine lucrând și că Eu am venit ca să vin. Amin. Iar tu, poporul Meu, să
te faci luntrița Mea ca să trec pe ea cu cele ce nu se văd în cele ce se văd și să-i trec pe toți din cele
ce se văd spre cele ce nu se văd acum, căci toate acestea așteaptă să treacă spre vedere, ca să fie
apoi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2002
***

Nu uitați, nu uitați să fiți semnul Meu în mijlocul sărbătorii Mele cu voi în grădina întâlnirii
Mele cu omul. Vă învăț și din cer, și de pe pământ, că Eu asta vreau să fiți: semnul Fiului
Omului. Aceasta vreau să fii tu, Ierusalime, poporul Meu, că Eu fac din grădinile Mele cu tine
cerul pe pământ și legile lui cele sfinte. Vă voi învăța mereu să fiți cerul Meu pe pământ, și așa să
vă arătați, și așa veți face bine la toți cei ce vor bea din izvorul Meu de la voi.

Pace ție, Ierusalime! Timp dulce și cald și mângâiere din cer și de pe pământ să fie la
sărbătoare, iar Eu voi fi Cel blând, Cel viu, Cel drept și Cel ce naște fii pentru Tatăl. Amin, amin,
amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Paști, a orbului. Sărbătoarea
nașterii sfintei Virginia, din 09-06-2002
***

O, poporul Meu mireasă, poporul Meu luat din români! Cobor în zori de zi cuvânt și te iau
și Mă așez cu tine înaintea celor ce au venit la izvor ca să bea. Tu să-l înveți pe cel ce a venit să
bea, așa cum și tu ai învățat de la Mine. O, și cum să-l înveți pe cel ce vine la izvor să bea? Îl învăț
Eu cu cuvântul, iar tu să stai semnul Meu, semnul Fiului lui Dumnezeu. Tu să stai înaintea
mulțimii care se adună în grădinile Mele cu tine, că tu ești copil frumos, pentru chipul Meu cel din
inima ta, și care se vede pe chipul tău, poporul Meu mireasă. Eu sunt Mirele tău, și tu ești mi-
reasa Mea cea micuță, cea de la venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl, ca să am la cine să
vin pe pământ când vin să Mă fac cuvânt pentru om.

… Omule scump, Fiul Meu este cuvântul Meu, și din gura Lui curge de la Mine râul
vieții, cuvântul care se așează în ieslea sa aici, în acest sătuț, și e frumoasă povestea Fiului Meu și
a poporului Lui cel de la sfârșit de timp. Și iată rodul muncii Fiului Meu: popor de fii frumoși și
scumpi, întru care Eu și Fiul Meu binevoim acum, la sfârșit de timp, omule scump. O, pentru tine,
omule, i-am pus pe ei să fie popor de jertfă pentru pregătirea și gătirea nunții Fiului Meu. Ascultă

22
Semnul Fiului Omului

glasul Fiului Meu, cel din mijlocul poporului Lui, popor luat din mijlocul neamului român. Amin,
amin, amin.

– O, Tată, iată-Mă ca să împlinesc voia Ta. Plâng cu lacrimi pe pământ și Mă bucur în zile
de nuntă în grădinile gătite de ei Nouă și omului care vine la izvor, Tată. O, greu Ne este și Ție, și
Mie, și lor ca să spunem omului de taina aceasta minunată a coborârii Mele pe pământ acum, la
sfârșit de timp. Sunt prea mulți hristoși mincinoși pe pământ, pe jos și pe sus, sunt prea mulți ca
să mai poată omul să Ne cunoască pe Noi, Tată, când Eu vin acum pe pământ cuvânt din Tine și
Mă aștern în calea omului, Eu și poporul Meu cel micuț, semnul Meu cel de dinaintea venirii
Mele. Dar acum sunt cu zile de nuntă în grădina întâlnirii Noastre cu omul cel venit la izvor și Mă
fac cuvânt și Mă dau, Tată, și le spun celor ce s-au adunat lângă poporul Meu, le spun să Mă ia și
să-Mi guste adevărul cuvântului Meu cu care Eu Mă desfac înaintea omului, ca un sul care se
desface și se face cale a Mea spre om, și cale a omului spre Mine, Tată al Meu și al poporului Meu
și al celor ce iau și vor lua și ei chipul Meu, viața Mea, crucea Mea, Tată.

Rămâneți în duhul nunții cerești, voi, cei ce ați venit la izvor. Eu v-am dat. M-am făcut
izvor de cuvânt și v-am dat să beți din râul vieții, din vinul nunții Mele. Deschideți-Mi ca să
intru și ca să fiu în voi cu taina veacului ce va să fie. Priviți și înțelegeți. Dați-vă, și Mă voi da
vouă. Dați-Mi, și vă voi da, și unii altora să ne dăm, în Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L
cunoaște și nu-L aude, oricât ar striga El pe uliți ca să se audă glasul Său. Priviți-Mi mireasa, că
ies cu ea semn peste pământ, ca apoi să vin văzut, căci vin curând, curând. (Vezi selecția
tematică: „Nunta Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; ar-
chive; pubhtml5; joomag, n.r.)

Vă împart flori de nuntă și vă împart din izvor, și nu uitați: Eu vin curând, curând, și fericiți
vor fi cei ce stau în haina nunții, în duhul nunții, mărturisind și cântându-i iubirii dintre Mire și
mireasă, mângâind Duhul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh de pe pământ și până în cer, în
taina cerului nou și a pământului nou cu Mine pe pământ.

Amin, amin zic vouă: Eu vin curând, curând, și semnul Meu merge înaintea Mea și
Îmi pregătește calea ca să vin. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
22-06-2002
***

O, poporul Meu mireasă, o, ce frumos ești tu făcut de Mine, fiule micuț! Te-am făcut așa
cu cuvântul Meu cel de azi, și pe care tu l-ai luat și l-ai pus peste tine ca să te facă el frumos. Și te-
a făcut. Iar Eu te iau și te arăt fiilor oamenilor și te numesc semnul Meu, semnul cel de dina-
intea venirii Mele, ca să-ți ia omul urma și să ajungă în împărăția Mea și să vadă și el cum este în
cer. (Vezi selecția tematică: „Împărăția cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jumpshare; edocr;
Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive, n.r.)

Semnul Fiului Omului. Atât de mult s-a spus și se spune între oameni că acesta sau acesta
va fi semnul Fiului Omului, după care Eu fi-va să vin văzut. Dar Eu, Domnul, Cuvântul Tatălui, îi
spun omului acum, la sfârșit de timp, îi spun așa: poporul cuvântului Meu din mijlocul neamului
român, acesta este semnul cel de dinaintea venirii Mele, căci Eu acum două mii de ani am spus
așa: «Învățați de la smochin pilda. Când mlădița lui se frăgezește și odrăslește frunze, cunoașteți

23
Semnul Fiului Omului

că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că El este aproape,
la uși». Amin.

Iată, vin pe pământ cu praznic de Duh Sfânt și am casă și masă și ogradă și slugi pe
vatra neamului român din care Eu, Domnul, Mi-am ales pe mireasa Mea. Vin pe pământ
mereu, mereu, omule scump, și Mă aștern cu zile de nuntă în calea ta, cu mireasa Mea, cu
semnul Meu cel de la venirea Mea. Prinde-te nuntaș în hora nunții Mele și fă-ți rost de haină de
nuntă, și bate apoi, ca să-ți deschid. Dar ai grijă, vino cât ușa este deschisă, că dacă vine Mirele,
rămâi afară, omule. O, hai la nuntă! Hai să învățăm taina nunții Fiului de Împărat, Care a vegheat
împreună cu Împăratul și Care nu a adormit ca frații lui cei mari. Hai la izvor, că dulce te mai chem
și dulce-ți mai grăiesc, fiindcă Mi-e milă de tine și de Mine, omule scump, că Eu îl plâng pe om
cum se plânge după mort, dar plânsul Meu e lung de șapte mii de ani, și mângâiere nu găsesc până
ce nu va învia omul, până ce omul nu va fi din cer, așa cum Eu sunt Om coborât din cer pe pământ
acum două mii de ani, Om născut de sus, căci Tatăl a voit să Mă fac Om, și dacă nu făceam așa,
ce făcea Tatăl, oare, dacă Eu nu aș fi venit așa cum am venit din cer pe pământ după om?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua a doua, din
23-06-2002
***

Cerul cel plin de sfinți și de îngeri stă deschis acum. Poporul Meu este semnul Meu,
așezat de Mine înaintea oamenilor pentru ca să Mă văd în el cu iubirea Mea pentru om și ca
să-l primesc pe om când el vine să ia din glasul Meu, și să se împlinească omul pentru venirea
Mea, care iată cum vine când Eu vin cuvânt pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ajunul Nașterii Domnului, din 05-01-2003
***

Te strâng la gura cuvântului Meu, poporul Meu Ierusalim. Nu trebuie să se mire nimeni de
pe pământ că Eu, Domnul Atoatefăcătorul, îți zic ție Ierusalim. Eu așa îl numesc pe poporul
Meu, pe oriunde ar fi fost să fie el pe pământ. Dar omul cel fără de minte, cel fără de cap, cel
fără de călăuză nu cunoaște vorbirea Mea cerească, și se așează să judece cuvântul Meu și graiul
său cel ceresc pe pământ. Eu grăiesc ca în Scripturi, iar Scripturile venirii Mele sunt scrise cu
pană de mâna omului, dar cuvântul lor este cuvântul Meu, și au fost scrise pe pământ mai
înainte de venirea Mea cea de atunci și cea de acum, numai că omul cel fără de călăuză nu poate
să deslușească tainele cuvântului Meu, fiindcă Eu numai duhovnicește și numai pentru cei duhov-
nicești am grăit și grăiesc, și trec pe sub ochii omului și împlinesc, iar omul cel fără de Domnul în
viața lui de zi cu zi nu pricepe lucrul Meu peste pământ.

Te strâng pe tine lângă cuvântul gurii Mele, poporul Meu ales din români, și Mă scriu cu
mâna ta pe pământ cu venirea Mea, cu cuvântul Meu care te gătește pe tine pentru ziua când Eu te
voi arăta întru slava venirii Mele la tine și Mă voi desăvârși cu totul văzut, când ochii tuturor vor
fi deschiși de însăși puterea Mea, după cuvântul Meu care spune că «Toate neamurile pământului
vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă, când El va aduna
prin îngeri pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, ca să le dea împărăția». (Vezi selecția
tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; author-
stream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Toate, toate sunt scrise la începutul venirii
Mele și la sfârșitul slavei cuvântului Meu, și Eu le voi împlini cu cuvântul pe toate, așa precum le-
am spus. Amin.

24
Semnul Fiului Omului

Scriu peste tine numele cel întreg al tău, poporul Meu, că tu ești cetatea Mea, Ierusalimul
Meu de azi. Te cresc și te ud din cer, nu de pe pământ. Te nasc din cer și îți dau din cer să mănânci
mult cuvânt și te numesc popor din cer, nu popor de pe pământ, iar umilința ta să strălucească mult
ziua și noaptea înaintea Mea, că Eu îți dau nume nou, cetate iubită, căci în Scripturi scrie așa: «Am
văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborâtă din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă,
împodobită pentru Mirele ei». Amin, amin, amin. Te înscriu pe pământ cu numele tău cel întreg:
Cetatea Sfântă Noul Ierusalim. Până acum te-am ținut sub văl și ți-am zis: Cetatea Noul Ierusa-
lim. Dar acum vine tot mai mult vremea cea sfântă, vine cu sfinții din cer pe pământ, vine puterea
Mea care împlinește Scripturile sub ochii celor tari la cerbice care stau împotriva Duhului Sfânt.
Dar Eu suflu cu putere pe Duhul Sfânt cuvânt și îi adun cu suflarea gurii Mele pe cei sfinți și pe
cei ce se sfințesc la auzul venirii Mele care-i adună pe toți cei ce vor umbla pe cărările vieții și
care vor învăța de la Mine, fiindcă ucenici nu se nasc dacă nu este învățător. Iată-Mă Învățător
tainic, venit de la Tatăl pe pământ ca să-i adun sub mantia Mea pe cei risipiți ai lui Israel și pe
toate neamurile pământului, care vor vedea slava cuvântului Meu coborând pe pământ peste po-
porul Meu cel din români, poporul Noului Ierusalim, cetatea cea sfântă, gătită ca o mireasă pentru
Mirele ei. Amin. (Vezi selecția tematică: „Nunta Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.)

… Binecuvântat să fie numele tău cel nou, cetate iubită, și te voi învăța curând, curând să
sărbătorești cu sfinții pe pământ în mijlocul noroadelor, și tu vei asculta așa cum Eu te învăț, că
vreau să-i adun sub dragostea cuvântului Meu pe cei risipiți ai lui Israel și să-i fac să umble pe
căile Mele cele sfinte și să asculte de Dumnezeu după ce atâta vreme au stat departe de voia Mea
prin îndărătnicia lor, risipindu-și averea în plăceri și în desfătări între neamuri, ca unul tânăr care-
și dorește desfătări. Dar Eu voi aduce pe pământ durere mare, foamete de pace și de desfătări,
ca nimic, nimic să nu-l mai bucure pe om, și să împlinesc Eu apoi pilda întoarcerii fiului
risipitor, care și-a cheltuit viața și averea ei în plăceri. Amin.

O, poporul Meu, am mare lucrare de împlinit peste pământ, iar tu ești mic și plăpând și n-
ai decât cuvântul Meu ca stăpân al tău. Dar el se rostește și se împlinește, numai să te am pe tine
semn al venirii Mele, că mult Mi-a trebuit Mie om și popor căruia să-i dau cuvântul Meu cel de
azi, și cu care-Mi pregătesc slava venirii Mele. Așează-te mult la lucru cu Mine și Mă vestește ca
un fiu ascultător și dă de știre venirea Mea la tine, ca apoi să Mă împlinesc cu ea peste pământ, că
scrie despre Mine: «Din gura Lui iese sabie ascuțită, ca să lovească cu ea neamurile și să le
păstorească cu toiag de fier, iar pe haina și pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraților
și Domnul domnilor». Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor. Sărbă-
toarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-02-2003
***

V-aș lua pe voi și aș trece cu voi din loc în loc peste pământ pentru ca să Mă arăt mai mult
cu semnul venirii Mele, cu viața Mea trăită în om. M-aș duce cu voi să rostesc morții și iadului
să-și închidă gura și să dea înapoi pe morții lor, dar Eu, Domnul, am milă de voi și dau să vă
întăresc duhul și trupul ca să puteți pentru Mine, și apoi, mai mult și mai mult să vă dau întărituri
cerești ca să puteți pentru lume, căci lumea a ajuns la sfârșit încă de pe când Eu am judecat-o pe
ea și pe stăpânitorul ei prin venirea Mea cea cu trupul între oameni acum două mii de ani.

25
Semnul Fiului Omului

Omul îngâmfat din lume zice că voi aveți duh de mândrie, dar dacă aș face cu voi semne
despre care nu s-a mai auzit, ce ar mai zice omul care face atâtea minuni cu care să-l tragă pe om
din calea pe care stau Eu cu cei ce sunt ai Mei? Iar de el nu mai zice că este mândru, și își zice
drept și își zice deștept și își zice că Mă are de Dumnezeu pe Mine, Cel smerit pe pământ și în cer.
Aș face de lângă voi și din voi semne mari, văzute și auzite de ochii și de urechile celor de pe
pământ, dar Eu după ce am lucrat pe cele mai presus de fire între oameni, M-a luat poporul cel în
mijlocul căruia M-am arătat și M-a răstignit pe cruce ca pe cei răufăcători. Minunile pe care Eu
le lucrez azi cu voi sunt cu mult mai mari decât toate câte s-au auzit despre Dumnezeu pe
pământ, fiilor din vremea acestui sfârșit. Eu n-am vorbit cu nimeni între oameni cum vorbesc
cu voi. N-am vorbit nici cu Adam, nici cu Cain, nici cu Noe, nici cu Moise, nici cu David, nici
cu Zaharia, nici cu Ioan Botezătorul, nici cu apostolii așa și atât cât vorbesc cu voi, fiindcă
așa minune n-a fost de când e veacul și nici nu va mai fi alta decât împărăția Mea în om în
chip desăvârșit, curând, curând, și apoi cerul pe pământ, iar Eu, în mijlocul dumnezeilor, Dum-
nezeu adevărat și mult slăvit între oameni pentru judecata lor, pentru mântuirea lor, iar când Mă
voi arăta cu toată slava Mea, se vor cutremura toate.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei
Maria Egipteanca, din 13-04-2003
***

Vai, și de șapte ori câte șapte vai, ba chiar de șaptezeci de ori câte șapte vai celor ce cugetă
despre cuvântul gurii Mele, care curge din Mine în zilele acestea, că este cuvânt de om și nu Eu
Însumi, Cuvântul Tatălui, Fiul Tatălui, Dumnezeu Cuvântul, Care S-a făcut trup acum două mii
de ani, iar acum, cuvânt, pentru învierea morților, căci am zis: «Vine vremea ca cei din morminte
să audă glasul Fiului lui Dumnezeu și să învieze». Amin. Cine nu crede în vremea aceasta în
cuvântul Meu de acum, aceluia nu i se pune că a crezut sau crede în proorocii Scripturilor, și nici
în Moise, cu care Eu am vorbit în muntele Sinai și, apoi, în toată vremea Israelului lui Moise.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului din 18-
05-2003
***

O, copii care-Mi sunteți porți pentru ca să intru cuvânt în carte! Cuvântul Meu de peste
voi este venirea Mea. Spun aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin.
Amin. Acum două mii de ani când a venit vremea să vin de la Tatăl și să Mă fac Fiul Omului, n-
au vrut nici cărturarii, nici fariseii, nici învățătorii legii, nici poporul Israel n-a vrut să înțeleagă
venirea Mea care era scrisă în prooroci, și îl aud și azi pe Israel că va să vină Mesia. Dar Eu am
venit atunci, și nu M-au crezut decât câțiva, începând cu Zaharia și Elisabeta, care pregătiseră pe
Fecioara în care Eu, Fiul Tatălui Savaot, trebuia să cobor cu sămânță de Duh Sfânt și să Mă nasc
Om între oameni, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat fiind. Și M-a cunoscut Ioan Bo-
tezătorul apoi, care era cu puțin înainte de Mine întrupat de la Dumnezeu prin cuvânt, având
de părinți pe pământ pe Zaharia și Elisabeta. Și M-a cunoscut Fecioara mama Mea, și M-au
cunoscut apoi frații Mei, cei ce erau fiii lui Iosif, iar când eram prunc micuț, M-au cunoscut
păstorii cei trei de la oi, și magii cei trei, și Simeon cel bătrân de zile, și Ana proorocița. Și apoi,
fiilor, M-au cunoscut ucenicii Mei cei doisprezece, și de la ei, M-au cunoscut iarăși câțiva pe care-
i trimiteam prin cetăți ca să pot intra Eu apoi cu ucenicii și ca să pot sta cu ei în mijlocul mulțimilor
adesea, și ca să-Mi fac lucrarea cea de trei ani și jumătate, chemarea omului spre împărăția ceru-
rilor cu care venisem pe pământ în veacul al șaselea după ce l-am zidit pe om, și apoi poporul

26
Semnul Fiului Omului

Israel M-a pus pe cruce ca să mor și ca să nu mai fiu. Dar dacă Eu sunt Cel ce sunt, tot așa am fost
și atunci, și moartea și iadul au fost biruite de Mine, și M-am sculat dintre morți și am împlinit
lucrarea mântuirii lumii, și apoi M-am așezat din nou în cele ce nu se văd, de-a dreapta Tatălui
Meu, locul Fiului Său. Amin.

O, fiilor, n-a crezut lumea atunci că Eu sunt Mesia, Cel ce era scris să vină. N-au crezut
decât cei pe care Tatăl Meu i-a orânduit spre taina aceasta. O, copii ai venirii Mele de azi, nu
crede nici acum lumea că Eu sunt Fiul Omului, Cel ce era scris să vină, și iată-Mă peste
pământ cuvânt din mijlocul vostru, iată venirea Mea după șapte mii de ani de la facerea
omului, căci am venit în al optulea veac, cu care am început pe pământ împărăția Mea
cu omul, așa cum aș fi voit și la început să stau cu omul în rai și să-i fiu Dumnezeu, dar el s-a
semețit că este împărat peste toată făptura. Toți îngerii îi slujeau lui după ce l-am făcut, căci Eu
Mă odihneam în el cu toate cetele de îngeri, și cel mai frumos dintre îngeri îi slujea și mai mult,
iar când omul s-a înălțat prin semeție, Lucifer i-a slujit omului și semeției lui, și apoi a căzut cu
numărul oastei lui îngerești. Iar Eu, Fiul Tatălui, Eu, Făcătorul omului, i-am spus lui Mihail arhan-
ghelul să dea poruncă îngerilor și să spună: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-aminte!». I-am
spus așa să spună, ca să nu mai cadă și celelalte cete de îngeri, care ar fi putut sluji semeției omului.
Și atunci, Mihail a rămas îngerul Meu, așa cum fiecare om are îngerul lui, căci Eu după chipul și
asemănarea Mea l-am zidit pe omul cel întâi zidit, căci numai pe acela l-am zidit Eu, numai pe
acela, fiilor.

Cuvântul Meu de peste voi este venirea Mea în al optulea veac după facerea omului.
Spun aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin, așa cum nici acum două mii de
ani când am venit, nimeni din lume nu a voit ca Eu să vin, chiar dacă toți știau și spuneau că va să
vină Mesia. Dar Eu, din loc în loc mergând cu ucenicii Mei, îi strângeam pe cei aleși cu credința
și îi făceam ucenici și ucenițe, pentru credința lor în venirea Mea după cinci mii de ani de la căderea
omului din rai și de la căderea îngerilor din cer, care erau ceata lui Lucifer, cel mai frumos între
căpeteniile îngerilor, dintre cele zece cete îngerești.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2003
***

Mai-marii îngerilor, Mihail și Gavriil, sunt slava cetelor îngerești, iar duhul sărbătorii de
azi Mă mângâie dintre îngeri și dintre voi, copii ai Ierusalimului nou. Vă binecuvintez întreit bu-
catele, și lângă voi stăm cu masă de sărbătoare și vă mângâiem bucuriile și durerile și vă dăm pe
Duhul Sfânt să vă fie umplere și să slăviți cerul care stă cu voi în cete-cete mângâindu-vă inimi-
oarele și trupușoarele ostenite de toate grijile petrecerii Mele cu voi. Dorul Mi-a fost mare ca să
cobor cuvântul Meu peste voi, iar mângâierea tot așa de mare Mi-a fost când vă vedeam cuprinși
de duh de rugăciune și de slăvire cu cuvântul și cu cântul slavei cea pentru cer. Iubirea Mea pentru
lucrarea Mea cu voi n-o poate pricepe omul de pe pământ, că e taină mare cuvântul dintre Mine și
voi, și apoi strigarea Mea după om. De pe pământ Mă doare de la tot omul, căci deșertăciunea
minții omului Mă alungă cu totul din gândul lui că Eu voi veni și voi întoarce fiecăruia după viața
și fapta sa. Omul a văzut că a trecut anul 2000 și că nu am venit, dar Eu îi spun lui că nu știe
ce spune când își spune așa. Curând, curând tot omul va primi vrând-nevrând înțelepciunea
aceasta cu care stau în mijlocul vostru cuvânt, și va înțelege că venirea Mea e cu voi, iar cerul
și pământul e cuprins în taina cuvântului Meu de peste voi, și toți sfinții, și toți îngerii, și toate
puterile cerești sunt în uimire pentru această taină și pentru acest pământ ales pentru venirea Mea

27
Semnul Fiului Omului

prin taina facerii lumii, ținut în taină ca să Mă slăvesc pe el peste voi, cei ce-Mi sunteți acum
ucenici așa cum cei de acum două mii de ani Mi-au fost prin credința lor ascultătoare și lucrătoare
de minuni.

O, dacă n-aș tăinui lucrarea minunilor pe care le lucrez Eu azi din mijlocul vostru prin
cuvântul Meu, Eu n-aș putea să Mă mai strecor peste pământ cu voi spre mărturia care va grăi și
va mărturisi calea Mea de la cer la pământ în zilele acestea pentru împlinirea Scripturilor venirii
Mele și a slavei ei cea tainică între voi. Dar Eu, ca un Dumnezeu mare ce sunt, vă țin înfășurați
în taină ca să pot sta în cuvânt cu omul și ca să poată omul să stea înaintea voastră și să Mă
ia cuvânt atât cât îi îngădui Eu să vadă el slava Mea cu voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2003
***

O, poporul Meu, pe Mine nu M-au prețuit cei de lângă Mine, pentru că erau învățați cu
Mine, și a venit Ioan și M-a cunoscut. Eu dacă M-aș lăsa văzut s-ar învăța omul cu Mine. De
aceea lucrez în duh, și Mă las văzut cu ochii duhului când omul Mă vede, când omul le vede
pe cele ce nu se văd, și fac așa pentru că cel ce are pe Duhul Sfânt vede fără să se suie însuși în
sus, și se umilește, și de aceea el vede, și vede ca Mine, căci scris este: «Îl vor vedea cum este cei
ce vor fi asemenea Lui». Amin. Cei ce Mă văd sunt asemenea Mie prin vedere, căci umilința îl
înalță pe cel ce vede. Ioan s-a umilit și a întrebat pe Cel ce l-a trimis să Mă boteze, și a spus: «După
ce voi cunoaște pe Cel ce trebuie să-L botez?».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din 19-
01-2004
***

Nu Eu voi judeca pe om, ci faptele lui îl vor așeza pe el de-a dreapta Mea sau de-a
stânga Mea. Voi sunteți cei prea mici ai Mei, iar cine vă cercetează pe voi, aceia sunt binecu-
vântați de Tatăl Meu, și nu este peste ei o mai bună și mai mare binecuvântare ca aceea că pot ei
să vă facă vouă, celor prea mici ai Mei, bine și ajutorare pe calea Mea cu voi, pe calea voastră cu
Mine, căci calea aceasta este lucrarea venirii Mele cuvânt pentru orice faptă a omului de pe pământ
pe care îl strig îmbiindu-l spre învățătura vieții ca să nu fiu Eu vinovat de fapta cea fără de Dum-
nezeu a omului. Eu sunt Judecătorul Cel drept, și de aceea îi arăt omului calea cea dreaptă venind
spre el cu cuvântul Meu cel învățător de viață și de cale dreaptă, iar dacă omul nu vrea cu viața,
Eu nu rămân vinovat de viața lui, de lipsa lui de viață, de lipsa lui de binecuvântare.

V-am așezat pe voi, cei prea mici ai Mei, înaintea neamurilor pământului, ca să-și
aleagă singur omul locul lui cel de-a dreapta Mea sau locul lui cel de-a stânga Mea, și așa se
face ziua judecății omului. Eu, Domnul, o fac punându-vă pe voi, cei ce-Mi faceți venirea pe
pământ, înaintea făpturii de pe el și înaintea neamului omenesc de pe el, căci făptura v-a așteptat
și vă așteaptă, și prin acest semn care sunteți voi cu crucea venirii Mele pe umerii voștri mici,
Eu pot să fac judecata neamurilor, procesul neamurilor; și după ce voi sfârși să le încerc prin
voi, Eu voi străluci din voi, că Mi-ați purtat pe umerii voștri mici crucea venirii Mele peste pă-
mânt, cuvânt de viață peste oameni. Și după ce voi străluci din voi ca semn al Meu între pământ
și cer, vor plânge toate neamurile pământului și Mă vor vedea cu voi pe nori de slavă, cu putere și
cu multă slavă de îngeri. Și atunci cei ce v-au făcut vouă bine vor fi aleșii Mei și cu glas de
trâmbiță îi voi aduna, și nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea așa. Amin. Iar

28
Semnul Fiului Omului

cei ce nu v-au făcut vouă bine după ce Eu v-am așezat ca semn al venirii Mele cuvânt peste
pământ pentru judecata făpturii, aceia vor păți ca și cei din vremea lui Noe care nu au crezut, și
care mănâncă și beau și se însoară și se mărită, după cum și fac, până în ziua când Eu voi străluci
din voi, și apoi, mai înainte de plata lor, ei își vor ști plata care-i va lua pe toți la stânga Mea
pentru plata aceasta, și nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Amin.

Vreau să vă aduc prinos Tatălui pentru lucrul Meu cu voi așa cum mama Mea Fecioara M-
a pus înaintea Domnului la patruzeci de zile după nașterea Mea între oameni, și când bătrânul
Simeon a fost slobozit de zilele așteptării lui, văzând mângâierea lui Israel prin Duhul Sfânt Care
era peste el, văzându-Mă pe Mine Fiu al Tatălui și Fiu al Omului, pus înaintea oamenilor spre
căderea și spre ridicarea multora, și semn care va stârni împotriviri. Așa v-am pus Eu pe voi
înaintea Tatălui la patruzeci de ani de la începutul lucrării Mele de cuvânt acum, la sfârșit
de timp al omului, și ați fost spre căderea și spre ridicarea multora, și semn care a stârnit
împotriviri atât de mari, fiilor.

Este scris despre Mine că după ce am fost pus înaintea Tatălui, creșteam și Mă întăream cu
duhul, umplându-Mă de înțelepciune, iar harul lui Dumnezeu era asupra Mea. Așa voiesc și azi să
lucrez, și în voi să fac aceasta, și să Mă văd în voi și să strălucesc din voi, că v-am pus semn
peste pământ, și acest semn a stârnit împotriviri, așa cum a fost și cu Mine în mijlocul lui
Israel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți. Praznicul
Întâmpinării Domnului, din 15-02-2004
***

Voiesc să-ți amintesc, Ierusalime, cel din urmă semn de dinaintea învierii morților, și
apoi a arătării Mele cu mii și mii de îngeri și de sfinți în văzduh. (Vezi selecția tematică: „În-
vierea morților”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) Acest semn va fi răcirea dragostei, poporul Meu. Împotriva acesteia tu
trebuie mult să veghezi, că e luptă pe viață și pe moarte, iar tu trebuie să lupți pentru viață mai
mult decât luptă duhul rău pentru moarte când el își vede de aproape biruința și moartea și, neștiind
pentru ce luptă, el va vedea atunci că moartea este rodul lui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei, din
29-02-2004
***

Am zis tuturor acum două mii de ani: «Dacă voi ați avea credință cât un grăunte de muș-
tar și nu mai mult de atât, ați zice muntelui să se mute, și s-ar muta». O, necredința omului în
Dumnezeu s-a făcut munte împotriva credinței în Dumnezeu a omului, căci credința este muntele
cel înalt de pe care Eu cuvintez ca să-l hrănesc pe om cu cuvântul gurii Mele mai mult decât cu
pâine. Amin. Bobul de muștar încolțește și își dă trup și se face mare și crede crescând chiar dacă
e sămânță mică. Cuvântul Meu însă nu crește în om, căci omul nu este pământ bun, omul nu știe
să creadă în cuvântul Meu, și se face piatră omul și își dă viață și crește de piatră, iar Eu nu pot să-
Mi las în el sămânța cuvântului Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților 12 apostoli, din 13-07-2004
***

29
Semnul Fiului Omului

Viața Mea în om este porunca lui Dumnezeu scrisă cu foc pe pământ. Arată-te în Mine, că
e vremea arătării slavei lui Dumnezeu! Arată-Mă în tine, că mare și slăvită este taina vieții Mele
în om, taina de ucenic al Mielului lui Dumnezeu, și îndeletnicește-te, poporul Meu, cu viața în
toată clipa, căci moartea înseamnă tot ceea ce nu este viață, iar tu numai viață cerească să fii pe
pământ, numai cuvânt de Duh Sfânt, numai întreg întru Mine și Eu întru tine, că e vremea arătării
Domnului peste pământ, poporul Meu, popor al veacului cel nou pe pământ. Am despărțit
veacurile cu tine, Ierusalime nou, și le spun neamurilor pământului această taină, iar tu să
fii semnul tainei vieții veșnice și să trăiești așa înaintea Mea, și mereu, mereu să-Mi faci ve-
nirea în mijlocul tău, ca să fac Eu din tine venirea Mea și să Mă arăt tuturor cu tine și să
vadă cerul și pământul cu tine venirea Mea, copil mărturisitor al vieții și al tainelor ei pe
pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la treisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2004
***

Îmi întăresc cărarea Mea spre tine, poporul Meu, și aceasta fac de câte ori cobor din Tatăl
în mijlocul tău cuvânt. Și de ce cuvânt? Vin cuvânt pentru ca să pot să vin, că altfel nimeni,
nimeni pe pământ nu M-ar primi, nu M-ar crede, și ar pieri toată credința de pe pământ și
n-aș mai fi primit de om dacă Mi-aș folosi văzut trupul atunci când vin cuvânt pe pământ.
Vin cuvânt, căci am unit începutul cu sfârșitul și lucrez ca și la început. Amin, amin, amin.

La început Eu am fost cuvânt, și la Dumnezeu Tatăl eram, și fără Mine cuvânt nimic nu s-
a făcut, precum nici omul nu poate să le facă pe ale lui până ce mai întâi nu face cuvântul celor
făcute de el. Amin.

… Vin în mijlocul tău cu sărbătoare de sfinți, și bucuria sfinților întru venirea Mea cu ei se
face lacrimă, poporul Meu, și dulce este pentru Mine lacrima sfinților Mei, lacrima care curge de
bucuria venirii lor cu Mine cuvânt pe pământ. O, dacă n-aș veni cuvânt n-aș mai veni, că altfel
nu pot veni pe pământ, că pe pământ e omul care umblă pe pământ și pe cer, și tot ceea ce
vede el, este al lui apoi, și Tatăl nu M-ar mai avea al Lui dacă aș veni trup și nu cuvânt pe
pământ.

Din veac și până în veac omul face ce vrea cu trupurile celor cuvioși ai Mei și Îmi
stârpește locașurile Mele și face el zidire pământească, din lut și din piatră și din fier și din
aur locaș, și apoi își zice că Eu sunt în locașul cel făcut de el, și crede așa. (Vezi selecția tema-
tică: „Adevărata biserică”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; ar-
chive.org; pubhtml5; joomag; n.r.) Și iată, mai credincios este omul de rând care ia de la om
învățătură și se duce în locaș făcut de mână de om și se închină în el lui Dumnezeu, dar omului în
care Eu stau pe pământ nu se închină omul Mie, și grele s-au făcut pe pământ cele făcute de
mâna omului ca să-i strângă pe oameni în ele și să-i înșele că acolo este calea, adevărul și
viața. Dar Eu am spus că vine vremea când cei ce se vor închina lui Dumnezeu, se vor închina
în duh și în adevăr, și fericiți sunt cei ce află Duhul și Adevărul lui Dumnezeu pe pământ, și
de aceea Eu vin cuvânt pe pământ, și Mă sprijin în mijlocul tău când vin, poporul Meu, și
dau glas martorilor Mei cei cerești, sfinților Mei care s-au închinat Mie pe pământ în duh și în
adevăr, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic și tămăduitor Panteli-
mon, din 09-08-2004

30
Semnul Fiului Omului

***

O, să nu fugi de Duhul Sfânt, să nu fugi de lacrima Lui, poporul Meu, căci cei ce sunt
umbriți de Duhul Sfânt sunt ca Dumnezeu și nu mai sunt ca omul, ci sunt supuși Domnului, spre
slava Duhului Sfânt. Amin.

Te învăluiesc în Vântul Cel de viață făcător, iar șoapta Lui să te doară de la durerea Lui, și
să te lași mereu născut din durerile Duhului Sfânt, Care iarăși naște lumea prin dureri de facere.

O, poporul Meu, Duhul Sfânt Mângâietorul să fie semnul Meu de peste tine, ca să-Mi ușu-
rezi lacrima Mea cea de la om. Semn mare să fii între fiii oamenilor care nu-L iubesc pe Dum-
nezeu cu trăirea lor, cu jertfa lor cea sfântă, căci viața sfântă este mai mare decât orice jertfă, și
nu este jertfă care să se poată măsura cu viața Mea cea sfântă din om, viața care iubește pe Dum-
nezeu, iubind din om.

Cuvântului Meu de peste tine nu-i aflu mângâiere, căci așa este Dumnezeu; este Duh Sfânt,
Care Se face cuvânt, poporul Meu. O, iubește și tu ca Dumnezeu, iubește în tine pe Dumnezeu așa
cum este El, căci Eu sunt Cel îndurerat, și nu este sărbătoare mai mare înaintea Mea ca și omul
care este așa ca Mine, după chipul și asemănarea Mea, iar lacrima Mea se face cuvânt peste cel ce
seamănă cu Mine pe pământ, așteptând cu răbdare odihna Mea și a sa, pentru truda iubirii care
așteaptă sub cruce. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 19-06-2005
***

Iar tu, popor micuț, născut pe calea Mea cu poporul Meu cel de demult, întărește-ți credința
cea fără de vicleșug pentru lucrarea ei, și grăiește cu poporul cel de la început al acestui cuvânt de
venire a Mea a doua oară de lângă Tatăl. Dacă nu vei putea să grăiești, popor micuț, nu sta așa, ci
învinuiește-ți tăcerea și arată-i duhului potrivnic că ești viu, și că Domnul este Cel viu în mijlocul
tău, și mărturisește-Mă, fiule de azi, și lucrează-Mi, căci cei ce grăiesc cuvintele vieții atrag lângă
ei pe îngerii lui Dumnezeu și pe sfinți, iar duhul cel potrivnic slăbește și se lasă doborât când Îl
vede pe Domnul viu în ei. O, învață cât mai frumos mersul cel sfânt și cuvios înaintea cerului și
înaintea omului, și nu uita să nu fii ca pe pământ, ci să fii cum iubește Domnul să fii pe pământ,
popor mititel. Învață mereu, lucrează mereu, și botează-ți mereu în cuvântul Meu toată purtarea
vieții tale, a limbii tale, a inimii tale, căci dulce har este cuvântul Meu de peste tine, și care te
zidește ca să fii. E zi de Bobotează, iar Eu stau cu tine înaintea poporului Meu de demult, pe când
tu nu erai încă pe calea Mea de azi a venirii Mele, dar Eu te-am chemat apoi și ți-am dat via Mea,
ca tu să rodești, și să te am semn al venirii Mele, și să vadă țara venirii Mele că tu Mă iubești și
că Mă ai și că Mă dai celor ce fără de vicleșug vin și se botează în cuvântul Meu care dă viață celor
ce ascultă de el, poporul Meu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, din 19-01-2007
***

Sunt în mijlocul tău cu sfântul Meu, cu mucenicul Ștefan, care a mărturisit cu sângele său
cel vărsat pentru mărturia Mea și care a biruit prin sângele Mielului lui Dumnezeu, fiule. El n-a
iubit duhul cel care stă împotriva Mea, duhul lumii, care are pe fruntea lui nume de hulă, și s-a
sculat duhul lumii ca să închidă gura sfântului Meu cel mărturisitor. Dar nu poate nimic antichrist,
tată, căci ceea ce face el nu este putere, fiindcă puterea este a Mea și a sfinților Mei, iar antichrist,

31
Semnul Fiului Omului

cel care se ascunde de două mii de ani sub haina de biserică, va fi vădit prin însăși lucrarea
lui cea împotriva lui Hristos, căci puterea este a sfinților Mei, a vitejilor Mei, și fericiți sunt cei
ce se aleg pentru Mine ieșind din lume cu duhul și cu sufletul lor ca să urmeze oștirii Mele de
sfinți, căci cei ce se aleg Mie, aceia sunt cei încununați, aceia sunt rodul cel viu și slava credinței
pe pământ, de pe pământ și până în cer, și rămân aceia slăviții Mei, mieii Mei, făcându-se asemenea
Mie prin moarte și prin înviere, căci așa sunt cei biruitori prin sângele Meu, poporul Meu. Amin,
amin, amin.

… Iată ce iubire îți dau, popor mărturisitor: iubește slava lui Dumnezeu peste tine și îm-
bracă-te în haină de slavă, căci sfinții care vin cu Domnul sunt îmbrăcați în veșminte de in alb,
curat, precum este scris. De mult, de mult caută Domnul să-ți spună cuvânt mare. Te voiește Dom-
nul în haină albă îmbrăcat și rugându-te Lui așa. Îmbracă-te în veșmânt alb, popor care ești semn
pe pământ! Semnul Fiului Omului ești tu, și Domnul Se arată cu tine pe pământ și în cer înainte
de arătarea Lui cea mare, precum este scris despre ziua venirii Lui.

Strângeți-vă sub haine albe la rugăciune înaintea Domnului, căci frumoasă era slujirea
sfinților bisericii la începutul vremii lui Hristos cu sfinții, vremea primilor sfinți. Se îmbrăcau
preoți și diaconițe în veșminte albe și slujeau slujba cea sfântă și Se slăvea Domnul cu bucuria
slavei în taină pe pământ cu cei credincioși. Duhul rău cade din putere când vede veșmântul sfânt
al sfinților, veșmântul alb al slujitorilor lui Hristos, veșmântul bisericii Domnului. O, era fru-
moasă slava Domnului în biserica Domnului după ce Domnul S-a așezat iarăși întru Tatăl. Erau
preoții slujind în veșminte albe și erau diaconi slujitori lângă preoți peste tot, și erau mulțime de
diaconițe, care ca albinuțele în stup slujeau bisericește peste tot pe unde erau sfinți în robie la
stăpân sau în strâmtorare sau în boală sau în orice suferință a lor. O, unde mai este azi în biserică
așa slavă, așa măreață și sfântă lucrare întru toate mădularele bisericii? Preoții bisericii lumii au
băgat la întuneric și la nelucrare biserica, și ca să fie numai ei tot, toate mădularele, dar nu așa
este biserica lui Hristos. Ea trebuie să lucreze cu toate mădularele ei când ea este, iar în mijlocul
lucrării ei, duhul proorociei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic și arhidiacon Ștefan,
din 09-01-2008
***

Vă spun vouă, celor ce veniți la izvorul Meu de cuvânt ca să-Mi vedeți poporul și să auziți
cuvântul Meu în mijlocul lui coborât din gura Mea, vă spun vouă că acest popor Mi-e calea și
casa și semnul cel de dinaintea venirii Mele. Vă povățuiesc și pe voi la duh de înviere dacă auziți
din gura Mea cuvântul învățăturii Mele de azi. Acum două mii de ani se ținea după Mine adesea
mulțime multă ca să vadă slava minunilor Mele peste cei neputincioși, dar nu rămâneau cu viața
Mea în ei, și se întorceau apoi iarăși în ale firii lor, căci omul pe pământ își trăiește viața ca el, nu
ca după Dumnezeu. Vă povățuiesc și pe voi în ziua aceasta de serbare de sfinți pentru amintirea
învierii Mele. O, nu vă mulțumiți să luați și să auziți cuvântul Meu cel pentru învierea omului. O,
nu-i de ajuns, ci trebuie lepădare de sine, căci altfel omul nu-I poate sluji lui Dumnezeu, ci se
slujește tot pe sine. O, împliniți în voi și peste voi fața lui Hristos, fața sfinților Lui, și fiți atenți
că Eu am spus acum două mii de ani că fericit este cel ce nu se smintește întru Mine. Acum
vă îndemn să învățați întreagă iubirea și purtarea ei, care stă în puterea voastră de a voi pentru ea,
și apoi Eu, Domnul, voi privi peste voi și voi vedea și Mă voi bucura sau Mă voi întrista, căci omul
pe cât poate de mult pe atât se și lasă neputincios, și toate stau în voința lui. O, dacă veniți la
izvor, schimbați-vă viața, și fiți atenți că este scris că trupul nu folosește la nimic, ci duhul

32
Semnul Fiului Omului

este cel ce dă viață. O, nu-i mai dați trupului. (Vezi selecția tematică: „Ce spurcă pe om, ce
intră sau ce iese din el?”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; pubhtml5; joomag; archive;
Google Drive; Scribd, n.r.) Dați-i duhului, căci duhul dă viață. Eu, Domnul, vă voi da vouă putere
pentru cele sfinte și plăcute Mie în om dacă veți lua și dacă veți vrea să vă încununați cu fața Mea
peste voi, cu viața Mea în voi. Cereți, și vi se va da. Iubiți-Mi venirea, și vă voi ajuta să fiți pe voia
Mea ca unii care vreți să vă depărtați de deșertăciunea vieții trecătoare. Fiți credincioși, că e vremea
lepădării de credință, și mulți vin și se întorc iarăși în cele de dinainte rele ale lor. (Vezi selecția
tematică: „Schimbarea sărbătorilor - lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Fiți blânzi și smeriți cu inima,
ca să vă poată da Dumnezeu har și apoi iubire pentru cele din cer peste voi, căci Eu, Domnul, am
înviat pentru fiecare om, numai să vrea omul aceasta. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Paști, a mironosițelor, din
11-05-2008
***

O, poporul Meu, întărește-ți și tu, tată, iubirea și veghea cea pentru venirea Mea la tine
cuvânt de facere, cuvânt dătător de viață, fiule. Ai grijă de iubire, tată, și ocrotește în tine viața ei,
căci cine pierde iubirea și darurile ei, acela pierde și credința cu toate bunurile ei cele ziditoare de
om. Ai grijă să știi cum să prețuiești iubirea și slava ei cea de sus, tată, căci cine-și face din iubire
mângâiere a sa, acela are iubire de sine și nu de cruce așa cum Eu l-am învățat pe om să-Mi urmeze
dacă vine la Mine. Eu mult de tot și tot mereu te-aș învăța și aș sta cu tine în cuvânt, poporul Meu,
căci sfinții Îmi doresc venirea Mea la tine ca să vină și ei la tine cuvânt, că e vremea Scripturii
venirii Mele cu sfinții, tată, numai că intrarea Mea la tine stă în puterea celor din porți, iar Eu când
vin îi găsesc mereu striviți în porți, și n-am ce să Mă fac decât să-i supun pe ei puterii Mele ca să-
Mi las cuvântul în carte, că mult am de cuvântat peste pământ, și au și sfinții, tată. Mi-e milă de
sfinți când îi văd că doresc să vină cu Mine cuvânt pe pământ și să grăiască ei ție și oamenilor,
poporul Meu, și nu știu, tată, cum să-Mi mai întăresc intrarea în cartea Mea cea de azi. Apostolul
Ioan, apostolul Toma, au așteptat ca să vin cu ei în cuvânt în carte și ca să grăiască și ei în ziua lor
de sobor, ca să mărturisească și ei, ca să Mă vestească și ei cu venirea Mea cea cu sfinții, precum
este scris în Scripturi ca să vin în vremea cea de sfârșit și ca să dea și ei întărirea credinței la oameni
și povață de iubire peste tine, poporul Meu. Iată, nu pot să grăiesc cât am de grăit, cât am de venit.
Eu sunt Cel milos, și când văd că nu este putere pentru intrarea Mea la tine prin porți Eu înțeleg
durerea celor ce Mă poartă spre tine și nu dau să-i strivesc și Eu cu multa Mea putere, căci Eu am
nevoie să pot veni măcar cât de puțin, dar să pot să vin, tată. O, te-am rugat mereu să Mă ajuți și
tu pentru venirea Mea și te-am povățuit cum să faci această împlinire. Ți-aș da cu multul să ai
darul mângâierii sfinte ca să Mă ajuți cu el pentru lucrarea venirii Mele din zilele acestea. Ți-aș
da, tată, să porți și tu durerea Mea cea pentru venirea Mea, cea pentru mântuirea multora, tată, dar
numai să vrei tu să-ți dau să porți și, gata, îți și dau. Ți-aș da iubire multă ca să Mă sprijini tu cu
ea, numai să-Mi ceri aceasta, căci Eu la cererea ta îți dau. Ți-aș da, poporul Meu, să porți și să
lucrezi cu daruri multe, tată, numai să te găsesc că-Mi ceri și că Mă aștepți cu ele, tată. Spun așa
că mult este de lucru peste pământ și n-am, tată, lucrători. E vremea secerișului și n-am secerători,
tată. Tu ești semnul cel de dinaintea venirii Mele, dar trebuie să ai timp și pentru lucrul cel
de sus, nu numai pentru cel de jos, poporul Meu. Aș fi dorit să am acum un popor mare de
apostoli, sau să fi putut veni în cuvântul Meu cu apostoli din cer și să lucrez cu ei, chiar dacă este
puțină credință pe pământ pentru venirea Mea cu sfinții, venire proorocită prin Scripturi, tată. Aș
fi voit să pot mult peste pământ, dar nu poate omul pentru Mine atât cât Eu aștept.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-2008

33
Semnul Fiului Omului

***

… Veniți spre cunoștința cea de sus și veți cunoaște prin ea înțelepciunea cuvântului Meu,
venirea Mea cuvânt peste pământ acum, la sfârșit de timp, ca să-Mi gătesc calea și să vin apoi cu
ziua Mea cea mare și înfricoșată, după cum este scris să vin! Îndemnați oamenii spre pocăință, așa
cum Ioan, botezătorul Meu, îi îndemna. Fie-vă milă de noroade, căci rătăcesc departe de calea Mea
cu omul! Eu vin și găsesc gardul viei Mele căzut la pământ și mănâncă din ea toți trecătorii și calcă
peste ea. E păcat aceasta! Priviți către părinți și strigați-i în ajutor ca să vină să vă izbăvească de
duhul Egiptului, de duhul cel pierzător al acestui veac. Eu sunt Cel ce am scos cu mână tare din
Egipt pe poporul Meu Israel. Mă pornesc să scol omul din păcat, dar calea Mea spre om Mi-o
înfundă omul cel măreț în duhul lui. O, lasă-Mă călăuză a omului căzut, lasă-Mă, tu, cel ce-Mi
oprești calea cuvântului Meu spre oameni! Lasă-Mă să intru în adânc și să-l scol pe om din cădere,
căci omul trebuie să învieze, și Eu vin să-i adun pe cei ce sunt ai Mei, iar semnul Meu este cu-
vântul venirii Mele și poporul Meu cel credincios. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, din 19-01-2009
***

Vin pe pământ cu slava Mea şi cu toţi sfinţii îngeri, care slujesc slavei Mele, iar slava Mea
este cuvântul întru cea de a doua venire a Mea de la Tatăl la om. Puţin, puţin, şi mărirea Mea,
care luminează pământul binecuvântării Mele din mijlocul neamului român, va atrage neamurile
ca să umble întru lumina cetăţii Mele de nou Ierusalim, iar împăraţii pământului Îmi vor mări
venirea aceasta a Mea şi vor păzi cetatea Mea şi slava ei şi se vor încălzi sub făclia ei, căci făclia
ei sunt Eu, Mielul Tatălui, şi sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, şi aşa Mă voi arăta că sunt în ziua Mea
de mărire. Amin.

Vin, poporul Meu, să grăiesc cu tine în zi de duminică, tată, şi să ne amintim de făgăduinţa


slavei venirii Mele, de care Eu am grăit în pildă acum două mii de ani, iar grăirea Mea de atunci
este mărturisită prin Scripturile cele de atunci, precum grăirea Mea de azi este mărturisită prin
cartea Mea de azi, carte vestită prin Scripturi ca să fie, carte care stă deschisă ca să grăiesc
Eu prin ea, cartea cea cu şapte peceţi, pe care numai Eu, Mielul şi Cuvântul Tatălui, am luat-
o din mâna Lui ca să desfac una câte una peceţile ei şi să răscumpăr prin jertfa Mea şi prin
cuvântul mărturisirii oameni din toată seminţia şi limba şi poporul şi neamul şi să fac din ei
împărăţie şi preoţi ca să fie pe pământ, precum este scris să se împlinească, iar când cerul se va
deschide la vedere, zguduind facerea cea dintâi, atunci mai-marii de pe pământ se vor piti de mânia
zilei Mele, căci Eu şed pe tron în zilele acestea, şi cartea Mea este deschisă, şi se ascund de faţa
Mea cei ce stau mari pe pământ, căci ziua Mea vine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoşatei judecăţi, din 22-02-2009.
***

O, popor de la izvor, tu ești popor mare cât tu nu știi, dar la izvorul Meu de cuvânt te am
pe tine popor și las multul Meu cuvânt peste tine pentru toți cei ce iau de la Mine prin el, fiule. O,
să nu se teamă de tine cei cu care stau din când în când față în față cu tine, căci prin tine binecu-
vintez pe cei credincioși venirii Mele de azi și le dau putere să se facă ei fii ai lui Dumnezeu prin
viață de fii după chipul și asemănarea Mea între fiii oamenilor. Tu ești semnul Meu pentru cei
de pe pământ și pentru cei din cer, semnul cel de dinaintea venirii Mele, semnul Fiului Omu-
lui, și te port cu crucea în mânuță când te port semn al Meu peste pământ. O, de-ar lua de la
Mine prin voi preoții și arhiereii acestui neam, ca să dea mulțimii de oameni lucrarea Mea cea de

34
Semnul Fiului Omului

ieri și cea de azi așa cum o dați voi spre mântuirea multora din păcat! M-a durut în voi de la cei
adunați la sărbătoare, căci sunt ca oile fără păstor oamenii, și toți trăiesc după îmboldirile cărnii
lor și nu urmează învățătura Mea cea din Scripturi și cea din sfinți. Sunteți semnul judecății Mele
peste cei ce nu se împlinesc cu viață creștină pe pământ. Nevestele preoților și fiii și fiicele lor
umblă cu capul descoperit înaintea Mea și în biserici și stau puțin îmbrăcați și n-au haină slăvită
nici în sărbători, tată. Toți au uitat de portul străbunilor și al voievozilor lor și al domnițelor
cele de demult ale neamului român. Mă doare, ustură în Mine rana și în ochii Mei acest semeț
și greu păcat de azi. O, nu vrea să fie frumos omul înaintea Mea și înaintea străbunilor, și vrea să
fie înaintea lumii frumos, iar lumea este urâtă, mai urâtă ca în toate veacurile este ea și fiii ei acum,
și păcatul este aluatul cel de dinăuntru și cel de dinafara omului, și e străin omul de voia Mea și nu
mai are omul pășune curată și păstori ca să-l păstorească pe el pentru viața lui cea de la Mine. V-
am arătat pe voi pildă de iubire de Dumnezeu și de trăire și de frumusețe a omului înaintea Mea.
S-a uitat mulțimea de oameni la voi ca la podoaba Domnului, fiilor. Prin statul Meu o clipă cu voi
în mijlocul lor Eu Mi-am arătat mila și iubirea pentru viața lor cea de sus. O, să nu se teamă de voi
preoții și arhiereii, ci să vă binecuvinteze, tată, căci voi sunteți cuminții Mei, și frumoșii Mei sunteți
între fiii oamenilor când Eu ies cu voi spre bucuria Mea și a multora care știu să vadă și să înțe-
leagă. Eu, Domnul, v-am povățuit să trâmbițați și să vă vestiți cu mersul vostru la sărbătoare și să
vă binecuvinteze cei ce stau peste biserică, și apoi v-am spus să vă îmbrăcați slăvit și să mergeți
cu Mine și să împărțiți bucurie și frumos celor ce știu să vadă și să înțeleagă și apoi să nădăjduiască
în Mine și în lucrarea Mea de mântuire, pe care o cobor prin voi în zilele acestea peste mulți, fiilor.
Acum vă fac cunoscut că mulți v-au privit cu mare iubire, cu multă nădejde. Mulți dintre
arhierei și dintre preoți în taina inimii lor vă iubesc și vă cred pe voi ai Mei și de la Mine
lucrând peste pământ, căci voi vestiți tuturor cuvântul Meu cu voi, dar teama lor pentru
slava lor cea pământească îi face să stea ascunși în ei înșiși cu taina Mea de peste voi. O, să
nu se teamă de voi preoții și arhiereii de peste oameni, ci să vă binecuvinteze și să vă dorească pe
voi binecuvântare a Mea peste pământ, precum și sunteți, căci acest neam stă acum înaintea Mea
prin voi, cei rugători de la Mine la cuvântul Meu peste el. În mare taină am lucrat cu voi lucrări
mari peste acest neam, și el nu știe aceasta, căci ochii lui sunt ținuți, ca să nu vadă. Eu însă le
deschid din zi în zi mai mult ochii multora, și mai bine voiesc să vadă ei de la Mine prin voi, căci
am peste pământ lucrarea duhului mărturiei Mele, împlinirea Scripturilor de cer nou și de
pământ nou și de Ierusalim nou, lucrate în vremi de prooroci și de sfinți, și care se arată
acum la sfârșit.

Eu sunt Cel ce sunt, și am stat cu voi în mijlocul oamenilor, și numele Meu de peste
voi se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos la sfârșit de timp. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei cruci, din 27-09-2009
***

O, ție îți zic acum, celui ce stai cârmaci pentru neamul român, pentru corabia Mea, pentru
țara Mea de venire acum, la sfârșit de timp cuvânt pe pământ pentru salvarea omului: lasă-Mi Mie
lupta și grija pentru sorțul care urmează să se bată pentru tine sau împotriva ta, căci forțele întune-
ricului s-au întins peste tot și se luptă orbește să tragă sub ele iarăși neamul Meu român. Eu, Dom-
nul, sunt peste tot cu îngerii și cu sfinții Mei în mijlocul neamului român, iar dacă neamul
român va alege deșteptarea în clipele acestea grele, Eu îi voi da lui din Duhul Meu și voi lucra
pentru el și pentru tine la cârmuirea lui, dar dacă el va alege minciuna și dezbinarea și trufia,

35
Semnul Fiului Omului

care se împotrivesc din om unității și frăției acestui neam, Mă spăl pe mâini de neînțelepciu-
nea acestei clipe de răscruce a neamului român, și el va suferi cădere și înjosire sub omul
care se vrea pe sine pentru el însuși și nu pentru acest neam la porțile lui. Tu însă nădăjdu-
iește și stai în duhul iubirii de țară și de neam, iar Eu voi ține pe poporul Meu în duhul
rugăciunii și al veghii sfinte, și împreună cu cerul de sfinți și de îngeri vom sta și vom lupta
cu cerbicia cea tare a celor ce se vor pe ei înșiși, și nu dreptatea și pacea și adevărul pe masa
frăției neamului român. O, nu așa, nu așa a fost în vremile vechi frăția neamului român, și și-au
uitat străbunii bravi cei din acest neam care nu sunt drepți pentru el acum. Tu însă așează-te acum
înaintea Mea cu bărbăția nădejdii și lasă-Mă pe Mine sprijin al tău, căci Eu, Domnul, voiesc să
merg spre biruința lui cea de la Mine cu acest neam, numai să nu cadă el în duhul cel rău al
rătăcirii de Dumnezeu tot mai mult, al desfrâului cel de peste tot pământul și al lepădării de
credință, semn înaintea venirii Mele cu ziua slavei întoarcerii Mele cu slavă pe
pământ la om, iar lepădarea de credință este semnul că antichrist se zbate cu puteri aprige
să șteargă urma și numele Meu de pe pământ și să domnească el. El însă va domni până la
sfârșitul său, iar Eu voi fi, așa cum am fost și sunt, Împăratul făpturii și Îmi voi desăvârși
din mijlocul neamului român taina cerului celui nou și a pământului celui nou și a Ierusali-
mului celui nou, precum este scris să fie pe pământ la sfârșit de timp, iar țara română este
scrisă cu numele de țara strălucirii, și din mijlocul ei Eu, Domnul, este scris în Scripturi să
Mă arăt biruitorul morții și învierea a toate, nașterea din nou a lumii din cuvântul Meu cel
nou, cartea cea de azi a cuvântului Meu. Pace ție acum! Nimeni să nu cârtească pentru cu-
vântul Meu cu care azi am grăit ție și neamului român, neamul Meu cel de azi, Israelul Meu
cel nou, cel de la sfârșit de timp. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din
21-11-2009
***

Uitați-vă în Scripturi, o, fii ai oamenilor, că dacă nu veți asculta așa, veți fi mințiți din zi
în zi mai mult, căci nu iubesc pe Dumnezeu cei ce vă păstoresc pe voi, că pentru ei și nu
pentru Mine vă păstoresc ei, și ei nu vă trag spre Mine, ci spre ei vă trag. O, mergeți spre
ei și cereți-le să vă arate pe Domnul cu ei, dar nu vă lăsați înșelați de ei! Veniți
și spre Mine, și Eu vă voi arăta vouă cuvânt de mântuire din păcat și vă voi purta
spre viață sfântă ca și viața Mea și Mă voi arăta în voi așa, și apoi veți fi urâți de toți
pentru viața Mea în voi, pentru numele Meu, de care vă veți învrednici să-l
purtați cu adevărat pe pământ, și veți fi ucenicii Mei, ca și cei de acum două mii de ani,
cărora le-am spus: «Veți fi urâți de toți pentru numele Meu, dar fir din capul vostru nu va pieri».
O, iată semnul pe care vi-l dau pentru ca să-i cunoașteți pe cei ce nu sunt ucenicii Mei și nu vă
pot pune ei calea sub picioare ca să fiți pe calea Mea cea sfântă cu calea voastră între oameni. Iată-
l pe poporul cuvântului Meu, popor de ucenici asemenea cu ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani, cărora Caiafa, vătaful slujitorilor lui, le poruncea să nu mai grăiască mulțimilor în
numele Meu. Ei însă, îmbrăcați în mântuire, vorbeau tot mai mult și spuneau răspunsul lor: «Se
cade să ascultăm de Dumnezeu, și nu de oameni». O, așa merg Eu în zilele acestea cu lucrarea
cuvântului Meu prin ucenicii Mei cei de azi și se scutură de Mine și de ei cei ce fug de
venirea Mea, și care s-au încumetat să umble în cartea lui Ioan, cartea Apoca-
lipsei, despre care Ioan a scris să nu se scoată și să nu se adauge la ea, iar ei au
umblat și au scris lungime de vreme (Au scris „mii de ani” în loc de „o mie și încă aproape
36
Semnul Fiului Omului

o mie de ani”, n.r.) și au tras de firul numărului scris și n-au mai scris un număr,
și au scris fără de număr anii împărăției omului, și au îndepărtat fără de număr vremea
învierii morților (De asemenea „mii de ani” în loc de „o mie de ani”, ex: Apoc. 20/2;4;6;7, n.r.)
și au stricat omul la minte și la așteptare și la nădejde și la credință, și l-au învățat pe om să
se culce și să doarmă liniștit și să nu mai aștepte venirea Mea cea scrisă în Scrip-
turi să se împlinească după două mii de ani de la înălțarea Mea la Tatăl, număr
scris de apostolul Ioan, după descoperirea lui Dumnezeu arătată lui, dar care
cu taină mare s-a împlinit pe pământ, iar Eu am venit când nimeni nu se aștepta
și nu se așteaptă să mai vin. O, necredință, duh al necredinței, cum te-ai ivit tu pe ascuns ca
să umpli lumea și pământul cu vicleșugul tău!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2010
***

O, poporul Meu, Eu în mijlocul tău Îmi las cuvântul Meu cel din vremea aceasta, căci ți-
am dat darul credinței, fiule. O, ce înseamnă omul căzut, tată? Vin să-l păstoresc pe om, și îl găsesc
căzut. O, e căzut în necredință omul. Încă de acum două mii de ani am lăsat întrebare pentru vremea
venirii Mele și am spus: «Când va veni Fiul Omului va mai găsi credință pe pământ?». Dacă Eu
n-aș pune în om credință, n-aș mai găsi în calea Mea credință pentru venirea Mea, și aș găsi numai
cădere din credință și lepădare de credință aș găsi, iar lepădarea de credință este semnul
cel de dinaintea venirii Mele, că este scris că nu va veni ziua Domnului până nu se va ivi în
oameni acest duh rău, lepădarea de credință, în fel și chip lepădare, în fel și chip acest păcat, căci
vai celui ce nu veghează ca să nu vină acest fur!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica izgonirii lui Adam din rai, din 06-03-
2011
***

O, pace ție, poporul Meu! Ai nevoie mereu de această urare din Mine rostită în mijlocul
tău, căci lucrul tău cu Mine este greu, este mult și mereu, și tu ești sub sarcină mereu, tată. O, nu
te supăra că stai sub sarcină mereu, că dacă ai fi rămas în lume cu pașii vieții tale ai fi fost sub
sarcina lumii și nu ți-ar fi răsplătit nimeni truda ta și s-ar fi sfârșit ea odată cu tine ca și lumea, dar
Eu, Domnul, îți dau plată scumpă pentru purtarea sarcinii Mele cu tine în zilele acestea.

Dar de ce este sarcina Mea ceea ce Eu duc cu tine în vremea aceasta? Tu ești vestitorul
Meu pe pământ și ești semnul cel de dinaintea venirii Mele, fiule însărcinat cu sarcina
Mea. Tot ceea ce faci și trăiești tu sunt cele ale lucrării Mele cu tine din zilele acestea, căci Eu te-
am ales din lume ca să fii tu lucrarea Mea, fiindcă din cuvântul Meu de peste tine te-am lucrat și
te lucrez mereu, că dacă Eu n-aș lucra așa și mereu în mijlocul tău, tu n-ai mai fi al Meu, ci ai fi tu
al tău ca toți oamenii care-și lucrează ei viața. Eu însă ție îți lucrez Eu viața, și te așez să Mi-o
lucrezi și tu pe a Mea, Eu pe a ta și tu pe a Mea, și ce lucrare măreață este lucrarea noastră împreună
nu-și dă seama lumea care te înconjoară și nici cea care aude de tine din depărtări, căci lumea are
lumea ei și stă în cele ce se văd și n-are nădejde lumea, fiindcă nu-și pregătește nimic ca să aibă
când nu va mai fi lumea aceasta.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea a Postului Mare‚ a Floriilor; praz-
nicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 17-04-2011
***
37
Semnul Fiului Omului

O, atât de mult cuvânt, munte de cuvânt am grăit în mijlocul tău, țara Mea de azi! M-
a trimis în tine Tatăl Savaot cu a doua Mea venire pe pământ ca să lucrez mult și cerește, căci
Eu am zis acum două mii de ani în mijlocul poporului Israel, care M-a răstignit în Ierusalim pe
muntele Golgota, am zis lui că iarăși va veni Fiul Omului cu îngerii Lui, cu putere și cu slavă
multă, și va despărți atunci la dreapta Sa și la stânga oi și capre, și n-a știut Ierusalimul cel de
atunci să priceapă aceasta și M-a lăsat afară, M-a dat din casa sa afară. Și Mi-a arătat Tatăl atunci
o țară frumoasă și Mi-a spus că ea este țara Mea pentru a doua Mea venire și că voi veni în
ea cu minunea nașterii din nou a lumii și că voi așeza în ea scaunul dreptății și voi sta și voi
cuvânta și-Mi voi așeza masă de nuntă în ea, masă de cuvânt, și voi sta cu îngerii și cu sfinții
cu masă cerească pe vatra ei, și numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, precum este
scris. O, n-ai cum să te ascunzi de lucrarea Mea în mijlocul tău, căci Tatăl M-a trimis, iar Eu vin,
după cum este scris să vin. Tu ai fost vestită, țară a alegerii Domnului pentru sfârșit de timp și
pentru început de cer nou și de pământ nou întru duhul dreptății, și multe scule duhovnicești te-au
vestit prin vreme, de departe și de aproape, și știu popoarele vestea aceasta, vestea despre tine
că ești țara Mea cea de azi, țara strălucirii, că Eu în tine lucrez mult și sunt lumina lumii,
Cuvântul lui Dumnezeu sunt, și luminez cu el popoarele, iar tu ai vină mare că nu pui lumina lui
Dumnezeu în sfeșnic pe pământ, și dormi, iubito, și nu dai să te trezești întru întâmpinarea Mea.
Ca râul cel plin și dând peste margini, așa este cuvântul Meu peste tine, și Mă scriu cu el în cartea
sa din vremea ta, o, neam român. Nu voiesc ca tu să fii ca poporul Meu cel de acum două mii de
ani, la care am venit și nu M-a primit, după ce atâta iubire am zidit prin cuvânt și prin faptă în
mijlocul lui. O, îți voiesc deșteptarea, iubito, și te strig cu dor: scoală-te! Eu sunt, Eu sunt Cel ce
sunt, Eu sunt Cel ce-ți grăiesc. Mă trimite Tatăl cuvânt la tine și-Mi spune să-ți spun că Eu sunt
Cel ce sunt și că am semn în mijlocul tău pe poporul cuvântului Meu cel de cincizeci de ani și
mai mult, și cu care Eu stau la masă de cuvânt, și de unde rup și dau această pâine vie, pâine de
cuvânt, gura lui Dumnezeu, care se împarte cu glasul ei spre învierea făpturii.

O, țara Mea cea de azi, în tine Eu Mă fac cuvânt de naștere din nou a lumii și de aceea ești
tu a Mea. Să se risipească vrăjmașii tăi și ai Mei de pe vatra ta și să învie Dumnezeu, de a Cărui
față să fugă de la tine cei ce te urăsc pe tine și pe El, și să piară ca focul și ca ceara în foc toți
vrăjmașii tăi, iar pe tine să se însemneze semnul crucii Mele, semnul Fiului Omului, care alungă
pe vrăjmași și pe diavoli cu puterea Celui răstignit pe ea acum două mii de ani, Iisus Hristos Cu-
vântul, în iad coborând și strivind pe diavolul prin cruce, ca s-o dăruiască pe ea poporului Său cel
credincios, armă potrivnică duhului pizmaș! Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia‚ trâmbița lui Dumnezeu,
din 14-12-2011
***

Am grăit vouă să aveți grijă de uniforma pe care trebuie s-o purtați voi, măi fiilor. În ziua
aceasta vreau să desăvârșesc mai mult această taină, iar voi să vă desăvârșiți prin ea și s-o faceți
faptă tot mai întreagă peste voi. Chipul Meu, pe care trebuie să-l purtați voi, este semnul Meu
de peste voi. Așa v-am deslușit Eu când v-am pus pe masă învățătură pentru purtarea uniformei,
cu care Eu v-am înveșmântat pe fiecare când ați venit să vă dați Mie ca să fiți apoi ai Mei și când
v-am învățat cum să vă înveșmântați.

O, e greu să fie al Meu omul, căci îi trebuie cruce ca să semene cu Mine dacă voiește să fie
al Meu, și îi trebuie uniformă fără de schimbare și fără de sfârșit purtată, iar fiii oamenilor să vadă

38
Semnul Fiului Omului

această lumină între ei și să umble după ea, după cel ce ascultă de Dumnezeu pe pământ între
oameni, iar dacă-și schimbă omul uniforma își schimbă ascultarea și nu mai este al lui Dumnezeu
cel ce pierde semnul care îl arată pe el al Domnului pe pământ.

Uniforma este crucea cea purtată, măi fiilor. Își pune omul cruce la gât ca să aibă și să
poarte semnul de creștin, dar ca să-și poarte el crucea, nu are habar cum. Vin Eu și desfac acest
înțeles, căci crucea ca s-o aibă omul, el trebuie s-o primească peste el.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Sfintei Cruci, din 27-09-2012
***

O, poporul Meu, e sărbătoare, măi fiule, e zi de aducere-aminte această zi, ca și cea de


dinaintea ei. Am în coborârea Mea pe trâmbița Mea Verginica și pe apostolul Andrei serbați între
sfinți și Ne așezăm la masă de cuvânt cu sărbătoare în cuvânt, căci sunt douăzeci și unu de ani de
la înființarea acestei sărbători, când am stat cu sfinții și am așezat pe pământ pecetluirea grădi-
niței cuvântului Meu cel de azi și a semnului așezat de Mine și de cei tocmiți de Mine ca să
fie acest semn arătat pe pământ, pietricica cea albă, chivotul Sfintei Sfintelor Mele din zilele
acestea pe vatra neamului român, în care Îmi am în vremea aceasta coborârea Mea cuvânt
peste pământ, și de unde Mă împart spre tămăduirea multora, precum este scris în Scripturi despre
pomul vieții și despre frunzele lui, care sunt cuvântul Meu spre tămăduirea neamurilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei‚ cel întâi che-
mat, din 13-12-2012
***

O, peste cinci zile se întoarce Iordanul, ca semn ceresc pentru sărbătoarea de Bobotează,
iar oamenii nu se opresc să înțeleagă și să-i prindă frica pentru pribegia lor cea fără de Dumnezeu
și fără de păstori peste ei pe pământ.

O, auziți voi, popoare necredincioase! Auziți semnul lui Dumnezeu și îndreptați-vă


credința, voi, cei care dați să schimbați pe cele odată așezate și care grăiesc și mărturisesc vremea
sărbătorilor sfinte, că iată, se întoarce Iordanul și arată că e sărbătoarea Bobotezei. Amin,
amin, zic vouă, întoarceți-vă la părinți, întoarceți-vă la credință, la credința cea din părinți, că se
pregătesc gloatele necredincioase să vă păcălească și să vă fure din piept credința și statornicia
pentru credință. (Referire la dorința mai-marilor mai multor culte creștine de a hotărî o dată fixă,
acceptată de toți, pentru sărbătorile Sfintelor Paște, lucru clar în dezacord cu tradiția și învățătura
sfinților părinți și a Domnului, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului
și sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-01-2016.
***

(Va continua, n.r.)


(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)
(Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului).
(Vezi reportaj Noul Ierusalim ; http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv n.r.)

39
Semnul Fiului Omului

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieții


Adevărata biserică
Antichrist și fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, așa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - așternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit și semnul crucii
Despre post și milostenie
Enoh și Ilie
Focul apocaliptic
Împărăția cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăția de o mie de ani
Învierea morților
Morții aud glasul Meu
Necazul cel mare
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului
Precum S-a suit, așa și vine, cu norii vine
Proorocul mincinos și ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor și lepădarea de credință
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului și a femeii
Trâmbițele apocaliptice
Venirea în chip văzut

***

Pe aceeași temă din alte surse:


„Și atunci va apare din cer Domnul Fiului Omului” (Matei 24:30)
„Nu știți oare care este diferența dintre semne și Fiul Omului? Și nu știți voi ce trebuie
înțeles prin cuvântul „ceruri”?

Cu adevărat nu vă puteți imagina nimic mai prost decât un crucifix care devine vizibil pe
cerul înstelat. Întrebați-vă voi înșivă la ce ar folosi lumii, chiar dacă nu una, ci mai multe cruci ar
40
Semnul Fiului Omului

apărea vizibile pe cer? I-ar face aceasta mai buni pe oameni în inimile lor? Cu adevărat vă spun că
nu! Nu ar declara atunci învățătorii lumii că aceste cruci sunt fantomatice și înșelătorii și n-ar
dovedi ei că toate crucile de pe cer nu sunt decât fenomene atmosferice? Iată, astfel de efecte și
altele similare sunt în aparență ca fenomenele cunoscute de lumea civilizată. Într-adevăr, matema-
ticienii se vor strădui și ei să explice astfel de apariții prin viziunea opticii. Și ce-ar răspunde la
toate acestea omul de pe stradă? Vă asigur că ar deveni tăcut și cu o mare teamă. Datorită falselor
doctrine înrădăcinate în el, va fi sigur că Ziua Judecății Finale este chiar în fața sa. Acesta va fi
efectul unor astfel de apariții.

Dacă evenimentele s-ar petrece în acest mod, ați putea înțelege, dacă vă veți orienta atenția
înspre acele perioade de timp, unde anumiți profeți falși au prevăzut sfârșitul lumii. Cum în astfel
de ocazii unii oameni erau disperați, alții râdeau și alții s-au dedat la pofte și tot felul de desfrâuri!
Dar dacă falsele profeții au scos deja la iveală astfel de apariții negative, ce s-ar petrece dacă o
cruce imensă ar apare pe cer?

Înțelesul cuvântului „CER” este întreaga credință religioasă izvorâtă din


CUVÂNT, care este biserica în toată autenticitatea ei. Semnul Fiului Omului izvo-
răște din această nou-trezită biserică a iubirii, cu toate atributele sale divine, cum ar fi: Mila,
Răbdarea, Blândețea, Umilința, Supunerea, Ascultarea și Toleranța tuturor poverilor crucii.
Iată, acest semn viu al Fiului Omului va apărea pe cerul Vieții Eterne interioare, nu se va distruge
și se va însufleți tot mai mult. Cu această ocazie, oamenii ce au mintea constant orientată către cele
lumești vor plânge, se vor tângui și se vor lamenta din moment ce toate minciunile lor înșelătoare
nu-și vor mai urma cursul lor normal. Cei care vor fi pătrunși de Semnul Meu, nu vor mai avea de
a face cu comercianți, intermediari și cămătari, deoarece ei își vor îndrepta privirile doar înspre
locul unde vor vedea pe Fiul Omului venind înconjurat de noii cerului cu mare putere și glo-
rie; și anume în Cuvântul cel viu din inima umanității, care este iubirea Mea eternă în toată
esența ei și, de aceea, plină de putere și glorie. „Norii cerului” sunt însăși înțelepciunea infinită
din Cuvântul cel viu.

Iată, aceasta este pe scurt înțelegerea acestei scripturi. Dincolo de aceasta, acești nori vă
vor primi în Împărăția Mea și vor fi locuința voastră veșnică. Și doar acolo, în suprema binecu-
vântare, veți vedea cu adevărat și veți recunoaște marea Putere și Glorie a Fiului Omului”
(Extrase din Marea Evanghelie a lui Ioan Vol. 1 și Vol.5. n.r.)
***

1. (Domnul): „Dar cum va fi cu judecarea Ierusalimului, la fel va fi, în viitor, și cu o altă


Mare Judecată a întregii lumi, atunci când Eu voi distruge o dată pentru totdeauna desfrânata cea
mare, numită Babilon. Și aceasta va fi o judecată ca pe timpul lui Noe și ca pe timpul Sodomei și
Gomorei.
2. Și atunci se vor arăta semne deosebite pe pământ, pe mare și pe cer, iar Eu îi voi trezi pe
slujitorii mei, care vor proroci prin cuvintele Mele, în repetate rânduri, judecata ce va veni. Dar
oamenii orgolioși nu-și vor pleca urechea la ei, și de-i vor asculta totuși, nu vor da crezare vorbelor
lor, ci-i vor lua în derâdere ca pe niște nebuni. Și tocmai acesta va fi semnul cel mai sigur al
iminenței Marii Judecăți, care-i va trece prin foc pe toți făcătorii de rău.
3. În vremurile acelea, mulți bărbați tineri vor avea viziuni, și multe fecioare vor proroci
despre lucrurile care se vor petrece. Și ferice de cei care se vor îndrepta la auzul vorbelor lor și se
vor întoarce pe calea cea bună!
41
Semnul Fiului Omului

4. Și toate aceste semne vor fi la fel de ușor de recunoscut precum este să-ți dai seama,
privind un smochin, că se apropie primăvara, atunci când mlădițele sale se umplu de sevă și încep
să crească.
5. Atunci vor izbucni războaie mari între diferite popoare, iar popoarele se vor ridica unul
împotriva celuilalt. Și va fi atunci și o mare sărăcie, și vor apărea tot felul de boli asemănătoare cu
ciuma, cum n-au mai existat încă la oameni. Judecata va fi precedată de mari cutremure de pământ,
care să-i îndemne pe oameni la pocăință și la milostenie. Și ferice de cei care se vor întoarce spre
Dumnezeu ca urmare a acestor semne!
6. Dar mulți nu se vor întoarce spre Dumnezeu nici în urma unor astfel de semne, ci vor
pune totul pe seama forțelor oarbe ale naturii, iar prorocii vor fi considerați impostori, și mulți vor
fi aruncați în temnițe pentru numele Meu, și li se va interzice, sub amenințarea unor pedepse foarte
aspre, să mai vorbească în numele Meu și să prorocească o apropiată judecată. Iar cine nu se va
supune voii desfrânatei celei mari, numită Babilon, acela va avea multe de suferit.
7. Dar toate acestea trebuie să se petreacă mai devreme, aproape cu vreo șapte sute de ani
înainte de Judecată, pentru ca nimeni să nu poată spune apoi că nu a fost avertizat suficient de
mult. Însă de acum și până când va veni asupra acestui pământ Marea Judecată nu vor mai trece
două mii de ani. Iar această judecată va fi atunci în mod evident ultima și definitivă pe pământul
acesta.
8. Căci de atunci înainte se va instaura raiul pe pământ, iar lupul și mielul vor putea sta în
același staul și vor mânca din același blid.
9. În preajma Judecății va putea fi văzut pe cer semnul Fiului Omului, iar aceasta
înseamnă că cerul care se află în om Mă va recunoaște pe Mine drept unic Stăpân al cerului
și al pământului, iar sufletul omului Mă va lăuda și preaslăvi.
10. Aceasta nu va însemna încă desăvârșirea omului. Dar atunci când Eu, împreună cu toate
forțele cerești, Mă voi arăta tuturor oamenilor între norii cerurilor, în lumină și în Cuvântul cel
viu, care va fi precum sunetul a nenumărate trâmbițe de luptă ale judecății, și pe cerul adevărat,
care este în inimile oamenilor, atunci va fi venit Judecata lumii.
11. Omul cel drept va intra atunci în Împărăția Mea cea minunată, iar răufăcătorii vor fi
mistuiți de focul mâniei Mele îndreptățite și vor fi aruncați în împărăția faptelor lor rele, rezervată
tuturor diavolilor, care sunt incapabili să se îndrepte. Căci cel ce alege singur, de bunăvoie, iadul,
acela trebuie să fie blestemat, așa cum iadul însuși este blestemat. Și așa cum binele va rămâne în
veci bine, și răul în sine va rămâne veșnic rău, menit să-Mi stea de-a pururea doar la picioare.
12. Dar Eu Însumi, ca Ființă primordial-divină, nu voi judeca pe nimeni, ci toate acestea le
va face Cuvântul Meu, pe care l-am rostit către voi. Și, odată ce Mă voi fi înălțat în împărăția Mea,
nu Mă voi mai pogorî niciodată în trup pe pământul acesta, ci doar în Spirit, prin Cuvânt, și
va fi astfel precum a fost la început și precum s-a spus: La început era Cuvântul, și Cuvântul
era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul. Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit printre
oameni. El, adică Eu, întru ale Mele am venit, iar ai Mei nu M-au recunoscut; căci lumea și materia
ei îi făcuseră pe toți orbi și surzi.
13. Iar acum, Mă aflu întrupat ca om printre voi și de aceea nu vă pot dărui întreaga forță
a Duhului Meu. Dar când, mai târziu, nu voi mai fi în trup de om, ci doar în spirit printre voi,
atunci vă voi putea dărui și întreaga forță și putere a Duhului Meu, care de fapt sunt Eu Însumi din
vecii vecilor. Iar în Duh și prin forța acestuia, voi rămâne alături de voi până la sfârșitul existenței
acestui pământ și până ce ultimul spirit judecat, atingându-și maturitatea, îl va fi părăsit. Dar, odată
cu acest pământ, leagănul copiilor lui Dumnezeu va înceta să mai existe pentru totdeauna. Căci de
atunci înainte, totul va fi condus de către spirit.

42
Semnul Fiului Omului

14. Dar Eu v-am mai spus vouă de mai multe ori și v-am arătat cum se vor petrece lucrurile
pe acest pământ. De aceea, așteptați cu răbdare o mântuire sigură, și nu vă doriți ca judecata lumii
să vină mai repede. Pentru că atunci când ea va veni, tot va fi mult prea devreme pentru voi și mai
ales pentru aceia care vor fi judecați; căci în judecată nu există nici iubire și nici îndurare, și fiecare
suflet va fi lăsat în seamă lui însuși, astfel încât să trăiască experiența crudă a zădărniciei ajutorului
vremelnic pe care îl va fi primit de la oamenii acestei lumi. Iar acum, spuneți-Mi dacă ați înțeles
bine toate acestea!”
(Extrase din Marea Evanghelie a lui Ioan Vol. 6, Cap. 174)
*
Capitolul 94

Revenirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos aici, pe Pământ, într-un trup
perfect transfigurat și materializat

1. Eu am spus: „Întrebarea ta nu este nesăbuită și ia aminte că ai tot dreptul să întrebi ceea


ce nu îți este cunoscut; iar Eu am dreptul să-ți răspund acum, așa cum consider Eu că vă ajută vouă
cel mai mult. Acum că tot ai întrebat, Eu vreau să-ți răspund, așa că ascultă!
2. La cea de a doua venire a Mea, Eu nu Mă voi mai naște dintr-o femeie; căci acest
trup al meu va rămâne mereu transfigurat, întocmai precum Spiritul Meu, în veșnicie, iar în felul
acesta Eu nu mai am trebuință de un al doilea trup, în felul în care crezi tu. Toate acestea pe care
ți le-am dezvăluit acum se vor împlini atunci așa cum ți-am spus.
3. Mai întâi Eu voi veni adeseori printre oameni nevăzut, voi veni de asemenea de multe
ori printre oameni în norii cerului, adică voi începe mai întâi să Mă apropii de oameni prin
adevărații înțelepți, profeți și prin adevărații proroci, și în acele vremuri vor proroci așa cum
se cuvine și unele fete, iar unii tineri vor avea vise luminoase, într-un mod dumnezeiesc inspirate,
prin care ei le vor vesti oamenilor atât anumite adevăruri dumnezeiești noi care până atunci au fost
ascunse, cât și venirea Mea, iar mulți îi vor asculta și apoi se vor face mult mai buni; însă lumea
cea smintită și necredincioasă în Dumnezeu îi va considera niște nebuni exaltați și nu-i va crede
deloc, și tot așa va fi în acele vremuri de mare rătăcire și cu prorocii cei adevărați.
4. De asemenea, Eu voi trezi din vreme în vreme oameni ce sunt pregătiți deja să mă as-
culte, cărora le voi vorbi prin inima lor și le voi inspira scrierile în anumite moduri dumnezeiești,
tainice, dictându-le unora tot ceea ce s-a petrecut și tot ceea ce s-a vorbit la această venire a
Mea, din aceste vremuri, și apoi toate aceste scrieri, printr-o modalitate ce va fi bine cunos-
cută oamenilor din acele vremuri viitoare, se vor multiplica în zeci de cărți, care vor fi din
ce în ce mai răspândite printre oameni. Și cum oamenii din acele vremuri viitoare vor cunoaște
aproape cu toții scrierea și citirea, vor putea citi și apoi vor putea înțelege așa cum se cuvine acele
cărți. În felul acesta din ce în ce mai mulți oameni vor descoperi în acele vremuri viitoare multe
dintre învățăturile Mele și vor ajunge astfel să Mă cunoască.
5. Prin acest fel de răspândire printre mulți oameni a învățăturii Mele cerești, ce este de
natură să-i reînsuflețească și să-i purifice mult, ea, această învățătură a Mea ce este plină de înțe-
lepciune, va putea ajunge mult mai repede și mult mai bine la toți oamenii pământului decât așa
cum se petrece acum, când deocamdată este transmisă din gură în gură, prin acei mesageri ce sunt
trimiși în numele Meu.
6. Atunci când aproape toată această învățătură a Mea va fi primită în acest fel printre mulți
oameni, fiind așa cum se cuvine asimilată, cu multă bunăvoință și cu o credință vie, și în felul
acesta cel puțin o treime din omenire va afla de ea, pe atunci Mă voi arăta și Eu ici și colo, chiar
în persoană, într-un trup ce va fi tangibil și vizibil, mai ales celor care Mă iubesc cel mai

43
Semnul Fiului Omului

mult și care Îmi așteaptă venirea cu mult entuziasm și cu ardoare și care vor avea în prealabil
o adevărată credință referitor la toate acestea și o vie credință în Dumnezeu.
7. Și în acele vremuri viitoare voi face Eu Însumi din ei o mare și durabilă frăție pură,
înțeleaptă, iubitoare, iertătoare, bună la suflet, altruistă, cu multă compasiune, dăruită lui Dumne-
zeu și exemplară, căreia nu i se va putea apoi împotrivi nicio putere rea, diavolească din această
lume, iar Eu o voi conduce, o voi inspira în taină și voi fi în și prin ea eroul ei de neînvins. Iar la
vremea potrivită îi voi osândi după cum merită pe toți oamenii morți la suflet și care sunt orbi
spiritual ai acelei lumi, și astfel voi curăța Eu pământul atunci, în viitor, de vechea sa răutate,
ticăloșie și putreziciune.
8. În vremurile acelea viitoare ale noilor profeți și clarvăzători, va cădea însă la un moment
dat o mare năpastă și tulburare printre oamenii din acele vremuri, așa cum nu a mai fost niciodată
pe acest pământ; însă luați aminte că acea mare năpastă va dura, numai pentru aleșii Mei, doar un
scurt răstimp, pentru ca în acea mare încercare sufletul lor să nu sufere vreo vătămare.
9. Dar de data aceea, chiar în această țară, unde sunt acum prigonit în fel și chip de templi-
eri, întocmai precum un tâlhar, și care în acele vremuri viitoare va fi după cum merită călcată în
picioare de păgânii cei mai întunecați și răi, Eu nu voi mai reveni deloc în persoană ca să răs-
pândesc învățătura Mea și să-i mângâi pe cei slabi ce se vor afla acolo. Ci Eu voi ridica într-
un alt loc pe care l-am ales o nouă împărăție, o împărăție a păcii dumnezeiești, a iubirii
dumnezeiești și a credinței mari ce este mereu vie, într-una dintre țările ce se află într-o altă
parte a lumii, care acum este locuită de păgâni. Tot pe atunci, în acel viitor, frica de moarte va
dispărea complet printre oamenii care vor umbla în lumina Mea înnoitoare, regenerantă, iar unii
dintre astfel de oameni vor fi mereu în legătură cu îngerii Cerului. Acum ai primit un adevărat și
mult mai clar răspuns la întrebarea ta.“
10. Cărturarul a spus: „Asia, care, așa cum știu, este vechiul leagăn al omenirii și al nenu-
măratelor binecuvântări ce s-au revărsat peste ea de la Dumnezeu, nu va mai avea norocul să Te
vadă și să Te audă la noua Ta venire pe acest pământ? Cu adevărat, consider că aceasta nu este o
veste îmbucurătoare pentru acea parte a lumii.“
11. Eu am spus: „Pământul este în întregime al Meu, de la Dumnezeu, și Eu știu cel mai
bine unde va fi cea mai folositoare, pentru întregul pământ, venirea Mea! În acele vremuri însă,
când ei toți se vor putea cu o mare ușurință auzi de la un capăt la altul al pământului, atât
de repede precum un fulger, și pe când oamenii vor putea străbate mari distanțe într-un răstimp
foarte scurt, folosindu-se - chiar dacă nu vor cunoaște deloc anumite taine - de spiritele ascunse
din apă și din foc, când oamenii se vor deplasa mai repede decât vântul, iar corăbiile lor, cu ajutorul
acestor mari și ascunse puteri, vor putea străbate repede marele ocean de la un mal la celălalt, și
vor face aceasta mai repede decât îi trebuie acum unei corăbii să ajungă de la Roma până în Egipt,
pe atunci, în acel viitor, vestea venirii Mele se va răspândi foarte repede și ușor pe întreg pământul,
și în felul acesta se va afla chiar și în Asia.
12. Dar este binevenit să vă întrebați încă de pe acum: «Va găsi oare această esențială
veste credință, ce este vitală la păgânii cei orbi spiritual și surzi din această parte a lumii?»
13. Eu vă spun: Doar cu greu se va petrece aceasta, atâta timp cât Asia nu va fi în acele
vremuri viitoare curățată și purificată printr-o necesară și potrivită osândă lumească!
14. În Vestul îndepărtat se află o țară foarte mare, care este scăldată din toate părțile de
Marele Ocean și care nu este legată prin nicio mare de lumea veche. Pentru început, oamenii aces-
tei lumi vor afla felurite lucruri mari și importante ce vor veni chiar din această țară, iar apoi ele
vor apărea și se vor răspândi în apusul Europei. De acolo va apărea o mare strălucire, și de acolo
va rezulta pe atunci o reflectare ce vine înapoi a acestei străluciri. Luminile pline de înțelepciune

44
Semnul Fiului Omului

dumnezeiască ale cerului se vor întâlni, pe atunci, se vor recunoaște pe deplin și apoi se vor susține
reciproc.
15. Prin înfrățirea tainică a acestor esențiale lumini dumnezeiești se va naște acolo, pe
atunci, Soarele cel Nou al Vieții, adică Noul Ierusalim, ce va apărea acolo, iar în acest Soare
voi reveni Eu, într-un mod tainic, pe pământ. Iar acum, v-am dezvăluit și știți multe dintre cele
ce se vor petrece cândva!”
16. Atunci, chiar și ucenicii Mei au făcut ochii mari și și-au spus unii altora: „Atât de clar
și fără niciun fel de ocolișuri nu ne-a mai vorbit niciodată până acum despre venirea Lui din nou
pe pământ! Preafericiți vor fi oamenii ce se vor arăta demni pentru aceasta și care vor trăi în acele
vremuri, când El va veni din nou, pe pământ, cu toată Grația Sa, însă foarte nefericiți vor fi toți
aceia care nici atunci nu vor crede în El, asemenea fariseilor de acum, iar unii dintre ei se vor ridica
împotriva Lui și vor urmări iarăși să-I ia viața, vrând să-și apere, cu o mare îndârjire și orice preț,
credința cea rea. Căci, așa cum a prevestit pentru noi toți de nenumărate ori și așa cum ni s-a arătat
prin semnele cerești de pe Muntele Măslinilor, acelora care sunt răi și încăpățânați El le va fi un
judecător aspru și nemilos și le va da, după cum merită, răsplata ce se află în focul iadului.”
17. Eu am spus: „Da, da, iată că acum voi ați rostit adevărul! Și Eu vă mai zic vouă: Cu
adevărat, cu adevărat, atât acest cer, cât și acest pământ, când le va veni vremea, vor dispărea; dar
luați aminte că într-adevăr cuvintele Mele profetice pe care vi le-am spus Eu acum niciodată nu
vor dispărea!”
(Extrase din Marea Evanghelie a lui Ioan Vol. 9, Cap. 94)
*

Atunci când pe cerul spiritual al dimineții vor apărea primii vestitori ai acesteia, semnele
vor fi clare, anunțând răsăritul marelui Soare Universal al Adevărului și al Vieții. Lumina atotstră-
lucitoare a acestuia va echivala cu o judecată inexorabilă a minciunii și amăgirii din care s-a născut
cândva prostituata din Babilon, care va fi aruncată – împreună cu toți discipolii și admiratorii ei,
precum și cu luxul ei nebun – în abisul disprețului, mâniei și uitării. Ulterior, ființele umane ilu-
minate nu vor mai fi supuse vreodată amăgirii și judecății de lungă durată.
Puteți observa cum dincolo de norii negri și amenințători apare deja un halou auriu. În mod
similar, în zilele din urmă veți putea observa cum oameni care până nu demult fuseseră dușmani
ai luminii și ai adevărului vor începe să fie din ce în ce mai iluminați de razele adevărului, începând
să strălucească ei înșiși și devenind dușmani ai minciunii. Această iluminare care va indica apro-
pierea Soarelui Adevărului va fi semnul trimis de Mine, Fiul Omului, adresat tuturor celor care
caută adevărul pe pământ. Simultan, va fi semnul începutului sfârșitului marii judecăți al prostitu-
atei noului Babilon (Matei 24:30).
Adoratorii adevărului se vor bucura atunci și îmi vor ridica rugi de mulțumire pentru tri-
miterea în avans a acestui semn al Ascensiunii Mele în cerurile luminii lăuntrice a spiritului. În
schimb, dușmanii adevărului vor plânge și își vor încleșta dinții de furie, încercând să se ascundă
în colțurile cele mai întunecate ale pământului, împreună cu discipolii lor (din ce în ce mai puțini),
dar în zadar. Căci de îndată ce Soarele Adevărului va fi răsărit, lumina sa va inunda chiar și cele
mai întunecate grote, iar dușmanii luminii nu își vor mai găsi refugiu nicăieri pe pământ.
În mijlocul acelui Soare al Adevărului Etern Mă voi afla Eu. Voi deveni astfel Liderul
umanității, pe care o voi guverna prin lumina sa, și voi ghida personal viețile și destinele temporale
și eterne ale oamenilor. V-am explicat astfel pe înțeles în ce va consta marea judecată a păgânis-
mului vechi și nou. Vă voi oferi mai târziu și o altă interpretare, pentru a o transmite mai departe

45
Semnul Fiului Omului

oamenilor. Deocamdată, să continuăm să privim acest răsărit minunat. Urmăriți cu atenție feno-
menele care preced apariției plenare a soarelui, căci doresc să vedeți cu propriii voștri ochi cum
vor evolua lucrurile în acele ultime zile ale păgânismului”.
(Extrase din Marea Evanghelie a lui Ioan)

46

S-ar putea să vă placă și